[gnome-online-accounts] Updated Greek translationcommit 5b828cf4c823d2fdc3f0c46b93ba823672795e92
Author: Tom Tryfonidis <tomtryf gmail com>
Date:   Fri Aug 31 16:36:11 2012 +0300

    Updated Greek translation

 po/el.po |  379 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------
 1 files changed, 296 insertions(+), 83 deletions(-)
---
diff --git a/po/el.po b/po/el.po
index b747d34..3490022 100644
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -6,41 +6,40 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-online-accounts master\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-online-accounts&keywords=I18N+L10N&component=general\n";
-"POT-Creation-Date: 2012-07-20 12:51+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-23 15:42+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
+"online-accounts&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-23 04:22+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-31 16:32+0200\n"
 "Last-Translator: Tom Tryfonidis <tomtryf gmail com>\n"
 "Language-Team: ÎÎÎÎÎÎÎÎ, ÎÏÎÏÏÎÎÎ <opensuse-translation-el opensuse org>\n"
-"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
 
 #. shut up -Wunused-but-set-variable
-#: ../src/daemon/goadaemon.c:199
+#: ../src/daemon/goadaemon.c:211
 msgid "Online Accounts"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎ"
 
 #. TODO: more specific
-#: ../src/daemon/goadaemon.c:743
-#: ../src/daemon/goadaemon.c:1073
+#: ../src/daemon/goadaemon.c:801 ../src/daemon/goadaemon.c:1146
 #, c-format
 msgid "Failed to find a provider for: %s"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÏÎÏÎÏ ÏÎÏÏÏÎÏ ÎÎÎ: %s"
 
-#: ../src/daemon/goadaemon.c:917
+#: ../src/daemon/goadaemon.c:990
 msgid "An online account needs attention"
 msgstr "ÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎÏÏÎÎÏÏ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎ ÏÎÏ"
 
-#: ../src/daemon/goadaemon.c:924
+#: ../src/daemon/goadaemon.c:997
 msgid "Open Online Accounts..."
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏÏ ÎÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏÏ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏÏ..."
 
 #. TODO: more specific
-#: ../src/daemon/goadaemon.c:1061
+#: ../src/daemon/goadaemon.c:1134
 msgid "ProviderType property is not set for account"
-msgstr "Î ÎÎÎÏÏÎÏÎ ProviderType ÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÏÎÏÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ"
+msgstr "Î ÎÎÎÏÏÎÏÎ ProviderType ÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÏÎÏÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ"
 
 #. TODO: more specific
 #: ../src/goabackend/goaewsclient.c:204
@@ -82,85 +81,89 @@ msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÏÏÎÏÎÏ ASUrl ÎÎÎ OABUrl ÏÏÎÎ ÎÏÎÎÏ
 msgid "Microsoft Exchange"
 msgstr "Microsoft Exchange"
 
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:276
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:278
 #: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1385
 #: ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:1403
 #, c-format
 msgid "Credentials not found in keyring (%s, %d): "
-msgstr "ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÏÏÎÏÎÎ ÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ %s, %d): "
+msgstr "ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÏÏÎÏÎÎ ÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ (%s, %d): "
 
 #. TODO: more specific
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:292
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:931
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:294
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:933
 #, c-format
 msgid "Did not find password with username `%s' in credentials"
 msgstr "ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎ ÏÎ ÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎ '%s' ÏÏÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÏÏÎÏÎÎ"
 
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:464
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:466
 msgid "New Microsoft Exchange Account"
 msgstr "ÎÎÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏ Microsoft Exchange"
 
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:464
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:466
 msgid "Microsoft Exchange Account"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏ Microsoft Exchange"
 
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:490
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:492
 msgid "_E-mail"
 msgstr "_E-mail"
 
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:491
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:493
 msgid "_Password"
 msgstr "_ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:494
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:496
 msgid "_Custom"
 msgstr "_ÎÏÎÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎ"
 
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:513
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:515
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1036
 msgid "User_name"
 msgstr "ÎÎÎÎÎ_ÏÏÎÏÏÎ"
 
