[gnome-control-center] Updated Greek translationcommit 2231b3dacc23e91c44ff48c9127d13c7fdb62857
Author: Tom Tryfonidis <tomtryf gmail com>
Date:  Fri Aug 31 17:56:06 2012 +0300

  Updated Greek translation

 po/el.po | 2304 +++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 files changed, 1316 insertions(+), 988 deletions(-)
---
diff --git a/po/el.po b/po/el.po
index b161c31..2fcd0a8 100644
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -36,9 +36,10 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: el\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-control-center&keywords=I18N+L10N&component=general\n";
-"POT-Creation-Date: 2012-07-23 20:34+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-24 13:51+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
+"control-center&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-31 03:34+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-31 17:54+0200\n"
 "Last-Translator: Tom Tryfonidis <tomtryf gmail com>\n"
 "Language-Team: Greek <team gnome gr>\n"
 "Language: el\n"
@@ -47,76 +48,70 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
-"X-Poedit-Language: Greek\n"
-"X-Poedit-Country: GREECE\n"
 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
 
-#: ../panels/background/background.ui.h:1
-msgid "Add wallpaper"
-msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏÎÏÏÎÏÎÎÏ"
-
-#: ../panels/background/background.ui.h:2
-msgid "Remove wallpaper"
-msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏÎÏÏÎÏÎÎÏ"
-
 #. This refers to a slideshow background
-#: ../panels/background/background.ui.h:4
+#: ../panels/background/background.ui.h:2
 msgid "Changes throughout the day"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../panels/background/background.ui.h:5
-msgid "Primary Color"
-msgstr "ÎÏÏÎÎ ÎÏÏÎÎ"
-
-#: ../panels/background/background.ui.h:6
-msgid "Swap colors"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÏÎÎÏÏÎ"
-
-#: ../panels/background/background.ui.h:7
-msgid "Secondary color"
-msgstr "ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÎ ÏÏÏÎÎ"
-
-#: ../panels/background/background.ui.h:8
+#: ../panels/background/background.ui.h:3
 msgctxt "background, style"
 msgid "Tile"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../panels/background/background.ui.h:9
+#: ../panels/background/background.ui.h:4
 msgctxt "background, style"
 msgid "Zoom"
 msgstr "ÎÏÏÎÎÏÎ"
 
-#: ../panels/background/background.ui.h:10
+#: ../panels/background/background.ui.h:5
 msgctxt "background, style"
 msgid "Center"
 msgstr "ÎÎÎÏÏÎÏÎÏÎÎ"
 
-#: ../panels/background/background.ui.h:11
+#: ../panels/background/background.ui.h:6
 msgctxt "background, style"
 msgid "Scale"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÏÎ"
 
-#: ../panels/background/background.ui.h:12
+#: ../panels/background/background.ui.h:7
 msgctxt "background, style"
 msgid "Fill"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎ"
 
-#: ../panels/background/background.ui.h:13
+#: ../panels/background/background.ui.h:8
 msgctxt "background, style"
 msgid "Span"
 msgstr "ÎÎÏÏÏÏÎÎ"
 
-#: ../panels/background/bg-colors-source.c:46
-msgid "Horizontal Gradient"
-msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎ"
+#. translators: This is the title of the wallpaper chooser dialog.
+#: ../panels/background/cc-background-chooser-dialog.c:199
+msgid "Select Background"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏ"
+
+#: ../panels/background/cc-background-chooser-dialog.c:218
+msgid "Wallpapers"
+msgstr "ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÎÏ"
+
+#: ../panels/background/cc-background-chooser-dialog.c:227
+msgid "Pictures"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏ"
+
+#: ../panels/background/cc-background-chooser-dialog.c:235
+msgid "Colors"
+msgstr "ÎÏÏÎÎÏÎ"
 
-#: ../panels/background/bg-colors-source.c:47
-msgid "Vertical Gradient"
-msgstr "ÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎ"
+#: ../panels/background/cc-background-chooser-dialog.c:244
+msgid "Flickr"
+msgstr "Flickr"
 
-#: ../panels/background/bg-colors-source.c:48
-msgid "Solid Color"
-msgstr "ÎÏÏÎÎ ÏÏÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏ"
+#: ../panels/background/cc-background-chooser-dialog.c:280
+#: ../panels/printers/ppd-selection-dialog.ui.h:3
+#: ../panels/user-accounts/data/photo-dialog.ui.h:9
+#: ../panels/user-accounts/um-photo-dialog.c:98
+msgid "Select"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ"
 
 #: ../panels/background/cc-background-item.c:148
 msgid "multiple sizes"
@@ -133,32 +128,10 @@ msgstr "%d à %d"
 msgid "No Desktop Background"
 msgstr "ÎÏÏÎÏ ÏÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/background/cc-background-panel.c:1018
-#: ../panels/user-accounts/data/photo-dialog.ui.h:4
-#: ../panels/user-accounts/um-photo-dialog.c:218
-msgid "Browse for more pictures"
-msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏÎÎÏ"
-
-#: ../panels/background/cc-background-panel.c:1110
+#: ../panels/background/cc-background-panel.c:387
 msgid "Current background"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎ ÏÎÏÎÏÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/background/cc-background-panel.c:1220
-msgid "Wallpapers"
-msgstr "ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÎÏ"
-
-#: ../panels/background/cc-background-panel.c:1227
-msgid "Pictures Folder"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÏÎ"
-
-#: ../panels/background/cc-background-panel.c:1234
-msgid "Colors & Gradients"
-msgstr "ÎÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏ"
-
-#: ../panels/background/cc-background-panel.c:1242
-msgid "Flickr"
-msgstr "Flickr"
-
 #: ../panels/background/gnome-background-panel.desktop.in.in.h:1
 msgid "Background"
 msgstr "ÎÎÏÎÏÎÎÎÎÎ"
@@ -170,7 +143,7 @@ msgstr "ÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏ"
 #. Translators: those are keywords for the background control-center panel
 #: ../panels/background/gnome-background-panel.desktop.in.in.h:4
 msgid "Wallpaper;Screen;Desktop;"
-msgstr "ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÎ;ÎÎÏÎÎ;ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ;"
+msgstr "ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÎ;ÎÎÏÎÎ;ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ;Wallpaper;Screen;Desktop;"
 
 #. TRANSLATORS: device type
 #: ../panels/bluetooth/bluetooth-properties.desktop.in.in.h:1
@@ -180,14 +153,13 @@ msgstr "Bluetooth"
 
 #: ../panels/bluetooth/bluetooth-properties.desktop.in.in.h:2
 msgid "Configure Bluetooth settings"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎ Bluetooth"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎ bluetooth"
 
 #: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:1
 msgid "Set Up New Device"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:2
-#: ../panels/network/network.ui.h:9
+#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:2 ../panels/network/network.ui.h:9
 msgid "Remove Device"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏ"
 
@@ -199,7 +171,7 @@ msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎ"
 msgid "Paired"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:5
+#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:5 ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:756
 msgid "Type"
 msgstr "ÎÏÏÎÏ"
 
@@ -209,10 +181,9 @@ msgstr "ÎÎÎÏÎÏÎÏÎ"
 
 #: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:7
 msgid "Mouse and Touchpad Settings"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎ Touchpad"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏ"
 
-#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:8
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:41
+#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:8 ../panels/universal-access/uap.ui.h:38
 msgid "Sound Settings"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÎÏÎÏ"
 
@@ -234,43 +205,46 @@ msgctxt "Power"
 msgid "Bluetooth"
 msgstr "Bluetooth"
 
-#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:290
+#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:285
 msgid "Yes"
 msgstr "ÎÎÎ"
 
-#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:290
+#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:285
 msgid "No"
 msgstr "ÎÏÎ"
 
-#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:402
+#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:397
 msgid "Bluetooth is disabled"
 msgstr "To Bluetooth ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:407
+#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:402
 msgid "Bluetooth is disabled by hardware switch"
 msgstr "ÎÎ Bluetooth ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÏÏÎ ÏÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:411
+#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:406
 msgid "No Bluetooth adapters found"
 msgstr "ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏ Bluetooth"
 
-#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:544
+#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:539
 msgid "Visibility"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÏÎ"
 
-#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:548
+#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:543
 #, c-format
 msgid "Visibility of â%sâ"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÏÎ ÏÎÏ â%sâ"
 
-#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:592
+#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:587
 #, c-format
 msgid "Remove '%s' from the list of devices?"
 msgstr "ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎ ÏÎ '%s' ÎÏÏ ÏÎÎ ÎÎÏÏÎ ÏÏÎ ÏÏÏÎÎÏÏÎ;"
 
-#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:594
-msgid "If you remove the device, you will have to set it up again before next use."
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎ, ÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎ ÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ."
+#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:589
+msgid ""
+"If you remove the device, you will have to set it up again before next use."
+msgstr ""
+"ÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎ, ÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎ ÏÎÏÎ "
+"ÏÎÏ ÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ."
 
 #. TRANSLATORS: this is where the user can click and import a profile
 #: ../panels/color/cc-color-panel.c:106
@@ -296,8 +270,7 @@ msgid "Test profile: "
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÏÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎ:"
 
 #. TRANSLATORS: this is when the profile should be set for all users
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:185
-#: ../panels/color/color.ui.h:11
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:185 ../panels/color/color.ui.h:11
 msgid "Set for all users"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÏÏ ÎÎÎ ÏÎÎÏÏ ÏÎÏÏ ÏÏÎÏÏÎÏ"
 
@@ -353,14 +326,13 @@ msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÎÎÎÎÏÎÏ
 #. TRANSLATORS: this is the dialog title in the 'Add profile' UI
 #. * where the device type is not recognised
 #. Profiles that can be added to the device
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:543
-#: ../panels/color/color.ui.h:2
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:543 ../panels/color/color.ui.h:2
 msgid "Available Profiles"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎ"
 
 #. TRANSLATORS: column for device list
 #: ../panels/color/cc-color-panel.c:824
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1516
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1525
 msgid "Device"
 msgstr "ÎÏÏÎÎÏÎ"
 
@@ -375,10 +347,13 @@ msgid "Create a color profile for the selected device"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎ"
 
 #. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:905
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:929
-msgid "The measuring instrument is not detected. Please check it is turned on and correctly connected."
-msgstr "ÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÏÏÎÎÎ ÏÎ ÏÏÎÎÎÎ ÎÎÏÏÎÏÎÏ. ÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÏÏÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎ."
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:905 ../panels/color/cc-color-panel.c:929
+msgid ""
+"The measuring instrument is not detected. Please check it is turned on and "
+"correctly connected."
+msgstr ""
+"ÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÏÏÎÎÎ ÏÎ ÏÏÎÎÎÎ ÎÎÏÏÎÏÎÏ. ÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ "
+"ÎÎÎ ÏÏÏÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎ."
 
 #. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
 #: ../panels/color/cc-color-panel.c:938
@@ -442,10 +417,8 @@ msgctxt "Colorspace fallback"
 msgid "Default Gray"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎo ÎÎÏÎÎÎ"
 
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1609
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1650
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1661
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1672
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1609 ../panels/color/cc-color-panel.c:1650
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1661 ../panels/color/cc-color-panel.c:1672
 msgid "Uncalibrated"
 msgstr "ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ"
 
@@ -458,12 +431,17 @@ msgid "This device is using manufacturing calibrated data."
 msgstr "ÎÏÏÎ Î ÏÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏÏÎ."
 
 #: ../panels/color/cc-color-panel.c:1664
-msgid "This device does not have a profile suitable for whole-screen color correction."
-msgstr "ÎÏÏÎ Î ÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÏÎÏÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÎ."
+msgid ""
+"This device does not have a profile suitable for whole-screen color "
+"correction."
+msgstr ""
+"ÎÏÏÎ Î ÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÏÎÏÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎ "
+"ÏÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÎ."
 
 #: ../panels/color/cc-color-panel.c:1697
 msgid "This device has an old profile that may no longer be accurate."
-msgstr "ÎÏÏÎ Î ÏÏÏÎÎÏÎ ÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎ ÏÎÏ ÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏ."
+msgstr ""
+"ÎÏÏÎ Î ÏÏÏÎÎÏÎ ÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎ ÏÎÏ ÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏ."
 
 #. TRANSLATORS: this is when the calibration profile age is not
 #. * specified as it has been autogenerated from the hardware
@@ -499,7 +477,7 @@ msgstr "ÎÏÏÎÎÏÎÏÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎ"
 #: ../panels/color/cc-color-panel.c:2147
 msgctxt "Device kind"
 msgid "Webcam"
-msgstr "ÎÎÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎ"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎ web"
 
 #: ../panels/color/color.ui.h:3
 #: ../panels/color/gnome-color-panel.desktop.in.in.h:1
@@ -508,7 +486,9 @@ msgstr "ÎÏÏÎÎ"
 
 #: ../panels/color/color.ui.h:4
 msgid "Each device needs an up to date color profile to be color managed."
-msgstr "ÎÎÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÏÏÏÎÎÏÏÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏÎÎÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎÎÎ."
+msgstr ""
+"ÎÎÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÏÏÏÎÎÏÏÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ "
+"ÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏÎÎÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎÎÎ."
 
 #: ../panels/color/color.ui.h:5
 msgid "Learn more"
@@ -516,7 +496,7 @@ msgstr "ÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎ"
 
 #: ../panels/color/color.ui.h:6
 msgid "Learn more about color management"
-msgstr "ÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÏÏÎÎÏÏÎ"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÏÏÎÎÏÏÎ"
 
 #: ../panels/color/color.ui.h:7
 msgid "Add device"
@@ -536,7 +516,7 @@ msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏ"
 
 #: ../panels/color/color.ui.h:12
 msgid "Set this profile for all users on this computer"
-msgstr "ÎÏÎÏÏÎ ÎÏÏÏ ÏÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎÏÏ ÏÎÏÏ ÏÏÎÏÏÎÏ ÏÎ ÎÏÏÏ ÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ"
+msgstr "ÎÏÎÏÏÎ ÎÏÏÏ ÏÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎÏÏ ÏÎÏÏ ÏÏÎÏÏÎÏ ÏÎ ÎÏÏÏÎ ÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ"
 
 #: ../panels/color/color.ui.h:13
 msgid "Add profile"
@@ -571,8 +551,11 @@ msgid "Model:"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÎÎ:"
 
 #: ../panels/color/color.ui.h:21
-msgid "Image files can be dragged on this window to auto-complete the above fields."
-msgstr "ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏÎ ÏÎ ÎÏÏÏ ÏÎ ÏÎÏÎÎÏÏÎ ÎÎÎ ÎÏÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÏÎÎÏÏÏÎ ÏÏÎ ÏÎÏÎÏÎÎÏ ÏÎÎÎÏÎ."
+msgid ""
+"Image files can be dragged on this window to auto-complete the above fields."
+msgstr ""
+"ÎÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏÎ ÏÎ ÎÏÏÏ ÏÎ ÏÎÏÎÎÏÏÎ ÎÎÎ ÎÏÏÏÎÎÏÎ "
+"ÏÏÎÏÎÎÏÏÏÎ ÏÏÎ ÏÎÏÎÏÎÎÏ ÏÎÎÎÏÎ."
 
 #: ../panels/color/gnome-color-panel.desktop.in.in.h:2
 msgid "Color management settings"
@@ -581,7 +564,9 @@ msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÏÏÏÎÎÏÏÎ"
 #. Translators: those are keywords for the color control-center panel
 #: ../panels/color/gnome-color-panel.desktop.in.in.h:4
 msgid "Color;ICC;Profile;Calibrate;Printer;Display;"
-msgstr "ÎÏÏÎÎÏÎ;ICC;ÎÏÎÏÎÎ;ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ;ÎÎÏÏÏÏÏÎÏ;ÎÎÏÎÎ;Color;ICC;Profile;Calibrate;Printer;Display;"
+msgstr ""
+"ÎÏÏÎÎÏÎ;ICC;ÎÏÎÏÎÎ;ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ;ÎÎÏÏÏÏÏÎÏ;ÎÎÏÎÎ;Color;ICC;Profile;Calibrate;"
+"Printer;Display;"
 
 #. Add some common languages first
 #: ../panels/common/cc-common-language.c:523
@@ -608,24 +593,32 @@ msgstr "ÎÏÏÎÎÎÎÎ"
 msgid "Chinese (simplified)"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÎ (ÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ)"
 
+#: ../panels/common/cc-common-language.c:539
+msgid "Russian"
+msgstr "ÎÏÏÎÎÎ"
+
+#: ../panels/common/cc-common-language.c:542
+msgid "Arabic"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ"
+
 #. Add some common regions
-#: ../panels/common/cc-common-language.c:565
+#: ../panels/common/cc-common-language.c:571
 msgid "United States"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÎÎÏ"
 
-#: ../panels/common/cc-common-language.c:566
+#: ../panels/common/cc-common-language.c:572
 msgid "Germany"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/common/cc-common-language.c:567
+#: ../panels/common/cc-common-language.c:573
 msgid "France"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/common/cc-common-language.c:568
+#: ../panels/common/cc-common-language.c:574
 msgid "Spain"
 msgstr "ÎÏÏÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/common/cc-common-language.c:569
+#: ../panels/common/cc-common-language.c:575
 msgid "China"
 msgstr "ÎÎÎÎ"
 
@@ -635,7 +628,7 @@ msgstr "ÎÎÎÎâ"
 
 #: ../panels/common/cc-language-chooser.c:296
 msgid "Select a region"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎ"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏ"
 
 #: ../panels/common/gdm-languages.c:781
 msgid "Unspecified"
@@ -643,11 +636,11 @@ msgstr "ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÎÎÎ"
 
 #: ../panels/common/language-chooser.ui.h:1
 msgid "Select a language"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÏÏÏÎ"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÏÏÎÏ"
 
 #: ../panels/common/language-chooser.ui.h:2
 #: ../panels/printers/new-printer-dialog.ui.h:4
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:455
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:462
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_ÎÎÏÏÏÏÎ"
 
@@ -674,19 +667,19 @@ msgstr ":"
 
 #: ../panels/datetime/datetime.ui.h:6
 msgid "Set the time one hour ahead."
-msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÏ ÎÎÎ ÏÏÎ ÎÏÏÎÏÏÎ."
+msgstr "ÎÏÎÏÎÏÏ ÏÎÏ ÏÏÎÏ ÎÎÎ ÏÏÎ ÎÏÏÎÏÏÎ."
 
 #: ../panels/datetime/datetime.ui.h:7
 msgid "Set the time one hour back."
-msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÏ ÎÎÎ ÏÏÎ ÏÎÏÏ."
+msgstr "ÎÏÎÏÎÏÏ ÏÎÏ ÏÏÎÏ ÎÎÎ ÏÏÎ ÏÎÏÏ."
 
 #: ../panels/datetime/datetime.ui.h:8
 msgid "Set the time one minute ahead."
-msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÏÏÏ ÎÏÏÎÏÏÎ."
+msgstr "ÎÏÎÏÎÏÏ ÏÎÏ ÏÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÏÏÏ ÎÏÏÎÏÏÎ."
 
 #: ../panels/datetime/datetime.ui.h:9
 msgid "Set the time one minute back."
-msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÏÏÏ ÏÎÏÏ."
+msgstr "ÎÏÎÏÎÏÏ ÏÎÏ ÏÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÏÏÏ ÏÎÏÏ."
 
