[banshee] Updated Traditional Chinese translation(Hong Kong and Taiwan)commit ad377e0207b191bb5accd4a9ded7005f3619e913
Author: Cheng-Chia Tseng <pswo10680 gmail com>
Date:   Wed Jan 30 11:21:21 2013 +0800

    Updated Traditional Chinese translation(Hong Kong and Taiwan)

 po/zh_HK.po |  167 ++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 po/zh_TW.po |  167 ++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 2 files changed, 172 insertions(+), 162 deletions(-)
---
diff --git a/po/zh_HK.po b/po/zh_HK.po
index af8e162..da2c2b7 100644
--- a/po/zh_HK.po
+++ b/po/zh_HK.po
@@ -10,8 +10,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Banshee 2.3.6\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=banshee&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-11-11 23:59+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-11-21 14:33+0800\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-01-25 00:16+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-30 11:20+0800\n"
 "Last-Translator: Cheng-Chia Tseng <pswo10680 gmail com>\n"
 "Language-Team: Chinese (Hong Kong) <community linuxhall org>\n"
 "Language: \n"
@@ -733,28 +733,28 @@ msgstr "çæåç BPM åæéåçåã"
 msgid "Could not initialize GStreamer library"
 msgstr "çæååå GStreamer ååå"
 
-#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:504
-#: ../src/Backends/Banshee.GStreamerSharp/Banshee.GStreamerSharp/PlayerEngine.cs:555
+#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:510
+#: ../src/Backends/Banshee.GStreamerSharp/Banshee.GStreamerSharp/PlayerEngine.cs:566
 msgid "Unknown Error"
 msgstr "æççéè"
 
-#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:880
-#: ../src/Backends/Banshee.GStreamerSharp/Banshee.GStreamerSharp/PlayerEngine.cs:980
+#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:883
+#: ../src/Backends/Banshee.GStreamerSharp/Banshee.GStreamerSharp/PlayerEngine.cs:989
 msgid "_Enable ReplayGain correction"
 msgstr "åçåæåçææ(_E)"
 
-#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:881
-#: ../src/Backends/Banshee.GStreamerSharp/Banshee.GStreamerSharp/PlayerEngine.cs:981
+#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:884
+#: ../src/Backends/Banshee.GStreamerSharp/Banshee.GStreamerSharp/PlayerEngine.cs:990
 msgid ""
 "For tracks that have ReplayGain data, automatically scale (normalize) "
 "playback volume"
 msgstr "åæåæ ReplayGain èæçæçïèåçæ (æèå) ææééã"
 
-#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:886
+#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:889
 msgid "Enable _gapless playback"
 msgstr "åçççææ(_G)"
 
-#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:887
+#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:890
 msgid ""
 "Eliminate the small playback gap on track change. Useful for concept albums "
 "and classical music"
@@ -769,7 +769,7 @@ msgstr "çæåçççèæå"
 msgid "Could not create encoder pipeline : {0}"
 msgstr "çæåçççåççï{0}"
 
-#: ../src/Backends/Banshee.GStreamerSharp/Banshee.GStreamerSharp/PlayerEngine.cs:802
+#: ../src/Backends/Banshee.GStreamerSharp/Banshee.GStreamerSharp/PlayerEngine.cs:811
 msgid "GStreamer# 0.10"
 msgstr "GStreamer# 0.10"
 
