[gnome-chess] Updated Vietnamese translationcommit dd80c84af0f1bc38e089c6007f557172e66bf61c
Author: Trần Ngọc Quân <vnwildman gmail com>
Date:  Sun Apr 5 15:55:38 2015 +0700

  Updated Vietnamese translation
  
  Signed-off-by: Trần Ngọc Quân <vnwildman gmail com>

 po/vi.po | 6624 ++++++++++++++++++++++++++------------------------------------
 1 files changed, 2822 insertions(+), 3802 deletions(-)
---
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index f321b61..ccd53a5 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -1,4534 +1,3601 @@
-# Vietnamese translation for Gnome Games.
-# Copyright © 2009 GNOME I18N Project for Vietnamese.
+# Vietnamese translation for Gnome-chess.
+# Bản dịch tiếng Việt dành cho Gnome-chess.
+# Copyright © 2015 GNOME I18N Project for Vietnamese.
 # T.M.Thanh <tmthanh yahoo com>, 2002.
 # Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds gmail com>, 2007, 2012.
 # Clytie Siddall <clytie riverland net au>, 2005-2009.
+# Trần Ngọc Quân <vnwildman gmail com>, 2015.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnome-games TRUNK\n"
+"Project-Id-Version: gnome-chess master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
-"games&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-29 04:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-01 22:33+0700\n"
-"Last-Translator: Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds gmail com>\n"
-"Language-Team: Vietnamese <vi-VN googlegroups com>\n"
+"chess&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-04-05 06:21+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-04-05 15:53+0700\n"
+"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman gmail com>\n"
+"Language-Team: Vietnamese <gnome-vi-list gnome org>\n"
 "Language: vi\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
-"X-Generator: LocFactoryEditor 1.8\n"
 
-#. Title of the main window
-#: ../glchess/data/glchess.desktop.in.in.h:1 ../glchess/src/glchess.vala:234
+#: ../data/gnome-chess.appdata.xml.in.h:1
+msgid "GNOME Chess"
+msgstr "Cờ GNOME"
+
+#: ../data/gnome-chess.appdata.xml.in.h:2 ../data/gnome-chess.desktop.in.h:3
+msgid "Play the classic two-player board game of chess"
+msgstr "Chơi cờ hai người truyền thống"
+
+#: ../data/gnome-chess.appdata.xml.in.h:3
+msgid ""
+"GNOME Chess is a simple chess game. You can play against your computer at "
+"three different difficulty levels, or against a friend at your computer."
+msgstr ""
+"Cờ GNOME là chương trình chơi cờ đơn giản. Bạn có thể đánh với máy tính với "
+"ba mức độ khó, hoặc với bạn bè tại máy tính của mình."
+
+#: ../data/gnome-chess.appdata.xml.in.h:4
+msgid ""
+"Computer chess enthusiasts will appreciate GNOME Chess's compatibility with "
+"nearly all modern computer chess engines, and its ability to detect several "
+"popular engines automatically if installed."
+msgstr ""
+"Những người đam mê cờ máy tính sẽ đánh giá cao sự tương thích với các bộ máy "
+"chơi cờ hiện đại bằng máy tính của Cờ GNOME, và nó có khả năng dò tìm các bộ "
+"máy phổ biến một cách tự động nếu nó đã được cài đặt."
+
+#: ../data/gnome-chess.desktop.in.h:1 ../data/gnome-chess.ui.h:1
+#: ../src/gnome-chess.vala:2130 ../src/gnome-chess.vala:2425
 msgid "Chess"
 msgstr "Cờ"
 
-#: ../glchess/data/glchess.desktop.in.in.h:2
-msgid "Play the classic two-player boardgame of chess"
-msgstr "Chơi cờ hai người truyền thống"
+#: ../data/gnome-chess.desktop.in.h:2
+msgid "3D Chess Game"
+msgstr "Chơi cờ 3D"
 
-#. Game menu name
-#: ../glchess/data/glchess.ui.h:2 ../glines/data/glines.ui.h:2
-#: ../gnect/src/main.c:1184 ../gnibbles/src/main.c:605
-#: ../gnobots2/src/menu.c:65 ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:195
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:397
-msgid "_Game"
-msgstr "_Trò chơi"
+#: ../data/gnome-chess.desktop.in.h:4
+msgid "game;strategy;"
+msgstr "game;cờ;vua;co;strategy;chiến;lược;chien;luoc;"
 
-#. Undo move menu item
-#: ../glchess/data/glchess.ui.h:4
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:111 ../gtali/src/gyahtzee.c:754
-#: ../libgames-support/games-stock.c:259
-msgid "_Undo Move"
-msgstr "_Hủy bước"
+#: ../data/gnome-chess.ui.h:2
+msgid "_New Game"
+msgstr "Ván đấu _mới"
 
-#. Save menu item
-#: ../glchess/data/glchess.ui.h:6
-msgid "_Resign"
-msgstr "_Từ bỏ"
-
-#. Claim draw menu item
-#: ../glchess/data/glchess.ui.h:8
-msgid "Claim _Draw"
-msgstr "_Yêu cầu hoà"
-
-#. Settings menu item
-#: ../glchess/data/glchess.ui.h:10 ../glines/data/glines.ui.h:4
-#: ../gnect/src/main.c:1186 ../gnibbles/src/main.c:607
-#: ../gnobots2/src/menu.c:68 ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:209
-msgid "_Settings"
-msgstr "Thiết _lập"
-
-#. Help menu item
-#: ../glchess/data/glchess.ui.h:12 ../glines/data/glines.ui.h:5
-#: ../gnect/src/main.c:1187 ../gnibbles/src/main.c:608
-#: ../gnobots2/src/menu.c:69 ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:89
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:218 ../gnomine/src/gnomine.vala:116
-#: ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:16 ../gnotski/src/gnotski.c:399
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:759 ../iagno/data/iagno.ui.h:4
-#: ../lightsoff/src/lightsoff.vala:32 ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:87
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:70
-msgid "_Help"
-msgstr "Trợ _giúp"
-
-#. Help contents menu item
-#: ../glchess/data/glchess.ui.h:14 ../glines/data/glines.ui.h:7
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:219 ../libgames-support/games-stock.c:247
-msgid "_Contents"
-msgstr "_Nội dung"
-
-#. Tooltip for start new game toolbar button
-#: ../glchess/data/glchess.ui.h:16 ../gnobots2/src/menu.c:70
-#: ../libgames-support/games-stock.c:48
-msgid "Start a new game"
-msgstr "Bắt đầu lượt chơi mới"
-
-#. The New Game toolbar button
-#: ../glchess/data/glchess.ui.h:18
-#: ../libgames-support/games-scores-dialog.c:470
-msgid "New Game"
-msgstr "Lượt chơi mới"
-
-#. The undo move toolbar button
-#: ../glchess/data/glchess.ui.h:20
-msgid "Undo Move"
-msgstr "Hủy bước"
-
-#. The tooltip for the Resign toolbar button
-#: ../glchess/data/glchess.ui.h:22
-msgid "Resign"
-msgstr "Từ bỏ"
+#: ../data/gnome-chess.ui.h:3
+msgid "Undo your most recent move"
+msgstr "Hoàn lại nước đi gần đây nhất"
+
+#: ../data/gnome-chess.ui.h:4
+msgid "Resign to your opponent"
+msgstr "Xin thua với đối phương"
+
+#: ../data/gnome-chess.ui.h:5
+msgid "Save the current game"
+msgstr "Ghi lại ván đấu hiện tại"
+
+#: ../data/gnome-chess.ui.h:6
+msgid "Open a saved game"
+msgstr "Mở một ván đấu đã lưu"
 
 #. Tooltip on the show first move (i.e. game start) navigation button
-#: ../glchess/data/glchess.ui.h:24
+#: ../data/gnome-chess.ui.h:8
 msgid "Rewind to the game start"
-msgstr "Tua lại về đầu lượt chơi"
+msgstr "Tua lại về đầu ván đấu"
 
 #. Tooltip on the show previous move navigation button
-#: ../glchess/data/glchess.ui.h:26
+#: ../data/gnome-chess.ui.h:10
 msgid "Show the previous move"
-msgstr "Hiện lượt trước"
+msgstr "Hiện nước đi kế trước"
 
 #. Tooltip on the show next move navigation button
-#: ../glchess/data/glchess.ui.h:28
+#: ../data/gnome-chess.ui.h:12
 msgid "Show the next move"
-msgstr "Hiện lượt kế tiếp"
+msgstr "Hiện nước đi kế tiếp"
 
 #. Tooltip on the show current move navigation button
-#: ../glchess/data/glchess.ui.h:30
+#: ../data/gnome-chess.ui.h:14
 msgid "Show the current move"
-msgstr "Hiện lượt hiện thời"
+msgstr "Hiện nước đi hiện tại"
+
+#. Title for preferences dialog
+#: ../data/menu.ui.h:1 ../data/preferences.ui.h:58
+msgid "Preferences"
+msgstr "Tùy thích"
+
+#: ../data/menu.ui.h:2
+msgid "Help"
+msgstr "Trợ giúp"
 
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:1
+#: ../data/menu.ui.h:3
+msgid "About"
+msgstr "Giới thiệu"
+
+#: ../data/menu.ui.h:4
+msgid "Quit"
+msgstr "Thoát"
+
+#: ../data/org.gnome.chess.gschema.xml.h:1
 msgid "The width of the window"
 msgstr "Độ rộng cửa sổ"
 
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:2
+#: ../data/org.gnome.chess.gschema.xml.h:2
 msgid "The width of the main window in pixels."
-msgstr "Chiều rộng của bảng chơi theo điểm ảnh."
+msgstr "Chiều rộng của cửa sổ tính theo điểm ảnh."
 
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:3
+#: ../data/org.gnome.chess.gschema.xml.h:3
 msgid "The height of the window"
 msgstr "Độ cao cửa sổ"
 
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:4
+#: ../data/org.gnome.chess.gschema.xml.h:4
 msgid "The height of the main window in pixels."
-msgstr "Chiều cao của bảng chơi theo điểm ảnh."
+msgstr "Chiều cao của cửa sổ tính theo điểm ảnh."
 
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:5
+#: ../data/org.gnome.chess.gschema.xml.h:5
 msgid "A flag to enable maximized mode"
-msgstr "Cờ bật chế độ tối đa"
-
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:6
-msgid "A flag to enable fullscreen mode"
-msgstr "Cờ bật chế độ toàn màn hình"
-
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:7
-msgid "The piece to promote pawns to"
-msgstr "Quân lên đó cần tăng bậc con tốt"
-
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:8
-msgid ""
-"The piece to promote to when a human player moves a pawn to the far rank"
-msgstr ""
-"Quân lên đó cần tăng bậc khi người chơi di chuyển con tốt tới bên khác. Có "
-"thể là một trong: hậu, mã, xe, tượng."
+msgstr "Cờ để bật chế độ phóng tối đa"
 
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:9
-msgid "A flag to enable 3D mode"
-msgstr "Cờ bật chế độ 3D"
-
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:10
-msgid "A flag to smooth (anti-alias) the 3D display"
-msgstr "Một cờ để làm mịn cách hiển thị ba chiều (3D)"
-
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:11
+#: ../data/org.gnome.chess.gschema.xml.h:6
 msgid "The piece theme to use"
-msgstr "Sắc thái quân cờ cần dùng"
+msgstr "Kiểu dáng quân cờ muốn dùng"
 
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:12
+#: ../data/org.gnome.chess.gschema.xml.h:7
 msgid "A flag to enable move hints"
-msgstr "Cờ bật gợi ý lượt"
+msgstr "Cờ bật gợi ý nước đi"
 
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:13
+#: ../data/org.gnome.chess.gschema.xml.h:8
 msgid "A flag to enable board numbering"
-msgstr "Cờ bật đánh số hiệu bảng"
-
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:14
-msgid "A flag to enable the move history browser"
-msgstr "Cờ bật trình duyệt các nước đi cũ"
-
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:15
-msgid "A flag to enable the toolbar"
-msgstr "Cờ bật thanh công cụ"
+msgstr "Cờ để bật đánh số cho bàn cờ"
 
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:16
+#: ../data/org.gnome.chess.gschema.xml.h:9
 msgid "The directory to open the save game dialog in"
 msgstr "Thư mục cần mở để lưu cuộc thoại trò chơi"
 
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:17
+#: ../data/org.gnome.chess.gschema.xml.h:10
 msgid "The directory to open the load game dialog in"
 msgstr "Thư mục cần mở để nạp cuộc thoại trò chơi"
 
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:18
+#: ../data/org.gnome.chess.gschema.xml.h:11
 msgid "The format to display moves in"
 msgstr "Định dạng hiển thị nước đi"
 
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:19
+#: ../data/org.gnome.chess.gschema.xml.h:12
 msgid "The side of the board that is in the foreground"
-msgstr ""
+msgstr "Cạnh của bàn cái mà trong tiền cảnh"
 
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:20
+#: ../data/org.gnome.chess.gschema.xml.h:13
 msgid "The duration of a game in seconds (0 for no limit)"
-msgstr ""
+msgstr "Khoảng thời gian đấu tính bằng giây (0 là không giới hạn)"
+
+#: ../data/org.gnome.chess.gschema.xml.h:14
+msgid "The type of clock (simple/fischer/bronstein)"
+msgstr "Kiểu dáng đồng hồ (đơn giản/fischer/bronstein)"
 
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:21
+#: ../data/org.gnome.chess.gschema.xml.h:15
+msgid "The timer increment set corresponding to clock type (1 second minimum)"
+msgstr "Số gia thời gian đặt tương ứng theo kiểu đồng hồ (tối thiểu là 1 giây)"
+
+#: ../data/org.gnome.chess.gschema.xml.h:16
 msgid "true if the human player is playing white"
-msgstr ""
+msgstr "đặt là đúng nếu người đánh chơi bên trắng"
 
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:22
+#: ../data/org.gnome.chess.gschema.xml.h:17
 msgid "The opponent player"
 msgstr "Người chơi đối diện"
 
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:23
+#: ../data/org.gnome.chess.gschema.xml.h:18
 msgid ""
 "Can be 'human' (play against another human player), '' (use the first "
 "available chess engine) or the name of a specific engine to play against"
 msgstr ""
+"Có thể là “người” (đánh với người chơi khác), “” (dùng bộ máy chơi cờ sẵn "
+"có đầu tiên) hay tên của bộ máy đã cho để đánh với"
 
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:24
+#: ../data/org.gnome.chess.gschema.xml.h:19
 msgid "Difficulty of the opponent chess engine"
-msgstr ""
-
-#. Title for preferences dialog
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:2 ../glines/src/glines.c:175
-msgid "Preferences"
-msgstr "Tùy thích"
-
-#. Preferences Dialog: Label before player side (white/black) combo box
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:4
-msgid "Play as:"
-msgstr "Chơi là:"
-
-#. Preferences Dialog: Label before opposing player combo box
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:6
-msgid "Opposing Player:"
-msgstr "Đối thủ:"
-
-#. Preferences Dialog: Label before promotion type combo box
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:8
-msgid "Difficulty:"
-msgstr "Độ khó:"
-
-#. New Game Dialog: Label before game timer settings
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:10
-msgid "Game Duration:"
-msgstr "Thời gian chơi:"
-
-#. Preferences Dialog: Label before promotion type combo box
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:12
-msgid "Promotion Type:"
-msgstr "Kiểu tăng bậc:"
-
-#. Preferences dialog: Label to notify user that the settings are applied for the next game
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:14
-msgid "Changes will take effect for the next game."
-msgstr ""
-
-#. Preferences Dialog: Tab title for game preferences
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:16 ../gnect/src/prefs.c:231
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:254 ../gnobots2/src/properties.c:453
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:304
-msgid "Game"
-msgstr "Trò chơi"
-
-#. Preferences Dialog: Check box for selecting if 3D view is available
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:18
-msgid "3_D Chess View"
-msgstr "Xem Cờ 3_D"
-
-#. Preferences Dialog: Check box for selecting if the 3D view is smoothed (anti-aliased)
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:20
-msgid "_Smooth Display"
-msgstr "Hiển thị _mịn"
-
-#. Preferences Dialog: Label before piece style combo box
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:22
-msgid "Piece Style:"
-msgstr ""
-
-#. Preferences Dialog: Check box for selecting if toolbar is visible
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:24 ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:239
-msgid "Show _Toolbar"
-msgstr "Hiện _Thanh công cụ"
-
-#. Preferences Dialog: Check box for selecting if history browser is visible
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:26
-msgid "Show _History"
-msgstr "_Hiện Lược sử"
-
-#. Preferences Dialog: Check box for selecting if move hints are visible
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:28
-msgid "_Move Hints"
-msgstr "_Gợi ý lượt"
-
-#. Preferences Dialog: Check box for selecting if board numbering is visible
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:30
-msgid "_Board Numbering"
-msgstr "Đánh số _bảng"
-
-#. Preferences Dialog: Label before board orientation combo box
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:32
-msgid "Board Orientation:"
-msgstr "Hướng bảng:"
+msgstr "Mức khó của bộ máy chơi cờ"
+
+#. Preferences dialog: Combo box entry for timer increment
+#: ../data/preferences.ui.h:2
+msgctxt "custom_duration_units"
+msgid "minutes"
+msgstr "phút"
+
+#. Preferences dialog: Combo box entry for time limit
+#: ../data/preferences.ui.h:4
+msgctxt "custom_duration_units"
+msgid "hours"
+msgstr "giờ"
+
+#. Preferences dialog: Combo box entry for timer increment
+#: ../data/preferences.ui.h:6
+msgctxt "custom_duration_units"
+msgid "seconds"
+msgstr "giây"
+
+#. Preferences dialog: Combo box entry for clock type
+#: ../data/preferences.ui.h:8
+msgctxt "custom_duration_units"
+msgid "Simple"
+msgstr "Đơn giản"
 
-#. Preferences Dialog: Label before move format combo box
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:34
-msgid "Move Format:"
-msgstr "Định dạng lượt:"
+#. Preferences dialog: Combo box entry for time limit. Fischer is a proper name.
+#: ../data/preferences.ui.h:10
+msgctxt "custom_duration_units"
+msgid "Fischer"
+msgstr "Fischer"
 
-#. Preferences Dialog: Title of appearance options tab
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:36
-msgid "_Appearance"
-msgstr "_Diện mạo"
+#. Preferences dialog: Combo box entry for time limit. Bronstein is a proper name.
+#: ../data/preferences.ui.h:12
+msgctxt "custom_duration_units"
+msgid "Bronstein"
+msgstr "Bronstein"
 
 #. Preferences Dialog: Combo box entry for easy game difficulty
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:38 ../gtali/src/setup.c:343
+#: ../data/preferences.ui.h:14
 msgctxt "difficulty"
 msgid "Easy"
 msgstr "Dễ"
 
 #. Preferences Dialog: Combo box entry for normal game difficulty
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:40
+#: ../data/preferences.ui.h:16
 msgctxt "difficulty"
 msgid "Normal"
 msgstr "Bình thường"
 
 #. Preferences Dialog: Combo box entry for hard game difficulty
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:42 ../gtali/src/setup.c:345
+#: ../data/preferences.ui.h:18
 msgctxt "difficulty"
 msgid "Hard"
 msgstr "Khó"
 
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for human opponent
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:44
-msgctxt "chess-opponent"
-msgid "Human"
-msgstr "Người"
-
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for playing as white
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:46
-msgctxt "chess-player"
-msgid "White"
-msgstr "Trắng"
-
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for playing as black
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:48
-msgctxt "chess-player"
-msgid "Black"
-msgstr "Đen"
-
 #. Preferences Dialog: Combo box entry for no game timer
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:50
+#: ../data/preferences.ui.h:20
 msgid "No limit"
 msgstr "Không giới hạn"
 
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for game timer of one minute
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:52
-msgid "One minute"
-msgstr "Một phút"
-
 #. Preferences Dialog: Combo box entry for game timer of five minutes
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:54
+#: ../data/preferences.ui.h:22
 msgid "Five minutes"
 msgstr "Năm phút"
 
+#. Preferences Dialog: Combo box entry for game timer of ten minutes
+#: ../data/preferences.ui.h:24
+msgid "Ten minutes"
+msgstr "Mười phút"
+
 #. Preferences Dialog: Combo box entry for game timer of thirty minutes
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:56
-msgid "30 minutes"
-msgstr "30 phút"
+#: ../data/preferences.ui.h:26
+msgid "Thirty minutes"
+msgstr "Ba mươi phút"
 
 #. Preferences Dialog: Combo box entry for game timer of one hour
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:58
+#: ../data/preferences.ui.h:28
 msgid "One hour"
 msgstr "Một giờ"
 
+#. Preferences Dialog: Combo box entry for game timer of two hours
+#: ../data/preferences.ui.h:30
+msgid "Two hours"
+msgstr "Hai giờ"
+
+#. Preferences Dialog: Combo box entry for game timer of three hours
+#: ../data/preferences.ui.h:32
+msgid "Three hours"
+msgstr "Ba giờ"
+
 #. Preferences Dialog: Combo box entry for custom game timer
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:60
+#: ../data/preferences.ui.h:34
 msgid "Custom"
 msgstr "Tự chọn"
 
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for simple theme
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:62
-msgid "Simple"
-msgstr "Đơn giản"
+#. Preferences Dialog: Combo box entry for setting the notation type to human readable descriptions
+#: ../data/preferences.ui.h:36
+msgctxt "chess-move-format"
+msgid "Human"
+msgstr "Dễ đọc với người"
 
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for fancy theme
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:64
-msgid "Fancy"
-msgstr ""
+#. Preferences Dialog: Combo box entry for setting the notation type to standard algebraic (SAN)
+#: ../data/preferences.ui.h:38
+msgctxt "chess-move-format"
+msgid "Standard Algebraic"
+msgstr "Đại số chuẩn (CAN)"
+
+#. Preferences Dialog: Combo box entry for setting the notation type to long figurine notation (FAN)
+#: ../data/preferences.ui.h:40
+msgctxt "chess-move-format"
+msgid "Figurine"
+msgstr "Bức tượng (FAN)"
+
+#. Preferences Dialog: Combo box entry for setting the notation type to long algebraic (LAN)
+#: ../data/preferences.ui.h:42
+msgctxt "chess-move-format"
+msgid "Long Algebraic"
+msgstr "Đại số dài (LAN)"
+
+#. Preferences Dialog: Combo box entry for human opponent
+#: ../data/preferences.ui.h:44
+msgctxt "chess-opponent"
+msgid "Human"
+msgstr "Người"
 
 #. Preferences Dialog: Combo box entry for setting the board orientation to the white side
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:66
+#: ../data/preferences.ui.h:46
 msgctxt "chess-side"
 msgid "White Side"
-msgstr "Bên Trắng"
+msgstr "Bên trắng"
 
 #. Preferences Dialog: Combo box entry for setting the board orientation to the black side
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:68
+#: ../data/preferences.ui.h:48
 msgctxt "chess-side"
 msgid "Black Side"
-msgstr "Bên Đen"
+msgstr "Bên đen"
 
 #. Preferences Dialog: Combo box entry for setting the board orientation to the side the human player is on
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:70
+#: ../data/preferences.ui.h:50
 msgctxt "chess-side"
 msgid "Human Side"
 msgstr "Bên người"
 
 #. Preferences Dialog: Combo box entry for setting the board orientation to the side the current active 
player is on
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:72
+#: ../data/preferences.ui.h:52
 msgctxt "chess-side"
 msgid "Current Player"
 msgstr "Người đang chơi"
 
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for setting the board orientation face to face mode where opponents 
are looking at the same screen from opposite sides (e.g. with a tablet)
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:74
-msgctxt "chess-side"
-msgid "Face to Face"
-msgstr "Mặt đối mặt"
+#. Preferences Dialog: Combo box entry for simple theme
+#: ../data/preferences.ui.h:54
+msgid "Simple"
+msgstr "Đơn giản"
 
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for setting the notation type to human readable descriptions
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:76
-msgctxt "chess-move-format"
-msgid "Human"
-msgstr "Người"
+#. Preferences Dialog: Combo box entry for fancy theme
+#: ../data/preferences.ui.h:56
+msgid "Fancy"
+msgstr "Đẹp"
 
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for setting the notation type to standard algebraic (SAN)
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:78
-msgctxt "chess-move-format"
-msgid "Standard Algebraic"
-msgstr "Đại số chuẩn"
+#. Preferences Dialog: Label before clock type (Fischer/Bronstein) combo box
+#: ../data/preferences.ui.h:60
+msgid "_Clock type:"
+msgstr "_Kiểu đồng hồ:"
 
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for setting the notation type to long figurine notation (FAN)
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:80
-msgctxt "chess-move-format"
-msgid "Figurine"
-msgstr ""
+#. Preferences Dialog: Label before timer increment combo box
+#: ../data/preferences.ui.h:62
+msgid "Timer _increment:"
+msgstr "Thời gian _gia:"
 
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for setting the notation type to long algebraic (LAN)
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:82
-msgctxt "chess-move-format"
-msgid "Long Algebraic"
-msgstr "Đại số dài"
-
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for setting the promition type to a queen
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:84
-msgctxt "chess-piece"
-msgid "Queen"
-msgstr "Hậu"
-
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for setting the promition type to a knight
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:86
-msgctxt "chess-piece"
-msgid "Knight"
-msgstr "Mã"
-
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for setting the promition type to a rook
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:88
-msgctxt "chess-piece"
-msgid "Rook"
-msgstr "Xe"
-
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for setting the promition type to a bishop
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:90
-msgctxt "chess-piece"
-msgid "Bishop"
-msgstr "Tượng"
-
-#. Title of the window when explicitly loaded a file. The first argument is the
-#. * base name of the file (e.g. test.pgn), the second argument is the directory
-#. * (e.g. /home/fred)
-#: ../glchess/src/glchess.vala:242
+#. Preferences Dialog: Label before player side (white/black) combo box
+#: ../data/preferences.ui.h:64
+msgid "_Play as:"
+msgstr "_Chơi bên:"
+
+#. Preferences Dialog: Label before opposing player combo box
+#: ../data/preferences.ui.h:66
+msgid "_Opposing player:"
+msgstr "Đố_i thủ:"
+
+#. Preferences Dialog: Label before difficulty level combo box
+#: ../data/preferences.ui.h:68
+msgid "_Difficulty:"
+msgstr "Độ _khó:"
+
+#. Preferences Dialog: Label before game timer settings
+#: ../data/preferences.ui.h:70
+msgid "_Time limit:"
+msgstr "_Giới hạn thời gian:"
+
+#. Preferences dialog: Label to notify user that the settings are applied for the next game
+#: ../data/preferences.ui.h:72
+msgid "Changes will take effect for the next game."
+msgstr "Các thay đổi chỉ được áp dụng cho ván đấu kế."
+
+#. Preferences Dialog: Tab title for game preferences
+#: ../data/preferences.ui.h:74
+msgid "_Game"
+msgstr "_Ván đấu"
+
+#. Preferences Dialog: Label before board orientation combo box
+#: ../data/preferences.ui.h:76
+msgid "Board _orientation:"
+msgstr "Hướng _bàn cờ:"
+
+#. Preferences Dialog: Label before move format combo box
+#: ../data/preferences.ui.h:78
+msgid "Move _format:"
+msgstr "Định _dạng ghi nước đi:"
+
+#. Preferences Dialog: Label before piece style combo box
+#: ../data/preferences.ui.h:80
+msgid "_Piece style:"
+msgstr "Kiểu dáng _quân cờ:"
+
+#. Preferences Dialog: Check box for selecting if board numbering is visible
+#: ../data/preferences.ui.h:82
+msgid "_Board numbering"
+msgstr "Đánh số _bàn cờ"
+
+#. Preferences Dialog: Check box for selecting if move hints are visible
+#: ../data/preferences.ui.h:84
+msgid "_Move hints"
+msgstr "_Gợi ý nước đi"
+
+#. Preferences Dialog: Title of appearance options tab
+#: ../data/preferences.ui.h:86
+msgid "_Appearance"
+msgstr "_Diện mạo"
+
+#. Preferences Dialog: Combo box entry for playing as white
+#: ../data/preferences.ui.h:88
+msgctxt "chess-player"
+msgid "White"
+msgstr "Trắng"
+
+#. Preferences Dialog: Combo box entry for playing as black
+#: ../data/preferences.ui.h:90
+msgctxt "chess-player"
+msgid "Black"
+msgstr "Đen"
+
+#: ../data/promotion-type-selector.ui.h:1
+msgid "Select Promotion Type"
+msgstr "Chọn kiểu thăng cấp"
+
+#: ../data/promotion-type-selector.ui.h:2
+msgid "_Queen"
+msgstr "_Hậu"
+
+#: ../data/promotion-type-selector.ui.h:3
+msgid "_Knight"
+msgstr "_Mã"
+
+#: ../data/promotion-type-selector.ui.h:4
+msgid "_Rook"
+msgstr "_Xe"
+
+#: ../data/promotion-type-selector.ui.h:5
+msgid "_Bishop"
+msgstr "_Tượng"
+
+#: ../lib/chess-pgn.vala:244 ../lib/chess-pgn.vala:250
+#: ../lib/chess-pgn.vala:261
+#, c-format
+msgid "Invalid %s : %s in PGN, setting timer to infinity."
+msgstr "%s không hợp lệ: %s trong PGN, đang đặt bộ định thời thành vô hạn."
+
+#: ../lib/chess-pgn.vala:266
+#, c-format
+msgid "Invalid clock type in PGN: %s, using a simple clock."
+msgstr "Kiểu đồng hồ trong PGN không hợp lệ: %s, nên dùng kiểu đơn giản."
+
+#: ../lib/chess-pgn.vala:273
 #, c-format
-msgid "%1$s (%2$s) - Chess"
-msgstr "%1$s (%2$s) - Cờ vua"
+msgid "Invalid timer increment in PGN: %s, using a simple clock."
+msgstr ""
+"Khoảng thời gian gia trong PGN không hợp lệ: %s,nên dùng đồng hồ đơn giản."
+
+#: ../src/chess-view.vala:312
+msgid "Paused"
+msgstr "Đã tạm dừng"
+
+#. Help string for command line --version flag
+#: ../src/gnome-chess.vala:99
+msgid "Show release version"
+msgstr "Hiện phiên bản phát hành"
+
+#. May print when started on the command line; a PGN is a saved game file.
+#: ../src/gnome-chess.vala:198
+msgid "GNOME Chess can only open one PGN at a time."
+msgstr "Cờ GNOME chỉ có thể mở một PNG một lúc."
 
 #. Move History Combo: Go to the start of the game
-#: ../glchess/src/glchess.vala:251
+#: ../src/gnome-chess.vala:437
 msgid "Game Start"
-msgstr "Đầu chơi"
+msgstr "Đầu ván"
 
