[gdm] update Simplified Chinese (zh_CN) translationcommit 778166628970b80cebb0ad2018e91c345a81edec
Author: Yinghua Wang <wantinghard gmail com>
Date:   Fri Jul 1 22:23:39 2011 +0800

    update Simplified Chinese (zh_CN) translation

 po/zh_CN.po |  259 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------
 1 files changed, 179 insertions(+), 80 deletions(-)
---
diff --git a/po/zh_CN.po b/po/zh_CN.po
index 1e852cf..52dc435 100644
--- a/po/zh_CN.po
+++ b/po/zh_CN.po
@@ -8,23 +8,24 @@
 # Fan Qijiang <fqj1994 linux com>, 2010.
 # Wei Li <lw124124 gmail com>, 2011.
 # Lele Long <schemacs gmail com>, 2011.
+# YunQiang Su <wzssyqa gmail com>, 2011.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gdm master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=gdm&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-17 21:48+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-03-18 22:01+0800\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-06-20 18:37+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-01 22:17+0800\n"
 "Last-Translator: YunQiang Su <wzssyqa gmail com>\n"
 "Language-Team: Chinese (simplified) <i18n-zh googlegroups com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
 "Language: zh_CN\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 
-#: ../common/gdm-common.c:456
+#: ../common/gdm-common.c:498
 #, c-format
 msgid "/dev/urandom is not a character device"
 msgstr "/dev/urandom äæåçèå"
@@ -49,28 +50,28 @@ msgstr "GNOME äåæçççå"
 msgid "could not find user \"%s\" on system"
 msgstr "ææåççäæåçæ \"%s\""
 
-#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:203 ../daemon/gdm-simple-slave.c:316
+#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:207 ../daemon/gdm-simple-slave.c:309
 msgid "Unable to initialize login system"
 msgstr "ææåååçåçç"
 
-#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:235 ../daemon/gdm-simple-slave.c:352
+#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:241 ../daemon/gdm-simple-slave.c:347
 msgid "Unable to authenticate user"
 msgstr "ææéèçæ"
 
-#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:257 ../daemon/gdm-simple-slave.c:409
+#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:265 ../daemon/gdm-simple-slave.c:399
 msgid "Unable to authorize user"
 msgstr "ææææççæ"
 
-#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:279 ../daemon/gdm-simple-slave.c:538
+#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:289 ../daemon/gdm-simple-slave.c:537
 msgid "Unable to establish credentials"
 msgstr "ææåçääèä"
 
-#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:302 ../daemon/gdm-simple-slave.c:572
+#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:314 ../daemon/gdm-simple-slave.c:575
 msgid "Unable to open session"
 msgstr "æææåäè"
 
-#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:677 ../daemon/gdm-product-slave.c:449
-#: ../daemon/gdm-simple-slave.c:1366
+#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:704 ../daemon/gdm-product-slave.c:511
+#: ../daemon/gdm-simple-slave.c:1447
 msgid ""
 "Could not start the X server (your graphical environment) due to an internal "
 "error. Please contact your system administrator or check your syslog to "
@@ -151,62 +152,62 @@ msgstr "æçèå"
 msgid "The display device"
 msgstr "æçèå"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1066
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1070
 #, c-format
 msgid "error initiating conversation with authentication system - %s"
 msgstr "äçèèççåååäèåé - %s"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1067
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1071
 msgid "general failure"
 msgstr "äèæéè"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1068
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1072
 msgid "out of memory"
 msgstr "ååèå"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1069
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1073
 msgid "application programmer error"
 msgstr "åççåççéè"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1070
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1074
 msgid "unknown error"
 msgstr "æçéè"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1077
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1081
 msgid "Username:"
 msgstr "çæåï"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1083
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1087
 #, c-format
 msgid "error informing authentication system of preferred username prompt: %s"
 msgstr "åééçæåæççéçéèççæåé:%s"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1097
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1101
 #, c-format
 msgid "error informing authentication system of user's hostname: %s"
 msgstr "åçæäæåéçéèççæåé:%s"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1112
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1116
 #, c-format
 msgid "error informing authentication system of user's console: %s"
 msgstr "åçæççéçéèççæåé:%s"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1125
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1129
 #, c-format
 msgid "error informing authentication system of display string: %s"
 msgstr "åæçåçäéçéèççæåé:%s"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1140
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1144
 #, c-format
 msgid "error informing authentication system of display xauth credentials: %s"
 msgstr "åæç xauth èäéçéèççæåçéè:%s"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1462 ../daemon/gdm-session-worker.c:1479
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1464 ../daemon/gdm-session-worker.c:1481
 #, c-format
 msgid "no user account available"
 msgstr "æåççæåæ"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1506
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1508
 msgid "Unable to change to user"
 msgstr "ææåæåçæ"
 
