[zenity] Updated Vietnamese translationcommit 8e2ee458e2738052011391c3e38cc2bbfa25ac4b
Author: Trần Ngọc Quân <vnwildman gmail com>
Date:   Wed Apr 22 07:26:32 2015 +0700

    Updated Vietnamese translation
    
    Signed-off-by: Trần Ngọc Quân <vnwildman gmail com>

 po/vi.po |  447 +++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 235 insertions(+), 212 deletions(-)
---
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 974db94..0b60c3d 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -13,8 +13,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Zenity master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=zenity&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-11-16 02:07+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-03-16 14:56+0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-04-21 22:50+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-04-22 07:22+0700\n"
 "Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman gmail com>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <gnome-vi-list gnome org>\n"
 "Language: vi\n"
@@ -94,34 +94,42 @@ msgstr "Không hỗ trợ gợi ý. Bỏ qua.\n"
 msgid "Unknown hint name. Skipping.\n"
 msgstr "Không biết tên gợi ý. Bỏ qua.\n"
 
-#: ../src/notification.c:213
+#: ../src/notification.c:209
 #, c-format
 msgid "Could not parse command from stdin\n"
 msgstr "không thể phân tích lệnh từ đầu vào tiêu chuẩn\n"
 
-#: ../src/notification.c:245
+#: ../src/notification.c:241
 #, c-format
 msgid "Could not parse message from stdin\n"
 msgstr "Không thể phân tích thông tin từ đầu vào tiêu chuẩn\n"
 
-#: ../src/notification.c:325
+#: ../src/notification.c:321
 msgid "Zenity notification"
 msgstr "Thông báo Zenity"
 
+#: ../src/password.c:55
+msgid "_Cancel"
+msgstr "T_hôi"
+
+#: ../src/password.c:58
+msgid "_OK"
+msgstr "Đồn_g ý"
+
 #. Checks if username has been passed as a parameter
-#: ../src/password.c:66
+#: ../src/password.c:73
 msgid "Type your password"
 msgstr "Nhập mật khẩu của bạn"
 
-#: ../src/password.c:69
+#: ../src/password.c:76
 msgid "Type your username and password"
 msgstr "Nhập tài khoản và mật khẩu của bạn"
 
-#: ../src/password.c:107
+#: ../src/password.c:113
 msgid "Username:"
 msgstr "Tài khoản:"
 
-#: ../src/password.c:123
+#: ../src/password.c:127
 msgid "Password:"
 msgstr "Mật khẩu:"
 
@@ -135,12 +143,12 @@ msgstr "Giá trị tối đa phải lớn hơn giá trị tối thiểu.\n"
 msgid "Value out of range.\n"
 msgstr "Giá trị nằm ngoài phạm vi.\n"
 
-#: ../src/tree.c:375
+#: ../src/tree.c:376
 #, c-format
 msgid "No column titles specified for List dialog.\n"
 msgstr "Không có tiêu đề cột được xác định cho hộp thoại Danh sách.\n"
 
-#: ../src/tree.c:381
+#: ../src/tree.c:382
 #, c-format
 msgid "You should use only one List dialog type.\n"
 msgstr "Bạn nên dùng chỉ một kiểu hộp thoại Danh sách.\n"
@@ -150,228 +158,240 @@ msgid "Adjust the scale value"
 msgstr "Kéo con trượt để chọn giá trị"
 
 #: ../src/zenity.ui.h:2
+msgid "Cancel"
+msgstr "Thôi"
+
+#: ../src/zenity.ui.h:3
+msgid "OK"
+msgstr "Đồng ý"
+
+#: ../src/zenity.ui.h:4
 msgid "Text View"
 msgstr "Xem văn bản"
 
-#: ../src/zenity.ui.h:3
+#: ../src/zenity.ui.h:5
 msgid "Calendar selection"
 msgstr "Chọn ngày"
 
-#: ../src/zenity.ui.h:4
+#: ../src/zenity.ui.h:6
 msgid "Select a date from below."
 msgstr "Chọn một ngày ở phía dưới."
 
-#: ../src/zenity.ui.h:5
+#: ../src/zenity.ui.h:7
 msgid "C_alendar:"
 msgstr "_Lịch:"
 
-#: ../src/zenity.ui.h:6
+#: ../src/zenity.ui.h:8
 msgid "Add a new entry"
 msgstr "Thêm ô nhập mới"
 
-#: ../src/zenity.ui.h:7
+#: ../src/zenity.ui.h:9
 msgid "_Enter new text:"
 msgstr "_Nhập văn bản mới:"
 
-#: ../src/zenity.ui.h:8
+#: ../src/zenity.ui.h:10
 msgid "Error"
 msgstr "Lỗi"
 
-#: ../src/zenity.ui.h:9
+#: ../src/zenity.ui.h:11
 msgid "An error has occurred."
 msgstr "Đã có lỗi xảy ra."
 
