[gnome-control-center] Updated Uyghur translationcommit 564714588e79d3c073163a5af6664c14356c8118
Author: Gheyret Kenji <gheyret gmail com>
Date:  Sat Jan 19 12:11:59 2013 +0900

  Updated Uyghur translation
  
  Signed-off-by: Gheyret Kenji <gheyret gmail com>

 po/ug.po | 2786 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------
 1 files changed, 1623 insertions(+), 1163 deletions(-)
---
diff --git a/po/ug.po b/po/ug.po
index ed5eaf2..f29003f 100644
--- a/po/ug.po
+++ b/po/ug.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-control-center\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-control-center&keywords=I18N+L10N&component=general\n";
-"POT-Creation-Date: 2012-11-09 13:13+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-01-17 14:45+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-08-11 11:11+0600\n"
 "Last-Translator: Sahran <sahran ug gmail com>\n"
 "Language-Team: Uyghur Computer Science Association <UKIJ yahoogroups com>\n"
@@ -25,44 +25,37 @@ msgid "Changes throughout the day"
 msgstr "ØÙØ ÙÛÙ ØÙÚÙØÛ ØÛØÙÛÙØÙØ ØØÙÙØØØÛØÙØÛ"
 
 #: ../panels/background/background.ui.h:3
-#| msgid "Tile"
 msgctxt "background, style"
 msgid "Tile"
 msgstr "ÙØÙ"
 
 #: ../panels/background/background.ui.h:4
-#| msgid "Zoom"
 msgctxt "background, style"
 msgid "Zoom"
 msgstr "ÙÛÚÛÙØ-ØØØØÙØ"
 
 #: ../panels/background/background.ui.h:5
-#| msgid "Center"
 msgctxt "background, style"
 msgid "Center"
 msgstr "ÙÛØÙÛØ"
 
 #: ../panels/background/background.ui.h:6
-#| msgid "Scale"
 msgctxt "background, style"
 msgid "Scale"
 msgstr "ÙÙØØÙØÙ"
 
 #: ../panels/background/background.ui.h:7
-#| msgid "Fill"
 msgctxt "background, style"
 msgid "Fill"
 msgstr "ØÙÙØÛØ"
 
 #: ../panels/background/background.ui.h:8
-#| msgid "Span"
 msgctxt "background, style"
 msgid "Span"
 msgstr "ØØØÙÙÙÙ"
 
 #. translators: This is the title of the wallpaper chooser dialog.
 #: ../panels/background/cc-background-chooser-dialog.c:199
-#| msgid "Background"
 msgid "Select Background"
 msgstr "ØÛÚÙÙÙ ØØÙÙØ"
 
@@ -71,12 +64,10 @@ msgid "Wallpapers"
 msgstr "ØØÙ ÙÛØÛØÙÙØÙ"
 
 #: ../panels/background/cc-background-chooser-dialog.c:227
-#| msgid "Picture CD"
 msgid "Pictures"
-msgstr "ØÛØÙÙÙÛØ"
+msgstr "ØÛØÛØÙÛØ"
 
 #: ../panels/background/cc-background-chooser-dialog.c:235
-#| msgid "Color"
 msgid "Colors"
 msgstr "ØÛÚÙÛØ"
 
@@ -123,432 +114,334 @@ msgstr "ØÛÚÙÙÙÙÙ ØÛØÚÛØØÙØÛ"
 msgid "Wallpaper;Screen;Desktop;"
 msgstr "ØØÙ ÙÛØÙØÙ;ØÛÙØØÙ;ØÛØØÛÙØÛØØÙ"
 
-#: ../panels/bluetooth/bluetooth-properties.desktop.in.in.h:1
+#: ../panels/bluetooth/gnome-bluetooth-panel.desktop.in.in.h:1
 msgid "Bluetooth"
 msgstr "ÙÛÙÚÙØ"
 
-#: ../panels/bluetooth/bluetooth-properties.desktop.in.in.h:2
-#| msgid "Change keyboard settings"
+#: ../panels/bluetooth/gnome-bluetooth-panel.desktop.in.in.h:2
 msgid "Configure Bluetooth settings"
 msgstr "ÙÛÙÚÙØ ØÛÚØÙÙÙÙÙ ØÛÚØÛØ"
 
-#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:1
-#| msgid "Delete device"
+#. Translator: This string appears next to a toggle switch which controls enabling/disabling Bluetooth radio's on the device.
+#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:2
+msgctxt "Power"
+msgid "Bluetooth"
+msgstr "ÙÛÙÚÙØ"
+
+#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:3
 msgid "Set Up New Device"
 msgstr "ÙÛÚÙ ØÛØÙÛÙÛ ØÛÚØÙÙÙ"
 
-#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:2 ../panels/network/network.ui.h:9
-#| msgid "Remove a device"
+#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:4 ../panels/network/network.ui.h:9
 msgid "Remove Device"
 msgstr "ØÛØÙÛÙÙÙÙ ÚÙÙÙØÙÛÛØ"
 
-#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:3
-#| msgid "Connecting"
+#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:5
 msgid "Connection"
 msgstr "ØØØÙÙÙÙØ"
 
-#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:4 ../panels/printers/printers.ui.h:14
+#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:6 ../panels/printers/printers.ui.h:14
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:3
 msgid "page 1"
 msgstr "1-ØÛØ"
 
-#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:5 ../panels/printers/printers.ui.h:16
+#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:7 ../panels/printers/printers.ui.h:16
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:5
 msgid "page 2"
 msgstr "2-ØÛØ"
 
-#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:6
-#| msgid "Wired"
+#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:8
 msgid "Paired"
 msgstr "ØÛÙÙÛÙÚÛÙ"
 
-#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:7 ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:756
-#| msgid "_Type:"
+#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:9 ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:789
 msgid "Type"
 msgstr "ØÙÙÙ"
 
-#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:8
-#| msgid "A_ddress:"
+#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:10
 msgid "Address"
 msgstr "ØØØØÛØ"
 
-#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:9
-#| msgid "Mouse and Touchpad"
-msgid "Mouse and Touchpad Settings"
-msgstr "ÚØØÙÙÙÛÙ ÛÛ ØÛØÙÙÚØÙ ØØØØØ ØÛÚØÙÙÙ"
+#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:11
+#| msgid "Mouse and Touchpad Settings"
+msgid "Mouse & Touchpad Settings"
+msgstr ""
 
-#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:10
+#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:12
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:38
-#| msgid "_Sound Settings"
 msgid "Sound Settings"
 msgstr "ØØÛØØ ØÛÚØÛÙÙÙØÙâ"
 
-#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:11
-#| msgid "_Keyboard Settings"
+#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:13
 msgid "Keyboard Settings"
 msgstr "ÚÛØÙØØØØØ ØÛÚØÛÙÙÙØÙâ"
 
-#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:12
+#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:14
 msgid "Send Files..."
 msgstr "ÚÛØØÛØ ÙÙÙÙØÛØØÙØÛ..."
 
-#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:13
-#| msgid "Browse for more pictures..."
-msgid "Browse Files..."
-msgstr "ÚÛØØÛØÙÛ ÙÛØ ÙÛÚÛØØ..."
-
-#. Translator: This string appears next to a toggle switch which controls enabling/disabling Bluetooth radio's on the device.
-#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:15
-#| msgid "Bluetooth"
-msgctxt "Power"
-msgid "Bluetooth"
-msgstr "ÙÛÙÚÙØ"
-
-#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:337
+#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:355
 msgid "Yes"
 msgstr "ÚÛØÛ"
 
-#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:337
-#| msgid "None"
+#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:355
 msgid "No"
 msgstr "ÙØÙ"
 
-#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:451
-#| msgid "Bluetooth"
+#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:469
 msgid "Bluetooth is disabled"
 msgstr "ÙÛÙÚÙØ ØÙÙØÛÛØØÙØ ÙÙÙÙÙØÙ"
 
-#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:456
+#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:474
 msgid "Bluetooth is disabled by hardware switch"
 msgstr "ÙÛÙÚÙØ ÙØØØÙÙ ØÛØÚØØ ØÛØÙÙÙØÙÙ ÚÛÙÙÛÙÚÛÙ"
 
-#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:460
+#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:478
 msgid "No Bluetooth adapters found"
 msgstr "ÙÛÙÚÙØ ÙØØÙØØØÛØØÛÚÙØÙ ØÛÙÙÙÙÙØÙ"
 
-#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:587
+#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:577
 msgid "Visibility"
 msgstr "ÙÛØÛØÚØÙÙÙÙÙ"
 
-#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:591
+#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:581
 #, c-format
 msgid "Visibility of â%sâ"
 msgstr "Â%s ÙÙÚ ÙÛØÛÙÛØÚØÙÙÙÙÙ"
 
-#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:635
+#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:625
 #, c-format
 msgid "Remove '%s' from the list of devices?"
 msgstr "â%sâ ÙÙ ØÛØÙÛÙÛ ØÙØÙÙÙØÙÙ ØÛÚÛØØÛÙÙÛØ"
 
-#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:637
+#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:627
 msgid ""
 "If you remove the device, you will have to set it up again before next use."
 msgstr "ØÛÚÛØ ØÙØ ØÛ ØÛØÙÙÙÙÙÙ ØÛÚÛØÛÛÛØØÙÚÙØØÙÙÙÙÙ ØÙØÙÛØÙÛÙØÛ ÙØÙØØ ØÛÚØÛØ ØÛØÛØ ØÙÙÙØÛ."
 
-#. TRANSLATORS: this is where the user can click and import a profile
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:106
-msgid "Other profileâ"
-msgstr "ØØØÙØ ØÛÙÙÙÙÛ ÚÛØØÛØâ"
-
 #. TRANSLATORS: this is a profile prefix to signify the
 #. * profile has been auto-generated for this hardware
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:119
-#| msgid "Default"
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:112
 msgid "Default: "
 msgstr "ÙÛÚÛÙØÙÙÙ: "
 
 #. TRANSLATORS: this is a profile prefix to signify the
 #. * profile his a standard space like AdobeRGB
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:126
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:120
 msgid "Colorspace: "
 msgstr "ØÛÚ ØÙØÙÛÙ: "
 
 #. TRANSLATORS: this is a profile prefix to signify the
 #. * profile is a test profile
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:132
-#| msgid "No profile"
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:127
 msgid "Test profile: "
 msgstr "ØÙÙØÙ ØÛÙÙÙÙÛ ÚÛØØÛØ: "
 
 #. TRANSLATORS: this is when the profile should be set for all users
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:185 ../panels/color/color.ui.h:11
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:190 ../panels/color/color.ui.h:5
 msgid "Set for all users"
 msgstr "ÚÛÙÙÛ ØÙØÙÛØÙÛÚÙÙÙÚ ØÛÚØÙÙÙ"
 
-#. TRANSLATORS: this is when the profile should be set for all users
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:192
-msgid "Create virtual device"
-msgstr "ÙÛÛÚÛÙ ØÛØÙÛÙÛ ÙÛØ"
-
 #. TRANSLATORS: an ICC profile is a file containing colorspace data
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:227
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:225
 msgid "Select ICC Profile File"
 msgstr "ICC ØÛÙÙÙÙÛ ÚÛØØÛØÙÙ ØØÙÙØÙØÛ"
 
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:230
-#| msgid "Import"
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:228
 msgid "_Import"
 msgstr "ØÙÙÙÙØØ ÙÙÙ(_I)"
 
 #. TRANSLATORS: filter name on the file->open dialog
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:241
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:239
 msgid "Supported ICC profiles"
 msgstr "ÙÙÙÙØÙØÙØØÙ ICC ØÛÙÙÙÙÛ ÚÛØØÛØÙÛØ"
 
 #. TRANSLATORS: filter name on the file->open dialog
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:248
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:246
 msgid "All files"
 msgstr "ÚÛÙÙÛ ÚÛØØÛØÙÛØ"
 
-#. TRANSLATORS: this is the dialog title in the 'Add profile' UI
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:522
-#| msgid "Available Profiles"
-msgid "Available Profiles for Displays"
-msgstr "ØÙØÙÛØÙÙÙÙ ØÙÙÙØÙØØÙ ÙÛØØÙØÙØ ØÛÙÙÙÙÙØÙ"
-
-#. TRANSLATORS: this is the dialog title in the 'Add profile' UI
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:526
-#| msgid "Available Profiles"
-msgid "Available Profiles for Scanners"
-msgstr "ØÙÙÙÙÙÙØÛÚ ØÛÚÛÙ ØÙØÙÛØÙÙÙÙ ØÙÙÙØÙØØÙ ØÛÙÙÙÙÛ ÚÛØØÛØÙÛØ"
-
-#. TRANSLATORS: this is the dialog title in the 'Add profile' UI
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:530
-#| msgid "Available Profiles"
-msgid "Available Profiles for Printers"
-msgstr "ÙØÙÙØÛØ ØÛÚÛÙ ØÙØÙÛØÙÙÙÙ ØÙÙÙØÙØØÙ ØÛÙÙÙÙÛ ÚÛØØÛØÙÛØ"
-
-#. TRANSLATORS: this is the dialog title in the 'Add profile' UI
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:534
-#| msgid "Available Profiles"
-msgid "Available Profiles for Cameras"
-msgstr "ØÙØÙÛØÙÙÙÙ ØÙÙÙØÙØØÙ ÙØÙÛØØ ØÛÙÙÙÙÛ ÚÛØØÛØÙÙØÙ"
-
-#. TRANSLATORS: this is the dialog title in the 'Add profile' UI
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:538
-#| msgid "Available Profiles"
-msgid "Available Profiles for Webcams"
-msgstr "ØÙØÙÛØÙÙÙÙ ØÙÙÙØÙØØÙ ØÙØ ÙØÙÛØØ ØÛÙÙÙÙÛ ÚÛØØÛØÙÙØÙ"
-
-#. TRANSLATORS: this is the dialog title in the 'Add profile' UI
-#. * where the device type is not recognised
-#. Profiles that can be added to the device
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:543 ../panels/color/color.ui.h:2
-msgid "Available Profiles"
-msgstr "ØÙØÙÙØÙÙÙØÚØÙ ØÛÙÙÙÙÛ ÚÛØØÛØ"
-
 #. TRANSLATORS: column for device list
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:824
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1525
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:774
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1530
 msgid "Device"
 msgstr "ØÛØÙÛÙÛ"
 
 #. TRANSLATORS: column for device list
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:859
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:809
 msgid "Calibration"
 msgstr "ØÛØÙØÙØ"
 
 #. TRANSLATORS: this is when the button is sensitive
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:891
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:868
 msgid "Create a color profile for the selected device"
 msgstr "ØØÙÙØÙØØÙ ØÛØÙÛÙÛ ØÛÚÛÙ ØÙØ ØÛÚ ØÛÙÙÙÙÛ ÚÛØØÙØÙ ÙÛØÙØÛ"
 
 #. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:905 ../panels/color/cc-color-panel.c:929
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:883 ../panels/color/cc-color-panel.c:907
 msgid ""
 "The measuring instrument is not detected. Please check it is turned on and "
 "correctly connected."
 msgstr "ØÛÙØÛØÙØÙØØÙ ÚØÙØÛ ØØÙÙØÙÙÙØÙ. ØÛÙÙÚ ØÛÚÙÙÙÙ ØÙØØØ ØØØÙØÙØØÙÙÙÙÙÙÙ ØÛÙØÛØÛÚ."
 
 #. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:938
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:917
 msgid "The measuring instrument does not support printer profiling."
 msgstr "ØÛÙØÛØÙØÙØØÙ ÚØÙØÛ ÙØÙÙØÛØ ØÛÙÙÙÙÛ ÚÛØØÙØÙÙÙ ÙÙÙÙÙÙØÙØÛ."
 
 #. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:949
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:928
 msgid "The device type is not currently supported."
 msgstr "ØÛ ØÙÙ ØÛØÙÛÙÛ ØÙÙÙÙÙ ÙÛÛÛØØÛ ÙÙÙÙÙÙØÙØÛ."
 
 #. TRANSLATORS: this is when an auto-added profile cannot be removed
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1022
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:988
 msgid "Cannot remove automatically added profile"
 msgstr "ØÛØÙÛÙÙØÙÙ ÙÙØÛÙØØÙ ØÛÙÙÙÙÛ ÚÛØØÛØÙÙ ÚÙÙÙØÙÛÛØÛÙÙÛÙØÛ"
 
 #. TRANSLATORS: this is when there is no profile for the device
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1359
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1309
 msgid "No profile"
 msgstr "ØÛÙÙÙÙÛ ÚÛØØÛØ ÙÙÙ"
 
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1390
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1340
 #, c-format
 msgid "%i year"
 msgid_plural "%i years"
 msgstr[0] "%i ÙÙÙ"
 
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1401
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1351
 #, c-format
 msgid "%i month"
 msgid_plural "%i months"
 msgstr[0] "%i ØØÙ"
 
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1412
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1362
 #, c-format
 msgid "%i week"
 msgid_plural "%i weeks"
 msgstr[0] "%i ÚÛÙØÛ"
 
 #. fallback
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1419
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1369
 #, c-format
 msgid "Less than 1 week"
 msgstr "ØÙØ ÚÛÙØÙØÙÙ ÙÙØÙØ"
 
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1481
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1431
 msgctxt "Colorspace fallback"
 msgid "Default RGB"
 msgstr "ÙÛÚÛÙØÙÙÙ RGB"
 
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1486
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1436
 msgctxt "Colorspace fallback"
 msgid "Default CMYK"
 msgstr "ÙÛÚÛÙØÙÙÙ CMYK"
 
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1491
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1441
 msgctxt "Colorspace fallback"
 msgid "Default Gray"
 msgstr "ÙÛÚÛÙØÙÙÙ ÙÛÙØÛÚÙÙÙ"
 
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1609 ../panels/color/cc-color-panel.c:1650
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1661 ../panels/color/cc-color-panel.c:1672
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1559 ../panels/color/cc-color-panel.c:1600
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1611 ../panels/color/cc-color-panel.c:1622
 msgid "Uncalibrated"
 msgstr "ØÛØÙØÙÙÙÙÚÛÙ"
 
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1612
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1562
 msgid "This device is not color managed."
 msgstr "ØÛ ØÛØÙÛÙÛ ØÛÚ ØØØÙÛØÙØÙØÛ."
 
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1653
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1603
 msgid "This device is using manufacturing calibrated data."
 msgstr "ØÛ ØÛØÙÛÙÛ ØØÛÛØØØ ØÛØÙØÙÙÚÛÙ ØØÙÙÙÙ-ÙÛÙÛÙØØÙÙ ØÙØÙÙØÙÛØØÙØÛ."
 
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1664
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1614
 msgid ""
 "This device does not have a profile suitable for whole-screen color "
 "correction."
 msgstr "ØÛ ØÛØÙÛÙÛ ÙÛØÙÛÙ ØÛÙØØÙ ØÛÚ ØÛØÙØÙØ ØÛÙÙÙÙÛ ÚÛØØÙØÙÙÙÚ ÙÛØÛØÙÛÙÙ ÙÙÙ."
 
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1697
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1647
 msgid "This device has an old profile that may no longer be accurate."
 msgstr "ØÛ ØÛØÙÛÙÙÙÙÚ ÙÙÙØ ØÛÙÙÙÙÛ ÚÛØØÙØÙ ØØØØ ØÙØØÙÙÙÙÙÙÙ ØÛÙÙØØÛØØÙÙØÙØÛ."
 
 #. TRANSLATORS: this is when the calibration profile age is not
 #. * specified as it has been autogenerated from the hardware
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1725
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1675
 msgid "Not specified"
 msgstr "ØÛÙÚÙÙÛÙÙÙÚÛÙ"
 
 #. add the 'No devices detected' entry
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1910
-#| msgid "This device is not color managed."
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1860
 msgid "No devices supporting color management detected"
 msgstr "ØÛÚ ØØØÙÛØÛØÙÙ ÙÙÙÙØÙØÙØØÙ ÚÛÚÙØÙØØÙ ØÛØÙÛÙÛ ØÛÙÙÙÙÙØÙ"
 
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:2139
-msgctxt "Device kind"
-msgid "Display"
-msgstr "ÙÛØØÛØ"
-
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:2141
-msgctxt "Device kind"
-msgid "Scanner"
-msgstr "ØØÙÙÙØÛÚ"
-
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:2143
-msgctxt "Device kind"
-msgid "Printer"
-msgstr "ÙØÙÙØÛØ"
-
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:2145
-msgctxt "Device kind"
-msgid "Camera"
-msgstr "ÙØÙÛØØ"
-
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:2147
-msgctxt "Device kind"
-msgid "Webcam"
-msgstr "ÛÛØÙØÙÛØØ"
-
-#: ../panels/color/color.ui.h:3
+#: ../panels/color/color.ui.h:1
 #: ../panels/color/gnome-color-panel.desktop.in.in.h:1
 #: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:28
 msgid "Color"
 msgstr "ØÛÚ"
 
-#: ../panels/color/color.ui.h:4
+#: ../panels/color/color.ui.h:2
 msgid "Each device needs an up to date color profile to be color managed."
 msgstr "ÚÛØ ØÙØ ØÛØÙÛÙÛ ØÛÚ ØØØÙÛØØÛÚ ØØØÙÙÙÙÙ ØÛÚ ØÛÙÙÙÙÛ ÚÛØØÙØÙÙÙ ÙÛÚÙÙØØÙØ ØÛÚØÙÙØØÙÙÙ."
 
-#: ../panels/color/color.ui.h:5
+#: ../panels/color/color.ui.h:3
 msgid "Learn more"
 msgstr "ØÛÙØÙÙØØ ØÙÙØÛØÚÛØÙ"
 
-#: ../panels/color/color.ui.h:6
+#: ../panels/color/color.ui.h:4
 msgid "Learn more about color management"
 msgstr "ØÛÚ ØØØÙÛØÛØ ÚÛÙÙÙØÛ ØÛØÙÙÛ ÙÛÙ ØÛÚÛØ"
 
-#: ../panels/color/color.ui.h:7
-msgid "Add device"
-msgstr "ØÛØÙÛÙÛ ÙÙØ"
-
-#: ../panels/color/color.ui.h:8
-msgid "Add a virtual device"
-msgstr "ØÙØ ÙÛÛÚÛÙ ØÛØÙÛÙÛ ÙÙØ"
-
-#: ../panels/color/color.ui.h:9
-msgid "Delete device"
-msgstr "ØÛØÙÛÙÙÙÙ ØÛÚÛØ"
-
-#: ../panels/color/color.ui.h:10
-msgid "Remove a device"
-msgstr "ØÙØ ØÛØÙÛÙÛ ÚÙÙÙØÙÛÛØ"
-
-#: ../panels/color/color.ui.h:12
-#| msgid "Set this device for all users on this computer"
+#: ../panels/color/color.ui.h:6
 msgid "Set this profile for all users on this computer"
 msgstr "ÙÙÙÙÙÛØÛØØÙÙÙ ØØØÙÙÙ ØÙØÙÛØÙÛÚÙØÛ ÙÛØÛ profile ÙÙ ØÙØÙÛØØÛÙ"
 
-#: ../panels/color/color.ui.h:13
+#: ../panels/color/color.ui.h:7
 msgid "Add profile"
 msgstr "ØÛÙÙÙÙÛ ÚÛØØÛØ ÙÙØ"
 
-#: ../panels/color/color.ui.h:14
+#: ../panels/color/color.ui.h:8 ../panels/wacom/gnome-wacom-properties.ui.h:10
 msgid "Calibrateâ"
 msgstr "ØÛØÛØâ"
 
-#: ../panels/color/color.ui.h:15
+#: ../panels/color/color.ui.h:9
 msgid "Calibrate the device"
 msgstr "ØÛØÙÛÙÙÙÙ ØÛØÛØ"
 
-#: ../panels/color/color.ui.h:16
+#: ../panels/color/color.ui.h:10
 msgid "Remove profile"
 msgstr "ØÛÙÙÙÙÛ ÚÛØØÛØ ÚÙÙÙØÙÛÛØ"
 
-#: ../panels/color/color.ui.h:17
+#: ../panels/color/color.ui.h:11
 msgid "View details"
 msgstr "ØÛÙØÙÙØØÙÙÙ ÙÛØØÛØ"
 
-#: ../panels/color/color.ui.h:18
+#: ../panels/color/color.ui.h:12
+msgid "Import Fileâ"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:13
+msgid ""
+"Problems detected. The profile may not work correctly. <a href=\"\">Show "
+"details.</a>"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:14
 msgid "Device type:"
 msgstr "ØÛØÙÛÙÛ ØÙÙÙ:"
 
-#: ../panels/color/color.ui.h:19
+#: ../panels/color/color.ui.h:15
 msgid "Manufacturer:"
 msgstr "ÙØØÙØÛÚÙ:"
 
-#: ../panels/color/color.ui.h:20
+#: ../panels/color/color.ui.h:16
 msgid "Model:"
 msgstr "ØÙÙÙ:"
 
-#: ../panels/color/color.ui.h:21
+#: ../panels/color/color.ui.h:17
 msgid ""
 "Image files can be dragged on this window to auto-complete the above fields."
 msgstr "ØÛØÛØ ÚÛØØÛØÙÙ ØÛ ÙÛØÙÛÙÙÛ ØÛØÛÙ ØÛØØÙØÙÙÙ ØÛØ ØÛÙÛÙÙÙØÙÙÙ ØÛØÙÛÙÙØÙÙ ØÙÙØÛØØÙÙÙ ØÙÙÙØÛ."
@@ -562,70 +455,45 @@ msgstr "ØÛÚ ØØØÙÛØÛØ ØÛÚØÙÙÙ"
 msgid "Color;ICC;Profile;Calibrate;Printer;Display;"
 msgstr "ØÛÚ;ICC;ØÛÙÙÙÙÛ ÚÛØØÛØ;ØÛØÙØÙØ;ÙØÙÙØÛØ;ØÛÙØØÙ;"
 
-#. Add some common languages first
-#: ../panels/common/cc-common-language.c:533
-msgid "English"
-msgstr "ØÙÙÚÙÙØÚÛ"
-
-#: ../panels/common/cc-common-language.c:535
+#: ../panels/common/cc-common-language.c:638
 msgid "British English"
 msgstr "ØÛÙÚÙÙÙÛ ØÙÙÚÙÙØÚÛ"
 
-#: ../panels/common/cc-common-language.c:538
-#| msgid "General"
-msgid "German"
-msgstr "ÚÛØÙØÙÚÛ"
-
-#: ../panels/common/cc-common-language.c:541
-msgid "French"
-msgstr "ÙÙØØÙØÛØÚÛ"
-
-#: ../panels/common/cc-common-language.c:544
-#| msgid "Span"
+#: ../panels/common/cc-common-language.c:641
 msgid "Spanish"
 msgstr "ØÙØÙØÙÚÛ"
 
-#: ../panels/common/cc-common-language.c:546
+#: ../panels/common/cc-common-language.c:642
 msgid "Chinese (simplified)"
 msgstr "ØØØØÙÙ ØÛÙØÛÚÛ"
 
-#: ../panels/common/cc-common-language.c:549
-msgid "Russian"
-msgstr "ØÛØÚÛ"
-
-#: ../panels/common/cc-common-language.c:552
-msgid "Arabic"
-msgstr "ØÛØÛØÚÛ"
-
 #. Add some common regions
-#: ../panels/common/cc-common-language.c:581
+#: ../panels/common/cc-common-language.c:686
 msgid "United States"
 msgstr "ØØÙÛØÙÙØ ÙÙØÙØ ØØØØÙÙØÙ"
 
-#: ../panels/common/cc-common-language.c:582
+#: ../panels/common/cc-common-language.c:687
 msgid "Germany"
 msgstr "ÚÛØÙØÙÙÙÛ"
 
-#: ../panels/common/cc-common-language.c:583
-#| msgid "Cancel"
+#: ../panels/common/cc-common-language.c:688
 msgid "France"
 msgstr "ÙÙØØÙØÙÙÛ"
 
-#: ../panels/common/cc-common-language.c:584
-#| msgid "Span"
+#: ../panels/common/cc-common-language.c:689
 msgid "Spain"
 msgstr "ØÙØÙØÙÙÙÛ"
 
-#: ../panels/common/cc-common-language.c:585
+#: ../panels/common/cc-common-language.c:690
 msgid "China"
 msgstr "ØÛÚÚÙ"
 