@@ -352,7 +353,7 @@ msgstr "XMDCPïXDMCP çæéèï"
 msgid "XMDCP: Unable to parse address"
 msgstr "XMDCPïææèæåå"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:3359
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:3363
 #, c-format
 msgid "Could not get server hostname: %s!"
 msgstr "æäåæååäæåï%sï"
@@ -437,7 +438,7 @@ msgid "AT-SPI Registry Wrapper"
 msgstr "AT-SPI æåèåèå"
 
 #: ../data/greeter-autostart/gdm-simple-greeter.desktop.in.in.h:1
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1756
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:2598
 msgid "Login Window"
 msgstr "çåçå"
 
@@ -561,25 +562,26 @@ msgstr "%A %H:%M:%S"
 msgid "%a %l:%M %p"
 msgstr "%A %H:%M"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:293
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:319
 msgid "Automatically logging inâ"
 msgstr "æåèåçå..."
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:585
-msgid "Select language and click Log In"
-msgstr "éæèèïååâçåâ"
-
 #. need to wait for response from backend
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:701
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:931
 msgid "Cancellingâ"
 msgstr "æååæ..."
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1091
+#. just wait for the user to select language and stuff
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1486
+msgid "Select language and click Log In"
+msgstr "éæèèïååâçåâ"
+
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1622
 msgctxt "customsession"
 msgid "Custom"
 msgstr "èåä"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1092
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1623
 msgid "Custom session"
 msgstr "èåääè"
 
@@ -623,38 +625,6 @@ msgstr "åäæéæç"
 msgid "Panel"
 msgstr "éæ"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-language-chooser-dialog.c:252
-msgid "Languages"
-msgstr "èè"
-
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-language-chooser-widget.c:276
-msgid "_Languages:"
-msgstr "èè(_L)ï"
-
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-language-chooser-widget.c:277
-msgid "_Language:"
-msgstr "èè(_L)ï"
-
-#. translators: This brings up a dialog
-#. * with a list of languages to choose from
-#.
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-language-option-widget.c:231
-msgctxt "language"
-msgid "Otherâ"
-msgstr "åå..."
-
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-language-option-widget.c:232
-msgid "Choose a language from the full list of available languages."
-msgstr "äåçèèçååæåäéææèèã"
-
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-language-option-widget.c:262
-msgid "Language"
-msgstr "èè"
-
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-languages.c:709
-msgid "Unspecified"
-msgstr "ææå"
-
 #: ../gui/simple-greeter/gdm-option-widget.c:505
 msgid "Label Text"
 msgstr "æçææ"
@@ -846,32 +816,32 @@ msgstr "äç(true)æèç xsettings èçççåæäååçã"
 msgid "Use Compiz as the window manager"
 msgstr "äç Compiz ääçåççå"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-timer.c:149
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-timer.c:147
 msgid "Duration"
 msgstr "æçæé"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-timer.c:150
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-timer.c:148
 msgid "Number of seconds until timer stops"
 msgstr "ååççåèæååæ"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-timer.c:157
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-timer.c:155
 msgid "Start time"
 msgstr "ååæé"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-timer.c:158
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-timer.c:156
 msgid "Time the timer was started"
 msgstr "èæåååæé"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-timer.c:165
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-timer.c:163
 msgid "Is it Running?"
 msgstr "åæåèèäåï"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-timer.c:166
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-timer.c:164
 msgid "Whether the timer is currently ticking"
 msgstr "æåèæåæåèè"
 
