[gnome-boxes] update Simplified Chinese (zh_CN) translationcommit 9802f2dcd5e924ede5767d7ad0d2a9e0793d8b41
Author: tuhaihe <wangdianjin linuxdeepin com>
Date:   Tue Aug 28 23:01:53 2012 +0800

    update Simplified Chinese (zh_CN) translation

 po/zh_CN.po |  379 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------
 1 files changed, 250 insertions(+), 129 deletions(-)
---
diff --git a/po/zh_CN.po b/po/zh_CN.po
index 12b337e..66c45d8 100644
--- a/po/zh_CN.po
+++ b/po/zh_CN.po
@@ -9,17 +9,17 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-boxes master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "boxes&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-05-14 20:49+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-04-19 09:45+0800\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-28 13:04+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-01 14:54+0800\n"
 "Last-Translator: tuhaihe <1132321739qq gmail com>\n"
 "Language-Team: Chinese (simplified) <i18n-zh googlegroups com>\n"
+"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: \n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 
-#: ../data/gnome-boxes.desktop.in.in.h:1 ../src/main.vala:68
+#: ../data/gnome-boxes.desktop.in.in.h:1 ../src/main.vala:90
 msgid "Boxes"
 msgstr "Boxes"
 
@@ -31,7 +31,7 @@ msgstr "çåçèæææçå/ççå"
 msgid "View and use virtual machines"
 msgstr "æçåäçèææ"
 
-#: ../data/org.gnome.boxes.gschema.xml.in.h:1 ../src/sidebar.vala:148
+#: ../data/org.gnome.boxes.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Collections"
 msgstr "æè"
 
@@ -79,225 +79,302 @@ msgstr "çåæåå"
 msgid "Window maximized state"
 msgstr "çåæååçæ"
 
-#: ../src/app.vala:94
+#: ../src/app.vala:107
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "tuhaihe <wangdianjin linuxdeepin com>, 2012\n"
 "YunQiang Su <wzssyqa gmail com>, 2012"
 
-#: ../src/app.vala:95
+#: ../src/app.vala:108
 msgid "A simple GNOME 3 application to access remote or virtual systems"
 msgstr "ääçåçåèéèçæèæççç GNOME 3 åççå"
 
-#: ../src/app.vala:107 ../src/topbar.vala:63
+#: ../src/app.vala:120 ../src/topbar.vala:48
 msgid "New"
 msgstr "æå"
 
-#: ../src/app.vala:110
+#: ../src/app.vala:123
 msgid "Properties"
 msgstr "åæ"
 
-#: ../src/app.vala:111
+#: ../src/app.vala:124
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "åå"
 
-#: ../src/app.vala:114
+#: ../src/app.vala:125
+msgid "Force shutdown"
+msgstr "åååæ"
+
+#: ../src/app.vala:128
 msgid "About Boxes"
 msgstr "åä Boxes"
 
-#: ../src/app.vala:115
+#: ../src/app.vala:129
 msgid "Quit"
 msgstr "éå"
 
-#: ../src/app.vala:496
+#: ../src/app.vala:599
 #, c-format
 msgid "Box '%s' has been deleted"
 msgstr "Box %s åèåé"
 
-#: ../src/app.vala:497
+#: ../src/app.vala:600
 #, c-format
 msgid "%u box has been deleted"
 msgid_plural "%u boxes have been deleted"
 msgstr[0] "%u ä box åçèåé"
 
