[baobab] Updated Traditional Chinese translation(Hong Kong and Taiwan)commit 8b35964877032d200d02fde7203cffb6b91e7755
Author: Chao-Hsiung Liao <j_h_liau yahoo com tw>
Date:   Sun Aug 12 22:42:40 2012 +0800

    Updated Traditional Chinese translation(Hong Kong and Taiwan)

 po/zh_HK.po |  218 ++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 po/zh_TW.po |  218 ++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 2 files changed, 220 insertions(+), 216 deletions(-)
---
diff --git a/po/zh_HK.po b/po/zh_HK.po
index e5f9861..83c351c 100644
--- a/po/zh_HK.po
+++ b/po/zh_HK.po
@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-utils 3.1.90\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-07-18 19:21+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-18 19:21+0800\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-12 22:42+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-12 22:42+0800\n"
 "Last-Translator: Chao-Hsiung Liao <j_h_liau yahoo com tw>\n"
 "Language-Team: Chinese (Hong Kong) <community linuxhall org>\n"
 "Language: zh_TW\n"
@@ -23,7 +23,7 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 
-#: ../data/baobab.desktop.in.in.h:1 ../src/baobab-window.vala:152
+#: ../data/baobab.desktop.in.in.h:1 ../src/baobab-window.vala:162
 msgid "Disk Usage Analyzer"
 msgstr "çççéåæå"
 
@@ -48,29 +48,27 @@ msgid "A list of URIs for partitions to be excluded from scanning."
 msgstr "ææææéçååå URI æåã"
 
 #: ../data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in.h:5
-msgid "Toolbar is Visible"
-msgstr "éçååå"
-
-#: ../data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in.h:6
-msgid "Whether the toolbar should be visible in main window."
-msgstr "æåéçåäèçäçååå"
-
-#: ../data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in.h:7
-msgid "Statusbar is Visible"
-msgstr "çæåèçéç"
-
-#: ../data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in.h:8
-msgid "Whether the status bar at the bottom of main window should be visible."
-msgstr "æåéçåäèçåéççæåã"
-
-#: ../data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in.h:9
 msgid "Active Chart"
 msgstr "äçåè"
 
-#: ../data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in.h:10
+#: ../data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in.h:6
 msgid "Which type of chart should be displayed."
 msgstr "èéçåäçéåçåè"
 
+#: ../src/baobab-application.vala:30
+msgid "Print version information and exit"
+msgstr "èåçæèèäéé"
+
+#: ../src/baobab-application.vala:104
+msgid "- Disk Usage Analyzer"
+msgstr "- çççéåæå"
+
+#: ../src/baobab-cellrenderers.vala:54
+#, c-format
+msgid "%d item"
+msgid_plural "%d items"
+msgstr[0] "%d åéç"
+
 #: ../src/baobab-chart.c:186
 msgid "Maximum depth"
 msgstr "æåæå"
@@ -107,31 +105,13 @@ msgstr "æè(_I)"
 msgid "Zoom _out"
 msgstr "æé(_O)"
 
-#: ../src/baobab-cellrenderers.vala:54
-#, c-format
-msgid "%d item"
-msgid_plural "%d items"
-msgstr[0] "%d åéç"
-
-#: ../src/baobab-location.vala:65
-msgid "Main volume"
-msgstr "äèååå"
-
-#: ../src/baobab-location.vala:80
+#: ../src/baobab-location.vala:52
 msgid "Home folder"
 msgstr "åäèæå"
 
-#: ../src/baobab-location-widget.vala:85
-msgid "Usage unknown"
-msgstr "äçéäæ"
-
-#: ../src/baobab-location-widget.vala:90
-msgid "Scan"
-msgstr "ææ"
-
-#: ../src/baobab-location-widget.vala:90
-msgid "Mount and scan"
-msgstr "æèäææ"
+#: ../src/baobab-location.vala:91
+msgid "Main volume"
+msgstr "äèååå"
 
