[gnome-control-center] Updated Latvian translation.commit e9403022a195d377450ab720211089938f34b2fd
Author: Rudolfs Mazurs <rudolfs mazurs gmail com>
Date:  Tue Jul 12 17:32:22 2011 +0300

  Updated Latvian translation.

 po/lv.po | 2314 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 files changed, 1457 insertions(+), 857 deletions(-)
---
diff --git a/po/lv.po b/po/lv.po
index bec5900..d275606 100644
--- a/po/lv.po
+++ b/po/lv.po
@@ -6,14 +6,15 @@
 # Raivis Dejus <orvils gmail com>, 2006, 2007, 2009.
 # Anita Reitere <nitalynx gmail com>, 2010.
 # Rudolfs <rudolfs mazurs gmail com>, 2011.
+# RÅdofls Mazurs <rudolfs mazurs gmail com>, 2011.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-control-center.HEAD.lv\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
-"control-center&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-25 15:47+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-03-26 14:07+0200\n"
-"Last-Translator: Rudolfs <rudolfs mazurs gmail com>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.";
+"cgi?product=gnome-control-center&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-07-06 15:48+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-10 22:35+0300\n"
+"Last-Translator: RÅdofls Mazurs <rudolfs mazurs gmail com>\n"
 "Language-Team: Latvian <lata-l10n googlegroups com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -22,183 +23,6 @@ msgstr ""
 "2);\n"
 "X-Generator: Lokalize 1.1\n"
 
-#: ../gnome-control-center.schemas.in.h:1
-msgid "Current network location"
-msgstr "PaÅreizÄjÄ tÄkla vieta"
-
-#: ../gnome-control-center.schemas.in.h:2
-msgid "More backgrounds URL"
-msgstr "URL papildu fona attÄliem"
-
-#: ../gnome-control-center.schemas.in.h:3
-msgid "More themes URL"
-msgstr "URL papildu tÄmÄm"
-
-#: ../gnome-control-center.schemas.in.h:4
-msgid ""
-"Set this to your current location name. This is used to determine the "
-"appropriate network proxy configuration."
-msgstr ""
-"Iestatiet Åeit savas vietas nosaukumu. Tas tiks izmantots, lai noteiktu "
-"aptuveno starpniekservera konfigurÄciju."
-
-#: ../gnome-control-center.schemas.in.h:5
-msgid ""
-"URL for where to get more desktop backgrounds. If set to an empty string the "
-"link will not appear."
-msgstr ""
-"TÄmekÄa URL, kur var iegÅt vairÄk darbvirsmas fona attÄlu. Ja Åeit ir tukÅa "
-"virkne, attiecÄgÄ saite neparÄdÄs."
-
-#: ../gnome-control-center.schemas.in.h:6
-msgid ""
-"URL for where to get more desktop themes. If set to an empty string the link "
-"will not appear."
-msgstr ""
-"TÄmekÄa URL, kur var iegÅt vairÄk darbvirsmas tÄmu. Ja Åeit ir tukÅa virkne, "
-"attiecÄgÄ saite neparÄdÄs."
-
-#: ../libgnome-control-center/cc-lockbutton.c:347
-#: ../panels/screen/screen.ui.h:14
-msgid "Lock"
-msgstr "SlÄgt"
-
-#: ../libgnome-control-center/cc-lockbutton.c:356
-#: ../panels/network/network.ui.h:20
-msgid "Unlock"
-msgstr "AtslÄgt"
-
-#: ../libgnome-control-center/cc-lockbutton.c:365
-msgid "Locked"
-msgstr "AizslÄgts"
-
-#: ../libgnome-control-center/cc-lockbutton.c:374
-msgid ""
-"Dialog is unlocked.\n"
-"Click to prevent further changes"
-msgstr ""
-"Dialogs ir atslÄgts.\n"
-"KlikÅÄiniet, lai novÄrstu turpmÄkas izmaiÅas"
-
-#: ../libgnome-control-center/cc-lockbutton.c:383
-msgid ""
-"Dialog is locked.\n"
-"Click to make changes"
-msgstr ""
-"Dialogs ir aizslÄgts.\n"
-"KlikÅÄiniet, lai veiktu izmaiÅas"
-
-#: ../libgnome-control-center/cc-lockbutton.c:392
-msgid ""
-"System policy prevents changes.\n"
-"Contact your system administrator"
-msgstr ""
-"SistÄmas politika neÄauj veikt izmaiÅas.\n"
-"Sazinieties ar sistÄmas administratoru"
-
-#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:134
-msgid "Key"
-msgstr "AtslÄga"
-
-#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:135
-msgid "GConf key to which this property editor is attached"
-msgstr "Gconf atslÄga, kurai pievienots ÄpaÅÄbu redaktors"
-
-#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:141
-msgid "Callback"
-msgstr "AtzvanÄÅana"
-
-#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:142
-msgid "Issue this callback when the value associated with key gets changed"
-msgstr "Veikt Åo atzvanÄÅanu, kad atslÄgas vÄrtÄba tiek mainÄta"
-
-#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:147
-msgid "Change set"
-msgstr "MainÄt kopu"
-
-#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:148
-msgid ""
-"GConf change set containing data to be forwarded to the gconf client on apply"
-msgstr ""
-"GConf izmaiÅu kopa, kas satur datus, kurus pÄrsÅtÄt gconf klientam pie "
-"pielietoÅanas"
-
-#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:153
-msgid "Conversion to widget callback"
-msgstr "PÄrveide par logdaÄas atzvanÄÅanu"
-
-#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:154
-msgid ""
-"Callback to be issued when data are to be converted from GConf to the widget"
-msgstr "AtzvanÄÅana, kad dati jÄkonvertÄ no GConf uz logdaÄu"
-
-#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:159
-msgid "Conversion from widget callback"
-msgstr "PÄrveide no logdaÄas atzvanÄÅanas"
-
-#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:160
-msgid ""
-"Callback to be issued when data are to be converted to GConf from the widget"
-msgstr "AtzvanÄÅana, kad dati jÄkonvertÄ uz GConf no logdaÄas"
-
-#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:165
-msgid "UI Control"
-msgstr "UI vadÄkla"
-
-#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:166
-msgid "Object that controls the property (normally a widget)"
-msgstr "Objekts, kas kontrolÄ ÄpaÅÄbu (parasti logdaÄa)"
-
-#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:181
-msgid "Property editor object data"
-msgstr "ÄpaÅÄbu redaktora objekta dati"
-
-#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:182
-msgid "Custom data required by the specific property editor"
-msgstr "Dati, kuri nepiecieÅami konkrÄtajam rekvizÄtu redaktoram"
-
-#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:188
-msgid "Property editor data freeing callback"
-msgstr "AtzvanÄÅana rekvizÄtu redaktora datu atbrÄvoÅanai"
-
-#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:189
-msgid "Callback to be issued when property editor object data is to be freed"
-msgstr "AtzvanÄÅana, kad rekvizÄtu redaktora objekta dati ir jÄatbrÄvo"
-
-#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:1474
-#, c-format
-msgid ""
-"Couldn't find the file '%s'.\n"
-"\n"
-"Please make sure it exists and try again, or choose a different background "
-"picture."
-msgstr ""
-"NeizdevÄs atrast failu '%s'.\n"
-"\n"
-"LÅdzu, pÄrliecinieties, ka tas eksistÄ, un mÄÄiniet vÄlreiz, vai arÄ "
-"izvÄlieties citu fona attÄlu."
-
-#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:1482
-#, c-format
-msgid ""
-"I don't know how to open the file '%s'.\n"
-"Perhaps it's a kind of picture that is not yet supported.\n"
-"\n"
-"Please select a different picture instead."
-msgstr ""
-"NeizdevÄs atvÄrt failu '%s'.\n"
-"Ja tas ir attÄls, iespÄjams, tÄ formÄts vÄl netiek atbalstÄts.\n"
-"\n"
-"LÅdzu, izvÄlieties citu attÄlu."
-
-#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:1604
-msgid "Please select an image."
-msgstr "LÅdzu, izvÄlieties attÄlu."
-
-#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:1609
-msgid "_Select"
-msgstr "_IzvÄlÄties"
-
 #: ../panels/background/gnome-background-panel.desktop.in.in.h:1
 msgid "Background"
 msgstr "Fons"
@@ -213,31 +37,41 @@ msgid "Wallpaper;Screen;Desktop;"
 msgstr "Tapete;EkrÄns;Darbvirsma;"
 
 #: ../panels/background/background.ui.h:1
+#| msgid "Wallpapers"
+msgid "Add wallpaper"
+msgstr "Pievienot tapeti"
+
+#: ../panels/background/background.ui.h:2
 msgid "Center"
 msgstr "CentrÄt"
 
 #. This refers to a slideshow background
-#: ../panels/background/background.ui.h:3
+#: ../panels/background/background.ui.h:4
 msgid "Changes throughout the day"
 msgstr "IzmaiÅas dienas laikÄ"
 
-#: ../panels/background/background.ui.h:4
+#: ../panels/background/background.ui.h:5
 msgid "Fill"
 msgstr "AizpildÄt"
 
-#: ../panels/background/background.ui.h:5
+#: ../panels/background/background.ui.h:6
+#| msgid "Wallpapers"
+msgid "Remove wallpaper"
+msgstr "IzÅemt tapeti"
+
+#: ../panels/background/background.ui.h:7
 msgid "Scale"
 msgstr "MainÄt izmÄru"
 
-#: ../panels/background/background.ui.h:6
+#: ../panels/background/background.ui.h:8
 msgid "Span"
 msgstr "SadalÄt"
 
-#: ../panels/background/background.ui.h:7
+#: ../panels/background/background.ui.h:9
 msgid "Tile"
 msgstr "AtkÄrtot"
 
-#: ../panels/background/background.ui.h:8
+#: ../panels/background/background.ui.h:10
 msgid "Zoom"
 msgstr "TuvinÄt"
 
@@ -253,29 +87,29 @@ msgstr "VertikÄla krÄsu pÄreja"
 msgid "Solid Color"
 msgstr "Viena krÄsa"
 
-#: ../panels/background/cc-background-panel.c:958
+#: ../panels/background/cc-background-panel.c:963
 #: ../panels/user-accounts/um-photo-dialog.c:217
 #: ../panels/user-accounts/data/photo-dialog.ui.h:2
 msgid "Browse for more pictures"
 msgstr "PÄrlÅkot, lai iegÅtu vairÄk attÄlu"
 
-#: ../panels/background/cc-background-panel.c:1049
+#: ../panels/background/cc-background-panel.c:1055
 msgid "Current background"
 msgstr "PaÅreizÄjais fons"
 
-#: ../panels/background/cc-background-panel.c:1113
+#: ../panels/background/cc-background-panel.c:1139
 msgid "Wallpapers"
 msgstr "Tapetes"
 
-#: ../panels/background/cc-background-panel.c:1120
+#: ../panels/background/cc-background-panel.c:1146
 msgid "Pictures Folder"
 msgstr "BilÅu mape"
 
-#: ../panels/background/cc-background-panel.c:1127
+#: ../panels/background/cc-background-panel.c:1153
 msgid "Colors & Gradients"
 msgstr "KrÄsas un krÄsu pÄrejas"
 
-#: ../panels/background/cc-background-panel.c:1135
+#: ../panels/background/cc-background-panel.c:1161
 msgid "Flickr"
 msgstr "Flickr"
 
@@ -290,7 +124,7 @@ msgstr "vairÄki izmÄri"
 msgid "%d à %d"
 msgstr "%d à %d"
 
-#: ../panels/background/cc-background-item.c:255
+#: ../panels/background/cc-background-item.c:281
 msgid "No Desktop Background"
 msgstr "Bez fona attÄla"
 
@@ -299,7 +133,8 @@ msgid "Unspecified"
 msgstr "NenorÄdÄta"
 
 #: ../panels/datetime/datetime.ui.h:1
-msgid "24-Hour Time"
+#| msgid "24-Hour Time"
+msgid "24-_Hour Time"
 msgstr "24 stundu laiks"
 
 #. Translator: this is the separator between hours and minutes, like in HH:MM
@@ -316,8 +151,9 @@ msgid "August"
 msgstr "Augusts"
 
 #: ../panels/datetime/datetime.ui.h:6
-msgid "City:"
-msgstr "PilsÄta:"
+#| msgid "May"
+msgid "Day"
+msgstr "Diena"
 
 #: ../panels/datetime/datetime.ui.h:7
 msgid "December"
@@ -348,8 +184,9 @@ msgid "May"
 msgstr "Maijs"
 
 #: ../panels/datetime/datetime.ui.h:14
-msgid "Network Time"
-msgstr "TÄkla laiks"
+#| msgid "Monitor"
+msgid "Month"
+msgstr "MÄnesis"
 
 #: ../panels/datetime/datetime.ui.h:15
 msgid "November"
@@ -360,13 +197,50 @@ msgid "October"
 msgstr "Oktobris"
 
 #: ../panels/datetime/datetime.ui.h:17
-msgid "Region:"
-msgstr "ReÄions:"
-
-#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:18
 msgid "September"
 msgstr "Septembris"
 
+#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:18
+msgid "Set the time one hour ahead."
+msgstr "IestatÄt laiku vienu stundu uz priekÅu."
+
+#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:19
+msgid "Set the time one hour back."
+msgstr "IestatÄt laiku vienu stundu atpakaÄ."
+
+#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:20
+msgid "Set the time one minute ahead."
+msgstr "IestatÄt laiku vienu minÅti uz priekÅu."
+
+#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:21
+msgid "Set the time one minute back."
+msgstr "IestatÄt laiku vienu minÅti atpakaÄ."
+
+#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:22
+msgid "Switch between AM and PM."
+msgstr "PÄrslÄgties starp AM un PM."
+
+#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:23
+#| msgctxt "balance"
+#| msgid "Rear"
+msgid "Year"
+msgstr "Gads"
+
+#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:24
+#| msgid "City:"
+msgid "_City:"
+msgstr "_PilsÄta:"
+
+#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:25
+#| msgid "Network Time"
+msgid "_Network Time"
+msgstr "_TÄkla laiks"
+
+#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:26
+#| msgid "Region:"
+msgid "_Region:"
+msgstr "_ReÄions:"
+
 #. Translators: those are keywords for the date and time control-center panel
 #: ../panels/datetime/gnome-datetime-panel.desktop.in.in.h:2
 msgid "Clock;Timezone;Location;"
@@ -385,14 +259,14 @@ msgid "Left"
 msgstr "Pa kreisi"
 
 #: ../panels/display/display-capplet.ui.h:2
-#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:491
+#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:493
 msgid "Monitor"
 msgstr "Monitors"
 
 #: ../panels/display/display-capplet.ui.h:3
-#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:327
-#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:366
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:44
+#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:329
+#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:368
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:42
 msgid "Normal"
 msgstr "NormÄls"
 
@@ -438,15 +312,15 @@ msgstr "EkrÄni"
 msgid "Panel;Projector;xrandr;Screen;Resolution;Refresh;"
 msgstr "Panelis;Projektors;xrandr;EkrÄns;IzÅÄirtspÄja;AtsvaidzinÄt;"
 
-#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:328
+#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:330
 msgid "Counterclockwise"
 msgstr "PretÄji pulksteÅrÄdÄtÄja virzienam"
 
-#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:329
+#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:331
 msgid "Clockwise"
 msgstr "PulksteÅrÄdÄtÄja virzienÄ"
 
-#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:330
+#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:332
 msgid "180 Degrees"
 msgstr "180 grÄdi"
 
@@ -455,76 +329,76 @@ msgstr "180 grÄdi"
 #. * used as an adjective, not as a verb. For example, the Spanish
 #. * translation could be "Pantallas en Espejo", *not* "Espejar Pantallas".
 #.
-#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:467
+#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:469
 msgid "Mirror Displays"
 msgstr "DublÄti ekrÄni"
 
-#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:597
+#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:599
 #, c-format
 msgid "%d x %d (%s)"
 msgstr "%d x %d (%s)"
 
-#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:599
+#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:601
 #, c-format
 msgid "%d x %d"
 msgstr "%d à %d"
 
-#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:1510
+#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:1512
 msgid "Drag to change primary display."
 msgstr "Velciet, lai mainÄtu primÄro ekrÄnu."
 
