[pygobject] Handle gtype marshallingcommit f69ce9f5f6cd81b057ed0006d1fe7f71fa294943
Author: Mathieu Bridon <bochecha daitauha fr>
Date:  Sun Jul 5 11:07:00 2015 +0200

  Handle gtype marshalling
  
  https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=749696

 gi/pygi-argument.c |  5 +++++
 1 files changed, 5 insertions(+), 0 deletions(-)
---
diff --git a/gi/pygi-argument.c b/gi/pygi-argument.c
index 0c322e8..fdd461a 100644
--- a/gi/pygi-argument.c
+++ b/gi/pygi-argument.c
@@ -95,6 +95,9 @@ _pygi_hash_pointer_to_arg (GIArgument *arg,
     case GI_TYPE_TAG_UINT32:
       arg->v_uint32 = GPOINTER_TO_UINT (arg->v_pointer);
       break;
+    case GI_TYPE_TAG_GTYPE:
+      arg->v_size = GPOINTER_TO_SIZE (arg->v_pointer);
+      break;
     case GI_TYPE_TAG_UTF8:
     case GI_TYPE_TAG_FILENAME:
     case GI_TYPE_TAG_INTERFACE:
@@ -121,6 +124,8 @@ _pygi_arg_to_hash_pointer (const GIArgument *arg,
       return GINT_TO_POINTER (arg->v_int32);
     case GI_TYPE_TAG_UINT32:
       return GINT_TO_POINTER (arg->v_uint32);
+    case GI_TYPE_TAG_GTYPE:
+      return GSIZE_TO_POINTER (arg->v_size);
     case GI_TYPE_TAG_UTF8:
     case GI_TYPE_TAG_FILENAME:
     case GI_TYPE_TAG_INTERFACE:


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]