[gbrainy] Updated Slovak translationcommit 5df93a33866f8b0988f10ca8261fc08278a2da22
Author: Jaroslav RynÃk <jrynik yahoo co uk>
Date:   Thu Jan 24 23:04:50 2013 +0000

    Updated Slovak translation

 po/sk.po | 2819 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------
 1 files changed, 1625 insertions(+), 1194 deletions(-)
---
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 847a1cf..4c04041 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -1,25 +1,30 @@
 # Slovak translation for gbrainy.
-# Copyright (C) 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2010-2013 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gbrainy package.
-# Jaroslav RynÃk <jrynik yahoo co uk>, 2010, 2011.
+# Jaroslav RynÃk <jrynik yahoo co uk>, 2010-2013.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gbrainy\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=gbrainy&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-03-24 17:15+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-04-16 11:54+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-01-23 22:23+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-24 23:04+0000\n"
 "Last-Translator: Jaroslav RynÃk <jrynik yahoo co uk>\n"
 "Language-Team: Slovak <gnome-sk-list gnome org>\n"
+"Language: sk\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
+"X-Language: sk_SK\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
 # NÃzov hry
 #: ../data/games.xml.h:1
-msgid "Clock Rotation"
+#, fuzzy
+#| msgid "Clock Rotation"
+msgid "Clock rotation"
 msgstr "OtÃÄanie hodÃn"
 
 # ÄasÅ sprÃvnej odpovede
@@ -61,6 +66,8 @@ msgid ""
 "John's son age is nowadays half of John's age minus [difference], that is, "
 "([father] / 2) - [difference]."
 msgstr ""
+"Vek JÃnovho syna je v sÃÄasnosti polovica JÃnovho veku mÃnus [difference], "
+"teda ([father] / 2) - [difference]."
 
 #: ../data/games.xml.h:8
 msgid "Password"
@@ -97,16 +104,12 @@ msgstr ""
 
 # ÄasÅ sprÃvnej odpovede
 #: ../data/games.xml.h:13
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "In every match you eliminate one player, you need the total number of "
-#| "games minus 1 to find out the winner."
 msgid ""
 "In every match you eliminate one player. Therefore, the result is the total "
 "number of player minus one."
 msgstr ""
-"V kaÅdom zÃpase vyradÃte jednÃho hrÃÄa, na zistenie vÃÅaza potrebujete "
-"celkovà poÄet zÃpasov mÃnus 1."
+"V kaÅdom zÃpase vyradÃte jednÃho hrÃÄa. VÃsledok je preto celkovà poÄet "
+"hrÃÄov mÃnus jedna."
 
 #: ../data/games.xml.h:14
 msgid "Bank interest"
@@ -247,6 +250,7 @@ msgstr ""
 "budà vyskytovaÅ v 110-roÄnÃch intervaloch okrem prÃpadu, keÄ\n"
 "nastane koniec tisÃcroÄia; vtedy je to 11-roÄnà interval."
 
+# NÃzov hry
 #: ../data/games.xml.h:40
 msgid "Dartboard"
 msgstr "TerÄ"
@@ -261,7 +265,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../data/games.xml.h:42
 msgid "Only 3 of the 4 numbers in the dartboard are used to add 120 points."
-msgstr ""
+msgstr "Na zÃskanie 120 bodov sa pouÅÃvajà len 3 zo 4 ÄÃsel na terÄi."
 
 #: ../data/games.xml.h:43
 msgid "Horse race"
@@ -317,8 +321,8 @@ msgid ""
 "A lever is in equilibrium when the objects placed on it are at a distances "
 "reciprocally proportional to their weights."
 msgstr ""
-"PÃka je v rovnovÃhe, keÄ sà na nej predmety uloÅenà vo vzdialenostiach, ktorà "
-"sà v urÄitom pomere k ich hmotnostiam."
+"PÃka je v rovnovÃhe, keÄ sà na nej predmety uloÅenà vo vzdialenostiach, "
+"ktorà sà v urÄitom pomere k ich hmotnostiam."
 
 #: ../data/games.xml.h:50
 msgid "Multiple number"
@@ -346,7 +350,8 @@ msgstr ""
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationCloserFraction.cs:177
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationPrimes.cs:151
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationProportions.cs:130
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigurePattern.cs:191
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationSelectedNumbers.cs:244
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigurePattern.cs:237
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleFigures.cs:192
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleGridDots.cs:340
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleLargerShape.cs:303
@@ -427,7 +432,7 @@ msgid ""
 "[females_cars]% ([all_cars] - [males_cars]) of the inhabitants are women and "
 "have a car."
 msgstr ""
-"[females_cars] % ([all_cars] - [males_cars]) obyvateÄov sà Åeny, ktorà majà "
+"[females_cars] % ([all_cars] â [males_cars]) obyvateÄov sà Åeny, ktorà majà "
 "auto."
 
 #: ../data/games.xml.h:74
@@ -439,8 +444,8 @@ msgid ""
 "If p &lt; x &lt; q and r &lt; y &lt; s and you know that x &lt; y is true, "
 "which of the following options is correct? [option_answers]"
 msgstr ""
-"Ak p &lt; x &lt; q a r &lt; y &lt; s a viete, Åe x &lt; y je pravdivà "
-"vÃrok, potom ktorà z tÃchto moÅnostà je sprÃvna? [option_answers]"
+"Ak p &lt; x &lt; q a r &lt; y &lt; s a viete, Åe x &lt; y je pravdivà vÃrok, "
+"potom ktorà z tÃchto moÅnostà je sprÃvna? [option_answers]"
 
 #: ../data/games.xml.h:76
 msgid "[option_prefix] s > p"
@@ -476,7 +481,6 @@ msgid "[option_prefix] r < q"
 msgstr "[option_prefix] r < q"
 
 #: ../data/games.xml.h:83
-#| msgid "If x &gt; y, then x &gt; q &lt; and y &gt; r so r &lt; q is true."
 msgid "If x &gt; y, then r &lt; y &lt; x &lt; q, so r &lt; q is true."
 msgstr ""
 "Ak x &gt; y, potom r &lt; y &lt; x &lt; q, teda r &lt; q je pravdivà vÃrok."
@@ -507,22 +511,20 @@ msgstr "[option_prefix] x  y  2"
 
 #: ../data/games.xml.h:89
 msgid "[option_prefix] (x - y) * 2"
-msgstr "[option_prefix] (x - y) Â 2"
+msgstr "[option_prefix] (x â y) Â 2"
 
+# PK: nechapem vyznam prvej vety, najprv sa hovory o nasobeni 2 parnych cisel a v druhej
+# vete uz je zazracne x vynasobene 2 je parne, proste nahlas bug, nema to suvis
+# JR: so = tak, takÅe; 1. ÄasÅ vety vysvetÄuje druhÃ.#: ../data/games.xml.h:90
 #: ../data/games.xml.h:90
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Since x is always an even number, multiplying it by 2 always produces an "
-#| "even number. Adding an even number to an odd number (y) always produces "
-#| "an odd number."
 msgid ""
 "Multiplication of two even numbers always produces an even number, so x "
 "multiplied by 2 is even. Adding an odd number (y) to that even number always "
 "produces an odd number."
 msgstr ""
-"KeÄÅe x je vÅdy pÃrne ÄÃslo, ak ho vynÃsobÃme dvoma, dostaneme pÃrne ÄÃslo. "
-"Ak k pÃrnemu ÄÃslu pripoÄÃtame nepÃrne ÄÃslo (y), vÅdy dostaneme nepÃrne "
-"ÄÃslo. "
+"VynÃsobenÃm dvoch pÃrnych ÄÃsel vÅdy dostaneme pÃrne ÄÃslo, ak x vynÃsobime "
+"2, vznikne pÃrne ÄÃslo. Ak k tomu pÃrnemu ÄÃslu pripoÄÃtame nepÃrne ÄÃslo "
+"(y), vÅdy vznikne nepÃrne ÄÃslo."
 
 #: ../data/games.xml.h:91
 msgid "Warehouse"
@@ -662,7 +664,7 @@ msgstr ""
 # ÄasÅ sprÃvnej odpovede
 #: ../data/games.xml.h:114
 msgid "It is the result of the operation: ([three] * 3) - ([two] * 2)."
-msgstr "Je to vÃsledok rovnice: ([three] Â 3) - ([two] Â 2)."
+msgstr "Je to vÃsledok rovnice: ([three] Â 3) â ([two] Â 2)."
 
 #: ../data/gbrainy.desktop.in.h:1 ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:1
 msgid "gbrainy"
@@ -733,7 +735,7 @@ msgstr "Je to jedinà Åport, v ktorom sa nepouÅÃva lopta."
 # Zadanie
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:11
 msgid "A terrier is to a dog like a?"
-msgstr "TeriÃr je k psovi ako...?"
+msgstr "TeriÃr je k psovi akoâ?"
 
 # TeriÃr je k psovi ako...?
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:12
@@ -761,7 +763,7 @@ msgstr "Pes a kÃÅ sà ÅivoÄÃchy, teriÃr a ponÃk sà plemenÃ."
 # SprÃvna moÅnosÅ: pracuje s mÅtvymi zvieratami
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:17
 msgid "The word 'taxidermist' is used to define a person that?"
-msgstr "Slovo âpreparÃtorâ oznaÄuje Äloveka, ktorÃ...?"
+msgstr "Slovo âpreparÃtorâ oznaÄuje Äloveka, ktorÃâ?"
 
 # Slovo âpreparÃtorâ oznaÄuje Äloveka, ktorÃ...?
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:18
@@ -786,7 +788,7 @@ msgstr "Pracuje s koÅou"
 # Zadanie
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:22
 msgid "A car engine that is poorly designed and lacking of sophistication is?"
-msgstr "Motor, ktorà je zle navrhnutà a ktorÃmu chÃba dÃmyselnosÅ je...?"
+msgstr "Motor, ktorà je zle navrhnutà a ktorÃmu chÃba dÃmyselnosÅ jeâ?"
 
 # Motor, ktorà je zle navrhnutà a ktorÃmu chÃba dÃmyselnosÅ je...?
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:23
@@ -825,299 +827,303 @@ msgid "Hide"
 msgstr "SkrÃvaÅ"
 
 # Ktorà z nasledujÃcich slov je vÃznamovo najbliÅÅie k slovu âcenzurovaÅâ?
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:30
+#. Translators: 'obscure' is used as a verb
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:31
 msgid "Obscure"
 msgstr "ZahmlievaÅ"
 
 # Ktorà z nasledujÃcich slov je vÃznamovo najbliÅÅie k slovu âcenzurovaÅâ?
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:31
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:32
 msgid "Ignore"
 msgstr "IgnorovaÅ"
 
 # SprÃvna moÅnosÅ: ikona
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:32
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:33
 msgid "An artist whose work has become the defining style of a genre is?"
 msgstr "Umelec, ktorÃho dielo zadefinovalo ÅtÃl urÄitÃho ÅÃnru je?"
 
 # Umelec, ktorÃho dielo zadefinovalo ÅtÃl urÄitÃho ÅÃnru je...?
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:33
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:34
 msgid "Pioneer"
 msgstr "PriekopnÃk"
 
 #. Translators: referred to the life style
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:35
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:36
 msgid "Bohemian"
 msgstr "BohÃm"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:36
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:37
 msgid "Misunderstood"
 msgstr "NepochopenÃ"
 
 # Umelec, ktorÃho dielo zadefinovalo ÅtÃl urÄitÃho ÅÃnru je...?
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:37
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:38
 msgid "Martyr"
 msgstr "MuÄenÃk"
 
 # samotÃr, zradca, odbornÃk, Älovek vylÃÄenà zo spoloÄnosti
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:38
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:39
 msgid "Which of the following sentences defines better an 'ostracized' person?"
 msgstr "Ktorà z nasledujÃcich viet najlepÅie definuje ostrakizovanÃho Äloveka?"
 
 # Ktorà z nasledujÃcich viet najlepÅie definuje ostrakizovanÃho Äloveka?
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:39
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:40
 msgid "Person expelled from society"
 msgstr "Älovek vylÃÄenà zo spoloÄnosti"
 
 # Ktorà z nasledujÃcich viet najlepÅie definuje ostrakizovanÃho Äloveka?
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:40
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:41
 msgid "Loner"
 msgstr "SamotÃr"
 
 # Ktorà z nasledujÃcich viet najlepÅie definuje ostrakizovanÃho Äloveka?
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:41
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:42
 msgid "Connoisseur"
 msgstr "OdbornÃk"
 
 # Ktorà z nasledujÃcich viet najlepÅie definuje ostrakizovanÃho Äloveka?
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:42
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:43
 msgid "Conspirator"
 msgstr "Zradca"
 
 # Zadanie
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:43
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:44
 msgid "Which of the following words means fear of people?"
 msgstr "Ktorà z nasledujÃcich slov znamenà strach z ÄudÃ?"
 
 # MoÅnà odpoveÄ
 #. Translators: Anthropophobia is fear of people
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:45
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:46
 msgid "Anthropophobia"
 msgstr "AntropofÃbiu"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:46
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:47
 msgid "Hypochondria"
 msgstr "Hypochondria"
 
 # MoÅnà odpoveÄ
 #. Translators: Anthophobia is fear of flowers that poses little or no danger
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:48
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:49
 msgid "Anthophobia"
 msgstr "AntofÃbiu"
 
 # Älovek, ktorà sa priveÄmi zaoberà svojim zdravÃm mÃ...?
 #. Translators: Acrophobia is fear of heights
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:50
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:51
 msgid "Acrophobia"
 msgstr "AkrofÃbiu"
 
 # Zadanie
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:51
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:52
 msgid "A person with excessive preoccupation for his health has?"
-msgstr "Älovek, ktorà sa priveÄmi zaoberà svojim zdravÃm mÃ...?"
+msgstr "Älovek, ktorà sa priveÄmi zaoberà svojim zdravÃm mÃâ?"
 
 # MoÅnà odpoveÄ
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:52
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:53
 msgid "Agoraphobia"
 msgstr "AgorafÃbiu"
 
 # Zadanie
 #. Selected to avoid physical characteristics like: has shield, legs or tail
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:54
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:55
 msgid "Which of the following words does not belong in this group?"
 msgstr "Ktorà z nasledujÃcich slov nepatrà do tejto skupiny?"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:55
+#. Translator: As a noun
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:57
 msgid "Violin"
 msgstr "Husle"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:56
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:58
 msgid "Bassoon"
 msgstr "Fagot"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:57
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:59
 msgid "Flute"
 msgstr "Flauta"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:58
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:60
 msgid "Oboe"
 msgstr "Hoboj"
 
 # ÄasÅ sprÃvnej odpovede
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:59
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:61
 msgid "It is the only one that is not a woodwind instrument."
 msgstr "Je to jedinà hudobnà nÃstroj, ktorà nepatrà medzi drevenà dychovÃ."
 
 # Zadanie
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:60
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:62
 msgid "What is a 'halberd'?"
 msgstr "Äo je to âhalapartÅaâ?"
 
 # 1 z moÅnostÃ
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:61
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:63
 msgid "Weapon"
 msgstr "ZbraÅ"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:62
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:64
 msgid "Flower"
 msgstr "Kvet"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:63
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:65
 msgid "Fish"
 msgstr "Ryba"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:64
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:66
 msgid "Sport"
 msgstr "Åport"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:65
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:67
 msgid "Fossil"
 msgstr "Skamenelina"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:66
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:68
 msgid "Portico"
 msgstr "StÄporadie"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:67
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:69
 msgid "Column"
 msgstr "StÄpec"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:68
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:70
 msgid "Attic"
 msgstr "Povala"
 
 # ÄasÅ sprÃvnej odpovede
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:69
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:71
 msgid "It is the only one that is not related to architecture."
 msgstr "Je to jedinà slovo, ktorà nesÃvisà s architektÃrou."
 
 # MoÅnà odpoveÄ
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:70
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:72
 msgid "Kilometer"
 msgstr "Kilometer"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:71
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:73
 msgid "Hectogram"
 msgstr "Hektogram"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:72
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:74
 msgid "Liter"
 msgstr "Liter"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:73
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:75
 msgid "Gallon"
 msgstr "GalÃn"
 
 # ÄasÅ sprÃvnej odpovede
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:74
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:76
 msgid "It is the only unit that does not belong to the metric system."
 msgstr "Je to jedinà jednotka, ktorà nepatrà do metrickÃho systÃmu."
 
 #. Translators: refers to the fruit
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:76
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:78
 msgid "Orange"
 msgstr "PomaranÄ"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:77
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:79
 msgid "Apple"
 msgstr "Jablko"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:78
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:80
 msgid "Grape"
 msgstr "Hrozno"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:79
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:81
 msgid "Potato"
 msgstr "Zemiak"
 
 # ÄasÅ sprÃvnej odpovede
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:80
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:82
 msgid "It is the only one that is not a fruit."
 msgstr "Je to jedinà rastlina, ktorà nepatri medzi ovocie."
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:81
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:83
 msgid "Turtle"
 msgstr "KorytnaÄka"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:82
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:84
 msgid "Crocodile"
 msgstr "KrokodÃl"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:83
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:85
 msgid "Lizard"
 msgstr "JaÅterica"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:84
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:86
 msgid "Frog"
 msgstr "Åaba"
 
 # ÄasÅ sprÃvnej odpovede
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:85
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:87
 msgid "It is the only one that is not a reptile and also does not have a tail."
 msgstr "Je to jedinà ÅivoÄÃch, ktorà nepatrà medzi plazy a nemà ani chvost."
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:86
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:88
 msgid "Tiger"
 msgstr "Tiger"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:87
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:89
 msgid "Hyena"
 msgstr "Hyena"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:88
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:90
 msgid "Wolf"
 msgstr "Vlk"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:89
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:91
 msgid "Deer"
 msgstr "JeleÅ"
 
 # ÄasÅ sprÃvnej odpovede
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:90
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:92
 msgid "It is the only one that is not a carnivore."
 msgstr "Je to jedinà ÅivoÄÃch, ktorà nepatrà medzi mÃsoÅravce."
 
 # Zadanie
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:91
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:93
 msgid "Which of the following words is closest to the meaning of 'hedonism'?"
 msgstr ""
-"Ktorà z nasledujÃcich slov je svojim vÃznamom najbliÅÅie k slovu âhedonizmusâ?"
+"Ktorà z nasledujÃcich slov je svojim vÃznamom najbliÅÅie k slovu "
+"âhedonizmusâ?"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:92
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:94
 msgid "Pleasure"
 msgstr "RadosÅ"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:93
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:95
 msgid "Pain"
 msgstr "BolesÅ"
 
 # MoÅnà odpoveÄ
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:94
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:96
 msgid "Collectivism"
 msgstr "Kolektivizmus"
 
 # Älovek, ktorà sa priveÄmi zaoberà svojim zdravÃm mÃ...?
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:95
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:97
 msgid "Abstinence"
 msgstr "ZdrÅanlivosÅ"
 
 # ÄasÅ sprÃvnej odpovede
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:96
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:98
 msgid ""
 "The ethical doctrine holding that only what is pleasant is an intrinsic good."
 msgstr "Etickà teÃria, podÄa ktorej len to, Äo je prÃjemnÃ, je naozaj dobrÃ."
 
 # Zadanie
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:97
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:99
 msgid "Which of the following words is closest to the meaning of 'asceticism'?"
 msgstr ""
-"Ktorà z nasledujÃcich slov je svojim vÃznamom najbliÅÅie k slovu âasketizmusâ?"
+"Ktorà z nasledujÃcich slov je svojim vÃznamom najbliÅÅie k slovu "
+"âasketizmusâ?"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:98
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:100
 msgid "Positivism"
 msgstr "Pozitivizmus"
 
 # zadanie
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:99
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:101
 msgid ""
 "The practice of austere self-discipline in order to achieve a higher or "
 "spiritual idea."
@@ -1126,144 +1132,141 @@ msgstr ""
 "duchovnÃho stavu mysle."
 
 # Zadanie
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:100
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:102
 msgid "Which of the following words is closest to the meaning of 'oxymoron'?"
 msgstr ""
 "Ktorà z nasledujÃcich slov je svojim vÃznamom najbliÅÅie k slovu âoxymoronâ?"
 
