[metacity] Updated Polish translationcommit def68f9422a58bf12cae7560235a76c3bd7371d4
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Sat Jun 14 16:29:43 2014 +0200

    Updated Polish translation

 po/pl.po |  184 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------
 1 files changed, 113 insertions(+), 71 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 08a93cd..8107ee5 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -15,8 +15,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: metacity\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-06-05 16:54+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-06-05 16:55+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-06-14 16:28+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-06-14 16:29+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -215,7 +215,7 @@ msgstr "Pozioma maksymalizacja okna"
 msgid "Bell event"
 msgstr "Zdarzenie sygnału dźwiękowego"
 
-#: ../src/core/core.c:204
+#: ../src/core/core.c:205
 #, c-format
 msgid "Unknown window information request: %d"
 msgstr "Żądanie nieznanej informacji okna: %d"
@@ -342,7 +342,7 @@ msgstr ""
 msgid "Failed to restart: %s\n"
 msgstr "Ponowne uruchomienie się nie powiodło: %s\n"
 
-#: ../src/core/prefs.c:878
+#: ../src/core/prefs.c:894
 msgid ""
 "Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
 "behave properly.\n"
@@ -350,12 +350,12 @@ msgstr ""
 "Obejścia dla błędnie działających programów są wyłączone. Niektóre z nich "
 "mogą się zachowywać w sposób nieprzewidywalny.\n"
 
-#: ../src/core/prefs.c:947
+#: ../src/core/prefs.c:962
 #, c-format
 msgid "Could not parse font description \"%s\" from GSettings key %s\n"
 msgstr "Nie można przetworzyć opisu czcionki \"%s\" z klucza GSettings %s\n"
 
-#: ../src/core/prefs.c:1013
+#: ../src/core/prefs.c:1028
 #, c-format
 msgid ""
 "\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
@@ -364,7 +364,7 @@ msgstr ""
 "Wartość \"%s\", odnaleziona w bazie danych konfiguracji nie opisuje "
 "prawidłowo modyfikatora przycisku myszy\n"
 
-#: ../src/core/prefs.c:1492
+#: ../src/core/prefs.c:1513
 #, c-format
 msgid ""
 "\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
@@ -373,7 +373,7 @@ msgstr ""
 "Wartość \"%s\", odnaleziona w bazie danych konfiguracji nie opisuje "
 "prawidłowo skrótu klawiszowego \"%s\"\n"
 
-#: ../src/core/prefs.c:1599
+#: ../src/core/prefs.c:1620
 #, c-format
 msgid "Workspace %d"
 msgstr "Obszar roboczy %d"
@@ -405,7 +405,7 @@ msgstr ""
 msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
 msgstr "Na podekranie %d ekranu \"%s\" działa już menedżer okien\n"
 
-#: ../src/core/screen.c:673
+#: ../src/core/screen.c:676
 #, c-format
 msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
 msgstr "Nie można zwolnić podekranu %d ekranu \"%s\"\n"
@@ -512,7 +512,7 @@ msgid "Metacity"
 msgstr "Metacity"
 
 #. first time through
-#: ../src/core/window.c:5695
+#: ../src/core/window.c:5771
 #, c-format
 msgid ""
 "Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
@@ -528,7 +528,7 @@ msgstr ""
 #. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
 #. * about these apps but make them work.
 #.
-#: ../src/core/window.c:6260
+#: ../src/core/window.c:6336
 #, c-format
 msgid ""
 "Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size "
@@ -632,6 +632,46 @@ msgstr ""
 "normalną pracę, która w innym wypadku byłaby niemożliwa. Ramki skalowania "
 "okien będą jednak wyłączone po włączeniu technologii wspierających."
 