-#: ../panels/common/cc-language-chooser.c:122
-msgid "Other..."
+#: ../panels/common/cc-language-chooser.c:121
+#| msgid "Other profileâ"
+msgid "Otherâ"
 msgstr "ØØØÙØâ"
 
-#: ../panels/common/cc-language-chooser.c:296
-#| msgid "Select an account"
+#: ../panels/common/cc-language-chooser.c:293
 msgid "Select a region"
 msgstr "ØØÙÙÙ ØØÙÙØÚ"
 
@@ -634,13 +502,12 @@ msgid "Unspecified"
 msgstr "ØÛÙÚÙÙÛÙÙÙÚÛÙ"
 
 #: ../panels/common/language-chooser.ui.h:1
-#| msgid "Select an account"
 msgid "Select a language"
 msgstr "ØÙÙ ØØÙÙØ"
 
 #: ../panels/common/language-chooser.ui.h:2
 #: ../panels/printers/new-printer-dialog.ui.h:1
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:454
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:467
 msgid "_Cancel"
 msgstr "ØÛÙÛÙØÙÙ ÙØÙØÛØ(_C)"
 
@@ -698,8 +565,6 @@ msgid "Year"
 msgstr "ÙÙÙ"
 
 #: ../panels/datetime/datetime.ui.h:14
-#| msgid "hour"
-#| msgid_plural "hours"
 msgid "24-hour"
 msgstr "24 ØØØÛØ"
 
@@ -756,7 +621,6 @@ msgid "December"
 msgstr "ÙÛÙÛÙ"
 
 #: ../panels/datetime/gnome-datetime-panel.desktop.in.in.h:1
-#| msgid "Date and Time"
 msgid "Date & Time"
 msgstr "ÚÛØÙØ & ÛØÙÙØ"
 
@@ -770,7 +634,6 @@ msgid "Clock;Timezone;Location;"
 msgstr "ØØØÛØ;ÛØÙÙØ ØØÙÙÙÙ;ØÙØÛÙ;"
 
 #: ../panels/datetime/org.gnome.controlcenter.datetime.policy.in.h:1
-#| msgid "Change your region and language settings"
 msgid "Change system time and date settings"
 msgstr "ØÙØØÛÙÙÙÙÚ ÛØÙÙØ ÛÛ ÚÛØÙØ ØÛÚØÙÙÙÙÙ ØÛØÚÛØØ"
 
@@ -778,26 +641,22 @@ msgstr "ØÙØØÛÙÙÙÙÚ ÛØÙÙØ ÛÛ ÚÛØÙØ ØÛÚØÙÙÙÙÙ ØÛ
 msgid "To change time or date settings, you need to authenticate."
 msgstr "ÛØÙÙØ ÛÛ ÚÛØÙØ ØÛÚØÙÙÙ ØÛØÚÛØØÙØ ØÛÚÛÙ ØØÙØÚÙÙÛØ ØÛÙÙÙÙÛØ ØÛØÛØØÛØ"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:481
-#| msgid "Normal"
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:483
 msgctxt "display panel, rotation"
 msgid "Normal"
 msgstr "ÙÙØÙØÙ"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:482
-#| msgid "Counterclockwise"
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:484
 msgctxt "display panel, rotation"
 msgid "Counterclockwise"
 msgstr "ØØØÛØ ÙÛÙÙÙÙØÙÚÛ ÙØØØÙ"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:483
-#| msgid "Clockwise"
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:485
 msgctxt "display panel, rotation"
 msgid "Clockwise"
 msgstr "ØØØÛØ ÙÛÙÙÙÙØÙ"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:484
-#| msgid "180 Degrees"
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:486
 msgctxt "display panel, rotation"
 msgid "180 Degrees"
 msgstr "180 ÚØØØÛØ"
@@ -808,70 +667,63 @@ msgstr "180 ÚØØØÛØ"
 #. * used as an adjective. For example, the Spanish translation could be
 #. * "Pantallas en Espejo".
 #.
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:623
-#| msgid "Mirror Displays"
+#. Keep this string in sync with gnome-control-center/capplets/display/xrandr-capplet.c:get_display_name()
+#. Translators: this is the feature where what you see on your
+#. * laptop's screen is the same as your external projector.
+#. * Here, "Mirrored" is being used as an adjective. For example,
+#. * the Spanish translation could be "Pantallas en Espejo".
+#.
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:625
+#: ../panels/display/cc-rr-labeler.c:449
 msgid "Mirrored Displays"
 msgstr "ÙÛØØÙÙØÙØØÙ ÙÛØØÛØÙÛÚÙÛØ"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:647
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:649
 #: ../panels/display/display-capplet.ui.h:1
 msgid "Monitor"
 msgstr "ØÛÙØØÙ"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:748
-#, c-format
-msgid "%d x %d (%s)"
-msgstr "%d x %d (%s)"
-
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:750
-#, c-format
-msgid "%d x %d"
-msgstr "%d x %d"
-
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:1659
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:1669
 msgid "Drag to change primary display."
 msgstr "ØØØØØÙÙ ÙÛØÛØÙÛÚ ØÛØÛÙ ØÛÚØÙÙÙØÛ."
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:1717
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:1727
 msgid ""
 "Select a monitor to change its properties; drag it to rearrange its "
 "placement."
 msgstr "ÙÛØÛØÙÛÚØÙÙ ØÙØÙÙ ØØÙÙØÙ ØØØÙÙÙÙ ØÛØÚÛØØÙÙÙØÛØ ØÛØÛÙ ØÛÙØØÙÙÚ ØÙØÙÙ ØÛÚØÙÙÙØÛ."
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2105
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2115
 msgid "%a %R"
 msgstr "%a %R"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2107
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2117
 msgid "%a %l:%M %p"
 msgstr "%p%l:%M (%a)"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2269
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2321
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2279
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2331
 #, c-format
-#| msgid "Automatic configuration"
 msgid "Failed to apply configuration: %s"
 msgstr "ØÛÙÙÙÙÙÙÙ ÙÙÙÙÙÙØÙÙÙØÙ: %s"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2349
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2359
 msgid "Could not save the monitor configuration"
 msgstr "ÙÛØÛØÙÛÚ ØÛÚØÛÙÙÙØÙÙÙ ØØÙÙÙØÙÙÙ ØÙÙÙÙØÙ"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2409
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2419
 msgid "Could not detect displays"
 msgstr "ÙÛØØÛØÙÛÚÙÛØ ØØÙÙØÙÙÙØÙ"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2603
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2614
 msgid "Could not get screen information"
 msgstr "ØÛÙØØÙ ØÛÚÛØÙØØ ØÛØÙØÙÙÙÙ ØÙÙÙÙØÙ"
 
 #: ../panels/display/display-capplet.ui.h:2
-#| msgid "_Resolution:"
 msgid "_Resolution"
 msgstr "ØÛÙÙÙÙÙÙÙ(_R)"
 
 #: ../panels/display/display-capplet.ui.h:3
-#| msgid "R_otation:"
 msgid "R_otation"
 msgstr "ÚÛØÚÙÙÙØÙØ(_O)"
 
@@ -901,86 +753,55 @@ msgstr "ÙÛØÛØÙÛÚ ÛÛ ÙØÙÙÛÙØÙØÙÙÚ ØÛÙÙÙÙÙÙ ÛÛ Ø
 msgid "Panel;Projector;xrandr;Screen;Resolution;Refresh;"
 msgstr "ØØØØØ;ÙØÙÙÛÙØÙØ;xrandr;ØÛÙØØÙ;ØÛÙÙÙÙÙÙ;ÙÛÚÙÙØ;"
 
-#. Translators: VESA is an techncial acronym, don't translate it.
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:417
-#, c-format
-msgid "VESA: %s"
-msgstr "VESA: %s"
-
 #. TRANSLATORS: AP type
 #: ../panels/info/cc-info-panel.c:441 ../panels/network/panel-common.c:120
 msgid "Unknown"
 msgstr "ÙØÙÛÙÛÙ"
 
-#. translators: This is the type of architecture, for example:
-#. * "64-bit" or "32-bit"
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:616
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:542
+#, c-format
+#| msgid "%d-bit"
+msgid "%s %d-bit"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:544
 #, c-format
 msgid "%d-bit"
 msgstr "%d-ØÙØ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:775
-msgid "Unknown model"
-msgstr "ÙØÙÛÙÛÙ ÙÙØÛÙ"
-
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:858
-msgid "The next login will attempt to use the standard experience."
-msgstr "ÙÛÙÙÙÙÙ ÙÛØÙÙ ØÙØÙÙØØ ÙÙØÚÛÙØÛ ØÛÙÚÛÙÙÙÙ ØÙØÙÛØÙÛÚÙ ÙÛÚÙÙØÙ ØÙÙÛÙ ØÛÙÙÙÙÛÙØÛ."
-
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:860
-msgid ""
-"The next login will use the fallback mode intended for unsupported graphics "
-"hardware."
-msgstr "ÙÛÙÙÙÙÙ ÙÛØÙÙ ØÙØÙÙØØ ÙÙØÚÛÙØÛ ÙÙÙÙÙÙØÙØÙØØÙ ÙÛØØÙØÙØ ÙØØØÙÙ ØÛØØÙÙØØ ÙØÙÙÚÙÙÛÙÚÛÙ ØØÙØØ ÚØÙÛØÙÙ ØÙØÙÙØÙØÛ."
-
-#. translators: The hardware is not able to run GNOME 3's
-#. * shell, so we use the GNOME "Fallback" session
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:902
-msgctxt "Experience"
-msgid "Fallback"
-msgstr "ØØÙØØ"
-
-#. translators: The hardware is able to run GNOME 3's
-#. * shell, also called "Standard" experience
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:908
-msgctxt "Experience"
-msgid "Standard"
-msgstr "ØÛÙÚÛÙÙÙÙ"
-
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1370
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1219
 msgid "Ask what to do"
 msgstr "ÙÛØØÛÙØØÙÙ ØÙØØ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1374
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1223
 msgid "Do nothing"
 msgstr "ÚÛÚÙØÙØØÙ ÙÙÙÙØ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1378
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1227
 msgid "Open folder"
 msgstr "ÙÙØÙÛÚ ØØÚ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1469
-#| msgid "_Other Media..."
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1318
 msgid "Other Media"
 msgstr "ØØØÙØ ÛØØÙØÛ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1500
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1349
 msgid "Select an application for audio CDs"
 msgstr "ØÛÙ CD ØÛÚÛÙ ÙØÙÚØØÙÙØ ØØÙÙØÚ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1501
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1350
 msgid "Select an application for video DVDs"
 msgstr "ØÙÙ CD ØÛÚÛÙ ÙØÙÚØØÙÙØ ØØÙÙØÚ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1502
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1351
 msgid "Select an application to run when a music player is connected"
 msgstr "ÙÛØÙÙØ ÙÙÙØÛ ØØØÙØÙØØÙØØ ØÙØØØ ØÙÙÙØÙØØÙ ÙØÙÚØØÙÙÙÙÙ ØØÙÙØÙØÛ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1503
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1352
 msgid "Select an application to run when a camera is connected"
 msgstr "ÙØÙÛØØ ØØØÙØÙØØÙØØ ØÙØØØ ØÙÙÙØÙØØÙ ÙØÙÚØØÙÙÙÙÙ ØØÙÙØÙØÛ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1504
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1353
 msgid "Select an application for software CDs"
 msgstr "ÙÛÙØØÙ ØÛØØÙ CD ØÙ ØÛÚÛÙ ÙØÙÚØØÙÙØ ØØÙÙØÚ"
 
@@ -989,100 +810,93 @@ msgstr "ÙÛÙØØÙ ØÛØØÙ CD ØÙ ØÛÚÛÙ ÙØÙÚØØÙÙØ ØØÙÙØ
 #. * If the shared-mime-info translation works for your language,
 #. * simply leave these untranslated.
 #.
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1516
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1365
 msgid "audio DVD"
 msgstr "ØÛÙ DVD"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1517
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1366
 msgid "blank Blu-ray disc"
 msgstr "ÙÛØÛÙ ÙÛÙÙÛØ ØÙØÙÙØÙ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1518
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1367
 msgid "blank CD disc"
 msgstr "ÙÛØÛÙ CD ØÙØÙÙØÙ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1519
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1368
 msgid "blank DVD disc"
 msgstr "ÙÛØÛÙ DVD ØÙØÙÙØÙ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1520
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1369
 msgid "blank HD DVD disc"
 msgstr "ÙÛØÛÙ HD DVD ØÙØÙÙØÙ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1521
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1370
 msgid "Blu-ray video disc"
 msgstr "ÙÛÙÙÛØ ØÙÙ ØÙØÙÙØÙ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1522
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1371
 msgid "e-book reader"
 msgstr "ØÛ-ÙÙØØØ ØÙÙÛØÛ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1523
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1372
 msgid "HD DVD video disc"
 msgstr "HD DVD ØÙÙ ØÙØÙÙØÙ :"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1524
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1373
 msgid "Picture CD"
 msgstr "ØÛØÛØ CD"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1525
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1374
 msgid "Super Video CD"
 msgstr "ØØÙØÚÙØÛ ØÙÙ CD"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1526
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1375
 msgid "Video CD"
 msgstr "ØÙÙ CD"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1527
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1376
 msgid "Windows software"
 msgstr "ÛÙÙØÙÛØ ÙÛÙØØÙ ØÛØØÙÙÙØÙ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1528
-#| msgid "_Software:"
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1377
 msgid "Software"
 msgstr "ÙÛÙØØÙ ØÛØØÙ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1651
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1692
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1500
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1697
 msgid "Section"
 msgstr "ÚÛØÛÙÙÙØÙ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1660 ../panels/info/info.ui.h:12
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1509 ../panels/info/info.ui.h:13
 msgid "Overview"
 msgstr "ÙÙØÙÙÚÛ ØØÙØÙ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1666 ../panels/info/info.ui.h:19
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1515 ../panels/info/info.ui.h:20
 msgid "Default Applications"
 msgstr "ÙÛÚÛÙØÙÙÙ ÙØÙÚØØÙÙÙÙØØ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1671 ../panels/info/info.ui.h:27
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1520 ../panels/info/info.ui.h:28
 msgid "Removable Media"
 msgstr "ÚÙÙÙØÙÛÛØÙØÙÛ ØÙÙÙØÙØØÙ ÛØØÙØÛ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1676 ../panels/info/info.ui.h:10
-msgid "Graphics"
-msgstr "ÚØØÙÙÙ"
-
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1876
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1545
 #, c-format
 msgid "Version %s"
 msgstr "ÙÛØØ %s"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1926
-#| msgid "Install languages..."
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1595
 msgid "Install Updates"
 msgstr "ÙÛÚÙÙØØ ÙØÚÙÙØ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1930
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1599
 msgid "System Up-To-Date"
 msgstr "ØÙØØÛÙØ ØÛÚ ÙÛÚÙ ÚØÙÛØØÛ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1934
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1603
 msgid "Checking for Updates"
 msgstr "ÙÛÚÙÙØÙÙÙÙØØÙÙ ØÛÙØÛØÛÛØØÙØÛ"
 
 #: ../panels/info/gnome-info-panel.desktop.in.in.h:1
-#| msgid "View details"
 msgid "Details"
 msgstr "ØÛÙØÙÙØØÙØØ"
 
@@ -1092,9 +906,6 @@ msgstr "ØÙØØÛÙØ ØÛÚÛØÙ"
 
 #. sure that you use the same "translation" for those keywords
 #: ../panels/info/gnome-info-panel.desktop.in.in.h:4
-#| msgid ""
-#| "device;system;information;memory;processor;version;default;application;"
-#| "fallback;preferred;"
 msgid ""
 "device;system;information;memory;processor;version;default;application;"
 "fallback;preferred;cd;dvd;usb;audio;video;disc;removable;media;autorun;"
@@ -1105,7 +916,6 @@ msgid "Select how other media should be handled"
 msgstr "ØÙØ ØÛØÛÙ ÙÙÙÙÙÙØÙØØÙ ØØØÙØ ÛØØÙØÙÙÙ ØØÙÙØÚ"
 
 #: ../panels/info/info.ui.h:2
-#| msgid "_Action"
 msgid "_Action:"
 msgstr "ÙÛØØÛÙØØ(_A):"
 
@@ -1125,92 +935,81 @@ msgstr "ØÛØÙÛÙ"
 msgid "Processor"
 msgstr "ØÙØ ØÛØÛÙ ÙÙÙØÛÚ"
 
-#: ../panels/info/info.ui.h:7
-msgid "OS type"
-msgstr "ÙÛØØÛÙØØ ØÙØØÛÙÙØÙ ØÙÙÙ"
-
+#. To translators: this field contains the distro name, version and type
 #: ../panels/info/info.ui.h:8
+msgid "Base system"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/info/info.ui.h:9
 msgid "Disk"
 msgstr "ØÙØÙØ"
 
-#: ../panels/info/info.ui.h:9
-msgid "Calculating..."
-msgstr "ÚÛØØØÙØÛØØÙØÛâ"
+#: ../panels/info/info.ui.h:10
+#| msgid "Calculating..."
+msgid "Calculatingâ"
+msgstr ""
 
 #: ../panels/info/info.ui.h:11
-#| msgid "Calibration"
+msgid "Graphics"
+msgstr "ÚØØÙÙÙ"
+
+#: ../panels/info/info.ui.h:12
 msgid "Virtualization"
 msgstr "ÙÛÛÚÛÙÙØØØÛØÛØ"
 
-#: ../panels/info/info.ui.h:13
+#: ../panels/info/info.ui.h:14
 msgid "_Web"
 msgstr "ØÙØ(_W)"
 
-#: ../panels/info/info.ui.h:14
+#: ../panels/info/info.ui.h:15
 msgid "_Mail"
 msgstr "ØÛØ(_M)"
 
-#: ../panels/info/info.ui.h:15
+#: ../panels/info/info.ui.h:16
 msgid "_Calendar"
 msgstr "ÙÙÙÙØÙÛ(_C)"
 
-#: ../panels/info/info.ui.h:16
+#: ../panels/info/info.ui.h:17
 msgid "M_usic"
 msgstr "ÙÛØÙÛ(_U)"
 
-#: ../panels/info/info.ui.h:17
+#: ../panels/info/info.ui.h:18
 msgid "_Video"
 msgstr "ØÙÙ(_V)"
 
-#: ../panels/info/info.ui.h:18
+#: ../panels/info/info.ui.h:19
 msgid "_Photos"
 msgstr "ØÛØÛØÙÛØ(_P)"
 
-#: ../panels/info/info.ui.h:20
+#: ../panels/info/info.ui.h:21
 msgid "Select how media should be handled"
 msgstr "ØÙØ ØÛØÛÙ ÙÙÙÙÙÙØÙØØÙ ÛØØÙØÙÙÙ ØØÙÙØÚ"
 
-#: ../panels/info/info.ui.h:21
-#| msgid "CD _audio:"
+#: ../panels/info/info.ui.h:22
 msgid "CD _audio"
 msgstr "CD ØÛÙ(_A)"
 
-#: ../panels/info/info.ui.h:22
-#| msgid "_DVD video:"
+#: ../panels/info/info.ui.h:23
 msgid "_DVD video"
 msgstr "_DVD ØÙÙ"
 
-#: ../panels/info/info.ui.h:23
-#| msgid "_Music player:"
+#: ../panels/info/info.ui.h:24
 msgid "_Music player"
 msgstr "ÙÛØÙÛ ÚØÙØÛÚ(_M)"
 
-#: ../panels/info/info.ui.h:24
-#| msgid "_Software:"
+#: ../panels/info/info.ui.h:25
 msgid "_Software"
 msgstr "ÙÛÙØØÙ ØÛØØÙ(_S)"
 
-#: ../panels/info/info.ui.h:25
-msgid "_Other Media..."
-msgstr "ØØØÙØ ÛØØÙØÛ(_O)â"
-
 #: ../panels/info/info.ui.h:26
+#| msgid "Other Media"
+msgid "_Other Mediaâ"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/info/info.ui.h:27
 msgid "_Never prompt or start programs on media insertion"
 msgstr "ÛØØÙØÛ ÙÙØØÛØÛÙØØÙØØ ÚÛØÚÙØ ØÛØÙÛØØÙÛ ÙØÙÙ ÙØÙÚØØÙÙØ ÙÙØØØØÙØ(_N)"
 
-#: ../panels/info/info.ui.h:28
-msgid "Driver"
-msgstr "ÙÙØØØØÙÛÚ"
-
-#: ../panels/info/info.ui.h:29
-msgid "Experience"
-msgstr "ÙÛÚÙÙØ"
-
-#. Hardware is not able to run GNOME 3's shell, so we might want to force running the 'Fallback' experience.
-#: ../panels/info/info.ui.h:31
-msgid "Forced _Fallback Mode"
-msgstr "ÙÛØØÛØÙÙ ØØÙØØ ÚØÙÛØÙÙ ØÙØÙÛØ(_F)"
-
 #: ../panels/keyboard/00-multimedia.xml.in.h:1
 msgid "Sound and Media"
 msgstr "ØØÛØØ ÛÛ ÛØØÙØÛ"
@@ -1262,12 +1061,12 @@ msgid "Typing"
 msgstr "ÙÙØÚÛØÛÛØØÙØÛ"
 
 #: ../panels/keyboard/01-input-sources.xml.in.h:2
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:25
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:27
 msgid "Switch to next source"
 msgstr "ÙÛÙÙÙÙÙ ÙÛÙØÛÚÛ ØØÙÙØØØÛØ"
 
 #: ../panels/keyboard/01-input-sources.xml.in.h:3
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:23
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:25
 msgid "Switch to previous source"
 msgstr "ØØÙØÙÙÙÙ ÙÛÙØÛÚÛ ØØÙÙØØØÛØ"
 
@@ -1296,11 +1095,12 @@ msgid "Home folder"
 msgstr "ÙØÙØÙ ÙÛÙØÛØÙØÛ"
 
 #: ../panels/keyboard/01-launchers.xml.in.h:7
+#| msgid "Search"
+msgctxt "keybinding"
 msgid "Search"
 msgstr "ØÙØØÛ"
 
 #: ../panels/keyboard/01-screenshot.xml.in.h:1
-#| msgid "Screen"
 msgid "Screenshots"
 msgstr "ØÛÙØØÙ ÙÛØÛÙÛØÙ"
 
@@ -1332,7 +1132,7 @@ msgid "Copy a screenshot of an area to clipboard"
 msgstr "ØÙØ ØØØÙØÙÙÙÚ ØÛÙØØÙ ÙÛØÛÙÛØÙÙÙ ÚØÙÙØØ ØØØØÙØÙØØ ÙÛÚÛØÙØÛ"
 
 #: ../panels/keyboard/01-system.xml.in.h:1
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:38
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:43
 msgid "System"
 msgstr "ØÙØØÛÙØ"
 
@@ -1350,27 +1150,22 @@ msgid "Universal Access"
 msgstr "ØÛÙÙÛÛØØØÙ ØÙÙØØÛØ"
 
 #: ../panels/keyboard/50-accessibility.xml.in.h:2
-#| msgid "Turn on or off:"
 msgid "Turn zoom on or off"
 msgstr "ØÛÙØØÙ ÚÙÚØÙØ ÙÙÚÙÙÙÛØÙÙ ØØÚ ÙØÙÙ ØØÙØ"
 
 #: ../panels/keyboard/50-accessibility.xml.in.h:3
-#| msgid "Zoom in:"
 msgid "Zoom in"
 msgstr "ÚÙÚØÙØ"
 
 #: ../panels/keyboard/50-accessibility.xml.in.h:4
-#| msgid "Zoom out:"
 msgid "Zoom out"
 msgstr "ÙÙÚÙÙÙÛØ"
 
 #: ../panels/keyboard/50-accessibility.xml.in.h:5
-#| msgid "Turn on or off:"
 msgid "Turn screen reader on or off"
 msgstr "ØÛÙØØÙ ØÙÙÛØÛÚÙÙ ØØÚ ÙØÙÙ ØØÙØ"
 
 #: ../panels/keyboard/50-accessibility.xml.in.h:6
-#| msgid "Toggle on-screen keyboard"
 msgid "Turn on-screen keyboard on or off"
 msgstr "ØÛÙØØÙ ÚÛØÙØØØØÙÙÙ ØØÚ ÙØÙÙ ØØÙØ"
 
@@ -1388,24 +1183,121 @@ msgstr "ÙÛÙÙØÙ ÙÛØÙÙÙ ØØÚ ÙØÙÙ ØØÙØ"
 
 #. translators:
 #. * The device has been disabled
-#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:241
-#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:347
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1157
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-control.c:1834
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:254
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:304
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:436
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1160
+#: ../panels/sound/gvc/gvc-mixer-control.c:1828
 #: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:215
 #: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:216
 msgid "Disabled"
 msgstr "ØÙÙØÛÛØØÙØ ÙÙÙÙÙØØÙ"
 
-#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:315
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:255
+#| msgid "Left Half"
+msgid "Left Shift"
+msgstr "ØÙÙ Shift"
+
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:256
+#| msgid "Left Half"
+msgid "Left Alt"
+msgstr "ØÙÙ Alt"
+
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:257
+#| msgid "Left Half"
+msgid "Left Ctrl"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:258
+#| msgid "Right Half"
+msgid "Right Shift"
+msgstr "ØÙÚ Shift"
+
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:259
+#| msgid "Right Half"
+msgid "Right Alt"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:260
+#| msgid "Right Half"
+msgid "Right Ctrl"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:261
+#| msgid "Left Half"
+msgid "Left Alt+Shift"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:262
+#| msgid "Right Half"
+msgid "Right Alt+Shift"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:263
+msgid "Left Ctrl+Shift"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:264
+#| msgid "Right Half"
+msgid "Right Ctrl+Shift"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:265
+msgid "Left+Right Shift"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:266
+#| msgid "Left Ring"
+msgid "Left+Right Alt"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:267
+msgid "Left+Right Ctrl"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:268
+#| msgid "Ctrl+Alt+Shift+Space"
+msgid "Alt+Shift"
+msgstr "Alt+Shift"
+
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:269
+#| msgid "Ctrl+Alt+Shift+Space"
+msgid "Ctrl+Shift"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:270
+msgid "Alt+Ctrl"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:271
+msgid "Caps"
+msgstr "ÚÙÙÙØÙ"
+
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:272
+msgid "Shift+Caps"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:273
+msgid "Alt+Caps"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:274
+msgid "Ctrl+Caps"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:390
 msgid "Alternative Characters Key"
 msgstr "ØÙØÙÙØØ ØÙØÙÙØÙØÙØØÙ ÚÛØÙÙÛØ ÙÛÙÛÙÙÙØÙ"
 
-#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:320
-#| msgid "Mouse Keys"
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:395
 msgid "Compose Key"
 msgstr "Compose ÙÛÙÛÙÙÙØÙ"
 
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:399
+#| msgid "Switch to next source"
+msgid "Modifiers-only switch to next source"
+msgstr ""
+
 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.desktop.in.in.h:1
 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:4
 msgid "Keyboard"
@@ -1449,13 +1341,11 @@ msgid "_Speed:"
 msgstr "ØÛØØÛØ(_S):"
 
 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:9
-#| msgid "Short"
 msgctxt "keyboard, delay"
 msgid "Short"
 msgstr "ÙÙØÙØ"
 
 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:10
-#| msgid "Slow"
 msgctxt "keyboard, speed"
 msgid "Slow"
 msgstr "ØØØØØ"
@@ -1465,13 +1355,11 @@ msgid "Repeat keys speed"
 msgstr "ØÛÙØØØ ÙÛÙÛÙÙØ ØÛØØÙØÙ"
 
 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:12
-#| msgid "Long"
 msgctxt "keyboard, delay"
 msgid "Long"
 msgstr "ØÛØÛÙ"
 
 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:13
-#| msgid "Fast"
 msgctxt "keyboard, speed"
 msgid "Fast"
 msgstr "ØÛØ"
@@ -1489,22 +1377,18 @@ msgid "S_peed:"
 msgstr "ØÛØØÙØÙ(_P):"
 
 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:17
-#| msgid "Cursor blinks speed"
 msgid "Cursor blink speed"
 msgstr "ØÙÙØÛÙÚÛ ÙÙÙÙÙØØØ ØÛØØÙØÙ"
 
 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:18
-#| msgid "_Mouse Settings"
 msgid "Layout Settings"
 msgstr "ØØÙÙØØØÛØ ØÛÚØÙÙÙ"
 
 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:20
-#| msgid "Shortcut"
 msgid "Add Shortcut"
 msgstr "ÙÙØÙØ ÙÙÙ ÙÙØ"
 
 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:21
-#| msgid "Shortcut"
 msgid "Remove Shortcut"
 msgstr "ÙÙØÙØ ÙÙÙÙÙ ÚÙÙÙØÙÛÛØ"
 
@@ -1516,20 +1400,20 @@ msgid ""
 msgstr "ØÛØÙÛØÙÙÙÙ ØÛÚØÙØÙÛØØÛØ ÙÛÙØØÙÙ ÙÛØÙÙ ØØÙ ÚÛÙÙÙ ØØÙØÙÙ ÙÛÚÙ ØÛØÙÛØÙÛ ÙÙØÚÛØÛÙÙØÛ ÙØÙÙ backspace ØÛÚÛØÛØ ÙÛÙÛÙÙÙØÙØØ ØØØÙÙÙÙÙØÛ."
 