 #: ../panels/datetime/datetime.ui.h:10
 msgid "Switch between AM and PM."
@@ -762,7 +755,7 @@ msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏ"
 
 #: ../panels/datetime/gnome-datetime-panel.desktop.in.in.h:1
 msgid "Date & Time"
-msgstr "ÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎ & ÎÏÎ"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎ & ÏÏÎ"
 
 #: ../panels/datetime/gnome-datetime-panel.desktop.in.in.h:2
 msgid "Date and Time preferences panel"
@@ -775,28 +768,30 @@ msgstr "ÎÎÎÏÎ;ÎÏÎÎ ÏÏÎÏ;ÎÎÏÎÎÎÏÎÎ;Clock;Timezone;Location;
 
 #: ../panels/datetime/org.gnome.controlcenter.datetime.policy.in.h:1
 msgid "Change system time and date settings"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ"
 
 #: ../panels/datetime/org.gnome.controlcenter.datetime.policy.in.h:2
 msgid "To change time or date settings, you need to authenticate."
-msgstr "ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎ, ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÏ Î ÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏ."
+msgstr ""
+"ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎ, ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÏ Î "
+"ÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏ."
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:482
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:481
 msgctxt "display panel, rotation"
 msgid "Normal"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÎ"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:483
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:482
 msgctxt "display panel, rotation"
 msgid "Counterclockwise"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÎÏÏÏÏÏÎÏÎ"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:484
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:483
 msgctxt "display panel, rotation"
 msgid "Clockwise"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÏÏÏÎÏÎ"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:485
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:484
 msgctxt "display panel, rotation"
 msgid "180 Degrees"
 msgstr "180 ÎÎÎÏÎÏ"
@@ -806,56 +801,60 @@ msgstr "180 ÎÎÎÏÎÏ"
 #. * used as an adjective, not as a verb. For example, the Spanish
 #. * translation could be "Pantallas en Espejo", *not* "Espejar Pantallas".
 #.
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:622
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:621
 msgid "Mirror Displays"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÏÏÎÏÎÏÏ ÎÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:646
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:645
 #: ../panels/display/display-capplet.ui.h:1
 msgid "Monitor"
 msgstr "ÎÎÏÎÎ"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:747
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:746
 #, c-format
 msgid "%d x %d (%s)"
 msgstr "%d x %d (%s)"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:749
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:748
 #, c-format
 msgid "%d x %d"
 msgstr "%d x %d"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:1656
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:1657
 msgid "Drag to change primary display."
 msgstr "ÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÏÏÎÎ ÎÎÏÎÎ"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:1714
-msgid "Select a monitor to change its properties; drag it to rearrange its placement."
-msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏÎÏ ÏÎÏ. ÎÏÏÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎ ÏÎÏ."
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:1715
+msgid ""
+"Select a monitor to change its properties; drag it to rearrange its "
+"placement."
+msgstr ""
+"ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏÎÏ ÏÎÏ. ÎÏÏÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎ "
+"ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎ ÏÎÏ."
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2102
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2103
 msgid "%a %R"
 msgstr "%a %R"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2104
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2105
 msgid "%a %l:%M %p"
 msgstr "%a %l:%M %p"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2266
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2318
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2267
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2319
 #, c-format
 msgid "Failed to apply configuration: %s"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎ: %s"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2346
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2347
 msgid "Could not save the monitor configuration"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎÏ ÏÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2406
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2407
 msgid "Could not detect displays"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2600
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2601
 msgid "Could not get screen information"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏ ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÏ"
 
@@ -891,88 +890,95 @@ msgstr "ÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎ ÎÎ
 #. Translators: those are keywords for the display control-center panel
 #: ../panels/display/gnome-display-panel.desktop.in.in.h:4
 msgid "Panel;Projector;xrandr;Screen;Resolution;Refresh;"
-msgstr "ÎÎÎÎÎ;ÎÏÎÎÎÎÎÎÏ;xrandr;ÎÎÏÎÎ;ÎÎÎÎÏÏÎ;ÎÎÎÎÎÏÏÎ;"
+msgstr ""
+"ÎÎÎÎÎ;ÎÏÎÎÎÎÎÎÏ;xrandr;ÎÎÏÎÎ;ÎÎÎÎÏÏÎ;ÎÎÎÎÎÏÏÎ;Panel;Projector;xrandr;Screen;"
+"Resolution;Refresh;"
 
 #. Translators: VESA is an techncial acronym, don't translate it.
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:402
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:413
 #, c-format
 msgid "VESA: %s"
 msgstr "VESA: %s"
 
 #. TRANSLATORS: device type
 #. TRANSLATORS: AP type
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:426
-#: ../panels/network/panel-common.c:82
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:437 ../panels/network/panel-common.c:82
 #: ../panels/network/panel-common.c:162
 msgid "Unknown"
 msgstr "ÎÎÎÏÏÏÎ"
 
 #. translators: This is the type of architecture, for example:
 #. * "64-bit" or "32-bit"
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:587
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:593
 #, c-format
 msgid "%d-bit"
 msgstr "%d-bit"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:746
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:752
 msgid "Unknown model"
 msgstr "ÎÎÎÏÏÏÎ ÎÎÎÏÎÎÎ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:829
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:835
 msgid "The next login will attempt to use the standard experience."
-msgstr "Î ÎÏÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎ."
+msgstr ""
+"Î ÎÏÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎ."
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:831
-msgid "The next login will use the fallback mode intended for unsupported graphics hardware."
-msgstr "Î ÎÏÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÏÎ"
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:837
+msgid ""
+"The next login will use the fallback mode intended for unsupported graphics "
+"hardware."
+msgstr ""
+"Î ÎÏÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎ "
+"ÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÏÎ"
 
 #. translators: The hardware is not able to run GNOME 3's
 #. * shell, so we use the GNOME "Fallback" session
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:873
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:879
 msgctxt "Experience"
 msgid "Fallback"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎ"
 
 #. translators: The hardware is able to run GNOME 3's
 #. * shell, also called "Standard" experience
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:879
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:885
 msgctxt "Experience"
 msgid "Standard"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1202
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1227
 msgid "Ask what to do"
 msgstr "ÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1206
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1231
 msgid "Do nothing"
 msgstr "ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1210
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1235
 msgid "Open folder"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1295
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1326
 msgid "Other Media"
 msgstr "ÎÎÎÎ ÎÎÏÎ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1326
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1357
 msgid "Select an application for audio CDs"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎ ÎÎÏÏÎÎÎ ÏÎÏ CDs"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1327
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1358
 msgid "Select an application for video DVDs"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎ DVDs ÏÎÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1328
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1359
 msgid "Select an application to run when a music player is connected"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎÏ music player"
+msgstr ""
+"ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎÏ music player"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1329
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1360
 msgid "Select an application to run when a camera is connected"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÏÎÎ ÏÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1330
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1361
 msgid "Select an application for software CDs"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎ CDs ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÏ"
 
@@ -981,97 +987,93 @@ msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎ CDs ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÏ
 #. * If the shared-mime-info translation works for your language,
 #. * simply leave these untranslated.
 #.
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1342
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1373
 msgid "audio DVD"
 msgstr "ÎÎÏÏÎÎÏ DVD"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1343
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1374
 msgid "blank Blu-ray disc"
 msgstr "ÎÎÎÏÏ ÎÎÏÎÎÏ Blu-ray"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1344
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1375
 msgid "blank CD disc"
 msgstr "ÎÎÎÏÏ ÎÎÏÎÎÏ CD"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1345
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1376
 msgid "blank DVD disc"
 msgstr "ÎÎÎÏÏ ÎÎÏÎÎÏ DVD"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1346
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1377
 msgid "blank HD DVD disc"
 msgstr "ÎÎÎÏÏ ÎÎÏÎÎÏ HD DVD"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1347
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1378
 msgid "Blu-ray video disc"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÏÎÎ Blu-ray"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1348
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1379
 msgid "e-book reader"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÏÎÏ ÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎ (e-book)"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1349
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1380
 msgid "HD DVD video disc"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÏÎÎ HD DVD"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1350
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1381
 msgid "Picture CD"
 msgstr "CD ÎÎÎÏÎÏÎ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1351
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1382
 msgid "Super Video CD"
 msgstr "Super Video CD"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1352
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1383
 msgid "Video CD"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÎ CD"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1353
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1384
 msgid "Windows software"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎÎÏ Windows"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1354
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1385
 msgid "Software"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎÎÏ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1477
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1569
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1508
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1647
 msgid "Section"
 msgstr "ÎÎÏÏÎÏÎ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1486
-#: ../panels/info/info.ui.h:11
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1517 ../panels/info/info.ui.h:11
 msgid "Overview"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÏÏÎÏÎ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1492
-#: ../panels/info/info.ui.h:18
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1523 ../panels/info/info.ui.h:18
 msgid "Default Applications"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1497
-#: ../panels/info/info.ui.h:26
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1528 ../panels/info/info.ui.h:26
 msgid "Removable Media"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1502
-#: ../panels/info/info.ui.h:10
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1533 ../panels/info/info.ui.h:10
 msgid "Graphics"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1704
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1735
 #, c-format
 msgid "Version %s"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎ %s"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1754
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1785
 msgid "Install Updates"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÏÏÎÏÎ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1758
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1789
 msgid "System Up-To-Date"
 msgstr "ÎÎ ÏÏÏÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1762
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1793
 msgid "Checking for Updates"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÏÎÎÏ"
 
@@ -1085,16 +1087,22 @@ msgstr "ÎÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ"
 
 #. sure that you use the same "translation" for those keywords
 #: ../panels/info/gnome-info-panel.desktop.in.in.h:4
-msgid "device;system;information;memory;processor;version;default;application;fallback;preferred;cd;dvd;usb;audio;video;disc;removable;media;autorun;"
-msgstr "ÏÏÏÎÎÏÎ;ÏÏÏÏÎÎÎ;ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ;ÎÎÎÎÎ;ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏ;ÎÎÎÎÏÎ;ÏÏÎÎÏÎÎÎÎÎ;ÎÏÎÏÎÎÎÎ;ÎÏÎÎÏÎÎÎ;ÏÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎ;cd;dvd;usb;ÎÏÎÏ;ÎÎÎÏÎÎ;ÎÎÏÎÎÏ;ÎÎÏÏÎÏÎÎÎ;ÎÎÏÎ;ÎÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎ;"
+msgid ""
+"device;system;information;memory;processor;version;default;application;"
+"fallback;preferred;cd;dvd;usb;audio;video;disc;removable;media;autorun;"
+msgstr ""
+"ÏÏÏÎÎÏÎ;ÏÏÏÏÎÎÎ;ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ;ÎÎÎÎÎ;ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏ;ÎÎÎÎÏÎ;ÏÏÎÎÏÎÎÎÎÎ;ÎÏÎÏÎÎÎÎ;"
+"ÎÏÎÎÏÎÎÎ;ÏÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎ;cd;dvd;usb;ÎÏÎÏ;ÎÎÎÏÎÎ;ÎÎÏÎÎÏ;ÎÎÏÏÎÏÎÎÎ;ÎÎÏÎ;ÎÏÏÏÎÎÏÎ "
+"ÎÎÏÎÎÎÏÎ;device;system;information;memory;processor;version;default;"
+"application;fallback;preferred;audio;video;disc;removable;media;autorun;"
 
 #: ../panels/info/info.ui.h:1
 msgid "Select how other media should be handled"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÏÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÎÎÎÏÎ ÎÎÏÏÎ"
 
 #: ../panels/info/info.ui.h:2
-msgid "Acti_on:"
-msgstr "Î_ÎÎÏÎÎÎÎ:"
+msgid "_Action:"
+msgstr "_ÎÎÎÏÎÎÎÎ:"
 
 #: ../panels/info/info.ui.h:3
 msgid "_Type:"
@@ -1174,7 +1182,8 @@ msgstr "Î_ÎÎÎ ÎÎÏÎâ"
 
 #: ../panels/info/info.ui.h:25
 msgid "_Never prompt or start programs on media insertion"
-msgstr "_ÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎÏÎ ÎÏÏÏÎÏÎ Î ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÎÏÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÏÏÎ"
+msgstr ""
+"_ÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎÏÎ ÎÏÏÏÎÏÎ Î ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÎÏÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÏÏÎ"
 
 #: ../panels/info/info.ui.h:27
 msgid "Driver"
@@ -1187,7 +1196,7 @@ msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ"
 #. Hardware is not able to run GNOME 3's shell, so we might want to force running the 'Fallback' experience.
 #: ../panels/info/info.ui.h:30
 msgid "Forced _Fallback Mode"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÏ Î_ÏÎÎÏÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ"
 
 #: ../panels/keyboard/00-multimedia.xml.in.h:1
 msgid "Sound and Media"
@@ -1195,7 +1204,7 @@ msgstr "ÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎÏÎÎÏÎ"
 
 #: ../panels/keyboard/00-multimedia.xml.in.h:2
 msgid "Volume mute"
-msgstr "ÎÎÎÎÏÎ ÎÏÎÏ"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎ ÎÎÏÎÏÎÏ"
 
 #: ../panels/keyboard/00-multimedia.xml.in.h:3
 msgid "Volume down"
@@ -1207,7 +1216,7 @@ msgstr "ÎÏÎÎÏÎ ÎÎÏÎÏÎÏ"
 
 #: ../panels/keyboard/00-multimedia.xml.in.h:5
 msgid "Launch media player"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÎ Media player"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎÎÏÎÎÎ ÏÎÎÏÎÎÏÏÎ"
 
 #: ../panels/keyboard/00-multimedia.xml.in.h:6
 msgid "Play (or play/pause)"
@@ -1234,9 +1243,11 @@ msgid "Eject"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎ"
 
 #: ../panels/keyboard/01-input-sources.xml.in.h:1
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:30
-msgid "Input Sources"
-msgstr "ÎÎÎÎÏ ÎÎÏÏÎÎÏ"
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:19
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:858
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:68
+msgid "Typing"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÏÎÎÏÎÎÏÎ"
 
 #: ../panels/keyboard/01-input-sources.xml.in.h:2
 #: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:26
@@ -1280,27 +1291,30 @@ msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ"
 msgid "Screenshots"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÏÎ ÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/keyboard/01-screenshot.xml.in.h:2
-msgid "Take a screenshot"
-msgstr "ÎÎÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÏÏÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏ"
-
+#. translators: Pictures is the name of the XDG Pictures directory
 #: ../panels/keyboard/01-screenshot.xml.in.h:3
-msgid "Take a screenshot of a window"
-msgstr "ÎÎÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÏÏÏÎÏ ÎÎÏÏ ÏÎÏÎÎÏÏÎÏ"
-
-#: ../panels/keyboard/01-screenshot.xml.in.h:4
-msgid "Take a screenshot of an area"
-msgstr "ÎÎÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÏÏÏÎÏ ÎÎÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÏ"
+msgid "Save a screenshot to Pictures"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÏÏÏÏÎÏ ÏÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏ"
 
+#. translators: Pictures is the name of the XDG Pictures directory
 #: ../panels/keyboard/01-screenshot.xml.in.h:5
+msgid "Save a screenshot of a window to Pictures"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÏÏÏÎÏ ÎÎÏÏ ÏÎÏÎÎÏÏÎÏ ÏÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏ"
+
+#. translators: Pictures is the name of the XDG Pictures directory
+#: ../panels/keyboard/01-screenshot.xml.in.h:7
+msgid "Save a screenshot of an area to Pictures"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÏÏÏÎÏ ÎÎÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÏ ÏÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏ"
+
+#: ../panels/keyboard/01-screenshot.xml.in.h:8
 msgid "Copy a screenshot to clipboard"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÏ ÏÏÎÎÎÎÏÏÏÏÎÏ ÏÏÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ"
 
-#: ../panels/keyboard/01-screenshot.xml.in.h:6
+#: ../panels/keyboard/01-screenshot.xml.in.h:9
 msgid "Copy a screenshot of a window to clipboard"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÏÏÏÏÎÏ ÎÎÏÏ ÏÎÏÎÎÏÏÎÏ ÏÏÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ"
 
-#: ../panels/keyboard/01-screenshot.xml.in.h:7
+#: ../panels/keyboard/01-screenshot.xml.in.h:10
 msgid "Copy a screenshot of an area to clipboard"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÏÏÏÏÎÏ ÎÎÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÏ ÏÏÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ"
 
@@ -1354,6 +1368,27 @@ msgstr "ÎÎÎÎÏÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏ"
 msgid "High contrast on or off"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÎÏÎÏ"
 
+#. translators:
+#. * The device has been disabled
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:241
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:347
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1112
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-control.c:1834
+#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:215
+#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:216
+msgid "Disabled"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ"
+
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:315
+#, fuzzy
+msgid "Alternative Characters Key"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÎÎ Î ÏÏÎÎÏÎÎÎ"
+
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:320
+#, fuzzy
+msgid "Compose Key"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎÏÏÎÎÏÎÏ:"
+
 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.desktop.in.in.h:1
 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:4
 msgid "Keyboard"
@@ -1366,7 +1401,7 @@ msgstr "ÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÎÎÏÏÎÎÎÎÎÎÏ"
 #. Translators: those are keywords for the keyboard control-center panel
 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.desktop.in.in.h:4
 msgid "Shortcut;Repeat;Blink;"
-msgstr "ÎÏÎÏÏÎÎÏÏÎ;ÎÏÎÎÎÎÎÏÎ;ÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎ;"
+msgstr "ÎÏÎÏÏÎÎÏÏÎ;ÎÏÎÎÎÎÎÏÎ;ÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎ;Shortcut;Repeat;Blink;"
 
 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:1
 msgid "Custom Shortcut"
@@ -1398,14 +1433,13 @@ msgstr "ÎÎ_ÏÏÏÎÏÎ:"
 
 #. short delay
 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:9
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:24
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:52
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:49
 msgid "Short"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎ"
 
 #. slow acceleration
 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:10
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:10
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:4
 msgid "Slow"
 msgstr "ÎÏÎÎ"
 
@@ -1415,14 +1449,13 @@ msgstr "ÎÎÏÏÏÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÏ ÏÎÎÎÏÏÏÎ"
 
 #. long delay
 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:12
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:26
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:55
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:52
 msgid "Long"
 msgstr "ÎÎÎÏÏ"
 
 #. fast acceleration
 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:13
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:12
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:7
 msgid "Fast"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎ"
 
@@ -1446,60 +1479,52 @@ msgstr "ÎÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎÎÎÏÏÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎ"
 msgid "Layout Settings"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÏÎÎÎÏ"
 
-#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:19
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:71
-msgid "Typing"
-msgstr "ÎÎÎÎÏÏÎÎÏÎÎÏÎ"
-
 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:20
 msgid "Add Shortcut"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎÏÏÎÏ"
 
 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:21
 msgid "Remove Shortcut"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÏÎÏÎ ÏÏÎÏÏÎÎÏÏÎÏ"
+msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎÏÏÎÎÏÏÎÏ"
 
 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:22
 #: ../panels/wacom/button-mapping.ui.h:3
-msgid "To edit a shortcut, click the row and hold down the new keys or press Backspace to clear."
-msgstr "ÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎÏÏÎ, ÏÎÏÎÏÏÎ ÏÏÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÎÏÎ ÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÏÏÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎÎÏÏÎ Î ÏÎÏÎÏÏÎ backspace ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎ."
+msgid ""
+"To edit a shortcut, click the row and hold down the new keys or press "
+"Backspace to clear."
+msgstr ""
+"ÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎÏÏÎ, ÏÎÏÎÏÏÎ ÏÏÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÎÏÎ ÏÎÎÏÎ ÎÎÎ "
+"ÎÏÎÏÎÏÏÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎÎÏÏÎ Î ÏÎÏÎÏÏÎ backspace ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎ."
 
