[gcompris] Updated Slovenian translationcommit 5c2d2ed03fda2ff1e51d628f38d4b547b2e95f70
Author: Matej UrbanÄiÄ <mateju svn gnome org>
Date:  Thu Oct 18 10:35:47 2012 +0200

  Updated Slovenian translation

 po/sl.po | 324 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 162 insertions(+), 162 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index 130c597..12ff71d 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gcompris\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gcompris&keywords=I18N+L10N&component=general\n";
 "POT-Creation-Date: 2012-10-16 09:35+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-10-16 21:22+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-18 10:34+0100\n"
 "Last-Translator: Matej UrbanÄiÄ <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: \n"
@@ -49,7 +49,7 @@ msgstr "Odkrij brajico"
 
 #: ../boards/braille.xml.in.h:2
 msgid "The Braille system is a method that is widely used by blind people to read and write, and was the first digital form of writing."
-msgstr "Brajica je pisava, ki ga slepi pogosto uporabljajo za branje in pisanje. Je tudi prva digitalna oblika pisanja."
+msgstr "Brajica je pisava, ki jo slepi pogosto uporabljajo za branje in pisanje. Je tudi prva digitalna oblika pisanja."
 
 #: ../boards/chess.xml.in.h:1
 msgid "Practice chess"
@@ -58,7 +58,7 @@ msgstr "Trening Åaha"
 #: ../boards/chess.xml.in.h:2
 #: ../src/chess_computer-activity/chess_computer.xml.in.h:2
 msgid "Play chess against the computer in a learning mode"
-msgstr "Igraj Åah proti raÄunalniku v naÄinu za uÄenje"
+msgstr "Igraj Åah proti raÄunalniku v naÄinu za uÄenje."
 
 #: ../boards/colors_group.xml.in.h:1
 msgid "Go to Color activities"
@@ -66,7 +66,7 @@ msgstr "Dejavnosti z barvami"
 
 #: ../boards/colors_group.xml.in.h:2
 msgid "Colors based activities."
-msgstr "Dejavnosti in igre z barvami"
+msgstr "Dejavnosti in igre z barvami."
 
 #: ../boards/computer.xml.in.h:1
 msgid "Discover the Computer"
@@ -114,7 +114,7 @@ msgstr "Geometrija"
 
 #: ../boards/geometry.xml.in.h:2
 msgid "Geometry activities."
-msgstr "Geometrija"
+msgstr "Dejavnosti za uÄenje geometrije."
 
 # To je "poÅast", ki je Åtevilke
 #: ../boards/gnumchmenu.xml.in.h:1
@@ -147,7 +147,7 @@ msgstr "Blodnjaki"
 
 #: ../boards/mazeMenu.xml.in.h:2
 msgid "Find your way out of different types of mazes"
-msgstr "PoiÅÄi pot iz razliÄnih vrst blodnjakov"
+msgstr "PoiÅÄi pot iz razliÄnih vrst blodnjakov."
 
 #: ../boards/memory_group.xml.in.h:1
 msgid "Go to Memory activities"
@@ -155,7 +155,7 @@ msgstr "Igre spomina"
 
 #: ../boards/memory_group.xml.in.h:2
 msgid "Various memory activities (images, letters, sounds)."
-msgstr "RazliÄne igre spomina (slike, Ärke, zvoki)"
+msgstr "RazliÄne igre spomina (slike, Ärke, zvoki)."
 
 #: ../boards/memory_op_group_tux.xml.in.h:1
 msgid "Go to mathematics memory activities against Tux"
@@ -164,7 +164,7 @@ msgstr "Pingov matematiÄni spomin"
 #: ../boards/memory_op_group_tux.xml.in.h:2
 #: ../boards/memory_op_group.xml.in.h:2
 msgid "Memory activities based on operations"
-msgstr "Spominske dejavnosti zasnovane na matematiÄnih operacijah"
+msgstr "Spominske dejavnosti z matematiÄnimi operacijami."
 
 #: ../boards/memory_op_group.xml.in.h:1
 msgid "Go to mathematics memory activities"
@@ -177,11 +177,11 @@ msgstr "Glavni meni GCompris"
 #: ../boards/menu.xml.in.h:3
 #: ../src/boards/menu2.c:887
 msgid "GCompris is a collection of educational games that provides different activities for children aged 2 and up."
-msgstr "GCompris je zbirka izobraÅevalnih iger z razliÄnimi dejavnostmi namenjena otrokom od 2. leta naprej."
+msgstr "Program GCompris je zbirka izobraÅevalnih iger. Te vkljuÄujejo dejavnosti, namenjene otrokom od 2. leta dalje."
 
 #: ../boards/menu.xml.in.h:4
 msgid "The goal of GCompris is to provide a free alternative to popular proprietary edutainment software"
-msgstr "Cilj GCompris-a je predstaviti prosto alternativo priljubljenim lastniÅkim izobraÅevalnim programom"
+msgstr "Cilj programa GCompris je ponuditi prosto alternativo priljubljenim lastniÅkim izobraÅevalnim programom."
 
 #: ../boards/menu.xml.in.h:5
 msgid ""
@@ -210,7 +210,7 @@ msgstr ""
 "Od leve proti desni so razvrÅÄene sledeÄe ikone.\n"
 "(ikone so prikazane le, Äe so na voljo v trenutni dejavnosti)\n"
 "  Domov - KonÄa dejavnost, gre nazaj v meni\n"
-"  Palec - V redu. Potrdi tvoj odgovor\n"
+"  Palec - V redu. Potrdi odgovor\n"
 "  PuÅÄice - PrikaÅe trenutno raven. Klikni za drugo raven\n"
 "  Ustnice - Ponovni vpraÅanje\n"
 "  VpraÅaj - PomoÄ\n"
@@ -315,7 +315,7 @@ msgstr "ObiÅÄi spletiÅÄe GCompris"
 
 #: ../nsis_translations.desktop.in.h:4
 msgid "Your old GCompris directory is about to be deleted. Would you like to continue?$\\r$\\rNote: Any non-standard plugins that you may have installed will be deleted.$\\rGCompris user settings will not be affected."
-msgstr "Tvoja stara mapa GCompris bo izbrisana. Ali ÅeliÅ nadaljevati?$\\r$\\rVedi: Vsi morebitni neobiÄajni nameÅÄeni vstavki bodo izbrisani.$\\rNa uporabniÅke nastavitve GCompris to ne bodo vplivalo. "
+msgstr "Stara mapa GCompris bo izbrisana. Ali ÅeliÅ nadaljevati?$\\r$\\rVedi: Vsi neobiÄajni vstavki bodo izbrisani.$\\rNa uporabniÅke nastavitve GCompris to nima vpliva. "
 
 #: ../nsis_translations.desktop.in.h:5
 msgid "the uninstaller could not find registry entries for GCompris.$\\rIt is likely that another user installed this application."
@@ -375,7 +375,7 @@ msgstr "Naslov dejavnosti"
 #: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:424
 #, python-format
 msgid "Filter Boards difficulty for profile %s"
-msgstr "Filtriraj teÅavnost tabel za profil %s"
+msgstr "Filtriraj teÅavnost dejavnosti za profil %s"
 
 #: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:455
 #, python-format
@@ -544,9 +544,9 @@ msgid ""
 "- You can save multiple configurations, and switch between them easily. In the 'Profile' section add a profile, then in the 'Board' section select the profile in the combobox, then select the boards you want to be active. You can add multiple profiles, with different lists of boards, and different languages. You set the default profile in the 'Profile' section, by choosing the profile you want, then clicking on the 'Default' button. You can also choose a profile from the command line.\n"
 "- You can add users, classes and for each class, you can create groups of users. Note that you can import users from a comma-separated file. Assign one or more groups to a profile, after which those new logins will appear after restarting GCompris. Being able to identify individual children in GCompris means we can provide individual reports. It also recognizes the children as individuals; they can learn to type in and recognize their own usernames (login is configurable)."
 msgstr ""
-"- V odseku 'table' lahko spremenite seznam dejavnosti. Samo odstranite izbiro v drevesnemu pogledu. Spremenite lahko jezik uporabljen za branje, na primer, jezik uporabljen za pisanje imen barv.\n"
-"- Shranite lahko veÄ nastavitev med katerimi lahko enostavno menjate. V odseku 'Profil' dodajte profil ter nato v odseku 'Tabla' v spustnemu polju izberite profil, ter izberite table, ki naj bodo dejavne. Dodate lahko veÄ profilov z razliÄnimi seznami tabel in razliÄnimi jeziki. Privzeti profil lahko nastavite v odseku 'profil' z izbiro profila ter klikom na gumb 'Privzeto'. Profil lahko izberete tudi iz ukazne vrstice.\n"
-"- Dodate lahko uporabnike, razrede in za vsak razred lahko ustvarite skupino uporabnikov. Uporabnike lahko uvozite iz datoteke loÄene z vejico. Profilu lahko dodelite eno ali veÄ skupin, ki se bodo pojavile kot nove prijave po ponovnemu zagonu GCompris. MoÅnost identifikacije posameznih otrok v GCompris pomeni da lahko zagotavljamo poroÄila za vsakega otroka. Poleg tega prepozna otroke kot posameznike; nauÄijo se lahko tipkati in prepoznati svoja lastna uporabniÅka imena (prijava je nastavljiva). "
+"- V odseku 'dejavnosti' lahko spremenite seznam dejavnosti. Odstranite izbiro v drevesnemu pogledu. Spremenite lahko jezik uporabljen za branje, na primer jezik, uporabljen za pisanje imen barv.\n"
+"- Shranite lahko veÄ nastavitev med katerimi lahko enostavno menjate. V odseku 'Profil' dodajte profil ter nato v odseku 'Dejavnosti' v spustnemu polju izberite profil, ter izberite tiste, ki naj bodo omogoÄene. Dodate lahko veÄ profilov z razliÄnimi seznami dejavnosti in razliÄnimi jeziki. Privzeti profil lahko nastavite v odseku 'profil' z izbiro profila ter klikom na gumb 'Privzeto'. Profil lahko izberete tudi iz ukazne vrstice.\n"
+"- Dodate lahko uporabnike, razrede in za vsak razred lahko ustvarite skupino uporabnikov. Uporabnike lahko uvozite iz datoteke loÄene z vejico. Profilu lahko dodelite eno ali veÄ skupin, ki se bodo pojavile kot nove prijave po ponovnemu zagonu GCompris. MoÅnost doloÄanje posameznih otrok v GCompris pomeni, da lahko zagotavljamo poroÄila za vsakega otroka. Poleg tega prepozna otroke kot posameznike; nauÄijo se lahko tipkati in prepoznati svoja lastna uporabniÅka imena (prijava je nastavljiva). "
 
 #: ../src/administration-activity/admin/log_list.py:91
 msgid "Select a user:"
@@ -1049,7 +1049,7 @@ msgstr "temo-vijoliÄne"
 
 #: ../src/algebra_by-activity/algebra_by.xml.in.h:1
 msgid "Practice the multiplication operation"
-msgstr "Vadi mnoÅenje"
+msgstr "Vaje mnoÅenja."
 
 #: ../src/algebra_by-activity/algebra_by.xml.in.h:2
 #: ../src/algebra_minus-activity/algebra_minus.xml.in.h:2
@@ -1067,7 +1067,7 @@ msgstr "V omejenem Äasu izraÄunaj produkt dveh Åtevil"
 
 #: ../src/algebra_by-activity/algebra_by.xml.in.h:5
 msgid "A multiplication of two numbers is displayed. At the right of the equals sign, give the answer, the product. Use the left and right arrows to modify your answer and press the Enter key to check if you've got it right. If not, just try again."
-msgstr "Prikazano je raÄun mnoÅenja dveh Åtevil. Na desni strani znaka je enako vnesi odgovor. Uporabljaj desno in levo puÅÄico za pisanje odgovora, z vnosno tipko preveriÅ, Äe si imel/a prav. Äe nisi, poskusi Åe enkrat."
+msgstr "Prikazano je raÄun mnoÅenja dveh Åtevil. Na desni strani enaÄaja vnesi odgovor. Uporabljaj desno in levo puÅÄico za pisanje odgovora, z vnosno tipko pa preveri, ali je odgovor pravilen. Äe ni, poskusi Åe enkrat."
 