-#: ../src/zenity.ui.h:10
+#: ../src/zenity.ui.h:12
 msgid "Forms dialog"
 msgstr "Hộp thoại biểu mẫu"
 
-#: ../src/zenity.ui.h:11
+#: ../src/zenity.ui.h:13
 msgid "Information"
 msgstr "Thông tin"
 
-#: ../src/zenity.ui.h:12
+#: ../src/zenity.ui.h:14
 msgid "All updates are complete."
 msgstr "Mọi cập nhật đã hoàn tất."
 
-#: ../src/zenity.ui.h:13
+#: ../src/zenity.ui.h:15
 msgid "Progress"
 msgstr "Diễn biến"
 
-#: ../src/zenity.ui.h:14
+#: ../src/zenity.ui.h:16
 msgid "Running..."
 msgstr "Đang chạy…"
 
-#: ../src/zenity.ui.h:15
+#: ../src/zenity.ui.h:17
 msgid "Question"
 msgstr "Câu hỏi"
 
-#: ../src/zenity.ui.h:16
+#: ../src/zenity.ui.h:18
 msgid "Are you sure you want to proceed?"
 msgstr "Bạn có chắc là muốn tiếp tục không?"
 
-#: ../src/zenity.ui.h:17
+#: ../src/zenity.ui.h:19
 msgid "Select items from the list"
 msgstr "Chọn các mục từ danh sách"
 
-#: ../src/zenity.ui.h:18
+#: ../src/zenity.ui.h:20
 msgid "Select items from the list below."
 msgstr "Chọn các mục từ danh sách bên dưới."
 
-#: ../src/zenity.ui.h:19
+#: ../src/zenity.ui.h:21
 msgid "Warning"
 msgstr "Cảnh báo"
 
-#: ../src/option.c:167
+#: ../src/option.c:169
 msgid "Set the dialog title"
 msgstr "Đặt tựa đề cho hộp thoại"
 
-#: ../src/option.c:168
+#: ../src/option.c:170
 msgid "TITLE"
 msgstr "TỰA_ĐỀ"
 
-#: ../src/option.c:176
+#: ../src/option.c:178
 msgid "Set the window icon"
 msgstr "Đặt biểu tượng cửa sổ"
 
-#: ../src/option.c:177
+#: ../src/option.c:179
 msgid "ICONPATH"
 msgstr "ĐƯỜNG_DẪN_BIỂU_TƯỢNG"
 
-#: ../src/option.c:185
+#: ../src/option.c:187
 msgid "Set the width"
 msgstr "Đặt chiều rộng"
 
-#: ../src/option.c:186
+#: ../src/option.c:188
 msgid "WIDTH"
 msgstr "RỘNG"
 
-#: ../src/option.c:194
+#: ../src/option.c:196
 msgid "Set the height"
 msgstr "Đặt chiều cao"
 
-#: ../src/option.c:195
+#: ../src/option.c:197
 msgid "HEIGHT"
 msgstr "CAO"
 
-#: ../src/option.c:203
+#: ../src/option.c:205
 msgid "Set dialog timeout in seconds"
 msgstr "Đặt thời hạn hộp thoại chờ tính theo giây"
 
 #. Timeout for closing the dialog
-#: ../src/option.c:205
+#: ../src/option.c:207
 msgid "TIMEOUT"
 msgstr "THỜI_HẠN"
 
-#: ../src/option.c:213
-msgid "Sets the label of the Ok button"
-msgstr "Đặt nhãn của nút OK"
+#: ../src/option.c:215
+msgid "Set the label of the OK button"
+msgstr "Đặt nhãn cho nút OK"
 
-#: ../src/option.c:214 ../src/option.c:223 ../src/option.c:265
-#: ../src/option.c:325 ../src/option.c:334 ../src/option.c:368
-#: ../src/option.c:426 ../src/option.c:563 ../src/option.c:688
-#: ../src/option.c:706 ../src/option.c:732 ../src/option.c:813
-#: ../src/option.c:898 ../src/option.c:907 ../src/option.c:969
-#: ../src/option.c:1027 ../src/option.c:1196
+#: ../src/option.c:216 ../src/option.c:225 ../src/option.c:234
+#: ../src/option.c:276 ../src/option.c:336 ../src/option.c:345
+#: ../src/option.c:379 ../src/option.c:437 ../src/option.c:574
+#: ../src/option.c:699 ../src/option.c:717 ../src/option.c:743
+#: ../src/option.c:823 ../src/option.c:917 ../src/option.c:926
+#: ../src/option.c:988 ../src/option.c:1046 ../src/option.c:1215
 msgid "TEXT"
 msgstr "VĂN_BẢN"
 
