[gnome-terminal] Updated Kazakh translationcommit a1ab67dcfba011c22d519ae9349986ebf5b66ebf
Author: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst gmail com>
Date:   Wed Dec 2 04:12:38 2015 +0000

    Updated Kazakh translation

 po/kk.po |  507 +++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 files changed, 284 insertions(+), 223 deletions(-)
---
diff --git a/po/kk.po b/po/kk.po
index ed86f1b..1e4b87c 100644
--- a/po/kk.po
+++ b/po/kk.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "terminal&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-09-04 08:32+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-09-04 22:00+0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-12-01 22:36+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-12-02 09:11+0500\n"
 "Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst gmail com>\n"
 "Language-Team: Kazakh <kk_KZ googlegroups com>\n"
 "Language: kk\n"
@@ -17,20 +17,22 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.4\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.6\n"
 
-#: ../gnome-terminal.appdata.xml.in.h:1 ../gnome-terminal.desktop.in.in.h:1
-#: ../src/server.c:167 ../src/terminal-accels.c:222 ../src/terminal.c:240
+#: ../org.gnome.Terminal.appdata.xml.in.h:1
+#: ../org.gnome.Terminal.desktop.in.in.h:1 ../src/server.c:168
+#: ../src/terminal-accels.c:234 ../src/terminal.c:240
 #: ../src/terminal-tab-label.c:81 ../src/terminal-tabs-menu.c:180
-#: ../src/terminal-window.c:2619 ../src/terminal-window.c:2971
+#: ../src/terminal-window.c:2644 ../src/terminal-window.c:2989
 msgid "Terminal"
 msgstr "Терминал"
 
-#: ../gnome-terminal.appdata.xml.in.h:2 ../gnome-terminal.desktop.in.in.h:2
+#: ../org.gnome.Terminal.appdata.xml.in.h:2
+#: ../org.gnome.Terminal.desktop.in.in.h:2
 msgid "Use the command line"
 msgstr "Командалық жолды қолдану"
 
-#: ../gnome-terminal.appdata.xml.in.h:3
+#: ../org.gnome.Terminal.appdata.xml.in.h:3
 msgid ""
 "GNOME Terminal is a terminal emulator application for accessing a UNIX shell "
 "environment which can be used to run programs available on your system."
@@ -39,45 +41,16 @@ msgstr ""
 "эмуляторы қолданбасы, оның көмегімен жүйеңізде қолжетерлік бағдарламаларды "
 "жөнелтуге болады."
 
-#: ../gnome-terminal.appdata.xml.in.h:4
+#: ../org.gnome.Terminal.appdata.xml.in.h:4
 msgid ""
 "It supports several profiles, multiple tabs and implements several keyboard "
 "shortcuts."
 msgstr "Ол бірнеше профильді, бетті және пернетақта жарлықтарын қолдайды."
 
-#: ../gnome-terminal.desktop.in.in.h:3
+#: ../org.gnome.Terminal.desktop.in.in.h:3
 msgid "shell;prompt;command;commandline;cmd;"
 msgstr "қоршам;сұрау;команда;командалық жол;cmd;"
 
-#: ../src/find-dialog.ui.h:1 ../src/terminal-accels.c:164
-#: ../src/terminal-accels.c:221
-msgid "Find"
-msgstr "Табу"
-
-#: ../src/find-dialog.ui.h:2
-msgid "_Search for:"
-msgstr "_Нені іздеу керек:"
-
-#: ../src/find-dialog.ui.h:3
-msgid "_Match case"
-msgstr "_Регистрді ескеру"
-
-#: ../src/find-dialog.ui.h:4
-msgid "Match _entire word only"
-msgstr "Сөзді то_лығымен сәйкестеу"
-
-#: ../src/find-dialog.ui.h:5
-msgid "Match as _regular expression"
-msgstr "Тұ_рақты өрнек ретінде сәйкестеу"
-
-#: ../src/find-dialog.ui.h:6
-msgid "Search _backwards"
-msgstr "К_ері іздеу"
-
-#: ../src/find-dialog.ui.h:7
-msgid "_Wrap around"
-msgstr "_Соңына жеткенде басына өту"
-
 #: ../src/gterminal.vala:29
 msgid "Suppress output"
 msgstr "Шығысты басу"
@@ -121,41 +94,41 @@ msgstr "Глобалды опцияларды көрсету"
 
 #: ../src/gterminal.vala:135 ../src/gterminal.vala:156
 msgid "FD passing of stdin is not supported"
-msgstr ""
+msgstr "Стандартты кірістің файлдық дескрипторын беруге қолдау жоқ"
 
 #: ../src/gterminal.vala:136 ../src/gterminal.vala:157
 msgid "FD passing of stdout is not supported"
-msgstr ""
+msgstr "Стандартты шығыстың файлдық дескрипторын беруге қолдау жоқ"
 
 #: ../src/gterminal.vala:137 ../src/gterminal.vala:158
 msgid "FD passing of stderr is not supported"
-msgstr ""
+msgstr "Қателердің стандартты шығыстың файлдық дескрипторын беруге қолдау жоқ"
 
 #: ../src/gterminal.vala:149
 #, c-format
 msgid "Invalid argument \"%s\" to --fd option"
-msgstr ""
+msgstr "\"%s\" аргументі --fd опциясы үшін қате"
 
