[empathy] Updated Arabic translationcommit f112ae55a694b4130f985ec92f4edad990a80042
Author: Khaled Hosny <khaledhosny eglug org>
Date:   Thu Oct 4 15:29:10 2012 +0200

    Updated Arabic translation

 po/ar.po |  165 ++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 81 insertions(+), 84 deletions(-)
---
diff --git a/po/ar.po b/po/ar.po
index 607a8a3..fe8d68e 100644
--- a/po/ar.po
+++ b/po/ar.po
@@ -7,17 +7,16 @@
 # Abou Manal <aboumanal gmail com>, 2008.
 # Djihed Afifi<djihed gmail com, 2008.
 # Anas Afif Emad <anas e87 gmail com, 2008, 2012.
-# Khaled Hosny <khaledhosny eglug org>, 2006, 2009, 2010, 2011.
+# Khaled Hosny <khaledhosny eglug org>, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012.
 # Abderrahim Kitouni <a kitouni gmail com>, 2012.
 # Ibrahim Saed <ibraheem5000 gmail com>, 2012.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gossip.HEAD\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
-"product=empathy&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-09-18 11:59+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-18 13:57+0200\n"
-"Last-Translator: Ibrahim Saed <ibraheem5000 gmail com>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2012-10-04 15:25+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-04 15:28+0200\n"
+"Last-Translator: Khaled Hosny <khaledhosny eglug org>\n"
 "Language-Team: Arabic <doc arabeyes org>\n"
 "Language: ar\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -25,7 +24,7 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=6; plural=n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n%100>=3 "
 "&& n%100<=10 ? 3 : n%100>=11 ? 4 : 5;\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 "X-Project-Style: gnome\n"
 
 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
@@ -314,12 +313,10 @@ msgid "Path of the Adium theme to use"
 msgstr "ÙØØØ ØÙØ Adium ÙØØØØØÙ"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:65
-#, fuzzy
-#| msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
 msgid ""
 "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium. "
 "Deprecated."
-msgstr "ÙØØØ ØÙØ Adium ØÙØÙ ØØØØØØÙ ØØØ ÙØÙØ ØÙØ ØÙØØØØØ ØÙÙØØØØÙØ Adium."
+msgstr "ÙØØØ ØÙØ Adium ØÙØÙ ØØØØØØÙ ØØØ ÙØÙØ ØÙØ ØÙØØØØØ ØÙÙØØØØÙØ Adium. ÙØØÙ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:66
 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
@@ -764,6 +761,7 @@ msgid "Internal error"
 msgstr "ØØØ ØØØÙÙ"
 
 #: ../libempathy/empathy-utils.c:497
+#: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:30
 msgid "People Nearby"
 msgstr "ØÙØØØØØ ØÙÙØÙØÙÙ"
 
@@ -1228,9 +1226,8 @@ msgid "Interval (seconds)"
 msgstr "ØÙÙØØ (ØØÙØÙØÙÙ)"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
-#, fuzzy
 msgid "Authentication username"
-msgstr "ØØÙ ÙØØØØÙ ØÙØØØÙØØÙ:"
+msgstr "ØØÙ ÙØØØØÙ ØÙØØØÙØØÙ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
 msgid "Transport"
@@ -1536,7 +1533,7 @@ msgstr "ØÙØ ÙØØÙ"
 msgid "unknown"
 msgstr "ÙØÙÙÙ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1680 ../src/empathy-chat-window.c:967
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1680 ../src/empathy-chat-window.c:980
 msgid "Topic:"
 msgstr "ØÙÙÙØÙØ:"
 
@@ -1652,7 +1649,7 @@ msgstr "ÙØØÙ %s ØÙØÙ ØØØÙ %s"
 #. * we get the new handler.
 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2989 ../src/empathy-call-window.c:1467
 #: ../src/empathy-call-window.c:1517 ../src/empathy-call-window.c:2570
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1166
+#: ../src/empathy-call-window.c:2876 ../src/empathy-event-manager.c:1166
 msgid "Disconnected"
 msgstr "ØÙØ ÙØÙØÙ"
 
