[gtkhtml/gnome-3-0] Added UG translationcommit 2996b53fa642b7ea5563ee44b6e8a0e2b0a44070
Author: Abduxukur Abdurixit <abdurixit gmail com>
Date:   Thu Jul 7 16:51:38 2011 +0200

    Added UG translation

 po/ug.po |  421 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 213 insertions(+), 208 deletions(-)
---
diff --git a/po/ug.po b/po/ug.po
index c98b56a..a86919a 100644
--- a/po/ug.po
+++ b/po/ug.po
@@ -6,10 +6,11 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gtkhtml\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gtkhtml&component=general\n";
-"POT-Creation-Date: 2010-12-20 13:21+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-20 15:31+0600\n"
-"Last-Translator: Sahran <sahran live com>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=gtkhtml&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-06-20 07:20+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-06-27 11:21+0600\n"
+"Last-Translator: Sahran <sahran ug gmail com>\n"
 "Language-Team: Uyghur Computer Science Association <UKIJ yahoogroups com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -33,180 +34,180 @@ msgstr "ÙÙÙÛØÙØ ØÛØÙØ"
 msgid "Panel containing HTML"
 msgstr "ØØØØØ HTML ÙÙ ØÛØ ØÙÚÙÚÛ ØØÙÙØÛ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:82
+#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:75
 msgid "black"
 msgstr "ÙØØØ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:83
+#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:76
 msgid "light brown"
 msgstr "ØÛØ ØÙÚÛØ ØÛÚ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:84
+#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:77
 msgid "brown gold"
 msgstr "ØØØØÛÚ ÙÙÚÛØ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:85
+#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:78
 msgid "dark green #2"
 msgstr "ØÙÙ ÙÛØÙÙ #2"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:86
+#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:79
 msgid "navy"
 msgstr "ØØØÙØÙ ÙÛÙÙ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:87
+#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:80
 msgid "dark blue"
 msgstr "ØÙÙ ÙÛÙ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:88
+#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:81
 msgid "purple #2"
 msgstr "ØÙÙÛÙØÛ #2"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:89
+#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:82
 msgid "very dark gray"
 msgstr "ÙÛÙÙÙ ÙÛÙ ØÛÚ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:91
+#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:84
 msgid "dark red"
 msgstr "ØÙÙ ÙÙØÙÙ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:92
+#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:85
 msgid "red-orange"
 msgstr "ØØØØÛÚ ÙÙØÙÙ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:93
+#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:86
 msgid "gold"
 msgstr "ØØÙØÛÙ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:94
+#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:87
 msgid "dark green"
 msgstr "ØÙÙ ÙÛØÙÙ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:95
+#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:88
 msgid "dull blue"
 msgstr "ØÛØÛÙ ÙÛÙ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:96
+#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:89
 msgid "blue"
 msgstr "ÙÛÙ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:97
+#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:90
 msgid "dull purple"
 msgstr "ØÛØÛÙ ØÙÙÛÙØÛ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:98
+#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:91
 msgid "dark grey"
 msgstr "ØÙÙ ÙÛÙØÛÚ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:100
+#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:93
 msgid "red"
 msgstr "ÙÙØÙÙ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:101
+#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:94
 msgid "orange"
 msgstr "ÙÙØØÛÚ ØÛØÙÙ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:102
+#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:95
 msgid "lime"
 msgstr "ØØØØÛÚ ÙÛØÙÙ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:103
+#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:96
 msgid "dull green"
 msgstr "ØÛØÛÙ ÙÛØÙÙ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:104
+#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:97
 msgid "dull blue #2"
 msgstr "ØÛØÛÙ ÙÛÙ #2"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:105
+#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:98
 msgid "sky blue #2"
 msgstr "ØØØÙØÙ ÙÛÙ #2"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:106
+#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:99
 msgid "purple"
 msgstr "ØÙÙÛÙØÛ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:107
+#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:100
 msgid "gray"
 msgstr "ÙÛÙØÛÚ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:109
+#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:102
 msgid "magenta"
 msgstr "ØØÚ ÙÙØÙÙ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:110
+#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:103
 msgid "bright orange"
 msgstr "ØÙÚÛÙ ÙÙØØÛÚ ØÛØÙÙ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:111
+#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:104
 msgid "yellow"
 msgstr "ØÛØÙÙ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:112
+#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:105
 msgid "green"
 msgstr "ÙÛØÙÙ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:113
+#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:106
 msgid "cyan"
 msgstr "ØÙÙ ÙÛØÙÙ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:114
+#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:107
 msgid "bright blue"
 msgstr "ØÙÚÛÙ ÙÛÙ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:115
+#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:108
 msgid "red purple"
 msgstr "ÙÙØÙÙ ØÙÙÛÙØÛ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:116
+#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:109
 msgid "light grey"
 msgstr "ØÛØ ÙÛÙØÛÚ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:118
+#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:111
 msgid "pink"
 msgstr "ÚØÙØÛÚ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:119
+#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:112
 msgid "light orange"
 msgstr "ØÛØ ÙÙØØÛÚ ØÛØÙÙ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:120
+#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:113
 msgid "light yellow"
 msgstr "ØÛØ ØÛØÙÙ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:121
+#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:114
 msgid "light green"
 msgstr "ØÛØ ÙÛØÙÙ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:122
+#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:115
 msgid "light cyan"
 msgstr "ØØÚØØÙ ØÙÙ ÙÛØÙÙ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:123
+#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:116
 msgid "light blue"
 msgstr "ØØÚ ÙÛÙ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:124
+#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:117
 msgid "light purple"
 msgstr "ØÛØ ØÙÙÛÙØÛ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:125
+#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:118
 msgid "white"
 msgstr "ØØÙ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:280
+#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:273
 msgid "Choose Custom Color"
 msgstr "ØÙØØÙÙØØÙ ØÛÚ ØØÙÙØ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:748
-#: ../components/editor/gtkhtml-color-state.c:228
+#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:755
+#: ../components/editor/gtkhtml-color-state.c:224
 msgid "Default"
 msgstr "ÙÛÚÛÙØÙÙÙ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:971
+#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:979
 msgid "custom"
 msgstr "ØÙØØÙÙØØÙ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:979
+#: ../components/editor/gtkhtml-color-combo.c:987
 msgid "Custom Color..."
 msgstr "ØÙØØÙÙØØÙ ØÛÚâ"
 