@@ -1213,91 +1213,87 @@ msgstr "æé"
 msgid "Comment"
 msgstr "åè"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Base/CoverArtSpec.cs:43
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/AlbumInfo.cs:40
+#: ../src/Extensions/Banshee.CoverArt/Banshee.CoverArt/CoverArtJob.cs:137
+msgid "Unknown Album"
+msgstr "æççåè"
+
 #: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/ArtistInfo.cs:37
 #: ../src/Extensions/Banshee.CoverArt/Banshee.CoverArt/CoverArtJob.cs:138
 #: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Recommendations/RecommendationPane.cs:90
-#: ../src/Extensions/Banshee.OpticalDisc/Banshee.OpticalDisc.AudioCd/AudioCdDiscModel.cs:101
 msgid "Unknown Artist"
 msgstr "æççæåè"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Base/CoverArtSpec.cs:45
-#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/AlbumInfo.cs:40
-#: ../src/Extensions/Banshee.CoverArt/Banshee.CoverArt/CoverArtJob.cs:137
-#: ../src/Extensions/Banshee.OpticalDisc/Banshee.OpticalDisc.AudioCd/AudioCdDiscModel.cs:102
-msgid "Unknown Album"
-msgstr "æççåè"
-
 #: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:49
 msgid "Unknown Title"
 msgstr "æççæé"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:191
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:192
 #: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Recommendations/RecommendationPane.cs:91
 msgid "Various Artists"
 msgstr "åéæåè"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:347
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:348
 msgid "Stream location not found"
 msgstr "æäåäæäç"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:347
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:348
 #: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSource.cs:344
 msgid "File not found"
 msgstr "æäåææ"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:349
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:350
 msgid "Codec for playing this media type not available"
 msgstr "çäæææåééåççèçåäåç"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:351
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:352
 msgid "File protected by Digital Rights Management (DRM)"
 msgstr "ææåæçæåçç (DRM) äè"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:353
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:354
 msgid "Unknown error"
 msgstr "æçéè"
 
 #. TODO turn this into a PrimarySource-owned delegate?
-#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:422
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:423
 msgid "_Restart Podcast"
 msgstr "éæææ Podcast(_R)"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:423
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:424
 msgid "_Restart Audiobook"
 msgstr "éææææèæ(_R)"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:424
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:425
 msgid "_Restart Video"
 msgstr "éæææåç(_R)"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:425
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:426
 #: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/PlaybackActions.cs:93
 msgid "_Restart Song"
 msgstr "éæææææ(_R)"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:426
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:427
 msgid "_Restart Item"
 msgstr "éæææéç(_R)"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:442
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:443
 msgid "_Jump to Playing Podcast"
 msgstr "èèææä Podcast(_J)"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:443
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:444
 msgid "_Jump to Playing Audiobook"
 msgstr "èèææäæèæ(_J)"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:444
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:445
 msgid "_Jump to Playing Video"
 msgstr "èåææåç(_J)"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:445
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:446
 #: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/PlaybackActions.cs:89
 msgid "_Jump to Playing Song"
 msgstr "èåææäçæç(_J)"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:446
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:447
 msgid "_Jump to Playing Item"
 msgstr "èèææäéç(_J)"
 
@@ -1419,7 +1415,7 @@ msgid "Scanning for media"
 msgstr "ææåé"
 
 #: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection/ImportManager.cs:188
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Database/BansheeDbFormatMigrator.cs:1419
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Database/BansheeDbFormatMigrator.cs:1423
 msgid "Scanning..."
 msgstr "ææäâ"
 
@@ -1444,7 +1440,7 @@ msgstr "ååçåçåæååèãäæèåæåï"
 msgid "Importing {0} of {1}"
 msgstr "æååå {0} / {1}"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection/RescanPipeline.cs:79
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection/RescanPipeline.cs:82
 #, csharp-format
 msgid "Rescanning {0} of {1}"
 msgstr "æåéæææ {1} ç {0}"
@@ -1458,7 +1454,7 @@ msgid ""
 "Please wait while your old Banshee database is migrated to the new format."
 msgstr "åäçè Banshee èæåèçåææåæèçåã"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Database/BansheeDbFormatMigrator.cs:1416
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Database/BansheeDbFormatMigrator.cs:1420
 msgid "Refreshing Metadata"
 msgstr "éææçäçèæ"
 
@@ -2522,7 +2518,7 @@ msgid "Delete Smart Playlist"
 msgstr "åéææåæææå"
 
 #: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/DatabaseSource.cs:149
-#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/InternetRadioSource.cs:161
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/InternetRadioSource.cs:163
 #, csharp-format
 msgid "All Genres ({0})"
 msgstr "åéæé ({0})"
@@ -3005,53 +3001,62 @@ msgstr "éæææéæå"
 msgid "Rescan the Music Library folder"
 msgstr "éæææéæåèæå"
 