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:514
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:516
 msgid "_Server"
 msgstr "_ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:598
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:767
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:600
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:769
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1346
 #: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:945
 #: ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:933
 #, c-format
 msgid "Dialog was dismissed"
-msgstr "ÎÎ ÏÎÏÎÎÏÏÎ ÎÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎ"
+msgstr "ÎÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎ ÏÎÏÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:636
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:795
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:638
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:797
 msgid "Error connecting to Microsoft Exchange server"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏ ÏÏÎÎ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎ Microsoft Exchange"
 
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:644
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:803
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:646
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:805
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1426
 msgid "_Try Again"
 msgstr "_ÎÏÎÏÏÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎ"
 
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:854
-#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:366
-#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:533
-#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:381
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:856
+#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:368
+#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:535
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1484
+#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:376
 msgid "Use for"
 msgstr "ÎÏÎÏÎ ÎÎÎ"
 
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:856
-#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:535
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:858
+#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:537
 msgid "Mail"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎ"
 
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:861
-#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:540
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:863
+#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:542
 msgid "Calendar"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎ"
 
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:866
-#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:545
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:868
+#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:547
 msgid "Contacts"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÏ"
 
@@ -171,24 +174,26 @@ msgstr "Facebook"
 #. Translators: the %d is a HTTP status code and the %s is a textual description of it
 #: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:194
 #: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:212
-#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:183
 #: ../src/goabackend/goatwitterprovider.c:160
+#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:176
 #: ../src/goabackend/goayahooprovider.c:163
 #, c-format
 msgid "Expected status 200 when requesting guid, instead got status %d (%s)"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÏÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎ 200 ÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏÏÎÏÏÎÎÎÏ guid, ÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎ Î ÎÎÏÎÏÏÎÏÎ %d (%s)"
+msgstr ""
+"ÎÎÎÎÎÎÏÏÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎ 200 ÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏÏÎÏÏÎÎÎÏ guid, ÎÎÏÎ ÎÎ "
+"ÎÎÏÎÎÎ Î ÎÎÏÎÏÏÎÏÎ %d (%s)"
 
 #: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:206
 #: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:224
-#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:195
 #: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:566
 #: ../src/goabackend/goatwitterprovider.c:172
+#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:188
 #: ../src/goabackend/goayahooprovider.c:175
 msgid "Error parsing response as JSON: "
-msgstr "ÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÏÏ JSON: "
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÏÏ JSON: "
 
 #: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:217
-#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:206
+#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:199
 #, c-format
 msgid "Didn't find id member in JSON data"
 msgstr "ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ Î ÏÎÏÏÏÏÎÏÎ ÏÏÎÏÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ JSON"
@@ -199,9 +204,9 @@ msgstr "ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ Î ÏÎÏÏÏÏÎÏÎ ÏÏÎÏÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎ
 msgid "Didn't find email member in JSON data"
 msgstr "ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎÏÏ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ JSON"
 
-#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:368
-#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:550
-#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:383
+#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:370
+#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:552
+#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:378
 msgid "Chat"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÎÎ"
 
@@ -216,33 +221,85 @@ msgstr "ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÏ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎ
 
 #: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:306
 msgid "Your system time is invalid. Check your date and time settings."
-msgstr "ÎÎ ÎÎÎÏÏÎ ÏÏÎ ÏÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ. ÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÏÏÎÏ."
+msgstr ""
+"Î ÏÏÎ ÏÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎÎÎ. ÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏ "
+"ÎÎÎ ÏÏÎÏ."
 
-#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:555
-#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:388
+#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:557
+#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:383
 msgid "Documents"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÏÎ"
 
