[mutter] keybindings: Add two extra checks for key grab bindingcommit 1ef06207a42c6d2b44901bd4802cd67af99e8e59
Author: Jasper St. Pierre <jstpierre mecheye net>
Date:  Thu Apr 24 00:29:51 2014 -0400

  keybindings: Add two extra checks for key grab binding

 src/core/keybindings.c |  10 ++++++++++
 1 files changed, 10 insertions(+), 0 deletions(-)
---
diff --git a/src/core/keybindings.c b/src/core/keybindings.c
index 778d139..428b32a 100644
--- a/src/core/keybindings.c
+++ b/src/core/keybindings.c
@@ -1154,6 +1154,11 @@ meta_screen_change_keygrabs (MetaScreen *screen,
 void
 meta_screen_grab_keys (MetaScreen *screen)
 {
+ MetaBackend *backend = meta_get_backend ();
+
+ if (!META_IS_BACKEND_X11 (backend))
+  return;
+
  if (screen->all_keys_grabbed)
   return;
 
@@ -1187,6 +1192,11 @@ meta_window_change_keygrabs (MetaWindow *window,
 void
 meta_window_grab_keys (MetaWindow *window)
 {
+ MetaBackend *backend = meta_get_backend ();
+
+ if (!META_IS_BACKEND_X11 (backend))
+  return;
+
  if (window->all_keys_grabbed)
   return;
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]