[gnome-shell] Updated Persian translationscommit b479eec758988c49b907cc31e4197187d9a1c491
Author: Arash Mousavi <amousavi src gnome org>
Date:   Sun Aug 5 00:12:35 2012 +0430

    Updated Persian translations

 po/fa.po |  929 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 485 insertions(+), 444 deletions(-)
---
diff --git a/po/fa.po b/po/fa.po
index 5b34565..24db31e 100644
--- a/po/fa.po
+++ b/po/fa.po
@@ -8,14 +8,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-shell master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-shell&keywords=I18N+L10N&component=general\n";
-"POT-Creation-Date: 2012-03-30 17:59+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-03-31 01:45+0330\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-07-21 17:14+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-04 23:57+0330\n"
 "Last-Translator: Arash Mousavi <mousavi arash gmail com>\n"
 "Language-Team: Persian\n"
+"Language: fa\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: fa\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
 "X-Poedit-Language: Persian\n"
 "X-Poedit-Country: IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF\n"
@@ -30,7 +30,7 @@ msgid "Window management and application launching"
 msgstr "ÙØÛØÛØ ÙÙØØÙâÙØ Ù ØØØØ ÚÙÙØÙâÛ ØØÙØÙÙâÙØ"
 
 #: ../data/gnome-shell-extension-prefs.desktop.in.in.h:1
-#: ../js/extensionPrefs/main.js:153
+#: ../js/extensionPrefs/main.js:152
 msgid "GNOME Shell Extension Preferences"
 msgstr "ØØØÛØØØ ØÙØÙÙÙâÙØÛ ÚÙÙÙâØÙ"
 
@@ -38,188 +38,187 @@ msgstr "ØØØÛØØØ ØÙØÙÙÙâÙØÛ ÚÙÙÙâØÙ"
 msgid "Configure GNOME Shell Extensions"
 msgstr "ÙÛÚØØÙØÛ ØØØÛØØØ ØÙØÙÙÙâÙØÛ ÚÙÙÙâØÙ"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:1
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:1
 msgid "Enable internal tools useful for developers and testers from Alt-F2"
 msgstr "ÙØØÙ ÚØØÙ ØØØØØÙØÛ ØØØÙÛ ÙÙÛØ ØØØÛ ØÙØØÙ ØÙÙØÚØÙ Ù ØØÙØÛØ ÚÙÙØÚØÙ ØØ ØØÛÙ Alt-F2"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:2
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:2
 msgid "Allows access to internal debugging and monitoring tools using the Alt-F2 dialog."
 msgstr "ØØØØÙ ØØØØØÛ ØÙ ØØØØØÙØÛ ØØÚØÙâØØØ Ù ÙØÛØÚØ ØØØÙÛ ØØ ØØØÙØØÙ ØØ ÙØØÙØÙâÛ Alt-F2."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:3
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:3
 msgid "Uuids of extensions to enable"
 msgstr "ØÙØØÙâÙØÛ Uuid ØÙØÙÙÙâÙØ ØÙØ ÙØØÙâØØØÛ"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:4
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:4
 msgid "GNOME Shell extensions have a uuid property; this key lists extensions which should be loaded. Any extension that wants to be loaded needs to be in this list. You can also manipulate this list with the EnableExtension and DisableExtension DBus methods on org.gnome.Shell."
 msgstr "ØÙØÙÙÙâÙØÛ ÙÙØØÙâÛ ÚÙÙÙ ÙØØØÙâÛ uuid ØØØÙØØ ØÛÙ ÚÙÛØ ØÙØÙÙÙâÙØÛÛ ÚÙ ØØÛØ ØØØ ØÙÙØ ØØ ÙÙØØØ ÙÛâÚÙØ. ÙØ ØÙØÙÙÙâØÛ ÚÙ ÙØØÙ ØØØ ØØØ ØÙØ ØØÛØ ØØ ØÛÙ ÙÙØØØ ØØØØ. ØÙØ ÙÙÚÙÛÙ ÙÛâØÙØÙÛØ ØÛÙ ÙÙØØØ ØØ ØØ ØØÛÙ EnableExtension Ù DisableExtension (ØÙØâÙØÛ DBus) ØØ org.gnome.Shell ÙÛØ ØØØØÛØ."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:5
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:5
 msgid "Whether to collect stats about applications usage"
 msgstr "ØÛÙÚÙ ØØÙØØØØ ØØÙØÙÙâÙØ ØØØØØÙâÛ ÙÛØØÙ ØØØÙØØÙ ØØ ÙÙØØØ ØÙØâØÙØÛ ØÙØ ÛØ ØÛØ"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:6
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:6
 msgid "The shell normally monitors active applications in order to present the most used ones (e.g. in launchers). While this data will be kept private, you may want to disable this for privacy reasons. Please note that doing so won't remove already saved data."
 msgstr "ÙÙØØÙ ÚÙÙÙ ØØ ØØÙØ ØØØÛ ØØÙØÙÙâÙØÛ ÙØØÙ ØØ ØÙØ ØØØØÙ ØØÙØÙÙâÙØÛ ØÛØØØ ØØØÙØØÙ ØØÙ ÙØÛØ ÙÛ ÚÙØ. (ØØØÛ ÙØØÙ ØØ ØØØØ ÚÙÙØÙâÙØ). ØØ ØÛÙÚÙ ÚÙ ØÛÙ ØØÙØØØØ ØÙ ØÙØØ ØØÙØÛ ÙÚØÙâØØØÛ ÙÛâØÙØØ ÙÙÚÙ ØØØ ØÙØ ØØÙØÙÛØ ØÛÙ ØÙÚØÙ ØØ ØÙ ØÙØÛÙ ØÙÙÛØÛ ØÛØÙØØÙ ÚÙÛØ. ÙØÙØ ØÙØÙ ÚÙÛØ ØÛÙ ÚØØ ØØØØ ÙØÚ ØØÙ ØØÙØØØØÛ ÚÙ ØØÚÙÙÙ ØØÛØÙ ØØÙâØÙØ ÙÙÛâØÙØ."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:7
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:7
 msgid "List of desktop file IDs for favorite applications"
 msgstr "ÙÙØØØ ØÙØØÙâÙØÛ ÙØÙÙØÙâÛ ØÙÙÛØÛ ØØØÛ ØØÙØÙÙâÙØÛ ÙÙØØ ÙØÙØ"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:8
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:8
 msgid "The applications corresponding to these identifiers will be displayed in the favorites area."
 msgstr "ØØÙØÙÙâÙØÛ ÙØØØÙ ØÛÙ ØÙØØÙâÙØ ØØ ÙØÙØ ÙÙØØ ÙØÙØÙØ ÙÙØÛØ ØØØÙ ÙÛâØÙØ."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:9
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:9
 msgid "disabled OpenSearch providers"
 msgstr "ØÛØÙØØÙ ÚØØÙÙ ØØÙÛÙâÚÙÙØÙâÚØÙ OpenSearch"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:10
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:10
 msgid "History for command (Alt-F2) dialog"
 msgstr "ØØØÛØÚÙâÛ ÙØÙØÙ ØØØÛ ÙØØÙØÙâÛ (Alt-F2)"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:11
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:11
 msgid "History for the looking glass dialog"
 msgstr "ØØØÛØÚÙ ØØØÛ ÙÙØ ÙØØÙØÙ ØÛØÙâØÛ"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:12
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:12
 msgid "Internally used to store the last IM presence explicitly set by the user. The value here is from the TpConnectionPresenceType enumeration."
 msgstr "ØÙâØÙØ ØØØÙÛ ØÙØ ØØÛØÙâÛ ØØØÛÙ ÙØØÛØÙ ØØØØÙ ØØØ ØØÙâÛ ØÙØØ ÚØØØØ ØØØÙØØÙ ÙÛâØÙØ. ÙÙØØØ ØÛÙØØ ØØ ÙØÙ ÙØØØØÙâÛ TpConnectionPresenceType ØØØ."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:13
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:13
 msgid "Internally used to store the last session presence status for the user. The value here is from the GsmPresenceStatus enumeration."
 msgstr "ØÙâØÙØ ØØØÙÛ ØØØÛ ØØÛØÙ ØØØÛÙ ÙØØØÛ ÚÙ ÚØØØØ ØØ ØÙ ÙØØÛØ ØØØØ ØØØØÙ ØØØ ØØØÙØØÙ ÙÛâØÙØ. ÙÙØØØ ØÛÙØØ ØØ ÙØØØØÙ GsmPresenceStatus ØØØ."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:14
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:14
 msgid "Show the week date in the calendar"
 msgstr "ÙÙØÛØ ÙÙØÙ ØØ ØÙÙÛÙ"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:15
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:15
 msgid "If true, display the ISO week date in the calendar."
 msgstr "ØØ ØÙØØ ØÙØÛÙ ØØ ØÙÛ ÂØØØØÂØ ØØØÛØ ÙÙØÚÛ ØÛØÙ ØØ ØØ ØÙÙÛÙ ÙØØÙ ÙÛâØÙØ."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:16
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:16
 msgid "Keybinding to open the application menu"
 msgstr "ÚÙÛØ ÙÙÛØ ØØØÛ ØØØ ÚØØÙ ÙÙÙ ØØÙØÙÙ"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:17
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:17
 msgid "Keybinding to open the application menu."
 msgstr "ÚÙÛØ ÙÙÛØ ØØØÛ ØØØ ÚØØÙ ÙÙÙ ØØÙØÙÙ."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:18
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:18
+#| msgid "Keybinding to open the application menu"
+msgid "Keybinding to toggle the screen recorder"
+msgstr "ÚÙÛØ ÙÙÛØ ØØØÛ ØØÛÛØ ÙØØÛØ ØØØ ÚÙÙØÙâÛ ØÙØÙ"
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:19
+#| msgid "Keybinding to open the application menu."
+msgid "Keybinding to start/stop the builtin screen recorder."
+msgstr "ÚÙÛØ ÙÙÛØ ØØØÛ ØØÙØ/ØÙÙÙ ØØØ ÚÙÙØÙâÛ ØÙØÙ ÙÛØ ØØØØÙ."
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:20
 msgid "Which keyboard to use"
 msgstr "ØØØÙØØÙ ØØ ÚØØÙ ØÙØÙâÚÙÛØ"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:19
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:21
 msgid "The type of keyboard to use."
 msgstr "ÙÙØ ØÙØÙâÚÙÛØ ØÙØ ØØØÙØØÙ"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:20
-msgid "Show time with seconds"
-msgstr "ÙÙØÛØ ØØØØ ÙÙØØÙ ØØ ØØÙÛÙ"
-
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:21
-msgid "If true, display seconds in time."
-msgstr "ØØ ØÙØØ ØÙØÛÙ ØØ ØÙÛ ÂØØØØÂØ ØØÙÛÙâÙØ ØØ ØØ ØØØØ ÙØØÙ ÙÛâØÙØ."
-
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:22
-msgid "Show date in clock"
-msgstr "ÙÙØÛØ ØØØÛØ ØØ ØØØØ"
-
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:23
-msgid "If true, display date in the clock, in addition to time."
-msgstr "ØÚØ ØÙÛ ÂØØØØ ØÙØÛÙ ØÙØØ ØØØÛØ ØØ ØØ ÚÙØØ ØØØØ ÙØØÙ ÙÛâØÙØ."
-
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:24
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:22
 msgid "Framerate used for recording screencasts."
 msgstr "ØØØØ ÙØÛÙ ØØØÙØØÙ ØØÙ ØØ ØØÙÛØØØØØØÛ ØØ ØÙØÙâÙÙØÛØ."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:25
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:23
 msgid "The framerate of the resulting screencast recordered by GNOME Shell's screencast recorder in frames-per-second."
 msgstr "ØØØØ ÙØÛÙ ØØØÙ ØØ ØØÙÛØØØØØØÛ ØØ ØÙØÙ ÙÙØÛØ ØØ ØØØÙØØÙ ØØ ØØØ ÚÙÙØÙ ÙÙØÛØÚØ ÙÙØØÙâÛ ÚÙÙÙ ØØ ØØØØ ÙØÛÙ ØØ ØØÙÛÙ"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:26
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:24
 msgid "The gstreamer pipeline used to encode the screencast"
 msgstr "ÙØØØÛ ØØØØØØÛ gstreamer ØØØÛ ÚØÚØØØÛ ØØÙÛØØØØØØÛ ØØ ØÙØÙ ÙÙØÛØ"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:28
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:26
 #, no-c-format
 msgid "Sets the GStreamer pipeline used to encode recordings. It follows the syntax used for gst-launch. The pipeline should have an unconnected sink pad where the recorded video is recorded. It will normally have a unconnected source pad; output from that pad will be written into the output file. However the pipeline can also take care of its own output - this might be used to send the output to an icecast server via shout2send or similar. When unset or set to an empty value, the default pipeline will be used. This is currently 'vp8enc quality=8 speed=6 threads=%T ! queue ! webmmux' and records to WEBM using the VP8 codec. %T is used as a placeholder for a guess at the optimal thread count on the system."
 msgstr "Sets the GStreamer pipeline used to encode recordings. It follows the syntax used for gst-launch. The pipeline should have an unconnected sink pad where the recorded video is recorded. It will normally have a unconnected source pad; output from that pad will be written into the output file. However the pipeline can also take care of its own output - this might be used to send the output to an icecast server via shout2send or similar. When unset or set to an empty value, the default pipeline will be used. This is currently 'vp8enc quality=8 speed=6 threads=%T ! queue ! webmmux' and records to WEBM using the VP8 codec. %T is used as a placeholder for a guess at the optimal thread count on the system."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:29
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:27
 msgid "File extension used for storing the screencast"
 msgstr "ÙØÙÙØ ÙØÙÙØÙâÛ ÙØØÙ ØØØÙØØÙ ØØØÛ ØØÛØÙ ØØÙÛØØØØØØÛ ØØ ØÙØÙâÙÙØÛØ"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:30
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:28
 msgid "The filename for recorded screencasts will be a unique filename based on the current date, and use this extension. It should be changed when recording to a different container format."
 msgstr "ÙØÙ ÙØÙÙØÙâÛ ØØØ ØØÙ ØØØÛ ØØÙÛØØØØØØÛ ØØ ØÙØÙâÙÙØÛØ ÛÚØØ Ù ØØØØØØ ØØØÛØ ØØØÛ ØÙØÙØ ØÙØ Ù ØØ ØÛÙ ØÙØÙÙÙ ØØØÙØØÙ ØÙØÙØ ÚØØ. ØÚØ ØØ ØÙØÙ ØØØ ØØ ÙØÙØ ØÛÚØÛ ØØØÙØØÙ ÚÙÛØ ØØÛØ ØØÛÛØ ÚÙØ."
 