-#: ../src/fedora-installer.vala:60
-msgid ""
-"Internet access required for express installation of Fedora 16 and older"
-msgstr "åéåè Fedora 16 åææçæéèèéäèç"
+#: ../src/collection-view.vala:39
+msgid "New and Recent"
+msgstr "æååæèç"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:286
+#: ../src/display-page.vala:148
+msgid "(press Ctrl+Alt keys to ungrab)"
+msgstr "æ Ctrl+Alt æééæ"
+
+#: ../src/installer-media.vala:94 ../src/properties.vala:62
+msgid "System"
+msgstr "çç"
+
+#: ../src/libvirt-machine.vala:291 ../src/remote-machine.vala:39
+msgid "Name"
+msgstr "åç"
+
+#: ../src/libvirt-machine.vala:294
 msgid "Virtualizer"
 msgstr "èæå"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:287 ../src/remote-machine.vala:67
-#: ../src/wizard.vala:309
+#: ../src/libvirt-machine.vala:295 ../src/remote-machine.vala:42
+#: ../src/wizard.vala:331
 msgid "URI"
 msgstr "URI"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:296 ../src/remote-machine.vala:71
+#: ../src/libvirt-machine.vala:304 ../src/remote-machine.vala:46
 msgid "Protocol"
 msgstr "åè"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:442
+#: ../src/libvirt-machine.vala:416
+msgid "When you force shutdown, the box may lose data."
+msgstr "åæåååææïèææåèäåææã"
+
+#: ../src/libvirt-machine.vala:489
 msgid "RAM"
 msgstr "åå"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:483
+#: ../src/libvirt-machine.vala:562
 #, c-format
 msgid "Changes require restart of '%s'. Attempt restart?"
 msgstr "ææéèéå '%s'ãåèéåï"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:500
+#: ../src/libvirt-machine.vala:579
 msgid "Storage"
 msgstr "åå"
 
 #. 3rd row
-#: ../src/machine.vala:304 ../src/unattended-installer.vala:198
-#: ../src/wizard.vala:336
+#: ../src/machine.vala:421 ../src/unattended-installer.vala:173
+#: ../src/unattended-installer.vala:243
 msgid "Password"
 msgstr "åç"
 
-#: ../src/main.vala:10
+#: ../src/main.vala:12
 msgid "Display version number"
 msgstr "æççæå"
 
-#. A 'broker' is a virtual-machine manager (could be local or remote). Currently libvirt is the only one supported.
+#: ../src/main.vala:13
+msgid "Open in full screen"
+msgstr "äååæåæå"
+
 #: ../src/main.vala:14
+msgid "Check virtualization capabilities"
+msgstr "ææèæååè"
+
+#: ../src/main.vala:15
+msgid "Open box with UUID"
+msgstr "ææ UUID æå Box"
+
+#. A 'broker' is a virtual-machine manager (could be local or remote). Currently libvirt is the only one supported.
+#: ../src/main.vala:17
 msgid "URI to display, broker or installer media"
 msgstr "æçåïèææççåæåèäèç URI"
 
-#: ../src/main.vala:19
+#: ../src/main.vala:22
 msgid "- A simple application to access remote or virtual machines"
 msgstr "- ääçåçåèéèçççæèææçåççå"
 
-#: ../src/properties.vala:39
+#: ../src/main.vala:44
+#, c-format
+msgid "Too many command line arguments specified.\n"
+msgstr ""
+
+#. FIXME: add proper UI & docs
+#: ../src/main.vala:74
+msgid "â The CPU is capable of virtualization: %s\n"
+msgstr "CPU çèæååèï%s\n"
+
+#: ../src/main.vala:75
+msgid "â The KVM module is loaded: %s\n"
+msgstr "KVM æåååèï%s\n"
+
+#: ../src/main.vala:76
+#, c-format
+msgid "â Libvirt KVM guest available: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: ../src/main.vala:78
+#, c-format
+msgid "â The SELinux context is default: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: ../src/main.vala:82
+#, c-format
+msgid "Report bugs to <%s>.\n"
+msgstr ""
+
+#: ../src/main.vala:83
+#, c-format
+msgid "%s home page: <%s>.\n"
+msgstr ""
+
+#: ../src/properties.vala:58
 msgid "Login"
 msgstr "çé"
 
-#: ../src/properties.vala:43 ../src/wizard.vala:329
-msgid "System"
-msgstr "çç"
-
-#: ../src/properties.vala:47
+#: ../src/properties.vala:66
 msgid "Display"
 msgstr "æç"
 
-#: ../src/properties.vala:51
+#: ../src/properties.vala:70
 msgid "Devices"
 msgstr "èå"
 
-#: ../src/properties.vala:193
+#: ../src/properties.vala:90
+msgid "Some changes may take effect only after reboot"
+msgstr "éåææäåéååçæ"
+
+#: ../src/properties.vala:226
 msgid "CPU:"
 msgstr "åçåï"
 
-#: ../src/properties.vala:200
+#: ../src/properties.vala:233
 msgid "I/O:"
 msgstr "I/Oï"
 
-#: ../src/properties.vala:207
+#: ../src/properties.vala:240
 msgid "Net:"
 msgstr "ççï"
 
