[baobab] Updated slovak translationcommit 202416902dbfcdec6065baca03f51acbe5e49dfb
Author: Pavol KlaÄanskà <pavol klacansky com>
Date:   Sun Oct 14 21:38:47 2012 +0200

    Updated slovak translation

 po/sk.po |  831 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 416 insertions(+), 415 deletions(-)
---
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 5ce81af..ba2b588 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -5,565 +5,566 @@
 # Stanislav ViÅÅovskà <visnovsky kde org>, 2003.
 # Stanislav ViÅÅovskà <visnov suse cz>, 2003.
 # Ivan Noris <vix vazka sk>, 2005.
-# Pavol KlaÄanskà <pavol klacansky com>, 2008, 2009, 2010, 2011.
+# Pavol KlaÄanskà <pavol klacansky com>, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-utils\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-10-06 14:29-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-09-19 12:26+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=baobab&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-10-14 16:30+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-03-31 17:21+0100\n"
 "Last-Translator: Pavol KlaÄanskà <pavol klacansky com>\n"
-"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list gnome org>\n"
+"Language-Team: slovenÄina <gnome-sk-list gnome org>\n"
 "Language: sk\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0\n"
 
-#: ../data/baobab.desktop.in.in.h:1
-msgid "Check folder sizes and available disk space"
-msgstr "Skontrolujte veÄkosti prieÄinkov a dostupnà miesto na disku"
-
-#: ../data/baobab.desktop.in.in.h:2 ../data/baobab-main-window.ui.h:2
+#: ../data/baobab.desktop.in.in.h:1 ../src/baobab-window.vala:164
 msgid "Disk Usage Analyzer"
 msgstr "AnalyzÃtor vyuÅitia disku"
 
-#: ../data/baobab-preferences-dialog.ui.h:1
-msgid "Disk Usage Analyzer Preferences"
-msgstr "Nastavenia analyzÃtora vyuÅitia disku"
-
-#: ../data/baobab-preferences-dialog.ui.h:2
-msgid "Select _devices to include in filesystem scan:"
-msgstr ""
-"Vyberte _zariadenia, ktorà budà zahrnutà do prehÄadÃvania sÃborovÃho systÃmu:"
-
-#: ../data/baobab-preferences-dialog.ui.h:3
-msgid "_Monitor changes to your home folder"
-msgstr "_SledovaÅ zmeny vo vaÅom domovskom prieÄinku"
+#: ../data/baobab.desktop.in.in.h:2
+msgid "Check folder sizes and available disk space"
+msgstr "Skontrolujte veÄkosti prieÄinkov a dostupnà miesto na disku"
 
 #: ../data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in.h:1
+msgid "Excluded partitions URIs"
+msgstr "URI vynechanÃch oddielov"
+
+#: ../data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in.h:2
 msgid "A list of URIs for partitions to be excluded from scanning."
 msgstr "Zoznam URI pre oddiely, ktorà budà vynechanà z prehÄadÃvania."
 
-#: ../data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in.h:2
+#: ../data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in.h:3
 msgid "Active Chart"
 msgstr "AktÃvny graf"
 
-#: ../data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in.h:3
-msgid "Excluded partitions URIs"
-msgstr "URI vynechanÃch oddielov"
-
 #: ../data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in.h:4
-msgid "Monitor Home"
-msgstr "SledovaÅ domovskà prieÄinok"
+msgid "Which type of chart should be displayed."
+msgstr "Ktorà typ grafu mà byÅ zobrazenÃ."
 
-#: ../data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in.h:5
-msgid "Statusbar is Visible"
-msgstr "Stavovà liÅta je viditeÄnÃ"
+#: ../src/baobab-application.vala:53
+msgid "Print version information and exit"
+msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in.h:6
-msgid "Toolbar is Visible"
-msgstr "LiÅta nÃstrojov je viditeÄnÃ"
+#: ../src/baobab-application.vala:131
+#, fuzzy
+#| msgid "Disk Usage Analyzer"
+msgid "- Disk Usage Analyzer"
+msgstr "AnalyzÃtor vyuÅitia disku"
 
-# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=617554
-#: ../data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in.h:7
-msgid "Whether any change to the home directory should be monitored."
-msgstr "Äi majà byÅ sledovanà akÃkoÄvek zmeny v domovskom prieÄinku."
+#: ../src/baobab-cellrenderers.vala:100
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%5d item"
+#| msgid_plural "%5d items"
+msgid "%d item"
+msgid_plural "%d items"
+msgstr[0] "%5d poloÅiek"
+msgstr[1] "%5d poloÅka"
+msgstr[2] "%5d poloÅky"
 
-#: ../data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in.h:8
-msgid "Whether the status bar at the bottom of main window should be visible."
-msgstr "Äi mà byÅ stavovà liÅta viditeÄnà v dolnej Äasti hlavnÃho okna."
+#: ../src/baobab-chart.c:186
+msgid "Maximum depth"
+msgstr "MaximÃlna hÄbka"
 
-#: ../data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in.h:9
-msgid "Whether the toolbar should be visible in main window."
-msgstr "Äi mà byÅ liÅta nÃstrojov viditeÄnà v hlavnom okne."
+#: ../src/baobab-chart.c:187
+msgid "The maximum depth drawn in the chart from the root"
+msgstr "MaximÃlna hÄbka vykresÄovanà v grafe od koreÅa"
 