@@ -315,543 +316,547 @@ msgstr "ÙÙØÙÛÙÚÙÛÙ(_V)"
 msgid "_Monkey"
 msgstr "ÙØÙÙÛÙ(_M)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:190
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:175
 msgid "Failed to insert HTML file."
 msgstr "HTML ÚÛØØÛØ ÙÙØØÛØØÙÙÙØÙ."
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:227
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:212
 msgid "Failed to insert text file."
 msgstr "ØÛÙÙØØ ÚÛØØÛØ ÙÙØØÛØØÙÙÙØÙ."
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:615
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:512
+msgid "No match found"
+msgstr "ØÛÙÙÙÙÙØÙ"
+
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:605
 msgid "Insert HTML File"
 msgstr "HTML ÚÛØØÛØ ÙÙØØÛØ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:635
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1549
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:628
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1562
 msgid "Insert Image"
 msgstr "ØÛØÛØ ÙÙØØÛØ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:684
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:697
 msgid "Insert Text File"
 msgstr "ØÛÙÙØØ ÚÛØØÛØ ÙÙØØÛØ"
 
 #. Replace Button
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1184
-#: ../components/editor/gtkhtml-spell-dialog.c:522
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1197
+#: ../components/editor/gtkhtml-spell-dialog.c:516
 msgid "_Replace"
 msgstr "ØØÙÙØØØÛØ(_R)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1191
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1204
 msgid "Replace _All"
 msgstr "ÚÛÙÙÙÙÙ ØØÙÙØØØÛØ(_A)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1205
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1218
 msgid "_Next"
 msgstr "ÙÛÙÙÙÙÙ(_N)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1212
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1225
 msgid "_Copy"
 msgstr "ÙÛÚÛØ(_C)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1219
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1232
 msgid "Cu_t"
 msgstr "ÙÛØ(_T)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1233
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1246
 msgid "Find A_gain"
 msgstr "ÙØÙØØ ØÙØØÛ(_G)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1247
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1260
 msgid "_Increase Indent"
 msgstr "ÙÛÚÛÙØ(_I)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1249
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1262
 msgid "Increase Indent"
 msgstr "ÙÛÚÛÙØ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1254
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1267
 msgid "_HTML File..."
 msgstr "HTML ÚÛØØÛØ(_H)â"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1261
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1274
 msgid "Te_xt File..."
 msgstr "ØÛÙÙØØ ÚÛØØÛØ(_X)â"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1268
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1281
 msgid "_Paste"
 msgstr "ÚØÙÙØ(_P)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1275
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1288
 msgid "Paste _Quotation"
 msgstr "ÙÛÙÙÙ ÚØÙÙØ(_Q)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1282
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1295
 msgid "_Redo"
 msgstr "ÙØÙØÙÙØ(_R)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1289
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1302
 msgid "Select _All"
 msgstr "ÚÛÙÙÙÙÙ ØØÙÙØ(_A)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1296
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1309
 msgid "_Find..."
 msgstr "ØÙØØÛ(_F)â"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1303
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1316
 msgid "Re_place..."
 msgstr "ØØÙÙØØØÛØ(_P)â"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1310
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1323
 msgid "Check _Spelling..."
 msgstr "ØÙÙÙØ ØÛÙØÛØ(_S)â"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1317
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1330
 #: ../components/editor/gtkhtml-editor-builder.ui.h:80
 msgid "_Test URL..."
 msgstr "URL ØÙÙØ(_T)â"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1324
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1337
 msgid "_Undo"
 msgstr "ÙÛÙÙÛØÙ(_U)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1331
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1344
 msgid "_Decrease Indent"
 msgstr "ØØØØÙØ(_D)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1333
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1346
 msgid "Decrease Indent"
 msgstr "ØØØØÙØ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1338
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1351
 msgid "_Wrap Lines"
 msgstr "ÙÛØ ØØÙÙØØØÛØ(_W)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1347
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1360
 msgid "_Edit"
 msgstr "ØÛÚØÙØ(_E)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1354
-#: ../components/editor/main.c:330
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1367
+#: ../components/editor/main.c:326
 msgid "_File"
 msgstr "ÚÛØØÛØ(_F)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1361
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1374
