[gnome-packagekit] Updated slovak translationcommit 2c9789fc8fbef904b440dc0bb1bed39effc46c81
Author: Ivan MasÃr <helix84 centrum sk>
Date:   Sat Feb 16 00:09:33 2013 +0100

    Updated slovak translation

 po/sk.po | 2512 ++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 1 files changed, 1217 insertions(+), 1295 deletions(-)
---
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 670a3e6..e69b4d2 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -1,5 +1,5 @@
 # Slovak translation for gnome-packagekit.
-# Copyright (C) 2009, 2010, 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2009, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnome-packagekit package.
 # Ivan MasÃr <helix84 centrum sk>, 2009, 2010, 2011, 2012.
 #
@@ -8,453 +8,408 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-packagekit\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "packagekit&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-04-03 18:36+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-01-20 13:08+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-01-04 08:33+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-14 22:37+0200\n"
 "Last-Translator: Ivan MasÃr <helix84 centrum sk>\n"
 "Language-Team: Slovak <gnome-sk-list gnome org>\n"
+"Language: sk\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
+# gsettings summary
 #: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:1
 msgid "Automatically remove unused dependencies"
-msgstr ""
+msgstr "Automaticky odstraÅovaÅ nepouÅità zÃvislosti"
 
+# gsettings description
 #: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:2
 msgid ""
 "When removing a package, also remove those dependencies that are not "
 "required by other packages."
 msgstr ""
+"PoÄas odstraÅovania balÃka odstrÃniÅ aj zÃvislosti, ktorà inà balÃky "
+"nepoÅadujÃ."
 
-# "additional" sa mi viac zdà ako "prÃdavnÃ". Vieme presnejÅà kontext?
+# gsettings summary
 #: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:3
-#, fuzzy
-#| msgid "An additional package is required:"
-#| msgid_plural "Additional packages are required:"
 msgid "Ask the user if additional packages should be installed"
-msgstr "Sà potrebnà ÄalÅie balÃky:"
+msgstr "SpÃtaÅ sa pouÅÃvateÄa, Äi sa majà inÅtalovaÅ aj ÄalÅie balÃky"
 
-# "additional" sa mi viac zdà ako "prÃdavnÃ". Vieme presnejÅà kontext?
+# gsettings description
 #: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:4
-#, fuzzy
-#| msgid "An additional package is required:"
-#| msgid_plural "Additional packages are required:"
 msgid "Ask the user if additional packages should be installed."
-msgstr "Sà potrebnà ÄalÅie balÃky:"
+msgstr "SpÃtaÅ sa pouÅÃvateÄa, Äi sa majà inÅtalovaÅ aj ÄalÅie balÃky."
 
+# http://mail.gnome.org/archives/commits-list/2008-November/msg01123.html
+# gsettings summary
 #: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:5
 msgid "Ask the user if files should be copied to a non-private directory"
 msgstr ""
+"SpÃtaÅ sa pouÅÃvateÄa, Äi sa sÃbory majà kopÃrovaÅ do verejnÃho adresÃra"
 
+# gsettings description
 #: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:6
 msgid ""
 "Ask the user if files should be copied to a non-private directory when "
 "installing from a FUSE mount."
 msgstr ""
+"SpÃtaÅ sa pouÅÃvateÄa, Äi sa sÃbory majà kopÃrovaÅ do verejnÃho adresÃra "
+"poÄas inÅtalÃcie z prieÄinka pripojenÃho prostrednÃctvom FUSE."
 
+# gsettings summary
 #: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:7
-#, fuzzy
-#| msgid "The search could not be completed"
 msgid "If search terms should be completed automatically"
-msgstr "Nepodarilo sa dokonÄiÅ hÄadanie"
+msgstr "Äi sa majà automaticky dopÄÅaÅ slovà poÄas hÄadania"
 
+# gsettings description
 #: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:8
-#, fuzzy
-#| msgid "The search could not be completed"
 msgid "If search terms should be completed automatically."
-msgstr "Nepodarilo sa dokonÄiÅ hÄadanie"
+msgstr "Äi sa majà automaticky dopÄÅaÅ slovà poÄas hÄadania."
 
+# gsettings summary
 #: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:9
 msgid "Filter using basename in gpk-application"
-msgstr ""
+msgstr "FiltrovaÅ v gpk-application na zÃklade basename"
 
+# gsettings description
 #: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:10
 msgid "Filter package lists using basename in gpk-application."
 msgstr ""
+"FiltrovaÅ zoznamy balÃkov v gpk-application na zÃklade basename (nÃzov "
+"sÃboru zbavenà cesty)."
 
+# gsettings summary
 #: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:11
-#, fuzzy
-#| msgid "Only show the newest available package"
 msgid "Only show the newest packages in the file lists"
-msgstr "ZobraziÅ iba najnovÅà dostupnà balÃk"
+msgstr "ZobraziÅ v zoznamoch sÃborov iba najnovÅie balÃky"
 
+# gsettings description
 #: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:12
-#, fuzzy
-#| msgid "Only show the newest available package"
 msgid "Only show the newest packages in the file lists."
-msgstr "ZobraziÅ iba najnovÅà dostupnà balÃk"
+msgstr "ZobraziÅ v zoznamoch sÃborov iba najnovÅie balÃky."
 
+# gsettings summary
 #: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:13
-#, fuzzy
-#| msgid "Only show packages matching the machine architecture"
-msgid "Only show native packages in the file lists"
-msgstr "ZobraziÅ iba balÃky zodpovedajÃce architektÃre stroja"
+msgid "Only show supported packages in the file lists"
+msgstr "ZobraziÅ v zoznamoch sÃborov iba podporovanà balÃky"
 
+# gsettings description
 #: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:14
-#, fuzzy
-#| msgid "Only show packages matching the machine architecture"
+msgid "Only show supported packages in the file lists."
+msgstr "ZobraziÅ v zoznamoch sÃborov iba podporovanà balÃky."
+
+# gsettings summary
+#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:15
+msgid "Only show native packages in the file lists"
+msgstr "ZobraziÅ v zoznamoch sÃborov iba natÃvne balÃky"
+
+# gsettings description
+#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:16
 msgid ""
 "Only show native packages matching the machine architecture in the file "
 "lists."
-msgstr "ZobraziÅ iba balÃky zodpovedajÃce architektÃre stroja"
+msgstr ""
+"ZobraziÅ v zoznamoch sÃborov iba natÃvne balÃky zodpovedajÃce architektÃre "
+"stroja."
 
-#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:15
+# IM: ZjednoduÅil som to, takto to niÄ nestrÃca na presnosti.
+# gsettings summary
+#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:17
 msgid "Show the category group menu"
-msgstr ""
+msgstr "ZobraziÅ ponuku kategÃriÃ"
 
-#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:16
+# IM: ZjednoduÅil som to, takto to niÄ nestrÃca na presnosti.
+# gsettings description
+#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:18
 msgid ""
 "Show the category group menu. This is more complete and custom to the "
 "distribution, but takes longer to populate."
 msgstr ""
+"ZobraziÅ ponuku kategÃriÃ. Je ÃplnejÅia a prispÃsobenà distribÃcii, ale jej "
+"naplnenie trvà dlhÅie."
 
-#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:17
+# gsettings summary
+#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:19
 msgid "Show the 'All Packages' group menu"
-msgstr ""
+msgstr "ZobraziÅ ponuku âVÅetky balÃkyâ"
 
-#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:18
+# MÄ: V inÃch prekladoch sa stretÃvam skÃr s pojmom âponukaâ namiesto âmenuâ
+# gsettings description
+#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:20
 msgid ""
 "Show the all packages menu item. This takes a long time to populate on most "
 "backends and is not generally required by end users."
 msgstr ""
+"ZobraziÅ poloÅku ponuky vÅetky balÃky. Vo vÃÄÅine balÃkovacÃch systÃmov jeho "
+"naplnenie trvà dlho a vo vÅeobecnosti ho koncovà pouÅÃvatelia nevyÅadujÃ."
 
-#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:19
+# gsettings summary
+#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:21
 msgid "The search mode used by default"
-msgstr ""
+msgstr "Predvolenà vyhÄadÃvacà reÅim"
 
-#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:20
+# gsettings description
+#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:22
 msgid ""
 "The search mode used by default. Options are \"name\", \"details\", or \"file"
 "\"."
 msgstr ""
+"Predvolenà vyhÄadÃvacà reÅim. MoÅnosti sà nÃzov - ânameâ, podrobnosti - "
+"âdetailsâ a sÃbor - âfileâ"
 
-#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:21
+# gsettings summary
+#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:23
 msgid "Show all repositories in the software source viewer"
-msgstr ""
+msgstr "ZobraziÅ v prehliadaÄi zdrojov softvÃru vÅetky repozitÃre"
 
-#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:22
+# gsettings description
+#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:24
 msgid "Show all repositories in the software source viewer."
-msgstr ""
+msgstr "ZobraziÅ v prehliadaÄi zdrojov softvÃru vÅetky repozitÃre."
 
-#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:23
+# gsettings summary
+#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:25
 msgid ""
 "Notify the user before a large update is done on a mobile broadband "
 "connection"
 msgstr ""
+"UpozorniÅ pouÅÃvateÄa pred vykonanÃm veÄkej aktualizÃcie cez mobilnà "
+"ÅirokopÃsmovà pripojenie"
 
-#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:24
+# gsettings description
+#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:26
 msgid ""
 "Notify the user before a large update is done on a mobile broadband "
 "connection."
 msgstr ""
+"UpozorniÅ pouÅÃvateÄa pred vykonanÃm veÄkej aktualizÃcie cez mobilnà "
+"ÅirokopÃsmovà pripojenie."
 
-#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:25
-#, fuzzy
-#| msgid "Only show the newest available package"
+# gsettings summary
+#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:27
 msgid "Only show the newest updates in the list"
-msgstr "ZobraziÅ iba najnovÅà dostupnà balÃk"
+msgstr "ZobraziÅ v zozname iba najnovÅie aktualizÃcie"
 
-#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:26
+# gsettings description
+#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:28
 msgid ""
 "Only show the newest packages in the update list, and filter out older "
 "updates that are still available."
 msgstr ""
+"ZobraziÅ v zozname iba najnovÅie balÃky a odfiltrovaÅ starÅie aktualizÃcie, "
+"ktorà sà eÅte stÃle dostupnÃ."
 
-#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:27
-#, fuzzy
-#| msgid "All packages are already installed"
+# gsettings summary
+#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:29
 msgid "Scroll to packages as they are downloaded"
-msgstr "VÅetky balÃky sà uÅ nainÅtalovanÃ"
+msgstr "PosÃvaÅ zoznam balÃkov, aby sa zobrazili prÃve preberanÃ"
 
-#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:28
+# gsettings description
+#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:30
 msgid ""
 "Scroll to packages in the update list as they are downloaded or installed."
 msgstr ""
+"PosÃvaÅ zoznam balÃkov, aby sa zobrazili prÃve preberanà alebo inÅtalovanà "
+"balÃky."
 
-#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:29
-#, fuzzy
-#| msgid "No applications were chosen to be installed"
+# gsettings summary
+#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:31
 msgid "Allow applications to invoke the font installer"
-msgstr "Nebola zvolenà inÅtalÃcia Åiadnych aplikÃciÃ"
+msgstr "PovoliÅ aplikÃciÃm vyvolaÅ inÅtalÃtor pÃsiem"
 
-#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:30
-#, fuzzy
-#| msgid "No applications were chosen to be installed"
+# gsettings description
+#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:32
 msgid "Allow applications to invoke the font installer."
-msgstr "Nebola zvolenà inÅtalÃcia Åiadnych aplikÃciÃ"
+msgstr "PovoliÅ aplikÃciÃm vyvolaÅ inÅtalÃtor pÃsiem."
 
-#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:31
+# gsettings summary
+#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:33
 msgid "Programs that should be ignored when they issue session D-Bus requests"
 msgstr ""
+"Programy, ktorà sa majà ignorovaÅ, keÄ poÅlà poÅiadavky prostrednÃctvom "
+"relÃcie D-Bus"
 
-#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:32
+# gsettings description
+#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:34
 msgid ""
 "Programs that should be ignored when they issue session D-Bus requests, "
 "separated by commas."
 msgstr ""
+"Programy, ktorà sa majà ignorovaÅ, keÄ poÅlà poÅiadavky prostrednÃctvom "
+"relÃcie D-Bus, oddelenà Äiarkami."
 
-#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:33
-#, fuzzy
-#| msgid "No applications were chosen to be installed"
+# gsettings summary
+#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:35
 msgid "Allow applications to invoke the codec installer"
-msgstr "Nebola zvolenà inÅtalÃcia Åiadnych aplikÃciÃ"
+msgstr "PovoliÅ aplikÃciÃm vyvolaÅ inÅtalÃtor kodekov"
 
-#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:34
-#, fuzzy
-#| msgid "No applications were chosen to be installed"
+# gsettings description
+#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:36
 msgid "Allow applications to invoke the codec installer."
-msgstr "Nebola zvolenà inÅtalÃcia Åiadnych aplikÃciÃ"
+msgstr "PovoliÅ aplikÃciÃm vyvolaÅ inÅtalÃtor kodekov."
 
-#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:35
-#, fuzzy
-#| msgid "No applications were chosen to be installed"
+# gsettings summary
+#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:37
 msgid "Allow applications to invoke the mime type installer"
-msgstr "Nebola zvolenà inÅtalÃcia Åiadnych aplikÃciÃ"
+msgstr "PovoliÅ aplikÃciÃm vyvolaÅ inÅtalÃtor typov MIME"
 
-#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:36
-#, fuzzy
-#| msgid "No applications were chosen to be installed"
+# gsettings description
+#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:38
 msgid "Allow applications to invoke the mime type installer."
-msgstr "Nebola zvolenà inÅtalÃcia Åiadnych aplikÃciÃ"
+msgstr "PovoliÅ aplikÃciÃm vyvolaÅ inÅtalÃtor typov MIME."
 
-#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:37
+# gsettings description
+#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:39
 msgid ""
 "When displaying UI from a session D-Bus request, automatically use these "
 "options by default."
 msgstr ""
+"Pri zobrazovanà pouÅÃvateÄskÃho rozhrania z poÅiadavky relÃciou D-Bus "
+"automaticky pouÅiÅ tieto predvolenà voÄby."
 
-#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:38
+# gsettings description
+#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:40
 msgid ""
 "When displaying UI from a session D-Bus request, force these options to be "
 "turned on."
 msgstr ""
+"Pri zobrazovanà pouÅÃvateÄskÃho rozhrania z poÅiadavky relÃciou D-Bus "
+"vynÃtiÅ zapnutie tÃchto volieb."
 
-#. TRANSLATORS: short name for gpk-update-viewer
+# desktop entry name; GtkApplicationWindow title
 #: ../data/gpk-application.desktop.in.h:1 ../data/gpk-application.ui.h:1
-#: ../src/gpk-application.c:4054 ../src/gpk-log.c:498
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:3365
-msgid "Add/Remove Software"
-msgstr "PridaÅ/odstrÃniÅ softvÃr"
+msgid "Software"
+msgstr "SoftvÃr"
 
+# desktop entry comment
 #: ../data/gpk-application.desktop.in.h:2
 msgid "Add or remove software installed on the system"
-msgstr "PridaÅ alebo odstrÃniÅ softvÃr nainÅtalovanà na systÃme"
+msgstr "PridÃva alebo odstraÅuje softvÃr nainÅtalovanà v systÃme"
+
+# desktop entry keywords
+#: ../data/gpk-application.desktop.in.h:3
+msgid "Updates;Upgrade;Sources;Repositories;Preferences;Install;Store;"
+msgstr "AktualizÃcie;AktualizovaÅ;InÅtalovaÅ;NainÅtalovaÅ;Zdroje;RepozitÃre;ÃloÅisko;Nastavenia;Novà 
verzia;Novà verziu;"
 
+# GtkButton tooltip
 #: ../data/gpk-application.ui.h:2
-msgid "_System"
-msgstr "_SystÃm"
+msgid "Changes are not applied instantly, this button applies all changes"
+msgstr "Zmeny sa nepouÅijà okamÅite, toto tlaÄidlo aplikuje vÅetky zmeny"
 
+# GtkButton tooltip
 #: ../data/gpk-application.ui.h:3
-msgid "View previously added or removed software"
-msgstr "ZobraziÅ v minulosti pridanà alebo odstrÃnenà softvÃr"
+msgid "Clear current selection"
+msgstr "VyÄistà aktuÃlny vÃber"
 
+# GtkButton tooltip
 #: ../data/gpk-application.ui.h:4
-msgid "Software Log"
-msgstr "Protokol softvÃru"
+msgid "Cancel search"
+msgstr "ZruÅÃ hÄadanie"
 
+# GtkLabel label
 #: ../data/gpk-application.ui.h:5
-msgid "Edit list of software sources"
-msgstr "UpraviÅ zoznam zdrojov softvÃru"
+msgid "Licence"
+msgstr "Licencia"
 
-#: ../data/gpk-application.ui.h:6 ../data/gpk-prefs.ui.h:12
-msgid "Software Sources"
-msgstr "Zdroje softvÃru"
+# GtkLabel label
+#: ../data/gpk-application.ui.h:6
+msgid "Source"
+msgstr "Zdroj"
 
-#: ../data/gpk-application.ui.h:7
-msgid "Refresh the list of packages on the system"
-msgstr "ZaktualizovaÅ zoznam balÃkov na systÃme"
+# GtkButon label
+#: ../data/gpk-application.ui.h:7 ../data/gpk-client.ui.h:1
+msgid "Install Package"
+msgstr "NainÅtalovaÅ balÃk"
 
+# GtkButon label
 #: ../data/gpk-application.ui.h:8
-msgid "Refresh Package Lists"
-msgstr "AktualizovaÅ zoznamy balÃkov"
+msgid "Remove Package"
+msgstr "OdstrÃniÅ balÃk"
 
+# GtkButon tooltip
 #: ../data/gpk-application.ui.h:9
-msgid "_Filters"
-msgstr "_Filtre"
+msgid "Visit home page for selected package"
+msgstr "NavÅtÃvi domovskà strÃnku oznaÄenÃho balÃka"
 
+# GtkButon label
 #: ../data/gpk-application.ui.h:10
-msgid "_Installed"
-msgstr "Na_inÅtalovanÃ"
+msgid "Visit Project Website"
+msgstr "NavÅtÃviÅ webovà strÃnku projektu"
 
+# GtkButon label
 #: ../data/gpk-application.ui.h:11
-msgid "Only _Installed"
-msgstr "Iba na_inÅtalovanÃ"
+msgid "Files"
+msgstr "SÃbory"
 
+# GtkButon label
 #: ../data/gpk-application.ui.h:12
-msgid "Only _Available"
-msgstr "Ib_a dostupnÃ"
+msgid "Required Packages"
+msgstr "PoÅadovanà balÃky"
 
+# GtkButon label
 #: ../data/gpk-application.ui.h:13
-msgid "_No Filter"
-msgstr "_Bez filtra"
+msgid "Dependent Packages"
+msgstr "ZÃvislà balÃky"
 
+# menu item
 #: ../data/gpk-application.ui.h:14
-msgid "_Development"
-msgstr "_VÃvoj"
+msgid "Check for Updates"
+msgstr "SkontrolovaÅ dostupnosÅ aktualizÃciÃ"
 
-#: ../data/gpk-application.ui.h:15
-msgid "Only _Development"
-msgstr "Iba _vÃvojovÃ"
+# menu item
+#: ../data/gpk-application.ui.h:15 ../data/gpk-prefs.ui.h:12
+msgid "Software Sources"
+msgstr "Zdroje softvÃru"
 
+# menu item
 #: ../data/gpk-application.ui.h:16
-msgid "Only _End User Files"
-msgstr "Iba _sÃbory koncovÃch pouÅÃvateÄov"
+msgid "Refresh Package Lists"
+msgstr "AktualizovaÅ zoznamy balÃkov"
 
+# menu item
 #: ../data/gpk-application.ui.h:17
-msgid "_Graphical"
-msgstr "_GrafickÃ"
+msgid "Software Log"
+msgstr "Protokol softvÃru"
 
+# menu item
 #: ../data/gpk-application.ui.h:18
-msgid "Only _Graphical"
-msgstr "Iba _grafickÃ"
+msgid "Only Newest Versions"
+msgstr "Iba najnovÅie verzie"
 
+# menu item
 #: ../data/gpk-application.ui.h:19
-msgid "Only _Text"
-msgstr "Iba _textovÃ"
+msgid "Only Native Packages"
+msgstr "Iba natÃvne balÃky"
 
+# menu item
 #: ../data/gpk-application.ui.h:20
-msgid "_Free"
-msgstr "_SlobodnÃ"
+msgid "Help"
+msgstr "PomocnÃk"
 
+# menu item
 #: ../data/gpk-application.ui.h:21
-msgid "_Only Free Software"
-msgstr "_Iba slobodnà softvÃr"
+msgid "About Software Install"
+msgstr "O inÅtalÃcii softvÃru"
 
+# menu item
 #: ../data/gpk-application.ui.h:22
-msgid "Only _Non-Free Software"
-msgstr "Iba _neslobodnà softvÃr"
-
-#: ../data/gpk-application.ui.h:23
-msgid "_Source"
-msgstr "_Zdroj"
-
-#: ../data/gpk-application.ui.h:24
-msgid "_Only Source Code"
-msgstr "_Iba zdrojovà kÃd"
-
-#: ../data/gpk-application.ui.h:25
-msgid "Only _Non-Source Code"
-msgstr "Iba _binÃrne balÃky"
-
-#: ../data/gpk-application.ui.h:26
-msgid "Only show one package, not subpackages"
-msgstr "ZobraziÅ iba jeden balÃk, nie podbalÃky"
-
-#: ../data/gpk-application.ui.h:27
-msgid "_Hide Subpackages"
-msgstr "_SkryÅ podbalÃky"
-
-#: ../data/gpk-application.ui.h:28
-msgid "Only show the newest available package"
-msgstr "ZobraziÅ iba najnovÅà dostupnà balÃk"
-
-#: ../data/gpk-application.ui.h:29
-msgid "Only _Newest Packages"
-msgstr "Iba _najnovÅie balÃky"
-
-#: ../data/gpk-application.ui.h:30
-msgid "Only show packages matching the machine architecture"
-msgstr "ZobraziÅ iba balÃky zodpovedajÃce architektÃre stroja"
-
-#: ../data/gpk-application.ui.h:31
-msgid "Only N_ative Packages"
-msgstr "Iba n_atÃvne balÃky"
-
-#: ../data/gpk-application.ui.h:32
-msgid "S_election"
-msgstr "VÃb_er"
-
-#. TRANSLATORS: title: installing local files
-#. TRANSLATORS: button: confirm to search for packages
-#. TRANSLATORS: button: install codecs
-#. TRANSLATORS: button: install a font
-#. TRANSLATORS: button: install Plasma services
-#. TRANSLATORS: button: install packages in catalog
-#. TRANSLATORS: button: install printer drivers
-#. TRANSLATORS: button: install catalog
-#: ../data/gpk-application.ui.h:33 ../src/gpk-dbus-task.c:710
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1258 ../src/gpk-dbus-task.c:1477
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1680 ../src/gpk-dbus-task.c:2140
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2478 ../src/gpk-dbus-task.c:2691
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2813 ../src/gpk-dbus-task.c:3166
-#: ../src/gpk-task.c:405
-msgid "Install"
-msgstr "NainÅtalovaÅ"
-
-#. TRANSLATORS: button: confirm to search for packages
-#: ../data/gpk-application.ui.h:34 ../src/gpk-dbus-task.c:3104
-#: ../src/gpk-task.c:410
-msgid "Remove"
-msgstr "OdstrÃniÅ"
-
-#: ../data/gpk-application.ui.h:35
-msgid "Visit the project homepage"
-msgstr "NavÅtÃviÅ domovskà strÃnku projektu"
-
-#: ../data/gpk-application.ui.h:36
-msgid "Project homepage"
-msgstr "Domovskà strÃnka projektu"
-
-# "Execute" mà mnoho rÃznych vÃznamov. A myslÃm, Åe priemernà ameriÄan si
-# pod "Execute" predstavà nieÄo Ãplne inà ako "spustiÅ" :-). Asi to chce
-# zmenu originÃlu (napr. nahradiÅ Execute za Run).
-#: ../data/gpk-application.ui.h:37
-msgid "Execute graphical applications"
-msgstr "SpustiÅ grafickà aplikÃcie"
-
-#: ../data/gpk-application.ui.h:38
-msgid "Run program"
-msgstr "SpustiÅ program"
-
-#: ../data/gpk-application.ui.h:39
-msgid "Get file list"
-msgstr "ZÃskaÅ zoznam sÃborov"
-
-#: ../data/gpk-application.ui.h:40
-msgid "Depends on"
-msgstr "ZÃvisà na"
-
-#: ../data/gpk-application.ui.h:41
-msgid "Required by"
-msgstr "VyÅadovanà balÃkom"
-
-#: ../data/gpk-application.ui.h:42
-msgid "_Help"
-msgstr "_PomocnÃk"
-
-#: ../data/gpk-application.ui.h:43
-msgid "_Contents"
-msgstr "Ob_sah"
-
-# "Pomoc s tÃmto softvÃrom". Ja viem, Åe to znie straÅne, ale originÃl je
-# tieÅ podobne straÅnÃ. MÃÅeÅ to zareportovaÅ do bugzilly. :-)
-#: ../data/gpk-application.ui.h:44
-msgid "Help with this software"
-msgstr "Pomoc s touto aplikÃciou"
-
-# "O tomto softvÃri". Ja viem, Åe to znie straÅne, ale originÃl je tieÅ
-# podobne straÅnÃ. MÃÅeÅ to zareportovaÅ do bugzilly. :-)
-#: ../data/gpk-application.ui.h:45
-msgid "About this software"
-msgstr "O tejto aplikÃcii"
-
-#: ../data/gpk-application.ui.h:46
-msgid "Fi_nd"
-msgstr "_NÃjsÅ"
-
-#: ../data/gpk-client.ui.h:1
-msgid "Install Package"
-msgstr "NainÅtalovaÅ balÃk"
+msgid "_Quit"
+msgstr "_UkonÄiÅ"
 
+# GtkExpander
 #: ../data/gpk-error.ui.h:1
 msgid "More details"
 msgstr "ÄalÅie podrobnosti"
 
+# GtkDialog title
 #: ../data/gpk-eula.ui.h:1
 msgid "License Agreement Required"
 msgstr "Je vyÅadovanà licenÄnà dohoda"
 
+# GtkButton label
 #: ../data/gpk-eula.ui.h:2
 msgid "_Accept Agreement"
 msgstr "_SÃhlasiÅ s dohodou"
@@ -463,234 +418,261 @@ msgstr "_SÃhlasiÅ s dohodou"
 #. TRANSLATORS: program name: installs a package (or packages) by name
 #. TRANSLATORS: program name, a session wide daemon to watch for updates and changing system state
 #: ../data/gpk-dbus-service.desktop.in.h:1
-#: ../data/gpk-install-local-file.desktop.in.h:1 ../src/gpk-dbus-task.c:3381
-#: ../src/gpk-install-local-file.c:67 ../src/gpk-install-package-name.c:66
-#: ../src/gpk-dbus-service.c:153 ../src/gpk-dbus-service.c:156
+#: ../data/gpk-install-local-file.desktop.in.h:1 ../src/gpk-dbus-task.c:3383
+#: ../src/gpk-install-local-file.c:65 ../src/gpk-install-package-name.c:64
+#: ../src/gpk-dbus-service.c:151 ../src/gpk-dbus-service.c:154
 msgid "Software Install"
-msgstr "InÅtalÃcia softvÃru"
+msgstr "InÅtalÃtor softvÃru"
 
