[gnome-menus] update Simplified Chinese (zh_CN) translationcommit 55149c45571e54ed59599429e5c131fd64789d80
Author: Chrovex Fan <pixelnecro foxmail com>
Date:   Tue Aug 28 22:32:44 2012 +0800

    update Simplified Chinese (zh_CN) translation

 po/zh_CN.po |  204 ++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 96 insertions(+), 108 deletions(-)
---
diff --git a/po/zh_CN.po b/po/zh_CN.po
index db09efd..828f2db 100644
--- a/po/zh_CN.po
+++ b/po/zh_CN.po
@@ -7,11 +7,12 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-menus HEAD\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
-"menus&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-12-14 20:17+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-01-09 18:39+0700\n"
-"Last-Translator: çé(Gan Lu) <rhythm gan gmail com>\n"
+"menus&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-07-26 17:41+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-07-30 14:18+0800\n"
+"Last-Translator: Chrovex Fan <pixelnecro foxmail com>\n"
 "Language-Team: zh_CN <i18n-translation lists linux net cn>\n"
+"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -21,13 +22,13 @@ msgstr ""
 "X-Poedit-Language: Chinese\n"
 
 #: ../desktop-directories/AudioVideo.directory.in.h:1
-msgid "Multimedia menu"
-msgstr "ååäèå"
-
-#: ../desktop-directories/AudioVideo.directory.in.h:2
 msgid "Sound & Video"
 msgstr "åé"
 
+#: ../desktop-directories/AudioVideo.directory.in.h:2
+msgid "Multimedia menu"
+msgstr "ååäèå"
+
 #: ../desktop-directories/Development.directory.in.h:1
 msgid "Programming"
 msgstr "çç"
@@ -64,22 +65,6 @@ msgstr "çä"
 msgid "Settings for several hardware devices"
 msgstr "çäèç"
 
-#: ../desktop-directories/InternetAndNetwork.directory.in.h:1
-msgid "Internet and Network"
-msgstr "äèçåçç"
-
-#: ../desktop-directories/InternetAndNetwork.directory.in.h:2
-msgid "Network-related settings"
-msgstr "çççåçèç"
-
-#: ../desktop-directories/LookAndFeel.directory.in.h:1
-msgid "Look and Feel"
-msgstr "åè"
-
-#: ../desktop-directories/LookAndFeel.directory.in.h:2
-msgid "Settings controlling the desktop appearance and behavior"
-msgstr "æåæéåèåèäçèç"
-
 #: ../desktop-directories/Network.directory.in.h:1
 msgid "Internet"
 msgstr "äèç"
@@ -96,32 +81,16 @@ msgstr "åå"
 msgid "Office Applications"
 msgstr "åååççå"
 
-#: ../desktop-directories/Personal.directory.in.h:1
+#. Translators: this is Personal as in "Personal settings"
+#: ../desktop-directories/Personal.directory.in.h:2
 msgid "Personal"
 msgstr "ää"
 
-#: ../desktop-directories/Personal.directory.in.h:2
+#: ../desktop-directories/Personal.directory.in.h:3
 msgid "Personal settings"
 msgstr "ääèç"
 
-#: ../desktop-directories/Settings-System.directory.in.h:1
-msgid "Administration"
-msgstr "çççç"
-
-#: ../desktop-directories/Settings-System.directory.in.h:2
-msgid "Change system-wide settings (affects all users)"
-msgstr "ææççèçïååææçæï"
-
-#: ../desktop-directories/Settings.directory.in.h:1
-msgid "Personal preferences"
-msgstr "ääééé"
-
-#: ../desktop-directories/Settings.directory.in.h:2
-msgid "Preferences"
-msgstr "ééé"
-
 #: ../desktop-directories/System.directory.in.h:1
-#: ../desktop-directories/X-GNOME-Menu-System.directory.in.h:2
 msgid "System"
 msgstr "çç"
 
@@ -157,17 +126,21 @@ msgstr "æééä"
 msgid "Applications"
 msgstr "åççå"
 
-#: ../desktop-directories/X-GNOME-Menu-System.directory.in.h:1
-msgid "Personal preferences and administration settings"
-msgstr "ääéééåççèç"
-
 #: ../desktop-directories/X-GNOME-Other.directory.in.h:1
+msgid "Other"
+msgstr "åå"
+
+#: ../desktop-directories/X-GNOME-Other.directory.in.h:2
 msgid "Applications that did not fit in other categories"
 msgstr "ææååååçåçåççå"
 
-#: ../desktop-directories/X-GNOME-Other.directory.in.h:2
-msgid "Other"
-msgstr "åå"
+#: ../desktop-directories/X-GNOME-WebApplications.directory.in.h:1
+msgid "Web Applications"
+msgstr "åä Web çåç"
+
+#: ../desktop-directories/X-GNOME-WebApplications.directory.in.h:2
+msgid "Applications and sites saved from Web"
+msgstr "äåçççå Web åççå"
 
 #: ../simple-editor/gmenu-simple-editor.desktop.in.h:1
 msgid "Menu Editor"
@@ -178,91 +151,106 @@ msgid "Edit Menus"
 msgstr "çèèå"
 
 #: ../simple-editor/gmenu-simple-editor.ui.h:2
-msgid "_Applications:"
-msgstr "åççå(_A)ï"
-
-#: ../simple-editor/gmenu-simple-editor.ui.h:3
 msgid "_Defaults"
 msgstr "éè(_D)"
 