 msgid "For_mat"
 msgstr "ÙÙØÙØØ(_M)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1368
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1381
 msgid "_Paragraph Style"
 msgstr "ØØØØØØ ØÛØÙÛØÙ(_P)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1375
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1388
 msgid "_Insert"
 msgstr "ÙÙØØÛØ(_I)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1382
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1395
 msgid "_Alignment"
 msgstr "ØÙØØÙÙØ(_A)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1389
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1402
 msgid "Current _Languages"
 msgstr "ÙÛÛÛØØÙÙÙ ØÙÙ(_L)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1396
-#: ../components/editor/main.c:361
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1409
+#: ../components/editor/main.c:357
 msgid "_View"
 msgstr "ÙÛØÛÙÛØ(_V)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1406
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1419
 msgid "_Center"
 msgstr "ØÙØØÛØØ(_C)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1408
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1421
 msgid "Center Alignment"
 msgstr "ØÛØØÛØÙØØ ØÙØØÙÙØ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1413
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1426
 msgid "_Left"
 msgstr "ØÙÙ(_L)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1415
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1428
 msgid "Left Alignment"
 msgstr "ØÙÙØØ ØÙØØÙÙØ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1420
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1433
 msgid "_Right"
 msgstr "ØÙÚ(_R)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1422
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1435
 msgid "Right Alignment"
 msgstr "ØÙÚØØ ØÙØØÙÙØ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1430
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1443
 msgid "_HTML"
 msgstr "HTML(_H)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1432
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1445
 msgid "HTML editing mode"
 msgstr "HTML ØÛÚØÙØÙÛØ ÚØÙÙØÙ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1437
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1450
 msgid "Plain _Text"
 msgstr "ØØÙ ØÛÙÙØØ(_T)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1439
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1452
 msgid "Plain text editing mode"
 msgstr "ØØÙ ØÛÙÙØØ ØÛÚØÙØÙÛØ ÚØÙÙØÙ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1447
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1460
 msgid "_Normal"
 msgstr "ÙÙØÙØÙ(_N)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1454
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1467
 msgid "Header _1"
 msgstr "ØÛÙØ _1"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1461
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1474
 msgid "Header _2"
 msgstr "ØÛÙØ _2"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1468
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1481
 msgid "Header _3"
 msgstr "ØÛÙØ _3"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1475
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1488
 msgid "Header _4"
 msgstr "ØÛÙØ _4"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1482
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1495
 msgid "Header _5"
 msgstr "ØÛÙØ _5"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1489
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1502
 msgid "Header _6"
 msgstr "ØÛÙØ _6"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1496
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1509
 msgid "A_ddress"
 msgstr "ÙÛÙØÙÙ(_D)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1503
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1516
 msgid "_Preformatted"
 msgstr "ØØÙØÙÙ ÙÙØÙØØÙØÙØØÙ(_P)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1510
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1523
 msgid "_Bulleted List"
 msgstr "ØÛÙÚÛ ØÙØÙÙÙÙÙÙ(_B)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1517
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1530
 msgid "_Roman Numeral List"
 msgstr "ØÙÙ ØÛÙÛÙ ØÙØÙÙÙÙÙÙ(_R)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1524
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1537
 msgid "Numbered _List"
 msgstr "ØÛØØÙÙ ÙÙÙÛØ ØÙØÙÙÙÙÙÙ(_L)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1531
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1544
 msgid "_Alphabetical List"
 msgstr "ØÛÙÙÙØÛÙÙÙ ØÙØÙÙÙÙÙ(_A)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1547
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1584
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1560
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1597
 msgid "_Image..."
 msgstr "ØÛØÛØ(_I)â"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1554
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1591
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1567
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1604
 msgid "_Link..."
 msgstr "ØÛÙØÙÙØ(_L)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1556
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1569
 msgid "Insert Link"
 msgstr "ØÛÙØÙÙØ ÙÙØØÛØ"
 