+#Âdesktop entry comment
 #: ../data/gpk-dbus-service.desktop.in.h:2
 #: ../data/gpk-install-local-file.desktop.in.h:2
 msgid "Install selected software on the system"
-msgstr "NainÅtalovaÅ na systÃme zvolenà softvÃr"
+msgstr "InÅtaluje do systÃmu vybranà softvÃr"
 
+# desktop entry name
 #. TRANSLATORS: program name: application to install a catalog of software
-#: ../data/gpk-install-catalog.desktop.in.h:1 ../src/gpk-install-catalog.c:68
-#: ../src/gpk-install-catalog.c:70
+#: ../data/gpk-install-catalog.desktop.in.h:1 ../src/gpk-install-catalog.c:66
+#: ../src/gpk-install-catalog.c:68
 msgid "Catalog Installer"
 msgstr "InÅtalÃtor katalÃgov"
 
+# desktop entry comment
 #: ../data/gpk-install-catalog.desktop.in.h:2
 msgid "Install a catalog of software on the system"
-msgstr "NainÅtalovaÅ na systÃme katalÃg softvÃru"
+msgstr "InÅtaluje do systÃmu katalÃg softvÃru"
 
-#: ../data/gpk-log.desktop.in.h:1 ../data/gpk-log.ui.h:1 ../src/gpk-log.c:829
+# desktop entry name
+#: ../data/gpk-log.desktop.in.h:1 ../data/gpk-log.ui.h:1 ../src/gpk-log.c:827
 msgid "Software Log Viewer"
-msgstr "PrehliadaÄ zÃznamov softvÃru"
+msgstr "PrehliadaÄ protokolu softvÃru"
 
-# Tu by sa asi ziÅlo viac zdÃrazniÅ, Åe sa jednà o minulà Ãlohy (past).
-# "VykonanÃ" na to IMHO nestaÄÃ. A "management" by asi mala byÅ "sprÃva"
-# (spravovanie) a nie "ÃdrÅba".
+#Âdesktop entry comment
 #: ../data/gpk-log.desktop.in.h:2
 msgid "View past package management tasks"
-msgstr "ZobraziÅ vykonanà Ãlohy ÃdrÅby"
+msgstr "Zobrazuje predchÃdzajÃce Ãlohy vykonanà pri sprÃve balÃkov"
 
+# GtkButton label
 #: ../data/gpk-log.ui.h:2
 msgid "Filter"
-msgstr "Filter"
+msgstr "FiltrovaÅ"
 
+# desktop entry name
 #: ../data/gpk-prefs.desktop.in.h:1
 msgid "Software Settings"
-msgstr "Nastavenie softvÃru"
+msgstr "Nastavenia softvÃru"
 
+# desktop entry comment
 #: ../data/gpk-prefs.desktop.in.h:2
 msgid ""
 "Change software update preferences and enable or disable software sources"
 msgstr ""
-"ZmeniÅ predvoÄby aktualizÃcie softvÃru, povoliÅ alebo zakÃzaÅ zdroje softvÃru"
+"Menà nastavenia aktualizÃcie softvÃru a umoÅÅuje povoliÅ alebo zakÃzaÅ zdroje softvÃru"
 
-# PrekladÃme rovnako "Settings" aj "Preferences" (pozri nasledujÃci
-# reÅazec)? MyslÃm, Åe "Preferences" sà "predvoÄby".
+# GtkDialog title
 #. TRANSLATORS: program name, an application to set per-user policy for updates
-#: ../data/gpk-prefs.ui.h:1 ../src/gpk-prefs.c:942
+#: ../data/gpk-prefs.ui.h:1 ../src/gpk-prefs.c:903
 msgid "Software Update Preferences"
-msgstr "Nastavenia aktualizÃcià softvÃru"
+msgstr "Nastavenia aktualizÃcie softvÃru"
 
+# GtkButton label
 #: ../data/gpk-prefs.ui.h:2
 msgid "_Check Now"
 msgstr "_SkontrolovaÅ teraz"
 
+# GtkLabel label
 #: ../data/gpk-prefs.ui.h:3
-msgid "_Automatically install:"
-msgstr "_Automaticky nainÅtalovaÅ:"
-
-#: ../data/gpk-prefs.ui.h:4
 msgid "C_heck for updates:"
 msgstr "_KontrolovaÅ dostupnosÅ aktualizÃciÃ:"
 
-#: ../data/gpk-prefs.ui.h:5
+# GtkLabel label
+#: ../data/gpk-prefs.ui.h:4
 msgid "Check for major _upgrades:"
-msgstr "KontrolovaÅ dostupnosÅ veÄkÃch _aktualizÃciÃ:"
+msgstr "KontrolovaÅ dostupnosÅ celkovÃch _aktualizÃciÃ:"
 
-#: ../data/gpk-prefs.ui.h:6
+# GtkCheckButton label
+#: ../data/gpk-prefs.ui.h:5
 msgid "Check for updates when using mobile broadband"
 msgstr ""
 "KontrolovaÅ dostupnosÅ aktualizÃciÃ, keÄ sa pouÅÃva mobilnà ÅirokopÃsmovà "
 "pripojenie"
 
+# GtkCheckButton label
+#: ../data/gpk-prefs.ui.h:6
+msgid "Check for updates on battery power"
+msgstr "KontrolovaÅ aktualizÃcie pri napÃjanà z batÃrie"
+
+# GtkLabel label
 #: ../data/gpk-prefs.ui.h:7
 msgid "Currently using mobile broadband"
 msgstr "MomentÃlne sa pouÅÃva mobilnà ÅirokopÃsmovà pripojenie"
 
+# GtkLabel label
 #: ../data/gpk-prefs.ui.h:8
 msgid "Update Settings"
 msgstr "Nastavenie aktualizÃciÃ"
 
+# GtkLabel label
 #: ../data/gpk-prefs.ui.h:9
 msgid ""
 "A software source contains packages that can be installed on this computer."
 msgstr ""
 "Zdroj softvÃru obsahuje balÃky, ktorà je moÅnà nainÅtalovaÅ na tento poÄÃtaÄ."
 
+# GtkCheckButton label
 #. shows extra -source, -debuginfo, and -devel software sources
 #: ../data/gpk-prefs.ui.h:11
 msgid "_Show debug and development software sources"
 msgstr "_ZobraziÅ ladiace a vÃvojovà zdroje softvÃru"
 
-# MyslÃm, Åe "Tvorca" by bolo presnejÅie. Ale to znie trochu divne.
+# GtkDialog title
 #. TRANSLATORS: the program name
 #: ../data/gpk-service-pack.ui.h:1 ../src/gpk-service-pack.c:817
 msgid "Service Pack Creator"
-msgstr "Tvorba servisnÃho archÃvu"
+msgstr "Tvorca servisnÃho archÃvu"
 
+#ÂGtkRadioButton label
 #: ../data/gpk-service-pack.ui.h:2
-#, fuzzy
-#| msgid "Create a copy of this computers package list"
 msgid "Create a copy of this computer's package list"
 msgstr "VytvoriÅ kÃpiu zoznamu balÃkov tohto poÄÃtaÄa"
 
+#ÂGtkRadioButton label
 #: ../data/gpk-service-pack.ui.h:3
 msgid "Create an archive of all the pending updates"
 msgstr "VytvoriÅ archÃv vÅetkÃch ÄakajÃcich aktualizÃciÃ"
 
+#ÂGtkRadioButton label
 #: ../data/gpk-service-pack.ui.h:4
 msgid "Create an archive of a specific package"
 msgstr "VytvoriÅ archÃv konkrÃtneho balÃka"
 
+#ÂGtkEntry tooltip
 #: ../data/gpk-service-pack.ui.h:5
 msgid "Multiple packages can be specified using a comma delimited list"
-msgstr "MoÅno uviesÅ viacero balÃkov v zozname oddelenom Äiarkami"
+msgstr "MoÅno uviesÅ viacero balÃkov ako zoznam poloÅiek oddelenÃch Äiarkami"
 
 #. TRANSLATORS: column for what was done, e.g. update-system
 #: ../data/gpk-service-pack.ui.h:6 ../src/gpk-log.c:295
 msgid "Action"
 msgstr "OperÃcia"
 
-# directory vs. folder
+# GtkLabel label
 #: ../data/gpk-service-pack.ui.h:7
 msgid "Output directory:"
 msgstr "VÃstupnà adresÃr:"
 
+# GtkLabel label
 #: ../data/gpk-service-pack.ui.h:8
 msgid "Destination package list:"
 msgstr "CieÄovà zoznam balÃkov:"
 
-# PreÄo nie "vybraÅ"?
+# GtkFileChooserButton title
 #: ../data/gpk-service-pack.ui.h:9
-#, fuzzy
-#| msgid "Select A Package List File"
 msgid "Select a Package List File"
-msgstr "Vyberte sÃbor so zoznamom balÃkov"
+msgstr "VÃber sÃboru so zoznamom balÃkov"
 
-# Nie je vhodnà prekladaÅ package aj (service) pack rovnako. Äo uÅ, keÄ sa tu uÅ rozhodlo, Åe package bude 
balÃk...
+# GtkFileChooserButton title
 #: ../data/gpk-service-pack.ui.h:10
 msgid "Save New Service Pack"
-msgstr "UloÅiÅ novà servisnà archÃv"
+msgstr "UloÅenie novÃho servisnÃho archÃvu"
 
+# GtkLabel label
 #. TRANSLATORS: column for what packages were upgraded
 #: ../data/gpk-service-pack.ui.h:11 ../data/gpk-update-viewer.ui.h:5
 #: ../src/gpk-log.c:322
 msgid "Details"
 msgstr "Podrobnosti"
 
+# GtkProgressBar label
 #: ../data/gpk-service-pack.ui.h:12
 msgid "Progress"
 msgstr "Priebeh"
 
+# GtkButton label
 #: ../data/gpk-service-pack.ui.h:13
 msgid "Create"
 msgstr "VytvoriÅ"
 
+# GtkDialog title
 #: ../data/gpk-signature.ui.h:1
 msgid "Software signature is required"
 msgstr "VyÅaduje sa podpÃsanie softvÃru"
 
+# GtkLabel label
 #: ../data/gpk-signature.ui.h:2
 msgid "Do you trust the source of the packages?"
 msgstr "DÃverujete zdroju balÃkov?"
 
-# PreloÅiÅ "repositories" ako "zdroje" mi prÃde dosÅ nepresnÃ. Äasto
-# pouÅÃvanà slovo "repozitÃr" asi neobstojÃ, pretoÅe nie je slovenskÃ. Ja
-# sa v poslednom Äase priklÃÅam k prekladu "repository" -> "depozitÃr".
+# GtkLabel label
 #: ../data/gpk-signature.ui.h:3
 msgid "Repository name:"
-msgstr "NÃzov zdroja softvÃru:"
+msgstr "NÃzov repozitÃra:"
 
+# GtkLabel label
 #: ../data/gpk-signature.ui.h:4
 msgid "Signature URL:"
 msgstr "URL podpisu:"
 
+# GtkLabel label
 #: ../data/gpk-signature.ui.h:5
 msgid "Signature user identifier:"
 msgstr "IdentifikÃtor pouÅÃvateÄa podpisu:"
 
+# GtkLabel label
 #: ../data/gpk-signature.ui.h:6
 msgid "Signature identifier:"
 msgstr "IdentifikÃtor podpisu:"
 
+# GtkLabel label
 #: ../data/gpk-signature.ui.h:7
 msgid "Package:"
 msgstr "BalÃk:"
 
+# GtkLabel label
 #: ../data/gpk-signature.ui.h:8
-#, fuzzy
-#| msgid "Do you recognise the user and trust this key?"
 msgid "Do you recognize the user and trust this key?"
 msgstr "PoznÃte pouÅÃvateÄa a dÃverujete tomuto kÄÃÄu?"
 
+# desktop entry name
 #: ../data/gpk-update-viewer.desktop.in.h:1 ../data/gpk-update-viewer.ui.h:1
 msgid "Software Update"
 msgstr "AktualizÃcia softvÃru"
 
+# desktop entry comment
 #: ../data/gpk-update-viewer.desktop.in.h:2
 msgid "Update software installed on the system"
-msgstr "AktualizovaÅ softvÃr nainÅtalovanà na tomto systÃme"
+msgstr "Aktualizuje softvÃr nainÅtalovanà v systÃme"
 
-# PÅ: Bolo by dobre odlÃÅiÅ upgrade od update. Upgrade by mohlo byÅ napr. "povÃÅenie verzie". VÅade...
+# desktop entry name
 #: ../data/gpk-distro-upgrade.desktop.in.h:1
 msgid "Operating System Upgrade"
 msgstr "AktualizÃcia operaÄnÃho systÃmu"
 
+# desktop entry comment
 #: ../data/gpk-distro-upgrade.desktop.in.h:2
 msgid "Upgrade the operating system to a new version"
-msgstr "AktualizovaÅ operaÄnà systÃm na novà verziu"
+msgstr "Aktualizuje operaÄnà systÃm na novà verziu"
 
+# GtkButton label
 #: ../data/gpk-update-viewer.ui.h:2
 msgid "_Install Updates"
 msgstr "Na_inÅtalovaÅ aktualizÃcie"
 
+# GtkButton label
 #: ../data/gpk-update-viewer.ui.h:3
 msgid ""
 "Software updates correct errors, eliminate security vulnerabilities and "
 "provide new features."
 msgstr ""
 "AktualizÃcie softvÃru opravujà chyby, odstraÅujà bezpeÄnostnà zraniteÄnosti "
-"a poskytujà novà vlastnosti."
+"a poskytujà novà funkcionality."
 
+#ÂGtkButton label
 #: ../data/gpk-update-viewer.ui.h:4
 msgid "_Upgrade"
 msgstr "_AktualizovaÅ"
 
+# GtkExpander label
 #. TRANSLATORS: expander label in the error dialog
 #: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:413
 msgid "_Details"
@@ -704,11 +686,11 @@ msgstr "Po_drobnosti"
 msgid "Package"
 msgstr "BalÃk"
 
+# button
 #: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:609
 msgid "_Remove"
 msgstr "Odst_rÃniÅ"
 
-# "additional" sa mi viac zdà ako "prÃdavnÃ". Vieme presnejÅà kontext?
 #: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:610
 #, python-format
 msgid "Remove %i additional package?"
@@ -730,7 +712,6 @@ msgstr ""
 msgid "_Install"
 msgstr "Na_inÅtalovaÅ"
 
-# "additional" sa mi viac zdà ako "prÃdavnÃ". Vieme presnejÅà kontext?
 #: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:647
 #, python-format
 msgid "Install %i additional package?"
@@ -739,8 +720,6 @@ msgstr[0] "NainÅtalovaÅ %i ÄalÅÃch balÃkov?"
 msgstr[1] "NainÅtalovaÅ %i ÄalÅÃ balÃk?"
 msgstr[2] "NainÅtalovaÅ %i ÄalÅie balÃky?"
 
-# "additional" sa mi viac zdà ako "prÃdavnÃ". Vieme presnejÅà kontext?
-# PS: predch. verzia by musela maÅ prÃliÅ veÄa Äiarok, aby bola sprÃvna
 #: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:652
 msgid ""
 "The software that you want to install requires additional software to run "
@@ -749,8 +728,13 @@ msgstr ""
 "SoftvÃr, ktorà chcete nainÅtalovaÅ, potrebuje na sprÃvne fungovanie ÄalÅà "
 "softvÃr."
 
+#. TRANSLATORS: this is a menu group of packages in the queue
+#: ../src/gpk-application.c:356
+msgid "Pending"
+msgstr "ÄakajÃce"
+
 #. TRANSLATORS: title: how many files are installed by the application
-#: ../src/gpk-application.c:555
+#: ../src/gpk-application.c:602
 #, c-format
 msgid "%i file installed by %s"
 msgid_plural "%i files installed by %s"
@@ -759,17 +743,17 @@ msgstr[1] "%i sÃbor nainÅtalovanà aplikÃciou %s"
 msgstr[2] "%i sÃbory nainÅtalovanà aplikÃciou %s"
 
 #. TRANSLATORS: no packages returned
-#: ../src/gpk-application.c:892 ../src/gpk-application.c:1019
+#: ../src/gpk-application.c:904 ../src/gpk-application.c:1031
 msgid "No packages"
 msgstr "Åiadne balÃky"
 
 #. TRANSLATORS: this package is not required by any others
-#: ../src/gpk-application.c:894
+#: ../src/gpk-application.c:906
 msgid "No other packages require this package"
 msgstr "Åiadne ÄalÅie balÃky tento balÃk nevyÅadujÃ"
 
 #. TRANSLATORS: title: how many packages require this package
-#: ../src/gpk-application.c:901
+#: ../src/gpk-application.c:913
 #, c-format
 msgid "%i package requires %s"
 msgid_plural "%i packages require %s"
@@ -778,7 +762,7 @@ msgstr[1] "%i balÃk vyÅaduje %s"
 msgstr[2] "%i balÃky vyÅadujà %s"
 
 #. TRANSLATORS: show a array of packages for the package
-#: ../src/gpk-application.c:906
+#: ../src/gpk-application.c:918
 #, c-format
 msgid "Packages listed below require %s to function correctly."
 msgid_plural "Packages listed below require %s to function correctly."
@@ -787,12 +771,12 @@ msgstr[1] "NiÅÅie uvedenà balÃk vyÅaduje na sprÃvne fungovanie %s."
 msgstr[2] "NiÅÅie uvedenà balÃky vyÅadujà na sprÃvne fungovanie %s."
 
 #. TRANSLATORS: this package does not depend on any others
-#: ../src/gpk-application.c:1021
+#: ../src/gpk-application.c:1033
 msgid "This package does not depend on any others"
 msgstr "Tento balÃk nezÃvisà na Åiadnych inÃch"
 
 #. TRANSLATORS: title: show the number of other packages we depend on
-#: ../src/gpk-application.c:1028
+#: ../src/gpk-application.c:1040
 #, c-format
 msgid "%i additional package is required for %s"
 msgid_plural "%i additional packages are required for %s"
@@ -801,7 +785,7 @@ msgstr[1] "%i ÄalÅÃ balÃk sa vyÅaduje pre %s"
 msgstr[2] "%i ÄalÅie balÃky sa vyÅaduje pre %s"
 
 #. TRANSLATORS: message: show the array of dependent packages for this package
-#: ../src/gpk-application.c:1033
+#: ../src/gpk-application.c:1045
 #, c-format
 msgid "Packages listed below are required for %s to function correctly."
 msgid_plural "Packages listed below are required for %s to function correctly."
@@ -810,27 +794,27 @@ msgstr[1] "NiÅÅie uvedenà balÃk je vyÅadovanà na sprÃvne fungovanie %s."
 msgstr[2] "NiÅÅie uvedenà balÃky sà vyÅadovanà na sprÃvne fungovanie %s."
 
 #. TRANSLATORS: the repo name is invalid or not found, fall back to this
-#: ../src/gpk-application.c:1102
+#: ../src/gpk-application.c:1114
 msgid "Invalid"
 msgstr "NeplatnÃ"
 
 #. TRANSLATORS: no results were found for this search
-#: ../src/gpk-application.c:1309
+#: ../src/gpk-application.c:1278
 msgid "No results were found."
 msgstr "Neboli nÃjdenà Åiadne vÃsledky."
 
 #. TRANSLATORS: be helpful, but this shouldn't happen
-#: ../src/gpk-application.c:1317
+#: ../src/gpk-application.c:1286
 msgid "Try entering a package name in the search bar."
 msgstr "SkÃste do vyhÄadÃvacieho poÄa zadaÅ nÃzov balÃka."
 
 #. TRANSLATORS: nothing in the package queue
-#: ../src/gpk-application.c:1320
+#: ../src/gpk-application.c:1289
 msgid "There are no packages queued to be installed or removed."
 msgstr "Na nainÅtalovanie alebo odstrÃnenie neÄakajà Åiadne balÃky."
 
 #. TRANSLATORS: tell the user to switch to details search mode
-#: ../src/gpk-application.c:1325
+#: ../src/gpk-application.c:1294
 msgid ""
 "Try searching package descriptions by clicking the icon next to the search "
 "text."
@@ -838,267 +822,192 @@ msgstr ""
 "SkÃste hÄadaÅ popisy balÃkov kliknutÃm na ikonu vedÄa textu vyhÄadÃvania."
 
 #. TRANSLATORS: tell the user to try harder
-#: ../src/gpk-application.c:1328
+#: ../src/gpk-application.c:1297
 msgid "Try again with a different search term."
 msgstr "SkÃste hÄadaÅ znova s inÃmi kÄÃÄovÃmi slovami."
 
 #. TRANSLATORS: title: invalid text in the search bar
-#: ../src/gpk-application.c:1602
+#: ../src/gpk-application.c:1561
 msgid "Invalid search text"
 msgstr "Neplatnà text hÄadania"
 
 #. TRANSLATORS: message: tell the user that's not allowed
-#: ../src/gpk-application.c:1604
+#: ../src/gpk-application.c:1563
 msgid "The search text contains invalid characters"
 msgstr "Text hÄadania obsahuje neplatnà znaky"
 
 #. TRANSLATORS: title: we failed to execute the method
-#: ../src/gpk-application.c:1645
+#: ../src/gpk-application.c:1604
 msgid "The search could not be completed"
 msgstr "Nepodarilo sa dokonÄiÅ hÄadanie"
 
-# PS: nie je vhodnà rovnako prekladaÅ action aj transaction. Na transakcii nie je niÄ zlÃ...
 #. TRANSLATORS: low level failure, details to follow
-#: ../src/gpk-application.c:1647
+#: ../src/gpk-application.c:1606
 msgid "Running the transaction failed"
 msgstr "Spustenie transakcie zlyhalo"
 
 #. TRANSLATORS: title: warn the user they are quitting with unapplied changes
-#: ../src/gpk-application.c:1786
+#: ../src/gpk-application.c:1735
 msgid "Changes not applied"
 msgstr "Zmeny neboli aplikovanÃ"
 
-#: ../src/gpk-application.c:1787
+# Button
+#: ../src/gpk-application.c:1736
 msgid "Close _Anyway"
-msgstr "N_apriek tomu zavrieÅ"
+msgstr "_Napriek tomu zavrieÅ"
 
 #. TRANSLATORS: tell the user the problem
-#: ../src/gpk-application.c:1791
+#: ../src/gpk-application.c:1740
 msgid "You have made changes that have not yet been applied."
 msgstr "Vykonali ste zmeny, ktorà zatiaÄ neboli aplikovanÃ."
 
-#: ../src/gpk-application.c:1792
+#: ../src/gpk-application.c:1741
 msgid "These changes will be lost if you close this window."
 msgstr "Tieto zmeny sa po zatvorenà tohto okna stratia."
 
 #. TRANSLATORS: column for installed status
 #. TRANSLATORS: The state of a package
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
-#: ../src/gpk-application.c:2097 ../src/gpk-enum.c:1158 ../src/gpk-enum.c:1247
+#: ../src/gpk-application.c:2033 ../src/gpk-enum.c:1153 ../src/gpk-enum.c:1242
 msgid "Installed"
-msgstr "NainÅtalovanÃ"
+msgstr "NainÅtalovanÃ"
 
 #. TRANSLATORS: column for package name
 #. TRANSLATORS: column for group name
 #. TRANSLATORS: column for the package name
-#: ../src/gpk-application.c:2113 ../src/gpk-application.c:2135
+#: ../src/gpk-application.c:2049 ../src/gpk-application.c:2071
 #: ../src/gpk-dialog.c:151 ../src/gpk-modal-dialog.c:731
 msgid "Name"
 msgstr "NÃzov"
 
-#. TRANSLATORS: the type of package is a collection (metagroup)
-#: ../src/gpk-application.c:2275
-msgid "Type"
-msgstr "Typ"
-
-#: ../src/gpk-application.c:2275
-msgid "Collection"
-msgstr "Zbierka"
-
-#. TRANSLATORS: tooltip: go to the web address
-#: ../src/gpk-application.c:2283
-#, c-format
-msgid "Visit %s"
-msgstr "NavÅtÃvte %s"
-
-#. TRANSLATORS: add an entry to go to the project home page
-#: ../src/gpk-application.c:2288
-msgid "Project"
-msgstr "Projekt"
-
-#: ../src/gpk-application.c:2288
-msgid "Homepage"
-msgstr "Domovskà strÃnka"
-
-#. TRANSLATORS: the group the package belongs in
-#: ../src/gpk-application.c:2302
-msgid "Group"
-msgstr "Skupina"
-
-#. TRANSLATORS: the licence string for the package
-#: ../src/gpk-application.c:2308
-msgid "License"
-msgstr "Licencia"
-
 #. TRANSLATORS: the size of the meta package
-#: ../src/gpk-application.c:2323
+#: ../src/gpk-application.c:2237
 msgid "Size"
 msgstr "VeÄkosÅ"
 
 #. TRANSLATORS: the installed size in bytes of the package
-#: ../src/gpk-application.c:2326
+#: ../src/gpk-application.c:2240
 msgid "Installed size"
 msgstr "VeÄkosÅ po nainÅtalovanÃ"
 
 #. TRANSLATORS: the download size of the package
-#: ../src/gpk-application.c:2329
+#: ../src/gpk-application.c:2243
 msgid "Download size"
-msgstr "VeÄkosÅ na stiahnutie"
-
-#. TRANSLATORS: where the package came from, the software source name
-#: ../src/gpk-application.c:2338
-msgid "Source"
-msgstr "Zdroj"
-
-#. TRANSLATORS: this is a menu group of packages in the queue
-#: ../src/gpk-application.c:2483
-msgid "Selected packages"
-msgstr "Vybranà balÃky"
+msgstr "VeÄkosÅ na prevzatie"
 
 #. TRANSLATORS: entry tooltip: basic search
-#: ../src/gpk-application.c:2536
+#: ../src/gpk-application.c:2452
 msgid "Searching by name"
 msgstr "HÄadà sa podÄa nÃzvu"
 
 #. TRANSLATORS: entry tooltip: detailed search
-#: ../src/gpk-application.c:2560
+#: ../src/gpk-application.c:2476
 msgid "Searching by description"
 msgstr "HÄadà sa podÄa popisu"
 
 #. TRANSLATORS: entry tooltip: file search
-#: ../src/gpk-application.c:2584
+#: ../src/gpk-application.c:2500
 msgid "Searching by file"
 msgstr "HÄadà sa podÄa sÃboru"
 
 #. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
-#: ../src/gpk-application.c:2606
+#: ../src/gpk-application.c:2522
 msgid "Search by name"
 msgstr "HÄadanie podÄa nÃzvu"
 
 #. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
-#: ../src/gpk-application.c:2617
+#: ../src/gpk-application.c:2533
 msgid "Search by description"
 msgstr "HÄadanie podÄa popisu"
 
 #. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
-#: ../src/gpk-application.c:2628
+#: ../src/gpk-application.c:2544
 msgid "Search by file name"
 msgstr "HÄadanie podÄa nÃzvu sÃboru"
 
-# MyslÃm, Åe GNU GPL prekladÃme.
-#: ../src/gpk-application.c:2669
+#: ../src/gpk-application.c:2590
 msgid "Licensed under the GNU General Public License Version 2"
-msgstr "Licencovanà za podmienok GNU General Public License Version 2"
+msgstr "Zverejnenàs licenciou GNU General Public License verzia 2"
 
-#: ../src/gpk-application.c:2670
+#: ../src/gpk-application.c:2591
 msgid ""
 "PackageKit is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
 "the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
 "Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
 "any later version."
 msgstr ""
-"PackageKit je slobodnà softvÃr; mÃÅete ho ÅÃriÅ a meniÅ za podmienok GNU "
-"General Public License, ktorà publikovala Free Software Foundation; buÄ "
-"verzie 2 licencie alebo (ak sa tak rozhodnete) ktorejkoÄvek neskorÅej verzie."
+"PackageKit je slobodnà softvÃr; mÃÅete ho Äalej ÅÃriÅ a upravovaÅ podÄa ustanovenà licencie GNU General 
Public Licence (VÅeobecnà zverejÅovacia licencia GNU), vydÃvanej nadÃciou Free Software Foundation a to buÄ 
podÄa 2. verzie tejto licencie, alebo (podÄa vÃÅho uvÃÅenia) ktorejkoÄvek neskorÅej verzie."
 
