[tracker/tracker-0.14] Updated Greek translationcommit de2b4557f044cb38eafda1149b1405aa00078dfb
Author: Dimitris Spingos <dmtrs32 gmail com>
Date:  Sun Jul 8 08:33:02 2012 +0300

  Updated Greek translation

 po/el.po | 3880 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------
 1 files changed, 2552 insertions(+), 1328 deletions(-)
---
diff --git a/po/el.po b/po/el.po
index f474128..27cbfe0 100644
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -2,40 +2,385 @@
 # Simos Xenitellis <simos gnome org>, 2008.
 # Giannis Katsampirhs <juankatsampirhs gmail com>, 2008.
 # Georgios Stefanakis <george stefanakis gmail com>, 2010.
-#
+# Dimitris Spingos (ÎÎÎÎÏÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏ) <dmtrs32 gmail com>, 2012.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: el\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-01-14 20:23+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-01-14 20:28+0200\n"
-"Last-Translator: Kostas Papadimas <pkst gnome org>\n"
-"Language-Team: Greek <team gnome gr>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=tracke";
+"r&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-13 13:43+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-07-08 08:28+0300\n"
+"Last-Translator: Dimitris Spingos (ÎÎÎÎÏÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏ) <dmtrs32 gmail com>\n"
+"Language-Team: team gnome gr\n"
 "Language: el\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 "X-Poedit-Language: Greek\n"
+"X-Project-Style: gnome\n"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.DB.gschema.xml.in.h:1
+msgid "Maximum size of journal"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏ"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.DB.gschema.xml.in.h:2
+msgid "Size of the journal at rotation in MB. Use -1 to disable rotating."
+msgstr ""
+"ÎÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏ ÏÎ ÏÎÏÎÏÏÏÎÏÎ ÏÎ MB. ÎÏÎÏÎ ÏÎÏ -1 ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ "
+"ÏÎÏÎÏÏÏÎÏÎÏ."
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.DB.gschema.xml.in.h:3
+msgid "Location of journal pieces"
+msgstr "ÎÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏ"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.DB.gschema.xml.in.h:4
+msgid "Where to store a journal chunk when it hits the max size."
+msgstr ""
+"ÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎÏ ÎÎÏÏ ÏÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏ."
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:1
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:1
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Store.gschema.xml.in.h:1
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Writeback.gschema.xml.in.h:1
+msgid "Log verbosity"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎ"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:2
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:2
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Store.gschema.xml.in.h:2
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Writeback.gschema.xml.in.h:2
+msgid "Log verbosity."
+msgstr "ÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎ."
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:3
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:5
+msgid "Scheduler priority when idle"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÏÎÎÏÏÎÏÎ ÏÏÎÎÏÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏ ÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎ"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:4
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:6
+msgid ""
+"The scheduler is the kernel component that decides which runnable "
+"application will be executed by the CPU next. Each application has an "
+"associated scheduling policy and priority."
+msgstr ""
+"Î ÏÏÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎ ÏÎ ÎÏÏÎÎ ÏÏÏÏÎÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎ "
+"ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÏÎÎ ÎÎÏÏÏÎÎ ÎÏÏ ÏÎÎ CPU. ÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÎÎ "
+"ÏÏÏÏÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÏÏÎÏÎÏ."
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:5
+msgid "Max bytes to extract"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÏÎÏ ÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎ"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:6
+msgid "Maximum number of UTF-8 bytes to extract."
+msgstr "ÎÎÎÎÏÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏÏ ÏÎÏÎÎÎÎÎÎÏÎ UTF-8 ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎ."
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:7
+msgid "Max media art width"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎÎÏÎÏ ÎÎÏÏÎ ÏÎÏÎÎÏ"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:8
+msgid ""
+"Maximum width in pixels for any media art extracted. Anything bigger is "
+"resized. Set to -1 to disable saving media art from files. Setting to 0 sets "
+"no limit on the media art width."
+msgstr ""
+"ÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎÎÏÎÏ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏÎÎÏÎÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎ ÏÎÏÎÎÏ. "
+"Î,ÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎ. ÎÏÎÏÎÏÏ ÏÎ -1 ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ "
+"ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎÏ ÎÎÏÏÎ ÏÎÏÎÎÏ ÎÏÏ ÎÏÏÎÎÎ. ÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎ 0 ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎ ÏÏÎ "
+"ÏÎÎÏÎÏ ÏÏÎ ÎÎÏÏÎ ÏÎÏÎÎÏ."
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml.in.h:1
+msgid "Minimum length of a word to be indexed"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÏÏÎ ÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏ ÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏÎ"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml.in.h:2
+msgid "Words with less characters than this will be ignored by the indexer."
+msgstr ""
+"ÎÎÎÎÎÏ ÎÎ ÎÎÎÏÏÎÏÎÏÏ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÎÏÏ ÎÏÏÏ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎ."
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml.in.h:3
+msgid "Maximum length of a word to be indexed"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏ ÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏÎ"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml.in.h:4
+msgid ""
+"Words with more characters than this length will be ignored by the indexer."
+msgstr ""
+"ÎÎÎÎÎÏ ÎÎ ÎÎÎÏÏÎÏÎÏÏ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÎÏÏ ÎÏÏÏ ÏÎ ÎÎÎÎÏ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎÎ "
+"ÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎ."
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml.in.h:5
+msgid "Maximum number of words to index in a document"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏÏ ÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎ"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml.in.h:6
+msgid ""
+"Indexer will read only this maximum number of words from a single document."
+msgstr ""
+"Î ÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏ ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÎÎ ÎÏÏÏÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÏÏÎ ÎÏÎÎÎÏ ÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎ ÎÏÏ ÎÎÎ "
+"ÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÏÎ."
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml.in.h:7
+#| msgid "Enable for _first time"
+msgid "Enable stemmer"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÏÏÎ"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml.in.h:8
+msgid ""
+"Simplify the words to their root to provide more results. E.g. 'shelves' and "
+"'shelf' to 'shel'"
+msgstr ""
+"ÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÏÎÎÎ ÏÎÏÏ ÎÎÎ ÏÎÏÎÏÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÏÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÏÎ. "
+"Î.Ï. 'ÏÎÏÎÎ' ÎÎÎ 'ÏÎÏÎ' ÏÎ 'ÏÎÏ'"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml.in.h:9
+msgid "Enable unaccent"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÏÎ"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml.in.h:10
+msgid ""
+"Translate accented characters to the equivalent unaccented. E.g. 'IdÃa' to "
+"'Idea' for improved matching."
+msgstr ""
+"ÎÎÏÎÏÏÎÏÎ ÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÏÎ ÏÎ ÎÏÎÎÏÎÎÎÎÏÏ ÎÏÎÎÎÏÏ. Î.Ï. 'ÎÎÎÎ' ÏÎ "
+"'ÎÎÎÎ' ÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎÎ."
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml.in.h:11
+#| msgid "Ignored Content"
+msgid "Ignore numbers"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎ"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml.in.h:12
+msgid "If enabled, numbers will not be indexed."
+msgstr "ÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎ, ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎ."
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml.in.h:13
+msgid "Ignore stop words"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎÏÏÎÏÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎ"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml.in.h:14
+msgid ""
+"If enabled, the words listed in the stop-words list are ignored. E.g. common "
+"words like 'the', 'yes', 'no', etc."
+msgstr ""
+"ÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎ, ÎÎ ÎÎÏÎÏÏÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎ ÎÎÏÏÎ ÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎ ÎÎ "
+"ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ. Î.Ï. ÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏ ÏÏÏÏ 'ÏÎ', 'ÎÎÎ', 'ÏÏÎ', ÎÎÏ."
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:3
+msgid "Initial sleep"
+msgstr "ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎ"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:4
+#| msgid "Initial sleep time in seconds, 0->1000 (default=15)"
+msgid "Initial sleep time, in seconds."
+msgstr "ÎÏÏÎÎÏÏ ÏÏÏÎÎÏ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ, ÏÎ ÎÎÏÏÎÏÏÎÎÏÏÎ."
+
+# #-#-#-#-# anjuta.HEAD.el.po (anjuta 0.1.9) #-#-#-#-#
+#
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:7
+#| msgid "Title"
+msgid "Throttle"
+msgstr "ÎÏÏÎÎÎÎÎÎÏÏÎÏ"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:8
+msgid "Indexing speed, the higher the slower."
+msgstr "ÎÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏÎÏ, ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÏÎÏ Î ÎÏÎÎÎÏÏ ÏÏÏÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎ."
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:9
+#| msgid "Low disk space"
+msgid "Low disk space limit"
+msgstr "ÎÏÎÎ ÏÏÏÎÏ ÎÎÎÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏ"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:10
+msgid ""
+"Disk space threshold in MB at which to pause indexing, or -1 to disable."
+msgstr ""
+"ÎÎ ÎÎÏÏÏÎÎ ÏÎÏ ÏÏÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏ ÏÎ MB ÏÏÎ ÎÏÎÎÎ ÏÎÏÎÎ Î ÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏÎ, Î -1 "
+"ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ."
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:11
+msgid "Crawling interval"
+msgstr "ÎÎÎÏÏÎÎÎ ÏÎÏÏÏÎÏ"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:12
+msgid ""
+"Interval in days to check whether the filesystem is up to date in the "
+"database. 0 forces crawling anytime, -1 forces it only after unclean "
+"shutdowns, and -2 disables it entirely."
+msgstr ""
+"ÎÎÎÏÏÎÎÎ ÏÎ ÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÏÏÎÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÏÏÎÎÎÏ ÏÏÎ ÎÎÏÎ "
+"ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ. ÎÎ 0 ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎ ÏÎÏÏÏÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÏÎ, -1 ÏÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÎÏÎ "
+"ÎÏÏ ÎÏÏÎÎÎÎÏÏ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÎÏÏ ÎÎÎ -2 ÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎ ÏÎÎÏÏÏ."
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:13
+msgid "Removable devices' data permanence threshold"
+msgstr "ÎÎÏÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÏÎ ÏÏÏÎÎÏÏÎ"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:14
+msgid ""
+"Threshold in days after which files from removables devices will be removed "
+"from database if not mounted. 0 means never, maximum is 365."
+msgstr ""
+"ÎÎ ÎÎÏÏÏÎÎ ÏÎ ÎÎÏÎÏ ÎÎÏÎ ÏÎ ÎÏÎÎÎ ÏÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÏÏ ÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎ "
+"ÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎ ÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÏÏÎÏÎÏÏÎÎÎÏÎ. 0 ÏÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏÎ, "
+"ÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎ 365."
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:15
+#| msgid "Would be monitored"
+msgid "Enable monitors"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:16
+msgid "Set to false to completely disable any file monitoring"
+msgstr ""
+"ÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎ ÏÎÏÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ "
+"ÎÏÏÎÎÎÏ"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:17
+msgid "Enable writeback"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÏÎÏ"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:18
+msgid "Set to false to completely disable any file writeback"
+msgstr ""
+"ÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎ ÏÎÏÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÏÎÏ ÎÏÏÎÎÎÏ"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:19
+#| msgid "Include _removable media"
+msgid "Index removable devices"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÏÎ ÏÏÏÎÎÏÏÎ"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:20
+msgid ""
+"Set to true to enable indexing mounted directories for removable devices."
+msgstr ""
+"ÎÏÎÏÎÏÏ ÏÎ ÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏÎÏ ÏÏÎÏÎÏÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ "
+"ÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ."
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:21
+#| msgid "Include optical di_scs"
+msgid "Index optical discs"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ ÎÎÏÎÏÎ"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:22
+msgid ""
+"Set to true to enable indexing CDs, DVDs, and generally optical media (if "
+"removable devices are not indexed, optical discs won't be either)"
+msgstr ""
+"ÎÏÎÏÎÏÏ ÏÎ ÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏÎ CDs, DVDs , ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ "
+"ÎÏÏÎÎÏÎ ÎÎÏÏÎ (ÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎ, ÎÎÎ ÎÎ "
+"ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÏÎ ÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎ)"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:23
+#| msgid "Enable when running on _battery"
+msgid "Index when running on battery"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏÎ ÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÏÎÏÎÏÎÎ"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:24
+#| msgid "Enable when running on _battery"
+msgid "Set to true to index while running on battery"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÏÏ ÏÎ ÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎ ÎÏÎÏÎÏÎÎ"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:25
+#| msgid "Enable when running on _battery"
+msgid "Perform initial indexing when running on battery"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÏÎÎÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏÎÏ ÏÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎ ÎÏÎÏÎÏÎÎ"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:26
+msgid "Set to true to index while running on battery for the first time only"
+msgstr ""
+"ÎÏÎÏÎÏÏ ÏÎ ÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎ ÎÏÎÏÎÏÎÎ ÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎ "
+"ÏÏÏÏÎ ÏÎÏÎ"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:27
+msgid "Directories to index recursively"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎ"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:28
+msgid ""
+"List of directories to index recursively, Special values include: &amp;"
+"DESKTOP, &amp;DOCUMENTS, &amp;DOWNLOAD, &amp;MUSIC, &amp;PICTURES, &amp;"
+"PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS. See /etc/xdg/user-dirs.defaults "
+"and $HOME/.config/user-dirs.default"
+msgstr ""
+"ÎÎÏÏÎ ÏÏÎ ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏÎ, ÎÎÎÎÎÎÏ ÏÎÎÎÏ "
+"ÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎ: &amp;DESKTOP, &amp;DOCUMENTS, &amp;DOWNLOAD, &amp;MUSIC, "
+"&amp;PICTURES, &amp;PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS. ÎÎÎÏÎ "
+"/etc/xdg/user-dirs.defaults ÎÎÎ $HOME/.config/user-dirs.default"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:29
+msgid "Directories to index non-recursively"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏÎ"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:30
+msgid ""
+"List of directories to index without inspecting subfolders, Special values "
+"include: &amp;DESKTOP, &amp;DOCUMENTS, &amp;DOWNLOAD, &amp;MUSIC, &amp;"
+"PICTURES, &amp;PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS. See /etc/xdg/user-"
+"dirs.defaults and $HOME/.config/user-dirs.default"
+msgstr ""
+"ÎÎÏÏÎ ÏÏÎ ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏÎ ÎÏÎÎÎÏÏÏÎÏÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÎÎÏÏ, ÎÎÎÎÎÎÏ ÏÎÎÎÏ "
+"ÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎ: &amp;DESKTOP, &amp;DOCUMENTS, &amp;DOWNLOAD, &amp;MUSIC, "
+"&amp;PICTURES, &amp;PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS. ÎÎÎÏÎ "
+"/etc/xdg/user-dirs.defaults ÎÎÎ $HOME/.config/user-dirs.default"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:31
+#| msgid "Tag one or more files"
+msgid "Ignored files"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎ"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:32
+msgid "List of file patterns to avoid"
+msgstr "ÎÎÏÏÎ ÏÏÎ ÎÏÎÏÎÏÎÏÎÏÎ ÏÏÎÏÏÏÏÎ ÎÏÏÎÎÎÏ"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:33
+#| msgid "Directories"
+msgid "Ignored directories"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:34
+msgid "List of directories to avoid"
+msgstr "ÎÎÏÏÎ ÏÏÎ ÎÏÎÏÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:35
+msgid "Ignored directories with content"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎ ÏÎÏÎÎÏÏÎÎÎÎ"
+
+#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:36
+msgid "Avoid any directory containing a file blacklisted here"
+msgstr "ÎÏÎÏÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÏÏÎÏ ÎÎÏÏÎÏ ÎÎÏ"
+
+#: ../data/miners/tracker-miner-userguides.desktop.in.in.h:1
+msgid "Userguides"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎ"
+
+#: ../data/miners/tracker-miner-userguides.desktop.in.in.h:2
+#| msgid "File system data miner"
+msgid "Userguide data miner"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ"
 
 #: ../data/miners/tracker-miner-applications.desktop.in.in.h:1
-#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:666
+#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:331
+#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:717
 msgid "Applications"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ"
 
 #: ../data/miners/tracker-miner-applications.desktop.in.in.h:2
 msgid "Applications data miner"
-msgstr "ÎÎÎÏÏÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎ"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎ"
 
 #: ../data/miners/tracker-miner-evolution.desktop.in.in.h:1
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:339
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:344
 msgid "Emails"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎ"
 
 #: ../data/miners/tracker-miner-evolution.desktop.in.in.h:2
 msgid "Evolution Email miner"
-msgstr "ÎÎÎÏÏÎÏÎÏ email ÏÎÏ Evolution"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏ ÏÎÏ Evolution"
 
 # #-#-#-#-# anjuta.HEAD.el.po (anjuta 0.1.9) #-#-#-#-#
 #
@@ -45,7 +390,7 @@ msgstr "ÎÏÏÏÎÎÎ ÎÏÏÎÎÏÎ"
 
 #: ../data/miners/tracker-miner-files.desktop.in.in.h:2
 msgid "File system data miner"
-msgstr "ÎÎÎÏÏÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ"
 
 #: ../data/miners/tracker-miner-flickr.desktop.in.in.h:1
 msgid "Flickr"
@@ -53,459 +398,633 @@ msgstr "Flickr"
 
 #: ../data/miners/tracker-miner-flickr.desktop.in.in.h:2
 msgid "Index your Flickr photo albums"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÏÏÎ ÎÏÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ, ÎÏÏ ÏÎ Flickr"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÏÎ Flickr"
 
 #: ../data/miners/tracker-miner-rss.desktop.in.in.h:1
-msgid "Fetch RSS/ATOM Feeds"
-msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ RSS/ATOM"
+msgid "RSS/ATOM Feeds"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ RSS/ATOM"
 
 #: ../data/miners/tracker-miner-rss.desktop.in.in.h:2
-msgid "RSS/ATOM Feeds"
-msgstr "ÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ RSS/ATOM"
+msgid "Fetch RSS/ATOM Feeds"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÏÎÎÏÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏÎ RSS/ATOM"
 
 #: ../data/tracker-miner-flickr.desktop.in.in.h:1
-msgid "Processes images and albums on Flickr"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎ ÏÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ, ÎÏÏ ÏÎ Flickr"
+msgid "Tracker Miner for Flickr"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÎÏ Tracker ÎÎÎ ÏÎ Flickr"
 
 #: ../data/tracker-miner-flickr.desktop.in.in.h:2
-msgid "Tracker Miner for Flickr"
-msgstr "ÎÎÎ ÏÎ Flickr"
+msgid "Processes images and albums on Flickr"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎ ÏÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎ Flickr"
 
 #: ../data/tracker-miner-fs.desktop.in.in.h:1
-msgid "Crawls and processes files on the file system"
-msgstr "ÎÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÏÎÎÎ ÏÏÎ ÏÏÏÏÎÎÎ ÎÏÏÎÎÏÎ"
+msgid "Tracker File System Miner"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÏÏÎÎÎÏ Tracker"
 
 #: ../data/tracker-miner-fs.desktop.in.in.h:2
-msgid "Tracker File System Miner"
-msgstr "ÎÎÎÏÏÎÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÏÏÎÎÏÎ"
+msgid "Crawls and processes files on the file system"
+msgstr "ÎÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÏÎÎÎ ÏÏÎ ÏÏÏÏÎÎÎ ÎÏÏÎÎÏÎ"
 
 #: ../data/tracker-miner-rss.desktop.in.in.h:1
-msgid "Fetch RSS/ATOM feeds"
-msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ RSS/ATOM"
-
-#: ../data/tracker-miner-rss.desktop.in.in.h:2
 msgid "Tracker RSS/ATOM Feeds Miner"
-msgstr "ÎÎÎÏÏÎÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ RSS/ATOM"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏÎ RSS/ATOM ÏÎÏ Tracker"
 
-#: ../data/tracker-status-icon.desktop.in.in.h:1
-msgid "Tracker Status Icon"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÏÎ"
-
-#: ../data/tracker-status-icon.desktop.in.in.h:2
-msgid "Tracker Status Notification Application"
-msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÏÎ"
+#: ../data/tracker-miner-rss.desktop.in.in.h:2
+msgid "Fetch RSS/ATOM feeds"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÏÎÎÏÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏÎ RSS/ATOM"
 
