[gnome-todo] Updated Vietnamese translationcommit 23cc5eff2800c7f334abfc8678f9f11da4b36509
Author: Trần Ngọc Quân <vnwildman gmail com>
Date:   Tue Dec 8 08:03:48 2015 +0700

    Updated Vietnamese translation
    
    Signed-off-by: Trần Ngọc Quân <vnwildman gmail com>

 po/vi.po |   80 +++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 files changed, 43 insertions(+), 37 deletions(-)
---
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index bbad623..fb78b35 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-todo master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "todo&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-09-23 21:03+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-09-24 14:07+0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-12-07 22:37+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-12-08 07:58+0700\n"
 "Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman gmail com>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <gnome-vi-list gnome org>\n"
 "Language: vi\n"
@@ -26,14 +26,14 @@ msgstr "Cần làm"
 
 #: ../data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in.h:2
 msgid "Todo manager for GNOME"
-msgstr "Ứng dụng quản lý các công việc cần làm cho môi trường GNOME"
+msgstr "Ứng dụng quản lý các nhiệm vụ cần làm cho môi trường GNOME"
 
 #: ../data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in.h:3
 msgid ""
 "GNOME Todo is a simple task management application designed to integrate "
 "with GNOME."
 msgstr ""
-"GNOME Todo là ứng dụng quản lý công việc đơn giản được thiết kế để hợp nhất "
+"GNOME Todo là ứng dụng quản lý nhiệm vụ đơn giản được thiết kế để hợp nhất "
 "với GNOME."
 
 #: ../data/gtk/menus.ui.h:1
@@ -54,15 +54,15 @@ msgstr "_Thoát"
 
 #: ../data/gtk/menus.ui.h:5
 msgid "Clear completed tasks…"
-msgstr "Xóa các công việc đã hoàn tất…"
+msgstr "Xóa các nhiệm vụ đã hoàn tất…"
 
 #: ../data/org.gnome.Todo.desktop.in.in.h:2
 msgid "Manage your personal tasks"
-msgstr "Quản lý các công việc cá nhân của bạn"
+msgstr "Quản lý các nhiệm vụ cá nhân của bạn"
 
 #: ../data/org.gnome.Todo.desktop.in.in.h:3
 msgid "Task;Productivity;"
-msgstr "Task;Công việc;công tác;tác vụ;Productivity;năng suất;"
+msgstr "Task;nhiệm vụ;công tác;tác vụ;Productivity;năng suất;"
 
 #: ../data/org.gnome.todo.gschema.xml.h:1
 msgid "Window maximized"
@@ -123,6 +123,7 @@ msgid "Priority"
 msgstr "Độ ưu tiên"
 
 #: ../data/ui/edit-pane.ui.h:5
+msgctxt "taskpriority"
 msgid "None"
 msgstr "Không"
 
@@ -142,6 +143,11 @@ msgstr "Cao"
 msgid "Delete"
 msgstr "Xóa"
 
+#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:10
+msgctxt "taskdate"
+msgid "None"
+msgstr "Không "
+
 #: ../data/ui/initial-setup.ui.h:1
 msgid "Welcome"
 msgstr "Chào mừng"
@@ -163,21 +169,21 @@ msgstr "Xong"
 
 #: ../data/ui/list-view.ui.h:1
 msgid "No tasks found"
-msgstr "Không tìm thấy công việc nào"
+msgstr "Không tìm thấy nhiệm vụ nào"
 
 #: ../data/ui/list-view.ui.h:2
 msgid "You can add tasks to lists in the <b>Lists</b> view"
 msgstr ""
-"Bạn có thể thêm các công việc vào danh sách trong phần trình bày <b>Danh "
+"Bạn có thể thêm các nhiệm vụ vào danh sách trong phần trình bày <b>Danh "
 "sách</b>"
 
 #: ../data/ui/list-view.ui.h:3
 msgid "Show or hide completed tasks"
-msgstr "Hiện hay ẩn các công việc đã hoàn thành"
+msgstr "Hiện hay ẩn các nhiệm vụ đã hoàn thành"
 