+#. singular form unused b/c we know it's > 1, but we still need GetPlural
 #: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:88
+#, csharp-format
+msgid "The rescan operation will remove one track from your music library."
+msgid_plural ""
+"The rescan operation will remove {0} tracks from your music library."
+msgstr[0] "èéææææäååäçéæåäçéäéæçã"
+msgstr[1] "èéææææäååäçéæåäçé {0} éæçã"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:99
 #: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HeaderFilters.cs:134
 msgid "_Help"
 msgstr "æå(_H)"
 
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:91
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:102
 msgid "_Contents"
 msgstr "åå(_C)"
 
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:95
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:106
 msgid "Advanced Collection Searching"
 msgstr "ééæèæååè"
 
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:96
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:107
 msgid "Learn advanced ways to search your media collection"
 msgstr "åçééçæåäæåäçåéæè"
 
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:101
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:112
 msgid "Banshee _Home Page"
 msgstr "Bans_hee éé"
 
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:102
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:113
 msgid "Visit the Banshee Home Page"
 msgstr "æè Banshee éé"
 
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:107
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:118
 msgid "_Get Involved"
 msgstr "åèæå(_G)"
 
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:108
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:119
 msgid "Become a contributor to Banshee"
 msgstr "æç Banshee çèçè"
 
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:113
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:124
 msgid "_Version Information"
 msgstr "çæèè(_V)"
 
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:114
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:125
 msgid "View detailed version and configuration information"
 msgstr "æèçæççèéçèè"
 
 #. Prompt user for location of the playlist.
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:171
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:182
 msgid "Import Playlist"
 msgstr "ååæææå"
 
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:172
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:183
 #: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/ItunesPlayerImportSource.cs:558
 msgid "Playlists"
 msgstr "æææå"
@@ -3435,6 +3440,14 @@ msgid_plural ""
 msgstr[0] "äçåèå {1} äçééåçéçï"
 msgstr[1] "äçåèå {1} äçééåç {0} åéçï"
 
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:645
+msgid "Are you sure you want to continue?"
+msgstr "äçåèççåï"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:656
+msgid "Remove tracks"
+msgstr "çéæç"
+
 #: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/AlbumArtistEntry.cs:53
 msgid "Com_pilation Album Artist:"
 msgstr "åèåéæåè(_P)ï"
@@ -4183,39 +4196,39 @@ msgstr "ææåéæå"
 msgid "Supports photos"
 msgstr "ææççç"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:462
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:466
 msgid "Track duration is zero"
 msgstr "æçéåçé"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:566
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:570
 msgid "Syncing iPod"
 msgstr "æååæ iPod"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:567
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:571
 msgid "Preparing to synchronize..."
 msgstr "æåæååæåâ"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:589
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:593
 #, csharp-format
 msgid "Adding track {0} of {1}"
 msgstr "æååå {1} äç {0}"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:616
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:620
 #, csharp-format
 msgid "Updating metadata in track {0} of {1}"
 msgstr "æåæææç {0} / {1} çääèæ"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:636
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:640
 #, csharp-format
 msgid "Removing track {0} of {1}"
 msgstr "æåååæç {0} / {1}"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:666
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:670
 #, csharp-format
 msgid "Cleaning up, removing invalid track {0} of {1}"
 msgstr "æåæçãçéçæçæç {0} / {1}"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:713
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:717
 msgid "Writing media database"
 msgstr "æååååéèæå"
 
@@ -4286,25 +4299,17 @@ msgstr "çéææèçæéæéææèæååéååæã"
 msgid "Sync Preferences"
 msgstr "åæååèå"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/DapActions.cs:53
-msgid "Sync"
-msgstr "åæ"
-
 #. singular form unused b/c we know it's > 1, but we still need GetPlural
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/DapActions.cs:106
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSync.cs:364
 #, csharp-format
 msgid "The sync operation will remove one track from your device."
 msgid_plural "The sync operation will remove {0} tracks from your device."
 msgstr[0] "èåææäååäçèççéäéæçã"
 msgstr[1] "èåææäååäçèççé {0} éæçã"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/DapActions.cs:110
-msgid "Are you sure you want to continue?"
-msgstr "äçåèççåï"
-
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/DapActions.cs:121
-msgid "Remove tracks"
-msgstr "çéæç"
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/DapActions.cs:53
+msgid "Sync"
+msgstr "åæ"
 
