[file-roller] Updated Vietnamese translationcommit 58949d554e9bdeb987ea2e93f25e08252ada5490
Author: Nguyán ThÃi Ngác Duy <pclouds gmail com>
Date:   Thu Aug 23 15:38:39 2012 +0700

    Updated Vietnamese translation

 po/vi.po |  153 +++++++++++++++++++++++++++-----------------------------------
 1 files changed, 67 insertions(+), 86 deletions(-)
---
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 00ba673..6c1c2b0 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=file-";
 "roller&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-08-11 20:48+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-23 15:25+0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-23 15:38+0700\n"
 "Last-Translator: Nguyán ThÃi Ngác Duy <pclouds gmail com>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN googlegroups com>\n"
 "Language: vi\n"
@@ -315,10 +315,9 @@ msgid "Add Files"
 msgstr "ThÃm táp tin"
 
 #: ../src/dlg-add.c:193
-#, fuzzy
 #| msgid "_Load Options"
 msgid "_Options"
-msgstr "Náp tÃy _chán"
+msgstr "TÃy _chán"
 
 #. load options
 #: ../src/dlg-add.c:202 ../src/ui/add-options.ui.h:1
@@ -332,10 +331,9 @@ msgstr "LÆu tÃy chán"
 
 #. clear options
 #: ../src/dlg-add.c:216
-#, fuzzy
 #| msgid "_Reset Options"
 msgid "Reset Options"
-msgstr "Äát lá_i cÃc tuá chán"
+msgstr "Äát lái tuá chán"
 
 #: ../src/dlg-add.c:825
 msgid "_Options Name:"
@@ -345,13 +343,12 @@ msgstr "TÃn _tÃy chán:"
 #: ../src/dlg-ask-password.c:131
 #, c-format
 msgid "Password required for \"%s\""
-msgstr ""
+msgstr "\"%s\" cán mát kháu"
 
 #: ../src/dlg-ask-password.c:139
-#, fuzzy
 #| msgid "Password"
 msgid "Wrong password."
-msgstr "Mát kháu"
+msgstr "Mát kháu sai."
 
 #: ../src/dlg-batch-add.c:81 ../src/main.c:412 ../src/main.c:778
 msgid "Compress"
@@ -423,10 +420,10 @@ msgid "_Search Command"
 msgstr "_Lánh tÃm kiám"
 
 #: ../src/dlg-password.c:91
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 #| msgid "Enter the password for the archive '%s'."
 msgid "Enter a password for \"%s\""
-msgstr "XÃc Äánh mát kháu cho kho '%s'."
+msgstr "Nháp mát kháu cho \"%s\""
 
 #: ../src/dlg-prop.c:96
 #, c-format
@@ -473,15 +470,15 @@ msgstr "Bán khÃng thá thÃm mát kho vÃo chÃnh nÃ."
 #: ../src/fr-command-tar.c:305
 #, c-format
 msgid "Adding \"%s\""
-msgstr ""
+msgstr "Äang thÃm \"%s\""
 
 #. Translators: %s is a filename.
 #: ../src/fr-command-7z.c:420 ../src/fr-command-rar.c:455
 #: ../src/fr-command-tar.c:426
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 #| msgid "Starting %s"
 msgid "Extracting \"%s\""
-msgstr "Äang khái cháy %s"
+msgstr "Äang trÃch \"%s\""
 
 #: ../src/fr-command.c:597
 #, c-format
@@ -490,10 +487,10 @@ msgstr "KhÃng tÃm tháy kho lÆu"
 
 #. Translators: %s is a filename.
 #: ../src/fr-command-rar.c:406 ../src/fr-command-tar.c:371
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 #| msgid "Removing file: "
 msgid "Removing \"%s\""
-msgstr "Äang gá bá táp tin: "
+msgstr "Äang bá \"%s\""
 
 #: ../src/fr-command-rar.c:581
 #, c-format
@@ -514,13 +511,12 @@ msgstr "Äang giái nÃn kho"
 
 #: ../src/fr-file-selector-dialog.c:588
 msgid "File System"
-msgstr ""
+msgstr "Há táp tin"
 
 #: ../src/fr-file-selector-dialog.c:1331 ../src/fr-file-selector-dialog.c:1376
-#, fuzzy
 #| msgid "Could not perform the operation"
 msgid "Could not load the location"
-msgstr "KhÃng thá thác hián thao tÃc"
+msgstr "KhÃng thá náp vá trÃ"
 
 #: ../src/fr-new-archive-dialog.c:331 ../src/fr-new-archive-dialog.c:350
 #: ../src/fr-new-archive-dialog.c:366 ../src/fr-new-archive-dialog.c:414
@@ -537,16 +533,16 @@ msgid "You don't have permission to create an archive in this folder"
 msgstr "Bán khÃng cà quyán táo kho trong thÆ mác nÃy"
 
 #: ../src/fr-new-archive-dialog.c:435
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 #| msgid "The archive is already present.  Do you want to overwrite it?"
 msgid "A file named \"%s\" already exists.  Do you want to replace it?"
-msgstr "Kho Äà cÃ. Bán cà muán ghi Äà lÃn nà khÃng?"
+msgstr "Táp tin tÃn \"%s\" Äà cÃ. Bán cà muán thay thá nà khÃng?"
 