 #. Note there are no move formats for pieces taking kings and this is not allowed in Chess rules
 #. Human Move String: Description of a white pawn moving from %1$s to %2s, e.g. 'c2 to c4'
-#: ../glchess/src/glchess.vala:481
+#: ../src/gnome-chess.vala:828
 #, c-format
 msgid "White pawn moves from %1$s to %2$s"
 msgstr "Con tốt trắng đi từ %1$s tới %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white pawn at %1$s capturing a pawn at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:483
+#: ../src/gnome-chess.vala:830
 #, c-format
 msgid "White pawn at %1$s takes the black pawn at %2$s"
 msgstr "Con tốt trắng ở %1$s bắt con tốt đen ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white pawn at %1$s capturing a rook at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:485
+#: ../src/gnome-chess.vala:832
 #, c-format
 msgid "White pawn at %1$s takes the black rook at %2$s"
-msgstr "Con tốt trắng ở %1$s bắt tháp đen ở %2$s"
+msgstr "Con tốt trắng ở %1$s bắt xe đen ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white pawn at %1$s capturing a knight at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:487
+#: ../src/gnome-chess.vala:834
 #, c-format
 msgid "White pawn at %1$s takes the black knight at %2$s"
-msgstr "Con tốt trắng ở %1$s bắt quan cờ đầu ngựa đen ở %2$s"
+msgstr "Con tốt trắng ở %1$s bắt quan cờ mã đen ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white pawn at %1$s capturing a bishop at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:489
+#: ../src/gnome-chess.vala:836
 #, c-format
 msgid "White pawn at %1$s takes the black bishop at %2$s"
-msgstr "Con tốt trắng ở %1$s bắt giám mục đen ở %2$s"
+msgstr "Con tốt trắng ở %1$s bắt tượng đen ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white pawn at %1$s capturing a queen at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:491
+#: ../src/gnome-chess.vala:838
 #, c-format
 msgid "White pawn at %1$s takes the black queen at %2$s"
-msgstr "Con tốt trắng ở %1$s bắt quân đam đen ở %2$s"
+msgstr "Con tốt trắng ở %1$s bắt quân hậu đen ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white rook moving from %1$s to %2$s, e.g. 'a1 to a5'
-#: ../glchess/src/glchess.vala:493
+#: ../src/gnome-chess.vala:840
 #, c-format
 msgid "White rook moves from %1$s to %2$s"
-msgstr "Tháp trắng đi từ %1$s tới %2$s"
+msgstr "Xe trắng đi từ %1$s tới %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white rook at %1$s capturing a pawn at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:495
+#: ../src/gnome-chess.vala:842
 #, c-format
 msgid "White rook at %1$s takes the black pawn at %2$s"
-msgstr "Tháp trắng ở %1$s bắt con tốt đen ở %2$s"
+msgstr "Xe trắng ở %1$s bắt con tốt đen ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white rook at %1$s capturing a rook at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:497
+#: ../src/gnome-chess.vala:844
 #, c-format
 msgid "White rook at %1$s takes the black rook at %2$s"
-msgstr "Tháp trắng ở %1$s bắt tháp đen ở %2$s"
+msgstr "Xe trắng ở %1$s bắt xe đen ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white rook at %1$s capturing a knight at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:499
+#: ../src/gnome-chess.vala:846
 #, c-format
 msgid "White rook at %1$s takes the black knight at %2$s"
-msgstr "Tháp trắng ở %1$s bắt quân cờ đầu ngựa đen ở %2$s"
+msgstr "Xe trắng ở %1$s bắt quân cờ mã đen ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white rook at %1$s capturing a bishop at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:501
+#: ../src/gnome-chess.vala:848
 #, c-format
 msgid "White rook at %1$s takes the black bishop at %2$s"
-msgstr "Tháp trắng ở %1$s bắt giám mục đen ở %2$s"
+msgstr "Xe trắng ở %1$s bắt tượng đen ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white rook at %1$s capturing a queen at %2$s"
-#: ../glchess/src/glchess.vala:503
+#: ../src/gnome-chess.vala:850
 #, c-format
 msgid "White rook at %1$s takes the black queen at %2$s"
-msgstr "Tháp trắng ở %1$s bắt quân đam đen ở %2$s"
+msgstr "Xe trắng ở %1$s bắt quân hậu đen ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white knight moving from %1$s to %2$s, e.g. 'b1 to c3'
-#: ../glchess/src/glchess.vala:505
+#: ../src/gnome-chess.vala:852
 #, c-format
 msgid "White knight moves from %1$s to %2$s"
-msgstr "Đầu ngựa trắng đi từ %1$s tới %2$s"
+msgstr "Mã trắng đi từ %1$s tới %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white knight at %1$s capturing a pawn at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:507
+#: ../src/gnome-chess.vala:854
 #, c-format
 msgid "White knight at %1$s takes the black pawn at %2$s"
-msgstr "Đầu ngựa trắng ở %1$s bắt con tốt đen ở %2$s"
+msgstr "Mã trắng ở %1$s bắt con tốt đen ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white knight at %1$s capturing a rook at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:509
+#: ../src/gnome-chess.vala:856
 #, c-format
 msgid "White knight at %1$s takes the black rook at %2$s"
-msgstr "Đầu ngựa trắng ở %1$s bắt tháp đen ở %2$s"
+msgstr "Mã trắng ở %1$s bắt xe đen ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white knight at %1$s capturing a knight at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:511
+#: ../src/gnome-chess.vala:858
 #, c-format
 msgid "White knight at %1$s takes the black knight at %2$s"
-msgstr "Đầu ngựa trắng ở %1$s bắt quân cờ đầu ngựa đen ở %2$s"
+msgstr "Mã trắng ở %1$s bắt quân mã đen ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white knight at %1$s capturing a bishop at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:513
+#: ../src/gnome-chess.vala:860
 #, c-format
 msgid "White knight at %1$s takes the black bishop at %2$s"
-msgstr "Đầu ngựa trắng ở %1$s bắt giám mục đen ở %2$s"
+msgstr "Mã trắng ở %1$s bắt tượng đen ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white knight at %1$s capturing a queen at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:515
+#: ../src/gnome-chess.vala:862
 #, c-format
 msgid "White knight at %1$s takes the black queen at %2$s"
-msgstr "Đầu ngựa trắng ở %1$s bắt quân đam đen ở %2$s"
+msgstr "Mã trắng ở %1$s bắt quân hậu đen ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white bishop moving from %1$s to %2$s, e.g. 'f1 to b5'
-#: ../glchess/src/glchess.vala:517
+#: ../src/gnome-chess.vala:864
 #, c-format
 msgid "White bishop moves from %1$s to %2$s"
-msgstr "Giám mục trắng đi từ %1$s tới %2$s"
+msgstr "Tượng trắng đi từ %1$s tới %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white bishop at %1$s capturing a pawn at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:519
+#: ../src/gnome-chess.vala:866
 #, c-format
 msgid "White bishop at %1$s takes the black pawn at %2$s"
-msgstr "Giám mục trắng ở %1$s bắt con tốt đen ở %2$s"
+msgstr "Tượng trắng ở %1$s bắt con tốt đen ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white bishop at %1$s capturing a rook at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:521
+#: ../src/gnome-chess.vala:868
 #, c-format
 msgid "White bishop at %1$s takes the black rook at %2$s"
-msgstr "Giám mục trắng ở %1$s bắt tháp đen ở %2$s"
+msgstr "Tượng trắng ở %1$s bắt xe đen ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white bishop at %1$s capturing a knight at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:523
+#: ../src/gnome-chess.vala:870
 #, c-format
 msgid "White bishop at %1$s takes the black knight at %2$s"
-msgstr "Giám mục trắng ở %1$s bắt quân cờ đầu ngựa đen ở %2$s"
+msgstr "Tượng trắng ở %1$s bắt quân cờ mã đen ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white bishop at %1$s capturing a bishop at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:525
+#: ../src/gnome-chess.vala:872
 #, c-format
 msgid "White bishop at %1$s takes the black bishop at %2$s"
-msgstr "Giám mục trắng ở %1$s bắt giám mục đen ở %2$s"
+msgstr "Tượng trắng ở %1$s bắt tượng đen ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white bishop at %1$s capturing a queen at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:527
+#: ../src/gnome-chess.vala:874
 #, c-format
 msgid "White bishop at %1$s takes the black queen at %2$s"
-msgstr "Giám mục trắng ở %1$s bắt quân đam đen ở %2$s"
+msgstr "Tượng trắng ở %1$s bắt quân hậu đen ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white queen moving from %1$s to %2$s, e.g. 'd1 to d4'
-#: ../glchess/src/glchess.vala:529
+#: ../src/gnome-chess.vala:876
 #, c-format
 msgid "White queen moves from %1$s to %2$s"
-msgstr "Quân đam trắng đi từ %1$s tới %2$s"
+msgstr "Quân hậu trắng đi từ %1$s tới %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white queen at %1$s capturing a pawn at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:531
+#: ../src/gnome-chess.vala:878
 #, c-format
 msgid "White queen at %1$s takes the black pawn at %2$s"
-msgstr "Quân đam trắng ở %1$s bắt con tốt đen ở %2$s"
+msgstr "Quân hậu trắng ở %1$s bắt con tốt đen ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white queen at %1$s capturing a rook at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:533
+#: ../src/gnome-chess.vala:880
 #, c-format
 msgid "White queen at %1$s takes the black rook at %2$s"
-msgstr "Quân đam trắng ở %1$s bắt tháp đen ở %2$s"
+msgstr "Quân hậu trắng ở %1$s bắt xe đen ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white queen at %1$s capturing a knight at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:535
+#: ../src/gnome-chess.vala:882
 #, c-format
 msgid "White queen at %1$s takes the black knight at %2$s"
-msgstr "Quân đam trắng ở %1$s bắt quân cờ đầu ngựa đen ở %2$s"
+msgstr "Quân hậu trắng ở %1$s bắt quân cờ mã đen ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white queen at %1$s capturing a bishop at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:537
+#: ../src/gnome-chess.vala:884
 #, c-format
 msgid "White queen at %1$s takes the black bishop at %2$s"
-msgstr "Quân đam trắng ở %1$s bắt giám mục đen ở %2$s"
+msgstr "Quân hậu trắng ở %1$s bắt tượng đen ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white queen at %1$s capturing a queen at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:539
+#: ../src/gnome-chess.vala:886
 #, c-format
 msgid "White queen at %1$s takes the black queen at %2$s"
-msgstr "Quân đam trắng ở %1$s bắt quân đam đen ở %2$s"
+msgstr "Quân hậu trắng ở %1$s bắt quân hậu đen ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white king moving from %1$s to %2$s, e.g. 'e1 to f1'
-#: ../glchess/src/glchess.vala:541
+#: ../src/gnome-chess.vala:888
 #, c-format
 msgid "White king moves from %1$s to %2$s"
 msgstr "Vua trắng đi từ %1$s tới %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white king at %1$s capturing a pawn at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:543
+#: ../src/gnome-chess.vala:890
 #, c-format
 msgid "White king at %1$s takes the black pawn at %2$s"
 msgstr "Vua trắng ở %1$s bắt con tốt đen ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white king at %1$s capturing a rook at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:545
+#: ../src/gnome-chess.vala:892
 #, c-format
 msgid "White king at %1$s takes the black rook at %2$s"
-msgstr "Vua trắng ở %1$s bắt tháp đen ở %2$s"
+msgstr "Vua trắng ở %1$s bắt xe đen ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white king at %1$s capturing a knight at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:547
+#: ../src/gnome-chess.vala:894
 #, c-format
 msgid "White king at %1$s takes the black knight at %2$s"
-msgstr "Vua trắng ở %1$s bắt quân cờ đầu ngựa đen ở %2$s"
+msgstr "Vua trắng ở %1$s bắt quân cờ mã đen ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white king at %1$s capturing a bishop at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:549
+#: ../src/gnome-chess.vala:896
 #, c-format
 msgid "White king at %1$s takes the black bishop at %2$s"
-msgstr "Vua trắng ở %1$s bắt giám mục đen ở %2$s"
+msgstr "Vua trắng ở %1$s bắt tượng đen ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a white king at %1$s capturing a queen at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:551
+#: ../src/gnome-chess.vala:898
 #, c-format
 msgid "White king at %1$s takes the black queen at %2$s"
-msgstr "Vua trắng ở %1$s bắt quân đam đen ở %2$s"
+msgstr "Vua trắng ở %1$s bắt quân hậu đen ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black pawn moving from %1$s to %2$s, e.g. 'c8 to c6'
-#: ../glchess/src/glchess.vala:553
+#: ../src/gnome-chess.vala:900
 #, c-format
 msgid "Black pawn moves from %1$s to %2$s"
 msgstr "Con tốt đen đi từ %1$s tới %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black pawn at %1$s capturing a pawn at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:555
+#: ../src/gnome-chess.vala:902
 #, c-format
 msgid "Black pawn at %1$s takes the white pawn at %2$s"
 msgstr "Con tốt ở %1$s bắt con tốt trắng ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black pawn at %1$s capturing a rook at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:557
+#: ../src/gnome-chess.vala:904
 #, c-format
 msgid "Black pawn at %1$s takes the white rook at %2$s"
-msgstr "Con tốt ở %1$s bắt tháp trắng ở %2$s"
+msgstr "Con tốt ở %1$s bắt xe trắng ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black pawn at %1$s capturing a knight at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:559
+#: ../src/gnome-chess.vala:906
 #, c-format
 msgid "Black pawn at %1$s takes the white knight at %2$s"
-msgstr "Con tốt ở %1$s bắt quân cờ đầu ngựa trắng ở %2$s"
+msgstr "Con tốt ở %1$s bắt quân cờ mã trắng ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black pawn at %1$s capturing a bishop at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:561
+#: ../src/gnome-chess.vala:908
 #, c-format
 msgid "Black pawn at %1$s takes the white bishop at %2$s"
-msgstr "Con tốt ở %1$s bắt giám mục trắng ở %2$s"
+msgstr "Con tốt ở %1$s bắt tượng trắng ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black pawn at %1$s capturing a queen at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:563
+#: ../src/gnome-chess.vala:910
 #, c-format
 msgid "Black pawn at %1$s takes the white queen at %2$s"
-msgstr "Con tốt ở %1$s bắt quân đam trắng ở %2$s"
+msgstr "Con tốt ở %1$s bắt quân hậu trắng ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black rook moving from %1$s to %2$s, e.g. 'a8 to a4'
-#: ../glchess/src/glchess.vala:565
+#: ../src/gnome-chess.vala:912
 #, c-format
 msgid "Black rook moves from %1$s to %2$s"
-msgstr "Tháp đen đi từ %1$s tới %2$s"
+msgstr "Xe đen đi từ %1$s tới %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black rook at %1$s capturing a pawn at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:567
+#: ../src/gnome-chess.vala:914
 #, c-format
 msgid "Black rook at %1$s takes the white pawn at %2$s"
-msgstr "Tháp đen ở %1$s bắt con tốt trắng ở %2$s"
+msgstr "Xe đen ở %1$s bắt con tốt trắng ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black rook at %1$s capturing a rook at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:569
+#: ../src/gnome-chess.vala:916
 #, c-format
 msgid "Black rook at %1$s takes the white rook at %2$s"
-msgstr "Tháp đen ở %1$s bắt tháp trắng ở %2$s"
+msgstr "Xe đen ở %1$s bắt xe trắng ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black rook at %1$s capturing a knight at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:571
+#: ../src/gnome-chess.vala:918
 #, c-format
 msgid "Black rook at %1$s takes the white knight at %2$s"
-msgstr "Tháp đen ở %1$s bắt quân cờ đầu ngựa trắng ở %2$s"
+msgstr "Xe đen ở %1$s bắt quân cờ mã trắng ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black rook at %1$s capturing a bishop at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:573
+#: ../src/gnome-chess.vala:920
 #, c-format
 msgid "Black rook at %1$s takes the white bishop at %2$s"
-msgstr "Tháp đen ở %1$s bắt giám mục trắng ở %2$s"
+msgstr "Xe đen ở %1$s bắt tượng trắng ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black rook at %1$s capturing a queen at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:575
+#: ../src/gnome-chess.vala:922
 #, c-format
 msgid "Black rook at %1$s takes the white queen at %2$s"
-msgstr "Tháp đen ở %1$s bắt quân đam trắng ở %2$s"
+msgstr "Xe đen ở %1$s bắt quân hậu trắng ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black knight moving from %1$s to %2$s, e.g. 'b8 to c6'
-#: ../glchess/src/glchess.vala:577
+#: ../src/gnome-chess.vala:924
 #, c-format
 msgid "Black knight moves from %1$s to %2$s"
-msgstr "Đầu ngựa đen đi từ %1$s tới %2$s"
+msgstr "Mã đen đi từ %1$s tới %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black knight at %1$s capturing a pawn at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:579
+#: ../src/gnome-chess.vala:926
 #, c-format
 msgid "Black knight at %1$s takes the white pawn at %2$s"
-msgstr "Đầu ngựa đen ở %1$s bắt con tốt trắng ở %2$s"
+msgstr "Mã đen ở %1$s bắt con tốt trắng ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black knight at %1$s capturing a rook at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:581
+#: ../src/gnome-chess.vala:928
 #, c-format
 msgid "Black knight at %1$s takes the white rook at %2$s"
-msgstr "Đầu ngựa đen ở %1$s bắt tháp trắng ở %2$s"
+msgstr "Mã đen ở %1$s bắt xe trắng ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black knight at %1$s capturing a knight at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:583
+#: ../src/gnome-chess.vala:930
 #, c-format
 msgid "Black knight at %1$s takes the white knight at %2$s"
-msgstr "Đầu ngựa đen ở %1$s bắt quân cờ đầu ngựa trắng ở %2$s"
+msgstr "Mã đen ở %1$s bắt quân cờ mã trắng ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black knight at %1$s capturing a bishop at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:585
+#: ../src/gnome-chess.vala:932
 #, c-format
 msgid "Black knight at %1$s takes the white bishop at %2$s"
-msgstr "Đầu ngựa đen ở %1$s bắt giám mục trắng ở %2$s"
+msgstr "Mã đen ở %1$s bắt tượng trắng ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black knight at %1$s capturing a queen at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:587
+#: ../src/gnome-chess.vala:934
 #, c-format
 msgid "Black knight at %1$s takes the white queen at %2$s"
-msgstr "Đầu ngựa đen ở %1$s bắt quân đam trắng ở %2$s"
+msgstr "Mã đen ở %1$s bắt quân hậu trắng ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black bishop moving from %1$s to %2$s, e.g. 'f8 to b3'
-#: ../glchess/src/glchess.vala:589
+#: ../src/gnome-chess.vala:936
 #, c-format
 msgid "Black bishop moves from %1$s to %2$s"
-msgstr "Giám mục đen đi từ %1$s tới %2$s"
+msgstr "Tượng đen đi từ %1$s tới %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black bishop at %1$s capturing a pawn at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:591
+#: ../src/gnome-chess.vala:938
 #, c-format
 msgid "Black bishop at %1$s takes the white pawn at %2$s"
-msgstr "Giám mục đen ở %1$s bắt con tốt trắng ở %2$s"
+msgstr "Tượng đen ở %1$s bắt con tốt trắng ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black bishop at %1$s capturing a rook at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:593
+#: ../src/gnome-chess.vala:940
 #, c-format
 msgid "Black bishop at %1$s takes the white rook at %2$s"
-msgstr "Giám mục đen ở %1$s bắt tháp trắng ở %2$s"
+msgstr "Tượng đen ở %1$s bắt xe trắng ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black bishop at %1$s capturing a knight at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:595
+#: ../src/gnome-chess.vala:942
 #, c-format
 msgid "Black bishop at %1$s takes the white knight at %2$s"
-msgstr "Giám mục đen ở %1$s bắt quân cờ đầu ngựa trắng ở %2$s"
+msgstr "Tượng đen ở %1$s bắt quân cờ mã trắng ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black bishop at %1$s capturing a bishop at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:597
+#: ../src/gnome-chess.vala:944
 #, c-format
 msgid "Black bishop at %1$s takes the white bishop at %2$s"
-msgstr "Giám mục đen ở %1$s bắt giám mục trắng ở %2$s"
+msgstr "Tượng đen ở %1$s bắt tượng trắng ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black bishop at %1$s capturing a queen at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:599
+#: ../src/gnome-chess.vala:946
 #, c-format
 msgid "Black bishop at %1$s takes the white queen at %2$s"
-msgstr "Giám mục đen ở %1$s bắt quân đam trắng ở %2$s"
+msgstr "Tượng đen ở %1$s bắt quân hậu trắng ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black queen moving from %1$s to %2$s, e.g. 'd8 to d5'
-#: ../glchess/src/glchess.vala:601
+#: ../src/gnome-chess.vala:948
 #, c-format
 msgid "Black queen moves from %1$s to %2$s"
-msgstr "Quân đam đen đi từ %1$s tới %2$s"
+msgstr "Quân hậu đen đi từ %1$s tới %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black queen at %1$s capturing a pawn at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:603
+#: ../src/gnome-chess.vala:950
 #, c-format
 msgid "Black queen at %1$s takes the white pawn at %2$s"
-msgstr "Quân đam đen ở %1$s bắt con tốt trắng ờ %2$s"
+msgstr "Quân hậu đen ở %1$s bắt con tốt trắng ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black queen at %1$s capturing a rook at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:605
+#: ../src/gnome-chess.vala:952
 #, c-format
 msgid "Black queen at %1$s takes the white rook at %2$s"
-msgstr "Quân đam đen ở %1$s bắt tháp trắng ờ %2$s"
+msgstr "Quân hậu đen ở %1$s bắt xe trắng ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black queen at %1$s capturing a knight at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:607
+#: ../src/gnome-chess.vala:954
 #, c-format
 msgid "Black queen at %1$s takes the white knight at %2$s"
-msgstr "Quân đam đen ở %1$s bắt quân cờ đầu ngựa trắng ờ %2$s"
+msgstr "Quân hậu đen ở %1$s bắt quân cờ mã trắng ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black queen at %1$s capturing a bishop at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:609
+#: ../src/gnome-chess.vala:956
 #, c-format
 msgid "Black queen at %1$s takes the white bishop at %2$s"
-msgstr "Quân đam đen ở %1$s bắt giám mục trắng ờ %2$s"
+msgstr "Quân hậu đen ở %1$s bắt tượng trắng ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black queen at %1$s capturing a queen at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:611
+#: ../src/gnome-chess.vala:958
 #, c-format
 msgid "Black queen at %1$s takes the white queen at %2$s"
-msgstr "Quân đam đen ở %1$s bắt quân đam trắng ờ %2$s"
+msgstr "Quân hậu đen ở %1$s bắt quân hậu trắng ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black king moving from %1$s to %2$s, e.g. 'e8 to f8'
-#: ../glchess/src/glchess.vala:613
+#: ../src/gnome-chess.vala:960
 #, c-format
 msgid "Black king moves from %1$s to %2$s"
 msgstr "Vua đen đi từ %1$s tới %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black king at %1$s capturing a pawn at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:615
+#: ../src/gnome-chess.vala:962
 #, c-format
 msgid "Black king at %1$s takes the white pawn at %2$s"
 msgstr "Vua đen ở %1$s bắt con tốt trắng ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black king at %1$s capturing a rook at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:617
+#: ../src/gnome-chess.vala:964
 #, c-format
 msgid "Black king at %1$s takes the white rook at %2$s"
-msgstr "Vua đen ở %1$s bắt tháp trắng ở %2$s"
+msgstr "Vua đen ở %1$s bắt xe trắng ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black king at %1$s capturing a knight at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:619
+#: ../src/gnome-chess.vala:966
 #, c-format
 msgid "Black king at %1$s takes the white knight at %2$s"
-msgstr "Vua đen ở %1$s bắt quân cờ đầu ngựa trắng ở %2$s"
+msgstr "Vua đen ở %1$s bắt quân cờ mã trắng ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black king at %1$s capturing a bishop at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:621
+#: ../src/gnome-chess.vala:968
 #, c-format
 msgid "Black king at %1$s takes the white bishop at %2$s"
-msgstr "Vua đen ở %1$s bắt giám mục trắng ở %2$s"
+msgstr "Vua đen ở %1$s bắt tượng trắng ở %2$s"
 
 #. Human Move String: Description of a black king at %1$s capturing a queen at %2$s"
-#: ../glchess/src/glchess.vala:623
+#: ../src/gnome-chess.vala:970
 #, c-format
 msgid "Black king at %1$s takes the white queen at %2$s"
-msgstr "Vua đen ở %1$s bắt quân đam trắng ở %2$s"
+msgstr "Vua đen ở %1$s bắt quân hậu trắng ở %2$s"
+
+#: ../src/gnome-chess.vala:993
+msgid "White castles kingside"
+msgstr "Trắng nhập thành phía vua"
+
+#: ../src/gnome-chess.vala:997
+msgid "White castles queenside"
+msgstr "Trắng nhập thành phía hậu"
+
+#: ../src/gnome-chess.vala:1001
+msgid "Black castles kingside"
+msgstr "Đen nhập thành phía vua"
+
+#: ../src/gnome-chess.vala:1005
+msgid "Black castles queenside"
+msgstr "Đen nhập thành phía hậu"
+
+#. Window title on a White human's turn if he is in check
+#: ../src/gnome-chess.vala:1144
+msgid "White is in Check"
+msgstr "Bên trắng bị chiếu"
+
+#. Window title on a Black human's turn if he is in check
+#: ../src/gnome-chess.vala:1147
+msgid "Black is in Check"
+msgstr "Bên đen bị chiếu"
+
+#. Window title on White's turn if White is human
+#: ../src/gnome-chess.vala:1153
+msgid "White to Move"
+msgstr "Lượt đi bên trắng"
+
+#. Window title on White's turn if White is a computer
+#: ../src/gnome-chess.vala:1156
+msgid "White is Thinking…"
+msgstr "Bên trắng đang nghĩ…"
+
+#. Window title on Black's turn if Black is human
+#: ../src/gnome-chess.vala:1162
+msgid "Black to Move"
+msgstr "Lượt đi bên đen"
+
+#. Window title on Black's turn if Black is a computer
+#: ../src/gnome-chess.vala:1165
+msgid "Black is Thinking…"
+msgstr "Bên đen đang nghĩ…"
+
+#: ../src/gnome-chess.vala:1180
+msgid "Unpause the game"
+msgstr "Tiếp tục chơi"
+
+#: ../src/gnome-chess.vala:1186
+msgid "Pause the game"
+msgstr "Tạm dừng chơi"
 
-#. Message display when the white player wins
-#: ../glchess/src/glchess.vala:743
-msgid "White wins"
+#. Window title when the white player wins
+#: ../src/gnome-chess.vala:1209
+msgid "White Wins"
 msgstr "Bên trắng thắng"
 
-#. Message display when the black player wins
-#: ../glchess/src/glchess.vala:748
-msgid "Black wins"
+#. Window title when the black player wins
+#: ../src/gnome-chess.vala:1214
+msgid "Black Wins"
 msgstr "Bên đen thắng"
 
-#. Message display when the game is drawn
-#: ../glchess/src/glchess.vala:753
-msgid "Game is drawn"
-msgstr "Trận đấu hoà"
-
-#. Message displayed when the game ends due to a player being checkmated
-#: ../glchess/src/glchess.vala:765
-msgid "Opponent is in check and cannot move (checkmate)"
-msgstr "Đối thủ bị chiếu và không thể đi (chiếu hết)"
-
-#. Message displayed when the game terminates due to a stalemate
-#: ../glchess/src/glchess.vala:769
-msgid "Opponent cannot move (stalemate)"
-msgstr "Đối thủ không thể đi (thế bí)"
-
-#. Message displayed when the game is drawn due to the fifty move rule
-#: ../glchess/src/glchess.vala:773
-msgid "No piece has been taken or pawn moved in the last fifty moves"
-msgstr "Trong năm mươi lượt qua, chưa bắt quân hay di chuyển con tốt"
-
-#. Message displayed when the game ends due to one player's clock stopping
-#: ../glchess/src/glchess.vala:777
-msgid "Opponent has run out of time"
-msgstr "Đối thủ đã quá giờ"
-
-#. Message displayed when the game is drawn due to the three-fold-repitition rule
-#: ../glchess/src/glchess.vala:781
-msgid "The same board state has occurred three times (three fold repetition)"
-msgstr "Cùng một tình trạng bảng đã xảy a ba lần (lặp lại ba lần)."
-
-#. Message displayed when the game is drawn due to the insufficient material rule
-#: ../glchess/src/glchess.vala:785
-msgid "Neither player can cause checkmate (insufficient material)"
-msgstr "Không có người chơi có thể làm chiếu hết (không đủ tài nguyên)"
-
-#. Message displayed when the game ends due to the black player resigning
-#: ../glchess/src/glchess.vala:791
-msgid "The black player has resigned"
-msgstr "Người chơi màu Đen đã từ bỏ"
-
-#. Message displayed when the game ends due to the white player resigning
-#: ../glchess/src/glchess.vala:796
-msgid "The white player has resigned"
-msgstr "Người chơi màu Trắng đã từ bỏ"
-
-#. Message displayed when a game is abandoned
-#: ../glchess/src/glchess.vala:801
-msgid "The game has been abandoned"
-msgstr "Lượt chơi này đã bị bỏ dở"
-
-#. Message displayed when the game ends due to a player dying
-#: ../glchess/src/glchess.vala:806
-msgid "One of the players has died"
-msgstr "Một người chơi đã chết"
-
-#: ../glchess/src/glchess.vala:871
-msgid "Save this game before starting a new one?"
-msgstr "Lưu lượt chơi này trước khi bắt đầu lượt mới không?"
+#. Window title when the game is drawn
+#: ../src/gnome-chess.vala:1219
+msgid "Game is Drawn"
+msgstr "Trận đấu hòa"
 
-#: ../glchess/src/glchess.vala:873 ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:403
+#.
+#. * Window title when something goes wrong with the engine...
+#. * or when the engine says something is wrong with us! Translators,
+#. * please test to make sure this does not get ellipsized -- you don't
+#. * have much room. Set your opponent to GNU Chess, set a time limit
+#. * because the pause button eats up some of your space, start a new game,
+#. * then run 'killall gnuchess' in a terminal.
+#.
+#: ../src/gnome-chess.vala:1231
+msgid "Oops! Something has gone wrong."
+msgstr "Ôi không! Có cái gì đó bị hỏng rồi."
+
+#. Window subtitle when Black is checkmated
+#: ../src/gnome-chess.vala:1244
+msgid "Black is in check and cannot move."
+msgstr "Bên đen bị chiếu và không thể đi (chiếu hết)."
+
+#. Window subtitle when White is checkmated
+#: ../src/gnome-chess.vala:1247
+msgid "White is in check and cannot move."
+msgstr "Bên trắng bị chiếu và không thể đi (chiếu hết)."
+
+#. Window subtitle when the game terminates due to a stalemate
+#: ../src/gnome-chess.vala:1253
+msgid "Opponent cannot move."
+msgstr "Đối thủ không thể đi (thế bí)."
+
+#. Window subtitle when the game is drawn due to the fifty move rule
+#: ../src/gnome-chess.vala:1257
+msgid "No piece was taken or pawn moved in fifty moves."
+msgstr "Không ăn quân nào hoặc quân tốt đã di chuyển trong 50 nước đi"
+
+#. Window subtitle when the game ends due to Black's clock stopping
+#: ../src/gnome-chess.vala:1262
+msgid "Black has run out of time."
+msgstr "Bên đen đã dùng hết thời gian."
+
+#. Window subtitle when the game ends due to White's clock stopping
+#: ../src/gnome-chess.vala:1265
+msgid "White has run out of time."
+msgstr "Bên trắng đã dùng hết thời gian."
+
+#. Window subtitle when the game is drawn due to the three-fold-repetition rule
+#: ../src/gnome-chess.vala:1271
+msgid "The same board state has occurred three times."
+msgstr "Cùng một tình trạng bàn cờ đã xảy ra ba lần (lặp lại ba lần)."
+
+#. Window subtitle when the game is drawn due to the insufficient material rule
+#: ../src/gnome-chess.vala:1275
+msgid "Neither player can checkmate."
+msgstr "Không bên nào có thể thực hiện chiếu hết."
+
+#. Window subtitle when the game ends due to the black player resigning
+#: ../src/gnome-chess.vala:1280
+msgid "Black has resigned."
+msgstr "Bên đen đã xin thua."
+
+#. Window subtitle when the game ends due to the white player resigning
+#: ../src/gnome-chess.vala:1283
+msgid "White has resigned."
+msgstr "Bên trắng đã xin thua."
+
+#. Window subtitle when a game is abandoned
+#: ../src/gnome-chess.vala:1289
+msgid "The game has been abandoned."
+msgstr "Ván đấu bị bỏ dở."
+
+#. Window subtitle when the game ends due to a player dying.
+#. * This is a PGN standard. GNOME Chess will never kill the user.
+#: ../src/gnome-chess.vala:1295
+msgid "The game log says a player died!"
+msgstr "Nhật ký ván đấu nói rằng người chơi đã sắp thua!"
+
+#. Window subtitle when something goes wrong with the engine...
+#. * or when the engine says something is wrong with us!
+#: ../src/gnome-chess.vala:1301
+msgid "The computer player is confused. The game cannot continue."
+msgstr "Máy tính chơi đã bị lộn xộn. Ván đấu không thể tiếp tục."
+
+#: ../src/gnome-chess.vala:1336 ../src/gnome-chess.vala:2221
+#: ../src/gnome-chess.vala:2304
+msgid "_Cancel"
+msgstr "_Thôi"
+
+#: ../src/gnome-chess.vala:1340
 msgid "_Abandon game"
-msgstr "_Hủy lượt chơi"
+msgstr "_Hủy ván đấu chơi"
 
-#: ../glchess/src/glchess.vala:874 ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:402
+#: ../src/gnome-chess.vala:1341
 msgid "_Save game for later"
-msgstr "_Lưu lượt để chơi sau"
+msgstr "_Lưu ván đấu lại để chơi sau"
 
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for a custom game timer set in seconds
-#: ../glchess/src/glchess.vala:1265
-msgid "second"
-msgid_plural "seconds"
-msgstr[0] "giây"
+#: ../src/gnome-chess.vala:1345
+msgid "_Discard game"
+msgstr "_Bãi bỏ ván đấu"
+
+#: ../src/gnome-chess.vala:1346
+msgid "_Save game log"
+msgstr "_Lưu nhật ký ván đấu"
+
+#. Your very last chance to save
+#: ../src/gnome-chess.vala:1359
+msgid "_Discard"
+msgstr "_Hủy"
+
+#: ../src/gnome-chess.vala:1359 ../src/gnome-chess.vala:2222
+msgid "_Save"
+msgstr "_Lưu"
+
+#. Title of claim draw dialog
+#: ../src/gnome-chess.vala:1382
+msgid "Would you like to claim a draw?"
+msgstr "Bạn có muốn xin hòa không?"
+
+#. Message in claim draw dialog when triggered by fifty-move rule
+#: ../src/gnome-chess.vala:1388
+msgid "Fifty moves have passed without a capture or pawn advancement."
+msgstr ""
+"Đã trải qua 50 nước đi mà không bắt quân nào hoặc con tốt được thăng cấp."
+
+#. Message in claim draw dialog when triggered by three-fold repetition
+#: ../src/gnome-chess.vala:1393
+msgid "The current board position has occurred three times."
+msgstr "Thế cờ hiện tại đã xảy ra ba lần (lặp lại ba lần)."
+
+#. Displays in claim draw dialog to warn player that the dialog only appears once
+#: ../src/gnome-chess.vala:1399
+msgid "(You will not be offered this choice again.)"
+msgstr "(Bạn sẽ không được đề nghị lựa chọn này lần nữa.)"
+
+#. Option in claim draw dialog
+#. Option on warning dialog when player clicks resign
+#: ../src/gnome-chess.vala:1402 ../src/gnome-chess.vala:1442
+msgid "_Keep Playing"
+msgstr "_Giữ lại ván đang chơi"
+
+#. Option in claim draw dialog
+#: ../src/gnome-chess.vala:1404
+msgid "_Claim Draw"
+msgstr "_Yêu cầu hòa"
+
+#: ../src/gnome-chess.vala:1424
+msgid "Save this game before starting a new one?"
+msgstr "Lưu ván đấu này này trước khi bắt đầu ván mới không?"
+
+#. Title of warning dialog when player clicks Resign
+#: ../src/gnome-chess.vala:1437
+msgid "Are you sure you want to resign?"
+msgstr "Bạn có chắc muốn xin thua không?"
+
+#. Text on warning dialog when player clicks Resign
+#: ../src/gnome-chess.vala:1440
+msgid "This makes sense if you plan to save the game as a record of your loss."
+msgstr ""
+"Hợp lý nếu bạn có kế hoạch ghi lại ván đấu như là hồ sơ của sự thất bại của "
+"bạn."
+
+#. Option on warning dialog when player clicks resign
+#: ../src/gnome-chess.vala:1444
+msgid "_Resign"
+msgstr "_Xin thua"
 
 #. Preferences Dialog: Combo box entry for a custom game timer set in minutes
-#: ../glchess/src/glchess.vala:1269
+#. Preferences Dialog: Combo box entry for a custom clock type set in minutes
+#: ../src/gnome-chess.vala:1956 ../src/gnome-chess.vala:1997
 msgid "minute"
 msgid_plural "minutes"
 msgstr[0] "phút"
 
 #. Preferences Dialog: Combo box entry for a custom game timer set in hours
-#: ../glchess/src/glchess.vala:1273
+#: ../src/gnome-chess.vala:1960
 msgid "hour"
 msgid_plural "hours"
 msgstr[0] "giờ"
 
-#: ../glchess/src/glchess.vala:1394
-msgid ""
-"The 2D/3D chess game for GNOME. \n"
-"\n"
-"glChess is a part of GNOME Games."
-msgstr ""
-"Giao diện cờ 2D/3D cho GNOME\n"
-"\n"
-"glChess thuộc về Trờ chơi GNOME."
-
-#: ../glchess/src/glchess.vala:1399 ../glines/src/glines.c:1183
-#: ../gnect/src/main.c:831 ../gnibbles/src/main.c:177
-#: ../gnobots2/src/menu.c:269 ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:566
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/defaults.py:53 ../gnomine/src/gnomine.vala:745
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:318 ../gnotski/src/gnotski.c:1461
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:620 ../iagno/src/iagno.vala:305
-#: ../lightsoff/src/lightsoff.vala:157
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:696
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:399
-msgid "GNOME Games web site"
-msgstr "Nơi Mạng Trò chơi GNOME"
+#. Preferences Dialog: Combo box entry for a custom clock type set in seconds
+#: ../src/gnome-chess.vala:1993
+msgid "second"
+msgid_plural "seconds"
+msgstr[0] "giây"
+
+#: ../src/gnome-chess.vala:2134
+msgid "A classic game of positional strategy"
+msgstr "Ván đấu cổ điển kiểu cờ thế"
+
+#: ../src/gnome-chess.vala:2137
+msgid "translator-credits"
+msgstr "Nhóm dịch GNOME <gnome-vi-list gnome org>"
+
+#: ../src/gnome-chess.vala:2208
+msgid "Failed to save game"
+msgstr "Gặp lỗi khi lưu ván đấu"
 
 #. Title of save game dialog
-#: ../glchess/src/glchess.vala:1453
+#: ../src/gnome-chess.vala:2232
 msgid "Save Chess Game"
 msgstr "Lưu trò chơi cờ"
 
+#. Default filename for the save game dialog
+#: ../src/gnome-chess.vala:2245
+msgid "Untitled Chess Game"
+msgstr "Ván cờ vô đề"
+
 #. Save Game Dialog: Name of filter to show only PGN files
 #. Load Game Dialog: Name of filter to show only PGN files
-#: ../glchess/src/glchess.vala:1466 ../glchess/src/glchess.vala:1534
+#: ../src/gnome-chess.vala:2250 ../src/gnome-chess.vala:2314
 msgid "PGN files"
 msgstr "Tập tin PGN"
 
 #. Save Game Dialog: Name of filter to show all files
 #. Load Game Dialog: Name of filter to show all files
-#: ../glchess/src/glchess.vala:1473 ../glchess/src/glchess.vala:1541
+#: ../src/gnome-chess.vala:2256 ../src/gnome-chess.vala:2320
 msgid "All files"
 msgstr "Mọi tập tin"
 
-#: ../glchess/src/glchess.vala:1497
-#, c-format
-msgid "Failed to save game: %s"
-msgstr "Lỗi lưu trò chơi: %s"
+#: ../src/gnome-chess.vala:2291
+msgid "Save this game before loading another one?"
+msgstr "Lưu ván đấu này trước khi bắt đầu ván mới không?"
 