 #: ../data/tracker-store.desktop.in.in.h:1
-msgid "Metadata database store and lookup manager"
-msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎÏ ÎÎÎ ÎÏÏÎÏÎÏ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ"
+msgid "Tracker Store"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÏ Tracker"
 
 #: ../data/tracker-store.desktop.in.in.h:2
-msgid "Tracker Store"
-msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÏÎ"
+msgid "Metadata database store and lookup manager"
+msgstr ""
+"ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎÏ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ"
 
 #: ../examples/rss-reader/rss_viewer.ui.h:1
 msgid "All posts"
-msgstr "ÎÎÎÏ ÎÎ ÎÎÏÎÏÏÏÎÏÎÎÏ"
+msgstr "ÎÎÎÏ ÎÎ ÎÎÏÎÏÏÏÎÏÎÎÏ"
 
 #: ../examples/rss-reader/rss_viewer.ui.h:2
 msgid "By usage"
 msgstr "ÎÎÏÎ ÏÏÎÏÎ"
 
-#: ../src/plugins/nautilus/tracker-tags-view.c:284
-#: ../src/plugins/nautilus/tracker-tags-view.c:417
-#: ../src/plugins/nautilus/tracker-tags-view.c:451
-msgid "No error was given"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎ"
-
-#: ../src/plugins/nautilus/tracker-tags-view.c:815
-#, c-format
-msgid "_Set the tags you want to associate with the %d selected item:"
-msgid_plural "_Set the tags you want to associate with the %d selected items:"
-msgstr[0] "_ÎÎÏÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÏÏÏÏÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ %d:"
-msgstr[1] "_ÎÎÏÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÏÏÏÏÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ %d:"
-
-#: ../src/plugins/nautilus/tracker-tags-extension.c:124
-#: ../src/plugins/nautilus/tracker-tags-extension.c:237
-#: ../src/tracker-needle/tracker-taglist.vala:50
-#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:8
-#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:663
-msgid "Tags"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÌÏÎÏ"
-
-#: ../src/plugins/nautilus/tracker-tags-extension.c:175
-#: ../src/plugins/nautilus/tracker-tags-extension.c:202
-msgid "Tags..."
-msgstr "ÎÏÎÎÎÌÏÎÏ..."
-
-#: ../src/plugins/nautilus/tracker-tags-extension.c:176
-#: ../src/plugins/nautilus/tracker-tags-extension.c:203
-msgid "Tag one or more files"
-msgstr "ÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎ Î ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎ ÎÏÏÎÎÎ"
-
 # #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
 #
-#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:69
-#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:76
+#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:90
 msgid "unknown time"
-msgstr "ÎÎÎÏÏÏÎÏ ÏÏÏÎÎÏ"
+msgstr "ÎÎÎÏÏÏÎÏ ÏÏÏÎÎÏ"
 
-#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:94
-#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:145
+#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:104
+#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:155
 msgid "less than one second"
 msgstr "ÎÎÎÏÏÎÏÎ ÎÏÏ ÎÎÎ ÎÎÏÏÎÏÏÎÎÏÏÎ"
 
 #. Translators: this is %d days
-#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:109
+#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:119
 #, c-format
 msgid " %dd"
 msgstr " %dd"
 
 #. Translators: this is %2.2d hours
-#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:113
+#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:123
 #, c-format
 msgid " %2.2dh"
 msgstr " %2.2dh"
 
 #. Translators: this is %2.2d minutes
-#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:117
+#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:127
 #, c-format
 msgid " %2.2dm"
 msgstr " %2.2dm"
 
 #. Translators: this is %2.2d seconds
-#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:121
+#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:131
 #, c-format
 msgid " %2.2ds"
 msgstr " %2.2ds"
 
-#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:125
+#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:135
 #, c-format
 msgid " %d day"
 msgid_plural " %d days"
 msgstr[0] " %d ÎÎÎÏÎ"
 msgstr[1] " %d ÎÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:129
+#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:139
 #, c-format
 msgid " %2.2d hour"
 msgid_plural " %2.2d hours"
 msgstr[0] " %2.2d ÏÏÎ"
 msgstr[1] " %2.2d ÏÏÎÏ"
 
-#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:133
+#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:143
 #, c-format
 msgid " %2.2d minute"
 msgid_plural " %2.2d minutes"
-msgstr[0] "%d ÎÎÏÏÏ"
-msgstr[1] "%d ÎÎÏÏÎ"
+msgstr[0] " %2.2d ÎÎÏÏÏ"
+msgstr[1] " %2.2d ÎÎÏÏÎ"
 
-#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:137
+#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:147
 #, c-format
 msgid " %2.2d second"
 msgid_plural " %2.2d seconds"
-msgstr[0] " ÏÎ %d ÎÎÏÏÎÏÏÎÎÏÏÎ"
-msgstr[1] " ÏÎ %d ÎÎÏÏÎÏÏÎÎÏÏÎ"
-
-#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-object.c:428
-msgid "Data store is not available"
-msgstr "Î ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ"
+msgstr[0] " ÏÎ %2.2d ÎÎÏÏÎÏÏÎÎÏÏÎ"
+msgstr[1] " ÏÎ %2.2d ÎÎÏÏÎÏÏÎÎÏÏÎ"
 
-#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-object.c:567
+#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-object.c:957
 msgid "Pause application and reason match an already existing pause request"
-msgstr "Î ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÎ ÏÎ ÏÎÏÏÎ ÎÎÎ Î ÎÏÎÎÏ ÎÏÏÎÏ ÏÎÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎ"
+msgstr ""
+"Î ÏÎÏÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎ Î ÎÎÏÎÎ ÏÎÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎ "
+"ÏÎÏÏÎÏ"
 
-#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-object.c:639
+#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-object.c:1054
 msgid "Cookie not recognized to resume paused miner"
-msgstr "ÎÎ Cookie ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏÎ ÏÏÏÎ ÎÎ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÏÏ ÏÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎ ÏÎÏÏÎÏ ÏÏÎ ÎÎÎÏÏÎÏÎ"
-
-#: ../src/plugins/evolution/org-freedesktop-Tracker-evolution-plugin.eplug.xml.h:1
-msgid "Push data to Tracker to make it queryable."
-msgstr "ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÏÎ, ÏÏÏÎ ÎÏÏÎ ÎÎ ÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÏ ÎÏÏÏÎÎÎ"
-
-#: ../src/plugins/evolution/org-freedesktop-Tracker-evolution-plugin.eplug.xml.h:2
-msgid "Tracker"
-msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏ (Tracker)"
-
-#: ../src/plugins/evolution/tracker-evolution-plugin.c:2375
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:69
-msgid "Processingâ"
-msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎ..."
+msgstr ""
+"ÎÎ ÎÏÎÏÎÏÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÏÎÏÎÎ Î ÏÏÎÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-explorer/tracker-explorer.ui.h:1
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:404
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:523
-msgid "Properties"
-msgstr "ÎÎÎÎÌÏÎÏÎÏ"
+#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-object.c:1500
+msgid "Data store is not available"
+msgstr "Î ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ"
 
-#: ../src/tracker-explorer/tracker-explorer.ui.h:2
-#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:9
-msgid "_Search:"
-msgstr "ÎÎÎ_ÎÎÏÎÏÎ:"
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:102 ../src/miners/rss/tracker-main.c:39
+#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:55
+msgid ""
+"Logging, 0 = errors only, 1 = minimal, 2 = detailed and 3 = debug (default=0)"
+msgstr ""
+"ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ, 0 = ÎÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎ, 1 = ÎÎÎÏÎÏÏÎ, 2= ÎÎÏÏÎÎÎÏÏÏ ÎÎÎ 3 = "
+"ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÏÏÏÎ (ÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏ=0)"
 
-#: ../src/tracker-explorer/tracker-explorer.ui.h:3
-msgid "_URN:"
-msgstr "_URN:"
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:107
+msgid "Initial sleep time in seconds, 0->1000 (default=15)"
+msgstr "ÎÏÏÎÎÏÏ ÏÏÏÎÎÏ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ, ÏÎ ÎÎÏÏÎÏÏÎÎÏÏÎ, 0->1000 (ÏÏÎÎÏÎÎÎÎÎ=15)"
 
-#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:84
-#: ../src/tracker-store/tracker-main.c:100
-msgid "Logging, 0 = errors only, 1 = minimal, 2 = detailed and 3 = debug (default = 0)"
-msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÏÎÌ, 0 = ÎÎÌÎÎ ÏÏÎÌÎÎÎÏÎ, 1 = ÎÎÎÌÏÎÏÏÎ, 2= ÎÎÏÏÎÎÎÏÏÌÏ ÎÎÎ 3 = ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÌÏÏÏÎ (ÎÎ' ÎÏÎÏÎÎÏÌ=0)"
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:112
+msgid "Runs until all configured locations are indexed and then exits"
+msgstr ""
+"ÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÏÏÎ ÏÎÎÏ ÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÏ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎ "
+"ÎÎÎÏÏÎÏÎÎ"
 
-#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:89
-msgid "File to extract metadata for"
-msgstr "ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÏÏ ÎÏÏÏ"
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:116
+msgid "Checks if FILE is eligible for being mined based on configuration"
+msgstr ""
+"ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎ ÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÏÏÏÎÎ, ÎÎ ÎÎÏÎ ÏÎÏ "
+"ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:90
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:91
-#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:103
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:117
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:107
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:110
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:60
+#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:93
 #: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:54
 #: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:55
-#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:57
-#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:58
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:62
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:63
 #: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:65
 msgid "FILE"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:93
-msgid "MIME type for file (if not provided, this will be guessed)"
-msgstr "ÎÏÏÎÏ MIME ÎÎÎ ÏÎ ÎÏÏÎÎÎ (ÎÎ ÎÎÎ ÏÎÏÎÏÏÎÎÎÎ, ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÏÎÎÎ)"
-
-#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:94
-#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:100
-msgid "MIME"
-msgstr "ÎÏÏÎÏ MIME"
-
-#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:99
-msgid "Disable shutting down after 30 seconds of inactivity"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÎÏ ÎÎÏÎ ÎÏÏ 30 ÎÎÏÏÎÏÏÎÎÏÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ"
-
-#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:103
-msgid "Force internal extractors over 3rd parties like libstreamanalyzer"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÏ ÎÏÏÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÏ 3ÏÎ ÏÏÏÏ Î libstreamanalyzer"
-
-#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:107
-msgid "Force a module to be used for extraction (e.g. \"foo\" for \"foo.so\")"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎ ÎÏÎÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎ (Ï.Ï. \"foo\" ÎÎÎ \"foo.so\")"
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:120
+msgid "Disable miners started as part of this process, options include: '"
+msgstr ""
+"ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÏÎ ÏÏ ÎÎÏÏÎ ÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ, ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏ "
+"ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎ: '"
 
-#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:108
-msgid "MODULE"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎ"
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:127
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:75
+msgid "MINER"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:111
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:94
-#: ../src/tracker-store/tracker-main.c:96
+#. Daemon options
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:130
+#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:114
+#: ../src/tracker-store/tracker-main.vala:47
 #: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:51
 msgid "Displays version information"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÏÎÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎ"
 
-#. Translators: this message will appear immediately after the
-#. usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
-#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:331
-msgid "- Extract file meta data"
-msgstr "- ÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎ ÎÏÏÎÎÎ"
-
-#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:340
-msgid "Filename and mime type must be provided together"
-msgstr "ÎÎ ÏÎÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎÏ ÎÎÎ Î ÏÏÏÎÏ MIME ÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÎÏÎÏÎÎÏÎÎ ÏÎÏÏÏÏÏÎÎÎ"
-
-#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:354
-msgid "Options --force-internal-extractors and --force-module can't be used together"
-msgstr "ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏ --force-internal-extractors ÎÎÎ --force-module ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏÏÏÏÏÎÎÎ"
-
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:80
-#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:37
-#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:55
-msgid "Logging, 0 = errors only, 1 = minimal, 2 = detailed and 3 = debug (default=0)"
-msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ, 0 = ÎÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎ, 1 = ÎÎÎÏÎÏÏÎ, 2= ÎÎÏÏÎÎÎÏÏÏ ÎÎÎ 3 = ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÏÏÏÎ (ÎÎ' ÎÏÎÏÎÎÏ=0)"
-
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:85
-msgid "Initial sleep time in seconds, 0->1000 (default=15)"
-msgstr "ÎÏÏÎÎÏÏ ÏÏÏÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎ sleep, ÏÎ ÎÎÏÏÎÏÏÎÎÏÏÎ, 0->1000 (ÎÎ' ÎÏÎÏÎÎÏ=15)"
-
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:90
-msgid "Checks if FILE is eligible for being mined based on configuration"
-msgstr "ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎ ÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÏÏÏÎÎ, ÎÎ ÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ"
-
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:393
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:629
 #, c-format
 msgid "Data object '%s' currently exists"
-msgstr "ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ '%s' ÏÏÎÏÏÎÎ "
+msgstr "ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ '%s' ÏÏÎÏÏÎÎ"
 
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:394
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:630
 #, c-format
 msgid "Data object '%s' currently does not exist"
 msgstr "ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ '%s' ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎ"
 
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:409
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:645
 msgid "Directory is eligible to be mined (based on rules)"
-msgstr "Î ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏ ÏÏÎÏ ÎÎÏÏÏÎÎ (ÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏÏ ÎÎÎÏÎÎÏ)"
+msgstr "Î ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎ (ÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏÏ ÎÎÎÏÎÎÏ)"
 
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:410
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:646
 msgid "Directory is NOT eligible to be mined (based on rules)"
-msgstr "Î ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎÏÏÏÎÎ (ÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏ)"
+msgstr "Î ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎ (ÎÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏ)"
 
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:430
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:666
 msgid "Directory is eligible to be mined (based on contents)"
-msgstr "Î ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎÏÏÏÎÎ (ÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎ ÏÎÏÎÎÏÏÎÎÎÎ)"
+msgstr "Î ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎ (ÎÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎ ÏÎÏÎÎÏÏÎÎÎÎ)"
 
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:431
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:667
 msgid "Directory is NOT eligible to be mined (based on contents)"
-msgstr "Î ÎÎÏÎÌÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎÌÎÎÎ ÎÎÎÎÎÌÏÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÌÏÏÎÎ (ÎÎÏÎÏÎÎÌÎÎ ÏÏÎ ÏÎÏÎÎÏÏÎÎÎÎ)"
+msgstr ""
+"Î ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎ (ÎÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎ ÏÎÏÎÎÏÏÎÎÎÎ)"
 
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:478
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:714
 msgid "Directory is eligible to be monitored (based on config)"
-msgstr "Î ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏ ÏÏÎÏ ÏÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ (ÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ)"
+msgstr ""
+"Î ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ (ÎÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ)"
 
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:479
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:715
 msgid "Directory is NOT eligible to be monitored (based on config)"
-msgstr "Î ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ (ÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ)"
+msgstr ""
+"Î ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ (ÎÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏ "
+"ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ)"
 
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:483
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:719
 msgid "File is eligible to be monitored (based on config)"
 msgstr "ÎÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ (ÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ)"
 
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:484
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:720
 msgid "File is NOT eligible to be monitored (based on config)"
-msgstr "ÎÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÏ ÏÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ (ÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ)"
+msgstr ""
+"ÎÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ (ÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ)"
 
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:488
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:724
 msgid "File or Directory is eligible to be monitored (based on config)"
-msgstr "ÎÎ ÎÏÏÎÎÎ Î Î ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ (ÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ)"
+msgstr ""
+"ÎÎ ÎÏÏÎÎÎ Î Î ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ (ÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏ "
+"ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ)"
 
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:489
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:725
 msgid "File or Directory is NOT eligible to be monitored (based on config)"
-msgstr "ÎÎ ÎÏÏÎÎÎ Î Î ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏ ÏÏÎÏ ÏÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ (ÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ)"
+msgstr ""
+"ÎÎ ÎÏÏÎÎÎ Î Î ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ (ÎÎÏÎÏÎÎÎÎ "
+"ÏÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ)"
 
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:504
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:740
 msgid "File is eligible to be mined (based on rules)"
-msgstr "ÎÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÏ ÎÎÏÏÏÎÎ (ÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏÏ ÎÎÎÏÎÎÏ)"
+msgstr "ÎÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎ (ÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏÏ ÎÎÎÏÎÎÏ)"
 
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:505
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:741
 msgid "File is NOT eligible to be mined (based on rules)"
-msgstr "ÎÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÏ ÎÎÏÏÏÎÎ (ÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏÏ ÎÎÎÏÎÎÏ)"
+msgstr "ÎÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎ (ÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏÏ ÎÎÎÏÎÎÏ)"
 
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:514
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:750
 msgid "Would be indexed"
-msgstr "ÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎÎÎ ÏÏÎ ÎÏÏÎÏÎÏÎÎ"
+msgstr "ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎ"
 
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:515
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:517
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:751 ../src/miners/fs/tracker-main.c:753
 msgid "Yes"
 msgstr "ÎÎÎ"
 
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:515
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:517
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:751 ../src/miners/fs/tracker-main.c:753
 msgid "No"
 msgstr "ÎÏÎ"
 
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:516
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:752
 msgid "Would be monitored"
-msgstr "ÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎ "
+msgstr "ÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎ"
 
 #. Translators: this messagge will apper immediately after the
 #. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
 #.
-#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:557
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:876
 msgid "- start the tracker indexer"
-msgstr "- ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÏÏÎÏÎÏÎÎÏ"
+msgstr "- ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/miners/fs/tracker-miner-files.c:1241
+#: ../src/miners/fs/tracker-miner-files.c:1366
 msgid "Low battery"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÏÎÎ"
 
-#: ../src/miners/fs/tracker-miner-files.c:1364
+#: ../src/miners/fs/tracker-miner-files.c:1493
 msgid "Low disk space"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎ ÏÏÏÎÏÎÎÏÏÎÏÎ ÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏ"
+msgstr "ÎÎÎÏÏÏ ÏÏÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏ"
+
+#: ../src/miners/fs/tracker-miner-files.c:2255
+msgid "Extractor error, performing failsafe embedded metadata extraction"
+msgstr ""
+"ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎ, ÎÏÏÎÎÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÏÏÎÎÏÏÎÎÎÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÏÎÎ"
+
+#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:44
+msgid "Add feed (must be used with --title)"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ (ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎ --title)"
+
+#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:45
+msgid "URL"
+msgstr "URL"
+
+#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:48
+msgid "Title to use (must be used with --add-feed)"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎ ÏÏÎÏÎ (ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎ --add-feed)"
 