-#: ../data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in.h:10
-msgid "Which type of chart should be displayed."
-msgstr "Ktorà typ grafu mà byÅ zobrazenÃ."
+#: ../src/baobab-chart.c:196
+msgid "Chart model"
+msgstr "Model grafu"
 
-#: ../data/baobab-main-window.ui.h:1
-msgid "All_ocated Space"
-msgstr "VyuÅità miest_o"
+#: ../src/baobab-chart.c:197
+msgid "Set the model of the chart"
+msgstr "NastaviÅ model grafu"
 
-#: ../data/baobab-main-window.ui.h:3
-msgid "Refresh"
-msgstr "ObnoviÅ"
+#: ../src/baobab-chart.c:204
+msgid "Chart root node"
+msgstr "KoreÅovà uzol grafu"
 
-#: ../data/baobab-main-window.ui.h:4
-msgid "S_can Remote Folder..."
-msgstr "PrehÄadaÅ _vzdialenà prieÄinok..."
+#: ../src/baobab-chart.c:205
+msgid "Set the root node from the model"
+msgstr "NastaviÅ koreÅovà uzol z modelu"
 
-#: ../data/baobab-main-window.ui.h:5
-msgid "Scan F_older..."
-msgstr "PrehÄadaÅ _prieÄinok..."
+#: ../src/baobab-chart.c:898
+#, fuzzy
+#| msgid "Move to parent folder"
+msgid "_Move to parent folder"
+msgstr "PresunÃÅ do rodiÄovskÃho prieÄinka"
 
-#: ../data/baobab-main-window.ui.h:6
-msgid "Scan Filesystem"
-msgstr "PrehÄadaÅ sÃborovà systÃm"
+# PM: zvÃÄÅiÅ 
+#: ../src/baobab-chart.c:902
+#, fuzzy
+#| msgid "Zoom in"
+msgid "Zoom _in"
+msgstr "PriblÃÅiÅ"
 
-#: ../data/baobab-main-window.ui.h:7
-msgid "Scan Folder"
-msgstr "PrehÄadaÅ prieÄinok"
+# PM: zmenÅiÅ
+#: ../src/baobab-chart.c:906
+#, fuzzy
+#| msgid "Zoom out"
+msgid "Zoom _out"
+msgstr "OddialiÅ"
 
-#: ../data/baobab-main-window.ui.h:8
-msgid "Scan Home"
+#: ../src/baobab-location.vala:77
+#, fuzzy
+#| msgid "Scan home folder"
+msgid "Home folder"
 msgstr "PrehÄadaÅ domovskà prieÄinok"
 
-#: ../data/baobab-main-window.ui.h:9
-msgid "Scan Remote Folder"
-msgstr "PrehÄadaÅ vzdialenà prieÄinok"
-
-#: ../data/baobab-main-window.ui.h:10
-msgid "Scan _Filesystem"
-msgstr "PrehÄadaÅ _sÃborovà systÃm"
-
-#: ../data/baobab-main-window.ui.h:11
-msgid "Scan _Home Folder"
-msgstr "PrehÄadaÅ _domovskà prieÄinok"
+#: ../src/baobab-location.vala:119
+msgid "Main volume"
+msgstr ""
 
-#: ../data/baobab-main-window.ui.h:12
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:1
 msgid "Scan a folder"
 msgstr "PrehÄadaÅ prieÄinok"
 
-#: ../data/baobab-main-window.ui.h:13
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:2
+msgid "Scan Folder"
+msgstr "PrehÄadaÅ prieÄinok"
+
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:3
+#, fuzzy
+#| msgid "Scan Remote Folder"
 msgid "Scan a remote folder"
 msgstr "PrehÄadaÅ vzdialenà prieÄinok"
 
-#: ../data/baobab-main-window.ui.h:14
-msgid "Scan filesystem"
-msgstr "PrehÄadaÅ sÃborovà systÃm"
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:4
+msgid "Scan Remote Folder"
+msgstr "PrehÄadaÅ vzdialenà prieÄinok"
 
-#: ../data/baobab-main-window.ui.h:15
-msgid "Scan home folder"
-msgstr "PrehÄadaÅ domovskà prieÄinok"
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:5
+msgid "Close"
+msgstr ""
 
-#: ../data/baobab-main-window.ui.h:16
-msgid "St_atusbar"
-msgstr "_Stavovà liÅta"
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:6
+msgid "Folder"
+msgstr "PrieÄinok"
 
-#: ../data/baobab-main-window.ui.h:17
-msgid "Stop scanning"
-msgstr "ZastaviÅ prehÄadÃvanie"
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:7
+msgid "Usage"
+msgstr "VyuÅitie"
 
-#: ../data/baobab-main-window.ui.h:18
-msgid "_Analyzer"
-msgstr "_AnalyzÃtor"
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:8
+msgid "Size"
+msgstr "VeÄkosÅ"
 
-#: ../data/baobab-main-window.ui.h:19
-msgid "_Collapse All"
-msgstr "_ZabaliÅ vÅetky"
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:9
+msgid "Contents"
+msgstr "Obsah"
 