+#: ../src/org.gnome.metacity.gschema.xml.in.h:5
+msgid "Enable edge tiling when dropping windows on screen edges"
+msgstr ""
+"Włączenie kafelkowania przy krawędziach podczas przenoszenia okien do "
+"krawędzi ekranu"
+
+#: ../src/org.gnome.metacity.gschema.xml.in.h:6
+msgid ""
+"If enabled, dropping windows on vertical screen edges maximizes them "
+"vertically and resizes them horizontally to cover half of the available "
+"area. Dropping windows on the top screen edge maximizes them completely."
+msgstr ""
+"Jeśli jest włączone, to przeniesienie okien do pionowych krawędzi ekranu "
+"spowoduje ich maksymalizację w pionie i zmianę rozmiaru w poziomie, aby "
+"pokryć połowę dostępnego obszaru. Przeniesienie okien na górną krawędź "
+"ekranu spowoduje ich całkowitą maksymalizację."
+
+#: ../src/org.gnome.metacity.gschema.xml.in.h:7
+msgid "Window placement behavior"
+msgstr "Zachowanie podczas rozmieszczania okien"
+
+#: ../src/org.gnome.metacity.gschema.xml.in.h:8
+msgid ""
+"Metacity's default window-placement behavior is smart (first-fit), similar "
+"to behaviors in some other window managers. It will try to tile windows so "
+"that they do not overlap. Set this option to \"smart\" for this behavior. "
+"This option can be set to \"center\" to place new windows in the centers of "
+"their workspaces, \"origin\" for the upper-left corners of the workspaces, "
+"or \"random\" to place new windows at random locations within their "
+"workspaces."
+msgstr ""
+"Domyślnym zachowaniem podczas rozmieszczania okien jest rozmieszczanie "
+"inteligentne, podobne do zachowania niektórych innych menedżerów okien. W "
+"ten sposób menedżer Metacity będzie próbował układać okna tak, aby się nie "
+"pokrywały. Ustawienie na wartość \"smart\" spowoduje użycie tego zachowania. "
+"Ustawienie na wartość \"center\" spowoduje umieszczanie nowych okien na "
+"środku obszaru roboczego, wartość \"origin\" spowoduje umieszczanie w lewym "
+"górnym rogu, a wartość \"random\" spowoduje umieszczanie nowych okien w "
+"losowych miejscach obszaru roboczego."
+
 #: ../src/tools/metacity-message.c:176
 #, c-format
 msgid "Usage: %s\n"
@@ -917,12 +957,12 @@ msgstr ""
 msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
 msgstr "Rozmiar ramki nie określa liczby przycisków"
 
-#: ../src/ui/theme.c:1050
+#: ../src/ui/theme.c:1051
 #, c-format
 msgid "Gradients should have at least two colors"
 msgstr "Gradienty powinny się składać co najmniej z dwóch kolorów"
 
-#: ../src/ui/theme.c:1221
+#: ../src/ui/theme.c:1222
 #, c-format
 msgid ""
 "GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
@@ -932,7 +972,7 @@ msgstr ""
 "kwadratowych, np. gtk:fg[NORMAL], gdzie NORMAL jest nazwą stanu; nie można "
 "przetworzyć \"%s\""
 
-#: ../src/ui/theme.c:1235
+#: ../src/ui/theme.c:1236
 #, c-format
 msgid ""
 "GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
@@ -942,17 +982,17 @@ msgstr ""
 "nawias kwadratowy, np. gtk:fg[NORMAL], gdzie NORMAL jest nazwą stanu; nie "
 "można przetworzyć \"%s\""
 
-#: ../src/ui/theme.c:1246
+#: ../src/ui/theme.c:1247
 #, c-format
 msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
 msgstr "Niezrozumiały stan \"%s\" w specyfikacji koloru"
 
-#: ../src/ui/theme.c:1259
+#: ../src/ui/theme.c:1260
 #, c-format
 msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
 msgstr "Niezrozumiała definicja koloru \"%s\" w specyfikacji koloru"
 
-#: ../src/ui/theme.c:1288
+#: ../src/ui/theme.c:1289
 #, c-format
 msgid ""
 "Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
@@ -961,18 +1001,18 @@ msgstr ""
 "Formatem przenikania jest \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" nie "
 "pasuje do formatu"
 
-#: ../src/ui/theme.c:1299
+#: ../src/ui/theme.c:1300
 #, c-format
 msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
 msgstr "Nie można przetworzyć wartości alfa \"%s\" w przenikającym kolorze"
 
-#: ../src/ui/theme.c:1309
+#: ../src/ui/theme.c:1310
 #, c-format
 msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
 msgstr ""
 "Wartość alfa \"%s\" w przenikającym kolorze nie zawiera się między 0,0 i 1,0"
 
-#: ../src/ui/theme.c:1356
+#: ../src/ui/theme.c:1357
 #, c-format
 msgid ""
 "Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
@@ -980,29 +1020,29 @@ msgstr ""
 "Formatem przenikania jest \"shade/base_color/factor\", \"%s\" nie pasuje do "
 "formatu"
 
-#: ../src/ui/theme.c:1367
+#: ../src/ui/theme.c:1368
 #, c-format
 msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
 msgstr ""
 "Nie można przetworzyć współczynnika przenikania \"%s\" w przenikającym "
 "kolorze"
 
