[epiphany] Updated Traditional Chinese translation(Hong Kong and Taiwan)commit 3823127dab02c6d0108182edaeb4ecd8bd693d8d
Author: Chao-Hsiung Liao <j_h_liau yahoo com tw>
Date:   Wed Aug 15 15:08:28 2012 +0800

    Updated Traditional Chinese translation(Hong Kong and Taiwan)

 po/zh_HK.po |  242 ++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 po/zh_TW.po |  242 ++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 2 files changed, 278 insertions(+), 206 deletions(-)
---
diff --git a/po/zh_HK.po b/po/zh_HK.po
index 2c5d054..c8b530e 100644
--- a/po/zh_HK.po
+++ b/po/zh_HK.po
@@ -13,8 +13,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: epiphany 3.3.91\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=epiphany\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-07 15:06+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-07 15:06+0800\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-15 15:08+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-15 15:08+0800\n"
 "Last-Translator: Chao-Hsiung Liao <j_h_liau yahoo com tw>\n"
 "Language-Team: Chinese (Hong Kong) <community linuxhall org>\n"
 "Language: \n"
@@ -794,15 +794,15 @@ msgid "Unknown (%s)"
 msgstr "äæ (%s)"
 
 #. characters
-#: ../embed/ephy-web-view.c:64 ../embed/ephy-web-view.c:3663
+#: ../embed/ephy-web-view.c:64 ../embed/ephy-web-view.c:3745
 msgid "Blank page"
 msgstr "ççéé"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:725
+#: ../embed/ephy-web-view.c:733
 msgid "Not now"
 msgstr "çåäè"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:726
+#: ../embed/ephy-web-view.c:734
 msgid "Store password"
 msgstr "åååç"
 
@@ -810,43 +810,43 @@ msgstr "åååç"
 #. * hostname where this is happening. Example: gnome gmail com and
 #. * mail.google.com.
 #.
-#: ../embed/ephy-web-view.c:739
+#: ../embed/ephy-web-view.c:747
 #, c-format
 msgid ""
 "<big>Would you like to store the password for <b>%s</b> in <b>%s</b>?</big>"
 msgstr "<big>æåèåå <b>%s</b> å <b>%s</b> çåçï</big>"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:1089
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1102
 msgid "Plugins"
 msgstr "åæçå"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:1924
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1937
 msgid "Deny"
 msgstr "çæ"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:1925
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1938
 msgid "Allow"
 msgstr "åè"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:1939
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1952
 #, c-format
 msgid "The page at <b>%s</b> wants to know your location."
 msgstr "å <b>%s</b> ççéæèçéäçäçã"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:2417
+#: ../embed/ephy-web-view.c:2441
 msgid "None specified"
 msgstr "æææå"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:2426 ../embed/ephy-web-view.c:2444
+#: ../embed/ephy-web-view.c:2450 ../embed/ephy-web-view.c:2468
 #, c-format
 msgid "Oops! Error loading %s"
 msgstr "åïèå %s æççéè"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:2428
+#: ../embed/ephy-web-view.c:2452
 msgid "Oops! It was not possible to show this website"
 msgstr "åïçæéçéåçç"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:2429
+#: ../embed/ephy-web-view.c:2453
 #, c-format
 msgid ""
 "<p>The website at <strong>%s</strong> seems to be unavailable. The precise "
@@ -855,15 +855,15 @@ msgid ""
 "is working correctly.</p>"
 msgstr "<p>çç <strong>%s</strong> åèçæäçïæçäèéèçï</p><p><em>%s</em></p><p>ååèèææééæçååæçäåãäèåäææäèçéçæåæåéäã</p>"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:2438
+#: ../embed/ephy-web-view.c:2462
 msgid "Try again"
 msgstr "åèäæ"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:2446
+#: ../embed/ephy-web-view.c:2470
 msgid "Oops! This site might have caused the web browser to close unexpectedly"
 msgstr "åïéåççåèåéæçéçèåæéæçéé"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:2448
+#: ../embed/ephy-web-view.c:2472
 #, c-format
 msgid ""
 "<p>This page was loading when the web browser closed unexpectedly.</"
@@ -871,29 +871,29 @@ msgid ""
 "report the problem to the <strong>%s</strong> developers.</p>"
 msgstr "<p>éåçéååèåäçèååçåééäã</p><p>åæäéæèåèééäçåèååççéåçæãåæççéæïèååéååç <strong>%s</strong> éçéäã</p>"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:2456
+#: ../embed/ephy-web-view.c:2480
 msgid "Load again anyway"
 msgstr "åååæèå"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:2847
+#: ../embed/ephy-web-view.c:2924
 #, c-format
 msgid "http://www.google.com/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8";
 msgstr "http://www.google.com.tw/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8";
 
 #. translators: %s here is the address of the web page
-#: ../embed/ephy-web-view.c:3141
+#: ../embed/ephy-web-view.c:3218
 #, c-format
 msgid "Loading â%sââ"
 msgstr "æåèåâ%sââ"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:3143
+#: ../embed/ephy-web-view.c:3220
 msgid "Loadingâ"
 msgstr "èåäâ"
 
 #. Translators: this is the directory name to store auxilary files
 #. * when saving html files.
 #.
-#: ../embed/ephy-web-view.c:3870
+#: ../embed/ephy-web-view.c:3952
 #, c-format
 msgid "%s Files"
 msgstr "%s åææ"
@@ -1122,6 +1122,42 @@ msgstr "åå"
 msgid "Local files"
 msgstr "ææææ"
 
