[gnome-shell/gnome-3-6] Updated slovak translationcommit 1892457fcfceaf9b71d8d838a1d1d80c1a94204b
Author: DuÅan Kazik <prescott66 gmail com>
Date:   Thu Oct 18 21:11:00 2012 +0200

    Updated slovak translation

 po/sk.po | 2011 +++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 1072 insertions(+), 939 deletions(-)
---
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index f604bdb..6195bb9 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -1,23 +1,56 @@
 # Slovak translation for gnome-shell.
-# Copyright (C) 2011 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2011-2012 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnome-shell package.
 # Peter MrÃz <etkinator gmail com>, 2011.
 # Michal Åtrba <faiface2202 gmail com>, 2011.
+# DuÅan Kazik <prescott66 gmail com>, 2012.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-shell\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "shell&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-09-23 16:16+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-09-24 22:55+0200\n"
-"Last-Translator: Michal Åtrba <faiface2202 gmail com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-10-18 16:51+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-13 22:35+0100\n"
+"Last-Translator: DuÅan Kazik <prescott66 gmail com>\n"
 "Language-Team: Slovak <gnome-sk-list gnome org>\n"
+"Language: sk\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
-"Language: sk\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+
+#: ../data/50-gnome-shell-screenshot.xml.in.h:1
+msgid "Screenshots"
+msgstr "SnÃmky obrazovky"
+
+# PM: inde dianie na obrazovke
+# DK:presne taketo nieco som chcel povedat ale nevedel som ako
+#: ../data/50-gnome-shell-screenshot.xml.in.h:2
+msgid "Record a screencast"
+msgstr "ZaznamenaÅ dianie na obrazovke"
+
+#: ../data/50-gnome-shell-system.xml.in.h:1
+msgid "System"
+msgstr "SystÃm"
+
+#: ../data/50-gnome-shell-system.xml.in.h:2
+msgid "Show the message tray"
+msgstr "ZobraziÅ liÅtu sprÃv"
+
+# tooltip
+#: ../data/50-gnome-shell-system.xml.in.h:3
+#, fuzzy
+#| msgid "Show Applications"
+msgid "Show all applications"
+msgstr "Zobrazà aplikÃcie"
+
+#: ../data/50-gnome-shell-system.xml.in.h:4
+#, fuzzy
+#| msgid "Keybinding to open the application menu"
+msgid "Open the application menu"
+msgstr "KlÃvesovà skratka na otvorenie ponuky aplikÃciÃ"
 
 #: ../data/gnome-shell.desktop.in.in.h:1
 msgid "GNOME Shell"
@@ -27,7 +60,22 @@ msgstr "GNOME Shell"
 msgid "Window management and application launching"
 msgstr "SprÃva okien a spÃÅÅanie aplikÃciÃ"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:1
+#: ../data/gnome-shell-extension-prefs.desktop.in.in.h:1
+#: ../js/extensionPrefs/main.js:152
+msgid "GNOME Shell Extension Preferences"
+msgstr "Nastavenia rozÅÃrenà pre GNOME Shell"
+
+#: ../data/gnome-shell-extension-prefs.desktop.in.in.h:2
+msgid "Configure GNOME Shell Extensions"
+msgstr "Nastavenie rozÅÃrenà pre GNOME Shell"
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:1
+msgid "Enable internal tools useful for developers and testers from Alt-F2"
+msgstr ""
+"PovoliÅ vnÃtornà nÃstroje uÅitoÄnà pre vÃvojÃrov a testerov z dialÃgovÃho "
+"okna Alt-F2"
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:2
 msgid ""
 "Allows access to internal debugging and monitoring tools using the Alt-F2 "
 "dialog."
@@ -35,64 +83,158 @@ msgstr ""
 "UmoÅÅuje prÃstup k vnÃtornÃm ladiacim a sledovacÃm nÃstrojom pomocou "
 "dialÃgovÃho okna Alt-F2."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:2
-msgid "Enable internal tools useful for developers and testers from Alt-F2"
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:3
+msgid "Uuids of extensions to enable"
+msgstr "Uuid identifikÃtory rozÅÃrenà urÄenÃch na povolenie"
+
+# PM: nepÃÄi sa mi konÅtrukcia viet, preklad vyznieva strojovo
+# DK: uz lepsie?
+# PM: lepÅie ale nepÃÄi sa mi org.gnome.Shell. mne sa vidà Åe to bude nejakà sÃbor a potom predloÅka na asi nebude dobre
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:4
+#, fuzzy
+msgid ""
+"GNOME Shell extensions have a uuid property; this key lists extensions which "
+"should be loaded. Any extension that wants to be loaded needs to be in this "
+"list. You can also manipulate this list with the EnableExtension and "
+"DisableExtension DBus methods on org.gnome.Shell."
 msgstr ""
-"Povolà vnÃtornà nÃstroje uÅitoÄnà pre vÃvojÃrov a testerov z dialÃgovÃho "
-"okna Alt-F2"
+"RozÅÃrenia pre GNOME Shell majà vlastnosÅ uuid; tento kÄÃÄ obsahuje zoznam "
+"rozÅÃrenÃ, ktorà by mali byÅ naÄÃtanÃ. KaÅdà rozÅÃrenie, ktorà je potrebnà "
+"naÄÃtaÅ, musà byÅ v tomto zozname. Tento zoznam mÃÅete upraviÅ aj ruÄne "
+"pomocou metÃd DBus EnableExtension a DisableExtension na org.gnome.Shell."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:3
-msgid "File extension used for storing the screencast"
-msgstr "PrÃpona sÃboru pouÅità na ukladanie zÃznamu diania na obrazovke"
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:5
+msgid "Whether to collect stats about applications usage"
+msgstr "Äi sa majà zhromaÅÄovaÅ Åtatistickà Ãdaje o pouÅÃvanà aplikÃciÃ"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:4
-msgid "Framerate used for recording screencasts."
-msgstr "Frekvencia snÃmkov pouÅità pri nahrÃvanà zÃznamu diania na obrazovke."
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:6
+msgid ""
+"The shell normally monitors active applications in order to present the most "
+"used ones (e.g. in launchers). While this data will be kept private, you may "
+"want to disable this for privacy reasons. Please note that doing so won't "
+"remove already saved data."
+msgstr ""
+"Prostredie shell obvykle sleduje aktÃvne aplikÃcie, aby mohlo ponÃkaÅ "
+"najpouÅÃvanejÅie z nich (napr. v spÃÅÅaÄoch). Aj keÄ sà tieto Ãdaje "
+"uchovÃvanà v tajnosti, mÃÅete ich kvÃli lepÅej ochrane sÃkromia zakÃzaÅ. Ak "
+"tak urobÃte, Ãdaje, ktorà uÅ boli uloÅenÃ, zostanà zachovanÃ."
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:7
+msgid "List of desktop file IDs for favorite applications"
+msgstr "Zoznam identifikÃtorov sÃborov plochy pre obÄÃbenà aplikÃcie"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:5
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:8
 msgid ""
-"GNOME Shell extensions have a uuid property; this key lists extensions which "
-"should be loaded. disabled-extensions overrides this setting for extensions "
-"that appear in both lists."
+"The applications corresponding to these identifiers will be displayed in the "
+"favorites area."
 msgstr ""
-"RozÅÃrenia pre GNOME Shell majà vlastnosÅ uuid; tento kÄÃÄ obsahuje zoznam "
-"rozÅÃrenÃ, ktorà by mali byÅ naÄÃtanÃ. KÄÃÄ disabled-extension tieto "
-"nastavenia pre rozÅÃrenia prevÃÅi, ak sa nachÃdzajà v oboch zoznamoch."
+"AplikÃcie zodpovedajÃce tÃmto identifikÃtorom budà zobrazenà medzi "
+"obÄÃbenÃmi aplikÃciami."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:6
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:9
 msgid "History for command (Alt-F2) dialog"
 msgstr "HistÃria dialÃgovÃho okna prÃkazov (Alt-F2)"
 
-# neviem ako preloÅiÅ looking glass
-# PÅ: tak si zisti, Äo to znamenà v prostredà gnome-shell
-# https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=659969
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:7
-#, fuzzy
+# * https://live.gnome.org/GnomeShell/LookingGlass
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:10
 msgid "History for the looking glass dialog"
-msgstr "HistÃria dialÃgovÃho okna zrkadlo"
+msgstr "HistÃria dialÃgovÃho okna integrovanÃho odlaÄovaÄa"
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:11
+msgid ""
+"Internally used to store the last IM presence explicitly set by the user. "
+"The value here is from the TpConnectionPresenceType enumeration."
+msgstr ""
+"VnÃtorne pouÅità na uloÅenie poslednÃho stavu prÃtomnosti internetovÃho "
+"komunikÃtora vÃluÄne nastavenej pouÅÃvateÄom. TÃto hodnota je z vymenovanÃch "
+"hodnÃt typu TpConnectionPresenceType."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:8
-msgid "If true, display date in the clock, in addition to time."
-msgstr "Ak je true, zobrazà na hodinÃch dÃtum spolu s Äasom."
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:12
+msgid ""
+"Internally used to store the last session presence status for the user. The "
+"value here is from the GsmPresenceStatus enumeration."
+msgstr ""
+"VnÃtorne pouÅità na uloÅenie poslednÃho stavu prÃtomnosti sedenia "
+"pouÅÃvateÄa. TÃto hodnota je z vymenovanÃch hodnÃt typu "
+"GsmPresenceStatusType."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:9
-msgid "If true, display seconds in time."
-msgstr "Ak je true, zobrazà na hodinÃch sekundy."
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:13
+msgid "Show the week date in the calendar"
+msgstr "ZobraziÅ ÄÃsla tÃÅdÅov v kalendÃri"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:10
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:14
 msgid "If true, display the ISO week date in the calendar."
 msgstr ""
 "Ak je true, zobrazà v kalendÃri poradie dnà v tÃÅdni podÄa Åtandardu ISO."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:11
-msgid "List of desktop file IDs for favorite applications"
-msgstr "Zoznam identifikÃtorov sÃborov plochy pre obÄÃbenà aplikÃcie"
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:15
+msgid "Keybinding to open the application menu"
+msgstr "KlÃvesovà skratka na otvorenie ponuky aplikÃciÃ"
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:16
+msgid "Keybinding to open the application menu."
+msgstr "KlÃvesovà skratka na otvorenie ponuky aplikÃciÃ."
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:17
+#, fuzzy
+#| msgid "Keybinding to open the application menu"
+msgid "Keybinding to open the \"Show Applications\" view"
+msgstr "KlÃvesovà skratka na otvorenie ponuky aplikÃciÃ"
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:18
+#, fuzzy
+#| msgid "Keybinding to open the application menu."
+msgid ""
+"Keybinding to open the \"Show Applications\" view of the Activities Overview."
+msgstr "KlÃvesovà skratka na otvorenie ponuky aplikÃciÃ."
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:19
+msgid "Keybinding to toggle the visibility of the message tray"
+msgstr "KlÃvesovà skratka na prepnutie viditeÄnosti liÅty sprÃv"
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:20
+msgid "Keybinding to toggle the visibility of the message tray."
+msgstr "KlÃvesovà skratka na prepnutie viditeÄnosti liÅty sprÃv."
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:21
+msgid "Keybinding to toggle the screen recorder"
+msgstr "KlÃvesovà skratka na prepnutie zÃznamnÃka obrazovky"
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:22
+msgid "Keybinding to start/stop the builtin screen recorder."
+msgstr ""
+"KlÃvesovà skratka na spustenie/zastavenia vstavanÃho zÃznamnÃka obrazovky."
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:23
+msgid "Which keyboard to use"
+msgstr "Ktorà klÃvesnicu pouÅÃvaÅ"
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:24
+msgid "The type of keyboard to use."
+msgstr "Typ klÃvesnice, ktorà sa mà pouÅÃvaÅ."
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:25
+msgid "Framerate used for recording screencasts."
+msgstr "Frekvencia snÃmkov pouÅità pri nahrÃvanà zÃznamu diania na obrazovke."
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:26
+msgid ""
+"The framerate of the resulting screencast recordered by GNOME Shell's "
+"screencast recorder in frames-per-second."
+msgstr ""
+"Frekvencia snÃmok (poÄet za sekundu) vÃslednÃho zÃznamu diania na obrazovke, "
+"ktorà bol nahranà zÃznamovÃm programom GNOME Shell."
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:27
+msgid "The gstreamer pipeline used to encode the screencast"
+msgstr ""
+"ZreÅazenie systÃmu gstreamer, urÄenà na kÃdovanie zÃznamu diania na obrazovke"
 