-#: ../data/baobab-main-window.ui.h:20
-msgid "_Contents"
-msgstr "Ob_sah"
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:10
+#, fuzzy
+#| msgid "View as Rings Chart"
+msgid "Rings Chart"
+msgstr "ZobraziŠako kruhovà graf"
 
-#: ../data/baobab-main-window.ui.h:21
-msgid "_Edit"
-msgstr "_UpraviÅ"
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:11
+#, fuzzy
+#| msgid "View as Treemap Chart"
+msgid "Treemap Chart"
+msgstr "ZobraziÅ ako stÄpcovà graf"
 
-#: ../data/baobab-main-window.ui.h:22
-msgid "_Expand All"
-msgstr "_RozbaliÅ vÅetky"
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:12
+msgid "_Open Folder"
+msgstr "_OtvoriÅ prieÄinok"
+
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:13
+msgid "_Copy Path to Clipboard"
+msgstr ""
+
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:14
+msgid "Mo_ve to Trash"
+msgstr "PresunÃÅ do _koÅa"
 
-#: ../data/baobab-main-window.ui.h:23
+#: ../src/baobab-menu.ui.h:1
 msgid "_Help"
 msgstr "_PomocnÃk"
 
-#: ../data/baobab-main-window.ui.h:24
-msgid "_Toolbar"
-msgstr "LiÅta nÃs_trojov"
+#: ../src/baobab-menu.ui.h:2
+msgid "_About"
+msgstr ""
+
+#: ../src/baobab-menu.ui.h:3
+msgid "_Quit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/baobab-menu.ui.h:4
+msgid "_Analyzer"
+msgstr "_AnalyzÃtor"
 
-#: ../data/baobab-main-window.ui.h:25
+#: ../src/baobab-menu.ui.h:5
+#, fuzzy
+#| msgid "Scan Home"
+msgid "_Scan Home"
+msgstr "PrehÄadaÅ domovskà prieÄinok"
+
+#: ../src/baobab-menu.ui.h:6
+msgid "Scan F_olderâ"
+msgstr "PrehÄadaÅ _prieÄinokâ"
+
+#: ../src/baobab-menu.ui.h:7
+#, fuzzy
+#| msgid "S_can Remote Folderâ"
+msgid "Scan Remote Fo_lderâ"
+msgstr "P_rehÄadaÅ vzdialenà prieÄinokâ"
+
+#: ../src/baobab-menu.ui.h:8
 msgid "_View"
 msgstr "_ZobraziÅ"
 
-#: ../src/baobab.c:136 ../src/baobab.c:388
-msgid "Scanning..."
-msgstr "PrehÄadÃva sa..."
+#: ../src/baobab-menu.ui.h:9
+msgid "_Reload"
+msgstr ""
 
-#: ../src/baobab.c:182
-msgid "Total filesystem capacity:"
-msgstr "Celkovà kapacita sÃborovÃho systÃmu:"
+#: ../src/baobab-menu.ui.h:10
+msgid "_Expand All"
+msgstr "_RozbaliÅ vÅetky"
 
-#: ../src/baobab.c:183
-msgid "used:"
-msgstr "vyuÅitÃch:"
+#: ../src/baobab-menu.ui.h:11
+msgid "_Collapse All"
+msgstr "_ZabaliÅ vÅetky"
 
-#: ../src/baobab.c:184
-msgid "available:"
-msgstr "dostupnÃch:"
+#: ../src/baobab-window.vala:206
+msgid "Select Folder"
+msgstr "Vyberte prieÄinok"
 
-#. set statusbar, percentage and allocated/normal size
-#: ../src/baobab.c:273 ../src/baobab.c:330 ../src/callbacks.c:265
-msgid "Calculating percentage bars..."
-msgstr "PoÄÃtajà sa percentuÃlne tabuÄky..."
+#: ../src/baobab-window.vala:256
+#, fuzzy
+#| msgid "Could not analyze disk usage."
+msgid "Could not analyze volume."
+msgstr "Nepodarilo sa analyzovaÅ vyuÅitie disku."
 
-#: ../src/baobab.c:284 ../src/baobab.c:1325 ../src/callbacks.c:269
-msgid "Ready"
-msgstr "PripravenÃ"
+#: ../src/baobab-window.vala:306
+msgid "Baobab"
+msgstr "Baobab"
 
-#: ../src/baobab.c:421
-msgid "Total filesystem capacity"
-msgstr "Celkovà kapacita sÃborovÃho systÃmu"
+#: ../src/baobab-window.vala:309
+msgid "A graphical tool to analyze disk usage."
+msgstr "Grafickà nÃstroj na analÃzu vyuÅitia disku."
 