+#: ../lib/widgets/ephy-certificate-dialog.c:92
+msgid "The certificate does not match the expected identity"
+msgstr "èæäçåéæçèåç"
+
+#: ../lib/widgets/ephy-certificate-dialog.c:95
+msgid "The certificate has expired"
+msgstr "èæåéæ"
+
+#: ../lib/widgets/ephy-certificate-dialog.c:98
+msgid "The signing certificate authority is not known"
+msgstr "çççèæææäåäæ"
+
+#: ../lib/widgets/ephy-certificate-dialog.c:101
+msgid "The certificate contains errors"
+msgstr "èæååéè"
+
+#: ../lib/widgets/ephy-certificate-dialog.c:104
+msgid "The certificate has been revoked"
+msgstr "èæåèæé"
+
+#: ../lib/widgets/ephy-certificate-dialog.c:107
+msgid "The certificate is signed using a weak signature algorithm"
+msgstr "éåèææçèåçççæçæççç"
+
+#: ../lib/widgets/ephy-certificate-dialog.c:110
+msgid "The certificate activation time is still in the future"
+msgstr "éåèæçåçæéåæä"
+
+#: ../lib/widgets/ephy-certificate-dialog.c:149
+msgid "The identity of this website has been verified"
+msgstr "éåçççèååçééæé"
+
+#: ../lib/widgets/ephy-certificate-dialog.c:150
+msgid "The identity of this website has not been verified"
+msgstr "éåçççèåäææééæé"
+
 #: ../lib/widgets/ephy-download-widget.c:119
 #, c-format
 msgid "%u:%02u hour left"
@@ -1161,7 +1197,7 @@ msgstr "äèæççéèï%s"
 msgid "Cancel"
 msgstr "åæ"
 
-#: ../lib/widgets/ephy-download-widget.c:423 ../src/ephy-window.c:1352
+#: ../lib/widgets/ephy-download-widget.c:423 ../src/ephy-window.c:1368
 #: ../src/window-commands.c:268
 msgid "Open"
 msgstr "éå"
@@ -1186,13 +1222,13 @@ msgstr "çç"
 #. * standard items in the GtkEntry context menu (Cut, Copy, Paste, Delete,
 #. * Select All, Input Methods and Insert Unicode control character.)
 #.
-#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:594
+#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:591
 #: ../src/resources/prefs-dialog.ui.h:34 ../src/ephy-history-window.c:231
 #: ../src/pdm-dialog.c:380
 msgid "Cl_ear"
 msgstr "æé(_E)"
 
-#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:874
+#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:871
 msgid "Drag and drop this icon to create a link to this page"
 msgstr "ææéååçäåçéèèçéçéç"
 
@@ -1257,51 +1293,51 @@ msgstr "äé(_O)ï"
 msgid "Sho_w all topics"
 msgstr "éçææäé(_W)"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:92
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:87
 msgid "Entertainment"
 msgstr "åæ"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:93
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:88
 msgid "News"
 msgstr "æè"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:94
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:89
 msgid "Shopping"
 msgstr "èç"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:95
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:90
 msgid "Sports"
 msgstr "éå"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:96
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:91
 msgid "Travel"
 msgstr "æé"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:97
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:92
 msgid "Work"
 msgstr "åä"
 
 #. Translators: this topic contains all bookmarks
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:960
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:935
 msgctxt "bookmarks"
 msgid "All"
 msgstr "åé"
 
 #. Translators: this topic contains the not categorized
 #. bookmarks
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:964
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:939
 msgctxt "bookmarks"
 msgid "Not Categorized"
 msgstr "æåé"
 
 #. Translators: this is an automatic topic containing local
 #. * websites bookmarks autodiscovered with zeroconf.
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:969
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:943
 msgctxt "bookmarks"
 msgid "Nearby Sites"
 msgstr "æåçç"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:1192
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:1161
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-import.c:271
 msgid "Untitled"
 msgstr "æåå"
@@ -1404,7 +1440,7 @@ msgid "Export bookmarks to a file"
 msgstr "åæçåååææ"
 
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:179
-#: ../src/ephy-history-window.c:145 ../src/ephy-window.c:110
+#: ../src/ephy-history-window.c:145 ../src/ephy-window.c:111
 msgid "_Close"
 msgstr "éé(_C)"
 
@@ -1414,7 +1450,7 @@ msgstr "ééæçèç"
 
 #. Edit Menu
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:184
-#: ../src/ephy-history-window.c:150 ../src/ephy-window.c:119
+#: ../src/ephy-history-window.c:150 ../src/ephy-window.c:120
 msgid "Cu_t"
 msgstr "åä(_T)"
 
@@ -1426,7 +1462,7 @@ msgstr "åäéåçåå"
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:187
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1171
 #: ../src/ephy-history-window.c:153 ../src/ephy-history-window.c:652
-#: ../src/ephy-window.c:121
+#: ../src/ephy-window.c:122
 msgid "_Copy"
 msgstr "èè(_C)"
 
@@ -1436,7 +1472,7 @@ msgid "Copy the selection"
 msgstr "èèéåçåå"
 