-#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:1568
+#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:1570
 msgid ""
 "Select a monitor to change its properties; drag it to rearrange its "
 "placement."
 msgstr ""
 "IzvÄlÄties monitoru, lai mainÄtu tÄ ÄpaÅÄbas; velciet, lai to pÄrvietotu."
 
-#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:1957
+#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:1959
 msgid "%a %R"
 msgstr "%a %R"
 
-#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:1959
+#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:1961
 msgid "%a %l:%M %p"
 msgstr "%a %l:%M %p"
 
-#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:2205
+#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:2207
 msgid "Could not save the monitor configuration"
 msgstr "NeizdevÄs saglabÄt monitora konfigurÄciju"
 
-#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:2230
+#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:2232
 msgid "Could not get session bus while applying display configuration"
 msgstr "NeizdevÄs iegÅt sesijas kopni, pielietojot ekrÄna konfigurÄciju"
 
-#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:2275
+#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:2277
 msgid "Could not detect displays"
 msgstr "NeizdevÄs noteikt displejus"
 
-#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:2470
+#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:2492
 msgid "Could not get screen information"
 msgstr "NeizdevÄs iegÅt ekrÄna informÄciju"
 
 #. Translators: VESA is an techncial acronym, don't translate it.
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:366
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:377
 #, c-format
 msgid "VESA: %s"
 msgstr "VESA: %s"
 
 #. TRANSLATORS: device type
 #. TRANSLATORS: AP type
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:390 ../panels/network/panel-common.c:78
-#: ../panels/network/panel-common.c:157
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:401 ../panels/network/panel-common.c:79
+#: ../panels/network/panel-common.c:158
 msgid "Unknown"
 msgstr "NezinÄms"
 
 #. translators: This is the type of architecture, for example:
 #. * "64-bit" or "32-bit"
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:528
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:550
 #, c-format
 msgid "%d-bit"
 msgstr "%d bitu"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:542
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:564
 #, c-format
 msgid "%u byte"
 msgid_plural "%u bytes"
@@ -532,45 +406,45 @@ msgstr[0] "%u baits"
 msgstr[1] "%u baiti"
 msgstr[2] "%u baitu"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:550
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:572
 #, c-format
 msgid "%.1f KB"
 msgstr "%.1f KB"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:555
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:577
 #, c-format
 msgid "%.1f MB"
 msgstr "%.1f MB"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:560
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:582
 #, c-format
 msgid "%.1f GB"
 msgstr "%.1f GB"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:565
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:587
 #, c-format
 msgid "%.1f TB"
 msgstr "%.1f TB"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:570
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:592
 #, c-format
 msgid "%.1f PB"
 msgstr "%.1f PB"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:575
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:597
 #, c-format
 msgid "%.1f EB"
 msgstr "%.1f EB"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:686
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:755
 msgid "Unknown model"
 msgstr "NezinÄms modelis"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:769
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:838
 msgid "The next login will attempt to use the standard experience."
 msgstr "NÄkamÄ ierakstÄÅanÄs reizÄ tiks mÄÄinÄts izmantot standarta vidi."
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:771
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:840
 msgid ""
 "The next login will use the fallback mode intended for unsupported graphics "
 "hardware."
@@ -580,36 +454,36 @@ msgstr ""
 
 #. translators: The hardware is not able to run GNOME 3's
 #. * shell, so we use the GNOME "Fallback" session
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:813
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:882
 msgctxt "Experience"
 msgid "Fallback"
 msgstr "AtkÄpÅanÄs"
 
 #. translators: The hardware is able to run GNOME 3's
 #. * shell, also called "Standard" experience
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:819
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:888
 msgctxt "Experience"
 msgid "Standard"
 msgstr "Standarta"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:951
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1712
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1028
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1762
 msgid "Section"
 msgstr "SadaÄa"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:960 ../panels/info/info.ui.h:14
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1037 ../panels/info/info.ui.h:13
 msgid "Overview"
 msgstr "PÄrskats"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:966 ../panels/info/info.ui.h:2
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1043 ../panels/info/info.ui.h:2
 msgid "Default Applications"
 msgstr "NoklusÄtÄs lietotnes"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:971 ../panels/info/info.ui.h:9
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1048 ../panels/info/info.ui.h:9
 msgid "Graphics"
 msgstr "Grafika"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:996
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1212
 #, c-format
 msgid "Version %s"
 msgstr "Versija %s"
@@ -622,18 +496,22 @@ msgstr "SistÄmas info"
 msgid "System Information"
 msgstr "SistÄmas informÄcija"
 
-#. Translators: those are keywords for the System Information panel
+#. sure that you use the same "translation" for those keywords
 #: ../panels/info/gnome-info-panel.desktop.in.in.h:4
+#| msgid ""
+#| "device;system;information;memory;processor;version;default;application;"
+#| "fallback;"
 msgid ""
 "device;system;information;memory;processor;version;default;application;"
-"fallback;"
+"fallback;preferred;"
 msgstr ""
 "ierÄce;sistÄma;informÄcija;atmiÅa;procesors;versija;noklusÄts;lietotne;"
 "atkÄpÅanÄs;"
 
 #: ../panels/info/info.ui.h:1
-msgid "Calendar"
-msgstr "KalendÄrs"
+#| msgid "Locations..."
+msgid "Calculating..."
+msgstr "RÄÄina..."
 
 #: ../panels/info/info.ui.h:3
 msgid "Device name"
@@ -653,44 +531,55 @@ msgstr "Vide"
 
 #. Hardware is not able to run GNOME 3's shell, so we might want to force running the 'Fallback' experience.
 #: ../panels/info/info.ui.h:8
-msgid "Forced Fallback Mode"
-msgstr "Piespiedu atkÄpÅanÄs reÅÄms"
+#| msgid "Forced Fallback Mode"
+msgid "Forced _Fallback Mode"
+msgstr "Piespiedu _atkÄpÅanÄs reÅÄms"
 
 #: ../panels/info/info.ui.h:10
-msgid "Mail"
-msgstr "Pasts"
+#| msgid "Music"
+msgid "M_usic"
+msgstr "MÅ_zika"
 
 #: ../panels/info/info.ui.h:11
 msgid "Memory"
 msgstr "AtmiÅa"
 
 #: ../panels/info/info.ui.h:12
-msgid "Music"
-msgstr "MÅzika"
-
-#: ../panels/info/info.ui.h:13
 msgid "OS type"
 msgstr "OS veids"
 
-#: ../panels/info/info.ui.h:15
-msgid "Photos"
-msgstr "Bildes"
-
-#: ../panels/info/info.ui.h:16
+#: ../panels/info/info.ui.h:14
 msgid "Processor"
 msgstr "Procesors"
 
-#: ../panels/info/info.ui.h:17
+#: ../panels/info/info.ui.h:15
 msgid "Updates Available"
 msgstr "Pieejamie atjauninÄjumi"
 
+#: ../panels/info/info.ui.h:16
+#| msgid "Calendar"
+msgid "_Calendar"
+msgstr "_KalendÄrs"
+
+#: ../panels/info/info.ui.h:17
+#| msgid "Mail"
+msgid "_Mail"
+msgstr "_Pasts"
+
 #: ../panels/info/info.ui.h:18
-msgid "Video"
-msgstr "Video"
+#| msgid "_Photos:"
+msgid "_Photos"
+msgstr "_FotogrÄfijas"
 
 #: ../panels/info/info.ui.h:19
-msgid "Web"
-msgstr "TÄmeklis"
+#| msgid "Video"
+msgid "_Video"
+msgstr "_Video"
+
+#: ../panels/info/info.ui.h:20
+#| msgid "Web"
+msgid "_Web"
+msgstr "_TÄmeklis"
 
 #: ../panels/keyboard/00-multimedia.xml.in.h:1
 msgid "Eject"
@@ -773,6 +662,7 @@ msgid "Log out"
 msgstr "IzrakstÄties"
 
 #: ../panels/keyboard/01-system.xml.in.h:3
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:25
 msgid "System"
 msgstr "SistÄma"
 
@@ -843,7 +733,7 @@ msgstr "PaÄtrinÄtÄja tips."
 #. translators:
 #. * The device has been disabled
 #: ../panels/keyboard/eggcellrendererkeys.c:243
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1153
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1183
 #: ../panels/sound/gvc-mixer-control.c:1084
 #: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:177
 #: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:178
@@ -855,7 +745,7 @@ msgid "Change keyboard settings"
 msgstr "MainÄt tastatÅras iestatÄjumus"
 
 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.desktop.in.in.h:2
-#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:9
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:8
 msgid "Keyboard"
 msgstr "TastatÅra"
 
@@ -865,21 +755,22 @@ msgid "Shortcut;Repeat;Blink;"
 msgstr "ÄsceÄÅ;AtkÄrtot;MirkÅÄinÄt;"
 
 #: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:646
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:928
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1506
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1510
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:654
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:958
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1556
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1560
 msgid "Custom Shortcuts"
 msgstr "PielÄgotas saÄsnes"
 
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:780
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:804
 msgid "<Unknown Action>"
 msgstr "<NezinÄma darbÄba>"
 
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1179
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1209
 msgid "Error saving the new shortcut"
 msgstr "KÄÅda, saglabÄjot jauno saÄsni"
 
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1292
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1342
 #, c-format
 msgid ""
 "The shortcut \"%s\" cannot be used because it will become impossible to type "
@@ -890,7 +781,7 @@ msgstr ""
 "LÅdzu, mÄÄiniet to lietot kopÄ ar tÄdiem taustiÅiem kÄ Control, Alt vai "
 "Shift."
 
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1322
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1372
 #, c-format
 msgid ""
 "The shortcut \"%s\" is already used for\n"
@@ -899,25 +790,25 @@ msgstr ""
 "SaÄsne \"%s\" jau tiek lietota\n"
 " \"%s\""
 
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1327
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1377
 #, c-format
 msgid ""
 "If you reassign the shortcut to \"%s\", the \"%s\" shortcut will be disabled."
 msgstr "Ja pÄrdefinÄsiet saÄsni par \"%s\", saÄsne \"%s\" tiks deaktivizÄta."
 
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1333
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1383
 msgid "_Reassign"
 msgstr "PÄ_rdefinÄt"
 
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1445
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1495
 msgid "Too many custom shortcuts"
 msgstr "PÄrÄk daudz pielÄgoto saÄsÅu"
 
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1765
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1815
 msgid "Action"
 msgstr "DarbÄba"
 
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1788
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1838
 msgid "Shortcut"
 msgstr "SaÄsne"
 
@@ -934,7 +825,7 @@ msgid "Cursor _blinks in text fields"
 msgstr "Kursors _mirgo teksta laukos"
 
 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:4
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:1
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:2
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:21
 msgid "Cursor blinks speed"
 msgstr "Kursora mirgoÅanas Ätrums"
@@ -945,56 +836,51 @@ msgstr "PielÄgota saÄsne"
 
 #. fast acceleration
 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:6
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:8
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:9
 msgid "Fast"
 msgstr "Ätri"
 
 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:7
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:9
-msgid "General"
-msgstr "VispÄrÄji"
-
-#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:8
 msgid "Key presses _repeat when key is held down"
 msgstr "Kad taustiÅu tu_r nospiestu, atkÄrtot darbÄbu"
 
 #. long delay
-#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:10
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:14
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:39
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:9
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:15
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:37
 msgid "Long"
 msgstr "Ilga"
 
-#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:11
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:10
 msgid "Repeat Keys"
 msgstr "AtkÄrtot taustiÅus"
 
-#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:12
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:11
 msgid "Repeat keys speed"
 msgstr "TaustiÅu atkÄrtoÅanÄs Ätrums"
 
-#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:13
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:12
 msgid "S_peed:"
 msgstr "Ät_rums:"
 
 #. short delay
-#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:14
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:22
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:54
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:13
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:23
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:52
 msgid "Short"
 msgstr "Äsa"
 
-#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:15
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:14
 msgid "Shortcuts"
 msgstr "SaÄsnes"
 
 #. slow acceleration
-#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:16
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:24
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:15
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:25
 msgid "Slow"
 msgstr "LÄni"
 
-#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:17
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:16
 msgid ""
 "To edit a shortcut, click the row and hold down the new keys or press "
 "Backspace to clear."
@@ -1002,6 +888,11 @@ msgstr ""
 "Lai rediÄÄtu saÄsni, klikÅÄiniet rindÄ, tad spiediet jaunos taustiÅus vai "
 "lietojiet Backspace taustiÅu dzÄÅanai."
 
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:17
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:63
+msgid "Typing"
+msgstr "RakstÄÅana"
+
 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:18
 msgid "_Delay:"
 msgstr "Aizt_ure:"
@@ -1014,36 +905,36 @@ msgstr "_Nosaukums:"
 msgid "_Speed:"
 msgstr "Ä_trums:"
 
-#: ../panels/media/cc-media-panel.c:322
+#: ../panels/media/cc-media-panel.c:315
 msgid "Ask what to do"
 msgstr "VaicÄt, ko darÄt"
 
-#: ../panels/media/cc-media-panel.c:326 ../panels/power/power.ui.h:6
+#: ../panels/media/cc-media-panel.c:319 ../panels/power/power.ui.h:6
 msgid "Do nothing"
 msgstr "NedarÄt neko"
 
-#: ../panels/media/cc-media-panel.c:330
+#: ../panels/media/cc-media-panel.c:323
 msgid "Open folder"
 msgstr "AtvÄrt mapi"
 
-#: ../panels/media/cc-media-panel.c:441
+#: ../panels/media/cc-media-panel.c:434
 msgid "Select an application for audio CDs"
 msgstr "IzvÄlieties lietotni audio diskiem"
 
-#: ../panels/media/cc-media-panel.c:442
+#: ../panels/media/cc-media-panel.c:435
 msgid "Select an application for video DVDs"
 msgstr "IzvÄlieties lietotni DVD diskiem"
 
-#: ../panels/media/cc-media-panel.c:443
+#: ../panels/media/cc-media-panel.c:436
 msgid "Select an application to run when a music player is connected"
 msgstr "IzvÄlieties lietotni, ko palaist, kad pievienots mÅzikas atskaÅotÄjs"
 
-#: ../panels/media/cc-media-panel.c:444
+#: ../panels/media/cc-media-panel.c:437
 msgid "Select an application to run when a camera is connected"
 msgstr ""
 "IzvÄlieties lietotni, ko palaist, kad pievienota fotokamera atskaÅotÄjs"
 
-#: ../panels/media/cc-media-panel.c:445
+#: ../panels/media/cc-media-panel.c:438
 msgid "Select an application for software CDs"
 msgstr "IzvÄlieties lietotni programmatÅras diskiem"
 
@@ -1052,47 +943,47 @@ msgstr "IzvÄlieties lietotni programmatÅras diskiem"
 #. * If the shared-mime-info translation works for your language,
 #. * simply leave these untranslated.
 #.
-#: ../panels/media/cc-media-panel.c:457
+#: ../panels/media/cc-media-panel.c:450
 msgid "audio DVD"
 msgstr "audio DVD"
 
-#: ../panels/media/cc-media-panel.c:458
+#: ../panels/media/cc-media-panel.c:451
 msgid "blank Blu-ray disc"
 msgstr "tukÅs Blu-ray disks"
 
-#: ../panels/media/cc-media-panel.c:459
+#: ../panels/media/cc-media-panel.c:452
 msgid "blank CD disc"
 msgstr "tukÅs CD disks"
 
