[baobab] Updated Arabic translationcommit de99c5f9431373371652666de4f50bdde8e3baea
Author: Khaled Hosny <khaledhosny eglug org>
Date:   Sun Aug 12 12:23:42 2012 +0200

    Updated Arabic translation

 po/ar.po |  238 +++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 121 insertions(+), 117 deletions(-)
---
diff --git a/po/ar.po b/po/ar.po
index 9e5bb01..a0db914 100644
--- a/po/ar.po
+++ b/po/ar.po
@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-utils.gnome-2-16.ar\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-06-17 19:16+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-06-17 19:16+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-12 12:22+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-12 12:22+0200\n"
 "Last-Translator: Khaled Hosny <khaledhosny eglug org>\n"
 "Language-Team: Arabic <doc arabeyes org>\n"
 "Language: ar\n"
@@ -23,7 +23,7 @@ msgstr ""
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 "X-Project-Style: gnome\n"
 
-#: ../data/baobab.desktop.in.in.h:1 ../src/baobab-window.vala:152
+#: ../data/baobab.desktop.in.in.h:1 ../src/baobab-window.vala:162
 msgid "Disk Usage Analyzer"
 msgstr "ÙØÙÙÙ ØØØØØØÙ ØÙÙØØ"
 
@@ -48,29 +48,32 @@ msgid "A list of URIs for partitions to be excluded from scanning."
 msgstr "ÙØØÙØ ØÙØÙØÙÙØØ ØÙÙØØØÙØØ ÙÙ ØÙÙØØ."
 
 #: ../data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in.h:5
-msgid "Toolbar is Visible"
-msgstr "ØØÙØ ØÙØØÙØØ ÙØØÙ"
-
-#: ../data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in.h:6
-msgid "Whether the toolbar should be visible in main window."
-msgstr "ÙØ ØØØ ÙØØ ÙØØÙØ ØÙØØÙØØ ØÙ ÙÙÙÙ ÙØØÙÙØ ÙÙ ÙÙØÙØ ØÙØØØÙØ."
-
-#: ../data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in.h:7
-msgid "Statusbar is Visible"
-msgstr "ØØÙØ ØÙØØÙØ ÙØØÙ"
-
-#: ../data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in.h:8
-msgid "Whether the status bar at the bottom of main window should be visible."
-msgstr "ÙØ ØØØ ÙØØ ÙØÙÙØ ØÙØØÙØ ÙÙ ØØÙÙ ÙØÙØØ ØÙØØØÙØ ØÙ ÙÙÙÙ ÙØØÙÙØ."
-
-#: ../data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in.h:9
 msgid "Active Chart"
 msgstr "ØÙØØÙ ØÙØÙØÙÙ ØÙÙØØ"
 
-#: ../data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in.h:10
+#: ../data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in.h:6
 msgid "Which type of chart should be displayed."
 msgstr "ØÙ ÙÙØ ÙÙ ØÙØØÙÙ ØÙØÙØÙÙØ ÙÙØØØ."
 
+#: ../src/baobab-application.vala:30
+msgid "Print version information and exit"
+msgstr "ØÙØØ ØÙÙ ØÙØØØØØ ØÙ ØØØØ"
+
+#: ../src/baobab-application.vala:104
+msgid "- Disk Usage Analyzer"
+msgstr "- ÙØÙÙÙ ØØØØØØÙ ØÙÙØØ"
+
+#: ../src/baobab-cellrenderers.vala:54
+#, c-format
+msgid "%d item"
+msgid_plural "%d items"
+msgstr[0] "ÙØ ØÙØØØ"
+msgstr[1] "ØÙØØ ÙØØØ"
+msgstr[2] "ØÙØØÙÙ"
+msgstr[3] "%d ØÙØØØ"
+msgstr[4] "%d ØÙØØØ"
+msgstr[5] "%d ØÙØØ"
+
 #: ../src/baobab-chart.c:186
 msgid "Maximum depth"
 msgstr "ØÙØÙÙ ØÙØÙØÙ"
@@ -96,36 +99,24 @@ msgid "Set the root node from the model"
 msgstr "ØØØØ ØÙØØ ØÙØØØ ÙÙ ØÙÙÙÙØØ"
 
 #: ../src/baobab-chart.c:898
-msgid "Move to parent folder"
-msgstr "ØÙÙÙ ÙÙÙØÙØ ØÙØØÙ"
+msgid "_Move to parent folder"
+msgstr "Ø_ÙÙÙ ÙÙÙØÙØ ØÙØØÙ"
 