 #: ../src/baobab-main-window.ui.h:1
 msgid "Scan a folder"
@@ -149,135 +129,127 @@ msgstr "ææéçèæå"
 msgid "Scan Remote Folder"
 msgstr "ææéçèæå"
 
-#: ../src/baobab-main-window.ui.h:5
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:5 ../src/baobab-window.vala:473
 msgid "Show all locations"
 msgstr "éçææäç"
 
-#: ../src/baobab-main-window.ui.h:6 ../src/baobab-window.vala:471
-msgid "All locations"
-msgstr "ææçäç"
-
-#: ../src/baobab-main-window.ui.h:7
-msgid "Stop scanning"
-msgstr "åæææ"
-
-#: ../src/baobab-main-window.ui.h:8
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:6
 msgid "Reload"
 msgstr "éæèå"
 
-#: ../src/baobab-main-window.ui.h:9
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:7
 msgid "label"
 msgstr "æç"
 
-#: ../src/baobab-main-window.ui.h:10
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:8
 msgid "Close"
 msgstr "éé"
 
-#: ../src/baobab-main-window.ui.h:11
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:9
 msgid "Folder"
 msgstr "èæå"
 
-#: ../src/baobab-main-window.ui.h:12
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:10
 msgid "Usage"
 msgstr "çé"
 
-#: ../src/baobab-main-window.ui.h:13
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:11
 msgid "Size"
 msgstr "åå"
 
-#: ../src/baobab-main-window.ui.h:14
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:12
 msgid "Contents"
 msgstr "åå"
 
-#: ../src/baobab-main-window.ui.h:15
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:13
 msgid "Rings Chart"
 msgstr "ççåè"
 
-#: ../src/baobab-main-window.ui.h:16
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:14
 msgid "Treemap Chart"
 msgstr "æçåè"
 
-#: ../src/baobab-main-window.ui.h:17
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:15
 msgid "_Open Folder"
 msgstr "éåèæå(_O)"
 
-#: ../src/baobab-main-window.ui.h:18
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:16
+msgid "_Copy Path to Clipboard"
+msgstr "èèèåèåèç(_C)"
+
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:17
 msgid "Mo_ve to Trash"
 msgstr "äéåæç(_V)"
 
 #: ../src/baobab-menu.ui.h:1
-msgid "_All locations"
-msgstr "ææçäç(_A)"
+msgid "_Help"
+msgstr "æå(_H)"
 
 #: ../src/baobab-menu.ui.h:2
-msgid "_Scan Home"
-msgstr "ææåäèæå(_S)"
+msgid "_About"
+msgstr "éæ(_A)"
 
 #: ../src/baobab-menu.ui.h:3
-msgid "Scan F_olderâ"
-msgstr "ææèæå(_O)â"
+msgid "_Quit"
+msgstr "çæ(_Q)"
 
 #: ../src/baobab-menu.ui.h:4
-msgid "Scan Remote Fo_lderâ"
-msgstr "ææéçèæå(_L)â"
+msgid "_Analyzer"
+msgstr "åæå(_A)"
 
 #: ../src/baobab-menu.ui.h:5
-msgid "_Stop"
-msgstr "åæ(_S)"
+msgid "_Scan Home"
+msgstr "ææåäèæå(_S)"
 
 #: ../src/baobab-menu.ui.h:6
-msgid "_Reload"
-msgstr "éæèå(_R)"
+msgid "Scan F_olderâ"
+msgstr "ææèæå(_O)â"
 
 #: ../src/baobab-menu.ui.h:7
-msgid "_Help"
-msgstr "æå(_H)"
+msgid "Scan Remote Fo_lderâ"
+msgstr "ææéçèæå(_L)â"
 
 #: ../src/baobab-menu.ui.h:8
-msgid "_About"
-msgstr "éæ(_A)"
+msgid "_View"
+msgstr "æè(_V)"
 
 #: ../src/baobab-menu.ui.h:9
-msgid "_Quit"
-msgstr "çæ(_Q)"
+msgid "_Stop"
+msgstr "åæ(_S)"
 
