[evolution] po/vi: imported from Damned Liescommit 7b2fe13be93ea2c753008a23cfe21a3c531fa2ba
Author: Nguyán ThÃi Ngác Duy <pclouds gmail com>
Date:  Thu Aug 23 11:05:22 2012 +0700

  po/vi: imported from Damned Lies

 po/vi.po |19249 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 9835 insertions(+), 9414 deletions(-)
---
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 3f7bc0e..b4f374f 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -3,16 +3,17 @@
 # Nguyán ThÃi Ngác Duy <pclouds gmail com>, 2002-2004,2007,2010-2012.
 # Clytie Siddall <clytie riverland net au>, 2005-2009.
 #
-#: ../shell/main.c:570
+#: ../shell/main.c:555
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: evolution 1.4 GNOME TRUNK\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=Miscellaneous\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-03-01 07:53+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-05-29 15:57+0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-22 11:29+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-23 11:05+0700\n"
 "Last-Translator: Nguyán ThÃi Ngác Duy <pclouds gmail com>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN googlegroups com>\n"
+"Language: vi\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -84,41 +85,60 @@ msgid "This address book will be removed permanently."
 msgstr "Sá Äáa chá nÃy sá bá gá bá hoÃn toÃn."
 
 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:13
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:7 ../mail/mail.error.xml.h:63
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:7 ../mail/mail.error.xml.h:66
 msgid "Do _Not Delete"
 msgstr "Äáng _xoÃ"
 
 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:14
+#, fuzzy
+#| msgid "Delete address book '{0}'?"
+msgid "Delete remote address book &quot;{0}&quot;?"
+msgstr "Xoà sá Äáa chá  {0}  khÃng?"
+
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15
+msgid ""
+"This will permanently remove the address book &quot;{0}&quot; from the "
+"server. Are you sure you want to proceed?"
+msgstr ""
+
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:68
+#, fuzzy
+#| msgid "Delegated From"
+msgid "_Delete From Server"
+msgstr "ÄÆác áy nhiám tá"
+
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:17
 msgid "Category editor not available."
 msgstr "KhÃng cà bá sáa phÃn loái."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:18
 msgid "Unable to open address book"
 msgstr "KhÃng thá má sá Äáa chá"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19
 msgid "Unable to perform search."
 msgstr "KhÃng thá trác hián tÃm kiám."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:17
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:20
 msgid "Would you like to save your changes?"
 msgstr "Bán cà muán lÆu cÃc thay Äái chá?"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:18
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21
 msgid ""
 "You have made modifications to this contact. Do you want to save these "
 "changes?"
 msgstr "Bán Äà chánh sáa liÃn lác nÃy, thà cà muán lÆu cÃc thay Äái lái chá?"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22
 msgid "_Discard"
 msgstr "_Háy"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:20
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23
 msgid "Cannot move contact."
 msgstr "KhÃng thá di chuyán liÃn lác."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24
 msgid ""
 "You are attempting to move a contact from one address book to another but it "
 "cannot be removed from the source. Do you want to save a copy instead?"
@@ -127,48 +147,48 @@ msgstr ""
 "nhÆng mà khÃng thá gá bá nà khái nguán. Bán cà muán lÆu mát bán sao Äá thay "
 "thá khÃng?"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
 msgid ""
 "The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?"
 msgstr "Cà ánh lán. Bán cà muán thay Äái kÃch cá nÃ, và cát giá nà khÃng?"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
 msgid "_Resize"
 msgstr "Äá_i cá"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27
 msgid "_Use as it is"
 msgstr "_DÃng nhÆ thá"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28
 msgid "_Do not save"
 msgstr "_KhÃng lÆu"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:29
 msgid "Unable to save {0}."
 msgstr "KhÃng thá lÆu  {0} Â."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30
 msgid "Error saving {0} to {1}: {2}"
 msgstr "Gáp lái khi lÆu {0} vÃo {1}: {2}"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31
 msgid "The Evolution address book has quit unexpectedly."
 msgstr "Sá Äáa chá Evolution ÄÃ thoÃt bát thÆáng."
 
 #. Translators: {0} is replaced with an address book name which will not be available
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
 msgid ""
 "Your contacts for {0} will not be available until Evolution is restarted."
 msgstr ""
 "CÃc liÃn lác cáa bán cho  {0}  khÃng thá sá dáng cho tái khi khái cháy lái "
 "Evolution."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
 msgid "Address '{0}' already exists."
 msgstr "Äáa chá '{0}' ÄÃ cÃ."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:32
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
 msgid ""
 "A contact already exists with this address. Would you like to add a new card "
 "with the same address anyway?"
@@ -176,35 +196,35 @@ msgstr ""
 "Äà cà liÃn lác vái Äáa chá nÃy. Bán ván muán thÃm mát thá mái vái cÃng Äáa "
 "chá chá?"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33 ../mail/em-vfolder-rule.c:601
-#: ../widgets/table/e-table-config.ui.h:6
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:391 ../widgets/table/e-table-config.ui.h:6
 msgid "_Add"
 msgstr "_ThÃm"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37
 msgid "Some addresses already exist in this contact list."
 msgstr "VÃi Äáa chá Äà cà trong danh sÃch liÃn lác."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38
 msgid ""
 "You are trying to add addresses that are part of this list already. Would "
 "you like to add them anyway?"
 msgstr ""
 "Bán Äang cá thÃm Äáa chá Äà cà trong danh sÃch nÃy. Bán ván muán thÃm chá?"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
 msgid "Skip duplicates"
 msgstr "Bá qua trÃng láp"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
 msgid "Add with duplicates"
 msgstr "ThÃm trÃng láp"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:41
 msgid "List '{0}' is already in this contact list."
 msgstr "Danh sÃch '{0}' Äà cà trong danh bá."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:42
 msgid ""
 "A contact list named '{0}' is already in this contact list. Would you like "
 "to add it anyway?"
@@ -212,51 +232,21 @@ msgstr ""
 "Danh sÃch liÃn lác tÃn '{0}' Äà cà trong danh sÃch liÃn lác nÃy. Bán ván cÃn "
 "muán thÃm nà chá?"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
-msgid "Some features may not work properly with your current server"
-msgstr ""
-"CÃ lá mát sá tÃnh nÄng sá khÃng hoát Äáng vái mÃy chá hián thái cáa bán."
-
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:41
-msgid ""
-"You are connecting to an unsupported GroupWise server and may encounter "
-"problems using Evolution. For best results the server should be upgraded to "
-"a supported version"
-msgstr ""
-"Bán Äang kát nái Äán mát mÃy chá Groupwise khÃng ÄÆác há trá thà cà lá sá "
-"gáp khà khÄn sá dáng trÃnh Evolution. Äá ÄÆác kát quá tát nhát, bán nÃn nÃng "
-"cáp mÃy chá lÃn mát phiÃn bán ÄÆác há trá."
-
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:42
-msgid "GroupWise Address book creation:"
-msgstr "Táo Sá Äáa chá GroupWise:"
-
 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:43
-msgid ""
-"Currently you can only access the GroupWise System Address Book from "
-"Evolution. Please use some other GroupWise mail client once to get your "
-"GroupWise Frequent Contacts and Groupwise Personal Contacts folders."
-msgstr ""
-"Hián thái bán cà thá truy cáp chá Sá Äáa Chá Há Tháng GroupWise tá "
-"Evolution. HÃy cháy mát lán mát áng dáng khÃch thÆ GroupWise khÃc, Äá láy "
-"cÃc thÆ mác GroupWise Frequent Contacts (liÃn lác thÆáng gáp) và cÃc thÆ mác "
-"GroupWise Personal Contacts (liÃn lác cà nhÃn)."
-
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:44
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1258
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1264
 msgid "Failed to delete contact"
 msgstr "Lái xoà liÃn lác"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:45
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:44
 msgid "You do not have permission to delete contacts in this address book."
 msgstr "Bán khÃng cà Äà quyán Äá xoà liÃn lác khái sá Äáa chá nÃy."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:46
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:45
 msgid "Cannot add new contact"
 msgstr "KhÃng thá thÃm liÃn lác mái"
 
 #. For Translators: {0} is the name of the address book source
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:48
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:47
 msgid ""
 "'{0}' is a read-only address book and cannot be modified. Please select a "
 "different address book from the side bar in the Contacts view."
@@ -265,9 +255,9 @@ msgstr ""
 "Äáa chá khÃc trong khung lá cáa à Xem LiÃn Lác."
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:1
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:628
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:650
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2911
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:625
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:647
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2935
 msgid "Contact Editor"
 msgstr "Bá sáa liÃn lác"
 
@@ -304,12 +294,11 @@ msgid "_Wants to receive HTML mail"
 msgstr "Muán nhán thÆ kiáu _HTML"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:9
-#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:392
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:647
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:655
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1055
+#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:396
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:611
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:973
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:6
-#: ../smime/lib/e-cert.c:811
+#: ../smime/lib/e-cert.c:810
 msgid "Email"
 msgstr "ThÆ Äián tá"
 
@@ -322,7 +311,7 @@ msgid "Instant Messaging"
 msgstr "Tin nhán"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:12
-#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:990
+#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:1002
 msgid "Contact"
 msgstr "LiÃn lác"
 
@@ -331,9 +320,9 @@ msgid "_Home Page:"
 msgstr "Trang _chá:"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:14
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:718
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:722
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:22
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1980
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1842
 msgid "_Calendar:"
 msgstr "_Lách:"
 
@@ -350,6 +339,7 @@ msgid "Home Page:"
 msgstr "Trang chá:"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:18
+#: ../modules/cal-config-google/evolution-cal-config-google.c:98
 msgid "Calendar:"
 msgstr "Lách:"
 
@@ -424,8 +414,8 @@ msgid "_Anniversary:"
 msgstr "_Ká niám:"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:37
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:729
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2076
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:706
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2150
 msgid "Anniversary"
 msgstr "Ká niám"
 
@@ -435,9 +425,8 @@ msgstr "Ká niám"
 #. * which, so long as it has an icon. We're just interested in
 #. * the directory components.
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:38
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:728
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2075 ../capplet/anjal-settings-main.c:83
-#: ../shell/main.c:133
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:705
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2149 ../shell/main.c:129
 msgid "Birthday"
 msgstr "NgÃy sinh"
 
@@ -475,27 +464,27 @@ msgid "_Address:"
 msgstr "Äá_a chá:"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:47
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:196
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:82
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1360
-#: ../widgets/misc/e-contact-map.c:296
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:193
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:399
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:75
+#: ../widgets/misc/e-contact-map.c:298
 msgid "Home"
 msgstr "NhÃ"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:48
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:195
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:81
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:708
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1357
-#: ../widgets/misc/e-contact-map.c:304
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:192
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:396
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:74
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:687
+#: ../widgets/misc/e-contact-map.c:306
 msgid "Work"
 msgstr "Chá lÃm"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:49
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:197
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:83
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:421
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3471
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:194
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:76
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:384
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3570
 msgid "Other"
 msgstr "KhÃc"
 
@@ -508,74 +497,79 @@ msgid "Notes"
 msgstr "Ghi chÃ"
 
 # Name: don't translate / TÃn: Äáng dách
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:176
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:669
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:172
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:614
 msgid "AIM"
 msgstr "AIM"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:177
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:672
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:173
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:617
 msgid "Jabber"
 msgstr "Jabber"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:178
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:674
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:174
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:619
 msgid "Yahoo"
 msgstr "Yahoo"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:179
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:675
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:175
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:620
 msgid "Gadu-Gadu"
 msgstr "Gadu-Gadu"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:180
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:673
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:176
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:618
 msgid "MSN"
 msgstr "MSN"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:181
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:671
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:177
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:616
 msgid "ICQ"
 msgstr "ICQ"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:182
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:670
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:178
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:615
 msgid "GroupWise"
 msgstr "GroupWise"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:183
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:676
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:179
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:621
 msgid "Skype"
 msgstr "Skype"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:220
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:488
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:180
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:622
+msgid "Twitter"
+msgstr ""
+
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:217
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:497
 msgid "Error adding contact"
 msgstr "Gáp lái khi thÃm liÃn lác"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:235
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:232
 msgid "Error modifying contact"
 msgstr "Gáp lái khi sáa Äái liÃn lác"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:250
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:247
 msgid "Error removing contact"
 msgstr "Gáp lái khi gá bá liÃn lác"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:644
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2905
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:641
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2929
 #, c-format
 msgid "Contact Editor - %s"
 msgstr "Bá sáa liÃn lác â %s"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3386
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3411
 msgid "Please select an image for this contact"
 msgstr "HÃy chán ánh cho liÃn lác nÃy"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3387
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3412
 msgid "_No image"
 msgstr "KhÃ_ng cà ánh"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3714
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3745
 msgid ""
 "The contact data is invalid:\n"
 "\n"
@@ -583,28 +577,28 @@ msgstr ""
 "Dá liáu liÃn lác khÃng háp lá:\n"
 "\n"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3720
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3751
 #, c-format
 msgid "'%s' has an invalid format"
 msgstr " %s  cà Äánh dáng khÃng háp lá"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3727
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3758
 #, c-format
 msgid "'%s' cannot be a future date"
 msgstr "'%s' khÃng thá là ngÃy trong tÆÆng lai"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3735
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3766
 #, c-format
 msgid "%s'%s' has an invalid format"
 msgstr "%s %s  cà Äánh dáng khÃng háp lá"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3748
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3762
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3779
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3793
 #, c-format
 msgid "%s'%s' is empty"
 msgstr "%s %s  là ráng"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3777
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3808
 msgid "Invalid contact."
 msgstr "LiÃn lác khÃng háp lá."
 
@@ -616,15 +610,15 @@ msgstr "ThÃm nhanh liÃn lác"
 msgid "_Edit Full"
 msgstr "_Sáa Äáy"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:492
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:491
 msgid "_Full name"
 msgstr "_Há tÃn"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:503
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:502
 msgid "E_mail"
 msgstr "_ThÆ"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:514
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:513
 msgid "_Select Address Book"
 msgstr "Chán _Sá Äáa chá"
 
@@ -694,7 +688,7 @@ msgid "_Suffix:"
 msgstr "_Háu tá:"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:1
-#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:768
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:764
 msgid "Contact List Editor"
 msgstr "Bá sáa danh sÃch liÃn lác"
 
@@ -715,27 +709,40 @@ msgid "_Hide addresses when sending mail to this list"
 msgstr "án cÃc Äáa c_há khi gái thÆ tái danh sÃch nÃy"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:7
-#: ../mail/mail-config.ui.h:156
+msgid "Add an email to the List"
+msgstr ""
+
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:8
+#, fuzzy
+#| msgid "Copy the email address to the clipboard"
+msgid "Remove an email address from the List"
+msgstr "ChÃp Äáa chá thÆ vÃo báng nhÃp"
+
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:9
+msgid "Insert email addresses from Address Book"
+msgstr ""
+
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:10
 msgid "_Select..."
 msgstr "_Chán..."
 
-#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:891
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:887
 msgid "Contact List Members"
 msgstr "ThÃnh viÃn danh sÃch"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1409
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1412
 msgid "_Members"
 msgstr "ThÃnh _viÃn"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1523
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1531
 msgid "Error adding list"
 msgstr "Gáp lái khi thÃm danh sÃch"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1538
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1546
 msgid "Error modifying list"
 msgstr "Gáp lái khi sáa Äái danh sÃch"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1553
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1561
 msgid "Error removing list"
 msgstr "Gáp lái khi gá bá danh sÃch"
 
@@ -762,7 +769,7 @@ msgid "Changed Contact:"
 msgstr "LiÃn lác ÄÃ Äái:"
 
 #: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:2
-#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:338
+#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:342
 msgid "_Merge"
 msgstr "T_rán"
 
@@ -782,195 +789,179 @@ msgstr "LiÃn lác gác:"
 msgid "New Contact:"
 msgstr "LiÃn lác mái:"
 
-#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:320
+#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:324
 msgid "Merge Contact"
 msgstr "Trán liÃn lác"
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:1
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1077
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1072
 msgid "Name contains"
 msgstr "TÃn cháa"
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:2
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1070
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1065
 msgid "Email begins with"
 msgstr "Äáa chá thÆ bát Äáu báng"
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:3
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:26 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:19
 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:30
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1063
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1734
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:788
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:987
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1058
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1798
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:813
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1012
 msgid "Any field contains"
 msgstr "TrÆáng nÃo cháa"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/ea-addressbook-view.c:97
-#: ../addressbook/gui/widgets/ea-addressbook-view.c:106
+#: ../addressbook/gui/widgets/ea-addressbook-view.c:93
+#: ../addressbook/gui/widgets/ea-addressbook-view.c:102
 #: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard-view.c:189
 msgid "evolution address book"
 msgstr "sá Äáa chá Evolution"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:191
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:162
 msgid "Copy _Email Address"
 msgstr "ChÃp Äáa chá _thÆ"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:193
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:432
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:164
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:296 ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:429
 msgid "Copy the email address to the clipboard"
 msgstr "ChÃp Äáa chá thÆ vÃo báng nhÃp"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:198
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:437
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:169
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:301 ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:434
 msgid "_Send New Message To..."
 msgstr "_Gái thÆ mái cho..."
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:200
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:439
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:171
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:303 ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:436
 msgid "Send a mail message to this address"
 msgstr "Gái thÆ Äán Äáa chá nÃy"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:227
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:333
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1097 ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:973
+#, c-format
+msgid "Click to mail %s"
+msgstr "Nhán Äá gái thÆ cho %s"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:154
 msgid "Open map"
 msgstr "Má bán Äá"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:542
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:570
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:549
 msgid "List Members:"
 msgstr "ThÃnh viÃn danh sÃch:"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:662
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:613
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:5
 msgid "Nickname"
 msgstr "TÃn hiáu"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:694
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:666
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:34
 msgid "Company"
 msgstr "CÃng ty"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:695
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:667
 msgid "Department"
 msgstr "PhÃng ban"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:696
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:668
 msgid "Profession"
 msgstr "Nghá nghiáp"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:697
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:669
 msgid "Position"
 msgstr "Vá trÃ"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:698
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:670
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:39
 msgid "Manager"
 msgstr "Quán lÃ"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:699
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:671
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:40
 msgid "Assistant"
 msgstr "Phá tÃ"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:700
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:672
 msgid "Video Chat"
 msgstr "Trà chuyán ánh Äáng"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:701
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:469
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:232
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:261
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view.c:528
-#: ../modules/online-accounts/e-online-accounts-google.c:302
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:673
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:217
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:246
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view.c:548
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:21
 #: ../widgets/misc/e-send-options.c:546
 msgid "Calendar"
 msgstr "Lách"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:702
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:674
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:127
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:354
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:2
 msgid "Free/Busy"
 msgstr "Ránh/Bán"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:703
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:725
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:675
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:702
 msgid "Phone"
 msgstr "Äián thoái"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:704
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:676
 msgid "Fax"
 msgstr "Äián thÆ"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:705
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:727
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:677
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:704
 msgid "Address"
 msgstr "Äáa chá"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:722
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:700
 msgid "Home Page"
 msgstr "Trang chá"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:723
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:701
 msgid "Web Log"
 msgstr "Nhát kà Web"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:726
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:703
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:20
 msgid "Mobile Phone"
 msgstr "Äián thoái di Äáng"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:730
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:707
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:44
 msgid "Spouse"
 msgstr "Vá/Cháng"
 
-#. Create the default Person addressbook
-#. Create the default Person calendar
-#. Create the default Person memo list
-#. Create the default Person task list
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:732
-#: ../capplet/settings/mail-capplet-shell.c:385
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:126
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-migrate.c:144
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:144
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-migrate.c:165
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:132
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-migrate.c:123
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:128
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-migrate.c:132
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:717
 msgid "Personal"
 msgstr "CÃ nhÃn"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:753
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:741
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:45
 msgid "Note"
 msgstr "Ghi chÃ"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1022
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:937
 msgid "List Members"
 msgstr "ThÃnh viÃn danh sÃch"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1040
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:958
 msgid "Job Title"
 msgstr "TÃn nghá"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1077
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:999
 msgid "Home page"
 msgstr "Trang chá"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1086
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:1009
 msgid "Blog"
 msgstr "Nhát kà Web"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1285
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:980
-#, c-format
-msgid "Click to mail %s"
-msgstr "Nhán Äá gái thÆ cho %s"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:120
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:124
 msgid ""
 "This address book cannot be opened. This either means this book is not "
 "marked for offline usage or not yet downloaded for offline usage. Please "
@@ -980,7 +971,7 @@ msgstr ""
 "dáng ngoái tuyán, hoác chÆa ÄÆác tái vá Äá sá dáng ngoái tuyán. HÃy náp sá "
 "Äáa chá nÃy mát lán trong chá Äá trác tuyán Äá tái vá nái dung cáa nÃ."
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:148
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:143
 #, c-format
 msgid ""
 "This address book cannot be opened. Please check that the path %s exists "
@@ -989,7 +980,7 @@ msgstr ""
 "Sá Äáa chá nÃy khÃng má ÄÆác. HÃy kiám tra ÄÆáng dán %s ván cÃn tán tái và "
 "Äát quyán hán cho phÃp truy cáp."
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:161
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:156
 msgid ""
 "This version of Evolution does not have LDAP support compiled in to it. To "
 "use LDAP in Evolution an LDAP-enabled Evolution package must be installed."
@@ -997,7 +988,7 @@ msgstr ""
 "PhiÃn bán Evolution nÃy khÃng cà há trá LDAP ÄÆác biÃn dách vÃo. Äá sá dáng "
 "LDAP trong Evolution, mát gÃi Evolution hiáu lác LDAP phái ÄÆác cÃi Äát."
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:170
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:165
 msgid ""
 "This address book cannot be opened. This either means that an incorrect URI "
 "was entered, or the server is unreachable."
@@ -1005,11 +996,11 @@ msgstr ""
 "Sá Äáa chá nÃy khÃng má ÄÆác. Cà nghÄa là hoác Äáa chá URI bá gà sai, hoác "
 "khÃng thá tiáp cán mÃy chá."
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:178
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:173
 msgid "Detailed error message:"
 msgstr "ThÃng Äiáp lái chi tiát:"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:216
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:210
 msgid ""
 "More cards matched this query than either the server is \n"
 "configured to return or Evolution is configured to display.\n"
@@ -1023,7 +1014,7 @@ msgstr ""
 "hoác tÄng giái hán kát quá trong cÃc tÃy chán\n"
 "phác vá sá ghi ngÆái dÃng Äái vái sá Äáa chá nÃy."
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:223
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:217
 msgid ""
 "The time to execute this query exceeded the server limit or the limit\n"
 "configured for this address book. Please make your search\n"
@@ -1037,7 +1028,7 @@ msgstr ""
 "phác vá sá ghi ngÆái dÃng Äái vái sá Äáa chá nÃy."
 
 #. Translators: %s is replaced with a detailed error message, or an empty string, if not provided
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:231
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:225
 #, c-format
 msgid "The backend for this address book was unable to parse this query. %s"
 msgstr ""
@@ -1045,63 +1036,63 @@ msgstr ""
 "%s"
 
 #. Translators: %s is replaced with a detailed error message, or an empty string, if not provided
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:236
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:230
 #, c-format
 msgid "The backend for this address book refused to perform this query. %s"
 msgstr "Háu phÆÆng cho sá Äáa chá nÃy ÄÃ tá chái thác hián truy ván nÃy. %s"
 
 #. Translators: %s is replaced with a detailed error message, or an empty string, if not provided
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:236
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:242
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:248
 #, c-format
 msgid "This query did not complete successfully. %s"
 msgstr "Truy ván khÃng hoÃn tát. %s"
 
 # Filename: do not translate/ tÃn táp tin: Äáng dách
 #. This is a filename. Translators take note.
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:270
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:264
 msgid "card.vcf"
 msgstr "card.vcf"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:316
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:315
 msgid "Select Address Book"
 msgstr "Chán Sá Äáa chá"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:390
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:397
 msgid "list"
 msgstr "danh sÃch"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:575
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:586
 msgid "Move contact to"
 msgstr "Chuyán liÃn lác sang"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:577
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:588
 msgid "Copy contact to"
 msgstr "ChÃp liÃn lác sang"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:580
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:591
 msgid "Move contacts to"
 msgstr "Chuyán cÃc liÃn lác sang"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:582
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:593
 msgid "Copy contacts to"
 msgstr "ChÃp cÃc liÃn lác sang"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:163
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:164
 msgid "No contacts"
 msgstr "KhÃng cà liÃn lác"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:167
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:168
 #, c-format
 msgid "%d contact"
 msgid_plural "%d contacts"
 msgstr[0] "%d liÃn lác"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:363
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:371
 msgid "Error getting book view"
 msgstr "Gáp lái khi gái à xem sá"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:752
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:805
 msgid "Search Interrupted"
 msgstr "TÃm kiám bá ngát"
 
@@ -1109,55 +1100,55 @@ msgstr "TÃm kiám bá ngát"
 msgid "Error modifying card"
 msgstr "Gáp lái khi sáa Äái thá"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:640
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:644
 msgid "Cut selected contacts to the clipboard"
 msgstr "Cát liÃn lác ÄÃ chán vÃo báng nhÃp"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:646
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:650
 msgid "Copy selected contacts to the clipboard"
 msgstr "ChÃp liÃn lác ÄÃ chán sang báng nhÃp"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:652
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:656
 msgid "Paste contacts from the clipboard"
 msgstr "DÃn liÃn lác tá báng nhÃp"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:658
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:881
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:662
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:876
 msgid "Delete selected contacts"
 msgstr "Xoà cÃc liÃn lác Äà chán"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:664
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:668
 msgid "Select all visible contacts"
 msgstr "Chán mái liÃn lác hián dián"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1306
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1312
 msgid "Are you sure you want to delete these contact lists?"
 msgstr "Bán cà chác muán xoà nháng danh sÃch liÃn lác nÃy khÃng?"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1310
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1316
 msgid "Are you sure you want to delete this contact list?"
 msgstr "Bán cà chác muán xoà danh sÃch liÃn lác nÃy khÃng?"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1314
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1320
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete this contact list (%s)?"
 msgstr "Bán cà chác muán xoà danh sÃch liÃn lác nÃy (%s) khÃng?"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1320
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1326
 msgid "Are you sure you want to delete these contacts?"
 msgstr "Bán cà chác muán xoà nháng liÃn lác nÃy khÃng?"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1324
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1330
 msgid "Are you sure you want to delete this contact?"
 msgstr "Bán cà chác muán xoà liÃn lác nÃy khÃng?"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1328
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1334
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete this contact (%s)?"
 msgstr "Bán cà chác muán xoà liÃn lác nÃy (%s) khÃng?"
 
 #. Translators: This is shown for > 5 contacts.
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1484
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1490
 #, c-format
 msgid ""
 "Opening %d contacts will open %d new windows as well.\n"
@@ -1169,11 +1160,11 @@ msgstr[0] ""
 "Má %d liÃn lác sá má %d cáa sá mái cÃng lÃc.\n"
 "Bán cà thát sá muán hián thá tát cá liÃn lác nÃy khÃng?"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1492
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1498
 msgid "_Don't Display"
 msgstr "Äá_ng hián"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1493
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1499
 msgid "Display _All Contacts"
 msgstr "Hián _mái liÃn lác"
 
@@ -1288,7 +1279,7 @@ msgid "Title"
 msgstr "Táa"
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:38
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:653
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:657
 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:5
 msgid "Role"
 msgstr "Vai trÃ"
@@ -1339,20 +1330,20 @@ msgid "current address book folder %s has %d card"
 msgid_plural "current address book folder %s has %d cards"
 msgstr[0] "thÆ mác sá Äáa chá hián thái %s cà %d thá"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:98
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:93
 msgid "Work Email"
 msgstr "Äáa chá thÆ á chá lÃm"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:99
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:94
 msgid "Home Email"
 msgstr "Äáa chá thÆ á nhÃ"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:100
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:795
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:95
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:775
 msgid "Other Email"
 msgstr "Äáa chá thÆ khÃc"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:193
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:188
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1362,7 +1353,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Äang tÃm kiám cÃc LiÃn lác..."
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:196
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:191
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1376,7 +1367,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "hay nháp ÄÃp vÃo ÄÃy Äá táo liÃn lác mái."
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:199
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:194
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1390,7 +1381,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Nháp ÄÃp vÃo ÄÃy Äá táo liÃn lác mái."
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:203
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:198
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1400,7 +1391,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "TÃm kiám liÃn lác."
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:205
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:200
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1414,97 +1405,91 @@ msgstr ""
 msgid "Card View"
 msgstr "Xem thá"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:748
-#: ../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:546
-#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:280
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:415
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:905
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:944 ../shell/shell.error.xml.h:1
+#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:746
+#: ../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:544
+#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:279
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:446
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:939
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:978 ../shell/shell.error.xml.h:1
 msgid "Importing..."
 msgstr "Äang nháp..."
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1075
-#| msgid "Outlook CSV or Tab (.csv, .tab)"
+#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1084
 msgid "Outlook Contacts CSV or Tab (.csv, .tab)"
 msgstr "LiÃn lác Outlook kiáu CSV hay Tab (.csv, .tab)"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1076
-#| msgid "Outlook CSV and Tab Importer"
+#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1085
 msgid "Outlook Contacts CSV and Tab Importer"
 msgstr "Bá nháp LiÃn lác Outlook CSV và Tab"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1084
-#| msgid "Mozilla CSV or Tab (.csv, .tab)"
+#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1093
 msgid "Mozilla Contacts CSV or Tab (.csv, .tab)"
 msgstr "LiÃn lác Mozilla kiáu CSV hay Tab (.csv, .tab)"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1085
-#| msgid "Mozilla CSV and Tab Importer"
+#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1094
 msgid "Mozilla Contacts CSV and Tab Importer"
 msgstr "Bá nháp LiÃn lác Mozilla CSV và Tab"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1093
-#| msgid "Evolution CSV or Tab (.csv, .tab)"
+#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1102
 msgid "Evolution Contacts CSV or Tab (.csv, .tab)"
 msgstr "LiÃn lác Evolution kiáu CSV hay Tab (.csv, .tab)"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1094
-#| msgid "Evolution CSV and Tab Importer"
+#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1103
 msgid "Evolution Contacts CSV and Tab Importer"
 msgstr "Bá nháp LiÃn lác Evolution CSV và Tab"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:796
+#: ../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:805
 msgid "LDAP Data Interchange Format (.ldif)"
 msgstr "Äánh dáng chuyán Äái lán nhau dá liáu LDAP (.ldif)"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:797
+#: ../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:806
 msgid "Evolution LDIF importer"
 msgstr "Bá nháp LDIF Evolution"
 
 # Name: do not translate/ tÃn: Äáng dách
-#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:657
+#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:667
 msgid "vCard (.vcf, .gcrd)"
 msgstr "vCard (.vcf, .gcrd)"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:658
+#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:668
 msgid "Evolution vCard Importer"
 msgstr "Bá nháp vCard Evolution"
 
 #. Uncomment next if it is successful to get total number if pages in list view
 #. * g_object_get (operation, "n-pages", &n_pages, NULL)
-#: ../addressbook/printing/e-contact-print.c:723
+#: ../addressbook/printing/e-contact-print.c:717
 #, c-format
 msgid "Page %d"
 msgstr "Trang %d"
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:60
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:61
 msgid "Specify the output file instead of standard output"
 msgstr "Ghi rà táp tin xuát thay vÃo thiát bá xuát chuán"
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:61
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:62
 msgid "OUTPUTFILE"
 msgstr "TáP_TIN_XUáT"
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:64
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:65
 msgid "List local address book folders"
 msgstr "Liát kà cÃc thÆ mác sá Äáa chá các bá"
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:67
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:68
 msgid "Show cards as vcard or csv file"
 msgstr ""
 "Hián thá mái thá kiáu táp tin vCard (thá áo) hoác .csv (Äánh giái báng dáu "
 "pháy)"
 
 # Format name: do not translate/ tÃn dáng thác: Äáng dách
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:68
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:69
 msgid "[vcard|csv]"
 msgstr "[vcard|csv]"
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:71
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:72
 msgid "Export in asynchronous mode"
 msgstr "Xuát theo chá Äá khÃng Äáng bá"
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:74
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:75
 msgid ""
 "The number of cards in one output file in asynchronous mode, default size "
 "100."
@@ -1512,67 +1497,50 @@ msgstr ""
 "Sá thá trong mát táp tin kát xuát riÃng lá á chá Äá khÃng Äáng bá: kÃch cá "
 "mác Äánh là 100."
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:76
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:77
 msgid "NUMBER"
 msgstr "Sá"
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:139
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:149
 msgid ""
 "Command line arguments error, please use --help option to see the usage."
 msgstr ""
 "Lái Äái sá dÃng lánh, hÃy dÃng tÃy chán  --help  (trá giÃp) Äá xem cÃch sá "
 "dáng ÄÃng."
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:153
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:163
 msgid "Only support csv or vcard format."
 msgstr "Chá há trá Äánh dáng .csv hoác vCard (thá áo)."
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:162
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:172
 msgid "In async mode, output must be file."
 msgstr "Trong chá Äá khÃng Äáng bá, kát xuát phái là táp tin."
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:170
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:180
 msgid "In normal mode, there is no need for the size option."
 msgstr "Trong chá Äá thÆáng, khÃng cán tÃy chán vá kÃch thÆác."
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:201
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:213
 msgid "Unhandled error"
 msgstr "Lái khÃng ÄÆác quán lÃ"
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-cards.c:654
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-cards.c:689
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-folders.c:53
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-cards.c:653
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-cards.c:688
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-folders.c:46
 msgid "Can not open file"
 msgstr "KhÃng thá má táp tin"
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-folders.c:45
-#, c-format
-msgid "Couldn't get list of address books: %s"
-msgstr "KhÃng thá láy danh sÃch sá Äáa chá: %s"
-
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-folders.c:45
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-folders.c:79
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:951 ../em-format/em-format.c:2330
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:640 ../mail/em-folder-tree.c:678
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:221
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1478 ../plugins/face/face.c:174
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1485
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1855
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:317
-msgid "Unknown error"
-msgstr "Lái lá"
-
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-folders.c:79
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-folders.c:74
 #, c-format
 msgid "Failed to open client '%s': %s"
 msgstr "Lái má trÃnh khÃc '%s': %s"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:109
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:108
 msgid "minute"
 msgid_plural "minutes"
 msgstr[0] "phÃt"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:122
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:121
 msgid "hour"
 msgid_plural "hours"
 msgstr[0] "giá"
@@ -1580,13 +1548,13 @@ msgstr[0] "giá"
 #. For Translator : 'day' is part of the sentence of the form 'appointment recurs/Every [x] month(s) on the [first] [day] [forever]'
 #. * (dropdown menu options are in[square brackets]). This means that after 'first', either the string 'day' or
 #. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:135
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1191
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:134
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1195
 msgid "day"
 msgid_plural "days"
 msgstr[0] "ngÃy"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:331
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:330
 msgid "Start time"
 msgstr "Thái Äiám Äáu"
 
@@ -1595,86 +1563,88 @@ msgid "Appointments"
 msgstr "Cuác hán"
 
 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:2
+msgid "Dismiss _All"
+msgstr "Háy tát _cá"
+
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:3
 msgid "_Snooze"
 msgstr "_Chá tÃ"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:3 ../e-util/e-alert-dialog.c:164
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:4
+#: ../libevolution-utils/e-alert-dialog.c:162
 msgid "_Dismiss"
 msgstr "_Háy"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:4
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:5
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1755
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1765
+#: ../modules/cal-config-weather/evolution-cal-config-weather.c:191
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1460
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1569
+msgid "Location:"
+msgstr "Äáa Äiám:"
+
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:6
+msgid "location of appointment"
+msgstr "Äáa Äiám cuác hán"
+
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:7
 msgid "Snooze _time:"
 msgstr "_Thái gian chá ngán:"
 
 #. Translators: This is the last part of the sentence:
 #. * "Purge events older than <<spin-button>> days"
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:5
-#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:10 ../e-util/e-plugin-util.c:454
-#: ../filter/filter.ui.h:8 ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:350
-#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:390
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:8
+#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:10 ../filter/filter.ui.h:8
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:353
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:6
+#: ../widgets/misc/e-interval-chooser.c:143
 msgid "days"
 msgstr "ngÃy"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:6
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:9
 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:9
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:18 ../e-util/e-plugin-util.c:453
-#: ../filter/filter.ui.h:7
-#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:388
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:18 ../filter/filter.ui.h:7
+#: ../widgets/misc/e-interval-chooser.c:141
 msgid "hours"
 msgstr "giá"
 
 #. Translators: This is part of 'Timeout: 1 [slider] 5 minutes' option
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:7
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:10
 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:8
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:19 ../e-util/e-plugin-util.c:452
-#: ../filter/filter.ui.h:6 ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:29
-#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:386
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:19 ../filter/filter.ui.h:6
+#: ../mail/e-mail-config-provider-page.c:527
+#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:29
+#: ../widgets/misc/e-interval-chooser.c:139
 msgid "minutes"
 msgstr "phÃt"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:8
-msgid "location of appointment"
-msgstr "Äáa Äiám cuác hán"
-
-#. Location
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:9
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1758
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1768
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1051
-msgid "Location:"
-msgstr "Äáa Äiám:"
-
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:10
-msgid "Dismiss _All"
-msgstr "Háy tát _cá"
-
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1607
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1739
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1604
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1736
 msgid "No summary available."
 msgstr "KhÃng cà tÃm tát"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1616
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1618
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1613
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1615
 msgid "No description available."
 msgstr "KhÃng cà mà tá."
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1626
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1623
 msgid "No location information available."
 msgstr "KhÃng cà thÃng tin vá Äáa Äiám."
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1672
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1669
 #, c-format
 msgid "You have %d reminder"
 msgid_plural "You have %d reminders"
 msgstr[0] "Bán cà %d nhác nhá"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1872
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1907
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1865
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1900
 msgid "Warning"
 msgstr "Cánh bÃo"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1876
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1869
 msgid ""
 "Evolution does not support calendar reminders with\n"
 "email notifications yet, but this reminder was\n"
@@ -1686,7 +1656,7 @@ msgstr ""
 "cáu hÃnh Äá gái thÆ. Thay vÃo ÄÃ, Evolution\n"
 "sá hián thá mát háp thoái nhác nhá thÃng thÆáng."
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1913
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1906
 #, c-format
 msgid ""
 "An Evolution Calendar reminder is about to trigger. This reminder is "
@@ -1703,25 +1673,25 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Bán cà chác muán cháy chÆÆng trÃnh nÃy khÃng?"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1928
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1921
 msgid "Do not ask me about this program again."
 msgstr "Äáng hái tÃi vá chÆÆng trÃnh nÃy lán náa."
 
-#: ../calendar/alarm-notify/util.c:45
+#: ../calendar/alarm-notify/util.c:44
 msgid "invalid time"
 msgstr "Thái gian khÃng háp lá"
 
 #. Translator: Entire string is like "Pop up an alert %d hours before start of appointment"
-#: ../calendar/alarm-notify/util.c:71 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:371
-#: ../calendar/gui/misc.c:116
+#: ../calendar/alarm-notify/util.c:70 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:370
+#: ../calendar/gui/misc.c:96
 #, c-format
 msgid "%d hour"
 msgid_plural "%d hours"
 msgstr[0] "%d giá"
 
 #. Translator: Entire string is like "Pop up an alert %d minutes before start of appointment"
-#: ../calendar/alarm-notify/util.c:77 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:377
-#: ../calendar/gui/misc.c:122
+#: ../calendar/alarm-notify/util.c:76 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:376
+#: ../calendar/gui/misc.c:102
 #, c-format
 msgid "%d minute"
 msgid_plural "%d minutes"
@@ -1730,8 +1700,8 @@ msgstr[0] "%d phÃt"
 #. TRANSLATORS: here, "second" is the time division (like "minute"), not the ordinal number (like "third")
 #. Translator: Entire string is like "Pop up an alert %d seconds before start of appointment"
 #. TRANSLATORS: here, "second" is the time division (like "minute"), not the ordinal number (like "third")
-#: ../calendar/alarm-notify/util.c:81 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:383
-#: ../calendar/gui/misc.c:126
+#: ../calendar/alarm-notify/util.c:80 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:382
+#: ../calendar/gui/misc.c:106
 #, c-format
 msgid "%d second"
 msgid_plural "%d seconds"
@@ -1957,6 +1927,7 @@ msgstr ""
 "ÄÃnh kÃm nÃy."
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:47 ../composer/e-composer-actions.c:316
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3078
 msgid "_Save"
 msgstr "_LÆu"
 
@@ -2045,10 +2016,46 @@ msgid "This memo list will be removed permanently."
 msgstr "Danh sÃch ghi nhá nÃy sá bá xoà hoÃn toÃn."
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:66
+#, fuzzy
+#| msgid "The reported error was &quot;{0}&quot;."
+msgid "Delete remote calendar &quot;{0}&quot;?"
+msgstr "Lái ÄÆác thÃng bÃo là &quot;{0}&quot;."
+
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:67
+msgid ""
+"This will permanently remove the calendar &quot;{0}&quot; from the server. "
+"Are you sure you want to proceed?"
+msgstr ""
+
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:69
+#, fuzzy
+#| msgid "Delete task list '{0}'?"
+msgid "Delete remote task list &quot;{0}&quot;?"
+msgstr "Xoà danh sÃch tÃc vá  {0}  khÃng?"
+
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:70
+msgid ""
+"This will permanently remove the task list &quot;{0}&quot; from the server. "
+"Are you sure you want to proceed?"
+msgstr ""
+
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:71
+#, fuzzy
+#| msgid "The reported error was &quot;{0}&quot;."
+msgid "Delete remote memo list &quot;{0}&quot;?"
+msgstr "Lái ÄÆác thÃng bÃo là &quot;{0}&quot;."
+
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:72
+msgid ""
+"This will permanently remove the memo list &quot;{0}&quot; from the server. "
+"Are you sure you want to proceed?"
+msgstr ""
+
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:73
 msgid "Are you sure you want to save the appointment without a summary?"
 msgstr "Bán cà chác muán lÆu cuác hán mà khÃng cà tÃm tát gà khÃng?"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:67
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:74
 msgid ""
 "Adding a meaningful summary to your appointment will give you an idea of "
 "what your appointment is about."
@@ -2056,11 +2063,11 @@ msgstr ""
 "Báng cÃch thÃm mát tÃm tát háu Ãch vÃo cuác hán, bán sá cho ngÆái nhán biát "
 "sÆ lÆác vá cuác hán nÃy."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:68
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:75
 msgid "Are you sure you want to save the task without a summary?"
 msgstr "Bán cà chác muán lÆu mát tÃc vá mà khÃng cà tÃm tát gà khÃng?"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:69
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:76
 msgid ""
 "Adding a meaningful summary to your task will give you an idea of what your "
 "task is about."
@@ -2068,24 +2075,24 @@ msgstr ""
 "Báng cÃch thÃm mát tÃm tát háu Ãch vÃo cuác hán, bán sá cho ngÆái nhán biát "
 "sÆ lÆác vá tÃc vá nÃy."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:70
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:77
 msgid "Are you sure you want to save the memo without a summary?"
 msgstr "Bán cà chác muán lÆu bán ghi nhá khÃng cà tÃm tát khÃng?"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:71
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:78
 msgid "Error loading calendar"
 msgstr "Gáp lái khi náp lách"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:72
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:79
 msgid "The calendar is not marked for offline usage."
 msgstr "ChÆa ÄÃnh dáu lách nÃy Äá sá dáng khi ngoái tuyán."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:73
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:80
 msgid "Cannot create a new event"
 msgstr "KhÃng thá táo sá kián mái"
 
 #. For Translators: {0} is the name of the calendar source
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:75
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:82
 msgid ""
 "'{0}' is a read-only calendar and cannot be modified. Please select a "
 "different calendar from the side bar in the Calendar view."
@@ -2093,12 +2100,12 @@ msgstr ""
 " {0}  là mát lách chá-Äác nÃn khÃng sáa Äái ÄÆác. HÃy chán mát lách khÃc "
 "trong khung lá cáa à xem Lách."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:76
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:83
 msgid "Cannot save event"
 msgstr "KhÃng thá lÆu sá kián"
 
 #. For Translators: {0} is the name of the calendar source
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:78
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:85
 msgid ""
 "'{0}' is a read-only calendar and cannot be modified. Please select a "
 "different calendar that can accept appointments."
@@ -2106,54 +2113,48 @@ msgstr ""
 " {0}  là mát lách chá-Äác thà khÃng sáa Äái ÄÆác. HÃy chán mát lách khÃc "
 "mà cà khá nÄng cháp nhán cuác hán."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:79
-#| msgid "Cannot save event"
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:86
 msgid "Cannot save task"
 msgstr "KhÃng thá lÆu tÃc vá"
 
 #. For Translators: {0} is the name of the calendar source
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:81
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:88
 msgid ""
 "'{0}' does not support assigned tasks, please select a different task list."
 msgstr ""
 "'{0}' khÃng há trá tÃc vá ÄÆác gÃn, vui lÃng chán danh mác tÃc vá khÃc."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:82
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:89
 msgid "Error loading task list"
 msgstr "Gáp lái khi náp danh sÃch tÃc vá"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:83
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:90
 msgid "The task list is not marked for offline usage."
 msgstr "ChÆa ÄÃnh dáu danh sÃch tÃc vá nÃy Äá sá dáng khi ngoái tuyán."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:84
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:91
 msgid "Error loading memo list"
 msgstr "Gáp lái khi náp danh sÃch ghi nhá"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:85
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:92
 msgid "The memo list is not marked for offline usage."
 msgstr "Danh sÃch cÃc ghi nhá khÃng phái ÄÃnh dáu Äá sá dáng ngoái tuyán."
 
 #. Translators: {0} is replaced with a group name, like CalDAV, Google, or such;
 #. {1} is replaced with a calendar/task/memo list name, where the error happened
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:88
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:95
 msgid "Error on {0}: {1}"
 msgstr "Gáp lái vái {0}: {1}"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:89
-msgid "Some features may not work properly with your current server."
-msgstr ""
-"CÃ lá mát sá tÃnh nÄng sá khÃng hoát Äáng vái mÃy chá hián thái cáa bán."
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:96
+#, fuzzy
+#| msgid "Cannot perform the operation."
+msgid "Could not perform this operation."
+msgstr "KhÃng thá thác hián thao tÃc ÄÃ."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:90
-msgid ""
-"You are connecting to an unsupported GroupWise server and may encounter "
-"problems using Evolution. For best results, the server should be upgraded to "
-"a supported version."
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:97 ../mail/mail.error.xml.h:167
+msgid "You must be working online to complete this operation."
 msgstr ""
-"Bán Äang kát nái Äán mát mÃy chá Groupwise khÃng ÄÆác há trá thà cà lá sá "
-"gáp khà khÄn sá dáng trÃnh Evolution. Äá ÄÆác kát quá tát nhát, bán nÃn nÃng "
-"cáp trÃnh phác vá lÃn mát phiÃn bán ÄÆác há trá."
 
 #: ../calendar/gui/calendar-view-factory.c:88
 msgid "Day View"
@@ -2175,7 +2176,7 @@ msgstr "Xem thÃng"
 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:4
 #: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:3
 #: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:2 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:1
-#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:1 ../plugins/save-calendar/csv-format.c:383
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:1 ../plugins/save-calendar/csv-format.c:372
 msgid "Summary"
 msgstr "TÃm tát"
 
@@ -2216,20 +2217,20 @@ msgstr "báng"
 msgid "is not"
 msgstr "khÃng phái"
 
-#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:9 ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:241
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:800 ../calendar/gui/e-cal-model.c:807
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:558 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:10
+#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:9 ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:240
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:829 ../calendar/gui/e-cal-model.c:836
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:555 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:10
 msgid "Public"
 msgstr "CÃng cáng"
 
-#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:10 ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:242
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:809 ../calendar/gui/e-task-table.c:559
+#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:10 ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:241
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:838 ../calendar/gui/e-task-table.c:556
 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:11
 msgid "Private"
 msgstr "RiÃng tÆ"
 
-#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:11 ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:243
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:811 ../calendar/gui/e-task-table.c:560
+#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:11 ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:242
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:840 ../calendar/gui/e-task-table.c:557
 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:12 ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:7
 msgid "Confidential"
 msgstr "Mát"
@@ -2247,9 +2248,9 @@ msgstr "NgÆái dá"
 
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:14
 #: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:5 ../mail/message-list.etspec.h:14
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:861
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:870
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:22
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:397
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:386
 msgid "Location"
 msgstr "Äáa chá"
 
@@ -2259,7 +2260,9 @@ msgid "Category"
 msgstr "Loái"
 
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:16 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:14
-#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:15 ../mail/em-filter-i18n.h:5
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:15 ../em-format/e-mail-formatter-print.c:53
+#: ../em-format/e-mail-formatter-print-headers.c:198
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:5
 msgid "Attachments"
 msgstr "ÄÃnh kÃm"
 
@@ -2285,7 +2288,6 @@ msgid "Occurs"
 msgstr "Xáy ra"
 
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:21
-#| msgid "is less than"
 msgid "Less Than"
 msgstr "Ãt hÆn"
 
@@ -2294,7 +2296,6 @@ msgid "Exactly"
 msgstr "ChÃnh xÃc"
 
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:23
-#| msgid "Korean"
 msgid "More Than"
 msgstr "nhiáu hÆn"
 
@@ -2313,22 +2314,22 @@ msgid "Edit Reminder"
 msgstr "Sáa nhác nhá"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:823
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:413
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:412
 msgid "Pop up an alert"
 msgstr "Bát lÃn bÃo Äáng"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:824
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:409
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:408
 msgid "Play a sound"
 msgstr "PhÃt Ãm thanh"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:825
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:421
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:420
 msgid "Run a program"
 msgstr "Cháy chÆÆng trÃnh"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:826
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:417
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:416
 msgid "Send an email"
 msgstr "Gái thÆ"
 
@@ -2382,7 +2383,7 @@ msgstr "_Láp lái nhác nhá"
 msgid "extra times every"
 msgstr "lán thÃm náa mái"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:17 ../mail/mail-config.ui.h:32
+#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:17 ../mail/mail-config.ui.h:25
 msgid "Options"
 msgstr "TÃy chán"
 
@@ -2418,7 +2419,7 @@ msgstr "Äái _sá:"
 msgid "Send To:"
 msgstr "Gái cho:"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.c:242
+#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.c:241
 msgid "Action/Trigger"
 msgstr "HÃnh Äáng/GÃy ra"
 
@@ -2432,123 +2433,41 @@ msgstr "Nhác nhá"
 msgid "A_dd"
 msgstr "_ThÃm"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:169
-msgid "Type:"
-msgstr "Kiáu:"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:185
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:529
-msgid "_Type:"
-msgstr "_Kiáu:"
+#: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:60
+msgid "This event has been deleted."
+msgstr "Sá kián nÃy bá xoÃ."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:264 ../mail/mail-config.ui.h:9
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:12
-#: ../widgets/menus/gal-view-instance-save-as-dialog.ui.h:2
-#: ../widgets/misc/e-signature-script-dialog.c:286
-msgid "_Name:"
-msgstr "TÃ_n:"
+#: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:64
+msgid "This task has been deleted."
+msgstr "TÃc vá nÃy bá xoÃ."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:316
-msgid "Cop_y calendar contents locally for offline operation"
-msgstr "ChÃp nái dung lách các bá Äá hoát Äáng ngoái tu_yán"
+#: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:68
+msgid "This memo has been deleted."
+msgstr "Bán ghi nhá nÃy ÄÃ bá xoÃ."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:318
-msgid "Cop_y task list contents locally for offline operation"
-msgstr "ChÃp nái dung danh sÃch tÃc vá các bá Äá hoát Äáng ngoái tu_yán"
+#: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:77
+#, c-format
+msgid "%s You have made changes. Forget those changes and close the editor?"
+msgstr ""
+"%s Bán Äà táo ra mát vÃi thay Äái. Bá qua nháng thay Äái nÃy và ÄÃng bá "
+"biÃn soán sao khÃng?"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:320
-msgid "Cop_y memo list contents locally for offline operation"
-msgstr "ChÃp nái dung danh sÃch ghi nhá các bá Äá hoát Äáng ngoái tu_yán"
+#: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:79
+#, c-format
+msgid "%s You have made no changes, close the editor?"
+msgstr "%s Bán chÆa thay Äái gÃ, ÄÃng bá sáa khÃng?"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:368
-msgid "Sh_ow reminder notifications"
-msgstr "_Hián thÃng bÃo nhác nhá"
+#: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:84
+msgid "This event has been changed."
+msgstr "Sá kián nÃy ÄÃ ÄÆác thay Äái."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:445
-msgid "Colo_r:"
-msgstr "MÃ_u:"
+#: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:88
+msgid "This task has been changed."
+msgstr "TÃc vá nÃy ÄÃ ÄÆác thay Äái."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:468
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:480
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:491
-#: ../mail/em-folder-properties.c:257 ../mail/mail-config.ui.h:25
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:1114
-#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:240
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:47
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:3240
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:16
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:21
-msgid "General"
-msgstr "Chung"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:481
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:56
-msgid "Task List"
-msgstr "Danh sÃch tÃc vá"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:492
-msgid "Memo List"
-msgstr "Danh sÃch Ghi nhá"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:584
-msgid "Calendar Properties"
-msgstr "Thuác tÃnh Lách"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:584
-msgid "New Calendar"
-msgstr "Lách mái"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:644
-msgid "Task List Properties"
-msgstr "Thuác tÃnh Danh sÃch TÃc vá"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:644
-msgid "New Task List"
-msgstr "Danh sÃch TÃc vá mái"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:704
-msgid "Memo List Properties"
-msgstr "Thuác tÃnh Danh sÃch Ghi nhá"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:704
-msgid "New Memo List"
-msgstr "Danh sÃch Ghi nhá Mái"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:60
-msgid "This event has been deleted."
-msgstr "Sá kián nÃy bá xoÃ."
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:64
-msgid "This task has been deleted."
-msgstr "TÃc vá nÃy bá xoÃ."
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:68
-msgid "This memo has been deleted."
-msgstr "Bán ghi nhá nÃy ÄÃ bá xoÃ."
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:77
-#, c-format
-msgid "%s You have made changes. Forget those changes and close the editor?"
-msgstr ""
-"%s Bán Äà táo ra mát vÃi thay Äái. Bá qua nháng thay Äái nÃy và ÄÃng bá "
-"biÃn soán sao khÃng?"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:79
-#, c-format
-msgid "%s You have made no changes, close the editor?"
-msgstr "%s Bán chÆa thay Äái gÃ, ÄÃng bá sáa khÃng?"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:84
-msgid "This event has been changed."
-msgstr "Sá kián nÃy ÄÃ ÄÆác thay Äái."
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:88
-msgid "This task has been changed."
-msgstr "TÃc vá nÃy ÄÃ ÄÆác thay Äái."
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:92
-msgid "This memo has been changed."
-msgstr "Bán ghi nhá nÃy ÄÃ bá sáa Äái."
+#: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:92
+msgid "This memo has been changed."
+msgstr "Bán ghi nhá nÃy ÄÃ bá sáa Äái."
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:101
 #, c-format
@@ -2562,238 +2481,253 @@ msgstr ""
 msgid "%s You have made no changes, update the editor?"
 msgstr "%s Bán chÆa thay Äái gÃ, cÃn cáp nhát bá sáa khÃng?"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:279
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:278
 msgid "Could not save attachments"
 msgstr "KhÃng thá lÆu ÄÃnh kÃm"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:625
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:629
 msgid "Could not update object"
 msgstr "KhÃng thá cáp nhát Äái tÆáng"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:753
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:763
 msgid "Edit Appointment"
 msgstr "Sáa cuác hán"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:760
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:770
 #, c-format
 msgid "Meeting - %s"
 msgstr "Cuác háp - %s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:762
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:772
 #, c-format
 msgid "Appointment - %s"
 msgstr "Cuác hán - %s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:768
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:778
 #, c-format
 msgid "Assigned Task - %s"
 msgstr "TÃc vá ÄÃ gÃn - %s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:770
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:780
 #, c-format
 msgid "Task - %s"
 msgstr "TÃc vá - %s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:775
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:785
 #, c-format
 msgid "Memo - %s"
 msgstr "Ghi nhá â %s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:791
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:801
 msgid "No Summary"
 msgstr "KhÃng cà bán tÃm tát"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:912
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:922
 msgid "Keep original item?"
 msgstr "Giá mác gác ?"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1125
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1157
 msgid "Close the current window"
 msgstr "ÄÃng cáa sáhián thái"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1132 ../mail/e-mail-browser.c:137
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1467
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1164 ../mail/e-mail-browser.c:134
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1446
 #: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:121 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:558
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:459 ../widgets/misc/e-web-view.c:1306
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:323 ../widgets/misc/e-web-view.c:1423
+#: ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:456
+#: ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:1299
 msgid "Copy the selection"
 msgstr "ChÃp vÃng chán"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1139 ../mail/e-mail-browser.c:144
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1474
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1171 ../mail/e-mail-browser.c:141
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1453
 #: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:114 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:553
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1300
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1417 ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:1293
 msgid "Cut the selection"
 msgstr "Cát vÃng chán"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1146
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1481
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1178
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1460
 #: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:135 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:568
 msgid "Delete the selection"
 msgstr "Xoà vÃng chán"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1153
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1185
 msgid "View help"
 msgstr "Xem trá giÃp"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1160 ../mail/e-mail-browser.c:151
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1509
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1192 ../mail/e-mail-browser.c:148
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1481
 #: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:128 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:563
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1312
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1429 ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:1305
 msgid "Paste the clipboard"
 msgstr "DÃn báng nhÃp"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1181
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1213
 msgid "Save current changes"
 msgstr "LÆu thay Äái hián thái"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1188 ../mail/e-mail-browser.c:158
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1586
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1218
+#: ../widgets/misc/e-mail-signature-editor.c:294
+#, fuzzy
+#| msgid "_Save and Close"
+msgid "Save and Close"
+msgstr "_LÆu và ÄÃng"
+
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1220
+#, fuzzy
+#| msgid "Save current changes"
+msgid "Save current changes and close editor"
+msgstr "LÆu thay Äái hián thái"
+
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1227 ../mail/e-mail-browser.c:155
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1558
 #: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:142 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:573
 msgid "Select all text"
 msgstr "Chán toÃn bá vÄn bán"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1195
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1234
 msgid "_Classification"
 msgstr "_PhÃn loái"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1202
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1241
 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:19 ../filter/filter.ui.h:16
-#: ../mail/e-mail-browser.c:172
+#: ../mail/e-mail-browser.c:169
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:32
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1614
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1586
 #: ../widgets/menus/gal-define-views.ui.h:5
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Sáa"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1209 ../mail/e-mail-browser.c:165
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1621
-#: ../widgets/misc/e-signature-editor.c:225
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1248 ../mail/e-mail-browser.c:162
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1593
+#: ../widgets/misc/e-mail-signature-editor.c:299
 msgid "_File"
 msgstr "_Táp tin"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1216
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1628
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1255
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1600
 msgid "_Help"
 msgstr "Trá g_iÃp"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1223
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1262
 msgid "_Insert"
 msgstr "C_hÃn"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1230
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1269
 #: ../composer/e-composer-actions.c:339
 msgid "_Options"
 msgstr "TÃ_y chán"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1237 ../mail/e-mail-browser.c:179
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1663 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:28
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1276 ../mail/e-mail-browser.c:176
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1635 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:28
 msgid "_View"
 msgstr "_Xem"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1247
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1286
 #: ../composer/e-composer-actions.c:288
 msgid "_Attachment..."
 msgstr "Äá ÄÃnh _kÃm.."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1249
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1288
 #: ../composer/e-composer-actions.c:290
 #: ../widgets/misc/e-attachment-view.c:414
 msgid "Attach a file"
 msgstr "ÄÃnh kÃm táp tin"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1257
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1296
 msgid "_Categories"
 msgstr "_Loái"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1259
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1298
 msgid "Toggles whether to display categories"
 msgstr "Bát tát hián thá cÃc loái"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1265
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1304
 msgid "Time _Zone"
 msgstr "_MÃi giá"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1267
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1306
 msgid "Toggles whether the time zone is displayed"
 msgstr "Bát tát hián thá MÃi giá"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1276
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1315
 msgid "Pu_blic"
 msgstr "_CÃng"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1278
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1317
 msgid "Classify as public"
 msgstr "PhÃn loái là CÃng"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1283
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1322
 msgid "_Private"
 msgstr "_RiÃng"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1285
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1324
 msgid "Classify as private"
 msgstr "PhÃn loái là RiÃng"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1290
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1329
 msgid "_Confidential"
 msgstr "_Mát"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1292
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1331
 msgid "Classify as confidential"
 msgstr "PhÃn loái Mát"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1300
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1339
 msgid "R_ole Field"
 msgstr "TrÆáng _Vai trÃ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1302
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1341
 msgid "Toggles whether the Role field is displayed"
 msgstr "Bát tát hián thá trÆáng Vai trÃ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1308
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1347
 msgid "_RSVP"
 msgstr "_Vui lÃng hái Ãm"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1310
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1349
 msgid "Toggles whether the RSVP field is displayed"
 msgstr "Bát tát hián thá trÆáng RSVP (Vui lÃng hái Ãm)"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1316
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1355
 msgid "_Status Field"
 msgstr "TrÆáng T_ráng thÃi"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1318
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1357
 msgid "Toggles whether the Status field is displayed"
 msgstr "Bát tát hián thá trÆáng Tráng thÃi"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1324
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1363
 msgid "_Type Field"
 msgstr "_TrÆáng Kiáu"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1326
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1365
 msgid "Toggles whether the Attendee Type is displayed"
 msgstr "Bát tát hián thá trÆáng Kiáu ngÆái dá"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2047
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2114
 #: ../composer/e-composer-actions.c:507
 msgid "Attach"
 msgstr "ÄÃnh kÃm"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2393
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2556
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3548
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2463
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2647
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3651
 msgid "Changes made to this item may be discarded if an update arrives"
 msgstr "Thay Äái trÃn mác nÃy cà thá bá háy náu bán cáp nhát Äán vÃo."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3512
-#: ../plugins/prefer-plain/prefer-plain.c:66
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3615
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:118
 msgid "attachment"
 msgstr "ÄÃnh kÃm"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3580
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3683
 msgid "Unable to use current version!"
 msgstr "KhÃng thá dÃng phiÃn bán hián thái."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor-page.c:438
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor-page.c:439
 #, c-format
 msgid "Validation error: %s"
 msgstr "Lái háp lá hoÃ: %s"
@@ -2948,13 +2882,13 @@ msgstr "Ránh/_Bán"
 msgid "Query free / busy information for the attendees"
 msgstr "Truy ván thÃng tin Ránh/Bán cho cÃc ngÆái dá"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:318 ../calendar/gui/print.c:3327
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:318 ../calendar/gui/print.c:3324
 msgid "Appointment"
 msgstr "Cuác hán"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:388
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:24
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:162
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:166
 msgid "Attendees"
 msgstr "NgÆái dá"
 
@@ -2962,115 +2896,102 @@ msgstr "NgÆái dá"
 msgid "Print this event"
 msgstr "In sá kián nÃy"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:566
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:570
 msgid "Event's start time is in the past"
 msgstr "Thái Äiám bát Äáu sá kián trong quà khá"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:643
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:647
 msgid "Event cannot be edited, because the selected calendar is read only"
 msgstr "KhÃng thá sáa sá kián và lách ÄÆác chán là chá Äác"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:647
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:651
 msgid "Event cannot be fully edited, because you are not the organizer"
 msgstr "KhÃng thá sáa hoÃn toÃn sá kián và bán khÃng phái ngÆái tá chác"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:659
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3101
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:663
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3143
 msgid "This event has reminders"
 msgstr "Sá kián nÃy cà nhác nhá"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:726
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:730
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:13
 msgid "Or_ganizer:"
 msgstr "_Tá chác:"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1285
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1301
 msgid "Event with no start date"
 msgstr "Sá kián khÃng cà ngÃy bát Äáu"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1288
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1304
 msgid "Event with no end date"
 msgstr "Sá kián khÃng cà ngÃy kát thÃc"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1461
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:723
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:840
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1477
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:732
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:852
 msgid "Start date is wrong"
 msgstr "NgÃy bát Äáu sai"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1471
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1487
 msgid "End date is wrong"
 msgstr "NgÃy kát thÃc sai"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1494
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1510
 msgid "Start time is wrong"
 msgstr "Thái Äiám Äáu sai"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1501
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1517
 msgid "End time is wrong"
 msgstr "Thái Äiám kát thÃc sai"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1664
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:762
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:893
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1680
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:771
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:905
 msgid "An organizer is required."
 msgstr "Cán mát bá tá chác."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1698
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:927
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1714
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:939
 msgid "At least one attendee is required."
 msgstr "Cán Ãt nhát mát ngÆái dá."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1905
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1921
 msgid "_Delegatees"
 msgstr "NgÆái á_y nhiám"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1907
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1923
 msgid "Atte_ndees"
 msgstr "NgÆái _dá"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:2941
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:2998
 #, c-format
 msgid "Unable to open the calendar '%s': %s"
 msgstr "KhÃng thá má lách \"%s\": %s"
 
-#. Translators: This string is used when we are creating an Event
-#. * (meeting or appointment) on behalf of some other user
-#. Translators: This string is used when we are creating a Memo
-#. * on behalf of some other user
-#. Translators: This string is used when we are creating a Task
-#. * on behalf of some other user
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3019
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:1025
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1858
-#, c-format
-msgid "You are acting on behalf of %s"
-msgstr "Bán Äang hoát Äáng thay mát cho %s"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3361
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3423
 #, c-format
 msgid "%d day before appointment"
 msgid_plural "%d days before appointment"
 msgstr[0] "%d ngÃy trÆác cuác hán"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3367
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3429
 #, c-format
 msgid "%d hour before appointment"
 msgid_plural "%d hours before appointment"
 msgstr[0] "%d giá trÆác cuác hán"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3373
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3435
 #, c-format
 msgid "%d minute before appointment"
 msgid_plural "%d minutes before appointment"
 msgstr[0] "%d phÃt trÆác cuác hán"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3392
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3454
 msgid "Customize"
 msgstr "TÃy chánh"
 
 #. Translators: "None" for "No reminder set"
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3398
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3460
 msgctxt "cal-reminders"
 msgid "None"
 msgstr "KhÃng"
@@ -3106,7 +3027,6 @@ msgid "1 day before appointment"
 msgstr "1 ngÃy trÆác cuác hán"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:11
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:381
 msgid "_Location:"
 msgstr "Äáa Äiá_m:"
 
@@ -3201,11 +3121,11 @@ msgid "Select Date"
 msgstr "Chán ngÃy"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:14
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1363
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1406
 msgid "Select _Today"
 msgstr "Chán _hÃm nay"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-editor.c:109 ../calendar/gui/print.c:3331
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-editor.c:109 ../calendar/gui/print.c:3328
 msgid "Memo"
 msgstr "Ghi nhá"
 
@@ -3213,38 +3133,53 @@ msgstr "Ghi nhá"
 msgid "Print this memo"
 msgstr "In bán ghi nhá nÃy"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:423
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:429
 msgid "Memo's start date is in the past"
 msgstr "NgÃy bát Äáu bán ghi nhá trong quà khá"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:460
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:465
 msgid "Memo cannot be edited, because the selected memo list is read only"
 msgstr "KhÃng thá sáa ghi nhá và danh sÃch ghi nhá ÄÆác chán là chá Äác"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:464
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:469
 msgid "Memo cannot be fully edited, because you are not the organizer"
 msgstr "KhÃng thá sáa hoÃn toÃn ghi nhá và bán khÃng phái ngÆái tá chác"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:949
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:981
 #, c-format
 msgid "Unable to open memos in '%s': %s"
 msgstr "KhÃng thá má ghi nhá trong '%s': %s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:1156 ../em-format/em-format.c:1065
-#: ../em-format/em-format-quote.c:318 ../mail/em-format-html.c:2669
-#: ../mail/em-format-html.c:2734 ../mail/em-format-html.c:2758
-#: ../mail/message-list.etspec.h:9 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:72
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:983
+#: ../em-format/e-mail-parser-application-mbox.c:111
+#: ../em-format/e-mail-parser-application-smime.c:107
+#: ../em-format/e-mail-parser-inlinepgp-encrypted.c:94
+#: ../em-format/e-mail-parser-inlinepgp-signed.c:96
+#: ../em-format/e-mail-parser-multipart-encrypted.c:122
+#: ../em-format/e-mail-parser-multipart-signed.c:147
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:720 ../mail/e-mail-reader.c:1727
+#: ../mail/em-folder-tree.c:675 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4524
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4875 ../plugins/face/face.c:174
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:317
+msgid "Unknown error"
+msgstr "Lái lá"
+
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:1173
+#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1370
+#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:180
+#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:203 ../mail/em-filter-i18n.h:77
+#: ../mail/message-list.etspec.h:9 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:69
 msgid "To"
 msgstr "Cho"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:3
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:342
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:346
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:9
 msgid "_List:"
 msgstr "_Danh sÃch:"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:4
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:350
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:354
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:2
 msgid "Organi_zer:"
 msgstr "_Tá chác:"
@@ -3299,21 +3234,21 @@ msgstr "Lán nÃy và nháng lán sau nÃy"
 msgid "All Instances"
 msgstr "Mái lán"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:576
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:574
 msgid "This appointment contains recurrences that Evolution cannot edit."
 msgstr "Cuác hán cháa nhiáu lán láp lái mà Evolution khÃng thá hiáu chánh."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:965
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:969
 msgid "Recurrence date is invalid"
 msgstr "NgÃy láp khÃng háp lá"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1005
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1009
 msgid "End time of the recurrence was before event's start"
 msgstr "Giá cuái cáa sá kián láp lái nám trÆác giá Äáu"
 
 #. TRANSLATORS: Entire string is for example: This appointment recurs/Every [x] week(s) on [Wednesday] [forever]'
 #. * (dropdown menu options are in [square brackets]). This means that after the 'on', name of a week day always follows.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1035
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1039
 msgid "on"
 msgstr "vÃo"
 
@@ -3321,7 +3256,7 @@ msgstr "vÃo"
 #. * (dropdown menu options are in [square brackets]). This means that after 'first', either the string 'day' or
 #. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1098
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1102
 msgid "first"
 msgstr "thá nhát"
 
@@ -3330,7 +3265,7 @@ msgstr "thá nhát"
 #. * (dropdown menu options are in [square brackets]). This means that after 'second', either the string 'day' or
 #. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1104
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1108
 msgid "second"
 msgstr "giÃy"
 
@@ -3338,7 +3273,7 @@ msgstr "giÃy"
 #. * (dropdown menu options are in [square brackets]). This means that after 'third', either the string 'day' or
 #. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1109
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1113
 msgid "third"
 msgstr "thá ba"
 
@@ -3346,7 +3281,7 @@ msgstr "thá ba"
 #. * (dropdown menu options are in [square brackets]). This means that after 'fourth', either the string 'day' or
 #. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1114
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1118
 msgid "fourth"
 msgstr "thá tÆ"
 
@@ -3354,7 +3289,7 @@ msgstr "thá tÆ"
 #. * (dropdown menu options are in [square brackets]). This means that after 'fifth', either the string 'day' or
 #. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1119
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1123
 msgid "fifth"
 msgstr "thá nÄm"
 
@@ -3362,13 +3297,13 @@ msgstr "thá nÄm"
 #. * (dropdown menu options are in [square brackets]). This means that after 'last', either the string 'day' or
 #. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1124
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1128
 msgid "last"
 msgstr "cuái cÃng"
 
 #. TRANSLATORS: Entire string is for example: This appointment recurs/Every [x] month(s) on the [Other date] [11th to 20th] [17th] [forever]'
 #. * (dropdown menu options are in [square brackets]).
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1148
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1152
 msgid "Other Date"
 msgstr "NgÃy khÃc"
 
@@ -3376,7 +3311,7 @@ msgstr "NgÃy khÃc"
 #. * the month to setup an appointment recurrence. The entire string is for example: This appointment recurs/Every [x] month(s)
 #. * on the [Other date] [1st to 10th] [7th] [forever]' (dropdown menu options are in [square brackets]).
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1154
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1158
 msgid "1st to 10th"
 msgstr "ngÃy máng 1 Äán 10"
 
@@ -3384,7 +3319,7 @@ msgstr "ngÃy máng 1 Äán 10"
 #. * the month to setup an appointment recurrence. The entire string is for example: This appointment recurs/Every [x] month(s)
 #. * on the [Other date] [11th to 20th] [17th] [forever]' (dropdown menu options are in [square brackets]).
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1160
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1164
 msgid "11th to 20th"
 msgstr "ngÃy 11 Äán 20"
 
@@ -3392,41 +3327,41 @@ msgstr "ngÃy 11 Äán 20"
 #. * the month to setup an appointment recurrence. The entire string is for example: This appointment recurs/Every [x] month(s)
 #. * on the [Other date] [21th to 31th] [27th] [forever]' (dropdown menu options are in [square brackets]).
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1166
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1170
 msgid "21st to 31st"
 msgstr "ngÃy 21 Äán 31"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1192
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1196
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:1
 msgid "Monday"
 msgstr "Thá Hai"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1193
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1197
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:2
 msgid "Tuesday"
 msgstr "Thá Ba"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1194
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1198
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:3
 msgid "Wednesday"
 msgstr "Thá TÆ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1195
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1199
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:4
 msgid "Thursday"
 msgstr "Thá NÄm"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1196
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1200
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:5
 msgid "Friday"
 msgstr "Thá SÃu"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1197
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1201
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:6
 msgid "Saturday"
 msgstr "Thá Báy"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1198
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1202
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:7
 msgid "Sunday"
 msgstr "Chá Nhát"
@@ -3434,31 +3369,31 @@ msgstr "Chá Nhát"
 #. TRANSLATORS: Entire string is for example: 'This appointment recurs/Every [x] month(s) on the [second] [Tuesday] [forever]'
 #. * (dropdown menu options are in [square brackets])."
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1322
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1326
 msgid "on the"
 msgstr "vÃo"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1501
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1505
 msgid "occurrences"
 msgstr "lán"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2217
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2221
 msgid "Add exception"
 msgstr "ThÃm ngoái lá"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2258
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2262
 msgid "Could not get a selection to modify."
 msgstr "KhÃng thá láy vÃng chán cán sáa Äái."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2264
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2268
 msgid "Modify exception"
 msgstr "Sáa Äái ngoái lá"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2308
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2312
 msgid "Could not get a selection to delete."
 msgstr "KhÃng thá láy vÃng chán cán xoÃ."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2447
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2451
 msgid "Date/Time"
 msgstr "NgÃy/Giá"
 
@@ -3516,7 +3451,7 @@ msgstr "Mái"
 msgid "Exceptions"
 msgstr "Ngoái lá"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:20 ../mail/mail-config.ui.h:27
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:20
 msgid "Preview"
 msgstr "Xem trÆác"
 
@@ -3539,79 +3474,77 @@ msgstr "Trang Web"
 
 #. To Translators: This is task priority
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:2
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:326
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:582 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:19
-#: ../mail/message-list.c:1285 ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:2
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:345
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:579 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:19
+#: ../mail/message-list.c:1275 ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:2
 msgid "High"
 msgstr "Cao"
 
 #. To Translators: This is task priority
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:4
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:328
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1623 ../calendar/gui/e-task-table.c:583
-#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:20 ../mail/message-list.c:1284
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:347
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1655 ../calendar/gui/e-task-table.c:580
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:20 ../mail/message-list.c:1274
 #: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:5
 msgid "Normal"
 msgstr "Chuán"
 
 #. To Translators: This is task priority
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:6
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:330
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:584 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:21
-#: ../mail/message-list.c:1283 ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:4
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:349
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:581 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:21
+#: ../mail/message-list.c:1273 ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:4
 msgid "Low"
 msgstr "Tháp"
 
 #. To Translators: This is task priority
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:8
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:585 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:22
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:582 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:22
 #: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:1
 msgid "Undefined"
 msgstr "ChÆa Äánh nghÄa"
 
 #. To Translators: This is task status
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:10
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:311
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:490
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:775 ../calendar/gui/e-task-table.c:230
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:245 ../calendar/gui/e-task-table.c:659
-#: ../calendar/gui/print.c:3408 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:11
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:331
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:489
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:774 ../calendar/gui/e-task-table.c:227
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:242 ../calendar/gui/e-task-table.c:656
+#: ../calendar/gui/print.c:3405 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:11
 msgid "Not Started"
 msgstr "ChÆa bát Äáu"
 
 #. To Translators: This is task status
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:12
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:301
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:492
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:777
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:855 ../calendar/gui/e-task-table.c:232
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:247 ../calendar/gui/e-task-table.c:660
-#: ../calendar/gui/print.c:3411
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:321
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:491
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:776
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:854 ../calendar/gui/e-task-table.c:229
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:244 ../calendar/gui/e-task-table.c:657
+#: ../calendar/gui/print.c:3408
 msgid "In Progress"
 msgstr "Äang tián hÃnh"
 
 #. To Translators: This is task status
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:14
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:304
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:494
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:779
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:214 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:237
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:234 ../calendar/gui/e-task-table.c:249
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:661 ../calendar/gui/print.c:3414
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:324
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:493
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:778
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:209 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:232
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:231 ../calendar/gui/e-task-table.c:246
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:658 ../calendar/gui/print.c:3411
 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:13
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:387
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:376
 msgid "Completed"
 msgstr "HoÃn tát"
 
 #. To Translators: This is task status
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:16
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:307
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:496
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:781 ../calendar/gui/e-task-table.c:236
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:251 ../calendar/gui/e-task-table.c:662
-#: ../calendar/gui/print.c:3417 ../mail/em-sync-stream.c:152
-#: ../mail/em-sync-stream.c:180 ../mail/em-sync-stream.c:202
-#, c-format
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:327
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:495
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:780 ../calendar/gui/e-task-table.c:233
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:248 ../calendar/gui/e-task-table.c:659
+#: ../calendar/gui/print.c:3414 ../mail/mail-send-recv.c:879
 msgid "Canceled"
 msgstr "Bá thÃi"
 
@@ -3619,8 +3552,8 @@ msgstr "Bá thÃi"
 #. * Status: Accepted: X  Declined: Y  ...
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:17
 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:11
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3522
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:680
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3624
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:684
 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:9
 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:8 ../mail/em-filter-i18n.h:74
 #: ../mail/message-list.etspec.h:1
@@ -3660,48 +3593,47 @@ msgstr "Nhán Äá thay Äái hay xem chi tiát tráng thÃi vá tÃc vá
 msgid "_Send Options"
 msgstr "TÃy chán _Gái"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:321 ../calendar/gui/print.c:3329
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:186 ../calendar/gui/print.c:3326
 #: ../widgets/misc/e-send-options.c:553
 msgid "Task"
 msgstr "TÃc vá"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:324
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:307
 msgid "Task Details"
 msgstr "Chi tiát tÃc vá"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:368
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:351
 msgid "Print this task"
 msgstr "In tÃc vá nÃy"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:254
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:259
 msgid "Task's start date is in the past"
 msgstr "NgÃy bát Äáu tÃc vá trong quà khá"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:255
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:260
 msgid "Task's due date is in the past"
 msgstr "NgÃy Äán hán tÃc vá trong quà khá"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:289
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:293
 msgid "Task cannot be edited, because the selected task list is read only"
 msgstr "KhÃng thá sáa tÃc vá và danh sÃch tÃc vá ÄÆác chán là chá Äác"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:293
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:297
 msgid "Task cannot be fully edited, because you are not the organizer"
 msgstr "KhÃng thá sáa tÃc vá nÃy và bán khÃng phái ngÆái tá chác."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:297
-#| msgid "Task cannot be edited, because the selected task list is read only"
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:301
 msgid ""
 "Task cannot be edited, because the selected task list does not support "
 "assigned tasks"
 msgstr ""
 "KhÃng thá sáa tÃc vá và danh sÃch tÃc vá ÄÆác chán khÃng há trá gÃn tÃc vá"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:822
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:834
 msgid "Due date is wrong"
 msgstr "NgÃy Äán hán sai"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1777
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1813
 #, c-format
 msgid "Unable to open tasks in '%s': %s"
 msgstr "KhÃng thá má tÃc vá trong '%s': %s"
@@ -3804,14 +3736,14 @@ msgstr "Ã xem lách cho mát hay nhiáu ngÃy"
 msgid "a table to view and select the current time range"
 msgstr "mát báng cho phÃp xem và chán phám vi thái gian hián cÃ"
 
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:50
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:58
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1084
+#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:48
+#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:56
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1118
 msgid "Gnome Calendar"
 msgstr "Lách Gnome"
 
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:201
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1050
+#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:199
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1085
 msgid "%A %d %b %Y"
 msgstr "%A %d %b %Y"
 
@@ -3821,30 +3753,30 @@ msgstr "%A %d %b %Y"
 #. * %d = day of month, %b = abbreviated month name.
 #. * You can change the order but don't change the
 #. * specifiers or add anything.
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:204 ../calendar/gui/e-day-view.c:1850
-#: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:837
+#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:202 ../calendar/gui/e-day-view.c:1853
+#: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:835
 #: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:231
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1054
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1089
 msgid "%a %d %b"
 msgstr "%a %d %b"
 
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:206
+#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:204
+#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:209
 #: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:211
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:213
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1057
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1063
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1066
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1092
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1098
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1101
 msgid "%a %d %b %Y"
 msgstr "%a %d %b %Y"
 
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:230
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:236
+#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:228
+#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:234
+#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:240
 #: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:242
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:244
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1083
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1094
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1101
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1104
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1118
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1129
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1136
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1139
 msgid "%d %b %Y"
 msgstr "%d %b %Y"
 
@@ -3853,10 +3785,10 @@ msgstr "%d %b %Y"
 #. strftime format %d = day of month, %b = abbreviated
 #. * month name. You can change the order but don't
 #. * change the specifiers or add anything.
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:234 ../calendar/gui/e-day-view.c:1866
-#: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:841
+#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:232 ../calendar/gui/e-day-view.c:1869
+#: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:839
 #: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:245
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1090
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1125
 msgid "%d %b"
 msgstr "%d %b"
 
@@ -3869,75 +3801,75 @@ msgid "Click here, you can find more events."
 msgstr "Nhán vÃo ÄÃy Äá tÃm sá kián thÃm náa"
 
 #. Translator: Entire string is like "Pop up an alert %d days before start of appointment"
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:359
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:358
 #, c-format
 msgid "%d day"
 msgid_plural "%d days"
 msgstr[0] "%d ngÃy"
 
 #. Translator: Entire string is like "Pop up an alert %d weeks before start of appointment"
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:365
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:364
 #, c-format
 msgid "%d week"
 msgid_plural "%d weeks"
 msgstr[0] "%d tuán"
 
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:427
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:426
 msgid "Unknown action to be performed"
 msgstr "KhÃng biát hÃnh Äáng cán thác hián."
 
 #. Translator: The first %s refers to the base, which would be actions like
 #. * "Play a Sound". Second %s refers to the duration string e.g:"15 minutes"
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:441
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:440
 #, c-format
 msgid "%s %s before the start of the appointment"
 msgstr "%s %s trÆác khi bát Äáu cuác hán"
 
 #. Translator: The first %s refers to the base, which would be actions like
 #. * "Play a Sound". Second %s refers to the duration string e.g:"15 minutes"
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:446
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:445
 #, c-format
 msgid "%s %s after the start of the appointment"
 msgstr "%s %s sau khi bát Äáu cuác hán"
 
 #. Translator: The %s refers to the base, which would be actions like
 #. * "Play a sound"
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:453
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:452
 #, c-format
 msgid "%s at the start of the appointment"
 msgstr "%s lÃc bát Äáu cuác hán"
 
 #. Translator: The first %s refers to the base, which would be actions like
 #. * "Play a Sound". Second %s refers to the duration string e.g:"15 minutes"
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:464
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:463
 #, c-format
 msgid "%s %s before the end of the appointment"
 msgstr "%s %s trÆác khi kát thÃc cuác hán"
 
 #. Translator: The first %s refers to the base, which would be actions like
 #. * "Play a Sound". Second %s refers to the duration string e.g:"15 minutes"
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:469
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:468
 #, c-format
 msgid "%s %s after the end of the appointment"
 msgstr "%s %s sau khi kát thÃc cuác hán"
 
 #. Translator: The %s refers to the base, which would be actions like
 #. * "Play a sound"
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:476
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:475
 #, c-format
 msgid "%s at the end of the appointment"
 msgstr "%s lÃc kát thÃc cuác hán"
 
 #. Translator: The first %s refers to the base, which would be actions like
 #. * "Play a Sound". Second %s is an absolute time, e.g. "10:00AM"
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:500
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:499
 #, c-format
 msgid "%s at %s"
 msgstr "%s lÃc %s"
 
 #. Translator: The %s refers to the base, which would be actions like
 #. * "Play a sound". "Trigger types" are absolute or relative dates
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:508
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:507
 #, c-format
 msgid "%s for an unknown trigger type"
 msgstr "%s cho kiáu gÃy ra lá"
@@ -3960,42 +3892,49 @@ msgstr "Ã xem lách cho mát thÃng"
 msgid "calendar view for one or more weeks"
 msgstr "Ã xem lách cho mát hay nhiáu tuán"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:201 ../filter/e-filter-rule.c:691
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:237 ../filter/e-filter-rule.c:748
+#: ../mail/e-mail-config-page.c:126
 msgid "Untitled"
 msgstr "KhÃng tÃn"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:207
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:245
 msgid "Categories:"
 msgstr "Loái:"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:246
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:276
 msgid "Summary:"
 msgstr "TÃm tát:"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:256
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:270
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:284
 msgid "Start Date:"
 msgstr "NgÃy bát Äáu:"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:284
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:295
+#, fuzzy
+#| msgid "End Date"
+msgid "End Date:"
+msgstr "NgÃy kát thÃc"
+
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:306
 msgid "Due Date:"
 msgstr "NgÃy Äán hán:"
 
-#. Status
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:297
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1082
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:317
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1463
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1578
 msgid "Status:"
 msgstr "Tráng thÃi:"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:324
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:343
 msgid "Priority:"
 msgstr "Äá Æu tiÃn:"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:349 ../mail/mail-config.ui.h:159
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:367
+#: ../mail/e-mail-config-service-page.c:672
 msgid "Description:"
 msgstr "MÃ tá:"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:380
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:397
 msgid "Web Page:"
 msgstr "Trang Web:"
 
@@ -4008,10 +3947,10 @@ msgid "Start date"
 msgstr "NgÃy bát Äáu"
 
 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:3
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:640
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:644
 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:4
 #: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:3
-#: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:139
+#: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:157
 #: ../widgets/misc/e-attachment-tree-view.c:586
 msgid "Type"
 msgstr "Kiáu"
@@ -4020,7 +3959,7 @@ msgstr "Kiáu"
 msgid "Completion date"
 msgstr "NgÃy hoÃn tát"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:6
+#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:6 ../mail/mail-send-recv.c:881
 msgid "Complete"
 msgstr "HoÃn tát"
 
@@ -4035,14 +3974,14 @@ msgstr "% hoÃn tát"
 
 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:10
 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:18
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:394
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:383
 msgid "Priority"
 msgstr "Äá Æu tiÃn"
 
 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:13
 #: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:7
 #: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:6
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:388
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:377
 msgid "Created"
 msgstr "ÄÃ táo"
 
@@ -4052,37 +3991,37 @@ msgstr "ÄÃ táo"
 msgid "Last modified"
 msgstr "Sáa lán cuái"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:427
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:434
 msgid "Cut selected events to the clipboard"
 msgstr "Cát sá kián ÄÃ chán vÃo báng nhÃp"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:433
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:440
 msgid "Copy selected events to the clipboard"
 msgstr "ChÃp sá kián ÄÃ chán sang báng nhÃp"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:439
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:446
 msgid "Paste events from the clipboard"
 msgstr "DÃn sá kián tá báng nhÃp"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:445
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:452
 msgid "Delete selected events"
 msgstr "Xoà cÃc sá kián Äà chán"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:464 ../calendar/gui/e-memo-table.c:198
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:286
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:472 ../calendar/gui/e-memo-table.c:195
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:283
 msgid "Deleting selected objects"
 msgstr "Äang xoà cÃc Äái tÆáng Äà chán..."
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:660 ../calendar/gui/e-memo-table.c:878
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1161
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:631 ../calendar/gui/e-memo-table.c:875
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1158
 msgid "Updating objects"
 msgstr "Äang cáp nhát cÃc Äái tÆáng..."
 