-#: ../src/ui/theme.c:1377
+#: ../src/ui/theme.c:1378
 #, c-format
 msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
 msgstr "Współczynnik przenikania \"%s\" w przenikającym kolorze jest ujemny"
 
-#: ../src/ui/theme.c:1406
+#: ../src/ui/theme.c:1407
 #, c-format
 msgid "Could not parse color \"%s\""
 msgstr "Nie można przetworzyć koloru \"%s\""
 
-#: ../src/ui/theme.c:1696
+#: ../src/ui/theme.c:1697
 #, c-format
 msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
 msgstr "Wyrażenie określające współrzędne zawiera niedozwolony znak \"%s\""
 
-#: ../src/ui/theme.c:1723
+#: ../src/ui/theme.c:1724
 #, c-format
 msgid ""
 "Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
@@ -1011,14 +1051,14 @@ msgstr ""
 "Wyrażenie określające współrzędne zawiera liczbę zmiennoprzecinkową \"%s\", "
 "której nie można przetworzyć"
 
-#: ../src/ui/theme.c:1737
+#: ../src/ui/theme.c:1738
 #, c-format
 msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
 msgstr ""
 "Wyrażenie określające współrzędne zawiera liczbę całkowitą \"%s\", której "
 "nie można przetworzyć"
 
-#: ../src/ui/theme.c:1859
+#: ../src/ui/theme.c:1860
 #, c-format
 msgid ""
 "Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
@@ -1027,18 +1067,18 @@ msgstr ""
 "Wyrażenie określające współrzędne zawiera nieznany operator na początku "
 "tekstu: \"%s\""
 
-#: ../src/ui/theme.c:1916
+#: ../src/ui/theme.c:1917
 #, c-format
 msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
 msgstr ""
 "Wyrażenie określające współrzędne jest puste lub nie można go rozpoznać"
 
-#: ../src/ui/theme.c:2027 ../src/ui/theme.c:2037 ../src/ui/theme.c:2071
+#: ../src/ui/theme.c:2028 ../src/ui/theme.c:2038 ../src/ui/theme.c:2072
 #, c-format
 msgid "Coordinate expression results in division by zero"
 msgstr "Wyrażenie opisujące położenie zawiera dzielenie przez zero"
 
-#: ../src/ui/theme.c:2079
+#: ../src/ui/theme.c:2080
 #, c-format
 msgid ""
 "Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
@@ -1046,7 +1086,7 @@ msgstr ""
 "Wyrażenie opisujące położenie używa operatora dzielenia modulo z liczbą "
 "zmiennoprzecinkową"
 
-#: ../src/ui/theme.c:2135
+#: ../src/ui/theme.c:2136
 #, c-format
 msgid ""
 "Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
@@ -1054,19 +1094,19 @@ msgstr ""
 "Wyrażenie opisujące położenie zawiera operator \"%s\" w miejscu, w którym "
 "oczekiwano operandu"
 
-#: ../src/ui/theme.c:2144
+#: ../src/ui/theme.c:2145
 #, c-format
 msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
 msgstr ""
 "Wyrażenie opisujące położenie zawiera operand w miejscu, w którym oczekiwano "
 "operatora"
 
-#: ../src/ui/theme.c:2152
+#: ../src/ui/theme.c:2153
 #, c-format
 msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
 msgstr "Wyrażenie opisujące położenie kończy się operatorem zamiast operandem"
 
-#: ../src/ui/theme.c:2162
+#: ../src/ui/theme.c:2163
 #, c-format
 msgid ""
 "Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
@@ -1075,43 +1115,43 @@ msgstr ""
 "Wyrażenie opisujące położenie zawiera operator \"%c\" bezpośrednio po "
 "operatorze \"%c\" bez rozdzielającego ich operandu"
 
-#: ../src/ui/theme.c:2309 ../src/ui/theme.c:2350
+#: ../src/ui/theme.c:2310 ../src/ui/theme.c:2351
 #, c-format
 msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
 msgstr ""
 "Wyrażenie opisujące położenie zawiera nieznaną zmienną lub stałą \"%s\""
 
-#: ../src/ui/theme.c:2404
+#: ../src/ui/theme.c:2405
 #, c-format
 msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
 msgstr "Parser wyrażeń określających współrzędne przepełnił swój bufor."
 