 # PK: rura, skor zretazenie, alebo take nec; viackrat
 # Peter: vo vÅetkÃch prekladoch je myslÃm rÃra - oprav ma ak sa mÃlim
 # PK: to neviem, len ak obezny user by som to nepochopil (mam sice IQ 103 :-D); nechavam na PÅ
 # PÅ: zreÅazenie je peknà preklad, ziÅlo by sa to pouÅiÅ (zmeniÅ?) aj v inÃch moduloch
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:13
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:29
 #, no-c-format
 msgid ""
 "Sets the GStreamer pipeline used to encode recordings. It follows the syntax "
@@ -102,9 +244,9 @@ msgid ""
 "pipeline can also take care of its own output - this might be used to send "
 "the output to an icecast server via shout2send or similar. When unset or set "
 "to an empty value, the default pipeline will be used. This is currently "
-"'videorate ! vp8enc quality=10 speed=2 threads=%T ! queue ! webmmux' and "
-"records to WEBM using the VP8 codec. %T is used as a placeholder for a guess "
-"at the optimal thread count on the system."
+"'vp8enc min_quantizer=13 max_quantizer=13 cpu-used=5 deadline=1000000 "
+"threads=%T ! queue ! webmmux' and records to WEBM using the VP8 codec. %T is "
+"used as a placeholder for a guess at the optimal thread count on the system."
 msgstr ""
 "Nastavuje zreÅazenie systÃmu GStreamer urÄenà pre kÃdovanà nahrÃvok. PouÅÃva "
 "rovnakà syntax ako gst-launch. ZreÅazenie by malo maÅ Äalej nepripojenà "
@@ -113,31 +255,15 @@ msgstr ""
 "schopnà zabezpeÄiÅ i vlastnà vÃstup, Äo sa dà vyuÅiÅ na odosielanie vÃstupu "
 "na server icecast cez shout2send a pod. Ak toto nie je nastavenÃ, alebo je "
 "to nastavenà na prÃzdnu hodnotu, pouÅije sa predvolenà zreÅazenie. Teraz je "
-"to âvideorate ! vp8enc quality=10 speed=2 threads=%T ! queue ! webmmuxâ, Äo "
-"nahrÃva do WEBM pouÅitÃm kodeku VP8. %T sa pouÅije ako zÃstupnà symbol "
-"odhadu najvhodnejÅieho poÄtu vlÃkien v systÃme."
-
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:14
-msgid "Show date in clock"
-msgstr "ZobraziÅ dÃtum na hodinÃch"
-
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:15
-msgid "Show the week date in the calendar"
-msgstr "ZobraziÅ ÄÃsla tÃÅdÅov v kalendÃri"
-
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:16
-msgid "Show time with seconds"
-msgstr "ZobraziÅ Äas so sekundami"
+"to âvp8enc min_quantizer=13 max_quantizer=13 cpu-used=5 deadline=1000000 "
+"threads=%T ! queue ! webmmuxâ, Äo nahrÃva do WEBM pouÅitÃm kodeku VP8. %T sa "
+"pouÅije ako zÃstupnà symbol odhadu najvhodnejÅieho poÄtu vlÃkien v systÃme."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:17
-msgid ""
-"The applications corresponding to these identifiers will be displayed in the "
-"favorites area."
-msgstr ""
-"AplikÃcie zodpovedajÃce tÃmto identifikÃtorom budà zobrazenà medzi "
-"obÄÃbenÃmi aplikÃciami."
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:30
+msgid "File extension used for storing the screencast"
+msgstr "PrÃpona sÃboru pouÅità na ukladanie zÃznamu diania na obrazovke"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:18
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:31
 msgid ""
 "The filename for recorded screencasts will be a unique filename based on the "
 "current date, and use this extension. It should be changed when recording to "
@@ -147,180 +273,152 @@ msgstr ""
 "zÃklade aktuÃlneho dÃtumu a pouÅije tÃto prÃponu. Pri nahrÃvanà do inÃho "
 "formÃtu kontajneru by mala byÅ zmenenÃ."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:19
-msgid ""
-"The framerate of the resulting screencast recordered by GNOME Shell's "
-"screencast recorder in frames-per-second."
-msgstr ""
-"Frekvencia snÃmok (poÄet za sekundu) vÃslednÃho zÃznamu diania na obrazovke, "
-"ktorà bol nahranà zÃznamovÃm programom GNOME Shell."
-
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:20
-msgid "The gstreamer pipeline used to encode the screencast"
-msgstr ""
-"ZreÅazenie systÃmu gstreamer, urÄenà na kÃdovanie zÃznamu diania na obrazovke"
-
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:21
-msgid ""
-"The shell normally monitors active applications in order to present the most "
-"used ones (e.g. in launchers). While this data will be kept private, you may "
-"want to disable this for privacy reasons. Please note that doing so won't "
-"remove already saved data."
-msgstr ""
-"Prostredie shell obvykle sleduje aktÃvne aplikÃcie, aby mohlo ponÃkaÅ "
-"najpouÅÃvanejÅie z nich (napr. v spÃÅÅaÄoch). Aj keÄ sà tieto Ãdaje "
-"uchovÃvanà v tajnosti, mÃÅete ich kvÃli lepÅej ochrane sÃkromia zakÃzaÅ. Ak "
-"tak urobÃte, Ãdaje, ktorà uÅ boli uloÅenÃ, zostanà zachovanÃ."
-
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:22
-msgid "The type of keyboard to use."
-msgstr "Typ klÃvesnice, ktorà sa mà pouÅÃvaÅ."
-
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:23
-msgid "Uuids of extensions to enable"
-msgstr "Uuid identifikÃtory rozÅÃrenà urÄenÃch na povolenie"
-
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:24
-msgid "Whether to collect stats about applications usage"
-msgstr "Äi sa majà zhromaÅÄovaÅ Åtatistickà Ãdaje o pouÅÃvanà aplikÃciÃ"
+#: ../js/extensionPrefs/main.js:124
+#, c-format
+msgid "There was an error loading the preferences dialog for %s:"
+msgstr "Vyskytla sa chyba pri naÄÃtavanà dialÃgovÃho okna nastavenà pre %s:"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:25
-msgid "Which keyboard to use"
-msgstr "Ktorà klÃvesnicu pouÅÃvaÅ"
+#: ../js/extensionPrefs/main.js:164
+msgid "Extension"
+msgstr "RozÅÃrenie"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:26
-msgid "disabled OpenSearch providers"
-msgstr "zakÃzanà poskytovatelia OpenSearch"
+#: ../js/extensionPrefs/main.js:188
+msgid "Select an extension to configure using the combobox above."
+msgstr "PouÅitÃm ponuky vyberte rozÅÃrenie na nastavenie"
 
-#: ../js/gdm/loginDialog.js:617
+#: ../js/gdm/loginDialog.js:529
 msgid "Session..."
 msgstr "RelÃcia..."
 
-#: ../js/gdm/loginDialog.js:785
+#: ../js/gdm/loginDialog.js:677
 msgctxt "title"
 msgid "Sign In"
 msgstr "PrihlÃsenie"
 
-#. translators: this message is shown below the password entry field
-#. to indicate the user can swipe their finger instead
-#: ../js/gdm/loginDialog.js:830
-msgid "(or swipe finger)"
-msgstr "(alebo prejdite prstom)"
-
 # https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=659972
-#: ../js/gdm/loginDialog.js:848
+#. translators: this message is shown below the user list on the
+#. login screen. It can be activated to reveal an entry for
+#. manually entering the username.
+#: ../js/gdm/loginDialog.js:736
 msgid "Not listed?"
 msgstr "Nie ste v zozname?"
 
-#: ../js/gdm/loginDialog.js:1004 ../js/ui/endSessionDialog.js:426
-#: ../js/ui/extensionSystem.js:477 ../js/ui/networkAgent.js:165
-#: ../js/ui/polkitAuthenticationAgent.js:171 ../js/ui/status/bluetooth.js:480
+#: ../js/gdm/loginDialog.js:889 ../js/ui/components/networkAgent.js:137
+#: ../js/ui/components/polkitAgent.js:162 ../js/ui/endSessionDialog.js:373
+#: ../js/ui/extensionDownloader.js:195 ../js/ui/shellMountOperation.js:396
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:427 ../js/ui/unlockDialog.js:167
 msgid "Cancel"
 msgstr "ZruÅiÅ"
 
-#: ../js/gdm/loginDialog.js:1009
+#: ../js/gdm/loginDialog.js:894
 msgctxt "button"
 msgid "Sign In"
 msgstr "PrihlÃsiÅ sa"
 
-#: ../js/gdm/loginDialog.js:1358
+#: ../js/gdm/loginDialog.js:1215
 msgid "Login Window"
 msgstr "Prihlasovacie okno"
 
-#: ../js/gdm/powerMenu.js:116 ../js/ui/userMenu.js:514
-#: ../js/ui/userMenu.js:516 ../js/ui/userMenu.js:585
+#. Translators: accessible name of the power menu in the login screen
+#: ../js/gdm/powerMenu.js:37
+msgid "Power"
+msgstr "NapÃjanie"
+
+#: ../js/gdm/powerMenu.js:95 ../js/ui/userMenu.js:655 ../js/ui/userMenu.js:659
+#: ../js/ui/userMenu.js:770
 msgid "Suspend"
 msgstr "UspaÅ"
 
-#: ../js/gdm/powerMenu.js:121 ../js/ui/endSessionDialog.js:89
-#: ../js/ui/endSessionDialog.js:97 ../js/ui/endSessionDialog.js:106
+#: ../js/gdm/powerMenu.js:100
 msgid "Restart"
 msgstr "ReÅtartovaÅ"
 
-#: ../js/gdm/powerMenu.js:126 ../js/ui/endSessionDialog.js:80
-#: ../js/ui/endSessionDialog.js:91
+#: ../js/gdm/powerMenu.js:105 ../js/ui/userMenu.js:657
+#: ../js/ui/userMenu.js:659 ../js/ui/userMenu.js:769
 msgid "Power Off"
 msgstr "VypnÃÅ"
 
+#: ../js/gdm/util.js:148
+msgid "Authentication error"
+msgstr "Chyba pri overovanà totoÅnosti"
+
+#. Translators: this message is shown below the password entry field
+#. to indicate the user can swipe their finger instead
+#: ../js/gdm/util.js:265
+msgid "(or swipe finger)"
+msgstr "(alebo prejdite prstom)"
+
+#: ../js/gdm/util.js:290
+#, c-format
+msgid "(e.g., user or %s)"
+msgstr "(napr., pouÅÃvateÄ alebo %s)"
+
 #: ../js/misc/util.js:92
 msgid "Command not found"
 msgstr "PrÃkaz nebol nÃjdenÃ"
 
 #. Replace "Error invoking GLib.shell_parse_argv: " with
 #. something nicer
-#: ../js/misc/util.js:119
+#: ../js/misc/util.js:125
 msgid "Could not parse command:"
 msgstr "Nepodarilo sa analyzovaÅ prÃkaz:"
 
-#: ../js/misc/util.js:127
+#: ../js/misc/util.js:133
 #, c-format
 msgid "Execution of '%s' failed:"
 msgstr "Spustenie â%sâ zlyhalo:"
 
 #. Translators: Filter to display all applications
-#: ../js/ui/appDisplay.js:255
+#: ../js/ui/appDisplay.js:252
 msgid "All"
 msgstr "VÅetky"
 
-#: ../js/ui/appDisplay.js:319
+#: ../js/ui/appDisplay.js:310
 msgid "APPLICATIONS"
 msgstr "APLIKÃCIE"
 
-#: ../js/ui/appDisplay.js:377
+#: ../js/ui/appDisplay.js:370
 msgid "SETTINGS"
 msgstr "NASTAVENIA"
 
-#: ../js/ui/appDisplay.js:684
+#: ../js/ui/appDisplay.js:675
 msgid "New Window"
 msgstr "Novà okno"
 
-#: ../js/ui/appDisplay.js:687
+#: ../js/ui/appDisplay.js:678 ../js/ui/dash.js:290
 msgid "Remove from Favorites"
 msgstr "OdstrÃniÅ z obÄÃbenÃch"
 
-#: ../js/ui/appDisplay.js:688
+#: ../js/ui/appDisplay.js:679
 msgid "Add to Favorites"
 msgstr "PridaÅ do obÄÃbenÃch"
 
-#: ../js/ui/appFavorites.js:89
+#: ../js/ui/appFavorites.js:87
 #, c-format
 msgid "%s has been added to your favorites."
 msgstr "Program %s bol pridanà medzi obÄÃbenÃ."
 
-#: ../js/ui/appFavorites.js:120
+#: ../js/ui/appFavorites.js:118
 #, c-format
 msgid "%s has been removed from your favorites."
 msgstr "Program %s bol odstrÃnenà z obÄÃbenÃch."
 