 #. Title of load game dialog
-#: ../glchess/src/glchess.vala:1521
+#: ../src/gnome-chess.vala:2302
 msgid "Load Chess Game"
-msgstr "Nạp lượt chơi cờ"
+msgstr "Tải ván cờ"
 
-#: ../glchess/src/glchess.vala:1563
-#, c-format
-msgid "Failed to open game: %s"
-msgstr "Lỗi nạp trò chơi: %s"
+#: ../src/gnome-chess.vala:2305
+msgid "_Open"
+msgstr "_Mở"
 
-#. Help string for command line --version flag
-#: ../glchess/src/glchess.vala:1624
-msgid "Show release version"
-msgstr ""
+#: ../src/gnome-chess.vala:2339
+msgid "Failed to open game"
+msgstr "Gặp lỗi khi mở ván đấu"
 
-#. Arguments and description for --help text
-#: ../glchess/src/glchess.vala:1639
-msgid "[FILE] - Play Chess"
-msgstr ""
+#~ msgid "_Undo Move"
+#~ msgstr "_Hủy bước"
 
-#. Text printed out when an unknown command-line argument provided
-#: ../glchess/src/glchess.vala:1650
-#, c-format
-msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options."
-msgstr ""
+#~ msgid "_Settings"
+#~ msgstr "Thiết _lập"
 
-#: ../glines/data/glines.desktop.in.in.h:1 ../glines/src/glines.c:1169
-#: ../glines/src/glines.c:1172 ../glines/src/glines.c:1623
-msgid "Five or More"
-msgstr "Năm hay Nhiều hơn"
+#~ msgid "_Help"
+#~ msgstr "Trợ _giúp"
 
-#: ../glines/data/glines.desktop.in.in.h:2
-msgid "Remove colored balls from the board by forming lines"
-msgstr "Bỏ các bóng cùng màu ra bảng bằng cách sắp dòng"
+#~ msgid "_Contents"
+#~ msgstr "_Nội dung"
 
-#: ../glines/data/glines-preferences.ui.h:1
-msgid "Five or More Preferences"
-msgstr "Tùy thích của Năm hay Nhiều hơn"
+#~ msgid "Start a new game"
+#~ msgstr "Bắt đầu lượt chơi mới"
 
-#: ../glines/data/glines-preferences.ui.h:2 ../gnobots2/src/properties.c:490
-#: ../swell-foop/data/preferences.ui.h:6
-msgid "Appearance"
-msgstr "Điện mạo"
+#~ msgid "New Game"
+#~ msgstr "Lượt chơi mới"
 
-#: ../glines/data/glines-preferences.ui.h:3
-msgid "_Image:"
-msgstr "Ả_nh:"
+#~ msgid "Undo Move"
+#~ msgstr "Hủy bước"
 
-#: ../glines/data/glines-preferences.ui.h:4
-msgid "B_ackground color:"
-msgstr "Màu _nền:"
+#~ msgid "Resign"
+#~ msgstr "Từ bỏ"
 
-#: ../glines/data/glines-preferences.ui.h:5
-msgid "Board Size"
-msgstr "Cỡ bảng"
+#~ msgid "A flag to enable fullscreen mode"
+#~ msgstr "Cờ bật chế độ toàn màn hình"
 
-#: ../glines/data/glines-preferences.ui.h:6
-msgid "_Small"
-msgstr "_Nhỏ"
+#~ msgid "The piece to promote pawns to"
+#~ msgstr "Quân lên đó cần tăng bậc con tốt"
 
-#: ../glines/data/glines-preferences.ui.h:7
-#: ../gnome-sudoku/data/print_games.ui.h:7
-msgid "_Medium"
-msgstr "_Trung bình"
+#~ msgid ""
+#~ "The piece to promote to when a human player moves a pawn to the far rank"
+#~ msgstr ""
+#~ "Quân lên đó cần tăng bậc khi người chơi di chuyển con tốt tới bên khác. "
+#~ "Có thể là một trong: hậu, mã, xe, tượng."
 
-#: ../glines/data/glines-preferences.ui.h:8
-msgid "_Large"
-msgstr "_Lớn"
+#~ msgid "A flag to enable 3D mode"
+#~ msgstr "Cờ bật chế độ 3D"
 
-#: ../glines/data/glines-preferences.ui.h:9
-msgid "General"
-msgstr "Tướng"
+#~ msgid "A flag to smooth (anti-alias) the 3D display"
+#~ msgstr "Một cờ để làm mịn cách hiển thị ba chiều (3D)"
 
-#: ../glines/data/glines-preferences.ui.h:10
-msgid "_Use fast moves"
-msgstr "Chuyển _nhanh"
+#~ msgid "A flag to enable the move history browser"
+#~ msgstr "Cờ bật trình duyệt các nước đi cũ"
 
-#: ../glines/data/glines.ui.h:1
-msgid "Five or more"
-msgstr "Năm trở lên"
+#~ msgid "A flag to enable the toolbar"
+#~ msgstr "Cờ bật thanh công cụ"
 
-#: ../glines/data/glines.ui.h:3 ../gnect/src/main.c:737
-msgid "Scores"
-msgstr "Điểm"
+#~ msgid "Difficulty:"
+#~ msgstr "Độ khó:"
 
-#: ../glines/data/glines.ui.h:8
-msgid "Next:"
-msgstr "Kế:"
+#~ msgid "Game Duration:"
+#~ msgstr "Thời gian chơi:"
 
-#: ../glines/data/glines.ui.h:9
-msgid "0"
-msgstr "0"
+#~ msgid "Game"
+#~ msgstr "Trò chơi"
 
-#: ../glines/data/glines.ui.h:10 ../gnobots2/src/statusbar.c:68
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:703 ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:173
-msgid "Score:"
-msgstr "Điểm:"
+#~ msgid "3_D Chess View"
+#~ msgstr "Xem Cờ 3_D"
 
-#: ../glines/data/org.gnome.glines.gschema.xml.in.h:1
-msgid "Playing field size"
-msgstr "Cỡ bảng chơi"
+#~ msgid "_Smooth Display"
+#~ msgstr "Hiển thị _mịn"
 
-#: ../glines/data/org.gnome.glines.gschema.xml.in.h:2
-msgid ""
-"Playing field size. 1=Small, 2=Medium, 3=Large. Any other value is invalid."
-msgstr ""
-"Kích thước bảng chơi:\n"
-" 1 — nhỏ\n"
-" 2 — vừa\n"
-" 3 — lớn\n"
-"Bất cứ giá trị khác nào thì không hợp lệ."
-
-#: ../glines/data/org.gnome.glines.gschema.xml.in.h:3
-msgid "Ball style"
-msgstr "Kiểu bóng"
-
-#: ../glines/data/org.gnome.glines.gschema.xml.in.h:4
-msgid "Ball style. The filename of the images to use for the balls."
-msgstr "Kiểu bóng: tên tập tin chứa ảnh cần dùng cho bóng."
-
-#: ../glines/data/org.gnome.glines.gschema.xml.in.h:5
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:5
-msgid "Background color"
-msgstr "Màu nền"
-
-#: ../glines/data/org.gnome.glines.gschema.xml.in.h:6
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:6
-msgid "Background color. The hex specification of the background color."
-msgstr "Màu nền: cách ghi rõ hệ thập lục phân của màu nền."
-
-#: ../glines/data/org.gnome.glines.gschema.xml.in.h:7
-msgid "Time between moves"
-msgstr "Trì hoãn giữa các lần lượt"
-
-#: ../glines/data/org.gnome.glines.gschema.xml.in.h:8
-msgid "Time between moves in milliseconds."
-msgstr "Trì hoãn giữa các lần lượt theo mi-li-giây."
-
-#: ../glines/data/org.gnome.glines.gschema.xml.in.h:9
-msgid "Game score"
-msgstr "Điểm chơi"
-
-#: ../glines/data/org.gnome.glines.gschema.xml.in.h:10
-msgid "Game score from last saved session."
-msgstr "Điểm trò chơi từ phiên chơi đã lưu cuối cùng."
-
-#: ../glines/data/org.gnome.glines.gschema.xml.in.h:11
-msgid "Game field"
-msgstr "Bảng chơi"
-
-#: ../glines/data/org.gnome.glines.gschema.xml.in.h:12
-msgid "Game field from last saved session."
-msgstr "Bảng chơi từ phiên chơi đã lưu cuối cùng."
-
-#: ../glines/data/org.gnome.glines.gschema.xml.in.h:13
-msgid "Game preview"
-msgstr "Xem trò chơi trước"
-
-#: ../glines/data/org.gnome.glines.gschema.xml.in.h:14
-msgid "Game preview from last saved session."
-msgstr "Xem trước trò chơi tư phiên chơi đã lưu cuối cùng."
-
-#: ../glines/src/glines.c:80 ../gnomine/src/gnomine.vala:69
-msgctxt "board size"
-msgid "Small"
-msgstr "Nhỏ"
-
-#: ../glines/src/glines.c:81 ../gnomine/src/gnomine.vala:70
-msgctxt "board size"
-msgid "Medium"
-msgstr "Vừa"
-
-#: ../glines/src/glines.c:82 ../gnomine/src/gnomine.vala:71
-msgctxt "board size"
-msgid "Large"
-msgstr "Lớn"
-
-#: ../glines/src/glines.c:169
-msgid "Could not load theme"
-msgstr "Không thể nạp sắc thái"
-
-#: ../glines/src/glines.c:195
-#, c-format
-msgid ""
-"Unable to locate file:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"The default theme will be loaded instead."
-msgstr ""
-"Không định vị được tập tin:\n"
-"« %s »\n"
-"\n"
-"Vậy sẽ tải bộ đá lát mặc định thay vào đó."
+#~ msgid "Show _Toolbar"
+#~ msgstr "Hiện _Thanh công cụ"
 
-#: ../glines/src/glines.c:202
-#, c-format
-msgid ""
-"Unable to locate file:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"Please check that Five or More is installed correctly."
-msgstr ""
-"Không thể định vị tập tin:\n"
-"« %s »\n"
-"\n"
-"Hãy kiểm tra bản cài đặt « Năm hay Nhiều hơn »."
+#~ msgid "Show _History"
+#~ msgstr "_Hiện Lược sử"
 
-#: ../glines/src/glines.c:407
-msgid "Match five objects of the same type in a row to score!"
-msgstr "Xếp 5 đối tượng cùng loại trên một dòng để ăn điểm!"
+#~ msgid "One minute"
+#~ msgstr "Một phút"
 
-#: ../glines/src/glines.c:469
-msgid "GNOME Five or More"
-msgstr "Năm hay Nhiều hơn của Gnome"
+#~ msgid "30 minutes"
+#~ msgstr "30 phút"
 
-#: ../glines/src/glines.c:471 ../swell-foop/data/preferences.ui.h:2
-msgid "_Board size:"
-msgstr "Cỡ _bảng:"
+#~ msgctxt "chess-side"
+#~ msgid "Face to Face"
+#~ msgstr "Mặt đối mặt"
 
-#: ../glines/src/glines.c:488 ../swell-foop/src/game-view.vala:434
-#, c-format
-msgid "Game Over!"
-msgstr "Hết lượt chơi !"
+#~ msgid "%1$s (%2$s) - Chess"
+#~ msgstr "%1$s (%2$s) - Cờ vua"
 
-#. Can't move there!
-#: ../glines/src/glines.c:645
-msgid "You can't move there!"
-msgstr "Không thể đi vào đó !"
+#~ msgid "One of the players has died"
+#~ msgstr "Một người chơi đã chết"
 
-#: ../glines/src/glines.c:1174
-msgid ""
-"GNOME port of the once-popular Color Lines game.\n"
-"\n"
-"Five or More is a part of GNOME Games."
-msgstr ""
-"Trò chơi Dòng Màu được chuyển sang cho GNOME.\n"
-"\n"
-"Năm hay Nhiều thuộc về Trờ chơi GNOME."
-
-#: ../glines/src/glines.c:1180 ../gnect/src/main.c:834
-#: ../gnibbles/src/main.c:174 ../gnobots2/src/menu.c:274
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:563
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:669 ../gnomine/src/gnomine.vala:742
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:315 ../gnotski/src/gnotski.c:1458
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:616 ../iagno/src/iagno.vala:303
-#: ../lightsoff/src/lightsoff.vala:154
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:699
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:396
-msgid "translator-credits"
-msgstr "Nhóm Việt hóa GNOME (http://gnomevi.sourceforge.net)"
+#~ msgid ""
+#~ "The 2D/3D chess game for GNOME. \n"
+#~ "\n"
+#~ "glChess is a part of GNOME Games."
+#~ msgstr ""
+#~ "Giao diện cờ 2D/3D cho GNOME\n"
+#~ "\n"
+#~ "glChess thuộc về Trờ chơi GNOME."
 
-#: ../gnect/data/gnect.desktop.in.in.h:1
-msgid "Four-in-a-Row"
-msgstr "Bốn-trong-một-hàng"
+#~ msgid "GNOME Games web site"
+#~ msgstr "Nơi Mạng Trò chơi GNOME"
 
-#: ../gnect/data/gnect.desktop.in.in.h:2
-msgid "Make lines of the same color to win"
-msgstr "Đua để sắp dòng cùng màu để thắng"
+#~ msgid "Five or More"
+#~ msgstr "Năm hay Nhiều hơn"
 
-#: ../gnect/data/org.gnome.gnect.gschema.xml.in.h:1
-msgid "Level of Player One"
-msgstr "Cấp độ của người chơi Một"
+#~ msgid "Remove colored balls from the board by forming lines"
+#~ msgstr "Bỏ các bóng cùng màu ra bảng bằng cách sắp dòng"
 
-#: ../gnect/data/org.gnome.gnect.gschema.xml.in.h:2
-msgid ""
-"Zero is human; one through three correspond to the level of the computer "
-"player."
-msgstr "Không là người chơi, một đến ba ứng với cấp độ của máy tính."
-
-#: ../gnect/data/org.gnome.gnect.gschema.xml.in.h:3
-msgid "Level of Player Two"
-msgstr "Cấp độ cho người chơi Hai"
-
-#: ../gnect/data/org.gnome.gnect.gschema.xml.in.h:4
-msgid "Theme ID"
-msgstr "Mã số sắc thái"
-
-#: ../gnect/data/org.gnome.gnect.gschema.xml.in.h:5
-msgid "A number specifying the preferred theme."
-msgstr "Số ghi rõ sắc thái ưa thích."
-
-#: ../gnect/data/org.gnome.gnect.gschema.xml.in.h:6
-msgid "Animate"
-msgstr "Hoạt cảnh"
-
-#: ../gnect/data/org.gnome.gnect.gschema.xml.in.h:7
-msgid "Whether or not to use animation."
-msgstr "Có dùng hoạt cảnh hay không."
-
-#: ../gnect/data/org.gnome.gnect.gschema.xml.in.h:8
-#: ../iagno/data/org.gnome.iagno.gschema.xml.in.h:1
-msgid "Sound"
-msgstr "Âm thanh"
-
-#: ../gnect/data/org.gnome.gnect.gschema.xml.in.h:9
-#: ../iagno/data/org.gnome.iagno.gschema.xml.in.h:2
-msgid "Whether or not to play event sounds."
-msgstr "Có bật âm thanh cho sự kiện không."
-
-#: ../gnect/data/org.gnome.gnect.gschema.xml.in.h:10 ../gnect/src/prefs.c:317
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:25
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:451
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:23
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:377
-msgid "Move left"
-msgstr "Sang trái"
-
-#: ../gnect/data/org.gnome.gnect.gschema.xml.in.h:11
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:24
-msgid "Key press to move left."
-msgstr "Nhấn phím để di chuyển trái."
-
-#: ../gnect/data/org.gnome.gnect.gschema.xml.in.h:12 ../gnect/src/prefs.c:318
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:27
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:452
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:25
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:378
-msgid "Move right"
-msgstr "Sang phải"
-
-#: ../gnect/data/org.gnome.gnect.gschema.xml.in.h:13
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:26
-msgid "Key press to move right."
-msgstr "Nhấn phím để di chuyển phải."
-
-#: ../gnect/data/org.gnome.gnect.gschema.xml.in.h:14 ../gnect/src/prefs.c:319
-msgid "Drop marble"
-msgstr "Thả bí"
-
-#: ../gnect/data/org.gnome.gnect.gschema.xml.in.h:15
-msgid "Key press to drop a marble."
-msgstr "Nhấn phím để thả một viên bí."
-
-#: ../gnect/src/gfx.c:248
-#, c-format
-msgid ""
-"Unable to load image:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Không nạp được ảnh:\n"
-"%s"
+#~ msgid "Five or More Preferences"
+#~ msgstr "Tùy thích của Năm hay Nhiều hơn"
 
-#: ../gnect/src/main.c:525
-msgid "It's a draw!"
-msgstr "Trận đấu hoà !"
+#~ msgid "Appearance"
+#~ msgstr "Điện mạo"
 
-#: ../gnect/src/main.c:534 ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:391
-msgid "You win!"
-msgstr "Bạn thắng !"
+#~ msgid "_Image:"
+#~ msgstr "Ả_nh:"
 
-#: ../gnect/src/main.c:536 ../gnect/src/main.c:555
-msgid "It is your move."
-msgstr "Bạn đi."
+#~ msgid "B_ackground color:"
+#~ msgstr "Màu _nền:"
 
-#: ../gnect/src/main.c:539
-msgid "I win!"
-msgstr "Tôi thắng !"
+#~ msgid "Board Size"
+#~ msgstr "Cỡ bảng"
 
-#: ../gnect/src/main.c:541 ../gnect/src/main.c:643
-msgid "Thinking..."
-msgstr "Đang nghĩ..."
+#~ msgid "_Small"
+#~ msgstr "_Nhỏ"
 
-#: ../gnect/src/main.c:552
-#, c-format
-msgid "%s wins!"
-msgstr "%s thắng !"
+#~ msgid "_Medium"
+#~ msgstr "_Trung bình"
 
-#: ../gnect/src/main.c:559
-#, c-format
-msgid "Waiting for %s to move."
-msgstr "Đang đợi %s đi."
+#~ msgid "_Large"
+#~ msgstr "_Lớn"
 
-#: ../gnect/src/main.c:660
-#, c-format
-msgid "Hint: Column %d"
-msgstr "Gợi ý: Cột %d"
+#~ msgid "General"
+#~ msgstr "Tướng"
 
-#: ../gnect/src/main.c:688 ../gnect/src/main.c:692
-msgid "You:"
-msgstr "Bạn:"
+#~ msgid "_Use fast moves"
+#~ msgstr "Chuyển _nhanh"
 
-#: ../gnect/src/main.c:689 ../gnect/src/main.c:691
-msgid "Me:"
-msgstr "Tôi:"
+#~ msgid "Five or more"
+#~ msgstr "Năm trở lên"
 
-#: ../gnect/src/main.c:781
-msgid "Drawn:"
-msgstr "Trận đấu hoà:"
+#~ msgid "Scores"
+#~ msgstr "Điểm"
 
-#: ../gnect/src/main.c:830
-msgid ""
-"\"Four in a Row\" for GNOME, with a computer player driven by Giuliano "
-"Bertoletti's Velena Engine.\n"
-"\n"
-"\"Four in a Row\" is a part of GNOME Games."
-msgstr ""
-"« Bốn cùng hàng » cho GNOME, với người chơi máy tính được điều khiển bởi "
-"dụng cụ Velena của Giuliano Bertoletti.\n"
-"\n"
-"« Bốn cùng dòng » thuộc về Trờ chơi GNOME."
-
-#: ../gnect/src/main.c:1185 ../gnibbles/src/main.c:606
-#: ../gnobots2/src/menu.c:66 ../gnotski/src/gnotski.c:398
-msgid "_View"
-msgstr "_Xem"
-
-#: ../gnect/src/main.h:5
-msgid "Four-in-a-row"
-msgstr "Bốn-trong-một-hàng"
-
-#: ../gnect/src/prefs.c:208
-msgid "Four-in-a-Row Preferences"
-msgstr "Tùy thích cho Bốn-trong-một-hàng"
-
-#: ../gnect/src/prefs.c:234
-msgid "Player One:"
-msgstr "Người chơi thứ nhất:"
-
-#: ../gnect/src/prefs.c:245 ../gnect/src/prefs.c:273
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:970 ../gtali/src/yahtzee.c:69
-#: ../iagno/src/iagno.vala:493 ../iagno/src/iagno.vala:522
-msgid "Human"
-msgstr "Người"
+#~ msgid "Next:"
+#~ msgstr "Kế:"
 
-#: ../gnect/src/prefs.c:249 ../gnect/src/prefs.c:277
-#: ../iagno/src/iagno.vala:497 ../iagno/src/iagno.vala:526
-msgid "Level one"
-msgstr "Cấp 1"
-
-#: ../gnect/src/prefs.c:253 ../gnect/src/prefs.c:281
-#: ../iagno/src/iagno.vala:501 ../iagno/src/iagno.vala:530
-msgid "Level two"
-msgstr "Cấp 2"
-
-#: ../gnect/src/prefs.c:257 ../gnect/src/prefs.c:285
-#: ../iagno/src/iagno.vala:505 ../iagno/src/iagno.vala:534
-msgid "Level three"
-msgstr "Cấp 3"
-
-#: ../gnect/src/prefs.c:263
-msgid "Player Two:"
-msgstr "Người chơi thứ hai:"
-
-#: ../gnect/src/prefs.c:291 ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:387
-#: ../swell-foop/data/preferences.ui.h:5
-msgid "_Theme:"
-msgstr "_Sắc thái:"
-
-#: ../gnect/src/prefs.c:304
-msgid "Enable _animation"
-msgstr "Bật _hoạt cảnh"
-
-#: ../gnect/src/prefs.c:308 ../gnibbles/src/preferences.c:346
-#: ../iagno/src/iagno.vala:539
-msgid "E_nable sounds"
-msgstr "Bật â_m thanh"
-
-#. keyboard tab
-#: ../gnect/src/prefs.c:313
-msgid "Keyboard Controls"
-msgstr "Điều khiển bàn phím:"
-
-#: ../gnect/src/theme.c:41
-msgid "Classic"
-msgstr "Cổ điển"
-
-#: ../gnect/src/theme.c:45 ../gnect/src/theme.c:66 ../gnect/src/theme.c:73
-#: ../gnect/src/theme.c:80 ../gnibbles/src/preferences.c:476
-msgid "Red"
-msgstr "Đỏ"
-
-#: ../gnect/src/theme.c:45 ../gnibbles/src/preferences.c:479
-msgid "Yellow"
-msgstr "Vàng"
-
-#: ../gnect/src/theme.c:48
-msgid "High Contrast"
-msgstr "Độ tương phản nhiều"
-
-#: ../gnect/src/theme.c:52 ../gnect/src/theme.c:59
-msgid "Circle"
-msgstr "Vòng tròn"
-
-#: ../gnect/src/theme.c:52 ../gnect/src/theme.c:59
-msgid "Cross"
-msgstr "Chéo"
-
-#: ../gnect/src/theme.c:55
-msgid "High Contrast Inverse"
-msgstr "Độ tương phản cao"
-
-#: ../gnect/src/theme.c:62
-msgid "Cream Marbles"
-msgstr "Viên bí kem"
-
-#: ../gnect/src/theme.c:66 ../gnect/src/theme.c:73 ../gnect/src/theme.c:80
-#: ../gnect/src/theme.c:87 ../gnibbles/src/preferences.c:478
-msgid "Blue"
-msgstr "Xanh da trời"
-
-#: ../gnect/src/theme.c:69
-msgid "Glass Marbles"
-msgstr "Viên bí thủy tinh"
-
-#: ../gnect/src/theme.c:76
-msgid "Nightfall"
-msgstr "Hoàng hôn"
-
-#: ../gnect/src/theme.c:83
-msgid "Blocks"
-msgstr "Khối"
-
-#: ../gnect/src/theme.c:87
-msgid "Orange"
-msgstr "Da cam"
-
-#: ../gnibbles/data/gnibbles.desktop.in.in.h:1 ../gnibbles/src/main.c:162
-#: ../gnibbles/src/main.c:165 ../gnibbles/src/main.c:700
-#: ../gnibbles/src/main.c:771 ../gnibbles/src/main.c:902
-msgid "Nibbles"
-msgstr "Nibbles"
-
-#: ../gnibbles/data/gnibbles.desktop.in.in.h:2
-msgid "Guide a worm around a maze"
-msgstr "Hướng dẫn con giun qua cung mê"
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:1
-msgid "Number of human players"
-msgstr "Số con người chơi"
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:2
-msgid "Number of human players."
-msgstr "Số con người chơi."
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:3
-msgid "Number of AI players"
-msgstr "Số người chơi trí tuệ"
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:4
-msgid "Number of AI players."
-msgstr "Số người chơi trí tuệ."
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:5
-msgid "Game speed"
-msgstr "Tốc độ chơi"
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:6
-msgid "Game speed (1=fast, 4=slow)."
-msgstr "Tốc độ chơi (1=nhanh, 4=chậm)"
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:7
-msgid "Enable fake bonuses"
-msgstr "Bật phần thưởng giả"
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:8
-msgid "Enable fake bonuses."
-msgstr "Bật phần thưởng giả."
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:9
-msgid "Play levels in random order"
-msgstr "Chơi cấp theo thứ tự ngẫu nhiên"
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:10
-msgid "Play levels in random order."
-msgstr "Chơi cấp theo thứ tự ngẫu nhiên."
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:11
-msgid "Game level to start on"
-msgstr "Cấp độ bắt đầu"
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:12
-msgid "Game level to start on."
-msgstr "Cấp độ bắt đầu."
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:13
-msgid "Enable sounds"
-msgstr "Bật âm thanh"
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:14
-msgid "Enable sounds."
-msgstr "Bật âm thanh."
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:15
-msgid "Size of game tiles"
-msgstr "Cỡ đá lát"
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:16
-msgid "Size of game tiles."
-msgstr "Kích cỡ của đá lát."
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:17
-msgid "Color to use for worm"
-msgstr "Màu cần dùng cho con giun"
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:18
-msgid "Color to use for worm."
-msgstr "Màu cần dùng cho con giun."
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:19
-msgid "Use relative movement"
-msgstr "Di chuyển liên quan"
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:20
-msgid "Use relative movement (ie. left or right only)."
-msgstr "Di chuyển liên quan (tức là, chỉ trái hay phải thôi)."
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:21
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:453
-msgid "Move up"
-msgstr "Chuyển lên"
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:22
-msgid "Key to use for motion up."
-msgstr "Phím dùng để di chuyển lên."
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:23
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:454
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:27
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:379
-msgid "Move down"
-msgstr "Chuyển xuống"
+#~ msgid "0"
+#~ msgstr "0"
 
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:24
-msgid "Key to use for motion down."
-msgstr "Phím dùng để di chuyển xuống."
+#~ msgid "Score:"
+#~ msgstr "Điểm:"
 
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:26
-msgid "Key to use for motion left."
-msgstr "Phím dùng để di chuyển trái."
+#~ msgid "Playing field size"
+#~ msgstr "Cỡ bảng chơi"
 
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:28
-msgid "Key to use for motion right."
-msgstr "Phím dùng để di chuyển phải."
+#~ msgid ""
+#~ "Playing field size. 1=Small, 2=Medium, 3=Large. Any other value is "
+#~ "invalid."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kích thước bảng chơi:\n"
+#~ " 1 — nhỏ\n"
+#~ " 2 — vừa\n"
+#~ " 3 — lớn\n"
+#~ "Bất cứ giá trị khác nào thì không hợp lệ."
 
-#: ../gnibbles/src/board.c:245
-#, c-format
-msgid ""
-"Nibbles couldn't load level file:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"Please check your Nibbles installation"
-msgstr ""
-"Nibbles không nạp được tập tin cấp:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"Hãy kiểm tra lại bản cài đặt Nibbles"
+#~ msgid "Ball style"
+#~ msgstr "Kiểu bóng"
 
-#: ../gnibbles/src/board.c:264
-#, c-format
-msgid ""
-"Level file appears to be damaged:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"Please check your Nibbles installation"
-msgstr ""
-"Có vẻ là tập tin cấp bị hỏng:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"Hãy kiểm tra lại bản cài đặt Nibbles"
+#~ msgid "Ball style. The filename of the images to use for the balls."
+#~ msgstr "Kiểu bóng: tên tập tin chứa ảnh cần dùng cho bóng."
 
-#: ../gnibbles/src/gnibbles.c:85
-#, c-format
-msgid ""
-"Nibbles couldn't find pixmap file:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"Please check your Nibbles installation"
-msgstr ""
-"Nibbles không tìm thấy tập tin pixmap:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"Hãy kiểm tra lại bản cài đặt Nibbles"
-
-#: ../gnibbles/src/gnibbles.c:356
-msgid "Nibbles Scores"
-msgstr "Điểm Nibbles"
-
-#: ../gnibbles/src/gnibbles.c:359
-msgid "Speed:"
-msgstr "Tốc độ :"
-
-#: ../gnibbles/src/gnibbles.c:364 ../gnobots2/src/game.c:179
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:470 ../gnotravex/src/gnotravex.vala:243
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:773 ../gtali/src/gyahtzee.c:194
-#, c-format
-msgid "Congratulations!"
-msgstr "Chúc mừng!"
-
-#: ../gnibbles/src/gnibbles.c:365 ../gnobots2/src/game.c:180
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:314
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:470 ../gnotravex/src/gnotravex.vala:243
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:774 ../gtali/src/gyahtzee.c:195
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:633
-msgid "Your score is the best!"
-msgstr "Điểm của bạn là tốt nhất !"
-
-#: ../gnibbles/src/gnibbles.c:366 ../gnobots2/src/game.c:181
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:316
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:470 ../gnotravex/src/gnotravex.vala:243
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:775 ../gtali/src/gyahtzee.c:196
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:635
-msgid "Your score has made the top ten."
-msgstr "Điểm bạn đã đạt đến tốp mười cao nhất."
-
-#: ../gnibbles/src/main.c:66
-msgctxt "game speed"
-msgid "Beginner"
-msgstr "Người bắt đầu"
-
-#: ../gnibbles/src/main.c:67
-msgctxt "game speed"
-msgid "Slow"
-msgstr "Chậm"
-
-#: ../gnibbles/src/main.c:68
-msgctxt "game speed"
-msgid "Medium"
-msgstr "Vừa"
-
-#: ../gnibbles/src/main.c:69
-msgctxt "game speed"
-msgid "Fast"
-msgstr "Nhanh"
-
-#: ../gnibbles/src/main.c:70
-msgctxt "game speed"
-msgid "Beginner with Fakes"
-msgstr "Người mới, với điều giả"
-
-#: ../gnibbles/src/main.c:71
-msgctxt "game speed"
-msgid "Slow with Fakes"
-msgstr "Chậm vơi điều giả"
-
-#: ../gnibbles/src/main.c:72
-msgctxt "game speed"
-msgid "Medium with Fakes"
-msgstr "Vừa với điều giả"
-
-#: ../gnibbles/src/main.c:73
-msgctxt "game speed"
-msgid "Fast with Fakes"
-msgstr "Nhanh với điều giả"
-
-#: ../gnibbles/src/main.c:171
-msgid ""
-"A worm game for GNOME.\n"
-"\n"
-"Nibbles is a part of GNOME Games."
-msgstr ""
-"Trò chơi giun cho GNOME.\n"
-"\n"
-"Nibbles thuộc về Trờ chơi GNOME."
+#~ msgid "Background color"
+#~ msgstr "Màu nền"
 
-#: ../gnibbles/src/main.c:492
-#, c-format
-msgid "Game over! The game has been won by %s!"
-msgstr "Hết lượt ! %s thắng !"
+#~ msgid "Background color. The hex specification of the background color."
+#~ msgstr "Màu nền: cách ghi rõ hệ thập lục phân của màu nền."
 
-#. Translators: This string will be included in the intro screen, so don't make sure it fits!
-#: ../gnibbles/src/main.c:773
-msgid "A worm game for GNOME."
-msgstr "Trò chơi giun cho GNOME."
+#~ msgid "Time between moves"
+#~ msgstr "Trì hoãn giữa các lần lượt"
 
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:241
-msgid "Nibbles Preferences"
-msgstr "Tùy thích Nibbles"
+#~ msgid "Time between moves in milliseconds."
+#~ msgstr "Trì hoãn giữa các lần lượt theo mi-li-giây."
 
-#. Speed
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:270
-msgid "Speed"
-msgstr "Tốc độ"
+#~ msgid "Game score"
+#~ msgstr "Điểm chơi"
 
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:275
-msgid "Nibbles newbie"
-msgstr "Người mới chơi Nibbles"
+#~ msgid "Game score from last saved session."
+#~ msgstr "Điểm trò chơi từ phiên chơi đã lưu cuối cùng."
 
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:285
-msgid "My second day"
-msgstr "Ngày thứ hai của tôi"
+#~ msgid "Game field"
+#~ msgstr "Bảng chơi"
 
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:295
-msgid "Not too shabby"
-msgstr "Không quá tệ"
+#~ msgid "Game field from last saved session."
+#~ msgstr "Bảng chơi từ phiên chơi đã lưu cuối cùng."
 
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:305
-msgid "Finger-twitching good"
-msgstr "Hay quá!"
+#~ msgid "Game preview"
+#~ msgstr "Xem trò chơi trước"
 
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:319 ../gnibbles/src/preferences.c:458
-msgid "Options"
-msgstr "Tùy chọn"
+#~ msgid "Game preview from last saved session."
+#~ msgstr "Xem trước trò chơi tư phiên chơi đã lưu cuối cùng."
 
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:326
-msgid "_Play levels in random order"
-msgstr "Cấp theo thứ tự _ngẫu nhiên"
+#~ msgctxt "board size"
+#~ msgid "Small"
+#~ msgstr "Nhỏ"
 
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:336
-msgid "_Enable fake bonuses"
-msgstr "_Bật phần thưởng giả"
+#~ msgctxt "board size"
+#~ msgid "Medium"
+#~ msgstr "Vừa"
 
-#. starting level
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:359 ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:336
-msgid "_Starting level:"
-msgstr "Cấp _khởi đầu:"
+#~ msgctxt "board size"
+#~ msgid "Large"
+#~ msgstr "Lớn"
 
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:388
-msgid "Number of _human players:"
-msgstr "Số con người c_hơi:"
+#~ msgid "Could not load theme"
+#~ msgstr "Không thể nạp sắc thái"
 
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:409
-msgid "Number of _AI players:"
-msgstr "Số người chơi _trí tuệ:"
+#~ msgid ""
+#~ "Unable to locate file:\n"
+#~ "%s\n"
+#~ "\n"
+#~ "The default theme will be loaded instead."
+#~ msgstr ""
+#~ "Không định vị được tập tin:\n"
+#~ "“%s”\n"
+#~ "\n"
+#~ "Vậy sẽ tải bộ đá lát mặc định thay vào đó."
 
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:434
-msgid "Worm"
-msgstr "Giun"
+#~ msgid ""
+#~ "Unable to locate file:\n"
+#~ "%s\n"
+#~ "\n"
+#~ "Please check that Five or More is installed correctly."
+#~ msgstr ""
+#~ "Không thể định vị tập tin:\n"
+#~ "“%s”\n"
+#~ "\n"
+#~ "Hãy kiểm tra bản cài đặt “Năm hay Nhiều hơn”."
 
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:443
-msgid "Keyboard Options"
-msgstr "Tuỳ chọn bàn phím"
+#~ msgid "Match five objects of the same type in a row to score!"
+#~ msgstr "Xếp 5 đối tượng cùng loại trên một dòng để ăn điểm!"
 
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:463
-msgid "_Use relative movement"
-msgstr "Di chuyển _liên quan"
+#~ msgid "GNOME Five or More"
+#~ msgstr "Năm hay Nhiều hơn của Gnome"
 
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:470
-msgid "_Worm color:"
-msgstr "Màu _giun:"
+#~ msgid "_Board size:"
+#~ msgstr "Cỡ _bảng:"
 
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:477
-msgid "Green"
-msgstr "Xanh lá cây"
+#~ msgid "Game Over!"
+#~ msgstr "Hết lượt chơi!"
 
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:480
-msgid "Cyan"
-msgstr "Xanh lông mòng"
+#~ msgid "You can't move there!"
+#~ msgstr "Không thể đi vào đó!"
 
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:481
-msgid "Purple"
-msgstr "Đỏ tía"
+#~ msgid ""
+#~ "GNOME port of the once-popular Color Lines game.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Five or More is a part of GNOME Games."
+#~ msgstr ""
+#~ "Trò chơi Dòng Màu được chuyển sang cho GNOME.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Năm hay Nhiều thuộc về Trờ chơi GNOME."
 
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:482
-msgid "Gray"
-msgstr "Xám"
+#~ msgid "Four-in-a-Row"
+#~ msgstr "Bốn-trong-một-hàng"
 
-#: ../gnibbles/src/scoreboard.c:48
-#, c-format
-msgid "Worm %d:"
-msgstr "Giun %d:"
+#~ msgid "Make lines of the same color to win"
+#~ msgstr "Đua để sắp dòng cùng màu để thắng"
 
-#: ../gnobots2/data/gnobots2.desktop.in.in.h:1 ../gnobots2/src/gnobots.c:171
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:184 ../gnobots2/src/menu.c:262
-#: ../gnobots2/src/menu.c:265
-msgid "Robots"
-msgstr "Rô-bốt"
+#~ msgid "Level of Player One"
+#~ msgstr "Cấp độ của người chơi Một"
 
-#: ../gnobots2/data/gnobots2.desktop.in.in.h:2
-msgid "Avoid the robots and make them crash into each other"
-msgstr "Tránh các rô-bốt và làm cho chúng đâm sầm vào nhau"
+#~ msgid ""
+#~ "Zero is human; one through three correspond to the level of the computer "
+#~ "player."
+#~ msgstr "Không là người chơi, một đến ba ứng với cấp độ của máy tính."
 
