[gedit] Updated Czech translationcommit dbe3d6f7f9eb2f7974f619fd1e4aa0ec17c20f77
Author: Marek Äernockà <marek manet cz>
Date:   Fri Jul 15 18:35:35 2011 +0200

    Updated Czech translation

 po/cs.po |  751 +++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 397 insertions(+), 354 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 0e1dc7d..8b7034c 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -20,9 +20,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gedit\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
-"product=gedit&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-02-15 17:17+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-03-14 19:06+0100\n"
+"product=gedit&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-07-12 19:36+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-15 18:33+0200\n"
 "Last-Translator: Marek Äernockà <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -31,19 +31,28 @@ msgstr ""
 "Language: cs\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 
-#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:1
+#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:1 ../gedit/gedit-ui.h:53
+msgid "Create a new document"
+msgstr "VytvoÅit novà dokument"
+
+#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:2
 msgid "Edit text files"
 msgstr "Upravovat textovà soubory"
 
-#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit-print-job.c:805
+#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:3
+#| msgid "_Move to New Window"
+msgid "Open a new window"
+msgstr "OtevÅÃt v novÃm oknÄ"
+
+#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:4 ../gedit/gedit-print-job.c:805
 msgid "Text Editor"
 msgstr "Textovà editor"
 
-#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:3
+#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:5
 msgid "gedit"
 msgstr "gedit"
 
-#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:4
+#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:6
 msgid "gedit Text Editor"
 msgstr "Textovà editor gedit"
 