 #. To Translators: It will display "Organiser: NameOfTheUser <email ofuser com>"
 #. To Translators: It will display
 #. * "Organizer: NameOfTheUser <email ofuser com>"
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1918 ../calendar/gui/e-memo-table.c:555
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:827
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1992 ../calendar/gui/e-memo-table.c:552
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:824
 #, c-format
 msgid "Organizer: %s <%s>"
 msgstr "Tá chác: %s <%s>"
@@ -4090,20 +4029,20 @@ msgstr "Tá chác: %s <%s>"
 #. With SunOne accouts, there may be no ':' in organiser.value
 #. With SunOne accounts, there may be no ':' in
 #. * organizer.value.
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1922 ../calendar/gui/e-memo-table.c:560
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:831
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1996 ../calendar/gui/e-memo-table.c:557
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:828
 #, c-format
 msgid "Organizer: %s"
 msgstr "Tá chác: %s"
 
 #. To Translators: It will display "Location: PlaceOfTheMeeting"
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1938 ../calendar/gui/print.c:3363
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2012 ../calendar/gui/print.c:3360
 #, c-format
 msgid "Location: %s"
 msgstr "Äáa Äiám: %s"
 
 #. To Translators: It will display "Time: ActualStartDateAndTime (DurationOfTheMeeting)"
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1969
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2043
 #, c-format
 msgid "Time: %s %s"
 msgstr "Giá: %s %s"
@@ -4117,86 +4056,86 @@ msgstr "NgÃy bát Äáu"
 msgid "End Date"
 msgstr "NgÃy kát thÃc"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:813 ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:182
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:196
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:144 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:179
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:242 ../calendar/gui/print.c:1162
-#: ../calendar/gui/print.c:1179 ../e-util/e-charset.c:52
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:842 ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:186
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:200
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:139 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:174
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:237 ../calendar/gui/print.c:1159
+#: ../calendar/gui/print.c:1176 ../e-util/e-charset.c:52
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3462
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5962
 #: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:101
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:475
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2885
 msgid "Unknown"
 msgstr "KhÃng biát"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1625
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1657
 msgid "Recurring"
 msgstr "Láp lái"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1627
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1659
 msgid "Assigned"
 msgstr "ÄÃ gÃn"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1629 ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1146
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:206
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:186 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:196
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1062
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1661 ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1145
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:210
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:181 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:191
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1075
 msgid "Yes"
 msgstr "CÃ"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1629 ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1146
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:207
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:198
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1661 ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1145
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:211
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:193
 msgid "No"
 msgstr "KhÃng"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3021
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3114
 #, c-format
 msgid "Opening %s"
 msgstr "Äang má %s..."
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3466
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:218
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:206 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:229
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2873
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3565
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:222
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:201 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:224
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5950
 msgid "Accepted"
 msgstr "ÄÃ cháp nhán"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3467
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:219
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:208 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:231
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2879
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3566
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:223
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:203 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:226
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5956
 msgid "Declined"
 msgstr "Bá tá chái"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3468
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:220
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:210 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:233
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3567
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:224
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:205 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:228
 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:561
 msgid "Tentative"
 msgstr "Tám cháp nhán"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3469
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:221
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:212 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:235
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2882
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3568
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:225
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:207 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:230
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5959
 msgid "Delegated"
 msgstr "áy nhiám"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3470
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3569
 msgid "Needs action"
 msgstr "Cán hÃnh vi"
 
 #: ../calendar/gui/e-cal-model-calendar.c:157
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:636
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:633
 msgid "Free"
 msgstr "Ránh"
 
 #: ../calendar/gui/e-cal-model-calendar.c:160
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:562 ../calendar/gui/e-task-table.c:637
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:562 ../calendar/gui/e-task-table.c:634
 msgid "Busy"
 msgstr "Bán"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:721
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:720
 msgid ""
 "The geographical position must be entered in the format: \n"
 "\n"
@@ -4207,22 +4146,22 @@ msgstr ""
 "10.783114,106.699804 (SÃi GÃn)"
 
 #. Translators: "None" for task's status
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:773
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:772
 msgctxt "cal-task-status"
 msgid "None"
 msgstr "KhÃng"
 
 #. strftime format of a weekday, a date and a time, 24-hour.
-#: ../calendar/gui/e-cell-date-edit-text.c:163
+#: ../calendar/gui/e-cell-date-edit-text.c:162
 msgid "%a %m/%d/%Y %H:%M:%S"
 msgstr "%a %d/%m/%Y %H:%M:%S"
 
 #. strftime format of a weekday, a date and a time, 12-hour.
-#: ../calendar/gui/e-cell-date-edit-text.c:166
+#: ../calendar/gui/e-cell-date-edit-text.c:165
 msgid "%a %m/%d/%Y %I:%M:%S %p"
 msgstr "%a %d/%m/%Y %I:%M:%S %p"
 
-#: ../calendar/gui/e-cell-date-edit-text.c:174
+#: ../calendar/gui/e-cell-date-edit-text.c:173
 #, c-format
 msgid ""
 "The date must be entered in the format: \n"
@@ -4232,16 +4171,16 @@ msgstr ""
 "%s"
 
 #. String to use in 12-hour time format for times in the morning.
-#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1022 ../calendar/gui/e-week-view.c:774
-#: ../calendar/gui/print.c:988 ../calendar/gui/print.c:1007
-#: ../calendar/gui/print.c:2498 ../calendar/gui/print.c:2518
+#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1027 ../calendar/gui/e-week-view.c:773
+#: ../calendar/gui/print.c:985 ../calendar/gui/print.c:1004
+#: ../calendar/gui/print.c:2495 ../calendar/gui/print.c:2515
 msgid "am"
 msgstr "sÃng"
 
 #. String to use in 12-hour time format for times in the afternoon.
-#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1025 ../calendar/gui/e-week-view.c:777
-#: ../calendar/gui/print.c:993 ../calendar/gui/print.c:1009
-#: ../calendar/gui/print.c:2503 ../calendar/gui/print.c:2520
+#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1030 ../calendar/gui/e-week-view.c:776
+#: ../calendar/gui/print.c:990 ../calendar/gui/print.c:1006
+#: ../calendar/gui/print.c:2500 ../calendar/gui/print.c:2517
 msgid "pm"
 msgstr "chiáu/tái"
 
@@ -4251,13 +4190,13 @@ msgstr "chiáu/tái"
 #. * month, %B = full month name. You can change the
 #. * order but don't change the specifiers or add
 #. * anything.
-#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1833 ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:833
-#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:222 ../calendar/gui/print.c:1982
+#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1836 ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:831
+#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:222 ../calendar/gui/print.c:1979
 msgid "%A %d %B"
 msgstr "%A %d %B"
 
 #. To Translators: the %d stands for a week number, it's value between 1 and 52/53
-#: ../calendar/gui/e-day-view.c:2650
+#: ../calendar/gui/e-day-view.c:2671
 #, c-format
 msgid "Week %d"
 msgstr "Tuán %d"
@@ -4268,131 +4207,129 @@ msgstr "Tuán %d"
 #. * day view, e.g. a day is displayed in
 #. * 24 "60 minute divisions" or
 #. * 48 "30 minute divisions".
-#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:791
+#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:790
 #, c-format
 msgid "%02i minute divisions"
 msgstr "lách %02i phÃt"
 
-#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:816
+#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:815
 msgid "Show the second time zone"
 msgstr "Hián mÃi giá thá hai"
 
 #. Translators: "None" indicates no second time zone set for a day view
-#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:833
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:179
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:231
+#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:832
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:185
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:237
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:18
 msgctxt "cal-second-zone"
 msgid "None"
 msgstr "KhÃng"
 
-#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:867
+#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:866
 #: ../calendar/gui/e-timezone-entry.c:322
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:262
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:268
 msgid "Select..."
 msgstr "Chán..."
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:67
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:65
 msgid "Chair Persons"
 msgstr "NgÆái chá trÃ"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:68
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:66
 msgid "Required Participants"
 msgstr "NgÆái dá yÃu cáu"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:69
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:67
 msgid "Optional Participants"
 msgstr "NgÆái dá tÃy chán"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:70
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:68
 msgid "Resources"
 msgstr "TÃi nguyÃn"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:178
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:119 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:136
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1056 ../calendar/gui/print.c:1158
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:182
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:114 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:131
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1069 ../calendar/gui/print.c:1155
 msgid "Individual"
 msgstr "RiÃng lá"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:179
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:121 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:138
-#: ../calendar/gui/print.c:1159 ../widgets/table/e-table-config.ui.h:8
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:183
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:116 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:133
+#: ../calendar/gui/print.c:1156 ../widgets/table/e-table-config.ui.h:8
 msgid "Group"
 msgstr "NhÃm"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:180
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:123 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:140
-#: ../calendar/gui/print.c:1160
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:184
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:118 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:135
+#: ../calendar/gui/print.c:1157
 msgid "Resource"
 msgstr "TÃi nguyÃn"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:181
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:125 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:142
-#: ../calendar/gui/print.c:1161
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:185
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:120 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:137
+#: ../calendar/gui/print.c:1158
 msgid "Room"
 msgstr "PhÃng"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:192
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:154 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:171
-#: ../calendar/gui/print.c:1175
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:196
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:149 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:166
+#: ../calendar/gui/print.c:1172
 msgid "Chair"
 msgstr "Chá trÃ"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:193
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:156 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:173
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1059 ../calendar/gui/print.c:1176
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:197
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:151 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:168
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1072 ../calendar/gui/print.c:1173
 msgid "Required Participant"
 msgstr "NgÆái dá cán thiát"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:194
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:158 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:175
-#: ../calendar/gui/print.c:1177
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:198
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:153 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:170
+#: ../calendar/gui/print.c:1174
 msgid "Optional Participant"
 msgstr "NgÆái dá tÃy chán"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:195
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:160 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:177
-#: ../calendar/gui/print.c:1178
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:199
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:155 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:172
+#: ../calendar/gui/print.c:1175
 msgid "Non-Participant"
 msgstr "NgÆái khÃng tham dá"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:217
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:204 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:227
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1069
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:221
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:199 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:222
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1082
 msgid "Needs Action"
 msgstr "Cán hÃnh Äáng"
 
 #. The extra space is just a hack to occupy more space for Attendee
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:615
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:619
 msgid "Attendee             "
 msgstr "NgÆái dá             "
 
 #. To translators: RSVP means "please reply"
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:667
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:671
 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:6
 msgid "RSVP"
 msgstr "Vui lÃng hái Ãm"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:216 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:239
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:211 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:234
 msgid "In Process"
 msgstr "Trong tián trÃnh"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1887
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1906
 #, c-format
 msgid "Enter password to access free/busy information on server %s as user %s"
 msgstr ""
 "Nháp mát kháu Äá truy cáp thÃng tin bán/ránh trÃn mÃy chá %s vái tÆ cÃch "
 "ngÆái dÃng %s"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1897
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1916
 #, c-format
 msgid "Failure reason: %s"
 msgstr "NguyÃn nhÃn thát bái: %s"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1902
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:958
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:458
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:339
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1921
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:335
 #: ../smime/gui/component.c:54
 msgid "Enter password"
 msgstr "GÃ mát kháu"
@@ -4481,47 +4418,46 @@ msgstr "TÃn chung"
 msgid "Language"
 msgstr "NgÃn ngá"
 
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:436
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-content.c:474
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:231
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:246
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view.c:293
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:459
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:433
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-content.c:476
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:233
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:248
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view.c:306
 msgid "Memos"
 msgstr "Ghi nhá"
 
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:517 ../calendar/gui/e-task-table.c:790
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:514 ../calendar/gui/e-task-table.c:787
 msgid "* No Summary *"
 msgstr "* KhÃng cà bán tÃm tát *"
 
 #. Translators: This is followed by an event's start date/time
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:604 ../calendar/gui/e-task-table.c:874
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:601 ../calendar/gui/e-task-table.c:871
 msgid "Start: "
 msgstr "Bát Äáu: "
 
 #. Translators: This is followed by an event's due date/time
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:623 ../calendar/gui/e-task-table.c:892
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:620 ../calendar/gui/e-task-table.c:889
 msgid "Due: "
 msgstr "Äán hán: "
 
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:742
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:739
 msgid "Cut selected memos to the clipboard"
 msgstr "Cát cÃc ghi nhá ÄÃ chán vÃo báng nhÃp"
 
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:748
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:745
 msgid "Copy selected memos to the clipboard"
 msgstr "ChÃp cÃc ghi nhá ÄÃ chán vÃo báng nhÃp"
 
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:754
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:751
 msgid "Paste memos from the clipboard"
 msgstr "DÃn ghi nhá tá báng nhÃp"
 
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:760
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:586
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:757
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:611
 msgid "Delete selected memos"
 msgstr "Xoà cÃc ghi nhá Äà chán"
 
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:766
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:763
 msgid "Select all visible memos"
 msgstr "Chán mái ghi nhá Äang hián"
 
@@ -4533,41 +4469,40 @@ msgstr "Nhán Äá thÃm ghi nhá"
 #. * %d is the actual value, %% is replaced with a percent sign.
 #. * Result values will be 0%, 10%, 20%, ... 100%
 #.
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:611
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:608
 #, c-format
 msgid "%d%%"
 msgstr "%d%%"
 
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:708 ../calendar/gui/print.c:2287
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:85
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1048
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:705 ../calendar/gui/print.c:2284
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:84
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1082
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:61
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-content.c:435
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:254
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:269
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view.c:448
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:457
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-content.c:437
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:256
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:271
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view.c:461
 msgid "Tasks"
 msgstr "TÃc vá"
 
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1025
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1022
 msgid "Cut selected tasks to the clipboard"
 msgstr "Cát tÃc vá ÄÃ chán vÃo báng nhÃp"
 
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1031
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1028
 msgid "Copy selected tasks to the clipboard"
 msgstr "ChÃp tÃc vá ÄÃ chán sang báng nhÃp"
 
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1037
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1034
 msgid "Paste tasks from the clipboard"
 msgstr "DÃn cÃc tÃc vá tá báng nhÃp"
 
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1043
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:710
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1040
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:735
 msgid "Delete selected tasks"
 msgstr "Xoà cÃc tÃc vá Äà chán"
 
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1049
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1046
 msgid "Select all visible tasks"
 msgstr "Chán mái tÃc vá Äang hián"
 
@@ -4578,40 +4513,40 @@ msgstr "Chán mÃi giá"
 #. strftime format %d = day of month, %B = full
 #. * month name. You can change the order but don't
 #. * change the specifiers or add anything.
-#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:239 ../calendar/gui/print.c:1963
+#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:239 ../calendar/gui/print.c:1960
 msgid "%d %B"
 msgstr "%d %B"
 
-#: ../calendar/gui/gnome-cal.c:2253
+#: ../calendar/gui/gnome-cal.c:2315
 msgid "Purging"
 msgstr "Äang táy..."
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:516 ../calendar/gui/itip-utils.c:571
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:684
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:650 ../calendar/gui/itip-utils.c:706
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:819
 msgid "An organizer must be set."
 msgstr "Phái chán mát bá tá chác."
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:563
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:698
 msgid "At least one attendee is necessary"
 msgstr "Cán Ãt nhát mát ngÆái dá."
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:770 ../calendar/gui/itip-utils.c:931
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:906 ../calendar/gui/itip-utils.c:1067
 msgid "Event information"
 msgstr "ThÃng tin sá kián"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:773 ../calendar/gui/itip-utils.c:934
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:909 ../calendar/gui/itip-utils.c:1070
 msgid "Task information"
 msgstr "ThÃng tin tÃc vá"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:776 ../calendar/gui/itip-utils.c:937
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:912 ../calendar/gui/itip-utils.c:1073
 msgid "Memo information"
 msgstr "ThÃng tin ghi nhá"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:779 ../calendar/gui/itip-utils.c:955
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:915 ../calendar/gui/itip-utils.c:1091
 msgid "Free/Busy information"
 msgstr "ThÃng tin ránh/bán"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:782
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:918
 msgid "Calendar information"
 msgstr "ThÃng tin lách"
 
@@ -4619,7 +4554,7 @@ msgstr "ThÃng tin lách"
 #. * line of a meeting request or update email.
 #. * The full subject line would be:
 #. * "Accepted: Meeting Name".
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:819
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:955
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Accepted"
 msgstr "ÄÃ cháp nhán"
@@ -4628,7 +4563,7 @@ msgstr "ÄÃ cháp nhán"
 #. * line of a meeting request or update email.
 #. * The full subject line would be:
 #. * "Tentatively Accepted: Meeting Name".
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:826
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:962
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Tentatively Accepted"
 msgstr "Tám cháp nhán"
@@ -4640,7 +4575,7 @@ msgstr "Tám cháp nhán"
 #. Translators: This is part of the subject line of a
 #. * meeting request or update email. The full subject
 #. * line would be: "Declined: Meeting Name".
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:833 ../calendar/gui/itip-utils.c:881
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:969 ../calendar/gui/itip-utils.c:1017
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Declined"
 msgstr "Bá tá chái"
@@ -4649,7 +4584,7 @@ msgstr "Bá tá chái"
 #. * line of a meeting request or update email.
 #. * The full subject line would be:
 #. * "Delegated: Meeting Name".
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:840
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:976
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Delegated"
 msgstr "áy nhiám"
@@ -4657,7 +4592,7 @@ msgstr "áy nhiám"
 #. Translators: This is part of the subject line of a
 #. * meeting request or update email. The full subject
 #. * line would be: "Updated: Meeting Name".
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:853
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:989
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Updated"
 msgstr "ÄÃ cáp nhát"
@@ -4665,7 +4600,7 @@ msgstr "ÄÃ cáp nhát"
 #. Translators: This is part of the subject line of a
 #. * meeting request or update email. The full subject
 #. * line would be: "Cancel: Meeting Name".
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:860
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:996
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Cancel"
 msgstr "ThÃi"
@@ -4673,7 +4608,7 @@ msgstr "ThÃi"
 #. Translators: This is part of the subject line of a
 #. * meeting request or update email. The full subject
 #. * line would be: "Refresh: Meeting Name".
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:867
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1003
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Refresh"
 msgstr "Cáp nhát"
@@ -4681,254 +4616,254 @@ msgstr "Cáp nhát"
 #. Translators: This is part of the subject line of a
 #. * meeting request or update email. The full subject
 #. * line would be: "Counter-proposal: Meeting Name".
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:874
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1010
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Counter-proposal"
 msgstr "Phán Äá nghá"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:952
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1088
 #, c-format
 msgid "Free/Busy information (%s to %s)"
 msgstr "ThÃng tin Ránh/Bán (%s Äán %s)"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:960
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1096
 msgid "iCalendar information"
 msgstr "ThÃng tin iCalendar"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:987
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1123
 msgid "Unable to book a resource, the new event collides with some other."
 msgstr ""
 "KhÃng thá Äát trÆác tÃi nguyÃn, sá kián mái cà thá xung Äát vái cÃc sá kián "
 "khÃc."
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:991
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1127
 msgid "Unable to book a resource, error: "
 msgstr "KhÃng thá Äát trÆác tÃi nguyÃn, lái: "
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1156
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1306
 msgid "You must be an attendee of the event."
 msgstr "Bán phái là ngÆái dá sá kián áy."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:592
+#: ../calendar/gui/print.c:589
 msgid "1st"
 msgstr "máng 1"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:592
+#: ../calendar/gui/print.c:589
 msgid "2nd"
 msgstr "máng 2"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:592
+#: ../calendar/gui/print.c:589
 msgid "3rd"
 msgstr "máng 3"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:592
+#: ../calendar/gui/print.c:589
 msgid "4th"
 msgstr "máng 4"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:592
+#: ../calendar/gui/print.c:589
 msgid "5th"
 msgstr "máng 5"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:593
+#: ../calendar/gui/print.c:590
 msgid "6th"
 msgstr "máng 6"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:593
+#: ../calendar/gui/print.c:590
 msgid "7th"
 msgstr "máng 7"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:593
+#: ../calendar/gui/print.c:590
 msgid "8th"
 msgstr "máng 8"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:593
+#: ../calendar/gui/print.c:590
 msgid "9th"
 msgstr "máng 9"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:593
+#: ../calendar/gui/print.c:590
 msgid "10th"
 msgstr "máng 10"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:594
+#: ../calendar/gui/print.c:591
 msgid "11th"
 msgstr "11"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:594
+#: ../calendar/gui/print.c:591
 msgid "12th"
 msgstr "12"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:594
+#: ../calendar/gui/print.c:591
 msgid "13th"
 msgstr "13"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:594
+#: ../calendar/gui/print.c:591
 msgid "14th"
 msgstr "14"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:594
+#: ../calendar/gui/print.c:591
 msgid "15th"
 msgstr "15"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:595
+#: ../calendar/gui/print.c:592
 msgid "16th"
 msgstr "16"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:595
+#: ../calendar/gui/print.c:592
 msgid "17th"
 msgstr "17"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:595
+#: ../calendar/gui/print.c:592
 msgid "18th"
 msgstr "18"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:595
+#: ../calendar/gui/print.c:592
 msgid "19th"
 msgstr "19"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:595
+#: ../calendar/gui/print.c:592
 msgid "20th"
 msgstr "20"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:596
+#: ../calendar/gui/print.c:593
 msgid "21st"
 msgstr "21"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:596
+#: ../calendar/gui/print.c:593
 msgid "22nd"
 msgstr "22"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:596
+#: ../calendar/gui/print.c:593
 msgid "23rd"
 msgstr "23"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:596
+#: ../calendar/gui/print.c:593
 msgid "24th"
 msgstr "24"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:596
+#: ../calendar/gui/print.c:593
 msgid "25th"
 msgstr "25"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:597
+#: ../calendar/gui/print.c:594
 msgid "26th"
 msgstr "26"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:597
+#: ../calendar/gui/print.c:594
 msgid "27th"
 msgstr "27"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:597
+#: ../calendar/gui/print.c:594
 msgid "28th"
 msgstr "28"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:597
+#: ../calendar/gui/print.c:594
 msgid "29th"
 msgstr "29"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:597
+#: ../calendar/gui/print.c:594
 msgid "30th"
 msgstr "30"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:598
+#: ../calendar/gui/print.c:595
 msgid "31st"
 msgstr "31"
 
 #. Translators: These are workday abbreviations, e.g. Su=Sunday and Th=thursday
-#: ../calendar/gui/print.c:655
+#: ../calendar/gui/print.c:652
 msgid "Su"
 msgstr "CN"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:655
+#: ../calendar/gui/print.c:652
 msgid "Mo"
 msgstr "T2"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:655
+#: ../calendar/gui/print.c:652
 msgid "Tu"
 msgstr "T3"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:655
+#: ../calendar/gui/print.c:652
 msgid "We"
 msgstr "T4"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:656
+#: ../calendar/gui/print.c:653
 msgid "Th"
 msgstr "T5"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:656
+#: ../calendar/gui/print.c:653
 msgid "Fr"
 msgstr "T6"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:656
+#: ../calendar/gui/print.c:653
 msgid "Sa"
 msgstr "T7"
 
 #. Translators: This is part of "START to END" text,
 #. * where START and END are date/times.
-#: ../calendar/gui/print.c:3156
+#: ../calendar/gui/print.c:3153
 msgid " to "
 msgstr " tái "
 
 #. Translators: This is part of "START to END
 #. * (Completed COMPLETED)", where COMPLETED is a
 #. * completed date/time.
-#: ../calendar/gui/print.c:3166
+#: ../calendar/gui/print.c:3163
 msgid " (Completed "
 msgstr " (HoÃn tát "
 
 #. Translators: This is part of "Completed COMPLETED",
 #. * where COMPLETED is a completed date/time.
-#: ../calendar/gui/print.c:3172
+#: ../calendar/gui/print.c:3169
 msgid "Completed "
 msgstr "HoÃn tát "
 
 #. Translators: This is part of "START (Due DUE)",
 #. * where START and DUE are dates/times.
-#: ../calendar/gui/print.c:3182
+#: ../calendar/gui/print.c:3179
 msgid " (Due "
 msgstr " (Äán hán "
 
 #. Translators: This is part of "Due DUE",
 #. * where DUE is a date/time due the event
 #. * should be finished.
-#: ../calendar/gui/print.c:3189
+#: ../calendar/gui/print.c:3186
 msgid "Due "
 msgstr "Äán hán "
 
-#: ../calendar/gui/print.c:3354
+#: ../calendar/gui/print.c:3351
 #, c-format
 msgid "Summary: %s"
 msgstr "TÃm tát: %s"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:3381
+#: ../calendar/gui/print.c:3378
 msgid "Attendees: "
 msgstr "NgÆái dá:"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:3424
+#: ../calendar/gui/print.c:3421
 #, c-format
 msgid "Status: %s"
 msgstr "Tráng thÃi: %s"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:3439
+#: ../calendar/gui/print.c:3436
 #, c-format
 msgid "Priority: %s"
 msgstr "Äá Æu tiÃn: %s"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:3457
+#: ../calendar/gui/print.c:3454
 #, c-format
 msgid "Percent Complete: %i"
 msgstr "Phán trÄm hoÃn tát: %i"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:3468
+#: ../calendar/gui/print.c:3465
 #, c-format
 msgid "URL: %s"
 msgstr "URL: %s"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:3481
+#: ../calendar/gui/print.c:3478
 #, c-format
 msgid "Categories: %s"
 msgstr "Loái: %s"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:3492
+#: ../calendar/gui/print.c:3489
 msgid "Contacts: "
 msgstr "LiÃn lác: "
 
@@ -4953,185 +4888,185 @@ msgstr "trÃn"
 msgid "is less than"
 msgstr "dÆái"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:84
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:83
 msgid "Appointments and Meetings"
 msgstr "Cuác hán và Cuác háp"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:437
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:870
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2499
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:468
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:905
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5564
 msgid "Opening calendar"
 msgstr "Äang má lách..."
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:585
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:616
 msgid "iCalendar files (.ics)"
 msgstr "Táp tin iCalendar (.ics)"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:586
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:617
 msgid "Evolution iCalendar importer"
 msgstr "Bá nháp lách iCalendar"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:676
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:707
 msgid "Reminder!"
 msgstr "âââ Nhác nhá âââ"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:760
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:791
 msgid "vCalendar files (.vcs)"
 msgstr "Táp tin vCalendar (.vcf)"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:761
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:792
 msgid "Evolution vCalendar importer"
 msgstr "Bá nháp lách vCalendar"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1041
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1075
 msgid "Calendar Events"
 msgstr "Sá kián lách"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1085
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1119
 msgid "Evolution Calendar intelligent importer"
 msgstr "Bá nháp lách thÃng minh Evolution"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1153
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1471
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1187
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1505
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Meeting"
 msgstr "Cuác háp"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1153
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1471
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1187
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1505
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Event"
 msgstr "Sá kián"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1156
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1472
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1190
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1506
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Task"
 msgstr "TÃc vá"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1159
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1473
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1193
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1507
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Memo"
 msgstr "Ghi nhá"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1168
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1202
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "has recurrences"
 msgstr "cà láp lái"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1173
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1207
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "is an instance"
 msgstr "là mát thá hián"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1178
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1212
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "has reminders"
 msgstr "cà nhác nhá"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1183
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1217
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "has attachments"
 msgstr "cà ÄÃnh kÃm"
 
 #. Translators: Appointment's classification
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1196
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1230
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Public"
 msgstr "CÃng cáng"
 
 #. Translators: Appointment's classification
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1199
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1233
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Private"
 msgstr "RiÃng tÆ"
 
 #. Translators: Appointment's classification
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1202
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1236
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Confidential"
 msgstr "Mát"
 
 #. Translators: Appointment's classification section name
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1206
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1240
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Classification"
 msgstr "PhÃn loái"
 
 #. Translators: Appointment's summary
 #. Translators: Column header for a component summary
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1211
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1512
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1245
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1546
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Summary"
 msgstr "TÃm tát"
 
 #. Translators: Appointment's location
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1217
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1251
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Location"
 msgstr "Äáa chá"
 
 #. Translators: Appointment's start time
 #. Translators: Column header for a component start date/time
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1225
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1508
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1259
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1542
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Start"
 msgstr "Bát Äáu"
 
 #. Translators: 'Due' like the time due a task should be finished
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1236
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1270
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Due"
 msgstr "Äán hán"
 
 #. Translators: Appointment's end time
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1248
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1282
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "End"
 msgstr "Kát thÃc"
 
 #. Translators: Appointment's categories
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1258
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1292
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Categories"
 msgstr "PhÃn loái"
 
 #. Translators: Appointment's complete value (either percentage, or a date/time of a completion)
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1282
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1316
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Completed"
 msgstr "HoÃn tát"
 
 #. Translators: Appointment's URL
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1290
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1324
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "URL"
 msgstr "URL"
 
 #. Translators: Appointment's organizer
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1301
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1304
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1335
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1338
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Organizer"
 msgstr "Tá chác"
 
 #. Translators: Appointment's attendees
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1324
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1327
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1358
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1361
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Attendees"
 msgstr "NgÆái dá"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1341
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1375
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Description"
 msgstr "MÃ tá"
 
 #. Translators: Column header for a component type; it can be Event, Task or Memo
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1504
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1538
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Type"
 msgstr "Kiáu"
@@ -6684,395 +6619,86 @@ msgstr "ThÃi BÃnh DÆÆng/Wallis"
 msgid "Pacific/Yap"
 msgstr "ThÃi BÃnh DÆÆng/Yap"
 
-#. TRANSLATORS: don't translate the terms in brackets
-#: ../capplet/anjal-settings-main.c:161
-msgid "ID of the socket to embed in"
-msgstr "ID cáa socket cán nhÃng vÃo"
-
-#: ../capplet/anjal-settings-main.c:162
-msgid "socket"
-msgstr "socket"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:77
-msgid "Please enter your full name."
-msgstr "HÃy nháp há tÃn."
+#: ../composer/e-composer-actions.c:208
+msgid "Save as..."
+msgstr "LÆu dáng..."
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:78
-msgid "Please enter your email address."
-msgstr "HÃy nháp Äáa chá thÆ."
+#: ../composer/e-composer-actions.c:295
+#: ../widgets/misc/e-mail-signature-editor.c:285
+msgid "_Close"
+msgstr "ÄÃn_g"
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:79
-msgid "The email address you have entered is invalid."
-msgstr "Äáa chá mail bán nháp khÃng háp lá."
+#: ../composer/e-composer-actions.c:297
+msgid "Close the current file"
+msgstr "ÄÃng táp tin hián thái"
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:80
-msgid "Please enter your password."
-msgstr "HÃy nháp mát kháu cáa bán."
+#: ../composer/e-composer-actions.c:302
+msgid "New _Message"
+msgstr "ThÆ _mái"
 
-# Name: don't translate / TÃn: Äáng dách
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:282
-#: ../mail/em-account-editor.c:5436 ../plugins/caldav/caldav-source.c:67
-msgid "CalDAV"
-msgstr "CalDAV"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:376
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:421
-#: ../mail/em-account-editor.c:5307 ../mail/em-account-editor.c:5364
-#: ../modules/online-accounts/e-online-accounts-google.c:295
-#: ../modules/online-accounts/e-online-accounts-google.c:369
-#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:55
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:87
-msgid "Google"
-msgstr "Google"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:497
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:601
-#: ../mail/em-account-editor.c:4840 ../mail/em-account-editor.c:4875
-#| msgid "Always"
-msgid "Always (SSL)"
-msgstr "LuÃn luÃn (SSL)"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:500
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:604
-#: ../mail/em-account-editor.c:4843 ../mail/em-account-editor.c:4878
-#| msgid "Whenever Possible"
-msgid "When possible (TLS)"
-msgstr "Khi nÃo cà thá (TLS)"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:503
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:607
-#: ../mail/em-account-editor.c:1752 ../mail/em-account-editor.c:4846
-#: ../mail/em-account-editor.c:4881
-msgid "Never"
-msgstr "KhÃng bao giá"
+#: ../composer/e-composer-actions.c:304
+msgid "Open New Message window"
+msgstr "Má cáa sá ThÆ Mái"
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:511
-msgid "Personal details:"
-msgstr "Chi tiát cà nhÃn:"
+#: ../composer/e-composer-actions.c:311 ../shell/e-shell-window-actions.c:1495
+msgid "Configure Evolution"
+msgstr "Cáu hÃnh Evolution"
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:518 ../mail/mail-config.ui.h:180
-msgid "Name:"
-msgstr "TÃn:"
+#: ../composer/e-composer-actions.c:318
+msgid "Save the current file"
+msgstr "LÆu táp tin hián thái"
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:527 ../mail/mail-config.ui.h:181
-msgid "Email address:"
-msgstr "Äáa chá thÆ:"
+#: ../composer/e-composer-actions.c:323
+msgid "Save _As..."
+msgstr "LÆ_u dáng..."
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:537 ../mail/mail-config.ui.h:182
-msgid "Details:"
-msgstr "Chi tiát:"
+#: ../composer/e-composer-actions.c:325
+msgid "Save the current file with a different name"
+msgstr "LÆu táp tin hián thái vái tÃn khÃc"
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:545 ../mail/mail-config.ui.h:183
-msgid "Receiving"
-msgstr "Nhán ThÆ"
+#: ../composer/e-composer-actions.c:332
+msgid "Character _Encoding"
+msgstr "Báng mà _Kà tá"
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:552 ../mail/mail-config.ui.h:185
-msgid "Server type:"
-msgstr "Kiáu mÃy chá:"
+#: ../composer/e-composer-actions.c:349
+msgid "_Print..."
+msgstr "_In..."
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:561 ../mail/mail-config.ui.h:186
-msgid "Server address:"
-msgstr "Äáa chá mÃy chá:"
+#: ../composer/e-composer-actions.c:356
+msgid "Print Pre_view"
+msgstr "_Xem thá bán in"
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:570 ../mail/mail-config.ui.h:187
-msgid "Username:"
-msgstr "TÃn ngÆái dÃng:"
+#: ../composer/e-composer-actions.c:363
+msgid "Save as _Draft"
+msgstr "LÆu _bán nhÃp"
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:579
-msgid "Use encryption:"
-msgstr "KhÃng mà hoÃ"
+#: ../composer/e-composer-actions.c:365
+msgid "Save as draft"
+msgstr "LÆu dáng nhÃp"
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:612 ../mail/mail-config.ui.h:184
-msgid "Sending"
-msgstr "Gái thÆ"
+#: ../composer/e-composer-actions.c:370 ../composer/e-composer-private.c:325
+msgid "S_end"
+msgstr "_Gái"
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:655
-msgid ""
-"To use the email application you'll need to setup an account. Put your email "
-"address and password in below and we'll try and work out all the settings. "
-"If we can't do it automatically you'll need your server details as well."
-msgstr ""
-"Äá dÃng áng dáng thÆ tÃn nÃy, bán cán thiát láp tÃi khoán thÆ. Cho Äáa chá "
-"thÆ và mát kháu cáa bán vÃo bÃn dÆái và chÆÆng trÃnh sá thá dà cÃc thiát láp "
-"cÃn lái. Náu khÃng thÃnh cÃng, bán sá cán Äián cÃc thÃng tin chi tiát vá mÃy "
-"chá."
+#: ../composer/e-composer-actions.c:372
+msgid "Send this message"
+msgstr "Gái thÆ nÃy"
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:657
-msgid ""
-"Sorry, we can't work out the settings to get your mail automatically. Please "
-"enter them below. We've tried to make a start with the details you just "
-"entered but you may need to change them."
-msgstr ""
-"Rát tiác, khÃng thá tá Äáng dà ra cÃc thiát láp thÆ tÃn cho bán. Vui lÃng "
-"nháp bÃn dÆái. Mát sá thÃng tin ÄÃ ÄÆác Äián sán do bán ÄÃ nháp trÆác ÄÃu, "
-"nhÆng bán cà thá cán Äiáu chánh lái."
+#: ../composer/e-composer-actions.c:380
+msgid "PGP _Encrypt"
+msgstr "_Mát mà PGP"
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:659
-msgid "You can specify more options to configure the account."
-msgstr "Bán cà thá xÃc Äánh nhiáu tÃy chán Äá cáu hÃnh tÃi khoán."
+#: ../composer/e-composer-actions.c:382
+msgid "Encrypt this message with PGP"
+msgstr "Mát mà hoà thÆ nÃy báng PGP"
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:661
-msgid ""
-"Now we need your settings for sending mail. We've tried to make some guesses "
-"but you should check them over to make sure."
-msgstr ""
-"BÃy giá Äán thiát láp gái thÆ. Mát vÃi thiát láp Äà ÄÆác dà thá tá Äáng. "
-"NhÆng bán nÃn kiám tra lái cho chác chán."
+#: ../composer/e-composer-actions.c:388
+msgid "PGP _Sign"
+msgstr "_KÃ PGP"
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:662
-msgid "You can specify your default settings for your account."
-msgstr "Bán cà thá xÃc Äánh cÃc thiát láp mác Äánh cho tÃi khoán cáa bán."
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:663
-msgid ""
-"Time to check things over before we try and connect to the server and fetch "
-"your mail."
-msgstr ""
-"Äán lÃc kiám tra lái mái thá trÆác khi thá liÃn lác vái mÃy chá và láy thÆ "
-"mái vá."
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:678
-#: ../mail/em-account-editor.c:2955 ../mail/em-account-editor.c:3094
-msgid "Identity"
-msgstr "NhÃn dáng"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:678
-msgid "Next - Receiving mail"
-msgstr "Ká tiáp - Nhán thÆ"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:679
-msgid "Receiving mail"
-msgstr "Nhán thÆ"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:679
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:680
-msgid "Next - Sending mail"
-msgstr "Ká tiáp - Gái thÆ"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:679
-msgid "Back - Identity"
-msgstr "Quay lái - Äánh danh"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:679
-msgid "Next - Receiving options"
-msgstr "Ká tiáp - TÃy chán nhán"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:680
-msgid "Receiving options"
-msgstr "TÃy chán nhán"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:680
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:682
-msgid "Back - Receiving mail"
-msgstr "Quay lái - Nhán thÆ"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:682
-msgid "Sending mail"
-msgstr "Gái thÆ"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:682
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:683
-msgid "Next - Review account"
-msgstr "Ká tiáp - Kiám lái tÃi khoán"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:682
-msgid "Next - Defaults"
-msgstr "Ká tiáp - Mác Äánh"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:682
-msgid "Back - Receiving options"
-msgstr "Quay lái - Tuá chán nhán"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:683
-#: ../mail/em-account-editor.c:4107
-msgid "Defaults"
-msgstr "Mác Äánh"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:683
-msgid "Back - Sending mail"
-msgstr "Quay lái - Gái thÆ"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:685
-msgid "Review account"
-msgstr "Kiám lái tÃi khoán"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:685
-msgid "Finish"
-msgstr "HoÃn tát"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:685
-msgid "Back - Sending"
-msgstr "Quay lái - Gái thÆ"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:855
-msgid "Setup Google contacts with Evolution"
-msgstr "Thiát láp liÃn lác Google vái Evolution"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:856
-msgid "Setup Google calendar with Evolution"
-msgstr "Thiát láp lách Google vái Evolution"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:861
-#: ../mail/em-account-editor.c:4935
-msgid "You may need to enable IMAP access."
-msgstr "Bán cán bát truy cáp IMAP."
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:869
-#: ../mail/em-account-editor.c:4912
-msgid "Google account settings:"
-msgstr "Thiát láp tÃi khoán Google:"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:895
-msgid "Setup Yahoo calendar with Evolution"
-msgstr "Thiát láp lách Yahoo vái Evolution"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:899
-#: ../mail/em-account-editor.c:4982
-msgid ""
-"Yahoo calendars are named as firstname_lastname. We have tried to form the "
-"calendar name. So please confirm and re-enter the calendar name if it is not "
-"correct."
-msgstr ""
-"Lách Yahoo ÄÆác Äát tÃn dáng tÃn_há. ÄÃ thá tÃn lách cáa bán theo quy tác "
-"nÃy. Vui lÃng xÃc nhán hoác nháp tÃn lách ÄÃng."
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:908
-#: ../mail/em-account-editor.c:4967
-msgid "Yahoo account settings:"
-msgstr "Thiát láp tÃi khoán Yahoo:"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:922
-msgid "Yahoo Calendar name:"
-msgstr "TÃn lách Yahoo:"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:1119
-msgid "Password:"
-msgstr "Mát kháu:"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:1173
-#: ../capplet/settings/mail-settings-view.c:262
-msgid "Close Tab"
-msgstr "ÄÃng thá"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:1185
-msgid "Account Wizard"
-msgstr "Há trá thiát láp tÃi khoán"
-
-#: ../capplet/settings/mail-capplet-shell.c:212
-msgid "Evolution account assistant"
-msgstr "Phá tà tÃi khoán Evolution"
-
-#. create the local source group
-#: ../capplet/settings/mail-capplet-shell.c:377
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:534
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:106
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-migrate.c:136
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:119
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-migrate.c:154
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:112
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-migrate.c:112
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:108
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-migrate.c:121
-msgid "On This Computer"
-msgstr "TrÃn mÃy nÃy"
-
-#: ../capplet/settings/mail-settings-view.c:152
-#, c-format
-msgid "Modify %s..."
-msgstr "Äang sáa %s..."
-
-#: ../capplet/settings/mail-settings-view.c:154
-msgid "Add a new account"
-msgstr "ThÃm tÃi khoán mái"
-
-#: ../capplet/settings/mail-settings-view.c:194
-msgid "Account management"
-msgstr "Quán là tÃi khoán"
-
-#: ../capplet/settings/mail-settings-view.c:274
-msgid "Settings"
-msgstr "Thiát láp"
-
-#: ../composer/e-composer-actions.c:208
-msgid "Save as..."
-msgstr "LÆu dáng..."
-
-#: ../composer/e-composer-actions.c:295
-#: ../widgets/misc/e-signature-editor.c:211
-msgid "_Close"
-msgstr "ÄÃn_g"
-
-#: ../composer/e-composer-actions.c:297
-msgid "Close the current file"
-msgstr "ÄÃng táp tin hián thái"
-
-#: ../composer/e-composer-actions.c:302
-msgid "New _Message"
-msgstr "ThÆ _mái"
-
-#: ../composer/e-composer-actions.c:304
-msgid "Open New Message window"
-msgstr "Má cáa sá ThÆ Mái"
-
-#: ../composer/e-composer-actions.c:311 ../shell/e-shell-window-actions.c:1523
-msgid "Configure Evolution"
-msgstr "Cáu hÃnh Evolution"
-
-#: ../composer/e-composer-actions.c:318
-msgid "Save the current file"
-msgstr "LÆu táp tin hián thái"
-
-#: ../composer/e-composer-actions.c:323
-msgid "Save _As..."
-msgstr "LÆ_u dáng..."
-
-#: ../composer/e-composer-actions.c:325
-msgid "Save the current file with a different name"
-msgstr "LÆu táp tin hián thái vái tÃn khÃc"
-
-#: ../composer/e-composer-actions.c:332
-msgid "Character _Encoding"
-msgstr "Báng mà _Kà tá"
-
-#: ../composer/e-composer-actions.c:349
-msgid "_Print..."
-msgstr "_In..."
-
-#: ../composer/e-composer-actions.c:356
-msgid "Print Pre_view"
-msgstr "_Xem thá bán in"
-
-#: ../composer/e-composer-actions.c:363
-msgid "Save as _Draft"
-msgstr "LÆu _bán nhÃp"
-
-#: ../composer/e-composer-actions.c:365
-msgid "Save as draft"
-msgstr "LÆu dáng nhÃp"
-
-#: ../composer/e-composer-actions.c:370 ../composer/e-composer-private.c:317
-msgid "S_end"
-msgstr "_Gái"
-
-#: ../composer/e-composer-actions.c:372
-msgid "Send this message"
-msgstr "Gái thÆ nÃy"
-
-#: ../composer/e-composer-actions.c:380
-msgid "PGP _Encrypt"
-msgstr "_Mát mà PGP"
-
-#: ../composer/e-composer-actions.c:382
-msgid "Encrypt this message with PGP"
-msgstr "Mát mà hoà thÆ nÃy báng PGP"
-
-#: ../composer/e-composer-actions.c:388
-msgid "PGP _Sign"
-msgstr "_KÃ PGP"
-
-#: ../composer/e-composer-actions.c:390
-msgid "Sign this message with your PGP key"
-msgstr "Kà tÃn vÃo thÆ nÃy báng khoà PGP cáa bán"
+#: ../composer/e-composer-actions.c:390
+msgid "Sign this message with your PGP key"
+msgstr "Kà tÃn vÃo thÆ nÃy báng khoà PGP cáa bán"
 
 #: ../composer/e-composer-actions.c:396
 msgid "_Picture Gallery"
@@ -7142,15 +6768,15 @@ msgstr "Bát tát hián thá trÆáng Reply-To (Trá lái)"
 msgid "Save Draft"
 msgstr "LÆu bán nhÃp"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:42
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:43
 msgid "Enter the recipients of the message"
 msgstr "HÃy gà ngÆái nhán thÆ"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:44
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:45
 msgid "Enter the addresses that will receive a carbon copy of the message"
 msgstr "ChÃp cho: hÃy gà cÃc Äáa chá sá nhán mát bán sao cáa thÆ áy."
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:47
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:48
 msgid ""
 "Enter the addresses that will receive a carbon copy of the message without "
 "appearing in the recipient list of the message"
@@ -7158,74 +6784,59 @@ msgstr ""
 "HÃy gà cÃc Äáa chá sá nhán mát bán sao cáa thÆ mà khÃng xuát hián trÃn danh "
 "sÃch ngÆái nhán thÆ nÃy"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:779
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:849
 msgid "Fr_om:"
 msgstr "_Tá:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:788
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:856
 msgid "_Reply-To:"
 msgstr "T_rá lái cho:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:792
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:861
 msgid "_To:"
 msgstr "Äá_n:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:797
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:867
 msgid "_Cc:"
 msgstr "_Cc:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:802
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:873
 msgid "_Bcc:"
 msgstr "_Bcc:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:807
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:878
 msgid "_Post To:"
 msgstr "_Gái tái:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:811
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:882
 msgid "S_ubject:"
 msgstr "C_há Äá:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:820
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:890
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:466
 msgid "Si_gnature:"
 msgstr "Chá _kÃ:"
 
-#: ../composer/e-composer-name-header.c:145
+#: ../composer/e-composer-name-header.c:215
 msgid "Click here for the address book"
 msgstr "Nhán ÄÃy Äá xem Sá Äáa chá"
 
-#: ../composer/e-composer-post-header.c:135
+#: ../composer/e-composer-post-header.c:184
 msgid "Click here to select folders to post to"
 msgstr "Nhán vÃo ÄÃy Äá chán thÆ mác nÆi cán gái"
 
-#: ../composer/e-composer-private.c:215
-msgid "Undo the last action"
-msgstr "Hái lái hÃnh Äáng cuái cÃng"
-
-#: ../composer/e-composer-private.c:219
-msgid "Redo the last undone action"
-msgstr "Thác hián lái hÃnh Äáng váa ÄÆác hái lái"
-
-#: ../composer/e-composer-private.c:223
-msgid "Search for text"
-msgstr "TÃm chuái"
-
-#: ../composer/e-composer-private.c:227
-msgid "Search for and replace text"
-msgstr "TÃm và thay thá vÄn bán"
-
-#: ../composer/e-composer-private.c:337
+#: ../composer/e-composer-private.c:345
 msgid "Save draft"
 msgstr "LÆu bán nhÃp"
 
-#: ../composer/e-msg-composer.c:813
+#: ../composer/e-msg-composer.c:856
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot sign outgoing message: No signing certificate set for this account"
 msgstr ""
 "KhÃng thá kà tÃn thÆ gái Äi: chÆa láp cháng nhán chá kà cho tÃi khoán nÃy."
 
-#: ../composer/e-msg-composer.c:822
+#: ../composer/e-msg-composer.c:865
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot encrypt outgoing message: No encryption certificate set for this "
@@ -7233,16 +6844,16 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "KhÃng thá mà hoà thÆ gái Äi: chÆa láp cháng nhán mà hoà cho tÃi khoán nÃy."
 
-#: ../composer/e-msg-composer.c:1609 ../composer/e-msg-composer.c:1996
+#: ../composer/e-msg-composer.c:1545 ../composer/e-msg-composer.c:1954
 msgid "Compose Message"
 msgstr "Viát thÆ"
 
-#: ../composer/e-msg-composer.c:4163
+#: ../composer/e-msg-composer.c:4198
 msgid "The composer contains a non-text message body, which cannot be edited."
 msgstr ""
 "Bá soán tháo cháa phán nái dung thÆ phi vÄn bán nÃn khÃng thá sáa Äái ÄÆác."
 
-#: ../composer/e-msg-composer.c:4867
+#: ../composer/e-msg-composer.c:4875
 msgid "Untitled Message"
 msgstr "ThÆ khÃng tÃn"
 
@@ -7369,7 +6980,7 @@ msgstr "Lái ÄÆác bÃo cÃo là &quot;{0}&quot;. Nhiáu khá nÄng thÆ c
 msgid "An error occurred while sending. How do you want to proceed?"
 msgstr "Gáp lái trong khi gái. Bán muán tiáp tác thá nÃo?"
 
-#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:30 ../mail/mail.error.xml.h:157
+#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:30 ../mail/mail.error.xml.h:152
 msgid "The reported error was &quot;{0}&quot;."
 msgstr "Lái ÄÆác thÃng bÃo là &quot;{0}&quot;."
 
@@ -7408,13 +7019,13 @@ msgid "Calendar event notifications"
 msgstr "ThÃng tin lách"
 
 # Name: do not translate/ tÃn: Äáng dách
-#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:1 ../mail/e-mail-browser.c:941
+#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:1 ../mail/e-mail-browser.c:936
 #: ../modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:215
 #: ../shell/e-shell-window-private.c:243
 msgid "Evolution"
 msgstr "Evolution"
 
-#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:2 ../shell/e-shell-window-actions.c:654
+#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:2 ../shell/e-shell-window-actions.c:651
 msgid "Groupware Suite"
 msgstr "Bá phán mám nhÃm (Groupware)"
 
@@ -7435,8 +7046,6 @@ msgid "Configure email accounts"
 msgstr "Cáu hÃnh tÃi khoán thÆ"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:1
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:21
-#| msgid "Calendar information"
 msgid "Enable address formatting"
 msgstr "Bát Äánh dáng Äáa chá"
 
@@ -7447,24 +7056,20 @@ msgid ""
 msgstr "CÃ Äánh dáng thÆ theo chuán quác gia cáa nÆi nhán khÃng"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:3
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:3
 msgid "Autocomplete length"
 msgstr "Äá dÃi tá Äáng gà xong"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:4
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:4
 msgid ""
 "The number of characters that must be typed before Evolution will attempt to "
 "autocomplete."
 msgstr "Sá kà tá cán gà trÆác khi trÃnh Evolution sá cá tá Äáng hoÃn tát."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:5
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:5
 msgid "Show autocompleted name with an address"
 msgstr "Hián tÃn tá Äáng Äián nát cÃng vái Äáa chá"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:6
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:6
 msgid ""
 "Whether force showing the mail address with the name of the autocompleted "
 "contact in the entry."
@@ -7473,22 +7078,18 @@ msgstr ""
 "tá Äáng Äián nát, hay khÃng."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:7
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:7
 msgid "URI for the folder last used in the select names dialog"
 msgstr "Äáa chá URI cho thÆ mác ÄÃ dÃng cuái cÃng trong háp thoái chán tÃn."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:8
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:8
 msgid "URI for the folder last used in the select names dialog."
 msgstr "Äáa chá URI cho thÆ mác ÄÃ dÃng cuái cÃng trong háp thoái chán tÃn."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:9
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:9
 msgid "Contact layout style"
 msgstr "Kiáu bá các liÃn lác"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:10
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:10
 msgid ""
 "The layout style determines where to place the preview pane in relation to "
 "the contact list. \"0\" (Classic View) places the preview pane below the "
@@ -7500,37 +7101,30 @@ msgstr ""
 "\"1\" (trÃnh bÃy dác) Äát khung xem trÆác ká bÃn danh sÃch liÃn lác."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:11
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:13
 msgid "Contact preview pane position (horizontal)"
 msgstr "Vá trà khung liÃn lác xem trÆác (ngang)"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:12
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:14
 msgid "Position of the contact preview pane when oriented horizontally."
 msgstr "Vá trà khung liÃn lác xem trÆác khi Äánh hÆáng ngang."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:13
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:15
 msgid "Contact preview pane position (vertical)"
 msgstr "Vá trà khung liÃn lác xem trÆác (dác)"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:14
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:16
 msgid "Position of the contact preview pane when oriented vertically."
 msgstr "Vá trà khung liÃn lác xem trÆác khi Äánh hÆáng dác."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:15
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:19
 msgid "Show maps"
 msgstr "Hián bán Äá"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:16
-#| msgid "Whether to show maps in preview pane."
 msgid "Whether to show maps in preview pane"
 msgstr "CÃ hián thá bán Äá trong khung xem trÆác khÃng"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:17
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:11
 msgid "Primary address book"
 msgstr "Sá Äáa chá chÃnh"
 
@@ -7543,22 +7137,18 @@ msgstr ""
 "khung trÃnh bÃy \"LiÃn lác\""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:19
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:17
 msgid "Show preview pane"
 msgstr "Hián à Xem thá"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:20
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:18
 msgid "Whether to show the preview pane."
 msgstr "CÃ nÃn hián thá Ã cáa sá xem thá hay khÃng."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.bogofilter.gschema.xml.in.h:1
-#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.schemas.in.h:1
 msgid "Convert mail messages to Unicode"
 msgstr "Chuyán Äái thÆ sang Unicode"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.bogofilter.gschema.xml.in.h:2
-#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.schemas.in.h:2
 msgid ""
 "Convert message text to Unicode UTF-8 to unify spam/ham tokens coming from "
 "different character sets."
@@ -7567,35 +7157,27 @@ msgstr ""
 "Äán tá cÃc bá kà tá khÃc nhau."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:1
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:123
 msgid "Save directory for reminder audio"
 msgstr "ThÆ mác lÆu Ãm thanh nhác nhá"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:2
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:124
 msgid "Directory for saving reminder audio files"
 msgstr "ThÆ mác lÆu cÃc táp tin Ãm thanh nhác nhá"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:3
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:103
 msgid "Birthday and anniversary reminder value"
 msgstr "Già trá nhác nhá sinh nhát và ká niám"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:4
-#| msgid "Number of units for determining a birthday or anniversary reminder."
 msgid "Number of units for determining a birthday or anniversary reminder"
 msgstr ""
 "Táng sá ÄÆn vá Äá quyát Äánhk nhác nhá ngÃy sinh hoác ká niám ngÃy cÆái"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:5
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:105
 msgid "Birthday and anniversary reminder units"
 msgstr "ÄÆn vá nhác nhá sinh nhát và ká niám"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:6
-#| msgid ""
-#| "Units for a birthday or anniversary reminder, \"minutes\", \"hours\" or "
-#| "\"days\"."
 msgid ""
 "Units for a birthday or anniversary reminder, \"minutes\", \"hours\" or "
 "\"days\""
@@ -7604,14 +7186,10 @@ msgstr ""
 "\"hours\" (giá) hoác \"days\" (ngÃy)"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:7
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:63
 msgid "Compress weekends in month view"
 msgstr "NÃn cÃc ngÃy cuái tuán trong à xem thÃng"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:8
-#| msgid ""
-#| "Whether to compress weekends in the month view, which puts Saturday and "
-#| "Sunday in the space of one weekday."
 msgid ""
 "Whether to compress weekends in the month view, which puts Saturday and "
 "Sunday in the space of one weekday"
@@ -7620,90 +7198,68 @@ msgstr ""
 "Báy và Chá Nhát Äáu là cÃng cÃch cáa mát ngÃy tuán"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:9
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:91
 msgid "Ask for confirmation when deleting items"
 msgstr "Hái xÃc nhán trÆác khi xoà mác"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:10
-#| msgid ""
-#| "Whether to ask for confirmation when deleting an appointment or task."
 msgid "Whether to ask for confirmation when deleting an appointment or task"
 msgstr "Cà nÃn hái xÃc nhán khi xoà cuác hán hay tÃc vá hay khÃng"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:11
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:93
 msgid "Confirm expunge"
 msgstr "XÃc nhán khi xoà hán"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:12
-#| msgid ""
-#| "Whether to ask for confirmation when expunging appointments and tasks."
 msgid "Whether to ask for confirmation when expunging appointments and tasks"
 msgstr "Cà nÃn hái xÃc nhán khi xoà hán cuác hán và tÃc vá hay khÃng"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:13
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:45
 msgid "Month view vertical pane position"
 msgstr "Vá trà cáa à cáa sá dác trong à xem thÃng"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:14
-#| msgid ""
-#| "Position of the vertical pane, between the calendar lists and the date "
-#| "navigator calendar."
 msgid ""
 "Position of the vertical pane, between the calendar lists and the date "
 "navigator calendar"
 msgstr "Vá trà cáa à cáa sá dác, giáa cÃc danh sÃch lách và lách duyát ngÃy"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:15
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:33
 msgid "Workday end hour"
 msgstr "Giá kát thÃc ngÃy lÃm viác"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:16
-#| msgid "Hour the workday ends on, in twenty four hour format, 0 to 23."
 msgid "Hour the workday ends on, in twenty four hour format, 0 to 23"
 msgstr "Giá kát thÃc ngÃy lÃm viác, cà dáng 24 giá (0-23)"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:17
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:35
 msgid "Workday end minute"
 msgstr "PhÃt kát thÃc ngÃy lÃm viác"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:18
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:36
 msgid "Minute the workday ends on, 0 to 59."
 msgstr "PhÃt kát thÃc ngÃy lÃm viác, 0-59."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:19
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:29
 msgid "Workday start hour"
 msgstr "Giá bát Äáu ngÃy lÃm viác"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:20
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:30
 msgid "Hour the workday starts on, in twenty four hour format, 0 to 23."
 msgstr "Giá bát Äáu ngÃy lÃm viác, cà dáng 24 giá (0-23)."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:21
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:31
 msgid "Workday start minute"
 msgstr "PhÃt bát Äáu ngÃy lÃm viác"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:22
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:32
 msgid "Minute the workday starts on, 0 to 59."
 msgstr "PhÃt bát Äáu ngÃy lÃm viác, 0-59."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:23
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:7
 msgid "The second timezone for a Day View"
 msgstr "MÃi giá thá hai cho mát à Xem NgÃy"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:24
-#| msgid ""
-#| "Shows the second time zone in a Day View, if set. Value is similar to one "
-#| "used in a 'timezone' key."
 msgid ""
 "Shows the second time zone in a Day View, if set. Value is similar to one "
 "used in a 'timezone' key"
@@ -7712,24 +7268,18 @@ msgstr ""
 "nÃy tÆÆng tá vái già trá dÃng trong mát khoà \"timezone\" (mÃi giá)"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:25
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:9
 msgid "Recently used second time zones in a Day View"
 msgstr "MÃi giá thá hai váa dÃng trong mát à Xem NgÃy"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:26
-#| msgid "List of recently used second time zones in a Day View."
 msgid "List of recently used second time zones in a Day View"
 msgstr "Danh sÃch cÃc mÃi giá váa dÃng trong mát à Xem NgÃy"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:27
-#| msgid "Maximum number of recently used timezones to remember."
 msgid "Maximum number of recently used timezones to remember"
 msgstr "Sá tái Äa cÃc mÃi giá váa dÃng cán nhá"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:28
-#| msgid ""
-#| "Maximum number of recently used timezones to remember in a "
-#| "'day_second_zones' list."
 msgid ""
 "Maximum number of recently used timezones to remember in a 'day-second-"
 "zones' list"
@@ -7738,113 +7288,91 @@ msgstr ""
 "\"day_second_zones\""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:29
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:97
 msgid "Default reminder value"
 msgstr "Già trá nhác nhá mác Äánh"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:30
-#| msgid "Number of units for determining a default reminder."
 msgid "Number of units for determining a default reminder"
 msgstr "Táng sá ÄÆn vá Äá quyát Äánh lÃc nÃo nhác nhá mác Äánh"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:31
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:99
 msgid "Default reminder units"
 msgstr "ÄÆn vá nhác nhá mác Äánh"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:32
-#| msgid "Units for a default reminder, \"minutes\", \"hours\" or \"days\"."
 msgid "Units for a default reminder, \"minutes\", \"hours\" or \"days\""
 msgstr ""
 "ÄÆn vá cho bá nhác nhá mác Äánh, \"minutes\" (phÃt), \"hours\" (giá) hoác "
 "\"days\" (ngÃy)"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:33
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:25
 msgid "Show categories field in the event/meeting/task editor"
 msgstr "Hián trÆáng Háng trong bá sáa cuác háp/tÃc vá/sá kián"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:34
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:26
 msgid "Whether to show categories field in the event/meeting editor"
 msgstr "CÃ nÃn hián thá trÆáng loái trong bá sáa cuác háp/sá kián hay khÃng"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:35
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:15
 msgid "Show Role field in the event/task/meeting editor"
 msgstr "Hián trÆáng Vai trà trong bá sáa cuác háp/tÃc vá/sá kián"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:36
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:16
 msgid "Whether to show role field in the event/task/meeting editor"
 msgstr ""
 "Cà nÃn hián thá trÆáng Vai trà trong bá sáa cuác háp/tÃc vá/sá kián hay khÃng"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:37
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:21
 msgid "Show RSVP field in the event/task/meeting editor"
 msgstr ""
 "Hián trÆáng RSVP (Vui lÃng hái Ãm) trong bá sáa cuác háp/tÃc vá/sá kián"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:38
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:22
 msgid "Whether to show RSVP field in the event/task/meeting editor"
 msgstr ""
 "CÃ nÃn hián thá trÆáng RSVP (Vui lÃng hái Ãm) trong bá sáa cuác háp/tÃc vá/"
 "sá kián hay khÃng"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:39
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:17
 msgid "Show status field in the event/task/meeting editor"
 msgstr "Hián trÆáng Tráng thÃi trong bá sáa cuác háp/tÃc vá/sá kián"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:40
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:18
 msgid "Whether to show status field in the event/task/meeting editor"
 msgstr ""
 "CÃ nÃn hián thá trÆáng tráng thÃi trong bá sáa cuác háp/tÃc vá/dá kián hay "
 "khÃng"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:41
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:23
 msgid "Show timezone field in the event/meeting editor"
 msgstr "Hián trÆáng MÃi giá trong bá sáa cuác háp/tÃc vá/sá kián"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:42
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:24
 msgid "Whether to show timezone field in the event/meeting editor"
 msgstr "CÃ nÃn hián thá trÆáng mÃi giá trong bá sáa cuác háp/sá kián hay khÃng"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:43
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:19
 msgid "Show type field in the event/task/meeting editor"
 msgstr "Hián trÆáng Kiáu trong bá sáa cuác háp/tÃc vá/sá kián"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:44
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:20
 msgid "Whether to show type field in the event/task/meeting editor"
 msgstr ""
 "CÃ nÃn hián thá trÆáng kiáu trong bá sáa cuác háp/tÃc vá/sá kián hay khÃng"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:45
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:81
 msgid "Hide completed tasks"
 msgstr "án mái tÃc vá hoÃn tát"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:46
-#| msgid "Whether to hide completed tasks in the tasks view."
 msgid "Whether to hide completed tasks in the tasks view"
 msgstr "Cà nÃn án mái tÃc vá Äà hoÃn tát trong à xem tÃc vá hay khÃng"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:47
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:83
 msgid "Hide task units"
 msgstr "án ÄÆn vá tÃc vá"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:48
-#| msgid ""
-#| "Units for determining when to hide tasks, \"minutes\", \"hours\" or \"days"
-#| "\"."
 msgid ""
 "Units for determining when to hide tasks, \"minutes\", \"hours\" or \"days\""
 msgstr ""
@@ -7852,24 +7380,18 @@ msgstr ""
 "\" (giá) hoác \"days\" (ngÃy)"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:49
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:85
 msgid "Hide task value"
 msgstr "án già trá tÃc vá"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:50
-#| msgid "Number of units for determining when to hide tasks."
 msgid "Number of units for determining when to hide tasks"
 msgstr "Táng sá ÄÆn vá Äá quyát Äánh lÃc nÃo nÃn án cáng viác"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:51
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:39
 msgid "Horizontal pane position"
 msgstr "VÃ trá Ã cáa sá ngang"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:52
-#| msgid ""
-#| "Position of the horizontal pane, between the date navigator calendar and "
-#| "the task list when not in the month view, in pixels."
 msgid ""
 "Position of the horizontal pane, between the date navigator calendar and the "
 "task list when not in the month view, in pixels"
@@ -7878,63 +7400,49 @@ msgstr ""
 "khÃng phái trong à xem thÃng, theo Äiám ánh"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:53
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:111
 msgid "Last reminder time"
 msgstr "Lán nhác cuái"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:54
-#| msgid "Time the last reminder ran, in time_t."
 msgid "Time the last reminder ran, in time_t"
 msgstr "Thái Äiám nhác nhá cuái cÃng, theo time_t"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:55
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:71
 msgid "Marcus Bains Line Color - Day View"
 msgstr "MÃu DÃng Marcus Bains â Xem ngÃy"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:56
-#| msgid "Color to draw the Marcus Bains line in the Day View."
 msgid "Color to draw the Marcus Bains line in the Day View"
 msgstr "MÃu cán vá DÃng Marcus Bains trong à xem NgÃy"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:57
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:73
 msgid "Marcus Bains Line Color - Time bar"
 msgstr "MÃu DÃng Marcus Bains â Thanh thái gian"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:58
-#| msgid ""
-#| "Color to draw the Marcus Bains Line in the Time bar (empty for default)."
 msgid "Color to draw the Marcus Bains Line in the Time bar (empty for default)"
 msgstr ""
 "MÃu cán vá DÃng Marcus Bains trong thanh Thái gian (bá ráng Äá chán mác Äánh)"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:59
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:69
 msgid "Marcus Bains Line"
 msgstr "DÃng Marcus Bains"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:60
-#| msgid ""
-#| "Whether to draw the Marcus Bains Line (line at current time) in the "
-#| "calendar."
 msgid ""
 "Whether to draw the Marcus Bains Line (line at current time) in the calendar"
 msgstr ""
 "CÃ nÃn vá DÃng Marcus Bains (dÃng tái giá hián cÃ) trong lách hay khÃng"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:61
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:52
 msgid "Memo preview pane position (horizontal)"
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:62
-#| msgid "Task preview pane position (horizontal)"
 msgid "Position of the task preview pane when oriented horizontally"
 msgstr "Vá trà khung tÃc vá xem trÆác khi Äánh hÆáng ngang"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:63
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:48
 msgid "Memo layout style"
 msgstr "Kiáu bá trá bán ghi nhá"
 
@@ -7946,7 +7454,6 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:65
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:54
 msgid "Memo preview pane position (vertical)"
 msgstr "Vá trà khung ghi nhá xem trÆác (dác)"
 
@@ -7955,14 +7462,10 @@ msgid "Position of the memo preview pane when oriented vertically"
 msgstr "Vá trà khung ghi nhá xem trÆác khi Äánh hÆáng dác"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:67
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:43
 msgid "Month view horizontal pane position"
 msgstr "Vá trà cáa à cáa sá ngang trong à xem thÃng"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:68
-#| msgid ""
-#| "Position of the horizontal pane, between the view and the date navigator "
-#| "calendar and task list in the month view, in pixels."
 msgid ""
 "Position of the horizontal pane, between the view and the date navigator "
 "calendar and task list in the month view, in pixels"
@@ -7971,32 +7474,26 @@ msgstr ""
 "khi trong à xem thÃng, theo Äiám ánh"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:69
-#| msgid "Scroll Month View by a week"
 msgid "Scroll Month View by a week, not by a month"
 msgstr "Cuán trÃnh bÃy thÃng theo tuán, khÃng theo thÃng"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:70
-#| msgid "Scroll Month View by a week"
 msgid "Whether to scroll a Month View by a week, not by a month"
 msgstr "CÃ cuán trÃnh bÃy thÃng theo tuán, khÃng theo thÃng, khÃng"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:71
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:114
 msgid "Reminder programs"
 msgstr "ChÆÆng trÃnh nhác nhá"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:72
-#| msgid "Programs that are allowed to be run by reminders."
 msgid "Programs that are allowed to be run by reminders"
 msgstr "ChÆÆng trÃnh ÄÆác phÃp cháy Äá nhác nhá"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:73
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:116
 msgid "Show display reminders in notification tray"
 msgstr "Hián thá nhác nhá trong khay thÃng bÃo"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:74
-#| msgid "Whether or not to use the notification tray for display reminders."
 msgid "Whether or not to use the notification tray for display reminders"
 msgstr "CÃ nÃn dÃng khay thÃng bÃo Äá hián thá nhác nhá hay khÃng"
 
@@ -8009,7 +7506,6 @@ msgid "Name of the preferred New toolbar button item"
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:77
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:1
 msgid "Primary calendar"
 msgstr "Lách chÃnh"
 
@@ -8020,7 +7516,6 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:79
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:77
 msgid "Primary memo list"
 msgstr "Danh sÃch ghi nhá chÃnh"
 
@@ -8031,7 +7526,6 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:81
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:79
 msgid "Primary task list"
 msgstr "Danh sÃch tÃc vá chÃnh"
 
@@ -8042,15 +7536,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:83
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:120
 msgid "Free/busy template URL"
 msgstr "Äáa chá máng máu Ránh/Bán"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:85
 #, no-c-format
-#| msgid ""
-#| "The URL template to use as a free/busy data fallback, %u is replaced by "
-#| "the user part of the mail address and %d is replaced by the domain."
 msgid ""
 "The URL template to use as a free/busy data fallback, %u is replaced by the "
 "user part of the mail address and %d is replaced by the domain"
@@ -8060,106 +7550,76 @@ msgstr ""
 "Äáa chá"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:86
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:75
 msgid "Recurrent Events in Italic"
 msgstr "Sá kián láp lái chá nghiÃng"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:87
-#| msgid "Show r_ecurring events in italic in bottom left calendar"
 msgid "Show days with recurrent events in italic font in bottom left calendar"
 msgstr "Hián ngÃy vái sá kián láp lái báng chá nghiÃng á ÄÃy trÃi lách"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:88
-#| msgid "Delete the selected calendar"
-msgid "List of selected calendars"
-msgstr "Danh sÃch lách ÄÃ chán"
+msgid "Search range for time-based searching in years"
+msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:89
-#| msgid "List of available calendars:"
-msgid "List of calendars to load"
-msgstr "Danh sÃch lách Äá náp"
+msgid ""
+"How many years can the time-based search go forward or backward from "
+"currently selected day when searching for another occurrence; default is ten "
+"years"
+msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:90
-#| msgid "Delete the selected memo list"
-msgid "List of selected memo lists"
-msgstr "Danh sÃch ghi nhá ÄÃ chán"
-
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:91
-msgid "List of memo lists to load"
-msgstr "Danh sÃch ghi nhá Äá náp"
-
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:92
-#| msgid "Delete the selected task list"
-msgid "List of selected task lists"
-msgstr "Danh sÃch tÃc vá ÄÃ chán"
-
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:93
-msgid "List of task lists to load"
-msgstr "Danh sÃch tÃc vá Äá náp"
-
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:94
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:65
 msgid "Show appointment end times in week and month views"
 msgstr "Hián thái Äiám kát thÃc cuác hán trong à xem tuán và thÃng Äáu"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:95
-#| msgid ""
-#| "Whether to display the end time of events in the week and month views."
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:91
 msgid "Whether to display the end time of events in the week and month views"
 msgstr ""
 "Cà nÃn hián thá thái Äiám kát thÃc sá kián trong à xem tuán và thÃng Äáu hay "
 "khÃng"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:96
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:50
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:92
 msgid "Show the memo preview pane"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:97
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:93
 msgid "If \"true\", show the memo preview pane in the main window"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:98
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:58
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:94
 msgid "Show the task preview pane"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:99
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:95
 msgid "If \"true\", show the task preview pane in the main window"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:100
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:107
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:96
 msgid "Show week numbers in Day View, Work Week View, and Date Navigator"
 msgstr "Hián sá thá tá tuán trong à xem ngÃy, tuán lÃm viác và duyát ngÃy"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:101
-#| msgid "Whether to show week numbers in various places in the Calendar."
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:97
 msgid "Whether to show week numbers in various places in the Calendar"
 msgstr "CÃ nÃn hián thá sá thá tá tuán á mát sá nÆi trong lách hay khÃng"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:102
-#| msgid "Vertical pane position"
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:98
 msgid "Vertical position for the tag pane"
 msgstr "Vá trà dác cáa khung thá"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:103
-#| msgid "T_asks due today:"
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:99
 msgid "Highlight tasks due today"
 msgstr "TÃ sÃng tÃc vá Äán hán"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:104
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:100
 msgid ""
 "Whether highlight tasks due today with a special color (task-due-today-color)"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:105
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:87
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:101
 msgid "Tasks due today color"
 msgstr "MÃu cáa tÃc vá hát hán vÃo hÃm nay"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:106
-#| msgid "Background color of tasks that are due today, in \"#rrggbb\" format."
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:102
 msgid ""
 "Background color of tasks that are due today, in \"#rrggbb\" format. Used "
 "together with task-due-today-highlight"
@@ -8167,50 +7627,43 @@ msgstr ""
 "MÃu nán cáa mái tÃc vá hát hán hÃm nay, dáng \"#rrggbb\". DÃng vái task-due-"
 "today-highlight"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:107
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:60
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:103
 msgid "Task preview pane position (horizontal)"
 msgstr "Vá trà à xem trÆác cÃng viác (ngang)"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:108
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:56
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:104
 msgid "Task layout style"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:109
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:105
 msgid ""
 "The layout style determines where to place the preview pane in relation to "
 "the task list. \"0\" (Classic View) places the preview pane below the task "
 "list. \"1\" (Vertical View) places the preview pane next to the task list"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:110
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:61
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:106
 msgid "Task preview pane position (vertical)"
 msgstr "Vá trà à xem trÆác cÃng viác (dác)"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:111
-#| msgid "Contact preview pane position (vertical)"
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:107
 msgid "Position of the task preview pane when oriented vertically"
 msgstr "Vá trà khung liÃn lác xem trÆác theo hÆáng ngang"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:112
-#| msgid "_Overdue tasks:"
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:108
 msgid "Highlight overdue tasks"
 msgstr "Tà sÃng tÃc vá quà hán"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:113
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:109
 msgid ""
 "Whether highlight overdue tasks with a special color (task-overdue-color)"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:114
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:89
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:110
 msgid "Overdue tasks color"
 msgstr "MÃu cáa tÃc vá quà hán"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:115
-#| msgid "Background color of tasks that are overdue, in \"#rrggbb\" format."
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:111
 msgid ""
 "Background color of tasks that are overdue, in \"#rrggbb\" format. Used "
 "together with task-overdue-highlight."
@@ -8218,25 +7671,19 @@ msgstr ""
 "MÃu nán cáa mái tÃc vá quà hán, dáng \"#rrggbb\". DÃng vái task-overdue-"
 "highlight."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:116
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:37
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:112
 msgid "Time divisions"
 msgstr "Chia thái gian"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:117
-#| msgid "Intervals shown in Day and Work Week views, in minutes."
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:113
 msgid "Intervals shown in Day and Work Week views, in minutes"
 msgstr "Háp thái gian ÄÆác hián thá trong à xem NgÃy/Tuán lÃm viác, theo phÃt"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:118
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:3
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:114
 msgid "Timezone"
 msgstr "MÃi giá"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:119
-#| msgid ""
-#| "The default timezone to use for dates and times in the calendar, as an "
-#| "untranslated Olsen timezone database location like \"America/New York\"."
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:115
 msgid ""
 "The default timezone to use for dates and times in the calendar, as an "
 "untranslated Olson timezone database location like \"America/New York\""
@@ -8244,126 +7691,94 @@ msgstr ""
 "MÃi giá mác Äánh cán dÃng cho ngÃy và giá trong lách, là và trá cÆ sá dá "
 "liáu kiáu Olsen chÆa dách nhÆ \"Asia/Hanoi\" (ChÃu Ã/HÃ nái)"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:120
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:13
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:116
 msgid "Twenty four hour time format"
 msgstr "Äánh dáng thái gian 24 giá"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:121
-#| msgid ""
-#| "Whether to show times in twenty four hour format instead of using am/pm."
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:117
 msgid "Whether to show times in twenty four hour format instead of using am/pm"
 msgstr ""
 "CÃ nÃn hián thá giá dáng 24-giá thay vÃo dÃng am/pm (buái sÃng/buái chiáu-"
 "tái) hay khÃng"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:122
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:101
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:118
 msgid "Birthday and anniversary reminder"
 msgstr "Nhác nhá sinh nhát và ká niám"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:123
-#| msgid "Whether to set a reminder for birthdays and anniversaries."
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:119
 msgid "Whether to set a reminder for birthdays and anniversaries"
 msgstr "Cà nÃn Äát nhác nhá cho ngÃy sinh và ká niám ngÃy cÆái khÃng"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:124
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:95
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:120
 msgid "Default appointment reminder"
 msgstr "Bá nhác nhá cuác hán mác Äánh"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:125
-#| msgid "Whether to set a default reminder for appointments."
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:121
 msgid "Whether to set a default reminder for appointments"
 msgstr "CÃ nÃn láp bá nhác nhá mác Äánh cho mái cuác hán hay khÃng"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:126
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:5
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:122
 msgid "Use system timezone"
 msgstr "DÃng mÃi giá há tháng"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:127
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:123
 msgid "Use the system timezone instead of the timezone selected in Evolution"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:128
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:27
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:124
 msgid "Week start"
 msgstr "Tuán bát Äáu"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:129
-#| msgid "Weekday the week starts on, from Sunday (0) to Saturday (6)."
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:125
 msgid "Weekday the week starts on, from Sunday (0) to Saturday (6)"
 msgstr "HÃm bát Äáu tuán, tá Chá Nhát (0) Äán Thá Báy (6)"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:130
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:67
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:126
 msgid "Work days"
 msgstr "NgÃy lÃm viác"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:131
-#| msgid "Days on which the start and end of work hours should be indicated."
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:127
 msgid "Days on which the start and end of work hours should be indicated"
 msgstr "NgÃy cán ngá à giá bát Äáu và kát thÃc Äáu lÃm viác"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:1
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:1
-msgid "Configuration version"
-msgstr "PhiÃn bán cáu hÃnh"
+#, fuzzy
+#| msgid "Evolution Restore"
+msgid "Previous Evolution version"
+msgstr "Phác hái Evolution"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:2
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:2
 msgid ""
-"The configuration version of Evolution, with major/minor/configuration level "
-"(for example \"2.6.0\")."
+"The most recently used version of Evolution, expressed as \"major.minor.micro"
+"\". This is used for data and settings migration from older to newer "
+"versions."
 msgstr ""
-"PhiÃn bán cáu hÃnh cáa trÃnh Evolution, vái mác Äá cáu hÃnh lán/nhá (v.d. Â "
-"2.6.0 Â)."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:3
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:3
-msgid "Last upgraded configuration version"
-msgstr "PhiÃn bán cáu hÃnh Evolution ÄÃ cáp nhát cuái cÃng"
-
-#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:4
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:4
-msgid ""
-"The last upgraded configuration version of Evolution, with major/minor/"
-"configuration level (for example \"2.6.0\")."
-msgstr ""
-"PhiÃn bán cáu hÃnh Evolution ÄÃ cáp nhát cuái cÃng, vái mác Äá cáu hÃnh lán/"
-"nhá (v.d. Â 2.6.0 Â)."
-
-#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:5
-#| msgid "Enable and disable plugins"
 msgid "List of disabled plugins"
 msgstr "Danh sÃch phán bá sung bá tát"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:6
+#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:4
 msgid "The list of disabled plugins in Evolution"
 msgstr "Danh sÃch phán bá sung bá tát trong Evolution"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:7
-#| msgid "Default window X coordinate"
+#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:5
 msgid "The window's X coordinate"
 msgstr "Toá Äá X cáa cáa sá"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:8
-#| msgid "Default window Y coordinate"
+#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:6
 msgid "The window's Y coordinate"
 msgstr "Toá Äá Y cáa cáa sá"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:9
+#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:7
 msgid "The window's width in pixels"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:10
-#| msgid "Default window height"
+#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:8
 msgid "The window's height in pixels"
 msgstr "Chiáu cao (theo Äiám) cáa cáa sá"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:11
-#| msgid "Whether or not the window should be maximized."
+#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:9
 msgid "Whether the window is maximized"
 msgstr "Cáa sá cà phÃng tái Äa khÃng"
 
@@ -8384,29 +7799,24 @@ msgid "Whether tasks from Gnome Calendar have been imported or not"
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:1
-#: ../modules/mailto-handler/apps-evolution-mail-prompts-checkdefault.schemas.in.h:1
 msgid "Check whether Evolution is the default mailer"
 msgstr "Kiám tra náu Evolution là trÃnh thÆ mác Äánh."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:2
-#: ../modules/mailto-handler/apps-evolution-mail-prompts-checkdefault.schemas.in.h:2
 msgid ""
 "Every time Evolution starts, check whether or not it is the default mailer."
 msgstr ""
 "Mái lán khái cháy Evolution, kiám tra náu nà là trÃnh thÆ mác Äánh hay khÃng."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:3
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:1
 msgid "Default charset in which to compose messages"
 msgstr "Bá kà tá mác Äánh Äá soán tháo thÆ."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:4
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:2
 msgid "Default charset in which to compose messages."
 msgstr "Bá kà tá mác Äánh Äá soán tháo thÆ."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:5
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:51
 msgid "Path where picture gallery should search for its content"
 msgstr ""
 
@@ -8418,37 +7828,30 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:7
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:3
 msgid "Spell check inline"
 msgstr "Kiám tra trác tiáp chÃnh tá"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:8
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:4
 msgid "Draw spelling error indicators on words as you type."
 msgstr "Vá chá bÃo lái chÃnh tá trÃn tá khi gÃ."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:9
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:5
 msgid "Automatic link recognition"
 msgstr "Tá Äáng nhán dáng liÃn kát"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:10
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:6
 msgid "Recognize links in text and replace them."
 msgstr "Nhán ra mái liÃn kát trong vÄn bán và thay thá chÃng."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:11
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:7
 msgid "Automatic emoticon recognition"
 msgstr "Tá Äáng nhán dáng biáu tÆáng xÃc cám"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:12
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:8
 msgid "Recognize emoticons in text and replace them with images."
 msgstr "Nhán dáng hÃnh cÆái trong vÄn bán và thay thá báng ánh."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:13
-#| msgid "Attribute message."
 msgid "Attribute message"
 msgstr "ThÃng Äiáp thuác tÃnh"
 
@@ -8459,7 +7862,6 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:15
-#| msgid "Forward message."
 msgid "Forward message"
 msgstr "ThÆ chuyán"
 
@@ -8470,7 +7872,6 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:17
-#| msgid "Original message."
 msgid "Original message"
 msgstr "ThÆ gác"
 
