[gvfs] Updated Vietnamese translationcommit f5ad957aff73c7b3675de67aef80af9da8e100db
Author: Nguyán ThÃi Ngác Duy <pclouds gmail com>
Date:  Fri Aug 24 20:42:22 2012 +0700

  Updated Vietnamese translation

 po/vi.po | 195 +++++++++++++++++++++++++++-----------------------------------
 1 files changed, 84 insertions(+), 111 deletions(-)
---
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 6e407e5..ceb6e0d 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=gvfs&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-08-24 11:21+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-24 20:21+0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-24 20:42+0700\n"
 "Last-Translator: Nguyán ThÃi Ngác Duy <pclouds gmail com>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN googlegroups com>\n"
 "Language: vi\n"
@@ -183,10 +183,10 @@ msgstr "Dá liáu nháp dáng sai cho GVfsIcon"
 #. translators: This is the default daemon's application name,
 #. * the %s is the type of the backend, like "FTP"
 #: ../daemon/daemon-main.c:100
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 #| msgid "%s Filesystem Service"
 msgid "%s File System Service"
-msgstr "Dách vá Há tháng Táp tin %s"
+msgstr "Dách vá Há tháng táp tin %s"
 
 #: ../daemon/daemon-main.c:177 ../programs/gvfs-copy.c:90
 #: ../programs/gvfs-move.c:78 ../programs/gvfs-rename.c:36
@@ -220,16 +220,14 @@ msgid "error starting mount daemon"
 msgstr "gáp lái khi khái cháy trÃnh nán gán kát"
 
 #: ../daemon/gvfsafpconnection.c:764
-#, fuzzy
 #| msgid "The connection was interrupted"
 msgid "The connection is not opened"
-msgstr "Kát nái bá ngát"
+msgstr "Kát nái chÆa má"
 
 #: ../daemon/gvfsafpconnection.c:771
-#, fuzzy
 #| msgid "Data connection closed"
 msgid "The connection is closed"
-msgstr "Kát nái dá liáu bá ÄÃng"
+msgstr "Kát nái bá ÄÃng"
 
 #: ../daemon/gvfsafpconnection.c:1545
 msgid "Connection unexpectedly went down"
@@ -240,51 +238,50 @@ msgid "Got EOS"
 msgstr "Nhán ÄÆác EOS (Kát thÃc luáng)"
 
 #: ../daemon/gvfsafpserver.c:198 ../daemon/gvfsafpserver.c:480
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 #| msgid "Server doesn't support passwords longer than %d characters"
 msgid "The server doesn't support passwords longer than %d character."
 msgid_plural "The server doesn't support passwords longer than %d characters."
-msgstr[0] "MÃy chá khÃng há trá mát kháu dÃi hÆn %d kà tá"
+msgstr[0] "MÃy chá khÃng há trá mát kháu dÃi hÆn %d kà tá."
 
 #: ../daemon/gvfsafpserver.c:224 ../daemon/gvfsafpserver.c:533
-#, fuzzy
 #| msgid "An invalid username was provided"
 msgid "An invalid username was provided."
-msgstr "TÃn ngÆái dÃng khÃng háp lá"
+msgstr "TÃn ngÆái dÃng khÃng háp lá."
 
 #: ../daemon/gvfsafpserver.c:393
 #, c-format
 msgid "Unable to login to the server â%sâ with the given password."
-msgstr ""
+msgstr "KhÃng thá ÄÄng nháp vÃo mÃy chá â%sâ vái mát kháu ÄÃ cho."
 
 #: ../daemon/gvfsafpserver.c:428 ../daemon/gvfsafpserver.c:650
 #: ../daemon/gvfsafpserver.c:825 ../daemon/gvfsafpserver.c:873
 #: ../daemon/gvfsafpserver.c:989
 #, c-format
 msgid "Unable to connect to the server â%sâ. A communication problem occurred."
-msgstr ""
+msgstr "KhÃng thá kát nái Äán mÃy chá â%sâ. LiÃn lác gáp ván Äá."
 
 #: ../daemon/gvfsafpserver.c:623
 #, c-format
 msgid "Unable to connect to the server â%sâ with the given password."
-msgstr ""
+msgstr "KhÃng thá kát nái Äán mÃy chá â%sâ vái mát kháu ÄÃ cho."
 