 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:23
 #: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:29
 msgid "Shortcuts"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÏÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:553
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:561
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:873
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1325
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1329
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:552
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:560
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:942
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1414
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1418
 msgid "Custom Shortcuts"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:721
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:756
 msgid "<Unknown Action>"
 msgstr "<ÎÎÎÏÏÏÎ ÎÎÎÏÎÎÎÎ>"
 
-#. translators:
-#. * The device has been disabled
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1025
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-control.c:1834
-#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:215
-#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:216
-msgid "Disabled"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏ"
-
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1164
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1253
 #, c-format
 msgid ""
-"The shortcut \"%s\" cannot be used because it will become impossible to type using this key.\n"
+"The shortcut \"%s\" cannot be used because it will become impossible to type "
+"using this key.\n"
 "Please try with a key such as Control, Alt or Shift at the same time."
 msgstr ""
-"Î ÏÏÎÏÏÎÎÏÏÎ \"%s\" ÎÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏÎÎ ÏÎÎ ÏÎÎÎÏÏÎÎÏÎÎÏÎ.\n"
+"Î ÏÏÎÏÏÎÎÏÏÎ \"%s\" ÎÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏÎÎ ÏÎÎ "
+"ÏÎÎÎÏÏÎÎÏÎÎÏÎ.\n"
 "ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÏÎ ÏÎÎ ÏÎ ÏÏÎÎÏÎÏÎÏ ÎÎ ÏÎÎÎÏÏÎ ÏÏÏÏ ÏÎ Control, Alt Î Shift."
 
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1196
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1285
 #, c-format
 msgid ""
 "The shortcut \"%s\" is already used for\n"
@@ -1508,36 +1533,36 @@ msgstr ""
 "Î ÏÏÎÏÏÎÎÏÏÎ \"%s\" ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ:\n"
 " \"%s\""
 
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1201
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1290
 #, c-format
-msgid "If you reassign the shortcut to \"%s\", the \"%s\" shortcut will be disabled."
-msgstr "ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎ ÏÎ ÏÏÎÏÏÎÎÏÏÎ ÏÏÎ \"%s\", Î ÏÏÎÏÏÎÎÏÏÎ \"%s\" ÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎ."
+msgid ""
+"If you reassign the shortcut to \"%s\", the \"%s\" shortcut will be disabled."
+msgstr ""
+"ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎ ÏÎ ÏÏÎÏÏÎÎÏÏÎ ÏÏÎ \"%s\", Î ÏÏÎÏÏÎÎÏÏÎ \"%s\" ÎÎ "
+"ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎ."
 
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1207
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1296
 msgid "_Reassign"
 msgstr "ÎÎÎ_ÎÎÏÎ ÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1618
-#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:620
-msgid "Action"
-msgstr "ÎÎÎÏÎÎÎÎ"
-
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1640
-msgid "Shortcut"
-msgstr "ÎÏÎÏÏÎÎÏÏÎ"
+#: ../panels/mouse/cc-mouse-panel.c:152
+msgid "_Test Your Settings"
+msgstr "_ÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎ"
 
 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-panel.desktop.in.in.h:1
 msgid "Mouse & Touchpad"
-msgstr "ÎÎÎÏÎÎÎ & Touchpad"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÎ & ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏ"
 
 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-panel.desktop.in.in.h:2
 msgid "Set your mouse and touchpad preferences"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎ touchpad"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏ"
 
 #. Translators: those are keywords for the mouse and touchpad control-center panel
 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-panel.desktop.in.in.h:4
 msgid "Trackpad;Pointer;Click;Tap;Double;Button;Trackball;"
-msgstr "Trackpad;ÎÎÎÎÏÎÏ;ÎÎÎÎ;ÎÏÏÏÎÎÎ;ÎÎÏÎÏ;ÎÎÏÎÏÎ;Trackball;"
+msgstr ""
+"ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏ;ÎÎÎÎÏÎÏ;ÎÎÎÎ;ÎÏÏÏÎÎÎ;ÎÎÏÎÏ;ÎÎÏÎÏÎ;Trackball;Pointer;Click;Tap;"
+"Double;Button;"
 
 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:1
 msgid "Mouse Preferences"
@@ -1547,134 +1572,101 @@ msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÎÎÏÎÎÎÎÏ"
 msgid "General"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:3
-msgid "_Right-handed"
-msgstr "_ÎÎÎÎÏÏÎÎÏÎÏ"
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:5
+msgid "Double-click timeout"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:4
-msgid "_Left-handed"
-msgstr "_ÎÏÎÏÏÎÏÏÏÎÎÏÎÏ"
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:8
+msgid "_Double-click"
+msgstr "_ÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:5
-msgid "Sh_ow position of pointer when the Control key is pressed"
-msgstr "ÎÏÎ_ÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÎ ÏÎ ÏÎÎÎÏÏÎ Control"
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:9
+msgid "Primary _button"
+msgstr "ÎÏÏÏÎÏÏÎ ÎÎÏ_ÎÏÎ"
 
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:6
-msgid "Pointer Speed"
-msgstr "ÎÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎ"
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:10
+msgid "_Left"
+msgstr "ÎÏ_ÎÏÏÎÏÎ"
 
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:7
-msgid "A_cceleration:"
-msgstr "_ÎÏÎÏÎÏÏÎÏÎ:"
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:11
+msgid "_Right"
+msgstr "Î_ÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:8
-msgid "_Sensitivity:"
-msgstr "_ÎÏÎÎÏÎÎÏÎÎ:"
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:12
+msgid "Mouse"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÎ"
 
 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:13
-msgctxt "Mouse sensitivity"
-msgid "Low"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÏ"
+msgid "_Pointer speed"
+msgstr "ÎÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎÎ_ÎÏÎ"
 
 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:14
-msgctxt "Mouse sensitivity"
-msgid "High"
-msgstr "ÎÏÎÎÏ"
+msgid "Touchpad"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏ"
 
 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:15
-msgid "Drag and Drop"
-msgstr "ÎÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÏÎÎÏÎ"
+msgid "Disable while _typing"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÏÎ ÏÎÎ ÏÎÎÎ_ÏÏÎÎÏÎÎÏÎ"
 
 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:16
-msgid "Thr_eshold:"
-msgstr "_ÎÏÎÎ:"
-
-#. small threshold
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:18
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:84
-msgid "Small"
-msgstr "ÎÎÎÏÏ"
-
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:19
-msgid "Drag Threshold"
-msgstr "ÎÏÎÎ ÏÏÏÏÎÎÎÏ"
-
-#. large threshold
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:21
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:86
-msgid "Large"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎ"
+msgid "Tap to _click"
+msgstr "ÎÏÏÏÎÎÎ ÎÎÎ _ÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:22
-msgid "Double-Click Timeout"
-msgstr "ÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎ"
-
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:23
-msgid "_Timeout:"
-msgstr "_ÎÎÎÏÎÎÎÎ:"
-
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:25
-msgid "Double-click timeout"
-msgstr "ÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎ"
-
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:27
-msgid "To test your settings, try to double-click on the face."
-msgstr "ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ, ÎÎÎÏÎ ÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎ ÏÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎ"
-
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:28
-msgid "Mouse"
-msgstr "ÎÎÎÏÎÎÎ"
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:17
+msgid "Two _finger scroll"
+msgstr "ÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎ _ÎÎÎÏÏÎÎ"
 
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:29
-msgid "Disable _touchpad while typing"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ _touchpad ÎÎÏÎ ÏÎÎ ÏÎÎÎÏÏÎÎÏÎÎÏÎ"
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:18
+msgid "C_ontent sticks to fingers"
+msgstr "ÎÎ ÏÎÏÎÎ_ÏÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎÎÏÏÎÎ"
 
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:30
-msgid "Enable _mouse clicks with touchpad"
-msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ _ÎÎÎÎ ÏÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÏÏ touchpad"
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-test.c:117
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-test.ui.h:1
+msgid "Try clicking, double clicking, scrolling"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎ, ÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎ, ÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:31
-msgid "Scrolling"
-msgstr "ÎÏÎÎÏÎ"
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-test.c:124
+msgid "Double click, primary button"
+msgstr "ÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎ, ÏÏÏÏÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:32
-msgid "_Disabled"
-msgstr "Î_ÎÎÎÎÏÎÏ"
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-test.c:124
+msgid "Single click, primary button"
+msgstr "ÎÏÎÏ ÎÎÎÎ, ÏÏÏÏÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:33
-msgid "_Edge scrolling"
-msgstr "ÎÏÎÎÏÎ _ÎÏÎÎÎÏ"
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-test.c:127
+msgid "Double click, middle button"
+msgstr "ÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎ, ÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:34
-msgid "Two-_finger scrolling"
-msgstr "ÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎ _ÎÎÎÏÏÎÎ"
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-test.c:127
+msgid "Single click, middle button"
+msgstr "ÎÎÎÏ ÎÎÎÎ, ÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:35
-msgid "Enable h_orizontal scrolling"
-msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ _ÎÏÎÎÏÎÏÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÏ"
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-test.c:130
+msgid "Double click, secondary button"
+msgstr "ÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎ, ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:36
-msgid "Touchpad"
-msgstr "Touchpad"
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-test.c:130
+msgid "Single click, secondary button"
+msgstr "ÎÎÎÏ ÎÎÎÎ, ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/network/cc-network-panel.c:627
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:615
 msgid "Network proxy"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏ"
 
-#: ../panels/network/cc-network-panel.c:811
-#: ../panels/network/net-vpn.c:278
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:799 ../panels/network/net-vpn.c:278
 #, c-format
 msgid "%s VPN"
 msgstr "%s VPN"
 
 #. TRANSLATORS: the user is running a NM that is not API compatible
-#: ../panels/network/cc-network-panel.c:878
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:866
 msgid "The system network services are not compatible with this version."
-msgstr "ÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎ ÎÏÏÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎ."
+msgstr ""
+"ÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎ ÎÏÏÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎ."
 
 #. TRANSLATORS: this is to disable the radio hardware in the
 #. * network panel
-#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1013
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1001
 msgid "Air_plane Mode"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎ ÎÎÏÎ_ÏÎÎÎÎÏ"
 
@@ -1690,7 +1682,7 @@ msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏ"
 #. Translators: those are keywords for the network control-center panel
 #: ../panels/network/gnome-network-panel.desktop.in.in.h:4
 msgid "Network;Wireless;IP;LAN;Proxy;"
-msgstr "ÎÎÎÏÏÎ;ÎÏÏÏÎÎÏÎ;IP;LAN;Proxy;"
+msgstr "ÎÎÎÏÏÎ;ÎÏÏÏÎÎÏÎ;IP;LAN;Proxy;Network;Wireless;ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎÏ;"
 
 #: ../panels/network/net-device-mobile.c:222
 msgid "Add new connection"
@@ -1698,97 +1690,135 @@ msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ"
 
 #. Translators: network device speed
 #: ../panels/network/net-device-mobile.c:261
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:562
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:699
 #: ../panels/network/net-device-wired.c:126
 #, c-format
 msgid "%d Mb/s"
 msgstr "%d Mb/s"
 
-#. TRANSLATORS: this is when the access point is not listed
-#. * in the dropdown (or hidden) and the user has to select
-#. * another entry manually
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:197
-msgctxt "Wireless access point"
-msgid "Other..."
-msgstr "ÎÎÎÎâ"
+#. TRANSLATORS: this is when the access point is not listed in
+#. * the dropdown (or hidden) and the user has to select another
+#. * entry manually
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:196
+msgid "Connect to a Hidden Network"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÏÏÏÏ ÎÎÎÏÏÎ"
 
 #. TRANSLATORS: this WEP WiFi security
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:286
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:466
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:293
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:472
 msgid "WEP"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎ WEP"
+msgstr "WEP"
 
 #. TRANSLATORS: this WPA WiFi security
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:290
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:470
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:297
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:476
 msgid "WPA"
 msgstr "WPA"
 
 #. TRANSLATORS: this WPA WiFi security
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:294
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:301
 msgid "WPA2"
 msgstr "WPA2"
 
 #. TRANSLATORS: this Enterprise WiFi security
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:299
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:306
 msgid "Enterprise"
-msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÏ"
+msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÎ"
 
-#. TRANSLATORS: this no (!) WiFi security
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:305
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:461
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:8
-#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:335
-#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:352
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:311
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:467
+msgctxt "Wifi security"
 msgid "None"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎ"
+msgstr "ÎÎÎÎÎ"
+
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:733
+msgctxt "Signal strength"
+msgid "None"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏ"
+
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:735
+msgctxt "Signal strength"
+msgid "Weak"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏ"
+
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:737
+msgctxt "Signal strength"
+msgid "Ok"
+msgstr "ÎÎÏÏÎÎ"
 
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:555
-msgid "Hotspot"
-msgstr "Hotspot"
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:739
+msgctxt "Signal strength"
+msgid "Good"
+msgstr "ÎÎÎÏ"
 
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:781
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:741
+msgctxt "Signal strength"
+msgid "Excellent"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏ"
+
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:901
 #, c-format
-msgid "Network details for %s including password and any custom configuration will be lost"
-msgstr "ÎÎ ÎÎÏÏÎÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏ ÎÎÎ %s ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÏÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎ ÏÎÎÎÏÎ"
+msgid ""
+"Network details for %s including password and any custom configuration will "
+"be lost"
+msgstr ""
+"ÎÎ ÏÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÏÏÎÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎ %s ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏ "
+"ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÏÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎ"
 
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:792
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:912
 msgid "Forget"
 msgstr "ÎÎÏÎÏÎ"
 
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1287
-msgid "Not connected to the internet."
-msgstr "ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏÎ."
-
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1288
-msgid "Create the hotspot anyway?"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ hotspot ÎÏÏÏÎÎÏÎÏÎ;"
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1437
+msgid ""
+"If you have a connection to the Internet other than wireless, you can use it "
+"to share your internet connection with others."
+msgstr ""
+"ÎÎ ÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÏÏÏ ÏÎÏ ÎÏÏÏÎÎÏÎÏ, ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÏÎ "
+"ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÏÎ ÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎ ÏÎÏÏ ÎÎÎÎÏÏ."
 
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1306
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1441
 #, c-format
-msgid "Disconnect from %s and create a new hotspot?"
-msgstr "ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÏÎÎÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎ %s ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ hotspot;"
-
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1309
-msgid "This is your only connection to the internet."
-msgstr "ÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏÎ"
+msgid "Switching on the wireless hotspot will disconnect you from <b>%s</b>."
+msgstr ""
+"Î ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÏÏÎÎÏÎÏ ÏÎÏÎÏÎÏ ÎÎÎÏÏÏÏÎÏ ÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÏÏÎÎÎÏÎÎ ÎÏÏ ÏÎ <b>"
+"%s</b>."
 
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1329
-msgid "Create _Hotspot"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ _Hotspot"
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1445
+msgid ""
+"It is not possible to access the internet through your wireless while the "
+"hotspot is active."
+msgstr ""
+"ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎ Î ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÏÏ ÏÎÏ ÎÏÏÏÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÏ ÎÎÎÎÎ "
+"ÎÎÎÏÎÎ Î ÏÎÏÎÏÎ ÎÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÏÏÏÏÎÏ."
 
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1390
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1511
 msgid "Stop hotspot and disconnect any users?"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎ hotspot ÎÎÎ ÎÏÎÏÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÎÏÏÏÎ;"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏÎÏÎÏ ÎÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÏÏÏÏÎÏ ÎÎÎ ÎÏÎÏÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÎÏÏÏÎ;"
 
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1393
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1514
 msgid "_Stop Hotspot"
-msgstr "_ÎÎÎÎÎÏÎ hotspot"
+msgstr "_ÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏÎÏÎÏ ÎÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÏÏÏÏÎÏ"
+
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1579
+#, c-format
+msgid "%i day ago"
+msgid_plural "%i days ago"
+msgstr[0] "%i ÎÎÎÏÎ ÏÏÎÎ"
+msgstr[1] "%i ÎÎÎÏÎÏ ÏÏÎÎ"
+
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1933
+#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:19
+msgid "Out of range"
+msgstr "ÎÎÏÏÏ ÎÏÎÎÏ"
 
 #. TRANSLATORS: this is when the use leaves the PAC textbox blank
 #: ../panels/network/net-proxy.c:67
-msgid "Web Proxy Autodiscovery is used when a Configuration URL is not provided."
-msgstr "Î ÎÏÏÏÎÎÏÎ ÎÏÏÎÏÎ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎ Web ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎÎ URL ÏÏÎÎÎÏÎÏÎ."
+msgid ""
+"Web Proxy Autodiscovery is used when a Configuration URL is not provided."
+msgstr ""
+"Î ÎÏÏÏÎÎÏÎ ÎÏÏÎÏÎ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎ ÎÏÏÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎÎ URL "
+"ÏÏÎÎÎÏÎÏÎ."
 
 #. TRANSLATORS: WPAD is bad: if you enable it on an untrusted
 #. * network, then anyone else on that network can tell your
@@ -1800,7 +1830,7 @@ msgstr "ÎÏÏÏ ÎÎÎ ÏÎ ÏÏÎÎÏÏÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎ ÏÎ ÎÏ
 
 #: ../panels/network/net-proxy.c:367
 msgid "Proxy"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎÏ Proxy"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎÏ"
 
 #: ../panels/network/network-mobile.ui.h:1
 msgid "IMEI"
@@ -1811,51 +1841,45 @@ msgid "Provider"
 msgstr "ÎÎÏÎÏÎÏ"
 
 #: ../panels/network/network-mobile.ui.h:3
-#: ../panels/network/panel-common.c:693
-#: ../panels/network/panel-common.c:695
+#: ../panels/network/panel-common.c:697 ../panels/network/panel-common.c:699
 #: ../panels/printers/printers.ui.h:13
 msgid "IP Address"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÏÎÏÎ IP"
 
 #: ../panels/network/network-mobile.ui.h:4
-#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:3
-#: ../panels/network/network-wired.ui.h:3
-#: ../panels/network/panel-common.c:691
+#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:7
+#: ../panels/network/network-wired.ui.h:3 ../panels/network/panel-common.c:695
 msgid "IPv6 Address"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÏÎÏÎ IPv6"
 
 #: ../panels/network/network-mobile.ui.h:5
-#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:4
+#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:8
 #: ../panels/network/network-wired.ui.h:5
 msgid "Default Route"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏ"
 
 #: ../panels/network/network-mobile.ui.h:6
-#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:5
+#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:9
 #: ../panels/network/network-wired.ui.h:6
 msgid "DNS"
 msgstr "DNS"
 
 #: ../panels/network/network-mobile.ui.h:8
-#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:13
 #: ../panels/network/network-wired.ui.h:7
 msgid "_Options..."
 msgstr "_ÎÏÎÎÎÎÎÏâ"
 
-#: ../panels/network/network-proxy.ui.h:1
-#: ../panels/network/network.ui.h:5
+#: ../panels/network/network-proxy.ui.h:1 ../panels/network/network.ui.h:5
 msgctxt "proxy method"
 msgid "None"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/network/network-proxy.ui.h:2
-#: ../panels/network/network.ui.h:6
+#: ../panels/network/network-proxy.ui.h:2 ../panels/network/network.ui.h:6
 msgctxt "proxy method"
 msgid "Manual"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../panels/network/network-proxy.ui.h:3
-#: ../panels/network/network.ui.h:7
+#: ../panels/network/network-proxy.ui.h:3 ../panels/network/network.ui.h:7
 msgctxt "proxy method"
 msgid "Automatic"
 msgstr "ÎÏÏÏÎÎÏÎ"
@@ -1896,8 +1920,7 @@ msgstr "_ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ..."
 msgid "_Interface"
 msgstr "Î_ÎÎÏÎÏÎ"
 
-#: ../panels/network/network.ui.h:4
-#: ../panels/network/network-vpn.ui.h:1
+#: ../panels/network/network.ui.h:4 ../panels/network/network-vpn.ui.h:1
 msgid "VPN"
 msgstr "VPN"
 
@@ -1930,44 +1953,80 @@ msgid "_Configure..."
 msgstr "_ÎÏÎÎÎÏÎ..."
 