 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:23
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:28
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:30
 msgid "Shortcuts"
 msgstr "ØÛØÙÛØÙÙÙÛØ"
 
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:582
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:590
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:585
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:593
 msgid "Custom Shortcuts"
 msgstr "ØÙØØÙÙØØÙ ØÛØÙÛØÙÛ"
 
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:801
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:804
 msgid "<Unknown Action>"
 msgstr "<ÙØÙÛÙÛÙ ÙÛØØÛÙØØ>"
 
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1298
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1301
 #, c-format
 msgid ""
 "The shortcut \"%s\" cannot be used because it will become impossible to type "
@@ -1537,30 +1421,28 @@ msgid ""
 "Please try with a key such as Control, Alt or Shift at the same time."
 msgstr "ØÛØÙÛØÙÛ Â%s ØÙØÙÛØÙÙÙÙ ØÙÙÙØÙØÛØ ÚÛÙÙÙ ØÛÙÙ ØÙØÙÛØÙÛÙØÛ ÙÙØÚÛØÚÙÙÙ ØÙÙÙØÙØÛØ ØÙØÙØ ÛØÙÙØØØ Control Ø Alt ÙØÙÙ Shift ÙÙ ØÙØÙÙØÙØÙÙ ØÙÙØÚ."
 
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1330
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1333
 #, c-format
 msgid ""
 "The shortcut \"%s\" is already used for\n"
 "\"%s\""
 msgstr "Â%s ØÛØÙÛØÙÛ Â%s ØØ ØÙØÙÙØÙÙÚÛÙ"
 
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1335
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1338
 #, c-format
 msgid ""
 "If you reassign the shortcut to \"%s\", the \"%s\" shortcut will be disabled."
 msgstr "ØÛÚÛØ ØÛØÙÛØÙÙÙÙ Â%sÂØØ ØÛÙÚÙÙÙØÙÚÙØØ Â%s ÙÙÚ ØÛØÙÛØÙÛ ÚÛÙÙÙÙÙØÛ."
 
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1341
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1344
 msgid "_Reassign"
 msgstr "ÙØÙØØ ØÛÙÙÙÙÛ(_R)"
 
-#: ../panels/mouse/cc-mouse-panel.c:147
-#| msgid "Your settings"
+#: ../panels/mouse/cc-mouse-panel.c:123
 msgid "_Test Your Settings"
 msgstr "ØÛÚØÙÙÙÚÙØÙÙ ØÙÙØÚ(_T)"
 
 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-panel.desktop.in.in.h:1
-#| msgid "Mouse and Touchpad"
 msgid "Mouse & Touchpad"
 msgstr "ÚØØÙÙÙÛÙ ÛÛ ØÛØÚÛØ ØØØØØ"
 
@@ -1582,24 +1464,20 @@ msgid "General"
 msgstr "ØØØÛØØÙÙÙ"
 
 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:3
-#| msgid "Slow"
 msgctxt "mouse, speed"
 msgid "Slow"
 msgstr "ØØØØØ"
 
 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:4
-#| msgid "Double-Click Timeout"
 msgid "Double-click timeout"
 msgstr "ÙÙØ ÚÛÙÙØ ÙÛÚÙÙØÙ"
 
 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:5
-#| msgid "Fast"
 msgctxt "mouse, speed"
 msgid "Fast"
 msgstr "ØÛØ"
 
 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:6
-#| msgid "Double-Click Timeout"
 msgid "_Double-click"
 msgstr "ÙÙØ ÚÛÙÙØ(_D)"
 
@@ -1608,13 +1486,11 @@ msgid "Primary _button"
 msgstr "ØØØØØÙÙ ØÙÙÚØ(_B)"
 
 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:8
-#| msgid "Left"
 msgctxt "mouse, left button as primary"
 msgid "_Left"
 msgstr "ØÙÙ(_L)"
 
 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:9
-#| msgid "Right"
 msgctxt "mouse, right button as primary"
 msgid "_Right"
 msgstr "ØÙÚ(_R)"
@@ -1624,7 +1500,6 @@ msgid "Mouse"
 msgstr "ÚØØÙÙÙÛÙ"
 
 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:11
-#| msgid "Pointer Speed"
 msgid "_Pointer speed"
 msgstr "ÙÛØØÛØÙÛÚÙÙÚ ØÛØÙÙÙÙ(_P)"
 
@@ -1633,7 +1508,6 @@ msgid "Touchpad"
 msgstr "ØÛØÙÙÚØÙ ØØØØØ"
 
 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:13
-#| msgid "Disable _touchpad while typing"
 msgid "Disable while _typing"
 msgstr "ÙÙØÚÛØÛÛØØÙØÙØØ ØÙÙØÛÛØØÙØ ØÙÙØÛÙ(_T)"
 
@@ -1642,7 +1516,6 @@ msgid "Tap to _click"
 msgstr "ØÛØÙÙØØ ÚÛÙÙÙØÛÙ(_C)"
 
 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:15
-#| msgid "Two-_finger scrolling"
 msgid "Two _finger scroll"
 msgstr "ØÙÙÙÙ ØØØÙØÙØØ ØÙÙØÙØÛÙ(_F)"
 
@@ -1660,7 +1533,6 @@ msgid "Five clicks, GEGL time!"
 msgstr "ØÛØ ÙÛØÙÙ ÚÛÙÙÙØÙØ GEGL ÛØÙØÙ"
 
 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-test.c:144
-#| msgid "Double-Click Timeout"
 msgid "Double click, primary button"
 msgstr "ÙÙØ ÚÛÙÙØØ ØØØØØÙÙ ØÙÙÚØ"
 
@@ -1669,7 +1541,6 @@ msgid "Single click, primary button"
 msgstr "ÙÛÙÙÛ ÚÛÙÙØØ ØØØØØÙÙ ØÙÙÚØ"
 
 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-test.c:147
-#| msgid "Double-Click Timeout"
 msgid "Double click, middle button"
 msgstr "ÙÙØ ÚÛÙÙØØ ØÙØØÛØØ ØÙÙÚØ"
 
@@ -1678,7 +1549,6 @@ msgid "Single click, middle button"
 msgstr "ÙÛÙÙÛ ÚÛÙÙØØ ØÙØØÛØØ ØÙÙÚØ"
 
 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-test.c:150
-#| msgid "Double-Click Timeout"
 msgid "Double click, secondary button"
 msgstr "ÙÙØ ÚÛÙÙØØ ØÙÙÙÙÙÚÙ ØÙÙÚØ"
 
@@ -1688,21 +1558,21 @@ msgstr "ÙÛÙÙÛ ÚÛÙÙØØ ØÙÙÙÙÙÚÙ ØÙÙÚØ"
 
 #. TRANSLATORS: this is to disable the radio hardware in the
 #. * network panel
-#: ../panels/network/cc-network-panel.c:332
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:333
 msgid "Air_plane Mode"
 msgstr "ØØÙØÙÙÙÙØÙ ÚØÙÙØÙ(_P)"
 
-#: ../panels/network/cc-network-panel.c:834
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:836
 msgid "Network proxy"
 msgstr "ØÙØ ÛØÙØÙÛØÚÙØÙ"
 
-#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1010 ../panels/network/net-vpn.c:278
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1012 ../panels/network/net-vpn.c:278
 #, c-format
 msgid "%s VPN"
 msgstr "%s VPN"
 
 #. TRANSLATORS: the user is running a NM that is not API compatible
-#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1074
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1076
 msgid "The system network services are not compatible with this version."
 msgstr "ØÙØØÛÙÙÙÙÚ ØÙØ ÙÛÙØØÙÙÙØÙ ØÛ ÙÛØØÙØÙÙÙ ØÙØ ØØØÙÛØØÛÚ ØÙÙÛÙ ÙØØÙØØÙØÙØÛ."
 
@@ -1726,13 +1596,13 @@ msgstr ""
 
 #. Translators: network device speed
 #: ../panels/network/net-device-ethernet.c:49
-#: ../panels/network/net-device-mobile.c:261
+#: ../panels/network/net-device-mobile.c:283
 #: ../panels/network/net-device-wifi.c:725
 #, c-format
 msgid "%d Mb/s"
 msgstr "%d ÙÛÚØØØÙØ/s"
 
-#: ../panels/network/net-device-mobile.c:222
+#: ../panels/network/net-device-mobile.c:225
 msgid "Add new connection"
 msgstr "ÙÛÚÙ ØØØÙÙÙÙØ ÙÙØÛØ"
 
@@ -1760,7 +1630,6 @@ msgstr "ÙØØØØÙØ"
 
 #: ../panels/network/net-device-wifi.c:276
 #: ../panels/network/net-device-wifi.c:432
-#| msgid "None"
 msgctxt "Wifi security"
 msgid "None"
 msgstr "ÙÙÙ"
@@ -1790,20 +1659,16 @@ msgid "Not connected"
 msgstr "ØØØÙØÙÙÙØØÙ"
 
 #: ../panels/network/net-device-wifi.c:737
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:2099
-#| msgid "Out of toner"
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:2101
 msgid "Out of range"
 msgstr "ØØØÙØÛ ØÙØØÙØØ"
 
 #: ../panels/network/net-device-wifi.c:768
-#| msgid "None"
 msgctxt "Signal strength"
 msgid "None"
 msgstr "ÙÙÙ"
 
 #: ../panels/network/net-device-wifi.c:770
-#| msgctxt "Password strength"
-#| msgid "Weak"
 msgctxt "Signal strength"
 msgid "Weak"
 msgstr "ØØØÙØ"
@@ -1814,8 +1679,6 @@ msgid "Ok"
 msgstr "ØØÙØÙ"
 
 #: ../panels/network/net-device-wifi.c:774
-#| msgctxt "Password strength"
-#| msgid "Good"
 msgctxt "Signal strength"
 msgid "Good"
 msgstr "ÙØØØÙ"
@@ -1836,28 +1699,28 @@ msgstr "ØÙÙ ÛÛ ØØØÙØ ØÙØØÙÙØØÙÙ ØÛÙÙÙÙÛ ÙØØØØÙ
 msgid "Forget"
 msgstr "ØÛÙØÛ"
 
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1554
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1556
 msgid ""
 "If you have a connection to the Internet other than wireless, you can set up "
 "a wireless hotspot to share the connection with others."
 msgstr "ØÛÚÛØ ØÙØÙÙÚ ØÙÙØÙØ ØÙØØÙÙ ØØØÙØ ØÙÙØÛØÙÛØ ØØØÙÙÙÙØÙÚÙØ ØØØ ØÙÙØØØ ØÙÙØÙØ ÙÙØÙÙ ÙÛÙØØ ÙÛØÛÙØ ØØØÙÙÙÙØÙÚÙØÙÙ ØØØÙÙÙØØ ØÙÙÛÙ ÚÛÙØÛÚÙØ ÙÙÙØÙØÙØÙØ."
 
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1558
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1560
 #, c-format
 msgid "Switching on the wireless hotspot will disconnect you from <b>%s</b>."
 msgstr "ØÙÙØÙØ ÙÙØÙÙ ÙÛÙØÙØØ ØØÙÙØØØÙÚÙØ <b>%s</b> ØÙÙÛÙ ØÙÙØØÙ ØØØÙÙÙÙØ ØÛØÛÙÙØÛ."
 
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1562
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1564
 msgid ""
 "It is not possible to access the Internet through your wireless while the "
 "hotspot is active."
 msgstr "ØÙÙØÙØ ÙÙØÙÙ ÙÛÙØØ ØØÙØÙÙ ÚØÙÛØØÛ ØÛØÛÛØØÙØÙØØØ ØÙÙØÙØ ØÙØÙÚÙØ ØØØÙÙÙÙÙ ØÙÙØÛØÙÛØÙÙ ØÙÙØØÛØ ÙÙÙØÙÙØÙØÙØ."
 
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1628
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1630
 msgid "Stop hotspot and disconnect any users?"
 msgstr "ÙÙØÙÙ ÙÛÙØÙÙÙ ØÙØØÙØÙÙØ ÚÛØ ÙØÙØØÙ ØÙØÙÛØÙÛÚÙÙÙ ØÛØÛÙØÛØ"
 
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1631
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1633
 msgid "_Stop Hotspot"
 msgstr "ÙÙØÙÙ ÙÛÙØÙÙÙ ØÙØØØØ(_S)"
 
@@ -1913,8 +1776,9 @@ msgstr "DNS"
 
 #: ../panels/network/network-mobile.ui.h:8
 #: ../panels/network/network-simple.ui.h:6
-msgid "_Options..."
-msgstr "ØØÙÙØÙÙØ(_O)â"
+#| msgid "_Options"
+msgid "_Optionsâ"
+msgstr "ØØÙÙØÙÙÙÙØØ(_O)â"
 
 #: ../panels/network/network-proxy.ui.h:1 ../panels/network/network.ui.h:5
 msgctxt "proxy method"
@@ -1974,12 +1838,11 @@ msgid "Select the interface to use for the new service"
 msgstr "ÙÛÚÙ ÙÛÙØØÙÙÛØÙÛ ØÙØÙÙØÙØÙØØÙ ØÛØÙØÙÙ ØØÙÙØÚ"
 
 #: ../panels/network/network.ui.h:2
-#| msgid "Create..."
-msgid "C_reate..."
+#| msgid "Calibrateâ"
+msgid "C_reateâ"
 msgstr "ÙÛØ(_R)â"
 
 #: ../panels/network/network.ui.h:3
-#| msgid "Interface"
 msgid "_Interface"
 msgstr "ØØØØÙÛØ(_I)"
 
@@ -1988,7 +1851,6 @@ msgid "VPN"
 msgstr "VPN"
 
 #: ../panels/network/network.ui.h:8
-#| msgid "Add device"
 msgid "Add Device"
 msgstr "ØÛØÙÛÙÛ ÙÙØ"
 
@@ -2013,11 +1875,11 @@ msgid "Username"
 msgstr "ØÙØÙÛØÙÛÚÙ ØØØÙ"
 
 #: ../panels/network/network-vpn.ui.h:7
-msgid "_Configure..."
-msgstr "ØÛÙÙÛâ(_C)"
+#| msgid "_Configure..."
+msgid "_Configureâ"
+msgstr ""
 
 #: ../panels/network/network-wifi.ui.h:1
-#| msgid "Hotspot"
 msgid "Wi-Fi Hotspot"
 msgstr "Wi-Fi ÙÙØÙÙ ÙÛÙØÙØÙ"
 
@@ -2030,26 +1892,24 @@ msgid "Wi-Fi"
 msgstr "Wi-Fi"
 
 #: ../panels/network/network-wifi.ui.h:4
-msgid "_Use as Hotspot..."
-msgstr "ÙÙØÙÙ ÙÛÙØØ ØÛÙÙØÙØÛ ØÙØÙÛØâ"
+#| msgid "_Use as Hotspot..."
+msgid "_Use as Hotspotâ"
+msgstr ""
 
 #: ../panels/network/network-wifi.ui.h:5
-msgid "_Connect to Hidden Network..."
-msgstr "ÙÙØÛØÛÙ ØÙØØØ ØØØÙØ(_C)â"
+#| msgid "_Connect to Hidden Network..."
+msgid "_Connect to Hidden Networkâ"
+msgstr ""
 
 #: ../panels/network/network-wifi.ui.h:6
-#| msgid "Disconnected"
 msgid "_Disconnect"
 msgstr "ØÛØ(_D)"
 
 #: ../panels/network/network-wifi.ui.h:7
-#| msgid "Connected"
 msgid "_Connect"
 msgstr "ØØØÙØ(_C)"
 
 #: ../panels/network/network-wifi.ui.h:8
-#| msgctxt "printer state"
-#| msgid "Paused"
 msgid "Last used"
 msgstr "ØÛÚ ØØØÙØÙÙ ÙÛØÙÙ ØÙØÙÛØÙÙÙÙ"
 
@@ -2062,19 +1922,17 @@ msgid "Strength"
 msgstr "ÙÛÚÙÛÙÙÛÙ"
 
 #: ../panels/network/network-wifi.ui.h:12
-#| msgid "Cursor blinks speed"
 msgid "Link speed"
 msgstr "ØÛÙÙÙÙØ ØÛØÙÙÙÙ"
 
 #: ../panels/network/network-wifi.ui.h:17
-#| msgid "Network"
 msgid "_Forget Network"
 msgstr "ØÙØÙÙ ØÛÙØÛÙ ÙÛØ(_F)"
 
 #: ../panels/network/network-wifi.ui.h:18
-#| msgid "Copy Settings..."
-msgid "_Settings..."
-msgstr "ØÛÚØÛÙ(_S)â"
+#| msgid "Settings"
+msgid "_Settingsâ"
+msgstr "ØÛÚØÛÙÙÛØ(_S)â"
 
 #: ../panels/network/network-wifi.ui.h:19
 msgid "Switch off to connect to a Wi-Fi network"
@@ -2085,17 +1943,14 @@ msgid "Network Name"
 msgstr "ØÙØ ØØØÙ"
 
 #: ../panels/network/network-wifi.ui.h:21
-#| msgid "Connected"
 msgid "Connected Devices"
 msgstr "ØØØÙØÙØØÙ ØÛØÙÛÙÙÙÛØ"
 
 #: ../panels/network/network-wifi.ui.h:22
-#| msgid "Security Key"
 msgid "Security type"
 msgstr "ØÙØÛØÛØÙÙÙ ØÙÙÙ"
 
 #: ../panels/network/network-wifi.ui.h:23
-#| msgid "Security Key"
 msgid "Security key"
 msgstr "ØÙØÛØÛØÙÙÙ ØØÚÙÛÚÙ"
 
@@ -2174,19 +2029,16 @@ msgstr "ÚØÙÙØÙ ÙØÙÛÙÛÙ (ÙÙÙØÙØÙ)"
 
 #. TRANSLATORS: device status reason
 #: ../panels/network/panel-common.c:259
-#| msgid "Connection failed"
 msgid "Configuration failed"
 msgstr "ØÛÙÙÛØ ÙÛØÙÛÙ ØÙÙØÙ"
 
 #. TRANSLATORS: device status reason
 #: ../panels/network/panel-common.c:263
-#| msgid "Connection failed"
 msgid "IP configuration failed"
 msgstr "IP ØÛÙÙÛØ ÙÛØÙÛÙ ØÙÙØÙ"
 
 #. TRANSLATORS: device status reason
 #: ../panels/network/panel-common.c:267
-#| msgid "_Configuration URL"
 msgid "IP configuration expired"
 msgstr "IP ØÛÙÙÛØÙÙÚ ÙÛØÛÙÙ ØÙØØÙ"
 
@@ -2222,7 +2074,6 @@ msgstr "PPP ÙÛÙØØÙÙÙØÙÙÙ ØØØÙØØ ÙÛØÙÛÙ ØÙÙØÙ"
 
 #. TRANSLATORS: device status reason
 #: ../panels/network/panel-common.c:295
-#| msgid "Disconnected"
 msgid "PPP service disconnected"
 msgstr "PPP ÙÛÙØØÙÙÙØÙ ØÛØÛÙØÙ"
 
@@ -2243,7 +2094,6 @@ msgstr "DHCP ØÛØÙØØØÙØØ ØØØØÙÙÙ ÙÛØÛÙØÙ"
 
 #. TRANSLATORS: device status reason
 #: ../panels/network/panel-common.c:311
-#| msgid "Connection failed"
 msgid "DHCP client failed"
 msgstr "DHCP ØÛØÙØØØÙ ÙÛØÙÛÙ ØÙÙØÙ"
 
@@ -2254,7 +2104,6 @@ msgstr "ÚÛÙØÛÚÙØ ØØØÙÙÙÙØ ÙÛÙØØÙÙÙØÙÙÙ ØØØÙØØ
 
 #. TRANSLATORS: device status reason
 #: ../panels/network/panel-common.c:319
-#| msgid "Connection failed"
 msgid "Shared connection service failed"
 msgstr "ÚÛÙØÛÚÙØ ØØØÙÙÙÙØ ÙÛÙØØÙÙÙØÙ ÙÛØÙÛÙ ØÙÙØÙ"
 
@@ -2270,7 +2119,6 @@ msgstr "AutoIP ÙÛÙØØÙÙÙØÙØÛ ØØØØÙÙÙ ÙÛØÛÙØÙ"
 
 #. TRANSLATORS: device status reason
 #: ../panels/network/panel-common.c:331
-#| msgid "Authentication failed"
 msgid "AutoIP service failed"
 msgstr "AutoIP ÙÛÙØØÙÙÙØÙ ÙÛØÙÛÙ ØÙÙØÙ"
 
@@ -2301,13 +2149,11 @@ msgstr "ÙÙÙÛØ ØÛØÙØ ÙÛØÙÛÙ ØÙÙØÙ"
 
 #. TRANSLATORS: device status reason
 #: ../panels/network/panel-common.c:355
-#| msgid "Authentication failed"
 msgid "Modem initialization failed"
 msgstr "ÙÙØÛÙÙÙ ØÛØÙÛÙÙÛØØÛØÛØ ÙÛØÙÛÙ ØÙÙØÙ"
 
 #. TRANSLATORS: device status reason
 #: ../panels/network/panel-common.c:359
-#| msgid "Failed to delete user"
 msgid "Failed to select the specified APN"
 msgstr "ÙÛØØÙØÙÙÚÛÙ APN ÙÙ ØØÙÙØØ ÙÛØÙÛÙ ØÙÙØÙ"
 
@@ -2318,7 +2164,6 @@ msgstr "ØÙØÙÙ ØÙØØÙÙÙØÙ"
 
 #. TRANSLATORS: device status reason
 #: ../panels/network/panel-common.c:367
-#| msgid "Network settings"
 msgid "Network registration denied"
 msgstr "ØÙØØØ ØÛØÙÙØÙØ ØÛØ ÙÙÙÙÙØÙ"
 
@@ -2344,7 +2189,6 @@ msgstr "ÙÛØÙÛØ ØÛØÙÛÙÙÙÙÚ ÙÛÙÙÙ ØÛØØÙÙ ÙÙÙØÛÙ 
 
 #. TRANSLATORS: device status reason
 #: ../panels/network/panel-common.c:387
-#| msgid "Connection failed"
 msgid "Connection disappeared"
 msgstr "ØØØÙÙÙÙØ ØØÙÙØ ØÙÙØÙ"
 
@@ -2365,7 +2209,6 @@ msgstr "ÙÙØÛÙ ØÛÙÙÙÙÙØÙ"
 
 #. TRANSLATORS: device status reason
 #: ../panels/network/panel-common.c:403
-#| msgid "Connection failed"
 msgid "Bluetooth connection failed"
 msgstr "ÙÛÙÚÙØ ØØØÙÙÙÙØÙ ÙÛØÙÛÙ ØÙÙØÙ"
 
@@ -2386,8 +2229,6 @@ msgstr "SIM ÙÙÚ Puk ØÙ ØÛØÛØ"
 
 #. TRANSLATORS: device status reason
 #: ../panels/network/panel-common.c:419
-#| msgctxt "Password strength"
-#| msgid "Strong"
 msgid "SIM wrong"
 msgstr "SIM ØØØØ"
 
@@ -2398,46 +2239,118 @@ msgstr "InfiniBand ØÛØÙÛÙÙØÙ ØØØÙÙÙÙØ ÚØÙÙØÙÙÙ ÙÙÙÙ
 
 #. TRANSLATORS: device status reason
 #: ../panels/network/panel-common.c:427
-#| msgid "Connection failed"
 msgid "Connection dependency failed"
 msgstr "ØØØÙÙÙÙØÙØ ÙÛØÛÙÙÙÙ ØÛØÙÛÙÛ ØÛÙÙØØ ØÙÙÙÙØÙ"
 
+#. TRANSLATORS: this is the per application switch for message tray usage.
+#: ../panels/notifications/cc-edit-dialog.c:38
+#| msgid "Magnification:"
+msgctxt "notifications"
+msgid "Notifications"
+msgstr "ØÛÙØÛØÛØÙØØ"
+
+#. TRANSLATORS: this is the setting to configure sounds associated with notifications
+#: ../panels/notifications/cc-edit-dialog.c:40
+#| msgid "Sound Effects"
+msgctxt "notifications"
+msgid "Sound Alerts"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/notifications/cc-edit-dialog.c:41
+msgctxt "notifications"
+msgid "Show Popup Banners"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: banners here refers to message tray notifications in the middle of the screen
+#: ../panels/notifications/cc-edit-dialog.c:43
+msgctxt "notifications"
+msgid "Show Details in Banners"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/notifications/cc-edit-dialog.c:44
+#| msgid "Lock screen"
+msgctxt "notifications"
+msgid "View in Lock Screen"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/notifications/cc-edit-dialog.c:45
+msgctxt "notifications"
+msgid "Show Details in Lock Screen"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/notifications/cc-notifications-panel.c:203
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1557 ../panels/power/cc-power-panel.c:1564
+#: ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:77
+#: ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:144
+msgid "On"
+msgstr "ØÙÚÛÙ"
+
+#: ../panels/notifications/cc-notifications-panel.c:203
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1551 ../panels/power/cc-power-panel.c:1562
+#: ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:77
+#: ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:144
+msgid "Off"
+msgstr "ØØÙØ"
+
+#: ../panels/notifications/gnome-notifications-panel.desktop.in.in.h:1
+#| msgid "Magnification:"
+msgid "Notifications"
+msgstr "ØÛÙØÛØÛØÙØØ"
+
+#: ../panels/notifications/gnome-notifications-panel.desktop.in.in.h:2
+#| msgid "Magnification:"
+msgid "Manage notifications"
+msgstr ""
+
+#. Translators: those are keywords for the notifications control-center panel
+#: ../panels/notifications/gnome-notifications-panel.desktop.in.in.h:4
+msgid "Notifications;Banner;Message;Tray;Popup;"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/notifications/notifications.ui.h:1
+msgid "Show Pop Up Banners"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/notifications/notifications.ui.h:2
+#| msgid "Lock screen"
+msgid "Show in Lock Screen"
+msgstr ""
+
 #. translators: This is the title of the "Add Account" dialog.
-#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-add-account-dialog.c:249
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-add-account-dialog.c:253
 #: ../panels/online-accounts/online-accounts.ui.h:2
-#| msgid "My Account"
 msgid "Add Account"
 msgstr "ÚÛØØØØØ ÙÙØÛØ"
 
-#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:371
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:357
 msgid "Error logging into the account"
 msgstr "ÚÛØØØØØÙØ ÙÙØÙØØÛ ØØØØÙÙÙ ÙÛØÛÙØÙ"
 
-#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:425
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:411
 msgid "Expired credentials. Please log in again."
 msgstr "ØÙØÙØØÙØÙÙÙÙÚ ÛØÙØÙ ØÛØÙÛÙ. ÙØÙØØ ÙÙØÙÚ."
 
-#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:428
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:414
 msgid "_Log In"
 msgstr "ØÙØÙÙØØ ÙÙØ(_L)"
 
-#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:664
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:650
 msgid "Error creating account"
 msgstr "ÚÛØØØØØ ÙÛØÛÛØØÙØÙØØ ØØØØÙÙÙ ÙÛØÛÙØÙ"
 
-#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:706
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:692
 msgid "Error removing account"
 msgstr "ÚÛØØØØØÙÙ ÚÙÙÙØÙÛÛØÙØØÛ ØØØØÙÙÙ ÙÛØÛÙØÙ"
 
-#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:742
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:728
 msgid "Are you sure you want to remove the account?"
 msgstr "ÚÛØØØØØÙÙ ØØØØÙØ ÚÙÙÙØÙÛÛØÛÙØÙØØ"
 
-#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:744
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:730
 msgid "This will not remove the account on the server."
 msgstr "ØÛ ÙÛÙØØÙÙÛØÙØØÙÙÙ ÚÛØØØØØÙÙ ÚÙÙÙØÙÛÛØÙÛÙØÛ."
 