 #. TRANSLATORS: Put here the mathematical operators '+-x/' for your language.
 #: ../src/algebra_by-activity/algebra.c:186
@@ -1083,11 +1083,11 @@ msgstr "Pripravljen sem"
 
 #: ../src/algebra_guesscount-activity/algebra_guesscount.xml.in.h:1
 msgid "Find the series of correct operations that matches the given answer"
-msgstr "Najdi pravo zaporedje operacij, ki se sklada z rezultatom"
+msgstr "Iskanje pravega zaporedja operacij."
 
 #: ../src/algebra_guesscount-activity/algebra_guesscount.xml.in.h:2
 msgid "Work out the right combination of numbers and operations to match the given value"
-msgstr "Ugotovi pravo kombinacijo operatorjev in Åtevil za ujemanje z dano vrednostjo"
+msgstr "Ugotavljanje kombinacije operatorjev in Åtevil za pravilen izraÄun."
 
 #: ../src/algebra_guesscount-activity/algebra_guesscount.xml.in.h:3
 msgid "The four arithmetic operations. Combine several arithmetic operations."
@@ -1105,11 +1105,11 @@ msgstr "Na vrhu table izberi Åtevila in raÄunske operacije, ki ti dobo dale re
 #: ../src/erase_2clic-activity/erase_2clic.xml.in.h:6
 #: ../src/erase_clic-activity/erase_clic.xml.in.h:6
 msgid "Animal pictures come from the Animal Photography Page of Ralf Schmode (http://schmode.net/). Ralf has kindly permitted Gcompris to include his pictures. Thanks a lot, Ralf."
-msgstr "Slike Åivali so vzete iz strani Fotografije Åivali Ralfa Schmodeja (http://schmode.net/). Ralf je dovolil uporabo njegovih slik v GCompris. Hvala ti, Ralf."
+msgstr "Slike Åivali so vzete iz strani Ralfa Schmodeja - Fotografije Åivali (http://schmode.net/). Ralf je dovolil uporabo njegovih slik v GCompris. Hvala, Ralf."
 
 #: ../src/algebra_minus-activity/algebra_minus.xml.in.h:1
 msgid "Practice the subtraction operation"
-msgstr "Vadi seÅtevanje"
+msgstr "Vaje odÅtevanja."
 
 #: ../src/algebra_minus-activity/algebra_minus.xml.in.h:3
 msgid "Simple subtraction"
@@ -1121,11 +1121,11 @@ msgstr "V omejenem Äasu izraÄunaj razliko dveh Åtevil"
 
 #: ../src/algebra_minus-activity/algebra_minus.xml.in.h:5
 msgid "A subtraction problem with two numbers is displayed. At the right of the equals sign, give the answer, the difference. Use the left and right arrows to modify your answer and press the Enter key to check if you've got it right. If not, just try again."
-msgstr "Prikazan je raÄun razlike dveh Åtevil. Na desno stran znaka je enako, napiÅi odgovor. Z desno in levo puÅÄico lahko spremeniÅ odgovor, z vnosno tipko preveriÅ, Äe si imel/a prav. Äe nisi, poskusi Åe enkrat."
+msgstr "Prikazan je raÄun razlike dveh Åtevil. Na desno stran znaka je enako, napiÅi odgovor. Uporabljaj desno in levo puÅÄico za pisanje odgovora, z vnosno tipko pa preveri, ali je odgovor pravilen. Äe ni, poskusi Åe enkrat."
 
 #: ../src/algebra_plus-activity/algebra_plus.xml.in.h:1
 msgid "Practice the addition operation"
-msgstr "Vadi seÅtevanje"
+msgstr "Vaje seÅtevanja."
 
 #: ../src/algebra_plus-activity/algebra_plus.xml.in.h:3
 msgid "Simple addition. Can recognize written numbers"
@@ -1137,15 +1137,15 @@ msgstr "V omejenem Äasu izraÄunaj vsoto dveh Åtevil. Uvod v preprosto seÅtev
 
 #: ../src/algebra_plus-activity/algebra_plus.xml.in.h:5
 msgid "An addition problem with two numbers is displayed. At the right of the equals sign, give the answer, the sum. Use the left and right arrows to modify your answer and press the Enter key to check if you've got it right. If not, just try again."
-msgstr "Prikazan je raÄun seÅtevanja dveh Åtevil. Na desno stran znaka je enako napiÅi vsoto. Z desno in levo puÅÄico lahko spremeniÅ odgovor, z vnosno tipko preveriÅ, Äe si imel/a prav. Äe si se zmotil/a, poskusi Åe enkrat."
+msgstr "Prikazan je raÄun seÅtevanja dveh Åtevil. Na desno stran znaka je enako napiÅi vsoto. Uporabljaj desno in levo puÅÄico za pisanje odgovora, z vnosno tipko pa preveri, ali je odgovor pravilen. Äe ni, poskusi Åe enkrat."
 
 #: ../src/algorithm-activity/algorithm.xml.in.h:1
 msgid "algorithm"
-msgstr "algoritem"
+msgstr "PoiÅÄi vrsto"
 
 #: ../src/algorithm-activity/algorithm.xml.in.h:2
 msgid "Complete a list of symbols"
-msgstr "Celoten seznam simbolov"
+msgstr "Iskanje logiÄnega zaporedja predmetov v vrsti."
 
 #: ../src/algorithm-activity/algorithm.xml.in.h:3
 #: ../src/hexagon-activity/hexagon.xml.in.h:3
@@ -1250,7 +1250,7 @@ msgstr "V tej igri lahko otroci prosto riÅejo. Cilj je odkriti naÄine risanja
 
 #: ../src/anim-activity/anim.xml.in.h:5
 msgid "Select a drawing tool on the left, and a color down the bottom. Then click and drag in the white area to create a new shape. Once you've completed a drawing, you can select a new frame to work on by selecting one of the small rectangles on the bottom. Each frame contains the same content as its previous one. You can then edit it by moving objects a little bit or adding/deleting objects. When you create several frames and then click on the 'film' button, you will see all your images in a continuous slide-show (an infinite loop pattern). You can change the last image in your film by right clicking on a time frame. You can also change the viewing speed in this mode. In viewing mode, click on the 'drawing' button to return to drawing mode. You can also save and reload your animations with the 'floppy disk' and 'folder' buttons."
-msgstr "Izberi orodje za risanje na levi in barvo na dnu. Nato klikni in povleci v belemu podroÄju za ustvarjanje nove oblike. Ko si dokonÄal/a sliko, lahko z izbiro enega od majhnih kvadratkov na dnu izbereÅ novo sliÄico za delo. Vsaka sliÄica vsebuje enako vsebino kot predhodna. Nato jo lahko urejaÅ z majhnim premikom predmetov ali dodajanjem/brisanjem predmetov. Ko ustvariÅ veÄ sliÄic in nato klikneÅ gumb 'film', boÅ videl vse svoje slike v stalni diapredstavitvi (vzorec neskonÄne zanke). Zadnjo sliÄico v svojemu filmu lahko spremeniÅ z desnim klikom na sliÄico Äasa. V temu naÄinu lahko spremeniÅ tudi hitrost ogleda. V naÄinu ogleda za vrnitev na naÄin risanja klikni na gumb 'risanje'. Svoje animacije lahko shraniÅ in ponovno naloÅiÅ z gumboma 'disketa' in 'mapa'."
+msgstr "Najprej je treba izbrati orodje za risanje na levi in barvo na dnu. S klikom in potegom na belem podroÄju se izriÅejo nove oblike. Po konÄanem risanju na prvem, lahko z izbiro enega od spodnjih kvadratkov na dnu, izbereÅ novo sliÄico za delo. Vsaka izmed teh sliÄic vsebuje enako vsebino kot predhodna. To je mogoÄe urejati s premikanjem predmetov, dodajanjem in brisanjem. Ko ustvariÅ veÄ sliÄic in klikneÅ na gumb 'film', se vse izrisane sliÄice izriÅejo kot animacija (vzorec neskonÄne zanke). Z desnim klikom na zadnjo sliÄico filma je mogoÄe spreminjati nastavitve Äasa in hitrosti predvajanja. S klikom na gumb 'risanje' lahko nadaljujeÅ z delom. Svoje animacije lahko shraniÅ in ponovno naloÅiÅ z gumboma 'disketa' in 'mapa'."
 
 #: ../src/anim-activity/Color.py:86
 msgid "Fill color..."
@@ -1283,7 +1283,7 @@ msgstr "Izberi hiÅo"
 
 #: ../src/awele-activity/awele.c:649
 msgid "Your turn to play ..."
-msgstr "Tvoja poteza za igranje ..."
+msgstr "Ti si na potezi ..."
 
 #: ../src/awele-activity/awele.c:690
 msgid "Not allowed! Try again !"
@@ -1318,7 +1318,7 @@ msgstr "UjemajoÄi se predmeti"
 #: ../src/babymatch-activity/resources/babymatch/board6_0.xml.in.h:1
 #: ../src/babymatch-activity/resources/babymatch/board7_0.xml.in.h:1
 msgid "Drag and Drop the items to make them match"
-msgstr "Povleci in spusti predmete tako, da se bodo ujemali"
+msgstr "Iskanje ujemajoÄih se predmetov z miÅko."
 
 #: ../src/babymatch-activity/babymatch.xml.in.h:3
 msgid "Motor coordination. Conceptual matching."
@@ -1351,7 +1351,7 @@ msgstr "DokonÄaj sestavljanko"
 #: ../src/babyshapes-activity/babyshapes.xml.in.h:2
 #: ../src/details-activity/details.xml.in.h:2
 msgid "Drag and Drop the shapes on their respective targets"
-msgstr "Povleci in spusti oblike na pravo mesto"
+msgstr "Povleci in spusti oblike na pravo mesto."
 
 #: ../src/babyshapes-activity/babyshapes.xml.in.h:3
 #: ../src/details-activity/details.xml.in.h:3
@@ -1402,7 +1402,7 @@ msgstr "Ambrosius Bosschaert the Elder, TihoÅitje roÅ - 1614"
 #: ../src/ballcatch-activity/ballcatch.py:75
 #: ../src/ballcatch-activity/ballcatch.xml.in.h:2
 msgid "Press the two shift keys at the same time, to make the ball go in a straight line."
-msgstr "SoÄasen pritisk obeh tipk dvigalk za podajanje Åoge."
+msgstr "SoÄasno pritiskanje tipk dvigalk."
 
 #: ../src/ballcatch-activity/ballcatch.xml.in.h:1
 msgid "Make the ball go to Tux"
@@ -1414,7 +1414,7 @@ msgstr "Igra zapolni luknje"
 
 #: ../src/bargame-activity/bargame.xml.in.h:2
 msgid "Don't use the last ball"
-msgstr "Ne uporabi zadnje Åoge"
+msgstr "Ne uporabi zadnje Åoge!"
 
 #: ../src/bargame-activity/bargame.xml.in.h:3
 msgid "Brain"
@@ -1441,7 +1441,7 @@ msgstr "Nogometna igra"
 
 #: ../src/billard-activity/billard.xml.in.h:2
 msgid "Kick the ball into the goal"
-msgstr "Brcni Åogo v gol"
+msgstr "Brcni Åogo v gol."
 