@@ -8481,12 +7882,10 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:19
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:9
 msgid "Group Reply replies to list"
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:20
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:10
 msgid ""
 "Instead of the normal \"Reply to All\" behaviour, this option will make the "
 "'Group Reply' toolbar button try to reply only to the mailing list through "
@@ -8495,12 +7894,10 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:21
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:13
 msgid "Put the cursor at the bottom of replies"
 msgstr "Äát con trá á phán cuái cáa trá lái"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:22
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:14
 msgid ""
 "Users get all up in arms over where the cursor should go when replying to a "
 "message. This determines whether the cursor is placed at the top of the "
@@ -8508,132 +7905,104 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:23
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:15
 msgid "Always request read receipt"
 msgstr "LuÃn luÃn yÃu cáu thÃng bÃo ÄÃ Äác"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:24
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:16
 msgid "Whether a read receipt request gets added to every message by default."
 msgstr ""
 "Mác Äánh là cà nÃn thÃm vÃo mái thÆ mát yÃu cáu thÃng bÃo Äà Äác, hay khÃng."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:25
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:17
 msgid "Send HTML mail by default"
 msgstr "Gái thÆ dáng HTML theo mác Äánh"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:26
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:18
 msgid "Send HTML mail by default."
 msgstr "Gái thÆ dáng HTML theo mác Äánh"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:27
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:19
 msgid "Spell checking color"
 msgstr "MÃu kiám tra chÃnh tá"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:28
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:20
 msgid "Underline color for misspelled words when using inline spelling."
 msgstr ""
 "MÃu gách dÆái cho tá sai chÃnh tá khi dÃng chác nÄng chÃnh tá trác tiáp."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:29
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:21
 msgid "Spell checking languages"
 msgstr "NgÃn ngá kiám tra chÃnh tá"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:30
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:22
 msgid "List of dictionary language codes used for spell checking."
 msgstr "Danh sÃch cÃc mà ngÃn ngá tá Äián ÄÆác dÃng Äá kiám tra chÃnh tá."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:31
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:23
 msgid "Show \"Bcc\" field when sending a mail message"
 msgstr "Hián trÆáng \"Bcc\" khi gái thÆ"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:32
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:24
 msgid ""
 "Show the \"Bcc\" field when sending a mail message. This is controlled from "
 "the View menu when a mail account is chosen."
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:33
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:25
 msgid "Show \"Cc\" field when sending a mail message"
 msgstr "Hián trÆáng \"Cc\" khi gái thÆ"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:34
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:26
 msgid ""
 "Show the \"Cc\" field when sending a mail message. This is controlled from "
 "the View menu when a mail account is chosen."
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:35
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:27
 msgid "Show \"Reply To\" field when sending a mail message"
 msgstr "Hián trÆáng \"Reply To\" khi gái thÆ"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:36
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:28
 msgid ""
 "Show the \"Reply To\" field when sending a mail message. This is controlled "
 "from the View menu when a mail account is chosen."
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:37
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:29
 msgid "Show \"From\" field when posting to a newsgroup"
 msgstr "Hián trÆáng \"From\" (tá) khi gái thÆ"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:38
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:30
 msgid ""
 "Show the \"From\" field when posting to a newsgroup. This is controlled from "
 "the View menu when a news account is chosen."
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:39
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:31
 msgid "Show \"Reply To\" field when posting to a newsgroup"
 msgstr "Hián trÆáng \"Reply To\" (trá lái cho) khi gái thÆ"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:40
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:32
 msgid ""
 "Show the \"Reply To\" field when posting to a newsgroup. This is controlled "
 "from the View menu when a news account is chosen."
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:41
-#| msgid "_Keep signature above the original message on replying"
 msgid "Digitally sign replies when the original message is signed"
 msgstr "KÃ Äián tá thÆ trá lái náu thÆ gác cÅng kÃ"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:42
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:12
 msgid ""
 "Automatically enable PGP or S/MIME signatures when replying to a message "
 "which is also PGP or S/MIME signed."
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:43
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:33
-#| msgid "Encode file names in an Outlook/GMail way"
 msgid "Encode filenames in an Outlook/GMail way"
 msgstr "Mà hoà cÃc tÃn táp tin theo kiáu Outlook/GMail"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:44
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:34
-#| msgid ""
-#| "Encode file names in the mail headers same as Outlook or GMail do, to let "
-#| "them display correctly file names with UTF-8 letters sent by Evolution, "
-#| "because they do not follow the RFC 2231, but use the incorrect RFC 2047 "
-#| "standard."
 msgid ""
 "Encode filenames in the mail headers same as Outlook or GMail do, to let "
 "them display correctly filenames with UTF-8 letters sent by Evolution, "
@@ -8646,12 +8015,10 @@ msgstr ""
 "2047 khÃng ÄÃng."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:45
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:35
 msgid "Put personalized signatures at the top of replies"
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:46
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:36
 msgid ""
 "Users get all up in arms over where their signature should go when replying "
 "to a message. This determines whether the signature is placed at the top of "
@@ -8659,24 +8026,20 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:47
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:37
 msgid "Do not add signature delimiter"
 msgstr "KhÃng thÃm phÃn cÃch chá kÃ"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:48
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:38
 msgid ""
 "Set to TRUE in case you do not want to add signature delimiter before your "
 "signature when composing a mail."
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:49
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:43
 msgid "Ignore list Reply-To:"
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:50
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:44
 msgid ""
 "Some mailing lists set a Reply-To: header to trick users into sending "
 "replies to the list, even when they ask Evolution to make a private reply. "
@@ -8699,52 +8062,62 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:53
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:53
-msgid "Show image animations"
-msgstr "Hián hoát cánh ánh"
+msgid "Save file format for drag-and-drop operation"
+msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:54
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:54
-msgid ""
-"Enable animated images in HTML mail. Many users find animated images "
-"annoying and prefer to see a static image instead."
+msgid "Can be either 'mbox' or 'pdf'."
 msgstr ""
-"Bát ánh Äáng trong thÆ HTML. Nhiáu ngÆái dÃng khÃng thÃch ánh Äáng và chán "
-"ánh tÄnh thay thá."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:55
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:55
-msgid "Enable or disable type ahead search feature"
-msgstr "Bát/tát tÃnh nÄng tÃm kiám gà trÆác"
+msgid "Save name format for drag-and-drop operation"
+msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:56
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:56
 msgid ""
-"Enable the side bar search feature to allow interactive searching of folder "
-"names."
-msgstr "Bát thanh tÃm kiám bÃn Äá cho phÃp tÃm tÆÆng tÃc vái tÃn thÆ mác."
+"Can be either 2 to use current date and time or any other value for sent "
+"date of the message. This has a meaning only when dropping just one message."
+msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:57
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:57
+msgid "Show image animations"
+msgstr "Hián hoát cánh ánh"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:58
+msgid ""
+"Enable animated images in HTML mail. Many users find animated images "
+"annoying and prefer to see a static image instead."
+msgstr ""
+"Bát ánh Äáng trong thÆ HTML. Nhiáu ngÆái dÃng khÃng thÃch ánh Äáng và chán "
+"ánh tÄnh thay thá."
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:59
+msgid "Enable or disable type ahead search feature"
+msgstr "Bát/tát tÃnh nÄng tÃm kiám gà trÆác"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:60
+msgid ""
+"Enable the side bar search feature to allow interactive searching of folder "
+"names."
+msgstr "Bát thanh tÃm kiám bÃn Äá cho phÃp tÃm tÆÆng tÃc vái tÃn thÆ mác."
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:61
 msgid "Disable or enable ellipsizing of folder names in side bar"
 msgstr ""
 "Bát hay tát thay thá phán tÃn thÆ mác bá cát ngán trong khung lá báng dáu "
 "chám láng"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:58
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:58
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:62
 msgid "Whether disable ellipsizing feature of folder names in side bar."
 msgstr ""
 "CÃ nÃn tát tÃnh nÄng thay thá phán cÃn lái cáa tÃn thÆ mác bá cát ngán trong "
 "khung lá báng dáu chám láng, hay khÃng."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:59
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:59
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:63
 msgid "Enable or disable magic space bar"
 msgstr "Bát/tát phÃm dÃi ma thuát"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:60
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:60
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:64
 msgid ""
 "Enable this to use Space bar key to scroll in message preview, message list "
 "and folders."
@@ -8752,63 +8125,51 @@ msgstr ""
 "Bát tÃy chán nÃy Äá sá dáng phÃm dÃi Äá cuán qua à xem thá thÆ, danh sÃch "
 "thÆ và cÃc thÆ mác."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:61
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:61
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:65
 msgid "Enable to use a similar message list view settings for all folders"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:62
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:62
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:66
 msgid "Enable to use a similar message list view settings for all folders."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:63
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:63
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:67
 msgid "Mark citations in the message \"Preview\""
 msgstr "ÄÃnh cÃc trÃch dán trong thÆ Â Xem thá Â."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:64
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:64
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:68
 msgid "Mark citations in the message \"Preview\"."
 msgstr "ÄÃnh cÃc trÃch dán trong thÆ Â Xem thá Â."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:65
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:65
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:69
 msgid "Citation highlight color"
 msgstr "MÃu tà sÃng trÃch dán"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:66
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:66
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:70
 msgid "Citation highlight color."
 msgstr "MÃu tà sÃng trÃch dán."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:67
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:67
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:71
 msgid "Enable/disable caret mode"
 msgstr "Bát/tát chá Äá con nhÃy"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:68
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:68
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:72
 msgid "Enable caret mode, so that you can see a cursor when reading mail."
 msgstr "Bát chá Äá con nhÃy, Äá bán xem con cháy khi Äác thÆ."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:69
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:69
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:73
 msgid "Default charset in which to display messages"
 msgstr "Bá kà tá mác Äánh Äá hián thá thÆ."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:70
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:70
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:74
 msgid "Default charset in which to display messages."
 msgstr "Bá kà tá mác Äánh Äá hián thá thÆ."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:71
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:71
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:75
 msgid "Load images for HTML messages over HTTP"
 msgstr "Náp qua HTTP cÃc ánh cho thÆ HTML"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:72
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:72
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:76
 msgid ""
 "Load images for HTML messages over HTTP(S). Possible values are: \"0\" - "
 "Never load images off the net. \"1\" - Load images in messages from "
@@ -8819,33 +8180,27 @@ msgstr ""
 "1 - tái ánh trong thÆ Äán tá liÃn lác\n"
 "2 - lÃc nÃo cÅng tái ánh tá Internet (khÃng an toÃn)"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:73
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:73
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:77
 msgid "Show Animations"
 msgstr "Hián hoát cánh"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:74
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:74
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:78
 msgid "Show animated images as animations."
 msgstr "Hián ánh ÄÃ hoát cánh kiáu hoát cánh."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:75
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:75
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:79
 msgid "Show all message headers"
 msgstr "Hián hát dÃng Äáu thÆ"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:76
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:76
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:80
 msgid "Show all the headers when viewing a messages."
 msgstr "Hián hát tát cá dÃng Äáu khi xem thÆ."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:77
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:77
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:81
 msgid "List of custom headers and whether they are enabled."
 msgstr "Danh sÃch cÃc dÃng Äáu tá chán và náu bát chÆa."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:78
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:78
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:82
 msgid ""
 "This key should contain a list of XML structures specifying custom headers, "
 "and whether they are to be displayed. The format of the XML structure is &lt;"
@@ -8857,33 +8212,27 @@ msgstr ""
 "&lt;header enabled&gt;\n"
 "(láp Äà bát dÃng Äáu, náu sá hián thá dÃng Äáu áy trong à xem thÆ)."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:79
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:79
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:83
 msgid "Show photo of the sender"
 msgstr "Hián ánh cháp cáa ngÆái gái"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:80
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:80
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:84
 msgid "Show the photo of the sender in the message reading pane."
 msgstr "Hián thá ánh cháp cáa ngÆái gái trong à cáa sá Äác thÆ."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:81
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:81
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:85
 msgid "Search for the sender photo in local address books"
 msgstr "TÃm kiám ánh cháp ngÆái gái trong cÃc sá Äáa chá các bá"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:82
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:82
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:86
 msgid "This option would help in improving the speed of fetching."
 msgstr "TÃy chán nÃy sá tÄng tác Äá láy thÆ."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:83
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:83
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:87
 msgid "List of MIME types to check for Bonobo component viewers"
 msgstr "Danh sÃch cÃc dáng MIME cán kiám tra Äái vái bá xem thÃnh phán Bonobo"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:84
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:84
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:88
 msgid ""
 "If there isn't a builtin viewer for a particular MIME type inside Evolution, "
 "any MIME types appearing in this list which map to a Bonobo component viewer "
@@ -8894,45 +8243,34 @@ msgstr ""
 "phán Bonobo trong cÆ sá dá liáu dáng MIME cáa GNOME thà cà thá ÄÆác sá dáng "
 "Äá hián thá nái dung."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:85
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:85
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:89
 msgid "Mark as Seen after specified timeout"
 msgstr "ÄÃnh dáu là Äà xem, sau thái hán Äà ghi rÃ."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:86
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:86
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:90
 msgid "Mark as Seen after specified timeout."
 msgstr "ÄÃnh dáu là Äà xem, sau thái hán Äà ghi rÃ."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:87
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:90
-#| msgid "Timeout for marking message as seen"
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:91
 msgid "Timeout for marking messages as seen"
 msgstr "Thái hán ÄÃnh dáu thÆ là Äà xem"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:88
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:91
-#| msgid "Timeout for marking message as seen."
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:92
 msgid "Timeout in milliseconds for marking messages as seen."
 msgstr "Thái hán (theo mili giÃy) ÄÃnh dáu thÆ là Äà xem."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:89
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:87
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:93
 msgid "Sender email-address column in the message list"
 msgstr "Cát Äáa chá thÆ cua ngÆái gái trong danh sÃch thÆ"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:90
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:88
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:94
 msgid ""
 "Show the email-address of the sender in a separate column in the message "
 "list."
 msgstr ""
 "Hián thá Äáa chá thÆ cáa ngÆái gái trong mát cát riÃng trong danh sÃch thÆ."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:91
-#| msgid ""
-#| "Determines whether to use the same fonts for both \"From\" and \"Subject"
-#| "\" lines in the \"Messages\" column in vertical view."
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:95
 msgid ""
 "Determines whether to use the same fonts for both \"From\" and \"Subject\" "
 "lines in the \"Messages\" column in vertical view"
@@ -8940,8 +8278,7 @@ msgstr ""
 "XÃc Äánh cà nÃn sá dáng cÃng mát phÃng chá trÃn cá hai dÃng Äáu  Tá  và  "
 "Chá Äá  trong cát  ThÆ Â khi xem theo chiáu dác"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:92
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:89
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:96
 msgid ""
 "Determines whether to use the same fonts for both \"From\" and \"Subject\" "
 "lines in the \"Messages\" column in vertical view."
@@ -8949,43 +8286,31 @@ msgstr ""
 "XÃc Äánh cà nÃn sá dáng cÃng mát phÃng chá trÃn cá hai dÃng Äáu  Tá  và  "
 "Chá Äá  trong cát  ThÆ Â khi xem theo chiáu dác."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:93
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:92
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:97
 msgid "Show deleted messages in the message-list"
 msgstr "Hián thá thÆ bá xoà trong danh sÃch cÃc thÆ."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:94
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:93
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:98
 msgid "Show deleted messages (with a strike-through) in the message-list."
 msgstr "Hián thá mái thÆ bá xoà (kiáu gaÌch ÄÃ) trong danh sÃch cÃc thÆ."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:95
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:96
-#| msgid "All local folders"
-msgid "Enable local folders"
-msgstr "Bát mái thÆ mác các bá"
-
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:96
-msgid "Whether to show local folders (On This Computer) in a folder tree"
-msgstr ""
-
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:97
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:94
-msgid "Enable search folders"
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:99
+#, fuzzy
+#| msgid "Enable search folders"
+msgid "Enable Unmatched search folder"
 msgstr "Bát thÆ mác tÃm kiám"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:98
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:95
-msgid "Enable search folders on startup."
-msgstr "Bát thÆ mác tÃm kiám vÃo lÃc khái cháy."
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:100
+msgid ""
+"Enable Unmatched search folder within Search Folders. It does nothing if "
+"Search Folders are disabled."
+msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:99
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:98
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:101
 msgid "Hides the per-folder preview and removes the selection"
 msgstr "án à xem thá táng thÆ mác và gá bá vÃng chán"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:100
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:99
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:102
 msgid ""
 "This key is read only once and reset to \"false\" after read. This unselects "
 "the mail in the list and removes the preview for that folder."
@@ -8994,25 +8319,19 @@ msgstr ""
 "HÃnh vi nÃy thà bá chán thÆ trong danh sÃch, và gá bo à xem thá Äái vái thÆ "
 "mác ÄÃ."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:101
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:100
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:103
 msgid "Height of the message-list pane"
 msgstr "Äá cao à cáa sá danh sÃch thÆ"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:102
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:101
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:104
 msgid "Height of the message-list pane."
 msgstr "Äá cao à cáa sá danh sÃch thÆ."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:103
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:126
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:105
 msgid "State of message headers in paned view"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:104
-#| msgid ""
-#| "Describes whether message headers in paned view should be collapsed or "
-#| "expanded by default. \"0\" = expanded \"1\" = collapsed"
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:106
 msgid ""
 "Describes whether message headers in paned view should be collapsed or "
 "expanded by default. \"0\" = expanded and \"1\" = collapsed"
@@ -9020,23 +8339,19 @@ msgstr ""
 "MÃ tá dÃng Äáu thÃng Äiáp trong khung xem mác Äánh thu nhá hay bung ra. "
 "\"0\" là bung, \"1\" là thu nhá"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:105
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:102
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:107
 msgid "Width of the message-list pane"
 msgstr "Äá ráng à cáa sá danh sÃch thÆ"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:106
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:103
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:108
 msgid "Width of the message-list pane."
 msgstr "Äá ráng cáa à cáa sá danh sÃch thÆ."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:107
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:104
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:109
 msgid "Layout style"
 msgstr "Kiáu bá các"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:108
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:105
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:110
 msgid ""
 "The layout style determines where to place the preview pane in relation to "
 "the message list. \"0\" (Classic View) places the preview pane below the "
@@ -9044,43 +8359,35 @@ msgid ""
 "message list."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:109
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:106
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:111
 msgid "Variable width font"
 msgstr "PhÃng chá ráng bián"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:110
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:107
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:112
 msgid "The variable width font for mail display."
 msgstr "PhÃng chá Äá ráng bián Äái Äá hián thá thÆ."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:111
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:108
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:113
 msgid "Terminal font"
 msgstr "PhÃng chá thiát bá cuái"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:112
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:109
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:114
 msgid "The terminal font for mail display."
 msgstr "PhÃng chá thiát bá cuái Äá hián thá thÆ."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:113
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:110
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:115
 msgid "Use custom fonts"
 msgstr "DÃng phÃng chá tá chán"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:114
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:111
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:116
 msgid "Use custom fonts for displaying mail."
 msgstr "DÃng phÃng chá tá chán Äá hián thá thÆ."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:115
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:112
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:117
 msgid "Compress display of addresses in TO/CC/BCC"
 msgstr "Thu gán à hián thá cÃc Äáa chá trong Cho/CC/BCC"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:116
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:113
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:118
 msgid ""
 "Compress display of addresses in TO/CC/BCC to the number specified in "
 "address_count."
@@ -9088,41 +8395,11 @@ msgstr ""
 "Thu gán à hián thá cÃc Äáa chá trong trÆáng Cho/CC/BCC thÃnh sá ÄÆác xÃc "
 "Äánh trong già trá  address_count  (sá Äám Äáa chá)"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:117
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:114
-msgid "Display only message texts not exceeding certain size"
-msgstr "Chá hián thÆ khÃng vÆát quà kÃch thÆác nhát Äánh"
-
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:118
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:115
-msgid ""
-"Enable to display only message texts not exceeding size defined in "
-"'message_text_part_limit' key."
-msgstr ""
-
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:119
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:116
-msgid "Message text limit for display"
-msgstr ""
-
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:120
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:117
-msgid ""
-"This decides the max size of the message text that will be displayed under "
-"Evolution, specified in terms of KB. The default is 4096 (4MB). This value "
-"is used only when 'force_message_limit' key is activated."
-msgstr ""
-"XÃc Äánh kÃch thÆác tái Äa cáa thÆ cà thá hián thá trong Evolution, theo KB. "
-"Già trá mác Äánh là 4096 (4MB). Già trá nÃy chá ÄÆác dÃng khi khoà "
-"'force_message_limit' ÄÆác bát."
-
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:121
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:118
 msgid "Number of addresses to display in TO/CC/BCC"
 msgstr "Sá Äáa chá cán hián thá trong Cho/CC/BCC"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:122
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:119
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:120
 msgid ""
 "This sets the number of addresses to show in default message list view, "
 "beyond which a '...' is shown."
@@ -9130,13 +8407,11 @@ msgstr ""
 "TÃy chán nÃy Äát sá Äáa chá cán hián thá trong à xem danh sÃch thÆ mác Äánh, "
 "á ngoái ÄÃ hián thá dáu chám láng (â)."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:123
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:120
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:121
 msgid "Thread the message-list based on Subject"
 msgstr "Hián thá nhÃnh trong danh sÃch thÆ, theo Chá Äá"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:124
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:121
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:122
 msgid ""
 "Whether or not to fall back on threading by subjects when the messages do "
 "not contain In-Reply-To or References headers."
@@ -9144,15 +8419,11 @@ msgstr ""
 "CÃ nÃn trá vá táo nhÃnh thÆ theo chá Äá khi thÆ khÃng cháa dÃng Äáu In-Reply-"
 "To (trá lái theo thÆ trÆác) hay References (tham chiáu)."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:125
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:122
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:123
 msgid "Default value for thread expand state"
 msgstr "Già trá mác Äánh cho tÃnh tráng dÃn ra nhÃnh"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:126
-#| msgid ""
-#| "This setting specifies whether the threads should be in expanded or "
-#| "collapsed state by default. Requires a restart to apply."
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:124
 msgid ""
 "This setting specifies whether the threads should be in expanded or "
 "collapsed state by default. Evolution requires a restart."
@@ -9160,13 +8431,11 @@ msgstr ""
 "Thiát láp nÃy xÃc Äánh cÃc nhÃnh nÃn ÄÆác giÃn ra hay co lái theo mác Äánh. "
 "Cán cháy Evolution lái."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:127
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:124
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:125
 msgid "Whether sort threads based on latest message in that thread"
 msgstr "CÃ nÃn sáp xáp nhÃnh dáa vÃo thÆ mái nhát trong nhÃnh, hay khÃng"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:128
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:125
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:126
 msgid ""
 "This setting specifies whether the threads should be sorted based on latest "
 "message in each thread, rather than by message's date. Evolution requires a "
@@ -9175,12 +8444,11 @@ msgstr ""
 "Thiát láp nÃy xÃc Äánh cÃc nhÃnh nÃn ÄÆác sáp xáp dáa vÃo thÆ mái nhát trong "
 "mái nhÃnh, hÆn là theo ngÃy thÃng nhán thÆ. Cán phái khái cháy lái Evolution."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:129
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:128
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:127
 msgid "Sort accounts alphabetically in a folder tree"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:130
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:128
 msgid ""
 "Tells how to sort accounts in a folder tree used in a Mail view. When set to "
 "true accounts are sorted alphabetically, with an exception of On This "
@@ -9188,89 +8456,67 @@ msgid ""
 "given by a user"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:131
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:142
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:129
 msgid "Log filter actions"
 msgstr "Ghi lÆu cÃc hÃnh Äáng lác"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:132
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:143
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:130
 msgid "Log filter actions to the specified log file."
 msgstr "Ghi lÆu cÃc hÃnh Äáng lác vÃo táp tin bán ghi ÄÃ ghi rÃ."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:133
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:144
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:131
 msgid "Logfile to log filter actions"
 msgstr "Táp tin bán ghi nÆi cán ghi lÆu cÃc hÃnh Äáng lác."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:134
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:145
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:132
 msgid "Logfile to log filter actions."
 msgstr "Táp tin bán ghi nÆi cán ghi lÆu cÃc hÃnh Äáng lác."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:135
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:146
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:133
 msgid "Flush Outbox after filtering"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:136
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:147
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:134
 msgid ""
 "Whether to flush Outbox after filtering is done. Outbox flush will happen "
 "only when there was used any 'Forward to' filter action and approximately "
 "one minute after the last action invocation."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:137
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:148
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:135
 msgid "Default forward style"
 msgstr "Kiáu chuyán tiáp mác Äánh"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:138
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:150
-msgid "Message-display style (\"normal\", \"full headers\", \"source\")"
-msgstr ""
-"Kiáu dÃng hián thá thÆ (\"normal\" - chuán, \"full headers\" - dÃng Äáu ÄÃy "
-"Äá, \"source\" - mà nguán)"
-
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:139
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:151
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:136
 msgid "Prompt on empty subject"
 msgstr "Nhác khi cà chá Äá ráng"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:140
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:152
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:137
 msgid ""
 "Prompt the user when he or she tries to send a message without a Subject."
 msgstr "Nhác ngÆái dÃng khi há cá gái thÆ chÆa cà Chá Äá."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:141
-#| msgid "Prompt when replying to many recipients"
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:138
 msgid "Prompt when emptying the trash"
 msgstr "Hái khi Äá rÃc"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:142
-#| msgid "Prompt the user when he or she tries to expunge a folder."
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:139
 msgid "Prompt the user when he or she tries to empty the trash."
 msgstr "Nhác ngÆái dÃng khi Äá rÃc."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:143
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:153
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:140
 msgid "Prompt when user expunges"
 msgstr "Nhác khi ngÆái dÃng xoà hán"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:144
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:154
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:141
 msgid "Prompt the user when he or she tries to expunge a folder."
 msgstr "Nhác ngÆái dÃng khi há cá xoà hán thÆ mác."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:145
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:173
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:142
 msgid "Prompt before sending to recipients not entered as mail addresses"
 msgstr "Hái trÆác khi gái Äán ngÆái nhán khÃng ÄÆác nháp vÃo nhÆ Äáa chá thÆ"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:146
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:174
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:143
 msgid ""
 "It disables/enables the repeated prompts to warn that you are trying to send "
 "a message to recipients not entered as mail addresses"
@@ -9278,60 +8524,50 @@ msgstr ""
 "NÃ bát/tát tÃnh nÄng cá nhác cánh bÃo ráng viác gái thÆ trá lái cho ngÆái "
 "nhán khÃng phái Äáa chá thÆ."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:147
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:155
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:144
 msgid "Prompt when user only fills Bcc"
 msgstr "Nhác khi ngÆái dÃng chá nháp Bcc"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:148
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:156
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:145
 msgid "Prompt when user tries to send a message with no To or Cc recipients."
 msgstr ""
 "Nhác khi ngÆái dÃng cá gái thÆ mà khÃng cà ngÆái nhán Cho (To) hay ChÃp Cho "
 "(CC)."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:149
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:157
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:146
 msgid "Prompt when user tries to send unwanted HTML"
 msgstr "Nhác khi ngÆái dÃng cá gái thÆ dáng HTML khÃng phái ÄÆác muán"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:150
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:158
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:147
 msgid ""
 "Prompt when user tries to send HTML mail to recipients that may not want to "
 "receive HTML mail."
 msgstr "Nhác khi ngÆái dÃng cá gái thÆ HTML cho liÃn lác khÃng muán nhán HTML."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:151
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:159
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:148
 msgid "Prompt when user tries to open 10 or more messages at once"
 msgstr "Nhác khi ngÆái dÃng cá má hÆn 9 thÆ cÃng lÃc"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:152
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:160
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:149
 msgid ""
 "If a user tries to open 10 or more messages at one time, ask the user if "
 "they really want to do it."
 msgstr ""
 "Náu ngÆái dÃng cá má hÆn 9 thÆ cÃng lÃc thà hái náu há thát muán lÃm nhÆ thá."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:153
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:161
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:150
 msgid "Prompt while marking multiple messages"
 msgstr "Nhác khi ÄÃnh dáu nhiáu thÆ"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:154
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:162
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:151
 msgid "Enable or disable the prompt whilst marking multiple messages."
 msgstr "Bát/tát dáu nhác trong khi ÄÃnh dáu nhiáu thÆ."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:155
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:163
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:152
 msgid "Prompt when deleting messages in search folder"
 msgstr "Nhác khi xoà thÆ khái thÆ mác tÃm kiám"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:156
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:164
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:153
 msgid ""
 "It disables/enables the repeated prompts to warn that deleting messages from "
 "a search folder permanently deletes the message, not simply removing it from "
@@ -9341,13 +8577,35 @@ msgstr ""
 "kiám sá xoà hoÃn toÃn thÆ ÄÃ, khÃng phái ÄÆn gián gá bá nà khái kát quá tÃm "
 "kiám."
 
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:154
+msgid "Asks whether to copy a folder by drag &amp; drop in the folder tree"
+msgstr ""
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:155
+msgid ""
+"Possible values are: 'never' - do not allow copy with drag &amp; drop of "
+"folders in folder tree, 'always' - allow copy with drag &amp; drop of "
+"folders in folder tree without asking, or 'ask' - (or any other value) will "
+"ask user."
+msgstr ""
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:156
+msgid "Asks whether to move a folder by drag &amp; drop in the folder tree"
+msgstr ""
+
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:157
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:165
+msgid ""
+"Possible values are: 'never' - do not allow move with drag &amp; drop of "
+"folders in folder tree, 'always' - allow move with drag &amp; drop of "
+"folders in folder tree without asking, or 'ask' - (or any other value) will "
+"ask user."
+msgstr ""
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:158
 msgid "Prompt when replying privately to list messages"
 msgstr "Hái khi trá lái riÃng cho háp thÆ chung"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:158
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:166
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:159
 msgid ""
 "It disables/enables the repeated prompts to warn that you are sending a "
 "private reply to a message which arrived via a mailing list."
@@ -9355,26 +8613,22 @@ msgstr ""
 "NÃ bát/tát tÃnh nÄng cá nhác cánh bÃo ráng viác gái thÆ trá lái riÃng tÆ cho "
 "mát thÃng Äiáp Äán tá háp thÆ chung."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:159
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:167
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:160
 msgid "Prompt when mailing list hijacks private replies"
 msgstr "Hái khi cà trá lái riÃng trong háp thÆ chung"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:160
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:168
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:161
 msgid ""
 "It disables/enables the repeated prompts to warn that you are trying sending "
 "a private reply to a message which arrived via a mailing list, but the list "
 "sets a Reply-To: header which redirects your reply back to the list"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:161
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:169
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:162
 msgid "Prompt when replying to many recipients"
 msgstr "Hái khi trá lái cho nhiáu ngÆái"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:162
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:170
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:163
 msgid ""
 "It disables/enables the repeated prompts to warn that you are sending a "
 "reply to many people."
@@ -9382,8 +8636,7 @@ msgstr ""
 "NÃ bát/tát tÃnh nÄng cá nhác cánh bÃo ráng viác gái thÆ trá lái cho nhiáu "
 "ngÆái/"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:163
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:171
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:164
 msgid ""
 "Asks whether to close the message window when the user forwards or replies "
 "to the message shown in the window"
@@ -9391,57 +8644,46 @@ msgstr ""
 "Hái cà ÄÃng cáa sá thÆ khi ngÆái dÃng chuyán thÆ hoác trá lái thÆ cáa thÆ "
 "trong cáa sá Äang xem khÃng."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:164
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:165
 msgid ""
 "Possible values are: 'never' - to never close browser window, 'always' - to "
 "always close browser window or 'ask' - (or any other value) will ask user."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:165
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:175
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:166
 msgid "Empty Trash folders on exit"
 msgstr "LÃm sách thÆ mác RÃc khi thoÃt"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:166
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:176
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:167
 msgid "Empty all Trash folders when exiting Evolution."
 msgstr "LÃm sách thÆ mác RÃc khi thoÃt trÃnh Evolution."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:167
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:177
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:168
 msgid "Minimum days between emptying the trash on exit"
 msgstr "Sá ngÃy tái thiáu giáa hai lán Äá rÃc khi thoÃt."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:168
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:178
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:169
 msgid "Minimum time between emptying the trash on exit, in days."
 msgstr "Thái gian tái thiáu giáa hai lán sá rÃc khi thoÃt, theo ngÃy."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:169
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:179
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:170
 msgid "Last time Empty Trash was run"
 msgstr "Lán cuái cÃng Äá rÃc"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:170
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:180
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:171
 msgid ""
 "The last time Empty Trash was run, in days since January 1st, 1970 (Epoch)."
 msgstr "Lán cuái cÃng ÄÃ cháy Äá rÃc, theo ngÃy tá 01/01/1970 (Epoch)."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:171
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:181
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:125
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:172
 msgid "Amount of time in seconds the error should be shown on the status bar."
 msgstr "Thái lÆáng theo giÃy trong ÄÃ cán hián thá lái trÃn thanh tráng thÃi."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:172
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:182
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:126
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:173
 msgid "Level beyond which the message should be logged."
 msgstr "Mác quà Äà thÆ nÃn ÄÆác ghi lÆu."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:173
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:183
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:174
 msgid ""
 "This can have three possible values. \"0\" for errors. \"1\" for warnings. "
 "\"2\" for debug messages."
@@ -9451,26 +8693,22 @@ msgstr ""
 " â 1\t\tcánh bÃo\n"
 " â 2\t\tthÃng Äiáp gá lái."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:174
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:184
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:175
 msgid "Show original \"Date\" header value."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:175
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:185
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:176
 msgid ""
 "Show the original \"Date\" header (with a local time only if the time zone "
 "differs). Otherwise always show \"Date\" header value in a user preferred "
 "format and local time zone."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:176
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:186
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:177
 msgid "List of Labels and their associated colors"
 msgstr "Danh sÃch NhÃn và mÃu sác liÃn quan"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:177
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:187
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:178
 msgid ""
 "List of labels known to the mail component of Evolution. The list contains "
 "strings containing name:color where color uses the HTML hex encoding."
@@ -9478,54 +8716,44 @@ msgstr ""
 "Danh sÃch cÃc nhÃn mà thÃnh phán thÆ cáa Evolution biát ÄÆác. Danh sÃch áy "
 "cháa chuái name:color (tÃn:mÃu) mà mÃu áy dáng há tháp lác phÃn HTML."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:178
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:188
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:179
 msgid "Check incoming mail being junk"
 msgstr "Kiám thÆ mái nhán là thÆ rÃc"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:179
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:189
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:180
 msgid "Run junk test on incoming mail."
 msgstr "Cháy phÃp thá thÆ rÃc khi thÆ gái Äán"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:180
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:190
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:181
 msgid "Empty Junk folders on exit"
 msgstr "LÃm sách thÆ mác ThÆ rÃc khi thoÃt"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:181
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:191
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:182
 msgid "Empty all Junk folders when exiting Evolution."
 msgstr "LÃm sách thÆ mác ThÆ rÃc khi thoÃt khái trÃnh Evolution."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:182
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:192
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:183
 msgid "Minimum days between emptying the junk on exit"
 msgstr "Sá ngÃy tái thiáu giáa hai lán xoà thÆ rÃc khi thoÃt."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:183
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:193
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:184
 msgid "Minimum time between emptying the junk on exit, in days."
 msgstr "Thái gian tái thiáu giáa hai lán xoà thÆ rÃc khi thoÃt, theo ngÃy."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:184
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:194
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:185
 msgid "Last time Empty Junk was run"
 msgstr "Lán cuái cÃng Äá thÆ mác thÆ rÃc"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:185
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:195
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:186
 msgid ""
 "The last time Empty Junk was run, in days since January 1st, 1970 (Epoch)."
 msgstr "Lán cuái cÃng xoà thÆ rÃc, theo ngÃy tá 01/01/1970 (Epoch)."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:186
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:196
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:187
 msgid "The default plugin for Junk hook"
 msgstr "Phán bá sung mác Äánh cho mÃc ThÆ rÃc"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:187
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:197
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:188
 msgid ""
 "This is the default junk plugin, even though there are multiple plugins "
 "enabled. If the default listed plugin is disabled, then it won't fall back "
@@ -9535,15 +8763,13 @@ msgstr ""
 "lác. Váy náu phán bá sung Äà liát kà mác Äánh bá tát, nà khÃng bá thay thá "
 "báng phán bá sung sán sÃng khÃc."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:188
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:198
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:189
 msgid "Determines whether to lookup in address book for sender email"
 msgstr ""
 "Quyát Äánh cà nÃn tra tÃm trong sá Äáa chá tÃm Äáa chá thÆ cáa ngÆái gái, "
 "hay khÃng"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:189
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:199
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:190
 msgid ""
 "Determines whether to lookup the sender email in address book. If found, it "
 "shouldn't be a spam. It looks up in the books marked for autocompletion. It "
@@ -9556,8 +8782,7 @@ msgstr ""
 "cháy chám náu bán ÄÃ ÄÃnh dáu sá Äáa chá á xa (v.d. LDAP) Äá tá Äáng Äián "
 "nát."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:190
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:200
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:191
 msgid ""
 "Determines whether to look up addresses for junk filtering in local address "
 "book only"
@@ -9565,8 +8790,7 @@ msgstr ""
 "Quyát Äánh cà nÃn tra tÃm Äáa chá Äá lác ra thÆ rÃc chá trong sá Äáa chá các "
 "bá hay khÃng"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:191
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:201
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:192
 msgid ""
 "This option is related to the key lookup_addressbook and is used to "
 "determine whether to look up addresses in local address book only to exclude "
@@ -9577,15 +8801,13 @@ msgstr ""
 "các bá, Äá loái trá khái tián trÃnh lác ra thÆ rÃc cÃc thÆ ÄÆác gái bái liÃn "
 "lác ÄÃ biát."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:192
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:202
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:193
 msgid "Determines whether to use custom headers to check for junk"
 msgstr ""
 "XÃc Äánh cà nÃn sá dáng cÃc dÃng Äáu tá chán Äá kiám tra cà thÆ rÃc, hay "
 "khÃng."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:193
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:203
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:194
 msgid ""
 "Determines whether to use custom headers to check for junk. If this option "
 "is enabled and the headers are mentioned, it will be improve the junk "
@@ -9595,13 +8817,11 @@ msgstr ""
 "khÃng. Bát tÃy chán nÃy và ghi rà nháng dÃng Äáu háu Ãch, thà tÄng tác Äá "
 "kiám tra cà thÆ rÃc."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:194
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:204
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:195
 msgid "Custom headers to use while checking for junk."
 msgstr "CÃc dÃng Äáu tá chán cán sá dáng trong khi kiám tra cà thÆ rÃc khÃng."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:195
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:205
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:196
 msgid ""
 "Custom headers to use while checking for junk. The list elements are string "
 "in the format \"headername=value\"."
@@ -9609,59 +8829,52 @@ msgstr ""
 "CÃc dÃng Äáu tá chán cán sá dáng trong khi kiám tra cà thÆ rÃc khÃng. Nháng "
 "mác danh sÃch là chuái theo Äánh dáng  tÃn_dÃng_Äáu=giÃ_trá Â."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:196
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:206
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:197
 msgid "UID string of the default account."
 msgstr "Chuái UID cáa tÃi khoán mác Äánh."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:197
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:211
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:198
 msgid "Save directory"
 msgstr "ThÆ mác lÆu"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:198
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:212
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:199
 msgid "Directory for saving mail component files."
 msgstr "ThÆ mác vÃo ÄÃ cán lÆu cÃc táp tin thÃnh phán thÆ."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:199
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:200
 msgid "Composer load/attach directory"
 msgstr "ThÆ mác náp/ÄÃnh cáa bá cáu táo"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:200
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:201
 msgid "Directory for loading/attaching files to composer."
 msgstr "ThÆ mác tá ÄÃ cán náp/ÄÃnh táp tin vÃo bá cáu táo."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:201
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:219
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:202
 msgid "Check for new messages on start"
 msgstr "Kiám tra thÆ mái lÃc khái Äáng"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:202
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:203
 msgid ""
 "Whether to check for new messages when Evolution is started. This includes "
 "also sending messages from Outbox."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:203
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:221
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:204
 msgid "Check for new messages in all active accounts"
 msgstr "Kiám tra thÆ mái cho mái tÃi khoán hoát Äáng"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:204
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:205
 msgid ""
 "Whether to check for new messages in all active accounts regardless of the "
 "account \"Check for new messages every X minutes\" option when Evolution is "
 "started. This option is used only together with 'send_recv_on_start' option."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:205
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:239
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:206
 msgid "Server synchronization interval"
 msgstr "Khoáng Äái Äáng bá mÃy chá"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:206
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:240
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:207
 msgid ""
 "Controls how frequently local changes are synchronized with the remote mail "
 "server. The interval must be at least 30 seconds."
@@ -9669,8 +8882,14 @@ msgstr ""
 "Äiáu khián khoáng Äái giáa hai lán Äáng bá cÃc thay Äái các bá vái mÃy phác "
 "vá tá xa. Khoáng thái gian tái thiáu là 30 giÃy."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.attachment-reminder.gschema.xml.in.h:1
-#: ../plugins/attachment-reminder/apps-evolution-attachment-reminder.schemas.in.h:1
+#. Translators: This is the a list of words for the attach reminder plugin to look
+#. for in a message body. Please use any number of words here in your language that might
+#. indicate that an attachment should have been attached to the message.
+#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.attachment-reminder.gschema.xml.in.h:4
+msgid "['attachment','attaching','attached','enclosed']"
+msgstr ""
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.attachment-reminder.gschema.xml.in.h:5
 msgid ""
 "List of clues for the attachment reminder plugin to look for in a message "
 "body"
@@ -9678,7 +8897,7 @@ msgstr ""
 "Danh sÃch cÃc Äáu mái cho phán bá sung nhác nhá Äá ÄÃnh kÃm lán trong nái "
 "dung thÆ"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.attachment-reminder.gschema.xml.in.h:2
+#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.attachment-reminder.gschema.xml.in.h:6
 msgid ""
 "List of clues for the attachment reminder plugin to look for in a message "
 "body."
@@ -9687,66 +8906,88 @@ msgstr ""
 "thÆ."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:1
-#| msgid "Address Book Properties"
 msgid "Address book source"
 msgstr "Nguán sá Äáa chá"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:2
-#| msgid "Select Address book for Automatic Contacts"
-msgid "Address book to use for storing automatically synced contacts"
+#, fuzzy
+#| msgid "Address book to use for storing automatically synced contacts"
+msgid "Address book to use for storing automatically synced contacts."
 msgstr "Sá Äáa chá Äá lÆu liÃn lác Äáng bá tá Äáng"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:3
-#| msgid "Automatic Contacts"
-msgid "Auto sync GAIM contacts"
+#, fuzzy
+#| msgid "Auto sync GAIM contacts"
+msgid "Auto sync Pidgin contacts"
 msgstr "LiÃn lác tá Äáng Äáng bá GAIM"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:4
-msgid "Whether GAIM contacts should be automaticall synced"
+msgid "Whether Pidgin contacts should be automatically synced."
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:5
-#| msgid "Invalid contact."
 msgid "Enable autocontacts"
 msgstr "Bát liÃn lác tá Äáng"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:6
 msgid ""
-"Whether contacts should be automatically added to the user's addressbook"
+"Whether contacts should be automatically added to the user's address book."
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:7
-#| msgid "Address Book Properties"
-msgid "GAIM address book source"
+#, fuzzy
+#| msgid "GAIM address book source"
+msgid "Pidgin address book source"
 msgstr "Nguán sá Äáa chá GAIM"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:8
-msgid "Address book to use for storing automatically synced contacts from GAIM"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#| msgid "Address book to use for storing automatically synced contacts"
+msgid ""
+"Address book to use for storing automatically synced contacts from Pidgin."
+msgstr "Sá Äáa chá Äá lÆu liÃn lác Äáng bá tá Äáng"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:9
-msgid "GAIM check interval"
+#, fuzzy
+#| msgid "GAIM check interval"
+msgid "Pidgin check interval"
 msgstr "Nháp kiám tra GAIM"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:10
-msgid "Check interval for GAIM syncing of contacts"
+#, fuzzy
+#| msgid "Check interval for GAIM syncing of contacts"
+msgid "Check interval for Pidgin syncing of contacts."
 msgstr "Kiám tra Äánh ká Äáng bá liÃn lác GAIM"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:11
-msgid "GAIM last sync MD5"
+#, fuzzy
+#| msgid "GAIM last sync MD5"
+msgid "Pidgin last sync MD5"
 msgstr "MD5 Äáng bá GAIM lán cuái"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:12
-msgid "GAIM last sync time"
+#, fuzzy
+#| msgid "GAIM last sync MD5"
+msgid "Pidgin last sync MD5."
+msgstr "MD5 Äáng bá GAIM lán cuái"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:13
+#, fuzzy
+#| msgid "GAIM last sync time"
+msgid "Pidgin last sync time"
+msgstr "Thái gian Äáng bá GAIM lán cuái"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:14
+#, fuzzy
+#| msgid "GAIM last sync time"
+msgid "Pidgin last sync time."
 msgstr "Thái gian Äáng bá GAIM lán cuái"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.email-custom-header.gschema.xml.in.h:1
-#: ../plugins/email-custom-header/apps_evolution_email_custom_header.schemas.in.h:1
 msgid "List of Custom Headers"
 msgstr "Danh sÃch DÃng Äáu RiÃng"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.email-custom-header.gschema.xml.in.h:2
-#: ../plugins/email-custom-header/apps_evolution_email_custom_header.schemas.in.h:2
 msgid ""
 "The key specifies the list of custom headers that you can add to an outgoing "
 "message. The format for specifying a Header and Header value is: Name of the "
@@ -9758,40 +8999,33 @@ msgstr ""
 "giái báng dáu chám pháy  ; Â."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.external-editor.gschema.xml.in.h:1
-#: ../plugins/external-editor/apps-evolution-external-editor.schemas.in.h:1
 msgid "Default External Editor"
 msgstr "TrÃnh soán tháo bÃn ngoÃi mác Äánh"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.external-editor.gschema.xml.in.h:2
-#: ../plugins/external-editor/apps-evolution-external-editor.schemas.in.h:2
 msgid "The default command that must be used as the editor."
 msgstr "CÃu lánh mác Äánh cán dÃng lÃm trÃnh soán tháo."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.external-editor.gschema.xml.in.h:3
-#: ../plugins/external-editor/apps-evolution-external-editor.schemas.in.h:3
 #: ../plugins/external-editor/external-editor.c:125
 msgid "Automatically launch when a new mail is edited"
 msgstr "Tá Äáng cháy khi sáa thÆ mái"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.external-editor.gschema.xml.in.h:4
-#| msgid "Automatically launch editor when key is pressed in the mail composer"
 msgid "Automatically launch editor when key is pressed in the mail composer."
 msgstr "Tá Äáng cháy trÃnh biÃn soán khi nhán phÃm trong trÃnh soán thÆ."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.face-picture.gschema.xml.in.h:1
-#: ../plugins/face/apps_evolution_eplugin_face.schemas.in.h:1
 msgid "Insert Face picture by default"
 msgstr "ChÃn ánh chÃn dung mác Äánh"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.face-picture.gschema.xml.in.h:2
-#: ../plugins/face/apps_evolution_eplugin_face.schemas.in.h:2
 msgid ""
 "Whether insert Face picture to outgoing messages by default. The picture "
 "should be set before checking this, otherwise nothing happens."
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.itip.gschema.xml.in.h:1
-#| msgid "_Delete Message"
 msgid "Delete processed"
 msgstr ""
 
@@ -9800,12 +9034,10 @@ msgid "Whether to delete processed iTip objects"
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:1
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:1
 msgid "Notify new messages for Inbox only."
 msgstr "ThÃng bÃo vá thÆ mái chá trong háp thÆ nhán."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:2
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:2
 msgid "Whether to notify new messages in Inbox folder only."
 msgstr "CÃ nÃn thÃng bÃo chá vá thÆ mái trong háp thÆ nhán, hay khÃng."
 
@@ -9818,12 +9050,10 @@ msgid "Generates a D-Bus message when new mail messages arrive."
 msgstr "Táo ra mát thÃng Äiáp D-BUS khi nhán thÆ mái."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:5
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:3
 msgid "Enable icon in notification area."
 msgstr "Hián thá biáu tÆáng trong vÃng thÃng bÃo."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:6
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:4
 msgid "Show new mail icon in notification area when new messages arrive."
 msgstr "Hián thá biáu tÆáng thÆ mái trong vÃng thÃng bÃo khi nhán thÆ má."
 
@@ -9837,59 +9067,66 @@ msgstr ""
 "CÃ nÃn hián thá thÃng Äiáp á trÃn biáu tÆáng hay khÃng, khi nhán thÆ mái."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:9
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:5
-msgid "Play sound when new messages arrive."
-msgstr "PhÃt Ãm thanh khi nhán thÆ mái"
+#, fuzzy
+#| msgid "Show new mail icon in notification area when new messages arrive."
+msgid "Enable audible notifications when new messages arrive."
+msgstr "Hián thá biáu tÆáng thÆ mái trong vÃng thÃng bÃo khi nhán thÆ má."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:10
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:6
-msgid "Whether play sound or beep when new messages arrive."
-msgstr "CÃ nÃn phÃt Ãm thanh hay kÃu bÃp khi nhán thÆ mái."
+msgid ""
+"Whether to make a sound of any kind when new messages arrive. If \"false\", "
+"the \"notify-sound-beep\", \"notify-sound-file\", \"notify-sound-play-file\" "
+"and \"notify-sound-use-theme\" keys are disregarded."
+msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:11
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:7
-msgid "Beep or play sound file."
-msgstr "KÃu bÃp hay phÃt táp tin Ãm thanh."
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether to show the preview pane."
+msgid "Whether to emit a beep."
+msgstr "CÃ nÃn hián thá Ã cáa sá xem thá hay khÃng."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:12
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:8
-msgid ""
-"If \"true\", then beep, otherwise will play sound file when new messages "
-"arrive."
-msgstr ""
-"ÄÃng (\"true\") thà kÃu BÃp, khÃng thà phÃt táp tin Ãm thanh khi nhán thÆ "
-"mái."
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether play sound or beep when new messages arrive."
+msgid "Whether to emit a beep when new messages arrive."
+msgstr "CÃ nÃn phÃt Ãm thanh hay kÃu bÃp khi nhán thÆ mái."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:13
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:9
-#| msgid "Sound file name to be played."
 msgid "Sound filename to be played."
 msgstr "TÃn cáa táp tin Ãm thanh cán phÃt."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:14
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:10
-msgid "Sound file to be played when new messages arrive, if not in beep mode."
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Sound file to be played when new messages arrive, if not in beep mode."
+msgid ""
+"Sound file to be played when new messages arrive, if \"notify-sound-play-file"
+"\" is \"true\"."
 msgstr ""
 "Táp tin Ãm thanh cán phÃt khi nhán thÆ mái, náu khÃng phái á chá Äá kÃu bÃp."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:15
-#| msgid "FILE"
-msgid "FIXME"
-msgstr "FIXME"
+#, fuzzy
+#| msgid "Beep or play sound file."
+msgid "Whether to play a sound file."
+msgstr "KÃu bÃp hay phÃt táp tin Ãm thanh."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:16
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:11
+msgid ""
+"Whether to play a sound file when new messages arrive. The name of the sound "
+"file is given by the 'notify-sound-file' key."
+msgstr ""
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:17
 msgid "Use sound theme"
 msgstr "DÃng Ãm thanh chá Äá"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:17
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:12
+#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:18
 msgid "Play themed sound when new messages arrive, if not in beep mode."
 msgstr ""
 "Táp tin Ãm thanh chá Äá khi nhán thÆ mái, náu khÃng phái á chá Äá kÃu bÃp."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.prefer-plain.gschema.xml.in.h:1
-#| msgid "Use custom fonts for displaying mail."
 msgid "Mode to use when displaying mails"
 msgstr "Chá Äá cán dÃng khi hián thá thÆ"
 
@@ -9901,12 +9138,22 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.prefer-plain.gschema.xml.in.h:3
-#| msgid "Whether to show the preview pane."
 msgid "Whether to show suppressed HTML output"
 msgstr "CÃ hián Äáu ra HTML bá chán khÃng"
 
+#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.publish-calendar.gschema.xml.in.h:1
+#, fuzzy
+#| msgid "List of server URLs for free/busy publishing."
+msgid "List of Destinations for publishing"
+msgstr "Danh sÃch cÃc Äáa chá máng mÃy chá Äá cÃng bá thÃng tin Ránh/Bán."
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.publish-calendar.gschema.xml.in.h:2
+msgid ""
+"The key specifies the list of destinations to where publish calendars. Each "
+"values specifies an XML with setup for publishing to one destination."
+msgstr ""
+
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.templates.gschema.xml.in.h:1
-#: ../plugins/templates/apps-evolution-template-placeholders.schemas.in.h:1
 msgid ""
 "List of keyword/value pairs for the Templates plugin to substitute in a "
 "message body."
@@ -9915,12 +9162,10 @@ msgstr ""
 "dung thÆ."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:1
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:5
 msgid "Skip development warning dialog"
 msgstr "Bá qua háp thoái cánh bÃo phÃt trián"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:2
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:6
 msgid ""
 "Whether the warning dialog in development versions of Evolution is skipped."
 msgstr ""
@@ -9928,12 +9173,10 @@ msgstr ""
 "khÃng."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:3
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:7
 msgid "Initial attachment view"
 msgstr "Khung xem Äinh kÃm ban Äáu"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:4
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:8
 msgid ""
 "Initial view for attachment bar widgets. \"0\" is Icon View, \"1\" is List "
 "View."
@@ -9947,26 +9190,21 @@ msgstr "ThÆ mác bá chán táp tin ban Äáu"
 msgid "Initial folder for GtkFileChooser dialogs."
 msgstr "ThÆ mác ban Äáu cho háp thoái GtkFileChooser."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:7
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:9 ../shell/main.c:316
+#: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:7 ../shell/main.c:311
 msgid "Start in offline mode"
 msgstr "Khái cháy trong chá Äá ngoái tuyán"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:8
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:10
 msgid "Whether Evolution will start up in offline mode instead of online mode."
 msgstr ""
 "CÃ nÃn khái cháy trÃnh Evolution trong chá Äá ngoái tuyán thay vÃo chá Äá "
 "trác tuyán hay khÃng."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:9
-#| msgid "Opening folder '%s'"
 msgid "Offline folder paths"
 msgstr "ÄÆáng dán thÆ mác ngoái tuyán"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:10
-#| msgid ""
-#| "List of paths for the folders to be synchronized to disk for offline usage"
 msgid ""
 "List of paths for the folders to be synchronized to disk for offline usage."
 msgstr ""
@@ -9974,32 +9212,26 @@ msgstr ""
 "ngoái tuyán."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:11
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:61
 msgid "Enable express mode"
 msgstr "Bát tÃm nhanh"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:12
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:62
 msgid "Flag that enables a much simplified user interface."
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:13
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:22
 msgid "Window buttons are visible"
 msgstr "Hián thá nÃt cáa sá"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:14
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:23
 msgid "Whether the window buttons should be visible."
 msgstr "CÃ nÃn hián thá mái cÃi nÃt trÃn cáa sá hay khÃng."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:15
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:24
 msgid "Window button style"
 msgstr "Kiáu nÃt cáa sá"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:16
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:25
 msgid ""
 "The style of the window buttons. Can be \"text\", \"icons\", \"both\", "
 "\"toolbar\". If \"toolbar\" is set, the style of the buttons is determined "
@@ -10010,230 +9242,510 @@ msgstr ""
 "thà thiát láp thanh cÃng cá GNOME sá quyát Äánh kiáu dáng cÃc cÃi nÃt nÃy."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:17
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:26
 msgid "Toolbar is visible"
 msgstr "Hián thanh cÃng cá"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:18
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:27
 msgid "Whether the toolbar should be visible."
 msgstr "CÃ nÃn hián thá thanh cÃng cá hay khÃng."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:19
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:28
 msgid "Sidebar is visible"
 msgstr "Hián khung lá"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:20
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:29
 msgid "Whether the sidebar should be visible."
 msgstr "CÃ nÃn hián thá khung lá hay khÃng."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:21
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:30
 msgid "Statusbar is visible"
 msgstr "Hián khung lá"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:22
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:31
 msgid "Whether the status bar should be visible."
 msgstr "Hián/án thanh tráng thÃi."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:23
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:32
 msgid "ID or alias of the component to be shown by default at start-up."
 msgstr "Mác Äánh là hián thá ID hay biát hiáu cáa thÃnh phán khi khái Äáng."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:24
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:33
 msgid "Default sidebar width"
 msgstr "Äá ráng khung lá mác Äánh"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:25
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:34
 msgid "The default width for the sidebar, in pixels."
 msgstr "Äá ráng mác Äánh cáa thanh nÃch, theo Äiám ánh."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.spamassassin.gschema.xml.in.h:1
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.schemas.in.h:1
 msgid "Use only local spam tests."
 msgstr "DÃng chá sá kiám tra thÆ rÃc kiáu các bá."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.spamassassin.gschema.xml.in.h:2
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.schemas.in.h:2
 msgid "Use only the local spam tests (no DNS)."
 msgstr "DÃng chá sá kiám tra thÆ rÃc kiáu các bá (khÃng cà DNS)."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.spamassassin.gschema.xml.in.h:3
-#| msgid "Failed to read output from SpamAssassin: "
 msgid "Socket path for SpamAssassin"
 msgstr "ÄÆáng dán socket cho SpamAssassin"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.spamassassin.gschema.xml.in.h:4
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.schemas.in.h:3
 msgid "Use SpamAssassin daemon and client"
 msgstr "DÃng trÃnh nán và áng dáng khÃch SpamAssassin"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.spamassassin.gschema.xml.in.h:5
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.schemas.in.h:4
 msgid "Use SpamAssassin daemon and client (spamc/spamd)."
 msgstr "DÃng trÃnh nán và áng dáng khÃch SpamAssassin (spamc/spamd)."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.spamassassin.gschema.xml.in.h:6
-#| msgid "SpamAssassin Options"
 msgid "SpamAssassin client binary"
 msgstr "ChÆÆng trÃnh khÃch SpamAssassin"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.spamassassin.gschema.xml.in.h:7
-#| msgid "Use SpamAssassin daemon and client"
 msgid "SpamAssassin daemon binary"
 msgstr "ChÆÆng trÃnh daemon SpamAssassin"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1063 ../em-format/em-format-quote.c:318
-#: ../mail/e-mail-tag-editor.c:327 ../mail/message-list.etspec.h:5
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:70
+#: ../em-format/e-mail-formatter-attachment.c:363
+#: ../mail/message-list.etspec.h:4 ../widgets/misc/e-attachment-bar.c:101
+#: ../widgets/misc/e-attachment-bar.c:106
+#: ../widgets/misc/e-attachment-paned.c:176
+#: ../widgets/misc/e-attachment-paned.c:181
+msgid "Attachment"
+msgid_plural "Attachments"
+msgstr[0] "ÄÃnh kÃm"
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-attachment.c:369
+#, fuzzy
+#| msgctxt "iCalImp"
+#| msgid "has attachments"
+msgid "Display as attachment"
+msgstr "cà ÄÃnh kÃm"
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1368 ../mail/e-mail-tag-editor.c:327
+#: ../mail/message-list.etspec.h:5 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:67
 msgid "From"
 msgstr "Tá"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1064 ../em-format/em-format-quote.c:318
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:71
+#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1369 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:68
 msgid "Reply-To"
 msgstr "Trá lái cho"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1066 ../em-format/em-format-quote.c:318
-#: ../mail/em-format-html.c:2670 ../mail/em-format-html.c:2738
-#: ../mail/em-format-html.c:2761 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:73
+#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1371
+#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:182
+#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:205
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:70
 msgid "Cc"
 msgstr "Cc"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1067 ../em-format/em-format-quote.c:318
-#: ../mail/em-format-html.c:2671 ../mail/em-format-html.c:2742
-#: ../mail/em-format-html.c:2764 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:74
+#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1372
+#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:184
+#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:207
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:71
 msgid "Bcc"
 msgstr "Bcc"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1068 ../em-format/em-format-quote.c:465
+#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1373
+#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-headers.c:165
 #: ../mail/e-mail-tag-editor.c:332 ../mail/em-filter-i18n.h:76
-#: ../mail/message-list.etspec.h:6 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:75
-#: ../smime/lib/e-cert.c:1126
+#: ../mail/message-list.etspec.h:6 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:72
+#: ../smime/lib/e-cert.c:1125
 msgid "Subject"
 msgstr "Chá Äá"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1069 ../mail/message-list.etspec.h:7
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:76 ../widgets/misc/e-dateedit.c:526
+#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1374 ../mail/message-list.etspec.h:7
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:73 ../widgets/misc/e-dateedit.c:526
 #: ../widgets/misc/e-dateedit.c:548
 msgid "Date"
 msgstr "NgÃy"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1070 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:77
+#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1375 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:74
 msgid "Newsgroups"
 msgstr "NhÃm tin"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1071 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:78
+#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1376 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:75
 #: ../plugins/face/org-gnome-face.eplug.xml.h:1
 msgid "Face"
 msgstr "ánh chÃn dung"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1474
+#. Translators: "From:" is preceding a new mail
+#. * sender address, like "From: user example com"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-headers.c:114
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:396
 #, c-format
-msgid "%s attachment"
-msgstr "%s ÄÃnh kÃm"
+msgid "From: %s"
+msgstr "Tá: %s"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1588
-msgid "Could not parse S/MIME message: Unknown error"
-msgstr "KhÃng thá phÃn tÃch thÆ S/MIME. KhÃng biát sao."
+#: ../em-format/e-mail-formatter-headers.c:134
+#: ../em-format/e-mail-formatter-headers.c:139
+msgid "(no subject)"
+msgstr "(khÃng chá Äá)"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1782 ../em-format/em-format.c:2010
-msgid "Could not parse MIME message. Displaying as source."
-msgstr "KhÃng thá phÃn tÃch thÆ MIME nÃn hián thá dáng mà nguán."
+#: ../em-format/e-mail-formatter-headers.c:340
+#, c-format
+msgid "This message was sent by %s on behalf of %s"
+msgstr "ThÆ nÃy ÄÃ ÄÆác gái bái %s thay mát cho %s"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1793
-msgid "Unsupported encryption type for multipart/encrypted"
-msgstr "Kiáu mà hoà khÃng ÄÆác há trá cho: multipart/encrypted"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-image.c:152
+#, fuzzy
+#| msgid "Save Image"
+msgid "Regular Image"
+msgstr "LÆu ánh"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1813
-msgid "Could not parse PGP/MIME message"
-msgstr "KhÃng thá phÃn tÃch thÆ PGP/MIME"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-image.c:158
+#, fuzzy
+#| msgid "Display the next message"
+msgid "Display part as an image"
+msgstr "Hián thá thÆ ká tiáp"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1814
-msgid "Could not parse PGP/MIME message: Unknown error"
-msgstr "KhÃng thá phÃn tÃch thÆ PGP/MIME: lái khÃng rÃ"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-message-rfc822.c:237
+#, fuzzy
+#| msgid "message"
+msgid "RFC822 message"
+msgstr "thÆ"
 
-#: ../em-format/em-format.c:2035
-msgid "Unsupported signature format"
-msgstr "Äánh dáng chá kà khÃng há trá"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-message-rfc822.c:243
+#, fuzzy
+#| msgid "Formatting message"
+msgid "Format part as an RFC822 message"
+msgstr "Äang Äánh dáng thÆ..."
 
-#: ../em-format/em-format.c:2048 ../em-format/em-format.c:2230
-msgid "Error verifying signature"
-msgstr "Gáp lái khi xÃc minh chá kÃ"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-print.c:53
+#: ../mail/e-mail-label-tree-view.c:99
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:1255
+#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser.c:209
+#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:68
+#: ../widgets/menus/gal-define-views-dialog.c:352
+#: ../widgets/menus/gal-view-instance-save-as-dialog.c:91
+msgid "Name"
+msgstr "TÃn"
 
-#: ../em-format/em-format.c:2049 ../em-format/em-format.c:2215
-#: ../em-format/em-format.c:2231
-msgid "Unknown error verifying signature"
-msgstr "Gáp lái lá khi xÃc minh chá kÃ."
+#: ../em-format/e-mail-formatter-print.c:53 ../mail/message-list.etspec.h:10
+#: ../widgets/misc/e-attachment-tree-view.c:574
+msgid "Size"
+msgstr "Cá"
 
-#: ../em-format/em-format.c:2324
-msgid "Could not parse PGP message: "
-msgstr "KhÃng thá phÃn tÃch thÆ PGP:"
+#. Add encryption/signature header
+#: ../em-format/e-mail-formatter-print-headers.c:130
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:642
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:207
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:131
+msgid "Security"
+msgstr "Báo mát"
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-print-headers.c:147
+#, fuzzy
+#| msgid "Assigned"
+msgid "GPG signed"
+msgstr "ÄÃ gÃn"
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-print-headers.c:152
+#, fuzzy
+#| msgid "Unencrypted"
+msgid "GPG encrpyted"
+msgstr "KhÃng mà hoÃ"
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-print-headers.c:158
+#, fuzzy
+#| msgid "S/MIME Sig_n"
+msgid "S/MIME signed"
+msgstr "KÃ S/MIM_E"
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-print-headers.c:164
+#, fuzzy
+#| msgid "S/MIME En_crypt"
+msgid "S/MIME encrpyted"
+msgstr "Mát mà _S/MIME"
 
 #. pseudo-header
-#: ../em-format/em-format-quote.c:476 ../mail/em-format-html.c:2863
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1046
+#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-headers.c:176
+#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:316
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1121
 msgid "Mailer"
 msgstr "TrÃnh thÆ"
 
-#: ../em-format/em-format-quote.c:566 ../mail/em-composer-utils.c:1221
-msgid "-------- Forwarded Message --------"
-msgstr "âââThÆ ÄÃ chuyán tiápâââ"
-
-#. Translators: This is a cancelled activity.
-#: ../e-util/e-activity.c:248
-#, c-format
-msgid "%s (cancelled)"
-msgstr "%s (bá huá)"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-text-enriched.c:102
+#: ../em-format/e-mail-formatter-text-enriched.c:115
+msgid "Richtext"
+msgstr ""
 
-#. Translators: This is a completed activity.
-#: ../e-util/e-activity.c:251
-#, c-format
-msgid "%s (completed)"
-msgstr "%s (hoÃn tát)"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-text-enriched.c:108
+#: ../em-format/e-mail-formatter-text-enriched.c:121
+msgid "Display part as enriched text"
+msgstr ""
 
-#. Translators: This is an activity waiting to run.
-#: ../e-util/e-activity.c:254
-#, c-format
-msgid "%s (waiting)"
-msgstr "%s (Äang chá)"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-text-html.c:104
+#: ../em-format/e-mail-formatter-text-html.c:340
+msgid "HTML"
+msgstr ""
 
-#. Translators: This is a running activity which
-#. *       the user has requested to cancel.
-#: ../e-util/e-activity.c:258
-#, c-format
-msgid "%s (cancelling)"
-msgstr "%s (Äang huá)"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-text-html.c:110
+#: ../em-format/e-mail-formatter-text-html.c:346
+#, fuzzy
+#| msgid "For_mat messages in HTML"
+msgid "Format part as HTML"
+msgstr "Äánh dáng thÆ báng _HTML"
 
-#: ../e-util/e-activity.c:260
-#, c-format
-msgid "%s"
-msgstr "%s"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-text-plain.c:123
+#: ../em-format/e-mail-formatter-text-plain.c:182
+#, fuzzy
+#| msgid "Plain Text Mode"
+msgid "Plain Text"
+msgstr "Chá Äá chá thÃ"
 
-#: ../e-util/e-activity.c:265
-#, c-format
-msgid "%s (%d%% complete)"
-msgstr "%s (%d%% hoÃn tát)"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-text-plain.c:129
+#: ../em-format/e-mail-formatter-text-plain.c:188
+#, fuzzy
+#| msgid "Only ever show plain text"
+msgid "Format part as plain text"
+msgstr "LuÃn luÃn chá hián vÄn bán thÃ"
 
-#: ../e-util/e-charset.c:53
-msgid "Arabic"
-msgstr "A Ráp"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:65
+msgid "Unsigned"
+msgstr "ChÆa kÃ"
 
-#: ../e-util/e-charset.c:54
-msgid "Baltic"
-msgstr "Ban-tÃch"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:65
+msgid ""
+"This message is not signed. There is no guarantee that this message is "
+"authentic."
+msgstr "ThÆ nÃy khÃng cà chá kà nÃn khÃng thá Äám báo thÆ nÃy do ngÆái áy gái."
 
-#: ../e-util/e-charset.c:55
-msgid "Central European"
-msgstr "Trung Ãu"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:66
+msgid "Valid signature"
+msgstr "Chá kà háp lá"
 
-#: ../e-util/e-charset.c:56
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:66
+msgid ""
+"This message is signed and is valid meaning that it is very likely that this "
+"message is authentic."
+msgstr "ThÆ nÃy cà chá kà và háp lá nÃn rát cà thá là thÆ áy do ngÆái áy gái."
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:67
+msgid "Invalid signature"
+msgstr "Chá kà khÃng háp lá"
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:67
+msgid ""
+"The signature of this message cannot be verified, it may have been altered "
+"in transit."
+msgstr ""
+"KhÃng thá xÃc minh chá kà cáa thÆ nÃy: cà lá nà bá giá trong khi truyán."
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:68
+msgid "Valid signature, but cannot verify sender"
+msgstr "Chá kà háp lá nhÆng mà khÃng thá xÃc minh ngÆái gái"
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:68
+msgid ""
+"This message is signed with a valid signature, but the sender of the message "
+"cannot be verified."
+msgstr "ThÆ nÃy cà chá kà háp lá, nhÆng mà khÃng thá xÃc minh ngÆái gái thÆ."
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:69
+msgid "Signature exists, but need public key"
+msgstr "Chá kà tán tái, nhÆng cán khoà cÃng"
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:69
+msgid ""
+"This message is signed with a signature, but there is no corresponding "
+"public key."
+msgstr "ThÆ nÃy ÄÆác kà báng chá kÃ, nhÆng khÃng cà khoà cÃng tÆÆng áng."
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:76
+msgid "Unencrypted"
+msgstr "KhÃng mà hoÃ"
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:76
+msgid ""
+"This message is not encrypted. Its content may be viewed in transit across "
+"the Internet."
+msgstr ""
+"ThÆ nÃy khÃng ÄÆác mà hoà nÃn bát cá ngÆái nÃo cà xem ÄÆác nái dung nà trong "
+"khi truyán qua Internet."
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:77
+msgid "Encrypted, weak"
+msgstr "Mát mà yáu"
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:77
+msgid ""
+"This message is encrypted, but with a weak encryption algorithm. It would be "
+"difficult, but not impossible for an outsider to view the content of this "
+"message in a practical amount of time."
+msgstr ""
+"ThÆ nÃy ÄÆác mà hoÃ, nhÆng mà dÃng thuát toÃn mà hoà yáu. NgÆái khÃc sá gáp "
+"khà khÄn khi Äác thÆ nÃy ÄÆác mát thái gian háu Ãch, nhÆng mà cà thá lÃm nhÆ "
+"thá."
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:78
+msgid "Encrypted"
+msgstr "Mát mÃ"
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:78
+msgid ""
+"This message is encrypted. It would be difficult for an outsider to view "
+"the content of this message."
+msgstr ""
+"ThÆ nÃy ÄÆác mà hoÃ. NgÆái khÃc sá gáp khà khÄn nhiáu khi Äác nái dung thÆ."
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:79
+msgid "Encrypted, strong"
+msgstr "Mát mà mánh"
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:79
+msgid ""
+"This message is encrypted, with a strong encryption algorithm. It would be "
+"very difficult for an outsider to view the content of this message in a "
+"practical amount of time."
+msgstr ""
+"ThÆ nÃy ÄÆác mà hoà báng thuát toÃn mát mà mánh. NgÆái khÃc sá gáp khà khÄn "
+"rát nhiáu khi Äác nái dung thÆ ÄÆác thái gian háu Ãch. "
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:190
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:43
+msgid "_View Certificate"
+msgstr "_Xem cháng nhán"
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:205
+msgid "This certificate is not viewable"
+msgstr "Cháng nhán nÃy khÃng cà khá nÄng xem"
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-source.c:139
+#, fuzzy
+#| msgid "Sources"
+msgid "Source"
+msgstr "Nguán"
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-source.c:145
+msgid "Display source of a MIME part"
+msgstr ""
+
+#: ../em-format/e-mail-parser-application-mbox.c:108
+#, c-format
+msgid "Error parsing MBOX part: %s"
+msgstr ""
+
+#: ../em-format/e-mail-parser-application-smime.c:104
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Could not parse PGP/MIME message"
+msgid "Could not parse S/MIME message: %s"
+msgstr "KhÃng thá phÃn tÃch thÆ PGP/MIME"
+
+#: ../em-format/e-mail-parser-inlinepgp-encrypted.c:91
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Could not parse PGP message: "
+msgid "Could not parse PGP message: %s"
+msgstr "KhÃng thá phÃn tÃch thÆ PGP:"
+
+#: ../em-format/e-mail-parser-inlinepgp-signed.c:93
+#: ../em-format/e-mail-parser-multipart-signed.c:144
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Error verifying signature"
+msgid "Error verifying signature: %s"
+msgstr "Gáp lái khi xÃc minh chá kÃ"
+
+#: ../em-format/e-mail-parser-message-external.c:86
+#, fuzzy
+#| msgid "Malformed external-body part."
+msgid "Malformed external-body part"
+msgstr "Phán external-body hÆ."
+
+#: ../em-format/e-mail-parser-message-external.c:118
+#, c-format
+msgid "Pointer to FTP site (%s)"
+msgstr "Trá tái Äáa chá FTP (%s)"
+
+#: ../em-format/e-mail-parser-message-external.c:129
+#, c-format
+msgid "Pointer to local file (%s) valid at site \"%s\""
+msgstr "Trá tái táp tin các bá (%s) háp lá tái Äáa chá Â %s Â"
+
+#: ../em-format/e-mail-parser-message-external.c:131
+#, c-format
+msgid "Pointer to local file (%s)"
+msgstr "Trá tái táp tin các bá (%s)"
+
+#: ../em-format/e-mail-parser-message-external.c:150
+#, c-format
+msgid "Pointer to remote data (%s)"
+msgstr "Trá tái dá liáu á xa (%s)"
+
+#: ../em-format/e-mail-parser-message-external.c:167
+#, c-format
+msgid "Pointer to unknown external data (\"%s\" type)"
+msgstr "Trá tái dá liáu lá bÃn ngoÃi (kiáu  %s Â)"
+
+#: ../em-format/e-mail-parser-multipart-encrypted.c:81
+#: ../em-format/e-mail-parser-multipart-signed.c:95
+msgid "Could not parse MIME message. Displaying as source."
+msgstr "KhÃng thá phÃn tÃch thÆ MIME nÃn hián thá dáng mà nguán."
+
+#: ../em-format/e-mail-parser-multipart-encrypted.c:99
+msgid "Unsupported encryption type for multipart/encrypted"
+msgstr "Kiáu mà hoà khÃng ÄÆác há trá cho: multipart/encrypted"
+
+#: ../em-format/e-mail-parser-multipart-encrypted.c:119
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Could not parse PGP/MIME message"
+msgid "Could not parse PGP/MIME message: %s"
+msgstr "KhÃng thá phÃn tÃch thÆ PGP/MIME"
+
+#: ../em-format/e-mail-parser-multipart-signed.c:129
+msgid "Unsupported signature format"
+msgstr "Äánh dáng chá kà khÃng há trá"
+
+#: ../em-format/e-mail-part-utils.c:493
+#, c-format
+msgid "%s attachment"
+msgstr "%s ÄÃnh kÃm"
+
+#. Translators: This is a cancelled activity.
+#: ../e-util/e-activity.c:248
+#, c-format
+msgid "%s (cancelled)"
+msgstr "%s (bá huá)"
+
+#. Translators: This is a completed activity.
+#: ../e-util/e-activity.c:251
+#, c-format
+msgid "%s (completed)"
+msgstr "%s (hoÃn tát)"
+
+#. Translators: This is an activity waiting to run.
+#: ../e-util/e-activity.c:254
+#, c-format
+msgid "%s (waiting)"
+msgstr "%s (Äang chá)"
+
+#. Translators: This is a running activity which
+#. *       the user has requested to cancel.
+#: ../e-util/e-activity.c:258
+#, c-format
+msgid "%s (cancelling)"
+msgstr "%s (Äang huá)"
+
+#: ../e-util/e-activity.c:260
+#, c-format
+msgid "%s"
+msgstr "%s"
+
+#: ../e-util/e-activity.c:265
+#, c-format
+msgid "%s (%d%% complete)"
+msgstr "%s (%d%% hoÃn tát)"
+
+#: ../e-util/e-charset.c:53
+msgid "Arabic"
+msgstr "A Ráp"
+
+#: ../e-util/e-charset.c:54
+msgid "Baltic"
+msgstr "Ban-tÃch"
+
+#: ../e-util/e-charset.c:55
+msgid "Central European"
+msgstr "Trung Ãu"
+
+#: ../e-util/e-charset.c:56
 msgid "Chinese"
 msgstr "Trung Quác"
 
@@ -10300,14 +9812,14 @@ msgstr "Trác quan"
 
 #. strftime format of a weekday and a date.
 #: ../e-util/e-datetime-format.c:206
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1863
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:194
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1927
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:235
 #: ../widgets/table/e-cell-date-edit.c:307
 msgid "Today"
 msgstr "HÃm nay"
 
 #. strftime format of a weekday and a date.
-#: ../e-util/e-datetime-format.c:217 ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:222
+#: ../e-util/e-datetime-format.c:217 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:263
 msgid "Tomorrow"
 msgstr "NgÃy mai"
 
@@ -10397,12 +9909,6 @@ msgstr "Äang ghi \"%s\""
 msgid "Writing \"%s\" to %s"
 msgstr "Äang ghi \"%s\" vÃo %s"
 
-#: ../e-util/e-plugin-util.c:455 ../filter/filter.ui.h:9
-#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:392
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:7
-msgid "weeks"
-msgstr "tuán"
-
 #: ../e-util/e-print.c:161
 msgid "An error occurred while printing"
 msgstr "Gáp lái trong khi in."
@@ -10417,7 +9923,6 @@ msgid ""
 msgstr "Há tháng in khÃng thÃng bÃo chi tiát thÃm vá lái ÄÃ."
 
 #: ../e-util/e-system.error.xml.h:1
-#| msgid "A folder named \"{0}\" already exists. Please use a different name."
 msgid "A file named \"{0}\" already exists. Do you want to replace it?"
 msgstr "ThÆ mác tÃn \"{0}\" Äà cÃ. Bán cà muán thay thá nà khÃng?"
 
@@ -10427,7 +9932,6 @@ msgid ""
 msgstr "Táp tin Äà cà trong \"{0}\". Thay nà nghÄa là ghi Äà nái dung."
 
 #: ../e-util/e-system.error.xml.h:3
-#| msgid "_Reply"
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Thay thá"
 
@@ -10443,115 +9947,139 @@ msgstr "VÃ Â {1} Â."
 msgid "Cannot open file \"{0}\"."
 msgstr "KhÃng thá má táp tin  {0} Â."
 
-#: ../e-util/e-util.c:245
+#: ../e-util/e-system.error.xml.h:7
+#, fuzzy
+#| msgid "Could not read signature file &quot;{0}&quot;."
+msgid "Failed to remove data source &quot;{0}&quot;."
+msgstr "KhÃng thá Äác táp tin chá kà  {0} Â."
+
+#: ../e-util/e-system.error.xml.h:8 ../mail/mail.error.xml.h:61
+#, fuzzy
+#| msgid "The reported error was &quot;{0}&quot;."
+msgid "The reported error was &quot;{1}&quot;."
+msgstr "Lái ÄÆác thÃng bÃo là &quot;{0}&quot;."
+
+#: ../e-util/e-system.error.xml.h:9
+#, fuzzy
+#| msgid "Could not save to autosave file &quot;{0}&quot;."
+msgid "Failed to update data source &quot;{0}&quot;."
+msgstr "KhÃng thá lÆu vÃo táp tin lÆu tá Äáng  {0} Â."
+
+#: ../e-util/e-system.error.xml.h:10
+#, fuzzy
+#| msgid "Bad regular expression &quot;{0}&quot;."
+msgid "Failed to delete resource &quot;{0}&quot;."
+msgstr "Biáu thác chÃnh quy sai  {0} Â."
+
+#: ../e-util/e-util.c:243
 msgid "Could not open the link."
 msgstr "KhÃng thá má liÃn kát."
 
-#: ../e-util/e-util.c:292
+#: ../e-util/e-util.c:290
 msgid "Could not display help for Evolution."
 msgstr "KhÃng thá hián thá trá giÃp vá Evolution."
 
 #. Don't delete this code, since it is needed so that xgettext can extract the translations.
 #. * Please, keep these strings in sync with the strings in the timespans array
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:70
+#: ../filter/e-filter-datespec.c:69
 #, c-format
 msgid "1 second ago"
 msgid_plural "%d seconds ago"
 msgstr[0] "%d giÃy trÆác"
 
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:71
+#: ../filter/e-filter-datespec.c:70
 #, c-format
 msgid "1 second in the future"
 msgid_plural "%d seconds in the future"
 msgstr[0] "%d giÃy sau"
 
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:72
+#: ../filter/e-filter-datespec.c:71
 #, c-format
 msgid "1 minute ago"
 msgid_plural "%d minutes ago"
 msgstr[0] "%d phÃt trÆác"
 
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:73
+#: ../filter/e-filter-datespec.c:72
 #, c-format
 msgid "1 minute in the future"
 msgid_plural "%d minutes in the future"
 msgstr[0] "%d phÃt sau"
 
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:74
+#: ../filter/e-filter-datespec.c:73
 #, c-format
 msgid "1 hour ago"
 msgid_plural "%d hours ago"
 msgstr[0] "%d giá trÆác"
 
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:75
+#: ../filter/e-filter-datespec.c:74
 #, c-format
 msgid "1 hour in the future"
 msgid_plural "%d hours in the future"
 msgstr[0] "%d giá sau"
 
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:76
+#: ../filter/e-filter-datespec.c:75
 #, c-format
 msgid "1 day ago"
 msgid_plural "%d days ago"
 msgstr[0] "%d ngÃy trÆác"
 
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:77
+#: ../filter/e-filter-datespec.c:76
 #, c-format
 msgid "1 day in the future"
 msgid_plural "%d days in the future"
 msgstr[0] "%d ngÃy sau"
 
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:78
+#: ../filter/e-filter-datespec.c:77
 #, c-format
 msgid "1 week ago"
 msgid_plural "%d weeks ago"
 msgstr[0] "%d tuán trÆác"
 
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:79
+#: ../filter/e-filter-datespec.c:78
 #, c-format
 msgid "1 week in the future"
 msgid_plural "%d weeks in the future"
 msgstr[0] "%d tuán sau"
 
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:80
+#: ../filter/e-filter-datespec.c:79
 #, c-format
 msgid "1 month ago"
 msgid_plural "%d months ago"
 msgstr[0] "%d thÃng trÆác"
 
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:81
+#: ../filter/e-filter-datespec.c:80
 #, c-format
 msgid "1 month in the future"
 msgid_plural "%d months in the future"
 msgstr[0] "%d thÃng sau"
 
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:82
+#: ../filter/e-filter-datespec.c:81
 #, c-format
 msgid "1 year ago"
 msgid_plural "%d years ago"
 msgstr[0] "%d nÄm trÆác"
 
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:83
+#: ../filter/e-filter-datespec.c:82
 #, c-format
 msgid "1 year in the future"
 msgid_plural "%d years in the future"
 msgstr[0] "%d nÄm sau"
 
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:133
+#: ../filter/e-filter-datespec.c:132
 msgid "<click here to select a date>"
 msgstr "<nhán ÄÃy Äá chán ngÃy>"
 
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:136 ../filter/e-filter-datespec.c:147
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:158
+#: ../filter/e-filter-datespec.c:135 ../filter/e-filter-datespec.c:146
+#: ../filter/e-filter-datespec.c:157
 msgid "now"
 msgstr "bÃy giá"
 
 #. strftime for date filter display, only needs to show a day date (i.e. no time)
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:143
+#: ../filter/e-filter-datespec.c:142
 msgid "%d-%b-%Y"
 msgstr "%d-%b-%Y"
 
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:290
+#: ../filter/e-filter-datespec.c:289
 msgid "Select a time to compare against"
 msgstr "Chán thái Äiám Äá Äái chiáu"
 
@@ -10559,72 +10087,81 @@ msgstr "Chán thái Äiám Äá Äái chiáu"
 msgid "Choose a File"
 msgstr "Chán táp tin"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:686
+#: ../filter/e-filter-rule.c:741
 msgid "R_ule name:"
 msgstr "TÃn q_uy tác:"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:718
-msgid "Find items that meet the following conditions"
+#: ../filter/e-filter-rule.c:791
+#, fuzzy
+#| msgid "Find items that meet the following conditions"
+msgid "all the following conditions"
 msgstr "TÃm mác tÆÆng áng vái nháng Äiáu khián sau"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:743
-msgid "If all conditions are met"
-msgstr "Náu mái tiÃu chuán Äáu thoá"
-
-#: ../filter/e-filter-rule.c:744
-msgid "If any conditions are met"
-msgstr "Náu tiÃu chuán nÃo thoá"
+#: ../filter/e-filter-rule.c:792
+#, fuzzy
+#| msgid "Find items that meet the following conditions"
+msgid "any of the following conditions"
+msgstr "TÃm mác tÆÆng áng vái nháng Äiáu khián sau"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:747
-msgid "_Find items:"
+#: ../filter/e-filter-rule.c:798
+#, fuzzy
+#| msgid "_Find items:"
+msgid "_Find items which match:"
 msgstr "_TÃm mác:"
 
+#: ../filter/e-filter-rule.c:820
+msgid "Find items that meet the following conditions"
+msgstr "TÃm mác tÆÆng áng vái nháng Äiáu khián sau"
+
 #. Translators: "None" for not including threads;
 #. * part of "Include threads: None"
 #. protocol:
 #. name:
-#: ../filter/e-filter-rule.c:776 ../libemail-engine/camel-null-store.c:28
+#: ../filter/e-filter-rule.c:835 ../libemail-engine/camel-null-store.c:28
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:139
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:616
+#: ../widgets/misc/e-mail-signature-combo-box.c:369
 msgid "None"
 msgstr "KhÃng"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:777
+#: ../filter/e-filter-rule.c:836
 msgid "All related"
 msgstr "Mái thá liÃn quan"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:778 ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:19
+#: ../filter/e-filter-rule.c:837 ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:19
 msgid "Replies"
 msgstr "Trá lái"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:779
+#: ../filter/e-filter-rule.c:838
 msgid "Replies and parents"
 msgstr "Trá lái và má"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:780
+#: ../filter/e-filter-rule.c:839
 msgid "No reply or parent"
 msgstr "KhÃng cà trá lái hay Äiáu má"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:783
+#: ../filter/e-filter-rule.c:842
 msgid "I_nclude threads:"
 msgstr "Gám cÃc _nhÃnh:"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:808
+#: ../filter/e-filter-rule.c:919
 msgid "A_dd Condition"
 msgstr "ThÃm Äiá_u kián"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:1162 ../filter/filter.ui.h:1
-#: ../mail/em-utils.c:306
+#: ../filter/e-filter-rule.c:1236 ../filter/filter.ui.h:1
+#: ../mail/em-utils.c:302
 msgid "Incoming"
 msgstr "Gái Äán"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:1162 ../mail/em-utils.c:307
+#: ../filter/e-filter-rule.c:1236 ../mail/em-utils.c:303
 msgid "Outgoing"
 msgstr "Gái Äi"
 
-#: ../filter/e-rule-editor.c:274
+#: ../filter/e-rule-editor.c:273
 msgid "Add Rule"
 msgstr "ThÃm quy tác"
 
-#: ../filter/e-rule-editor.c:367
+#: ../filter/e-rule-editor.c:366
 msgid "Edit Rule"
 msgstr "Sáa quy tác"
 
@@ -10637,12 +10174,10 @@ msgid "You must choose a date."
 msgstr "Bán phái chán ngÃy."
 
 #: ../filter/filter.error.xml.h:3
-#| msgid "Missing file name."
 msgid "Missing filename."
 msgstr "Thiáu tÃn táp tin."
 
 #: ../filter/filter.error.xml.h:4
-#| msgid "You must specify a file name."
 msgid "You must specify a filename."
 msgstr "Bán phái xÃc Äánh tÃn táp tin."
 
@@ -10659,7 +10194,7 @@ msgstr "Biáu thác chÃnh quy sai  {0} Â."
 msgid "Could not compile regular expression &quot;{1}&quot;."
 msgstr "KhÃng thá biÃn dách biáu thác chÃnh quy  {1} Â."
 
-#: ../filter/filter.error.xml.h:8 ../mail/mail.error.xml.h:103
+#: ../filter/filter.error.xml.h:8 ../mail/mail.error.xml.h:100
 msgid "Missing name."
 msgstr "Thiáu tÃn."
 
@@ -10687,10 +10222,14 @@ msgstr "thái Äiám bán chán"
 msgid "a time relative to the current time"
 msgstr "thái Äiám so vái hián thái"
 
-#: ../filter/filter.ui.h:5
+#: ../filter/filter.ui.h:5 ../mail/mail-config.ui.h:78
 msgid "seconds"
 msgstr "giÃy"
 
+#: ../filter/filter.ui.h:9 ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:7
+msgid "weeks"
+msgstr "tuán"
+
 #: ../filter/filter.ui.h:10
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:8
 msgid "months"
@@ -10712,7 +10251,7 @@ msgstr "sau"
 msgid "Show filters for mail:"
 msgstr "Hián thá bá lác cho thÆ:"
 
-#: ../filter/filter.ui.h:15 ../mail/em-filter-editor.c:165
+#: ../filter/filter.ui.h:15 ../mail/em-filter-editor.c:166
 msgid "_Filter Rules"
 msgstr "_Quy tác Lác"
 
@@ -10744,152 +10283,149 @@ msgstr ""
 "NgÃy gái thÆ sá ÄÆác Äái chiáu\n"
 "vái thái Äiám liÃn quan lÃc lác."
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:109
+#: ../libemail-engine/e-mail-authenticator.c:182
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Invalid authentication"
+msgid "Invalid authentication result code (%d)"
+msgstr "XÃc thác khÃng háp lá"
+
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:112
 #, c-format
 msgid "Saving message to folder '%s'"
 msgstr "Äang lÆu thÆ vÃo thÆ mác '%s'"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:270
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:565
 msgid "Forwarded messages"
 msgstr "ThÆ ÄÃ chuyán tiáp"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:378
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:627
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:675
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:926
 #, c-format
 msgid "Retrieving %d message"
 msgid_plural "Retrieving %d messages"
 msgstr[0] "Äang láy %d thÆ..."
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:472
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:769
 msgid "Scanning messages for duplicates"
 msgstr "QuÃt thÆ tÃm trÃng láp"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:875
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1177
 #, c-format
 msgid "Removing folder '%s'"
 msgstr "Äang gá bá thÆ mác '%s'"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1009
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1314
 #, c-format
 msgid "File \"%s\" has been removed."
 msgstr "Táp tin \"%s\" ÄÃ ÄÆác gá bá."
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1013
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1318
 msgid "File has been removed."
 msgstr "Táp tin ÄÃ ÄÆác gá bá."
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1072
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1377
 msgid "Removing attachments"
 msgstr "Äang xoà ÄÃnh kÃm"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1234
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1541
 #, c-format
 msgid "Saving %d message"
 msgid_plural "Saving %d messages"
 msgstr[0] "Äang lÆu %d thÆ"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1588 ../mail/em-folder-utils.c:624
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1897 ../mail/em-folder-utils.c:613
 #, c-format
 msgid "Invalid folder URI '%s'"
 msgstr "URI ThÆ mác khÃng háp lá '%s'"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:106 ../mail/em-folder-properties.c:333
-#: ../mail/em-folder-tree-model.c:719
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1095
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1106
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:116 ../mail/em-folder-properties.c:333
+#: ../mail/em-folder-tree-model.c:765
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1034
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1045
 msgid "Inbox"
 msgstr "Háp thÆ nhán"
 
 #. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_INBOX
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:107 ../mail/em-folder-tree-model.c:712
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1093
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:117 ../mail/em-folder-tree-model.c:758
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1032
 msgid "Drafts"
 msgstr "NhÃp"
 
 #. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_DRAFTS
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:108 ../mail/em-folder-tree-model.c:723
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1097
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:118 ../mail/em-folder-tree-model.c:769
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1036
 msgid "Outbox"
 msgstr "Háp thÆ gái"
 
 #. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_OUTBOX
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:109 ../mail/em-folder-tree-model.c:727
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1099
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:119 ../mail/em-folder-tree-model.c:773
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1038
 msgid "Sent"
 msgstr "ÄÃ gái"
 
 #. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_SENT
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:110 ../mail/em-folder-tree-model.c:715
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1101
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:120 ../mail/em-folder-tree-model.c:761
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1040
 #: ../plugins/templates/org-gnome-templates.eplug.xml.h:1
-#: ../plugins/templates/templates.c:1041 ../plugins/templates/templates.c:1341
-#: ../plugins/templates/templates.c:1351
+#: ../plugins/templates/templates.c:1048 ../plugins/templates/templates.c:1345
+#: ../plugins/templates/templates.c:1355
 msgid "Templates"
 msgstr "Máu"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:929
-#, c-format
-msgid "Enter Passphrase for %s"
-msgstr "HÃy gà cám tá mát kháu cho %s"
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:933
-msgid "Enter Passphrase"
-msgstr "GÃ cám tá mát kháu"
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1319
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "User canceled operation."
+msgid "User cancelled operation"
+msgstr "NgÆái dÃng ÄÃ thÃi thao tÃc nÃy."
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:937
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1489
 #, c-format
-msgid "Enter Password for %s"
-msgstr "HÃy gà mát kháu cho %s"
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:941
-msgid "Enter Password"
-msgstr "GÃ mát kháu"
+msgid "%s authentication failed"
+msgstr "Lái xÃc thác %s"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:992
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1534
 #, c-format
-msgid "User canceled operation."
-msgstr "NgÆái dÃng ÄÃ thÃi thao tÃc nÃy."
+msgid "No data source found for UID '%s'"
+msgstr ""
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1111
-#, c-format
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1585
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "No destination address provided, forward of the message has been "
+#| "cancelled."
 msgid ""
-"No destination address provided, forward of the message has been cancelled."
+"No destination address provided, forwarding of the message has been "
+"cancelled."
 msgstr ""
 "ChÆa cung cáp Äáa chá ÄÃch thà tián trÃnh chuyán tiáp thÆ nÃy Äà bá thÃi."
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1120
-#, c-format
-msgid "No account found to use, forward of the message has been cancelled."
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1598
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "No account found to use, forward of the message has been cancelled."
+msgid "No identity found to use, forwarding of the message has been cancelled."
 msgstr ""
 "KhÃng tÃm tháy tÃi khoán cà thá sá dáng thà tián trÃnh chuyán tiáp thÆ nÃy "
 "ÄÃ bá thÃi."
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1274
-#, c-format
-#| msgid "Authentication Failed"
-msgid "%s authentication failed"
-msgstr "Lái xÃc thác %s"
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1348
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:540
 #, c-format
-#| msgid "Your password has expired."
-msgid "No password was provided"
-msgstr "ChÆa cung cáp mát kháu"
+msgid "No mail service found with UID '%s'"
+msgstr ""
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:416
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:549
 #, c-format
-msgid "Cannot get transport for account '%s'"
-msgstr "KhÃng thá láy phÆÆng tián ván chuyán cho tÃi khoán '%s'"
+msgid "UID '%s' is not a mail transport"
+msgstr ""
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:505
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:616
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:641
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:698
 #, c-format
 msgid "Failed to apply outgoing filters: %s"
 msgstr "Viác Ãp dáng bá lác gái Äi bá lái: %s"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:531
-#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:565
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:635 ../libemail-engine/mail-ops.c:671
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:670
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:704
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:715 ../libemail-engine/mail-ops.c:751
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to append to %s: %s\n"
@@ -10898,1803 +10434,1921 @@ msgstr ""
 "Lái nái thÃm vÃo %s: %s\n"
 "Cho nÃn nái thÃm vÃo thÆ mác 'ÄÃ gái'."
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:585
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:693
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:724
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:773
 #, c-format
 msgid "Failed to append to local 'Sent' folder: %s"
 msgstr "Lái nái thÃm vÃo thÆ mác các bá 'ÄÃ gái' các bá: %s"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:795
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:821 ../libemail-engine/mail-ops.c:922
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:954
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:905 ../libemail-engine/mail-ops.c:1007
 msgid "Sending message"
 msgstr "Äang gái thÆ"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:869
-#, c-format
-msgid "Unsubscribing from folder '%s'"
-msgstr "Äang bá ÄÄng kà thÆ mác '%s'"
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-store-utils.c:169
+#: ../libemail-engine/e-mail-store-utils.c:171
 #, c-format
 msgid "Disconnecting from '%s'"
 msgstr "Äang ngát kát nái tá '%s'"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-store-utils.c:260
+#: ../libemail-engine/e-mail-store-utils.c:263
 #, c-format
 msgid "Reconnecting to '%s'"
 msgstr "Äang tÃi kát nái tái '%s'"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-store-utils.c:335
+#: ../libemail-engine/e-mail-store-utils.c:340
 #, c-format
 msgid "Preparing account '%s' for offline"
 msgstr "Äang chuán bá tÃi khoán  %s  Äá ra ngoái tuyán"
 
-#: ../libemail-engine/mail-folder-cache.c:882
+#: ../libemail-engine/mail-folder-cache.c:885
 #, c-format
 msgid "Pinging %s"
 msgstr "Äang  ping  %s..."
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:87
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:94
 msgid "Filtering Selected Messages"
 msgstr "Äang lác cÃc thÆ ÄÃ chán"
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:209
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:216
 msgid "Fetching Mail"
 msgstr "Äang láy thÆ..."
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:832
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:916
 #, c-format
 msgid "Sending message %d of %d"
 msgstr "Äang gái thÆ %d trÃn %d..."
 