-#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:745
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:731
 msgid "_Remove"
 msgstr "ÚÙÙÙØÙÛÛØ(_R)"
 
@@ -2455,17 +2368,14 @@ msgid "Google;Facebook;Twitter;Yahoo;Web;Online;Chat;Calendar;Mail;Contact;"
 msgstr "Google;Facebook;Twitter;Yahoo;Web;ØÙØØØ;ØÛØÙÙØÙØ;ÙÙÙÙØÙÛ;ØÛØ;ØØÙØÙÛØØØ;"
 
 #: ../panels/online-accounts/online-accounts.ui.h:1
-#| msgid "Manage online accounts"
 msgid "No online accounts configured"
 msgstr "ØÙØØÙÙÙ ÚÛØØØØØÙØØ ØÛÙÙÛÙÙÙÚÛÙ"
 
 #: ../panels/online-accounts/online-accounts.ui.h:3
-#| msgid "My Account"
 msgid "Remove Account"
 msgstr "ÚÛØØØØØÙÙ ÚÙÙÙØÙÛÛØÙØ"
 
 #: ../panels/online-accounts/online-accounts.ui.h:4
-#| msgid "Manage online accounts"
 msgid "Add an online account"
 msgstr "ØÙØ ØÙØ ÚÛØØØØØÙ ÙÙØÛØ"
 
@@ -2475,17 +2385,17 @@ msgid ""
 "contacts, calendar, chat and more."
 msgstr "ØÙØ ÚÛØØØØØÙ ÙÙØÛÙØØØ ÙØÙÚØØÙÙØ ØÙØ ÚÛØØØØØÙÙÙÚ ÙÛØÛÙÙÙØÙÙÙØ ØÛÙØÛØØ ØØÙØÙÛØØØØ ÙÙÙÙØÙÛØ ØÛÚØÛØ ÛÛ ØØØÙÙÙØØÙÙ ØÙÙØØÛØ ÙÙÙØÙØÙØÛ."
 
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:157
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:177
 msgid "Unknown time"
 msgstr "ÙØÙÛÙÛÙ"
 
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:163
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:183
 #, c-format
 msgid "%i minute"
 msgid_plural "%i minutes"
 msgstr[0] "%i ÙÙÙÛØ"
 
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:175
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:195
 #, c-format
 msgid "%i hour"
 msgid_plural "%i hours"
@@ -2493,201 +2403,246 @@ msgstr[0] "%i ØØØÛØ"
 
 #. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i hours %i minutes"
 #. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:183
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:203
 #, c-format
 msgid "%i %s %i %s"
 msgstr "%i %s %i %s"
 
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:184
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:204
 msgid "hour"
 msgid_plural "hours"
 msgstr[0] "ØØØÛØ"
 
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:185
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:205
 msgid "minute"
 msgid_plural "minutes"
 msgstr[0] "ÙÙÙÛØ"
 
 #. TRANSLATORS: %1 is a time string, e.g. "1 hour 5 minutes"
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:228
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:224
 #, c-format
-msgid "Charging - %s until fully charged"
-msgstr "ØÙÙÙÙÙÙÛØØÙØÛ - ØÙÙÛØÙØ %s ØØØ"
+#| msgid "Charging - %s until fully charged"
+msgid "%s until fully charged"
+msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: %1 is a time string, e.g. "1 hour 5 minutes"
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:236
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:231
 #, c-format
-msgid "Caution low battery, %s remaining"
-msgstr "ØÙÙØØÙÙÙÚ ØÙÙÙ ØØØÙØÙ ÙÛØÙ - %s ØÙØÙÛØÙÙÙÙ ØÙÙÙØÛ"
+#| msgid "Caution low UPS, %s remaining"
+msgid "Caution: %s remaining"
+msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: %1 is a time string, e.g. "1 hour 5 minutes"
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:244
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:236
 #, c-format
-msgid "Using battery power - %s remaining"
-msgstr "ØÙÙØØÙÙÙ ØÙØÙÙØÙÛØØÙØÛ - %s ØÙØÙÛØÙÙÙÙ ØÙÙÙØÛ"
+msgid "%s remaining"
+msgstr "ÙØÙØÙÙÙ %s"
 
 #. TRANSLATORS: primary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:261
-#| msgid "UPS charging"
-msgid "Charging"
-msgstr "ØÙÙÙØÛØØÙØÛ"
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:241 ../panels/power/cc-power-panel.c:269
+#| msgid "Full Screen"
+msgid "Fully charged"
+msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: primary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:266
-#| msgid "On _battery power:"
-msgid "Using battery power"
-msgstr "ØÙÙØØÙÙÙ ØÙØÙÙØÙÛØØÙØÛ"
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:245 ../panels/power/cc-power-panel.c:273
+msgid "Empty"
+msgstr "ØÙØ"
 
 #. TRANSLATORS: primary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:270
-msgid "Charging - fully charged"
-msgstr "ØÙÙÙÙÙÙÛØØÙØÛ - ØÙÙØÙ"
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:260
+msgid "Charging"
+msgstr "ØÙÙÙØÛØØÙØÛ"
 
 #. TRANSLATORS: primary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:274
-msgid "Empty"
-msgstr "ØÙØ"
-
-#. TRANSLATORS: %1 is a time string, e.g. "1 hour 5 minutes"
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:342
-#, c-format
-msgid "Caution low UPS, %s remaining"
-msgstr "ØÙÙÙÛØ UPS ÙÙÚ ØÙÙÙ ØØØØ %s ÙØÙØÙ"
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:265
+#| msgid "UPS discharging"
+msgid "Discharging"
+msgstr "ØÙÙØÙØÙØÛØØÙØÛ"
 
-#. TRANSLATORS: %1 is a time string, e.g. "1 hour 5 minutes"
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:348
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:317
 #, c-format
-msgid "Using UPS power - %s remaining"
-msgstr "UPS ØÙÙÙÙÙ ØÙØÙÙØÙÛØØÙØÛ - %s ÙØÙØÙ"
-
-#. TRANSLATORS: UPS battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:366
-msgid "Caution low UPS"
-msgstr "ØÙÙÙÛØ UPS ÙÙÚ ØÙÙÙ ØØØ"
-
-#. TRANSLATORS: UPS battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:371
-msgid "Using UPS power"
-msgstr "âUSP ÙÙ ØÙØÙÙØÙÛØØÙØÛ"
+msgid "Estimated battery capacity: %s"
+msgstr ""
 
-#. TRANSLATORS: secondary battery is normally in the media bay
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:423
-msgid "Your secondary battery is fully charged"
-msgstr "ØÙÙÙÙÙÛÙÚÙ ØÙÙØØÙ ØÙÙØÙ"
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:393
+msgctxt "Battery name"
+msgid "Main"
+msgstr "ØØØØØ"
 
-#. TRANSLATORS: secondary battery is normally in the media bay
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:427
-msgid "Your secondary battery is empty"
-msgstr "ØÙÙÙÙÙÛÙÚÙ ØÙÙØØÙ ÙÛØÛÙ"
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:395
+msgctxt "Battery name"
+msgid "Extra"
+msgstr "ÙÙØÛÙÚÛ"
 
 #. TRANSLATORS: secondary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:510
-#| msgid "Wireless"
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:477
 msgid "Wireless mouse"
 msgstr "ØÙÙØÙØ ÚØØÙÙÙÛÙ"
 
 #. TRANSLATORS: secondary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:514
-#| msgid "Screen keyboard"
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:481
 msgid "Wireless keyboard"
 msgstr "ØÙÙØÙØ ÚÛØÙØØØØØ"
 
 #. TRANSLATORS: secondary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:518
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:485
 msgid "Uninterruptible power supply"
 msgstr "ØÛØÛÙÙÛØ ØÙÙ ÙÛÙØÛØÙ"
 
 #. TRANSLATORS: secondary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:522
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:490
 msgid "Personal digital assistant"
 msgstr "ØÛØØÙÙ ØÛÙÛÙÙÙÙ ÙØØØÛÙÚÙ"
 
 #. TRANSLATORS: secondary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:526
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:494
 msgid "Cellphone"
 msgstr "ÙØÙÙÙÙ"
 
 #. TRANSLATORS: secondary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:530
-#| msgid "Launch media player"
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:498
 msgid "Media player"
 msgstr "ÛØØÙØÛ ÙÙÙØÛ"
 
 #. TRANSLATORS: secondary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:534
-#| msgid "Enabled"
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:502
 msgid "Tablet"
 msgstr "ØÛØÚÛØ ØØØØØ"
 
 #. TRANSLATORS: secondary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:538
-#| msgctxt "print job"
-#| msgid "Completed"
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:506
 msgid "Computer"
 msgstr "ÙÙÙÙÙÛØÛØ"
 
 #. TRANSLATORS: secondary battery, misc
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:542
-#| msgid "Battery charging"
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:510 ../panels/power/cc-power-panel.c:718
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1844
 msgid "Battery"
 msgstr "ØÙÙØØÙ"
 
 #. TRANSLATORS: secondary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:553
-#| msgid "UPS charging"
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:519
 msgctxt "Battery power"
 msgid "Charging"
 msgstr "ØÙÙÙØÛØØÙØÛ"
 
 #. TRANSLATORS: secondary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:560
-#| msgid "Location"
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:526
 msgctxt "Battery power"
 msgid "Caution"
 msgstr "ØÙÙÙÛØ"
 
 #. TRANSLATORS: secondary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:565
-#| msgid "Low"
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:531
 msgctxt "Battery power"
 msgid "Low"
 msgstr "ØÛÛÛÙ"
 
 #. TRANSLATORS: secondary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:570
-#| msgctxt "Password strength"
-#| msgid "Good"
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:536
 msgctxt "Battery power"
 msgid "Good"
 msgstr "ÙØØØÙ"
 
 #. TRANSLATORS: primary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:575
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:541
+#| msgid "Full Screen"
 msgctxt "Battery power"
-msgid "Charging - fully charged"
-msgstr "ØÙÙÙÙÙÙÛØØÙØÛ - ØÙÙØÙ"
+msgid "Fully charged"
+msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: primary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:579
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:545
 msgctxt "Battery power"
 msgid "Empty"
 msgstr "ØÙØ"
 
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1075
-msgid ""
-"Tip: <a href=\"screen\">screen brightness</a> affects how much power is used"
-msgstr "ÙÛØØÛØÙÛ: <a href=\"screen\">ØÛÙØØÙ ÙÙØÛÙÙÛÙÙ</a> ØÛØÙ ØÙÙÙØÙØØÙ ØÛÙÛØÚÙÙÙÚÛ ØÛØÙØ ÙÙÙÙØÛ"
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:716
+#| msgid "Battery"
+msgid "Batteries"
+msgstr "ØÙÙØØÙÙØØ"
 
-#: ../panels/power/gnome-power-panel.desktop.in.in.h:1
-msgid "Power"
-msgstr "ØÙÙ ÙÛÙØÛ"
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1058
+msgid "When _idle"
+msgstr ""
 
-#: ../panels/power/gnome-power-panel.desktop.in.in.h:2
-msgid "Power management settings"
-msgstr "ØÙÙ ÙÛÙØÛ ØØØÙÛØÛØ ØÛÚØÙÙÙ"
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1324
+msgid "Power Saving"
+msgstr ""
 
-#. Translators: those are keywords for the power control-center panel
-#: ../panels/power/gnome-power-panel.desktop.in.in.h:4
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1351
+#| msgid "Brightness"
+msgid "_Screen Brightness"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1378
+#| msgid "Suspend when inactive for"
+msgid "Dim Screen when Inactive"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1401
+msgid "Mark As Inactive After"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1436
+#| msgid "Wi-Fi"
+msgid "_Wi-Fi"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1464
+#| msgid "Mobile broadband"
+msgid "_Mobile Broadband"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1502
+#| msgid "Bluetooth"
+msgid "_Bluetooth"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1553
+#| msgid "On battery power"
+msgid "When on battery power"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1555
+msgid "When plugged in"
+msgstr "ØÙÙ ÙÛÙØÛØÙ ØÛÙØÙØØÙØØ"
+
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1673
+msgid "Suspend & Power Off"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1702
+#| msgctxt "proxy method"
+#| msgid "Automatic"
+msgid "_Automatic Suspend"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1722
+#| msgid "When power is _critically low"
+msgid "When Battery Power is _Critical"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1754
+#| msgid "Power off"
+msgid "Power Off"
+msgstr "ØÙÙÙÙ ØÛØ"
+
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1894
+msgid "Devices"
+msgstr "ØÛØÙÛÙÙÙÛØ"
+
+#: ../panels/power/gnome-power-panel.desktop.in.in.h:1
+msgid "Power"
+msgstr "ØÙÙ ÙÛÙØÛ"
+
+#: ../panels/power/gnome-power-panel.desktop.in.in.h:2
+msgid "Power management settings"
+msgstr "ØÙÙ ÙÛÙØÛ ØØØÙÛØÛØ ØÛÚØÙÙÙ"
+
+#. Translators: those are keywords for the power control-center panel
+#: ../panels/power/gnome-power-panel.desktop.in.in.h:4
 msgid "Power;Sleep;Suspend;Hibernate;Battery;"
 msgstr "ØÙÙ ÙÛÙØÛØØÛØÙÙØÙØØØÙÚÙÙØÙØØØÛÚÛÙØØÙÙØØÙØ"
 
@@ -2696,233 +2651,249 @@ msgid "Hibernate"
 msgstr "ØÛÚÛÙ"
 
 #: ../panels/power/power.ui.h:2
-#| msgid "Power"
 msgid "Power off"
 msgstr "ØÙÙÙÙ ØÛØ"
 
-#: ../panels/power/power.ui.h:3 ../panels/screen/screen.ui.h:6
+#: ../panels/power/power.ui.h:3 ../panels/privacy/privacy.ui.h:6
 msgid "5 minutes"
 msgstr "5 ÙÙÙÛØ"
 
-#: ../panels/power/power.ui.h:4 ../panels/screen/screen.ui.h:7
+#: ../panels/power/power.ui.h:4
 msgid "10 minutes"
 msgstr "10 ÙÙÙÛØ"
 
-#: ../panels/power/power.ui.h:5 ../panels/screen/screen.ui.h:8
+#: ../panels/power/power.ui.h:5 ../panels/privacy/privacy.ui.h:7
 msgid "30 minutes"
 msgstr "30 ÙÙÙÛØ"
 
-#: ../panels/power/power.ui.h:6 ../panels/screen/screen.ui.h:9
+#: ../panels/power/power.ui.h:6 ../panels/privacy/privacy.ui.h:8
 msgid "1 hour"
 msgstr "1 ØØØÛØ"
 
-#: ../panels/power/power.ui.h:7
-#| msgid "Suspend"
-msgid "Don't suspend"
-msgstr "ØÙÚÙØØÙØ"
+#: ../panels/power/power.ui.h:7 ../panels/privacy/privacy.ui.h:3
+msgid "1 minute"
+msgstr "%1 ÙÙÙÛØ"
 
-#: ../panels/power/power.ui.h:8
-#| msgid "On _battery power:"
-msgid "On battery power"
-msgstr "ØÙÙØØÙØØ ØÙØÙÛÛØØÙØÛ"
+#: ../panels/power/power.ui.h:8 ../panels/privacy/privacy.ui.h:4
+msgid "2 minutes"
+msgstr "2 ÙÙÙÛØ"
 
 #: ../panels/power/power.ui.h:9
-#| msgid "Cable unplugged"
-msgid "When plugged in"
-msgstr "ØÙÙ ÙÛÙØÛØÙ ØÛÙØÙØØÙØØ"
+#| msgid "never"
+msgid "Never"
+msgstr "ÚÛØÚÙØ"
 
 #: ../panels/power/power.ui.h:10
-msgid "Suspend when inactive for"
-msgstr "ÙÛØØÙØÙÙÚÛÙ ÛØÙÙØÚÙÙÙÙ ÙØØØÙÙ ØÛØØØ ØÙÚÙØØ"
+#| msgctxt "proxy method"
+#| msgid "Automatic"
+msgid "Automatic Suspend"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/power/power.ui.h:11 ../panels/privacy/privacy.ui.h:10
+#| msgid "Close"
+msgid "_Close"
+msgstr "ÙØÙ(_C)"
+
+#: ../panels/power/power.ui.h:12
+#| msgid "On battery power"
+msgid "When on _Battery Power"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/power/power.ui.h:13
+#| msgid "When plugged in"
+msgid "When _Plugged In"
+msgstr ""
 
-#: ../panels/power/power.ui.h:11
-#| msgid "When power is _critically low:"
-msgid "When power is _critically low"
-msgstr "ØÙÙ ØÛÙ ØØØ ÙØÙØØÙØØ(_C)"
+#: ../panels/power/power.ui.h:14
+#| msgid "_Delay:"
+msgid "Delay"
+msgstr "ÙÛÚÙÙØÛØ"
 
 #. Translators: The printer is low on toner
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:589
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:591
 msgid "Low on toner"
 msgstr "ÙÛÙÛÙ ØØØ ÙØÙØÙ"
 
 #. Translators: The printer has no toner left
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:591
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:593
 msgid "Out of toner"
 msgstr "ÙÛÙÛÙ ØÛÚÛÙ ÙÛØØÙ"
 
 #. Translators: "Developer" is a chemical for photo development,
 #. * http://en.wikipedia.org/wiki/Photographic_developer
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:594
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:596
 msgid "Low on developer"
 msgstr "ØÛØÛÙØ ØÙØÛÙÙÛØØÛØÚÛÚ ØØØ ÙØÙØÙ"
 
 #. Translators: "Developer" is a chemical for photo development,
 #. * http://en.wikipedia.org/wiki/Photographic_developer
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:597
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:599
 msgid "Out of developer"
 msgstr "ØÛØÛÙØ ØÙØÛÙÙÛØØÛØÚÛÚ ØÛÚÛÙ ÙØÙØÙ"
 
 #. Translators: "marker" is one color bin of the printer
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:599
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:601
 msgid "Low on a marker supply"
 msgstr "ØÛÙÚÛ ØÙÙØÚ ØÛÙÙÙÙÛØ ØØØ ÙØÙØÙ"
 
 #. Translators: "marker" is one color bin of the printer
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:601
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:603
 msgid "Out of a marker supply"
 msgstr "ØÛÙÚÛ ØÙÙØÚ ØÛÙÙÙÙÛØ ØÛÚÛÙ ÙØÙØÙ"
 
 #. Translators: One or more covers on the printer are open
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:603
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:605
 msgid "Open cover"
 msgstr "ÙØÙÙØÙÙÙ ØØÚ"
 
 #. Translators: One or more doors on the printer are open
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:605
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:607
 msgid "Open door"
 msgstr "ØÙØÙÙÙÙ ØØÚ"
 
 #. Translators: At least one input tray is low on media
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:607
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:609
 msgid "Low on paper"
 msgstr "ÙÛØÛØ ØØØ ÙØÙØÙ"
 
 #. Translators: At least one input tray is empty
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:609
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:611
 msgid "Out of paper"
 msgstr "ÙÛØÛØ ÙÛØÙØÙÙØÙ"
 
 #. Translators: The printer is offline
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:611
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:613
 msgctxt "printer state"
 msgid "Offline"
 msgstr "ØÙØØØ ÙÙÙ"
 
-#. Translators: Someone has paused the Printer
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:613
+#. Translators: Someone has stopped the Printer
+#. Translators: Printer's state (no jobs can be processed)
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:615
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:806
 msgctxt "printer state"
-msgid "Paused"
-msgstr "ÛØÙÙØÙÙÙ ØÙØØÙØÙ"
+msgid "Stopped"
+msgstr "ØÙØØÙØÙ"
 
 #. Translators: The printer marker supply waste receptacle is almost full
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:615
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:617
 msgid "Waste receptacle almost full"
 msgstr "ØÛØÙÛØ ÙØÚÙØÙ ØÙØÛÙ ÙØÙØÙ ØÛØÙ"
 
 #. Translators: The printer marker supply waste receptacle is full
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:617
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:619
 msgid "Waste receptacle full"
 msgstr "ØÛØÙÛØ ÙØÚÙØÙ ØÙØÛÙ ÙØÙØÙ"
 
 #. Translators: Optical photo conductors are used in laser printers
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:619
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:621
 msgid "The optical photo conductor is near end of life"
 msgstr "ÙÛØ ØÛØÚÛÚÙÙÚ ØÛÙØÙ ØØØ ÙØÙØÙ"
 
 #. Translators: Optical photo conductors are used in laser printers
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:621
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:623
 msgid "The optical photo conductor is no longer functioning"
 msgstr "ÙÛØ ØÛØÚÛÚ ØÙØÙÛØ ÙÙÙØÙÙØÙØÛ"
 
 #. Translators: Printer's state (printer is being configured right now)
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:724
-#| msgid "_Configuration URL"
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:733
 msgctxt "printer state"
 msgid "Configuring"
 msgstr "ØÛÙÙÛÛØØÙØÛ"
 
 #. Translators: Printer's state (can start new job without waiting)
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:781
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:792
 msgctxt "printer state"
 msgid "Ready"
 msgstr "ØÛÙÙØØ"
 
+#. Translators: Printer's state (printer is ready but doesn't accept new jobs)
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:797
+msgctxt "printer state"
+msgid "Does not accept jobs"
+msgstr ""
+
 #. Translators: Printer's state (jobs are processing)
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:785
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:802
 msgctxt "printer state"
 msgid "Processing"
 msgstr "ØÙØ ØÛØÛÙ ÙÙÙÙÛØØÙØÛ"
 
-#. Translators: Printer's state (no jobs can be processed)
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:789
-msgctxt "printer state"
-msgid "Stopped"
-msgstr "ØÙØØÙØÙ"
-
 #. Translators: Toner supply
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:906
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:923
 msgid "Toner Level"
 msgstr " ÙÛÙÛÙ ØÛØÙØÙØÙ"
 
 #. Translators: Ink supply
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:909
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:926
 msgid "Ink Level"
 msgstr "ØÙÙØÚ ØÛØÙØÙØÙ"
 
 #. Translators: By supply we mean ink, toner, staples, water, ...
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:912
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:929
 msgid "Supply Level"
 msgstr "ØÛÙÙÙÙÛØ ØÛØÙØÙØÙ"
 
 #. Translators: Printer's state (printer is being installed right now)
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:930
-#| msgid "Install languages..."
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:947
 msgctxt "printer state"
 msgid "Installing"
 msgstr "ØÙØÙÙØÙÛØØÙØÛ"
 
 #. Translators: There are no printers available (none is configured or CUPS is not running)
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1107
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1124
 msgid "No printers available"
 msgstr "ÙØÙÙØÛØ ÙÛÛØÛØ ØÛÙÛØ"
 
 #. Translators: there is n active print jobs on this printer
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1411
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1429
 #, c-format
 msgid "%u active"
 msgid_plural "%u active"
 msgstr[0] "%u ØØÙØÙÙ"
 
 #. Translators: Addition of the new printer failed.
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1731
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1773
 msgid "Failed to add new printer."
 msgstr "ÙÛÚÙ ÙØÙÙØÛØ ÙÙØØÙÙÙØÙ."
 
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1896
-#| msgid "Select ICC Profile File"
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1938
 msgid "Select PPD File"
 msgstr "PPD ÚÛØØÙØÙÙÙ ØØÙÙØØ"
 
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1905
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1947
 msgid ""
 "PostScript Printer Description files (*.ppd, *.PPD, *.ppd.gz, *.PPD.gz, *."
 "PPD.GZ)"
 msgstr "PostScript ÙØÙÙØÛØÙÙÙÚ ÚÛØÛÙØÛØÛØ ÚÛØØÛØÙÙØÙ(*.ppdØ *.PPDØ *.ppd.gzØ *.PPD.gzØ *.PPD.GZ)"
 
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2210
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2252
 msgid "No suitable driver found"
 msgstr "ÙÛÛØÙÙÙ ÙÙØØØØÙÛ ØÛÙÙÙÙÙØÙ"
 
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2279
-msgid "Searching for preferred drivers..."
-msgstr "ØÛÚ ÙÛÛØÙÙÙ ÙÙØØØØÙÛÙØØÙÙ ØÙØØÛÛØØÙØÛâ"
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2321
+#| msgid "Searching for preferred drivers..."
+msgid "Searching for preferred driversâ"
+msgstr ""
 
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2294
-msgid "Select from database..."
-msgstr "ØØÙØØÙØÙÙ ØØÙÙØØâ"
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2336
+#| msgid "Select from database..."
+msgid "Select from databaseâ"
+msgstr ""
 
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2303
-msgid "Provide PPD File..."
-msgstr "PPD ÚÛØØÙØÙÙÙ ÙÛØØÙØÙÙ ØÛØÙØâ"
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2345
+#| msgid "Provide PPD File..."
+msgid "Provide PPD Fileâ"
+msgstr ""
 
 #. Translators: Name of job which makes printer to print test page
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2454
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2477
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2496
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2519
 msgid "Test page"
 msgstr "ØÙÙØÙ ØÛØ"
 
 #. Translators: The XML file containing user interface can not be loaded
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2880
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2923
 #, c-format
 msgid "Could not load ui: %s"
 msgstr "ÙÛØÛÙÙÛÙÛØ ØÙÙÛÙØÙÙÙØÙ: %s"
@@ -2948,32 +2919,29 @@ msgstr " "
 
 #: ../panels/printers/jobs-dialog.ui.h:2
 #: ../panels/printers/options-dialog.ui.h:4
+#: ../panels/user-accounts/data/history-dialog.ui.h:1
 msgid "Close"
 msgstr "ÙØÙ"
 
 #. Translators: This tab contains list of active print jobs of the selected printer
 #: ../panels/printers/jobs-dialog.ui.h:4
-#| msgid "Active Print Jobs"
 msgid "Active Jobs"
 msgstr "ØØÙØÙÙ ØÙØÙÛØÙÛØ"
 
 #: ../panels/printers/jobs-dialog.ui.h:5
-#| msgid "Printing..."
 msgid "Resume Printing"
 msgstr "ØÛØÙØÙÙ ØØÛØÙÙØØØÛØÛØ"
 
 #: ../panels/printers/jobs-dialog.ui.h:6
-#| msgid "Printing..."
 msgid "Pause Printing"
 msgstr "ØÛØÙØÙÙ ÛØÙÙØÙÙÙ ØÙØØÙØÙØ"
 
 #: ../panels/printers/jobs-dialog.ui.h:7
-#| msgid "Active Print Jobs"
 msgid "Cancel Print Job"
 msgstr "ØÛØÙØØÙÙ ÛØØ ÙÛÚÙØ"
 
 #: ../panels/printers/new-printer-dialog.ui.h:2
-#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:1070
+#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:1068
 msgid "_Add"
 msgstr "ÙÙØ(_A)"
 
@@ -2986,18 +2954,18 @@ msgid "Search for network printers or filter result"
 msgstr "ØÙØ ÙØÙÙØÛØÙÙØÙÙÙ ØÙØØÛØ ÙØÙÙ ÙÛØÙØÙÙÙ ØÛØÛØ"
 
 #: ../panels/printers/options-dialog.ui.h:2
-#| msgid "_Options"
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:33
 msgid "Options"
 msgstr "ØØÙÙØÙÙØ"
 
 #: ../panels/printers/options-dialog.ui.h:3
-#| msgid "Locations..."
-msgid "Loading options..."
-msgstr "ØØÙÙØÙÙÙÙØØÙÙ ØÙÙÛÛØØÙØÛâ"
+#| msgid "Loading options..."
+msgid "Loading optionsâ"
+msgstr ""
 
 #: ../panels/printers/ppd-selection-dialog.ui.h:2
 #: ../panels/user-accounts/data/photo-dialog.ui.h:8
-#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:1069
+#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:1067
 msgid "Cancel"
 msgstr "ØÛÙÛÙØÙÙ ÙØÙØÛØ"
 
@@ -3006,7 +2974,6 @@ msgid "Loading drivers database..."
 msgstr "ÙÙØØØØÙÛÙØØ ØØÙØØÙÙÙÙ ØÙÙÛÛØØÙØÛâ"
 
 #: ../panels/printers/ppd-selection-dialog.ui.h:5
-#| msgid "Selecting finger"
 msgid "Select Printer Driver"
 msgstr "ÙØÙÙØÛØ ÙÙØØØØÙÛØÙÙÙ ØØÙÙØØ"
 
@@ -3105,15 +3072,13 @@ msgstr "ØÙØÙÛØ ÚØÙÙØÙ"
 msgid "Time"
 msgstr "ÛØÙÙØ"
 
-#: ../panels/printers/pp-jobs-dialog.c:484
+#: ../panels/printers/pp-jobs-dialog.c:498
 #, c-format
-#| msgid "Active Print Jobs"
 msgid "%s Active Jobs"
 msgstr "ØØÙØÙÙ ØÙØÙÛØ ØØÙÙ %s"
 
 #. Translators: No printers were found
 #: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1291
-#| msgid "No printers available"
 msgid "No printers detected."
 msgstr "ÙØÙÙØÛØ ØØÙÙØÙÙÙØÙ."
 
