[glabels] [l10n] Added Catalan (Valencia) translationcommit 411560a0b6eb8057add9b6862bc477cb00600e14
Author: Carles Ferrando <carles ferrando gmail com>
Date:  Sun Oct 31 14:35:11 2010 +0100

  [l10n] Added Catalan (Valencia) translation

 po/ca valencia po | 3180 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 files changed, 3180 insertions(+), 0 deletions(-)
---
diff --git a/po/ca valencia po b/po/ca valencia po
new file mode 100644
index 0000000..94d1967
--- /dev/null
+++ b/po/ca valencia po
@@ -0,0 +1,3180 @@
+# Catalan translations for glabels package
+# Traduccions al català del paquet «glabels».
+# Copyright (C) 2009 THE glabels'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the glabels package.
+# David Planella <david planella gmail com>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: glabels 2\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/tracker/?group_id=46122&ati\n";
+"POT-Creation-Date: 2010-10-30 16:16+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-02-08 22:00+0100\n"
+"Last-Translator: David Planella <david planella gmail com>\n"
+"Language-Team: Catalan <tradgnome softcatala org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#: ../src/glabels.c:75 ../src/glabels-batch.c:71
+msgid "[FILE...]"
+msgstr "[FITXER...]"
+
+#: ../src/glabels.c:91
+msgid "- gLabels label designer"
+msgstr "- dissenyador d'etiquetes gLabels"
+
+#: ../src/glabels-batch.c:55
+msgid "set output filename (default=\"output.pdf\")"
+msgstr ""
+"estableix el nom del fitxer d'eixida (valor predeterminat = «output.pdf»)"
+
+#: ../src/glabels-batch.c:55 ../src/glabels-batch.c:69
+msgid "filename"
+msgstr "nom de fitxer"
+
+#: ../src/glabels-batch.c:57
+msgid "number of sheets (default=1)"
+msgstr "nombre de fulls (valor predeterminat = 1"
+
+#: ../src/glabels-batch.c:57
+msgid "sheets"
+msgstr "fulls"
+
+#: ../src/glabels-batch.c:59
+msgid "number of copies (default=1)"
+msgstr "nombre de còpies (valor predeterminat = 1"
+
+#: ../src/glabels-batch.c:59
+msgid "copies"
+msgstr "còpies"
+
+#: ../src/glabels-batch.c:61
+msgid "first label on first sheet (default=1)"
+msgstr "la primera etiqueta al primer full"
+
+#: ../src/glabels-batch.c:61
+msgid "first"
+msgstr "primer"
+
+#: ../src/glabels-batch.c:63 ../data/glade/print-custom-widget.glade.h:6
+msgid "print outlines (to test printer alignment)"
+msgstr "imprimeix els contorns (per a comprovar l'alineació de la impressora)"
+
+#: ../src/glabels-batch.c:65 ../data/glade/print-custom-widget.glade.h:5
+msgid "print in reverse (i.e. a mirror image)"
+msgstr "imprimeix invertit (és a dir, com una imatge reflectida en un mirall)"
+
+#: ../src/glabels-batch.c:67 ../data/glade/print-custom-widget.glade.h:4
+msgid "print crop marks"
+msgstr "imprimeix les marques de tall"
+
+#: ../src/glabels-batch.c:69
+msgid "input file for merging"
+msgstr "fitxer d'entrada per a fusionar"
+
+#: ../src/glabels-batch.c:99
+msgid "- batch process gLabels label files"
+msgstr "- processa en lot fitxers d'etiqueta del gLabels"
+
+#: ../src/glabels-batch.c:145
+#, c-format
+msgid "cannot perform document merge with glabels file %s\n"
+msgstr "no es realitzar la fusió del document amb el fitxer %s del gLabels\n"
+
+#: ../src/glabels-batch.c:167
+#, c-format
