[gtk+] window: Don't update type hint when it didn't changecommit 38a07cde75c6a5faaf92fd36b5c2c7d66b703ba7
Author: Benjamin Otte <otte redhat com>
Date:  Sun Jul 19 04:39:06 2015 +0200

  window: Don't update type hint when it didn't change

 gtk/gtkwindow.c |  3 +++
 1 files changed, 3 insertions(+), 0 deletions(-)
---
diff --git a/gtk/gtkwindow.c b/gtk/gtkwindow.c
index 9bb1f90..ab2186d 100644
--- a/gtk/gtkwindow.c
+++ b/gtk/gtkwindow.c
@@ -3506,6 +3506,9 @@ gtk_window_set_type_hint (GtkWindow      *window,
 
  priv = window->priv;
 
+ if (priv->type_hint == hint)
+  return;
+
  priv->type_hint = hint;
 
  if (gtk_widget_get_mapped (GTK_WIDGET (window)))


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]