-#: ../panels/media/cc-media-panel.c:460
+#: ../panels/media/cc-media-panel.c:453
 msgid "blank DVD disc"
 msgstr "tukÅs DVD disks"
 
-#: ../panels/media/cc-media-panel.c:461
+#: ../panels/media/cc-media-panel.c:454
 msgid "blank HD DVD disc"
 msgstr "tukÅs HD DVD disks"
 
-#: ../panels/media/cc-media-panel.c:462
+#: ../panels/media/cc-media-panel.c:455
 msgid "Blu-ray video disc"
 msgstr "Blu-ray video disks"
 
-#: ../panels/media/cc-media-panel.c:463
+#: ../panels/media/cc-media-panel.c:456
 msgid "e-book reader"
 msgstr "e-grÄmatu lasÄtÄjs"
 
-#: ../panels/media/cc-media-panel.c:464
+#: ../panels/media/cc-media-panel.c:457
 msgid "HD DVD video disc"
 msgstr "HD DVD video disks"
 
-#: ../panels/media/cc-media-panel.c:465
+#: ../panels/media/cc-media-panel.c:458
 msgid "Picture CD"
 msgstr "BilÅu CD"
 
-#: ../panels/media/cc-media-panel.c:466
+#: ../panels/media/cc-media-panel.c:459
 msgid "Super Video CD"
 msgstr "Super video CD"
 
-#: ../panels/media/cc-media-panel.c:467
+#: ../panels/media/cc-media-panel.c:460
 msgid "Video CD"
 msgstr "Video CD"
 
@@ -1157,125 +1048,195 @@ msgstr "NoÅemamais datu nesÄjs"
 msgid "cd;dvd;usb;audio;video;disc;"
 msgstr "cd;dvd;usb;audio;video;disks;"
 
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:306
+msgid "Error logging into the account"
+msgstr "KÄÅda, piesakoties kontÄ"
+
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:352
+msgid "Expired credentials. Please log in again."
+msgstr "IztecÄjusi akreditÄcija. LÅdzu, piesakieties vÄlreiz."
+
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:355
+msgid "_Log In"
+msgstr "_Pieteikties"
+
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:464
+msgid "To add a new account, first select the account type"
+msgstr "Lai pievienotu jaunu kontu, vispirms izvÄlieties konta tipu"
+
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:467
+#| msgid "_Account Type"
+msgid "Account Type:"
+msgstr "Konta tips:"
+
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:499
+#| msgid "Add"
+msgid "_Add..."
+msgstr "_Pievienot..."
+
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:552
+#| msgid "Create new account"
+msgid "Error creating account"
+msgstr "KÄÅda, veidojot kontu"
+
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:586
+msgid "Error removing account"
+msgstr "KÄÅda, noÅemot kontu"
+
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:622
+msgid "Are you sure you want to remove the account?"
+msgstr "Vai tieÅÄm vÄlaties izÅemt kontu?"
+
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:624
+msgid "This will not remove the account on the server."
+msgstr "Tas neizÅems kontu no servera."
+
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:625
+msgid "_Remove"
+msgstr "_IzÅemt"
+
+#. Translators: those are keywords for the online-accounts control-center panel
+#: ../panels/online-accounts/gnome-online-accounts-panel.desktop.in.in.h:2
+msgid "Google;Facebook;Twitter;Yahoo;Web;Online;Chat;Calendar;Mail;Contact;"
+msgstr ""
+"Google;Facebook;Twitter;Yahoo;Web;TÄmeklis;TieÅsaiste;TÄrzÄÅana;KalendÄrs;Pas"
+"ts;kontakti;"
+
+#: ../panels/online-accounts/gnome-online-accounts-panel.desktop.in.in.h:3
+#| msgid "Create new account"
+msgid "Manage online accounts"
+msgstr "PÄrvaldÄt tieÅsaistes kontus"
+
+#: ../panels/online-accounts/gnome-online-accounts-panel.desktop.in.in.h:4
+#| msgid "Other Accounts"
+msgid "Online Accounts"
+msgstr "TieÅsaistes konti"
+
+#: ../panels/online-accounts/online-accounts.ui.h:1
+#| msgid "Create new account"
+msgid "Select an account"
+msgstr "IzvÄlÄties kontu"
+
 #. Translators: The printer is low on toner
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:259
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:509
 msgid "Low on toner"
 msgstr "Maz tonera"
 
 #. Translators: The printer has no toner left
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:261
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:511
 msgid "Out of toner"
 msgstr "Beidzies toneris"
 
 #. Translators: "Developer" is a chemical for photo development,
 #. * http://en.wikipedia.org/wiki/Photographic_developer
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:264
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:514
 msgid "Low on developer"
 msgstr "Palicis maz attÄstÄtÄja"
 
 #. Translators: "Developer" is a chemical for photo development,
 #. * http://en.wikipedia.org/wiki/Photographic_developer
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:267
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:517
 msgid "Out of developer"
 msgstr "Nav attÄstÄtÄja"
 
 #. Translators: "marker" is one color bin of the printer
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:269
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:519
 msgid "Low on a marker supply"
 msgstr "Palicis maz krÄsas"
 
 #. Translators: "marker" is one color bin of the printer
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:271
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:521
 msgid "Out of a marker supply"
 msgstr "Beigusies krÄsa"
 
 #. Translators: One or more covers on the printer are open
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:273
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:523
 msgid "Open cover"
 msgstr "AtvÄrts vÄks"
 
 #. Translators: One or more doors on the printer are open
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:275
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:525
 msgid "Open door"
 msgstr "AtvÄrtas durvis"
 
 #. Translators: At least one input tray is low on media
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:277
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:527
 msgid "Low on paper"
 msgstr "Maz papÄra"
 
 #. Translators: At least one input tray is empty
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:279
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:529
 msgid "Out of paper"
 msgstr "Beidzies papÄrs"
 
 #. Translators: The printer is offline
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:281
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:531
 msgctxt "printer state"
 msgid "Offline"
 msgstr "NesaistÄ"
 
 #. Translators: Someone has paused the Printer
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:283
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:533
 msgctxt "printer state"
 msgid "Paused"
 msgstr "PauzÄts"
 
 #. Translators: The printer marker supply waste receptacle is almost full
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:285
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:535
 msgid "Waste receptacle almost full"
 msgstr "Atkritumu tvertne gandrÄz pilna"
 
 #. Translators: The printer marker supply waste receptacle is full
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:287
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:537
 msgid "Waste receptacle full"
 msgstr "Atkritumu tvertne pilna"
 
 #. Translators: Optical photo conductors are used in laser printers
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:289
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:539
 msgid "The optical photo conductor is near end of life"
 msgstr "Optiskais gaismas vadÄtÄjs tuvojas dzÄves nogalei"
 
 #. Translators: Optical photo conductors are used in laser printers
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:291
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:541
 msgid "The optical photo conductor is no longer functioning"
 msgstr "Optiskais gaismas vadÄtÄjs vairs nefunkcionÄ"
 
 #. Translators: Printer's state (can start new job without waiting)
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:437
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:713
 msgctxt "printer state"
 msgid "Ready"
 msgstr "Gatavs"
 
 #. Translators: Printer's state (jobs are processing)
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:441
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:717
 msgctxt "printer state"
 msgid "Processing"
 msgstr "ApstrÄdÄ"
 
 #. Translators: Printer's state (no jobs can be processed)
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:445
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:721
 msgctxt "printer state"
 msgid "Stopped"
 msgstr "ApturÄts"
 
 #. Translators: Toner supply
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:581
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:840
 msgid "Toner Level"
 msgstr "Tonera lÄmenis"
 
 #. Translators: Ink supply
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:584
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:843
 msgid "Ink Level"
 msgstr "Tintes lÄmenis"
 
 #. Translators: By supply we mean ink, toner, staples, water, ...
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:587
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:846
 msgid "Supply Level"
 msgstr "KrÄjumu lÄmenis"
 
 #. Translators: there is n active print jobs on this printer
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:602
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:861
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1245
 #, c-format
 msgid "%u active"
 msgid_plural "%u active"
@@ -1284,92 +1245,80 @@ msgstr[1] "%u aktÄvi"
 msgstr[2] "%u aktÄvi"
 
 #. Translators: There are no printers available (none is configured or CUPS is not running)
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:752
-#| msgid "Updates Available"
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:966
 msgid "No printers available"
 msgstr "Nav pieejamu printeru"
 
 #. Translators: Job's state (job is waiting to be printed)
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1043
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1288
 msgctxt "print job"
 msgid "Pending"
 msgstr "Gaida"
 
 #. Translators: Job's state (job is held for printing)
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1047
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1292
 msgctxt "print job"
 msgid "Held"
 msgstr "AizturÄts"
 
 #. Translators: Job's state (job is currently printing)
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1051
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1296
 msgctxt "print job"
 msgid "Processing"
 msgstr "ApstrÄdÄ"
 
 #. Translators: Job's state (job has been stopped)
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1055
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1300
 msgctxt "print job"
 msgid "Stopped"
 msgstr "ApturÄts"
 
 #. Translators: Job's state (job has been canceled)
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1059
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1304
 msgctxt "print job"
 msgid "Canceled"
 msgstr "Atcelts"
 
 #. Translators: Job's state (job has aborted due to error)
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1063
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1308
 msgctxt "print job"
 msgid "Aborted"
 msgstr "Atsaukts"
 
 #. Translators: Job's state (job has completed successfully)
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1067
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1312
 msgctxt "print job"
 msgid "Completed"
 msgstr "IzpildÄts"
 
 #. Translators: Name of column showing titles of print jobs
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1159
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1395
 msgid "Job Title"
 msgstr "Darba virsraksts"
 
 #. Translators: Name of column showing statuses of print jobs
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1168
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1404
 msgid "Job State"
 msgstr "Darba stÄvoklis"
 
 #. Translators: Name of column showing times of creation of print jobs
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1174
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1410
 msgid "Time"
 msgstr "Laiks"
 
 #. Translators: Addition of the new printer failed.
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1889
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2006
 msgid "Failed to add new printer."
 msgstr "NeizdevÄs pievienot jaunu printeri."
 
 #. Translators: Name of job which makes printer to print test page
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1989
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2105
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2119
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2210
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2224
 msgid "Test page"
 msgstr "Testa lapa"
 
-#. Translators: Name of job which makes printer to clean its heads
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1997
-msgid "Clean print heads"
-msgstr "TÄrÄt drukÄÅanas galviÅas"
-
-#. Translators: An error has occured during execution of a CUPS maintenance command
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2002
-msgid "An error has occured during a maintenance command."
-msgstr "GadÄjÄs kÄÅda, uzturÄÅanas komandas izpildes laikÄ."
-
 #. Translators: The XML file containing user interface can not be loaded
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2269
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2441
 #, c-format
 msgid "Could not load ui: %s"
 msgstr "Nevar ielÄdÄt ui: %s"
@@ -1388,139 +1337,107 @@ msgid "Printers"
 msgstr "Printeri"
 
 #: ../panels/printers/new-printer-dialog.ui.h:1
-msgid "Add"
-msgstr "Pievienot"
+#| msgid "A_ddress:"
+msgid "A_ddress"
+msgstr "A_drese:"
 
 #: ../panels/printers/new-printer-dialog.ui.h:2
 msgid "Add a New Printer"
 msgstr "Pievienot jaunu printeri"
 
 #: ../panels/printers/new-printer-dialog.ui.h:3
-msgid "Address"
-msgstr "Adrese"
+#| msgid "Add"
+msgid "_Add"
+msgstr "_Pievienot"
 
 #: ../panels/printers/new-printer-dialog.ui.h:4
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:445
 #: ../panels/user-accounts/data/language-chooser.ui.h:1
-#: ../panels/user-accounts/data/photo-dialog.ui.h:3
-msgid "Cancel"
-msgstr "Atcelt"
+msgid "_Cancel"
+msgstr "At_celt"
 
 #: ../panels/printers/new-printer-dialog.ui.h:5
-msgid "Search by Address"
-msgstr "MeklÄt pÄc adreses"
+#| msgid "Search by Address"
+msgid "_Search by Address"
+msgstr "MeklÄt pÄc adre_ses"
 
-#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:381
+#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:493
 msgid "Getting devices..."
 msgstr "SaÅem ierÄces..."
 
 #. Translators: Column of devices which can be installed
-#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:639
-#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:644
+#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:913
+#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:918
 msgid "Devices"
 msgstr "IerÄces"
 
 #. Translators: Local means local printers
-#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:669
+#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:943
 msgid "Local"
 msgstr "LokÄls"
 
 #. Translators: Network means network printers
-#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:671
+#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:945
 #: ../panels/network/gnome-network-panel.desktop.in.in.h:1
 msgid "Network"
 msgstr "TÄkla"
 
 #. Translators: Device types column (network or local)
-#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:712
+#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:986
 msgid "Device types"
 msgstr "IerÄces veids"
 
 #. Translators: Name of job which makes printer to autoconfigure itself
-#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:865
-#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1033
+#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1266
 msgid "Automatic configuration"
 msgstr "AutomÄtiskÄ konfigurÄcija"
 
-#: ../panels/printers/printers.ui.h:1
-msgid "---"
-msgstr "---"
-
 #. Translators: This tab contains list of active print jobs of the selected printer
-#: ../panels/printers/printers.ui.h:3
+#: ../panels/printers/printers.ui.h:2
 msgid "Active Print Jobs"
 msgstr "AktÄvie drukÄÅanas darbi"
 
 #. Translators: This button adds new printer.
-#: ../panels/printers/printers.ui.h:5
-#| msgid "Add a New Printer"
+#: ../panels/printers/printers.ui.h:4
 msgid "Add New Printer"
 msgstr "Pievienot jaunu printeri"
 
-#: ../panels/printers/printers.ui.h:6
+#: ../panels/printers/printers.ui.h:5
 msgid "Allowed users"
 msgstr "AtÄautie lietotÄji"
 
-#. Translators: Switch back to printer's info tab
-#: ../panels/printers/printers.ui.h:8
-msgid "Back"
-msgstr "AtpakaÄ"
-
-#. Translators: This checkbox is checked when the default printer is selected.
-#: ../panels/printers/printers.ui.h:10
-#: ../panels/region/gnome-region-panel-xkbot.c:229
-#: ../panels/sound/gvc-sound-theme-chooser.c:586
-msgid "Default"
-msgstr "NoklusÄtais"
-
-#: ../panels/printers/printers.ui.h:11
-#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1367
-#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1370 ../panels/network/network.ui.h:11
+#: ../panels/printers/printers.ui.h:6
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1771
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1774 ../panels/network/network.ui.h:11
 msgid "IP Address"
 msgstr "IP adrese"
 
-#: ../panels/printers/printers.ui.h:12
+#: ../panels/printers/printers.ui.h:7
 msgid "Jobs"
 msgstr "Darbi"
 
 #. Translators: Location of the printer (e.g. Lab, 1st floor,...).
-#: ../panels/printers/printers.ui.h:14
+#: ../panels/printers/printers.ui.h:9
 msgid "Location"
 msgstr "AtraÅanÄs vieta"
 
-#: ../panels/printers/printers.ui.h:15
+#: ../panels/printers/printers.ui.h:10
 msgid "Model"
 msgstr "Modelis"
 
-#. Translators: This button opens printer's options tab
-#: ../panels/printers/printers.ui.h:17
-msgid "Options"
-msgstr "Opcijas"
-
 #. Translators: This button executes command which prints test page.
-#: ../panels/printers/printers.ui.h:19
-msgid "Print Test Page"
-msgstr "DrukÄt testa lapu"
-
-#: ../panels/printers/printers.ui.h:20
-msgid "Printer"
-msgstr "Printeris"
+#: ../panels/printers/printers.ui.h:12
+#| msgid "Print Test Page"
+msgid "Print _Test Page"
+msgstr "IzdrukÄt _testa lapu"
 
 #. Translators: This tab contains list of active print jobs of the selected printer
-#: ../panels/printers/printers.ui.h:22
+#: ../panels/printers/printers.ui.h:14
 msgid "Printer Options"
 msgstr "Printera opcijas"
 
-#: ../panels/printers/printers.ui.h:23
-msgid "Printing..."
-msgstr "DrukÄ..."
-
-#. Tanslators: Switch to tab containing printer's jobs
-#: ../panels/printers/printers.ui.h:25
-msgid "Show"
-msgstr "RÄdÄt"
-
 #. Translators: The CUPS server is not running (we can not connect to it).
-#: ../panels/printers/printers.ui.h:27
+#: ../panels/printers/printers.ui.h:16
 msgid ""
 "Sorry! The system printing service\n"
 "doesn't seem to be available."
@@ -1529,33 +1446,126 @@ msgstr ""
 "drukÄÅanas serviss nav pieejams."
 