 #: ../src/baobab-chart.c:902
-msgid "Zoom in"
-msgstr "ÙØÙØ"
+msgid "Zoom _in"
+msgstr "_ÙØÙØ"
 
 #: ../src/baobab-chart.c:906
-msgid "Zoom out"
-msgstr "ØØÙØ"
+msgid "Zoom _out"
+msgstr "Ø_ØÙØ"
 
-#: ../src/baobab-location.vala:65
-msgid "Main volume"
-msgstr "ØÙØØØ ØÙØØÙØÙ"
-
-#: ../src/baobab-location.vala:80
+#: ../src/baobab-location.vala:52
 msgid "Home folder"
 msgstr "ÙØÙÙØ ØÙÙÙØÙ"
 
-#: ../src/baobab-location-widget.vala:85
-msgid "Usage unknown"
-msgstr "ØÙØØØØØØÙ ØÙØ ÙØØÙÙ"
-
-#: ../src/baobab-location-widget.vala:90
-msgid "Scan"
-msgstr "ØÙØØ"
-
-#: ../src/baobab-location-widget.vala:90
-msgid "Mount and scan"
-msgstr "ØÙÙ ÙØÙØØ"
+#: ../src/baobab-location.vala:91
+msgid "Main volume"
+msgstr "ØÙØØØ ØÙØØÙØÙ"
 
 #: ../src/baobab-main-window.ui.h:1
 msgid "Scan a folder"
@@ -143,135 +134,127 @@ msgstr "ØÙØØ ÙØÙÙØØ ØØÙØØ"
 msgid "Scan Remote Folder"
 msgstr "ØÙØØ ÙØÙÙØØ ØØÙØØ"
 
-#: ../src/baobab-main-window.ui.h:5
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:5 ../src/baobab-window.vala:473
 msgid "Show all locations"
 msgstr "ØØØØ ÙÙ ØÙØÙØÙÙ"
 
-#: ../src/baobab-main-window.ui.h:6 ../src/baobab-window.vala:471
-msgid "All locations"
-msgstr "ÙÙ ØÙØÙØÙÙ"
-
-#: ../src/baobab-main-window.ui.h:7
-msgid "Stop scanning"
-msgstr "ØÙÙÙ ØÙÙØØ"
-
-#: ../src/baobab-main-window.ui.h:8
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:6
 msgid "Reload"
 msgstr "ØØØ ØÙØØÙÙÙ"
 
-#: ../src/baobab-main-window.ui.h:9
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:7
 msgid "label"
 msgstr "ØÙØÙÙØÙ"
 
-#: ../src/baobab-main-window.ui.h:10
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:8
 msgid "Close"
 msgstr "ØØÙÙ"
 
-#: ../src/baobab-main-window.ui.h:11
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:9
 msgid "Folder"
 msgstr "ÙØÙØ"
 
-#: ../src/baobab-main-window.ui.h:12
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:10
 msgid "Usage"
 msgstr "ØÙØØØØØØÙ"
 
-#: ../src/baobab-main-window.ui.h:13
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:11
 msgid "Size"
 msgstr "ØÙØØÙ"
 
-#: ../src/baobab-main-window.ui.h:14
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:12
 msgid "Contents"
 msgstr "ØÙÙØØÙÙØØ"
 
-#: ../src/baobab-main-window.ui.h:15
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:13
 msgid "Rings Chart"
 msgstr "ØØÙ ØÙØÙÙ ØÙÙÙ"
 
-#: ../src/baobab-main-window.ui.h:16
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:14
 msgid "Treemap Chart"
 msgstr "ØØÙ ØÙØÙÙ ØØØÙ"
 
-#: ../src/baobab-main-window.ui.h:17
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:15
 msgid "_Open Folder"
 msgstr "Ø_ÙØØ ØÙÙØÙÙØ"
 
-#: ../src/baobab-main-window.ui.h:18
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:16
+msgid "_Copy Path to Clipboard"
+msgstr "ØÙ_ØØ ØÙÙØØØ ØÙÙ ØÙØØÙØØ"
+
+#: ../src/baobab-main-window.ui.h:17
 msgid "Mo_ve to Trash"
 msgstr "Ø_ÙÙÙ ÙÙÙÙÙÙØØ"
 
 #: ../src/baobab-menu.ui.h:1
-msgid "_All locations"
-msgstr "_ÙÙ ØÙØÙØÙÙ"
+msgid "_Help"
+msgstr "Ù_ØØØØØ"
 