 #: ../daemon/gvfsafpserver.c:676 ../daemon/gvfsafpserver.c:701
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 #| msgid "AFP server %s doesn't support anonymous login"
 msgid "The server â%sâ doesn't support anonymous access."
-msgstr "MÃy chá AFP %s khÃng há trá ÄÄng nháp và danh"
+msgstr "MÃy chá â%sâ khÃng há trá ÄÄng nháp và danh."
 
 #: ../daemon/gvfsafpserver.c:729
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 #| msgid ""
 #| "Login to AFP server %s failed (no suitable authentication mechanism found)"
 msgid ""
 "Unable to connect to the server â%sâ. No suitable authentication mechanism "
 "was found."
 msgstr ""
-"Thát bái ÄÄng nháp và danh vÃo mÃy chá AFP %s (khÃng tÃm ra phÆÆng thác ÄÄng "
-"nháp phà háp)"
+"KhÃng thá kát nái Äán mÃy chá â%sâ. KhÃng tÃm ra phÆÆng thác ÄÄng nháp phà "
+"háp."
 
 #: ../daemon/gvfsafpserver.c:803
 #, c-format
@@ -292,67 +289,66 @@ msgid ""
 "Unable to connect to the server â%sâ. The server doesn't support AFP version "
 "3.0 or later."
 msgstr ""
+"KhÃng thá kát nái Äán mÃy chá â%sâ. MÃy chá khÃng há trá AFP phiÃn bán 3.0 "
+"hoác mái hÆn."
 
 #: ../daemon/gvfsafpserver.c:914
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 #| msgid "Permission denied"
 msgid "Permission denied."
-msgstr "KhÃng Äá quyán truy cáp"
+msgstr "KhÃng Äá quyán truy cáp."
 
 #: ../daemon/gvfsafpserver.c:919
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 #| msgid "Command is not supported by server"
 msgid "The command is not supported by the server."
-msgstr "Lánh khÃng ÄÆác há trá bái mÃy chá"
+msgstr "Lánh khÃng ÄÆác há trá bái mÃy chá."
 
 #: ../daemon/gvfsafpserver.c:923
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 #| msgid "User's password has expired"
 msgid "Your password has expired."
-msgstr "Mát kháu ngÆái dÃng hát hán"
+msgstr "Mát kháu hát hán."
 
 #: ../daemon/gvfsafpserver.c:927
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 #| msgid "User's password needs to be changed"
 msgid "Your password needs to be changed."
-msgstr "Cán thay Äái mát kháu ngÆái dÃng"
+msgstr "Cán thay Äái mát kháu."
 
 #. translators: %s here is the hostname
 #: ../daemon/gvfsafpserver.c:1070
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 #| msgid "Enter password for ssh on %s"
 msgid "Enter your password for the server â%sâ."
-msgstr "Nháp mát kháu cho ssh trÃn %s"
+msgstr "Nháp mát kháu cho mÃy chá â%sâ."
 
 #. translators: %s here is the hostname
 #: ../daemon/gvfsafpserver.c:1073
 #, c-format
 msgid "Enter your name and password for the server â%sâ."
-msgstr ""
+msgstr "Nháp tÃn và mát kháu cho mÃy chá â%sâ."
 
 #: ../daemon/gvfsafpserver.c:1105
-#, fuzzy
 #| msgid "Password dialog cancelled"
 msgid "The password prompt was cancelled."
-msgstr "Háp thoái mát kháu bá thÃi"
+msgstr "Dáu nhác mát kháu bá huá."
 
 #: ../daemon/gvfsafpserver.c:1222
-#, fuzzy
 #| msgid "Failed to connect to server (%s)"
 msgid "Unable to disconnect from the server."
-msgstr "Lái kát nái Äán mÃy chá (%s)"
+msgstr "KhÃng thá kát nái Äán mÃy chá."
 
 #: ../daemon/gvfsafpserver.c:1364 ../daemon/gvfsafpserver.c:1666
 #: ../daemon/gvfsafpserver.c:1757
 #, c-format
 msgid "Unable to connect to the server. A communication problem occurred."
-msgstr ""
+msgstr "KhÃng thá kát nái Äán mÃy chá. LiÃn lác gáp ván Äá."
 