@@ -142,21 +151,13 @@ msgstr "ZalamovÃnà ÅÃdkÅ"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:22
 msgid ""
-"List of VFS schemes gedit supports in write mode. The 'file' scheme is "
-"writable by default."
-msgstr ""
-"Seznam schÃmat VFS, kterà gedit podporuje v reÅimu zÃpisu. Do schÃmatu "
-"âfileâ lze zapisovat standardnÄ."
-
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:23
-msgid ""
 "List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
 "See the .gedit-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
 msgstr ""
 "Seznam aktivnÃch zÃsuvnÃch modulÅ. Obsahuje âUmÃstÄnÃâ aktivnÃch modulÅ. Pro "
 "zÃskÃnà âUmÃstÄnÃâ danÃho modulu viz soubor .gedit-plugin."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:24
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:23
 msgid ""
 "List of encodings shown in the Character Encoding menu in open/save file "
 "selector. Only recognized encodings are used."
@@ -164,15 +165,15 @@ msgstr ""
 "Seznam kÃdovÃnà zobrazenÃch v nabÃdce KÃdovÃnà znakÅ v dialogovÃm oknÄ "
 "vÃbÄru otvÃranÃch/uklÃdanÃch souborÅ. PouÅÃvajà se jen rozpoznanà kÃdovÃnÃ."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:25
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:24
 msgid "Maximum Number of Undo Actions"
 msgstr "MaximÃlnà poÄet akcÃ, kterà lze vrÃtit zpÄt"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:26
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:25
 msgid "Maximum Recent Files"
 msgstr "MaximÃlnà poÄet nedÃvno otevÅenÃch souborÅ"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:27
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:26
 msgid ""
 "Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "
 "\"-1\" for unlimited number of actions."
@@ -180,7 +181,7 @@ msgstr ""
 "MaximÃlnà poÄet akcÃ, kterà bude gedit moci vzÃt zpÄt nebo provÃst znovu. "
 "PouÅijte â-1â, chcete-li neomezenà poÄet akcÃ."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:28
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:27
 msgid ""
 "Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "
 "\"-1\" for unlimited number of actions. Deprecated since 2.12.0"
@@ -188,11 +189,11 @@ msgstr ""
 "MaximÃlnà poÄet akcÃ, kterà bude gedit moci vzÃt zpÄt nebo provÃst znovu. "
 "PouÅijte â-1â, chcete-li neomezenà poÄet akcÃ. Zastaralà od 2.12.0"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:29
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:28
 msgid "Notebook Show Tabs Mode"
 msgstr "ReÅim zobrazovÃnà karet zÃpisnÃku"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:30
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:29
 msgid ""
 "Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. "
 "This will only take effect if the \"Autosave\" option is turned on."
@@ -201,39 +202,39 @@ msgstr ""
 "nastavenà bude mÃt vliv pouze v pÅÃpadÄ, Åe je zapnuta volba âAutomatickà "
 "uklÃdÃnÃâ."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:31
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:30
 msgid "Print Header"
 msgstr "Tisknout zÃhlavÃ"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:32
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:31
 msgid "Print Line Numbers"
 msgstr "Tisknout ÄÃsla ÅÃdkÅ"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:33
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:32
 msgid "Print Syntax Highlighting"
 msgstr "Tisknout zvÃraznÄnà syntaxe"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:34
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:33
 msgid "Printing Line Wrapping Mode"
 msgstr "Zalamovat ÅÃdky pÅi tisku"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:35
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:34
 msgid "Restore Previous Cursor Position"
 msgstr "Obnovovat pÅedchozà umÃstÄnà kurzoru"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:36
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:35
 msgid "Right Margin Position"
 msgstr "Pozice pravÃho okraje"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:37
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:36
 msgid "Side panel is Visible"
 msgstr "Postrannà panel je zobrazen"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:38
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:37
 msgid "Smart Home End"
 msgstr "Chytrà Home/End"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:39
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:38
 msgid ""
 "Sorted list of encodings used by gedit for automatically detecting the "
 "encoding of a file. \"CURRENT\" represents the current locale encoding. Only "
@@ -243,7 +244,7 @@ msgstr ""
 "kÃdovÃnà souboru. âCURRENTâ znamenà souÄasnà kÃdovÃnà podle nÃrodnÃho "
 "prostÅedÃ. PouÅÃvajà se jen rozpoznanà kÃdovÃnÃ."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:40
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:39
 msgid ""
 "Specifies how the cursor moves when the HOME and END keys are pressed. Use "
 "\"disabled\" to always move at the start/end of the line, \"after\" to move "
@@ -261,7 +262,7 @@ msgstr ""
 "pÅesunutÃm na zaÄÃtek/konec ÅÃdku a âalwaysâ, pokud se chcete vÅdy pÅesunout "
 "na zaÄÃtek/konec textu mÃsto na zaÄÃtek/konec ÅÃdku."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:41
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:40
 msgid ""
 "Specifies how to wrap long lines for printing. Use \"none\" for no wrapping, "
 "\"word\" for wrapping at word boundaries, and \"char\" for wrapping at "
@@ -273,7 +274,7 @@ msgstr ""
 "zalamovat na hranicÃch znakÅ. Tyto hodnoty jsou citlivà na velikost pÃsmen, "
 "takÅe dejte pozor, aby odpovÃdaly pÅesnÄ hodnotÃm, kterà jsou zde popsÃny."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:42
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:41
 msgid ""
 "Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use \"none\" for no "
 "wrapping, \"word\" for wrapping at word boundaries, and \"char\" for "
@@ -286,12 +287,12 @@ msgstr ""
 "na velikost pÃsmen, takÅe dejte pozor, aby odpovÃdaly pÅesnÄ hodnotÃm, kterà "
 "jsou zde popsÃny."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:43
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:42
 msgid ""
 "Specifies the font to use for a document's body when printing documents."
 msgstr "UdÃvà pÃsmo, kterà bude pouÅito pro tÄlo dokumentu pÅi jeho tisku."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:44
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:43
 msgid ""
 "Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
 "take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero."
@@ -299,7 +300,7 @@ msgstr ""
 "UdÃvà pÃsmo, kterà bude pouÅito pro ÄÃsla ÅÃdkÅ pÅi tisku. Toto nastavenà "
 "bude mÃt vliv pouze v pÅÃpadÄ, Åe hodnota âTisknout ÄÃsla ÅÃdkÅâ je nenulovÃ."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:45
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:44
 msgid ""
 "Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
 "will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on."
@@ -308,7 +309,7 @@ msgstr ""
 "nastavenà bude mÃt vliv pouze v pÅÃpadÄ, Åe je zapnuta hodnota âTisknout "
 "zÃhlavÃâ."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:46
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:45
 msgid ""
 "Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed "
 "in the \"Recent Files\" submenu."
@@ -316,17 +317,17 @@ msgstr ""
 "UdÃvà maximÃlnà poÄet nedÃvno otevÅenÃch souborÅ, kterà se budou zobrazovat "
 "v podnabÃdce âOtevÅÃt nedÃvnÃâ."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:47
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:46
 msgid ""
 "Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
 "characters."
 msgstr "UdÃvà poÄet mezer, kterà by se mÄly zobrazovat mÃsto znakÅ tabulÃtor."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:48
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:47
 msgid "Specifies the position of the right margin."
 msgstr "UrÄuje pozici pravÃho okraje."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:49
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:48
 msgid ""
 "Specifies when to show the notebook tabs. Use \"never\" to never show the "
 "tabs, \"always\" to always show the tabs, and \"auto\" to show the tabs only "
@@ -339,35 +340,35 @@ msgstr ""
 "jedna. Tyto hodnoty jsou citlivà na velikost pÃsmen, takÅe dejte pozor, aby "
 "odpovÃdaly pÅesnÄ hodnotÃm, kterà jsou zde popsÃny."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:50
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:49
 msgid "Status Bar is Visible"
 msgstr "Stavovà panel je viditelnÃ"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:51
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:50
 msgid "Style Scheme"
 msgstr "SchÃma stylÅ"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:52
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:51
 msgid "Tab Size"
 msgstr "Velikost tabulÃtoru"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:53
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:52
 msgid "The ID of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text."
 msgstr "ID formÃtovacÃho schÃmatu GtkSourceView pouÅÃvanÃho pro barvu textu."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:54
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:53
 msgid "Toolbar is Visible"
 msgstr "Panel nÃstrojÅ je viditelnÃ"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:55
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:54
 msgid "Undo Actions Limit (DEPRECATED)"
 msgstr "Omezenà pro akce zpÄt (ZASTARALÃ)"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:56
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:55
 msgid "Use Default Font"
 msgstr "PouÅÃvat vÃchozà pÃsmo"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:57
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:56
 msgid ""
 "Whether gedit should automatically save modified files after a time "
 "interval. You can set the time interval with the \"Autosave Interval\" "
@@ -377,7 +378,7 @@ msgstr ""
 "intervalu. Äasovà interval lze nastavit volbou âInterval pro automatickà "
 "uklÃdÃnÃâ."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:58
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:57
 msgid ""
 "Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can "
 "set the backup file extension with the \"Backup Copy Extension\" option."
@@ -385,48 +386,48 @@ msgstr ""
 "Zda mà gedit vytvÃÅet zÃloÅnà kopie souborÅ pÅi jejich uloÅenÃ. Ve volbÄ "
 "âPÅÃpona zÃloÅnà kopieâ mÅÅete nastavit pÅÃponu tÄchto zÃloÅnÃch souborÅ."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:59
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:58
 msgid "Whether gedit should display line numbers in the editing area."
 msgstr "Zda mà gedit zobrazovat v editaÄnà oblasti ÄÃsla ÅÃdkÅ."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:60
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:59
 msgid "Whether gedit should display the right margin in the editing area."
 msgstr "Zda mà gedit zobrazovat v editaÄnà oblasti pravà okraj."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:61
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:60
 msgid "Whether gedit should enable automatic indentation."
 msgstr "Zda mà gedit zapnout automatickà odsazovÃnÃ."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:62
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:61
 msgid "Whether gedit should enable syntax highlighting."
 msgstr "Zda mà gedit zapnout zvÃrazÅovÃnà syntaxe."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:63
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:62
 msgid ""
 "Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text."
 msgstr "Zda mà gedit zvÃrazÅovat vÅechny vÃskyty vyhledanÃho textu."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:64
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:63
 msgid "Whether gedit should highlight matching brackets."
 msgstr "Zda mà gedit zvÃrazÅovat odpovÃdajÃcà zÃvorky."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:65
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:64
 msgid "Whether gedit should highlight the current line."
 msgstr "Zda mà gedit zvÃrazÅovat aktuÃlnà ÅÃdek."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:66
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:65
 msgid "Whether gedit should include a document header when printing documents."
 msgstr "Zda mà bÃt vloÅena hlaviÄka dokumentu pÅi jeho tisku."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:67
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:66
 msgid "Whether gedit should insert spaces instead of tabs."
 msgstr "Zda mà gedit vklÃdat mezery mÃsto tabulÃtorÅ."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:68
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:67
 msgid "Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
 msgstr "Zda mà gedit tisknout zvÃraznÄnà syntaxe pÅi tisku dokumentÅ."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:69
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:68
 msgid ""
 "Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is "
 "loaded."
@@ -434,21 +435,21 @@ msgstr ""
 "Zda mà gedit po otevÅenà souboru zobrazit kurzor v stejnÃm mÃstÄ jako pÅed "
 "uzavÅenÃm souboru."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:70
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:69
 msgid ""
 "Whether the side panel at the left of editing windows should be visible."
 msgstr "Zda mà bÃt postrannà panel nalevo od editaÄnÃho okna zobrazen."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:71
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:70
 msgid ""
 "Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
 msgstr "Zda mà bÃt stavovà liÅta pod editaÄnà oblastà zobrazena."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:72
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:71
 msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
 msgstr "Zda mà gedit zobrazovat v editaÄnÃch oknech panel nÃstrojÅ."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:73
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:72
 msgid ""
 "Whether to use the system's default fixed width font for editing text "
 "instead of a font specific to gedit. If this option is turned off, then the "
@@ -459,10 +460,6 @@ msgstr ""
 "specifickÃho pro aplikaci gedit. Je-li tato volba vypnuta, bude mÃsto "
 "systÃmovÃho pÃsma pouÅito pÃsmo z volby âPÃsmo editoruâ."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:74
-msgid "Writable VFS schemes"
-msgstr "Zapisovatelnà schÃmata VFS"
-
 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:141
 msgid "Log Out _without Saving"
 msgstr "OdhlÃsit _bez uloÅenÃ"
@@ -782,7 +779,7 @@ msgstr "PÅid_atâ"
 msgid "_Autosave files every"
 msgstr "_Automaticky uklÃdat soubory kaÅdÃch"
 
-#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:23 ../gedit/gedit-view.c:599
+#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:23 ../gedit/gedit-view.c:561
 msgid "_Display line numbers"
 msgstr "Zobrazovat ÄÃsla ÅÃ_dkÅ"
 
@@ -799,7 +796,7 @@ msgid "_minutes"
 msgstr "_minut"
 
 #: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.c:209
-#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:2 ../gedit/gedit-window.c:1590
+#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:2 ../gedit/gedit-window.c:1609
 msgid "Replace"
 msgstr "Nahradit"
 
@@ -841,24 +838,24 @@ msgstr "_Hledat: "
 msgid "_Wrap around"
 msgstr "P_okraÄovat od zaÄÃtku"
 
-#: ../gedit/gedit-app.c:233
+#: ../gedit/gedit-app.c:235
 msgid "There was an error displaying the help."
 msgstr "PÅi zobrazovÃnà nÃpovÄdy doÅlo k chybÄ."
 