-#: ../js/ui/autorunManager.js:280
-msgid "Removable Devices"
-msgstr "VymeniteÄnà zariadenia"
-
-#: ../js/ui/autorunManager.js:590
-#, c-format
-msgid "Open with %s"
-msgstr "OtvoriÅ pomocou %s"
-
-#: ../js/ui/autorunManager.js:616
-msgid "Eject"
-msgstr "VysunÃÅ"
-
 #. Translators: Shown in calendar event list for all day events
 #. * Keep it short, best if you can use less then 10 characters
 #.
-#: ../js/ui/calendar.js:63
+#: ../js/ui/calendar.js:62
 msgctxt "event list time"
 msgid "All Day"
 msgstr "Celà deÅ"
 
 #. Translators: Shown in calendar event list, if 24h format
-#: ../js/ui/calendar.js:68
+#: ../js/ui/calendar.js:67
 msgctxt "event list time"
 msgid "%H:%M"
 msgstr "%H:%M"
 
 #. Transators: Shown in calendar event list, if 12h format
-#: ../js/ui/calendar.js:75
+#: ../js/ui/calendar.js:74
 msgctxt "event list time"
 msgid "%l:%M %p"
 msgstr "%l:%M %p"
@@ -330,43 +428,43 @@ msgstr "%l:%M %p"
 #. * NOTE: These grid abbreviations are always shown together
 #. * and in order, e.g. "S M T W T F S".
 #.
-#: ../js/ui/calendar.js:115
+#: ../js/ui/calendar.js:114
 msgctxt "grid sunday"
 msgid "S"
 msgstr "Ne"
 
 #. Translators: Calendar grid abbreviation for Monday
-#: ../js/ui/calendar.js:117
+#: ../js/ui/calendar.js:116
 msgctxt "grid monday"
 msgid "M"
 msgstr "Po"
 
 #. Translators: Calendar grid abbreviation for Tuesday
-#: ../js/ui/calendar.js:119
+#: ../js/ui/calendar.js:118
 msgctxt "grid tuesday"
 msgid "T"
 msgstr "Ut"
 
 #. Translators: Calendar grid abbreviation for Wednesday
-#: ../js/ui/calendar.js:121
+#: ../js/ui/calendar.js:120
 msgctxt "grid wednesday"
 msgid "W"
 msgstr "St"
 
 #. Translators: Calendar grid abbreviation for Thursday
-#: ../js/ui/calendar.js:123
+#: ../js/ui/calendar.js:122
 msgctxt "grid thursday"
 msgid "T"
 msgstr "Åt"
 
 #. Translators: Calendar grid abbreviation for Friday
-#: ../js/ui/calendar.js:125
+#: ../js/ui/calendar.js:124
 msgctxt "grid friday"
 msgid "F"
 msgstr "Pi"
 
 #. Translators: Calendar grid abbreviation for Saturday
-#: ../js/ui/calendar.js:127
+#: ../js/ui/calendar.js:126
 msgctxt "grid saturday"
 msgid "S"
 msgstr "So"
@@ -377,227 +475,573 @@ msgstr "So"
 #. * so they need to be unique (e.g. Tuesday and Thursday cannot
 #. * both be 'T').
 #.
-#: ../js/ui/calendar.js:140
+#: ../js/ui/calendar.js:139
 msgctxt "list sunday"
 msgid "Su"
 msgstr "Ne"
 
 #. Translators: Event list abbreviation for Monday
-#: ../js/ui/calendar.js:142
+#: ../js/ui/calendar.js:141
 msgctxt "list monday"
 msgid "M"
 msgstr "Po"
 
 #. Translators: Event list abbreviation for Tuesday
-#: ../js/ui/calendar.js:144
+#: ../js/ui/calendar.js:143
 msgctxt "list tuesday"
 msgid "T"
 msgstr "Ut"
 
 #. Translators: Event list abbreviation for Wednesday
-#: ../js/ui/calendar.js:146
+#: ../js/ui/calendar.js:145
 msgctxt "list wednesday"
 msgid "W"
 msgstr "St"
 
 #. Translators: Event list abbreviation for Thursday
-#: ../js/ui/calendar.js:148
+#: ../js/ui/calendar.js:147
 msgctxt "list thursday"
 msgid "Th"
 msgstr "Åt"
 
 #. Translators: Event list abbreviation for Friday
-#: ../js/ui/calendar.js:150
+#: ../js/ui/calendar.js:149
 msgctxt "list friday"
 msgid "F"
 msgstr "Pi"
 
 #. Translators: Event list abbreviation for Saturday
-#: ../js/ui/calendar.js:152
+#: ../js/ui/calendar.js:151
 msgctxt "list saturday"
 msgid "S"
 msgstr "So"
 
 #. Translators: Text to show if there are no events
-#: ../js/ui/calendar.js:687
+#: ../js/ui/calendar.js:699
 msgid "Nothing Scheduled"
 msgstr "Åiadne naplÃnovanà udalosti"
 
 #. Translators: Shown on calendar heading when selected day occurs on current year
-#: ../js/ui/calendar.js:703
+#: ../js/ui/calendar.js:715
 msgctxt "calendar heading"
 msgid "%A, %B %d"
 msgstr "%A, %e. %B"
 
 #. Translators: Shown on calendar heading when selected day occurs on different year
-#: ../js/ui/calendar.js:706
+#: ../js/ui/calendar.js:718
 msgctxt "calendar heading"
 msgid "%A, %B %d, %Y"
 msgstr "%A, %e. %B %Y"
 
-#: ../js/ui/calendar.js:716
+#: ../js/ui/calendar.js:728
 msgid "Today"
 msgstr "Dnes"
 
-#: ../js/ui/calendar.js:720
+#: ../js/ui/calendar.js:732
 msgid "Tomorrow"
 msgstr "Zajtra"
 
-#: ../js/ui/calendar.js:729
+#: ../js/ui/calendar.js:743
 msgid "This week"
 msgstr "Tento tÃÅdeÅ"
 
-#: ../js/ui/calendar.js:737
+#: ../js/ui/calendar.js:751
 msgid "Next week"
 msgstr "ÄalÅÃ tÃÅdeÅ"
 
-# https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=659968
-#: ../js/ui/contactDisplay.js:59 ../js/ui/notificationDaemon.js:444
-#: ../js/ui/status/power.js:223 ../src/shell-app.c:355
-msgid "Unknown"
-msgstr "NeznÃme"
+#: ../js/ui/components/autorunManager.js:295
+msgid "Removable Devices"
+msgstr "VymeniteÄnà zariadenia"
 
-#: ../js/ui/contactDisplay.js:80 ../js/ui/userMenu.js:139
-msgid "Available"
-msgstr "PrÃtomnÃ"
+#: ../js/ui/components/autorunManager.js:591
+#, c-format
+msgid "Open with %s"
+msgstr "OtvoriÅ pomocou %s"
 
-#: ../js/ui/contactDisplay.js:85 ../js/ui/userMenu.js:148
-msgid "Away"
-msgstr "NeprÃtomnÃ"
+#: ../js/ui/components/autorunManager.js:617
+msgid "Eject"
+msgstr "VysunÃÅ"
 
-#: ../js/ui/contactDisplay.js:89 ../js/ui/userMenu.js:142
-msgid "Busy"
-msgstr "ZaneprÃzdnenÃ"
+#: ../js/ui/components/keyring.js:86 ../js/ui/components/polkitAgent.js:260
+msgid "Password:"
+msgstr "Heslo:"
 
-#: ../js/ui/contactDisplay.js:93
-msgid "Offline"
-msgstr "OdhlÃsenÃ"
+#: ../js/ui/components/keyring.js:105
+msgid "Type again:"
+msgstr "Zadajte znovu:"
 
-#: ../js/ui/contactDisplay.js:140
-msgid "CONTACTS"
-msgstr "KONTAKTY"
+#: ../js/ui/components/networkAgent.js:132
+msgid "Connect"
+msgstr "PripojiÅ"
 
-#: ../js/ui/dash.js:172 ../js/ui/messageTray.js:1204
-msgid "Remove"
-msgstr "OdstrÃniÅ"
+#. Cisco LEAP
+#: ../js/ui/components/networkAgent.js:223
+#: ../js/ui/components/networkAgent.js:235
+#: ../js/ui/components/networkAgent.js:262
+#: ../js/ui/components/networkAgent.js:282
+#: ../js/ui/components/networkAgent.js:292
+msgid "Password: "
+msgstr "Heslo: "
 
-#: ../js/ui/dateMenu.js:99
-msgid "Date and Time Settings"
-msgstr "Nastavenia dÃtumu a Äasu"
+#. static WEP
+#: ../js/ui/components/networkAgent.js:228
+msgid "Key: "
+msgstr "KÄÃÄ: "
 
-#: ../js/ui/dateMenu.js:125
-msgid "Open Calendar"
-msgstr "OtvoriÅ kalendÃr"
+#. TTLS and PEAP are actually much more complicated, but this complication
+#. is not visible here since we only care about phase2 authentication
+#. (and don't even care of which one)
+#: ../js/ui/components/networkAgent.js:260
+#: ../js/ui/components/networkAgent.js:278
+msgid "Username: "
+msgstr "PouÅÃvateÄskà meno: "
 
-#. Translators: This is the time format with date used
-#. in 24-hour mode.
-#: ../js/ui/dateMenu.js:183
-msgid "%a %b %e, %R:%S"
-msgstr "%A %e. %B, %R:%S"
-
-#: ../js/ui/dateMenu.js:184
-msgid "%a %b %e, %R"
-msgstr "%A %e. %B, %R"
-
-#. Translators: This is the time format without date used
-#. in 24-hour mode.
-#: ../js/ui/dateMenu.js:188
-msgid "%a %R:%S"
-msgstr "%A, %R:%S"
-
-#: ../js/ui/dateMenu.js:189
-msgid "%a %R"
-msgstr "%A, %R"
-
-#. Translators: This is a time format with date used
-#. for AM/PM.
-#: ../js/ui/dateMenu.js:196
-msgid "%a %b %e, %l:%M:%S %p"
-msgstr "%A, %e. %B, %l:%M:%S %p"
-
-#: ../js/ui/dateMenu.js:197
-msgid "%a %b %e, %l:%M %p"
-msgstr "%A, %e. %B, %l:%M %p"
-
-#. Translators: This is a time format without date used
-#. for AM/PM.
-#: ../js/ui/dateMenu.js:201
-msgid "%a %l:%M:%S %p"
-msgstr "%A, %l:%M:%S %p"
+#: ../js/ui/components/networkAgent.js:266
+msgid "Identity: "
+msgstr "Identita: "
 
-#: ../js/ui/dateMenu.js:202
-msgid "%a %l:%M %p"
-msgstr "%A, %l:%M %p"
+#: ../js/ui/components/networkAgent.js:268
+msgid "Private key password: "
+msgstr "Heslo k sÃkromnÃmu kÄÃÄu: "
 
-#. Translators: This is the date format to use when the calendar popup is
-#. * shown - it is shown just below the time in the shell (e.g. "Tue 9:29 AM").
-#.
-#: ../js/ui/dateMenu.js:213
-msgid "%A %B %e, %Y"
-msgstr "%A, %e. %B %Y"
+#: ../js/ui/components/networkAgent.js:280
+msgid "Service: "
+msgstr "SluÅba: "
 
-#: ../js/ui/docDisplay.js:16
-msgid "RECENT ITEMS"
-msgstr "NEDÃVNE POLOÅKY"
+#: ../js/ui/components/networkAgent.js:309
+msgid "Authentication required by wireless network"
+msgstr "BezdrÃtovà sieÅ vyÅaduje overenie totoÅnosti"
 
-#: ../js/ui/endSessionDialog.js:60
+#: ../js/ui/components/networkAgent.js:310
 #, c-format
-msgid "Log Out %s"
-msgstr "OdhlÃsiÅ pouÅÃvateÄa %s"
+msgid ""
+"Passwords or encryption keys are required to access the wireless network "
+"'%s'."
+msgstr ""
+"Na prÃstup do bezdrÃtovej siete â%sâ sà vyÅadovanà heslà alebo Åifrovacie "
+"kÄÃÄe."
 
-#: ../js/ui/endSessionDialog.js:61 ../js/ui/endSessionDialog.js:75
-msgid "Log Out"
-msgstr "OdhlÃsiÅ sa"
+#: ../js/ui/components/networkAgent.js:314
+msgid "Wired 802.1X authentication"
+msgstr "Overenie totoÅnosti drÃtovej 802.1X"
 
-#: ../js/ui/endSessionDialog.js:62
-msgid "Click Log Out to quit these applications and log out of the system."
-msgstr ""
-"Po kliknutà na âOdhlÃsiÅ saâ sa ukonÄia tieto aplikÃcie a budete odhlÃsenà "
-"zo systÃmu."
+#: ../js/ui/components/networkAgent.js:316
+msgid "Network name: "
+msgstr "NÃzov siete: "
 
-#: ../js/ui/endSessionDialog.js:64
-#, c-format
-msgid "%s will be logged out automatically in %d second."
-msgid_plural "%s will be logged out automatically in %d seconds."
-msgstr[0] "PouÅÃvateÄ %s bude automaticky odhlÃsenà o %d sekÃnd."
-msgstr[1] "PouÅÃvateÄ %s bude automaticky odhlÃsenà o %d sekundu."
-msgstr[2] "PouÅÃvateÄ %s bude automaticky odhlÃsenà o %d sekundy."
+#: ../js/ui/components/networkAgent.js:321
+msgid "DSL authentication"
+msgstr "Overenie totoÅnosti DSL"
 
-#: ../js/ui/endSessionDialog.js:69
-#, c-format
-msgid "You will be logged out automatically in %d second."
-msgid_plural "You will be logged out automatically in %d seconds."
-msgstr[0] "Budete automaticky odhlÃsenà o %d sekÃnd."
-msgstr[1] "Budete automaticky odhlÃsenà o %d sekundu."
-msgstr[2] "Budete automaticky odhlÃsenà o %d sekundy."
+#: ../js/ui/components/networkAgent.js:328
+msgid "PIN code required"
+msgstr "PoÅaduje sa kÃd PIN"
 
-#: ../js/ui/endSessionDialog.js:73
-msgid "Logging out of the system."
-msgstr "Odhlasuje sa zo systÃmu."
+#: ../js/ui/components/networkAgent.js:329
+msgid "PIN code is needed for the mobile broadband device"
+msgstr "Pre zariadenie mobilnej siete je potrebnà PIN kÃd"
 
-#: ../js/ui/endSessionDialog.js:81
-msgid "Click Power Off to quit these applications and power off the system."
-msgstr "Po kliknutà na âVypnÃÅâ sa ukonÄia tieto aplikÃcie a systÃm sa vypne."
+#: ../js/ui/components/networkAgent.js:330
+msgid "PIN: "
+msgstr "PIN: "
+
+#: ../js/ui/components/networkAgent.js:336
+msgid "Mobile broadband network password"
+msgstr "Heslo pre mobilnà sieÅ"
 
-#: ../js/ui/endSessionDialog.js:83
+#: ../js/ui/components/networkAgent.js:337
 #, c-format
-msgid "The system will power off automatically in %d second."
-msgid_plural "The system will power off automatically in %d seconds."
-msgstr[0] "SystÃm sa automaticky vypne o %d sekÃnd."
-msgstr[1] "SystÃm sa automaticky vypne o %d sekundu."
-msgstr[2] "SystÃm sa automaticky vypne o %d sekundy."
+msgid "A password is required to connect to '%s'."
+msgstr "Na pripojenie k â%sâ sa poÅaduje heslo."
 