 #: ../src/gterminal.vala:162
 #, c-format
 msgid "Cannot pass FD %d twice"
-msgstr ""
+msgstr "FD %d екі рет беру мүмкін емес"
 
 #: ../src/gterminal.vala:185
 msgid "Forward stdin"
-msgstr ""
+msgstr "Стандартты кірісті қайта бағдарлау"
 
 #: ../src/gterminal.vala:187
 msgid "Forward stdout"
-msgstr ""
+msgstr "Стандартты шығысты қайта бағдарлау"
 
 #: ../src/gterminal.vala:189
 msgid "Forward stderr"
-msgstr ""
+msgstr "Қателердің стандартты шығысын қайта бағдарлау"
 
 #: ../src/gterminal.vala:191
 msgid "Forward file descriptor"
-msgstr ""
+msgstr "Файл дескрипторын қайта бағдарлау"
 
 #: ../src/gterminal.vala:191
 msgid "FD"
@@ -280,7 +253,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/gterminal.vala:525
 msgid "Extraneous arguments after '--'"
-msgstr ""
+msgstr "'--' кейін артық аргументтер"
 
 #: ../src/gterminal.vala:740
 msgid "GTerminal"
@@ -291,11 +264,11 @@ msgstr "GTerminal"
 msgid "Error processing arguments: %s\n"
 msgstr "Аргументтерді талдау қатесі: %s\n"
 
-#: ../src/migration.c:384
+#: ../src/migration.c:403
 msgid "Default"
 msgstr "Бастапқы"
 
-#: ../src/migration.c:384 ../src/terminal-prefs.c:99
+#: ../src/migration.c:403 ../src/terminal-prefs.c:99
 msgid "Unnamed"
 msgstr "Атаусыз"
 
@@ -346,7 +319,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:11
 msgid "Whether bold text should use the same color as normal text"
-msgstr ""
+msgstr "Жуан мәтін қалыпты мәтін сияқты дәл сол түсті қолдану тиіс пе"
 
 #: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:12
 msgid ""
@@ -454,11 +427,13 @@ msgstr "Ұрпақ командасы аяқталған кезде, терми
 
 #: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:33
 msgid ""
-"Possible values are \"close\" to close the terminal, and \"restart\" to "
-"restart the command."
+"Possible values are \"close\" to close the terminal, \"restart\" to restart "
+"the command, and \"hold\" to keep the terminal open with no command running "
+"inside."
 msgstr ""
-"Мүмкін мәндері: терминалды жабу үшін \"close\", ал, команданы қайта қосу "
-"үшін \"restart\"."
+"Мүмкін мәндері: терминалды жабу үшін \"close\", команданы қайта қосу үшін "
+"\"restart\", ал, терминалды ішінде ешбір команда орындалмай тұрып ашық ұстау "
+"үшін - \"hold\"."
 
 #: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:34
 msgid "Whether to launch the command in the terminal as a login shell"
@@ -578,93 +553,109 @@ msgid "Keyboard shortcut to paste text"
 msgstr "Мәтінді кірістіру үшін пернетақта жарлығы"
 
