[gnome-settings-daemon] Updated slovak translationcommit 8debf01aea960843f7160e61d1777aa2995c12a5
Author: Pavol Klačanský <pavol klacansky com>
Date:   Sat May 25 20:10:49 2013 +0200

    Updated slovak translation

 po/sk.po |  402 +------------------------------------------------------------
 1 files changed, 7 insertions(+), 395 deletions(-)
---
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index b762901..3b246fc 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -14,15 +14,15 @@ msgstr ""
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "settings-daemon&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-05-21 07:23+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-05-18 10:03+0200\n"
-"Last-Translator: Pavol Klačanský <pavol klacansky com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-05-25 20:08+0100\n"
+"Last-Translator: Peter Mráz <etkinator gmail com>\n"
 "Language-Team: Slovak <gnome-sk-list gnome org>\n"
 "Language: sk\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
-"X-Poedit-Language: Slovak\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
 #: ../data/gnome-settings-daemon.desktop.in.in.h:1
 msgid "GNOME Settings Daemon"
@@ -315,7 +315,9 @@ msgstr "Posledné kalibrované rozlíšenie Wacom"
 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:18
 msgid ""
 "Holds the last calibrated resolution to help check if calibration is needed."
-msgstr "Uchováva posledné kalibrované rozlíšenie, ktoré pomáha určiť, či je kalibrácia potrebná."
+msgstr ""
+"Uchováva posledné kalibrované rozlíšenie, ktoré pomáha určiť, či je "
+"kalibrácia potrebná."
 
 # summary
 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:19
@@ -3454,8 +3456,8 @@ msgstr "Nastavenia pre Wacom"
 # PM: v zdrojáku je zle zapísaný komentár pre prekladateľov - nahlás bug
 # notification button
 #: ../plugins/wacom/gsd-wacom-manager.c:1539
-#| msgid "Recalibrate now"
 #, fuzzy
+#| msgid "Recalibrate now"
 msgid "Calibrate"
 msgstr "Kalibrovať"
 
@@ -3601,393 +3603,3 @@ msgstr "Nastavenia X"
 #: ../plugins/xsettings/xsettings.gnome-settings-plugin.in.h:2
 msgid "Manage X Settings"
 msgstr "Spravovanie nastavenia X"
-
-# plugin name
-#~ msgid "Background"
-#~ msgstr "Pozadie"
-
-# PK: input source je aj v gnome-control-center
-# description
-#~ msgid "Binding to select the next input source"
-#~ msgstr "Klávesová skratka na preskočenie na nasledujúci zdroj vstupu"
-
-#~ msgid "Switch input source backward"
-#~ msgstr "Prepnúť zdroj vstupu naspäť"
-
-# description
-#~ msgid "Binding to select the previous input source"
-#~ msgstr "Klávesová skratka na preskočenie na predchádzajúci zdroj vstupu"
-
-# error
-#~ msgid "There was an error displaying help: %s"
-#~ msgstr "Pri pokuse o zobrazenie Pomocníka nastala chyba: %s"
-
-# dialog button
-#~ msgid "_Turn Off"
-#~ msgstr "_Vypnúť"
-
-# dialog button
-#~ msgid "_Turn On"
-#~ msgstr "_Zapnúť"
-
-# dialog button
-#~ msgid "_Leave On"
-#~ msgstr "_Ponechať"
-
-# dialog button
-#~ msgid "_Leave Off"
-#~ msgstr "Z_rušiť"
-
-# windows title
-#~ msgid "Universal Access Preferences"
-#~ msgstr "Nastavenie bezbariérového prístupu"
-
-# check button
-#~ msgid "Use on-screen _keyboard"
-#~ msgstr "Použiť _klávesnicu na obrazovke"
-
-# check button
-#~ msgid "Use screen _reader"
-#~ msgstr "Použiť čítačku _obrazovky"
-
-# check button
-#~ msgid "Use screen _magnifier"
-#~ msgstr "Použiť l_upu obrazovky"
-
-# check button