-#: ../simple-editor/gmenu-simple-editor.ui.h:4
+#: ../simple-editor/gmenu-simple-editor.ui.h:3
 msgid "_Menus:"
 msgstr "èå(_M)ï"
 
+#: ../simple-editor/gmenu-simple-editor.ui.h:4
+msgid "_Applications:"
+msgstr "åççå(_A)ï"
+
 #. Translators: %s is the version number
-#: ../simple-editor/GMenuSimpleEditor/main.py:49
+#: ../simple-editor/GMenuSimpleEditor/main.py:44
 #, python-format
 msgid "Simple Menu Editor %s"
 msgstr "çåçèåçèå %s"
 
-#: ../simple-editor/GMenuSimpleEditor/maindialog.py:94
-#: ../simple-editor/GMenuSimpleEditor/maindialog.py:121
+#: ../simple-editor/GMenuSimpleEditor/maindialog.py:97
+#: ../simple-editor/GMenuSimpleEditor/maindialog.py:124
 msgid "Name"
 msgstr "åç"
 
-#: ../simple-editor/GMenuSimpleEditor/maindialog.py:113
+#: ../simple-editor/GMenuSimpleEditor/maindialog.py:116
 msgid "Show"
 msgstr "æç"
 
-#: ../simple-editor/GMenuSimpleEditor/menufilewriter.py:42
+#: ../simple-editor/GMenuSimpleEditor/menufilewriter.py:44
 msgid ""
 "Cannot find home directory: not set in /etc/passwd and no value for $HOME in "
 "environment"
 msgstr "æäåäçåïæå /etc/passwd äèåïäæå $HOME çååéäèç"
 
-#: ../util/test-menu-spec.c:33
-msgid "Menu file"
-msgstr "èåæä"
+#~ msgid "Internet and Network"
+#~ msgstr "äèçåçç"
 
-#: ../util/test-menu-spec.c:33
-msgid "MENU_FILE"
-msgstr "èåæä"
+#~ msgid "Network-related settings"
+#~ msgstr "çççåçèç"
 
-#: ../util/test-menu-spec.c:34
-msgid "Monitor for menu changes"
-msgstr "çèèåææççå"
+#~ msgid "Look and Feel"
+#~ msgstr "åè"
 
-#: ../util/test-menu-spec.c:35
-msgid "Include <Exclude>d entries"
-msgstr "åå<åæé>çéç"
+#~ msgid "Settings controlling the desktop appearance and behavior"
+#~ msgstr "æåæéåèåèäçèç"
 
-#: ../util/test-menu-spec.c:36
-msgid "Include NoDisplay=true entries"
-msgstr "åå NoDisplay=true çéç"
+#~ msgid "Administration"
+#~ msgstr "çççç"
 
-#: ../util/test-menu-spec.c:91
-msgid "Invalid desktop file ID"
-msgstr "ææçæéæäæè"
+#~ msgid "Change system-wide settings (affects all users)"
+#~ msgstr "ææççèçïååææçæï"
 
-#: ../util/test-menu-spec.c:92
-msgid "[Invalid Filename]"
-msgstr "[æææäå]"
+#~ msgid "Personal preferences"
+#~ msgstr "ääééé"
 
-#: ../util/test-menu-spec.c:93
-msgid " <excluded>"
-msgstr " <åæé>"
+#~ msgid "Preferences"
+#~ msgstr "ééé"
 
-#: ../util/test-menu-spec.c:164
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"\n"
-"\n"
-"==== Menu changed, reloading ====\n"
-"\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"\n"
-"==== èååææïéæèå ====\n"
-"\n"
-"\n"
-
-#: ../util/test-menu-spec.c:169 ../util/test-menu-spec.c:211
-msgid "Menu tree is empty"
-msgstr "èåæäç"
-
-#: ../util/test-menu-spec.c:189
-msgid "- test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
-msgstr "- æè GNOME åæéèåèèçåç"
+#~ msgid "Personal preferences and administration settings"
+#~ msgstr "ääéééåççèç"
+
+#~ msgid "Menu file"
+#~ msgstr "èåæä"
+
+#~ msgid "MENU_FILE"
+#~ msgstr "èåæä"
+
+#~ msgid "Monitor for menu changes"
+#~ msgstr "çèèåææççå"
+
+#~ msgid "Include <Exclude>d entries"
+#~ msgstr "åå<åæé>çéç"
+
+#~ msgid "Include NoDisplay=true entries"
+#~ msgstr "åå NoDisplay=true çéç"
+
+#~ msgid "Invalid desktop file ID"
+#~ msgstr "ææçæéæäæè"
+
+#~ msgid "[Invalid Filename]"
+#~ msgstr "[æææäå]"
+
+#~ msgid " <excluded>"
+#~ msgstr " <åæé>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "\n"
+#~ "\n"
+#~ "==== Menu changed, reloading ====\n"
+#~ "\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "\n"
+#~ "\n"
+#~ "==== èååææïéæèå ====\n"
+#~ "\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid "Menu tree is empty"
+#~ msgstr "èåæäç"
+
+#~ msgid "- test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
+#~ msgstr "- æè GNOME åæéèåèèçåç"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]