-#: ../js/extensionPrefs/main.js:125
+#: ../js/extensionPrefs/main.js:124
 #, c-format
 msgid "There was an error loading the preferences dialog for %s:"
 msgstr "ØØØÛÛ ÙÙÚØÙ ØØØ ÚØØÙ ÙØØÙØÙâÛ ØØØÛØØØ ØØØÛ %s ØÙØ ØØØ:"
 
-#: ../js/extensionPrefs/main.js:165
+#: ../js/extensionPrefs/main.js:164
 msgid "<b>Extension</b>"
 msgstr "<b>ØÙØÙÙÙ</b>"
 
-#: ../js/extensionPrefs/main.js:189
+#: ../js/extensionPrefs/main.js:188
 msgid "Select an extension to configure using the combobox above."
 msgstr "ØØ ØØØÙØØÙ ØØ ØØØÙâÛ ØØÙØ ÛÚ ØÙØÙÙÙ ØØØÛ ÙÛÚØØÙØÛ ØÙØØØØ ÚÙÛØ."
 
-#: ../js/gdm/loginDialog.js:624
+#: ../js/gdm/loginDialog.js:550
 msgid "Session..."
 msgstr "ÙØØØ..."
 
-#: ../js/gdm/loginDialog.js:786
+#: ../js/gdm/loginDialog.js:699
 msgctxt "title"
 msgid "Sign In"
 msgstr "ÙØÙØ"
 
 #. Translators: this message is shown below the password entry field
 #. to indicate the user can swipe their finger instead
-#: ../js/gdm/loginDialog.js:831
+#: ../js/gdm/loginDialog.js:744
+#: ../js/ui/unlockDialog.js:124
 msgid "(or swipe finger)"
 msgstr "(ÛØ ØÙÚØØØØÙ ØØ ØÚØÛØ)"
 
 #. translators: this message is shown below the user list on the
 #. login screen. It can be activated to reveal an entry for
 #. manually entering the username.
-#: ../js/gdm/loginDialog.js:852
+#: ../js/gdm/loginDialog.js:765
 msgid "Not listed?"
 msgstr "ÙÙØØØ ÙØØÙØ"
 
-#: ../js/gdm/loginDialog.js:1020
-#: ../js/ui/endSessionDialog.js:401
-#: ../js/ui/extensionSystem.js:399
+#: ../js/gdm/loginDialog.js:908
+#: ../js/ui/endSessionDialog.js:406
+#: ../js/ui/extensionDownloader.js:195
 #: ../js/ui/networkAgent.js:153
-#: ../js/ui/polkitAuthenticationAgent.js:175
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:462
+#: ../js/ui/polkitAuthenticationAgent.js:176
+#: ../js/ui/shellMountOperation.js:396
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:436
 msgid "Cancel"
 msgstr "ÙØÙ"
 
-#: ../js/gdm/loginDialog.js:1025
+#: ../js/gdm/loginDialog.js:913
 msgctxt "button"
 msgid "Sign In"
 msgstr "ÙØÙØ"
 
-#: ../js/gdm/loginDialog.js:1377
+#: ../js/gdm/loginDialog.js:1256
 msgid "Login Window"
 msgstr "ÙÙØØÙâÛ ÙØÙØ ØÙ ØÛØØÙ"
 
-#: ../js/gdm/powerMenu.js:155
-#: ../js/ui/userMenu.js:597
-#: ../js/ui/userMenu.js:599
-#: ../js/ui/userMenu.js:668
+#: ../js/gdm/powerMenu.js:130
+#: ../js/ui/userMenu.js:612
+#: ../js/ui/userMenu.js:616
+#: ../js/ui/userMenu.js:725
 msgid "Suspend"
 msgstr "ØØÙÛÙ"
 
-#: ../js/gdm/powerMenu.js:160
+#: ../js/gdm/powerMenu.js:135
 msgid "Restart"
 msgstr "ØØÙâØÙØØØÛ ÙØØØ"
 
-#: ../js/gdm/powerMenu.js:165
+#: ../js/gdm/powerMenu.js:140
+#: ../js/ui/userMenu.js:614
+#: ../js/ui/userMenu.js:616
+#: ../js/ui/userMenu.js:724
 msgid "Power Off"
 msgstr "ØØÙÙØ ÚØØÙ"
 
@@ -229,37 +228,37 @@ msgstr "ÙØÙØÙ ÙÛØØ ÙØØ"
 
 #. Replace "Error invoking GLib.shell_parse_argv: " with
 #. something nicer
-#: ../js/misc/util.js:119
+#: ../js/misc/util.js:125
 msgid "Could not parse command:"
 msgstr "ØØÙ ØÙØÙØÛÛ ØØ ØØØÛÙ ÙØÙØÙ:"
 
-#: ../js/misc/util.js:127
+#: ../js/misc/util.js:133
 #, c-format
 msgid "Execution of '%s' failed:"
 msgstr "ØØØØÛ Â%s ØÚØØ ØÙØØ:"
 
 #. Translators: Filter to display all applications
-#: ../js/ui/appDisplay.js:255
+#: ../js/ui/appDisplay.js:252
 msgid "All"
 msgstr "ÙÙÙ"
 
-#: ../js/ui/appDisplay.js:314
+#: ../js/ui/appDisplay.js:310
 msgid "APPLICATIONS"
 msgstr "ØØÙØÙÙâÙØ"
 
-#: ../js/ui/appDisplay.js:375
+#: ../js/ui/appDisplay.js:370
 msgid "SETTINGS"
 msgstr "ØÙØÛÙØØ"
 
-#: ../js/ui/appDisplay.js:680
+#: ../js/ui/appDisplay.js:675
 msgid "New Window"
 msgstr "ÙÙØØÙâÛ ØØÛØ"
 
-#: ../js/ui/appDisplay.js:683
+#: ../js/ui/appDisplay.js:678
 msgid "Remove from Favorites"
 msgstr "ØØÙ ØØ ÙÙØØ ÙØÙØÙØ"
 
-#: ../js/ui/appDisplay.js:684
+#: ../js/ui/appDisplay.js:679
 msgid "Add to Favorites"
 msgstr "ØØØÙÙ ÚØØÙ ØÙ ÙÙØØ ÙØÙØÙØ"
 
@@ -273,16 +272,16 @@ msgstr "ÙÙØØ %s ØÙ ÙÙØØ ÙØÙØÙØÛ ØÙØ ØØØÙÙ ØØ."
 msgid "%s has been removed from your favorites."
 msgstr "ÙÙØØ %s ØØÙÙØØ ÙØÙØÙØÛ ØÙØ ØØÙ ØØ."
 