 #: ../src/baobab-menu.ui.h:10
-msgid "_Analyzer"
-msgstr "åæå(_A)"
+msgid "_Reload"
+msgstr "éæèå(_R)"
 
 #: ../src/baobab-menu.ui.h:11
-msgid "_View"
-msgstr "æè(_V)"
-
-#: ../src/baobab-menu.ui.h:12
-msgid "_Toolbar"
-msgstr "ååå(_T)"
-
-#: ../src/baobab-menu.ui.h:13
 msgid "_Allocated Space"
 msgstr "åéççé(_A)"
 
-#: ../src/baobab-menu.ui.h:14
+#: ../src/baobab-menu.ui.h:12
 msgid "_Expand All"
 msgstr "åéåé(_E)"
 
-#: ../src/baobab-menu.ui.h:15
+#: ../src/baobab-menu.ui.h:13
 msgid "_Collapse All"
 msgstr "åéæè(_C)"
 
-#: ../src/baobab-window.vala:202
+#: ../src/baobab-window.vala:204
 msgid "Select Folder"
 msgstr "éæèæå"
 
-#: ../src/baobab-window.vala:280
+#: ../src/baobab-window.vala:249
+msgid "Could not analyze volume."
+msgstr "çæåæåååã"
+
+#: ../src/baobab-window.vala:301
 msgid "Baobab"
 msgstr "Baobab"
 
-#: ../src/baobab-window.vala:283
+#: ../src/baobab-window.vala:304
 msgid "A graphical tool to analyze disk usage."
 msgstr "åæççäçççåååååã"
 
-#: ../src/baobab-window.vala:288
+#: ../src/baobab-window.vala:309
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "ååçèæääæèïèéäåéåéäç\n"
@@ -291,28 +263,58 @@ msgstr ""
 "Abel Cheung <abel oaka org>, 2001-2004\n"
 "Ming-Yen Hsu <myhsu cyberdude com>, 1999"
 
-#: ../src/baobab-window.vala:349
-msgid "Could not analyze volume."
-msgstr "çæåæåååã"
+#: ../src/baobab-window.vala:464
+msgid "Cancel"
+msgstr "åæ"
 
-#: ../src/baobab-window.vala:463
-msgid "Cancel scan"
-msgstr "åæææ"
+#: ../src/baobab-window.vala:558
+#, c-format
+msgid "Could not scan folder \"%s\" or some of the folders it contains."
+msgstr "çæææèæåã%sãæåååçæäèæåã"
 
 #. || is_virtual_filesystem ()
-#: ../src/baobab-window.vala:494 ../src/baobab-window.vala:500
+#: ../src/baobab-window.vala:575 ../src/baobab-window.vala:581
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is not a valid folder"
 msgstr "â%sâäæææçèæå"
 
-#: ../src/baobab-window.vala:495
+#: ../src/baobab-window.vala:576 ../src/baobab-window.vala:582
 msgid "Could not analyze disk usage."
 msgstr "çæåæççäçç"
 
-#: ../src/baobab-window.vala:554
-#, c-format
-msgid "Could not scan folder \"%s\" or some of the folders it contains."
-msgstr "çæææèæåã%sãæåååçæäèæåã"
+#~ msgid "Toolbar is Visible"
+#~ msgstr "éçååå"
+
+#~ msgid "Whether the toolbar should be visible in main window."
+#~ msgstr "æåéçåäèçäçååå"
+
+#~ msgid "Statusbar is Visible"
+#~ msgstr "çæåèçéç"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Whether the status bar at the bottom of main window should be visible."
+#~ msgstr "æåéçåäèçåéççæåã"
+
+#~ msgid "Usage unknown"
+#~ msgstr "äçéäæ"
+
+#~ msgid "Scan"
+#~ msgstr "ææ"
+
+#~ msgid "Mount and scan"
+#~ msgstr "æèäææ"
+
+#~ msgid "All locations"
+#~ msgstr "ææçäç"
+
+#~ msgid "Stop scanning"
+#~ msgstr "åæææ"
+
+#~ msgid "_All locations"
+#~ msgstr "ææçäç(_A)"
+
+#~ msgid "_Toolbar"
+#~ msgstr "ååå(_T)"
 
