[gnoduino] Added Polish translationcommit 1322e3c5756b315c9ad0b9e8d6cb14b9d1b5a6b8
Author: Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>
Date:  Mon Aug 27 22:50:26 2012 +0200

  Added Polish translation

 po/LINGUAS |  1 +
 po/pl.po  | 433 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 434 insertions(+), 0 deletions(-)
---
diff --git a/po/LINGUAS b/po/LINGUAS
index 44c37a6..36118ea 100644
--- a/po/LINGUAS
+++ b/po/LINGUAS
@@ -7,6 +7,7 @@ fr
 gl
 ko
 nb
+pl
 pt_BR
 sl
 sv
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
new file mode 100644
index 0000000..1f7067d
--- /dev/null
+++ b/po/pl.po
@@ -0,0 +1,433 @@
+# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
+# Aviary.pl
+# JeÅli masz jakiekolwiek uwagi odnoszÄce siÄ do tÅumaczenia lub chcesz
+# pomÃc w jego rozwijaniu i pielÄgnowaniu, napisz do nas:
+# gnomepl aviary pl
+# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gnoduino\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-27 22:49+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-27 22:50+0200\n"
+"Last-Translator: Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>\n"
+"Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
+"Language: pl\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Poedit-Language: Polish\n"
+"X-Poedit-Country: Poland\n"
+
+#: ../src/compiler.py:137
+msgid "Compiling..."
+msgstr "Kompilowanie..."
+
+#: ../src/compiler.py:156 ../src/compiler.py:162 ../src/compiler.py:168
+#: ../src/compiler.py:175 ../src/compiler.py:193 ../src/compiler.py:218
+msgid "Compile Error"
+msgstr "BÅÄd kompilacji"
+
+#: ../src/compiler.py:248
+msgid "Linking error"
+msgstr "BÅÄd konsolidacji"
+
+#: ../src/compiler.py:260 ../src/compiler.py:273
+msgid "Object error"
+msgstr "BÅÄd obiektu"
+
+#: ../src/compiler.py:279
+msgid "Done compiling."
+msgstr "UkoÅczono kompilowanie."
+
+#: ../src/compiler.py:283
+#, python-format
+msgid "Binary sketch size: %s bytes (of a %s bytes maximum)\n"
+msgstr "Rozmiar binarnego pliku szkicu w bajtach: %s (maksymalnie: %s)\n"
+
+#: ../src/compiler.py:369 ../src/compiler.py:394
+msgid "Library Error"
+msgstr "BÅÄd biblioteki"
+
+#: ../src/misc.py:54
+#, python-format
+msgid ""
+"Unable to locate %s\n"
+"Arduino SDK missing or broken."
+msgstr ""
+"Nie moÅna ustaliÄ poÅoÅenia %s\n"
+"Brak Arduino SDK lub jest uszkodzone."
+
+#: ../src/misc.py:148
+#, python-format
+msgid "Cannot load %s file. Exiting."
+msgstr "Nie moÅna wczytaÄ pliku %s. KoÅczenie dziaÅania."
+
+#: ../src/misc.py:151
+#, python-format
+msgid "Error reading %s file. File is corrupt. Installation problem.\n"
+msgstr ""
+"BÅÄd podczas odczytywania plik %s. Plik jest uszkodzony. Problem "
+"instalacji.\n"
+
+#: ../src/misc.py:275
+msgid "Error compiling."
+msgstr "BÅÄd podczas kompilowania."
+
+#: ../src/misc.py:346
+msgid "Close without Saving"
+msgstr "Zamknij bez zapisywania"
+
+#: ../src/misc.py:348
+msgid "If you don't save, changes will be permanently lost."
+msgstr ""
+"JeÅeli dokument nie zostanie zapisany, to zmiany zostanÄ bezpowrotnie "
+"utracone."
+
+#: ../src/serialio.py:92
+msgid ""
+"Serial port not configured!\n"
+"Use Tools->Serial Port to configure port."
+msgstr ""
+"Port szeregowy nie jest skonfigurowany.\n"
+"NaleÅy uÅyÄ NarzÄdzia->Port szeregowy, aby go skonfigurowaÄ."