 #. Translators: 'Rule' here means a horizontal line in an HTML text
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1562
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1606
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1575
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1619
 msgid "_Rule..."
 msgstr "ØÙØØÛÚ(_R)â"
 
 #. Translators: 'Rule' here means a horizontal line in an HTML text
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1565
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1578
 msgid "Insert Rule"
 msgstr "ØÙØØÛÚ ÙÙØØÛØ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1570
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1613
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1583
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1626
 msgid "_Table..."
 msgstr "ØÛØÛÛÙ(_T)â"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1572
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1585
 msgid "Insert Table"
 msgstr "ØÛØÛÛÙ ÙÙØØÛØ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1577
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1590
 msgid "_Cell..."
 msgstr "ÙØØÛÙÚÛ(_C)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1598
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1611
 msgid "Pa_ge..."
 msgstr "ØÛØ(_G)â"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1622
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1635
 msgid "Font _Size"
 msgstr "ØÛØ ÚÙÚÙÛÙÙ(_S)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1629
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1642
 msgid "_Font Style"
 msgstr "ØÛØ ÙÛØØØ ØÛØÙÛØÙ(_F)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1639
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1652
 #: ../components/editor/gtkhtml-editor-builder.ui.h:61
 msgid "_Bold"
 msgstr "ØÙÙ(_B)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1641
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1654
 msgid "Bold"
 msgstr "ØÙÙ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1647
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1660
 #: ../components/editor/gtkhtml-editor-builder.ui.h:68
 msgid "_Italic"
 msgstr "ÙØÙØÛ(_I)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1649
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1662
 msgid "Italic"
 msgstr "ÙØÙØÛ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1655
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1668
 msgid "_Plain Text"
 msgstr "ØØÙ ØÛÙÙØØ(_P)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1657
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1670
 msgid "Plain Text"
 msgstr "ØØÙ ØÛÙÙØØ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1663
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1676
 #: ../components/editor/gtkhtml-editor-builder.ui.h:77
 msgid "_Strikethrough"
 msgstr "ØÛÚÛØÛØ ØÙØÙÙÙ(_S)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1665
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1678
 msgid "Strikethrough"
 msgstr "ØÛÚÛØÛØ ØÙØÙÙÙ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1671
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1684
 #: ../components/editor/gtkhtml-editor-builder.ui.h:83
 msgid "_Underline"
 msgstr "ØØØØÙ ØÙØÙÙ(_U)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1673
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1686
 msgid "Underline"
 msgstr "ØØØØÙ ØÙØÙÙ"
 
 #. Translators: This is a font size level. It is shown on a tool bar. Please keep it as short as possible.
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1683
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1696
 msgid "-2"
 msgstr "-2"
 
 #. Translators: This is a font size level. It is shown on a tool bar. Please keep it as short as possible.
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1691
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1704
 msgid "-1"
 msgstr "-1"
 