-#: ../js/ui/endSessionDialog.js:87
-msgid "Powering off the system."
+#: ../js/ui/components/polkitAgent.js:55
+msgid "Authentication Required"
+msgstr "PoÅaduje sa overenie totoÅnosti"
+
+# PÅ: inÃÄ toto je riadna hlÃposÅ, keÄÅe sa pÃta heslo pouÅÃvateÄa "root"
+#: ../js/ui/components/polkitAgent.js:93
+msgid "Administrator"
+msgstr "SprÃvca"
+
+#: ../js/ui/components/polkitAgent.js:166
+msgid "Authenticate"
+msgstr "OveriÅ totoÅnosÅ"
+
+#. Translators: "that didn't work" refers to the fact that the
+#. * requested authentication was not gained; this can happen
+#. * because of an authentication error (like invalid password),
+#. * for instance.
+#: ../js/ui/components/polkitAgent.js:248 ../js/ui/shellMountOperation.js:381
+msgid "Sorry, that didn't work. Please try again."
+msgstr "PrepÃÄte, ale nezabralo to. SkÃste to, prosÃm, znova."
+
+#. Translators: this is a filename used for screencast recording
+#: ../js/ui/components/recorder.js:44
+#, no-c-format
+msgid "Screencast from %d %t"
+msgstr "ZÃznam videa obrazovky z %d %t"
+
+#. FIXME: We don't have a 'chat room' icon (bgo #653737) use
+#. system-users for now as Empathy does.
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:237
+msgid "Invitation"
+msgstr "PozvÃnka"
+
+#. We got the TpContact
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:297
+msgid "Call"
+msgstr "Hovor"
+
+#. We got the TpContact
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:313
+msgid "File Transfer"
+msgstr "Prenos sÃborov"
+
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:394
+msgid "Subscription request"
+msgstr "ÅiadosÅ o potvrdenie prÃstupu"
+
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:430
+msgid "Connection error"
+msgstr "Chyba pripojenia"
+
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:491
+msgid "Unmute"
+msgstr "ObnoviÅ zvuk"
+
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:491
+msgid "Mute"
+msgstr "StlmiÅ"
+
+#. Translators: this is a time format string followed by the word "Yesterday". i.e. "14:30 on Yesterday"
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:941
+#, no-c-format
+msgid "<b>%H:%M</b> on Yesterday"
+msgstr ""
+
+#. Translators: this is a time format string followed by a week day name. i.e. "14:30 on Monday
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:947
+#, fuzzy, no-c-format
+#| msgid "Sent at <b>%X</b> on <b>%A</b>"
+msgid "<b>%H:%M</b> on <b>%A</b>"
+msgstr "Äas odoslania: <b>%A</b>, <b>%R</b>"
+
+#. Translators: this is a time format in the style of "14:30 on Wednesday, May 25",
+#. shown when you get a chat message in the same year
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:953
+#, fuzzy, no-c-format
+#| msgid "Sent on <b>%A</b>, <b>%B %d</b>"
+msgid "<b>%H:%M</b> on <b>%A</b>, <b>%B</b> <b>%d</b>"
+msgstr "Äas odoslania: <b>%A</b>, <b>%e. %B</b>"
+
+#. Translators: this is a time format in the style of "14:30 on Wednesday, May 25, 2012",
+#. shown when you get a chat message in a different year
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:958
+#, fuzzy, no-c-format
+#| msgid "Sent on <b>%A</b>, <b>%B %d</b>, %Y"
+msgid "<b>%H:%M</b> on <b>%A</b>, <b>%B</b> <b>%d</b>, %Y"
+msgstr "Äas odoslania: <b>%A</b>, <b>%e. %B</b> %Y"
+
+#. Translators: this is the other person changing their old IM name to their new
+#. IM name.
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:986
+#, c-format
+msgid "%s is now known as %s"
+msgstr "%s odteraz vystupuje ako %s"
+
+#. translators: argument is a room name like
+#. * room jabber org for example.
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1085
+#, c-format
+msgid "Invitation to %s"
+msgstr "PozvÃnka do %s"
+
+#. translators: first argument is the name of a contact and the second
+#. * one the name of a room. "Alice is inviting you to join room jabber org
+#. * for example.
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1093
+#, c-format
+msgid "%s is inviting you to join %s"
+msgstr "%s vÃs pozÃva aby ste sa pridali do %s"
+
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1095
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1174
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1237
+msgid "Decline"
+msgstr "OdmietnuÅ"
+
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1096
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1175
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1238
+msgid "Accept"
+msgstr "PrijaÅ"
+
+#. translators: argument is a contact name like Alice for example.
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1126
+#, c-format
+msgid "Video call from %s"
+msgstr "Videohovor od pouÅÃvateÄa %s"
+
+#. translators: argument is a contact name like Alice for example.
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1129
+#, c-format
+msgid "Call from %s"
+msgstr "Hovor od pouÅÃvateÄa %s"
+
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1134
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:346
+msgid "Reject"
+msgstr "OdmietnuÅ"
+
+#. translators: this is a button label (verb), not a noun
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1136
+msgid "Answer"
+msgstr "PrijaÅ hovor"
+
+#. To translators: The first parameter is
+#. * the contact's alias and the second one is the
+#. * file name. The string will be something
+#. * like: "Alice is sending you test.ogg"
+#.
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1168
+#, c-format
+msgid "%s is sending you %s"
+msgstr "%s vÃm posiela %s"
+
+#. To translators: The parameter is the contact's alias
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1203
+#, c-format
+msgid "%s would like permission to see when you are online"
+msgstr "%s by chcel zÃskaÅ oprÃvnenie vidieÅ, kedy ste pripojenÃ"
+
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1295
+msgid "Network error"
+msgstr "Chyba siete"
+
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1297
+msgid "Authentication failed"
+msgstr "Overenie totoÅnosti zlyhalo"
+
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1299
+msgid "Encryption error"
+msgstr "Chyba Åifrovania"
+
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1301
+msgid "Certificate not provided"
+msgstr "Neposkytnutà certifikÃt"
+
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1303
+msgid "Certificate untrusted"
+msgstr "NedÃveryhodnà certifikÃt"
+
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1305
+msgid "Certificate expired"
+msgstr "CertifikÃt s ukonÄenou platnosÅou"
+
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1307
+msgid "Certificate not activated"
+msgstr "Neaktivovanà certifikÃt"
+
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1309
+msgid "Certificate hostname mismatch"
+msgstr "CertifikÃt s nesÃhlasnÃm nÃzvom hostiteÄa"
+
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1311
+msgid "Certificate fingerprint mismatch"
+msgstr "CertifikÃt s nesÃhlasnÃm odtlaÄkom"
+
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1313
+msgid "Certificate self-signed"
+msgstr "Sebou podpÃsanà certifikÃt"
+
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1315
+msgid "Status is set to offline"
+msgstr "Stav je nastavenà na odhlÃsenÃ"
+
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1317
+msgid "Encryption is not available"
+msgstr "Åifrovanie nie je dostupnÃ"
+
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1319
+msgid "Certificate is invalid"
+msgstr "CertifikÃt je neplatnÃ"
+
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1321
+msgid "Connection has been refused"
+msgstr "Pripojenie bolo odmietnutÃ"
+
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1323
+msgid "Connection can't be established"
+msgstr "Nedà sa nadviazaŠspojenie"
+
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1325
+msgid "Connection has been lost"
+msgstr "Spojenie sa stratilo"
+
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1327
+msgid "This account is already connected to the server"
+msgstr "Tento ÃÄet je uÅ pripojenà k serveru"
+
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1329
+msgid ""
+"Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
+msgstr "Pripojenie bolo nahradenà novÃm, ktorà pouÅÃva rovnakà zdroj"
+
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1331
+msgid "The account already exists on the server"
+msgstr "ÃÄet na serveri uÅ existuje"
+
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1333
+msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
+msgstr "Server je momentÃlne prÃliÅ zaneprÃzdnenà na zvlÃdnutie pripojenia"
+
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1335
+msgid "Certificate has been revoked"
+msgstr "CertifikÃt bol zruÅenÃ"
+
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1337
+msgid ""
+"Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
+msgstr ""
+"Åifrovacà algoritmus pouÅÃvanà certifikÃtom nie je bezpeÄnà alebo je "
+"kryptograficky slabÃ"
+
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1339
+msgid ""
+"The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
+"chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
+msgstr ""
+"DÄÅka certifikÃtu servera, alebo hÄbka reÅazca certifikÃtu servera presahuje "
+"limit stanovenà kryptografickou kniÅnicou."
+
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1341
+msgid "Internal error"
+msgstr "VnÃtornà chyba"
+
+#. translators: argument is the account name, like
+#. * name jabber org for example.
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1351
+#, c-format
+msgid "Connection to %s failed"
+msgstr "Pripojenie k %s zlyhalo"
+
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1360
+msgid "Reconnect"
+msgstr "Znovu sa pripojiÅ"
+
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1361
+msgid "Edit account"
+msgstr "UpraviÅ ÃÄet"
+
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1406
+msgid "Unknown reason"
+msgstr "NeznÃmy dÃvod"
+
+# tooltip
+#: ../js/ui/dash.js:253 ../js/ui/dash.js:292
+msgid "Show Applications"
+msgstr "Zobrazà aplikÃcie"
+
+#: ../js/ui/dateMenu.js:86
+msgid "Date and Time Settings"
+msgstr "Nastavenia dÃtumu a Äasu"
+
+#: ../js/ui/dateMenu.js:111
+msgid "Open Calendar"
+msgstr "OtvoriÅ kalendÃr"
+
+#. Translators: This is the date format to use when the calendar popup is
+#. * shown - it is shown just below the time in the shell (e.g. "Tue 9:29 AM").
+#.
+#: ../js/ui/dateMenu.js:201
+msgid "%A %B %e, %Y"
+msgstr "%A, %e. %B %Y"
+
+#: ../js/ui/endSessionDialog.js:61
+#, c-format
+msgctxt "title"
+msgid "Log Out %s"
+msgstr "OdhlÃsenie pouÅÃvateÄa %s"
+
+#: ../js/ui/endSessionDialog.js:62
+msgctxt "title"
+msgid "Log Out"
+msgstr "OdhlÃsenie"
+
+#: ../js/ui/endSessionDialog.js:63
+msgid "Click Log Out to quit these applications and log out of the system."
+msgstr ""
+"Po kliknutà na âOdhlÃsiÅ saâ sa ukonÄia tieto aplikÃcie a budete odhlÃsenà "
+"zo systÃmu."
+
+#: ../js/ui/endSessionDialog.js:65
+#, c-format
+msgid "%s will be logged out automatically in %d second."
+msgid_plural "%s will be logged out automatically in %d seconds."
+msgstr[0] "PouÅÃvateÄ %s bude automaticky odhlÃsenà o %d sekÃnd."
+msgstr[1] "PouÅÃvateÄ %s bude automaticky odhlÃsenà o %d sekundu."
+msgstr[2] "PouÅÃvateÄ %s bude automaticky odhlÃsenà o %d sekundy."
+
+#: ../js/ui/endSessionDialog.js:70
+#, c-format
+msgid "You will be logged out automatically in %d second."
+msgid_plural "You will be logged out automatically in %d seconds."
+msgstr[0] "Budete automaticky odhlÃsenà o %d sekÃnd."
+msgstr[1] "Budete automaticky odhlÃsenà o %d sekundu."
+msgstr[2] "Budete automaticky odhlÃsenà o %d sekundy."
+
+#: ../js/ui/endSessionDialog.js:74
+msgid "Logging out of the system."
+msgstr "Odhlasuje sa zo systÃmu."
+
+#: ../js/ui/endSessionDialog.js:76
+msgctxt "button"
+msgid "Log Out"
+msgstr "OdhlÃsiÅ sa"
+
+#: ../js/ui/endSessionDialog.js:81
+msgctxt "title"
+msgid "Power Off"
+msgstr "Vypnutie"
+
+#: ../js/ui/endSessionDialog.js:82
+msgid "Click Power Off to quit these applications and power off the system."
+msgstr "Po kliknutà na âVypnÃÅâ sa ukonÄia tieto aplikÃcie a systÃm sa vypne."
+
+#: ../js/ui/endSessionDialog.js:84
+#, c-format
+msgid "The system will power off automatically in %d second."
+msgid_plural "The system will power off automatically in %d seconds."
+msgstr[0] "SystÃm sa automaticky vypne o %d sekÃnd."
+msgstr[1] "SystÃm sa automaticky vypne o %d sekundu."
+msgstr[2] "SystÃm sa automaticky vypne o %d sekundy."
+
+#: ../js/ui/endSessionDialog.js:88
+msgid "Powering off the system."
 msgstr "VypÃna sa systÃm."
 