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:190
-#: ../src/ephy-history-window.c:156 ../src/ephy-window.c:123
+#: ../src/ephy-history-window.c:156 ../src/ephy-window.c:124
 msgid "_Paste"
 msgstr "èä(_P)"
 
@@ -1455,7 +1491,7 @@ msgid "Delete the selected bookmark or topic"
 msgstr "åéåéçæçæäé"
 
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:196
-#: ../src/ephy-history-window.c:162 ../src/ephy-window.c:127
+#: ../src/ephy-history-window.c:162 ../src/ephy-window.c:128
 msgid "Select _All"
 msgstr "åééå(_A)"
 
@@ -1643,7 +1679,7 @@ msgid "_New Window"
 msgstr "æèç(_N)"
 
 #. Toplevel
-#: ../src/resources/epiphany-application-menu.ui.h:2 ../src/ephy-window.c:92
+#: ../src/resources/epiphany-application-menu.ui.h:2 ../src/ephy-window.c:93
 msgid "_Bookmarks"
 msgstr "æç(_B)"
 
@@ -1858,7 +1894,7 @@ msgstr "åæ"
 msgid "Stop current data transfer"
 msgstr "åæåéçåçèæ"
 
-#: ../src/ephy-combined-stop-reload-action.c:44 ../src/ephy-window.c:142
+#: ../src/ephy-combined-stop-reload-action.c:44 ../src/ephy-window.c:143
 msgid "_Reload"
 msgstr "éæèå(_R)"
 
@@ -2080,261 +2116,261 @@ msgstr "çééé"
 msgid "Close tab"
 msgstr "ééåé"
 
-#: ../src/ephy-window.c:96
+#: ../src/ephy-window.c:97
 msgid "_Extensions"
 msgstr "æååè(_E)"
 
 #. File actions.
-#: ../src/ephy-window.c:100
+#: ../src/ephy-window.c:101
 msgid "_Openâ"
 msgstr "éå(_O)â"
 
-#: ../src/ephy-window.c:102
+#: ../src/ephy-window.c:103
 msgid "Save _Asâ"
 msgstr "ååææ(_A)â"
 
-#: ../src/ephy-window.c:104
+#: ../src/ephy-window.c:105
 msgid "Save As _Web Applicationâ"
 msgstr "ååççéæççå(_W)â"
 
-#: ../src/ephy-window.c:106
+#: ../src/ephy-window.c:107
 msgid "_Printâ"
 msgstr "æå(_P)â"
 
-#: ../src/ephy-window.c:108
+#: ../src/ephy-window.c:109
 msgid "S_end Link by Emailâ"
 msgstr "äééåééç(_E)â"
 
 #. Edit actions.
-#: ../src/ephy-window.c:115
+#: ../src/ephy-window.c:116
 msgid "_Undo"
 msgstr "åå(_U)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:117
+#: ../src/ephy-window.c:118
 msgid "Re_do"
 msgstr "åæåå(_D)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:129
+#: ../src/ephy-window.c:130
 msgid "_Findâ"
 msgstr "åæ(_F)â"
 
-#: ../src/ephy-window.c:131
+#: ../src/ephy-window.c:132
 msgid "Find Ne_xt"
 msgstr "æääå(_X)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:133
+#: ../src/ephy-window.c:134
 msgid "Find Pre_vious"
 msgstr "æääå(_V)"
 
 #. View actions.
-#: ../src/ephy-window.c:138 ../src/ephy-window.c:140
+#: ../src/ephy-window.c:139 ../src/ephy-window.c:141
 msgid "_Stop"
 msgstr "åæ(_S)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:144
+#: ../src/ephy-window.c:145
 msgid "_Larger Text"
 msgstr "æååå(_L)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:146
+#: ../src/ephy-window.c:147
 msgid "S_maller Text"
 msgstr "çååå(_M)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:148
+#: ../src/ephy-window.c:149
 msgid "_Normal Size"
 msgstr "æååå(_N)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:150
+#: ../src/ephy-window.c:151
 msgid "Text _Encoding"
 msgstr "åççç(_E)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:151
+#: ../src/ephy-window.c:152
 msgid "_Page Source"
 msgstr "çéåååå(_P)"
 
 #. Bookmarks actions.
-#: ../src/ephy-window.c:156
+#: ../src/ephy-window.c:157
 msgid "_Add Bookmarkâ"
 msgstr "ååæç(_A)â"
 
 #. Go actions.
-#: ../src/ephy-window.c:161
+#: ../src/ephy-window.c:162
 msgid "_Locationâ"
 msgstr "äç(_L)â"
 
 #. Tabs actions.
-#: ../src/ephy-window.c:166
+#: ../src/ephy-window.c:167
 msgid "_Previous Tab"
 msgstr "ääååé(_P)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:168
+#: ../src/ephy-window.c:169
 msgid "_Next Tab"
 msgstr "ääååé(_N)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:170
+#: ../src/ephy-window.c:171
 msgid "Move Tab _Left"
 msgstr "åéååç(_L)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:172
+#: ../src/ephy-window.c:173
 msgid "Move Tab _Right"
 msgstr "åéååç(_R)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:174
+#: ../src/ephy-window.c:175
 msgid "_Detach Tab"
 msgstr "åéåé(_D)"
 
 #. File actions.
-#: ../src/ephy-window.c:182
+#: ../src/ephy-window.c:183
 msgid "_Work Offline"
 msgstr "éçæå(_W)"
 