-#: ../src/ui/theme.c:2433
+#: ../src/ui/theme.c:2434
 #, c-format
 msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
 msgstr ""
 "Wyrażenie opisujące położenie zawiera nawias zamykający bez odpowiadającego "
 "mu nawiasu otwierającego"
 
-#: ../src/ui/theme.c:2497
+#: ../src/ui/theme.c:2498
 #, c-format
 msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
 msgstr ""
 "Wyrażenie opisujące położenie zawiera nawias otwierający bez odpowiadającego "
 "mu nawiasu zamykającego"
 
-#: ../src/ui/theme.c:2508
+#: ../src/ui/theme.c:2509
 #, c-format
 msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
 msgstr ""
 "Wyrażenie opisujące położenie nie zawiera żadnych operatorów ani operandów"
 
-#: ../src/ui/theme.c:2712 ../src/ui/theme.c:2732 ../src/ui/theme.c:2752
+#: ../src/ui/theme.c:2713 ../src/ui/theme.c:2733 ../src/ui/theme.c:2753
 #, c-format
 msgid "Theme contained an expression that resulted in an error: %s\n"
 msgstr "Motyw zawiera wyrażenie, przy którego obliczaniu wystąpił błąd: %s\n"
 
-#: ../src/ui/theme.c:4349
+#: ../src/ui/theme.c:4350
 #, c-format
 msgid ""
 "<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
@@ -1120,25 +1160,25 @@ msgstr ""
 "Przy tym stylu ramki należy podać <button function=\"%s\" state=\"%s\" "
 "draw_ops=\"cokolwiek\"/>"
 
-#: ../src/ui/theme.c:4827 ../src/ui/theme.c:4852
+#: ../src/ui/theme.c:4857 ../src/ui/theme.c:4882
 #, c-format
 msgid ""
 "Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
 msgstr ""
 "Brak <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"cokolwiek\"/>"
 
-#: ../src/ui/theme.c:4896
+#: ../src/ui/theme.c:4926
 #, c-format
 msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
 msgstr "Wczytanie motywu \"%s\" się nie powiodło: %s\n"
 
-#: ../src/ui/theme.c:5026 ../src/ui/theme.c:5033 ../src/ui/theme.c:5040
-#: ../src/ui/theme.c:5047 ../src/ui/theme.c:5054
+#: ../src/ui/theme.c:5056 ../src/ui/theme.c:5063 ../src/ui/theme.c:5070
+#: ../src/ui/theme.c:5077 ../src/ui/theme.c:5084
 #, c-format
 msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
 msgstr "Nie określono elementu <%s> dla motywu \"%s\""
 
-#: ../src/ui/theme.c:5062
+#: ../src/ui/theme.c:5092
 #, c-format
 msgid ""
 "No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
@@ -1147,7 +1187,7 @@ msgstr ""
 "Przy typie okna \"%s\" w motywie \"%s\" nie ustawiono stylu ramki. Należy "
 "dodać element <window type=\"%s\" style_set=\"cokolwiek\"/>"
 
-#: ../src/ui/theme.c:5447 ../src/ui/theme.c:5509 ../src/ui/theme.c:5572
+#: ../src/ui/theme.c:5489 ../src/ui/theme.c:5551 ../src/ui/theme.c:5614
 #, c-format
 msgid ""
 "User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
@@ -1155,7 +1195,7 @@ msgstr ""
 "Stałe definiowane przez użytkownika powinny rozpoczynać się wielką literą, "
 "natomiast \"%s\" nie spełnia tego warunku"
 
-#: ../src/ui/theme.c:5455 ../src/ui/theme.c:5517 ../src/ui/theme.c:5580
+#: ../src/ui/theme.c:5497 ../src/ui/theme.c:5559 ../src/ui/theme.c:5622
 #, c-format
 msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
 msgstr "Stała \"%s\" została już określona"
@@ -1279,9 +1319,9 @@ msgstr "Z typem okna \"%s\" powiązano już zbiór stylów"
 #: ../src/ui/theme-parser.c:1254 ../src/ui/theme-parser.c:1318
 #: ../src/ui/theme-parser.c:1544 ../src/ui/theme-parser.c:2765
 #: ../src/ui/theme-parser.c:2811 ../src/ui/theme-parser.c:3025
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3217 ../src/ui/theme-parser.c:3255
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3293 ../src/ui/theme-parser.c:3310
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3326 ../src/ui/theme-parser.c:3363
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3261 ../src/ui/theme-parser.c:3299
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3337 ../src/ui/theme-parser.c:3354
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3370 ../src/ui/theme-parser.c:3407
 #, c-format
 msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
 msgstr "Element <%s> nie jest dopuszczalny poniżej <%s>"
@@ -1431,17 +1471,19 @@ msgstr ""
 "Element <%s> nie powinien zawierać atrybutu \"resize\" przy stanie "
 "zmaksymalizowanym"
 