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:1
-msgid "Show toolbar"
-msgstr "Hiển thị thanh công cụ"
+#~ msgid "Level of Player Two"
+#~ msgstr "Cấp độ cho người chơi Hai"
 
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:2
-msgid "Show toolbar. A standard option for toolbars."
-msgstr "Hiển thị thanh công cụ. Một tùy chọn chuẩn cho thanh công cụ."
+#~ msgid "Theme ID"
+#~ msgstr "Mã số sắc thái"
 
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:3
-msgid "Robot image theme"
-msgstr "Sắc thái ảnh Rô-bốt"
+#~ msgid "A number specifying the preferred theme."
+#~ msgstr "Số ghi rõ sắc thái ưa thích."
 
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:4
-msgid "Robot image theme. The theme of the images to use for the robots."
-msgstr "Sắc thái ảnh Rô-bốt. Sắc thái các ảnh cần dùng cho những Rô-bốt khác."
+#~ msgid "Animate"
+#~ msgstr "Hoạt cảnh"
 
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:7
-msgid "Game type"
-msgstr "Kiểu trờ chơi"
+#~ msgid "Whether or not to use animation."
+#~ msgstr "Có dùng hoạt cảnh hay không."
 
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:8
-msgid "Game type. The name of the game variation to use."
-msgstr "Kiểu trò chơi. Tên sự thay đổi trò chơi cần dùng."
+#~ msgid "Sound"
+#~ msgstr "Âm thanh"
 
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:9
-msgid "Use safe moves"
-msgstr "Bước đi an toàn"
+#~ msgid "Whether or not to play event sounds."
+#~ msgstr "Có bật âm thanh cho sự kiện không."
 
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:10
-msgid ""
-"Use safe moves. The safe moves option will help you to avoid being killed "
-"due to a mistake. If you try to make a move that would lead to your death "
-"when there is a safe move available you will not be allowed to proceed."
-msgstr ""
-"Bước đi an toàn. Tùy chọn bước an toàn sẽ giúp đỡ bạn tránh bị giết do làm "
-"lỗi. Nếu bạn thử làm bước sẽ hướng dẫn đến chết khi có thể bước an toàn thì "
-"sẽ không cho phép bước nguy hiểm ấy."
+#~ msgid "Move left"
+#~ msgstr "Sang trái"
 
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:11
-msgid "Use super safe moves"
-msgstr "Bước đi siêu an toàn"
+#~ msgid "Key press to move left."
+#~ msgstr "Nhấn phím để di chuyển trái."
 
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:12
-msgid ""
-"Use super safe moves. The player is alerted when there is no safe move and "
-"the only option is to teleport out."
-msgstr ""
-"Bước đi siêu an toàn. Sẽ cảnh báo người chơi khi không có bước an toàn còn "
-"lại thì phải chuyển ngay ra."
+#~ msgid "Move right"
+#~ msgstr "Sang phải"
 
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:13
-msgid "Enable game sounds"
-msgstr "Bật âm thanh trò chơi"
+#~ msgid "Key press to move right."
+#~ msgstr "Nhấn phím để di chuyển phải."
 
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:14
-msgid "Enable game sounds. Play sounds for various events throughout the game."
-msgstr ""
-"Bật âm thanh trò chơi. Phát âm thanh cho nhiều sự kiện khác trong khi trò "
-"chơi."
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:15
-#: ../gnobots2/src/properties.c:502
-msgid "Key to move NW"
-msgstr "Phím để chuyển phía Bắc Tây"
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:16
-msgid "The key used to move north-west."
-msgstr "Phím để di chuyển hướng tây bắc."
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:17
-#: ../gnobots2/src/properties.c:503
-msgid "Key to move N"
-msgstr "Phím để chuyển phía Bắc"
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:18
-msgid "The key used to move north."
-msgstr "Phím để di chuyển hướng bắc."
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:19
-#: ../gnobots2/src/properties.c:504
-msgid "Key to move NE"
-msgstr "Phím để chuyển phía Bắc Đông"
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:20
-msgid "The key used to move north-east."
-msgstr "Phím để di chuyển hướng đông bắc."
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:21
-#: ../gnobots2/src/properties.c:505
-msgid "Key to move W"
-msgstr "Phím để chuyển phía Tây"
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:22
-msgid "The key used to move west."
-msgstr "Phím để di chuyển hướng tây."
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:23
-#: ../gnobots2/src/properties.c:510
-msgid "Key to hold"
-msgstr "Phím để đứng"
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:24
-msgid "The key used to hold still."
-msgstr ""
+#~ msgid "Drop marble"
+#~ msgstr "Thả bí"
 
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:25
-#: ../gnobots2/src/properties.c:506
-msgid "Key to move E"
-msgstr "Phím để chuyển phía Đông"
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:26
-msgid "The key used to move east."
-msgstr "Phím để di chuyển hướng đông."
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:27
-#: ../gnobots2/src/properties.c:507
-msgid "Key to move SW"
-msgstr "Phím để chuyển phía Nam Tây"
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:28
-msgid "The key used to move south-west."
-msgstr "Phím để di chuyển hướng tây nam."
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:29
-#: ../gnobots2/src/properties.c:508
-msgid "Key to move S"
-msgstr "Phím để chuyển phía Nam"
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:30
-msgid "The key used to move south."
-msgstr "Phím để di chuyển hướng nam."
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:31
-#: ../gnobots2/src/properties.c:509
-msgid "Key to move SE"
-msgstr "Phím để chuyển phía Nam Đông"
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:32
-msgid "The key used to move south-east."
-msgstr "Phím để di chuyển hướng đông nam."
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:33
-#: ../gnobots2/src/properties.c:511
-msgid "Key to teleport"
-msgstr "Phím để chuyển ngay"
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:34
-msgid "The key used to teleport safely (if possible)."
-msgstr ""
+#~ msgid "Key press to drop a marble."
+#~ msgstr "Nhấn phím để thả một viên bí."
 
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:35
-#: ../gnobots2/src/properties.c:512
-msgid "Key to teleport randomly"
-msgstr "Phím để chuyển ngay ngẫu nhiên"
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:36
-msgid "The key used to teleport randomly."
-msgstr "Phím để chuyển ngay ngẫu nhiên."
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:37
-#: ../gnobots2/src/properties.c:513
-msgid "Key to wait"
-msgstr "Phím để đợi"
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:38
-msgid "The key used to wait."
-msgstr "Phím để đợi."
-
-#: ../gnobots2/src/game.c:150 ../gtali/src/gyahtzee.c:212
-msgid "Game over!"
-msgstr "Hết lượt chơi!"
-
-#: ../gnobots2/src/game.c:152 ../gnomine/src/gnomine.vala:453
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:748
-msgid "Great work, but unfortunately your score did not make the top ten."
-msgstr "Hay quá, nhưng rất tiếc là điểm bạn không được tốp mười cao nhất."
-
-#. Translators: This "_New Game" is for the game-over dialogue
-#: ../gnobots2/src/game.c:154 ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:83
-#: ../gnome-sudoku/data/select_game.ui.h:1 ../gnomine/src/gnomine.vala:107
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:455 ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:1
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:750 ../gtali/src/gyahtzee.c:753
-#: ../iagno/data/iagno.ui.h:1 ../libgames-support/games-stock.c:253
-#: ../lightsoff/src/lightsoff.vala:29 ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:81
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:65
-msgid "_New Game"
-msgstr "Lượt chơi _mới"
+#~ msgid ""
+#~ "Unable to load image:\n"
+#~ "%s"
+#~ msgstr ""
+#~ "Không nạp được ảnh:\n"
+#~ "%s"
 
-#: ../gnobots2/src/game.c:167
-msgid "Robots Scores"
-msgstr "Điểm Rô-bốt"
+#~ msgid "It's a draw!"
+#~ msgstr "Trận đấu hòa!"
 
-#: ../gnobots2/src/game.c:170
-msgid "Map:"
-msgstr "Bố trí:"
+#~ msgid "You win!"
+#~ msgstr "Bạn thắng!"
 
-#: ../gnobots2/src/game.c:409 ../gnobots2/src/game.c:425
-msgid ""
-"Congratulations, You Have Defeated the Robots!! \n"
-"But Can You do it Again?"
-msgstr ""
-"Chúc mừng, bạn đã đánh thắng các Rô-bốt!! \n"
-"Nhưng liệu bạn có thể làm lại điều này?"
+#~ msgid "It is your move."
+#~ msgstr "Bạn đi."
 
-#. This should never happen.
-#: ../gnobots2/src/game.c:1201
-msgid "There are no teleport locations left!!"
-msgstr "Không có vị trí chuyển ngay còn lại!"
+#~ msgid "I win!"
+#~ msgstr "Tôi thắng!"
 
-#: ../gnobots2/src/game.c:1229
-msgid "There are no safe locations to teleport to!!"
-msgstr "Không có vị trí an toàn nơi có thể chuyển sang!"
+#~ msgid "Thinking..."
+#~ msgstr "Đang nghĩ…"
 
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:82
-msgid "Set game scenario"
-msgstr "Lập kịch bản trò chơi"
+#~ msgid "%s wins!"
+#~ msgstr "%s thắng!"
 
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:82 ../gnobots2/src/gnobots.c:84
-msgid "NAME"
-msgstr "TÊN"
+#~ msgid "Waiting for %s to move."
+#~ msgstr "Đang đợi %s đi."
 
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:84
-msgid "Set game configuration"
-msgstr "Lập cấu hình trò chơi"
+#~ msgid "Hint: Column %d"
+#~ msgstr "Gợi ý: Cột %d"
 
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:86 ../gnobots2/src/gnobots.c:88
-msgid "Initial window position"
-msgstr "Vị trí cửa sổ đầu tiên"
+#~ msgid "You:"
+#~ msgstr "Bạn:"
 
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:86 ../gnotski/src/gnotski.c:445
-msgid "X"
-msgstr "X"
+#~ msgid "Me:"
+#~ msgstr "Tôi:"
 
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:88 ../gnotski/src/gnotski.c:447
-msgid "Y"
-msgstr "Y"
+#~ msgid "Drawn:"
+#~ msgstr "Trận đấu hòa:"
 
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:93
-msgid "Classic robots"
-msgstr "Rô-bốt cổ điển"
+#~ msgid ""
+#~ "\"Four in a Row\" for GNOME, with a computer player driven by Giuliano "
+#~ "Bertoletti's Velena Engine.\n"
+#~ "\n"
+#~ "\"Four in a Row\" is a part of GNOME Games."
+#~ msgstr ""
+#~ "“Bốn cùng hàng” cho GNOME, với người chơi máy tính được điều khiển bởi "
+#~ "dụng cụ Velena của Giuliano Bertoletti.\n"
+#~ "\n"
+#~ "“Bốn cùng dòng” thuộc về Trờ chơi GNOME."
 
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:94
-msgid "Classic robots with safe moves"
-msgstr "Rô-bốt cổ điển với những bước đi an toàn"
+#~ msgid "_View"
+#~ msgstr "_Xem"
 
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:95
-msgid "Classic robots with super-safe moves"
-msgstr "Rô-bốt cổ điển với những bước đi siêu an toàn"
+#~ msgid "Four-in-a-row"
+#~ msgstr "Bốn-trong-một-hàng"
 
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:96
-msgid "Nightmare"
-msgstr "Ác mộng"
+#~ msgid "Four-in-a-Row Preferences"
+#~ msgstr "Tùy thích cho Bốn-trong-một-hàng"
 
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:97
-msgid "Nightmare with safe moves"
-msgstr "Ác mộng với những bước đi an toàn"
+#~ msgid "Player One:"
+#~ msgstr "Người chơi thứ nhất:"
 
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:98
-msgid "Nightmare with super-safe moves"
-msgstr "Ác mộng với những bước đi siêu an toàn"
+#~ msgid "Human"
+#~ msgstr "Người"
 
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:99
-msgid "Robots2"
-msgstr "Rô-bốt 2"
+#~ msgid "Level one"
+#~ msgstr "Cấp 1"
 
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:100
-msgid "Robots2 with safe moves"
-msgstr "Rô-bốt 2 với những bước đi an toàn"
+#~ msgid "Level two"
+#~ msgstr "Cấp 2"
 
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:101
-msgid "Robots2 with super-safe moves"
-msgstr "Rô-bốt 2 với những bước đi siêu an toàn"
+#~ msgid "Level three"
+#~ msgstr "Cấp 3"
 
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:102
-msgid "Robots2 easy"
-msgstr "Rô-bốt 2 dễ"
+#~ msgid "Player Two:"
+#~ msgstr "Người chơi thứ hai:"
 
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:103
-msgid "Robots2 easy with safe moves"
-msgstr "Rô-bốt 2 dễ với những bước đi an toàn"
+#~ msgid "_Theme:"
+#~ msgstr "_Sắc thái:"
 
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:104
-msgid "Robots2 easy with super-safe moves"
-msgstr "Rô-bốt 2 dễ với những bước đi siêu an toàn"
+#~ msgid "Enable _animation"
+#~ msgstr "Bật _hoạt cảnh"
 
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:105
-msgid "Robots with safe teleport"
-msgstr "Rô-bốt với khả năng chuyển ngay an toàn"
+#~ msgid "E_nable sounds"
+#~ msgstr "Bật â_m thanh"
 
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:106
-msgid "Robots with safe teleport with safe moves"
-msgstr "Rô-bốt với khả năng chuyển ngay an toàn và những bước đi an toàn"
+#~ msgid "Keyboard Controls"
+#~ msgstr "Điều khiển bàn phím:"
 
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:107
-msgid "Robots with safe teleport with super-safe moves"
-msgstr "Rô-bốt với khả năng chuyển ngay an toàn và những bước đi siêu an toàn"
+#~ msgid "Classic"
+#~ msgstr "Cổ điển"
 
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:247
-msgid "No game data could be found."
-msgstr "Không tìm thấy dữ liệu trò chơi."
+#~ msgid "Red"
+#~ msgstr "Đỏ"
 
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:249
-msgid ""
-"The program Robots was unable to find any valid game configuration files. "
-"Please check that the program is installed correctly."
-msgstr ""
-"Chương trình Rô-bốt GNOME không tìm thấy tập tin cấu hình trò chơi hợp lệ "
-"nào. Hãy kiểm tra đã cài đặt trình này cho đúng."
+#~ msgid "Yellow"
+#~ msgstr "Vàng"
 
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:265
-msgid "Some graphics files are missing or corrupt."
-msgstr "Một số tập tin ảnh có thiếu hay bị hỏng."
+#~ msgid "High Contrast"
+#~ msgstr "Độ tương phản nhiều"
 
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:267
-msgid ""
-"The program Robots was unable to load all the necessary graphics files. "
-"Please check that the program is installed correctly."
-msgstr ""
-"Chương trình Rô-bốt GNOME không tải được các tập tin độ họa cần thiết. Hãy "
-"kiểm tra đã cài đặt trình này cho đúng."
+#~ msgid "Circle"
+#~ msgstr "Vòng tròn"
 
-#: ../gnobots2/src/graphics.c:152
-#, c-format
-msgid "Could not find '%s' pixmap file\n"
-msgstr "Không thể tìm được tập tin ảnh bằng điểm « %s »\n"
+#~ msgid "Cross"
+#~ msgstr "Chéo"
 
-#: ../gnobots2/src/menu.c:67 ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:4
-msgid "_Move"
-msgstr "Chu_yển"
+#~ msgid "High Contrast Inverse"
+#~ msgstr "Độ tương phản cao"
 
-#: ../gnobots2/src/menu.c:74
-msgid "_Teleport"
-msgstr "Chuyển _ngay"
+#~ msgid "Cream Marbles"
+#~ msgstr "Viên bí kem"
 
-#: ../gnobots2/src/menu.c:75
-msgid "Teleport, safely if possible"
-msgstr "Chuyển ngay an toàn nếu có thể"
+#~ msgid "Blue"
+#~ msgstr "Xanh da trời"
 
-#: ../gnobots2/src/menu.c:76
-msgid "_Random"
-msgstr "_Ngẫu nhiên"
+#~ msgid "Glass Marbles"
+#~ msgstr "Viên bí thủy tinh"
 
-#: ../gnobots2/src/menu.c:77
-msgid "Teleport randomly"
-msgstr "Chuyển ngay ngẫu nhiên"
+#~ msgid "Nightfall"
+#~ msgstr "Hoàng hôn"
 
-#: ../gnobots2/src/menu.c:78
-msgid "_Wait"
-msgstr "_Chờ"
+#~ msgid "Blocks"
+#~ msgstr "Khối"
 
-#: ../gnobots2/src/menu.c:78
-msgid "Wait for the robots"
-msgstr "Đợi rô-bốt"
+#~ msgid "Orange"
+#~ msgstr "Da cam"
 
-#: ../gnobots2/src/menu.c:89
-msgid "_Toolbar"
-msgstr "_Thanh công cụ"
+#~ msgid "Nibbles"
+#~ msgstr "Nibbles"
 
-#: ../gnobots2/src/menu.c:89
-msgid "Show or hide the toolbar"
-msgstr "Hiển thị hay ẩn thanh công cụ"
+#~ msgid "Guide a worm around a maze"
+#~ msgstr "Hướng dẫn con giun qua cung mê"
 
-#: ../gnobots2/src/menu.c:270
-msgid ""
-"Based on classic BSD Robots.\n"
-"\n"
-"Robots is a part of GNOME Games."
-msgstr ""
-"Dựa vào Rô-bốt BSD cổ điển.\n"
-"\n"
-"Rô-bốt thuộc về Trờ chơi GNOME."
-
-#: ../gnobots2/src/properties.c:393
-msgid "Robots Preferences"
-msgstr "Tùy thích Rô-bốt"
-
-#. --- Combo (yahtzee or kismet style ----
-#: ../gnobots2/src/properties.c:418 ../gtali/src/setup.c:356
-msgid "Game Type"
-msgstr "Kiểu trò chơi"
-
-#: ../gnobots2/src/properties.c:427
-msgid "_Use safe moves"
-msgstr "Bước đi _an toàn"
-
-#: ../gnobots2/src/properties.c:434
-msgid "Prevent accidental moves that result in getting killed."
-msgstr "Tránh bước nguy hiểm sẽ làm chết."
-
-#: ../gnobots2/src/properties.c:436
-msgid "U_se super safe moves"
-msgstr "Bước đi _siêu an toàn"
-
-#: ../gnobots2/src/properties.c:443
-msgid "Prevents all moves that result in getting killed."
-msgstr "Tránh mọi bước sẽ làm chết."
-
-#: ../gnobots2/src/properties.c:445 ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:349
-msgid "_Enable sounds"
-msgstr "Bật â_m thanh"
-
-#: ../gnobots2/src/properties.c:451
-msgid "Play sounds for events like winning a level and dying."
-msgstr "Phát âm thanh cho sự kiện như trắng cấp và chết."
-
-#: ../gnobots2/src/properties.c:466
-msgid "_Image theme:"
-msgstr "Sắc thái ả_nh:"
-
-#: ../gnobots2/src/properties.c:478
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:441
-msgid "_Background color:"
-msgstr "Màu _nền:"
-
-#: ../gnobots2/src/properties.c:522
-msgid "_Restore Defaults"
-msgstr "_Phục hồi mặc định"
-
-#: ../gnobots2/src/properties.c:527
-msgid "Keyboard"
-msgstr "Bàm phím"
-
-#: ../gnobots2/src/statusbar.c:76
-msgid "Safe Teleports:"
-msgstr "Lần chuyển ngay an toàn:"
-
-#: ../gnobots2/src/statusbar.c:85 ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:191
-msgid "Level:"
-msgstr "Cấp:"
-
-#: ../gnobots2/src/statusbar.c:94
-msgid "Remaining:"
-msgstr "Còn lại:"
-
-#. ********************************************************************
-#: ../gnome-mahjongg/data/gnome-mahjongg.desktop.in.in.h:1
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:54
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:553
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:764
-msgid "Mahjongg"
-msgstr "Mạt chược"
-
-#: ../gnome-mahjongg/data/gnome-mahjongg.desktop.in.in.h:2
-msgid "Disassemble a pile of tiles by removing matching pairs"
-msgstr "Tháo chồng đá lát ra bằng cách bỏ các cặp khớp"
-
-#: ../gnome-mahjongg/data/org.gnome.gnome-mahjongg.gschema.xml.in.h:1
-#: ../gnomine/data/org.gnome.gnomine.gschema.xml.in.h:12
-#: ../gnotravex/data/org.gnome.gnotravex.gschema.xml.in.h:3
-#: ../iagno/data/org.gnome.iagno.gschema.xml.in.h:3
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:35
-msgid "Width of the window in pixels"
-msgstr "Chiều rộng cửa sổ theo điểm ảnh"
-
-#: ../gnome-mahjongg/data/org.gnome.gnome-mahjongg.gschema.xml.in.h:2
-#: ../gnomine/data/org.gnome.gnomine.gschema.xml.in.h:13
-#: ../gnotravex/data/org.gnome.gnotravex.gschema.xml.in.h:4
-#: ../iagno/data/org.gnome.iagno.gschema.xml.in.h:4
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:36
-msgid "Height of the window in pixels"
-msgstr "Chiều cao cửa sổ theo điểm ảnh"
-
-#: ../gnome-mahjongg/data/org.gnome.gnome-mahjongg.gschema.xml.in.h:3
-#: ../gnomine/data/org.gnome.gnomine.gschema.xml.in.h:14
-#: ../gnotravex/data/org.gnome.gnotravex.gschema.xml.in.h:5
-#: ../iagno/data/org.gnome.iagno.gschema.xml.in.h:5
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:37
-msgid "true if the window is maximized"
-msgstr ""
+#~ msgid "Number of human players"
+#~ msgstr "Số con người chơi"
 
-#: ../gnome-mahjongg/data/org.gnome.gnome-mahjongg.gschema.xml.in.h:4
-#: ../gnomine/data/org.gnome.gnomine.gschema.xml.in.h:15
-#: ../gnotravex/data/org.gnome.gnotravex.gschema.xml.in.h:6
-#: ../iagno/data/org.gnome.iagno.gschema.xml.in.h:6
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:38
-msgid "true if the window is fullscren"
-msgstr ""
+#~ msgid "Number of human players."
+#~ msgstr "Số con người chơi."
 
-#.
-#. * Translatable strings file generated by get_titles.pl.
-#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
-#. * DO NOT compile it as part of your application.
-#.
-#: ../gnome-mahjongg/data/translatable_game_names.h:6
-msgctxt "mahjongg map name"
-msgid "The Ziggurat"
-msgstr "Tháp chóp"
-
-#: ../gnome-mahjongg/data/translatable_game_names.h:7
-msgctxt "mahjongg map name"
-msgid "Four Bridges"
-msgstr "Bốn cầu"
-
-#: ../gnome-mahjongg/data/translatable_game_names.h:8
-msgctxt "mahjongg map name"
-msgid "Cloud"
-msgstr "Mây"
-
-#: ../gnome-mahjongg/data/translatable_game_names.h:9
-msgctxt "mahjongg map name"
-msgid "Tic-Tac-Toe"
-msgstr "Thích-Thach-Thồ"
-
-#: ../gnome-mahjongg/data/translatable_game_names.h:10
-msgctxt "mahjongg map name"
-msgid "Red Dragon"
-msgstr "Con rồng màu đỏ"
-
-#: ../gnome-mahjongg/data/translatable_game_names.h:11
-msgctxt "mahjongg map name"
-msgid "Pyramid's Walls"
-msgstr "Tường tháp chóp"
-
-#: ../gnome-mahjongg/data/translatable_game_names.h:12
-msgctxt "mahjongg map name"
-msgid "Confounding Cross"
-msgstr "Chữ thập làm bối rối"
-
-#: ../gnome-mahjongg/data/translatable_game_names.h:13
-msgctxt "mahjongg map name"
-msgid "Difficult"
-msgstr "Khó"
+#~ msgid "Number of AI players"
+#~ msgstr "Số người chơi trí tuệ"
 
-#: ../gnome-mahjongg/src/game-view.vala:127
-#: ../gnomine/src/minefield-view.vala:398
-#: ../gnotravex/src/puzzle-view.vala:326
-#: ../quadrapassel/src/game-view.vala:330
-msgid "Paused"
-msgstr "Đã tạm dừng"
+#~ msgid "Number of AI players."
+#~ msgstr "Số người chơi trí tuệ."
 
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:66
-msgid "Moves Left:"
-msgstr "Di chuyển còn lại:"
-
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:84
-msgid "_Restart Game"
-msgstr "_Khởi động lại trò chơi"
-
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:85
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:112 ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:9
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:756 ../libgames-support/games-stock.c:267
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:83
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:66
-msgid "_Scores"
-msgstr "Đ_iểm"
-
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:86
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:113 ../gtali/src/gyahtzee.c:755
-#: ../iagno/data/iagno.ui.h:3 ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:84
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:67
-msgid "_Preferences"
-msgstr "_Tùy thích"
-
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:90
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:117 ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:17
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:760 ../iagno/data/iagno.ui.h:5
-#: ../lightsoff/src/lightsoff.vala:33 ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:88
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:71
-msgid "_About"
-msgstr "_Giới thiệu"
-
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:93
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:120 ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:18
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:761 ../iagno/data/iagno.ui.h:6
-#: ../lightsoff/src/lightsoff.vala:36 ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:91
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:74
-msgid "_Quit"
-msgstr "T_hoát"
-
-#. Translators: This "_New" is for the menu item 'Game->New', implies "New Game"
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:104
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:173 ../gnotravex/src/gnotravex.vala:103
-#: ../libgames-support/games-stock.c:251
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:126
-msgid "_New"
-msgstr "_Mới"
-
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:119
-#: ../libgames-support/games-stock.c:254
-msgid "_Redo Move"
-msgstr "_Chuyển lại"
-
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:127
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:182
-#| msgid "_Hint"
-msgid "Hint"
-msgstr "Gợi ý"
-
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:135
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:583
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:110 ../gnomine/src/gnomine.vala:190
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:644 ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:2
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:117 ../gnotravex/src/gnotravex.vala:366
-#: ../libgames-support/games-stock.c:265
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:82
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:134
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:614
-msgid "_Pause"
-msgstr "Tạm _dừng"
-
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:259
-msgid "Do you want to start a new game with this map?"
-msgstr "Bạn có muốn bắt đầu một lượt chơi mới dùng bản đồ này không?"
-
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:260
-msgid "If you continue playing the next game will use the new map."
-msgstr "Nếu bạn tiếp tục thì lượt chơi sau sẽ dùng bản đồ mới."
-
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:261
-msgid "_Continue playing"
-msgstr "Tiếp tụ_c chơi"
-
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:262
-msgid "Use _new map"
-msgstr "Dù_ng bản đồ mới"
-
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:309
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:591
-msgid "Mahjongg Scores"
-msgstr "Điểm Mạt chược"
-
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:310
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:592
-msgid "Layout:"
-msgstr "Bố cục:"
-
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:311
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:630
-msgid "Puzzle solved!"
-msgstr "Ô đã được giải!"
-
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:312
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:631
-msgid "You didn't make the top ten, better luck next time."
-msgstr "Bạn không chưa rơi vào tốp 10. Chúc may mắn lần kế."
-
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:338
-msgid "There are no more moves."
-msgstr "Hết lượt."
-
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:339
-msgid ""
-"Each puzzle has at least one solution. You can undo your moves and try and "
-"find the solution for a time penalty, restart this game or start an new one."
-msgstr ""
+#~ msgid "Game speed"
+#~ msgstr "Tốc độ chơi"
 
-#. Translators: "_Restart" is the menu item 'Game->Restart', implies "Restart Game"
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:341
-#: ../libgames-support/games-stock.c:258
-msgid "_Restart"
-msgstr "Chạy _lại"
+#~ msgid "Game speed (1=fast, 4=slow)."
+#~ msgstr "Tốc độ chơi (1=nhanh, 4=chậm)"
 
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:342
-msgid "_New game"
-msgstr "Lượt chơi mớ_i"
+#~ msgid "Enable fake bonuses"
+#~ msgstr "Bật phần thưởng giả"
 
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:370
-msgid "Mahjongg Preferences"
-msgstr "Tùy thích Mạt chược"
+#~ msgid "Enable fake bonuses."
+#~ msgstr "Bật phần thưởng giả."
 
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:415
-msgid "_Layout:"
-msgstr "_Bố cục:"
+#~ msgid "Play levels in random order"
+#~ msgstr "Chơi cấp theo thứ tự ngẫu nhiên"
 
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:517
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:698
-msgid "Main game:"
-msgstr "Trò chơi chính:"
+#~ msgid "Play levels in random order."
+#~ msgstr "Chơi cấp theo thứ tự ngẫu nhiên."
 
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:526
-msgid "Maps:"
-msgstr "Bố trí:"
+#~ msgid "Game level to start on"
+#~ msgstr "Cấp độ bắt đầu"
 
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:534
-msgid "Tiles:"
-msgstr "Đá lát:"
+#~ msgid "Game level to start on."
+#~ msgstr "Cấp độ bắt đầu."
 
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:556
-msgid ""
-"A matching game played with Mahjongg tiles.\n"
-"\n"
-"Mahjongg is a part of GNOME Games."
-msgstr ""
-"Trò chơi khớp đá lát Mạt chược.\n"
-"\n"
-"Mạt chược thuộc về Trờ chơi GNOME."
-
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:578
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:637 ../gnotravex/src/gnotravex.vala:361
-#: ../libgames-support/games-stock.c:266
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:609
-msgid "Res_ume"
-msgstr "_Tiếp tục"
-
-#. Translators: This is the window title for Mahjongg which contains the map name, e.g. 'Mahjongg - Red 
Dragon'
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:656
-#, c-format
-msgid "Mahjongg - %s"
-msgstr "Mạt chược — %sf"
+#~ msgid "Enable sounds"
+#~ msgstr "Bật âm thanh"
 
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:669
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:681 ../gnotravex/src/gnotravex.vala:231
-#, c-format
-msgid "Time"
-msgstr "Thời gian"
+#~ msgid "Enable sounds."
+#~ msgstr "Bật âm thanh."
 
-# Name: don't translate/Tên: đừng dịch
-#: ../gnome-sudoku/data/gnome-sudoku.desktop.in.in.h:1
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/defaults.py:48
-msgid "Sudoku"
-msgstr "Sudoku"
+#~ msgid "Size of game tiles"
+#~ msgstr "Cỡ đá lát"
+
+#~ msgid "Size of game tiles."
+#~ msgstr "Kích cỡ của đá lát."
+
+#~ msgid "Color to use for worm"
+#~ msgstr "Màu cần dùng cho con giun"
+
+#~ msgid "Color to use for worm."
+#~ msgstr "Màu cần dùng cho con giun."
+
+#~ msgid "Use relative movement"
+#~ msgstr "Di chuyển liên quan"
+
+#~ msgid "Use relative movement (ie. left or right only)."
+#~ msgstr "Di chuyển liên quan (tức là, chỉ trái hay phải thôi)."
+
+#~ msgid "Move up"
+#~ msgstr "Chuyển lên"
+
+#~ msgid "Key to use for motion up."
+#~ msgstr "Phím dùng để di chuyển lên."
+
+#~ msgid "Move down"
+#~ msgstr "Chuyển xuống"
+
+#~ msgid "Key to use for motion down."
+#~ msgstr "Phím dùng để di chuyển xuống."
 
-#: ../gnome-sudoku/data/gnome-sudoku.desktop.in.in.h:2
-msgid "Test your logic skills in this number grid puzzle"
-msgstr "Kiểm tra kỹ năng lôgic của bạn trong câu đố lưới con số"
+#~ msgid "Key to use for motion left."
+#~ msgstr "Phím dùng để di chuyển trái."
 
-#: ../gnome-sudoku/data/print_games.ui.h:1
-msgid "Print Sudokus"
-msgstr "In các Sudoku"
+#~ msgid "Key to use for motion right."
+#~ msgstr "Phím dùng để di chuyển phải."
 
-#: ../gnome-sudoku/data/print_games.ui.h:2
-msgid "Print Games"
-msgstr "In trò chơi"
+#~ msgid ""
+#~ "Nibbles couldn't load level file:\n"
+#~ "%s\n"
+#~ "\n"
+#~ "Please check your Nibbles installation"
+#~ msgstr ""
+#~ "Nibbles không nạp được tập tin cấp:\n"
+#~ "%s\n"
+#~ "\n"
+#~ "Hãy kiểm tra lại bản cài đặt Nibbles"
 
-#: ../gnome-sudoku/data/print_games.ui.h:3
-msgid "_Number of sudoku to print: "
-msgstr "Số Sudoku cầ_n in: "
+#~ msgid ""
+#~ "Level file appears to be damaged:\n"
+#~ "%s\n"
+#~ "\n"
+#~ "Please check your Nibbles installation"
+#~ msgstr ""
+#~ "Có vẻ là tập tin cấp bị hỏng:\n"
+#~ "%s\n"
+#~ "\n"
+#~ "Hãy kiểm tra lại bản cài đặt Nibbles"
 
-#: ../gnome-sudoku/data/print_games.ui.h:4
-msgid "_Sudokus per page: "
-msgstr "_Số Sudoku trên mỗi trang: "
+#~ msgid ""
+#~ "Nibbles couldn't find pixmap file:\n"
+#~ "%s\n"
+#~ "\n"
+#~ "Please check your Nibbles installation"
+#~ msgstr ""
+#~ "Nibbles không tìm thấy tập tin pixmap:\n"
+#~ "%s\n"
+#~ "\n"
+#~ "Hãy kiểm tra lại bản cài đặt Nibbles"
 
-#: ../gnome-sudoku/data/print_games.ui.h:5
-msgid "Levels of difficulty to print"
-msgstr "Các cấp khó cần in ra"
+#~ msgid "Nibbles Scores"
+#~ msgstr "Điểm Nibbles"
 
-#: ../gnome-sudoku/data/print_games.ui.h:6
-msgid "_Easy"
-msgstr "_Dễ"
+#~ msgid "Speed:"
+#~ msgstr "Tốc độ :"
 
-#: ../gnome-sudoku/data/print_games.ui.h:8
-msgid "_Hard"
-msgstr "_Khó"
+#~ msgid "Congratulations!"
+#~ msgstr "Chúc mừng!"
 
-#: ../gnome-sudoku/data/print_games.ui.h:9
-msgid "_Very Hard"
-msgstr "_Rất khó"
+#~ msgid "Your score is the best!"
+#~ msgstr "Điểm của bạn là tốt nhất!"
 
-#: ../gnome-sudoku/data/print_games.ui.h:10
-msgid "Details"
-msgstr "Chi tiết"
+#~ msgid "Your score has made the top ten."
+#~ msgstr "Điểm bạn đã đạt đến tốp mười cao nhất."
 