 #: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:60
+msgid "Keyboard shortcut to select all text"
+msgstr "Барлық мәтінді таңдау үшін пернетақта жарлығы"
+
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:61
+msgid "Keyboard shortcut to open the Preferences dialog"
+msgstr "Баптаулар сұхбатын ашу үшін пернетақта жарлығы"
+
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:62
+msgid "Keyboard shortcut to open the current profile's Preferences dialog"
+msgstr "Ағымдағы профильдің баптаулар сұхбатын ашу үшін пернетақта жарлығы"
+
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:63
 msgid "Keyboard shortcut to toggle full screen mode"
 msgstr "Толық экран режимін ауыстыру үшін пернетақта жарлығы"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:61
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:64
 msgid "Keyboard shortcut to toggle the visibility of the menubar"
 msgstr "Мәзір жолағының көрінуін ауыстыру үшін пернетақта жарлығы"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:62
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:65
+msgid "Keyboard shortcut to toggle the read-only state"
+msgstr "Тек оқу үшін режимді ауыстыру үшін пернетақта жарлығы"
+
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:66
 msgid "Keyboard shortcut to reset the terminal"
 msgstr "Терминалды тастау үшін пернетақта жарлығы"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:63
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:67
 msgid "Keyboard shortcut to reset and clear the terminal"
 msgstr "Терминалды тастау және тазарту үшін пернетақта жарлығы"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:64
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:68
 msgid "Keyboard shortcut to open the search dialog"
 msgstr "Іздеу сұхбатын ашу үшін пернетақта жарлығы"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:65
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:69
 msgid "Keyboard shortcut to find the next occurrence of the search term"
 msgstr "Ізделетін мәтіннің келесі кездесуін табу үшін пернетақта жарлығы"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:66
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:70
 msgid "Keyboard shortcut to find the previous occurrence of the search term"
 msgstr "Ізделетін мәтіннің алдыңғы кездесуін табу үшін пернетақта жарлығы"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:67
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:71
 msgid "Keyboard shortcut to clear the find highlighting"
 msgstr "Іздеудің түспен ерекшелеуін алып тастау үшін пернетақта жарлығы"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:68
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:72
 msgid "Keyboard shortcut to switch to the previous tab"
 msgstr "Алдыңғы бетке ауысу үшін пернетақта жарлығы"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:69
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:73
 msgid "Keyboard shortcut to switch to the next tab"
 msgstr "Келесі бетке ауысу үшін пернетақта жарлығы"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:70
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:74
 msgid "Keyboard shortcut to move the current tab to the left"
 msgstr "Ағымдағы бетті солға жылжыту үшін пернетақта жарлығы"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:71
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:75
 msgid "Keyboard shortcut to move the current tab to the right"
 msgstr "Ағымдағы бетті оңғы жылжыту үшін пернетақта жарлығы"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:72
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:76
 msgid "Keyboard shortcut to detach current tab"
 msgstr "Ағымдағы бетті бөліп жіберу үшін пернетақта жарлығы"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:73
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:77
 msgid "Keyboard shortcut to switch to the numbered tab"
 msgstr "Нөмірленген бетке ауысу үшін пернетақта жарлығы"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:74
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:78
 msgid "Keyboard shortcut to launch help"
 msgstr "Көмекті жөнелту үшін пернетақта жарлығы"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:75
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:79
 msgid "Keyboard shortcut to make font larger"
 msgstr "Қаріпті үлкенірек жасау үшін пернетақта жарлығы"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:76
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:80
 msgid "Keyboard shortcut to make font smaller"
 msgstr "Қаріпті кішірек жасау үшін пернетақта жарлығы"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:77
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:81
 msgid "Keyboard shortcut to make font normal-size"
 msgstr "Қаріпті қалыпты өлшемді жасау үшін пернетақта жарлығы"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:78
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:82
 msgid "Whether the menubar has access keys"
 msgstr ""
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:79
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:83
 msgid ""
 "Whether to have Alt+letter access keys for the menubar. They may interfere "
 "with some applications run inside the terminal so it's possible to turn them "
 "off."
 msgstr ""
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:80
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:84
 msgid "Whether shortcuts are enabled"
 msgstr "Жарлықтар іске қосылған ба"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:81
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:85
 msgid ""
 "Whether shortcuts are enabled. They may interfere with some applications run "
 "inside the terminal so it's possible to turn them off."
@@ -672,51 +663,55 @@ msgstr ""
 "Жарлықтар іске қосылған ба. Олар терминалда орындалатын кейбір "
 "қолданбалармен ерегісуі мүмкін, сондықтан, оларды сөндіруге болады."
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:82
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:86
 msgid "Whether the standard GTK shortcut for menubar access is enabled"
 msgstr ""
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:83
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:87
 msgid ""
 "Normally you can access the menubar with F10. This can also be customized "
 "via gtkrc (gtk-menu-bar-accel = \"whatever\"). This option allows the "
 "standard menubar accelerator to be disabled."
 msgstr ""
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:84
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:88
 msgid "Whether the shell integration is enabled"
 msgstr "Shell интеграциясы іске қосылған болу керек пе"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:85
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:89
 msgid "List of available encodings"
 msgstr "Қолжетерлік кодтаулар тізімі"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:86
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:90
 msgid ""
 "A subset of possible encodings are presented in the Encoding submenu. This "
 "is a list of encodings to appear there."
 msgstr ""
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:87
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:91
 msgid "Whether to ask for confirmation before closing a terminal"
 msgstr "Терминалды жабу алдында растауды сұрау керек пе"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:88
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:92
 msgid "Whether to show the menubar in new windows"
 msgstr "Жаңа терезелерде мәзір жолағын көрсету керек пе"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:89
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:93
 msgid "Whether to open new terminals as windows or tabs"
 msgstr "Жаңа терминалдарды терезеде немесе бетте ашу керек пе"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:90
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:94
 msgid "When to show the tabs bar"
 msgstr "Беттер жолағын қашан көрсету керек"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:91
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:95
 msgid "The position of the tab bar"
 msgstr "Беттер жолағының орны"
 
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:96
+msgid "Which theme variant to use"
+msgstr "Қолданылатын тема нұсқасы"
+
 #. Open new terminal in new window
 #: ../src/preferences.ui.h:2
 msgid "Window"
@@ -728,55 +723,74 @@ msgid "Tab"
 msgstr "Бет"
 
 #: ../src/preferences.ui.h:5
+msgctxt "theme variant"
+msgid "Default"
+msgstr "Бастапқы"
+
+#: ../src/preferences.ui.h:6
+msgctxt "theme variant"
+msgid "Light"
+msgstr "Ашық"
+
+#: ../src/preferences.ui.h:7
+msgctxt "theme variant"
+msgid "Dark"
+msgstr "Қараңғы"
+
+#: ../src/preferences.ui.h:8 ../src/terminal-accels.c:170
 msgid "Preferences"
 msgstr "Баптаулар"
 
-#: ../src/preferences.ui.h:6
+#: ../src/preferences.ui.h:9
 msgid "Show _menubar by default in new terminals"
 msgstr "Жаңа терминалдарда _мәзір жолағын көрсету"
 
-#: ../src/preferences.ui.h:7
+#: ../src/preferences.ui.h:10
 msgid "_Enable mnemonics (such as Alt+F to open the File menu)"
 msgstr ""
 "_Пернетақта жарлықтарын іске қосу (мысалы, Файл мәзірін ашу үшін Alt+Ф)"
 
-#: ../src/preferences.ui.h:8
+#: ../src/preferences.ui.h:11
 msgid "Enable the _menu accelerator key (F10 by default)"
 msgstr "_Мәзірдің үдеткіш батырмасын іске қосу (F10 бастапқыда)"
 