-#: ../js/ui/autorunManager.js:265
+#: ../js/ui/autorunManager.js:261
 msgid "Removable Devices"
 msgstr "ØØØÚØÙâÙØÛ ØØØ ØØÙÛ"
 
-#: ../js/ui/autorunManager.js:560
+#: ../js/ui/autorunManager.js:549
 #, c-format
 msgid "Open with %s"
 msgstr "ØØØ ÚØØÙ ØØ %s"
 
-#: ../js/ui/autorunManager.js:586
+#: ../js/ui/autorunManager.js:575
 msgid "Eject"
 msgstr "ØÛØÙÙ ØØØÙ"
 
@@ -400,222 +399,152 @@ msgid "S"
 msgstr "Ø"
 
 #. Translators: Text to show if there are no events
-#: ../js/ui/calendar.js:681
+#: ../js/ui/calendar.js:685
 msgid "Nothing Scheduled"
 msgstr "ØØÙÙ ØØÙØÙÙâØÛØÛ"
 
 #. Translators: Shown on calendar heading when selected day occurs on current year
-#: ../js/ui/calendar.js:697
+#: ../js/ui/calendar.js:701
 msgctxt "calendar heading"
 msgid "%A, %B %d"
 msgstr "%A %Od %B "
 
 #. Translators: Shown on calendar heading when selected day occurs on different year
-#: ../js/ui/calendar.js:700
+#: ../js/ui/calendar.js:704
 msgctxt "calendar heading"
 msgid "%A, %B %d, %Y"
 msgstr "%A %Od %B %Oy"
 
-#: ../js/ui/calendar.js:710
+#: ../js/ui/calendar.js:714
 msgid "Today"
 msgstr "ØÙØÙØ"
 
-#: ../js/ui/calendar.js:714
+#: ../js/ui/calendar.js:718
 msgid "Tomorrow"
 msgstr "ÙØØØ"
 
-#: ../js/ui/calendar.js:723
+#: ../js/ui/calendar.js:727
 msgid "This week"
 msgstr "ØÛÙ ÙÙØÙ"
 
-#: ../js/ui/calendar.js:731
+#: ../js/ui/calendar.js:735
 msgid "Next week"
 msgstr "ÙÙØÙ ØÛÙØÙ"
 
-#: ../js/ui/contactDisplay.js:66
-#: ../js/ui/notificationDaemon.js:486
-#: ../js/ui/status/power.js:215
-#: ../src/shell-app.c:374
-msgid "Unknown"
-msgstr "ÙØØÙØØØÙ"
-
-#: ../js/ui/contactDisplay.js:89
-#: ../js/ui/userMenu.js:129
-msgid "Available"
-msgstr "ØØ ØØØØØ"
-
-#: ../js/ui/contactDisplay.js:94
-#: ../js/ui/userMenu.js:138
-msgid "Away"
-msgstr "ØØØØ"
-
-#: ../js/ui/contactDisplay.js:98
-#: ../js/ui/userMenu.js:132
-msgid "Busy"
-msgstr "ÙØØÙÙ"
-
-#: ../js/ui/contactDisplay.js:102
-msgid "Offline"
-msgstr "ØØÙÙâØØ"
-
-#: ../js/ui/contactDisplay.js:153
-msgid "CONTACTS"
-msgstr "CONTACTS"
-
-#: ../js/ui/dash.js:229
-#: ../js/ui/messageTray.js:1207
+#: ../js/ui/dash.js:238
+#: ../js/ui/messageTray.js:1321
 msgid "Remove"
 msgstr "ØØÙ"
 
-#: ../js/ui/dateMenu.js:103
+#: ../js/ui/dateMenu.js:94
 msgid "Date and Time Settings"
 msgstr "ØÙØÛÙØØ ØØØÛØ Ù ØØØØ"
 
-#: ../js/ui/dateMenu.js:129
+#: ../js/ui/dateMenu.js:120
 msgid "Open Calendar"
 msgstr "ØØØÚØØÙ ØÙÙÛÙ"
 
-#. Translators: This is the time format with date used
-#. in 24-hour mode.
-#: ../js/ui/dateMenu.js:187
-msgid "%a %b %e, %R:%S"
-msgstr "%a %Od %b %OH:%OM:%OS"
-
-#: ../js/ui/dateMenu.js:188
-msgid "%a %b %e, %R"
-msgstr "%a %Od %b %OH:%OM"
-
-#. Translators: This is the time format without date used
-#. in 24-hour mode.
-#: ../js/ui/dateMenu.js:192
-msgid "%a %R:%S"
-msgstr "%a %OH:%OM:%OS"
-
-#: ../js/ui/dateMenu.js:193
-msgid "%a %R"
-msgstr "%a %OH:%OM"
-
-#. Translators: This is a time format with date used
-#. for AM/PM.
-#: ../js/ui/dateMenu.js:200
-msgid "%a %b %e, %l:%M:%S %p"
-msgstr "%a Od% %b %OH:%OM:%OS"
-
-#: ../js/ui/dateMenu.js:201
-msgid "%a %b %e, %l:%M %p"
-msgstr "%a %Od %b %OH:%OM"
-
-#. Translators: This is a time format without date used
-#. for AM/PM.
-#: ../js/ui/dateMenu.js:205
-msgid "%a %l:%M:%S %p"
-msgstr "%a %OH:%OM:%OS"
-
-#: ../js/ui/dateMenu.js:206
-msgid "%a %l:%M %p"
-msgstr "%a %OH:%OM"
-
 #. Translators: This is the date format to use when the calendar popup is
 #. * shown - it is shown just below the time in the shell (e.g. "Tue 9:29 AM").
 #.
-#: ../js/ui/dateMenu.js:217
+#: ../js/ui/dateMenu.js:161
 msgid "%A %B %e, %Y"
 msgstr "%A %Od %B"
 
-#: ../js/ui/endSessionDialog.js:61
+#: ../js/ui/endSessionDialog.js:60
 #, c-format
 msgctxt "title"
 msgid "Log Out %s"
 msgstr "ØØÙØ ØØ %s"
 
-#: ../js/ui/endSessionDialog.js:62
+#: ../js/ui/endSessionDialog.js:61
 msgctxt "title"
 msgid "Log Out"
 msgstr "ØØÙØ ØØ ØÛØØÙ"
 
-#: ../js/ui/endSessionDialog.js:63
+#: ../js/ui/endSessionDialog.js:62
 msgid "Click Log Out to quit these applications and log out of the system."
 msgstr "ØØ ØÙÛ ØØÙØ ØØ ØÛØØÙ ÚÙÛÚ ÚÙÛØ ØØ ØØ ØÛÙ ØØÙØÙÙâÙØ ØØØØ Ù ØØ ØÛØØÙ ØØØØ ØÙÛØ."
 
-#: ../js/ui/endSessionDialog.js:65
+#: ../js/ui/endSessionDialog.js:64
 #, c-format
 msgid "%s will be logged out automatically in %d second."
 msgid_plural "%s will be logged out automatically in %d seconds."
 msgstr[0] "%s ØÙ ØÙØ ØÙØÚØØ ØØ ÙØØ %Id ØØÙÛÙ ØØ ØÛØØÙ ØØØØ ØÙØÙØ ØØ."
 msgstr[1] "%s ØÙ ØÙØ ØÙØÚØØ ØØ ÙØØ %Id ØØÙÛÙ ØØ ØÛØØÙ ØØØØ ØÙØÙØ ØØ."
 
-#: ../js/ui/endSessionDialog.js:70
+#: ../js/ui/endSessionDialog.js:69
 #, c-format
 msgid "You will be logged out automatically in %d second."
 msgid_plural "You will be logged out automatically in %d seconds."
 msgstr[0] "ØÙØ ÙØ ØØ %Id ØØÙÛÙ ØÙ ØÙØ ØÙØÚØØ ØØ ØÛØØÙ ØØØØ ÙÛâØÙÛØ."
 msgstr[1] "ØÙØ ÙØ ØØ %Id ØØÙÛÙ ØÙ ØÙØ ØÙØÚØØ ØØ ØÛØØÙ ØØØØ ÙÛâØÙÛØ."
 
-#: ../js/ui/endSessionDialog.js:74
+#: ../js/ui/endSessionDialog.js:73
 msgid "Logging out of the system."
 msgstr "ØØØØÙ ØØÙØ ØØ ØÛØØÙ."
 
-#: ../js/ui/endSessionDialog.js:76
+#: ../js/ui/endSessionDialog.js:75
 msgctxt "button"
 msgid "Log Out"
 msgstr "ØØÙØ ØØ ØÛØØÙ"
 
-#: ../js/ui/endSessionDialog.js:81
+#: ../js/ui/endSessionDialog.js:80
 msgctxt "title"
 msgid "Power Off"
 msgstr "ØØÙÙØ ÚØØÙ"
 
-#: ../js/ui/endSessionDialog.js:82
+#: ../js/ui/endSessionDialog.js:81
 msgid "Click Power Off to quit these applications and power off the system."
 msgstr "ØØ ØÙÛ ØØÙÙØ ÚØØÙ ÚÙÛÚ ÚÙÛØ ØØ ØØ ØÛÙ ØØÙØÙÙâÙØ ØØØØ Ù ØÛØØÙ ØØÙÙØ ØÙØ."
 
-#: ../js/ui/endSessionDialog.js:84
+#: ../js/ui/endSessionDialog.js:83
 #, c-format
 msgid "The system will power off automatically in %d second."
 msgid_plural "The system will power off automatically in %d seconds."
 msgstr[0] "ØÛØØÙ ÙØ ØØ %Id ØØÙÛÙ ØÙ ØÙØ ØÙØÚØØ ØØÙÙØ ÙÛâØÙØ."
 msgstr[1] "ØÛØØÙ ÙØ ØØ %Id ØØÙÛÙ ØÙ ØÙØ ØÙØÚØØ ØØÙÙØ ÙÛâØÙØ."
 
-#: ../js/ui/endSessionDialog.js:88
+#: ../js/ui/endSessionDialog.js:87
 msgid "Powering off the system."
 msgstr "ØØØØÙ ØØÙÙØ ÚØØÙ ØÛØØÙ."
 
-#: ../js/ui/endSessionDialog.js:90
-#: ../js/ui/endSessionDialog.js:107
+#: ../js/ui/endSessionDialog.js:89
+#: ../js/ui/endSessionDialog.js:106
 msgctxt "button"
 msgid "Restart"
 msgstr "ØØÙâØÙØØØÛ ÙØØØ"
 
-#: ../js/ui/endSessionDialog.js:92
+#: ../js/ui/endSessionDialog.js:91
 msgctxt "button"
 msgid "Power Off"
 msgstr "ØØÙÙØ ÚØØÙ"
 
-#: ../js/ui/endSessionDialog.js:98
+#: ../js/ui/endSessionDialog.js:97
 msgctxt "title"
 msgid "Restart"
 msgstr "ØØÙâØÙØØØÛ ÙØØØ"
 
-#: ../js/ui/endSessionDialog.js:99
+#: ../js/ui/endSessionDialog.js:98
 msgid "Click Restart to quit these applications and restart the system."
 msgstr "ØØ ØÙÛ ØØÙâØÙØØØÛ ÙØØØ ÚÙÛÚ ÚÙÛØ ØØ ØØ ØÛÙ ØØÙØÙÙâÙØ ØØØØ Ù ØÛØØÙ ÙØØØØ ØØÙâØÙØØØÛ ÚØØØ."
 
-#: ../js/ui/endSessionDialog.js:101
+#: ../js/ui/endSessionDialog.js:100
 #, c-format
 msgid "The system will restart automatically in %d second."
 msgid_plural "The system will restart automatically in %d seconds."
 msgstr[0] "ØÛØØÙ ÙØ ØØ %Id ØØÙÛÙ ØÙ ØÙØ ØÙØÚØØ ÙØØØØ ØØÙâØÙØØØÛ ÙÛâØÙØ."
 msgstr[1] "ØÛØØÙ ÙØ ØØ %Id ØØÙÛÙ ØÙ ØÙØ ØÙØÚØØ ÙØØØØ ØØÙâØÙØØØÛ ÙÛâØÙØ."
 