-#: ../src/option.c:222
-msgid "Sets the label of the Cancel button"
-msgstr "Đặt nhãn của nút Thôi"
+#: ../src/option.c:224
+msgid "Set the label of the Cancel button"
+msgstr "Đặt nhãn cho nút Thôi"
 
-#: ../src/option.c:231
+#: ../src/option.c:233
+msgid "Add an extra button"
+msgstr "Thêm nút mở rộng"
+
+#: ../src/option.c:242
 msgid "Set the modal hint"
 msgstr "Đặt gợi ý ở trên cùng"
 
-#: ../src/option.c:240
+#: ../src/option.c:251
 msgid "Set the parent window to attach to"
 msgstr "Đặt cửa sổ mẹ để mà gắn vào"
 
-#: ../src/option.c:241
+#: ../src/option.c:252
 msgid "WINDOW"
 msgstr "CỬA_SỔ"
 
-#: ../src/option.c:255
+#: ../src/option.c:266
 msgid "Display calendar dialog"
 msgstr "Hiển thị hộp thoại về lịch"
 
-#: ../src/option.c:264 ../src/option.c:324 ../src/option.c:367
-#: ../src/option.c:425 ../src/option.c:562 ../src/option.c:731
-#: ../src/option.c:812 ../src/option.c:968 ../src/option.c:1026
-#: ../src/option.c:1195
+#: ../src/option.c:275 ../src/option.c:335 ../src/option.c:378
+#: ../src/option.c:436 ../src/option.c:573 ../src/option.c:742
+#: ../src/option.c:822 ../src/option.c:987 ../src/option.c:1045
+#: ../src/option.c:1214
 msgid "Set the dialog text"
 msgstr "Đặt văn bản thoại"
 
-#: ../src/option.c:273
+#: ../src/option.c:284
 msgid "Set the calendar day"
 msgstr "Đặt ngày trong lịch"
 
-#: ../src/option.c:274
+#: ../src/option.c:285
 msgid "DAY"
 msgstr "NGÀY"
 
-#: ../src/option.c:282
+#: ../src/option.c:293
 msgid "Set the calendar month"
 msgstr "Đặt tháng của lịch"
 
-#: ../src/option.c:283
+#: ../src/option.c:294
 msgid "MONTH"
 msgstr "THÁNG"
 
-#: ../src/option.c:291
+#: ../src/option.c:302
 msgid "Set the calendar year"
 msgstr "Đặt năm của lịch"
 
-#: ../src/option.c:292
+#: ../src/option.c:303
 msgid "YEAR"
 msgstr "NĂM"
 
-#: ../src/option.c:300 ../src/option.c:1213
+#: ../src/option.c:311 ../src/option.c:1232
 msgid "Set the format for the returned date"
 msgstr "Đặt định dạng cho ngày tháng được trả lại"
 
-#: ../src/option.c:301 ../src/option.c:1214
+#: ../src/option.c:312 ../src/option.c:1233
 msgid "PATTERN"
 msgstr "MẪU"
 
-#: ../src/option.c:315
+#: ../src/option.c:326
 msgid "Display text entry dialog"
 msgstr "Hiển thị hộp thoại nhập văn bản"
 
-#: ../src/option.c:333
+#: ../src/option.c:344
 msgid "Set the entry text"
 msgstr "Đặt văn bản nhập"
 
-#: ../src/option.c:342
+#: ../src/option.c:353
 msgid "Hide the entry text"
 msgstr "Ẩn văn bản nhập"
 
-#: ../src/option.c:358
+#: ../src/option.c:369
 msgid "Display error dialog"
 msgstr "Hiển thị hộp thoại báo lỗi"
 
-#: ../src/option.c:376 ../src/option.c:434 ../src/option.c:821
-#: ../src/option.c:977
+#: ../src/option.c:387 ../src/option.c:445 ../src/option.c:831
+#: ../src/option.c:996
 msgid "Set the dialog icon"
 msgstr "Đặt biểu tượng của hộp thoại"
 
-#: ../src/option.c:377 ../src/option.c:435 ../src/option.c:822
-#: ../src/option.c:978
+#: ../src/option.c:388 ../src/option.c:446 ../src/option.c:832
+#: ../src/option.c:997
 msgid "ICON-NAME"
 msgstr "TÊN_BIỂU_TƯỢNG"
 
-#: ../src/option.c:385 ../src/option.c:443 ../src/option.c:830
-#: ../src/option.c:986
+#: ../src/option.c:396 ../src/option.c:454 ../src/option.c:840
+#: ../src/option.c:1005
 msgid "Do not enable text wrapping"
 msgstr "Không ngắt dòng trong văn bản"
 