@@ -1980,47 +1977,47 @@ msgstr "ØØØØÙ ØØÙØ gnome-contacts ÙÙÙØÙÙ ÙØÙØØÙÙ ØÙÙØ
 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo jabber org) and the second is one
 #. * of the user's account IDs (e.g. me hotmail com).
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:172
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:177
 #, c-format
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "â%s â(%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:348
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:353
 msgid "Select account to use to place the call"
 msgstr "ØØØ ØØØØÙØ ÙÙØØØØÙ ÙØØØ ØÙÙÙØÙÙØ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:352
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:357
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
 msgid "Call"
 msgstr "ØØØÙ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:417
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:422
 msgid "Mobile"
 msgstr "ÙØÙÙÙ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:419
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:424
 msgid "Work"
 msgstr "ØÙÙ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:421
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:426
 msgid "HOME"
 msgstr "ØÙÙÙØÙ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:662
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:667
 msgid "_Block Contact"
 msgstr "Ø_ÙÙØ ØÙÙØØØØÙ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:718
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:723
 msgid "Delete and _Block"
 msgstr "ØØØÙ ÙØ_ÙÙØ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:780
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:785
 #, c-format
 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
 msgstr "ÙÙ ØØØØ ØÙØ ØØØØÙØ ØÙÙØØØØÙ '%s'Ø"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:789
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:794
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
@@ -2029,75 +2026,75 @@ msgstr ""
 "ØØØÙØ ØÙØ ØØÙ ØÙÙØØØØÙ ØÙÙØØØØ '%s'Ø ÙØØØ ØÙ ÙØØ ØÙØØÙ ÙÙ ØÙÙØØØØÙÙÙ ØÙØÙ "
 "ÙØØÙÙ ÙÙÙØ."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:800
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:805
 msgid "Removing contact"
 msgstr "ØØÙ ØÙÙØØØØÙ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:864
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:869
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2453
 msgid "_Remove"
 msgstr "Ø_ØÙ"
 
 #. add chat button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1227
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1232
 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:318
 msgid "_Chat"
 msgstr "_ØØØØØ"
 
 #. add SMS button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1262
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1267
 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:312
 msgid "_SMS"
 msgstr "_SMS"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1295
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1300
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Audio Call"
 msgstr "_ÙÙØÙÙØ ØÙØÙØ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1328
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1333
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Video Call"
 msgstr "_ÙÙØÙÙØ ÙØØÙØ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1369
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1374
 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:11
 msgid "_Previous Conversations"
 msgstr "ØÙÙØØØØØØ ØÙ_ØØØÙØ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1398
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1403
 msgid "Send File"
 msgstr "ØØØÙ ÙÙÙØ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1428
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1433
 msgid "Share My Desktop"
 msgstr "ØØØÙ ØØØ ÙÙØØÙ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1454
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1459
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1368
 msgid "Favorite"
 msgstr "ÙÙØÙÙ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1483
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1488
 msgid "Infor_mation"
 msgstr "_ÙØÙÙÙØØ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1532
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1537
 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
 msgid "_Edit"
 msgstr "_ØØØ"
 
 #. send invitation
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1648
-#: ../src/empathy-chat-window.c:1233
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1653
+#: ../src/empathy-chat-window.c:1246
 msgid "Inviting you to this room"
 msgstr "ÙØØÙÙ ØÙÙ ÙØÙ ØÙØØÙØ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1694
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1699
 msgid "_Invite to Chat Room"
 msgstr "Ø_ØØ ØÙÙ ØØÙØ ØÙÙØØØØØ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1890
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1895
 msgid "_Add Contactâ"
 msgstr "Ø_ØÙ ÙØØØØÙØâ"
 
@@ -2989,6 +2986,14 @@ msgstr "ØØØÙ"
 msgid "Vietnamese"
 msgstr "ÙÙØÙØÙÙ"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:29
+msgid "Top Contacts"
+msgstr "ØÙÙØØØØÙÙÙ ØÙØÙØØ ØØØØÙØ"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:31
+msgid "Ungrouped"
+msgstr "ØÙØ ÙØÙÙØ"
+
 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:231
 msgid "No error message"
 msgstr "ÙØ ØØØÙØ ØØØ"
@@ -3306,43 +3311,43 @@ msgstr "ØÙÙ ØÙØÙØØÙØ ÙÙØÙÙØØ ØÙØÙÙ ÙØØØØ"
 msgid "Unknown"
 msgstr "ÙØÙÙÙ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2868
+#: ../src/empathy-call-window.c:2874
 msgid "On hold"
 msgstr "ÙÙØ ØÙØÙØØØØ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2870
+#: ../src/empathy-call-window.c:2878
 msgid "Mute"
 msgstr "ØÙØÙ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2872
+#: ../src/empathy-call-window.c:2880
 msgid "Duration"
 msgstr "ØÙÙØØ"
 