+msgid "cannot open glabels file %s\n"
+msgstr "no es pot obrir el fitxer del gLabels %s\n"
+
+#: ../src/window.c:259
+msgid "(none) - gLabels"
+msgstr "(cap) - gLabels"
+
+#: ../src/window.c:432
+msgid "(modified)"
+msgstr "(modificat)"
+
+#: ../src/stock.c:72
+msgid "_Select Mode"
+msgstr "Mode de _selecció"
+
+#: ../src/stock.c:73
+msgid "_Text"
+msgstr "_Text"
+
+#: ../src/stock.c:74
+msgid "_Line"
+msgstr "_Línia"
+
+#: ../src/stock.c:75
+msgid "_Box"
+msgstr "_Quadre"
+
+#: ../src/stock.c:76
+msgid "_Ellipse"
+msgstr "_El·lipse"
+
+#: ../src/stock.c:77
+msgid "_Image"
+msgstr "_Imatge"
+
+#: ../src/stock.c:78
+msgid "Bar_code"
+msgstr "_Codi de barres"
+
+#: ../src/stock.c:79
+msgid "_Merge Properties"
+msgstr "Propietats de la _fusió"
+
+#: ../src/stock.c:80
+msgid "Object _Properties"
+msgstr "_Propietats de l'objecte"
+
+#: ../src/stock.c:81
+msgid "Bring to _Front"
+msgstr "Porta al p_rimer pla"
+
+#: ../src/stock.c:82
+msgid "Send to _Back"
+msgstr "Envia al _fons"
+
+#: ../src/stock.c:83
+msgid "Rotate _Left"
+msgstr "Gira a l'_esquerra"
+
+#: ../src/stock.c:84
+msgid "Rotate _Right"
+msgstr "Gira a la _dreta"
+
+#: ../src/stock.c:85
+msgid "Flip _Horizontally"
+msgstr "Capgira _horitzontalment"
+
+#: ../src/stock.c:86
+msgid "Flip _Vertically"
+msgstr "Capgira _verticalment"
+
+#: ../src/stock.c:87
+msgid "_Lefts"
+msgstr "_Esquerres"
+
+#: ../src/stock.c:88
+msgid "_Rights"
+msgstr "_Dretes"
+
+#: ../src/stock.c:89
+msgid "_Centers"
+msgstr "_Centres"
+
+#: ../src/stock.c:90
+msgid "_Tops"
+msgstr "Parts _superiors"
+
+#: ../src/stock.c:91
+msgid "Bottoms"
+msgstr "Parts inferiors"
+
+#: ../src/stock.c:92
+msgid "Centers"
+msgstr "Centres"
+
+#: ../src/stock.c:93 ../src/stock.c:94
+msgid "Label Ce_nter"
+msgstr "Ce_ntre de l'etiqueta"
+
+#: ../src/stock.c:95 ../data/glade/property-bar.glade.h:3
+msgid "Fill color"
+msgstr "Color de l'emplenat"
+
+#: ../src/stock.c:96 ../data/glade/property-bar.glade.h:8
+msgid "Line color"
+msgstr "Color de la línia"
+
+#: ../src/stock.c:97 ../src/stock.c:99
+msgid "Linked"
+msgstr "Enllaçat"
+
+#: ../src/stock.c:98 ../src/stock.c:100
+msgid "Not Linked"
+msgstr "Sense enllaçar"
+
+#. Menu entries.
+#: ../src/ui.c:93
+msgid "_File"
+msgstr "_Fitxer"
+
+#: ../src/ui.c:94
+msgid "Open Recent _Files"
+msgstr "Obri els fitxers _recents"
+
+#: ../src/ui.c:95
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Edita"
+
+#: ../src/ui.c:96
+msgid "_View"
+msgstr "_Visualitza"
+
+#: ../src/ui.c:97
+msgid "Customize Main Toolbar"
+msgstr "Personalitza la barra d'eines principal"
+
+#: ../src/ui.c:98
+msgid "Customize Drawing Toolbar"
+msgstr "Personalitza la barra d'eines de dibuix"
+
+#: ../src/ui.c:99
+msgid "Customize Properties Toolbar"
+msgstr "Personalitza la barra d'eines de les propietats"
+
+#: ../src/ui.c:100
+msgid "_Objects"
+msgstr "_Objectes"
+
+#: ../src/ui.c:101
+msgid "_Create"
+msgstr "_Crea"
+
+#: ../src/ui.c:102
+msgid "_Order"
+msgstr "_Ordena"
+
+#: ../src/ui.c:103
+msgid "_Rotate/Flip"
+msgstr "_Gira/Capgira"
+
+#: ../src/ui.c:104
+msgid "Align _Horizontal"
+msgstr "Alinea _horitzontalment"
+
+#: ../src/ui.c:105
+msgid "Align _Vertical"
+msgstr "Alinea _verticalment"
+
+#: ../src/ui.c:106
+msgid "_Help"
+msgstr "A_juda"
+
+#. Popup entries.
