[eog-plugins] Updated Japanese translation.commit 0c866719cb4ed22a76bceb507a3aa573c7a510f4
Author: Takeshi AIHANA <takeshi aihana gmail com>
Date:   Tue Jul 12 07:30:33 2011 +0900

    Updated Japanese translation.

 po/ja.po |  110 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 57 insertions(+), 53 deletions(-)
---
diff --git a/po/ja.po b/po/ja.po
index 3273aaa..0bcc415 100644
--- a/po/ja.po
+++ b/po/ja.po
@@ -1,27 +1,28 @@
 # eog-plugins ja.po.
-# Copyright (C) 2009,2010 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2009-2011 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the eog-plugins package.
-# Takeshi AIHANA <takeshi aihana gmail com>, 2009,2010.
+# Takeshi AIHANA <takeshi aihana gmail com>, 2009-2011.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: eog-plugins master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-06-23 06:38+0900\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-06-23 06:37+0900\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-07-12 07:18+0900\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-12 07:18+0900\n"
 "Last-Translator: Takeshi AIHANA <takeshi aihana gmail com>\n"
 "Language-Team: Japanese <takeshi aihana gmail com>\n"
+"Language: ja\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: ../plugins/exif-display/eog-exif-display-plugin.c:136
+#: ../plugins/exif-display/eog-exif-display-plugin.c:105
 msgid " (invalid Unicode)"
 msgstr " (Unicode ãäæãã)"
 
 #. TRANSLATORS: This is the actual focal length used when
 #. the image was taken.
-#: ../plugins/exif-display/eog-exif-display-plugin.c:212
+#: ../plugins/exif-display/eog-exif-display-plugin.c:183
 #, c-format
 msgid "%.1fmm (lens)"
 msgstr "%.1fmm (ããã)"
@@ -29,7 +30,7 @@ msgstr "%.1fmm (ããã)"
 #. Print as float to get a similar look as above.
 #. TRANSLATORS: This is the equivalent focal length assuming
 #. a 35mm film camera.
-#: ../plugins/exif-display/eog-exif-display-plugin.c:223
+#: ../plugins/exif-display/eog-exif-display-plugin.c:194
 #, c-format
 msgid "%.1fmm (35mm film)"
 msgstr "%.1fmm (35mm ãããã)"
@@ -54,13 +55,13 @@ msgstr "ããããããããããããèåãèçãã"
 msgid "Display per-channel histogram"
 msgstr "ãããããæããããããããèçãã"
 
-#: ../plugins/exif-display/exif-display.eog-plugin.desktop.in.h:1
+#: ../plugins/exif-display/exif-display.plugin.desktop.in.h:1
 msgid "Displays camera settings and histogram"
 msgstr "ããããèåãçåããããããããèçããã"
 
 # # åèæå:
 # http://cachu.xrea.jp/perl/ExifTAG.html
-#: ../plugins/exif-display/exif-display.eog-plugin.desktop.in.h:2
+#: ../plugins/exif-display/exif-display.plugin.desktop.in.h:2
 msgid "Exif display"
 msgstr "Exif ãããèç"
 
@@ -92,103 +93,106 @@ msgstr "<b>æåæå:</b>"
 msgid "<b>Zoom:</b>"
 msgstr "<b>ããã:</b>"
 
-#: ../plugins/fit-to-width/eog-fit-to-width-plugin.c:85
+#: ../plugins/fit-to-width/eog-fit-to-width-plugin.c:91
 msgid "Fit to width"
 msgstr "åãåããã"
 
-#: ../plugins/fit-to-width/eog-fit-to-width-plugin.c:87
-#: ../plugins/fit-to-width/fit-to-width.eog-plugin.desktop.in.h:1
+#: ../plugins/fit-to-width/eog-fit-to-width-plugin.c:93
+#: ../plugins/fit-to-width/fit-to-width.plugin.desktop.in.h:1
 msgid "Zoom to fit image width"
 msgstr "çåãåãããããåããã"
 
-#: ../plugins/map/eog-map-plugin.c:321
+#: ../plugins/map/eog-map-plugin.c:363
 msgid "Jump to current image's location"
 msgstr "ããçåãæååæãããããããã"
 
-#: ../plugins/map/eog-map-plugin.c:333
+#: ../plugins/map/eog-map-plugin.c:375
 msgid "Zoom in"
 msgstr "æåããã"
 
-#: ../plugins/map/eog-map-plugin.c:341
+#: ../plugins/map/eog-map-plugin.c:383
 msgid "Zoom out"
 msgstr "çåããã"
 
-#: ../plugins/map/eog-map-plugin.c:355
-#: ../plugins/map/map.eog-plugin.desktop.in.h:2
+#: ../plugins/map/eog-map-plugin.c:397
+#: ../plugins/map/map.plugin.desktop.in.h:2
 msgid "Map"
 msgstr "ããã"
 
-#: ../plugins/map/map.eog-plugin.desktop.in.h:1
+#: ../plugins/map/map.plugin.desktop.in.h:1
 msgid "Display the geolocation of the image on a map"
 msgstr "çåãåãããæåããåççäçãããããèçããã"
 
-#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:124
+#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:127
 msgid "Upload to PicasaWeb"
 msgstr "PicasaWeb ããããããã"
 
-#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:126
-#: ../plugins/postasa/postasa.eog-plugin.desktop.in.h:2
+#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:129
+#: ../plugins/postasa/postasa.plugin.desktop.in.h:2
 msgid "Upload your pictures to PicasaWeb"
 msgstr "ãæãåããåçã PicasaWeb ãããããããããã"
 
-#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:320
+#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:324
 msgid "Uploading..."
 msgstr "ããããããä..."
 