-#: ../src/option.c:394 ../src/option.c:452 ../src/option.c:839
-#: ../src/option.c:995
-msgid "Do not enable pango markup"
-msgstr "Không bật tô sáng đánh dấu pango"
+#: ../src/option.c:405 ../src/option.c:463 ../src/option.c:849
+#: ../src/option.c:1014
+msgid "Do not enable Pango markup"
+msgstr "Không bật đánh dấu Pango"
 
-#: ../src/option.c:402 ../src/option.c:460 ../src/option.c:856
-#: ../src/option.c:1003
+#: ../src/option.c:413 ../src/option.c:471 ../src/option.c:866
+#: ../src/option.c:1022
 msgid ""
 "Enable ellipsizing in the dialog text. This fixes the high window size with "
 "long texts"
@@ -379,107 +399,107 @@ msgstr ""
 "Bật elíp hóa trong chữ hộp thoại. Việc này sẽ cố định chiều cao của cửa sổ "
 "với chiều dài của văn bản"
 
-#: ../src/option.c:416
+#: ../src/option.c:427
 msgid "Display info dialog"
 msgstr "Hiển thị hộp thoại thông tin"
 
-#: ../src/option.c:474
+#: ../src/option.c:485
 msgid "Display file selection dialog"
 msgstr "Hiển thị hộp thoại chọn tập tin"
 
-#: ../src/option.c:483
+#: ../src/option.c:494
 msgid "Set the filename"
 msgstr "Đặt tên tập tin"
 
-#: ../src/option.c:484 ../src/option.c:880
+#: ../src/option.c:495 ../src/option.c:899
 msgid "FILENAME"
 msgstr "TÊN_TẬP_TIN"
 
-#: ../src/option.c:492
+#: ../src/option.c:503
 msgid "Allow multiple files to be selected"
 msgstr "Cho phép chọn nhiều tập tin đồng thời"
 
-#: ../src/option.c:501
+#: ../src/option.c:512
 msgid "Activate directory-only selection"
 msgstr "Kích hoạt chỉ khả năng chọn thư mục"
 
-#: ../src/option.c:510
+#: ../src/option.c:521
 msgid "Activate save mode"
 msgstr "Kích hoạt chế độ lưu"
 
-#: ../src/option.c:519 ../src/option.c:607 ../src/option.c:1204
+#: ../src/option.c:530 ../src/option.c:618 ../src/option.c:1223
 msgid "Set output separator character"
 msgstr "Đặt ký tự định giới kết xuất"
 
-#: ../src/option.c:520 ../src/option.c:608 ../src/option.c:1205
+#: ../src/option.c:531 ../src/option.c:619 ../src/option.c:1224
 msgid "SEPARATOR"
 msgstr "NGĂN_CÁCH"
 
-#: ../src/option.c:528
+#: ../src/option.c:539
 msgid "Confirm file selection if filename already exists"
 msgstr "Xác nhận việc chọn tập tin nếu tên tập tin đã có"
 
-#: ../src/option.c:537
-msgid "Sets a filename filter"
+#: ../src/option.c:548
+msgid "Set a filename filter"
 msgstr "Đặt một bộ lọc tên tập tin"
 
 #. Help for file-filter argument (name and patterns for file selection)
-#: ../src/option.c:539
+#: ../src/option.c:550
 msgid "NAME | PATTERN1 PATTERN2 ..."
 msgstr "TÊN | MẪU1 MẪU2 …"
 
-#: ../src/option.c:553
+#: ../src/option.c:564
 msgid "Display list dialog"
 msgstr "Hiển thị hộp thoại danh sách"
 
-#: ../src/option.c:571
+#: ../src/option.c:582
 msgid "Set the column header"
 msgstr "Đặt phần đầu cột"
 
-#: ../src/option.c:572
+#: ../src/option.c:583
 msgid "COLUMN"
 msgstr "CỘT"
 
-#: ../src/option.c:580
-msgid "Use check boxes for first column"
+#: ../src/option.c:591
+msgid "Use check boxes for the first column"
 msgstr "Dùng các hộp kiểm cho cột đầu tiên"
 
-#: ../src/option.c:589
-msgid "Use radio buttons for first column"
+#: ../src/option.c:600
+msgid "Use radio buttons for the first column"
 msgstr "Dùng các nút chọn một cho cột đầu tiên"
 
-#: ../src/option.c:598
-msgid "Use an image for first column"
+#: ../src/option.c:609
+msgid "Use an image for the first column"
 msgstr "Dùng một ảnh cho cột đầu tiên"
 
