[gnome-color-manager/gnome-3-6] Updated Slovak translationcommit 3a5e875b9d3313f04f1fffa2d007c96172e220ad
Author: Pavol KlaÄanskà <pavol klacansky com>
Date:   Fri Oct 12 09:34:37 2012 +0100

    Updated Slovak translation

 po/sk.po |   49 ++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 files changed, 24 insertions(+), 25 deletions(-)
---
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index c7d798a..af0b348 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-color-manager\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "color-manager&keywords=I18N+L10N\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-10-01 22:36+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-10-10 14:47+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-10-11 08:47+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-12 09:33+0100\n"
 "Last-Translator: Roman MÃtyus <romanmatyus gmail com>\n"
 "Language-Team: Slovak <gnome-sk-list gnome org>\n"
 "Language: sk\n"
@@ -146,7 +146,7 @@ msgstr "Model zariadenia"
 #. If the profile contains a display correction table
 #: ../data/gcm-viewer.ui.h:17
 msgid "Display correction"
-msgstr "Korekcia obrazovky"
+msgstr "Korekcia displeja"
 
 #. The basename (the last section of the filename) of the profile
 #: ../data/gcm-viewer.ui.h:19
@@ -795,8 +795,8 @@ msgid ""
 "Before calibrating the display, it is recommended to configure your display "
 "with the following settings to get optimal results."
 msgstr ""
-"Pre optimÃlny vÃsledok je odporÃÄanà pred kalibrÃciou obrazovky nastaviÅ "
-"vaÅu obrazovku podla nasledujÃcich nastavenÃ."
+"Pre optimÃlny vÃsledok je odporÃÄanà pred kalibrÃciou displeja nastaviÅ "
+"vÃÅdisplej podla nasledujÃcich nastavenÃ."
 
 #. TRANSLATORS: dialog message, preface
 #: ../src/gcm-calibrate-main.c:992
@@ -804,18 +804,18 @@ msgid ""
 "You may want to consult the owner's manual for your display on how to "
 "achieve these settings."
 msgstr ""
-"Ak chcete vedieÅ ako nastaviÅ vaÅu obrazovku, preÅtudujte si pouÅÃvateÄskà "
-"prÃruÄku k obrazovke."
+"Ak chcete vedieÅ ako nastaviÅ vÃÅ displej, preÅtudujte si pouÅÃvateÄskà "
+"prÃruÄku k dislpeju."
 
 #. TRANSLATORS: dialog message, bullet item
 #: ../src/gcm-calibrate-main.c:995
 msgid "Reset your display to the factory defaults."
-msgstr "Obnovte vÃrobnà nastavenie vaÅej obrazovky."
+msgstr "Obnovte vÃrobnà nastavenie vÃÅho displeja."
 
 #. TRANSLATORS: dialog message, bullet item
 #: ../src/gcm-calibrate-main.c:998
 msgid "Disable dynamic contrast if your display has this feature."
-msgstr "ZakÃÅte dynamickà kontrast, ak mà obrazovka tÃto funkciu."
+msgstr "ZakÃÅte dynamickà kontrast, ak mà displej tÃto funkciu."
 
 #. TRANSLATORS: dialog message, bullet item
 #: ../src/gcm-calibrate-main.c:1001
@@ -823,7 +823,7 @@ msgid ""
 "Configure your display with custom color settings and ensure the RGB "
 "channels are set to the same values."
 msgstr ""
-"RuÄne prispÃsobte nastavenia obrazovky vlastnÃmi farebnÃmi nastaveniami a "
+"RuÄne prispÃsobte nastavenia displeja vlastnÃmi farebnÃmi nastaveniami a "
 "uistite sa, Åe sà RGB kanÃly nastavenà na rovnakà hodnoty."
 
 #. TRANSLATORS: dialog message, addition to bullet item
@@ -835,7 +835,7 @@ msgstr "Ak sa farby nedajà nastaviÅ ruÄne, pouÅite teplotu farby 6500 K."
 #: ../src/gcm-calibrate-main.c:1007
 msgid ""
 "Adjust the display brightness to a comfortable level for prolonged viewing."
-msgstr "ZmeÅte jas obrazovky na ÃroveÅ, ktorà je prÃjemnà pre dlhodobà prÃcu."
+msgstr "ZmeÅte jas displeja na ÃroveÅ, ktorà je prÃjemnà pre dlhodobà prÃcu."
 
 #. TRANSLATORS: dialog message, suffix
 #: ../src/gcm-calibrate-main.c:1012
@@ -843,7 +843,7 @@ msgid ""
 "For best results, the display should have been powered for at least 15 "
 "minutes before starting the calibration."
 msgstr ""
-"Aby bol vÃsledok Äo najlepÅÃ, obrazovka by mala byÅ spustenà aspoÅ 15 minÃt "
+"Aby bol vÃsledok Äo najlepÅÃ, displej by mal byÅ spustenà aspoÅ 15 minÃt "
 "pred zaÄatÃm kalibrÃcie."
 