-#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:82
-msgid "Windows Live"
-msgstr "Windows Live"
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:83
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:989
+msgid "Enterprise Login (Kerberos)"
+msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ (Kerberos)"
+
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:374
+msgid "Identity service returned invalid key"
+msgstr "Î ÏÏÎÏÎÏÎÎ ÏÎÏÏÏÏÎÏÎÏ ÎÏÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:217
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:640
 #, c-format
-msgid "Didn't find account email member in JSON data"
-msgstr "ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎÏÏ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ JSON"
+msgid "Could not find saved credentials for principal `%s' in keyring"
+msgstr ""
+"ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÏÎÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÏÏÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎ ÎÏÏÎÎ `%s' ÏÏÎÎ "
+"ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ"
+
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:650
+#, c-format
+#| msgid "Did not find password with username `%s' in credentials"
+msgid "Did not find password for principal `%s' in credentials"
+msgstr "ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎ ÎÏÏÎÎ `%s' ÏÏÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÏÏÎÏÎÎ"
+
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:989
+msgid "New Enterprise Login (Kerberos)"
+msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ (Kerberos)"
+
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1029
+msgid "_Domain"
+msgstr "_ÎÎÎÎÎÏ"
+
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1030
+msgid "Enterprise domain or realm name"
+msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÏÏ ÏÎÎÎÎÏ Î ÏÎÎÎÎ realm"
+
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1244
+#: ../src/goaidentity/goaidentityservice.c:1891
+msgid "Log In to Realm"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎ Realm"
+
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1245
+msgid "Please enter your password below."
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÏ ÏÎÎÎÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ ÏÎÏÎÎÎÏÏ."
+
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1246
+msgid "Remember this password"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏ"
+
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1420
+#| msgid "Error connecting to Microsoft Exchange server"
+msgid "Error connecting to enterprise identity server"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏ ÏÏÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÏÏÎÏÎÏÏÎ"
+
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1486
+msgid "Network Resources"
+msgstr "ÎÏÏÎÎ ÎÎÎÏÏÎÏ"
 
 #. Translators: the %d is a HTTP status code and the %s is a textual description of it
 #: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:523
 #: ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:537
 #, c-format
-msgid "Expected status 200 when requesting access token, instead got status %d (%s)"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÏÎÎ Î ÎÎÏÎÏÏÎÏÎ 200 ÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ, ÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎ Î ÎÎÏÎÏÏÎÏÎ %d (%s)"
+msgid ""
+"Expected status 200 when requesting access token, instead got status %d (%s)"
+msgstr ""
+"ÎÎÎÎÎÎÏÏÎÎ Î ÎÎÏÎÏÏÎÏÎ 200 ÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ, ÎÎÏÎ ÎÎ "
+"ÎÎÏÎÎÎ Î ÎÎÏÎÏÏÎÏÎ %d (%s)"
 
 #: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:543
 #, c-format
 msgid "Didn't find access_token in non-JSON data"
-msgstr "ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ access_token ÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎ JSON"
+msgstr "ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ to access_token Ïta ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎ JSON"
 
 #: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:577
 #, c-format
@@ -258,8 +315,12 @@ msgstr "Î ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÎÎÏÏÎÏÎÏ ÎÏÎÎ \"%s\""
 #. Translators: The verb "Paste" is used when asking the user to paste a string from a web browser window
 #: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:882
 #, c-format
-msgid "Paste authorization code obtained from the <a href=\"%s\">authorization page</a>:"
-msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÏÎÎÎÏÏÎÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÎÎÏÏÎÏÎÎ ÎÏÏ ÏÎÎ <a href=\"%s\">ÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎÎÎÏÏÎÏÎÏ</a>:"
+msgid ""
+"Paste authorization code obtained from the <a href=\"%s\">authorization "
+"page</a>:"
+msgstr ""
+"ÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÏÎÎÎÏÏÎÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÎÎÏÏÎÏÎÎ ÎÏÏ ÏÎÎ <a href=\"%s"
+"\">ÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎÎÎÏÏÎÏÎÏ</a>:"
 
 #: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:971
 #: ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:964
@@ -306,26 +367,32 @@ msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏÏÎÏÏÎÎÎ
 #. Translators: the %d is a HTTP status code and the %s is a textual description of it
 #: ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:840
 #, c-format
-msgid "Expected status 200 for getting a Request Token, instead got status %d (%s)"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÏÎÎ Î ÎÎÏÎÏÏÎÏÎ 200 ÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ, ÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎ Î ÎÎÏÎÏÏÎÏÎ %d (%s)"
+msgid ""
+"Expected status 200 for getting a Request Token, instead got status %d (%s)"
+msgstr ""
+"ÎÎÎÎÎÎÏÏÎÎ Î ÎÎÏÎÏÏÎÏÎ 200 ÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ, ÎÎÏÎ ÎÎ "
+"ÎÎÏÎÎÎ Î ÎÎÏÎÏÏÎÏÎ %d (%s)"
 