 #. Translators: this messagge will apper immediately after the
 #. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
 #.
-#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:64
+#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:75
 msgid "- start the feeds indexer"
-msgstr "- ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÏÎÏÎÏÎÎÏ ÏÎÏÎ"
+msgstr "- ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏÎ"
+
+#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:80
+msgid "Adding a feed requires --add-feed and --title"
+msgstr "Î ÏÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎ --add-feed ÎÎÎ --title"
+
+#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:114
+#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:111
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:356
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1525
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:287
+#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:88
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:940
+msgid "Could not establish a connection to Tracker"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎ ÏÎ Tracker"
+
+#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:115
+#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:112
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:357
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1526
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:288
+#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:89
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:941
+msgid "No error given"
+msgstr "ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÏÎ ÏÏÎÎÎÎ"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.desktop.in.in.h:1
-msgid "Configure file indexing with Tracker"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÏÎÏÎÏÎÎÏÎÏ ÎÏÏÎÎÏÎ ÎÎ ÏÎÎ ÎÏÏÎÏÎ"
+#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:140
+#| msgid "Could not read file"
+msgid "Could not add feed"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.desktop.in.in.h:2
-msgid "Search and Indexing"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÏÎÏÎÏÎÎÏÎ"
+#: ../src/plugins/evolution/org-freedesktop-Tracker-evolution-plugin.eplug.xml.h:1
+msgid "Tracker"
+msgstr "Tracker (ÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏ)"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:105
-msgid "Disabled"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ"
+#: ../src/plugins/evolution/org-freedesktop-Tracker-evolution-plugin.eplug.xml.h:2
+msgid "Push data to Tracker to make it queryable."
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎ Tracker ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎ ÎÏÏÏÎÎÎÏÎ."
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:108
-#, c-format
-msgid "%d%%"
-msgstr "%d%%"
+#: ../src/plugins/evolution/tracker-evolution-plugin.c:2578
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:52
+msgid "Processingâ"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎâ"
+
+#. Create dialog and embed vbox.
+#: ../src/plugins/nautilus/tracker-tags-extension.c:71
+#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:538
+#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:714
+msgid "Tags"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:112
+#: ../src/plugins/nautilus/tracker-tags-view.c:241
+#: ../src/tracker-needle/tracker-tags-view.vala:163
+msgid "No error was given"
+msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎ"
+
+#: ../src/plugins/nautilus/tracker-tags-view.c:1020
+#: ../src/tracker-needle/tracker-tags-view.vala:378
 #, c-format
-msgid "%d/20"
-msgstr "%d/20"
+msgid "_Set the tags you want to associate with the %d selected item:"
+msgid_plural "_Set the tags you want to associate with the %d selected items:"
+msgstr[0] ""
+"_ÎÎÏÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÏÏÏÏÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÏÎÎÎ %d:"
+msgstr[1] ""
+"_ÎÎÏÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÏÏÏÏÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÏÎÎÎ %d:"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:120
-msgid "Enter value"
-msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎÎ"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:53
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.vala:691
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:897
+#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:50
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:50
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:144
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:100
+#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:47
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:87
+msgid "Print version"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:151
-msgid "Select directory"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÏÎÎÏ"
+#. Translators: this messagge will apper immediately after the
+#. usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
+#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:73
+msgid " - Manage Tracker processes and data"
+msgstr " - ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ tracker"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:396
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:397
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:398
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:399
-msgid "Directory"
-msgstr "ÎÎÏÎÌÎÎÎÎÏ"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:97
+#| msgid "Add and delete actions can not be used together"
+msgid "General and Status options cannot be used together"
+msgstr "ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎ"
 
-# #-#-#-#-# anjuta.HEAD.el.po (anjuta 0.1.9) #-#-#-#-#
-#
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:400
-#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.vala:228
-msgid "File"
-msgstr "ÎÏÏÎÎÌÎ"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:103
+#| msgid "Add and delete actions can not be used together"
+msgid "General and Miners options cannot be used together"
+msgstr "ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎ"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:1
-msgid "<b>Notification area</b>"
-msgstr "<b>ÎÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ</b>"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:114
+#| msgid "Add and delete actions can not be used together"
+msgid "Status and Miners options cannot be used together"
+msgstr ""
+"ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎ"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:2
-msgid "Al_ways display icon"
-msgstr "ÎÎ ÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎÏÎ _ÏÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎ "
+#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:131
+msgid "Unrecognized options"
+msgstr "ÎÎÎÏÏÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:3
-msgid "Directories"
-msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:80
+#| msgid " - Manage Tracker processes and data"
+msgid "List all Tracker processes"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ Tracker"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:4
-msgid "Directories (no sub-directories are indexed):"
-msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ (ÎÎÎ ÎÏÎÏÎ ÏÏÎÏÏÎÎÎÎ ÏÏÎ ÎÏÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎ-ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ):"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:82
+msgid ""
+"Use SIGKILL to stop all matching processes, either \"store\", \"miners\" or "
+"\"all\" may be used, no parameter equals \"all\""
+msgstr ""
+"ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÏÎ SIGKILL ÎÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ, \"store\" "
+"(ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎ), \"miners\" (ÏÏÎÎÎÎÏÎÏ) Î \"all\" (ÏÎÎ) ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ, "
+"ÎÎÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÏÏÎÏ ÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎ \"all\""
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:5
-msgid "Directories:"
-msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ:"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:83
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:86
+msgid "APPS"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:6
-msgid "Enable for _first time"
-msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎ _ÏÏÏÏÎ ÏÎÏÎ"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:85
+msgid ""
+"Use SIGTERM to stop all matching processes, either \"store\", \"miners\" or "
+"\"all\" may be used, no parameter equals \"all\""
+msgstr ""
+"ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÏÎ SIGTERM ÎÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ, \"store\" "
+"(ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎ), \"miners\" (ÏÏÎÎÎÎÏÎÏ) Î \"all\" (ÏÎÎ) ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ, "
+"ÎÎÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÏÏÎÏ ÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎ \"all\""
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:7
-msgid "Enable when running on _battery"
-msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎ Î ÎÏÎÏÎÏÎÎ"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:88
+msgid "Kill all Tracker processes and remove all databases"
+msgstr ""
+"ÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏÏ ÏÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÏÎ ÏÎÏ Tracker ÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÏÎÏÎ "
+"ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:8
-msgid "Faster"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎ"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:91
+msgid ""
+"Same as --hard-reset but the backup & journal are restored after restart"
+msgstr ""
+"ÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎ --hard-reset ÎÎÎÎ ÏÎ ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÏÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎ "
+"ÎÏÎÎÎÏÏÎÎÏÎÎ ÎÎÏÎ ÎÏÏ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎ"
 
-# #-#-#-#-# anjuta.HEAD.el.po (anjuta 0.1.9) #-#-#-#-#
-#
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:9
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:440
-msgid "Files"
-msgstr "ÎÏÏÎÎÎ"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:94
+msgid "Remove all configuration files so they are re-generated on next start"
+msgstr ""
+"ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏÎ ÏÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏ ÏÏÏÎ ÎÏÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÎ "
+"ÎÏÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎ"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:97
+msgid ""
+"Sets the logging verbosity to LEVEL ('debug', 'detailed', 'minimal', "
+"'errors') for all processes"
+msgstr ""
+"ÎÏÎÏÎÏÏ ÏÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ ÏÎ LEVEL ('debug', 'detailed', 'minimal', "
+"'errors') ÎÎÎ ÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:98
+msgid "LEVEL"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎ"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:100
+msgid "Show logging values in terms of log verbosity for each process"
+msgstr ""
+"ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÎÏÎ ÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎ ÏÏÎÏÏ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎ"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:103
+msgid "Starts miners (which indirectly starts tracker-store too)"
+msgstr ""
+"ÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÏÎÏ (ÏÎ ÎÏÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÏ "
+"ÎÎÎÏÎÎÏÏÎ)"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:106
+msgid "Backup databases to the file provided"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÏÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÏÎÏÎÏÏÎÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎ"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:109
+msgid "Restore databases from the file provided"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎ ÏÎÏÎÏÏÎÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎ"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:131
+msgid "Could not open /proc"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ /proc"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:132
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:684
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:724
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:745
+msgid "no error given"
+msgstr "ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÏÎ ÏÏÎÎÎÎ"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:324
+#, c-format
+msgid "Could not get GSettings for miners, manager could not be created, %s"
+msgstr ""
+"ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏ GSettings ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎÏ, Î ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏÎÏ ÎÎÎ ÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎ "
+"ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎÎ, %s"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:581
+msgid "You can not use the --kill and --terminate arguments together"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÏ ÏÏÎ ÎÏÎÏÎÎÏÏÎ --kill ÎÎÎ --terminate ÎÎÎÎ"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:587
+msgid ""
+"You can not use the --terminate with --hard-reset or --soft-reset, --kill is "
+"implied"
+msgstr ""
+"ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÏ ÏÎÏ --terminate ÎÎ --hard-reset Î --soft-reset, --kill "
+"ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎ"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:593
+msgid "You can not use the --hard-reset and --soft-reset arguments together"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÏ ÏÏÎ ÎÏÎÏÎÎÏÏÎ --hard-reset ÎÎÎ --soft-reset ÎÎÎÎ"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:599
+#| msgid "You can not use the --kill and --terminate arguments together"
+msgid "You can not use the --get-logging and --set-logging arguments together"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÏ ÏÏÎ ÎÏÎÏÎÎÏÏÎ --get-logging ÎÎÎ --set-logging ÎÎÎÎ"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:614
+msgid "Invalid log verbosity, try 'debug', 'detailed', 'minimal' or 'errors'"
+msgstr ""
+"ÎÎÏÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏ, ÎÎÎÎÎÎÏÏÎ 'debug', 'detailed', 'minimal' Î "
+"'errors'"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:681
+#, c-format
+msgid "Could not open '%s'"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏ '%s'"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:706
+#, c-format
+msgid "Found process ID %d for '%s'"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ Î ÏÎÏÏÏÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ %d ÎÎÎ ÏÎ '%s'"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:721
+#, c-format
+msgid "Could not terminate process %d"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ %d"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:727
+#, c-format
+msgid "Terminated process %d"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎ %d"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:742
+#, c-format
+msgid "Could not kill process %d"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÏÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ %d"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:748
+#, c-format
+msgid "Killed process %d"
+msgstr "ÎÎÎÏÏÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎ %d"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:876
+msgid "Removing configuration filesâ"
+msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎâ"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:884
+#| msgid "Removing configuration filesâ"
+msgid "Resetting existing configurationâ"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎÏÏÎÏÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏâ"
+
+# #-#-#-#-# gnome-icon-theme.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# 48x48/emblems/emblem-documents.icon.in.h:1
+# 48x48/emblems/emblem-documents.icon.in.h:1
+# 48x48/emblems/emblem-documents.icon.in.h:1
+# #-#-#-#-# gimmie.HEAD.el.po (gimmie 0.1) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# gnome-icon-theme.gnome-2-14.el.po (el) #-#-#-#-#
+# 48x48/emblems/emblem-documents.icon.in.h:1
+# 48x48/emblems/emblem-documents.icon.in.h:1
+# 48x48/emblems/emblem-documents.icon.in.h:1
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:932
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:974
+#| msgid "Documents"
+msgid "Components"
+msgstr "ÎÏÏÏÎÏÎÎÎ"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:938
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:980
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:391
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:567
+msgid "Miners"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÎÏ"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:939
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:981
+msgid "Only those with config listed"
+msgstr "ÎÏÎÎ ÎÏÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎ ÎÎÏÏÎ config"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:957
+#, c-format
+msgid "Setting log verbosity for all components to '%s'â"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎ ÏÎ ÏÏÏÏÎÏÎÎÎ ÏÏÎ '%s'â"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:997
+msgid "Waiting one second before starting minersâ"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÏ ÎÎÏÏÎÏÎÎÎÏÏÎÏ ÏÏÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÏÎâ"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1003
+msgid "Starting minersâ"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÏÎâ"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1009
+#, c-format
+msgid "Could not start miners, manager could not be created, %s"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÏÏÎ, ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏÎ, %s"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1034
+msgid "perhaps a disabled plugin?"
+msgstr "ÎÏÏÏ ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ;"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1056
+msgid "Backing up database"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÏÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1128
+msgid "Restoring database from backup"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÏÏ ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÏÏÎÎÎÎÎÏ"
 
 # #-#-#-#-# gimp.gimp-2-4.el.po (el) #-#-#-#-#
 #
@@ -530,271 +1049,509 @@ msgstr "ÎÏÏÎÎÎ"
 # #-#-#-#-# help.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
 # #-#-#-#-# ekiga.gnome-2-14.el.po (el) #-#-#-#-#
 #
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:10
-msgid "General"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎ"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1201
+#| msgid "General"
+msgid "General options"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏ"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1202
+msgid "Show general options"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎ"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:56
+#| msgid ""
+#| "Reindex files which match the mime type supplied (for new extractors), "
+#| "use -m MIME1 -m MIME2"
+msgid ""
+"Tell miners to reindex files which match the mime type supplied (for new "
+"extractors), use -m MIME1 -m MIME2"
+msgstr ""
+"ÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÏÏ ÏÏÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÏÏÎÎÏÎ ÎÎ ÏÎÎ "
+"ÏÎÏÎÏÏÎÎÎÎ ÏÏÏÎ mime (ÎÎÎ ÎÎÎÏÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏ), ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÏÎ -m MIME1, -m "
+"MIME2"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:11
-msgid "Glob patterns to ignore:"
-msgstr "ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÏÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎÏ (*,?,[,],{,} ÎÎÏ):"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:57
+#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:97
+msgid "MIME"
+msgstr "MIME"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:12
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:59
+#| msgid "(Re)Index a given file"
+msgid "Tell miners to (re)index a given file"
+msgstr "ÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎÏÏ ÏÏÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ (ÎÏÎÎÎ)ÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÏÏÎÎÎ"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:62
+msgid "Pause a miner (you must use this with --miner)"
+msgstr "ÎÎÏÏÎ ÎÎÏÏ ÏÏÎÎÎÎÏÎ (ÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎ --miner)"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:63
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:67
+msgid "REASON"
+msgstr "ÎÎÎÎÎ"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:66
+#| msgid "Pause a miner (you must use this with --miner)"
 msgid ""
-"Globbing patterns can be used here, for example: \"*bar*\".\n"
-"Most commonly this is used to ignore directories like *~, *.o, *.la, etc"
+"Pause a miner while the calling process is alive or until resumed (you must "
+"use this with --miner)"
 msgstr ""
-"ÎÎÏ ÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÏÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎÏ (wildcard), ÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎ \"*bar*\".\n"
-"Î ÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎ ÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÏÎÎÏÏ ÏÏÏÏ *~, *.Î, *.la, ÎÎÏ"
+"ÎÎÏÏÎ ÎÎÏÏ ÏÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÏ Î ÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎ Î ÎÎÏÏÎ ÏÎ "
+"ÏÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ (ÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎ --miner)"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:14
-msgid "Ignored Content"
-msgstr "ÎÎÏÎÎÏÏÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:70
+msgid "Resume a miner (you must use this with --miner)"
+msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎ (ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎ --miner)"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:15
-msgid "Include _removable media"
-msgstr "ÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎ _ÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎ"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:71
+msgid "COOKIE"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:16
-msgid "Include optical di_scs"
-msgstr "ÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎ ÎÎ_ÏÎÎÎ"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:74
+#| msgid ""
+#| "Miner to use with other commands (you can use suffixes, e.g. FS or "
+#| "Applications)"
+msgid ""
+"Miner to use with --resume or --pause (you can use suffixes, e.g. Files or "
+"Applications)"
+msgstr ""
+"ÎÏÎÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎ --resume Î --pause (ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ "
+"ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏ, Ï.Ï. ÎÏÏÎÎÎ Î ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ)"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:17
-msgid "Indexing"
-msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÎÏÏÎÏÎÏÎÎÏ"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:78
+msgid "List all miners currently running"
+msgstr "ÎÎÏÏÎ ÏÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎÎ ÏÏÏÎ"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:18
-msgid "Indexing Preferences"
-msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÎÏÏÎÏÎÏÎÎÏ"
+#
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:82
+msgid "List all miners installed"
+msgstr "ÎÎÏÏÎ ÎÎ ÏÎÎÏÏ ÏÎÏÏ ÎÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎÏÏ ÏÏÎÎÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:19
-msgid "Indexing s_peed (faster consumes more resources):"
-msgstr "Î_ÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÎÏÏÎÏÎÏÎÎÏ (ÎÏÎ ÎÏÎÎÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎÎ ÏÏÏÎÎ):"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:86
+msgid "List pause reasons"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏÏÎÏ ÎÎÏÏÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:20
-msgid "Limitations"
-msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎ"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:111
+#, c-format
+#| msgid "Could not pause miner: %s"
+msgid "Could not pause miner, manager could not be created, %s"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÏÎ, ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏÎ, %s"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:21
-msgid "Locations"
-msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎÎÏ"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:118
+#, c-format
+msgid "Attempting to pause miner '%s' with reason '%s'"
+msgstr "ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎ ÏÎÏÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÏÎ '%s' ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎ '%s'"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:22
-msgid "Non-Recursively Indexed"
-msgstr "ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎÎÏÎÏÎ"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:126
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:132
+#, c-format
+msgid "Could not pause miner: %s"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÏÎ: %s"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:23
-msgid "Opens text entry for glob patterns"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏ ÏÎ ÎÏÎÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏÎÏ "
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:138
+#, c-format
+msgid "Cookie is %d"
+msgstr "ÎÎ ÎÏÎÏÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎ %d"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:24
-msgid "Opens the filechooser dialogue"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÏÎÎÎÏ"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:145
+msgid "Press Ctrl+C to end pause"
+msgstr "ÎÎÏÎÏÏÎ Ctrl+C ÎÎÎ ÏÎÎÎÏ ÏÎÏÏÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:25
-msgid "Recursively Indexed"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎÎÏÎÏÎ"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:169
+#, c-format
+#| msgid "Could not resume miner: %s"
+msgid "Could not resume miner, manager could not be created, %s"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÏÎ, ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏÎ, %s"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:26
-msgid "Semantics"
-msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:176
+#, c-format
+msgid "Attempting to resume miner %s with cookie %d"
+msgstr "ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÏÎÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÏÎ %s ÎÎ ÏÎ ÎÏÎÏÎÏÏÎ %d"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:27
-msgid "Slower"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎ"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:183
+#, c-format
+msgid "Could not resume miner: %s"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÏÎ: %s"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:28
-msgid "Start up"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÎ"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:187
+#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:138
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:567
+msgid "Done"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÏÌÎÎÎÎ"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:29
-msgid "Stop indexing when _disk space is below:"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÎÏÏÎÏÎÏÎÎÏ ÏÏÎÎ Î ÎÎÎÏÎÎÏÎÏ ÏÏÏÎÏ ÏÏÎÎ ÏÎÎÎÏÏ _ÎÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÎÎÎÎÏÏÎÏÎ:"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:203
+#, c-format
+#| msgid "Could not reindex mimetypes"
+msgid "Could not reindex mimetypes, manager could not be created, %s"
+msgstr ""
+"ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏÎÏ ÏÏÏÏÎ mime, ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏÎ, %s"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:30
-msgid "This covers ALL removable media, memory cards, CDs, DVDs, etc."
-msgstr "ÎÏÏÏ ÎÎÎÏÏÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎ, ÎÎÏÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏ, CD, DVD, ÎÎÏ."
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:213
+msgid "Could not reindex mimetypes"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏÎÏ ÏÏÎ ÏÏÏÏÎ MIME"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:31
-msgid "When toggled, this makes sure your home directory is included in the list."
-msgstr "ÎÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎ Î ÎÎÏÎÏÏÎÏÎ ÏÎÏ, ÎÎÎÎÎ ÏÎÎÎÏÏÎ ÏÏÎ Î ÏÏÎÏÏÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎ ÎÎÏÏÎ."
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:219
+msgid "Reindexing mime types was successful"
+msgstr "Î ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÏÏÎ mime ÎÏÎÎ ÎÏÎÏÏÏÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:32
-msgid "With specific files:"
-msgstr "ÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎ:"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:235
+#, c-format
+msgid "Could not (re)index file, manager could not be created, %s"
+msgstr ""
+"ÎÎÏÎÎÎÎÎ (ÎÏÎÎÎ)ÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏÎÏ ÎÏÏÎÎÎÏ, ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏÎ, %s"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:33
-msgid "_Delay"
-msgstr "_ÎÎÎÏÏÏÎÏÎÏÎ"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:248
+msgid "Could not (re)index file"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ (ÎÏÎÎÎ)ÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÏÏÎÎÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:34
-msgid "_Monitor file and directory changes"
-msgstr "_ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÏÏÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏ"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:254
+msgid "(Re)indexing file was successful"
+msgstr "Î (ÎÏÎÎÎ)ÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÏÎÎÎÏ ÎÏÎÎ ÎÏÎÏÏÏÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:35
-msgid "_Never display icon"
-msgstr "ÎÎ _ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎ"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:272
+#, c-format
+msgid "Could not list miners, manager could not be created, %s"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÏÏÎÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÏÏÎ, ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏÎ, %s"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:36
-msgid "_Only display when indexing content"
-msgstr "ÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎ _ÎÏÎÎ ÏÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÏ"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:286
+#, c-format
+#| msgid "Found %d miners installed"
+msgid "Found %d miner installed"
+msgid_plural "Found %d miners installed"
+msgstr[0] "ÎÏÎÎÎÎÎ %d ÎÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÎÏÎÏ"
+msgstr[1] "ÎÏÎÎÎÎÎÎ %d ÎÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:37
-msgid "seconds"
-msgstr "ÎÎÏÏÎÏÏÎÎÏÏÎ"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:309
+#, c-format
+#| msgid "Found %d miners running"
+msgid "Found %d miner running"
+msgid_plural "Found %d miners running"
+msgstr[0] "ÎÏÎÎÎÎÎ %d ÎÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÎÏÎÏ"
+msgstr[1] "ÎÏÎÎÎÎÎÎ %d ÎÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.desktop.in.in.h:1
-msgid "Desktop Search"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:341
+#, c-format
+msgid "Could not get pause details, manager could not be created, %s"
 msgstr ""
+"ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏ ÎÎÏÏÎÎÎÏÎÎÏÎ ÏÎÏÏÎÏ, ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏÎ, %s"
 