 # MoÅnà odpoveÄ
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:101
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:103
 msgid "Contradictory"
 msgstr "ProtikladnÃ"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:102
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:104
 msgid "Synonym"
 msgstr "Synonymum"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:103
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:105
 msgid "Related"
 msgstr "PodobnÃ"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:104
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:106
 msgid "Ironic"
 msgstr "IronickÃ"
 
 # PomÃcka
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:105
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:107
 msgid "A figure of speech that combines contradicting terms."
 msgstr "Obraznà pomenovanie, ktorà spÃja protikladnà slovÃ."
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:106
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:108
 msgid "Lentils"
 msgstr "ÅoÅovica"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:107
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:109
 msgid "Wheat"
 msgstr "PÅenica"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:108
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:110
 msgid "Corn"
 msgstr "Kukurica"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:109
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:111
 msgid "Rice"
 msgstr "RyÅa"
 
 # ÄasÅ sprÃvnej odpovede
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:110
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:112
 msgid "It is the only one that is not a cereal."
 msgstr "Je to jedinà rastlina, ktorà nepatrà medzi obilniny."
 
 # Umelec, ktorÃho dielo zadefinovalo ÅtÃl urÄitÃho ÅÃnru je...?
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:111
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:113
 msgid "Onion"
 msgstr "CibuÄa"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:112
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:114
 msgid "Mango"
 msgstr "Mango"
 
-# Je to dvojslivka ÄÃnska. KeÄÅe u nÃs tÃto rastlina nie je znÃma, pouÅil som tÃto.
-# PK: u nas sa bezne pouziva LiÄi
-# PM: http://slovniky.korpus.sk/?w=li%C4%8Di&c=626c
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:113
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:115
 msgid "Lychee"
-msgstr "Slivka (LiÄi)"
+msgstr "LiÄi"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:114
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:116
 msgid "Olive"
 msgstr "Oliva"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:115
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:117
 msgid "Carbon"
 msgstr "UhlÃk"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:116
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:118
 msgid "Sodium"
 msgstr "SodÃk"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:117
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:119
 msgid "Titanium"
 msgstr "TitÃn"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:118
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:120
 msgid "Zinc"
 msgstr "Zinok"
 
 # ÄasÅ sprÃvnej odpovede
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:119
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:121
 msgid "It is the only one that is not a metal."
 msgstr "Je to jedinà prvok, ktorà nepatrà medzi kovy."
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:120
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:122
 msgid "Cardiology"
 msgstr "KardiolÃgia"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:121
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:123
 msgid "Hematology"
 msgstr "HematolÃgia"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:122
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:124
 msgid "Psychiatry"
 msgstr "Psychiatria"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:123
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:125
 msgid "Paleontology"
 msgstr "PaleontolÃgia"
 
 # ÄasÅ sprÃvnej odpovede
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:124
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:126
 msgid "It is the only one that is not a medical specialty."
 msgstr "Je to jedinà nemedicÃnska disciplÃna."
 
 # Zadanie
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:125
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:127
 msgid "Which of the following words is closest to the meaning of 'negligent'?"
 msgstr ""
 "Ktorà z nasledujÃcich slov je svojÃm vÃznamom najbliÅÅie k slovu ânedbalÃâ?"
 
 #. Translator: Used as an adjective in English. Possible answer to: Which of the following words is closest to the meaning of 'negligent'
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:127
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:129
 msgid "Careless"
 msgstr "NeopatrnÃ"
 
 #. Translator: Used as an adjective in English. Possible answer to: Which of the following words is closest to the meaning of 'negligent'
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:129
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:131
 msgid "Friendly"
 msgstr "PriateÄskÃ"
 
 #. Translator: Used as an adjective in English. Possible answer to: Which of the following words is closest to the meaning of 'negligent'
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:131
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:133
 msgid "Polite"
 msgstr "ZdvorilÃ"
 
 #. Translator: Used as an adjective in English. Possible answer to: Which of the following words is closest to the meaning of 'negligent'
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:133
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:135
 msgid "Angry"
 msgstr "NazlostenÃ"
 
 #. Translator: definition of negligent
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:135
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:137
 msgid ""
 "It is the failure to take such care as may be rightfully or reasonably "
 "expected."
@@ -1271,219 +1274,491 @@ msgstr ""
 "Je to zanedbanie starostlivosti v takej miere, akà by sa dala oprÃvnene "
 "alebo logicky oÄakÃvaÅ."
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:136
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:138
 msgid "Regular"
 msgstr "PravidelnÃ"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:137
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:139
 msgid "Occasional"
 msgstr "PrÃleÅitostnÃ"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:138
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:140
 msgid "Exceptional"
 msgstr "VÃnimoÄnÃ"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:139
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:141
 msgid "Rare"
 msgstr "OjedinelÃ"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:140
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:142
 msgid "The other words have the connotation of not occurring frequently."
 msgstr "Ostatnà slovà majà vÃznam ânekonà sa Äastoâ."
 
 # Zadanie
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:141
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:143
 msgid "Which of the following words is closest to the meaning of 'perplexing'?"
 msgstr ""
 "Ktorà z nasledujÃcich slov je svojim vÃznamom najbliÅÅie k slovu âzmÃtenÃâ?"
 
 #. Translator: As synonymous of 'perplexing'
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:143
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:145
 msgid "Confusing"
 msgstr "PopletenÃ"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:144
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:146
 msgid "Interesting"
 msgstr "ZaujÃmavÃ"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:145
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:147
 msgid "Ordinary"
 msgstr "ObyÄajnÃ"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:146
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:148
 msgid "Trivial"
 msgstr "BanÃlny"
 
 # Zadanie
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:147
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:149
 msgid "Which of the following words is closest to the meaning of 'unhappy'?"
 msgstr ""
 "Ktorà z nasledujÃcich slov je svojim vÃznamom najbliÅÅie k slovu âneÅÅastnÃâ?"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:148
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:150
 msgid "Sad"
 msgstr "SmutnÃ"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:149
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:151
 msgid "Unpleasant"
 msgstr "NeprÃjemnÃ"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:150
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:152
 msgid "Tears"
 msgstr "PlaÄÃci"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:151
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:153
 msgid "Incredible"
 msgstr "NeuveriteÄnÃ"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:152
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:154
 msgid "Famous"
 msgstr "SlÃvny"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:153
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:155
 msgid "Acclaimed"
 msgstr "UznÃvanÃ"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:154
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:156
 msgid "Celebrated"
 msgstr "OslavovanÃ"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:155
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:157
 msgid "The other words have the meaning of distinguished."
 msgstr "Ostatnà slovà majà vÃznam âvÃznamnÃâ."
 
 # Zadanie
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:156
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:158
 msgid "Which of the following words is closest to the meaning of 'specific'?"
 msgstr ""
-"Ktorà z nasledujÃcich slov je svojim vÃznamom najbliÅÅie k slovu âÅpecifickÃâ?"
+"Ktorà z nasledujÃcich slov je svojim vÃznamom najbliÅÅie k slovu "
+"âÅpecifickÃâ?"
 
 #. Translator: Pertaining to a single or specific person or thing
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:158
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:160
 msgid "Particular"
 msgstr "KonkrÃtny"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:159
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:161
 msgid "Obvious"
 msgstr "ZjavnÃ"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:160
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:162
 msgid "Generic"
 msgstr "VÅeobecnÃ"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:161
-msgid "car / garage | plane"
-msgstr "auto / garÃÅ | lietadlo"
-
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:162
-msgid "Hangar"
-msgstr "HangÃr"
-
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:163
-msgid "Airline"
-msgstr "Leteckà spoloÄnosÅ"
-
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:164
-msgid "Aircraft"
-msgstr "Lietadlo"
+msgid "Plate"
+msgstr "Tanier"
 
+#. Translator: As a noun
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:165
-msgid "Bunker"
-msgstr "Bunker"
+msgid "Bottle"
+msgstr "FÄaÅa"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:166
-msgid "circle / semicircle | diameter"
-msgstr "kruh / polkruh | priemer"
+msgid "Amphora"
+msgstr "Amfora"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:167
-msgid "Radius"
-msgstr "Polomer"
+msgid "Bowl"
+msgstr "Miska"
 
+# ÄasÅ sprÃvnej odpovede
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:168
-msgid "Chord"
-msgstr "Akord"
+msgid "It is the only one that is not used to storage liquids."
+msgstr "Je to jedinà vec, ktorà sa nepouÅÃva na uskladnenie kvapalÃn."
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:169
-msgid "Tangent"
-msgstr "DotyÄnica"
-
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:170
-msgid "Angle"
-msgstr "Uhol"
+msgid "Walnut"
+msgstr "VlaÅskà orech"
 
+#. Translator: In reference to the nut
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:171
-msgid "The radius of a circle is half the diameter."
-msgstr "Polomer kruhu je polovica priemeru."
+msgid "Macadamia"
+msgstr "MakadÃmia"
 
+# chÃbajÃce slovo
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:172
-msgid "talk / yell | dislike"
-msgstr "rozprÃvaÅ / kriÄaÅ | nechuÅ"
+msgid "Chestnut"
+msgstr "GaÅtan"
 
+# ÄasÅ sprÃvnej odpovede
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:173
+msgid "It is the only one that is not a nut."
+msgstr "Je to jedinà rastlina, ktorà nie je orech."
+
+# Zadanie
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:174
+msgid "Which of the following words is closest to the meaning of 'acclaim'?"
+msgstr ""
+"Ktorà z nasledujÃcich slov je svojim vÃznamom najbliÅÅie k slovu âchvÃlaâ?"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:175
+msgid "Applause"
+msgstr "Potlesk"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:176
+msgid "Commendation"
+msgstr "Uznanie"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:177
+msgid "Citation"
+msgstr "Verejnà pochvala"
+
+#. Translator: As a noun (call upon a spirit by invocation)
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:179
+msgid "Conjure"
+msgstr "Äaro"
+
+# Zadanie
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:180
+msgid "Which of the following words is closest to the meaning of 'grief'?"
+msgstr ""
+"Ktorà z nasledujÃcich slov je svojÃm vÃznamom najbliÅÅie k slovu âzÃrmutokâ?"
+
+#. Translator: As a noun
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:182
+msgid "Lament"
+msgstr "Nariekanie"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:183
+msgid "Fraud"
+msgstr "Podvod"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:184
+msgid "Intolerance"
+msgstr "NeznÃÅanlivosÅ"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:185
+msgid "Risk"
+msgstr "Riziko"
+
+# Zadanie
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:186
+msgid "Which of the following words is closest to the meaning of 'phlegmatic'?"
+msgstr ""
+"Ktorà z nasledujÃcich slov je svojim vÃznamom najbliÅÅie k slovu "
+"âflegmatickÃâ?"
+
+#. Translator: Used as an adjective in English
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:188
+msgid "Calm"
+msgstr "PokojnÃ"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:189
+msgid "Authentic"
+msgstr "AutentickÃ"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:190
+msgid "Clever"
+msgstr "BystrÃ"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:191
+msgid "Tense"
+msgstr "NapÃtÃ"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:192
+msgid "Concert"
+msgstr "Koncert"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:193
+msgid "Satire"
+msgstr "Satira"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:194
+msgid "Proverb"
+msgstr "PrÃslovie"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:195
+msgid "Epigram"
+msgstr "Epigram"
+
+# ÄasÅ sprÃvnej odpovede
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:196
+msgid "It is the only one that is not related to literature."
+msgstr "Je to jedinà slovo, ktorà nesÃvisà s literatÃrou."
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:197
+msgid "Curve"
+msgstr "Krivka"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:198
+msgid "Cathetus"
+msgstr "Odvesna"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:199
+msgid "Hypotenuse"
+msgstr "Prepona"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:200
+msgid "Trigonometry"
+msgstr "Trigonometria"
+
+# ÄasÅ sprÃvnej odpovede
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:201
+msgid "It is the only one that is not related with triangles."
+msgstr "Je to jedinà vec, ktorà nesÃvisà s trojuholnÃkmi."
+
+#. Translator: As a noun
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:203
+msgid "Necklace"
+msgstr "NÃhrdelnÃk"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:204
+msgid "Candelabra"
+msgstr "Svietnik"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:205
+msgid "Lantern"
+msgstr "LampÃÅ"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:206
+msgid "Lamp"
+msgstr "Lampa"
+
+# ÄasÅ sprÃvnej odpovede
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:207
+msgid "It is the only one that does not produce light."
+msgstr "Je to jedinà vec, ktorà nevyrÃba svetlo."
+
+#. Translator: As a noun
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:209
+msgid "Shield"
+msgstr ""
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:210
+msgid "Helmet"
+msgstr ""
+
+#. Translator: As a noun
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:212
+msgid "Armor"
+msgstr ""
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:213
+msgid "Crossbow"
+msgstr ""
+
+# ÄasÅ sprÃvnej odpovede
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:214
+#, fuzzy
+#| msgid "It is the only one that is not a fruit."
+msgid "It is the only one that is not used for protection."
+msgstr "Je to jedinà rastlina, ktorà nepatri medzi ovocie."
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:215
+msgid "Monolith"
+msgstr ""
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:216
+msgid "Granite"
+msgstr ""
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:217
+msgid "Rock"
+msgstr ""
+
+#. Translator: As a noun
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:219
+msgid "Tree"
+msgstr ""
+
+# ÄasÅ sprÃvnej odpovede
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:220
+#, fuzzy
+#| msgid "It is the only one that is not related to architecture."
+msgid "It is the only one that is not related to rocks."
+msgstr "Je to jedinà slovo, ktorà nesÃvisà s architektÃrou."
+
+#. Translator: As a noun
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:222
+msgid "Carrot"
+msgstr ""
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:223
+msgid "Beet"
+msgstr ""
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:224
+#, fuzzy
+#| msgid "Radius"
+msgid "Radish"
+msgstr "Polomer"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:225
+msgid "Tomato"
+msgstr ""
+
+# ÄasÅ sprÃvnej odpovede
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:226
+#, fuzzy
+#| msgid "It is the only one that is not a fruit."
+msgid "It is the only one that does not have roots."
+msgstr "Je to jedinà rastlina, ktorà nepatri medzi ovocie."
+
+#. Translator: Organ as a musical instrument
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:228
+msgid "Organ"
+msgstr ""
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:229
+msgid "Piano"
+msgstr ""
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:230
+msgid "Accordion"
+msgstr ""
+
+# ÄasÅ sprÃvnej odpovede
+#. Translator: 'keys' as the ones found in a keyboard
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:232
+#, fuzzy
+#| msgid "It is the only one that is not a metal."
+msgid "It is the only instrument that does not have keys."
+msgstr "Je to jedinà prvok, ktorà nepatrà medzi kovy."
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:233
+msgid "car / garage | plane"
+msgstr "auto / garÃÅ | lietadlo"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:234
+msgid "Hangar"
+msgstr "HangÃr"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:235
+msgid "Airline"
+msgstr "Leteckà spoloÄnosÅ"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:236
+msgid "Aircraft"
+msgstr "Lietadlo"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:237
+msgid "Bunker"
+msgstr "Bunker"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:238
+msgid "circle / semicircle | diameter"
+msgstr "kruh / polkruh | priemer"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:239
+msgid "Radius"
+msgstr "Polomer"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:240
+msgid "Chord"
+msgstr "Akord"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:241
+msgid "Tangent"
+msgstr "DotyÄnica"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:242
+msgid "Angle"
+msgstr "Uhol"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:243
+msgid "The radius of a circle is half the diameter."
+msgstr "Polomer kruhu je polovica priemeru."
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:244
+msgid "talk / yell | dislike"
+msgstr "rozprÃvaÅ / kriÄaÅ | nechuÅ"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:245
 msgid "Repugnance"
 msgstr "Odpor"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:174
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:246
 msgid "Offensive"
 msgstr "Ãtok"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:175
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:247
 msgid "Shame"
 msgstr "Hanba"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:176
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:248
 msgid "Ostentation"
 msgstr "PredvÃdzanie sa"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:177
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:249
 msgid "write / pen | eat"
 msgstr "pÃsaÅ / pero | jesÅ"
 
 # hraÄka / hraÅ sa | nÃradie
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:178
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:250
 msgid "Fork"
 msgstr "VidliÄka"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:179
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:251
 msgid "Restaurant"
 msgstr "ReÅtaurÃcia"
 
 # chÃbajÃce slovo
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:180
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:252
 msgid "Winery"
 msgstr "VinotÃka"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:181
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:253
 msgid "Table"
 msgstr "StÃl"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:182
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:254
 msgid "A pen is used to write and a fork is used to eat."
 msgstr "Pero sa pouÅÃva na pÃsanie a vidliÄka sa pouÅÃva na jedenie."
 
 # slzy / oÄi | pot
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:183
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:255
 msgid "desert / oasis | sea"
 msgstr "pÃÅÅ / oÃza | more"
 
 # konÅtelÃcia / hviezdy | sÃostrovie
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:184
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:256
 msgid "Island"
 msgstr "Ostrov"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:185
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:257
 msgid "River"
 msgstr "Rieka"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:186
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:258
 msgid "Beach"
 msgstr "PlÃÅ"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:187
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:259
 msgid "Coast"
 msgstr "PobreÅie"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:188
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:260
 msgid ""
 "An oasis is an isolated area of vegetation in a desert and an island is a "
 "piece of isolated land that is surrounded by water."
@@ -1492,151 +1767,150 @@ msgstr ""
 "ktorà je obklopenà vodou."
 
 #. Translators: letter refers to letter (in paper form)
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:190
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:262
 msgid "turtle / shell | letter"
 msgstr "korytnaÄka / pancier | list"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:191
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:263
 msgid "Envelope"
 msgstr "ObÃlka"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:192
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:264
 msgid "Ink"
 msgstr "Atrament"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:193
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:265
 msgid "Printer"
 msgstr "TlaÄiareÅ"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:194
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:266
 msgid "Cellulose"
 msgstr "CelulÃza"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:195
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:267
 msgid "A turtle is inside a shell and a letter is inside an envelope."
 msgstr "KorytnaÄka je v pancieri a list je v obÃlke."
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:196
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:268
 msgid "wine / grape | rum"
 msgstr "vÃno / hrozno | rum"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:197
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:269
 msgid "Sugarcane"
 msgstr "Cukrovà trstina"
 
 # chÃbajÃce slovo
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:198
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:270
 msgid "Grain"
 msgstr "Obilie"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:199
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:271
 msgid "Sweet corn"
 msgstr "Sladkà kukurica"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:200
-#, fuzzy
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:272
 msgid "horticulture / plants | ornithology"
-msgstr "horticulture / plants | ornithology"
+msgstr "zÃhradnÃctvo / rastliny | ornitolÃgia"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:201
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:273
 msgid "Birds"
 msgstr "VtÃky"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:202
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:274
 msgid "Insects"
 msgstr "Hmyz"
 
 # Älovek, ktorà sa priveÄmi zaoberà svojim zdravÃm mÃ...?
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:203
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:275
 msgid "Amphibians"
 msgstr "ObojÅivelnÃky"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:204
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:276
 msgid "Fishes"
 msgstr "Ryby"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:205
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:277
 msgid "thankful / ingratitude | despotism"
 msgstr "vÄaÄnà / nevÄaÄnosÅ | despotizmus"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:206
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:278
 msgid "Democracy"
 msgstr "Demokracia"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:207
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:279
 msgid "Totalitarianism"
 msgstr "TotalitÃrstvo"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:208
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:280
 msgid "Oligarchy"
 msgstr "Oligarchia"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:209
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:281
 msgid "Authority"
 msgstr "Autorita"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:210
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:282
 msgid "pessimist / optimist | poor"
 msgstr "pesimista / optimista | chudobnÃ"
 
 #. Translators: Affluent as antonym of poor, that is, somebody that is rich
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:212
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:284
 msgid "Affluent"
 msgstr "MajetnÃ"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:213
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:285
 msgid "Homeless"
 msgstr "Bezdomovec"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:214
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:286
 msgid "Property"
 msgstr "Majetok"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:215
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:287
 msgid "Money"
 msgstr "Peniaze"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:216
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:288
 msgid "five / pentagon | ten"
 msgstr "pÃÅ / pÃÅuholnÃk | desaÅ"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:217
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:289
 msgid "Decagon"
 msgstr "DesaÅuholnÃk"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:218
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:290
 msgid "Enneagram"
 msgstr "DevÃÅuholnÃk"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:219
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:291
 msgid "Icosagon"
 msgstr "DvadsaÅuholnÃk"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:220
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:292
 msgid "Decimal"
 msgstr "DesiatkovÃ"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:221
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:293
 msgid "parallel / meridian | longitude"
 msgstr "rovnobeÅka / poludnÃk | zemepisnà dÄÅka"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:222
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:294
 msgid "Latitude"
 msgstr "Zemepisnà ÅÃrka"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:223
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:295
 msgid "Solstice"
 msgstr "Slnovrat"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:224
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:296
 msgid "Pole"
 msgstr "PÃl"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:225
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:297
 msgid "Azimuth"
 msgstr "Azimut"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:226
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:298
 msgid ""
 "Parallel and longitude traverse from east to west while meridian and "
 "latitude traverse from north to south."
@@ -1644,520 +1918,600 @@ msgstr ""
 "RovnobeÅka a zemepisnà dÄÅka prechÃdzajà z vÃchodu na zÃpad, kÃm poludnÃk a "
 "zemepisnà ÅÃrka zo severu na juh."
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:227
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:299
 msgid "art / gallery | drama"
 msgstr "umenie / galÃria | drÃma"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:228
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:300
 msgid "Theater"
 msgstr "Divadlo"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:229
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:301
 msgid "Museum"
 msgstr "MÃzeum"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:230
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:302
 msgid "Concert hall"
 msgstr "Koncertnà sÃla"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:231
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:303
 msgid "Gym"
 msgstr "TelocviÄÅa"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:232
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:304
 msgid "hunter / rifle | photographer"
 msgstr "poÄovnÃk / puÅka | fotograf"
 