-#: ../src/baobab.c:443
-msgid "Total filesystem usage"
-msgstr "Celkovà vyuÅitie sÃborovÃho systÃmu"
+#: ../src/baobab-window.vala:314
+msgid "translator-credits"
+msgstr ""
+"Stanislav ViÅÅovskÃ, Ivan Noris\n"
+"Pavol KlaÄanskà <pavol klacansky com>"
 
-#: ../src/baobab.c:484
-msgid "contains hardlinks for:"
-msgstr "obsahuje pevnà odkazy pre:"
+#: ../src/baobab-window.vala:556
+#, c-format
+msgid "Could not scan folder \"%s\" or some of the folders it contains."
+msgstr ""
 
-#: ../src/baobab.c:493
+#. || is_virtual_filesystem ()
+#: ../src/baobab-window.vala:575 ../src/baobab-window.vala:581
 #, c-format
-msgid "%5d item"
-msgid_plural "%5d items"
-msgstr[0] "%5d poloÅiek"
-msgstr[1] "%5d poloÅka"
-msgstr[2] "%5d poloÅky"
+msgid "\"%s\" is not a valid folder"
+msgstr "â%sâ nie je platnà prieÄinok"
 
-#: ../src/baobab.c:620
-msgid "Could not initialize monitoring"
-msgstr "Nepodarilo sa inicializovaÅ sledovanie"
+#: ../src/baobab-window.vala:576 ../src/baobab-window.vala:582
+msgid "Could not analyze disk usage."
+msgstr "Nepodarilo sa analyzovaÅ vyuÅitie disku."
 
-#: ../src/baobab.c:621
-msgid "Changes to your home folder will not be monitored."
-msgstr "Zmeny vÃÅho domovskÃho prieÄinka nebudà sledovanÃ."
+#~ msgid "Disk Usage Analyzer Preferences"
+#~ msgstr "Nastavenia analyzÃtora vyuÅitia disku"
 
-#: ../src/baobab.c:945
-msgid "Move to parent folder"
-msgstr "PresunÃÅ do rodiÄovskÃho prieÄinka"
+#~| msgid "Select _devices to include in filesystem scan:"
+#~ msgid "Select _devices to include in file system scan:"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vyberte _zariadenia, ktorà budà zahrnutà do prehÄadÃvania sÃborovÃho "
+#~ "systÃmu:"
 
-#: ../src/baobab.c:949
-msgid "Zoom in"
-msgstr "PriblÃÅiÅ"
+#~ msgid "_Monitor changes to your home folder"
+#~ msgstr "_SledovaÅ zmeny vo vaÅom domovskom prieÄinku"
 
-#: ../src/baobab.c:953
-msgid "Zoom out"
-msgstr "OddialiÅ"
+#~ msgid "Monitor Home"
+#~ msgstr "SledovaÅ domovskà prieÄinok"
 
-#: ../src/baobab.c:957
-msgid "Save screenshot"
-msgstr "UloÅiÅ snÃmku obrazovky"
+# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=617554
+#~ msgid "Whether any change to the home directory should be monitored."
+#~ msgstr "Äi majà byÅ sledovanà akÃkoÄvek zmeny v domovskom prieÄinku."
 
-#: ../src/baobab.c:1143
-msgid "View as Rings Chart"
-msgstr "ZobraziŠako kruhovà graf"
+#~ msgid "Toolbar is Visible"
+#~ msgstr "LiÅta nÃstrojov je viditeÄnÃ"
 
-#: ../src/baobab.c:1145
-msgid "View as Treemap Chart"
-msgstr "ZobraziÅ ako stÄpcovà graf"
+#~ msgid "Whether the toolbar should be visible in main window."
+#~ msgstr "Äi mà byÅ liÅta nÃstrojov viditeÄnà v hlavnom okne."
 
-#: ../src/baobab.c:1250
-msgid "Show version"
-msgstr "ZobraziÅ verziu"
+#~ msgid "Statusbar is Visible"
+#~ msgstr "Stavovà liÅta je viditeÄnÃ"
 
-#: ../src/baobab.c:1251
-msgid "[DIRECTORY]"
-msgstr "[ADRESÃR]"
+#~ msgid ""
+#~ "Whether the status bar at the bottom of main window should be visible."
+#~ msgstr "Äi mà byÅ stavovà liÅta viditeÄnà v dolnej Äasti hlavnÃho okna."
 
-#: ../src/baobab.c:1281
-msgid "Too many arguments. Only one directory can be specified."
-msgstr "PrÃliÅ veÄa parametrov. MÃÅe byÅ zadanà len jeden adresÃr."
+#~ msgid "Scan _Home Folder"
+#~ msgstr "PrehÄadaÅ _domovskà prieÄinok"
 
-#: ../src/baobab.c:1298
-msgid "Could not detect any mount point."
-msgstr "Nepodarilo sa zistiÅ Åiadny prÃpojnà bod."
+#~ msgid "Scan _Filesystem"
+#~ msgstr "PrehÄadaÅ _sÃborovà systÃm"
 
-#: ../src/baobab.c:1300
-msgid "Without mount points disk usage cannot be analyzed."
-msgstr "VyuÅitie disku nemÃÅe byÅ analyzovanÃ, ak neexistujà prÃpojnà body."
+#~ msgid "_Edit"
+#~ msgstr "_UpraviÅ"
 
-#: ../src/baobab-chart.c:205
-msgid "Maximum depth"
-msgstr "MaximÃlna hÄbka"
+#~ msgid "_Toolbar"
+#~ msgstr "LiÅta nÃs_trojov"
 
-#: ../src/baobab-chart.c:206
-msgid "The maximum depth drawn in the chart from the root"
-msgstr "MaximÃlna hÄbka vykresÄovanà v grafe od koreÅa"
+#~ msgid "St_atusbar"
+#~ msgstr "_Stavovà liÅta"
 
-#: ../src/baobab-chart.c:215
-msgid "Chart model"
-msgstr "Model grafu"
+#~ msgid "All_ocated Space"
+#~ msgstr "VyuÅità miest_o"
 