-#: ../js/ui/endSessionDialog.js:105
+#: ../js/ui/endSessionDialog.js:104
 msgid "Restarting the system."
 msgstr "ØØØØÙ ØØÙâØÙØØØÛ ÙØØØ ØÛØØÙ."
 
-#: ../js/ui/extensionSystem.js:403
+#: ../js/ui/extensionDownloader.js:199
 msgid "Install"
 msgstr "ÙØØ"
 
-#: ../js/ui/extensionSystem.js:407
+#: ../js/ui/extensionDownloader.js:204
 #, c-format
 msgid "Download and install '%s' from extensions.gnome.org?"
 msgstr "ØØØÚÛØÛ Ù ÙØØ Â%s ØØ extensions.gnome.orgØ"
@@ -624,89 +553,90 @@ msgstr "ØØØÚÛØÛ Ù ÙØØ Â%s ØØ extensions.gnome.orgØ"
 msgid "tray"
 msgstr "ØÛÙÛ"
 
-#: ../js/ui/keyboard.js:544
-#: ../js/ui/status/power.js:203
+#: ../js/ui/keyboard.js:545
+#: ../js/ui/status/keyboard.js:149
+#: ../js/ui/status/power.js:209
 msgid "Keyboard"
 msgstr "ØÙØÙâÚÙÛØ"
 
-#: ../js/ui/keyringPrompt.js:85
-#: ../js/ui/polkitAuthenticationAgent.js:272
+#: ../js/ui/keyringPrompt.js:86
+#: ../js/ui/polkitAuthenticationAgent.js:274
 msgid "Password:"
 msgstr "ÚØØÙØÚÙ"
 
-#: ../js/ui/keyringPrompt.js:101
+#: ../js/ui/keyringPrompt.js:102
 msgid "Type again:"
 msgstr "ØÙØØ ÙØØØ:"
 
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:732
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:695
 msgid "No extensions installed"
 msgstr "ÙÛÚ ØÙØÙÙÙâØÛ ÙØØ ÙØØÙ ØØØ"
 
 #. Translators: argument is an extension UUID.
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:786
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:749
 #, c-format
 msgid "%s has not emitted any errors."
 msgstr "ØÙØÙÙÙ %s ÙÛÚ ØØØÛÛ ÙÙØØØ ÙÚØØÙ ØØØ."
 
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:792
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:755
 msgid "Hide Errors"
 msgstr "ÙØÙÛ ÚØØÙ ØØØÙØ"
 
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:796
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:847
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:759
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:819
 msgid "Show Errors"
 msgstr "ÙÙØÛØ ØØØÙØ"
 
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:805
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:768
 msgid "Enabled"
 msgstr "ØÙ ÚØØ ØÙØØØØÙ"
 
 #. translators:
 #. * The device has been disabled
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:808
-#: ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1093
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:771
+#: ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1082
 msgid "Disabled"
 msgstr "ØØ ÚØØ ØÙØØØØÙ"
 
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:810
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:773
 msgid "Error"
 msgstr "ØØØ"
 
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:812
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:775
 msgid "Out of date"
 msgstr "ÙØÛÙÛ"
 
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:814
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:777
 msgid "Downloading"
 msgstr "ØØ ØØÙ ØØØÚÛØÛ"
 
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:835
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:801
 msgid "View Source"
 msgstr "ÙÙØÛØ ÙÙØØ"
 
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:841
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:810
 msgid "Web Page"
 msgstr "ØÙØÙâÛ ÙØ"
 
 #. Translators: this is a filename used for screencast recording
-#: ../js/ui/main.js:118
+#: ../js/ui/main.js:140
 #, no-c-format
 msgid "Screencast from %d %t"
 msgstr "ÙÛØØÙ ØÙØÙâÙÙØÛØ %Id %t"
 
-#: ../js/ui/messageTray.js:1200
+#: ../js/ui/messageTray.js:1314
 msgid "Open"
 msgstr "ØØØÚØØÙ"
 
-#: ../js/ui/messageTray.js:1217
+#: ../js/ui/messageTray.js:1331
 msgid "Unmute"
 msgstr "ØØØØØ"
 
-#: ../js/ui/messageTray.js:1217
+#: ../js/ui/messageTray.js:1331
 msgid "Mute"
 msgstr "ØÛâØØØ"
 
-#: ../js/ui/messageTray.js:2490
+#: ../js/ui/messageTray.js:2642
 msgid "System Information"
 msgstr "ØØÙØØØØ ØÛØØÙ"
 
@@ -715,114 +645,121 @@ msgid "Connect"
 msgstr "ØØØØÙ"
 
 #. Cisco LEAP
-#: ../js/ui/networkAgent.js:243
-#: ../js/ui/networkAgent.js:255
-#: ../js/ui/networkAgent.js:282
-#: ../js/ui/networkAgent.js:302
-#: ../js/ui/networkAgent.js:312
+#: ../js/ui/networkAgent.js:238
+#: ../js/ui/networkAgent.js:250
+#: ../js/ui/networkAgent.js:277
+#: ../js/ui/networkAgent.js:297
+#: ../js/ui/networkAgent.js:307
 msgid "Password: "
 msgstr "ÚØØÙØÚÙ: "
 
 #. static WEP
-#: ../js/ui/networkAgent.js:248
+#: ../js/ui/networkAgent.js:243
 msgid "Key: "
 msgstr "ÚÙÛØ: "
 
 #. TTLS and PEAP are actually much more complicated, but this complication
 #. is not visible here since we only care about phase2 authentication
 #. (and don't even care of which one)
-#: ../js/ui/networkAgent.js:280
-#: ../js/ui/networkAgent.js:298
+#: ../js/ui/networkAgent.js:275
+#: ../js/ui/networkAgent.js:293
 msgid "Username: "
 msgstr "ÙØÙâÚØØØØÛ: "
 
-#: ../js/ui/networkAgent.js:286
+#: ../js/ui/networkAgent.js:281
 msgid "Identity: "
 msgstr "ØÙØØÙ: "
 
-#: ../js/ui/networkAgent.js:288
+#: ../js/ui/networkAgent.js:283
 msgid "Private key password: "
 msgstr "ÚØØÙØÚÙ ÚÙÛØ ØØÙØÛ: "
 
-#: ../js/ui/networkAgent.js:300
+#: ../js/ui/networkAgent.js:295
 msgid "Service: "
 msgstr "ØØÙÛØ: "
 
-#: ../js/ui/networkAgent.js:329
+#: ../js/ui/networkAgent.js:324
 msgid "Authentication required by wireless network"
 msgstr "ØØÛÛØ ÙÙÛØ ØØØÛ ØØÚÙ ØÛâØÛÙ ÙØØÙ ØØØ"
 
-#: ../js/ui/networkAgent.js:330
+#: ../js/ui/networkAgent.js:325
 #, c-format
 msgid "Passwords or encryption keys are required to access the wireless network '%s'."
 msgstr "ÚØØÙØÚÙ ÛØ ÚÙÛØÙØÛ ØÙØÙÚØØÛ ØØØÛ ØØØØØÛ ØÙ ØØÚÙ Â%s ÙØØÙ ØØØ."
 
-#: ../js/ui/networkAgent.js:334
+#: ../js/ui/networkAgent.js:329
 msgid "Wired 802.1X authentication"
 msgstr "ØØÛÛØ ÙÙÛØ 802.1X ØÛÙÛ"
 
-#: ../js/ui/networkAgent.js:336
+#: ../js/ui/networkAgent.js:331
 msgid "Network name: "
 msgstr "ÙØÙ ØØÚÙ: "
 
-#: ../js/ui/networkAgent.js:341
+#: ../js/ui/networkAgent.js:336
 msgid "DSL authentication"
 msgstr "ØØÛÛØ ÙÙÛØ DSL"
 
-#: ../js/ui/networkAgent.js:348
+#: ../js/ui/networkAgent.js:343
 msgid "PIN code required"
 msgstr "ÚØ ÙÛÙ ÙØØÙ ØØØ"
 
-#: ../js/ui/networkAgent.js:349
+#: ../js/ui/networkAgent.js:344
 msgid "PIN code is needed for the mobile broadband device"
 msgstr "ÚØ ÙÛÙ ØØØÛ ØØØÚØÙ ÙÙÙâØØÙØ ØÙÙÙâÙÙØØÙ ÙØØÙ ØØØ"
 
-#: ../js/ui/networkAgent.js:350
+#: ../js/ui/networkAgent.js:345
 msgid "PIN: "
 msgstr "ÙÛÙ: "
 
-#: ../js/ui/networkAgent.js:356
+#: ../js/ui/networkAgent.js:351
 msgid "Mobile broadband network password"
 msgstr "ÚØØÙØÚÙ ØØÚÙ ÙÙÙâØØÙØ ØÙÙÙ ÙÙØØÙ"
 
-#: ../js/ui/networkAgent.js:357
+#: ../js/ui/networkAgent.js:352
 #, c-format
 msgid "A password is required to connect to '%s'."
 msgstr "ØØØÛ ØØØØÙ ØÙ Â%s ÚØØÙØÚÙ ÙØØÙ ØØØ."
 
-#: ../js/ui/overview.js:90
+#: ../js/ui/notificationDaemon.js:484
+#: ../src/shell-app.c:374
+#| msgid "Unknown"
+msgctxt "program"
+msgid "Unknown"
+msgstr "ÙØØÙØØ"
+
+#: ../js/ui/overview.js:89
 msgid "Undo"
 msgstr "ØØÚØØØÙ"
 
-#: ../js/ui/overview.js:132
+#: ../js/ui/overview.js:129
 msgid "Overview"
 msgstr "ÙÙØÛâÚÙÛ"
 
-#: ../js/ui/overview.js:202
+#: ../js/ui/overview.js:199
 msgid "Windows"
 msgstr "ÙÙØØÙââÙØ"
 
-#: ../js/ui/overview.js:205
+#: ../js/ui/overview.js:202
 msgid "Applications"
 msgstr "ØØÙØÙÙâÙØ"
 
 #. Translators: this is the name of the dock/favorites area on
 #. the left of the overview
-#: ../js/ui/overview.js:231
+#: ../js/ui/overview.js:227
 msgid "Dash"
 msgstr "ØÙØ"
 
-#: ../js/ui/panel.js:592
+#: ../js/ui/panel.js:573
 msgid "Quit"
 msgstr "ØØÙØ"
 
 #. Translators: If there is no suitable word for "Activities"
 #. in your language, you can use the word for "Overview".
-#: ../js/ui/panel.js:624
+#: ../js/ui/panel.js:605
 msgid "Activities"
 msgstr "ÙØØÙÛØâÙØ"
 
-#: ../js/ui/panel.js:999
+#: ../js/ui/panel.js:975
 msgid "Top Bar"
 msgstr "ÙÙØØ ØØÙØ"
 
@@ -851,7 +788,7 @@ msgstr "ØØÛÛØ ÙÙÛØ ÙØØÙ ØØØ"
 msgid "Administrator"
 msgstr "ÙØÛØ"
 
-#: ../js/ui/polkitAuthenticationAgent.js:179
+#: ../js/ui/polkitAuthenticationAgent.js:180
 msgid "Authenticate"
 msgstr "ØØÛÛØ ÙÙÛØ"
 
@@ -859,7 +796,8 @@ msgstr "ØØÛÛØ ÙÙÛØ"
 #. * requested authentication was not gained; this can happen
 #. * because of an authentication error (like invalid password),
 #. * for instance.
-#: ../js/ui/polkitAuthenticationAgent.js:260
+#: ../js/ui/polkitAuthenticationAgent.js:262
+#: ../js/ui/shellMountOperation.js:381
 msgid "Sorry, that didn't work. Please try again."
 msgstr "ÙØØØÙØÙØ ØØØÛØÛ ÙØØØØ! ÙØØØØ ØÙØØ ÚÙÛØ."
 