 #. Translators: This is a font size level. It is shown on a tool bar. Please keep it as short as possible.
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1699
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1712
 msgid "+0"
 msgstr "+0"
 
 #. Translators: This is a font size level. It is shown on a tool bar. Please keep it as short as possible.
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1707
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1720
 msgid "+1"
 msgstr "+1"
 
 #. Translators: This is a font size level. It is shown on a tool bar. Please keep it as short as possible.
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1715
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1728
 msgid "+2"
 msgstr "+2"
 
 #. Translators: This is a font size level. It is shown on a tool bar. Please keep it as short as possible.
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1723
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1736
 msgid "+3"
 msgstr "+3"
 
 #. Translators: This is a font size level. It is shown on a tool bar. Please keep it as short as possible.
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1731
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1744
 msgid "+4"
 msgstr "+4"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1750
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1763
 msgid "Cell Contents"
 msgstr "ÙØØÛÙÚÛ ÙÛØÙÛÙÙ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1757
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1770
 msgid "Column"
 msgstr "ØÙØØÙÙ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1764
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1777
 msgid "Row"
 msgstr "ÙÛØ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1771
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1856
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1784
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1869
 msgid "Table"
 msgstr "ØÛØÛÛÙ"
 
 #. Translators: Popup menu item caption, containing all the Delete options for a table
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1781
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1794
 msgid "Table Delete"
 msgstr "ØÛØÛÛÙ ØÛÚÛØ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1788
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1801
 msgid "Input Methods"
 msgstr "ÙÙØÚÛØÚÛÚ"
 
 #. Translators: Popup menu item caption, containing all the Insert options for a table
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1796
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1809
 msgid "Table Insert"
 msgstr "ØÛØÛÛÙ ÙÙØØÛØ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1803
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1816
 msgid "Properties"
 msgstr "ØØØÙÙÙ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1821
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1834
 msgid "Column After"
 msgstr "ØÙØØÙÙØÙÙ ÙÛÙÙÙ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1828
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1841
 msgid "Column Before"
 msgstr "ØÙØØÙÙØÙÙ ØÙÙÚÙØÙ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1835
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1848
 msgid "Insert _Link"
 msgstr "ØÛÙØÙÙØ ÙÙØØÛØ(_L)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1842
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1855
 msgid "Row Above"
 msgstr "ÙÛØ ØÛØØÙ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1849
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1862
 msgid "Row Below"
 msgstr "ÙÛØ ØØØØÙ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1863
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1876
 msgid "Cell..."
 msgstr "ÙØØÛÙÚÛâ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1870
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1883
 msgid "Image..."
 msgstr "ØÛØÛØâ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1877
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1890
 msgid "Link..."
 msgstr "ØÛÙØÙÙØâ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1884
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1897
 msgid "Page..."
 msgstr "ØÛØâ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1891
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1904
 msgid "Paragraph..."
 msgstr "ØØØØØØâ"
 
 #. Translators: 'Rule' here means a horizontal line in an HTML text
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1899
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1912
 msgid "Rule..."
 msgstr "ØÙØØÛÚâ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1906
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1919
 msgid "Table..."
 msgstr "ØÛØÛÛÙâ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1913
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1926
 msgid "Text..."
 msgstr "ØÛÙÙØØâ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1920
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1933
 msgid "Remove Link"
 msgstr "ØÛÙØÙÙØ ÚÙÙÙØÙÛÛØ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1937
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1950
 msgid "Add Word to Dictionary"
 msgstr "ÙÛØÛØÙÛ ØÛØ ÙÙØ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1944
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1957
 msgid "Ignore Misspelled Word"
 msgstr "ØÙÙÙØØÙ ØØØØ ØÛØÚÛ ÙÛØÛØ ÙÙÙÙØ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1951
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1964
 msgid "Add Word To"
 msgstr "ØÛØÙÙ ÙÙØÛØ ØÙØÙÙ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1960
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:1973
 msgid "More Suggestions"
 msgstr "ØÛØÙÙÛ ÙÛÙ ØÛÛØÙÙÛ"
 