-#: ../src/preferences.ui.h:9
+#: ../src/preferences.ui.h:12
+msgid "Theme _variant:"
+msgstr "Тема _нұсқасы:"
+
+#: ../src/preferences.ui.h:13
 msgid "Open _new terminals in:"
 msgstr "Жаңа терминалды қайда а_шу:"
 
-#: ../src/preferences.ui.h:10 ../src/profile-preferences.ui.h:61
+#: ../src/preferences.ui.h:14 ../src/profile-preferences.ui.h:61
 msgid "General"
 msgstr "Жалпы"
 
-#: ../src/preferences.ui.h:11
+#: ../src/preferences.ui.h:15
 msgid "_Enable shortcuts"
 msgstr "Жарлықтарды іск_е қосу"
 
-#: ../src/preferences.ui.h:12
+#: ../src/preferences.ui.h:16
 msgid "Shortcuts"
 msgstr "Жарлықтар"
 
-#: ../src/preferences.ui.h:13
+#: ../src/preferences.ui.h:17
 msgid "_Clone"
 msgstr "_Клондау"
 
-#: ../src/preferences.ui.h:14
+#: ../src/preferences.ui.h:18
 msgid "_Profile used when launching a new terminal:"
 msgstr "Жаңа терминалда қолданылатын _профиль:"
 
-#: ../src/preferences.ui.h:15
+#: ../src/preferences.ui.h:19
 msgid "Profiles"
 msgstr "Профильдер"
 
-#: ../src/preferences.ui.h:16
+#: ../src/preferences.ui.h:20
 msgid "E_ncodings shown in menu:"
 msgstr "Мәзірде көрсетілетін _кодтаулар:"
 
-#: ../src/preferences.ui.h:17
+#: ../src/preferences.ui.h:21
 msgid "Encodings"
 msgstr "Кодтаулар"
 
@@ -825,12 +839,12 @@ msgstr "Таңдауыңызша"
 msgid "Editing Profile “%s”"
 msgstr "“%s” профилін түзету"
 
-#: ../src/profile-editor.c:844
+#: ../src/profile-editor.c:884
 #, c-format
 msgid "Choose Palette Color %u"
 msgstr "%u палитра түсін таңдау"
 
-#: ../src/profile-editor.c:848
+#: ../src/profile-editor.c:888
 #, c-format
 msgid "Palette entry %u"
 msgstr "Палитра элементі %u"
@@ -1137,140 +1151,188 @@ msgstr "Үйлесі_мділік опцияларын бастапқы түрі
 msgid "Compatibility"
 msgstr "Үйлесімділік"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:148
+#: ../src/search-popover.ui.h:1
+msgid "Search"
+msgstr "Іздеу"
+
+#: ../src/search-popover.ui.h:2
+msgid "Search for previous occurrence"
+msgstr "Алдыңғы кездесуін іздеу"
+
+#: ../src/search-popover.ui.h:3
+msgid "Search for next occurrence"
+msgstr "Келесі кездесуін іздеу"
+
+#: ../src/search-popover.ui.h:4
+msgid "Toggle search options"
+msgstr "Іздеу опцияларын көрсету/жасыру"
+
+#: ../src/search-popover.ui.h:5
+msgid "_Match case"
+msgstr "_Регистрді ескеру"
+
+#: ../src/search-popover.ui.h:6
+msgid "Match _entire word only"
+msgstr "Сөзді то_лығымен сәйкестеу"
+
+#: ../src/search-popover.ui.h:7
+msgid "Match as _regular expression"
+msgstr "Тұ_рақты өрнек ретінде сәйкестеу"
+
+#: ../src/search-popover.ui.h:8
+msgid "_Wrap around"
+msgstr "_Соңына жеткенде басына өту"
+
+#: ../src/terminal-accels.c:156
 msgid "New Terminal in New Tab"
 msgstr "Жаңа терминал жаңа бетте"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:149
+#: ../src/terminal-accels.c:157
 msgid "New Terminal in New Window"
 msgstr "Жаңа терминал жаңа терезеде"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:150
+#: ../src/terminal-accels.c:158
 msgid "New Profile"
 msgstr "Жаңа профиль"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:152
+#: ../src/terminal-accels.c:160
 msgid "Save Contents"
 msgstr "Құрамасын сақтау"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:154
+#: ../src/terminal-accels.c:162
 msgid "Close Terminal"
 msgstr "Терминалды жабу"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:155
+#: ../src/terminal-accels.c:163
 msgid "Close All Terminals"
 msgstr "Барлық терминалдарды жабу"
 