-#. Translators: The string is distinguished by total
-#. * count of messages to be sent. Failed messages is
-#. * always more than zero.
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:883
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:968
 #, c-format
-#| msgid "Failed to send %d of %d messages"
 msgid "Failed to send a message"
 msgid_plural "Failed to send %d of %d messages"
 msgstr[0] "Lái gái %d/%d thÆ"
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:889 ../mail/mail-send-recv.c:885
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:974
 msgid "Canceled."
 msgstr "Bá thÃi."
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:891 ../mail/mail-send-recv.c:887
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:976
 msgid "Complete."
 msgstr "HoÃn tát."
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1003
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1088
 #, c-format
 msgid "Moving messages to '%s'"
 msgstr "Äang chuyán thÆ tái '%s'"
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1004
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1089
 #, c-format
 msgid "Copying messages to '%s'"
 msgstr "Äang chÃp thÆ vÃo '%s'"
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1121
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1207
 #, c-format
 msgid "Storing folder '%s'"
 msgstr "Äang cát giá thÆ mác %s..."
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1194
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1281
 #, c-format
 msgid "Expunging and storing account '%s'"
 msgstr "Äang xoà hán và cát giá tÃi khoán %s..."
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1195
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1282
 #, c-format
 msgid "Storing account '%s'"
 msgstr "Äang cát giá tÃi khoán %s..."
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1257
-#, c-format
-msgid "Refreshing folder '%s'"
-msgstr "Äang cáp nhát thÆ mác '%s'"
-
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1475
-#, c-format
-msgid "Expunging folder '%s'"
-msgstr "Äang xoà dán thÆ mác '%s'"
-
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1568
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1356
 #, c-format
 msgid "Emptying trash in '%s'"
 msgstr "Äang Äá rÃc trong  %s Â..."
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1664
-#, c-format
-msgid "Disconnecting %s"
-msgstr "Äang ngát kát nái tá %s"
-
 #: ../libemail-engine/mail-tools.c:71
 #, c-format
 msgid "Could not create spool directory '%s': %s"
 msgstr "KhÃng thá táo thÆ mác lÆu (spool) '%s': %s"
 
-#: ../libemail-engine/mail-tools.c:112
+#: ../libemail-engine/mail-tools.c:111
 #, c-format
 msgid "Trying to movemail a non-mbox source '%s'"
 msgstr "Äang cá movemail (di chuyán thÆ) mát nguán khÃng dáng mbox '%s'"
 
-#: ../libemail-engine/mail-tools.c:224
+#: ../libemail-engine/mail-tools.c:229
 #, c-format
 msgid "Forwarded message - %s"
 msgstr "ThÆ ÄÃ chuyán tiáp - %s"
 
-#: ../libemail-engine/mail-tools.c:226
+#: ../libemail-engine/mail-tools.c:231
 msgid "Forwarded message"
 msgstr "ThÆ ÄÃ chuyán tiáp"
 
-#: ../libemail-utils/e-signature.c:710
-msgid "Autogenerated"
-msgstr "Tá Äáng phÃt sinh"
+#: ../libemail-engine/mail-vfolder.c:130
+#, c-format
+msgid "Setting up Search Folder: %s"
+msgstr "Äang thiát láp thÆ mác tÃm kiám: %s"
+
+#: ../libemail-engine/mail-vfolder.c:283
+#, c-format
+msgid "Updating Search Folders for '%s' - %s"
+msgstr "Äang cáp nhát cÃc thÆ mác tÃm kiám cho '%s' - %s"
+
+#. Translators: The first %s is name of the affected
+#. * search folder(s), the second %s is the URI of the
+#. * removed folder. For more than one search folder is
+#. * each of them on a separate line, with four spaces
+#. * in front of its name, without quotes.
+#: ../libemail-engine/mail-vfolder.c:648
+#, c-format
+msgid ""
+"The Search Folder \"%s\" has been modified to account for the deleted "
+"folder\n"
+"\"%s\"."
+msgid_plural ""
+"The following Search Folders\n"
+"%s have been modified to account for the deleted folder\n"
+"\"%s\"."
+msgstr[0] ""
+"ThÆ mác tÃm \"%s\" Äà thay Äái và thÆ mác bá xoÃ\n"
+"\"%s\""
 
-#: ../mail/e-mail-account-manager.c:405
-#| msgid "Use _Default"
+#: ../mail/e-mail-account-manager.c:446
 msgid "_Restore Default"
 msgstr "_Phác hái mác Äánh"
 
-#: ../mail/e-mail-account-manager.c:418
+#: ../mail/e-mail-account-manager.c:459
 msgid "You can drag and drop account names to reorder them."
 msgstr "Bán cà thá kÃo thá tÃn tÃi khoán Äá thay Äái thá tá."
 
-#: ../mail/e-mail-account-manager.c:463
+#: ../mail/e-mail-account-manager.c:504
 msgid "De_fault"
 msgstr "_Mác Äánh"
 
 #: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:85
-#: ../modules/mail/em-composer-prefs.c:509
+#: ../modules/mail/em-composer-prefs.c:505
 #: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:360
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:855
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:864
 msgid "Enabled"
 msgstr "Bát"
 
-#: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:105
+#: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:109
 msgid "Account Name"
 msgstr "TÃn tÃi khoán"
 
-#. we changed user, thus reset the chosen calendar combo too, because
-#. * other user means other calendars subscribed
-#: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:116 ../mail/e-mail-reader.c:3439
-#: ../mail/mail-config.ui.h:51
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:316
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:558
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:695
+#: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:134
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:333
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:472 ../mail/e-mail-reader.c:3655
+#: ../mail/mail-config.ui.h:44
 msgid "Default"
 msgstr "Mác Äánh"
 
-#: ../mail/e-mail-attachment-bar.c:102 ../mail/e-mail-attachment-bar.c:107
-#: ../mail/message-list.etspec.h:4 ../widgets/misc/e-attachment-paned.c:176
-#: ../widgets/misc/e-attachment-paned.c:181
-msgid "Attachment"
-msgid_plural "Attachments"
-msgstr[0] "ÄÃnh kÃm"
+#: ../mail/e-mail-autoconfig.c:194
+#, c-format
+msgid "No mail exchanger record for '%s'"
+msgstr ""
 
-#: ../mail/e-mail-attachment-bar.c:619
-#: ../widgets/misc/e-attachment-paned.c:703
-msgid "Icon View"
-msgstr "Khung xem biáu tÆáng"
+#: ../mail/e-mail-autoconfig.c:201
+#, c-format
+msgid "Temporarily unable to resolve '%s'"
+msgstr ""
 
-#: ../mail/e-mail-attachment-bar.c:621
-#: ../widgets/misc/e-attachment-paned.c:705
-msgid "List View"
-msgstr "Khung Xem danh sÃch"
+#: ../mail/e-mail-autoconfig.c:208
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Error removing list"
+msgid "Error resolving '%s'"
+msgstr "Gáp lái khi gá bá danh sÃch"
+
+#: ../mail/e-mail-autoconfig.c:264
+#, c-format
+msgid "No authoritative name server for '%s'"
+msgstr ""
+
+#: ../mail/e-mail-autoconfig.c:661
+#, fuzzy
+#| msgid "No password was provided"
+msgid "No email address provided"
+msgstr "ChÆa cung cáp mát kháu"
 
-#: ../mail/e-mail-backend.c:661
-#| msgid "Unknown action to be performed"
+#: ../mail/e-mail-autoconfig.c:670
+#, fuzzy
+#| msgid "Using email address"
+msgid "Missing domain in email address"
+msgstr "DÃng Äáa chá thÆ"
+
+#: ../mail/e-mail-backend.c:734
 msgid "Unknown background operation"
 msgstr "Thao tÃc ngám lá"
 
-#: ../mail/e-mail-browser.c:130 ../shell/e-shell-window-actions.c:1439
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1446
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1453
+#: ../mail/e-mail-browser.c:127 ../shell/e-shell-window-actions.c:1418
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1425
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1432
 msgid "Close this window"
 msgstr "ÄÃng cáa sá nÃy"
 
-#: ../mail/e-mail-browser.c:289
+#: ../mail/e-mail-browser.c:284
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(KhÃng chá Äá)"
 
-#: ../mail/e-mail-display.c:68
-msgid "_Add to Address Book..."
-msgstr "ThÃm vÃo Sá Äá_a chá..."
-
-#: ../mail/e-mail-display.c:75
-msgid "_To This Address"
-msgstr "_Cho Äáa chá nÃy"
+#: ../mail/e-mail-config-assistant.c:501
+msgid "Evolution Account Assistant"
+msgstr "Phá tà tÃi khoán Evolution"
 
-#: ../mail/e-mail-display.c:82
-msgid "_From This Address"
-msgstr "_Tá Äáa chá nÃy"
+#: ../mail/e-mail-config-auth-check.c:348
+#, fuzzy
+#| msgid "Ch_eck for Supported Types"
+msgid "Check for Supported Types"
+msgstr "_Kiám tra cà kiáu ÄÆác há trá"
 
-#: ../mail/e-mail-display.c:89
-msgid "Send _Reply To..."
-msgstr "Gái _trá lái cho..."
+#: ../mail/e-mail-config-confirm-page.c:157
+msgid ""
+"Congratulations, your mail configuration is complete.\n"
+"\n"
+"You are now ready to send and receive email using Evolution.\n"
+"\n"
+"Click \"Apply\" to save your settings."
+msgstr ""
+"Xin chÃc máng, bán Äà hoÃn tát quà trÃnh cáu hÃnh thÆ.\n"
+"\n"
+"Tá bÃy giá bán cà thá gái và nhán thÆ báng Evolution.\n"
+"\n"
+"HÃy nhán \"Ãp dáng\" Äá lÆu cÃc thiát láp."
 
-#: ../mail/e-mail-display.c:91
-msgid "Send a reply message to this address"
-msgstr "Gái thÆ trá lái Äán Äáa chá nÃy"
+#: ../mail/e-mail-config-confirm-page.c:169
+msgid "Done"
+msgstr "HoÃn tát"
 
-#: ../mail/e-mail-display.c:98
-msgid "Create Search _Folder"
-msgstr "Táo thÆ mác tÃm _kiám"
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:539
+msgid "Special Folders"
+msgstr "ThÆ mác Äác biát"
 
-#. Label + combo box has a 12px left margin so it's
-#. * aligned with the junk mail options above it.
-#: ../mail/e-mail-junk-options.c:252
-msgid "Junk filtering software:"
-msgstr "Phán mám lác thÆ rÃc:"
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:548
+#, fuzzy
+#| msgid "Sent _Messages Folder:"
+msgid "Draft Messages _Folder:"
+msgstr "ThÆ _mác thÆ ÄÃ gái:"
 
-#: ../mail/e-mail-label-dialog.c:225
-msgid "_Label name:"
-msgstr "TÃ_n nhÃn:"
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:558
+#, fuzzy
+#| msgid "Choose folders to post the message to."
+msgid "Choose a folder for saving draft messages."
+msgstr "HÃy chán cÃc thÆ mác nÆi cán gái thÆ."
 
-#: ../mail/e-mail-label-list-store.c:49
-msgid "I_mportant"
-msgstr "_Quan tráng"
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:572
+msgid "Sent _Messages Folder:"
+msgstr "ThÆ _mác thÆ ÄÃ gái:"
 
-#. red
-#: ../mail/e-mail-label-list-store.c:50
-msgid "_Work"
-msgstr "Chá _lÃm"
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:582
+#, fuzzy
+#| msgid "Choose folders to post the message to."
+msgid "Choose a folder for saving sent messages."
+msgstr "HÃy chán cÃc thÆ mác nÆi cán gái thÆ."
 
-#. orange
-#: ../mail/e-mail-label-list-store.c:51
-msgid "_Personal"
-msgstr "_RiÃng"
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:596
+#, fuzzy
+#| msgid "_Restore Default"
+msgid "_Restore Defaults"
+msgstr "_Phác hái mác Äánh"
 
-#. green
-#: ../mail/e-mail-label-list-store.c:52
-msgid "_To Do"
-msgstr "_Cán lÃm"
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:610
+msgid "Use a Real Folder for _Trash:"
+msgstr ""
 
-#. blue
-#: ../mail/e-mail-label-list-store.c:53
-msgid "_Later"
-msgstr "_Sau nÃy"
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:611
+#, fuzzy
+#| msgid "Choose folders to post the message to."
+msgid "Choose a folder for deleted messages."
+msgstr "HÃy chán cÃc thÆ mác nÆi cán gái thÆ."
 
-#: ../mail/e-mail-label-manager.c:170
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:736
-msgid "Add Label"
-msgstr "ThÃm nhÃn"
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:620
+msgid "Use a Real Folder for _Junk:"
+msgstr ""
 
-#: ../mail/e-mail-label-manager.c:221
-msgid "Edit Label"
-msgstr "Sáa nhÃn"
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:621
+#, fuzzy
+#| msgid "Choose folders to post the message to."
+msgid "Choose a folder for junk messages."
+msgstr "HÃy chán cÃc thÆ mác nÆi cán gái thÆ."
 
-#: ../mail/e-mail-label-manager.c:353
-msgid ""
-"Note: Underscore in the label name is used\n"
-"as mnemonic identifier in menu."
-msgstr "Ghi chÃ: gách dÆái tÃn nhÃn là phÃm tát trong trÃnh ÄÆn."
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:638
+msgid "Composing Messages"
+msgstr "Viát thÆ"
 
-#: ../mail/e-mail-label-tree-view.c:89
-msgid "Color"
-msgstr "MÃu"
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:647
+msgid "Alway_s carbon-copy (cc) to:"
+msgstr "LuÃn _ChÃp Cho (Cc) tái:"
 
-#: ../mail/e-mail-label-tree-view.c:99
-#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:68
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1359
-#: ../widgets/menus/gal-define-views-dialog.c:352
-#: ../widgets/menus/gal-view-instance-save-as-dialog.c:92
-msgid "Name"
-msgstr "TÃn"
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:672
+msgid "Always _blind carbon-copy (bcc) to:"
+msgstr "LuÃn _BÃ mát ChÃp Cho (Bcc) tái:"
 
-#: ../mail/e-mail-migrate.c:1269
-#, c-format
-msgid "Unable to create local mail folders at '%s': %s"
-msgstr "KhÃng thá táo nháng thÆ mác thÆ các bá tái '%s': %s"
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:707
+msgid "Message Receipts"
+msgstr "NgÆái nhán thÆ"
 
-#: ../mail/e-mail-notebook-view.c:627
-msgid "Please select a folder"
-msgstr "HÃy chán mát thÆ mác."
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:716
+msgid "S_end message receipts:"
+msgstr "_Gái thÃng bÃo ÄÃ Äác thÆ:"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:314 ../mail/em-filter-i18n.h:11
-msgid "Copy to Folder"
-msgstr "ChÃp vÃo thÆ mác"
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:741
+msgid "Never"
+msgstr "KhÃng bao giá"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:314 ../mail/em-folder-utils.c:488
-msgid "C_opy"
-msgstr "ChÃ_p"
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:747
+msgid "Always"
+msgstr "LuÃn luÃn"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:841 ../mail/em-filter-i18n.h:53
-msgid "Move to Folder"
-msgstr "Chuyán vÃo thÆ mác"
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:753
+msgid "Ask for each message"
+msgstr "Hái cho mái thÆ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:841 ../mail/em-folder-utils.c:488
-msgid "_Move"
-msgstr "Chu_yán"
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:824
+msgid "Defaults"
+msgstr "Mác Äánh"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1202 ../mail/e-mail-reader.c:1384
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1424
-msgid "_Do not ask me again."
-msgstr "Äáng _hái náa."
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:254
+msgid ""
+"Please enter your name and email address below. The \"optional\" fields "
+"below do not need to be filled in, unless you wish to include this "
+"information in email you send."
+msgstr ""
+"Vui lÃng nháp tÃn và Äáa chá thÆ Äián tá vÃo bÃn dÆái. TrÆáng  tÃy chán  "
+"bÃn dÆái khÃng cán phái ÄÃ chán, trá khi bán muán gám thÃng tin áy vÃo thÆ "
+"bán cán gái."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1430
-msgid "_Always ignore Reply-To: for mailing lists."
-msgstr "_LuÃn bá qua Reply-To: Äái vái háp thÆ chung."
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:282
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:324
+msgid "Account Information"
+msgstr "ThÃng tin tÃi khoán"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1795
-msgid "A_dd Sender to Address Book"
-msgstr "_ThÃm ngÆái gái vÃo Sá Äáa chá"
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:291
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:333
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Type the name by which you would like to refer to this account.\n"
+#| "For example: \"Work\" or \"Personal\""
+msgid ""
+"Type the name by which you would like to refer to this account.\n"
+"For example, \"Work\" or \"Personal\"."
+msgstr ""
+"HÃy gà tÃn mà bán muán dÃng cho tÃi khoán nÃy.\n"
+"Và dá:  Chá lÃm  hoác  Cà nhÃn Â."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1797
-msgid "Add sender to address book"
-msgstr "ThÃm ngÆái gái vÃo sá Äáa chá"
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:299
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:341
+#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:12
+#: ../widgets/menus/gal-view-instance-save-as-dialog.ui.h:2
+#: ../widgets/misc/e-mail-signature-script-dialog.c:417
+msgid "_Name:"
+msgstr "TÃ_n:"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1802
-msgid "Check for _Junk"
-msgstr "Kiám tra tÃm thÆ _rÃc"
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:336
+msgid "Required Information"
+msgstr "ThÃng tin bát buác"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1804
-msgid "Filter the selected messages for junk status"
-msgstr "Lác cÃc thÆ ÄÃ chán Äá quyát Äánh tráng thÃi thÆ rÃc"
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:345
+msgid "Full Nam_e:"
+msgstr "_Há tÃn:"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1809
-msgid "_Copy to Folder..."
-msgstr "_ChÃp vÃo thÆ mác..."
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:372
+msgid "Email _Address:"
+msgstr "Äá_a chá thÆ:"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1811
-msgid "Copy selected messages to another folder"
-msgstr "ChÃp cÃc thÆ ÄÃ chán sang thÆ mác khÃc"
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:409
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:26
+msgid "Optional Information"
+msgstr "ThÃng tin tuá chán"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1816
-msgid "_Delete Message"
-msgstr "_Xoà thÆ"
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:417
+msgid "Re_ply-To:"
+msgstr "T_rá lái cho:"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1818
-msgid "Mark the selected messages for deletion"
-msgstr "ÄÃnh dáu cÃc thÆ ÄÃ chán cán xoÃ"
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:444
+msgid "Or_ganization:"
+msgstr "Tá _chác:"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1823
-msgid "Filter on Mailing _List..."
-msgstr "_Lác theo háp thÆ chung..."
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:499
+msgid "Add Ne_w Signature..."
+msgstr "ThÃm chá _kà mái..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1825
-msgid "Create a rule to filter messages to this mailing list"
-msgstr "Táo quy tác Äá lác mái thÆ ÄÆác gái cho háp thÆ chung nÃy"
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:640
+msgid "Identity"
+msgstr "NhÃn dáng"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1830
-msgid "Filter on _Recipients..."
-msgstr "Lác theo NgÆái _nhán..."
+#: ../mail/e-mail-config-lookup-page.c:68
+#, fuzzy
+#| msgid "Loading accounts..."
+msgid "Looking up account details..."
+msgstr "Äang náp tÃi khoán..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1832
-msgid "Create a rule to filter messages to these recipients"
-msgstr "Táo quy tác Äá lác mái thÆ ÄÆác gái cho nháng ngÆái nhán nÃy"
+#: ../mail/e-mail-config-provider-page.c:485
+#, fuzzy
+#| msgid "Checking for new mail"
+msgid "Checking for New Mail"
+msgstr "Äang kiám tra tÃm thÆ mái..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1837
-msgid "Filter on Se_nder..."
-msgstr "Lác theo NgÆái _gái..."
-
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1839
-msgid "Create a rule to filter messages from this sender"
-msgstr "Táo quy tác Äá lác mái thÆ tá ngÆái gái nÃy"
+#: ../mail/e-mail-config-provider-page.c:501
+msgid "Check for _new messages every"
+msgstr "_Kiám tra cà thÆ mái mái"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1844
-msgid "Filter on _Subject..."
-msgstr "Lác theo _Chá Äá..."
+#: ../mail/e-mail-config-provider-page.c:700
+msgid "Receiving Options"
+msgstr "TÃy chán Nhán"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1846
-msgid "Create a rule to filter messages with this subject"
-msgstr "Táo quy tác Äá lác mái thÆ cà chá Äá nÃy"
+#: ../mail/e-mail-config-receiving-page.c:50
+msgid "Receiving Email"
+msgstr "Nhán ThÆ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1851
-msgid "A_pply Filters"
-msgstr "Ã_p dáng bá lác"
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:260
+#: ../mail/em-folder-properties.c:257 ../mail/mail-config.ui.h:19
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:47
+#: ../modules/itip-formatter/plugin/config-ui.c:91
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:16
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:21
+msgid "General"
+msgstr "Chung"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1853
-msgid "Apply filter rules to the selected messages"
-msgstr "Ãp dáng bá lác vÃo cÃc thÆ ÄÃ chán"
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:268
+msgid "_Do not sign meeting requests (for Outlook compatibility)"
+msgstr "Äá_ng kà tÃn yÃu cáu háp (Äá tÆÆng thÃch vái trÃnh Outlook)"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1858
-msgid "_Find in Message..."
-msgstr "_TÃm trong thÆ"
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:290
+#, fuzzy
+#| msgid "Pretty Good Privacy (PGP/GPG)"
+msgid "Pretty Good Privacy (OpenPGP)"
+msgstr "Pretty Good Privacy (PGP/GPG)"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1860
-msgid "Search for text in the body of the displayed message"
-msgstr "TÃm Äoán trong nái dung thÆ ÄÃ hián thá"
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:298
+#, fuzzy
+#| msgid "PGP/GPG _Key ID:"
+msgid "OpenPGP _Key ID:"
+msgstr "Mà sá _khoà PGP/GPG:"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1865
-msgid "_Clear Flag"
-msgstr "XÃ_a cá"
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:320
+msgid "Si_gning algorithm:"
+msgstr "_Thuát toÃn kà tÃn:"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1867
-msgid "Remove the follow-up flag from the selected messages"
-msgstr "Bá cá Tiáp-theo khái thÆ ÄÆác chán"
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:336
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:475 ../mail/mail-config.ui.h:45
+msgid "SHA1"
+msgstr "SHA1"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1872
-msgid "_Flag Completed"
-msgstr "Cá _hoÃn tát"
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:339
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:478 ../mail/mail-config.ui.h:46
+msgid "SHA256"
+msgstr "SHA256"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1874
-msgid "Set the follow-up flag to completed on the selected messages"
-msgstr "Äát cá tiáp-theo sang hoÃn tát cho thÆ ÄÆác chán"
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:342
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:481 ../mail/mail-config.ui.h:47
+msgid "SHA384"
+msgstr "SHA384"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1879
-msgid "Follow _Up..."
-msgstr "_Tiáp theo..."
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:345
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:484 ../mail/mail-config.ui.h:48
+msgid "SHA512"
+msgstr "SHA512"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1881
-msgid "Flag the selected messages for follow-up"
-msgstr "Äát cá tiáp-theo cho thÆ ÄÆác chán"
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:361
+msgid "Al_ways sign outgoing messages when using this account"
+msgstr "_LuÃn kà tÃn lÃn cÃc thÆ cán gái Äi khi dÃng tÃi khoán nÃy"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1886
-msgid "_Attached"
-msgstr "Gái _kÃm"
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:373
+msgid "Always encrypt to _myself when sending encrypted messages"
+msgstr "LuÃn luÃn mát _mà hoà cho chÃnh bán khi gái thÆ Äà mát mÃ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1888 ../mail/e-mail-reader.c:1895
-msgid "Forward the selected message to someone as an attachment"
-msgstr "Chuyán tiáp thÆ Äà chán tái ngÆái khÃc nhÆ là ÄÃnh kÃm"
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:385
+msgid "Always _trust keys in my keyring when encrypting"
+msgstr "LuÃn _tin khoà trong dÃy khoà tÃi khi mà hoÃ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1893
-msgid "Forward As _Attached"
-msgstr "Chuyán dáng ÄÃnh _kÃm"
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:409
+msgid "Secure MIME (S/MIME)"
+msgstr "Secure MIME (S/MIME)"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1900
-msgid "_Inline"
-msgstr "Trác t_iáp"
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:417
+msgid "Sig_ning certificate:"
+msgstr "Chá_ng nhán kà tÃn:"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1902 ../mail/e-mail-reader.c:1909
-msgid "Forward the selected message in the body of a new message"
-msgstr "Chuyán tiáp thÆ ÄÃ chán trong nái dung thÆ mái"
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:441
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:547
+#, fuzzy
+#| msgid "Selected"
+msgid "Select"
+msgstr "ÄÃ chán"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1907
-msgid "Forward As _Inline"
-msgstr "Chuyán dáng _inline"
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:459
+msgid "Signing _algorithm:"
+msgstr "_Thuát toÃn kà tÃn:"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1914
-msgid "_Quoted"
-msgstr "TrÃch _dán"
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:500
+#, fuzzy
+#| msgid "Al_ways sign outgoing messages when using this account"
+msgid "Always sign outgoing messages when using this account"
+msgstr "_LuÃn kà tÃn lÃn cÃc thÆ cán gái Äi khi dÃng tÃi khoán nÃy"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1916 ../mail/e-mail-reader.c:1923
-msgid "Forward the selected message quoted like a reply"
-msgstr "Chuyán tiáp thÆ ÄÃ chán ÄÆác trÃch dán dáng trá lái"
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:523
+#, fuzzy
+#| msgid "Encry_ption certificate:"
+msgid "Encryption certificate:"
+msgstr "Cháng nhán _mà hoÃ:"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1921
-msgid "Forward As _Quoted"
-msgstr "Chuyán dáng _trÃch dán"
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:565
+#, fuzzy
+#| msgid "Al_ways sign outgoing messages when using this account"
+msgid "Always encrypt outgoing messages when using this account"
+msgstr "_LuÃn kà tÃn lÃn cÃc thÆ cán gái Äi khi dÃng tÃi khoán nÃy"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1928
-msgid "_Load Images"
-msgstr "Tái á_nh"
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:585
+#, fuzzy
+#| msgid "Always encrypt to _myself when sending encrypted messages"
+msgid "Always encrypt to myself when sending encrypted messages"
+msgstr "LuÃn luÃn mát _mà hoà cho chÃnh bán khi gái thÆ Äà mát mÃ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1930
-msgid "Force images in HTML mail to be loaded"
-msgstr "Buác tái ánh trong thÆ HTML"
+#: ../mail/e-mail-config-sending-page.c:50
+msgid "Sending Email"
+msgstr "Gái ThÆ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1935
-msgid "_Important"
-msgstr "_Quan tráng"
+#: ../mail/e-mail-config-service-page.c:640
+msgid "Server _Type:"
+msgstr "_Kiáu mÃy chá:"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1937
-msgid "Mark the selected messages as important"
-msgstr "ÄÃnh dáu Quan Tráng cÃc thÆ ÄÃ chán"
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:142
+msgid "SSL"
+msgstr ""
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1942
-msgid "_Junk"
-msgstr "_ThÆ rÃc"
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:145
+msgid "TLS"
+msgstr ""
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1944
-msgid "Mark the selected messages as junk"
-msgstr "ÄÃnh dáu thÆ rÃc cÃc thÆ ÄÃ chán"
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:307
+msgid ""
+"This is a summary of the settings which will be used to access your mail."
+msgstr "ÄÃy là tÃm tát thiát láp ÄÆác dÃng Äá truy cáp thÆ cáa bán."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1949
-msgid "_Not Junk"
-msgstr "KhÃ_ng phái rÃc"
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:372
+#, fuzzy
+#| msgid "Personal Details:"
+msgid "Personal Details"
+msgstr "Chi tiát cà nhÃn:"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1951
-msgid "Mark the selected messages as not being junk"
-msgstr "ÄÃnh dáu KhÃng phái thÆ rÃc cÃc thÆ ÄÃ chán"
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:381
+#, fuzzy
+#| msgid "Full Nam_e:"
+msgid "Full Name:"
+msgstr "_Há tÃn:"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1956
-msgid "_Read"
-msgstr "Äá_c"
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:395
+#, fuzzy
+#| msgid "Email _Address:"
+msgid "Email Address:"
+msgstr "Äá_a chá thÆ:"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1958
-msgid "Mark the selected messages as having been read"
-msgstr "ÄÃnh dáu ÄÃ Äác cÃc thÆ ÄÃ chán"
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:409
+msgid "Receiving"
+msgstr "Nhán ThÆ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1963
-msgid "Uni_mportant"
-msgstr "_KhÃng quan tráng"
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:421
+msgid "Sending"
+msgstr "Gái thÆ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1965
-msgid "Mark the selected messages as unimportant"
-msgstr "ÄÃnh dáu KhÃng Quan Tráng cÃc thÆ ÄÃ chán"
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:433
+#, fuzzy
+#| msgid "Server _Type:"
+msgid "Server Type:"
+msgstr "_Kiáu mÃy chá:"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1970
-msgid "_Unread"
-msgstr "_ChÆa Äác"
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:454
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:602
+#: ../modules/cal-config-caldav/evolution-cal-config-caldav.c:244
+#, fuzzy
+#| msgid "_Server:"
+msgid "Server:"
+msgstr "_MÃy chá:"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1972
-msgid "Mark the selected messages as not having been read"
-msgstr "ÄÃnh dáu ChÆa Äác cÃc thÆ ÄÃ chán"
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:475
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:691
+msgid "Username:"
+msgstr "TÃn ngÆái dÃng:"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1977
-msgid "_Edit as New Message..."
-msgstr "_Sáa dáng thÆ mái..."
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:496
+#, fuzzy
+#| msgctxt "email-custom-header-Security"
+#| msgid "Security:"
+msgid "Security:"
+msgstr "Báo mát:"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1979
-msgid "Open the selected messages in the composer for editing"
-msgstr "Má cÃc thÆ ÄÃ chán trong bá soán tháo Äá hiáu chánh"
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:787
+msgid "Account Summary"
+msgstr "TÃm tát tÃi khoán"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1984
-msgid "Compose _New Message"
-msgstr "Viát thÆ _mái"
+#: ../mail/e-mail-config-welcome-page.c:157
+msgid ""
+"Welcome to the Evolution Mail Configuration Assistant.\n"
+"\n"
+"Click \"Continue\" to begin."
+msgstr ""
+"ChÃo máng dÃng Phá tà cáu hÃnh thÆ Evolution.\n"
+"\n"
+"HÃy nhán \"Tiáp tác\" Äá bát Äáu."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1986
-msgid "Open a window for composing a mail message"
-msgstr "Má cáa sá viát thÆ"
+#: ../mail/e-mail-config-welcome-page.c:167
+#: ../modules/startup-wizard/e-startup-assistant.c:150
+msgid "Welcome"
+msgstr "ChÃo máng"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1991
-msgid "_Open in New Window"
-msgstr "Má tr_ong cáa sá mái"
+#: ../mail/e-mail-config-window.c:329
+msgid "Account Editor"
+msgstr "Bá sáa tÃi khoán"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1993
-msgid "Open the selected messages in a new window"
-msgstr "Má cÃc thÆ ÄÃ chán trong cáa sá mái"
+#: ../mail/e-mail-display.c:119
+msgid "_Add to Address Book..."
+msgstr "ThÃm vÃo Sá Äá_a chá..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1998
-msgid "_Move to Folder..."
-msgstr "Ch_uyán sang thÆ mác..."
+#: ../mail/e-mail-display.c:126
+msgid "_To This Address"
+msgstr "_Cho Äáa chá nÃy"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2000
-msgid "Move selected messages to another folder"
-msgstr "Di chuyán cÃc thÆ ÄÃ chán sang thÆ mác khÃc"
+#: ../mail/e-mail-display.c:133
+msgid "_From This Address"
+msgstr "_Tá Äáa chá nÃy"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2005
-msgid "_Switch to Folder"
-msgstr "_Chuyán sang thÆ mác"
+#: ../mail/e-mail-display.c:140
+msgid "Send _Reply To..."
+msgstr "Gái _trá lái cho..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2007
-msgid "Display the parent folder"
-msgstr "Hián thÆ mác cha"
+#: ../mail/e-mail-display.c:142
+msgid "Send a reply message to this address"
+msgstr "Gái thÆ trá lái Äán Äáa chá nÃy"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2012
-msgid "Switch to _next tab"
-msgstr "Chuyán sang thá _ká"
+#: ../mail/e-mail-display.c:149
+msgid "Create Search _Folder"
+msgstr "Táo thÆ mác tÃm _kiám"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2014
-msgid "Switch to the next tab"
-msgstr "Chuyán sang thá ká tiáp"
+#: ../mail/e-mail-display.c:159
+msgid "Save _Image..."
+msgstr "LÆu á_nh..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2019
-msgid "Switch to _previous tab"
-msgstr "Chuyán sang thá _trÆác"
+#: ../mail/e-mail-display.c:161
+msgid "Save the image to a file"
+msgstr "LÆu ánh vÃo táp tin"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2021
-msgid "Switch to the previous tab"
-msgstr "Chuyán sang thá trÆác ÄÃ"
+#. Label + combo box has a 12px left margin so it's
+#. * aligned with the junk mail options above it.
+#: ../mail/e-mail-junk-options.c:252
+msgid "Junk filtering software:"
+msgstr "Phán mám lác thÆ rÃc:"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2026
-msgid "Cl_ose current tab"
-msgstr "ÄÃn_g táp tin hián thái"
+#: ../mail/e-mail-label-dialog.c:225
+msgid "_Label name:"
+msgstr "TÃ_n nhÃn:"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2028
-msgid "Close current tab"
-msgstr "ÄÃng thá hián thái"
+#: ../mail/e-mail-label-list-store.c:49
+msgid "I_mportant"
+msgstr "_Quan tráng"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2033
-msgid "_Next Message"
-msgstr "ThÆ _ká"
+#. red
+#: ../mail/e-mail-label-list-store.c:50
+msgid "_Work"
+msgstr "Chá _lÃm"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2035
-msgid "Display the next message"
-msgstr "Hián thá thÆ ká tiáp"
+#. orange
+#: ../mail/e-mail-label-list-store.c:51
+msgid "_Personal"
+msgstr "_RiÃng"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2040
-msgid "Next _Important Message"
-msgstr "ThÆ _quan tráng ká"
+#. green
+#: ../mail/e-mail-label-list-store.c:52
+msgid "_To Do"
+msgstr "_Cán lÃm"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2042
-msgid "Display the next important message"
-msgstr "Hián thá thÆ quan tráng ká tiáp"
+#. blue
+#: ../mail/e-mail-label-list-store.c:53
+msgid "_Later"
+msgstr "_Sau nÃy"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2047
-msgid "Next _Thread"
-msgstr "_NhÃnh ká"
+#: ../mail/e-mail-label-manager.c:170
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:718
+msgid "Add Label"
+msgstr "ThÃm nhÃn"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2049
-msgid "Display the next thread"
-msgstr "Hián thá nhÃnh Äác ká tiáp"
+#: ../mail/e-mail-label-manager.c:221
+msgid "Edit Label"
+msgstr "Sáa nhÃn"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2054
-msgid "Next _Unread Message"
-msgstr "ThÆ _chÆa Äác ká"
+#: ../mail/e-mail-label-manager.c:353
+msgid ""
+"Note: Underscore in the label name is used\n"
+"as mnemonic identifier in menu."
+msgstr "Ghi chÃ: gách dÆái tÃn nhÃn là phÃm tát trong trÃnh ÄÆn."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2056
-msgid "Display the next unread message"
-msgstr "Hián thá thÆ chÆa Äác ká tiáp"
+#: ../mail/e-mail-label-tree-view.c:89
+msgid "Color"
+msgstr "MÃu"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2061
-msgid "_Previous Message"
-msgstr "ThÆ t_rÆác"
+#: ../mail/e-mail-migrate.c:332
+#, c-format
+msgid "Unable to create local mail folders at '%s': %s"
+msgstr "KhÃng thá táo nháng thÆ mác thÆ các bá tái '%s': %s"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2063
-msgid "Display the previous message"
-msgstr "Hián thá thÆ trÆác ÄÃ"
+#: ../mail/e-mail-notebook-view.c:269
+msgid "Please select a folder"
+msgstr "HÃy chán mát thÆ mác."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2068
-msgid "Pr_evious Important Message"
-msgstr "ThÆ quan tráng t_rÆác"
+#: ../mail/e-mail-printer.c:124
+#, c-format
+msgid "Page %d of %d"
+msgstr "Trang %d trÃn %d"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2070
-msgid "Display the previous important message"
-msgstr "Hián thá thÆ quan tráng trÆác ÄÃ"
+#: ../mail/e-mail-printer.c:549
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:217
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:246
+msgid "Print"
+msgstr "In"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2075
-msgid "Previous T_hread"
-msgstr "Mách thÆ _trÆác"
+#: ../mail/e-mail-printer.c:555
+#, fuzzy
+#| msgid "Header name"
+msgid "Header Name"
+msgstr "TÃn dÃng Äáu"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2077
-msgid "Display the previous thread"
-msgstr "Hián thá mách thÆ trÆác ÄÃ"
+#: ../mail/e-mail-printer.c:561
+#, fuzzy
+#| msgid "Header name"
+msgid "Header Value"
+msgstr "TÃn dÃng Äáu"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2082
-msgid "P_revious Unread Message"
-msgstr "ThÆ chÆa Äác t_rÆác"
+#: ../mail/e-mail-printer.c:615 ../mail/mail-config.ui.h:102
+msgid "Headers"
+msgstr "DÃng Äáu"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2084
-msgid "Display the previous unread message"
-msgstr "Hián thá thÆ chÆa Äác trÆác ÄÃ"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:349
+msgid "Save Image"
+msgstr "LÆu ánh"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2091
-msgid "Print this message"
-msgstr "In thÆ nÃy"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:431 ../mail/em-filter-i18n.h:11
+msgid "Copy to Folder"
+msgstr "ChÃp vÃo thÆ mác"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2098
-msgid "Preview the message to be printed"
-msgstr "Xem thá thÆ cán in"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:431 ../mail/em-folder-utils.c:492
+msgid "C_opy"
+msgstr "ChÃ_p"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2103
-msgid "Re_direct"
-msgstr "Chuyán _hÆáng"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:965 ../mail/em-filter-i18n.h:53
+msgid "Move to Folder"
+msgstr "Chuyán vÃo thÆ mác"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2105
-msgid "Redirect (bounce) the selected message to someone"
-msgstr "Chuyán hÆáng (bounce: náy lÃn) thÆ ÄÃ chán tái ngÆái khÃc"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:965 ../mail/em-folder-utils.c:492
+msgid "_Move"
+msgstr "Chu_yán"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2110
-msgid "Remo_ve Attachments"
-msgstr "_Bá ÄÃnh kÃm"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1313 ../mail/e-mail-reader.c:1495
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1535
+msgid "_Do not ask me again."
+msgstr "Äáng _hái náa."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2112
-msgid "Remove attachments"
-msgstr "LÆu ÄÃnh kÃm"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1541
+msgid "_Always ignore Reply-To: for mailing lists."
+msgstr "_LuÃn bá qua Reply-To: Äái vái háp thÆ chung."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2117
-msgid "Remove Du_plicate Messages"
-msgstr "Xoà cÃc thÆ _trÃng láp"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1726
+#, fuzzy
+#| msgid "Failed to retrieve messages."
+msgid "Failed to retrieve message:"
+msgstr "Lái nhán thÆ."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2119
-msgid "Checks selected messages for duplicates"
-msgstr "ÄÃnh dáu cÃc thÆ Äà chán là trÃng láp"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1772 ../mail/e-mail-reader.c:2862
+#, c-format
+msgid "Retrieving message '%s'"
+msgstr "Äang láy thÆ '%s'"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2124 ../mail/mail.error.xml.h:27
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1510
-#: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:181
-msgid "Reply to _All"
-msgstr "Trá lái _mái ngÆái"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1949
+msgid "A_dd Sender to Address Book"
+msgstr "_ThÃm ngÆái gái vÃo Sá Äáa chá"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2126
-msgid "Compose a reply to all the recipients of the selected message"
-msgstr "Soán thÆ trá lái cho mái ngÆái nhán thÆ ÄÃ chán"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1951
+msgid "Add sender to address book"
+msgstr "ThÃm ngÆái gái vÃo sá Äáa chá"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2131 ../mail/mail.error.xml.h:25
-msgid "Reply to _List"
-msgstr "Trá lái _Háp thÆ chung"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1956
+msgid "Check for _Junk"
+msgstr "Kiám tra tÃm thÆ _rÃc"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2133
-msgid "Compose a reply to the mailing list of the selected message"
-msgstr "Viát thÆ trá lái cho háp thÆ chung cáa thÆ ÄÃ chán"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1958
+msgid "Filter the selected messages for junk status"
+msgstr "Lác cÃc thÆ ÄÃ chán Äá quyát Äánh tráng thÃi thÆ rÃc"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2138
-#: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:188
-msgid "_Reply to Sender"
-msgstr "T_rá lái ngÆái gái"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1963
+msgid "_Copy to Folder..."
+msgstr "_ChÃp vÃo thÆ mác..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2140
-msgid "Compose a reply to the sender of the selected message"
-msgstr "Viát thÆ trá lái cho ngÆái gái thÆ ÄÃ chán"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1965
+msgid "Copy selected messages to another folder"
+msgstr "ChÃp cÃc thÆ ÄÃ chán sang thÆ mác khÃc"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2145
-msgid "_Save as mbox..."
-msgstr "LÆu dáng _mbox..."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1970
+msgid "_Delete Message"
+msgstr "_Xoà thÆ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2147
-msgid "Save selected messages as an mbox file"
-msgstr "LÆu cÃc thÆ ÄÆác chán vÃo táp tin dáng mbox"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1972
+msgid "Mark the selected messages for deletion"
+msgstr "ÄÃnh dáu cÃc thÆ ÄÃ chán cán xoÃ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2152
-msgid "_Message Source"
-msgstr "_MÃ nguán thÆ"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1977
+#, fuzzy
+#| msgid "Filter on Mailing _List..."
+msgid "Create a Filter Rule for Mailing _List..."
+msgstr "_Lác theo háp thÆ chung..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2154
-msgid "Show the raw email source of the message"
-msgstr "Hián thÆ thÃ, mà nguán"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1979
+msgid "Create a rule to filter messages to this mailing list"
+msgstr "Táo quy tác Äá lác mái thÆ ÄÆác gái cho háp thÆ chung nÃy"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2166
-msgid "_Undelete Message"
-msgstr "_Háy xoà thÆ"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1984
+#, fuzzy
+#| msgid "Filter on _Recipients..."
+msgid "Create a Filter Rule for _Recipients..."
+msgstr "Lác theo NgÆái _nhán..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2168
-msgid "Undelete the selected messages"
-msgstr "Háy xoà nháng thÆ Äà chán"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1986
+msgid "Create a rule to filter messages to these recipients"
+msgstr "Táo quy tác Äá lác mái thÆ ÄÆác gái cho nháng ngÆái nhán nÃy"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2173
-msgid "_Normal Size"
-msgstr "Cá chuá_n"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1991
+#, fuzzy
+#| msgid "Filter on Se_nder..."
+msgid "Create a Filter Rule for Se_nder..."
+msgstr "Lác theo NgÆái _gái..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2175
-msgid "Reset the text to its original size"
-msgstr "Phác hái kÃch cá chá gác"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1993
+msgid "Create a rule to filter messages from this sender"
+msgstr "Táo quy tác Äá lác mái thÆ tá ngÆái gái nÃy"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2180
-msgid "_Zoom In"
-msgstr "_PhÃng to"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1998
+#, fuzzy
+#| msgid "Filter on _Subject..."
+msgid "Create a Filter Rule for _Subject..."
+msgstr "Lác theo _Chá Äá..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2182
-msgid "Increase the text size"
-msgstr "TÄng kÃch cá chá"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2000
+msgid "Create a rule to filter messages with this subject"
+msgstr "Táo quy tác Äá lác mái thÆ cà chá Äá nÃy"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2187
-msgid "Zoom _Out"
-msgstr "Thu _nhá"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2005
+msgid "A_pply Filters"
+msgstr "Ã_p dáng bá lác"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2189
-msgid "Decrease the text size"
-msgstr "Giám kÃch cá chá"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2007
+msgid "Apply filter rules to the selected messages"
+msgstr "Ãp dáng bá lác vÃo cÃc thÆ ÄÃ chán"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2196
-msgid "Create R_ule"
-msgstr "Táo q_uy tác"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2012
+msgid "_Find in Message..."
+msgstr "_TÃm trong thÆ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2203
-msgid "Ch_aracter Encoding"
-msgstr "Bá _kà tá"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2014
+msgid "Search for text in the body of the displayed message"
+msgstr "TÃm Äoán trong nái dung thÆ ÄÃ hián thá"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2210
-msgid "F_orward As"
-msgstr "Chuyán tiáp _dáng"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2019
+msgid "_Clear Flag"
+msgstr "XÃ_a cá"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2217
-msgid "_Group Reply"
-msgstr "T_rá lái nhÃm"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2021
+msgid "Remove the follow-up flag from the selected messages"
+msgstr "Bá cá Tiáp-theo khái thÆ ÄÆác chán"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2224
-msgid "_Go To"
-msgstr "Ä_i tái"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2026
+msgid "_Flag Completed"
+msgstr "Cá _hoÃn tát"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2231
-msgid "Mar_k As"
-msgstr "ÄÃnh _dáu lÃ"
-
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2238
-msgid "_Message"
-msgstr "_ThÆ"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2028
+msgid "Set the follow-up flag to completed on the selected messages"
+msgstr "Äát cá tiáp-theo sang hoÃn tát cho thÆ ÄÆác chán"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2245
-msgid "_Zoom"
-msgstr "Thu _phÃng"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2033
+msgid "Follow _Up..."
+msgstr "_Tiáp theo..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2255
-msgid "Search Folder from Mailing _List..."
-msgstr "ThÆ mác tÃm kiám trÃn _Háp thÆ chung..."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2035
+msgid "Flag the selected messages for follow-up"
+msgstr "Äát cá tiáp-theo cho thÆ ÄÆác chán"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2257
-msgid "Create a search folder for this mailing list"
-msgstr "Táo thÆ mác tÃm kiám cho háp thÆ chung nÃy"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2040
+msgid "_Attached"
+msgstr "Gái _kÃm"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2262
-msgid "Search Folder from Recipien_ts..."
-msgstr "_ThÆ mác tÃm kiám tá NgÆái nhán..."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2042 ../mail/e-mail-reader.c:2049
+msgid "Forward the selected message to someone as an attachment"
+msgstr "Chuyán tiáp thÆ Äà chán tái ngÆái khÃc nhÆ là ÄÃnh kÃm"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2264
-msgid "Create a search folder for these recipients"
-msgstr "Táo thÆ mác tÃm kiám cho nháng ngÆái nhán nÃy"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2047
+msgid "Forward As _Attached"
+msgstr "Chuyán dáng ÄÃnh _kÃm"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2269
-msgid "Search Folder from Sen_der..."
-msgstr "ThÆ mác tÃm kiám trÃn NgÆái _gái..."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2054
+msgid "_Inline"
+msgstr "Trác t_iáp"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2271
-msgid "Create a search folder for this sender"
-msgstr "Táo thÆ mác tÃm kiám cho ngÆái gái nÃy"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2056 ../mail/e-mail-reader.c:2063
+msgid "Forward the selected message in the body of a new message"
+msgstr "Chuyán tiáp thÆ ÄÃ chán trong nái dung thÆ mái"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2276
-msgid "Search Folder from S_ubject..."
-msgstr "ThÆ mác tÃm kiám trÃn _Chá Äá..."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2061
+msgid "Forward As _Inline"
+msgstr "Chuyán dáng _inline"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2278
-msgid "Create a search folder for this subject"
-msgstr "Táo thÆ mác tÃm kiám cho chá Äá nÃy"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2068
+msgid "_Quoted"
+msgstr "TrÃch _dán"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2301
-msgid "Mark for Follo_w Up..."
-msgstr "ÄÃnh dáu Cán th_eo dÃi tiáp..."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2070 ../mail/e-mail-reader.c:2077
+msgid "Forward the selected message quoted like a reply"
+msgstr "Chuyán tiáp thÆ ÄÃ chán ÄÆác trÃch dán dáng trá lái"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2309
-msgid "Mark as _Important"
-msgstr "ÄÃnh dáu _Quan tráng"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2075
+msgid "Forward As _Quoted"
+msgstr "Chuyán dáng _trÃch dán"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2313
-msgid "Mark as _Junk"
-msgstr "ÄÃnh dáu _ThÆ rÃc"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2082
+msgid "_Load Images"
+msgstr "Tái á_nh"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2317
-msgid "Mark as _Not Junk"
-msgstr "ÄÃ_nh dáu KhÃc rÃc"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2084
+msgid "Force images in HTML mail to be loaded"
+msgstr "Buác tái ánh trong thÆ HTML"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2321
-msgid "Mar_k as Read"
-msgstr "ÄÃnh dáu ÄÃ Äá_c"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2089
+msgid "_Important"
+msgstr "_Quan tráng"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2325
-msgid "Mark as Uni_mportant"
-msgstr "ÄÃnh dáu _KhÃng quan tráng"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2091
+msgid "Mark the selected messages as important"
+msgstr "ÄÃnh dáu Quan Tráng cÃc thÆ ÄÃ chán"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2329
-msgid "Mark as _Unread"
-msgstr "ÄÃnh dá_u ChÆa Äác"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2096
+msgid "_Junk"
+msgstr "_ThÆ rÃc"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2373
-msgid "_Caret Mode"
-msgstr "_Chá Äá con nhÃy"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2098
+msgid "Mark the selected messages as junk"
+msgstr "ÄÃnh dáu thÆ rÃc cÃc thÆ ÄÃ chán"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2375
-msgid "Show a blinking cursor in the body of displayed messages"
-msgstr "Hián thá con cháy nhÃy trong phán nái dung cÃc thÆ ÄÃ hián thá"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2103
+msgid "_Not Junk"
+msgstr "KhÃ_ng phái rÃc"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2381
-msgid "All Message _Headers"
-msgstr "CÃc dÃng Äáu t_hÆ"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2105
+msgid "Mark the selected messages as not being junk"
+msgstr "ÄÃnh dáu KhÃng phái thÆ rÃc cÃc thÆ ÄÃ chán"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2383
-msgid "Show messages with all email headers"
-msgstr "Hián thá thÆ vái mái dÃng Äáu thÆ"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2110
+msgid "_Read"
+msgstr "Äá_c"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2712
-#, c-format
-msgid "Retrieving message '%s'"
-msgstr "Äang láy thÆ '%s'"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2112
+msgid "Mark the selected messages as having been read"
+msgstr "ÄÃnh dáu ÄÃ Äác cÃc thÆ ÄÃ chán"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3632
-#: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:174
-msgid "_Forward"
-msgstr "Chuyán t_iáp"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2117
+msgid "Uni_mportant"
+msgstr "_KhÃng quan tráng"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3633
-msgid "Forward the selected message to someone"
-msgstr "Chuyán tiáp thÆ ÄÃ chán tái ngÆái khÃc"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2119
+msgid "Mark the selected messages as unimportant"
+msgstr "ÄÃnh dáu KhÃng Quan Tráng cÃc thÆ ÄÃ chán"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3652
-msgid "Group Reply"
-msgstr "Trá lái nhÃm"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2124
+msgid "_Unread"
+msgstr "_ChÆa Äác"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3653
-msgid "Reply to the mailing list, or to all recipients"
-msgstr "Viát thÆ trá lái cho háp thÆ chung, hoác cho tát cá mái ngÆái"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2126
+msgid "Mark the selected messages as not having been read"
+msgstr "ÄÃnh dáu ChÆa Äác cÃc thÆ ÄÃ chán"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3710 ../mail/em-filter-i18n.h:14
-msgid "Delete"
-msgstr "XoÃ"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2131
+msgid "_Edit as New Message..."
+msgstr "_Sáa dáng thÆ mái..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3743
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1356
-#: ../widgets/misc/e-calendar.c:202
-msgid "Next"
-msgstr "Ká"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2133
+msgid "Open the selected messages in the composer for editing"
+msgstr "Má cÃc thÆ ÄÃ chán trong bá soán tháo Äá hiáu chánh"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3747
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1349
-#: ../widgets/misc/e-calendar.c:178
-msgid "Previous"
-msgstr "LÃi"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2138
+msgid "Compose _New Message"
+msgstr "Viát thÆ _mái"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3756 ../mail/mail-dialogs.ui.h:20
-msgid "Reply"
-msgstr "Trá lái"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2140
+msgid "Open a window for composing a mail message"
+msgstr "Má cáa sá viát thÆ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:4457
-#, c-format
-msgid "Folder '%s'"
-msgstr "ThÆ mác '%s'"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2145
+msgid "_Open in New Window"
+msgstr "Má tr_ong cáa sá mái"
 
-#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:146
-msgid "Do not warn me again"
-msgstr "Äáng cánh bÃo náa"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2147
+msgid "Open the selected messages in a new window"
+msgstr "Má cÃc thÆ ÄÃ chán trong cáa sá mái"
 
-#. Translators: %s is replaced with a folder
-#. * name %u with count of duplicate messages.
-#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:641
-#, c-format
-msgid ""
-"Folder '%s' contains %u duplicate message. Are you sure you want to delete "
-"it?"
-msgid_plural ""
-"Folder '%s' contains %u duplicate messages. Are you sure you want to delete "
-"them?"
-msgstr[0] ""
-"ThÆ mác '%s' chá %u thÆ trÃng láp. Bán cà chác muán xoà chÃng khÃng?"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2152
+msgid "_Move to Folder..."
+msgstr "Ch_uyán sang thÆ mác..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:1020
-msgid "Save Message"
-msgid_plural "Save Messages"
-msgstr[0] "LÆu thÆ"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2154
+msgid "Move selected messages to another folder"
+msgstr "Di chuyán cÃc thÆ ÄÃ chán sang thÆ mác khÃc"
 
-#. Translators: This is part of a suggested file name
-#. * used when saving a message or multiple messages to
-#. * mbox format, when the first message doesn't have a
-#. * subject. The extension ".mbox" is appended to the
-#. * string; for example "Message.mbox".
-#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:1041
-msgid "Message"
-msgid_plural "Messages"
-msgstr[0] "ThÆ"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2159
+msgid "_Switch to Folder"
+msgstr "_Chuyán sang thÆ mác"
 
-#: ../mail/e-mail-tag-editor.c:293
-msgid "Flag to Follow Up"
-msgstr "Äát cá Äá theo dÃi tiáp"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2161
+msgid "Display the parent folder"
+msgstr "Hián thÆ mác cha"
 
-#: ../mail/e-mail-ui-session.c:534 ../mail/mail-vfolder.c:1115
-msgid "Search Folders"
-msgstr "ThÆ mác tÃm kiám"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2166
+msgid "Switch to _next tab"
+msgstr "Chuyán sang thá _ká"
 
-#. Translators: "None" as an option for a default signature of an account, part of "Signature: None"
-#: ../mail/em-account-editor.c:1660 ../widgets/misc/e-signature-combo-box.c:79
-msgctxt "mail-signature"
-msgid "None"
-msgstr "KhÃng"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2168
+msgid "Switch to the next tab"
+msgstr "Chuyán sang thá ká tiáp"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:1753
-msgid "Always"
-msgstr "LuÃn luÃn"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2173
+msgid "Switch to _previous tab"
+msgstr "Chuyán sang thá _trÆác"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:1754
-msgid "Ask for each message"
-msgstr "Hái cho mái thÆ"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2175
+msgid "Switch to the previous tab"
+msgstr "Chuyán sang thá trÆác ÄÃ"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2912 ../mail/mail-config.ui.h:164
-msgid "_Path:"
-msgstr "ÄÆáng _dán:"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2180
+msgid "Cl_ose current tab"
+msgstr "ÄÃn_g táp tin hián thái"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2915
-msgid "Fil_e:"
-msgstr "_Táp tin:"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2182
+msgid "Close current tab"
+msgstr "ÄÃng thá hián thái"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2952
-msgid "Mail Configuration"
-msgstr "Cáu hÃnh ThÆ"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2187
+msgid "_Next Message"
+msgstr "ThÆ _ká"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2953
-msgid ""
-"Welcome to the Evolution Mail Configuration Assistant.\n"
-"\n"
-"Click \"Continue\" to begin."
-msgstr ""
-"ChÃo máng dÃng Phá tà cáu hÃnh thÆ Evolution.\n"
-"\n"
-"HÃy nhán \"Tiáp tác\" Äá bát Äáu."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2189
+msgid "Display the next message"
+msgstr "Hián thá thÆ ká tiáp"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2956
-msgid ""
-"Please enter your name and email address below. The \"optional\" fields "
-"below do not need to be filled in, unless you wish to include this "
-"information in email you send."
-msgstr ""
-"Vui lÃng nháp tÃn và Äáa chá thÆ Äián tá vÃo bÃn dÆái. TrÆáng  tÃy chán  "
-"bÃn dÆái khÃng cán phái ÄÃ chán, trá khi bán muán gám thÃng tin áy vÃo thÆ "
-"bán cán gái."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2194
+msgid "Next _Important Message"
+msgstr "ThÆ _quan tráng ká"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2958 ../mail/em-account-editor.c:3167
-msgid "Receiving Email"
-msgstr "Nhán ThÆ"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2196
+msgid "Display the next important message"
+msgstr "Hián thá thÆ quan tráng ká tiáp"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2959
-msgid "Please configure the following account settings."
-msgstr "HÃy cáu hÃnh cÃc thiát láp tÃi khoán sau."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2201
+msgid "Next _Thread"
+msgstr "_NhÃnh ká"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2961 ../mail/em-account-editor.c:3786
-msgid "Sending Email"
-msgstr "Gái ThÆ"
-
-#: ../mail/em-account-editor.c:2962
-msgid ""
-"Please enter information about the way you will send mail. If you are not "
-"sure, ask your system administrator or Internet Service Provider."
-msgstr ""
-"HÃy nháp thÃng tin vá cÃch bán sá gái thÆ. Náu bán khÃng chác, hÃy hái quán "
-"trá há tháng hoác ISP (nhà cung cáp dách vá Internet) cáa bán."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2203
+msgid "Display the next thread"
+msgstr "Hián thá nhÃnh Äác ká tiáp"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2964
-#| msgid "Account Search"
-msgid "Account Summary"
-msgstr "TÃm tát tÃi khoán"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2208
+msgid "Next _Unread Message"
+msgstr "ThÆ _chÆa Äác ká"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2965
-msgid ""
-"This is a summary of the settings which will be used to access your mail."
-msgstr "ÄÃy là tÃm tát thiát láp ÄÆác dÃng Äá truy cáp thÆ cáa bán."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2210
+msgid "Display the next unread message"
+msgstr "Hián thá thÆ chÆa Äác ká tiáp"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2969
-msgid "Done"
-msgstr "HoÃn tát"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2215
+msgid "_Previous Message"
+msgstr "ThÆ t_rÆác"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2970
-msgid ""
-"Congratulations, your mail configuration is complete.\n"
-"\n"
-"You are now ready to send and receive email using Evolution.\n"
-"\n"
-"Click \"Apply\" to save your settings."
-msgstr ""
-"Xin chÃc máng, bán Äà hoÃn tát quà trÃnh cáu hÃnh thÆ.\n"
-"\n"
-"Tá bÃy giá bán cà thá gái và nhán thÆ báng Evolution.\n"
-"\n"
-"HÃy nhán \"Ãp dáng\" Äá lÆu cÃc thiát láp."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2217
+msgid "Display the previous message"
+msgstr "Hián thá thÆ trÆác ÄÃ"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:3533
-msgid "Check for _new messages every"
-msgstr "_Kiám tra cà thÆ mái mái"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2222
+msgid "Pr_evious Important Message"
+msgstr "ThÆ quan tráng t_rÆác"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:3541
-msgid "minu_tes"
-msgstr "phÃ_t"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2224
+msgid "Display the previous important message"
+msgstr "Hián thá thÆ quan tráng trÆác ÄÃ"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:4259 ../mail/mail-config.ui.h:166
-msgid "Security"
-msgstr "Báo mát"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2229
+msgid "Previous T_hread"
+msgstr "Mách thÆ _trÆác"
 
-#. Most sections for this is auto-generated from the camel config
-#. Most sections for this is auto-generated fromt the camel config
-#: ../mail/em-account-editor.c:4314 ../mail/em-account-editor.c:4416
-msgid "Receiving Options"
-msgstr "TÃy chán Nhán"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2231
+msgid "Display the previous thread"
+msgstr "Hián thá mách thÆ trÆác ÄÃ"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:4315 ../mail/em-account-editor.c:4417
-msgid "Checking for New Messages"
-msgstr "Kiám tra cà ThÆ Mái"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2236
+msgid "P_revious Unread Message"
+msgstr "ThÆ chÆa Äác t_rÆác"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:4920
-#| msgid "Setup Google contacts with Evolution"
-msgid "Setup Google con_tacts with Evolution"
-msgstr "Thiát láp _liÃn lác Google vái Evolution"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2238
+msgid "Display the previous unread message"
+msgstr "Hián thá thÆ chÆa Äác trÆác ÄÃ"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:4927
-#| msgid "Setup Google calendar with Evolution"
-msgid "Setup Google ca_lendar with Evolution"
-msgstr "Thiát láp lá_ch Google vái Evolution"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2245
+msgid "Print this message"
+msgstr "In thÆ nÃy"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:4975
-#| msgid "Setup Yahoo calendar with Evolution"
-msgid "Setup _Yahoo calendar with Evolution"
-msgstr "Thiát láp lách _Yahoo vái Evolution"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2252
+msgid "Preview the message to be printed"
+msgstr "Xem thá thÆ cán in"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:5000
-#| msgid "Yahoo Calendar name:"
-msgid "Yahoo Calen_dar name:"
-msgstr "TÃn lác_h Yahoo:"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2257
+msgid "Re_direct"
+msgstr "Chuyán _hÆáng"
 
-#. Note to translators: this is the attribution string used
-#. * when quoting messages. Each ${Variable} gets replaced
-#. * with a value. To see a full list of available variables,
-#. * see mail/em-composer-utils.c:attribvars array.
-#: ../mail/em-composer-utils.c:1215
-msgid ""
-"On ${AbbrevWeekdayName}, ${Year}-${Month}-${Day} at ${24Hour}:${Minute} "
-"${TimeZone}, ${Sender} wrote:"
-msgstr ""
-"VÃo ${AbbrevWeekdayName}, ngÃy ${Day}, ${Month} nÄm ${Year} lÃc ${24Hour}:"
-"${Minute} ${TimeZone}, ${Sender} viát:"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2259
+msgid "Redirect (bounce) the selected message to someone"
+msgstr "Chuyán hÆáng (bounce: náy lÃn) thÆ ÄÃ chán tái ngÆái khÃc"
 
-#: ../mail/em-composer-utils.c:1226
-msgid "-----Original Message-----"
-msgstr "âââThÆ gácâââ"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2264
+msgid "Remo_ve Attachments"
+msgstr "_Bá ÄÃnh kÃm"
 
-#: ../mail/em-composer-utils.c:2453
-msgid "an unknown sender"
-msgstr "ngÆái gái lá"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2266
+msgid "Remove attachments"
+msgstr "LÆu ÄÃnh kÃm"
 
-#: ../mail/em-composer-utils.c:2848
-msgid "Posting destination"
-msgstr "ÄÃch gái Äán"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2271
+msgid "Remove Du_plicate Messages"
+msgstr "Xoà cÃc thÆ _trÃng láp"
 
-#: ../mail/em-composer-utils.c:2849
-msgid "Choose folders to post the message to."
-msgstr "HÃy chán cÃc thÆ mác nÆi cán gái thÆ."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2273
+msgid "Checks selected messages for duplicates"
+msgstr "ÄÃnh dáu cÃc thÆ Äà chán là trÃng láp"
 
-#: ../mail/em-filter-folder-element.c:243
-msgid "Select Folder"
-msgstr "Chán thÆ mác"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2278 ../mail/mail.error.xml.h:27
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1574
+#: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:182
+msgid "Reply to _All"
+msgstr "Trá lái _mái ngÆái"
 
-#. Automatically generated. Do not edit.
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:2
-msgid "Adjust Score"
-msgstr "Chánh Äiám"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2280
+msgid "Compose a reply to all the recipients of the selected message"
+msgstr "Soán thÆ trá lái cho mái ngÆái nhán thÆ ÄÃ chán"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:3
-msgid "Assign Color"
-msgstr "GÃn mÃu"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2285 ../mail/mail.error.xml.h:25
+msgid "Reply to _List"
+msgstr "Trá lái _Háp thÆ chung"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:4
-msgid "Assign Score"
-msgstr "GÃn Äiám"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2287
+msgid "Compose a reply to the mailing list of the selected message"
+msgstr "Viát thÆ trá lái cho háp thÆ chung cáa thÆ ÄÃ chán"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:6
-msgid "BCC"
-msgstr "BCC"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2292
+#: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:189
+msgid "_Reply to Sender"
+msgstr "T_rá lái ngÆái gái"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:7
-msgid "Beep"
-msgstr "BÃp"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2294
+msgid "Compose a reply to the sender of the selected message"
+msgstr "Viát thÆ trá lái cho ngÆái gái thÆ ÄÃ chán"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:8
-msgid "CC"
-msgstr "CC"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2299
+msgid "_Save as mbox..."
+msgstr "LÆu dáng _mbox..."
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:9
-msgid "Completed On"
-msgstr "HoÃn tát vÃo"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2301
+msgid "Save selected messages as an mbox file"
+msgstr "LÆu cÃc thÆ ÄÆác chán vÃo táp tin dáng mbox"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:12
-msgid "Date received"
-msgstr "NgÃy nhán"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2306
+msgid "_Message Source"
+msgstr "_MÃ nguán thÆ"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:13
-msgid "Date sent"
-msgstr "NgÃy gái"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2308
+msgid "Show the raw email source of the message"
+msgstr "Hián thÆ thÃ, mà nguán"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:15
-msgid "Deleted"
-msgstr "ÄÃ xoÃ"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2320
+msgid "_Undelete Message"
+msgstr "_Háy xoà thÆ"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:17
-msgid "does not end with"
-msgstr "khÃng kát thÃc báng"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2322
+msgid "Undelete the selected messages"
+msgstr "Háy xoà nháng thÆ Äà chán"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:18
-msgid "does not exist"
-msgstr "khÃng tán tái"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2327
+msgid "_Normal Size"
+msgstr "Cá chuá_n"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:19
-#| msgid "does not end with"
-msgid "does not have words"
-msgstr "khÃng cháa tá"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2329
+msgid "Reset the text to its original size"
+msgstr "Phác hái kÃch cá chá gác"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:20
-msgid "does not return"
-msgstr "khÃng trá gái"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2334
+msgid "_Zoom In"
+msgstr "_PhÃng to"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:21
-msgid "does not sound like"
-msgstr "khÃng giáng vái"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2336
+msgid "Increase the text size"
+msgstr "TÄng kÃch cá chá"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:22
-msgid "does not start with"
-msgstr "khÃng bát Äáu báng"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2341
+msgid "Zoom _Out"
+msgstr "Thu _nhá"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:24
-msgid "Draft"
-msgstr "NhÃp"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2343
+msgid "Decrease the text size"
+msgstr "Giám kÃch cá chá"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:25
-msgid "ends with"
-msgstr "kát thÃc báng"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2350
+msgid "Cre_ate"
+msgstr ""
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:27
-msgid "exists"
-msgstr "tán tái"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2357
+msgid "Ch_aracter Encoding"
+msgstr "Bá _kà tá"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:28
-msgid "Expression"
-msgstr "Biáu thác"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2364
+msgid "F_orward As"
+msgstr "Chuyán tiáp _dáng"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:29
-msgid "Follow Up"
-msgstr "Theo dÃi tiáp"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2371
+msgid "_Group Reply"
+msgstr "T_rá lái nhÃm"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:30
-msgid "Forward to"
-msgstr "Chuyán Äán"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2378
+msgid "_Go To"
+msgstr "Ä_i tái"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:31
-#| msgid "Password:"
-msgid "has words"
-msgstr "cháa tá"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2385
+msgid "Mar_k As"
+msgstr "ÄÃnh _dáu lÃ"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:32
-msgid "Important"
-msgstr "Quan tráng"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2392
+msgid "_Message"
+msgstr "_ThÆ"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:34
-msgid "is after"
-msgstr "cà sau"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2399
+msgid "_Zoom"
+msgstr "Thu _phÃng"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:35
-msgid "is before"
-msgstr "cà trÆác"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2409
+#, fuzzy
+#| msgid "Search Folder from Mailing _List..."
+msgid "Create a Search Folder from Mailing _List..."
+msgstr "ThÆ mác tÃm kiám trÃn _Háp thÆ chung..."
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:36
-msgid "is Flagged"
-msgstr "ÄÆác Äát cá"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2411
+msgid "Create a search folder for this mailing list"
+msgstr "Táo thÆ mác tÃm kiám cho háp thÆ chung nÃy"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:40
-msgid "is not Flagged"
-msgstr "khÃng ÄÆác Äát cá"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2416
+#, fuzzy
+#| msgid "Search Folder from Recipien_ts..."
+msgid "Create a Search Folder from Recipien_ts..."
+msgstr "_ThÆ mác tÃm kiám tá NgÆái nhán..."
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:41
-msgid "is not set"
-msgstr "chÆa Äát"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2418
+msgid "Create a search folder for these recipients"
+msgstr "Táo thÆ mác tÃm kiám cho nháng ngÆái nhán nÃy"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:42
-msgid "is set"
-msgstr "ÄÃ Äát"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2423
+#, fuzzy
+#| msgid "Search Folder from Sen_der..."
+msgid "Create a Search Folder from Sen_der..."
+msgstr "ThÆ mác tÃm kiám trÃn NgÆái _gái..."
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:43 ../mail/mail-config.ui.h:114
-msgid "Junk"
-msgstr "ThÆ rÃc"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2425
+msgid "Create a search folder for this sender"
+msgstr "Táo thÆ mác tÃm kiám cho ngÆái gái nÃy"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:44
-msgid "Junk Test"
-msgstr "Kiám thá ThÆ rÃc"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2430
+#, fuzzy
+#| msgid "Search Folder from S_ubject..."
+msgid "Create a Search Folder from S_ubject..."
+msgstr "ThÆ mác tÃm kiám trÃn _Chá Äá..."
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:45
-msgid "Label"
-msgstr "NhÃn"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2432
+msgid "Create a search folder for this subject"
+msgstr "Táo thÆ mác tÃm kiám cho chá Äá nÃy"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:46
-msgid "Mailing list"
-msgstr "Háp thÆ chung"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2455
+msgid "Mark for Follo_w Up..."
+msgstr "ÄÃnh dáu Cán th_eo dÃi tiáp..."
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:47
-msgid "Match All"
-msgstr "Kháp tát cá"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2463
+msgid "Mark as _Important"
+msgstr "ÄÃnh dáu _Quan tráng"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:48
-msgid "Message Body"
-msgstr "Nái dung"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2467
+msgid "Mark as _Junk"
+msgstr "ÄÃnh dáu _ThÆ rÃc"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:49
-msgid "Message Header"
-msgstr "DÃng Äáu ThÆ"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2471
+msgid "Mark as _Not Junk"
+msgstr "ÄÃ_nh dáu KhÃc rÃc"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:50
-msgid "Message is Junk"
-msgstr "ThÆ là rÃc"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2475
+msgid "Mar_k as Read"
+msgstr "ÄÃnh dáu ÄÃ Äá_c"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:51
-msgid "Message is not Junk"
-msgstr "ThÆ khÃng phái rÃc"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2479
+msgid "Mark as Uni_mportant"
+msgstr "ÄÃnh dáu _KhÃng quan tráng"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:52
-msgid "Message Location"
-msgstr "Vá trà thÆ"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2483
+msgid "Mark as _Unread"
+msgstr "ÄÃnh dá_u ChÆa Äác"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:54
-msgid "Pipe to Program"
-msgstr "Gái qua áng dán Äán chÆÆng trÃnh"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2527
+msgid "_Caret Mode"
+msgstr "_Chá Äá con nhÃy"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:55
-msgid "Play Sound"
-msgstr "PhÃt Ãm thanh"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2529
+msgid "Show a blinking cursor in the body of displayed messages"
+msgstr "Hián thá con cháy nhÃy trong phán nái dung cÃc thÆ ÄÃ hián thá"
 
-#. Past tense, as in "has been read".
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:56 ../mail/mail-dialogs.ui.h:19
-msgid "Read"
-msgstr "Äác"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2535
+msgid "All Message _Headers"
+msgstr "CÃc dÃng Äáu t_hÆ"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:57 ../mail/message-list.etspec.h:16
-msgid "Recipients"
-msgstr "NgÆái nhán"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2537
+msgid "Show messages with all email headers"
+msgstr "Hián thá thÆ vái mái dÃng Äáu thÆ"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:58
-msgid "Regex Match"
-msgstr "Kháp biáu thác chÃnh quy"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2868
+#, fuzzy
+#| msgid "Retrieving %d message"
+#| msgid_plural "Retrieving %d messages"
+msgid "Retrieving message"
+msgstr "Äang láy %d thÆ..."
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:59
-msgid "Replied to"
-msgstr "ÄÃ trá lái cho"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3851
+#: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:175
+msgid "_Forward"
+msgstr "Chuyán t_iáp"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:60
-msgid "returns"
-msgstr "trá gái"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3852
+msgid "Forward the selected message to someone"
+msgstr "Chuyán tiáp thÆ ÄÃ chán tái ngÆái khÃc"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:61
-msgid "returns greater than"
-msgstr "trá gái trÃn"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3871
+msgid "Group Reply"
+msgstr "Trá lái nhÃm"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:62
-msgid "returns less than"
-msgstr "trá gái dÆái"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3872
+msgid "Reply to the mailing list, or to all recipients"
+msgstr "Viát thÆ trá lái cho háp thÆ chung, hoác cho tát cá mái ngÆái"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:63
-msgid "Run Program"
-msgstr "Cháy chÆÆng trÃnh"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3929 ../mail/em-filter-i18n.h:14
+msgid "Delete"
+msgstr "XoÃ"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:64 ../mail/message-list.etspec.h:3
-msgid "Score"
-msgstr "Äiám"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3962
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1399
+msgid "Next"
+msgstr "Ká"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:65 ../mail/message-list.etspec.h:15
-msgid "Sender"
-msgstr "NgÆái gái"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3966
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1392
+msgid "Previous"
+msgstr "LÃi"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:66
-msgid "Sender or Recipients"
-msgstr "NgÆái gái hay NgÆái nhán"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3975 ../mail/mail-dialogs.ui.h:15
+msgid "Reply"
+msgstr "Trá lái"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:67
-msgid "Set Label"
-msgstr "Äát nhÃn"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:4705
+#, c-format
+msgid "Folder '%s'"
+msgstr "ThÆ mác '%s'"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:68
-msgid "Set Status"
-msgstr "Äát tráng thÃi"
+#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:154
+msgid "Do not warn me again"
+msgstr "Äáng cánh bÃo náa"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:69
-msgid "Size (kB)"
-msgstr "Cá (kB)"
+#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:954
+#, fuzzy
+#| msgid "Print"
+msgid "Printing"
+msgstr "In"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:70
-msgid "sounds like"
-msgstr "giáng nhÆ"
+#. Translators: %s is replaced with a folder
+#. * name %u with count of duplicate messages.
+#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:1136
+#, c-format
+msgid ""
+"Folder '%s' contains %u duplicate message. Are you sure you want to delete "
+"it?"
+msgid_plural ""
+"Folder '%s' contains %u duplicate messages. Are you sure you want to delete "
+"them?"
+msgstr[0] ""
+"ThÆ mác '%s' chá %u thÆ trÃng láp. Bán cà chác muán xoà chÃng khÃng?"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:71
-msgid "Source Account"
-msgstr "TÃi khoán nguán"
+#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:1541
+msgid "Save Message"
+msgid_plural "Save Messages"
+msgstr[0] "LÆu thÆ"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:72
-msgid "Specific header"
-msgstr "DÃng Äáu riÃng"
+#. Translators: This is part of a suggested file name
+#. * used when saving a message or multiple messages to
+#. * mbox format, when the first message doesn't have a
+#. * subject. The extension ".mbox" is appended to the
+#. * string; for example "Message.mbox".
+#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:1562
+msgid "Message"
+msgid_plural "Messages"
+msgstr[0] "ThÆ"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:73
-msgid "starts with"
-msgstr "bát Äáu báng"
+#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:2017
+#, fuzzy
+#| msgid "Saving %d message"
+#| msgid_plural "Saving %d messages"
+msgid "Parsing message"
+msgstr "Äang lÆu %d thÆ"
+
+#: ../mail/e-mail-request.c:152
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Failed to load the calendar '%s' (%s)"
+msgid "Failed to load part '%s'"
+msgstr "Lái náp lách '%s' (%s)"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:75
-msgid "Stop Processing"
-msgstr "Dáng xá lÃ"
+#: ../mail/e-mail-tag-editor.c:293
+msgid "Flag to Follow Up"
+msgstr "Äát cá Äá theo dÃi tiáp"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:77
-#| msgid "Unselected Column"
-msgid "Unset Color"
-msgstr "Bá mÃu"
+#. Note to translators: this is the attribution string used
+#. * when quoting messages. Each ${Variable} gets replaced
+#. * with a value. To see a full list of available variables,
+#. * see mail/em-composer-utils.c:attribvars array.
+#: ../mail/em-composer-utils.c:1282
+msgid ""
+"On ${AbbrevWeekdayName}, ${Year}-${Month}-${Day} at ${24Hour}:${Minute} "
+"${TimeZone}, ${Sender} wrote:"
+msgstr ""
+"VÃo ${AbbrevWeekdayName}, ngÃy ${Day}, ${Month} nÄm ${Year} lÃc ${24Hour}:"
+"${Minute} ${TimeZone}, ${Sender} viát:"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:78
-msgid "Unset Status"
-msgstr "Bá Äát tráng thÃi"
+#: ../mail/em-composer-utils.c:1288
+msgid "-------- Forwarded Message --------"
+msgstr "âââThÆ ÄÃ chuyán tiápâââ"
 
-#. and now for the action area
-#: ../mail/em-filter-rule.c:527
-msgid "Then"
-msgstr "Rái"
+#: ../mail/em-composer-utils.c:1293
+msgid "-----Original Message-----"
+msgstr "âââThÆ gácâââ"
 
-#: ../mail/em-filter-rule.c:558
-msgid "Add Ac_tion"
-msgstr "ThÃm _hÃnh Äáng"
+#: ../mail/em-composer-utils.c:2573
+msgid "an unknown sender"
+msgstr "ngÆái gái lá"
 
-#: ../mail/em-folder-properties.c:145
-msgid "Unread messages:"
-msgid_plural "Unread messages:"
-msgstr[0] "ThÆ chÆa Äác:"
+#: ../mail/em-composer-utils.c:2991
+msgid "Posting destination"
+msgstr "ÄÃch gái Äán"
 
-#: ../mail/em-folder-properties.c:156
-msgid "Total messages:"
-msgid_plural "Total messages:"
-msgstr[0] "Táng sá thÆ:"
+#: ../mail/em-composer-utils.c:2992
+msgid "Choose folders to post the message to."
+msgstr "HÃy chán cÃc thÆ mác nÆi cán gái thÆ."
 
-#: ../mail/em-folder-properties.c:177
-#, c-format
-msgid "Quota usage (%s):"
-msgstr "Sá dáng hán ngách (%s):"
+#: ../mail/em-filter-editor-folder-element.c:158
+msgid "Select Folder"
+msgstr "Chán thÆ mác"
 
-#: ../mail/em-folder-properties.c:179
-#, c-format
-msgid "Quota usage"
-msgstr "Sá dáng hán ngách"
+#. Automatically generated. Do not edit.
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:2
+msgid "Adjust Score"
+msgstr "Chánh Äiám"
 
-#: ../mail/em-folder-properties.c:338
-msgid "Folder Properties"
-msgstr "Thuác tÃnh thÆ mác"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:3
+msgid "Assign Color"
+msgstr "GÃn mÃu"
 
-#: ../mail/em-folder-selection-button.c:80
-msgid "<click here to select a folder>"
-msgstr "<nhán ÄÃy Äá chán thÆ mác>"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:4
+msgid "Assign Score"
+msgstr "GÃn Äiám"
 
-#: ../mail/em-folder-selector.c:389
-msgid "C_reate"
-msgstr "Tá_o"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:6
+msgid "BCC"
+msgstr "BCC"
 
-#: ../mail/em-folder-selector.c:395
-msgid "Folder _name:"
-msgstr "TÃ_n thÆ mác:"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:7
+msgid "Beep"
+msgstr "BÃp"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:647
-msgid "Folder names cannot contain '/'"
-msgstr "TÃn thÆ mác khÃng thá cháa kà tá sá chÃo."
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:8
+msgid "CC"
+msgstr "CC"
 
-# Variable: do not translate/ bián: Äáng dách
-#: ../mail/em-folder-tree.c:783
-#, c-format
-msgctxt "folder-display"
-msgid "%s (%u%s)"
-msgstr "%s (%u%s)"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:9
+msgid "Completed On"
+msgstr "HoÃn tát vÃo"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:1606
-msgid "Mail Folder Tree"
-msgstr "CÃy thÆ mác thÆ"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:12
+msgid "Date received"
+msgstr "NgÃy nhán"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:2097 ../mail/em-folder-utils.c:115
-#, c-format
-msgid "Moving folder %s"
-msgstr "Äang chuyán thÆ mác %s..."
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:13
+msgid "Date sent"
+msgstr "NgÃy gái"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:2100 ../mail/em-folder-utils.c:117
-#, c-format
-msgid "Copying folder %s"
-msgstr "Äang sao chÃp thÆ mác %s..."
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:15
+msgid "Deleted"
+msgstr "ÄÃ xoÃ"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:2107 ../mail/message-list.c:2304
-#, c-format
-msgid "Moving messages into folder %s"
-msgstr "Äang chuyán thÆ vÃo thÆ mác %s..."
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:17
+msgid "does not end with"
+msgstr "khÃng kát thÃc báng"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:2111 ../mail/message-list.c:2306
-#, c-format
-msgid "Copying messages into folder %s"
-msgstr "Äang sao chÃp thÆ vÃo thÆ mác %s..."
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:18
+msgid "does not exist"
+msgstr "khÃng tán tái"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:2130
-#, c-format
-msgid "Cannot drop message(s) into toplevel store"
-msgstr "KhÃng thá thá thÆ vÃo kho mác Äá Äánh"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:19
+msgid "does not have words"
+msgstr "khÃng cháa tá"
 
-#. UNMATCHED is always last.
-#: ../mail/em-folder-tree-model.c:161 ../mail/em-folder-tree-model.c:163
-msgid "UNMATCHED"
-msgstr "KHÃNG KHáP"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:20
+msgid "does not return"
+msgstr "khÃng trá gái"
 
-#: ../mail/em-folder-tree-model.c:789 ../mail/em-folder-tree-model.c:1077
-msgid "Loading..."
-msgstr "Äang náp..."
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:21
+msgid "does not sound like"
+msgstr "khÃng giáng vái"
 
-#: ../mail/em-folder-utils.c:489
-msgid "Move Folder To"
-msgstr "Chuyán thÆ mác Äán"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:22
+msgid "does not start with"
+msgstr "khÃng bát Äáu báng"
 
-#: ../mail/em-folder-utils.c:489
-msgid "Copy Folder To"
-msgstr "ChÃp thÆ mác vÃo"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:24
+msgid "Draft"
+msgstr "NhÃp"
 
-#: ../mail/em-folder-utils.c:601
-msgid "Create Folder"
-msgstr "Táo thÆ mác"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:25
+msgid "ends with"
+msgstr "kát thÃc báng"
 
-#: ../mail/em-folder-utils.c:602
-msgid "Specify where to create the folder:"
-msgstr "XÃc Äánh nÆi táo thÆ mác:"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:27
+msgid "exists"
+msgstr "tán tái"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:178
-msgid "Formatting message"
-msgstr "Äang Äánh dáng thÆ..."
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:28
+msgid "Expression"
+msgstr "Biáu thác"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:393
-msgid "Formatting Message..."
-msgstr "Äang Äánh dáng thÆ..."
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:29
+msgid "Follow Up"
+msgstr "Theo dÃi tiáp"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:1640 ../mail/em-format-html.c:1654
-#, c-format
-msgid "Retrieving '%s'"
-msgstr "Äang nhán '%s'"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:30
+msgid "Forward to"
+msgstr "Chuyán Äán"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:1805 ../mail/em-format-html-display.c:97
-msgid "Unsigned"
-msgstr "ChÆa kÃ"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:31
+msgid "has words"
+msgstr "cháa tá"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:1806 ../mail/em-format-html-display.c:98
-msgid "Valid signature"
-msgstr "Chá kà háp lá"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:32
+msgid "Important"
+msgstr "Quan tráng"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:1807 ../mail/em-format-html-display.c:99
-msgid "Invalid signature"
-msgstr "Chá kà khÃng háp lá"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:34
+msgid "is after"
+msgstr "cà sau"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:1808 ../mail/em-format-html-display.c:100
-msgid "Valid signature, but cannot verify sender"
-msgstr "Chá kà háp lá nhÆng mà khÃng thá xÃc minh ngÆái gái"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:35
+msgid "is before"
+msgstr "cà trÆác"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:1809 ../mail/em-format-html-display.c:101
-msgid "Signature exists, but need public key"
-msgstr "Chá kà tán tái, nhÆng cán khoà cÃng"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:36
+msgid "is Flagged"
+msgstr "ÄÆác Äát cá"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:1815 ../mail/em-format-html-display.c:108
-msgid "Unencrypted"
-msgstr "KhÃng mà hoÃ"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:40
+msgid "is not Flagged"
+msgstr "khÃng ÄÆác Äát cá"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:1816 ../mail/em-format-html-display.c:109
-msgid "Encrypted, weak"
-msgstr "Mát mà yáu"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:41
+msgid "is not set"
+msgstr "chÆa Äát"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:1817 ../mail/em-format-html-display.c:110
-msgid "Encrypted"
-msgstr "Mát mÃ"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:42
+msgid "is set"
+msgstr "ÄÃ Äát"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:1818 ../mail/em-format-html-display.c:111
-msgid "Encrypted, strong"
-msgstr "Mát mà mánh"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:43 ../mail/mail-config.ui.h:109
+msgid "Junk"
+msgstr "ThÆ rÃc"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:2213
-msgid "Unknown external-body part."
-msgstr "Phán external-body lá."
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:44
+msgid "Junk Test"
+msgstr "Kiám thá ThÆ rÃc"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:2223
-msgid "Malformed external-body part."
-msgstr "Phán external-body hÆ."
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:45
+msgid "Label"
+msgstr "NhÃn"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:2254
-#, c-format
-msgid "Pointer to FTP site (%s)"
-msgstr "Trá tái Äáa chá FTP (%s)"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:46
+msgid "Mailing list"
+msgstr "Háp thÆ chung"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:2265
-#, c-format
-msgid "Pointer to local file (%s) valid at site \"%s\""
-msgstr "Trá tái táp tin các bá (%s) háp lá tái Äáa chá Â %s Â"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:47
+msgid "Match All"
+msgstr "Kháp tát cá"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:2267
-#, c-format
-msgid "Pointer to local file (%s)"
-msgstr "Trá tái táp tin các bá (%s)"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:48
+msgid "Message Body"
+msgstr "Nái dung"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:2288
-#, c-format
-msgid "Pointer to remote data (%s)"
-msgstr "Trá tái dá liáu á xa (%s)"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:49
+msgid "Message Header"
+msgstr "DÃng Äáu ThÆ"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:2303
-#, c-format
-msgid "Pointer to unknown external data (\"%s\" type)"
-msgstr "Trá tái dá liáu lá bÃn ngoÃi (kiáu  %s Â)"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:50
+msgid "Message is Junk"
+msgstr "ThÆ là rÃc"
 
-#. Translators: "From:" is preceding a new mail
-#. * sender address, like "From: user example com"
-#: ../mail/em-format-html.c:3011
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:395
-#, c-format
-msgid "From: %s"
-msgstr "Tá: %s"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:51
+msgid "Message is not Junk"
+msgstr "ThÆ khÃng phái rÃc"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:3033
-msgid "(no subject)"
-msgstr "(khÃng chá Äá)"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:52
+msgid "Message Location"
+msgstr "Vá trà thÆ"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:3109
-#, c-format
-msgid "This message was sent by %s on behalf of %s"
-msgstr "ThÆ nÃy ÄÃ ÄÆác gái bái %s thay mát cho %s"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:54
+msgid "Pipe to Program"
+msgstr "Gái qua áng dán Äán chÆÆng trÃnh"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:97
-msgid ""
-"This message is not signed. There is no guarantee that this message is "
-"authentic."
-msgstr "ThÆ nÃy khÃng cà chá kà nÃn khÃng thá Äám báo thÆ nÃy do ngÆái áy gái."
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:55
+msgid "Play Sound"
+msgstr "PhÃt Ãm thanh"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:98
-msgid ""
-"This message is signed and is valid meaning that it is very likely that this "
-"message is authentic."
-msgstr "ThÆ nÃy cà chá kà và háp lá nÃn rát cà thá là thÆ áy do ngÆái áy gái."
+#. Past tense, as in "has been read".
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:56 ../mail/mail-dialogs.ui.h:14
+msgid "Read"
+msgstr "Äác"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:99
-msgid ""
-"The signature of this message cannot be verified, it may have been altered "
-"in transit."
-msgstr ""
-"KhÃng thá xÃc minh chá kà cáa thÆ nÃy: cà lá nà bá giá trong khi truyán."
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:57 ../mail/message-list.etspec.h:16
+msgid "Recipients"
+msgstr "NgÆái nhán"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:100
-msgid ""
-"This message is signed with a valid signature, but the sender of the message "
-"cannot be verified."
-msgstr "ThÆ nÃy cà chá kà háp lá, nhÆng mà khÃng thá xÃc minh ngÆái gái thÆ."
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:58
+msgid "Regex Match"
+msgstr "Kháp biáu thác chÃnh quy"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:101
-msgid ""
-"This message is signed with a signature, but there is no corresponding "
-"public key."
-msgstr "ThÆ nÃy ÄÆác kà báng chá kÃ, nhÆng khÃng cà khoà cÃng tÆÆng áng."
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:59
+msgid "Replied to"
+msgstr "ÄÃ trá lái cho"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:108
-msgid ""
-"This message is not encrypted. Its content may be viewed in transit across "
-"the Internet."
-msgstr ""
-"ThÆ nÃy khÃng ÄÆác mà hoà nÃn bát cá ngÆái nÃo cà xem ÄÆác nái dung nà trong "
-"khi truyán qua Internet."
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:60
+msgid "returns"
+msgstr "trá gái"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:109
-msgid ""
-"This message is encrypted, but with a weak encryption algorithm. It would be "
-"difficult, but not impossible for an outsider to view the content of this "
-"message in a practical amount of time."
-msgstr ""
-"ThÆ nÃy ÄÆác mà hoÃ, nhÆng mà dÃng thuát toÃn mà hoà yáu. NgÆái khÃc sá gáp "
-"khà khÄn khi Äác thÆ nÃy ÄÆác mát thái gian háu Ãch, nhÆng mà cà thá lÃm nhÆ "
-"thá."
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:61
+msgid "returns greater than"
+msgstr "trá gái trÃn"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:110
-msgid ""
-"This message is encrypted. It would be difficult for an outsider to view "
-"the content of this message."
-msgstr ""
-"ThÆ nÃy ÄÆác mà hoÃ. NgÆái khÃc sá gáp khà khÄn nhiáu khi Äác nái dung thÆ."
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:62
+msgid "returns less than"
+msgstr "trá gái dÆái"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:111
-msgid ""
-"This message is encrypted, with a strong encryption algorithm. It would be "
-"very difficult for an outsider to view the content of this message in a "
-"practical amount of time."
-msgstr ""
-"ThÆ nÃy ÄÆác mà hoà báng thuát toÃn mát mà mánh. NgÆái khÃc sá gáp khà khÄn "
-"rát nhiáu khi Äác nái dung thÆ ÄÆác thái gian háu Ãch. "
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:63
+msgid "Run Program"
+msgstr "Cháy chÆÆng trÃnh"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:259 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:43
-msgid "_View Certificate"
-msgstr "_Xem cháng nhán"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:64 ../mail/message-list.etspec.h:3
+msgid "Score"
+msgstr "Äiám"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:274
-msgid "This certificate is not viewable"
-msgstr "Cháng nhán nÃy khÃng cà khá nÄng xem"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:65 ../mail/message-list.etspec.h:15
+msgid "Sender"
+msgstr "NgÆái gái"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:589
-msgid ""
-"Evolution cannot render this email as it is too large to process. You can "
-"view it unformatted or with an external text editor."
-msgstr ""
-"Evolution khÃng thá hián thÆ nÃy và nà quà lán khÃng xá là ÄÆác. Bán ván cÃn "
-"cà khá nÄng xem nà khÃng cà Äánh dáng, hoác trong trÃnh soán tháo vÄn bán "
-"bÃn ngoÃi."
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:66
+msgid "Sender or Recipients"
+msgstr "NgÆái gái hay NgÆái nhán"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:773
-msgid "Save Image"
-msgstr "LÆu ánh"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:67
+msgid "Set Label"
+msgstr "Äát nhÃn"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:821
-msgid "Save _Image..."
-msgstr "LÆu á_nh..."
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:68
+msgid "Set Status"
+msgstr "Äát tráng thÃi"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:823
-msgid "Save the image to a file"
-msgstr "LÆu ánh vÃo táp tin"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:69
+msgid "Size (kB)"
+msgstr "Cá (kB)"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:1024
-msgid "Completed on"
-msgstr "HoÃn tát vÃo"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:70
+msgid "sounds like"
+msgstr "giáng nhÆ"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:1036
-msgid "Overdue:"
-msgstr "Quà hán:"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:71
+msgid "Source Account"
+msgstr "TÃi khoán nguán"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:1044
-msgid "by"
-msgstr "vÃo"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:72
+msgid "Specific header"
+msgstr "DÃng Äáu riÃng"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:1325 ../mail/em-format-html-display.c:1376
-msgid "View _Unformatted"
-msgstr "Xem _khÃng Äánh dáng"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:73
+msgid "starts with"
+msgstr "bát Äáu báng"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:1327
-msgid "Hide _Unformatted"
-msgstr "án _khÃng Äánh dáng"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:75
+msgid "Stop Processing"
+msgstr "Dáng xá lÃ"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:1398
-msgid "O_pen With"
-msgstr "Má _báng"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:78
+msgid "Unset Color"
+msgstr "Bá mÃu"
 
-#. Translators: Name of an Attachment button for a11y object
-#: ../mail/em-format-html-display.c:1407
-#| msgid "Attachment"
-#| msgid_plural "Attachments"
-msgctxt "Button"
-msgid "Attachment"
-msgstr "ÄÃnh kÃm"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:79
+msgid "Unset Status"
+msgstr "Bá Äát tráng thÃi"
+
+#. and now for the action area
+#: ../mail/em-filter-rule.c:583
+msgid "Then"
+msgstr "Rái"
+
+#: ../mail/em-filter-rule.c:648
+msgid "Add Ac_tion"
+msgstr "ThÃm _hÃnh Äáng"
+
+#: ../mail/em-folder-properties.c:145
+msgid "Unread messages:"
+msgid_plural "Unread messages:"
+msgstr[0] "ThÆ chÆa Äác:"
+
+#: ../mail/em-folder-properties.c:156
+msgid "Total messages:"
+msgid_plural "Total messages:"
+msgstr[0] "Táng sá thÆ:"
 
-#: ../mail/em-format-html-print.c:157
+#: ../mail/em-folder-properties.c:177
 #, c-format
-msgid "Page %d of %d"
-msgstr "Trang %d trÃn %d"
+msgid "Quota usage (%s):"
+msgstr "Sá dáng hán ngách (%s):"
+
+#: ../mail/em-folder-properties.c:179
+#, c-format
+msgid "Quota usage"
+msgstr "Sá dáng hán ngách"
+
+#: ../mail/em-folder-properties.c:338
+msgid "Folder Properties"
+msgstr "Thuác tÃnh thÆ mác"
+
+#: ../mail/em-folder-selection-button.c:80
+msgid "<click here to select a folder>"
+msgstr "<nhán ÄÃy Äá chán thÆ mác>"
+
+#: ../mail/em-folder-selector.c:390
+msgid "C_reate"
+msgstr "Tá_o"
+
+#: ../mail/em-folder-selector.c:396
+msgid "Folder _name:"
+msgstr "TÃ_n thÆ mác:"
+
+#: ../mail/em-folder-tree.c:644
+msgid "Folder names cannot contain '/'"
+msgstr "TÃn thÆ mác khÃng thá cháa kà tá sá chÃo."
+
+# Variable: do not translate/ bián: Äáng dách
+#: ../mail/em-folder-tree.c:780
+#, c-format
+msgctxt "folder-display"
+msgid "%s (%u%s)"
+msgstr "%s (%u%s)"
+
+#: ../mail/em-folder-tree.c:1605
+msgid "Mail Folder Tree"
+msgstr "CÃy thÆ mác thÆ"
+
+#: ../mail/em-folder-tree.c:2132 ../mail/em-folder-utils.c:115
+#, c-format
+msgid "Moving folder %s"
+msgstr "Äang chuyán thÆ mác %s..."
+
+#: ../mail/em-folder-tree.c:2135 ../mail/em-folder-utils.c:117
+#, c-format
+msgid "Copying folder %s"
+msgstr "Äang sao chÃp thÆ mác %s..."
+
+#: ../mail/em-folder-tree.c:2142 ../mail/message-list.c:2301
+#, c-format
+msgid "Moving messages into folder %s"
+msgstr "Äang chuyán thÆ vÃo thÆ mác %s..."
+
+#: ../mail/em-folder-tree.c:2146 ../mail/message-list.c:2303
+#, c-format
+msgid "Copying messages into folder %s"
+msgstr "Äang sao chÃp thÆ vÃo thÆ mác %s..."
 