-#: ../src/gpk-application.c:2674
+#: ../src/gpk-application.c:2595
 msgid ""
 "PackageKit is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for "
 "more details."
 msgstr ""
-"PackageKit je ÅÃrenà v nÃdeji, Åe bude uÅitoÄnÃ, ale bez AKEJKOÄVEK ZÃRUKY, "
-"aj bez implicitnej zÃruky OBCHODOVATEÄNOSTI alebo VHODNOTI NA URÄITÃ ÃÄEL. "
-"Podrobnosti nÃjdete v GNU General Public License."
+"PackageKit je je rozÅirovanà v nÃdeji, Åe bude uÅitoÄnÃ, avÅak BEZ AKEJKOÄVEK ZÃRUKY. Neposkytujà sa ani 
odvodenà zÃruky PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI NA URÄITà ÃÄEL. ÄalÅie podrobnosti hÄadajte v licencii GNU 
General Public License."
 
-#: ../src/gpk-application.c:2678
+#: ../src/gpk-application.c:2599
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
 msgstr ""
-"Spolu s tÃmto programom by ste mali dostaÅ aj kÃpiu GNU General Public "
-"License. Ak nie, napÃÅte Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, "
-"Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
+"SKÃpiu licencie GNU General Public License by ste mali dostaÅ spolu s tÃmto programom. Ak sa tak nestalo, 
napÃÅte na adresu Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
 
 #. TRANSLATORS: put your own name here -- you deserve credit!
-#: ../src/gpk-application.c:2684
+#: ../src/gpk-application.c:2605
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Ivan MasÃr <helix84 centrum sk>"
 
-#: ../src/gpk-application.c:2704
+#: ../src/gpk-application.c:2625
 msgid "PackageKit Website"
-msgstr "WWW strÃnky PackageKit"
+msgstr "Webovà strÃnky PackageKit"
 
 #. TRANSLATORS: description of NULL, gpk-application that is
-#: ../src/gpk-application.c:2707
+#: ../src/gpk-application.c:2628
 msgid "Package Manager for GNOME"
 msgstr "SprÃvca balÃkov pre GNOME"
 
-#. TRANSLATORS: single column for the package details, not visible at the moment
-#: ../src/gpk-application.c:3134
-msgid "Text"
-msgstr "Text"
-
 #. TRANSLATORS: welcome text if we can click the group array
-#: ../src/gpk-application.c:3158
-msgid ""
-"Enter a search word and then click find, or click a group to get started."
-msgstr "Zadajte hÄadanà slovo a zaÄnite kliknutÃm na NÃjsÅ alebo na skupinu."
+#: ../src/gpk-application.c:2821
+msgid "Enter a search word or click a category to get started."
+msgstr "ZaÄnite zadanÃm hÄadanÃho slova alebo kliknutÃm na kategÃriu"
 
 #. TRANSLATORS: welcome text if we have to search by name
-#: ../src/gpk-application.c:3161
-msgid "Enter a search word and then click find to get started."
-msgstr "Zadajte hÄadanà slovo a zaÄnite kliknutÃm na NÃjsÅ."
+#: ../src/gpk-application.c:2824
+msgid "Enter a search word to get started."
+msgstr "ZaÄnite zadanÃm hÄadanÃho slova."
 
 #. TRANSLATORS: daemon is broken
-#: ../src/gpk-application.c:3387
+#: ../src/gpk-application.c:3063
 msgid "Exiting as properties could not be retrieved"
 msgstr "UkonÄuje sa, lebo sa nepodarilo zÃskaÅ vlastnosti"
 
 #. TRANSLATORS: title: all of the packages on the system and availble in sources
-#: ../src/gpk-application.c:3506
+#: ../src/gpk-application.c:3106
 msgid "All packages"
 msgstr "VÅetky balÃky"
 
 #. TRANSLATORS: tooltip: all packages
-#: ../src/gpk-application.c:3508
+#: ../src/gpk-application.c:3108
 msgid "Show all packages"
-msgstr "ZobraziÅ vÅetky balÃky"
-
-#. TRANSLATORS: tooltip on the clear button
-#: ../src/gpk-application.c:3747
-msgid "Clear current selection"
-msgstr "VyÄistiÅ momentÃlne vybranÃ"
-
-#. TRANSLATORS: tooltip on the apply button
-#: ../src/gpk-application.c:3772
-msgid "Changes are not applied instantly, this button applies all changes"
-msgstr "Zmeny sa nepouÅijà okamÅite, toto tlaÄidlo aplikuje vÅetky zmeny"
-
-#. TRANSLATORS: tooltip on the homepage button
-#: ../src/gpk-application.c:3798
-msgid "Visit home page for selected package"
-msgstr "NavÅtÃviÅ domovskà strÃnku oznaÄenÃho balÃka"
-
-#. TRANSLATORS: tooltip on the find button
-#: ../src/gpk-application.c:3906
-msgid "Find packages"
-msgstr "NÃjsÅ balÃky"
-
-#. TRANSLATORS: tooltip on the cancel button
-#: ../src/gpk-application.c:3914
-msgid "Cancel search"
-msgstr "ZruÅiÅ hÄadanie"
+msgstr "Zobrazà vÅetky balÃky"
 
+# cmd desc
 #. TRANSLATORS: show the program version
-#: ../src/gpk-application.c:4037 ../src/gpk-update-viewer.c:3348
+#: ../src/gpk-application.c:3540 ../src/gpk-update-viewer.c:3424
 msgid "Show the program version and exit"
-msgstr "ZobraziÅ verziu programu a skonÄiÅ"
+msgstr "Zobrazà verziu programu a skonÄÃ"
+
+# cmd desc
+#. TRANSLATORS: short name for gpk-update-viewer
+#: ../src/gpk-application.c:3554 ../src/gpk-log.c:498
+msgid "Install Software"
+msgstr "InÅtalovanie softvÃru"
 
 #. are we running privileged
-#: ../src/gpk-application.c:4070
+#: ../src/gpk-application.c:3570
 msgid "Package installer"
 msgstr "InÅtalÃtor balÃkov"
 
@@ -1141,7 +1050,7 @@ msgstr ""
 #. TRANSLATORS: button: allow the user to run this, even when insecure
 #: ../src/gpk-common.c:441
 msgid "Continue _Anyway"
-msgstr "Napriek tomu _pokraÄovaÅ"
+msgstr "_Napriek tomu pokraÄovaÅ"
 
 #. TRANSLATORS: The actions has just literally happened
 #: ../src/gpk-common.c:511 ../src/gpk-common.c:561
@@ -1243,14 +1152,10 @@ msgstr "Podrobnosti chyby"
 
 #: ../src/gpk-dbus-task.c:278
 msgid "Package Manager error details"
-msgstr "Podrobnosti chyby sprÃvcu balÃkoov"
+msgstr "Podrobnosti chyby SprÃvcu balÃkov"
 
 #. TRANSLATORS: default fallback error -- this should never happen
 #: ../src/gpk-dbus-task.c:293
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Unknown error. Please refer to the detailed report and report in your "
-#| "distribution bugtracker."
 msgid ""
 "Unknown error. Please refer to the detailed report and report in your "
 "distribution bug tracker."
@@ -1261,7 +1166,7 @@ msgstr ""
 #. TRANSLATORS: failed authentication
 #: ../src/gpk-dbus-task.c:309
 msgid "You don't have the necessary privileges to perform this action."
-msgstr "NemÃte potrebnà oprÃvnenie na vykonanie tejto oprÃcie."
+msgstr "NemÃte potrebnà oprÃvnenie na vykonanie tejto operÃcie."
 
 #. TRANSLATORS: could not start system service
 #: ../src/gpk-dbus-task.c:313
@@ -1279,24 +1184,24 @@ msgid "The file is not valid."
 msgstr "SÃbor nie je platnÃ."
 
 #. TRANSLATORS: button: show details about the error
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:384
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:385
 msgid "Show details"
 msgstr "ZobraziÅ podrobnosti"
 
 #. TRANSLATORS: error: failed to install, detailed error follows
 #. TRANSLATORS: failed to install, shouldn't be shown
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:472 ../src/gpk-dbus-task.c:1161
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:473 ../src/gpk-dbus-task.c:1162
 msgid "Failed to install package"
 msgstr "Nepodarilo sa nainÅtalovaÅ balÃk"
 
 #. TRANSLATORS: title: installing packages
 #. TRANSLATORS: transaction state, installing packages
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:510 ../src/gpk-enum.c:957
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:511 ../src/gpk-enum.c:956
 msgid "Installing packages"
-msgstr "InÅtalujà sa balÃky"
+msgstr "InÅtalÃcia balÃkov"
 
 #. TRANSLATORS: title
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:612 ../src/gpk-dbus-task.c:1384
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:613 ../src/gpk-dbus-task.c:1385
 msgid "Failed to install file"
 msgid_plural "Failed to install files"
 msgstr[0] "Nepodarilo sa nainÅtalovaÅ sÃbory"
@@ -1304,45 +1209,60 @@ msgstr[1] "Nepodarilo sa nainÅtalovaÅ sÃbor"
 msgstr[2] "Nepodarilo sa nainÅtalovaÅ sÃbory"
 
 #. TRANSLATORS: title: confirm the user want's to install a local file
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:701
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:702
 msgid "Do you want to install this file?"
 msgid_plural "Do you want to install these files?"
 msgstr[0] "Chcete nainÅtalovaÅ tieto sÃbory?"
 msgstr[1] "Chcete nainÅtalovaÅ tento sÃbor?"
 msgstr[2] "Chcete nainÅtalovaÅ tieto sÃbory?"
 
+#. TRANSLATORS: title: installing local files
+#. TRANSLATORS: button: confirm to search for packages
+#. TRANSLATORS: button: install codecs
+#. TRANSLATORS: button: install a font
+#. TRANSLATORS: button: install Plasma services
+#. TRANSLATORS: button: install packages in catalog
+#. TRANSLATORS: button: install printer drivers
+#. TRANSLATORS: button: install catalog
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:711 ../src/gpk-dbus-task.c:1259
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1478 ../src/gpk-dbus-task.c:1681
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2141 ../src/gpk-dbus-task.c:2479
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2692 ../src/gpk-dbus-task.c:2814
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:3167 ../src/gpk-task.c:404
+msgid "Install"
+msgstr "NainÅtalovaÅ"
+
 #. TRANSLATORS: title: installing a local file
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1033
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1034
 msgid "Install local file"
 msgid_plural "Install local files"
-msgstr[0] "NainÅtalovaÅ lokÃlne sÃbory"
-msgstr[1] "NainÅtalovaÅ lokÃlny sÃbor"
-msgstr[2] "NainÅtalovaÅ lokÃlne sÃbory"
+msgstr[0] "InÅtalÃcia lokÃlnych sÃborov"
+msgstr[1] "InÅtalÃcia lokÃlneho sÃboru"
+msgstr[2] "InÅtalÃcia lokÃlnych sÃborov"
 
 #. TRANSLATORS: couldn't resolve name to package
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1093
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1094
 #, c-format
 msgid "Could not find packages"
 msgstr "Nepodarilo sa nÃjsÅ balÃky"
 
 #. TRANSLATORS: message: could not find
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1102
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1103
 msgid "The packages could not be found in any software source"
 msgstr "BalÃky neboli nÃjdenà v Åiadnom zdroji softvÃru"
 
-# PS: toto je ustÃlenejÅie slovnà spojenie
 #. TRANSLATORS: button: a link to the help file
 #. TRANSLATORS: button: show the user a button to get more help finding stuff
 #. TRANSLATORS: button text
 #. TRANSLATORS: button: show the user a button to get more help finding stuff
 #. TRANSLATORS: button text
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1105 ../src/gpk-dbus-task.c:1346
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1652 ../src/gpk-dbus-task.c:1858
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2113 ../src/gpk-dbus-task.c:2450
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1106 ../src/gpk-dbus-task.c:1347
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1653 ../src/gpk-dbus-task.c:1859
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2114 ../src/gpk-dbus-task.c:2451
 msgid "More information"
 msgstr "Viac informÃciÃ"
 
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1142 ../src/gpk-enum.c:338
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1143 ../src/gpk-enum.c:328
 msgid "The package is already installed"
 msgid_plural "The packages are already installed"
 msgstr[0] "BalÃky sà uÅ nainÅtalovanÃ"
@@ -1350,19 +1270,18 @@ msgstr[1] "BalÃk je uÅ nainÅtalovanÃ"
 msgstr[2] "BalÃky sà uÅ nainÅtalovanÃ"
 
 #. TRANSLATORS: message: package is already installed
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1146
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1147
 msgid "Nothing to do."
 msgstr "Niet Äo robiÅ."
 
 # "vyhÄadÃvaÄom" je tÃto aplikÃcia, nikto inà - takÅe z vyhÄadÃvania
 #. TRANSLATORS: the search gave us the wrong result. internal error. barf.
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1163
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1164
 msgid "Incorrect response from search"
 msgstr "NesprÃvna odpoveÄ z vyhÄadÃvania"
 
-# "additional" sa mi viac zdà ako "prÃdavnÃ". Vieme presnejÅà kontext?
 #. TRANSLATORS: a program needs a package, for instance openoffice-clipart
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1242
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1243
 msgid "An additional package is required:"
 msgid_plural "Additional packages are required:"
 msgstr[0] "Sà potrebnà ÄalÅie balÃky:"
@@ -1370,7 +1289,7 @@ msgstr[1] "Je potrebnà ÄalÅà balÃk:"
 msgstr[2] "Sà potrebnà ÄalÅie balÃky:"
 
 #. TRANSLATORS: ask the user if it's okay to search
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1245
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1246
 msgid "Do you want to search for and install this package now?"
 msgid_plural "Do you want to search for and install these packages now?"
 msgstr[0] "Chcete teraz vyhÄadaÅ a nainÅtalovaÅ tieto balÃky?"
@@ -1378,16 +1297,16 @@ msgstr[1] "Chcete teraz vyhÄadaÅ a nainÅtalovaÅ tento balÃk?"
 msgstr[2] "Chcete teraz vyhÄadaÅ a nainÅtalovaÅ tieto balÃky?"
 
 #. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1251
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1252
 #, c-format
 msgid "%s wants to install a package"
 msgid_plural "%s wants to install packages"
-msgstr[0] "%s poÅaduje inÅtalÃciu balÃkov"
-msgstr[1] "%s poÅaduje inÅtalÃciu balÃka"
-msgstr[2] "%s poÅaduje inÅtalÃciu balÃkov"
+msgstr[0] "Program %s poÅaduje inÅtalÃciu balÃkov"
+msgstr[1] "Program %s poÅaduje inÅtalÃciu balÃka"
+msgstr[2] "Program %s poÅaduje inÅtalÃciu balÃkov"
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1254
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1255
 msgid "A program wants to install a package"
 msgid_plural "A program wants to install packages"
 msgstr[0] "Program poÅaduje inÅtalÃciu balÃkov"
@@ -1395,28 +1314,28 @@ msgstr[1] "Program poÅaduje inÅtalÃciu balÃka"
 msgstr[2] "Program poÅaduje inÅtalÃciu balÃkov"
 
 #. TRANSLATORS: title, searching
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1271 ../src/gpk-dbus-task.c:2873
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1272 ../src/gpk-dbus-task.c:2874
 msgid "Searching for packages"
 msgstr "HÄadajà sa balÃky"
 
 #. TRANSLATORS: failed to fild the package for thefile
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1341
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1342
 msgid "Failed to find package"
 msgstr "Nepodarilo sa nÃjsÅ balÃk"
 
 #. TRANSLATORS: nothing found
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1343 ../src/gpk-dbus-task.c:3013
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1344 ../src/gpk-dbus-task.c:3014
 msgid "The file could not be found in any packages"
 msgstr "SÃbor sa nepodarilo nÃjsÅ v Åiadnom z balÃkov"
 
 #. TRANSLATORS: we've already got a package that provides this file
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1381
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1382
 #, c-format
 msgid "The %s package already provides this file"
 msgstr "BalÃk %s uÅ poskytuje tento sÃbor"
 
 #. TRANSLATORS: a program wants to install a file, e.g. /lib/moo.so
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1462
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1463
 msgid "The following file is required:"
 msgid_plural "The following files are required:"
 msgstr[0] "Sà potrebnà nasledovnà sÃbory:"
@@ -1424,7 +1343,7 @@ msgstr[1] "Je potrebnà nasledovnà sÃbor:"
 msgstr[2] "Sà potrebnà nasledovnà sÃbory:"
 
 #. TRANSLATORS: confirm with the user
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1465
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1466
 msgid "Do you want to search for this file now?"
 msgid_plural "Do you want to search for these files now?"
 msgstr[0] "Chcete teraz tieto sÃbory vyhÄadaÅ?"
@@ -1432,7 +1351,7 @@ msgstr[1] "Chcete teraz tento sÃbor vyhÄadaÅ?"
 msgstr[2] "Chcete teraz tieto sÃbory vyhÄadaÅ?"
 
 #. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1470
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1471
 #, c-format
 msgid "%s wants to install a file"
 msgid_plural "%s wants to install files"
@@ -1441,7 +1360,7 @@ msgstr[1] "%s poÅaduje inÅtalÃciu sÃboru"
 msgstr[2] "%s poÅaduje inÅtalÃciu sÃborov"
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1473
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1474
 msgid "A program wants to install a file"
 msgid_plural "A program wants to install files"
 msgstr[0] "Program poÅaduje inÅtalÃciu sÃborov"
@@ -1450,13 +1369,13 @@ msgstr[2] "Program poÅaduje inÅtalÃciu sÃborov"
 
 #. TRANSLATORS: searching for the package that provides the file
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1489 ../src/gpk-dbus-task.c:3116
-#: ../src/gpk-enum.c:1317
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1490 ../src/gpk-dbus-task.c:3117
+#: ../src/gpk-enum.c:1312
 msgid "Searching for file"
 msgstr "HÄadà sa sÃbor"
 
 #. TRANSLATORS: we are listing the plugins in a box
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1532
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1533
 msgid "The following plugin is required:"
 msgid_plural "The following plugins are required:"
 msgstr[0] "Sà potrebnà nasledovnà zÃsuvnà moduly:"
@@ -1464,7 +1383,7 @@ msgstr[1] "Je potrebnà nasledovnà zÃsuvnà modul:"
 msgstr[2] "Sà potrebnà nasledovnà zÃsuvnà moduly:"
 
 #. TRANSLATORS: ask for confirmation
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1550 ../src/gpk-dbus-task.c:2378
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1551 ../src/gpk-dbus-task.c:2379
 msgid "Do you want to search for this now?"
 msgid_plural "Do you want to search for these now?"
 msgstr[0] "Chcete ich hÄadaÅ teraz?"
@@ -1472,34 +1391,34 @@ msgstr[1] "Chcete ho hÄadaÅ teraz?"
 msgstr[2] "Chcete ich hÄadaÅ teraz?"
 
 #. TRANSLATORS: a program wants to decode something (unknown) -- string is a program name, e.g. "Movie 
Player"
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1563
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1564
 #, c-format
 msgid "%s requires an additional plugin to decode this file"
 msgid_plural "%s requires additional plugins to decode this file"
-msgstr[0] "%s vyÅaduje ÄalÅie zÃsuvnà moduly na dekÃdovanie tohto sÃboru"
-msgstr[1] "%s vyÅaduje ÄalÅà zÃsuvnà modul na dekÃdovanie tohto sÃboru"
-msgstr[2] "%s vyÅaduje ÄalÅie zÃsuvnà moduly na dekÃdovanie tohto sÃboru"
+msgstr[0] "Program %s vyÅaduje ÄalÅie zÃsuvnà moduly na dekÃdovanie tohto sÃboru"
+msgstr[1] "Program %s vyÅaduje ÄalÅà zÃsuvnà modul na dekÃdovanie tohto sÃboru"
+msgstr[2] "Program %s vyÅaduje ÄalÅie zÃsuvnà moduly na dekÃdovanie tohto sÃboru"
 
 #. TRANSLATORS: a program wants to encode something (unknown) -- string is a program name, e.g. "Movie 
Player"
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1567
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1568
 #, c-format
 msgid "%s requires an additional plugin to encode this file"
 msgid_plural "%s requires additional plugins to encode this file"
-msgstr[0] "%s poÅaduje ÄalÅie zÃsuvnà moduly na zakÃdovanie tohto sÃboru"
-msgstr[1] "%s poÅaduje ÄalÅà zÃsuvnà modul na zakÃdovanie tohto sÃboru"
-msgstr[2] "%s poÅaduje ÄalÅie zÃsuvnà moduly na zakÃdovanie tohto sÃboru"
+msgstr[0] "Program %s poÅaduje ÄalÅie zÃsuvnà moduly na zakÃdovanie tohto sÃboru"
+msgstr[1] "Program %s poÅaduje ÄalÅà zÃsuvnà modul na zakÃdovanie tohto sÃboru"
+msgstr[2] "Program %s poÅaduje ÄalÅie zÃsuvnà moduly na zakÃdovanie tohto sÃboru"
 
 #. TRANSLATORS: a program wants to do something (unknown) -- string is a program name, e.g. "Movie Player"
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1571
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1572
 #, c-format
 msgid "%s requires an additional plugin for this operation"
 msgid_plural "%s requires additional plugins for this operation"
-msgstr[0] "%s vyÅaduje na tÃto operÃciu ÄalÅie zÃsuvnà moduly"
-msgstr[1] "%s vyÅaduje na tÃto operÃciu ÄalÅà zÃsuvnà modul"
-msgstr[2] "%s vyÅaduje na tÃto operÃciu ÄalÅie zÃsuvnà moduly"
+msgstr[0] "Program %s vyÅaduje na tÃto operÃciu ÄalÅie zÃsuvnà moduly"
+msgstr[1] "Program %s vyÅaduje na tÃto operÃciu ÄalÅà zÃsuvnà modul"
+msgstr[2] "Program %s vyÅaduje na tÃto operÃciu ÄalÅie zÃsuvnà moduly"
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to decode something
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1577
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1578
 msgid "A program requires an additional plugin to decode this file"
 msgid_plural "A program requires additional plugins to decode this file"
 msgstr[0] "Program poÅaduje ÄalÅie zÃsuvnà moduly na dekÃdovanie tohto sÃboru"
@@ -1507,7 +1426,7 @@ msgstr[1] "Program poÅaduje ÄalÅà zÃsuvnà modul na dekÃdovanie tohto sÃb
 msgstr[2] "Program poÅaduje ÄalÅie zÃsuvnà moduly na dekÃdovanie tohto sÃboru"
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to encode something
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1581
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1582
 msgid "A program requires an additional plugin to encode this file"
 msgid_plural "A program requires additional plugins to encode this file"
 msgstr[0] "Program poÅaduje ÄalÅie zÃsuvnà moduly na zakÃdovanie tohto sÃboru"
@@ -1515,7 +1434,7 @@ msgstr[1] "Program poÅaduje ÄalÅà zÃsuvnà modul na zakÃdovanie tohto sÃb
 msgstr[2] "Program poÅaduje ÄalÅie zÃsuvnà moduly na zakÃdovanie tohto sÃboru"
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something (unknown)
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1585
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1586
 msgid "A program requires an additional plugin for this operation"
 msgid_plural "A program requires additional plugins for this operation"
 msgstr[0] "Program vyÅaduje na tÃto operÃciu ÄalÅie zÃsuvnà moduly"
@@ -1523,23 +1442,23 @@ msgstr[1] "Program vyÅaduje na tÃto operÃciu ÄalÅà zÃsuvnà modul"
 msgstr[2] "Program vyÅaduje na tÃto operÃciu ÄalÅie zÃsuvnà moduly"
 
 #. TRANSLATORS: button: confirm to search for packages
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1591 ../src/gpk-dbus-task.c:1944
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2317 ../src/gpk-dbus-task.c:2390
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1592 ../src/gpk-dbus-task.c:1945
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2318 ../src/gpk-dbus-task.c:2391
 msgid "Search"
 msgstr "HÄadaÅ"
 
 #. TRANSLATORS: failed to search for codec
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1646
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1647
 msgid "Failed to search for plugin"
 msgstr "HÄadanie zÃsuvnÃho modulu zlyhalo"
 
 #. TRANSLATORS: no software sources have the wanted codec
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1648
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1649
 msgid "Could not find plugin in any configured software source"
 msgstr ""
 "Nepodarilo sa nÃjsÅ zÃsuvnà modul v Åiadnom z nastavenÃch zdrojov softvÃru"
 
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1671 ../src/gpk-dbus-task.c:2469
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1672 ../src/gpk-dbus-task.c:2470
 msgid "Install the following plugin"
 msgid_plural "Install the following plugins"
 msgstr[0] "NainÅtalovaÅ nasledovnà zÃsuvnà moduly"
@@ -1547,8 +1466,8 @@ msgstr[1] "NainÅtalovaÅ nasledovnà zÃsuvnà modul"
 msgstr[2] "NainÅtalovaÅ nasledovnà zÃsuvnà moduly"
 
 #. TRANSLATORS: title: show a list of fonts
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1672 ../src/gpk-dbus-task.c:2133
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2470 ../src/gpk-dbus-task.c:2805
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1673 ../src/gpk-dbus-task.c:2134
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2471 ../src/gpk-dbus-task.c:2806
 msgid "Do you want to install this package now?"
 msgid_plural "Do you want to install these packages now?"
 msgstr[0] "Chcete teraz tieto balÃky nainÅtalovaÅ?"
@@ -1556,77 +1475,76 @@ msgstr[1] "Chcete teraz tento balÃk nainÅtalovaÅ?"
 msgstr[2] "Chcete teraz tieto balÃky nainÅtalovaÅ?"
 
 #. TRANSLATORS: search for codec
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1764
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1765
 msgid "Searching for plugins"
 msgstr "HÄadajà sa zÃsuvnà moduly"
 
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1785
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1786
 #, c-format
 msgid "Searching for plugin: %s"
 msgstr "HÄadà sa zÃsuvnà modul: %s"
 
 #. TRANSLATORS: we failed to find the package, this shouldn't happen
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1823
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1824
 msgid "Failed to search for provides"
 msgstr "HÄadanie poskytovanà zlyhalo"
 
 #. TRANSLATORS: title
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1853
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1854
 msgid "Failed to find software"
 msgstr "HÄadanie softvÃru zlyhalo"
 
 #. TRANSLATORS: nothing found in the software sources that helps
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1855
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1856
 msgid "No new applications can be found to handle this type of file"
 msgstr ""
 "Nie je moÅnà nÃjsÅ Åiadne novà aplikÃcie, ktorà by dokÃzali pracovaÅ s tÃmto "
 "typom sÃboru"
 
 #. TRANSLATORS: message: mime type opener required
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1926
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1927
 msgid "An additional program is required to open this type of file:"
 msgstr "Na otvorenie tohto typu sÃboru je potrebnà ÄalÅà program:"
 
 #. TRANSLATORS: message: confirm with the user
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1929
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1930
 msgid "Do you want to search for a program to open this file type now?"
 msgstr "Chcete teraz hÄadaÅ program, ktorà otvorà tento typ sÃboru?"
 