 #: ../src/billard-activity/billard.xml.in.h:3
 #: ../src/chess_computer-activity/chess_computer.xml.in.h:3
@@ -1517,7 +1517,7 @@ msgstr "Ko boÅ pripravljen, klikni name in poskusi ponoviti znake brajice."
 #. Translators : Do not translate the token {letter}
 #: ../src/braille_alphabets-activity/braille_alphabets.py:299
 msgid "Click on the dots in braille cell area to produce the letter {letter}."
-msgstr "Klikni na pike v podroÄju brajeve celice, da proizvedeÅ Ärko {letter}."
+msgstr "Klikni na pike v podroÄju brajeve celice, da ustvariÅ mreÅo Ärke {letter}."
 
 #: ../src/braille_alphabets-activity/braille_alphabets.py:304
 msgid "Look at the Braille character map and observe how similar the first and second line are."
@@ -1533,7 +1533,7 @@ msgstr "To je enostavno, Åtevila so enaka kot Ärke kot A do J."
 
 #: ../src/braille_alphabets-activity/braille_alphabets.py:329
 msgid "Braille Cell"
-msgstr "Brajova celica"
+msgstr "Brajeva celica"
 
 #: ../src/braille_alphabets-activity/braille_alphabets.py:351
 msgid "Click to confirm your selection of dots"
@@ -1557,7 +1557,7 @@ msgstr "Nazaj na dejavnost"
 
 #: ../src/braille_fun-activity/braille_fun.xml.in.h:1
 msgid "Braille Fun"
-msgstr "Brajova zabava"
+msgstr "Brajeva zabava"
 
 #: ../src/braille_fun-activity/braille_fun.xml.in.h:2
 msgid "Braille the falling letters"
@@ -1586,11 +1586,11 @@ msgstr "Preveri Åtevilo"
 #: ../src/braille_lotto-activity/braille_lotto.py:168
 #: ../src/braille_lotto-activity/braille_lotto.py:180
 msgid "Click me to get some hint"
-msgstr "Klikni me za namig"
+msgstr "Klikni za namig"
 
 #: ../src/braille_lotto-activity/braille_lotto.py:193
 msgid "I don't have this number PLAYER {number}"
-msgstr "Nimam tega Åtevila IGRALEC {number}"
+msgstr "{number}. igralec nima tega Åtevila."
 
 #: ../src/braille_lotto-activity/braille_lotto.py:215
 msgid "Lotto Master"
@@ -1609,7 +1609,7 @@ msgstr "Hej, imaÅ ga. Je v tvojem {column} stolpcu"
 #: ../src/braille_lotto-activity/braille_lotto.py:298
 #: ../src/braille_lotto-activity/braille_lotto.py:321
 msgid "Oops, this number is not in your ticket!"
-msgstr "Opa, to Åtevilo ni na tvoji kartici!"
+msgstr "Opa, tega Åtevila na tvoji kartici ni!"
 
 #: ../src/braille_lotto-activity/braille_lotto.py:335
 msgid "1st"
@@ -1633,7 +1633,7 @@ msgstr "Konec igre!"
 
 #: ../src/braille_lotto-activity/braille_lotto.py:465
 msgid "Congratulation player {player_id}, you won"
-msgstr "Äestitamo igralec {player_id}, zmagal si"
+msgstr "Äestitke! Igralec {player_id}, zmagal si!"
 
 #: ../src/braille_lotto-activity/braille_lotto.xml.in.h:1
 msgid "Braille Lotto"
@@ -1653,11 +1653,11 @@ msgstr "Upravljaj z zapornico kanala"
 
 #: ../src/canal_lock-activity/canal_lock.xml.in.h:2
 msgid "Tux is in trouble, and needs to take his boat through a lock. Help Tux and find out how a canal lock works."
-msgstr "Pingo je v teÅavah, ker ne ve, kako priti skozi zapornice. Ugotovi, kako jih odpreti in mu pomagaj."
+msgstr "PomoÄ Pingu pri prehodu skozi zapornice."
 
 #: ../src/canal_lock-activity/canal_lock.xml.in.h:3
 msgid "You are in charge of the canal lock. Open the gates and the locks in the right order, so Tux can travel through the gates in both directions."
-msgstr "Si vodja zapornice kanala. Odpri vrata in kljuÄavnice v pravilnem vrstnem redu, da gre Pingo lahko skozi vrata v obe smeri."
+msgstr "Si vodja zapornice kanala. Odpri vrata in kljuÄavnice v pravilnem vrstnem redu in spusti Pinga skozi vrata v obe smeri."
 
 #: ../src/canal_lock-activity/canal_lock.xml.in.h:4
 #: ../src/hydroelectric-activity/hydroelectric.xml.in.h:4
@@ -1679,7 +1679,7 @@ msgstr "Tvoj kanala"
 
 #: ../src/chat-activity/chat.py:198
 msgid "Type your message here, to send to other GCompris users on your local network."
-msgstr "Tukaj napiÅi sporoÄilo, ki ga ÅeliÅ poslati drugim uporabnikom programa na tvojem krajevnem omreÅju."
+msgstr "Tukaj napiÅi sporoÄilo, ki ga ÅeliÅ poslati drugim uporabnikom programa na krajevnem omreÅju."
 
 #: ../src/chat-activity/chat.py:244
 msgid "color"
@@ -1699,7 +1699,7 @@ msgstr "Najprej moraÅ v polju vnosa kanala nastaviti kanal.\n"
 
 #: ../src/chat-activity/chat.py:513
 msgid "Your friends must set the same channel in order to communicate with you"
-msgstr "Äe se tvoji prijatelji Åelijo pogovarjati s tabo, morajo uporabljati isti kanal"
+msgstr "Äe se tvoji prijatelji Åelijo s tabo pogovarjati, morajo uporabljati isti kanal."
 
 #: ../src/chat-activity/chat.xml.in.h:1
 msgid "Chat and draw with your friends"
@@ -1707,11 +1707,11 @@ msgstr "Klepetaj in riÅi s svojimi prijatelji"
 
 #: ../src/chat-activity/chat.xml.in.h:2
 msgid "This chat activity only works on the local network"
-msgstr "Ta dejavnost klepeta deluje le na krajevnemu omreÅju"
+msgstr "Klepetanje s prijatelji na krajevnemu omreÅju."
 
 #: ../src/chat-activity/chat.xml.in.h:3
 msgid "This chat activity will only work with other GCompris users on your local network, not on the Internet. To use it, just type in your message and hit Enter. Your message is then broadcast on the local network, and any GCompris program running the chat activity on that local network will receive and display your message."
-msgstr "Dejavnost klepetanja bo delovala samo z drugimi uporabniki GCompris na krajevnemu omreÅju in ne na medmreÅju. Za uporabo napiÅi svoje sporoÄilo in pritisni vnaÅalko. Tvoje sporoÄilo je oddano na tvojem krajevnem omreÅju in vsak program GCompris, ki poganja dejavnost klepeta, bo prejel in prikazal tvoje sporoÄilo."
+msgstr "Klepet bo deloval le z drugimi uporabniki programa GCompris na krajevnemu omreÅju in ne na medmreÅju. NapiÅi sporoÄilo in pritisni vnaÅalko. SporoÄilo je oddano v krajevno omreÅje in vsak program GCompris, ki ima zagnano dejavnost klepeta, bo prejel in prikazal tvoje sporoÄilo."
 
 #: ../src/chess_computer-activity/chess.c:225
 msgid "Error: The external program gnuchess died unexpectedly"
@@ -1752,12 +1752,11 @@ msgstr "Ärni matira"
 msgid "White mates"
 msgstr "Beli matira"
 
-# Pad je izraz, ko je igra Åaha izenaÄena
 #: ../src/chess_computer-activity/chess.c:1223
 #: ../src/gcompris/bonus.c:194
 #: ../src/gcompris/bonus.c:203
 msgid "Drawn game"
-msgstr "Pad"
+msgstr "Pat"
 
 #: ../src/chess_computer-activity/chess.c:1251
 msgid "Error: The external program gnuchess died unexpectingly"
@@ -1789,7 +1788,7 @@ msgstr "Äasovno zaporedje"
 
 #: ../src/chronos-activity/chronos.xml.in.h:2
 msgid "Drag and Drop the items to organize the story"
-msgstr "Povleci in spusti slikice tako, da boÅ sestavil zgodbo"
+msgstr "Povleci in spusti slikice in sestavi zgodbo."
 
 #: ../src/chronos-activity/chronos.xml.in.h:3
 msgid "Pick from the pictures on the left and put them on the red dots"
@@ -1993,7 +1992,7 @@ msgstr "RiÅi s klikanjem"
 
 #: ../src/clickanddraw-activity/clickanddraw.xml.in.h:2
 msgid "Draw the picture by clicking on the blue points."
-msgstr "IzriÅi sliko tako, da klikaÅ na modre kroge."
+msgstr "IzriÅi sliko s klikanjem na modre kroge."
 
 #: ../src/clickanddraw-activity/clickanddraw.xml.in.h:3
 msgid "Draw the picture by clicking on each blue point in sequence."
@@ -2005,7 +2004,7 @@ msgstr "Klikni na ribo"
 
 #: ../src/clickgame-activity/clickgame.xml.in.h:2
 msgid "Left-Click with the mouse on all the swimming fish before they leave the fishtank"
-msgstr "Klikni na vse ribe, preden te zapustijo bazen."
+msgstr "Klikni na vse ribe, preden uidejo iz bazena."
 
 #: ../src/clickgame-activity/clickgame.xml.in.h:4
 msgid "Motor coordination: moving and clicking the mouse."
@@ -2138,7 +2137,7 @@ msgstr "UÄenje ure"
 
 #: ../src/clockgame-activity/clockgame.xml.in.h:2
 msgid "Learn how to tell the time"
-msgstr "NauÄi se uporabljati uro"
+msgstr "UÄenje uporabe ure."
 
 #: ../src/clockgame-activity/clockgame.xml.in.h:3
 msgid "The concept of time. Reading the time."
@@ -2239,7 +2238,7 @@ msgstr "Barve"
 
 #: ../src/colors-activity/colors.xml.in.h:2
 msgid "Click on the right color"
-msgstr "S klikom izberi pravilno barvo"
+msgstr "Iskanje barvnih raÄk"
 
 #: ../src/colors-activity/colors.xml.in.h:3
 msgid "Can move the mouse."
@@ -2256,43 +2255,43 @@ msgstr "PosluÅaj barve in klikni na pravo raÄko."
 #. Translator: Do not translate {text}.
 #: ../src/colors-activity/resources/colors/activity.desktop.in.h:2
 msgid "Find the {text} duck"
-msgstr "Nadji {text} raÄko"
+msgstr "Klikni na {text} raÄko."
 
 #: ../src/colors-activity/resources/colors/activity.desktop.in.h:3
 msgid "yellow"
-msgstr "rumena"
+msgstr "rumeno"
 
 #: ../src/colors-activity/resources/colors/activity.desktop.in.h:4
 msgid "black"
-msgstr "Ärna"
+msgstr "Ärno"
 
 #: ../src/colors-activity/resources/colors/activity.desktop.in.h:5
 msgid "green"
-msgstr "zelena"
+msgstr "zeleno"
 
 #: ../src/colors-activity/resources/colors/activity.desktop.in.h:6
 msgid "red"
-msgstr "rdeÄa"
+msgstr "rdeÄo"
 
 #: ../src/colors-activity/resources/colors/activity.desktop.in.h:7
 msgid "white"
-msgstr "bela"
+msgstr "belo"
 
 #: ../src/colors-activity/resources/colors/activity.desktop.in.h:8
 msgid "blue"
-msgstr "modra"
+msgstr "modro"
 
 #: ../src/colors-activity/resources/colors/activity.desktop.in.h:9
 msgid "brown"
-msgstr "rjava"
+msgstr "rjavo"
 
 #: ../src/colors-activity/resources/colors/activity.desktop.in.h:10
 msgid "grey"
-msgstr "siva"
+msgstr "sivo"
 
 #: ../src/colors-activity/resources/colors/activity.desktop.in.h:11
 msgid "orange"
-msgstr "oranÅna"
+msgstr "oranÅno"
 
 #: ../src/connect4-2players-activity/connect4-2players.xml.in.h:1
 msgid "Connect 4 (2 Players)"
@@ -2301,7 +2300,7 @@ msgstr "4 v vrsto (2 igralca)"
 #: ../src/connect4-2players-activity/connect4-2players.xml.in.h:2
 #: ../src/connect4-activity/connect4.xml.in.h:2
 msgid "Arrange four coins in a row"
-msgstr "Uredi Åtiri kovance v vrsto"
+msgstr "Uredi Åtiri kovance v vrsto."
 