 #. Translators: By supply we mean ink, toner, staples, water, ...
-#: ../panels/printers/printers.ui.h:30
+#: ../panels/printers/printers.ui.h:19
 msgid "Supply"
 msgstr "KrÄjumi"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:1
-msgid "Allow different layouts for each window"
-msgstr "AtÄaut savs izkÄrtojums katram logam"
+#. Translators: Switch back to printer's info tab
+#: ../panels/printers/printers.ui.h:21
+#| msgid "Back"
+msgid "_Back"
+msgstr "_AtpakaÄ"
+
+#. Translators: This checkbox is checked when the default printer is selected.
+#: ../panels/printers/printers.ui.h:23
+#| msgid "Default"
+msgid "_Default"
+msgstr "_NoklusÄtais"
+
+#. Translators: This button opens printer's options tab
+#: ../panels/printers/printers.ui.h:25
+#| msgid "Options"
+msgid "_Options"
+msgstr "_Opcijas"
+
+#. Tanslators: Switch to tab containing printer's jobs
+#: ../panels/printers/printers.ui.h:27
+#| msgid "Show"
+msgid "_Show"
+msgstr "_RÄdÄt"
+
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:1
+msgid "<b>Example</b>"
+msgstr "<b>PiemÄrs</b>"
 
 #: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:2
+#| msgid "System Settings"
+msgid "<b>System settings</b>"
+msgstr "<b>SistÄmas iestatÄjumi</b>"
+
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:3
+#| msgid "Network settings"
+msgid "<b>Your settings</b>"
+msgstr "<b>JÅsu iestatÄjumi</b>"
+
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:4
+#| msgid "Allow different layouts for each window"
+msgid "Allow different layouts for individual windows"
+msgstr "AtÄaut savs izkÄrtojums katram logam"
+
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:5
+#| msgid "Mouse Settings"
+msgid "Copy Settings..."
+msgstr "KopÄt iestatÄjumus..."
+
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:6
+msgid "Currency"
+msgstr "ValÅta"
+
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:7
+msgid "Dates"
+msgstr "Datumi"
+
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:8
+#| msgid "Select a display language"
+msgid "Display language:"
+msgstr "Displeja valoda:"
+
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:9
+#| msgid "Contrast:"
+msgid "Format:"
+msgstr "FormÄts:"
+
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:10
+#| msgid "Normal"
+msgid "Formats"
+msgstr "FormÄti"
+
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:11
+#| msgid "_Input volume: "
+msgid "Input source:"
+msgstr "Ievades avots:"
+
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:12
 msgid "Install languages..."
 msgstr "InstalÄt valodas..."
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:3
-#: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:7
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:13
 msgid "Language"
 msgstr "Valoda"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:4
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:14
 msgid "Layouts"
 msgstr "IzkÄrtojumi"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:5
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:15
+msgid "Measurement"
+msgstr "MÄrs"
+
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:16
+msgid "New windows use the default layout"
+msgstr "Jauno logu noklusÄtÄ izvietojuma lietojums"
+
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:17
+#| msgid "Use previous window's layout in new windows"
+msgid "New windows use the previous window's layout"
+msgstr "Jaunos logos lietot iepriekÅÄjo logu izkÄrtojumu"
+
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:18
+#| msgid "November"
+msgid "Numbers"
+msgstr "SkaitÄi"
+
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:19
 #: ../panels/region/gnome-region-panel.desktop.in.in.h:4
 msgid "Region and Language"
-msgstr "ReÄions un valoda"
+msgstr "Vieta un valoda"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:6
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:20
+msgid "Region:"
+msgstr "ReÄions:"
+
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:21
 msgid ""
 "Replace the current keyboard layout settings with the\n"
 "default settings"
@@ -1563,33 +1573,41 @@ msgstr ""
 "Aizvietot paÅreizÄjo tastatÅras izkÄrtojuma iestatÄjumus\n"
 "ar noklusÄtajiem iestatÄjumiem"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:8
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:23
 msgid "Reset to De_faults"
 msgstr "A_tjaunot uz noklusÄtajiem"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:9
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:24
 msgid "Select a display language (change will be applied next time you log in)"
 msgstr ""
 "IzvÄlieties attÄloÅanas valodu (tiks pielietots nÄkamajÄ ierakstÄÅanÄs reizÄ)"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:10
-msgid "Use default layout in new windows"
-msgstr "Jaunos logos lietot noklusÄto izkÄrtojumu"
-
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:11
-msgid "Use previous window's layout in new windows"
-msgstr "Jaunos logos lietot iepriekÅÄjo logu izkÄrtojumu"
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:26
+msgid ""
+"The login screen, system accounts and new user accounts use the system "
+"Region & Language settings. You may change the system settings to match yours"
+msgstr ""
+"PieteikÅanÄs ekrÄns, sistÄmas konti un jauni lietotÄja konti izmanto "
+"sistÄmas "
+"'Vietas un valodas iestatÄjumi'. JÅs varat mainÄt sistÄmas iestatÄjumus, lai "
+"tie atbilstu jÅsu situÄcijai"
+
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:27
+#| msgid "Time"
+msgid "Times"
+msgstr "Laiks"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:12
-msgid "Use same layout in all windows"
-msgstr "Visos logos izmantot vienu un to paÅu izkÄrtojumu"
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:28
+#| msgid "Use same layout in all windows"
+msgid "Use the same layout for all windows"
+msgstr "Visiem logiem izmantot vienu un to paÅu izkÄrtojumu"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:13
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:29
 msgid "View and edit keyboard layout options"
 msgstr "SkatÄt un rediÄÄt tastatÅras izkÄrtojuma opcijas"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:14
-#: ../panels/network/network.ui.h:28
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:30
+#: ../panels/network/network.ui.h:30
 msgid "_Options..."
 msgstr "_Opcijas..."
 
@@ -1609,10 +1627,15 @@ msgstr "IzvÄlieties ievades avotu, ko pievienot"
 msgid "Keyboard Layout Options"
 msgstr "TastatÅras izkÄrtojuma opcijas"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel-xkblt.c:222
+#: ../panels/region/gnome-region-panel-xkblt.c:199
 msgid "Layout"
 msgstr "IzkÄrtojums"
 
+#: ../panels/region/gnome-region-panel-xkbot.c:229
+#: ../panels/sound/gvc-sound-theme-chooser.c:586
+msgid "Default"
+msgstr "NoklusÄtais"
+
 #: ../panels/region/gnome-region-panel.desktop.in.in.h:1
 msgid "Change your region and language settings"
 msgstr "Mainiet savus reÄiona un valodas iestatÄjums"
@@ -1622,88 +1645,93 @@ msgstr "Mainiet savus reÄiona un valodas iestatÄjums"
 msgid "Language;Layout;Keyboard;"
 msgstr "Valoda;IzkÄrtojums;TastatÅra;"
 
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:2
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:1
+#| msgid "_Acceleration:"
+msgid "A_cceleration:"
+msgstr "_PaÄtrinÄjums:"
+
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:3
 msgid "Disable _touchpad while typing"
 msgstr "AtslÄgt skÄrienpaliktni, kad raksta"
 
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:3
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:4
 msgid "Double-Click Timeout"
 msgstr "DubultklikÅÄa noildze"
 
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:4
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:5
 msgid "Drag and Drop"
 msgstr "Vilkt un nomest"
 
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:5
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:6
 msgid "Enable _mouse clicks with touchpad"
 msgstr "IeslÄgt klikÅÄus uz _skÄrienpaliktÅa"
 
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:6
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:7
 msgid "Enable h_orizontal scrolling"
 msgstr "IeslÄgt h_orizontÄlo ritinÄÅanu"
 
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:10
+msgid "General"
+msgstr "VispÄrÄji"
+
 #. high sensitivity
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:11
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:12
 msgid "High"
 msgstr "Augsta"
 
 #. large threshold
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:13
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:36
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:14
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:34
 msgid "Large"
 msgstr "Liels"
 
 #. low sensitivity
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:16
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:17
 msgid "Low"
 msgstr "Zema"
 
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:17
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:18
 msgid "Mouse"
 msgstr "Pele"
 
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:18
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:19
 msgid "Mouse Preferences"
 msgstr "Peles iestatÄjumi"
 
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:19
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:20
 msgid "Pointer Speed"
 msgstr "Kursora Ätrums"
 
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:20
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:21
 msgid "Scrolling"
 msgstr "RitinÄÅana"
 
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:21
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:22
 msgid "Sh_ow position of pointer when the Control key is pressed"
 msgstr "NospieÅot C_ontrol taustiÅu, parÄdÄt kursora atraÅanÄs vietu"
 
 #. small threshold
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:26
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:58
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:27
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:56
 msgid "Small"
 msgstr "Mazs"
 
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:27
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:28
 msgid "Thr_eshold:"
 msgstr "Sli_eksnis:"
 
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:28
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:29
 msgid "To test your settings, try to double-click on the face."
 msgstr "Lai pÄrbaudÄtu iestatÄjumus, veiciet dubultklikÅÄi uz sejiÅas."
 
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:29
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:30
 msgid "Touchpad"
 msgstr "SkÄrienpaliktnis"
 
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:30
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:31
 msgid "Two-_finger scrolling"
 msgstr "Div_pirkstu ritinÄÅana"
 
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:31
-msgid "_Acceleration:"
-msgstr "_PaÄtrinÄjums:"
-
 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:32
 msgid "_Disabled"
 msgstr "_AtslÄgts"
@@ -1742,7 +1770,7 @@ msgid "Trackpad;Pointer;Click;Tap;Double;Button;Trackball;"
 msgstr "SkÄrienpaliktnis;RÄdÄtÄjs;KlikÅÄis;uzsitiens;Dubults;Poga;Kursorbumba;"
 
 #. TRANSLATORS: this is when the use leaves the PAC textbox blank
-#: ../panels/network/cc-network-panel.c:190
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:196
 msgid ""
 "Web Proxy Autodiscovery is used when a Configuration URL is not provided."
 msgstr ""
@@ -1753,69 +1781,116 @@ msgstr ""
 #. * network, then anyone else on that network can tell your
 #. * machine that it should proxy all of your web traffic
 #. * through them.
-#: ../panels/network/cc-network-panel.c:198
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:204
 msgid "This is not recommended for untrusted public networks."
 msgstr "Tas nav ieteicams neuzticamos publiskos tÄklos."
 
+#. TRANSLATORS: this is when the access point is not listed
+#. * in the dropdown (or hidden) and the user has to select
+#. * another entry manually
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:817
+#| msgid "Other..."
+msgctxt "Wireless access point"
+msgid "Other..."
+msgstr "Cita..."
+
 #. TRANSLATORS: this WEP WiFi security
-#: ../panels/network/cc-network-panel.c:873
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:975
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1297
 msgid "WEP"
 msgstr "WEP"
 
 #. TRANSLATORS: this WPA WiFi security
-#: ../panels/network/cc-network-panel.c:877
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:979
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1301
 msgid "WPA"
 msgstr "WPA"
 
 #. TRANSLATORS: this WPA WiFi security
-#: ../panels/network/cc-network-panel.c:881
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:983
 msgid "WPA2"
 msgstr "WPA2"
 
 #. TRANSLATORS: this Enterprise WiFi security
-#: ../panels/network/cc-network-panel.c:886
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:988
 msgid "Enterprise"
 msgstr "Enterprise"
 
 #. TRANSLATORS: this no (!) WiFi security
-#: ../panels/network/cc-network-panel.c:892
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:43
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:994
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1292
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:41
 msgid "None"
 msgstr "Nav"
 
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1360
+msgid "Hotspot"
+msgstr "TÄklÄjs"
+
 #. Translators: network device speed
-#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1174
-#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1199
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1422
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1510
 #, c-format
 msgid "%d Mb/s"
 msgstr "%d Mb/s"
 
-#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1363 ../panels/network/network.ui.h:12
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1767 ../panels/network/network.ui.h:12
 msgid "IPv4 Address"
 msgstr "IPv4 adrese"
 
-#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1364 ../panels/network/network.ui.h:13
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1768 ../panels/network/network.ui.h:13
 msgid "IPv6 Address"
 msgstr "IPv6 adrese"
 
-#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1498
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1907
 msgid "Proxy"
 msgstr "Starpnieks"
 
-#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1561
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1981
 msgid "Network proxy"
 msgstr "TÄkla starpniekserveris"
 
-#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1710
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:2147
 #, c-format
 msgid "%s VPN"
 msgstr "%s VPN"
 
 #. TRANSLATORS: the user is running a NM that is not API compatible
-#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1778
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:2214
 msgid "The system network services are not compatible with this version."
 msgstr "SistÄmas tÄklu servisi nav savietojami ar Åo versiju."
 