-#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.desktop.in.in.h:2
-#, fuzzy
-msgid "Find what you're looking for on this computer by name or content using Tracker"
-msgstr "ÎÎÏÎÏÎÏÎÏÏ ÎÎÎÏÎÏÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÏÏÏ ÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎ ÎÎÏÎ ÏÎ ÏÎÎÎÎ Î ÏÎ ÏÎÏÎÎÏÏÎÎÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÏÎÏÎÏ"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:351
+msgid "No miners are running"
+msgstr "ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.vala:240
-msgid "Last Changed"
-msgstr ""
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:398
+#: ../src/tracker-needle/tracker-stats.vala:112
+#| msgid "Application"
+msgid "Application"
+msgid_plural "Applications"
+msgstr[0] "ÎÏÎÏÎÎÎÎ"
+msgstr[1] "ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.vala:248
-#, fuzzy
-msgid "Size"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏ:"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:400
+msgid "Reason"
+msgstr "ÎÎÏÎÎ"
 
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
-#
-#: ../src/tracker-needle/tracker-query.vala:70
-#, fuzzy
-msgid "Unknown"
-msgstr "ÎÎÎÏÏÏÎÏ ÏÏÏÎÎÏ"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:409
+msgid "No miners are paused"
+msgstr "ÎÏÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÏÎÏ ÏÎ ÏÎÏÏÎ"
 
-# #-#-#-#-# gimp.gimp-2-4.el.po (el) #-#-#-#-#
-#
-#. fn:concat(nco:pageCount(?urn), \" pages\")
-#: ../src/tracker-needle/tracker-query.vala:166
-#, fuzzy
-msgid "Pages"
-msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏ"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:433
+msgid "You can not use miner pause and resume switches together"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÏ ÏÎÏÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÎÎÏÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏÏÏÎ ÎÎÎÎ"
 
-#: ../src/tracker-needle/tracker-query.vala:193
-#, fuzzy
-msgid "No Subject"
-msgstr "ÎÎÌÎÎ:"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:439
+msgid "You must provide the miner for pause or resume commands"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÎÏÏÎÏÎ ÏÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎ Î ÎÎ ÏÏÎÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-needle/tracker-query.vala:194
-msgid "To"
-msgstr ""
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:445
+msgid "You must provide a pause or resume command for the miner"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÎÏÏÎÏÎ Î ÎÎ ÏÏÎÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎ"
 
-#. Translators: %d is replaced with a number of days. It's always greater than 1
-#: ../src/tracker-needle/tracker-utils.vala:61
-#, c-format
-msgid "%ld day from now"
-msgid_plural "%ld days from now"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:493
+#| msgid "Miners"
+msgid "Miner options"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÎÏÎ"
 
-#. Translators: %d is replaced with a number of days. It's always greater than 1
-#: ../src/tracker-needle/tracker-utils.vala:64
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%ld day ago"
-msgid_plural "%ld days ago"
-msgstr[0] " %d ÎÎÏÎ"
-msgstr[1] " %d ÎÎÏÎÏ"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:494
+msgid "Show miner options"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../src/tracker-needle/tracker-utils.vala:76
-#: ../src/tracker-needle/tracker-utils.vala:105
-#, fuzzy
-msgid "Less than one second"
-msgstr "ÎÎÎÏÏÎÏÎ ÎÏÏ ÎÎÎ ÎÎÏÏÎÏÏÎÎÏÏÎ"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:50
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:306
+msgid "Unavailable"
+msgstr "ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ"
 
-#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:48
-#, fuzzy
-msgid "No Search Results"
-msgstr "ÎÏÎÏÎ_ÎÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎÏ: "
+#. generic
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:51
+msgid "Initializing"
+msgstr "ÎÏÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:1
-msgid "Display results by category, for example, Music, Videos, Applications, etc."
-msgstr ""
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:53
+msgid "Fetchingâ"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÏÎÎÏÎâ"
 
-#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:2
-msgid "Display results by files found in a grid view"
-msgstr ""
+#. miner/rss
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:54
+#, c-format
+msgid "Crawling single directory '%s'"
+msgstr "ÎÎÏÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÏÎÎÏ '%s'"
 
-#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:3
-msgid "Display results by files found in a list"
-msgstr ""
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:55
+#, c-format
+msgid "Crawling recursively directory '%s'"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÏÏÏÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏÎÎÏ '%s'"
 
-#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:4
-msgid "Find search criteria in file titles"
-msgstr ""
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:56
+msgid "Paused"
+msgstr "ÎÎÎÎÎ ÏÎÏÏÎ"
 
-#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:5
-#, fuzzy
-msgid "Find search criteria inside files"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎ"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:57
+msgid "Idle"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:6
-msgid "Needle"
-msgstr ""
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:62
+msgid "Show current status"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎÏÎÏÏÎÏ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:7
-msgid "Show statistics about the data stored"
-msgstr ""
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:66
+msgid "Follow status changes as they happen"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÏ ÎÎÎÏÏ ÏÏÎÎÎÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../src/tracker-search-bar/GNOME_Search_Bar_Applet.server.in.in.h:1
-msgid "Desktop search tool using Tracker"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÏÏÎÏÎÏÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÏÎ"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:70
+msgid "List common statuses for miners and the store"
+msgstr "ÎÎÏÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÏÏ ÏÏÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../src/tracker-search-bar/GNOME_Search_Bar_Applet.server.in.in.h:2
-msgid "Search Bar"
-msgstr "ÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎÏ"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:141
+#, c-format
+msgid "Could not get status from miner: %s"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÏÎ: %s"
 
-# #-#-#-#-# libgnomeui.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# memory.el.po (abiword 1.0) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# gnome-libs-el.po (gnome-libs 1.2.12) #-#-#-#-#
-#
-# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# libgnomeui.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# memory.el.po (abiword 1.0) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# gnome-libs-el.po (gnome-libs 1.2.12) #-#-#-#-#
-#
-#.
-#. item = gtk_image_menu_item_new_with_mnemonic (_("_Indexer Preferences"));
-#. image = gtk_image_new_from_icon_name (GTK_STOCK_PREFERENCES,
-#. GTK_ICON_SIZE_MENU);
-#. gtk_image_menu_item_set_image (GTK_IMAGE_MENU_ITEM (item), image);
-#. gtk_menu_shell_append (GTK_MENU_SHELL (menu), item);
-#. g_signal_connect (G_OBJECT (item), "activate",
-#. G_CALLBACK (preferences_menu_activated), icon);
-#.
-#.
-#. item = gtk_image_menu_item_new_with_mnemonic (_("S_tatistics"));
-#. image = gtk_image_new_from_icon_name (GTK_STOCK_INFO,
-#. GTK_ICON_SIZE_MENU);
-#. gtk_image_menu_item_set_image (GTK_IMAGE_MENU_ITEM (item), image);
-#. gtk_menu_shell_append (GTK_MENU_SHELL (menu), item);
-#. g_signal_connect (G_OBJECT (item), "activate",
-#. G_CALLBACK (statistics_menu_activated), icon);
-#.
-#: ../src/tracker-search-bar/GNOME_Search_Bar_Applet.xml.h:1
-#: ../src/tracker-status-icon/tracker-status-icon.c:921
-msgid "_About"
-msgstr "_ÎÎÏÎ"
+#. Translators: %s is a time string
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:203
+#, c-format
+msgid "%s remaining"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÎ %s"
 
 # #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
 #
-#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:661
-#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:677
-msgid "Other"
-msgstr "ÎÎÎÎ"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:206
+#| msgid "unknown time"
+msgid "unknown time left"
+msgstr "ÎÎÎÏÏÏÎÏ ÏÏÏÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:662
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:234
-msgid "Contacts"
-msgstr "ÎÏÎÏÎÏ"
+#. Work out lengths for output spacing
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:219
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:551
+msgid "PAUSED"
+msgstr "ÎÎ ÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:664
-msgid "Email Addresses"
-msgstr "ÎÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎÎÏ"
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:236
+msgid "Not running or is a disabled plugin"
+msgstr "ÎÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ Î ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:522
+msgid "Common statuses include"
+msgstr "ÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÎÏ ÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎ"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:540
+#, c-format
+#| msgid "Could not get status from miner: %s"
+msgid "Could not get status, manager could not be created, %s"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÏ, ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏÎ, %s"
+
+#. Display states
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:561
+msgid "Store"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:682
+#| msgid "Statistics:"
+msgid "Status options"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÏ"
+
+#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:683
+msgid "Show status options"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÏ"
+
+#: ../src/tracker-explorer/tracker-explorer.ui.h:1
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:7
+msgid "_Search:"
+msgstr "ÎÎÎ_ÎÎÏÎÏÎ:"
+
+#: ../src/tracker-explorer/tracker-explorer.ui.h:2
+msgid "_URN:"
+msgstr "_URN:"
+
+#: ../src/tracker-explorer/tracker-explorer.ui.h:3
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:400
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:519
+msgid "Properties"
+msgstr "ÎÎÎÏÏÎÏÎÏ"
+
+#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:87
+#: ../src/tracker-store/tracker-main.vala:48
+msgid ""
+"Logging, 0 = errors only, 1 = minimal, 2 = detailed and 3 = debug (default = "
+"0)"
+msgstr ""
+"ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ, 0 = ÎÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎ, 1 = ÎÎÎÏÎÏÏÎ, 2= ÎÎÏÏÎÎÎÏÏÏ ÎÎÎ 3 = "
+"ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÏÏÏÎ (ÏÏÎÎÏÎÎÎÎÎ = 0)"
+
+#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:92
+msgid "File to extract metadata for"
+msgstr "ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎ ÎÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎ"
+
+#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:96
+msgid "MIME type for file (if not provided, this will be guessed)"
+msgstr "ÎÏÏÎÏ MIME ÎÎÎ ÏÎ ÎÏÏÎÎÎ (ÎÎ ÎÎÎ ÏÎÏÎÏÏÎÎÎÎ, ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎ)"
+
+#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:102
+#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:62
+msgid "Disable shutting down after 30 seconds of inactivity"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÎÏ ÎÎÏÎ ÎÏÏ 30 ÎÎÏÏÎÏÏÎÎÏÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ"
+
+#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:106
+msgid "Force internal extractors over 3rd parties like libstreamanalyzer"
+msgstr ""
+"ÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÏ ÎÏÏÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÏ 3ÏÎ ÏÏÏÏ Î "
+"libstreamanalyzer"
+
+#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:110
+msgid "Force a module to be used for extraction (e.g. \"foo\" for \"foo.so\")"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎ ÎÏÎÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎ (Ï.Ï. \"foo\" ÎÎÎ \"foo.so\")"
+
+#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:111
+msgid "MODULE"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎ"
+
+#. Translators: this message will appear immediately after the
+#. usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
+#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:333
+msgid "- Extract file meta data"
+msgstr "- ÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎ ÎÏÏÎÎÎ"
+
+#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:342
+msgid "Filename and mime type must be provided together"
+msgstr "ÎÎ ÏÎÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎÏ ÎÎÎ Î ÏÏÏÎÏ mime ÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÎÏÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÎÎ"
+
+#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:356
+msgid ""
+"Options --force-internal-extractors and --force-module can't be used together"
+msgstr ""
+"ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏ --force-internal-extractors ÎÎÎ --force-module ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ "
+"ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎ"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.desktop.in.in.h:1
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:1
+msgid "Desktop Search"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÏ"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.desktop.in.in.h:2
+msgid ""
+"Find what you're looking for on this computer by name or content using "
+"Tracker"
+msgstr ""
+"ÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎ ÎÏÏÏÎ ÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÏ' ÏÎÎÎÎ Î ÏÎÏÎÎÏÏÎÎÎÎ "
+"ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎÎ Tracker"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:2
+msgid ""
+"Display results by category, for example, Music, Videos, Applications, etc."
+msgstr ""
+"ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÏÎ ÎÎÏÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎÎ, ÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎ, ÎÎÏÏÎÎÎ, ÎÎÎÏÎÎ, "
+"ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÏ."
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:3
+msgid "Display results by files found in a list"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÏÎ ÎÎÏÎ ÎÏÏÎÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎ ÎÎÏÏÎ"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:4
+msgid "Display found images"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÎ"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:5
+msgid "Find search criteria inside files"
+msgstr "ÎÏÏÎÏÎ ÎÏÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎÏ ÎÎÏÎ ÏÏÎ ÎÏÏÎÎÎ"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:6
+msgid "Find search criteria in file titles"
+msgstr "ÎÏÏÎÏÎ ÎÏÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎÏ ÏÏÎÏÏ ÏÎÏÎÎÏÏ ÎÏÏÎÎÏÎ"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:8
+msgid "Show tagging panel which allows editing tags of selected results"
+msgstr ""
+"ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÎÎÏÎÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏÏÎÏÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏÏÎ ÏÏÎ "
+"ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÏÎ"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:9
+msgid "Show statistics about the data stored"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎÏÎÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:11
+#, no-c-format
+#| msgid "_Set the tags you want to associate with the %d selected item:"
+#| msgid_plural ""
+#| "_Set the tags you want to associate with the %d selected items:"
+msgid "_Set the tags you want to associate with the %d selected items:"
+msgstr ""
+"_ÎÎÏÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÏÏÏÏÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÏÎÎÎ %d:"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:12
+msgid "Add tag"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÏ"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:13
+msgid "Remove selected tag"
+msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎÏ"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.vala:69
+#, c-format
+msgid "Search criteria was too generic"
+msgstr "ÎÎ ÎÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎÏ ÎÏÎÎ ÏÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎ"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.vala:70
+msgid "Only the first 500 items will be displayed"
+msgstr "ÎÏÎÎ ÏÎ ÏÏÏÏÎ 500 ÏÏÎÎÏÎÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÏÎÏÎ"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.vala:698
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.vala:699
+msgid "[SEARCH-CRITERIA]"
+msgstr "[ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ]"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.vala:704
+#| msgid "Desktop search tool using Tracker"
+msgid "Desktop Search user interface using Tracker"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÎÎ ÏÏÎÏÎ Tracker"
+
+#. Label for dialog
+#: ../src/tracker-needle/tracker-stats.vala:71
+msgid ""
+"The statistics represented here do not reflect their availability, rather "
+"the total data stored:"
+msgstr ""
+"ÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏÏÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÏÏÎÎÎ ÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏÎ ÏÎÏÏ, ÎÎÎÎ "
+"ÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ:"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-stats.vala:91
+#| msgid "Tags"
+msgid "Tag"
+msgid_plural "Tags"
+msgstr[0] "ÎÏÎÎÎÏÎ"
+msgstr[1] "ÎÏÎÎÎÏÎÏ"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-stats.vala:94
+#| msgid "Contacts"
+msgid "Contact"
+msgid_plural "Contacts"
+msgstr[0] "ÎÏÎÏÎ"
+msgstr[1] "ÎÏÎÏÎÏ"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-stats.vala:97
+#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:719
+#| msgid "Audio"
+msgid "Audio"
+msgid_plural "Audios"
+msgstr[0] "ÎÏÎÏ"
+msgstr[1] "ÎÏÎÎ"
 
 # #-#-#-#-# gnome-icon-theme.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
 # 48x48/emblems/emblem-documents.icon.in.h:1
@@ -805,450 +1562,769 @@ msgstr "ÎÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎÎÏ
 # 48x48/emblems/emblem-documents.icon.in.h:1
 # 48x48/emblems/emblem-documents.icon.in.h:1
 # 48x48/emblems/emblem-documents.icon.in.h:1
-#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:665
-msgid "Documents"
-msgstr "ÎÎÎÏÎÏÎ"
+#: ../src/tracker-needle/tracker-stats.vala:100
+#| msgid "Documents"
+msgid "Document"
+msgid_plural "Documents"
+msgstr[0] "ÎÎÎÏÎÏÎ"
+msgstr[1] "ÎÎÎÏÎÏÎ"
+
+# #-#-#-#-# anjuta.HEAD.el.po (anjuta 0.1.9) #-#-#-#-#
+#
+#: ../src/tracker-needle/tracker-stats.vala:103
+#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:185
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:149
+#| msgid "File"
+msgid "File"
+msgid_plural "Files"
+msgstr[0] "ÎÏÏÎÎÎ"
+msgstr[1] "ÎÏÏÎÎÎ"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-stats.vala:106
+#| msgid "Folders"
+msgid "Folder"
+msgid_plural "Folders"
+msgstr[0] "ÎÎÎÎÎÎÏ"
+msgstr[1] "ÎÎÎÎÎÎÎ"
 