-#: ../src/option.c:616
+#: ../src/option.c:627
 msgid "Allow multiple rows to be selected"
 msgstr "Cho phép chọn nhiều hàng đồng thời"
 
-#: ../src/option.c:625 ../src/option.c:888
+#: ../src/option.c:636 ../src/option.c:907
 msgid "Allow changes to text"
 msgstr "Cho phép sửa đổi văn bản"
 
-#: ../src/option.c:634
+#: ../src/option.c:645
 msgid ""
 "Print a specific column (Default is 1. 'ALL' can be used to print all "
 "columns)"
 msgstr "In cột riêng (Mặc định là 1. Có thể dùng “ALL” để in tất cả các cột)"
 
 #. Column index number to print out on a list dialog
-#: ../src/option.c:636 ../src/option.c:645
+#: ../src/option.c:647 ../src/option.c:656
 msgid "NUMBER"
 msgstr "SỐ"
 
-#: ../src/option.c:644
+#: ../src/option.c:655
 msgid "Hide a specific column"
 msgstr "Ẩn cột chỉ định"
 
-#: ../src/option.c:653
-msgid "Hides the column headers"
+#: ../src/option.c:664
+msgid "Hide the column headers"
 msgstr "Ẩn phần đầu cột"
 
-#: ../src/option.c:662
+#: ../src/option.c:673
 msgid ""
 "Change list default search function searching for text in the middle, not on "
 "the beginning"
@@ -487,86 +507,89 @@ msgstr ""
 "Thay đổi danh sách hàm tìm kiếm mặc định để tìm kiếm văn bản ở giữa, không "
 "phải ở đầu"
 
-#: ../src/option.c:678
+#: ../src/option.c:689
 msgid "Display notification"
 msgstr "Hiển thị thông báo"
 
-#: ../src/option.c:687
+#: ../src/option.c:698
 msgid "Set the notification text"
 msgstr "Đặt văn bản thông báo"
 
-#: ../src/option.c:696
+#: ../src/option.c:707
 msgid "Listen for commands on stdin"
 msgstr "Chờ lệnh từ đầu vào tiêu chuẩn"
 
-#: ../src/option.c:705
+#: ../src/option.c:716
 msgid "Set the notification hints"
 msgstr "Đặt gợi ý thông báo"
 
-#: ../src/option.c:722
+#: ../src/option.c:733
 msgid "Display progress indication dialog"
 msgstr "Hiển thị hộp thoại chỉ diễn biến"
 
-#: ../src/option.c:740
+#: ../src/option.c:751
 msgid "Set initial percentage"
 msgstr "Đặt phần trăm ban đầu"
 
-#: ../src/option.c:741
+#: ../src/option.c:752
 msgid "PERCENTAGE"
 msgstr "PHẦN_TRĂM"
 
-#: ../src/option.c:749
+#: ../src/option.c:760
 msgid "Pulsate progress bar"
 msgstr "Đập theo nhịp thanh diễn biến"
 
-#: ../src/option.c:759
+#: ../src/option.c:770
 #, no-c-format
 msgid "Dismiss the dialog when 100% has been reached"
 msgstr "Bỏ hộp thoại khi tiến đến 100%"
 
-#: ../src/option.c:769
-#, no-c-format
+#: ../src/option.c:779
 msgid "Kill parent process if Cancel button is pressed"
 msgstr "Chấm dứt tiến trình cha nếu nhấn nút Thôi"
 
-#: ../src/option.c:779
-#, no-c-format
+#: ../src/option.c:788
 msgid "Hide Cancel button"
 msgstr "Ẩn nút Thôi"
 
-#: ../src/option.c:788
+#: ../src/option.c:798
+#, no-c-format
 msgid "Estimate when progress will reach 100%"
 msgstr "Ước đoán khi tiến trình đạt 100%"
 
-#: ../src/option.c:803
+#: ../src/option.c:813
 msgid "Display question dialog"
 msgstr "Hiển thị thoại câu hỏi"
 
-#: ../src/option.c:847
-msgid "Give cancel button focus by default"
-msgstr "Để nút bấm thôi được đưa vào tầm ngắm theo mặc định"
+#: ../src/option.c:857
+msgid "Give Cancel button focus by default"
+msgstr "Để nút bấm Thôi được đưa vào tầm ngắm theo mặc định"
+
+#: ../src/option.c:874
+msgid "Suppress OK and Cancel buttons"
+msgstr "Cấm nút Đồng ý và Thôi"
 
-#: ../src/option.c:870
+#: ../src/option.c:889
 msgid "Display text information dialog"
 msgstr "Hiển thị thoại thông tin chữ"
 