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:2873
+#| msgid "Not connected"
+msgid "Not connected to the internet."
+msgstr "Nav savienots ar internetu."
+
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:2874
+msgid "Create the hotspot anyway?"
+msgstr "TomÄr izveidot tÄklÄju?"
+
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:2892
+#, c-format
+msgid "Disconnect from %s and create a new hotspot?"
+msgstr "Atvienoties no %s un izveidot jaunu tÄklÄju?"
+
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:2895
+msgid "This is your only connection to the internet."
+msgstr "Tas ir vienÄgais savienojums ar internetu."
+
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:2913
+msgid "Create _Hotspot"
+msgstr "Izveidot _tÄklÄju"
+
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:2973
+msgid "Stop hotspot and disconnect any users?"
+msgstr "ApturÄt tÄklÄju un atvienot visus lietotÄjus?"
+
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:2976
+#| msgid "_Socks Host"
+msgid "_Stop Hotspot"
+msgstr "_ApturÄt tÄklÄju"
+
 #: ../panels/network/gnome-network-panel.desktop.in.in.h:2
 msgid "Network settings"
 msgstr "TÄkla iestatÄjumi"
@@ -1870,168 +1945,195 @@ msgid "Interface"
 msgstr "Saskarne"
 
 #: ../panels/network/network.ui.h:15
+#| msgid "_Network Name"
+msgid "Network Name"
+msgstr "TÄkla nosaukums"
+
+#: ../panels/network/network.ui.h:16
 msgid "Provider"
 msgstr "PiegÄdÄtÄjs"
 
-#: ../panels/network/network.ui.h:16
+#: ../panels/network/network.ui.h:17
 msgid "Security"
 msgstr "DroÅÄba"
 
-#: ../panels/network/network.ui.h:17
+#: ../panels/network/network.ui.h:18
+#| msgid "Security"
+msgid "Security Key"
+msgstr "DroÅÄbas atslÄga"
+
+#: ../panels/network/network.ui.h:19
 msgid "Select the interface to use for the new service"
 msgstr "IzvÄlieties saskarni, ko izmantot jaunajam servisam"
 
-#: ../panels/network/network.ui.h:18
+#: ../panels/network/network.ui.h:20
 msgid "Speed"
 msgstr "Ätrums"
 
-#: ../panels/network/network.ui.h:19
+#: ../panels/network/network.ui.h:21
 msgid "Subnet Mask"
 msgstr "ApakÅtÄkla maska"
 
-#: ../panels/network/network.ui.h:21
+#: ../panels/network/network.ui.h:22
+msgid "Unlock"
+msgstr "AtslÄgt"
+
+#: ../panels/network/network.ui.h:23
 msgid "Username"
 msgstr "LietotÄjvÄrds"
 
-#: ../panels/network/network.ui.h:22
+#: ../panels/network/network.ui.h:24
 msgid "VPN"
 msgstr "VPN"
 
-#: ../panels/network/network.ui.h:23
+#: ../panels/network/network.ui.h:25
 msgid "_Configuration URL"
 msgstr "_KonfigurÄcijas URL"
 
-#: ../panels/network/network.ui.h:24
+#: ../panels/network/network.ui.h:26
 msgid "_FTP Proxy"
 msgstr "_FTP starpnieks"
 
-#: ../panels/network/network.ui.h:25
+#: ../panels/network/network.ui.h:27
 msgid "_HTTP Proxy"
 msgstr "_HTTP starpnieks"
 
-#: ../panels/network/network.ui.h:26
+#: ../panels/network/network.ui.h:28
 msgid "_Method"
 msgstr "_Metode"
 
-#: ../panels/network/network.ui.h:27
+#: ../panels/network/network.ui.h:29
 msgid "_Network Name"
 msgstr "TÄkla _nosaukums"
 
-#: ../panels/network/network.ui.h:29
+#: ../panels/network/network.ui.h:31
 msgid "_Socks Host"
 msgstr "_Socks serveris"
 
-#: ../panels/network/network.ui.h:30
+#: ../panels/network/network.ui.h:32
+msgid "_Stop Hotspot..."
+msgstr "_ApturÄt tÄklÄju..."
+
+#: ../panels/network/network.ui.h:33
+#| msgid "Take a photo..."
+msgid "_Use as Hotspot..."
+msgstr "_Lietot kÄ tÄklÄju..."
+
+#: ../panels/network/network.ui.h:34
 msgctxt "proxy method"
 msgid "Automatic"
 msgstr "AutomÄtiski"
 
-#: ../panels/network/network.ui.h:31
+#: ../panels/network/network.ui.h:35
 msgctxt "proxy method"
 msgid "Manual"
 msgstr "PaÅrocÄgi"
 
-#: ../panels/network/network.ui.h:32
+#: ../panels/network/network.ui.h:36
 msgctxt "proxy method"
 msgid "None"
 msgstr "NekÄda"
 
 #. TRANSLATORS: device type
-#: ../panels/network/panel-common.c:82
+#: ../panels/network/panel-common.c:83
 msgid "Wired"
 msgstr "Vadu"
 
 #. TRANSLATORS: device type
-#: ../panels/network/panel-common.c:86
+#: ../panels/network/panel-common.c:87
 msgid "Wireless"
 msgstr "Bezvadu"
 
 #. TRANSLATORS: device type
-#: ../panels/network/panel-common.c:93
+#: ../panels/network/panel-common.c:94
 msgid "Mobile broadband"
 msgstr "MobilÄ platjosla"
 
 #. TRANSLATORS: device type
-#: ../panels/network/panel-common.c:98
+#: ../panels/network/panel-common.c:99
 msgid "Bluetooth"
 msgstr "Bluetooth"
 
 #. TRANSLATORS: device type
-#: ../panels/network/panel-common.c:102
+#: ../panels/network/panel-common.c:103
 msgid "Mesh"
 msgstr "ReÅÄtÄkls"
 
 #. TRANSLATORS: AP type
-#: ../panels/network/panel-common.c:161
+#: ../panels/network/panel-common.c:162
 msgid "Ad-hoc"
 msgstr "Ekspromta"
 
 #. TRANSLATORS: AP type
-#: ../panels/network/panel-common.c:165
+#: ../panels/network/panel-common.c:166
 msgid "Infrastructure"
 msgstr "InfrastruktÅra"
 
 #. TRANSLATORS: device status
 #. TRANSLATORS: VPN status
-#: ../panels/network/panel-common.c:183 ../panels/network/panel-common.c:241
+#: ../panels/network/panel-common.c:190 ../panels/network/panel-common.c:251
 msgid "Status unknown"
 msgstr "NezinÄms statuss"
 
 #. TRANSLATORS: device status
-#: ../panels/network/panel-common.c:187
+#: ../panels/network/panel-common.c:194
 msgid "Unmanaged"
 msgstr "NepÄrvaldÄts"
 
-#: ../panels/network/panel-common.c:192
+#: ../panels/network/panel-common.c:199
+msgid "Firmware missing"
+msgstr "trÅkst aparÄtprogrammatÅras"
+
+#: ../panels/network/panel-common.c:202
 msgid "Cable unplugged"
 msgstr "Vads atvienots"
 
-#: ../panels/network/panel-common.c:194
+#: ../panels/network/panel-common.c:204
 msgid "Unavailable"
 msgstr "Nav pieejams"
 
 #. TRANSLATORS: device status
-#: ../panels/network/panel-common.c:198
+#: ../panels/network/panel-common.c:208
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Atvienots"
 
 #. TRANSLATORS: device status
 #. TRANSLATORS: VPN status
-#: ../panels/network/panel-common.c:205 ../panels/network/panel-common.c:247
+#: ../panels/network/panel-common.c:215 ../panels/network/panel-common.c:257
 msgid "Connecting"
 msgstr "Savienojas"
 
 #. TRANSLATORS: device status
 #. TRANSLATORS: VPN status
-#: ../panels/network/panel-common.c:209 ../panels/network/panel-common.c:251
+#: ../panels/network/panel-common.c:219 ../panels/network/panel-common.c:261
 msgid "Authentication required"
 msgstr "NepiecieÅama autentifikÄcija"
 
 #. TRANSLATORS: device status
 #. TRANSLATORS: VPN status
-#: ../panels/network/panel-common.c:213 ../panels/network/panel-common.c:255
+#: ../panels/network/panel-common.c:223 ../panels/network/panel-common.c:265
 msgid "Connected"
 msgstr "Savienots"
 
 #. TRANSLATORS: device status
-#: ../panels/network/panel-common.c:217
+#: ../panels/network/panel-common.c:227
 msgid "Disconnecting"
 msgstr "Atvieno"
 
 #. TRANSLATORS: device status
 #. TRANSLATORS: VPN status
-#: ../panels/network/panel-common.c:221 ../panels/network/panel-common.c:259
+#: ../panels/network/panel-common.c:231 ../panels/network/panel-common.c:269
 msgid "Connection failed"
 msgstr "Savienojums neizdevÄs"
 
 #. TRANSLATORS: device status
 #. TRANSLATORS: VPN status
-#: ../panels/network/panel-common.c:225 ../panels/network/panel-common.c:267
+#: ../panels/network/panel-common.c:235 ../panels/network/panel-common.c:277
 msgid "Status unknown (missing)"
 msgstr "NezinÄms statuss (trÅkst)"
 
 #. TRANSLATORS: VPN status
-#: ../panels/network/panel-common.c:263
+#: ../panels/network/panel-common.c:273
 msgid "Not connected"
 msgstr "Nav savienots"
 
@@ -2149,12 +2251,14 @@ msgid "Hibernate"
 msgstr "IemidzinÄt"
 
 #: ../panels/power/power.ui.h:8
-msgid "On AC power:"
-msgstr "Izmantojot vadu:"
+#| msgid "On AC power:"
+msgid "On AC _power:"
+msgstr "I_zmantojot vadu:"
 
 #: ../panels/power/power.ui.h:9
-msgid "On battery power:"
-msgstr "Izmantojot bateriju:"
+#| msgid "On battery power:"
+msgid "On _battery power:"
+msgstr "Izmantojot _bateriju:"
 
 #: ../panels/power/power.ui.h:10
 msgid "Put the computer to sleep when inactive:"
@@ -2169,16 +2273,316 @@ msgid "Suspend"
 msgstr "IesnaudinÄt"
 
 #: ../panels/power/power.ui.h:13
-msgid "When power is critically low:"
-msgstr "Kad enerÄijas ir kritiski maz:"
+#| msgid "When power is critically low:"
+msgid "When power is _critically low:"
+msgstr "Kad enerÄijas ir _kritiski maz:"
 
 #: ../panels/power/power.ui.h:14
-msgid "When the power button is pressed:"
-msgstr "Kad ieslÄgÅanas poga ir nospiesta:"
+#| msgid "When the sleep button is pressed:"
+msgid "When the _sleep button is pressed:"
+msgstr "Kad ie_snauÅanas poga ir nospiesta:"
 
 #: ../panels/power/power.ui.h:15
-msgid "When the sleep button is pressed:"
-msgstr "Kad iesnauÅanas poga ir nospiesta:"
+#| msgid "When the power button is pressed:"
+msgid "When the p_ower button is pressed:"
+msgstr "Kad ieslÄgÅanas p_oga ir nospiesta:"
+
+#: ../panels/color/gnome-color-panel.desktop.in.in.h:1
+#: ../panels/color/color.ui.h:8
+#| msgid "Solid Color"
+msgid "Color"
+msgstr "KrÄsa"
+
+#: ../panels/color/gnome-color-panel.desktop.in.in.h:2
+#| msgid "Power management settings"
+msgid "Color management settings"
+msgstr "KrÄsu pÄrvaldÄbas iestatÄjumi"
+
+#. Translators: those are keywords for the color control-center panel
+#: ../panels/color/gnome-color-panel.desktop.in.in.h:4
+msgid "Color;ICC;Profile;Calibrate;Printer;Display;"
+msgstr "KrÄsa;ICC;profils;KalibrÄt;Printeris;EkrÄns;"
+
+#. TRANSLATORS: this is where the user can click and import a profile
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:102
+#| msgid "Other finger: "
+msgid "Other profileâ"
+msgstr "Citi profili..."
+
+#. TRANSLATORS: this is when the profile should be set for all users
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:156 ../panels/color/color.ui.h:19
+#| msgid "Create a user"
+msgid "Set for all users"
+msgstr "IestatÄt visiem lietotÄjiem "
+
+#. TRANSLATORS: this is when the profile should be set for all users
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:163
+msgid "Create virtual device"
+msgstr "Izveidot virtuÄlu ierÄci"
+
+#. TRANSLATORS: an ICC profile is a file containing colorspace data
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:198
+msgid "Select ICC Profile File"
+msgstr "IzvÄlieties ICC profila failu"
+
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:201
+msgid "Import"
+msgstr "ImportÄt"
+
+#. TRANSLATORS: filter name on the file->open dialog
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:212
+msgid "Supported ICC profiles"
+msgstr "AtbalstÄtie ICC profili"
+
+#. TRANSLATORS: filter name on the file->open dialog
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:219
+#| msgid "All Files"
+msgid "All files"
+msgstr "Visi faili"
+
+#. TRANSLATORS: column for device list
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:695
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1539
+msgid "Device"
+msgstr "IerÄce"
+
+#. TRANSLATORS: column for device list
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:730
+#| msgid "Applications"
+msgid "Calibration"
+msgstr "KalibrÄcija"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the button is sensitive
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:762
+#| msgid "Settings for the selected device:"
+msgid "Create a color profile for the selected device"
+msgstr "Izveidot krÄsu profilu izvÄlÄtajai ierÄcei"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:776 ../panels/color/cc-color-panel.c:800
+msgid ""
+"The measuring instrument is not detected. Please check it is turned on and "
+"correctly connected."
+msgstr ""
+"MÄrinstruments nav atrasts. PÄrbaudiet, vai tas ir ieslÄgts un pareizi "
+"pievienots."
+
+#. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:809
+msgid "The measuring instrument does not support printer profiling."
+msgstr "MÄrinstruments neatbalsta printera profilÄÅanu."
+
+#. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:820
+msgid "The device type is not currently supported."
+msgstr "IerÄces veids paÅlaik nav atbalstÄts."
+
+#. TRANSLATORS: this is when an auto-added profile cannot be removed
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:892
+msgid "Cannot remove automatically added profile"
+msgstr "Nevar izÅemt automÄtiski pievienotu profilu"
+
+#. TRANSLATORS: this is when there is no profile for the device
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1190
+#| msgid "_Profile:"
+msgid "No profile"
+msgstr "Nav profila"
+
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1209
+#, c-format
+msgid "%i year"
+msgid_plural "%i years"
+msgstr[0] "%i gads"
+msgstr[1] "%i gadi"
+msgstr[2] "%i gadu"
+
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1220
+#, c-format
+#| msgid "%i minute"
+#| msgid_plural "%i minutes"
+msgid "%i month"
+msgid_plural "%i months"
+msgstr[0] "%i mÄnesis"
+msgstr[1] "%i mÄneÅi"
+msgstr[2] "%i mÄneÅu"
+
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1231
+#, c-format
+msgid "%i week"
+msgid_plural "%i weeks"
+msgstr[0] "%i nedÄÄa"
+msgstr[1] "%i nedÄÄas"
+msgstr[2] "%i nedÄÄu"
+
+#. fallback
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1238
+#, c-format
+msgid "Less than 1 week"
+msgstr "MazÄka kÄ 1 nedÄÄa"
+
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1298
+#| msgid "Default"
+msgctxt "Colorspace fallback"
+msgid "Default RGB"
+msgstr "NoklusÄtais RGB"
+
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1303
+#| msgid "Default"
+msgctxt "Colorspace fallback"
+msgid "Default CMYK"
+msgstr "NoklusÄtais CMYK"
+
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1308
+#| msgid "Default"
+msgctxt "Colorspace fallback"
+msgid "Default Gray"
+msgstr "NoklusÄtais pelÄkais"
+
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1423 ../panels/color/cc-color-panel.c:1445
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1456
+#| msgctxt "volume"
+#| msgid "Unamplified"
+msgid "Uncalibrated"
+msgstr "NekalibrÄts"
+
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1426
+#| msgid "The device is already in use."
+msgid "This device is not color managed."
+msgstr "IerÄces krÄsas netiek pÄrvaldÄtas."
+
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1448
+msgid "This device is using manufacturing calibrated data."
+msgstr "ÅÄ ierÄce izmanto raÅotnes kalibrÄtos datus."
+
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1459
+msgid ""
+"This device does not have a profile suitable for whole-screen color "
+"correction."
+msgstr ""
+"Åai ierÄcei nav profila, kas ir piemÄrots visa ekrÄna krÄsu korekcijai."
+
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1486
+msgid "This device has an old profile that may no longer be accurate."
+msgstr "IerÄcei ir vecs profils, kas varÄtu vairs nebÅt aktuÄls."
+
+#. TRANSLATORS: this is when the calibration profile age is not
+#. * specified as it has been autogenerated from the hardware
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1513
+#| msgid "Unspecified"
+msgid "Not specified"
+msgstr "Nav norÄdÄts"
+
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1864
+#| msgctxt "universal access, seeing"
+#| msgid "Display"
+msgctxt "Device kind"
+msgid "Display"
+msgstr "EkrÄns"
+
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1866
+#| msgid "Scale"
+msgctxt "Device kind"
+msgid "Scanner"
+msgstr "Skeneris"
+
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1868
+#| msgid "Printer"
+msgctxt "Device kind"
+msgid "Printer"
+msgstr "Printeris"
+
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1870
+#| msgid "Name"
+msgctxt "Device kind"
+msgid "Camera"
+msgstr "FotoaparÄts"
+
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1872
+#| msgid "Web"
+msgctxt "Device kind"
+msgid "Webcam"
+msgstr "TÄmekÄa kamera"
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:1
+msgid "Add a virtual device"
+msgstr "Pievienot virtuÄlu ierÄci"
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:2
+#| msgid "Device"
+msgid "Add device"
+msgstr "Pievienot ierÄci"
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:3
+#| msgid "April"
+msgid "Add profile"
+msgstr "Pievienot profilu"
+
+#. Profiles that can be added to the device
+#: ../panels/color/color.ui.h:5
+msgid "Available Profiles"
+msgstr "Pieejamie profili"
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:6
+msgid "Calibrate the device"
+msgstr "KalibrÄt ierÄci"
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:7
+msgid "Calibrateâ"
+msgstr "KalibrÄtâ"
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:9
+#| msgid "_Delete Files"
+msgid "Delete device"
+msgstr "DzÄst ierÄci"
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:10
+#| msgid "Device types"
+msgid "Device type:"
+msgstr "IerÄces tips:"
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:11
+msgid "Each device needs an up to date color profile to be color managed."
+msgstr ""
+"Katrai ierÄcei vajag aktuÄlu krÄsu profilu, lai to krÄsas bÅtu pÄrvaldÄtas."
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:12
+msgid ""
+"Image files can be dragged on this window to auto-complete the above fields."
+msgstr ""
+"AttÄlus failus var ievilkt ÅajÄ logÄ, lai automÄtiski pabeigtu augÅÄjos "
+"laukus."
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:13
+msgid "Manufacturer:"
+msgstr "RaÅotÄjs:"
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:14
+#| msgid "Model"
+msgid "Model:"
+msgstr "Modelis:"
+
+#. Some profiles are not compatible with some devices
+#: ../panels/color/color.ui.h:16
+msgid "Only profiles that are compatible with the device will be listed above."
+msgstr "AugstÄk tiks uzskaitÄti tikai profili, kas ir savietojami ar ierÄci."
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:17
+#| msgid "Removable Media"
+msgid "Remove a device"
+msgstr "IzÅemt ierÄci"
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:18
+msgid "Remove profile"
+msgstr "IzÅemt profilu"
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:20
+msgid "Set this device for all users on this computer"
+msgstr "IestatÄt Åo ierÄci visiem ÅÄ datora lietotÄjiem"
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:21
+#| msgid "Show more _details"
+msgid "View details"
+msgstr "SkatÄt detaÄas"
 