-#: ../src/baobab-chart.c:216
-msgid "Set the model of the chart"
-msgstr "NastaviÅ model grafu"
+#~ msgid "_Contents"
+#~ msgstr "Ob_sah"
 
-#: ../src/baobab-chart.c:223
-msgid "Chart root node"
-msgstr "KoreÅovà uzol grafu"
+#~| msgid "Rescan your home folder?"
+#~ msgid "Scan your home folder"
+#~ msgstr "PrehÄadaÅ vÃÅ domovskà prieÄinok"
 
-#: ../src/baobab-chart.c:224
-msgid "Set the root node from the model"
-msgstr "NastaviÅ koreÅovà uzol z modelu"
+#~| msgid "Scan filesystem"
+#~ msgid "Scan the file system"
+#~ msgstr "PrehÄadaÅ sÃborovà systÃm"
 
-#: ../src/baobab-chart.c:1690
-msgid "Cannot create pixbuf image!"
-msgstr "NemoÅno vytvoriÅ obrÃzok pixbuf!"
+#~| msgid "Scan Filesystem"
+#~ msgid "Scan File System"
+#~ msgstr "PrehÄadaÅ sÃborovà systÃm"
 
-#. Popup the File chooser dialog
-#: ../src/baobab-chart.c:1700
-msgid "Save Snapshot"
-msgstr "UloÅiÅ obrÃzok"
+#~| msgid "Scan a remote folder"
+#~ msgid "Scan a remote folder or file system"
+#~ msgstr "PrehÄadaÅ vzdialenà prieÄinok alebo sÃborovà systÃm"
 
-#: ../src/baobab-chart.c:1727
-msgid "_Image type:"
-msgstr "_Typ obrÃzku:"
+#~ msgid "Stop scanning"
+#~ msgstr "ZastaviÅ prehÄadÃvanie"
 
-#: ../src/baobab-prefs.c:172
-msgid "Scan"
-msgstr "PrehÄadaÅ"
+#~ msgid "Refresh"
+#~ msgstr "ObnoviÅ"
 
-#: ../src/baobab-prefs.c:179
-msgid "Device"
-msgstr "Zariadenie"
+#~| msgid "Scanning..."
+#~ msgid "Scanningâ"
+#~ msgstr "PrehÄadÃva saâ"
 
-#: ../src/baobab-prefs.c:187
-msgid "Mount Point"
-msgstr "PrÃpojnà bod"
+#~ msgid "Total filesystem capacity:"
+#~ msgstr "Celkovà kapacita sÃborovÃho systÃmu:"
 
-#: ../src/baobab-prefs.c:195
-msgid "Filesystem Type"
-msgstr "Typ sÃborovÃho systÃmu"
+#~ msgid "used:"
+#~ msgstr "vyuÅitÃch:"
 
-#: ../src/baobab-prefs.c:203
-msgid "Total Size"
-msgstr "Celkovà veÄkosÅ"
+#~ msgid "available:"
+#~ msgstr "dostupnÃch:"
 
-#: ../src/baobab-prefs.c:212
-msgid "Available"
-msgstr "DostupnÃ"
+#~| msgid "Calculating percentage bars..."
+#~ msgid "Calculating percentage barsâ"
+#~ msgstr "PoÄÃtajà sa percentuÃlne tabuÄkyâ"
 
-#: ../src/baobab-remote-connect-dialog.c:77
-#, c-format
-msgid "Cannot scan location \"%s\""
-msgstr "NemoÅno prehÄadaÅ umiestnenie \"%s\""
+#~ msgid "Ready"
+#~ msgstr "PripravenÃ"
 
-#: ../src/baobab-remote-connect-dialog.c:175
-msgid "Custom Location"
-msgstr "Vlastnà umiestnenie"
+#~ msgid "Total filesystem capacity"
+#~ msgstr "Celkovà kapacita sÃborovÃho systÃmu"
 
-#: ../src/baobab-remote-connect-dialog.c:177
-msgid "SSH"
-msgstr "SSH"
+#~ msgid "Total filesystem usage"
+#~ msgstr "Celkovà vyuÅitie sÃborovÃho systÃmu"
 
-#: ../src/baobab-remote-connect-dialog.c:180
-msgid "Public FTP"
-msgstr "Verejnà FTP"
+#~ msgid "contains hardlinks for:"
+#~ msgstr "obsahuje pevnà odkazy pre:"
 
-#: ../src/baobab-remote-connect-dialog.c:182
-msgid "FTP (with login)"
-msgstr "FTP (s prihlÃsenÃm)"
+#~ msgid "Could not initialize monitoring"
+#~ msgstr "Nepodarilo sa inicializovaÅ sledovanie"
 
-#: ../src/baobab-remote-connect-dialog.c:185
-msgid "Windows share"
-msgstr "ZdieÄanie z Windows"
+#~ msgid "Changes to your home folder will not be monitored."
+#~ msgstr "Zmeny vÃÅho domovskÃho prieÄinka nebudà sledovanÃ."
 