 #. Edit menu
-#: ../src/terminal-accels.c:159 ../src/terminal-window.c:2435
-#: ../src/terminal-window.c:2552
+#: ../src/terminal-accels.c:167 ../src/terminal-window.c:2457
+#: ../src/terminal-window.c:2577
 msgid "Copy"
 msgstr "Көшіру"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:160 ../src/terminal-window.c:2438
-#: ../src/terminal-window.c:2555
+#: ../src/terminal-accels.c:168 ../src/terminal-window.c:2460
+#: ../src/terminal-window.c:2580
 msgid "Paste"
 msgstr "Кірістіру"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:165
+#: ../src/terminal-accels.c:169 ../src/terminal-window.c:2466
+msgid "Select All"
+msgstr "Барлығын таңдау"
+
+#: ../src/terminal-accels.c:171
+msgid "Profile Preferences"
+msgstr "Профиль баптаулары"
+
+#: ../src/terminal-accels.c:175 ../src/terminal-accels.c:233
+msgid "Find"
+msgstr "Табу"
+
+#: ../src/terminal-accels.c:176
 msgid "Find Next"
 msgstr "Келесіні табу"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:166
+#: ../src/terminal-accels.c:177
 msgid "Find Previous"
 msgstr "Алдыңғысын табу"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:167
+#: ../src/terminal-accels.c:178
 msgid "Clear Find Highlight"
 msgstr "Түстпен ерекшелеуді алып тастау"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:171
+#: ../src/terminal-accels.c:182
 msgid "Hide and Show toolbar"
 msgstr "Саймандар панелін жасыру/көрсету"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:172
+#: ../src/terminal-accels.c:183
 msgid "Full Screen"
 msgstr "Толық экранға"
 
 #. View menu
-#: ../src/terminal-accels.c:173 ../src/terminal-window.c:2455
+#: ../src/terminal-accels.c:184 ../src/terminal-window.c:2477
 msgid "Zoom In"
 msgstr "Үлкейту"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:174 ../src/terminal-window.c:2458
+#: ../src/terminal-accels.c:185 ../src/terminal-window.c:2480
 msgid "Zoom Out"
 msgstr "Кішірейту"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:175 ../src/terminal-window.c:2461
+#: ../src/terminal-accels.c:186 ../src/terminal-window.c:2483
 msgid "Normal Size"
 msgstr "Қалыпты өлшемі"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:179
+#: ../src/terminal-accels.c:190
+msgid "Read-Only"
+msgstr "Тек оқу үшін"
+
+#: ../src/terminal-accels.c:191
 msgid "Reset"
 msgstr "Тастау"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:180
+#: ../src/terminal-accels.c:192
 msgid "Reset and Clear"
 msgstr "Тастау мен тазарту"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:184
+#: ../src/terminal-accels.c:196
 msgid "Switch to Previous Terminal"
 msgstr "Алдыңғы терминалға өту"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:185
+#: ../src/terminal-accels.c:197
 msgid "Switch to Next Terminal"
 msgstr "Келесі терминалға өту"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:186
+#: ../src/terminal-accels.c:198
 msgid "Move Terminal to the Left"
 msgstr "Терминалды солға жылжыту"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:187
+#: ../src/terminal-accels.c:199
 msgid "Move Terminal to the Right"
 msgstr "Терминалды оңға жылжыту"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:188
+#: ../src/terminal-accels.c:200
 msgid "Detach Terminal"
 msgstr "Терминалды бөліп жіберу"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:211
+#: ../src/terminal-accels.c:223
 msgid "Contents"
 msgstr "Құрамасы"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:218
+#: ../src/terminal-accels.c:230
 msgid "File"
 msgstr "Файл"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:219
+#: ../src/terminal-accels.c:231
 msgid "Edit"
 msgstr "Түзету"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:220
+#: ../src/terminal-accels.c:232
 msgid "View"
 msgstr "Түрі"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:223
+#: ../src/terminal-accels.c:235
 msgid "Tabs"
 msgstr "Беттер"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:224
+#: ../src/terminal-accels.c:236
 msgid "Help"
 msgstr "Көмек"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:321
+#: ../src/terminal-accels.c:333
 #, c-format
 msgid "Switch to Tab %u"
 msgstr "%u бетке ауысу"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:529
+#: ../src/terminal-accels.c:541
 msgid "_Action"
 msgstr "Әр_екет"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:548
+#: ../src/terminal-accels.c:560
 msgid "Shortcut _Key"
 msgstr "Жарлық пернесі"
 
-#: ../src/terminal-app.c:710
+#: ../src/terminal-app.c:745
 msgid "User Defined"
 msgstr "Пайдаланушы функциялары"
 
@@ -1428,11 +1490,11 @@ msgstr "Жаңа тер_минал"
 msgid "_Preferences"
 msgstr "Қа_лаулар"
 
-#: ../src/terminal-menus.ui.h:3 ../src/terminal-window.c:2406
+#: ../src/terminal-menus.ui.h:3 ../src/terminal-window.c:2428
 msgid "_Help"
 msgstr "_Көмек"
 
-#: ../src/terminal-menus.ui.h:4 ../src/terminal-window.c:2523
+#: ../src/terminal-menus.ui.h:4 ../src/terminal-window.c:2545
 msgid "_About"
 msgstr "О_сы туралы"
 
@@ -1503,7 +1565,7 @@ msgid "Option \"%s\" is no longer supported in this version of gnome-terminal."
 msgstr ""
 "\"%s\" опциясына gnome-terminal қолданбасының осы нұсқасында енді қолдау жоқ."
 