-#: ../gnome-sudoku/data/print_games.ui.h:11
-msgid "_Mark games as played once you've printed them."
-msgstr "Đánh dấu _mỗi lượt chơi đã được chơi một khi in nó."
+#~ msgctxt "game speed"
+#~ msgid "Beginner"
+#~ msgstr "Người bắt đầu"
 
-#: ../gnome-sudoku/data/print_games.ui.h:12
-msgid "_Include games you've already played in list of games to print"
-msgstr "Gồm các lượt chơ_i bạn đã chơi trong danh sách các lượt chơi cần in"
+#~ msgctxt "game speed"
+#~ msgid "Slow"
+#~ msgstr "Chậm"
 
-#: ../gnome-sudoku/data/select_game.ui.h:2
-msgid "_Saved Games"
-msgstr "_Lượt chơi đã lưu"
+#~ msgctxt "game speed"
+#~ msgid "Medium"
+#~ msgstr "Vừa"
 
-#: ../gnome-sudoku/data/tracker.ui.h:1
-msgid "Add a new tracker"
-msgstr "Thêm bộ theo dõi"
+#~ msgctxt "game speed"
+#~ msgid "Fast"
+#~ msgstr "Nhanh"
 
-#: ../gnome-sudoku/data/tracker.ui.h:2
-msgid "Remove the selected tracker"
-msgstr ""
+#~ msgctxt "game speed"
+#~ msgid "Beginner with Fakes"
+#~ msgstr "Người mới, với điều giả"
 
-#: ../gnome-sudoku/data/tracker.ui.h:3
-msgid "Make the tracked changes permanent"
-msgstr ""
+#~ msgctxt "game speed"
+#~ msgid "Slow with Fakes"
+#~ msgstr "Chậm vơi điều giả"
 
-#: ../gnome-sudoku/data/tracker.ui.h:4 ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:750
-msgid "H_ide"
-msgstr "Ẩ_n"
+#~ msgctxt "game speed"
+#~ msgid "Medium with Fakes"
+#~ msgstr "Vừa với điều giả"
 
-#: ../gnome-sudoku/data/tracker.ui.h:5
-msgid "Hide the tracked values"
-msgstr ""
+#~ msgctxt "game speed"
+#~ msgid "Fast with Fakes"
+#~ msgstr "Nhanh với điều giả"
+
+#~ msgid ""
+#~ "A worm game for GNOME.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Nibbles is a part of GNOME Games."
+#~ msgstr ""
+#~ "Trò chơi giun cho GNOME.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Nibbles thuộc về Trờ chơi GNOME."
+
+#~ msgid "Game over! The game has been won by %s!"
+#~ msgstr "Hết lượt! %s thắng!"
+
+#~ msgid "A worm game for GNOME."
+#~ msgstr "Trò chơi giun cho GNOME."
+
+#~ msgid "Nibbles Preferences"
+#~ msgstr "Tùy thích Nibbles"
+
+#~ msgid "Speed"
+#~ msgstr "Tốc độ"
+
+#~ msgid "Nibbles newbie"
+#~ msgstr "Người mới chơi Nibbles"
+
+#~ msgid "My second day"
+#~ msgstr "Ngày thứ hai của tôi"
+
+#~ msgid "Not too shabby"
+#~ msgstr "Không quá tệ"
+
+#~ msgid "Finger-twitching good"
+#~ msgstr "Hay quá!"
+
+#~ msgid "Options"
+#~ msgstr "Tùy chọn"
+
+#~ msgid "_Play levels in random order"
+#~ msgstr "Cấp theo thứ tự _ngẫu nhiên"
+
+#~ msgid "_Enable fake bonuses"
+#~ msgstr "_Bật phần thưởng giả"
+
+#~ msgid "_Starting level:"
+#~ msgstr "Cấp _khởi đầu:"
+
+#~ msgid "Number of _human players:"
+#~ msgstr "Số con người c_hơi:"
+
+#~ msgid "Number of _AI players:"
+#~ msgstr "Số người chơi _trí tuệ:"
+
+#~ msgid "Worm"
+#~ msgstr "Giun"
+
+#~ msgid "Keyboard Options"
+#~ msgstr "Tùy chọn bàn phím"
+
+#~ msgid "_Use relative movement"
+#~ msgstr "Di chuyển _liên quan"
+
+#~ msgid "_Worm color:"
+#~ msgstr "Màu _giun:"
+
+#~ msgid "Green"
+#~ msgstr "Xanh lá cây"
+
+#~ msgid "Cyan"
+#~ msgstr "Xanh lông mòng"
+
+#~ msgid "Purple"
+#~ msgstr "Đỏ tía"
+
+#~ msgid "Gray"
+#~ msgstr "Xám"
+
+#~ msgid "Worm %d:"
+#~ msgstr "Giun %d:"
+
+#~ msgid "Robots"
+#~ msgstr "Rô-bốt"
+
+#~ msgid "Avoid the robots and make them crash into each other"
+#~ msgstr "Tránh các rô-bốt và làm cho chúng đâm sầm vào nhau"
+
+#~ msgid "Show toolbar"
+#~ msgstr "Hiển thị thanh công cụ"
+
+#~ msgid "Show toolbar. A standard option for toolbars."
+#~ msgstr "Hiển thị thanh công cụ. Một tùy chọn chuẩn cho thanh công cụ."
+
+#~ msgid "Robot image theme"
+#~ msgstr "Sắc thái ảnh Rô-bốt"
+
+#~ msgid "Robot image theme. The theme of the images to use for the robots."
+#~ msgstr ""
+#~ "Sắc thái ảnh Rô-bốt. Sắc thái các ảnh cần dùng cho những Rô-bốt khác."
+
+#~ msgid "Game type"
+#~ msgstr "Kiểu trờ chơi"
+
+#~ msgid "Game type. The name of the game variation to use."
+#~ msgstr "Kiểu trò chơi. Tên sự thay đổi trò chơi cần dùng."
+
+#~ msgid "Use safe moves"
+#~ msgstr "Bước đi an toàn"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Use safe moves. The safe moves option will help you to avoid being killed "
+#~ "due to a mistake. If you try to make a move that would lead to your death "
+#~ "when there is a safe move available you will not be allowed to proceed."
+#~ msgstr ""
+#~ "Bước đi an toàn. Tùy chọn bước an toàn sẽ giúp đỡ bạn tránh bị giết do "
+#~ "làm lỗi. Nếu bạn thử làm bước sẽ hướng dẫn đến chết khi có thể bước an "
+#~ "toàn thì sẽ không cho phép bước nguy hiểm ấy."
+
+#~ msgid "Use super safe moves"
+#~ msgstr "Bước đi siêu an toàn"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Use super safe moves. The player is alerted when there is no safe move "
+#~ "and the only option is to teleport out."
+#~ msgstr ""
+#~ "Bước đi siêu an toàn. Sẽ cảnh báo người chơi khi không có bước an toàn "
+#~ "còn lại thì phải chuyển ngay ra."
+
+#~ msgid "Enable game sounds"
+#~ msgstr "Bật âm thanh trò chơi"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Enable game sounds. Play sounds for various events throughout the game."
+#~ msgstr ""
+#~ "Bật âm thanh trò chơi. Phát âm thanh cho nhiều sự kiện khác trong khi trò "
+#~ "chơi."
+
+#~ msgid "Key to move NW"
+#~ msgstr "Phím để chuyển phía Bắc Tây"
+
+#~ msgid "The key used to move north-west."
+#~ msgstr "Phím để di chuyển hướng tây bắc."
+
+#~ msgid "Key to move N"
+#~ msgstr "Phím để chuyển phía Bắc"
+
+#~ msgid "The key used to move north."
+#~ msgstr "Phím để di chuyển hướng bắc."
+
+#~ msgid "Key to move NE"
+#~ msgstr "Phím để chuyển phía Bắc Đông"
+
+#~ msgid "The key used to move north-east."
+#~ msgstr "Phím để di chuyển hướng đông bắc."
+
+#~ msgid "Key to move W"
+#~ msgstr "Phím để chuyển phía Tây"
+
+#~ msgid "The key used to move west."
+#~ msgstr "Phím để di chuyển hướng tây."
+
+#~ msgid "Key to hold"
+#~ msgstr "Phím để đứng"
+
+#~ msgid "Key to move E"
+#~ msgstr "Phím để chuyển phía Đông"
+
+#~ msgid "The key used to move east."
+#~ msgstr "Phím để di chuyển hướng đông."
+
+#~ msgid "Key to move SW"
+#~ msgstr "Phím để chuyển phía Nam Tây"
+
+#~ msgid "The key used to move south-west."
+#~ msgstr "Phím để di chuyển hướng tây nam."
+
+#~ msgid "Key to move S"
+#~ msgstr "Phím để chuyển phía Nam"
+
+#~ msgid "The key used to move south."
+#~ msgstr "Phím để di chuyển hướng nam."
+
+#~ msgid "Key to move SE"
+#~ msgstr "Phím để chuyển phía Nam Đông"
+
+#~ msgid "The key used to move south-east."
+#~ msgstr "Phím để di chuyển hướng đông nam."
+
+#~ msgid "Key to teleport"
+#~ msgstr "Phím để chuyển ngay"
+
+#~ msgid "Key to teleport randomly"
+#~ msgstr "Phím để chuyển ngay ngẫu nhiên"
+
+#~ msgid "The key used to teleport randomly."
+#~ msgstr "Phím để chuyển ngay ngẫu nhiên."
+
+#~ msgid "Key to wait"
+#~ msgstr "Phím để đợi"
+
+#~ msgid "The key used to wait."
+#~ msgstr "Phím để đợi."
+
+#~ msgid "Game over!"
+#~ msgstr "Hết lượt chơi!"
+
+#~ msgid "Great work, but unfortunately your score did not make the top ten."
+#~ msgstr "Hay quá, nhưng rất tiếc là điểm bạn không được tốp mười cao nhất."
+
+#~ msgid "Robots Scores"
+#~ msgstr "Điểm Rô-bốt"
+
+#~ msgid "Map:"
+#~ msgstr "Bố trí:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Congratulations, You Have Defeated the Robots!! \n"
+#~ "But Can You do it Again?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Chúc mừng, bạn đã đánh thắng các Rô-bốt!! \n"
+#~ "Nhưng liệu bạn có thể làm lại điều này?"
+
+#~ msgid "There are no teleport locations left!!"
+#~ msgstr "Không có vị trí chuyển ngay còn lại!"
+
+#~ msgid "There are no safe locations to teleport to!!"
+#~ msgstr "Không có vị trí an toàn nơi có thể chuyển sang!"
+
+#~ msgid "Set game scenario"
+#~ msgstr "Lập kịch bản trò chơi"
+
+#~ msgid "NAME"
+#~ msgstr "TÊN"
+
+#~ msgid "Set game configuration"
+#~ msgstr "Lập cấu hình trò chơi"
+
+#~ msgid "Initial window position"
+#~ msgstr "Vị trí cửa sổ đầu tiên"
+
+#~ msgid "X"
+#~ msgstr "X"
+
+#~ msgid "Y"
+#~ msgstr "Y"
+
+#~ msgid "Classic robots"
+#~ msgstr "Rô-bốt cổ điển"
+
+#~ msgid "Classic robots with safe moves"
+#~ msgstr "Rô-bốt cổ điển với những bước đi an toàn"
+
+#~ msgid "Classic robots with super-safe moves"
+#~ msgstr "Rô-bốt cổ điển với những bước đi siêu an toàn"
+
+#~ msgid "Nightmare"
+#~ msgstr "Ác mộng"
+
+#~ msgid "Nightmare with safe moves"
+#~ msgstr "Ác mộng với những bước đi an toàn"
+
+#~ msgid "Nightmare with super-safe moves"
+#~ msgstr "Ác mộng với những bước đi siêu an toàn"
+
+#~ msgid "Robots2"
+#~ msgstr "Rô-bốt 2"
+
+#~ msgid "Robots2 with safe moves"
+#~ msgstr "Rô-bốt 2 với những bước đi an toàn"
+
+#~ msgid "Robots2 with super-safe moves"
+#~ msgstr "Rô-bốt 2 với những bước đi siêu an toàn"
+
+#~ msgid "Robots2 easy"
+#~ msgstr "Rô-bốt 2 dễ"
+
+#~ msgid "Robots2 easy with safe moves"
+#~ msgstr "Rô-bốt 2 dễ với những bước đi an toàn"
+
+#~ msgid "Robots2 easy with super-safe moves"
+#~ msgstr "Rô-bốt 2 dễ với những bước đi siêu an toàn"
+
+#~ msgid "Robots with safe teleport"
+#~ msgstr "Rô-bốt với khả năng chuyển ngay an toàn"
+
+#~ msgid "Robots with safe teleport with safe moves"
+#~ msgstr "Rô-bốt với khả năng chuyển ngay an toàn và những bước đi an toàn"
+
+#~ msgid "Robots with safe teleport with super-safe moves"
+#~ msgstr ""
+#~ "Rô-bốt với khả năng chuyển ngay an toàn và những bước đi siêu an toàn"
+
+#~ msgid "No game data could be found."
+#~ msgstr "Không tìm thấy dữ liệu trò chơi."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The program Robots was unable to find any valid game configuration files. "
+#~ "Please check that the program is installed correctly."
+#~ msgstr ""
+#~ "Chương trình Rô-bốt GNOME không tìm thấy tập tin cấu hình trò chơi hợp lệ "
+#~ "nào. Hãy kiểm tra đã cài đặt trình này cho đúng."
+
+#~ msgid "Some graphics files are missing or corrupt."
+#~ msgstr "Một số tập tin ảnh có thiếu hay bị hỏng."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The program Robots was unable to load all the necessary graphics files. "
+#~ "Please check that the program is installed correctly."
+#~ msgstr ""
+#~ "Chương trình Rô-bốt GNOME không tải được các tập tin độ họa cần thiết. "
+#~ "Hãy kiểm tra đã cài đặt trình này cho đúng."
+
+#~ msgid "Could not find '%s' pixmap file\n"
+#~ msgstr "Không thể tìm được tập tin ảnh bằng điểm “%s”\n"
+
+#~ msgid "_Move"
+#~ msgstr "Chu_yển"
+
+#~ msgid "_Teleport"
+#~ msgstr "Chuyển _ngay"
+
+#~ msgid "Teleport, safely if possible"
+#~ msgstr "Chuyển ngay an toàn nếu có thể"
+
+#~ msgid "_Random"
+#~ msgstr "_Ngẫu nhiên"
+
+#~ msgid "Teleport randomly"
+#~ msgstr "Chuyển ngay ngẫu nhiên"
+
+#~ msgid "_Wait"
+#~ msgstr "_Chờ"
+
+#~ msgid "Wait for the robots"
+#~ msgstr "Đợi rô-bốt"
+
+#~ msgid "_Toolbar"
+#~ msgstr "_Thanh công cụ"
+
+#~ msgid "Show or hide the toolbar"
+#~ msgstr "Hiển thị hay ẩn thanh công cụ"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Based on classic BSD Robots.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Robots is a part of GNOME Games."
+#~ msgstr ""
+#~ "Dựa vào Rô-bốt BSD cổ điển.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Rô-bốt thuộc về Trờ chơi GNOME."
+
+#~ msgid "Robots Preferences"
+#~ msgstr "Tùy thích Rô-bốt"
+
+#~ msgid "Game Type"
+#~ msgstr "Kiểu trò chơi"
+
+#~ msgid "_Use safe moves"
+#~ msgstr "Bước đi _an toàn"
+
+#~ msgid "Prevent accidental moves that result in getting killed."
+#~ msgstr "Tránh bước nguy hiểm sẽ làm chết."
+
+#~ msgid "U_se super safe moves"
+#~ msgstr "Bước đi _siêu an toàn"
+
+#~ msgid "Prevents all moves that result in getting killed."
+#~ msgstr "Tránh mọi bước sẽ làm chết."
+
+#~ msgid "_Enable sounds"
+#~ msgstr "Bật â_m thanh"
+
+#~ msgid "Play sounds for events like winning a level and dying."
+#~ msgstr "Phát âm thanh cho sự kiện như trắng cấp và chết."
+
+#~ msgid "_Image theme:"
+#~ msgstr "Sắc thái ả_nh:"
+
+#~ msgid "_Background color:"
+#~ msgstr "Màu _nền:"
+
+#~ msgid "_Restore Defaults"
+#~ msgstr "_Phục hồi mặc định"
+
+#~ msgid "Keyboard"
+#~ msgstr "Bàm phím"
+
+#~ msgid "Safe Teleports:"
+#~ msgstr "Lần chuyển ngay an toàn:"
+
+#~ msgid "Level:"
+#~ msgstr "Cấp:"
+
+#~ msgid "Remaining:"
+#~ msgstr "Còn lại:"
+
+#~ msgid "Mahjongg"
+#~ msgstr "Mạt chược"
+
+#~ msgid "Disassemble a pile of tiles by removing matching pairs"
+#~ msgstr "Tháo chồng đá lát ra bằng cách bỏ các cặp khớp"
+
+#~ msgid "Width of the window in pixels"
+#~ msgstr "Chiều rộng cửa sổ theo điểm ảnh"
+
+#~ msgid "Height of the window in pixels"
+#~ msgstr "Chiều cao cửa sổ theo điểm ảnh"
+
+#~ msgctxt "mahjongg map name"
+#~ msgid "The Ziggurat"
+#~ msgstr "Tháp chóp"
+
+#~ msgctxt "mahjongg map name"
+#~ msgid "Four Bridges"
+#~ msgstr "Bốn cầu"
+
+#~ msgctxt "mahjongg map name"
+#~ msgid "Cloud"
+#~ msgstr "Mây"
+
+#~ msgctxt "mahjongg map name"
+#~ msgid "Tic-Tac-Toe"
+#~ msgstr "Thích-Thach-Thồ"
+
+#~ msgctxt "mahjongg map name"
+#~ msgid "Red Dragon"
+#~ msgstr "Con rồng màu đỏ"
+
+#~ msgctxt "mahjongg map name"
+#~ msgid "Pyramid's Walls"
+#~ msgstr "Tường tháp chóp"
+
+#~ msgctxt "mahjongg map name"
+#~ msgid "Confounding Cross"
+#~ msgstr "Chữ thập làm bối rối"
+
+#~ msgctxt "mahjongg map name"
+#~ msgid "Difficult"
+#~ msgstr "Khó"
+
+#~ msgid "Moves Left:"
+#~ msgstr "Di chuyển còn lại:"
+
+#~ msgid "_Restart Game"
+#~ msgstr "_Khởi động lại trò chơi"
+
+#~ msgid "_Scores"
+#~ msgstr "Đ_iểm"
+
+#~ msgid "_Preferences"
+#~ msgstr "_Tùy thích"
+
+#~ msgid "_About"
+#~ msgstr "_Giới thiệu"
+
+#~ msgid "_New"
+#~ msgstr "_Mới"
+
+#~ msgid "_Redo Move"
+#~ msgstr "_Chuyển lại"
+
+#~| msgid "_Hint"
+#~ msgid "Hint"
+#~ msgstr "Gợi ý"
+
+#~ msgid "_Pause"
+#~ msgstr "Tạm _dừng"
+
+#~ msgid "Do you want to start a new game with this map?"
+#~ msgstr "Bạn có muốn bắt đầu một lượt chơi mới dùng bản đồ này không?"
+
+#~ msgid "If you continue playing the next game will use the new map."
+#~ msgstr "Nếu bạn tiếp tục thì lượt chơi sau sẽ dùng bản đồ mới."
+
+#~ msgid "_Continue playing"
+#~ msgstr "Tiếp tụ_c chơi"
+
+#~ msgid "Use _new map"
+#~ msgstr "Dù_ng bản đồ mới"
+
+#~ msgid "Mahjongg Scores"
+#~ msgstr "Điểm Mạt chược"
+
+#~ msgid "Layout:"
+#~ msgstr "Bố cục:"
+
+#~ msgid "Puzzle solved!"
+#~ msgstr "Ô đã được giải!"
+
+#~ msgid "You didn't make the top ten, better luck next time."
+#~ msgstr "Bạn không chưa rơi vào tốp 10. Chúc may mắn lần kế."
+
+#~ msgid "There are no more moves."
+#~ msgstr "Hết lượt."
+
+#~ msgid "_Restart"
+#~ msgstr "Chạy _lại"
+
+#~ msgid "_New game"
+#~ msgstr "Lượt chơi mớ_i"
+
+#~ msgid "Mahjongg Preferences"
+#~ msgstr "Tùy thích Mạt chược"
+
+#~ msgid "_Layout:"
+#~ msgstr "_Bố cục:"
+
+#~ msgid "Main game:"
+#~ msgstr "Trò chơi chính:"
+
+#~ msgid "Maps:"
+#~ msgstr "Bố trí:"
+
+#~ msgid "Tiles:"
+#~ msgstr "Đá lát:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "A matching game played with Mahjongg tiles.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Mahjongg is a part of GNOME Games."
+#~ msgstr ""
+#~ "Trò chơi khớp đá lát Mạt chược.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Mạt chược thuộc về Trờ chơi GNOME."
+
+#~ msgid "Res_ume"
+#~ msgstr "_Tiếp tục"
+
+#~ msgid "Mahjongg - %s"
+#~ msgstr "Mạt chược — %sf"
+
+#~ msgid "Time"
+#~ msgstr "Thời gian"
 
 # Name: don't translate/Tên: đừng dịch
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/defaults.py:47
-msgid "GNOME Sudoku"
-msgstr "GNOME Sudoku"
+#~ msgid "Sudoku"
+#~ msgstr "Sudoku"
 
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/defaults.py:50
-msgid ""
-"GNOME Sudoku is a simple Sudoku generator and player. Sudoku is a Japanese "
-"logic puzzle.\n"
-"\n"
-"GNOME Sudoku is a part of GNOME Games."
-msgstr ""
-"GNOME Sudoku là một bộ tạo ra/chơi Sudoku đơn giản. Sudoku là một câu đố "
-"lôgic Nhật.\n"
-"\n"
-"GNOME Sudoku thuộc về Trờ chơi GNOME."
+#~ msgid "Test your logic skills in this number grid puzzle"
+#~ msgstr "Kiểm tra kỹ năng lôgic của bạn trong câu đố lưới con số"
 
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:121
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:627 ../gnome-sudoku/src/lib/printing.py:185
-msgid "Easy"
-msgstr "Dễ"
+#~ msgid "Print Sudokus"
+#~ msgstr "In các Sudoku"
 
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:122
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:628 ../gnome-sudoku/src/lib/printing.py:186
-msgid "Medium"
-msgstr "Vừa"
+#~ msgid "Print Games"
+#~ msgstr "In trò chơi"
 
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:123
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:629 ../gnome-sudoku/src/lib/printing.py:187
-msgid "Hard"
-msgstr "Khó"
+#~ msgid "_Number of sudoku to print: "
+#~ msgstr "Số Sudoku cầ_n in: "
 
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:124
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/printing.py:188
-msgid "Very hard"
-msgstr "Rất khó"
-
-#. Then we're today
-#. within the minute
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:160
-#, python-format
-msgid "Last played %(n)s second ago"
-msgid_plural "Last played %(n)s seconds ago"
-msgstr[0] "Chơi lần cuối cách đây %(n)s giây"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:164
-#, python-format
-msgid "Last played %(n)s minute ago"
-msgid_plural "Last played %(n)s minutes ago"
-msgstr[0] "Chơi lần cuối cách đây %(n)s phút"
-
-#. Translators, see strftime manual in order to translate %? format strings
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:168
-msgid "Last played at %I:%M %p"
-msgstr "Chơi lần cuối lúc %I:%M %p"
-
-#. Translators, see strftime manual in order to translate %? format strings
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:171
-msgid "Last played yesterday at %I:%M %p"
-msgstr "Chơi lần cuối hôm qua lúc %I:%M %p"
-
-#. Translators, see strftime manual in order to translate %? format strings
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:174
-msgid "Last played on %A at %I:%M %p"
-msgstr "Chơi lần cuối %A lúc %I:%M %p"
-
-#. Translators, see strftime manual in order to translate %? format strings
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:177
-msgid "Last played on %B %e %Y"
-msgstr "Chơi lần cuối %e %B %Y"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:190
-msgid "Easy puzzle"
-msgstr "Câu đố dễ"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:191
-msgid "Medium puzzle"
-msgstr "Câu đố trung bình"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:192
-msgid "Hard puzzle"
-msgstr "Câu đố khó"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:193
-msgid "Very hard puzzle"
-msgstr "Câu đố rất khó"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:199
-#, python-format
-msgid "Played for %d hour"
-msgid_plural "Played for %d hours"
-msgstr[0] "Đã chơi %d giờ"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:202
-#, python-format
-msgid "Played for %d minute"
-msgid_plural "Played for %d minutes"
-msgstr[0] "Đã chơi %d phút"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:205
-#, python-format
-msgid "Played for %d second"
-msgid_plural "Played for %d seconds"
-msgstr[0] "Đã chơi %d giây"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/gtk_goodies/dialog_extras.py:162
-msgid "Do you really want to do this?"
-msgstr "Bạn có chắc muốn làm như thế không?"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/gtk_goodies/dialog_extras.py:196
-msgid "Don't ask me this again."
-msgstr "Đừng hỏi lần nữa."
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:196
-msgid "New game"
-msgstr "Lượt chơi mới"
-
-#. Translators: this is the "Reset" scores button in a scores dialogue
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:197 ../libgames-support/games-stock.c:256
-msgid "_Reset"
-msgstr "_Lập lại"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:199 ../iagno/data/iagno.ui.h:2
-msgid "_Undo"
-msgstr "_Hủy bước"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:200
-msgid "Undo last action"
-msgstr "Hoàn tác bước mới làm"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:201
-msgid "_Redo"
-msgstr "Làm _lại"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:202
-msgid "Redo last action"
-msgstr "Làm lại bước cuối cùng"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:203
-msgid "Puzzle _Statistics..."
-msgstr "Thống _kê câu đố..."
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:205
-msgid "_Print..."
-msgstr "_In..."
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:206
-msgid "Print _Multiple Sudokus..."
-msgstr "In _nhiều Sudoku..."
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:211
-msgid "_Tools"
-msgstr "_Công cụ"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:212 ../gnomine/src/gnomine.vala:109
-#: ../libgames-support/games-stock.c:249
-msgid "_Hint"
-msgstr "_Gợi ý"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:213
-msgid "Show a square that is easy to fill."
-msgstr ""
+#~ msgid "_Sudokus per page: "
+#~ msgstr "_Số Sudoku trên mỗi trang: "
 
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:214
-msgid "Clear _Top Notes"
-msgstr ""
+#~ msgid "Levels of difficulty to print"
+#~ msgstr "Các cấp khó cần in ra"
 
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:216
-msgid "Clear _Bottom Notes"
-msgstr ""
+#~ msgid "_Easy"
+#~ msgstr "_Dễ"
 
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:225
-msgid "Show _Possible Numbers"
-msgstr ""
+#~ msgid "_Hard"
+#~ msgstr "_Khó"
 
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:227
-msgid "Always show possible numbers in a square"
-msgstr "Luôn luôn hiển thị các con số có thể trong vuông"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:231
-msgid "Warn About _Unfillable Squares"
-msgstr "Cảnh báo về các v_uông không điền được"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:233
-msgid "Warn about squares made unfillable by a move"
-msgstr "Cảnh báo về các vuông không còn điền được sau khi lượt"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:235
-msgid "_Track Additions"
-msgstr "_Theo dõi sự thêm"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:237
-msgid "Mark new additions in a separate color so you can keep track of them."
-msgstr "Đánh dấu sự thêm mới bằng màu sắc khác để theo dõi được."
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:240
-msgid "_Highlighter"
-msgstr "Tô _sáng"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:241
-msgid "Highlight the current row, column and box"
-msgstr "Tô sáng hàng, cột và hộp hiện thời"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:366
-#, python-format
-msgid "You completed the puzzle in %d second"
-msgid_plural "You completed the puzzle in %d seconds"
-msgstr[0] "Bạn đã giải câu đố trong vòng %d giây"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:371 ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:379
-#, python-format
-msgid "%d minute"
-msgid_plural "%d minutes"
-msgstr[0] "%d phút"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:372 ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:380
-#, python-format
-msgid "%d second"
-msgid_plural "%d seconds"
-msgstr[0] "%d giây"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:373
-#, python-format
-msgid "You completed the puzzle in %(minute)s and %(second)s"
-msgstr "Bạn đã giải câu đố trong vòng %(minute)s %(second)s"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:378
-#, python-format
-msgid "%d hour"
-msgid_plural "%d hours"
-msgstr[0] "%d giờ"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:381
-#, python-format
-msgid "You completed the puzzle in %(hour)s, %(minute)s and %(second)s"
-msgstr "Bạn đã giải câu đố trong vòng %(hour)s %(minute)s %(second)s"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:383
-#, python-format
-msgid "You got %(n)s hint."
-msgid_plural "You got %(n)s hints."
-msgstr[0] "Bạn nhận %(n)s lời gợi ý."
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:386
-#, python-format
-msgid "You had %(n)s impossibility pointed out."
-msgid_plural "You had %(n)s impossibilities pointed out."
-msgstr[0] "Bạn gặp %(n)s trường hợp không thể."
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:401
-msgid "Save this game before starting new one?"
-msgstr "Lưu lượt chơi này trước khi bắt đầu lượt mới không?"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:421
-msgid "Save game before closing?"
-msgstr "Lưu lượt chơi trước khi đóng không?"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:619
-msgid "Puzzle Information"
-msgstr "Thông tin câu đố"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:620
-msgid "There is no current puzzle."
-msgstr "Không có câu đố hiện thời"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:625
-msgid "Calculated difficulty: "
-msgstr "Lớp khó đã tính: "
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:630
-msgid "Very Hard"
-msgstr "Rất khó"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:635
-msgid "Number of moves instantly fillable by elimination: "
-msgstr "Số lượt điền được ngay khi loại trừ : "
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:638
-msgid "Number of moves instantly fillable by filling: "
-msgstr "Số lượt điền được ngay khi điền: "
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:641
-msgid "Amount of trial-and-error required to solve: "
-msgstr "Số lần mò mẫm cần thiết để giải: "
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:644 ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:645
-msgid "Puzzle Statistics"
-msgstr "Thống kê câu đố"
-
-#. FIXME: This should create a pop-up dialog
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:679
-#, python-format
-msgid "Unable to display help: %s"
-msgstr "Không thể hiển thị trợ giúp: %s"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:735
-msgid "Untracked"
-msgstr ""
+#~ msgid "_Very Hard"
+#~ msgstr "_Rất khó"
 
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:744
-msgid "_Remove"
-msgstr "_Gỡ bỏ"
+#~ msgid "Details"
+#~ msgstr "Chi tiết"
 
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:745
-msgid "Delete selected tracker."
-msgstr ""
+#~ msgid "_Mark games as played once you've printed them."
+#~ msgstr "Đánh dấu _mỗi lượt chơi đã được chơi một khi in nó."
 
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:751
-msgid "Hide current tracker entries."
-msgstr ""
+#~ msgid "_Include games you've already played in list of games to print"
+#~ msgstr "Gồm các lượt chơ_i bạn đã chơi trong danh sách các lượt chơi cần in"
 
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:756
-msgid "A_pply"
-msgstr "Á_p dụng"
+#~ msgid "_Saved Games"
+#~ msgstr "_Lượt chơi đã lưu"
 
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:757
-msgid "Apply all tracked values and remove the tracker."
-msgstr ""
+#~ msgid "Add a new tracker"
+#~ msgstr "Thêm bộ theo dõi"
 
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:795
-#, python-format
-msgid "Tracker %s"
-msgstr "Bộ theo dõi %s"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/number_box.py:68
-msgid "_Clear"
-msgstr "_Dọn"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:155
-msgid "No Space"
-msgstr "Đĩa đầy"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:156
-msgid "No space left on disk"
-msgstr "Không có sức chứa còn rảnh trên đĩa"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:158 ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:165
-#, python-format
-msgid "Unable to create data folder %(path)s."
-msgstr "Không thể tạo thư mục dữ liệu %(path)s."
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:159
-msgid "There is no disk space left!"
-msgstr "Không có sức chứa còn rảnh trên đĩa !"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:166 ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:191
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:215 ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:233
-#, python-format
-msgid "Error %(errno)s: %(error)s"
-msgstr "Lỗi %(errno)s: %(error)s"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:186 ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:187
-msgid "Unable to save game."
-msgstr "Không thể lưu trò chơi."
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:189 ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:214
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:232
-#, python-format
-msgid "Unable to save file %(filename)s."
-msgstr "Không thể lưu tập tin %(filename)s."
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:211 ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:212
-msgid "Unable to mark game as finished."
-msgstr "Không thể đánh dấu lượt chơi đã kết thúc."
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:229 ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:230
-msgid "Sudoku unable to mark game as finished."
-msgstr "Sudoku không thể đánh dấu lượt chơi đã kết thúc."
-
-#: ../gnomine/data/gnomine.desktop.in.in.h:1 ../gnomine/src/gnomine.vala:86
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:132 ../gnomine/src/gnomine.vala:732
-msgid "Mines"
-msgstr "Mìn"
-
-#: ../gnomine/data/gnomine.desktop.in.in.h:2
-msgid "Clear hidden mines from a minefield"
-msgstr "Xóa mọi mìn bị ẩn ra vùng mìn"
-
-#: ../gnomine/data/gnomine.desktop.in.in.h:3
-msgid "minesweeper;"
-msgstr "minesweeper;dò;mìn;"
-
-#: ../gnomine/data/org.gnome.gnomine.gschema.xml.in.h:1
-msgid "Use the unknown flag"
-msgstr "Dùng cờ « không rõ »"
-
-#: ../gnomine/data/org.gnome.gnomine.gschema.xml.in.h:2
-msgid "Set to true to be able to mark squares as unknown."
-msgstr "Đặt là thật để có thể đánh dấu hộp là chưa biết."
-
-#: ../gnomine/data/org.gnome.gnomine.gschema.xml.in.h:3
-msgid "Warning about too many flags"
-msgstr "Cảnh báo về quá nhiều cờ"
-
-#: ../gnomine/data/org.gnome.gnomine.gschema.xml.in.h:4
-msgid "Set to true to enable warning icons when too many flags are placed."
-msgstr ""
-"Đặt là Đúng (true) để bật hiển thị biểu tượng cảnh báo khi có quá nhiều cờ "
-"hiển thị."
+#~ msgid "H_ide"
+#~ msgstr "Ẩ_n"
 
-#: ../gnomine/data/org.gnome.gnomine.gschema.xml.in.h:5
-msgid "Enable automatic placing of flags"
-msgstr "Bật tự động để cờ"
+# Name: don't translate/Tên: đừng dịch
+#~ msgid "GNOME Sudoku"
+#~ msgstr "GNOME Sudoku"
 
-#: ../gnomine/data/org.gnome.gnomine.gschema.xml.in.h:6
-msgid ""
-"Set to true to have gnomine automatically flag squares as mined when enough "
-"squares are revealed"
-msgstr ""
-"Đặt thành đúng (true) để làm cho gnomine tự động đặt cờ trên mọi vuông có "
-"mìn khi đủ vuông được tỏ ra"
+#~ msgid ""
+#~ "GNOME Sudoku is a simple Sudoku generator and player. Sudoku is a "
+#~ "Japanese logic puzzle.\n"
+#~ "\n"
+#~ "GNOME Sudoku is a part of GNOME Games."
+#~ msgstr ""
+#~ "GNOME Sudoku là một bộ tạo ra/chơi Sudoku đơn giản. Sudoku là một câu đố "
+#~ "lôgic Nhật.\n"
+#~ "\n"
+#~ "GNOME Sudoku thuộc về Trờ chơi GNOME."
 