 #: ../panels/network/network-wifi.ui.h:1
+msgid "Wireless Hotspot"
+msgstr "ÎÎÏÎÏÎ ÎÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÏÏÏÏÎÏ (Hotspot)"
+
+#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:2
+msgid "_Turn On"
+msgstr "_ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ"
+
+#. TRANSLATORS: device type
+#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:3 ../panels/network/panel-common.c:90
+msgid "Wireless"
+msgstr "ÎÏÏÏÎÎÏÎ"
+
+#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:4
+msgid "_Use as Hotspot..."
+msgstr "_ÎÏÎÏÎ ÏÏ Hotspot..."
+
+#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:5
 #: ../panels/network/network-wired.ui.h:1
 msgid "Hardware Address"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:2
-#: ../panels/network/network-wired.ui.h:2
-#: ../panels/network/panel-common.c:690
+#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:6
+#: ../panels/network/network-wired.ui.h:2 ../panels/network/panel-common.c:694
 msgid "IPv4 Address"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÏÎÏÎ IPv4"
 
-#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:6
+#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:10
 msgid "Security"
 msgstr "ÎÏÏÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:7
-msgid "_Network Name"
-msgstr "Î_ÎÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎÏ"
+#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:11
+msgid "Strength"
+msgstr "ÎÏÏÏÌÏ"
 
-#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:8
+#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:12
+msgid "Link speed"
+msgstr "ÎÎÏÏÏÎÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏ"
+
+#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:13
+msgid "_Settings..."
+msgstr "_ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ..."
+
+#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:14
+msgid "Switch off to connect to a wireless network"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ Ï' ÎÎÎ ÎÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎ"
+
+#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:15
 msgid "Network Name"
 msgstr "ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎÏ"
 
-#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:9
+#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:16
+msgid "Connected Devices"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ"
+
+#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:17
+msgid "Security type"
+msgstr "ÎÏÏÎÏ ÎÏÏÎÎÎÎÎÏ"
+
+#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:18
+msgid "Security key"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎÎÏ"
+
+#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:20
 msgid "Security Key"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:10
+#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:21
+msgid "Last used"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ"
+
+#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:22
 msgid "_Forget Network"
 msgstr "Î_ÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎÏ"
 
-#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:11
-msgid "_Use as Hotspot..."
-msgstr "_ÎÏÎÏÎ ÏÏ Hotspot..."
-
-#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:12
-msgid "_Stop Hotspot..."
-msgstr "_ÎÎÎÎÎÏÎ hotspot..."
-
 #: ../panels/network/network-wired.ui.h:4
 msgid "Subnet Mask"
 msgstr "ÎÎÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÏÎÏ:"
@@ -1978,11 +2037,6 @@ msgid "Wired"
 msgstr "ÎÎÏÏÏÎÎÏÎ"
 
 #. TRANSLATORS: device type
-#: ../panels/network/panel-common.c:90
-msgid "Wireless"
-msgstr "ÎÏÏÏÎÎÏÎ"
-
-#. TRANSLATORS: device type
 #: ../panels/network/panel-common.c:97
 msgid "Mobile broadband"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎ ÎÏÏÏÎÏÎÎÎÎ"
@@ -1995,7 +2049,7 @@ msgstr "ÎÎÎÎÎÎ"
 #. TRANSLATORS: AP type
 #: ../panels/network/panel-common.c:166
 msgid "Ad-hoc"
-msgstr "ÎÏÏÎÏÏÎÎÎÎ"
+msgstr "Ad-hoc"
 
 #. TRANSLATORS: AP type
 #: ../panels/network/panel-common.c:170
@@ -2004,8 +2058,7 @@ msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ"
 
 #. TRANSLATORS: device status
 #. TRANSLATORS: VPN status
-#: ../panels/network/panel-common.c:194
-#: ../panels/network/panel-common.c:255
+#: ../panels/network/panel-common.c:194 ../panels/network/panel-common.c:255
 msgid "Status unknown"
 msgstr "ÎÎÎÏÏÏÎ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎ"
 
@@ -2024,33 +2077,30 @@ msgstr "ÎÎ ÎÎÎÏÎÎÎ ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎÎÎ"
 
 #: ../panels/network/panel-common.c:208
 msgid "Unavailable"
-msgstr "ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ"
+msgstr "ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ"
 
 #. TRANSLATORS: device status
 #: ../panels/network/panel-common.c:212
 msgid "Disconnected"
-msgstr "ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎ"
+msgstr "ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎ"
 
 #. TRANSLATORS: device status
 #. TRANSLATORS: VPN status
-#: ../panels/network/panel-common.c:219
-#: ../panels/network/panel-common.c:261
+#: ../panels/network/panel-common.c:219 ../panels/network/panel-common.c:261
 msgid "Connecting"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ"
 
 #. TRANSLATORS: device status
 #. TRANSLATORS: VPN status
-#: ../panels/network/panel-common.c:223
-#: ../panels/network/panel-common.c:265
+#: ../panels/network/panel-common.c:223 ../panels/network/panel-common.c:265
 msgid "Authentication required"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÏÎÎ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎ"
 
 #. TRANSLATORS: device status
 #. TRANSLATORS: VPN status
-#: ../panels/network/panel-common.c:227
-#: ../panels/network/panel-common.c:269
+#: ../panels/network/panel-common.c:227 ../panels/network/panel-common.c:269
 msgid "Connected"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎ"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎ"
 
 #. TRANSLATORS: device status
 #: ../panels/network/panel-common.c:231
@@ -2059,15 +2109,13 @@ msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÎÏÏÎÎÎÏÎ"
 
 #. TRANSLATORS: device status
 #. TRANSLATORS: VPN status
-#: ../panels/network/panel-common.c:235
-#: ../panels/network/panel-common.c:273
+#: ../panels/network/panel-common.c:235 ../panels/network/panel-common.c:273
 msgid "Connection failed"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏ"
 
 #. TRANSLATORS: device status
 #. TRANSLATORS: VPN status
-#: ../panels/network/panel-common.c:239
-#: ../panels/network/panel-common.c:281
+#: ../panels/network/panel-common.c:239 ../panels/network/panel-common.c:281
 msgid "Status unknown (missing)"
 msgstr "ÎÎÎÏÏÏÎ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎ (ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎ)"
 
@@ -2084,7 +2132,7 @@ msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏ"
 #. TRANSLATORS: device status reason
 #: ../panels/network/panel-common.c:305
 msgid "IP configuration failed"
-msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎ Î ÏÏÎÎÎÏÎ IP"
+msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ IP"
 
 #. TRANSLATORS: device status reason
 #: ../panels/network/panel-common.c:309
@@ -2104,7 +2152,7 @@ msgstr "ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎ 802.1x supplicant"
 #. TRANSLATORS: device status reason
 #: ../panels/network/panel-common.c:321
 msgid "802.1x supplicant configuration failed"
-msgstr "ÎÏÎÏÏÎ Î ÏÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ 802.1x supplicant"
+msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ 802.1x supplicant"
 
 #. TRANSLATORS: device status reason
 #: ../panels/network/panel-common.c:325
@@ -2129,7 +2177,7 @@ msgstr "ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎÎÎ Î ÏÏÎÏÎÏÎÎ PPP"
 #. TRANSLATORS: device status reason
 #: ../panels/network/panel-common.c:341
 msgid "PPP failed"
-msgstr "ÎÎ PPP ÎÏÎÏÏÏÎ"
+msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÏÎÏ PPP"
 
 #. TRANSLATORS: device status reason
 #: ../panels/network/panel-common.c:345
@@ -2226,7 +2274,7 @@ msgstr "ÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏ"
 #. TRANSLATORS: device status reason
 #: ../panels/network/panel-common.c:417
 msgid "Failed to register with the requested network"
-msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏ ÎÎ ÏÎ ÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎ"
+msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏ ÏÏÎ ÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎ"
 
 #. TRANSLATORS: device status reason
 #: ../panels/network/panel-common.c:421
@@ -2263,7 +2311,7 @@ msgstr "ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎ"
 #. TRANSLATORS: device status reason
 #: ../panels/network/panel-common.c:445
 msgid "Bluetooth connection failed"
-msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎ Î ÏÏÎÎÎÏÎ Bluetooth "
+msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏ bluetooth "
 
 #. TRANSLATORS: device status reason
 #: ../panels/network/panel-common.c:449
@@ -2288,7 +2336,8 @@ msgstr "ÎÎÎÎÏ SIM"
 #. TRANSLATORS: device status reason
 #: ../panels/network/panel-common.c:465
 msgid "InfiniBand device does not support connected mode"
-msgstr "Î ÏÏÏÎÎÏÎ InfiniBand ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎ (connected mode)"
+msgstr ""
+"Î ÏÏÏÎÎÏÎ InfiniBand ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎ (connected mode)"
 
 #. TRANSLATORS: device status reason
 #: ../panels/network/panel-common.c:469
@@ -2304,35 +2353,35 @@ msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎ Î ÎÎÎÎÏÎÏÎÏÏ ÏÏÎ ÎÎÎÏÏÎÏÎÏÎ"
 msgid "Add Account"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:340
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:383
 msgid "Error logging into the account"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏ ÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:394
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:437
 msgid "Expired credentials. Please log in again."
-msgstr "ÎÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÏÏÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎ. ÎÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎ"
+msgstr "ÎÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÏÏÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎ. ÎÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎ."
 
-#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:397
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:440
 msgid "_Log In"
 msgstr "Î_ÏÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:551
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:676
 msgid "Error creating account"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:593
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:718
 msgid "Error removing account"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:629
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:754
 msgid "Are you sure you want to remove the account?"
 msgstr "ÎÎÏÏÎ ÏÎÎÎÏÏÎÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ;"
 
-#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:631
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:756
 msgid "This will not remove the account on the server."
 msgstr "Î ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏ ÏÎÏ ÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÎ ÎÏÏ ÏÎÎ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎ."
 
-#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:632
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:757
 msgid "_Remove"
 msgstr "Î_ÏÎÎÏÎÏÎ"
 
@@ -2347,7 +2396,9 @@ msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ"
 #. Translators: those are keywords for the online-accounts control-center panel
 #: ../panels/online-accounts/gnome-online-accounts-panel.desktop.in.in.h:4
 msgid "Google;Facebook;Twitter;Yahoo;Web;Online;Chat;Calendar;Mail;Contact;"
-msgstr "Google;Facebook;Twitter;Yahoo;Web;Online;Chat;ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎ;ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎ;ÎÏÎÏÎÏ;"
+msgstr ""
+"Google;Facebook;Twitter;Yahoo;Web;Online;Chat;ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎ;ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎ;ÎÏÎÏÎÏ;"
+"Chat;Calendar;Mail;Contact;"
 
 #: ../panels/online-accounts/online-accounts.ui.h:1
 msgid "No online accounts configured"
@@ -2359,24 +2410,28 @@ msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ"
 
 #: ../panels/online-accounts/online-accounts.ui.h:4
 msgid "Add an online account"
-msgstr "ÎÏÎÏÎÎÏÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏÎÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ"
 
 #: ../panels/online-accounts/online-accounts.ui.h:5
-msgid "Adding an account allows your applications to access it for documents, mail, contacts, calendar, chat and more."
-msgstr "ÎÏÎÏÎÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ ÎÏÎÏÏÎÏÎÎ ÏÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎ ÎÏÎÏÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎ, ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎ, ÎÏÎÏÎÏ, ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎ, ÏÏÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎ."
+msgid ""
+"Adding an account allows your applications to access it for documents, mail, "
+"contacts, calendar, chat and more."
+msgstr ""
+"ÎÏÎÏÎÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ ÎÏÎÏÏÎÏÎÎ ÏÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎ ÎÏÎÏÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ "
+"ÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎ, ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎ, ÎÏÎÏÎÏ, ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎ, ÏÏÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎ."
 
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:170
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:165
 msgid "Unknown time"
 msgstr "ÎÎÎÏÏÏÎÏ ÏÏÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:176
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:171
 #, c-format
 msgid "%i minute"
 msgid_plural "%i minutes"
 msgstr[0] "%i ÎÎÏÏÏ"
 msgstr[1] "%i ÎÎÏÏÎ"
 
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:188
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:183
 #, c-format
 msgid "%i hour"
 msgid_plural "%i hours"
@@ -2385,170 +2440,170 @@ msgstr[1] "%i ÏÏÎÏ"
 
 #. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i hours %i minutes"
 #. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:196
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:191
 #, c-format
 msgid "%i %s %i %s"
 msgstr "%i %s %i %s"
 
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:197
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:192
 msgid "hour"
 msgid_plural "hours"
 msgstr[0] "ÏÏÎ"
 msgstr[1] "ÏÏÎÏ"
 
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:198
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:193
 msgid "minute"
 msgid_plural "minutes"
 msgstr[0] "ÎÎÏÏÏ"
 msgstr[1] "ÎÎÏÏÎ"
 
 #. TRANSLATORS: %1 is a time string, e.g. "1 hour 5 minutes"
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:241
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:236
 #, c-format
 msgid "Charging - %s until fully charged"
 msgstr "ÎÎÏÏÎÎÎÏÎÎ - ÎÏÎÎÎÎÎÎ %s ÎÎÏÏÎ ÎÎ ÏÎÏÏÎÏÏÎÎ ÏÎÎÏÏÏ"
 
 #. TRANSLATORS: %1 is a time string, e.g. "1 hour 5 minutes"
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:249
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:244
 #, c-format
 msgid "Caution low battery, %s remaining"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÏÎÎ, ÎÏÎÎÎÎÎÎ %s"
 
 #. TRANSLATORS: %1 is a time string, e.g. "1 hour 5 minutes"
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:257
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:252
 #, c-format
 msgid "Using battery power - %s remaining"
 msgstr "ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎ ÎÏÏ ÎÏÎÏÎÏÎÎ - ÎÏÎÎÎÎÎÎ %s"
 
 #. TRANSLATORS: primary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:274
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:269
 msgid "Charging"
 msgstr "ÎÎÏÏÎÎÎÏÎÎ"
 
 #. TRANSLATORS: primary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:279
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:274
 msgid "Using battery power"
 msgstr "ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎ ÎÏÏ ÎÏÎÏÎÏÎÎ"
 
 #. TRANSLATORS: primary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:283
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:278
 msgid "Charging - fully charged"
 msgstr "ÎÎÏÏÎÎÎÏÎÎ - ÏÎÎÏÎÏ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎ"
 
 #. TRANSLATORS: primary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:287
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:282
 msgid "Empty"
 msgstr "ÎÎÎÏ"
 
 #. TRANSLATORS: %1 is a time string, e.g. "1 hour 5 minutes"
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:355
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:350
 #, c-format
 msgid "Caution low UPS, %s remaining"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÎÎÎÏ ÏÎÏÏÎÎ UPS, ÎÏÎÎÎÎÎÎ %s"
 
 #. TRANSLATORS: %1 is a time string, e.g. "1 hour 5 minutes"
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:361
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:356
 #, c-format
 msgid "Using UPS power - %s remaining"
 msgstr "ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎ ÎÏÏ UPS - ÎÏÎÎÎÎÎÎ %s"
 
 #. TRANSLATORS: UPS battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:379
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:374
 msgid "Caution low UPS"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÎÎÎÏ ÏÎÏÏÎÎ UPS"
 
 #. TRANSLATORS: UPS battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:384
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:379
 msgid "Using UPS power"
 msgstr "ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎ ÎÏÏ UPS"
 
 #. TRANSLATORS: secondary battery is normally in the media bay
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:436
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:431
 msgid "Your secondary battery is fully charged"
 msgstr "Î ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÏÎ ÎÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÎÎÏÎÏ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎ"
 
 #. TRANSLATORS: secondary battery is normally in the media bay
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:440
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:435
 msgid "Your secondary battery is empty"
 msgstr "Î ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÏÎ ÎÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎ"
 
 #. TRANSLATORS: secondary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:523
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:518
 msgid "Wireless mouse"
 msgstr "ÎÏÏÏÎÎÏÎ ÏÎÎÏÎÎÎ"
 
 #. TRANSLATORS: secondary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:527
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:522
 msgid "Wireless keyboard"
 msgstr "ÎÏÏÏÎÎÏÎ ÏÎÎÎÏÏÎÎÏÎÎÎ"
 
 #. TRANSLATORS: secondary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:531
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:526
 msgid "Uninterruptible power supply"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎÏÎÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏ"
 
 #. TRANSLATORS: secondary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:535
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:530
 msgid "Personal digital assistant"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎ"
 
 #. TRANSLATORS: secondary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:539
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:534
 msgid "Cellphone"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÏ ÏÎÎÎÏÏÎÎ"
 
 #. TRANSLATORS: secondary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:543
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:538
 msgid "Media player"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÏÎÎÏÎÎÎÏ ÏÎÎÏÎÎÏÏÎ"
 
 #. TRANSLATORS: secondary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:547
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:542
 msgid "Tablet"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎ"
 
 #. TRANSLATORS: secondary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:551
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:546
 msgid "Computer"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎÏ"
 
 #. TRANSLATORS: secondary battery, misc
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:555
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:550
 msgid "Battery"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÏÎÎ"
 
 #. TRANSLATORS: secondary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:566
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:561
 msgctxt "Battery power"
 msgid "Charging"
 msgstr "ÎÎÏÏÎÎÎÏÎÎ"
 
 #. TRANSLATORS: secondary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:573
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:568
 msgctxt "Battery power"
 msgid "Caution"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÏÎ"
 
 #. TRANSLATORS: secondary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:578
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:573
 msgctxt "Battery power"
 msgid "Low"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏ"
 
 #. TRANSLATORS: secondary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:583
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:578
 msgctxt "Battery power"
 msgid "Good"
 msgstr "ÎÎÎÏ"
 
 #. TRANSLATORS: primary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:588
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:583
 msgctxt "Battery power"
 msgid "Charging - fully charged"
 msgstr "ÎÎÏÏÎÎÎÏÎÎ - ÏÎÎÏÎÏ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎ"
 
 #. TRANSLATORS: primary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:592
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:587
 msgctxt "Battery power"
 msgid "Empty"
 msgstr "ÎÎÎÏ"
@@ -2564,39 +2619,37 @@ msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÏÎÎÎÎÏ"
 #. Translators: those are keywords for the power control-center panel
 #: ../panels/power/gnome-power-panel.desktop.in.in.h:4
 msgid "Power;Sleep;Suspend;Hibernate;Battery;"
-msgstr "ÎÎÏÎÎ;ÎÏÎÏÏÎ;ÎÎÎÏÏÎÎÎ;ÎÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎ;ÎÏÎÏÎÏÎÎ;"
+msgstr ""
+"Power;Sleep;Suspend;Hibernate;Battery;ÎÎÏÎÎ;ÎÏÎÏÏÎ;ÎÎÎÏÏÎÎÎ;ÎÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎ;"
+"ÎÏÎÏÎÏÎÎ;"
 
 #: ../panels/power/power.ui.h:1
 msgid "Hibernate"
-msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎ"
+msgstr "ÎÎÎÏÏÎÎÎ"
 
 #: ../panels/power/power.ui.h:2
 msgid "Power off"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏÏ"
 
-#: ../panels/power/power.ui.h:3
-#: ../panels/screen/screen.ui.h:6
+#: ../panels/power/power.ui.h:3 ../panels/screen/screen.ui.h:6
 msgid "5 minutes"
 msgstr "5 ÎÎÏÏÎ"
 
-#: ../panels/power/power.ui.h:4
-#: ../panels/screen/screen.ui.h:7
+#: ../panels/power/power.ui.h:4 ../panels/screen/screen.ui.h:7
 msgid "10 minutes"
 msgstr "10 ÎÎÏÏÎ"
 
-#: ../panels/power/power.ui.h:5
-#: ../panels/screen/screen.ui.h:8
+#: ../panels/power/power.ui.h:5 ../panels/screen/screen.ui.h:8
 msgid "30 minutes"
 msgstr "30 ÎÎÏÏÎ"
 
-#: ../panels/power/power.ui.h:6
-#: ../panels/screen/screen.ui.h:9
+#: ../panels/power/power.ui.h:6 ../panels/screen/screen.ui.h:9
 msgid "1 hour"
 msgstr "1 ÏÏÎ"
 
 #: ../panels/power/power.ui.h:7
 msgid "Don't suspend"
-msgstr "ÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎÎÎ"
+msgstr "ÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎÎÎ"
 