 #: ../src/fr-new-archive-dialog.c:436
 #, c-format
 msgid ""
 "The file already exists in \"%s\".  Replacing it will overwrite its contents."
-msgstr ""
+msgstr "Táp tin Äà cà trong \"%s\". Thay nà nghÄa là ghi Äà nái dung cÅ."
 
 #: ../src/fr-new-archive-dialog.c:443 ../src/fr-window.c:6533
 msgid "_Replace"
@@ -569,10 +565,9 @@ msgid "_Extract"
 msgstr "_Giái nÃn"
 
 #: ../src/fr-window.c:1043
-#, fuzzy
 #| msgid "Extraction completed successfully"
 msgid "Operation completed"
-msgstr "HoÃn tát giái nÃn"
+msgstr "HoÃn tát thao tÃc"
 
 #: ../src/fr-window.c:1160
 #, c-format
@@ -601,38 +596,38 @@ msgstr "KhÃng thá hián thá thÆ mác  %s Â"
 
 #. Translators: %s is a filename
 #: ../src/fr-window.c:2169 ../src/fr-window.c:2207
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 #| msgid "Starting %s"
 msgid "Creating \"%s\""
-msgstr "Äang khái cháy %s"
+msgstr "Äang táo \"%s\""
 
 #. Translators: %s is a filename
 #: ../src/fr-window.c:2173
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 #| msgid "Starting %s"
 msgid "Loading \"%s\""
-msgstr "Äang khái cháy %s"
+msgstr "Äang náp \"%s\""
 
 #. Translators: %s is a filename
 #: ../src/fr-window.c:2177
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 #| msgid "Starting %s"
 msgid "Reading \"%s\""
-msgstr "Äang khái cháy %s"
+msgstr "Äang Äác \"%s\""
 
 #. Translators: %s is a filename
 #: ../src/fr-window.c:2181
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 #| msgid "Deleting files from archive"
 msgid "Deleting the files from \"%s\""
-msgstr "Äang xÃa bá táp tin khái kho"
+msgstr "Äang xÃa táp tin khái \"%s\""
 
 #. Translators: %s is a filename
 #: ../src/fr-window.c:2185
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 #| msgid "Starting %s"
 msgid "Testing \"%s\""
-msgstr "Äang khái cháy %s"
+msgstr "Äang kiám tra \"%s\""
 
 #: ../src/fr-window.c:2188
 msgid "Getting the file list"
@@ -640,49 +635,49 @@ msgstr "Äang láy danh sÃch táp tin"
 
 #. Translators: %s is a filename
 #: ../src/fr-window.c:2192
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 #| msgid "Copying the file list"
 msgid "Copying the files to add to \"%s\""
-msgstr "Äang sao chÃp danh sÃch táp tin"
+msgstr "Äang chÃp táp tin vÃo \"%s\""
 
 #. Translators: %s is a filename
 #: ../src/fr-window.c:2196
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 #| msgid "Adding files to archive"
 msgid "Adding the files to \"%s\""
-msgstr "Äang thÃm táp tin vÃo kho"
+msgstr "Äang thÃm táp tin vÃo \"%s\""
 
 #. Translators: %s is a filename
 #: ../src/fr-window.c:2200
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 #| msgid "Extracting files from archive"
 msgid "Extracting the files from \"%s\""
-msgstr "Äang giái nÃn táp tin khái kho"
+msgstr "Äang trÃch táp tin tá \"%s\""
 
 #: ../src/fr-window.c:2203
 msgid "Copying the extracted files to the destination"
-msgstr ""
+msgstr "ChÃp táp tin mái trÃch vÃo ÄÃch Äán"
 
 #. Translators: %s is a filename
 #: ../src/fr-window.c:2212
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 #| msgid "Starting %s"
 msgid "Saving \"%s\""
-msgstr "Äang khái cháy %s"
+msgstr "Äang lÆu \"%s\""
 
 #. Translators: %s is a filename
 #: ../src/fr-window.c:2219
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 #| msgid "Getting the file list"
 msgid "Renaming the files in \"%s\""
-msgstr "Äang láy danh sÃch táp tin"
+msgstr "Äang Äái tÃn táp tin trong \"%s\""
 