@@ -868,7 +806,7 @@ msgstr "ÙØØØÙØÙØ ØØØÛØÛ ÙØØØØ! ÙØØØØ ØÙØØ ÚÙÛØ."
 #. "ON" and "OFF") or "toggle-switch-intl" (for toggle
 #. switches containing "â" and "|"). Other values will
 #. simply result in invisible toggle switches.
-#: ../js/ui/popupMenu.js:724
+#: ../js/ui/popupMenu.js:727
 msgid "toggle-switch-us"
 msgstr "toggle-switch-intl"
 
@@ -876,11 +814,11 @@ msgstr "toggle-switch-intl"
 msgid "Please enter a command:"
 msgstr "ÙØÙØ ÛÚ ÙØÙØÙ ÙØØØ ÚÙÛØ:"
 
-#: ../js/ui/searchDisplay.js:332
+#: ../js/ui/searchDisplay.js:320
 msgid "Searching..."
 msgstr "ØØØØÙ ØØØØÙ..."
 
-#: ../js/ui/searchDisplay.js:414
+#: ../js/ui/searchDisplay.js:373
 msgid "No matching results."
 msgstr "ÙØÛØÙâÛ ÙÙØØÙÛ ÙÛØØ ÙØØ."
 
@@ -892,17 +830,26 @@ msgstr "ØÙÙÙØØ"
 msgid "Paste"
 msgstr "ÚØØØÙØÙ"
 
-#: ../js/ui/shellEntry.js:77
+#: ../js/ui/shellEntry.js:96
 msgid "Show Text"
 msgstr "ÙÙØÛØ ÙØÙ"
 
-#: ../js/ui/shellEntry.js:79
+#: ../js/ui/shellEntry.js:98
 msgid "Hide Text"
 msgstr "ÙØÙÛâÚØØÙ ÙØÙ"
 
-#: ../js/ui/shellMountOperation.js:271
-msgid "Wrong password, please try again"
-msgstr "ÚØØÙØÚÙâÛ ÙØØØØØØ ÙØÙØ ØÙØØØÙ ØÙØØ ÚÙÛØ"
+#: ../js/ui/shellMountOperation.js:368
+msgid "Passphrase"
+msgstr "ØØØØØâØØÙØ"
+
+#: ../js/ui/shellMountOperation.js:389
+msgid "Remember Passphrase"
+msgstr "ØÙâØØØØ ØÙØØÙ ØØØØØâØÙØ"
+
+#: ../js/ui/shellMountOperation.js:400
+#: ../js/ui/unlockDialog.js:142
+msgid "Unlock"
+msgstr "ØØØÚØØÙ ÙÙÙ"
 
 #: ../js/ui/status/accessibility.js:47
 msgid "Accessibility"
@@ -912,9 +859,11 @@ msgstr "ØØØØØÛâÙØÛØÛ"
 msgid "Zoom"
 msgstr "ØØØÚÙÙØÛÛ"
 
-#. let screenReader = this._buildItem(_("Screen Reader"), APPLICATIONS_SCHEMA,
-#. 'screen-reader-enabled');
-#. this.menu.addMenuItem(screenReader);
+#: ../js/ui/status/accessibility.js:59
+#| msgid "Screen Keyboard"
+msgid "Screen Reader"
+msgstr "ØÙØÙâÙÙØÛØ ØÙØÙ"
+
 #: ../js/ui/status/accessibility.js:63
 msgid "Screen Keyboard"
 msgstr "ØÙØÙâÚÙÛØ ÙØØØÛ"
@@ -943,22 +892,22 @@ msgstr "ÚÙÛØÙØÛ ÙÙØÛ"
 msgid "Universal Access Settings"
 msgstr "ØÙØÛÙØØ ØØØØØÛ ØØÙØ"
 
-#: ../js/ui/status/accessibility.js:117
+#: ../js/ui/status/accessibility.js:121
 msgid "High Contrast"
 msgstr "ÚÙØØØØØ ØØÙØ"
 
-#: ../js/ui/status/accessibility.js:154
+#: ../js/ui/status/accessibility.js:158
 msgid "Large Text"
 msgstr "ÙØÙ ØØØØ"
 
 #: ../js/ui/status/bluetooth.js:31
 #: ../js/ui/status/bluetooth.js:35
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:258
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:341
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:371
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:407
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:436
-#: ../js/ui/status/network.js:893
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:260
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:313
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:344
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:380
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:409
+#: ../js/ui/status/network.js:844
 msgid "Bluetooth"
 msgstr "ØÙÙØÙØ"
 
@@ -979,120 +928,122 @@ msgid "Bluetooth Settings"
 msgstr "ØÙØÛÙØØ ØÙÙØÙØ"
 
 #. TRANSLATORS: this means that bluetooth was disabled by hardware rfkill
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:107
-#: ../js/ui/status/network.js:256
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:112
+#: ../js/ui/status/network.js:211
 msgid "hardware disabled"
 msgstr "ØÛØÙØØÙ ØØØâØÙØØØÛ"
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:203
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:205
 msgid "Connection"
 msgstr "ØØØØÙ"
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:214
-#: ../js/ui/status/network.js:491
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:216
+#: ../js/ui/status/network.js:445
 msgid "disconnecting..."
 msgstr "ØØØØÙ ÙØØ ØØØØØØ..."
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:227
-#: ../js/ui/status/network.js:497
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:229
+#: ../js/ui/status/network.js:451
+#: ../js/ui/status/network.js:911
 msgid "connecting..."
 msgstr "ØØØØÙ ØØØØÙ..."
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:245
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:247
 msgid "Send Files..."
 msgstr "ØØØØÙ ÙØÙÙØÙâÙØ..."
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:250
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:252
 msgid "Browse Files..."
 msgstr "ÙØÙØ ÙØÙÙØÙâÙØ..."
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:259
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:261
 msgid "Error browsing device"
 msgstr "ØØØ ØØ ÙØÙØ ØØØÚØÙ"
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:260
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:262
 #, c-format
 msgid "The requested device cannot be browsed, error is '%s'"
 msgstr "ØØØÚØÙ ØØØÙØØØ ØØÙ ÙØØÙÛØ ÙØÙØ ÙØØØØØ ØØØ: Â%sÂ"
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:268
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:270
 msgid "Keyboard Settings"
 msgstr "ØÙØÛÙØØ ØÙØÙâÚÙÛØ"
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:271
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:273
 msgid "Mouse Settings"
 msgstr "ØÙØÛÙØØ ÙÙØÛ"
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:276
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:278
 #: ../js/ui/status/volume.js:59
 msgid "Sound Settings"
 msgstr "ØÙØÛÙØØ ØØØ"
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:372
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:345
 #, c-format
 msgid "Authorization request from %s"
 msgstr "ØØØÙØØØ ØØÛÛØ ÙÙÛØ ØØ %s"
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:378
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:351
 #, c-format
 msgid "Device %s wants access to the service '%s'"
 msgstr "ØØØÚØÙ %s ÙÛâØÙØÙØ ØÙ ØØÙÛØ Â%s ØØØØØÛ ØØØØÙ ØØØØ"
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:380
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:353
 msgid "Always grant access"
 msgstr "ÙÙÛØÙ ÙÙØÙÙØ ØÙØ"
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:381
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:354
 msgid "Grant this time only"
 msgstr "ÙÙØÙÙØ ØÙÙØ ØØ ÙÙÛÙ ØÙØÙ"
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:382
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1091
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:355
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:1097
 msgid "Reject"
 msgstr "ØØ ÚØØÙ"
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:408
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:381
 #, c-format
 msgid "Pairing confirmation for %s"
 msgstr "ØØÛÛØ ØÙØ ØÙØâØØÙ ØØ %s"
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:414
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:444
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:387
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:417
 #, c-format
 msgid "Device %s wants to pair with this computer"
 msgstr "ØØØÚØÙ %s ÙÛâØÙØÙØ ØØ ØÛÙ ØØÛØÙÙ ØÙØ ØÙØ"
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:415
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:388
 #, c-format
-msgid "Please confirm whether the PIN '%s' matches the one on the device."
-msgstr "ÙØÙØ ØØÛÛØ ÚÙÛØ ÚÙ ØÛØ PIN ÙØØÙØ ØÙ Â%s ØØ ÙÙØØÛ ØÙ ØØ ØØØÚØÙ ÙØØØÙØ ØØØØ ÛØ ØÛØ."
+#| msgid "Please confirm whether the PIN '%s' matches the one on the device."
+msgid "Please confirm whether the PIN '%06d' matches the one on the device."
+msgstr "ÙØÙØ ØØÛÛØ ÚÙÛØ ÚÙ ØÛØ PIN ÙØØÙØ ØÙ Â%06d ØØ ÙÙØØÛ ØÙ ØØ ØØØÚØÙ ÙØØØÙØ ØØØØ ÛØ ØÛØ."
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:417
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:390
 msgid "Matches"
 msgstr "ÙÙØØÙ ØØ"
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:418
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:391
 msgid "Does not match"
 msgstr "ÙÙØØÙ ÙÛØØ"
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:437
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:410
 #, c-format
 msgid "Pairing request for %s"
 msgstr "ØØØÙØØØ ØÙØâØØÙ ØØØÛ %s"
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:445
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:418
 msgid "Please enter the PIN mentioned on the device."
 msgstr "ÙØÙØ PIN ØÚØ ØØÙ ØØ ØØØÚØÙ ØØ ÙØØØ ÚÙÛØ."
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:461
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:435
 msgid "OK"
 msgstr "ØØÛÛØ"
 
-#: ../js/ui/status/keyboard.js:68
+#: ../js/ui/status/keyboard.js:178
 msgid "Show Keyboard Layout"
 msgstr "ÙÙØÛØ ÚÛØÙØÙ ØÙØÙâÚÙÛØ"
 
-#: ../js/ui/status/keyboard.js:73
+#: ../js/ui/status/keyboard.js:180
 msgid "Region and Language Settings"
 msgstr "ØÙØÛÙØØ ÙØØÛÙ Ù ØØØÙ"
 
@@ -1101,125 +1052,123 @@ msgid "<unknown>"
 msgstr "<ÙØØÙØØØÙ>"
 
