[libgweather] Updated Uyghur translationcommit 51cf5c311d2ce9848feca594094453d0f0db4ec6
Author: Gheyret Kenji <gheyret gmail com>
Date:   Wed Feb 13 20:28:09 2013 +0900

    Updated Uyghur translation
    
    Signed-off-by: Gheyret Kenji <gheyret gmail com>

 po-locations/ug.po |    8 ++++++--
 1 files changed, 6 insertions(+), 2 deletions(-)
---
diff --git a/po-locations/ug.po b/po-locations/ug.po
index 0ca9ab3..6d5ac0f 100644
--- a/po-locations/ug.po
+++ b/po-locations/ug.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libgweather gnome-2-30\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-27 13:57+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-01-26 10:32+0900\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-02-10 15:47+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-02-13 19:47+0900\n"
 "Last-Translator: Gheyret Kenji <gheyret gmail com>\n"
 "Language-Team: Uyghur Computer Science Association <UKIJ yahoogroups com>\n"
 "Language: \n"
@@ -6264,6 +6264,10 @@ msgstr "ØÙØÛØÚÛØ"
 msgid "TÃrshavn"
 msgstr "ØÙØØØØÛÙ"
 
+#. The capital of Fiji
+msgid "Suva"
+msgstr "ØÛÛØ"
+
 #. A city in Finland
 msgid "EnontekiÃ"
 msgstr "ØÛÙÙÙØÛÙÙØÙ"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]