+#: ../js/ui/endSessionDialog.js:90 ../js/ui/endSessionDialog.js:107
+msgctxt "button"
+msgid "Restart"
+msgstr "ReÅtartovaÅ"
+
+#: ../js/ui/endSessionDialog.js:92
+msgctxt "button"
+msgid "Power Off"
+msgstr "VypnÃÅ"
+
 #: ../js/ui/endSessionDialog.js:98
+msgctxt "title"
+msgid "Restart"
+msgstr "ReÅtart"
+
+#: ../js/ui/endSessionDialog.js:99
 msgid "Click Restart to quit these applications and restart the system."
 msgstr ""
 "Po kliknutà na âReÅtartovaÅâ sa ukonÄia tieto aplikÃcie a systÃm sa "
 "reÅtartuje."
 
-#: ../js/ui/endSessionDialog.js:100
+#: ../js/ui/endSessionDialog.js:101
 #, c-format
 msgid "The system will restart automatically in %d second."
 msgid_plural "The system will restart automatically in %d seconds."
@@ -605,561 +1049,531 @@ msgstr[0] "SystÃm sa automaticky reÅtartuje o %d sekÃnd."
 msgstr[1] "SystÃm sa automaticky reÅtartuje o %d sekundu."
 msgstr[2] "SystÃm sa automaticky reÅtartuje o %d sekundy."
 
-#: ../js/ui/endSessionDialog.js:104
+#: ../js/ui/endSessionDialog.js:105
 msgid "Restarting the system."
 msgstr "ReÅtartuje sa systÃm."
 
-#: ../js/ui/extensionSystem.js:481
+#: ../js/ui/extensionDownloader.js:199
 msgid "Install"
 msgstr "InÅtalovaÅ"
 
-#: ../js/ui/extensionSystem.js:485
+#: ../js/ui/extensionDownloader.js:204
 #, c-format
 msgid "Download and install '%s' from extensions.gnome.org?"
 msgstr "StiahnuÅ a nainÅtalovaÅ â%sâ z extensions.gnome.org?"
 
-#: ../js/ui/keyboard.js:517 ../js/ui/status/power.js:211
+#: ../js/ui/keyboard.js:337
+msgid "tray"
+msgstr "liÅta"
+
+#: ../js/ui/keyboard.js:584 ../js/ui/status/keyboard.js:195
+#: ../js/ui/status/power.js:205
 msgid "Keyboard"
 msgstr "KlÃvesnica"
 
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:645
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:691
 msgid "No extensions installed"
 msgstr "Åiadne nainÅtalovanà rozÅÃrenia"
 
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:691
+#. Translators: argument is an extension UUID.
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:745
+#, c-format
+msgid "%s has not emitted any errors."
+msgstr "%s nevyslal Åiadnu chybu."
+
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:751
+msgid "Hide Errors"
+msgstr "SkryÅ chyby"
+
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:755 ../js/ui/lookingGlass.js:815
+msgid "Show Errors"
+msgstr "ZobraziÅ chyby"
+
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:764
 msgid "Enabled"
 msgstr "PovolenÃ"
 
 #. translators:
 #. * The device has been disabled
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:693 ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1093
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:767 ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1082
 msgid "Disabled"
 msgstr "ZakÃzanÃ"
 
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:695
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:769
 msgid "Error"
 msgstr "Chyba"
 
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:697
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:771
 msgid "Out of date"
 msgstr "NeaktuÃlne"
 
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:699
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:773
 msgid "Downloading"
 msgstr "SÅahuje sa"
 
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:724
+# PK: ide tu o zdrojovy kod?
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:797
 msgid "View Source"
 msgstr "ZobraziÅ zdroj"
 
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:730
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:806
 msgid "Web Page"
 msgstr "Webovà strÃnka"
 
-#: ../js/ui/messageTray.js:1197
+#: ../js/ui/messageTray.js:1082
 msgid "Open"
 msgstr "OtvoriÅ"
 
-#: ../js/ui/messageTray.js:2405
-msgid "System Information"
-msgstr "InformÃcie o systÃme"
-
-#: ../js/ui/networkAgent.js:145
-msgid "Show password"
-msgstr "ZobraziÅ heslo"
-
-#: ../js/ui/networkAgent.js:160
-msgid "Connect"
-msgstr "PripojiÅ"
-
-#. Cisco LEAP
-#: ../js/ui/networkAgent.js:255 ../js/ui/networkAgent.js:267
-#: ../js/ui/networkAgent.js:294 ../js/ui/networkAgent.js:314
-#: ../js/ui/networkAgent.js:324
-msgid "Password: "
-msgstr "Heslo:"
-
-#. static WEP
-#: ../js/ui/networkAgent.js:260
-msgid "Key: "
-msgstr "KÄÃÄ: "
-
-#. TTLS and PEAP are actually much more complicated, but this complication
-#. is not visible here since we only care about phase2 authentication
-#. (and don't even care of which one)
-#: ../js/ui/networkAgent.js:292 ../js/ui/networkAgent.js:310
-msgid "Username: "
-msgstr "PouÅÃvateÄskà meno: "
-
-#: ../js/ui/networkAgent.js:298
-msgid "Identity: "
-msgstr "Identita: "
-
-#: ../js/ui/networkAgent.js:300
-msgid "Private key password: "
-msgstr "Heslo k sÃkromnÃmu kÄÃÄu: "
-
-#: ../js/ui/networkAgent.js:312
-msgid "Service: "
-msgstr "SluÅba: "
-
-#: ../js/ui/networkAgent.js:341
-msgid "Authentication required by wireless network"
-msgstr "BezdrÃtovà sieÅ vyÅaduje overenie totoÅnosti"
-
-#: ../js/ui/networkAgent.js:342
-#, c-format
-msgid ""
-"Passwords or encryption keys are required to access the wireless network '%"
-"s'."
-msgstr ""
-"Na prÃstup do bezdrÃtovej siete â%sâ sà vyÅadovanà heslà alebo Åifrovacie "
-"kÄÃÄe."
-
-#: ../js/ui/networkAgent.js:346
-msgid "Wired 802.1X authentication"
-msgstr "Overenie totoÅnosti cez drÃtovà 802.1X"
-
-#: ../js/ui/networkAgent.js:348
-msgid "Network name: "
-msgstr "NÃzov siete: "
-
-#: ../js/ui/networkAgent.js:353
-msgid "DSL authentication"
-msgstr "Overenie totoÅnosti cez DSL"
-
-#: ../js/ui/networkAgent.js:360
-msgid "PIN code required"
-msgstr "PoÅaduje sa kÃd PIN"
-
-#: ../js/ui/networkAgent.js:361
-msgid "PIN code is needed for the mobile broadband device"
-msgstr "Pre zariadenie mobilnej siete je potrebnà PIN kÃd"
+#: ../js/ui/messageTray.js:1089
+msgid "Remove"
+msgstr "OdstrÃniÅ"
 
-#: ../js/ui/networkAgent.js:362
-msgid "PIN: "
-msgstr "PIN: "
+# DK: zvazoval som pouzit "Panel sprÃv"
+# neviem co bude vhodnejsie ako preklad "tray"
+#: ../js/ui/messageTray.js:1545
+msgid "Message Tray"
+msgstr "LiÅta sprÃv"
 
-#: ../js/ui/networkAgent.js:368
-msgid "Mobile broadband network password"
-msgstr "Heslo pre mobilnà ÅirokopÃsmovà sieÅ"
+#: ../js/ui/messageTray.js:2552
+msgid "System Information"
+msgstr "InformÃcie o systÃme"
 
-#: ../js/ui/networkAgent.js:369
-#, c-format
-msgid "A password is required to connect to '%s'."
-msgstr "Na pripojenie k %s sa vyoÅaduje heslo."
+#: ../js/ui/notificationDaemon.js:504 ../src/shell-app.c:373
+msgctxt "program"
+msgid "Unknown"
+msgstr "NeznÃmy"
 
-#: ../js/ui/overview.js:91
+#: ../js/ui/overview.js:82
 msgid "Undo"
-msgstr "VrÃtiÅ spÃÅ"
+msgstr "VrÃtiÅ"
 
-#: ../js/ui/overview.js:205
-msgid "Windows"
-msgstr "OknÃ"
+#: ../js/ui/overview.js:127
+msgid "Overview"
+msgstr "PrehÄad"
 
-#: ../js/ui/overview.js:208
-msgid "Applications"
-msgstr "AplikÃcie"
+#. Translators: this is the text displayed
+#. in the search entry when no search is
+#. active; it should not exceed ~30
+#. characters.
+#: ../js/ui/overview.js:201
+msgid "Type to search..."
+msgstr "VyhÄadÃvanie..."
 
 #. Translators: this is the name of the dock/favorites area on
 #. the left of the overview
-#: ../js/ui/overview.js:230
+#: ../js/ui/overview.js:222
 msgid "Dash"
 msgstr "Dok"
 
-#. TODO - _quit() doesn't really work on apps in state STARTING yet
-#: ../js/ui/panel.js:539
-#, c-format
-msgid "Quit %s"
-msgstr "UkonÄiÅ %s"
+#: ../js/ui/panel.js:567
+msgid "Quit"
+msgstr "UkonÄiÅ"
 
 #. Translators: If there is no suitable word for "Activities"
 #. in your language, you can use the word for "Overview".
-#: ../js/ui/panel.js:575
+#: ../js/ui/panel.js:599
 msgid "Activities"
 msgstr "Aktivity"
 
-#: ../js/ui/panel.js:967
+#: ../js/ui/panel.js:965
 msgid "Top Bar"
 msgstr "Hornà liÅta"
 
-#: ../js/ui/placeDisplay.js:120
-#, c-format
-msgid "Failed to unmount '%s'"
-msgstr "Nepodarilo sa odpojiÅ â%sâ"
+#. Translators: this MUST be either "toggle-switch-us"
+#. (for toggle switches containing the English words
+#. "ON" and "OFF") or "toggle-switch-intl" (for toggle
+#. switches containing "â" and "|"). Other values will
+#. simply result in invisible toggle switches.
+#: ../js/ui/popupMenu.js:731
+msgid "toggle-switch-us"
+msgstr "toggle-switch-intl"
 
-#: ../js/ui/placeDisplay.js:123
-msgid "Retry"
-msgstr "SkÃsiÅ znova"
+#: ../js/ui/runDialog.js:205
+msgid "Please enter a command:"
+msgstr "ProsÃm, zadajte prÃkaz:"
 
-#: ../js/ui/placeDisplay.js:163
-msgid "Connect to..."
-msgstr "PripojiÅ sa k..."
+# DK: je tento format casu spravne? neviem zistit co ktore premenne znamenaju.
+# ma sa v preklade zmenit "%e" na "%d" ?
+# v ostatnych retazcoch je pouzite %e, tak to bude asi OK
+#. Translators: This is a time format for a date in
+#. long format
+#: ../js/ui/screenShield.js:79
+msgid "%A, %B %d"
+msgstr "%A, %e. %B"
 
-#: ../js/ui/placeDisplay.js:375
-msgid "PLACES & DEVICES"
-msgstr "MIESTA A ZARIADENIA"
+#: ../js/ui/screenShield.js:143
+#, c-format
+msgid "%d new message"
+msgid_plural "%d new messages"
+msgstr[0] "%d novÃch sprÃv"
+msgstr[1] "%d novà sprÃva"
+msgstr[2] "%d novà sprÃvy"
 
-#: ../js/ui/polkitAuthenticationAgent.js:72
-msgid "Authentication Required"
-msgstr "PoÅaduje sa overenie totoÅnosti"
+#: ../js/ui/screenShield.js:145
+#, c-format
+msgid "%d new notification"
+msgid_plural "%d new notifications"
+msgstr[0] "%d novÃch upozornenÃ"
+msgstr[1] "%d novà upozornenie"
+msgstr[2] "%d novà upozornenia"
 
-# PÅ: inÃÄ toto je riadna hlÃposÅ, keÄÅe sa pÃta heslo pouÅÃvateÄa "root"
-#: ../js/ui/polkitAuthenticationAgent.js:106
-msgid "Administrator"
-msgstr "AdministrÃtor"
+#: ../js/ui/searchDisplay.js:275
+msgid "Searching..."
+msgstr "HÄadà sa..."
 
-#: ../js/ui/polkitAuthenticationAgent.js:175
-msgid "Authenticate"
-msgstr "OveriÅ totoÅnosÅ"
+#: ../js/ui/searchDisplay.js:323
+msgid "No results."
+msgstr "Åiadne vÃsledky."
 