 # poÄovnÃk / puÅka | fotograf
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:233
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:305
 msgid "Camera"
 msgstr "FotoaparÃt"
 
 #. Translators: tripod as used is photography
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:235
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:307
 msgid "Tripod"
 msgstr "StatÃv"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:236
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:308
 msgid "Photography"
 msgstr "Fotografia"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:237
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:309
 msgid "Light"
 msgstr "Osvetlenie"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:238
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:310
 msgid "dish / break | balloon"
 msgstr "tanier / rozbiÅ | balÃn"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:239
-msgid "Bursts"
+#. Translators: like 'he burst the balloon'
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:312
+msgid "Burst"
 msgstr "PraskÃ"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:240
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:313
 msgid "Bounce"
 msgstr "SkÃkaÅ"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:241
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:314
 msgid "Float"
 msgstr "VznÃÅaÅ sa"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:242
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:315
 msgid "Roll"
 msgstr "ToÄiÅ sa"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:243
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:316
 msgid "Both relate to an action that breaks the related item."
 msgstr "Obe sa tÃkajà Äinnosti, ktorà zniÄà danà vec."
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:244
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:317
 msgid "button / push | key (used in a lock)"
 msgstr "tlaÄidlo / stlaÄiÅ | kÄÃÄ (v zÃmku)"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:245
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:318
 msgid "Turn"
 msgstr "OtoÄiÅ"
 
 #. Translator: 'Open' as verb, like open with a key
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:247
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:320
 msgid "Open"
 msgstr "OtvoriÅ"
 
 #. Translator: 'Lock' as verb, like locked with a key
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:249
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:322
 msgid "Lock"
 msgstr "ZamknÃÅ"
 
 #. Translator: 'Close' as verb, like closed with a key
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:251
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:324
 msgid "Close"
 msgstr "ZatvoriÅ"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:252
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:325
 msgid ""
 "To make both objects work, a button needs to be pushed and a key needs to be "
 "turned."
 msgstr "Aby obe veci fungovali, tlaÄidlo treba stlaÄiÅ a kÄÃÄ otoÄiÅ."
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:253
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:326
 msgid "concept / idea | obsession"
 msgstr "predstava / nÃpad | posadnutosÅ"
 
 #. As a synonym of obsession
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:255
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:328
 msgid "Fixation"
 msgstr "FixÃcia"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:256
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:329
 msgid "Indifference"
 msgstr "ÄahostajnosÅ"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:257
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:330
 msgid "Disinterest"
 msgstr "NezÃujem"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:258
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:331
 msgid "Intuition"
 msgstr "IntuÃcia"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:259
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:332
 msgid "The relation between the two words is that they are synonymous."
 msgstr "VzÅah medzi tÃmito dvoma slovami je takÃ, Åe sà synonymnÃ."
 
 # lietadlo
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:260
-#, fuzzy
-#| msgid "fish / submarine | bird"
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:333
 msgid "fish / water | bird"
-msgstr "ryba / ponorka | vtÃk"
+msgstr "ryba / voda | vtÃk"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:261
-#, fuzzy
-#| msgid "Airline"
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:334
 msgid "Air"
-msgstr "Leteckà spoloÄnosÅ"
+msgstr "Vzduch"
 
 # tuleÅ / plutvy | vtÃk
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:262
-#, fuzzy
-#| msgid "wings"
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:335
 msgid "Wings"
-msgstr "krÃdla"
+msgstr "KrÃdla"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:263
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:336
 msgid "Ship"
-msgstr ""
+msgstr "LoÄ"
 
 # poÄovnÃk / puÅka | fotograf
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:264
-#, fuzzy
-#| msgid "Camera"
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:337
 msgid "Cage"
-msgstr "FotoaparÃt"
+msgstr "Klietka"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:265
+#. Translator: 'rook' as a piece of chess
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:339
+msgid "rook / chess | soldier"
+msgstr "veÅa / Åach | vojak"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:340
+msgid "Battle"
+msgstr "Bitka"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:341
+msgid "Gun"
+msgstr "ZbraÅ"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:342
+msgid "Peace"
+msgstr "Mier"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:343
+msgid "Enemy"
+msgstr "NepriateÄ"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:344
+msgid "competitive / cooperative | anxious"
+msgstr ""
+
+#. Translator: Used as an adjective in English
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:346
+msgid "Flexible"
+msgstr ""
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:347
+msgid "Cautious"
+msgstr ""
+
+#. Translator: Used as an adjective in English
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:349
+msgid "Daring"
+msgstr ""
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:350
+#, fuzzy
+#| msgid "pessimist / optimist | poor"
+msgid "pessimistic / optimistic | suspicious"
+msgstr "pesimista / optimista | chudobnÃ"
+
+#. Translator: Used as an adjective in English
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:352
+#, fuzzy
+#| msgid "Interesting"
+msgid "Trusting"
+msgstr "ZaujÃmavÃ"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:353
+#, fuzzy
+#| msgid "Obvious"
+msgid "Dubious"
+msgstr "ZjavnÃ"
+
+#. Translator: compass as the instrument used for finding direction
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:355
+#, fuzzy
+#| msgid "thermometer / temperature | clock"
+msgid "thermometer / temperature | compass"
+msgstr "teplomer / teplota | hodiny"
+
+# NÃzov hry: zoznam hier a spodnà ÄasÅ obrazovky
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:356
+#, fuzzy
+#| msgid "Fractions"
+msgid "Direction"
+msgstr "Zlomky"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:357
+#, fuzzy
+#| msgid "Equation"
+msgid "Elevation"
+msgstr "Rovnica"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:358
+#, fuzzy
+#| msgid "Positivism"
+msgid "Position"
+msgstr "Pozitivizmus"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:359
+msgid "Area"
+msgstr ""
+
+# PomÃcka
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:360
+msgid "The first word is the instrument and the second what it measures."
+msgstr "Prvà slovo je nÃstroj a druhà to, Äo meria."
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:361
 msgid "hungry / eat | tired"
 msgstr "hladnà / jesÅ | unavenÃ"
 
 # hladnà / jesÅ | unavenÃ
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:266
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:362
 msgid "sleep | rest"
 msgstr "spaÅ | oddÃchnuÅ si | oddychovaÅ"
 
 #. Translators: 'open' is used as a verb (open a box)
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:268
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:364
 msgid "box / open | banana"
 msgstr "ÅkatuÄa / otvoriÅ | banÃn"
 
 # ÅkatuÄa / otvoriÅ | banÃn
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:269
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:365
 msgid "peel"
 msgstr "olÃpaÅ"
 
 #. Translators: 'dig' is used as a verb (to dig)
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:271
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:367
 msgid "shovel / dig | axe"
 msgstr "lopata / kopaÅ | sekera"
 
 # lopata / kopaÅ | sekera
 #. Translators: 'chop' is used as a verb (to chop)
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:273
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:369
 msgid "chop"
 msgstr "sekaÅ"
 
 #. Translators: 'break' is used as a verb (to break)
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:275
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:371
 msgid "glass / break | paper"
 msgstr "sklo / rozbiÅ | papier"
 
 # sklo / rozbiÅ | papier
 #. Translators: 'tear' and 'rip' are used as verbs (to tear / to rip). Tear as in "To pull apart or into pieces by force" (not lacrimation)
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:277
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:373
 msgid "tear | rip"
 msgstr "trhaÅ | roztrhaÅ | roztrhnÃÅ"
 
 # desaÅ | 10
 #. Translators: the concept 'toe' (http://en.wikipedia.org/wiki/Toe) does not exist in all languages. Feel free to change it to 'fingers' and adapt the answer accordingly
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:279
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:375
 msgid "feet / two | toes"
 msgstr "nohy / dve | prsty"
 
 # nohy / dve | prsty
 #. Translators: referred to 'feet / two | toes'
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:281
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:377
 msgid "ten | 10"
 msgstr "desaÅ | 10"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:282
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:378
 msgid "fish / aquarium | monkey"
 msgstr "ryba / akvÃrium | opica"
 
 # ryba / akvÃrium | opica
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:283
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:379
 msgid "cage | zoo | zoological garden"
 msgstr "klietka | ZOO | zoo | zoologickà | zoologickà zÃhrada"
 
 # ÄasÅ sprÃvnej odpovede
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:284
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:380
 msgid "A fish in an aquarium lives in captivity."
 msgstr "Ryba v akvÃriu Åije v zajatÃ."
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:285
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:381
 msgid "ring / finger | bracelet"
 msgstr "prsteÅ / prst | nÃramok"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:286
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:382
 msgid "wrist | arm"
 msgstr "zÃpÃstie | ruka"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:287
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:383
 msgid "seal / flippers | bird"
 msgstr "tuleÅ / plutvy | vtÃk"
 
 # tuleÅ / plutvy | vtÃk
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:288
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:384
 msgid "wings"
 msgstr "krÃdla"
 
 #. Translators: stick refers to a piece of wood
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:290
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:386
 msgid "stick / float | stone"
 msgstr "brvno / plÃvaÅ | kameÅ"
 
 # brvno / plÃvaÅ | kameÅ
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:291
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:387
 msgid "sink"
 msgstr "potopiÅ sa"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:292
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:388
 msgid "leopard / spots | tiger"
 msgstr "leopard / Åkvrny | tiger"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:293
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:389
 msgid "stripes"
 msgstr "pruhy"
 
 # lietadlo
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:294
+#. Translators: 'submarine' is used as a noun
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:391
 msgid "fish / submarine | bird"
 msgstr "ryba / ponorka | vtÃk"
 
 # ryba / ponorka | vtÃk
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:295
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:392
 msgid "airplane | aeroplane | plane"
 msgstr "lietadlo"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:296
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:393
 msgid "tears / eyes | sweat"
 msgstr "slzy / oÄi | pot"
 
 # slzy / oÄi | pot
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:297
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:394
 msgid "body | skin"
 msgstr "telo | pokoÅka | koÅa"
 
 # v | popod | cez
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:298
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:395
 msgid "bridge / over | tunnel"
 msgstr "most / po | tunel"
 
 # most / po | tunel
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:299
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:396
 msgid "in | under | through"
 msgstr "v | popod | cez"
 
 #. Translators: 'play' is used as a verb (to play)
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:301
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:398
 msgid "toy / play | tool"
 msgstr "hraÄka / hraÅ sa | nÃradie"
 
 # hraÄka / hraÅ sa | nÃradie
 #. Translators: 'work' is used as a verb (to work)
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:303
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:400
 msgid "work"
 msgstr "pracovaÅ"
 
 #. 'correct' can be used as verb or adjective
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:305
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:402
 msgid "error / (to) correct | damage"
 msgstr "chyba / opraviÅ | Åkoda"
 
 # chyba / opraviÅ | Åkoda
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:306
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:403
 msgid "repair | fix"
 msgstr "opraviÅ | napraviÅ | nahradiÅ | vynahradiÅ"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:307
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:404
 msgid "orange / fruit | spinach"
 msgstr "pomaranÄ / ovocie | ÅpenÃt"
 
 # pomaranÄ / ovocie | ÅpenÃt
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:308
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:405
 msgid "vegetable"
 msgstr "zelenina"
 
 # odhryznÃÅ
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:309
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:406
 msgid "hands / grab | teeth"
 msgstr "ruky / siahnuÅ | zuby"
 
 # ruky / siahnuÅ | zuby
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:310
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:407
 msgid "bite"
 msgstr "odhryznÃÅ"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:311
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:408
 msgid "Grab and bite are finite actions."
 msgstr "SiahnÃÅ a odhryznÃÅ sà urÄità (dokonavÃ) Äinnosti."
 
 # vyhraÅ
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:312
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:409
 msgid "puzzle / solve | game"
 msgstr "hlavolam / vyrieÅiÅ | hra"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:313
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:410
 msgid "win | play"
 msgstr "vyhraÅ | hraÅ"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:314
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:411
 msgid "eyebrow / eye | mustache"
 msgstr "oboÄie / oko | fÃzy"
 
 # oboÄie / oko | fÃzy
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:315
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:412
 msgid "lip | upper lip | mouth"
 msgstr "pery | pera | hornà pera | Ãsta"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:316
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:413
 msgid "ice / slippery | glue"
 msgstr "Äad / klzkà | lepidlo"
 
 # Äad / klzkà | lepidlo
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:317
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:414
 msgid "sticky"
 msgstr "lepkavà | lepkavÃ"
 
 # vzduch | vietor
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:318
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:415
 msgid "whirlpool / water | tornado"
 msgstr "vÃr / voda | tornÃdo"
 
 # vÃr / voda | tornÃdo
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:319
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:416
 msgid "wind | air"
 msgstr "vietor | vzduch"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:320
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:417
 msgid "fox / den | bird"
 msgstr "lÃÅka / nora | vtÃk"
 
 # tuleÅ / plutvy | vtÃk
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:321
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:418
 msgid "nest"
 msgstr "hniezdo"
 
 # divÃ
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:322
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:419
 msgid "dog / tame | wolf"
 msgstr "pes / skrotenà | vlk"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:323
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:420
 msgid "wild | savage"
 msgstr "divÃ"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:324
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:421
 msgid "sugar / sweet | vinegar"
 msgstr "cukor / sladkà | ocot"
 
 # cukor / sladkà | ocot
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:325
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:422
 msgid "sour"
 msgstr "kyslÃ"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:326
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:423
 msgid "tennis / sport | ballet"
 msgstr "tenis / Åport | balet"
 
 # tenis / Åport | balet
 #. Translators: 'dance' is used as a noun
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:328
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:425
 msgid "dance"
 msgstr "tanec"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:329
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:426
 msgid "slurp / tongue | snort"
 msgstr "chlÃpaÅ / jazyk | ovoÅaÅ"
 
 # chlÃpaÅ / jazyk | ovoÅaÅ
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:330
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:427
 msgid "nose"
 msgstr "nos"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:331
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:428
 msgid "elbow / knee | wrist"
 msgstr "lakeÅ / koleno | zÃpÃstie"
 
 # lakeÅ / koleno | zÃpÃstie
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:332
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:429
 msgid "ankle"
 msgstr "Älenok"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:333
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:430
 msgid "novel / author | song"
 msgstr "romÃn / spisovateÄ | pesniÄka"
 
 # romÃn / spisovateÄ | pesniÄka
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:334
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:431
 msgid "composer | songwriter | lyricist"
 msgstr "skladateÄ | textÃr"
 
 # koÄaj | Åeleznica | koÄajnice
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:335
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:432
 msgid "car / road | train"
 msgstr "auto / cesta | vlak"
 
 # auto / cesta | vlak
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:336
-#, fuzzy
-#| msgid "track | railway | rails"
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:433
 msgid "track | railway | rails | railroad"
-msgstr "koÄaj | Åeleznica | koÄajnice"
+msgstr "koÄaj | Åeleznica | koÄajnice | koÄaje"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:337
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:434
 msgid "pediatrics / children | numismatics"
 msgstr "pediatria / deti | numizmatika"
 
 # pediatria / deti | numizmatika
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:338
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:435
 msgid "coins"
 msgstr "mince"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:339
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:436
 msgid "thermometer / temperature | clock"
 msgstr "teplomer / teplota | hodiny"
 
 # teplomer / teplota | hodinky
 #. Translators: time as duration of an event. What a clock measures
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:341
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:438
 msgid "time"
 msgstr "Äas"
 
-# PomÃcka
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:342
-msgid "The first word is the instrument and the second what it measures."
-msgstr "Prvà slovo je nÃstroj a druhà to, Äo meria."
-
 # atlas
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:343
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:439
 msgid "poems / anthology | maps"
 msgstr "bÃsne / zbierka | mapy"
 
 # bÃsne / zbierka | mapy
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:344
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:440
 msgid "atlas"
 msgstr "atlas"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:345
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:441
 msgid "letter / word | page"
 msgstr "pÃsmeno / slovo | strana"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:346
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:442
 msgid "book | magazine | document"
 msgstr "kniha | Äasopis | dokument"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:347
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:443
 msgid "hour / minute | minute"
 msgstr "hodina / minÃta | minÃta"
 
 # hodina / minÃta | minÃta
 #. Translators: refers to the unit of time
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:349
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:445
 msgid "second"
 msgstr "sekunda"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:350
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:446
 msgid "tiger / carnivore | cow"
 msgstr "tiger / mÃsoÅravec | krava"
 
 # tiger / mÃsoÅravec | krava
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:351
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:447
 msgid "herbivorous | herbivore"
 msgstr "bylinoÅravà | bylinoÅravec"
 
 # ostrovy
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:352
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:448
 msgid "constellation / stars | archipelago"
 msgstr "konÅtelÃcia / hviezdy | sÃostrovie"
 
 # konÅtelÃcia / hviezdy | sÃostrovie
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:353
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:449
 msgid "islands"
 msgstr "ostrovy"
 
 #: ../src/Clients/Classical/CommandLine.cs:100
 #, csharp-format
 msgid "Unknown command line parameter {0}"
-msgstr ""
+msgstr "NeznÃmy parameter prÃkazovÃho riadka {0}"
 
 #. Translators: {0} is a date
 #: ../src/Clients/Classical/CommandLine.cs:110
@@ -2274,14 +2628,8 @@ msgstr "Hra na lÃmanie hlavy, pobavenie a udrÅanie mozgu v dobrej kondÃcii."
 
 # Webova
 #: ../src/Clients/Classical/Dialogs/AboutDialog.cs:80
-#, csharp-format
-msgid "gbrainy project web site: {0}"
-msgstr "Internetovà strÃnka programu gbrainy: {0}"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/AboutDialog.cs:82
-#, csharp-format
-msgid "You can also play on-line at {0}"
-msgstr "MÃÅete hraÅ online na {0}"
+msgid "gbrainy project web site"
+msgstr "webovà strÃnka programu gbrainy"
 
 #. Column: Game Name
 #: ../src/Clients/Classical/Dialogs/CustomGameDialog.cs:105
@@ -2356,11 +2704,11 @@ msgstr "{0} {1}"
 msgid "Total"
 msgstr "Celkovo"
 
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/PreferencesDialog.cs:118
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/PreferencesDialog.cs:120
 msgid "You are about to delete the player's game session history."
 msgstr "ChystÃte sa vymazaÅ histÃriu hrÃÄovÃch hier."
 
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/PreferencesDialog.cs:119
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/PreferencesDialog.cs:121
 msgid ""
 "If you proceed, you will lose the history of the previous game sessions. Do "
 "you want to continue?"
@@ -2368,400 +2716,667 @@ msgstr ""
 "Ak budete pokraÄovaÅ, stratÃte histÃriu predchÃdzajÃcich hier. Chcete "
 "pokraÄovaÅ?"
 