 #: ../daemon/gvfsafpserver.c:1713
-#, fuzzy
 #| msgid "Directory notification not supported"
 msgid "Identification not found."
-msgstr "ThÃng bÃo thÆ mác khÃng ÄÆác há trá"
+msgstr "KhÃng tÃm tháy Äánh danh."
 
 #: ../daemon/gvfsafputils.c:124
 #, c-format
@@ -526,7 +522,7 @@ msgstr "Táp tin khÃng má vái quyán ghi"
 
 #: ../daemon/gvfsafpvolume.c:2651
 msgid "File is locked by another user"
-msgstr ""
+msgstr "Táp tin bá ngÆái dÃng khÃc khoÃ"
 
 #: ../daemon/gvfsafpvolume.c:2790
 msgid "File is not open for read access"
@@ -575,7 +571,7 @@ msgstr "Lái lockdown: Äái sá khÃng háp lá"
 
 #: ../daemon/gvfsbackendafc.c:290
 msgid "Unable to connect"
-msgstr ""
+msgstr "KhÃng thá kát nái"
 
 #: ../daemon/gvfsbackendafc.c:293
 #, c-format
@@ -656,7 +652,7 @@ msgstr "TÃi liáu trÃn %s"
 #. * %s is the device name. 'Try again' is the caption of the button
 #. * shown in the dialog which is defined above.
 #: ../daemon/gvfsbackendafc.c:624
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 #| msgid ""
 #| "The device '%s' is locked. Enter the passcode on the device and click "
 #| "'Try again'."
@@ -664,7 +660,7 @@ msgid ""
 "The device â%sâ is locked. Enter the passcode on the device and click âTry "
 "againâ."
 msgstr ""
-"Thiát bá '%s' Äang bá khoÃ. Nháp mát kháu cho thiát bá và nhán 'Thá lái'."
+"Thiát bá â%sâ Äang bá khoÃ. Nháp mát kháu cho thiát bá và nhán âThá láiâ."
 
 #: ../daemon/gvfsbackendafc.c:964 ../daemon/gvfsbackendarchive.c:655
 #: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:645 ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1810
@@ -955,7 +951,6 @@ msgid "The file does not exist or isn't an audio track"
 msgstr "Táp tin khÃng tán tái hoác khÃng phái là mát rÃnh Ãm thanh."
 
 #: ../daemon/gvfsbackendcdda.c:1124
-#, fuzzy
 #| msgid "Audio CD Filesystem Service"
 msgid "Audio CD File System Service"
 msgstr "Dách vá Há tháng Táp tin ÄÄa CD Ãm thanh"
@@ -1000,16 +995,14 @@ msgid "Can't eject file"
 msgstr "KhÃng thá Äáy táp tin ra"
 
 #: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:1253 ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:1260
-#, fuzzy
 #| msgid "Can't start file"
 msgid "Can't start drive"
-msgstr "KhÃng thá bát Äáu táp tin"
+msgstr "KhÃng thá cháy á ÄÄa"
 
 #: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:1326 ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:1333
-#, fuzzy
 #| msgid "Can't stop file"
 msgid "Can't stop drive"
-msgstr "KhÃng thá dáng táp tin"
+msgstr "KhÃng thá dáng á ÄÄa"
 
 #: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:1390 ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:1397
 msgid "Can't poll file"
@@ -1350,11 +1343,11 @@ msgstr "ThÃng bÃo thÆ mác khÃng ÄÆác há trá"
 
 #: ../daemon/gvfsbackendnetwork.c:159
 msgid "File Sharing"
-msgstr ""
+msgstr "Chia sá táp tin"
 
 #: ../daemon/gvfsbackendnetwork.c:164
 msgid "Remote Login"
-msgstr ""
+msgstr "ÄÄng nháp á xa"
 
 #. smb:/// root link
 #: ../daemon/gvfsbackendnetwork.c:323 ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:894
@@ -1397,16 +1390,15 @@ msgid "Error deleting file: %s"
 msgstr "Gáp lái khi xoà táp tin: %s"
 