-#: ../gedit/gedit-command-line.c:231
+#: ../gedit/gedit-command-line.c:232
 #, c-format
 msgid "%s: invalid encoding.\n"
 msgstr "%s: neplatnà kÃdovÃnÃ.\n"
 
-#: ../gedit/gedit-command-line.c:255
+#: ../gedit/gedit-command-line.c:256
 msgid "Show the application's version"
 msgstr "Zobrazit verzi aplikace"
 
-#: ../gedit/gedit-command-line.c:261
+#: ../gedit/gedit-command-line.c:262
 msgid "Display list of possible values for the encoding option"
 msgstr "Zobrazit seznam moÅnÃch hodnot pro volbu kÃdovÃnÃ"
 
-#: ../gedit/gedit-command-line.c:269
+#: ../gedit/gedit-command-line.c:270
 msgid ""
 "Set the character encoding to be used to open the files listed on the "
 "command line"
@@ -866,49 +863,49 @@ msgstr ""
 "Nastavit kÃdovÃnà znakÅ, kterà bude pouÅÃvÃno pro otevÅenà souborÅ vypsanÃch "
 "na pÅÃkazovÃm ÅÃdku"
 
-#: ../gedit/gedit-command-line.c:270
+#: ../gedit/gedit-command-line.c:271
 msgid "ENCODING"
 msgstr "KÃDOVÃNÃ"
 
-#: ../gedit/gedit-command-line.c:277
+#: ../gedit/gedit-command-line.c:278
 msgid "Create a new top-level window in an existing instance of gedit"
 msgstr ""
 "VytvoÅit novà okno nejvyÅÅà ÃrovnÄ v existujÃcà instanci aplikace gedit"
 
-#: ../gedit/gedit-command-line.c:285
+#: ../gedit/gedit-command-line.c:286
 msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
 msgstr "VytvoÅit novà dokument v existujÃcà instanci aplikace gedit"
 
-#: ../gedit/gedit-command-line.c:293
+#: ../gedit/gedit-command-line.c:294
 msgid "Set the X geometry window size (WIDTHxHEIGHT+X+Y)"
 msgstr "Nastavit geometrii okna ve stylu X Windows (ÅÃÅKAxVÃÅKA+X+Y)"
 
-#: ../gedit/gedit-command-line.c:294
+#: ../gedit/gedit-command-line.c:295
 msgid "GEOMETRY"
 msgstr "GEOMETRIE"
 
-#: ../gedit/gedit-command-line.c:301
+#: ../gedit/gedit-command-line.c:302
 msgid "Open files and block process until files are closed"
 msgstr "OtevÅÃt soubory a blokovat zpracovÃnÃ, dokud nejsou zavÅeny"
 
-#: ../gedit/gedit-command-line.c:309
+#: ../gedit/gedit-command-line.c:310
 msgid "Run gedit in the background"
 msgstr "Spustit gedit na pozadÃ"
 
-#: ../gedit/gedit-command-line.c:317
+#: ../gedit/gedit-command-line.c:318
 msgid "Run gedit in standalone mode"
 msgstr "Spustit gedit v samostatnÃm reÅimu"
 
-#: ../gedit/gedit-command-line.c:326
+#: ../gedit/gedit-command-line.c:327
 msgid "[FILE...] [+LINE[:COLUMN]]"
 msgstr "[SOUBORâ] [+ÅÃDEK[:SLOUPEC]]"
 
 #. Setup command line options
-#: ../gedit/gedit-command-line.c:333
+#: ../gedit/gedit-command-line.c:334
 msgid "- Edit text files"
 msgstr "â Upravovat textovà soubory"
 
-#: ../gedit/gedit-command-line.c:344
+#: ../gedit/gedit-command-line.c:345
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -1088,12 +1085,12 @@ msgstr[2] ""
 msgid "_Revert"
 msgstr "V_rÃtit"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-help.c:86
+#: ../gedit/gedit-commands-help.c:88
 msgid "gedit is a small and lightweight text editor for the GNOME Desktop"
 msgstr ""
 "gedit je malà a jednoduchà textovà editor pro prostÅedà pracovnà plochy GNOME"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-help.c:111
+#: ../gedit/gedit-commands-help.c:113
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Michal Bukovjan <bukm centrum cz>\n"
@@ -1129,12 +1126,12 @@ msgstr "â%sâ nenalezeno"
 msgid "Unsaved Document %d"
 msgstr "NeuloÅenà dokument %d"
 
-#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:118 ../gedit/gedit-documents-panel.c:132
-#: ../gedit/gedit-window.c:2403 ../gedit/gedit-window.c:2410
+#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:121 ../gedit/gedit-documents-panel.c:135
+#: ../gedit/gedit-window.c:2442 ../gedit/gedit-window.c:2449
 msgid "Read-Only"
 msgstr "Pouze ke ÄtenÃ"
 
-#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:1089 ../gedit/gedit-window.c:3835
+#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:1142 ../gedit/gedit-window.c:3890
 msgid "Documents"
 msgstr "Dokumenty"
 
@@ -1638,11 +1635,11 @@ msgstr ""
 "Pokud budete pokraÄovat v uklÃdÃnà tohoto souboru, mÅÅete dokument poÅkodit. "
 "PÅesto uloÅit?"
 
-#: ../gedit/gedit-panel.c:339 ../gedit/gedit-panel.c:511
+#: ../gedit/gedit-panel.c:409 ../gedit/gedit-panel.c:586
 msgid "Empty"
 msgstr "PrÃzdnÃ"
 
-#: ../gedit/gedit-panel.c:401
+#: ../gedit/gedit-panel.c:475
 msgid "Hide panel"
 msgstr "SkrÃt panel"
 
@@ -1779,22 +1776,23 @@ msgstr "NÃhled strÃnky"
 msgid "The preview of a page in the document to be printed"
 msgstr "NÃhled strÃnky dokumentu, kterà se mà tisknout"
 
-#: ../gedit/gedit-statusbar.c:69 ../gedit/gedit-statusbar.c:75
+#. Use spaces to leave padding proportional to the font size
+#: ../gedit/gedit-statusbar.c:70 ../gedit/gedit-statusbar.c:76
 msgid "OVR"
 msgstr "PÅE"
 
-#: ../gedit/gedit-statusbar.c:69 ../gedit/gedit-statusbar.c:75
+#: ../gedit/gedit-statusbar.c:70 ../gedit/gedit-statusbar.c:76
 msgid "INS"
 msgstr "VKL"
 
 #. Translators: "Ln" is an abbreviation for "Line", Col is an abbreviation for "Column". Please,
 #. use abbreviations if possible to avoid space problems.
-#: ../gedit/gedit-statusbar.c:247
+#: ../gedit/gedit-statusbar.c:248
 #, c-format
 msgid "  Ln %d, Col %d"
 msgstr "  Å %d, sl %d"
 
-#: ../gedit/gedit-statusbar.c:346
+#: ../gedit/gedit-statusbar.c:347
 #, c-format
 msgid "There is a tab with errors"
 msgid_plural "There are %d tabs with errors"
@@ -1802,7 +1800,7 @@ msgstr[0] "Na kartÄ je chyba"
 msgstr[1] "Na %d kartÃch jsou chyby"
 msgstr[2] "Na %d kartÃch jsou chyby"
 
-#: ../gedit/gedit-style-scheme-manager.c:206
+#: ../gedit/gedit-style-scheme-manager.c:210
 #, c-format
 msgid "Directory '%s' could not be created: g_mkdir_with_parents() failed: %s"
 msgstr ""
@@ -1845,336 +1843,332 @@ msgid "Saving %s"
 msgstr "UklÃdà se %s"
 