-#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:366
+#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:370
 msgid "Uploaded"
 msgstr "ããããããåä"
 
-#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:370
+#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:374
 msgid "Cancelled"
 msgstr "ããããããããã"
 
-#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:373
+#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:377
 msgid "Failed"
 msgstr "åæãããã"
 
-#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:520
+#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:600
 #, c-format
 msgid "Login failed. %s"
 msgstr "ãããããããããããã: %s"
 
-#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:524
+#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:604
 msgid "Logged in successully."
 msgstr "ãããããåäãããã"
 
-#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:525
+#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:605
 msgid "Close"
 msgstr "éãã"
 
-#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:546
-#: ../plugins/postasa/postasa-config.xml.h:1
+#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:626
 msgid "Cancel"
 msgstr "ããããã"
 
 #. TODO: want to handle passwords more securely
-#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:552
+#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:632
 msgid "Logging in..."
 msgstr "ããããä..."
 
-#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:580
+#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:677
 msgid "Please log in to continue upload."
 msgstr "ãããããããããããããããåèããã"
 
+#: ../plugins/postasa/postasa-config.xml.h:1
+msgid "PicasaWeb Login"
+msgstr "PicasaWeb ãããããã"
+
 #: ../plugins/postasa/postasa-config.xml.h:2
-msgid "Login"
-msgstr "ãããããã"
+msgid "_Cancel"
+msgstr "ããããã(_C)"
 
 #: ../plugins/postasa/postasa-config.xml.h:3
-msgid "Password"
-msgstr "ããããã"
+msgid "_Login"
+msgstr "ãããã(_L)"
 
 #: ../plugins/postasa/postasa-config.xml.h:4
-msgid "PicasaWeb Login"
-msgstr "PicasaWeb ãããããã"
+msgid "_Password:"
+msgstr "ããããã(_P):"
 
 #: ../plugins/postasa/postasa-config.xml.h:5
-msgid "Username"
-msgstr "ãããå"
+msgid "_Username:"
+msgstr "ãããå(_U):"
 
 #: ../plugins/postasa/postasa-uploads.xml.h:1
 msgid "Cancel All"
@@ -202,51 +206,51 @@ msgstr "éæããçåãããããã"
 msgid "Uploads:"
 msgstr "ãããããã:"
 
-#: ../plugins/postasa/postasa.eog-plugin.desktop.in.h:1
+#: ../plugins/postasa/postasa.plugin.desktop.in.h:1
 msgid "PicasaWeb Uploader"
 msgstr "PicasaWeb ãããããã"
 
-#: ../plugins/postr/eog-postr-plugin.c:57
+#: ../plugins/postr/eog-postr-plugin.c:62
 msgid "Upload to Flickr"
 msgstr "Flickr ããããããã"
 
-#: ../plugins/postr/eog-postr-plugin.c:59
-#: ../plugins/postr/postr.eog-plugin.desktop.in.h:2
+#: ../plugins/postr/eog-postr-plugin.c:64
+#: ../plugins/postr/postr.plugin.desktop.in.h:2
 msgid "Upload your pictures to Flickr"
 msgstr "ãæãåããåçã Flickr ãããããããããã"
 
-#: ../plugins/postr/postr.eog-plugin.desktop.in.h:1
+#: ../plugins/postr/postr.plugin.desktop.in.h:1
 msgid "Flickr Uploader"
 msgstr "Flickr ãããããã"
 
-#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.eog-plugin.desktop.in.h:1
+#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.plugin.desktop.in.h:1
 msgid "Python Console"
 msgstr "Python çæ"
 
-#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.eog-plugin.desktop.in.h:2
+#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.plugin.desktop.in.h:2
 msgid "Python console for Eye of GNOME"
 msgstr "Eye of GNOME åçã Python çæãèçããã"
 
-#: ../plugins/send-by-mail/eog-send-by-mail-plugin.c:60
+#: ../plugins/send-by-mail/eog-send-by-mail-plugin.c:63
 msgid "Send by Mail"
 msgstr "ããããéäãã"
 
-#: ../plugins/send-by-mail/eog-send-by-mail-plugin.c:62
+#: ../plugins/send-by-mail/eog-send-by-mail-plugin.c:65
 msgid "Send the selected images by mail"
 msgstr "éæããçåãããããéäããã"
 
-#: ../plugins/send-by-mail/send-by-mail.eog-plugin.desktop.in.h:1
+#: ../plugins/send-by-mail/send-by-mail.plugin.desktop.in.h:1
 msgid "Send By Mail"
 msgstr "ããããéä"
 
-#: ../plugins/send-by-mail/send-by-mail.eog-plugin.desktop.in.h:2
+#: ../plugins/send-by-mail/send-by-mail.plugin.desktop.in.h:2
 msgid "Sends an image attached to a new mail"
 msgstr "ããããçåãæäããéäããã"
 
-#: ../plugins/slideshowshuffle/slideshowshuffle.eog-plugin.desktop.in.h:1
+#: ../plugins/slideshowshuffle/slideshowshuffle.plugin.desktop.in.h:1
 msgid "Shuffles images in slideshow mode"
 msgstr "ããããããããããããçåãäãããããããããã"
 
-#: ../plugins/slideshowshuffle/slideshowshuffle.eog-plugin.desktop.in.h:2
+#: ../plugins/slideshowshuffle/slideshowshuffle.plugin.desktop.in.h:2
 msgid "Slideshow Shuffle"
 msgstr "ããããããããããããã"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]