-#. Translators: "that didn't work" refers to the fact that the
-#. * requested authentication was not gained; this can happen
-#. * because of an authentication error (like invalid password),
-#. * for instance.
-#: ../js/ui/polkitAuthenticationAgent.js:256
-msgid "Sorry, that didn't work. Please try again."
-msgstr "PrepÃÄte, ale nezabralo to. SkÃste to, prosÃm, znova."
+#: ../js/ui/shellEntry.js:26
+msgid "Copy"
+msgstr "KopÃrovaÅ"
 
-#: ../js/ui/polkitAuthenticationAgent.js:268
-msgid "Password:"
-msgstr "Heslo:"
+#: ../js/ui/shellEntry.js:31
+msgid "Paste"
+msgstr "PrilepiÅ"
 
-#. Translators: this MUST be either "toggle-switch-us"
-#. (for toggle switches containing the English words
-#. "ON" and "OFF") or "toggle-switch-intl" (for toggle
-#. switches containing "â" and "|"). Other values will
-#. simply result in invisible toggle switches.
-#: ../js/ui/popupMenu.js:731
-msgid "toggle-switch-us"
-msgstr "toggle-switch-intl"
+#: ../js/ui/shellEntry.js:102
+msgid "Show Text"
+msgstr "ZobraziÅ text"
+
+#: ../js/ui/shellEntry.js:104
+msgid "Hide Text"
+msgstr "SkryÅ text"
 
-#: ../js/ui/runDialog.js:208
-msgid "Please enter a command:"
-msgstr "ProsÃm, zadajte prÃkaz:"
+#: ../js/ui/shellMountOperation.js:368
+msgid "Password"
+msgstr "Heslo"
 
-#: ../js/ui/searchDisplay.js:340
-msgid "Searching..."
-msgstr "HÄadà sa..."
+#: ../js/ui/shellMountOperation.js:389
+msgid "Remember Password"
+msgstr "ZapamÃtaÅ heslo"
 
-#: ../js/ui/searchDisplay.js:363
-msgid "No matching results."
-msgstr "NenaÅiel sa Åiadny zodpovedajÃci vÃsledok."
+#: ../js/ui/shellMountOperation.js:400 ../js/ui/unlockDialog.js:170
+msgid "Unlock"
+msgstr "OdblokovaÅ"
 
-#: ../js/ui/shellMountOperation.js:285
-msgid "Wrong password, please try again"
-msgstr "NesprÃvne heslo, prosÃm, skÃste znova"
+#: ../js/ui/status/accessibility.js:39
+msgid "Accessibility"
+msgstr "PrÃstupnosÅ"
 
-#: ../js/ui/status/accessibility.js:60
+#: ../js/ui/status/accessibility.js:44
 msgid "Zoom"
 msgstr "Lupa"
 
-#. let screenReader = this._buildItem(_("Screen Reader"), APPLICATIONS_SCHEMA,
-#. 'screen-reader-enabled');
-#. this.menu.addMenuItem(screenReader);
-#: ../js/ui/status/accessibility.js:71
+#: ../js/ui/status/accessibility.js:51
+msgid "Screen Reader"
+msgstr "ÄÃtaÄka obrazovky"
+
+#: ../js/ui/status/accessibility.js:55
 msgid "Screen Keyboard"
 msgstr "KlÃvesnica na obrazovke"
 
-#: ../js/ui/status/accessibility.js:75
+#: ../js/ui/status/accessibility.js:59
 msgid "Visual Alerts"
 msgstr "VizuÃlne upozornenia"
 
 # z gnome control center
-#: ../js/ui/status/accessibility.js:78
+#: ../js/ui/status/accessibility.js:62
 msgid "Sticky Keys"
 msgstr "Lepkavà klÃvesy"
 
 # z gnome control center
-#: ../js/ui/status/accessibility.js:81
+#: ../js/ui/status/accessibility.js:65
 msgid "Slow Keys"
 msgstr "Pomalà klÃvesy"
 
 # z gnome control center
-#: ../js/ui/status/accessibility.js:84
+#: ../js/ui/status/accessibility.js:68
 msgid "Bounce Keys"
-msgstr "Odmietnutà klÃvesy"
+msgstr "PoskakujÃce klÃvesy"
 
-#: ../js/ui/status/accessibility.js:87
+#: ../js/ui/status/accessibility.js:71
 msgid "Mouse Keys"
 msgstr "MyÅ klÃvesmi"
 
-#: ../js/ui/status/accessibility.js:91
+#: ../js/ui/status/accessibility.js:75
 msgid "Universal Access Settings"
 msgstr "Nastavenia bezbariÃrovÃho prÃstupu"
 
-#: ../js/ui/status/accessibility.js:141
+#: ../js/ui/status/accessibility.js:109
 msgid "High Contrast"
 msgstr "Vysokà kontrast"
 
-#: ../js/ui/status/accessibility.js:178
+#: ../js/ui/status/accessibility.js:146
 msgid "Large Text"
 msgstr "VeÄkà text"
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:39 ../js/ui/status/bluetooth.js:261
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:347 ../js/ui/status/bluetooth.js:381
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:421 ../js/ui/status/bluetooth.js:454
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:27 ../js/ui/status/bluetooth.js:31
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:251 ../js/ui/status/bluetooth.js:304
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:335 ../js/ui/status/bluetooth.js:371
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:400 ../js/ui/status/network.js:867
 msgid "Bluetooth"
 msgstr "Bluetooth"
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:52
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:44
 msgid "Visibility"
 msgstr "ViditeÄnosÅ"
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:66
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:58
 msgid "Send Files to Device..."
 msgstr "OdoslaÅ sÃbory do zariadenia..."
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:67
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:59
 msgid "Set up a New Device..."
 msgstr "NastaviŠnovà zariadenie..."
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:91
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:83
 msgid "Bluetooth Settings"
 msgstr "Nastavenia Bluetooth"
 
 #. TRANSLATORS: this means that bluetooth was disabled by hardware rfkill
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:111
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:103 ../js/ui/status/network.js:208
 msgid "hardware disabled"
 msgstr "hardvÃr zakÃzanÃ"
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:208
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:196
 msgid "Connection"
 msgstr "Pripojenie"
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:217 ../js/ui/status/network.js:486
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:207 ../js/ui/status/network.js:458
 msgid "disconnecting..."
 msgstr "odpÃja sa..."
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:230 ../js/ui/status/network.js:492
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:220 ../js/ui/status/network.js:464
+#: ../js/ui/status/network.js:934
 msgid "connecting..."
 msgstr "pripÃja sa..."
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:248
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:238
 msgid "Send Files..."
 msgstr "OdoslaÅ sÃbory..."
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:253
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:243
 msgid "Browse Files..."
 msgstr "PrechÃdzaÅ sÃbory..."
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:262
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:252
 msgid "Error browsing device"
-msgstr "Chyba pri prechÃdzanà v zariadenÃ"
+msgstr "Chyba pri prechÃdzanà zariadenia"
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:263
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:253
 #, c-format
 msgid "The requested device cannot be browsed, error is '%s'"
 msgstr "V poÅadovanom zariadenà sa nedà prechÃdzaÅ, chyba je â%sâ"
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:271
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:261
 msgid "Keyboard Settings"
 msgstr "Nastavenia klÃvesnice"
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:274
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:264
 msgid "Mouse Settings"
 msgstr "Nastavenia myÅi"
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:279 ../js/ui/status/volume.js:62
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:269 ../js/ui/status/volume.js:234
 msgid "Sound Settings"
 msgstr "Nastavenia zvuku"
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:382
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:336
 #, c-format
 msgid "Authorization request from %s"
-msgstr "ÅiadosÅ o autorizÃciu od %s"
+msgstr "ÅiadosÅ o potvrdenie prÃstupu od %s"
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:388
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:342
 #, c-format
 msgid "Device %s wants access to the service '%s'"
 msgstr "Zariadenie %s chce pristupovaÅ k sluÅbe â%sâ"
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:390
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:344
 msgid "Always grant access"
 msgstr "VÅdy povoliÅ prÃstup"
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:391
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:345
 msgid "Grant this time only"
 msgstr "PovoliÅ iba teraz"
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:392 ../js/ui/telepathyClient.js:1196
-msgid "Reject"
-msgstr "OdmietnuÅ"
-
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:422
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:372
 #, c-format
 msgid "Pairing confirmation for %s"
 msgstr "Potvrdenie spÃrovania pre %s"
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:428 ../js/ui/status/bluetooth.js:462
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:378 ../js/ui/status/bluetooth.js:408
 #, c-format
 msgid "Device %s wants to pair with this computer"
 msgstr "Zariadenie %s sa chce spÃrovaÅ s tÃmto poÄÃtaÄom"
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:429
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:379
 #, c-format
-msgid "Please confirm whether the PIN '%s' matches the one on the device."
-msgstr "Skontrolujte, Äi sa PIN â%sâ zhoduje s tÃm na zariadenÃ."
+msgid "Please confirm whether the PIN '%06d' matches the one on the device."
+msgstr "ProsÃm, potvrÄte, Äi sa PIN â%06dâ zhoduje s tÃm na zariadenÃ."
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:431
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:381
 msgid "Matches"
 msgstr "Zhoduje sa"
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:432
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:382
 msgid "Does not match"
 msgstr "Nezhoduje sa"
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:455
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:401
 #, c-format
 msgid "Pairing request for %s"
 msgstr "PoÅiadavka na spÃrovanie pre %s"
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:463
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:409
 msgid "Please enter the PIN mentioned on the device."
 msgstr "Zadajte PIN, ktorà je uvedenà na zariadenÃ."
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:479
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:426
 msgid "OK"
 msgstr "Ok"
 
-#: ../js/ui/status/keyboard.js:73
+#: ../js/ui/status/keyboard.js:228
 msgid "Show Keyboard Layout"
 msgstr "ZobraziÅ rozloÅenie klÃvesnice"
 
-#: ../js/ui/status/keyboard.js:78
+#: ../js/ui/status/keyboard.js:233
 msgid "Region and Language Settings"
 msgstr "Miestne a jazykovà nastavenia"
 
+#: ../js/ui/status/lockScreenMenu.js:18
+msgid "Volume, network, battery"
+msgstr "HlasitosÅ, sieÅ, batÃria"
+
 # zariadenie
-#: ../js/ui/status/network.js:97
+#: ../js/ui/status/network.js:94
 msgid "<unknown>"
 msgstr "<neznÃme>"
 
 #. Translators: this indicates that wireless or wwan is disabled by hardware killswitch
-#: ../js/ui/status/network.js:285
+#: ../js/ui/status/network.js:230
 msgid "disabled"
 msgstr "zakÃzanÃ"
 
 #. Translators: this is for network devices that are physically present but are not
 #. under NetworkManager's control (and thus cannot be used in the menu)
-#: ../js/ui/status/network.js:484
+#: ../js/ui/status/network.js:456
 msgid "unmanaged"
 msgstr "nespravovanÃ"
 
 #. Translators: this is for network connections that require some kind of key or password
-#: ../js/ui/status/network.js:495
+#: ../js/ui/status/network.js:467 ../js/ui/status/network.js:937
 msgid "authentication required"
 msgstr "poÅaduje sa overenie totoÅnosti"
 
 #. Translators: this is for devices that require some kind of firmware or kernel
 #. module, which is missing
-#: ../js/ui/status/network.js:505
+#: ../js/ui/status/network.js:477
 msgid "firmware missing"
 msgstr "chÃba firmvÃr"
 
 #. Translators: this is for wired network devices that are physically disconnected
-#: ../js/ui/status/network.js:512
+#: ../js/ui/status/network.js:484
 msgid "cable unplugged"
 msgstr "kÃbel odpojenÃ"
 
 #. Translators: this is for a network device that cannot be activated (for example it
 #. is disabled by rfkill, or it has no coverage
-#: ../js/ui/status/network.js:517
+#: ../js/ui/status/network.js:489
 msgid "unavailable"
 msgstr "nedostupnÃ"
 
-#: ../js/ui/status/network.js:519
+#: ../js/ui/status/network.js:491 ../js/ui/status/network.js:939
 msgid "connection failed"
 msgstr "pripojenie zlyhalo"
 
-#: ../js/ui/status/network.js:575 ../js/ui/status/network.js:1523
+#: ../js/ui/status/network.js:552 ../js/ui/status/network.js:1529
 msgid "More..."
 msgstr "Viac..."
 