 #: ../daemon/gvfsbackendrecent.c:238
-#, fuzzy
 #| msgid "The trash folder may not be deleted"
 msgid "The recent folder may not be deleted"
-msgstr "KhÃng cho phÃp xoà thÆ mác thÃng rÃc"
+msgstr "KhÃng cho phÃp xoà thÆ mác gán ÄÃy"
 
 #. Translators: this is the display name of the backend
 #. translators: This is the name of the backend
 #: ../daemon/gvfsbackendrecent.c:547 ../daemon/gvfsbackendrecent.c:658
 msgid "Recent"
-msgstr ""
+msgstr "Gán ÄÃy"
 
 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:303 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:657
 msgid "ssh program unexpectedly exited"
@@ -1586,7 +1578,6 @@ msgid "Not a regular file"
 msgstr "KhÃng phái là mát táp tin tiÃu chuán"
 
 #: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1489
-#, fuzzy
 #| msgid "Windows Network Filesystem Service"
 msgid "Windows Network File System Service"
 msgstr "Dách vá Há tháng Táp tin Máng Windows"
@@ -1639,7 +1630,6 @@ msgid "Can't recursively move directory"
 msgstr "KhÃng thá di chuyán Äá quy thÆ mác"
 
 #: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:2187
-#, fuzzy
 #| msgid "Windows Shares Filesystem Service"
 msgid "Windows Shares File System Service"
 msgstr "Dách vá Há tháng Táp tin Chia sá Windows"
@@ -1734,7 +1724,7 @@ msgstr "ThÃng Äiáp dbus khÃng háp lá"
 #: ../daemon/gvfsjobunmount.c:123 ../monitor/udisks2/gvfsudisks2utils.c:805
 #, c-format
 msgid "%s has been unmounted\n"
-msgstr ""
+msgstr "ÄÃ bá gán kát %s\n"
 
 #: ../daemon/gvfsjobunmount.c:141 ../monitor/udisks2/gvfsudisks2utils.c:659
 #, c-format
@@ -1742,9 +1732,10 @@ msgid ""
 "Unmounting %s\n"
 "Please wait"
 msgstr ""
+"Äang bá gán kát %s\n"
+"Vui lÃng chá"
 
 #: ../daemon/gvfsjobunmount.c:197
-#, fuzzy
 #| msgid "Filesystem is busy"
 msgid "File system is busy"
 msgstr "Há táp tin Äang bán"
@@ -2239,10 +2230,9 @@ msgid "%s Media"
 msgstr "Vát cháa %s"
 
 #: ../monitor/udisks2/gvfsudisks2mount.c:730
-#, fuzzy
 #| msgid "Start Anyway"
 msgid "Eject Anyway"
-msgstr "Ván khái Äáng"
+msgstr "Ván Äáy ra"
 
 #: ../monitor/udisks2/gvfsudisks2utils.c:494
 #, c-format
@@ -2255,11 +2245,13 @@ msgid ""
 "Writing data to %s\n"
 "Don't unplug until finished"
 msgstr ""
+"Äang ghi vÃo %s\n"
+"Äáng gá ra Äán khi hoÃn tát"
 
 #: ../monitor/udisks2/gvfsudisks2utils.c:805
 #, c-format
 msgid "You can now unplug %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "BÃy giá bán cà thá gá %s ra\n"
 
 #. Translators: This is used for encrypted volumes.
 #. *       The first %s is the formatted size (e.g. "42.0 MB").
@@ -2283,28 +2275,27 @@ msgid "Volume"
 msgstr "Khái tin"
 
 #: ../monitor/udisks2/gvfsudisks2volume.c:1008
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 #| msgid "Enter passphrase for key for ssh on %s"
 msgid "Error storing passphrase in keyring (%s)"
-msgstr "Nháp mát kháu cho khoà ssh trÃn %s"
+msgstr "Lái lÆu mát kháu trong vÃng khoà (%s)"
 
 #: ../monitor/udisks2/gvfsudisks2volume.c:1043
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 #| msgid "Error seeking in stream on drive %s"
 msgid "Error deleting invalid passphrase from keyring (%s)"
-msgstr "Gáp lái khi tÃm nÆi trÃn á ÄÄa %s"
+msgstr "Lái xoà mát kháu khÃng háp lá khái vÃng khoà (%s)"
 