 #: ../src/connect4-2players-activity/connect4-2players.xml.in.h:4
 msgid "Create a line of 4 pieces either horizontally (lying down) or vertically (standing up) or diagonally."
@@ -2335,7 +2334,7 @@ msgstr "Sestavi enak model"
 
 #: ../src/crane-activity/crane.xml.in.h:2
 msgid "Drive the crane and copy the model"
-msgstr "Z upravljanjem Åerjava sestavi enak model"
+msgstr "Z upravljanjem Åerjava sestavi enak model."
 
 #: ../src/crane-activity/crane.xml.in.h:3
 #: ../src/hanoi_real-activity/hanoi_real.xml.in.h:3
@@ -2452,7 +2451,7 @@ msgstr "Vnosna razpredelnica"
 
 #: ../src/doubleentry-activity/doubleentry.xml.in.h:2
 msgid "Drag and Drop the items in the double-entry table"
-msgstr "Povleci in spusti predmete v razpredelnico"
+msgstr "Povleci in spusti predmete v razpredelnico."
 
 #: ../src/doubleentry-activity/doubleentry.xml.in.h:3
 msgid "Basic counting skills"
@@ -2465,7 +2464,7 @@ msgstr "Premakni predmete na levi na pravo mesto v razpredelnici."
 
 #: ../src/doubleentry-activity/doubleentry.xml.in.h:5
 msgid "Drag and Drop each proposed item on its destination"
-msgstr "Povleci in spusti predlagane predmete na pravo mesto"
+msgstr "Povleci in spusti predlagane predmete na pravo mesto."
 
 #: ../src/doubleentry-activity/resources/doubleentry/board3_0.xml.in.h:1
 msgid "Click on an item and listen to its target position"
@@ -2477,7 +2476,7 @@ msgstr "Enostavno orodje za vektorsko risanje"
 
 #: ../src/draw-activity/draw.xml.in.h:2
 msgid "A creative board where you can draw freely"
-msgstr "Ustvarjalna tabla, kjer lahko prosto riÅeÅ"
+msgstr "Ustvarjalna tabla za prosto risanje."
 
 #: ../src/draw-activity/draw.xml.in.h:4
 msgid "In this game, children can draw freely. The goal is to discover how to create attractive drawings based on basic shapes: rectangles, ellipses and lines."
@@ -2501,7 +2500,7 @@ msgstr "NariÅi Åtevilo"
 
 #: ../src/drawnumber-activity/drawnumber.xml.in.h:2
 msgid "Draw the picture by following numbers"
-msgstr "NariÅi sliko s sledenjem Åtevilkam"
+msgstr "NariÅi sliko s sledenjem Åtevilom."
 
 #: ../src/drawnumber-activity/drawnumber.xml.in.h:3
 msgid "Can count from 1 to 50."
@@ -2561,7 +2560,7 @@ msgstr "UÄenje Åtetja"
 #: ../src/enumerate-activity/enumerate.c:112
 #: ../src/enumerate-activity/enumerate.xml.in.h:2
 msgid "Place the items in the best way to count them"
-msgstr "Postavi predmete tako, da jih boÅ laÅje Åtel/a"
+msgstr "Postavi predmete tako, da jih bo laÅje seÅteti."
 
 #: ../src/enumerate-activity/enumerate.xml.in.h:1
 msgid "Count the items"
@@ -2573,7 +2572,7 @@ msgstr "Osnove Åtetja"
 
 #: ../src/enumerate-activity/enumerate.xml.in.h:5
 msgid "First, properly organize the items so that you can count them. Then, select the item you want to answer in the bottom right area. Enter the answer with the keyboard and press the OK button or the 'Enter' key."
-msgstr "Uredi predmete tako, da jih boÅ znal/a preÅteti. Nato spodaj desno izberi predmet na katerega ÅeliÅ odgovoriti. Natipkaj odgovor s tipkovnico nato pritisni gumb v redu ali vnosno tipko."
+msgstr "Uredi predmete tako, da jih bo mogoÄe enostavno preÅteti. Nato spodaj desno izberi predmet na katerega ÅeliÅ odgovoriti. Natipkaj odgovor s tipkovnico, nato pa pritisni gumb v redu ali vnosno tipko."
 
 #: ../src/erase_2clic-activity/erase_2clic.xml.in.h:1
 msgid "Double click the mouse"
@@ -2581,7 +2580,7 @@ msgstr "PoÄisti zaslon z dvoklikom"
 
 #: ../src/erase_2clic-activity/erase_2clic.xml.in.h:2
 msgid "Double click the mouse to erase the area and discover the background"
-msgstr "Z dvoklikom na miÅko poÄisti umazano polje in odkrij ozadje"
+msgstr "Z dvoklikom na miÅko poÄisti umazano polje in odkrij ozadje."
 
 #: ../src/erase_2clic-activity/erase_2clic.xml.in.h:5
 msgid "Double click the mouse on rectangles until all the blocks disappear."
@@ -2628,7 +2627,7 @@ msgstr "PoÄisti zaslon s klikanjem"
 
 #: ../src/erase_clic-activity/erase_clic.xml.in.h:2
 msgid "Click the mouse to erase the area and discover the background"
-msgstr "S klikom na miÅko poÄisti umazano polje in odkrij ozadje"
+msgstr "S klikom na miÅko poÄisti umazano polje in odkrij ozadje."
 
 #: ../src/erase_clic-activity/erase_clic.xml.in.h:5
 msgid "Click the mouse on rectangles until all the blocks disappear."
@@ -2806,7 +2805,7 @@ msgstr " Psi"
 
 #: ../src/explore_farm_animals-activity/resources/explore_farm_animals/content.desktop.in.h:26
 msgid " The dog goes \"bark! bark!\". Dogs are great human companions and usually enjoy love and attention."
-msgstr " Pes se oglaÅa \"hov! hov!\". Psi so odliÄni Älovekovi prijatelji in ponavadi uÅivajo v ljubezni in pozornosti."
+msgstr " Pes se oglaÅa \"hov! hov!\". Psi so Älovekovi najboljÅi prijatelji in obiÄajno uÅivajo veliko ljubezni in pozornosti."
 
 #: ../src/explore_farm_animals-activity/resources/explore_farm_animals/content.desktop.in.h:27
 msgid " This animal's ancesters were wolves."
@@ -3084,7 +3083,7 @@ msgstr "Petnajstica"
 
 #: ../src/fifteen-activity/fifteen.xml.in.h:2
 msgid "Move each item to make an increasing series: from the smallest to the largest"
-msgstr "Premakni vsak predmet za ustvarjanje poveÄujoÄega zaporedja: od najmanjÅega do najveÄjega"
+msgstr "Premikanje predmetov v naraÅÄajoÄe zaporedja."
 
 #: ../src/fifteen-activity/fifteen.xml.in.h:4
 msgid "Click on any item that has a free block beside it, and it will be swapped with the empty block."
@@ -3119,8 +3118,8 @@ msgid ""
 "Background Music: Rico Da Halvarez\n"
 msgstr ""
 "Avtor: Bruno Coudoin\n"
-"Prispevek: Pascal Georges, Jose Jorge, Yves Combe\\n"
-"Grafika: Renaud Blanchard, Franck Doucet\n"
+"Soavtorji: Pascal Georges, Jose Jorge, Yves Combe\n"
+"GrafiÄno oblikovanje: Renaud Blanchard, Franck Doucet\n"
 "Uvodna glasba: Djilali Sebihi\n"
 "Glasba v ozadju: Rico Da Halvarez\n"
 
@@ -3129,8 +3128,9 @@ msgstr ""
 msgid "translator_credits"
 msgstr ""
 "Damjan KovaÄ\n"
-"Matej UrbanÄiÄ\n"
-"Andrej ÅnidarÅiÄ"
+"Andrej ÅnidarÅiÄ\n"
+"Martin Srebotnjak\n"
+"Matej UrbanÄiÄ"
 
 #: ../src/gcompris/about.c:86
 msgid "About GCompris"
@@ -3146,7 +3146,7 @@ msgstr "Prevajalci:"
 
 #: ../src/gcompris/about.c:207
 msgid "This software is a GNU Package and is released under the GNU General Public License"
-msgstr "Ta program je GNU paket in je izdan pod GNU sploÅno javno licenco"
+msgstr "Ta program je izdan s SploÅnim javnim dovoljenjem GNU."
 
 #: ../src/gcompris/about.c:221
 #: ../src/gcompris/config.c:460
@@ -3523,7 +3523,7 @@ msgstr "Äasomer: hitro"
 
 #: ../src/gcompris/config.c:138
 msgid "Use Gcompris administration module to filter boards"
-msgstr "Za filtriranje tabel uporabite skrbniÅki modul Gcompris "
+msgstr "Za filtriranje dejavnosti uporabite skrbniÅki modul programa Gcompris."
 
 #: ../src/gcompris/config.c:192
 msgid "GCompris Configuration"
@@ -3827,7 +3827,7 @@ msgid ""
 "Loading activity from database:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Nalaganje dejavnosti iz podatkovne zbirke:\n"
+"Poteka nalaganje dejavnosti iz podatkovne zbirke:\n"
 "%s"
 
 #: ../src/gcompris/help.c:183
@@ -3926,7 +3926,7 @@ msgstr "Najdi regijo"
 
 #: ../src/geo_country-activity/geo_country.xml.in.h:2
 msgid "Drag and Drop the regions to redraw the whole country"
-msgstr "Spusti in povleci regije, da boÅ narisal celo drÅavo"
+msgstr "Spusti in povleci regije in izriÅi drÅavo."
 
 #: ../src/geo_country-activity/geo_country.xml.in.h:3
 #: ../src/geography-activity/geography.xml.in.h:3
@@ -3985,7 +3985,7 @@ msgstr "Najdi drÅave"
 
 #: ../src/geography-activity/geography.xml.in.h:2
 msgid "Drag and Drop the items to redraw the whole map"
-msgstr "Povleci in spusti predmete tako, da nariÅeÅ cel zemljevid"
+msgstr "Povleci in spusti predmete in izriÅi zemljevid."
 
 #: ../src/geography-activity/resources/geography/board1_0.xml.in.h:1
 msgid "Continents"
@@ -4804,7 +4804,7 @@ msgstr "Vodi Åerke Åtevil na vse izraze, ki so enaki Åtevilu na vrhu zaslona.
 
 #: ../src/gnumch-equality-activity/gnumch-equality.xml.in.h:3
 msgid "Practice addition, multiplication, division and subtraction."
-msgstr "Vadi seÅtevanje, mnoÅenje, deljenje in odÅtevanje"
+msgstr "SeÅtevanje, mnoÅenje, deljenje in odÅtevanje."
 
 #: ../src/gnumch-equality-activity/gnumch-equality.xml.in.h:4
 #: ../src/gnumch-inequality-activity/gnumch-inequality.xml.in.h:4
@@ -4951,7 +4951,7 @@ msgstr "Vodi Åerka Åtevil na vse izraze, ki niso enaki Åtevilu na vrhu zaslon
 
 #: ../src/gnumch-inequality-activity/gnumch-inequality.xml.in.h:3
 msgid "Practice addition, subtraction, multiplication and division."
-msgstr "Vadi seÅtevanje, odÅtevanje, mnoÅenje in deljenje"
+msgstr "Vaje seÅtevanja, odÅtevanja, mnoÅenja in deljenja."
 