 # #-#-#-#-# gimp.gimp-2-4.el.po (el) #-#-#-#-#
 #
-#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:667
-msgid "Images"
-msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏ"
+#: ../src/tracker-needle/tracker-stats.vala:109
+#| msgid "Images"
+msgid "Image"
+msgid_plural "Images"
+msgstr[0] "ÎÎÎÏÎÎ"
+msgstr[1] "ÎÎÎÏÎÎÏ"
+
+#. case "nmm:Video":
+#: ../src/tracker-needle/tracker-stats.vala:116
+#| msgid "Videos"
+msgid "Video"
+msgid_plural "Videos"
+msgstr[0] "ÎÎÎÏÎÎ"
+msgstr[1] "ÎÎÎÏÎÎ"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-stats.vala:119
+#| msgid "Albums"
+msgid "Album"
+msgid_plural "Albums"
+msgstr[0] "ÎÏÎÎÎÎÎ"
+msgstr[1] "ÎÏÎÎÎÎÎÏ"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-stats.vala:122
+msgid "Music Track"
+msgid_plural "Music Tracks"
+msgstr[0] "ÎÎÎÎÎÏÎ ÎÏÎÏ"
+msgstr[1] "ÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÎÏ"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-stats.vala:125
+msgid "Photo"
+msgid_plural "Photos"
+msgstr[0] "ÎÏÏÎÎÏÎÏÎÎ"
+msgstr[1] "ÎÏÏÎÎÏÎÏÎÎÏ"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-stats.vala:128
+msgid "Playlist"
+msgid_plural "Playlists"
+msgstr[0] "ÎÎÏÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎÎÏÎÎÏ"
+msgstr[1] "ÎÎÏÏÎÏ ÎÎÎÏÎÏÎÎÏÎÎÏ"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-stats.vala:131
+#| msgid "Emails"
+msgid "Email"
+msgid_plural "Emails"
+msgstr[0] "ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎ"
+msgstr[1] "ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏ"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-stats.vala:134
+#| msgid "Bookmarks"
+msgid "Bookmark"
+msgid_plural "Bookmarks"
+msgstr[0] "ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏ"
+msgstr[1] "ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:668
-msgid "Audio"
-msgstr "ÎÌÏÎÏ"
+# #-#-#-#-# gimp-plug-ins.gimp-2-4.el.po (el) #-#-#-#-#
+#
+# #-#-#-#-# gconf-editor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# atomix-el.po (atomix 1.0) #-#-#-#-#
+#
+# #-#-#-#-# balsa-el.po (balsa 0.9.3.1) #-#-#-#-#
+#
+# #-#-#-#-# bonobo-el.po (bonobo 0.34) #-#-#-#-#
+#
+# #-#-#-#-# bug-buddy-el.po (bug-buddy 2.0.6) #-#-#-#-#
+#
+# #-#-#-#-# galeon-el.po (galeon 1.0) #-#-#-#-#
+#
+# #-#-#-#-# gnome-db-el.po (gnome-db 0.0.91) #-#-#-#-#
+#
+# #-#-#-#-# gnome-libs-el.po (gnome-libs 1.2.12) #-#-#-#-#
+#
+# #-#-#-#-# gnucash-el.po (abiword 1.0) #-#-#-#-#
+#
+# #-#-#-#-# guppi3-el.po (guppi3 1.0) #-#-#-#-#
+#
+# #-#-#-#-# libgda-el.po (gnome-db 0.0.91) #-#-#-#-#
+#
+# #-#-#-#-# mrproject-el.po (mrproject 0.5) #-#-#-#-#
+#
+# #-#-#-#-# nautilus-el.po (nautilus 0.8.3) #-#-#-#-#
+#
+# #-#-#-#-# pan-el.po (pan 0.11.1.90) #-#-#-#-#
+#
+# #-#-#-#-# toutdoux-el.po (toutdoux 1.0) #-#-#-#-#
+#
+# #-#-#-#-# gnomemeeting-el.po (gnomemeeting 0.12.2) #-#-#-#-#
+#
+# #-#-#-#-# pong-el.po (pong 0.7) #-#-#-#-#
+#
+# #-#-#-#-# screem-el.po (screem 1.0) #-#-#-#-#
+#
+# #-#-#-#-# ximian-setup-tools-el.po (ximian-setup-tools 0.7.0) #-#-#-#-#
+#
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+#
+# #-#-#-#-# ekiga.gnome-2-20.el.po (el) #-#-#-#-#
+#
+# #-#-#-#-# libbonoboui.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# bonobo.HEAD.el.po (bonobo 0.34) #-#-#-#-#
+#
+# #-#-#-#-# bug-buddy.bug-buddy-2-0.el.po (bug-buddy 2.0.6) #-#-#-#-#
+#
+# #-#-#-#-# gnome-libs.gnome-libs-1-0.el.po (gnome-libs 1.2.12) #-#-#-#-#
+#
+# #-#-#-#-# nautilus.nautilus-gnome-1.el.po (nautilus 0.8.3) #-#-#-#-#
+#
+# #-#-#-#-# gnome-system-tools.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+#
+# #-#-#-#-# user-guide.HEAD.el.po (user-guide.docs) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# gconf-editor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# atomix-el.po (atomix 1.0) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# balsa-el.po (balsa 0.9.3.1) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# bonobo-el.po (bonobo 0.34) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# bug-buddy-el.po (bug-buddy 2.0.6) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# galeon-el.po (galeon 1.0) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# gnome-db-el.po (gnome-db 0.0.91) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# gnome-libs-el.po (gnome-libs 1.2.12) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# gnucash-el.po (abiword 1.0) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# guppi3-el.po (guppi3 1.0) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# libgda-el.po (gnome-db 0.0.91) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# mrproject-el.po (mrproject 0.5) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# nautilus-el.po (nautilus 0.8.3) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# pan-el.po (pan 0.11.1.90) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# toutdoux-el.po (toutdoux 1.0) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# gnomemeeting-el.po (gnomemeeting 0.12.2) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# pong-el.po (pong 0.7) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# screem-el.po (screem 1.0) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# ximian-setup-tools-el.po (ximian-setup-tools 0.7.0) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# ekiga.gnome-2-14.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# gnome-system-tools.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# libbonoboui.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# bonobo.HEAD.el.po (bonobo 0.34) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# bug-buddy.bug-buddy-2-0.el.po (bug-buddy 2.0.6) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# gnome-libs.gnome-libs-1-0.el.po (gnome-libs 1.2.12) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# nautilus.nautilus-gnome-1.el.po (nautilus 0.8.3) #-#-#-#-##
+#: ../src/tracker-needle/tracker-tags-view.vala:328
+#| msgid "No Name"
+msgid "Name"
+msgstr "ÎÎÎÎÎ"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-tags-view.vala:384
+msgid "No items currently selected"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏ ÏÎ ÏÎÏÏÎ ÏÏÎÎÏÎÎÎ"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-tags-view.vala:470
+#: ../src/tracker-needle/tracker-tags-view.vala:611
+#| msgid "Could not add tag"
+msgid "Could not update tags"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏÏÎ"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-tags-view.vala:530
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:803
+msgid "Could not remove tag"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:669
-msgid "Folders"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎ"
+#: ../src/tracker-needle/tracker-tags-view.vala:705
+msgid "Could not retrieve tags for the current selection"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÏÎÏÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:670
-msgid "Fonts"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏÎÌÏ"
+#: ../src/tracker-needle/tracker-tags-view.vala:744
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:627
+msgid "Could not add tag"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:671
-msgid "Videos"
-msgstr "ÎÎÎÏÎÎ"
+#: ../src/tracker-needle/tracker-tags-view.vala:801
+#| msgid "Could not add tag to files"
+msgid "Could not update tags for file"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎ"
 
-#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:672
-msgid "Archives"
-msgstr "ÎÏÏÎÎÎ"
+#. Translators: This is a strftime(3) date format string, read its man page to fit your locale better
+#: ../src/tracker-needle/tracker-utils.vala:108
+#, no-c-format
+msgid "%x"
+msgstr "%x"
 
-#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:673
-msgid "Bookmarks"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÌÎÏÎÏ"
+#: ../src/tracker-needle/tracker-utils.vala:112
+msgid "Today"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:674
-msgid "Links"
-msgstr "ÎÏÌÎÎÎÏÎÎÎ"
+#: ../src/tracker-needle/tracker-utils.vala:121
+msgid "Tomorrow"
+msgstr "ÎÏÏÎÎ"
 
-#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:1048
-msgid "Category"
-msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎÌÎ"
+#: ../src/tracker-needle/tracker-utils.vala:123
+msgid "Yesterday"
+msgstr "ÎÏÎÏ"
 
-# #-#-#-#-# anjuta.HEAD.el.po (anjuta 0.1.9) #-#-#-#-#
-#
-#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:1076
-msgid "Title"
-msgstr "ÎÎÏÎÎÏ"
+#. Translators: %d is replaced with a number of days. It's always greater than 1
+#: ../src/tracker-needle/tracker-utils.vala:127
+#, c-format
+msgid "%ld day from now"
+msgid_plural "%ld days from now"
+msgstr[0] "ÏÎ %ld ÎÎÎÏÎ ÎÏÏ ÏÏÏÎ"
+msgstr[1] "ÏÎ %ld ÎÎÎÏÎÏ ÎÏÏ ÏÏÏÎ"
 
-#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:1142
+#. Translators: %d is replaced with a number of days. It's always greater than 1
+#: ../src/tracker-needle/tracker-utils.vala:130
 #, c-format
-msgid "No results found for â%sâ"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎ \"%s\""
+msgid "%ld day ago"
+msgid_plural "%ld days ago"
+msgstr[0] "%ld ÎÎÏÎ ÏÏÎÎ"
+msgstr[1] "%ld ÎÎÏÎÏ ÏÏÎÎ"
 
-#: ../src/tracker-search-bar/tracker-search-bar.ui.h:1
-msgid "A search bar applet for finding content stored in Tracker"
-msgstr "ÎÎÎÏÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÏÎÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÏ, ÏÎ ÎÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÏÎ"
+#: ../src/tracker-needle/tracker-utils.vala:142
+#: ../src/tracker-needle/tracker-utils.vala:171
+msgid "Less than one second"
+msgstr "ÎÎÎÏÏÎÏÎ ÎÏÏ ÎÎÎ ÎÎÏÏÎÏÏÎÎÏÏÎ"
 
-#: ../src/tracker-search-bar/tracker-search-bar.ui.h:2
-#: ../src/tracker-status-icon/tracker-status-icon.c:810
-msgid "Copyright Tracker Authors 2005-2010"
-msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ Â 2005-2008 ÎÎ ÏÏÎÎÏÎÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÏÎÏÎÏ (Tracker)"
+#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:111
+msgid "No Search Results"
+msgstr "ÎÏÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-search-bar/tracker-search-bar.ui.h:3
+#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:112
 msgid ""
-"Tracker is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\n"
-"\n"
-"Tracker is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\n"
-"\n"
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with Tracker; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
+"Select the view on the toolbar for the content you want, e.g. everything, "
+"files or just images"
 msgstr ""
-"Tracker is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\n"
-"\n"
-"Tracker is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\n"
-"\n"
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with Tracker; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
-
-#: ../src/tracker-status-icon/tracker-main.c:46
-#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:105
-#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:50
-#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:49
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:139
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:100
-#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:47
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:115
-#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:87
-msgid "Print version"
-msgstr "ÎÌÎÎÎÏÎ ÎÎÏÏÌÏÏÏÎÏ"
+"ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎ ÏÎÏÎÎÏÏÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎ, Ï.Ï. "
+"ÎÏÎÎÎÏÎÏÎ, ÎÏÏÎÎÎ Î ÎÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-status-icon/tracker-main.c:63
-msgid "- Miner status and control notification area icon"
-msgstr "- ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏÎ"
+#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:113
+msgid "Start to search using the entry box above"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎ ÏÎÏÎÏÎÎÏ ÏÎÎÎÏÎÎ ÎÎÏÎÏÏÏÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-status-icon/tracker-status-icon.c:527
-msgid "Miner is not running"
-msgstr "Î ÎÎÎÏÏÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÏÎ"
+#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:197
+msgid "Last Changed"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../src/tracker-status-icon/tracker-status-icon.c:568
-#: ../src/tracker-status-icon/tracker-status-icon.c:699
-msgid "Paused by user"
-msgstr "ÎÎÎÎÎ ÏÎÏÏÎ ÎÏÏ ÏÎÎ ÏÏÎÏÏÎ"
+#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:206
+msgid "Size"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-status-icon/tracker-status-icon.c:786
-msgid "Tracker is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version."
-msgstr "Î ÎÏÏÎÏÎ (Tracker) ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏ: ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÏ ÎÎÎ/Î ÎÎ ÏÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÏ ÎÏÏ ÏÎÏÏ ÏÏÎÏÏ ÏÎÏ GNU ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÏÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÏ (GPL) ÏÏÏÏ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎ ÎÏÏ ÏÎ Free Software Foundation: ÎÎÏÎ ÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎ 2 ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏ, ÎÎÏÎ (ÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÏ) ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎ."
+#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:334
+msgid "Music"
+msgstr "ÎÎÏÏÎÎÎ"
 
-#: ../src/tracker-status-icon/tracker-status-icon.c:790
-msgid "Tracker is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details."
-msgstr "Î ÎÏÏÎÏÎ (Tracker) ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÎÏÏ. ÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎÏ ÎÎÏÏÎÎÎÏÎÎÎÏ ÏÎÎ GNU General Public License."
+# #-#-#-#-# gimp.gimp-2-4.el.po (el) #-#-#-#-#
+#
+#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:337
+#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:718
+msgid "Images"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-status-icon/tracker-status-icon.c:794
-msgid "You should have received a copy of the GNU General Public License along with Tracker; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
-msgstr "ÎÎÂÏÏÎÏÎÎÂÎÎÂÎÏÎÏÎÂÎÎÎÎÎÂÎÎÎÂÎÎÏÎÎÏÎÏÎÂÏÎÏÂ GNUÂGeneralÂPublicÂLicenseÂÎÎÎÎÂÎÎÂÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÏÎ (Tracker). ÎÎ ÏÏÎ ÎÏÎÏÏÎ ÏÏÎ Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, SuiteÂ330,ÂBoston,ÂMAÂÂ02111-1307 USA"
+#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:340
+#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:722
+msgid "Videos"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎ"
 
-#: ../src/tracker-status-icon/tracker-status-icon.c:809
-msgid "A notification icon application to monitor data miners for Tracker"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎ, ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÏÎÏÎ, ÎÎÎ ÏÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÏÏÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÏÎ"
+# #-#-#-#-# gnome-icon-theme.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# 48x48/emblems/emblem-documents.icon.in.h:1
+# 48x48/emblems/emblem-documents.icon.in.h:1
+# 48x48/emblems/emblem-documents.icon.in.h:1
+# #-#-#-#-# gimmie.HEAD.el.po (gimmie 0.1) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# gnome-icon-theme.gnome-2-14.el.po (el) #-#-#-#-#
+# 48x48/emblems/emblem-documents.icon.in.h:1
+# 48x48/emblems/emblem-documents.icon.in.h:1
+# 48x48/emblems/emblem-documents.icon.in.h:1
+#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:343
+#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:716
+msgid "Documents"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÏÎ"
 
-# #-#-#-#-# accerciser.gnome-2-22.el.po (accerciser) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:346
+#| msgid "Emails"
+msgid "Mail"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎ"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:349
+#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:720
+msgid "Folders"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎ"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:352
+#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:724
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:912
+msgid "Bookmarks"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏ"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:356
+msgid "Items"
+msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÎ"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:368
+#, c-format
+msgid "Loading..."
+msgstr "ÎÏÏÏÏÏÎ..."
+
+# #-#-#-#-# gimp.gimp-2-4.el.po (el) #-#-#-#-#
 #
-# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:434
+msgid "Pages"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏ"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:451
+#| msgid "Select directory"
+msgid "_Show Parent Directory"
+msgstr "ÎÎ_ÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏÎÎÏ"
+
+#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:458
+#| msgid "Tags..."
+msgid "_Tags..."
+msgstr "_ÎÏÎÎÎÏÎÏ..."
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.desktop.in.in.h:1
+msgid "Search and Indexing"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏÎ"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.desktop.in.in.h:2
+msgid "Configure file indexing with Tracker"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏÎÏ ÎÏÏÎÎÎÏ ÎÎ Tracker"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:1
+msgid "Indexing Preferences"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏÎÏ"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:2
+msgid "_Delay"
+msgstr "_ÎÎÎÏÏÏÎÏÎÏÎ"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:3
+msgid "seconds"
+msgstr "ÎÎÏÏÎÏÏÎÎÏÏÎ"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:4
+msgid "Start up"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÎ"
+
+# #-#-#-#-# gimp.gimp-2-4.el.po (el) #-#-#-#-#
 #
-# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# anjuta.HEAD.el.po (anjuta 0.1.9) #-#-#-#-#
 #
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# ekiga.gnome-2-20.el.po (el) #-#-#-#-#
 #
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# system-admin-guide.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# help.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# ekiga.gnome-2-14.el.po (el) #-#-#-#-#
 #
-# #-#-#-#-# window-list.HEAD.el.po (window-list) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# accerciser.HEAD.el.po (accerciser) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# fish.HEAD.el.po (fish) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# accerciser.HEAD.el.po (accerciser) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# workspace-switcher.HEAD.el.po (workspace-switcher) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# accerciser.HEAD.el.po (accerciser) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# clock.HEAD.el.po (clock) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# accerciser.HEAD.el.po (accerciser) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
 # #-#-#-#-# user-guide.HEAD.el.po (user-guide.docs) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# accerciser.HEAD.el.po (accerciser) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# ekiga.gnome-2-14.el.po (el) #-#-#-#-#
 #
-# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# ekiga.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
 #
-# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# anjuta.HEAD.el.po (anjuta 0.1.9) #-#-#-#-#
 #
-# #-#-#-#-# stickynotes_applet.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# accerciser.HEAD.el.po (accerciser) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
 # #-#-#-#-# user-guide.HEAD.el.po (user-guide.docs) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# accerciser.HEAD.el.po (accerciser) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# workspace-switcher.HEAD.el.po (workspace-switcher) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# accerciser.HEAD.el.po (accerciser) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# fish.HEAD.el.po (fish) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# accerciser.HEAD.el.po (accerciser) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# window-list.HEAD.el.po (window-list) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# accerciser.HEAD.el.po (accerciser) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# clock.HEAD.el.po (clock) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# accerciser.HEAD.el.po (accerciser) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
-#. Translators should localize the following string
-#. * which will be displayed at the bottom of the about
-#. * box to give credit to the translator(s).
-#.
-#: ../src/tracker-status-icon/tracker-status-icon.c:819
-msgid "translator-credits"
+# #-#-#-#-# ekiga.gnome-2-14.el.po (el) #-#-#-#-#
+#
+# #-#-#-#-# help.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# ekiga.gnome-2-14.el.po (el) #-#-#-#-#
+#
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:5
+msgid "General"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎ"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:6
+msgid "_Monitor file and directory changes"
+msgstr "_ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÏÏÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏ"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:7
+msgid "Enable when running on _battery"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎ ÎÎ _ÎÏÎÏÎÏÎÎ"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:8
+msgid "Enable for _initial data population"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎ Î_ÏÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎÎÏ"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:9
+msgid "Include _removable media"
+msgstr "ÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎ _ÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎ"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:10
+msgid "This covers ALL removable media, memory cards, CDs, DVDs, etc."
+msgstr "ÎÏÏÏ ÎÎÎÏÏÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎ, ÎÎÏÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏ, CD, DVD, ÎÎÏ."
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:11
+msgid "Include optical di_scs"
+msgstr "ÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎ ÎÎ_ÏÎÎÎ"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:12
+msgid "Semantics"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:13
+msgid ""
+"The scheduler is the kernel component that decides which runnable "
+"application will be executed by the CPU next. Each application has an "
+"associated scheduling policy and priority.\n"
+"\n"
+"This option allows you to make Tracker take a back seat and not eat up too "
+"much CPU time if you have other applications more deserving of it."
+msgstr ""
+"Î ÏÏÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎ ÏÎ ÎÏÏÎÎ ÏÏÏÏÎÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎÎÎ "
+"ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÏÎÎ ÎÎÏÏÏÎÎ ÎÏÏ ÏÎ CPU. ÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÎÎ "
+"ÏÏÏÏÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎÎÎÏÎÎÎ ÎÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÏÏÎÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ.\n"
+"\n"
+"ÎÏÏÎ Î ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎ Tracker ÎÎ ÎÏÎÎ ÏÏÎ ÏÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎ "
+"ÎÎÎ ÏÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÎÎÏ ÏÏÏÎÎ ÏÏÎ CPU ÎÎÎ ÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎ "
+"ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎ."
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:16
+msgid "Index content in the background:"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÏÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÏÎÏÎÏÎÎÎÎÎ:"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:17
+msgid "O_nly when computer is not being used"
+msgstr "ÎÏÎ_Î ÏÏÎÎ Î ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎÏ ÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:18
+msgid ""
+"Indexing content will be <b>much slower</b> but other applications will have "
+"priority."
+msgstr ""
+"ÎÎ ÏÎÏÎÎÏÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏÎÏ ÎÎ ÎÎÎÎÎ <b>ÏÎÎÏ ÏÎÎ ÎÏÎÏ</b> ÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏ "
+"ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎ ÎÏÎÏÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÏÏÎÏÎ."
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:19
+msgid ""
+"_While other applications are running, except for initial data population"
+msgstr ""
+"Î_ÎÏ ÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎÎ, ÎÎÏÏÏ ÎÏÏ ÏÎÎ ÎÏÏÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:20
+msgid ""
+"Indexing content will be <b>much slower</b> but other applications will have "
+"priority. This will only be the case on the <b>first index</b> of your "
+"content after you start your computer from a new install"
+msgstr ""
+"ÎÎ ÏÎÏÎÎÏÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏÎÏ ÎÎ ÎÎÎÎÎ <b>ÏÎÎÏ ÏÎÎ ÎÏÎÏ</b> ÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏ "
+"ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎ ÎÏÎÏÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÏÏÎÏÎ. ÎÏÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ Î ÏÎÏÎÏÏÏÏÎ ÎÏÎÎ ÏÏÎÎ "
+"<b>ÏÏÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎ</b> ÏÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎÏ "
+"ÎÏÏ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÏÎÏÎ"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:21
+msgid "While _other applications are running"
+msgstr "ÎÎÏ Î_ÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎÎ"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:22
+msgid ""
+"Indexing content will be as <b>fast</b> as possible but other applications "
+"may suffer and be slower as a result."
+msgstr ""
+"ÎÎ ÏÎÏÎÎÏÏÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏÎÏ ÎÎ ÎÎÎÎÎ <b>ÎÏÎÎÎÏÎ</b> ÏÏÎ ÏÎ ÎÏÎÎÏÏ ÎÎÎÎ "
+"ÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÎÏÏÏ ÏÏÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÏ ÏÏ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎ."
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:23
+msgid "Stop indexing when _disk space is below:"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏÎÏ ÏÏÎÎ Î ÏÏÏÎÏ ÏÎÏ _ÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÎÏÏ ÎÏÏ:"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:24
+msgid "Limitations"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎ"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:25
+msgid "Days before deleting removable devices / files since last mounted:"
+msgstr ""
+"ÎÎÎÏÎÏ ÏÏÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÏÎ ÏÏÏÎÎÏÏÎ / ÎÏÏÎÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎÎ ÏÎÎÎÏÏÎÎÎ "
+"ÏÏÎÏÎÏÏÎÏÎ:"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:26
+msgid "<b>Garbage Collection</b>"
+msgstr "<b>ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÏÎÎÎÏÏÎ</b>"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:27
+msgid "Indexing"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏÎ"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:28
+msgid ""
+"Special locations such as your <b>Home</b>, <b>Desktop</b> or <b>Documents</"
+"b> directory, can be easily toggled below. This will add or remove their "
+"real paths from the list underneath.\n"
+"\n"
+"If a directory is toggled to <b>Recurse</b>, it means that all sub-"
+"directories underneath it will also be indexed. Otherwise, only files "
+"immediately in that directory will be indexed."
+msgstr ""
+"ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÏ ÏÏÏÏ Î <b>ÏÏÎÏÏÏÎÎÏÏ ÏÎÎÎÎÎÏ</b>, Î <b>ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ</b> "
+"Î Î ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ <b>ÎÎÎÏÎÏÏÎ</b>, ÎÏÎÏÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎ ÏÎÏÎÎÎÏÏ. ÎÏÏÏ "
+"ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÏÎÎ Î ÎÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÏÎÎÎÏ ÏÎÏÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏ ÎÏÏ ÏÎÎ ÎÏÏ ÎÎÏÏ "
+"ÎÎÏÏÎ.\n"
+"\n"
+"ÎÎÎ Î ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÎ <b>ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎ</b>, ÏÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎ ÏÎÎÎ ÎÎ ÎÏÏ ÎÎÏÏ "
+"ÏÏÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÎÏÎÏ. ÎÎÎÎÏÏ, ÎÏÎÎ ÏÎ ÎÏÏÎÎÎ ÏÎÏ "
+"ÏÎÏÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÎÏÏÏ ÏÎ ÎÏÏÏÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎ."
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:31
+#| msgid "Directory"
+msgid "Index Home Directory"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏ ÏÏÎÏÏÏÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÏÎÎÏ"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:32
+#| msgid "Select directory"
+msgid "Index Desktop Directory"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏÎÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÏ"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:33
+msgid "Index Documents Directory"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÏÎÏÏÎ"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:34
+#| msgid "Directory"
+msgid "Index Music Directory"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÏÏÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÏÎÎÏ"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:35
+#| msgid "Select directory"
+msgid "Index Pictures Directory"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÏÎÏÎ"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:36
+msgid "Index Videos Directory"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÏÎÎ"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:37
+msgid "Index Download Directory"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏÎÎÏ ÎÎÏÎÏÎ"
+
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:38
+msgid ""
+"One or more special locations have the same path.\n"
+"Those which are the same are disabled!"
 msgstr ""
-"ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎ GNOME\n"
-" ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÏÏÎÎÏÎÏÎÏ <juankatsampirhs gmail com>\n"
-" ÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÏ <simos gnome org>\n"
-"\n"
-"ÎÎÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎ ÎÎÎÏÎ http://www.gnome.gr/";
+"ÎÎÎ Î ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÎÏÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎ.\n"
+"ÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ!"
 