 #: ../data/ui/storage-dialog.ui.h:1
 msgid "Select the default storage location to create task lists:"
-msgstr "Chọn vị trí lưu mặc định để tạo danh sách công việc:"
+msgstr "Chọn vị trí lưu mặc định để tạo danh sách nhiệm vụ:"
 
 #: ../data/ui/storage-dialog.ui.h:2
 msgid "Default storage location"
@@ -225,11 +231,11 @@ msgstr "Microsoft Exchange"
 
 #: ../data/ui/storage-selector.ui.h:7
 msgid "Or you can just store your tasks on this computer"
-msgstr "Hoặc là bạn chỉ lưu các công việc trên máy tính này"
+msgstr "Hoặc là bạn chỉ lưu các nhiệm vụ trên máy tính này"
 
 #: ../data/ui/task-row.ui.h:1
 msgid "New task…"
-msgstr "Công việc mới…"
+msgstr "Nhiệm vụ mới…"
 
 #: ../data/ui/window.ui.h:1
 msgid "Lists"
@@ -254,7 +260,7 @@ msgstr "Danh sách mới"
 
 #: ../data/ui/window.ui.h:8
 msgid "Name of the task list"
-msgstr "Tên của danh sách công việc"
+msgstr "Tên của danh sách nhiệm vụ"
 
 #: ../src/gtd-application.c:91
 #, c-format
@@ -273,13 +279,13 @@ msgstr "To Do"
 
 #: ../src/gtd-application.c:108
 msgid "translator-credits"
-msgstr "Nhóm Việt hóa GNOME"
+msgstr "Nhóm Việt hóa GNOME <gnome-vi-list gnome org>"
 
 #: ../src/gtd-application.c:215
 msgid "Error loading CSS from resource"
 msgstr "Có lỗi khi đang tải CSS từ nguồn"
 
-#: ../src/gtd-edit-pane.c:151 ../src/gtd-task-row.c:170
+#: ../src/gtd-edit-pane.c:149 ../src/gtd-task-row.c:170
 msgid "No date set"
 msgstr "Chưa đặt ngày"
 
@@ -289,27 +295,27 @@ msgstr "Có lỗi khi tải GNOME Online Accounts"
 
 #: ../src/gtd-manager.c:418 ../src/gtd-manager.c:422 ../src/gtd-task-list.c:87
 msgid "Error saving task list"
-msgstr "Có lỗi khi ghi danh sách công việc"
+msgstr "Có lỗi khi ghi danh sách nhiệm vụ"
 
 #: ../src/gtd-manager.c:441 ../src/gtd-manager.c:445
 msgid "Error removing task list"
-msgstr "Có lỗi khi gỡ bỏ danh sách công việc"
+msgstr "Có lỗi khi gỡ bỏ danh sách nhiệm vụ"
 
 #: ../src/gtd-manager.c:469 ../src/gtd-manager.c:473
 msgid "Error creating task list"
-msgstr "Có lỗi khi tạo danh sách công việc"
+msgstr "Có lỗi khi tạo danh sách nhiệm vụ"
 
 #: ../src/gtd-manager.c:534 ../src/gtd-manager.c:538
 msgid "Error creating task"
-msgstr "Có lỗi khi tạo công việc"
+msgstr "Có lỗi khi tạo nhiệm vụ"
 
 #: ../src/gtd-manager.c:601 ../src/gtd-manager.c:605
 msgid "Error removing task"
-msgstr "Có lỗi khi xóa bỏ công việc"
+msgstr "Có lỗi khi xóa bỏ nhiệm vụ"
 
 #: ../src/gtd-manager.c:652 ../src/gtd-manager.c:656
 msgid "Error updating task"
-msgstr "Có lỗi khi cập nhật công việc"
+msgstr "Có lỗi khi cập nhật nhiệm vụ"
 
 #: ../src/gtd-manager.c:689
 msgid "Failed to prompt for credentials"
@@ -325,32 +331,32 @@ msgstr "Việc xác thực gặp lỗi nghiêm trọng"
 