 #: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/DapInfoBar.cs:68
 #: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/MediaType.cs:97
@@ -4377,12 +4382,12 @@ msgstr "ååèèçéæ"
 msgid "Disconnect"
 msgstr "æç"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/RemovableSource.cs:108
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/RemovableSource.cs:111
 #, csharp-format
 msgid "Disconnecting {0}..."
 msgstr "æåè {0} äæéæâ"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/RemovableSource.cs:115
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/RemovableSource.cs:118
 #, csharp-format
 msgid "Could not disconnect {0}: {1}"
 msgstr "çæè {0} äæéæï{1}"
@@ -5479,22 +5484,22 @@ msgstr "çèéè"
 msgid "Station"
 msgstr "éè"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/InternetRadioSource.cs:155
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/InternetRadioSource.cs:157
 #, csharp-format
 msgid "{0} station"
 msgid_plural "{0} stations"
 msgstr[0] "{0} éè"
 msgstr[1] "{0} éè"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/InternetRadioSource.cs:241
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/InternetRadioSource.cs:243
 msgid "Please provide a valid station URI"
 msgstr "èæäææçéè URI"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/InternetRadioSource.cs:254
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/InternetRadioSource.cs:256
 msgid "Please provide a station genre"
 msgstr "èæäéèæé"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/InternetRadioSource.cs:262
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/InternetRadioSource.cs:264
 msgid "Please provide a station title"
 msgstr "èæäéèæé"
 
@@ -5714,19 +5719,19 @@ msgstr "äåçå Last.fmïäçèèåç <i>{0}</i>ã"
 msgid "Log out of Last.fm"
 msgstr "çå Last.fm"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmSourceContents.cs:123
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmSourceContents.cs:150
 msgid "Recently Loved Tracks"
 msgstr "æèåæçæç"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmSourceContents.cs:124
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmSourceContents.cs:151
 msgid "Recently Played Tracks"
 msgstr "æèææçæç"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmSourceContents.cs:125
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmSourceContents.cs:152
 msgid "My Top Artists"
 msgstr "æçæäæåè"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmSourceContents.cs:211
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmSourceContents.cs:238
 #, csharp-format
 msgid "{0} plays"
 msgstr "{0} æææ"
diff --git a/po/zh_TW.po b/po/zh_TW.po
index 6b3015a..2c4dad0 100644
--- a/po/zh_TW.po
+++ b/po/zh_TW.po
@@ -10,8 +10,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Banshee 2.3.6\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=banshee&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-11-11 23:59+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-11-19 21:27+0800\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-01-25 00:16+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-28 12:25+0800\n"
 "Last-Translator: Cheng-Chia Tseng <pswo10680 gmail com>\n"
 "Language-Team: Chinese (Taiwan) <chinese-l10n googlegroups com>\n"
 "Language: \n"
@@ -747,28 +747,28 @@ msgstr "çæåç BPM åæéåçåã"
 msgid "Could not initialize GStreamer library"
 msgstr "çæååå GStreamer ååå"
 
-#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:504
-#: ../src/Backends/Banshee.GStreamerSharp/Banshee.GStreamerSharp/PlayerEngine.cs:555
+#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:510
+#: ../src/Backends/Banshee.GStreamerSharp/Banshee.GStreamerSharp/PlayerEngine.cs:566
 msgid "Unknown Error"
 msgstr "æççéè"
 
-#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:880
-#: ../src/Backends/Banshee.GStreamerSharp/Banshee.GStreamerSharp/PlayerEngine.cs:980
+#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:883
+#: ../src/Backends/Banshee.GStreamerSharp/Banshee.GStreamerSharp/PlayerEngine.cs:989
 msgid "_Enable ReplayGain correction"
 msgstr "åçåæåçææ(_E)"
 
-#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:881
-#: ../src/Backends/Banshee.GStreamerSharp/Banshee.GStreamerSharp/PlayerEngine.cs:981
+#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:884
+#: ../src/Backends/Banshee.GStreamerSharp/Banshee.GStreamerSharp/PlayerEngine.cs:990
 msgid ""
 "For tracks that have ReplayGain data, automatically scale (normalize) "
 "playback volume"
 msgstr "åæåæ ReplayGain èæçæçïèåçæ (æèå) ææééã"
 