 #: ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:857
 #, c-format
 msgid "Missing request_token or request_token_secret headers in response"
-msgstr "ÎÏÎÏÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎ request_token Î request_token_secret ÏÏÎÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎ"
+msgstr ""
+"ÎÏÎÏÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎ request_token Î request_token_secret ÏÏÎÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎ"
 
 #. Translators: The verb "Paste" is used when asking the user to paste a string from a web browser window
 #: ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:874
 #, c-format
 msgid "Paste token obtained from the <a href=\"%s\">authorization page</a>:"
-msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÏÏÎÎÎÏ ÏÎÏ ÏÏÎÎÏÏÎÏÎÎ ÎÏÏ ÏÎÎ <a href=\"%s\">ÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏ</a>:"
+msgstr ""
+"ÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÏÏÎÎÎÏ ÏÎÏ ÏÏÎÎÏÏÎÏÎÎ ÎÏÏ ÏÎÎ <a href=\"%s\">ÏÎÎÎÎÎ "
+"ÎÎÎÏÎÏÎÏ</a>:"
 
 #: ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:1432
 #, c-format
 msgid "Credentials do not contain access_token or access_token_secret"
 msgstr "ÎÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÏÏÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎ access_token Î access_token_secret"
 
-#: ../src/goabackend/goaprovider.c:534
+#: ../src/goabackend/goaprovider.c:550
 #, c-format
 msgid "ensure_credentials_sync is not implemented on type %s"
 msgstr "ÏÎ ensure_credentials_sync ÎÎÎ ÎÏÎÎ ÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎ ÏÏÏÎ %s"
@@ -344,55 +411,61 @@ msgstr "ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÏ id_str ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ JSON"
 msgid "Didn't find screen_name member in JSON data"
 msgstr "ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÏ screen_name ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ JSON"
 
-#: ../src/goabackend/goautils.c:82
+#: ../src/goabackend/goautils.c:84
 #, c-format
 msgid "A %s account already exists for %s"
-msgstr "Î ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏ %s ÏÏÎÏÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ %s"
+msgstr "YÏÎÏÏÎÎ ÎÎÎ o ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏ %s ÎÎÎ %s"
 
 #. Translators: the %s is the name of the provider. eg., Google.
-#: ../src/goabackend/goautils.c:107
+#: ../src/goabackend/goautils.c:109
 #, c-format
 msgid "Add %s"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏ %s"
 
-#: ../src/goabackend/goautils.c:107
+#: ../src/goabackend/goautils.c:109
 #, c-format
 msgid "Refresh %s"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎÏ %s"
 
 #. TODO: more specific
-#: ../src/goabackend/goautils.c:153
-#| msgid "Failed to delete credentials from the keyring: "
+#: ../src/goabackend/goautils.c:155
 msgid "Failed to delete credentials from the keyring"
-msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÏ ÎÎÎÏÎÏÏÎÏÏÎÏÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ"
+msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÏ ÎÎÎÏÎÏÏÎÏÏÎÏÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ"
 
 #. TODO: more specific
-#: ../src/goabackend/goautils.c:201
-#| msgid "Failed to retrieve credentials from the keyring: "
+#: ../src/goabackend/goautils.c:203
 msgid "Failed to retrieve credentials from the keyring"
-msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎÏÎÏÏÎÏÏÎÏÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ"
+msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎÏÎÏÏÎÏÏÎÏÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../src/goabackend/goautils.c:212
+#: ../src/goabackend/goautils.c:214
 msgid "Error parsing result obtained from the keyring: "
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎ ÎÏÏ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ: "
 
 #. Translators: The %s is the type of the provider, e.g. 'google' or 'yahoo'
-#: ../src/goabackend/goautils.c:254
+#: ../src/goabackend/goautils.c:256
 #, c-format
 msgid "GOA %s credentials for identity %s"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÏÏÎÏÏÎÏÎÎ GOA %s ÎÎÎ ÏÎÎ ÏÎÏÏÏÏÎÏÎ %s"
 
 #. TODO: more specific
-#: ../src/goabackend/goautils.c:270
-#| msgid "Failed to store credentials from the keyring: "
+#: ../src/goabackend/goautils.c:272
 msgid "Failed to store credentials in the keyring"
-msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎÏ ÎÎÎÏÎÏÏÎÏÏÎÏÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ"
+msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎÏ ÎÎÎÏÎÏÏÎÏÏÎÏÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ"
 