 #: ../monitor/udisks2/gvfsudisks2volume.c:1108
-#, fuzzy
 #| msgid "The unlocked device does not have a recognizable filesystem on it"
 msgid "The unlocked device does not have a recognizable file system on it"
 msgstr "Thiát bá Äà má khoà khÃng cháa há táp tin cà thá nhán ra"
 
 #: ../monitor/udisks2/gvfsudisks2volume.c:1137
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 #| msgid "Enter password for %s"
 msgid "Encryption passphrase for %s"
-msgstr "Nháp mát kháu cho %s"
+msgstr "Khoà giái mà cho %s"
 
 #: ../monitor/udisks2/gvfsudisks2volume.c:1305
 msgid "A passphrase is required to access the volume"
@@ -2312,7 +2303,7 @@ msgstr "Cán mát mà Äá truy cáp khái tin"
 
 #. Translators: This is the message shown to users
 #: ../monitor/udisks2/gvfsudisks2volume.c:1320
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 #| msgid ""
 #| "Enter a password to unlock the volume\n"
 #| "The device %s contains encrypted data."
@@ -2321,7 +2312,7 @@ msgid ""
 "The passphrase is needed to access encrypted data on %s."
 msgstr ""
 "Nháp mát kháu Äá má khoà khái tin\n"
-"Thiát bá %s cháa dá liáu Äà mà hoÃ."
+"Cán mát kháu Äá truy cáp dá liáu mà hoà trÃn %s."
 
 #. drive_icon
 #. media_desc
@@ -2333,7 +2324,7 @@ msgstr ""
 #: ../monitor/udisks2/gvfsudisks2volume.c:1471
 #, c-format
 msgid "%s (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "%s (%s)"
 
 #: ../monitor/udisks2/udisks2volumemonitordaemon.c:40
 msgid "GVfs UDisks2 Volume Monitor"
@@ -2370,15 +2361,14 @@ msgstr "%s: %s: lái ÄÃng: %s\n"
 #: ../programs/gvfs-cat.c:143 ../programs/gvfs-open.c:61
 #: ../programs/gvfs-rm.c:58
 msgid "FILE"
-msgstr ""
+msgstr "TáP TIN"
 
 #. Translators: this message will appear after the usage string
 #. and before the list of options.
 #: ../programs/gvfs-cat.c:146
-#, fuzzy
 #| msgid "LOCATION... - concatenate LOCATIONS to standard output."
 msgid "Concatenate files and print to the standard output."
-msgstr "Vá TRÃ... â ghÃp nái cÃc Vá TRÃ ra Äáu ra tiÃu chuán."
+msgstr "Nái cÃc táp tin và xuát ra Äáu ra chuán."
 
 #: ../programs/gvfs-cat.c:147
 #, fuzzy
@@ -2430,41 +2420,35 @@ msgid "%s: missing locations"
 msgstr "%s: thiáu vá trÃ"
 
 #: ../programs/gvfs-copy.c:44 ../programs/gvfs-move.c:42
-#, fuzzy
 #| msgid "no target directory"
 msgid "No target directory"
-msgstr "khÃng thÆ mác ÄÃch"
+msgstr "KhÃng thÆ mác ÄÃch"
 
 #: ../programs/gvfs-copy.c:45 ../programs/gvfs-move.c:43
-#, fuzzy
 #| msgid "show progress"
 msgid "Show progress"
-msgstr "hián tián Äá"
+msgstr "Hián tián Äá"
 
 #: ../programs/gvfs-copy.c:46 ../programs/gvfs-move.c:44
-#, fuzzy
 #| msgid "prompt before overwrite"
 msgid "Prompt before overwrite"
-msgstr "hái trÆác khi ghi ÄÃ"
+msgstr "Hái trÆác khi ghi ÄÃ"
 
 #: ../programs/gvfs-copy.c:47
-#, fuzzy
 #| msgid "preserve all attributes"
 msgid "Preserve all attributes"
-msgstr "báo toÃn mái thuác tÃnh"
+msgstr "Báo toÃn mái thuác tÃnh"
 