+
+#: ../src/srcview.py:149 ../src/srcview.py:159
+#, python-format
+msgid "'%s' not found."
+msgstr "Nie odnaleziono \"%s\"."
+
+#: ../src/ui.py:66 ../src/ui.py:86 ../src/ui.py:99 ../src/ui.py:167
+#: ../src/ui.py:182
+msgid "Untitled"
+msgstr "Bez tytuÅu"
+
+#: ../src/ui.py:67
+msgid "Save document"
+msgstr "Zapisz dokument"
+
+#: ../src/ui.py:68
+#, python-format
+msgid ""
+"Save changes to document \"%s\"\n"
+" before closing?"
+msgstr ""
+"ZapisaÄ zmiany w dokumencie \"%s\"\n"
+" przed zamkniÄciem?"
+
+#: ../src/ui.py:176
+msgid "Save file"
+msgstr "Zapisz plik"
+
+#: ../src/ui.py:193
+msgid "Open file"
+msgstr "OtwÃrz plik"
+
+#: ../src/ui.py:219
+#, python-format
+msgid "<b>A file named %s already exists. Do you want to replace it?</b>"
+msgstr "<b>Plik o nazwie %s juÅ istnieje. ZastÄpiÄ go?</b>"
+
+#: ../src/ui.py:220
+#, python-format
+msgid ""
+"The file already exists in \"%s\". Replacing it will overwrite its contents."
+msgstr "Plik juÅ istnieje w \"%s\". ZastÄpienie go nadpisze jego zawartoÅÄ."
+
+#: ../src/ui.py:525
+msgid "Open Recent"
+msgstr "OtwÃrz ostatnie"
+
+#: ../src/ui.py:560 ../ui/main.ui.h:59
+msgid "Send"
+msgstr "WyÅlij"
+
+#: ../src/ui.py:561
+msgid "Clear"
+msgstr "WyczyÅÄ"
+
+#: ../src/ui.py:599
+#, python-format
+msgid "%s baud"
+msgstr "%s baudÃw"
+
+#: ../src/ui.py:719
+msgid "E_xamples"
+msgstr "_PrzykÅady"
+
+#: ../src/ui.py:725 ../ui/main.ui.h:55
+msgid "Upload"
+msgstr "WyÅlij"
+
+#: ../src/ui.py:732
+msgid "Upload using programmer"
+msgstr "WysyÅa uÅywajÄc programatora"
+
+#: ../src/ui.py:771 ../src/ui.py:777 ../src/ui.py:783
+msgid "System error"
+msgstr "BÅÄd systemu"
+
+#: ../src/ui.py:786
+msgid "Cannot load ui file"
+msgstr "Nie moÅna wczytaÄ pliku interfejsu uÅytkownika"
+
+#: ../src/ui.py:901
+msgid "--help  Print the command line options"
+msgstr "--help  WyÅwietla opcje wiersza poleceÅ"
+
+#: ../src/ui.py:902
+msgid "--version Output version information and exit"
+msgstr "--version WyÅwietla informacje o wersji i koÅczy dziaÅanie"
+
+#: ../src/uploader.py:54
+msgid "Burning bootloader..."
+msgstr "Nagrywanie programu startowego..."
+
+#: ../src/uploader.py:67 ../src/uploader.py:101 ../src/uploader.py:149
+#: ../src/uploader.py:162
+msgid "Flashing error."
+msgstr "BÅÄd podczas zapisywania w pamiÄci flash."
+
+#: ../src/uploader.py:92 ../src/uploader.py:123
+msgid "Burn Error"
+msgstr "BÅÄd nagrywania"
+
+#: ../src/uploader.py:92 ../src/uploader.py:123
+msgid "Burn ERROR."
+msgstr "BÅÄD nagrywania."
+
+#: ../src/uploader.py:126
+msgid "Burn complete."
+msgstr "UkoÅczono nagrywanie."
+
+#: ../src/uploader.py:135
+msgid "Flashing..."