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/PreferencesDialog.cs:120
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/PreferencesDialog.cs:122
 msgid "_Delete"
 msgstr "_VymazaÅ"
 
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:437
-#: ../src/Clients/WebForms/Game.aspx.cs:245
-msgid "Congratulations."
-msgstr "BlahoÅelÃme."
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/CustomGameDialog.ui.h:1
+msgid "Custom Game"
+msgstr "Vlastnà hra"
 
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:439
-#: ../src/Clients/WebForms/Game.aspx.cs:249
-msgid "Incorrect answer."
-msgstr "NesprÃvna odpoveÄ."
+# VÅdy ide len o hry.
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/CustomGameDialog.ui.h:2
+msgid "Select All"
+msgstr "VybraÅ vÅetky"
 
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:494
-msgid ""
-"Once you have an answer type it in the \"Answer:\" entry box and press the "
-"\"OK\" button."
-msgstr ""
-"Ak poznÃte odpoveÄ, napÃÅte ju do do polÃÄka âOdpoveÄ:â a stlaÄte tlaÄidlo "
-"âOkâ."
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/CustomGameDialog.ui.h:3
+msgid "Unselect all"
+msgstr "OdznaÄiÅ vÅetky"
 
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:524
-msgid "The level of translation of gbrainy for your language is low."
-msgstr "StupeÅ dokonÄenia prekladu programu gbrainy pre vÃÅ jazyk je nÃzky."
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/CustomGameDialog.ui.h:4
+msgid "_Start"
+msgstr "_ZaÄaÅ"
 
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:525
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:1
+msgid "PDF export"
+msgstr "Export do PDF"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:2
 msgid ""
-"You may be exposed to partially translated games making it more difficult to "
-"play. If you prefer to play in English, there is an option for doing so in "
-"gbrainy's Preferences."
+"This option allows to export a set of games in a PDF file. You can complete "
+"the puzzles without a computer."
 msgstr ""
-"MÃÅete naraziÅ na ÄiastoÄne preloÅenà hry, Äo sÅaÅuje ich hranie. Ak radÅej "
-"hrÃte v angliÄtine, v Nastaveniach programu gbrainy sa dà tÃto moÅnosÅ "
-"nastaviÅ."
+"TÃto voÄba vÃm umoÅÅuje exportovaÅ sÃriu hier do sÃboru PDF. Ãlohy mÃÅete "
+"potom vyrieÅiÅ aj bez poÄÃtaÄa."
 
-# Menu: panel s nÃstrojmi
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:621
-#: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:143
-msgid "Pause"
-msgstr "PozastaviÅ"
-
-# Panel s nÃstrojmi: objavà sa, ak bola hra pozastavenÃ
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:626
-msgid "Resume"
-msgstr "PokraÄovaÅ"
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:3
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:2
+msgid "<b>General Settings</b>"
+msgstr "<b>VÅeobecnà nastavenia</b>"
 
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:776
-#, csharp-format
-msgid "Startup time {0}"
-msgstr "ZaÄiatoÄnà Äas {0}"
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:4
+msgid "Skip games that use colors"
+msgstr "PreskakovaÅ hry, ktorà pouÅÃvajà farby"
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:31
-msgid "Add-in Manager"
-msgstr "SprÃvca doplnkov"
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:5
+msgid "<b>Game Types</b>"
+msgstr "<b>Druhy hier</b>"
 
-# treba dodatocne zasuvne moduly
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:32
-msgid "Additional extensions are required to perform this operation."
-msgstr "Na vykonanie tejto operÃcie treba ÄalÅie rozÅÃrenia."
+# Panel s nÃstrojmi
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:6
+#: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:124
+#: ../src/Core/Main/GameTypes.cs:45 ../src/Core/Views/FinishView.cs:109
+msgid "Logic"
+msgstr "LogickÃ"
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:33
-msgid "The following add-ins will be installed:"
-msgstr "NainÅtalujà sa tieto doplnky:"
+# Panel s nÃstrojmi
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:7
+#: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:128
+#: ../src/Core/Main/GameTypes.cs:49 ../src/Core/Views/FinishView.cs:116
+msgid "Calculation"
+msgstr "MatematickÃ"
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:34
-msgid "<big><b>Add-in Manager</b></big>"
-msgstr "<big><b>SprÃvca doplnkov</b></big>"
+# Panel s nÃstrojmi
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:8
+#: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:138
+#: ../src/Core/Main/GameTypes.cs:51 ../src/Core/Views/FinishView.cs:130
+msgid "Verbal"
+msgstr "SlovnÃ"
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:35
-msgid "The following add-ins are currently installed:"
-msgstr "MomentÃlne sà nainÅtalovanà tieto doplnky:"
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:9
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:8
+msgid "<b>Difficulty Level</b>"
+msgstr "<b>ÃroveÅ nÃroÄnosti</b>"
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:36
-msgid "_Install Add-ins..."
-msgstr "_NainÅtalovaÅ doplnky..."
+# NÃroÄnosÅ
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:10
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:9
+msgid "Easy"
+msgstr "ÄahkÃ"
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:37
-msgid "_Repositories..."
-msgstr "_DepozitÃre..."
+# NÃroÄnosÅ
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:11
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:10
+msgid "Medium"
+msgstr "Stredne ÅaÅkÃ"
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:38
-msgid "_Uninstall..."
-msgstr "_OdinÅtalovaÅ..."
+# NÃroÄnosÅ
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:12
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:11
+msgid "Master"
+msgstr "ÅaÅkÃ"
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:39
-msgid "Enable"
-msgstr "PovoliÅ"
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:13
+msgid "<b>Number of games</b>"
+msgstr "<b>PoÄet hier</b>"
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:40
-msgid "Disable"
-msgstr "ZakÃzaÅ"
+# NÃzov hry: zoznam hier a spodnà ÄasÅ obrazovky
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:14
+msgid "Total number of games:"
+msgstr "Celkovà poÄet hier:"
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:41
-msgid "Add-in"
-msgstr "Doplnok"
+#. Translators: this the number of pages that are included by side when exporting a PDF"
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:16
+msgid "Pages per side:"
+msgstr "StrÃnok na stranu:"
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:42
-msgid "Version"
-msgstr "Verzia"
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:17
+msgid "<b>Output File</b>"
+msgstr "<b>VÃstupnà sÃbor</b>"
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:43
-msgid "Other"
-msgstr "InÃ"
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:18
+msgid "_Save"
+msgstr "_UloÅiÅ"
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:44
-msgid "Version:"
-msgstr "Verzia:"
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PlayerHistoryDialog.ui.h:1
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:19
+msgid "Player's Game Session History"
+msgstr "HistÃria hrÃÄovÃch hier"
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:45
-msgid "Author:"
-msgstr "Autor:"
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PlayerHistoryDialog.ui.h:2
+msgid "Show:"
+msgstr "ZobraziÅ:"
 
-# pravo
-# MnoÅnà ÄÃslo sa mi zdà lepÅie, lebo autorskà prÃvo garantuje drÅiteÄovi viacero prÃv (pozri  16 -  19 zÃkona 618/213 Z.z. a prÃp. aj  13 zÃkona 517/2007 Z.z. na www.zbierka.sk
-# PK: hmm, toto je diskutabilne, vsetky slovniky to davaju v sg., on ma pravo na ten produkt
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:46
-msgid "Copyright:"
-msgstr "Autorskà prÃva:"
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:1
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:21
+msgid "Preferences"
+msgstr "Nastavenia"
 
-# nejedna sa nahodou o zavislosti jedneho doplnku?
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:47
-msgid "Add-in Dependencies:"
-msgstr "ZÃvislosti medzi doplnkami:"
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:3
+msgid "Skip games that use colors (for colorblind users)"
+msgstr "PreskakovaÅ hry, ktorà pouÅÃvajà farby (pre farboslepÃch pouÅÃvateÄov)"
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:48
-msgid "<b>Select the add-ins to install and click on Next</b>"
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:4
+msgid "Force gbrainy to always use English language (ignore translations)"
 msgstr ""
-"<b>OznaÄte doplnky, ktorà si chcete nainÅtalovaÅ a kliknite na tlaÄidlo "
-"Äalej</b>"
+"VynÃtiÅ si, aby gbrainy stÃle pouÅÃval anglickà jazyk (ignorovaÅ preklady)"
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:49
-msgid "Show all packages"
-msgstr "ZobraziÅ vÅetky balÃky"
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:5
+msgid "Search and load extensions when starting"
+msgstr "Pri Åtarte vyhÄadaÅ a nahraÅ rozÅÃrenia"
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:50
-msgid "Show new versions only"
-msgstr "ZobraziŠlen novà verzie"
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:6
+#, fuzzy
+#| msgid "Enable"
+msgid "Enable sounds"
+msgstr "PovoliÅ"
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:51
-msgid "Show updates only"
-msgstr "ZobraziÅ len aktualizÃcie"
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:7
+msgid "Theme:"
+msgstr "TÃma:"
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:52
-msgid "_Unselect All"
-msgstr "_OdznaÄiÅ vÅetky"
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:12
+msgid "<b>Memory Games</b>"
+msgstr "<b>PamÃÅovà hry</b>"
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:53
-msgid "Select _All"
-msgstr "OznaÄiÅ _vÅetky"
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:13
+msgid "Time in seconds to memorize the challenge:"
+msgstr "Äas na zapamÃtanie v sekundÃch:"
 
-# dialog title
-# nejedna sa nahodou o instalaciu jedneho doplnku?
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:54
-msgid "Add-in Installation"
-msgstr "InÅtalÃcia doplnku"
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:14
+msgid "Show a countdown message"
+msgstr "ZobraziÅ odpoÄÃtavanie"
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:55
-msgid "Name"
-msgstr "NÃzov"
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:15
+msgid "<b>Player's Game Session History</b>"
+msgstr "<b>HistÃria hrÃÄovÃch hier</b>"
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:56
-msgid "Url"
-msgstr "Url"
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:16
+msgid "Minimum number of played games to store the game session:"
+msgstr "MinimÃlny poÄet odohranÃch hier na uloÅenie hry:"
 
-# PÅ: naozaj zo strÃnky? a Äo lokÃlne repozitÃre?
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:57
-msgid "Install from:"
-msgstr "NainÅtalovaÅ zo strÃnky:"
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:17
+msgid "Maximum number of records in the player's game session history:"
+msgstr "MaximÃlny poÄet rekordov v histÃrii hrÃÄovÃch hier:"
 
-# PM: RepozitÃre alebo ÃloÅiskà viackrÃt
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:58
-msgid "Repository"
-msgstr "DepozitÃr"
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:18
+msgid "Delete Player's Game Session History"
+msgstr "VymazaÅ histÃriu hrÃÄovych hier"
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:59
-msgid "All registered repositories"
-msgstr "VÅetky zaregistrovanà depozitÃre"
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:429
+msgid "Congratulations."
+msgstr "BlahoÅelÃme."
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:60
-msgid "Register an on-line repository"
-msgstr "ZaregistrovaÅ internetovà depozitÃr"
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:433
+msgid "Incorrect answer."
+msgstr "NesprÃvna odpoveÄ."
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:61
-msgid "Select the location of the repository you want to register:"
-msgstr "ZvoÄte umiestnenie depozitÃra, ktorà chcete zaregistrovaÅ:"
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:494
+msgid ""
+"Once you have an answer type it in the \"Answer:\" entry box and press the "
+"\"OK\" button."
+msgstr ""
+"Ak poznÃte odpoveÄ, napÃÅte ju do do polÃÄka âOdpoveÄ:â a stlaÄte tlaÄidlo "
+"âOkâ."
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:62
-msgid "Register a local repository"
-msgstr "ZaregistrovaÅ lokÃlny depozitÃr"
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:524
+msgid "The level of translation of gbrainy for your language is low."
+msgstr "StupeÅ dokonÄenia prekladu programu gbrainy pre vÃÅ jazyk je nÃzky."
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:63
-msgid "Url:"
-msgstr "Url:"
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:525
+msgid ""
+"You may be exposed to partially translated games making it more difficult to "
+"play. If you prefer to play in English, there is an option for doing so in "
+"gbrainy's Preferences."
+msgstr ""
+"MÃÅete naraziÅ na ÄiastoÄne preloÅenà hry, Äo sÅaÅuje ich hranie. Ak radÅej "
+"hrÃte v angliÄtine, v Nastaveniach programu gbrainy sa dà tÃto moÅnosÅ "
+"nastaviÅ."
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:64
-#: ../src/Clients/Classical/Widgets/BrowseFile.cs:43
-msgid "Browse..."
-msgstr "PrehÄadÃvaÅ..."
+# Menu: panel s nÃstrojmi
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:621
+#: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:143
+msgid "Pause"
+msgstr "PozastaviÅ"
 
-# PM: preÄo nie cesta
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:65
-msgid "Path:"
-msgstr "Umiestnenie:"
+# Panel s nÃstrojmi: objavà sa, ak bola hra pozastavenÃ
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:626
+msgid "Resume"
+msgstr "PokraÄovaÅ"
 
-#. Mono Addins 0.6
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:68
-msgid "Installed"
-msgstr "NainÅtalovanÃ"
-
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:69
-msgid "Updates"
-msgstr "AktualizÃcie"
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:776
+#, csharp-format
+msgid "Startup time {0}"
+msgstr "ZaÄiatoÄnà Äas {0}"
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:70
-msgid "Gallery"
-msgstr "GalÃria"
+# Panel s nÃstrojmi
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:2
+msgid "_Game"
+msgstr "_Hra"
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:71
-msgid "Repository:"
-msgstr "DepozitÃr:"
+# PoloÅka v menu Hra
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:3
+msgid "_New Game"
+msgstr "_Novà hra"
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:72
-msgid "Install from file..."
-msgstr "NainÅtalovaÅ zo strÃnky..."
+# PoloÅka v menu Novà hra
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:4
+msgid "All Games (Logic, Mental Calculation, Memory and Verbal Analogies)"
+msgstr "VÅetky hry (logickÃ, poÄÃtanie spamÃti, pamÃÅovà aj slovnà analÃgie)"
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:73
-msgid "No selection"
-msgstr "Åiaden vÃber"
+# PoloÅka v menu Novà hra
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:5
+msgid "Logic Puzzles Only"
+msgstr "Iba logickà hlavolamy"
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:74
-msgid "No add-ins found"
-msgstr "Åiaden doplnok sa nenaÅiel"
+# PoloÅka v menu Novà hra
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:6
+msgid "Mental Calculation Only"
+msgstr "Iba cviÄenia na poÄÃtanie z pamÃti"
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:75
-msgid "Refresh"
-msgstr "ObnoviÅ"
+# PoloÅka v menu Novà hra
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:7
+msgid "Memory Trainers Only"
+msgstr "Iba pamÃÅovà cviÄenia"
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:76
-msgid "Add-in packages"
-msgstr "BalÃky doplnkov"
+# PoloÅka v menu Novà hra
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:8
+msgid "Verbal Analogies Only"
+msgstr "Iba slovnà analÃgie"
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:77
-msgid "Install Add-in Package"
-msgstr "_NainÅtalovaÅ balÃk doplnku..."
+# PoloÅka v menu Novà hra
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:9
+msgid "Custom Game Selection..."
+msgstr "Vlastnà vÃber hierâ"
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:78
-msgid "All repositories"
-msgstr "VÅetky depozitÃre"
+# PoloÅka v menu hra
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:10
+msgid "_Pause Game"
+msgstr "_PozastaviÅ hru"
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:79
-msgid "Manage Repositories..."
-msgstr "RiadiÅ depozitÃre..."
+# Menu
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:11
+msgid "_End Game"
+msgstr "_SkonÄiÅ hru"
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:80
-msgid "Add-in Repository Management"
-msgstr "SprÃva depozitÃra doplnkov"
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:12
+msgid "Export Games to PDF for Off-line Playing..."
+msgstr "ExportovaÅ hry do PDF na hranie off-lineâ"
 
-#. Translators: {0} is a number indicating the Addins available for update
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:87
-#, fuzzy, csharp-format
-#| msgid "{0} update available"
-msgid "{0} update available"
-msgid_plural "{0} updates available"
-msgstr[0] "{0} dostupnà aktualizÃcia"
-msgstr[1] "{0} dostupnà aktualizÃcia"
-msgstr[2] "{0} dostupnà aktualizÃcia"
+# Panel s nÃstrojmi
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:13
+msgid "_View"
+msgstr "_ZobraziÅ"
 
-#: ../src/Clients/Classical/Widgets/BrowseFile.cs:84
-msgid "Open Location"
-msgstr "OtvoriÅ umiestnenie"
+# PoloÅka v menu ZobraziÅ
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:14
+msgid "Toolbar"
+msgstr "LiÅta s nÃstrojmi"
 
-#: ../src/Clients/Classical/Widgets/GameDrawingArea.cs:127
-#: ../src/Core/Main/GameSession.cs:185
-msgid "Paused"
-msgstr "PrestÃvka"
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:15
+msgid "Show"
+msgstr "ZobraziÅ"
 
-# Bublinkovà nÃpoveda
-#: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:118
-msgid "Play all the games"
-msgstr "Zahrajte si vÅetky hry"
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:16
+msgid "Orientation"
+msgstr "OrientÃcia"
 
-# Ide o hry
-#. Toolbar
-#: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:119
-#: ../src/Clients/WebForms/Game.aspx.cs:179
-msgid "All"
-msgstr "VÅetky"
+# je to v ponuke OrientÃcia
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:17
+msgid "Vertical"
+msgstr "ZvislÃ"
 
-# Bublinkovà nÃpoveda
-#: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:123
-msgid "Play games that challenge your reasoning and thinking"
-msgstr "Hrajte hry, ktorà preskÃÅajà vaÅu dedukciu a myslenie"
+# v ponuke orientÃcia
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:18
+msgid "Horizontal"
+msgstr "VodorovnÃ"
 
 # Panel s nÃstrojmi
-#: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:124
-#: ../src/Core/Main/GameTypes.cs:45 ../src/Core/Views/FinishView.cs:109
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:6
-msgid "Logic"
-msgstr "LogickÃ"
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:20
+msgid "_Settings"
+msgstr "Nas_tavenia"
 
-# Panel s nÃstrojmi
-#: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:128
-#: ../src/Core/Main/GameTypes.cs:49 ../src/Core/Views/FinishView.cs:116
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:7
-msgid "Calculation"
-msgstr "MatematickÃ"
+# Zasuvne moduly
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:22
+msgid "Extensions"
+msgstr "RozÅÃrenia"
 
-# Bublinkovà nÃpoveda
-#: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:129
-msgid "Play games that challenge your mental calculation skills"
-msgstr "Hrajte hry, ktorà preveria vaÅu schopnosÅ poÄÃtaÅ spamÃti"
+# Panel nÃstrojov
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:23
+msgid "_Help"
+msgstr "_PomocnÃk"
 
-# Panel s nÃstrojmi
-#: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:133
-#: ../src/Core/Main/GameTypes.cs:47 ../src/Core/Views/FinishView.cs:123
-msgid "Memory"
-msgstr "PamÃÅovÃ"
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:24
+msgid "_Contents"
+msgstr "Ob_sah"
 
-# Bublinkovà nÃpoveda
-#: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:134
-msgid "Play games that challenge your short term memory"
-msgstr "Hrajte hry, ktorà preskÃÅajà vaÅu krÃtkodobà pamÃÅ"
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:25
+msgid "How to Extend gbrainy's Functionality"
+msgstr "Ako rozÅÃriÅ funkÄnosÅ programu gbrainy"
 
-# Panel s nÃstrojmi
-#: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:138
-#: ../src/Core/Main/GameTypes.cs:51 ../src/Core/Views/FinishView.cs:130
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:8
-msgid "Verbal"
-msgstr "SlovnÃ"
+# Pole na zadanie odpovede
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:26
+msgid "Answer:"
+msgstr "OdpoveÄ:"
 
-# Bublinkovà nÃpoveda
-#: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:139
-msgid "Play games that challenge your verbal aptitude"
-msgstr "Hrajte hry, ktorà preskÃÅajà vaÅe vyjadrovacie schopnosti"
+# Prechod na ÄalÅiu hru
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:27
+msgid "_Next"
+msgstr "Ä_alej"
 
-# Bublinkovà nÃpoveda
-#: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:144
-msgid "Pause or resume the game"
-msgstr "PozastaviÅ hru alebo pokraÄovaÅ"
+# TlaÄidlo - po kliknutà sa zobrazà pomÃcka
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:28
+msgid "_Tip"
+msgstr "_PomÃcka"
 
-# Bublinkovà nÃpoveda
-#: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:148
-msgid "End the game and show score"
-msgstr "SkonÄiÅ hru a zobraziÅ skÃre"
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:31
+msgid "Add-in Manager"
+msgstr "SprÃvca doplnkov"
 
-#: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:149
-#: ../src/Clients/WebForms/Game.aspx.cs:180
-msgid "End"
-msgstr "SkonÄiÅ"
+# treba dodatocne zasuvne moduly
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:32
+msgid "Additional extensions are required to perform this operation."
+msgstr "Na vykonanie tejto operÃcie treba ÄalÅie rozÅÃrenia."
 