 #: ../src/gnumch-multiples-activity/gnumch-multiples.xml.in.h:1
 msgid "Multiple Number Munchers"
@@ -5011,7 +5011,7 @@ msgstr "Ugani Åtevilo"
 
 #: ../src/guessnumber-activity/guessnumber.xml.in.h:2
 msgid "Help Tux escape the cave. Tux hides a number for you to find."
-msgstr "Pomagaj Pingu pobegniti iz jame. Pingo skriva Åtevilo, ki ga moraÅ najti."
+msgstr "PomoÄ Pingu pri iskanju poti iz jame."
 
 #: ../src/guessnumber-activity/guessnumber.xml.in.h:3
 msgid "Numbers from 1 to 1000 for the last level."
@@ -5019,7 +5019,7 @@ msgstr "Za zadnjo raven Åtevila od 1 do 1000."
 
 #: ../src/guessnumber-activity/guessnumber.xml.in.h:4
 msgid "Read the instructions that give you the range of the number to find. Enter a number in the top right blue entry box. Tux will tell you if your number is higher or lower. Then enter another number. The distance between Tux and the escape area on the right represents how far you are from the correct number. If Tux is over or under the escape area, it means your number is over or under the correct number."
-msgstr "Preberi navodila, ki ti dajo obseg v kateremu se nahaja iskano Åtevilo. Vnesi Åtevilo v modro polje zgoraj desno. Pingo ti bo povedal, Äe je tvoje Åtevilo preveliko ali premajhno. Nato vnesi drugo Åtevilo. Razdalja med Pingom in izhodom na desni ti pove kako daleÄ si od pravega Åtevila. Äe je Pingo nad ali pod izhodom, to pomeni da je tvoje Åtevilo preveliko ali premajhno. "
+msgstr "Preberi navodila, ki ti dajo obseg v kateremu se nahaja iskano Åtevilo. Vnesi Åtevilo v modro polje zgoraj desno. Pingo ti bo povedal, ali je tvoje Åtevilo preveliko ali premajhno. Nato vnesi drugo Åtevilo. Razdalja med Pingom in izhodom na desni pove, kako daleÄ si od pravega Åtevila. Äe je Pingo nad ali pod izhodom, to pomeni da je tvoje Åtevilo preveliko ali premajhno. "
 
 #. All the vowel of your language (keep empty if non applicable)
 #: ../src/hangman-activity/hangman.py:61
@@ -5052,7 +5052,7 @@ msgstr "ObiÄajna igra vislic"
 
 #: ../src/hangman-activity/hangman.xml.in.h:2
 msgid "A word is hidden, you must discover it letter by letter"
-msgstr "Beseda je skrita, odkriti jo moraÅ Ärko za Ärko"
+msgstr "Iskanje Ärk skrite besede."
 
 #: ../src/hangman-activity/hangman.xml.in.h:3
 msgid "Reading skill"
@@ -5074,7 +5074,7 @@ msgstr "Poenostavljen Hanojski stolp"
 #: ../src/hanoi-activity/hanoi.c:113
 #: ../src/hanoi-activity/hanoi.xml.in.h:2
 msgid "Reproduce the given tower"
-msgstr "Postavi enak stolp"
+msgstr "Postavi enak stolp."
 
 #: ../src/hanoi-activity/hanoi.c:348
 msgid "Build the same tower in the empty area as the one you see on the right-hand side."
@@ -5128,15 +5128,15 @@ msgstr "Uganko je izumil francoski matematik Edouard Lucas leta 1883. Obstaja le
 
 #: ../src/hexagon-activity/hexagon.xml.in.h:1
 msgid "hexagon"
-msgstr "Åesterokotnik"
+msgstr "Jagodni Åesterokotnik"
 
 #: ../src/hexagon-activity/hexagon.xml.in.h:2
 msgid "Find the strawberry by clicking on the blue fields"
-msgstr "Najdi jagodo s klikom na modra polja"
+msgstr "Iskanje jagode s klikanjem na Åestkotnike."
 
 #: ../src/hexagon-activity/hexagon.xml.in.h:5
 msgid "Try to find the strawberry under the blue fields. The fields become redder as you get closer."
-msgstr "Poskusi najti jagodo pod modrimi polji. Ko se pribliÅujeÅ, polja postajajo bolj rdeÄa."
+msgstr "Poskusi najti jagodo pod modrimi Åesterokotniki. BliÅje si, bolj rdeÄa postajajo polja."
 
 #: ../src/hydroelectric-activity/hydroelectric.py:88
 #: ../src/watercycle-activity/watercycle.py:107
@@ -5251,7 +5251,7 @@ msgstr "Bralna vaja"
 
 #: ../src/imageid-activity/imageid.xml.in.h:2
 msgid "Practice reading by finding the word matching an image"
-msgstr "Vadi branje z iskanjem besede, ki se nanaÅa na sliko"
+msgstr "Vaje branja z iskanjem besede, povezanih s sliko."
 
 #: ../src/imageid-activity/imageid.xml.in.h:4
 msgid "Click on the word corresponding to the printed image."
@@ -5502,7 +5502,7 @@ msgstr "Glasbeni inÅtrumenti"
 
 #: ../src/instruments-activity/instruments.xml.in.h:2
 msgid "Click on the correct musical instruments"
-msgstr "PoiÅÄi glasbeni inÅtrument, ki ustreza zvoku."
+msgstr "Iskanje glasbenega inÅtrumenta, ki ustreza zvoku."
 
 #: ../src/instruments-activity/instruments.xml.in.h:3
 msgid "Learn to recognize musical instruments."
@@ -5515,7 +5515,7 @@ msgstr "Izberi ustrezen inÅtrument."
 #. Translator: Do not translate {text}.
 #: ../src/instruments-activity/resources/instruments/activity.desktop.in.h:2
 msgid "Find {text}"
-msgstr "Izberi glasbilo: {text}"
+msgstr "Klikni glasbilo: {text}"
 
 #: ../src/instruments-activity/resources/instruments/activity.desktop.in.h:3
 msgid "the clarinet"
@@ -5766,7 +5766,7 @@ msgstr "PoiÅÄi levo in desno dlan"
 
 #: ../src/leftright-activity/leftright.xml.in.h:2
 msgid "Determine if a hand is a right or a left hand"
-msgstr "DoloÄi ali je roka desna ali leva"
+msgstr "DoloÄi, ali je roka desna ali leva."
 
 #: ../src/leftright-activity/leftright.xml.in.h:3
 msgid "Distinguish right and left hands from different points of view. Spatial representation"
@@ -5885,43 +5885,43 @@ msgstr "Video o Louisu Braillu: &lt; http://www.youtube.com/watch?v=9bdfC2j_4x4
 
 #: ../src/louis_braille-activity/resources/louis_braille/activity.desktop.in.h:1
 msgid "Born on January 4th in Coupvary near Paris in France."
-msgstr "Rojen je bil 4. januarja v Coupvaryu blizu Pariza v Franciji."
+msgstr "Louis Braille je bil rojen 4. januarja 1809 v Coupvaryu blizu Pariza v Franciji."
 
 #: ../src/louis_braille-activity/resources/louis_braille/activity.desktop.in.h:2
 msgid "Louis Braille injured his right eye with a stitching awl from his father's workshop."
-msgstr "Louis Braille si je s Åivalnim Åilom iz oÄetove delavnice poÅkodoval desno oko."
+msgstr "S Åivalnim Åilom iz oÄetove delavnice si je poÅkodoval desno oko."
 
 #: ../src/louis_braille-activity/resources/louis_braille/activity.desktop.in.h:3
 msgid "At the age of three, Louis became blind due to a severe infection that spread to his left eye."
-msgstr "Pri treh letih je Louis oslepel zaradi hude infekcije levega oÄesa."
+msgstr "Zaradi hude infekcije levega oÄesa je pri treh letih oslepel."
 
 #: ../src/louis_braille-activity/resources/louis_braille/activity.desktop.in.h:4
 msgid "At the age of 10, he was sent to Paris to study at the Royal Institute for Blind Youth."
-msgstr "Pri 10 letih je bil poslan na Åtudij v Pariz na Kraljevi inÅtitut za slepo mladino."
+msgstr "Sedem let pozneje je bil poslan na Åtudij v Pariz na Kraljevi inÅtitut za slepo in slabovidno mladino."
 
 #: ../src/louis_braille-activity/resources/louis_braille/activity.desktop.in.h:5
 msgid "He impressed his classmates and began to play the piano and the organ."
-msgstr "Svoje soÅolce je navduÅil in zaÄel igrati klavir in orgle."
+msgstr "Svoje soÅolce je navduÅeval z igranjem klavirja in orgel."
 
 #: ../src/louis_braille-activity/resources/louis_braille/activity.desktop.in.h:6
 msgid "Charles Barbier, a French soldier, visited his school and shared his invention of night writing, a code of 12 raised dots to share information on battlefields."
-msgstr "Francoski vojak Charles Barbier je obiskal njegovo Åolo in mu pokazal svoj izum za noÄno beleÅenje podatkov z bojiÅÄa, ki je bil zasnovan na znakih z dvanajstimi pikami."
+msgstr "Njegovo Åolo je obiskal Francoski vojak Charles Barbier in otrokom pokazal svoj izum za noÄno beleÅenje podatkov z bojiÅÄa. Ta je bil zasnovan na znakih z dvanajstimi pikami."
 
 #: ../src/louis_braille-activity/resources/louis_braille/activity.desktop.in.h:7
 msgid "Louis trimmed Barbier's 12 dots into 6 and invented the Braille system."
-msgstr "Louis je skrÄil Barbierjev sistem z dvanajstimi pikami v sistem s Åestimi pik in izumil Brajov jezik."
+msgstr "Radovedni Louis je skrÄil in predelal Barbierjev sistem z dvanajstimi pikami v sistem s Åestimi pikami. Tako je izumil Brajev jezik ali brajico."
 
 #: ../src/louis_braille-activity/resources/louis_braille/activity.desktop.in.h:8
 msgid "He became a teacher after graduating and promoted his method while secretly teaching it at the Institute."
-msgstr "Po diplomi je postal uÄitelj, hkrati pa je skrivaje pouÄeval svojo metodo branja."
+msgstr "Po diplomi je postal uÄitelj, hkrati pa je skrivaje pouÄeval svojo metodo branja za slepe."
 
 #: ../src/louis_braille-activity/resources/louis_braille/activity.desktop.in.h:9
 msgid "He revised and extended braille to include mathematics, symbols, punctuations and music notations."
-msgstr "Pisavo je razÅiril, da vkljuÄuje tudi posebne znake za matematiko, simbole, loÄila in glasbene zapise. "
+msgstr "Pisavo je razÅiril in vkljuÄil tudi posebne znake za matematiko, simbole, loÄila in glasbene zapise. "
 
 #: ../src/louis_braille-activity/resources/louis_braille/activity.desktop.in.h:10
 msgid "He died of tuberculosis. He is buried in the Pantheon in Paris. A monument is erected to honor him."
-msgstr "Umrl je zaradi tuberkuloze, pokopali pa so ga v Panteonu v Parizu. V Äast njegovemu delu, je postavljen tudi njegov spomenik."
+msgstr "Umrl je zaradi tuberkuloze, pokopali pa so ga v Panteonu v Parizu. V njegovo Äast in Äast njegovemu delu, je postavljen tudi njegov spomenik."
 
 #: ../src/louis_braille-activity/resources/louis_braille/activity.desktop.in.h:11
 msgid "After his Death"
@@ -5929,7 +5929,7 @@ msgstr "Po njegovi smrti"
 
 #: ../src/louis_braille-activity/resources/louis_braille/activity.desktop.in.h:12
 msgid "Braille got accepted as a world wide standard. Louis Braille proved that if you have motivation you can do incredible things."
-msgstr "Pisava je postala svetovni standard. Louis Braille je dokazal, da lahko z veliko volje, doseÅe neverjetne stvari."
+msgstr "Pisava brajica je postala svetovni standard. Louis Braille je dokazal, da je z veliko volje, mogoÄe doseÄi neverjetne stvari."
 
