[gturing] Updated Hungarian translationcommit 5c13827d699b76305a94010f3ba3653143056d2c
Author: BalÃzs Ãr <urbalazs src gnome org>
Date:  Sun Jan 6 18:52:47 2013 +0100

  Updated Hungarian translation

 po/hu.po | 142 +++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 75 insertions(+), 67 deletions(-)
---
diff --git a/po/hu.po b/po/hu.po
index 0a531c1..fa878ac 100644
--- a/po/hu.po
+++ b/po/hu.po
@@ -1,20 +1,25 @@
 # gTuring translation for Hungarian.
 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
 # Szabolcs Ban <shooby gnome hu>
+#
 # Gergely Nagy <greg gnome hu>, 2001.
 # Andras Timar <timar gnome hu>, 2003.
-#
+# BalÃzs Ãr <urbalazs at gmail dot com>, 2013.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gTuring CVS\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-10-05 12:18-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2003-01-15 10:36+0100\n"
-"Last-Translator: Gergely Nagy <greg gnome hu>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=gturing&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-04-17 10:12+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-06 18:52+0100\n"
+"Last-Translator: BalÃzs Ãr <urbalazs at gmail dot com>\n"
 "Language-Team: Hungarian <hu gnome hu>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: hu\n"
+"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #: ../gturing.desktop.in.h:1
 msgid "Waste time with a simulated Turing machine"
@@ -24,104 +29,105 @@ msgstr "IdÅpocsÃkolÃs a Turing-gÃp szimulÃciÃjÃval"
 msgid "gTuring"
 msgstr "gTuring"
 
+#: ../src/graph_editor.c:82
+msgid "gTuring Graph Editor Canvas based"
+msgstr "gTuring Graph Editor Canvas alapÃ"
+
 #: ../src/gturing.c:109
 msgid "_File"
-msgstr ""
+msgstr "_FÃjl"
 
 #: ../src/gturing.c:110
 msgid "_Actions"
-msgstr ""
+msgstr "_MÅveletek"
 
 #: ../src/gturing.c:111
-#, fuzzy
 msgid "_Settings"
-msgstr "SzalagbeÃllÃtÃsok"
+msgstr "_BeÃllÃtÃsok"
 
 #: ../src/gturing.c:112
 msgid "_Help"
-msgstr ""
+msgstr "_SÃgÃ"
 
 #: ../src/gturing.c:113
 msgid "_Open..."
-msgstr ""
+msgstr "Meg_nyitÃsâ"
 
 #: ../src/gturing.c:114
 msgid "Open an existing file"
-msgstr ""
+msgstr "MeglÃvÅ fÃjl megnyitÃsa"
 
 #: ../src/gturing.c:115
 msgid "Save _as..."
-msgstr ""
+msgstr "Men_tÃs mÃskÃntâ"
 
 #: ../src/gturing.c:116
 msgid "Save the current file with a new name"
-msgstr ""
+msgstr "A jelenlegi fÃjl mentÃse Ãj nÃven"
 
 #: ../src/gturing.c:118
-#, fuzzy
 msgid "_Comments..."
-msgstr "MegjegyzÃs"
+msgstr "_MegjegyzÃsekâ"
 
 #: ../src/gturing.c:119
 msgid "View the program's comment"
-msgstr ""
+msgstr "A program megjegyzÃsÃnek megtekintÃse"
 
 #: ../src/gturing.c:121
 msgid "E_xit"
-msgstr ""
+msgstr "_KilÃpÃs"
 
 #: ../src/gturing.c:122
 msgid "Exit the program"
-msgstr ""
+msgstr "KilÃpÃs a programbÃl"
 
 #: ../src/gturing.c:123
 msgid "_Reset"
-msgstr ""
+msgstr "_VisszaÃllÃtÃs"
 
 #: ../src/gturing.c:124
 msgid "Reset the machine going to the first state"
-msgstr ""
+msgstr "VisszaÃllÃtja a gÃpet az elsÅ Ãllapotra"
 
 #: ../src/gturing.c:126
 msgid "P_ause"
-msgstr ""
+msgstr "_SzÃnet"
 
 #: ../src/gturing.c:127
 msgid "Stop the machine."
-msgstr ""
+msgstr "A gÃp leÃllÃtÃsa."
 
 #: ../src/gturing.c:128
 msgid "_Play"
-msgstr ""
+msgstr "_LejÃtszÃs"
 
 #: ../src/gturing.c:129
 msgid "Start the machine in the current state"
-msgstr ""
+msgstr "A gÃp indÃtÃsa a jelenlegi Ãllapotban"
 
 #: ../src/gturing.c:131
-#, fuzzy
 msgid "_Step"
-msgstr "Ãllapot"
+msgstr "_LÃptetÃs"
 
 #: ../src/gturing.c:132
 msgid "Allow the machine advance step by step from the current state"
-msgstr ""
+msgstr "LehetÅvà teszi a gÃp haladÃsÃt lÃpÃsrÅl lÃpÃsre a jelenlegi ÃllapotbÃl"
 
 #: ../src/gturing.c:134
 msgid "_Speed..."
-msgstr ""
+msgstr "S_ebessÃgâ"
 
 #: ../src/gturing.c:135
 msgid "Set play speed."
-msgstr ""
+msgstr "A lejÃtszÃsi sebessÃg beÃllÃtÃsa."
 