 #: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:459
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:781
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:802
 #, c-format
 msgid "Log in as %s"
 msgstr "ää %s çå"
@@ -906,10 +876,115 @@ msgstr "èåçå"
 msgid "Automatically log into the system after selecting options"
 msgstr "éåééåèåçååçç"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:1321
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:1358
 msgid "Currently logged in"
 msgstr "åååçå"
 
+#: ../gui/simple-greeter/extensions/password/gdm-password-extension.c:287
+msgid "Password Authentication"
+msgstr "åäèè"
+
+#: ../gui/simple-greeter/extensions/password/gdm-password-extension.c:293
+msgid "Log into session with username and password"
+msgstr "éèçæåååççåäè"
+
+#: ../gui/simple-greeter/extensions/password/gdm-password-extension.c:408
+#: ../gui/simple-greeter/extensions/smartcard/gdm-smartcard-extension.c:565
+#: ../gui/simple-greeter/extensions/unified/gdm-unified-extension.c:408
+msgid "Log In"
+msgstr "çå"
+
+#: ../gui/simple-greeter/extensions/fingerprint/gdm-fingerprint-extension.c:287
+msgid "Fingerprint Authentication"
+msgstr "æçèè"
+
+#: ../gui/simple-greeter/extensions/fingerprint/gdm-fingerprint-extension.c:293
+msgid "Log into session with fingerprint"
+msgstr "éèæççåäè"
+
+#: ../gui/simple-greeter/extensions/smartcard/gdm-smartcard-extension.c:408
+msgid "Smartcard Authentication"
+msgstr "æèåèè"
+
+#: ../gui/simple-greeter/extensions/smartcard/gdm-smartcard-extension.c:414
+msgid "Log into session with smartcard"
+msgstr "éèæèåçåäè"
+
+#: ../gui/simple-greeter/extensions/smartcard/gdm-smartcard-manager.c:186
+msgid "Module Path"
+msgstr "æåèå"
+
+#: ../gui/simple-greeter/extensions/smartcard/gdm-smartcard-manager.c:187
+msgid "path to smartcard PKCS #11 driver"
+msgstr "åæèå PKCS #11 éåçèå"
+
+#: ../gui/simple-greeter/extensions/smartcard/gdm-smartcard-manager.c:527
+msgid "received error or hang up from event source"
+msgstr "æåääæçéèææèäå"
+
+#: ../gui/simple-greeter/extensions/smartcard/gdm-smartcard-manager.c:661
+#, c-format
+msgid "NSS security system could not be initialized"
+msgstr "ææååå NSS ååçç"
+
+#: ../gui/simple-greeter/extensions/smartcard/gdm-smartcard-manager.c:789
+#, c-format
+msgid "no suitable smartcard driver could be found"
+msgstr "æäååéçæèåéå"
+
+#: ../gui/simple-greeter/extensions/smartcard/gdm-smartcard-manager.c:803
+#, c-format
+msgid "smartcard driver '%s' could not be loaded"
+msgstr "ææåèæèåéåâ%sâ"
+
+#: ../gui/simple-greeter/extensions/smartcard/gdm-smartcard-manager.c:875
+#, c-format
+msgid "could not watch for incoming card events - %s"
+msgstr "ææçæåæçæèåää - %s"
+
+#: ../gui/simple-greeter/extensions/smartcard/gdm-smartcard-manager.c:1242
+#, c-format
+msgid "encountered unexpected error while waiting for smartcard events"
+msgstr "åçåæèåääæéåæåéè"
+
+#: ../gui/simple-greeter/extensions/smartcard/gdm-smartcard.c:155
+msgid "Slot ID"
+msgstr "ææ ID"
+
+#: ../gui/simple-greeter/extensions/smartcard/gdm-smartcard.c:156
+msgid "The slot the card is in"
+msgstr "æèåæåçææ"
+
+#: ../gui/simple-greeter/extensions/smartcard/gdm-smartcard.c:162
+msgid "Slot Series"
+msgstr "ææç"
+
+#: ../gui/simple-greeter/extensions/smartcard/gdm-smartcard.c:163
+msgid "per-slot card identifier"
+msgstr "åææåçæèç"
+
+#: ../gui/simple-greeter/extensions/smartcard/gdm-smartcard.c:169
+#: ../gui/simple-greeter/extensions/smartcard/gdm-smartcard.c:170
+msgid "name"
+msgstr "åç"
+
+#: ../gui/simple-greeter/extensions/smartcard/gdm-smartcard.c:174
+msgid "Module"
+msgstr "æå"
+
+#: ../gui/simple-greeter/extensions/smartcard/gdm-smartcard.c:175
+msgid "smartcard driver"
+msgstr "æèåéå"
+
+#: ../gui/simple-greeter/extensions/unified/gdm-unified-extension.c:287
+#| msgid "PolicyKit Authentication Agent"
+msgid "Unified Authentication"
+msgstr "çäèè"
+
+#: ../gui/simple-greeter/extensions/unified/gdm-unified-extension.c:293
+msgid "Log into session with username and unified"
+msgstr "éèçæååçäèèçåäè"
+
 #: ../utils/gdmflexiserver.c:61
 msgid "Only the VERSION command is supported"
 msgstr "åææ VERSION åä"
@@ -931,17 +1006,22 @@ msgstr "èèèå"
 msgid "Version of this application"
 msgstr "èåççåçæ"
 