-#: ../src/baobab-remote-connect-dialog.c:187
-msgid "WebDAV (HTTP)"
-msgstr "WebDAV (HTTP)"
+#~ msgid "Show version"
+#~ msgstr "ZobraziÅ verziu"
 
-#: ../src/baobab-remote-connect-dialog.c:189
-msgid "Secure WebDAV (HTTPS)"
-msgstr "BezpeÄnà WebDAV (HTTPS)"
+#~ msgid "[DIRECTORY]"
+#~ msgstr "[ADRESÃR]"
 
-#: ../src/baobab-remote-connect-dialog.c:249
-msgid "Cannot Connect to Server. You must enter a name for the server."
-msgstr "NemoÅno pripojiÅ k serveru. MusÃte zadaÅ jeho nÃzov."
+#~ msgid "Too many arguments. Only one directory can be specified."
+#~ msgstr "PrÃliÅ veÄa parametrov. MÃÅe byÅ zadanà len jeden adresÃr."
 
-#: ../src/baobab-remote-connect-dialog.c:252
-msgid "Please enter a name and try again."
-msgstr "Zadajte, prosÃm, nÃzov a skÃste to znovu."
+#~ msgid "Could not detect any mount point."
+#~ msgstr "Nepodarilo sa zistiÅ Åiadny prÃpojnà bod."
 
-#: ../src/baobab-remote-connect-dialog.c:441
-msgid "_Location (URI):"
-msgstr "_Umiestnenie (URI):"
+#~ msgid "Without mount points disk usage cannot be analyzed."
+#~ msgstr "VyuÅitie disku nemÃÅe byÅ analyzovanÃ, ak neexistujà prÃpojnà body."
 
-#: ../src/baobab-remote-connect-dialog.c:463
-msgid "_Server:"
-msgstr "_Server:"
+#~ msgid "Save screenshot"
+#~ msgstr "UloÅiÅ snÃmku obrazovky"
 
-#: ../src/baobab-remote-connect-dialog.c:482
-msgid "Optional information:"
-msgstr "Nepovinnà informÃcie:"
+#~ msgid "Cannot create pixbuf image!"
+#~ msgstr "NemoÅno vytvoriÅ obrÃzok pixbuf!"
 
-#: ../src/baobab-remote-connect-dialog.c:494
-msgid "_Share:"
-msgstr "_ZdieÄanie:"
+#~ msgid "Save Snapshot"
+#~ msgstr "UloÅiÅ obrÃzok"
 
-#: ../src/baobab-remote-connect-dialog.c:515
-msgid "_Port:"
-msgstr "_Port:"
+#~ msgid "_Image type:"
+#~ msgstr "_Typ obrÃzku:"
 
-#: ../src/baobab-remote-connect-dialog.c:535
-msgid "_Folder:"
-msgstr "P_rieÄinok:"
+#~ msgid "Scan"
+#~ msgstr "PrehÄadaÅ"
 
-#: ../src/baobab-remote-connect-dialog.c:555
-msgid "_User Name:"
-msgstr "Po_uÅÃvateÄskà meno:"
+#~ msgid "Device"
+#~ msgstr "Zariadenie"
 
-#: ../src/baobab-remote-connect-dialog.c:576
-msgid "_Domain Name:"
-msgstr "NÃzov _domÃny:"
+#~ msgid "Mount Point"
+#~ msgstr "PrÃpojnà bod"
 
-#: ../src/baobab-remote-connect-dialog.c:643
-msgid "Connect to Server"
-msgstr "PripojiÅ sa k serveru"
+#~| msgid "Filesystem Type"
+#~ msgid "File System Type"
+#~ msgstr "Typ sÃborovÃho systÃmu"
 
-#: ../src/baobab-remote-connect-dialog.c:659
-msgid "Service _type:"
-msgstr "_Typ sluÅby:"
+#~ msgid "Total Size"
+#~ msgstr "Celkovà veÄkosÅ"
 
-#: ../src/baobab-remote-connect-dialog.c:778
-msgid "_Scan"
-msgstr "_PrehÄadaÅ"
+#~ msgid "Available"
+#~ msgstr "DostupnÃ"
 
-#: ../src/baobab-treeview.c:82
-msgid "Rescan your home folder?"
-msgstr "Znovu prehÄadaÅ domovskà prieÄinok?"
+#~ msgid "Cannot scan location \"%s\""
+#~ msgstr "NemoÅno prehÄadaÅ umiestnenie \"%s\""
 
-#: ../src/baobab-treeview.c:83
-msgid ""
-"The content of your home folder has changed. Select rescan to update the "
-"disk usage details."
-msgstr ""
-"Obsah vÃÅho domovskÃho prieÄinka sa zmenil. Na aktualizovanie podrobnostà o "
-"vyuÅità disku zvoÄte znovu prehÄadaÅ."
+#~ msgid "Custom Location"
+#~ msgstr "Vlastnà umiestnenie"
 
-#: ../src/baobab-treeview.c:84
-msgid "_Rescan"
-msgstr "Znovu p_rehÄadaÅ"
+#~ msgid "SSH"
+#~ msgstr "SSH"
 
-#: ../src/baobab-treeview.c:222
-msgid "Folder"
-msgstr "PrieÄinok"
+#~ msgid "Public FTP"
+#~ msgstr "Verejnà FTP"
 
-#: ../src/baobab-treeview.c:244
-msgid "Usage"
-msgstr "VyuÅitie"
+#~ msgid "FTP (with login)"
+#~ msgstr "FTP (s prihlÃsenÃm)"
 