 #. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1937
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1938
 #, c-format
 msgid "%s requires a new mime type"
 msgid_plural "%s requires new mime types"
-msgstr[0] "%s vyÅaduje novà typy MIME"
-msgstr[1] "%s vyÅaduje novà typ MIME"
-msgstr[2] "%s vyÅaduje novà typy MIME"
+msgstr[0] "Program %s vyÅaduje novà typy MIME"
+msgstr[1] "Program %s vyÅaduje novà typ MIME"
+msgstr[2] "Program %s vyÅaduje novà typy MIME"
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1940
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1941
 msgid "A program requires a new mime type"
 msgid_plural "A program requires new mime types"
 msgstr[0] "Program vyÅaduje novà typy MIME"
 msgstr[1] "Program vyÅaduje novà typ MIME"
 msgstr[2] "Program vyÅaduje novà typy MIME"
 
-# PreÄo "programy"? OriginÃl o tom nehovorÃ. Toto bude ÅaÅkÃ...
 #. TRANSLATORS: title: searching for mime type handlers
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1955
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1956
 msgid "Searching for file handlers"
 msgstr "HÄadajà sa programy, ktorà otvoria sÃbor"
 
 #. TRANSLATORS: we could not parse the ISO639 code from the fontconfig tag name
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2034
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2035
 msgid "Language tag not parsed"
 msgstr "Jazykovà znaÄka nebola spracovanÃ"
 
 #. TRANSLATORS: we could not find en_US string for ISO639 code
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2042
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2043
 msgid "Language code not matched"
 msgstr "KÃd jazyka sa nezhoduje"
 
 #. TRANSLATORS: title: cannot find in sources
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2102
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2103
 msgid "Failed to find font"
 msgid_plural "Failed to find fonts"
 msgstr[0] "Nepodarilo sa nÃjsÅ pÃsma"
@@ -1634,12 +1552,12 @@ msgstr[1] "Nepodarilo sa nÃjsÅ pÃsmo"
 msgstr[2] "Nepodarilo sa nÃjsÅ pÃsma"
 
 #. TRANSLATORS: message: tell the user we suck
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2110
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2111
 msgid "No new fonts can be found for this document"
 msgstr "Nepodarilo sa nÃjsÅ Åiadne novà pÃsma pre tento dokument"
 
 #. TRANSLATORS: we need to download a new font package to display a document
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2296
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2297
 msgid "An additional font is required to view this document correctly."
 msgid_plural "Additional fonts are required to view this document correctly."
 msgstr[0] "Na sprÃvne zobrazenie tohto dokumentu sà potrebnà ÄalÅie pÃsma."
@@ -1647,7 +1565,7 @@ msgstr[1] "Na sprÃvne zobrazenie tohto dokumentu je potrebnà ÄalÅie pÃsmo."
 msgstr[2] "Na sprÃvne zobrazenie tohto dokumentu sà potrebnà ÄalÅie pÃsma."
 
 #. TRANSLATORS: we need to download a new font package to display a document
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2300
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2301
 msgid "Do you want to search for a suitable package now?"
 msgid_plural "Do you want to search for suitable packages now?"
 msgstr[0] "Chcete teraz hÄadaÅ vhodnà balÃky?"
@@ -1655,16 +1573,16 @@ msgstr[1] "Chcete teraz hÄadaÅ vhodnà balÃk?"
 msgstr[2] "Chcete teraz hÄadaÅ vhodnà balÃky?"
 
 #. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2310
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2311
 #, c-format
 msgid "%s wants to install a font"
 msgid_plural "%s wants to install fonts"
-msgstr[0] "%s poÅaduje inÅtalÃciu pÃsiem"
-msgstr[1] "%s poÅaduje inÅtalÃciu pÃsma"
-msgstr[2] "%s poÅaduje inÅtalÃciu pÃsiem"
+msgstr[0] "Program %s poÅaduje inÅtalÃciu pÃsiem"
+msgstr[1] "Program %s poÅaduje inÅtalÃciu pÃsma"
+msgstr[2] "Program %s poÅaduje inÅtalÃciu pÃsiem"
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2313
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2314
 msgid "A program wants to install a font"
 msgid_plural "A program wants to install fonts"
 msgstr[0] "Program poÅaduje inÅtalÃciu pÃsiem"
@@ -1672,7 +1590,7 @@ msgstr[1] "Program poÅaduje inÅtalÃciu pÃsma"
 msgstr[2] "Program poÅaduje inÅtalÃciu pÃsiem"
 
 #. TRANSLATORS: title to show when searching for font files
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2329
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2330
 msgid "Searching for font"
 msgid_plural "Searching for fonts"
 msgstr[0] "HÄadajà sa pÃsma"
@@ -1680,63 +1598,63 @@ msgstr[1] "HÄadà sa pÃsmo"
 msgstr[2] "HÄadajà sa pÃsma"
 
 #. TRANSLATORS: we are listing the services in a box
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2366
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2367
 msgid "The following service is required:"
 msgid_plural "The following services are required:"
 msgstr[0] "Sà potrebnà nasledovnà sluÅby:"
 msgstr[1] "Je potrebnà nasledovnà sluÅba:"
 msgstr[2] "Sà potrebnà nasledovnà sluÅby:"
 
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2386
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2387
 msgid "Plasma requires an additional service for this operation"
 msgid_plural "Plasma requires additional services for this operation"
 msgstr[0] "Plasma vyÅaduje na tÃto operÃciu ÄalÅie sluÅby"
 msgstr[1] "Plasma vyÅaduje na tÃto operÃciu ÄalÅiu sluÅbu"
 msgstr[2] "Plasma vyÅaduje na tÃto operÃciu ÄalÅie sluÅby"
 
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2444
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2445
 msgid "Failed to search for Plasma service"
 msgstr "HÄadanie sluÅby Plasma zlyhalo"
 
 #. TRANSLATORS: no software sources have the wanted Plasma service
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2446
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2447
 msgid "Could not find service in any configured software source"
 msgstr "Nepodarilo sa nÃjsÅ sluÅbu v Åiadnom z nastavenÃch zdrojov softvÃru"
 
 #. TRANSLATORS: search for Plasma services
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2552
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2553
 msgid "Searching for services"
 msgstr "HÄadajà sa sluÅby"
 
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2571
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2572
 #, c-format
 msgid "Searching for service: %s"
 msgstr "HÄadà sa sluÅba: %s"
 
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2648
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2649
 msgid "Could not process catalog"
 msgstr "Nepodarilo sa spracovaÅ katalÃg"
 
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2666
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2667
 msgid "No packages need to be installed"
 msgstr "Netreba inÅtalovaÅ Åiadne balÃky"
 
 #. TRANSLATORS: title: allow user to confirm
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2685
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2686
 msgid "Install packages in catalog?"
 msgstr "NainÅtalovaÅ balÃky v katalÃgu?"
 
 #. TRANSLATORS: display a list of packages to install
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2687
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2688
 msgid "The following packages are marked to be installed from the catalog:"
 msgstr "Nasledovnà balÃky sà oznaÄenà na inÅtalÃciu z katalÃgu:"
 
 #. TRANSLATORS: error: failed to remove, detailed error follows
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2727
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2728
 msgid "Failed to remove package"
 msgstr "Nepodarilo sa odstrÃniÅ balÃk"
 
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2804
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2805
 msgid "Install the following driver"
 msgid_plural "Install the following drivers"
 msgstr[0] "NainÅtalovaÅ nasledovnà ovlÃdaÄe"
@@ -1745,17 +1663,17 @@ msgstr[2] "NainÅtalovaÅ nasledovnà ovlÃdaÄe"
 
 #. TRANSLATORS: title: removing packages
 #. TRANSLATORS: transaction state, removing packages
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2957 ../src/gpk-enum.c:949
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2958 ../src/gpk-enum.c:948
 msgid "Removing packages"
 msgstr "OdstraÅujà sa balÃky"
 
 #. TRANSLATORS: failed to find the package for the file
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:3011
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:3012
 msgid "Failed to find package for this file"
 msgstr "Nepodarilo sa nÃjsÅ balÃk k tomuto sÃboru"
 
 #. TRANSLATORS: a program wants to remove a file, e.g. /lib/moo.so
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:3089
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:3090
 msgid "The following file will be removed:"
 msgid_plural "The following files will be removed:"
 msgstr[0] "Nasledovnà sÃbory budà odstrÃnenÃ:"
@@ -1763,7 +1681,7 @@ msgstr[1] "Nasledovnà sÃbor bude odstrÃnenÃ:"
 msgstr[2] "Nasledovnà sÃbory budà odstrÃnenÃ:"
 
 #. TRANSLATORS: confirm with the user
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:3092
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:3093
 msgid "Do you want to remove this file now?"
 msgid_plural "Do you want to remove these files now?"
 msgstr[0] "Chcete teraz tieto sÃbory odstrÃniÅ?"
@@ -1771,24 +1689,29 @@ msgstr[1] "Chcete teraz tento sÃbor odstrÃniÅ?"
 msgstr[2] "Chcete teraz tieto sÃbory odstrÃniÅ?"
 
 #. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:3097
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:3098
 #, c-format
 msgid "%s wants to remove a file"
 msgid_plural "%s wants to remove files"
-msgstr[0] "%s poÅaduje odstrÃnenie sÃborov"
-msgstr[1] "%s poÅaduje odstrÃnenie sÃboru"
-msgstr[2] "%s poÅaduje odstrÃnenie sÃborov"
+msgstr[0] "Program %s poÅaduje odstrÃnenie sÃborov"
+msgstr[1] "Program %s poÅaduje odstrÃnenie sÃboru"
+msgstr[2] "Program %s poÅaduje odstrÃnenie sÃborov"
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:3100
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:3101
 msgid "A program wants to remove a file"
 msgid_plural "A program wants to remove files"
 msgstr[0] "Program poÅaduje odstrÃnenie sÃborov"
 msgstr[1] "Program poÅaduje odstrÃnenie sÃboru"
 msgstr[2] "Program poÅaduje odstrÃnenie sÃborov"
 
+#. TRANSLATORS: button: confirm to search for packages
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:3105 ../src/gpk-task.c:409
+msgid "Remove"
+msgstr "OdstrÃniÅ"
+
 #. TRANSLATORS: title to install package catalogs
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:3157
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:3158
 msgid "Do you want to install this catalog?"
 msgid_plural "Do you want to install these catalogs?"
 msgstr[0] "Chcete nainÅtalovaÅ tieto katalÃgy?"
@@ -1796,10 +1719,11 @@ msgstr[1] "Chcete nainÅtalovaÅ tento katalÃg?"
 msgstr[2] "Chcete nainÅtalovaÅ tieto katalÃgy?"
 
 #. TRANSLATORS: title: install package catalogs, that is, instructions for installing
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:3182
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:3183
 msgid "Install catalogs"
-msgstr "NainÅtalovaÅ katalÃgy"
+msgstr "InÅtalÃcia katalÃgov"
 
+# PM: neviem posÃdiÅ Äi mnoho balÃkov alebo mnohà balÃky
 #. TRANSLATORS: This is when we have over 5 items, and we're not interested in detail
 #: ../src/gpk-dialog.c:72
 msgid "many packages"
@@ -1849,22 +1773,22 @@ msgid "Restart Now"
 msgstr "ReÅtartovaÅ teraz"
 
 #. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:311
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:307
 msgid "Could not get distribution upgrades"
 msgstr "Nepodarilo sa zÃskaÅ aktualizÃcie distribÃcie"
 
 #. TRANSLATORS: nothing to do
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:332
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:328
 msgid "No releases available for upgrade"
 msgstr "Nie sà dostupnà Åiadne vydania na aktualizÃciu"
 
 #. TRANSLATORS: this is the window title
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:393
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:387
 #, c-format
 msgid "Upgrade your system (%d of %d)"
-msgstr "AktualizovaÅ vÃÅ systÃm (%d z %d)"
+msgstr "AktualizÃcia vÃÅho systÃmu (%d z %d)"
 
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:422
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:416
 msgid ""
 "This assistant will guide you through upgrading your currently installed "
 "operating system to a newer release."
@@ -1872,7 +1796,7 @@ msgstr ""
 "Tento asistent vÃs prevedie aktualizÃciou vÃÅho momentÃlne nainÅtalovanÃho "
 "operaÄnÃho systÃmu na novÅie vydanie."
 
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:423
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:417
 msgid ""
 "This process may take several hours to complete, depending on the speed of "
 "your internet connection and the options selected."
@@ -1880,52 +1804,52 @@ msgstr ""
 "DokonÄenie tohto procesu mÃÅe trvaÅ niekoÄko hodÃn v zÃvislosti od rÃchlosti "
 "vÃÅho pripojenia k internetu a vybranÃch voÄbÃch."
 
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:424
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:418
 msgid ""
 "You will be able to continue using your system while this assistant "
 "downloads the packages needed to upgrade your system."
 msgstr ""
 "Budete mÃcÅ pokraÄovaÅ v pouÅÃvanà svojho systÃmu, kÃm tento asistent bude "
-"sÅahovaÅ balÃky potrebnà na aktualizÃciu vÃÅho systÃmu."
+"preberaÅ balÃky potrebnà na aktualizÃciu vÃÅho systÃmu."
 
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:425
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:419
 msgid ""
 "When the download has completed, you will be prompted to restart your system "
 "in order to complete the upgrade process."
 msgstr ""
-"Po dokonÄenà sÅahovania vÃs vyzve, aby ste svoj systÃm reÅtartovali a "
+"Po dokonÄenà preberania vÃs vyzve, aby ste svoj systÃm reÅtartovali a "
 "dokonÄili aktualizÃciu."
 
 #. TRANSLATORS: this is a intro page title
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:437
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:431
 msgid "Upgrade your system"
-msgstr "AktualizovaÅ vÃÅ systÃm"
+msgstr "AktualizÃcia vÃÅho systÃmu"
 
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:487
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:481
 msgid "Available operating system _releases:"
-msgstr "Dostupnà vydania ope_raÄnÃho systÃmu:"
+msgstr "Dostupnà _vydania operaÄnÃho systÃmu:"
 
 #. TRANSLATORS: this is in the combobox
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:496
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:490
 msgid "Loading list of upgrades"
 msgstr "NaÄÃtava sa zoznam aktualizÃciÃ"
 
 #. TRANSLATORS: this is a choose page title
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:514
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:508
 msgid "Choose desired operating system version"
 msgstr "Vyberte poÅadovanà verziu operaÄnÃho systÃmu"
 
 #. label and combobox
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:544
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:538
 msgid "The upgrade tool can operate with three different modes:"
 msgstr "NÃstroj na aktualizÃciu dokÃÅe pracovaÅ v troch rozliÄnÃch reÅimoch:"
 
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:574
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:568
 msgid ""
 "The selected option will require the installer to download additional data."
-msgstr "Vybranà voÄba bude vyÅadovaÅ, aby inÅtalÃtor stiahol dodatoÄnà Ãdaje."
+msgstr "Vybranà voÄba bude vyÅadovaÅ, aby inÅtalÃtor prevzal dodatoÄnà Ãdaje."
 
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:575
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:569
 msgid ""
 "Do not continue with this option if the network will not be available at "
 "upgrade time."
@@ -1933,376 +1857,370 @@ msgstr ""
 "NepokraÄujte s touto voÄbou ak nebude poÄas aktualizÃcie dostupnà sieÅ."
 
 #. TRANSLATORS: this is a choose page title
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:590
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:584
 msgid "Choose desired download options"
 msgstr "Vyberte poÅadovanà voÄby aktualizÃcie"
 
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:607
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:601
 msgid ""
 "The operating system upgrade tool will now perform the following actions:"
 msgstr ""
 "NÃstroj na aktualizÃciu operaÄnÃho systÃmu teraz vykonà nasledovnà operÃcie:"
 
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:608
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:602
 msgid "Request authentication from a privileged user"
-msgstr "VyÅiadaÅ overenie totoÅnosti od privilegovanÃho pouÅÃvateÄa"
+msgstr "VyÅiada overenie totoÅnosti od privilegovanÃho pouÅÃvateÄa"
 
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:609
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:603
 msgid "Download installer images"
-msgstr "StiahnuÅ obrazy inÅtalÃtora"
+msgstr "Prevezme obrazy inÅtalÃtora"
 
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:610
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:604
 msgid "Download packages"
-msgstr "StiahnuÅ balÃky"
+msgstr "Prevezme balÃky"
 
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:611
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:605
 msgid "Prepare and test the upgrade"
-msgstr "PrÃprava a test aktualizÃcie"
+msgstr "Pripravà a otestuje aktualizÃcie"
 
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:612
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:606
 msgid "You will have to restart your computer at the end of the upgrade."
-msgstr "Budete musieÅ na konci aktualizÃcie reÅtartovaÅ poÄÃtaÄ."
+msgstr "Na konci aktualizÃcie bude potrebnÃ, aby ste reÅtartovali poÄÃtaÄ."
 
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:613
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:607
 msgid "Press 'Apply' to apply changes."
 msgstr "StlaÄenÃm âPouÅiÅâ aplikujete zmeny."
 
+# *https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=693667
 #. TRANSLATORS: button text
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:626
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:620
 msgid "Confirmation"
 msgstr "Potvrdenie"
 
 #. TRANSLATORS: title text
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:658
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:652
 msgid "Applying changes"
-msgstr "Aplikujà sa zmeny"
+msgstr "Aplikovanie zmien"
 
 #. TRANSLATORS: title, we're unable to do this action
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:720
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:714
 msgid "Cannot perform operating system upgrade"
 msgstr "Nie je moÅnà vykonaÅ aktualizÃciu operaÄnÃho systÃmu."
 
 #. TRANSLATORS: message, we're unable to do this action
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:732
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:725
 msgid "Upgrading the operating system is not supported."
 msgstr "AktualizÃcia operaÄnÃho systÃmu nie je podporovanÃ."
 
 #. TRANSLATORS: message, we're unable to do this action as PackageKit is too old
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:736
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:729
 msgid "Cannot get operating system upgrade information."
 msgstr "Nie je moÅnà zÃskaÅ informÃcie o aktualizÃcii operaÄnÃho systÃmu."
 
-#. TRANSLATORS: message, we're unable to do this action
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:740
-msgid "Unsupported daemon version."
-msgstr "Nepodporovanà verzia dÃmona."
-
 #. TRANSLATORS: program name, a session wide daemon to watch for updates and changing system state
 #. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:796 ../src/gpk-distro-upgrade.c:799
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:782 ../src/gpk-distro-upgrade.c:785
 msgid "Distribution Upgrade Tool"
 msgstr "NÃstroj na aktualizÃciu distribÃcie"
 
 #. TRANSLATORS: this is compact disk (CD) media
-#: ../src/gpk-enum.c:279
+#: ../src/gpk-enum.c:269
 msgid "CD"
 msgstr "CD"
 
 #. TRANSLATORS: this is digital versatile disk (DVD) media
-#: ../src/gpk-enum.c:283
+#: ../src/gpk-enum.c:273
 msgid "DVD"
 msgstr "DVD"
 
 #. TRANSLATORS: this is either CD or DVD media
-#: ../src/gpk-enum.c:287
+#: ../src/gpk-enum.c:277
 msgid "disc"
 msgstr "disk"
 
 #. TRANSLATORS: this is generic media of unknown type that we will install from
-#: ../src/gpk-enum.c:291
+#: ../src/gpk-enum.c:281
 msgid "media"
 msgstr "nosiÄ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:308
+#: ../src/gpk-enum.c:298
 msgid "Failed with unknown error code"
 msgstr "Zlyhalo s neznÃmym chybovÃm kÃdom"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:311
+#: ../src/gpk-enum.c:301
 msgid "No network connection available"
 msgstr "Nie je dostupnà Åiadne sieÅovà pripojenie"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:314
+#: ../src/gpk-enum.c:304
 msgid "No package cache is available."
 msgstr "Nie je dostupnà vyrovnÃvacia pamÃÅ balÃkov."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:317
+#: ../src/gpk-enum.c:307
 msgid "Out of memory"
 msgstr "Nedostatok pamÃte"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:320
+#: ../src/gpk-enum.c:310
 msgid "Failed to create a thread"
 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriÅ vlÃkno"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:323
+#: ../src/gpk-enum.c:313
 msgid "Not supported by this backend"
 msgstr "Nepodporovanà tÃmto balÃkovacÃm systÃmom"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:326
+#: ../src/gpk-enum.c:316
 msgid "An internal system error has occurred"
 msgstr "Vyskytla sa vnÃtornà chyba systÃmu"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:329
+#: ../src/gpk-enum.c:319
 msgid "A security signature is not present"
 msgstr "Nie je dostupnà bezpeÄnostnà podpis"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:332
+#: ../src/gpk-enum.c:322
 msgid "The package is not installed"
 msgstr "BalÃk nie je nainÅtalovanÃ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:335
+#: ../src/gpk-enum.c:325
 msgid "The package was not found"
 msgstr "BalÃk nebol nÃjdenÃ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:341
+#: ../src/gpk-enum.c:331
 msgid "The package download failed"
-msgstr "Nepodarilo sa stiahnuÅ balÃk"
+msgstr "Nepodarilo sa prevziaÅ balÃk"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:344
+#: ../src/gpk-enum.c:334
 msgid "The group was not found"
 msgstr "Skupina nebola nÃjdenÃ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:347
+#: ../src/gpk-enum.c:337
 msgid "The group list was invalid"
 msgstr "Zoznam skupÃn bol neplatnÃ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:350
+#: ../src/gpk-enum.c:340
 msgid "Dependency resolution failed"
 msgstr "Zlyhalo rieÅenie zÃvislostÃ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:353
+#: ../src/gpk-enum.c:343
 msgid "Search filter was invalid"
 msgstr "VyhÄadÃvacà filter bol neplatnÃ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:356
+#: ../src/gpk-enum.c:346
 msgid "The package identifier was not well formed"
 msgstr "IdentifikÃtor balÃka bol v nesprÃvnom tvare"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:359
+#: ../src/gpk-enum.c:349
 msgid "Transaction error"
 msgstr "Chyba transakcie"
 
-# PreloÅiÅ "repositories" ako "zdroje" mi prÃde dosÅ nepresnÃ. Äasto
-# pouÅÃvanà slovo "repozitÃr" asi neobstojÃ, pretoÅe nie je slovenskÃ. Ja
-# sa v poslednom Äase priklÃÅam k prekladu "repository" -> "depozitÃr".
-#: ../src/gpk-enum.c:362
+#: ../src/gpk-enum.c:352
 msgid "Repository name was not found"
-msgstr "NÃzov zdroja softvÃru nebol nÃjdenÃ"
+msgstr "NÃzov repozitÃra nebol nÃjdenÃ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:365
+#: ../src/gpk-enum.c:355
 msgid "Could not remove a protected system package"
 msgstr "Nepodarilo sa odstrÃniÅ chrÃnenà systÃmovà balÃk"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:368
+#: ../src/gpk-enum.c:358
 msgid "The action was canceled"
 msgstr "OperÃcia bola zruÅenÃ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:371
+#: ../src/gpk-enum.c:361
 msgid "The action was forcibly canceled"
 msgstr "OperÃcia bola zruÅenà vynÃtenÃm"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:374
+#: ../src/gpk-enum.c:364
 msgid "Reading the configuration file failed"
 msgstr "ÄÃtanie konfiguraÄnÃho sÃboru zlyhalo"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:377
+#: ../src/gpk-enum.c:367
 msgid "The action cannot be canceled"
 msgstr "TÃto operÃciu nemoÅno zruÅiÅ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:380
+#: ../src/gpk-enum.c:370
 msgid "Source packages cannot be installed"
 msgstr "Zdrojovà balÃky nemoÅno nainÅtalovaÅ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:383
+# PM: toto sa mi nevidà - ale neviem ako inak
+#: ../src/gpk-enum.c:373
 msgid "The license agreement failed"
 msgstr "SÃhlas s licenciou zlyhal"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:386
+#ÂPM: dosÅ dobre nechÃpem Äo sa to snaÅÃ povedaÅ, preto neviem posÃdiÅ Äi je to dobre preloÅenÃ
+#: ../src/gpk-enum.c:376
 msgid "Local file conflict between packages"
 msgstr "Konflikt lokÃlnych sÃborov medzi balÃkmi"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:389
+#: ../src/gpk-enum.c:379
 msgid "Packages are not compatible"
 msgstr "BalÃky nie sà kompatibilnÃ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:392
+#: ../src/gpk-enum.c:382
 msgid "Problem connecting to a software source"
 msgstr "ProblÃm pri pripÃjanà k zdroju softvÃru"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:395
+#: ../src/gpk-enum.c:385
 msgid "Failed to initialize"
 msgstr "Nepodarilo sa inicializovaÅ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:398
-#, fuzzy
-#| msgid "Failed to finalise"
+#: ../src/gpk-enum.c:388
 msgid "Failed to finalize"
 msgstr "Nepodarilo sa dokonÄiÅ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:401
+#: ../src/gpk-enum.c:391
 msgid "Cannot get lock"
 msgstr "NemoÅno zÃskaÅ zÃmok"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:404
+#: ../src/gpk-enum.c:394
 msgid "No packages to update"
 msgstr "Åiadne balÃky na aktualizÃciu"
 
-# PreloÅiÅ "repositories" ako "zdroje" mi prÃde dosÅ nepresnÃ. Äasto
-# pouÅÃvanà slovo "repozitÃr" asi neobstojÃ, pretoÅe nie je slovenskÃ. Ja
-# sa v poslednom Äase priklÃÅam k prekladu "repository" -> "depozitÃr".
-#: ../src/gpk-enum.c:407
+#: ../src/gpk-enum.c:397
 msgid "Cannot write repository configuration"
-msgstr "NemoÅno zapÃsaÅ konfigurÃciu zdroja softvÃru"
+msgstr "NemoÅno zapÃsaÅ konfigurÃciu repozitÃra"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:410
+#: ../src/gpk-enum.c:400
 msgid "Local install failed"
 msgstr "LokÃlna inÅtalÃcia zlyhala"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:413
+#: ../src/gpk-enum.c:403
 msgid "Bad security signature"
 msgstr "Chybnà bezpeÄnostnà podpis"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:416
+#: ../src/gpk-enum.c:406
 msgid "Missing security signature"
 msgstr "ChÃba bezpeÄnostnà podpis"
 
-# PreloÅiÅ "repositories" ako "zdroje" mi prÃde dosÅ nepresnÃ. Äasto
-# pouÅÃvanà slovo "repozitÃr" asi neobstojÃ, pretoÅe nie je slovenskÃ. Ja
-# sa v poslednom Äase priklÃÅam k prekladu "repository" -> "depozitÃr".
-#: ../src/gpk-enum.c:419
+#: ../src/gpk-enum.c:409
 msgid "Repository configuration invalid"
-msgstr "KonfigurÃcia zdroja softvÃru nie je platnÃ"
+msgstr "KonfigurÃcia repozitÃra nie je platnÃ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:422
+#: ../src/gpk-enum.c:412
 msgid "Invalid package file"
 msgstr "Neplatnà sÃbor balÃka"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:425
+#: ../src/gpk-enum.c:415
 msgid "Package install blocked"
 msgstr "InÅtalÃcia balÃka zablokovanÃ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:428
+#: ../src/gpk-enum.c:418
 msgid "Package is corrupt"
 msgstr "BalÃk je poÅkodenÃ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:431
+#: ../src/gpk-enum.c:421
 msgid "All packages are already installed"
 msgstr "VÅetky balÃky sà uÅ nainÅtalovanÃ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:434
+#: ../src/gpk-enum.c:424
 msgid "The specified file could not be found"
 msgstr "Uvedenà sÃbor sa nepodarilo nÃjsÅ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:437
+#: ../src/gpk-enum.c:427
 msgid "No more mirrors are available"
 msgstr "ÄalÅie zrkadlà uÅ nie sà dostupnÃ"
 
-# rozmÃÅÄam, Äi by sme nemali rozliÅovaÅ medzi "update" a "upgrade"
-# oboje prekladÃÅ ako "aktualizÃcia", Äo by mohlo obÄas pÃsobiÅ problÃmy
-#: ../src/gpk-enum.c:440
+#ÂPM: neviem Äi by tu nemalo byÅ Ãdaje o dostupnosti aktualizÃcie distribÃcie - viackrÃt
+#: ../src/gpk-enum.c:430
 msgid "No distribution upgrade data is available"
 msgstr "Nie sà dostupnà Ãdaje o aktualizÃcii distribÃcie"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:443
+#: ../src/gpk-enum.c:433
 msgid "Package is incompatible with this system"
 msgstr "BalÃk nie je kompatibilnà s tÃmto systÃmom"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:446
+#: ../src/gpk-enum.c:436
 msgid "No space is left on the disk"
 msgstr "Na disku uÅ nie je voÄnà miesto"
 