-#: ../src/remote-machine.vala:64
-msgid "Name"
-msgstr "åç"
-
-#: ../src/sidebar.vala:141
-msgid "New and Recent"
-msgstr "æååæèç"
-
-#: ../src/sidebar.vala:143
-msgid "Favorites"
-msgstr "æè"
-
-#: ../src/sidebar.vala:144
-msgid "Private"
-msgstr "çä"
-
-#: ../src/sidebar.vala:145
-msgid "Shared with you"
-msgstr "åäçæç"
-
-#: ../src/sidebar.vala:162
-msgid "Create"
-msgstr "åå"
-
-#: ../src/spice-display.vala:133
+#: ../src/spice-display.vala:168
 msgid "Share clipboard"
 msgstr "åäåèæ"
 
-#: ../src/spice-display.vala:141
+#: ../src/spice-display.vala:174
 msgid "Resize guest"
 msgstr "èæèææåå"
 
-#: ../src/spice-display.vala:152
+#: ../src/spice-display.vala:182
 msgid "USB redirection"
 msgstr "USB éåå"
 
-#: ../src/topbar.vala:155
+#: ../src/topbar.vala:89 ../src/wizard.vala:537
+msgid "_Cancel"
+msgstr ""
+
+#: ../src/topbar.vala:118
 #, c-format
 msgid "%d selected"
 msgid_plural "%d selected"
 msgstr[0] "åéä %d é"
 
-#: ../src/topbar.vala:157
+#: ../src/topbar.vala:120
 msgid "Click on items to select them"
 msgstr "çåæçäéäåä"
 
-#: ../src/unattended-installer.vala:26
+#: ../src/unattended-installer.vala:43
 msgid "no password"
 msgstr "ææåç"
 
-#: ../src/unattended-installer.vala:149
-msgid "No username provided"
-msgstr "æææäçæå"
-
-#: ../src/unattended-installer.vala:153
-#, c-format
-msgid "Password required for express installation of %s"
-msgstr "åéåè %s éèåç"
+#: ../src/unattended-installer.vala:172 ../src/unattended-installer.vala:233
+msgid "Username"
+msgstr "çæå"
 
-#: ../src/unattended-installer.vala:157
+#: ../src/unattended-installer.vala:198
 msgid ""
 "Choose express install to automatically preconfigure the box with optimal "
 "settings."
 msgstr "éæåéåèåèåéè box äæäèçã"
 
 #. First row
-#: ../src/unattended-installer.vala:169
+#. Translators: 'Express Install' means that the new box installation will be fully automated, the user
+#. won't be asked anything while it's performed.
+#: ../src/unattended-installer.vala:214
 msgid "Express Install"
 msgstr "åéåè"
 
-#: ../src/unattended-installer.vala:187 ../src/wizard.vala:335
-msgid "Username"
-msgstr "çæå"
-
-#: ../src/unattended-installer.vala:208
+#: ../src/unattended-installer.vala:253
 msgid "_Add Password"
 msgstr "æååç(_A)"
 
-#: ../src/vnc-display.vala:134
+#: ../src/util.vala:279
+msgid "yes"
+msgstr ""
+
+#: ../src/util.vala:279
+msgid "no"
+msgstr ""
+
+#: ../src/util-app.vala:216
+#, c-format
+msgid ""
+"Your SELinux context looks incorrect, you can try to fix it by running:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+
+#: ../src/util-app.vala:220
+msgid "SELinux not installed?"
+msgstr "æåè SELinuxï"
+
+#. No guest caps or none compatible
+#. FIXME: Better error messsage than this please?
+#: ../src/vm-configurator.vala:306
+msgid "Incapable host system"
+msgstr ""
+
+#: ../src/vm-creator.vala:133
+msgid "Installing..."
+msgstr "æååè..."
+
+#. Translators: We show 'Live' tag next or below the name of live OS media or box based on such media.
+#. http://en.wikipedia.org/wiki/Live_CD
+#: ../src/vm-creator.vala:137 ../src/wizard-source.vala:230
+#, fuzzy
+#| msgid "%s (Live)"
+msgid "Live"
+msgstr "%s (äé)"
+
+#: ../src/vm-creator.vala:217
+#, c-format
+msgid "%d%% Installed"
+msgid_plural "%d%% Installed"
+msgstr[0] "ååè %d%%"
+
+#: ../src/vnc-display.vala:136
 msgid "Read-only"
 msgstr "åè"
 