 #. Translators: %s will be replaced with the actual dictionary name,
 #. where a user can add a word to. This is part of an "Add Word To" submenu.
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:2061
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:2074
 #, c-format
 msgid "%s Dictionary"
 msgstr "%s ÙÛØÛØ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:2129
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:2142
 msgid "_Emoticon"
 msgstr "ÚÙØØÙ ØÙÙØØÛ(_E)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:2130
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:2143
 msgid "Insert Emoticon"
 msgstr "ÚÙØØÙ ØÙÙØØÛ ÙÙØØÛØ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:2191
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:2204
 msgid "_Find"
 msgstr "ØÙØØÛ(_F)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:2194
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:2207
 msgid "Re_place"
 msgstr "ØØÙÙØØØÛØ(_P)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:2197
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:2210
 msgid "_Image"
 msgstr "ØÛØÛØ(_I)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:2200
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:2213
 msgid "_Link"
 msgstr "ØÛÙØÙÙØ(_L)"
 
 #. Translators: 'Rule' here means a horizontal line in an HTML text
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:2204
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:2217
 msgid "_Rule"
 msgstr "ØÙØØÛÚ(_R)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:2207
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-actions.c:2220
 #: ../components/editor/gtkhtml-editor-builder.ui.h:79
 msgid "_Table"
 msgstr "ØÛØÛÛÙ(_T)"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-private.c:273
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-private.c:277
 msgid "Paragraph Style"
 msgstr "ØØØØØØ ØÛØÙÛØÙ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-private.c:287
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-private.c:291
 msgid "Editing Mode"
 msgstr "ØÛÚØÙØÙÛØ ÚØÙÙØÙ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-private.c:299
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-private.c:303
 msgid "Font Color"
 msgstr "ØÛØ ØÛÚÚÙ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-private.c:309
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-private.c:313
 msgid "Font Size"
 msgstr "ØÛØ ÚÙÚÙÛÙÙ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-private.c:336
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-private.c:340
 msgid "Automatic"
 msgstr "ØØÙØÙÙØØÙÙ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-editor-private.c:589
+#: ../components/editor/gtkhtml-editor-private.c:563
 msgid "Could not open the link."
 msgstr "ØÛÙØÙÙÙÙÙ ØØÚØÙÙØÙØÛ"
 
@@ -942,7 +947,7 @@ msgstr "ÙÛØÙÙÙ"
 
 #: ../components/editor/gtkhtml-editor-builder.ui.h:21
 msgid "Draft"
-msgstr "ØÛØÙÛÙÙÙ ÙÛØØØ"
+msgstr "ØÛØÙÛÙÙÙ ÙÛØØÙØÙ"
 
 #: ../components/editor/gtkhtml-editor-builder.ui.h:22
 msgid "Find"
@@ -1127,7 +1132,7 @@ msgstr "ØÛÙØÙÙØ(_L):"
 
 #: ../components/editor/gtkhtml-editor-builder.ui.h:70
 msgid "_Padding:"
-msgstr "ØÙØ ÙØÙØÛØ(_P):ï"
+msgstr "ØÙØ ÙØÙØÛØ(_P):"
 
 #: ../components/editor/gtkhtml-editor-builder.ui.h:71
 msgid "_Regular expression"
@@ -1163,7 +1168,7 @@ msgstr "ØÛÙÙØØ(_T):"
 
 #: ../components/editor/gtkhtml-editor-builder.ui.h:82
 msgid "_URL:"
-msgstr "URL(_U):"
+msgstr "_URL:"
 
 #: ../components/editor/gtkhtml-editor-builder.ui.h:84
 msgid "_Vertical:"
@@ -1197,42 +1202,42 @@ msgstr "ØÛÚÛØ"
 msgid "px"
 msgstr "px"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-spell-dialog.c:117
+#: ../components/editor/gtkhtml-spell-dialog.c:113
 #, c-format
 msgid "Suggestions for \"%s\""
 msgstr "\"%s\" ÙÙÚ ØÛÙÙÙÙÙ"
 
-#: ../components/editor/gtkhtml-spell-dialog.c:449
+#: ../components/editor/gtkhtml-spell-dialog.c:443
 msgid "Spell Checker"
 msgstr "ØÙÙÙØ ØÛÙØÛØÚÛÚ"
 
 #. Replace All Button
-#: ../components/editor/gtkhtml-spell-dialog.c:536
+#: ../components/editor/gtkhtml-spell-dialog.c:530
 msgid "R_eplace All"
 msgstr "ÚÛÙÙÙÙÙ ØØÙÙØØØÛØ(_E)"
 