 #. TRANSLATORS: this is the window title when a new CD or DVD is required
-#: ../src/gpk-enum.c:449 ../src/gpk-task.c:357
+#: ../src/gpk-enum.c:439 ../src/gpk-task.c:356
 msgid "A media change is required"
 msgstr "Je potrebnà vÃmena nosiÄa"
 
-# "authorization" je "oprÃvnenie", ale neviem, Äi to tu nebude znieÅ divne
-#: ../src/gpk-enum.c:452
+#: ../src/gpk-enum.c:442
 msgid "Authorization failed"
-msgstr "AutorizÃcia zlyhala"
+msgstr "Potvrdenie prÃstupu zlyhalo"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:455
+#: ../src/gpk-enum.c:445
 msgid "Update not found"
 msgstr "AktualizÃcia nenÃjdenÃ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:458
+#: ../src/gpk-enum.c:448
 msgid "Cannot install from untrusted source"
 msgstr "NemoÅno inÅtalovaÅ z nedÃveryhodnÃho zdroja"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:461
+#: ../src/gpk-enum.c:451
 msgid "Cannot update from untrusted source"
 msgstr "NemoÅno aktualizovaÅ z nedÃveryhodnÃho zdroja"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:464
+#: ../src/gpk-enum.c:454
 msgid "Cannot get the file list"
 msgstr "NemoÅno zÃskaÅ zoznam sÃborov"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:467
+#: ../src/gpk-enum.c:457
 msgid "Cannot get package requires"
 msgstr "NemoÅno zÃskaÅ zÃvislosti balÃka"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:470
+#: ../src/gpk-enum.c:460
 msgid "Cannot disable source"
 msgstr "NemoÅno zakÃzaÅ zdroj"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:473
+#: ../src/gpk-enum.c:463
 msgid "The download failed"
-msgstr "Stiahnutie zlyhalo"
+msgstr "Preberanie zlyhalo"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:476
+#: ../src/gpk-enum.c:466
 msgid "Package failed to configure"
 msgstr "Nakonfigurovanie balÃka zlyhalo"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:479
+#: ../src/gpk-enum.c:469
 msgid "Package failed to build"
 msgstr "Zostavenie balÃka zlyhalo"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:482
+#: ../src/gpk-enum.c:472
 msgid "Package failed to install"
 msgstr "NainÅtalovanie balÃka zlyhalo"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:485
+#: ../src/gpk-enum.c:475
 msgid "Package failed to be removed"
 msgstr "OdstrÃnenie balÃka zlyhalo"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:488
+#: ../src/gpk-enum.c:478
 msgid "Update failed due to running process"
 msgstr "AktualizÃcia zlyhala kvÃli beÅiacemu procesu"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:491
+#: ../src/gpk-enum.c:481
 msgid "The package database was changed"
 msgstr "DatabÃza balÃkov bola zmenenÃ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:494
+# PM: netuÅÃm Äo to je, neviem posÃdiÅ sprÃvnosÅ prekladu - viackrÃt
+#: ../src/gpk-enum.c:484
 msgid "Virtual provide type is not supported"
-msgstr "VirtuÃlne typ poskytovanà nie je podporovanÃ"
+msgstr "VirtuÃlny typ poskytovanà nie je podporovanÃ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:497
+#: ../src/gpk-enum.c:487
 msgid "Install root is invalid"
 msgstr "KoreÅovà adresÃr inÅtalÃcie je neplatnÃ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:500
+#: ../src/gpk-enum.c:490
 msgid "Cannot fetch install sources"
 msgstr "NemoÅno zÃskaÅ inÅtalaÄnà zdroje"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:503
+#: ../src/gpk-enum.c:493
 msgid "Rescheduled due to priority"
 msgstr "NaplÃnovanie zmenenà z dÃvodu priority"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:520
+#: ../src/gpk-enum.c:496
+msgid "Unfinished transaction"
+msgstr "NedokonÄenà transakcia"
+
+#: ../src/gpk-enum.c:499
+msgid "Lock required"
+msgstr "Je potrebnà zÃmok"
+
+#: ../src/gpk-enum.c:516
 msgid "Failed with unknown error code."
 msgstr "Zlyhanie s neznÃmym chybovÃm kÃdom."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:523
+#: ../src/gpk-enum.c:519
 msgid ""
 "There is no network connection available.\n"
 "Please check your connection settings and try again."
@@ -2310,7 +2228,7 @@ msgstr ""
 "Nie je dostupnà Åiadne sieÅovà pripojenie.\n"
 "ProsÃm, skontrolujte nastavenia svojho pripojenia a skÃste to znova."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:527
+#: ../src/gpk-enum.c:523
 msgid ""
 "The package list needs to be rebuilt.\n"
 "This should have been done by the backend automatically."
@@ -2318,7 +2236,7 @@ msgstr ""
 "Zoznam balÃkov treba znova zostaviÅ.\n"
 "To by mal spraviÅ balÃkovacà systÃm automaticky."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:531
+#: ../src/gpk-enum.c:527
 msgid ""
 "The service that is responsible for handling user requests is out of "
 "memory.\n"
@@ -2327,16 +2245,11 @@ msgstr ""
 "SluÅba zodpovednà za obsluhu poÅiadaviek pouÅÃvateÄa nemà dostatok pamÃte.\n"
 "ProsÃm, reÅtartujte svoj poÄÃtaÄ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:535
+#: ../src/gpk-enum.c:531
 msgid "A thread could not be created to service the user request."
 msgstr "Nebolo moÅnà vytvoriÅ vlÃkno na obslÃÅenie poÅiadavky pouÅÃvateÄa."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:538
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The action is not supported by this backend.\n"
-#| "Please report a bug in your distribution bugtracker as this should not "
-#| "have happened."
+#: ../src/gpk-enum.c:534
 msgid ""
 "The action is not supported by this backend.\n"
 "Please report a bug in your distribution bug tracker as this should not have "
@@ -2346,12 +2259,7 @@ msgstr ""
 "ProsÃm, nahlÃste to do systÃmu na sledovanie chÃb vaÅej distribÃcie, pretoÅe "
 "toto by sa nemalo staÅ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:542
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "A problem that we were not expecting has occurred.\n"
-#| "Please report this bug in your distribution bugtracker with the error "
-#| "description."
+#: ../src/gpk-enum.c:538
 msgid ""
 "A problem that we were not expecting has occurred.\n"
 "Please report this bug in your distribution bug tracker with the error "
@@ -2361,43 +2269,42 @@ msgstr ""
 "ProsÃm, nahlÃste to do systÃmu na sledovanie chÃb vaÅej distribÃcie spolu s "
 "popisom chyby."
 
-# moÅno presnejÅie by bolo nieÄo ako "nadviazaÅ bezpeÄnà dÃvernà vzÅah"
-#: ../src/gpk-enum.c:546
+#: ../src/gpk-enum.c:542
 msgid ""
 "A security trust relationship could not be made with software source.\n"
 "Please check your security settings."
 msgstr ""
-"Nebolo moÅnà nadviazaÅ vzÅah dÃvery so zdrojom softvÃru.\n"
+"Nebolo moÅnà nadviazaÅ bezpeÄnà dÃvernà vzÅah so zdrojom softvÃru.\n"
 "ProsÃm, skontrolujte si svoje nastavenia bezpeÄnosti."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:550
+#: ../src/gpk-enum.c:546
 msgid ""
 "The package that is trying to be removed or updated is not already installed."
 msgstr ""
 "BalÃk, ktorà sa pokÃÅate odstrÃniÅ alebo aktualizovaÅ, uÅ nie je "
 "nainÅtalovanÃ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:553
+#: ../src/gpk-enum.c:549
 msgid ""
 "The package that is being modified was not found on your system or in any "
 "software source."
 msgstr ""
-"BalÃk, ktorà sa pokÃÅate zmeniÅ, nebol nÃjdenà na vaÅom systÃme ani v "
+"BalÃk, ktorà sa pokÃÅate zmeniÅ, nebol nÃjdenà vo vaÅom systÃme ani v "
 "Åiadnom zdroji softvÃru."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:556
+#: ../src/gpk-enum.c:552
 msgid "The package that is trying to be installed is already installed."
 msgstr "BalÃk, ktorà sa pokÃÅate nainÅtalovaÅ, je uÅ nainÅtalovanÃ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:559
+#: ../src/gpk-enum.c:555
 msgid ""
 "The package download failed.\n"
 "Please check your network connectivity."
 msgstr ""
-"SÅahovanie balÃka zlyhalo.\n"
+"Preberanie balÃka zlyhalo.\n"
 "ProsÃm, skontrolujte svoje sieÅovà pripojenie."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:563
+#: ../src/gpk-enum.c:559
 msgid ""
 "The group type was not found.\n"
 "Please check your group list and try again."
@@ -2405,7 +2312,7 @@ msgstr ""
 "Typ skupiny nebol nÃjdenÃ.\n"
 "ProsÃm, skontrolujte zoznam skupÃn a skÃste to znova."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:567
+#: ../src/gpk-enum.c:563
 msgid ""
 "The group list could not be loaded.\n"
 "Refreshing your cache may help, although this is normally a software source "
@@ -2415,7 +2322,7 @@ msgstr ""
 "MÃÅe pomÃcÅ obnovenie vyrovnÃvacej pamÃte, hoci toto je zvyÄajne chyba "
 "zdroja softvÃru."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:572
+#: ../src/gpk-enum.c:568
 msgid ""
 "A package could not be found that allows the action to complete.\n"
 "More information is available in the detailed report."
@@ -2423,11 +2330,11 @@ msgstr ""
 "Nebolo moÅnà nÃjsÅ balÃk umoÅÅujÃci dokonÄenie operÃcie.\n"
 "Viac informÃcià nÃjdete v podrobnom hlÃsenÃ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:576
+#: ../src/gpk-enum.c:572
 msgid "The search filter was not correctly formed."
 msgstr "VyhÄadÃvacà filter nemal sprÃvny tvar."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:579
+#: ../src/gpk-enum.c:575
 msgid ""
 "The package identifier was not well formed when sent to the server.\n"
 "This normally indicates an internal error and should be reported."
@@ -2435,7 +2342,7 @@ msgstr ""
 "IdentifikÃtor balÃka nemal sprÃvny tvar pri odoslanà na server.\n"
 "Toto zvyÄajne indikuje vnÃtornà chybu a mali by ste to nahlÃsiÅ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:583
+#: ../src/gpk-enum.c:579
 msgid ""
 "An unspecified transaction error has occurred.\n"
 "More information is available in the detailed report."
@@ -2443,7 +2350,7 @@ msgstr ""
 "Vyskytla sa bliÅÅie neurÄenà chyba transakcie.\n"
 "Viac informÃcià nÃjdete v podrobnom hlÃsenÃ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:587
+#: ../src/gpk-enum.c:583
 msgid ""
 "The remote software source name was not found.\n"
 "You may need to enable an item in Software Sources."
@@ -2451,15 +2358,15 @@ msgstr ""
 "NÃzov vzdialenÃho zdroja softvÃru nebol nÃjdenÃ.\n"
 "MoÅno budete musieÅ povoliÅ poloÅku v Zdrojoch softvÃru."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:591
+#: ../src/gpk-enum.c:587
 msgid "Removing a protected system package is not allowed."
 msgstr "OdstrÃnenie chrÃnenÃho systÃmovÃho balÃka nie je dovolenÃ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:594
+#: ../src/gpk-enum.c:590
 msgid "The action was canceled successfully and no packages were changed."
 msgstr "OperÃcia bola ÃspeÅne zruÅenà a Åiadne balÃky neboli zmenenÃ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:597
+#: ../src/gpk-enum.c:593
 msgid ""
 "The action was canceled successfully and no packages were changed.\n"
 "The backend did not exit cleanly."
@@ -2467,7 +2374,7 @@ msgstr ""
 "OperÃcia bola ÃspeÅne zruÅenà a Åiadne balÃky neboli zmenenÃ.\n"
 "BalÃkovacà systÃm neskonÄil korektne."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:601
+#: ../src/gpk-enum.c:597
 msgid ""
 "The native package configuration file could not be opened.\n"
 "Please make sure configuration is valid."
@@ -2475,11 +2382,11 @@ msgstr ""
 "Vlastnà konfiguraÄnà sÃbor balÃka nebolo moÅnà otvoriÅ.\n"
 "ProsÃm, uistite sa, Åe je konfigurÃcia platnÃ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:605
+#: ../src/gpk-enum.c:601
 msgid "The action cannot be canceled at this time."
 msgstr "OperÃciu nemoÅno teraz zruÅiÅ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:608
+#: ../src/gpk-enum.c:604
 msgid ""
 "Source packages are not normally installed this way.\n"
 "Check the extension of the file you are trying to install."
@@ -2487,7 +2394,7 @@ msgstr ""
 "Zdrojovà balÃky sa beÅne tÃmto spÃsobom neinÅtalujÃ.\n"
 "Overte si prÃponu sÃboru, ktorà sa pokÃÅate nainÅtalovaÅ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:612
+#: ../src/gpk-enum.c:608
 msgid ""
 "The license agreement was not agreed to.\n"
 "To use this software you have to accept the license."
@@ -2495,7 +2402,7 @@ msgstr ""
 "NesÃhlasili ste s licenÄnou dohodou.\n"
 "Aby ste mohli pouÅÃvaÅ tento softvÃr, musÃte s licenciou sÃhlasiÅ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:616
+#: ../src/gpk-enum.c:612
 msgid ""
 "Two packages provide the same file.\n"
 "This is usually due to mixing packages from different software sources."
@@ -2503,7 +2410,7 @@ msgstr ""
 "Dva balÃky poskytujà rovnakà sÃbor.\n"
 "To zvyÄajne nastane, keÄ mieÅate balÃky z rozliÄnÃch zdrojov softvÃru."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:620
+#: ../src/gpk-enum.c:616
 msgid ""
 "Multiple packages exist that are not compatible with each other.\n"
 "This is usually due to mixing packages from different software sources."
@@ -2511,7 +2418,7 @@ msgstr ""
 "Existujà viacerà navzÃjom nekompatibilnà balÃky.\n"
 "To zvyÄajne nastane, keÄ mieÅate balÃky z rozliÄnÃch zdrojov softvÃru."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:624
+#: ../src/gpk-enum.c:620
 msgid ""
 "There was a (possibly temporary) problem connecting to a software source.\n"
 "Please check the detailed error for further details."
@@ -2519,7 +2426,7 @@ msgstr ""
 "Nastal (moÅno doÄasnÃ) problÃm pri pripÃjanà k zdroju softvÃru.\n"
 "V podrobnostiach chyby nÃjdete ÄalÅie informÃcie."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:628
+#: ../src/gpk-enum.c:624
 msgid ""
 "Failed to initialize packaging backend.\n"
 "This may occur if other packaging tools are being used simultaneously."
@@ -2528,7 +2435,7 @@ msgstr ""
 "Toto sa mÃÅe staÅ ak sa pokÃÅate pouÅÃvaÅ viac programov na sprÃvu balÃkov "
 "sÃÄasne."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:632
+#: ../src/gpk-enum.c:628
 msgid ""
 "Failed to close down the backend instance.\n"
 "This error can normally be ignored."
@@ -2537,7 +2444,7 @@ msgstr ""
 "TÃto chybu moÅno zvyÄajne ignorovaÅ."
 
 # chÃba preklad "legacy"
-#: ../src/gpk-enum.c:636
+#: ../src/gpk-enum.c:632
 msgid ""
 "Cannot get the exclusive lock on the packaging backend.\n"
 "Please close any other legacy packaging tools that may be open."
@@ -2545,18 +2452,15 @@ msgstr ""
 "Nepodarilo sa zÃskaÅ vÃluÄnà zÃmok balÃkovacieho systÃmu.\n"
 "ProsÃm, zavrite akÃkoÄvek inà nÃstroje na sprÃvu balÃkov."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:640
+#: ../src/gpk-enum.c:636
 msgid "None of the selected packages could be updated."
 msgstr "Åiaden z vybranÃch balÃkov nebolo moÅnà aktualizovaÅ."
 
-# PreloÅiÅ "repositories" ako "zdroje" mi prÃde dosÅ nepresnÃ. Äasto
-# pouÅÃvanà slovo "repozitÃr" asi neobstojÃ, pretoÅe nie je slovenskÃ. Ja
-# sa v poslednom Äase priklÃÅam k prekladu "repository" -> "depozitÃr".
-#: ../src/gpk-enum.c:643
+#: ../src/gpk-enum.c:639
 msgid "The repository configuration could not be modified."
-msgstr "KonfigurÃciu zdroja softvÃru nebolo moÅnà zmeniÅ."
+msgstr "KonfigurÃciu repozitÃra nebolo moÅnà zmeniÅ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:646
+#: ../src/gpk-enum.c:642
 msgid ""
 "Installing the local file failed.\n"
 "More information is available in the detailed report."
@@ -2564,11 +2468,11 @@ msgstr ""
 "InÅtalÃcia lokÃlneho sÃboru zlyhala.\n"
 "Viac informÃcià nÃjdete v podrobnom hlÃsenÃ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:650
+#: ../src/gpk-enum.c:646
 msgid "The package security signature could not be verified."
 msgstr "Nebolo moÅnà overiÅ bezpeÄnostnà podpis balÃka."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:653
+#: ../src/gpk-enum.c:649
 msgid ""
 "The package security signature is missing and this package is untrusted.\n"
 "This package was not signed when created."
@@ -2576,14 +2480,11 @@ msgstr ""
 "BezpeÄnostnà podpis balÃka chÃba a tento balÃk nie je dÃveryhodnÃ.\n"
 "Tento balÃk nebol pri jeho vytvorenà podpÃsanÃ."
 
-# PreloÅiÅ "repositories" ako "zdroje" mi prÃde dosÅ nepresnÃ. Äasto
-# pouÅÃvanà slovo "repozitÃr" asi neobstojÃ, pretoÅe nie je slovenskÃ. Ja
-# sa v poslednom Äase priklÃÅam k prekladu "repository" -> "depozitÃr".
-#: ../src/gpk-enum.c:657
+#: ../src/gpk-enum.c:653
 msgid "Repository configuration was invalid and could not be read."
-msgstr "KonfigurÃcia zdroja softvÃru bola neplatnà a nebolo moÅnà ju naÄÃtaÅ."
+msgstr "KonfigurÃcia repozitÃra bola neplatnà a nebolo moÅnà ju naÄÃtaÅ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:660
+#: ../src/gpk-enum.c:656
 msgid ""
 "The package you are attempting to install is not valid.\n"
 "The package file could be corrupt, or not a proper package."
@@ -2591,24 +2492,24 @@ msgstr ""
 "BalÃk, ktorà sa pokÃÅate nainÅtalovaÅ, nie je platnÃ.\n"
 "SÃbor balÃka mÃÅe byÅ poÅkodenÃ, alebo to nie je sprÃvny balÃk."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:664
+#: ../src/gpk-enum.c:660
 msgid ""
 "Installation of this package prevented by your packaging system's "
 "configuration."
 msgstr ""
 "InÅtalÃcii tohto balÃka zabrÃnila konfigurÃcia vÃÅho balÃkovacieho systÃmu."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:667
+#: ../src/gpk-enum.c:663
 msgid ""
 "The package that was downloaded is corrupt and needs to be downloaded again."
-msgstr "Stiahnutà balÃk je poÅkodenà a je potrebnà ho stiahnuÅ znova."
+msgstr "Prevzatà balÃk je poÅkodenà a je potrebnà ho prevziaÅ znova."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:670
+#: ../src/gpk-enum.c:666
 msgid ""
 "All of the packages selected for install are already installed on the system."
-msgstr "VÅetky balÃky vybranà na inÅtalÃciu sà uÅ na systÃme nainÅtalovanÃ."
+msgstr "VÅetky balÃky vybranà na inÅtalÃciu sà uÅ v systÃme nainÅtalovanÃ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:673
+#: ../src/gpk-enum.c:669
 msgid ""
 "The specified file could not be found on the system.\n"
 "Check the file still exists and has not been deleted."
@@ -2616,7 +2517,7 @@ msgstr ""
 "Uvedenà sÃbor nebolo moÅnà na systÃme nÃjsÅ.\n"
 "Skontrolujte, Äi sÃbor eÅte existuje a nebol zmazanÃ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:677
+#: ../src/gpk-enum.c:673
 msgid ""
 "Required data could not be found on any of the configured software sources.\n"
 "There were no more download mirrors that could be tried."
@@ -2625,7 +2526,7 @@ msgstr ""
 "softvÃru.\n"
 "Neexistuje viac zrkadiel, ktorà by bolo moÅnà skÃsiÅ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:681
+#: ../src/gpk-enum.c:677
 msgid ""
 "Required upgrade data could not be found in any of the configured software "
 "sources.\n"
@@ -2635,13 +2536,13 @@ msgstr ""
 "zdrojov softvÃru.\n"
 "Zoznam aktualizÃcià distribÃcie bude nedostupnÃ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:685
+#: ../src/gpk-enum.c:681
 msgid ""
 "The package that is trying to be installed is incompatible with this system."
 msgstr ""
 "BalÃk, ktorà sa pokÃÅate nainÅtalovaÅ nie je kompatibilnà s tÃmto systÃmom."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:688
+#: ../src/gpk-enum.c:684
 msgid ""
 "There is insufficient space on the device.\n"
 "Free some space on the system disk to perform this operation."
@@ -2649,11 +2550,11 @@ msgstr ""
 "Na zariadenà nie je dostatok miesta.\n"
 "Ak chcete vykonaÅ tÃto operÃciu, uvoÄnite nejakà miesto na systÃmovom disku."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:692
+#: ../src/gpk-enum.c:688
 msgid "Additional media is required to complete the transaction."
 msgstr "Na dokonÄenie transakcie je potrebnà ÄalÅà nosiÄ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:695
+#: ../src/gpk-enum.c:691
 msgid ""
 "You have failed to provide correct authentication.\n"
 "Please check any passwords or account settings."
@@ -2661,7 +2562,7 @@ msgstr ""
 "Neposkytli ste sprÃvne Ãdaje overenia totoÅnosti.\n"
 "ProsÃm, skontrolujte heslà alebo nastavenie ÃÄtov."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:699
+#: ../src/gpk-enum.c:695
 msgid ""
 "The specified update could not be found.\n"
 "It could have already been installed or no longer available on the remote "
@@ -2671,36 +2572,36 @@ msgstr ""
 "Je moÅnÃ, Åe uÅ bola nainÅtalovanà alebo uÅ nie je dostupnà na vzdialenom "
 "serveri."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:703
+#: ../src/gpk-enum.c:699
 msgid "The package could not be installed from untrusted source."
 msgstr "BalÃk nebolo moÅnà nainÅtalovaÅ z nedÃveryhodnÃho zdroja."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:706
+#: ../src/gpk-enum.c:702
 msgid "The package could not be updated from untrusted source."
 msgstr "BalÃk nebolo moÅnà aktualizovaÅ z nedÃveryhodnÃho zdroja."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:709
+#: ../src/gpk-enum.c:705
 msgid "The file list is not available for this package."
 msgstr "Nie je dostupnà zoznam sÃborov tohto balÃka."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:712
+#: ../src/gpk-enum.c:708
 msgid "The information about what requires this package could not be obtained."
 msgstr ""
 "Nebolo moÅnà zÃskaÅ informÃciu o balÃkoch, na ktorÃch tento balÃk zÃvisÃ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:715
+#: ../src/gpk-enum.c:711
 msgid "The specified software source could not be disabled."
 msgstr "Zadanà zdroj softvÃru nebolo moÅnà zakÃzaÅ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:718
+#: ../src/gpk-enum.c:714
 msgid ""
 "The download could not be done automatically and should be done manually.\n"
 "More information is available in the detailed report."
 msgstr ""
-"Nebolo moÅnà automaticky vykonaÅ stiahnutie a mali by ste ho urobiÅ ruÄne.\n"
+"Nebolo moÅnà automaticky vykonaÅ prevzatie a mali by ste ho urobiÅ ruÄne.\n"
 "V podrobnom hlÃsenà nÃjdete ÄalÅie informÃcie."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:722
+#: ../src/gpk-enum.c:718
 msgid ""
 "One of the selected packages failed to configure correctly.\n"
 "More information is available in the detailed report."
@@ -2708,7 +2609,7 @@ msgstr ""
 "Jeden z vybranÃch balÃkov sa nepodarilo sprÃvne nakonfigurovaÅ.\n"
 "V podrobnom hlÃsenà nÃjdete ÄalÅie informÃcie."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:726
+#: ../src/gpk-enum.c:722
 msgid ""
 "One of the selected packages failed to build correctly.\n"
 "More information is available in the detailed report."
@@ -2716,7 +2617,7 @@ msgstr ""
 "Jeden z vybranÃch balÃkov sa nepodarilo sprÃvne zostaviÅ.\n"
 "V podrobnom hlÃsenà nÃjdete ÄalÅie informÃcie."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:730
+#: ../src/gpk-enum.c:726
 msgid ""
 "One of the selected packages failed to install correctly.\n"
 "More information is available in the detailed report."
@@ -2724,7 +2625,7 @@ msgstr ""
 "Jeden z vybranÃch balÃkov sa nepodarilo sprÃvne nainÅtalovaÅ.\n"
 "V podrobnom hlÃsenà nÃjdete ÄalÅie informÃcie."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:734
+#: ../src/gpk-enum.c:730
 msgid ""
 "One of the selected packages failed to be removed correctly.\n"
 "More information is available in the detailed report."
@@ -2732,7 +2633,7 @@ msgstr ""
 "Jeden z vybranÃch balÃkov sa nepodarilo sprÃvne odstrÃniÅ.\n"
 "V podrobnom hlÃsenà nÃjdete ÄalÅie informÃcie."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:738
+#: ../src/gpk-enum.c:734
 msgid ""
 "A program is running that has to be closed before the update can proceed.\n"
 "More information is available in the detailed report."
@@ -2741,28 +2642,28 @@ msgstr ""
 "pokraÄovaÅ.\n"
 "V podrobnom hlÃsenà nÃjdete ÄalÅie informÃcie."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:742
+#: ../src/gpk-enum.c:738
 msgid "The package database was changed while the request was running."
 msgstr "DatabÃza balÃkov bola zmenenà poÄas behu poÅiadavky."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:745
+#: ../src/gpk-enum.c:741
 msgid "The virtual provide type is not supported by this system."
 msgstr "Tento systÃm nepodporuje virtuÃlny typ poskytovanÃ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:748
+#: ../src/gpk-enum.c:744
 msgid "The install root is invalid. Please contact your administrator."
 msgstr ""
 "KoreÅovà adresÃr inÅtalÃcie je neplatnÃ. ProsÃm, kontaktujte svojho sprÃvcu."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:751
+#: ../src/gpk-enum.c:747
 msgid "The list of software sources could not be downloaded."
-msgstr "Zoznam zdrojov softvÃru nebolo moÅnà stiahnuÅ."
+msgstr "Zoznam zdrojov softvÃru nebolo moÅnà prevziaÅ."
+
+#: ../src/gpk-enum.c:750
+msgid "A previous package management transaction was interrupted."
+msgstr "PredoÅlà transakcia sprÃvy balÃkov bola preruÅenÃ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:754
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The transaction has been cancelled and will be retried when the system is "
-#| "idle."
+#: ../src/gpk-enum.c:753
 msgid ""
 "The transaction has been canceled and will be retried when the system is "
 "idle."
@@ -2770,317 +2671,308 @@ msgstr ""
 "Transakcia bola zruÅenà a jej vykonanie sa skÃsi znova poÄas neÄinnosti "
 "systÃmu."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:772
+#: ../src/gpk-enum.c:756
+msgid "A package manager lock is required."
+msgstr "Je potrebnà zÃmok sprÃvcu balÃkov."
+
+#: ../src/gpk-enum.c:774
 msgid "No restart is necessary."
 msgstr "Nie je potrebnà reÅtart."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:775
+#: ../src/gpk-enum.c:777
 msgid "You will be required to restart this application."
 msgstr "Budete musieÅ reÅtartovaÅ tÃto aplikÃciu."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:778
+#: ../src/gpk-enum.c:780
 msgid "You will be required to log out and back in."
 msgstr "Budete sa musieÅ odhlÃsiÅ a znovu prihlÃsiÅ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:781
+#: ../src/gpk-enum.c:783
 msgid "A restart will be required."
 msgstr "Budete musieÅ reÅtartovaÅ systÃm."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:784
+#: ../src/gpk-enum.c:786
 msgid "You will be required to log out and back in due to a security update."
 msgstr ""
 "KvÃli bezpeÄnostnej aktualizÃcii sa budete musieÅ odhlÃsiÅ a znovu prihlÃsiÅ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:787
+#: ../src/gpk-enum.c:789
 msgid "A restart will be required due to a security update."
 msgstr "KvÃli bezpeÄnostnej aktualizÃcii budete musieÅ reÅtartovaÅ systÃm."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:804
+#: ../src/gpk-enum.c:806
 msgid "No restart is required."
 msgstr "Nie je potrebnà reÅtart."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:807
+#: ../src/gpk-enum.c:809
 msgid "A restart is required."
 msgstr "Je potrebnà reÅtart."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:810
+#: ../src/gpk-enum.c:812
 msgid "You need to log out and log back in."
 msgstr "MusÃte sa odhlÃsiÅ a znovu prihlÃsiÅ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:813
+#: ../src/gpk-enum.c:815
 msgid "You need to restart the application."
 msgstr "MusÃte reÅtartovaÅ aplikÃciu."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:816
+#: ../src/gpk-enum.c:818
 msgid "You need to log out and log back in to remain secure."
 msgstr "Z bezpeÄnostnÃch dÃvodov sa musÃte odhlÃsiÅ a znovu prihlÃsiÅ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:819
+#: ../src/gpk-enum.c:821
 msgid "A restart is required to remain secure."
 msgstr "Z bezpeÄnostnÃch dÃvodov sa vyÅaduje reÅtart systÃmu."
 