 #. Translators: %s is a filename
 #: ../src/fr-window.c:2223
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 #| msgid "Update the files in the archive \"%s\"?"
 msgid "Updating the files in \"%s\""
-msgstr "Cáp nhát cÃc táp tin trong kho lÆu  %s  khÃng?"
+msgstr "Äang cáp nhát táp tin trong \"%s\""
 
 #: ../src/fr-window.c:2398
 msgid "_Open the Archive"
@@ -696,13 +691,12 @@ msgstr "_Hián cÃc táp tin"
 #, c-format
 msgid "%d file remaining"
 msgid_plural "%'d files remaining"
-msgstr[0] ""
+msgstr[0] "cÃn %'d táp tin"
 
 #: ../src/fr-window.c:2520 ../src/fr-window.c:3099
-#, fuzzy
 #| msgid "please waitâ"
 msgid "Please waitâ"
-msgstr "vui lÃng Äáiâ"
+msgstr "Vui lÃng Äáiâ"
 
 #: ../src/fr-window.c:2578
 msgid "Extraction completed successfully"
@@ -710,10 +704,10 @@ msgstr "HoÃn tát giái nÃn"
 
 #. Translators: %s is a filename
 #: ../src/fr-window.c:2609 ../src/fr-window.c:6144
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 #| msgid "Archive created successfully"
 msgid "\"%s\" created successfully"
-msgstr "ÄÃ táo kho thÃnh cÃng"
+msgstr "Táo \"%s\" thÃnh cÃng"
 
 #: ../src/fr-window.c:2699 ../src/fr-window.c:2868
 msgid "Command exited abnormally."
@@ -749,16 +743,14 @@ msgid "An error occurred while saving the archive."
 msgstr "Gáp lái khi lÆu kho."
 
 #: ../src/fr-window.c:2851
-#, fuzzy
 #| msgid "An error occurred while extracting files."
 msgid "An error occurred while renaming the files."
-msgstr "Gáp lái khi giái nÃn táp tin."
+msgstr "Gáp lái khi Äái tÃn táp tin."
 
 #: ../src/fr-window.c:2855
-#, fuzzy
 #| msgid "An error occurred while extracting files."
 msgid "An error occurred while updating the files."
-msgstr "Gáp lái khi giái nÃn táp tin."
+msgstr "Gáp lái khi cáp nhát táp tin."
 
 #: ../src/fr-window.c:2859
 msgid "An error occurred."
@@ -794,10 +786,9 @@ msgid "Create _Archive"
 msgstr "Táo _kho"
 
 #: ../src/fr-window.c:4054 ../src/fr-window.c:7105
-#, fuzzy
 #| msgid "Archive:"
 msgid "New Archive"
-msgstr "Kho:"
+msgstr "Kho mái"
 
 #: ../src/fr-window.c:4642
 msgid "Folders"
@@ -814,11 +805,10 @@ msgid "Type"
 msgstr "Kiáu"
 
 #: ../src/fr-window.c:4682 ../src/ui/file-selector.ui.h:6
-#, fuzzy
 #| msgid "Modified on:"
 msgctxt "File"
 msgid "Modified"
-msgstr "Sáa lÃc:"
+msgstr "Sáa Äái"
 
 #: ../src/fr-window.c:4683
 msgctxt "File"
@@ -873,7 +863,6 @@ msgid "Could not save the archive \"%s\""
 msgstr "KhÃng thá lÆu kho  %s Â"
 
 #: ../src/fr-window.c:7414
-#, fuzzy
 #| msgctxt "File"
 #| msgid "Save"
 msgid "Save"
@@ -957,14 +946,14 @@ msgstr "KhÃng thá thay Äái tÃn cáa táp tin"
 #: ../src/fr-window.c:8542
 #, c-format
 msgid "Moving the files from \"%s\" to \"%s\""
-msgstr ""
+msgstr "Chuyán táp tin tá \"%s\" sang \"%s\""
 
 #. Translators: %s are archive filenames
 #: ../src/fr-window.c:8545
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 #| msgid "Copying the file list"
 msgid "Copying the files from \"%s\" to \"%s\""
-msgstr "Äang sao chÃp danh sÃch táp tin"
+msgstr "Äang chÃp táp tin tá \"%s\" sang \"%s\""
 
 #: ../src/fr-window.c:8596
 msgid "Paste Selection"
@@ -1037,15 +1026,15 @@ msgstr "Táo thÆ mác ÄÃch, khÃng yÃu cáu phái xÃc nhán"
 