-# PoloÅka v menu Hra
-#: ../src/Clients/WebForms/Game.aspx.cs:172
-#, fuzzy
-#| msgid "_New Game"
-msgid "Next Game"
-msgstr "_Novà hra"
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:33
+msgid "The following add-ins will be installed:"
+msgstr "NainÅtalujà sa tieto doplnky:"
 
-# Pole na zadanie odpovede
-#: ../src/Clients/WebForms/Game.aspx.cs:173
-#, fuzzy
-#| msgid "Answer:"
-msgid "Answer"
-msgstr "OdpoveÄ:"
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:34
+msgid "<big><b>Add-in Manager</b></big>"
+msgstr "<big><b>SprÃvca doplnkov</b></big>"
 
-#: ../src/Core/Main/ColorPalette.cs:72
-msgid "red"
-msgstr "ÄervenÃ"
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:35
+msgid "The following add-ins are currently installed:"
+msgstr "MomentÃlne sà nainÅtalovanà tieto doplnky:"
 
-#: ../src/Core/Main/ColorPalette.cs:73
-msgid "green"
-msgstr "zelenÃ"
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:36
+msgid "_Install Add-ins..."
+msgstr "_NainÅtalovaÅ doplnkyâ"
 
-#: ../src/Core/Main/ColorPalette.cs:74
-msgid "blue"
-msgstr "modrÃ"
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:37
+msgid "_Repositories..."
+msgstr "_RepozitÃreâ"
 
-#: ../src/Core/Main/ColorPalette.cs:75
-msgid "yellow"
-msgstr "ÅltÃ"
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:38
+msgid "_Uninstall..."
+msgstr "_OdinÅtalovaÅâ"
 
-#: ../src/Core/Main/ColorPalette.cs:76
-msgid "magenta"
-msgstr "fialovÃ"
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:39
+msgid "Enable"
+msgstr "PovoliÅ"
 
-#: ../src/Core/Main/ColorPalette.cs:77
-msgid "orange"
-msgstr "oranÅovÃ"
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:40
+msgid "Disable"
+msgstr "ZakÃzaÅ"
 
-#: ../src/Core/Main/ColorPalette.cs:78
-msgid "black"
-msgstr "Äierna"
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:41
+msgid "Add-in"
+msgstr "Doplnok"
 
-#: ../src/Core/Main/ColorPalette.cs:79
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:42
+msgid "Version"
+msgstr "Verzia"
+
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:43
+msgid "Other"
+msgstr "InÃ"
+
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:44
+msgid "Version:"
+msgstr "Verzia:"
+
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:45
+msgid "Author:"
+msgstr "Autor:"
+
+# pravo
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:46
+msgid "Copyright:"
+msgstr "Autorskà prÃvo:"
+
+# nejedna sa nahodou o zavislosti jedneho doplnku?
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:47
+msgid "Add-in Dependencies:"
+msgstr "ZÃvislosti doplnku:"
+
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:48
+msgid "<b>Select the add-ins to install and click on Next</b>"
+msgstr ""
+"<b>OznaÄte doplnky, ktorà si chcete nainÅtalovaÅ a kliknite na tlaÄidlo "
+"Äalej</b>"
+
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:49
+msgid "Show all packages"
+msgstr "ZobraziÅ vÅetky balÃky"
+
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:50
+msgid "Show new versions only"
+msgstr "ZobraziŠlen novà verzie"
+
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:51
+msgid "Show updates only"
+msgstr "ZobraziÅ len aktualizÃcie"
+
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:52
+msgid "_Unselect All"
+msgstr "_OdznaÄiÅ vÅetky"
+
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:53
+msgid "Select _All"
+msgstr "OznaÄiÅ _vÅetky"
+
+# dialog title
+# nejedna sa nahodou o instalaciu jedneho doplnku?
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:54
+msgid "Add-in Installation"
+msgstr "InÅtalÃcia doplnku"
+
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:55
+msgid "Name"
+msgstr "NÃzov"
+
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:56
+msgid "Url"
+msgstr "Url"
+
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:57
+msgid "Install from:"
+msgstr "NainÅtalovaÅ z(o):"
+
+# PM: RepozitÃre alebo ÃloÅiskà viackrÃt
+# MÄ: MyslÃm, Åe som slovo âdepozitÃrâ v tejto sÃvislosti eÅte nikdy nepoÄul
+# JR: tu je niekoÄko strÃnok, kde som to naÅiel, neviem, ktorà povaÅujeÅ za dÃveryhodnà http://www.linuxon.sk/fotogaleria/index.php?searchword=Repozit%C3%A1r&ordering=newest&searchphrase=any&option=com_search, http://sospreskoly.org/stiahnutie-modulu-zo-systemu-git-a-jeho-skompilovanie, http://web.archiveorange.com/archive/v/qvlWvkHLyRd7qJcPFb6d, http://linuxos-dev.srnka.info/forum/12748/index.html, http://michalzuber.blogspot.com/2009/04/subversion-svn-repozitar.html
+# MÄ: Tento vÃznam mi jednoznaÄne slovo âdepozitÃrâ evokuje: http://slovniky.korpus.sk/?w=depozit%C3%A1r&s=exact&c=Z4e7&d=kssj4&d=psp&d=scs&d=sss&d=peciar&d=ma&d=hssjV&d=bernolak&d=obce&d=priezviska&d=un&d=locutio&d=pskcs&d=psken&ie=utf-8&oe=utf-8
+# MÄ: 1. inÅtitÃcia, ktorà prijÃma do Ãschovy hnuteÄnà veci (Åperky, peniaze, cennà papiere)
+# MÄ: 2. verejnosti neprÃstupnà priestor na ukladanie knÃh, zbierkovÃch predmetov a pod.: kniÅniÄnÃ, mÃzejnà d.; d. Slovenskej nÃrodnej galÃrie
+# JR: PodÄa mÅa by tu ten druhà vÃznam "pasoval", ak si za tÃm "a pod." predstavÃÅ sÃbory alebo celà programy.
+# MÄ: Predstavujem si pod tÃm fyzickà predmety, ale nechÃme to na PaÄa.
+# PK: v akej funkcii sa to pouziva v programe?
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:58
+msgid "Repository"
+msgstr "RepozitÃr"
+
+# MÄ: detto vyÅÅie
+# JR: tu je niekoÄko strÃnok, kde som to naÅiel, neviem, ktorà povaÅujeÅ za dÃveryhodnà http://www.linuxon.sk/fotogaleria/index.php?searchword=Repozit%C3%A1r&ordering=newest&searchphrase=any&option=com_search, http://sospreskoly.org/stiahnutie-modulu-zo-systemu-git-a-jeho-skompilovanie, http://web.archiveorange.com/archive/v/qvlWvkHLyRd7qJcPFb6d, http://linuxos-dev.srnka.info/forum/12748/index.html, http://michalzuber.blogspot.com/2009/04/subversion-svn-repozitar.html
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:59
+msgid "All registered repositories"
+msgstr "VÅetky zaregistrovanà repozitÃre"
+
+# MÄ: detto vyÅÅie
+# JR: tu je niekoÄko strÃnok, kde som to naÅiel, neviem, ktorà povaÅujeÅ za dÃveryhodnà http://www.linuxon.sk/fotogaleria/index.php?searchword=Repozit%C3%A1r&ordering=newest&searchphrase=any&option=com_search, http://sospreskoly.org/stiahnutie-modulu-zo-systemu-git-a-jeho-skompilovanie, http://web.archiveorange.com/archive/v/qvlWvkHLyRd7qJcPFb6d, http://linuxos-dev.srnka.info/forum/12748/index.html, http://michalzuber.blogspot.com/2009/04/subversion-svn-repozitar.html
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:60
+msgid "Register an on-line repository"
+msgstr "ZaregistrovaÅ internetovà repozitÃr"
+
+# MÄ: detto vyÅÅie
+# JR: tu je niekoÄko strÃnok, kde som to naÅiel, neviem, ktorà povaÅujeÅ za dÃveryhodnà http://www.linuxon.sk/fotogaleria/index.php?searchword=Repozit%C3%A1r&ordering=newest&searchphrase=any&option=com_search, http://sospreskoly.org/stiahnutie-modulu-zo-systemu-git-a-jeho-skompilovanie, http://web.archiveorange.com/archive/v/qvlWvkHLyRd7qJcPFb6d, http://linuxos-dev.srnka.info/forum/12748/index.html, http://michalzuber.blogspot.com/2009/04/subversion-svn-repozitar.html
+# PK: Select je vybrat, choose zvolit, oprav cely preklad
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:61
+msgid "Select the location of the repository you want to register:"
+msgstr "Vyberte si umiestnenie repozitÃra, ktorà chcete zaregistrovaÅ:"
+
+# MÄ: detto vyÅÅie
+# JR: tu je niekoÄko strÃnok, kde som to naÅiel, neviem, ktorà povaÅujeÅ za dÃveryhodnà http://www.linuxon.sk/fotogaleria/index.php?searchword=Repozit%C3%A1r&ordering=newest&searchphrase=any&option=com_search, http://sospreskoly.org/stiahnutie-modulu-zo-systemu-git-a-jeho-skompilovanie, http://web.archiveorange.com/archive/v/qvlWvkHLyRd7qJcPFb6d, http://linuxos-dev.srnka.info/forum/12748/index.html, http://michalzuber.blogspot.com/2009/04/subversion-svn-repozitar.html
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:62
+msgid "Register a local repository"
+msgstr "ZaregistrovaÅ lokÃlny repozitÃr"
+
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:63
+msgid "Url:"
+msgstr "Url:"
+
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:64
+#: ../src/Clients/Classical/Widgets/BrowseFile.cs:43
+msgid "Browse..."
+msgstr "PrehÄadÃvaÅâ"
+
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:65
+msgid "Path:"
+msgstr "Cesta:"
+
+#. Mono Addins 0.6
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:68
+msgid "Installed"
+msgstr "NainÅtalovanÃ"
+
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:69
+msgid "Updates"
+msgstr "AktualizÃcie"
+
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:70
+msgid "Gallery"
+msgstr "GalÃria"
+
+# MÄ: MyslÃm, Åe som slovo âdepozitÃrâ v tejto sÃvislosti eÅte nikdy nepoÄul
+# JR: tu je niekoÄko strÃnok, kde som to naÅiel, neviem, ktorà povaÅujeÅ za dÃveryhodnà http://www.linuxon.sk/fotogaleria/index.php?searchword=Repozit%C3%A1r&ordering=newest&searchphrase=any&option=com_search, http://sospreskoly.org/stiahnutie-modulu-zo-systemu-git-a-jeho-skompilovanie, http://web.archiveorange.com/archive/v/qvlWvkHLyRd7qJcPFb6d, http://linuxos-dev.srnka.info/forum/12748/index.html, http://michalzuber.blogspot.com/2009/04/subversion-svn-repozitar.html
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:71
+msgid "Repository:"
+msgstr "DepozitÃr:"
+
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:72
+msgid "Install from file..."
+msgstr "NainÅtalovaÅ zo strÃnkyâ"
+
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:73
+msgid "No selection"
+msgstr "Åiaden vÃber"
+
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:74
+msgid "No add-ins found"
+msgstr "Åiaden doplnok sa nenaÅiel"
+
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:75
+msgid "Refresh"
+msgstr "ObnoviÅ"
+
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:76
+msgid "Add-in packages"
+msgstr "BalÃky doplnkov"
+
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:77
+msgid "Install Add-in Package"
+msgstr "_NainÅtalovaÅ balÃk doplnku"
+
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:78
+msgid "All repositories"
+msgstr "VÅetky repozitÃre"
+
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:79
+msgid "Manage Repositories..."
+msgstr "RiadiÅ repozitÃreâ"
+
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:80
+msgid "Add-in Repository Management"
+msgstr "SprÃva depozitÃra doplnkov"
+
+#. Translators: {0} is a number indicating the Addins available for update
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:87
+#, csharp-format
+msgid "{0} update available"
+msgid_plural "{0} updates available"
+msgstr[0] "{0} dostupnÃch aktualizÃciÃ"
+msgstr[1] "{0} dostupnà aktualizÃcia"
+msgstr[2] "{0} dostupnà aktualizÃcie"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Widgets/BrowseFile.cs:84
+msgid "Open Location"
+msgstr "OtvoriÅ umiestnenie"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Widgets/GameDrawingArea.cs:127
+#: ../src/Core/Main/GameSession.cs:185
+msgid "Paused"
+msgstr "PrestÃvka"
+
+# Bublinkovà nÃpoveda
+#: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:118
+msgid "Play all the games"
+msgstr "Zahrajte si vÅetky hry"
+
+# Ide o hry
+#: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:119
+msgid "All"
+msgstr "VÅetky"
+
+# Bublinkovà nÃpoveda
+#: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:123
+msgid "Play games that challenge your reasoning and thinking"
+msgstr "Hrajte hry, ktorà preskÃÅajà vaÅu dedukciu a myslenie"
+
+# Bublinkovà nÃpoveda
+#: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:129
+msgid "Play games that challenge your mental calculation skills"
+msgstr "Hrajte hry, ktorà preveria vaÅu schopnosÅ poÄÃtaÅ spamÃti"
+
+# Panel s nÃstrojmi
+#: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:133
+#: ../src/Core/Main/GameTypes.cs:47 ../src/Core/Views/FinishView.cs:123
+msgid "Memory"
+msgstr "PamÃÅovÃ"
+
+# Bublinkovà nÃpoveda
+#: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:134
+msgid "Play games that challenge your short term memory"
+msgstr "Hrajte hry, ktorà preskÃÅajà vaÅu krÃtkodobà pamÃÅ"
+
+# Bublinkovà nÃpoveda
+#: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:139
+msgid "Play games that challenge your verbal aptitude"
+msgstr "Hrajte hry, ktorà preskÃÅajà vaÅe vyjadrovacie schopnosti"
+
+# Bublinkovà nÃpoveda
+#: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:144
+msgid "Pause or resume the game"
+msgstr "PozastaviÅ hru alebo pokraÄovaÅ"
+
+# Bublinkovà nÃpoveda
+#: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:148
+msgid "End the game and show score"
+msgstr "SkonÄiÅ hru a zobraziÅ skÃre"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:149
+msgid "End"
+msgstr "SkonÄiÅ"
+
+#: ../src/Core/Main/ColorPalette.cs:72
+msgid "red"
+msgstr "ÄervenÃ"
+
+#: ../src/Core/Main/ColorPalette.cs:73
+msgid "green"
+msgstr "zelenÃ"
+
+#: ../src/Core/Main/ColorPalette.cs:74
+msgid "blue"
+msgstr "modrÃ"
+
+#: ../src/Core/Main/ColorPalette.cs:75
+msgid "yellow"
+msgstr "ÅltÃ"
+
+#: ../src/Core/Main/ColorPalette.cs:76
+msgid "magenta"
+msgstr "fialovÃ"
+
+#: ../src/Core/Main/ColorPalette.cs:77
+msgid "orange"
+msgstr "oranÅovÃ"
+
+#: ../src/Core/Main/ColorPalette.cs:78
+msgid "black"
+msgstr "Äierna"
+
+#: ../src/Core/Main/ColorPalette.cs:79
 msgid "white"
 msgstr "biela"
 
@@ -2837,13 +3452,12 @@ msgstr "ObrÃzok {0}"
 
 #: ../src/Core/Main/Game.cs:138
 #: ../src/Core/Main/Verbal/AnalogiesPairOfWordsCompare.cs:67
-#, fuzzy, csharp-format
-#| msgid "The correct answer is {0}."
+#, csharp-format
 msgid "The correct answer is {0}."
 msgid_plural "The possible correct answers are {0}."
-msgstr[0] "SprÃvna odpoveÄ je {0}."
+msgstr[0] "MoÅnà sprÃvne odpovede sà {0}."
 msgstr[1] "SprÃvna odpoveÄ je {0}."
-msgstr[2] "SprÃvna odpoveÄ je {0}."
+msgstr[2] "MoÅnà sprÃvne odpovede sà {0}."
 
 #: ../src/Core/Main/GameManager.cs:251
 msgid "Extensions database:"
@@ -2879,13 +3493,13 @@ msgstr "Hra: {0}"
 #: ../src/Core/Main/GameSession.cs:191
 #, csharp-format
 msgid "{0} - {1} - {2}"
-msgstr "{0} - {1} - {2}"
+msgstr "{0} â {1} â {2}"
 
 #. Translators: text in the status bar: games played - time
 #: ../src/Core/Main/GameSession.cs:194
 #, csharp-format
 msgid "{0} - {1}"
-msgstr "{0} - {1}"
+msgstr "{0} â {1}"
 
 #: ../src/Core/Main/GameSessionHistory.cs:80
 msgid "Outstanding results"
@@ -3003,12 +3617,18 @@ msgstr "PorozmÃÅÄajte nad rozobratÃm kaÅdÃho problÃmu na menÅie zloÅky.
 msgid "When answering verbal analogies pay attention to the verb tense."
 msgstr "Pri odpovedanà na slovnà analÃgie dÃvajte pozor na slovesnà Äas."
 
+#: ../src/Core/Main/GameTips.cs:89
+msgid ""
+"When you go shopping, try to perform calculations without the use of a "
+"calculator."
+msgstr ""
+
 # Zadanie Ãlohy
 #: ../src/Core/Main/Memory.cs:53
 msgid "Memorize the objects below in the given time"
 msgstr "V Äasovom limite si zapamÃtajte tieto veci"
 
-#: ../src/Core/Main/Memory.cs:220
+#: ../src/Core/Main/Memory.cs:225
 msgid "Time left"
 msgstr "ZostÃvajÃci Äas"
 
@@ -3106,7 +3726,7 @@ msgstr "Odpovedzte {0}."
 
 #: ../src/Core/Views/CountDownView.cs:80
 msgid "Get ready to memorize the next objects..."
-msgstr "Pripravte sa na to, Åe si budete musieÅ zapamÃtaÅ ÄalÅie veci..."
+msgstr "Pripravte sa na to, Åe si budete musieÅ zapamÃtaÅ ÄalÅie veciâ"
 
 #: ../src/Core/Views/FinishView.cs:145
 #: ../src/Core/Views/PlayerHistoryView.cs:277
@@ -3118,39 +3738,36 @@ msgstr "SkÃre"
 #, csharp-format
 msgid "{0} played"
 msgid_plural "{0} played"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-msgstr[2] ""
+msgstr[0] "{0} odohranÃch"
+msgstr[1] "{0} odohranÃ"
+msgstr[2] "{0} odohranÃ"
 
 #: ../src/Core/Views/FinishView.cs:158
-#, fuzzy, csharp-format
-#| msgid "Games won: {0} ({1} played)"
+#, csharp-format
 msgid "Games won: {0} ({1})"
 msgid_plural "Games won: {0} ({1})"
-msgstr[0] "PoÄet vyhranÃch hier: {0} (z {1} odohranÃch)"
-msgstr[1] "PoÄet vyhranÃch hier: {0} (z {1} odohranÃch)"
-msgstr[2] "PoÄet vyhranÃch hier: {0} (z {1} odohranÃch)"
+msgstr[0] "PoÄet vyhranÃch hier: {0} ({1})"
+msgstr[1] "PoÄet vyhranÃch hier: {0} ({1})"
+msgstr[2] "PoÄet vyhranÃch hier: {0} ({1})"
 
 #: ../src/Core/Views/FinishView.cs:162
-#, fuzzy, csharp-format
-#| msgid "{0}. Games won: {1} ({2} played)"
+#, csharp-format
 msgid "{0}. Games won: {1} ({2})"
 msgid_plural "{0}. Games won: {1} ({2})"
-msgstr[0] "{0}. PoÄet vyhranÃch hier: {1} (z {2} odohranÃch)"
-msgstr[1] "{0}. PoÄet vyhranÃch hier: {1} (z {2} odohranÃch)"
-msgstr[2] "{0}. PoÄet vyhranÃch hier: {1} (z {2} odohranÃch)"
+msgstr[0] "{0}. PoÄet vyhranÃch hier: {1} ({2})"
+msgstr[1] "{0}. PoÄet vyhranÃch hier: {1} ({2})"
+msgstr[2] "{0}. PoÄet vyhranÃch hier: {1} ({2})"
 
 #: ../src/Core/Views/FinishView.cs:168
 #, csharp-format
 msgid "Time played {0} (average per game {1})"
 msgstr "StrÃvenà Äas {0} ({1} priemerne na hru)"
 
-# Dalo sa preloÅiÅ aj presnejÅie, ale musel som sa zmestiÅ do priestoru. Slovo detaily sa mi v tomto kontexte  nepÃÄi, ale inak sa neviem zmestiÅ.
 # PK: Podrobnosti
 #. Translators: translated string should not be longer that the English original (space restriction on the UI)
 #: ../src/Core/Views/FinishView.cs:177
 msgid "For details on how gbrainy's scoring works refer to the help."
-msgstr "Detaily o bodovanà v programe gbrainy nÃjdete v pomocnÃkovi."
+msgstr "Podrobnosti o bodovanà v gbrainy nÃjdete v pomocnÃkovi."
 