 #: ../programs/gvfs-copy.c:48 ../programs/gvfs-move.c:45
 #: ../programs/gvfs-save.c:43
-#, fuzzy
 #| msgid "backup existing destination files"
 msgid "Backup existing destination files"
-msgstr "sao lÆu táp tin ÄÃch hián cÃ"
+msgstr "Sao lÆu táp tin ÄÃch hián cÃ"
 
 #: ../programs/gvfs-copy.c:49
-#, fuzzy
 #| msgid "never follow symbolic links"
 msgid "Never follow symbolic links"
-msgstr "khÃng bao giá theo liÃn kát biáu tÆáng"
+msgstr "KhÃng bao giá theo liÃn kát biáu tÆáng"
 
 #: ../programs/gvfs-copy.c:78 ../programs/gvfs-move.c:67
 #, c-format
@@ -2473,18 +2457,17 @@ msgstr "tián Äá"
 
 #: ../programs/gvfs-copy.c:121 ../programs/gvfs-move.c:109
 msgid "SOURCE"
-msgstr ""
+msgstr "NGUáN"
 
 #: ../programs/gvfs-copy.c:121 ../programs/gvfs-move.c:109
 #: ../programs/gvfs-save.c:165
 msgid "DEST"
-msgstr ""
+msgstr "ÄÃCH"
 
 #: ../programs/gvfs-copy.c:122
-#, fuzzy
 #| msgid "SOURCE... DEST - move file(s) from SOURCE to DEST"
 msgid "Copy one or more files from SOURCE to DEST."
-msgstr "NGUáN... ÄÃCH - di chuyán táp tin tá NGUáN sang ÄÃCH"
+msgstr "ChÃp mát hoác nhiáu táp tin tá NGUáN sang ÄÃCH."
 
 #: ../programs/gvfs-copy.c:141 ../programs/gvfs-move.c:129
 #: ../programs/gvfs-rename.c:83
@@ -2515,7 +2498,6 @@ msgid "List writable attributes"
 msgstr "Danh sÃch thuác tÃnh cà thá ghi"
 
 #: ../programs/gvfs-info.c:38
-#, fuzzy
 #| msgid "Get filesystem info"
 msgid "Get file system info"
 msgstr "Láy thÃng tin há táp tin"
@@ -2526,11 +2508,10 @@ msgstr "Thuác tÃnh cán láy"
 
 #: ../programs/gvfs-info.c:39 ../programs/gvfs-ls.c:39
 msgid "ATTRIBUTES"
-msgstr ""
+msgstr "THUáC TÃNH"
 
 #: ../programs/gvfs-info.c:40 ../programs/gvfs-ls.c:43
 #: ../programs/gvfs-set-attribute.c:37
-#, fuzzy
 #| msgid "Don't follow symlinks"
 msgid "Don't follow symbolic links"
 msgstr "KhÃng theo liÃn kát biáu tÆáng"
@@ -2633,13 +2614,12 @@ msgstr "VÃng thuác tÃnh ghi:\n"
 #: ../programs/gvfs-rename.c:64 ../programs/gvfs-set-attribute.c:139
 #: ../programs/gvfs-trash.c:57 ../programs/gvfs-tree.c:248
 msgid "LOCATION"
-msgstr ""
+msgstr "Vá TRÃ"
 
 #: ../programs/gvfs-info.c:376
-#, fuzzy
 #| msgid "- show info for <location>"
 msgid "Show information about locations."
-msgstr "- hián thÃng tin cho <vá trÃ>"
+msgstr "Hián thÃng tin vá vá trÃ."
 
 #: ../programs/gvfs-ls.c:40 ../programs/gvfs-tree.c:36
 msgid "Show hidden files"
@@ -2655,7 +2635,7 @@ msgstr "Hián hoÃn chánh"
 
 #: ../programs/gvfs-ls.c:42
 msgid "PREFIX"
-msgstr ""
+msgstr "TIáN Tá"
 
 #: ../programs/gvfs-ls.c:166 ../programs/gvfs-ls.c:174
 #: ../programs/gvfs-rename.c:97
@@ -2665,7 +2645,7 @@ msgstr "Lái: %s\n"
 
 #: ../programs/gvfs-ls.c:398
 msgid "List the contents of the locations."
-msgstr ""
+msgstr "Liát kà nái dung vá trÃ."
 