-#: ../src/terminal-options.c:247 ../src/terminal-util.c:229
+#: ../src/terminal-options.c:247 ../src/terminal-util.c:230
 msgid "GNOME Terminal"
 msgstr "GNOME терминалы"
 
@@ -1564,11 +1626,11 @@ msgstr "ФАЙЛ"
 
 #: ../src/terminal-options.c:1051
 msgid "Open a new window containing a tab with the default profile"
-msgstr ""
+msgstr "Негізгі профильді қолданатын беті бар жаңа терезені ашу"
 
 #: ../src/terminal-options.c:1060
 msgid "Open a new tab in the last-opened window with the default profile"
-msgstr ""
+msgstr "Соңғы қолданылған терезеде негізгі профильді қолданатын бетті ашу"
 
 #: ../src/terminal-options.c:1073
 msgid "Turn on the menubar"
@@ -1584,11 +1646,11 @@ msgstr "Терезені жазық қылу"
 
 #: ../src/terminal-options.c:1127
 msgid "Set the last specified tab as the active one in its window"
-msgstr ""
+msgstr "Соңғы көрсетілген бетті оның өз терезесінде белсенді қылу"
 
 #: ../src/terminal-options.c:1140
 msgid "Execute the argument to this option inside the terminal"
-msgstr ""
+msgstr "Бұл опция аргументің терминал ішінде орындау"
 
 #: ../src/terminal-options.c:1150
 msgid "PROFILE-NAME"
@@ -1641,7 +1703,7 @@ msgstr "Профильдер тізімі"
 msgid "Delete profile “%s”?"
 msgstr "“%s” профилін өшіру керек пе?"
 
-#: ../src/terminal-prefs.c:374 ../src/terminal-window.c:530
+#: ../src/terminal-prefs.c:374 ../src/terminal-window.c:527
 msgid "_Cancel"
 msgstr "Ба_с тарту"
 
@@ -1653,41 +1715,41 @@ msgstr "Ө_шіру"
 msgid "Delete Profile"
 msgstr "Профильді өшіру"
 
-#: ../src/terminal-prefs.c:696
+#: ../src/terminal-prefs.c:709
 msgid "Show"
 msgstr "Көрсету"
 
-#: ../src/terminal-prefs.c:707
+#: ../src/terminal-prefs.c:720
 msgid "_Encoding"
 msgstr "Код_талуы"
 
-#: ../src/terminal-screen.c:1064
+#: ../src/terminal-screen.c:1121
 msgid "No command supplied nor shell requested"
 msgstr "Команда көрсетілмеді, және ешбір қоршам сұралмады"
 
-#: ../src/terminal-screen.c:1314 ../src/terminal-window.c:2450
+#: ../src/terminal-screen.c:1371 ../src/terminal-window.c:2472
 msgid "_Profile Preferences"
 msgstr "_Профиль баптаулары"
 
-#: ../src/terminal-screen.c:1315 ../src/terminal-screen.c:1586
+#: ../src/terminal-screen.c:1372 ../src/terminal-screen.c:1650
 msgid "_Relaunch"
 msgstr "Қа_йта жөнелту"
 
-#: ../src/terminal-screen.c:1318
+#: ../src/terminal-screen.c:1375
 msgid "There was an error creating the child process for this terminal"
 msgstr "Бұл терминал үшін ұрпақ үрдісін жасауда қате кетті"
 
-#: ../src/terminal-screen.c:1590
+#: ../src/terminal-screen.c:1654
 #, c-format
 msgid "The child process exited normally with status %d."
 msgstr "Ұрпақ үрдісі қалыпты түрде %d қалып-күйімен аяқталды."
 
-#: ../src/terminal-screen.c:1593
+#: ../src/terminal-screen.c:1657
 #, c-format
 msgid "The child process was aborted by signal %d."
 msgstr "Ұрпақ үрдісі %d сигналымен үзілді."
 
-#: ../src/terminal-screen.c:1596
+#: ../src/terminal-screen.c:1660
 msgid "The child process was aborted."
 msgstr "Ұрпақ үрдісі үзілді."
 
@@ -1699,33 +1761,33 @@ msgstr "Бетті жабу"
 msgid "Switch to this tab"
 msgstr "Бұл бетке ауысу"
 
-#: ../src/terminal-util.c:147
+#: ../src/terminal-util.c:148
 msgid "There was an error displaying help"
 msgstr "Көмекті көрсету кезінде қате кетті"
 
-#: ../src/terminal-util.c:202
+#: ../src/terminal-util.c:203
 msgid "Contributors:"
 msgstr "Үлесін қосқандар:"
 
-#: ../src/terminal-util.c:218
+#: ../src/terminal-util.c:219
 #, c-format
 msgid "Using VTE version %u.%u.%u"
 msgstr "VTE нұсқасы %u.%u.%u қолданылуда"
 
-#: ../src/terminal-util.c:224
+#: ../src/terminal-util.c:225
 msgid "A terminal emulator for the GNOME desktop"
 msgstr "GNOME жұмыс үстелі үшін терминал эмуляторы."
 
-#: ../src/terminal-util.c:239
+#: ../src/terminal-util.c:240
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst gmail com>"
 
-#: ../src/terminal-util.c:312
+#: ../src/terminal-util.c:313
 #, c-format
 msgid "Could not open the address “%s”"
 msgstr "“%s” адресін ашу мүмкін емес"
 
-#: ../src/terminal-util.c:381
+#: ../src/terminal-util.c:382
 msgid ""
 "GNOME Terminal is free software: you can redistribute it and/or modify it "
 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
@@ -1736,7 +1798,7 @@ msgstr ""
 "GNU General Public License аясында еркін тарата не/және өзгерте аласыз; "
 "лицензия нұсқасы 3 не (тандауыңызша) кез-келген кейін шыққан."
 
-#: ../src/terminal-util.c:385
+#: ../src/terminal-util.c:386
 msgid ""
 "GNOME Terminal is distributed in the hope that it will be useful, but "
 "WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY "
@@ -1748,7 +1810,7 @@ msgstr ""
 "СӘЙКЕС КЕЛЕТІНІ үшін де.  Көбірек білу үшін GNU General Public License "
 "қараңыз."
 