 #~ msgid "Disk Usage Analyzer Preferences"
 #~ msgstr "çççéåæåååèå"
diff --git a/po/zh_TW.po b/po/zh_TW.po
index 166a7ba..897daaf 100644
--- a/po/zh_TW.po
+++ b/po/zh_TW.po
@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-utils 3.1.90\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-07-18 19:21+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-18 14:04+0800\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-12 22:42+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-11 14:55+0800\n"
 "Last-Translator: Chao-Hsiung Liao <j_h_liau yahoo com tw>\n"
 "Language-Team: Chinese (traditional)\n"
 "Language: zh_TW\n"
@@ -23,7 +23,7 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 
-#: ../data/baobab.desktop.in.in.h:1 ../src/baobab-window.vala:152
+#: ../data/baobab.desktop.in.in.h:1 ../src/baobab-window.vala:162
 msgid "Disk Usage Analyzer"
 msgstr "çççéåæå"
 
@@ -48,29 +48,27 @@ msgid "A list of URIs for partitions to be excluded from scanning."
 msgstr "ææææéçååå URI æåã"
 
 #: ../data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in.h:5
-msgid "Toolbar is Visible"
-msgstr "éçååå"
-
-#: ../data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in.h:6
-msgid "Whether the toolbar should be visible in main window."
-msgstr "æåéçåäèçäçååå"
-
-#: ../data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in.h:7
-msgid "Statusbar is Visible"
-msgstr "çæåèçéç"
-
-#: ../data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in.h:8
-msgid "Whether the status bar at the bottom of main window should be visible."
-msgstr "æåéçåäèçåéççæåã"
-
-#: ../data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in.h:9
 msgid "Active Chart"
 msgstr "äçåè"
 
-#: ../data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in.h:10
+#: ../data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in.h:6
 msgid "Which type of chart should be displayed."
 msgstr "èéçåäçéåçåè"
 
+#: ../src/baobab-application.vala:30
+msgid "Print version information and exit"
+msgstr "èåçæèèäéé"
+
+#: ../src/baobab-application.vala:104
+msgid "- Disk Usage Analyzer"
+msgstr "- çççéåæå"
+
+#: ../src/baobab-cellrenderers.vala:54
+#, c-format
+msgid "%d item"
+msgid_plural "%d items"
+msgstr[0] "%d åéç"
+
 #: ../src/baobab-chart.c:186
 msgid "Maximum depth"
 msgstr "æåæå"
@@ -107,31 +105,13 @@ msgstr "æè(_I)"
 msgid "Zoom _out"
 msgstr "æé(_O)"
 
-#: ../src/baobab-cellrenderers.vala:54
-#, c-format
-msgid "%d item"
-msgid_plural "%d items"
-msgstr[0] "%d åéç"
-
-#: ../src/baobab-location.vala:65
-msgid "Main volume"
-msgstr "äèååå"
-
-#: ../src/baobab-location.vala:80
+#: ../src/baobab-location.vala:52
 msgid "Home folder"
 msgstr "åäèæå"
 
-#: ../src/baobab-location-widget.vala:85
-msgid "Usage unknown"
-msgstr "äçéäæ"
-
-#: ../src/baobab-location-widget.vala:90
-msgid "Scan"
-msgstr "ææ"
-
-#: ../src/baobab-location-widget.vala:90
-msgid "Mount and scan"
-msgstr "æèäææ"
+#: ../src/baobab-location.vala:91
+msgid "Main volume"
+msgstr "äèååå"
 
 #: ../src/baobab-main-window.ui.h:1
 msgid "Scan a folder"
@@ -149,135 +129,127 @@ msgstr "ææéçèæå"
 msgid "Scan Remote Folder"
 msgstr "ææéçèæå"
 
-#: ../src/baobab-main-window.ui.h:5
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:5 ../src/baobab-window.vala:473
 msgid "Show all locations"
 msgstr "éçææäç"
 