 #. View actions.
-#: ../src/ephy-window.c:187
+#: ../src/ephy-window.c:188
 msgid "_Downloads Bar"
 msgstr "äèå(_D)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:190
+#: ../src/ephy-window.c:191
 msgid "_Fullscreen"
 msgstr "åèå(_F)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:192
+#: ../src/ephy-window.c:193
 msgid "Popup _Windows"
 msgstr "åååèç(_W)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:194
+#: ../src/ephy-window.c:195
 msgid "Selection Caret"
 msgstr "éæææ"
 
 #. Document.
-#: ../src/ephy-window.c:201
+#: ../src/ephy-window.c:202
 msgid "Add Boo_kmarkâ"
 msgstr "ååæç(_K)â"
 
 #. Links.
-#: ../src/ephy-window.c:206
+#: ../src/ephy-window.c:207
 msgid "_Open Link"
 msgstr "éåéç(_O)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:208
+#: ../src/ephy-window.c:209
 msgid "Open Link in New _Window"
 msgstr "åæçèçäéåéç(_W)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:210
+#: ../src/ephy-window.c:211
 msgid "Open Link in New _Tab"
 msgstr "åæçåéäéåéç(_T)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:212
+#: ../src/ephy-window.c:213
 msgid "_Download Link"
 msgstr "äèéç(_D)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:214
+#: ../src/ephy-window.c:215
 msgid "_Save Link Asâ"
 msgstr "ååéç(_S)â"
 
-#: ../src/ephy-window.c:216
+#: ../src/ephy-window.c:217
 msgid "_Bookmark Linkâ"
 msgstr "åéçååæç(_B)â"
 
-#: ../src/ephy-window.c:218
+#: ../src/ephy-window.c:219
 msgid "_Copy Link Address"
 msgstr "èèéçåå(_C)"
 
 #. Images.
-#: ../src/ephy-window.c:223
+#: ../src/ephy-window.c:224
 msgid "Open _Image"
 msgstr "éååç(_I)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:225
+#: ../src/ephy-window.c:226
 msgid "_Save Image Asâ"
 msgstr "åååç(_S)â"
 
-#: ../src/ephy-window.c:227
+#: ../src/ephy-window.c:228
 msgid "_Use Image As Background"
 msgstr "äçåçäçæéèæ(_U)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:229
+#: ../src/ephy-window.c:230
 msgid "Copy I_mage Address"
 msgstr "èèåçåå(_M)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:231
+#: ../src/ephy-window.c:232
 msgid "St_art Animation"
 msgstr "åçéå(_A)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:233
+#: ../src/ephy-window.c:234
 msgid "St_op Animation"
 msgstr "åçåæ(_O)"
 
 #. Inspector.
-#: ../src/ephy-window.c:249
+#: ../src/ephy-window.c:250
 msgid "Inspect _Element"
 msgstr "ææåç(_E)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:454
+#: ../src/ephy-window.c:455
 msgid "There are unsubmitted changes to form elements"
 msgstr "åèåçåçèèææççèçæè"
 
-#: ../src/ephy-window.c:455
+#: ../src/ephy-window.c:456
 msgid "If you close the document anyway, you will lose that information."
 msgstr "åæäçèçäèééææäïäåæååæååçèèã"
 
-#: ../src/ephy-window.c:457
+#: ../src/ephy-window.c:458
 msgid "Close _Document"
 msgstr "ééæä(_D)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:475
+#: ../src/ephy-window.c:476
 msgid "There are ongoing downloads in this window"
 msgstr "éåèçéæéèäçäè"
 
-#: ../src/ephy-window.c:476
+#: ../src/ephy-window.c:477
 msgid "If you close this window, the downloads will be cancelled"
 msgstr "åæäéééåèçïéåäèäæèåæ"
 
-#: ../src/ephy-window.c:477
+#: ../src/ephy-window.c:478
 msgid "Close window and cancel downloads"
 msgstr "ééèçäåæäè"
 
-#: ../src/ephy-window.c:1354
+#: ../src/ephy-window.c:1370
 msgid "Save As"
 msgstr "ååææ"
 
-#: ../src/ephy-window.c:1356
+#: ../src/ephy-window.c:1372
 msgid "Save As Application"
 msgstr "ååçæççå"
 
-#: ../src/ephy-window.c:1358
+#: ../src/ephy-window.c:1374
 msgid "Print"
 msgstr "åå"
 
-#: ../src/ephy-window.c:1360
+#: ../src/ephy-window.c:1376
 msgid "Bookmark"
 msgstr "ååæç"
 
-#: ../src/ephy-window.c:1362
+#: ../src/ephy-window.c:1378
 msgid "Find"
 msgstr "åæ"
 
 #. Translators: This refers to text size
-#: ../src/ephy-window.c:1371
+#: ../src/ephy-window.c:1387
 msgid "Larger"
 msgstr "æå"
 
 #. Translators: This refers to text size
-#: ../src/ephy-window.c:1374
+#: ../src/ephy-window.c:1390
 msgid "Smaller"
 msgstr "çå"
 
-#: ../src/ephy-window.c:1394
+#: ../src/ephy-window.c:1410
 msgid "Back"
 msgstr "ääé"
 
-#: ../src/ephy-window.c:1406
+#: ../src/ephy-window.c:1422
 msgid "Forward"
 msgstr "ääé"
 