 #. TRANSLATORS: this is the calibration wizard page title
@@ -1015,12 +1015,12 @@ msgstr "Vyberte obrazec"
 #. TRANSLATORS: this is the page title
 #: ../src/gcm-calibrate-main.c:1399
 msgid "Choose your display type"
-msgstr "ZvoÄte typ vaÅej obrazovky"
+msgstr "ZvoÄte typ vÃÅho displeja"
 
 #. TRANSLATORS: this is intro page text
 #: ../src/gcm-calibrate-main.c:1406
 msgid "Select the monitor type that is attached to your computer."
-msgstr "Vyberte typ obrazovky pripojenej k vÃÅmu poÄÃtaÄu."
+msgstr "Vyberte typ displeja pripojenÃho k vÃÅmu poÄÃtaÄu."
 
 #: ../src/gcm-calibrate-main.c:1408
 msgid "LCD"
@@ -1041,21 +1041,21 @@ msgstr "Projektor"
 #. TRANSLATORS: this is the calibration wizard page title
 #: ../src/gcm-calibrate-main.c:1447
 msgid "Choose Display Type"
-msgstr "Zvolte typ obrazovky"
+msgstr "Zvolte typ displeja"
 
 # nedÃva mi to zmysel
 # ROMAN: je to predpoklad, ale ide asi o zÃskanie referenÄnÃho bieloho bodu pri kalibrÃciÃ.
 #. TRANSLATORS: this is the page title
 #: ../src/gcm-calibrate-main.c:1485
 msgid "Choose your display target white point"
-msgstr "ZvoÄte cieÄovà biely bod obrazovky"
+msgstr "ZvoÄte cieÄovà biely bod displeja"
 
 #. TRANSLATORS: this is intro page text
 #: ../src/gcm-calibrate-main.c:1492
 msgid ""
 "Most displays should be calibrated to a CIE D65 illuminant for general usage."
 msgstr ""
-"VÃÄÅina obrazoviek pre beÅnà pouÅitie by mala byÅ kalibrovanÃch podla "
+"VÃÄÅina displejov pre beÅnà pouÅitie by mala byÅ kalibrovanÃch podla "
 "svietivosti CIE D65."
 
 #: ../src/gcm-calibrate-main.c:1494
@@ -1081,7 +1081,7 @@ msgstr "Vlastnà zariadenie (uÅ nastavenà ruÄne)"
 #. TRANSLATORS: this is the calibration wizard page title
 #: ../src/gcm-calibrate-main.c:1543
 msgid "Choose Display Whitepoint"
-msgstr "VoÄba bieleho bodu obrazovky"
+msgstr "VoÄba bieleho bodu displeja"
 
 #. TRANSLATORS: this is the page title
 #: ../src/gcm-calibrate-main.c:1581
@@ -1321,14 +1321,13 @@ msgid "Color profile is already imported"
 msgstr "Farebnà profil je uÅ importovanÃ"
 
 #: ../src/gcm-import.c:218
-#, fuzzy
 msgid "ICC profile already installed system-wide"
 msgstr "ICC profil bol uÅ nainÅtalovanà pre celà systÃm"
 
 #. TRANSLATORS: the profile type
 #: ../src/gcm-import.c:234
 msgid "Import display color profile?"
-msgstr "ImportovaŠfarebnà profil obrazovky?"
+msgstr "ImportovaŠfarebnà profil displeja?"
 
 #. TRANSLATORS: the profile type
 #: ../src/gcm-import.c:238
@@ -1607,25 +1606,25 @@ msgstr "Åtandardnà priestor"
 #. TRANSLATORS: the raw EDID MD5 of the display device
 #: ../src/gcm-viewer.c:770
 msgid "Display checksum"
-msgstr "Kontrolnà sÃÄet obrazovky"
+msgstr "Kontrolnà sÃÄet displeja"
 
 #: ../src/gcm-viewer.c:771
 msgid "Display model"
-msgstr "Model obrazovky"
+msgstr "Model displeja"
 
 #: ../src/gcm-viewer.c:772
 msgid "Display serial number"
-msgstr "SÃriovà ÄÃslo obrazovky"
+msgstr "SÃriovà ÄÃslo displeja"
 
 #. TRANSLATORS: the PNPID is a three letter code, e.g. DEL
 #: ../src/gcm-viewer.c:774
 msgid "Display PNPID"
-msgstr "PNPID obrazovky"
+msgstr "PNPID displeja"
 
 #. TRANSLATORS: who made the display
 #: ../src/gcm-viewer.c:776
 msgid "Display vendor"
-msgstr "VÃrobca obrazovky"
+msgstr "VÃrobca displeja"
 
 #. TRANSLATORS: the raw profile MD5
 #: ../src/gcm-viewer.c:778[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]