-#: ../gnomine/data/org.gnome.gnomine.gschema.xml.in.h:7
-msgid "Number of columns in a custom game"
-msgstr "Số cột trong lượt chơi riêng"
+#~ msgid "Easy"
+#~ msgstr "Dễ"
 
-#: ../gnomine/data/org.gnome.gnomine.gschema.xml.in.h:8
-msgid "Number of rows in a custom game"
-msgstr "Số hàng trong lượt chơi riêng"
+#~ msgid "Medium"
+#~ msgstr "Vừa"
 
-#: ../gnomine/data/org.gnome.gnomine.gschema.xml.in.h:9
-msgid "The number of mines in a custom game"
-msgstr "Số mìn trong lượt chơi riêng"
+#~ msgid "Hard"
+#~ msgstr "Khó"
 
-#: ../gnomine/data/org.gnome.gnomine.gschema.xml.in.h:10
-#: ../swell-foop/data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.in.h:3
-msgid "Board size"
-msgstr "Cỡ bảng"
+#~ msgid "Very hard"
+#~ msgstr "Rất khó"
 
-#: ../gnomine/data/org.gnome.gnomine.gschema.xml.in.h:11
-msgid "Size of the board (0-2 = small-large, 3=custom)"
-msgstr "Kích cơ bảng (0-2=nhỏ-lớn, 3=tự chọn)"
+#~ msgid "Last played %(n)s second ago"
+#~ msgid_plural "Last played %(n)s seconds ago"
+#~ msgstr[0] "Chơi lần cuối cách đây %(n)s giây"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:72
-msgctxt "board size"
-msgid "Custom"
-msgstr "Riêng"
+#~ msgid "Last played %(n)s minute ago"
+#~ msgid_plural "Last played %(n)s minutes ago"
+#~ msgstr[0] "Chơi lần cuối cách đây %(n)s phút"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:108
-msgid "_Replay Size"
-msgstr ""
+#~ msgid "Last played at %I:%M %p"
+#~ msgstr "Chơi lần cuối lúc %I:%M %p"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:111 ../gnomine/src/gnomine.vala:197
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:362 ../gnotravex/src/gnotravex.vala:124
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:184 ../libgames-support/games-stock.c:248
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:141
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:235
-msgid "_Fullscreen"
-msgstr "T_oàn màn hình"
-
-#. New game screen
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:231
-msgid "Field Size"
-msgstr "Cỡ bảng"
-
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:286
-msgid "H_orizontal:"
-msgstr "_Ngang:"
-
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:296
-msgid "_Vertical:"
-msgstr "_Dọc:"
-
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:306
-msgid "_Number of mines:"
-msgstr "_Số mìn:"
-
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:325
-msgid "_Play Game"
-msgstr "_Chơi"
-
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:357 ../gnotravex/src/gnotravex.vala:179
-#: ../libgames-support/games-stock.c:261
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:230
-msgid "_Leave Fullscreen"
-msgstr "_Ra khỏi toàn màn hình"
-
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:372
-#, c-format
-msgid "<b>%d</b> mine"
-msgid_plural "<b>%d</b> mines"
-msgstr[0] "<b>%d</b> mìn"
+#~ msgid "Last played yesterday at %I:%M %p"
+#~ msgstr "Chơi lần cuối hôm qua lúc %I:%M %p"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:436
-#, c-format
-msgid "Flags: %u/%u"
-msgstr "Cờ: %u/%u"
+#~ msgid "Last played on %A at %I:%M %p"
+#~ msgstr "Chơi lần cuối %A lúc %I:%M %p"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:452
-msgid "The Mines Have Been Cleared!"
-msgstr "Mìn đã được xóa hết !"
+#~ msgid "Last played on %B %e %Y"
+#~ msgstr "Chơi lần cuối %e %B %Y"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:464
-msgid "Mines Scores"
-msgstr "Điểm Dò Mìn"
+#~ msgid "Easy puzzle"
+#~ msgstr "Câu đố dễ"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:465 ../gnotravex/src/gnotravex.vala:240
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:265 ../swell-foop/src/swell-foop.vala:355
-msgid "Size:"
-msgstr "Cỡ:"
+#~ msgid "Medium puzzle"
+#~ msgstr "Câu đố trung bình"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:512
-msgid "Do you want to start a new game?"
-msgstr "Bạn có muốn bắt đầu một lượt chơi mới không?"
+#~ msgid "Hard puzzle"
+#~ msgstr "Câu đố khó"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:513
-msgid "If you start a new game, your current progress will be lost."
-msgstr ""
+#~ msgid "Very hard puzzle"
+#~ msgstr "Câu đố rất khó"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:514
-msgid "Keep Current Game"
-msgstr "Giữ lượt chơi hiện thời"
+#~ msgid "Played for %d hour"
+#~ msgid_plural "Played for %d hours"
+#~ msgstr[0] "Đã chơi %d giờ"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:515
-msgid "Start New Game"
-msgstr "Bắt đầu lượt chơi mới"
+#~ msgid "Played for %d minute"
+#~ msgid_plural "Played for %d minutes"
+#~ msgstr[0] "Đã chơi %d phút"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:706
-msgid "Resizing and SVG support:"
-msgstr "Thay đổi cỡ và hỗ trợ SVG:"
+#~ msgid "Played for %d second"
+#~ msgid_plural "Played for %d seconds"
+#~ msgstr[0] "Đã chơi %d giây"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:714
-msgid "Faces:"
-msgstr "Mặt:"
+#~ msgid "Do you really want to do this?"
+#~ msgstr "Bạn có chắc muốn làm như thế không?"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:718
-msgid "Graphics:"
-msgstr "Đồ họa:"
+#~ msgid "Don't ask me this again."
+#~ msgstr "Đừng hỏi lần nữa."
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:735
-msgid ""
-"The popular logic puzzle minesweeper. Clear mines from a board using hints "
-"from squares you have already uncovered.\n"
-"\n"
-"Mines is a part of GNOME Games."
-msgstr ""
-"Câu đố hợp lý phổ biến Quét Mìn. Bạn hãy xoá các mình ra bảng, mỗi hộp đã "
-"phát giác cho bạn biệt thông tin thêm về các mìn còn lại.\n"
-"\n"
-"Quét Mìn thuộc về Trờ chơi GNOME."
+#~ msgid "New game"
+#~ msgstr "Lượt chơi mới"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:809
-msgid "Mines Preferences"
-msgstr "Tùy thích cho Dò Mìn"
+#~ msgid "_Reset"
+#~ msgstr "_Lập lại"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:827
-msgid "_Use \"I'm not sure\" flags"
-msgstr "_Dùng cờ « Chưa chắc »."
+#~ msgid "_Undo"
+#~ msgstr "_Hủy bước"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:833
-msgid "_Warn if too many flags have been placed"
-msgstr ""
+#~ msgid "Undo last action"
+#~ msgstr "Hoàn tác bước mới làm"
 
-#: ../gnotravex/data/gnotravex.desktop.in.in.h:1
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:56 ../gnotravex/src/gnotravex.vala:82
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:305
-msgid "Tetravex"
-msgstr "Tetravex"
+#~ msgid "_Redo"
+#~ msgstr "Làm _lại"
 
-#: ../gnotravex/data/gnotravex.desktop.in.in.h:2
-msgid "Complete the puzzle by matching numbered tiles"
-msgstr "Tạo xong hình ghép bằng cách khớp đá lát hiển thị số"
+#~ msgid "Redo last action"
+#~ msgstr "Làm lại bước cuối cùng"
 
-#: ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:3
-msgid "_Solve"
-msgstr "_Giải"
+#~ msgid "Puzzle _Statistics..."
+#~ msgstr "Thống _kê câu đố…"
 
-#: ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:5
-msgid "_Up"
-msgstr "_Lên"
+#~ msgid "_Print..."
+#~ msgstr "_In…"
 
-#: ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:6
-msgid "_Left"
-msgstr "_Trái"
+#~ msgid "Print _Multiple Sudokus..."
+#~ msgstr "In _nhiều Sudoku…"
 
-#: ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:7
-msgid "_Right"
-msgstr "_Phải"
+#~ msgid "_Tools"
+#~ msgstr "_Công cụ"
 
-#: ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:8
-msgid "_Down"
-msgstr "_Xuống"
+#~ msgid "_Hint"
+#~ msgstr "_Gợi ý"
 
-#: ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:10
-msgid "_Size"
-msgstr "_Cỡ"
+#~ msgid "Always show possible numbers in a square"
+#~ msgstr "Luôn luôn hiển thị các con số có thể trong vuông"
 
-#: ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:11
-msgid "_2x2"
-msgstr "_2x2"
+#~ msgid "Warn About _Unfillable Squares"
+#~ msgstr "Cảnh báo về các v_uông không điền được"
 
-#: ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:12
-msgid "_3x3"
-msgstr "_3x3"
+#~ msgid "Warn about squares made unfillable by a move"
+#~ msgstr "Cảnh báo về các vuông không còn điền được sau khi lượt"
 
-#: ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:13
-msgid "_4x4"
-msgstr "_4x4"
+#~ msgid "_Track Additions"
+#~ msgstr "_Theo dõi sự thêm"
 
-#: ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:14
-msgid "_5x5"
-msgstr "_5x5"
+#~ msgid ""
+#~ "Mark new additions in a separate color so you can keep track of them."
+#~ msgstr "Đánh dấu sự thêm mới bằng màu sắc khác để theo dõi được."
 
-#: ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:15
-msgid "_6x6"
-msgstr "_6x6"
+#~ msgid "_Highlighter"
+#~ msgstr "Tô _sáng"
 
-#: ../gnotravex/data/org.gnome.gnotravex.gschema.xml.in.h:1
-msgid "The size of the playing grid"
-msgstr "Cơ lưới chơi"
+#~ msgid "Highlight the current row, column and box"
+#~ msgstr "Tô sáng hàng, cột và hộp hiện thời"
 
-#: ../gnotravex/data/org.gnome.gnotravex.gschema.xml.in.h:2
-msgid "The value of this key is used to decide the size of the playing grid."
-msgstr "Giá trị khóa này được dùng để quyết định cỡ lưới chơi."
+#~ msgid "You completed the puzzle in %d second"
+#~ msgid_plural "You completed the puzzle in %d seconds"
+#~ msgstr[0] "Bạn đã giải câu đố trong vòng %d giây"
 
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:14
-msgid "2×2"
-msgstr "2×2"
+#~ msgid "%d minute"
+#~ msgid_plural "%d minutes"
+#~ msgstr[0] "%d phút"
 
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:15
-msgid "3×3"
-msgstr "3×3"
+#~ msgid "%d second"
+#~ msgid_plural "%d seconds"
+#~ msgstr[0] "%d giây"
 
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:16
-msgid "4×4"
-msgstr "4×4"
+#~ msgid "You completed the puzzle in %(minute)s and %(second)s"
+#~ msgstr "Bạn đã giải câu đố trong vòng %(minute)s %(second)s"
 
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:17
-msgid "5×5"
-msgstr "5×5"
+#~ msgid "%d hour"
+#~ msgid_plural "%d hours"
+#~ msgstr[0] "%d giờ"
 
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:18
-msgid "6×6"
-msgstr "6×6"
+#~ msgid "You completed the puzzle in %(hour)s, %(minute)s and %(second)s"
+#~ msgstr "Bạn đã giải câu đố trong vòng %(hour)s %(minute)s %(second)s"
 
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:111
-msgid "Solve"
-msgstr "Giải"
+#~ msgid "You got %(n)s hint."
+#~ msgid_plural "You got %(n)s hints."
+#~ msgstr[0] "Bạn nhận %(n)s lời gợi ý."
 
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:239 ../gnotravex/src/gnotravex.vala:264
-msgid "Tetravex Scores"
-msgstr "Điểm Tetravex"
+#~ msgid "You had %(n)s impossibility pointed out."
+#~ msgid_plural "You had %(n)s impossibilities pointed out."
+#~ msgstr[0] "Bạn gặp %(n)s trường hợp không thể."
 
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:308
-msgid ""
-"GNOME Tetravex is a simple puzzle where pieces must be positioned so that "
-"the same numbers are touching each other.\n"
-"\n"
-"Tetravex is a part of GNOME Games."
-msgstr ""
-"Tetravex của Gnome là một câu đố đơn giản. Bạn hãy chọn vị trí cho mỗi phần, "
-"mỗi cặp số trùng nối với nhau.\n"
-"\n"
-"Tetravex thuộc về Trờ chơi GNOME."
-
-#: ../gnotski/data/gnotski.desktop.in.in.h:1 ../gnotski/src/gnotski.c:42
-msgid "Klotski"
-msgstr "Klotski"
-
-#: ../gnotski/data/gnotski.desktop.in.in.h:2
-msgid "Slide blocks to solve the puzzle"
-msgstr "Trượt khối để giải hình ghép"
-
-#: ../gnotski/data/org.gnome.gnotski.gschema.xml.in.h:1
-msgid "The puzzle in play"
-msgstr "Câu đố đang chơi"
-
-#: ../gnotski/data/org.gnome.gnotski.gschema.xml.in.h:2
-msgid "The number of the puzzle being played."
-msgstr "Số câu đố đang được chơi"
-
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:93
-msgid "Only 18 steps"
-msgstr "Chỉ 18 bước"
-
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:94 ../gnotski/src/gnotski.c:177
-msgid "Daisy"
-msgstr "Cây cúc"
-
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:95 ../gnotski/src/gnotski.c:183
-msgid "Violet"
-msgstr "Cây hoa tím"
-
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:96 ../gnotski/src/gnotski.c:189
-msgid "Poppy"
-msgstr "Cây thuốc phiện"
-
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:97 ../gnotski/src/gnotski.c:195
-msgid "Pansy"
-msgstr "Cây hoa bướm"
-
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:98 ../gnotski/src/gnotski.c:201
-msgid "Snowdrop"
-msgstr "Cây hoa giọt tuyết"
-
-#. puzzle name - sometimes called "Le'Ane Rouge"
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:99 ../gnotski/src/gnotski.c:207
-msgid "Red Donkey"
-msgstr "Con lừa màu đỏ"
-
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:100 ../gnotski/src/gnotski.c:213
-msgid "Trail"
-msgstr "Vết"
-
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:101 ../gnotski/src/gnotski.c:219
-msgid "Ambush"
-msgstr "Phục kích"
-
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:102 ../gnotski/src/gnotski.c:225
-msgid "Agatka"
-msgstr "Agatka"
-
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:103 ../gnotski/src/gnotski.c:230
-msgid "Success"
-msgstr "Thành công"
-
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:104 ../gnotski/src/gnotski.c:235
-msgid "Bone"
-msgstr "Xương"
-
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:105 ../gnotski/src/gnotski.c:241
-msgid "Fortune"
-msgstr "May"
-
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:106 ../gnotski/src/gnotski.c:249
-msgid "Fool"
-msgstr "Người khờ dại"
-
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:107 ../gnotski/src/gnotski.c:255
-msgid "Solomon"
-msgstr "Xo-lo-mon"
-
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:108 ../gnotski/src/gnotski.c:262
-msgid "Cleopatra"
-msgstr "Khợ-le-o-pat-ra"
-
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:109 ../gnotski/src/gnotski.c:267
-msgid "Shark"
-msgstr "Ca mập"
-
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:110 ../gnotski/src/gnotski.c:275
-msgid "Rome"
-msgstr "Ro-ma"
-
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:111 ../gnotski/src/gnotski.c:282
-msgid "Pennant Puzzle"
-msgstr "Câu đố cờ"
-
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:112 ../gnotski/src/gnotski.c:288
-msgid "Ithaca"
-msgstr "I-ta-ca"
-
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:113 ../gnotski/src/gnotski.c:309
-msgid "Pelopones"
-msgstr "Pe-lo-po-ne-x"
-
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:114 ../gnotski/src/gnotski.c:316
-msgid "Transeuropa"
-msgstr "Qua Âu"
-
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:115 ../gnotski/src/gnotski.c:325
-msgid "Lodzianka"
-msgstr "Lot-di-an-ca"
-
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:116 ../gnotski/src/gnotski.c:331
-msgid "Polonaise"
-msgstr "Ba-lan"
-
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:117 ../gnotski/src/gnotski.c:336
-msgid "Baltic Sea"
-msgstr "Biển Ban-tích"
-
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:118 ../gnotski/src/gnotski.c:341
-msgid "American Pie"
-msgstr "Bánh Mỹ"
-
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:119 ../gnotski/src/gnotski.c:353
-msgid "Traffic Jam"
-msgstr "Kẹt xe"
-
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:120 ../gnotski/src/gnotski.c:360
-msgid "Sunshine"
-msgstr "Ánh nắng"
-
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:171
-msgid "Only 18 Steps"
-msgstr "Chỉ 18 bước thôi"
-
-#. set of puzzles
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:401
-msgid "HuaRong Trail"
-msgstr "Vết Hua Rông"
-
-#. set of puzzles
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:403
-msgid "Challenge Pack"
-msgstr "Bộ thách"
-
-#. set of puzzles
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:405
-msgid "Skill Pack"
-msgstr "Bộ tài năng"
-
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:406
-msgid "_Restart Puzzle"
-msgstr "Chạy _lại câu đố"
-
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:408
-msgid "Next Puzzle"
-msgstr "Câu đố kế"
-
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:410
-msgid "Previous Puzzle"
-msgstr "Câu đố trước"
-
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:444
-msgid "X location of window"
-msgstr "Toạ độ X cửa sổ"
-
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:446
-msgid "Y location of window"
-msgstr "Toạ độ Y cửa sổ"
-
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:600
-msgid "Level completed."
-msgstr "Cấp hoàn thành"
-
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:746
-msgid "The Puzzle Has Been Solved!"
-msgstr "Câu đố đã được giải!"
-
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:763
-msgid "Klotski Scores"
-msgstr "Điểm Klotski"
-
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:766
-msgid "Puzzle:"
-msgstr "Câu đố :"
-
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:869
-msgid ""
-"The theme for this game failed to render.\n"
-"\n"
-"Please check that Klotski is installed correctly."
-msgstr ""
-"Không dùng được sắc thái cho lượt chơi này.\n"
-"\n"
-"Hãy kiểm tra bản cài đặt Klotski."
+#~ msgid "Save this game before starting new one?"
+#~ msgstr "Lưu lượt chơi này trước khi bắt đầu lượt mới không?"
 
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:1119
-#, c-format
-msgid ""
-"Could not find the image:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"Please check that Klotski is installed correctly."
-msgstr ""
-"Không tìm thấy ảnh:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"Hãy kiểm tra bản cài đặt Klotski."
+#~ msgid "Save game before closing?"
+#~ msgstr "Lưu lượt chơi trước khi đóng không?"
 
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:1158
-#, c-format
-msgid "Moves: %d"
-msgstr "Lần di chuyển: %d"
+#~ msgid "Puzzle Information"
+#~ msgstr "Thông tin câu đố"
 
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:1450
-msgid ""
-"Sliding Block Puzzles\n"
-"\n"
-"Klotski is a part of GNOME Games."
-msgstr ""
-"Câu đố Khối Trượt\n"
-"\n"
-"Klotski thuộc về Trờ chơi GNOME."
+#~ msgid "There is no current puzzle."
+#~ msgstr "Không có câu đố hiện thời"
 
-#: ../gtali/data/gtali.desktop.in.in.h:1 ../gtali/src/gyahtzee.c:57
-msgid "Tali"
-msgstr "Tali"
+#~ msgid "Calculated difficulty: "
+#~ msgstr "Lớp khó đã tính: "
 
-#: ../gtali/data/gtali.desktop.in.in.h:2
-msgid "Beat the odds in a poker-style dice game"
-msgstr "Chơi súc sắc kiểu bài xì — chắc thắng nhé"
+#~ msgid "Very Hard"
+#~ msgstr "Rất khó"
 
-#: ../gtali/data/gtali.desktop.in.in.h:3
-msgid "yahtzee;"
-msgstr "yahtzee;"
+#~ msgid "Number of moves instantly fillable by elimination: "
+#~ msgstr "Số lượt điền được ngay khi loại trừ : "
 
-#: ../gtali/data/org.gnome.gtali.gschema.xml.in.h:1
-msgid "Delay between rolls"
-msgstr "Trì hoãn giữa các lần lăn"
+#~ msgid "Number of moves instantly fillable by filling: "
+#~ msgstr "Số lượt điền được ngay khi điền: "
 
-#: ../gtali/data/org.gnome.gtali.gschema.xml.in.h:2
-msgid ""
-"Choose whether or not to insert a delay between the computer's dice rolls so "
-"the player can follow what it is doing."
-msgstr ""
-"Chọn có nên chèn thời gian trễ giữa lần lăn súc sắc của máy tính, để mà cho "
-"người chơi có theo được hành động, hay không."
+#~ msgid "Amount of trial-and-error required to solve: "
+#~ msgstr "Số lần mò mẫm cần thiết để giải: "
 
-#: ../gtali/data/org.gnome.gtali.gschema.xml.in.h:3
-msgid "Display the computer's thoughts"
-msgstr "Hiển thị ý nghĩ của máy"
+#~ msgid "Puzzle Statistics"
+#~ msgstr "Thống kê câu đố"
 
-#: ../gtali/data/org.gnome.gtali.gschema.xml.in.h:4
-msgid ""
-"If set to true, a dump of the AI's working will be done to standard output."
-msgstr "Nếu lập thành Thật, sẽ đổ sự tính của trí tuệ vào thiết bị xuất chuẩn."
+#~ msgid "Unable to display help: %s"
+#~ msgstr "Không thể hiển thị trợ giúp: %s"
 
-#: ../gtali/src/clist.c:158
-msgid "Already used! Where do you want to put that?"
-msgstr "Đã được dùng! Bạn muốn đặt vào đâu?"
+#~ msgid "_Remove"
+#~ msgstr "_Gỡ bỏ"
 
-#: ../gtali/src/clist.c:414
-#, c-format
-msgid "Score: %d"
-msgstr "Điểm: %d"
+#~ msgid "A_pply"
+#~ msgstr "Á_p dụng"
 
-#: ../gtali/src/clist.c:416
-#, c-format
-msgid "Field used"
-msgstr "Trường dùng"
+#~ msgid "Tracker %s"
+#~ msgstr "Bộ theo dõi %s"
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:102
-msgid "Delay computer moves"
-msgstr "Trì hoãn di chuyển của máy"
+#~ msgid "_Clear"
+#~ msgstr "_Dọn"
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:104
-msgid "Display computer thoughts"
-msgstr "Hiển thị ý nghĩ của máy"
+#~ msgid "No Space"
+#~ msgstr "Đĩa đầy"
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:106
-msgid "Number of computer opponents"
-msgstr "Số lượng đối thủ là máy tính"
+#~ msgid "No space left on disk"
+#~ msgstr "Không có sức chứa còn rảnh trên đĩa"
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:106 ../gtali/src/gyahtzee.c:108
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:112 ../gtali/src/gyahtzee.c:114
-msgid "NUMBER"
-msgstr "SỐ"
+#~ msgid "Unable to create data folder %(path)s."
+#~ msgstr "Không thể tạo thư mục dữ liệu %(path)s."
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:108
-msgid "Number of human opponents"
-msgstr "Số lượng đối thủ là người"
+#~ msgid "There is no disk space left!"
+#~ msgstr "Không có sức chứa còn rảnh trên đĩa!"
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:110
-msgid "Game choice: Regular or Colors"
-msgstr "Chọn lượt chơi: chuẩn hay màu sắc"
+#~ msgid "Error %(errno)s: %(error)s"
+#~ msgstr "Lỗi %(errno)s: %(error)s"
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:110
-msgid "STRING"
-msgstr "CHUỖI"
+#~ msgid "Unable to save game."
+#~ msgstr "Không thể lưu trò chơi."
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:112
-msgid "Number of computer-only games to play"
-msgstr "Số trò chơi kiểu chỉ máy tính cần chơi"
+#~ msgid "Unable to save file %(filename)s."
+#~ msgstr "Không thể lưu tập tin %(filename)s."
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:114
-msgid "Number of trials for each roll for the computer"
-msgstr "Số lần thử cho mỗi lần lăn của máy tính"
+#~ msgid "Unable to mark game as finished."
+#~ msgstr "Không thể đánh dấu lượt chơi đã kết thúc."
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:119 ../gtali/src/setup.c:359
-msgctxt "game type"
-msgid "Regular"
-msgstr "Chuẩn"
+#~ msgid "Sudoku unable to mark game as finished."
+#~ msgstr "Sudoku không thể đánh dấu lượt chơi đã kết thúc."
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:120 ../gtali/src/setup.c:360
-msgctxt "game type"
-msgid "Colors"
-msgstr "Màu sắc"
+#~ msgid "Mines"
+#~ msgstr "Mìn"
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:141
-msgid "Roll all!"
-msgstr "Lăn tất cả !"
+#~ msgid "Clear hidden mines from a minefield"
+#~ msgstr "Xóa mọi mìn bị ẩn ra vùng mìn"
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:144 ../gtali/src/gyahtzee.c:791
-msgid "Roll!"
-msgstr "Lăn!"
+#~ msgid "minesweeper;"
+#~ msgstr "minesweeper;dò;mìn;"
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:178
-msgid "The game is a draw!"
-msgstr "Trận đấu hoà."
+#~ msgid "Use the unknown flag"
+#~ msgstr "Dùng cờ “không rõ”"
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:192 ../gtali/src/gyahtzee.c:629
-msgid "Tali Scores"
-msgstr "Điểm cao"
+#~ msgid "Set to true to be able to mark squares as unknown."
+#~ msgstr "Đặt là thật để có thể đánh dấu hộp là chưa biết."
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:208
-#, c-format
-msgid "%s wins the game with %d point"
-msgid_plural "%s wins the game with %d points"
-msgstr[0] "%s thắng với số điểm %d"
+#~ msgid "Warning about too many flags"
+#~ msgstr "Cảnh báo về quá nhiều cờ"
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:256
-#, c-format
-msgid "Computer playing for %s"
-msgstr "Máy tính chơi cho %s"
+#~ msgid "Set to true to enable warning icons when too many flags are placed."
+#~ msgstr ""
+#~ "Đặt là Đúng (true) để bật hiển thị biểu tượng cảnh báo khi có quá nhiều "
+#~ "cờ hiển thị."
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:258
-#, c-format
-msgid "%s! -- You're up."
-msgstr "%s! -- Bạn lên."
+#~ msgid "Enable automatic placing of flags"
+#~ msgstr "Bật tự động để cờ"
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:451
-msgid "Select dice to roll or choose a score slot."
-msgstr "Hãy chọn súc sắc cần lăn hoặc chọn khe điểm."
+#~ msgid ""
+#~ "Set to true to have gnomine automatically flag squares as mined when "
+#~ "enough squares are revealed"
+#~ msgstr ""
+#~ "Đặt thành đúng (true) để làm cho gnomine tự động đặt cờ trên mọi vuông có "
+#~ "mìn khi đủ vuông được tỏ ra"
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:479
-msgid "Roll"
-msgstr "Lăn"
+#~ msgid "Number of columns in a custom game"
+#~ msgstr "Số cột trong lượt chơi riêng"
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:537
-msgid "You are only allowed three rolls. Choose a score slot."
-msgstr "Bạn chỉ được phép ba lần lăn. Hãy chọn khe điểm."
+#~ msgid "Number of rows in a custom game"
+#~ msgstr "Số hàng trong lượt chơi riêng"
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:587
-msgid "GNOME version (1998):"
-msgstr "Phiên bản GNOME (năm 1998):"
+#~ msgid "The number of mines in a custom game"
+#~ msgstr "Số mìn trong lượt chơi riêng"
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:590
-msgid "Console version (1992):"
-msgstr "Phiên bản bàn giao tiếp (năm 1992):"
+#~ msgid "Board size"
+#~ msgstr "Cỡ bảng"
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:593
-msgid "Colors game and multi-level AI (2006):"
-msgstr "Trò chơi màu sắc và AI đa cấp (2006):"
+#~ msgid "Size of the board (0-2 = small-large, 3=custom)"
+#~ msgstr "Kích cơ bảng (0-2=nhỏ-lớn, 3=tự chọn)"
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:611
-msgid ""
-"A variation on poker with dice and less money.\n"
-"\n"
-"Tali is a part of GNOME Games."
-msgstr ""
-"Một kiểu bài xì với súc sắc và tiền ít.\n"
-"\n"
-"Tali thuộc về Trờ chơi GNOME."
+#~ msgctxt "board size"
+#~ msgid "Custom"
+#~ msgstr "Riêng"
 
-#: ../gtali/src/setup.c:122
-msgid "Current game will complete with original number of players."
-msgstr "Lượt chơi hiện thời sẽ hoàn thành với số lượng gốc của người chơi."
+#~ msgid "_Fullscreen"
+#~ msgstr "T_oàn màn hình"
 
-#: ../gtali/src/setup.c:264
-msgid "Tali Preferences"
-msgstr "Tùy thích Tali"
+#~ msgid "Field Size"
+#~ msgstr "Cỡ bảng"
 
-#: ../gtali/src/setup.c:285
-msgid "Human Players"
-msgstr "Người chơi"
+#~ msgid "H_orizontal:"
+#~ msgstr "_Ngang:"
 
-#: ../gtali/src/setup.c:295
-msgid "_Number of players:"
-msgstr "_Số người chơi:"
+#~ msgid "_Vertical:"
+#~ msgstr "_Dọc:"
 
-#: ../gtali/src/setup.c:309
-msgid "Computer Opponents"
-msgstr "Đối thủ máy tính"
+#~ msgid "_Number of mines:"
+#~ msgstr "_Số mìn:"
 
-#. --- Button ---
-#: ../gtali/src/setup.c:316
-msgid "_Delay between rolls"
-msgstr "Trì _hoãn giữa các lần lăn"
+#~ msgid "_Play Game"
+#~ msgstr "_Chơi"
 
-#: ../gtali/src/setup.c:326
-msgid "N_umber of opponents:"
-msgstr "_Số đối thủ:"
+#~ msgid "_Leave Fullscreen"
+#~ msgstr "_Ra khỏi toàn màn hình"
 
-#: ../gtali/src/setup.c:340
-msgid "_Difficulty:"
-msgstr "Cấp _khó :"
+#~ msgid "<b>%d</b> mine"
+#~ msgid_plural "<b>%d</b> mines"
+#~ msgstr[0] "<b>%d</b> mìn"
 
-#: ../gtali/src/setup.c:344
-msgctxt "difficulty"
-msgid "Medium"
-msgstr "Vừa"
-
-#. --- PLAYER NAMES FRAME ----
-#: ../gtali/src/setup.c:368
-msgid "Player Names"
-msgstr "Tên người chơi"
-
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:85 ../gtali/src/yahtzee.c:109
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:517
-msgid "1s [total of 1s]"
-msgstr "số 1 [tổng số 1]"
-
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:86 ../gtali/src/yahtzee.c:110
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:518
-msgid "2s [total of 2s]"
-msgstr "số 2 [tổng số 2]"
-
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:87 ../gtali/src/yahtzee.c:111
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:519
-msgid "3s [total of 3s]"
-msgstr "số 3 [tổng số 3]"
-
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:88 ../gtali/src/yahtzee.c:112
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:520
-msgid "4s [total of 4s]"
-msgstr "số 4 [tổng số 4]"
-
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:89 ../gtali/src/yahtzee.c:113
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:521
-msgid "5s [total of 5s]"
-msgstr "số 5 [tổng số 5]"
-
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:90 ../gtali/src/yahtzee.c:114
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:522
-msgid "6s [total of 6s]"
-msgstr "số 6 [tổng số 6]"
-
-#. End of upper panel
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:92 ../gtali/src/yahtzee.c:117
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:523
-msgid "3 of a Kind [total]"
-msgstr "3 cùng loại [tổng số]"
-
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:93 ../gtali/src/yahtzee.c:524
-msgid "4 of a Kind [total]"
-msgstr "4 cùng loại [tổng số]"
-
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:94 ../gtali/src/yahtzee.c:525
-msgid "Full House [25]"
-msgstr "Nhà đầy [25]"
-
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:95 ../gtali/src/yahtzee.c:526
-msgid "Small Straight [30]"
-msgstr "Đường thẳng nhỏ [30]"
-
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:96 ../gtali/src/yahtzee.c:121
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:527
-msgid "Large Straight [40]"
-msgstr "Đường thẳng rộng [40]"
-
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:97
-msgid "5 of a Kind [50]"
-msgstr "5 cùng loại [50]"
-
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:98 ../gtali/src/yahtzee.c:124
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:529
-msgid "Chance [total]"
-msgstr "Cơ hội [tổng]"
-
-#. End of lower panel
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:100 ../gtali/src/yahtzee.c:126
-msgid "Lower Total"
-msgstr "Tổng số phần dưới"
-
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:101 ../gtali/src/yahtzee.c:127
-msgid "Grand Total"
-msgstr "Tổng số tổng quát"
-
-#. Need to squish between upper and lower pannel
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:103 ../gtali/src/yahtzee.c:129
-msgid "Upper total"
-msgstr "Tổng số phần đầu"
-
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:104 ../gtali/src/yahtzee.c:130
-msgid "Bonus if >62"
-msgstr "Phần thưởng nếu >62"
-
-#. End of upper panel
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:116 ../gtali/src/yahtzee.c:530
-msgid "2 pair Same Color [total]"
-msgstr "2 cặp cùng màu [tổng]"
-
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:118 ../gtali/src/yahtzee.c:531
-msgid "Full House [15 + total]"
-msgstr "Nhà đầy [15 + tổng]"
-
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:119 ../gtali/src/yahtzee.c:532
-msgid "Full House Same Color [20 + total]"
-msgstr "Nhà đầy cùng màu [20 + tổng]"
-
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:120 ../gtali/src/yahtzee.c:533
-msgid "Flush (all same color) [35]"
-msgstr "Toàn cùng màu [35]"
-
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:122 ../gtali/src/yahtzee.c:534
-msgid "4 of a Kind [25 + total]"
-msgstr "4 cùng loại [25 + tổng]"
-
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:123 ../gtali/src/yahtzee.c:535
-msgid "5 of a Kind [50 + total]"
-msgstr "5 cùng loại [50 + tổng]"
-
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:251
-msgid "Choose a score slot."
-msgstr "Chọn một khe điểm."
-
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:528
-msgid "5 of a Kind [total]"
-msgstr "5 cùng loại [tổng]"
-
-#. Arrgh - lets all use the same tabs under emacs:
-#. Local Variables:
-#. tab-width: 8
-#. c-basic-offset: 8
-#. indent-tabs-mode: nil
-#.
-#: ../iagno/data/iagno.desktop.in.in.h:1 ../iagno/src/iagno.vala:82
-#: ../iagno/src/iagno.vala:295 ../iagno/src/iagno.vala:620
-msgid "Iagno"
-msgstr "Iagno"
+#~ msgid "Flags: %u/%u"
+#~ msgstr "Cờ: %u/%u"
+
+#~ msgid "The Mines Have Been Cleared!"
+#~ msgstr "Mìn đã được xóa hết!"
+
+#~ msgid "Mines Scores"
+#~ msgstr "Điểm Dò Mìn"
+
+#~ msgid "Size:"
+#~ msgstr "Cỡ:"
+
+#~ msgid "Do you want to start a new game?"
+#~ msgstr "Bạn có muốn bắt đầu một lượt chơi mới không?"
+
+#~ msgid "Keep Current Game"
+#~ msgstr "Giữ lượt chơi hiện thời"
+
+#~ msgid "Start New Game"
+#~ msgstr "Bắt đầu lượt chơi mới"
+
+#~ msgid "Resizing and SVG support:"
+#~ msgstr "Thay đổi cỡ và hỗ trợ SVG:"
+
+#~ msgid "Faces:"
+#~ msgstr "Mặt:"
+
+#~ msgid "Graphics:"
+#~ msgstr "Đồ họa:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The popular logic puzzle minesweeper. Clear mines from a board using "
+#~ "hints from squares you have already uncovered.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Mines is a part of GNOME Games."
+#~ msgstr ""
+#~ "Câu đố hợp lý phổ biến Quét Mìn. Bạn hãy xóa các mình ra bảng, mỗi hộp đã "
+#~ "phát giác cho bạn biệt thông tin thêm về các mìn còn lại.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Quét Mìn thuộc về Trờ chơi GNOME."
+
+#~ msgid "Mines Preferences"
+#~ msgstr "Tùy thích cho Dò Mìn"
+
+#~ msgid "_Use \"I'm not sure\" flags"
+#~ msgstr "_Dùng cờ “Chưa chắc”."
+
+#~ msgid "Tetravex"
+#~ msgstr "Tetravex"
+
+#~ msgid "Complete the puzzle by matching numbered tiles"
+#~ msgstr "Tạo xong hình ghép bằng cách khớp đá lát hiển thị số"
+
+#~ msgid "_Solve"
+#~ msgstr "_Giải"
+
+#~ msgid "_Up"
+#~ msgstr "_Lên"
+
+#~ msgid "_Left"
+#~ msgstr "_Trái"
+
+#~ msgid "_Right"
+#~ msgstr "_Phải"
+
+#~ msgid "_Down"
+#~ msgstr "_Xuống"
+
+#~ msgid "_Size"
+#~ msgstr "_Cỡ"
+
+#~ msgid "_2x2"
+#~ msgstr "_2x2"
+
+#~ msgid "_3x3"
+#~ msgstr "_3x3"
+
+#~ msgid "_4x4"
+#~ msgstr "_4x4"
+
+#~ msgid "_5x5"
+#~ msgstr "_5x5"
+
+#~ msgid "_6x6"
+#~ msgstr "_6x6"
+
+#~ msgid "The size of the playing grid"
+#~ msgstr "Cơ lưới chơi"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The value of this key is used to decide the size of the playing grid."
+#~ msgstr "Giá trị khóa này được dùng để quyết định cỡ lưới chơi."
+
+#~ msgid "2×2"
+#~ msgstr "2×2"
+
+#~ msgid "3×3"
+#~ msgstr "3×3"
+
+#~ msgid "4×4"
+#~ msgstr "4×4"
+
+#~ msgid "5×5"
+#~ msgstr "5×5"
+
+#~ msgid "6×6"
+#~ msgstr "6×6"
+
+#~ msgid "Solve"
+#~ msgstr "Giải"
+
+#~ msgid "Tetravex Scores"
+#~ msgstr "Điểm Tetravex"
+
+#~ msgid ""
+#~ "GNOME Tetravex is a simple puzzle where pieces must be positioned so that "
+#~ "the same numbers are touching each other.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Tetravex is a part of GNOME Games."
+#~ msgstr ""
+#~ "Tetravex của Gnome là một câu đố đơn giản. Bạn hãy chọn vị trí cho mỗi "
+#~ "phần, mỗi cặp số trùng nối với nhau.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Tetravex thuộc về Trờ chơi GNOME."
+
+#~ msgid "Klotski"
+#~ msgstr "Klotski"
+
+#~ msgid "Slide blocks to solve the puzzle"
+#~ msgstr "Trượt khối để giải hình ghép"
+
+#~ msgid "The puzzle in play"
+#~ msgstr "Câu đố đang chơi"
+
+#~ msgid "The number of the puzzle being played."
+#~ msgstr "Số câu đố đang được chơi"
+
+#~ msgid "Only 18 steps"
+#~ msgstr "Chỉ 18 bước"
+
+#~ msgid "Daisy"
+#~ msgstr "Cây cúc"
+
+#~ msgid "Violet"
+#~ msgstr "Cây hoa tím"
+
+#~ msgid "Poppy"
+#~ msgstr "Cây thuốc phiện"
+
+#~ msgid "Pansy"
+#~ msgstr "Cây hoa bướm"
+
+#~ msgid "Snowdrop"
+#~ msgstr "Cây hoa giọt tuyết"
+
+#~ msgid "Red Donkey"
+#~ msgstr "Con lừa màu đỏ"
+
+#~ msgid "Trail"
+#~ msgstr "Vết"
+
+#~ msgid "Ambush"
+#~ msgstr "Phục kích"
+
+#~ msgid "Agatka"
+#~ msgstr "Agatka"
+
+#~ msgid "Success"
+#~ msgstr "Thành công"
 