 #: ../panels/power/power.ui.h:8
 msgid "On battery power"
@@ -2615,236 +2668,182 @@ msgid "When power is _critically low"
 msgstr "ÎÏÎÎ Î ÎÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎ Î_ÏÎÎÎÎ ÏÎÎÎÎÎ"
 
 #. Translators: The printer is low on toner
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:554
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:582
 msgid "Low on toner"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÎ ÏÏÎÎÏ"
 
 #. Translators: The printer has no toner left
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:556
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:584
 msgid "Out of toner"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎ Î ÎÏÎÏÎÏÎÏ (ÏÏÎÎÏ)"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎ ÏÏÎÎÏ"
 
 #. Translators: "Developer" is a chemical for photo development,
 #. * http://en.wikipedia.org/wiki/Photographic_developer
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:559
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:587
 msgid "Low on developer"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÎ ÏÎÏÏ ÎÎÏÎÎÎÏÎÏ"
 
 #. Translators: "Developer" is a chemical for photo development,
 #. * http://en.wikipedia.org/wiki/Photographic_developer
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:562
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:590
 msgid "Out of developer"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎ ÏÎÏÏ ÎÎÏÎÎÎÏÎÏ"
 
 #. Translators: "marker" is one color bin of the printer
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:564
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:592
 msgid "Low on a marker supply"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÎÎÎ ÎÏÏ ÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎ"
 
 #. Translators: "marker" is one color bin of the printer
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:566
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:594
 msgid "Out of a marker supply"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎ ÎÏÏ ÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎ"
 
 #. Translators: One or more covers on the printer are open
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:568
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:596
 msgid "Open cover"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏ"
 
 #. Translators: One or more doors on the printer are open
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:570
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:598
 msgid "Open door"
 msgstr "ÎÏÏÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎ"
 
 #. Translators: At least one input tray is low on media
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:572
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:600
 msgid "Low on paper"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÎ ÏÎÏÏÎ"
 
 #. Translators: At least one input tray is empty
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:574
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:602
 msgid "Out of paper"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎ ÏÎÏÏÎ"
 
 #. Translators: The printer is offline
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:576
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:604
 msgctxt "printer state"
 msgid "Offline"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏ"
 
 #. Translators: Someone has paused the Printer
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:578
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:606
 msgctxt "printer state"
 msgid "Paused"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎ"
 
 #. Translators: The printer marker supply waste receptacle is almost full
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:580
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:608
 msgid "Waste receptacle almost full"
 msgstr "ÎÎ ÎÎÏÎÎÎ ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÏÏÎ ÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎ"
 
 #. Translators: The printer marker supply waste receptacle is full
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:582
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:610
 msgid "Waste receptacle full"
 msgstr "ÎÎ ÎÎÏÎÎÎ ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎ"
 
 #. Translators: Optical photo conductors are used in laser printers
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:584
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:612
 msgid "The optical photo conductor is near end of life"
 msgstr "ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎ ÏÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏ ÏÎÏ"
 
 #. Translators: Optical photo conductors are used in laser printers
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:586
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:614
 msgid "The optical photo conductor is no longer functioning"
 msgstr "ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÏÎÎ ÏÎÎÎÎ"
 
 #. Translators: Printer's state (can start new job without waiting)
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:759
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:765
 msgctxt "printer state"
 msgid "Ready"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ"
 
 #. Translators: Printer's state (jobs are processing)
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:763
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:769
 msgctxt "printer state"
 msgid "Processing"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎ"
 
 #. Translators: Printer's state (no jobs can be processed)
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:767
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:773
 msgctxt "printer state"
 msgid "Stopped"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÏÎÎÎ"
 
 #. Translators: Toner supply
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:886
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:892
 msgid "Toner Level"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎÏ"
 
 #. Translators: Ink supply
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:889
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:895
 msgid "Ink Level"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏ"
 
 #. Translators: By supply we mean ink, toner, staples, water, ...
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:892
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:898
 msgid "Supply Level"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ"
 
+#. Translators: There are no printers available (none is configured or CUPS is not running)
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1009
+msgid "No printers available"
+msgstr "ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÏÏÏÏÎÏ"
+
 #. Translators: there is n active print jobs on this printer
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:907
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1306
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1285
 #, c-format
 msgid "%u active"
 msgid_plural "%u active"
 msgstr[0] "%u ÎÎÎÏÎÏ"
 msgstr[1] "%u ÎÎÎÏÎÎ"
 
-#. Translators: There are no printers available (none is configured or CUPS is not running)
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1018
-msgid "No printers available"
-msgstr "ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÏÏÏÏÎÏ"
-
-#. Translators: Job's state (job is waiting to be printed)
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1349
-msgctxt "print job"
-msgid "Pending"
-msgstr "ÎÎÎÏÎÎÎÎ"
-
-#. Translators: Job's state (job is held for printing)
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1353
-msgctxt "print job"
-msgid "Held"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎ"
-
-#. Translators: Job's state (job is currently printing)
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1357
-msgctxt "print job"
-msgid "Processing"
-msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎ"
-
-#. Translators: Job's state (job has been stopped)
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1361
-msgctxt "print job"
-msgid "Stopped"
-msgstr "ÎÎÎÎÏÏÎÎÎ"
-
-#. Translators: Job's state (job has been canceled)
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1365
-msgctxt "print job"
-msgid "Canceled"
-msgstr "ÎÎÏÏÏÎÎÎÎ"
-
-#. Translators: Job's state (job has aborted due to error)
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1369
-msgctxt "print job"
-msgid "Aborted"
-msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎÎÎ"
-
-#. Translators: Job's state (job has completed successfully)
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1373
-msgctxt "print job"
-msgid "Completed"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎ"
-
-#. Translators: Name of column showing titles of print jobs
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1453
-msgid "Job Title"
-msgstr "ÎÎÏÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÏ"
-
-#. Translators: Name of column showing statuses of print jobs
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1462
-msgid "Job State"
-msgstr "ÎÎÏÎÏÏÎÏÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ"
-
-#. Translators: Name of column showing times of creation of print jobs
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1468
-msgid "Time"
-msgstr "ÎÏÎ"
-
 #. Translators: Addition of the new printer failed.
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1860
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1581
 msgid "Failed to add new printer."
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏ ÎÎÏÏÏÏÏÎ."
 
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2012
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1739
 msgid "Select PPD File"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎ PPD"
 
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2021
-msgid "PostScript Printer Description files (*.ppd, *.PPD, *.ppd.gz, *.PPD.gz, *.PPD.GZ)"
-msgstr "ÎÏÏÎÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÎÎÏÏÏÏÏÏÎ PostScript (*.ppd, *.PPD, *.ppd.gz, *.PPD.gz, *.PPD.GZ)"
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1748
+msgid ""
+"PostScript Printer Description files (*.ppd, *.PPD, *.ppd.gz, *.PPD.gz, *."
+"PPD.GZ)"
+msgstr ""
+"ÎÏÏÎÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÎÎÏÏÏÏÏÏÎ PostScript (*.ppd, *.PPD, *.ppd.gz, *.PPD.gz, *."
+"PPD.GZ)"
 
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2302
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2053
 msgid "No suitable driver found"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÏÏ"
+msgstr "ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÏÏ"
 
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2371
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2122
 msgid "Searching for preferred drivers..."
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎÏÏ ÎÎÎÎÎÏÏ..."
 
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2386
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2137
 msgid "Select from database..."
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÏ ÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ..."
 
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2395
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2146
 msgid "Provide PPD File..."
 msgstr "ÎÎÏÎÏÎ ÎÏÏÎÎÎÏ PPD..."
 
 #. Translators: Name of job which makes printer to print test page
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2533
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2547
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2284
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2298
 msgid "Test page"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÏÎÎÎÎÎ"
 
 #. Translators: The XML file containing user interface can not be loaded
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2909
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2668
 #, c-format
 msgid "Could not load ui: %s"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÏÏÏÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÏ ÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏ: %s"
 
 #: ../panels/printers/gnome-printers-panel.desktop.in.in.h:1
-#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:147
+#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:155
 msgid "Printers"
 msgstr "ÎÎÏÏÏÏÏÎÏ"
 
@@ -2855,7 +2854,37 @@ msgstr "ÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÏÏÏÏÎ"
 #. Translators: those are keywords for the printing control-center panel
 #: ../panels/printers/gnome-printers-panel.desktop.in.in.h:4
 msgid "Printer;Queue;Print;Paper;Ink;Toner;"
-msgstr "ÎÎÏÏÏÏÏÎÏ;ÎÏÏÎ;ÎÎÏÏÏÏÏÎ;ÎÎÏÏÎ;ÎÎÎÎÎÎ;ÎÏÎÎÏ;"
+msgstr ""
+"ÎÎÏÏÏÏÏÎÏ;ÎÏÏÎ;ÎÎÏÏÏÏÏÎ;ÎÎÏÏÎ;ÎÎÎÎÎÎ;ÎÏÎÎÏ;Printer;Queue;Print;Paper;Ink;"
+"Toner;"
+
+#: ../panels/printers/jobs-dialog.ui.h:1
+#: ../panels/printers/options-dialog.ui.h:1
+#: ../panels/printers/ppd-selection-dialog.ui.h:1
+msgid " "
+msgstr " "
+
+#: ../panels/printers/jobs-dialog.ui.h:2
+#: ../panels/printers/options-dialog.ui.h:4
+msgid "Close"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎÎ"
+
+#. Translators: This tab contains list of active print jobs of the selected printer
+#: ../panels/printers/jobs-dialog.ui.h:4
+msgid "Active Jobs"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÏ"
+
+#: ../panels/printers/jobs-dialog.ui.h:5
+msgid "Resume Printing"
+msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÏÏÏÏÎÏ"
+
+#: ../panels/printers/jobs-dialog.ui.h:6
+msgid "Pause Printing"
+msgstr "ÎÎÏÏÎ ÎÎÏÏÏÏÏÎÏ"
+
+#: ../panels/printers/jobs-dialog.ui.h:7
+msgid "Cancel Print Job"
+msgstr "ÎÎÏÏÏÏÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÎÎÏÏÏÏÏÎÏ"
 
 #: ../panels/printers/new-printer-dialog.ui.h:1
 msgid "Add a New Printer"
@@ -2870,15 +2899,10 @@ msgid "_Search by Address"
 msgstr "ÎÎÎ_ÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏÎ"
 
 #: ../panels/printers/new-printer-dialog.ui.h:5
-#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:991
+#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:1017
 msgid "_Add"
 msgstr "ÎÏÎÏ_ÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/printers/options-dialog.ui.h:1
-#: ../panels/printers/ppd-selection-dialog.ui.h:1
-msgid " "
-msgstr " "
-
 #: ../panels/printers/options-dialog.ui.h:2
 msgid "Options"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÏ"
@@ -2887,22 +2911,12 @@ msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÏ"
 msgid "Loading options..."
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎ ÏÏÏÏÏÏÎ ÏÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎ..."
 
-#: ../panels/printers/options-dialog.ui.h:4
-msgid "Close"
-msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎÎ"
-
 #: ../panels/printers/ppd-selection-dialog.ui.h:2
 #: ../panels/user-accounts/data/photo-dialog.ui.h:8
-#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:990
+#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:1016
 msgid "Cancel"
 msgstr "ÎÎÏÏÏÏÎ"
 
-#: ../panels/printers/ppd-selection-dialog.ui.h:3
-#: ../panels/user-accounts/data/photo-dialog.ui.h:9
-#: ../panels/user-accounts/um-photo-dialog.c:98
-msgid "Select"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ"
-
 #: ../panels/printers/ppd-selection-dialog.ui.h:4
 msgid "Loading drivers database..."
 msgstr "ÎÏÏÏÏÏÎ ÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎ..."
@@ -2949,61 +2963,128 @@ msgstr "ÎÎÏÎÏÏÏÎÏÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎÎ"
 msgid "Reverse portrait"
 msgstr "ÎÎÏÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:651
+#. Translators: Job's state (job is waiting to be printed)
+#: ../panels/printers/pp-jobs-dialog.c:143
+msgctxt "print job"
+msgid "Pending"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÎÎ"
+
+#. Translators: Job's state (job is held for printing)
+#: ../panels/printers/pp-jobs-dialog.c:147
+msgctxt "print job"
+msgid "Held"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎ"
+
+#. Translators: Job's state (job is currently printing)
+#: ../panels/printers/pp-jobs-dialog.c:151
+msgctxt "print job"
+msgid "Processing"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎ"
+
+#. Translators: Job's state (job has been stopped)
+#: ../panels/printers/pp-jobs-dialog.c:155
+msgctxt "print job"
+msgid "Stopped"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÏÎÎÎ"
+
+#. Translators: Job's state (job has been canceled)
+#: ../panels/printers/pp-jobs-dialog.c:159
+msgctxt "print job"
+msgid "Canceled"
+msgstr "ÎÎÏÏÏÎÎÎÎ"
+
+#. Translators: Job's state (job has aborted due to error)
+#: ../panels/printers/pp-jobs-dialog.c:163
+msgctxt "print job"
+msgid "Aborted"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎÎÎ"
+
+#. Translators: Job's state (job has completed successfully)
+#: ../panels/printers/pp-jobs-dialog.c:167
+msgctxt "print job"
+msgid "Completed"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎ"
+
+#. Translators: Name of column showing titles of print jobs
+#: ../panels/printers/pp-jobs-dialog.c:289
+msgid "Job Title"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÏ"
+
+#. Translators: Name of column showing statuses of print jobs
+#: ../panels/printers/pp-jobs-dialog.c:298
+msgid "Job State"
+msgstr "ÎÎÏÎÏÏÎÏÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ"
+
+#. Translators: Name of column showing times of creation of print jobs
+#: ../panels/printers/pp-jobs-dialog.c:304
+msgid "Time"
+msgstr "ÎÏÎ"
+
+#: ../panels/printers/pp-jobs-dialog.c:484
+#, c-format
+msgid "%s Active Jobs"
+msgstr "%s ÎÎÎÏÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÏ"
+
+#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:659
 msgid "Getting devices..."
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎÏÎ ÏÏÏÎÎÏÏÎâ"
 
 #. Translators: No localy connected printers were found
-#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1234
+#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1242
 msgid "No local printers found"
 msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÏÏÏÏÎÏ"
 
 #. Translators: No network printers were found
-#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1247
+#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1255
 msgid "No network printers found"
 msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎÎÎÎ ÎÎÏÏÏÏÏÎÏ"
 
-#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1339
-msgid "FirewallD is not running. Network printer detection needs services mdns, ipp, ipp-client and samba-client enabled on firewall."
-msgstr "ÎÎ FirewallD ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ. Î ÎÎÏÎÏÎÏÎÏÏ ÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÎÎÏÏÏÏÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÏ mdns, ipp, ipp-client ÎÎÎ samba-client ÏÏÎÎ firewall."
+#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1347
+msgid ""
+"FirewallD is not running. Network printer detection needs services mdns, "
+"ipp, ipp-client and samba-client enabled on firewall."
+msgstr ""
+"ÎÎ FirewallD ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ. Î ÎÎÏÎÏÎÏÎÏÏ ÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÎÎÏÏÏÏÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎ "
+"ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÏ mdns, ipp, ipp-client ÎÎÎ samba-client "
+"ÏÏÎÎ firewall."
 
 #. Translators: Column of devices which can be installed
-#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1367
-#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1372
+#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1375
+#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1380
 msgid "Devices"
 msgstr "ÎÏÏÎÎÏÎÏ"
 
 #. Translators: Local means local printers
-#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1397
+#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1405
 msgctxt "printer type"
 msgid "Local"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎ"
 
 #. Translators: Network means network printers
-#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1399
+#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1407
 msgctxt "printer type"
 msgid "Network"
 msgstr "ÎÎÎÏÏÎÏ"
 
 #. Translators: Device types column (network or local)
-#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1440
+#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1448
 msgid "Device types"
 msgstr "ÎÏÏÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏ"
 
 #. Translators: Name of job which makes printer to autoconfigure itself
-#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1760
+#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1768
 msgid "Automatic configuration"
 msgstr "ÎÏÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1783
+#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1791
 msgid "Opening firewall for mDNS connections"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎ firewall ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ mDNS"
 
-#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1792
+#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1800
 msgid "Opening firewall for Samba connections"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎ firewall ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ Samba"
 
-#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1801
+#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1809
 msgid "Opening firewall for IPP connections"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎ firewall ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ IPP"
 
@@ -3173,7 +3254,7 @@ msgstr "ÎÏÎÎÏÎ_ÎÎÎÎ"
 msgid "Jobs"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÏ"
 
-#. Tanslators: Switch to tab containing printer's jobs
+#. Tanslators: Opens a dialog containing printer's jobs
 #: ../panels/printers/printers.ui.h:11
 msgid "_Show"
 msgstr "_ÎÏÎÎÎÎÎ"
@@ -3212,52 +3293,13 @@ msgstr "ÎÎÏÏÏÏÏÎ _ÎÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÏÎÎÎÎÎÏ"
 msgid "_Options"
 msgstr "ÎÏÎÎ_ÎÎÎÏ"
 
-#. Translators: Switch back to printer's info tab
-#: ../panels/printers/printers.ui.h:24
-msgid "_Back"
-msgstr "ÎÎÏÏ"
-
-#. Translators: This tab contains list of active print jobs of the selected printer
-#: ../panels/printers/printers.ui.h:26
-msgid "Active Print Jobs"
-msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÎÎÏÏÏÏÏÎ"
-
-#: ../panels/printers/printers.ui.h:27
-msgid "Resume Printing"
-msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÏÏÏÏÎÏ"
-
-#: ../panels/printers/printers.ui.h:28
-msgid "Pause Printing"
-msgstr "ÎÎÏÏÎ ÎÎÏÏÏÏÏÎÏ"
-
-#: ../panels/printers/printers.ui.h:29
-msgid "Cancel Print Job"
-msgstr "ÎÎÏÏÏÏÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÎÎÏÏÏÏÏÎÏ"
-
-#. Translators: This tab contains list of active print jobs of the selected printer
-#: ../panels/printers/printers.ui.h:31
-msgid "Printer Options"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÏÏÏÏÏÎ"
-
-#: ../panels/printers/printers.ui.h:32
-msgid "Add User"
-msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎ"
-
-#: ../panels/printers/printers.ui.h:33
-msgid "Remove User"
-msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎÏÏÎ"
-
-#: ../panels/printers/printers.ui.h:34
-msgid "Allowed users"
-msgstr "ÎÏÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏÏÎÏÎÎÏÎÎ"
-
 #. Translators: This button adds new printer.
-#: ../panels/printers/printers.ui.h:36
+#: ../panels/printers/printers.ui.h:24
 msgid "Add New Printer"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÏ ÎÎÏÏÏÏÏÎ"
 
 #. Translators: The CUPS server is not running (we can not connect to it).
-#: ../panels/printers/printers.ui.h:38
+#: ../panels/printers/printers.ui.h:26
 msgid ""
 "Sorry! The system printing service\n"
 "doesn't seem to be available."
@@ -3276,7 +3318,7 @@ msgstr "ÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÏÏÏÎÏ"
 #. Translators: those are keywords for the region control-center panel
 #: ../panels/region/gnome-region-panel.desktop.in.in.h:4
 msgid "Language;Layout;Keyboard;"
-msgstr "ÎÎÏÏÏÎ;ÎÎÎÏÎÎÎ;ÎÎÎÎÏÏÎÎÏÎÎÎ;"
+msgstr "ÎÎÏÏÏÎ;ÎÎÎÏÎÎÎ;ÎÎÎÎÏÏÎÎÏÎÎÎ;Language;Layout;Keyboard;"
 
 #: ../panels/region/gnome-region-panel-formats.c:142
 msgid "Imperial"
@@ -3288,20 +3330,30 @@ msgstr "ÎÎÏÏÎÎÏ"
 
 #: ../panels/region/gnome-region-panel-input-chooser.ui.h:1
 msgid "Choose an input source"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎÎ ÎÎÏÏÎÎÏ"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÎÎÏ ÎÎÏÏÎÎÏ"
 
 #: ../panels/region/gnome-region-panel-input-chooser.ui.h:2
 msgid "Select an input source to add"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎÎ ÎÎÏÏÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÏÎÏÎ"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÎÎÏ ÎÎÏÏÎÎÏ ÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÎ"
 
 #: ../panels/region/gnome-region-panel-system.c:330
-msgid "The login screen, system accounts and new user accounts use the system-wide Region and Language settings."
-msgstr "Î ÎÎÏÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏ, ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÏÏÏÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÏÏÏÎÏ."
+msgid ""
+"The login screen, system accounts and new user accounts use the system-wide "
+"Region and Language settings."
+msgstr ""
+"Î ÎÎÏÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏ, ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÏÏÏÎ "
+"ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÏÏÏÎÏ."
 