 #: ../src/gturing.c:136
 msgid "_Tape..."
-msgstr ""
+msgstr "_Szalagâ"
 
 #: ../src/gturing.c:137
 msgid "Set the tape to play"
-msgstr ""
+msgstr "Szalag beÃllÃtÃsa lejÃtszÃshoz"
 
 #. { "Preferences", NULL, N_("P_references"), NULL,
 #. * N_("Personalize your gturing's settings."),
@@ -129,115 +135,120 @@ msgstr ""
 #. *
 #: ../src/gturing.c:142
 msgid "_Index"
-msgstr ""
+msgstr "_Index"
 
 #: ../src/gturing.c:143
 msgid "Open the gturing's manual"
-msgstr ""
+msgstr "A gturing kÃzikÃnyvÃnek megnyitÃsa"
 
 #: ../src/gturing.c:144
 msgid "_About..."
-msgstr ""
+msgstr "_NÃvjegyâ"
 
 #: ../src/gturing.c:145
 msgid "Display information about the program"
-msgstr ""
+msgstr "InformÃciÃk megjelenÃtÃse a programrÃl"
 
-#: ../src/gturing.c:235
+#: ../src/gturing.c:239
 msgid "No comment for this program."
 msgstr "Nincs megjegyzÃs ehhez a programhoz."
 
-#: ../src/gturing.c:280
+#: ../src/gturing.c:287
 #, c-format
 msgid "State: %d"
 msgstr "Ãllapot: %d"
 
-#: ../src/gturing.c:284 ../src/gturing.c:349
+#: ../src/gturing.c:291 ../src/gturing.c:356
 msgid "Stopped"
 msgstr "Ãll"
 
-#: ../src/gturing.c:416
-#, fuzzy
+#: ../src/gturing.c:423
 msgid "Save a Turing Program File"
-msgstr "gTuring-programfÃjl mentÃse"
+msgstr "Turing programfÃjl mentÃse"
 
-#: ../src/gturing.c:500
-#, fuzzy
+#: ../src/gturing.c:507
 msgid "Open a Turing Program File"
-msgstr "gTuring-programfÃjl megnyitÃsa"
+msgstr "Turing programfÃjl megnyitÃsa"
 
-#: ../src/gturing.c:543
+#: ../src/gturing.c:550
 msgid "Tape Setting"
 msgstr "SzalagbeÃllÃtÃsok"
 
-#: ../src/gturing.c:543
+#: ../src/gturing.c:550
 msgid "Please enter the tape:"
 msgstr "Ãrd be a szalagot:"
 
-#: ../src/gturing.c:588
+#: ../src/gturing.c:595
 msgid "Animation Speed"
 msgstr "AnimÃcià sebessÃge"
 
-#: ../src/gturing.c:588
+#: ../src/gturing.c:595
 msgid "Miliseconds between steps:"
 msgstr "EzredmÃsodperc a lÃpÃsek kÃzÃtt:"
 
 #. German has "a" acute and Caamano has tilde over n,
 #. * like a' and n~
-#: ../src/gturing.c:619
+#: ../src/gturing.c:626
 msgid "German Poo-Caamano"
 msgstr "GermÃn Poo-CaamaÃo"
 
-#: ../src/gturing.c:638
-#, fuzzy
+#: ../src/gturing.c:645
 msgid ""
 "(c) 1997-2001 Free Software Foundation\n"
 "(c) 2001-2005 German Poo-Caamano"
 msgstr ""
 "Â 1997-2001 Free Software Foundation\n"
-"Â 2001-2002 GermÃn Poo-CaamaÃo"
+"Â 2001-2005 German Poo-Caamano"
 
-#: ../src/gturing.c:642
+#: ../src/gturing.c:649
 msgid "A Turing machine for GNOME"
 msgstr "Turing-gÃp a GNOME-hoz"
 
-#: ../src/gturing.c:645
+#: ../src/gturing.c:652
 msgid "translator-credits"
-msgstr ""
+msgstr "Ãr BalÃzs <urbalazs at gmail dot com>"
 
-#: ../src/gturing.c:698
+#: ../src/gturing.c:705
 msgid "A Turing machine"
 msgstr "Turing-gÃp"
 
-#: ../src/gturing.c:742
+#: ../src/gturing.c:749
 msgid "Welcome to gTuring"
 msgstr "Ãdv a gTuring-ban."
 
-#: ../src/gturing.c:743
+#: ../src/gturing.c:750
 msgid "^         "
 msgstr "^         "
 
-#: ../src/gturing.c:833
+#: ../src/gturing.c:843
 msgid "Set the animation speed (miliseconds)"
 msgstr "Az animÃcià sebessÃgÃnek beÃllÃtÃsa (ezredmÃsodperc)"
 
-#: ../src/gturing.c:833
+#: ../src/gturing.c:843
 msgid "ms"
 msgstr "ms"
 
-#: ../src/turing.c:223
+#: ../src/gturing.c:845
+msgid "[file]"
+msgstr "[fÃjl]"
+
+#: ../src/gturing.c:859
+msgid "- Show how to use GOption"
+msgstr "- A GOption hasznÃlatÃnak megjelenÃtÃse"
+
+#: ../src/turing.c:226
 msgid "Wrong states file format."
 msgstr "Rossz ÃllapotfÃjl-formÃtum."
 
 #. Set up item for adding transitions
 #: ../src/turing_table_editor.c:475
 msgid "New Transition"
-msgstr ""
+msgstr "Ãj Ãtmenet"
 
 #. Set up item for removing transitions
 #: ../src/turing_table_editor.c:483
 msgid "Delete Transition"
-msgstr ""
+msgstr "Ãtmenet tÃrlÃse"
 
 #: ../src/turing_table_editor.c:660
 msgid "State"
@@ -263,9 +274,6 @@ msgstr "Ãj Ãllapot"
 msgid "Comments"
 msgstr "MegjegyzÃs"
 
-#~ msgid "gTuring Graph Editor Canvas based"
-#~ msgstr "gTuring Graph Editor Canvas alapÃ"
-
 #~ msgid "Comment"
 #~ msgstr "MegjegyzÃs"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]