-#: ../iagno/data/iagno.desktop.in.in.h:2
-msgid "Dominate the board in a classic version of Reversi"
-msgstr "Thống trị bảng trong trò chơi kiểu Reversi cổ điển"
+#~ msgid "Bone"
+#~ msgstr "Xương"
 
-#: ../iagno/data/iagno.desktop.in.in.h:3
-msgid "othello;"
-msgstr "othello;"
+#~ msgid "Fortune"
+#~ msgstr "May"
 
-#: ../iagno/src/iagno.vala:137 ../iagno/src/iagno.vala:254
-#: ../iagno/src/iagno.vala:262
-msgid "Dark:"
-msgstr "Sẫm màu:"
+#~ msgid "Fool"
+#~ msgstr "Người khờ dại"
 
-#: ../iagno/src/iagno.vala:145 ../iagno/src/iagno.vala:255
-#: ../iagno/src/iagno.vala:263
-msgid "Light:"
-msgstr "Sáng màu:"
+#~ msgid "Solomon"
+#~ msgstr "Xo-lo-mon"
 
-#: ../iagno/src/iagno.vala:246
-msgid "Light must pass, Dark's move"
-msgstr "Sáng màu phải qua, di chuyển của quân sẫm màu"
+#~ msgid "Cleopatra"
+#~ msgstr "Khợ-le-o-pat-ra"
 
-#: ../iagno/src/iagno.vala:248
-msgid "Dark must pass, Light's move"
-msgstr "Bên sẫm màu phải qua, di chuyển của quân Sáng màu"
+#~ msgid "Shark"
+#~ msgstr "Ca mập"
+
+#~ msgid "Rome"
+#~ msgstr "Ro-ma"
+
+#~ msgid "Pennant Puzzle"
+#~ msgstr "Câu đố cờ"
+
+#~ msgid "Ithaca"
+#~ msgstr "I-ta-ca"
+
+#~ msgid "Pelopones"
+#~ msgstr "Pe-lo-po-ne-x"
+
+#~ msgid "Transeuropa"
+#~ msgstr "Qua Âu"
+
+#~ msgid "Lodzianka"
+#~ msgstr "Lot-di-an-ca"
+
+#~ msgid "Polonaise"
+#~ msgstr "Ba-lan"
+
+#~ msgid "Baltic Sea"
+#~ msgstr "Biển Ban-tích"
+
+#~ msgid "American Pie"
+#~ msgstr "Bánh Mỹ"
+
+#~ msgid "Traffic Jam"
+#~ msgstr "Kẹt xe"
+
+#~ msgid "Sunshine"
+#~ msgstr "Ánh nắng"
+
+#~ msgid "Only 18 Steps"
+#~ msgstr "Chỉ 18 bước thôi"
+
+#~ msgid "HuaRong Trail"
+#~ msgstr "Vết Hua Rông"
+
+#~ msgid "Challenge Pack"
+#~ msgstr "Bộ thách"
+
+#~ msgid "Skill Pack"
+#~ msgstr "Bộ tài năng"
+
+#~ msgid "_Restart Puzzle"
+#~ msgstr "Chạy _lại câu đố"
+
+#~ msgid "Next Puzzle"
+#~ msgstr "Câu đố kế"
+
+#~ msgid "Previous Puzzle"
+#~ msgstr "Câu đố trước"
+
+#~ msgid "X location of window"
+#~ msgstr "Tọa độ X cửa sổ"
+
+#~ msgid "Y location of window"
+#~ msgstr "Tọa độ Y cửa sổ"
+
+#~ msgid "Level completed."
+#~ msgstr "Cấp hoàn thành"
+
+#~ msgid "The Puzzle Has Been Solved!"
+#~ msgstr "Câu đố đã được giải!"
+
+#~ msgid "Klotski Scores"
+#~ msgstr "Điểm Klotski"
+
+#~ msgid "Puzzle:"
+#~ msgstr "Câu đố :"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The theme for this game failed to render.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Please check that Klotski is installed correctly."
+#~ msgstr ""
+#~ "Không dùng được sắc thái cho lượt chơi này.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Hãy kiểm tra bản cài đặt Klotski."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Could not find the image:\n"
+#~ "%s\n"
+#~ "\n"
+#~ "Please check that Klotski is installed correctly."
+#~ msgstr ""
+#~ "Không tìm thấy ảnh:\n"
+#~ "%s\n"
+#~ "\n"
+#~ "Hãy kiểm tra bản cài đặt Klotski."
+
+#~ msgid "Moves: %d"
+#~ msgstr "Lần di chuyển: %d"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Sliding Block Puzzles\n"
+#~ "\n"
+#~ "Klotski is a part of GNOME Games."
+#~ msgstr ""
+#~ "Câu đố Khối Trượt\n"
+#~ "\n"
+#~ "Klotski thuộc về Trờ chơi GNOME."
+
+#~ msgid "Tali"
+#~ msgstr "Tali"
+
+#~ msgid "Beat the odds in a poker-style dice game"
+#~ msgstr "Chơi súc sắc kiểu bài xì — chắc thắng nhé"
+
+#~ msgid "yahtzee;"
+#~ msgstr "yahtzee;"
+
+#~ msgid "Delay between rolls"
+#~ msgstr "Trì hoãn giữa các lần lăn"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Choose whether or not to insert a delay between the computer's dice rolls "
+#~ "so the player can follow what it is doing."
+#~ msgstr ""
+#~ "Chọn có nên chèn thời gian trễ giữa lần lăn súc sắc của máy tính, để mà "
+#~ "cho người chơi có theo được hành động, hay không."
+
+#~ msgid "Display the computer's thoughts"
+#~ msgstr "Hiển thị ý nghĩ của máy"
+
+#~ msgid ""
+#~ "If set to true, a dump of the AI's working will be done to standard "
+#~ "output."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nếu lập thành Thật, sẽ đổ sự tính của trí tuệ vào thiết bị xuất chuẩn."
+
+#~ msgid "Already used! Where do you want to put that?"
+#~ msgstr "Đã được dùng! Bạn muốn đặt vào đâu?"
+
+#~ msgid "Score: %d"
+#~ msgstr "Điểm: %d"
+
+#~ msgid "Field used"
+#~ msgstr "Trường dùng"
+
+#~ msgid "Delay computer moves"
+#~ msgstr "Trì hoãn di chuyển của máy"
+
+#~ msgid "Display computer thoughts"
+#~ msgstr "Hiển thị ý nghĩ của máy"
+
+#~ msgid "NUMBER"
+#~ msgstr "SỐ"
+
+#~ msgid "Number of human opponents"
+#~ msgstr "Số lượng đối thủ là người"
+
+#~ msgid "Game choice: Regular or Colors"
+#~ msgstr "Chọn lượt chơi: chuẩn hay màu sắc"
+
+#~ msgid "STRING"
+#~ msgstr "CHUỖI"
+
+#~ msgid "Number of computer-only games to play"
+#~ msgstr "Số trò chơi kiểu chỉ máy tính cần chơi"
+
+#~ msgid "Number of trials for each roll for the computer"
+#~ msgstr "Số lần thử cho mỗi lần lăn của máy tính"
+
+#~ msgctxt "game type"
+#~ msgid "Regular"
+#~ msgstr "Chuẩn"
+
+#~ msgctxt "game type"
+#~ msgid "Colors"
+#~ msgstr "Màu sắc"
+
+#~ msgid "Roll all!"
+#~ msgstr "Lăn tất cả!"
+
+#~ msgid "Roll!"
+#~ msgstr "Lăn!"
+
+#~ msgid "The game is a draw!"
+#~ msgstr "Trận đấu hòa."
+
+#~ msgid "Tali Scores"
+#~ msgstr "Điểm cao"
+
+#~ msgid "%s wins the game with %d point"
+#~ msgid_plural "%s wins the game with %d points"
+#~ msgstr[0] "%s thắng với số điểm %d"
+
+#~ msgid "Computer playing for %s"
+#~ msgstr "Máy tính chơi cho %s"
+
+#~ msgid "%s! -- You're up."
+#~ msgstr "%s! -- Bạn lên."
+
+#~ msgid "Select dice to roll or choose a score slot."
+#~ msgstr "Hãy chọn súc sắc cần lăn hoặc chọn khe điểm."
+
+#~ msgid "Roll"
+#~ msgstr "Lăn"
+
+#~ msgid "You are only allowed three rolls. Choose a score slot."
+#~ msgstr "Bạn chỉ được phép ba lần lăn. Hãy chọn khe điểm."
+
+#~ msgid "GNOME version (1998):"
+#~ msgstr "Phiên bản GNOME (năm 1998):"
+
+#~ msgid "Console version (1992):"
+#~ msgstr "Phiên bản bàn giao tiếp (năm 1992):"
+
+#~ msgid "Colors game and multi-level AI (2006):"
+#~ msgstr "Trò chơi màu sắc và AI đa cấp (2006):"
+
+#~ msgid ""
+#~ "A variation on poker with dice and less money.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Tali is a part of GNOME Games."
+#~ msgstr ""
+#~ "Một kiểu bài xì với súc sắc và tiền ít.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Tali thuộc về Trờ chơi GNOME."
+
+#~ msgid "Current game will complete with original number of players."
+#~ msgstr "Lượt chơi hiện thời sẽ hoàn thành với số lượng gốc của người chơi."
+
+#~ msgid "Tali Preferences"
+#~ msgstr "Tùy thích Tali"
+
+#~ msgid "Human Players"
+#~ msgstr "Người chơi"
+
+#~ msgid "_Number of players:"
+#~ msgstr "_Số người chơi:"
+
+#~ msgid "Computer Opponents"
+#~ msgstr "Đối thủ máy tính"
+
+#~ msgid "_Delay between rolls"
+#~ msgstr "Trì _hoãn giữa các lần lăn"
+
+#~ msgid "N_umber of opponents:"
+#~ msgstr "_Số đối thủ:"
+
+#~ msgctxt "difficulty"
+#~ msgid "Medium"
+#~ msgstr "Vừa"
+
+#~ msgid "Player Names"
+#~ msgstr "Tên người chơi"
+
+#~ msgid "1s [total of 1s]"
+#~ msgstr "số 1 [tổng số 1]"
+
+#~ msgid "2s [total of 2s]"
+#~ msgstr "số 2 [tổng số 2]"
+
+#~ msgid "3s [total of 3s]"
+#~ msgstr "số 3 [tổng số 3]"
+
+#~ msgid "4s [total of 4s]"
+#~ msgstr "số 4 [tổng số 4]"
+
+#~ msgid "5s [total of 5s]"
+#~ msgstr "số 5 [tổng số 5]"
+
+#~ msgid "6s [total of 6s]"
+#~ msgstr "số 6 [tổng số 6]"
+
+#~ msgid "3 of a Kind [total]"
+#~ msgstr "3 cùng loại [tổng số]"
+
+#~ msgid "4 of a Kind [total]"
+#~ msgstr "4 cùng loại [tổng số]"
+
+#~ msgid "Full House [25]"
+#~ msgstr "Nhà đầy [25]"
+
+#~ msgid "Small Straight [30]"
+#~ msgstr "Đường thẳng nhỏ [30]"
+
+#~ msgid "Large Straight [40]"
+#~ msgstr "Đường thẳng rộng [40]"
+
+#~ msgid "5 of a Kind [50]"
+#~ msgstr "5 cùng loại [50]"
+
+#~ msgid "Chance [total]"
+#~ msgstr "Cơ hội [tổng]"
+
+#~ msgid "Lower Total"
+#~ msgstr "Tổng số phần dưới"
+
+#~ msgid "Grand Total"
+#~ msgstr "Tổng số tổng quát"
+
+#~ msgid "Upper total"
+#~ msgstr "Tổng số phần đầu"
+
+#~ msgid "Bonus if >62"
+#~ msgstr "Phần thưởng nếu >62"
+
+#~ msgid "2 pair Same Color [total]"
+#~ msgstr "2 cặp cùng màu [tổng]"
+
+#~ msgid "Full House [15 + total]"
+#~ msgstr "Nhà đầy [15 + tổng]"
+
+#~ msgid "Full House Same Color [20 + total]"
+#~ msgstr "Nhà đầy cùng màu [20 + tổng]"
+
+#~ msgid "Flush (all same color) [35]"
+#~ msgstr "Toàn cùng màu [35]"
+
+#~ msgid "4 of a Kind [25 + total]"
+#~ msgstr "4 cùng loại [25 + tổng]"
+
+#~ msgid "5 of a Kind [50 + total]"
+#~ msgstr "5 cùng loại [50 + tổng]"
+
+#~ msgid "Choose a score slot."
+#~ msgstr "Chọn một khe điểm."
+
+#~ msgid "5 of a Kind [total]"
+#~ msgstr "5 cùng loại [tổng]"
+
+#~ msgid "Iagno"
+#~ msgstr "Iagno"
+
+#~ msgid "Dominate the board in a classic version of Reversi"
+#~ msgstr "Thống trị bảng trong trò chơi kiểu Reversi cổ điển"
+
+#~ msgid "othello;"
+#~ msgstr "othello;"
+
+#~ msgid "Dark:"
+#~ msgstr "Sẫm màu:"
+
+#~ msgid "Light:"
+#~ msgstr "Sáng màu:"
+
+#~ msgid "Light must pass, Dark's move"
+#~ msgstr "Sáng màu phải qua, di chuyển của quân sẫm màu"
+
+#~ msgid "Dark must pass, Light's move"
+#~ msgstr "Bên sẫm màu phải qua, di chuyển của quân Sáng màu"
 
 # Variable: do not translate/ biến: đừng dịch
-#. Translators: this is a 2 digit representation of the current score.
-#: ../iagno/src/iagno.vala:257 ../iagno/src/iagno.vala:258
-#: ../iagno/src/iagno.vala:265 ../iagno/src/iagno.vala:266
-#, c-format
-msgid "%.2d"
-msgstr "%.2d"
+#~ msgid "%.2d"
+#~ msgstr "%.2d"
 
-#: ../iagno/src/iagno.vala:300
-msgid ""
-"A disk flipping game derived from Reversi.\n"
-"\n"
-"Iagno is a part of GNOME Games."
-msgstr ""
-"Một trò chơi lật đĩa dựa vào Reversi.\n"
-"\n"
-"Iagno thuộc về Trờ chơi GNOME."
-
-#: ../iagno/src/iagno.vala:368
-msgid "Light player wins!"
-msgstr "Bên sáng màu thắng!"
-
-#: ../iagno/src/iagno.vala:370
-msgid "Dark player wins!"
-msgstr "Bên sẫm màu thắng!"
-
-#: ../iagno/src/iagno.vala:372
-msgid "The game was a draw."
-msgstr "Trận đấu hoà."
-
-#: ../iagno/src/iagno.vala:396
-msgid "Invalid move."
-msgstr "Đi không hợp lệ."
-
-#: ../iagno/src/iagno.vala:461
-msgid "Iagno Preferences"
-msgstr "Tùy thích Iagno"
-
-#: ../iagno/src/iagno.vala:480
-msgid "Dark Player:"
-msgstr "Bên tối:"
-
-#: ../iagno/src/iagno.vala:510
-msgid "Light Player:"
-msgstr "Bên sáng:"
-
-#: ../iagno/src/iagno.vala:544
-msgid "S_how grid"
-msgstr "Hiển thị _lưới"
-
-#: ../iagno/src/iagno.vala:549
-msgid "_Flip final results"
-msgstr "Đả_o kết quả cuối cùng"
-
-#: ../iagno/src/iagno.vala:554
-msgid "_Tile set:"
-msgstr "Bộ đá _lát:"
-
-#: ../libgames-support/games-controls.c:288
-msgid "Unknown Command"
-msgstr "Lệnh lạ"
-
-#. Score dialog column header for the score time (e.g. 1 minute)
-#: ../libgames-support/games-scores-dialog.c:136
-msgctxt "score-dialog"
-msgid "Time"
-msgstr "Thời gian"
-
-#. Score dialog column header for the score value (e.g. 30 moves)
-#: ../libgames-support/games-scores-dialog.c:142
-msgctxt "score-dialog"
-msgid "Score"
-msgstr "Điểm"
-
-#. Score format for time based scores. %1$d is the time in minutes, %2$d is the time in seconds
-#: ../libgames-support/games-scores-dialog.c:307
-#, c-format
-msgctxt "score-dialog"
-msgid "%1$dm %2$ds"
-msgstr "%1$dm %2$ds"
-
-#. Score dialog column header for the name of the player who recorded the score
-#: ../libgames-support/games-scores-dialog.c:571
-msgctxt "score-dialog"
-msgid "Name"
-msgstr "Tên"
-
-#. Score dialog column header for the date the score was recorded
-#: ../libgames-support/games-scores-dialog.c:580
-msgid "Date"
-msgstr "Ngày"
-
-#: ../libgames-support/games-stock.c:41
-msgid "View help for this game"
-msgstr "Hiển thị trợ giúp cho trò này"
-
-#: ../libgames-support/games-stock.c:42
-msgid "End the current game"
-msgstr "Kết thúc lượt chơi hiện có"
-
-#: ../libgames-support/games-stock.c:43
-msgid "Toggle fullscreen mode"
-msgstr "Bật/tắt chế độ toàn màn hình"
-
-#: ../libgames-support/games-stock.c:44
-msgid "Get a hint for your next move"
-msgstr "Nhận gợi ý cho bước đi tiếp theo"
-
-#: ../libgames-support/games-stock.c:45
-msgid "Leave fullscreen mode"
-msgstr "Ra chế độ toàn màn hình"
-
-#: ../libgames-support/games-stock.c:46
-msgid "Start a new multiplayer network game"
-msgstr "Bắt đầu lượt chơi mạng đa người chơi mới"
-
-#: ../libgames-support/games-stock.c:47
-msgid "End the current network game and return to network server"
-msgstr "Kết thúc lượt chơi mạng hiện thời và trở về máy phục vụ mạng"
-
-#: ../libgames-support/games-stock.c:49
-msgid "Pause the game"
-msgstr "Tạm dừng chơi"
+#~ msgid ""
+#~ "A disk flipping game derived from Reversi.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Iagno is a part of GNOME Games."
+#~ msgstr ""
+#~ "Một trò chơi lật đĩa dựa vào Reversi.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Iagno thuộc về Trờ chơi GNOME."
 
-#: ../libgames-support/games-stock.c:50
-msgid "Show a list of players in the network game"
-msgstr "Hiện danh sách các người chơi trong lượt chơi mạng"
+#~ msgid "Light player wins!"
+#~ msgstr "Bên sáng màu thắng!"
 
-#: ../libgames-support/games-stock.c:51
-msgid "Redo the undone move"
-msgstr "Làm lại bước đi vừa xong"
+#~ msgid "Dark player wins!"
+#~ msgstr "Bên sẫm màu thắng!"
 
-#: ../libgames-support/games-stock.c:52
-msgid "Restart the game"
-msgstr "Chạy lại trò chơi"
+#~ msgid "The game was a draw."
+#~ msgstr "Trận đấu hòa."
 
-#: ../libgames-support/games-stock.c:53
-msgid "Resume the paused game"
-msgstr "Tiếp tục trò chơi bị tạm dừng"
+#~ msgid "Invalid move."
+#~ msgstr "Đi không hợp lệ."
 
-#: ../libgames-support/games-stock.c:54
-msgid "View the scores"
-msgstr "Xem điểm số"
+#~ msgid "Iagno Preferences"
+#~ msgstr "Tùy thích Iagno"
 
-#: ../libgames-support/games-stock.c:55
-msgid "Undo the last move"
-msgstr "Hoàn tác bước mới làm"
+#~ msgid "Dark Player:"
+#~ msgstr "Bên tối:"
 
-#: ../libgames-support/games-stock.c:56
-msgid "About this game"
-msgstr "Giới thiệu trò chơi này"
+#~ msgid "Light Player:"
+#~ msgstr "Bên sáng:"
 
-#: ../libgames-support/games-stock.c:57
-msgid "Close this window"
-msgstr "Đóng cửa sổ này"
+#~ msgid "S_how grid"
+#~ msgstr "Hiển thị _lưới"
 
-#: ../libgames-support/games-stock.c:58
-msgid "Configure the game"
-msgstr "Cấu hình trò chơi"
+#~ msgid "_Flip final results"
+#~ msgstr "Đả_o kết quả cuối cùng"
 
-#: ../libgames-support/games-stock.c:59
-msgid "Quit this game"
-msgstr "Thoát khỏi trò chơi này"
+#~ msgid "_Tile set:"
+#~ msgstr "Bộ đá _lát:"
 
-#: ../libgames-support/games-stock.c:260
-msgid "_Deal"
-msgstr "_Nhận bài"
+#~ msgid "Unknown Command"
+#~ msgstr "Lệnh lạ"
 
-#: ../libgames-support/games-stock.c:262
-msgid "Network _Game"
-msgstr "Lượt chơi mạn_g"
+#~ msgctxt "score-dialog"
+#~ msgid "Time"
+#~ msgstr "Thời gian"
 
-#: ../libgames-support/games-stock.c:263
-msgid "L_eave Game"
-msgstr "R_a lượt chơi"
+#~ msgctxt "score-dialog"
+#~ msgid "Score"
+#~ msgstr "Điểm"
 
-#: ../libgames-support/games-stock.c:264
-msgid "Player _List"
-msgstr "Danh _sách người chơi"
+#~ msgctxt "score-dialog"
+#~ msgid "%1$dm %2$ds"
+#~ msgstr "%1$dm %2$ds"
 
-#: ../libgames-support/games-stock.c:268
-msgid "_End Game"
-msgstr "_Kết thúc lượt chơi"
+#~ msgctxt "score-dialog"
+#~ msgid "Name"
+#~ msgstr "Tên"
 
-#. %s is replaced with the name of the game in gnome-games.
-#: ../libgames-support/games-stock.c:317
-#, c-format
-msgid ""
-"%s is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
-"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
-"Foundation; either version %d of the License, or (at your option) any later "
-"version."
-msgstr ""
-"%s là phần mềm tự do; bạn có quyền phát hành lại nó và/hoặc sửa đổi nó với "
-"điều kiện của Giấy Phép Công Cộng GNU như được xuất bản bởi Tổ Chức Phần Mềm "
-"Tự Do; hoặc phiên bản %d của Giấy Phép này, hoặc (tùy chọn) bất kỳ phiên bản "
-"sau nào."
+#~ msgid "Date"
+#~ msgstr "Ngày"
 
-#: ../libgames-support/games-stock.c:322
-#, c-format
-msgid ""
-"%s is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
-"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
-"FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more "
-"details."
-msgstr ""
-"%s được phát hành vì mong muốn nó có ích, nhưng KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, "
-"THẬM CHÍ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM ĐƯỢC NGỤ Ý KHẢ NĂNG BÁN HAY KHẢ NĂNG LÀM ĐƯỢC VIỆC "
-"DỨT KHOÁT. Xem Giấy Phép Công Cộng GNU để biết thêm chi tiết."
+#~ msgid "View help for this game"
+#~ msgstr "Hiển thị trợ giúp cho trò này"
 
-#: ../libgames-support/games-stock.c:327
-#, c-format
-msgid ""
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"%s; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, "
-"Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
-msgstr ""
-"Bạn đã nhận một bản sao của Giấy Phép Công Cộng GNU cùng với %s; nếu không, "
-"hãy viết thư cho Tổ Chức Phần Mềm Tự Do,\n"
-"Free Software Foundation, Inc.,\n"
-"51 Franklin Street, Fifth Floor,\n"
-"Boston, MA 02110-1301, USA (Mỹ)."
+#~ msgid "Toggle fullscreen mode"
+#~ msgstr "Bật/tắt chế độ toàn màn hình"
 
-#: ../libgames-support/games-stock.c:331
-msgid ""
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>."
-msgstr ""
+#~ msgid "Get a hint for your next move"
+#~ msgstr "Nhận gợi ý cho bước đi tiếp theo"
 
-#: ../lightsoff/data/lightsoff.desktop.in.in.h:1
-#: ../lightsoff/src/lightsoff.vala:144 ../lightsoff/src/lightsoff.vala:168
-msgid "Lights Off"
-msgstr "Đóng đèn"
+#~ msgid "Leave fullscreen mode"
+#~ msgstr "Ra chế độ toàn màn hình"
 
-#: ../lightsoff/data/lightsoff.desktop.in.in.h:2
-msgid "Turn off all the lights"
-msgstr "Đóng mọi đèn"
+#~ msgid "Start a new multiplayer network game"
+#~ msgstr "Bắt đầu lượt chơi mạng đa người chơi mới"
 
-#: ../lightsoff/data/org.gnome.lightsoff.gschema.xml.in.h:1
-msgid "The current level"
-msgstr "Cấp hiện thời"
+#~ msgid "End the current network game and return to network server"
+#~ msgstr "Kết thúc lượt chơi mạng hiện thời và trở về máy phục vụ mạng"
 
-#: ../lightsoff/data/org.gnome.lightsoff.gschema.xml.in.h:2
-msgid "The users's most recent level."
-msgstr ""
+#~ msgid "Show a list of players in the network game"
+#~ msgstr "Hiện danh sách các người chơi trong lượt chơi mạng"
 
-#: ../lightsoff/src/lightsoff.vala:147
-msgid ""
-"Turn off all the lights\n"
-"\n"
-"Lights Off is a part of GNOME Games."
-msgstr ""
+#~ msgid "Redo the undone move"
+#~ msgstr "Làm lại bước đi vừa xong"
 
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:1
-msgid "Image to use for drawing blocks"
-msgstr "Ảnh dùng để vẽ các khối"
+#~ msgid "Restart the game"
+#~ msgstr "Chạy lại trò chơi"
 
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:2
-msgid "Image to use for drawing blocks."
-msgstr "Ảnh dùng để vẽ các khối."
+#~ msgid "Resume the paused game"
+#~ msgstr "Tiếp tục trò chơi bị tạm dừng"
 
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:3
-msgid "The theme used for rendering the blocks"
-msgstr "Sắc thái dùng để vẽ các khối"
+#~ msgid "View the scores"
+#~ msgstr "Xem điểm số"
 
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:4
-msgid "The name of the theme used for rendering the blocks and the background."
-msgstr "Tên của sắc thái dùng để vẽ các khối và nền."
+#~ msgid "Undo the last move"
+#~ msgstr "Hoàn tác bước mới làm"
 
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:5
-msgid "Level to start with"
-msgstr "Cấp độ sơ khởi"
+#~ msgid "About this game"
+#~ msgstr "Giới thiệu trò chơi này"
 
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:6
-msgid "Level to start with."
-msgstr "Cấp độ sơ khơi."
+#~ msgid "Close this window"
+#~ msgstr "Đóng cửa sổ này"
 
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:7
-msgid "Whether to preview the next block"
-msgstr "Có nên xem trước khối tiếp theo hay không"
+#~ msgid "Configure the game"
+#~ msgstr "Cấu hình trò chơi"
 
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:8
-msgid "Whether to preview the next block."
-msgstr "Có nên xem trước khối tiếp theo hay không."
+#~ msgid "Quit this game"
+#~ msgstr "Thoát khỏi trò chơi này"
 
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:9
-msgid "Whether to show where the moving piece will land"
-msgstr ""
+#~ msgid "_Deal"
+#~ msgstr "_Nhận bài"
 
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:10
-msgid "Whether to show where the moving piece will land."
-msgstr ""
+#~ msgid "Network _Game"
+#~ msgstr "Lượt chơi mạn_g"
 
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:11
-msgid "Whether to give blocks random colors"
-msgstr "Có nên đặt màu ngẫu nhiên cho các khối không"
+#~ msgid "L_eave Game"
+#~ msgstr "R_a lượt chơi"
 
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:12
-msgid "Whether to give blocks random colors."
-msgstr "Có nên lấy màu ngẫu nhiên cho các khối hay không."
+#~ msgid "Player _List"
+#~ msgstr "Danh _sách người chơi"
 
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:13
-msgid "Whether to rotate counter clock wise"
-msgstr "Có nên xoay theo ngược chiều kim đồng hồ hay không"
+#~ msgid "_End Game"
+#~ msgstr "_Kết thúc lượt chơi"
 
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:14
-msgid "Whether to rotate counter clock wise."
-msgstr "Có nên xoay theo ngược chiều kim đồng hồ hay không."
+#~ msgid ""
+#~ "%s is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
+#~ "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
+#~ "Foundation; either version %d of the License, or (at your option) any "
+#~ "later version."
+#~ msgstr ""
+#~ "%s là phần mềm tự do; bạn có quyền phát hành lại nó và/hoặc sửa đổi nó "
+#~ "với điều kiện của Giấy Phép Công Cộng GNU như được xuất bản bởi Tổ Chức "
+#~ "Phần Mềm Tự Do; hoặc phiên bản %d của Giấy Phép này, hoặc (tùy chọn) bất "
+#~ "kỳ phiên bản sau nào."
 
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:15
-msgid "The number of rows to fill"
-msgstr "Số lượng hàng cần điền đầy"
+#~ msgid ""
+#~ "%s is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
+#~ "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
+#~ "FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more "
+#~ "details."
+#~ msgstr ""
+#~ "%s được phát hành vì mong muốn nó có ích, nhưng KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, "
+#~ "THẬM CHÍ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM ĐƯỢC NGỤ Ý KHẢ NĂNG BÁN HAY KHẢ NĂNG LÀM ĐƯỢC "
+#~ "VIỆC DỨT KHOÁT. Xem Giấy Phép Công Cộng GNU để biết thêm chi tiết."
 
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:16
-msgid ""
-"The number of rows that are filled with random blocks at the start of the "
-"game."
-msgstr "Số lượng hàng đã điền đầy vơi khối ngẫu nhiên trước khi bắt đầu chơi."
+#~ msgid ""
+#~ "You should have received a copy of the GNU General Public License along "
+#~ "with %s; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
+#~ "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
+#~ msgstr ""
+#~ "Bạn đã nhận một bản sao của Giấy Phép Công Cộng GNU cùng với %s; nếu "
+#~ "không, hãy viết thư cho Tổ Chức Phần Mềm Tự Do,\n"
+#~ "Free Software Foundation, Inc.,\n"
+#~ "51 Franklin Street, Fifth Floor,\n"
+#~ "Boston, MA 02110-1301, USA (Mỹ)."
 
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:17
-msgid "The density of filled rows"
-msgstr "Mật độ khối trong hàng được điền trước"
+#~ msgid "Lights Off"
+#~ msgstr "Đóng đèn"
 
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:18
-msgid ""
-"The density of blocks in rows filled at the start of the game. The value is "
-"between 0 (for no blocks) and 10 (for a completely filled row)."
-msgstr ""
-"Số khối trong hàng đã điền đầy hoàn thành trước khi bắt đầu chơi. Có giá trị "
-"giữa 0 (không có khối) và 10 (hàng khối hoàn thành)."
+#~ msgid "Turn off all the lights"
+#~ msgstr "Đóng mọi đèn"
 
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:19
-msgid "Whether to play sounds"
-msgstr "Có nên phát âm thanh hay không"
+#~ msgid "The current level"
+#~ msgstr "Cấp hiện thời"
 
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:20
-msgid "Whether to play sounds."
-msgstr "Có nên phát âm thanh hay không."
+#~ msgid "Image to use for drawing blocks"
+#~ msgstr "Ảnh dùng để vẽ các khối"
 
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:21
-msgid "Whether to pick blocks that are hard to place"
-msgstr ""
+#~ msgid "Image to use for drawing blocks."
+#~ msgstr "Ảnh dùng để vẽ các khối."
 
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:22
-msgid "Whether to pick blocks that are hard to place."
-msgstr ""
+#~ msgid "The theme used for rendering the blocks"
+#~ msgstr "Sắc thái dùng để vẽ các khối"
 
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:28
-msgid "Key press to move down."
-msgstr "Nhấn phím để di chuyển xuống."
-
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:29
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:380
-msgid "Drop"
-msgstr "Thả"
-
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:30
-msgid "Key press to drop."
-msgstr "Nhấn phím để thả một khối."
-
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:31
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:381
-msgid "Rotate"
-msgstr "Xoay"
-
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:32
-msgid "Key press to rotate."
-msgstr "Nhấn phím để xoay."
-
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:33
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:382
-msgid "Pause"
-msgstr "Tạm dừng"
-
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:34
-msgid "Key press to pause."
-msgstr "Nhấn phím để tạm đừng."
-
-#: ../quadrapassel/data/quadrapassel.desktop.in.in.h:1
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:98
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:691
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:737
-msgid "Quadrapassel"
-msgstr ""
+#~ msgid ""
+#~ "The name of the theme used for rendering the blocks and the background."
+#~ msgstr "Tên của sắc thái dùng để vẽ các khối và nền."
 
-#: ../quadrapassel/data/quadrapassel.desktop.in.in.h:2
-msgid "Fit falling blocks together"
-msgstr "Khớp khối đang rơi xuống"
+#~ msgid "Level to start with"
+#~ msgstr "Cấp độ sơ khởi"
 
-#: ../quadrapassel/data/quadrapassel.desktop.in.in.h:3
-msgid "tetris;"
-msgstr "tetris;"
+#~ msgid "Level to start with."
+#~ msgstr "Cấp độ sơ khơi."
 
-#: ../quadrapassel/src/game-view.vala:332
-msgid "Game Over"
-msgstr "Hết lượt chơi"
+#~ msgid "Whether to preview the next block"
+#~ msgstr "Có nên xem trước khối tiếp theo hay không"
 
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:182
-msgid "Lines:"
-msgstr "Dòng:"
+#~ msgid "Whether to preview the next block."
+#~ msgstr "Có nên xem trước khối tiếp theo hay không."
 
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:289
-msgid "Quadrapassel Preferences"
-msgstr ""
+#~ msgid "Whether to give blocks random colors"
+#~ msgstr "Có nên đặt màu ngẫu nhiên cho các khối không"
 
-#. pre-filled rows
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:308
-msgid "_Number of pre-filled rows:"
-msgstr "Số các hàng được đ_iền trước:"
+#~ msgid "Whether to give blocks random colors."
+#~ msgstr "Có nên lấy màu ngẫu nhiên cho các khối hay không."
 
-#. pre-filled rows density
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:322
-msgid "_Density of blocks in a pre-filled row:"
-msgstr "_Mật độ của các khối trong hàng được điền trước:"
+#~ msgid "Whether to rotate counter clock wise"
+#~ msgstr "Có nên xoay theo ngược chiều kim đồng hồ hay không"
 
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:354
-msgid "_Preview next block"
-msgstr "_Xem trước khối tiếp theo"
+#~ msgid "Whether to rotate counter clock wise."
+#~ msgstr "Có nên xoay theo ngược chiều kim đồng hồ hay không."
 