 #. Translators: those are keywords for the brightness and lock control-center panel
 #: ../panels/screen/gnome-screen-panel.desktop.in.in.h:2
@@ -2213,30 +2617,37 @@ msgstr "30 sekundes"
 msgid "Brightness"
 msgstr "Spilgtums"
 
-#: ../panels/screen/screen.ui.h:10
-msgid "Dim screen to save power"
-msgstr "PadarÄt ekrÄnu tumÅÄku, lai taupÄtu enerÄiju"
-
 #. To translators: This asks whether you want to lock the screen (through the screensaver) when you're detected to be physically in your home (your house, etc.)
-#: ../panels/screen/screen.ui.h:12
+#: ../panels/screen/screen.ui.h:11
 msgid "Don't lock when at home"
 msgstr "NenoslÄgt, kad mÄjÄs"
 
-#: ../panels/screen/screen.ui.h:13
+#: ../panels/screen/screen.ui.h:12
 msgid "Locations..."
 msgstr "AtraÅanÄs vietas..."
 
-#: ../panels/screen/screen.ui.h:15
-msgid "Lock screen after:"
-msgstr "SlÄgt ekrÄnu pÄc:"
+#: ../panels/screen/screen.ui.h:13
+msgid "Lock"
+msgstr "SlÄgt"
 
-#: ../panels/screen/screen.ui.h:16
+#: ../panels/screen/screen.ui.h:14
 msgid "Screen turns off"
 msgstr "EkrÄns izslÄdzas"
 
+#: ../panels/screen/screen.ui.h:15
+#| msgid "Dim screen to save power"
+msgid "_Dim screen to save power"
+msgstr "Pa_darÄt ekrÄnu tumÅÄku, lai taupÄtu enerÄiju"
+
+#: ../panels/screen/screen.ui.h:16
+#| msgid "Lock screen after:"
+msgid "_Lock screen after:"
+msgstr "S_lÄgt ekrÄnu pÄc:"
+
 #: ../panels/screen/screen.ui.h:17
-msgid "Turn off after:"
-msgstr "IzslÄgt pÄc:"
+#| msgid "Turn off after:"
+msgid "_Turn off after:"
+msgstr "IzslÄg_t pÄc:"
 
 #: ../panels/sound/applet-main.c:49
 msgid "Enable debugging code"
@@ -2250,7 +2661,7 @@ msgstr "ÅÄs lietotnes versija"
 msgid " â GNOME Volume Control Applet"
 msgstr " â GNOME skaÅas kontroles sÄklietotne"
 
-#: ../panels/sound/gvc-applet.c:276 ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1923
+#: ../panels/sound/gvc-applet.c:276 ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1937
 msgid "Output"
 msgstr "Izvade"
 
@@ -2258,7 +2669,7 @@ msgstr "Izvade"
 msgid "Sound Output Volume"
 msgstr "SkaÅas izvades skaÄums"
 
-#: ../panels/sound/gvc-applet.c:282 ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1840
+#: ../panels/sound/gvc-applet.c:282 ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1854
 msgid "Input"
 msgstr "Ievade"
 
@@ -2322,7 +2733,7 @@ msgstr "NepastiprinÄts"
 msgid "Mute"
 msgstr "ApklusinÄt"
 
-#: ../panels/sound/gvc-combo-box.c:167 ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1631
+#: ../panels/sound/gvc-combo-box.c:167 ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1645
 msgid "_Profile:"
 msgstr "_Profils:"
 
@@ -2350,80 +2761,77 @@ msgstr[2] "%u ievades"
 msgid "System Sounds"
 msgstr "SistÄmas skaÅas"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:317
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:618
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:324
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:632
 msgid "Co_nnector:"
 msgstr "Sa_vienotÄjs:"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:531
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:538
 msgid "Peak detect"
 msgstr "PÄÄu noteikÅana"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1507
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1719
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1521
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1733
 #: ../panels/sound/gvc-sound-theme-chooser.c:596
 msgid "Name"
 msgstr "Nosaukums"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1525
-msgid "Device"
-msgstr "IerÄce"
-
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1573
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1587
 #, c-format
 msgid "Speaker Testing for %s"
 msgstr "%s skaÄruÅa pÄrbaude"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1632
-msgid "Test Speakers"
-msgstr "PÄrbaudÄt skaÄruÅus"
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1646
+#| msgid "Test Speakers"
+msgid "_Test Speakers"
+msgstr "PÄrbaudÄ_t skaÄruÅus"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1763
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1777
 msgid "_Output volume: "
 msgstr "_Izvades skaÄums: "
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1777
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1791
 msgid "Sound Effects"
 msgstr "SkaÅas efekti"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1784
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1798
 msgid "_Alert volume: "
 msgstr "Tr_auksmes skaÄums: "
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1797
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1811
 msgid "Hardware"
 msgstr "AparatÅra"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1802
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1816
 msgid "C_hoose a device to configure:"
 msgstr "I_zvÄlieties ierÄci, kuru konfigurÄt:"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1829
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1952
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1843
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1966
 msgid "Settings for the selected device:"
 msgstr "IzvÄlÄtÄs ierÄces iestatÄjumi:"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1847
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1861
 msgid "_Input volume: "
 msgstr "_Ievades skaÄums: "
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1870
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1884
 msgid "Input level:"
 msgstr "Ievades lÄmenis:"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1896
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1910
 msgid "C_hoose a device for sound input:"
 msgstr "Iz_vÄlieties ierÄci skaÅas ievadei:"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1928
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1942
 msgid "C_hoose a device for sound output:"
 msgstr "Iz_vÄlieties ierÄci skaÅas izvadei:"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1963
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1977
 msgid "Applications"
 msgstr "Lietotnes"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1967
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1981
 msgid "No application is currently playing or recording audio."
 msgstr "Neviena lietotne ÅobrÄd neatskaÅo vai neieraksta audio."
 
@@ -2440,20 +2848,20 @@ msgstr "TestÄt"
 msgid "Subwoofer"
 msgstr "Zemfrekvences reproduktors"
 
-#: ../panels/sound/gvc-stream-status-icon.c:236
+#: ../panels/sound/gvc-stream-status-icon.c:235
 #, c-format
 msgid "Failed to start Sound Preferences: %s"
 msgstr "NeizdevÄs palaist skaÅas iestatÄjumus: %s"
 
-#: ../panels/sound/gvc-stream-status-icon.c:262
+#: ../panels/sound/gvc-stream-status-icon.c:261
 msgid "_Mute"
 msgstr "_ApklusinÄt"
 
-#: ../panels/sound/gvc-stream-status-icon.c:271
+#: ../panels/sound/gvc-stream-status-icon.c:270
 msgid "_Sound Preferences"
 msgstr "_SkaÅas iestatÄjumi"
 
-#: ../panels/sound/gvc-stream-status-icon.c:455
+#: ../panels/sound/gvc-stream-status-icon.c:415
 msgid "Muted"
 msgstr "ApklusinÄts"
 
@@ -2535,75 +2943,183 @@ msgstr "SonÄrs"
 msgid "No shortcut set"
 msgstr "Nav iestatÄta saÄsne"
 
-#. Translators: those are keywords for the universal access control-center panel
-#: ../panels/universal-access/gnome-universal-access-panel.desktop.in.in.h:2
-msgid "Keyboard;Mouse;a11y;Accessibility;"
-msgstr "TastatÅra;Pele;a11y;PieejamÄba;"
-
-#: ../panels/universal-access/gnome-universal-access-panel.desktop.in.in.h:4
-msgid "Universal Access Preferences"
-msgstr "UniversÄlÄs pieejas iestatÄjumi"
+#: ../panels/universal-access/gconf-property-editor.c:134
+msgid "Key"
+msgstr "AtslÄga"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:2
-#, no-c-format
-msgid "100%"
-msgstr "100%"
+#: ../panels/universal-access/gconf-property-editor.c:135
+msgid "GConf key to which this property editor is attached"
+msgstr "Gconf atslÄga, kurai pievienots ÄpaÅÄbu redaktors"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:4
-#, no-c-format
-msgid "125%"
-msgstr "125%"
+#: ../panels/universal-access/gconf-property-editor.c:141
+msgid "Callback"
+msgstr "AtzvanÄÅana"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:6
-#, no-c-format
-msgid "150%"
-msgstr "150%"
+#: ../panels/universal-access/gconf-property-editor.c:142
+msgid "Issue this callback when the value associated with key gets changed"
+msgstr "Veikt Åo atzvanÄÅanu, kad atslÄgas vÄrtÄba tiek mainÄta"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:8
-#, no-c-format
-msgid "75%"
-msgstr "75%"
+#: ../panels/universal-access/gconf-property-editor.c:147
+msgid "Change set"
+msgstr "MainÄt kopu"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:9
-msgid "Acceptance delay:"
-msgstr "PieÅemÅanas aizture;"
+#: ../panels/universal-access/gconf-property-editor.c:148
+msgid ""
+"GConf change set containing data to be forwarded to the gconf client on apply"
+msgstr ""
+"GConf izmaiÅu kopa, kas satur datus, kurus pÄrsÅtÄt gconf klientam pie "
+"pielietoÅanas"
+
+#: ../panels/universal-access/gconf-property-editor.c:153
+msgid "Conversion to widget callback"
+msgstr "PÄrveide par logdaÄas atzvanÄÅanu"
+
+#: ../panels/universal-access/gconf-property-editor.c:154
+msgid ""
+"Callback to be issued when data are to be converted from GConf to the widget"
+msgstr "AtzvanÄÅana, kad dati jÄkonvertÄ no GConf uz logdaÄu"
+
+#: ../panels/universal-access/gconf-property-editor.c:159
+msgid "Conversion from widget callback"
+msgstr "PÄrveide no logdaÄas atzvanÄÅanas"
+
+#: ../panels/universal-access/gconf-property-editor.c:160
+msgid ""
+"Callback to be issued when data are to be converted to GConf from the widget"
+msgstr "AtzvanÄÅana, kad dati jÄkonvertÄ uz GConf no logdaÄas"
+
+#: ../panels/universal-access/gconf-property-editor.c:165
+msgid "UI Control"
+msgstr "UI vadÄkla"
+
+#: ../panels/universal-access/gconf-property-editor.c:166
+msgid "Object that controls the property (normally a widget)"
+msgstr "Objekts, kas kontrolÄ ÄpaÅÄbu (parasti logdaÄa)"
+
+#: ../panels/universal-access/gconf-property-editor.c:181
+msgid "Property editor object data"
+msgstr "ÄpaÅÄbu redaktora objekta dati"
+
+#: ../panels/universal-access/gconf-property-editor.c:182
+msgid "Custom data required by the specific property editor"
+msgstr "Dati, kuri nepiecieÅami konkrÄtajam rekvizÄtu redaktoram"
+
+#: ../panels/universal-access/gconf-property-editor.c:188
+msgid "Property editor data freeing callback"
+msgstr "AtzvanÄÅana rekvizÄtu redaktora datu atbrÄvoÅanai"
+
+#: ../panels/universal-access/gconf-property-editor.c:189
+msgid "Callback to be issued when property editor object data is to be freed"
+msgstr "AtzvanÄÅana, kad rekvizÄtu redaktora objekta dati ir jÄatbrÄvo"
+
+#: ../panels/universal-access/gconf-property-editor.c:1474
+#, c-format
+msgid ""
+"Couldn't find the file '%s'.\n"
+"\n"
+"Please make sure it exists and try again, or choose a different background "
+"picture."
+msgstr ""
+"NeizdevÄs atrast failu '%s'.\n"
+"\n"
+"LÅdzu, pÄrliecinieties, ka tas eksistÄ, un mÄÄiniet vÄlreiz, vai arÄ "
+"izvÄlieties citu fona attÄlu."
+
+#: ../panels/universal-access/gconf-property-editor.c:1482
+#, c-format
+msgid ""
+"I don't know how to open the file '%s'.\n"
+"Perhaps it's a kind of picture that is not yet supported.\n"
+"\n"
+"Please select a different picture instead."
+msgstr ""
+"NeizdevÄs atvÄrt failu '%s'.\n"
+"Ja tas ir attÄls, iespÄjams, tÄ formÄts vÄl netiek atbalstÄts.\n"
+"\n"
+"LÅdzu, izvÄlieties citu attÄlu."
+
+#: ../panels/universal-access/gconf-property-editor.c:1604
+msgid "Please select an image."
+msgstr "LÅdzu, izvÄlieties attÄlu."
+
+#: ../panels/universal-access/gconf-property-editor.c:1609
+#: ../panels/user-accounts/data/language-chooser.ui.h:2
+msgid "_Select"
+msgstr "_IzvÄlÄties"
+
+#. Translators: those are keywords for the universal access control-center panel
+#: ../panels/universal-access/gnome-universal-access-panel.desktop.in.in.h:2
+msgid "Keyboard;Mouse;a11y;Accessibility;"
+msgstr "TastatÅra;Pele;a11y;PieejamÄba;"
+
+#: ../panels/universal-access/gnome-universal-access-panel.desktop.in.in.h:4
+msgid "Universal Access Preferences"
+msgstr "UniversÄlÄs pieejas iestatÄjumi"
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:2
+#, no-c-format
+msgid "100%"
+msgstr "100%"
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:4
+#, no-c-format
+msgid "125%"
+msgstr "125%"
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:6
+#, no-c-format
+msgid "150%"
+msgstr "150%"
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:8
+#, no-c-format
+msgid "75%"
+msgstr "75%"
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:9
+#| msgid "Acceptance delay:"
+msgid "A_cceptance delay:"
+msgstr "_PieÅemÅanas aizture;"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:10
-msgid "Beep when Caps and Num Lock are used"
-msgstr "PÄkstÄt, kad tiek izmantots Caps un Num Lock"
+#| msgid "Acceptance delay:"
+msgid "Acc_eptance delay:"
+msgstr "Pi_eÅemÅanas aizture;"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:11
-msgid "Beep when a key is"
-msgstr "PÄkstÄt, kad taustiÅÅ tiek"
+msgid "Beep when Caps and Num Lock are used"
+msgstr "PÄkstÄt, kad tiek izmantots Caps un Num Lock"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:12
-msgid "Beep when a key is rejected"
-msgstr "PÄkstÄt, kad taustiÅÅ tiek noraidÄts"
+#| msgid "Beep when a modifer key is pressed"
+msgid "Beep when a _modifer key is pressed"
+msgstr "PÄkstÄt, kad tiek nospiests _modifikatora taustiÅÅ"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:13
-msgid "Beep when a modifer key is pressed"
-msgstr "PÄkstÄt, kad tiek nospiests modifikatora taustiÅÅ"
+msgid "Beep when a key is"
+msgstr "PÄkstÄt, kad taustiÅÅ tiek"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:14
+#| msgid "Beep when a key is rejected"
+msgid "Beep when a key is _rejected"
+msgstr "PÄkstÄt, kad taustiÅÅ tiek no_raidÄts"
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:15
 msgid "Bounce Keys"
 msgstr "AtlecoÅie taustiÅi"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:15
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:16
 msgid "Caribou"
 msgstr "Caribou"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:16
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:17
 msgid "Change contrast:"
 msgstr "MainÄt kontrastu:"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:17
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:18
 msgid "Closed Captioning"
 msgstr "AizvÄrts paraksts"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:18
-msgid "Contrast:"
-msgstr "Kontrasts:"
-
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:19
 msgid "Control the pointer using the keypad"
 msgstr "VadÄt rÄdÄtÄju, izmantojot cipartastatÅru"
@@ -2625,236 +3141,245 @@ msgid "Decrease size:"
 msgstr "SamazinÄt izmÄru:"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:25
-msgid "Disable if two keys are pressed together"
-msgstr "DeaktivÄt, ja divi taustiÅi nospiesti reizÄ"
-
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:26
 msgid "Display a textual description of speech and sounds"
 msgstr "RÄdÄt tekstuÄlo aprakstu runai un skaÅÄm"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:27
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:26
 msgid "Flash the entire screen"
 msgstr "Zibsnis pa visu ekrÄnu"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:28
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:27
 msgid "Flash the window title"
 msgstr "Zibsnis loga virsraksta joslÄ"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:29
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:28
 msgid "GOK"
 msgstr "GOK"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:30
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:29
 msgid "Hearing"
 msgstr "DzirdÄÅana"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:31
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:30
 msgid "Hover Click"
 msgstr "Virs-novietoÅanas klikÅÄis"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:32
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:31
 msgid "Ignores fast duplicate keypresses"
 msgstr "IgnorÄt Ätrus taustiÅu piespieÅanas atkÄrtojumus"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:33
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:32
 msgid "Increase size:"
 msgstr "PalielinÄt izmÄru:"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:34
-msgid "Keyboard Settings"
-msgstr "TastatÅras iestatÄjumi"
-
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:37
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:35
 msgid "Larger"
 msgstr "LielÄks"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:40
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:38
+#| msgid "_Motion threshold:"
+msgid "Motion _threshold:"
+msgstr "Kus_tÄbas slieksnis:"
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:39
 msgid "Mouse Keys"
 msgstr "Peles taustiÅi"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:41
-msgid "Mouse Settings"
-msgstr "Peles iestatÄjumi"
-
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:42
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:40
 msgid "Nomon"
 msgstr "Nomon"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:45
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:43
 msgid "On screen keyboard"
 msgstr "EkrÄna tastatÅra"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:46
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:44
 msgid "OnBoard"
 msgstr "OnBoard"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:47
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:45
 msgid "Options..."
 msgstr "Opcijas..."
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:48
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:46
 msgid "Pointing and Clicking"
 msgstr "NorÄdÄÅana un klikÅÄinÄÅana"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:49
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:47
 msgid "Puts a delay between when a key is pressed and when it is accepted"
 msgstr ""
 "Rada aizturi starp brÄdi, kad tiek piespiests taustiÅÅ un kad tas tiek "
 "pieÅemts"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:50
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:48
 msgid "Screen Reader"
 msgstr "EkrÄna lasÄtÄjs"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:51
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:49
 msgid "Screen keyboard"
 msgstr "EkrÄna tastatÅra"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:52
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:50
 msgid "Seeing"
 msgstr "RedzÄÅana"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:55
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:53
 msgid "Simulated Secondary Click"
 msgstr "SimulÄt sekundÄro klikÅÄi"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:56
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:54
 msgid "Slow Keys"
 msgstr "LÄnie taustiÅi"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:59
-msgid "Sound Settings"
-msgstr "SkaÅas iestatÄjumi"
-
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:60
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:57
 msgid "Sticky Keys"
 msgstr "LipÄgie taustiÅi"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:61
-msgid "Test flash"
-msgstr "TestÄt zibsni"
-
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:62
-msgid "Text size:"
-msgstr "Teksta izmÄrs:"
-
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:63
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:58
 msgid "Treats a sequence of modifier keys as a key combination"
 msgstr ""
 "Izturas pret modifikÄcijas secÄgu piespieÅanu kÄ pret taustiÅu kombinÄciju"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:64
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:59
 msgid "Trigger a click when the pointer hovers"
 msgstr "RadÄt klikÅÄi, kad rÄdÄtÄjs atrodas virs"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:65
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:60
 msgid "Trigger a secondary click by holding down the primary button"
 msgstr "IzraisÄt sekundÄro klikÅÄi, turot nospiesto primÄro taustiÅu"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:66
-msgid "Turn on accessibility features from the keyboard"
-msgstr "IeslÄgt pieejamÄbas iespÄjas no tastatÅras"
-
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:67
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:61
 msgid "Turn on or off:"
 msgstr "IeslÄgt vai izslÄgt:"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:68
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:62
 msgid "Type here to test settings"
 msgstr "Ierakstiet Åeit, lai testÄtu iestatÄjumus"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:69
-msgid "Typing"
-msgstr "RakstÄÅana"
-
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:70
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:64
 msgid "Typing Assistant"
 msgstr "RakstÄÅanas asistents"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:71
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:65
 msgid "Use a visual indication when an alert sound occurs"
 msgstr "Izmantot vizuÄlas norÄdes, kad notiek skaÅas brÄdinÄjums"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:72
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:66
 msgid "Video Mouse"
 msgstr "Video pele"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:73
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:67
 msgid "Visual Alerts"
 msgstr "VizuÄlie brÄdinÄjumi"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:74
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:68
 msgid "Zoom in:"
 msgstr "TuvinÄt:"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:75
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:69
 msgid "Zoom out:"
 msgstr "TÄlinÄt:"
 