-#~ msgid "Enhance _contrast in colors"
-#~ msgstr "Zlepšiť kontrast _farieb"
-
-# check button
-#~ msgid "Make _text larger and easier to read"
-#~ msgstr "Zväčšiť _text pre lepšiu čitateľnosť"
-
-# check button
-#~ msgid "_Press keyboard shortcuts one key at a time (Sticky Keys)"
-#~ msgstr "_Stláčať klávesové skratky po jednom klávese (lepkavé klávesy)"
-
-# check button
-#~ msgid "_Ignore duplicate keypresses (Bounce Keys)"
-#~ msgstr "_Ignorovať opakované klávesy (poskakujúce klávesy)"
-
-# check button
-#~ msgid "Press and _hold keys to accept them (Slow Keys)"
-#~ msgstr "Stlačiť a po_držať klávesy pre ich prijatie (pomalé klávesy)"
-
-# plugin name
-#~ msgid "Mount Helper"
-#~ msgstr "Pomocník pre pripájanie diskov"
-
-# plugin desc
-#~ msgid "Automount and autorun plugged devices"
-#~ msgstr "Automaticky pripája a spúšťa zastrčené zariadenia"
-
-# error; %s mount name
-#~ msgid "Unable to mount %s"
-#~ msgstr "Nepodarilo sa pripojiť %s"
-
-# error; %s mount name
-#~ msgid "Unable to open a folder for %s"
-#~ msgstr "Nepodarilo sa otvoriť priečinok pre %s"
-
-# app_chooser_button
-#~ msgid "Ask what to do"
-#~ msgstr "Opýtať sa, čo urobiť"
-
-# app_chooser_button
-#~ msgid "Do Nothing"
-#~ msgstr "Neurobiť nič"
-
-# app_chooser_button
-#~ msgid "Open Folder"
-#~ msgstr "Otvoriť priečinok"
-
-#~ msgid "Unable to eject %p"
-#~ msgstr "Nepodarilo sa vysunúť %p"
-
-#~ msgid "Unable to unmount %p"
-#~ msgstr "Nepodarilo sa odpojiť %p"
-
-# media_greeting
-#~ msgid "You have just inserted an Audio CD."
-#~ msgstr "Práve ste vložili Audio CD."
-
-# media_greeting
-#~ msgid "You have just inserted an Audio DVD."
-#~ msgstr "Práve ste vložili Audio DVD."
-
-# media_greeting
-#~ msgid "You have just inserted a Video DVD."
-#~ msgstr "Práve ste vložili Video DVD."
-
-# media_greeting
-#~ msgid "You have just inserted a Video CD."
-#~ msgstr "Práve ste vložili Video CD."
-
-# media_greeting
-#~ msgid "You have just inserted a Super Video CD."
-#~ msgstr "Práve ste vložili Super Video CD."
-
-# media_greeting
-#~ msgid "You have just inserted a blank CD."
-#~ msgstr "Práve ste vložili prázdne CD."
-
-# media_greeting
-#~ msgid "You have just inserted a blank DVD."
-#~ msgstr "Práve ste vložili prázdne DVD."
-
-# media_greeting
-#~ msgid "You have just inserted a blank Blu-Ray disc."
-#~ msgstr "Práve ste vložili prázdny disk Blu-Ray."
-
-# media_greeting
-#~ msgid "You have just inserted a blank HD DVD."
-#~ msgstr "Práve ste vložili prázdne HD DVD."
-
-# media_greeting
-#~ msgid "You have just inserted a Photo CD."
-#~ msgstr "Práve ste vložili Photo CD."
-
-# media_greeting
-#~ msgid "You have just inserted a Picture CD."
-#~ msgstr "Práve ste vložili Picture CD."
-
-# media_greeting
-#~ msgid "You have just inserted a medium with digital photos."
-#~ msgstr "Práve ste vložili nosič s digitálnymi fotografiami."
-
-# PŠ: grrr, možno pripojili...
-# media_greeting
-#~ msgid "You have just inserted a digital audio player."
-#~ msgstr "Práve ste vložili digitálny prehrávač zvuku."
-
-# media_greeting
-#~ msgid ""
-#~ "You have just inserted a medium with software intended to be "
-#~ "automatically started."
-#~ msgstr ""
-#~ "Práve ste vložili nosič so softvérom, ktorý je určený pre automatické "
-#~ "spustenie."
-
-# media_greeting
-#~ msgid "You have just inserted a medium."
-#~ msgstr "Práve ste vložili nosič."
-
-# label
-#~ msgid "Choose what application to launch."