 #. translators: %s here is the address of the web page
 #: ../src/goabackend/goawebview.c:75
 #, c-format
 msgid "Loading â%sââ"
-msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎ ÏÏÏÏÏÏÎ â%s\"â"
+msgstr "ÎÏÏÏÏÏÎ ÏÎÏ â%s\"â"
+
+#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:82
+msgid "Windows Live"
+msgstr "Windows Live"
+
+#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:210
+#, c-format
+msgid "Didn't find account email member in JSON data"
+msgstr "ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎÏÏ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ JSON"
 
 #: ../src/goabackend/goayahooprovider.c:78
 msgid "Yahoo"
@@ -411,7 +484,9 @@ msgstr "ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ Î ÏÎÎÎ ÎÎÎÎÏÏ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ JSO
 #: ../src/goabackend/goayahooprovider.c:222
 #, c-format
 msgid "Expected status 200 when requesting name, instead got status %d (%s)"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÏÎÎ ÎÎÏÎÏÎÏÎ 200 ÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÏÎÏ, ÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎ Î ÎÎÏÎÏÏÎÏÎ %d (%s)"
+msgstr ""
+"ÎÎÎÎÎÎÏÏÎÎ ÎÎÏÎÏÎÏÎ 200 ÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÏÎÏ, ÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎ Î ÎÎÏÎÏÏÎÏÎ "
+"%d (%s)"
 
 #: ../src/goabackend/goayahooprovider.c:235
 msgid "Error parsing usercard response as JSON: "
@@ -427,3 +502,141 @@ msgstr "ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎ ÏÏÎÏÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÏ ÏÏÎ ÎÎÎ
 msgid "Didn't find nickname member in JSON data"
 msgstr "ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎÎÏÏ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ JSON"
 