-#: ../src/baobab-treeview.c:258
-msgid "Size"
-msgstr "VeÄkosÅ"
+#~ msgid "Windows share"
+#~ msgstr "ZdieÄanie z Windows"
 
-#: ../src/baobab-treeview.c:274
-msgid "Contents"
-msgstr "Obsah"
+#~ msgid "WebDAV (HTTP)"
+#~ msgstr "WebDAV (HTTP)"
 
-#: ../src/baobab-utils.c:72
-msgid "Select Folder"
-msgstr "Vyberte prieÄinok"
+#~ msgid "Secure WebDAV (HTTPS)"
+#~ msgstr "BezpeÄnà WebDAV (HTTPS)"
 
-#. add extra widget
-#: ../src/baobab-utils.c:84
-msgid "_Show hidden folders"
-msgstr "Zo_braziÅ skrytà prieÄinky"
+#~ msgid "Cannot Connect to Server. You must enter a name for the server."
+#~ msgstr "NemoÅno pripojiÅ k serveru. MusÃte zadaÅ jeho nÃzov."
 
-#: ../src/baobab-utils.c:263
-msgid "Cannot check an excluded folder!"
-msgstr "NemoÅno skontrolovaÅ vynechanà prieÄinok!"
+#~ msgid "Please enter a name and try again."
+#~ msgstr "Zadajte, prosÃm, nÃzov a skÃste to znovu."
 
-#: ../src/baobab-utils.c:287
-#, c-format
-msgid "\"%s\" is not a valid folder"
-msgstr "\"%s\" nie je platnà prieÄinok"
+#~ msgid "_Location (URI):"
+#~ msgstr "_Umiestnenie (URI):"
 
-#: ../src/baobab-utils.c:290
-msgid "Could not analyze disk usage."
-msgstr "Nepodarilo sa analyzovaÅ vyuÅitie disku."
+#~ msgid "_Server:"
+#~ msgstr "_Server:"
 
-#: ../src/baobab-utils.c:326
-msgid "_Open Folder"
-msgstr "_OtvoriÅ prieÄinok"
+#~ msgid "Optional information:"
+#~ msgstr "Nepovinnà informÃcie:"
 
-#: ../src/baobab-utils.c:332
-msgid "Mo_ve to Trash"
-msgstr "PresunÃÅ do _koÅa"
+#~ msgid "_Share:"
+#~ msgstr "_ZdieÄanie:"
 
-#: ../src/baobab-utils.c:362
-#, c-format
-msgid "Could not open folder \"%s\""
-msgstr "Nepodarilo sa otvoriÅ prieÄinok \"%s\""
+#~ msgid "_Port:"
+#~ msgstr "_Port:"
 
-#: ../src/baobab-utils.c:365
-msgid "There is no installed viewer capable of displaying the folder."
-msgstr ""
-"NemÃte nainÅtalovanà prehliadaÄ, ktorà dokÃÅe zobraziÅ tento prieÄinok."
+#~ msgid "_Folder:"
+#~ msgstr "P_rieÄinok:"
 
-#: ../src/baobab-utils.c:433
-#, c-format
-msgid "Could not move \"%s\" to the Trash"
-msgstr "Nepodarilo sa presunÃÅ \"%s\" do KoÅa"
+#~ msgid "_User Name:"
+#~ msgstr "Po_uÅÃvateÄskà meno:"
 
-#: ../src/baobab-utils.c:441
-msgid "Could not move file to the Trash"
-msgstr "Nepodarilo sa presunÃÅ sÃbor do KoÅa"
+#~ msgid "_Domain Name:"
+#~ msgstr "NÃzov _domÃny:"
 
-#: ../src/baobab-utils.c:443
-#, c-format
-msgid "Details: %s"
-msgstr "Podrobnosti: %s"
+#~ msgid "Connect to Server"
+#~ msgstr "PripojiÅ sa k serveru"
 
-#: ../src/baobab-utils.c:479
-msgid "There was an error displaying help."
-msgstr "Nastala chyba pri zobrazovanà pomocnÃka."
+#~ msgid "Service _type:"
+#~ msgstr "_Typ sluÅby:"
 
-#: ../src/callbacks.c:76
-msgid ""
-"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
-"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
-"Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
-"any later version."
-msgstr ""
-"Tento program je slobodnà softvÃr; mÃÅete ho Äalej ÅÃriÅ a/alebo upravovaÅ "
-"podÄa ustanovenà VÅeobecnej verejnej licencie GNU tak, ako bola vydanà "
-"organizÃciou Free Software Foundation, a to buÄ verzie 2 tejto licencie, "
-"alebo (podÄa vÃÅho uvÃÅenia) ktorejkoÄvek neskorÅej verzie."
+#~ msgid "_Scan"
+#~ msgstr "_PrehÄadaÅ"
 
-#: ../src/callbacks.c:81
-msgid ""
-"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
-"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
-"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for "
-"more details."
-msgstr ""
-"Tento program je rozÅirovanà v nÃdeji, Åe bude uÅitoÄnÃ, avÅak BEZ "
-"AKEJKOÄVEK ZÃRUKY. Neposkytujà sa ani odvodenà zÃruky OBCHODOVATEÄNOSTI "
-"alebo VHODNOSTI PRE URÄITÃ ÃÄEL. ÄalÅie podrobnosti hÄadajte vo VÅeobecnej "
-"verejnej licencii GNU."
+#~ msgid "Rescan your home folder?"
+#~ msgstr "Znovu prehÄadaÅ domovskà prieÄinok?"
 