 #. TRANSLATORS: A distribution stability level
-#: ../src/gpk-enum.c:837
+#: ../src/gpk-enum.c:839
 msgid "Stable"
 msgstr "stabilnÃ"
 
 #. TRANSLATORS: A distribution stability level
-#: ../src/gpk-enum.c:841
+#: ../src/gpk-enum.c:843
 msgid "Unstable"
 msgstr "nestabilnÃ"
 
 #. TRANSLATORS: A distribution stability level
-#: ../src/gpk-enum.c:845
+#: ../src/gpk-enum.c:847
 msgid "Testing"
 msgstr "testovacia"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:862
+#: ../src/gpk-enum.c:864
 msgid "A mirror is possibly broken"
 msgstr "Je moÅnÃ, Åe zrkadlo je poÅkodenÃ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:865
+#: ../src/gpk-enum.c:867
 msgid "The connection was refused"
 msgstr "Spojenie bolo odmietnutÃ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:868
+#: ../src/gpk-enum.c:870
 msgid "The parameter was invalid"
 msgstr "Parameter bol neplatnÃ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:871
+#: ../src/gpk-enum.c:873
 msgid "The priority was invalid"
 msgstr "Priorita bola neplatnÃ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:874
+#: ../src/gpk-enum.c:876
 msgid "Backend warning"
 msgstr "Upozornenie balÃkovacieho systÃmu"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:877
+#: ../src/gpk-enum.c:879
 msgid "Daemon warning"
 msgstr "Upozornenie dÃmona"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:880
+#: ../src/gpk-enum.c:882
 msgid "The package list cache is being rebuilt"
 msgstr "Znova sa zostavuje vyrovnÃvacia pamÃÅ zoznamu balÃkov"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:883
-msgid "An untrusted package was installed"
-msgstr "Bol nainÅtalovanà nedÃveryhodnà balÃk"
-
-#: ../src/gpk-enum.c:886
+#: ../src/gpk-enum.c:885
 msgid "A newer package exists"
 msgstr "Existuje novÅÃ balÃk"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:889
+#: ../src/gpk-enum.c:888
 msgid "Could not find package"
 msgstr "Nepodarilo sa nÃjsÅ balÃk"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:892
+#: ../src/gpk-enum.c:891
 msgid "Configuration files were changed"
 msgstr "KonfiguraÄnà sÃbory boli zmenenÃ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:895
+#: ../src/gpk-enum.c:894
 msgid "Package is already installed"
 msgstr "BalÃk je uÅ nainÅtalovanÃ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:898
+#: ../src/gpk-enum.c:897
 msgid "Automatic cleanup is being ignored"
 msgstr "Ignoruje sa automatickà Äistenie"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:901
+#: ../src/gpk-enum.c:900
 msgid "Software source download failed"
-msgstr "Nepodarilo sa stiahnuÅ zdroj softvÃru"
+msgstr "Nepodarilo sa prevziaÅ zdroj softvÃru"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:904
+#: ../src/gpk-enum.c:903
 msgid "This software source is for developers only"
 msgstr "Tento zdroj softvÃru je iba pre vÃvojÃrov"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:907
+#: ../src/gpk-enum.c:906
 msgid "Other updates have been held back"
-msgstr "ÄalÅie aktualizÃce boli zadrÅanÃ"
+msgstr "ÄalÅie aktualizÃcie boli zadrÅanÃ"
 
 #. TRANSLATORS: This is when the transaction status is not known
-#: ../src/gpk-enum.c:925
+#: ../src/gpk-enum.c:924
 msgid "Unknown state"
 msgstr "NeznÃmy stav"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, the daemon is in the process of starting
-#: ../src/gpk-enum.c:929
+#: ../src/gpk-enum.c:928
 msgid "Starting"
 msgstr "SpÃÅÅa sa"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, the transaction is waiting for another to complete
-#: ../src/gpk-enum.c:933
+#: ../src/gpk-enum.c:932
 msgid "Waiting in queue"
 msgstr "Äakà vo fronte"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, just started
-#: ../src/gpk-enum.c:937
+#: ../src/gpk-enum.c:936
 msgid "Running"
 msgstr "BeÅÃ"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, is querying data
-#: ../src/gpk-enum.c:941
+#: ../src/gpk-enum.c:940
 msgid "Querying"
 msgstr "ZisÅuje sa"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, getting data from a server
-#: ../src/gpk-enum.c:945
+#: ../src/gpk-enum.c:944
 msgid "Getting information"
 msgstr "ZÃskavajà sa informÃcie"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, downloading package files
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:953 ../src/gpk-enum.c:1397
+#: ../src/gpk-enum.c:952 ../src/gpk-enum.c:1384
 msgid "Downloading packages"
-msgstr "SÅahujà sa balÃky"
+msgstr "Preberajà sa balÃky"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, refreshing internal lists
-#: ../src/gpk-enum.c:961
+#: ../src/gpk-enum.c:960
 msgid "Refreshing software list"
 msgstr "Obnovuje sa zoznam softvÃru"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, installing updates
-#: ../src/gpk-enum.c:965
+#: ../src/gpk-enum.c:964
 msgid "Installing updates"
 msgstr "InÅtalujà sa aktualizÃcie"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, removing old packages, and cleaning config files
-#: ../src/gpk-enum.c:969
+#: ../src/gpk-enum.c:968
 msgid "Cleaning up packages"
 msgstr "Äistia sa balÃky"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, obsoleting old packages
-#: ../src/gpk-enum.c:973
+#: ../src/gpk-enum.c:972
 msgid "Obsoleting packages"
 msgstr "OznaÄujà sa zastaralà balÃky"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, checking the transaction before we do it
-#: ../src/gpk-enum.c:977
+#: ../src/gpk-enum.c:976
 msgid "Resolving dependencies"
 msgstr "RieÅia sa zÃvislosti"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, checking if we have all the security keys for the operation
-#: ../src/gpk-enum.c:981
+#: ../src/gpk-enum.c:980
 msgid "Checking signatures"
 msgstr "Kontrolujà sa podpisy"
 
-#. TRANSLATORS: transaction state, when we return to a previous system state
-#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:985 ../src/gpk-enum.c:1357
-msgid "Rolling back"
-msgstr "Vracia sa predoÅlà stav"
-
 #. TRANSLATORS: transaction state, when we're doing a test transaction
-#: ../src/gpk-enum.c:989
+#: ../src/gpk-enum.c:984
 msgid "Testing changes"
 msgstr "Testujà sa zmeny"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, when we're writing to the system package database
-#: ../src/gpk-enum.c:993
+#: ../src/gpk-enum.c:988
 msgid "Committing changes"
 msgstr "VykonÃvajà sa zmeny"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, requesting data from a server
-#: ../src/gpk-enum.c:997
+#: ../src/gpk-enum.c:992
 msgid "Requesting data"
 msgstr "PoÅadujà sa Ãdaje"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, all done!
-#: ../src/gpk-enum.c:1001
+#: ../src/gpk-enum.c:996
 msgid "Finished"
 msgstr "DokonÄenÃ"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, in the process of canceling
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1005 ../src/gpk-enum.c:1353
+#: ../src/gpk-enum.c:1000 ../src/gpk-enum.c:1344
 msgid "Canceling"
 msgstr "RuÅÃ sa"
 
-# PreloÅiÅ "repositories" ako "zdroje" mi prÃde dosÅ nepresnÃ. Äasto
-# pouÅÃvanà slovo "repozitÃr" asi neobstojÃ, pretoÅe nie je slovenskÃ. Ja
-# sa v poslednom Äase priklÃÅam k prekladu "repository" -> "depozitÃr".
 #. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
-#: ../src/gpk-enum.c:1009
+#: ../src/gpk-enum.c:1004
 msgid "Downloading repository information"
-msgstr "SÅahujà sa informÃcie o zdroji softvÃru"
+msgstr "Preberajà sa informÃcie o repozitÃri"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
-#: ../src/gpk-enum.c:1013
+#: ../src/gpk-enum.c:1008
 msgid "Downloading list of packages"
-msgstr "SÅahuje sa zoznam balÃkov"
+msgstr "Preberà sa zoznam balÃkov"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
-#: ../src/gpk-enum.c:1017
+#: ../src/gpk-enum.c:1012
 msgid "Downloading file lists"
-msgstr "SÅahujà sa zoznamy sÃborov"
+msgstr "Preberajà sa zoznamy sÃborov"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
-#: ../src/gpk-enum.c:1021
+#: ../src/gpk-enum.c:1016
 msgid "Downloading lists of changes"
-msgstr "SÅahujà sa zoznamy zmien"
+msgstr "Preberajà sa zoznamy zmien"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
-#: ../src/gpk-enum.c:1025
+#: ../src/gpk-enum.c:1020
 msgid "Downloading groups"
-msgstr "SÅahujà sa skupiny"
+msgstr "Preberajà sa skupiny"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
-#: ../src/gpk-enum.c:1029
+#: ../src/gpk-enum.c:1024
 msgid "Downloading update information"
-msgstr "SÅahujà sa aktualizaÄnà informÃcie"
+msgstr "Preberajà sa aktualizaÄnà informÃcie"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, repackaging delta files
-#: ../src/gpk-enum.c:1033
+#: ../src/gpk-enum.c:1028
 msgid "Repackaging files"
 msgstr "PrebaÄujà sa sÃbory"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, loading databases
-#: ../src/gpk-enum.c:1037
+#: ../src/gpk-enum.c:1032
 msgid "Loading cache"
 msgstr "NaÄÃtava sa vyrovnÃvacia pamÃÅ"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, scanning for running processes
-#: ../src/gpk-enum.c:1041
+#: ../src/gpk-enum.c:1036
 msgid "Scanning installed applications"
 msgstr "ZisÅujà sa nainÅtalovanà aplikÃcie"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, generating a list of packages installed on the system
-#: ../src/gpk-enum.c:1045
+#: ../src/gpk-enum.c:1040
 msgid "Generating package lists"
 msgstr "VytvÃrajà sa zoznamy balÃkov"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, when we're waiting for the native tools to exit
-#: ../src/gpk-enum.c:1049
+#: ../src/gpk-enum.c:1044
 msgid "Waiting for package manager lock"
 msgstr "Äakà sa na zÃmok sprÃvcu balÃkov"
 
 #. TRANSLATORS: waiting for user to type in a password
-#: ../src/gpk-enum.c:1053
+#: ../src/gpk-enum.c:1048
 msgid "Waiting for authentication"
 msgstr "Äakà sa na overenie totoÅnosti"
 
 #. TRANSLATORS: we are updating the list of processes
-#: ../src/gpk-enum.c:1057
+#: ../src/gpk-enum.c:1052
 msgid "Updating the list of running applications"
 msgstr "Aktualizuje sa zoznam beÅiacich aplikÃciÃ"
 
 #. TRANSLATORS: we are checking executable files in use
-#: ../src/gpk-enum.c:1061
+#: ../src/gpk-enum.c:1056
 msgid "Checking for applications currently in use"
 msgstr "Kontrolujà sa momentÃlne pouÅÃvanà aplikÃcie"
 
 #. TRANSLATORS: we are checking for libraries in use
-#: ../src/gpk-enum.c:1065
+#: ../src/gpk-enum.c:1060
 msgid "Checking for libraries currently in use"
 msgstr "Kontrolujà sa momentÃlne pouÅÃvanà kniÅnice"
 
 #. TRANSLATORS: we are copying package files to prepare to install
-#: ../src/gpk-enum.c:1069
+#: ../src/gpk-enum.c:1064
 msgid "Copying files"
 msgstr "KopÃrujà sa sÃbory"
 
 #. TRANSLATORS: type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:1087
+#: ../src/gpk-enum.c:1082
 #, c-format
 msgid "%i trivial update"
 msgid_plural "%i trivial updates"
@@ -3089,7 +2981,7 @@ msgstr[1] "%i triviÃlna aktualizÃcia"
 msgstr[2] "%i triviÃlne aktualizÃcie"
 
 #. TRANSLATORS: type of update in the case that we don't have any data
-#: ../src/gpk-enum.c:1091
+#: ../src/gpk-enum.c:1086
 #, c-format
 msgid "%i update"
 msgid_plural "%i updates"
@@ -3098,7 +2990,7 @@ msgstr[1] "%i aktualizÃcia"
 msgstr[2] "%i aktualizÃcie"
 
 #. TRANSLATORS: type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:1095
+#: ../src/gpk-enum.c:1090
 #, c-format
 msgid "%i important update"
 msgid_plural "%i important updates"
@@ -3107,7 +2999,7 @@ msgstr[1] "%i dÃleÅità aktualizÃcia"
 msgstr[2] "%i dÃleÅità aktualizÃcie"
 
 #. TRANSLATORS: type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:1099
+#: ../src/gpk-enum.c:1094
 #, c-format
 msgid "%i security update"
 msgid_plural "%i security updates"
@@ -3116,7 +3008,7 @@ msgstr[1] "%i bezpeÄnostnà aktualizÃcia"
 msgstr[2] "%i bezpeÄnostnà aktualizÃcie"
 
 #. TRANSLATORS: type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:1103
+#: ../src/gpk-enum.c:1098
 #, c-format
 msgid "%i bug fix update"
 msgid_plural "%i bug fix updates"
@@ -3125,7 +3017,7 @@ msgstr[1] "%i aktualizÃcia opravujÃca chyby"
 msgstr[2] "%i aktualizÃcie opravujÃce chyby"
 
 #. TRANSLATORS: type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:1107
+#: ../src/gpk-enum.c:1102
 #, c-format
 msgid "%i enhancement update"
 msgid_plural "%i enhancement updates"
@@ -3134,7 +3026,7 @@ msgstr[1] "%i aktualizÃcia prinÃÅajÃca novà vlastnosti"
 msgstr[2] "%i aktualizÃcie prinÃÅajÃce novà vlastnosti"
 
 #. TRANSLATORS: number of updates that cannot be installed due to deps
-#: ../src/gpk-enum.c:1111
+#: ../src/gpk-enum.c:1106
 #, c-format
 msgid "%i blocked update"
 msgid_plural "%i blocked updates"
@@ -3143,688 +3035,597 @@ msgstr[1] "%i zablokovanà aktualizÃcia"
 msgstr[2] "%i zablokovanà aktualizÃcie"
 
 #. TRANSLATORS: The type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:1129
+#: ../src/gpk-enum.c:1124
 msgid "Trivial update"
 msgstr "TriviÃlna aktualizÃcia"
 
 #. TRANSLATORS: The type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:1133
+#: ../src/gpk-enum.c:1128
 msgid "Normal update"
 msgstr "BeÅnà aktualizÃcia"
 
 #. TRANSLATORS: The type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:1137
+#: ../src/gpk-enum.c:1132
 msgid "Important update"
 msgstr "DÃleÅità aktualizÃcia"
 
 #. TRANSLATORS: The type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:1141
+#: ../src/gpk-enum.c:1136
 msgid "Security update"
 msgstr "BezpeÄnostnà aktualizÃcia"
 
 #. TRANSLATORS: The type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:1145
+#: ../src/gpk-enum.c:1140
 msgid "Bug fix update"
 msgstr "AktualizÃcia opravujÃca chyby"
 
 #. TRANSLATORS: The type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:1149
+#: ../src/gpk-enum.c:1144
 msgid "Enhancement update"
 msgstr "AktualizÃcia prinÃÅajÃca novà vlastnosti"
 
 #. TRANSLATORS: The type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:1153
+#: ../src/gpk-enum.c:1148
 msgid "Blocked update"
 msgstr "Zablokovanà aktualizÃcia"
 
 #. TRANSLATORS: The state of a package, i.e. not installed
-#: ../src/gpk-enum.c:1163
+#: ../src/gpk-enum.c:1158
 msgid "Available"
-msgstr "DostupnÃ"
+msgstr "DostupnÃ"
 
 #. TRANSLATORS: The type of package
-#: ../src/gpk-enum.c:1167
+#: ../src/gpk-enum.c:1162
 msgid "Trusted"
 msgstr "DÃveryhodnÃ"
 
 #. TRANSLATORS: The type of package
-#: ../src/gpk-enum.c:1171
+#: ../src/gpk-enum.c:1166
 msgid "Untrusted"
 msgstr "NedÃveryhodnÃ"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1189 ../src/gpk-service-pack.c:441
+#: ../src/gpk-enum.c:1184 ../src/gpk-service-pack.c:441
 msgid "Downloading"
-msgstr "SÅahuje sa"
+msgstr "Preberà sa"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1193
+#: ../src/gpk-enum.c:1188
 msgid "Updating"
 msgstr "Aktualizuje sa"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1197 ../src/gpk-enum.c:1333
+#: ../src/gpk-enum.c:1192 ../src/gpk-enum.c:1328
 msgid "Installing"
 msgstr "InÅtaluje sa"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1201 ../src/gpk-enum.c:1329
+#: ../src/gpk-enum.c:1196 ../src/gpk-enum.c:1324
 msgid "Removing"
 msgstr "OdstraÅuje sa"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1205
+#: ../src/gpk-enum.c:1200
 msgid "Cleaning up"
 msgstr "Äistà sa"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1209
+#: ../src/gpk-enum.c:1204
 msgid "Obsoleting"
 msgstr "OznaÄuje sa ako zastaralÃ"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1213
+#: ../src/gpk-enum.c:1208
 msgid "Reinstalling"
 msgstr "Prebieha reinÅtalÃcia"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1217
+#: ../src/gpk-enum.c:1212
 msgid "Preparing"
 msgstr "Prebieha prÃprava"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1221
+#: ../src/gpk-enum.c:1216
 msgid "Decompressing"
 msgstr "Prebieha rozbaÄovanie"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1239
+#: ../src/gpk-enum.c:1234
 msgid "Downloaded"
-msgstr "StiahnutÃ"
+msgstr "PrevzatÃ"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1243
+#: ../src/gpk-enum.c:1238
 msgid "Updated"
 msgstr "AktualizovanÃ"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1251
+#: ../src/gpk-enum.c:1246
 msgid "Removed"
 msgstr "OdstrÃnenÃ"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1255
+#: ../src/gpk-enum.c:1250
 msgid "Cleaned up"
 msgstr "VyÄistenÃ"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1259 ../src/gpk-task.c:415
+#: ../src/gpk-enum.c:1254 ../src/gpk-task.c:414
 msgid "Obsoleted"
 msgstr "OznaÄenà ako zastaralÃ"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1263
+#: ../src/gpk-enum.c:1258
 msgid "Reinstalled"
 msgstr "ReinÅtalovanÃ"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1267
+#: ../src/gpk-enum.c:1262
 msgid "Prepared"
 msgstr "PripravenÃ"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1271
+#: ../src/gpk-enum.c:1266
 msgid "Decompressed"
 msgstr "RozbalenÃ"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1289 ../src/gpk-enum.c:1457
+#: ../src/gpk-enum.c:1284 ../src/gpk-enum.c:1424
 msgid "Unknown role type"
 msgstr "NeznÃmy typ role"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1293
+#: ../src/gpk-enum.c:1288
 msgid "Getting dependencies"
 msgstr "ZisÅujà sa zÃvislosti"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1297
+#: ../src/gpk-enum.c:1292
 msgid "Getting update detail"
-msgstr "ZisÅujà sa podrobnosti aktualizÃcie"
+msgstr "ZÃskavajà sa podrobnosti o aktualizÃcii"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1301
+#: ../src/gpk-enum.c:1296
 msgid "Getting details"
-msgstr "ZisÅujà sa podrobnosti"
+msgstr "ZÃskavajà sa podrobnosti"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1305
+#: ../src/gpk-enum.c:1300
 msgid "Getting requires"
 msgstr "ZÃskavajà sa zÃvislosti"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1309
+#: ../src/gpk-enum.c:1304
 msgid "Getting updates"
 msgstr "ZÃskavajà sa aktualizÃcie"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1313
+#: ../src/gpk-enum.c:1308
 msgid "Searching details"
 msgstr "HÄadajà sa podrobnosti"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1321
+#: ../src/gpk-enum.c:1316
 msgid "Searching groups"
 msgstr "HÄadajà sa skupiny"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1325
+#: ../src/gpk-enum.c:1320
 msgid "Searching for package name"
 msgstr "HÄadà sa nÃzov balÃka"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1337
+#: ../src/gpk-enum.c:1332
 msgid "Installing file"
 msgstr "InÅtaluje sa sÃbor"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1341
+#: ../src/gpk-enum.c:1336
 msgid "Refreshing package cache"
 msgstr "Aktualizuje sa vyrovnÃvacia pamÃÅ balÃkov"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1345
+#: ../src/gpk-enum.c:1340
 msgid "Updating packages"
 msgstr "Aktualizujà sa balÃky"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1349
-msgid "Updating system"
-msgstr "Aktualizuje sa systÃm"
-
-# PreloÅiÅ "repositories" ako "zdroje" mi prÃde dosÅ nepresnÃ. Äasto
-# pouÅÃvanà slovo "repozitÃr" asi neobstojÃ, pretoÅe nie je slovenskÃ. Ja
-# sa v poslednom Äase priklÃÅam k prekladu "repository" -> "depozitÃr".
-#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1361
+#: ../src/gpk-enum.c:1348
 msgid "Getting list of repositories"
-msgstr "ZisÅuje sa zoznam zdrojov softvÃru"
+msgstr "ZÃskava sa zoznam repozitÃrov"
 
-# PreloÅiÅ "repositories" ako "zdroje" mi prÃde dosÅ nepresnÃ. Äasto
-# pouÅÃvanà slovo "repozitÃr" asi neobstojÃ, pretoÅe nie je slovenskÃ. Ja
-# sa v poslednom Äase priklÃÅam k prekladu "repository" -> "depozitÃr".
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1365
+#: ../src/gpk-enum.c:1352
 msgid "Enabling repository"
-msgstr "PovoÄuje sa zdroj softvÃru"
+msgstr "PovoÄuje sa repozitÃr"
 
-# PreloÅiÅ "repositories" ako "zdroje" mi prÃde dosÅ nepresnÃ. Äasto
-# pouÅÃvanà slovo "repozitÃr" asi neobstojÃ, pretoÅe nie je slovenskÃ. Ja
-# sa v poslednom Äase priklÃÅam k prekladu "repository" -> "depozitÃr".
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1369
+#: ../src/gpk-enum.c:1356
 msgid "Setting repository data"
-msgstr "Nastavujà sa Ãdaje zdroja softvÃru"
+msgstr "Nastavujà sa Ãdaje repozitÃra"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1373
+#: ../src/gpk-enum.c:1360
 msgid "Resolving"
 msgstr "RieÅi sa"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1377
+#: ../src/gpk-enum.c:1364
 msgid "Getting file list"
 msgstr "ZÃskava sa zoznam sÃborov"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1381
+#: ../src/gpk-enum.c:1368
 msgid "Getting what provides"
 msgstr "ZÃskava sa zoznam poskytovanÃch"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1385
+#: ../src/gpk-enum.c:1372
 msgid "Installing signature"
 msgstr "InÅtaluje sa podpis"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1389
+#: ../src/gpk-enum.c:1376
 msgid "Getting package lists"
 msgstr "ZÃskavajà sa zoznamy balÃkov"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1393
+#: ../src/gpk-enum.c:1380
 msgid "Accepting EULA"
 msgstr "PrijÃma sa pouÅÃvateÄskà licencia"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1401
+#: ../src/gpk-enum.c:1388
 msgid "Getting distribution upgrade information"
 msgstr "ZÃskavajà sa informÃcie o aktualizÃcii distribÃcie"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1405
+#: ../src/gpk-enum.c:1392
 msgid "Getting categories"
-msgstr "ZisÅujà sa kategÃrie"
+msgstr "ZÃskavajà sa kategÃrie"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1409
+#: ../src/gpk-enum.c:1396
 msgid "Getting old transactions"
-msgstr "ZisÅujà sa starà transakcie"
-
-#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1413
-msgid "Simulating the install of files"
-msgstr "Prebieha simulÃcia inÅtalÃcie sÃborov"
-
-#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1417
-msgid "Simulating the install"
-msgstr "Prebieha simulÃcia inÅtalÃcie"
+msgstr "ZÃskavajà sa starà transakcie"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1421
-msgid "Simulating the remove"
-msgstr "Prebieha simulÃcia odstrÃnenia"
-
-#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1425
-msgid "Simulating the update"
-msgstr "Prebieha simulÃcia aktualizÃcie"
-
-#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1429
+#: ../src/gpk-enum.c:1400
 msgid "Upgrading system"
 msgstr "Aktualizuje sa systÃm"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1433
-#, fuzzy
-#| msgid "Simulating the remove"
-msgid "Simulating the system repair"
-msgstr "Prebieha simulÃcia odstrÃnenia"
-
-#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1437
-#, fuzzy
-#| msgid "Updating system"
+#: ../src/gpk-enum.c:1404
 msgid "Repairing the system"
-msgstr "Aktualizuje sa systÃm"
+msgstr "Opravuje sa systÃm"
 