 #: ../src/main.c:96
 msgid "Use the notification system to notify the operation completion"
-msgstr ""
+msgstr "DÃng há tháng thÃng bÃo Äá thÃng bÃo hoÃn tát tÃc vá"
 
 #: ../src/main.c:99
 msgid "Start as a service"
-msgstr ""
+msgstr "Khái Äáng dách vá"
 
 #: ../src/main.c:102
 msgid "Show version"
-msgstr ""
+msgstr "Hián phiÃn bán"
 
 #. manually set name and icon
 #: ../src/main.c:629
@@ -1057,10 +1046,9 @@ msgid "- Create and modify an archive"
 msgstr "- Táo và sáa kho"
 
 #: ../src/ui/add-dialog-options.ui.h:1
-#, fuzzy
 #| msgid "_Add"
 msgid "Add"
-msgstr "ThÃ_m"
+msgstr "ThÃm"
 
 #: ../src/ui/add-dialog-options.ui.h:2
 msgid "Include _files:"
@@ -1088,27 +1076,25 @@ msgstr "Chá thÃ_m táp tin mái hÆn"
 
 #: ../src/ui/add-dialog-options.ui.h:8
 msgid "_Follow symbolic links"
-msgstr ""
+msgstr "_Theo liÃn kát biáu tÆáng"
 
 #: ../src/ui/app-menu.ui.h:1
-#, fuzzy
 #| msgid "_Archive"
 msgid "_New Archive"
-msgstr "_Kho:"
+msgstr "_Kho mái"
 
 #: ../src/ui/app-menu.ui.h:2 ../src/ui.h:34
 msgid "_Help"
 msgstr "Trá g_iÃp"
 
 #: ../src/ui/app-menu.ui.h:3
-#, fuzzy
 #| msgid "Archive Manager"
 msgid "_About Archive Manager"
-msgstr "Bá quán là kho"
+msgstr "_Giái thiáu bá quán là kho"
 
 #: ../src/ui/app-menu.ui.h:4
 msgid "_Quit"
-msgstr ""
+msgstr "T_hoÃt"
 
 #: ../src/ui/ask-password.ui.h:1 ../src/ui/new-archive-dialog-options.ui.h:1
 #: ../src/ui/new-archive-dialog.ui.h:4
@@ -1136,20 +1122,18 @@ msgid "_Selected files"
 msgstr "Táp tin ÄÃ _chán"
 
 #: ../src/ui/error-dialog.ui.h:1
-#, fuzzy
 #| msgid "Command _Line Output"
 msgid "C_ommand Line Output:"
-msgstr "Kát xuát dÃng _lánh"
+msgstr "Kát xuát dÃng _lánh:"
 
 #: ../src/ui/extract-dialog-options.ui.h:7
 msgid "_Keep directory structure"
-msgstr ""
+msgstr "_Giá cáu trÃc thÆ mác"
 
 #: ../src/ui/extract-dialog-options.ui.h:8
-#, fuzzy
 #| msgid "Do not overwrite newer files"
 msgid "Do not _overwrite newer files"
-msgstr "KhÃng ghi ÄÃ táp tin mái"
+msgstr "_KhÃng ghi ÄÃ táp tin mái hÆn"
 
 #: ../src/ui/file-selector.ui.h:2 ../src/ui.h:188
 msgid "Go up one level"
@@ -1157,23 +1141,21 @@ msgstr "LÃn mát mác"
 
 #: ../src/ui/file-selector.ui.h:3
 msgid "Places"
-msgstr ""
+msgstr "Vá trÃ"
 
 #: ../src/ui/file-selector.ui.h:7
-#, fuzzy
 #| msgid "Dese_lect All"
 msgid "_Select All"
-msgstr "_Bá chán tát cá"
+msgstr "_Chán tát cá"
 
 #: ../src/ui/file-selector.ui.h:8 ../src/ui.h:101
 msgid "Dese_lect All"
 msgstr "_Bá chán tát cá"
 
 #: ../src/ui/file-selector.ui.h:9
-#, fuzzy
 #| msgid "_Show the Files"
 msgid "Show Hidden Files"
-msgstr "_Hián cÃc táp tin"
+msgstr "Hián táp tin án"
 
 #: ../src/ui.h:31
 msgid "_Archive"
@@ -1434,11 +1416,10 @@ msgstr "Sá táp tin:"
 
 #. after the colon there is a file type.
 #: ../src/ui/properties.ui.h:10
-#, fuzzy
 #| msgctxt "File"
 #| msgid "Type"
 msgid "Type:"
-msgstr "Kiáu"
+msgstr "Kiáu:"
 
 #: ../src/ui/update.ui.h:1
 msgid "_Update"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]