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3166 ../src/ui/theme-parser.c:3188
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3166 ../src/ui/theme-parser.c:3210
 #, c-format
 msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
 msgstr "Określono już styl dla stanu %s, rozmiaru %s i uaktywnienia %s"
 
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3177 ../src/ui/theme-parser.c:3199
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3177 ../src/ui/theme-parser.c:3188
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3199 ../src/ui/theme-parser.c:3221
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3232 ../src/ui/theme-parser.c:3243
 #, c-format
 msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
 msgstr "Określono już styl dla stanu %s i uaktywnienia %s"
 
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3238
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3282
 msgid ""
 "Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
 "attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
@@ -1449,7 +1491,7 @@ msgstr ""
 "Element <piece> nie może zawierać dwóch draw_ops (motyw zawiera atrybut "
 "draw_ops i element <draw_ops> lub dwa elementy)"
 
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3276
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3320
 msgid ""
 "Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
 "attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
@@ -1457,7 +1499,7 @@ msgstr ""
 "Element <button> nie może zawierać dwóch \"draw_ops\" (motyw zawiera atrybut "
 "\"draw_ops\" i element <draw_ops> lub dwa elementy)"
 
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3346
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3390
 msgid ""
 "Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
 "draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
@@ -1465,12 +1507,12 @@ msgstr ""
 "Element <menu_icon> nie może zawierać dwóch \"draw_ops\" (motyw zawiera "
 "atrybut \"draw_ops\" i element <draw_ops> lub dwa elementy)"
 
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3394
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3438
 #, c-format
 msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
 msgstr "Głównym elementem motywu musi być <metacity_theme>, nie <%s>"
 
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3414
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3458
 #, c-format
 msgid ""
 "Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
@@ -1478,12 +1520,12 @@ msgstr ""
 "Element <%s> nie jest dopuszczalny wewnątrz elementu name/author/date/"
 "description"
 
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3419
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3463
 #, c-format
 msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
 msgstr "Element <%s> nie jest dopuszczalny wewnątrz elementu <constant>"
 
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3431
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3475
 #, c-format
 msgid ""
 "Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
@@ -1491,44 +1533,44 @@ msgstr ""
 "Element <%s> nie jest dopuszczalny wewnątrz elementu distance/border/"
 "aspect_ratio"
 
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3453
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3497
 #, c-format
 msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
 msgstr ""
 "Element <%s> nie jest dopuszczalny wewnątrz elementu działania rysowania"
 
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3463 ../src/ui/theme-parser.c:3503
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3508 ../src/ui/theme-parser.c:3513
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3507 ../src/ui/theme-parser.c:3547
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3552 ../src/ui/theme-parser.c:3557
 #, c-format
 msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
 msgstr "Element <%s> nie jest dopuszczalny wewnątrz elementu <%s>"
 
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3735
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3779
 msgid "No draw_ops provided for frame piece"
 msgstr "Brak elementu <draw_ops> powiązanego z elementem ramki"
 
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3750
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3794
 msgid "No draw_ops provided for button"
 msgstr "Brak elementu <draw_ops> powiązanego z przyciskiem"
 
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3810
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3854
 #, c-format
 msgid "No text is allowed inside element <%s>"
 msgstr "Wewnątrz elementu <%s> nie jest dopuszczalny tekst"
 
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3865 ../src/ui/theme-parser.c:3877
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3889 ../src/ui/theme-parser.c:3901
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3913
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3909 ../src/ui/theme-parser.c:3921
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3933 ../src/ui/theme-parser.c:3945
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3957
 #, c-format
 msgid "<%s> specified twice for this theme"
 msgstr "<%s> określono dwukrotnie dla tego motywu"
 
-#: ../src/ui/theme-parser.c:4187
+#: ../src/ui/theme-parser.c:4231
 #, c-format
 msgid "Failed to find a valid file for theme %s\n"
 msgstr "Odnalezienie prawidłowego pliku dla motywu %s się nie powiodło\n"
 
-#: ../src/ui/theme-parser.c:4243
+#: ../src/ui/theme-parser.c:4287
 #, c-format
 msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
 msgstr "Plik tematu %s nie zawiera głównego elementu <metacity_theme>"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]