-#: ../src/option.c:879
+#: ../src/option.c:898
 msgid "Open file"
 msgstr "Mở tập tin"
 
-#: ../src/option.c:897
+#: ../src/option.c:916
 msgid "Set the text font"
 msgstr "Đặt phông chữ cho văn bản"
 
-#: ../src/option.c:906
+#: ../src/option.c:925
 msgid "Enable an I read and agree checkbox"
 msgstr "Bật ô đánh dấu \"Tôi đọc và đồng ý\""
 
-#: ../src/option.c:916
-msgid "Enable html support"
-msgstr "Hỗ trợ html"
+#: ../src/option.c:935
+msgid "Enable HTML support"
+msgstr "Bật hỗ trợ HTML"
 
-#: ../src/option.c:925
+#: ../src/option.c:944
 msgid ""
 "Do not enable user interaction with the WebView. Only works if you use --"
 "html option"
@@ -574,281 +597,281 @@ msgstr ""
 "Không thể bật người dùng tương tác với WebView. Chỉ hoạt động với tùy chọn --"
 "html"
 
-#: ../src/option.c:934
-msgid "Sets an url instead of a file. Only works if you use --html option"
-msgstr "Đặt url thay vì tập tin. Chỉ hoạt động với tùy chọn --html"
+#: ../src/option.c:953
+msgid "Set an URL instead of a file. Only works if you use --html option"
+msgstr "Đặt URL thay vì tập tin. Chỉ hoạt động với tùy chọn --html"
 
-#: ../src/option.c:935
+#: ../src/option.c:954
 msgid "URL"
 msgstr "URL"
 
-#: ../src/option.c:944
+#: ../src/option.c:963
 msgid "Auto scroll the text to the end. Only when text is captured from stdin"
 msgstr ""
 "Tự động cuộn văn bản đến cuối, Chỉ khi văn bản được lấy từ đầu vào tiêu chuẩn"
 
-#: ../src/option.c:959
+#: ../src/option.c:978
 msgid "Display warning dialog"
 msgstr "Hiển thị hộp thoại cảnh báo"
 
-#: ../src/option.c:1017
+#: ../src/option.c:1036
 msgid "Display scale dialog"
 msgstr "Hiển thị hộp thoại thanh trượt"
 
-#: ../src/option.c:1035
+#: ../src/option.c:1054
 msgid "Set initial value"
 msgstr "Đặt giá trị ban đầu"
 
-#: ../src/option.c:1036 ../src/option.c:1045 ../src/option.c:1054
-#: ../src/option.c:1063 ../src/option.c:1262
+#: ../src/option.c:1055 ../src/option.c:1064 ../src/option.c:1073
+#: ../src/option.c:1082 ../src/option.c:1281
 msgid "VALUE"
 msgstr "GIÁ_TRỊ"
 
-#: ../src/option.c:1044
+#: ../src/option.c:1063
 msgid "Set minimum value"
 msgstr "Đặt giá trị tối thiểu"
 
-#: ../src/option.c:1053
+#: ../src/option.c:1072
 msgid "Set maximum value"
 msgstr "Đặt giá trị tối đa"
 
-#: ../src/option.c:1062
+#: ../src/option.c:1081
 msgid "Set step size"
 msgstr "Đặt kích cỡ bước"
 
-#: ../src/option.c:1071
+#: ../src/option.c:1090
 msgid "Print partial values"
 msgstr "In giá trị riêng"
 
-#: ../src/option.c:1080
+#: ../src/option.c:1099
 msgid "Hide value"
 msgstr "Ẩn giá trị"
 
-#: ../src/option.c:1095
+#: ../src/option.c:1114
 msgid "Display forms dialog"
 msgstr "Hiển thị hộp thoại biểu mẫu"
 
-#: ../src/option.c:1104
+#: ../src/option.c:1123
 msgid "Add a new Entry in forms dialog"
 msgstr "Thêm ô nhập mới trong hộp thoại biểu mẫu"
 
-#: ../src/option.c:1105 ../src/option.c:1114
+#: ../src/option.c:1124 ../src/option.c:1133
 msgid "Field name"
 msgstr "Tên trường"
 
-#: ../src/option.c:1113
+#: ../src/option.c:1132
 msgid "Add a new Password Entry in forms dialog"
 msgstr "Thêm ô nhập mật khẩu vào hộp thoại biểu mẫu"
 
-#: ../src/option.c:1122
+#: ../src/option.c:1141
 msgid "Add a new Calendar in forms dialog"
 msgstr "Thêm Lịch mới vào hộp thoại biểu mẫu"
 
-#: ../src/option.c:1123
+#: ../src/option.c:1142
 msgid "Calendar field name"
 msgstr "Tên trường của lịch"
 