-#: ../mail/em-html-stream.c:82 ../mail/em-html-stream.c:104
-#: ../mail/em-html-stream.c:122
+#: ../mail/em-folder-tree.c:2165
 #, c-format
-msgid "No HTML stream available"
-msgstr "KhÃng cà luáng HTML"
+msgid "Cannot drop message(s) into toplevel store"
+msgstr "KhÃng thá thá thÆ vÃo kho mác Äá Äánh"
+
+#. UNMATCHED is always last.
+#: ../mail/em-folder-tree-model.c:156 ../mail/em-folder-tree-model.c:158
+msgid "UNMATCHED"
+msgstr "KHÃNG KHáP"
+
+#: ../mail/em-folder-tree-model.c:849 ../mail/em-folder-tree-model.c:1134
+msgid "Loading..."
+msgstr "Äang náp..."
+
+#: ../mail/em-folder-utils.c:493
+msgid "Move Folder To"
+msgstr "Chuyán thÆ mác Äán"
+
+#: ../mail/em-folder-utils.c:493
+msgid "Copy Folder To"
+msgstr "ChÃp thÆ mác vÃo"
+
+#: ../mail/em-folder-utils.c:590
+msgid "Create Folder"
+msgstr "Táo thÆ mác"
+
+#: ../mail/em-folder-utils.c:591
+msgid "Specify where to create the folder:"
+msgstr "XÃc Äánh nÆi táo thÆ mác:"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:870
-#| msgid "Su_bscribe"
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:869
 msgid "_Subscribe"
 msgstr "ÄÄng _kÃ"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:879
-#| msgid "Su_bscribe"
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:878
 msgid "Su_bscribe To Shown"
 msgstr "ÄÄng _kà cÃi Äang hián"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:887
-#| msgid "_Subscribe to list"
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:886
 msgid "Subscribe To _All"
 msgstr "ÄÄng _kà tát cá"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:987 ../mail/em-subscription-editor.c:1840
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1292
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:986 ../mail/em-subscription-editor.c:1847
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1338
 msgid "_Unsubscribe"
 msgstr "Há_y ÄÄng kÃ"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:996
-#| msgid "Unsubscribe Folders"
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:995
 msgid "Unsu_bscribe From Hidden"
 msgstr "_Bá ÄÄng kà nháng cÃi án"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1004
-#| msgid "Unsubscribe from \"%s\""
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1003
 msgid "Unsubscribe From _All"
 msgstr "Bá ÄÄng kà _tát cá"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1675
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1682
 msgid "Folder Subscriptions"
 msgstr "ÄÄng kà thÆ mác"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1715
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1722
 msgid "_Account:"
 msgstr "TÃi _khoán:"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1730
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1737
 msgid "Clear Search"
 msgstr "Xoà tÃm kiám"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1748
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1755
 msgid "Sho_w items that contain:"
 msgstr "_Hián mác cháa:"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1793
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1800
 msgid "Subscribe to the selected folder"
 msgstr "ÄÄng kà thÆ mác ÄÆác chán"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1794
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1801
 msgid "Su_bscribe"
 msgstr "ÄÄng _kÃ"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1839
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1294
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1846
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1340
 msgid "Unsubscribe from the selected folder"
 msgstr "Bá ÄÄng kà thÆ mác ÄÆác chán"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1879
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1886
 msgid "Collapse all folders"
 msgstr "Thu gán mái thÆ mác"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1880
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1887
 msgid "C_ollapse All"
 msgstr "_Thu gán hát"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1890
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1897
 msgid "Expand all folders"
 msgstr "Má mái thÆ mác"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1891
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1898
 msgid "E_xpand All"
 msgstr "_Má bung hát"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1901
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1908
 msgid "Refresh the folder list"
 msgstr "Cáp nhát danh sÃch thÆ mác"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1913
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1920
 msgid "Stop the current operation"
 msgstr "Háy thao tÃc hián thái"
 
@@ -12702,22 +12356,22 @@ msgstr "Háy thao tÃc hián thái"
 #. * messages to be opened. The %d is replaced with the actual
 #. * count of messages. If you need a '%' in your text, then
 #. * write it doubled, like '%%'.
-#: ../mail/em-utils.c:110
+#: ../mail/em-utils.c:106
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to open %d message at once?"
 msgid_plural "Are you sure you want to open %d messages at once?"
 msgstr[0] "Bán cà chác muán má cá %d thÆ cÃng lÃc khÃng?"
 
-#: ../mail/em-utils.c:166
+#: ../mail/em-utils.c:162
 #: ../modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:154
 msgid "_Do not show this message again"
 msgstr "Äáng hián thÃng Äiáp nÃ_y lán náa."
 
-#: ../mail/em-utils.c:318
+#: ../mail/em-utils.c:314
 msgid "Message Filters"
 msgstr "Bá lác thÆ"
 
-#: ../mail/em-utils.c:978
+#: ../mail/em-utils.c:1067
 #, c-format
 msgid "Messages from %s"
 msgstr "Thá tá %s"
@@ -12726,455 +12380,150 @@ msgstr "Thá tá %s"
 msgid "Search _Folders"
 msgstr "_ThÆ mác tÃm kiám"
 
-#: ../mail/em-vfolder-rule.c:601
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:391
 msgid "Add Folder"
 msgstr "ThÃm thÆ mác"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:11
-msgid "Digitally sign messages when original message signed (PGP or S/MIME)"
-msgstr "Kà Äián tá cho thÆ náu thÆ gác cÅng ÄÆác kà (PGP hoác S/MIME)"
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:517
+msgid "Search Folder Sources"
+msgstr "Nguán thÆ mác tÃm kiám"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:39
-msgid "Composer Window default width"
-msgstr "Äá ráng mác Äánh cáa sá soán"
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:549
+msgid "Automatically update on any _source folder change"
+msgstr ""
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:40
-msgid "Default width of the Composer Window."
-msgstr "Äá ráng mác Äánh cáa Cáa sá Soán,"
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:561
+msgid "All local folders"
+msgstr "Mái thÆ mác các bá"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:41
-msgid "Composer Window default height"
-msgstr "Äá cao mác Äánh cáa sá soán"
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:562
+msgid "All active remote folders"
+msgstr "Mái thÆ mác hoát Äáng tá xa"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:42
-msgid "Default height of the Composer Window."
-msgstr "Äá cao mác Äánh cáa Cáa sá Soán."
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:563
+msgid "All local and active remote folders"
+msgstr "Mái thÆ mác hoát Äáng tá xa và các bá"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:45
-msgid "Attribute message."
-msgstr "ThÃng Äiáp thuác tÃnh."
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:564
+msgid "Specific folders"
+msgstr "ThÆ mác riÃng"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:46
-msgid ""
-"The text that is inserted when replying to a message, attributing the "
-"message to the original author."
-msgstr ""
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:602
+#, fuzzy
+#| msgid "Create subfolders"
+msgid "include subfolders"
+msgstr "Táo thÆ mác con"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:47
-msgid "Forward message."
-msgstr "Chuyán thÆ."
+#: ../mail/importers/elm-importer.c:179
+msgid "Importing Elm data"
+msgstr "Äang nháp dá liáu Elm..."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:48
-msgid ""
-"The text that is inserted when forwarding a message, saying that the "
-"forwarded message follows."
-msgstr ""
+#: ../mail/importers/elm-importer.c:332 ../mail/importers/pine-importer.c:423
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:1074
+#: ../widgets/misc/e-send-options.c:538
+msgid "Mail"
+msgstr "ThÆ tÃn"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:49
-msgid "Original message."
-msgstr "ThÆ gác."
+#: ../mail/importers/elm-importer.c:379
+msgid "Evolution Elm importer"
+msgstr "Bá nháp Elm vÃo Evolution"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:50
-msgid ""
-"The text that is inserted when replying to a message (top posting), saying "
-"that the original message follows."
-msgstr ""
+#: ../mail/importers/elm-importer.c:380
+msgid "Import mail from Elm."
+msgstr "Äang nháp thÆ tá Elm"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:52
-msgid ""
-"This value can be an empty string, which means it'll use the system Picture "
-"folder, usually set to ~/Pictures. This folder will be also used when the "
-"set path is not pointing to the existent folder."
-msgstr ""
+#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:142
+#: ../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:255
+msgid "_Destination folder:"
+msgstr "_ThÆ mác ÄÃch:"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:97
-msgid "Whether to show local folders (On This Computer) in a folder tree."
-msgstr ""
+#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:148
+#: ../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:261
+#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:570
+msgid "Select folder"
+msgstr "Chán thÆ mác"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:123
-msgid ""
-"This setting specifies whether the threads should be in expanded or "
-"collapsed state by default. Requires a restart to apply."
-msgstr ""
-"Thiát láp nÃy xÃc Äánh cÃc nhÃnh nÃn ÄÆác giÃn ra hay co lái theo mác Äánh. "
-"Evolution cán thiát khái cháy lái."
+#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:149
+#: ../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:262
+#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:571
+msgid "Select folder to import into"
+msgstr "Chán thÆ mác Äá nháp vÃo"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:127
-msgid ""
-"Describes whether message headers in paned view should be collapsed or "
-"expanded by default. \"0\" = expanded \"1\" = collapsed"
-msgstr ""
-"MÃ tá dÃng Äáu thÃng Äiáp trong khung xem mác Äánh thu nhá hay bung ra. "
-"\"0\" là bung, \"1\" là thu nhá."
+#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:439
+msgctxt "mboxImp"
+msgid "Subject"
+msgstr "Chá Äá"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:129
-msgid ""
-"Tells how to sort accounts in a folder tree used in a Mail view. When set to "
-"true accounts are sorted alphabetically, with an exception of On This "
-"Computer and Search folders, otherwise accounts are sorted based on an order "
-"given by a user."
-msgstr ""
+#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:444
+msgctxt "mboxImp"
+msgid "From"
+msgstr "Tá"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:130
-msgid "Mail browser width"
-msgstr "Äá ráng trÃnh duyát thÆ"
+#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:488
+#: ../shell/e-shell-utils.c:195
+msgid "Berkeley Mailbox (mbox)"
+msgstr "Berkeley Mailbox (mbox)"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:131
-msgid "Default width of the mail browser window."
-msgstr "Äá ráng mác Äánh cáa cáa sá soán thÆ."
+#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:489
+msgid "Importer Berkeley Mailbox format folders"
+msgstr "Bá nháp thÆ mác dáng Berkeley Mailbox"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:132
-msgid "Mail browser height"
-msgstr "Chiáu cao trÃnh duyát thÆ"
+#: ../mail/importers/mail-importer.c:63
+msgid "Importing mailbox"
+msgstr "Äang nháp háp thÆ..."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:133
-msgid "Default height of the mail browser window."
-msgstr "Äá cao mác Äánh cáa cáa sá xem thÆ."
+#. Destination folder, was set in our widget
+#: ../mail/importers/mail-importer.c:153
+#: ../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:616
+#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:784
+#, c-format
+msgid "Importing '%s'"
+msgstr "Äang nháp '%s'"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:134
-msgid "Mail browser maximized"
-msgstr "TrÃnh duyát thÆ to tái Äa"
+#: ../mail/importers/mail-importer.c:316
+#, c-format
+msgid "Scanning %s"
+msgstr "Äang quÃt %s..."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:135
-msgid "Default maximized state of the mail browser window."
-msgstr "TÃnh tráng phÃng to mác Äánh cáa cáa sá xem thÆ."
+#: ../mail/importers/pine-importer.c:251
+msgid "Importing Pine data"
+msgstr "Äang nháp dá liáu Pine..."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:136
-msgid "\"Folder Subscriptions\" window height"
-msgstr "Chiáu cao cáa sá \"ÄÄng kà thÆ mác\""
+#: ../mail/importers/pine-importer.c:430
+msgid "Address Book"
+msgstr "Sá Äáa chá"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:137
-msgid ""
-"Initial height of the \"Folder Subscriptions\" window. The value updates as "
-"the user resizes the window vertically."
-msgstr ""
-"Chiáu cao ban Äáu cáa cáa \"Folder Subscriptions\". Già trá nÃy cá cáp nhát "
-"khi ngÆái dÃng co giÃn cáa sá theo chiáu dác."
+#: ../mail/importers/pine-importer.c:478
+msgid "Evolution Pine importer"
+msgstr "Bá nháp Pine vÃo Evolution"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:138
-msgid "\"Folder Subscriptions\" window maximize state"
-msgstr "Tráng thÃi má tái Äa cáa cáa sá \"ÄÄng kà thÆ mác\""
+#: ../mail/importers/pine-importer.c:479
+msgid "Import mail from Pine."
+msgstr "Nháp thÆ tá Pine"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:139
-msgid ""
-"Initial maximize state of the \"Folder Subscriptions\" window. The value "
-"updates when the user maximizes or unmaximizes the window. Note, this "
-"particular value is not used by Evolution since the \"Folder Subscriptions\" "
-"window cannot be maximized. This key exists only as an implementation detail."
-msgstr ""
-"TÃnh tráng phÃng to Äáu tiÃn cáa cáa sá \"Folder Subscriptions\". Già trá "
-"nÃy cá cáp nhát khi ngÆái dÃng phÃng to hay thu nhá cáa sá. Ghi chà ráng già "
-"trá cá thá nÃy khÃng phái ÄÆác Evolution dÃng và cáa sá  Gái và Nhán ThÆ Â "
-"khÃng phÃng to ÄÆác. Do Äà khoà nÃy chá tán tái lÃm chi tiát thác hián."
+#: ../mail/mail-autofilter.c:73
+#, c-format
+msgid "Mail to %s"
+msgstr "Gái thÆ chÆ %s"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:140
-msgid "\"Folder Subscriptions\" window width"
-msgstr "Chiáu ráng cáa sá \"ÄÄng kà thÆ mác\""
+#: ../mail/mail-autofilter.c:229 ../mail/mail-autofilter.c:272
+#, c-format
+msgid "Mail from %s"
+msgstr "Thá tá %s"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:141
-msgid ""
-"Initial width of the \"Folder Subscriptions\" window. The value updates as "
-"the user resizes the window horizontally."
-msgstr ""
-"Chiáu ráng Äáu tiÃn cáa cáa sá \"Folder Subscriptions\". Già trá nÃy cá cáp "
-"nhát khi ngÆái dÃng co giÃn cáa sá theo chiáu ngang."
+#: ../mail/mail-autofilter.c:255
+#, c-format
+msgid "Subject is %s"
+msgstr "Chá Äá là %s"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:149
-msgid "Default reply style"
-msgstr "Kiáu trá lái mác Äánh"
+#: ../mail/mail-autofilter.c:296
+#, c-format
+msgid "%s mailing list"
+msgstr "Háp thÆ chung %s"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:172
-msgid ""
-"Possible values are: never - to never close browser window always - to "
-"always close browser window ask - (or any other value) will ask user"
-msgstr ""
-
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:207
-msgid "List of accounts"
-msgstr "Danh sÃch cÃc tÃi khoán"
-
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:208
-msgid ""
-"List of accounts known to the mail component of Evolution. The list contains "
-"strings naming subdirectories relative to /apps/evolution/mail/accounts."
-msgstr ""
-"Danh sÃch cÃc tÃi khoán mà thÃnh phán thÆ cáa Evolution biát ÄÆác. Danh sÃch "
-"áy cháa chuái láp tÃn cáa cÃc thÆ mác con liÃn quan vái /apps/evolution/mail/"
-"accounts."
-
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:209
-msgid "List of accepted licenses"
-msgstr "Danh sÃch cÃc quyán phÃp ÄÃ cháp nhán"
-
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:210
-msgid "List of protocol names whose license has been accepted."
-msgstr "Danh sÃch cÃc tÃn giao thác cà quyán Äà cháp nhán."
-
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:213
-msgid "\"Filter Editor\" window height"
-msgstr "Äá cao cáa sá \"Filter Editor\""
-
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:214
-msgid ""
-"Initial height of the \"Filter Editor\" window. The value updates as the "
-"user resizes the window vertically."
-msgstr ""
-"Chiáu cao Äáu tiÃn cáa cáa sá \"Bá Äiáu chánh bá lác\". Già trá nÃy cá cáp "
-"nhát khi ngÆái dÃng co giÃn cáa sá theo chiáu dác."
-
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:215
-msgid "\"Filter Editor\" window maximize state"
-msgstr "TÃnh tráng phÃng to cáa sá \"Filter Editor\""
-
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:216
-msgid ""
-"Initial maximize state of the \"Filter Editor\" window. The value updates "
-"when the user maximizes or unmaximizes the window. Note, this particular "
-"value is not used by Evolution since the \"Filter Editor\" window cannot be "
-"maximized. This key exists only as an implementation detail."
-msgstr ""
-"TÃnh tráng phÃng to Äáu tiÃn cáa cáa sá \"Filter Editor\". Già trá nÃy cá "
-"cáp nhát khi ngÆái dÃng phÃng to hay thu nhá cáa sá. Ghi chà ráng già trá cá "
-"thá nÃy khÃng phái ÄÆác Evolution dÃng và cáa sá  Gái và Nhán ThÆ Â khÃng "
-"phÃng to ÄÆác. Do Äà khoà nÃy chá tán tái lÃm chi tiát thác hián."
-
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:217
-msgid "\"Filter Editor\" window width"
-msgstr "Äá ráng cáa sá \"Filter Editor\""
-
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:218
-msgid ""
-"Initial width of the \"Filter Editor\" window. The value updates as the user "
-"resizes the window horizontally."
-msgstr ""
-"Chiáu ráng Äáu tiÃn cáa cáa sá \"Filter Editor\". Già trá nÃy cá cáp nhát "
-"khi ngÆái dÃng co giÃn cáa sá theo chiáu ngang."
-
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:220
-msgid ""
-"Whether check for new messages when Evolution is started. This includes also "
-"sending messages from Outbox."
-msgstr ""
-
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:222
-msgid ""
-"Whether check for new messages in all active accounts regardless of the "
-"account \"Check for new messages every X minutes\" option when Evolution is "
-"started. This option is used only together with 'send_recv_on_start' option."
-msgstr ""
-
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:223
-msgid "\"Send and Receive Mail\" window height"
-msgstr "Chiáu cao cáa cáa sá  Gái và Nhán ThÆ Â"
-
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:224
-msgid ""
-"Initial height of the \"Send and Receive Mail\" window. The value updates as "
-"the user resizes the window vertically."
-msgstr ""
-"Chiáu cao Äáu tiÃn cáa cáa sá  Gái và Nhán ThÆ Â. Già trá nÃy cá cáp nhát "
-"khi ngÆái dÃng co giÃn cáa sá theo chiáu dác."
-
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:225
-msgid "\"Send and Receive Mail\" window maximize state"
-msgstr "TÃnh tráng phÃng to cáa sá  Gái và Nhán ThÆ Â"
-
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:226
-msgid ""
-"Initial maximize state of the \"Send and Receive Mail\" window. The value "
-"updates when the user maximizes or unmaximizes the window. Note, this "
-"particular value is not used by Evolution since the \"Send and Receive Mail"
-"\" window cannot be maximized. This key exists only as an implementation "
-"detail."
-msgstr ""
-"TÃnh tráng phÃng to Äáu tiÃn cáa cáa sá  Gái và Nhán ThÆ Â. Già trá nÃy cá "
-"cáp nhát khi ngÆái dÃng phÃng to hay thu nhá cáa sá. Ghi chà ráng già trá cá "
-"thá nÃy khÃng phái ÄÆác Evolution dÃng và cáa sá  Gái và Nhán ThÆ Â khÃng "
-"phÃng to ÄÆác. Do Äà khoà nÃy chá tán tái lÃm chi tiát thác hián."
-
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:227
-msgid "\"Send and Receive Mail\" window width"
-msgstr "Chiáu ráng cáa cáa sá  Gái và Nhán ThÆ Â"
-
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:228
-msgid ""
-"Initial width of the \"Send and Receive Mail\" window. The value updates as "
-"the user resizes the window horizontally."
-msgstr ""
-"Chiáu ráng Äáu tiÃn cáa cáa sá  Gái và Nhán ThÆ Â. Già trá nÃy cá cáp nhát "
-"khi ngÆái dÃng co giÃn cáa sá theo chiáu ngang."
-
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:229
-msgid "\"Search Folder Editor\" window height"
-msgstr "Äá cao cáa sá \"Search Folder Editor\""
-
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:230
-msgid ""
-"Initial height of the \"Search Folder Editor\" window. The value updates as "
-"the user resizes the window vertically."
-msgstr ""
-"Chiáu cao ban Äáu cáa cáa \"Search Folder Editor\". Già trá nÃy cá cáp nhát "
-"khi ngÆái dÃng co giÃn cáa sá theo chiáu dác."
-
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:231
-msgid "\"Search Folder Editor\" window maximize state"
-msgstr "TÃnh tráng phÃng to cáa sá \"Search Folder Editor\""
-
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:232
-msgid ""
-"Initial maximize state of the \"Search Folder Editor\" window. The value "
-"updates when the user maximizes or unmaximizes the window. Note, this "
-"particular value is not used by Evolution since the \"Search Folder Editor\" "
-"window cannot be maximized. This key exists only as an implementation detail."
-msgstr ""
-"TÃnh tráng phÃng to Äáu tiÃn cáa cáa sá \"Search Folder Editor\". Già trá "
-"nÃy cá cáp nhát khi ngÆái dÃng phÃng to hay thu nhá cáa sá. Ghi chà ráng già "
-"trá cá thá nÃy khÃng phái ÄÆác Evolution dÃng và cáa sá  Gái và Nhán ThÆ Â "
-"khÃng phÃng to ÄÆác. Do Äà khoà nÃy chá tán tái lÃm chi tiát thác hián."
-
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:233
-msgid "\"Search Folder Editor\" window width"
-msgstr "Äá ráng cáa sá \"Search Folder Editor\""
-
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:234
-msgid ""
-"Initial width of the \"Search Folder Editor\" window. The value updates as "
-"the user resizes the window horizontally."
-msgstr ""
-"Chiáu ráng Äáu tiÃn cáa cáa sá \"Search Folder Editor\". Già trá nÃy cá cáp "
-"nhát khi ngÆái dÃng co giÃn cáa sá theo chiáu ngang."
-
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:235
-msgid "Drag'n'drop export format"
-msgstr ""
-
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:236
-msgid ""
-"Define the email export format when doing drag'n'drop. Possible values are "
-"mbox or pdf"
-msgstr ""
-
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:237
-msgid "Format of the drag'n'drop export filename"
-msgstr ""
-
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:238
-msgid ""
-"Exported filename will be YYYYmmDDHHMMSS_email_title Possible values: 1 (: "
-"email sent date), 2 (: drag'n'drop date)"
-msgstr ""
-
-#: ../mail/importers/elm-importer.c:181
-msgid "Importing Elm data"
-msgstr "Äang nháp dá liáu Elm..."
-
-#: ../mail/importers/elm-importer.c:353 ../mail/importers/pine-importer.c:460
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:1042
-#: ../widgets/misc/e-send-options.c:538
-msgid "Mail"
-msgstr "ThÆ tÃn"
-
-#: ../mail/importers/elm-importer.c:400
-msgid "Evolution Elm importer"
-msgstr "Bá nháp Elm vÃo Evolution"
-
-#: ../mail/importers/elm-importer.c:401
-msgid "Import mail from Elm."
-msgstr "Äang nháp thÆ tá Elm"
-
-#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:142
-#: ../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:260
-msgid "_Destination folder:"
-msgstr "_ThÆ mác ÄÃch:"
-
-#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:148
-#: ../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:266
-#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:557
-msgid "Select folder"
-msgstr "Chán thÆ mác"
-
-#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:149
-#: ../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:267
-#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:558
-msgid "Select folder to import into"
-msgstr "Chán thÆ mác Äá nháp vÃo"
-
-#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:438
-msgctxt "mboxImp"
-msgid "Subject"
-msgstr "Chá Äá"
-
-#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:443
-msgctxt "mboxImp"
-msgid "From"
-msgstr "Tá"
-
-#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:487
-#: ../shell/e-shell-utils.c:195
-msgid "Berkeley Mailbox (mbox)"
-msgstr "Berkeley Mailbox (mbox)"
-
-#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:488
-msgid "Importer Berkeley Mailbox format folders"
-msgstr "Bá nháp thÆ mác dáng Berkeley Mailbox"
-
-#: ../mail/importers/mail-importer.c:63
-msgid "Importing mailbox"
-msgstr "Äang nháp háp thÆ..."
-
-#. Destination folder, was set in our widget
-#: ../mail/importers/mail-importer.c:153
-#: ../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:621
-#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:770
-#, c-format
-msgid "Importing '%s'"
-msgstr "Äang nháp '%s'"
-
-#: ../mail/importers/mail-importer.c:316
-#, c-format
-msgid "Scanning %s"
-msgstr "Äang quÃt %s..."
-
-#: ../mail/importers/pine-importer.c:262
-msgid "Importing Pine data"
-msgstr "Äang nháp dá liáu Pine..."
-
-#: ../mail/importers/pine-importer.c:467
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:1115
-msgid "Address Book"
-msgstr "Sá Äáa chá"
-
-#: ../mail/importers/pine-importer.c:515
-msgid "Evolution Pine importer"
-msgstr "Bá nháp Pine vÃo Evolution"
-
-#: ../mail/importers/pine-importer.c:516
-msgid "Import mail from Pine."
-msgstr "Nháp thÆ tá Pine"
-
-#: ../mail/mail-autofilter.c:73
-#, c-format
-msgid "Mail to %s"
-msgstr "Gái thÆ chÆ %s"
-
-#: ../mail/mail-autofilter.c:229 ../mail/mail-autofilter.c:272
-#, c-format
-msgid "Mail from %s"
-msgstr "Thá tá %s"
-
-#: ../mail/mail-autofilter.c:255
-#, c-format
-msgid "Subject is %s"
-msgstr "Chá Äá là %s"
-
-#: ../mail/mail-autofilter.c:296
-#, c-format
-msgid "%s mailing list"
-msgstr "Háp thÆ chung %s"
-
-#: ../mail/mail-autofilter.c:406
-msgid "Add Filter Rule"
-msgstr "ThÃm quy tác lác"
+#: ../mail/mail-autofilter.c:406
+msgid "Add Filter Rule"
+msgstr "ThÃm quy tác lác"
 
 #. Translators: The first %s is name of the affected
 #. * filter rule(s), the second %s is URI of the removed
@@ -13216,98 +12565,74 @@ msgid "Header content"
 msgstr "Nái dung dÃng Äáu"
 
 #: ../mail/mail-config.ui.h:5
-msgid "_Add Signature"
-msgstr "_ThÃm chá kÃ"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:6
-msgid ""
-"The output of this script will be used as your\n"
-"signature. The name you specify will be used\n"
-"for display purposes only. "
-msgstr ""
-"Äáu ra cáa táp lánh nÃy sá ÄÆác dÃng\n"
-"nhÆ là chá kà bán.\n"
-"TÃn bán xÃc Äánh sá chá ÄÆác dÃng\n"
-"chá cho mác ÄÃch hián thá."
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:10
-msgid "_Script:"
-msgstr "Táp _lánh:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:11
 msgid "Default Behavior"
 msgstr "HÃnh vi mác Äánh"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:12
-#| msgid "Format messages in _HTML"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:6
 msgid "For_mat messages in HTML"
 msgstr "Äánh dáng thÆ báng _HTML"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:13
+#: ../mail/mail-config.ui.h:7
 msgid "Automatically insert _emoticon images"
 msgstr "Tá Äáng chÃn biáu tÆáng _xÃc cám"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:14
+#: ../mail/mail-config.ui.h:8
 msgid "Always request rea_d receipt"
 msgstr "LuÃn luÃn _yÃu cáu thÃng bÃo ÄÃ Äác"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:15
-#| msgid "Encode file names in an Outlook/GMail way"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:9
 msgid "Encode filenames in an _Outlook/GMail way"
 msgstr "Mà hoà cÃc tÃn táp tin theo kiáu dÃng _Outlook/GMail"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:16
-#| msgid "Ch_aracter Encoding"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:10
 msgid "Ch_aracter encoding:"
 msgstr "Bá _kà tá:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:17
+#: ../mail/mail-config.ui.h:11
 msgid "Replies and Forwards"
 msgstr "Trá lái và chuyán tiáp"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:18
+#: ../mail/mail-config.ui.h:12
 msgid "_Reply style:"
 msgstr "Kiáu dÃng t_rá lái:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:19
+#: ../mail/mail-config.ui.h:13
 msgid "_Forward style:"
 msgstr "Kiáu dÃng chuyán t_iáp:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:20
+#: ../mail/mail-config.ui.h:14
 msgid "Start _typing at the bottom on replying"
 msgstr "Khi ÄÃp áng, bát Äáu gà bÃn _dÆái (khuyán khÃch)"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:21
+#: ../mail/mail-config.ui.h:15
 msgid "_Keep signature above the original message on replying"
 msgstr "Hián chá _kà bÃn trÃn thÆ gác khi trá lái"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:22
-#| msgid "Ignore Reply-To: for mailing lists"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:16
 msgid "Ig_nore Reply-To: for mailing lists"
 msgstr "_Bá qua Reply-To: Äái vái háp thÆ chung"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:23
-#| msgid "Group Reply goes only to mailing list, if possible"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:17
 msgid "Gro_up Reply goes only to mailing list, if possible"
 msgstr "Trá lái _nhÃm Äán háp thÆ chung thÃi, náu cà thá"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:24
+#: ../mail/mail-config.ui.h:18
 msgid "Digitally _sign messages when original message signed (PGP or S/MIME)"
 msgstr "_Kà Äián tá cho thÆ náu thÆ gác cÅng ÄÆác kà (PGP hoác S/MIME)"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:26
+#: ../mail/mail-config.ui.h:20
 msgid "Sig_natures"
 msgstr "Chá _kÃ"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:28
+#: ../mail/mail-config.ui.h:21
 msgid "Signatures"
 msgstr "Chá kÃ"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:29
+#: ../mail/mail-config.ui.h:22
 msgid "_Languages"
 msgstr "_NgÃn ngá"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:30
+#: ../mail/mail-config.ui.h:23
 msgid ""
 "The list of languages here reflects only the languages for which you have a "
 "dictionary installed."
@@ -13315,28 +12640,28 @@ msgstr ""
 "Danh sÃch ngÃn ngá nÃy phán Ãnh chá nháng ngÃn ngá cho mà bán Äà cÃi Äát tá "
 "Äián."
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:31
+#: ../mail/mail-config.ui.h:24
 msgid "Languages Table"
 msgstr "Báng NgÃn ngá"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:33
+#: ../mail/mail-config.ui.h:26
 msgid "Check spelling while I _type"
 msgstr "Kiám tra chÃnh _tá khi Äang gÃ"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:34
+#: ../mail/mail-config.ui.h:27
 msgid "Color for _misspelled words:"
 msgstr "_MÃu tá gà sai:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:35
+#: ../mail/mail-config.ui.h:28
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:58
 msgid "Pick a color"
 msgstr "Chán mÃu"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:36
+#: ../mail/mail-config.ui.h:29
 msgid "Spell Checking"
 msgstr "Kiám tra chÃnh tá"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:37
+#: ../mail/mail-config.ui.h:30
 msgid ""
 "To help avoid email accidents and embarrassments, ask for confirmation "
 "before taking the following checkmarked actions:"
@@ -13345,587 +12670,292 @@ msgstr ""
 "hÃnh Äáng ÄÆác ÄÃnh dáu sau:"
 
 #. This is in the context of: Ask for confirmation before...
-#: ../mail/mail-config.ui.h:39
+#: ../mail/mail-config.ui.h:32
 msgid "Sending a message with an _empty subject line"
 msgstr "Gái thÆ vái dÃng chá Äá Äá _tráng"
 
 #. This is in the context of: Ask for confirmation before...
-#: ../mail/mail-config.ui.h:41
+#: ../mail/mail-config.ui.h:34
 msgid "Sending a message with only _Bcc recipients defined"
 msgstr "Gái thÆ chá Äán Äáa chá trong _Bcc"
 
 #. This is in the context of: Ask for confirmation before...
-#: ../mail/mail-config.ui.h:43
+#: ../mail/mail-config.ui.h:36
 msgid "Sending a _private reply to a mailing list message"
 msgstr "Gái trá lái _riÃng cho mát thÆ tá háp thÆ chung"
 
 #. This is in the context of: Ask for confirmation before...
-#: ../mail/mail-config.ui.h:45
+#: ../mail/mail-config.ui.h:38
 msgid "Sending a reply to a large _number of recipients"
 msgstr "Gái thÆ Äán rát _nhiáu ngÆái nhán"
 
 #. This is in the context of: Ask for confirmation before...
-#: ../mail/mail-config.ui.h:47
+#: ../mail/mail-config.ui.h:40
 msgid "Allowing a _mailing list to redirect a private reply to the list"
 msgstr "Cho phÃp _háp thÆ chung chuyán hÆáng trá lái riÃng sang háp thÆ"
 
 #. This is in the context of: Ask for confirmation before...
-#: ../mail/mail-config.ui.h:49
+#: ../mail/mail-config.ui.h:42
 msgid "Sending a message with _recipients not entered as mail addresses"
 msgstr "Gái thÆ Äán ngÆái nhán khÃng xÃc Äánh trong phán Äáa chá thÆ"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:50
+#: ../mail/mail-config.ui.h:43
 msgid "Confirmations"
 msgstr "XÃc nhán"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:52
-msgid "SHA1"
-msgstr "SHA1"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:53
-msgid "SHA256"
-msgstr "SHA256"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:54
-msgid "SHA384"
-msgstr "SHA384"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:55
-msgid "SHA512"
-msgstr "SHA512"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:56 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:1
+#: ../mail/mail-config.ui.h:49 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:1
 msgid "a"
 msgstr "a"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:57 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:2
+#: ../mail/mail-config.ui.h:50 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:2
 msgid "b"
 msgstr "b"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:58
-#| msgid "Attachment"
-#| msgid_plural "Attachments"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:51
 msgctxt "ReplyForward"
 msgid "Attachment"
 msgstr "ÄÃnh kÃm"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:59
-#| msgid "Inline (Outlook style)"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:52
 msgctxt "ReplyForward"
 msgid "Inline (Outlook style)"
 msgstr "Trác tiáp (kiáu Outlook)"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:60
-#| msgid "Quoted"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:53
 msgctxt "ReplyForward"
 msgid "Quoted"
 msgstr "TrÃch dán"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:61
-#| msgid "Do not quote"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:54
 msgctxt "ReplyForward"
 msgid "Do not quote"
 msgstr "Äáng trÃch dán"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:62
-#| msgid "Inline"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:55
 msgctxt "ReplyForward"
 msgid "Inline"
 msgstr "Trác tiáp"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:63
+#: ../mail/mail-config.ui.h:56
 msgid "Proxy Settings"
 msgstr "Thiát láp uá nhiám"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:64
+#: ../mail/mail-config.ui.h:57
 msgid "_Use system defaults"
 msgstr "_DÃng già trá mác Äánh cáa há tháng"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:65
+#: ../mail/mail-config.ui.h:58
 msgid "_Direct connection to the Internet"
 msgstr "Kát nái trác tiáp tái Int_ernet"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:66
+#: ../mail/mail-config.ui.h:59
 msgid "_Manual proxy configuration:"
 msgstr "Cáu hÃnh áy nhiá_m thá cÃng:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:67
+#: ../mail/mail-config.ui.h:60
 msgid "H_TTP Proxy:"
 msgstr "áy nhiám H_TTP:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:68
+#: ../mail/mail-config.ui.h:61
 msgid "_Secure HTTP Proxy:"
 msgstr "áy nhiám HTTP _báo mát:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:69
-#| msgid "SOCKS proxy port"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:62
 msgid "SOC_KS Proxy:"
 msgstr "Cáng áy nhiám SOC_KS:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:70
+#: ../mail/mail-config.ui.h:63
 msgid "No _Proxy for:"
 msgstr "KhÃng Äát á_y nhiám cho:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:71
+#: ../mail/mail-config.ui.h:64
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:608
 msgid "Port:"
 msgstr "Cáng:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:72
+#: ../mail/mail-config.ui.h:65
 msgid "Use Authe_ntication"
 msgstr "_XÃc thác"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:73
+#: ../mail/mail-config.ui.h:66
 msgid "Us_ername:"
 msgstr "TÃn n_gÆái dÃng:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:74
+#: ../mail/mail-config.ui.h:67
 msgid "Pass_word:"
 msgstr "Mát k_háu:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:75
+#: ../mail/mail-config.ui.h:68
 msgid "Start up"
 msgstr "Khái Äáng"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:76
+#: ../mail/mail-config.ui.h:69
 msgid "Check for new _messages on start"
 msgstr "_Kiám tra cà thÆ mái lÃc khái Äáng"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:77
+#: ../mail/mail-config.ui.h:70
 msgid "Check for new messa_ges in all active accounts"
 msgstr "_Kiám tra cà thÆ mái trong tát cá tÃi khoán hoát Äáng"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:78
+#: ../mail/mail-config.ui.h:71
 msgid "Message Display"
 msgstr "Hián thá thÆ"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:79
+#: ../mail/mail-config.ui.h:72
 msgid "_Use the same fonts as other applications"
 msgstr "_DÃng cÃng nháng phÃng chá vái cÃc áng dáng khÃc"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:80
+#: ../mail/mail-config.ui.h:73
 msgid "S_tandard Font:"
 msgstr "PhÃng chá _chuán:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:81
+#: ../mail/mail-config.ui.h:74
 msgid "Select HTML fixed width font"
 msgstr "Chán phÃng chá HTML Äá ráng cáng"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:82
+#: ../mail/mail-config.ui.h:75
 msgid "Select HTML variable width font"
 msgstr "Chán phÃng chá Äá ráng bián HTML"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:83
+#: ../mail/mail-config.ui.h:76
 msgid "Fix_ed Width Font:"
 msgstr "PhÃng Äá ráng _cá Äánh:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:84
+#: ../mail/mail-config.ui.h:77
+msgid "_Mark messages as read after"
+msgstr "ÄÃnh dáu thÆ ÄÃ Äác _sau"
+
+#: ../mail/mail-config.ui.h:79
 msgid "Highlight _quotations with"
 msgstr "TÃ _sang trÃch dán báng"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:85
+#: ../mail/mail-config.ui.h:80
 msgid "color"
 msgstr "mÃu"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:86
+#: ../mail/mail-config.ui.h:81
 msgid "Default character e_ncoding:"
 msgstr "Bá kà tá mác Äá_nh:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:87
+#: ../mail/mail-config.ui.h:82
 msgid "Apply the same _view settings to all folders"
 msgstr "DÃng _cÃng thiát láp cho mái thÆ mác"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:88
+#: ../mail/mail-config.ui.h:83
 msgid "F_all back to threading messages by subject"
 msgstr "Trá _vá táo nhÃnh thÆ theo chá Äá"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:89
+#: ../mail/mail-config.ui.h:84
 msgid "Delete Mail"
 msgstr "Xoà thÆ"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:90
+#: ../mail/mail-config.ui.h:85
 msgid "Empty trash folders on e_xit"
 msgstr "LÃm sách thÆ mác _rÃc khi thoÃt"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:91
+#: ../mail/mail-config.ui.h:86
 msgid "Confirm _when expunging a folder"
 msgstr "_XÃc nhán khi xoà hán thÆ mác"
 
 #. If enabled, show animation; if disabled, only display a static image without any animation
-#: ../mail/mail-config.ui.h:93
+#: ../mail/mail-config.ui.h:88
 msgid "_Show animated images"
 msgstr "_Hián ánh hoát cánh"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:94
+#: ../mail/mail-config.ui.h:89
 msgid "_Prompt on sending HTML mail to contacts that do not want them"
 msgstr "Nhác khi gái thÆ dáng _HTML cho liÃn lác nÃo khÃng muán nhán thÆ HTML"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:95
+#: ../mail/mail-config.ui.h:90
 msgid "Loading Images"
 msgstr "Äang náp ánh"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:96
+#: ../mail/mail-config.ui.h:91
 msgid "_Never load images from the Internet"
 msgstr "KhÃ_ng bao giá tái ánh tá Internet"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:97
+#: ../mail/mail-config.ui.h:92
 msgid "_Load images only in messages from contacts"
 msgstr "Chá tái ánh trong thÆ gái tá _liÃn lác ÄÃ biát"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:98
+#: ../mail/mail-config.ui.h:93
 msgid "_Always load images from the Internet"
 msgstr "_LuÃn tái ánh xuáng Internet"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:99
+#: ../mail/mail-config.ui.h:94
 msgid "HTML Messages"
 msgstr "ThÆ HTML"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:100 ../mail/message-list.etspec.h:19
+#: ../mail/mail-config.ui.h:95 ../mail/message-list.etspec.h:19
 msgid "Labels"
 msgstr "NhÃn"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:101
+#: ../mail/mail-config.ui.h:96
 msgid "Sender Photograph"
 msgstr "ánh ngÆái gái"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:102
+#: ../mail/mail-config.ui.h:97
 msgid "_Show the photograph of sender in the message preview"
 msgstr "_Hián ánh cháp ngÆái gái trong à xem thá thÆ"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:103
+#: ../mail/mail-config.ui.h:98
 msgid "S_earch for sender photograph only in local address books"
 msgstr "TÃm kiám ánh chá_p ngÆái gái chá trong cÃc sá Äáa chá các bá"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:104
+#: ../mail/mail-config.ui.h:99
 msgid "Displayed Message Headers"
 msgstr "DÃng Äáu thÆ ÄÆác hián"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:105
+#: ../mail/mail-config.ui.h:100
 msgid "Mail Headers Table"
 msgstr "Báng dÃng Äáu thÆ"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:106
-#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:188
+#: ../mail/mail-config.ui.h:101
+#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:90
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:54
 msgid "Date/Time Format"
 msgstr "Äánh dáng thái gian"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:107
-msgid "Headers"
-msgstr "DÃng Äáu"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:108
+#: ../mail/mail-config.ui.h:103
 msgid "Check incoming _messages for junk"
 msgstr "Kiám tra thÆ gái Äán là thÆ _rÃc"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:109
+#: ../mail/mail-config.ui.h:104
 msgid "Delete junk messages on e_xit"
 msgstr "_Xoà thÆ rÃc khi thoÃt"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:110
+#: ../mail/mail-config.ui.h:105
 msgid "Check cu_stom headers for junk"
 msgstr "Kiám tra dÃng Äá_u tá chán tÃm thÆ rÃc"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:111
+#: ../mail/mail-config.ui.h:106
 msgid "Do not mar_k messages as junk if sender is in my address book"
 msgstr ""
 "Äáng ÄÃnh dáu thÆ là thÆ rÃc náu ngÆái gái nám trong _sá Äáa chá cáa tÃi"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:112
+#: ../mail/mail-config.ui.h:107
 msgid "_Lookup in local address book only"
 msgstr "Tr_a tÃm chá trong sá Äáa chá các bá"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:113
+#: ../mail/mail-config.ui.h:108
 msgid "Option is ignored if a match for custom junk headers is found."
 msgstr "TÃy chán nÃy bá bá qua náu tÃm tháy dÃng Äáu thÆ rÃc riÃng."
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:115 ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:3
+#: ../mail/mail-config.ui.h:110 ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:3
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:237
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:161
 msgid "No encryption"
 msgstr "KhÃng mà hoÃ"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:116 ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:1
+#: ../mail/mail-config.ui.h:111 ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:1
 msgid "TLS encryption"
 msgstr "Mát mà TLS"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:117 ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:2
+#: ../mail/mail-config.ui.h:112 ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:2
 msgid "SSL encryption"
 msgstr "Mát mà SSL"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:118
-msgid "Special Folders"
-msgstr "ThÆ mác Äác biát"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:119
-msgid "Drafts _Folder:"
-msgstr "Háp _NhÃp:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:120
-msgid "Sent _Messages Folder:"
-msgstr "ThÆ _mác thÆ ÄÃ gái:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:121
-msgid "_Trash Folder:"
-msgstr "ThÆ mác _rÃc:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:122
-msgid "_Junk Folder:"
-msgstr "ThÆ mác thÆ _rÃc:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:123
-msgid "Composing Messages"
-msgstr "Viát thÆ"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:124
-msgid "Always _blind carbon-copy (bcc) to:"
-msgstr "LuÃn _BÃ mát ChÃp Cho (Bcc) tái:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:125
-msgid "Alway_s carbon-copy (cc) to:"
-msgstr "LuÃn _ChÃp Cho (Cc) tái:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:126
-msgid "Message Receipts"
-msgstr "NgÆái nhán thÆ"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:127
-msgid "S_end message receipts:"
-msgstr "_Gái thÃng bÃo ÄÃ Äác thÆ:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:128
-msgid "Account Information"
-msgstr "ThÃng tin tÃi khoán"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:129
-msgid ""
-"Type the name by which you would like to refer to this account.\n"
-"For example: \"Work\" or \"Personal\""
-msgstr ""
-"HÃy gà tÃn mà bán muán dÃng cho tÃi khoán nÃy.\n"
-"Và dá:  Chá lÃm  hoác  Cà nhÃn Â."
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:131
-msgid "Required Information"
-msgstr "ThÃng tin bát buác"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:132
-msgid "Email _Address:"
-msgstr "Äá_a chá thÆ:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:133
-msgid "Full Nam_e:"
-msgstr "_Há tÃn:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:134
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:26
-msgid "Optional Information"
-msgstr "ThÃng tin tuá chán"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:135
-msgid "Signat_ure:"
-msgstr "Chá _kÃ:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:136
-msgid "Add Ne_w Signature..."
-msgstr "ThÃm chá _kà mái..."
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:137
-msgid "Or_ganization:"
-msgstr "Tá _chác:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:138
-msgid "Re_ply-To:"
-msgstr "T_rá lái cho:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:139
-msgid "_Make this my default account"
-msgstr "Äát tÃi khoán nÃy _mác Äánh"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:140
-msgid "_Do not sign meeting requests (for Outlook compatibility)"
-msgstr "Äá_ng kà tÃn yÃu cáu háp (Äá tÆÆng thÃch vái trÃnh Outlook)"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:141
-msgid "Pretty Good Privacy (PGP/GPG)"
-msgstr "Pretty Good Privacy (PGP/GPG)"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:142
-msgid "PGP/GPG _Key ID:"
-msgstr "Mà sá _khoà PGP/GPG:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:143
-msgid "Si_gning algorithm:"
-msgstr "_Thuát toÃn kà tÃn:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:144
-msgid "Al_ways sign outgoing messages when using this account"
-msgstr "_LuÃn kà tÃn lÃn cÃc thÆ cán gái Äi khi dÃng tÃi khoán nÃy"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:145
-msgid "Always encrypt to _myself when sending encrypted messages"
-msgstr "LuÃn luÃn mát _mà hoà cho chÃnh bán khi gái thÆ Äà mát mÃ"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:146
-msgid "Always _trust keys in my keyring when encrypting"
-msgstr "LuÃn _tin khoà trong dÃy khoà tÃi khi mà hoÃ"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:147
-msgid "Secure MIME (S/MIME)"
-msgstr "Secure MIME (S/MIME)"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:148
-msgid "Also encrypt to sel_f when sending encrypted messages"
-msgstr "CÅng mát mà hoà ch_o chÃnh bán khi gái thÆ Äà mát mÃ"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:149
-msgid "Encrypt out_going messages (by default)"
-msgstr "Mát mà mái thÆ cán _gái Äi (theo mác Äánh)"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:150
-msgid "Digitally sign o_utgoing messages (by default)"
-msgstr "KÃ _sá lÃn cÃc thÆ gái Äi (theo mác Äánh)"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:151
-msgid "Encry_ption certificate:"
-msgstr "Cháng nhán _mà hoÃ:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:152
-msgid "Sig_ning certificate:"
-msgstr "Chá_ng nhán kà tÃn:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:153
-msgid "S_elect..."
-msgstr "_Chán..."
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:154
-msgid "Clea_r"
-msgstr "X_oÃ"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:155
-msgid "Signing _algorithm:"
-msgstr "_Thuát toÃn kà tÃn:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:157
-msgid "Cle_ar"
-msgstr "XÃ_a"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:158
-msgid "Server _Type:"
-msgstr "_Kiáu mÃy chá:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:160
-msgid "description"
-msgstr "mà tá"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:161
-#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:160
-msgid "Configuration"
-msgstr "Cáu hÃnh"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:162
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:24
-msgid "_Server:"
-msgstr "_MÃy chá:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:163 ../plugins/caldav/caldav-source.c:249
-#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:337
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:660
-#: ../plugins/webdav-account-setup/webdav-contacts-source.c:272
-msgid "User_name:"
-msgstr "TÃ_n ngÆái dÃng:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:165
-msgid "Mailbox location"
-msgstr "Äáa Äiám háp thÆ"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:167
-msgid "_Use secure connection:"
-msgstr "DÃng kát nái _báo mát:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:168
-msgid "SSL is not supported in this build of Evolution"
-msgstr "Bán Evolution nÃy khÃng há trá SSL"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:169
-msgid "_Authentication Type"
-msgstr "Kiáu _xÃc thác"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:170
-msgid "Ch_eck for Supported Types"
-msgstr "_Kiám tra cà kiáu ÄÆác há trá"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:171
-msgid "Re_member password"
-msgstr "Nhá _mát kháu"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:172
-msgid "Server Configuration"
-msgstr "Cáu hÃnh mÃy chá"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:173 ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:13
-msgid "_Port:"
-msgstr "_Cáng:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:174
-msgid "Ser_ver requires authentication"
-msgstr "MÃy phác _vá cán thiát xÃc thác"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:175
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:1122
-msgid "Authentication"
-msgstr "XÃc thác"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:176
-msgid "T_ype:"
-msgstr "Kiá_u:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:177
-msgid "User _Name:"
-msgstr "TÃ_n ngÆái dÃng:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:178
-msgid "Remember _password"
-msgstr "Nhá _mát kháu"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:179
-#| msgid "Personal details:"
-msgid "Personal Details:"
-msgstr "Chi tiát cà nhÃn:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:188
-#| msgid "Encryption"
-msgid "Encryption:"
-msgstr "Mát mà hoÃ:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:189
-#| msgid "None"
-msgid "none"
-msgstr "khÃng"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:190
-#| msgid "Label"
-msgid "label"
-msgstr "nhÃn"
-
 #: ../mail/mail-dialogs.ui.h:1
-msgid "Search Folder Sources"
-msgstr "Nguán thÆ mác tÃm kiám"
-
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:2
-msgid "All local folders"
-msgstr "Mái thÆ mác các bá"
-
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:3
-msgid "All active remote folders"
-msgstr "Mái thÆ mác hoát Äáng tá xa"
-
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:4
-msgid "All local and active remote folders"
-msgstr "Mái thÆ mác hoát Äáng tá xa và các bá"
-
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:5
-msgid "Specific folders"
-msgstr "ThÆ mác riÃng"
-
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:6
 msgid ""
 "The messages you have selected for follow up are listed below.\n"
 "Please select a follow up action from the \"Flag\" menu."
@@ -13933,74 +12963,74 @@ msgstr ""
 "CÃc thÆ mà bán Äà chán Äá theo dÃi tiáp thà ÄÆác liát kà bÃn dÆái.\n"
 "HÃy chán mát hÃnh Äáng theo dÃi tiáp tá trÃnh ÄÆn  Cá Â."
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:8
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:3
 msgid "_Flag:"
 msgstr "_Cá:"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:9
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:4
 msgid "_Due By:"
 msgstr "Äán _hán:"
 
 #. Translators: Flag Completed
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:11
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:6
 msgid "Co_mpleted"
 msgstr "_HoÃn tát"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:12
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:7
 msgid "Call"
 msgstr "Gái"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:13
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:8
 msgid "Do Not Forward"
 msgstr "Äáng chuyán tiáp"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:14
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:9
 msgid "Follow-Up"
 msgstr "Theo dÃi tiáp"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:15
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:10
 msgid "For Your Information"
 msgstr "Cho bán biát tin tác nÃy"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:16
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:11
 msgid "Forward"
 msgstr "Chuyán tiáp"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:17
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:12
 msgid "No Response Necessary"
 msgstr "KhÃng cán thiát trá lái"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:21
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:16
 msgid "Reply to All"
 msgstr "Trá lái tát cá"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:22
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:17
 msgid "Review"
 msgstr "Xem lái"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:23
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:18
 msgid "License Agreement"
 msgstr "Äiáu kián Quyán phÃp"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:24
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:19
 msgid "_Tick this to accept the license agreement"
 msgstr ""
 "HÃy ÄÃnh dáu _trong háp chán nÃy Äá cháp nhán cÃc Äiáu kián cáa bán quyán "
 "nÃy."
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:25
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:20
 msgid "_Accept License"
 msgstr "_Cháp nhán Bán quyán"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:26
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:21
 msgid "Security Information"
 msgstr "ThÃng tin Báo mát"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:27
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:22
 msgid "Digital Signature"
 msgstr "Chá kà Äián tá"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:28
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:23
 msgid "Encryption"
 msgstr "Mát mà hoÃ"
 
@@ -14204,7 +13234,7 @@ msgstr ""
 "Bán cà chác muán gá bá hoÃn toÃn mái thÆ Äà xoà trong mái thÆ mác khÃng?"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:39
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1187
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1233
 msgid "_Empty Trash"
 msgstr "Äá _rÃc"
 
@@ -14288,14 +13318,26 @@ msgstr ""
 "trÃnh Evolution cán thiát thÆ mác há tháng Äá hoát Äáng ÄÆác."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:60
+#, fuzzy
+#| msgid "Could not read signature file &quot;{0}&quot;."
+msgid "Failed to expunge folder &quot;{0}&quot;."
+msgstr "KhÃng thá Äác táp tin chá kà  {0} Â."
+
+#: ../mail/mail.error.xml.h:62
+#, fuzzy
+#| msgid "Could not read signature file &quot;{0}&quot;."
+msgid "Failed to refresh folder &quot;{0}&quot;."
+msgstr "KhÃng thá Äác táp tin chá kà  {0} Â."
+
+#: ../mail/mail.error.xml.h:63
 msgid "Cannot rename or move system folder \"{0}\"."
 msgstr "KhÃng thá thay Äái tÃn hoác di chuyán thÆ mác há tháng  {0} Â."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:61
+#: ../mail/mail.error.xml.h:64
 msgid "Really delete folder \"{0}\" and all of its subfolders?"
 msgstr "Thác sá xoà thÆ mác  {0}  và mái thÆ mác con cáa nà khÃng?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:62
+#: ../mail/mail.error.xml.h:65
 msgid ""
 "If you delete the folder, all of its contents and its subfolders' contents "
 "will be deleted permanently."
@@ -14303,20 +13345,20 @@ msgstr ""
 "Náu bán xoà thÆ mác nÃy, mái nái dung cáa nà và thÆ mác con sá bá xoà vÄnh "
 "vián."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:64
+#: ../mail/mail.error.xml.h:67
 msgid "Really delete folder \"{0}\"?"
 msgstr "Thát sá xoà thÆ mác \"{0}\" chá?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:65
+#: ../mail/mail.error.xml.h:68
 msgid ""
 "If you delete the folder, all of its contents will be deleted permanently."
 msgstr "Náu bán xoà thÆ mác nÃy, mái nái dung cáa nà sá bá xoà vÄnh vián."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:66
+#: ../mail/mail.error.xml.h:69
 msgid "These messages are not copies."
 msgstr "NhÆng thÆ nÃy khÃng phái bán sao."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:67
+#: ../mail/mail.error.xml.h:70
 msgid ""
 "Messages shown in Search Folders are not copies. Deleting them from a Search "
 "Folder will delete the actual messages from the folder or folders in which "
@@ -14326,63 +13368,63 @@ msgstr ""
 "thÆ mác tÃm kiám nghÄa là xoà thÆ gác. Bán cà thát sá muán xoà nháng thÆ nÃy "
 "khÃng?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:68
+#: ../mail/mail.error.xml.h:71
 msgid "Cannot rename \"{0}\" to \"{1}\"."
 msgstr "KhÃng thay Äái ÄÆác tÃn thÆ mác  {0}  sang  {1} Â."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:69
+#: ../mail/mail.error.xml.h:72
 msgid "A folder named \"{1}\" already exists. Please use a different name."
 msgstr "Mát thÆ mác tÃn  {1}  Äà cÃ. HÃy sá dáng tÃn khÃc."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:70
+#: ../mail/mail.error.xml.h:73
 msgid "Cannot move folder \"{0}\" to \"{1}\"."
 msgstr "KhÃng thá di chuyán thÆ mác  {0}  sang  {1} Â."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:71
+#: ../mail/mail.error.xml.h:74
 msgid "Cannot open source \"{2}\"."
 msgstr "KhÃng thá má nguán  {2} Â."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:72
+#: ../mail/mail.error.xml.h:75
 msgid "Cannot open target \"{2}\"."
 msgstr "KhÃng thá má ÄÃch Äán  {2} Â."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:73
+#: ../mail/mail.error.xml.h:76
 msgid "Cannot copy folder \"{0}\" to \"{1}\"."
 msgstr "KhÃng thá sao chÃp thÆ mác  {0}  sang  {1} Â."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:74
+#: ../mail/mail.error.xml.h:77
 msgid "Cannot create folder \"{0}\"."
 msgstr "KhÃng thá táo thÆ mác  {0} Â."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:75
+#: ../mail/mail.error.xml.h:78
 msgid "Cannot open source \"{1}\"."
 msgstr "KhÃng thá má nguán \"{1}\"."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:76
+#: ../mail/mail.error.xml.h:79
 msgid "Cannot save changes to account."
 msgstr "KhÃng thá lÆu cÃc thay Äái trong tÃi khoán."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:77
+#: ../mail/mail.error.xml.h:80
 msgid "You have not filled in all of the required information."
 msgstr "Bán chÆa Äián Äá cÃc thÃng tin yÃu cáu."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:78
+#: ../mail/mail.error.xml.h:81
 msgid "You may not create two accounts with the same name."
 msgstr "KhÃng cho phÃp bán táo hai tÃi khoán trÃng tÃn."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:79
+#: ../mail/mail.error.xml.h:82
 msgid "Are you sure you want to delete this account?"
 msgstr "Bán cà muán xoà tÃi khoán nÃy khÃng?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:80
+#: ../mail/mail.error.xml.h:83
 msgid "If you proceed, the account information will be deleted permanently."
 msgstr "Náu bán tiáp tác, thÃng tin tÃi khoán sá bá xoà hoÃn toÃn."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:81
+#: ../mail/mail.error.xml.h:84
 msgid "Are you sure you want to delete this account and all its proxies?"
 msgstr "Bán cà chác muán xoà tÃi khoán nÃy và cÃc áy nhiám cáa nà khÃng?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:82
+#: ../mail/mail.error.xml.h:85
 msgid ""
 "If you proceed, the account information and\n"
 "all proxy information will be deleted permanently."
@@ -14390,53 +13432,29 @@ msgstr ""
 "Náu bán tiáp tác, thÃng tin tÃi khoán và cÃc thÃng tin áy nhiám sá bá xoà "
 "hoÃn toÃn."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:84
+#: ../mail/mail.error.xml.h:87
 msgid ""
 "Are you sure you want to disable this account and delete all its proxies?"
 msgstr "Bán cà chác muán tát tÃi khoán nÃy và xoà cÃc áy nhiám cáa nà khÃng?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:85
+#: ../mail/mail.error.xml.h:88
 msgid "If you proceed, all proxy accounts will be deleted permanently."
 msgstr "Náu bán tiáp tác, mái tÃi khoán áy nhiám sá bá xoà hoÃn toÃn."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:86
+#: ../mail/mail.error.xml.h:89
 msgid "Do _Not Disable"
 msgstr "Äáng _tát"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:87
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:617
+#: ../mail/mail.error.xml.h:90
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:626
 msgid "_Disable"
 msgstr "_Tát"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:88
-msgid "Could not save signature file."
-msgstr "KhÃng thá lÆu táp tin chá kÃ."
-
-#: ../mail/mail.error.xml.h:89
-msgid "Cannot set signature script \"{0}\"."
-msgstr "KhÃng thá Äát vÄn lánh chá kà  {0} Â."
-
-#: ../mail/mail.error.xml.h:90
-msgid "The script file must exist and be executable."
-msgstr "Táp tin vÄn lánh phái tán tái và cà cháy ÄÆác."
-
 #: ../mail/mail.error.xml.h:91
-msgid "Do you wish to save your changes?"
-msgstr "Bán cà muán lÆu cÃc thay Äái khÃng?"
-
-#: ../mail/mail.error.xml.h:92
-msgid "This signature has been changed, but has not been saved."
-msgstr "Chá kà nÃy Äà thay Äái, nhÆng ván chÆa ÄÆác lÆu."
-
-#: ../mail/mail.error.xml.h:93
-msgid "_Discard changes"
-msgstr "_Háy cÃc thay Äái"
-
-#: ../mail/mail.error.xml.h:94
 msgid "Cannot edit Search Folder \"{0}\" as it does not exist."
 msgstr "KhÃng thá chánh sáa thÆ mác tÃm kiám  {0}  và nà khÃng tán tái."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:95
+#: ../mail/mail.error.xml.h:92
 msgid ""
 "This folder may have been added implicitly,\n"
 "go to the Search Folder editor to add it explicitly, if required."
@@ -14444,39 +13462,39 @@ msgstr ""
 "CÃ lá ÄÃ thÃm thÆ mác nÃy mát cÃch ngám; hÃy dÃng bá sáa thÆ mác tÃm kiám Äá "
 "thÃm nà mát cÃch dát khoÃt, náu cán thiát."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:97
+#: ../mail/mail.error.xml.h:94
 msgid "Cannot add Search Folder \"{0}\"."
 msgstr "KhÃng thá thÃm thÆ mác tÃm kiám  {0} Â."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:98
+#: ../mail/mail.error.xml.h:95
 msgid "A folder named \"{0}\" already exists. Please use a different name."
 msgstr "Mát thÆ mác tÃn  {0}  Äà cÃ. HÃy sá dáng tÃn khÃc."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:99
+#: ../mail/mail.error.xml.h:96
 msgid "Search Folders automatically updated."
 msgstr "CÃc thÆ mác tÃm kiám ÄÃ ÄÆác cáp nhát tá Äáng."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:100
+#: ../mail/mail.error.xml.h:97
 msgid "Mail filters automatically updated."
 msgstr "CÃc bá lác thÆ ÄÃ ÄÆác cáp nhát tá Äáng."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:101
+#: ../mail/mail.error.xml.h:98
 msgid "Missing folder."
 msgstr "Thiáu thÆ mác."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:102
+#: ../mail/mail.error.xml.h:99
 msgid "You must specify a folder."
 msgstr "Bán phái xÃc Äánh thÆ mác."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:104
+#: ../mail/mail.error.xml.h:101
 msgid "You must name this Search Folder."
 msgstr "Bán phái Äát tÃn cho thÆ mác TÃm kiám nÃy."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:105
+#: ../mail/mail.error.xml.h:102
 msgid "No sources selected."
 msgstr "ChÆa chán nguán."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:106
+#: ../mail/mail.error.xml.h:103
 msgid ""
 "You must specify at least one folder as a source.\n"
 "Either by selecting the folders individually, and/or by selecting all local "
@@ -14487,11 +13505,11 @@ msgstr ""
 "hoác/và báng cÃch chán mái thÆ mác Äáa phÆÆng,\n"
 "mái thÆ mác á xa, hoác cá hai."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:108
+#: ../mail/mail.error.xml.h:105
 msgid "Problem migrating old mail folder \"{0}\"."
 msgstr "Gáp lái khi nÃng cáp thÆ mác thÆ cÅ Â {0} Â."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:109
+#: ../mail/mail.error.xml.h:106
 msgid ""
 "A non-empty folder at \"{1}\" already exists.\n"
 "\n"
@@ -14503,23 +13521,23 @@ msgstr ""
 "Bán cà thá chán bá qua thÆ mác nÃy, ghi Äà lÃn nÃ, phá thÃm nái dung cá nÃ, "
 "hoác thoÃt."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:112
+#: ../mail/mail.error.xml.h:109
 msgid "Ignore"
 msgstr "Bá qua"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:113
+#: ../mail/mail.error.xml.h:110
 msgid "_Overwrite"
 msgstr "_Ghi ÄÃ"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:114
+#: ../mail/mail.error.xml.h:111
 msgid "_Append"
 msgstr "_Nái thÃm"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:115
+#: ../mail/mail.error.xml.h:112
 msgid "Evolution's local mail format has changed."
 msgstr "Äánh dáng thÆ các bá cáa Evolution ÄÃ thay Äái."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:116
+#: ../mail/mail.error.xml.h:113
 msgid ""
 "Evolution's local mail format has changed from mbox to Maildir. Your local "
 "mail must be migrated to the new format before Evolution can proceed. Do you "
@@ -14538,19 +13556,19 @@ msgstr ""
 "vÃng ÄÄa tráng trÆác khi chuyán Äái."
 
 # Name: do not translate/ tÃn: Äáng dách
-#: ../mail/mail.error.xml.h:119
+#: ../mail/mail.error.xml.h:116
 msgid "_Exit Evolution"
 msgstr "_ThoÃt Evolution"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:120
+#: ../mail/mail.error.xml.h:117
 msgid "_Migrate Now"
 msgstr "_Chuyán Äái bÃy giá"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:121
+#: ../mail/mail.error.xml.h:118
 msgid "Unable to read license file."
 msgstr "KhÃng thá Äác táp tin quyán phÃp."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:122
+#: ../mail/mail.error.xml.h:119
 msgid ""
 "Cannot read the license file \"{0}\", due to an installation problem. You "
 "will not be able to use this provider until you can accept its license."
@@ -14558,32 +13576,24 @@ msgstr ""
 "KhÃng thá Äác táp tin giáy phÃp  {0}  do mát ván Äá cÃi Äát. Bán sá khÃng "
 "thá sá dáng nhà cung cáp nÃy cho Äán khi bán cháp nhán giáy phÃp cáa nÃ."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:123
+#: ../mail/mail.error.xml.h:120
 msgid "Please wait."
 msgstr "Vui lÃng chá..."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:124
+#: ../mail/mail.error.xml.h:121
 msgid "Querying server for a list of supported authentication mechanisms."
 msgstr "Äang truy ván mÃy chá vá danh sÃch cÃc cÆ chá xÃc thác ÄÆác há trá."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:125
+#: ../mail/mail.error.xml.h:122
 msgid ""
 "Failed to query server for a list of supported authentication mechanisms."
 msgstr "Lái truy ván mÃy chá vá danh sÃch cÃc cÆ chá xÃc thác ÄÆác há trá."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:126
-msgid "Unable to connect to the GroupWise server."
-msgstr "KhÃng kát nái tái mÃy chá Groupwise ÄÆác."
-
-#: ../mail/mail.error.xml.h:127
-msgid "Please check your account settings and try again."
-msgstr "HÃy kiám tra xem thiát láp tÃi khoán rái thá lái."
-
-#: ../mail/mail.error.xml.h:128
+#: ../mail/mail.error.xml.h:123
 msgid "Synchronize folders locally for offline usage?"
 msgstr "Äáng bá các bá cÃc thÆ mác Äá sá dáng khi ngoái tuyán khÃng?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:129
+#: ../mail/mail.error.xml.h:124
 msgid ""
 "Do you want to locally synchronize the folders that are marked for offline "
 "usage?"
@@ -14591,23 +13601,23 @@ msgstr ""
 "Bán cà muán Äáng bá các bá nháng thÆ mác cà nhÃn cán sá dáng ngoái tuyán "
 "khÃng?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:130
+#: ../mail/mail.error.xml.h:125
 msgid "Do _Not Synchronize"
 msgstr "Äá_ng Äáng bá"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:131
+#: ../mail/mail.error.xml.h:126
 msgid "_Synchronize"
 msgstr "Äáng _bá"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:132
+#: ../mail/mail.error.xml.h:127
 msgid "Do you want to mark all messages as read?"
 msgstr "Bán cà muán ÄÃnh dáu mái thÆ Äà Äác khÃng?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:133
+#: ../mail/mail.error.xml.h:128
 msgid "This will mark all messages as read in the selected folder."
 msgstr "HÃnh Äáng nÃy sá ÄÃnh dáu mái thÆ 'ÄÃ Äác' trong thÆ mác ÄÃ chán."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:134
+#: ../mail/mail.error.xml.h:129
 msgid ""
 "This will mark all messages as read in the selected folder and its "
 "subfolders."
@@ -14615,294 +13625,300 @@ msgstr ""
 "HÃnh Äáng nÃy sá ÄÃnh dáu mái thÆ ÄÃ Äác trong thÆ mác ÄÃ chán, cÅng trong "
 "mái thÆ mác con cáa nÃ."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:135
+#: ../mail/mail.error.xml.h:130
 msgid "Close message window."
 msgstr "ÄÃng cáa sá."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:136
+#: ../mail/mail.error.xml.h:131
 msgid "Would you like to close the message window?"
 msgstr "Bán cà muán ÄÃng cáa sá thÆ khÃng?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:137
+#: ../mail/mail.error.xml.h:132
 msgid "_Yes"
 msgstr "_CÃ"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:138
+#: ../mail/mail.error.xml.h:133
 msgid "_No"
 msgstr "_KhÃng"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:139
+#: ../mail/mail.error.xml.h:134
 msgid "_Always"
 msgstr "_LuÃn luÃn"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:140
+#: ../mail/mail.error.xml.h:135
 msgid "N_ever"
 msgstr "_KhÃng bao giá"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:141
-msgid "Signature Already Exists"
-msgstr "Chá kà Äà cÃ"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:136
+#, fuzzy
+#| msgid "Copying folder %s"
+msgid "Copy folder in folder tree."
+msgstr "Äang sao chÃp thÆ mác %s..."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:142
-msgid ""
-"A signature already exists with the name \"{0}\". Please specify a different "
-"name."
-msgstr "Mát chá kà tÃn  {0}  Äà cÃ. HÃy gà tÃn khÃc."
+#: ../mail/mail.error.xml.h:137
+#, fuzzy
+#| msgid "Are you sure you want to delete the memo '{0}'?"
+msgid "Are you sure you want to copy folder '{0}' to folder '{1}'?"
+msgstr "Bán cà chác muán xoà bán ghi nhá  {0}  khÃng?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:143
-msgid "Blank Signature"
-msgstr "Chá kà tráng"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:138
+#, fuzzy
+#| msgid "Moving folder %s"
+msgid "Move folder in folder tree."
+msgstr "Äang chuyán thÆ mác %s..."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:144
-msgid "Please provide an unique name to identify this signature."
-msgstr "HÃy cung cáp tÃn duy nhát Äá nhán dián chá kà nÃy."
+#: ../mail/mail.error.xml.h:139
+#, fuzzy
+#| msgid "Are you sure you want to delete the '{0}' task?"
+msgid "Are you sure you want to to move folder '{0}' to folder '{1}'?"
+msgstr "Bán cà chác muán xoà tÃc vá  {0}  khÃng?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:145
+#: ../mail/mail.error.xml.h:140
 msgid ""
 "This message cannot be sent because the account you chose to send with is "
 "not enabled"
 msgstr ""
 "KhÃng thá gái thÆ nÃy và bán Äang gái nà báng mát tÃi khoán chÆa ÄÆác bát"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:146
+#: ../mail/mail.error.xml.h:141
 msgid "Please enable the account or send using another account."
 msgstr "HÃy bát tÃi khoán nÃy hoác gái báng tÃi khoán khÃc."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:147
+#: ../mail/mail.error.xml.h:142
 msgid "Mail Deletion Failed"
 msgstr "Lái xoà thÆ"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:148
+#: ../mail/mail.error.xml.h:143
 msgid "You do not have sufficient permissions to delete this mail."
 msgstr "Bán khÃng cà quyán xoà thÆ nÃy."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:149
+#: ../mail/mail.error.xml.h:144
 msgid "\"Check Junk\" Failed"
 msgstr "Lái kiám tra thÆ rÃc"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:150
+#: ../mail/mail.error.xml.h:145
 msgid "\"Report Junk\" Failed"
 msgstr "Lái thÃng bÃo thÆ rÃc"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:151
+#: ../mail/mail.error.xml.h:146
 msgid "\"Report Not Junk\" Failed"
 msgstr "Lái thÃng bÃo khÃng phái thÆ rÃc"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:152
+#: ../mail/mail.error.xml.h:147
 msgid "Remove duplicate messages?"
 msgstr "Xoà thÆ trÃng láp chá?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:153
+#: ../mail/mail.error.xml.h:148
 msgid "No duplicate messages found."
 msgstr "KhÃng tháy thÆ trÃng láp."
 
 #. Translators: {0} is replaced with a folder name
-#: ../mail/mail.error.xml.h:155
+#: ../mail/mail.error.xml.h:150
 msgid "Folder '{0}' doesn't contain any duplicate message."
 msgstr "ThÆ mác '{0}' khÃng cháa thÆ trÃng láp."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:156
-msgid "Failed to unsubscribe from folder."
+#: ../mail/mail.error.xml.h:151
+#, fuzzy
+#| msgid "Could not save to autosave file &quot;{0}&quot;."
+msgid "Failed to disconnect account &quot;{0}&quot;."
+msgstr "KhÃng thá lÆu vÃo táp tin lÆu tá Äáng  {0} Â."
+
+#: ../mail/mail.error.xml.h:153
+#, fuzzy
+#| msgid "Failed to unsubscribe from folder."
+msgid "Failed to unsubscribe from folder &quot;{0}&quot;."
 msgstr "Lái bá ÄÄng kà thÆ mác."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:158
+#: ../mail/mail.error.xml.h:154
 msgid "Unable to retrieve message."
 msgstr "KhÃng thá nhán thÆ."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:159
+#: ../mail/mail.error.xml.h:155
 msgid "{0}"
 msgstr "{0}"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:160
+#: ../mail/mail.error.xml.h:156
 msgid "Failed to open folder."
 msgstr "Lái má thÆ mác."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:161
+#: ../mail/mail.error.xml.h:157
 msgid "Failed to find duplicate messages."
 msgstr "Lái tÃm thÆ trÃng láp."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:162
+#: ../mail/mail.error.xml.h:158
 msgid "Failed to retrieve messages."
 msgstr "Lái nhán thÆ."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:163
+#: ../mail/mail.error.xml.h:159
 msgid "Failed to remove attachments from messages."
 msgstr "Lái bá ÄÃnh kÃm khái thÆ."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:164
+#: ../mail/mail.error.xml.h:160
 msgid "Failed to download messages for offline viewing."
 msgstr "Lái tái thÆ vá Äá Äác ngoái tuyán."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:165
+#: ../mail/mail.error.xml.h:161
 msgid "Failed to save messages to disk."
 msgstr "Lái lÆu thÆ vÃo ÄÄa."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:166
+#: ../mail/mail.error.xml.h:162
 msgid "Hidden file is attached."
 msgstr "Táp tin án ÄÆác ÄÃnh kÃm."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:167
+#: ../mail/mail.error.xml.h:163
 msgid ""
 "The attachment named {0} is a hidden file and may contain sensitive data. "
 "Please review it before sending."
 msgstr ""
 
-#: ../mail/mail-send-recv.c:207
+#: ../mail/mail.error.xml.h:164
+#, fuzzy
+#| msgid "Print this calendar"
+msgid "Printing failed."
+msgstr "In lách nÃy"
+
+#: ../mail/mail.error.xml.h:165
+#, fuzzy
+#| msgid "The reported error was &quot;{0}&quot;."
+msgid "The printer replied &quot;{0}&quot;."
+msgstr "Lái ÄÆác thÃng bÃo là &quot;{0}&quot;."
+
+#: ../mail/mail.error.xml.h:166
+#, fuzzy
+#| msgid "Cannot perform the operation."
+msgid "Could not perform this operation on {0}."
+msgstr "KhÃng thá thác hián thao tÃc ÄÃ."
+
+#: ../mail/mail-send-recv.c:203
 msgid "Canceling..."
 msgstr "Äang thÃi..."
 
-#: ../mail/mail-send-recv.c:534
+#: ../mail/mail-send-recv.c:547
 msgid "Send & Receive Mail"
 msgstr "Gái và Nhán ThÆ"
 
-#: ../mail/mail-send-recv.c:550
+#: ../mail/mail-send-recv.c:563
 msgid "Cancel _All"
 msgstr "ThÃi _tát cá"
 
-#: ../mail/mail-send-recv.c:650 ../mail/mail-send-recv.c:1029
+#: ../mail/mail-send-recv.c:656 ../mail/mail-send-recv.c:1040
 msgid "Updating..."
 msgstr "Äang cáp nhát..."
 
-#: ../mail/mail-send-recv.c:650 ../mail/mail-send-recv.c:736
+#: ../mail/mail-send-recv.c:656 ../mail/mail-send-recv.c:737
 msgid "Waiting..."
 msgstr "Äang chá..."
 
-#: ../mail/mail-send-recv.c:1009
+#: ../mail/mail-send-recv.c:1020
 #, c-format
 msgid "Checking for new mail"
 msgstr "Äang kiám tra tÃm thÆ mái..."
 
-#: ../mail/mail-vfolder.c:82
-#, c-format
-msgid "Setting up Search Folder: %s"
-msgstr "Äang thiát láp thÆ mác tÃm kiám: %s"
-
-#: ../mail/mail-vfolder.c:219
-#, c-format
-#| msgid "Updating Search Folders for '%s' : %s"
-msgid "Updating Search Folders for '%s' - %s"
-msgstr "Äang cáp nhát cÃc thÆ mác tÃm kiám cho '%s' - %s"
-
-#. Translators: The first %s is name of the affected
-#. * search folder(s), the second %s is the URI of the
-#. * removed folder. For more than one search folder is
-#. * each of them on a separate line, with four spaces
-#. * in front of its name, without quotes.
-#: ../mail/mail-vfolder.c:562
-#, c-format
-msgid ""
-"The Search Folder \"%s\" has been modified to account for the deleted "
-"folder\n"
-"\"%s\"."
-msgid_plural ""
-"The following Search Folders\n"
-"%s have been modified to account for the deleted folder\n"
-"\"%s\"."
-msgstr[0] ""
-"ThÆ mác tÃm \"%s\" Äà thay Äái và thÆ mác bá xoÃ\n"
-"\"%s\""
+#: ../mail/mail-vfolder-ui.c:79
+msgid "Search Folders"
+msgstr "ThÆ mác tÃm kiám"
 
-#: ../mail/mail-vfolder.c:1195
+#: ../mail/mail-vfolder-ui.c:159
 msgid "Edit Search Folder"
 msgstr "Sáa thÆ mác tÃm kiám"
 
-#: ../mail/mail-vfolder.c:1306
+#: ../mail/mail-vfolder-ui.c:280
 msgid "New Search Folder"
 msgstr "ThÆ mác tÃm kiám mái"
 
-#: ../mail/message-list.c:1272
+#: ../mail/message-list.c:1262
 msgid "Unseen"
 msgstr "ChÆa xem"
 
-#: ../mail/message-list.c:1273
+#: ../mail/message-list.c:1263
 msgid "Seen"
 msgstr "ÄÃ xem"
 
-#: ../mail/message-list.c:1274
+#: ../mail/message-list.c:1264
 msgid "Answered"
 msgstr "ÄÃ trá lái"
 
-#: ../mail/message-list.c:1275
+#: ../mail/message-list.c:1265
 msgid "Forwarded"
 msgstr "ÄÃ chuyán tiáp"
 
-#: ../mail/message-list.c:1276
+#: ../mail/message-list.c:1266
 msgid "Multiple Unseen Messages"
 msgstr "Nhiáu thÆ chÆa xem"
 
-#: ../mail/message-list.c:1277
+#: ../mail/message-list.c:1267
 msgid "Multiple Messages"
 msgstr "Nhiáu thÆ"
 
-#: ../mail/message-list.c:1281
+#: ../mail/message-list.c:1271
 msgid "Lowest"
 msgstr "Tháp nhát"
 
-#: ../mail/message-list.c:1282
+#: ../mail/message-list.c:1272
 msgid "Lower"
 msgstr "Tháp hÆn"
 
-#: ../mail/message-list.c:1286
+#: ../mail/message-list.c:1276
 msgid "Higher"
 msgstr "Cao hÆn"
 
-#: ../mail/message-list.c:1287
+#: ../mail/message-list.c:1277
 msgid "Highest"
 msgstr "Cao nhát"
 
-#: ../mail/message-list.c:1909 ../widgets/table/e-cell-date.c:51
+#: ../mail/message-list.c:1900 ../widgets/table/e-cell-date.c:51
 msgid "?"
 msgstr "?"
 
 #. strftime format of a time,
 #. * in 12-hour format, without seconds.
-#: ../mail/message-list.c:1916 ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:208
+#: ../mail/message-list.c:1907 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:249
 msgid "Today %l:%M %p"
 msgstr "HÃm nay %l:%M %p"
 
-#: ../mail/message-list.c:1925
+#: ../mail/message-list.c:1916
 msgid "Yesterday %l:%M %p"
 msgstr "HÃm qua %l:%M %p"
 
-#: ../mail/message-list.c:1937
+#: ../mail/message-list.c:1928
 msgid "%a %l:%M %p"
 msgstr "%a %l:%M %p"
 
-#: ../mail/message-list.c:1945
+#: ../mail/message-list.c:1936
 msgid "%b %d %l:%M %p"
 msgstr "%d %b %l:%M %p"
 
-#: ../mail/message-list.c:1947
+#: ../mail/message-list.c:1938
 msgid "%b %d %Y"
 msgstr "%d %b %Y"
 
-#: ../mail/message-list.c:2752
+#: ../mail/message-list.c:2769
 msgid "Select all visible messages"
 msgstr "Chán mái thÆ hián rÃ"
 
-#: ../mail/message-list.c:2888 ../mail/message-list.etspec.h:17
+#: ../mail/message-list.c:2907 ../mail/message-list.etspec.h:17
 msgid "Messages"
 msgstr "ThÆ"
 
 #. default follow-up flag name to use when clicked in the message list column
-#: ../mail/message-list.c:4101
+#: ../mail/message-list.c:4132
 msgid "Follow-up"
 msgstr "Tiáp-theo"
 
 #. there is some info why the message list is empty, let it be something useful
-#: ../mail/message-list.c:4638 ../mail/message-list.c:5058
+#: ../mail/message-list.c:4634 ../mail/message-list.c:5038
 msgid "Generating message list"
 msgstr "Äang táo danh sÃch thÆ..."
 