+msgstr "Zapisywanie w pamiÄci flash..."
+
+#: ../src/uploader.py:181
+msgid "Flashing Error"
+msgstr "BÅÄd podczas zapisywania w pamiÄci flash"
+
+#: ../src/uploader.py:181
+msgid "Flash ERROR.\n"
+msgstr "BÅÄD zapisywania w pamiÄci flash.\n"
+
+#: ../src/uploader.py:184
+msgid "Flashing complete."
+msgstr "UkoÅczono zapisywanie w pamiÄci flash."
+
+#: ../ui/arduino.xml.h:1
+msgid "Arduino"
+msgstr "Arduino"
+
+#: ../ui/arduino.xml.h:2
+msgid "Arduino color scheme"
+msgstr "Schemat kolorÃw Arduino"
+
+#: ../ui/main.ui.h:1
+msgid "Lucian Langa <lucilanga gnome org>"
+msgstr "Lucian Langa <lucilanga gnome org>"
+
+#: ../ui/main.ui.h:2
+msgid "GNOME Arduino IDE"
+msgstr "Zintegrowane Årodowisko programistyczne Arduino dla Årodowiska GNOME"
+
+#: ../ui/main.ui.h:3
+msgid "gnoduino"
+msgstr "gnoduino"
+
+#: ../ui/main.ui.h:4
+msgid ""
+" gnoduino - Python Arduino IDE implementation\n"
+" Copyright (C) 2010-2012 Lucian Langa\n"
+"\n"
+"This program is free software; you can redistribute it and/or\n"
+"modify it under the terms of the GNU General Public License\n"
+"as published by the Free Software Foundation; either version 2\n"
+"of the License, or (at your option) any later version.\n"
+"\n"
+"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
+"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
+"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
+"GNU General Public License for more details.\n"
+"\n"
+"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
+"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
+"Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, "
+"USA.\n"
+msgstr ""
+" gnoduino - Implementacja Årodowiska programistycznego Arduino w jÄzyku "
+"Python\n"
+" Copyright (C) 2010-2012 Lucian Langa\n"
+"\n"
+"Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; moÅna go rozprowadzaÄ\n"
+"dalej i/lub modyfikowaÄ na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej\n"
+"GNU, wydanej przez FundacjÄ Wolnego Oprogramowania (Free Software\n"
+"Foundation) - wedÅug wersji drugiej tej Licencji lub ktÃrejÅ z\n"
+"pÃÅniejszych wersji.\n"
+"\n"
+"Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadziejÄ, iÅ bÄdzie on\n"
+"uÅyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyÅlnej\n"
+"gwarancji PRZYDATNOÅCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOÅCI DO OKREÅLONYCH\n"
+"ZASTOSOWAÅ. W celu uzyskania bliÅszych informacji naleÅy zapoznaÄ\n"
+"siÄ z PowszechnÄ LicencjÄ PublicznÄ GNU.\n"
+"\n"
+"Z pewnoÅciÄ wraz z niniejszym programem dostarczono takÅe egzemplarz\n"
+"Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeÅli\n"
+"nie - proszÄ napisaÄ do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin\n"
+"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA.\n"
+
+#: ../ui/main.ui.h:21
+msgid "Search for:"
+msgstr "Wyszukiwanie:"
+
+#: ../ui/main.ui.h:22
+msgid "Match entire word only"
+msgstr "Tylko caÅe wyrazy"
+
+#: ../ui/main.ui.h:23
+msgid "Wrap around"
+msgstr "Automatyczny powrÃt do poczÄtku"
+
+#: ../ui/main.ui.h:24
+msgid "Match case"
+msgstr "RozrÃÅnianie maÅych i wielkich liter"
+
+#: ../ui/main.ui.h:25
+msgid "Search backwards"
+msgstr "Wyszukiwanie wstecz"
+
+#: ../ui/main.ui.h:26
+msgid "Editor font size"
+msgstr "Rozmiar czcionki edytora"
+
+#: ../ui/main.ui.h:27
+msgid "Console font size"
+msgstr "Rozmiar czcionki konsoli"
+
+#: ../ui/main.ui.h:28
+msgid "Verbose build"
+msgstr "Bardziej szczegÃÅowe budowanie"
+
+#: ../ui/main.ui.h:29
+msgid "Verbose upload"
+msgstr "Bardziej szczegÃÅowe wysyÅanie"
+
+#: ../ui/main.ui.h:30
+msgid "Show line numbers"
+msgstr "WyÅwietlanie numerÃw wierszy"
+
+#: ../ui/main.ui.h:31
+msgid "Sketchdir: "
+msgstr "Katalog szkicÃw: "
+
+#: ../ui/main.ui.h:32
+msgid ""
+"Enter any supplementary path that compiler will check for, separate them by "
+"semicolons. (eg /usr/share/gnoduino;/usr/local/share/gnoduino)"
+msgstr ""
+"ProszÄ podaÄ dowolne dodatkowe ÅcieÅki, ktÃre powinny byÄ sprawdzane przez "
+"kompilator, oddzielajÄc je Årednikiem (np. /usr/share/gnoduino;/usr/local/"
+"share/gnoduino)."