 #. Ignore Button
-#: ../components/editor/gtkhtml-spell-dialog.c:550
+#: ../components/editor/gtkhtml-spell-dialog.c:544
 msgid "_Ignore"
 msgstr "ÙÛØÛØ ÙÙÙÙØ(_I)"
 
 #. Skip Button
-#: ../components/editor/gtkhtml-spell-dialog.c:564
+#: ../components/editor/gtkhtml-spell-dialog.c:558
 msgid "_Skip"
 msgstr "ØÛØÙÛØÛÛÛØ(_S)"
 
 #. Back Button
-#: ../components/editor/gtkhtml-spell-dialog.c:577
+#: ../components/editor/gtkhtml-spell-dialog.c:571
 msgid "_Back"
 msgstr "ÙÛÙÙÙ(_B)"
 
 #. Dictionary Label
-#: ../components/editor/gtkhtml-spell-dialog.c:590
+#: ../components/editor/gtkhtml-spell-dialog.c:584
 msgid "Dictionary"
 msgstr "ÙÛØÛØ"
 
 #. Add Word Button
-#: ../components/editor/gtkhtml-spell-dialog.c:619
+#: ../components/editor/gtkhtml-spell-dialog.c:613
 msgid "_Add Word"
 msgstr "ØÛØ ÙÙØ(_A)"
 
@@ -1267,47 +1272,47 @@ msgstr "ØØØÙØ ØØØØØ ØØÙÙØ"
 msgid "Untitled document"
 msgstr "ÙØÛØÛØÙØ ÙÛØÛÙ"
 
-#: ../components/editor/main.c:274
+#: ../components/editor/main.c:270
 msgid "HTML Output"
 msgstr "HTML ÚÙÙØØ"
 
-#: ../components/editor/main.c:281
+#: ../components/editor/main.c:277
 msgid "HTML Source"
 msgstr "HTML ØÛØÙÙ ÙÙØÙ"
 
-#: ../components/editor/main.c:288
+#: ../components/editor/main.c:284
 msgid "Plain Source"
 msgstr "ØØÙ ØÛØÙÙ ÙÙØ"
 
-#: ../components/editor/main.c:295
+#: ../components/editor/main.c:291
 msgid "_Print..."
 msgstr "ØØØ(_P)â"
 
-#: ../components/editor/main.c:302
+#: ../components/editor/main.c:298
 msgid "Print Pre_view"
 msgstr "ØÛØÙØÙÙ ØØÙØÙÙ ÙÛØÛØ(_V)"
 
-#: ../components/editor/main.c:309
+#: ../components/editor/main.c:305
 msgid "_Quit"
 msgstr "ÚÛÙÙÙ(_Q)"
 
-#: ../components/editor/main.c:316
+#: ../components/editor/main.c:312
 msgid "_Save"
 msgstr "ØØÙÙØ(_S)"
 
-#: ../components/editor/main.c:323
+#: ../components/editor/main.c:319
 msgid "Save _As..."
 msgstr "ØØØÙØ ØØØØØ ØØÙÙØ(_A)â"
 
-#: ../components/editor/main.c:340
+#: ../components/editor/main.c:336
 msgid "HTML _Output"
 msgstr "HTML ÚÙÙØØ(_O)"
 
-#: ../components/editor/main.c:347
+#: ../components/editor/main.c:343
 msgid "_HTML Source"
 msgstr "HTML ØÛØÙÙ ÙÙØÙ(_H)"
 
-#: ../components/editor/main.c:354
+#: ../components/editor/main.c:350
 msgid "_Plain Source"
 msgstr "ØØÙ ØÛØÙÙ ÙÙØ(_P)"
 
@@ -1324,6 +1329,6 @@ msgstr "ØÛØÙÙÚÛ ÙØÙØÛØ"
 msgid "Cannot allocate default font for printing"
 msgstr "ØÛØÙØÙØ ØÙØÙÙØÙØÙØØÙ ØÛØ ÙÛØØÙÙÙ ØÛÙØÙÙÙÙÙÛÙÙÛÙØÛ"
 
-#: ../gtkhtml/test.c:367
+#: ../gtkhtml/test.c:364
 msgid "GtkHTML Test"
 msgstr "GtkHTML ØÙÙØÙ"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]