 #. Read only
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1827
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1835
 msgid "RO"
 msgstr "RO"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1874
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1882
 #, c-format
 msgid "Error opening file %s"
 msgstr "Chyba pÅi otevÃrÃnà souboru %s"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1879
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1887
 #, c-format
 msgid "Error reverting file %s"
 msgstr "Chyba pÅi vrÃcenà souboru %s do pÅvodnÃho stavu"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1884
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1892
 #, c-format
 msgid "Error saving file %s"
 msgstr "Chyba pÅi uklÃdÃnà souboru %s"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1905
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1913
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1912
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1920
 msgid "Name:"
 msgstr "NÃzev:"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1913
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1921
 msgid "MIME Type:"
 msgstr "Typ MIME:"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1914
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1922
 msgid "Encoding:"
 msgstr "KÃdovÃnÃ:"
 
-#: ../gedit/gedit-tab-label.c:280
+#: ../gedit/gedit-tab-label.c:283
 msgid "Close document"
 msgstr "ZavÅÃt dokument"
 
 #. Toplevel
-#: ../gedit/gedit-ui.h:47
+#: ../gedit/gedit-ui.h:43
 msgid "_File"
 msgstr "_Soubor"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:48
+#: ../gedit/gedit-ui.h:44
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Upravit"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:49
+#: ../gedit/gedit-ui.h:45
 msgid "_View"
 msgstr "_Zobrazit"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:50
+#: ../gedit/gedit-ui.h:46
 msgid "_Search"
 msgstr "_Hledat"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:51
+#: ../gedit/gedit-ui.h:47
 msgid "_Tools"
 msgstr "NÃs_troje"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:52
+#: ../gedit/gedit-ui.h:48
 msgid "_Documents"
 msgstr "_Dokumenty"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:53
+#: ../gedit/gedit-ui.h:49
 msgid "_Help"
 msgstr "_NÃpovÄda"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:57
-msgid "Create a new document"
-msgstr "VytvoÅit novà dokument"
-
-#: ../gedit/gedit-ui.h:58
+#: ../gedit/gedit-ui.h:54
 msgid "_Open..."
 msgstr "_OtevÅÃtâ"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:59 ../gedit/gedit-window.c:1518
+#: ../gedit/gedit-ui.h:55 ../gedit/gedit-window.c:1537
 msgid "Open a file"
 msgstr "OtevÅÃt soubor"
 
 #. Edit menu
-#: ../gedit/gedit-ui.h:62
+#: ../gedit/gedit-ui.h:58
 msgid "Pr_eferences"
 msgstr "PÅ_edvolby"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:63
+#: ../gedit/gedit-ui.h:59
 msgid "Configure the application"
 msgstr "Nastavit aplikaci"
 
 #. Help menu
-#: ../gedit/gedit-ui.h:66
+#: ../gedit/gedit-ui.h:62
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Obsah"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:67
+#: ../gedit/gedit-ui.h:63
 msgid "Open the gedit manual"
 msgstr "OtevÅÃt pÅÃruÄku aplikace gedit"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:69
+#: ../gedit/gedit-ui.h:65
 msgid "About this application"
 msgstr "O tÃto aplikaci"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:73
+#: ../gedit/gedit-ui.h:69
 msgid "Leave fullscreen mode"
 msgstr "Opustit reÅim celà obrazovky"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:81
+#: ../gedit/gedit-ui.h:77
 msgid "Save the current file"
 msgstr "UloÅit aktuÃlnà soubor"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:82
+#: ../gedit/gedit-ui.h:78
 msgid "Save _As..."
 msgstr "UloÅit _jakoâ"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:83
+#: ../gedit/gedit-ui.h:79
 msgid "Save the current file with a different name"
 msgstr "UloÅit aktuÃlnà soubor pod jinÃm nÃzvem"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:85
+#: ../gedit/gedit-ui.h:81
 msgid "Revert to a saved version of the file"
 msgstr "NÃvrat k uloÅenà verzi souboru"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:86
+#: ../gedit/gedit-ui.h:82
 msgid "Print Previe_w"
 msgstr "NÃhled _pÅed tiskem"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:87
+#: ../gedit/gedit-ui.h:83
 msgid "Print preview"
 msgstr "NÃhled tisku"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:88
+#: ../gedit/gedit-ui.h:84
 msgid "_Print..."
 msgstr "_Tiskâ"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:89
+#: ../gedit/gedit-ui.h:85
 msgid "Print the current page"
 msgstr "Vytisknout aktuÃlnà strÃnku"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:93
+#: ../gedit/gedit-ui.h:89
 msgid "Undo the last action"
 msgstr "VrÃtit zpÄt poslednà akci"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:95
+#: ../gedit/gedit-ui.h:91
 msgid "Redo the last undone action"
 msgstr "ProvÃst znovu poslednà akci vzatou zpÄt"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:97
+#: ../gedit/gedit-ui.h:93
 msgid "Cut the selection"
 msgstr "Vyjmout vÃbÄr"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:99
+#: ../gedit/gedit-ui.h:95
 msgid "Copy the selection"
 msgstr "KopÃrovat vÃbÄr"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:101
+#: ../gedit/gedit-ui.h:97
 msgid "Paste the clipboard"
 msgstr "VloÅit ze schrÃnky"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:103
+#: ../gedit/gedit-ui.h:99
 msgid "Delete the selected text"
 msgstr "Smazat vybranà text"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:104
+#: ../gedit/gedit-ui.h:100
 msgid "Select _All"
 msgstr "Vybrat _vÅe"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:105
+#: ../gedit/gedit-ui.h:101
 msgid "Select the entire document"
 msgstr "Vybrat celà dokument"
 
 #. View menu
-#: ../gedit/gedit-ui.h:108
+#: ../gedit/gedit-ui.h:104
 msgid "_Highlight Mode"
 msgstr "_ReÅim zvÃrazÅovÃnÃ"
 
 #. Search menu
-#: ../gedit/gedit-ui.h:111
+#: ../gedit/gedit-ui.h:107
 msgid "_Find..."
 msgstr "_Hledatâ"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:112
+#: ../gedit/gedit-ui.h:108
 msgid "Search for text"
 msgstr "Hledat text"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:113
+#: ../gedit/gedit-ui.h:109
 msgid "Find Ne_xt"
 msgstr "Hledat _nÃsledujÃcÃ"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:114
+#: ../gedit/gedit-ui.h:110
 msgid "Search forwards for the same text"
 msgstr "Hledat tentÃÅ text vpÅed"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:115
+#: ../gedit/gedit-ui.h:111
 msgid "Find Pre_vious"
 msgstr "Hledat _pÅedchozÃ"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:116
+#: ../gedit/gedit-ui.h:112
 msgid "Search backwards for the same text"
 msgstr "Hledat tentÃÅ text pozpÃtku"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:118 ../gedit/gedit-ui.h:121
+#: ../gedit/gedit-ui.h:114 ../gedit/gedit-ui.h:117
 msgid "_Replace..."
 msgstr "Nah_raditâ"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:119 ../gedit/gedit-ui.h:122
+#: ../gedit/gedit-ui.h:115 ../gedit/gedit-ui.h:118
 msgid "Search for and replace text"
 msgstr "Hledat a nahradit text"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:124
+#: ../gedit/gedit-ui.h:120
 msgid "_Clear Highlight"
 msgstr "_ZruÅit zvÃrazÅovÃnÃ"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:125
+#: ../gedit/gedit-ui.h:121
 msgid "Clear highlighting of search matches"
 msgstr "ZruÅit zvÃrazÅovÃnà vÃsledkÅ hledÃnÃ"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:126
+#: ../gedit/gedit-ui.h:122
 msgid "Go to _Line..."
 msgstr "PÅejÃt n_a ÅÃdekâ"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:127
+#: ../gedit/gedit-ui.h:123
 msgid "Go to a specific line"
 msgstr "PÅejÃt na konkrÃtnà ÅÃdek"
 