-#: ../src/ephy-window.c:1418
+#: ../src/ephy-window.c:1434
 msgid "Zoom"
 msgstr "çæ"
 
-#: ../src/ephy-window.c:1426
+#: ../src/ephy-window.c:1442
 msgid "New _Tab"
 msgstr "æååé(_T)"
 
diff --git a/po/zh_TW.po b/po/zh_TW.po
index 14b3032..d98faf2 100644
--- a/po/zh_TW.po
+++ b/po/zh_TW.po
@@ -13,8 +13,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: epiphany 3.3.91\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=epiphany\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-07 15:06+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-07 14:03+0800\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-15 15:08+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-15 09:21+0800\n"
 "Last-Translator: Chao-Hsiung Liao <j_h_liau yahoo com tw>\n"
 "Language-Team: Chinese (Taiwan) <zh-l10n lists linux org tw>\n"
 "Language: \n"
@@ -808,15 +808,15 @@ msgid "Unknown (%s)"
 msgstr "äæ (%s)"
 
 #. characters
-#: ../embed/ephy-web-view.c:64 ../embed/ephy-web-view.c:3663
+#: ../embed/ephy-web-view.c:64 ../embed/ephy-web-view.c:3745
 msgid "Blank page"
 msgstr "ççéé"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:725
+#: ../embed/ephy-web-view.c:733
 msgid "Not now"
 msgstr "çåäè"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:726
+#: ../embed/ephy-web-view.c:734
 msgid "Store password"
 msgstr "åååç"
 
@@ -824,43 +824,43 @@ msgstr "åååç"
 #. * hostname where this is happening. Example: gnome gmail com and
 #. * mail.google.com.
 #.
-#: ../embed/ephy-web-view.c:739
+#: ../embed/ephy-web-view.c:747
 #, c-format
 msgid ""
 "<big>Would you like to store the password for <b>%s</b> in <b>%s</b>?</big>"
 msgstr "<big>æåèåå <b>%s</b> å <b>%s</b> çåçï</big>"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:1089
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1102
 msgid "Plugins"
 msgstr "åæçå"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:1924
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1937
 msgid "Deny"
 msgstr "çæ"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:1925
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1938
 msgid "Allow"
 msgstr "åè"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:1939
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1952
 #, c-format
 msgid "The page at <b>%s</b> wants to know your location."
 msgstr "å <b>%s</b> ççéæèçéæçäçã"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:2417
+#: ../embed/ephy-web-view.c:2441
 msgid "None specified"
 msgstr "æææå"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:2426 ../embed/ephy-web-view.c:2444
+#: ../embed/ephy-web-view.c:2450 ../embed/ephy-web-view.c:2468
 #, c-format
 msgid "Oops! Error loading %s"
 msgstr "åïèå %s æççéè"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:2428
+#: ../embed/ephy-web-view.c:2452
 msgid "Oops! It was not possible to show this website"
 msgstr "åïçæéçéåçç"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:2429
+#: ../embed/ephy-web-view.c:2453
 #, c-format
 msgid ""
 "<p>The website at <strong>%s</strong> seems to be unavailable. The precise "
@@ -872,15 +872,15 @@ msgstr ""
 "em></p><p>ååèèææééæçååæçäåãäèåäææçéçèéçæåæå"
 "éäã</p>"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:2438
+#: ../embed/ephy-web-view.c:2462
 msgid "Try again"
 msgstr "åèäæ"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:2446
+#: ../embed/ephy-web-view.c:2470
 msgid "Oops! This site might have caused the web browser to close unexpectedly"
 msgstr "åïéåççåèåéæçéçèåæéæçéé"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:2448
+#: ../embed/ephy-web-view.c:2472
 #, c-format
 msgid ""
 "<p>This page was loading when the web browser closed unexpectedly.</"
@@ -891,29 +891,29 @@ msgstr ""
 "ååççéåçæãåæççéæïèååéååç <strong>%s</strong> éçåéã"
 "</p>"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:2456
+#: ../embed/ephy-web-view.c:2480
 msgid "Load again anyway"
 msgstr "åååæèå"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:2847
+#: ../embed/ephy-web-view.c:2924
 #, c-format
 msgid "http://www.google.com/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8";
 msgstr "http://www.google.com.tw/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8";
 
 #. translators: %s here is the address of the web page
-#: ../embed/ephy-web-view.c:3141
+#: ../embed/ephy-web-view.c:3218
 #, c-format
 msgid "Loading â%sââ"
 msgstr "æåèåâ%sââ"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:3143
+#: ../embed/ephy-web-view.c:3220
 msgid "Loadingâ"
 msgstr "èåäâ"
 
 #. Translators: this is the directory name to store auxilary files
 #. * when saving html files.
 #.
-#: ../embed/ephy-web-view.c:3870
+#: ../embed/ephy-web-view.c:3952
 #, c-format
 msgid "%s Files"
 msgstr "%s åææ"
@@ -1144,6 +1144,42 @@ msgstr "åå"
 msgid "Local files"
 msgstr "ææææ"
 