 #: ../src/Core/Views/FinishView.cs:189
 msgid "Tips for your next games"
@@ -3286,15 +3903,32 @@ msgstr ""
 
 # This is the most natural translation I could make.
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationCloserFraction.cs:55
-#, fuzzy, csharp-format
-#| msgid "The result of the operation {0} / {1} is {2}"
+#, csharp-format
 msgid "The result of the operation {0} / {1} is '{2}'."
-msgstr "VÃsledok operÃcie {0} / {1} je {2}"
+msgstr "VÃsledok operÃcie {0} / {1} je â{2}â."
 
-# NÃzov hry: zoznam hier a spodnà ÄasÅ obrazovky
-#: ../src/Games/Calculation/CalculationFractions.cs:61
-msgid "Fractions"
-msgstr "Zlomky"
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationConsecutiveSum.cs:36
+#, fuzzy
+#| msgid "Consecutive Sum"
+msgid "Consecutive sum"
+msgstr "SÃÄet za sebou idÃcich ÄÃsel"
+
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationConsecutiveSum.cs:45
+#, fuzzy, csharp-format
+#| msgid ""
+#| "In the list of single digit numbers below, there are 5 consecutive "
+#| "numbers that sum {0}. What are these numbers?"
+msgid ""
+"In the list of single-digit numbers below, there are 5 consecutive numbers "
+"whose sum is {0}. Which numbers are these?"
+msgstr ""
+"V nasledovnom zozname jednocifernÃch ÄÃsel je 5 za sebou nasledujÃcich "
+"ÄÃsel, ktorÃch sÃÄet je {0}. Ktorà sà to?"
+
+# NÃzov hry: zoznam hier a spodnà ÄasÅ obrazovky
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationFractions.cs:61
+msgid "Fractions"
+msgstr "Zlomky"
 
 # Zadanie
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationFractions.cs:69
@@ -3322,6 +3956,7 @@ msgstr ""
 
 # ÄasÅ zadania
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationGreatestDivisor.cs:243
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationSelectedNumbers.cs:231
 msgid "Numbers"
 msgstr "ÄÃsla"
 
@@ -3343,13 +3978,12 @@ msgstr "Prvà znamienko je {0}."
 
 # Zadanie
 # PK: Odpovedzte
-# JR: Do tohto kontextu  mi to nepasuje
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationOperator.cs:46
 #, csharp-format
 msgid "Which operators make {0}, {1}, and {2} equal {3}? Answer using '+-/*'."
 msgstr ""
 "Ktorà znamienka spÃsobia, Åe sa ÄÃsla {0}, {1} a {2} budà rovnaÅ ÄÃslu {3}? "
-"NapÃÅte + - * alebo /."
+"Odpovedzte + - * alebo /."
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationOperator.cs:109
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationRatio.cs:86
@@ -3385,7 +4019,6 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationPrimes.cs:86
 #, csharp-format
-#| msgid "The number {0} is a primer number."
 msgid "The number {0} is a prime number."
 msgstr "ÄÃslo {0} je prvoÄÃslo."
 
@@ -3408,10 +4041,7 @@ msgstr "Pomer"
 
 # Zadanie
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationRatio.cs:41
-#, fuzzy, csharp-format
-#| msgid ""
-#| "Which two numbers have a sum of {0} and have a ratio of {1} to {2}. "
-#| "Answer using two numbers (e.g.: 1 and 2)."
+#, csharp-format
 msgid ""
 "Which two numbers have a sum of {0} and have a ratio of {1} to {2}? Answer "
 "using two numbers (e.g.: 1 and 2)."
@@ -3428,15 +4058,14 @@ msgid ""
 msgstr "Druhà ÄÃslo vypoÄÃtate tak, Åe prvà vynÃsobÃte {0} a vydelÃte {1}."
 
 # PomÃcka
-# PÅ: tento preklad je nesprÃvny, nedÃva to zmysel
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationRatio.cs:54
-#, fuzzy
 msgid ""
 "A ratio specifies a proportion between two numbers. A ratio of a:b means "
 "that for every 'a' parts you have 'b' parts."
 msgstr ""
-"Pomer urÄuje podiel dvoch ÄÃsel. Pomer a : b znamenÃ, Åe pre kaÅdà ÄasÅ âaâ "
-"mÃte niekoÄko Äastà âbâ."
+"Pomer urÄuje podiel Äastà na celku. Pomer a : b znamenÃ, Åe celok bol "
+"rozdelenà na rovnakÃch Äastà âaâ na jednej strane a rovnakÃch Äastà âbâ na "
+"strane druhej."
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationRatio.cs:98
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationTwoNumbers.cs:114
@@ -3451,6 +4080,39 @@ msgid "have a ratio of {0}:{1}"
 msgstr "sà v pomere {0} : {1}"
 
 # NÃzov hry: zoznam hier a spodnà ÄasÅ obrazovky
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationSelectedNumbers.cs:48
+#, fuzzy
+#| msgid "Selected Numbers"
+msgid "Selected numbers"
+msgstr "Vybranà ÄÃsla"
+
+# Zadanie
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationSelectedNumbers.cs:61
+#, fuzzy, csharp-format
+#| msgid ""
+#| "In the list of numbers below, what is the sum all the numbers greater "
+#| "than {0}? Answer {1}, {2}, {3} or {4}."
+msgid ""
+"In the list of numbers below, what is the sum of all the numbers with a "
+"value greater than {0}? Answer {1}, {2}, {3} or {4}."
+msgstr ""
+"Akà je sÃÄet vÅetkÃch ÄÃsel na zozname vÃÄÅÃch ako {0}? Odpovedzte {1}, {2}, "
+"{3} alebo {4}."
+
+# Zadanie
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationSelectedNumbers.cs:66
+#, fuzzy, csharp-format
+#| msgid ""
+#| "In the list of numbers below, what is the sum all the numbers greater "
+#| "than {0}? Answer {1}, {2}, {3} or {4}."
+msgid ""
+"In the list of numbers below, what is the product of all the numbers with a "
+"value greater than {0}? Answer {1}, {2}, {3} or {4}."
+msgstr ""
+"Akà je sÃÄet vÅetkÃch ÄÃsel na zozname vÃÄÅÃch ako {0}? Odpovedzte {1}, {2}, "
+"{3} alebo {4}."
+
+# NÃzov hry: zoznam hier a spodnà ÄasÅ obrazovky
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationTwoNumbers.cs:40
 msgid "Two numbers"
 msgstr "Dve ÄÃsla"
@@ -3619,8 +4281,8 @@ msgid ""
 "for '{0}' are {3} ({2} + {1})."
 msgstr ""
 "PoÄnÃc od prvÃch hodÃn, pripoÄÃtajte {1} k ÄÃslu, ktorà dostanete spojenÃm "
-"ÄÃsel, na ktorà ruÄiÄky ukazujÃ. NaprÃklad hodnoty ruÄiÄiek pre â{0}â sà "
-"{3} ({2} + {1})."
+"ÄÃsel, na ktorà ruÄiÄky ukazujÃ. NaprÃklad hodnoty ruÄiÄiek pre â{0}â sà {3} "
+"({2} + {1})."
 
 # PomÃcka: Hodiny
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleClocks.cs:57
@@ -3648,7 +4310,7 @@ msgid "Counting"
 msgstr "PoÄÃtanie"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleCounting.cs:64
-#, fuzzy, csharp-format
+#, csharp-format
 msgid "We have a {0} meter piece of fabric."
 msgid_plural "We have a {0} meters piece of fabric."
 msgstr[0] "We have {0}-metrovà kus lÃtky."
@@ -3657,15 +4319,7 @@ msgstr[2] "We have {0}-metrovà kus lÃtky."
 
 # Zadanie
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleCounting.cs:68
-#, fuzzy, csharp-format
-#| msgid ""
-#| "Machine A takes {0} second to cut 1 meter of this fabric. How many "
-#| "seconds does Machine A take to cut the entire piece of fabric into 1 "
-#| "meter pieces?"
-#| msgid_plural ""
-#| "Machine A takes {0} seconds to cut 1 meter of this fabric. How many "
-#| "seconds does Machine A take to cut the entire piece of fabric into 1 "
-#| "meter pieces?"
+#, csharp-format
 msgid ""
 "A machine takes {0} second to cut 1 meter of this fabric. How many seconds "
 "does the machine take to cut the entire piece of fabric into 1 meter pieces?"
@@ -3673,27 +4327,28 @@ msgid_plural ""
 "A machine takes {0} seconds to cut 1 meter of this fabric. How many seconds "
 "does the machine take to cut the entire piece of fabric into 1 meter pieces?"
 msgstr[0] ""
-"Stroju A trvà zostrihnie 1 metra tejto lÃtky {0} sekÃnd. Za koÄko sekÃnd "
-"postrihà stroj A celà lÃtku na 1-metrovà kusy?"
+"Stroju trvà zostrihanie 1 metra tejto lÃtky {0} sekÃnd. Za koÄko sekÃnd "
+"postrihà stroj celà lÃtku na 1-metrovà kusy?"
 msgstr[1] ""
-"Stroju A trvà zostrihnie 1 metra tejto lÃtky {0} sekundu. Za koÄko sekÃnd "
-"postrihà stroj A celà lÃtku na 1-metrovà kusy?"
+"Stroju trvà zostrihanie 1 metra tejto lÃtky {0} sekundu. Za koÄko sekÃnd "
+"postrihà stroj celà lÃtku na 1-metrovà kusy?"
 msgstr[2] ""
-"Stroju A trvà zostrihnie 1 metra tejto lÃtky {0} sekundy. Za koÄko sekÃnd "
-"postrihà stroj A celà lÃtku na 1-metrovà kusy?"
+"Stroju trvà zostrihanie 1 metra tejto lÃtky {0} sekundy. Za koÄko sekÃnd "
+"postrihà stroj celà lÃtku na 1-metrovà kusy?"
 
 # Bug som nahlÃsil, ale nedohodli sme sa. ÄakÃme na vyjadrenie rodenÃho pouÅÃvateÄa AJ. ZatiaÄ takto.
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleCounting.cs:72
-#, fuzzy, csharp-format
-#| msgid "With the {0} cut, Machine A creates two 1 meter pieces."
+#, csharp-format
 msgid "With the cut number {0}, the machine creates two 1 meter pieces."
 msgid_plural "With the cut number {0}, the machine creates two 1 meter pieces."
-msgstr[0] "{0}-nÃsobnÃm strihom urobà stroj A 2 jednometrovà kusy."
-msgstr[1] "{0}-nÃsobnÃm strihom urobà stroj A 2 jednometrovà kusy."
-msgstr[2] "{0}-nÃsobnÃm strihom urobà stroj A 2 jednometrovà kusy."
+msgstr[0] "{0} strihmi urobà stroj dva 1-metrovà kusy."
+msgstr[1] "{0} strihom urobà stroj dva 1-metrovà kusy."
+msgstr[2] "{0} strihmi urobà stroj dva 1-metrovà kusy."
 
 # Zadanie
 # PK: skor stlpikov
+# JR: MyslÃm si, Åe mÃÅu byÅ aj stÄpy. Z kontextu jasne nevyplÃva, Äi pouÅili veÄkà stÄpy alebo malÃ, ÄiÅe stÄpiky.
+# MÄ: tieÅ si myslÃm, Åe skÃr stÄpiky. O stÄpoch by som sa bavil, keÄ pÃjde o mÃr.
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleCounting.cs:85
 #, csharp-format
 msgid ""
@@ -3704,16 +4359,17 @@ msgid_plural ""
 "in each side of the square. How many fence poles are used in total?"
 msgstr[0] ""
 "Na ohraniÄenie ÅtvorcovÃho pozemku bol postavenà plot. Na kaÅdej strane "
-"tohto Åtvorca sa pouÅilo {0} stÄpov. KoÄko stÄpov sa pouÅilo spolu?"
+"tohto Åtvorca sa pouÅilo {0} stÄpikov. KoÄko stÄpikov sa pouÅilo spolu?"
 msgstr[1] ""
 "Na ohraniÄenie ÅtvorcovÃho pozemku bol postavenà plot. Na kaÅdej strane "
-"tohto Åtvorca sa pouÅil {0} stÄp. KoÄko stÄpov sa pouÅilo spolu?"
+"tohto Åtvorca sa pouÅil {0} stÄpik. KoÄko stÄpikov sa pouÅilo spolu?"
 msgstr[2] ""
 "Na ohraniÄenie ÅtvorcovÃho pozemku bol postavenà plot. Na kaÅdej strane "
-"tohto Åtvorca sa pouÅili {0} stÄpy. KoÄko stÄpov sa pouÅilo spolu?"
+"tohto Åtvorca sa pouÅili {0} stÄpiky. KoÄko stÄpikov sa pouÅilo spolu?"
 
 # SprÃvna odpoveÄ
 # PK: skor stlpikov
+# MÄ: tieÅ si myslÃm, Åe skÃr stÄpiky. O stÄpoch by som sa bavil, keÄ pÃjde o mÃr.
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleCounting.cs:92
 #, csharp-format
 msgid ""
@@ -3723,14 +4379,14 @@ msgid_plural ""
 "There are {0} fence poles since the poles on the corners of the square are "
 "shared."
 msgstr[0] ""
-"StÄpov je {0}, keÄÅe stÄpy v rohoch sà pre dve strany spoloÄnÃ, teda "
+"StÄpik je {0}, keÄÅe stÄpiky v rohoch sà pre dve strany spoloÄnÃ, teda "
 "poÄÃtajà sa len raz."
 msgstr[1] ""
-"StÄp je {0}, keÄÅe stÄpy v rohoch sà pre dve strany spoloÄnÃ, teda poÄÃtajà "
-"sa len raz."
+"StÄpik je {0}, keÄÅe stÄpiky v rohoch sà pre dve strany spoloÄnÃ, teda "
+"poÄÃtajà sa len raz."
 msgstr[2] ""
-"StÄpy sà {0}, keÄÅe stÄpy v rohoch sà pre dve strany spoloÄnÃ, teda poÄÃtajà "
-"sa len raz."
+"StÄpiky sà {0}, keÄÅe stÄpiky v rohoch sà pre dve strany spoloÄnÃ, teda "
+"poÄÃtajà sa len raz."
 
 # Zadanie
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleCounting.cs:105
@@ -3753,6 +4409,7 @@ msgstr[2] ""
 "Zabalenie darÄeka na vÃroÄie stojà 1 euro. DarÄek na vÃroÄie stojà o {0} "
 "eurà viac ako jeho zabalenie. KoÄko stojà kÃpenie a zabalenie darÄeka spolu?"
 
+# MÄ: keÄ uÅ tak asi aj tu, teda to zjednotiÅ
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleCounting.cs:112
 #, csharp-format
 msgid ""
@@ -3761,15 +4418,9 @@ msgid ""
 msgid_plural ""
 "It is the cost of the present, {0} monetary units, plus one monetary unit of "
 "the wrapping."
-msgstr[0] ""
-"Je to cena darÄeka {0} menovÃch jednotiek plus jedna menovà jednotka za "
-"zabalenie."
-msgstr[1] ""
-"Je to cena darÄeka {0} menovà jednotka plus jedna menovà jednotka za "
-"zabalenie."
-msgstr[2] ""
-"Je to cena darÄeka {0} menovà jednotky plus jedna menovà jednotka za "
-"zabalenie."
+msgstr[0] "Je to cena darÄeka {0} eur plus jedno euro za zabalenie."
+msgstr[1] "Je to cena darÄeka {0} euro plus jedno euro za zabalenie."
+msgstr[2] "Je to cena darÄeka {0} eurà plus jedno euro za zabalenie."
 
 # NÃzov hry: zoznam hier a spodnà ÄasÅ obrazovky
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleCountSeries.cs:40
@@ -3863,8 +4514,8 @@ msgid ""
 "What is the probability of not getting a '5' in a single throw of an "
 "unmodified 6 sided die? Answer using a fraction (e.g.: 1/2)."
 msgstr ""
-"Akà je pravdepodobnosÅ, Åe nehodÃte 5-ku jedinÃm hodom beÅnou hracou "
-"kockou so 6 stenami? Odpovedzte zlomkom (napr. 1/2)."
+"Akà je pravdepodobnosÅ, Åe nehodÃte 5-ku jedinÃm hodom beÅnou hracou kockou "
+"so 6 stenami? Odpovedzte zlomkom (napr. 1/2)."
 
 # PomÃcka
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleDice.cs:60
@@ -3877,8 +4528,8 @@ msgid ""
 "Two unmodified 6 sided dice are thrown simultaneously. What is the "
 "probability of getting two even numbers? Answer using a fraction (e.g.: 1/2)."
 msgstr ""
-"HÃdÅe sa naraz dvoma beÅnÃmi kockami so 6 stenami. Akà je pravdepodobnosÅ, Åe "
-"sa nehodia dve pÃrne ÄÃsla? Odpovedzte zlomkom (napr. 1/2)."
+"HÃdÅe sa naraz dvoma beÅnÃmi kockami so 6 stenami. Akà je pravdepodobnosÅ, "
+"Åe sa nehodia dve pÃrne ÄÃsla? Odpovedzte zlomkom (napr. 1/2)."
 
 # PomÃcka
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleDice.cs:64
@@ -3891,8 +4542,8 @@ msgid ""
 "Two unmodified 6 sided dice are thrown simultaneously. What is the "
 "probability of getting two '6'? Answer using a fraction (e.g.: 1/2)."
 msgstr ""
-"HÃdÅe sa naraz dvoma beÅnÃmi kockami so 6 stenami. Akà je "
-"pravdepodobnosÅ, Åe sa nehodia dve 6-ky? Odpovedzte zlomkom (napr. 1/2)."
+"HÃdÅe sa naraz dvoma beÅnÃmi kockami so 6 stenami. Akà je pravdepodobnosÅ, "
+"Åe sa nehodia dve 6-ky? Odpovedzte zlomkom (napr. 1/2)."
 
 # die - spelling mistake (should be dice)
 # SK: PomÃcka
@@ -3984,16 +4635,12 @@ msgstr "Geom. Ãtvary a text"
 
 # Zadanie
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleFigureLetter.cs:44
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The figures and the text are related. What text should go under the last "
-#| "figure?"
 msgid ""
 "The figures and the texts are related. What text should go under the last "
 "figure?"
 msgstr ""
 "Medzi geometrickÃmi Ãtvarmi a textom je nejakà vzÅah. Äo treba napÃsaÅ pod "
-"poslednà obrÃzok?"
+"poslednà geometrickà Ãtvar?"
 
 # PomÃcka
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleFigureLetter.cs:48
@@ -4012,26 +4659,26 @@ msgstr ""
 "geometrickà Ãtvary a F, Åe tam sà dva geometrickà Ãtvary."
 
 # NÃzov hry: zoznam hier a spodnà ÄasÅ obrazovky
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigurePattern.cs:40
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigurePattern.cs:44
 msgid "Figure pattern"
 msgstr "Geometrickà vzor"
 
 # Zadanie
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigurePattern.cs:45
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigurePattern.cs:49
 #, csharp-format
 msgid "What figure should replace the question mark? Answer {0}, {1} or {2}."
 msgstr ""
 "Ktorà obrÃzok treba doplniÅ namiesto otÃznika? Odpovedzte {0}, {1} alebo {2}."
 
 # PomÃcka
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigurePattern.cs:50
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigurePattern.cs:54
 msgid ""
 "The third figure of every row involves somehow combining the first two "
 "figures."
 msgstr "Tretà obrazec v kaÅdom riadku v sebe nejako spÃja prvà dva obrazce."
 
 # PomÃcka
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigurePattern.cs:55
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigurePattern.cs:59
 msgid ""
 "Superpose the first and second figures and remove the lines that they have "
 "in common, then rotate the resulting figure 45 degrees."
@@ -4064,6 +4711,50 @@ msgstr ""
 "opakovania."
 