 #: ../programs/gvfs-ls.c:399
 #, fuzzy
@@ -2764,16 +2744,14 @@ msgid "Failed to set '%s' as the default handler for '%s': %s\n"
 msgstr "Lái Äát '%s' lÃm trÃnh xá là mác Äánh cho '%s': %s\n"
 
 #: ../programs/gvfs-mkdir.c:33
-#, fuzzy
 #| msgid "create parent directories"
 msgid "Create parent directories"
-msgstr "táo thÆ mác cha"
+msgstr "Táo thÆ mác cha"
 
 #: ../programs/gvfs-mkdir.c:58
-#, fuzzy
 #| msgid "- create directories"
 msgid "Create directories."
-msgstr "- táo thÆ mác"
+msgstr "Táo thÆ mác."
 
 #: ../programs/gvfs-mkdir.c:89 ../programs/gvfs-mkdir.c:98
 #, c-format
@@ -2781,10 +2759,9 @@ msgid "Error creating directory: %s\n"
 msgstr "Lái táo thÆ mác: %s\n"
 
 #: ../programs/gvfs-monitor-dir.c:38 ../programs/gvfs-monitor-file.c:38
-#, fuzzy
 #| msgid "Don't send single MOVED events."
 msgid "Don't send single MOVED events"
-msgstr "KhÃng gái sá kián MOVED ÄÆn lá."
+msgstr "KhÃng gái sá kián MOVED ÄÆn lá"
 
 #: ../programs/gvfs-monitor-dir.c:113
 msgid "Monitor directories for changes."
@@ -2832,10 +2809,9 @@ msgid "Monitor events"
 msgstr "Theo dÃi sá kián"
 
 #: ../programs/gvfs-mount.c:65
-#, fuzzy
 #| msgid "Show extra information for List and Monitor"
 msgid "Show extra information"
-msgstr "Hián thÃng tin bá sung cho Liát kà và theo dÃi"
+msgstr "Hián thÃng tin bá sung"
 
 #: ../programs/gvfs-mount.c:169 ../programs/gvfs-mount.c:193
 #, c-format
@@ -2853,10 +2829,10 @@ msgid "Error finding enclosing mount: %s\n"
 msgstr "Lái tÃm Äáu gán kát: %s\n"
 
 #: ../programs/gvfs-mount.c:302
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 #| msgid "Error unmounting mount: %s\n"
 msgid "Error ejecting mount: %s\n"
-msgstr "Lái bá gán kát vá trÃ: %s\n"
+msgstr ""
 
 #: ../programs/gvfs-mount.c:759
 #, c-format
@@ -2874,16 +2850,14 @@ msgid "No volume for device file %s\n"
 msgstr "KhÃng cà khái tin cho thiát bá %s\n"
 
 #: ../programs/gvfs-mount.c:1023
-#, fuzzy
 #| msgid "- mount <location>"
 msgid "Mount the locations."
-msgstr "- gán kát <vá trÃ>"
+msgstr "Gán kát vá trÃ."
 
 #: ../programs/gvfs-move.c:110
-#, fuzzy
 #| msgid "SOURCE... DEST - move file(s) from SOURCE to DEST"
 msgid "Move one or more files from SOURCE to DEST."
-msgstr "NGUáN... ÄÃCH - di chuyán táp tin tá NGUáN sang ÄÃCH"
+msgstr "Di chuyán mát hoác nhiáu táp tin tá NGUáN sang ÄÃCH."
 
 #: ../programs/gvfs-move.c:199
 #, c-format
@@ -2916,10 +2890,9 @@ msgid "NEW-NAME"
 msgstr ""
 
 #: ../programs/gvfs-rename.c:65
-#, fuzzy
 #| msgid "- rename file"
 msgid "Rename a file."
-msgstr "- Äái tÃn táp tin"
+msgstr "Äái tÃn táp tin."
 
 #: ../programs/gvfs-rename.c:104
 #, c-format[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]