+#: ../lib/widgets/ephy-certificate-dialog.c:92
+msgid "The certificate does not match the expected identity"
+msgstr "æèäçåéæçèåç"
+
+#: ../lib/widgets/ephy-certificate-dialog.c:95
+msgid "The certificate has expired"
+msgstr "æèåéæ"
+
+#: ../lib/widgets/ephy-certificate-dialog.c:98
+msgid "The signing certificate authority is not known"
+msgstr "çççæèææäåäæ"
+
+#: ../lib/widgets/ephy-certificate-dialog.c:101
+msgid "The certificate contains errors"
+msgstr "æèååéè"
+
+#: ../lib/widgets/ephy-certificate-dialog.c:104
+msgid "The certificate has been revoked"
+msgstr "æèåèæé"
+
+#: ../lib/widgets/ephy-certificate-dialog.c:107
+msgid "The certificate is signed using a weak signature algorithm"
+msgstr "éåæèæçèåçççæçæççç"
+
+#: ../lib/widgets/ephy-certificate-dialog.c:110
+msgid "The certificate activation time is still in the future"
+msgstr "éåæèçåçæéåæä"
+
+#: ../lib/widgets/ephy-certificate-dialog.c:149
+msgid "The identity of this website has been verified"
+msgstr "éåçççèååçééæé"
+
+#: ../lib/widgets/ephy-certificate-dialog.c:150
+msgid "The identity of this website has not been verified"
+msgstr "éåçççèåäææééæé"
+
 #: ../lib/widgets/ephy-download-widget.c:119
 #, c-format
 msgid "%u:%02u hour left"
@@ -1183,7 +1219,7 @@ msgstr "äèæççéèï%s"
 msgid "Cancel"
 msgstr "åæ"
 
-#: ../lib/widgets/ephy-download-widget.c:423 ../src/ephy-window.c:1352
+#: ../lib/widgets/ephy-download-widget.c:423 ../src/ephy-window.c:1368
 #: ../src/window-commands.c:268
 msgid "Open"
 msgstr "éå"
@@ -1208,13 +1244,13 @@ msgstr "çç"
 #. * standard items in the GtkEntry context menu (Cut, Copy, Paste, Delete,
 #. * Select All, Input Methods and Insert Unicode control character.)
 #.
-#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:594
+#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:591
 #: ../src/resources/prefs-dialog.ui.h:34 ../src/ephy-history-window.c:231
 #: ../src/pdm-dialog.c:380
 msgid "Cl_ear"
 msgstr "æé(_E)"
 
-#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:874
+#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:871
 msgid "Drag and drop this icon to create a link to this page"
 msgstr "ææéååçäåçéèèçéçéç"
 
@@ -1279,51 +1315,51 @@ msgstr "äé(_O)ï"
 msgid "Sho_w all topics"
 msgstr "éçææäé(_W)"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:92
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:87
 msgid "Entertainment"
 msgstr "åæ"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:93
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:88
 msgid "News"
 msgstr "æè"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:94
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:89
 msgid "Shopping"
 msgstr "èç"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:95
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:90
 msgid "Sports"
 msgstr "éå"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:96
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:91
 msgid "Travel"
 msgstr "æé"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:97
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:92
 msgid "Work"
 msgstr "åä"
 
 #. Translators: this topic contains all bookmarks
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:960
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:935
 msgctxt "bookmarks"
 msgid "All"
 msgstr "åé"
 
 #. Translators: this topic contains the not categorized
 #. bookmarks
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:964
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:939
 msgctxt "bookmarks"
 msgid "Not Categorized"
 msgstr "æåé"
 
 #. Translators: this is an automatic topic containing local
 #. * websites bookmarks autodiscovered with zeroconf.
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:969
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:943
 msgctxt "bookmarks"
 msgid "Nearby Sites"
 msgstr "æåçç"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:1192
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:1161
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-import.c:271
 msgid "Untitled"
 msgstr "æåå"
@@ -1426,7 +1462,7 @@ msgid "Export bookmarks to a file"
 msgstr "åæçåååææ"
 
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:179
-#: ../src/ephy-history-window.c:145 ../src/ephy-window.c:110
+#: ../src/ephy-history-window.c:145 ../src/ephy-window.c:111
 msgid "_Close"
 msgstr "éé(_C)"
 
@@ -1436,7 +1472,7 @@ msgstr "ééæçèç"
 
 #. Edit Menu
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:184
-#: ../src/ephy-history-window.c:150 ../src/ephy-window.c:119
+#: ../src/ephy-history-window.c:150 ../src/ephy-window.c:120
 msgid "Cu_t"
 msgstr "åä(_T)"
 
@@ -1448,7 +1484,7 @@ msgstr "åäéåçåå"
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:187
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1171
 #: ../src/ephy-history-window.c:153 ../src/ephy-history-window.c:652
-#: ../src/ephy-window.c:121
+#: ../src/ephy-window.c:122
 msgid "_Copy"
 msgstr "èè(_C)"
 
@@ -1458,7 +1494,7 @@ msgid "Copy the selection"
 msgstr "èèéåçåå"
 
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:190
-#: ../src/ephy-history-window.c:156 ../src/ephy-window.c:123
+#: ../src/ephy-history-window.c:156 ../src/ephy-window.c:124
 msgid "_Paste"
 msgstr "èä(_P)"
 
@@ -1477,7 +1513,7 @@ msgid "Delete the selected bookmark or topic"
 msgstr "åéåéçæçæäé"
 