-#: ../src/tracker-status-icon/tracker-status-icon.c:841
-msgid "_Search"
-msgstr "ÎÎÎ_ÎÎÏÎÏÎ"
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:40
+msgid "Add directory to be indexed"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏÎ"
 
-#: ../src/tracker-status-icon/tracker-status-icon.c:870
-msgid "_Pause All Indexing"
-msgstr "_ÎÎÏÏÎ ÏÎÏ ÎÏÏÎÏÎÏÎÎÏÎÏ"
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:41
+msgid "Remove directory from being indexed"
+msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÏÎÎÏ ÎÏÏ ÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏÎ"
 
-# #-#-#-#-# gimp.gimp-2-4.el.po (el) #-#-#-#-#
-#: ../src/tracker-status-icon/tracker-status-icon.c:890
-msgid "_Preferences"
-msgstr "_ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ"
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:42
+msgid "<b>Where is your content?</b>"
+msgstr "<b>ÎÎÏ ÎÎÎÎÎ ÏÎ ÏÎÏÎÎÏÏÎÎÎÎ ÏÎÏ;</b>"
 
-#: ../src/tracker-status-icon/tracker-status-icon.desktop.in.in.h:1
-msgid "Control and monitor the Tracker search and indexing service"
-msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÏÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎÏ ÎÏÏÎÏÎÏÎÎÏÎÏ"
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:43
+msgid "Locations"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-status-icon/tracker-status-icon.desktop.in.in.h:2
-msgid "Tracker Applet"
-msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÏÏÎÏÎÏ"
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:44
+msgid "Glob patterns to ignore:"
+msgstr "ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎÎÏ:"
 
-#: ../src/tracker-store/tracker-main.c:107
-msgid "Force a re-index of all content"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÏ ÎÎÎ ÎÏÏÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎ ÏÎÎÏ ÏÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÏ"
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:45
+msgid "Opens text entry for glob patterns"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-store/tracker-main.c:111
-msgid "Only allow read based actions on the database"
-msgstr "ÎÎ ÎÏÎÏÏÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎ, ÏÏÎÎ ÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ"
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:46
+msgid "Opens the filechooser dialogue"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÏÎÎÎÏ"
 
-#. Translators: this messagge will apper immediately after the
-#. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
-#.
-#: ../src/tracker-store/tracker-main.c:333
-msgid "- start the tracker daemon"
-msgstr "- ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÏÎÏÎÎÏ ÎÏÏÎÏÎÏ"
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:47
+msgid "With specific files:"
+msgstr "ÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎ:"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:81
-msgid "Use SIGKILL to stop all matching processes, either \"store\", \"miners\" or \"all\" may be used, no parameter equals \"all\""
-msgstr "ÎÎÎÏÎ ÏÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÎÏ SIGKILL ÎÎÎ ÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÎÏ ÏÎÏ ÏÎÏÏÎÎÎÏÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ, ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎ ÏÏÎ ÏÎÏÎÎÎÏÏÏÎ \"store\", \"miners\" Î \"all\", ÎÎ ÏÏÎÏÎ ÏÎÏÎÎÎÏÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎ ÏÎÎ ÏÎÏÎÎÎÏÏÎ \"all\""
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:48
+msgid "Directories"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:82
-#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:85
-msgid "APPS"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ"
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:49
+msgid ""
+"Globbing patterns can be used here, for example: \"*bar*\".\n"
+"Most commonly this is used to ignore directories like *~, *.o, *.la, etc"
+msgstr ""
+"ÎÎÏ ÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎÎÏ, ÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎ: \"*bar*\".\n"
+"Î ÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎ ÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÏÎÎÏÏ ÏÏÏÏ *~, *.Î, *.la, "
+"ÎÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:84
-msgid "Use SIGTERM to stop all matching processes, either \"store\", \"miners\" or \"all\" may be used, no parameter equals \"all\""
-msgstr "ÎÎÎÏÎ ÏÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÎÏ SIGTERM ÎÎÎ ÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÎÏ ÏÎÏ ÏÎÏÏÎÎÎÏÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ, ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎ ÏÏÎ ÏÎÏÎÎÎÏÏÏÎ \"store\", \"miners\" Î \"all\", ÎÎ ÏÏÎÏÎ ÏÎÏÎÎÎÏÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎ ÏÎÎ ÏÎÏÎÎÎÏÏÎ \"all\""
+# #-#-#-#-# anjuta.HEAD.el.po (anjuta 0.1.9) #-#-#-#-#
+#
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:51
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:445
+msgid "Files"
+msgstr "ÎÏÏÎÎÎ"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:87
-msgid "Kill all Tracker processes and remove all databases"
-msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏÏ ÏÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ"
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:52
+msgid "Ignored Content"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏÎÎÏÏÎÎÎÎ"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:90
-msgid "Same as --hard-reset but the backup & journal are restored after restart"
-msgstr "ÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎ ÏÎÎ ÏÎÏÎÎÎÏÏÎ --hard-reset ÎÎÎÎ ÎÎÏÎ ÎÏÏ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÏÎÎ ÏÎ ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎ"
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:146
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:147
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:148
+msgid "Directory"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:93
-msgid "Remove all configuration files so they are re-generated on next start"
-msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏÎ ÏÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏ ÏÏÏÎ ÎÏÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎ"
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:329
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:338
+msgid "Disabled"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:96
-msgid "Starts miners (which indirectly starts tracker-store too)"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏÎÏ (ÏÎ ÎÏÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÏÎÏÎÎÎÏÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÏÎ)"
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:332
+#, c-format
+msgid "%d%%"
+msgstr "%d%%"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:99
-msgid "Reindex files which match the mime type supplied (for new extractors), use -m MIME1 -m MIME2"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÏÏÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÏÏÎÎÎ ÏÎ ÎÏÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÏÎÎ ÏÏÏÎ MIME ÏÎÏ ÎÏÎÎ ÏÎÏÎÏÏÎÎÎÎ (ÎÎÎ ÎÎÎÏÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏ), ÎÎÎÏÎ ÏÏÎÏÎ ÏÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎ -m MIME1, -m MIME2"
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:341
+#, c-format
+#| msgid " %dd"
+msgid "%d"
+msgstr "%d"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:102
-msgid "(Re)Index a given file"
-msgstr "(ÎÏÎÎÎ)ÎÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎ"
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:485
+msgid "Enter value"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÎ ÏÎÎÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:121
-msgid "Could not open /proc"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÏ ÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎ /proc"
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:514
+msgid "Select directory"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:122
-#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:327
-#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:367
-#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:388
-msgid "no error given"
-msgstr "ÎÎÎ ÏÏÎÎÌÎÏÏÎ ÏÏÎÌÎÎÎ"
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:535
+msgid "That directory is already selected as a location to index"
+msgstr "ÎÏÏÏÏ Î ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏ ÏÎÏÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎ"
 
-#. Translators: this messagge will apper immediately after the
-#. usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
-#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:272
-msgid " - Manage Tracker processes and data"
-msgstr " - ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÏÎ (tracker)"
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:797
+msgid "Recurse"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:284
-msgid "You can not use the --kill and --terminate arguments together"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÎÏÏÏÏÏÎÎÎ ÏÏÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÏÎÎÏÎ --kill ÎÎÎ --terminate"
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:903
+msgid "Desktop Search preferences"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:288
-msgid "You can not use the --terminate with --hard-reset or --soft-reset, --kill is implied"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÎÏÏÏÏÏÎÎÎ ÏÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÎÏ --terminate ÎÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÎÏ --hard-reset Î --soft-reset, ÎÎÎÎÏÎÎ ÏÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÎÏ --kill"
+# #-#-#-#-# libgnomeui.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# memory.el.po (abiword 1.0) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# gnome-libs-el.po (gnome-libs 1.2.12) #-#-#-#-#
+#
+# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# libgnomeui.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# memory.el.po (abiword 1.0) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# gnome-libs-el.po (gnome-libs 1.2.12) #-#-#-#-#
+#
+#: ../src/tracker-search-bar/tracker-applet.c:40
+msgid "_About"
+msgstr "_ÎÎÏÎ"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:292
-msgid "You can not use the --hard-reset and --soft-reset arguments together"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÎÏÏÏÏÏÎÎÎ ÏÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÎÏ --hard-reset ÎÎÎ --soft-reset"
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+#
+#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:712
+#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:728
+msgid "Other"
+msgstr "ÎÎÎÎ"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:324
-#, c-format
-msgid "Could not open '%s'"
-msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏ ÏÎÎÎÎÎÏ \"%s\"."
+#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:713
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:239
+msgid "Contacts"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:349
-#, c-format
-msgid "Found process ID %d for '%s'"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ Î ÏÎÏÏÏÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ %d ÎÎÎ ÏÎ '%s'"
+#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:715
+msgid "Email Addresses"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ ÎÎ. ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:364
-#, c-format
-msgid "Could not terminate process %d"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÏ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎ %d"
+#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:721
+msgid "Fonts"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:370
-#, c-format
-msgid "Terminated process %d"
-msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÏÎÎ %d"
+#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:723
+msgid "Archives"
+msgstr "ÎÏÏÎÎÎ"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:385
-#, c-format
-msgid "Could not kill process %d"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÏ ÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎ %d"
+#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:725
+msgid "Links"
+msgstr "ÎÏÌÎÎÎÏÎÎÎ"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:391
-#, c-format
-msgid "Killed process %d"
-msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎ %d"
+#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:1101
+msgid "Category"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎÎ"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:501
-msgid "Removing configuration filesâ"
-msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎ..."
+# #-#-#-#-# anjuta.HEAD.el.po (anjuta 0.1.9) #-#-#-#-#
+#
+#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:1129
+msgid "Title"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:518
-msgid "Waiting one second before starting minersâ"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÏ ÎÎÏÏÎÏÎÎÎÏÏÎÏ ÏÏÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÏÏÎÏÏÎ..."
+#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:1195
+#, c-format
+msgid "No results found for â%sâ"
+msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎ â%sâ"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:524
-msgid "Starting minersâ"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎÏÏÎ..."
+#: ../src/tracker-search-bar/tracker-search-bar.ui.h:1
+msgid "Copyright Tracker Authors 2005-2010"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ Â 2005-2010 ÎÎ ÏÏÎÎÏÎÏÎÎÏ ÏÎÏ Tracker"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:539
-msgid "perhaps a disabled plugin?"
-msgstr "ÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎ;"
+#: ../src/tracker-search-bar/tracker-search-bar.ui.h:2
+msgid "A search bar applet for finding content stored in Tracker"
+msgstr ""
+"ÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÏÎÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÏ, "
+"ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎ Tracker"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:560
-msgid "Could not reindex mimetypes"
-msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏÏÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏ ÏÏÎ ÏÏÏÏÎ MIME"
+#: ../src/tracker-search-bar/tracker-search-bar.ui.h:3
+msgid ""
+"Tracker is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
+"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
+"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
+"version.\n"
+"\n"
+"Tracker is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
+"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
+"FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more "
+"details.\n"
+"\n"
+"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
+"Tracker; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
+"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
+msgstr ""
+"Tracker is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
+"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
+"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
+"version.\n"
+"\n"
+"Tracker is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
+"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
+"FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more "
+"details.\n"
+"\n"
+"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
+"Tracker; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
+"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:566
-msgid "Reindexing mime types was successful"
-msgstr "Î ÎÏÎÎÎÏÏÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÏÏÎ MIME ÎÏÎÎ ÎÏÎÏÏÏÎÏ"
+#. Indexer options
+#: ../src/tracker-store/tracker-main.vala:51
+msgid "Force a re-index of all content"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÏ ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏÎ ÏÎÎÏ ÏÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:583
-msgid "Could not (re)index file"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ Î (ÎÏÎÎÎ)ÎÏÏÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÏÎÎÎÏ"
+#: ../src/tracker-store/tracker-main.vala:52
+msgid "Only allow read based actions on the database"
+msgstr ""
+"ÎÎ ÎÏÎÏÏÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÏÎÎ ÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:589
-msgid "(Re)indexing file was successful"
-msgstr "Î (ÎÏÎÎÎ)ÎÏÏÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÏÎÎÎÏ ÎÏÎÎ ÎÏÎÏÏÏÎÏ"
+#. Translators: this messagge will apper immediately after the
+#. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
+#.
+#: ../src/tracker-store/tracker-main.vala:172
+msgid "- start the tracker daemon"
+msgstr "- ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏ"
 
 #. Translators: this messagge will apper immediately after the
 #. usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
@@ -1257,202 +2333,191 @@ msgid "- Import data using Turtle files"
 msgstr "- ÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ Turtle"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:93
-#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:200
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:338
 msgid "One or more files have not been specified"
 msgstr "ÎÎÎ Î ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏÏÎÎ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:115
-#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:222
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1441
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:291
-#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:92
-#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:944
-#: ../src/tracker-writeback/tracker-writeback-consumer.c:95
-msgid "Could not establish a connection to Tracker"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎÏÎÎÎÎÎÎ Î ÏÏÎÎÎÏÎ ÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÏÎ"
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:116
-#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:223
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1442
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:292
-#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:93
-#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:945
-#: ../src/tracker-writeback/tracker-writeback-consumer.c:96
-msgid "No error given"
-msgstr "ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÏÎ ÏÏÎÎÎÎ"
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:126
+#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:122
 msgid "Importing Turtle file"
-msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÏÏÎÎÎÏ Turtle"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÏÏÎÎÎÏ Turtle"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:135
+#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:131
 msgid "Unable to import Turtle file"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎ Î ÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÏÏÎÎÎÏ Turtle"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:142
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:571
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:210
-msgid "Done"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÏÌÎÎÎÎ"
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:53
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:54
 msgid "Show full namespaces (i.e. don't use nie:title, use full URLs)"
-msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÎÏÎÏÏ ÎÎÏÎÎÏÎÏ (Ï.Ï. ÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎ ÏÎÏ nie:title, ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÎÎÏÎÏÏ URL)"
+msgstr ""
+"ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÎÏÏÎ ÏÏÏÏÎ ÎÎÏÎÎÏÎÏ (ÎÎÎ. ÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎ ÏÎÏ nie:title, ÎÎ "
+"ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÏÎÎÏÎ URLs)"
+
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:58
+msgid "Output results as RDF in Turtle format"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÎÏÎÎÏ ÏÏ RDF ÏÎ ÎÎÏÏÎ Turtle"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:131
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:136
 msgid "Unable to retrieve namespace prefixes"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÏÎ ÏÏÏÏÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:139
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:144
 msgid "No namespace prefixes were returned"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÏÏÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÏÏÎÎÎÏÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÏÎ"
+msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÏÏÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÏÏÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎ"
 