@@ -3130,12 +3095,10 @@ msgid "Paper Source"
 msgstr "ÙÛØÛØ ÙÛÙØÛØÙ"
 
 #: ../panels/printers/pp-options-dialog.c:85
-#| msgid "Output"
 msgid "Output Tray"
 msgstr "ÙÛØÛØ ÚÙÙØØØÛÚ"
 
 #: ../panels/printers/pp-options-dialog.c:86
-#| msgid "_Resolution:"
 msgid "Resolution"
 msgstr "ØÛÙÙÙÙÙÙ"
 
@@ -3155,13 +3118,11 @@ msgstr "ÙÙØ ÙÛØÙÛÙ"
 
 #. Translators: This option sets orientation of print (portrait, landscape...)
 #: ../panels/printers/pp-options-dialog.c:557
-#| msgid "Printer Options"
 msgid "Orientation"
 msgstr "ÙÛÙÙÙÙØ"
 
 #. Translators: "General" tab contains general printer options
 #: ../panels/printers/pp-options-dialog.c:654
-#| msgid "General"
 msgctxt "Printer Option Group"
 msgid "General"
 msgstr "ØØØÛØØÙÙÙ"
@@ -3174,14 +3135,12 @@ msgstr "ØÛØ ØÛÚØÛÙ"
 
 #. Translators: "Installable Options" tab contains settings of presence of installed options (amount of RAM, duplex unit, etc.)
 #: ../panels/printers/pp-options-dialog.c:660
-#| msgid "Printer Options"
 msgctxt "Printer Option Group"
 msgid "Installable Options"
 msgstr "ØÙØÙØØÙÙÙÙ ØÙÙÙØÙØØÙ ØØÙÙØÙÙÙÙØØ"
 
 #. Translators: "Job" tab contains settings for jobs
 #: ../panels/printers/pp-options-dialog.c:663
-#| msgid "Jobs"
 msgctxt "Printer Option Group"
 msgid "Job"
 msgstr "ÛÛØÙÙÛ"
@@ -3194,7 +3153,6 @@ msgstr "ØÛØÛØ ØÛÙÙØÙ"
 
 #. Translators: "Color" tab contains color settings (e.g. color printing)
 #: ../panels/printers/pp-options-dialog.c:669
-#| msgid "Color"
 msgctxt "Printer Option Group"
 msgid "Color"
 msgstr "ØÛÚ"
@@ -3207,8 +3165,6 @@ msgstr "ØØÙØÙ"
 
 #. Translators: "Advanced" tab contains all others settings
 #: ../panels/printers/pp-options-dialog.c:675
-#| msgctxt "print job"
-#| msgid "Canceled"
 msgctxt "Printer Option Group"
 msgid "Advanced"
 msgstr "ØØÙÙÙ"
@@ -3216,7 +3172,6 @@ msgstr "ØØÙÙÙ"
 #. Translators: Options of given printer (e.g. "MyPrinter Options")
 #: ../panels/printers/pp-options-dialog.c:936
 #, c-format
-#| msgid "_Options"
 msgid "%s Options"
 msgstr "%s ÙÙÚ ØØÙÙØÙÙÙÙÙØÙ"
 
@@ -3224,7 +3179,6 @@ msgstr "%s ÙÙÚ ØØÙÙØÙÙÙÙÙØÙ"
 #: ../panels/printers/pp-ppd-option-widget.c:75
 #: ../panels/printers/pp-ppd-option-widget.c:77
 #: ../panels/printers/pp-ppd-option-widget.c:85
-#| msgid "Select"
 msgid "Auto Select"
 msgstr "ØÛØÙÛÙÙØÙÙ ØØÙÙØ"
 
@@ -3234,7 +3188,6 @@ msgstr "ØÛØÙÛÙÙØÙÙ ØØÙÙØ"
 #: ../panels/printers/pp-ppd-option-widget.c:81
 #: ../panels/printers/pp-ppd-option-widget.c:83
 #: ../panels/printers/pp-ppd-option-widget.c:87
-#| msgid "Default"
 msgid "Printer Default"
 msgstr "ØØÙØÙÙ ØÛÚØÛÙÚÛÙ ÙØÙÙØÛØ"
 
@@ -3255,29 +3208,24 @@ msgstr "PS ØÛØÙØÛ 2 ÚÛ ØØÙÙØÙØÛØ"
 
 #. Translators: this is an option of "GhostScript"
 #: ../panels/printers/pp-ppd-option-widget.c:95
-#| msgid "No profile"
 msgid "No pre-filtering"
 msgstr "ØØÙØÙÙ ØÛØÚÛÚ ÙÙÙ"
 
 #. Translators: Name of column showing printer manufacturers
 #: ../panels/printers/pp-ppd-selection-dialog.c:230
-#| msgid "Manufacturer:"
 msgid "Manufacturers"
 msgstr "ÙØØÙØÛÚÙ ØÙØÛÙ"
 
 #. Translators: Name of column showing printer drivers
 #: ../panels/printers/pp-ppd-selection-dialog.c:242
-#| msgid "Driver"
 msgid "Drivers"
 msgstr "ÙÙØØØØÙÛÙØØ"
 
 #: ../panels/printers/printers.ui.h:1
-#| msgid "Add New Printer"
 msgid "Add Printer"
 msgstr "ÙØÙÙØÛØ ÙÙØÛØ"
 
 #: ../panels/printers/printers.ui.h:2
-#| msgid "Remove profile"
 msgid "Remove Printer"
 msgstr "ÙØÙÙØÛØ ÚÙÙÙØÙÛÛØÙØ"
 
@@ -3300,10 +3248,10 @@ msgstr "ÙÛÚÛÙØÙÙÙ(_D)"
 msgid "Jobs"
 msgstr "ÛÛØÙÙÙÙÛØ"
 
-#. Tanslators: Opens a dialog containing printer's jobs
+#. Translators: Opens a dialog containing printer's jobs
 #: ../panels/printers/printers.ui.h:11
-msgid "_Show"
-msgstr "ÙÛØØÛØ(_S)"
+msgid "Show _Jobs"
+msgstr ""
 
 #: ../panels/printers/printers.ui.h:12
 msgid "Model"
@@ -3314,9 +3262,9 @@ msgid "label"
 msgstr "ØÛÙ"
 
 #: ../panels/printers/printers.ui.h:17
-#| msgid "Getting devices..."
-msgid "Setting new driver..."
-msgstr "ÙÛÚÙ ÙÙØØØØÙÛÙÙ ØÛÚØÛÛØØÙØÛâ"
+#| msgid "Setting new driver..."
+msgid "Setting new driverâ"
+msgstr ""
 
 #: ../panels/printers/printers.ui.h:18
 msgid "page 3"
@@ -3344,8 +3292,193 @@ msgid ""
 "doesn't seem to be available."
 msgstr "ÙÛÚÛØÛÚ! ØÙØØÛÙØ ØÛØÙØ ÙÛÙØØÙÙÙØÙÙÙ ØÙØÙÛØÙÙÙÙ ØÙÙÙØÙØÙØØÙØÛÙ ØÛØÙØÛ."
 
+#: ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:104
+msgid "Hidden"
+msgstr "ÙÙØÛØÛÙ"
+
+#: ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:104
+#| msgid "Visibility"
+msgid "Visible"
+msgstr "ÙÛØÛÙÛØÚØÙ"
+
+#: ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:270 ../panels/privacy/privacy.ui.h:32
+#| msgid "Screenshots"
+msgid "Screen Lock"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:337 ../panels/privacy/privacy.ui.h:9
+#| msgid "Visibility"
+msgid "Name & Visibility"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:445 ../panels/privacy/privacy.ui.h:27
+msgid "Usage & History"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:575 ../panels/privacy/privacy.ui.h:37
+msgid "Purge Trash & Temporary Files"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/privacy/gnome-privacy-panel.desktop.in.in.h:1
+msgid "Privacy"
+msgstr "ØÛØØÙÙÛØ"
+
+#: ../panels/privacy/gnome-privacy-panel.desktop.in.in.h:2
+#| msgid "Your settings"
+msgid "Privacy settings"
+msgstr "ØÛØØÙÙÛØ ØÛÚØÛÙÙÙØÙ"
+
+#. Translators: those are keywords for the privacy control-center panel
+#: ../panels/privacy/gnome-privacy-panel.desktop.in.in.h:4
+msgid ""
+"screen;lock;diagnostics;crash;private;recent;temporary;tmp;index;name;"
+"network;identity;"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:1
+#| msgid "Screen turns off"
+msgid "Screen Turns Off"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:2
+msgid "30 seconds"
+msgstr "30 ØÛÙÛÙØ"
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:5
+msgid "3 minutes"
+msgstr "3 ÙÙÙÛØ"
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:11
+msgid "Control how you appear on the screen and the network."
+msgstr ""
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:12
+msgid "Display _full name in top bar"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:13
+msgid "Display full name in _lock screen"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:14
+#| msgid "Switch Modes"
+msgid "_Stealth Mode"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:15
+msgid "Immediately"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:16
+msgid "1 day"
+msgstr "1 ÙÛÙ"
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:17
+msgid "2 days"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:18
+msgid "3 days"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:19
+msgid "4 days"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:20
+msgid "5 days"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:21
+msgid "6 days"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:22
+msgid "7 days"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:23
+msgid "14 days"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:24
+msgid "30 days"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:25
+msgid "Don't retain history"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:26
+#| msgid "never"
+msgid "Forever"
+msgstr "ÙÛÚÚÛ"
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:28
+msgid ""
+"Remembering your history makes things easier to find again. These items are "
+"never shared over the network."
+msgstr ""
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:29
+msgid "Cl_ear Recent History"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:30
+msgid "_Recently Used"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:31
+msgid "Retain _History"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:33
+msgid "The Screen Lock protects your privacy when you are away."
+msgstr ""
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:34
+#| msgid "A_utomatic Login"
+msgid "Automatic Screen _Lock"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:35
+#| msgid "_Lock screen after:"
+msgid "Lock Screen _After"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:36
+#| msgid "Show _notifications when locked"
+msgid "Show _Notifications"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:38
+msgid "_Empty Trash"
+msgstr "ØÛØÙÛØØØÙØ ØØØÙÙØ(_E)"
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:39
+#| msgid "_Keep Files"
+msgid "_Purge Temporary Files"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:40
+msgid ""
+"Automatically purge the Trash and temporary files to help keep your computer "
+"free of unnecessary sensitive information."
+msgstr ""
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:41
+msgid "Automatically Empty _Trash"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:42
+msgid "Automatically Purge Temporary _Files"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:43
+msgid "Purge _After"
+msgstr ""
+
 #: ../panels/region/gnome-region-panel.desktop.in.in.h:1
-#| msgid "Region and Language"
 msgid "Region & Language"
 msgstr "ØØÙÙÙ ÛÛ ØÙÙ"
 
@@ -3355,8 +3488,9 @@ msgstr "ØØÙÙÙ ÛÛ ØÙÙ ØÛÚØÙÙÙÚÙØÙÙ ØÛØÚÛØØÙØÛ"
 
 #. Translators: those are keywords for the region control-center panel
 #: ../panels/region/gnome-region-panel.desktop.in.in.h:4
-msgid "Language;Layout;Keyboard;"
-msgstr "ØÙÙ;ØØÙÙØØØÛØÛØ;ÚÛØÙØØØØØ"
+#| msgid "Language;Layout;Keyboard;"
+msgid "Language;Layout;Keyboard;Input;"
+msgstr ""
 
 #: ../panels/region/gnome-region-panel-formats.c:142
 msgid "Imperial"
@@ -3368,29 +3502,22 @@ msgstr "ÙÛØØÙÙ"
 
 #: ../panels/region/gnome-region-panel-input-chooser.ui.h:1
 #| msgid "Select an input source to add"
-msgid "Choose an input source"
-msgstr "ÙÙØÚÛØÛØ ÙÛÙØÛØÙÙÙ ØØÙÙØÚ"
+msgid "Select an input source"
+msgstr ""
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel-input-chooser.ui.h:2
-msgid "Select an input source to add"
-msgstr "ÙÙØÙØÙØØÙ ÙÙØÚÛØÛØ ÙÛÙØÛØÙØÙÙ ØÙØÙÙ ØØÙÙØÚ"
+#: ../panels/region/gnome-region-panel-lang.c:116
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:4
+msgid "Log out for changes to take effect"
+msgstr ""
 
 #: ../panels/region/gnome-region-panel-system.c:471
-#| msgid ""
-#| "The login screen, system accounts and new user accounts use the system "
-#| "Region & Language settings. You may change the system settings to match "
-#| "yours"
 msgid ""
 "The login screen, system accounts and new user accounts use the system-wide "
 "Region and Language settings."
 msgstr "ÙÙØÙØ ØÛÙØØÙÙØ ØÙØØÛÙØ ÚÛØØØØØÙ ÛÛ ÙÛÚÙ ØÙØÙÛØÙÛÚÙ ÚÛØØØØØÙÙØÙ ÙÛØÙÛØ ØÙØØÛÙØ ÙÙÙÙØØÙØÙÙÙ ØØÙÙÙ ÛÛ ØÙÙ ØÛÚØÙÙÙÙÙ ØÙØÙÙØÙØÛ."
 
 #: ../panels/region/gnome-region-panel-system.c:476
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:30
-#| msgid ""
-#| "The login screen, system accounts and new user accounts use the system "
-#| "Region & Language settings. You may change the system settings to match "
-#| "yours"
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:35
 msgid ""
 "The login screen, system accounts and new user accounts use the system-wide "
 "Region and Language settings. You may change the system settings to match "
@@ -3398,254 +3525,388 @@ msgid ""
 msgstr "ÙÙØÙØ ØÛÙØØÙÙØ ØÙØØÛÙØ ÚÛØØØØØÙ ÛÛ ÙÛÚÙ ØÙØÙÛØÙÛÚÙ ÚÛØØØØØÙÙØÙ ÙÛØÙÛØ ØÙØØÛÙØ ÙÙÙÙØØÙØÙÙÙ ØØÙÙÙ ÛÛ ØÙÙ ØÛÚØÙÙÙÙÙ ØÙØÙÙØÙØÛ. ØÙØ ØÛØÙÚÙØÚÛ ÙÛØØ ÙÛÙÙØÙØØÙ ÙÙÙÙÙ ØÛÚØÙØÙÚÙØ ØÙÙÙØÛ."
 
 #: ../panels/region/gnome-region-panel-system.c:479
-#| msgid "Copy Settings..."
 msgid "Copy Settings"
 msgstr "ØÛÚØÛÙÙÙ ÙÛÚÛØÛØ"
 
 #: ../panels/region/gnome-region-panel-system.c:482
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:37
-msgid "Copy Settings..."
-msgstr "ØÛÚØÛÙÙÙ ÙÛÚÛØâ"
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:42
+#| msgid "Copy Settings"
+msgid "Copy Settingsâ"
+msgstr ""
 
 #: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:1
 msgid "Region and Language"
 msgstr "ØØÙÙÙ ÛÛ ØÙÙ"
 
 #: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:2
-msgid "Select a display language (change will be applied next time you log in)"
-msgstr "ÙÛØØÙØÙØ ØÙÙÙØÙÙ ØÙØÙÙ ØØÙÙØÚ(ÙÛÙÙÙÙÙ ÙÛØÙÙ ØÙØÙÙØØ ÙÙØÚÛÙØÛ ØÛØÚÛØØÙØÙÙ ÙÙÙÙÙÙÙØÛ)"
+#| msgid "Select a language"
+msgid "Select a display language"
+msgstr ""
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:3
-#| msgid "Language"
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:6
 msgid "Add Language"
 msgstr "ØÙÙ ÙÙØÛØ"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:4
-msgid "Install languages..."
-msgstr "ØÙÙÙØØÙÙ ØÙØÙØØâ"
-
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:5
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:7
 msgid "Language"
 msgstr "ØÙÙ"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:6
-#| msgid ""
-#| "Select a display language (change will be applied next time you log in)"
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:8
 msgid "Select a region (change will be applied the next time you log in)"
 msgstr "ØØÙÙÙ ØØÙÙØÚ(ØÛØÚÙØÙØ ÙÛÙÙÙÙÙ ÙÛØÙÙ ÙÙØÚÛÙØÛ ÙÛÚÙÛ ØÙÚÛ)"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:7
-#| msgid "Region:"
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:9
 msgid "Add Region"
 msgstr "ØØÙÙÙ ÙÙØÛØ"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:8
-#| msgid "Remove a device"
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:10
 msgid "Remove Region"
 msgstr "ØØÙÙÙ ÚÙÙÙØÙÛÛØÙØ"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:9
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:11
 msgid "Dates"
 msgstr "ÚÛØÙØ"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:10
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:12
 msgid "Times"
 msgstr "ÛØÙÙØ"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:11
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:13
 msgid "Numbers"
 msgstr "ØØÙÙØØ"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:12
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:14
 msgid "Currency"
 msgstr "ÙÛÙ"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:13
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:15
 msgid "Measurement"
 msgstr "ØÛÙÚÛÙ"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:14
-#| msgid "Example"
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:16
 msgid "Examples"
 msgstr "ÙÙØØÙÙØØ"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:15
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:17
 msgid "Formats"
 msgstr "ÙÙÚÙÙÙØØ"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:16
-#| msgid "Select an input source to add"
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:18
 msgid "Select keyboards or other input sources"
 msgstr "ÚÛØÙ ØØØØØ ÙØÙÙ ØØØÙØ ÙÙØÚÛØÛØ ÙÛÙØÛØÙÙÙ ØØÙÙØÚ"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:17
-#| msgid "Input source:"
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:19
 msgid "Add Input Source"
 msgstr "ÙÙØÚÛØÛØ ÙÛÙØÛØÙ ÙÙØÛØ"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:18
-#| msgid "Input source:"
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:20
 msgid "Remove Input Source"
 msgstr "ÙÙØÚÛØÛØ ÙÛÙØÛØÙÙÙ ÚÙÙÙØÙÛÛØÙØ"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:19
-#| msgid "Input source:"
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:21
 msgid "Move Input Source Up"
 msgstr "ÙÙØÚÛØÛØ ÙÛÙØÛØÙÙÙ ØÛØØÙÚÛ ÙÛØÙÛØ"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:20
-#| msgid "Input source:"
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:22
 msgid "Move Input Source Down"
 msgstr "ÙÙØÚÛØÛØ ÙÛÙØÛØÙÙÙ ØØØØÙØØ ÙÛØÙÛØ"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:21
-#| msgid "_Mouse Settings"
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:23
 msgid "Input Source Settings"
 msgstr "ÙÙØÚÛØÛØ ÙÛÙØÛØÙ ØÛÚØÙÙÙ"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:22
-#| msgid "Keyboard Layout Options"
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:24
 msgid "Show Keyboard Layout"
 msgstr "ÚÛØÙ ØØØØØ ØÙØÛÙÙØØØÛØÛØÙÙÙ ÙÛØØÙØÙØ"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:24
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:26
 msgid "Ctrl+Alt+Space"
 msgstr "Ctrl+Alt+Space"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:26
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:28
 msgid "Ctrl+Alt+Shift+Space"
 msgstr "Ctrl+Alt+Shift+Space"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:27
-#| msgid "_Mouse Settings"
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:29
 msgid "Shortcut Settings"
 msgstr "ØÛØÙÛØÙÛ ØÛÚØÙÙÙ"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:29
-#| msgid "Input source:"
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:31
+#| msgid "Use the same layout for all windows"
+msgid "Use the same source for all windows"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:32
+#| msgid "Allow different layouts for individual windows"
+msgid "Allow different sources for each window"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:34
 msgid "Input Sources"
 msgstr "ÙÙØÚÛØÛØ ÙÛÙØÛÙÙØÙ"
 
 #. 'display' means 'output' here, as in 'translated messages that are displayed to the user'
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:32
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:37
 msgid "Display language:"
 msgstr "ÙÛØÛÙÛØ ØÙÙÙ:"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:33
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:38
 msgid "Input source:"
 msgstr "ÙÙØÚÛØÛØ ÙÛÙØÛØÙ"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:34
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:39
 msgid "Format:"
 msgstr "ÙÙØÙØØ:"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:35
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:40
 msgid "Your settings"
 msgstr "ØÛÚØÙÙÙÚÙØ"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:36
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:41
 msgid "System settings"
 msgstr "ØÙØØÛÙØ ØÛÚØÛÙÙÙØÙ"
 
-#: ../panels/screen/gnome-screen-panel.desktop.in.in.h:1
-#| msgid "Brightness"
-msgid "Brightness & Lock"
-msgstr "ÙÙØÛÙÙÛÙÙ ÛÛ ÙÛÙÛÙ"
+#: ../panels/search/cc-search-locations-dialog.c:275
+msgid "Home"
+msgstr "ÙØÙØÙ"
 
-#: ../panels/screen/gnome-screen-panel.desktop.in.in.h:2
-msgid "Screen brightness and lock settings"
-msgstr "ØÛÙØØÙ ÙÙØÛÙÙÛÙÙ ÛÛ ÙÛÙÛÙ ØÛÚØÙÙÙ"
+#: ../panels/search/cc-search-locations-dialog.c:475
+msgid "Places"
+msgstr "ØÙØÛÙÙØØ"
 
-#. Translators: those are keywords for the brightness and lock control-center panel
-#: ../panels/screen/gnome-screen-panel.desktop.in.in.h:4
-msgid "Brightness;Lock;Dim;Blank;Monitor;"
-msgstr "ÙÙØÛÙÙÛÙØÙÛÙÛÙØØÛÛØØÙØØØØØÛÙØØÙØ"
+#: ../panels/search/cc-search-locations-dialog.c:477
+msgid "Bookmarks"
+msgstr "ØÛØÙÛØÙÛØ"
 
-#: ../panels/screen/screen.ui.h:1
-msgid "Screen turns off"
-msgstr "ØÛÙØØÙ ØØÙÙÙÙØÛ"
+#: ../panels/search/cc-search-locations-dialog.c:479
+#| msgid "Other..."
+msgid "Other"
+msgstr "ØØØÙØ"
 
-#: ../panels/screen/screen.ui.h:2
-msgid "30 seconds"
-msgstr "30 ØÛÙÛÙØ"
+#: ../panels/search/cc-search-locations-dialog.c:675
+#| msgid "Select a region"
+msgid "Select Location"
+msgstr ""
 
-#: ../panels/screen/screen.ui.h:3
-msgid "1 minute"
-msgstr "%1 ÙÙÙÛØ"
+#: ../panels/search/cc-search-panel.c:193
+#| msgid "Applications"
+msgid "No applications found"
+msgstr ""
 
-#: ../panels/screen/screen.ui.h:4
-msgid "2 minutes"
-msgstr "2 ÙÙÙÛØ"
+#: ../panels/search/cc-search-panel.c:551
+#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:219
+#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:220
+msgid "Enabled"
+msgstr "ØÙÙØÛÛØÙÙÙ ÙÙÙÙÙØØÙ"
 
-#: ../panels/screen/screen.ui.h:5
-msgid "3 minutes"
-msgstr "3 ÙÙÙÛØ"
+#: ../panels/search/gnome-search-panel.desktop.in.in.h:1
+msgid "Search"
+msgstr "ØÙØØÛ"
+
+#: ../panels/search/gnome-search-panel.desktop.in.in.h:2
+#| msgid "System settings"
+msgid "Search settings"
+msgstr ""
+
+#. Translators: those are keywords for the search control-center panel
+#: ../panels/search/gnome-search-panel.desktop.in.in.h:4
+msgid "Search;Find;Index;Hide;Privacy;Results;"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/search/search-locations-dialog.ui.h:1
+#| msgid "Location"
+msgid "Search Locations"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/search/search.ui.h:1
+msgid "Move Up"
+msgstr "ØÛØØÙÚÛ"
+
+#: ../panels/search/search.ui.h:2
+#| msgid "Down"
+msgid "Move Down"
+msgstr "ÙÛØÙÛ"
+
+#: ../panels/search/search.ui.h:3
+#| msgid "Mouse Preferences"
+msgid "Preferences"
+msgstr "ÙØÙÙÙÙÙÙ"
+
+#: ../panels/sharing/cc-sharing-panel.c:200
+msgctxt "service is enabled"
+msgid "On"
+msgstr "ØÙÚÛÙ"
+
+#: ../panels/sharing/cc-sharing-panel.c:202
+msgctxt "service is disabled"
+msgid "Off"
+msgstr "ØØÙØ"
+
+#: ../panels/sharing/cc-sharing-panel.c:311
+#| msgid "Choose a Layout"
+msgid "Choose a Folder"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/sharing/cc-sharing-panel.c:489
+msgid "Copy"
+msgstr "ÙÛÚÛØ"
+
+#: ../panels/sharing/gnome-sharing-panel.desktop.in.in.h:1
+#| msgid "Hearing"
+msgid "Sharing"
+msgstr "ÚÛÙØÛÚÙØ"
+
+#. Translators: those are keywords for the sharing control-center panel
+#: ../panels/sharing/gnome-sharing-panel.desktop.in.in.h:3
+msgid ""
+"share;sharing;ssh;host;name;remote;desktop;bluetooth;obex;media;audio;video;"
+"pictures;photos;movies;server;renderer;"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:1
+#| msgid "Bluetooth Settings"
+msgid "Bluetooth Sharing"
+msgstr ""
 
-#: ../panels/screen/screen.ui.h:10
-msgid "_Dim screen to save power"
-msgstr "ØÛÙØØÙÙÙ ØÛØÛÙÙØØØÛØÛÙ ØÙÙ ØÛØÙØÛÙ(_D)"
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:2
+msgid ""
+"Bluetooth Sharing allows you to share files with other Bluetooth enabled "
+"devices"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:3
+msgid "<b>Share Public Folder</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:4
+msgid "Only share with Trusted Devices"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:5
+msgid "Only Receive From Trusted Devices"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:6
+msgid "<b>Save Received Files to Downloads Folder</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:7
+msgid "<b>Computer Name</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:8
+msgid "Some services are disabled because of no network access."
+msgstr ""
+
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:9
+#| msgid "Media player"
+msgid "Media Sharing"
+msgstr ""
 
-#: ../panels/screen/screen.ui.h:11
-msgid "Brightness"
-msgstr "ÙÙØÛÙÙÛÙ"
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:10
+msgid "Share Music, Photos and Videos with others on the current network."
+msgstr ""
+
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:11
+msgid "<b>Share Media On This Network</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:12
+#| msgid "Pictures Folder"
+msgid "Shared Folders"
+msgstr "ÚÛÙØÛÚÙØÙÛÙÚÛÙ ÙÙØÙÛÚÙØØ"
 
-#: ../panels/screen/screen.ui.h:12
-msgid "_Turn screen off when inactive for:"
-msgstr "ÙÛØØÙØÙÙÚÛÙ ÛØÙÙØÚÙÙÙÙ ÙØØØÙÙ ØÛØØØ ØÛÙØØÙÙÙ ØØÙØ(_T):"
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:13
+msgid "column"
+msgstr "ØÙØØÙÙÙØØ"
 
-#: ../panels/screen/screen.ui.h:13
-msgid "_Lock screen after:"
-msgstr "ÙÛØØÙØÙÙÚÛÙ ÛØÙÙØØÙÙ ÙÛÙÙÙ ØÛÙØØÙÙÙ ÙÛÙÛÙÙÙØÛÙ(_L):"
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:14
+#| msgid "Add profile"
+msgid "Add Folder"
+msgstr "ÙÙØÙÛÚ ÙÙØÛØ"
 