 #. Microsoft Windows product key
-#: ../src/winxp-installer.vala:38
+#: ../src/winxp-installer.vala:60
 msgid "Product Key"
 msgstr "ååå"
 
-#: ../src/winxp-installer.vala:45
-msgid "_Add Product Key"
-msgstr "æåååå(_A)"
-
-#: ../src/wizard-source.vala:64 ../src/wizard-source.vala:88
+#: ../src/wizard-source.vala:115 ../src/wizard-source.vala:137
 msgid "Enter URL"
 msgstr "èå URL"
 
-#: ../src/wizard-source.vala:74
+#: ../src/wizard-source.vala:122
 msgid "Select a file"
 msgstr "éææä"
 
-#: ../src/wizard-source.vala:105
+#: ../src/wizard-source.vala:154
 msgid ""
 "<b>Desktop Access</b>\n"
 "\n"
@@ -307,103 +384,107 @@ msgstr ""
 "\n"
 "åæåææèåæåèéççç boxã"
 
-#: ../src/wizard-source.vala:174
+#: ../src/wizard-source.vala:239
 msgid "32-bit x86 system"
 msgstr "32ä x86 çç"
 
-#: ../src/wizard-source.vala:175
+#: ../src/wizard-source.vala:240
 msgid "64-bit x86 system"
 msgstr "64ä x86 çç"
 
 #. Translator comment: %s is name of vendor here (e.g Canonical Ltd or Red Hat Inc)
-#: ../src/wizard-source.vala:183
+#: ../src/wizard-source.vala:249
 #, c-format
 msgid " from %s"
 msgstr "ä %s"
 
-#: ../src/wizard-source.vala:223
+#: ../src/wizard-source.vala:289
 msgid "Select a device or ISO file"
 msgstr "éæääèåæ ISO æä"
 
-#: ../src/wizard.vala:75
-msgid "Box creation failed!"
-msgstr "Box åååèï"
+#: ../src/wizard.vala:92
+msgid "Box creation failed"
+msgstr "Box åååè"
 
-#: ../src/wizard.vala:98 ../src/wizard.vala:507
+#: ../src/wizard.vala:117 ../src/wizard.vala:551
 msgid "C_ontinue"
 msgstr "çç(_O)"
 
-#: ../src/wizard.vala:98
+#: ../src/wizard.vala:117
 msgid "C_reate"
 msgstr "åå(_R)"
 
-#: ../src/wizard.vala:119
+#: ../src/wizard.vala:138
 msgid "Please enter desktop or collection URI"
 msgstr "èèåæéææé URI"
 
-#: ../src/wizard.vala:125
+#: ../src/wizard.vala:144
 msgid "Will add boxes for all systems available from this account."
 msgstr "åæåææèåæåèéççç boxã"
 
-#: ../src/wizard.vala:128
+#: ../src/wizard.vala:147
 msgid "Will add a single box."
 msgstr "åæåää boxã"
 
-#: ../src/wizard.vala:134
+#: ../src/wizard.vala:153
 msgid "Desktop Access"
 msgstr "æéèé"
 
-#: ../src/wizard.vala:198
+#: ../src/wizard.vala:233
 msgid "Invalid URI"
 msgstr "URI äåè"
 
-#: ../src/wizard.vala:209
+#: ../src/wizard.vala:244
 #, c-format
 msgid "Unsupported protocol '%s'"
 msgstr "äææåè '%s'"
 
-#: ../src/wizard.vala:299
+#: ../src/wizard.vala:314
+msgid "Box setup failed"
+msgstr "Box èçåè"
+
+#: ../src/wizard.vala:321
 msgid "Will create a new box with the following properties:"
 msgstr "åååääæ boxïåæåäï"
 
-#: ../src/wizard.vala:304
+#: ../src/wizard.vala:326
 msgid "Type"
 msgstr "çå"
 
-#: ../src/wizard.vala:307
+#: ../src/wizard.vala:329
 msgid "Host"
 msgstr "äæ"
 
-#: ../src/wizard.vala:315 ../src/wizard.vala:321
+#: ../src/wizard.vala:337 ../src/wizard.vala:343
 msgid "Port"
 msgstr "çå"
 