-#: ../utils/gdmflexiserver.c:675
+#: ../utils/gdmflexiserver.c:674
 #, c-format
 msgid "Could not identify the current session."
 msgstr "ææèåååèç"
 
+#: ../utils/gdmflexiserver.c:682
+#, c-format
+msgid "User unable to switch sessions."
+msgstr "çæææåæäèã"
+
 #. Option parsing
-#: ../utils/gdmflexiserver.c:711
+#: ../utils/gdmflexiserver.c:716
 msgid "- New GDM login"
 msgstr "- æ GDM çå"
 
-#: ../utils/gdmflexiserver.c:767
+#: ../utils/gdmflexiserver.c:772
 msgid "Unable to start new display"
 msgstr "ææååææç"
 
@@ -954,6 +1034,28 @@ msgstr "åçæå"
 msgid "Take a picture of the screen"
 msgstr "æåååçäåæå"
 
+#~ msgid "Languages"
+#~ msgstr "èè"
+
+#~ msgid "_Languages:"
+#~ msgstr "èè(_L)ï"
+
+#~ msgid "_Language:"
+#~ msgstr "èè(_L)ï"
+
+#~ msgctxt "language"
+#~ msgid "Otherâ"
+#~ msgstr "åå..."
+
+#~ msgid "Choose a language from the full list of available languages."
+#~ msgstr "äåçèèçååæåäéææèèã"
+
+#~ msgid "Language"
+#~ msgstr "èè"
+
+#~ msgid "Unspecified"
+#~ msgstr "ææå"
+
 #~ msgid "Shutdown Optionsâ"
 #~ msgstr "åééé..."
 
@@ -1099,9 +1201,6 @@ msgstr "æåååçäåæå"
 #~ msgid "%x"
 #~ msgstr "%x"
 
-#~ msgid "Authentication Dialog"
-#~ msgstr "èèåèæ"
-
 #~ msgid "Enable debugging code"
 #~ msgstr "åçèèäç"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]