 #: ../src/magic_hat_minus-activity/magic_hat_minus.xml.in.h:1
 #: ../src/magic_hat_plus-activity/magic_hat_plus.xml.in.h:1
@@ -5938,7 +5938,7 @@ msgstr "Äarovnikov klobuk"
 
 #: ../src/magic_hat_minus-activity/magic_hat_minus.xml.in.h:2
 msgid "Count how many items are under the magic hat after some have got away"
-msgstr "PreÅtej koliko predmetov je pod Äarovnikovim klobukom potem ko jih je nekaj uÅlo"
+msgstr "Åtetje predmetov pod Äarovnikovim klobukom (odÅtevanje)."
 
 #: ../src/magic_hat_minus-activity/magic_hat_minus.xml.in.h:3
 #: ../src/memory_minus-activity/memory_minus.xml.in.h:3
@@ -5956,7 +5956,7 @@ msgstr "Poglej Äarovnika. Povedal ti bo, koliko zvezd je pod magiÄnim klobukom
 
 #: ../src/magic_hat_plus-activity/magic_hat_plus.xml.in.h:2
 msgid "Count how many items are under the magic hat"
-msgstr "PreÅtej koliko predmetom je pod Äarobnim klobukom"
+msgstr "Åtetje predmetov pod Äarovnikovim klobukom (seÅtevanje)."
 
 #: ../src/magic_hat_plus-activity/magic_hat_plus.xml.in.h:3
 #: ../src/memory_add-activity/memory_add.xml.in.h:3
@@ -5981,7 +5981,7 @@ msgstr "Blodnjak"
 
 #: ../src/maze2DRelative-activity/maze2DRelative.xml.in.h:2
 msgid "Find your way out of the maze (Move is relative)"
-msgstr "Iskanje poti iz blodnjaka z relativnim premikanjem"
+msgstr "Iskanje poti iz blodnjaka z relativnim premikanjem."
 
 #: ../src/maze2DRelative-activity/maze2DRelative.xml.in.h:3
 #: ../src/maze3D-activity/maze3D.xml.in.h:3
@@ -6034,7 +6034,7 @@ msgstr "Uporabi puÅÄice na tipkovnici in pripelji Pinga do vrat. S pritiskom n
 #: ../src/maze-activity/maze.c:142
 #: ../src/maze-activity/maze.xml.in.h:2
 msgid "Find your way out of the maze"
-msgstr "PoiÅÄi pot iz blodnjaka"
+msgstr "PoiÅÄi pot iz blodnjaka."
 
 #: ../src/maze-activity/maze.c:637
 msgid "Look at your position, then switch back to invisible mode to continue your moves"
@@ -6070,7 +6070,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/mazeInvisible-activity/mazeInvisible.xml.in.h:2
 msgid "Find your way out of the invisible maze"
-msgstr "PoiÅÄi pot iz nevidnega blodnjaka"
+msgstr "PoiÅÄi pot iz nevidnega blodnjaka."
 
 #: ../src/mazeInvisible-activity/mazeInvisible.xml.in.h:5
 msgid ""
@@ -6112,7 +6112,7 @@ msgstr "Melodije"
 
 #: ../src/melody-activity/melody.xml.in.h:2
 msgid "Repeat a melody"
-msgstr "Ponovi melodijo"
+msgstr "Ponavljanje predvajane melodije"
 
 #: ../src/melody-activity/melody.xml.in.h:4
 msgid "Ear-training activity"
@@ -6199,7 +6199,7 @@ msgstr "ObraÄaj karte tako, da najdeÅ dve Åtevili, ki imata enako vsoto, dokl
 #: ../src/memory_add-activity/memory_add.xml.in.h:4
 #: ../src/memory_add_tux-activity/memory_add_tux.xml.in.h:4
 msgid "Practise adding up, until all the cards are gone."
-msgstr "Vadi seÅtevanje dokler ne zmanjka kart."
+msgstr "Vaja seÅtevanja dokler ne zmanjka kart."
 
 #: ../src/memory_add-activity/memory_add.xml.in.h:5
 #: ../src/memory_add_tux-activity/memory_add_tux.xml.in.h:5
@@ -6210,11 +6210,11 @@ msgid ""
 "\n"
 "In this game, these cards are hiding the two parts of an adding-up sum (also called an addition sum). You need to find the two parts of the sum, and bring them together again. Click on a card to see what number it's hiding, then try to find the other card that goes with it, to make a whole sum. You can only turn over two cards in one go, so you need to remember where the numbers are hiding, then you can match them when you find their other half. You're doing the job of the equals sign, and the numbers need you to put them together and make a proper sum. When you do that, both those cards disappear! When you've made them all disappear, found all the sums, you've won the game! :)"
 msgstr ""
-"VidiÅ lahko nekaj kart, toda ne moreÅ videt kaj je na drugi strani. Vsaka karta skriva vsoto ali odgovor na vsoto.\n"
+"Postavljenih je nekaj kart, ki jih z druge strani ni mogoÄe videti. Vsaka karta skriva enaÄbo vsote ali odgovor na vsoto.\n"
 "SeÅtevanje je videti takole: 2 + 2 =4\n"
-"Åtevila na levi strani znaka je enako (=) morajo biti enaka kot Åtevilo na drugi strani. Tako je 2 (1, 2) in 2 (3, 4) enako 4. Med raÄunanjem Åtej naglas in Åtej na prste, ker si boÅ potem laÅje zapomnil/a Åtevila. UporabiÅ lahko tudi kocke, gumbe ali karkoli drugega, kar lahko ÅtejeÅ. Äe imaÅ veliko bratov ali sester, lahko ÅtejeÅ njih! Ali tvoje soÅolce v Åoli. Poj seÅtevanke. Za vajo Åtej veliko stvari in kmalu boÅ zelo dobro seÅteval/a!\n"
+"Åtevila na levi strani enaÄaja (=) morajo biti enaka Åtevilu na drugi strani. Tako je 2 (1, 2) in 2 (3, 4) enako 4. Med raÄunanjem je dovoljeno Åteti naglas in s prsti. UporabiÅ lahko tudi kocke, gumbe ali karkoli drugega, kar pomaga pri Åtetju. Lahko preÅtejeÅ druÅinske Älane, soÅolce, prijatelje, avtomobile. Hitro Åtejejo tisti, ki veliko Åtejejo!\n"
 "\n"
-"V tej igri karte skrivajo dva para seÅtevanja. Moral/a boÅ najti dva dela seÅtevanja in ju ponovno pripeljati skupaj. Klikni na karto, da vidiÅ katera Åtevilka se skriva in nato poskusi najti drugo karto, ki spada zraven. Naenkrat lahko obrneÅ le dve karti, zato si moraÅ zapomniti kje se Åtevilke skrivajo. Ko hkrati odkrijeÅ pravi karti, obe karti izgineta. Ko vse karte izginejo, si zmagal/a! :)"
+"V tej igri karte skrivajo dva para seÅtevanja. Najti je treba dva dela seÅtevanja in ju ponovno pripeljati skupaj. Klikni na karto, da vidiÅ Åtevilko, ki se skriva na drugi strani in nato poskusi najti drugo karto, ki spada zraven. Obrniti je dovoljeno le dve karti naenkrat, zato si je treba Åtevilke dobro zapomniti. Ko najdeÅ pravilni par kart, ti izgineta. Ko izginejo vse, je igre konec!"
 
 #: ../src/memory_add_minus-activity/memory_add_minus.xml.in.h:1
 msgid "Addition and subtraction memory game"
@@ -6233,7 +6233,7 @@ msgstr "SeÅtevanje in odÅtevanje"
 #: ../src/memory_add_minus-activity/memory_add_minus.xml.in.h:4
 #: ../src/memory_add_minus_tux-activity/memory_add_minus_tux.xml.in.h:4
 msgid "Practise addition, subtraction, until all the cards are gone."
-msgstr "Vadi seÅtevanje in odÅtevanje dokler ne zmanjka kart."
+msgstr "Vaja seÅtevanja in odÅtevanja dokler ne zmanjka kart."
 
 #: ../src/memory_add_minus-activity/memory_add_minus.xml.in.h:5
 #: ../src/memory_add_minus_mult_div-activity/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:5
@@ -6250,9 +6250,9 @@ msgid ""
 "\n"
 "In this game, these cards are hiding the two parts of an operation. You need to find the two parts of the operation, and bring them together again. Click on a card to see what number it's hiding, then try to find the other card that goes with it, to make a whole operation. You can only turn over two cards in one go, so you need to remember where the numbers are hiding, then you can match them when you find their other half. You're doing the job of the equals sign, and the numbers need you to put them together and make a proper equality. When you do that, both those cards disappear! When you've made them all disappear, found all the operations, you've won the game! :)"
 msgstr ""
-"VidiÅ lahko nekaj kart, toda ne moreÅ videti kaj je na drugi strani. Vsaka karta skriva raÄunsko operacijo ali odgovor nanjo.\n"
+"Postavljenih je nekaj kart, ki jih z druge strani ni mogoÄe videti. Vsaka karta skriva raÄunsko operacijo ali odgovor nanjo.\n"
 "\n"
-"V tej igri karte skrivajo dva dela raÄunske operacije. Najti moraÅ oba dela raÄunske operacije in ju pripeljati skupaj. Klikni na karto, da vidiÅ katera Åtevilka se skriva. Nato poskusi najti drugo karto, ki spada zraven in dopolni raÄunsko operacijo. Hkrati lahko obrneÅ le dve karti, zato si moraÅ zapomniti kje se karte skrivajo. Pretvarjaj se da si enaÄaj in moraÅ najti oba dela za pravo enaÄbo. Ko najdeÅ pravi karti, karti izgineta. Ko vse karte izginejo, si zmagal/a! :)"
+"V tej igri karte skrivajo dva dela raÄunske operacije. Najti je treba dva dela seÅtevanja in ju ponovno pripeljati skupaj. Klikni na karto, da vidiÅ Åtevilko, ki se skriva na drugi strani in nato poskusi najti drugo karto, ki spada zraven ter dopolni raÄunsko operacijo. Obrniti je dovoljeno le dve karti naenkrat, zato si je treba Åtevilke dobro zapomniti. Ko najdeÅ pravilni par kart, ti izgineta. Ko izginejo vse, je igre konec!"
 
 #: ../src/memory_add_minus_mult_div-activity/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:1
 msgid "All operations memory game"
@@ -6276,7 +6276,7 @@ msgstr "SeÅtevanje, odÅtevanje, mnoÅenje, deljenje"
 #: ../src/memory_add_minus_mult_div-activity/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:4
 #: ../src/memory_add_minus_mult_div_tux-activity/memory_add_minus_mult_div_tux.xml.in.h:4
 msgid "Practise addition, subtraction, multiplication, division, until all the cards are gone."
-msgstr "Vadi seÅtevanje, odÅtevanje, mnoÅenje in deljenje dokler ne zmanjka kart"
+msgstr "Vaja seÅtevanja, odÅtevanja, mnoÅenja in deljenja dokler ne zmanjka kart."
 
 #: ../src/memory_add_minus_mult_div_tux-activity/memory_add_minus_mult_div_tux.xml.in.h:1
 msgid "All operations memory game against Tux"
@@ -6307,7 +6307,7 @@ msgstr "Deljenje"
 #: ../src/memory_div-activity/memory_div.xml.in.h:4
 #: ../src/memory_div_tux-activity/memory_div_tux.xml.in.h:4
 msgid "Practise division, until all the cards are gone."
-msgstr "Vadi deljenje dokler ne zmanjka kart."
+msgstr "Vaja deljenja dokler ne zmanjka kart."
 