 #: ../src/gtd-manager.c:828 ../src/gtd-manager.c:832
 msgid "Error fetching tasks from list"
-msgstr "Gặp lỗi khi lấy các công việc từ danh sách"
+msgstr "Gặp lỗi khi lấy các nhiệm vụ từ danh sách"
 
 #: ../src/gtd-manager.c:898
 msgid "Task list source successfully connected"
-msgstr "Việc kết nối nguồn danh sách công việc đã thành công"
+msgstr "Việc kết nối nguồn danh sách nhiệm vụ đã thành công"
 
 #: ../src/gtd-manager.c:905 ../src/gtd-manager.c:910
 msgid "Failed to connect to task list source"
-msgstr "Gặp lỗi khi kết nối đến nguồn danh sách công việc"
+msgstr "Gặp lỗi khi kết nối đến nguồn danh sách nhiệm vụ"
 
 #: ../src/gtd-manager.c:939
 msgid "Skipping already loaded task list "
-msgstr "Bỏ qua danh sách công việc đã được tải"
+msgstr "Bỏ qua danh sách nhiệm vụ đã được tải"
 
 #: ../src/gtd-manager.c:977
 msgid "Error loading task manager"
-msgstr "Có lỗi xảy ra khi đang tải bộ quản lý công việc"
+msgstr "Có lỗi xảy ra khi đang tải bộ quản lý nhiệm vụ"
 
 #: ../src/gtd-task-list-item.c:233
 msgid "No tasks"
-msgstr "Không có công việc nào"
+msgstr "Không có nhiệm vụ nào"
 
 #: ../src/gtd-task-list-view.c:263
 #, c-format
 msgid "Task <b>%s</b> removed"
-msgstr "Công việc <b>%s</b> đã bị xóa bỏ"
+msgstr "Nhiệm vụ <b>%s</b> đã bị xóa bỏ"
 
 #: ../src/gtd-task-list-view.c:294
 msgid "Undo"
@@ -366,36 +372,36 @@ msgstr "Hôm qua"
 
 #: ../src/gtd-window.c:307
 msgid "Remove the selected task lists?"
-msgstr "Xóa bỏ các danh sách công việc đã chọn?"
+msgstr "Xóa bỏ các danh sách nhiệm vụ đã chọn?"
 
 #: ../src/gtd-window.c:310
 msgid "Once removed, the task lists cannot be recovered."
-msgstr "Một khi đã xóa, danh sách công việc sẽ không thể phục hồi được."
+msgstr "Một khi đã xóa, danh sách nhiệm vụ sẽ không thể phục hồi được."
 
 #: ../src/gtd-window.c:322
 msgid "Remove task lists"
-msgstr "Xóa bỏ danh sách công việc"
+msgstr "Xóa bỏ danh sách nhiệm vụ"
 
 #: ../src/gtd-window.c:578
 msgid "Setting new color for task list"
-msgstr "Cài đặt màu mới cho danh sách công việc"
+msgstr "Cài đặt màu mới cho danh sách nhiệm vụ"
 
 #: ../src/gtd-window.c:1128
 msgid "Loading your task lists…"
-msgstr "Đang tải các danh sách công việc…"
+msgstr "Đang tải các danh sách nhiệm vụ…"
 
 #: ../src/gtd-window.c:1256
 msgid "Click a task list to select"
-msgstr "Bấm vào danh sách công việc để chọn"
+msgstr "Bấm vào danh sách nhiệm vụ để chọn"
 
 #: ../src/storage/gtd-storage-goa.c:77 ../src/storage/gtd-storage-local.c:69
 msgid "Error creating new task list"
-msgstr "Có lỗi xảy ra khi đang tạo danh sách công việc"
+msgstr "Có lỗi xảy ra khi đang tạo danh sách nhiệm vụ"
 
 #. Create task list
 #: ../src/storage/gtd-storage-local.c:86 ../src/storage/gtd-storage-local.c:134
 msgid "On This Computer"
-msgstr "Trên máy này"
+msgstr "Trên máy tính này"
 
 #: ../src/storage/gtd-storage-local.c:133
 msgid "Local"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]