 #. Translators: this indicates that wireless or wwan is disabled by hardware killswitch
-#: ../js/ui/status/network.js:278
+#: ../js/ui/status/network.js:233
 msgid "disabled"
 msgstr "ØØ ÚØØ ØÙØØØ"
 
 #. Translators: this is for network devices that are physically present but are not
 #. under NetworkManager's control (and thus cannot be used in the menu)
-#: ../js/ui/status/network.js:489
+#: ../js/ui/status/network.js:443
 msgid "unmanaged"
 msgstr "ÙØÛØÛØ ÙØØÙ"
 
 #. Translators: this is for network connections that require some kind of key or password
-#: ../js/ui/status/network.js:500
+#: ../js/ui/status/network.js:454
+#: ../js/ui/status/network.js:914
 msgid "authentication required"
 msgstr "ØØÛÛØ ÙÙÛØ ÙØØÙ ØØØ"
 
 #. Translators: this is for devices that require some kind of firmware or kernel
 #. module, which is missing
-#: ../js/ui/status/network.js:510
+#: ../js/ui/status/network.js:464
 msgid "firmware missing"
 msgstr "ÙÛØÙâØÙØØØ ÙÙØÙØ ÙÛØØ"
 
 #. Translators: this is for wired network devices that are physically disconnected
-#: ../js/ui/status/network.js:517
+#: ../js/ui/status/network.js:471
 msgid "cable unplugged"
 msgstr "ÚØØÙ ÙØØ ØØ"
 
 #. Translators: this is for a network device that cannot be activated (for example it
 #. is disabled by rfkill, or it has no coverage
-#: ../js/ui/status/network.js:522
+#: ../js/ui/status/network.js:476
 msgid "unavailable"
 msgstr "ØØØØ ØØ ØØØØØ"
 
-#: ../js/ui/status/network.js:524
+#: ../js/ui/status/network.js:478
+#: ../js/ui/status/network.js:916
 msgid "connection failed"
 msgstr "ØØØØÙ ØÚØØ ØÙØØ"
 
-#: ../js/ui/status/network.js:585
-#: ../js/ui/status/network.js:1505
+#: ../js/ui/status/network.js:539
+#: ../js/ui/status/network.js:1537
 msgid "More..."
 msgstr "ØÛØØØ..."
 
 #. TRANSLATORS: this is the indication that a connection for another logged in user is active,
 #. and we cannot access its settings (including the name)
-#: ../js/ui/status/network.js:621
-#: ../js/ui/status/network.js:1440
+#: ../js/ui/status/network.js:575
+#: ../js/ui/status/network.js:1467
 msgid "Connected (private)"
 msgstr "ÙØØÙ ØØ (ØØÙØÛ)"
 
-#: ../js/ui/status/network.js:696
+#: ../js/ui/status/network.js:650
 msgid "Auto Ethernet"
 msgstr "ØØØÙØ ØÙØÚØØ"
 
-#: ../js/ui/status/network.js:757
+#: ../js/ui/status/network.js:708
 msgid "Auto broadband"
 msgstr "ÙÙÙâØØÙØ ØÙØÚØØ"
 
-#: ../js/ui/status/network.js:760
+#: ../js/ui/status/network.js:711
 msgid "Auto dial-up"
 msgstr "ØØÛØÙâØÙ ØÙØÚØØ"
 
 #. TRANSLATORS: this the automatic wireless connection name (including the network name)
-#: ../js/ui/status/network.js:879
-#: ../js/ui/status/network.js:1452
+#: ../js/ui/status/network.js:830
+#: ../js/ui/status/network.js:1484
 #, c-format
 msgid "Auto %s"
 msgstr "ØØØØÙ ØÛØÛÙ %s ØÙØÚØØ"
 
-#: ../js/ui/status/network.js:881
+#: ../js/ui/status/network.js:832
 msgid "Auto bluetooth"
 msgstr "ØÙÙØÙØ ØÙØÚØØ"
 
-#: ../js/ui/status/network.js:1454
+#: ../js/ui/status/network.js:1486
 msgid "Auto wireless"
 msgstr "ØÛØÛÙ ØÙØÚØØ"
 
-#: ../js/ui/status/network.js:1541
-msgid "Network"
-msgstr "ØØÚÙ"
-
-#: ../js/ui/status/network.js:1548
+#: ../js/ui/status/network.js:1595
 msgid "Enable networking"
 msgstr "ÙØØÙâØØØÛ ØØÚÙ"
 
-#: ../js/ui/status/network.js:1560
+#: ../js/ui/status/network.js:1617
 msgid "Wired"
 msgstr "ØÛÙÛ"
 
-#: ../js/ui/status/network.js:1571
+#: ../js/ui/status/network.js:1628
 msgid "Wireless"
 msgstr "ØÛØÛÙ"
 
-#: ../js/ui/status/network.js:1581
+#: ../js/ui/status/network.js:1638
 msgid "Mobile broadband"
 msgstr "ÙÙÙâØØÙØ ÙÙØØÙ"
 
-#: ../js/ui/status/network.js:1591
+#: ../js/ui/status/network.js:1648
 msgid "VPN Connections"
 msgstr "ØØØØÙâÙØÛ ÙÛâÙÛâØÙ"
 
-#: ../js/ui/status/network.js:1602
+#: ../js/ui/status/network.js:1655
 msgid "Network Settings"
 msgstr "ØÙØÛÙØØ ØØÚÙ"
 
-#: ../js/ui/status/network.js:1739
+#: ../js/ui/status/network.js:1712
+msgid "Network Manager"
+msgstr "ÙØÛØÛØ ØØÚÙ"
+
+#: ../js/ui/status/network.js:1805
 msgid "Connection failed"
 msgstr "ØØØØÙ ØÚØØ ØÙØØ"
 
-#: ../js/ui/status/network.js:1740
+#: ../js/ui/status/network.js:1806
 msgid "Activation of network connection failed"
 msgstr "ÙØØÙâØØØÛ ØØØØÙ ØØÚÙ ØÚØØ ØÙØØ"
 
-#: ../js/ui/status/network.js:1993
+#: ../js/ui/status/network.js:2069
 msgid "Networking is disabled"
 msgstr "ØÛØÙØØÙâØØØÛ ØØÚÙ"
 
-#: ../js/ui/status/network.js:2117
-msgid "Network Manager"
-msgstr "ÙØÛØÛØ ØØÚÙ"
-
 #: ../js/ui/status/power.js:59
 msgid "Battery"
 msgstr "ØØØØÛ"
@@ -1230,11 +1179,11 @@ msgstr "ØÙØÛÙØØ ØÙØÚÛ"
 
 #. 0 is reported when UPower does not have enough data
 #. to estimate battery life
-#: ../js/ui/status/power.js:98
+#: ../js/ui/status/power.js:104
 msgid "Estimating..."
 msgstr "ØØØØÙ ØØØÙØØ..."
 
-#: ../js/ui/status/power.js:105
+#: ../js/ui/status/power.js:111
 #, c-format
 msgid "%d hour remaining"
 msgid_plural "%d hours remaining"
@@ -1242,77 +1191,83 @@ msgstr[0] "%Id ØØØØ ÙØÙØÙ"
 msgstr[1] "%Id ØØØØ ÙØÙØÙ"
 
 #. TRANSLATORS: this is a time string, as in "%d hours %d minutes remaining"
-#: ../js/ui/status/power.js:108
+#: ../js/ui/status/power.js:114
 #, c-format
 msgid "%d %s %d %s remaining"
 msgstr "%Id %s %Id %s ØØÙÛâÙØÙØÙ"
 
-#: ../js/ui/status/power.js:110
+#: ../js/ui/status/power.js:116
 msgid "hour"
 msgid_plural "hours"
 msgstr[0] "ØØØØ"
 msgstr[1] "ØØØØ"
 
-#: ../js/ui/status/power.js:110
+#: ../js/ui/status/power.js:116
 msgid "minute"
 msgid_plural "minutes"
 msgstr[0] "%Id ØÙÛÙÙâ"
 msgstr[1] "%Id ØÙÛÙÙâ"
 
-#: ../js/ui/status/power.js:113
+#: ../js/ui/status/power.js:119
 #, c-format
 msgid "%d minute remaining"
 msgid_plural "%d minutes remaining"
 msgstr[0] "%Id ØÙÛÙÙâÛ ÙØÙØÙ"
 msgstr[1] "%Id ØÙÛÙÙâÛ ÙØÙØÙ"
 
-#: ../js/ui/status/power.js:116
-#: ../js/ui/status/power.js:186
+#: ../js/ui/status/power.js:122
+#: ../js/ui/status/power.js:192
 #, c-format
 msgctxt "percent of battery remaining"
 msgid "%d%%"
 msgstr "Ù%Id"
 
-#: ../js/ui/status/power.js:193
+#: ../js/ui/status/power.js:199
 msgid "AC adapter"
 msgstr "ØØØÙØÙØ ØØÙ ÙØØÙÛÙ"
 
-#: ../js/ui/status/power.js:195
+#: ../js/ui/status/power.js:201
 msgid "Laptop battery"
 msgstr "ØØØØÛ ÙÙØØÙ"
 
-#: ../js/ui/status/power.js:197
+#: ../js/ui/status/power.js:203
 msgid "UPS"
 msgstr "UPS"
 
-#: ../js/ui/status/power.js:199
+#: ../js/ui/status/power.js:205
 msgid "Monitor"
 msgstr "ØÙØÙ ÙÙØÛØ"
 
-#: ../js/ui/status/power.js:201
+#: ../js/ui/status/power.js:207
 msgid "Mouse"
 msgstr "ÙÙØÛ"
 
-#: ../js/ui/status/power.js:205
+#: ../js/ui/status/power.js:211
 msgid "PDA"
 msgstr "ØØØÛØØ ØÛØÛØØÙ ØØØÛ"
 
-#: ../js/ui/status/power.js:207
+#: ../js/ui/status/power.js:213
 msgid "Cell phone"
 msgstr "ØÙÙÙ ØÙÙÙÛ"
 
-#: ../js/ui/status/power.js:209
+#: ../js/ui/status/power.js:215
 msgid "Media player"
 msgstr "ÙØØ ÚÙÙØÙâÛ ØØØÙÙ"
 
-#: ../js/ui/status/power.js:211
+#: ../js/ui/status/power.js:217
 msgid "Tablet"
 msgstr "ÙÙØâØØÛØÙÙ"
 
-#: ../js/ui/status/power.js:213
+#: ../js/ui/status/power.js:219
 msgid "Computer"
 msgstr "ØØÛØÙÙ"
 
+#: ../js/ui/status/power.js:221
+#| msgid "Unknown"
+msgctxt "device"
+msgid "Unknown"
+msgstr "ÙØØÙØØ"
+
 #. Translators: This is the label for audio volume
 #: ../js/ui/status/volume.js:25
 #: ../js/ui/status/volume.js:39
@@ -1325,80 +1280,60 @@ msgstr "ÙÛÚØÙÙÙÙ"
 
 #. FIXME: We don't have a 'chat room' icon (bgo #653737) use
 #. system-users for now as Empathy does.
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:220
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:226
 msgid "Invitation"
 msgstr "ØØÙØÙØÙÙ"
 