-#: ../src/baobab-main-window.ui.h:6 ../src/baobab-window.vala:471
-msgid "All locations"
-msgstr "ææçäç"
-
-#: ../src/baobab-main-window.ui.h:7
-msgid "Stop scanning"
-msgstr "åæææ"
-
-#: ../src/baobab-main-window.ui.h:8
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:6
 msgid "Reload"
 msgstr "éæèå"
 
-#: ../src/baobab-main-window.ui.h:9
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:7
 msgid "label"
 msgstr "æç"
 
-#: ../src/baobab-main-window.ui.h:10
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:8
 msgid "Close"
 msgstr "éé"
 
-#: ../src/baobab-main-window.ui.h:11
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:9
 msgid "Folder"
 msgstr "èæå"
 
-#: ../src/baobab-main-window.ui.h:12
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:10
 msgid "Usage"
 msgstr "çé"
 
-#: ../src/baobab-main-window.ui.h:13
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:11
 msgid "Size"
 msgstr "åå"
 
-#: ../src/baobab-main-window.ui.h:14
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:12
 msgid "Contents"
 msgstr "åå"
 
-#: ../src/baobab-main-window.ui.h:15
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:13
 msgid "Rings Chart"
 msgstr "ççåè"
 
-#: ../src/baobab-main-window.ui.h:16
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:14
 msgid "Treemap Chart"
 msgstr "æçåè"
 
-#: ../src/baobab-main-window.ui.h:17
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:15
 msgid "_Open Folder"
 msgstr "éåèæå(_O)"
 
-#: ../src/baobab-main-window.ui.h:18
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:16
+msgid "_Copy Path to Clipboard"
+msgstr "èèèåèåèç(_C)"
+
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:17
 msgid "Mo_ve to Trash"
 msgstr "äéåæç(_V)"
 
 #: ../src/baobab-menu.ui.h:1
-msgid "_All locations"
-msgstr "ææçäç(_A)"
+msgid "_Help"
+msgstr "æå(_H)"
 
 #: ../src/baobab-menu.ui.h:2
-msgid "_Scan Home"
-msgstr "ææåäèæå(_S)"
+msgid "_About"
+msgstr "éæ(_A)"
 
 #: ../src/baobab-menu.ui.h:3
-msgid "Scan F_olderâ"
-msgstr "ææèæå(_O)â"
+msgid "_Quit"
+msgstr "çæ(_Q)"
 
 #: ../src/baobab-menu.ui.h:4
-msgid "Scan Remote Fo_lderâ"
-msgstr "ææéçèæå(_L)â"
+msgid "_Analyzer"
+msgstr "åæå(_A)"
 
 #: ../src/baobab-menu.ui.h:5
-msgid "_Stop"
-msgstr "åæ(_S)"
+msgid "_Scan Home"
+msgstr "ææåäèæå(_S)"
 
 #: ../src/baobab-menu.ui.h:6
-msgid "_Reload"
-msgstr "éæèå(_R)"
+msgid "Scan F_olderâ"
+msgstr "ææèæå(_O)â"
 
 #: ../src/baobab-menu.ui.h:7
-msgid "_Help"
-msgstr "æå(_H)"
+msgid "Scan Remote Fo_lderâ"
+msgstr "ææéçèæå(_L)â"
 
 #: ../src/baobab-menu.ui.h:8
-msgid "_About"
-msgstr "éæ(_A)"
+msgid "_View"
+msgstr "æè(_V)"
 
 #: ../src/baobab-menu.ui.h:9
-msgid "_Quit"
-msgstr "çæ(_Q)"
+msgid "_Stop"
+msgstr "åæ(_S)"
 
 #: ../src/baobab-menu.ui.h:10
-msgid "_Analyzer"
-msgstr "åæå(_A)"
+msgid "_Reload"
+msgstr "éæèå(_R)"
 