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:70
+#| msgid "Contrast:"
+msgid "_Contrast:"
+msgstr "_Kontrasts:"
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:71
+#| msgid "Disable if two keys are pressed together"
+msgid "_Disable if two keys are pressed together"
+msgstr "_DeaktivÄt, ja divi taustiÅi nospiesti reizÄ"
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:72
+#| msgid "Keyboard Settings"
+msgid "_Keyboard Settings"
+msgstr "_TastatÅras iestatÄjumi"
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:73
+#| msgid "Mouse Settings"
+msgid "_Mouse Settings"
+msgstr "Peles iestatÄju_mi"
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:74
+#| msgid "Sound Settings"
+msgid "_Sound Settings"
+msgstr "_SkaÅas iestatÄjumi"
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:75
+#| msgid "Test flash"
+msgid "_Test flash"
+msgstr "_TestÄt zibsni"
+
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:76
-msgid "_Motion threshold:"
-msgstr "_KustÄbas slieksnis:"
+#| msgid "Text size:"
+msgid "_Text size:"
+msgstr "_Teksta izmÄrs:"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:77
+#| msgid "Turn on accessibility features from the keyboard"
+msgid "_Turn on accessibility features from the keyboard"
+msgstr "IeslÄg_t pieejamÄbas iespÄjas no tastatÅras"
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:78
 msgid "accepted"
 msgstr "pieÅemts"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:78
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:79
 msgid "pressed"
 msgstr "nospiests"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:79
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:80
 msgid "rejected"
 msgstr "noraidÄts"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:80
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:81
 msgctxt "universal access, contrast"
 msgid "<span size=\"x-large\">High/Inverse</span>"
 msgstr "<span size=\"x-large\">Augsts/invertÄts</span>"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:81
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:82
 msgctxt "universal access, contrast"
 msgid "<span size=\"x-large\">High</span>"
 msgstr "<span size=\"x-large\">Augsts</span>"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:82
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:83
 msgctxt "universal access, contrast"
 msgid "<span size=\"x-large\">Low</span>"
 msgstr "<span size=\"x-large\">Zems</span>"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:83
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:84
 msgctxt "universal access, contrast"
 msgid "<span size=\"x-large\">Normal</span>"
 msgstr "<span size=\"x-large\">NormÄls</span>"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:84
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:85
 msgctxt "universal access, contrast"
 msgid "High"
 msgstr "Augsts"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:85
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:86
 msgctxt "universal access, contrast"
 msgid "High/Inverse"
 msgstr "Augsts/invertÄts"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:86
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:87
 msgctxt "universal access, contrast"
 msgid "Low"
 msgstr "Zems"
 
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:87
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:88
 msgctxt "universal access, contrast"
 msgid "Normal"
 msgstr "NormÄls"
 
 #. Translators: this refers to theme contrast and font size
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:89
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:90
 msgctxt "universal access, seeing"
 msgid "Display"
 msgstr "EkrÄns"
 
 #. Translators: this refers to screen magnifier
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:91
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:92
 msgctxt "universal access, seeing"
 msgid "Zoom"
 msgstr "TÄlummaiÅa"
@@ -2909,46 +3434,20 @@ msgstr "JaunÄ parole nesatur pietiekami daÅÄdas rakstzÄmes"
 msgid "Unknown error"
 msgstr "NezinÄma kÄÅda"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:78
+#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:73
 msgid "Failed to create user"
 msgstr "NeizdevÄs izveidot lietotÄju"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:185
-#, c-format
-msgid "A user with the username '%s' already exists"
-msgstr "LietotÄjs ar lietotÄjvÄrdu '%s' jau eksistÄ"
-
-#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:189
-#, c-format
-msgid "The username is too long"
-msgstr "LietotÄjvÄrds ir pÄrÄk garÅ"
-
-#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:192
-msgid "The username cannot start with a '-'"
-msgstr "LietotÄjvÄrds nevar sÄkties ar '-'"
-
-#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:195
-msgid ""
-"The username must consist of:\n"
-" â letters from the English alphabet\n"
-" â digits\n"
-" â any of the characters '.', '-' and '_'"
-msgstr ""
-"LietotÄjvÄrdam vajadzÄtu saturÄt:\n"
-" â burtus no angÄu alfabÄta\n"
-" â ciparus\n"
-" â jebkuru no rakstzÄmÄm \"'.\", \"-\", \"_'"
-
 #: ../panels/user-accounts/um-account-type.c:35
 #: ../panels/user-accounts/data/account-dialog.ui.h:2
-#: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:4
+#: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:5
 msgctxt "Account type"
 msgid "Standard"
 msgstr "Standarta"
 
 #: ../panels/user-accounts/um-account-type.c:37
 #: ../panels/user-accounts/data/account-dialog.ui.h:1
-#: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:3
+#: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:4
 msgctxt "Account type"
 msgid "Administrator"
 msgstr "Administratora"
@@ -3009,15 +3508,15 @@ msgstr "NeizdevÄs piekÄÅt ierÄcei '%s'"
 msgid "Could not start finger capture on '%s' device"
 msgstr "NeizdevÄs sÄkt pirkstu nospieduma tverÅanu uz '%s' ierÄces"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:549
+#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:532
 msgid "Could not access any fingerprint readers"
 msgstr "NeizdevÄs piekÄÅt pirkstu nospiedumu lasÄtÄjam"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:550
+#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:533
 msgid "Please contact your system administrator for help."
 msgstr "LÅdzu, prasiet palÄdzÄbu savam sistÄmas administratoram."
 
-#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:587
+#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:570
 #: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:1
 msgid "Enable Fingerprint Login"
 msgstr "AktivizÄt ierakstÄÅanos ar pirkstu nospiedumu"
@@ -3027,7 +3526,7 @@ msgstr "AktivizÄt ierakstÄÅanos ar pirkstu nospiedumu"
 #. * "To enable fingerprint login, you need to save one of your fingerprints, using the
 #. * 'Digital Persona U.are.U 4000/4000B' device."
 #.
-#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:621
+#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:604
 #, c-format
 msgid ""
 "To enable fingerprint login, you need to save one of your fingerprints, "
@@ -3036,14 +3535,21 @@ msgstr ""
 "Lai ieslÄgtu ierakstÄÅanos ar pirkstu nospiedumiem, jums jÄsaglabÄ sava "
 "pirksta nospiedums, izmantojot ierÄci '%s'."
 
-#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:629
-#, c-format
-msgid ""
-"Enrolling fingerprints for\n"
-"<b><big>%s</big></b>"
-msgstr ""
-"Ievada pirkstu nospiedumus:\n"
-"<b><big>%s</big></b>"
+#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:611
+#| msgid "Left ring finger"
+msgid "Selecting finger"
+msgstr "IzvÄlas pirkstu"
+
+#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:612
+#| msgid ""
+#| "Enrolling fingerprints for\n"
+#| "<b><big>%s</big></b>"
+msgid "Enrolling fingerprints"
+msgstr "Ievada pirkstu nospiedumus"
+
+#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:613
+msgid "Summary"
+msgstr "Kopsavilkums"
 
 #: ../panels/user-accounts/um-language-dialog.c:180
 msgid "Other..."
@@ -3086,31 +3592,31 @@ msgid "The current password is not correct"
 msgstr "PaÅreizÄjÄ parole ir nepareiza"
 
 #: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:466
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:683
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:693
 msgctxt "Password strength"
 msgid "Too short"
 msgstr "PÄrÄk Äsa"
 
 #: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:469
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:684
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:694
 msgctxt "Password strength"
 msgid "Weak"
 msgstr "VÄja"
 
 #: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:471
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:685
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:695
 msgctxt "Password strength"
 msgid "Fair"
 msgstr "Pietiekama"
 
 #: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:473
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:686
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:696
 msgctxt "Password strength"
 msgid "Good"
 msgstr "Laba"
 
 #: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:475
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:687
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:697
 msgctxt "Password strength"
 msgid "Strong"
 msgstr "SpÄcÄga"
@@ -3124,7 +3630,6 @@ msgid "Wrong password"
 msgstr "Nepareiza parole"
 