 #. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
-#: ../src/empathy-call-window.c:2875
+#: ../src/empathy-call-window.c:2883
 #, c-format
 msgid "%s â %d:%02dm"
 msgstr "%s â %d:%02d"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2971
+#: ../src/empathy-call-window.c:2979
 msgid "Technical Details"
 msgstr "ØÙØÙØØÙÙ ØÙØÙÙÙØ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3010
+#: ../src/empathy-call-window.c:3018
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
 "computer"
 msgstr "ØØÙØÙØ %s ÙØ ØÙÙÙ ØÙØ ÙÙ ØÙØØÙ ØÙØÙØ ØÙÙØØÙÙØ ØÙÙ ØØØÙØÙ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3015
+#: ../src/empathy-call-window.c:3023
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
 "computer"
 msgstr "ØØÙØÙØ %s ÙØ ØÙÙÙ ØÙØ ÙÙ ØÙØØÙ ØÙÙÙØÙÙ ØÙÙØØÙÙØ ØÙÙ ØØØÙØÙ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3021
+#: ../src/empathy-call-window.c:3029
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
@@ -3350,21 +3355,21 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "ØØØÙØ ØÙØØØ ØØØØÙ ÙØ %s. ÙØ ÙÙÙÙ ØØØÙÙØ ÙÙ ØØÙØ ÙØ ØØÙØ ØØÙØØØØÙØØ ØÙÙØØØØØ."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3027
+#: ../src/empathy-call-window.c:3035
 msgid "There was a failure on the network"
 msgstr "ØØØ ØØÙ ÙÙ ØÙØØÙØ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3031
+#: ../src/empathy-call-window.c:3039
 msgid ""
 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr "ØÙØØÙ ØÙØÙØ ØÙÙØÙÙØØ ÙØØØØØ ÙØÙ ØÙÙÙØÙÙØ ÙÙØØ ÙØØØØ ØÙÙ ØØØÙØÙ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3034
+#: ../src/empathy-call-window.c:3042
 msgid ""
 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr "ØÙØØÙ ØÙÙØÙÙ ØÙÙØÙÙØØ ÙØØØØØ ÙØÙ ØÙÙÙØÙÙØ ÙÙØØ ÙØØØØ ØÙÙ ØØØÙØÙ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3046
+#: ../src/empathy-call-window.c:3054
 #, c-format
 msgid ""
 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
@@ -3374,32 +3379,32 @@ msgstr ""
 "ØØØ ØÙØ ØÙØ ÙØÙÙØ ÙÙ ÙÙÙÙ ØÙÙØØØÙ. ÙÙ ÙØÙÙ <a href=\"%s\">ØØÙØ ØÙ ÙØÙ ØÙØÙØ</"
 "a> ÙØØÙÙ ØÙØØÙ ØÙÙØÙØ ÙÙ ÙØÙØØ 'ÙÙØ' ÙÙ ÙØØÙØ 'ÙØØØØØ'."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3055
+#: ../src/empathy-call-window.c:3063
 msgid "There was a failure in the call engine"
 msgstr "ØØØ ØØÙ ÙÙ ÙØØÙ ØÙØØØØÙØØ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3058
+#: ../src/empathy-call-window.c:3066
 msgid "The end of the stream was reached"
 msgstr "ÙÙØÙÙ ØÙÙ ÙÙØÙØ ØÙØÙÙ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3098
+#: ../src/empathy-call-window.c:3106
 msgid "Can't establish audio stream"
 msgstr "ØØØØ ØÙØØ ØÙÙ ØÙØÙØ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3108
+#: ../src/empathy-call-window.c:3116
 msgid "Can't establish video stream"
 msgstr "ØØØØ ØÙØØ ØÙÙ ØÙÙØÙÙ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3145
+#: ../src/empathy-call-window.c:3153
 #, c-format
 msgid "Your current balance is %s."
 msgstr "ØØÙØÙ ØÙØØÙÙ ÙÙ %s."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3149
+#: ../src/empathy-call-window.c:3157
 msgid "Sorry, you donât have enough credit for that call."
 msgstr "ØØØÙØØ ÙØ ØÙÙÙ ØØÙØÙØ ÙØÙÙÙØ ÙÙØÙ ØÙÙÙØÙÙØ."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3151
+#: ../src/empathy-call-window.c:3159
 msgid "Top Up"
 msgstr "ØØÙ"
 