 # NÃzov hry: zoznam hier a spodnà ÄasÅ obrazovky
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleFindTheNumber.cs:45
+#, fuzzy
+#| msgid "Figures with numbers"
+msgid "Find the number"
+msgstr "TrojuholnÃky s ÄÃslami"
+
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleFindTheNumber.cs:53
+#, csharp-format
+msgid ""
+"Looking horizontally and vertically to the lines of the grid below, which is "
+"the number {0} place away from itself multiplied by 2 and {1} place away "
+"from itself plus 2?"
+msgid_plural ""
+"Looking horizontally and vertically to the lines of the grid below, which is "
+"the number {0} places away from itself multiplied by 2 and {1} places away "
+"from itself plus 2?"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleFindTheNumber.cs:62
+#, csharp-format
+msgid "The number is located at row {0}, column {1}."
+msgstr ""
+
+# PomÃcka
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleFindTheNumber.cs:71
+#, fuzzy, csharp-format
+#| msgid ""
+#| "The fourth row is calculated by multiplying the first two rows and adding "
+#| "the third."
+msgid "The number is located within the first {0} row of the grid."
+msgid_plural "The number is located within the first {0} rows of the grid."
+msgstr[0] ""
+"Åtvrtà riadok vypoÄÃtate tak, Åe vynÃsobÃte prvà dva riadky a pripoÄÃtate "
+"tretÃ."
+msgstr[1] ""
+"Åtvrtà riadok vypoÄÃtate tak, Åe vynÃsobÃte prvà dva riadky a pripoÄÃtate "
+"tretÃ."
+msgstr[2] ""
+"Åtvrtà riadok vypoÄÃtate tak, Åe vynÃsobÃte prvà dva riadky a pripoÄÃtate "
+"tretÃ."
+
+# NÃzov hry: zoznam hier a spodnà ÄasÅ obrazovky
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleFourSided.cs:32
 msgid "Four sided"
 msgstr "ÅtvoruholnÃky"
@@ -4085,23 +4776,22 @@ msgid "The four sided figures are made by connecting the following points: {0}"
 msgstr "ÅtvoruholnÃky moÅno vytvoriÅ spojenÃm tÃchto bodov: {0}"
 
 # NÃzov hry: zoznam hier a spodnà ÄasÅ obrazovky
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleGridCircles.cs:35
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleGridCircles.cs:42
 msgid "Circles in a grid"
 msgstr "Kruhy v mrieÅke"
 
 # Zadanie
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleGridCircles.cs:39
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleGridCircles.cs:46
 msgid "One of the numbers in the grid must be circled. Which one?"
 msgstr "V mrieÅke treba zakrÃÅkovaÅ eÅte jedno ÄÃslo. KtorÃ?"
 
 # PomÃcka
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleGridCircles.cs:43
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleGridCircles.cs:50
 msgid "All circled numbers share an arithmetical property."
-msgstr ""
-"VÅetky zakrÃÅkovanà ÄÃsla majà spoloÄnà jednu matematickà vlastnosÅ."
+msgstr "VÅetky zakrÃÅkovanà ÄÃsla majà spoloÄnà jednu matematickà vlastnosÅ."
 
 # PomÃcka
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleGridCircles.cs:48
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleGridCircles.cs:55
 #, csharp-format
 msgid "Every circled number can be divided by {0}."
 msgstr "KaÅdà zakrÃÅkovanà ÄÃslo je deliteÄnà {0}."
@@ -4119,12 +4809,16 @@ msgid ""
 "Which is the next logical figure in the sequence? Answer {0}, {1} or {2}."
 msgstr "Ktorà obrÃzok nasleduje Äalej? Odpovedzte {0}, {1} alebo {2}."
 
+# JR: Toto je odpoveÄ na Ãlohu, kde za sebou nasledujà kosoÅtvorce, na ktorÃch sà nakreslenà kruhy. Na prvom kosoÅtvorci sà nakreslenà 2 kruhy vÄavo hore, na druhom je jeden Ãplne dole a na treÅom sà dva kruhy nakreslenà vodorovne. Ãlohou je vybraÅ do postupnosti ÄalÅà kosoÅtvorec z moÅnostà pod obrÃzkom.
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleGridDots.cs:219
 msgid ""
 "From the top-left figure, the top-left circle moves down, the bottom-left "
 "circle moves up, the bottom-right moves diagonally up-left and the top-right "
 "moves diagonally down-left."
 msgstr ""
+"Z obrÃzka vÄavo hore sa kruh, ktorà je vÄavo hore, posunie nadol, kruh vÄavo "
+"dole pÃjde nahor, ten vpravo dole pÃjde Åikmo hore vÄavo a ten vpravo hore "
+"sa posunie vÄavo dole."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleGridDots.cs:222
 msgid ""
@@ -4234,6 +4928,9 @@ msgid ""
 "people, the second n-2 people, etc. The result is the sum of the first n-1 "
 "consecutive numbers: 1+2+3+...+(n-1)."
 msgstr ""
+"Ak na oznaÄenie celkovÃho poÄtu Äudà pouÅijeme n, prvà Älovek si podà ruku s "
+"n â 1 ÄuÄmi, druhà s n â 2 ÄuÄmi, atÄ. VÃsledok je sÃÄet prvÃch n - 1 "
+"nasledujÃcich ÄÃsel: 1 + 2 + 3 + â + (n â 1)."
 
 # NÃzov hry: zoznam hier a spodnà ÄasÅ obrazovky
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleLargerShape.cs:113
@@ -4251,6 +4948,47 @@ msgstr ""
 "Odpovedzte {0}, {1}, {2} alebo {3}."
 
 # NÃzov hry: zoznam hier a spodnà ÄasÅ obrazovky
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleLargestArea.cs:241
+#, fuzzy
+#| msgid "Larger shape"
+msgid "Largest area"
+msgstr "VÃÄÅÃ obrÃzok"
+
+# Zadanie
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleLargestArea.cs:246
+#, fuzzy, csharp-format
+#| msgid ""
+#| "Which of the following figures does not belong to the group? Answer {0}, "
+#| "{1}, {2}, {3}, {4} or {5}."
+msgid ""
+"Which of the following figures has the largest area? Answer {0}, {1}, {2} or "
+"{3}."
+msgstr ""
+"Ktorà z tÃchto geometrickÃch Ãtvarov nepatrà do skupiny? Odpovedzte {0}, "
+"{1}, {2}, {3}, {4} alebo {5}."
+
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleLargestDiameter.cs:46
+msgid "Largest diameter"
+msgstr ""
+
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleLargestDiameter.cs:51
+#, csharp-format
+msgid ""
+"If the circles represented by the arcs below were completed, which circle "
+"would have the largest diameter? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
+msgstr ""
+
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleLargestDiameter.cs:58
+msgid "Less curved is the arc, the larger the circle is."
+msgstr ""
+
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleLargestDiameter.cs:101
+#, fuzzy, csharp-format
+#| msgid "Answer {0}."
+msgid "Arc {0}"
+msgstr "Odpovedzte {0}."
+
+# NÃzov hry: zoznam hier a spodnà ÄasÅ obrazovky
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleLines.cs:34
 msgid "Lines"
 msgstr "ÃseÄky"
@@ -4266,8 +5004,9 @@ msgstr ""
 
 # SprÃvna odpoveÄ
 # PÅ: treba nahlasit bug, ze potrebujeme plural aj na druhe cislo
+# JR: NahlÃsim bug. #: ../src/Games/Logic/PuzzleLines.cs:44
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleLines.cs:44
-#, csharp-format
+#, fuzzy, csharp-format
 msgid ""
 "There is {0} line in the figure to the left and {1} in the figure to the "
 "right."
@@ -4579,10 +5318,13 @@ msgstr "Äudia za stolom"
 
 # Zadanie: Äudia za stolom
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePeopleTable.cs:49
-#, csharp-format
+#, fuzzy, csharp-format
+#| msgid ""
+#| "A group of people are sitting at a round table spaced out evenly. How "
+#| "many people are there if the {0} person is across from the {1}?"
 msgid ""
-"A group of people are sitting at a round table spaced out evenly. How many "
-"people are there if the {0} person is across from the {1}?"
+"A group of people, spaced out evenly, are sitting at a round table. How many "
+"people are there if the {0} person sits directly across from the {1}?"
 msgstr ""
 "Za okrÃhlym stolom sedà v rovnakej vzdialenosti od seba niekoÄko ÄudÃ. KoÄko "
 "ich je spolu, ak {0}. hosŠv poradà sedà oproti {1}-mu?"
@@ -4629,7 +5371,9 @@ msgstr "22"
 
 # PomÃcka
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePeopleTable.cs:85
-msgid "Two people in the table sitting across each other"
+#, fuzzy
+#| msgid "Two people in the table sitting across each other"
+msgid "Two people in the table sitting across from each other"
 msgstr "Dvaja Äudia pri stole sedia oproti sebe"
 
 # NÃzov hry: zoznam hier a spodnà ÄasÅ obrazovky
@@ -4638,12 +5382,8 @@ msgid "Percentage"
 msgstr "Percento"
 
 # Zadanie
-# PÅ: a preÄo nepouÅiÅ aktuÃlnu menovà jednotku (euro)?
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePercentage.cs:75
-#, fuzzy, csharp-format
-#| msgid ""
-#| "After getting {0}% discount you have paid {1} monetary units for a TV "
-#| "set. What was the original price of the TV set?"
+#, csharp-format
 msgid ""
 "After getting {0}% discount you have paid {1} monetary unit for a TV set. "
 "What was the original price of the TV set?"
@@ -4651,22 +5391,18 @@ msgid_plural ""
 "After getting {0}% discount you have paid {1} monetary units for a TV set. "
 "What was the original price of the TV set?"
 msgstr[0] ""
-"Po {0} % zÄave ste za televÃzor zaplatili {1} menovÃch jednotiek. Akà bola "
-"pÃvodnà cena televÃzora?"
+"Po {0} %-nej zÄave ste za televÃzor zaplatili {1} eur. Akà bola pÃvodnà cena "
+"televÃzora?"
 msgstr[1] ""
-"Po {0} % zÄave ste za televÃzor zaplatili {1} menovÃch jednotiek. Akà bola "
-"pÃvodnà cena televÃzora?"
+"Po {0} %-nej zÄave ste za televÃzor zaplatili {1} euro. Akà bola pÃvodnà "
+"cena televÃzora?"
 msgstr[2] ""
-"Po {0} % zÄave ste za televÃzor zaplatili {1} menovÃch jednotiek. Akà bola "
-"pÃvodnà cena televÃzora?"
+"Po {0} %-nej zÄave ste za televÃzor zaplatili {1} eurÃ. Akà bola pÃvodnà "
+"cena televÃzora?"
 
 # Zadanie
-# PÅ: a preÄo nepouÅiÅ aktuÃlnu menovà jednotku (euro)?
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePercentage.cs:96
-#, fuzzy, csharp-format
-#| msgid ""
-#| "John's shop had sales of {0} monetary units. This was an increase of {1}% "
-#| "over last month. What were last month sales?"
+#, csharp-format
 msgid ""
 "John's shop had sales of {0} monetary unit. This was an increase of {1}% "
 "over last month. What were last month sales?"
@@ -4674,14 +5410,14 @@ msgid_plural ""
 "John's shop had sales of {0} monetary units. This was an increase of {1}% "
 "over last month. What were last month sales?"
 msgstr[0] ""
-"JÃnov obchod mal trÅby {0} menovÃch jednotiek. Oproti minulÃmu mesiacu to "
-"bol nÃrast o {1} %. Akà boli trÅby minulà mesiac?"
+"JÃnov obchod mal trÅby {0} eur. Oproti minulÃmu mesiacu to bol nÃrast o {1} "
+"%. Akà boli trÅby minulà mesiac?"
 msgstr[1] ""
-"JÃnov obchod mal trÅby {0} menovÃch jednotiek. Oproti minulÃmu mesiacu to "
-"bol nÃrast o {1} %. Akà boli trÅby minulà mesiac?"
+"JÃnov obchod mal trÅby {0} euro. Oproti minulÃmu mesiacu to bol nÃrast o {1} "
+"%. Akà boli trÅby minulà mesiac?"
 msgstr[2] ""
-"JÃnov obchod mal trÅby {0} menovÃch jednotiek. Oproti minulÃmu mesiacu to "
-"bol nÃrast o {1} %. Akà boli trÅby minulà mesiac?"
+"JÃnov obchod mal trÅby {0} eurÃ. Oproti minulÃmu mesiacu to bol nÃrast o {1} "
+"%. Akà boli trÅby minulà mesiac?"
 
 # Zadanie
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePercentage.cs:114
@@ -4934,7 +5670,9 @@ msgid "No one feels better who does not go out for a walk"
 msgstr "Nikto, kto nechodà von na prechÃdzku, sa necÃti lepÅie"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:134
-msgid "Predicate Logic"
+#, fuzzy
+#| msgid "Predicate Logic"
+msgid "Predicate logic"
 msgstr "VÃrokovà logika"
 
 # NÃzov hry: zoznam hier a spodnà ÄasÅ obrazovky
@@ -5020,12 +5758,10 @@ msgid "Squares"
 msgstr "Åtvorce"
 
 # PK: preco roginal neobsahuje zatvorku? nahlas im to ako bug ze je to nejasne
-# Zadanie. ObrÃzok je nakreslenà akoby na ÅtvorÄekovanom papieri. JR: ZatiaÄ nemÃm odpoveÄ
+# Zadanie. JR: UÅ to tam netreba.
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleSquares.cs:34
 msgid "How many squares of any size do you count in the figure below?"
-msgstr ""
-"KoÄko Åtvorcov rÃznej veÄkosti sa dà vytvoriÅ na tomto obrÃzku? (Åtvorce "
-"nakreslenà bielou farbou nerÃtajte.)"
+msgstr "KoÄko Åtvorcov rÃznej veÄkosti sa dà vytvoriÅ na tomto obrÃzku?"
 
 # ÄasÅ sprÃvnej odpovede
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleSquares.cs:38
@@ -5074,21 +5810,18 @@ msgstr ""
 msgid "The sheets should overlap."
 msgstr "HÃrky papiera by sa mali prekrÃvaÅ."
 
+# JR:Je to odpoveÄ na otÃzku z koÄkÃch hÃrkov papiera sa dà vytvoriÅ istà Ãtvar.
 #. Translators: the translated version should not take more characters that the English original
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleSquareSheets.cs:43
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "A full sized square of paper, a 3/4 of the whole size square of paper in "
-#| "the bottom right corner, another 3/4 square of paper in the top left "
-#| "corner and a 1/4 square of paper in the top left corner."
 msgid ""
 "A full sized square of paper (yellow), a 3/4 of the whole size square of "
 "paper (blue) in the bottom right corner, another 3/4 square of paper (green) "
 "in the top left corner and a 1/4 square of paper (red) in the top left "
 "corner."
 msgstr ""
-"Jeden celà hÃrok papiera, 3/4 veÄkosti hÃrku papiera v pravom dolnom rohu, "
-"ÄalÅie 3/4 hÃrku v Äavom hornom rohu a 1/4 hÃrku papiera v Äavom hornom rohu."
+"Celà hÃrok papiera (ÅltÃ), 3/4 celej veÄkosti hÃrku papiera (modrÃ) v pravom "
+"dolnom rohu, ÄalÅie 3/4 hÃrku papiera (zelenÃ) v Äavom hornom rohu a 1/4 "
+"hÃrku papiera (ÄervenÃ) v Äavom hornom rohu."
 
 # NÃzov hry: zoznam hier a spodnà ÄasÅ obrazovky
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleTetris.cs:34
@@ -5110,12 +5843,13 @@ msgstr ""
 "Je to obrÃzok, ktorà dopÄÅa vÅetky moÅnà kombinÃcie vytvorenà zo Åtyroch "
 "prvkov, ak neberieme do Ãvahy otÃÄanie."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleTimeNow.cs:33
+#. Translators: this the name of a game
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleTimeNow.cs:34
 msgid "Time now"
 msgstr "Äas teraz"
 
 # Zadanie
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleTimeNow.cs:44
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleTimeNow.cs:45
 #, csharp-format
 msgid ""
 "{0} hour ago it was as long after {1:h tt} as it was before {2:h tt} on the "
@@ -5124,17 +5858,17 @@ msgid_plural ""
 "{0} hours ago it was as long after {1:h tt} as it was before {2:h tt} on the "
 "same day. What is the time now? Answer using the hour (e.g.: {3:h tt})"
 msgstr[0] ""
-"Pred {0} hodinami bolo tak dlho po {1:h tt} ako v ten istà deŠpred {2:h "
-"tt}. KoÄko hodÃn je teraz? Odpovedzte zadanÃm Äasu (napr. {3:h tt})"
+"Pred {0} hodinami bolo tak dlho po {1:h tt} ako v ten istà deŠpred "
+"{2:h tt}. KoÄko hodÃn je teraz? Odpovedzte zadanÃm Äasu (napr. {3:h tt})"
 msgstr[1] ""
 "Pred {0} hodinou bolo tak dlho po {1:h tt} ako v ten istà deŠpred {2:h tt}. "
 "KoÄko hodÃn je teraz? Odpovedzte zadanÃm Äasu (napr: {3:h tt})"
 msgstr[2] ""
-"Pred {0} hodinami bolo tak dlho po {1:h tt} ako v ten istà deŠpred {2:h tt}. "
-"KoÄko hodÃn je teraz? Odpovedzte zadanÃm Äasu (napr: {3:h tt})"
+"Pred {0} hodinami bolo tak dlho po {1:h tt} ako v ten istà deŠpred "
+"{2:h tt}. KoÄko hodÃn je teraz? Odpovedzte zadanÃm Äasu (napr: {3:h tt})"
 
 # PomÃcka
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleTimeNow.cs:53
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleTimeNow.cs:54
 #, csharp-format
 msgid ""
 "Determine the hour half way between the given times, and then add {0} hour "
@@ -5157,14 +5891,14 @@ msgstr[2] ""
 #. Explanation of the date and time format specifications can be found here:
 #. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.globalization.datetimeformatinfo.aspx
 #. For 12-hour clock format use {0:%h} and for 24-hour clock format use {0:%H}. The date formats {0:h} and {0:H} are invalid.
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleTimeNow.cs:84
+#. 'tt' is the A.M./P.M. designator
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleTimeNow.cs:86
 #, csharp-format
 msgid "{0:h tt}"
 msgstr "{0:%H}"
 
 # ObrÃzok hodiniek bez ruÄiÄiek
-#. No hands
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleTimeNow.cs:94
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleTimeNow.cs:96
 msgid "Sample clock"
 msgstr "ObrÃzok hodÃn"
 
@@ -5183,17 +5917,7 @@ msgstr "Vzorec pre vzdialenosÅ je âvzdialenosÅ = rÃchlosÅ Â Äasâ."
 #. - mph (miles per hour). You must localize this using the right unit of speed for your locale
 #. - The translated string should not use more characters than the original sentence
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleTrains.cs:81
-#, fuzzy, csharp-format
-#| msgid ""
-#| "A train leaves the station traveling at {0} mph. {1} hour later a second "
-#| "train leaves the station traveling in the same direction at {2} mph. How "
-#| "many hours since the first train left does it take the second train to "
-#| "overtake the first train?"
-#| msgid_plural ""
-#| "A train leaves the station traveling at {0} mph. {1} hours later a second "
-#| "train leaves the station traveling in the same direction at {2} mph. How "
-#| "many hours since the first train left does it take the second train to "
-#| "overtake the first train?"
+#, csharp-format
 msgid ""
 "A train leaves the station traveling at {0} mph. {1} hour later a second "
 "train leaves the station traveling in the same direction at {2} mph. How "
@@ -5206,15 +5930,15 @@ msgid_plural ""
 "overtake the first train?"
 msgstr[0] ""
 "Vlak odchÃdza zo stanice rÃchlosÅou {0} km/h. O {1} hodÃn neskÃr odchÃdza zo "
-"stanice druhà vlak rovnakÃm smerom rÃchlosÅou {2} km/h. KoÄko hodÃn od "
+"stanice rovnakÃm smerom druhà vlak rÃchlosÅou {2} km/h. KoÄko hodÃn od "
 "odchodu prvÃho vlaku prejde, kÃm druhà vlak predbehne prvà vlak?"
 msgstr[1] ""
 "Vlak odchÃdza zo stanice rÃchlosÅou {0} km/h. O {1} hodinu neskÃr odchÃdza "
-"stanice druhà vlak rovnakÃm smerom rÃchlosÅou {2} km/h. KoÄko hodÃn od "
+"zo stanice rovnakÃm smerom druhà vlak rÃchlosÅou {2} km/h. KoÄko hodÃn od "
 "odchodu prvÃho vlaku prejde, kÃm druhà vlak predbehne prvà vlak?"
 msgstr[2] ""
-"Vlak odchÃdza zo stanice rÃchlosÅou {0} km/h. O {1} hodiny neskÃr odchÃdza "
-"stanice druhà vlak rovnakÃm smerom rÃchlosÅou {2} km/h. KoÄko hodÃn od "
+"Vlak odchÃdza zo stanice rÃchlosÅou {0} km/h. O {1} hodiny odchÃdza zo "
+"stanice rovnakÃm smerom druhà vlak rÃchlosÅou {2} km/h. KoÄko hodÃn od "
 "odchodu prvÃho vlaku prejde, kÃm druhà vlak predbehne prvà vlak?"
 