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:196
-#: ../src/ephy-history-window.c:162 ../src/ephy-window.c:127
+#: ../src/ephy-history-window.c:162 ../src/ephy-window.c:128
 msgid "Select _All"
 msgstr "åééå(_A)"
 
@@ -1667,7 +1703,7 @@ msgid "_New Window"
 msgstr "æèç(_N)"
 
 #. Toplevel
-#: ../src/resources/epiphany-application-menu.ui.h:2 ../src/ephy-window.c:92
+#: ../src/resources/epiphany-application-menu.ui.h:2 ../src/ephy-window.c:93
 msgid "_Bookmarks"
 msgstr "æç(_B)"
 
@@ -1882,7 +1918,7 @@ msgstr "åæ"
 msgid "Stop current data transfer"
 msgstr "åæåéçåçèæ"
 
-#: ../src/ephy-combined-stop-reload-action.c:44 ../src/ephy-window.c:142
+#: ../src/ephy-combined-stop-reload-action.c:44 ../src/ephy-window.c:143
 msgid "_Reload"
 msgstr "éæèå(_R)"
 
@@ -2104,261 +2140,261 @@ msgstr "çééé"
 msgid "Close tab"
 msgstr "ééåé"
 
-#: ../src/ephy-window.c:96
+#: ../src/ephy-window.c:97
 msgid "_Extensions"
 msgstr "æååè(_E)"
 
 #. File actions.
-#: ../src/ephy-window.c:100
+#: ../src/ephy-window.c:101
 msgid "_Openâ"
 msgstr "éå(_O)â"
 
-#: ../src/ephy-window.c:102
+#: ../src/ephy-window.c:103
 msgid "Save _Asâ"
 msgstr "ååææ(_A)â"
 
-#: ../src/ephy-window.c:104
+#: ../src/ephy-window.c:105
 msgid "Save As _Web Applicationâ"
 msgstr "ååççéæççå(_W)â"
 
-#: ../src/ephy-window.c:106
+#: ../src/ephy-window.c:107
 msgid "_Printâ"
 msgstr "åå(_P)â"
 
-#: ../src/ephy-window.c:108
+#: ../src/ephy-window.c:109
 msgid "S_end Link by Emailâ"
 msgstr "äééåééç(_E)â"
 
 #. Edit actions.
-#: ../src/ephy-window.c:115
+#: ../src/ephy-window.c:116
 msgid "_Undo"
 msgstr "åå(_U)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:117
+#: ../src/ephy-window.c:118
 msgid "Re_do"
 msgstr "åæåå(_D)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:129
+#: ../src/ephy-window.c:130
 msgid "_Findâ"
 msgstr "åæ(_F)â"
 
-#: ../src/ephy-window.c:131
+#: ../src/ephy-window.c:132
 msgid "Find Ne_xt"
 msgstr "æääå(_X)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:133
+#: ../src/ephy-window.c:134
 msgid "Find Pre_vious"
 msgstr "æääå(_V)"
 
 #. View actions.
-#: ../src/ephy-window.c:138 ../src/ephy-window.c:140
+#: ../src/ephy-window.c:139 ../src/ephy-window.c:141
 msgid "_Stop"
 msgstr "åæ(_S)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:144
+#: ../src/ephy-window.c:145
 msgid "_Larger Text"
 msgstr "æååå(_L)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:146
+#: ../src/ephy-window.c:147
 msgid "S_maller Text"
 msgstr "çååå(_M)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:148
+#: ../src/ephy-window.c:149
 msgid "_Normal Size"
 msgstr "æååå(_N)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:150
+#: ../src/ephy-window.c:151
 msgid "Text _Encoding"
 msgstr "ååçç(_E)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:151
+#: ../src/ephy-window.c:152
 msgid "_Page Source"
 msgstr "çéåååå(_P)"
 
 #. Bookmarks actions.
-#: ../src/ephy-window.c:156
+#: ../src/ephy-window.c:157
 msgid "_Add Bookmarkâ"
 msgstr "ååæç(_A)â"
 
 #. Go actions.
-#: ../src/ephy-window.c:161
+#: ../src/ephy-window.c:162
 msgid "_Locationâ"
 msgstr "äç(_L)â"
 
 #. Tabs actions.
-#: ../src/ephy-window.c:166
+#: ../src/ephy-window.c:167
 msgid "_Previous Tab"
 msgstr "ääååé(_P)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:168
+#: ../src/ephy-window.c:169
 msgid "_Next Tab"
 msgstr "ääååé(_N)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:170
+#: ../src/ephy-window.c:171
 msgid "Move Tab _Left"
 msgstr "åéååç(_L)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:172
+#: ../src/ephy-window.c:173
 msgid "Move Tab _Right"
 msgstr "åéååç(_R)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:174
+#: ../src/ephy-window.c:175
 msgid "_Detach Tab"
 msgstr "åéåé(_D)"
 
 #. File actions.
-#: ../src/ephy-window.c:182
+#: ../src/ephy-window.c:183
 msgid "_Work Offline"
 msgstr "éçæå(_W)"
 
 #. View actions.
-#: ../src/ephy-window.c:187
+#: ../src/ephy-window.c:188
 msgid "_Downloads Bar"
 msgstr "äèå(_D)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:190
+#: ../src/ephy-window.c:191
 msgid "_Fullscreen"
 msgstr "åèå(_F)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:192
+#: ../src/ephy-window.c:193
 msgid "Popup _Windows"
 msgstr "åååèç(_W)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:194
+#: ../src/ephy-window.c:195
 msgid "Selection Caret"
 msgstr "éæææ"
 