-#: ../mail/message-list.c:4875
+#: ../mail/message-list.c:4868
 msgid ""
-"No message satisfies your search criteria. Either clear search with Search-"
-">Clear menu item or change it."
+"No message satisfies your search criteria. Change search criteria by "
+"selecting a new Show message filter from the drop down list above or by "
+"running a new search either by clearing it with Search->Clear menu item or "
+"by changing the query above."
 msgstr ""
-"KhÃng cà thÆ nÃo tÆÆng áng vái tiÃu chuán tÃm kiám cáa bán. Hoác xoà sách "
-"trÆáng tÃm kiám dÃng mác trÃnh ÄÆn  TÃm kiám > Dán Â, hoác sáa Äái chuái ÄÃ."
 
-#: ../mail/message-list.c:4877
+#: ../mail/message-list.c:4873
 msgid "There are no messages in this folder."
 msgstr "KhÃng cà thÆ trong thÆ mác nÃy."
 
@@ -14914,11 +13930,6 @@ msgstr "ÄÃ Äát cá"
 msgid "Received"
 msgstr "ÄÃ nhán"
 
-#: ../mail/message-list.etspec.h:10
-#: ../widgets/misc/e-attachment-tree-view.c:574
-msgid "Size"
-msgstr "Cá"
-
 #: ../mail/message-list.etspec.h:11
 msgid "Flag Status"
 msgstr "Tráng thÃi cá"
@@ -14944,504 +13955,383 @@ msgid "Subject or Addresses contains"
 msgstr "Chá Äá hay Äáa chá cháa"
 
 #: ../mail/searchtypes.xml.h:2
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1652
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1698
 msgid "Recipients contain"
 msgstr "NgÆái nhán cháa"
 
 #: ../mail/searchtypes.xml.h:3
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1645
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1691
 msgid "Message contains"
 msgstr "ThÆ cháa"
 
 #: ../mail/searchtypes.xml.h:4
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1666
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1712
 msgid "Subject contains"
 msgstr "Chá Äá cháa"
 
 #: ../mail/searchtypes.xml.h:5
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1659
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1705
 msgid "Sender contains"
 msgstr "NgÆái gái cháa"
 
 #: ../mail/searchtypes.xml.h:6
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1638
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1684
 msgid "Body contains"
 msgstr "Nái dung cháa"
 
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:204
-msgid ""
-"Selecting this option means that Evolution will only connect to your LDAP "
-"server if your LDAP server supports SSL."
-msgstr ""
-"Chán tÃy chán nÃy nghÄa là Evolution sá chá kát nái tái mÃy chá LDAP cáa bán "
-"náu mÃy chá LDAP áy há trá SSL."
+#. To Translators: 'Table column' is a label for configurable date/time format for table columns showing a date in message list
+#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:96
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1143
+msgid "_Table column:"
+msgstr "_Cát báng:"
 
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:206
-msgid ""
-"Selecting this option means that Evolution will only connect to your LDAP "
-"server if your LDAP server supports TLS."
-msgstr ""
-"Chán tÃy chán nÃy nghÄa là Evolution sá chá kát nái tái mÃy chá LDAP cáa bán "
-"náu mÃy chá LDAP áy há trá TLS."
+#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:99
+msgid "Address formatting"
+msgstr "Äánh dáng Äáa chá"
 
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:208
-msgid ""
-"Selecting this option means that your server does not support either SSL or "
-"TLS. This means that your connection will be insecure, and that you will be "
-"vulnerable to security exploits."
+#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:102
+msgid "_Format address according to standard of its destination country"
 msgstr ""
-"Chán tÃy chán nÃy nghÄa là mÃy chá cáa bán khÃng há trá SSL, cÅng khÃng há "
-"trá TLS. NhÆ thá thà kát nái cáa bán khÃng an toÃn, cà thá bá lá háng báo "
-"mát."
-
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:649
-msgid "U_se in Birthday & Anniversaries calendar"
-msgstr "DÃng _lách Sinh nhát và Ká niám"
 
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:693
-msgid "Copy _book content locally for offline operation"
-msgstr "Sao chÃp các bá nái dung _sá Äá thao tÃc ngoái tuyán"
+#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:111
+msgid "Autocompletion"
+msgstr "Tá Äáng gà xong"
 
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:812
-msgid ""
-"This is the port on the LDAP server that Evolution will try to connect to. A "
-"list of standard ports has been provided. Ask your system administrator what "
-"port you should specify."
-msgstr ""
-"ÄÃy là sá hiáu cáng cáa mÃy chá LDAP mà Evolution sá cá kát nái Äán nÃ. Mát "
-"danh sÃch cÃc cáng chuán ÄÃ ÄÆác cung cáp. HÃy hái quán trá há tháng cáa bán "
-"Äá biát dÃng cáng nÃo."
-
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:898
-msgid ""
-"This is the method Evolution will use to authenticate you. Note that "
-"setting this to \"Email Address\" requires anonymous access to your LDAP "
-"server."
-msgstr ""
-"ÄÃy là phÆÆng phÃp Evolution sá dÃng Äá xÃc thác bán. Chà à ráng Äát phÆÆng "
-"phÃp nÃy thÃnh  Äáa chá thÆ Â cÅng yÃu cáu truy cáp nác danh Äán mÃy chá "
-"LDAP. "
-
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:987
-msgid ""
-"The search scope defines how deep you would like the search to extend down "
-"the directory tree. A search scope of \"sub\" will include all entries below "
-"your search base. A search scope of \"one\" will only include the entries "
-"one level beneath your base."
-msgstr ""
-"Phám vi tÃm cho biát Äá sÃu tÃm kiám Äi xuáng trong cÃy thÆ mác. Phám vi tÃm "
-"kiám Âcon sá bao gám mái mác dÆái cÆ sá tÃm. Phám vi tÃm kiám Âmát sá chá "
-"tÃm nháng mác nám mát mác Äá dÆái trong cÆ sá tÃm thÃi."
-
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:1120
-msgid "Server Information"
-msgstr "ThÃng tin mÃy chá"
-
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:1125
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:25
-msgid "Details"
-msgstr "Chi tiát"
-
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:1126
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:58
-msgid "Searching"
-msgstr "TÃm kiám"
-
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:1128
-msgid "Downloading"
-msgstr "Tái vá"
-
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:1346
-msgid "Address Book Properties"
-msgstr "Thuác tÃnh Sá Äáa chá"
-
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:1348
-msgid "New Address Book"
-msgstr "Sá Äáa chá mái"
-
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:1
-msgid "EFolderList XML for the list of completion URIs"
-msgstr ""
-"XML EFolderList (danh sÃch thÆ mác Äián) cho danh sÃch cÃc Äáa chá URI sá gà "
-"xong."
-
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:2
-msgid "EFolderList XML for the list of completion URIs."
-msgstr ""
-"XML EFolderList (danh sÃch thÆ mác Äián) cho danh sÃch cÃc Äáa chá URI sá gà "
-"xong."
-
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:12
-msgid ""
-"The UID of the selected (or \"primary\") address book in the sidebar of the "
-"\"Contacts\" view."
-msgstr ""
-
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:20
-msgid "Whether to show maps in preview pane."
-msgstr "CÃ nÃn hián thá bán Äá trong cáa sá xem thá hay khÃng."
-
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:22
-msgid ""
-"Whether addresses should be formatted according to standard in their "
-"destination country."
-msgstr ""
-
-#. To Translators: 'Table column' is a label for configurable date/time format for table columns showing a date in message list
-#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:194
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1067
-msgid "_Table column:"
-msgstr "_Cát báng:"
-
-#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:197
-#| msgid "Free/Busy information"
-msgid "Address formatting"
-msgstr "Äánh dáng Äáa chá"
-
-#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:200
-msgid "_Format address according to standard of its destination country"
-msgstr ""
-
-#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:209
-msgid "Autocompletion"
-msgstr "Tá Äáng gà xong"
-
-#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:212
+#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:114
 msgid "Always _show address of the autocompleted contact"
 msgstr "LÃc nÃ_o cÅng hián Äáa chá cáa liÃn lác tá Äáng Äián nát"
 
-#: ../modules/addressbook/eab-composer-util.c:149
+#: ../modules/addressbook/eab-composer-util.c:148
 msgid "Multiple vCards"
 msgstr "Nhiáu vCard"
 
-#: ../modules/addressbook/eab-composer-util.c:157
+#: ../modules/addressbook/eab-composer-util.c:156
 #, c-format
 msgid "vCard for %s"
 msgstr "vCard cho %s"
 
-#: ../modules/addressbook/eab-composer-util.c:169
-#: ../modules/addressbook/eab-composer-util.c:196
+#: ../modules/addressbook/eab-composer-util.c:168
+#: ../modules/addressbook/eab-composer-util.c:195
 #, c-format
 msgid "Contact information"
 msgstr "ThÃng tin liÃn lác"
 
-#: ../modules/addressbook/eab-composer-util.c:198
+#: ../modules/addressbook/eab-composer-util.c:197
 #, c-format
 msgid "Contact information for %s"
 msgstr "ThÃng tin liÃn lác cho %s"
 
-#. Create the LDAP source group
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:108
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-migrate.c:154
-msgid "On LDAP Servers"
-msgstr "TrÃn mÃy chá LDAP"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:229
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:131
+msgid "New Address Book"
+msgstr "Sá Äáa chá mái"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:309
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:238
 msgctxt "New"
 msgid "_Contact"
 msgstr "LiÃn lá_c"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:311
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:909
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:240
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:904
 msgid "Create a new contact"
 msgstr "Táo liÃn lác mái"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:316
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:245
 msgctxt "New"
 msgid "Contact _List"
 msgstr "Danh sÃch _liÃn lác"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:318
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:916
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:247
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:911
 msgid "Create a new contact list"
 msgstr "Táo mát danh sÃch liÃn lác mái"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:326
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:255
 msgctxt "New"
 msgid "Address _Book"
 msgstr "_Sá Äáa chá"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:328
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:839
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:257
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:834
 msgid "Create a new address book"
 msgstr "Táo mát sá Äáa chá mái"
 
-#. Create the contacts group
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:345
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:402
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:121
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-migrate.c:63
-#: ../modules/online-accounts/e-online-accounts-google.c:376
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:274
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:356
 msgid "Contacts"
 msgstr "LiÃn lác"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:356
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:285
 msgid "Certificates"
 msgstr "Cháng nhán"
 
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:204
+msgid "Address Book Properties"
+msgstr "Thuác tÃnh Sá Äáa chá"
+
 #. Translators: This is a save dialog title
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:391
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:687
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:386
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:682
 msgid "Save as vCard"
 msgstr "LÆu dáng vCard"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:816
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:811
 msgid "Co_py All Contacts To..."
 msgstr "ChÃ_p cÃc liÃn lác sang..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:818
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:813
 msgid "Copy the contacts of the selected address book to another"
 msgstr "ChÃp cÃc liÃn lác cáa sá Äáa chá ÄÆác chán qua chá khÃc"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:823
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:818
 msgid "D_elete Address Book"
 msgstr "_Xoà sá Äáa chá"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:825
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:820
 msgid "Delete the selected address book"
 msgstr "Xoà sá Äáa chá Äà chán"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:830
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:825
 msgid "Mo_ve All Contacts To..."
 msgstr "Chu_yán cÃc liÃn lác sang..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:832
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:827
 msgid "Move the contacts of the selected address book to another"
 msgstr "Chuyán cÃc liÃn lác cáa sá Äáa chá ÄÆác chán qua chá khÃc"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:837
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:832
 msgid "_New Address Book"
 msgstr "Sá Äáa chá _mái"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:844
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:839
 msgid "Address _Book Properties"
 msgstr "Thuác tÃnh _Sá Äáa chá"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:846
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:841
 msgid "Show properties of the selected address book"
 msgstr "Thay Äái thuác tÃnh cáa sá Äáa chá ÄÃ chán"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:851
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:846
 msgid "Address Book _Map"
 msgstr "_Bán Äá sá Äáa chá"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:853
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:848
 msgid "Show map with all contacts from selected address book"
 msgstr "Hián bán Äá vái mái liÃn lác tá sá Äáa chá ÄÆác chán"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:858
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1405
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:640
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:764
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1271
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:853
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1448
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:665
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:789
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1317
 msgid "_Rename..."
 msgstr "Äá_i tÃn..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:860
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:855
 msgid "Rename the selected address book"
 msgstr "Äái tÃn sá Äáa chá ÄÃ chán"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:867
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:862
 msgid "Stop loading"
 msgstr "NgÆng náp"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:872
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:867
 msgid "_Copy Contact To..."
 msgstr "_ChÃp liÃn lác sang..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:874
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:869
 msgid "Copy selected contacts to another address book"
 msgstr "ChÃp cÃc liÃn lác ÄÃ chán sang sá Äáa chá khÃc"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:879
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:874
 msgid "_Delete Contact"
 msgstr "_Xoà LiÃn lác"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:886
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:881
 msgid "_Find in Contact..."
 msgstr "_TÃm liÃn lác..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:888
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:883
 msgid "Search for text in the displayed contact"
 msgstr "TÃm nái dung trong liÃn lác Äang xem"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:893
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:888
 msgid "_Forward Contact..."
 msgstr "Ch_uyán tiáp liÃn lác..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:895
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:890
 msgid "Send selected contacts to another person"
 msgstr "Gái cÃc liÃn lác ÄÃ chán cho mát ngÆái khÃc"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:900
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:895
 msgid "_Move Contact To..."
 msgstr "Chu_yán liÃn lác sang..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:902
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:897
 msgid "Move selected contacts to another address book"
 msgstr "Chuyán cÃc liÃn lác ÄÃ chán sang sá Äáa chá khÃc"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:907
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:902
 msgid "_New Contact..."
 msgstr "LiÃ_n lác mái..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:914
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:909
 msgid "New Contact _List..."
 msgstr "Danh sÃch _liÃn lác mái..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:921
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:916
 msgid "_Open Contact"
 msgstr "Má liÃn lá_c"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:923
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:918
 msgid "View the current contact"
 msgstr "Xem liÃn lác hián thái"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:928
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:923
 msgid "_Send Message to Contact..."
 msgstr "_Gái thÆ tái liÃn lác..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:930
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:925
 msgid "Send a message to the selected contacts"
 msgstr "Gái thÆ cho cÃc liÃn lác ÄÃ chán"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:937
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1540
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:822
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:932
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1604
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:847
 msgid "_Actions"
 msgstr "_HÃnh Äáng"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:944
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:677
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:829
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1429
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:939
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:702
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:854
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1475
 msgid "_Preview"
 msgstr "_Xem thá"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:953
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1557
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:690
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:842
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:948
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1621
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:715
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:867
 msgid "_Delete"
 msgstr "_XoÃ"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:957
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1194
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:952
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1240
 msgid "_Properties"
 msgstr "_Thuác tÃnh"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:961
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:956
 msgid "Address Book Map"
 msgstr "Bán Äá sá Äáa chá"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:993
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:988
 msgid "Contact _Preview"
 msgstr "_Xem thá liÃn lác"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:995
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:990
 msgid "Show contact preview window"
 msgstr "Hián à xem thá liÃn lác"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1001
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:996
 msgid "Show _Maps"
 msgstr "Hián _bán Äá"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1003
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:998
 msgid "Show maps in contact preview window"
 msgstr "Hián bán Äá trong à xem thá liÃn lác"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1022
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:747
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:911
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1548
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1017
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:772
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:936
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1601
 msgid "_Classic View"
 msgstr "TrÃnh bÃy _cá Äián"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1024
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1019
 msgid "Show contact preview below the contact list"
 msgstr "Hián khung xem liÃn lác bÃn dÆái danh sÃch liÃn lác"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1029
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:754
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:918
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1555
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1024
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:779
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:943
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1608
 msgid "_Vertical View"
 msgstr "TrÃnh bÃy theo chiáu _dác"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1031
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1026
 msgid "Show contact preview alongside the contact list"
 msgstr "Hián khung xem liÃn lác bÃn cánh danh sÃch liÃn lác"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1039
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1696
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:764
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:935
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1034
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1760
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:789
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:960
 msgid "Any Category"
 msgstr "Loái nÃo"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1046
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1717
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:771
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:970
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1041
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1781
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:796
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:995
 msgid "Unmatched"
 msgstr "KhÃng kháp"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1056
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1727
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:781
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:980
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1631
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1051
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1791
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:806
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1005
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1677
 #: ../shell/e-shell-content.c:664
 msgid "Advanced Search"
 msgstr "TÃm kiám cáp cao"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1089
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1084
 msgid "Print all shown contacts"
 msgstr "In mái liÃn lác Äang xem"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1096
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1091
 msgid "Preview the contacts to be printed"
 msgstr "Xem thá trÆác khi in liÃn lác"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1103
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1098
 msgid "Print selected contacts"
 msgstr "In cÃc liÃn lác ÄÃ chán"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1118
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1113
 msgid "S_ave Address Book as vCard"
 msgstr "LÆu sá Äá_a chá dáng vCard"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1120
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1115
 msgid "Save the contacts of the selected address book as a vCard"
 msgstr "LÆu cÃc liÃn lác cáa sá Äáa chá ÄÃ chán dáng vCard"
 
 #. Translators: This is an action label
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1126
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1136
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1121
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1131
 msgid "_Save as vCard..."
 msgstr "LÆu dáng _vCard..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1128
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1123
 msgid "Save selected contacts as a vCard"
 msgstr "LÆu cÃc liÃn lác ÄÃ chán theo dáng vCard"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:346
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:300
 msgid "_Forward Contacts"
 msgstr "_Chuyán tiáp cÃc liÃn lác"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:348
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:302
 msgid "_Forward Contact"
 msgstr "_Chuyán tiáp liÃn lác"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:379
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:333
 msgid "_Send Message to Contacts"
 msgstr "_Gái thÆ cho cÃc liÃn lác"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:381
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:335
 msgid "_Send Message to List"
 msgstr "_Gái thÆ cho danh sÃch"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:383
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:337
 msgid "_Send Message to Contact"
 msgstr "_Gái thÆ cho liÃn lác"
 
@@ -15450,10 +14340,12 @@ msgid "Anonymously"
 msgstr "Nác danh"
 
 #: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:5
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:674
 msgid "Using email address"
 msgstr "DÃng Äáa chá thÆ"
 
 #: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:6
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:677
 msgid "Using distinguished name (DN)"
 msgstr "DÃng tÃn phÃn biát (TP)"
 
@@ -15471,13 +14363,17 @@ msgstr "Phá"
 msgid "Supported Search Bases"
 msgstr "CÆ sá tÃm ÄÆác há trá"
 
+#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:13
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:181
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:113
+msgid "_Port:"
+msgstr "_Cáng:"
+
 #: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:14
-#| msgid "_Server:"
 msgid "Ser_ver:"
 msgstr "_MÃy chá:"
 
 #: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:15
-#| msgid "_Use secure connection:"
 msgid "Use secure _connection:"
 msgstr "DÃng kát nái _an toÃn:"
 
@@ -15502,7 +14398,6 @@ msgid "_Find Possible Search Bases"
 msgstr "_TÃm mái cÆ sá tÃm cà thá"
 
 #: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:21
-#| msgid "Search _filter:"
 msgid "S_earch filter:"
 msgstr "Bá _lác tÃm kiám:"
 
@@ -15529,8 +14424,7 @@ msgid "5"
 msgstr "5"
 
 #: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:30
-#| msgid "contact"
-#| msgid_plural "contacts"
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:830
 msgid "contacts"
 msgstr "liÃn lác"
 
@@ -15547,366 +14441,594 @@ msgstr "NgÆáng tái _vá:"
 msgid "B_rowse this book until limit reached"
 msgstr "Du_yát qua quyán nÃy Äán khi tái giái hán"
 
-#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:145
-#, c-format
-msgid "Failed to spawn Bogofilter (%s): "
-msgstr "Lái cháy Bogofilter (%s): "
-
-#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:163
-msgid "Failed to stream mail message content to Bogofilter: "
-msgstr "Lái truyán nái dung thÆ cho Bogofilter: "
-
-#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:212
-msgid "Bogofilter either crashed or failed to process a mail message"
-msgstr "Bogofilter hoác Äá vá hoác thát bái trong viác xá là thÆ"
-
-#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:311
-msgid "Bogofilter Options"
-msgstr "TÃy chán Bogofilter"
-
-#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:320
-msgid "Convert message text to _Unicode"
-msgstr "Chuyán Äái vÄn bán thÆ sang _Unicode"
-
-#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:476
-msgid "Bogofilter"
-msgstr "Bogofilter"
-
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:2
-msgid ""
-"The UID of the selected (or \"primary\") calendar in the sidebar of the "
-"\"Calendar\" view."
-msgstr ""
-
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:4
-msgid ""
-"The default timezone to use for dates and times in the calendar, as an "
-"untranslated Olsen timezone database location like \"America/New York\"."
+#: ../modules/audio-inline/e-mail-formatter-audio-inline.c:310
+msgid "Audio Player"
 msgstr ""
-"MÃi giá mác Äánh cán dÃng cho ngÃy và giá trong lách, là và trá cÆ sá dá "
-"liáu kiáu Olsen chÆa dách nhÆ Â Asia/Hanoi  (ChÃu Ã/Hà nái)."
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:6
-msgid "Use the system timezone instead of the timezone selected in Evolution."
+#: ../modules/audio-inline/e-mail-formatter-audio-inline.c:316
+msgid "Play the attachment in embedded audio player"
 msgstr ""
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:8
+#: ../modules/backup-restore/e-mail-config-restore-page.c:167
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "You can restore Evolution from your backup. It can restore all the Mails, "
+#| "Calendars, Tasks, Memos, Contacts. It also restores all your personal "
+#| "settings, mail filters etc."
 msgid ""
-"Shows the second time zone in a Day View, if set. Value is similar to one "
-"used in a 'timezone' key."
+"You can restore Evolution from a backup file.\n"
+"\n"
+"This will restore all your personal data, settings mail filters, etc."
 msgstr ""
-"Bát tÃy chán nÃy thà hián thá mÃi giá thá hai trong mát à Xem NgÃy. Già trá "
-"nÃy tÆÆng tá vái già trá dÃng trong mát khoà  timezone  (mÃi giá)."
+"Bán cà khá nÄng phác hái Evolution tá táp tin sao lÆu. Nà cà thá phác hái "
+"tát cá cÃc ThÆ, Lách, TÃc vá, Ghi nhá và LiÃn lác. CÅng phác hái cÃc thiát "
+"láp cà nhÃn, bá lác thÆ v.v."
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:10
-msgid "List of recently used second time zones in a Day View."
-msgstr "Danh sÃch cÃc mÃi giá váa dÃng trong mát à Xem NgÃy."
+#: ../modules/backup-restore/e-mail-config-restore-page.c:182
+#, fuzzy
+#| msgid "Restore from backup"
+msgid "_Restore from a backup file:"
+msgstr "Phác hái tá bán sao lÆu"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:11
-msgid "Maximum number of recently used timezones to remember."
-msgstr "Sá tái Äa cÃc mÃi giá váa dÃng cán nhá."
+#: ../modules/backup-restore/e-mail-config-restore-page.c:193
+#, fuzzy
+#| msgid "Choose a file to restore"
+msgid "Choose a backup file to restore"
+msgstr "Chán táp tin cán phác hái"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:12
-msgid ""
-"Maximum number of recently used timezones to remember in a "
-"'day_second_zones' list."
-msgstr ""
-"Sá tái Äa cÃc mÃi giá váa dÃng cán giá lái trong mát danh sÃch  "
-"day_second_zones Â."
+#. Keep the title identical to EMailConfigRestorePage
+#. * so it's only shown once in the assistant sidebar.
+#: ../modules/backup-restore/e-mail-config-restore-page.c:313
+#: ../modules/backup-restore/e-mail-config-restore-ready-page.c:57
+#, fuzzy
+#| msgid "Restore from backup"
+msgid "Restore from Backup"
+msgstr "Phác hái tá bán sao lÆu"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:14
-msgid ""
-"Whether to show times in twenty four hour format instead of using am/pm."
-msgstr ""
-"CÃ nÃn hián thá giá dáng 24-giá thay vÃo dÃng am/pm (buái sÃng/buái chiáu-"
-"tái) hay khÃng."
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-restore.c:217
+msgid "Select name of the Evolution backup file"
+msgstr "Chán tÃn cáa táp tin sao lÆu Evolution"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:28
-msgid "Weekday the week starts on, from Sunday (0) to Saturday (6)."
-msgstr "HÃm bát Äáu tuán, tá Chá Nhát (0) Äán Thá Báy (6)."
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-restore.c:250
+msgid "_Restart Evolution after backup"
+msgstr "_Khái cháy lái Evolution sau khi sao lÆu"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:34
-msgid "Hour the workday ends on, in twenty four hour format, 0 to 23."
-msgstr "Giá kát thÃc ngÃy lÃm viác, cà dáng 24 giá (0-23)."
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-restore.c:277
+msgid "Select name of the Evolution backup file to restore"
+msgstr "Chán tÃn cáa táp tin sao lÆu Evolution cán phác hái"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:38
-msgid "Intervals shown in Day and Work Week views, in minutes."
-msgstr "Háp thái gian ÄÆác hián thá trong à xem NgÃy/Tuán lÃm viác, theo phÃt"
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-restore.c:290
+msgid "_Restart Evolution after restore"
+msgstr "_Khái cháy lái Evolution sau khi phác hái"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:40
-msgid ""
-"Position of the horizontal pane, between the date navigator calendar and the "
-"task list when not in the month view, in pixels."
-msgstr ""
-"Và trá cáa à cáa sá ngang, giáa lách duyát ngÃy và danh sÃch tÃc vá khi "
-"khÃng phái trong à xem thÃng, theo Äiám ánh."
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-restore.c:308
+msgid "_Back up Evolution Data..."
+msgstr "_Sao lÆu Dá liáu Evolution..."
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:41
-msgid "Vertical pane position"
-msgstr "Vá trà à cáa sá dác"
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-restore.c:310
+msgid "Back up Evolution data and settings to an archive file"
+msgstr "Sao lÆu dá liáu và thiát láp Evolution vÃo táp tin"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:42
-msgid ""
-"Position of the vertical pane, between the view and the date navigator "
-"calendar and task list when not in the month view, in pixels."
-msgstr ""
-"Và trá cáa à cáa sá ngang, giáa lách duyát ngÃy và danh sÃch tÃc vá khi "
-"khÃng phái trong à xem thÃng, theo Äiám ánh."
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-restore.c:315
+msgid "R_estore Evolution Data..."
+msgstr "_Phác hái Dá liáu Evolution..."
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:44
-msgid ""
-"Position of the horizontal pane, between the view and the date navigator "
-"calendar and task list in the month view, in pixels."
-msgstr ""
-"Và trá cáa à cáa sá ngang, giáa à xem và lách duyát ngÃy và danh sÃch tÃc vá "
-"khi trong à xem thÃng, theo Äiám ánh."
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-restore.c:317
+msgid "Restore Evolution data and settings from an archive file"
+msgstr "Phác hái dá liáu và thiát láp Evolution tá táp tin"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:46
-msgid ""
-"Position of the vertical pane, between the view and the date navigator "
-"calendar and task list in the month view, in pixels."
-msgstr ""
-"Và trá cáa à cáa sá dác, giáa à xem và lách duyát ngÃy và danh sÃch cÃng "
-"viác khi trong à xem thÃng, theo Äiám ánh."
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:83
+msgid "Back up Evolution directory"
+msgstr "ThÆ mác sao lÆu Evolution"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:47
-msgid ""
-"Position of the vertical pane, between the calendar lists and the date "
-"navigator calendar."
-msgstr "Vá trà cáa à cáa sá dác, giáa cÃc danh sÃch lách và lách duyát ngÃy."
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:85
+msgid "Restore Evolution directory"
+msgstr "ThÆ mác phác hái Evolution"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:49
-msgid ""
-"The layout style determines where to place the preview pane in relation to "
-"the memo list. \"0\" (Classic View) places the preview pane below the memo "
-"list. \"1\" (Vertical View) places the preview pane next to the memo list."
-msgstr ""
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:87
+msgid "Check Evolution Back up"
+msgstr "Kiám tra bán sao Evolution"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:51
-msgid "If \"true\", show the memo preview pane in the main window."
-msgstr ""
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:89
+msgid "Restart Evolution"
+msgstr "Khái cháy lái Evolution"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:53
-msgid "Position of the task preview pane when oriented horizontally."
-msgstr ""
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:91
+msgid "With Graphical User Interface"
+msgstr "Báng giao dián ngÆái dÃng Äá háa"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:55
-msgid "Position of the memo preview pane when oriented vertically."
-msgstr ""
+#. FIXME Will the versioned setting always work?
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:315
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:469
+msgid "Shutting down Evolution"
+msgstr "Äang tát trÃnh Evolution"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:57
-msgid ""
-"The layout style determines where to place the preview pane in relation to "
-"the task list. \"0\" (Classic View) places the preview pane below the task "
-"list. \"1\" (Vertical View) places the preview pane next to the task list."
-msgstr ""
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:324
+msgid "Backing Evolution accounts and settings"
+msgstr "Äang sao lÆu cÃc tÃi khoán và thiát láp Äáu cáa trÃnh Evolution"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:59
-msgid "If \"true\", show the task preview pane in the main window."
-msgstr ""
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:341
+msgid "Backing Evolution data (Mails, Contacts, Calendar, Tasks, Memos)"
+msgstr "Äang sao lÆu dá liáu Evolution (ThÆ, LiÃn lác, Lách, TÃc vá, Ghi nhá)"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:62
-msgid "Position of the task preview pane when oriented vertically."
-msgstr ""
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:357
+msgid "Back up complete"
+msgstr "Sao lÆu hoÃn tát"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:64
-msgid ""
-"Whether to compress weekends in the month view, which puts Saturday and "
-"Sunday in the space of one weekday."
-msgstr ""
-"Cà nÃn nÃn nháng ngÃy cuái tuán trong à xem thÃng, mà hián thá hai ngÃy Thá "
-"Báy và Chá Nhát Äáu là cÃng cÃch cáa mát ngÃy tuán."
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:364
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:654
+msgid "Restarting Evolution"
+msgstr "Äang khái cháy lái Evolution"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:66
-msgid "Whether to display the end time of events in the week and month views."
-msgstr ""
-"Cà nÃn hián thá thái Äiám kát thÃc sá kián trong à xem tuán và thÃng Äáu hay "
-"khÃng."
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:475
+msgid "Back up current Evolution data"
+msgstr "Sao lÆu dá liáu Evolution hián thái"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:68
-msgid "Days on which the start and end of work hours should be indicated."
-msgstr "NgÃy cán ngá à giá bát Äáu và kát thÃc Äáu lÃm viác."
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:483
+msgid "Extracting files from back up"
+msgstr "Äang trÃch cÃc táp tin tá kho sao lÆu"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:70
-msgid ""
-"Whether to draw the Marcus Bains Line (line at current time) in the calendar."
-msgstr ""
-"CÃ nÃn vá DÃng Marcus Bains (dÃng tái giá hián cÃ) trong lách hay khÃng."
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:570
+msgid "Loading Evolution settings"
+msgstr "Äang náp thiát láp Evolution"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:72
-msgid "Color to draw the Marcus Bains line in the Day View."
-msgstr "MÃu cán vá DÃng Marcus Bains trong à xem NgÃy"
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:624
+msgid "Removing temporary back up files"
+msgstr "Äang gá bá cÃc táp tin sao lÆu tám thái"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:74
-msgid ""
-"Color to draw the Marcus Bains Line in the Time bar (empty for default)."
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:636
+msgid "Reloading registry service"
 msgstr ""
-"MÃu cán vá DÃng Marcus Bains trong thanh Thái gian (bá ráng Äá chán mác Äánh)"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:76
-msgid "Show days with recurrent events in italic font in bottom left calendar."
-msgstr ""
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:861
+msgid "Evolution Back Up"
+msgstr "Sao lÆu Evolution"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:78
-msgid ""
-"The UID of the selected (or \"primary\") memo list in the sidebar of the "
-"\"Memos\" view."
-msgstr ""
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:862
+#, c-format
+msgid "Backing up to the folder %s"
+msgstr "Äang sao lÆu vÃo thÆ mác %s"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:80
-msgid ""
-"The UID of the selected (or \"primary\") task list in the sidebar of the "
-"\"Tasks\" view."
-msgstr ""
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:866
+msgid "Evolution Restore"
+msgstr "Phác hái Evolution"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:82
-msgid "Whether to hide completed tasks in the tasks view."
-msgstr "Cà nÃn án mái tÃc vá Äà hoÃn tát trong à xem tÃc vá hay khÃng."
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:867
+#, c-format
+msgid "Restoring from the folder %s"
+msgstr "Äang phác hái tá thÆ mác %s"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:84
-msgid ""
-"Units for determining when to hide tasks, \"minutes\", \"hours\" or \"days\"."
-msgstr ""
-"ÄÆn vá Äá quyát Äánh lÃc nÃo án cáng viác, \"minutes\" (phÃt), \"hours"
-"\" (giá) hoác \"days\" (ngÃy)."
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:935
+msgid "Backing up Evolution Data"
+msgstr "Sao lÆu Dá liáu Evolution"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:86
-msgid "Number of units for determining when to hide tasks."
-msgstr "Táng sá ÄÆn vá Äá quyát Äánh lÃc nÃo nÃn án cáng viác."
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:936
+msgid "Please wait while Evolution is backing up your data."
+msgstr "HÃy Äái trong khi Evolution sao lÆu dá liáu cáa bán."
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:88
-msgid "Background color of tasks that are due today, in \"#rrggbb\" format."
-msgstr "MÃu nán cáa mái tÃc vá hát hán hÃm nay, cà dáng  #rrggbb Â"
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:938
+msgid "Restoring Evolution Data"
+msgstr "Phác hái Dá liáu Evolution"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:90
-msgid "Background color of tasks that are overdue, in \"#rrggbb\" format."
-msgstr "MÃu nán cáa mái tÃc vá quà hán, cà dáng  #rrggbb Â"
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:939
+msgid "Please wait while Evolution is restoring your data."
+msgstr "HÃy Äái trong khi Evolution phác hái dá liáu cáa bán."
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:92
-msgid "Whether to ask for confirmation when deleting an appointment or task."
-msgstr "Cà nÃn hái xÃc nhán khi xoà cuác hán hay tÃc vá hay khÃng."
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:957
+msgid "This may take a while depending on the amount of data in your account."
+msgstr ""
+"Tián trÃnh nÃy cà thá kÃo dÃi mát lÃt, phá thuác vÃo sá lÆáng dá liáu trong "
+"tÃi khoán cáa bán."
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:94
-msgid "Whether to ask for confirmation when expunging appointments and tasks."
-msgstr "Cà nÃn hái xÃc nhán khi xoà hán cuác hán và tÃc vá hay khÃng."
+#: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:1
+msgid "Invalid Evolution backup file"
+msgstr "Táp tin sao lÆu Evolution khÃng háp lá"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:96
-msgid "Whether to set a default reminder for appointments."
-msgstr "CÃ nÃn láp bá nhác nhá mác Äánh cho mái cuác hán hay khÃng."
+#: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:2
+msgid "Please select a valid backup file to restore."
+msgstr "HÃy chán mát táp tin sao lÆu Evolution háp lá cán phác hái."
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:98
-msgid "Number of units for determining a default reminder."
-msgstr "Táng sá ÄÆn vá Äá quyát Äánh lÃc nÃo nhác nhá mác Äánh."
+#: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:3
+msgid "Are you sure you want to close Evolution?"
+msgstr "Bán cà chác muán ÄÃng Evolution khÃng?"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:100
-msgid "Units for a default reminder, \"minutes\", \"hours\" or \"days\"."
+#: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:4
+msgid ""
+"To back up your data and settings, you must first close Evolution. Please "
+"make sure that you save any unsaved data before proceeding."
 msgstr ""
-"ÄÆn vá cho bá nhác nhá mác Äánh, \"minutes\" (phÃt), \"hours\" (giá) hoác "
-"\"days\" (ngÃy)."
+"Äá sao lÆu dá liáu và cÃc thiát láp, bán phái ÄÃng Evolution. Nhá lÆu dá "
+"liáu trÆác khi tiáp tác."
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:102
-msgid "Whether to set a reminder for birthdays and anniversaries."
-msgstr "Cà nÃn Äát nhác nhá cho ngÃy sinh và ká niám ngÃy cÆái khÃng."
+#: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:5
+msgid "Close and Back up Evolution"
+msgstr "ÄÃng và sao lÆu Evolution"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:104
-msgid "Number of units for determining a birthday or anniversary reminder."
-msgstr ""
-"Táng sá ÄÆn vá Äá quyát Äánhk nhác nhá ngÃy sinh hoác ká niám ngÃy cÆái."
+#: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:6
+msgid ""
+"Are you sure you want to restore Evolution from the selected backup file?"
+msgstr "Bán cà chác muán phác hái Evolution tá táp tin sao lÆu Äà chán khÃng?"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:106
+#: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:7
 msgid ""
-"Units for a birthday or anniversary reminder, \"minutes\", \"hours\" or "
-"\"days\"."
+"To restore your data and settings, you must first close Evolution. Please "
+"make sure that you save any unsaved data before proceeding. This will delete "
+"all your current Evolution data and settings and restore them from your "
+"backup."
 msgstr ""
-"ÄÆn vá cho nhác nhá ngÃy sinh và ká niám ngÃy cÆái, \"minutes\" (phÃt), "
-"\"hours\" (giá) hoác \"days\" (ngÃy)."
+"Äá phác hái dá liáu và cÃc thiát láp, bán phái ÄÃng Evolution. Nhá lÆu dá "
+"liáu trÆác khi tiáp tác. HÃnh Äáng nÃy sá xoà tát cá dá liáu và thiát láp "
+"hián tái và phác hái tá bán sao lÆu."
+
+#: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:8
+msgid "Close and Restore Evolution"
+msgstr "ÄÃng và phác hái Evolution"
+
+#: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:9
+msgid "Insufficient Permissions"
+msgstr "KhÃng Äá quyán"
+
+#: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:10
+msgid "The selected folder is not writable."
+msgstr "Bán ÄÃ chán mát thÆ mác khÃng cho phÃp ghi vÃo."
+
+#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:149
+#, c-format
+msgid "Failed to spawn Bogofilter (%s): "
+msgstr "Lái cháy Bogofilter (%s): "
+
+#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:167
+msgid "Failed to stream mail message content to Bogofilter: "
+msgstr "Lái truyán nái dung thÆ cho Bogofilter: "
+
+#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:216
+msgid "Bogofilter either crashed or failed to process a mail message"
+msgstr "Bogofilter hoác Äá vá hoác thát bái trong viác xá là thÆ"
+
+#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:318
+msgid "Bogofilter Options"
+msgstr "TÃy chán Bogofilter"
+
+#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:327
+msgid "Convert message text to _Unicode"
+msgstr "Chuyán Äái vÄn bán thÆ sang _Unicode"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:108
-msgid "Whether to show week numbers in various places in the Calendar."
-msgstr "CÃ nÃn hián thá sá thá tá tuán á mát sá nÆi trong lách hay khÃng."
+#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:483
+msgid "Bogofilter"
+msgstr "Bogofilter"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:109
-msgid "Scroll Month View by a week"
-msgstr "Cuán trÃnh bÃy thÃng theo tuán"
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:442
+#, fuzzy
+#| msgid "S_tandard Font:"
+msgid "Standard LDAP Port"
+msgstr "PhÃng chá _chuán:"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:110
-msgid "Whether to scroll a Month View by a week, not by a month."
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:448
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:619
+msgid "LDAP over SSL (deprecated)"
 msgstr ""
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:112
-msgid "Time the last reminder ran, in time_t."
-msgstr "Thái Äiám nhác nhá cuái cÃng, theo time_t."
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:454
+msgid "Microsoft Global Catalog"
+msgstr ""
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:113
-msgid "Calendars to run reminders for"
-msgstr "Lách cán ÄÆác nhác nhá"
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:460
+msgid "Microsoft Global Catalog over SSL"
+msgstr ""
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:115
-msgid "Programs that are allowed to be run by reminders."
-msgstr "ChÆÆng trÃnh ÄÆác phÃp cháy Äá nhác nhá."
+#. Page 1
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:564
+#, fuzzy
+#| msgid "Reconnecting to '%s'"
+msgid "Connecting to LDAP"
+msgstr "Äang tÃi kát nái tái '%s'"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:117
-msgid "Whether or not to use the notification tray for display reminders."
-msgstr "CÃ nÃn dÃng khay thÃng bÃo Äá hián thá nhác nhá hay khÃng."
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:581
+msgid "Server Information"
+msgstr "ThÃng tin mÃy chá"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:118
-msgid "Free/busy server URLs"
-msgstr "Äáa chá máng cáa mÃy chá Ránh/Bán"
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:622
+msgid "StartTLS (recommended)"
+msgstr ""
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:119
-msgid "List of server URLs for free/busy publishing."
-msgstr "Danh sÃch cÃc Äáa chá máng mÃy chá Äá cÃng bá thÃng tin Ránh/Bán."
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:624
+msgid "Encryption:"
+msgstr "Mát mà hoÃ:"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:122
-#, no-c-format
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:648
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:258
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:182
+msgid "Authentication"
+msgstr "XÃc thác"
+
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:671
+#, fuzzy
+#| msgid "Anonymously"
+msgid "Anonymous"
+msgstr "Nác danh"
+
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:679
+#, fuzzy
+#| msgid "Input Methods"
+msgid "Method:"
+msgstr "CÃch nháp"
+
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:684
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "This is the method Evolution will use to authenticate you. Note that "
+#| "setting this to \"Email Address\" requires anonymous access to your LDAP "
+#| "server."
 msgid ""
-"The URL template to use as a free/busy data fallback, %u is replaced by the "
-"user part of the mail address and %d is replaced by the domain."
+"This is the method Evolution will use to authenticate you. Note that "
+"setting this to \"Using email address\" requires anonymous access to your "
+"LDAP server."
 msgstr ""
-"Máu Äáa chá máng cán dÃng là dá liáu Ránh/Bán phác hái:  %u  ÄÆác thay thá "
-"báng phán ngÆái dÃng cáa Äáa chá thÆ, và  %d  ÄÆác thay thá báng mián cáa "
-"Äáa chá."
+"ÄÃy là phÆÆng phÃp Evolution sá dÃng Äá xÃc thác bán. Chà à ráng Äát phÆÆng "
+"phÃp nÃy thÃnh  Äáa chá thÆ Â cÅng yÃu cáu truy cáp nác danh Äán mÃy chá "
+"LDAP. "
+
+#. Page 2
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:699
+msgid "Using LDAP"
+msgstr ""
+
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:716
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:116
+msgid "Searching"
+msgstr "TÃm kiám"
+
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:738
+#, fuzzy
+#| msgid "Search _base:"
+msgid "Search Base:"
+msgstr "CÆ _sá tÃm:"
+
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:743
+msgid "Find Possible Search Bases"
+msgstr "TÃm mái cÆ sá tÃm cà thá"
+
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:768
+#, fuzzy
+#| msgid "Log Level"
+msgid "One Level"
+msgstr "Mác ghi lÆu"
+
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:770
+msgid "Subtree"
+msgstr ""
+
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:772
+#, fuzzy
+#| msgid "_Search scope:"
+msgid "Search Scope:"
+msgstr "_Phám vi tÃm:"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:127
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:777
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The search scope defines how deep you would like the search to extend "
+#| "down the directory tree. A search scope of \"sub\" will include all "
+#| "entries below your search base. A search scope of \"one\" will only "
+#| "include the entries one level beneath your base."
 msgid ""
-"This can have three possible values. 0 for errors. 1 for warnings. 2 for "
-"debug messages."
+"The search scope defines how deep you would like the search to extend down "
+"the directory tree. A search scope of \"Subtree\" will include all entries "
+"below your search base. A search scope of \"One Level\" will only include "
+"the entries one level beneath your search base."
 msgstr ""
-"Cà ba già trá cà thá:\n"
-" â 0\t\tlái\n"
-" â 1\t\tcánh bÃo\n"
-" â 2\t\tthÃng Äiáp gá lái."
+"Phám vi tÃm cho biát Äá sÃu tÃm kiám Äi xuáng trong cÃy thÆ mác. Phám vi tÃm "
+"kiám Âcon sá bao gám mái mác dÆái cÆ sá tÃm. Phám vi tÃm kiám Âmát sá chá "
+"tÃm nháng mác nám mát mác Äá dÆái trong cÆ sá tÃm thÃi."
+
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:786
+#, fuzzy
+#| msgid "Search Filter"
+msgid "Search Filter:"
+msgstr "Bá lác tÃm kiám"
+
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:798
+msgid "Downloading"
+msgstr "Tái vá"
+
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:819
+msgid "Limit:"
+msgstr ""
+
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:835
+#, fuzzy
+#| msgid "B_rowse this book until limit reached"
+msgid "Browse until limit is reached"
+msgstr "Du_yát qua quyán nÃy Äán khi tái giái hán"
+
+#: ../modules/book-config-webdav/evolution-book-config-webdav.c:134
+#: ../modules/cal-config-webcal/evolution-cal-config-webcal.c:133
+msgid "URL:"
+msgstr "URL:"
+
+#: ../modules/book-config-webdav/evolution-book-config-webdav.c:144
+#, fuzzy
+#| msgid "_Avoid IfMatch (needed on Apache < 2.2.8)"
+msgid "Avoid IfMatch (needed on Apache < 2.2.8)"
+msgstr "TrÃnh dÃng I_fMatch (yÃu cáu trÃn Apache < 2.2.8)"
+
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:417
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "GConf error: %s"
+msgid "HTTP Error: %s"
+msgstr "Lái GConf: %s"
+
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:447
+#, fuzzy
+#| msgid "Could not parse PGP message: "
+msgid "Could not parse response"
+msgstr "KhÃng thá phÃn tÃch thÆ PGP:"
+
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:456
+#, fuzzy
+#| msgid "Empty message"
+msgid "Empty response"
+msgstr "ThÆ ráng"
+
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:464
+#, fuzzy
+#| msgid "Send _reply to sender"
+msgid "Unexpected reply from server"
+msgstr "T_rá lái ngÆái gái"
+
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:1051
+#, fuzzy
+#| msgid "Could not find any user calendar."
+msgid "Could not locate user's calendars"
+msgstr "KhÃng tÃm tháy lách ngÆái dÃng."
+
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:1275
+#, fuzzy
+#| msgid "_Path:"
+msgid "Path"
+msgstr "ÄÆáng _dán:"
+
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser-dialog.c:264
+#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser-dialog.c:200
+#, fuzzy
+#| msgid "Choose calendar file"
+msgid "Choose a Calendar"
+msgstr "Chán táp tin lách"
+
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser-dialog.c:267
+#, fuzzy
+#| msgid "New Memo List"
+msgid "Choose a Memo List"
+msgstr "Danh sÃch Ghi nhá Mái"
+
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser-dialog.c:270
+#, fuzzy
+#| msgid "Select a Task List"
+msgid "Choose a Task List"
+msgstr "Chán Danh sÃch tÃc vá"
+
+#: ../modules/cal-config-caldav/evolution-cal-config-caldav.c:269
+#, fuzzy
+#| msgid "_Calendars"
+msgid "Find Calendars"
+msgstr "_Lách"
+
+#: ../modules/cal-config-caldav/evolution-cal-config-caldav.c:272
+#, fuzzy
+#| msgid "Memo List"
+msgid "Find Memo Lists"
+msgstr "Danh sÃch Ghi nhá"
+
+#: ../modules/cal-config-caldav/evolution-cal-config-caldav.c:275
+#, fuzzy
+#| msgid "Task List"
+msgid "Find Task Lists"
+msgstr "Danh sÃch tÃc vá"
+
+#: ../modules/cal-config-caldav/evolution-cal-config-caldav.c:293
+#, fuzzy
+#| msgid "_Path:"
+msgid "Path:"
+msgstr "ÄÆáng _dán:"
+
+#: ../modules/cal-config-caldav/evolution-cal-config-caldav.c:299
+msgid "Email:"
+msgstr "ThÆ Äián tá:"
+
+#: ../modules/cal-config-caldav/evolution-cal-config-caldav.c:304
+#, fuzzy
+#| msgid "Server _handles meeting invitations"
+msgid "Server handles meeting invitations"
+msgstr "MÃy chá _xá là thÆ mái háp"
+
+#: ../modules/cal-config-contacts/evolution-cal-config-contacts.c:73
+#, fuzzy
+#| msgid "Look up in address books"
+msgid "Choose which address books to use."
+msgstr "Tra tÃm trong cÃc sá Äáa chá"
+
+#: ../modules/cal-config-contacts/evolution-cal-config-contacts.c:203
+#, fuzzy
+#| msgid "U_se in Birthday & Anniversaries calendar"
+msgid "Use in Birthdays & Anniversaries calendar"
+msgstr "DÃng _lách Sinh nhát và Ká niám"
+
+#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser-button.c:127
+#, fuzzy
+#| msgid "D_elete Calendar"
+msgid "Default User Calendar"
+msgstr "_Xoà Lách"
+
+#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser.c:508
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Enter the password for '%s'"
+msgid "Enter Google password for user '%s'."
+msgstr "Nháp mát kháu cho '%s'"
+
+#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser.c:525
+msgid "User declined to provide a password"
+msgstr ""
+
+#: ../modules/cal-config-local/evolution-cal-config-local.c:161
+msgid "Use an existing iCalendar (ics) file"
+msgstr ""
+
+#: ../modules/cal-config-local/evolution-cal-config-local.c:186
+#, fuzzy
+#| msgid "iCalendar (.ics)"
+msgid "iCalendar File"
+msgstr "iCalendar (.ics)"
+
+#: ../modules/cal-config-local/evolution-cal-config-local.c:198
+#, fuzzy
+#| msgid "Choose calendar file"
+msgid "Choose an iCalendar file"
+msgstr "Chán táp tin lách"
+
+#: ../modules/cal-config-local/evolution-cal-config-local.c:201
+#, fuzzy
+#| msgid "_File:"
+msgid "File:"
+msgstr "_Táp tin:"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:316
+#: ../modules/cal-config-local/evolution-cal-config-local.c:216
+#, fuzzy
+#| msgid "Allows Evolution to display text part of limited size"
+msgid "Allow Evolution to update the file"
+msgstr "Cho Evolution cà khá nÄng hián thá phán vÄn bán cà kÃch cá bá hán chá"
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:323
 #: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:32
 msgid "I_mport"
 msgstr "_Nháp"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:397
+#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:409
 msgid "Select a Calendar"
 msgstr "Chán Lách"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:424
+#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:436
 msgid "Select a Task List"
 msgstr "Chán Danh sÃch tÃc vá"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:434
+#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:446
 msgid "I_mport to Calendar"
 msgstr "_Nháp vÃo Lách"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:441
+#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:453
 msgid "I_mport to Tasks"
 msgstr "_Nháp vÃo TÃc vá"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:467
-msgid "Selected Calendars for Reminders"
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:407
+#, fuzzy
+#| msgid "Selected Calendars for Reminders"
+msgid "Selected Calendars for Alarms"
 msgstr "Lách ÄÆác chán cho nhác nhá"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:891
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:829
 msgid "Ti_me and date:"
 msgstr "N_gÃy giá:"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:892
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:830
 msgid "_Date only:"
 msgstr "Chá _ngÃy:"
 
@@ -15972,7 +15094,7 @@ msgid "_24 hour"
 msgstr "_24 giá"
 
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:25
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1679
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1743
 msgid "Work Week"
 msgstr "Tuán lÃm viác"
 
@@ -16064,13 +15186,15 @@ msgstr "_Cuán khung xem thÃng theo tuán"
 msgid "Display"
 msgstr "Hián thá"
 
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:56
+msgid "Task List"
+msgstr "Danh sÃch tÃc vá"
+
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:57
-#| msgid "T_asks due today:"
 msgid "Highlight t_asks due today"
 msgstr "TÃ sÃng tÃc vá hát hán vÃo hÃm n_ay"
 
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:59
-#| msgid "_Overdue tasks:"
 msgid "Highlight _overdue tasks"
 msgstr "Tà sÃng tÃc vá _quà hán"
 
@@ -16124,92 +15248,72 @@ msgstr ""
 msgid "Publishing Information"
 msgstr "ThÃng tin cÃng bá"
 
-#. Create the Webcal source group
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:123
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-migrate.c:198
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:114
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-migrate.c:155
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:110
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-migrate.c:164
-msgid "On The Web"
-msgstr "TrÃn Web"
-
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:125
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:127
-msgid "Weather"
-msgstr "Thái tiát"
-
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:212
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-migrate.c:66
-msgid "Birthdays & Anniversaries"
-msgstr "Sinh nhát và Ká niám"
-
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:451
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:278
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:192
+msgid "New Calendar"
+msgstr "Lách mái"
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:287
 msgctxt "New"
 msgid "_Appointment"
 msgstr "Cuác _hán"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:453
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1484
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:289
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1548
 msgid "Create a new appointment"
 msgstr "Táo cuác hán mái"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:458
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:294
 msgctxt "New"
 msgid "All Day A_ppointment"
 msgstr "Cuác hán ngu_yÃn ngÃy"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:460
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:296
 msgid "Create a new all-day appointment"
 msgstr "Táo cuác hán nguyÃn ngÃy mái"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:465
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:301
 msgctxt "New"
 msgid "M_eeting"
 msgstr "Cuác há_p"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:467
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:303
 msgid "Create a new meeting request"
 msgstr "Táo yÃu cáu cuác háp mái"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:475
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:311
 msgctxt "New"
 msgid "Cale_ndar"
 msgstr "Lác_h"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:477
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1379
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:313
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1422
 msgid "Create a new calendar"
 msgstr "Táo lách mái"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:800
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:597
 msgid "Calendar and Tasks"
 msgstr "TÃc vá và Lách"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:190
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:211
 msgid "Loading calendars"
 msgstr "Äang náp lách"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:761
-msgid "_New Calendar..."
-msgstr "Lách _mái<..."
-
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:778
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:731
 msgid "Calendar Selector"
 msgstr "Bá chán lách"
 
-#. Translators: The string field is a URI.
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:1114
-#, c-format
-msgid "Opening calendar at %s"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:1090
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Opening calendar at %s"
+msgid "Opening calendar '%s'"
 msgstr "Äang má lách tái %s"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:232
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:261
-msgid "Print"
-msgstr "In"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:292
+msgid "Calendar Properties"
+msgstr "Thuác tÃnh Lách"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:320
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:323
 msgid ""
 "This operation will permanently erase all events older than the selected "
 "amount of time. If you continue, you will not be able to recover these "
@@ -16220,542 +15324,616 @@ msgstr ""
 
 #. Translators: This is the first part of the sentence:
 #. * "Purge events older than <<spin-button>> days"
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:337
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:340
 msgid "Purge events older than"
 msgstr "Táy mái sá kián trÆác"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:564
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:591
 msgid "Copying Items"
 msgstr "Äang chÃp"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:848
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:885
 msgid "Moving Items"
 msgstr "Äang di chuyán"
 
 #. Translators: Default filename part saving an event to a file when
 #. * no summary is filed, the '.ics' extension is concatenated to it.
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1175
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1218
 msgid "event"
 msgstr "sá kián"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1177
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:219
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:286
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:524
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:641
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1220
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:231
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:298
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:549
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:666
 msgid "Save as iCalendar"
 msgstr "LÆu dáng iCalendar"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1335
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:605
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1378
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:630
 msgid "_Copy..."
 msgstr "_ChÃp..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1342
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1385
 msgid "D_elete Calendar"
 msgstr "_Xoà Lách"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1344
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1387
 msgid "Delete the selected calendar"
 msgstr "Xoà lách Äà chán"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1351
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1394
 msgid "Go Back"
 msgstr "Quay lái"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1358
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1401
 msgid "Go Forward"
 msgstr "Äi tiáp"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1365
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1408
 msgid "Select today"
 msgstr "Chán hÃm nay"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1370
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1413
 msgid "Select _Date"
 msgstr "Chán _ngÃy"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1372
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1415
 msgid "Select a specific date"
 msgstr "Chán ngÃy xÃc Äánh"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1377
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1420
 msgid "_New Calendar"
 msgstr "Lách _mái"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1391
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:813
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1434
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:838
 msgid "Purg_e"
 msgstr "_Táy"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1393
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1436
 msgid "Purge old appointments and meetings"
 msgstr "Táy cÃc cuác hán và cuác háp cÅ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1398
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:633
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:757
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1441
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:658
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:782
 msgid "Re_fresh"
 msgstr "Cá_p nhát"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1400
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1443
 msgid "Refresh the selected calendar"
 msgstr "Cáp nhát lách ÄÆác chán"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1407
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1450
 msgid "Rename the selected calendar"
 msgstr "Äái tÃn lách ÄÆác chán"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1412
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1455
+msgid "Find _next"
+msgstr ""
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1457
+#, fuzzy
+#| msgid "Find the next occurrence of the phrase"
+msgid "Find next occurrence of the current search string"
+msgstr "TÃm cÃi ká tiáp"
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1462
+#, fuzzy
+#| msgid "_Previous"
+msgid "Find _previous"
+msgstr "_LÃi"
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1464
+#, fuzzy
+#| msgid "Find the previous occurrence of the phrase"
+msgid "Find previous occurrence of the current search string"
+msgstr "TÃm cÃi trÆác ÄÃ"
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1469
+msgid "Stop _running search"
+msgstr ""
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1471
+msgid "Stop currently running search"
+msgstr ""
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1476
 msgid "Show _Only This Calendar"
 msgstr "Chá hián lách _nÃy"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1419
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1483
 msgid "Cop_y to Calendar..."
 msgstr "_ChÃp vÃo Lách..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1426
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1490
 msgid "_Delegate Meeting..."
 msgstr "á_y nhiám cuác háp..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1433
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1497
 msgid "_Delete Appointment"
 msgstr "_Xoà cuác hán"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1435
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1499
 msgid "Delete selected appointments"
 msgstr "Xoà cuác hán ÄÆác chán"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1440
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1504
 msgid "Delete This _Occurrence"
 msgstr "_Xoà lán nÃy"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1442
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1506
 msgid "Delete this occurrence"
 msgstr "Xoà lán nÃy"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1447
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1511
 msgid "Delete All Occ_urrences"
 msgstr "XÃ_a mái lán"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1449
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1513
 msgid "Delete all occurrences"
 msgstr "Xoà mái lán"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1454
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1518
 msgid "New All Day _Event..."
 msgstr "Sá _kián trán ngÃy mái..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1456
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1520
 msgid "Create a new all day event"
 msgstr "Táo cuác hán trán ngÃy mái"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1461
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:253
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:326
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:598
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:722
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1525
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:265
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:338
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:623
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:747
 msgid "_Forward as iCalendar..."
 msgstr "Chuyán dáng _iCalendar..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1468
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1532
 msgid "New _Meeting..."
 msgstr "Cuác _háp mái..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1470
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1534
 msgid "Create a new meeting"
 msgstr "Táo cuác háp mái"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1475
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1539
 msgid "Mo_ve to Calendar..."
 msgstr "Chuyán _vÃo Lách..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1482
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1546
 msgid "New _Appointment..."
 msgstr "Cuác há_n mái..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1489
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1553
 msgid "Make this Occurrence _Movable"
 msgstr "Cho phÃp di chuyán _lán nÃy"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1496
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1560
 msgid "_Open Appointment"
 msgstr "_Má Cuác hán"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1498
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1562
 msgid "View the current appointment"
 msgstr "Xem cuác hán hián thái"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1503
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1567
 msgid "_Reply"
 msgstr "T_rá lái"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1517
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1581
 msgid "_Schedule Meeting..."
 msgstr "Láp lách c_uác háp..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1519
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1583
 msgid "Converts an appointment to a meeting"
 msgstr "Chuyán cÃc cuác hán thÃnh háp"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1524
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1588
 msgid "Conv_ert to Appointment..."
 msgstr "Chuyán sang cuác há_n..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1526
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1590
 msgid "Converts a meeting to an appointment"
 msgstr "Chuyán cuác háp thÃnh cuác hán"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1531
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1595
 msgid "Quit"
 msgstr "ThoÃt"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1651
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1715
 msgid "Day"
 msgstr "NgÃy"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1653
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1717
 msgid "Show one day"
 msgstr "Xem mát ngÃy"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1658
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1722
 msgid "List"
 msgstr "Danh sÃch"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1660
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1724
 msgid "Show as list"
 msgstr "Xem dáng danh sÃch"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1665
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1729
 msgid "Month"
 msgstr "ThÃng"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1667
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1731
 msgid "Show one month"
 msgstr "Xem mát thÃng"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1672
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1736
 msgid "Week"
 msgstr "Tuán"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1674
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1738
 msgid "Show one week"
 msgstr "Xem mát tuán"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1681
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1745
 msgid "Show one work week"
 msgstr "Xem mát tuán lÃm viác"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1689
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1753
 msgid "Active Appointments"
 msgstr "Cuác hán hoát Äáng"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1703
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1767
 msgid "Next 7 Days' Appointments"
 msgstr "Cuác hán 7 ngÃy ká"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1710
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1774
 msgid "Occurs Less Than 5 Times"
 msgstr "Xáy ra Ãt hÆn 5 lán"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1741
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:795
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:994
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1805
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:820
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1019
 msgid "Description contains"
 msgstr "MÃ tá cháa"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1748
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:802
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1001
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1812
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:827
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1026
 msgid "Summary contains"
 msgstr "TÃm tát cháa"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1760
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1824
 msgid "Print this calendar"
 msgstr "In lách nÃy"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1767
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1831
 msgid "Preview the calendar to be printed"
 msgstr "Xem thá lách trÆác khi in"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1789
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:294
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:381
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:843
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1042
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1853
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:306
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:393
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:868
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1067
 msgid "_Save as iCalendar..."
 msgstr "LÆu dáng _iCalendar..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1866
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1930
 msgid "Go To"
 msgstr "Äi tái"
 
 #. Translators: Default filename part saving a memo to a file when
 #. * no summary is filed, the '.ics' extension is concatenated to it.
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:217
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:522
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:229
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:547
 msgid "memo"
 msgstr "ghi nhá"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:260
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:654
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:272
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:679
 msgid "New _Memo"
 msgstr "_Ghi nhá mái"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:262
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:310
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:656
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:274
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:204
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:681
 msgid "Create a new memo"
 msgstr "Táo ghi nhá mái"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:267
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:661
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:279
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:686
 msgid "_Open Memo"
 msgstr "_Má ghi nhá"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:269
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:663
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:281
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:688
 msgid "View the selected memo"
 msgstr "Xem ghi nhá ÄÃ chán"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:274
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:361
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:668
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:806
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:286
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:373
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:693
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:831
 msgid "Open _Web Page"
 msgstr "Má trang _Web"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:286
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:828
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:298
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:853
 msgid "Print the selected memo"
 msgstr "In ghi nhá ÄÃ chán"
 
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1477
+#, fuzzy
+#| msgid "Print this event"
+msgid "Searching next matching event"
+msgstr "In sá kián nÃy"
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1478
+msgid "Searching previous matching event"
+msgstr ""
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1499
+#, c-format
+msgid "Cannot find matching event in the next %d year"
+msgid_plural "Cannot find matching event in the next %d years"
+msgstr[0] ""
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1503
+#, c-format
+msgid "Cannot find matching event in the previous %d year"
+msgid_plural "Cannot find matching event in the previous %d years"
+msgstr[0] ""
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1528
+msgid "Cannot search with no active calendar"
+msgstr ""
+
 #. Translators: Default filename part saving a task to a file when
 #. * no summary is filed, the '.ics' extension is concatenated to it.
 #. Translators: Default filename part saving a task to a file when
 #. * no summary is filed, the '.ics' extension is concatenated to it
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:284
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:639
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:296
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:664
 msgid "task"
 msgstr "tÃc vá"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:319
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:701
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:331
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:726
 msgid "_Assign Task"
 msgstr "_GÃn TÃc vá"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:333
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:778
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:345
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:803
 msgid "_Mark as Complete"
 msgstr "ÄÃnh dáu _hoÃn tát"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:335
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:780
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:347
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:805
 msgid "Mark selected tasks as complete"
 msgstr "ÄÃnh dáu cÃc tÃc vá Äà chán là hoÃn tát"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:340
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:352
 msgid "_Mark as Incomplete"
 msgstr "ÄÃnh dáu chÆa h_oÃn tát"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:342
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:787
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:354
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:812
 msgid "Mark selected tasks as incomplete"
 msgstr "ÄÃnh dáu cÃc tÃc vá Äà chán là chÆa hoÃn tát"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:347
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:792
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:359
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:817
 msgid "New _Task"
 msgstr "_TÃc vá mái"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:349
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:305
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:794
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:361
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:201
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:819
 msgid "Create a new task"
 msgstr "Táo tÃc vá mái"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:354
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:799
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:366
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:824
 msgid "_Open Task"
 msgstr "_Má tÃc vá"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:356
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:801
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:368
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:826
 msgid "View the selected task"
 msgstr "Xem tÃc vá ÄÃ chán"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:373
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1027
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:385
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1052
 msgid "Print the selected task"
 msgstr "In tÃc vá ÄÃ chán"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:308
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:193
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:217
+msgid "New Memo List"
+msgstr "Danh sÃch Ghi nhá Mái"
+
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:202
 msgctxt "New"
 msgid "Mem_o"
 msgstr "_Ghi nhá"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:315
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:209
 msgctxt "New"
 msgid "_Shared Memo"
 msgstr "Ghi nhá ch_ung"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:317
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:211
 msgid "Create a new shared memo"
 msgstr "Táo ghi nhá chung mái"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:325
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:219
 msgctxt "New"
 msgid "Memo Li_st"
 msgstr "Danh sÃch ghi nhá"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:327
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:621
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:221
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:646
 msgid "Create a new memo list"
 msgstr "Táo danh sÃch ghi nhá mái"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-sidebar.c:186
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-sidebar.c:206
 msgid "Loading memos"
 msgstr "Äang náp ghi nhá..."
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-sidebar.c:703
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-sidebar.c:663
 msgid "Memo List Selector"
 msgstr "Bá chán danh sÃch ghi nhá"
 
-#. Translators: The string field is a URI.
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-sidebar.c:1001
-#, c-format
-msgid "Opening memos at %s"
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-sidebar.c:975
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Opening memos at %s"
+msgid "Opening memo list '%s'"
 msgstr "Äang má ghi nhá tái %s..."
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:231
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:246
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:233
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:248
 msgid "Print Memos"
 msgstr "In ghi nhá"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:584
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:289
+msgid "Memo List Properties"
+msgstr "Thuác tÃnh Danh sÃch Ghi nhá"
+
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:609
 msgid "_Delete Memo"
 msgstr "_Xoà ghi nhá"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:591
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:616
 msgid "_Find in Memo..."
 msgstr "_TÃm bán ghi nhá..."
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:593
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:618
 msgid "Search for text in the displayed memo"
 msgstr "TÃm nái dung trong bán ghi nhá Äang xem"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:612
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:637
 msgid "D_elete Memo List"
 msgstr "_Xoà danh sÃch ghi nhá"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:614
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:639
 msgid "Delete the selected memo list"
 msgstr "Xoà danh sÃch ghi nhá Äà chán"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:619
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:644
 msgid "_New Memo List"
 msgstr "Danh sÃch ghi _nhá mái"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:635
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:660
 msgid "Refresh the selected memo list"
 msgstr "Cáp nhát danh sÃch ghi nhá ÄÃ chán"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:642
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:667
 msgid "Rename the selected memo list"
 msgstr "Äái tÃn danh sÃch ghi nhá ÄÃ chán"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:647
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:672
 msgid "Show _Only This Memo List"
 msgstr "Chá hián danh sÃch ghi nhá _nÃy"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:726
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:751
 msgid "Memo _Preview"
 msgstr "_Xem trÆác bán ghi nhá"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:728
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:753
 msgid "Show memo preview pane"
 msgstr "Khung xem thá"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:749
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:774
 msgid "Show memo preview below the memo list"
 msgstr "Hián thá khung xem ghi nhá bÃn dÆái danh sÃch ghi nhá"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:756
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:781
 msgid "Show memo preview alongside the memo list"
 msgstr "Hián khung xem ghi nhá bÃn cánh danh sÃch ghi nhá"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:814
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:839
 msgid "Print the list of memos"
 msgstr "In danh sÃch cÃc ghi nhá"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:821
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:846
 msgid "Preview the list of memos to be printed"
 msgstr "Xem thá danh sÃch ghi nhá trÆác khi in"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view.c:227
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view.c:236
 msgid "Delete Memos"
 msgstr "Xoà ghi nhá"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view.c:229
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view.c:238
 msgid "Delete Memo"
 msgstr "Xoà ghi nhá"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-private.c:424
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-private.c:428
 #, c-format
 msgid "%d memo"
 msgid_plural "%d memos"
 msgstr[0] "%d ghi nhá"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-private.c:428
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-private.c:609
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-private.c:432
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-private.c:613
 #, c-format
 msgid "%d selected"
 msgstr "%d ÄÃ chán"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:303
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:190
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:240
+msgid "New Task List"
+msgstr "Danh sÃch TÃc vá mái"
+
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:199
 msgctxt "New"
 msgid "_Task"
 msgstr "_TÃc vá"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:310
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:206
 msgctxt "New"
 msgid "Assigne_d Task"
 msgstr "TÃc vá ÄÃ _gÃn"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:312
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:208
 msgid "Create a new assigned task"
 msgstr "Táo tÃc vá ÄÃ gÃn mái"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:320
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:216
 msgctxt "New"
 msgid "Tas_k List"
 msgstr "Danh sÃch _tÃc vá"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:322
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:745
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:218
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:770
 msgid "Create a new task list"
 msgstr "Táo danh sÃch tÃc vá mái"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-sidebar.c:186
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-sidebar.c:206
 msgid "Loading tasks"
 msgstr "Äang náp tÃc vá..."
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-sidebar.c:703
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-sidebar.c:663
 msgid "Task List Selector"
 msgstr "Bá chán danh sÃch tÃc vá"
 
-#. Translators: The string field is a URI.
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-sidebar.c:1002
-#, c-format
-msgid "Opening tasks at %s"
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-sidebar.c:975
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Opening tasks at %s"
+msgid "Opening task list '%s'"
 msgstr "Äang má tÃc vá tái %s..."
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:254
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:269
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:256
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:271
 msgid "Print Tasks"
 msgstr "In tÃc vá"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:583
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:312
+msgid "Task List Properties"
+msgstr "Thuác tÃnh Danh sÃch TÃc vá"
+
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:608
 msgid ""
 "This operation will permanently erase all tasks marked as completed. If you "
 "continue, you will not be able to recover these tasks.\n"
@@ -16767,2503 +15945,2415 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Bán cà thát sá muán xoà nháng tÃc vá nÃy sao?"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:590
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:615
 msgid "Do not ask me again"
 msgstr "Äáng hái náa."
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:708
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:733
 msgid "_Delete Task"
 msgstr "_Xoà tÃc vá"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:715
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:740
 msgid "_Find in Task..."
 msgstr "_TÃm tÃc vá..."
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:717
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:742
 msgid "Search for text in the displayed task"
 msgstr "TÃm nái dung trong tÃc vá Äang xem"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:729
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:754
 msgid "Copy..."
 msgstr "ChÃp..."
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:736
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:761
 msgid "D_elete Task List"
 msgstr "_Xoà danh sÃch tÃc vá"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:738
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:763
 msgid "Delete the selected task list"
 msgstr "Xoà danh sÃch tÃc vá Äà chán"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:743
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:768
 msgid "_New Task List"
 msgstr "Da_nh sÃch TÃc vá mái"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:759
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:784
 msgid "Refresh the selected task list"
 msgstr "Cáp nhát danh sÃch tÃc vá ÄÃ chán"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:766
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:791
 msgid "Rename the selected task list"
 msgstr "Äái tÃn danh sÃch tÃc vá ÄÃ chán"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:771
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:796
 msgid "Show _Only This Task List"
 msgstr "Chá hián danh sÃch tÃc vá _nÃy"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:785
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:810
 msgid "Mar_k as Incomplete"
 msgstr "ÄÃnh dáu chÆa h_oÃn tát"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:815
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:840
 msgid "Delete completed tasks"
 msgstr "Xoà cÃc tÃc vá hoÃn tát"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:890
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:915
 msgid "Task _Preview"
 msgstr "_Xem thá tÃc vá"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:892
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:917
 msgid "Show task preview pane"
 msgstr "Hián khung xem trÆác"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:913
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:938
 msgid "Show task preview below the task list"
 msgstr "Hián thá Ã xem thá cÃng viác bÃn dÆái danh sÃch cÃng viác"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:920
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:945
 msgid "Show task preview alongside the task list"
 msgstr "Hián thá Ã xem thá cÃng viác bÃn cánh danh sÃch cÃng viác"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:928
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:953
 msgid "Active Tasks"
 msgstr "TÃc vá hoát Äáng"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:942
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:967
 msgid "Completed Tasks"
 msgstr "TÃc vá hoÃn tát"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:949
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:974
 msgid "Next 7 Days' Tasks"
 msgstr "TÃc vá 7 ngÃy ká"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:956
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:981
 msgid "Overdue Tasks"
 msgstr "TÃc vá quà hán"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:963
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:988
 msgid "Tasks with Attachments"
 msgstr "TÃc vá cà Äá ÄÃnh kÃm"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1013
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1038
 msgid "Print the list of tasks"
 msgstr "In danh sÃch cÃc tÃc vá"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1020
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1045
 msgid "Preview the list of tasks to be printed"
 msgstr "Xem thá danh sÃch cÃc tÃc vá cán in"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view.c:362
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view.c:371
 msgid "Delete Tasks"
 msgstr "Xoà tÃc vá"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view.c:364
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view.c:373
 msgid "Delete Task"
 msgstr "Xoà tÃc vá"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-private.c:498
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-private.c:502
 msgid "Expunging"
 msgstr "Äang xoà hán..."
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-private.c:605
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-private.c:609
 #, c-format
 msgid "%d task"
 msgid_plural "%d tasks"
 msgstr[0] "%d tÃc vá"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:389
-#, c-format
-#| msgid "%d attached messages"
-msgid "%d attached message"
-msgid_plural "%d attached messages"
-msgstr[0] "%d thÆ ÄÃnh kÃm"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:230
-msgctxt "New"
-msgid "_Mail Message"
-msgstr "BÃi _thÆ"
+#: ../modules/imap-features/e-mail-config-imap-headers-page.c:225
+#: ../modules/imap-features/e-mail-config-imap-headers-page.c:395
+msgid "IMAP Headers"
+msgstr "DÃng Äáu IMAP"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:232
-msgid "Compose a new mail message"
-msgstr "Viát thÆ mái"
+#: ../modules/imap-features/e-mail-config-imap-headers-page.c:233
+msgid ""
+"Select a predefined set of IMAP headers to fetch.\n"
+"Note, larger sets of headers take longer to download."
+msgstr ""
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:240
-#| msgid "Mail Accounts"
-msgctxt "New"
-msgid "Mail Acco_unt"
-msgstr "_TÃi khoán thÆ"
+#: ../modules/imap-features/e-mail-config-imap-headers-page.c:243
+msgid "_Fetch All Headers"
+msgstr "Láy _mái dÃng Äáu"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:242
-#| msgid "Create a new mail folder"
-msgid "Create a new mail account"
-msgstr "Táo tÃi khoán thÆ mái"
+#: ../modules/imap-features/e-mail-config-imap-headers-page.c:257
+#, fuzzy
+#| msgid "Mail Headers Table"
+msgid "_Basic Headers (fastest)"
+msgstr "Báng dÃng Äáu thÆ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:247
-msgctxt "New"
-msgid "Mail _Folder"
-msgstr "ThÆ _mác thÆ"
+#: ../modules/imap-features/e-mail-config-imap-headers-page.c:271
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "_Basic Headers (Fastest) \n"
+#| "Use this if you do not have filters based on mailing lists"
+msgid "Use this if you are not filtering any mailing lists."
+msgstr ""
+"_DÃng Äáu cÆ bán - (Nhanh nhát)\n"
+"DÃng náu bán khÃng lác háp thÆ chung"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:249
-msgid "Create a new mail folder"
-msgstr "Táo háp thÆ mái"
+#: ../modules/imap-features/e-mail-config-imap-headers-page.c:281
+#, fuzzy
+#| msgid "Basic and _Mailing List Headers (Default)"
+msgid "Basic and _Mailing List Headers (default)"
+msgstr "DÃng Äáu cÆ bán và _háp thÆ chung (Mác Äánh)"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:464
-msgid "Mail Accounts"
-msgstr "TÃi khoán thÆ"
+#: ../modules/imap-features/e-mail-config-imap-headers-page.c:330
+msgid "Custom Headers"
+msgstr "DÃng Äáu tá chán"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:473
-msgid "Mail Preferences"
-msgstr "TÃy thÃch thÆ"
+#: ../modules/imap-features/e-mail-config-imap-headers-page.c:338
+msgid ""
+"Specify any extra headers to fetch in addition to the predefined set of "
+"headers selected above."
+msgstr ""
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:482
-msgid "Composer Preferences"
-msgstr "TÃy thÃch bá soán tháo"
+#: ../modules/itip-formatter/e-mail-formatter-itip.c:137
+msgid "ITIP"
+msgstr ""
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:491
-msgid "Network Preferences"
-msgstr "TÃy thÃch Máng"
+#: ../modules/itip-formatter/e-mail-formatter-itip.c:143
+msgid "Display part as an invitation"
+msgstr ""
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:725
-msgid "Evolution Account Assistant"
-msgstr "Phá tà tÃi khoán Evolution"
+#. strftime format of a time,
+#. * in 24-hour format, without seconds.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:240
+msgid "Today %H:%M"
+msgstr "HÃm nay %l:%M %p"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:771
-msgid "Account Editor"
-msgstr "Bá sáa tÃi khoán"
+#. strftime format of a time,
+#. * in 24-hour format.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:244
+msgid "Today %H:%M:%S"
+msgstr "HÃm nay %l:%M %p"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1180
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:947
-msgid "_Disable Account"
-msgstr "_Tát tÃi khoán"
+#. strftime format of a time,
+#. * in 12-hour format.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:253
+msgid "Today %l:%M:%S %p"
+msgstr "HÃm nay %l:%M %p"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1182
-msgid "Disable this account"
-msgstr "Tát tÃi khoán nÃy"
+#. strftime format of a time,
+#. * in 24-hour format, without seconds.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:268
+msgid "Tomorrow %H:%M"
+msgstr "NgÃy mai %H:%M"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1189
-msgid "Permanently remove all the deleted messages from all folders"
-msgstr "Gá bá hoÃn toÃn mái thÆ Äà xoà ra khái mái thÆ mác"
+#. strftime format of a time,
+#. * in 24-hour format.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:272
+msgid "Tomorrow %H:%M:%S"
+msgstr "NgÃy mai %H:%M:%S"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1196
-#| msgid "Change the properties of this folder"
-msgid "Edit properties of this account"
-msgstr "Thay Äái thuác tÃnh tÃi khoán nÃy"
+#. strftime format of a time,
+#. * in 12-hour format, without seconds.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:277
+msgid "Tomorrow %l:%M %p"
+msgstr "NgÃy mai %l:%M %p"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1201
-msgid "_Download Messages for Offline Usage"
-msgstr "Tái _vá thÆ Äá Äác ngoái tuyán"
+#. strftime format of a time,
+#. * in 12-hour format.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:281
+msgid "Tomorrow %l:%M:%S %p"
+msgstr "NgÃy mai %l:%M:%S %p"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1203
-msgid "Download messages of accounts and folders marked for offline usage"
-msgstr "Tái vá cÃc thÆ cáa tÃi khoán và thÆ mác cà ÄÃnh dáu ngoái tuyán"
+# Variable: don't translate / Bián: Äáng dách
+#. strftime format of a weekday.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:300
+#, c-format
+msgid "%A"
+msgstr "%A"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1208
-msgid "Fl_ush Outbox"
-msgstr "Xoà _sách háp thÆ gái"
+#. strftime format of a weekday and a
+#. * time, in 24-hour format, without seconds.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:305
+msgid "%A %H:%M"
+msgstr "%A %H:%M"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1215
-msgid "_Copy Folder To..."
-msgstr "_ChÃp thÆ mác vÃo..."
+#. strftime format of a weekday and a
+#. * time, in 24-hour format.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:309
+msgid "%A %H:%M:%S"
+msgstr "%A %H:%M:%S"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1217
-msgid "Copy the selected folder into another folder"
-msgstr "Sao chÃp thÆ mác ÄÃ chán sang thÆ mác khÃc"
+#. strftime format of a weekday and a
+#. * time, in 12-hour format, without seconds.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:314
+msgid "%A %l:%M %p"
+msgstr "%A %l:%M %p"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1224
-msgid "Permanently remove this folder"
-msgstr "Gá bá hoÃn toÃn thÆ mác nÃy"
+#. strftime format of a weekday and a
+#. * time, in 12-hour format.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:318
+msgid "%A %l:%M:%S %p"
+msgstr "%A %l:%M:%S %p"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1229
-msgid "E_xpunge"
-msgstr "_Xoà hán"
+#. strftime format of a weekday and a date
+#. * without a year.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:327
+msgid "%A, %B %e"
+msgstr "%A, %e %B"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1231
-msgid "Permanently remove all deleted messages from this folder"
-msgstr "Gá bá hoÃn toÃn mái thÆ Äà xoà trong thÆ mác nÃy"
+#. strftime format of a weekday, a date
+#. * without a year and a time,
+#. * in 24-hour format, without seconds.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:333
+msgid "%A, %B %e %H:%M"
+msgstr "%A, %e %B %H:%M"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1236
-msgid "Mar_k All Messages as Read"
-msgstr "ÄÃnh dáu mái thÆ ÄÃ Äá_c"
+#. strftime format of a weekday, a date without a year
+#. * and a time, in 24-hour format.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:337
+msgid "%A, %B %e %H:%M:%S"
+msgstr "%A, %e %B %H:%M:%S"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1238
-msgid "Mark all messages in the folder as read"
-msgstr "ÄÃnh dáu  Äà Äác  mái thÆ nám trong thÆ mác nÃy"
+#. strftime format of a weekday, a date without a year
+#. * and a time, in 12-hour format, without seconds.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:342
+msgid "%A, %B %e %l:%M %p"
+msgstr "%A, %e %B %l:%M %p"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1243
-msgid "_Move Folder To..."
-msgstr "Chu_yán thÆ mác sang..."
+#. strftime format of a weekday, a date without a year
+#. * and a time, in 12-hour format.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:346
+msgid "%A, %B %e %l:%M:%S %p"
+msgstr "%A, %e %B %l:%M:%S %p"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1245
-msgid "Move the selected folder into another folder"
-msgstr "Chuyán thÆ mác ÄÃ chán vÃo thÆ mác khÃc"
+#. strftime format of a weekday and a date.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:352
+msgid "%A, %B %e, %Y"
+msgstr "%A, %e %B, %Y"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1250
-msgid "_New..."
-msgstr "_Mái..."
+#. strftime format of a weekday, a date and a
+#. * time, in 24-hour format, without seconds.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:357
+msgid "%A, %B %e, %Y %H:%M"
+msgstr "%A, %e %B, %Y %H:%M"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1252
-msgid "Create a new folder for storing mail"
-msgstr "Táo thÆ mác mái Äá lÆu thÆ"
+#. strftime format of a weekday, a date and a
+#. * time, in 24-hour format.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:361
+msgid "%A, %B %e, %Y %H:%M:%S"
+msgstr "%A, %e %B, %Y %H:%M:%S"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1259
-msgid "Change the properties of this folder"
-msgstr "Thay Äái thuác tÃnh cáa thÆ mác nÃy"
+#. strftime format of a weekday, a date and a
+#. * time, in 12-hour format, without seconds.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:366
+msgid "%A, %B %e, %Y %l:%M %p"
+msgstr "%A, %e %B, %Y %l:%M %p"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1266
-msgid "Refresh the folder"
-msgstr "Cáp nhát thÆ mác"
+#. strftime format of a weekday, a date and a
+#. * time, in 12-hour format.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:370
+msgid "%A, %B %e, %Y %l:%M:%S %p"
+msgstr "%A, %e %B, %Y %l:%M:%S %p"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1273
-msgid "Change the name of this folder"
-msgstr "Thay Äái tÃn thÆ mác nÃy"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:408
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:409
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:498
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:499
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:588
+msgid "An unknown person"
+msgstr "NgÆái lá"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1278
-msgid "Select Message _Thread"
-msgstr "Chán nhÃnh _thÆ"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:413
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:503
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:592
+#, c-format
+msgid "Please respond on behalf of %s"
+msgstr "Vui lÃng hái ÄÃp thay mát cho %s"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1280
-msgid "Select all messages in the same thread as the selected message"
-msgstr "Chán tát cá nhÆng thÆ trong cÃng nhÃnh vái thÆ ÄÃ chán"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:415
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:505
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:594
+#, c-format
+msgid "Received on behalf of %s"
+msgstr "Nhán thay mát cho %s"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1285
-msgid "Select Message S_ubthread"
-msgstr "Chán nhÃnh _phá thÆ"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:420
+#, c-format
+msgid "%s through %s has published the following meeting information:"
+msgstr "%s thÃng qua %s ÄÃ cÃng bá tin tác cuác háp sau:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1287
-msgid "Select all replies to the currently selected message"
-msgstr "Chán mái trá lái thÆ ÄÆác chán hián thái"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:422
+#, c-format
+msgid "%s has published the following meeting information:"
+msgstr "%s ÄÃ cÃng bá tin tác cuác háp sau:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1299
-msgid "Empty _Trash"
-msgstr "Äá _rÃc"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:427
+#, c-format
+msgid "%s has delegated the following meeting to you:"
+msgstr "%s ÄÃ áy nhiám cuác háp sau cho bán:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1301
-msgid "Permanently remove all the deleted messages from all accounts"
-msgstr "Gá bá vÄnh vián mái thÆ Äà xoà á mái tÃi khoán"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:430
+#, c-format
+msgid "%s through %s requests your presence at the following meeting:"
+msgstr "%s thÃng qua %s yÃu cáu sá hián dián cáa bán tái cuác háp sau:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1306
-msgid "_New Label"
-msgstr "_NhÃn mái"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:432
+#, c-format
+msgid "%s requests your presence at the following meeting:"
+msgstr "%s yÃu cáu sá hián dián cáa bán tái cuác háp sau:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1315
-msgid "N_one"
-msgstr "_KhÃng"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:438
+#, c-format
+msgid "%s through %s wishes to add to an existing meeting:"
+msgstr "%s thÃng qua %s muán thÃm vÃo mát cuác háp ÄÃ cÃ:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1329
-msgid "_Manage Subscriptions"
-msgstr "_Quán là ÄÄng kÃ"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:440
+#, c-format
+msgid "%s wishes to add to an existing meeting:"
+msgstr "%s muán thÃm vÃo mát cuác háp ÄÃ cÃ:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1331
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1408
-msgid "Subscribe or unsubscribe to folders on remote servers"
-msgstr "ÄÄng kà hoác háy ÄÄng kà thÆ mác trÃn mÃy chá tá xa"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:444
+#, c-format
+msgid ""
+"%s through %s wishes to receive the latest information for the following "
+"meeting:"
+msgstr "%s thÃng qua %s muán nhán tin tác mái nhát vá cuác háp sau:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1336
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1357
-msgid "Send / _Receive"
-msgstr "Gái / _Nhán"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:446
+#, c-format
+msgid "%s wishes to receive the latest information for the following meeting:"
+msgstr "%s> muán nhán tin tác mái nhát vá cuác háp sau:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1338
-msgid "Send queued items and retrieve new items"
-msgstr "Gái cÃc mác Äang Äái gái và nhán cÃc mác mái"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:450
+#, c-format
+msgid "%s through %s has sent back the following meeting response:"
+msgstr "%s thÃng qua %s ÄÃ trá lái vá cuác háp sau:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1343
-msgid "R_eceive All"
-msgstr "_Nhán hát"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:452
+#, c-format
+msgid "%s has sent back the following meeting response:"
+msgstr "%s ÄÃ trá lái vá cuác háp sau:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1345
-msgid "Receive new items from all accounts"
-msgstr "Nhán mác mái tá mái tÃi khoán"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:456
+#, c-format
+msgid "%s through %s has canceled the following meeting:"
+msgstr "%s thÃng qua %s ÄÃ háy bá cuác háp sau:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1350
-msgid "_Send All"
-msgstr "_Gái hát"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:458
+#, c-format
+msgid "%s has canceled the following meeting:"
+msgstr "%s ÄÃ háy bá cuác háp sau:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1352
-msgid "Send queued items in all accounts"
-msgstr "Gái thÆ trong hÃng Äái gái á mái tÃi khoán"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:462
+#, c-format
+msgid "%s through %s has proposed the following meeting changes."
+msgstr "%s thÃng qua %s ÄÃ Äá nghá nháng thay Äái cuác háp sau."
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1378
-#: ../widgets/misc/e-activity-proxy.c:313
-msgid "Cancel"
-msgstr "Háy bá"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:464
+#, c-format
+msgid "%s has proposed the following meeting changes:"
+msgstr "%s> ÄÃ Äá nghá nháng thay Äái cuác háp sau:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1380
-msgid "Cancel the current mail operation"
-msgstr "Háy thao tÃc thÆ tÃn hián thái"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:468
+#, c-format
+msgid "%s through %s has declined the following meeting changes:"
+msgstr "%s thÃng qua %s ÄÃ tá chái nháng thay Äái cuác háp sau:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1385
-msgid "Collapse All _Threads"
-msgstr "_Thu gán mái nhÃnh"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:470
+#, c-format
+msgid "%s has declined the following meeting changes:"
+msgstr "%s> ÄÃ tá chái nháng thay Äái cuác háp sau:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1387
-msgid "Collapse all message threads"
-msgstr "Thu gán mái nhÃnh thÆ"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:510
+#, c-format
+msgid "%s through %s has published the following task:"
+msgstr "%s thÃng qua %s ÄÃ cÃng bá tÃc vá sau:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1392
-msgid "E_xpand All Threads"
-msgstr "_DÃn ra mái nhÃnh"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:512
+#, c-format
+msgid "%s has published the following task:"
+msgstr "%s ÄÃ cÃng bá tÃc vá sau:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1394
-msgid "Expand all message threads"
-msgstr "DÃn ra mái nhÃnh thÆ"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:517
+#, c-format
+msgid "%s requests the assignment of %s to the following task:"
+msgstr "%s yÃu cáu phÃn cÃng %s cho tÃc vá sau:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1399
-msgid "_Message Filters"
-msgstr "Bá _lác thÆ"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:520
+#, c-format
+msgid "%s through %s has assigned you a task:"
+msgstr "%s thÃng qua %s ÄÃ phÃn cÃng bán cho tÃc vá sau:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1401
-msgid "Create or edit rules for filtering new mail"
-msgstr "Táo hoác sáa Äái quy tác lác thÆ mái"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:522
+#, c-format
+msgid "%s has assigned you a task:"
+msgstr "%s ÄÃ phÃn cÃng bán cho tÃc vá sau:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1406
-msgid "_Subscriptions..."
-msgstr "_Sá ÄÄng kÃ..."
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:528
+#, c-format
+msgid "%s through %s wishes to add to an existing task:"
+msgstr "%s thÃng qua %s muán thÃm vÃo tÃc vá ÄÃ cÃ:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1415
-msgid "F_older"
-msgstr "ThÆ _mác"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:530
+#, c-format
+msgid "%s wishes to add to an existing task:"
+msgstr "%s muán thÃm vÃo tÃc vá ÄÃ cÃ:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1422
-msgid "_Label"
-msgstr "_NhÃn"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:534
+#, c-format
+msgid ""
+"%s through %s wishes to receive the latest information for the following "
+"assigned task:"
+msgstr "%s thÃng qua %s muán nhán tin tác vá tÃc vá ÄÃ phÃn cÃng sau:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1439
-msgid "C_reate Search Folder From Search..."
-msgstr "Tá_o thÆ mác tÃm kiám tá kát quá tÃm kiám..."
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:536
+#, c-format
+msgid ""
+"%s wishes to receive the latest information for the following assigned task:"
+msgstr "%s muán nhán tin tác vá tÃc vá ÄÃ phÃn cÃng sau:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1446
-msgid "Search F_olders"
-msgstr "TÃm kiám tr_ong thÆ mác"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:540
+#, c-format
+msgid "%s through %s has sent back the following assigned task response:"
+msgstr "%s thÃng qua %s ÄÃ trá lái tÃc vá ÄÃ phÃn cÃng sau:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1448
-msgid "Create or edit search folder definitions"
-msgstr "Táo hoác sáa Äái lái Äánh nghÄa thÆ mác tÃm kiám"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:542
+#, c-format
+msgid "%s has sent back the following assigned task response:"
+msgstr "%s ÄÃ trá lái tÃc vá ÄÃ phÃn cÃng sau:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1483
-msgid "_New Folder..."
-msgstr "ThÆ mác _mái..."
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:546
+#, c-format
+msgid "%s through %s has canceled the following assigned task:"
+msgstr "%s thÃng qua %s ÄÃ háy bá tÃc vá ÄÃ phÃn cÃng sau:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1511
-msgid "Show Message _Preview"
-msgstr "Hián à _xem thá thÆ"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:548
+#, c-format
+msgid "%s has canceled the following assigned task:"
+msgstr "%s ÄÃ háy bá tÃc vá ÄÃ phÃn cÃng sau:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1513
-msgid "Show message preview pane"
-msgstr "Hián khung xem thÆ"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:552
+#, c-format
+msgid "%s through %s has proposed the following task assignment changes:"
+msgstr "%s thÃng qua %s ÄÃ Äá nghá nháng thay Äái phÃn cÃng tÃc vá sau:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1519
-msgid "Show _Deleted Messages"
-msgstr "Hián cÃc thÆ ÄÃ _xoÃ"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:554
+#, c-format
+msgid "%s has proposed the following task assignment changes:"
+msgstr "%s ÄÃ Äá nghá nháng thay Äái phÃn cÃng tÃc vá sau:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1521
-msgid "Show deleted messages with a line through them"
-msgstr "Hián thá thÆ bá xoà (kiáu gách ÄÃ) trong danh sÃch cÃc thÆ."
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:558
+#, c-format
+msgid "%s through %s has declined the following assigned task:"
+msgstr "%s thÃng qua %s ÄÃ tá chái tÃc vá ÄÆác phÃn cÃng sau:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1527
-msgid "_Group By Threads"
-msgstr "NhÃm lái theo _nhÃnh"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:560
+#, c-format
+msgid "%s has declined the following assigned task:"
+msgstr "%s ÄÃ tá chái tÃc vá ÄÆác phÃn cÃng sau:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1529
-msgid "Threaded message list"
-msgstr "Danh sÃch thÆ theo nhÃnh"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:599
+#, c-format
+msgid "%s through %s has published the following memo:"
+msgstr "%s thÃng qua %s ÄÃ cÃng bá bán ghi nhá sau:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1550
-msgid "Show message preview below the message list"
-msgstr "Hián thá Ã xem thá thÆ bÃn dÆái danh sÃch thÆ"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:601
+#, c-format
+msgid "%s has published the following memo:"
+msgstr "%s ÄÃ cÃng bá bán ghi nhá sau:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1557
-msgid "Show message preview alongside the message list"
-msgstr "Hián thá Ã xem thá thÆ bÃn cánh danh sÃch thÆ"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:606
+#, c-format
+msgid "%s through %s wishes to add to an existing memo:"
+msgstr "%s thÃng qua %s muán thÃm vÃo mát bán ghi nhá ÄÃ cÃ:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1565
-msgid "All Messages"
-msgstr "Mái thÆ"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:608
+#, c-format
+msgid "%s wishes to add to an existing memo:"
+msgstr "%s muán thÃm vÃo mát bán ghi nhá ÄÃ cÃ:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1572
-msgid "Important Messages"
-msgstr "ThÆ quan tráng"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:612
+#, c-format
+msgid "%s through %s has canceled the following shared memo:"
+msgstr "%s thÃng qua %s ÄÃ háy bá bán ghi nhá dÃng chung sau:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1579
-msgid "Last 5 Days' Messages"
-msgstr "ThÆ trong 5 ngÃy trÆác"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:614
+#, c-format
+msgid "%s has canceled the following shared memo:"
+msgstr "%s ÄÃ háy bá bán ghi nhá dÃng chung sau:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1586
-msgid "Messages Not Junk"
-msgstr "ThÆ khÃng phái rÃc"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:687
+msgid "All day:"
+msgstr "Trán ngÃy:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1593
-msgid "Messages with Attachments"
-msgstr "ThÆ cà Äá ÄÃnh kÃm"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:693
+msgid "Start day:"
+msgstr "NgÃy bát Äáu:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1600
-msgid "No Label"
-msgstr "KhÃng cà nhÃn"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:693
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1461
+msgid "Start time:"
+msgstr "Thái Äiám Äáu:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1607
-msgid "Read Messages"
-msgstr "ThÆ ÄÃ Äác"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:702
+msgid "End day:"
+msgstr "NgÃy kát thÃc:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1614
-msgid "Recent Messages"
-msgstr "ThÆ gán ÄÃy"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:702
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1462
+msgid "End time:"
+msgstr "Thái Äiám kát thÃc:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1621
-msgid "Unread Messages"
-msgstr "ThÆ chÆa Äác"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1010
+msgid "_Open Calendar"
+msgstr "_Má Lách"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1673
-msgid "Subject or Addresses contain"
-msgstr "Chá Äá hoác Äáa chá cháa"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1013
+msgid "_Decline all"
+msgstr "_Tá chái tát cá"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1683
-msgid "All Accounts"
-msgstr "Mái tÃi khoán"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1016
+msgid "_Decline"
+msgstr "_Tá chái"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1690
-msgid "Current Account"
-msgstr "TÃi khoán hián thái"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1019
+msgid "_Tentative all"
+msgstr "Tá_m cháp nhán tát cá"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1697
-msgid "Current Folder"
-msgstr "ThÆ mác hián thái"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1022
+msgid "_Tentative"
+msgstr "Tám cháp _nhán"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:560
-msgid "All Account Search"
-msgstr "TÃm trong mái tÃi khoán"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1025
+msgid "A_ccept all"
+msgstr "C_háp nhán tát cá"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:721
-msgid "Account Search"
-msgstr "TÃm trong tÃi khoán"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1028
+msgid "A_ccept"
+msgstr "_Cháp nhán"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:945
-msgid "Proxy _Logout"
-msgstr "ÄÄng _xuát áy nhiám"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1031
+msgid "_Send Information"
+msgstr "_Gái thÃng tin"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1023
-#, c-format
-msgid "%d selected, "
-msgid_plural "%d selected, "
-msgstr[0] "%d ÄÃ chán, "
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1034
+msgid "_Update Attendee Status"
+msgstr "_Cáp nhát tráng thÃi ngÆái dá"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1034
-#, c-format
-msgid "%d deleted"
-msgid_plural "%d deleted"
-msgstr[0] "%d bá xoÃ"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1037
+msgid "_Update"
+msgstr "_Cáp nhát"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1040
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1047
-#, c-format
-msgid "%d junk"
-msgid_plural "%d junk"
-msgstr[0] "%d thÆ rÃc"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1464
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1512
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1581
+msgid "Comment:"
+msgstr "Ghi chÃ:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1053
-#, c-format
-msgid "%d draft"
-msgid_plural "%d drafts"
-msgstr[0] "%d nhÃp"
+#. RSVP area
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1500
+#, fuzzy
+#| msgid "Send _reply to sender"
+msgid "Send reply to sender"
+msgstr "T_rá lái ngÆái gái"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1059
-#, c-format
-msgid "%d unsent"
-msgid_plural "%d unsent"
-msgstr[0] "%d chÆa gái"
+#. Updates
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1515
+msgid "Send _updates to attendees"
+msgstr "Gái bán cá_p nhát cho cÃc ngÆái dá"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1065
-#, c-format
-msgid "%d sent"
-msgid_plural "%d sent"
-msgstr[0] "%d ÄÃ gái"
+#. The recurrence check button
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1518
+msgid "_Apply to all instances"
+msgstr "Ã_p dáng cho mái lán"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1077
-#, c-format
-msgid "%d unread, "
-msgid_plural "%d unread, "
-msgstr[0] "%d chÆa Äác, "
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1519
+msgid "Show time as _free"
+msgstr "Hián giá là _ránh"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1080
-#, c-format
-msgid "%d total"
-msgid_plural "%d total"
-msgstr[0] "%d táng cáng"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1520
+msgid "_Preserve my reminder"
+msgstr "_Báo tán lái nhác nhá mÃnh"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1103
-msgid "Trash"
-msgstr "Sát rÃc"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1521
+msgid "_Inherit reminder"
+msgstr "Ká tháa gh_i nhá"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1579
-msgid "Send / Receive"
-msgstr "Gái / Nhán"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1845
+msgid "_Tasks:"
+msgstr "_TÃc vá:"
 
-#: ../modules/mail/em-composer-prefs.c:513
-msgid "Language(s)"
-msgstr "NgÃn ngá"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1848
+msgid "_Memos:"
+msgstr "Ghi _nhá:"
 
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:89
-msgid "Every time"
-msgstr "Mái lán"
+#. Translators: The first '%s' is replaced with a calendar name,
+#. * the second '%s' with an error message
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3493
+#, c-format
+msgid "Failed to load the calendar '%s' (%s)"
+msgstr "Lái náp lách '%s' (%s)"
 
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:90
-msgid "Once per day"
-msgstr "Mát lán mái ngÃy"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3652
+#, c-format
+msgid "An appointment in the calendar '%s' conflicts with this meeting"
+msgstr "Cà cuác hán trong lách  %s  xung Äát vái cuác háp nÃy."
 