 #: ../panels/region/gnome-region-panel-system.c:335
 #: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:31
-msgid "The login screen, system accounts and new user accounts use the system-wide Region and Language settings. You may change the system settings to match yours."
-msgstr "Î ÎÎÏÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏ, ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÏÏÏÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÏÏÏÎÏ. ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎ ÏÎÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÏ ÎÎÎÎÏ ÏÎÏ."
+msgid ""
+"The login screen, system accounts and new user accounts use the system-wide "
+"Region and Language settings. You may change the system settings to match "
+"yours."
+msgstr ""
+"Î ÎÎÏÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏ, ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÏÏÏÎ "
+"ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÏÏÏÎÏ. ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ "
+"ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎ ÏÎÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÏ ÎÎÎÎÏ ÏÎÏ."
 
 #: ../panels/region/gnome-region-panel-system.c:338
 msgid "Copy Settings"
@@ -3314,11 +3366,13 @@ msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎ..."
 
 #: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:1
 msgid "Region and Language"
-msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÏÏÏÎ"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÏÏÏÎ"
 
 #: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:2
 msgid "Select a display language (change will be applied next time you log in)"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÏÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÏ (ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏÏÎÏÎ ÏÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎ ÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎÏÎ)"
+msgstr ""
+"ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÏÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÏ (ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏÏÎÏÎ ÏÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎ ÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎ "
+"ÏÏÎÎÎÎÎÎÏÎ)"
 
 #: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:3
 msgid "Add Language"
@@ -3338,7 +3392,9 @@ msgstr "ÎÎÏÏÏÎ"
 
 #: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:7
 msgid "Select a region (change will be applied the next time you log in)"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎ (ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏÏÎÏÎ ÏÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎ ÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎÏÎ)"
+msgstr ""
+"ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏ (ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏÏÎÏÎ ÏÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎ ÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎ "
+"ÏÏÎÎÎÎÎÎÏÎ)"
 
 #: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:8
 msgid "Add Region"
@@ -3378,7 +3434,7 @@ msgstr "ÎÎÏÏÎÏ"
 
 #: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:17
 msgid "Select keyboards or other input sources"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎÎÏÏÎÎÏÎÎÎ Î ÎÎÎÎÏ ÏÎÎÎÏ ÎÎÏÏÎÎÏ"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÎÎÏÏÎÎÎÎÎÏÎ Î ÎÎÎÏÎ ÏÎÎÏÎ ÎÎÏÏÎÎÏ"
 
 #: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:18
 msgid "Add Input Source"
@@ -3416,6 +3472,10 @@ msgstr "Ctrl+Alt+Shift+Space"
 msgid "Shortcut Settings"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÏÎÏÎ"
 
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:30
+msgid "Input Sources"
+msgstr "ÎÎÎÎÏ ÎÎÏÏÎÎÏ"
+
 #. 'display' means 'output' here, as in 'translated messages that are displayed to the user'
 #: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:33
 msgid "Display language:"
@@ -3439,7 +3499,7 @@ msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ"
 
 #: ../panels/screen/gnome-screen-panel.desktop.in.in.h:1
 msgid "Brightness & Lock"
-msgstr "ÎÏÏÎÎÎÏÏÎÏÎ & ÎÎÎÎÎÏÎÎ"
+msgstr "ÎÏÏÎÎÎÏÏÎÏÎ & ÎÎÎÎÎÏÎÎ"
 
 #: ../panels/screen/gnome-screen-panel.desktop.in.in.h:2
 msgid "Screen brightness and lock settings"
@@ -3448,7 +3508,8 @@ msgstr "ÎÏÏÎÎÎÏÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏ
 #. Translators: those are keywords for the brightness and lock control-center panel
 #: ../panels/screen/gnome-screen-panel.desktop.in.in.h:4
 msgid "Brightness;Lock;Dim;Blank;Monitor;"
-msgstr "ÎÏÏÎÎÎÏÏÎÏÎ;ÎÎÎÎÎÏÎÎ;ÎÎÎÎÎÏÎÎ;ÎÎÎÎ;ÎÎÏÎÎ;"
+msgstr ""
+"ÎÏÏÎÎÎÏÏÎÏÎ;ÎÎÎÎÎÏÎÎ;ÎÎÎÎÎÏÎÎ;ÎÎÎÎ;ÎÎÏÎÎ;Brightness;Lock;Dim;Blank;Monitor;"
 
 #: ../panels/screen/screen.ui.h:1
 msgid "Screen turns off"
@@ -3534,7 +3595,9 @@ msgstr "ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÏ ÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎ
 #. Translators: those are keywords for the sound control-center panel
 #: ../panels/sound/data/gnome-sound-panel.desktop.in.in.h:4
 msgid "Card;Microphone;Volume;Fade;Balance;Bluetooth;Headset;Audio;"
-msgstr "ÎÎÏÏÎ;ÎÎÎÏÏÏÏÎÎ;ÎÎÏÎÏÎ;ÎÏÏÏÎÎÏÎ;ÎÏÎÏÏÎÏÎÎ;Bluetooth;ÎÎÎÏÏÏÎÎÎ;ÎÏÎÏ;"
+msgstr ""
+"ÎÎÏÏÎ;ÎÎÎÏÏÏÏÎÎ;ÎÎÏÎÏÎ;ÎÏÏÏÎÎÏÎ;ÎÏÎÏÏÎÏÎÎ;Bluetooth;ÎÎÎÏÏÏÎÎÎ;ÎÏÎÏ;Card;"
+"Microphone;Volume;Fade;Balance;Headset;Audio;"
 
 #. Translators: This is the name of an audio file that sounds like the bark of a dog.
 #. You might want to translate it into the equivalent words of your language.
@@ -3560,8 +3623,7 @@ msgstr "ÎÏÎÎÎ"
 msgid "Sonar"
 msgstr "ÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../panels/sound/gvc-applet.c:270
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1768
+#: ../panels/sound/gvc-applet.c:270 ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1656
 msgid "Output"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏ"
 
@@ -3569,8 +3631,7 @@ msgstr "ÎÎÎÎÎÏ"
 msgid "Sound Output Volume"
 msgstr "ÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÏ ÎÏÎÏ"
 
-#: ../panels/sound/gvc-applet.c:276
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1809
+#: ../panels/sound/gvc-applet.c:276 ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1697
 msgid "Input"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏ"
 
@@ -3620,8 +3681,7 @@ msgstr "_ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎ ÎÎÏÎÏÎÏ:"
 msgid "_Subwoofer:"
 msgstr "_Subwoofer:"
 
-#: ../panels/sound/gvc-channel-bar.c:613
-#: ../panels/sound/gvc-channel-bar.c:622
+#: ../panels/sound/gvc-channel-bar.c:613 ../panels/sound/gvc-channel-bar.c:622
 msgctxt "volume"
 msgid "100%"
 msgstr "100%"
@@ -3631,8 +3691,8 @@ msgctxt "volume"
 msgid "Unamplified"
 msgstr "ÎÏÏÎÏ ÎÎÎÏÏÏÏÎ"
 
-#: ../panels/sound/gvc-combo-box.c:167
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1622
+#: ../panels/sound/gvc-combo-box.c:167 ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:260
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:521
 msgid "_Profile:"
 msgstr "_ÎÏÎÏÎÎ:"
 
@@ -3658,76 +3718,61 @@ msgstr[1] "ÎÎÏÎÎÎÎ %u"
 msgid "System Sounds"
 msgstr "ÎÏÎÎ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:324
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:635
-msgid "Co_nnector:"
-msgstr "ÎÏÎ_ÎÎÏÎÎÏ:"
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:262
+msgid "_Test Speakers"
+msgstr "_ÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎ"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:541
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:426
 msgid "Peak detect"
 msgstr "ÎÎÏÎÏÎÏÎÏÏ ÎÎÏÏÏÏÏÎÏ"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1497
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1710
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1506
 #: ../panels/sound/gvc-sound-theme-chooser.c:595
 msgid "Name"
 msgstr "ÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1564
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1588
 #, c-format
 msgid "Speaker Testing for %s"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎ %s"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1623
-msgid "_Test Speakers"
-msgstr "_ÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎ"
-
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1754
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1642
 msgid "_Output volume:"
 msgstr "ÎÎÏÎÏÎ ÎÏÎÏ Î_ÎÏÎÎÏ: "
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1773
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1661
 msgid "C_hoose a device for sound output:"
 msgstr "ÎÏÎ_ÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏ:"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1798
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1927
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1686
 msgid "Settings for the selected device:"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎ:"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1816
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1704
 msgid "_Input volume:"
 msgstr "ÎÎÏÎÏÎ ÎÏÎÏ ÎÎ_ÏÏÎÎÏ: "
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1839
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1727
 msgid "Input level:"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎ ÎÎÏÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1867
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1755
 msgid "C_hoose a device for sound input:"
 msgstr "ÎÏÎÎÎ_ÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎ ÎÏÎÏ:"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1894
-msgid "Hardware"
-msgstr "ÎÎÎÎÏ"
-
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1899
-msgid "C_hoose a device to configure:"
-msgstr "ÎÏÎÎÎ_ÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ:"
-
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1938
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1782
 msgid "Sound Effects"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎ ÎÏÎ"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1945
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1789
 msgid "_Alert volume:"
 msgstr "ÎÎ_ÏÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏ: "
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1958
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1802
 msgid "Applications"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1962
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1806
 msgid "No application is currently playing or recording audio."
 msgstr "ÎÏÎÏ ÏÎ ÏÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÎÎÎ Î ÎÎÏÎÎÏÎÏÎÎ ÎÏÎ."
 
@@ -3759,16 +3804,16 @@ msgstr "ÎÏÏ ÎÎÎÎ"
 msgid "C_hoose an alert sound:"
 msgstr "ÎÏÎÎÎ_ÎÏÎ ÎÎÎÎ ÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏ:"
 
-#: ../panels/sound/gvc-speaker-test.c:221
+#: ../panels/sound/gvc-speaker-test.c:220
 msgid "Stop"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../panels/sound/gvc-speaker-test.c:221
-#: ../panels/sound/gvc-speaker-test.c:333
+#: ../panels/sound/gvc-speaker-test.c:220
+#: ../panels/sound/gvc-speaker-test.c:332
 msgid "Test"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/sound/gvc-speaker-test.c:229
+#: ../panels/sound/gvc-speaker-test.c:228
 msgid "Subwoofer"
 msgstr "Subwoofer"
 
@@ -3793,8 +3838,8 @@ msgstr "ÎÎ ÏÎÎÎ"
 msgid "Custom"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/universal-access/cc-ua-panel.c:291
-#: ../panels/universal-access/cc-ua-panel.c:297
+#: ../panels/universal-access/cc-ua-panel.c:286
+#: ../panels/universal-access/cc-ua-panel.c:292
 msgid "No shortcut set"
 msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎÏÏÎ"
 
@@ -3804,8 +3849,13 @@ msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ"
 
 #. Translators: those are keywords for the universal access control-center panel
 #: ../panels/universal-access/gnome-universal-access-panel.desktop.in.in.h:4
-msgid "Keyboard;Mouse;a11y;Accessibility;Contrast;Zoom;Screen Reader;text;font;size;AccessX;Sticky Keys;Slow Keys;Bounce Keys;Mouse Keys;"
-msgstr "ÎÎÎÎÏÏÎÎÏÎÎÎ;ÎÎÎÏÎÎÎ;a11y;ÎÏÎÏÎÏÏÏÎÏÎ;ÎÎÏÎÎÎÏÎ;ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ;ÎÎÎÎÎÏÏÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏ;ÎÎÎÎÎÎÎ;ÎÏÎÎÎÏÎÏÎÎÏÎ;ÎÎÎÎÎÎÏ;AccessX;ÎÏÎÎ ÏÎÎÎÏÏÎ;ÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎÎÎÏÏÎ;ÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏ;ÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎÎÏÎÎÎÎÏ"
+msgid ""
+"Keyboard;Mouse;a11y;Accessibility;Contrast;Zoom;Screen Reader;text;font;size;"
+"AccessX;Sticky Keys;Slow Keys;Bounce Keys;Mouse Keys;"
+msgstr ""
+"ÎÎÎÎÏÏÎÎÏÎÎÎ;ÎÎÎÏÎÎÎ;a11y;ÎÏÎÏÎÏÏÏÎÏÎ;ÎÎÏÎÎÎÏÎ;ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ;ÎÎÎÎÎÏÏÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏ;"
+"ÎÎÎÎÎÎÎ;ÎÏÎÎÎÏÎÏÎÎÏÎ;ÎÎÎÎÎÎÏ;AccessX;ÎÏÎÎ ÏÎÎÎÏÏÎ;ÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎÎÎÏÏÎ;ÎÎÎÎÏÏÎ "
+"ÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏ;ÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎÎÏÎÎÎÎÏ"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:1
 msgctxt "universal access, contrast"
@@ -3839,6 +3889,10 @@ msgstr "GOK"
 msgid "OnBoard"
 msgstr "OnBoard"
 
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:8
+msgid "None"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎ"
+
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:10
 #, no-c-format
 msgid "75%"
@@ -3880,336 +3934,395 @@ msgid "Larger"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎÏÎ"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:21
-msgid "Dasher"
-msgstr "Dasher"
-
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:22
-msgid "Nomon"
-msgstr "Nomon"
-
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:23
-msgid "Caribou"
-msgstr "Caribou"
-
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:24
 msgid "High Contrast"
 msgstr "ÎÏÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:25
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:22
 msgid "Beep on Caps and Num Lock"
 msgstr "ÎÏÎÏÎ ÏÏÎ Caps ÎÎÎ Num Lock"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:26
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:23
 msgid "Options..."
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÏâ"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:27
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:24
 msgid "Screen Reader"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:28
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:25
 msgid "Turn on or off:"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎ Î ÏÎÎÏÎÎÎ:"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:29
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:26
 msgctxt "universal access, zoom"
 msgid "Zoom"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:30
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:27
 msgid "Zoom in:"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ:"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:31
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:28
 msgid "Zoom out:"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÏÎÏÎ:"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:32
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:29
 msgid "Large Text"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:33
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:30
 msgid "Seeing"
 msgstr "ÎÏÎÏÎ"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:34
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:31
 msgid "Visual Alerts"
 msgstr "ÎÏÏÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:35
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:32
 msgid "Use a visual indication when an alert sound occurs"
 msgstr "ÎÏÎÏÎ ÎÏÏÎÎÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:36
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:33
 msgid "Flash the window title"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏ ÏÎÏÎÎÏ ÏÎÏÎÎÏÏÎÏ"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:37
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:34
 msgid "Flash the entire screen"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:38
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:35
 msgid "Closed Captioning"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:39
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:36
 msgid "Display a textual description of speech and sounds"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÏÏÎ ÎÏÏÎ"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:40
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:37
 msgid "_Test flash"
 msgstr "ÎÎ_ÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:42
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:39
 msgid "Hearing"
 msgstr "ÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:43
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:40
 msgid "On Screen Keyboard"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÏÎÎÏÎÎÎ ÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:44
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:41
 msgid "Sticky Keys"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎÎÎÏÏÎ"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:45
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:42
 msgid "Treats a sequence of modifier keys as a key combination"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎÎÏÏÏÎ ÏÏ ÏÏÎÎÏÎÏÎÏ"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:46
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:43
 msgid "_Disable if two keys are pressed together"
 msgstr "Î_ÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎ ÏÎÎÎÏÏÎ ÏÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏÏÏÏÏÎÎÎ"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:47
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:44
 msgid "Beep when a _modifer key is pressed"
 msgstr "ÎÏÎÏ ÎÎÏÎ ÏÎ ÏÎÏÎÎÎ ÏÎÎÎÏÏÎÏ _ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:48
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:45
 msgid "Slow Keys"
 msgstr "ÎÏÎÎ ÏÎÎÎÏÏÎ"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:49
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:46
 msgid "Puts a delay between when a key is pressed and when it is accepted"
-msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÏÏÏÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ ÏÎÎÏÎÏ ÎÎÏÏ ÏÎÎÎÏÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ"
+msgstr ""
+"ÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÏÏÏÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ ÏÎÎÏÎÏ ÎÎÏÏ ÏÎÎÎÏÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:50
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:47
 msgid "A_cceptance delay:"
 msgstr "ÎÎ_ÎÏÏÏÎÏÎÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÏ:"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:53
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:50
 msgid "Slow keys typing delay"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÎÎ ÏÎÎÎÏÏÎÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎ ÎÏÎÎ ÏÎÎÎÏÏÎ"
 
 #. This string is part of a line of checkboxes: Beep when a key is [ ] pressed [ ] accepted [ ] rejected
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:57
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:54
 msgid "Beep when a key is"
 msgstr "ÎÏÎÏ ÏÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎÎÏÏÎ"
 
 #. This completes the sentence "Beep when a key is"
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:59
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:56
 msgid "pressed"
 msgstr "ÏÎÏÎÎÏÎÎ"
 
 #. This completes the sentence "Beep when a key is"
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:61
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:58
 msgid "accepted"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏ"
 
 #. This completes the sentence "Beep when a key is"
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:63
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:60
 msgid "rejected"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÎÏÏÎÏÎÎ"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:64
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:61
 msgid "Bounce Keys"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:65
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:62
 msgid "Ignores fast duplicate keypresses"
 msgstr "ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎ ÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÏÎÎ ÏÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÎÎÏÏÏÎ"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:66
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:63
 msgid "Acc_eptance delay:"
 msgstr "ÎÎÎÏÏÏÎ_ÏÎÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÏ:"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:67
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:64
 msgid "Bounce keys typing delay"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÎÎ ÏÎÎÎÏÏÎÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎ ÏÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:68
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:65
 msgid "Beep when a key is _rejected"
 msgstr "ÎÏÎÏ ÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÏÏÏÏÎ_ÏÎ ÏÎÎÎÏÏÎÏ"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:69
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:66
 msgid "Enable by Keyboard"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÏÎ ÏÎÎÎÏÏÎÎÏÎÎÎ"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:70
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:67
 msgid "Turn accessibility features on and off using the keyboard"
-msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ Î ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÏÎÏÏÏÎÏÎÏ ÎÏÏ ÏÎ ÏÎÎÎÏÏÎÎÏÎÎÎ"
+msgstr ""
+"ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ Î ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÏÎÏÏÏÎÏÎÏ ÎÏÏ ÏÎ "
+"ÏÎÎÎÏÏÎÎÏÎÎÎ"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:72
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:69
 msgid "Mouse Keys"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎÎÏÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:73
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:70
 msgid "Control the pointer using the keypad"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÏÎ ÏÎÎÎÏÏÎÎÏÎÎÎ"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:74
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:71
 msgid "Video Mouse"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÎÎ ÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:75
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:72
 msgid "Control the pointer using the video camera."
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏÎÏ."
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:76
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:73
 msgid "Simulated Secondary Click"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:77
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:74
 msgid "Trigger a secondary click by holding down the primary button"
-msgstr "ÎÎÎÏÏÎ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎ ÎÎ ÏÎ ÏÎÏÎÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎ ÏÎÏ ÏÏÏÏÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏ"
+msgstr ""
+"ÎÎÎÏÏÎÎ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎ ÎÎ ÏÎ ÏÎÏÎÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎ ÏÎÏ ÏÏÏÏÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:78
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:75
 msgid "Secondary click delay"
 msgstr "ÎÎÎÏÏÏÎÏÎÏÎ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:79
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:76
 msgid "Hover Click"
 msgstr "ÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎÏÏÎÏÎ"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:80
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:77
 msgid "Trigger a click when the pointer hovers"
 msgstr "ÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎ ÏÏÎÎ ÎÎÏÏÎÎÏÎÎ Î ÎÏÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:81
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:78
 msgid "D_elay:"
 msgstr "ÎÎÎÏ_ÏÏÎÏÎÏÎ:"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:82
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:79
 msgid "Motion _threshold:"
 msgstr "_ÎÎÏÏÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏ:"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:87
+#. small threshold
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:81
+msgid "Small"
+msgstr "ÎÎÎÏÏ"
+
+#. large threshold
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:83
+msgid "Large"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎ"
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:84
 msgid "Mouse Settings"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÎÎÏÎÎÎÎ"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÎÎÏÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:88
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:85
 msgid "Pointing and Clicking"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/universal-access/zoom-options.c:333
+#: ../panels/universal-access/zoom-options.c:357
 msgctxt "Distance"
 msgid "Short"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎ"
 