 #. Documents menu
-#: ../gedit/gedit-ui.h:130
+#: ../gedit/gedit-ui.h:126
 msgid "_Save All"
 msgstr "UloÅit _vÅe"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:131
+#: ../gedit/gedit-ui.h:127
 msgid "Save all open files"
 msgstr "UloÅit vÅechny otevÅenà soubory"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:132
+#: ../gedit/gedit-ui.h:128
 msgid "_Close All"
 msgstr "ZavÅÃt vÅ_e"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:133
+#: ../gedit/gedit-ui.h:129
 msgid "Close all open files"
 msgstr "ZavÅÃt vÅechny otevÅenà soubory"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:134
+#: ../gedit/gedit-ui.h:130
 msgid "_New Tab Group"
 msgstr "_Novà skupina karet"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:135
+#: ../gedit/gedit-ui.h:131
 msgid "Create a new tab group"
 msgstr "VytvoÅit novou skupinu karet"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:136
+#: ../gedit/gedit-ui.h:132
 msgid "P_revious Tab Group"
 msgstr "PÅedchozà skupina ka_ret"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:137
+#: ../gedit/gedit-ui.h:133
 msgid "Switch to the previous tab group"
 msgstr "PÅepnout na pÅedchozà skupinu karet"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:138
+#: ../gedit/gedit-ui.h:134
 msgid "Nex_t Tab Group"
 msgstr "NÃsledujÃcà skupina kare_t"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:139
+#: ../gedit/gedit-ui.h:135
 msgid "Switch to the next tab group"
 msgstr "PÅepnout na nÃsledujÃcà skupinu karet"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:140
+#: ../gedit/gedit-ui.h:136
 msgid "_Previous Document"
 msgstr "_PÅedchozà dokument"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:141
+#: ../gedit/gedit-ui.h:137
 msgid "Activate previous document"
 msgstr "Aktivovat pÅedchozà dokument"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:142
+#: ../gedit/gedit-ui.h:138
 msgid "N_ext Document"
 msgstr "NÃsl_edujÃcà dokument"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:143
+#: ../gedit/gedit-ui.h:139
 msgid "Activate next document"
 msgstr "Aktivovat nÃsledujÃcà dokument"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:144
+#: ../gedit/gedit-ui.h:140
 msgid "_Move to New Window"
 msgstr "PÅes_unout do novÃho okna"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:145
+#: ../gedit/gedit-ui.h:141
 msgid "Move the current document to a new window"
 msgstr "PÅesunout aktuÃlnà dokument do novÃho okna"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:152
+#: ../gedit/gedit-ui.h:148
 msgid "Close the current file"
 msgstr "ZavÅÃt aktuÃlnà soubor"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:159
+#: ../gedit/gedit-ui.h:155
 msgid "Quit the program"
 msgstr "SkonÄit program"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:164
+#: ../gedit/gedit-ui.h:160
 msgid "_Toolbar"
 msgstr "Panel nÃs_trojÅ"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:165
+#: ../gedit/gedit-ui.h:161
 msgid "Show or hide the toolbar in the current window"
 msgstr "Zobrazit nebo skrÃt panel nÃstrojÅ v aktuÃlnÃm oknÄ"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:167
+#: ../gedit/gedit-ui.h:163
 msgid "_Statusbar"
 msgstr "_Stavovà panel"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:168
+#: ../gedit/gedit-ui.h:164
 msgid "Show or hide the statusbar in the current window"
 msgstr "Zobrazit nebo skrÃt stavovà panel v aktuÃlnÃm oknÄ"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:171
+#: ../gedit/gedit-ui.h:167
 msgid "Edit text in fullscreen"
 msgstr "Upravovat text v reÅimu celà obrazovky"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:178
+#: ../gedit/gedit-ui.h:174
 msgid "Side _Panel"
 msgstr "Postrannà _panel"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:179
+#: ../gedit/gedit-ui.h:175
 msgid "Show or hide the side panel in the current window"
 msgstr "Zobrazit nebo skrÃt postrannà panel v aktuÃlnÃm oknÄ"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:181
+#: ../gedit/gedit-ui.h:177
 msgid "_Bottom Panel"
 msgstr "_Spodnà panel"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:182
+#: ../gedit/gedit-ui.h:178
 msgid "Show or hide the bottom panel in the current window"
 msgstr "Zobrazit nebo skrÃt spodnà panel v aktuÃlnÃm oknÄ"
 
@@ -2199,29 +2193,29 @@ msgid "/ on %s"
 msgstr "/ na %s"
 
 #. create "Wrap Around" menu item.
-#: ../gedit/gedit-view-frame.c:610
+#: ../gedit/gedit-view-frame.c:624
 msgid "_Wrap Around"
 msgstr "PÅechÃzet pÅes _okraj"
 
 #. create "Match Entire Word Only" menu item.
-#: ../gedit/gedit-view-frame.c:620
+#: ../gedit/gedit-view-frame.c:634
 msgid "Match _Entire Word Only"
 msgstr "Hledat pouze _celà slova"
 
 #. create "Match Case" menu item.
-#: ../gedit/gedit-view-frame.c:630
+#: ../gedit/gedit-view-frame.c:644
 msgid "_Match Case"
 msgstr "_RozliÅovat velikost pÃsmen"
 
-#: ../gedit/gedit-view-frame.c:889
+#: ../gedit/gedit-view-frame.c:903
 msgid "String you want to search for"
 msgstr "ÅetÄzec, kterà chcete hledat"
 
-#: ../gedit/gedit-view-frame.c:898
+#: ../gedit/gedit-view-frame.c:912
 msgid "Line you want to move the cursor to"
 msgstr "ÅÃdek, na kterà chcete pÅesunout kurzor"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:1021
+#: ../gedit/gedit-window.c:1040
 #, c-format
 msgid "Use %s highlight mode"
 msgstr "PouÅÃt reÅim zvÃrazÅovÃnà %s"
@@ -2229,72 +2223,72 @@ msgstr "PouÅÃt reÅim zvÃrazÅovÃnà %s"
 #. add the "Plain Text" item before all the others
 #. Translators: "Plain Text" means that no highlight mode is selected in the
 #. * "View->Highlight Mode" submenu and so syntax highlighting is disabled
-#: ../gedit/gedit-window.c:1088 ../gedit/gedit-window.c:2100
-#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:120
-#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:416
-#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:527
-#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:846
+#: ../gedit/gedit-window.c:1107 ../gedit/gedit-window.c:2139
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:138
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:435
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:546
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:865
 msgid "Plain Text"
 msgstr "Prostà text"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:1089
+#: ../gedit/gedit-window.c:1108
 msgid "Disable syntax highlighting"
 msgstr "Vypnout zvÃrazÅovÃnà syntaxe"
 
 #. Translators: %s is a URI
-#: ../gedit/gedit-window.c:1411
+#: ../gedit/gedit-window.c:1430
 #, c-format
 msgid "Open '%s'"
 msgstr "OtevÅÃt â%sâ"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:1520
+#: ../gedit/gedit-window.c:1539
 msgid "Open a recently used file"
 msgstr "OtevÅÃt nedÃvno pouÅÃvanà soubor"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:1526
+#: ../gedit/gedit-window.c:1545
 msgid "Open"
 msgstr "OtevÅÃt"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:1584
+#: ../gedit/gedit-window.c:1603
 msgid "Save"
 msgstr "UloÅit"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:1586
+#: ../gedit/gedit-window.c:1605
 msgid "Print"
 msgstr "Tisk"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:1588
+#: ../gedit/gedit-window.c:1607
 msgid "Find"
 msgstr "Hledat"
 