 #: ../src/memory_div_tux-activity/memory_div_tux.xml.in.h:1
 msgid "Division memory game against Tux"
@@ -6341,7 +6341,7 @@ msgstr "ObraÄaj karte tako, da najdeÅ dve Åtevili, ki imata enaki razliki, do
 #: ../src/memory_minus-activity/memory_minus.xml.in.h:4
 #: ../src/memory_minus_tux-activity/memory_minus_tux.xml.in.h:4
 msgid "Practise subtraction, until all the cards are gone."
-msgstr "Vadi odÅtevanje, dokler vse karte ne izginejo."
+msgstr "Vaja odÅtevanja dokler ne zmanjka kart."
 
 #: ../src/memory_minus-activity/memory_minus.xml.in.h:5
 #: ../src/memory_minus_tux-activity/memory_minus_tux.xml.in.h:5
@@ -6352,11 +6352,11 @@ msgid ""
 "\n"
 "In this game, these cards are hiding the two parts of a subtraction. You need to find the two parts of the subraction, and bring them together again. Click on a card to see what number it's hiding, then try to find the other card that goes with it, to make a whole sum. You can only turn over two cards in one go, so you need to remember where the numbers are hiding, then you can match them when you find their other half. You're doing the job of the equals sign, and the numbers need you to put them together and make a proper sum. When you do that, both those cards disappear! When you've made them all disappear, found all the subtracts, you've won the game! :)"
 msgstr ""
-"VidiÅ lahko nekaj kart, toda na moreÅ videti kaj je na drugi strani. Vsaka karta skriva odÅtevanje ali odgovor nanj.\n"
+"Postavljenih je nekaj kart, ki jih z druge strani ni mogoÄe videti. Vsaka karta skriva enaÄbo odÅtevanja ali odgovor nanj.\n"
 "OdÅtevanje je videti takole: 3 - 1 = 2\n"
-"Åtevila na eni strani znaka je enako (=) morajo biti enaka Åtevilu na drugi strani. Tako je 3 (1,2,3) minus 1 (1) enako 2. Med raÄunanjem Åtej naglas in Åtej na prste, ker si boÅ potem laÅje zapomnil/a Åtevila. UporabiÅ lahko tudi kocke, gumbe ali karkoli drugega, kar lahko ÅtejeÅ. Äe imaÅ veliko bratov ali sester, lahko ÅtejeÅ njih! Ali tvoje soÅolce v Åoli. Poj seÅtevanke. Za vajo Åtej veliko stvari in kmalu boÅ zelo dobro seÅteval/a!\n"
+"Åtevila na levi strani enaÄaja (=) morajo biti enaka Åtevilu na drugi strani. Tako je 3 (1,2,3) minus 1 (1) enako 2. Med raÄunanjem je dovoljeno Åteti naglas in s prsti. UporabiÅ lahko tudi kocke, gumbe ali karkoli drugega, kar pomaga pri Åtetju. Lahko preÅtejeÅ druÅinske Älane, soÅolce, prijatelje, avtomobile. Hitro Åtejejo tisti, ki veliko Åtejejo!\n"
 "\n"
-"V tej igri karte skrivajo dva para odÅtevanja. Moral/a boÅ najti dva dela odÅtevanja in ju ponovno pripeljati skupaj. Klikni na karto, da vidiÅ katera Åtevilka se skriva in nato poskusi najti drugo karto, ki spada zraven. Naenkrat lahko obrneÅ le dve karti, zato si moraÅ zapomniti kje se Åtevilke skrivajo. Ko hkrati odkrijeÅ pravi karti, obe karti izgineta. Ko vse karte izginejo, si zmagal/a! :)"
+"V tej igri karte skrivajo dva dela raÄunske operacije. Najti je treba dva dela seÅtevanja in ju ponovno pripeljati skupaj. Klikni na karto, da vidiÅ Åtevilko, ki se skriva na drugi strani in nato poskusi najti drugo karto, ki spada zraven ter dopolni raÄunsko operacijo. Obrniti je dovoljeno le dve karti naenkrat, zato si je treba Åtevilke dobro zapomniti. Ko najdeÅ pravilni par kart, ti izgineta. Ko izginejo vse, je igre konec!"
 
 #: ../src/memory_minus_tux-activity/memory_minus_tux.xml.in.h:1
 msgid "Subtraction memory game against Tux"
@@ -6376,7 +6376,7 @@ msgstr "MnoÅenje"
 
 #: ../src/memory_mult-activity/memory_mult.xml.in.h:4
 msgid "Practise multiplication, until all the cards are gone."
-msgstr "Vadi mnoÅenje dokler vse karte ne izginejo."
+msgstr "Vaja mnoÅenja dokler ne zmanjka kart."
 
 #: ../src/memory_mult_div-activity/memory_mult_div.xml.in.h:1
 msgid "Multiplication and division memory game"
@@ -6390,7 +6390,7 @@ msgstr "MnoÅenje, deljenje"
 #: ../src/memory_mult_div-activity/memory_mult_div.xml.in.h:4
 #: ../src/memory_mult_div_tux-activity/memory_mult_div_tux.xml.in.h:4
 msgid "Practise multiplication, division, until all the cards are gone."
-msgstr "Vadi mnoÅenje in deljenje, dokler ne izginejo vse karte."
+msgstr "Vaja mnoÅenja in deljenja dokler ne zmanjka kart."
 
 #: ../src/memory_mult_div_tux-activity/memory_mult_div_tux.xml.in.h:1
 msgid "Multiplication and division memory game against Tux"
@@ -6402,7 +6402,7 @@ msgstr "Spominska igra mnoÅenja proti Pingu"
 
 #: ../src/memory_mult_tux-activity/memory_mult_tux.xml.in.h:4
 msgid "Practise multiplication until all the cards are gone."
-msgstr "Vadi mnoÅenje dokler vse karte ne izginejo."
+msgstr "Vaja mnoÅenja dokler ne zmanjka vseh kart."
 
 #: ../src/memory_sound-activity/memory_sound.xml.in.h:1
 msgid "Audio memory game"
@@ -6410,7 +6410,7 @@ msgstr "ZvoÄna igra spomina"
 
 #: ../src/memory_sound-activity/memory_sound.xml.in.h:2
 msgid "Click on Tux the violinist and listen to find the matching sounds"
-msgstr "Klikni na Pinga violinista in posluÅaj za iskanje ujemajoÄih zvokov"
+msgstr "Iskanje za iskanje ujemajoÄih zvokov Pinga - violinista."
 
 #: ../src/memory_sound-activity/memory_sound.xml.in.h:3
 #: ../src/memory_sound_tux-activity/memory_sound_tux.xml.in.h:3
@@ -6434,7 +6434,7 @@ msgstr "ZvoÄna spominska igra proti Pingu"
 
 #: ../src/memory_sound_tux-activity/memory_sound_tux.xml.in.h:2
 msgid "Play the audio memory game against Tux"
-msgstr "Igraj zvoÄno spominsko igro proti Pingu"
+msgstr "Igranje zvoÄne spominske igre proti Pingu."
 
 #: ../src/memory_tux-activity/memory_tux.xml.in.h:1
 msgid "Memory Game with images, against Tux"
@@ -6442,7 +6442,7 @@ msgstr "Spominska igra s slikami proti Pingu"
 
 #: ../src/memory_tux-activity/memory_tux.xml.in.h:2
 msgid "Have a memory competition with Tux."
-msgstr "Tekmuj v spominu s Pingom."
+msgstr "Tekmovanje s Pingom v spominu."
 
 #: ../src/memory_tux-activity/memory_tux.xml.in.h:5
 msgid "You can see a set of cards that all look the same. Each card has a picture on the other side, and each picture has a twin somewhere in the set. You can only turn over two cards at once, so you need to remember where the pictures are until you can find the twin. When you turn over twins, they disappear! You take turns with Tux, and to win the game, you have to find more pairs of twins than he does."
@@ -6772,8 +6772,8 @@ msgid ""
 "Tux just bought some items in your shop.\n"
 "He gives you $ %d, please give back his change."
 msgstr ""
-"Pingo je v tvoji trgovini pravkar kupil nekaj predmetov.\n"
-"Dal ti je %d â, vrni mu drobiÅ."
+"Pingo je v trgovini pravkar kupil nekaj predmetov.\n"
+"Dal ti je %d â. Vrni mu drobiÅ."
 
 #: ../src/money-activity/money.xml.in.h:1
 #: ../src/money_cents-activity/money_cents.xml.in.h:1
@@ -6810,7 +6810,7 @@ msgstr "Vrni Pingu drobiÅ"
 #: ../src/money_back-activity/money_back.xml.in.h:2
 #: ../src/money_back_cents-activity/money_back_cents.xml.in.h:2
 msgid "Practice money usage by giving Tux his change"
-msgstr "Vadi uporabo denarja z vraÄanjem drobiÅa Pingu"
+msgstr "Vaja uporabe denarja z vraÄanjem drobiÅa."
 
 #: ../src/money_back-activity/money_back.xml.in.h:4
 #: ../src/money_back_cents-activity/money_back_cents.xml.in.h:4
@@ -6901,7 +6901,7 @@ msgstr "Sestavi sestavljanko"
 
 #: ../src/paintings-activity/paintings.xml.in.h:2
 msgid "Drag and Drop the items to rebuild the original paintings"
-msgstr "Povleci in spusti koÅÄke tako, da sestaviÅ slike"
+msgstr "Povleci in spusti koÅÄke za sestavljanje slike"
 
 #: ../src/paintings-activity/paintings.xml.in.h:3
 msgid "Mouse-manipulation: movement, drag and drop"
@@ -7029,7 +7029,7 @@ msgstr "Padalec"
 
 #: ../src/paratrooper-activity/paratrooper.xml.in.h:2
 msgid "Help Tux the parachutist land safely"
-msgstr "Pomagaj padalcu Pingu varno pristati"
+msgstr "Pomagaj padalcu Pingu varno pristati."
 
 #: ../src/paratrooper-activity/paratrooper.xml.in.h:3
 msgid "This board is game-oriented. No specific skills are needed to play."
@@ -7077,7 +7077,7 @@ msgstr "Lovec fotografij"
 
 #: ../src/photohunter-activity/photohunter.xml.in.h:2
 msgid "Find the differences between two pictures"
-msgstr "Najdi razliki med dvema slikama"
+msgstr "Najdi razlike med dvema slikama."
 
 #: ../src/photohunter-activity/photohunter.xml.in.h:3
 msgid "Visual discrimination."
@@ -7482,11 +7482,11 @@ msgstr "Urejena Åtevila"
 
 #: ../src/planegame-activity/planegame.c:63
 msgid "Move the plane to catch the clouds in the correct order"
-msgstr "Premakni letalo, da uloviÅ oblake v ustreznem vrstnem redu"
+msgstr "Premakni letalo, da uloviÅ oblake v ustreznem vrstnem redu."
 
 #: ../src/planegame-activity/planegame.xml.in.h:2
 msgid "Move the helicopter to catch the clouds in the correct order"
-msgstr "Premakni helikopter in ujemi oblake v ustreznem vrstnem redu"
+msgstr "Lovljenje oblakov s premikanjem helikoptra."
 
 #: ../src/planegame-activity/planegame.xml.in.h:4
 msgid "Number"
@@ -7719,7 +7719,7 @@ msgstr "ÅelezniÅka proga"
 
 #: ../src/railroad-activity/railroad.xml.in.h:2
 msgid "A memory game based on trains"
-msgstr "Spominska igra z vlaki"
+msgstr "Spominska igra z vlaki."
 
 #: ../src/railroad-activity/railroad.xml.in.h:3
 msgid "Memory-training"
@@ -7813,7 +7813,7 @@ msgstr "Ponovno nariÅi predmet"
 
 #: ../src/redraw-activity/redraw.xml.in.h:2
 msgid "Copy a drawing from the box on the right into the box on the left."
-msgstr "Kopiraj risbo iz polja na desni v polje na levi."
+msgstr "Risanje podvojene slike predmeta."
 