-#~ msgstr "Zvoľte aplikáciu, ktorá sa spustí"
-
-# label
-#~ msgid ""
-#~ "Select how to open \"%s\" and whether to perform this action in the "
-#~ "future for other media of type \"%s\"."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vyberte ako sa má otvoriť „%s“, a či sa má táto akcia vykonať aj pri "
-#~ "ostatných nosičoch typu „%s“."
-
-# check button
-#~ msgid "_Always perform this action"
-#~ msgstr "Vždy vykonať túto _akciu"
-
-# button
-#~ msgid "_Eject"
-#~ msgstr "Vy_sunúť"
-
-# button
-#~ msgid "_Unmount"
-#~ msgstr "_Odpojiť"
-
-#~ msgid "Power Manager"
-#~ msgstr "Správca napájania"
-
-# description
-#~ msgid "Command to be run when a device is added or removed."
-#~ msgstr ""
-#~ "Príkaz, ktorý sa má spustiť, keď je pridané alebo odobrané zariadenie."
-
-# summary
-#~ msgid "The install root to use when adding and removing packages"
-#~ msgstr ""
-#~ "Koreň inštalačnej cesty používanej pri pridávaní a odstraňovaní balíkov"
-
-# description
-#~ msgid ""
-#~ "The install root to use when processing packages, which is changed when "
-#~ "using LTSP or when testing."
-#~ msgstr ""
-#~ "Koreň inštalačnej cesty používanej pri spracovaní balíkov, ktorá bude "
-#~ "zmenená, pri použití LTSP alebo testovaní"
-
-# summary
-#~ msgid "Use WiFi connections"
-#~ msgstr "Použiť WiFi pripojenia"
-
-# description
-#~ msgid ""
-#~ "Use WiFi (wireless LAN) connections to check for updates. It may be "
-#~ "faster to download packages when on a wired connection, and the VPN or "
-#~ "proxy required may also only be available on wired connections."
-#~ msgstr ""
-#~ "Použiť na kontrolu aktualizácií WiFi pripojenia. Ak ste k sieti pripojení "
-#~ "drôtovým pripojením, tak sťahovanie balíkov môže byt rýchlejšie. Potrebné "
-#~ "VPN a proxy môžu tiež byť dostupné len prostredníctvom drôtového "
-#~ "pripojenia."
-
-# summary
-#~ msgid "Automatically install these types of updates"
-#~ msgstr "Automaticky nainštalovať tieto typy aktualizácií"
-
-# description
-#~ msgid "Automatically install these types of updates."
-#~ msgstr "Automaticky nainštalovať tieto typy aktualizácií."
-
-# summary
-#~ msgid "Get the update list when the session starts"
-#~ msgstr "Získať zoznam aktualizácií pri spustení relácie"
-
-# description
-#~ msgid ""
-#~ "Get the update list when the session starts, even if not scheduled to."
-#~ msgstr ""
-#~ "Získať zoznam aktualizácií pri spustení relácie, aj keď to nie je "
-#~ "naplánované."
-
-# summary
-#~ msgid ""
-#~ "The number of seconds at session startup to wait before checking for "
-#~ "updates"
-#~ msgstr ""
-#~ "Počet sekúnd od spustenia relácie, ktoré sa majú počkať pred kontrolou "
-#~ "aktualizácií"
-
-# description
-#~ msgid ""
-#~ "The number of seconds at session startup to wait before checking for "
-#~ "updates. Value is in seconds."
-#~ msgstr ""
-#~ "Počet sekúnd od spustenia relácie, ktoré sa majú počkať pred kontrolou "
-#~ "aktualizácií. Hodnota v sekundách."
-
-# summary
-#~ msgid "Notify the user for completed updates"
-#~ msgstr "Oznámiť používateľovi dokončenie aktualizácií"
-
-# description
-#~ msgid ""
-#~ "Notify the user for completed updates. This may be a useful notification "
-#~ "for some users as installing updates prevents shutdown."
-#~ msgstr ""
-#~ "Oznámiť používateľovi dokončenie aktualizácií. Toto oznámenie môže byť "
-#~ "pre niektorých používateľov užitočné, pretože inštalácia aktualizácií "
-#~ "bráni vypnutiu."