-#: ../src/callbacks.c:86
-msgid ""
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
-"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301, USA"
-msgstr ""
-"KÃpiu VÅeobecnej verejnej licencie GNU ste mali dostaÅ spolu s tÃmto "
-"programom; ak sa tak nestalo, napÃÅte na Free Software Foundation, Inc., 51 "
-"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
+#~ msgid ""
+#~ "The content of your home folder has changed. Select rescan to update the "
+#~ "disk usage details."
+#~ msgstr ""
+#~ "Obsah vÃÅho domovskÃho prieÄinka sa zmenil. Na aktualizovanie podrobnostà "
+#~ "o vyuÅità disku zvoÄte znovu prehÄadaÅ."
 
-#: ../src/callbacks.c:101
-msgid "Baobab"
-msgstr "Baobab"
+#~ msgid "_Rescan"
+#~ msgstr "Znovu p_rehÄadaÅ"
 
-#: ../src/callbacks.c:102
-msgid "A graphical tool to analyze disk usage."
-msgstr "Grafickà nÃstroj na analÃzu vyuÅitia disku."
+#~ msgid "_Show hidden folders"
+#~ msgstr "Zo_braziÅ skrytà prieÄinky"
 
-#: ../src/callbacks.c:110
-msgid "translator-credits"
-msgstr ""
-"Stanislav ViÅÅovskÃ, Ivan Noris\n"
-"Pavol KlaÄanskà <pavol klacansky com>"
+#~ msgid "Cannot check an excluded folder!"
+#~ msgstr "NemoÅno skontrolovaÅ vynechanà prieÄinok!"
+
+#~ msgid "Could not open folder \"%s\""
+#~ msgstr "Nepodarilo sa otvoriÅ prieÄinok \"%s\""
+
+#~ msgid "There is no installed viewer capable of displaying the folder."
+#~ msgstr ""
+#~ "NemÃte nainÅtalovanà prehliadaÄ, ktorà dokÃÅe zobraziÅ tento prieÄinok."
+
+#~ msgid "Could not move \"%s\" to the Trash"
+#~ msgstr "Nepodarilo sa presunÃÅ \"%s\" do KoÅa"
+
+#~ msgid "Could not move file to the Trash"
+#~ msgstr "Nepodarilo sa presunÃÅ sÃbor do KoÅa"
+
+#~ msgid "Details: %s"
+#~ msgstr "Podrobnosti: %s"
+
+#~ msgid "There was an error displaying help."
+#~ msgstr "Nastala chyba pri zobrazovanà pomocnÃka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
+#~ "under the terms of the GNU General Public License as published by the "
+#~ "Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your "
+#~ "option) any later version."
+#~ msgstr ""
+#~ "Tento program je slobodnà softvÃr; mÃÅete ho Äalej ÅÃriÅ a/alebo "
+#~ "upravovaÅ podÄa ustanovenà VÅeobecnej verejnej licencie GNU tak, ako bola "
+#~ "vydanà organizÃciou Free Software Foundation, a to buÄ verzie 2 tejto "
+#~ "licencie, alebo (podÄa vÃÅho uvÃÅenia) ktorejkoÄvek neskorÅej verzie."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This program is distributed in the hope that it will be useful, but "
+#~ "WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of "
+#~ "MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General "
+#~ "Public License for more details."
+#~ msgstr ""
+#~ "Tento program je rozÅirovanà v nÃdeji, Åe bude uÅitoÄnÃ, avÅak BEZ "
+#~ "AKEJKOÄVEK ZÃRUKY. Neposkytujà sa ani odvodenà zÃruky OBCHODOVATEÄNOSTI "
+#~ "alebo VHODNOSTI PRE URÄITÃ ÃÄEL. ÄalÅie podrobnosti hÄadajte vo "
+#~ "VÅeobecnej verejnej licencii GNU."
+
+#~ msgid ""
+#~ "You should have received a copy of the GNU General Public License along "
+#~ "with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., "
+#~ "51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301, USA"
+#~ msgstr ""
+#~ "KÃpiu VÅeobecnej verejnej licencie GNU ste mali dostaÅ spolu s tÃmto "
+#~ "programom; ak sa tak nestalo, napÃÅte na Free Software Foundation, Inc., "
+#~ "51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
+
+#~ msgid "The document does not exist."
+#~ msgstr "Dokument neexistuje."
+
+#~ msgid "The folder does not exist."
+#~ msgstr "PrieÄinok neexistuje."
 
-#: ../src/callbacks.c:208
-msgid "The document does not exist."
-msgstr "Dokument neexistuje."
+#~ msgid "S_can Remote Folder..."
+#~ msgstr "PrehÄadaÅ _vzdialenà prieÄinok..."
 
-#: ../src/callbacks.c:289
-msgid "The folder does not exist."
-msgstr "PrieÄinok neexistuje."
+#~ msgid "Scan F_older..."
+#~ msgstr "PrehÄadaÅ _prieÄinok..."[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]