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:359
-msgid "Choose difficult _blocks"
-msgstr ""
+#~ msgid "The number of rows to fill"
+#~ msgstr "Số lượng hàng cần điền đầy"
 
-#. rotate counter clock wise
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:365
-msgid "_Rotate blocks counterclockwise"
-msgstr "_Xoay theo ngược chiều kim đồng hồ"
+#~ msgid ""
+#~ "The number of rows that are filled with random blocks at the start of the "
+#~ "game."
+#~ msgstr ""
+#~ "Số lượng hàng đã điền đầy vơi khối ngẫu nhiên trước khi bắt đầu chơi."
 
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:370
-msgid "Show _where the block will land"
-msgstr "Hiện nơi sẽ _nhận khối"
+#~ msgid "The density of filled rows"
+#~ msgstr "Mật độ khối trong hàng được điền trước"
 
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:385
-msgid "Controls"
-msgstr "Điều khiển"
+#~ msgid ""
+#~ "The density of blocks in rows filled at the start of the game. The value "
+#~ "is between 0 (for no blocks) and 10 (for a completely filled row)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Số khối trong hàng đã điền đầy hoàn thành trước khi bắt đầu chơi. Có giá "
+#~ "trị giữa 0 (không có khối) và 10 (hàng khối hoàn thành)."
 
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:391
-msgid "Theme"
-msgstr "Sắc thái"
+#~ msgid "Whether to play sounds"
+#~ msgstr "Có nên phát âm thanh hay không"
 
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:405
-msgid "Plain"
-msgstr "Chuẩn"
+#~ msgid "Whether to play sounds."
+#~ msgstr "Có nên phát âm thanh hay không."
 
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:410
-msgid "Tango Flat"
-msgstr "Tango Phẳng"
+#~ msgid "Key press to move down."
+#~ msgstr "Nhấn phím để di chuyển xuống."
 
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:415
-msgid "Tango Shaded"
-msgstr "Tango Đổ Bóng"
+#~ msgid "Drop"
+#~ msgstr "Thả"
 
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:420
-msgid "Clean"
-msgstr "Dọn sạch"
+#~ msgid "Key press to drop."
+#~ msgstr "Nhấn phím để thả một khối."
 
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:629
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:708
-msgid "Quadrapassel Scores"
-msgstr ""
+#~ msgid "Rotate"
+#~ msgstr "Xoay"
 
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:693
-msgid ""
-"A classic game of fitting falling blocks together.\n"
-"\n"
-"Quadrapassel is a part of GNOME Games."
-msgstr ""
+#~ msgid "Key press to rotate."
+#~ msgstr "Nhấn phím để xoay."
 
-#: ../swell-foop/data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.in.h:1
-msgid "The theme to use"
-msgstr "Sắc thái cần dùng"
+#~ msgid "Pause"
+#~ msgstr "Tạm dừng"
 
-#: ../swell-foop/data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.in.h:2
-msgid "The title of the tile theme to use."
-msgstr ""
+#~ msgid "Key press to pause."
+#~ msgstr "Nhấn phím để tạm đừng."
 
-#: ../swell-foop/data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.in.h:4
-msgid "The size of the game board."
-msgstr ""
+#~ msgid "Fit falling blocks together"
+#~ msgstr "Khớp khối đang rơi xuống"
 
-#: ../swell-foop/data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.in.h:5
-msgid "Board color count"
-msgstr ""
+#~ msgid "tetris;"
+#~ msgstr "tetris;"
 
-#: ../swell-foop/data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.in.h:6
-msgid "The number of colors of tiles to use in the game."
-msgstr ""
+#~ msgid "Game Over"
+#~ msgstr "Hết lượt chơi"
 
-#: ../swell-foop/data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.in.h:7
-msgid "Zealous animation"
-msgstr ""
+#~ msgid "Lines:"
+#~ msgstr "Dòng:"
 
-#: ../swell-foop/data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.in.h:8
-msgid "Use more flashy, but slower, animations."
-msgstr ""
+#~ msgid "_Number of pre-filled rows:"
+#~ msgstr "Số các hàng được đ_iền trước:"
 
-#: ../swell-foop/data/preferences.ui.h:1
-#: ../swell-foop/data/swell-foop.desktop.in.in.h:1
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:54 ../swell-foop/src/swell-foop.vala:386
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:451
-msgid "Swell Foop"
-msgstr ""
+#~ msgid "_Density of blocks in a pre-filled row:"
+#~ msgstr "_Mật độ của các khối trong hàng được điền trước:"
 
-#: ../swell-foop/data/preferences.ui.h:3
-msgid "_Number of colors:"
-msgstr "_Số màu:"
+#~ msgid "_Preview next block"
+#~ msgstr "_Xem trước khối tiếp theo"
 
-#: ../swell-foop/data/preferences.ui.h:4
-msgid "Setup"
-msgstr "Thiết lập"
+#~ msgid "_Rotate blocks counterclockwise"
+#~ msgstr "_Xoay theo ngược chiều kim đồng hồ"
 
-#: ../swell-foop/data/preferences.ui.h:7
-msgid "_Zealous Animation"
-msgstr ""
+#~ msgid "Show _where the block will land"
+#~ msgstr "Hiện nơi sẽ _nhận khối"
 
-#: ../swell-foop/data/preferences.ui.h:8
-msgid "Operation"
-msgstr "Thao tác"
+#~ msgid "Controls"
+#~ msgstr "Điều khiển"
 
-#: ../swell-foop/data/swell-foop.desktop.in.in.h:2
-msgid "Clear the screen by removing groups of colored and shaped tiles"
-msgstr ""
+#~ msgid "Theme"
+#~ msgstr "Sắc thái"
 
-#. Label showing the number of points at the end of the game
-#: ../swell-foop/src/game-view.vala:433
-#, c-format
-msgid "%u point"
-msgid_plural "%u points"
-msgstr[0] "%u điểm"
+#~ msgid "Plain"
+#~ msgstr "Chuẩn"
 
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:121 ../swell-foop/src/swell-foop.vala:150
-msgid "Small"
-msgstr "Nhỏ"
+#~ msgid "Tango Flat"
+#~ msgstr "Tango Phẳng"
 
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:122 ../swell-foop/src/swell-foop.vala:151
-msgid "Normal"
-msgstr "Chuẩn"
+#~ msgid "Tango Shaded"
+#~ msgstr "Tango Đổ Bóng"
 
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:123 ../swell-foop/src/swell-foop.vala:152
-msgid "Large"
-msgstr "Lớn"
+#~ msgid "Clean"
+#~ msgstr "Dọn sạch"
 
-#. I left one more blank space at the end to make the score not too close to the window border
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:205
-#, c-format
-msgid "Score: %4u "
-msgstr "Điểm: %4u "
+#~ msgid "The theme to use"
+#~ msgstr "Sắc thái cần dùng"
 
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:253
-msgid "Colors"
-msgstr "Màu sắc"
+#~ msgid "_Number of colors:"
+#~ msgstr "_Số màu:"
 
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:257
-msgid "Shapes and Colors"
-msgstr ""
+#~ msgid "Setup"
+#~ msgstr "Thiết lập"
 
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:354
-msgid "Swell Foop Scores"
-msgstr ""
+#~ msgid "Operation"
+#~ msgstr "Thao tác"
 
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:389
-msgid ""
-"I want to play that game! You know, they all light-up and you click on them "
-"and they vanish!\n"
-"\n"
-"Swell Foop is a part of GNOME Games."
-msgstr ""
-"Muốn chơi trò đó ! Này, các điều quay lộn, nhấn vào thì nó biến mất !\n"
-"\n"
-"GNOME Same thuộc về Trờ chơi GNOME."
+#~ msgid "%u point"
+#~ msgid_plural "%u points"
+#~ msgstr[0] "%u điểm"
+
+#~ msgid "Small"
+#~ msgstr "Nhỏ"
+
+#~ msgid "Normal"
+#~ msgstr "Chuẩn"
+
+#~ msgid "Large"
+#~ msgstr "Lớn"
+
+#~ msgid "Score: %4u "
+#~ msgstr "Điểm: %4u "
+
+#~ msgid "Colors"
+#~ msgstr "Màu sắc"
 
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:390
-msgid "Copyright © 2009 Tim Horton"
-msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
+#~ msgid ""
+#~ "I want to play that game! You know, they all light-up and you click on "
+#~ "them and they vanish!\n"
+#~ "\n"
+#~ "Swell Foop is a part of GNOME Games."
+#~ msgstr ""
+#~ "Muốn chơi trò đó! Này, các điều quay lộn, nhấn vào thì nó biến mất!\n"
+#~ "\n"
+#~ "GNOME Same thuộc về Trờ chơi GNOME."
+
+#~ msgid "Copyright © 2009 Tim Horton"
+#~ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 
 #~ msgid "Show a hint"
 #~ msgstr "Gọi ý"
@@ -4599,7 +3666,7 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ "Aisleriot cannot load the file “%s”. Please check your Aisleriot "
 #~ "installation."
 #~ msgstr ""
-#~ "Aisleriot không thể nạp tập tin « %s ». Hãy kiểm tra lại bản cài đặt "
+#~ "Aisleriot không thể nạp tập tin “%s”. Hãy kiểm tra lại bản cài đặt "
 #~ "Aisleriot."
 
 #~ msgid "Aisleriot cannot find the last game you played."
@@ -4630,14 +3697,14 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ msgstr "Không thể hiển thị liên kết"
 
 #~ msgid "Help file \"%s.%s\" not found"
-#~ msgstr "Không tìm thấy tập tin trợ giúp « %s.%s »"
+#~ msgstr "Không tìm thấy tập tin trợ giúp “%s.%s”"
 
 #~ msgid "Error"
 #~ msgstr "Lỗi"
 
 #~| msgid "Could not show help for \"%s\""
 #~ msgid "Could not show help for “%s”"
-#~ msgstr "Không thể hiển thị trợ giúp về « %s »"
+#~ msgstr "Không thể hiển thị trợ giúp về “%s”"
 
 #~ msgid "Could not show Aisleriot help"
 #~ msgstr "Không thể hiển thị trợ giúp về Aisleriot"
@@ -5189,9 +4256,6 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ msgid "There are no more moves"
 #~ msgstr "Hết lượt"
 
-#~ msgid "Card games:"
-#~ msgstr "Trò chơi quân bài:"
-
 #~ msgid "Card themes:"
 #~ msgstr "Sắc thái quân bài:"
 
@@ -5217,11 +4281,11 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 
 #~| msgid "Play \"%s\""
 #~ msgid "Play “%s”"
-#~ msgstr "Chơi « %s »"
+#~ msgstr "Chơi “%s”"
 
 #~| msgid "Display cards with \"%s\" card theme"
 #~ msgid "Display cards with “%s” card theme"
-#~ msgstr "Hiển thị quân bài theo sắc thái quân bài « %s »"
+#~ msgstr "Hiển thị quân bài theo sắc thái quân bài “%s”"
 
 #~| msgid "%d"
 #~ msgctxt "score"
@@ -5244,7 +4308,7 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ msgstr "Điều _khiển"
 
 #~ msgid "_Select Game..."
-#~ msgstr "_Chọn trò chơi..."
+#~ msgstr "_Chọn trò chơi…"
 
 #~ msgid "Play a different game"
 #~ msgstr "Chơi trò chơi khác"
@@ -5265,7 +4329,7 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ msgstr "Xem trợ giúp cho Aisleriot"
 
 #~ msgid "Install card themes…"
-#~ msgstr "Cài đặt sắc thái quân bài..."
+#~ msgstr "Cài đặt sắc thái quân bài…"
 
 #~ msgid "Install new card themes from the distribution packages repositories"
 #~ msgstr "Cài đặt các sắc thái quân bài từ kho phát hành gói"
@@ -5281,9 +4345,6 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ msgid "Show or hide statusbar"
 #~ msgstr "Hiển thị hay ẩn thanh trạng thái"
 
-#~ msgid "_Click to Move"
-#~ msgstr "_Nhắp để di chuyển"
-
 #~ msgid "Pick up and drop cards by clicking"
 #~ msgstr "Lấy và thả bài bằng cách nhấn vào"
 
@@ -5304,7 +4365,7 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 
 #~| msgid "Cannot start the game \"%s\""
 #~ msgid "Cannot start the game “%s”"
-#~ msgstr "Không thể khởi chạy lượt chơi « %s »"
+#~ msgstr "Không thể khởi chạy lượt chơi “%s”"
 
 #~ msgid "Base Card: Ace"
 #~ msgstr "Bài cơ bản: Át"
@@ -5316,7 +4377,7 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ msgstr "Bài cơ bản: Vua"
 
 #~ msgid "Base Card: Queen"
-#~ msgstr "Bài cơ bản: Đam"
+#~ msgstr "Bài cơ bản: Hậu"
 
 #~ msgid "Base Card: ~a"
 #~ msgstr "Bài cơ bản: ~a"
@@ -5409,7 +4470,7 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ msgstr "Bạn đã đọc tập tin trợ giúp chưa?"
 
 #~ msgid "I could sure use a backrub right about now..."
-#~ msgstr "Có thể khẳng định là cần ai xoa bóp lưng tôi ngay bây giờ..."
+#~ msgstr "Có thể khẳng định là cần ai xoa bóp lưng tôi ngay bây giờ…"
 
 #~ msgid "If you're ever lost and alone in the woods, hug a tree"
 #~ msgstr "Nếu bạn từng lạc và cô đơn trong rừng, hãy ôm một cây"
@@ -5423,7 +4484,7 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ msgstr "Hãy nhìn cả hai phía trước khi bạn đi qua đường"
 
 #~ msgid "Monitors won't give you Vitamin D -- but sunlight will..."
-#~ msgstr "Màn hình sẽ không cho bạn Vitamin D -- mà là ánh mặt trời..."
+#~ msgstr "Màn hình sẽ không cho bạn Vitamin D -- mà là ánh mặt trời…"
 
 #~ msgid "Never blow in a dog's ear"
 #~ msgstr "Đừng bao giờ thổi vào tai chó"
@@ -5521,7 +4582,7 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ msgstr "Chuyển ~a ra bảng"
 
 #~ msgid "Bug! make-hint called on false move."
-#~ msgstr "Lỗi ! make-hint (tạo lời gợi ý) được gọi về lượt sai"
+#~ msgstr "Lỗi! make-hint (tạo lời gợi ý) được gọi về lượt sai"
 
 #~ msgid "Deal a card from stock"
 #~ msgstr "Nhận một lá bài từ kho"
@@ -5666,9 +4727,6 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ msgid "Try moving card piles around"
 #~ msgstr "Cố trao đổi chồng bài"
 
-#~ msgid "Two Suits"
-#~ msgstr "Bộ hai"
-
 #~ msgid "Allow temporary spots use"
 #~ msgstr "Cho pháp sử dụng nơi tạm thời"
 
@@ -5821,9 +4879,6 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ msgid "Blackjack rule set to use"
 #~ msgstr "Bộ luật chơi Quân đen cần dùng"
 
-#~ msgid "Would you like insurance?"
-#~ msgstr "Bạn có muốn bảo hiểm không?"
-
 #~| msgid ""
 #~| "Insurance is a side wager of 50%% of the original wager that the dealer "
 #~| "has a natural 21 (aka blackjack) that is offered when the dealer's face "
@@ -5990,7 +5045,7 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ "Quân đen thuộc về Trờ chơi GNOME."
 
 #~ msgid "Computing basic strategy..."
-#~ msgstr "Đang tính chiến lược cơ bản..."
+#~ msgstr "Đang tính chiến lược cơ bản…"
 
 #~ msgid "Bust"
 #~ msgstr "Hết"
@@ -6044,7 +5099,7 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ msgstr "Phòng hiện có : %s"
 
 #~ msgid "You've joined room \"%s\"."
-#~ msgstr "Bạn đã vào phòng « %s »."
+#~ msgstr "Bạn đã vào phòng “%s”."
 
 #~ msgid "Error joining room: %s"
 #~ msgstr "Lỗi vào phòng: %s"
@@ -6059,10 +5114,10 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ msgstr "Bạn không có quyền trò chuyện ở đây."
 
 #~ msgid "No private chatting at a table!"
-#~ msgstr "Không cho phép trò chuyện riêng ở bảng !"
+#~ msgstr "Không cho phép trò chuyện riêng ở bảng!"
 
 #~ msgid "That player isn't in the room!"
-#~ msgstr "Người chơi đó không phải trong phòng !"
+#~ msgstr "Người chơi đó không phải trong phòng!"
 
 #~ msgid "There was an error sending the chat."
 #~ msgstr "Gặp lỗi khi gửi trò chuyện."
@@ -6130,9 +5185,6 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ msgid "--> Table"
 #~ msgstr "-> Bảng"
 
-#~ msgid "Playing"
-#~ msgstr "Đang chơi"
-
 #~ msgid "<-- Table"
 #~ msgstr "<- Bảng"
 
@@ -6217,7 +5269,7 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ msgstr "Kết nối"
 
 #~ msgid "Wizard"
-#~ msgstr "Thầy phù thuỷ"
+#~ msgstr "Thầy phù thủy"
 
 #~ msgid "Deity"
 #~ msgstr "Vị thần"
@@ -6226,7 +5278,7 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ msgstr "Lính gác"
 
 #~ msgid "Captain"
-#~ msgstr "Đại uý"
+#~ msgstr "Đại úy"
 
 #~ msgid "Angel"
 #~ msgstr "Thiên thần"
@@ -6253,7 +5305,7 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ msgstr "Người trinh sát"
 
 #~ msgid "Lieutenant"
-#~ msgstr "Trung uý"
+#~ msgstr "Trung úy"
 
 #~ msgid "Stalker"
 #~ msgstr "Người đi oai vệ"
@@ -6289,42 +5341,40 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ "khác"
 
 #~ msgid "/table <message> .......... Message to your table"
-#~ msgstr "/table <thông_điệp> .......... Gửi thông điệp cho bảng của bạn"
+#~ msgstr "/table <thông_điệp> ………. Gửi thông điệp cho bảng của bạn"
 
 #~ msgid "/wall <message> ........... Admin command"
-#~ msgstr "/wall <thông_điệp> ........... Lệnh quản trị"
+#~ msgstr "/wall <thông_điệp> ……….. Lệnh quản trị"
 
 #~ msgid "/beep <username> .......... Beep a player"
-#~ msgstr "/beep <tên_người_dùng> .......... Kêu bíp tới người dùng khác"
+#~ msgstr "/beep <tên_người_dùng> ………. Kêu bíp tới người dùng khác"
 
 #~ msgid "/help ..................... Get help"
-#~ msgstr "/help ..................... Được trợ giúp"
+#~ msgstr "/help ………………… Được trợ giúp"
 
 #~ msgid "/friends .................. List your friends"
-#~ msgstr "/friends .................. Liệt kê bạn bè"
+#~ msgstr "/friends ……………… Liệt kê bạn bè"
 
 #~ msgid "/ignore ................... List people you're ignoring"
-#~ msgstr "/ignore ................... Liệt kê các người bạn lờ đi"
+#~ msgstr "/ignore ………………. Liệt kê các người bạn lờ đi"
 
 #~ msgid "/kick <username> .......... Kick a player from the room"
-#~ msgstr "/kick <tên_người_dùng> .......... Đá người chơi khác ra phòng này"
+#~ msgstr "/kick <tên_người_dùng> ………. Đá người chơi khác ra phòng này"
 
 #~ msgid ""
 #~ "/gag <username> ........... Gag a player to prevent them from talking"
 #~ msgstr ""
-#~ "/gag <tên_người_dùng> ........... Câm người dùng khác để ngăn cản họ nói "
-#~ "gì"
+#~ "/gag <tên_người_dùng> ……….. Câm người dùng khác để ngăn cản họ nói gì"
 
 #~ msgid ""
 #~ "/ungag <username> ......... Reverse the gag operation to allow a player "
 #~ "to talk"
 #~ msgstr ""
-#~ "/ungag <tên_người_dùng> ......... Hủy thao tác câm để cho phép người dùng "
-#~ "khác nói lại"
+#~ "/ungag <tên_người_dùng> ……… Hủy thao tác câm để cho phép người dùng khác "
+#~ "nói lại"
 
 #~ msgid "/ban <username> ........... Ban a player from the server"
-#~ msgstr ""
-#~ "/ban <tên_người_dùng> ........... Cấm người dùng khác ra máy phục vụ này"
+#~ msgstr "/ban <tên_người_dùng> ……….. Cấm người dùng khác ra máy phục vụ này"
 
 #~ msgid "You have received an unknown message from %s."
 #~ msgstr "Bạn đã nhận một thông điệp không rõ từ %s."
@@ -6354,7 +5404,7 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ msgstr "-------------"
 
 #~ msgid "/me <action> .............. Send an action"
-#~ msgstr "/me <hành_động> .............. Gửi một hành động"
+#~ msgstr "/me <hành_động> ………….. Gửi một hành động"
 
 #~ msgid "Added %s to your friends list."
 #~ msgstr "Đã thêm %s vào danh sách bạn bè của bạn."
@@ -6398,9 +5448,6 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ msgid "Launch failed"
 #~ msgstr "Lỗi khởi chạy"
 
-#~ msgid "You can only play one game at a time."
-#~ msgstr "Bạn chỉ có khả năng chơi một lượt chơi mỗi lần."
-
 #~ msgid "Game Error"
 #~ msgstr "Lỗi trò chơi"
 
@@ -6431,9 +5478,6 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ "Bạn cần phải khởi chạy trực tiếp ứng dụng\n"
 #~ "khách GGZ để có khả năng chơi trò này."
 
-#~ msgid "About"
-#~ msgstr "Giới thiệu"
-
 #~ msgid "Message of the Day"
 #~ msgstr "Thông điệp của Hôm nay"
 
@@ -6636,18 +5680,12 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ msgid "Computer"
 #~ msgstr "Máy tính"
 
-#~ msgid "Open"
-#~ msgstr "Mở"
-
 #~ msgid "Reserved for"
 #~ msgstr "Dành riêng cho"
 
 #~ msgid "Launch"
 #~ msgstr "Khởi chạy"
 
-#~ msgid "Are you sure you want to quit?"
-#~ msgstr "Bạn có chắc muốn thoát không?"
-
 #~ msgid "Quit?"
 #~ msgstr "Thoát?"
 
@@ -6756,9 +5794,6 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ msgid "MOTD"
 #~ msgstr "MOTD"
 
-#~ msgid "Help"
-#~ msgstr "Trợ giúp"
-
 #~ msgid "Contents"
 #~ msgstr "Nội dung"
 
@@ -6841,7 +5876,7 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ msgstr "Quốc gia:"
 
 #~ msgid "Comments, Hobbies, Etc."
-#~ msgstr "Bình luận, sở thích..."
+#~ msgstr "Bình luận, sở thích…"
 
 #~ msgid "Single Click Room Entry"
 #~ msgstr "Nhấn đơn vào phòng"
@@ -6862,22 +5897,22 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ msgstr "Chọn phông"
 
 #~ msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
-#~ msgstr "%s: tùy chọn « %s » là mơ hồ\n"
+#~ msgstr "%s: tùy chọn “%s” là mơ hồ\n"
 
 #~ msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
-#~ msgstr "%s: tùy chọn « --%s » không cho phép đối số\n"
+#~ msgstr "%s: tùy chọn “--%s” không cho phép đối số\n"
 
 #~ msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
-#~ msgstr "%s: tùy chọn « %c%s » không cho phép đối số\n"
+#~ msgstr "%s: tùy chọn “%c%s” không cho phép đối số\n"
 
 #~ msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
-#~ msgstr "%s: tùy chọn « %s » cần thiết đối số\n"
+#~ msgstr "%s: tùy chọn “%s” cần thiết đối số\n"
 
 #~ msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
-#~ msgstr "%s: không nhận diện tùy chọn « --%s »\n"
+#~ msgstr "%s: không nhận diện tùy chọn “--%s”\n"
 
 #~ msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
-#~ msgstr "%s: không nhận diện tùy chọn « %c%s »\n"
+#~ msgstr "%s: không nhận diện tùy chọn “%c%s”\n"
 
 #~ msgid "%s: illegal option -- %c\n"
 #~ msgstr "%s: tùy chọn không được phép -- %c\n"
@@ -6889,10 +5924,10 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ msgstr "%s: tùy chọn cần thiết đối số -- %c\n"
 
 #~ msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
-#~ msgstr "%s: tùy chọn « -W %s » là mơ hồ\n"
+#~ msgstr "%s: tùy chọn “-W %s” là mơ hồ\n"
 
 #~ msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
-#~ msgstr "%s: tùy chọn « -W %s » không cho phép đối số\n"
+#~ msgstr "%s: tùy chọn “-W %s” không cho phép đối số\n"
 
 #~ msgid "A flag to allow remote players to watch new games"
 #~ msgstr "Cờ cho phép người chơi ở xa theo dõi các trò chơi mới"
@@ -6925,8 +5960,8 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ "The format to display moves in, can be either 'human' (human readable), "
 #~ "'lan' (long algebraic notation) or 'san' (standard algebraic notation)"
 #~ msgstr ""
-#~ "Định dạng hiển thị các nước đi, có thể là 'human' (dễ đọc), 'lan' (ký "
-#~ "hiệu đại số dài) hoặc 'san' (ký hiệu đại số chuẩn)"
+#~ "Định dạng hiển thị các nước đi, có thể là “human” (dễ đọc), “lan” (ký "
+#~ "hiệu đại số dài) hoặc “san” (ký hiệu đại số chuẩn)"
 
 #~ msgid ""
 #~ "The side of the board that is in the foreground, either 'white', 'black', "
@@ -7015,9 +6050,6 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ msgid "Leave _Fullscreen"
 #~ msgstr "Ra khỏi toàn màn hình"
 
-#~ msgid "Load a saved game"
-#~ msgstr "Nạp lượt chơi đã lưu"
-
 #~ msgid "Logs"
 #~ msgstr "Bản ghi"
 
@@ -7103,13 +6135,13 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ msgstr "Quân đam"
 
 #~ msgid "chess-piece|Knight"
-#~ msgstr "Quân cờ đầu ngựa"
+#~ msgstr "Quân cờ mã"
 
 #~ msgid "chess-piece|Rook"
-#~ msgstr "Quân cờ tháp"
+#~ msgstr "Quân cờ xe"
 
 #~ msgid "chess-piece|Bishop"
-#~ msgstr "Quân giám mục"
+#~ msgstr "Quân tượng"
 
 #~ msgid "Chess - *%(game_name)s"
 #~ msgstr "Chơi cờ - *%(game_name)s"
@@ -7143,7 +6175,7 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ "đợi, bạn chỉ có thể chơi cờ ở chế độ hai chiều (2D)."
 
 #~ msgid "Unable to claim draw"
-#~ msgstr "Không thể yêu cầu hoà"
+#~ msgstr "Không thể yêu cầu hòa"
 
 #~ msgid ""
 #~ "You may claim a draw when:\n"
@@ -7152,9 +6184,9 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ "b) Fifty moves have occurred where no pawn has moved and no piece has "
 #~ "been captured (50 move rule)"
 #~ msgstr ""
-#~ "Bạn có quyền yêu cầu hoà khi:\n"
-#~ " • bảng ở cùng một tình trạng ba lần (lặp lại ba lần)\n"
-#~ " • sau 50 lượt, không có con tốt đã đổi chỗ, và không có quân cờ bị bắt "
+#~ "Bạn có quyền yêu cầu hòa khi:\n"
+#~ " * bảng ở cùng một tình trạng ba lần (lặp lại ba lần)\n"
+#~ " * sau 50 lượt, không có con tốt đã đổi chỗ, và không có quân cờ bị bắt "
 #~ "(quy tắc 50 lượt)."
 
 #~ msgid "No Python OpenGL support"
@@ -7169,14 +6201,6 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ msgid "No comment"
 #~ msgstr "Không ghi chú"
 
-#~| msgid "%(move)s White castles long"
-#~ msgid "White castles long"
-#~ msgstr "Trắng nhập thành dài"
-
-#~| msgid "%(move)s Black castles long"
-#~ msgid "Black castles long"
-#~ msgstr "Đen nhập thành dài"
-
 #~| msgid "%(move)s White castles short"
 #~ msgid "White castles short"
 #~ msgstr "Trắng nhập thành ngắn"
@@ -7218,7 +6242,7 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ msgstr "Bị ngắt kết nối"
 
 #~ msgid "New profile..."
-#~ msgstr "Hồ sơ mới..."
+#~ msgstr "Hồ sơ mới…"
 
 #~ msgid "Table"
 #~ msgstr "Bảng"
@@ -7309,7 +6333,7 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ msgstr "K"
 
 #~ msgid "'%(name)s' in '%(game)s'"
-#~ msgstr "'%(name)s' trong '%(game)s'"
+#~ msgstr "“%(name)s” trong “%(game)s”"
 
 #~ msgid "Application Log"
 #~ msgstr "Bản ghi Ứng dụng"
@@ -7326,8 +6350,7 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ "glChess has crashed. Please report this bug to http://bugzilla.gnome.org\n";
 #~ "Debug output:"
 #~ msgstr ""
-#~ "glChess đã sụp đổ. Hãy thông báo lỗi này ở « http://bugzilla.gnome.org "
-#~ "».\n"
+#~ "glChess đã sụp đổ. Hãy thông báo lỗi này ở “http://bugzilla.gnome.org”.\n";
 #~ "Kết xuất gỡ lỗi:"
 
 #~ msgid "glChess"
@@ -7418,7 +6441,7 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ msgstr "Bật đo ván"
 
 #~ msgid "Enable splats. Play a sound and show a \"Splat!\" on the screen."
-#~ msgstr "Bật đo ván. Phát âm thanh và hiển thị « Bị đo ván! » trên màn hình."
+#~ msgstr "Bật đo ván. Phát âm thanh và hiển thị “Bị đo ván!” trên màn hình."
 
 #~ msgid ""
 #~ "The name of the key used to hold still. The name is a standard X key name."
@@ -7612,10 +6635,10 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ msgstr "<b><span size=\"large\">_Lượt chơi đã lưu</span></b>"
 
 #~ msgid "Clear _Others"
-#~ msgstr "Xoá trống các điều khác"
+#~ msgstr "Xóa trống các điều khác"
 
 #~ msgid "_Clear Tracker"
-#~ msgstr "_Xoá trống bộ theo dõi"
+#~ msgstr "_Xóa trống bộ theo dõi"
 
 #~ msgid "_Trackers"
 #~ msgstr "Bộ _theo dõi"
@@ -7689,10 +6712,10 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ msgstr "_Sửa"
 
 #~ msgid "Clear entries you've filled in"
-#~ msgstr "Xoá trống các mục đã điền"
+#~ msgstr "Xóa trống các mục đã điền"
 
 #~ msgid "Clear notes and hints"
-#~ msgstr "Xoá trống các ghi chú và góp ý"
+#~ msgstr "Xóa trống các ghi chú và góp ý"
 
 #~ msgid "No Tracker"
 #~ msgstr "Không bộ theo dõi"
@@ -7704,7 +6727,7 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ msgstr "Tạo ra các câu đố mới"
 
 #~ msgid "Entering custom grid..."
-#~ msgstr "Đang gõ lưới riêng..."
+#~ msgstr "Đang gõ lưới riêng…"
 
 #~ msgid "You used the auto-fill %(n)s time"
 #~ msgid_plural "You used the auto-fill %(n)s times"
@@ -7714,10 +6737,10 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ msgstr "Đang chơi câu đố %(difficulty)s."
 
 #~ msgid "_Clear Others"
-#~ msgstr "_Xoá trống các điều khác"
+#~ msgstr "_Xóa trống các điều khác"
 
 #~ msgid "Clear all moves not tracked by selected tracker."
-#~ msgstr "Xoá trống các lượt không được theo dõi bởi bộ theo dõi đã chọn."
+#~ msgstr "Xóa trống các lượt không được theo dõi bởi bộ theo dõi đã chọn."
 
 #~ msgid "Print Sudoku"
 #~ msgid_plural "Print Sudokus"
@@ -7733,7 +6756,7 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ msgstr "câu đố %(level)s"
 
 #~ msgid "Working..."
-#~ msgstr "Đang làm..."
+#~ msgstr "Đang làm…"
 
 #~ msgid "Stopped"
 #~ msgstr "Bị dừng"
@@ -7799,13 +6822,13 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ msgstr "Nhắp vào hộp, bất cứ hộp nào"
 
 #~ msgid "Maybe they're all mines ..."
-#~ msgstr "Có lẽ mọi hộp là mìn ..."
+#~ msgstr "Có lẽ mọi hộp là mìn …"
 
 #~ msgid "Custom Size"
 #~ msgstr "Cỡ tự chọn"
 
 #~ msgid "_Use \"Too many flags\" warning"
-#~ msgstr "Dùng cảnh báo « Quá nhiề_u cờ »"
+#~ msgstr "Dùng cảnh báo “Quá nhiề_u cờ”"
 
 #~ msgid "Width of grid"
 #~ msgstr "Độ rộng lưới"
@@ -8016,7 +7039,7 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 
 #~| msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
 #~ msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
-#~ msgstr "Không nhận ra tập tin môi trường Phiên bản « %s »"
+#~ msgstr "Không nhận ra tập tin môi trường Phiên bản “%s”"
 
 #~| msgid "_Settings"
 #~ msgid "Starting %s"
@@ -8027,18 +7050,18 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 
 #~| msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
 #~ msgid "Unrecognized launch option: %d"
-#~ msgstr "Không nhận ra tuỳ chọn khởi chạy: %d"
+#~ msgstr "Không nhận ra tùy chọn khởi chạy: %d"
 
 #~ msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
 #~ msgstr ""
-#~ "Không thể gửi địa chỉ URI của tài liệu cho một mục nhập môi trường « "
-#~ "Type=Link » (Kiểu=Liên kết)"
+#~ "Không thể gửi địa chỉ URI của tài liệu cho một mục nhập môi trường "
+#~ "“Type=Link” (Kiểu=Liên kết)"
 
 #~ msgid "Not a launchable item"
 #~ msgstr "Không phải một mục có thể khởi chạy được"
 
 #~ msgid "Disable connection to session manager"
-#~ msgstr "Tắt kết nối đến trình quản lý buổi hợp"
+#~ msgstr "Tắt kết nối đến trình quản lý phiên làm việc"
 
 #~| msgid "Set game configuration"
 #~ msgid "Specify file containing saved configuration"
@@ -8048,16 +7071,16 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ msgstr "TẬP TIN"
 
 #~ msgid "Specify session management ID"
-#~ msgstr "Xác định mã số quản lý buổi hợp"
+#~ msgstr "Xác định mã số quản lý phiên làm việc"
 
 #~ msgid "ID"
 #~ msgstr "Mã số"
 
 #~ msgid "Session management options:"
-#~ msgstr "Tuỳ chọn quản lý buổi hợp:"
+#~ msgstr "Tùy chọn quản lý phiên làm việc:"
 
 #~ msgid "Show session management options"
-#~ msgstr "Hiển thị các tuỳ chọn về chức năng quản lý buổi hợp"
+#~ msgstr "Hiển thị các tùy chọn về chức năng quản lý phiên làm việc"
 
 #~ msgid "Player Chat"
 #~ msgstr "Trò chuyện người chơi"
@@ -8205,9 +7228,6 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ msgid "The vertical alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)"
 #~ msgstr "Canh dọc, từ 0 (trên) đến 1 (dưới)"
 
-#~ msgid "_Cancel"
-#~ msgstr "_Thôi"
-
 #~ msgid "_Close"
 #~ msgstr "Đón_g"
 
@@ -8230,7 +7250,7 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ "Please check that Mahjongg is installed correctly."
 #~ msgstr ""
 #~ "Không vẽ được tập tin:\n"
-#~ "« %s »\n"
+#~ "“%s”\n"
 #~ "\n"
 #~ "Hãy kiểm tra lại bản cài đặt Mạt chược."
 
@@ -8319,7 +7339,7 @@ msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
 #~ msgstr "Sắc thái cho Same của Gnome"
 
 #~ msgid "_Theme..."
-#~ msgstr "_Sắc thái..."
+#~ msgstr "_Sắc thái…"
 
 #~ msgid "No theme data was found."
 #~ msgstr "Không tìm thấy dữ liệu sắc thái."[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]