@@ -3507,7 +3512,7 @@ msgstr "ØÙÙØØØ ØÙÙØÙÙ:"
 msgid "Audio"
 msgstr "ØÙØ"
 
-#: ../src/empathy-chat.c:104
+#: ../src/empathy-chat.c:102
 msgid "- Empathy Chat Client"
 msgstr "- ÙØØØÙ ØÙØØØØØ ØÙØØÙ"
 
@@ -3527,11 +3532,11 @@ msgstr "ØØØÙ ØÙÙØØÙØ"
 msgid "Manage Favorite Rooms"
 msgstr "ØØØ ØÙØØÙ ØÙÙÙØÙÙØ"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:280
+#: ../src/empathy-chat-window.c:288
 msgid "Close this window?"
 msgstr "ÙÙ ØØÙØ ØÙÙ ÙØÙ ØÙÙØÙØØØ"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:286
+#: ../src/empathy-chat-window.c:294
 #, c-format
 msgid ""
 "Closing this window will leave %s. You will not receive any further messages "
@@ -3540,7 +3545,7 @@ msgstr ""
 "ØØØÙØÙÙ ÙÙØÙ ØÙÙØÙØØ ØØØØØØ ØÙØØÙØ %s. ÙÙ ØØØÙØÙ ØÙÙØÙØ ÙÙ ØÙØØØØÙ ØØÙ ØÙØÙ "
 "ÙÙØ ÙÙØØØØ."
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:299
+#: ../src/empathy-chat-window.c:307
 #, c-format
 msgid ""
 "Closing this window will leave a chat room. You will not receive any further "
@@ -3565,26 +3570,26 @@ msgstr[5] ""
 "ØØØÙØÙÙ ÙÙØÙ ØÙÙØÙØØ ØØØØØØ %u ØØÙØ. ÙÙ ØØØÙØÙ ØÙÙØÙØ ÙÙ ØÙØØØØÙ ØØÙ ØÙØÙ "
 "ÙÙØÙ ØÙØØÙ ÙÙØØØØ."
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:310
+#: ../src/empathy-chat-window.c:318
 #, c-format
 msgid "Leave %s?"
 msgstr "ÙÙ ØØÙØ ØØÙ %sØ"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:312
+#: ../src/empathy-chat-window.c:320
 msgid ""
 "You will not receive any further messages from this chat room until you "
 "rejoin it."
 msgstr "ÙÙ ØØØÙØÙ ØÙÙØÙØ ÙÙ ØÙØØØØÙ ÙÙ ØØÙØ ØÙÙØØØØØ ÙØÙ ØØÙ ØÙØÙ ÙÙØ ÙÙØØØØ."
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:331
+#: ../src/empathy-chat-window.c:339
 msgid "Close window"
 msgstr "ØØÙÙ ØÙÙØÙØØ"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:331
+#: ../src/empathy-chat-window.c:339
 msgid "Leave room"
 msgstr "ØØØØ ØÙØØÙØ"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:665 ../src/empathy-chat-window.c:688
+#: ../src/empathy-chat-window.c:678 ../src/empathy-chat-window.c:701
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread)"
 msgid_plural "%s (%d unread)"
@@ -3595,7 +3600,7 @@ msgstr[3] "%s (%d ØÙØ ÙÙØÙØ)"
 msgstr[4] "%s (%d ØÙØ ÙÙØÙØ)"
 msgstr[5] "%s (%d ØÙØ ÙÙØÙØ)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:680
+#: ../src/empathy-chat-window.c:693
 #, c-format
 msgid "%s (and %u other)"
 msgid_plural "%s (and %u others)"
@@ -3606,7 +3611,7 @@ msgstr[3] "%s (Ù %u ØØØÙ)"
 msgstr[4] "%s (Ù %u ØØØÙ)"
 msgstr[5] "%s (Ù %u ØØØÙ)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:696
+#: ../src/empathy-chat-window.c:709
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from others)"
 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
@@ -3617,7 +3622,7 @@ msgstr[3] "%s (%d ØÙØ ÙÙØÙØ ÙÙ ØÙØØØÙÙ)"
 msgstr[4] "%s (%d ØÙØ ÙÙØÙØ ÙÙ ØÙØØØÙÙ)"
 msgstr[5] "%s (%d ØÙØ ÙÙØÙØ ÙÙ ØÙØØØÙÙ)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:705
+#: ../src/empathy-chat-window.c:718
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from all)"
 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
@@ -3628,11 +3633,11 @@ msgstr[3] "%s (%d ØÙØ ÙÙØÙØ ÙÙ ØÙÙÙ)"
 msgstr[4] "%s (%d ØÙØ ÙÙØÙØ ÙÙ ØÙÙÙ)"
 msgstr[5] "%s (%d ØÙØ ÙÙØÙØ ÙÙ ØÙÙÙ)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:942
+#: ../src/empathy-chat-window.c:955
 msgid "SMS:"
 msgstr "SMS:"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:950
+#: ../src/empathy-chat-window.c:963
 #, c-format
 msgid "Sending %d message"
 msgid_plural "Sending %d messages"
@@ -3643,7 +3648,7 @@ msgstr[3] "ÙØØÙ %d ØØØØÙ"
 msgstr[4] "ÙØØÙ %d ØØØÙØ"
 msgstr[5] "ÙØØÙ %d ØØØÙØ"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:970
+#: ../src/empathy-chat-window.c:983
 msgid "Typing a message."
 msgstr "ÙÙØØ ØØØÙØ."
 