+# PM: neviem Äi by pri past tense nemal byÅ vÅade opaÄnà slovosled t.j. ZÃvislosti zÃskanÃ
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1461
+#: ../src/gpk-enum.c:1428
 msgid "Got dependencies"
 msgstr "ZÃskanà zÃvislosti"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1465
+#: ../src/gpk-enum.c:1432
 msgid "Got update detail"
 msgstr "ZÃskanà podrobnosti aktualizÃcie"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1469
+#: ../src/gpk-enum.c:1436
 msgid "Got details"
 msgstr "ZÃskanà podrobnosti"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1473
+#: ../src/gpk-enum.c:1440
 msgid "Got requires"
 msgstr "ZÃskanà zÃvislosti"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1477
+#: ../src/gpk-enum.c:1444
 msgid "Got updates"
 msgstr "ZÃskanà aktualizÃcie"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1481
+#: ../src/gpk-enum.c:1448
 msgid "Searched for package details"
-msgstr "VyhÄadanà podrobnosti balÃka"
+msgstr "VyhÄadanà podrobnosti o balÃku"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1485
+#: ../src/gpk-enum.c:1452
 msgid "Searched for file"
 msgstr "VyhÄadanà sÃbor"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1489
+#: ../src/gpk-enum.c:1456
 msgid "Searched groups"
 msgstr "VyhÄadanà skupiny"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1493
+#: ../src/gpk-enum.c:1460
 msgid "Searched for package name"
 msgstr "VyhÄadanà nÃzov balÃka"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1497
+#: ../src/gpk-enum.c:1464
 msgid "Removed packages"
 msgstr "OdstrÃnenà balÃky"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1501
+#: ../src/gpk-enum.c:1468
 msgid "Installed packages"
 msgstr "NainÅtalovanà balÃky"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1505
+#: ../src/gpk-enum.c:1472
 msgid "Installed local files"
 msgstr "NainÅtalovanà lokÃlne sÃbory"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1509
+#: ../src/gpk-enum.c:1476
 msgid "Refreshed package cache"
 msgstr "Aktualizovanà vyrovnÃvacia pamÃÅ balÃkov"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1513
+#: ../src/gpk-enum.c:1480
 msgid "Updated packages"
 msgstr "Aktualizovanà balÃky"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1517
-msgid "Updated system"
-msgstr "Aktualizovanà systÃm"
-
-#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1521
+#: ../src/gpk-enum.c:1484
 msgid "Canceled"
 msgstr "ZruÅenÃ"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1525
-msgid "Rolled back"
-msgstr "VrÃtenà predoÅlà stav"
-
-# PreloÅiÅ "repositories" ako "zdroje" mi prÃde dosÅ nepresnÃ. Äasto
-# pouÅÃvanà slovo "repozitÃr" asi neobstojÃ, pretoÅe nie je slovenskÃ. Ja
-# sa v poslednom Äase priklÃÅam k prekladu "repository" -> "depozitÃr".
-#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1529
+#: ../src/gpk-enum.c:1488
 msgid "Got list of repositories"
-msgstr "ZÃskanà zoznam zdrojov softvÃru"
+msgstr "ZÃskanà zoznam repozitÃrov"
 
-# PreloÅiÅ "repositories" ako "zdroje" mi prÃde dosÅ nepresnÃ. Äasto
-# pouÅÃvanà slovo "repozitÃr" asi neobstojÃ, pretoÅe nie je slovenskÃ. Ja
-# sa v poslednom Äase priklÃÅam k prekladu "repository" -> "depozitÃr".
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1533
+#: ../src/gpk-enum.c:1492
 msgid "Enabled repository"
-msgstr "Povolenà zdroj softvÃru"
+msgstr "Povolenà repozitÃr"
+
 
-# PreloÅiÅ "repositories" ako "zdroje" mi prÃde dosÅ nepresnÃ. Äasto
-# pouÅÃvanà slovo "repozitÃr" asi neobstojÃ, pretoÅe nie je slovenskÃ. Ja
-# sa v poslednom Äase priklÃÅam k prekladu "repository" -> "depozitÃr".
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1537
+#: ../src/gpk-enum.c:1496
 msgid "Set repository data"
-msgstr "Nastavenà Ãdaje zdroja softvÃru"
+msgstr "Nastavenà Ãdaje repozitÃra"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1541
+#: ../src/gpk-enum.c:1500
 msgid "Resolved"
 msgstr "VyrieÅenÃ"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1545
+#: ../src/gpk-enum.c:1504
 msgid "Got file list"
 msgstr "ZÃskanà zoznam sÃborov"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1549
+#: ../src/gpk-enum.c:1508
 msgid "Got what provides"
 msgstr "ZÃskanà zoznam poskytovanÃch"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1553
+#: ../src/gpk-enum.c:1512
 msgid "Installed signature"
 msgstr "NainÅtalovanà podpis"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1557
+#: ../src/gpk-enum.c:1516
 msgid "Got package lists"
 msgstr "ZÃskanà zoznamy balÃkov"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1561
+#: ../src/gpk-enum.c:1520
 msgid "Accepted EULA"
 msgstr "Prijatà pouÅÃvateÄskà licencia"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1565
+#: ../src/gpk-enum.c:1524
 msgid "Downloaded packages"
-msgstr "Stiahnutà balÃky"
+msgstr "Prevzatà balÃky"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1569
+#: ../src/gpk-enum.c:1528
 msgid "Got distribution upgrades"
 msgstr "ZÃskanà aktualizÃcie distribÃcie"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1573
+#: ../src/gpk-enum.c:1532
 msgid "Got categories"
 msgstr "ZÃskanà kategÃrie"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1577
+#: ../src/gpk-enum.c:1536
 msgid "Got old transactions"
-msgstr "Zistenà starà transakcie"
-
-#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1581
-msgid "Simulated the install of files"
-msgstr "Prebehla simulÃcia inÅtalÃcie sÃborov"
-
-#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1585
-msgid "Simulated the install"
-msgstr "Prebehla simulÃcia inÅtalÃcie"
-
-#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1589
-msgid "Simulated the remove"
-msgstr "Prebehla simulÃcia odstrÃnenia"
+msgstr "ZÃskanà starà transakcie"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1593
-msgid "Simulated the update"
-msgstr "Prebehla simulÃcia aktualizÃcie"
-
-#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1597
+#: ../src/gpk-enum.c:1540
 msgid "Upgraded system"
 msgstr "Aktualizovanà systÃm"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1601
-#, fuzzy
-#| msgid "Simulated the remove"
-msgid "Simulated the system repair"
-msgstr "Prebehla simulÃcia odstrÃnenia"
-
-#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1605
-#, fuzzy
-#| msgid "Updated system"
+#: ../src/gpk-enum.c:1544
 msgid "Repaired the system"
-msgstr "Aktualizovanà systÃm"
+msgstr "Opravenà systÃm"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1623
+#: ../src/gpk-enum.c:1562
 msgid "Accessibility"
-msgstr "PrÃstupnosÅ"
+msgstr "zjednoduÅenie ovlÃdania"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1627
+#: ../src/gpk-enum.c:1566
 msgid "Accessories"
 msgstr "PrÃsluÅenstvo"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1631
+#: ../src/gpk-enum.c:1570
 msgid "Education"
 msgstr "VzdelÃvanie"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1635
+#: ../src/gpk-enum.c:1574
 msgid "Games"
 msgstr "Hry"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1639
+#: ../src/gpk-enum.c:1578
 msgid "Graphics"
 msgstr "Grafika"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1643
+#: ../src/gpk-enum.c:1582
 msgid "Internet"
 msgstr "Internet"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1647
+#: ../src/gpk-enum.c:1586
 msgid "Office"
 msgstr "KancelÃria"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1651 ../src/gpk-task.c:435
+#: ../src/gpk-enum.c:1590 ../src/gpk-task.c:434
 msgid "Other"
 msgstr "OstatnÃ"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1655
+#: ../src/gpk-enum.c:1594
 msgid "Programming"
 msgstr "Programovanie"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1659
+#: ../src/gpk-enum.c:1598
 msgid "Multimedia"
 msgstr "MultimÃdiÃ"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1663
+#: ../src/gpk-enum.c:1602
 msgid "System"
 msgstr "SystÃm"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1667
+#: ../src/gpk-enum.c:1606
 msgid "GNOME desktop"
 msgstr "Pracovnà prostredie GNOME"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1671
+#: ../src/gpk-enum.c:1610
 msgid "KDE desktop"
 msgstr "Pracovnà prostredie KDE"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1675
-#, fuzzy
-#| msgid "XFCE desktop"
+#: ../src/gpk-enum.c:1614
 msgid "Xfce desktop"
-msgstr "Pracovnà prostredie XFCE"
+msgstr "Pracovnà prostredie Xfce"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1679
+#: ../src/gpk-enum.c:1618
 msgid "Other desktops"
 msgstr "Inà pracovnà prostredia"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1683
+#: ../src/gpk-enum.c:1622
 msgid "Publishing"
 msgstr "Publikovanie"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1687
+#: ../src/gpk-enum.c:1626
 msgid "Servers"
 msgstr "Servery"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1691
+#: ../src/gpk-enum.c:1630
 msgid "Fonts"
 msgstr "PÃsma"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1695
+#: ../src/gpk-enum.c:1634
 msgid "Admin tools"
 msgstr "NÃstroje na sprÃvu"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1699
+#: ../src/gpk-enum.c:1638
 msgid "Legacy"
 msgstr "NevyvÃjanÃ"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1703
+#: ../src/gpk-enum.c:1642
 msgid "Localization"
 msgstr "LokalizÃcia"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1707
+#: ../src/gpk-enum.c:1646
 msgid "Virtualization"
 msgstr "VirtualizÃcia"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1711
+#: ../src/gpk-enum.c:1650
 msgid "Security"
 msgstr "BezpeÄnosÅ"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1715
+#: ../src/gpk-enum.c:1654
 msgid "Power management"
 msgstr "SprÃva napÃjania"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1719
+#: ../src/gpk-enum.c:1658
 msgid "Communication"
 msgstr "KomunikÃcia"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1723
+#: ../src/gpk-enum.c:1662
 msgid "Network"
 msgstr "SieÅ"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1727
+#: ../src/gpk-enum.c:1666
 msgid "Maps"
 msgstr "Mapy"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1731
+#: ../src/gpk-enum.c:1670
 msgid "Software sources"
 msgstr "Zdroje softvÃru"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1735
+#: ../src/gpk-enum.c:1674
 msgid "Science"
 msgstr "Veda"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1739
+#: ../src/gpk-enum.c:1678
 msgid "Documentation"
 msgstr "DokumentÃcia"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1743
+#: ../src/gpk-enum.c:1682
 msgid "Electronics"
 msgstr "Elektronika"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1747
+#: ../src/gpk-enum.c:1686
 msgid "Package collections"
 msgstr "Zbierky balÃkov"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1751
+#: ../src/gpk-enum.c:1690
 msgid "Vendor"
 msgstr "DodÃvateÄ"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1755
+#: ../src/gpk-enum.c:1694
 msgid "Newest packages"
 msgstr "NajnovÅie balÃky"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1759
+#: ../src/gpk-enum.c:1698
 msgid "Unknown group"
 msgstr "NeznÃma skupina"
 
@@ -3840,40 +3641,42 @@ msgstr "AplikÃcie, ktorà dokÃÅu otvoriÅ tento typ sÃboru"
 #. TRANSLATORS: button tooltip
 #: ../src/gpk-helper-chooser.c:302
 msgid "Install package"
-msgstr "NainÅtalovaÅ balÃk"
+msgstr "NainÅtaluje balÃk"
 
 #. TRANSLATORS: is not GPG signed
-#: ../src/gpk-task.c:141 ../src/gpk-task.c:151 ../src/gpk-task.c:171
+#: ../src/gpk-task.c:140 ../src/gpk-task.c:150 ../src/gpk-task.c:170
 msgid "The software is not signed by a trusted provider."
 msgstr "SoftvÃr nepodpÃsal dÃveryhodnà poskytovateÄ."
 
 #. TRANSLATORS: user has to trust provider -- I know, this sucks
-#: ../src/gpk-task.c:143
+#: ../src/gpk-task.c:142
 msgid "Do not update this package unless you are sure it is safe to do so."
 msgstr "Neaktualizujte tento balÃk ak si nie ste istÃ, Åe je to bezpeÄnÃ."
 
 #. TRANSLATORS: warn the user that all bets are off
-#: ../src/gpk-task.c:145 ../src/gpk-task.c:155
+#: ../src/gpk-task.c:144 ../src/gpk-task.c:154
 msgid "Malicious software can damage your computer or cause other harm."
 msgstr "ZÃkernà softvÃr mÃÅe poÅkodiÅ vÃÅ poÄÃtaÄ alebo spÃsobiÅ inà Åkodu."
 
 #. TRANSLATORS: ask if they are absolutely sure they want to do this
-#: ../src/gpk-task.c:147
+#: ../src/gpk-task.c:146
 msgid "Are you <b>sure</b> you want to update this package?"
 msgstr "Ste si <b>istÃ</b>, Åe chcete aktualizovaÅ tento balÃk?"
 
+# PM: sprÃvne by mal byÅ zohÄadnenà aj Åenskà rod istÃ/-Ã
 #. TRANSLATORS: user has to trust provider -- I know, this sucks
-#: ../src/gpk-task.c:153
+#: ../src/gpk-task.c:152
 msgid "Do not install this package unless you are sure it is safe to do so."
 msgstr "NeinÅtalujte tento balÃk ak si nie ste istÃ, Åe je to bezpeÄnÃ."
 
+# PM: sprÃvne by mal byÅ zohÄadnenà aj Åenskà rod istÃ/-Ã
 #. TRANSLATORS: ask if they are absolutely sure they want to do this
-#: ../src/gpk-task.c:157
+#: ../src/gpk-task.c:156
 msgid "Are you <b>sure</b> you want to install this package?"
 msgstr "<b>Ste si istÃ</b>, Åe chcete nainÅtalovaÅ tento balÃk?"
 
 #. TRANSLATORS: dialog body, explains to the user that they need to insert a disk to continue. The first 
replacement is DVD, CD etc
-#: ../src/gpk-task.c:352
+#: ../src/gpk-task.c:351
 #, c-format
 msgid ""
 "Additional media is required. Please insert the %s labeled '%s' to continue."
@@ -3882,59 +3685,59 @@ msgstr ""
 "PokraÄovaÅ."
 
 #. TRANSLATORS: this is button text
-#: ../src/gpk-task.c:361 ../src/gpk-task.c:562
+#: ../src/gpk-task.c:360 ../src/gpk-task.c:563
 msgid "Continue"
 msgstr "PokraÄovaÅ"
 
 #. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
-#: ../src/gpk-task.c:404
+#: ../src/gpk-task.c:403
 msgid "The following software also needs to be installed"
 msgstr "Je potrebnà nainÅtalovaÅ aj nasledovnà softvÃr"
 
 #. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
-#: ../src/gpk-task.c:409 ../src/gpk-task.c:414
+#: ../src/gpk-task.c:408 ../src/gpk-task.c:413
 msgid "The following software also needs to be removed"
 msgstr "Je potrebnà odstrÃniÅ aj nasledovnà softvÃr"
 
 #. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
-#: ../src/gpk-task.c:419
+#: ../src/gpk-task.c:418
 msgid "The following software also needs to be updated"
 msgstr "Je potrebnà aktualizovaÅ aj nasledovnà softvÃr"
 
-#: ../src/gpk-task.c:420
+#: ../src/gpk-task.c:419
 msgid "Update"
 msgstr "AktualizovaÅ"
 
 #. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
-#: ../src/gpk-task.c:424
+#: ../src/gpk-task.c:423
 msgid "The following software also needs to be re-installed"
 msgstr "Je potrebnà znovu nainÅtalovaÅ aj nasledovnà softvÃr"
 
-#: ../src/gpk-task.c:425
+#: ../src/gpk-task.c:424
 msgid "Reinstall"
 msgstr "ReinÅtalovaÅ"
 
 #. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
-#: ../src/gpk-task.c:429
+#: ../src/gpk-task.c:428
 msgid "The following software also needs to be downgraded"
 msgstr "Je potrebnà znÃÅiÅ verziu aj nasledovnÃho softvÃru"
 
-#: ../src/gpk-task.c:430
+#: ../src/gpk-task.c:429
 msgid "Downgrade"
 msgstr "ZnÃÅiÅ verziu"
 
 #. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog (we don't know how it's going to be processed -- 
eeek)
-#: ../src/gpk-task.c:434
+#: ../src/gpk-task.c:433
 msgid "The following software also needs to be processed"
 msgstr "Je potrebnà spracovaÅ aj nasledovnà softvÃr"
 
 #. TRANSLATORS: title of a dependency dialog
-#: ../src/gpk-task.c:495
+#: ../src/gpk-task.c:496
 msgid "Additional confirmation required"
 msgstr "PoÅaduje sa ÄalÅie potvrdenie"
 
 #. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
-#: ../src/gpk-task.c:501
+#: ../src/gpk-task.c:502
 msgid "To install this package, additional software also has to be modified."
 msgid_plural ""
 "To install these packages, additional software also has to be modified."
@@ -3946,7 +3749,7 @@ msgstr[2] ""
 "Ak chcete nainÅtalovaÅ tieto balÃky, treba tieÅ zmeniÅ ÄalÅÃ softvÃr."
 
 #. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
-#: ../src/gpk-task.c:506
+#: ../src/gpk-task.c:507
 msgid "To remove this package, additional software also has to be modified."
 msgid_plural ""
 "To remove these packages, additional software also has to be modified."
@@ -3955,7 +3758,7 @@ msgstr[1] "Ak chcete odstrÃniÅ tento balÃk, treba tieÅ zmeniÅ ÄalÅÃ soft
 msgstr[2] "Ak chcete odstrÃniÅ tieto balÃky, treba tieÅ zmeniÅ ÄalÅÃ softvÃr."
 
 #. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
-#: ../src/gpk-task.c:511
+#: ../src/gpk-task.c:512
 msgid "To update this package, additional software also has to be modified."
 msgid_plural ""
 "To update these packages, additional software also has to be modified."
@@ -3967,7 +3770,7 @@ msgstr[2] ""
 "Ak chcete aktualizovaÅ tieto balÃky, treba tieÅ zmeniÅ ÄalÅÃ softvÃr."
 
 #. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
-#: ../src/gpk-task.c:516
+#: ../src/gpk-task.c:517
 msgid "To install this file, additional software also has to be modified."
 msgid_plural ""
 "To install these files, additional software also has to be modified."
@@ -3979,20 +3782,20 @@ msgstr[2] ""
 "Ak chcete nainÅtalovaÅ tieto sÃbory, treba tieÅ zmeniÅ ÄalÅÃ softvÃr."
 
 #. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
-#: ../src/gpk-task.c:521
+#: ../src/gpk-task.c:522
 msgid ""
 "To process this transaction, additional software also has to be modified."
 msgstr "Spracovanie tejto transakcie vyÅaduje aj zmenu ÄalÅieho softvÃru."
 
 #. TRANSLATORS: button label, force the install, even though it's untrusted
-#: ../src/gpk-task.c:612
+#: ../src/gpk-task.c:613
 msgid "_Force install"
 msgstr "_VynÃtiÅ inÅtalÃciu"
 
 #. TRANSLATORS: button tooltip
-#: ../src/gpk-task.c:616
+#: ../src/gpk-task.c:617
 msgid "Force installing package"
-msgstr "VynÃtiÅ inÅtalÃciu balÃka"
+msgstr "VynÃti inÅtalÃciu balÃka"
 
 #. TRANSLATORS: window title: do we want to execute a program we just installed?
 #: ../src/gpk-helper-run.c:480
@@ -4010,31 +3813,31 @@ msgid "Catalogs files to install"
 msgstr "SÃbory katalÃgov, ktorà sa majà inÅtalovaÅ"
 
 #. are we running privileged
-#: ../src/gpk-install-catalog.c:78
+#: ../src/gpk-install-catalog.c:76
 msgid "Catalog installer"
 msgstr "InÅtalÃtor katalÃgov"
 
-#: ../src/gpk-install-catalog.c:83
+#: ../src/gpk-install-catalog.c:81
 msgid "Failed to install catalog"
 msgstr "Nepodarilo sa nainÅtalovaÅ katalÃg"
 
 #. TRANSLATORS: no file name was supplied
 #. TRANSLATORS: nothing was specified
-#: ../src/gpk-install-catalog.c:85 ../src/gpk-install-provide-file.c:85
+#: ../src/gpk-install-catalog.c:83 ../src/gpk-install-provide-file.c:83
 msgid "You need to specify a file name to install"
 msgstr "MusÃte zadaÅ nÃzov sÃboru, ktorà sa bude inÅtalovaÅ"
 
 #. TRANSLATORS: This is when the specified D-Bus method did not execute successfully
-#: ../src/gpk-install-catalog.c:118 ../src/gpk-install-local-file.c:118
-#: ../src/gpk-install-mime-type.c:118 ../src/gpk-install-package-name.c:117
-#: ../src/gpk-install-provide-file.c:118
+#: ../src/gpk-install-catalog.c:116 ../src/gpk-install-local-file.c:116
+#: ../src/gpk-install-mime-type.c:116 ../src/gpk-install-package-name.c:115
+#: ../src/gpk-install-provide-file.c:116
 msgid "The action could not be completed"
 msgstr "OperÃciu nebolo moÅnà dokonÄiÅ"
 
 #. TRANSLATORS: we don't have anything more useful to translate. sorry.
-#: ../src/gpk-install-catalog.c:120 ../src/gpk-install-local-file.c:120
-#: ../src/gpk-install-mime-type.c:120 ../src/gpk-install-package-name.c:119
-#: ../src/gpk-install-provide-file.c:120
+#: ../src/gpk-install-catalog.c:118 ../src/gpk-install-local-file.c:118
+#: ../src/gpk-install-mime-type.c:118 ../src/gpk-install-package-name.c:117
+#: ../src/gpk-install-provide-file.c:118
 msgid "The request failed. More details are available in the detailed report."
 msgstr "PoÅiadavka zlyhala. V podrobnom hlÃsenà nÃjdete ÄalÅie informÃcie."
 
@@ -4043,23 +3846,24 @@ msgstr "PoÅiadavka zlyhala. V podrobnom hlÃsenà nÃjdete ÄalÅie informÃcie
 msgid "Files to install"
 msgstr "SÃbory, ktorà sa majà inÅtalovaÅ"
 
-#: ../src/gpk-install-local-file.c:69
+# PM: inde sa pouÅÃva nÃzov Package Manager asi treba nahlÃsiÅ bug
+#: ../src/gpk-install-local-file.c:67
 msgid "PackageKit File Installer"
-msgstr "PackageKit - InÅtalÃtor sÃborov"
+msgstr "InÅtalÃtor sÃborov balÃka PackageKit"
 
 #. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
-#: ../src/gpk-install-local-file.c:77
+#: ../src/gpk-install-local-file.c:75
 msgid "Local file installer"
 msgstr "InÅtalÃtor lokÃlnych sÃborov"
 
 #. TRANSLATORS: could not install a package that contained the file we wanted
 #. TRANSLATORS: nothing done
-#: ../src/gpk-install-local-file.c:83 ../src/gpk-install-provide-file.c:83
+#: ../src/gpk-install-local-file.c:81 ../src/gpk-install-provide-file.c:81
 msgid "Failed to install a package to provide a file"
 msgstr "Nepodarilo sa nainÅtalovaÅ balÃk poskytujÃci sÃbor"
 
 #. TRANSLATORS: nothing selected
-#: ../src/gpk-install-local-file.c:85
+#: ../src/gpk-install-local-file.c:83
 msgid "You need to specify a file to install"
 msgstr "MusÃte uviesÅ sÃbor, ktorà chcete nainÅtalovaÅ"
 
@@ -4069,26 +3873,24 @@ msgid "Mime types to install"
 msgstr "Typy MIME, ktorà sa majà inÅtalovaÅ"
 
 #. TRANSLATORS: program name: application to install a package to provide a mime type
-#: ../src/gpk-install-mime-type.c:67 ../src/gpk-install-mime-type.c:69
+#: ../src/gpk-install-mime-type.c:65 ../src/gpk-install-mime-type.c:67
 msgid "Mime Type Installer"
 msgstr "InÅtalÃtor typov MIME"
 
 #. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
-#: ../src/gpk-install-mime-type.c:77
+#: ../src/gpk-install-mime-type.c:75
 msgid "Mime type installer"
 msgstr "InÅtalÃtor typov MIME"
 
 #. TRANSLATORS: could not install program supporting this type
-#: ../src/gpk-install-mime-type.c:83
+#: ../src/gpk-install-mime-type.c:81
 msgid "Failed to install a program to handle this file type"
 msgstr ""
 "Nepodarilo sa nainÅtalovaÅ program, ktorà dokÃÅe pracovaÅ s tÃmto typom "
 "sÃboru"
 
 #. TRANSLATORS: no type given
-#: ../src/gpk-install-mime-type.c:85
-#, fuzzy
-#| msgid "You need to specify a mime-type to install"
+#: ../src/gpk-install-mime-type.c:83
 msgid "You need to specify a mime type to install"
 msgstr "MusÃte uviesÅ typ MIME, ktorà chcete nainÅtalovaÅ"
 
@@ -4097,17 +3899,17 @@ msgid "Packages to install"
 msgstr "BalÃky, ktorà sa majà inÅtalovaÅ"
 
 #. TRANSLATORS: application name to pass to to the user if there are not enough privs
-#: ../src/gpk-install-package-name.c:68 ../src/gpk-install-package-name.c:76
+#: ../src/gpk-install-package-name.c:66 ../src/gpk-install-package-name.c:74
 msgid "Package Name Installer"
-msgstr "InÅtalÃtor nÃzvu balÃka"
+msgstr "InÅtalÃtor balÃkov podÄa nÃzvu"
 
 #. TRANSLATORS: failed
-#: ../src/gpk-install-package-name.c:82
+#: ../src/gpk-install-package-name.c:80
 msgid "Failed to install package from name"
 msgstr "Nepodarilo sa nainÅtalovaÅ balÃk podÄa nÃzvu"
 
 #. TRANSLATORS: nothing was specified
-#: ../src/gpk-install-package-name.c:84
+#: ../src/gpk-install-package-name.c:82
 msgid "You need to specify a package to install"
 msgstr "MusÃte zadaÅ balÃk, ktorà sa bude inÅtalovaÅ"
 
@@ -4118,8 +3920,8 @@ msgstr "LokÃlne sÃbory, ktorà sa majà inÅtalovaÅ"
 
 #. TRANSLATORS: program name, an application to install a file that is needed by an application and is 
provided by packages
 #. TRANSLATORS: application name to pass to to the user if there are not enough privs
-#: ../src/gpk-install-provide-file.c:67 ../src/gpk-install-provide-file.c:69
-#: ../src/gpk-install-provide-file.c:77
+#: ../src/gpk-install-provide-file.c:65 ../src/gpk-install-provide-file.c:67
+#: ../src/gpk-install-provide-file.c:75
 msgid "Single File Installer"
 msgstr "InÅtalÃtor samostatnÃch sÃborov"
 
@@ -4135,10 +3937,8 @@ msgstr "DÃtum"
 
 #. TRANSLATORS: column for the user name, e.g. Richard Hughes
 #: ../src/gpk-log.c:328
-#, fuzzy
-#| msgid "Username"
 msgid "User name"
-msgstr "PouÅÃvateÄskà meno"
+msgstr "Meno pouÅÃvateÄa"
 
 #. TRANSLATORS: column for the application used for the install, e.g. Add/Remove Programs
 #: ../src/gpk-log.c:335
@@ -4150,16 +3950,18 @@ msgstr "AplikÃcia"
 msgid "Command line client"
 msgstr "Klient prÃkazovÃho riadka"
 
+# PM: v zmysle ostatnÃch prekladov mi to tu sedà viac
 #. TRANSLATORS: short name for gpk-update-viewer
 #: ../src/gpk-log.c:501
 msgid "Update System"
-msgstr "AktualizovaÅ systÃm"
+msgstr "AktualizÃtor systÃmu"
 
 #. TRANSLATORS: short name for gpk-update-icon
 #: ../src/gpk-log.c:504
 msgid "Update Icon"
 msgstr "Ikona aktualizÃcie"
 