-#: ../src/wizard.vala:316
+#: ../src/wizard.vala:338
 msgid "TLS Port"
 msgstr "TLS çå"
 
-#: ../src/wizard.vala:326
+#: ../src/wizard.vala:348
 msgid "Will add boxes for all systems available from this account:"
 msgstr "åæåææèåæåèéççç boxï"
 
-#: ../src/wizard.vala:340
+#: ../src/wizard.vala:355
 msgid "Memory"
 msgstr "åå"
 
-#: ../src/wizard.vala:342
+#: ../src/wizard.vala:357
 msgid "Disk"
 msgstr "çç"
 
-#: ../src/wizard.vala:342
+#: ../src/wizard.vala:357
 #, c-format
 msgid "%s maximum"
 msgstr "%s æåå"
 
-#: ../src/wizard.vala:387
+#: ../src/wizard.vala:428
 msgid "Introduction"
 msgstr "çä"
 
-#: ../src/wizard.vala:391
+#: ../src/wizard.vala:432
 msgid ""
 "Creating a Box will allow you to use another operating system directly from "
 "your existing login.\n"
@@ -416,41 +497,81 @@ msgstr ""
 "æåä<b><i>éèçç</i></b>èæåääåååçæåæååääèèåæåç"
 "<b><i>èææ</i></b>ã"
 
-#: ../src/wizard.vala:403
+#: ../src/wizard.vala:444
 msgid "Source Selection"
 msgstr "æéæ"
 
-#: ../src/wizard.vala:404
+#: ../src/wizard.vala:445
 msgid "Insert operating system installation media or select a source below"
 msgstr "æåæäççåèäèæääééæääææä"
 
-#: ../src/wizard.vala:412
+#: ../src/wizard.vala:455
 msgid ""
 "Any trademarks shown above are used merely for identification of software "
 "products you have already obtained and are the property of their respective "
 "owners."
 msgstr "äääéæççåæäçäæåææçèääåæèïçæååææèã"
 
-#: ../src/wizard.vala:424
+#: ../src/wizard.vala:468
 msgid "Preparation"
 msgstr "åå"
 
-#: ../src/wizard.vala:425
+#: ../src/wizard.vala:469
 msgid "Preparing to create new box"
 msgstr "æåååååæ box"
 
-#: ../src/wizard.vala:442
+#: ../src/wizard.vala:488
 msgid "Analyzing installer media."
 msgstr "æååæåèäèã"
 
-#: ../src/wizard.vala:453
+#: ../src/wizard.vala:499
 msgid "Setup"
 msgstr "èç"
 
-#: ../src/wizard.vala:460
+#: ../src/wizard.vala:506
 msgid "Review"
 msgstr "éçåé"
 
-#: ../src/wizard.vala:480
+#: ../src/wizard.vala:517
+msgid ""
+"Virtualization extensions are unavailable on your system. Expect this box to "
+"be extremely slow. If your system is recent enough (made in or after 2008), "
+"these extensions are probably available on your system and you may need to "
+"enable them in your system's BIOS setup."
+msgstr ""
+"èæåæåææåæçççäåèãéèèèææéååææãåææçççåæ(çä"
+"ä 2008 åæäå)ïèäæååèåäåèåæçççääæéèåççç BIOS èç"
+"äåçåäã"
+
+#: ../src/wizard.vala:526
 msgid "Create a Box"
 msgstr "ååää Box"
+
+#: ../src/wizard.vala:545
+msgid "_Back"
+msgstr "åé(_B)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Internet access required for express installation of Fedora 16 and older"
+#~ msgstr "åéåè Fedora 16 åææçæéèèéäèç"
+
+#~ msgid "No username provided"
+#~ msgstr "æææäçæå"
+
+#~ msgid "Password required for express installation of %s"
+#~ msgstr "åéåè %s éèåç"
+
+#~ msgid "_Add Product Key"
+#~ msgstr "æåååå(_A)"
+
+#~ msgid "Favorites"
+#~ msgstr "æè"
+
+#~ msgid "Private"
+#~ msgstr "çä"
+
+#~ msgid "Shared with you"
+#~ msgstr "åäçæç"
+
+#~ msgid "Create"
+#~ msgstr "åå"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]