-#: ../src/option.c:1131
+#: ../src/option.c:1150
 msgid "Add a new List in forms dialog"
 msgstr "Thêm danh sách mới trong hộp thoại biểu mẫu"
 
-#: ../src/option.c:1132
+#: ../src/option.c:1151
 msgid "List field and header name"
 msgstr "Trường và tên tiêu đề danh sách"
 
-#: ../src/option.c:1140
+#: ../src/option.c:1159
 msgid "List of values for List"
 msgstr "Danh sách giá trị cho danh sách"
 
-#: ../src/option.c:1141 ../src/option.c:1150 ../src/option.c:1168
+#: ../src/option.c:1160 ../src/option.c:1169 ../src/option.c:1187
 msgid "List of values separated by |"
 msgstr "Các giá trị ngăn cách bằng dấu |"
 
-#: ../src/option.c:1149
+#: ../src/option.c:1168
 msgid "List of values for columns"
 msgstr "Danh sách giá trị cho cột"
 
-#: ../src/option.c:1158
+#: ../src/option.c:1177
 msgid "Add a new combo box in forms dialog"
 msgstr "Thêm hộp chọn mới vào biểu mẫu"
 
-#: ../src/option.c:1159
+#: ../src/option.c:1178
 msgid "Combo box field name"
 msgstr "Tên trường của hộp chọn"
 
-#: ../src/option.c:1167
+#: ../src/option.c:1186
 msgid "List of values for combo box"
 msgstr "Danh sách giá trị cho hộp chọn lựa"
 
-#: ../src/option.c:1186
+#: ../src/option.c:1205
 msgid "Show the columns header"
 msgstr "Hiện phần đầu cột"
 
-#: ../src/option.c:1228
+#: ../src/option.c:1247
 msgid "Display password dialog"
 msgstr "Hiển thị hộp thoại mật khẩu"
 
-#: ../src/option.c:1237
+#: ../src/option.c:1256
 msgid "Display the username option"
 msgstr "Hiển thị tùy chọn tên người dùng"
 
-#: ../src/option.c:1252
+#: ../src/option.c:1271
 msgid "Display color selection dialog"
 msgstr "Hiển thị hộp thoại chọn màu sắc"
 
-#: ../src/option.c:1261
+#: ../src/option.c:1280
 msgid "Set the color"
 msgstr "Thiết đặt màu sắc"
 
-#: ../src/option.c:1270
+#: ../src/option.c:1289
 msgid "Show the palette"
 msgstr "Hiện bảng màu"
 
-#: ../src/option.c:1285
+#: ../src/option.c:1304
 msgid "About zenity"
 msgstr "Giới thiệu Zenity"
 
-#: ../src/option.c:1294
+#: ../src/option.c:1313
 msgid "Print version"
 msgstr "Hiển thị phiên bản"
 
-#: ../src/option.c:2228
+#: ../src/option.c:2256
 msgid "General options"
 msgstr "Tùy chọn chung"
 
-#: ../src/option.c:2229
+#: ../src/option.c:2257
 msgid "Show general options"
 msgstr "Hiện tùy chọn chung"
 
-#: ../src/option.c:2239
+#: ../src/option.c:2267
 msgid "Calendar options"
 msgstr "Tùy chọn lịch"
 
-#: ../src/option.c:2240
+#: ../src/option.c:2268
 msgid "Show calendar options"
 msgstr "Hiển thị tùy chọn về lịch"
 
-#: ../src/option.c:2250
+#: ../src/option.c:2278
 msgid "Text entry options"
 msgstr "Tùy chọn nhập văn bản"
 
-#: ../src/option.c:2251
+#: ../src/option.c:2279
 msgid "Show text entry options"
 msgstr "Hiển thị tùy chọn về nhập văn bản"
 
-#: ../src/option.c:2261
+#: ../src/option.c:2289
 msgid "Error options"
 msgstr "Tùy chọn báo lỗi"
 
-#: ../src/option.c:2262
+#: ../src/option.c:2290
 msgid "Show error options"
 msgstr "Hiển thị tùy chọn về cách báo lỗi"
 
-#: ../src/option.c:2272
+#: ../src/option.c:2300
 msgid "Info options"
 msgstr "Tùy chọn thông tin"
 
-#: ../src/option.c:2273
+#: ../src/option.c:2301
 msgid "Show info options"
 msgstr "Hiển thị tùy chọn về thông tin"
 
-#: ../src/option.c:2283
+#: ../src/option.c:2311
 msgid "File selection options"
 msgstr "Tùy chọn việc chọn tập tin"
 
-#: ../src/option.c:2284
+#: ../src/option.c:2312
 msgid "Show file selection options"
 msgstr "Hiển thị tùy chọn về chọn tập tin"
 