+
+#: ../ui/main.ui.h:33
+msgid "Additional library paths:"
+msgstr "Dodatkowe ÅcieÅki do bibliotek:"
+
+#: ../ui/main.ui.h:34
+msgid "_File"
+msgstr "_Plik"
+
+#: ../ui/main.ui.h:35
+msgid "Upload to I/O Board"
+msgstr "WyÅlij do pÅyty wejÅcia/wyjÅcia"
+
+#: ../ui/main.ui.h:36
+msgid "Preferences"
+msgstr "Preferencje"
+
+#: ../ui/main.ui.h:37
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Edycja"
+
+#: ../ui/main.ui.h:38
+msgid "Find Next"
+msgstr "ZnajdÅ nastÄpne"
+
+#: ../ui/main.ui.h:39
+msgid "Sketch"
+msgstr "Szkic"
+
+#: ../ui/main.ui.h:40
+msgid "Verify/Compile"
+msgstr "SprawdÅ/skompiluj"
+
+#: ../ui/main.ui.h:41
+msgid "Stop"
+msgstr "Zatrzymaj"
+
+#: ../ui/main.ui.h:42
+msgid "Import Library"
+msgstr "Zaimportuj bibliotekÄ"
+
+#: ../ui/main.ui.h:43
+msgid "Add File..."
+msgstr "Dodaj plik..."
+
+#: ../ui/main.ui.h:44
+msgid "Tools"
+msgstr "NarzÄdzia"
+
+#: ../ui/main.ui.h:45
+msgid "Auto Format"
+msgstr "Automatyczne formatowanie"
+
+#: ../ui/main.ui.h:46
+msgid "Serial Monitor"
+msgstr "Monitor szeregowy"
+
+#: ../ui/main.ui.h:47
+msgid "Reset Board"
+msgstr "Resetuj pÅytÄ"
+
+#: ../ui/main.ui.h:48
+msgid "Board"
+msgstr "PÅyta"
+
+#: ../ui/main.ui.h:49
+msgid "Serial Port"
+msgstr "Port szeregowy"
+
+#: ../ui/main.ui.h:50
+msgid "Programmer"
+msgstr "Programator"
+
+#: ../ui/main.ui.h:51
+msgid "Burn Bootloader"
+msgstr "Nagraj program startowy"
+
+#: ../ui/main.ui.h:52
+msgid "_Help"
+msgstr "Pomo_c"
+
+#: ../ui/main.ui.h:53
+msgid "Reference"
+msgstr "Odniesienie"
+
+#: ../ui/main.ui.h:54
+msgid "Compile"
+msgstr "Skompiluj"
+
+#: ../ui/main.ui.h:56
+msgid "New"
+msgstr "Nowy"
+
+#: ../ui/main.ui.h:57
+msgid "Open"
+msgstr "OtwÃrz"
+
+#: ../ui/main.ui.h:58
+msgid "Save"
+msgstr "Zapisz"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]