 #. Document.
-#: ../src/ephy-window.c:201
+#: ../src/ephy-window.c:202
 msgid "Add Boo_kmarkâ"
 msgstr "ååæç(_K)â"
 
 #. Links.
-#: ../src/ephy-window.c:206
+#: ../src/ephy-window.c:207
 msgid "_Open Link"
 msgstr "éåéç(_O)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:208
+#: ../src/ephy-window.c:209
 msgid "Open Link in New _Window"
 msgstr "åæçèçäéåéç(_W)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:210
+#: ../src/ephy-window.c:211
 msgid "Open Link in New _Tab"
 msgstr "åæçåéäéåéç(_T)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:212
+#: ../src/ephy-window.c:213
 msgid "_Download Link"
 msgstr "äèéç(_D)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:214
+#: ../src/ephy-window.c:215
 msgid "_Save Link Asâ"
 msgstr "ååéç(_S)â"
 
-#: ../src/ephy-window.c:216
+#: ../src/ephy-window.c:217
 msgid "_Bookmark Linkâ"
 msgstr "åéçååæç(_B)â"
 
-#: ../src/ephy-window.c:218
+#: ../src/ephy-window.c:219
 msgid "_Copy Link Address"
 msgstr "èèéçåå(_C)"
 
 #. Images.
-#: ../src/ephy-window.c:223
+#: ../src/ephy-window.c:224
 msgid "Open _Image"
 msgstr "éååç(_I)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:225
+#: ../src/ephy-window.c:226
 msgid "_Save Image Asâ"
 msgstr "åååç(_S)â"
 
-#: ../src/ephy-window.c:227
+#: ../src/ephy-window.c:228
 msgid "_Use Image As Background"
 msgstr "äçåçäçæéèæ(_U)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:229
+#: ../src/ephy-window.c:230
 msgid "Copy I_mage Address"
 msgstr "èèåçåå(_M)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:231
+#: ../src/ephy-window.c:232
 msgid "St_art Animation"
 msgstr "åçéå(_A)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:233
+#: ../src/ephy-window.c:234
 msgid "St_op Animation"
 msgstr "åçåæ(_O)"
 
 #. Inspector.
-#: ../src/ephy-window.c:249
+#: ../src/ephy-window.c:250
 msgid "Inspect _Element"
 msgstr "ææåç(_E)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:454
+#: ../src/ephy-window.c:455
 msgid "There are unsubmitted changes to form elements"
 msgstr "åèåçåçèèææççèçæè"
 
-#: ../src/ephy-window.c:455
+#: ../src/ephy-window.c:456
 msgid "If you close the document anyway, you will lose that information."
 msgstr "åææçèçäèééææäïæåæååæååçèèã"
 
-#: ../src/ephy-window.c:457
+#: ../src/ephy-window.c:458
 msgid "Close _Document"
 msgstr "ééæä(_D)"
 
-#: ../src/ephy-window.c:475
+#: ../src/ephy-window.c:476
 msgid "There are ongoing downloads in this window"
 msgstr "éåèçéæéèäçäè"
 
-#: ../src/ephy-window.c:476
+#: ../src/ephy-window.c:477
 msgid "If you close this window, the downloads will be cancelled"
 msgstr "åææéééåèçïéåäèäæèåæ"
 
-#: ../src/ephy-window.c:477
+#: ../src/ephy-window.c:478
 msgid "Close window and cancel downloads"
 msgstr "ééèçäåæäè"
 
-#: ../src/ephy-window.c:1354
+#: ../src/ephy-window.c:1370
 msgid "Save As"
 msgstr "ååææ"
 
-#: ../src/ephy-window.c:1356
+#: ../src/ephy-window.c:1372
 msgid "Save As Application"
 msgstr "ååçæççå"
 
-#: ../src/ephy-window.c:1358
+#: ../src/ephy-window.c:1374
 msgid "Print"
 msgstr "åå"
 
-#: ../src/ephy-window.c:1360
+#: ../src/ephy-window.c:1376
 msgid "Bookmark"
 msgstr "ååæç"
 
-#: ../src/ephy-window.c:1362
+#: ../src/ephy-window.c:1378
 msgid "Find"
 msgstr "åæ"
 
 #. Translators: This refers to text size
-#: ../src/ephy-window.c:1371
+#: ../src/ephy-window.c:1387
 msgid "Larger"
 msgstr "æå"
 
 #. Translators: This refers to text size
-#: ../src/ephy-window.c:1374
+#: ../src/ephy-window.c:1390
 msgid "Smaller"
 msgstr "çå"
 
-#: ../src/ephy-window.c:1394
+#: ../src/ephy-window.c:1410
 msgid "Back"
 msgstr "ääé"
 
-#: ../src/ephy-window.c:1406
+#: ../src/ephy-window.c:1422
 msgid "Forward"
 msgstr "ääé"
 
-#: ../src/ephy-window.c:1418
+#: ../src/ephy-window.c:1434
 msgid "Zoom"
 msgstr "çæ"
 
-#: ../src/ephy-window.c:1426
+#: ../src/ephy-window.c:1442
 msgid "New _Tab"
 msgstr "æååé(_T)"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]