 #. Translators: %s is a URI
-#: ../gedit/gedit-window.c:1745
+#: ../gedit/gedit-window.c:1767
 #, c-format
 msgid "Activate '%s'"
 msgstr "Aktivovat â%sâ"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:2078
+#: ../gedit/gedit-window.c:2117
 msgid "Use Spaces"
 msgstr "PouÅÃt mezery"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:2151
+#: ../gedit/gedit-window.c:2190
 msgid "Tab Width"
 msgstr "ÅÃÅka tabulÃtoru"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:2260
+#: ../gedit/gedit-window.c:2299
 msgid "Bracket match is out of range"
 msgstr "OdpovÃdajÃcà zÃvorka je mimo rozsah"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:2265
+#: ../gedit/gedit-window.c:2304
 msgid "Bracket match not found"
 msgstr "OdpovÃdajÃcà zÃvorka nenalezena"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:2270
+#: ../gedit/gedit-window.c:2309
 #, c-format
 msgid "Bracket match found on line: %d"
 msgstr "OdpovÃdajÃcà zÃvorka nalezena na ÅÃdku: %d"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:4041
+#: ../gedit/gedit-window.c:4096
 msgid "About gedit"
 msgstr "O aplikaci gedit"
 
@@ -2403,7 +2397,6 @@ msgstr "Statistika dokumentu"
 #: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:1
 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:1
 #: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:1
-#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:1
 #: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:1
 msgid "    "
 msgstr "    "
@@ -2512,32 +2505,32 @@ msgstr "Hotovo."
 msgid "Exited"
 msgstr "SkonÄil"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:118
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:136
 msgid "All languages"
 msgstr "VÅechny jazyky"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:516
-#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:520
-#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:844
-#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:2
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:535
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:539
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:863
+#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:4
 msgid "All Languages"
 msgstr "VÅechny jazyky"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:627
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:646
 msgid "New tool"
 msgstr "Novà nÃstroj"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:758
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:777
 #, python-format
 msgid "This accelerator is already bound to %s"
 msgstr "Tato klÃvesovà zkratka je jiÅ pÅiÅazena k %s"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:809
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:828
 msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
 msgstr ""
 "StisknÄte novou klÃvesovou zkratku, nebo ji vymaÅte stisknutÃm Backspace"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:811
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:830
 msgid "Type a new accelerator"
 msgstr "StisknÄte novou klÃvesovou zkratku"
 
@@ -2545,124 +2538,153 @@ msgstr "StisknÄte novou klÃvesovou zkratku"
 msgid "Stopped."
 msgstr "Zastaveno."
 
+#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:2
+msgid "Add Tool"
+msgstr "PÅidat nÃstroj"
+
 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:3
+#| msgid "Add new empty folder"
+msgid "Add a new tool"
+msgstr "PÅidat novà nÃstroj"
+
+#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:5
 msgid "All documents"
 msgstr "VÅechny dokumenty"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:4
+#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:6
 msgid "All documents except untitled ones"
 msgstr "VÅechny dokumenty kromÄ nepojmenovanÃch"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:5
+#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:7
 msgid "Append to current document"
 msgstr "PÅidat do aktuÃlnÃho dokumentu"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:6
+#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:8
 msgid "Create new document"
 msgstr "VytvoÅit novà dokument"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:7
+#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:9
 msgid "Current document"
 msgstr "AktuÃlnà dokument"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:8
+#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:10
 msgid "Current line"
 msgstr "AktuÃlnà ÅÃdek"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:9
+#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:11
 msgid "Current selection"
 msgstr "AktuÃlnà vÃbÄr"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:10
+#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:12
 msgid "Current selection (default to document)"
 msgstr "AktuÃlnà vÃbÄr (vÃchozà pro dokument)"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:11
+#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:13
 msgid "Current word"
 msgstr "AktuÃlnà slovo"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:12
+#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:14
 msgid "Display in bottom pane"
 msgstr "Zobrazovat v dolnÃm panelu"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:13
-msgid "External Tools Manager"
-msgstr "OtevÃrà sprÃvce externÃch nÃstrojÅ"
-
-#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:14
+#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:15
 msgid "Insert at cursor position"
 msgstr "VloÅit na pozici kurzoru"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:15
+#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:16
 msgid "Local files only"
 msgstr "Jen mÃstnà soubory"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:16
+#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:17
+#| msgid "Manage _External Tools..."
+msgid "Manage External Tools"
+msgstr "SprÃva externÃch nÃstrojÅ"
+
+#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:18
 msgid "Nothing"
 msgstr "Nic"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:17
+#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:19
 msgid "Remote files only"
 msgstr "Jen vzdÃlenà soubory"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:18
+#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:20
+msgid "Remove Tool"
+msgstr "Odebrat nÃstroj"
+
+#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:21
+#| msgid "Revert selected snippet"
+msgid "Remove selected tool"
+msgstr "Odebrat vybranà nÃstroj"
+
+#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:22
 msgid "Replace current document"
 msgstr "Nahradit aktuÃlnà dokument"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:19
+#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:23
 msgid "Replace current selection"
 msgstr "Nahradit vÃbÄr"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:20
+#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:24
+#| msgid "_Revert"
+msgid "Revert Tool"
+msgstr "VrÃtit nÃstroj"
+
+#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:25
+#| msgid "_Revert"
+msgid "Revert tool"
+msgstr "VrÃtit nÃstroj"
+
+#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:26
 msgid "Untitled documents only"
 msgstr "Jen nepojmenovanà dokumenty"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:21
+#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:27
 msgid "_Applicability:"
 msgstr "_PouÅitelnost:"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:22
-#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:11
+#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:28
+#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:16
 msgid "_Edit:"
 msgstr "_Upravit:"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:23
+#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:29
 msgid "_Input:"
 msgstr "V_stup:"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:24
+#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:30
 msgid "_Output:"
 msgstr "_VÃstup:"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:25
+#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:31
 msgid "_Save:"
 msgstr "_UloÅit:"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:26
+#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:32
 msgid "_Shortcut Key:"
 msgstr "_KlÃvesovà zkratka:"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:27
+#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:33
 msgid "_Tools:"
 msgstr "NÃs_troje:"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:175
+#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:176
 msgid "Manage _External Tools..."
 msgstr "Spravovat _externà nÃstrojeâ"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:176
+#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:177
 msgid "Opens the External Tools Manager"
 msgstr "OtevÃrà sprÃvce externÃch nÃstrojÅ"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:179
+#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:180
 msgid "External _Tools"
 msgstr "Ex_ternà nÃstroje"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:180
+#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:181
 msgid "External tools"
 msgstr "Externà nÃstroje"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:214
+#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:215
 msgid "Shell Output"
 msgstr "VÃstup shellu"
 