 #: ../src/redraw-activity/redraw.xml.in.h:3
 msgid "First, select the proper tool from the toolbar. Then drag the mouse to create objects. When you are done, click on the OK button. Errors will be marked with a little red cross. The order of objects (above/under) is not important but be careful not to end up with unwanted objects under others."
@@ -7825,7 +7825,7 @@ msgstr "NariÅi zrcalno sliko predmeta"
 
 #: ../src/redraw_symmetrical-activity/redraw_symmetrical.xml.in.h:2
 msgid "Copy the mirror image of an object from the box on the right into the box on the left."
-msgstr "Kopiraj zrcalno sliko predmeta iz polja na desni v polje na levi."
+msgstr "Risanje zrcalne slike predmeta."
 
 #: ../src/redraw_symmetrical-activity/redraw_symmetrical.xml.in.h:3
 msgid "First, select the proper tool from the toolbar. Then drag the mouse to create objects. When you are done, click on the OK button. A little red cross will show you where something isn't right yet. The order of objects (above/under) is not important but be careful not to end up with unwanted objects under others."
@@ -7833,12 +7833,12 @@ msgstr "Na zaÄetku moraÅ izbrati pravilno orodje v orodni vrstici. Nato povlec
 
 #: ../src/reversecount-activity/reversecount.xml.in.h:1
 msgid "Practice subtraction with a fun game"
-msgstr "Vadi odÅtevanje z zabavno igro"
+msgstr "Vaja odÅtevanja z zabavno igro."
 
 # Ledena ploÅÄa je boljÅe kot ledena toÄka ..
 #: ../src/reversecount-activity/reversecount.xml.in.h:2
 msgid "Tux is hungry. Help him find fish by counting to the correct ice spot."
-msgstr "Pingo je laÄen. Pomagaj mu najti ribe s Åtetjem do prave ledene ploÅÄe."
+msgstr "RIbarjenje s Åtetjem do prave ledene ploÅÄe."
 
 #: ../src/reversecount-activity/reversecount.xml.in.h:3
 msgid "Can move the mouse, can read numbers and subtract numbers up to 10 for the first level"
@@ -7907,7 +7907,7 @@ msgstr "NatanÄno usmerjaj svoj Äoln in zmagaj na dirki."
 #: ../src/searace1player-activity/searace1player.xml.in.h:3
 #: ../src/searace-activity/searace.xml.in.h:3
 msgid "In this activity, you will learn how to enter commands into a computer. Even if the language is extremely basic, you learn here how to think ahead and construct a program. This activity can be used to introduce the programming concept to children."
-msgstr "V tej dejavnosti se boÅ nauÄil/a, kako v raÄunalnik vnaÅati ukaze. Äeprav je jezik zelo enostaven, se boÅ tukaj nauÄil/a kako razmiÅljati vnaprej in sestaviti program. To dejavnost je mogoÄe uporabiti za predstavitev koncepta programiranja otrokom."
+msgstr "Dejavnost omogoÄa spoznavanje vnaÅanja ukazov v raÄunalnik. Äeprav je programski jezik zelo enostaven, omogoÄa hitro uÄenje razmiÅljanja kako sestaviti program. Dejavnost je namenjena predstavitvi programiranja za otroke."
 
 # Treba je preveriti kaj se dejansko vtipka v polje 'left' ali 'levo'..
 #: ../src/searace1player-activity/searace1player.xml.in.h:4
@@ -7999,12 +7999,12 @@ msgid ""
 "- forward 10: Go forward for 10 units (as displayed on the ruler).\n"
 "The goal is to reach the right of the screen (the red line). When done, you can try to improve your program and start a new race with the same weather conditions by using the retry button. You can click and drag your mouse anywhere on the map to get a measurement in distance and angle. Going to the next level will give you more complex weather conditions."
 msgstr ""
-"V polje za vnos besedila, vnesi en ukaz v vrstici za upravljanje ladje.\n"
-"Podprti ukazi so prikazani med dvema podroÄjema vnosov. Ukazoma 'levo' in 'desno' mora slediti kot v stopinjah. Vrednost kota se imenuje tudi 'parameter' ukaza levo ali desno. Privzeto je uporabljen kot 45 stopinj. Ukaz 'naprej' sprejme parameter razdalje. Privzeto je uporabljena 1.\n"
+"V polje za vnos besedila je treba vnesti ukaze v vrsticah za upravljanje jadrnice.\n"
+"Podprti ukazi so prikazani med dvema podroÄjema vnosov. Ukazoma 'levo' in 'desno' mora obvezno slediti kot izraÅen v stopinjah. Vrednost kota imenujemo 'parameter' ukaza levo ali desno. Privzeto je uporabljen kot 45 stopinj. Ukaz 'naprej' zahteva tudi parameter razdalje. Privzeto je uporabljena vrednost 1.\n"
 "Na primer:\n"
-"- levo 90: Zavij pravokotno levo\n"
-"- naprej 10: Pojdi naprej 10 enot (kot je prikazano na ravnilu).\n"
-"Cilj je doseÄi desni del zaslona (rdeÄa Ärta). Ko si konÄal/a, lahko poskusiÅ izboljÅati svoj program in zaÄneÅ novo dirko z enakimi vremenskimi pogoji s pritiskom na gumb poskusi ponovno. Z miÅko lahko klikneÅ in jo premakneÅ kamorkoli na zaslonu in s tem izmeriÅ razdaljo in kot. Na viÅjih ravneh te Äakajo bolj zapleteni vremenski pogoji."
+"- levo 90: ukaz za zavijanje pravokotno levo,\n"
+"- naprej 10: ukaz za pomik naprej za 10 enot, ki so prikazane na ravnilu).\n"
+"Cilj je doseÄi desni del zaslona z rdeÄo Ärto. Napisan program je vedno mogoÄe popraviti in izboljÅati, mogoÄe pa je tudi zaÄeti znova. S klikom miÅke kamorkoli na zaslonu se izmeri razdalja to te toÄke in kot od izhodiÅÄa. Na viÅjih ravneh te Äakajo tudi bolj zapleteni vremenski pogoji."
 
 #: ../src/smallnumbers2-activity/smallnumbers2.xml.in.h:1
 msgid "Numbers with pairs of dice"
@@ -8060,7 +8060,7 @@ msgstr "Sudoku, postavi edinstvene simbole v kvadrat."
 
 #: ../src/sudoku-activity/sudoku.xml.in.h:2
 msgid "Symbols must be unique in a row, in a column, and (if defined) each region."
-msgstr "Simboli morajo biti edinstveni v vrstici, stolpcu in (Äe je doloÄeno) v vsakemu obmoÄju."
+msgstr "Postavljanje edinstvenih simbolov v razpredelnici."
 
 #: ../src/sudoku-activity/sudoku.xml.in.h:3
 msgid "Completing the puzzle requires patience and logical ability"
@@ -8082,7 +8082,7 @@ msgstr "Super moÅgani"
 #: ../src/superbrain-activity/superbrain.c:111
 #: ../src/superbrain-activity/superbrain.xml.in.h:2
 msgid "Tux has hidden several items. Find them again in the correct order"
-msgstr "Pingo je skril nekaj stvari. Najdi jih v ustreznem vrstnem redu"
+msgstr "Igra iskanja skritih barv - Memo"
 
 #: ../src/superbrain-activity/superbrain.c:403
 #: ../src/superbrain-activity/superbrain.c:539
@@ -8112,7 +8112,7 @@ msgstr "Sestavljanka tangram"
 
 #: ../src/tangram-activity/tangram.xml.in.h:2
 msgid "The objective is to form a given shape with seven pieces"
-msgstr "Oblikuj dano obliko s sedmimi kosi"
+msgstr "Oblikuj dano obliko s sedmimi kosi."
 
 #: ../src/tangram-activity/tangram.xml.in.h:4
 msgid ""
@@ -8134,7 +8134,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/tangram-activity/tangram.xml.in.h:11
 msgid "Select the tangram to form. Move a piece by dragging it. Right-click on it to create a symmetrical item. Select an item and drag around it to show the rotation you want. Once you've shown what shape you want, the computer will create it. If you need help, click on the shape button, and the border of the shape will be drawn."
-msgstr "Izberi tangram, ki ga ÅeliÅ oblikovati. KoÅÄek premakneÅ tako da ga povleÄeÅ. Äe na koÅÄek klikneÅ z desnim gumbom miÅke, ustvariÅ simetriÄen predmet. Izberi predmet in ga vleci naokoli tako, da je zavrten tako kot hoÄeÅ. Ko si pokazal/a, kakÅno obliko ÅeliÅ, jo bo raÄunalnik ustvaril. Äe potrebujeÅ pomoÄ, klikni na gumb oblika in narisana bo meja oblike."
+msgstr "Izberi tangram, ki ga ÅeliÅ oblikovati. KoÅÄek premakneÅ s klikom in potegom. Äe na koÅÄek klikneÅ z desnim gumbom miÅke, ustvariÅ simetriÄen predmet. Z izborom in potegom je mogoÄe koÅÄek tudi zavrteti. Po konÄanem postavljanju bo raÄunalnik obliko ustvaril. Äe potrebujeÅ pomoÄ, klikni na gumb oblika in narisana bo meja oblike."
 
 #: ../src/tangram-activity/tangram.xml.in.h:12
 msgid "The original code was written by Philippe Banwarth in 1999. It was ported to GCompris by Yves Combe in 2005."
@@ -8173,7 +8173,7 @@ msgstr "SeÅtevanje z igro tarÄ"
 
 #: ../src/target-activity/target.xml.in.h:2
 msgid "Hit the target and count your points"
-msgstr "Zadeni tarÄo in preÅtej svoje toÄke"
+msgstr "Zadeni tarÄo in preÅtej toÄke."
 
 #: ../src/target-activity/target.xml.in.h:3
 msgid "Can move the mouse, can read numbers and count up to 15 for the first level"
@@ -8193,7 +8193,7 @@ msgstr "Sestavljanka z drseÄimi bloki"
 
 #: ../src/traffic-activity/traffic.xml.in.h:2
 msgid "Remove the red car from the parking lot through the gate on the right"
-msgstr "Odpelji rdeÄi avto iz parkiriÅÄa skozi vrata na desni"
+msgstr "Odpelji rdeÄi avto iz parkiriÅÄa."
 
 #: ../src/traffic-activity/traffic.xml.in.h:3
 msgid "Each car can only move either horizontally or vertically. You must make some room in order to let the red car move through the gate on the right."
@@ -8237,7 +8237,7 @@ msgstr "Tuxpaint"
 
 #: ../src/tuxpaint-activity/tuxpaint.xml.in.h:2
 msgid "Launch Tuxpaint"
-msgstr "ZaÅeni program Tuxpaint"
+msgstr "ZaÅeni program Tuxpaint."
 
 #: ../src/tuxpaint-activity/tuxpaint.xml.in.h:3
 msgid "mouse and keyboard manipulation"
@@ -8313,11 +8313,11 @@ msgstr "Hiperpovezava"
 
 #: ../src/wordprocessor-activity/wordprocessor.xml.in.h:1
 msgid "Your word processor"
-msgstr "Tvoj urejevalnik besedila"
+msgstr "Urejevalnik besedila"
 
 #: ../src/wordprocessor-activity/wordprocessor.xml.in.h:2
 msgid "A simple word processor to enter and save any text"
-msgstr "Preprost urejevalnik za pisanje in shranjevanje kateregakoli besedila"
+msgstr "Spoznavanje preprostega urejevalnika besedila."
 
 #: ../src/wordprocessor-activity/wordprocessor.xml.in.h:3
 msgid "The children can type their own text or copy one given by the teacher."[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]