 #: ../src/baobab-menu.ui.h:2
-msgid "_Scan Home"
-msgstr "ØÙ_ØØ ØÙÙÙØÙ"
+msgid "_About"
+msgstr "_ØÙ"
 
 #: ../src/baobab-menu.ui.h:3
-msgid "Scan F_olderâ"
-msgstr "ØÙ_ØØ ØÙÙØÙÙØâ"
+msgid "_Quit"
+msgstr "Ø_ÙÙÙ"
 
 #: ../src/baobab-menu.ui.h:4
-msgid "Scan Remote Fo_lderâ"
-msgstr "ØÙØØ ÙØÙÙØØ Ø_ØÙØØâ"
+msgid "_Analyzer"
+msgstr "ØÙÙ_ØÙÙÙ"
 
 #: ../src/baobab-menu.ui.h:5
-msgid "_Stop"
-msgstr "ØÙ_ÙÙ"
+msgid "_Scan Home"
+msgstr "ØÙ_ØØ ØÙÙÙØÙ"
 
 #: ../src/baobab-menu.ui.h:6
-msgid "_Reload"
-msgstr "Ø_ØØ ØÙØØÙÙÙ"
+msgid "Scan F_olderâ"
+msgstr "ØÙ_ØØ ØÙÙØÙÙØâ"
 
 #: ../src/baobab-menu.ui.h:7
-msgid "_Help"
-msgstr "Ù_ØØØØØ"
+msgid "Scan Remote Fo_lderâ"
+msgstr "ØÙØØ ÙØÙÙØØ Ø_ØÙØØâ"
 
 #: ../src/baobab-menu.ui.h:8
-msgid "_About"
-msgstr "_ØÙ"
+msgid "_View"
+msgstr "_ØØØ"
 
 #: ../src/baobab-menu.ui.h:9
-msgid "_Quit"
-msgstr "Ø_ÙÙÙ"
+msgid "_Stop"
+msgstr "ØÙ_ÙÙ"
 
 #: ../src/baobab-menu.ui.h:10
-msgid "_Analyzer"
-msgstr "ØÙÙ_ØÙÙÙ"
+msgid "_Reload"
+msgstr "Ø_ØØ ØÙØØÙÙÙ"
 
 #: ../src/baobab-menu.ui.h:11
-msgid "_View"
-msgstr "_ØØØ"
-
-#: ../src/baobab-menu.ui.h:12
-msgid "_Toolbar"
-msgstr "ØØÙØ ØÙØ_ØÙØØ"
-
-#: ../src/baobab-menu.ui.h:13
 msgid "_Allocated Space"
 msgstr "ØÙ_ÙØØØØ ØÙÙØØÙØØ"
 
-#: ../src/baobab-menu.ui.h:14
+#: ../src/baobab-menu.ui.h:12
 msgid "_Expand All"
 msgstr "_ÙØÙØ ØÙÙÙ"
 
-#: ../src/baobab-menu.ui.h:15
+#: ../src/baobab-menu.ui.h:13
 msgid "_Collapse All"
 msgstr "ÙÙÙØ ØÙ_ÙÙ"
 
-#: ../src/baobab-window.vala:202
+#: ../src/baobab-window.vala:204
 msgid "Select Folder"
 msgstr "ØØØØ ÙØÙØØ"
 
-#: ../src/baobab-window.vala:280
+#: ../src/baobab-window.vala:249
+msgid "Could not analyze volume."
+msgstr "ØØØÙØ ØØÙÙÙ ØÙØØØ."
+
+#: ../src/baobab-window.vala:301
 msgid "Baobab"
 msgstr "ØÙØØØ"
 
-#: ../src/baobab-window.vala:283
+#: ../src/baobab-window.vala:304
 msgid "A graphical tool to analyze disk usage."
 msgstr "ØØØØ ØØÙÙÙÙØ ÙØØÙÙÙ ØØØØÙØÙ ØÙÙØØ."
 
-#: ../src/baobab-window.vala:288
+#: ../src/baobab-window.vala:309
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "ÙØÙÙ ØØØØÙØ ÙÙØØØÙØ http://www.arabeyes.org:\n";
@@ -280,28 +263,58 @@ msgstr ""
 "ØØÙØ ØØÙÙ <khaledhosny eglug org>\n"
 "ØÙØ ØÙÙÙ ØÙØØ <anas e87 gmail com>"
 
-#: ../src/baobab-window.vala:349
-msgid "Could not analyze volume."
-msgstr "ØØØÙØ ØØÙÙÙ ØÙØØØ."
+#: ../src/baobab-window.vala:464
+msgid "Cancel"
+msgstr "ØÙØÙ"
 
-#: ../src/baobab-window.vala:463
-msgid "Cancel scan"
-msgstr "ØÙØÙ ØÙÙØØ"
+#: ../src/baobab-window.vala:558
+#, c-format
+msgid "Could not scan folder \"%s\" or some of the folders it contains."
+msgstr "ØØØÙØ ÙØØ ØÙÙØÙØ \"%s\" ØÙ ØØØ ØÙÙØÙØØØ ØÙØÙ ÙØØÙÙÙØ."
 