-#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:886
+#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:889
 msgid "Enable _gapless playback"
 msgstr "åçççææ(_G)"
 
-#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:887
+#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:890
 msgid ""
 "Eliminate the small playback gap on track change. Useful for concept albums "
 "and classical music"
@@ -783,7 +783,7 @@ msgstr "çæåçççèæå"
 msgid "Could not create encoder pipeline : {0}"
 msgstr "çæåçççåççï{0}"
 
-#: ../src/Backends/Banshee.GStreamerSharp/Banshee.GStreamerSharp/PlayerEngine.cs:802
+#: ../src/Backends/Banshee.GStreamerSharp/Banshee.GStreamerSharp/PlayerEngine.cs:811
 msgid "GStreamer# 0.10"
 msgstr "GStreamer# 0.10"
 
@@ -1230,91 +1230,87 @@ msgstr "æé"
 msgid "Comment"
 msgstr "åè"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Base/CoverArtSpec.cs:43
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/AlbumInfo.cs:40
+#: ../src/Extensions/Banshee.CoverArt/Banshee.CoverArt/CoverArtJob.cs:137
+msgid "Unknown Album"
+msgstr "æççåè"
+
 #: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/ArtistInfo.cs:37
 #: ../src/Extensions/Banshee.CoverArt/Banshee.CoverArt/CoverArtJob.cs:138
 #: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Recommendations/RecommendationPane.cs:90
-#: ../src/Extensions/Banshee.OpticalDisc/Banshee.OpticalDisc.AudioCd/AudioCdDiscModel.cs:101
 msgid "Unknown Artist"
 msgstr "æççæåè"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Base/CoverArtSpec.cs:45
-#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/AlbumInfo.cs:40
-#: ../src/Extensions/Banshee.CoverArt/Banshee.CoverArt/CoverArtJob.cs:137
-#: ../src/Extensions/Banshee.OpticalDisc/Banshee.OpticalDisc.AudioCd/AudioCdDiscModel.cs:102
-msgid "Unknown Album"
-msgstr "æççåè"
-
 #: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:49
 msgid "Unknown Title"
 msgstr "æççæé"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:191
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:192
 #: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Recommendations/RecommendationPane.cs:91
 msgid "Various Artists"
 msgstr "åéæåè"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:347
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:348
 msgid "Stream location not found"
 msgstr "æäåäæäç"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:347
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:348
 #: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSource.cs:344
 msgid "File not found"
 msgstr "æäåææ"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:349
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:350
 msgid "Codec for playing this media type not available"
 msgstr "çäæææåééåççèçåäåç"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:351
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:352
 msgid "File protected by Digital Rights Management (DRM)"
 msgstr "ææåæäæåçç (DRM) äè"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:353
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:354
 msgid "Unknown error"
 msgstr "æçéè"
 
 #. TODO turn this into a PrimarySource-owned delegate?
-#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:422
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:423
 msgid "_Restart Podcast"
 msgstr "éæææ Podcast(_R)"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:423
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:424
 msgid "_Restart Audiobook"
 msgstr "éææææèæ(_R)"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:424
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:425
 msgid "_Restart Video"
 msgstr "éæææåç(_R)"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:425
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:426
 #: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/PlaybackActions.cs:93
 msgid "_Restart Song"
 msgstr "éæææææ(_R)"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:426
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:427
 msgid "_Restart Item"
 msgstr "éæææéç(_R)"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:442
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:443
 msgid "_Jump to Playing Podcast"
 msgstr "èèææä Podcast(_J)"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:443
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:444
 msgid "_Jump to Playing Audiobook"
 msgstr "èèææäæèæ(_J)"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:444
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:445
 msgid "_Jump to Playing Video"
 msgstr "èåææåç(_J)"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:445
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:446
 #: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/PlaybackActions.cs:89
 msgid "_Jump to Playing Song"
 msgstr "èåææäçæç(_J)"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:446
+#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:447
 msgid "_Jump to Playing Item"
 msgstr "èèææäéç(_J)"
 