 # PomÃcka
@@ -5370,6 +6094,24 @@ msgstr ""
 "ÄÃslom."
 
 # NÃzov hry: zoznam hier a spodnà ÄasÅ obrazovky
+#: ../src/Games/Memory/MemoryFaces.cs:52
+#, fuzzy
+#| msgid "Memorize facts"
+msgid "Memorize faces"
+msgstr "PamÃtanie si vecÃ"
+
+# Zadanie
+#: ../src/Games/Memory/MemoryFaces.cs:57
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "In which cell is the other figure like the one shown below? Answer the "
+#| "cell number."
+msgid ""
+"In which cell is the other face like the one shown below? Answer the cell "
+"number."
+msgstr "V ktorej bunke bol tento geometrickà Ãtvar? NapÃÅte ÄÃslo bunky."
+
+# NÃzov hry: zoznam hier a spodnà ÄasÅ obrazovky
 #: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:48
 msgid "Memorize facts"
 msgstr "PamÃtanie si vecÃ"
@@ -5422,16 +6164,13 @@ msgstr "O koÄko klesli trÅby firmy v decembri minulÃho roka?"
 
 # Zadanie
 #: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:123
-#, fuzzy, csharp-format
-#| msgid ""
-#| "Shiny Cars sales fell {0}% this past December, the worst decline since "
-#| "{1}."
+#, csharp-format
 msgid ""
 "Shiny Cars sales fell {0}% this past December. This is the worst decline "
 "since which year?"
 msgstr ""
-"TrÅby spoloÄnosti NablÃskanà fÃra klesli v decembri minulÃho roka o {0} %, "
-"Äo bol najhorÅÃ pokles od roku {1}."
+"TrÅby spoloÄnosti NablÃskanà fÃra klesli v decembri minulÃho roka o {0} %. "
+"Bol to najhorÅÃ pokles od ktorÃho roku?"
 
 # Zadanie
 #: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:129
@@ -5493,10 +6232,6 @@ msgstr "PamÃtanie si geom. Ãtvarov a textu"
 # Zadanie
 #: ../src/Games/Memory/MemoryFiguresAndText.cs:84
 #, csharp-format
-#| msgid ""
-#| "The list below enumerates the figures shown in the previous image except "
-#| "for one. Which is the missing figure? Possible answers are triangle, "
-#| "square, pentagon and circle."
 msgid ""
 "The list below enumerates the figures shown in the previous image except for "
 "one. Which is the missing figure? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
@@ -5506,19 +6241,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/Games/Memory/MemoryFiguresAndText.cs:222
 msgid "List of images shown before"
-msgstr ""
-
-# NÃzov hry: zoznam hier a spodnà ÄasÅ obrazovky
-#: ../src/Games/Memory/MemoryFigures.cs:54
-msgid "Memorize figures"
-msgstr "PamÃtanie si geom. Ãtvarov"
-
-# Zadanie
-#: ../src/Games/Memory/MemoryFigures.cs:59
-msgid ""
-"In which cell is the other figure like the one shown below? Answer the cell "
-"number."
-msgstr "V ktorej bunke bol tento geometrickà Ãtvar? NapÃÅte ÄÃslo bunky."
+msgstr "Zoznam obrÃzkov, ktorà boli zobrazenà predtÃm"
 
 # NÃzov hry: zoznam hier a spodnà ÄasÅ obrazovky
 #: ../src/Games/Memory/MemoryFiguresNumbers.cs:38
@@ -5592,7 +6315,6 @@ msgid "How many even numbers were in the previous image? Answer using numbers."
 msgstr "KoÄko bolo na obrÃzku pÃrnych ÄÃsel? Odpovedzte ÄÃslom."
 
 # Zadanie
-# ma tam byt spojovnik? MÃ. Pozri PSP (http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf, s. 63, ods. 11)
 #: ../src/Games/Memory/MemoryNumbers.cs:115
 msgid ""
 "How many numbers with more than one digit were in the previous image? Answer "
@@ -5861,17 +6583,17 @@ msgid_plural ""
 "is x = 2y, and [ago] years ago, John was [proportion] times older than his "
 "son: x - [ago] = (y - [ago]) * [proportion]."
 msgstr[0] ""
-"JÃnov vek (premennà x) je v teraz dvojnÃsobkom veku jeho syna (premennej y), "
-"to znamenà x = 2y, a pred [ago] rokmi bol John [proportion]-krÃt starÅà ako "
-"jeho syn: x - [ago] = (y - [ago]) Â [proportion]."
+"JÃnov vek (premennà x) je teraz dvojnÃsobkom veku jeho syna (premennej y), "
+"to znamenà x = 2y, a pred [ago] rokmi bol JÃn [proportion]-krÃt starÅà ako "
+"jeho syn: x â [ago] = (y â [ago]) Â [proportion]."
 msgstr[1] ""
 "JÃnov vek (premennà x) je teraz dvojnÃsobkom veku jeho syna (premennej y), "
-"to znamenà x = 2y, a pred [ago] rokom bol John [proportion]-krÃt starÅà ako "
-"jeho syn: x - [ago] = (y - [ago]) Â [proportion]."
+"to znamenà x = 2y, a pred [ago] rokom bol JÃn [proportion]-krÃt starÅà ako "
+"jeho syn: x â [ago] = (y â [ago]) Â [proportion]."
 msgstr[2] ""
 "JÃnov vek (premennà x) je teraz dvojnÃsobkom veku jeho syna (premennej y), "
-"to znamenà x = 2y, a pred [ago] rokmi bol John [proportion]-krÃt starÅà ako "
-"jeho syn: x - [ago] = (y - [ago]) Â [proportion]."
+"to znamenà x = 2y, a pred [ago] rokmi bol JÃn [proportion]-krÃt starÅà ako "
+"jeho syn: x â [ago] = (y â [ago]) Â [proportion]."
 
 # Zadanie
 #: ../tools/GameXmlGetString.cs:45
@@ -5884,16 +6606,14 @@ msgid_plural ""
 "represented in base 10 (ranging from 0 to 9). How many different passwords "
 "can you have?"
 msgstr[0] ""
-"SÃbor je chrÃnenà heslom, ktorà je vytvorenà z [digits] ÄÃslic "
-"desiatkovej sÃstavy (v rozsahu od 0 do 9). KoÄko rÃznych hesiel mÃÅe "
-"existovaÅ?"
+"SÃbor je chrÃnenà heslom, ktorà je vytvorenà z [digits] ÄÃslic desiatkovej "
+"sÃstavy (v rozsahu od 0 do 9). KoÄko rÃznych hesiel mÃÅe existovaÅ?"
 msgstr[1] ""
 "SÃbor je chrÃnenà heslom, ktorà je vytvorenà z [digits] ÄÃslice desiatkovej "
 "sÃstavy (v rozsahu od 0 do 9). KoÄko rÃznych hesiel mÃÅe existovaÅ?"
 msgstr[2] ""
-"SÃbor je chrÃnenà heslom, ktorà je vytvorenà z [digits] ÄÃslic "
-"desiatkovej sÃstavy (v rozsahu od 0 do 9). KoÄko rÃznych hesiel mÃÅe "
-"existovaÅ?"
+"SÃbor je chrÃnenà heslom, ktorà je vytvorenà z [digits] ÄÃslic desiatkovej "
+"sÃstavy (v rozsahu od 0 do 9). KoÄko rÃznych hesiel mÃÅe existovaÅ?"
 
 # Zadanie
 #: ../tools/GameXmlGetString.cs:49
@@ -5904,14 +6624,14 @@ msgid_plural ""
 "A file is protected by a password formed by a [digits] digits represented in "
 "base 8 (ranging from 0 to 7). How many different passwords can you have?"
 msgstr[0] ""
-"SÃbor je chrÃnenà heslom vytvorenÃm z [digits] ÄÃslic osmiÄkovej sÃstavy "
-"(v rozsahu od 0 do 7). KoÄko rÃznych hesiel mÃÅe existovaÅ?"
+"SÃbor je chrÃnenà heslom vytvorenÃm z [digits] ÄÃslic osmiÄkovej sÃstavy (v "
+"rozsahu od 0 do 7). KoÄko rÃznych hesiel mÃÅe existovaÅ?"
 msgstr[1] ""
 "SÃbor je chrÃnenà heslom vytvorenÃm z [digits] ÄÃslice osmiÄkovej sÃstavy (v "
 "rozsahu od 0 do 7). KoÄko rÃznych hesiel mÃÅe existovaÅ?"
 msgstr[2] ""
-"SÃbor je chrÃnenà heslom vytvorenÃm z [digits] ÄÃslic osmiÄkovej sÃstavy "
-"(v rozsahu od 0 do 7). KoÄko rÃznych hesiel mÃÅe existovaÅ?"
+"SÃbor je chrÃnenà heslom vytvorenÃm z [digits] ÄÃslic osmiÄkovej sÃstavy (v "
+"rozsahu od 0 do 7). KoÄko rÃznych hesiel mÃÅe existovaÅ?"
 
 # Zadanie
 #: ../tools/GameXmlGetString.cs:53
@@ -5955,6 +6675,7 @@ msgstr[2] ""
 "hrajà [players] hrÃÄi?"
 
 # Zadanie
+# MÄ: keÄ uÅ tak asi aj tu, teda to zjednotiÅ
 #: ../tools/GameXmlGetString.cs:61
 msgid ""
 "You have [money] monetary unit in your bank account at 10% interest "
@@ -5963,14 +6684,14 @@ msgid_plural ""
 "You have [money] monetary units in your bank account at 10% interest "
 "compounded annually. How much money will you have at the end of 2 years?"
 msgstr[0] ""
-"Na bankovom ÃÄte mÃte [money] menovÃch jednotiek, ktorà sa ÃroÄia 10 %-nÃm "
-"zloÅenÃm Ãrokom roÄne. KoÄko peÅazà budete maÅ po 2 rokoch?"
+"Na bankovom ÃÄte mÃte [money] eur, ktorà sa ÃroÄia 10 %-nÃm zloÅenÃm Ãrokom "
+"roÄne. KoÄko peÅazà budete maÅ po 2 rokoch?"
 msgstr[1] ""
-"Na bankovom ÃÄte mÃte [money] menovà jednotku, ktorà sa ÃroÄà 10 %-nÃm "
-"zloÅenÃm Ãrokom roÄne. KoÄko peÅazà budete maÅ po 2 rokoch?"
+"Na bankovom ÃÄte mÃte [money] euro, ktorà sa ÃroÄà 10 %-nÃm zloÅenÃm Ãrokom "
+"roÄne. KoÄko peÅazà budete maÅ po 2 rokoch?"
 msgstr[2] ""
-"Na bankovom ÃÄte mÃte [money] menovà jednotky, ktorà sa ÃroÄia 10 %-nÃm "
-"zloÅenÃm Ãrokom roÄne. KoÄko peÅazà budete maÅ po 2 rokoch?"
+"Na bankovom ÃÄte mÃte [money] eurÃ, ktorà sa ÃroÄia 10 %-nÃm zloÅenÃm Ãrokom "
+"roÄne. KoÄko peÅazà budete maÅ po 2 rokoch?"
 
 #: ../tools/GameXmlGetString.cs:69
 msgid ""
@@ -6032,293 +6753,3 @@ msgstr[2] ""
 "JÃn na vyÄistenie skladu potrebuje [john_time] hodiny a jeho priateÄ dvakrÃt "
 "toÄko. KoÄko hodÃn by im trvalo vyÄistiÅ sklad, keby pracovali spolu? "
 "[option_answers]"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/CustomGameDialog.ui.h:1
-msgid "Custom Game"
-msgstr "Vlastnà hra"
-
-# VÅdy ide len o hry.
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/CustomGameDialog.ui.h:2
-msgid "Select All"
-msgstr "VybraÅ vÅetky"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/CustomGameDialog.ui.h:3
-msgid "Unselect all"
-msgstr "OdznaÄiÅ vÅetky"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/CustomGameDialog.ui.h:4
-msgid "_Start"
-msgstr "_ZaÄaÅ"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:1
-msgid "PDF export"
-msgstr "Export do PDF"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:2
-msgid ""
-"This option allows to export a set of games in a PDF file. You can complete "
-"the puzzles without a computer."
-msgstr ""
-"TÃto voÄba vÃm umoÅÅuje exportovaÅ sÃriu hier do sÃboru PDF. Ãlohy mÃÅete "
-"potom vyrieÅiÅ aj bez poÄÃtaÄa."
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:3
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:2
-msgid "<b>General Settings</b>"
-msgstr "<b>VÅeobecnà nastavenia</b>"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:4
-msgid "Skip games that use colors"
-msgstr "PreskakovaÅ hry, ktorà pouÅÃvajà farby"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:5
-msgid "<b>Game Types</b>"
-msgstr "<b>Druhy hier</b>"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:9
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:7
-msgid "<b>Difficulty Level</b>"
-msgstr "<b>ÃroveÅ nÃroÄnosti</b>"
-
-# NÃroÄnosÅ
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:10
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:8
-msgid "Easy"
-msgstr "ÄahkÃ"
-
-# NÃroÄnosÅ
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:11
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:9
-msgid "Medium"
-msgstr "Stredne ÅaÅkÃ"
-
-# NÃroÄnosÅ
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:12
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:10
-msgid "Master"
-msgstr "ÅaÅkÃ"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:13
-msgid "<b>Number of games</b>"
-msgstr "<b>PoÄet hier</b>"
-
-# NÃzov hry: zoznam hier a spodnà ÄasÅ obrazovky
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:14
-msgid "Total number of games:"
-msgstr "Celkovà poÄet hier:"
-
-#. Translators: this the number of pages that are included by side when exporting a PDF"
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:16
-msgid "Pages per side:"
-msgstr "StrÃnok na stranu:"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:17
-msgid "<b>Output File</b>"
-msgstr "<b>VÃstupnà sÃbor</b>"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:18
-msgid "_Save"
-msgstr "_UloÅiÅ"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PlayerHistoryDialog.ui.h:1
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:19
-msgid "Player's Game Session History"
-msgstr "HistÃria hrÃÄovÃch hier"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PlayerHistoryDialog.ui.h:2
-msgid "Show:"
-msgstr "ZobraziÅ:"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:1
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:21
-msgid "Preferences"
-msgstr "Nastavenia"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:3
-msgid "Skip games that use colors (for colorblind users)"
-msgstr "PreskakovaÅ hry, ktorà pouÅÃvajà farby (pre farboslepÃch pouÅÃvateÄov)"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:4
-msgid "Force gbrainy to always use English language (ignore translations)"
-msgstr ""
-"VynÃtiÅ si, aby gbrainy stÃle pouÅÃval anglickà jazyk (ignorovaÅ preklady)"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:5
-msgid "Search and load extensions when starting"
-msgstr ""
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:6
-msgid "Theme:"
-msgstr "TÃma:"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:11
-msgid "<b>Memory Games</b>"
-msgstr "<b>PamÃÅovà hry</b>"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:12
-msgid "Time in seconds to memorize the challenge:"
-msgstr "Äas na zapamÃtanie v sekundÃch:"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:13
-msgid "Show a countdown message"
-msgstr "ZobraziÅ odpoÄÃtavanie"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:14
-msgid "<b>Player's Game Session History</b>"
-msgstr "<b>HistÃria hrÃÄovÃch hier</b>"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:15
-msgid "Minimum number of played games to store the game session:"
-msgstr "MinimÃlny poÄet odohranÃch hier na uloÅenie hry:"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:16
-msgid "Maximum number of records in the player's game session history:"
-msgstr "MaximÃlny poÄet rekordov v histÃrii hrÃÄovÃch hier:"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:17
-msgid "Delete Player's Game Session History"
-msgstr "VymazaÅ histÃriu hrÃÄovych hier"
-
-# Panel s nÃstrojmi
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:2
-msgid "_Game"
-msgstr "_Hra"
-
-# PoloÅka v menu Hra
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:3
-msgid "_New Game"
-msgstr "_Novà hra"
-
-# PoloÅka v menu Novà hra
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:4
-msgid "All Games (Logic, Mental Calculation, Memory and Verbal Analogies)"
-msgstr "VÅetky hry (logickÃ, poÄÃtanie spamÃti, pamÃÅovà aj slovnà analÃgie)"
-
-# PoloÅka v menu Novà hra
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:5
-msgid "Logic Puzzles Only"
-msgstr "Iba logickà hlavolamy"
-
-# PoloÅka v menu Novà hra
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:6
-#, fuzzy
-#| msgid "Mental Calculation Trainers Only"
-msgid "Mental Calculation Only"
-msgstr "Iba cviÄenia na poÄÃtanie z hlavy"
-
-# PoloÅka v menu Novà hra
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:7
-msgid "Memory Trainers Only"
-msgstr "Iba pamÃÅovà cviÄenia"
-
-# PoloÅka v menu Novà hra
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:8
-msgid "Verbal Analogies Only"
-msgstr "Iba slovnà analÃgie"
-
-# PoloÅka v menu Novà hra
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:9
-msgid "Custom Game Selection..."
-msgstr "Vlastnà vÃber hier..."
-
-# PoloÅka v menu hra
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:10
-msgid "_Pause Game"
-msgstr "_PozastaviÅ hru"
-
-# Menu
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:11
-msgid "_End Game"
-msgstr "_SkonÄiÅ hru"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:12
-msgid "Export Games to PDF for Off-line Playing..."
-msgstr "ExportovaÅ hry do PDF na hranie off-line"
-
-# Panel s nÃstrojmi
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:13
-msgid "_View"
-msgstr "_ZobraziÅ"
-
-# PoloÅka v menu ZobraziÅ
-# PÅ: liÅta, nie?
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:14
-msgid "Toolbar"
-msgstr "Panel s nÃstrojmi"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:15
-msgid "Show"
-msgstr "ZobraziÅ"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:16
-msgid "Orientation"
-msgstr "OrientÃcia"
-
-# je to v ponuke OrientÃcia
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:17
-msgid "Vertical"
-msgstr "ZvislÃ"
-
-# v ponuke orientÃcia
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:18
-msgid "Horizontal"
-msgstr "VodorovnÃ"
-
-# Panel s nÃstrojmi
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:20
-msgid "_Settings"
-msgstr "Nas_tavenia"
-
-# Zasuvne moduly
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:22
-msgid "Extensions"
-msgstr "RozÅÃrenia"
-
-# Panel nÃstrojov
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:23
-msgid "_Help"
-msgstr "_PomocnÃk"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:24
-msgid "_Contents"
-msgstr "Ob_sah"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:25
-msgid "How to Extend gbrainy's Functionality"
-msgstr "Ako rozÅÃriÅ funkÄnosÅ programu gbrainy"
-
-# Pole na zadanie odpovede
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:26
-msgid "Answer:"
-msgstr "OdpoveÄ:"
-
-# Prechod na ÄalÅiu hru
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:27
-msgid "_Next"
-msgstr "Ä_alej"
-
-# TlaÄidlo - po kliknutà sa zobrazà pomÃcka
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:28
-msgid "_Tip"
-msgstr "_PomÃcka"
-
-# Zadanie
-#~ msgid ""
-#~ "In what year was Shiny Cars sales total lower than that of last December?"
-#~ msgstr ""
-#~ "V ktorom roku klesli trÅby spoloÄnosti NablÃskanà fÃra viac ako v "
-#~ "decembri minulÃho roka?"
-
-#~| msgid "Ostentation"
-#~ msgid "Attention"
-#~ msgstr "PozornosÅ"
-
-#~| msgid "Count series"
-#~ msgid "Courtesy"
-#~ msgstr "ZdvorilosÅ"
-
-#~ msgid "Possible correct answers are: {0}."
-#~ msgstr "MoÅnà sprÃvne odpovede sÃ: {0}."
-
-#~ msgid "{0}) "
-#~ msgstr "{0}) "[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]