 #: ../src/baobab-menu.ui.h:11
-msgid "_View"
-msgstr "æè(_V)"
-
-#: ../src/baobab-menu.ui.h:12
-msgid "_Toolbar"
-msgstr "ååå(_T)"
-
-#: ../src/baobab-menu.ui.h:13
 msgid "_Allocated Space"
 msgstr "åéççé(_A)"
 
-#: ../src/baobab-menu.ui.h:14
+#: ../src/baobab-menu.ui.h:12
 msgid "_Expand All"
 msgstr "åéåé(_E)"
 
-#: ../src/baobab-menu.ui.h:15
+#: ../src/baobab-menu.ui.h:13
 msgid "_Collapse All"
 msgstr "åéæè(_C)"
 
-#: ../src/baobab-window.vala:202
+#: ../src/baobab-window.vala:204
 msgid "Select Folder"
 msgstr "éæèæå"
 
-#: ../src/baobab-window.vala:280
+#: ../src/baobab-window.vala:249
+msgid "Could not analyze volume."
+msgstr "çæåæåååã"
+
+#: ../src/baobab-window.vala:301
 msgid "Baobab"
 msgstr "Baobab"
 
-#: ../src/baobab-window.vala:283
+#: ../src/baobab-window.vala:304
 msgid "A graphical tool to analyze disk usage."
 msgstr "åæççäçççåååååã"
 
-#: ../src/baobab-window.vala:288
+#: ../src/baobab-window.vala:309
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "ååçèæääæèïèéäåéåéäç\n"
@@ -291,28 +263,58 @@ msgstr ""
 "Abel Cheung <abel oaka org>, 2001-2004\n"
 "Ming-Yen Hsu <myhsu cyberdude com>, 1999"
 
-#: ../src/baobab-window.vala:349
-msgid "Could not analyze volume."
-msgstr "çæåæåååã"
+#: ../src/baobab-window.vala:464
+msgid "Cancel"
+msgstr "åæ"
 
-#: ../src/baobab-window.vala:463
-msgid "Cancel scan"
-msgstr "åæææ"
+#: ../src/baobab-window.vala:558
+#, c-format
+msgid "Could not scan folder \"%s\" or some of the folders it contains."
+msgstr "çæææèæåã%sãæåååçæäèæåã"
 
 #. || is_virtual_filesystem ()
-#: ../src/baobab-window.vala:494 ../src/baobab-window.vala:500
+#: ../src/baobab-window.vala:575 ../src/baobab-window.vala:581
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is not a valid folder"
 msgstr "â%sâäæææçèæå"
 
-#: ../src/baobab-window.vala:495
+#: ../src/baobab-window.vala:576 ../src/baobab-window.vala:582
 msgid "Could not analyze disk usage."
 msgstr "çæåæççäçç"
 
-#: ../src/baobab-window.vala:554
-#, c-format
-msgid "Could not scan folder \"%s\" or some of the folders it contains."
-msgstr "çæææèæåã%sãæåååçæäèæåã"
+#~ msgid "Toolbar is Visible"
+#~ msgstr "éçååå"
+
+#~ msgid "Whether the toolbar should be visible in main window."
+#~ msgstr "æåéçåäèçäçååå"
+
+#~ msgid "Statusbar is Visible"
+#~ msgstr "çæåèçéç"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Whether the status bar at the bottom of main window should be visible."
+#~ msgstr "æåéçåäèçåéççæåã"
+
+#~ msgid "Usage unknown"
+#~ msgstr "äçéäæ"
+
+#~ msgid "Scan"
+#~ msgstr "ææ"
+
+#~ msgid "Mount and scan"
+#~ msgstr "æèäææ"
+
+#~ msgid "All locations"
+#~ msgstr "ææçäç"
+
+#~ msgid "Stop scanning"
+#~ msgstr "åæææ"
+
+#~ msgid "_All locations"
+#~ msgstr "ææçäç(_A)"
+
+#~ msgid "_Toolbar"
+#~ msgstr "ååå(_T)"
 
 #~ msgid "Disk Usage Analyzer Preferences"
 #~ msgstr "çççéåæåååèå"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]