-#: ../src/terminal-util.c:389
+#: ../src/terminal-util.c:390
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "GNOME Terminal.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>."
@@ -1757,15 +1819,15 @@ msgstr ""
 "көшірмесін алуыңыз керек еді; олай болмаса, <http://www.gnu.org/licenses/> "
 "қараңыз."
 
-#: ../src/terminal-window.c:505
+#: ../src/terminal-window.c:502
 msgid "Could not save contents"
 msgstr "Құрамасын сақтау мүмкін емес"
 
-#: ../src/terminal-window.c:527
+#: ../src/terminal-window.c:524
 msgid "Save as…"
 msgstr "Қалайша сақтау..."
 
-#: ../src/terminal-window.c:531
+#: ../src/terminal-window.c:528
 msgid "_Save"
 msgstr "_Сақтау"
 
@@ -1773,7 +1835,7 @@ msgstr "_Сақтау"
 #. * _%u is used as the accelerator (with u between 1 and 9), and
 #. * the %s is the name of the terminal profile.
 #.
-#: ../src/terminal-window.c:1210
+#: ../src/terminal-window.c:1255
 #, c-format
 msgid "_%u. %s"
 msgstr "_%u. %s"
@@ -1782,207 +1844,203 @@ msgstr "_%u. %s"
 #. * _%c is used as the accelerator (it will be a character between A and Z),
 #. * and the %s is the name of the terminal profile.
 #.
-#: ../src/terminal-window.c:1216
+#: ../src/terminal-window.c:1261
 #, c-format
 msgid "_%c. %s"
 msgstr "_%c. %s"
 
 #. Toplevel
-#: ../src/terminal-window.c:2399
+#: ../src/terminal-window.c:2421
 msgid "_File"
 msgstr "_Файл"
 
 #. File menu
-#: ../src/terminal-window.c:2400 ../src/terminal-window.c:2412
-#: ../src/terminal-window.c:2418 ../src/terminal-window.c:2561
+#: ../src/terminal-window.c:2422 ../src/terminal-window.c:2434
+#: ../src/terminal-window.c:2440 ../src/terminal-window.c:2586
 msgid "Open _Terminal"
 msgstr "Терминалды а_шу"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2401
+#: ../src/terminal-window.c:2423
 msgid "_Edit"
 msgstr "Тү_зету"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2402
+#: ../src/terminal-window.c:2424
 msgid "_View"
 msgstr "_Түрі"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2403
+#: ../src/terminal-window.c:2425
 msgid "_Search"
 msgstr "І_здеу"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2404
+#: ../src/terminal-window.c:2426
 msgid "_Terminal"
 msgstr "Тер_минал"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2405
+#: ../src/terminal-window.c:2427
 msgid "Ta_bs"
 msgstr "_Беттер"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2415
+#: ../src/terminal-window.c:2437
 msgid "Open Ta_b"
 msgstr "_Бетті ашу"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2421
+#: ../src/terminal-window.c:2443
 msgid "New _Profile"
 msgstr "Жаңа _профиль"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2424
+#: ../src/terminal-window.c:2446
 msgid "_Save Contents"
 msgstr "Құрамасын _сақтау"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2427 ../src/terminal-window.c:3694
+#: ../src/terminal-window.c:2449 ../src/terminal-window.c:3725
 msgid "C_lose Terminal"
 msgstr "Терминалды _жабу"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2430
+#: ../src/terminal-window.c:2452
 msgid "_Close All Terminals"
 msgstr "Барлық терминалдарды _жабу"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2441 ../src/terminal-window.c:2558
+#: ../src/terminal-window.c:2463 ../src/terminal-window.c:2583
 msgid "Paste _Filenames"
 msgstr "_Файлдар атауларын кірістіру"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2444
-msgid "Select All"
-msgstr "Барлығын таңдау"
-
-#: ../src/terminal-window.c:2447
+#: ../src/terminal-window.c:2469
 msgid "Pre_ferences"
 msgstr "Ба_птаулар"
 
 #. Search menu
-#: ../src/terminal-window.c:2466
+#: ../src/terminal-window.c:2488
 msgid "_Find…"
 msgstr "Т_абу…"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2469
+#: ../src/terminal-window.c:2491
 msgid "Find Ne_xt"
 msgstr "Ке_лесіні табу"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2472
+#: ../src/terminal-window.c:2494
 msgid "Find Pre_vious"
 msgstr "Ал_дыңғысын табу"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2475
+#: ../src/terminal-window.c:2497
 msgid "_Clear Highlight"
 msgstr "_Түстпен ерекшелеуді алып тастау"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2479
+#: ../src/terminal-window.c:2501
 msgid "Go to _Line..."
 msgstr "Жо _лға өту..."
 
-#: ../src/terminal-window.c:2482
+#: ../src/terminal-window.c:2504
 msgid "_Incremental Search..."
 msgstr "_Инкременталды іздеу..."
 