-#. To translators: This asks whether you want to lock the screen (through the screensaver) when you're detected to be physically in your home (your house, etc.)
-#: ../panels/screen/screen.ui.h:15
-msgid "Don't lock when at home"
-msgstr "ØÛÙØÙÙÙ ÚØØØØ ÙÛÙÛÙÙÙÙÙØÛÙ"
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:15
+#| msgid "Remove profile"
+msgid "Remove Folder"
+msgstr "ÙÙØÙÛÚ ÚÙÙÙØÙÛÛØÙØ"
+
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:16
+#| msgid "Personal digital assistant"
+msgid "Personal File Sharing"
+msgstr "ØÛØÛØÙÙ ÚÛØØÛØ ÚÛÙØÛÚÙØÙ"
 
-#: ../panels/screen/screen.ui.h:16
-msgid "Locations..."
-msgstr "ØÙØÛÙÙØØâ"
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:18
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Personal File Sharing allows you to share your Public folder with others on "
+"your current network using: <a href=\"dav://%s\">dav://%s</a>"
+msgstr ""
 
-#: ../panels/screen/screen.ui.h:17
-msgid "Show _notifications when locked"
-msgstr "ÙÛÙÛÙÙØÙØØÙØØ ØÛÙØÛØÛØ ÙÙÙØÛÙ(_N)"
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:19
+msgid "<b>Share Public Folder On This Network</b>"
+msgstr ""
 
-#: ../panels/screen/screen.ui.h:18
-msgid "Lock"
-msgstr "ÙÛÙÛÙÙØ"
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:20
+#| msgid "Group Password"
+msgid "Require Password"
+msgstr ""
 
-#: ../panels/sound/applet-main.c:49
-msgid "Enable debugging code"
-msgstr "ØØØÙØØ ÙÙØÙÙÙ ÙÙØØØØ"
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:21
+#| msgid "_Password"
+msgid "Password"
+msgstr "ØÙÙ"
 
-#: ../panels/sound/applet-main.c:50
-msgid "Version of this application"
-msgstr "ØÛ ÙØÙÚØØÙÙÙÙÙÚ ÙÛØØÙ"
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:22
+#| msgid "Remove Region"
+msgid "Remote Login"
+msgstr "ÙÙØØÙØÙÙ ÙÙØÙØ"
 
-#: ../panels/sound/applet-main.c:62
-msgid " â GNOME Volume Control Applet"
-msgstr " â ÚÙÙÙÙ ØØÛØØ ØÙØÚÙÙ ÙÙÙÙØÙÚØÙ"
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:24
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Allow remote users to connect using the Secure Shell command:\n"
+"<a href=\"ssh %s\">ssh %s</a>"
+msgstr ""
 
-#: ../panels/sound/data/gnome-sound-applet.desktop.in.h:1
-msgid "Volume Control"
-msgstr "ØØÛØØ ØÙØÚÙÙÙ"
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:26
+msgid "<b>Remote Login</b>"
+msgstr ""
 
-#: ../panels/sound/data/gnome-sound-applet.desktop.in.h:2
-msgid "Show desktop volume control"
-msgstr "ØÛØØÛÙØÛØØÙ ØØÛØØ ØÙØÚÙÙÙÙ ÙÛØØÛØ"
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:27
+#| msgid "Screen part:"
+msgid "Screen Sharing"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:29
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Allow remote users to view or control your screen by connecting to: <a href="
+"\"vnc://%s\">vnc://%s</a>"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:30
+msgid "<b>Remote View</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:31
+msgid "<b>Remote Control</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:32
+#| msgid "Connection"
+msgid "Approve All Connections"
+msgstr ""
 
 #: ../panels/sound/data/gnome-sound-panel.desktop.in.in.h:1
 msgid "Sound"
 msgstr "ØØÛØØ"
 
 #: ../panels/sound/data/gnome-sound-panel.desktop.in.in.h:2
-#| msgid "Change sound volume and sound events"
 msgid "Change sound volume and event sounds"
 msgstr "ØØÛØØ ÚÙÚÙÛÙÙ ÛÛ ÚØØÙØÙÙÙÚ ØØÛØØÙÙØÙÙÙ ØÛØÚÛØØÙØ"
 
 #. Translators: those are keywords for the sound control-center panel
 #: ../panels/sound/data/gnome-sound-panel.desktop.in.in.h:4
-#| msgid "Card;Microphone;Volume;Fade;Balance;Bluetooth;Headset;"
 msgid "Card;Microphone;Volume;Fade;Balance;Bluetooth;Headset;Audio;"
 msgstr "ÙØØØØØÙÙÙØÙÙÙÙØØØÛØØ ÚÙÚÙÛÙÙØFadeØBalanceØÙÛÙÚÙØØÙÙÙØÙÙÙÙÙÛÙ ØÙÚØÙØÛÚØØØÛØØØØÛÙØ"
 
@@ -3673,22 +3934,6 @@ msgstr "ØÛÙÙÛÙÙÙÚ ØÙØÙÚÙÙØÙ"
 msgid "Sonar"
 msgstr "ØÙÙØØ"
 
-#: ../panels/sound/gvc-applet.c:270 ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1656
-msgid "Output"
-msgstr "ÚÙÙØØ"
-
-#: ../panels/sound/gvc-applet.c:272
-msgid "Sound Output Volume"
-msgstr "ØØÛØØ ÙÙÙØØØÙ"
-
-#: ../panels/sound/gvc-applet.c:276 ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1697
-msgid "Input"
-msgstr "ÙÙØÚÛØ"
-
-#: ../panels/sound/gvc-applet.c:278
-msgid "Microphone Volume"
-msgstr "ÙÙÙØÙÙÙÙ ØØÛØØ ÙÙÙØØØÙ"
-
 #: ../panels/sound/gvc-balance-bar.c:111
 msgctxt "balance"
 msgid "Left"
@@ -3721,7 +3966,7 @@ msgstr "ØÛÚ ÚÙÚ"
 
 #: ../panels/sound/gvc-balance-bar.c:295
 msgid "_Balance:"
-msgstr "ØÛÚÙÛÚ(_B):"
+msgstr "ÚÛØØØØØØÙÙÙ ÙÛÙ(_B):"
 
 #: ../panels/sound/gvc-balance-bar.c:298
 msgid "_Fade:"
@@ -3742,13 +3987,13 @@ msgid "Unamplified"
 msgstr "ÚÙÚØÙØÙÙÙÙØØÙ"
 
 #: ../panels/sound/gvc-combo-box.c:167 ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:260
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:521
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:526
 msgid "_Profile:"
 msgstr "ØÛÙÙÙÙÛ ÚÛØØÛØ(_P):"
 
 #. translators:
 #. * The number of sound outputs on a particular device
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-control.c:1841
+#: ../panels/sound/gvc/gvc-mixer-control.c:1835
 #, c-format
 msgid "%u Output"
 msgid_plural "%u Outputs"
@@ -3756,13 +4001,13 @@ msgstr[0] "%u ÚÙÙÙØÙÙÙØ"
 
 #. translators:
 #. * The number of sound inputs on a particular device
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-control.c:1851
+#: ../panels/sound/gvc/gvc-mixer-control.c:1845
 #, c-format
 msgid "%u Input"
 msgid_plural "%u Inputs"
 msgstr[0] "%u ÙÙØÚÛØÛÙÙÛ"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-control.c:2375
+#: ../panels/sound/gvc/gvc-mixer-control.c:2369
 msgid "System Sounds"
 msgstr "ØÙØØÛÙØ ØØÛØØÙ"
 
@@ -3770,60 +4015,65 @@ msgstr "ØÙØØÛÙØ ØØÛØØÙ"
 msgid "_Test Speakers"
 msgstr "ÙØÚØØØÙÛ ØÙÙØ(_T)"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:426
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:431
 msgid "Peak detect"
 msgstr "ÚÙÙÙØ ÙÙÙÙÛØ ØØÙÙØ"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1506
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1511
 #: ../panels/sound/gvc-sound-theme-chooser.c:595
 msgid "Name"
 msgstr "ØØØÙ"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1588
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1593
 #, c-format
 msgid "Speaker Testing for %s"
 msgstr "%s ÙÙÚ ÙØÚØØØÙÛØÙÙÙ ØÙÙØØ"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1642
-#| msgid "_Output volume: "
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1647
 msgid "_Output volume:"
 msgstr "ØØÛØØ ÙÙÙØØØÙ(_O):"
 
 #: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1661
+msgid "Output"
+msgstr "ÚÙÙØØ"
+
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1666
 msgid "C_hoose a device for sound output:"
 msgstr "ØØÛØØ ÚÙÙÙØÙØ ØÛØÙÛÙÙØÙ ØØÙÙØØ(_H):"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1686
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1691
 msgid "Settings for the selected device:"
 msgstr "ØØÙÙÙØØÙ ØÛØÙÛÙÙÙÙÚ ØÛÚØÙÙÙ:"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1704
-#| msgid "_Input volume: "
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1702
+msgid "Input"
+msgstr "ÙÙØÚÛØ"
+
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1709
 msgid "_Input volume:"
 msgstr "ÙÙØÙØ ØØÛØØ ÙÙÙØØØÙ(_I):"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1727
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1732
 msgid "Input level:"
 msgstr "ÙÙØÙØ ØÛØÙØÙØÙ:"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1755
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1760
 msgid "C_hoose a device for sound input:"
 msgstr "ØØÛØØ ÙÙØÚÛØÛØ ØÛØÙÛÙÙØÙ ØØÙÙØØ(_H):"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1782
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1787
 msgid "Sound Effects"
 msgstr "ØØÛØØ ØÛÙÛÙÙ"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1789
-#| msgid "_Alert volume: "
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1794
 msgid "_Alert volume:"
 msgstr "ØØÚØÚÙØÙØÛØÛØ ØØÛØØ ÙÙÙØØØÙ(_A):"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1802
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1807
 msgid "Applications"
 msgstr "ÙØÙÚØØÙÙÙÙØØ"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1806
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1811
 msgid "No application is currently playing or recording audio."
 msgstr "ÙÛÛÛØØÛ ØØÛØØ ÙÙÙÙØÙØØÙ ÙØÙÙ ØØØÙØÙÙÛÙØÙØØÙ ÙØÙÚØØÙÙØ ÙÙÙ."
 
@@ -3868,29 +4118,12 @@ msgstr "ØÙÙØ"
 msgid "Subwoofer"
 msgstr "ØÛÙØØØ ØÛÛÛÙ ØØÛØØ ÙØÚØØØÙÛ"
 
-#: ../panels/sound/gvc-stream-status-icon.c:236
-#, c-format
-msgid "Failed to start Sound Preferences: %s"
-msgstr "ØØÛØØ ÙØÙÙÙÙÙÙÙÙÙ ÙÙØØÙØØÙÙÙØÙ: %s"
-
-#: ../panels/sound/gvc-stream-status-icon.c:262
-msgid "_Mute"
-msgstr "ØÛÙØÙØ(_M)"
-
-#: ../panels/sound/gvc-stream-status-icon.c:271
-msgid "_Sound Preferences"
-msgstr "ØØÛØØ ÙØÙÙÙÙÙÙÙ(_S)"
-
-#: ../panels/sound/gvc-stream-status-icon.c:416
-msgid "Muted"
-msgstr "ØÛÙØÙØ"
-
 #: ../panels/sound/sound-theme-file-utils.c:292
 msgid "Custom"
 msgstr "ØÙØØÙÙØØÙ"
 
-#: ../panels/universal-access/cc-ua-panel.c:286
-#: ../panels/universal-access/cc-ua-panel.c:292
+#: ../panels/universal-access/cc-ua-panel.c:281
+#: ../panels/universal-access/cc-ua-panel.c:287
 msgid "No shortcut set"
 msgstr "ØÛØÙÛØÙÛ ØÛÙÚÙÙÛÙÙÙÚÛÙ"
 
@@ -3949,7 +4182,6 @@ msgid "75%"
 msgstr "75%"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:11
-#| msgid "Small"
 msgctxt "universal access, text size"
 msgid "Small"
 msgstr "ÙÙÚÙÙ"
@@ -3960,7 +4192,6 @@ msgid "100%"
 msgstr "100%"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:14
-#| msgid "Normal"
 msgctxt "universal access, text size"
 msgid "Normal"
 msgstr "ÙÙØÙØÙ"
@@ -3971,7 +4202,6 @@ msgid "125%"
 msgstr "125%"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:17
-#| msgid "Large"
 msgctxt "universal access, text size"
 msgid "Large"
 msgstr "ÚÙÚ"
@@ -3982,24 +4212,22 @@ msgid "150%"
 msgstr "150%"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:20
-#| msgid "Larger"
 msgctxt "universal access, text size"
 msgid "Larger"
 msgstr "ÚÙÚØØÙ"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:21
-#| msgid "_Contrast:"
 msgid "High Contrast"
 msgstr "ÙÛÙÙØÙ ØØÙ-ÙØØÙÙÙÙÙ"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:22
-#| msgid "Beep when Caps and Num Lock are used"
 msgid "Beep on Caps and Num Lock"
 msgstr "Caps ÛÛ Num Lock ÙÛÙÛÙÙÙÙÙØÙÙÙ ØÙØÙÛØÙÛÙØÛ ØØÛØØ ÚÙÙØØØÛÙ"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:23
-msgid "Options..."
-msgstr "ØØÙÙØÙÙØâ"
+#| msgid "Options"
+msgid "Optionsâ"
+msgstr ""
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:24
 msgid "Screen Reader"
@@ -4010,7 +4238,6 @@ msgid "Turn on or off:"
 msgstr "ØØÚ ÙØÙÙ ÙØÙ"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:26
-#| msgid "Zoom"
 msgctxt "universal access, zoom"
 msgid "Zoom"
 msgstr "ÙÛÚÛÙØ-ØØØØÙØ"
@@ -4024,7 +4251,6 @@ msgid "Zoom out:"
 msgstr "ØØØØÙØ:"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:29
-#| msgid "Large"
 msgid "Large Text"
 msgstr "ÚÙÚ ØÛÙÙØØ"
 
@@ -4065,7 +4291,6 @@ msgid "Hearing"
 msgstr "ØØÚÙØØ ØÛØÙÙÙ"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:40
-#| msgid "On screen keyboard"
 msgid "On Screen Keyboard"
 msgstr "ØÛÙØØÙ ÚÛØÙØØØØÙØÙ"
 
@@ -4098,7 +4323,6 @@ msgid "A_cceptance delay:"
 msgstr "ÙÙØÛÙ ÙÙÙÙØÚØÙ ÙÛÚÙÙØÛØÛØ(_C):"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:48
-#| msgid "Short"
 msgctxt "universal access, delay"
 msgid "Short"
 msgstr "ÙÙØÙØ"
@@ -4108,7 +4332,6 @@ msgid "Slow keys typing delay"
 msgstr "ØØØØØ ÙÛÙÛÙÙÙÙØØÙÙÚ ÙÛÚÙÙÙØ ÛØÙØÙ"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:50
-#| msgid "Long"
 msgctxt "universal access, delay"
 msgid "Long"
 msgstr "ØÛØÛÙ"
@@ -4154,12 +4377,10 @@ msgid "Beep when a key is _rejected"
 msgstr "ØÙØ ÙÛÙÛÙÙØ ØÛØ ÙÙÙÙÙØØ ØØÛØØ ÚÙÙØØ(_R)"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:64
-#| msgid "Keyboard"
 msgid "Enable by Keyboard"
 msgstr "ÚÛØÙØØØØÙØÙ ØØØÙÙÙÙÙ ØÙÙØÛÛØÙÙÙ ÙÙÙØÛÙ"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:65
-#| msgid "_Turn on accessibility features from the keyboard"
 msgid "Turn accessibility features on and off using the keyboard"
 msgstr "ÙØØØÛÙÚÙ ØÙÙØÙØØØÙØØÙÙ ÚÛØÙØØØØÙØÙ ØØØÙÙÙÙÙ ØÙÙØÛÛØÙÙÙ ÙØÙÙ ØÙÙØÛÛØØÙØ ÙÙÙÙØÛ"
 
@@ -4188,7 +4409,6 @@ msgid "Trigger a secondary click by holding down the primary button"
 msgstr "ÚØØÙÙÙÛÙ ØØØØØÙÙ ØÙÙÚÙØÙÙÙ ÙÙÙÛÛÛØÙÙÚÛÙØÛ ØÙÙÙÙÙÚÙ ÚÛÙÙØÙÙ ÙÙØØØØ"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:73
-#| msgid "Simulated Secondary Click"
 msgid "Secondary click delay"
 msgstr "ØÙÙÙÙÙÚÙ ÚÛÙÙØÙÙ ÙÛÚÙÙØÛØÛØ"
 
@@ -4209,19 +4429,16 @@ msgid "Motion _threshold:"
 msgstr "ÚÛØÙÙÛØ ØÙØÛØØ ÙÙÙÙÙØÙ(_T):"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:78
-#| msgid "Small"
 msgctxt "universal access, threshold"
 msgid "Small"
 msgstr "ÙÙÚÙÙ"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:79
-#| msgid "Large"
 msgctxt "universal access, threshold"
 msgid "Large"
 msgstr "ÚÙÚ"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:80
-#| msgid "_Mouse Settings"
 msgid "Mouse Settings"
 msgstr "ÚØØÙÙÙÛÙ ØÛÚØÛÙÙÙØÙ"
 
@@ -4230,37 +4447,31 @@ msgid "Pointing and Clicking"
 msgstr "ÙÛØØÙØÙØ ÛÛ ÚÛÙÙØ"
 
 #: ../panels/universal-access/zoom-options.c:357
-#| msgid "Short"
 msgctxt "Distance"
 msgid "Short"
 msgstr "ÙÙØÙØ"
 
 #: ../panels/universal-access/zoom-options.c:358
-#| msgid "Screen"
 msgctxt "Distance"
 msgid "Â Screen"
 msgstr "Â ØÛÙØØÙ"
 
 #: ../panels/universal-access/zoom-options.c:359
-#| msgid "Screen"
 msgctxt "Distance"
 msgid "Â Screen"
 msgstr "Â ØÛÙØØÙ"
 
 #: ../panels/universal-access/zoom-options.c:360
-#| msgid "Screen"
 msgctxt "Distance"
 msgid "Â Screen"
 msgstr "Â ØÛÙØØÙ"
 
 #: ../panels/universal-access/zoom-options.c:361
-#| msgid "Long"
 msgctxt "Distance"
 msgid "Long"
 msgstr "ØÛØÛÙ"
 
 #: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:1
-#| msgid "Screen"
 msgid "Full Screen"
 msgstr "ÙÛØÛÙ ØÛÙØØÙ"
 
@@ -4273,17 +4484,14 @@ msgid "Bottom Half"
 msgstr "ØØØØÙÙÙÙ ÙÛØÙÙÙ"
 
 #: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:4
-#| msgid "Left"
 msgid "Left Half"
 msgstr "ØÙÙ ÙÛØÙÙÙ"
 
 #: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:5
-#| msgid "Right"
 msgid "Right Half"
 msgstr "ØÙÚ ÙÛØÙÙÙ"
 
 #: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:6
-#| msgid "Login Options"
 msgid "Zoom Options"
 msgstr "ÚÙÚØÙØÙØ ØØÙÙØÙÙÙÙÙØÙ"
 
@@ -4296,12 +4504,10 @@ msgid "Magnification:"
 msgstr "ÚÙÚØÙØÙØ:"
 
 #: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:9
-#| msgid "Allowed users"
 msgid "Follow mouse cursor"
 msgstr "ÚØØÙÙÙÛÙ ÙÛØ ØÛÙÚÙÚÛ ØÛÚÙØÙØ"
 
 #: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:10
-#| msgid "Screen Reader"
 msgid "Screen part:"
 msgstr "ØÛÙØØÙ ÙÙØÙÙ:"
 
@@ -4322,12 +4528,10 @@ msgid "Magnifier cursor moves with contents"
 msgstr "ÚÙÚØÙØÙÛÚ ÙÛØ ØÛÙÚÙØÙ ÙÛØÙÛÙØØ ØÛÚÙØÙÙ ÙÛØÙÙÙÙØÛ"
 
 #: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:15
-#| msgid "Magnifier zoom in"
 msgid "Magnifier Position:"
 msgstr "ÚÙÚØÙØÙØ ØÙØÙÙ:"
 
 #: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:16
-#| msgid "Magnifier zoom in"
 msgid "Magnifier"
 msgstr "ÚÙÚØÙØÙÛÚ"
 
@@ -4350,7 +4554,6 @@ msgid "Length:"
 msgstr "ØÛØÛÙÙÛÙ:"
 
 #: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:21
-#| msgid "Color"
 msgid "Color:"
 msgstr "ØÛÚ:"
 
@@ -4371,17 +4574,14 @@ msgid "White on black:"
 msgstr "ØØÙÛ ÛÛ ÙØØØ"
 
 #: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:26
-#| msgid "Brightness"
 msgid "Brightness:"
 msgstr "ÙÙØÛÙÙÛÙ:"
 
 #: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:27
-#| msgid "_Contrast:"
 msgid "Contrast:"
 msgstr "ØÛÙÙØØÛØÙØ ØÛØÙØÛ:"
 
 #: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:29
-#| msgid "None"
 msgctxt "universal access, color"
 msgid "None"
 msgstr "ÙÙÙ"
@@ -4392,24 +4592,20 @@ msgid "Full"
 msgstr "ØØÙØÙÛÙ"
 
 #: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:31
-#| msgid "Low"
 msgctxt "universal access, brightness"
 msgid "Low"
 msgstr "ØÛÛÛÙ"
 
 #: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:32
-#| msgid "High"
 msgctxt "universal access, brightness"
 msgid "High"
 msgstr "ÙÛÙÙØÙ"
 
 #: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:35
-#| msgid "Sound Effects"
 msgid "Color Effects:"
 msgstr "ØÛÚ ØÛÙÛÙÙÙØÙ:"
 
 #: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:36
-#| msgid "Sound Effects"
 msgid "Color Effects"
 msgstr "ØÛÚ ØÛÙÛÙÙÙØÙ"
 
@@ -4428,17 +4624,14 @@ msgid "Administrator"
 msgstr "ØØØÙÛØØÛÚÙ"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/account-dialog.ui.h:3
-#| msgid "My Account"
 msgid "Add account"
 msgstr "ÚÛØØØØØ ÙÙØ"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/account-dialog.ui.h:4
-#| msgid "My Account"
 msgid "_Local Account"
 msgstr "ÙÛØÙÙÙ ÚÛØØØØØ(_L)"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/account-dialog.ui.h:5
-#| msgid "_Fingerprint Login"
 msgid "_Enterprise Login"
 msgstr "ØÙØÙÛØ ÚÛØØØØØÙ(_E)"
 
@@ -4452,7 +4645,6 @@ msgstr "ØÙÙÛÙ ØØØÙ(_F):"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/account-dialog.ui.h:8
 #: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:6
-#| msgid "Account Type:"
 msgid "Account _Type"
 msgstr "ÚÛØØØØØ ØÙÙ(_T)"
 
@@ -4478,8 +4670,6 @@ msgid "C_ontinue"
 msgstr "ØØÛØÙÙØØØÛØ(_O)"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/account-dialog.ui.h:14
-#| msgctxt "Account type"
-#| msgid "Administrator"
 msgid "Domain Administrator Login"
 msgstr "ØØØÙØÛ ØØØÙÛØØÛÚÙ ÙÙØÙØ"
 
@@ -4491,14 +4681,10 @@ msgid ""
 msgstr "ØÙØÙÛØ ÙÙØÙØÙÙÙ ØÙØÙÙØÙØ ØÛÚÛÙØ ÙÛØÙÛØ ÙÙÙÙÙÛØÛØÙÙ ØØØÙØÙÚÛ ØÛØÙÙØÙØ ÙÛØÛÙ. ØÙØ ØØØÙÛØØÛÚÙÙÙÚ ØØØÙØÙØÛ ØÙØÙÙØÙØÙØØÙ ØÙÙÙÙÙ ÙÙØÚÛØÛÚ."
 
 #: ../panels/user-accounts/data/account-dialog.ui.h:18
-#| msgctxt "Account type"
-#| msgid "Administrator"
 msgid "Administrator _Name"
 msgstr "ØØØÙÛØØÛÚÙ ØØØÙ(_N)"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/account-dialog.ui.h:19
-#| msgctxt "Account type"
-#| msgid "Administrator"
 msgid "Administrator Password"
 msgstr "ØØØÙÛØØÛÚÙ ØÙÙÙ"
 
@@ -4535,7 +4721,7 @@ msgid "Right little finger"
 msgstr "ØÙÚ ÙÙÙ ÚÙÙÚÙÙØÙ"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:9
-#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:706
+#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:700
 msgid "Enable Fingerprint Login"
 msgstr "ØØØÙØÙ ØÙØÙØØ ØÙØÙÙØØ ÙÙØÙØÙÙ ÙÙØØØØ"
 
@@ -4548,7 +4734,6 @@ msgid "_Left index finger"
 msgstr "ØÙÙ ÙÙÙ ÙÛØØÛØÙÛÚ ØØØÙØÙ(_L)"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:12
-#| msgid "_Other finger: "
 msgid "_Other finger:"
 msgstr "ØØØÙØ ØØØÙØÙ(_O):"
 
@@ -4559,8 +4744,9 @@ msgid ""
 msgstr "ØØØÙØÙ ØÙØÙÚÙØ ÙÛÛÛÙÙÛÙÙÙÛØÙÙÙ ØØÙÙØÙØÙ. ØÛÙØÙ ØØØÙØÙ ØÙØÙ ØÙÙÛØÛÚÙÚÙØ ØØØÙÙÙÙÙ ØÙØÙÙØØ ÙÙØÛÙÛÙØÙØ."
 
 #: ../panels/user-accounts/data/gnome-user-accounts-panel.desktop.in.in.h:1
-msgid "User Accounts"
-msgstr "ØÙØÙÛØÙÛÚÙ ÚÛØØØØØÙ"
+#| msgid "Username"
+msgid "Users"
+msgstr "ØÙØÙÛØÙÛÚÙÙÛØ"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/gnome-user-accounts-panel.desktop.in.in.h:2
 msgid "Add or remove users"
@@ -4610,7 +4796,6 @@ msgid "_New password"
 msgstr "ÙÛÚÙ ØÙÙ(_N)"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:10
-#| msgid "Set a password now"
 msgid "Generate a password"
 msgstr "ØÙÙ ÚØØÙÙÙØØ"
 
@@ -4649,7 +4834,7 @@ msgstr "ØÛØÛØ ØÛØÚÛØØ:"
 #: ../panels/user-accounts/data/photo-dialog.ui.h:2
 msgid ""
 "Choose a picture that will be shown at the login screen for this account."
-msgstr "ØÙØÙÙØØ ÙÙØÙØ ÙÛØÙÙÙÙØÛ ÙÛØÙÛØ ÚÛØØØØØ ØÙÙÛÙ ØÙÙÙÛ ÙÛØÛÙÙØÙØØÙ ØÛØÙÙØÙÙ ØÙØÙÙ ØØÙÙØÚ."
+msgstr "ØÙØÙÙØØ ÙÙØÙØ ÙÛØÙÙÙÙØÛ ÙÛØÙÛØ ÚÛØØØØØ ØÙÙÛÙ ØÙÙÙÛ ÙÛØÛÙÙØÙØØÙ ØÛØÛØØÙÙ ØÙØÙÙ ØØÙÙØÚ."
 