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:91
-msgid "Once per week"
-msgstr "Mát lán mái tuán"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3679
+#, c-format
+msgid "Found the appointment in the calendar '%s'"
+msgstr "TÃm tháy cuác hán trong lách  %s Â"
 
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:92
-msgid "Once per month"
-msgstr "Mát lán mái thÃng"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3774
+msgid "Unable to find any calendars"
+msgstr "KhÃng tÃm tháy lách nÃo"
 
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:293
-msgid "Header"
-msgstr "Äáu trang"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3782
+msgid "Unable to find this meeting in any calendar"
+msgstr "KhÃng tÃm tháy cuác háp nÃy trong lách nÃo"
 
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:297
-msgid "Contains Value"
-msgstr "Cháa già trá"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3787
+msgid "Unable to find this task in any task list"
+msgstr "KhÃng tÃm tháy tÃc vá nÃy trong danh sÃch tÃc vá nÃo"
 
-#. To Translators: 'Date header' is a label for configurable date/time format for 'Date' header in mail message window/preview
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1069
-msgid "_Date header:"
-msgstr "DÃng dáu _Date:"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3792
+msgid "Unable to find this memo in any memo list"
+msgstr "KhÃng tÃm tháy bán ghi nhá nÃy trong bát cá danh sÃch ghi nhá nÃo"
 
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1070
-msgid "Show _original header value"
-msgstr "Hián già trá dÃng Äáu _gác"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4132
+msgid "Opening the calendar. Please wait..."
+msgstr "Äang má lách. Vui lÃng chá..."
 
-#: ../modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:146
-msgid "Do you want to make Evolution your default email client?"
-msgstr ""
-"Bán cà muán Äát Evolution là áng dáng khÃch thÆ Äián tá mác Äánh cáa bán "
-"khÃng?"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4137
+msgid "Searching for an existing version of this appointment"
+msgstr "Äang tÃm kiám mát phiÃn bán hián thái cáa cuác hán nÃy"
 
-#. Translators: First %s is an email address, second %s
-#. * is the subject of the email, third %s is the date.
-#: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:258
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4523
 #, c-format
-msgid "Your message to %s about \"%s\" on %s has been read."
-msgstr "ThÆ gái cho %s vá \"%s\" vÃo %s ÄÃ ÄÆác Äác."
+msgid "Unable to send item to calendar '%s'. %s"
+msgstr "KhÃng gái ÄÆác mác cho lách  %s Â. %s"
 
-#. Translators: %s is the subject of the email message.
-#: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:324
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4538
 #, c-format
-#| msgid "Delivery Notification for: \"%s\""
-msgid "Delivery Notification for \"%s\""
-msgstr "XÃc nhán gái/nhán thÆ cho \"%s\""
+msgid "Sent to calendar '%s' as accepted"
+msgstr "Äà gái cho lách  %s  nhÆ Äà cháp nhán"
 
-#: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:449
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4543
 #, c-format
-#| msgid "S_end message receipts:"
-msgid "Send a read receipt to '%s'"
-msgstr "Gái thÃng bÃo ÄÃ Äác thÆ cho '%s'"
+msgid "Sent to calendar '%s' as tentative"
+msgstr "Äà gái cho lách  %s  nhÆ dá Äánh"
 
-#. name doesn't matter
-#: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:454
-#| msgid "Do _Not Send"
-msgid "_Notify Sender"
-msgstr "_ThÃng bÃo cho ngÆái gái"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4549
+#, c-format
+msgid "Sent to calendar '%s' as declined"
+msgstr "Äà gái cho lách  %s  nhÆ bá tá chái"
 
-#: ../modules/mdn/evolution-mdn.error.xml.h:1
-msgid "Sender wants to be notified when you have read this message."
-msgstr "NgÆái gái muán ÄÆác thÃng bÃo khi bán Äác thÆ."
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4555
+#, c-format
+msgid "Sent to calendar '%s' as canceled"
+msgstr "Äà gái cho lách  %s  vái tráng thÃi  bá thÃi Â"
 
-#: ../modules/mdn/evolution-mdn.error.xml.h:2
-msgid "Sender has been notified that you have read this message."
-msgstr "NgÆái gái ÄÃ ÄÆác thÃng bÃo ráng bán ÄÃ Äác thÆ."
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4576
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5016
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5123
+msgid "Saving changes to the calendar. Please wait..."
+msgstr "Äang lÆu thay Äái cáa lách. Vui lÃng chá..."
 
-#: ../modules/offline-alert/evolution-offline-alert.error.xml.h:1
-msgid "Evolution is currently offline."
-msgstr "Evolution hián Äang ngoái tuyán."
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4617
+msgid "Unable to parse item"
+msgstr "KhÃng thá phÃn tÃch mác"
 
-#: ../modules/offline-alert/evolution-offline-alert.error.xml.h:2
-msgid "Click 'Work Online' to return to online mode."
-msgstr "Nhán Trác tuyán' Äá trá vá trác tuyán."
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4807
+#, c-format
+msgid "Organizer has removed the delegate %s "
+msgstr "Bá tá chác ÄÃ gá bá ngÆái áy nhiám %s "
 
-#: ../modules/offline-alert/evolution-offline-alert.error.xml.h:3
-msgid "Evolution is currently offline due to a network outage."
-msgstr "Evolution hián thái Äang ngoái tuyán và Äát máng."
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4822
+msgid "Sent a cancelation notice to the delegate"
+msgstr "ÄÃ gái mát thÃng bÃo háy bá cho ngÆái áy nhiám"
 
-#: ../modules/offline-alert/evolution-offline-alert.error.xml.h:4
-msgid ""
-"Evolution will return to online mode once a network connection is "
-"established."
-msgstr "Evolution sá quay lái trác tuyán ngay khi cà kát nái máng."
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4826
+msgid "Could not send the cancelation notice to the delegate"
+msgstr "KhÃng thá gái thÃng bÃo háy bá cho ngÆái áy nhiám"
 
-#: ../modules/online-accounts/camel-sasl-xoauth.c:388
-msgid ""
-"Cannot find a corresponding account in the org.gnome.OnlineAccounts service "
-"from which to obtain an authentication token."
-msgstr ""
-"KhÃng tÃm tháy tÃi khoán tÆÆng áng trong dách vá org.gnome.OnlineAccounts Äá "
-"láy thá xÃc thác."
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4874
+#, c-format
+msgid "Unable to update attendee. %s"
+msgstr "KhÃng cáp nhát ÄÆác ngÆái dá. %s"
 
-#: ../modules/online-accounts/camel-sasl-xoauth.c:475
-msgid "OAuth"
-msgstr "OAuth"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4882
+msgid "Attendee status updated"
+msgstr "Tráng thÃi ngÆái dá ÄÃ ÄÆác cáp nhát."
 
-#: ../modules/online-accounts/camel-sasl-xoauth.c:477
-msgid ""
-"This option will connect to the server by way of the GNOME Online Accounts "
-"service"
-msgstr "Tuá chán nÃy sá kát nái Äán dách vá TÃi khoán trác tuyán GNOME"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4905
+msgid "The meeting is invalid and cannot be updated"
+msgstr "Cuác háp khÃng háp lá và khÃng thá cáp nhát"
 
-#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:69
-msgid "Author(s)"
-msgstr "TÃc giá"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4981
+msgid "Attendee status could not be updated because the status is invalid"
+msgstr "KhÃng thá cáp nhát tráng thÃi ngÆái dá và tráng thÃi khÃng háp lá."
 
-#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:255
-msgid "Plugin Manager"
-msgstr "Bá quán là phán bá sung"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5053
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5093
+msgid "Attendee status can not be updated because the item no longer exists"
+msgstr "KhÃng thá cáp nhát tráng thÃi ngÆái dá và khÃng cÃn cà lái mác áy."
 
-#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:270
-msgid "Note: Some changes will not take effect until restart"
-msgstr ""
-"Ghi chÃ: mát sá thay Äái sá khÃng hoát Äáng cho Äán khi ÄÃ khái Äáng lái"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5156
+msgid "Meeting information sent"
+msgstr "Tin tác cuác háp ÄÃ ÄÆác gái"
 
-#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:299
-msgid "Overview"
-msgstr "ToÃn cánh"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5161
+msgid "Task information sent"
+msgstr "ThÃng tin tÃc vá ÄÃ ÄÆác gái"
 
-#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:368
-#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:451
-msgid "Plugin"
-msgstr "Phán bá sung"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5166
+msgid "Memo information sent"
+msgstr "ThÃng tin ghi nhá ÄÃ ÄÆác gái"
 
-#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:489
-msgid "_Plugins"
-msgstr "_Phán bá sung"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5177
+msgid "Unable to send meeting information, the meeting does not exist"
+msgstr "KhÃng thá gái thÃng tin vá cuác háp và cuác háp khÃng tán tái"
 
-#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:490
-msgid "Enable and disable plugins"
-msgstr "Bát và tát phán bá sung"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5182
+msgid "Unable to send task information, the task does not exist"
+msgstr "KhÃng thá gái thÃng tin vá tÃc vá và tÃc vá khÃng tán tái"
 
-#: ../modules/plugin-python/example/org-gnome-hello-python.eplug.xml.h:1
-msgid "Python Test Plugin"
-msgstr "Phán bá sung Thá Python"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5187
+msgid "Unable to send memo information, the memo does not exist"
+msgstr "KhÃng thá gái thÃng tin vá bán ghi nhá và bán ghi nhá khÃng tán tái"
 
-#: ../modules/plugin-python/example/org-gnome-hello-python.eplug.xml.h:2
-msgid "Test Plugin for Python EPlugin loader."
-msgstr "Phán bá sung Thá cho bá náp Python EPlugin."
+#. Translators: This is a default filename for a calendar.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5252
+msgid "calendar.ics"
+msgstr "calendar.ics"
 
-#: ../modules/plugin-python/example/org-gnome-hello-python-ui.xml.h:1
-msgid "Python Plugin Loader tests"
-msgstr "CÃc hÃm thá Bá Náp Phán Bá Sung Python"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5257
+msgid "Save Calendar"
+msgstr "LÆu lách"
 
-# Name? TÃn?
-#: ../modules/plugin-python/example/org-gnome-hello-python-ui.xml.h:2
-msgid "Hello Python"
-msgstr "Hello Python"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5310
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5323
+msgid "The calendar attached is not valid"
+msgstr "Lách ÄÃ ÄÃnh kÃm khÃng háp lá"
 
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:190
-#, c-format
-msgid "Failed to spawn SpamAssassin (%s): "
-msgstr "Lái cháy SpamAssassin (%s): "
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5311
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5324
+msgid ""
+"The message claims to contain a calendar, but the calendar is not a valid "
+"iCalendar."
+msgstr ""
+"ThÆ nÃy tuyÃn bá cháa mát lách, nhÆng mà lách Äà khÃng phái là mát iCalendar "
+"háp lá."
 
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:213
-msgid "Failed to stream mail message content to SpamAssassin: "
-msgstr "Lái chuyán nái dung thÆ (dáng luáng) qua SpamAssassin: "
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5366
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5396
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5496
+msgid "The item in the calendar is not valid"
+msgstr "Mác trong lách khÃng háp lá."
 
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:232
-#, c-format
-msgid "Failed to write '%s' to SpamAssassin: "
-msgstr "Lái ghi '%s' vÃo SpamAssassin: "
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5367
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5397
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5497
+msgid ""
+"The message does contain a calendar, but the calendar contains no events, "
+"tasks or free/busy information"
+msgstr ""
+"ThÆ áy cà phái cháa mát lách, nhÆng mà lách áy khÃng cháa sá kián nÃo, tÃc "
+"vá nÃo hay thÃng tin ránh/bán nÃo."
 
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:260
-msgid "Failed to read output from SpamAssassin: "
-msgstr "Lái Äác kát quá tá SpamAssassin: "
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5412
+msgid "The calendar attached contains multiple items"
+msgstr "Lách ÄÃ ÄÃnh kÃm cháa nhiáu mác"
 
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:315
-msgid "SpamAssassin either crashed or failed to process a mail message"
-msgstr "SpamAssassin hoác Äá vá hoác thát bái trong viác xá là thÆ"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5413
+msgid ""
+"To process all of these items, the file should be saved and the calendar "
+"imported"
+msgstr "Äá xá là mái mác nÃy thà nÃn lÆu táp tin nÃy và nháp lách ÄÃ."
 
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:834
-msgid "SpamAssassin Options"
-msgstr "TÃy chán SpamAssassin"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5937
+msgctxt "cal-itip"
+msgid "None"
+msgstr "KhÃng"
 
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:849
-msgid "I_nclude remote tests"
-msgstr "_Bao gám cÃc phÃp thá tá xa"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5953
+msgid "Tentatively Accepted"
+msgstr "Tám ÄÃ cháp nhán"
 
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:863
-msgid "This will make SpamAssassin more reliable, but slower."
-msgstr "Viác nÃy lÃm SpamAssasin ÄÃng tin hÆn, nhÆng chám hÆn."
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6096
+msgid "This meeting recurs"
+msgstr "Cuác háp nÃy láp lái"
 
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:1072
-msgid "SpamAssassin"
-msgstr "SpamAssassin"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6099
+msgid "This task recurs"
+msgstr "TÃc vá nÃy láp lái"
 
-#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:283
-#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:403
-msgid "Please select the information that you would like to import:"
-msgstr "HÃy chán thÃng tin bán muán nháp:"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6102
+msgid "This memo recurs"
+msgstr "Bán ghi nhá nÃy láp lái"
 
-#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:315
-#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:559
-#, c-format
-msgid "From %s:"
-msgstr "Tá %s:"
+#: ../modules/itip-formatter/org-gnome-itip-formatter.error.xml.h:1
+msgid ""
+"This response is not from a current attendee. Add the sender as an attendee?"
+msgstr ""
+"Hái ÄÃp nÃy khÃng phái Äán tá mát ngÆái dá hián thái. ThÃm ngÆái nÃy nhÆ là "
+"ngÆái dá khÃng?"
 
-#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:326
-#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:424
-msgid "Importing Files"
-msgstr "Nháp táp tin"
+#: ../modules/itip-formatter/org-gnome-itip-formatter.error.xml.h:2
+msgid "This meeting has been delegated"
+msgstr "Cuác háp nÃy ÄÃ ÄÆác áy nhiám."
 
-#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:402
-#| msgid "I_mportance: "
-msgid "Import cancelled."
-msgstr "Huá nháp."
+#: ../modules/itip-formatter/org-gnome-itip-formatter.error.xml.h:3
+msgid "'{0}' has delegated the meeting. Do you want to add the delegate '{1}'?"
+msgstr ""
+"'{0}' Äà áy nhiám cuác háp nÃy. Bán cà muán thÃm ngÆái áy nhiám '{1}' khÃng?"
 
-#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:420
-#| msgid "Update complete\n"
-msgid "Import complete."
-msgstr "HoÃn tát nháp."
+#: ../modules/itip-formatter/plugin/config-ui.c:82
+msgid "Meeting Invitations"
+msgstr "ThÆ mái háp"
 
-#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:494
-msgid "Evolution Setup Assistant"
-msgstr "Trá tà thiát láp Evolution"
+#: ../modules/itip-formatter/plugin/config-ui.c:108
+msgid "_Delete message after acting"
+msgstr "_Xoà thÆ sau hÃnh Äáng"
 
-#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:500
-msgid "Welcome"
-msgstr "ChÃo máng"
+#: ../modules/itip-formatter/plugin/config-ui.c:122
+#: ../modules/itip-formatter/plugin/config-ui.c:153
+msgid "Conflict Search"
+msgstr "TÃm kiám xung Äát"
 
-#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:505
-#| msgid ""
-#| "Welcome to Evolution. The next few screens will allow Evolution to "
-#| "connect to your email accounts, and to import files from other "
-#| "applications. \n"
-#| "\n"
-#| "Please click the \"Forward\" button to continue. "
-msgid ""
-"Welcome to Evolution. The next few screens will allow Evolution to connect "
-"to your email accounts, and to import files from other applications."
-msgstr ""
-"ChÃo máng dÃng Evolution. Nháng mÃn hÃnh ká tiáp sá cho phÃp Evolution kát "
-"nái vái cÃc tÃi khoán thÆ cáa bán, và Äá nháp cÃc táp tin tá cÃc áng dáng "
-"khÃc."
+#. Source selector
+#: ../modules/itip-formatter/plugin/config-ui.c:137
+msgid "Select the calendars to search for meeting conflicts"
+msgstr "Chán nháng lách cán tÃm kiám cuác háp cà xung Äát vái nhau"
 
-#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:613
-msgid "Loading accounts..."
-msgstr "Äang náp tÃi khoán..."
+#: ../modules/itip-formatter/plugin/org-gnome-itip-formatter.eplug.xml.h:1
+msgid "Itip Formatter"
+msgstr "Bá Äánh dáng Itip"
 
-#: ../plugins/addressbook-file/org-gnome-addressbook-file.eplug.xml.h:1
-msgid "Local Address Books"
-msgstr "CÃc Sá Äáa chá các bá"
+#: ../modules/itip-formatter/plugin/org-gnome-itip-formatter.eplug.xml.h:2
+msgid "Display \"text/calendar\" MIME parts in mail messages."
+msgstr "Hián thá phán \"text/calendar\" (lách) trong thÆ."
 
-#: ../plugins/addressbook-file/org-gnome-addressbook-file.eplug.xml.h:2
-msgid "Add local address books to Evolution."
-msgstr "ThÃm sá Äáa chá các bá vÃo Evolution."
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-google-summary.c:252
+#, fuzzy
+#| msgid "Google sources"
+msgid "Google Features"
+msgstr "Nguán Google"
 
-#: ../plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:136
-msgid "_Do not show this message again."
-msgstr "Äáng hián thÃng Äiáp nÃ_y lán náa."
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-google-summary.c:261
+#, fuzzy
+#| msgid "Add Google Calendars to Evolution."
+msgid "Add Google Ca_lendar to this account"
+msgstr "ThÃm lách Google vÃo Evolution."
 
-#: ../plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:484
-#: ../plugins/templates/templates.c:462
-msgid "Keywords"
-msgstr "Tá khoÃ"
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-google-summary.c:269
+#, fuzzy
+#| msgid "Add Google Calendars to Evolution."
+msgid "Add Google Con_tacts to this account"
+msgstr "ThÃm lách Google vÃo Evolution."
 
-#: ../plugins/attachment-reminder/org-gnome-attachment-reminder.error.xml.h:1
-msgid "Message has no attachments"
-msgstr "ThÆ khÃng cà Äá ÄÃnh kÃm"
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-google-summary.c:277
+#, fuzzy
+#| msgid "You may need to enable IMAP access."
+msgid "You may need to enable IMAP access"
+msgstr "Bán cán bát truy cáp IMAP."
 
-#: ../plugins/attachment-reminder/org-gnome-attachment-reminder.error.xml.h:2
-msgid ""
-"Evolution has found some keywords that suggest that this message should "
-"contain an attachment, but cannot find one."
-msgstr ""
-"TrÃnh Evolution tÃm tháy tá khoà ngá à thÆ nÃy nÃn cháa Äá ÄÃnh kÃm, nhÆng "
-"chÆa cÃ."
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:246
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:292
+#, fuzzy
+#| msgid "Save directory"
+msgid "Mail _Directory:"
+msgstr "ThÆ mác lÆu"
 
-#: ../plugins/attachment-reminder/org-gnome-attachment-reminder.error.xml.h:3
-msgid "_Add Attachment..."
-msgstr "ÄÃnh _kÃm..."
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:247
+#, fuzzy
+#| msgid "Choose a file to restore"
+msgid "Choose a MH mail directory"
+msgstr "Chán táp tin cán phác hái"
 
-#: ../plugins/attachment-reminder/org-gnome-attachment-reminder.error.xml.h:4
-msgid "_Edit Message"
-msgstr "_Sáa thÆ"
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:269
+msgid "Local Delivery _File:"
+msgstr ""
 
-#: ../plugins/attachment-reminder/org-gnome-evolution-attachment-reminder.eplug.xml.h:1
-msgid "Attachment Reminder"
-msgstr "Nhác nhá ÄÃnh kÃm"
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:270
+#, fuzzy
+#| msgid "Choose calendar file"
+msgid "Choose a local delivery file"
+msgstr "Chán táp tin lách"
 
-#: ../plugins/attachment-reminder/org-gnome-evolution-attachment-reminder.eplug.xml.h:2
-msgid "Reminds you when you forgot to add an attachment to a mail message."
-msgstr "Nhác bán náu bán quÃn ÄÃnh kÃm vÃo thÆ."
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:293
+#, fuzzy
+#| msgid "Choose a file to restore"
+msgid "Choose a Maildir mail directory"
+msgstr "Chán táp tin cán phác hái"
 
-#: ../plugins/audio-inline/org-gnome-audio-inline.eplug.xml.h:1
-msgid "Inline Audio"
-msgstr "Tiáng trác tiáp"
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:315
+#, fuzzy
+#| msgid "_File:"
+msgid "Spool _File:"
+msgstr "_Táp tin:"
 
-#: ../plugins/audio-inline/org-gnome-audio-inline.eplug.xml.h:2
-msgid "Play audio attachments directly in mail messages."
-msgstr "PhÃt ÄÃnh kÃm Ãm thanh trác tiáp khi xem thÆ."
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:316
+#, fuzzy
+#| msgid "Choose a File"
+msgid "Choose a mbox spool file"
+msgstr "Chán táp tin"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:77
-msgid "Back up Evolution directory"
-msgstr "ThÆ mác sao lÆu Evolution"
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:338
+#, fuzzy
+#| msgid "Save directory"
+msgid "Spool _Directory:"
+msgstr "ThÆ mác lÆu"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:79
-msgid "Restore Evolution directory"
-msgstr "ThÆ mác phác hái Evolution"
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:339
+#, fuzzy
+#| msgid "Choose a file to restore"
+msgid "Choose a mbox spool directory"
+msgstr "Chán táp tin cán phác hái"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:81
-msgid "Check Evolution Back up"
-msgstr "Kiám tra bán sao Evolution"
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:149
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:82
+#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:160
+msgid "Configuration"
+msgstr "Cáu hÃnh"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:83
-msgid "Restart Evolution"
-msgstr "Khái cháy lái Evolution"
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:167
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:100
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:24
+msgid "_Server:"
+msgstr "_MÃy chá:"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:85
-msgid "With Graphical User Interface"
-msgstr "Báng giao dián ngÆái dÃng Äá háa"
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:193
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:229
+msgid "User_name:"
+msgstr "TÃ_n ngÆái dÃng:"
 
-#. FIXME Will the versioned setting always work?
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:308
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:432
-msgid "Shutting down Evolution"
-msgstr "Äang tát trÃnh Evolution"
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:226
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:150
+#, fuzzy
+#| msgid "Encryption:"
+msgid "Encryption _method:"
+msgstr "Mát mà hoÃ:"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:317
-msgid "Backing Evolution accounts and settings"
-msgstr "Äang sao lÆu cÃc tÃi khoán và thiát láp Äáu cáa trÃnh Evolution"
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:241
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:165
+#, fuzzy
+#| msgid "_Secure connection"
+msgid "STARTTLS after connecting"
+msgstr "Kát nái _báo mát"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:329
-msgid "Backing Evolution data (Mails, Contacts, Calendar, Tasks, Memos)"
-msgstr "Äang sao lÆu dá liáu Evolution (ThÆ, LiÃn lác, Lách, TÃc vá, Ghi nhá)"
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:245
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:169
+msgid "SSL on a dedicated port"
+msgstr ""
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:345
-msgid "Back up complete"
-msgstr "Sao lÆu hoÃn tát"
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:125
+msgid "Ser_ver requires authentication"
+msgstr "MÃy phác _vá cán thiát xÃc thác"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:352
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:570
-msgid "Restarting Evolution"
-msgstr "Äang khái cháy lái Evolution"
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:211
+msgid "T_ype:"
+msgstr "Kiá_u:"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:438
-msgid "Back up current Evolution data"
-msgstr "Sao lÆu dá liáu Evolution hián thái"
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-yahoo-summary.c:247
+#, fuzzy
+#| msgid "IMAP Features"
+msgid "Yahoo! Features"
+msgstr "TÃnh nÄng IMAP"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:446
-msgid "Extracting files from back up"
-msgstr "Äang trÃch cÃc táp tin tá kho sao lÆu"
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-yahoo-summary.c:256
+#, fuzzy
+#| msgid "Add Google Calendars to Evolution."
+msgid "Add Yahoo! Ca_lendar and Tasks to this account"
+msgstr "ThÃm lách Google vÃo Evolution."
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:515
-msgid "Loading Evolution settings"
-msgstr "Äang náp thiát láp Evolution"
+#: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:390
+#, c-format
+msgid "%d attached message"
+msgid_plural "%d attached messages"
+msgstr[0] "%d thÆ ÄÃnh kÃm"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:551
-msgid "Removing temporary back up files"
-msgstr "Äang gá bá cÃc táp tin sao lÆu tám thái"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:244
+msgctxt "New"
+msgid "_Mail Message"
+msgstr "BÃi _thÆ"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:563
-msgid "Ensuring local sources"
-msgstr "Äang Äám báo cà cÃc nguán các bá"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:246
+msgid "Compose a new mail message"
+msgstr "Viát thÆ mái"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:767
-#| msgid "Evolution Back up"
-msgid "Evolution Back Up"
-msgstr "Sao lÆu Evolution"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:254
+msgctxt "New"
+msgid "Mail Acco_unt"
+msgstr "_TÃi khoán thÆ"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:768
-#, c-format
-msgid "Backing up to the folder %s"
-msgstr "Äang sao lÆu vÃo thÆ mác %s"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:256
+msgid "Create a new mail account"
+msgstr "Táo tÃi khoán thÆ mái"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:772
-msgid "Evolution Restore"
-msgstr "Phác hái Evolution"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:261
+msgctxt "New"
+msgid "Mail _Folder"
+msgstr "ThÆ _mác thÆ"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:773
-#, c-format
-msgid "Restoring from the folder %s"
-msgstr "Äang phác hái tá thÆ mác %s"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:263
+msgid "Create a new mail folder"
+msgstr "Táo háp thÆ mái"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:841
-msgid "Backing up Evolution Data"
-msgstr "Sao lÆu Dá liáu Evolution"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:561
+msgid "Mail Accounts"
+msgstr "TÃi khoán thÆ"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:842
-msgid "Please wait while Evolution is backing up your data."
-msgstr "HÃy Äái trong khi Evolution sao lÆu dá liáu cáa bán."
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:570
+msgid "Mail Preferences"
+msgstr "TÃy thÃch thÆ"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:844
-msgid "Restoring Evolution Data"
-msgstr "Phác hái Dá liáu Evolution"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:579
+msgid "Composer Preferences"
+msgstr "TÃy thÃch bá soán tháo"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:845
-msgid "Please wait while Evolution is restoring your data."
-msgstr "HÃy Äái trong khi Evolution phác hái dá liáu cáa bán."
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:588
+msgid "Network Preferences"
+msgstr "TÃy thÃch Máng"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:863
-msgid "This may take a while depending on the amount of data in your account."
-msgstr ""
-"Tián trÃnh nÃy cà thá kÃo dÃi mát lÃt, phá thuác vÃo sá lÆáng dá liáu trong "
-"tÃi khoán cáa bán."
+#. Translators: The first item in the list, to be able to set rule: [Label] [is/is-not] [None]
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:890
+#, fuzzy
+#| msgid "None"
+msgctxt "label"
+msgid "None"
+msgstr "KhÃng"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:225
-msgid "Select name of the Evolution backup file"
-msgstr "Chán tÃn cáa táp tin sao lÆu Evolution"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1226
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:975
+msgid "_Disable Account"
+msgstr "_Tát tÃi khoán"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:258
-msgid "_Restart Evolution after backup"
-msgstr "_Khái cháy lái Evolution sau khi sao lÆu"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1228
+msgid "Disable this account"
+msgstr "Tát tÃi khoán nÃy"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:285
-msgid "Select name of the Evolution backup file to restore"
-msgstr "Chán tÃn cáa táp tin sao lÆu Evolution cán phác hái"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1235
+msgid "Permanently remove all the deleted messages from all folders"
+msgstr "Gá bá hoÃn toÃn mái thÆ Äà xoà ra khái mái thÆ mác"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:298
-msgid "_Restart Evolution after restore"
-msgstr "_Khái cháy lái Evolution sau khi phác hái"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1242
+msgid "Edit properties of this account"
+msgstr "Thay Äái thuác tÃnh tÃi khoán nÃy"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:385
-msgid ""
-"You can restore Evolution from your backup. It can restore all the Mails, "
-"Calendars, Tasks, Memos, Contacts. It also restores all your personal "
-"settings, mail filters etc."
-msgstr ""
-"Bán cà khá nÄng phác hái Evolution tá táp tin sao lÆu. Nà cà thá phác hái "
-"tát cá cÃc ThÆ, Lách, TÃc vá, Ghi nhá và LiÃn lác. CÅng phác hái cÃc thiát "
-"láp cà nhÃn, bá lác thÆ v.v."
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1247
+msgid "_Download Messages for Offline Usage"
+msgstr "Tái _vá thÆ Äá Äác ngoái tuyán"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:395
-msgid "_Restore Evolution from the backup file"
-msgstr "_Phác hái Evolution tá táp tin sao lÆu"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1249
+msgid "Download messages of accounts and folders marked for offline usage"
+msgstr "Tái vá cÃc thÆ cáa tÃi khoán và thÆ mác cà ÄÃnh dáu ngoái tuyán"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:405
-msgid "Please select an Evolution Archive to restore:"
-msgstr "Chán kho lÆu Evolution cán phác hái:"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1254
+msgid "Fl_ush Outbox"
+msgstr "Xoà _sách háp thÆ gái"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:409
-msgid "Choose a file to restore"
-msgstr "Chán táp tin cán phác hái"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1261
+msgid "_Copy Folder To..."
+msgstr "_ChÃp thÆ mác vÃo..."
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:423
-msgid "Restore from backup"
-msgstr "Phác hái tá bán sao lÆu"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1263
+msgid "Copy the selected folder into another folder"
+msgstr "Sao chÃp thÆ mác ÄÃ chán sang thÆ mác khÃc"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:470
-msgid "_Back up Evolution Data..."
-msgstr "_Sao lÆu Dá liáu Evolution..."
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1270
+msgid "Permanently remove this folder"
+msgstr "Gá bá hoÃn toÃn thÆ mác nÃy"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:472
-msgid "Back up Evolution data and settings to an archive file"
-msgstr "Sao lÆu dá liáu và thiát láp Evolution vÃo táp tin"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1275
+msgid "E_xpunge"
+msgstr "_Xoà hán"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:477
-msgid "R_estore Evolution Data..."
-msgstr "_Phác hái Dá liáu Evolution..."
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1277
+msgid "Permanently remove all deleted messages from this folder"
+msgstr "Gá bá hoÃn toÃn mái thÆ Äà xoà trong thÆ mác nÃy"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:479
-msgid "Restore Evolution data and settings from an archive file"
-msgstr "Phác hái dá liáu và thiát láp Evolution tá táp tin"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1282
+msgid "Mar_k All Messages as Read"
+msgstr "ÄÃnh dáu mái thÆ ÄÃ Äá_c"
 
-#. the path to the shared library
-#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.eplug.xml.h:2
-msgid "Back up and Restore"
-msgstr "Sao lÆu và phác hái"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1284
+msgid "Mark all messages in the folder as read"
+msgstr "ÄÃnh dáu  Äà Äác  mái thÆ nám trong thÆ mác nÃy"
 
-#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.eplug.xml.h:3
-msgid "Back up and restore your Evolution data and settings."
-msgstr "LÆu trá và phác hái cÃc dá liáu và thiát láp Evolution."
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1289
+msgid "_Move Folder To..."
+msgstr "Chu_yán thÆ mác sang..."
 
-#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:1
-#| msgid "Invalid Evolution back up file"
-msgid "Invalid Evolution backup file"
-msgstr "Táp tin sao lÆu Evolution khÃng háp lá"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1291
+msgid "Move the selected folder into another folder"
+msgstr "Chuyán thÆ mác ÄÃ chán vÃo thÆ mác khÃc"
 
-#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:2
-#| msgid "Please select a valid back up file to restore."
-msgid "Please select a valid backup file to restore."
-msgstr "HÃy chán mát táp tin sao lÆu Evolution háp lá cán phác hái."
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1296
+msgid "_New..."
+msgstr "_Mái..."
 
-#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:3
-msgid "Are you sure you want to close Evolution?"
-msgstr "Bán cà chác muán ÄÃng Evolution khÃng?"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1298
+msgid "Create a new folder for storing mail"
+msgstr "Táo thÆ mác mái Äá lÆu thÆ"
 
-#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:4
-msgid ""
-"To back up your data and settings, you must first close Evolution. Please "
-"make sure that you save any unsaved data before proceeding."
-msgstr ""
-"Äá sao lÆu dá liáu và cÃc thiát láp, bán phái ÄÃng Evolution. Nhá lÆu dá "
-"liáu trÆác khi tiáp tác."
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1305
+msgid "Change the properties of this folder"
+msgstr "Thay Äái thuác tÃnh cáa thÆ mác nÃy"
 
-#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:5
-msgid "Close and Back up Evolution"
-msgstr "ÄÃng và sao lÆu Evolution"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1312
+msgid "Refresh the folder"
+msgstr "Cáp nhát thÆ mác"
 
-#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:6
-#| msgid ""
-#| "Are you sure you want to restore Evolution from the selected back up file?"
-msgid ""
-"Are you sure you want to restore Evolution from the selected backup file?"
-msgstr "Bán cà chác muán phác hái Evolution tá táp tin sao lÆu Äà chán khÃng?"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1319
+msgid "Change the name of this folder"
+msgstr "Thay Äái tÃn thÆ mác nÃy"
 
-#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:7
-#| msgid ""
-#| "To restore your data and settings, you must first close Evolution. Please "
-#| "make sure that you save any unsaved data before proceeding. This will "
-#| "delete all your current Evolution data and settings and restore them from "
-#| "your back up."
-msgid ""
-"To restore your data and settings, you must first close Evolution. Please "
-"make sure that you save any unsaved data before proceeding. This will delete "
-"all your current Evolution data and settings and restore them from your "
-"backup."
-msgstr ""
-"Äá phác hái dá liáu và cÃc thiát láp, bán phái ÄÃng Evolution. Nhá lÆu dá "
-"liáu trÆác khi tiáp tác. HÃnh Äáng nÃy sá xoà tát cá dá liáu và thiát láp "
-"hián tái và phác hái tá bán sao lÆu."
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1324
+msgid "Select Message _Thread"
+msgstr "Chán nhÃnh _thÆ"
 
-#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:8
-msgid "Close and Restore Evolution"
-msgstr "ÄÃng và phác hái Evolution"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1326
+msgid "Select all messages in the same thread as the selected message"
+msgstr "Chán tát cá nhÆng thÆ trong cÃng nhÃnh vái thÆ ÄÃ chán"
 
-#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:9
-msgid "Insufficient Permissions"
-msgstr "KhÃng Äá quyán"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1331
+msgid "Select Message S_ubthread"
+msgstr "Chán nhÃnh _phá thÆ"
 
-#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:10
-msgid "The selected folder is not writable."
-msgstr "Bán ÄÃ chán mát thÆ mác khÃng cho phÃp ghi vÃo."
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1333
+msgid "Select all replies to the currently selected message"
+msgstr "Chán mái trá lái thÆ ÄÆác chán hián thái"
 
-#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:668 ../plugins/bbdb/bbdb.c:677
-#: ../plugins/bbdb/org-gnome-evolution-bbdb.eplug.xml.h:1
-msgid "Automatic Contacts"
-msgstr "LiÃn lác Tá Äáng"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1345
+msgid "Empty _Trash"
+msgstr "Äá _rÃc"
 
-#. Enable BBDB checkbox
-#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:692
-msgid "Create _address book entries when sending mails"
-msgstr "Táo mác mái trong _sá Äáa chá khi gái thÆ"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1347
+msgid "Permanently remove all the deleted messages from all accounts"
+msgstr "Gá bá vÄnh vián mái thÆ Äà xoà á mái tÃi khoán"
 
-#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:700
-msgid "Select Address book for Automatic Contacts"
-msgstr "Chán Sá Äáa chá cho LiÃn Lác Tá Äáng"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1352
+msgid "_New Label"
+msgstr "_NhÃn mái"
 
-#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:717
-msgid "Instant Messaging Contacts"
-msgstr "LiÃn lác Tin nhán tác khác"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1361
+msgid "N_one"
+msgstr "_KhÃng"
 
-#. Enable Gaim Checkbox
-#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:732
-msgid "_Synchronize contact info and images from Pidgin buddy list"
-msgstr "Äá_ng bá hoà thÃng tin liÃn lác và ánh tá danh sÃch bán bà Pidgin"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1375
+msgid "_Manage Subscriptions"
+msgstr "_Quán là ÄÄng kÃ"
 
-#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:740
-msgid "Select Address book for Pidgin buddy list"
-msgstr "Chán Sá Äáa chá cho danh sÃch bán bà Pidgin"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1377
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1454
+msgid "Subscribe or unsubscribe to folders on remote servers"
+msgstr "ÄÄng kà hoác háy ÄÄng kà thÆ mác trÃn mÃy chá tá xa"
 
-#. Synchronize now button.
-#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:753
-msgid "Synchronize with _buddy list now"
-msgstr "Äáng bá hoà vái danh sÃch ngÆái _bán ngay bÃy giá"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1382
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1403
+msgid "Send / _Receive"
+msgstr "Gái / _Nhán"
 
-# Name: don't translate / TÃn: Äáng dách
-#: ../plugins/bbdb/org-gnome-evolution-bbdb.eplug.xml.h:2
-msgid "BBDB"
-msgstr "BBDB"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1384
+msgid "Send queued items and retrieve new items"
+msgstr "Gái cÃc mác Äang Äái gái và nhán cÃc mác mái"
 
-#: ../plugins/bbdb/org-gnome-evolution-bbdb.eplug.xml.h:3
-msgid ""
-"Takes the gruntwork out of managing your address book.\n"
-"\n"
-"Automatically fills your address book with names and email addresses as you "
-"reply to messages. Also fills in IM contact information from your buddy "
-"lists."
-msgstr ""
-"LÃm giÃp bán cÃng viác quán là sá Äáa chá tá nhát.\n"
-"\n"
-"Tá Äáng Äián vÃo sá Äáa chá cÃc tÃn và Äáa chá thÆ khi bán hái Ãm thÆ. CÅng "
-"Äián thÃng tin liÃn lác IM tá cÃc danh sÃch bán bà cáa bán."
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1389
+msgid "R_eceive All"
+msgstr "_Nhán hát"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:215
-msgid "Authentication failed. Server requires correct login."
-msgstr "XÃc thác thát bái. MÃy chá ÄÃi ÄÄng nháp ÄÃng."
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1391
+msgid "Receive new items from all accounts"
+msgstr "Nhán mác mái tá mái tÃi khoán"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:217
-msgid "Given URL cannot be found."
-msgstr "KhÃng tÃm tháy URL ÄÃ cho."
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1396
+msgid "_Send All"
+msgstr "_Gái hát"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:221
-#, c-format
-msgid ""
-"Server returned unexpected data.\n"
-"%d - %s"
-msgstr ""
-"MÃy chá trá vá dá liáu bát thÆáng.\n"
-"%d - %s"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1398
+msgid "Send queued items in all accounts"
+msgstr "Gái thÆ trong hÃng Äái gái á mái tÃi khoán"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:361
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:695
-msgid "Failed to parse server response."
-msgstr "Lái phÃn tÃch phán hái tá mÃy chá."
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1424
+#: ../widgets/misc/e-activity-proxy.c:313
+msgid "Cancel"
+msgstr "Háy bá"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:455
-msgid "Events"
-msgstr "Sá kián"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1426
+msgid "Cancel the current mail operation"
+msgstr "Háy thao tÃc thÆ tÃn hián thái"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:477
-msgid "User's calendars"
-msgstr "Lách ngÆái dÃng"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1431
+msgid "Collapse All _Threads"
+msgstr "_Thu gán mái nhÃnh"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:589
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:764
-msgid "Failed to get server URL."
-msgstr "Lái láy URL mÃy chá."
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1433
+msgid "Collapse all message threads"
+msgstr "Thu gán mái nhÃnh thÆ"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:762
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:803
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1502
-msgid "Searching for user's calendars..."
-msgstr "Äang tÃm kiám lác cáa ngÆái dÃng..."
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1438
+msgid "E_xpand All Threads"
+msgstr "_DÃn ra mái nhÃnh"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:801
-msgid "Could not find any user calendar."
-msgstr "KhÃng tÃm tháy lách ngÆái dÃng."
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1440
+msgid "Expand all message threads"
+msgstr "DÃn ra mái nhÃnh thÆ"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:939
-#, c-format
-msgid "Previous attempt failed: %s"
-msgstr "Lán thá trÆác thát bái: %s"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1445
+msgid "_Message Filters"
+msgstr "Bá _lác thÆ"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:941
-#, c-format
-msgid "Previous attempt failed with code %d"
-msgstr "Lán thá trÆác thát bái vái mà lái %d"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1447
+msgid "Create or edit rules for filtering new mail"
+msgstr "Táo hoác sáa Äái quy tác lác thÆ mái"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:946
-#, c-format
-msgid "Enter password for user %s on server %s"
-msgstr "HÃy gà mát kháu cho ngÆái dÃng %s (trÃn mÃy chá %s)"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1452
+msgid "_Subscriptions..."
+msgstr "_Sá ÄÄng kÃ..."
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1009
-#, c-format
-msgid "Cannot create soup message for URL '%s'"
-msgstr "KhÃng thá táo thÃng Äiáp soup cho URL '%s'"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1461
+msgid "F_older"
+msgstr "ThÆ _mác"
 
-#. fetch content
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1267
-msgid "Searching folder content..."
-msgstr "Äang tÃm kiám nái dung thÆ mác..."
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1468
+msgid "_Label"
+msgstr "_NhÃn"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1326
-#: ../plugins/caldav/caldav-source.c:261
-msgid "Server _handles meeting invitations"
-msgstr "MÃy chá _xá là thÆ mái háp"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1485
+msgid "C_reate Search Folder From Search..."
+msgstr "Tá_o thÆ mác tÃm kiám tá kát quá tÃm kiám..."
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1333
-msgid "List of available calendars:"
-msgstr "Danh sÃch lách cà thá dÃng:"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1492
+msgid "Search F_olders"
+msgstr "TÃm kiám tr_ong thÆ mác"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1371
-msgid "Supports"
-msgstr "Há trá"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1494
+msgid "Create or edit search folder definitions"
+msgstr "Táo hoác sáa Äái lái Äánh nghÄa thÆ mác tÃm kiám"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1402
-#: ../plugins/caldav/caldav-source.c:259
-msgid "User e_mail:"
-msgstr "E_mail ngÆái dÃng:"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1529
+msgid "_New Folder..."
+msgstr "ThÆ mác _mái..."
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1478
-#, c-format
-msgid "Failed to create thread: %s"
-msgstr "Lái táo nhÃnh: %s"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1557
+msgid "Show Message _Preview"
+msgstr "Hián à _xem thá thÆ"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1599
-#, c-format
-msgid "Server URL '%s' is not a valid URL"
-msgstr "URL cáa mÃy chá '%s' khÃng háp lá"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1559
+msgid "Show message preview pane"
+msgstr "Hián khung xem thÆ"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1609
-msgid "Browse for a CalDAV calendar"
-msgstr "Duyát tÃm lách CalDAV"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1565
+msgid "Show _Deleted Messages"
+msgstr "Hián cÃc thÆ ÄÃ _xoÃ"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-source.c:240
-#: ../plugins/calendar-http/calendar-http.c:109
-#: ../plugins/webdav-account-setup/webdav-contacts-source.c:260
-msgid "_URL:"
-msgstr "_URL:"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1567
+msgid "Show deleted messages with a line through them"
+msgstr "Hián thá thÆ bá xoà (kiáu gách ÄÃ) trong danh sÃch cÃc thÆ."
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-source.c:247
-#: ../plugins/calendar-http/calendar-http.c:149
-#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:359
-msgid "Use _secure connection"
-msgstr "DÃng kát nái _báo mát"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1573
+msgid "_Group By Threads"
+msgstr "NhÃm lái theo _nhÃnh"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-source.c:264
-msgid "Brows_e server for a calendar"
-msgstr "_Duyát tÃm lách trÃn mÃy chá"
-
-#: ../plugins/caldav/caldav-source.c:282
-#: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:207
-#: ../plugins/calendar-http/calendar-http.c:132
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:421
-#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:377
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:666
-msgid "Re_fresh:"
-msgstr "Cá_p nhát:"
-
-#: ../plugins/caldav/org-gnome-evolution-caldav.eplug.xml.h:1
-msgid "CalDAV Support"
-msgstr "Nguán CalDAV"
-
-#: ../plugins/caldav/org-gnome-evolution-caldav.eplug.xml.h:2
-msgid "Add CalDAV support to Evolution."
-msgstr "ThÃm há trá CalDAV vÃo Evolution."
-
-#: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:136
-#| msgid "_Customize options"
-msgid "C_ustomize options"
-msgstr "Tuá chán _riÃng"
-
-#: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:155
-#: ../widgets/misc/e-attachment-dialog.c:333
-#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:273
-msgid "F_ilename:"
-msgstr "TÃn táp t_in:"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1575
+msgid "Threaded message list"
+msgstr "Danh sÃch thÆ theo nhÃnh"
 
-#: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:160
-msgid "Choose calendar file"
-msgstr "Chán táp tin lách"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1581
+msgid "_Unmatched Folder Enabled"
+msgstr ""
 
-#. Translators: This is one setting for when to refresh a memo/calendar/tasks list
-#: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:213
-msgid "On open"
-msgstr "LÃc má"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1583
+#, fuzzy
+#| msgid "Toggles whether the From chooser is displayed"
+msgid "Toggles whether Unmatched search folder is enabled"
+msgstr "Bát tát hián thá bá chán From (Tá)"
 
-#. Translators: This is one setting for when to refresh a memo/calendar/tasks list
-#: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:215
-msgid "On file change"
-msgstr "LÃc táp tin thay Äái"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1603
+msgid "Show message preview below the message list"
+msgstr "Hián thá Ã xem thá thÆ bÃn dÆái danh sÃch thÆ"
 
-#. Translators: This is one setting for when to refresh a memo/calendar/tasks list
-#: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:217
-msgid "Periodically"
-msgstr "Äánh ká"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1610
+msgid "Show message preview alongside the message list"
+msgstr "Hián thá Ã xem thá thÆ bÃn cánh danh sÃch thÆ"
 
-#: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:238
-msgid "Force read _only"
-msgstr "Buác là _chá Äác"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1618
+msgid "All Messages"
+msgstr "Mái thÆ"
 
-#: ../plugins/calendar-file/org-gnome-calendar-file.eplug.xml.h:1
-msgid "Local Calendars"
-msgstr "Lách các bá"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1625
+msgid "Important Messages"
+msgstr "ThÆ quan tráng"
 
-#: ../plugins/calendar-file/org-gnome-calendar-file.eplug.xml.h:2
-msgid "Add local calendars to Evolution."
-msgstr "ThÃm lách các bá vÃo Evolution."
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1632
+msgid "Last 5 Days' Messages"
+msgstr "ThÆ trong 5 ngÃy trÆác"
 
-#: ../plugins/calendar-http/calendar-http.c:214
-msgid "Userna_me:"
-msgstr "TÃ_n ngÆái dÃng:"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1639
+msgid "Messages Not Junk"
+msgstr "ThÆ khÃng phái rÃc"
 
-#: ../plugins/calendar-http/org-gnome-calendar-http.eplug.xml.h:1
-msgid "Web Calendars"
-msgstr "Lách Web"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1646
+msgid "Messages with Attachments"
+msgstr "ThÆ cà Äá ÄÃnh kÃm"
 
-#: ../plugins/calendar-http/org-gnome-calendar-http.eplug.xml.h:2
-msgid "Add web calendars to Evolution."
-msgstr "ThÃm lách web vÃo Evolution."
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1653
+msgid "No Label"
+msgstr "KhÃng cà nhÃn"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:65
-msgid "Weather: Fog"
-msgstr "Thái tiát: sÆÆng mÃ"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1660
+msgid "Read Messages"
+msgstr "ThÆ ÄÃ Äác"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:66
-msgid "Weather: Cloudy"
-msgstr "Thái tiát: nhiáu mÃy"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1667
+msgid "Unread Messages"
+msgstr "ThÆ chÆa Äác"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:67
-msgid "Weather: Cloudy Night"
-msgstr "Thái tiát: ÄÃm Äáy mÃy"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1719
+msgid "Subject or Addresses contain"
+msgstr "Chá Äá hoác Äáa chá cháa"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:68
-msgid "Weather: Overcast"
-msgstr "Thái tiát: u Ãm"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1729
+msgid "All Accounts"
+msgstr "Mái tÃi khoán"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:69
-msgid "Weather: Showers"
-msgstr "Thái tiát: mÆa rÃo"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1736
+msgid "Current Account"
+msgstr "TÃi khoán hián thái"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:70
-msgid "Weather: Snow"
-msgstr "Thái tiát: tuyát"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1743
+msgid "Current Folder"
+msgstr "ThÆ mác hián thái"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:71
-msgid "Weather: Sunny"
-msgstr "Thái tiát: trÆÌi cà nÄÌng"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:613
+msgid "All Account Search"
+msgstr "TÃm trong mái tÃi khoán"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:72
-msgid "Weather: Clear Night"
-msgstr "Thái tiát: ÄÃm rÃ"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:710
+msgid "Account Search"
+msgstr "TÃm trong tÃi khoán"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:73
-msgid "Weather: Thunderstorms"
-msgstr "Thái tiát: bÃo kÃm sám"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:973
+msgid "Proxy _Logout"
+msgstr "ÄÄng _xuát áy nhiám"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:239
-msgid "Select a location"
-msgstr "Chán Äáa Äiám"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:962
+#, c-format
+msgid "%d selected, "
+msgid_plural "%d selected, "
+msgstr[0] "%d ÄÃ chán, "
 
-#. Translators: "None" location for a weather calendar
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:350
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:398
-msgctxt "weather-cal-location"
-msgid "None"
-msgstr "KhÃng"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:973
+#, c-format
+msgid "%d deleted"
+msgid_plural "%d deleted"
+msgstr[0] "%d bá xoÃ"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:477
-msgid "_Units:"
-msgstr "ÄÆn _vá:"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:979
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:986
+#, c-format
+msgid "%d junk"
+msgid_plural "%d junk"
+msgstr[0] "%d thÆ rÃc"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:486
-msgid "Metric (Celsius, cm, etc)"
-msgstr "MÃt (Celsius, cm v.v.)"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:992
+#, c-format
+msgid "%d draft"
+msgid_plural "%d drafts"
+msgstr[0] "%d nhÃp"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:489
-msgid "Imperial (Fahrenheit, inches, etc)"
-msgstr "Má (Fahrenheit, inch v.v.)"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:998
+#, c-format
+msgid "%d unsent"
+msgid_plural "%d unsent"
+msgstr[0] "%d chÆa gái"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/org-gnome-calendar-weather.eplug.xml.h:1
-msgid "Weather Calendars"
-msgstr "Lách Thái tiát"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1004
+#, c-format
+msgid "%d sent"
+msgid_plural "%d sent"
+msgstr[0] "%d ÄÃ gái"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/org-gnome-calendar-weather.eplug.xml.h:2
-msgid "Add weather calendars to Evolution."
-msgstr "ThÃm lách thái tiát vÃo Evolution."
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1016
+#, c-format
+msgid "%d unread, "
+msgid_plural "%d unread, "
+msgstr[0] "%d chÆa Äác, "
 
-#: ../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:292
-msgid "Importing Outlook Express data"
-msgstr "Äang nháp dá liáu Outlook Express"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1019
+#, c-format
+msgid "%d total"
+msgid_plural "%d total"
+msgstr[0] "%d táng cáng"
 
-#: ../plugins/dbx-import/org-gnome-dbx-import.eplug.xml.h:1
-msgid "Outlook DBX import"
-msgstr "Nháp Outlook DBX"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1042
+msgid "Trash"
+msgstr "Sát rÃc"
 
-#: ../plugins/dbx-import/org-gnome-dbx-import.eplug.xml.h:2
-msgid "Outlook Express 5/6 personal folders (.dbx)"
-msgstr "CÃc thÆ mác cà nhÃn Outlook Express 5/6 (.dbx)"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1458
+msgid "Send / Receive"
+msgstr "Gái / Nhán"
 
-#: ../plugins/dbx-import/org-gnome-dbx-import.eplug.xml.h:3
-msgid "Import Outlook Express messages from DBX file"
-msgstr "Nháp thÆ Outlook Express tá táp tin DBX"
+#: ../modules/mail/em-composer-prefs.c:509
+msgid "Language(s)"
+msgstr "NgÃn ngá"
 
-#: ../plugins/default-source/default-source.c:169
-msgid "Mark as _default address book"
-msgstr "ÄÃnh _dáu là sá Äáa chá mác Äánh"
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:86
+msgid "Every time"
+msgstr "Mái lán"
 
-#: ../plugins/default-source/default-source.c:183
-msgid "A_utocomplete with this address book"
-msgstr "_Tá Äáng Äián sá Äáa chá"
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:87
+msgid "Once per day"
+msgstr "Mát lán mái ngÃy"
 
-#: ../plugins/default-source/default-source.c:192
-msgid "Mark as _default calendar"
-msgstr "ÄÃnh _dáu là lách mác Äánh"
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:88
+msgid "Once per week"
+msgstr "Mát lán mái tuán"
 
-#: ../plugins/default-source/default-source.c:193
-msgid "Mark as _default task list"
-msgstr "ÄÃnh _dáu là danh sÃch tÃc vá mác Äánh"
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:89
+msgid "Once per month"
+msgstr "Mát lán mái thÃng"
 
-#: ../plugins/default-source/default-source.c:194
-msgid "Mark as _default memo list"
-msgstr "ÄÃnh _dáu là danh sÃch ghi nhá mác Äánh"
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:318
+msgid "Header"
+msgstr "Äáu trang"
 
-#: ../plugins/default-source/org-gnome-default-source.eplug.xml.h:1
-msgid "Default Sources"
-msgstr "Nguán mác Äánh"
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:322
+msgid "Contains Value"
+msgstr "Cháa già trá"
 
-#: ../plugins/default-source/org-gnome-default-source.eplug.xml.h:2
-msgid "Mark your preferred address book and calendar as default."
-msgstr "ÄÃnh dáu sá Äáa chá và lách yÃu thÃch lÃm mác Äánh."
+#. To Translators: 'Date header' is a label for configurable date/time format for 'Date' header in mail message window/preview
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1145
+msgid "_Date header:"
+msgstr "DÃng dáu _Date:"
 
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:301
-msgctxt "email-custom-header-Security"
-msgid "Security:"
-msgstr "Báo mát:"
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1146
+msgid "Show _original header value"
+msgstr "Hián già trá dÃng Äáu _gác"
 
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:305
-msgctxt "email-custom-header-Security"
-msgid "Personal"
-msgstr "CÃ nhÃn"
+#: ../modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:146
+msgid "Do you want to make Evolution your default email client?"
+msgstr ""
+"Bán cà muán Äát Evolution là áng dáng khÃch thÆ Äián tá mác Äánh cáa bán "
+"khÃng?"
 
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:306
-msgctxt "email-custom-header-Security"
-msgid "Unclassified"
-msgstr "ChÆa phÃn loái"
+#. Translators: First %s is an email address, second %s
+#. * is the subject of the email, third %s is the date.
+#: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:323
+#, c-format
+msgid "Your message to %s about \"%s\" on %s has been read."
+msgstr "ThÆ gái cho %s vá \"%s\" vÃo %s ÄÃ ÄÆác Äác."
 
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:307
-msgctxt "email-custom-header-Security"
-msgid "Protected"
-msgstr "ÄÆác báo vá"
+#. Translators: %s is the subject of the email message.
+#: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:390
+#, c-format
+msgid "Delivery Notification for \"%s\""
+msgstr "XÃc nhán gái/nhán thÆ cho \"%s\""
 
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:308
-msgctxt "email-custom-header-Security"
-msgid "Confidential"
-msgstr "Mát"
+#: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:543
+#, c-format
+msgid "Send a read receipt to '%s'"
+msgstr "Gái thÃng bÃo ÄÃ Äác thÆ cho '%s'"
 
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:309
-msgctxt "email-custom-header-Security"
-msgid "Secret"
-msgstr "Mát"
+#. name doesn't matter
+#: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:548
+msgid "_Notify Sender"
+msgstr "_ThÃng bÃo cho ngÆái gái"
 
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:310
-msgctxt "email-custom-header-Security"
-msgid "Top secret"
-msgstr "Tái mát"
+#: ../modules/mdn/evolution-mdn.error.xml.h:1
+msgid "Sender wants to be notified when you have read this message."
+msgstr "NgÆái gái muán ÄÆác thÃng bÃo khi bán Äác thÆ."
 
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:367
-msgctxt "email-custom-header"
-msgid "None"
-msgstr "KhÃng"
+#: ../modules/mdn/evolution-mdn.error.xml.h:2
+msgid "Sender has been notified that you have read this message."
+msgstr "NgÆái gái ÄÃ ÄÆác thÃng bÃo ráng bán ÄÃ Äác thÆ."
 
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:540
-msgid "_Custom Header"
-msgstr "DÃng Äáu tá _chán"
+#: ../modules/offline-alert/evolution-offline-alert.error.xml.h:1
+msgid "Evolution is currently offline."
+msgstr "Evolution hián Äang ngoái tuyán."
 
-#. To translators: This string is used while adding a new message header to configuration, to specifying the format of the key values
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:803
-msgid ""
-"The format for specifying a Custom Header key value is:\n"
-"Name of the Custom Header key values separated by \";\"."
-msgstr ""
-"Äánh dáng xÃc Äánh mát già trá khoà Phán Äáu RiÃng\n"
-"(Custom Header) là danh sÃch cÃc tÃn già trá khoÃ\n"
-"Phán Äáu RiÃng Äánh giái báng dáu chám pháy  ; Â."
+#: ../modules/offline-alert/evolution-offline-alert.error.xml.h:2
+msgid "Click 'Work Online' to return to online mode."
+msgstr "Nhán Trác tuyán' Äá trá vá trác tuyán."
 
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:857
-msgid "Key"
-msgstr "KhoÃ"
+#: ../modules/offline-alert/evolution-offline-alert.error.xml.h:3
+msgid "Evolution is currently offline due to a network outage."
+msgstr "Evolution hián thái Äang ngoái tuyán và Äát máng."
 
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:873
-#: ../plugins/templates/templates.c:470
-msgid "Values"
-msgstr "Già trá"
+#: ../modules/offline-alert/evolution-offline-alert.error.xml.h:4
+msgid ""
+"Evolution will return to online mode once a network connection is "
+"established."
+msgstr "Evolution sá quay lái trác tuyán ngay khi cà kát nái máng."
 
-#: ../plugins/email-custom-header/org-gnome-email-custom-header.eplug.xml.h:1
-msgid "Custom Header"
-msgstr "DÃng Äáu tá chán"
+#: ../modules/online-accounts/camel-sasl-xoauth.c:417
+msgid ""
+"Cannot find a corresponding account in the org.gnome.OnlineAccounts service "
+"from which to obtain an authentication token."
+msgstr ""
+"KhÃng tÃm tháy tÃi khoán tÆÆng áng trong dách vá org.gnome.OnlineAccounts Äá "
+"láy thá xÃc thác."
 
-#. For Translators: 'custom header' string is used while adding a new message header to outgoing message, to specify what value for the message header would be added
-#: ../plugins/email-custom-header/org-gnome-email-custom-header.eplug.xml.h:3
-msgid "Add custom headers to outgoing mail messages."
-msgstr "ThÃm dÃng Äáu tá chán vÃo thÆ gái Äi."
+#: ../modules/online-accounts/camel-sasl-xoauth.c:504
+msgid "OAuth"
+msgstr "OAuth"
 
-#: ../plugins/email-custom-header/org-gnome-email-custom-header.ui.h:1
-msgid "Email Custom Header"
-msgstr "Gái dÃng Äáu tá chán"
+#: ../modules/online-accounts/camel-sasl-xoauth.c:506
+msgid ""
+"This option will connect to the server by way of the GNOME Online Accounts "
+"service"
+msgstr "Tuá chán nÃy sá kát nái Äán dách vá TÃi khoán trác tuyán GNOME"
 
-#: ../plugins/external-editor/apps-evolution-external-editor.schemas.in.h:4
-msgid "Automatically launch editor when key is pressed in the mail composer"
-msgstr "Tá Äáng cháy trÃnh biÃn soán khi nhán phÃm trong trÃnh soán thÆ"
+#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:69
+msgid "Author(s)"
+msgstr "TÃc giá"
 
-#: ../plugins/external-editor/external-editor.c:114
-msgid "Command to be executed to launch the editor: "
-msgstr "CÃu lánh cán cháy Äá khái cháy trÃnh soán tháo:"
+#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:255
+msgid "Plugin Manager"
+msgstr "Bá quán là phán bá sung"
 
-#: ../plugins/external-editor/external-editor.c:115
-#| msgid ""
-#| "For Emacs use \"xemacs\"\n"
-#| "For VI use \"gvim -f\""
-msgid ""
-"For XEmacs use \"xemacs\"\n"
-"For Vim use \"gvim -f\""
+#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:270
+msgid "Note: Some changes will not take effect until restart"
 msgstr ""
-"Äái vái XEmacs, dÃng \"xemacs\"\n"
-"Äái vái Vim, dÃng \"gvim -f\"."
+"Ghi chÃ: mát sá thay Äái sá khÃng hoát Äáng cho Äán khi ÄÃ khái Äáng lái"
 
-#: ../plugins/external-editor/external-editor.c:396
-#: ../plugins/external-editor/external-editor.c:398
-msgid "Compose in External Editor"
-msgstr "Soán tháo báng trÃnh biÃn táp bÃn ngoÃi"
+#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:299
+msgid "Overview"
+msgstr "ToÃn cánh"
 
-#: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.eplug.xml.h:1
-msgid "External Editor"
-msgstr "TrÃnh soán tháo bÃn ngoÃi"
+#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:368
+#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:451
+msgid "Plugin"
+msgstr "Phán bá sung"
 
-#: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.eplug.xml.h:2
-msgid "Use an external editor to compose plain-text mail messages."
-msgstr "DÃng trÃnh soán tháo bÃn ngoÃi Äá soán thÆ vÄn bán thuán tuÃ."
+#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:489
+msgid "_Plugins"
+msgstr "_Phán bá sung"
 
-#: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.error.xml.h:1
-msgid "Editor not launchable"
-msgstr "KhÃng thá khái cháy trÃnh soán tháo"
+#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:490
+msgid "Enable and disable plugins"
+msgstr "Bát và tát phán bá sung"
 
-#: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.error.xml.h:2
-msgid ""
-"The external editor set in your plugin preferences cannot be launched. Try "
-"setting a different editor."
-msgstr ""
-"KhÃng thá khái cháy trÃnh soán tháo bÃn ngoÃi ÄÆác Äát trong tÃy thÃch phán "
-"má ráng cáa bán. HÃy thá Äát mát trÃnh soán tháo khÃc."
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-display-popup-prefer-plain.c:140
+#, fuzzy
+#| msgid "Display the next message"
+msgid "Display plain text version"
+msgstr "Hián thá thÆ ká tiáp"
 
-#: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.error.xml.h:3
-msgid "Cannot create Temporary File"
-msgstr "KhÃng thá táo táp tin tám thái"
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-display-popup-prefer-plain.c:142
+#, fuzzy
+#| msgid "Display the next important message"
+msgid "Display plain text version of multipart/alternative message"
+msgstr "Hián thá thÆ quan tráng ká tiáp"
 
-#: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.error.xml.h:4
-msgid ""
-"Evolution is unable to create a temporary file to save your mail. Retry "
-"later."
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-display-popup-prefer-plain.c:148
+msgid "Display HTML version"
 msgstr ""
-"TrÃnh Evolution khÃng thá táo mát táp tin tám thái vÃo ÄÃ cán lÆu thÆ tÃn "
-"cáa bán. HÃy thá lái sau."
-
-#: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.error.xml.h:5
-msgid "External editor still running"
-msgstr "TrÃnh soán tháo bÃn ngoÃi ván Äang cháy"
 
-#: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.error.xml.h:6
-msgid ""
-"The external editor is still running. The mail composer window cannot be "
-"closed as long as the editor is active."
-msgstr ""
-"TrÃnh biÃn soán ngoái ván Äang cháy. TrÃnh soán thÆ khÃng thá ÄÃng khi trÃnh "
-"biÃn soán ván hoát Äáng."
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-display-popup-prefer-plain.c:150
+#, fuzzy
+#| msgid "Display the previous important message"
+msgid "Display HTML version of multipart/alternative message"
+msgstr "Hián thá thÆ quan tráng trÆác ÄÃ"
 
-#: ../plugins/face/face.c:292
-msgid "Select a Face Picture"
-msgstr "Chán ánh chÃn dung"
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:82
+#: ../modules/prefer-plain/plugin/config-ui.c:46
+msgid "Show HTML if present"
+msgstr "Hián thá HTML náu cÃ"
 
-#: ../plugins/face/face.c:302
-msgid "Image files"
-msgstr "Táp tin ánh"
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:83
+#: ../modules/prefer-plain/plugin/config-ui.c:47
+msgid "Let Evolution choose the best part to show."
+msgstr "Äá Evolution tá chán cÃi gà tát nhát."
 
-#: ../plugins/face/face.c:361
-msgid "_Insert Face picture by default"
-msgstr "Mác Äánh _chÃn ánh chÃn dung"
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:86
+#: ../modules/prefer-plain/plugin/config-ui.c:50
+msgid "Show plain text if present"
+msgstr "Hián vÄn bán thà náu cÃ"
 
-#: ../plugins/face/face.c:374
-msgid "Load new _Face picture"
-msgstr "_Náp ánh chÃn dung"
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:87
+#: ../modules/prefer-plain/plugin/config-ui.c:51
+msgid ""
+"Show plain text part, if present, otherwise let Evolution choose the best "
+"part to show."
+msgstr "Hián vÄn bán thà náu cÃ, khÃng thà Äá Evolution tá chán."
 
-#: ../plugins/face/face.c:435
-msgid "Include _Face"
-msgstr "_Gám ánh chÃn dung"
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:91
+#: ../modules/prefer-plain/plugin/config-ui.c:55
+msgid "Only ever show plain text"
+msgstr "LuÃn luÃn chá hián vÄn bán thÃ"
 
-#: ../plugins/face/org-gnome-face.eplug.xml.h:2
-msgid "Attach a small picture of your face to outgoing messages."
-msgstr "ThÃm ánh chÃn dung nhá cáa bán vÃo thÆ gái Äi."
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:92
+#: ../modules/prefer-plain/plugin/config-ui.c:56
+msgid ""
+"Always show plain text part and make attachments from other parts, if "
+"requested."
+msgstr "LuÃn hián phán vÄn bán thà và coi phán khÃc là ÄÃnh kÃm náu yÃu cáu."
 
-#: ../plugins/face/org-gnome-face.error.xml.h:1
-msgid "Failed Read"
-msgstr "Lái Äác"
+#: ../modules/prefer-plain/plugin/config-ui.c:107
+msgid "Show s_uppressed HTML parts as attachments"
+msgstr "Hián _nái dung HTML dáng ÄÃnh kÃm"
 
-#: ../plugins/face/org-gnome-face.error.xml.h:2
-msgid "The file cannot be read"
-msgstr "KhÃng thá Äác táp tin nÃy"
+#: ../modules/prefer-plain/plugin/config-ui.c:129
+msgid "HTML _Mode"
+msgstr "Chá Äá HT_ML"
 
-#: ../plugins/face/org-gnome-face.error.xml.h:3
-msgid "Invalid Image Size"
-msgstr "KÃch thÆác ánh khÃng háp lá"
+#: ../modules/prefer-plain/plugin/org-gnome-prefer-plain.eplug.xml.h:1
+msgid "Prefer Plain Text"
+msgstr "Æu tiÃn vÄn bán thÃ"
 
-#: ../plugins/face/org-gnome-face.error.xml.h:4
-msgid "Please select an image of size 48 * 48"
-msgstr "HÃy chán ánh cho liÃn lác nÃy"
+#. but then we also need to create our own section frame
+#: ../modules/prefer-plain/plugin/org-gnome-prefer-plain.eplug.xml.h:3
+msgid "Plain Text Mode"
+msgstr "Chá Äá chá thÃ"
 
-#: ../plugins/face/org-gnome-face.error.xml.h:5
-msgid "Not an image"
-msgstr "KhÃng cà ánh"
+#: ../modules/prefer-plain/plugin/org-gnome-prefer-plain.eplug.xml.h:4
+msgid "View mail messages as plain text, even if they contain HTML content."
+msgstr "Xem thÆ dáng vÄn bán thà thám chà khi cháa HTML."
 
-#: ../plugins/face/org-gnome-face.error.xml.h:6
-msgid "The file you selected does not look like a valid .png image. Error: {0}"
-msgstr "Táp tin bán chán khÃng giáng nhÆ ánh .png háp lá. Lái: {0}"
+#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:192
+#, c-format
+msgid "Failed to spawn SpamAssassin (%s): "
+msgstr "Lái cháy SpamAssassin (%s): "
 
-#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:325
-#: ../plugins/webdav-account-setup/webdav-contacts-source.c:248
-msgid "Server"
-msgstr "MÃy chá"
+#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:215
+msgid "Failed to stream mail message content to SpamAssassin: "
+msgstr "Lái chuyán nái dung thÆ (dáng luáng) qua SpamAssassin: "
 
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:457
+#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:234
 #, c-format
-msgid "Enter password for user %s to access list of subscribed calendars."
-msgstr ""
-"Nháp mát kháu cho ngÆái dÃng %s truy cáp Äán danh sÃch cÃc lách ÄÃ ÄÄng kÃ."
+msgid "Failed to write '%s' to SpamAssassin: "
+msgstr "Lái ghi '%s' vÃo SpamAssassin: "
 
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:569
-#, c-format
-msgid ""
-"Cannot read data from Google server.\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"KhÃng thá Äác dá liáu tá mÃy chá Google.\n"
-"%s"
+#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:262
+msgid "Failed to read output from SpamAssassin: "
+msgstr "Lái Äác kát quá tá SpamAssassin: "
 
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:569
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:840
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1103
-msgid "Unknown error."
-msgstr "Lái lá."
+#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:317
+msgid "SpamAssassin either crashed or failed to process a mail message"
+msgstr "SpamAssassin hoác Äá vá hoác thát bái trong viác xá là thÆ"
 
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:670
-msgid "Cal_endar:"
-msgstr "_Lách:"
+#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:885
+msgid "SpamAssassin Options"
+msgstr "TÃy chán SpamAssassin"
 
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:707
-msgid "Retrieve _List"
-msgstr "_Láy danh sÃch"
+#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:900
+msgid "I_nclude remote tests"
+msgstr "_Bao gám cÃc phÃp thá tá xa"
 
-#: ../plugins/google-account-setup/org-gnome-evolution-google.eplug.xml.h:1
-msgid "Google Calendars"
-msgstr "Lách Google"
+#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:914
+msgid "This will make SpamAssassin more reliable, but slower."
+msgstr "Viác nÃy lÃm SpamAssasin ÄÃng tin hÆn, nhÆng chám hÆn."
 
-#: ../plugins/google-account-setup/org-gnome-evolution-google.eplug.xml.h:2
-msgid "Add Google Calendars to Evolution."
-msgstr "ThÃm lách Google vÃo Evolution."
+#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:1123
+msgid "SpamAssassin"
+msgstr "SpamAssassin"
 
-#: ../plugins/image-inline/org-gnome-image-inline.eplug.xml.h:1
-msgid "Inline Image"
-msgstr "ánh trác tiáp"
+#: ../modules/startup-wizard/e-mail-config-import-page.c:204
+#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:403
+msgid "Please select the information that you would like to import:"
+msgstr "HÃy chán thÃng tin bán muán nháp:"
 
-#: ../plugins/image-inline/org-gnome-image-inline.eplug.xml.h:2
-msgid "View image attachments directly in mail messages."
-msgstr "Xem ánh ÄÃnh kÃm trác tiáp trong thÆ."
+#: ../modules/startup-wizard/e-mail-config-import-page.c:233
+#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:559
+#, c-format
+msgid "From %s:"
+msgstr "Tá %s:"
 
-#: ../plugins/imap-features/imap-headers.c:334
-#: ../plugins/imap-features/imap-headers.ui.h:10
-msgid "Custom Headers"
-msgstr "DÃng Äáu tá chán"
+#. Keep the title identical to EMailConfigImportPage
+#. * so it's only shown once in the assistant sidebar.
+#: ../modules/startup-wizard/e-mail-config-import-page.c:264
+#: ../modules/startup-wizard/e-mail-config-import-progress-page.c:342
+msgid "Importing Files"
+msgstr "Nháp táp tin"
 
-#: ../plugins/imap-features/imap-headers.c:356
-#: ../plugins/imap-features/imap-headers.ui.h:7
-msgid "IMAP Headers"
-msgstr "DÃng Äáu IMAP"
+#: ../modules/startup-wizard/e-mail-config-import-progress-page.c:261
+msgid "Import cancelled."
+msgstr "Huá nháp."
+
+#: ../modules/startup-wizard/e-mail-config-import-progress-page.c:278
+msgid "Import complete."
+msgstr "HoÃn tát nháp."
 
-#: ../plugins/imap-features/imap-headers.ui.h:1
+#: ../modules/startup-wizard/e-startup-assistant.c:154
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Welcome to Evolution. The next few screens will allow Evolution to "
+#| "connect to your email accounts, and to import files from other "
+#| "applications."
 msgid ""
-"Select your IMAP Header Preferences. \n"
-"The more headers you have the more time it will take to download."
+"Welcome to Evolution.\n"
+"\n"
+"The next few screens will allow Evolution to connect to your email accounts, "
+"and to import files from other applications."
 msgstr ""
-"Chán Tuá thÃch DÃng Äáu IMAP.\n"
-"Nhiáu dÃng Äáu hÆn nghÄa là nhiáu thái gian hÆn Äá tái vá."
+"ChÃo máng dÃng Evolution. Nháng mÃn hÃnh ká tiáp sá cho phÃp Evolution kát "
+"nái vái cÃc tÃi khoán thÆ cáa bán, và Äá nháp cÃc táp tin tá cÃc áng dáng "
+"khÃc."
 
-#: ../plugins/imap-features/imap-headers.ui.h:3
-msgid "_Fetch All Headers"
-msgstr "Láy _mái dÃng Äáu"
+#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:242
+msgid "Loading accounts..."
+msgstr "Äang náp tÃi khoán..."
 
-#: ../plugins/imap-features/imap-headers.ui.h:4
-msgid ""
-"_Basic Headers (Fastest) \n"
-"Use this if you do not have filters based on mailing lists"
-msgstr ""
-"_DÃng Äáu cÆ bán - (Nhanh nhát)\n"
-"DÃng náu bán khÃng lác háp thÆ chung"
+#: ../modules/text-highlight/e-mail-display-popup-text-highlight.c:95
+#, fuzzy
+#| msgid "Format Column_s..."
+msgid "_Format as..."
+msgstr "Äánh _dáng cát..."
 
-#: ../plugins/imap-features/imap-headers.ui.h:6
-msgid "Basic and _Mailing List Headers (Default)"
-msgstr "DÃng Äáu cÆ bán và _háp thÆ chung (Mác Äánh)"
+#: ../modules/text-highlight/e-mail-display-popup-text-highlight.c:103
+#, fuzzy
+#| msgid "_Languages"
+msgid "_Other languages"
+msgstr "_NgÃn ngá"
 
-#: ../plugins/imap-features/imap-headers.ui.h:8
-msgid ""
-"Give the extra headers that you need to fetch in addition to the above "
-"standard headers. \n"
-"You can ignore this if you choose \"All Headers\"."
+#: ../modules/text-highlight/e-mail-formatter-text-highlight.c:329
+#, fuzzy
+#| msgid "Text height"
+msgid "Text Highlight"
+msgstr "Cao vÄn bán"
+
+#: ../modules/text-highlight/e-mail-formatter-text-highlight.c:335
+msgid "Syntax highlighting of mail parts"
 msgstr ""
-"ÄÆa cÃc dÃng Äáu bá sung bán cán láy ngoÃi cÃc dÃng Äáu chuán á trÃn.\n"
-"Bán cà thá bá qua náu chán \"Mái dÃng Äáu\"."
 