-
-# summary
-#~ msgid ""
-#~ "Notify the user for completed updates where the user needs to restart"
-#~ msgstr ""
-#~ "Oznámiť používateľovi dokončenie aktualizácií, keď je potrebný reštart"
-
-# description
-#~ msgid ""
-#~ "Notify the user for completed updates where the user needs to restart."
-#~ msgstr ""
-#~ "Oznámiť používateľovi dokončenie aktualizácií, keď je potrebný reštart."
-
-# summary
-#~ msgid ""
-#~ "Notify the user when the automatic update was not started on battery power"
-#~ msgstr ""
-#~ "Oznámiť používateľovi, že sa automatická aktualizácia pri napájaní z "
-#~ "batérie nespustila"
-
-# description
-#~ msgid ""
-#~ "Notify the user when the update was not automatically started because the "
-#~ "machine is running on battery power."
-#~ msgstr ""
-#~ "Oznámiť používateľovi, že sa automatická aktualizácia nespustila, pretože "
-#~ "je počítač napájaný z batérie."
-
-# summary
-#~ msgid "Notify the user when the update was started"
-#~ msgstr "Oznámiť používateľovi, že bola spustená automatická aktualizácia"
-
-# description
-#~ msgid "Notify the user when the update was started."
-#~ msgstr "Oznámiť používateľovi, že bola spustená automatická aktualizácia."
-
-# message dialog; %s - príkazy, ktorých výstup treba
-#~ msgid ""
-#~ "Error activating XKB configuration.\n"
-#~ "There can be various reasons for that.\n"
-#~ "\n"
-#~ "If you report this situation as a bug, include the results of\n"
-#~ " • <b>%s</b>\n"
-#~ " • <b>%s</b>\n"
-#~ " • <b>%s</b>\n"
-#~ " • <b>%s</b>"
-#~ msgstr ""
-#~ "Chyba pri aktivovaní nastavenia XKB.\n"
-#~ "Môže to byť z rôznych príčin.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Ak budete túto situáciu hlásiť ako chybu, zahrňte výstupy z\n"
-#~ " • <b>%s</b>\n"
-#~ " • <b>%s</b>\n"
-#~ " • <b>%s</b>\n"
-#~ " • <b>%s</b>"
-
-# menu item
-#~ msgid "_Layouts"
-#~ msgstr "_Rozloženia"
-
-# menu item
-#~ msgid "Show _Keyboard Layout..."
-#~ msgstr "Zobraziť rozloženie _klávesnice..."
-
-# menu item
-#~ msgid "Region and Language Settings"
-#~ msgstr "Nastavenia regiónu a jazyka"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Automatic updates are not being installed as the computer is running on "
-#~ "battery power"
-#~ msgstr ""
-#~ "Automatické aktualizácie sa nebudú inštalovať, pretože počítač je "
-#~ "napájaný z batérie"
-
-#~ msgid "Updates not installed"
-#~ msgstr "Aktualizácie nenainštalované"
-
-# action
-#~ msgid "Install the updates anyway"
-#~ msgstr "Inštalovať aktualizácie aj tak"
-
-#~ msgid "No restart is required."
-#~ msgstr "Reštart nie je potrebný."
-
-#~ msgid "A restart is required."
-#~ msgstr "Je potrebný reštart."
-
-#~ msgid "You need to log out and log back in."
-#~ msgstr "Je potrebné odhlásenie a opätovné prihlásenie."
-
-#~ msgid "You need to restart the application."
-#~ msgstr "Je potrebný reštart aplikácie."
-
-# Zatiaľ neviem
-#~ msgid "You need to log out and log back in to remain secure."
-#~ msgstr ""
-#~ "Pre zachovanie bezpečnosti je potrebné odhlásenie a opätovné prihlásenie"
-
-#~ msgid "A restart is required to remain secure."
-#~ msgstr "Pre zachovanie bezpečnosti je potrebný reštart."
-
-#~ msgid "One package was skipped:"
-#~ msgid_plural "Some packages were skipped:"
-#~ msgstr[0] "Niekoľko balíkov bolo preskočených:"
-#~ msgstr[1] "Jeden balík bol preskočený:"
-#~ msgstr[2] "Niekoľko balíkov bolo preskočených:"
-
-# action
-#~ msgid "Restart computer now"
-#~ msgstr "Reštartovať počítač teraz"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]