 #. Terminal menu
-#: ../src/terminal-window.c:2488
+#: ../src/terminal-window.c:2510
 msgid "Change _Profile"
 msgstr "_Профильді ауыстыру"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2489
+#: ../src/terminal-window.c:2511
 msgid "Set _Character Encoding"
 msgstr "Таңбалар _кодталуын орнату"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2490
+#: ../src/terminal-window.c:2512
 msgid "_Reset"
 msgstr "_Тастау"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2493
+#: ../src/terminal-window.c:2515
 msgid "Reset and C_lear"
 msgstr "Тастау мен та_зарту"
 
 #. Terminal/Encodings menu
-#: ../src/terminal-window.c:2498
+#: ../src/terminal-window.c:2520
 msgid "_Add or Remove…"
 msgstr "Қ_осу немесе өшіру…"
 
 #. Tabs menu
-#: ../src/terminal-window.c:2503
+#: ../src/terminal-window.c:2525
 msgid "_Previous Terminal"
 msgstr "А_лдыңғы терминал"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2506
+#: ../src/terminal-window.c:2528
 msgid "_Next Terminal"
 msgstr "К_елесі терминал"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2509
+#: ../src/terminal-window.c:2531
 msgid "Move Terminal _Left"
 msgstr "Терминалды со_лға жылжыту"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2512
+#: ../src/terminal-window.c:2534
 msgid "Move Terminal _Right"
 msgstr "Терминалды _оңға жылжыту"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2515
+#: ../src/terminal-window.c:2537
 msgid "_Detach Terminal"
 msgstr "Тер_миналды бөліп жіберу"
 
 #. Help menu
-#: ../src/terminal-window.c:2520
+#: ../src/terminal-window.c:2542
 msgid "_Contents"
 msgstr "Құра_масы"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2527
+#: ../src/terminal-window.c:2549
 msgid "_Inspector"
 msgstr "_Инспектор"
 
 #. Popup menu
-#: ../src/terminal-window.c:2533
+#: ../src/terminal-window.c:2555
 msgid "_Send Mail To…"
 msgstr "Эл. поштаны жі_беру…"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2536
+#: ../src/terminal-window.c:2558
 msgid "_Copy E-mail Address"
 msgstr "Эл. пошта адр_есін көшіру"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2539
+#: ../src/terminal-window.c:2561
 msgid "C_all To…"
 msgstr "Қоңырау ш_алу…"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2542
+#: ../src/terminal-window.c:2564
 msgid "_Copy Call Address"
 msgstr "Қоңырау шалу адресін _көшіру"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2545
+#: ../src/terminal-window.c:2567
 msgid "_Open Link"
 msgstr "Сі_лтемені ашу"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2548
+#: ../src/terminal-window.c:2570
 msgid "_Copy Link Address"
 msgstr "Сілтеме адр_есін көшіру"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2551
+#: ../src/terminal-window.c:2576
 msgid "P_rofiles"
 msgstr "П_рофильдер"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2564
+#: ../src/terminal-window.c:2589
 msgid "L_eave Full Screen"
 msgstr "Толық экраннан ш_ығу"
 
 #. View Menu
-#: ../src/terminal-window.c:2572
+#: ../src/terminal-window.c:2597
 msgid "Show _Menubar"
 msgstr "_Мәзірді көрсету"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2576
+#: ../src/terminal-window.c:2601
 msgid "_Full Screen"
 msgstr "Толық _экранға"
 
 #. Terminal menu
-#: ../src/terminal-window.c:2581
+#: ../src/terminal-window.c:2606
 msgid "Read-_Only"
 msgstr "Тек-_оқу үшін"
 
-#: ../src/terminal-window.c:3681
+#: ../src/terminal-window.c:3712
 msgid "Close this window?"
 msgstr "Бұл терезені жабу керек пе?"
 
-#: ../src/terminal-window.c:3681
+#: ../src/terminal-window.c:3712
 msgid "Close this terminal?"
 msgstr "Бұл терминалды жабу керек пе?"
 
-#: ../src/terminal-window.c:3685
+#: ../src/terminal-window.c:3716
 msgid ""
 "There are still processes running in some terminals in this window. Closing "
 "the window will kill all of them."
@@ -1990,17 +2048,23 @@ msgstr ""
 "Бұл терезенің кейбір терминалдарында орындалып тұрған үрдістер бар. Терезені "
 "жабу оларды үзеді."
 
-#: ../src/terminal-window.c:3689
+#: ../src/terminal-window.c:3720
 msgid ""
 "There is still a process running in this terminal. Closing the terminal will "
 "kill it."
 msgstr ""
 "Бұл терминалда орындалып тұрған үрдістер бар. Терминалды жабу оларды үзеді."
 
-#: ../src/terminal-window.c:3694
+#: ../src/terminal-window.c:3725
 msgid "C_lose Window"
 msgstr "Терезені жа_бу"
 
+#~ msgid "_Search for:"
+#~ msgstr "_Нені іздеу керек:"
+
+#~ msgid "Search _backwards"
+#~ msgstr "К_ері іздеу"
+
 #~ msgid "Whether to update login records when launching terminal command"
 #~ msgstr ""
 #~ "Терминал командасын орындау кезде, жүйеге кіру журналын жаңарту керек пе"
@@ -2027,9 +2091,6 @@ msgstr "Терезені жа_бу"
 #~ msgid "Whether to use a dark theme variant"
 #~ msgstr "Қараңғылау тема нұсқасын қолдану керек пе"
 
-#~ msgid "Use _dark theme variant"
-#~ msgstr "Теманың қ_араңғы нұсқасын қолдану"
-
 #~ msgid "COMMAND"
 #~ msgstr "КОМАНДА"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]