+# PM: no nie som si celkom istà Äi preklad hovorà to istà Äo originÃl viÄ popis
 #. TRANSLATORS: short name for the command not found plugin
 #: ../src/gpk-log.c:507
 msgid "Bash - Command Not Found"
@@ -4170,18 +3972,19 @@ msgstr "Bash - prÃkaz nenÃjdenÃ"
 msgid "GNOME Session"
 msgstr "RelÃcia GNOME"
 
+# cmd desc
 #. TRANSLATORS: preset the GtktextBox with this filter text
 #: ../src/gpk-log.c:810
 msgid "Set the filter to this value"
-msgstr "NastaviÅ filter na tÃto hodnotu"
+msgstr "Nastavà filter na tÃto hodnotu"
 
 #. TRANSLATORS: we can make this modal (stay on top of) another window
-#: ../src/gpk-log.c:813 ../src/gpk-prefs.c:933
+#: ../src/gpk-log.c:813 ../src/gpk-prefs.c:894
 msgid "Set the parent window to make this modal"
-msgstr "Ak chcete aby bol tento dialÃg modÃlny, nastavte mu rodiÄovskà okno"
+msgstr "Nastavà rodiÄovskà okno aby bol tento dialÃg modÃlny"
 
 #. are we running privileged
-#: ../src/gpk-log.c:837
+#: ../src/gpk-log.c:835
 msgid "Log viewer"
 msgstr "PrehliadaÄ protokolov"
 
@@ -4226,32 +4029,32 @@ msgid "Nothing"
 msgstr "NiÄ"
 
 #. TRANSLATORS: for one reason or another, we could not enable or disable a software source
-#: ../src/gpk-prefs.c:509
+#: ../src/gpk-prefs.c:466
 msgid "Failed to change status"
 msgstr "Nepodarilo sa zmeniÅ stav"
 
 #. TRANSLATORS: column if the source is enabled
-#: ../src/gpk-prefs.c:584
+#: ../src/gpk-prefs.c:541
 msgid "Enabled"
 msgstr "PovolenÃ"
 
 #. TRANSLATORS: column for the source description
-#: ../src/gpk-prefs.c:593
+#: ../src/gpk-prefs.c:550
 msgid "Software Source"
 msgstr "Zdroj softvÃru"
 
 #. TRANSLATORS: for one reason or another, we could not get the list of sources
-#: ../src/gpk-prefs.c:655
+#: ../src/gpk-prefs.c:612
 msgid "Failed to get the list of sources"
 msgstr "Nepodarilo sa zÃskaÅ zoznam zdrojov"
 
 #. TRANSLATORS: backend is broken, and won't tell us what it supports
-#: ../src/gpk-prefs.c:763 ../src/gpk-update-viewer.c:3104
+#: ../src/gpk-prefs.c:720 ../src/gpk-update-viewer.c:3180
 msgid "Exiting as backend details could not be retrieved"
 msgstr ""
 "UkonÄuje sa, lebo sa nepodarilo zÃskaÅ podrobnosti z balÃkovacieho systÃmu"
 
-#: ../src/gpk-prefs.c:797
+#: ../src/gpk-prefs.c:754
 msgid "Getting software source list not supported by backend"
 msgstr "BalÃkovacà systÃm nepodporuje zisÅovanie zoznamu zdrojov softvÃru"
 
@@ -4292,7 +4095,7 @@ msgstr "NemoÅno vytvoriÅ servisnà archÃv"
 
 #: ../src/gpk-service-pack.c:529
 msgid "Cannot copy system package array"
-msgstr "Nepodarilo sa skopÃrovaÅ zoznam balÃkov systÃmu"
+msgstr "NemoÅno skopÃrovaÅ zoznam balÃkov systÃmu"
 
 #: ../src/gpk-service-pack.c:551
 msgid "No package name selected"
@@ -4326,28 +4129,29 @@ msgstr "SÃbory zoznamov balÃkov"
 msgid "Service pack files"
 msgstr "SÃbory servisnÃch archÃvov"
 
+# cmd desc
 #. TRANSLATORS: the constants should not be translated
 #: ../src/gpk-service-pack.c:799
 msgid "Set the option, allowable values are 'array', 'updates' and 'package'"
-msgstr "NastaviÅ voÄbu, prÃpustnà hodnoty sà âarrayâ, âupdatesâ a âpackageâ"
+msgstr "Nastavà voÄbu, prÃpustnà hodnoty sà âarrayâ (zoznam balikov), âupdatesâ (aktualizÃcie) a âpackageâ 
(balÃk)"
 
+# cmd desc
 #. TRANSLATORS: this refers to the GtkTextEntry in gpk-service-pack
 #: ../src/gpk-service-pack.c:802
 msgid "Add the package name to the text entry box"
-msgstr "PridaÅ nÃzov balÃka do textovÃho poÄa"
+msgstr "Pridà nÃzov balÃka do poÄa textovÃho vstupu"
 
+# cmd desc
 #. TRANSLATORS: this is the destination computer package array
 #: ../src/gpk-service-pack.c:805
-#, fuzzy
-#| msgid "Set the remote package array filename"
 msgid "Set the remote package array file name"
-msgstr "NastaviÅ nÃzov sÃboru vzdialenÃho zoznamu balÃkov"
+msgstr "Nastavà nÃzov vzdialenÃho sÃboru zoznamu balÃkov"
 
-# directory vs. folder
+# cmd desc
 #. TRANSLATORS: this is the file output directory
 #: ../src/gpk-service-pack.c:808
 msgid "Set the default output directory"
-msgstr "NastaviÅ predvolenà vÃstupnà adresÃr"
+msgstr "Nastavà predvolenà vÃstupnà adresÃr"
 
 #. TRANSLATORS: we don't have a lot to go on here
 #: ../src/gpk-update-viewer.c:187
@@ -4374,8 +4178,8 @@ msgid ""
 "Some of the updates that were installed require the computer to be restarted "
 "to remain secure."
 msgstr ""
-"Z bezpeÄnostnÃch dÃvodov vyÅadujà niektorà aktualizÃcie, ktorà boli "
-"nainÅtalovanà reÅtart poÄÃtaÄa."
+"Z bezpeÄnostnÃch dÃvodov niektorà aktualizÃcie, ktorà boli "
+"nainÅtalovanÃ, vyÅadujà reÅtart poÄÃtaÄa."
 
 #. TRANSLATORS: the message text for the log out
 #: ../src/gpk-update-viewer.c:227
@@ -4383,7 +4187,7 @@ msgid ""
 "Some of the updates that were installed require you to log out and back in "
 "before the changes will be applied."
 msgstr ""
-"Niektorà aktualizÃcie, ktorà boli nainÅtalovanÃ, vyÅadujà aby ste sa "
+"Niektorà aktualizÃcie, ktorà boli nainÅtalovanÃ, vyÅadujÃ, aby ste sa "
 "odhlÃsili a znova prihlÃsili, aby sa zmeny prejavili."
 
 #. TRANSLATORS: the button text for the log out
@@ -4397,8 +4201,8 @@ msgid ""
 "Some of the updates that were installed require you to log out and back in "
 "to remain secure."
 msgstr ""
-"Z bezpeÄnostnÃch dÃvodov vyÅadujà niektorà aktualizÃcie, ktorà boli "
-"nainÅtalovanÃ, aby ste sa odhlÃsili a znova prihlÃsili."
+"Z bezpeÄnostnÃch dÃvodov niektorà aktualizÃcie, ktorà boli "
+"nainÅtalovanÃ, vyÅadujÃ, aby ste sa odhlÃsili a znova prihlÃsili."
 
 #. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
 #: ../src/gpk-update-viewer.c:283
@@ -4467,18 +4271,18 @@ msgid "Other updates"
 msgstr "ÄalÅie aktualizÃcie"
 
 #. TRANSLATORS: querying update array
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1014
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1010
 msgid "Getting the list of updates"
 msgstr "ZÃskava sa zoznam aktualizÃciÃ"
 
 #. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1255
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1251
 msgid "Could not run upgrade script"
 msgstr "Nepodarilo sa spustiÅ aktualizaÄnà skript"
 
 #. show a warning message
 #. TRANSLATORS, are we going to cost the user lots of money?
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1294
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1290
 msgid ""
 "Connectivity is being provided by wireless broadband, and it may be "
 "expensive to update this package."
@@ -4486,32 +4290,32 @@ msgid_plural ""
 "Connectivity is being provided by wireless broadband, and it may be "
 "expensive to update these packages."
 msgstr[0] ""
-"Konektivitu poskytuje bezdrÃtovà ÅirokopÃsmovà pripojenie a sÅahovanie "
+"Konektivitu poskytuje bezdrÃtovà ÅirokopÃsmovà pripojenie a preberanie "
 "tÃchto balÃkov mÃÅe byÅ drahÃ."
 msgstr[1] ""
-"Konektivitu poskytuje bezdrÃtovà ÅirokopÃsmovà pripojenie a sÅahovanie tohto "
+"Konektivitu poskytuje bezdrÃtovà ÅirokopÃsmovà pripojenie a preberanie tohto "
 "balÃka mÃÅe byÅ drahÃ."
 msgstr[2] ""
-"Konektivitu poskytuje bezdrÃtovà ÅirokopÃsmovà pripojenie a sÅahovanie "
+"Konektivitu poskytuje bezdrÃtovà ÅirokopÃsmovà pripojenie a preberanie "
 "tÃchto balÃkov mÃÅe byÅ drahÃ."
 
 #. TRANSLATORS: there are no updates
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1384
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1380
 msgid "There are no updates available"
 msgstr "Åiadne aktualizÃcie nie sà dostupnÃ"
 
 #. TRANSLATORS: title: nothing to do
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1443
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1439
 msgid "No updates are available"
 msgstr "Nie sà dostupnà Åiadne aktualizÃcie"
 
 #. TRANSLATORS: no network connection, according to PackageKit
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1445
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1441
 msgid "No network connection was detected."
 msgstr "Nebolo zistenà Åiadne sieÅovà pripojenie."
 
 #. TRANSLATORS: this is the button text when we have updates
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1462
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1458
 msgid "_Install Update"
 msgid_plural "_Install Updates"
 msgstr[0] "Na_inÅtalovaÅ aktualizÃcie"
@@ -4519,16 +4323,16 @@ msgstr[1] "Na_inÅtalovaÅ aktualizÃciu"
 msgstr[2] "Na_inÅtalovaÅ aktualizÃcie"
 
 #. TRANSLATORS: title: nothing to do
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1470
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1467
 msgid "All software is up to date"
 msgstr "VÅetok softvÃr je aktuÃlny"
 
 #. TRANSLATORS: tell the user the problem
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1472
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1469
 msgid "There are no software updates available for your computer at this time."
 msgstr "MomentÃlne nie sà pre vÃÅ poÄÃtaÄ dostupnà Åiadne aktualizÃcie."
 
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1498
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1496
 #, c-format
 msgid "There is %i update available"
 msgid_plural "There are %i updates available"
@@ -4537,7 +4341,7 @@ msgstr[1] "Je dostupnà %i aktualizÃcia"
 msgstr[2] "Sà dostupnà %i aktualizÃcie"
 
 #. TRANSLATORS: how many updates are selected in the UI
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1514
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1512
 #, c-format
 msgid "%i update selected"
 msgid_plural "%i updates selected"
@@ -4546,7 +4350,7 @@ msgstr[1] "%i aktualizÃcia vybranÃ"
 msgstr[2] "%i aktualizÃcie vybranÃ"
 
 #. TRANSLATORS: how many updates are selected in the UI, and the size of packages to download
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1522
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1520
 #, c-format
 msgid "%i update selected (%s)"
 msgid_plural "%i updates selected (%s)"
@@ -4555,22 +4359,27 @@ msgstr[1] "Vybranà %i aktualizÃcia (%s)"
 msgstr[2] "Vybranà %i aktualizÃcie (%s)"
 
 #. TRANSLATORS: a column that has state of each package
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1719
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1717
 msgid "Status"
 msgstr "Stav"
 
 #. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1942
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1977
+msgid "This update will add new features and expand functionality."
+msgstr "TÃto aktualizÃcia pridà novà vlastnosti a rozÅÃri funkÄnosÅ."
+
+#. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1981
 msgid "This update will fix bugs and other non-critical problems."
 msgstr "TÃto aktualizÃcia opravà chyby a inà nekritickà problÃmy."
 
 #. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1946
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1985
 msgid "This update is important as it may solve critical problems."
 msgstr "TÃto aktualizÃcia je dÃleÅitÃ, pretoÅe mÃÅe rieÅiÅ kritickà problÃmy."
 
 #. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1950
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1989
 msgid ""
 "This update is needed to fix a security vulnerability with this package."
 msgstr ""
@@ -4578,24 +4387,24 @@ msgstr ""
 "balÃka."
 
 #. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1954
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1993
 msgid "This update is blocked."
 msgstr "TÃto aktualizÃcia je zablokovanÃ."
 
 #. TRANSLATORS: this is when the notification was issued and then updated
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1966
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2005
 #, c-format
 msgid "This notification was issued on %s and last updated on %s."
 msgstr "Toto upozornenie bolo vydanà %s a naposledy aktualizovanà %s."
 
 #. TRANSLATORS: this is when the update was issued
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1973
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2012
 #, c-format
 msgid "This notification was issued on %s."
 msgstr "Toto upozornenie bolo vydanà %s."
 
 #. TRANSLATORS: this is a array of vendor URLs
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1995
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2034 ../src/gpk-update-viewer.c:2058
 msgid "For more information about this update please visit this website:"
 msgid_plural ""
 "For more information about this update please visit these websites:"
@@ -4607,7 +4416,7 @@ msgstr[2] ""
 "ÄalÅie informÃcie o tejto aktualizÃcii nÃjdete na tÃchto webovÃch strÃnkach:"
 
 #. TRANSLATORS: this is a array of bugzilla URLs
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2003
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2041 ../src/gpk-update-viewer.c:2066
 msgid ""
 "For more information about bugs fixed by this update please visit this "
 "website:"
@@ -4615,17 +4424,17 @@ msgid_plural ""
 "For more information about bugs fixed by this update please visit these "
 "websites:"
 msgstr[0] ""
-"ÄalÅie informÃcie o chybÃch, ktorà tÃto aktualizÃcia rieÅi nÃjdete na tÃchto "
+"ÄalÅie informÃcie o chybÃch, ktorà tÃto aktualizÃcia rieÅi, nÃjdete na tÃchto "
 "webovÃch strÃnkach:"
 msgstr[1] ""
-"ÄalÅie informÃcie o chybÃch, ktorà tÃto aktualizÃcia rieÅi nÃjdete na tejto "
+"ÄalÅie informÃcie o chybÃch, ktorà tÃto aktualizÃcia rieÅi, nÃjdete na tejto "
 "webovej strÃnke:"
 msgstr[2] ""
-"ÄalÅie informÃcie o chybÃch, ktorà tÃto aktualizÃcia rieÅi nÃjdete na tÃchto "
+"ÄalÅie informÃcie o chybÃch, ktorà tÃto aktualizÃcia rieÅi, nÃjdete na tÃchto "
 "webovÃch strÃnkach:"
 
 #. TRANSLATORS: this is a array of CVE (security) URLs
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2011
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2048 ../src/gpk-update-viewer.c:2074
 msgid ""
 "For more information about this security update please visit this website:"
 msgid_plural ""
@@ -4641,7 +4450,7 @@ msgstr[2] ""
 "webovÃch strÃnkach:"
 
 #. TRANSLATORS: reboot required
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2020
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2083
 msgid ""
 "The computer will have to be restarted after the update for the changes to "
 "take effect."
@@ -4650,7 +4459,7 @@ msgstr ""
 "poÄÃtaÄ."
 
 #. TRANSLATORS: log out required
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2024
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2087
 msgid ""
 "You will need to log out and back in after the update for the changes to "
 "take effect."
@@ -4659,29 +4468,25 @@ msgstr ""
 "prihlÃsiÅ."
 
 #. TRANSLATORS: this is the stability status of the update
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2031
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The classifaction of this update is unstable which means it is not "
-#| "designed for production use."
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2094
 msgid ""
 "The classification of this update is unstable which means it is not designed "
 "for production use."
 msgstr ""
-"KlasifikÃcia tejto aktualizÃcie je nestabilnÃ, Äo znamenÃ, Åe nie je urÄenà "
-"na produÄnà nasadenie."
+"KlasifikÃcia tejto aktualizÃcie je ânestabilnÃâ, Äo znamenÃ, Åe nie je "
+"urÄenà na produkÄnà nasadenie."
 
 #. TRANSLATORS: this is the stability status of the update
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2035
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2098
 msgid ""
 "This is a test update, and is not designed for normal use. Please report any "
 "problems or regressions you encounter."
 msgstr ""
 "Toto je testovacia aktualizÃcia a nie je urÄenà na normÃlne pouÅitie. "
-"ProsÃm, ohlÃste akÃkoÄvek problÃmy alebo regresie s ktorÃmi sa stretnete."
+"ProsÃm, ohlÃste akÃkoÄvek problÃmy alebo regresie, s ktorÃmi sa stretnete."
 
 #. TRANSLATORS: this is a ChangeLog
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2044
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2107
 msgid ""
 "The developer logs will be shown as no description is available for this "
 "update:"
@@ -4689,128 +4494,245 @@ msgstr ""
 "Zobrazia sa protokoly vÃvojÃrov, keÄÅe pre tÃto aktualizÃciu nie je dostupnà "
 "popis:"
 
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2094
-msgid "Loading..."
-msgstr "NaÄÃtava sa..."
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2161
+#| msgid "Loading..."
+msgid "Loadingâ"
+msgstr "NaÄÃtava saâ"
 
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2097
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2164
 msgid "No update details available."
 msgstr "Nie sà dostupnà Åiadne podrobnosti o aktualizÃcii."
 
 #. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
 #. TRANSLATORS: PackageKit did not send any results for the query...
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2129 ../src/gpk-update-viewer.c:2227
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2247
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2196 ../src/gpk-update-viewer.c:2294
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2314
 msgid "Could not get update details"
 msgstr "Nepodarilo sa zÃskaÅ podrobnosti aktualizÃcie"
 
 #. TRANSLATORS: PackageKit did not send any results for the query...
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2149
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2216
 msgid "Could not get package details"
 msgstr "Nepodarilo sa zÃskaÅ podrobnosti balÃka"
 
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2149 ../src/gpk-update-viewer.c:2247
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2216 ../src/gpk-update-viewer.c:2314
 msgid "No results were returned."
 msgstr "Neboli vrÃtenà Åiadne vÃsledky."
 
 #. TRANSLATORS: right click menu, select all the updates
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2482
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2549
 msgid "Select all"
 msgstr "VybraÅ vÅetky"
 
 #. TRANSLATORS: right click menu, unselect all the updates
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2490
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2557
 msgid "Unselect all"
 msgstr "ZruÅiÅ vÃber vÅetkÃch"
 
 #. TRANSLATORS: right click menu, select only security updates
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2497
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2564
 msgid "Select security updates"
 msgstr "VybraÅ bezpeÄnostnà aktualizÃcie"
 
 #. TRANSLATORS: right click option, ignore this update name, not currently used
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2503
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2570
 msgid "Ignore this update"
 msgstr "IgnorovaÅ tÃto aktualizÃciu"
 
 #. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2614
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2681
 msgid "Could not get updates"
 msgstr "Nepodarilo sa zÃskaÅ aktualizÃcie"
 
 #. TRANSLATORS: this is the header
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2767
-msgid "Checking for updates..."
-msgstr "Kontrolujà sa aktualizÃcie..."
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2834
+#| msgid "Checking for updates..."
+msgid "Checking for updatesâ"
+msgstr "Kontrolujà sa aktualizÃcieâ"
 
 #. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:3037
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:3113
 msgid "Could not get list of distribution upgrades"
 msgstr "Nepodarilo sa zÃskaÅ aktualizÃcie distribÃcie"
 
 #. TRANSLATORS: new distro available, e.g. F9 to F10
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:3067
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:3143
 #, c-format
 msgid "New distribution upgrade release '%s' is available"
 msgstr "Je dostupnà novà aktualizÃcia distribÃcie â%sâ"
 
 #. TRANSLATORS: this is when some updates are not being shown as other packages need updating first
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:3317
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:3393
 msgid ""
 "Other updates are held back as some important system packages need to be "
 "installed first."
 msgstr ""
-"ÄalÅie aktualizÃce boli zadrÅanÃ, pretoÅe je najskÃÅ potrebnà nainÅtalovaÅ "
+"ÄalÅie aktualizÃcie boli zadrÅanÃ, pretoÅe je najskÃr potrebnà nainÅtalovaÅ "
 "dÃleÅità aktualizÃcie systÃmu."
 
+# cmd desc
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:3439
+msgid "Update Software"
+msgstr "AktualizÃcie softvÃru"
+
 #. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:3382
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:3456
 msgid "Software Update Viewer"
 msgstr "PrehliadaÄ aktualizÃcià softvÃru"
 
+# cmd desc
 #: ../src/gpk-dbus-service.c:139
 msgid "Do not exit after the request has been processed"
-msgstr "NeukonÄovaÅ po spracovanà poÅiadavky"
+msgstr "NeskonÄà po spracovanà poÅiadavky"
 
-#: ../src/gpk-dbus-service.c:158
-#, fuzzy
-#| msgid "Session DBus service for PackageKit"
+# cmd desc
+#: ../src/gpk-dbus-service.c:156
 msgid "Session D-Bus service for PackageKit"
 msgstr "SluÅba relÃcie DBus pre PackageKit"
 
 #. TRANSLATORS: turn on all debugging
 #: ../src/gpk-debug.c:131
 msgid "Show debugging information for all files"
-msgstr "ZobraziÅ ladiace informÃcie pri vÅetkÃch sÃboroch"
+msgstr "Zobrazà ladiace informÃcie pri vÅetkÃch sÃboroch"
 
 #: ../src/gpk-debug.c:189
 msgid "Debugging Options"
-msgstr "MoÅnosti ladenia"
+msgstr "VoÄby pre ladenie"
 
 #: ../src/gpk-debug.c:189
 msgid "Show debugging options"
-msgstr "ZobraziÅ moÅnosti ladenia"
+msgstr "Zobrazà voÄby pre ladenie"
+
+#~ msgid "_Automatically install:"
+#~ msgstr "_Automaticky nainÅtalovaÅ:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Enter a search word and then click find, or click a group to get started."
+#~ msgstr ""
+#~ "Zadajte hÄadanà slovo a zaÄnite kliknutÃm na NÃjsÅ alebo na skupinu."
+
+#~ msgid "Unsupported daemon version."
+#~ msgstr "Nepodporovanà verzia dÃmona."
+
+#~ msgid "An untrusted package was installed"
+#~ msgstr "Bol nainÅtalovanà nedÃveryhodnà balÃk"
+
+#~ msgid "Rolling back"
+#~ msgstr "Vracia sa predoÅlà stav"
+
+#~ msgid "Updating system"
+#~ msgstr "Aktualizuje sa systÃm"
+
+#~ msgid "Simulating the install of files"
+#~ msgstr "Prebieha simulÃcia inÅtalÃcie sÃborov"
+
+#~ msgid "Simulating the install"
+#~ msgstr "Prebieha simulÃcia inÅtalÃcie"
+
+#~ msgid "Simulating the remove"
+#~ msgstr "Prebieha simulÃcia odstrÃnenia"
+
+#~ msgid "Simulating the update"
+#~ msgstr "Prebieha simulÃcia aktualizÃcie"
+
+#~ msgid "Simulating the system repair"
+#~ msgstr "Prebieha simulÃcia opravenia systÃmu"
+
+#~ msgid "Updated system"
+#~ msgstr "Aktualizovanà systÃm"
+
+#~ msgid "Rolled back"
+#~ msgstr "VrÃtenà predoÅlà stav"
+
+#~ msgid "Simulated the install of files"
+#~ msgstr "Prebehla simulÃcia inÅtalÃcie sÃborov"
+
+#~ msgid "Simulated the install"
+#~ msgstr "Prebehla simulÃcia inÅtalÃcie"
+
+#~ msgid "Simulated the remove"
+#~ msgstr "Prebehla simulÃcia odstrÃnenia"
+
+#~ msgid "Simulated the update"
+#~ msgstr "Prebehla simulÃcia aktualizÃcie"
+
+#~ msgid "Simulated the system repair"
+#~ msgstr "Prebehla simulÃcia opravy systÃmu"
+
+#~ msgid "Add/Remove Software"
+#~ msgstr "PridaÅ/odstrÃniÅ softvÃr"
+
+#~ msgid "_System"
+#~ msgstr "_SystÃm"
+
+#~ msgid "View previously added or removed software"
+#~ msgstr "ZobraziÅ v minulosti pridanà alebo odstrÃnenà softvÃr"
+
+#~ msgid "Edit list of software sources"
+#~ msgstr "UpraviÅ zoznam zdrojov softvÃru"
+
+#~ msgid "Refresh the list of packages on the system"
+#~ msgstr "ZaktualizovaÅ zoznam balÃkov na systÃme"
+
+#~ msgid "_Installed"
+#~ msgstr "Na_inÅtalovanÃ"
+
+#~ msgid "Only _Installed"
+#~ msgstr "Iba na_inÅtalovanÃ"
+
+#~ msgid "Only _Available"
+#~ msgstr "Ib_a dostupnÃ"
+
+#~ msgid "_No Filter"
+#~ msgstr "_Bez filtra"
+
+#~ msgid "_Development"
+#~ msgstr "_VÃvoj"
+
+#~ msgid "Only _Development"
+#~ msgstr "Iba _vÃvojovÃ"
+
+#~ msgid "Only _End User Files"
+#~ msgstr "Iba _sÃbory koncovÃch pouÅÃvateÄov"
+
+#~ msgid "_Graphical"
+#~ msgstr "_GrafickÃ"
+
+#~ msgid "Only _Graphical"
+#~ msgstr "Iba _grafickÃ"
+
+#~ msgid "Only _Text"
+#~ msgstr "Iba _textovÃ"
+
+#~ msgid "_Free"
+#~ msgstr "_SlobodnÃ"
+
+#~ msgid "_Only Free Software"
+#~ msgstr "_Iba slobodnà softvÃr"
+
+#~ msgid "Only _Non-Free Software"
+#~ msgstr "Iba _neslobodnà softvÃr"
 
-#~ msgid "Cancelling"
-#~ msgstr "RuÅÃ sa"
+#~ msgid "_Source"
+#~ msgstr "_Zdroj"
 
-#~ msgid "You need to specify a filename to install"
-#~ msgstr "MusÃte zadaÅ nÃzov balÃka, ktorà sa bude inÅtalovaÅ"
+#~ msgid "_Only Source Code"
+#~ msgstr "_Iba zdrojovà kÃd"
 
-#~ msgid "Software Updates"
-#~ msgstr "AktualizÃcie softvÃru"
+#~ msgid "Only _Non-Source Code"
+#~ msgstr "Iba _binÃrne balÃky"
 
-#~ msgid "_Install Update(s)"
-#~ msgstr "Na_inÅtalovaÅ aktualizÃcie"
+#~ msgid "Only show one package, not subpackages"
+#~ msgstr "ZobraziÅ iba jeden balÃk, nie podbalÃky"
 
-#~ msgid "Software"
-#~ msgstr "SoftvÃr"
+#~ msgid "_Hide Subpackages"
+#~ msgstr "_SkryÅ podbalÃky"
 
-#~ msgid "Package Installer"
-#~ msgstr "InÅtalÃtor balÃkov"
+#~ msgid "Only show the newest available package"
+#~ msgstr "ZobraziÅ iba najnovÅà dostupnà balÃk"
 
-#~ msgid "Menu"
-#~ msgstr "Ponuka"
+#~ msgid "Only show packages matching the machine architecture"
+#~ msgstr "ZobraziÅ iba balÃky zodpovedajÃce architektÃre stroja"
 
-#~ msgid "Applications"
-#~ msgstr "AplikÃcie"
+#~ msgid "Only show packages supported by the vendor"
+#~ msgstr "ZobraziÅ iba balÃky podporovanà dodÃvateÄom"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]