@@ -2703,59 +2725,59 @@ msgstr "Panel prohlÃÅeÄe souborÅ"
 msgid "File System"
 msgstr "SystÃm souborÅ"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:585
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:577
 msgid "_Set root to active document"
 msgstr "_Nastavit koÅen podle aktivnÃho dokumentu"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:587
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:579
 msgid "Set the root to the active document location"
 msgstr "Nastavit koÅen struktury sloÅek podle umÃstÄnà aktivnÃho dokumentu"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:592
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:584
 msgid "_Open terminal here"
 msgstr "_OtevÅÃt zde terminÃl"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:594
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:586
 msgid "Open a terminal at the currently opened directory"
 msgstr "OtevÅÃt terminÃl v aktuÃlnÄ otevÅenà sloÅce"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:732
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:724
 msgid "File Browser"
 msgstr "ProhlÃÅeÄ souborÅ"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:875
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:867
 msgid "An error occurred while creating a new directory"
 msgstr "BÄhem vytvÃÅenà novà sloÅky doÅlo k chybÄ"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:878
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:870
 msgid "An error occurred while creating a new file"
 msgstr "BÄhem vytvÃÅenà novÃho souboru doÅlo k chybÄ"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:881
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:873
 msgid "An error occurred while renaming a file or directory"
 msgstr "BÄhem pÅejmenovÃvÃnà souboru Äi sloÅky doÅlo k chybÄ"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:884
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:876
 msgid "An error occurred while deleting a file or directory"
 msgstr "BÄhem mazÃnà souboru Äi sloÅky doÅlo k chybÄ"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:887
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:879
 msgid "An error occurred while opening a directory in the file manager"
 msgstr "BÄhem otevÃrÃnà sloÅky ve sprÃvci souborÅ doÅlo k chybÄ"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:890
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:882
 msgid "An error occurred while setting a root directory"
 msgstr "BÄhem nastavovÃnà koÅenovà sloÅky doÅlo k chybÄ"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:893
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:885
 msgid "An error occurred while loading a directory"
 msgstr "BÄhem naÄÃtÃnà sloÅky doÅlo k chybÄ"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:896
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:888
 msgid "An error occurred"
 msgstr "Vyskytla se chyba"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1105
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1104
 msgid ""
 "Cannot move file to trash, do you\n"
 "want to delete permanently?"
@@ -2763,33 +2785,33 @@ msgstr ""
 "Soubor nelze pÅesunout do koÅe,\n"
 "chcete ho trvale smazat?"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1110
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1109
 #, c-format
 msgid "The file \"%s\" cannot be moved to the trash."
 msgstr "Soubor â%sâ nelze pÅesunout do koÅe."
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1115
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1114
 msgid "The selected files cannot be moved to the trash."
 msgstr "Vybranà soubory nelze pÅesunout do koÅe."
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1147
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1146
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%s\"?"
 msgstr "Opravdu chcete trvale smazat â%sâ?"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1152
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1151
 msgid "Are you sure you want to permanently delete the selected files?"
 msgstr "Opravdu chcete trvale smazat vybranà soubory?"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1155
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1154
 msgid "If you delete an item, it is permanently lost."
 msgstr "Pokud poloÅku smaÅete, bude nenÃvratnÄ ztracena."
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:1728
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:1722
 msgid "(Empty)"
 msgstr "(PrÃzdnÃ)"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3474
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3467
 msgid ""
 "The renamed file is currently filtered out. You need to adjust your filter "
 "settings to make the file visible"
@@ -2798,11 +2820,11 @@ msgstr ""
 "svà nastavenà filtrovÃnÃ."
 
 #. Translators: This is the default name of new files created by the file browser pane.
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3718
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3711
 msgid "file"
 msgstr "soubor"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3746
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3739
 msgid ""
 "The new file is currently filtered out. You need to adjust your filter "
 "settings to make the file visible"
@@ -2811,11 +2833,11 @@ msgstr ""
 "nastavenà filtrovÃnÃ."
 
 #. Translators: This is the default name of new directories created by the file browser pane.
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3777
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3770
 msgid "directory"
 msgstr "sloÅka"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3802
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3795
 msgid ""
 "The new directory is currently filtered out. You need to adjust your filter "
 "settings to make the directory visible"
@@ -2960,17 +2982,17 @@ msgstr "PÅejÃt na nÃsledujÃcà umÃstÄnÃ"
 msgid "_Match Filename"
 msgstr "_Filtr nÃzvÅ souborÅ"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2185
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2187
 #, c-format
 msgid "No mount object for mounted volume: %s"
 msgstr "ÅÃdnà pÅipojovacà objekt pro pÅipojenà svazek: %s"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2262
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2264
 #, c-format
 msgid "Could not open media: %s"
 msgstr "Nelze otevÅÃt mÃdium: %s"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2309
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2311
 #, c-format
 msgid "Could not mount volume: %s"
 msgstr "Nelze pÅipojit svazek: %s"
@@ -3114,7 +3136,7 @@ msgstr "_Barva pÅÃkazu:"
 msgid "_Error color:"
 msgstr "Barva ch_yby:"
 
-#. ex:ts=8:et:
+#. ex:ts=4:et:
 #: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:31
 #: ../plugins/quickopen/quickopen.plugin.desktop.in.h:1
 msgid "Quick Open"
@@ -3129,7 +3151,7 @@ msgid "Insert often-used pieces of text in a fast way"
 msgstr "Rychle vklÃdà Äasto pouÅÃvanà kusy textu"
 
 #: ../plugins/snippets/snippets.plugin.desktop.in.h:2
-#: ../plugins/snippets/snippets/document.py:54
+#: ../plugins/snippets/snippets/document.py:56
 msgid "Snippets"
 msgstr "Ãryvky"
 
@@ -3138,54 +3160,80 @@ msgid "Activation"
 msgstr "Aktivace"
 
 #: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:3
+#| msgid "Snippets"
+msgid "Add Snippet"
+msgstr "PÅidat Ãryvek"
+
+#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:4
 msgid "Create new snippet"
 msgstr "VytvoÅit novà Ãryvek"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:4
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:398
+#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:5
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:393
 msgid "Delete selected snippet"
 msgstr "Smazat vybranà Ãryvek"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:5
+#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:6
+#| msgid "Export snippets"
+msgid "Export Snippets"
+msgstr "Exportovat Ãryvky"
+
+#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:7
 msgid "Export selected snippets"
 msgstr "Exportovat vybranà Ãryvky"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:6
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:769
+#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:8
+#| msgid "Import snippets"
+msgid "Import Snippets"
+msgstr "Importovat Ãryvky"
+
+#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:9
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:770
 msgid "Import snippets"
 msgstr "Importovat Ãryvky"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:7
+#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:10
+#| msgid "Manage snippets"
+msgid "Manage Snippets"
+msgstr "SprÃva ÃryvkÅ"
+
+#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:11
+#| msgid "Snippets"
+msgid "Remove Snippet"
+msgstr "Odstranit Ãryvek"
+
+#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:12
 msgid "S_hortcut key:"
 msgstr "_KlÃvesovà zkratka:"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:8
+#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:13
 msgid "Shortcut key with which the snippet is activated"
 msgstr "KlÃvesovà zkratka, kterou se Ãryvek aktivuje"
 
 #. self['hbox_tab_trigger'].set_spacing(0)
-#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:9
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:657
+#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:14
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:660
 msgid "Single word the snippet is activated with after pressing Tab"
 msgstr "Jedno slovo, kterÃm se po stisknutà tabulÃtoru Ãryvek aktivuje"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:10
+#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:15
 msgid "_Drop targets:"
 msgstr "_Vynechat cÃle:"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:12
+#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:17
 msgid "_Snippets:"
 msgstr "Ã_ryvky:"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:13
+#. "tab" here means the tab key, not the notebook tab!
+#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:19
 msgid "_Tab trigger:"
 msgstr "SpouÅtÄÄ _tabulÃtoru:"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/windowactivatable.py:141
+#: ../plugins/snippets/snippets/windowactivatable.py:143
 msgid "Manage _Snippets..."
 msgstr "Spravovat Ãr_yvkyâ"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/windowactivatable.py:142
+#: ../plugins/snippets/snippets/windowactivatable.py:144
 msgid "Manage snippets"
 msgstr "Spravovat Ãryvky"
 
@@ -3193,20 +3241,20 @@ msgstr "Spravovat Ãryvky"
 msgid "Snippets archive"
 msgstr "Archiv ÃryvkÅ"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:65
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:62
 msgid "Add a new snippet..."
 msgstr "PÅidat novà Ãryvekâ"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:118
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:115
 msgid "Global"
 msgstr "GlobÃlnÃ"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:395
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:390
 msgid "Revert selected snippet"
 msgstr "VrÃtit vybranà Ãryvek do pÅvodnÃho stavu"
 