-#: ../plugins/imap-features/org-gnome-imap-features.eplug.xml.h:1
-msgid "IMAP Features"
-msgstr "TÃnh nÄng IMAP"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:32
+#, fuzzy
+#| msgid "Plain Text Mode"
+msgid "_Plain text"
+msgstr "Chá Äá chá thÃ"
 
-#: ../plugins/imap-features/org-gnome-imap-features.eplug.xml.h:2
-msgid "Fine-tune your IMAP accounts."
-msgstr "Tinh chánh tÃi khoán IMAP cáa bán."
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:38
+msgid "_Assembler"
+msgstr ""
 
-#. Translators: The first '%s' is replaced with a calendar name,
-#. * the second '%s' with an error message
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:505
-#, c-format
-msgid "Failed to load the calendar '%s' (%s)"
-msgstr "Lái náp lách '%s' (%s)"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:43
+msgid "_Bash"
+msgstr ""
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:665
-#, c-format
-msgid "An appointment in the calendar '%s' conflicts with this meeting"
-msgstr "Cà cuác hán trong lách  %s  xung Äát vái cuác háp nÃy."
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:54
+msgid "_C/C++"
+msgstr ""
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:689
-#, c-format
-msgid "Found the appointment in the calendar '%s'"
-msgstr "TÃm tháy cuác hán trong lách  %s Â"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:63
+msgid "_C#"
+msgstr ""
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:802
-msgid "Unable to find any calendars"
-msgstr "KhÃng tÃm tháy lách nÃo"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:68
+msgid "_Cascade Style Sheet"
+msgstr ""
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:809
-msgid "Unable to find this meeting in any calendar"
-msgstr "KhÃng tÃm tháy cuác háp nÃy trong lách nÃo"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:73
+msgid "_HTML"
+msgstr ""
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:813
-msgid "Unable to find this task in any task list"
-msgstr "KhÃng tÃm tháy tÃc vá nÃy trong danh sÃch tÃc vá nÃo"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:81
+msgid "_Java"
+msgstr ""
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:817
-msgid "Unable to find this memo in any memo list"
-msgstr "KhÃng tÃm tháy bán ghi nhá nÃy trong bát cá danh sÃch ghi nhá nÃo"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:87
+#, fuzzy
+#| msgid "_Script:"
+msgid "_JavaScript"
+msgstr "Táp _lánh:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1119
-msgid "Opening the calendar. Please wait..."
-msgstr "Äang má lách. Vui lÃng chá..."
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:93
+msgid "_Patch/diff"
+msgstr ""
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1122
-msgid "Searching for an existing version of this appointment"
-msgstr "Äang tÃm kiám mát phiÃn bán hián thái cáa cuác hán nÃy"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:99
+#, fuzzy
+#| msgid "_Personal"
+msgid "_Perl"
+msgstr "_RiÃng"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1484
-#, c-format
-msgid "Unable to send item to calendar '%s'. %s"
-msgstr "KhÃng gái ÄÆác mác cho lách  %s Â. %s"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:110
+msgid "_PHP"
+msgstr ""
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1498
-#, c-format
-msgid "Sent to calendar '%s' as accepted"
-msgstr "Äà gái cho lách  %s  nhÆ Äà cháp nhán"
+# Name? TÃn?
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:123
+#, fuzzy
+#| msgid "Hello Python"
+msgid "_Python"
+msgstr "Hello Python"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1502
-#, c-format
-msgid "Sent to calendar '%s' as tentative"
-msgstr "Äà gái cho lách  %s  nhÆ dá Äánh"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:128
+msgid "_Ruby"
+msgstr ""
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1507
-#, c-format
-msgid "Sent to calendar '%s' as declined"
-msgstr "Äà gái cho lách  %s  nhÆ bá tá chái"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:135
+msgid "_Tcl/Tk"
+msgstr ""
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1512
-#, c-format
-msgid "Sent to calendar '%s' as canceled"
-msgstr "Äà gái cho lách  %s  vái tráng thÃi  bá thÃi Â"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:141
+msgid "_TeX/LaTeX"
+msgstr ""
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1581
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1974
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2065
-#| msgid "Opening the calendar. Please wait..."
-msgid "Saving changes to the calendar. Please wait..."
-msgstr "Äang lÆu thay Äái cáa lách. Vui lÃng chá..."
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:147
+msgid "_Vala"
+msgstr ""
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1620
-msgid "Unable to parse item"
-msgstr "KhÃng thá phÃn tÃch mác"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:152
+#, fuzzy
+#| msgid "Visual"
+msgid "_Visual Basic"
+msgstr "Trác quan"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1800
-#, c-format
-msgid "Organizer has removed the delegate %s "
-msgstr "Bá tá chác ÄÃ gá bá ngÆái áy nhiám %s "
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:159
+msgid "_XML"
+msgstr ""
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1807
-msgid "Sent a cancelation notice to the delegate"
-msgstr "ÄÃ gái mát thÃng bÃo háy bá cho ngÆái áy nhiám"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:177
+#, fuzzy
+#| msgid "_Actions"
+msgid "_ActionScript"
+msgstr "_HÃnh Äáng"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1809
-msgid "Could not send the cancelation notice to the delegate"
-msgstr "KhÃng thá gái thÃng bÃo háy bá cho ngÆái áy nhiám"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:182
+msgid "_ADA95"
+msgstr ""
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1855
-#, c-format
-msgid "Unable to update attendee. %s"
-msgstr "KhÃng cáp nhát ÄÆác ngÆái dá. %s"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:189
+msgid "_ALGOL 68"
+msgstr ""
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1861
-msgid "Attendee status updated"
-msgstr "Tráng thÃi ngÆái dá ÄÃ ÄÆác cáp nhát."
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:194
+msgid "(_G)AWK"
+msgstr ""
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1881
-#| msgid "Object is invalid and cannot be updated\n"
-msgid "The meeting is invalid and cannot be updated"
-msgstr "Cuác háp khÃng háp lá và khÃng thá cáp nhát"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:199
+msgid "_COBOL"
+msgstr ""
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1947
-msgid "Attendee status could not be updated because the status is invalid"
-msgstr "KhÃng thá cáp nhát tráng thÃi ngÆái dá và tráng thÃi khÃng háp lá."
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:204
+msgid "_DOS Batch"
+msgstr ""
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2004
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2042
-msgid "Attendee status can not be updated because the item no longer exists"
-msgstr "KhÃng thá cáp nhát tráng thÃi ngÆái dá và khÃng cÃn cà lái mác áy."
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:209
+msgid "_D"
+msgstr ""
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2086
-msgid "Meeting information sent"
-msgstr "Tin tác cuác háp ÄÃ ÄÆác gái"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:214
+msgid "_Erlang"
+msgstr ""
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2089
-msgid "Task information sent"
-msgstr "ThÃng tin tÃc vá ÄÃ ÄÆác gái"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:219
+msgid "_FORTRAN 77"
+msgstr ""
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2092
-msgid "Memo information sent"
-msgstr "ThÃng tin ghi nhá ÄÃ ÄÆác gái"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:225
+msgid "_FORTRAN 90"
+msgstr ""
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2101
-msgid "Unable to send meeting information, the meeting does not exist"
-msgstr "KhÃng thá gái thÃng tin vá cuác háp và cuác háp khÃng tán tái"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:230
+msgid "_F#"
+msgstr ""
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2104
-msgid "Unable to send task information, the task does not exist"
-msgstr "KhÃng thá gái thÃng tin vá tÃc vá và tÃc vá khÃng tán tái"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:235
+#, fuzzy
+#| msgid "_No"
+msgid "_Go"
+msgstr "_KhÃng"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2107
-msgid "Unable to send memo information, the memo does not exist"
-msgstr "KhÃng thá gái thÃng tin vá bán ghi nhá và bán ghi nhá khÃng tán tái"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:240
+msgid "_Haskell"
+msgstr ""
 
-#. Translators: This is a default filename for a calendar.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2173
-msgid "calendar.ics"
-msgstr "calendar.ics"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:245
+msgid "_JSP"
+msgstr ""
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2178
-msgid "Save Calendar"
-msgstr "LÆu lách"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:250
+#, fuzzy
+#| msgid "_List:"
+msgid "_Lisp"
+msgstr "_Danh sÃch:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2241
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2252
-msgid "The calendar attached is not valid"
-msgstr "Lách ÄÃ ÄÃnh kÃm khÃng háp lá"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:258
+msgid "_Lotus"
+msgstr ""
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2242
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2253
-msgid ""
-"The message claims to contain a calendar, but the calendar is not a valid "
-"iCalendar."
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:263
+msgid "_Lua"
 msgstr ""
-"ThÆ nÃy tuyÃn bá cháa mát lách, nhÆng mà lách Äà khÃng phái là mát iCalendar "
-"háp lá."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2293
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2321
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2432
-msgid "The item in the calendar is not valid"
-msgstr "Mác trong lách khÃng háp lá."
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:268
+msgid "_Maple"
+msgstr ""
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2294
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2322
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2433
-msgid ""
-"The message does contain a calendar, but the calendar contains no events, "
-"tasks or free/busy information"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:273
+msgid "_Matlab"
 msgstr ""
-"ThÆ áy cà phái cháa mát lách, nhÆng mà lách áy khÃng cháa sá kián nÃo, tÃc "
-"vá nÃo hay thÃng tin ránh/bán nÃo."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2335
-msgid "The calendar attached contains multiple items"
-msgstr "Lách ÄÃ ÄÃnh kÃm cháa nhiáu mác"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:278
+msgid "_Maya"
+msgstr ""
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2336
-msgid ""
-"To process all of these items, the file should be saved and the calendar "
-"imported"
-msgstr "Äá xá là mái mác nÃy thà nÃn lÆu táp tin nÃy và nháp lách ÄÃ."
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:283
+msgid "_Oberon"
+msgstr ""
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2860
-msgctxt "cal-itip"
-msgid "None"
-msgstr "KhÃng"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:288
+#, fuzzy
+#| msgid "Object Signer"
+msgid "_Objective C"
+msgstr "Bá kà nhán Äái tÆáng"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2876
-msgid "Tentatively Accepted"
-msgstr "Tám ÄÃ cháp nhán"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:294
+msgid "_OCaml"
+msgstr ""
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2994
-msgid "This meeting recurs"
-msgstr "Cuác háp nÃy láp lái"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:299
+msgid "_Octave"
+msgstr ""
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2997
-msgid "This task recurs"
-msgstr "TÃc vá nÃy láp lái"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:304
+#, fuzzy
+#| msgid "Object Signer"
+msgid "_Object Script"
+msgstr "Bá kà nhán Äái tÆáng"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:3000
-msgid "This memo recurs"
-msgstr "Bán ghi nhá nÃy láp lái"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:309
+#, fuzzy
+#| msgid "_Paste"
+msgid "_Pascal"
+msgstr "_DÃn"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:3231
-msgid "Meeting Invitations"
-msgstr "ThÆ mái háp"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:314
+msgid "_POV-Ray"
+msgstr ""
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:3257
-msgid "_Delete message after acting"
-msgstr "_Xoà thÆ sau hÃnh Äáng"
-
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:3271
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:3304
-msgid "Conflict Search"
-msgstr "TÃm kiám xung Äát"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:319
+#, fuzzy
+#| msgid "_Program:"
+msgid "_Prolog"
+msgstr "_ChÆÆng trÃnh:"
 
-#. Source selector
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:3286
-msgid "Select the calendars to search for meeting conflicts"
-msgstr "Chán nháng lách cán tÃm kiám cuác háp cà xung Äát vái nhau"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:324
+#, fuzzy
+#| msgid "_Script:"
+msgid "_PostScript"
+msgstr "Táp _lánh:"
 
-#. strftime format of a time,
-#. * in 24-hour format, without seconds.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:199
-msgid "Today %H:%M"
-msgstr "HÃm nay %l:%M %p"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:329
+msgid "_R"
+msgstr ""
 
-#. strftime format of a time,
-#. * in 24-hour format.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:203
-msgid "Today %H:%M:%S"
-msgstr "HÃm nay %l:%M %p"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:334
+msgid "_RPM Spec"
+msgstr ""
 
-#. strftime format of a time,
-#. * in 12-hour format.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:212
-msgid "Today %l:%M:%S %p"
-msgstr "HÃm nay %l:%M %p"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:339
+msgid "_Scala"
+msgstr ""
 
-#. strftime format of a time,
-#. * in 24-hour format, without seconds.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:227
-msgid "Tomorrow %H:%M"
-msgstr "NgÃy mai %H:%M"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:344
+msgid "_Smalltalk"
+msgstr ""
 
-#. strftime format of a time,
-#. * in 24-hour format.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:231
-msgid "Tomorrow %H:%M:%S"
-msgstr "NgÃy mai %H:%M:%S"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:350
+msgid "_TCSH"
+msgstr ""
 
-#. strftime format of a time,
-#. * in 12-hour format, without seconds.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:236
-msgid "Tomorrow %l:%M %p"
-msgstr "NgÃy mai %l:%M %p"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:355
+msgid "_VHDL"
+msgstr ""
 
-#. strftime format of a time,
-#. * in 12-hour format.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:240
-msgid "Tomorrow %l:%M:%S %p"
-msgstr "NgÃy mai %l:%M:%S %p"
+#: ../modules/vcard-inline/e-mail-formatter-vcard-inline.c:118
+#: ../modules/vcard-inline/e-mail-parser-vcard-inline.c:201
+#, fuzzy
+#| msgid "Show Full vCard"
+msgid "Show F_ull vCard"
+msgstr "Hián toÃn vCard"
 
-# Variable: don't translate / Bián: Äáng dách
-#. strftime format of a weekday.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:259
-#, c-format
-msgid "%A"
-msgstr "%A"
+#: ../modules/vcard-inline/e-mail-formatter-vcard-inline.c:121
+#: ../modules/vcard-inline/e-mail-parser-vcard-inline.c:219
+#, fuzzy
+#| msgid "Show Compact vCard"
+msgid "Show Com_pact vCard"
+msgstr "Hián vCard tÃm gán"
 
-#. strftime format of a weekday and a
-#. * time, in 24-hour format, without seconds.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:264
-msgid "%A %H:%M"
-msgstr "%A %H:%M"
+#: ../modules/vcard-inline/e-mail-formatter-vcard-inline.c:145
+#, fuzzy
+#| msgid "Save in Address Book"
+msgid "Save _To Addressbook"
+msgstr "LÆu vÃo sá Äáa chá"
 
-#. strftime format of a weekday and a
-#. * time, in 24-hour format.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:268
-msgid "%A %H:%M:%S"
-msgstr "%A %H:%M:%S"
+#: ../modules/vcard-inline/e-mail-formatter-vcard-inline.c:165
+msgid "There is one other contact."
+msgstr "CÃ %d liÃn lác khÃc."
 
-#. strftime format of a weekday and a
-#. * time, in 12-hour format, without seconds.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:273
-msgid "%A %l:%M %p"
-msgstr "%A %l:%M %p"
+#: ../modules/vcard-inline/e-mail-formatter-vcard-inline.c:171
+#, c-format
+msgid "There is %d other contact."
+msgid_plural "There are %d other contacts."
+msgstr[0] "CÃ %d liÃn lác khÃc."
 
-#. strftime format of a weekday and a
-#. * time, in 12-hour format.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:277
-msgid "%A %l:%M:%S %p"
-msgstr "%A %l:%M:%S %p"
+#: ../modules/vcard-inline/e-mail-formatter-vcard-inline.c:196
+#, fuzzy
+#| msgid "Address book source"
+msgid "Addressbok Contact"
+msgstr "Nguán sá Äáa chá"
 
-#. strftime format of a weekday and a date
-#. * without a year.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:286
-msgid "%A, %B %e"
-msgstr "%A, %e %B"
+#: ../modules/vcard-inline/e-mail-formatter-vcard-inline.c:202
+msgid "Display the part as an addressbook contact"
+msgstr ""
 
-#. strftime format of a weekday, a date
-#. * without a year and a time,
-#. * in 24-hour format, without seconds.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:292
-msgid "%A, %B %e %H:%M"
-msgstr "%A, %e %B %H:%M"
+#: ../modules/web-inspector/evolution-web-inspector.c:88
+#, fuzzy
+#| msgid "_Select..."
+msgid "_Inspect..."
+msgstr "_Chán..."
 
-#. strftime format of a weekday, a date without a year
-#. * and a time, in 24-hour format.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:296
-msgid "%A, %B %e %H:%M:%S"
-msgstr "%A, %e %B %H:%M:%S"
+#: ../modules/web-inspector/evolution-web-inspector.c:90
+msgid "Inspect the HTML content (debugging feature)"
+msgstr ""
 
-#. strftime format of a weekday, a date without a year
-#. * and a time, in 12-hour format, without seconds.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:301
-msgid "%A, %B %e %l:%M %p"
-msgstr "%A, %e %B %l:%M %p"
+#: ../modules/web-inspector/evolution-web-inspector.c:102
+#, fuzzy
+#| msgid "Evolution Website"
+msgid "Evolution Web Inspector"
+msgstr "Trang Web Evolution"
 
-#. strftime format of a weekday, a date without a year
-#. * and a time, in 12-hour format.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:305
-msgid "%A, %B %e %l:%M:%S %p"
-msgstr "%A, %e %B %l:%M:%S %p"
+#: ../plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:128
+msgid "_Do not show this message again."
+msgstr "Äáng hián thÃng Äiáp nÃ_y lán náa."
 
-#. strftime format of a weekday and a date.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:311
-msgid "%A, %B %e, %Y"
-msgstr "%A, %e %B, %Y"
+#: ../plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:590
+#: ../plugins/templates/templates.c:469
+msgid "Keywords"
+msgstr "Tá khoÃ"
 
-#. strftime format of a weekday, a date and a
-#. * time, in 24-hour format, without seconds.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:316
-msgid "%A, %B %e, %Y %H:%M"
-msgstr "%A, %e %B, %Y %H:%M"
+#: ../plugins/attachment-reminder/org-gnome-attachment-reminder.error.xml.h:1
+msgid "Message has no attachments"
+msgstr "ThÆ khÃng cà Äá ÄÃnh kÃm"
 
-#. strftime format of a weekday, a date and a
-#. * time, in 24-hour format.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:320
-msgid "%A, %B %e, %Y %H:%M:%S"
-msgstr "%A, %e %B, %Y %H:%M:%S"
+#: ../plugins/attachment-reminder/org-gnome-attachment-reminder.error.xml.h:2
+msgid ""
+"Evolution has found some keywords that suggest that this message should "
+"contain an attachment, but cannot find one."
+msgstr ""
+"TrÃnh Evolution tÃm tháy tá khoà ngá à thÆ nÃy nÃn cháa Äá ÄÃnh kÃm, nhÆng "
+"chÆa cÃ."
 
-#. strftime format of a weekday, a date and a
-#. * time, in 12-hour format, without seconds.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:325
-msgid "%A, %B %e, %Y %l:%M %p"
-msgstr "%A, %e %B, %Y %l:%M %p"
+#: ../plugins/attachment-reminder/org-gnome-attachment-reminder.error.xml.h:3
+msgid "_Add Attachment..."
+msgstr "ÄÃnh _kÃm..."
 
-#. strftime format of a weekday, a date and a
-#. * time, in 12-hour format.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:329
-msgid "%A, %B %e, %Y %l:%M:%S %p"
-msgstr "%A, %e %B, %Y %l:%M:%S %p"
+#: ../plugins/attachment-reminder/org-gnome-attachment-reminder.error.xml.h:4
+msgid "_Edit Message"
+msgstr "_Sáa thÆ"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:367
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:368
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:455
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:456
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:543
-msgid "An unknown person"
-msgstr "NgÆái lá"
+#: ../plugins/attachment-reminder/org-gnome-evolution-attachment-reminder.eplug.xml.h:1
+msgid "Attachment Reminder"
+msgstr "Nhác nhá ÄÃnh kÃm"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:372
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:460
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:547
-#, c-format
-msgid "Please respond on behalf of %s"
-msgstr "Vui lÃng hái ÄÃp thay mát cho %s"
+#: ../plugins/attachment-reminder/org-gnome-evolution-attachment-reminder.eplug.xml.h:2
+msgid "Reminds you when you forgot to add an attachment to a mail message."
+msgstr "Nhác bán náu bán quÃn ÄÃnh kÃm vÃo thÆ."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:374
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:462
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:549
-#, c-format
-msgid "Received on behalf of %s"
-msgstr "Nhán thay mát cho %s"
+#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:650 ../plugins/bbdb/bbdb.c:659
+#: ../plugins/bbdb/org-gnome-evolution-bbdb.eplug.xml.h:1
+msgid "Automatic Contacts"
+msgstr "LiÃn lác Tá Äáng"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:379
-#, c-format
-msgid "%s through %s has published the following meeting information:"
-msgstr "%s thÃng qua %s ÄÃ cÃng bá tin tác cuác háp sau:"
+#. Enable BBDB checkbox
+#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:674
+msgid "Create _address book entries when sending mails"
+msgstr "Táo mác mái trong _sá Äáa chá khi gái thÆ"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:381
-#, c-format
-msgid "%s has published the following meeting information:"
-msgstr "%s ÄÃ cÃng bá tin tác cuác háp sau:"
+#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:682
+msgid "Select Address book for Automatic Contacts"
+msgstr "Chán Sá Äáa chá cho LiÃn Lác Tá Äáng"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:386
-#, c-format
-msgid "%s has delegated the following meeting to you:"
-msgstr "%s ÄÃ áy nhiám cuác háp sau cho bán:"
+#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:699
+msgid "Instant Messaging Contacts"
+msgstr "LiÃn lác Tin nhán tác khác"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:389
-#, c-format
-msgid "%s through %s requests your presence at the following meeting:"
-msgstr "%s thÃng qua %s yÃu cáu sá hián dián cáa bán tái cuác háp sau:"
+#. Enable Gaim Checkbox
+#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:714
+msgid "_Synchronize contact info and images from Pidgin buddy list"
+msgstr "Äá_ng bá hoà thÃng tin liÃn lác và ánh tá danh sÃch bán bà Pidgin"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:391
-#, c-format
-msgid "%s requests your presence at the following meeting:"
-msgstr "%s yÃu cáu sá hián dián cáa bán tái cuác háp sau:"
+#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:722
+msgid "Select Address book for Pidgin buddy list"
+msgstr "Chán Sá Äáa chá cho danh sÃch bán bà Pidgin"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:397
-#, c-format
-msgid "%s through %s wishes to add to an existing meeting:"
-msgstr "%s thÃng qua %s muán thÃm vÃo mát cuác háp ÄÃ cÃ:"
+#. Synchronize now button.
+#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:735
+msgid "Synchronize with _buddy list now"
+msgstr "Äáng bá hoà vái danh sÃch ngÆái _bán ngay bÃy giá"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:399
-#, c-format
-msgid "%s wishes to add to an existing meeting:"
-msgstr "%s muán thÃm vÃo mát cuác háp ÄÃ cÃ:"
+# Name: don't translate / TÃn: Äáng dách
+#: ../plugins/bbdb/org-gnome-evolution-bbdb.eplug.xml.h:2
+msgid "BBDB"
+msgstr "BBDB"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:403
-#, c-format
+#: ../plugins/bbdb/org-gnome-evolution-bbdb.eplug.xml.h:3
 msgid ""
-"%s through %s wishes to receive the latest information for the following "
-"meeting:"
-msgstr "%s thÃng qua %s muán nhán tin tác mái nhát vá cuác háp sau:"
+"Takes the gruntwork out of managing your address book.\n"
+"\n"
+"Automatically fills your address book with names and email addresses as you "
+"reply to messages. Also fills in IM contact information from your buddy "
+"lists."
+msgstr ""
+"LÃm giÃp bán cÃng viác quán là sá Äáa chá tá nhát.\n"
+"\n"
+"Tá Äáng Äián vÃo sá Äáa chá cÃc tÃn và Äáa chá thÆ khi bán hái Ãm thÆ. CÅng "
+"Äián thÃng tin liÃn lác IM tá cÃc danh sÃch bán bà cáa bán."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:405
-#, c-format
-msgid "%s wishes to receive the latest information for the following meeting:"
-msgstr "%s> muán nhán tin tác mái nhát vá cuác háp sau:"
+#: ../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:287
+msgid "Importing Outlook Express data"
+msgstr "Äang nháp dá liáu Outlook Express"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:409
-#, c-format
-msgid "%s through %s has sent back the following meeting response:"
-msgstr "%s thÃng qua %s ÄÃ trá lái vá cuác háp sau:"
+#: ../plugins/dbx-import/org-gnome-dbx-import.eplug.xml.h:1
+msgid "Outlook DBX import"
+msgstr "Nháp Outlook DBX"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:411
-#, c-format
-msgid "%s has sent back the following meeting response:"
-msgstr "%s ÄÃ trá lái vá cuác háp sau:"
+#: ../plugins/dbx-import/org-gnome-dbx-import.eplug.xml.h:2
+msgid "Outlook Express 5/6 personal folders (.dbx)"
+msgstr "CÃc thÆ mác cà nhÃn Outlook Express 5/6 (.dbx)"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:415
-#, c-format
-msgid "%s through %s has canceled the following meeting:"
-msgstr "%s thÃng qua %s ÄÃ háy bá cuác háp sau:"
+#: ../plugins/dbx-import/org-gnome-dbx-import.eplug.xml.h:3
+msgid "Import Outlook Express messages from DBX file"
+msgstr "Nháp thÆ Outlook Express tá táp tin DBX"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:417
-#, c-format
-#| msgid "%s has canceled the following meeting."
-msgid "%s has canceled the following meeting:"
-msgstr "%s ÄÃ háy bá cuác háp sau:"
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:291
+msgctxt "email-custom-header-Security"
+msgid "Security:"
+msgstr "Báo mát:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:421
-#, c-format
-msgid "%s through %s has proposed the following meeting changes."
-msgstr "%s thÃng qua %s ÄÃ Äá nghá nháng thay Äái cuác háp sau."
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:295
+msgctxt "email-custom-header-Security"
+msgid "Personal"
+msgstr "CÃ nhÃn"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:423
-#, c-format
-#| msgid "%s has proposed the following meeting changes."
-msgid "%s has proposed the following meeting changes:"
-msgstr "%s> ÄÃ Äá nghá nháng thay Äái cuác háp sau:"
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:296
+msgctxt "email-custom-header-Security"
+msgid "Unclassified"
+msgstr "ChÆa phÃn loái"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:427
-#, c-format
-msgid "%s through %s has declined the following meeting changes:"
-msgstr "%s thÃng qua %s ÄÃ tá chái nháng thay Äái cuác háp sau:"
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:297
+msgctxt "email-custom-header-Security"
+msgid "Protected"
+msgstr "ÄÆác báo vá"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:429
-#, c-format
-#| msgid "%s has declined the following meeting changes."
-msgid "%s has declined the following meeting changes:"
-msgstr "%s> ÄÃ tá chái nháng thay Äái cuác háp sau:"
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:298
+msgctxt "email-custom-header-Security"
+msgid "Confidential"
+msgstr "Mát"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:467
-#, c-format
-msgid "%s through %s has published the following task:"
-msgstr "%s thÃng qua %s ÄÃ cÃng bá tÃc vá sau:"
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:299
+msgctxt "email-custom-header-Security"
+msgid "Secret"
+msgstr "Mát"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:469
-#, c-format
-msgid "%s has published the following task:"
-msgstr "%s ÄÃ cÃng bá tÃc vá sau:"
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:300
+msgctxt "email-custom-header-Security"
+msgid "Top secret"
+msgstr "Tái mát"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:474
-#, c-format
-msgid "%s requests the assignment of %s to the following task:"
-msgstr "%s yÃu cáu phÃn cÃng %s cho tÃc vá sau:"
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:357
+msgctxt "email-custom-header"
+msgid "None"
+msgstr "KhÃng"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:477
-#, c-format
-msgid "%s through %s has assigned you a task:"
-msgstr "%s thÃng qua %s ÄÃ phÃn cÃng bán cho tÃc vá sau:"
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:530
+msgid "_Custom Header"
+msgstr "DÃng Äáu tá _chán"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:479
-#, c-format
-msgid "%s has assigned you a task:"
-msgstr "%s ÄÃ phÃn cÃng bán cho tÃc vá sau:"
+#. To translators: This string is used while adding a new message header to configuration, to specifying the format of the key values
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:799
+msgid ""
+"The format for specifying a Custom Header key value is:\n"
+"Name of the Custom Header key values separated by \";\"."
+msgstr ""
+"Äánh dáng xÃc Äánh mát già trá khoà Phán Äáu RiÃng\n"
+"(Custom Header) là danh sÃch cÃc tÃn già trá khoÃ\n"
+"Phán Äáu RiÃng Äánh giái báng dáu chám pháy  ; Â."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:485
-#, c-format
-msgid "%s through %s wishes to add to an existing task:"
-msgstr "%s thÃng qua %s muán thÃm vÃo tÃc vá ÄÃ cÃ:"
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:851
+msgid "Key"
+msgstr "KhoÃ"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:487
-#, c-format
-msgid "%s wishes to add to an existing task:"
-msgstr "%s muán thÃm vÃo tÃc vá ÄÃ cÃ:"
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:867
+#: ../plugins/templates/templates.c:477
+msgid "Values"
+msgstr "Già trá"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:491
-#, c-format
-msgid ""
-"%s through %s wishes to receive the latest information for the following "
-"assigned task:"
-msgstr "%s thÃng qua %s muán nhán tin tác vá tÃc vá ÄÃ phÃn cÃng sau:"
+#: ../plugins/email-custom-header/org-gnome-email-custom-header.eplug.xml.h:1
+msgid "Custom Header"
+msgstr "DÃng Äáu tá chán"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:493
-#, c-format
-msgid ""
-"%s wishes to receive the latest information for the following assigned task:"
-msgstr "%s muán nhán tin tác vá tÃc vá ÄÃ phÃn cÃng sau:"
+#. For Translators: 'custom header' string is used while adding a new message header to outgoing message, to specify what value for the message header would be added
+#: ../plugins/email-custom-header/org-gnome-email-custom-header.eplug.xml.h:3
+msgid "Add custom headers to outgoing mail messages."
+msgstr "ThÃm dÃng Äáu tá chán vÃo thÆ gái Äi."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:497
-#, c-format
-msgid "%s through %s has sent back the following assigned task response:"
-msgstr "%s thÃng qua %s ÄÃ trá lái tÃc vá ÄÃ phÃn cÃng sau:"
+#: ../plugins/email-custom-header/org-gnome-email-custom-header.ui.h:1
+msgid "Email Custom Header"
+msgstr "Gái dÃng Äáu tá chán"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:499
-#, c-format
-msgid "%s has sent back the following assigned task response:"
-msgstr "%s ÄÃ trá lái tÃc vá ÄÃ phÃn cÃng sau:"
+#: ../plugins/external-editor/external-editor.c:114
+msgid "Command to be executed to launch the editor: "
+msgstr "CÃu lánh cán cháy Äá khái cháy trÃnh soán tháo:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:503
-#, c-format
-msgid "%s through %s has canceled the following assigned task:"
-msgstr "%s thÃng qua %s ÄÃ háy bá tÃc vá ÄÃ phÃn cÃng sau:"
+#: ../plugins/external-editor/external-editor.c:115
+msgid ""
+"For XEmacs use \"xemacs\"\n"
+"For Vim use \"gvim -f\""
+msgstr ""
+"Äái vái XEmacs, dÃng \"xemacs\"\n"
+"Äái vái Vim, dÃng \"gvim -f\"."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:505
-#, c-format
-msgid "%s has canceled the following assigned task:"
-msgstr "%s ÄÃ háy bá tÃc vá ÄÃ phÃn cÃng sau:"
+#: ../plugins/external-editor/external-editor.c:396
+#: ../plugins/external-editor/external-editor.c:398
+msgid "Compose in External Editor"
+msgstr "Soán tháo báng trÃnh biÃn táp bÃn ngoÃi"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:509
-#, c-format
-msgid "%s through %s has proposed the following task assignment changes:"
-msgstr "%s thÃng qua %s ÄÃ Äá nghá nháng thay Äái phÃn cÃng tÃc vá sau:"
+#: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.eplug.xml.h:1
+msgid "External Editor"
+msgstr "TrÃnh soán tháo bÃn ngoÃi"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:511
-#, c-format
-msgid "%s has proposed the following task assignment changes:"
-msgstr "%s ÄÃ Äá nghá nháng thay Äái phÃn cÃng tÃc vá sau:"
+#: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.eplug.xml.h:2
+msgid "Use an external editor to compose plain-text mail messages."
+msgstr "DÃng trÃnh soán tháo bÃn ngoÃi Äá soán thÆ vÄn bán thuán tuÃ."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:515
-#, c-format
-msgid "%s through %s has declined the following assigned task:"
-msgstr "%s thÃng qua %s ÄÃ tá chái tÃc vá ÄÆác phÃn cÃng sau:"
+#: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.error.xml.h:1
+msgid "Editor not launchable"
+msgstr "KhÃng thá khái cháy trÃnh soán tháo"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:517
-#, c-format
-msgid "%s has declined the following assigned task:"
-msgstr "%s ÄÃ tá chái tÃc vá ÄÆác phÃn cÃng sau:"
+#: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.error.xml.h:2
+msgid ""
+"The external editor set in your plugin preferences cannot be launched. Try "
+"setting a different editor."
+msgstr ""
+"KhÃng thá khái cháy trÃnh soán tháo bÃn ngoÃi ÄÆác Äát trong tÃy thÃch phán "
+"má ráng cáa bán. HÃy thá Äát mát trÃnh soán tháo khÃc."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:554
-#, c-format
-msgid "%s through %s has published the following memo:"
-msgstr "%s thÃng qua %s ÄÃ cÃng bá bán ghi nhá sau:"
+#: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.error.xml.h:3
+msgid "Cannot create Temporary File"
+msgstr "KhÃng thá táo táp tin tám thái"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:556
-#, c-format
-msgid "%s has published the following memo:"
-msgstr "%s ÄÃ cÃng bá bán ghi nhá sau:"
+#: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.error.xml.h:4
+msgid ""
+"Evolution is unable to create a temporary file to save your mail. Retry "
+"later."
+msgstr ""
+"TrÃnh Evolution khÃng thá táo mát táp tin tám thái vÃo ÄÃ cán lÆu thÆ tÃn "
+"cáa bán. HÃy thá lái sau."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:561
-#, c-format
-msgid "%s through %s wishes to add to an existing memo:"
-msgstr "%s thÃng qua %s muán thÃm vÃo mát bán ghi nhá ÄÃ cÃ:"
+#: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.error.xml.h:5
+msgid "External editor still running"
+msgstr "TrÃnh soán tháo bÃn ngoÃi ván Äang cháy"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:563
-#, c-format
-msgid "%s wishes to add to an existing memo:"
-msgstr "%s muán thÃm vÃo mát bán ghi nhá ÄÃ cÃ:"
+#: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.error.xml.h:6
+msgid ""
+"The external editor is still running. The mail composer window cannot be "
+"closed as long as the editor is active."
+msgstr ""
+"TrÃnh biÃn soán ngoái ván Äang cháy. TrÃnh soán thÆ khÃng thá ÄÃng khi trÃnh "
+"biÃn soán ván hoát Äáng."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:567
-#, c-format
-msgid "%s through %s has canceled the following shared memo:"
-msgstr "%s thÃng qua %s ÄÃ háy bá bán ghi nhá dÃng chung sau:"
+#: ../plugins/face/face.c:292
+msgid "Select a Face Picture"
+msgstr "Chán ánh chÃn dung"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:569
-#, c-format
-msgid "%s has canceled the following shared memo:"
-msgstr "%s ÄÃ háy bá bán ghi nhá dÃng chung sau:"
+#: ../plugins/face/face.c:302
+msgid "Image files"
+msgstr "Táp tin ánh"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:693
-msgid "All day:"
-msgstr "Trán ngÃy:"
+#: ../plugins/face/face.c:361
+msgid "_Insert Face picture by default"
+msgstr "Mác Äánh _chÃn ánh chÃn dung"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:703
-msgid "Start day:"
-msgstr "NgÃy bát Äáu:"
+#: ../plugins/face/face.c:374
+msgid "Load new _Face picture"
+msgstr "_Náp ánh chÃn dung"
 
-#. Start time
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:703
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1061
-msgid "Start time:"
-msgstr "Thái Äiám Äáu:"
+#: ../plugins/face/face.c:435
+msgid "Include _Face"
+msgstr "_Gám ánh chÃn dung"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:715
-msgid "End day:"
-msgstr "NgÃy kát thÃc:"
+#: ../plugins/face/org-gnome-face.eplug.xml.h:2
+msgid "Attach a small picture of your face to outgoing messages."
+msgstr "ThÃm ánh chÃn dung nhá cáa bán vÃo thÆ gái Äi."
 
-#. End time
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:715
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1072
-msgid "End time:"
-msgstr "Thái Äiám kát thÃc:"
+#: ../plugins/face/org-gnome-face.error.xml.h:1
+msgid "Failed Read"
+msgstr "Lái Äác"
 
-#. Everything gets the open button
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:851
-msgid "_Open Calendar"
-msgstr "_Má Lách"
+#: ../plugins/face/org-gnome-face.error.xml.h:2
+msgid "The file cannot be read"
+msgstr "KhÃng thá Äác táp tin nÃy"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:857
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:861
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:867
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:884
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:889
-msgid "_Decline"
-msgstr "_Tá chái"
+#: ../plugins/face/org-gnome-face.error.xml.h:3
+msgid "Invalid Image Size"
+msgstr "KÃch thÆác ánh khÃng háp lá"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:858
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:863
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:870
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:886
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:891
-msgid "A_ccept"
-msgstr "_Cháp nhán"
+#: ../plugins/face/org-gnome-face.error.xml.h:4
+msgid "Please select an image of size 48 * 48"
+msgstr "HÃy chán ánh cho liÃn lác nÃy"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:861
-msgid "_Decline all"
-msgstr "_Tá chái tát cá"
+#: ../plugins/face/org-gnome-face.error.xml.h:5
+msgid "Not an image"
+msgstr "KhÃng cà ánh"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:862
-msgid "_Tentative all"
-msgstr "Tá_m cháp nhán tát cá"
+#: ../plugins/face/org-gnome-face.error.xml.h:6
+msgid "The file you selected does not look like a valid .png image. Error: {0}"
+msgstr "Táp tin bán chán khÃng giáng nhÆ ánh .png háp lá. Lái: {0}"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:862
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:868
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:885
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:890
-msgid "_Tentative"
-msgstr "Tám cháp _nhán"
+#: ../plugins/image-inline/org-gnome-image-inline.eplug.xml.h:1
+msgid "Inline Image"
+msgstr "ánh trác tiáp"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:863
-msgid "A_ccept all"
-msgstr "C_háp nhán tát cá"
+#: ../plugins/image-inline/org-gnome-image-inline.eplug.xml.h:2
+msgid "View image attachments directly in mail messages."
+msgstr "Xem ánh ÄÃnh kÃm trác tiáp trong thÆ."
 
-#. FIXME Is this really the right button?
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:874
-msgid "_Send Information"
-msgstr "_Gái thÃng tin"
+#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:365
+msgid "Get List _Archive"
+msgstr "Láy _kho háp"
 
-#. FIXME Is this really the right button?
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:878
-msgid "_Update Attendee Status"
-msgstr "_Cáp nhát tráng thÃi ngÆái dá"
+#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:367
+msgid "Get an archive of the list this message belongs to"
+msgstr "Láy kho cáa háp thÆ chung cáa thÆ nÃy"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:881
-msgid "_Update"
-msgstr "_Cáp nhát"
+#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:372
+msgid "Get List _Usage Information"
+msgstr "Gái thÃng tin vá cÃch sá _dáng háp"
 
-#. Comment
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1092
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1148
-msgid "Comment:"
-msgstr "Ghi chÃ:"
+#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:374
+msgid "Get information about the usage of the list this message belongs to"
+msgstr "Láy thÃng tin vá cÃch sá dáng háp thÆ chung cáa thÆ nÃy"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1131
-msgid "Send _reply to sender"
-msgstr "T_rá lái ngÆái gái"
+#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:379
+msgid "Contact List _Owner"
+msgstr "LiÃn lác vái ngÆái _sá háu há"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1171
-msgid "Send _updates to attendees"
-msgstr "Gái bán cá_p nhát cho cÃc ngÆái dá"
-
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1180
-msgid "_Apply to all instances"
-msgstr "Ã_p dáng cho mái lán"
-
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1191
-msgid "Show time as _free"
-msgstr "Hián giá là _ránh"
-
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1194
-msgid "_Preserve my reminder"
-msgstr "_Báo tán lái nhác nhá mÃnh"
-
-#. To Translators: This is a check box to inherit a reminder.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1200
-msgid "_Inherit reminder"
-msgstr "Ká tháa gh_i nhá"
-
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1982
-msgid "_Tasks:"
-msgstr "_TÃc vá:"
-
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1984
-msgid "_Memos:"
-msgstr "Ghi _nhá:"
-
-#: ../plugins/itip-formatter/org-gnome-itip-formatter.eplug.xml.h:1
-msgid "Itip Formatter"
-msgstr "Bá Äánh dáng Itip"
-
-#: ../plugins/itip-formatter/org-gnome-itip-formatter.eplug.xml.h:2
-msgid "Display \"text/calendar\" MIME parts in mail messages."
-msgstr "Hián thá phán \"text/calendar\" (lách) trong thÆ."
-
-#: ../plugins/itip-formatter/org-gnome-itip-formatter.error.xml.h:1
-msgid ""
-"This response is not from a current attendee. Add the sender as an attendee?"
-msgstr ""
-"Hái ÄÃp nÃy khÃng phái Äán tá mát ngÆái dá hián thái. ThÃm ngÆái nÃy nhÆ là "
-"ngÆái dá khÃng?"
-
-#: ../plugins/itip-formatter/org-gnome-itip-formatter.error.xml.h:2
-msgid "This meeting has been delegated"
-msgstr "Cuác háp nÃy ÄÃ ÄÆác áy nhiám."
-
-#: ../plugins/itip-formatter/org-gnome-itip-formatter.error.xml.h:3
-msgid "'{0}' has delegated the meeting. Do you want to add the delegate '{1}'?"
-msgstr ""
-"'{0}' Äà áy nhiám cuác háp nÃy. Bán cà muán thÃm ngÆái áy nhiám '{1}' khÃng?"
-
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:350
-msgid "Get List _Archive"
-msgstr "Láy _kho háp"
-
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:352
-msgid "Get an archive of the list this message belongs to"
-msgstr "Láy kho cáa háp thÆ chung cáa thÆ nÃy"
-
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:357
-msgid "Get List _Usage Information"
-msgstr "Gái thÃng tin vá cÃch sá _dáng háp"
-
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:359
-msgid "Get information about the usage of the list this message belongs to"
-msgstr "Láy thÃng tin vá cÃch sá dáng háp thÆ chung cáa thÆ nÃy"
-
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:364
-msgid "Contact List _Owner"
-msgstr "LiÃn lác vái ngÆái _sá háu há"
-
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:366
+#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:381
 msgid "Contact the owner of the mailing list this message belongs to"
 msgstr "LiÃn lác vái ngÆái chá háp thÆ chung cáa thÆ nÃy."
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:371
+#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:386
 msgid "_Post Message to List"
 msgstr "_Gái thÆ cho háp"
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:373
+#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:388
 msgid "Post a message to the mailing list this message belongs to"
 msgstr "Gái thÆ cho háp thÆ chung cáa thÆ nÃy"
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:378
+#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:393
 msgid "_Subscribe to List"
 msgstr "ÄÄng _kà vái háp"
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:380
+#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:395
 msgid "Subscribe to the mailing list this message belongs to"
 msgstr "ÄÄng kà vái háp thÆ chung cáa thÆ nÃy"
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:385
+#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:400
 msgid "_Unsubscribe from List"
 msgstr "_Bá ÄÄng kà khái háp"
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:387
+#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:402
 msgid "Unsubscribe from the mailing list this message belongs to"
 msgstr "Bá ÄÄng kà vái háp thÆ chung cáa thÆ nÃy"
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:394
+#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:409
 msgid "Mailing _List"
 msgstr "_Háp thÆ chung"
 
@@ -19354,69 +18444,58 @@ msgstr ""
 "\n"
 "DÃng Äáu: {0}"
 
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:384
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:385
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:421
 #, c-format
-msgid ""
-"You have received %d new message\n"
-"in %s."
-msgid_plural ""
-"You have received %d new messages\n"
-"in %s."
-msgstr[0] ""
-"Bán ÄÃ nhán %d thÆ mái\n"
-"trong %s."
+msgid "You have received %d new message."
+msgid_plural "You have received %d new messages."
+msgstr[0] "Bán ÄÃ nhán %d thÆ mái."
 
 #. Translators: "Subject:" is preceding a new mail
 #. * subject, like "Subject: It happened again"
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:409
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:410
 #, c-format
 msgid "Subject: %s"
 msgstr "Chá Äá: %s"
 
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:420
-#, c-format
-msgid "You have received %d new message."
-msgid_plural "You have received %d new messages."
-msgstr[0] "Bán ÄÃ nhán %d thÆ mái."
-
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:429
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:437
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:440
-msgid "New email"
-msgstr "ThÆ mái"
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:427
+#, fuzzy
+#| msgid "Restarting Evolution"
+msgid "New email in Evolution"
+msgstr "Äang khái cháy lái Evolution"
 
 #. Translators: The '%s' is a mail
 #. * folder name. (e.g. "Show Inbox")
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:461
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:458
 #, c-format
 msgid "Show %s"
 msgstr "Hián %s"
 
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:661
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:658
 msgid "_Play sound when a new message arrives"
 msgstr "_PhÃt Ãm thanh khi nhán thÆ mái"
 
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:693
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:690
 msgid "_Beep"
 msgstr "KÃu _bÃp"
 
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:706
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:703
 msgid "Use sound _theme"
 msgstr "DÃng Ãm thanh _chá Äá"
 
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:725
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:722
 msgid "Play _file:"
 msgstr "PhÃt _táp tin:"
 
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:734
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:731
 msgid "Select sound file"
 msgstr "Chán táp tin Ãm thanh"
 
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:790
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:787
 msgid "Notify new messages for _Inbox only"
 msgstr "ThÃng bÃo vá thÆ má_i chá trong háp thÆ nhán"
 
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:800
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:797
 msgid "Show _notification when a new message arrives"
 msgstr "_Hián thá thÃng bÃo khi nhán thÆ mái"
 
@@ -19429,12 +18508,12 @@ msgid "Notifies you when new mail messages arrive."
 msgstr "ThÃng bÃo bán khi nhán thÆ mái."
 
 #. To Translators: The full sentence looks like: "Created from a mail by John Doe <john doe myco example>"
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:243
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:239
 #, c-format
 msgid "Created from a mail by %s"
 msgstr "Táo tá thÆ bái %s"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:618
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:622
 #, c-format
 msgid ""
 "Selected calendar contains event '%s' already. Would you like to edit the "
@@ -19442,7 +18521,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Lách ÄÆác chán Äà cháa sá kián '%s' rái. Bán cà muán sáa sá kián cÅ khÃng?"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:621
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:625
 #, c-format
 msgid ""
 "Selected task list contains task '%s' already. Would you like to edit the "
@@ -19451,7 +18530,7 @@ msgstr ""
 "Danh sÃch tÃc vá ÄÆác chán Äà cháa tÃc vá '%s' rái. Bán cà muán sáa tÃc vá "
 "cÅ khÃng?"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:624
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:628
 #, c-format
 msgid ""
 "Selected memo list contains memo '%s' already. Would you like to edit the "
@@ -19461,11 +18540,8 @@ msgstr ""
 "nhá cÅ khÃng?"
 
 #. Translators: Note there are always more than 10 mails selected
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:643
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:647
 #, c-format
-#| msgid ""
-#| "You have selected %d mails to be converted to events. Do you really want "
-#| "to add them all?"
 msgid ""
 "You have selected %d mails to be converted to events. Do you really want to "
 "add them all?"
@@ -19477,11 +18553,8 @@ msgstr[0] ""
 "khÃng?"
 
 #. Translators: Note there are always more than 10 mails selected
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:649
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:653
 #, c-format
-#| msgid ""
-#| "You have selected %d mails to be converted to tasks. Do you really want "
-#| "to add them all?"
 msgid ""
 "You have selected %d mails to be converted to tasks. Do you really want to "
 "add them all?"
@@ -19493,11 +18566,8 @@ msgstr[0] ""
 "khÃng?"
 
 #. Translators: Note there are always more than 10 mails selected
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:655
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:659
 #, c-format
-#| msgid ""
-#| "You have selected %d mails to be converted to memos. Do you really want "
-#| "to add them all?"
 msgid ""
 "You have selected %d mails to be converted to memos. Do you really want to "
 "add them all?"
@@ -19508,29 +18578,33 @@ msgstr[0] ""
 "Bán Äà chán %d thÆ Äá chuyán sang ghi nhá. Bán cà thác sá muán chuyán hát "
 "khÃng?"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:676
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:680
 msgid "Do you wish to continue converting remaining mails?"
 msgstr "Bán cà muán tiáp tác chuyán Äái phán cÃn lái khÃng?"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:751
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:755
 msgid "[No Summary]"
 msgstr "[KhÃng tÃm tát]"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:763
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:767
 msgid "Invalid object returned from a server"
 msgstr "MÃy chá trá vá Äái tÆáng khÃng háp lá."
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:815
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:819
 #, c-format
 msgid "An error occurred during processing: %s"
 msgstr "Gáp lái khi xá lÃ: %s"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:840
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:844
 #, c-format
 msgid "Cannot open calendar. %s"
 msgstr "KhÃng thá má lách: %s"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:847
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:844
+msgid "Unknown error."
+msgstr "Lái lá."
+
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:851
 msgid ""
 "Selected source is read only, thus cannot create event there. Select other "
 "source, please."
@@ -19538,14 +18612,14 @@ msgstr ""
 "Bán ÄÃ chán nguán chá-Äác nÃn khÃng thá táo sá kián á ÄÃ. HÃy chán nguán "
 "khÃc."
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:850
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:854
 msgid ""
 "Selected source is read only, thus cannot create task there. Select other "
 "source, please."
 msgstr ""
 "Bán ÄÃ chán nguán chá-Äác nÃn khÃng thá táo tÃc vá á ÄÃ. HÃy chán nguán khÃc."
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:853
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:857
 msgid ""
 "Selected source is read only, thus cannot create memo there. Select other "
 "source, please."
@@ -19553,44 +18627,41 @@ msgstr ""
 "Bán ÄÃ chán nguán chá-Äác nÃn khÃng thá táo bán ghi nhá á ÄÃ. HÃy chán nguán "
 "khÃc."
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1103
-#, c-format
-msgid "Cannot get source list. %s"
-msgstr "KhÃng thá láy danh sÃch nguán. %s"
-
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1164
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1186
 msgid "No writable calendar is available."
 msgstr "KhÃng cà lách ghi ÄÆác."
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1258
-msgid "Create an _Event"
-msgstr "Táo _sá kián mái"
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1270
+#, fuzzy
+#| msgid "Create a new appointment"
+msgid "Create an _Appointment"
+msgstr "Táo cuác hán mái"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1260
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1272
 msgid "Create a new event from the selected message"
 msgstr "Táo sá kián mái tá thÆ ÄÆác chán"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1265
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1277
 msgid "Create a Mem_o"
 msgstr "Táo _ghi nhá mái"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1267
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1279
 msgid "Create a new memo from the selected message"
 msgstr "Táo ghi nhá mái tá thÆ ÄÆác chán"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1272
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1284
 msgid "Create a _Task"
 msgstr "Táo _tÃc vá mái"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1274
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1286
 msgid "Create a new task from the selected message"
 msgstr "Táo tÃc vá mái tá thÆ ÄÆác chán"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1282
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1294
 msgid "Create a _Meeting"
 msgstr "Táo cuác _háp mái"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1284
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1296
 msgid "Create a new meeting from the selected message"
 msgstr "Táo cuác háp mái tá thÆ ÄÆác chán"
 
@@ -19610,15 +18681,15 @@ msgstr ""
 "Muán ÄÃnh dáu cÃc thÆ ÄÃ Äác chá trong thÆ mác hián thái, hoác trong thÆ mác "
 "hián thái cÅng nhÆ tát cá cÃc thÆ mác con ?"
 
-#: ../plugins/mark-all-read/mark-all-read.c:216
+#: ../plugins/mark-all-read/mark-all-read.c:185
 msgid "In Current Folder and _Subfolders"
 msgstr "ThÆ mác hián thái và cÃc thÆ mác c_on"
 
-#: ../plugins/mark-all-read/mark-all-read.c:230
+#: ../plugins/mark-all-read/mark-all-read.c:199
 msgid "In Current _Folder Only"
 msgstr "Chá thÆ _mác hián thái"
 
-#: ../plugins/mark-all-read/mark-all-read.c:576
+#: ../plugins/mark-all-read/mark-all-read.c:545
 msgid "Mark Me_ssages as Read"
 msgstr "ÄÃnh dá_u thÆ ÄÃ Äác"
 
@@ -19630,55 +18701,6 @@ msgstr "ÄÃnh dáu tát cá ÄÃ Äác"
 msgid "Mark all messages in a folder as read."
 msgstr "ÄÃnh dáu ÄÃ Äác mái thÆ trong thÆ mác nÃy"
 
-#: ../plugins/prefer-plain/org-gnome-prefer-plain.eplug.xml.h:1
-msgid "Prefer Plain Text"
-msgstr "Æu tiÃn vÄn bán thÃ"
-
-#. but then we also need to create our own section frame
-#: ../plugins/prefer-plain/org-gnome-prefer-plain.eplug.xml.h:3
-msgid "Plain Text Mode"
-msgstr "Chá Äá chá thÃ"
-
-#: ../plugins/prefer-plain/org-gnome-prefer-plain.eplug.xml.h:4
-msgid "View mail messages as plain text, even if they contain HTML content."
-msgstr "Xem thÆ dáng vÄn bán thà thám chà khi cháa HTML."
-
-#: ../plugins/prefer-plain/prefer-plain.c:250
-msgid "Show HTML if present"
-msgstr "Hián thá HTML náu cÃ"
-
-#: ../plugins/prefer-plain/prefer-plain.c:251
-msgid "Let Evolution choose the best part to show."
-msgstr "Äá Evolution tá chán cÃi gà tát nhát."
-
-#: ../plugins/prefer-plain/prefer-plain.c:254
-msgid "Show plain text if present"
-msgstr "Hián vÄn bán thà náu cÃ"
-
-#: ../plugins/prefer-plain/prefer-plain.c:255
-msgid ""
-"Show plain text part, if present, otherwise let Evolution choose the best "
-"part to show."
-msgstr "Hián vÄn bán thà náu cÃ, khÃng thà Äá Evolution tá chán."
-
-#: ../plugins/prefer-plain/prefer-plain.c:259
-msgid "Only ever show plain text"
-msgstr "LuÃn luÃn chá hián vÄn bán thÃ"
-
-#: ../plugins/prefer-plain/prefer-plain.c:260
-msgid ""
-"Always show plain text part and make attachments from other parts, if "
-"requested."
-msgstr "LuÃn hián phán vÄn bán thà và coi phán khÃc là ÄÃnh kÃm náu yÃu cáu."
-
-#: ../plugins/prefer-plain/prefer-plain.c:311
-msgid "Show s_uppressed HTML parts as attachments"
-msgstr "Hián _nái dung HTML dáng ÄÃnh kÃm"
-
-#: ../plugins/prefer-plain/prefer-plain.c:333
-msgid "HTML _Mode"
-msgstr "Chá Äá HT_ML"
-
 #: ../plugins/pst-import/org-gnome-pst-import.eplug.xml.h:1
 msgid "Outlook PST import"
 msgstr "Nháp PST Outlook"
@@ -19691,38 +18713,37 @@ msgstr "CÃc thÆ mác cà nhÃn Outlook (.pst)"
 msgid "Import Outlook messages from PST file"
 msgstr "Nháp cÃc thÆ Outlook tá táp tin PST"
 
-#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:543
+#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:555
 msgid "_Mail"
 msgstr "_ThÆ tÃn"
 
-#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:571
+#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:584
 msgid "Destination folder:"
 msgstr "ThÆ mác ÄÃch:"
 
-#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:581
+#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:594
 msgid "_Address Book"
 msgstr "Sá Äá_a chá"
 
-#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:586
+#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:599
 msgid "A_ppointments"
 msgstr "C_uác hán"
 
-#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:591 ../views/tasks/galview.xml.h:1
+#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:604 ../views/tasks/galview.xml.h:1
 msgid "_Tasks"
 msgstr "_TÃc vá"
 
-#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:596
+#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:609
 msgid "_Journal entries"
 msgstr "Mác nháp Nhát _kÃ"
 
-#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:707
+#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:721
 msgid "Importing Outlook data"
 msgstr "Äang nháp dá liáu Outlook"
 
 #: ../plugins/publish-calendar/org-gnome-publish-calendar.eplug.xml.h:1
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:147
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:155
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:157
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:145
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:152
 msgid "Calendar Publishing"
 msgstr "CÃng bá lách"
 
@@ -19734,49 +18755,49 @@ msgstr "Äáa Äiám"
 msgid "Publish calendars to the web."
 msgstr "Cho phÃp cÃng bá lách trÃn web."
 
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:218
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:469
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:211
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:463
 #, c-format
 msgid "Could not open %s:"
 msgstr "KhÃng thá má %s:"
 
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:220
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:213
 #, c-format
 msgid "Could not open %s: Unknown error"
 msgstr "KhÃng thá má %s: lái lá"
 
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:240
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:233
 #, c-format
 msgid "There was an error while publishing to %s:"
 msgstr "Lái cÃng bá Äán %s:"
 
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:242
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:235
 #, c-format
 msgid "Publishing to %s finished successfully"
 msgstr "HoÃn tát tát Äáp cÃng bá Äán %s"
 
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:286
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:279
 #, c-format
 msgid "Mount of %s failed:"
 msgstr "Lái gán kát %s:"
 
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:617
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:626
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:33
 msgid "E_nable"
 msgstr "_Bát"
 
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:765
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:774
 msgid "Are you sure you want to remove this location?"
 msgstr "Bán cà chác muán gá bá Äáa chá nÃy khÃng?"
 
 #. To Translators: This is shown to a user when creation of a new thread,
 #. * where the publishing should be done, fails. Basically, this shouldn't
 #. * ever happen, and if so, then something is really wrong.
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:1099
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:1104
 msgid "Could not create publish thread."
 msgstr "KhÃng thá táo nhÃnh cÃng bá."
 
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:1107
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:1112
 msgid "_Publish Calendar Information"
 msgstr "_CÃng bá thÃng tin lách"
 
@@ -19797,7 +18818,6 @@ msgid "Manual (via Actions menu)"
 msgstr "Tá chán (qua trÃnh ÄÆn HÃnh Äáng)"
 
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:9
-#| msgid "Secure FTP (SSH)"
 msgid "Secure FTP (SFTP)"
 msgstr "FTP An toÃn (SFTP)"
 
@@ -19869,100 +18889,100 @@ msgstr "_Nhá mát kháu"
 msgid "Publishing Location"
 msgstr "Äáa Äiám cÃng bá"
 
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-format-fb.c:94
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-format-ical.c:91
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-format-fb.c:97
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-format-ical.c:95
 #, c-format
 msgid "Could not publish calendar: Calendar backend no longer exists"
 msgstr "KhÃng thá cÃng bá lách: Backend lách khÃng cÃn tán tái"
 
-#: ../plugins/publish-calendar/url-editor-dialog.c:521
+#: ../plugins/publish-calendar/url-editor-dialog.c:539
 msgid "New Location"
 msgstr "Äáa chá mái"
 
-#: ../plugins/publish-calendar/url-editor-dialog.c:523
+#: ../plugins/publish-calendar/url-editor-dialog.c:541
 msgid "Edit Location"
 msgstr "Sáa Äáa chá"
 
 #. Translators: the %F %T is the third argument for a
 #. * strftime function. It lets you define the formatting
 #. * of the date in the csv-file.
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:168
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:161
 msgid "%F %T"
 msgstr "%F %T"
 
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:382
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:371
 msgid "UID"
 msgstr "UID"
 
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:384
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:373
 msgid "Description List"
 msgstr "Danh sÃch mà tá"
 
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:385
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:374
 msgid "Categories List"
 msgstr "Danh sÃch Loái"
 
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:386
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:375
 msgid "Comment List"
 msgstr "Danh sÃch Ghi chÃ"
 
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:389
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:378
 msgid "Contact List"
 msgstr "Danh sÃch liÃn lác"
 
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:390
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:379
 msgid "Start"
 msgstr "Bát Äáu"
 
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:391
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:380
 msgid "End"
 msgstr "Kát thÃc"
 
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:392
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:381
 msgid "Due"
 msgstr "Äán hán"
 
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:393
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:382
 msgid "percent Done"
 msgstr "Phán trÄm xong"
 
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:395
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:384
 msgid "URL"
 msgstr "URL"
 
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:396
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:385
 msgid "Attendees List"
 msgstr "Danh sÃch ngÆái dá"
 
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:398
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:387
 msgid "Modified"
 msgstr "ÄÃ sáa Äái"
 
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:573
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:562
 msgid "A_dvanced options for the CSV format"
 msgstr "TÃy chán _cáp cao cho Äánh dáng CSV"
 
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:581
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:570
 msgid "Prepend a _header"
 msgstr "ThÃm _dÃng Äáu vÃo Äáu"
 
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:590
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:579
 msgid "_Value delimiter:"
 msgstr "Dáu phÃn cÃch _già trá:"
 
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:601
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:590
 msgid "_Record delimiter:"
 msgstr "Dáu Äánh giái mác _ghi:"
 
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:612
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:601
 msgid "_Encapsulate values with:"
 msgstr "_Bao già trá báng:"
 
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:638
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:627
 msgid "Comma separated values (.csv)"
 msgstr "Già trá cÃch nhau báng dáu pháy (.csv)"
 
-#: ../plugins/save-calendar/ical-format.c:175 ../shell/e-shell-utils.c:199
+#: ../plugins/save-calendar/ical-format.c:165 ../shell/e-shell-utils.c:199
 msgid "iCalendar (.ics)"
 msgstr "iCalendar (.ics)"
 
@@ -19979,31 +18999,31 @@ msgstr "LÆu lách hay danh sÃch tÃc vá vÃo ÄÄa."
 #. * It lets you define the formatting of the date in the rdf-file.
 #. * Also check out http://www.w3.org/2002/12/cal/tzd
 #. *
-#: ../plugins/save-calendar/rdf-format.c:152
+#: ../plugins/save-calendar/rdf-format.c:146
 msgid "%FT%T"
 msgstr "%FT%T"
 
-#: ../plugins/save-calendar/rdf-format.c:387
+#: ../plugins/save-calendar/rdf-format.c:377
 msgid "RDF (.rdf)"
 msgstr "RDF (.rdf)"
 
-#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:127
+#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:123
 msgid "_Format:"
 msgstr "Äánh _dáng:"
 
-#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:189
+#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:185
 msgid "Select destination file"
 msgstr "Chán táp tin ÄÃch"
 
-#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:344
+#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:340
 msgid "Save the selected calendar to disk"
 msgstr "LÆu lách ÄÃ chán vÃo ÄÄa."
 
-#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:375
+#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:371
 msgid "Save the selected memo list to disk"
 msgstr "LÆu bán ghi nhá ÄÃ chán vÃo ÄÄa."
 
-#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:406
+#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:402
 msgid "Save the selected task list to disk"
 msgstr "LÆu danh sÃch tÃc vá ÄÃ chán vÃo ÄÄa."
 
@@ -20017,273 +19037,27 @@ msgstr ""
 "[subject], $ORIG[from], $ORIG[to] hoác $ORIG[body], nháng bián nÃy sá ÄÆác "
 "thay thá báng già trá tá thÆ bán Äánh gái trá lái."
 
-#: ../plugins/templates/templates.c:1105
+#: ../plugins/templates/templates.c:1112
 msgid "No Title"
 msgstr "KhÃng tÃn"
 
-#: ../plugins/templates/templates.c:1217
+#: ../plugins/templates/templates.c:1221
 msgid "Save as _Template"
 msgstr "LÆu lÃm _máu"
 
-#: ../plugins/templates/templates.c:1219
+#: ../plugins/templates/templates.c:1223
 msgid "Save as Template"
 msgstr "LÆu lÃm máu"
 
-#: ../plugins/tnef-attachments/org-gnome-tnef-attachments.eplug.xml.h:1
-msgid "TNEF Decoder"
-msgstr "Bá giái mà ÄÃnh kÃm TNEF"
-
-#: ../plugins/tnef-attachments/org-gnome-tnef-attachments.eplug.xml.h:2
-msgid "Decode TNEF (winmail.dat) attachments from Microsoft Outlook."
-msgstr "Giái mà ÄÃnh kÃm TNEF (winmail.data) tá Microsoft Office."
-
-#: ../plugins/vcard-inline/org-gnome-vcard-inline.eplug.xml.h:1
-msgid "Inline vCards"
-msgstr "vCard nhÃng"
-
-#: ../plugins/vcard-inline/org-gnome-vcard-inline.eplug.xml.h:2
-msgid "Show vCards directly in mail messages."
-msgstr "Hián vCard trác tiáp trong thÆ."
-
-#: ../plugins/vcard-inline/vcard-inline.c:208
-#: ../plugins/vcard-inline/vcard-inline.c:293
-msgid "Show Full vCard"
-msgstr "Hián toÃn vCard"
-
-#: ../plugins/vcard-inline/vcard-inline.c:211
-msgid "Show Compact vCard"
-msgstr "Hián vCard tÃm gán"
-
-#: ../plugins/vcard-inline/vcard-inline.c:272
-msgid "There is one other contact."
-msgstr "CÃ %d liÃn lác khÃc."
-
-#: ../plugins/vcard-inline/vcard-inline.c:281
-#, c-format
-msgid "There is %d other contact."
-msgid_plural "There are %d other contacts."
-msgstr[0] "CÃ %d liÃn lác khÃc."
-
-#: ../plugins/vcard-inline/vcard-inline.c:302
-msgid "Save in Address Book"
-msgstr "LÆu vÃo sá Äáa chá"
-
-#: ../plugins/webdav-account-setup/org-gnome-evolution-webdav.eplug.xml.h:1
-msgid "WebDAV contacts"
-msgstr "LiÃn lác WebDAV"
-
-#: ../plugins/webdav-account-setup/org-gnome-evolution-webdav.eplug.xml.h:2
-msgid "Add WebDAV contacts to Evolution."
-msgstr "ThÃm liÃn lác WebDAV vÃo Evolution."
-
-#: ../plugins/webdav-account-setup/webdav-contacts-source.c:69
-msgid "WebDAV"
-msgstr "WebDAV"
-
-#: ../plugins/webdav-account-setup/webdav-contacts-source.c:286
-msgid "_Avoid IfMatch (needed on Apache < 2.2.8)"
-msgstr "TrÃnh dÃng I_fMatch (yÃu cáu trÃn Apache < 2.2.8)"
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:11
-msgid ""
-"List of paths for the folders to be synchronized to disk for offline usage"
-msgstr ""
-"Danh sÃch ÄÆáng dán cho nháng thÆ mác sá ÄÆác Äáng bá vái ÄÄa Äá sá dáng "
-"ngoái tuyán."
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:12
-msgid "Default window Y coordinate"
-msgstr "Toá Äá Y mác Äánh cáa cáa sá"
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:13
-msgid "The default Y coordinate for the main window."
-msgstr "Toá Äá Y mác Äánh cáa cáa sá chÃnh."
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:14
-msgid "Default window X coordinate"
-msgstr "Toá Äá X mác Äánh cáa cáa sá"
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:15
-msgid "The default X coordinate for the main window."
-msgstr "Toá Äá X mác Äánh cáa cáa sá chÃnh."
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:16
-msgid "Default window width"
-msgstr "Äá ráng cáa sá mác Äánh"
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:17
-msgid "The default width for the main window, in pixels."
-msgstr "Äá ráng mác Äánh cáa cáa sá chÃnh, theo Äiám ánh."
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:18
-msgid "Default window height"
-msgstr "Äá cao cáa sá mác Äánh"
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:19
-msgid "The default height for the main window, in pixels."
-msgstr "Äá cao mác Äánh cáa cáa sá chÃnh, theo Äiám ánh."
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:20
-msgid "Default window state"
-msgstr "TÃnh tráng cáa sá mác Äánh"
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:21
-msgid "Whether or not the window should be maximized."
-msgstr "CÃ nÃn phÃng to cáa sá hay khÃng."
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:35
-msgid "Proxy configuration mode"
-msgstr "Chá Äá cáu hÃnh áy nhiám"
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:36
-msgid ""
-"Select the proxy configuration mode. Supported values are 0, 1, 2, and 3 "
-"representing \"use system settings\", \"no proxy\", \"use manual proxy "
-"configuration\" and \"use proxy configuration provided in the autoconfig url"
-"\" respectively."
-msgstr ""
-"HÃy láa chán chá Äá cáu hÃnh áy nhiám. CÃc già trá Äà há trá lÃ:\n"
-" â 0\t\tdÃng thiát láp cáa há tháng\n"
-" â 1\t\tkhÃng cà áy nhiám\n"
-" â 2\t\tdÃng cáu hÃnh áy nhiám thá cÃng\n"
-" â 3\t\tdÃng cáu hÃnh áy nhiám ÄÆác cung cáp trong URL tá Äáng cáu hÃnh."
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:37
-msgid "HTTP proxy port"
-msgstr "Cáng áy nhiám HTTP"
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:38
-msgid ""
-"The port on the machine defined by \"/apps/evolution/shell/network_config/"
-"http_host\" that you proxy through."
-msgstr ""
-"Cáng trÃn mÃy ÄÆác xÃc Äánh bái  /apps/evolution/shell/network_config/"
-"http_host  qua Äà bán cháy kát nái áy nhiám."
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:39
-msgid "HTTP proxy host name"
-msgstr "TÃn mÃy áy nhiám HTTP"
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:40
-msgid "The machine name to proxy HTTP through."
-msgstr "TÃn mÃy qua ÄÃ cán cháy kát nái HTTP áy nhiám."
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:41
-msgid "Secure HTTP proxy port"
-msgstr "Cáng áy nhiám HTTP báo mát"
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:42
-msgid ""
-"The port on the machine defined by \"/apps/evolution/shell/network_config/"
-"secure_host\" that you proxy through."
-msgstr ""
-"Cáng trÃn mÃy ÄÆác xÃc Äánh bái  /apps/evolution/shell/network_config/"
-"secure_host  qua Äà bán cháy kát nái áy nhiám."
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:43
-msgid "Secure HTTP proxy host name"
-msgstr "TÃn mÃy áy nhiám HTTP báo mát"
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:44
-msgid "The machine name to proxy secure HTTP through."
-msgstr "TÃn mÃy qua ÄÃ cán cháy kát nái HTTP báo mát áy nhiám."
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:45
-msgid "SOCKS proxy port"
-msgstr "Cáng áy nhiám SOCKS"
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:46
-msgid ""
-"The port on the machine defined by \"/apps/evolution/shell/network_config/"
-"socks_host\" that you proxy through."
-msgstr ""
-"Cáng trÃn mÃy ÄÆác xÃc Äánh bái  /apps/evolution/shell/network_config/"
-"socks_host  qua Äà bán cháy kát nái áy nhiám."
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:47
-msgid "SOCKS proxy host name"
-msgstr "TÃn mÃy áy nhiám SOCKS"
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:48
-msgid "The machine name to proxy socks through."
-msgstr "TÃn mÃy qua ÄÃ cán cháy kát nái SOCKS áy nhiám."
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:49
-msgid "Use HTTP proxy"
-msgstr "DÃng áy nhiám HTTP"
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:50
-msgid ""
-"Enables the proxy settings when accessing HTTP/Secure HTTP over the Internet."
-msgstr "Hiáu lác thiát láp áy nhiám khi truy cáp HTTP(S) qua Internet."
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:51
-msgid "Authenticate proxy server connections"
-msgstr "XÃc thác kát nái qua mÃy chá áy nhiám"
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:52
-msgid ""
-"If true, then connections to the proxy server require authentication. The "
-"username is retrieved from the \"/apps/evolution/shell/network_config/"
-"authentication_user\" GConf key, and the password is retrieved from either "
-"gnome-keyring or the ~/.gnome2_private/Evolution password file."
-msgstr ""
-"ÄÃng thà mái kát nái tái mÃy chá áy nhiám sá yÃu cáu xÃc thác. TÃn ngÆái "
-"dÃng ÄÆác láy tá khoà GConf  /apps/evolution/shell/network_config/"
-"authentication_user Â, và mát kháu ÄÆác láy tá hoác vÃng khoà GNOME (gnome-"
-"keyring) hoác táp tin mát kháu  ~/.gnome2_private/Evolution Â."
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:53
-msgid "HTTP proxy username"
-msgstr "TÃn ngÆái dÃng áy nhiám HTTP"
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:54
-msgid "Username to pass as authentication when doing HTTP proxying."
-msgstr ""
-"TÃn ngÆái dÃng cán gái Äá xÃc thác khi kát nái qua mÃy chá áy nhiám HTTP."
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:55
-msgid "HTTP proxy password"
-msgstr "Mát kháu áy nhiám HTTP"
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:56
-msgid "Password to pass as authentication when doing HTTP proxying."
-msgstr "Mát kháu cán gái Äá xÃc thác khi kát nái qua mÃy chá áy nhiám HTTP."
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:57
-msgid "Non-proxy hosts"
-msgstr "MÃy khÃc áy nhiám"
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:58
-msgid ""
-"This key contains a list of hosts which are connected to directly, rather "
-"than via the proxy (if it is active). The values can be hostnames, domains "
-"(using an initial wildcard like *.foo.com), IP host addresses (both IPv4 and "
-"IPv6) and network addresses with a netmask (something like 192.168.0.0/24)."
-msgstr ""
-"Khoà nÃy cháa mát danh sÃch cÃc mÃy tái chÃng kát nái trác tiáp, khÃng phái "
-"qua mÃy chá áy nhiám (náu nà Äang cháy). CÃc già trá cà thá là tÃn mÃy, mián "
-"(dÃng mát kà tá Äái dián Äáu tiÃn, v.d.  *.vnoss.org Â), Äáa chá IP cáa mÃy "
-"(cá hai IPv4 và IPv6) và Äáa chá máng cà mát ná máng (tÆÆng tá vái  "
-"192.168.0.0/24 Â)."
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:59
-msgid "Automatic proxy configuration URL"
-msgstr "URL tá Äáng cáu hÃnh mÃy chá áy nhiám"
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:60
-msgid "URL that provides proxy configuration values."
-msgstr "Äáa chá URL cung cáp cÃc già trá cáu hÃnh áy nhiám."
-
-#: ../shell/e-shell.c:312
+#: ../shell/e-shell.c:313
 msgid "Preparing to go offline..."
 msgstr "Äang chuán bá ngoái tuyán..."
 
-#: ../shell/e-shell.c:365
+#: ../shell/e-shell.c:366
 msgid "Preparing to go online..."
 msgstr "Äang chuán bá trác tuyán..."
 
-#: ../shell/e-shell.c:436
+#: ../shell/e-shell.c:437
 msgid "Preparing to quit..."
 msgstr "Äang chuán bá thoÃt..."
 
@@ -20324,304 +19098,295 @@ msgstr "vCard (.vcf)"
 msgid "All Files (*)"
 msgstr "Mái táp tin (*)"
 
-#: ../shell/e-shell-view.c:303
+#: ../shell/e-shell-view.c:304
 msgid "Saving user interface state"
 msgstr "LÆu tráng thÃi giao dián ngÆái dÃng"
 
 #. The translator-credits string is for translators to list
 #. * per-language credits for translation, displayed in the
 #. * about dialog.
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:645
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:642
 msgid "translator-credits"
 msgstr "NhÃm Viát hoà Gnome <gnomevi-list lists sourceforge net>"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:656
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:653
 msgid "Evolution Website"
 msgstr "Trang Web Evolution"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:914
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:891
 msgid "Categories Editor"
 msgstr "TrÃnh Äiáu chánh phÃn loái"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1249
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1228
 msgid "Bug Buddy is not installed."
 msgstr "ChÆa cÃi Äát trÃnh Bug Buddy (thÃng bÃo lái)."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1251
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1230
 msgid "Bug Buddy could not be run."
 msgstr "KhÃng thá cháy trÃnh Bug buddy."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1432
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1411
 msgid "Show information about Evolution"
 msgstr "Hián thÃng tin vá Evolution"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1437
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1451
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1416
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1430
 msgid "_Close Window"
 msgstr "ÄÃng _cáa sá"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1458
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1437
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Nái dung"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1460
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1439
 msgid "Open the Evolution User Guide"
 msgstr "Má hÆáng dán sá dáng Evolution"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1486
-msgid "_Forget Passwords"
-msgstr "_QuÃn cÃc mát kháu"
-
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1488
-msgid "Forget all remembered passwords"
-msgstr "QuÃn hát tát cá mát kháu ÄÃ nhá"
-
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1493
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1465
 msgid "I_mport..."
 msgstr "_Nháp..."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1495
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1467
 msgid "Import data from other programs"
 msgstr "Nháp dá liáu tá chÆÆng trÃnh khÃc"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1500
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1472
 msgid "New _Window"
 msgstr "Cáa sá _mái"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1502
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1474
 msgid "Create a new window displaying this view"
 msgstr "Táo cáa sá mái hián thá khung xem nÃy"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1514
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1486
 msgid "Available Cate_gories"
 msgstr "_PhÃn loái hián cÃ"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1516
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1488
 msgid "Manage available categories"
 msgstr "Quán là phÃn loái hián cÃ"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1528
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1500
 msgid "_Quick Reference"
 msgstr "Tham kháo _nhanh"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1530
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1502
 msgid "Show Evolution's shortcut keys"
 msgstr "Hián phÃm tát Evolution"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1537
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1509
 msgid "Exit the program"
 msgstr "ThoÃt khái chÆÆng trÃnh"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1542
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1514
 msgid "_Advanced Search..."
 msgstr "TÃm kiám cáp c_ao..."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1544
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1516
 msgid "Construct a more advanced search"
 msgstr "Thác hián tÃm kiám nÃng cao"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1551
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1523
 msgid "Clear the current search parameters"
 msgstr "Huá tham sá tÃm kiám hián tái"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1556
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1528
 msgid "_Edit Saved Searches..."
 msgstr "_Sáa viác tÃm kiám ÄÃ lÆu..."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1558
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1530
 msgid "Manage your saved searches"
 msgstr "Quán là tÃm kiám Äà lÆu"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1565
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1537
 msgid "Click here to change the search type"
 msgstr "Nhán vÃo ÄÃy Äá sáa Äái kiáu tÃm kiám"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1570
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1542
 msgid "_Find Now"
 msgstr "TÃm n_gay"
 
 #. Block the default Ctrl+F.
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1572
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1544
 msgid "Execute the current search parameters"
 msgstr "Thác hián tham sá tÃm kiám hián tái"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1577
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1549
 msgid "_Save Search..."
 msgstr "_LÆu viác tÃm kiám..."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1579
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1551
 msgid "Save the current search parameters"
 msgstr "LÆu thm sá tÃm kiám hián tái"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1591
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1563
 msgid "Submit _Bug Report..."
 msgstr "Gái _bÃo cÃo lái..."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1593
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1565
 msgid "Submit a bug report using Bug Buddy"
 msgstr "BÃo cÃo lái báng Bug Buddy"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1598
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1570
 msgid "_Work Offline"
 msgstr "_Ngoái tuyán"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1600
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1572
 msgid "Put Evolution into offline mode"
 msgstr "Äát Evolution vÃo chá Äá ngoái tuyán"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1605
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1577
 msgid "_Work Online"
 msgstr "_Trác tuyán"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1607
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1579
 msgid "Put Evolution into online mode"
 msgstr "ÄÆa Evolution trá lái chá Äá trác tuyán"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1635
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1607
 msgid "Lay_out"
 msgstr "_Bá trÃ"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1642
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1614
 msgid "_New"
 msgstr "Má_i"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1649
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1621
 msgid "_Search"
 msgstr "TÃm _kiám"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1656
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1628
 msgid "_Switcher Appearance"
 msgstr "HÃnh thác bá _chuyán Äái"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1670
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1642
 msgid "_Window"
 msgstr "_Cáa sá"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1699
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1671
 msgid "Show Side _Bar"
 msgstr "Hián khung _lá"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1701
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1673
 msgid "Show the side bar"
 msgstr "Hián khung lá"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1707
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1679
 msgid "Show _Buttons"
 msgstr "Hián _nÃt"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1709
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1681
 msgid "Show the switcher buttons"
 msgstr "Hián nÃt chuyán"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1715
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1687
 msgid "Show _Status Bar"
 msgstr "Hián thanh t_ráng thÃi"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1717
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1689
 msgid "Show the status bar"
 msgstr "Hián thanh tráng thÃi"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1723
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1695
 msgid "Show _Tool Bar"
 msgstr "Hián thanh cÃng cá"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1725
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1697
 msgid "Show the tool bar"
 msgstr "Hián thanh cÃng cá"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1747
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1719
 msgid "_Icons Only"
 msgstr "Chá _hÃnh"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1749
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1721
 msgid "Display window buttons with icons only"
 msgstr "Hián thá mái cÃi nÃt cáa sá dÃng chá ánh thÃi"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1754
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1726
 msgid "_Text Only"
 msgstr "Chá _nhÃn"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1756
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1728
 msgid "Display window buttons with text only"
 msgstr "Hián thá mái cÃi nÃt cáa sá dÃng chá chá thÃi"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1761
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1733
 msgid "Icons _and Text"
 msgstr "HÃnh _và nhÃn"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1763
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1735
 msgid "Display window buttons with icons and text"
 msgstr "Hián thá mái cÃi nÃt cáa sá dÃng ánh và chá Äáu"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1768
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1740
 msgid "Tool_bar Style"
 msgstr "_Kiáu thanh cÃng cá"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1770
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1742
 msgid "Display window buttons using the desktop toolbar setting"
 msgstr ""
 "Hián thá mái cÃi nÃt cáa sá dÃng thiát láp thanh cÃng cá cáa mÃn hÃnh nán"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1778
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1750
 msgid "Define Views..."
 msgstr "XÃc Äánh à xem..."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1780
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1752
 msgid "Create or edit views"
 msgstr "Táo hay sáa à xem"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1785
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1757
 msgid "Save Custom View..."
 msgstr "LÆu à xem tá chán..."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1787
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1759
 msgid "Save current custom view"
 msgstr "LÆu à xem riÃng hián thái"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1794
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1766
 msgid "C_urrent View"
 msgstr "Ã _xem hián thái"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1804
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1776
 msgid "Custom View"
 msgstr "Ã xem tá chán"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1806
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1778
 msgid "Current view is a customized view"
 msgstr "à xem hián thái là à xem Äà tÃy chánh"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1816
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1788
 msgid "Change the page settings for your current printer"
 msgstr "Thay Äái thiát láp trang cho mÃy in hián thái tái"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:2206
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:2178
 #, c-format
 msgid "Switch to %s"
 msgstr "Chuyán sang %s"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:2327
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:2299
 #, c-format
-#| msgid "Select View: %s"
 msgid "Select view: %s"
 msgstr "Chán kiáu trÃnh bÃy: %s"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:2428
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:2400
 msgid "Execute these search parameters"
 msgstr "Thác thi nháng tham sá tÃm kiám nÃy"
 
-#: ../shell/e-shell-window.c:494
+#: ../shell/e-shell-window.c:497
 msgid "New"
 msgstr "Mái"
 
 # Name: do not translate/ tÃn: Äáng dách
 #. Translators: This is used for the main window title.
-#: ../shell/e-shell-window-private.c:577
+#: ../shell/e-shell-window-private.c:585
 #, c-format
 msgid "%s - Evolution"
 msgstr "%s - Evolution"
 
 #. Preview/Alpha/Beta version warning message
-#: ../shell/main.c:188
+#: ../shell/main.c:184
 #, no-c-format
 msgid ""
 "Hi. Thanks for taking the time to download this preview release\n"
@@ -20657,7 +19422,7 @@ msgstr ""
 "ChÃng tÃi hy váng bán thÃch kát quá cáa quà trÃnh lÃm viác cáa chÃng tÃi,\n"
 "và chÃng tÃi hÃo hác chá Äái sá ÄÃng gÃp cáa bán!\n"
 
-#: ../shell/main.c:212
+#: ../shell/main.c:208
 msgid ""
 "Thanks\n"
 "The Evolution Team\n"
@@ -20665,1836 +19430,3558 @@ msgstr ""
 "Xin cÃm Æn\n"
 "NhÃm Evolution\n"
 
-#: ../shell/main.c:219
-msgid "Do not tell me again"
-msgstr "Äáng nhác lái lán náa"
+#: ../shell/main.c:214
+msgid "Do not tell me again"
+msgstr "Äáng nhác lái lán náa"
+
+#. Translators: Do NOT translate the five component
+#. * names, they MUST remain in English!
+#: ../shell/main.c:305
+msgid ""
+"Start Evolution showing the specified component. Available options are "
+"'mail', 'calendar', 'contacts', 'tasks', and 'memos'"
+msgstr ""
+"Khái Äáng Evolution vái thÃnh phán xÃc Äánh. Tuá chán cháp nhán là "
+"'mail' (thÆ), 'calendar' (lách), 'contacts' (sá Äáa chá), 'tasks' (tÃc vá) "
+"và 'memos' (ghi nhá)"
+
+#: ../shell/main.c:309
+msgid "Apply the given geometry to the main window"
+msgstr "Ãp dáng toá Äá cho cáa sá chÃnh"
+
+#: ../shell/main.c:313
+msgid "Start in online mode"
+msgstr "Khái cháy trong chá Äá trác tuyán"
+
+#: ../shell/main.c:315
+msgid "Ignore network availability"
+msgstr "KhÃng quan tÃm tÃnh tráng máng"
+
+#: ../shell/main.c:317
+msgid "Start in \"express\" mode"
+msgstr "Bát Äáu chá Äá \"tác hÃnh\""
+
+#: ../shell/main.c:320
+msgid "Forcibly shut down Evolution"
+msgstr "Buác kát thÃc Evolution"
+
+#: ../shell/main.c:323
+msgid "Disable loading of any plugins."
+msgstr "Tát náp phán bá sung."
+
+#: ../shell/main.c:325
+msgid "Disable preview pane of Mail, Contacts and Tasks."
+msgstr "Tát à cáa sá xem thá cáa ThÆ, LiÃn lác và TÃc vá."
+
+#: ../shell/main.c:329
+msgid "Import URIs or filenames given as rest of arguments."
+msgstr "URI hoác tÃn táp tin nháp lÃm phán cÃn lái cáa Äái sá."
+
+#: ../shell/main.c:331
+msgid "Request a running Evolution process to quit"
+msgstr "YÃu cáu tián trÃnh Evolution Äang cháy phái thoÃt"
+
+#: ../shell/main.c:504
+msgid "- The Evolution PIM and Email Client"
+msgstr "â áng dáng thÆ Äián tá và quán là thÃng tin cà nhÃn Evolution"
+
+#: ../shell/main.c:569
+#, c-format
+msgid ""
+"%s: --online and --offline cannot be used together.\n"
+" Run '%s --help' for more information.\n"
+msgstr ""
+"%s: hai tÃy chán --online (trác tuyán) và --offline (ngoái tuyán) khÃng thá "
+"ÄÆác dÃng chung.\n"
+" HÃy dÃng lánh %s --help (trá giÃp) Äá biát thÃm thÃng tin.\n"
+
+#: ../shell/main.c:575
+#, c-format
+msgid ""
+"%s: --force-online and --offline cannot be used together.\n"
+" Run '%s --help' for more information.\n"
+msgstr ""
+"%s: hai tÃy chán --force-online (buác trác tuyán) và --force-offline (buác "
+"ngoái tuyán) khÃng thá ÄÆác dÃng chung.\n"
+" HÃy dÃng lánh '%s --help' (trá giÃp) Äá biát thÃm thÃng tin.\n"
+
+#: ../shell/shell.error.xml.h:2
+msgid "Upgrade from previous version failed:"
+msgstr "Viác nÃng cáp tá phiÃn bán trÆác bá lái:"
+
+#: ../shell/shell.error.xml.h:3
+msgid ""
+"{0}\n"
+"\n"
+"If you choose to continue, you may not have access to some of your old "
+"data.\n"
+msgstr ""
+"{0}\n"
+"\n"
+"Náu bán chán tiáp tác thà cà lá sá khÃng thá truy cáp mát phán dá liáu cÅ.\n"
+
+#: ../shell/shell.error.xml.h:7
+msgid "Continue Anyway"
+msgstr "Ván tiáp"
+
+#: ../shell/shell.error.xml.h:8
+msgid "Quit Now"
+msgstr "ThoÃt ngay"
+
+#: ../shell/shell.error.xml.h:9
+msgid "Cannot upgrade directly from version {0}"
+msgstr "KhÃng thá nÃng cáp trác tiáp tá phiÃn bán {0}"
+
+#: ../shell/shell.error.xml.h:10
+msgid ""
+"Evolution no longer supports upgrading directly from version {0}. However as "
+"a workaround you might try first upgrading to Evolution 2, and then "
+"upgrading to Evolution 3."
+msgstr ""
+
+#: ../shell/test/e-test-shell-backend.c:52
+msgctxt "New"
+msgid "_Test Item"
+msgstr "Mác _kiám thá"
+
+#: ../shell/test/e-test-shell-backend.c:54
+msgid "Create a new test item"
+msgstr "Táo mác kiám tra mái"
+
+#: ../shell/test/e-test-shell-backend.c:62
+msgctxt "New"
+msgid "Test _Source"
+msgstr "_Nguán kiám tra"
+
+#: ../shell/test/e-test-shell-backend.c:64
+msgid "Create a new test source"
+msgstr "Táo mác kiám tra mái"
+
+#: ../smclient/eggdesktopfile.c:166
+#, c-format
+msgid "File is not a valid .desktop file"
+msgstr "KhÃng phái táp tin .desktop háp lá"
+
+#: ../smclient/eggdesktopfile.c:189
+#, c-format
+msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
+msgstr "PhiÃn bán táp tin desktop khÃng ÄÆác há trá '%s'"
+
+#: ../smclient/eggdesktopfile.c:959
+#, c-format
+msgid "Starting %s"
+msgstr "Äang bát Äáu %s"
+
+#: ../smclient/eggdesktopfile.c:1102
+#, c-format
+msgid "Application does not accept documents on command line"
+msgstr "áng dáng khÃng cháp nhán tÃi liáu tá dÃng lánh"
+
+#: ../smclient/eggdesktopfile.c:1170
+#, c-format
+msgid "Unrecognized launch option: %d"
+msgstr "Tham sá phÃng khÃng nhán dáng ÄÆác: %d"
+
+#: ../smclient/eggdesktopfile.c:1370
+#, c-format
+msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
+msgstr "KhÃng thá chuyán URI tÃi liáu cho mác desktop 'Type=Link'"
+
+#: ../smclient/eggdesktopfile.c:1391
+#, c-format
+msgid "Not a launchable item"
+msgstr "Mác khÃng thá cháy"
+
+#: ../smclient/eggsmclient.c:229
+msgid "Disable connection to session manager"
+msgstr "Tát kát nái tái trÃnh quán là phiÃn lÃm viác"
+
+#: ../smclient/eggsmclient.c:232
+msgid "Specify file containing saved c