 #: ../panels/user-accounts/data/photo-dialog.ui.h:3
 msgid "Gallery"
@@ -4658,7 +4843,7 @@ msgstr "ØÛØÛØ ÙÙØÙÛÚ"
 #: ../panels/user-accounts/data/photo-dialog.ui.h:4
 #: ../panels/user-accounts/um-photo-dialog.c:218
 msgid "Browse for more pictures"
-msgstr "ØÛØÙÙÛ ÙÛÙ ØÛØÙÙÚÛ ÙÛØ ÙÛÚÛØØ"
+msgstr "ØÛØÙÙÛ ÙÛÙ ØÛØÛØÙÛ ÙÛØ ÙÛÚÛØØ"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/photo-dialog.ui.h:5
 msgid "Take a photograph"
@@ -4677,12 +4862,10 @@ msgid "Account Information"
 msgstr "ÚÛØØØ ØÛÚÛØÙ"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:4
-#| msgid "User Accounts"
 msgid "Add User Account"
 msgstr "ØÙØÙÛØÙÛÚÙ ÚÛØØØØØÙ ÙÙØÛØ"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:5
-#| msgid "User Accounts"
 msgid "Remove User Account"
 msgstr "ØÙØÙÛØÙÛÚÙ ÚÛØØØØØÙ ÚÙÙÙØÙÛÛØÙØ"
 
@@ -4699,7 +4882,6 @@ msgid "_Fingerprint Login"
 msgstr "ØØØÙØÙ ØÙØÙØØ ØÙØÙÙØØ ÙÙØÙØ(_F)"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:11
-#| msgid "User Accounts"
 msgid "User Icon"
 msgstr "ØÙØÙÛØÙÛÚÙ ØÙÙØÛÙÚÙØÙ"
 
@@ -4707,18 +4889,25 @@ msgstr "ØÙØÙÛØÙÛÚÙ ØÙÙØÛÙÚÙØÙ"
 msgid "_Language"
 msgstr "ØÙÙ(_L)"
 
+#: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:13
+#| msgid "A_utomatic Login"
+msgid "Last Login"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:14
+msgid "History"
+msgstr "ØÙØ"
+
 #: ../panels/user-accounts/org.gnome.controlcenter.user-accounts.policy.in.h:1
-#| msgid "Manage online accounts"
 msgid "Manage user accounts"
 msgstr "ØÙØÙÛØÙÛÚÙ ÚÛØØØØØÙÙÙ ØØØÙÛØ"
 
 #: ../panels/user-accounts/org.gnome.controlcenter.user-accounts.policy.in.h:2
-#| msgid "Authentication required"
 msgid "Authentication is required to change user data"
 msgstr "ØÙØÙÛØÙÛÚÙ ØØÙÙÙÙ-ÙÛÙÛÙØØÙÙÙ ØÛØÚÛØØÙØ ØÛÚÛÙ ØØÙØÚÙÙÛØ ØÛÙÙÙÙÛØ ØÛØÛØ"
 
 #: ../panels/user-accounts/pw-utils.c:94
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:569
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:601
 msgctxt "Password strength"
 msgid "Too short"
 msgstr "ØÛÙ ÙÙØÙØ"
@@ -4729,25 +4918,25 @@ msgid "Not good enough"
 msgstr "ØØØØ ÙØØØÙ ØÛÙÛØ"
 
 #: ../panels/user-accounts/pw-utils.c:108
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:570
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:602
 msgctxt "Password strength"
 msgid "Weak"
 msgstr "ØØØÙØ"
 
 #: ../panels/user-accounts/pw-utils.c:111
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:571
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:603
 msgctxt "Password strength"
 msgid "Fair"
 msgstr "ÙØØØÙØØÙ"
 
 #: ../panels/user-accounts/pw-utils.c:114
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:572
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:604
 msgctxt "Password strength"
 msgid "Good"
 msgstr "ÙØØØÙ"
 
 #: ../panels/user-accounts/pw-utils.c:117
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:573
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:605
 msgctxt "Password strength"
 msgid "Strong"
 msgstr "ÙÛÚÙÛÙ"
@@ -4757,7 +4946,7 @@ msgid "Authentication failed"
 msgstr "ØØÙØÚÙÙÛØ ØÛÙÙÙÙÛØ ÙÛØÙÛÙ ØÙÙØÙ"
 
 #: ../panels/user-accounts/run-passwd.c:504
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:239
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:273
 #, c-format
 msgid "The new password is too short"
 msgstr "ÙÛÚÙ ØÙÙ ØÛÙ ÙÙØÙØ"
@@ -4802,14 +4991,12 @@ msgstr "ÙÛÚÙ ØÙÙ ÙÛØÛØÙÙÙ ÙÛØÙÙÙÙ ÚÛØÙÙÛØÙÙ ØÛ
 msgid "Unknown error"
 msgstr "ÙØÙÛÙÛÙ ØØØØÙÙÙ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:180
-#| msgid "Select an account"
+#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:182
 msgid "Failed to add account"
 msgstr "ÚÛØØØØØ ÙÙØÛØ ÙÛØÙÛÙ ØÙÙØÙ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:404
-#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:445
-#| msgid "Failed to create user"
+#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:403
+#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:444
 msgid "Failed to register account"
 msgstr "ÚÛØØØØØ ØÛØÙÙØÙØ ÙÛØÙÛÙ ØÙÙØÙ"
 
@@ -4838,11 +5025,6 @@ msgstr "ØÛØÙÛÙÛ ØÙØÙÙØÙÙÙÛØØÙØÛ."
 msgid "An internal error occurred."
 msgstr "ØÙÚÙÙ ØØØØÙÙÙ ÙÛØ ØÛØØÙ."
 
-#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:219
-#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:220
-msgid "Enabled"
-msgstr "ØÙÙØÛÛØÙÙÙ ÙÙÙÙÙØØÙ"
-
 #: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:268
 msgid "Delete registered fingerprints?"
 msgstr "ØÛØÙÛÙÚÛÙ ØØØÙØÙ ØÙØÙÙØÙÙÙ ØÛÚÛØÛÛÛØÛÙØÙØØ"
@@ -4873,16 +5055,16 @@ msgstr "â%sâ ØÛØÙÛÙÙÙÙ ØÙÙØØÛØ ÙÙÙØÙÙÙØÙ."
 #. translators:
 #. * The variable is the name of the device, for example:
 #. * "Could you not access "Digital Persona U.are.U 4000/4000B" device
-#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:603
+#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:599
 #, c-format
 msgid "Could not start finger capture on '%s' device"
 msgstr "â%sâ ØÛØÙÛÙÙØÙØÛ ØØØÙØÙ ØÙØÙØØ ØÛØÙØÙØÙÙ ØØØÙÙØÙÙÙ ØÙÙÙÙØÙ."
 
-#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:655
+#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:650
 msgid "Could not access any fingerprint readers"
 msgstr "ÚÛÚÙØÙØØÙ ØØØÙØÙ ØÙØÙ ØÙÙÛØÛÚ ØÛØÙÛÙÙØÙ ØÙÙÛÙ ØØÙØÙÛ ÙÙÙØÙÙÙ ØÙÙÙÙØÙ."
 
-#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:656
+#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:651
 msgid "Please contact your system administrator for help."
 msgstr "ÙØØØÛÙÚÛ ØÛØÙØÙØ ØÛÚÛÙ ØÙØØÛÙØ ØØØÙÛØØÛÚÙØÙ ØÙÙÛÙ ØØÙØÙÙÙÙØÙÚ."
 
@@ -4891,67 +5073,75 @@ msgstr "ÙØØØÛÙÚÛ ØÛØÙØÙØ ØÛÚÛÙ ØÙØØÛÙØ ØØØÙÛØØ
 #. * "To enable fingerprint login, you need to save one of your fingerprints, using the
 #. * 'Digital Persona U.are.U 4000/4000B' device."
 #.
-#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:740
+#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:734
 #, c-format
 msgid ""
 "To enable fingerprint login, you need to save one of your fingerprints, "
 "using the '%s' device."
 msgstr "ØØØÙØÙ ØÙØÙ ØØØÙÙÙÙÙ ØÙØÙÙØØ ÙÙØÙØÙÙ ÙÙØØÙØÙØ ØÛÚÛÙØ Â%s ØÛØÙÛÙÙØÙ ØØØÙÙÙÙÙ ØÙØ ØØØÙÙÙÙÚÙØÙÙÚ ØÛÚÛØÙÙÙ ØØÙÙÙØÙÚÙØ ÙÛØÛÙ."
 
-#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:747
+#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:741
 msgid "Selecting finger"
 msgstr "ØØÙÙØÙØØÙ ØØØÙØÙ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:748
+#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:742
 msgid "Enrolling fingerprints"
 msgstr "ØØØÙØÙ ØÙØÙ ØÙØÙÙÙÙÙÙÛØØÙØÛ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:749
+#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:743
 msgid "Summary"
 msgstr "ØÛØÛÙØÙ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:96
-#| msgid "Set a password now"
+#: ../panels/user-accounts/um-history-dialog.c:88
+msgid "This Week"
+msgstr "ØÛ ÚÛÙØÛ"
+
+#: ../panels/user-accounts/um-history-dialog.c:91
+#| msgid "Last used"
+msgid "Last Week"
+msgstr "ØÛØÙÛÙ ÚÛÙØÛ"
+
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:105
 msgid "_Generate a password"
 msgstr "ØÙÙ ÚØØÙÙÙØ(_G)"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:150
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:159
 msgid "Please choose another password."
 msgstr "ØØØÙØ ØÙÙ ØØÙÙØÚ."
 
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:159
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:168
 msgid "Please type your current password again."
 msgstr "ÚØØÙØÙÙ ØÙÙÙÙ ÙØÙØØ ÙÙØÚÛØÛÚ."
 
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:165
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:174
 msgid "Password could not be changed"
 msgstr "ØÙÙÙÙ ØÛØÚÛØØÙÙÙÙ ØÙÙÙÙØÙ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:236
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:270
 msgid "You need to enter a new password"
 msgstr "ÙÛÚÙ ØÙÙ ÙÙØÚÛØÛØÙÚÙØ ØÛØÛØ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:245
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:279
 msgid "You need to confirm the password"
 msgstr "ØÙÙÙÙ ØÛØÙÙÙØÙÚÙØ ØÛØÛØ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:248
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:282
 msgid "The passwords do not match"
 msgstr "ØÙÙ ÙØØÙØØÙÙØÙ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:254
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:288
 msgid "You need to enter your current password"
 msgstr "ÙÛÛÛØØÙÙÙ ØÙÙÙÙ ÙÙØÚÛØÛØÙÚÙØ ØÛØÛØ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:257
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:291
 msgid "The current password is not correct"
 msgstr "ÙÛÛÛØØÙÙÙ ØÙÙ ØØØØ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:347
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:381
 msgid "Passwords do not match"
 msgstr "ØÙÙ ÙØØ ÙÛÙÙÙØÙ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:409
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:443
 msgid "Wrong password"
 msgstr "ØÙÙ ØØØØ"
 
@@ -4960,20 +5150,21 @@ msgid "Disable image"
 msgstr "ØÛØÛØÙÙ ÚÛÙÙÛ"
 
 #: ../panels/user-accounts/um-photo-dialog.c:461
-msgid "Take a photo..."
-msgstr "ØÛØÛØ ØØØØâ"
+#| msgid "Take a photo..."
+msgid "Take a photoâ"
+msgstr ""
 
 #: ../panels/user-accounts/um-photo-dialog.c:479
-msgid "Browse for more pictures..."
-msgstr "ØÛØÙÙÛ ÙÛÙ ØÛØÙÙÚÛ ÙÛØ ÙÛÚÛØØâ"
+#| msgid "Browse for more pictures"
+msgid "Browse for more picturesâ"
+msgstr ""
 
-#: ../panels/user-accounts/um-photo-dialog.c:704
+#: ../panels/user-accounts/um-photo-dialog.c:703
 #, c-format
 msgid "Used by %s"
 msgstr "%s ØÙØÙÛØÙÛÙ"
 
 #: ../panels/user-accounts/um-realm-manager.c:351
-#| msgid "Cannot remove automatically added profile"
 msgid "Cannot automatically join this type of domain"
 msgstr "ØÛ ØÙÙØÙÙÙ ØØØÙØÙÚÛ ØØÙØÙÙØØÙÙ ÙÙØÚÙÙÙ ØÙÙÙØÙØÛ"
 
@@ -4996,144 +5187,125 @@ msgstr "ØÙÙ ØØØØØ ÙØÙØØ ØÙÙØÚ"
 msgid "Couldn't connect to the %s domain: %s"
 msgstr "ØØØÙØÛ %s ØØ ØØØÙØÙØÙÙÙ ØÙÙÙÙØÙ: %s"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-manager.c:466
-#, c-format
-msgid "A user with name '%s' already exists."
-msgstr "â%sâ ØØØÙÙÙ ØÙØÙÛØÙÛÚÙØÙÙ ØÙØÙ ÙÛÛØÛØ"
-
-#: ../panels/user-accounts/um-user-manager.c:473
-#, c-format
-#| msgid "A user with the username '%s' already exists"
-msgid "No user with the name '%s' exists."
-msgstr "ØØØÙ â%sâ ØÙÙØØÙ ØÙØÙÛØÙÛÚÙ ÙÙÙ."
-
-#: ../panels/user-accounts/um-user-manager.c:631
-msgid "This user does not exist."
-msgstr "ØÛ ØÙØÙÛØÙÛÚÙ ÙÛÛØÛØ ØÛÙÛØ."
-
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:363
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:376
 msgid "Failed to delete user"
 msgstr "ØÙØÙÛØÙÛÚÙ ØÛÚÛØÛØ ÙÛØÙÛÙ ØÙÙØÙ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:423
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:436
 msgid "You cannot delete your own account."
 msgstr "ØÛØÙÚÙØÙÙÚ ÚÛØØØØØÙÙÙ ØÛÚÛØÛÙÙÛÙØÙØ."
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:432
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:445
 #, c-format
 msgid "%s is still logged in"
 msgstr "%s ÙÛÙÙÙØ ØÙØÙÙØØ ØØØ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:436
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:449
 msgid ""
 "Deleting a user while they are logged in can leave the system in an "
 "inconsistent state."
 msgstr "ØÙØÙÛØÙÛÚÙ ØÙØØÛÙÙÙÙ ØÙØÙÙØÙÛØØÙØÙ ØÛÙÙ ØÛÚÛØØÛ ØÙØØÛÙØ ÙÛÙÙÙØÙØ ÚØÙÛØÙÛ ÙÛÙÙÙ ÙØÙÙØÛ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:445
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:458
 #, c-format
 msgid "Do you want to keep %s's files?"
 msgstr "%s ÙÙÚ ÚÛØØÙØÙÙÙ ØØÙÙØÙ ÙØÙØÙØÙØØ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:449
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:462
 msgid ""
 "It is possible to keep the home directory, mail spool and temporary files "
 "around when deleting a user account."
 msgstr "ØÙØÙÛØÙÛÚÙ ÚÛØØØØØÙÙÙ ØÛÚÛØÚÛÙØÛ ÙØÙØÙ ÙÛÙØÛØÙØÛØ ØÛÙØÛØ ÙÛÙØÛØÙØÛ ÛÛ ÛØÙÙØÙÙÙ ÚÛØØÛØÙÙ ØØÙÙØÙ ÙÛÙÙØÙØ ØÙÙÙØÛ."
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:452
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:465
 msgid "_Delete Files"
 msgstr "ÚÛØØÛØ ØÛÚÛØ(_D)"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:453
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:466
 msgid "_Keep Files"
 msgstr "ÚÛØØÛØÙÙ ØØÙÙØÙ ÙØÙ(_K)"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:505
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:518
 msgctxt "Password mode"
 msgid "Account disabled"
 msgstr "ÚÛØØØØØ ÚÛÙÙÛÙÚÛÙ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:513
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:526
 msgctxt "Password mode"
 msgid "To be set at next login"
 msgstr "ÙÛÙÙÙÙÙ ÙÛØÙÙ ØÙØÙÙØØ ÙÙØÚÛÙØÛ ØÛÚØÛ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:516
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:529
 msgctxt "Password mode"
 msgid "None"
 msgstr "ÙÙÙ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:864
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:578
+msgid "Logged in"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:941
 msgid "Failed to contact the accounts service"
 msgstr "ÚÛØØØØØ ÙÛÙØØÙÙÛØÙØÙ ØÙÙÛÙ ØØÙØÙÙÙÙØÙØ ÙÛØÙÛÙ ØÙÙØÙ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:866
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:943
 msgid "Please make sure that the AccountService is installed and enabled."
 msgstr "AccountService ØÙØØØ ØÙØÙÙØÙÙÙÙ ÙÙØØÙØÙÙØØÙÙÙÙÙÙÙ ØÛØÙÙÛÚ."
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:906
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:984
 msgid ""
 "To make changes,\n"
 "click the * icon first"
 msgstr "ØÛØÚÛØØÙØØÛØ\n"
 "ØØÙØÙ ØÙÙÛÙ * ØÙÙØÛÙÚÙÙÙ ÚÛÙÙÚ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:944
-#| msgid "Create new account"
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1022
 msgid "Create a user account"
 msgstr "ØÙØ ØÙØÙÛØÙÛÚÙ ÚÛØØØØØÙ ÙÛØÙØÛ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:955
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1237
-#| msgid ""
-#| "To create a user,\n"
-#| "click the * icon first"
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1033
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1319
 msgid ""
 "To create a user account,\n"
 "click the * icon first"
 msgstr "ØÙØÙÛØÙÛÚÙ ÚÛØØØØØÙ ÙÛØÛØ ØÛÚÛÙØ\n"
 "ØØÙØÙ ØÙÙÛÙ * ØÙÙØÛÙÚÙØÙÙÙ ÚÛÙÙÚ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:964
-#| msgid "Delete the selected user"
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1042
 msgid "Delete the selected user account"
 msgstr "ØØÙÙØÙØØÙ ØÙØÙÛØÙÛÚÙ ÚÛØØØØØÙÙÙ ØÛÚÛØÙØÛ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:976
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1242
-#| msgid ""
-#| "To delete the selected user,\n"
-#| "click the * icon first"
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1054
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1324
 msgid ""
 "To delete the selected user account,\n"
 "click the * icon first"
 msgstr "ØØÙÙØÙØØÙ ØÙØÙÛØÙÛÚÙ ÚÛØØØØØÙÙÙ ØÛÚÛØÛØ ØÛÚÛÙØ\n"
 "ØØÙØÙ ØÙÙÛÙ * ØÙÙØÛÙÚÙØÙÙÙ ÚÛÙÙÚ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1150
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1228
 msgid "My Account"
 msgstr "ÚÛØØØØØÙÙ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1159
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1237
 msgid "Other Accounts"
 msgstr "ØØØÙØ ÚÛØØØØØÙØØ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-utils.c:512
+#: ../panels/user-accounts/um-utils.c:516
 #, c-format
 msgid "A user with the username '%s' already exists"
 msgstr "â%sâ ØØØÙÙÙ ØÙØÙÛØÙÛÚÙØÙÙ ØÙØÙ ÙÛÛØÛØ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-utils.c:516
+#: ../panels/user-accounts/um-utils.c:520
 #, c-format
 msgid "The username is too long"
 msgstr "ØÙØÙÛØÙÛÚÙ ØØØÙ ØÛÙ ØÛØÛÙ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-utils.c:519
+#: ../panels/user-accounts/um-utils.c:523
 msgid "The username cannot start with a '-'"
 msgstr "ØÙØÙÛØÙÛÚÙ ØØØÙ '-' ÚÛØÙØÙÙ ØØØÙØÙÙØÙØÛ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-utils.c:522
+#: ../panels/user-accounts/um-utils.c:526
 msgid ""
 "The username must only consist of:\n"
 " â letters from the English alphabet\n"
@@ -5144,6 +5316,16 @@ msgstr "ØÙØÙÛØÙÛÚÙ ØØØÙÙÙÚ ØÛØÙÙØÙØÛ ØÙÙÙØÙØÙ
 " ØÛÙÛÙÙÛØ â \n"
 " \"-\" ØØÙÙØØÙ ÚÛØÙ \".\"Ø \"_\" ÛÛ â"
 
+#: ../panels/user-accounts/um-utils.c:770
+#| msgid "today"
+msgid "Today"
+msgstr "ØÛÚÛÙ"
+
+#: ../panels/user-accounts/um-utils.c:773
+#| msgid "yesterday"
+msgid "Yesterday"
+msgstr "ØÛÙÛÚÛÙ"
+
 #: ../panels/wacom/button-mapping.ui.h:1
 msgid "Map Buttons"
 msgstr "ØÛØÙØÛ ØÙÙÚÙÙØØ"
@@ -5154,7 +5336,6 @@ msgstr "ØÛØÙØÛ ØÙÙÚÙÙØØ ØÙÙØÙØØØÙ"
 
 #. Text printed on screen
 #: ../panels/wacom/calibrator/gui_gtk.c:78
-#| msgid "Calibration"
 msgid "Screen Calibration"
 msgstr "ØÛÙØØÙÙÙ ØÛÚØÛØ"
 
@@ -5169,7 +5350,6 @@ msgid "Mis-click detected, restarting..."
 msgstr "ØØØØ ÚÛÙÙØ ØØÙÙØÙØÙØ ÙØÙØØ ÙÙØØÙØÙÛØØÙØÛâ"
 
 #: ../panels/wacom/cc-wacom-mapping-panel.c:275
-#| msgid "Output"
 msgid "Output:"
 msgstr "ÚÙÙØØ:"
 
@@ -5188,8 +5368,7 @@ msgstr "ÙÛÙÙÛ ÙÛØÛØÙÛÚÙÛ ØÛØÙØÙÙÛ"
 msgid "%d of %d"
 msgstr "%d / %d"
 
-#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:118 ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:371
-#| msgid "None"
+#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:118 ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:384
 msgctxt "Wacom action-type"
 msgid "None"
 msgstr "ÙÙÙ"
@@ -5200,34 +5379,41 @@ msgid "Send Keystroke"
 msgstr "ÙÛÙÛÙÙØ ØÛØÙÙÙØÙÙÙ ÙÙÙÙØØ"
 
 #: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:120
-#| msgid "Monitor"
 msgctxt "Wacom action-type"
 msgid "Switch Monitor"
 msgstr "ØÛÙØØÙ ØØÙÙØØØÛØÛØ"
 
-#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:601
+#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:121
+msgctxt "Wacom action-type"
+msgid "Show On-Screen Help"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:621
+#| msgid "Up"
+msgctxt "Wacom tablet button"
 msgid "Up"
 msgstr "ØÛØØÙ"
 
-#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:601
+#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:621
+#| msgid "Down"
+msgctxt "Wacom tablet button"
 msgid "Down"
 msgstr "ØØØØÙ"
 
-#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:638
+#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:662
 msgid "Switch Modes"
 msgstr "ØØÙÙØØØÛØÛØ ÚØÙÙØÙ"
 
-#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:724
-#: ../panels/wacom/cc-wacom-stylus-page.c:376
+#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:752
+#: ../panels/wacom/cc-wacom-stylus-page.c:373
 msgid "Button"
 msgstr "ØÙÙÚØ"
 
-#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:777
+#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:810
 msgid "Action"
 msgstr "ÙÛØØÛÙØØ"
 
-#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:886
-#| msgid "Display language:"
+#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:920
 msgid "Display Mapping"
 msgstr "ØÛØÙØÛ ÙÛØØÛØ"
 
@@ -5237,7 +5423,6 @@ msgid "Wacom Tablet"
 msgstr "Wacom Tablet"
 
 #: ../panels/wacom/gnome-wacom-panel.desktop.in.in.h:2
-#| msgid "Set your mouse and touchpad preferences"
 msgid "Set your Wacom tablet preferences"
 msgstr "Wacom tablet ÙÙÚ ÙØÙÙÙÙÙÙÙÙÙ ØÛÚØÛÙØÛ"
 
@@ -5255,7 +5440,6 @@ msgid "Touchpad (relative)"
 msgstr "ØÛØÙÙÚØÙ ØØØØØ (ÙÙØÙÙÙ)"
 
 #: ../panels/wacom/gnome-wacom-properties.ui.h:3
-#| msgid "Mouse Preferences"
 msgid "Tablet Preferences"
 msgstr "Tablet ÙØÙÙÙÙÙÙÙ"
 
@@ -5268,23 +5452,18 @@ msgid "Please plug in or turn on your Wacom tablet"
 msgstr "Wacom tablet ÙÙ ÚÛØÙÚ ÙØÙÙ ØÙÙÙÙÙ ØÛÚÙÚ."
 
 #: ../panels/wacom/gnome-wacom-properties.ui.h:6
-#| msgid "_Mouse Settings"
 msgid "Bluetooth Settings"
 msgstr "ÙÛÙÚÙØ ØÛÚØÙÙÙ"
 
 #: ../panels/wacom/gnome-wacom-properties.ui.h:8
-msgid "Map to Monitor..."
-msgstr "ÙÛØÛØÙÛÚÙÛ ØÛØÙØÙÙÛÙØÛâ"
+#| msgid "Map to Monitor..."
+msgid "Map to Monitorâ"
+msgstr ""
 
 #: ../panels/wacom/gnome-wacom-properties.ui.h:9
-#| msgid "Options..."
-msgid "Map Buttons..."
-msgstr "ØÛØÙØÛ ØÙÙÚÙÙØØâ"
-
-#: ../panels/wacom/gnome-wacom-properties.ui.h:10
-#| msgid "Create..."
-msgid "Calibrate..."
-msgstr "ØÛÚØÛØâ"
+#| msgid "Map Buttons"
+msgid "Map Buttonsâ"
+msgstr ""
 
 #: ../panels/wacom/gnome-wacom-properties.ui.h:11
 msgid "Adjust display resolution"
@@ -5299,95 +5478,91 @@ msgid "Left-Handed Orientation"
 msgstr "ØÙÙ ÙÙÙ ÙÛÙÙÙÙØ"
 
 #. If no mode is available, we use "left-ring-mode-1" for backward compat
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1015
-#| msgid "Left ring finger"
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1076
 msgid "Left Ring"
 msgstr "ØÙÙ ÙØÙØÙØ ØØØÙØÙ"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1023
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1086
 #, c-format
 msgid "Left Ring Mode #%d"
 msgstr "ØÙÙ ÙØÙØÙØ ØØØÙØÙ ÚØÙÙØÙ #%d"
 
 #. If no mode is available, we use "right-ring-mode-1" for backward compat
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1040
-#| msgid "Right ring finger"
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1105
 msgid "Right Ring"
 msgstr "ØÙÚ ÙØÙØÙØ ØØØÙØÙ"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1048
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1115
 #, c-format
-#| msgid "Right ring finger"
 msgid "Right Ring Mode #%d"
 msgstr "ØÙÚ ÙØÙØÙØ ØØØÙØÙ ÚØÙÙØÙ #%d"
 
 #. If no mode is available, we use "left-strip-mode-1" for backward compat
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1087
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1156
 msgid "Left Touchstrip"
 msgstr "ØÙÙ Touchstrip"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1095
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1166
 #, c-format
 msgid "Left Touchstrip Mode #%d"
 msgstr "ØÙÙ Touchstrip ÚØÙÙØÙ #%d"
 
 #. If no mode is available, we use "right-strip-mode-1" for backward compat
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1112
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1185
 msgid "Right Touchstrip"
 msgstr "ØÙÚ Touchstrip"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1120
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1195
 #, c-format
 msgid "Right Touchstrip Mode #%d"
 msgstr "ØÙÚ Touchstrip ÚØÙÙØÙ #%d"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1143
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1220
 #, c-format
 msgid "Left Touchring Mode Switch"
 msgstr "ØÙÙ Touchstrip ÚØÙÛØ ØØÙÙØØØÛØØÛÚ"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1145
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1222
 #, c-format
 msgid "Right Touchring Mode Switch"
 msgstr "ØÙÚ Touchstrip ÚØÙÛØ ØØÙÙØØØÛØØÛÚ"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1148
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1225
 #, c-format
 msgid "Left Touchstrip Mode Switch"
 msgstr "ØÙÙ Touchstrip ÚØÙÛØ ØØÙÙØØØÛØØÛÚ"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1150
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1227
 #, c-format
 msgid "Right Touchstrip Mode Switch"
 msgstr "ØÙÚ Touchstrip ÚØÙÛØ ØØÙÙØØØÛØØÛÚ"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1155
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1232
 #, c-format
 msgid "Mode Switch #%d"
 msgstr "ÚØÙÛØ ØÛØÚØØÙ #%d"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1226
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1336
 #, c-format
 msgid "Left Button #%d"
 msgstr "ØÙÙ ØÙÙÚØ #%d"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1229
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1339
 #, c-format
 msgid "Right Button #%d"
 msgstr "ØÙÚ ØÙÙÚØ #%d"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1232
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1342
 #, c-format
 msgid "Top Button #%d"
 msgstr "ØÛØØÙ ØÙÙÚØ #%d"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1235
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1345
 #, c-format
 msgid "Bottom Button #%d"
 msgstr "ØØØØÙ ØÙÙÚØ #%d"
 
 #: ../panels/wacom/wacom-stylus-page.ui.h:1
-#| msgid "Action"
 msgid "No Action"
 msgstr "ÙÛØØÛÙØØ ÙÙÙ"
 