 #. TRANSLATORS: this is the indication that a connection for another logged in user is active,
 #. and we cannot access its settings (including the name)
-#: ../js/ui/status/network.js:611 ../js/ui/status/network.js:1458
+#: ../js/ui/status/network.js:588 ../js/ui/status/network.js:1459
 msgid "Connected (private)"
 msgstr "Pripojenà (sÃkromne)"
 
-#: ../js/ui/status/network.js:689
+#: ../js/ui/status/network.js:663
 msgid "Auto Ethernet"
-msgstr "Automatickà enthernet"
+msgstr "Automatickà ethernet"
 
-#: ../js/ui/status/network.js:753
+#: ../js/ui/status/network.js:721
 msgid "Auto broadband"
 msgstr "Automatickà ÅirokopÃsmovà pripojenie"
 
-#: ../js/ui/status/network.js:756
+#: ../js/ui/status/network.js:724
 msgid "Auto dial-up"
 msgstr "Automatickà vytÃÄanà pripojenie"
 
 #. TRANSLATORS: this the automatic wireless connection name (including the network name)
-#: ../js/ui/status/network.js:878 ../js/ui/status/network.js:1470
+#: ../js/ui/status/network.js:853 ../js/ui/status/network.js:1476
 #, c-format
 msgid "Auto %s"
 msgstr "Automatickà pripojenie %s"
 
-#: ../js/ui/status/network.js:880
+#: ../js/ui/status/network.js:855
 msgid "Auto bluetooth"
 msgstr "Automatickà bluetooth"
 
-#: ../js/ui/status/network.js:1472
+#: ../js/ui/status/network.js:1478
 msgid "Auto wireless"
 msgstr "Automatickà bezdrÃtovà sieÅ"
 
-#: ../js/ui/status/network.js:1566
+#: ../js/ui/status/network.js:1575
 msgid "Enable networking"
 msgstr "PovoliÅ sieÅ"
 
-#: ../js/ui/status/network.js:1578
+#: ../js/ui/status/network.js:1597
 msgid "Wired"
 msgstr "DrÃtovÃ"
 
-#: ../js/ui/status/network.js:1589
+#: ../js/ui/status/network.js:1608
 msgid "Wireless"
 msgstr "BezdrÃtovÃ"
 
 # podÄa prekladu v module NetworkManager
-#: ../js/ui/status/network.js:1599
+#: ../js/ui/status/network.js:1618
 msgid "Mobile broadband"
 msgstr "MobilnÃ"
 
-#: ../js/ui/status/network.js:1609
+#: ../js/ui/status/network.js:1628
 msgid "VPN Connections"
-msgstr "VPN pripojenie"
+msgstr "VPN pripojenia"
 
-#: ../js/ui/status/network.js:1620
+#: ../js/ui/status/network.js:1635
 msgid "Network Settings"
 msgstr "Nastavenia siete"
 
-#: ../js/ui/status/network.js:1757
+#: ../js/ui/status/network.js:1679
+msgid "Network Manager"
+msgstr "SprÃvca siete"
+
+#: ../js/ui/status/network.js:1768
 msgid "Connection failed"
 msgstr "Pripojenie zlyhalo"
 
-#: ../js/ui/status/network.js:1758
+#: ../js/ui/status/network.js:1769
 msgid "Activation of network connection failed"
 msgstr "AktivÃcia pripojenia k sieti zlyhala"
 
-#: ../js/ui/status/network.js:2008
+#: ../js/ui/status/network.js:2064
 msgid "Networking is disabled"
 msgstr "SieÅ je zakÃzanÃ"
 
-#: ../js/ui/status/network.js:2133
-msgid "Network Manager"
-msgstr "SprÃvca siete"
+#: ../js/ui/status/power.js:55
+msgid "Battery"
+msgstr "BatÃria"
 
-#: ../js/ui/status/power.js:82
+#: ../js/ui/status/power.js:72
 msgid "Power Settings"
 msgstr "Nastavenia napÃjania"
 
 #. 0 is reported when UPower does not have enough data
 #. to estimate battery life
-#: ../js/ui/status/power.js:103
+#: ../js/ui/status/power.js:94
 msgid "Estimating..."
 msgstr "Odhaduje sa..."
 
-#: ../js/ui/status/power.js:110
+#: ../js/ui/status/power.js:101
 #, c-format
 msgid "%d hour remaining"
 msgid_plural "%d hours remaining"
@@ -1168,26 +1582,26 @@ msgstr[1] "zostÃva %d hodina"
 msgstr[2] "zostÃvajà %d hodiny"
 
 #. TRANSLATORS: this is a time string, as in "%d hours %d minutes remaining"
-#: ../js/ui/status/power.js:113
+#: ../js/ui/status/power.js:104
 #, c-format
 msgid "%d %s %d %s remaining"
 msgstr "ZostÃva %d %s a %d %s"
 
-#: ../js/ui/status/power.js:115
+#: ../js/ui/status/power.js:106
 msgid "hour"
 msgid_plural "hours"
 msgstr[0] "hodÃn"
 msgstr[1] "hodina"
 msgstr[2] "hodiny"
 
-#: ../js/ui/status/power.js:115
+#: ../js/ui/status/power.js:106
 msgid "minute"
 msgid_plural "minutes"
 msgstr[0] "minÃt"
 msgstr[1] "minÃta"
 msgstr[2] "minÃty"
 
-#: ../js/ui/status/power.js:118
+#: ../js/ui/status/power.js:109
 #, c-format
 msgid "%d minute remaining"
 msgid_plural "%d minutes remaining"
@@ -1195,355 +1609,123 @@ msgstr[0] "zostÃva %d minÃt"
 msgstr[1] "zostÃva %d minÃta"
 msgstr[2] "zostÃvajà %d minÃty"
 
-#: ../js/ui/status/power.js:121 ../js/ui/status/power.js:194
+#: ../js/ui/status/power.js:112 ../js/ui/status/power.js:186
 #, c-format
 msgctxt "percent of battery remaining"
 msgid "%d%%"
 msgstr "%d %%"
 
-#: ../js/ui/status/power.js:201
+#: ../js/ui/status/power.js:195
 msgid "AC adapter"
 msgstr "NapÃjacà adaptÃr"
 
-#: ../js/ui/status/power.js:203
+#: ../js/ui/status/power.js:197
 msgid "Laptop battery"
 msgstr "BatÃria notebooku"
 
-#: ../js/ui/status/power.js:205
+#: ../js/ui/status/power.js:199
 msgid "UPS"
 msgstr "UPS"
 
-#: ../js/ui/status/power.js:207
+#: ../js/ui/status/power.js:201
 msgid "Monitor"
 msgstr "Monitor"
 
-#: ../js/ui/status/power.js:209
+#: ../js/ui/status/power.js:203
 msgid "Mouse"
 msgstr "MyÅ"
 
-#: ../js/ui/status/power.js:213
+#: ../js/ui/status/power.js:207
 msgid "PDA"
 msgstr "PDA"
 
-#: ../js/ui/status/power.js:215
+#: ../js/ui/status/power.js:209
 msgid "Cell phone"
 msgstr "Mobilnà telefÃn"
 
-#: ../js/ui/status/power.js:217
+#: ../js/ui/status/power.js:211
 msgid "Media player"
 msgstr "PrehrÃvaÄ multimÃdiÃ"
 
-#: ../js/ui/status/power.js:219
+#: ../js/ui/status/power.js:213
 msgid "Tablet"
 msgstr "Tablet"
 
-#: ../js/ui/status/power.js:221
+#: ../js/ui/status/power.js:215
 msgid "Computer"
 msgstr "PoÄÃtaÄ"
 
-#: ../js/ui/status/volume.js:42
+#: ../js/ui/status/power.js:217
+msgctxt "device"
+msgid "Unknown"
+msgstr "NeznÃme"
+
+#. Translators: This is the label for audio volume
+#: ../js/ui/status/volume.js:47 ../js/ui/status/volume.js:221
 msgid "Volume"
 msgstr "HlasitosÅ"
 
-#: ../js/ui/status/volume.js:54
+#: ../js/ui/status/volume.js:59
 msgid "Microphone"
 msgstr "MikrofÃn"
 
-#. We got the TpContact
-#. FIXME: We don't have a 'chat room' icon (bgo #653737) use
-#. system-users for now as Empathy does.
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:259
-msgid "Invitation"
-msgstr "PozvÃnka"
-
-#. We got the TpContact
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:325
-msgid "Call"
-msgstr "Hovor"
-
-#. We got the TpContact
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:353
-msgid "File Transfer"
-msgstr "Prenos sÃborov"
-
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:434
-msgid "Subscription request"
-msgstr "ÅiadosÅ o autorizÃciu"
-
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:470
-msgid "Connection error"
-msgstr "Chyba pripojenia"
-
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:733
-#, c-format
-msgid "%s is online."
-msgstr "%s je pripojenÃ."
-
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:738
-#, c-format
-msgid "%s is offline."
-msgstr "%s je odpojenÃ."
-
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:741
-#, c-format
-msgid "%s is away."
-msgstr "%s je neprÃtomnÃ."
-
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:744
-#, c-format
-msgid "%s is busy."
-msgstr "%s je zaneprÃzdnenÃ."
-
-#. Translators: this is a time format string followed by a date.
-#. If applicable, replace %X with a strftime format valid for your
-#. locale, without seconds.
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:978
-#, no-c-format
-msgid "Sent at <b>%X</b> on <b>%A</b>"
-msgstr "Äas odoslania: <b>%A</b>, <b>%R</b>"
-
-#. Translators: this is a time format in the style of "Wednesday, May 25",
-#. shown when you get a chat message in the same year.
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:984
-#, no-c-format
-msgid "Sent on <b>%A</b>, <b>%B %d</b>"
-msgstr "Äas odoslania: <b>%A</b>, <b>%e. %B</b>"
-
-#. Translators: this is a time format in the style of "Wednesday, May 25, 2012",
-#. shown when you get a chat message in a different year.
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:989
-#, no-c-format
-msgid "Sent on <b>%A</b>, <b>%B %d</b>, %Y"
-msgstr "Äas odoslania: <b>%A</b>, <b>%e. %B</b> %Y"
-
-#. Translators: this is the other person changing their old IM name to their new
-#. IM name.
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1031
-#, c-format
-msgid "%s is now known as %s"
-msgstr "%s odteraz vystupuje ako %s"
-
-#. translators: argument is a room name like
-#. * room jabber org for example.
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1140
-#, c-format
-msgid "Invitation to %s"
-msgstr "PozvÃnka do %s"
-
-#. translators: first argument is the name of a contact and the second
-#. * one the name of a room. "Alice is inviting you to join room jabber org
-#. * for example.
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1148
-#, c-format
-msgid "%s is inviting you to join %s"
-msgstr "%s vÃs pozÃva aby ste sa pridali do %s"
-
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1150 ../js/ui/telepathyClient.js:1239
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1343
-msgid "Decline"
-msgstr "OdmietnuÅ"
-
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1151 ../js/ui/telepathyClient.js:1240
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1344
-msgid "Accept"
-msgstr "PrijaÅ"
-
-#. translators: argument is a contact name like Alice for example.
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1184
-#, c-format
-msgid "Video call from %s"
-msgstr "Videohovor od pouÅÃvateÄa %s"
-
-#. translators: argument is a contact name like Alice for example.
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1187
-#, c-format
-msgid "Call from %s"
-msgstr "Hovor od pouÅÃvateÄa %s"
-
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1197
-msgid "Answer"
-msgstr "PrijaÅ hovor"
-
-#. To translators: The first parameter is
-#. * the contact's alias and the second one is the
-#. * file name. The string will be something
-#. * like: "Alice is sending you test.ogg"
-#.
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1233
-#, c-format
-msgid "%s is sending you %s"
-msgstr "%s vÃm posiela %s"
-
-#. To translators: The parameter is the contact's alias
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1308
-#, c-format
-msgid "%s would like permission to see when you are online"
-msgstr "%s by chcel zÃskaÅ oprÃvnenie vidieÅ, kedy ste pripojenÃ"
-
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1406
-msgid "Network error"
-msgstr "Chyba siete"
-
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1408
-msgid "Authentication failed"
-msgstr "Overenie totoÅnosti zlyhalo"
-
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1410
-msgid "Encryption error"
-msgstr "Chyba Åifrovania"
-
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1412
-msgid "Certificate not provided"
-msgstr "Neposkytnutà certifikÃt"
-
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1414
-msgid "Certificate untrusted"
-msgstr "NedÃveryhodnà certifikÃt"
-
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1416
-msgid "Certificate expired"
-msgstr "CertifikÃt s ukonÄenou platnosÅou"
-
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1418
-msgid "Certificate not activated"
-msgstr "Neaktivovanà certifikÃt"
-
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1420
-msgid "Certificate hostname mismatch"
-msgstr "CertifikÃt s nesÃhlasnÃm nÃzvom hostiteÄa"
-
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1422
-msgid "Certificate fingerprint mismatch"
-msgstr "CertifikÃt s nesÃhlasnÃm odtlaÄkom"
-
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1424
-msgid "Certificate self-signed"
-msgstr "Sebou podpÃsanà certifikÃt"
-
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1426
-msgid "Status is set to offline"
-msgstr "Stav je nastavenà na odhlÃsenÃ"
-
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1428
-msgid "Encryption is not available"
-msgstr "Åifrovanie nie je dostupnÃ"
-
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1430
-msgid "Certificate is invalid"
-msgstr "CertifikÃt je neplatnÃ"
-
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1432
-msgid "Connection has been refused"
-msgstr "Pripojenie bolo odmietnutÃ"
-
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1434
-msgid "Connection can't be established"
-msgstr "Nie je moÅnà nadviazaÅ spojenie"
-
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1436
-msgid "Connection has been lost"
-msgstr "Spojenie sa stratilo"
-
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1438
-msgid "This resource is already connected to the server"
-msgstr "Tento zdroj je uŠpripojenà na server"
-
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1440
-msgid ""
-"Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
-msgstr "Pripojenie bolo nahradenà novÃm, ktorà pouÅÃva rovnakà zdroj"
-
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1442
-msgid "The account already exists on the server"
-msgstr "ÃÄet na serveri uÅ existuje"
-
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1444
-msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
-msgstr "Server je momentÃlne prÃliÅ zaneprÃzdnenà na zvlÃdnutie pripojenia"
-
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1446
-msgid "Certificate has been revoked"
-msgstr "CertifikÃt bol zruÅenÃ"
-
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1448
-msgid ""
-"Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
-msgstr ""
-"Åifrovacà algoritmus pouÅÃvanà certifikÃtom nie je bezpeÄnà alebo je "
-"kryptograficky slabÃ"
-
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1450
-msgid ""
-"The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
-"chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
-msgstr ""
-"DÄÅka certifikÃtu servera, alebo hÄbka reÅazca certifikÃtu servera presahuje "
-"limit stanovenà kryptografickou kniÅnicou."
-
-#. translators: argument is the account name, like
-#. * name jabber org for example.
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1459
-#, c-format
-msgid "Connection to %s failed"
-msgstr "Pripojenie k %s zlyhalo"
+#: ../js/ui/unlockDialog.js:177
+msgid "Log in as another user"
+msgstr "PrihlÃsiÅ ako inà pouÅÃvateÄ"
 