 #. We got the TpContact
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:271
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:284
 msgid "Call"
 msgstr "ØÙØØ"
 
 #. We got the TpContact
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:287
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:300
 msgid "File Transfer"
 msgstr "ØÙØÙØÙ ÙØÙÙØÙ"
 
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:369
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:381
 msgid "Subscription request"
 msgstr "ØØØÙØØØ ØØØØØÚ"
 
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:405
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:418
 msgid "Connection error"
 msgstr "ØØØ ØØØØÙ"
 
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:663
-#, c-format
-msgid "%s is online."
-msgstr "%s ØØ ØØ ØØØ."
-
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:667
-#, c-format
-msgid "%s is offline."
-msgstr "%s ØØÙÙ ØØ ØØØ."
-
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:671
-#, c-format
-msgid "%s is away."
-msgstr "%s ØØÛØ ØØØ."
-
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:674
-#, c-format
-msgid "%s is busy."
-msgstr "%s ÙØØÙÙ ØØØ."
-
 #. Translators: this is a time format string followed by a date.
 #. If applicable, replace %X with a strftime format valid for your
 #. locale, without seconds.
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:887
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:908
 #, no-c-format
 msgid "Sent at <b>%X</b> on <b>%A</b>"
 msgstr "ØØØØÙ ØØ <b>%OH:%OM</b> ØØ <b>%A</b>"
 
 #. Translators: this is a time format in the style of "Wednesday, May 25",
 #. shown when you get a chat message in the same year.
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:893
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:914
 #, no-c-format
 msgid "Sent on <b>%A</b>, <b>%B %d</b>"
 msgstr "ØØØØÙ ØØ <b>%A</b>, <b>%B %d</b>"
 
 #. Translators: this is a time format in the style of "Wednesday, May 25, 2012",
 #. shown when you get a chat message in a different year.
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:898
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:919
 #, no-c-format
 msgid "Sent on <b>%A</b>, <b>%B %d</b>, %Y"
 msgstr "ØØØØÙ ØØ <b>%A</b>, <b>%B %d</b>, %Y"
 
 #. Translators: this is the other person changing their old IM name to their new
 #. IM name.
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:940
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:948
 #, c-format
 msgid "%s is now known as %s"
 msgstr "%s ØØ ØÙÙØÙ %s ØÙØØØÙ ÙÛâØÙØ"
 
 #. translators: argument is a room name like
 #. * room jabber org for example.
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1042
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:1048
 #, c-format
 msgid "Invitation to %s"
 msgstr "ØØÙØÙØÙÙ ØÙ %s"
@@ -1406,37 +1341,37 @@ msgstr "ØØÙØÙØÙÙ ØÙ %s"
 #. translators: first argument is the name of a contact and the second
 #. * one the name of a room. "Alice is inviting you to join room jabber org
 #. * for example.
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1050
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:1056
 #, c-format
 msgid "%s is inviting you to join %s"
 msgstr "%s ØØ ØÙØ ØØÙØ ÙÛâÚÙØ ÚÙ ØÙ %s ØÙÛÙÙØÛØ"
 
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1052
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1131
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1229
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:1058
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:1137
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:1201
 msgid "Decline"
 msgstr "ØØ ÚØØÙ"
 
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1053
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1132
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1230
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:1059
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:1138
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:1202
 msgid "Accept"
 msgstr "ÙØÛØÙØÙ"
 
 #. translators: argument is a contact name like Alice for example.
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1083
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:1089
 #, c-format
 msgid "Video call from %s"
 msgstr "ØÙØØ ÙÛØØÙÛÛ ØØ ØØÛÙ %s"
 
 #. translators: argument is a contact name like Alice for example.
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1086
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:1092
 #, c-format
 msgid "Call from %s"
 msgstr "ØÙØØ ØØ ØØÙ %s"
 
 #. translators: this is a button label (verb), not a noun
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1093
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:1099
 msgid "Answer"
 msgstr "ÙØØØÚÙÛÛ"
 
@@ -1445,179 +1380,197 @@ msgstr "ÙØØØÚÙÛÛ"
 #. * file name. The string will be something
 #. * like: "Alice is sending you test.ogg"
 #.
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1125
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:1131
 #, c-format
 msgid "%s is sending you %s"
 msgstr "%s ØØ ØØÙ ØØØØÙ %s ØÙ ØÙØ ØØØ"
 
 #. To translators: The parameter is the contact's alias
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1194
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:1166
 #, c-format
 msgid "%s would like permission to see when you are online"
 msgstr "%s ØØØØÙ ØØØØØÛ ØØØÛ ØÛØÙ ØÙØÙâÙØÛÛ ÚÙ ØÙØ ØØØØ ÙØØÛØ ØØ ØØØØ"
 
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1287
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:1259
 msgid "Network error"
 msgstr "ØØØ ØØÚÙ"
 
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1289
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:1261
 msgid "Authentication failed"
 msgstr "ØØÛÛØ ÙÙÛØ ØÚØØ ØÙØØ"
 
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1291
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:1263
 msgid "Encryption error"
 msgstr "ØØØ ØÙØÙÚØØÛ"
 
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1293
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:1265
 msgid "Certificate not provided"
 msgstr "ÚÙØÙÛÙØÙÙ ØØØØÙ ÙØØÙ"
 
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1295
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:1267
 msgid "Certificate untrusted"
 msgstr "ÚÙØÙÛÙØÙÙ ÙØÙØØØØ ØØØ"
 
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1297
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:1269
 msgid "Certificate expired"
 msgstr "ÚÙØÙÛÙØÙÙ ÙÙÙØÛ ØØÙ"
 
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1299
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:1271
 msgid "Certificate not activated"
 msgstr "ÚÙØÙÛÙØÙÙ ÙØØÙ ÙØØÙ"
 
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1301
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:1273
 msgid "Certificate hostname mismatch"
 msgstr "ÙØÙ ÚØØÚØØØ ÚÙØÙÛÙØÙÙ ÙØÙÙØØÙ ØØØ"
 
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1303
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:1275
 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
 msgstr "ØØØØÙÚØØ ÚÙØÙÛÙØÙÙ ÙØÙÙØØÙ ØØØ"
 
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1305
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:1277
 msgid "Certificate self-signed"
 msgstr "ÚÙØÙÛÙØÙÙ ØÙØ-ØÙØØ ØØÙ"
 
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1307
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:1279
 msgid "Status is set to offline"
 msgstr "ÙØØÛØ ØØ ØÙÛ ØØÙÙ ØØ ØÙØÛÙ ØØÙ"
 
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1309
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:1281
 msgid "Encryption is not available"
 msgstr "ØÙØÙÚØØÛ ÙÙØÙØ ÙÛØØ"
 
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1311
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:1283
 msgid "Certificate is invalid"
 msgstr "ÚÙØÙÛÙØÙÙ ÙØÙØØØØ ØØØ"
 
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1313
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:1285
 msgid "Connection has been refused"
 msgstr "ØØØØÙ ØØ ØØÙ ØØØ"
 
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1315
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:1287
 msgid "Connection can't be established"
 msgstr "ØØØØÙ ÙÙÛâØÙØÙØ ØØÙØØØ ØÙØ"
 
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1317
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:1289
 msgid "Connection has been lost"
 msgstr "ØØØØÙ ØØ ØØØ ØÙØÙ ØØØ"
 
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1319
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:1291
 msgid "This account is already connected to the server"
 msgstr "ØÛÙ ØØØØ ÙØÙØ ØÙ ÚØØÚØØØ ÙØØÙ ØØÙ ØØØ"
 
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1321
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:1293
 msgid "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
 msgstr "ØØØØÙ ØÙØØ ÛÚ ØØØØÙ ØØÛØ ÚÙ ØØ ÙÙØØ ÙØØØÙ ØØØÙØØÙ ÙÛâÚÙØØ ØØÛÚØÛÙ ØØÙ ØØØ"
 
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1323
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:1295
 msgid "The account already exists on the server"
 msgstr "ØØØØ ØØ ÙØÙ ØØ ØÙÛ ÚØØÚØØØ ÙØÙØ ØØØØ"
 
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1325
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:1297
 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
 msgstr "ÚØØÚØØØ ØØ ØØÙ ØØØØ ØØØÛ ØØØ ÚØÙØÙ ØØØØÙ ØØÛØØ ÙØØÙÙ ØØØ"
 
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1327
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:1299
 msgid "Certificate has been revoked"
 msgstr "ÚÙØÙÛÙØÙÙ ÙØÙ ØØÙ ØØØ"
 
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1329
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:1301
 msgid "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
 msgstr "ÚÙØÙÛÙØÙÙ ØØ ØÙÚÙØÛØÙ ØÙØÛ ÙØÙØÙØÙÛ ØØØÙØØÙ ÙÛâÚÙØ ÛØ ØØ ÙØØ cryptography ØØÛÙ ØØØ"
 
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1331
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:1303
 msgid "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
 msgstr "ØÙØØØÙ ÚÙØÙÛÙØÙÙ ÚØØÚØØØØ ÛØ ØÙÙ ØÙÙÙâÛ ÚÙØÙÛÙØÙÙ ÚØØÚØØØØ ØØ ÙØØÙØÛØ ØØÙØÙ ØØÙ ØÙØØ ÚØØØØØÙÙ cryptography ØØØÙØ ÚØØ"
 
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1333
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:1305
 msgid "Internal error"
 msgstr "ØØØÛ ØØØÙÛ"
 
 #. translators: argument is the account name, like
 #. * name jabber org for example.
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1343
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:1315
 #, c-format
 msgid "Connection to %s failed"
 msgstr "ØØØØÙ ØÙ %s ØÚØØ ØÙØØ"
 
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1352
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:1324
 msgid "Reconnect"
 msgstr "ØØØØÙ ÙØØØ"
 
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1353
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:1325
 msgid "Edit account"
 msgstr "ÙÛØØÛØ ØØØØ"
 
-#: ../js/ui/telepathyClient.js:1399
+#: ../js/ui/telepathyClient.js:1371
 msgid "Unknown reason"
 msgstr "ØÙÛÙ ÙØØÙØØØÙ"
 
-#: ../js/ui/userMenu.js:135
-msgid "Hidden"
+#: ../js/ui/unlockDialog.js:129
+msgid "Login as another user"
+msgstr "ÙØÙØ ØÙ ØÛØØÙ ØØ ÚØØØØÛ ØÛÚØ"
+
+#: ../js/ui/userMenu.js:161
+msgid "Available"
+msgstr "ØØ ØØØØØ"
+
+#: ../js/ui/userMenu.js:164
+msgid "Busy"
+msgstr "ÙØØÙÙ"
+
+#: ../js/ui/userMenu.js:167
+msgid "Invisible"
 msgstr "ÙØÙØØÛ"
 
-#: ../js/ui/userMenu.js:141
+#: ../js/ui/userMenu.js:170
+msgid "Away"
+msgstr "ØØØØ"
+
+#: ../js/ui/userMenu.js:173
 msgid "Idle"
 msgstr "ØÛâÚØØ"
 