-#: ../src/option.c:2294
+#: ../src/option.c:2322
 msgid "List options"
 msgstr "Tùy chọn danh sách"
 
-#: ../src/option.c:2295
+#: ../src/option.c:2323
 msgid "Show list options"
 msgstr "Hiển thị tùy chọn về danh sách"
 
-#: ../src/option.c:2306
+#: ../src/option.c:2334
 msgid "Notification icon options"
 msgstr "Tùy chọn biểu tượng thông báo"
 
-#: ../src/option.c:2307
+#: ../src/option.c:2335
 msgid "Show notification icon options"
 msgstr "Hiển thị tùy chọn về biểu tượng thông báo"
 
-#: ../src/option.c:2318
+#: ../src/option.c:2346
 msgid "Progress options"
 msgstr "Tùy chọn thanh diễn biến"
 
-#: ../src/option.c:2319
+#: ../src/option.c:2347
 msgid "Show progress options"
 msgstr "Hiển thị tùy chọn về thanh diễn biến"
 
-#: ../src/option.c:2329
+#: ../src/option.c:2357
 msgid "Question options"
 msgstr "Tùy chọn câu hỏi"
 
-#: ../src/option.c:2330
+#: ../src/option.c:2358
 msgid "Show question options"
 msgstr "Hiển thị tùy chọn về câu hỏi"
 
-#: ../src/option.c:2340
+#: ../src/option.c:2368
 msgid "Warning options"
 msgstr "Tùy chọn cảnh báo"
 
-#: ../src/option.c:2341
+#: ../src/option.c:2369
 msgid "Show warning options"
 msgstr "Hiển thị tùy chọn về cảnh báo"
 
-#: ../src/option.c:2351
+#: ../src/option.c:2379
 msgid "Scale options"
 msgstr "Tùy chọn thanh trượt"
 
-#: ../src/option.c:2352
+#: ../src/option.c:2380
 msgid "Show scale options"
 msgstr "Hiển thị tùy chọn về thanh trượt"
 
-#: ../src/option.c:2362
+#: ../src/option.c:2390
 msgid "Text information options"
 msgstr "Tùy chọn thông tin văn bản"
 
-#: ../src/option.c:2363
+#: ../src/option.c:2391
 msgid "Show text information options"
 msgstr "Hiển thị tùy chọn về thông tin văn bản"
 
-#: ../src/option.c:2373
+#: ../src/option.c:2401
 msgid "Color selection options"
 msgstr "Tùy chọn về chọn màu sắc"
 
-#: ../src/option.c:2374
+#: ../src/option.c:2402
 msgid "Show color selection options"
 msgstr "Hiện tùy chọn về lựa chọn màu sắc"
 
-#: ../src/option.c:2384
+#: ../src/option.c:2412
 msgid "Password dialog options"
 msgstr "Tùy chọn hộp thoại mật khẩu"
 
-#: ../src/option.c:2385
+#: ../src/option.c:2413
 msgid "Show password dialog options"
 msgstr "Hiển thị tùy chọn hộp thoại mật khẩu"
 
-#: ../src/option.c:2395
+#: ../src/option.c:2423
 msgid "Forms dialog options"
 msgstr "Tùy chọn hộp thoại biểu mẫu"
 
-#: ../src/option.c:2396
+#: ../src/option.c:2424
 msgid "Show forms dialog options"
 msgstr "Hiện tùy chọn cho hộp thoại biểu mẫu"
 
-#: ../src/option.c:2406
+#: ../src/option.c:2434
 msgid "Miscellaneous options"
 msgstr "Tùy chọn khác"
 
-#: ../src/option.c:2407
+#: ../src/option.c:2435
 msgid "Show miscellaneous options"
 msgstr "Hiển thị các tùy chọn khác"
 
-#: ../src/option.c:2432
+#: ../src/option.c:2460
 #, c-format
 msgid ""
 "This option is not available. Please see --help for all possible usages.\n"
@@ -856,12 +879,12 @@ msgstr ""
 "Không có tùy chọn này. Vui lòng chạy lệnh --help để xem mọi cách có thể "
 "dùng.\n"
 
-#: ../src/option.c:2436
+#: ../src/option.c:2464
 #, c-format
 msgid "--%s is not supported for this dialog\n"
 msgstr "Không hỗ trợ tùy chọn --%s ở kiểu hộp thoại này\n"
 
-#: ../src/option.c:2440
+#: ../src/option.c:2468
 #, c-format
 msgid "Two or more dialog options specified\n"
 msgstr "Bạn đã đưa ra ít nhất hai tùy chọn hộp thoại\n"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]