 #. self['hbox_tab_trigger'].set_spacing(3)
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:650
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:653
 msgid ""
 "This is not a valid Tab trigger. Triggers can either contain letters or a "
 "single (non-alphanumeric) character like: {, [, etc."
@@ -3214,74 +3262,74 @@ msgstr ""
 "Toto nenà platnà spouÅtÄÄ tabulÃtoru. SpouÅtÄÄe mohou obsahovat buÄ pÃsmena, "
 "nebo jeden nealfanumerickà znak, jako {, [, apod."
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:748
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:749
 #, python-format
 msgid "The following error occurred while importing: %s"
 msgstr "BÄhem importu doÅlo k nÃsledujÃcà chybÄ: %s"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:755
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:756
 msgid "Import successfully completed"
 msgstr "Import ÃspÄÅnÄ dokonÄen"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:774
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:860
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:923
-msgid "All supported archives"
-msgstr "VÅechny podporovanà archivy"
-
 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:775
 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:861
 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:924
-msgid "Gzip compressed archive"
-msgstr "Komprimovanà archiv GZIP"
+msgid "All supported archives"
+msgstr "VÅechny podporovanà archivy"
 
 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:776
 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:862
 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:925
+msgid "Gzip compressed archive"
+msgstr "Komprimovanà archiv GZIP"
+
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:777
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:863
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:926
 msgid "Bzip2 compressed archive"
 msgstr "Komprimovanà archiv BZIP2"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:777
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:778
 msgid "Single snippets file"
 msgstr "Soubor ÃryvkÅ"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:778
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:864
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:927
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:779
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:865
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:928
 msgid "All files"
 msgstr "VÅechny soubory"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:790
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:791
 #, python-format
 msgid "The following error occurred while exporting: %s"
 msgstr "BÄhem exportu doÅlo k nÃsledujÃcà chybÄ: %s"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:794
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:795
 msgid "Export successfully completed"
 msgstr "Export ÃspÄÅnÄ dokonÄen"
 
 #. Ask if system snippets should also be exported
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:834
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:901
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:835
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:902
 msgid "Do you want to include selected <b>system</b> snippets in your export?"
 msgstr "Chcete zahrnout vybranà <b>systÃmovÃ</b> Ãryvky do svÃho exportu?"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:849
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:919
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:850
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:920
 msgid "There are no snippets selected to be exported"
 msgstr "Pro export nejsou vybrÃny ÅÃdnà Ãryvky"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:854
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:892
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:855
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:893
 msgid "Export snippets"
 msgstr "Exportovat Ãryvky"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:1031
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:1034
 msgid "Type a new shortcut, or press Backspace to clear"
 msgstr ""
 "StisknÄte novou klÃvesovou zkratku, nebo ji vymaÅte stisknutÃm Backspace"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:1033
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:1036
 msgid "Type a new shortcut"
 msgstr "StisknÄte novou klÃvesovou zkratku"
 
@@ -3300,34 +3348,34 @@ msgstr "CÃlovà sloÅka â%sâ neexistuje"
 msgid "Target directory \"%s\" is not a valid directory"
 msgstr "CÃlovà sloÅka â%sâ nenà platnou sloÅkou"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:46
-#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:100
+#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:47
+#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:108
 #, python-format
 msgid "File \"%s\" does not exist"
 msgstr "Soubor â%sâ neexistuje"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:49
+#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:50
 #, python-format
 msgid "File \"%s\" is not a valid snippets file"
 msgstr "Soubor â%sâ nenà platnÃm souborem ÃryvkÅ"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:59
+#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:67
 #, python-format
 msgid "Imported file \"%s\" is not a valid snippets file"
 msgstr "Importovanà soubor â%sâ nenà platnÃm souborem ÃryvkÅ"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:69
+#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:77
 #, python-format
 msgid "The archive \"%s\" could not be extracted"
 msgstr "Archiv â%sâ nelze rozbalit"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:87
+#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:95
 #, python-format
 msgid "The following files could not be imported: %s"
 msgstr "NÃsledujÃcà soubory nemohou bÃt importovÃny: %s"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:103
-#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:116
+#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:111
+#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:124
 #, python-format
 msgid "File \"%s\" is not a valid snippets archive"
 msgstr "Soubor â%sâ nenà platnÃm archivem ÃryvkÅ"
@@ -3435,8 +3483,8 @@ msgstr "Kontrola pravopisu dokonÄena"
 #. * the second %s is the locale name. Example:
 #. * "French (France)"
 #.
-#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:285
-#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:291
+#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:373
+#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:379
 #, c-format
 msgctxt "language"
 msgid "%s (%s)"
@@ -3445,7 +3493,7 @@ msgstr "%s (%s)"
 #. Translators: this refers to an unknown language code
 #. * (one which isn't in our built-in list).
 #.
-#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:300
+#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:388
 #, c-format
 msgctxt "language"
 msgid "Unknown (%s)"
@@ -3454,7 +3502,7 @@ msgstr "NeznÃmà (%s)"
 #. Translators: this refers the Default language used by the
 #. * spell checker
 #.
-#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:406
+#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:494
 msgctxt "language"
 msgid "Default"
 msgstr "VÃchozÃ"
@@ -3468,35 +3516,35 @@ msgstr "Nastavit jazyk"
 msgid "Languages"
 msgstr "Jazyky"
 
-#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:105
+#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:107
 msgid "_Check Spelling..."
 msgstr "_Zkontrolovat pravopisâ"
 
-#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:107
+#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:109
 msgid "Check the current document for incorrect spelling"
 msgstr "Kontrola sprÃvnÃho pravopisu v aktuÃlnÃm dokumentu"
 
-#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:113
+#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:115
 msgid "Set _Language..."
 msgstr "Nastavit _jazykâ"
 
-#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:115
+#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:117
 msgid "Set the language of the current document"
 msgstr "Nastavenà jazyka aktuÃlnÃho dokumentu"
 
-#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:124
+#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:126
 msgid "_Highlight Misspelled Words"
 msgstr "_ZvÃrazÅovat pravopisnà chyby"
 
-#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:126
+#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:128
 msgid "Automatically spell-check the current document"
 msgstr "Automatickà kontrola pravopisu v aktuÃlnÃm dokumentu"
 
-#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:817
+#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:819
 msgid "The document is empty."
 msgstr "Dokument je prÃzdnÃ."
 
-#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:842
+#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:844
 msgid "No misspelled words"
 msgstr "ÅÃdnà chybnà slova"
 
@@ -3619,32 +3667,32 @@ msgid "The selected format used when inserting the date/time."
 msgstr "Vybranà formÃt pouÅità pÅi vklÃdÃnà data/Äasu."
 
 #. Translators: Use the more common date format in your locale
-#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:3
+#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:2
 #: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:4
 #, no-c-format
 msgid "%d/%m/%Y %H:%M:%S"
 msgstr "%e.%m.%Y %k:%M:%S"
 
 #. Translators: This example should follow the date format defined in the entry above
-#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:4
+#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:3
 #: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:6
 msgid "01/11/2009 17:52:00"
 msgstr "1.11.2009 7:52:00"
 
-#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:5
+#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:4
 msgid "Insert Date and Time"
 msgstr "VloÅit datum a Äas"
 
-#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:6
+#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:5
 #: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:8
 msgid "Use the _selected format"
 msgstr "PouÅÃt _vybranà formÃt"
 
-#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:7
+#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:6
 msgid "_Insert"
 msgstr "_VloÅit"
 
-#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:8
+#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:7
 #: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:11
 msgid "_Use custom format"
 msgstr "PouÅÃt vlastnà _formÃt"
@@ -3670,8 +3718,3 @@ msgstr ""
 msgid "Zeitgeist dataprovider"
 msgstr "Poskytovatel dat Zeitgeist"
 
-#~ msgid "Quick open"
-#~ msgstr "Rychle otevÅÃt"
-
-#~ msgid "Quickly open documents"
-#~ msgstr "Rychle otevÅÃt dokumenty"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]