@@ -5404,27 +5579,22 @@ msgid "Right Mouse Button Click"
 msgstr "ÚØØÙÙÙÛÙ ØÙÚ ØÙÙÚÙØÙÙÙÚ ÚÛÙÙÙÙØÙ"
 
 #: ../panels/wacom/wacom-stylus-page.ui.h:5
-#| msgid "Scrolling"
 msgid "Scroll Up"
 msgstr "ØÛØØÙÚÛ ØÙÙØÙØ"
 
 #: ../panels/wacom/wacom-stylus-page.ui.h:6
-#| msgid "Scrolling"
 msgid "Scroll Down"
 msgstr "ØØØØÙØØ ØÙÙØÙØ"
 
 #: ../panels/wacom/wacom-stylus-page.ui.h:7
-#| msgid "Scrolling"
 msgid "Scroll Left"
 msgstr "ØÙÙØØ ØÛØ"
 
 #: ../panels/wacom/wacom-stylus-page.ui.h:8
-#| msgid "Scrolling"
 msgid "Scroll Right"
 msgstr "ØÙÚØØ ØÛØ"
 
 #: ../panels/wacom/wacom-stylus-page.ui.h:9
-#| msgid "_Back"
 msgid "Back"
 msgstr "ÙÛÙÙÙ"
 
@@ -5441,12 +5611,10 @@ msgid "Eraser Pressure Feel"
 msgstr "ØÛÚÛØÚÛÚ ØÛØÙÙ ØÛØÚÛØÙ"
 
 #: ../panels/wacom/wacom-stylus-page.ui.h:13
-#| msgid "Short"
 msgid "Soft"
 msgstr "ÙÛÙØØÙ"
 
 #: ../panels/wacom/wacom-stylus-page.ui.h:14
-#| msgid "Fair"
 msgid "Firm"
 msgstr "ÙØØØÙÙ"
 
@@ -5462,29 +5630,40 @@ msgstr "ØÛÛÛÙØÙÙÙ ØÙÙÚØ"
 msgid "Tip Pressure Feel"
 msgstr "ÙÛÙÛÙ ØÛÚÙÙÙÚ ØÛØÙØ ØÛØÙÙÙ"
 
-#: ../shell/control-center.c:58
+#: ../shell/control-center.c:66
 msgid "Enable verbose mode"
 msgstr "ØÛÙØÙÙÙÙ ÚØÙÛØÙÙ ÙÙØØØØ"
 
-#: ../shell/control-center.c:59
+#: ../shell/control-center.c:67
 msgid "Show the overview"
 msgstr "ØÛØÛÙØÙÙÙ ÙÛØØÛØ"
 
-#: ../shell/control-center.c:60 ../shell/control-center.c:61
-#: ../shell/control-center.c:62
+#: ../shell/control-center.c:68
+msgid "Search for the string"
+msgstr ""
+
+#: ../shell/control-center.c:69
+msgid "List possible panel names and exit"
+msgstr ""
+
+#: ../shell/control-center.c:70 ../shell/control-center.c:71
+#: ../shell/control-center.c:72
 msgid "Show help options"
 msgstr "ÙØØØÛÙ ØØÙÙØÙÙÙÙÙØÙÙÙ ÙÛØØÛØ"
 
-#: ../shell/control-center.c:63
+#: ../shell/control-center.c:73
 msgid "Panel to display"
 msgstr "ÙÛØØÙØÙØÙØØÙ ØØØØØ"
 
-#: ../shell/control-center.c:85
-#| msgid "Copy Settings..."
+#: ../shell/control-center.c:73
+msgid "[PANEL] [ARGUMENTâ]"
+msgstr ""
+
+#: ../shell/control-center.c:95
 msgid "- Settings"
 msgstr "- ØÛÚØÛÙÙÛØ"
 
-#: ../shell/control-center.c:93
+#: ../shell/control-center.c:103
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -5492,20 +5671,42 @@ msgid ""
 msgstr "%s\n"
 "'%s --help' ØÙØØØ ÙÙÙÙÙ ØÛÙØÛÙ ÙÛØÙÙÙÚ ØÙÙÛÙ ØØÙÙØÙÙØ ØÙØÙÙÙÙÙ ÙÛØÛÚ.\n"
 
-#: ../shell/control-center.c:211
+#: ../shell/control-center.c:133
+#| msgid "Available Profiles"
+msgid "Available panels:"
+msgstr ""
+
+#: ../shell/control-center.c:244
 msgid "Help"
 msgstr "ÙØØØÛÙ"
 
-#: ../shell/control-center.c:212
+#: ../shell/control-center.c:245
 msgid "Quit"
 msgstr "ØØØÙØÙØØØÛØ"
 
+#. Add categories
+#: ../shell/gnome-control-center.c:880
+msgctxt "category"
+msgid "Personal"
+msgstr "ØÛØØÙÙ"
+
+#: ../shell/gnome-control-center.c:881
+#| msgid "Hardware"
+msgctxt "category"
+msgid "Hardware"
+msgstr "ÙØØØÙÙ ØÛØØÙ"
+
+#: ../shell/gnome-control-center.c:882
+#| msgid "System"
+msgctxt "category"
+msgid "System"
+msgstr "ØÙØØÛÙØ"
+
 #: ../shell/gnomecc.directory.in.h:1
 msgid "Control Center"
 msgstr "ØØØÙÛØÛØ ÙÛØÙÙØÙ"
 
 #: ../shell/gnome-control-center.desktop.in.in.h:1 ../shell/shell.ui.h:1
-#| msgid "Copy Settings..."
 msgid "Settings"
 msgstr "ØÛÚØÛÙÙÛØ"
 
@@ -5514,10 +5715,293 @@ msgid "Preferences;Settings;"
 msgstr "ÙØÙÙÙÙÙÙ;ØÛÚØÛÙÙÛØ;"
 
 #: ../shell/shell.ui.h:2
-#| msgid "_All Settings"
 msgid "All Settings"
 msgstr "ØØØÙÙÙ ØÛÚØÛÙÙÛØ"
 
+#~| msgid "Browse for more pictures..."
+#~ msgid "Browse Files..."
+#~ msgstr "ÚÛØØÛØÙÛ ÙÛØ ÙÛÚÛØØ..."
+
+#~ msgid "Create virtual device"
+#~ msgstr "ÙÛÛÚÛÙ ØÛØÙÛÙÛ ÙÛØ"
+
+#~| msgid "Available Profiles"
+#~ msgid "Available Profiles for Displays"
+#~ msgstr "ØÙØÙÛØÙÙÙÙ ØÙÙÙØÙØØÙ ÙÛØØÙØÙØ ØÛÙÙÙÙÙØÙ"
+
+#~| msgid "Available Profiles"
+#~ msgid "Available Profiles for Scanners"
+#~ msgstr "ØÙÙÙÙÙÙØÛÚ ØÛÚÛÙ ØÙØÙÛØÙÙÙÙ ØÙÙÙØÙØØÙ ØÛÙÙÙÙÛ ÚÛØØÛØÙÛØ"
+
+#~| msgid "Available Profiles"
+#~ msgid "Available Profiles for Printers"
+#~ msgstr "ÙØÙÙØÛØ ØÛÚÛÙ ØÙØÙÛØÙÙÙÙ ØÙÙÙØÙØØÙ ØÛÙÙÙÙÛ ÚÛØØÛØÙÛØ"
+
+#~| msgid "Available Profiles"
+#~ msgid "Available Profiles for Cameras"
+#~ msgstr "ØÙØÙÛØÙÙÙÙ ØÙÙÙØÙØØÙ ÙØÙÛØØ ØÛÙÙÙÙÛ ÚÛØØÛØÙÙØÙ"
+
+#~| msgid "Available Profiles"
+#~ msgid "Available Profiles for Webcams"
+#~ msgstr "ØÙØÙÛØÙÙÙÙ ØÙÙÙØÙØØÙ ØÙØ ÙØÙÛØØ ØÛÙÙÙÙÛ ÚÛØØÛØÙÙØÙ"
+
+#~ msgctxt "Device kind"
+#~ msgid "Display"
+#~ msgstr "ÙÛØØÛØ"
+
+#~ msgctxt "Device kind"
+#~ msgid "Scanner"
+#~ msgstr "ØØÙÙÙØÛÚ"
+
+#~ msgctxt "Device kind"
+#~ msgid "Printer"
+#~ msgstr "ÙØÙÙØÛØ"
+
+#~ msgctxt "Device kind"
+#~ msgid "Camera"
+#~ msgstr "ÙØÙÛØØ"
+
+#~ msgctxt "Device kind"
+#~ msgid "Webcam"
+#~ msgstr "ÛÛØÙØÙÛØØ"
+
+#~ msgid "Add device"
+#~ msgstr "ØÛØÙÛÙÛ ÙÙØ"
+
+#~ msgid "Add a virtual device"
+#~ msgstr "ØÙØ ÙÛÛÚÛÙ ØÛØÙÛÙÛ ÙÙØ"
+
+#~ msgid "Delete device"
+#~ msgstr "ØÛØÙÛÙÙÙÙ ØÛÚÛØ"
+
+#~ msgid "Remove a device"
+#~ msgstr "ØÙØ ØÛØÙÛÙÛ ÚÙÙÙØÙÛÛØ"
+
+#~ msgid "English"
+#~ msgstr "ØÙÙÚÙÙØÚÛ"
+
+#~| msgid "General"
+#~ msgid "German"
+#~ msgstr "ÚÛØÙØÙÚÛ"
+
+#~ msgid "French"
+#~ msgstr "ÙÙØØÙØÛØÚÛ"
+
+#~ msgid "Russian"
+#~ msgstr "ØÛØÚÛ"
+
+#~ msgid "Arabic"
+#~ msgstr "ØÛØÛØÚÛ"
+
+#~ msgid "%d x %d (%s)"
+#~ msgstr "%d x %d (%s)"
+
+#~ msgid "%d x %d"
+#~ msgstr "%d x %d"
+
+#~ msgid "VESA: %s"
+#~ msgstr "VESA: %s"
+
+#~ msgid "Unknown model"
+#~ msgstr "ÙØÙÛÙÛÙ ÙÙØÛÙ"
+
+#~ msgid "The next login will attempt to use the standard experience."
+#~ msgstr ""
+#~ "ÙÛÙÙÙÙÙ ÙÛØÙÙ ØÙØÙÙØØ ÙÙØÚÛÙØÛ ØÛÙÚÛÙÙÙÙ ØÙØÙÛØÙÛÚÙ ÙÛÚÙÙØÙ ØÙÙÛÙ "
+#~ "ØÛÙÙÙÙÛÙØÛ."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The next login will use the fallback mode intended for unsupported "
+#~ "graphics hardware."
+#~ msgstr ""
+#~ "ÙÛÙÙÙÙÙ ÙÛØÙÙ ØÙØÙÙØØ ÙÙØÚÛÙØÛ ÙÙÙÙÙÙØÙØÙØØÙ ÙÛØØÙØÙØ ÙØØØÙÙ ØÛØØÙÙØØ "
+#~ "ÙØÙÙÚÙÙÛÙÚÛÙ ØØÙØØ ÚØÙÛØÙÙ ØÙØÙÙØÙØÛ."
+
+#~ msgctxt "Experience"
+#~ msgid "Fallback"
+#~ msgstr "ØØÙØØ"
+
+#~ msgctxt "Experience"
+#~ msgid "Standard"
+#~ msgstr "ØÛÙÚÛÙÙÙÙ"
+
+#~ msgid "OS type"
+#~ msgstr "ÙÛØØÛÙØØ ØÙØØÛÙÙØÙ ØÙÙÙ"
+
+#~ msgid "_Other Media..."
+#~ msgstr "ØØØÙØ ÛØØÙØÛ(_O)â"
+
+#~ msgid "Driver"
+#~ msgstr "ÙÙØØØØÙÛÚ"
+
+#~ msgid "Experience"
+#~ msgstr "ÙÛÚÙÙØ"
+
+#~ msgid "Forced _Fallback Mode"
+#~ msgstr "ÙÛØØÛØÙÙ ØØÙØØ ÚØÙÛØÙÙ ØÙØÙÛØ(_F)"
+
+#~ msgid "_Options..."
+#~ msgstr "ØØÙÙØÙÙØ(_O)â"
+
+#~| msgid "Create..."
+#~ msgid "C_reate..."
+#~ msgstr "ÙÛØ(_R)â"
+
+#~| msgid "Copy Settings..."
+#~ msgid "_Settings..."
+#~ msgstr "ØÛÚØÛÙ(_S)â"
+
+#~ msgid "Caution low battery, %s remaining"
+#~ msgstr "ØÙÙØØÙÙÙÚ ØÙÙÙ ØØØÙØÙ ÙÛØÙ - %s ØÙØÙÛØÙÙÙÙ ØÙÙÙØÛ"
+
+#~ msgid "Using battery power - %s remaining"
+#~ msgstr "ØÙÙØØÙÙÙ ØÙØÙÙØÙÛØØÙØÛ - %s ØÙØÙÛØÙÙÙÙ ØÙÙÙØÛ"
+
+#~| msgid "On _battery power:"
+#~ msgid "Using battery power"
+#~ msgstr "ØÙÙØØÙÙÙ ØÙØÙÙØÙÛØØÙØÛ"
+
+#~ msgid "Charging - fully charged"
+#~ msgstr "ØÙÙÙÙÙÙÛØØÙØÛ - ØÙÙØÙ"
+
+#~ msgid "Using UPS power - %s remaining"
+#~ msgstr "UPS ØÙÙÙÙÙ ØÙØÙÙØÙÛØØÙØÛ - %s ÙØÙØÙ"
+
+#~ msgid "Caution low UPS"
+#~ msgstr "ØÙÙÙÛØ UPS ÙÙÚ ØÙÙÙ ØØØ"
+
+#~ msgid "Using UPS power"
+#~ msgstr "âUSP ÙÙ ØÙØÙÙØÙÛØØÙØÛ"
+
+#~ msgid "Your secondary battery is fully charged"
+#~ msgstr "ØÙÙÙÙÙÛÙÚÙ ØÙÙØØÙ ØÙÙØÙ"
+
+#~ msgid "Your secondary battery is empty"
+#~ msgstr "ØÙÙÙÙÙÛÙÚÙ ØÙÙØØÙ ÙÛØÛÙ"
+
+#~ msgctxt "Battery power"
+#~ msgid "Charging - fully charged"
+#~ msgstr "ØÙÙÙÙÙÙÛØØÙØÛ - ØÙÙØÙ"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Tip: <a href=\"screen\">screen brightness</a> affects how much power is "
+#~ "used"
+#~ msgstr ""
+#~ "ÙÛØØÛØÙÛ: <a href=\"screen\">ØÛÙØØÙ ÙÙØÛÙÙÛÙÙ</a> ØÛØÙ ØÙÙÙØÙØØÙ "
+#~ "ØÛÙÛØÚÙÙÙÚÛ ØÛØÙØ ÙÙÙÙØÛ"
+
+#~| msgid "Suspend"
+#~ msgid "Don't suspend"
+#~ msgstr "ØÙÚÙØØÙØ"
+
+#~ msgctxt "printer state"
+#~ msgid "Paused"
+#~ msgstr "ÛØÙÙØÙÙÙ ØÙØØÙØÙ"
+
+#~ msgid "_Show"
+#~ msgstr "ÙÛØØÛØ(_S)"
+
+#~| msgid "Select an input source to add"
+#~ msgid "Choose an input source"
+#~ msgstr "ÙÙØÚÛØÛØ ÙÛÙØÛØÙÙÙ ØØÙÙØÚ"
+
+#~ msgid "Copy Settings..."
+#~ msgstr "ØÛÚØÛÙÙÙ ÙÛÚÛØâ"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Select a display language (change will be applied next time you log in)"
+#~ msgstr ""
+#~ "ÙÛØØÙØÙØ ØÙÙÙØÙÙ ØÙØÙÙ ØØÙÙØÚ(ÙÛÙÙÙÙÙ ÙÛØÙÙ ØÙØÙÙØØ ÙÙØÚÛÙØÛ ØÛØÚÛØØÙØÙÙ "
+#~ "ÙÙÙÙÙÙÙØÛ)"
+
+#~ msgid "Install languages..."
+#~ msgstr "ØÙÙÙØØÙÙ ØÙØÙØØâ"
+
+#~| msgid "Brightness"
+#~ msgid "Brightness & Lock"
+#~ msgstr "ÙÙØÛÙÙÛÙÙ ÛÛ ÙÛÙÛÙ"
+
+#~ msgid "Screen brightness and lock settings"
+#~ msgstr "ØÛÙØØÙ ÙÙØÛÙÙÛÙÙ ÛÛ ÙÛÙÛÙ ØÛÚØÙÙÙ"
+
+#~ msgid "Brightness;Lock;Dim;Blank;Monitor;"
+#~ msgstr "ÙÙØÛÙÙÛÙØÙÛÙÛÙØØÛÛØØÙØØØØØÛÙØØÙØ"
+
+#~ msgid "_Dim screen to save power"
+#~ msgstr "ØÛÙØØÙÙÙ ØÛØÛÙÙØØØÛØÛÙ ØÙÙ ØÛØÙØÛÙ(_D)"
+
+#~ msgid "_Turn screen off when inactive for:"
+#~ msgstr "ÙÛØØÙØÙÙÚÛÙ ÛØÙÙØÚÙÙÙÙ ÙØØØÙÙ ØÛØØØ ØÛÙØØÙÙÙ ØØÙØ(_T):"
+
+#~ msgid "Don't lock when at home"
+#~ msgstr "ØÛÙØÙÙÙ ÚØØØØ ÙÛÙÛÙÙÙÙÙØÛÙ"
+
+#~ msgid "Locations..."
+#~ msgstr "ØÙØÛÙÙØØâ"
+
+#~ msgid "Lock"
+#~ msgstr "ÙÛÙÛÙÙØ"
+
+#~ msgid "Enable debugging code"
+#~ msgstr "ØØØÙØØ ÙÙØÙÙÙ ÙÙØØØØ"
+
+#~ msgid "Version of this application"
+#~ msgstr "ØÛ ÙØÙÚØØÙÙÙÙÙÚ ÙÛØØÙ"
+
+#~ msgid " â GNOME Volume Control Applet"
+#~ msgstr " â ÚÙÙÙÙ ØØÛØØ ØÙØÚÙÙ ÙÙÙÙØÙÚØÙ"
+
+#~ msgid "Volume Control"
+#~ msgstr "ØØÛØØ ØÙØÚÙÙÙ"
+
+#~ msgid "Show desktop volume control"
+#~ msgstr "ØÛØØÛÙØÛØØÙ ØØÛØØ ØÙØÚÙÙÙÙ ÙÛØØÛØ"
+
+#~ msgid "Sound Output Volume"
+#~ msgstr "ØØÛØØ ÙÙÙØØØÙ"
+
+#~ msgid "Microphone Volume"
+#~ msgstr "ÙÙÙØÙÙÙÙ ØØÛØØ ÙÙÙØØØÙ"
+
+#~ msgid "Failed to start Sound Preferences: %s"
+#~ msgstr "ØØÛØØ ÙØÙÙÙÙÙÙÙÙÙ ÙÙØØÙØØÙÙÙØÙ: %s"
+
+#~ msgid "_Mute"
+#~ msgstr "ØÛÙØÙØ(_M)"
+
+#~ msgid "_Sound Preferences"
+#~ msgstr "ØØÛØØ ÙØÙÙÙÙÙÙÙ(_S)"
+
+#~ msgid "Muted"
+#~ msgstr "ØÛÙØÙØ"
+
+#~ msgid "Options..."
+#~ msgstr "ØØÙÙØÙÙØâ"
+
+#~ msgid "User Accounts"
+#~ msgstr "ØÙØÙÛØÙÛÚÙ ÚÛØØØØØÙ"
+
+#~ msgid "Browse for more pictures..."
+#~ msgstr "ØÛØÙÙÛ ÙÛÙ ØÛØÙÙÚÛ ÙÛØ ÙÛÚÛØØâ"
+
+#~ msgid "A user with name '%s' already exists."
+#~ msgstr "â%sâ ØØØÙÙÙ ØÙØÙÛØÙÛÚÙØÙÙ ØÙØÙ ÙÛÛØÛØ"
+
+#~| msgid "A user with the username '%s' already exists"
+#~ msgid "No user with the name '%s' exists."
+#~ msgstr "ØØØÙ â%sâ ØÙÙØØÙ ØÙØÙÛØÙÛÚÙ ÙÙÙ."
+
+#~ msgid "This user does not exist."
+#~ msgstr "ØÛ ØÙØÙÛØÙÛÚÙ ÙÛÛØÛØ ØÛÙÛØ."
+
+#~| msgid "Options..."
+#~ msgid "Map Buttons..."
+#~ msgstr "ØÛØÙØÛ ØÙÙÚÙÙØØâ"
+
+#~| msgid "Create..."
+#~ msgid "Calibrate..."
+#~ msgstr "ØÛÚØÛØâ"
+
 #~ msgid "Add wallpaper"
 #~ msgstr "ØØÙ ÙÛØÙØÙ ÙÙØ"
 
@@ -5533,9 +6017,6 @@ msgstr "ØØØÙÙÙ ØÛÚØÛÙÙÛØ"
 #~ msgid "Solid Color"
 #~ msgstr "ØØÙ ØÛÚ"
 
-#~ msgid "Pictures Folder"
-#~ msgstr "ØÛØÙÙÙÛØ ÙÙØÙÛÚÙ"
-
 #~ msgid "Colors & Gradients"
 #~ msgstr "ØÛÚ ÛÛ ØÛØØÙØÙÙ ØÛØÚÙØÙØÙÛØ"
 
@@ -5614,12 +6095,9 @@ msgstr "ØØØÙÙÙ ØÛÚØÛÙÙÛØ"
 #~ "FirewallD is not running. Network printer detection needs services mdns, "
 #~ "ipp, ipp-client and samba-client enabled on firewall."
 #~ msgstr ""
-#~ "FirewallD ØÙØØØ ÙÙÙÙÙÙÙØØÙ. ØÙØ ÙÙØÙÙØÛØÙÙÙ ØØÙÙØØØØ mdnsØ ippØ ipp-"
+#~ "FirewallD ØÙØØØ ÙÙÙÙÙÙÙØØÙ. ØÙØ ÙØÙÙØÛØÙÙÙ ØØÙÙØØØØ mdnsØ ippØ ipp-"
 #~ "clientØ samba-client ÙÛØØÙÙØÛ ØÛÙÙØØ ÙÙØØÙØÙÙÙØÙ ÙØØÙÙ."
 
-#~ msgid "Devices"
-#~ msgstr "ØÛØÙÛÙÙÙÛØ"
-
 #~ msgctxt "printer type"
 #~ msgid "Local"
 #~ msgstr "ÙÛØÙÙÙ"
@@ -5643,15 +6121,9 @@ msgstr "ØØØÙÙÙ ØÛÚØÛÙÙÛØ"
 #~ msgid "_Back"
 #~ msgstr "ÙÛÙÙÙ(_B)"
 
-#~ msgid "Choose a Layout"
-#~ msgstr "ØØÙÙØØØÛØÛØ ØØÙÙØ"
-
 #~ msgid "Preview"
 #~ msgstr "ØØÙØÙÙ ÙÛØÛØ"
 
-#~ msgid "Allow different layouts for individual windows"
-#~ msgstr "ÙÛØÙÛÙÙÛØÙÙÚ ÙÛØØÛÙÙÙ ØÛØÙÛØÙØØ ÙÙÙ ÙÙÙ"
-
 #~ msgid "Layouts"
 #~ msgstr "ØÛØÙÛØÙØØ"
 
@@ -5671,9 +6143,6 @@ msgstr "ØØØÙÙÙ ØÛÚØÛÙÙÛØ"
 #~ msgid "Reset to De_faults"
 #~ msgstr "ÙÛÚÛÙØÙÙÙÚÛ ÙØÙØÛØ(_F)"
 
-#~ msgid "Use the same layout for all windows"
-#~ msgstr "ÚÛÙÙÛ ÙÛØÙÛÙÙÛØÚÛ ØÙØØØØ ØÛØÙÛØÙÙ ØÙØÙÙØÙØÛ"
-
 #~ msgid "View and edit keyboard layout options"
 #~ msgstr "ÚÛØÙØØØØØ ØØÙÙØØØÛØÛØ ØØÙÙØÙÙÙØÙÙÙ ÙÛØÛØ ÛÛ ØÛÚØÙØÙÛØ"
 
@@ -5759,18 +6228,12 @@ msgstr "ØØØÙÙÙ ØÛÚØÛÙÙÛØ"
 #~ msgid "_Stop Hotspot..."
 #~ msgstr "ÙÙØÙÙ ÙÛÙØÙÙÙ ØÙØØØØ(_S)â"
 
-#~ msgid "Mobile broadband"
-#~ msgstr "ÙÛÚÙÛ ÙÛÚ ØÛÙÛØØ"
-
 #~ msgid "Mesh"
 #~ msgstr "ØÙØØÙÙØÙ"
 
 #~ msgid "Battery discharging"
 #~ msgstr "ØÙÙØØÙ ØÙÙØÙØÙÙÙÙÛØØÙØÛ"
 
-#~ msgid "UPS discharging"
-#~ msgstr "UPS ØÙÙØÙØÙÙÙÙÛØØÙØÛ"
-
 #~ msgid "%s until charged (%.0lf%%)"
 #~ msgstr "ØÙÙ ØÙØÛØÙØ %s ÙØÙØÙ (%.0lf%%)"
 
@@ -5784,7 +6247,7 @@ msgstr "ØØØÙÙÙ ØÛÚØÛÙÙÛØ"
 #~ msgstr "ÙÛÙØÙÙ ØÙØØ"
 
 #~ msgid "On AC _power:"
-#~ msgstr "ØÛØÚÛØÛØÚØÙ ØÙÙ ÙÛÙØÛØÙØÛ(_P):"
+#~ msgstr "ØÛØÚÙØÙØÚØÙ ØÙÙ ÙÛÙØÛØÙØÛ(_P):"
 
 #~ msgid "Put the computer to sleep when inactive:"
 #~ msgstr "ØØÙØÙÙ ØÛÙÛØ ÛØÙÙØØØ ÙÙÙÙÙÛØÛØÙÙ ØÛØÙÙØÙØÛ:"
@@ -5805,9 +6268,6 @@ msgstr "ØØØÙÙÙ ØÛÚØÛÙÙÛØ"
 #~ msgid "Co_nnector:"
 #~ msgstr "ØØØÙÙØÛÚ(_N):"
 
-#~ msgid "Hardware"
-#~ msgstr "ÙØØØÙÙ ØÛØØÙ"
-
 #~ msgid "C_hoose a device to configure:"
 #~ msgstr "ØÛÙÙÛÙØÙØØÙ ØÛØÙÛÙÛ ØØÙÙØØ(_H):"
 
@@ -5835,7 +6295,7 @@ msgstr "ØØØÙÙÙ ØÛÚØÛÙÙÛØ"
 #~ "GConf ØÛØÚÙØÙØ ØÙÙÙ"
 
 #~ msgid "Conversion to widget callback"
-#~ msgstr "ÛÙØÛØ ÙØÙØÛØÙØ ÚØÙÙØÙÙÙØØ ØØÙÙØÙØÛØÛØ"
+#~ msgstr "ÛÙØÛØ ÙØÙØÛØÙØ ÚØÙÙØÙÙÙØØ ØØÙÙØÙØÛØÛØ"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Callback to be issued when data are to be converted from GConf to the "
@@ -5858,7 +6318,7 @@ msgstr "ØØØÙÙÙ ØÛÚØÛÙÙÛØ"
 #~ msgstr "ØÙØÙÛØÙÛÚÙ ÙÛØÙ ØÙØÚÙÙÙÙÙ"
 
 #~ msgid "Object that controls the property (normally a widget)"
-#~ msgstr "ØØØÙÙÙÙÙ ØÙØÚÙÙÙÛÙØÙØØÙ ÙÛÚ (ØØØÛØØÛ ØÙØ ÛÙØÛØ)"
+#~ msgstr "ØØØÙÙÙÙÙ ØÙØÚÙÙÙÛÙØÙØØÙ ÙÛÚ (ØØØÛØØÛ ØÙØ ÛÙØÛØ)"
 
 #~ msgid "Property editor object data"
 #~ msgstr "ØØØÙÙÙ ØÛÚØÙØÙÙÚÛÚ ØÙØÙÙ ÙÛÙÛÙØØÙ"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]