@@ -3661,7 +3666,7 @@ msgstr "ØØØØ ØØØÙØØ Ø_ØÙÙÙØ"
 
 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
 msgid "_Favorite Chat Room"
-msgstr "ØÙØØÙØ ØÙÙ_ÙØÙØ"
+msgstr "ØØÙØ Ù_ÙØÙØ"
 
 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
 msgid "Notify for All Messages"
@@ -3724,12 +3729,10 @@ msgid "Save"
 msgstr "ØØÙØ"
 
 #: ../src/empathy-debug-window.c:1659
-#, fuzzy
 msgid "Pastebin link"
 msgstr "ØØØØ Pastebin"
 
 #: ../src/empathy-debug-window.c:1668
-#, fuzzy
 msgid "Pastebin response"
 msgstr "ØØ Pastebin"
 
@@ -3742,7 +3745,6 @@ msgid "Debug Window"
 msgstr "ÙØÙØØ ØÙØÙÙÙØ"
 
 #: ../src/empathy-debug-window.c:1916
-#, fuzzy
 msgid "Send to pastebin"
 msgstr "ØØØÙ ØÙÙ pastebin"
 
@@ -4533,10 +4535,8 @@ msgid "Edit %s account options"
 msgstr "ØØÙÙ ØÙØØØØ ØØØØÙ ØÙÙ %s"
 
 #: ../ubuntu-online-accounts/empathy.application.in.h:1
-#, fuzzy
-#| msgid "Import your existing accounts"
 msgid "Integrate your IM accounts"
-msgstr "ÙØÙÙ ØØØØØØÙ ÙÙØØØØÙ ØÙÙÙØÙ"
+msgstr "ØØÙØ ØØØØØØÙ ÙÙØØØØÙ ØÙÙÙØÙ"
 
 #~ msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
 #~ msgstr "ØØØ ØØØØØØ ØÙØØØØÙ ÙØÙØÙØ ØØØ ØÙØØÙØ"
@@ -4931,9 +4931,6 @@ msgstr "ÙØÙÙ ØØØØØØÙ ÙÙØØØØÙ ØÙÙÙØÙ"
 #~ msgid "All"
 #~ msgstr "ØÙÙÙ"
 
-#~ msgid "Ungrouped"
-#~ msgstr "ØÙØ ÙØÙÙØ"
-
 #~ msgid "Favorite People"
 #~ msgstr "ØÙØØØØØ ØÙÙÙØÙÙÙÙ"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]