 #. || is_virtual_filesystem ()
-#: ../src/baobab-window.vala:494 ../src/baobab-window.vala:500
+#: ../src/baobab-window.vala:575 ../src/baobab-window.vala:581
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is not a valid folder"
 msgstr "\"%s\" ÙÙØ ÙØÙÙØØ ØÙÙÙØ"
 
-#: ../src/baobab-window.vala:495
+#: ../src/baobab-window.vala:576 ../src/baobab-window.vala:582
 msgid "Could not analyze disk usage."
 msgstr "ØØØÙØ ØØÙÙÙ ØØØØÙØÙ ØÙÙØØ."
 
-#: ../src/baobab-window.vala:554
-#, c-format
-msgid "Could not scan folder \"%s\" or some of the folders it contains."
-msgstr "ØØØÙØ ÙØØ ØÙÙØÙØ \"%s\" ØÙ ØØØ ØÙÙØÙØØØ ØÙØÙ ÙØØÙÙÙØ."
+#~ msgid "Toolbar is Visible"
+#~ msgstr "ØØÙØ ØÙØØÙØØ ÙØØÙ"
+
+#~ msgid "Whether the toolbar should be visible in main window."
+#~ msgstr "ÙØ ØØØ ÙØØ ÙØØÙØ ØÙØØÙØØ ØÙ ÙÙÙÙ ÙØØÙÙØ ÙÙ ÙÙØÙØ ØÙØØØÙØ."
+
+#~ msgid "Statusbar is Visible"
+#~ msgstr "ØØÙØ ØÙØØÙØ ÙØØÙ"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Whether the status bar at the bottom of main window should be visible."
+#~ msgstr "ÙØ ØØØ ÙØØ ÙØÙÙØ ØÙØØÙØ ÙÙ ØØÙÙ ÙØÙØØ ØÙØØØÙØ ØÙ ÙÙÙÙ ÙØØÙÙØ."
+
+#~ msgid "Usage unknown"
+#~ msgstr "ØÙØØØØØØÙ ØÙØ ÙØØÙÙ"
+
+#~ msgid "Scan"
+#~ msgstr "ØÙØØ"
+
+#~ msgid "Mount and scan"
+#~ msgstr "ØÙÙ ÙØÙØØ"
+
+#~ msgid "All locations"
+#~ msgstr "ÙÙ ØÙØÙØÙÙ"
+
+#~ msgid "Stop scanning"
+#~ msgstr "ØÙÙÙ ØÙÙØØ"
+
+#~ msgid "_All locations"
+#~ msgstr "_ÙÙ ØÙØÙØÙÙ"
+
+#~ msgid "_Toolbar"
+#~ msgstr "ØØÙØ ØÙØ_ØÙØØ"
 
 #~ msgid "Disk Usage Analyzer Preferences"
 #~ msgstr "ØÙØÙÙØØ ÙØÙÙÙ ØØØØØØÙ ØÙÙØØ"
@@ -369,15 +382,6 @@ msgstr "ØØØÙØ ÙØØ ØÙÙØÙØ \"%s\" ØÙ ØØØ ØÙÙØÙØØØ ØÙ
 #~ msgid "contains hardlinks for:"
 #~ msgstr "ÙØØÙÙ ØÙÙ ÙØÙØØ ØÙØØ ØÙÙ:"
 
-#~ msgid "%5d item"
-#~ msgid_plural "%5d items"
-#~ msgstr[0] "ÙØ ØÙØØØ"
-#~ msgstr[1] "ØÙØØ ÙØØØ"
-#~ msgstr[2] "ØÙØØÙÙ"
-#~ msgstr[3] "%5d ØÙØØØ"
-#~ msgstr[4] "%5d ØÙØØØ"
-#~ msgstr[5] "%5d ØÙØØ"
-
 #~ msgid "Could not initialize monitoring"
 #~ msgstr "ØØØÙØ ØØØ ØÙÙØØÙØØ"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]