 #: ../panels/user-accounts/um-photo-dialog.c:97
-#: ../panels/user-accounts/data/language-chooser.ui.h:2
 #: ../panels/user-accounts/data/photo-dialog.ui.h:8
 msgid "Select"
 msgstr "IzvÄlieties"
@@ -3146,29 +3651,29 @@ msgstr "PÄrlÅkot, lai iegÅtu vairÄk attÄlu..."
 msgid "Used by %s"
 msgstr "Izmanto %s"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-manager.c:432
+#: ../panels/user-accounts/um-user-manager.c:437
 #, c-format
 msgid "A user with name '%s' already exists."
 msgstr "LietotÄjs ar vÄrdu '%s' jau eksistÄ."
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-manager.c:527
+#: ../panels/user-accounts/um-user-manager.c:532
 msgid "This user does not exist."
 msgstr "Åis lietotÄjs neeksistÄ."
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:357
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:354
 msgid "Failed to delete user"
 msgstr "NeizdevÄs izdzÄst lietotÄju"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:417
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:414
 msgid "You cannot delete your own account."
 msgstr "JÅs nevarat izdzÄst pats savu kontu."
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:426
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:423
 #, c-format
 msgid "%s is still logged in"
 msgstr "%s vÄl aizvien ir ierakstÄjies"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:430
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:427
 msgid ""
 "Deleting a user while they are logged in can leave the system in an "
 "inconsistent state."
@@ -3176,12 +3681,12 @@ msgstr ""
 "LietotÄja dzÄÅana, kamÄr tas vÄl ir ierakstÄjies, var atstÄt sistÄmu "
 "nekonsekventÄ stÄvoklÄ."
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:439
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:436
 #, c-format
 msgid "Do you want to keep %s's files?"
 msgstr "Vai vÄlaties paturÄt lietotÄja %s failus?"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:443
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:440
 msgid ""
 "It is possible to keep the home directory, mail spool and temporary files "
 "around when deleting a user account."
@@ -3189,42 +3694,38 @@ msgstr ""
 "PÄc lietotÄja dzÄÅanas, ir iespÄjams paturÄt mÄjas mapi, pastu un pagaidu "
 "failus."
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:446
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:443
 msgid "_Delete Files"
 msgstr "_DzÄst failus"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:447
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:444
 msgid "_Keep Files"
 msgstr "_PaturÄt failus"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:448
-msgid "_Cancel"
-msgstr "At_celt"
-
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:498
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:495
 msgctxt "Password mode"
 msgid "Account disabled"
 msgstr "Konts ir deaktivÄts"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:506
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:503
 msgctxt "Password mode"
 msgid "To be set at next login"
 msgstr "Tiks iestatÄts nÄkamo reizi ierakstoties"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:509
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:506
 msgctxt "Password mode"
 msgid "None"
 msgstr "NekÄda"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:831
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:826
 msgid "Failed to contact the accounts service"
 msgstr "NeizdevÄs sazinÄties ar kontu servisu"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:833
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:828
 msgid "Please make sure that the AccountService is installed and enabled."
 msgstr "LÅdzu, pÄrbaudiet, vai AccountService ir instalÄts un aktivÄts."
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:866
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:864
 msgid ""
 "To make changes,\n"
 "click the * icon first"
@@ -3232,12 +3733,12 @@ msgstr ""
 "Lai veiktu izmaiÅas,\n"
 "vispirms klikÅÄiniet uz * ikonas"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:904
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:902
 msgid "Create a user"
 msgstr "Izveidot lietotÄju"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:915
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1214
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:913
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1202
 msgid ""
 "To create a user,\n"
 "click the * icon first"
@@ -3245,12 +3746,12 @@ msgstr ""
 "Lai izveidotu lietotÄju,\n"
 "vispirms klikÅÄiniet uz * ikonas"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:924
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:922
 msgid "Delete the selected user"
 msgstr "DzÄst izvÄlÄto lietotÄju"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:936
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1219
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:934
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1207
 msgid ""
 "To delete the selected user,\n"
 "click the * icon first"
@@ -3258,14 +3759,40 @@ msgstr ""
 "Lai dzÄstu izvÄlÄto lietotÄju,\n"
 "vispirms klikÅÄiniet uz * ikonas"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1114
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1111
 msgid "My Account"
 msgstr "Mans konts"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1124
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1121
 msgid "Other Accounts"
 msgstr "Citi konti"
 
+#: ../panels/user-accounts/um-utils.c:512
+#, c-format
+msgid "A user with the username '%s' already exists"
+msgstr "LietotÄjs ar lietotÄjvÄrdu '%s' jau eksistÄ"
+
+#: ../panels/user-accounts/um-utils.c:516
+#, c-format
+msgid "The username is too long"
+msgstr "LietotÄjvÄrds ir pÄrÄk garÅ"
+
+#: ../panels/user-accounts/um-utils.c:519
+msgid "The username cannot start with a '-'"
+msgstr "LietotÄjvÄrds nevar sÄkties ar '-'"
+
+#: ../panels/user-accounts/um-utils.c:522
+msgid ""
+"The username must consist of:\n"
+" â letters from the English alphabet\n"
+" â digits\n"
+" â any of the characters '.', '-' and '_'"
+msgstr ""
+"LietotÄjvÄrdam vajadzÄtu saturÄt:\n"
+" â burtus no angÄu alfabÄta\n"
+" â ciparus\n"
+" â jebkuru no rakstzÄmÄm \"'.\", \"-\", \"_'"
+
 #: ../panels/user-accounts/data/gnome-user-accounts-panel.desktop.in.in.h:1
 msgid "Add or remove users"
 msgstr "Pievienot vai dzÄst lietotÄjus"
@@ -3301,14 +3828,6 @@ msgstr "_LietotÄjvÄrds"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:1
 msgid ""
-"How to choose a "
-"strong password"
-msgstr ""
-"KÄ izvÄlÄties "
-"stipru paroli"
-
-#: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:2
-msgid ""
 "<small>This hint may be displayed at the login screen. It will be visible "
 "to all users of this system. Do <b>not</b> include the password here.</"
 "small>"
@@ -3316,42 +3835,46 @@ msgstr ""
 "<small>Åis padoms parÄdÄsies ierakstÄÅanÄs logÄ. Tas bÅs redzams viesiem ÅÄs "
 "sistÄmas lietotÄjiem. Åeit <b>nedrÄkst</b> iekÄaut paroli.</small>"
 
-#: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:3
+#: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:2
 msgid "C_onfirm password"
 msgstr "Apstipriniet par_oli"
 
-#: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:4
+#: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:3
 msgid "Ch_ange"
 msgstr "M_ainÄt"
 
-#: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:5
+#: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:4
 msgid "Changing password for"
 msgstr "Maina lietotÄja paroli"
 
-#: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:6
+#: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:5
 msgid "Choose a generated password"
 msgstr "IzvÄlieties ÄenerÄtu paroli"
 
-#: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:7
+#: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:6
 msgid "Choose password at next login"
 msgstr "IzvÄlieties paroli nÄkamajÄ ierakstÄÅanÄs reizÄ"
 
-#: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:8
+#: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:7
 msgid "Current _password"
 msgstr "PaÅreizÄjÄ _parole"
 
-#: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:9
+#: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:8
 msgid "Disable this account"
 msgstr "DeaktivÄt Åo kontu"
 
-#: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:10
+#: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:9
 msgid "Enable this account"
 msgstr "AktivÄt Åo kontu"
 
-#: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:11
+#: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:10
 msgid "Fair"
 msgstr "Pietiekama"
 
+#: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:11
+msgid "How to choose a strong password"
+msgstr "KÄ izvÄlÄties stipru paroli"
+
 #: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:12
 msgid "Log in without a password"
 msgstr "IerakstÄties bez paroles"
@@ -3380,6 +3903,10 @@ msgstr "_RÄdÄt paroli"
 msgid "Browse"
 msgstr "PÄrlÅkot"
 
+#: ../panels/user-accounts/data/photo-dialog.ui.h:3
+msgid "Cancel"
+msgstr "Atcelt"
+
 #: ../panels/user-accounts/data/photo-dialog.ui.h:4
 msgid "Changing photo for:"
 msgstr "MainÄt lietotÄja foto:"
@@ -3403,74 +3930,71 @@ msgid "Take a photograph"
 msgstr "UzÅemt fotogrÄfiju"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:1
-msgid "Account Information"
-msgstr "Konta informÄcija"
+#| msgid "Automatic Login"
+msgid "A_utomatic Login"
+msgstr "A_utomÄtiskÄ ierakstÄÅanÄs"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:2
-msgid "Account type"
-msgstr "Konta tips"
+msgid "Account Information"
+msgstr "Konta informÄcija"
 
-#: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:5
-msgid "Automatic Login"
-msgstr "AutomÄtiskÄ ierakstÄÅanÄs"
+#: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:3
+#| msgid "Account type"
+msgid "Account _type"
+msgstr "Konta _tips"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:6
-msgid "Fingerprint Login"
-msgstr "IerakstÄÅanÄs ar pirkstu nospiedumu"
-
-#: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:8
 msgid "Login Options"
 msgstr "IerakstÄÅanÄs opcijas"
 
+#: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:7
+#| msgid "Fingerprint Login"
+msgid "_Fingerprint Login"
+msgstr "_IerakstÄÅanÄs ar pirkstu nospiedumu"
+
+#: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:8
+#| msgid "Language"
+msgid "_Language"
+msgstr "Va_loda"
+
 #: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:9
-msgid "Password"
-msgstr "Parole"
+#| msgid "Password"
+msgid "_Password"
+msgstr "_Parole"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:2
-msgid "Left index finger"
-msgstr "Kreisais rÄdÄtÄjpirksts"
-
-#: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:3
 msgid "Left little finger"
 msgstr "Kreisais mazais pirkstiÅÅ"
 
-#: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:4
+#: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:3
 msgid "Left middle finger"
 msgstr "Kreisais vidÄjais pirksts"
 
-#: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:5
+#: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:4
 msgid "Left ring finger"
 msgstr "Kreisais zeltnesis"
 
-#: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:6
+#: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:5
 msgid "Left thumb"
 msgstr "Kreisais ÄkÅÄis"
 
-#: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:7
-msgid "Other finger: "
-msgstr "Cits pirksts: "
-
-#: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:8
-msgid "Right index finger"
-msgstr "Labais rÄdÄtÄjpirksts"
-
-#: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:9
+#: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:6
 msgid "Right little finger"
 msgstr "Labais mazais pirkstiÅÅ"
 
-#: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:10
+#: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:7
 msgid "Right middle finger"
 msgstr "Labais vidÄjais pirksts"
 
-#: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:11
+#: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:8
 msgid "Right ring finger"
 msgstr "Labais zeltnesis"
 
-#: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:12
+#: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:9
 msgid "Right thumb"
 msgstr "Labais ÄkÅÄis"
 
-#: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:13
+#: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:10
 msgid ""
 "Your fingerprint was successfully saved. You should now be able to log in "
 "using your fingerprint reader."
@@ -3478,24 +4002,43 @@ msgstr ""
 "JÅsu pirksta nospiedums sekmÄgi saglabÄts. Tagad, ja viss strÄdÄ pareizi, "
 "jÅs varÄsiet ierakstÄties sistÄmÄ, lietojot pirkstu nospiedumu lasÄtÄju."
 
-#: ../shell/control-center.c:50
-#| msgid "Enable debugging code"
+#: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:11
+#| msgid "Left index finger"
+msgid "_Left index finger"
+msgstr "_Kreisais rÄdÄtÄjpirksts"
+
+#: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:12
+#| msgid "Other finger: "
+msgid "_Other finger: "
+msgstr "_Cits pirksts: "
+
+#: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:13
+#| msgid "Right index finger"
+msgid "_Right index finger"
+msgstr "Labais _rÄdÄtÄjpirksts"
+
+#: ../shell/control-center.c:53
 msgid "Enable verbose mode"
 msgstr "AktivÄt detalizÄtu reÅÄmu"
 
-#: ../shell/control-center.c:51
+#: ../shell/control-center.c:54
 msgid "Show the overview"
 msgstr "RÄdÄt pÄrskatu"
 
-#: ../shell/control-center.c:52
+#: ../shell/control-center.c:55 ../shell/control-center.c:56
+#: ../shell/control-center.c:57
+msgid "Show help options"
+msgstr "RÄdÄt palÄdzÄbas opcijas"
+
+#: ../shell/control-center.c:58
 msgid "Panel to display"
 msgstr "Panelis, ko attÄlot"
 
-#: ../shell/control-center.c:69
+#: ../shell/control-center.c:80
 msgid "- System Settings"
 msgstr "- SistÄmas iestatÄjumi"
 
-#: ../shell/control-center.c:76
+#: ../shell/control-center.c:88
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -3516,18 +4059,84 @@ msgstr "VadÄbas centrs"
 msgid "_All Settings"
 msgstr "Visi iest_atÄjumi"
 
-msgid "Firmware missing"
-msgstr "trÅkst aparÄtprogrammatÅras"
+#~ msgid "Current network location"
+#~ msgstr "PaÅreizÄjÄ tÄkla vieta"
 
-msgid "Show help options"
-msgstr ""
+#~ msgid "More backgrounds URL"
+#~ msgstr "URL papildu fona attÄliem"
+
+#~ msgid "More themes URL"
+#~ msgstr "URL papildu tÄmÄm"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Set this to your current location name. This is used to determine the "
+#~ "appropriate network proxy configuration."
+#~ msgstr ""
+#~ "Iestatiet Åeit savas vietas nosaukumu. Tas tiks izmantots, lai noteiktu "
+#~ "aptuveno starpniekservera konfigurÄciju."
+
+#~ msgid ""
+#~ "URL for where to get more desktop backgrounds. If set to an empty string "
+#~ "the link will not appear."
+#~ msgstr ""
+#~ "TÄmekÄa URL, kur var iegÅt vairÄk darbvirsmas fona attÄlu. Ja Åeit ir "
+#~ "tukÅa virkne, attiecÄgÄ saite neparÄdÄs."
+
+#~ msgid ""
+#~ "URL for where to get more desktop themes. If set to an empty string the "
+#~ "link will not appear."
+#~ msgstr ""
+#~ "TÄmekÄa URL, kur var iegÅt vairÄk darbvirsmas tÄmu. Ja Åeit ir tukÅa "
+#~ "virkne, attiecÄgÄ saite neparÄdÄs."
+
+#~ msgid "Locked"
+#~ msgstr "AizslÄgts"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Dialog is unlocked.\n"
+#~ "Click to prevent further changes"
+#~ msgstr ""
+#~ "Dialogs ir atslÄgts.\n"
+#~ "KlikÅÄiniet, lai novÄrstu turpmÄkas izmaiÅas"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Dialog is locked.\n"
+#~ "Click to make changes"
+#~ msgstr ""
+#~ "Dialogs ir aizslÄgts.\n"
+#~ "KlikÅÄiniet, lai veiktu izmaiÅas"
+
+#~ msgid ""
+#~ "System policy prevents changes.\n"
+#~ "Contact your system administrator"
+#~ msgstr ""
+#~ "SistÄmas politika neÄauj veikt izmaiÅas.\n"
+#~ "Sazinieties ar sistÄmas administratoru"
+
+#~ msgid "Photos"
+#~ msgstr "Bildes"
+
+#~ msgid "Clean print heads"
+#~ msgstr "TÄrÄt drukÄÅanas galviÅas"
+
+#~ msgid "An error has occured during a maintenance command."
+#~ msgstr "GadÄjÄs kÄÅda, uzturÄÅanas komandas izpildes laikÄ."
+
+#~ msgid "Address"
+#~ msgstr "Adrese"
+
+#~ msgid "---"
+#~ msgstr "---"
+
+#~ msgid "Printing..."
+#~ msgstr "DrukÄ..."
+
+#~ msgid "Use default layout in new windows"
+#~ msgstr "Jaunos logos lietot noklusÄto izkÄrtojumu"
 
 #~ msgid "Info"
 #~ msgstr "InformÄcija"
 
-#~ msgid "Select a display language"
-#~ msgstr "IzvÄlieties displeja valodu"
-
 #~ msgid "Locate Pointer"
 #~ msgstr "RÄdÄt kursoru"
 
@@ -3555,9 +4164,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "The buttons shown in the alert dialog"
 #~ msgstr "brÄdinÄjuma logÄ redzamÄs pogas"
 
-#~ msgid "Show more _details"
-#~ msgstr "ParÄdÄt vairÄk _detaÄu"
-
 #~ msgid "Place your left thumb on %s"
 #~ msgstr "Novietojiet savu kreiso ÄkÅÄi uz %s"
 
@@ -3642,9 +4248,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Images"
 #~ msgstr " AttÄli"
 
-#~ msgid "All Files"
-#~ msgstr "Visi faili"
-
 #~ msgid ""
 #~ "There was an error while trying to get the addressbook information\n"
 #~ "Evolution Data Server can't handle the protocol"
@@ -3661,9 +4264,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "A_IM/iChat:"
 #~ msgstr "AIM/iChat:"
 
-#~ msgid "A_ddress:"
-#~ msgstr "_Adrese:"
-
 #~ msgid "C_ompany:"
 #~ msgstr "_UzÅÄmums:"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]