@@ -1436,7 +1432,7 @@ msgid "Scanning for media"
 msgstr "ææåé"
 
 #: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection/ImportManager.cs:188
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Database/BansheeDbFormatMigrator.cs:1419
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Database/BansheeDbFormatMigrator.cs:1423
 msgid "Scanning..."
 msgstr "ææäâ"
 
@@ -1461,7 +1457,7 @@ msgstr "ååçåçåæååèãææèåæåï"
 msgid "Importing {0} of {1}"
 msgstr "æååå {0} / {1}"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection/RescanPipeline.cs:79
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection/RescanPipeline.cs:82
 #, csharp-format
 msgid "Rescanning {0} of {1}"
 msgstr "æåéæææ {1} ç {0}"
@@ -1475,7 +1471,7 @@ msgid ""
 "Please wait while your old Banshee database is migrated to the new format."
 msgstr "åæçè Banshee èæåèçåææåæèçåã"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Database/BansheeDbFormatMigrator.cs:1416
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Database/BansheeDbFormatMigrator.cs:1420
 msgid "Refreshing Metadata"
 msgstr "éææçäçèæ"
 
@@ -2539,7 +2535,7 @@ msgid "Delete Smart Playlist"
 msgstr "åéææåæææå"
 
 #: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/DatabaseSource.cs:149
-#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/InternetRadioSource.cs:161
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/InternetRadioSource.cs:163
 #, csharp-format
 msgid "All Genres ({0})"
 msgstr "åéæé ({0})"
@@ -3027,53 +3023,62 @@ msgstr "éæææéæå"
 msgid "Rescan the Music Library folder"
 msgstr "éæææéæåèæå"
 
+#. singular form unused b/c we know it's > 1, but we still need GetPlural
 #: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:88
+#, csharp-format
+msgid "The rescan operation will remove one track from your music library."
+msgid_plural ""
+"The rescan operation will remove {0} tracks from your music library."
+msgstr[0] "èéææææäååæçéæåäçéäéæçã"
+msgstr[1] "èéææææäååæçéæåäçé {0} éæçã"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:99
 #: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HeaderFilters.cs:134
 msgid "_Help"
 msgstr "æå(_H)"
 
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:91
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:102
 msgid "_Contents"
 msgstr "åå(_C)"
 
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:95
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:106
 msgid "Advanced Collection Searching"
 msgstr "ééæèæååè"
 
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:96
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:107
 msgid "Learn advanced ways to search your media collection"
 msgstr "åçééçæåäæåæçåéæè"
 
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:101
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:112
 msgid "Banshee _Home Page"
 msgstr "Bans_hee éé"
 
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:102
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:113
 msgid "Visit the Banshee Home Page"
 msgstr "æè Banshee éé"
 
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:107
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:118
 msgid "_Get Involved"
 msgstr "åèæå(_G)"
 
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:108
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:119
 msgid "Become a contributor to Banshee"
 msgstr "æç Banshee çèçè"
 
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:113
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:124
 msgid "_Version Information"
 msgstr "çæèè(_V)"
 
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:114
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:125
 msgid "View detailed version and configuration information"
 msgstr "æèçæççèéçèè"
 
 #. Prompt user for location of the playlist.
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:171
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:182
 msgid "Import Playlist"
 msgstr "ååæææå"
 
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:172
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:183
 #: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/ItunesPlayerImportSource.cs:558
 msgid "Playlists"
 msgstr "æææå"
@@ -3457,6 +3462,14 @@ msgid_plural ""
 msgstr[0] "æçåèå {1} äçééåçéçï"
 msgstr[1] "æçåèå {1} äçééåç {0} åéçï"
 