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1468
-msgid "Reconnect"
-msgstr "Znovu sa pripojiÅ"
+#: ../js/ui/userMenu.js:175
+msgid "Available"
+msgstr "PrÃtomnÃ"
 
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1469
-msgid "Edit account"
-msgstr "UpraviÅ ÃÄet"
+#: ../js/ui/userMenu.js:178
+msgid "Busy"
+msgstr "ZaneprÃzdnenÃ"
 
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1515
-msgid "Unknown reason"
-msgstr "NeznÃmy dÃvod"
+#: ../js/ui/userMenu.js:181
+msgid "Invisible"
+msgstr "NeviditeÄnÃ"
 
-#: ../js/ui/userMenu.js:145
-msgid "Hidden"
-msgstr "SkrytÃ"
+#: ../js/ui/userMenu.js:184
+msgid "Away"
+msgstr "NeprÃtomnÃ"
 
-#: ../js/ui/userMenu.js:151
+#: ../js/ui/userMenu.js:187
 msgid "Idle"
 msgstr "NeÄinnÃ"
 
-#: ../js/ui/userMenu.js:154
+#: ../js/ui/userMenu.js:190
 msgid "Unavailable"
 msgstr "NedostupnÃ"
 
-#: ../js/ui/userMenu.js:512 ../js/ui/userMenu.js:516 ../js/ui/userMenu.js:586
-msgid "Power Off..."
-msgstr "VypnÃÅ..."
-
-#: ../js/ui/userMenu.js:548
+#: ../js/ui/userMenu.js:735
 msgid "Notifications"
 msgstr "Upozornenia"
 
-#: ../js/ui/userMenu.js:556
-msgid "Online Accounts"
-msgstr "Online ÃÄty"
-
-#: ../js/ui/userMenu.js:560
+#: ../js/ui/userMenu.js:743
 msgid "System Settings"
 msgstr "Nastavenia systÃmu"
 
-#: ../js/ui/userMenu.js:567
-msgid "Lock Screen"
-msgstr "UzamknÃÅ obrazovku"
-
-#: ../js/ui/userMenu.js:572
+#: ../js/ui/userMenu.js:751
 msgid "Switch User"
 msgstr "PrepnÃÅ pouÅÃvateÄa"
 
-#: ../js/ui/userMenu.js:577
-msgid "Log Out..."
-msgstr "OdhlÃsiÅ sa..."
+#: ../js/ui/userMenu.js:756
+msgid "Log Out"
+msgstr "OdhlÃsiÅ sa"
+
+#: ../js/ui/userMenu.js:761
+msgid "Lock"
+msgstr "UzamknÃÅ"
+
+#: ../js/ui/userMenu.js:776
+msgid "Install Updates & Restart"
+msgstr "NainÅtalovaÅ aktualizÃcie a reÅtartovaÅ"
 
-#: ../js/ui/userMenu.js:605
+#: ../js/ui/userMenu.js:794
 msgid "Your chat status will be set to busy"
 msgstr "VÃÅ stav bude nastavenà na zaneprÃzdnenÃ"
 
-#: ../js/ui/userMenu.js:606
+#: ../js/ui/userMenu.js:795
 msgid ""
 "Notifications are now disabled, including chat messages. Your online status "
 "has been adjusted to let others know that you might not see their messages."
@@ -1551,34 +1733,50 @@ msgstr ""
 "OznÃmenia, vrÃtane sprÃv rozhovoru, sà teraz zakÃzanÃ. VÃÅ stav online bol "
 "nastavenà tak, aby ostatnà vedeli, Åe nemusÃte vidieÅ ich sprÃvy."
 
-# niÄ lepÅie ma nenapadlo
-#. Translators: this is the text displayed
-#. in the search entry when no search is
-#. active; it should not exceed ~30
-#. characters.
-#: ../js/ui/viewSelector.js:120
-msgid "Type to search..."
-msgstr "VyhÄadÃvanie..."
+#: ../js/ui/viewSelector.js:87
+msgid "Windows"
+msgstr "OknÃ"
 
-#: ../js/ui/viewSelector.js:140 ../src/shell-util.c:261
+#: ../js/ui/viewSelector.js:91
+msgid "Applications"
+msgstr "AplikÃcie"
+
+#: ../js/ui/viewSelector.js:95
 msgid "Search"
 msgstr "HÄadaÅ"
 
-#: ../js/ui/windowAttentionHandler.js:39
+#: ../js/ui/wanda.js:117
+#, c-format
+msgid ""
+"Sorry, no wisdom for you today:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"PrepÃÄte, dnes nie je pre vÃs pripravenà Åiadna mÃdrosÅ:\n"
+"%s"
+
+#: ../js/ui/wanda.js:121
 #, c-format
-msgid "%s has finished starting"
-msgstr "SpÃÅÅanie %s je dokonÄenÃ"
+msgid "%s the Oracle says"
+msgstr "VeÅtec hovorà %s"
+
+#: ../js/ui/wanda.js:162
+msgid "Your favorite Easter Egg"
+msgstr "VaÅe obÄÃbenà veÄkonoÄnà vajce"
 
-# ide o zriadenie
-# PÅ: a to mÃÅ odkiaÄ? %s je totiÅ titulok okna!
-#: ../js/ui/windowAttentionHandler.js:41
+# %s je totiÅ titulok okna
+# informacna bublina
+#: ../js/ui/windowAttentionHandler.js:19
 #, c-format
 msgid "'%s' is ready"
-msgstr "â%sâ je pripravenÃ"
+msgstr "Program â%sâ je pripravenÃ"
+
+#: ../src/calendar-server/evolution-calendar.desktop.in.in.h:1
+msgid "Evolution Calendar"
+msgstr "KalendÃr Evolution"
 
 #. translators:
 #. * The number of sound outputs on a particular device
-#: ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1100
+#: ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1089
 #, c-format
 msgid "%u Output"
 msgid_plural "%u Outputs"
@@ -1588,7 +1786,7 @@ msgstr[2] "%u vÃstupy"
 
 #. translators:
 #. * The number of sound inputs on a particular device
-#: ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1110
+#: ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1099
 #, c-format
 msgid "%u Input"
 msgid_plural "%u Inputs"
@@ -1596,114 +1794,49 @@ msgstr[0] "%u vstupov"
 msgstr[1] "%u vstup"
 msgstr[2] "%u vstupy"
 
-#: ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1408
+#: ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1397
 msgid "System Sounds"
 msgstr "Zvuky systÃmu"
 
-#: ../src/main.c:480
+#: ../src/main.c:332
 msgid "Print version"
 msgstr "Verzia pre tlaÄ"
 
-#: ../src/main.c:486
+#: ../src/main.c:338
 msgid "Mode used by GDM for login screen"
 msgstr "ReÅim pouÅÃvanà GDM pre prihlasovaciu obrazovku"
 
-#: ../src/shell-app.c:581
+#: ../src/main.c:344
+msgid "Use a specific mode, e.g. \"gdm\" for login screen"
+msgstr "PouÅitie zvlÃÅtneho reÅimu, napr. âgdmâ  pre prihlasovaciu obrazovku"
+
+#: ../src/main.c:350
+msgid "List possible modes"
+msgstr "Zoznam moÅnÃch reÅimov"
+
+#: ../src/shell-app.c:621
 #, c-format
 msgid "Failed to launch '%s'"
 msgstr "Nepodarilo sa spustiÅ â%sâ"
 
+#: ../src/shell-keyring-prompt.c:708
+msgid "Passwords do not match."
+msgstr "Heslà sa nezhodujÃ."
+
+#: ../src/shell-keyring-prompt.c:716
+msgid "Password cannot be blank"
+msgstr "Heslo nemÃÅe byÅ prÃzdne"
+
 #: ../src/shell-mobile-providers.c:80
 msgid "United Kingdom"
 msgstr "Spojenà krÃÄovstvo"
 
-# nastavenia
-# PÅ: zase nesprÃvne: ide o APN (Access Point Name, pri GPRS pripojenÃ) - nÃzov, takÅe muÅskà rod
+# ide o APN (Access Point Name, pri GPRS pripojenÃ) - nÃzov, takÅe muÅskà rod
 #: ../src/shell-mobile-providers.c:526
 msgid "Default"
 msgstr "PredvolenÃ"
 
 # rovnakà reÅazec ako v PolicyKit-gnome
-#: ../src/shell-polkit-authentication-agent.c:334
+#: ../src/shell-polkit-authentication-agent.c:343
 msgid "Authentication dialog was dismissed by the user"
 msgstr "DialÃgovà okno overenia totoÅnosti bolo zatvorenà pouÅÃvateÄom"
-
-#: ../src/shell-util.c:100
-msgid "Home Folder"
-msgstr "Domovskà prieÄinok"
-
-#. Translators: this is the same string as the one found in
-#. * nautilus
-#: ../src/shell-util.c:115
-msgid "File System"
-msgstr "SÃborovà systÃm"
-
-#. Translators: the first string is the name of a gvfs
-#. * method, and the second string is a path. For
-#. * example, "Trash: some-directory". It means that the
-#. * directory called "some-directory" is in the trash.
-#.
-#: ../src/shell-util.c:311
-#, c-format
-msgid "%1$s: %2$s"
-msgstr "%1$s: %2$s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "GNOME Shell extensions have a uuid property; this key lists extensions "
-#~ "which should not be loaded. This setting overrides enabled-extensions for "
-#~ "extensions that appear in both lists."
-#~ msgstr ""
-#~ "RozÅÃrenia pre GNOME Shell majà vlastnosÅ uuid; tento kÄÃÄ obsahuje "
-#~ "zoznam rozÅÃrenÃ, ktorà by namali byÅ naÄÃtanÃ."
-
-#~ msgid "Uuids of extensions to disable"
-#~ msgstr "Uuid identifikÃtory rozÅÃrenà urÄenÃch na zakÃzanie"
-
-#~ msgid "Localization Settings"
-#~ msgstr "Miestne nastavenia"
-
-#~ msgid "You're now connected to mobile broadband connection '%s'"
-#~ msgstr "Teraz ste pripojenà k mobilnej sieti â%sâ"
-
-#~ msgid "You're now connected to wireless network '%s'"
-#~ msgstr "Teraz ste pripojenà k bezdrÃtovej sieti â%sâ"
-
-#~ msgid "You're now connected to wired network '%s'"
-#~ msgstr "Teraz ste pripojenà k drÃtovej sieti â%sâ"
-
-#~ msgid "You're now connected to VPN network '%s'"
-#~ msgstr "Teraz ste pripojenà k sieti VPN â%sâ"
-
-#~ msgid "Less than a minute ago"
-#~ msgstr "Menej ako pred minÃtou"
-
-#~ msgid "%d minute ago"
-#~ msgid_plural "%d minutes ago"
-#~ msgstr[0] "pred %d minÃtami"
-#~ msgstr[1] "pred %d minÃtou"
-#~ msgstr[2] "pred %d minÃtami"
-
-#~ msgid "%d hour ago"
-#~ msgid_plural "%d hours ago"
-#~ msgstr[0] "pred %d hodinami"
-#~ msgstr[1] "pred %d hodinou"
-#~ msgstr[2] "pred %d hodinami"
-
-#~ msgid "%d day ago"
-#~ msgid_plural "%d days ago"
-#~ msgstr[0] "pred %d dÅami"
-#~ msgstr[1] "pred %d dÅom"
-#~ msgstr[2] "pred %d dÅami"
-
-#~ msgid "%d week ago"
-#~ msgid_plural "%d weeks ago"
-#~ msgstr[0] "pred %d tÃÅdÅami"
-#~ msgstr[1] "pred %d tÃÅdÅom"
-#~ msgstr[2] "pred %d tÃÅdÅami"
-
-#~ msgid "No such application"
-#~ msgstr "AplikÃcia neexistuje"
-
-#~ msgid "Shut Down"
-#~ msgstr "VypnÃÅ"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]