-#: ../js/ui/userMenu.js:144
+#: ../js/ui/userMenu.js:176
 msgid "Unavailable"
 msgstr "ØØØØ ØØ ØØØØØ"
 
-#: ../js/ui/userMenu.js:595
-#: ../js/ui/userMenu.js:599
-#: ../js/ui/userMenu.js:669
-msgid "Power Off..."
-msgstr "ØØÙÙØ ÚØØÙ..."
+#: ../js/ui/userMenu.js:567
+#: ../js/ui/userMenu.js:706
+msgid "Switch User"
+msgstr "ØØÙÛØ ÚØØØØ"
+
+#: ../js/ui/userMenu.js:568
+#| msgid "Switch User"
+msgid "Switch Session"
+msgstr "ØØÙÛØ ÙØØØ"
 
-#: ../js/ui/userMenu.js:631
+#: ../js/ui/userMenu.js:689
 msgid "Notifications"
 msgstr "ØØÙØÙâÙØ"
 
-#: ../js/ui/userMenu.js:639
-msgid "Online Accounts"
-msgstr "ØØØØâÙØÛ ØØØØ"
-
-#: ../js/ui/userMenu.js:643
+#: ../js/ui/userMenu.js:698
 msgid "System Settings"
 msgstr "ØÙØÛÙØØ ØÛØØÙ"
 
-#: ../js/ui/userMenu.js:650
-msgid "Lock Screen"
-msgstr "ÙÙÙ ÚØØÙ ØÙØÙ"
+#: ../js/ui/userMenu.js:711
+#| msgctxt "title"
+#| msgid "Log Out"
+msgid "Log Out"
+msgstr "ØØÙØ ØØ ØÛØØÙ"
 
-#: ../js/ui/userMenu.js:655
-msgid "Switch User"
-msgstr "ØØÙÛØ ÚØØØØ"
+#: ../js/ui/userMenu.js:716
+msgid "Lock"
+msgstr "ÙÙÙ ÚØØÙ"
 
-#: ../js/ui/userMenu.js:660
-msgid "Log Out..."
-msgstr "ØØÙØ ØØ ØÛØØÙ..."
+#: ../js/ui/userMenu.js:731
+msgid "Install Updates & Restart"
+msgstr "ÙØØ ØØÙØØØØÙÛâÙØ Ù ØØÙâØÙØØØÛ ÙØØØ"
 
-#: ../js/ui/userMenu.js:688
+#: ../js/ui/userMenu.js:749
 msgid "Your chat status will be set to busy"
 msgstr "ÙØØÛØ ÚÙ ØÙØ ÂÙØØÙÙ ØÙØÛÙ ÙÛâØÙØ"
 
-#: ../js/ui/userMenu.js:689
+#: ../js/ui/userMenu.js:750
 msgid "Notifications are now disabled, including chat messages. Your online status has been adjusted to let others know that you might not see their messages."
 msgstr "ÙÙâØÚÙÙÙ ØØÙØÙâÙØØ ØØ ØÙÙÙ ÙÛØÙâÙØÛ ÚÙØ ØÛØÙØØÙ ÙØØÙØ. ÙØØÛØÙ ØØØØÙ ØÙØ ØÙ ÚÙÙÙâØÛ ØÙØÛÙ ØØÙ ØØØ ÚÙ ØÙ ØÛÚØØÙ ÙØØÙ ØÙØ ÙÙÚÙ ØØØ ØÙØ ÙÛØÙâÙØÛØØÙ ØØ ÙØÛÙÛØ."
 
@@ -1630,7 +1583,7 @@ msgid "Type to search..."
 msgstr "ØØØÛ ØØØØÙ ØØÛÙ ÚÙÛØ..."
 
 #: ../js/ui/viewSelector.js:131
-#: ../src/shell-util.c:252
+#: ../src/shell-util.c:254
 msgid "Search"
 msgstr "ØØØØÙ"
 
@@ -1657,9 +1610,14 @@ msgstr "ØØÙâÙØØ ØØÙØÛ ÙÙØØ ØÙØÙÙ ØÙØ"
 msgid "'%s' is ready"
 msgstr "Â%s ØÙØØÙ ØØØ"
 
+#: ../src/calendar-server/evolution-calendar.desktop.in.in.h:1
+#| msgid "Open Calendar"
+msgid "Evolution Calendar"
+msgstr "ØÙÙÛÙ ØÙÙÙÙØÙ"
+
 #. translators:
 #. * The number of sound outputs on a particular device
-#: ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1100
+#: ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1089
 #, c-format
 msgid "%u Output"
 msgid_plural "%u Outputs"
@@ -1668,26 +1626,34 @@ msgstr[1] "%Iu ØØÙØÛ"
 
 #. translators:
 #. * The number of sound inputs on a particular device
-#: ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1110
+#: ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1099
 #, c-format
 msgid "%u Input"
 msgid_plural "%u Inputs"
 msgstr[0] "%Iu ÙØÙØÛ"
 msgstr[1] "%Iu ÙØÙØÛ"
 
-#: ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1408
+#: ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1397
 msgid "System Sounds"
 msgstr "ØØØÙØÛ ØÛØØÙ"
 
-#: ../src/main.c:255
+#: ../src/main.c:330
 msgid "Print version"
 msgstr "ÚØÙ ÙØØÙ"
 
-#: ../src/main.c:261
+#: ../src/main.c:336
 msgid "Mode used by GDM for login screen"
 msgstr "ØØÙØ ØØØÙØØÙ ØØÙ ØÙØØ GDM ØØØÛ ØÙØÙ ÙØÙØ ØÙ ØÛØØÙ"
 
-#: ../src/shell-app.c:619
+#: ../src/main.c:342
+msgid "Use a specific mode, e.g. \"gdm\" for login screen"
+msgstr "ØØØÙØØÙ ØØ ØØÙØ ÙØØØØ ÙØØÙ Âgdm ØØØÛ ØÙØÙ ÙØÙØ ØÙ ØÛØØÙ"
+
+#: ../src/main.c:348
+msgid "List possible modes"
+msgstr "ÙÙØØØ ÚØØÙ ØØÙØâÙØÛ ÙÙÚÙ"
+
+#: ../src/shell-app.c:622
 #, c-format
 msgid "Failed to launch '%s'"
 msgstr "ØØÙâØÙØØØÛ Â%s ØÚØØ ØÙØØ"
@@ -1708,19 +1674,19 @@ msgstr "ØØÛØØÙÛØ"
 msgid "Default"
 msgstr "ÙÛØâÙØØ"
 
-#: ../src/shell-polkit-authentication-agent.c:339
+#: ../src/shell-polkit-authentication-agent.c:340
 msgid "Authentication dialog was dismissed by the user"
 msgstr "ÙØØÙØÙ ØØÛÛØ ÙÙÛØ ØØ ØØÙ ÚØØØØ ØØ ØØ"
 
 #. Translators: this is the same string as the one found in
 #. * nautilus
-#: ../src/shell-util.c:97
+#: ../src/shell-util.c:98
 msgid "Home"
 msgstr "ØØÙÙ"
 
 #. Translators: this is the same string as the one found in
 #. * nautilus
-#: ../src/shell-util.c:106
+#: ../src/shell-util.c:108
 msgid "File System"
 msgstr "ØÛØØÙ ÙØÙÙØÙâÙØ"
 
@@ -1729,11 +1695,86 @@ msgstr "ØÛØØÙ ÙØÙÙØÙâÙØ"
 #. * example, "Trash: some-directory". It means that the
 #. * directory called "some-directory" is in the trash.
 #.
-#: ../src/shell-util.c:302
+#: ../src/shell-util.c:304
 #, c-format
 msgid "%1$s: %2$s"
 msgstr "%1$s: %2$s"
 
+#~ msgid "Show time with seconds"
+#~ msgstr "ÙÙØÛØ ØØØØ ÙÙØØÙ ØØ ØØÙÛÙ"
+
+#~ msgid "If true, display seconds in time."
+#~ msgstr "ØØ ØÙØØ ØÙØÛÙ ØØ ØÙÛ ÂØØØØÂØ ØØÙÛÙâÙØ ØØ ØØ ØØØØ ÙØØÙ ÙÛâØÙØ."
+
+#~ msgid "Show date in clock"
+#~ msgstr "ÙÙØÛØ ØØØÛØ ØØ ØØØØ"
+
+#~ msgid "If true, display date in the clock, in addition to time."
+#~ msgstr "ØÚØ ØÙÛ ÂØØØØ ØÙØÛÙ ØÙØØ ØØØÛØ ØØ ØØ ÚÙØØ ØØØØ ÙØØÙ ÙÛâØÙØ."
+
+#~ msgid "Offline"
+#~ msgstr "ØØÙÙâØØ"
+
+#~ msgid "CONTACTS"
+#~ msgstr "CONTACTS"
+
+#~ msgid "%a %b %e, %R:%S"
+#~ msgstr "%a %Od %b %OH:%OM:%OS"
+
+#~ msgid "%a %b %e, %R"
+#~ msgstr "%a %Od %b %OH:%OM"
+
+#~ msgid "%a %R:%S"
+#~ msgstr "%a %OH:%OM:%OS"
+
+#~ msgid "%a %R"
+#~ msgstr "%a %OH:%OM"
+
+#~ msgid "%a %b %e, %l:%M:%S %p"
+#~ msgstr "%a Od% %b %OH:%OM:%OS"
+
+#~ msgid "%a %b %e, %l:%M %p"
+#~ msgstr "%a %Od %b %OH:%OM"
+
+#~ msgid "%a %l:%M:%S %p"
+#~ msgstr "%a %OH:%OM:%OS"
+
+#~ msgid "%a %l:%M %p"
+#~ msgstr "%a %OH:%OM"
+
+#~ msgid "Wrong password, please try again"
+#~ msgstr "ÚØØÙØÚÙâÛ ÙØØØØØØ ÙØÙØ ØÙØØØÙ ØÙØØ ÚÙÛØ"
+
+#~ msgid "Network"
+#~ msgstr "ØØÚÙ"
+
+#~ msgid "%s is online."
+#~ msgstr "%s ØØ ØØ ØØØ."
+
+#~ msgid "%s is offline."
+#~ msgstr "%s ØØÙÙ ØØ ØØØ."
+
+#~ msgid "%s is away."
+#~ msgstr "%s ØØÛØ ØØØ."
+
+#~ msgid "%s is busy."
+#~ msgstr "%s ÙØØÙÙ ØØØ."
+
+#~ msgid "Hidden"
+#~ msgstr "ÙØÙØØÛ"
+
+#~ msgid "Power Off..."
+#~ msgstr "ØØÙÙØ ÚØØÙ..."
+
+#~ msgid "Online Accounts"
+#~ msgstr "ØØØØâÙØÛ ØØØØ"
+
+#~ msgid "Lock Screen"
+#~ msgstr "ÙÙÙ ÚØØÙ ØÙØÙ"
+
+#~ msgid "Log Out..."
+#~ msgstr "ØØÙØ ØØ ØÛØØÙ..."
+
 #~ msgid "RECENT ITEMS"
 #~ msgstr "ÙÙØØØ ØØÛØ"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]