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:645
+msgid "Are you sure you want to continue?"
+msgstr "æçåèççåï"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:656
+msgid "Remove tracks"
+msgstr "çéæç"
+
 #: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/AlbumArtistEntry.cs:53
 msgid "Com_pilation Album Artist:"
 msgstr "åèåéæåè(_P)ï"
@@ -4209,39 +4222,39 @@ msgstr "ææåéæå"
 msgid "Supports photos"
 msgstr "ææççç"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:462
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:466
 msgid "Track duration is zero"
 msgstr "æçéåçé"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:566
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:570
 msgid "Syncing iPod"
 msgstr "æååæ iPod"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:567
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:571
 msgid "Preparing to synchronize..."
 msgstr "æåæååæåâ"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:589
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:593
 #, csharp-format
 msgid "Adding track {0} of {1}"
 msgstr "æååå {1} äç {0}"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:616
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:620
 #, csharp-format
 msgid "Updating metadata in track {0} of {1}"
 msgstr "æåæææç {0} / {1} çääèæ"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:636
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:640
 #, csharp-format
 msgid "Removing track {0} of {1}"
 msgstr "æåååæç {0} / {1}"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:666
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:670
 #, csharp-format
 msgid "Cleaning up, removing invalid track {0} of {1}"
 msgstr "æåæçãçéçæçæç {0} / {1}"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:713
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:717
 msgid "Writing media database"
 msgstr "æååååéèæå"
 
@@ -4312,25 +4325,17 @@ msgstr "çéææèçæéæéææèæååéååæã"
 msgid "Sync Preferences"
 msgstr "åæååèå"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/DapActions.cs:53
-msgid "Sync"
-msgstr "åæ"
-
 #. singular form unused b/c we know it's > 1, but we still need GetPlural
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/DapActions.cs:106
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSync.cs:364
 #, csharp-format
 msgid "The sync operation will remove one track from your device."
 msgid_plural "The sync operation will remove {0} tracks from your device."
 msgstr[0] "èåææäååæçèççéäéæçã"
 msgstr[1] "èåææäååæçèççé {0} éæçã"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/DapActions.cs:110
-msgid "Are you sure you want to continue?"
-msgstr "æçåèççåï"
-
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/DapActions.cs:121
-msgid "Remove tracks"
-msgstr "çéæç"
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/DapActions.cs:53
+msgid "Sync"
+msgstr "åæ"
 
 #: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/DapInfoBar.cs:68
 #: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/MediaType.cs:97
@@ -4403,12 +4408,12 @@ msgstr "ååèèçéæ"
 msgid "Disconnect"
 msgstr "æç"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/RemovableSource.cs:108
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/RemovableSource.cs:111
 #, csharp-format
 msgid "Disconnecting {0}..."
 msgstr "æåè {0} äæéæâ"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/RemovableSource.cs:115
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/RemovableSource.cs:118
 #, csharp-format
 msgid "Could not disconnect {0}: {1}"
 msgstr "çæè {0} äæéæï{1}"
@@ -5517,22 +5522,22 @@ msgstr "çèéè"
 msgid "Station"
 msgstr "éè"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/InternetRadioSource.cs:155
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/InternetRadioSource.cs:157
 #, csharp-format
 msgid "{0} station"
 msgid_plural "{0} stations"
 msgstr[0] "{0} éè"
 msgstr[1] "{0} éè"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/InternetRadioSource.cs:241
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/InternetRadioSource.cs:243
 msgid "Please provide a valid station URI"
 msgstr "èæäææçéè URI"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/InternetRadioSource.cs:254
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/InternetRadioSource.cs:256
 msgid "Please provide a station genre"
 msgstr "èæäéèæé"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/InternetRadioSource.cs:262
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/InternetRadioSource.cs:264
 msgid "Please provide a station title"
 msgstr "èæäéèæé"
 
@@ -5752,19 +5757,19 @@ msgstr "æåçå Last.fmïäçèèåç <i>{0}</i>ã"
 msgid "Log out of Last.fm"
 msgstr "çå Last.fm"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmSourceContents.cs:123
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmSourceContents.cs:150
 msgid "Recently Loved Tracks"
 msgstr "æèåæçæç"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmSourceContents.cs:124
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmSourceContents.cs:151
 msgid "Recently Played Tracks"
 msgstr "æèææçæç"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmSourceContents.cs:125
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmSourceContents.cs:152
 msgid "My Top Artists"
 msgstr "æçæäæåè"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmSourceContents.cs:211
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmSourceContents.cs:238
 #, csharp-format
 msgid "{0} plays"
 msgstr "{0} æææ"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]