 #. Translators: this messagge will apper immediately after the
 #. usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
-#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:182
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:320
 msgid "- Get all information about one or more files"
-msgstr "- ÎÎÏÏÎ ÏÎÎÏ ÏÎÏ ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎÎ Î ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎ ÎÏÏÎÎÎ"
+msgstr "- ÎÎÏÎ ÏÎÏÎ ÏÏÎ ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎ Î ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎ ÎÏÏÎÎÎ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:237
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:378
 msgid "Querying information for entity"
 msgstr "ÎÏÏÏÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÏÏÎÏÎ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:257
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:399
 msgid "Unable to retrieve URN for URI"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÏ ÏÎ URN ÎÎÎ ÏÎ URI"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎÏ URN ÎÎÎ ÏÎ URI"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:267
-#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:294
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:409
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:444
 msgid "Unable to retrieve data for URI"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÏ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎ URI"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÏ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎ URI"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:303
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:453
 msgid "No metadata available for that URI"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÏÏÏ ÏÎ URI"
+msgstr "ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÏÏÏ ÏÎ URI"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:305
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1261
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:613
-#: ../utils/tracker-sql/tracker-sql.c:165
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:458
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1348
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:609
+#: ../utils/tracker-sql/tracker-sql.c:168
 msgid "Results"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÌÏÎÎÏÎ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:67
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:68
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:55
 msgid "Limit the number of results shown"
-msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÏ_ÎÏÏ ÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÏÎ ÏÎÏ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏÎÎ"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏÏ ÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÏÎ ÏÎÏ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏÎÎ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:68
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:69
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:56
 msgid "512"
 msgstr "512"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:71
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:72
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:59
 msgid "Offset the results"
 msgstr "ÎÎÏÎÏÏÏÎÏÎ ÏÏÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÏÎ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:72
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:73
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:60
 msgid "0"
 msgstr "0"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:75
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:76
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:63
 msgid "Use OR for search terms instead of AND (the default)"
-msgstr "ÎÎÎÏÎ ÏÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÎÎÎÏÏÎ OR ÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎ AND (Î ÏÏÎÎÏÎÎÎÎÎ)"
+msgstr "ÎÏÎÏÎ ÏÎÏ OR ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÏÎ ÎÎÏÎ ÎÎÎ AND (Î ÏÏÎÎÏÎÎÎÎÎ)"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:79
-#, fuzzy
-msgid "Show URNs for results (doesn't apply to --music-albums, --music-artists, --feeds, --software, --software-categories)"
-msgstr "ÎÎÎÎÎ ÏÎ URNs ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎ (ÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏ --music-albums, --music-artists, --feeds)"
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:80
+msgid ""
+"Show URNs for results (doesn't apply to --music-albums, --music-artists, --"
+"feeds, --software, --software-categories)"
+msgstr ""
+"ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎ URNs ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎ (ÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎ --music-albums, "
+"--music-artists, --feeds, --software, --software-categories)"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:83
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:84
 msgid "Return all non-existing matches too (i.e. include unmounted volumes)"
-msgstr "ÎÎ ÏÎÏÎÏÏÎÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÎÏÎ, ÎÎ ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎ ÏÏÎÏÎÏÏÎÎÎÎ"
+msgstr ""
+"ÎÎ ÎÏÎÏÏÏÎÏÎÏÎ ÏÎÎÏ ÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÏÎÏ ÏÏÎÏÏÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÏ (ÎÎÎ. ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎ "
+"ÏÏÎÏÎÏÏÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÏÎ)"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:87
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:88
 msgid "Search for files"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:91
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:92
 msgid "Search for folders"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎÎÎÎÏÏ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:95
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:96
 msgid "Search for music files"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÏÏÎÎÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:99
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:100
 msgid "Search for music albums (--all has no effect on this)"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎ (Î ÎÏÎÎÎÎÎ --all ÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎ)"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÏÏÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÏ (ÏÎ --all ÎÎÎ ÏÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ)"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:103
-#, fuzzy
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:104
 msgid "Search for music artists (--all has no effect on this)"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏ (Î ÎÏÎÎÎÎÎ -all ÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎ) "
+msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÏÏÎÎÎÏÏ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏ (ÏÎ -all ÎÎÎ ÏÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ)"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:107
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:108
 msgid "Search for image files"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:111
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:112
 msgid "Search for video files"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:115
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:116
 msgid "Search for document files"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎ"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:119
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:120
 msgid "Search for emails"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:123
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:124
 msgid "Search for contacts"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:127
-#, fuzzy
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:128
 msgid "Search for software (--all has no effect on this)"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎÏ (Î ÎÎÏÎÎÎ --all ÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎ) "
+msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏ (ÏÎ --all ÎÎÎ ÏÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ)"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:131
-#, fuzzy
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:132
 msgid "Search for software categories (--all has no effect on this)"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎÏ (Î ÎÎÏÎÎÎ --all ÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎ) "
+msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÏ (ÏÎ --all ÎÎÎ ÏÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ)"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:135
-#, fuzzy
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:136
 msgid "Search for feeds (--all has no effect on this)"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎÏ (Î ÎÎÏÎÎÎ --all ÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎ) "
+msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ (ÏÎ --all ÎÎÎ ÏÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ)"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:144
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:140
+msgid "Search for bookmarks (--all has no effect on this)"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏ (ÏÎ --all ÎÎÎ ÏÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ)"
+
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:149
 msgid "search terms"
-msgstr "ÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎÏ"
+msgstr "ÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:145
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:150
 msgid "EXPRESSION"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:162
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:167
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:110
-msgid "NOTE: Limit was reached, there are more items in the database not listed here"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÎ: ÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎ ÏÏÎÎ, ÏÏÎÏÏÎÏÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎ ÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÏÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÏÎÎ ÎÎÏÏÎ"
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:221
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:326
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:427
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:723
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:808
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:892
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:972
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1052
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1248
+msgid ""
+"NOTE: Limit was reached, there are more items in the database not listed here"
+msgstr ""
+"ÎÎÎÎÎÎÎÎ: ÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎ ÏÏÎÎ, ÏÏÎÏÏÎÏÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎ ÏÏÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎ ÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ "
+"ÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÏÎÎ ÎÎÏÏÎ"
+
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:226
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:331
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:432
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:728
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:813
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:899
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:979
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1059
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1139
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1335
 msgid "Could not get search results"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎ ÏÎÏÏ ÏÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎÏ"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏ ÏÏÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:230
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:235
 msgid "No contacts were found"
 msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÏ"
 
@@ -1538,107 +2603,123 @@ msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÏ"
 # #-#-#-#-# bug-buddy.bug-buddy-2-0.el.po (bug-buddy 2.0.6) #-#-#-#-##
 # #-#-#-#-# gnome-libs.gnome-libs-1-0.el.po (gnome-libs 1.2.12) #-#-#-#-##
 # #-#-#-#-# nautilus.nautilus-gnome-1.el.po (nautilus 0.8.3) #-#-#-#-##
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:287
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:300
-msgid "No Name"
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:292
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:305
+#| msgid "No Name"
+msgid "No name"
 msgstr "ÎÏÏÎÏ ÏÎÎÎÎ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:288
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:301
-msgid "No Address"
-msgstr "ÎÏÏÎÏ ÎÎÎÏÎÏÎÏÎ"
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:293
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:306
+#| msgid "Email Addresses"
+msgid "No E-mail address"
+msgstr "ÎÏÏÎÏ ÎÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ ÎÎ. ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:335
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:340
 msgid "No emails were found"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎ"
+msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎ. ÎÎÎÏÎÎÏÎ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:436
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:441
 msgid "No files were found"
 msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:732
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:737
 msgid "No artists were found"
 msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:736
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:741
 msgid "Artists"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:817
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:822
 msgid "No music was found"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÏÏÎÎÎÏ"
+msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÏÎÎÎ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:821
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:826
 msgid "Albums"
-msgstr "ÎÎÎÏÎÏÎ"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÏ"
+
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:908
+#| msgid "No emails were found"
+msgid "No bookmarks were found"
+msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:901
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:988
 msgid "No feeds were found"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ"
+msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ"
 
 # #-#-#-#-# anjuta.HEAD.el.po (anjuta 0.1.9) #-#-#-#-#
 #
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:905
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:992
 msgid "Feeds"
-msgstr "ÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:981
-#, fuzzy
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1068
 msgid "No software was found"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÏÏÎÎÎÏ"
+msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:985
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1072
 msgid "Software"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1061
-#, fuzzy
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1148
 msgid "No software categories were found"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÏ"
+msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1065
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1152
 msgid "Software Categories"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1257
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1344
 msgid "No results were found matching your query"
 msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎ ÏÎÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ"
 
 #. Translators: this messagge will apper immediately after the
 #. * usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
 #.
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1329
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1416
 msgid "- Search for terms in all data"
 msgstr "- ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÏÎ ÏÎ ÏÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ"
 
 #. Translators: this message will appear after the usage string
 #. * and before the list of options.
 #.
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1334
-msgid "Applies an AND operator to all terms separated by a space (see --or-operator)"
-msgstr "ÎÏÎÏÎÏÎÎÎ ÏÎÎ ÏÎÎÎÏÏÎ AND ÏÎ ÏÎÎÏÏ ÏÎÏÏ ÏÏÎÏÏ ÎÎÎÏÏÏÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎÎÎ (ÎÎÏ ÎÏÎÏÎÏ --or-operator)"
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1421
+msgid ""
+"Applies an AND operator to all terms separated by a space (see --or-operator)"
+msgstr ""
+"ÎÏÎÏÎÏÎÎÎ ÏÎÎÎÏÏÎ AND ÏÎ ÏÎÎÏÏ ÏÎÏÏ ÏÏÎÏÏ ÏÎÏ ÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎÎÎ "
+"(ÎÎÎÏÎ --or-operator)"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1338
-msgid "This means if you search for 'foo' and 'bar', they must BOTH exist (unless you use --or-operator)"
-msgstr "ÎÏÏÏ ÏÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎ ÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏ 'foo' ÎÎÎ 'bar' ÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎ (ÎÎÏÏÏ ÎÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÎ ÏÎÎÎÏÏÎ --or)"
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1425
+msgid ""
+"This means if you search for 'foo' and 'bar', they must BOTH exist (unless "
+"you use --or-operator)"
+msgstr ""
+"ÎÏÏÏ ÏÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎ ÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏ 'foo' ÎÎÎ 'bar' ÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ "
+"ÏÏÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎ (ÎÎÏÏÏ ÎÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ --or-operator)"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1368
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1456
 msgid "Search terms are missing"
-msgstr "ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÎ ÏÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ"
+msgstr "ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1414
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1498
 #, c-format
 msgid "Search term '%s' is a stop word."
-msgstr "Î ÏÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎÏ '%s' ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎ ÏÎ ÏÎÏÏÎ"
+msgstr "Î ÏÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎÏ '%s' ÎÎÎÎÎ ÏÎÎÏÏÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎ."
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1425
+#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1509
 #, c-format
-msgid "Stop words are common words which may be ignored during the indexing process."
-msgstr "Î ÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎÎÏÎÏÎÏ."
+msgid ""
+"Stop words are common words which may be ignored during the indexing process."
+msgstr ""
+"ÎÎÎÏÏÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÏÎ ÏÎ "
+"ÎÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏÎÏ."
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:64
 msgid "Path to use to run a query or update from file"
-msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÏ ÏÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÏÏ ÎÏÏÏÎÎÎÏÎÏ Î ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÏÎ ÎÎÏÏ ÎÏÏÎÎÎÏ"
+msgstr ""
+"ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎÏÏ ÎÏÏÏÎÎÎÏÎÏ Î ÎÎÎÎÎÏÏÏÎÏ ÎÏÏ ÎÏÏÎÎÎÏ"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:68
 msgid "SPARQL query"
@@ -1650,7 +2731,9 @@ msgstr "SPARQL"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:72
 msgid "This is used with --query and for database updates only."
-msgstr "ÎÏÏÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ --query ÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÏÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ"
+msgstr ""
+"ÎÏÏÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÏÎ --query ÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÏÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÏ "
+"ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ."
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:76
 msgid "Retrieve classes"
@@ -1661,8 +2744,12 @@ msgid "Retrieve class prefixes"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎÏÎÏ"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:84
-msgid "Retrieve properties for a class, prefixes can be used too (e.g. rdfs:Resource)"
-msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÏÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÏÎ, ÎÏÎÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ (Ï.Ï. rdfs:Resource)"
+msgid ""
+"Retrieve properties for a class, prefixes can be used too (e.g. rdfs:"
+"Resource)"
+msgstr ""
+"ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÏÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÏÎ, ÎÏÎÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ "
+"ÏÏÎÎÎÎÎÏÎ (Ï.Ï. rdfs:Resource)"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:85
 #: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:89
@@ -1670,20 +2757,30 @@ msgid "CLASS"
 msgstr "ÎÎÎÎÎ"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:88
-msgid "Retrieve classes which notify changes in the database (CLASS is optional)"
-msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎ ÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ (Î ÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎÎÎ)"
+msgid ""
+"Retrieve classes which notify changes in the database (CLASS is optional)"
+msgstr ""
+"ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎ ÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ (Î ÎÎÎÎÎ "
+"ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎÎÎ)"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:92
-msgid "Retrieve indexes used in database to improve performance (PROPERTY is optional) "
-msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎÎ ÏÏÎÎ ÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÏÎ ÏÎÎ ÎÏÏÎÎÏÎ (Î ÏÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎÎÎ)"
+msgid ""
+"Retrieve indexes used in database to improve performance (PROPERTY is "
+"optional) "
+msgstr ""
+"ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎÎ ÏÏÎÎ ÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎ ÏÎÏ "
+"ÎÏÏÎÎÏÎÏ (Î ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎÎÎ) "
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:93
 msgid "PROPERTY"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÎ"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:96
-msgid "Search for a class or property and display more information (e.g. Document)"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÏÎ Î ÎÎÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÏÎ ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÏÎ (Ï.Ï. ÎÎÎÎÎÎÎ)"
+msgid ""
+"Search for a class or property and display more information (e.g. Document)"
+msgstr ""
+"ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÏÎ Î ÎÎÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÏÎ ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÏÎ (Ï.Ï. "
+"ÎÎÎÏÎÏÎ)"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:97
 msgid "CLASS/PROPERTY"
@@ -1691,23 +2788,23 @@ msgstr "ÎÎÎÎÎ/ÎÎÎÎÎÎÎÎ"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:126
 msgid "Could not get namespace prefixes"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎÏÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÏÎ"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÏÏÏÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎ"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:135
 msgid "No namespace prefixes were found"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎÏÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏÎÏÎÏÏÎ"
+msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÏÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎ"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:221
-#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:123
+#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:119
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:370
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:494
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:866
 msgid "None"
-msgstr "ÎÎÎÎÌÎÎÏ"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎ"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:245
 msgid "- Query or update using SPARQL"
-msgstr " - ÎÏÏÏÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÏÏÏÎ ÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÏÎ SPARQL"
+msgstr "- ÎÏÏÏÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÏÏÏÎ ÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÏÎ SPARQL"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:259
 #: ../utils/tracker-sql/tracker-sql.c:72
@@ -1719,346 +2816,184 @@ msgstr "ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÏÎÏÏÎÎ ÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎ"
 msgid "File and query can not be used together"
 msgstr "ÎÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎ ÎÏÏÏÎÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏÏÏÏÏÎÎÎ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:305
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:301
 msgid "Could not list classes"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÏÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎ"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÏÏÎÏ ÏÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:313
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:309
 msgid "No classes were found"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏ"
+msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:313
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:500
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:309
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:496
 msgid "Classes"
-msgstr "ÎÎÎÏÎÏ"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:329
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:325
 msgid "Could not list class prefixes"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÏÎÎ Î ÎÎÏÏÎ ÏÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÏ"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÏÏÎÏ ÏÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:337
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:333
 msgid "No class prefixes were found"
 msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎ"
 
 # #-#-#-#-# gimp.gimp-2-4.el.po (el) #-#-#-#-#
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:337
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:333
 msgid "Prefixes"
-msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ"
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:357
-msgid "Could not find property for class prefix, e.g. :Resource in 'rdfs:Resource'"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎ ÎÏÏ ÏÎÎ ÎÎÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎ ÏÏÏÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÏ, Ï.Ï. ÎÎÎÎÏ ÏÏÎ 'rdfs:Resource'"
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:396
-msgid "Could not list properties"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÏÏÎ ÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏÎÏ"
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:404
-msgid "No properties were found"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎÏÎÏ"
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:432
-msgid "Could not find notify classes"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎ ÎÏÏ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏ"
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:440
-msgid "No notifies were found"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎÏ "
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:440
-msgid "Notifies"
-msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎÏ"
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:466
-msgid "Could not find indexed properties"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎ ÎÏÏ ÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏÎÏ ÎÏÏÎÎÎÎÎÏÎÏÎÏ "
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:474
-msgid "No indexes were found"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÏÏÎÏÎÏÎÎ"
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:474
-msgid "Indexes"
-msgstr "ÎÏÏÎÏÎÏÎÎ"
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:492
-msgid "Could not search classes"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÏ"
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:500
-msgid "No classes were found to match search term"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎ ÏÎÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÏÎ ÎÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎÏ"
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:515
-msgid "Could not search properties"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎÏÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎÏÏÎ"
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:523
-msgid "No properties were found to match search term"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÏÎ ÎÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎÏ"
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:533
-#: ../utils/tracker-sql/tracker-sql.c:106
-msgid "Could not get UTF-8 path from path"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏ ÏÏÎ UTF-8 ÏÎÏÎÎÏÎÏÏÎ ÎÏÏ ÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎ"
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:545
-#: ../utils/tracker-sql/tracker-sql.c:117
-msgid "Could not read file"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÏÏ ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏ ÏÎ ÎÏÏÎÎÎ"
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:564
-msgid "Could not run update"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÏ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÏÎ"
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:606
-#: ../utils/tracker-sql/tracker-sql.c:154
-msgid "Could not run query"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÏ ÏÎ ÎÏÏÏÎÎÎ"
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:613
-msgid "No results found matching your query"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎ ÏÎÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ"
-
-#. Translators: this messagge will apper immediately after the
-#. usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
-#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:69
-msgid " - Show statistics for all Nepomuk defined ontology classes"
-msgstr " - ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏÏÎÎ ÏÏ ÎÎÏÏÏÎÏÎÏ Nepomuk"
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:102
-msgid "Could not get Tracker statistics"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÏ ÏÎ ÏÏÎÏÎÏÏÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÏÎ"
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:109
-msgid "No statistics available"
-msgstr "ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÏÎÏÏÎÎÎ"
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:113
-msgid "Statistics:"
-msgstr "ÎÏÎÏÎÏÏÎÎÎ:"
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:68
-msgid "Initializing"
-msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎ"
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:70
-msgid "Fetchingâ"
-msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎ..."
-
-#. miner/rss
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:71
-#, c-format
-msgid "Crawling single directory '%s'"
-msgstr "ÎÎÏÏÏÎ ÎÎÏÏ ÎÎÏÎÎÏÎÎÏ '%s'"
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:72
-#, c-format
-msgid "Crawling recursively directory '%s'"
-msgstr "ÎÏÎÎÏÎ ÏÎÏÏÏÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏÎÎÏ '%s'"
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:73
-msgid "Paused"
-msgstr "ÎÎÎÎÎ ÏÎÏÏÎ"
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:74
-msgid "Idle"
-msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏ"
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:79
-msgid "Follow status changes as they happen"
-msgstr "ÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÏ ÏÏÎÎÎÎÎÎÏÎ"
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:83
-msgid "Include details with state updates (only applies to --follow)"
-msgstr "ÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÏÏÎÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏÏÏÎÎÏ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÏ (ÎÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ --follow)"
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:87
-msgid "List common statuses for miners and the store"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎ ÏÎÏÎÎÎÏÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÏÎ"
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:91
-msgid "List all miners currently running"
-msgstr "ÎÎÏÏÎ ÏÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÏÏÎÏÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎ ÏÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎ"
-
-#
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:95
-msgid "List all miners installed"
-msgstr "ÎÎÏÏÎ ÎÎ ÏÎÎÏÏ ÏÎÏÏ ÎÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎÏÏ ÎÎÎÏÏÎÏÎÏ"
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:99
-msgid "List pause reasons and applications for a miner"
-msgstr "ÎÎÏÏÎ ÎÎ ÏÎÏÏ ÎÏÎÎÏÏ ÏÎÏÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÏÏÎÏÎ"
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:103
-msgid "Miner to use with other commands (you can use suffixes, e.g. FS or Applications)"
-msgstr "ÎÏÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÎÏ (ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ, Ï.Ï. FS Î ÎÏÎÏÎÎÎÏÎ)"
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:104
-msgid "MINER"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ"
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:107
-msgid "Pause a miner (you must use this with --miner)"
-msgstr "ÎÎÏÏÎ ÎÎÏÏ ÎÎÎÏÏÎÏÎ (ÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎ ÏÎÏ --miner)"
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:108
-msgid "REASON"
-msgstr "ÎÎÎÎÎ"
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:111
-msgid "Resume a miner (you must use this with --miner)"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎÏÎ (ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎ ÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ --miner)"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:112
-msgid "COOKIE"
-msgstr "COOKIE"
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:353
+msgid ""
+"Could not find property for class prefix, e.g. :Resource in 'rdfs:Resource'"
+msgstr ""
+"ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÏÎÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÏÏÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏ, Ï.Ï. ÎÎÎÎÏ ÏÏÎ "
+"'rdfs:Resource'"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:173
-#, c-format
-msgid "Attempting to pause miner '%s' with reason '%s'"
-msgstr "ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎ ÏÎÏÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏÎ '%s' ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎ '%s'"
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:392
+msgid "Could not list properties"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÏÏÎÏ ÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:180
-#, c-format
-msgid "Could not pause miner: %s"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÎÏÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏÎ: %s."
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:400
+msgid "No properties were found"
+msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:185
-#, c-format
-msgid "Cookie is %d"
-msgstr "ÎÎ cookie ÎÎÎÎÎ %d"
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:428
+msgid "Could not find notify classes"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÏÎÏÎÏ ÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:199
-#, c-format
-msgid "Attempting to resume miner %s with cookie %d"
-msgstr "ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏÎ %s ÎÎ ÏÎ cookie %d"
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:436
+msgid "No notifies were found"
+msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:206
-#, c-format
-msgid "Could not resume miner: %s"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏÎ: \"%s\"."
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:436
+msgid "Notifies"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:226
-#, c-format
-msgid "Could not get status from miner: %s"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÏ ÏÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏÎ:\"%s\"."
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:462
+msgid "Could not find indexed properties"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÏÎÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÏÏÎ"
 