-#: ../panels/universal-access/zoom-options.c:334
+#: ../panels/universal-access/zoom-options.c:358
 msgctxt "Distance"
 msgid "Â Screen"
 msgstr "Â ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/universal-access/zoom-options.c:335
+#: ../panels/universal-access/zoom-options.c:359
 msgctxt "Distance"
 msgid "Â Screen"
 msgstr "Â ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/universal-access/zoom-options.c:336
+#: ../panels/universal-access/zoom-options.c:360
 msgctxt "Distance"
 msgid "Â Screen"
 msgstr "Â ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/universal-access/zoom-options.c:337
+#: ../panels/universal-access/zoom-options.c:361
 msgctxt "Distance"
 msgid "Long"
 msgstr "ÎÎÎÏÏ"
 
 #: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:1
+msgid "Full Screen"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÏ ÎÎÏÎÎ"
+
+#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:2
+msgid "Top Half"
+msgstr "ÎÎÎÏ ÎÎÏÏ"
+
+#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:3
+msgid "Bottom Half"
+msgstr "ÎÎÏÏ ÎÎÏÏ"
+
+#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:4
+msgid "Left Half"
+msgstr "ÎÏÎÏÏÎÏÏ ÎÎÏÏ"
+
+#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:5
+msgid "Right Half"
+msgstr "ÎÎÎÎÏ ÎÎÏÏ"
+
+#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:6
 msgid "Zoom Options"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎÏ"
 
-#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:2
+#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:7
+msgid "Zoom"
+msgstr "ÎÏÏÎÎÏÎ"
+
+#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:8
 msgid "Magnification:"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ:"
 
-#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:3
+#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:9
 msgid "Follow mouse cursor"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏ ÏÎÎÏÎÎÎÎÏ"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ ÏÎ ÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏ ÏÎÎÏÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:4
+#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:10
 msgid "Screen part:"
 msgstr "ÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏ:"
 
-#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:5
+#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:11
 msgid "Magnifier extends outside of screen"
 msgstr "Î ÎÎÎÎÎÏÎÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÏ ÎÏÏ ÏÎÎ ÎÎÏÎÎ"
 
-#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:6
+#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:12
 msgid "Keep magnifier cursor centered"
-msgstr "ÎÏÎÏÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎ ÏÎ ÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ"
 
-#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:7
+#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:13
 msgid "Magnifier cursor pushes contents around"
 msgstr "Î ÎÏÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÎÎ ÏÎ ÏÎÏÎÎÏÏÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:8
+#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:14
 msgid "Magnifier cursor moves with contents"
 msgstr "Î ÎÏÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎ ÏÎ ÏÎÏÎÎÏÏÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:9
+#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:15
 msgid "Magnifier Position:"
 msgstr "ÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ:"
 
-#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:10
+#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:16
+msgid "Magnifier"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÎÏ"
+
+#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:17
 msgid "Thickness:"
 msgstr "ÎÎÏÎÏ:"
 
 #. short delay
-#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:12
+#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:19
 msgid "Thin"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎ"
 
 #. long delay
-#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:14
+#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:21
 msgid "Thick"
 msgstr "ÎÏÎÏ"
 
-#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:15
+#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:22
 msgid "Length:"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÎÎÎ:"
 
-#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:16
+#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:23
 msgid "Color:"
 msgstr "ÎÏÏÎÎ:"
 
-#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:17
+#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:24
 msgid "Crosshairs:"
 msgstr "ÎÎÎÎÏ:"
 
-#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:18
+#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:25
 msgid "Overlaps mouse cursor"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÏÎ ÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏ ÏÎÎÏÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:19
-msgid "Full Screen"
-msgstr "ÎÎÎÏÎÏ ÎÎÏÎÎ"
+#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:26
+msgid "Crosshairs"
+msgstr "ÎÏÏÏÎÏ"
 
-#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:20
-msgid "Top Half"
-msgstr "ÎÎÎÏ ÎÎÏÏ"
+#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:27
+msgid "White on black:"
+msgstr "ÎÎÏÏÎ ÏÎ ÎÎÏÎÏ:"
 
-#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:21
-msgid "Bottom Half"
-msgstr "ÎÎÏÏ ÎÎÏÏ"
+#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:28
+msgid "Brightness:"
+msgstr "ÎÏÏÎÎÎÏÏÎÏÎ:"
 
-#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:22
-msgid "Left Half"
-msgstr "ÎÏÎÏÏÎÏÏ ÎÎÏÏ"
+#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:29
+msgid "Contrast:"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎ:"
 
-#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:23
-msgid "Right Half"
-msgstr "ÎÎÎÎÏ ÎÎÏÏ"
+#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:30
+msgctxt "Zoom Grayscale"
+msgid "Color"
+msgstr "ÎÏÏÎÎ"
+
+#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:31
+msgctxt "Zoom Grayscale"
+msgid "None"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎ"
+
+#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:32
+msgctxt "Zoom Grayscale"
+msgid "Full"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÏ"
+
+#. short delay
+#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:34
+msgid "Low"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎ"
+
+#. long delay
+#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:36
+msgid "High"
+msgstr "ÎÏÎÎÎ"
+
+#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:37
+msgid "Color Effects:"
+msgstr "ÎÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏ:"
+
+#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:38
+msgid "Color Effects"
+msgstr "ÎÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏ"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/account-dialog.ui.h:1
 #: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:1
@@ -4239,13 +4352,14 @@ msgstr "_ÎÏÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/account-dialog.ui.h:6
 msgid "_Username"
-msgstr "ÎÎ_ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎ"
+msgstr "ÎÎÎÎÎ _ÏÏÎÏÏÎ"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/account-dialog.ui.h:7
 msgid "_Full name"
 msgstr "_ÎÎÎÏÎÏ ÏÎÎÎÎ"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/account-dialog.ui.h:8
+#: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:6
 msgid "Account _Type"
 msgstr "_ÎÏÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ"
 
@@ -4260,7 +4374,7 @@ msgstr "ÎÎÎÎÎ ÎÎ_ÏÏÎÎÏ"
 #: ../panels/user-accounts/data/account-dialog.ui.h:11
 #: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:8
 msgid "_Password"
-msgstr "ÎÏ_ÎÎÎÏÏ"
+msgstr "ÎÏ_ÎÎÎÏÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/account-dialog.ui.h:12
 msgid "Tip: Enterprise domain or realm name"
@@ -4280,8 +4394,10 @@ msgid ""
 "enrolled in the domain. Please have your network administrator\n"
 "type their domain password here."
 msgstr ""
-"ÎÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ, ÎÏÏÏÏ Î ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎÏ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ\n"
-"ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎ ÏÎÎÎÎ. ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏ ÏÎÏ\n"
+"ÎÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ, ÎÏÏÏÏ Î ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎÏ ÏÏÎÏÎÎ "
+"ÎÎ ÎÎÎÎÎ\n"
+"ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎ ÏÎÎÎÎ. ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏ "
+"ÏÎÏ\n"
 "ÎÎ ÏÎÎÎÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÏ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÏÎÎÎÎ."
 
 #: ../panels/user-accounts/data/account-dialog.ui.h:18
@@ -4342,8 +4458,12 @@ msgid "_Other finger:"
 msgstr "Î_ÎÎÎ ÎÎÏÏÏÎÎ: "
 
 #: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:13
-msgid "Your fingerprint was successfully saved. You should now be able to log in using your fingerprint reader."
-msgstr "ÎÎ ÎÏÎÏÏÏÏÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÎÏÎÏÏÏÏÏ. ÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÏÎÎÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÏ ÎÏÎÏÏÏÏÎÎÏÏÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎ."
+msgid ""
+"Your fingerprint was successfully saved. You should now be able to log in "
+"using your fingerprint reader."
+msgstr ""
+"ÎÎ ÎÏÎÏÏÏÏÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÎÏÎÏÏÏÏÏ. ÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÏÎÎÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎ "
+"ÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÏ ÎÏÎÏÏÏÏÎÎÏÏÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎ."
 
 #: ../panels/user-accounts/data/gnome-user-accounts-panel.desktop.in.in.h:1
 msgid "User Accounts"
@@ -4356,19 +4476,21 @@ msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ Î ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎÏÏÏÎ"
 #. Translators: those are keywords for the user accounts control-center panel
 #: ../panels/user-accounts/data/gnome-user-accounts-panel.desktop.in.in.h:4
 msgid "Login;Name;Fingerprint;Avatar;Logo;Face;Password;"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎ;ÎÎÎÎÎ;ÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÎÏÎÏÏÏÏÎÎ;Avatar;ÎÎÎÏÏÏÏÎ;ÎÏÏÏÏÏÎ;ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏ;"
+msgstr ""
+"ÎÏÎÎÎÏÎ;ÎÎÎÎÎ;ÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÎÏÎÏÏÏÏÎÎ;Avatar;ÎÎÎÏÏÏÏÎ;ÎÏÏÏÏÏÎ;ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏ;Login;"
+"Name;Fingerprint;Logo;Face;Password;"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:1
 msgid "Set a password now"
-msgstr "ÎÏÎÏÏÎ ÎÏÎÎÎÏ ÏÏÏÎ"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÏÏ ÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÏÎ"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:2
 msgid "Choose password at next login"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏ ÏÏÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ ÏÏÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:3
 msgid "Log in without a password"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎ ÏÏÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏ"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎ ÏÏÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:4
 msgid "Disable this account"
@@ -4383,8 +4505,13 @@ msgid "_Hint"
 msgstr "_ÎÏÏÎÎÎÎÎ"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:7
-msgid "This hint may be displayed at the login screen. It will be visible to all users of this system. Do <b>not</b> include the password here."
-msgstr "ÎÏÏÎ Î ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÏÎ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÏÎÎ ÎÎÏÎÎ ÎÎÏÏÎÎÏ.ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎ ÏÎ ÏÎÎÏÏ ÏÎÏÏ ÏÏÎÏÏÎÏ ÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ. <b>ÎÎÎ</b> ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏ ÎÎÏ."
+msgid ""
+"This hint may be displayed at the login screen. It will be visible to all "
+"users of this system. Do <b>not</b> include the password here."
+msgstr ""
+"ÎÏÏÎ Î ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÏÎ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÏÎÎ ÎÎÏÎÎ ÎÎÏÏÎÎÏ.ÎÎ ÎÎÎÎÎ "
+"ÎÏÎÏÎ ÏÎ ÏÎÎÏÏ ÏÎÏÏ ÏÏÎÏÏÎÏ ÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ. <b>ÎÎÎ</b> ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏÎ "
+"ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏ ÎÎÏ."
 
 #: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:8
 msgid "C_onfirm password"
@@ -4404,7 +4531,7 @@ msgstr "ÎÎÎÏÏ"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:12
 msgid "Current _password"
-msgstr "ÎÏÎÏÏÎ _ÎÏÎÎÎÏÏ"
+msgstr "ÎÏÎÏÏÎ _ÎÏÎÎÎÏÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:13
 msgid "_Action"
@@ -4412,15 +4539,15 @@ msgstr "_ÎÎÎÏÎÎÎÎ"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:14
 msgid "Changing password for"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎ"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎ"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:15
 msgid "_Show password"
-msgstr "Î_ÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏ"
+msgstr "ÎÎ_ÏÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:16
 msgid "How to choose a strong password"
-msgstr "ÎÏÏ ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÏÏÏÏ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏ"
+msgstr "ÎÏÏ ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎ ÎÏÏÏÏÏ ÎÏÎÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:17
 msgid "Ch_ange"
@@ -4431,13 +4558,21 @@ msgid "Changing photo for:"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏÎÎÏ ÎÎÎ:"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/photo-dialog.ui.h:2
-msgid "Choose a picture that will be shown at the login screen for this account."
-msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏÎÎ ÏÎÏ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÏÎÎ ÎÎÏÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÏÏÏ ÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ"
+msgid ""
+"Choose a picture that will be shown at the login screen for this account."
+msgstr ""
+"ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏÎÎ ÏÎÏ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÏÎÎ ÎÎÏÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÏÏÏ ÏÎ "
+"ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/photo-dialog.ui.h:3
 msgid "Gallery"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ"
 
+#: ../panels/user-accounts/data/photo-dialog.ui.h:4
+#: ../panels/user-accounts/um-photo-dialog.c:218
+msgid "Browse for more pictures"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏÎÎÏ"
+
 #: ../panels/user-accounts/data/photo-dialog.ui.h:5
 msgid "Take a photograph"
 msgstr "ÎÎÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏÎÎÏ"
@@ -4462,10 +4597,6 @@ msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÏÏÎ"
 msgid "Remove User Account"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÏÏÎ"
 
-#: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:6
-msgid "Account _type"
-msgstr "_ÎÏÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ"
-
 #: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:7
 msgid "Login Options"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ"
@@ -4495,7 +4626,7 @@ msgid "Authentication is required to change user data"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÏÎÎ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÏÏÎ"
 
 #: ../panels/user-accounts/pw-utils.c:94
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:552
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:569
 msgctxt "Password strength"
 msgid "Too short"
 msgstr "ÎÎÎÏ ÎÎÎÏÏ"
@@ -4506,99 +4637,108 @@ msgid "Not good enough"
 msgstr "ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎÏÏ"
 
 #: ../panels/user-accounts/pw-utils.c:108
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:553
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:570
 msgctxt "Password strength"
 msgid "Weak"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎ"
 
 #: ../panels/user-accounts/pw-utils.c:111
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:554
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:571
 msgctxt "Password strength"
 msgid "Fair"
 msgstr "ÎÎÏÏÎÎ"
 
 #: ../panels/user-accounts/pw-utils.c:114
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:555
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:572
 msgctxt "Password strength"
 msgid "Good"
 msgstr "ÎÎÎÏ"
 
 #: ../panels/user-accounts/pw-utils.c:117
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:556
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:573
 msgctxt "Password strength"
 msgid "Strong"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÏ"
 
-#: ../panels/user-accounts/run-passwd.c:426
+#: ../panels/user-accounts/run-passwd.c:424
 msgid "Authentication failed"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../panels/user-accounts/run-passwd.c:506
+#: ../panels/user-accounts/run-passwd.c:504
 #: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:239
 #, c-format
 msgid "The new password is too short"
 msgstr "Î ÎÏÎÎÎÏÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎ ÏÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏ"
 
-#: ../panels/user-accounts/run-passwd.c:512
+#: ../panels/user-accounts/run-passwd.c:510
 #, c-format
 msgid "The new password is too simple"
 msgstr "Î ÎÏÎÎÎÏÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎ ÏÎÎÏ ÎÏÎÏÏ"
 
-#: ../panels/user-accounts/run-passwd.c:518
+#: ../panels/user-accounts/run-passwd.c:516
 #, c-format
 msgid "The old and new passwords are too similar"
-msgstr "Î ÏÎÎÎÏÏ ÎÎÎ Î ÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÏÏ ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎÏ"
+msgstr "Î ÏÎÎÎÏÏ ÎÎÎ Î ÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÏÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/user-accounts/run-passwd.c:521
+#: ../panels/user-accounts/run-passwd.c:519
 #, c-format
 msgid "The new password has already been used recently."
-msgstr "Î ÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÏÏ ÎÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÏÏÏÏÎÏÎ."
+msgstr "Î ÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÏÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÏÏÏÏÎÏÎ."
 
-#: ../panels/user-accounts/run-passwd.c:524
+#: ../panels/user-accounts/run-passwd.c:522
 #, c-format
 msgid "The new password must contain numeric or special characters"
-msgstr "Î ÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÏÏ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎÎÏ Î ÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎ(ÎÏ)"
+msgstr ""
+"Î ÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÏÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎÎÏ Î ÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎ"
+"(ÎÏ)"
 
-#: ../panels/user-accounts/run-passwd.c:528
+#: ../panels/user-accounts/run-passwd.c:526
 #, c-format
 msgid "The old and new passwords are the same"
-msgstr "Î ÏÎÎÎÏÏ ÎÎÎ Î ÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÏÏ ÎÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ"
+msgstr "Î ÏÎÎÎÏÏ ÎÎÎ Î ÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÏÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/user-accounts/run-passwd.c:532
+#: ../panels/user-accounts/run-passwd.c:530
 #, c-format
 msgid "Your password has been changed since you initially authenticated!"
 msgstr "Î ÎÏÎÎÎÏÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎ ÎÏÏ ÏÎÎ ÎÏÏÎÎÎ ÏÎÏ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎ!"
 
-#: ../panels/user-accounts/run-passwd.c:536
+#: ../panels/user-accounts/run-passwd.c:534
 #, c-format
 msgid "The new password does not contain enough different characters"
 msgstr "Î ÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÏÏ ÎÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÎ ÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏÎÎÎÏÏ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÏ"
 
-#: ../panels/user-accounts/run-passwd.c:540
+#: ../panels/user-accounts/run-passwd.c:538
 #, c-format
 msgid "Unknown error"
 msgstr "ÎÎÎÏÏÏÎ ÏÏÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:172
+#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:175
 msgid "Failed to add account"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:359
-#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:402
+#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:366
+#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:405
 msgid "Failed to register account"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:558
+#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:530
+msgid "No supported way to authenticate with this domain"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÏÏÎÏ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎ ÎÏÏÏÎ ÏÎÎ ÏÎÎÎÎ"
+
+#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:582
 msgid "Failed to join domain"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏ ÏÏÎ ÏÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:608
+#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:635
 msgid "Failed to log into domain"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏ ÏÏÎ ÏÎÎÎÎ"
 
 #: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:139
-msgid "You are not allowed to access the device. Contact your system administrator."
-msgstr "ÎÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÏÏÎÏÎÏÎÎ Î ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎ. ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎ ÎÎ ÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏÎ ÏÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ."
+msgid ""
+"You are not allowed to access the device. Contact your system administrator."
+msgstr ""
+"ÎÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÏÏÎÏÎÏÎÎ Î ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎ. ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎ ÎÎ ÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏÎ "
+"ÏÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ."
 