+#: ../src/goaidentity/goaalarm.c:245
+#, fuzzy
+msgid "Time"
+msgstr "ÎÏÏÎÎÏ"
+
+#: ../src/goaidentity/goaalarm.c:246
+#, fuzzy
+msgid "Time to fire"
+msgstr "ÎÏÏÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎÏÎ ÏÏÏÏÎÏÎ"
+
+#: ../src/goaidentity/goaidentityservice.c:317
+msgid "Domain Administrator Login"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏÎ ÏÎÎÎÎ"
+
+#: ../src/goaidentity/goaidentityservice.c:405
+#: ../src/goaidentity/goaidentityservice.c:597
+#| msgid "Did not find password with username `%s' in credentials"
+msgid "Could not find supported credentials"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÏÎÏÎÏ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÏÏÎÏÎÏÎ"
+
+#: ../src/goaidentity/goaidentityservice.c:448
+msgid ""
+"In order to use this enterprise identity, the computer needs to be enrolled "
+"in the domain. Please have your network administrator type their domain "
+"password here."
+msgstr ""
+"ÎÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÏÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÎ ÏÎÏÏÏÏÎÏÎ, Î ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎÏ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎ "
+"ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎ ÏÎÎÎÎ. ÎÎÏÎÎÎÎÏ ÏÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏÎ ÎÎÎÏÏÎÏ ÏÎÏ "
+"ÎÎ ÏÎÎÎÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÏ ÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ ÏÎÎÎÎ."
+
+#: ../src/goaidentity/goaidentityservice.c:488
+msgid ""
+"In order to use this enterprise identity, the computer needs to be enrolled "
+"in the domain. Please have your network administrator type their domain "
+"username here."
+msgstr ""
+"ÎÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÏÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÎ ÏÎÏÏÏÏÎÏÎ, Î ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎÏ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎ "
+"ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎ ÏÎÎÎÎ. ÎÎÏÎÎÎÎÏ ÏÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏÎ ÎÎÎÏÏÎÏ ÏÎÏ "
+"ÎÎ ÏÎÎÎÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÏ ÏÎ ÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎ ÏÎÏ ÏÎÎÎÎ."
+
+#: ../src/goaidentity/goaidentityservice.c:1167
+msgid "initial secret passed before secret key exchange"
+msgstr "ÏÎ ÎÏÏÏÎÎÏ ÏÎÏÎÏÎ ÏÏÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÏÏÏÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏ"
+
+#: ../src/goaidentity/goaidentityservice.c:1373
+msgid "Initial secret key is invalid"
+msgstr "ÎÎ ÎÏÏÎÎÏ ÎÏÏÏÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÏÏÎ"
+
+#: ../src/goaidentity/goaidentityservice.c:1896
+#, c-format
+msgid "The network realm %s needs some information to sign you in."
+msgstr "ÎÎ ÎÎÎÏÏÎ realm %s ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏ ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎ."
+
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:271
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:280
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:607
+msgid "Could not find identity in credential cache: %k"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÏÎÏÎÏ ÏÎÏÏÏÏÎÏÎÏ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÏÏÎÏÎÏÎ: %k"
+
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:620
+msgid "Could not find identity credentials in cache: %k"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÏÎÏÎÏ ÎÎÎÏÎÏÏÎÏÏÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÎÏÏÏÏÎÏÎÏ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎ: %k"
+
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:658
+msgid "Could not sift through identity credentials in cache: %k"
+msgstr ""
+"ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÏÎÎÎÏÎÏÏ ÎÎÎÏÎÏÎÏ ÏÏÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÏÏÎÏÎÏÎ ÏÎÏÏÏÏÎÏÎÏ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎ: %k"
+
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:675
+msgid "Could not finish up sifting through identity credentials in cache: %k"
+msgstr ""
+"ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÏÏÎÎÎÏÎÏÏ ÎÎÎÏÎÏÎÏ ÏÏÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÏÏÎÏÎÏÎ ÏÎÏÏÏÏÎÏÎÏ "
+"ÏÏÎ ÎÎÎÎÎ: %k"
+
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1013
+#, c-format
+msgid "No associated identification found"
+msgstr "ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎ ÏÎÏÏÏÏÎÏÎ"
+
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1094
+msgid "Could not create credential cache: %k"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÏÏÎÏÏÎÏÎÏÎ: %k"
+
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1128
+msgid "Could not initialize credentials cache: %k"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÏÏÎÏÏÎÏÎÏÎ: %k"
+
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1147
+#| msgid "Failed to store credentials in the keyring"
+msgid "Could not store new credentials in credentials cache: %k"
+msgstr ""
+"ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎÏ ÎÎÏÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÏÏÎÏÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÏÏÎÏÎÏÎ: %k"
+
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1424
+#, c-format
+msgid "Could not renew identity: Not signed in"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÏÎÏÏÏÏÎÏÎÏ: ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎÎ"
+
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1436
+msgid "Could not renew identity: %k"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÏ ÏÎÏÏÏÏÎÏÎÏ: %k"
+
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1453
+#| msgid "GOA %s credentials for identity %s"
+msgid "Could not get new credentials to renew identity %s: %k"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏ ÎÎÏÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÏÏÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎÏ ÏÎÏÏÏÏÎÏÎÏ %s: %k"
+
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1493
+msgid "Could not erase identity: %k"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎÏÏÏÏÎÏÎÏ: %k"
+
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentitymanager.c:746
+msgid "Could not find identity"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÏÎÏÎÏ ÏÎÏÏÏÏÎÏÎÏ"
+
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentitymanager.c:803
+#| msgid "GOA %s credentials for identity %s"
+msgid "Could not create credential cache for identity"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÏÏÎÏÏÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÏÎÏÏÏÏÎÏÎ"
+
+#: ../src/goaidentity/um-realm-manager.c:368
+#, c-format
+msgid "No such domain or realm found"
+msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÏ ÏÎÎÎÎÏ Î realm"
+
+#: ../src/goaidentity/um-realm-manager.c:743
+#, c-format
+msgid "Cannot log in as %s at the %s domain"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏ ÏÏ %s ÏÏÎÎ ÏÎÎÎÎ %s"
+
+#: ../src/goaidentity/um-realm-manager.c:748
+msgid "Invalid password, please try again"
+msgstr "ÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏ, ÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏÏÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎ"
+
+#: ../src/goaidentity/um-realm-manager.c:752
+#, c-format
+msgid "Couldn't connect to the %s domain: %s"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏ ÏÏÎÎ ÏÎÎÎÎ %s: %s"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]