-#. Work out lengths for output spacing
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:284
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:697
-msgid "PAUSED"
-msgstr "ÎÎÎÎÎ"
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:470
+msgid "No indexes were found"
+msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:298
-msgid "Not running or is a disabled plugin"
-msgstr "ÎÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÏÎ Î ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ"
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:470
+msgid "Indexes"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:498
-msgid "- Monitor and control status"
-msgstr "- ÎÎÏÎÏÏÎÏÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏ"
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:488
+msgid "Could not search classes"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎÏ ÎÎÎÏÎÏÎ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:513
-msgid "You can not use miner pause and resume switches together"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÎÏÏÏÏÏÎÎÎ ÏÏÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÏÏÏÎ ÏÎÏÏÎÏ Î ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÏÏÎÏÎ"
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:496
+msgid "No classes were found to match search term"
+msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎ ÏÎÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:527
-msgid "You must provide the miner for pause or resume commands"
-msgstr "ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÎÏ ÏÎÏÏÎÏ Î ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏ "
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:511
+msgid "Could not search properties"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÏÏÎ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:541
-msgid "You must provide a pause or resume command for the miner"
-msgstr "ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎ ÏÎÏÏÎÏ Î ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÏÏÎÏÎ"
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:519
+msgid "No properties were found to match search term"
+msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎ ÏÎÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:566
-msgid "Common statuses include"
-msgstr "ÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÎÏ ÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎ"
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:529
+#: ../utils/tracker-sql/tracker-sql.c:103
+msgid "Could not get UTF-8 path from path"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏ UTF-8 ÎÏÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:578
-#, c-format
-msgid "Found %d miners installed"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÎ %d ÎÎÎÏÏÎÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎ"
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:541
+#: ../utils/tracker-sql/tracker-sql.c:114
+msgid "Could not read file"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÎÏÏÎÎÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:590
-#, c-format
-msgid "Found %d miners running"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÎ %d ÎÎÎÏÏÎÏÎÏ ÏÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎ"
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:560
+msgid "Could not run update"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏÏÏÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:626
-msgid "No miners are running"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏÎÏ"
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:602
+#: ../utils/tracker-sql/tracker-sql.c:161
+#: ../utils/tracker-sql/tracker-sql.c:194
+msgid "Could not run query"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎÏ ÎÏÏÏÎÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:666
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:713
-msgid "Miners"
-msgstr "ÎÎÎÏÏÎÏÎÏ"
+#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:609
+msgid "No results found matching your query"
+msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎ ÏÎÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÎÏÏÏÎÎÎ ÏÎÏ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:673
-msgid "Application"
-msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎÌ"
+#. Translators: this messagge will apper immediately after the
+#. usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
+#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:69
+msgid " - Show statistics for all Nepomuk defined ontology classes"
+msgstr ""
+" - ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏ Nepomuk"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:675
-msgid "Reason"
-msgstr "ÎÎÏÎÌÎ"
+#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:98
+msgid "Could not get Tracker statistics"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏ ÏÏÎ ÏÏÎÏÎÏÏÎÎÏÎ ÏÎÏ Tracker"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:684
-msgid "No miners are paused"
-msgstr "ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎ ÎÎÎÏÏÎÏÎÏ ÏÎ ÏÎÏÏÎ"
+#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:105
+msgid "No statistics available"
+msgstr "ÎÏÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÏÎÏÏÎÎÎ"
 
-#. Display states
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:707
-msgid "Store"
-msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎÌÎ ÎÎÎÏÎÎÏÏÎÌ"
+#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:109
+msgid "Statistics:"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÏÏÎÎÎ:"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:67
 msgid "List all tags (using FILTER if specified)"
-msgstr "ÎÎÏÏÎ ÏÎÏÎ ÏÏÎ ÎÏÎÎÎÏÏÎ (ÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÏÎ ÏÎÎÏÏÏÎ, ÎÎ ÎÏÏÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎ)"
+msgstr "ÎÎÏÏÎ ÏÎÏÎ ÏÏÎ ÎÏÎÎÎÏÏÎ (ÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎ ÎÏÏÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎ)"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:71
 msgid "Show files associated with each tag (this is only used with --list)"
-msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎ (ÎÏÏÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÎÎ ÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ --list)"
+msgstr ""
+"ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎ (ÎÏÏÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÎÎ "
+"ÎÎ --list)"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:75
 msgid "Add a tag (if FILEs are omitted, TAG is not associated with any files)"
-msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÏ (ÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎ ÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎ, Î ÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎ)"
+msgstr ""
+"ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÏ (ÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎ ÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎ, Î ÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÏÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎ "
+"ÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎ)"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:76
-#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:80
+#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:76 ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:80
 msgid "TAG"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎ"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:79
 msgid "Delete a tag (if FILEs are omitted, TAG is removed for all files)"
-msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÏ (ÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎ ÏÎÏÎÎÎÎÏÎÎÎ, ÎÏÎÎÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÏ ÎÏ' ÏÎÎ ÏÎ ÎÏÏÎÎÎ)"
+msgstr ""
+"ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÏ (ÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎ ÏÎÏÎÎÎÎÏÎÎÎ, Î ÎÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÏÏ "
+"ÏÎÎ ÏÎ ÎÏÏÎÎÎ)"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:83
 msgid "Description for a tag (this is only used with --add)"
-msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÏ (ÎÏÏÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÎÎ ÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ --add)"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÏ (ÎÏÏÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÎÎ ÎÎ ÏÎ --add)"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:84
 msgid "STRING"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:93
 msgid "FILEâ"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎ..."
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎâ"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:94
 msgid "FILE [FILEâ]"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎ [ÎÎÎÎÎÎ...]"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎ [ÎÎÎÎÎÎâ]"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:298
 msgid "Could not get file URNs"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÏ ÏÎ URN ÏÎÏ ÎÏÏÎÎÎÏ"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏ ÏÏÎ URNs ÏÎÏ ÎÏÏÎÎÎÏ"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:363
 msgid "Could not get files related to tag"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÏÏÏÏ ÏÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎÏ"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏ ÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎ"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:438
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:847
 msgid "Could not get all tags"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÏÏÏÏ ÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎÏ"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏ ÏÎÏÎ ÏÏÎ ÎÏÎÎÎÏÏÎ"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:447
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:856
@@ -2073,17 +3008,13 @@ msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÏ (ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÏÎ ÏÎÎÎÎ)"
 msgid "No files were modified"
 msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÏÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎ"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:627
-msgid "Could not add tag"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÏÏ ÎÏÎÎÎÏÎ"
-
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:643
 msgid "Tag was added successfully"
 msgstr "Î ÎÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎÏÏÎÎÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÏÏÏÎÎ"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:672
 msgid "Could not add tag to files"
-msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÏÎ ÎÏÏÎÎÎ"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÏÎ ÎÏÏÎÎÎ"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:682
 msgid "Tagged"
@@ -2091,11 +3022,11 @@ msgstr "ÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎ"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:683
 msgid "Not tagged, file is not indexed"
-msgstr "ÎÏÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎ, ÏÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎ"
+msgstr "ÎÏÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎ, ÏÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎ"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:729
 msgid "Could not get tag by label"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎ ÎÏÎÎÎÏÏÎ"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏ ÏÏÎ ÎÏÎÎÎÏÏÎ"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:740
 msgid "No tags were found by that name"
@@ -2103,11 +3034,7 @@ msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎ ÎÏÏÏ ÏÎ ÏÎÎÎÎ"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:757
 msgid "None of the files had this tag set"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎ ÎÏÏ ÏÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÏÏÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎ"
-
-#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:803
-msgid "Could not remove tag"
-msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎÏ"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎ ÎÏÏ ÏÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÏÏÏ ÏÎ ÏÏÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎÏ"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:810
 msgid "Tag was removed successfully"
@@ -2119,7 +3046,7 @@ msgstr "ÎÏÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎ"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:815
 msgid "File not indexed or already untagged"
-msgstr "ÎÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎ Î ÎÏÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÎÎ Î ÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ"
+msgstr "ÎÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎ Î ÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÏÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎ"
 
 #. Translators: this messagge will apper immediately after the
 #. * usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
@@ -2130,11 +3057,12 @@ msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ, ÎÏÎÎÏÎÏÎ Î ÏÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÏÎÏ ÎÏÎ
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:910
 msgid "The --list option is required for --show-files"
-msgstr "Î ÎÏÎÎÎÎÎ --list ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏ --show-files"
+msgstr "Î ÎÏÎÎÎÎÎ --list ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎ --show-files"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:912
 msgid "Add and delete actions can not be used together"
-msgstr "Î ÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏÏÏÏÏÎÎÎ"
+msgstr ""
+"Î ÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏÏÏÏÏÎÎÎ"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:914
 msgid "No arguments were provided"
@@ -2142,30 +3070,326 @@ msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏÎ"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:916
 msgid "The --description option can only be used with --add"
-msgstr "Î ÎÏÎÎÎÎÎ --description ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÎÎ ÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎ --add"
+msgstr "Î ÎÏÎÎÎÎÎ --description ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÎ ÏÎÎ --add"
 
 #. Translators: this messagge will apper immediately after the
 #. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
 #.
-#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:182
+#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:100
 msgid "- start the tracker writeback service"
-msgstr "- ÎÎÎÎÌÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÏÎÏÎÌÎÏ ÎÏÌÏÎÏÎÏ"
+msgstr "- ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÏÎÏÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎÏ tracker"
 
 #: ../utils/gtk-sparql/gtk-sparql.ui.h:1
 msgid "Saved queries"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÏÏÏÎÎÎÏÎ"
 
 #: ../utils/tracker-sql/tracker-sql.c:66
-#, fuzzy
 msgid "- Query or update using SQL"
-msgstr " - ÎÏÏÏÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÏÏÏÎ ÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÏÎ SPARQL"
+msgstr "- ÎÏÏÏÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÏÏÏÎ ÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÏÎ SQL"
 
 #: ../utils/tracker-sql/tracker-sql.c:142
-#, fuzzy
 msgid "Failed to initialize data manager"
-msgstr "ÎÎÎÏÏÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ"
+msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÏÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../utils/tracker-sql/tracker-sql.c:198
+#: ../utils/tracker-sql/tracker-sql.c:202
 msgid "Empty result set"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏ"
+
+#~ msgid "Tracker Status Icon"
+#~ msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÏÎ"
+
+#~ msgid "Tracker Status Notification Application"
+#~ msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÏÎ"
+
+#~ msgid "%d/20"
+#~ msgstr "%d/20"
+
+#~ msgid "<b>Notification area</b>"
+#~ msgstr "<b>ÎÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ</b>"
+
+#~ msgid "Al_ways display icon"
+#~ msgstr "ÎÎ ÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎÏÎ _ÏÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎ "
+
+#~ msgid "Directories (no sub-directories are indexed):"
+#~ msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ (ÎÎÎ ÎÏÎÏÎ ÏÏÎÏÏÎÎÎÎ ÏÏÎ ÎÏÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎ-ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ):"
+
+#~ msgid "Directories:"
+#~ msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ:"
+
+#~ msgid "Faster"
+#~ msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎ"
+
+#~ msgid "Indexing s_peed (faster consumes more resources):"
+#~ msgstr ""
+#~ "Î_ÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÎÏÏÎÏÎÏÎÎÏ (ÎÏÎ ÎÏÎÎÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎ "
+#~ "ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎÎ ÏÏÏÎÎ):"
+
+#~ msgid "Non-Recursively Indexed"
+#~ msgstr "ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎÎÏÎÏÎ"
+
+#~ msgid "Recursively Indexed"
+#~ msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎÎÏÎÏÎ"
+
+#~ msgid "Slower"
+#~ msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎ"
+
+#~ msgid ""
+#~ "When toggled, this makes sure your home directory is included in the list."
+#~ msgstr ""
+#~ "ÎÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎ Î ÎÎÏÎÏÏÎÏÎ ÏÎÏ, ÎÎÎÎÎ ÏÎÎÎÏÏÎ ÏÏÎ Î ÏÏÎÏÏÏÎÎÏ ÏÎÏ "
+#~ "ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎ ÎÎÏÏÎ."
+
+#~ msgid "_Never display icon"
+#~ msgstr "ÎÎ _ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎ"
+
+#~ msgid "_Only display when indexing content"
+#~ msgstr ""
+#~ "ÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎ _ÎÏÎÎ ÏÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÏ"
+
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+#
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unknown"
+#~ msgstr "ÎÎÎÏÏÏÎÏ ÏÏÏÎÎÏ"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "No Subject"
+#~ msgstr "ÎÎÌÎÎ:"
+
+#~ msgid "Search Bar"
+#~ msgstr "ÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎÏ"
+
+#~ msgid "- Miner status and control notification area icon"
+#~ msgstr "- ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏÎ"
+
+#~ msgid "Miner is not running"
+#~ msgstr "Î ÎÎÎÏÏÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÏÎ"
+
+#~ msgid "Paused by user"
+#~ msgstr "ÎÎÎÎÎ ÏÎÏÏÎ ÎÏÏ ÏÎÎ ÏÏÎÏÏÎ"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Tracker is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
+#~ "the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
+#~ "Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
+#~ "any later version."
+#~ msgstr ""
+#~ "Î ÎÏÏÎÏÎ (Tracker) ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏ: ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎ "
+#~ "ÎÎÎÏ ÎÎÎ/Î ÎÎ ÏÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÏ ÎÏÏ ÏÎÏÏ ÏÏÎÏÏ ÏÎÏ GNU ÎÎÎÎÎÎÏ "
+#~ "ÎÎÎÏÏÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÏ (GPL) ÏÏÏÏ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎ ÎÏÏ ÏÎ Free Software "
+#~ "Foundation: ÎÎÏÎ ÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎ 2 ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏ, ÎÎÏÎ (ÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÏ) "
+#~ "ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎ."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Tracker is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
+#~ "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
+#~ "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
+#~ "more details."
+#~ msgstr ""
+#~ "Î ÎÏÏÎÏÎ (Tracker) ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎ ÎÎÎÎ "
+#~ "ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÎÏÏ. ÎÎÎÏÎ ÎÎÎ "
+#~ "ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎÏ ÎÎÏÏÎÎÎÏÎÎÎÏ ÏÎÎ GNU General Public License."
+
+#~ msgid ""
+#~ "You should have received a copy of the GNU General Public License along "
+#~ "with Tracker; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
+#~ "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
+#~ msgstr ""
+#~ "ÎÎÂÏÏÎÏÎÎÂÎÎÂÎÏÎÏÎÂÎÎÎÎÎÂÎÎÎÂÎÎÏÎÎÏÎÏÎÂÏÎÏÂ "
+#~ "GNUÂGeneralÂPublicÂLicenseÂÎÎÎÎÂÎÎÂÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÏÎ (Tracker). ÎÎ ÏÏÎ ÎÏÎÏÏÎ "
+#~ "ÏÏÎ Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, SuiteÂ330,ÂBoston,"
+#~ "ÂMAÂÂ02111-1307 USA"
+
+#~ msgid "A notification icon application to monitor data miners for Tracker"
+#~ msgstr ""
+#~ "ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎ, ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÏÎÏÎ, ÎÎÎ ÏÎÎ "
+#~ "ÏÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÏÏÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÏÎ"
+
+# #-#-#-#-# accerciser.gnome-2-22.el.po (accerciser) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+#
+# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+#
+# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+#
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+#
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+#
+# #-#-#-#-# window-list.HEAD.el.po (window-list) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# accerciser.HEAD.el.po (accerciser) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# fish.HEAD.el.po (fish) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# accerciser.HEAD.el.po (accerciser) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# workspace-switcher.HEAD.el.po (workspace-switcher) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# accerciser.HEAD.el.po (accerciser) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# clock.HEAD.el.po (clock) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# accerciser.HEAD.el.po (accerciser) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# user-guide.HEAD.el.po (user-guide.docs) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# accerciser.HEAD.el.po (accerciser) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+#
+# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+#
+# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+#
+# #-#-#-#-# stickynotes_applet.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# accerciser.HEAD.el.po (accerciser) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# user-guide.HEAD.el.po (user-guide.docs) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# accerciser.HEAD.el.po (accerciser) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# workspace-switcher.HEAD.el.po (workspace-switcher) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# accerciser.HEAD.el.po (accerciser) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# fish.HEAD.el.po (fish) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# accerciser.HEAD.el.po (accerciser) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# window-list.HEAD.el.po (window-list) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# accerciser.HEAD.el.po (accerciser) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# clock.HEAD.el.po (clock) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# accerciser.HEAD.el.po (accerciser) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# gnome-system-monitor.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# gnome-power-manager.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-#
+# #-#-#-#-# nautilus.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+# #-#-#-#-# procman.HEAD.el.po (el) #-#-#-#-##
+#~ msgid "translator-credits"
+#~ msgstr ""
+#~ "ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎ GNOME\n"
+#~ " ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÏÏÎÎÏÎÏÎÏ <juankatsampirhs gmail com>\n"
+#~ " ÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÏ <simos gnome org>\n"
+#~ "\n"
+#~ "ÎÎÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎ ÎÎÎÏÎ http://www.gnome.gr/";
+
+#~ msgid "_Search"
+#~ msgstr "ÎÎÎ_ÎÎÏÎÏÎ"
+
+#~ msgid "_Pause All Indexing"
+#~ msgstr "_ÎÎÏÏÎ ÏÎÏ ÎÏÏÎÏÎÏÎÎÏÎÏ"
+
+# #-#-#-#-# gimp.gimp-2-4.el.po (el) #-#-#-#-#
+#~ msgid "_Preferences"
+#~ msgstr "_ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ"
+
+#~ msgid "Control and monitor the Tracker search and indexing service"
+#~ msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÏÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎÏ ÎÏÏÎÏÎÏÎÎÏÎÏ"
+
+#~ msgid "Tracker Applet"
+#~ msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÏÏÎÏÎÏ"
+
+#~ msgid "No Address"
+#~ msgstr "ÎÏÏÎÏ ÎÎÎÏÎÏÎÏÎ"
+
+#~ msgid "Include details with state updates (only applies to --follow)"
+#~ msgstr ""
+#~ "ÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÏÏÎÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏÏÏÎÎÏ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÏ (ÎÏÎÎ "
+#~ "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ --follow)"
+
+#~ msgid "List pause reasons and applications for a miner"
+#~ msgstr "ÎÎÏÏÎ ÎÎ ÏÎÏÏ ÎÏÎÎÏÏ ÏÎÏÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÏÏÎÏÎ"
 
+#~ msgid "- Monitor and control status"
+#~ msgstr "- ÎÎÏÎÏÏÎÏÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏ"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]