 #: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:141
 msgid "The device is already in use."
@@ -4622,8 +4762,12 @@ msgid "_Delete Fingerprints"
 msgstr "_ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÎÏÏÏÏÎÎÏÏÎ"
 
 #: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:279
-msgid "Do you want to delete your registered fingerprints so fingerprint login is disabled?"
-msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎ ÎÎÏÎÏÏÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎ ÎÏÎÏÏÏÏÎÎ;"
+msgid ""
+"Do you want to delete your registered fingerprints so fingerprint login is "
+"disabled?"
+msgstr ""
+"ÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎ ÎÎÏÎÏÏÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎ "
+"Î ÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎ ÎÏÎÏÏÏÏÎÎ;"
 
 #: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:455
 msgid "Done!"
@@ -4661,8 +4805,12 @@ msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÏ, ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎ ÎÎ ÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎ
 #.
 #: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:740
 #, c-format
-msgid "To enable fingerprint login, you need to save one of your fingerprints, using the '%s' device."
-msgstr "ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÏÏÏÏÎÎ, ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏÏÏÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎ '%s'."
+msgid ""
+"To enable fingerprint login, you need to save one of your fingerprints, "
+"using the '%s' device."
+msgstr ""
+"ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÏÏÏÏÎÎ, ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎ "
+"ÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏÏÏÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎ '%s'."
 
 #: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:747
 msgid "Selecting finger"
@@ -4678,11 +4826,11 @@ msgstr "ÎÏÎÎÏÎ"
 
 #: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:96
 msgid "_Generate a password"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÎÎÏÏ ÎÏÎÎÎÎÏ"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ"
 
 #: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:150
 msgid "Please choose another password."
-msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏ."
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ."
 
 #: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:159
 msgid "Please type your current password again."
@@ -4694,31 +4842,31 @@ msgstr "Î ÎÏÎÎÎÏÏ ÏÎÏ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÏÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎ"
 
 #: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:236
 msgid "You need to enter a new password"
-msgstr "ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏ"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ"
 
 #: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:245
 msgid "You need to confirm the password"
-msgstr "ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÏÏÎÏÎ ÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏ"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÏÏÎÏÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ"
 
 #: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:248
 msgid "The passwords do not match"
-msgstr "ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÏÎÏÎÏÏÎÏÎ"
+msgstr "ÎÎ ÏÏÎÏÎÏÏÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ"
 
 #: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:254
 msgid "You need to enter your current password"
-msgstr "ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎ ÏÏÎÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÏÎÏ"
 
 #: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:257
 msgid "The current password is not correct"
-msgstr "Î ÏÏÎÏÏÎ Î ÎÏÎÎÎÏÏ ÎÎÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎÎÎÏ"
+msgstr "Î ÏÏÎÏÏÎ ÎÏÎÎÎÏÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÏÏÏÏ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:368
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:347
 msgid "Passwords do not match"
-msgstr "ÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÎÎÎ ÏÏÎÏÎÏÏÎÏÎ"
+msgstr "ÎÎ ÏÏÎÏÎÏÏÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:394
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:409
 msgid "Wrong password"
-msgstr "ÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÏÏ"
+msgstr "ÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÏÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ"
 
 #: ../panels/user-accounts/um-photo-dialog.c:443
 msgid "Disable image"
@@ -4737,24 +4885,24 @@ msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎ
 msgid "Used by %s"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÏ %s"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-realm-manager.c:528
+#: ../panels/user-accounts/um-realm-manager.c:368
 #, c-format
 msgid "No such domain or realm found"
 msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÏ ÏÎÎÎÎÏ Î realm"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-realm-manager.c:735
+#: ../panels/user-accounts/um-realm-manager.c:743
 #, c-format
 msgid "Cannot log in as %s at the %s domain"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏ ÏÏ %s ÏÏÎÎ ÏÎÎÎÎ %s"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-realm-manager.c:740
+#: ../panels/user-accounts/um-realm-manager.c:748
 msgid "Invalid password, please try again"
-msgstr "ÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏ, ÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏÏÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎ"
+msgstr "ÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÏÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ, ÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏÏÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-realm-manager.c:744
+#: ../panels/user-accounts/um-realm-manager.c:752
 #, c-format
 msgid "Couldn't connect to the %s domain: %s"
-msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏ ÏÏÎ ÏÎÎÎÎ %s: %s"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏ ÏÏÎÎ ÏÎÎÎÎ %s: %s"
 
 #: ../panels/user-accounts/um-user-manager.c:466
 #, c-format
@@ -4770,64 +4918,74 @@ msgstr "ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏ ÎÎ ÏÎÎÎÎ '%s'."
 msgid "This user does not exist."
 msgstr "ÎÏÏÏÏ Î ÏÏÎÏÏÎÏ ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎ."
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:364
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:371
 msgid "Failed to delete user"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÏ ÏÏÎÏÏÎ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:424
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:431
 msgid "You cannot delete your own account."
 msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ."
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:433
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:440
 #, c-format
 msgid "%s is still logged in"
 msgstr "%s ÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:437
-msgid "Deleting a user while they are logged in can leave the system in an inconsistent state."
-msgstr "Î ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÏ ÏÏÎÏÏÎ ÎÎÏ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÏÎÏÎÎ ÏÎ ÏÏÏÏÎÎÎ ÏÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎ."
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:444
+msgid ""
+"Deleting a user while they are logged in can leave the system in an "
+"inconsistent state."
+msgstr ""
+"Î ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÏ ÏÏÎÏÏÎ ÎÎÏ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÏÎÏÎÎ ÏÎ ÏÏÏÏÎÎÎ ÏÎ "
+"ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎ."
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:446
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:453
 #, c-format
 msgid "Do you want to keep %s's files?"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎ ÎÏÏÎÎÎ ÏÎÏ %s;"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:450
-msgid "It is possible to keep the home directory, mail spool and temporary files around when deleting a user account."
-msgstr "ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÏÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÎÎÎ Î ÏÏÎÏÏÏÎÎÏÏ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ, ÏÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎ ÏÏÎÏÏÏÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÏ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÏÏÎ."
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:457
+msgid ""
+"It is possible to keep the home directory, mail spool and temporary files "
+"around when deleting a user account."
+msgstr ""
+"ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÏÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÎÎÎ Î ÏÏÎÏÏÏÎÎÏÏ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ, ÏÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏ "
+"ÎÎÎ ÏÎ ÏÏÎÏÏÏÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÏ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÏÏÎ."
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:453
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:460
 msgid "_Delete Files"
 msgstr "_ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:454
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:461
 msgid "_Keep Files"
 msgstr "ÎÎÎ_ÏÎÏÎÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:506
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:513
 msgctxt "Password mode"
 msgid "Account disabled"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:514
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:521
 msgctxt "Password mode"
 msgid "To be set at next login"
 msgstr "ÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:517
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:524
 msgctxt "Password mode"
 msgid "None"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:855
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:869
 msgid "Failed to contact the accounts service"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:857
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:871
 msgid "Please make sure that the AccountService is installed and enabled."
-msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÏÎ AccountService ÎÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎ."
+msgstr ""
+"ÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÏÎ AccountService ÎÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎÎ ÎÎÎ "
+"ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎ."
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:897
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:911
 msgid ""
 "To make changes,\n"
 "click the * icon first"
@@ -4835,12 +4993,12 @@ msgstr ""
 "ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏ,\n"
 "ÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ * ÏÏÏÏÎ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:935
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:949
 msgid "Create a user account"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÏÏÎ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:946
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1236
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:960
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1271
 msgid ""
 "To create a user account,\n"
 "click the * icon first"
@@ -4848,12 +5006,12 @@ msgstr ""
 "ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ ÏÏÎÏÏÎ,\n"
 "ÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ * ÏÏÏÏÎ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:955
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:969
 msgid "Delete the selected user account"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÏÏÎ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:967
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1241
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:981
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1276
 msgid ""
 "To delete the selected user account,\n"
 "click the * icon first"
@@ -4861,11 +5019,11 @@ msgstr ""
 "ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ ÏÏÎÏÏÎ,\n"
 "ÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ * ÏÏÏÏÎ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1144
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1174
 msgid "My Account"
 msgstr "Î ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏ ÎÎÏ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1154
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1184
 msgid "Other Accounts"
 msgstr "ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎ"
 
@@ -4906,11 +5064,15 @@ msgstr "ÎÎÏÏÎÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎ ÏÏÎÎÏÏÎÏÎÎÏ"
 #. Text printed on screen
 #: ../panels/wacom/calibrator/gui_gtk.c:78
 msgid "Screen Calibration"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎÏÎÎÏ"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÎÏÎÎÏ"
 
 #: ../panels/wacom/calibrator/gui_gtk.c:79
-msgid "Please tap the target markers as they appear on screen to calibrate the tablet."
-msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÏ ÏÎÏÎÏÏÎ ÏÎÏÏ ÎÎÎÎÏÎÏ ÏÏÏÏ ÎÏÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÏÎÎ ÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÎ ÏÎÎÏÎÎÏÎ ÏÎÏ."
+msgid ""
+"Please tap the target markers as they appear on screen to calibrate the "
+"tablet."
+msgstr ""
+"ÎÎÏÎÎÎÎÏ ÏÎÏÎÏÏÎ ÏÎÏÏ ÎÎÎÎÏÎÏ ÏÏÏÏ ÎÏÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÏÎÎ ÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎ "
+"ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÎ ÏÎÎÏÎÎÏÎ ÏÎÏ."
 
 #: ../panels/wacom/calibrator/gui_gtk.c:368
 msgid "Mis-click detected, restarting..."
@@ -4935,40 +5097,59 @@ msgstr "ÎÎÏÏÎÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎ"
 msgid "%d of %d"
 msgstr "%d ÎÏÏ %d"
 
-#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:317
-msgid "Switch Modes"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÏÎ"
+#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:118 ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:371
+msgctxt "Wacom action-type"
+msgid "None"
+msgstr "ÎÎÎÎÎ"
+
+#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:119
+msgctxt "Wacom action-type"
+msgid "Send Keystroke"
+msgstr "ÎÏÎÏÏÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÎÎÎÏÏÎÏ"
+
+#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:120
+msgctxt "Wacom action-type"
+msgid "Switch Monitor"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:564
+#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:601
 msgid "Up"
 msgstr "ÎÎÎÏ"
 
-#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:564
+#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:601
 msgid "Down"
 msgstr "ÎÎÏÏ"
 
-#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:599
+#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:638
+msgid "Switch Modes"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÏÎ"
+
+#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:724
 #: ../panels/wacom/cc-wacom-stylus-page.c:376
 msgid "Button"
 msgstr "ÎÎÏÎÏÎ"
 
-#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:725
+#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:777
+msgid "Action"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÎÎ"
+
+#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:886
 msgid "Display Mapping"
 msgstr "ÎÎÏÏÎÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÏ"
 
 #: ../panels/wacom/gnome-wacom-panel.desktop.in.in.h:1
 #: ../panels/wacom/gnome-wacom-properties.ui.h:7
 msgid "Wacom Tablet"
-msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎ Wacom"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎ wacom"
 
 #: ../panels/wacom/gnome-wacom-panel.desktop.in.in.h:2
 msgid "Set your Wacom tablet preferences"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÎÎÏÎÎÏÎÏ Wacom"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÎÎÏÎÎÏÎÏ wacom"
 
 #. Translators: those are keywords for the wacom tablet control-center panel
 #: ../panels/wacom/gnome-wacom-panel.desktop.in.in.h:4
 msgid "Tablet;Wacom;Stylus;Eraser;Mouse;"
-msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎ;Wacom;Stylus;Eraser;ÎÎÎÏÎÎÎ;"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎ;Wacom;Stylus;Eraser;ÎÎÎÏÎÎÎ;Mouse;Tablet;"
 
 #: ../panels/wacom/gnome-wacom-properties.ui.h:1
 msgid "Tablet (absolute)"
@@ -4976,7 +5157,7 @@ msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎ (ÎÏÏÎÏÏÎ)"
 
 #: ../panels/wacom/gnome-wacom-properties.ui.h:2
 msgid "Touchpad (relative)"
-msgstr "Touchpad (ÏÏÎÏÎÎÏ)"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏ (ÏÏÎÏÎÎÏ)"
 
 #: ../panels/wacom/gnome-wacom-properties.ui.h:3
 msgid "Tablet Preferences"
@@ -4988,11 +5169,11 @@ msgstr "ÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎÎÏÎÎÏÎ"
 
 #: ../panels/wacom/gnome-wacom-properties.ui.h:5
 msgid "Please plug in or turn on your Wacom tablet"
-msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÏÎ Î ÏÏÎÎÎÏÏÎ ÏÎÎ Wacom ÏÎÎÏÎÎÏÎ ÏÎÏ"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÏÎ Î ÏÏÎÎÎÏÏÎ ÏÎÎ ÏÎÎÏÎÎÏÎ wacom"
 
 #: ../panels/wacom/gnome-wacom-properties.ui.h:6
 msgid "Bluetooth Settings"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ Bluetooth"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ bluetooth"
 
 #: ../panels/wacom/gnome-wacom-properties.ui.h:8
 msgid "Map to Monitor..."
@@ -5159,8 +5340,7 @@ msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏÎÏÏÎÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÏÎ"
 msgid "Show the overview"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÏÏÎÏÎÏ"
 
-#: ../shell/control-center.c:60
-#: ../shell/control-center.c:61
+#: ../shell/control-center.c:60 ../shell/control-center.c:61
 #: ../shell/control-center.c:62
 msgid "Show help options"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏ"
@@ -5180,7 +5360,8 @@ msgid ""
 "Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
 msgstr ""
 "%s\n"
-"ÎÎÏÎÎÎÏÏÎ '%s --help' ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎÏÎ ÎÎÏÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÏÎ.\n"
+"ÎÎÏÎÎÎÏÏÎ '%s --help' ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎÏÎ ÎÎÏÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎ "
+"ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÏÎ.\n"
 
 #: ../shell/control-center.c:211
 msgid "Help"
@@ -5194,19 +5375,166 @@ msgstr "ÎÎÎÎÎÏ"
 msgid "Control Center"
 msgstr "ÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../shell/gnome-control-center.desktop.in.in.h:1
-#: ../shell/shell.ui.h:1
+#: ../shell/gnome-control-center.desktop.in.in.h:1 ../shell/shell.ui.h:1
 msgid "System Settings"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ"
 
 #: ../shell/gnome-control-center.desktop.in.in.h:2
 msgid "Preferences;Settings;"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÏ;ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ;"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÏ;ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ;Preferences;Settings;"
 
 #: ../shell/shell.ui.h:2
 msgid "All Settings"
 msgstr "ÎÎÎÏ ÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ"
 
+#~ msgid "To test your settings, try to double-click on the face."
+#~ msgstr "ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ, ÎÎÎÏÎ ÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎ ÏÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎ"
+
+#~ msgid "Dasher"
+#~ msgstr "Dasher"
+
+#~ msgid "Nomon"
+#~ msgstr "Nomon"
+
+#~ msgid "Caribou"
+#~ msgstr "Caribou"
+
+#~ msgid "Add wallpaper"
+#~ msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏÎÏÏÎÏÎÎÏ"
+
+#~ msgid "Remove wallpaper"
+#~ msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏÎÏÏÎÏÎÎÏ"
+
+#~ msgid "Swap colors"
+#~ msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÏÎÎÏÏÎ"
+
+#~ msgid "Secondary color"
+#~ msgstr "ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÎ ÏÏÏÎÎ"
+
+#~ msgid "Horizontal Gradient"
+#~ msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎ"
+
+#~ msgid "Vertical Gradient"
+#~ msgstr "ÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎ"
+
+#~ msgid "Solid Color"
+#~ msgstr "ÎÏÏÎÎ ÏÏÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏ"
+
+#~ msgid "Pictures Folder"
+#~ msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÏÎ"
+
+#~ msgid "Colors & Gradients"
+#~ msgstr "ÎÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏ"
+
+#~ msgid "Acti_on:"
+#~ msgstr "Î_ÎÎÏÎÎÎÎ:"
+
+#~ msgid "Take a screenshot"
+#~ msgstr "ÎÎÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÏÏÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏ"
+
+#~ msgid "Shortcut"
+#~ msgstr "ÎÏÎÏÏÎÎÏÏÎ"
+
+#~ msgid "_Right-handed"
+#~ msgstr "_ÎÎÎÎÏÏÎÎÏÎÏ"
+
+#~ msgid "_Left-handed"
+#~ msgstr "_ÎÏÎÏÏÎÏÏÏÎÎÏÎÏ"
+
+#~ msgid "Sh_ow position of pointer when the Control key is pressed"
+#~ msgstr "ÎÏÎ_ÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÎ ÏÎ ÏÎÎÎÏÏÎ Control"
+
+#~ msgid "A_cceleration:"
+#~ msgstr "_ÎÏÎÏÎÏÏÎÏÎ:"
+
+#~ msgid "_Sensitivity:"
+#~ msgstr "_ÎÏÎÎÏÎÎÏÎÎ:"
+
+#~ msgid "Drag and Drop"
+#~ msgstr "ÎÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÏÎÎÏÎ"
+
+#~ msgid "Thr_eshold:"
+#~ msgstr "_ÎÏÎÎ:"
+
+#~ msgid "Drag Threshold"
+#~ msgstr "ÎÏÎÎ ÏÏÏÏÎÎÎÏ"
+
+#~ msgid "Double-Click Timeout"
+#~ msgstr "ÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎ"
+
+#~ msgid "_Timeout:"
+#~ msgstr "_ÎÎÎÏÎÎÎÎ:"
+
+#~ msgid "Enable _mouse clicks with touchpad"
+#~ msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ _ÎÎÎÎ ÏÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÏÏ touchpad"
+
+#~ msgid "Scrolling"
+#~ msgstr "ÎÏÎÎÏÎ"
+
+#~ msgid "_Disabled"
+#~ msgstr "Î_ÎÎÎÎÏÎÏ"
+
+#~ msgid "_Edge scrolling"
+#~ msgstr "ÎÏÎÎÏÎ _ÎÏÎÎÎÏ"
+
+#~ msgid "Enable h_orizontal scrolling"
+#~ msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ _ÎÏÎÎÏÎÏÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÏ"
+
+#~ msgctxt "Wireless access point"
+#~ msgid "Other..."
+#~ msgstr "ÎÎÎÎâ"
+
+#~ msgid "Hotspot"
+#~ msgstr "Hotspot"
+
+#~ msgid "Not connected to the internet."
+#~ msgstr "ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏÎ."
+
+#~ msgid "Create the hotspot anyway?"
+#~ msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ hotspot ÎÏÏÏÎÎÏÎÏÎ;"
+
+#~ msgid "Disconnect from %s and create a new hotspot?"
+#~ msgstr "ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÏÎÎÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎ %s ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ hotspot;"
+
+#~ msgid "This is your only connection to the internet."
+#~ msgstr "ÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏÎ"
+
+#~ msgid "Create _Hotspot"
+#~ msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ _Hotspot"
+
+#~ msgid "_Network Name"
+#~ msgstr "Î_ÎÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎÏ"
+
+#~ msgid "_Stop Hotspot..."
+#~ msgstr "_ÎÎÎÎÎÏÎ hotspot..."
+
+#~ msgid "_Back"
+#~ msgstr "ÎÎÏÏ"
+
+#~ msgid "Printer Options"
+#~ msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÏÏÏÏÏÎ"
+
+#~ msgid "Add User"
+#~ msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎ"
+
+#~ msgid "Remove User"
+#~ msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎÏÏÎ"
+
+#~ msgid "Allowed users"
+#~ msgstr "ÎÏÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏÏÎÏÎÎÏÎÎ"
+
+#~ msgid "Co_nnector:"
+#~ msgstr "ÎÏÎ_ÎÎÏÎÎÏ:"
+
+#~ msgid "Hardware"
+#~ msgstr "ÎÎÎÎÏ"
+
+#~ msgid "C_hoose a device to configure:"
+#~ msgstr "ÎÏÎÎÎ_ÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ:"
+
+#~ msgid "Account _type"
+#~ msgstr "_ÎÏÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ"
+
 #~ msgid "Device Off"
 #~ msgstr "ÎÏÏÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]