+#: ../src/ui.c:109 ../src/ui.c:110
+msgid "Context Menu"
+msgstr "Menú contextual"
+
+#: ../src/ui.c:115
+msgid "_New"
+msgstr "_Nou"
+
+#: ../src/ui.c:117
+msgid "Create a new file"
+msgstr "Crea un fitxer nou"
+
+#: ../src/ui.c:122
+msgid "_Open..."
+msgstr "_Obri..."
+
+#: ../src/ui.c:124
+msgid "Open a file"
+msgstr "Obri un fitxer"
+
+#: ../src/ui.c:129
+msgid "_Save"
+msgstr "Al_ça"
+
+#: ../src/ui.c:131
+msgid "Save current file"
+msgstr "Alça el fitxer actual"
+
+#: ../src/ui.c:136
+msgid "Save _As..."
+msgstr "_Anomena i alça..."
+
+#: ../src/ui.c:138
+msgid "Save the current file to a different name"
+msgstr "Alça el fitxer actual amb un nom diferent"
+
+#: ../src/ui.c:143
+msgid "_Print..."
+msgstr "_Imprimeix..."
+
+#: ../src/ui.c:145
+msgid "Print the current file"
+msgstr "Imprimeix el fitxer actual"
+
+#: ../src/ui.c:150
+msgid "Properties..."
+msgstr "Propietats..."
+
+#: ../src/ui.c:152
+msgid "Modify document properties"
+msgstr "Modifica les propietats del document"
+
+#: ../src/ui.c:157
+msgid "Template _Designer..."
+msgstr "Dissen_yador de plantilles..."
+
+#: ../src/ui.c:159
+msgid "Create a custom template"
+msgstr "Crea una plantilla personalitzada"
+
+#: ../src/ui.c:164
+msgid "_Close"
+msgstr "_Tanca"
+
+#: ../src/ui.c:166
+msgid "Close the current file"
+msgstr "Tanca el fitxer actual"
+
+#: ../src/ui.c:171
+msgid "_Quit"
+msgstr "I_x"
+
+#: ../src/ui.c:173
+msgid "Quit the program"
+msgstr "Ix del programa"
+
+#: ../src/ui.c:180
+msgid "Cut"
+msgstr "Retalla"
+
+#: ../src/ui.c:182
+msgid "Cut the selection"
+msgstr "Retalla la selecció"
+
+#: ../src/ui.c:187
+msgid "Copy"
+msgstr "Copia"
+
+#: ../src/ui.c:189
+msgid "Copy the selection"
+msgstr "Copia la selecció"
+
+#: ../src/ui.c:194
+msgid "Paste"
+msgstr "Enganxa"
+
+#: ../src/ui.c:196
+msgid "Paste the clipboard"
+msgstr "Enganxa el contingut del porta-retalls"
+
+#: ../src/ui.c:201
+msgid "Delete"
+msgstr "Suprimeix"
+
+#: ../src/ui.c:203
+msgid "Delete the selected objects"
+msgstr "Suprimeix els objectes seleccionats"
+
+#: ../src/ui.c:208
+msgid "Select All"
+msgstr "Selecciona-ho tot"
+
+#: ../src/ui.c:210
+msgid "Select all objects"
+msgstr "Selecciona tots els objectes"
+
+#: ../src/ui.c:215
+msgid "Un-select All"
+msgstr "No seleccionis res"
+
+#: ../src/ui.c:217
+msgid "Remove all selections"
+msgstr "Desfés totes les seleccions"
+
+#: ../src/ui.c:222
+msgid "Preferences"
+msgstr "Preferències"
+
+#: ../src/ui.c:224
+msgid "Configure the application"
+msgstr "Configura l'aplicació"
+
+#: ../src/ui.c:231
+msgid "Zoom in"
+msgstr "Amplia"
+
+#: ../src/ui.c:233
+msgid "Increase magnification"
+msgstr "Incrementa l'ampliació"
+
+#: ../src/ui.c:238
+msgid "Zoom out"
+msgstr "Redueix"
+
+#: ../src/ui.c:240
+msgid "Decrease magnification"
+msgstr "Redueix l'ampliació"
+
+#: ../src/ui.c:245
+msgid "Zoom 1 to 1"
+msgstr "Amplia a 1:1"
+
+#: ../src/ui.c:247
+msgid "Restore scale to 100%"
+msgstr "Refés l'escala a 100 %"
+
+#: ../src/ui.c:252
+msgid "Zoom to fit"
+msgstr "Millor ajust"
+
+#: ../src/ui.c:254
+msgid "Set scale to fit window"
+msgstr "Estableix l'escala per a encabir-ho a la finestra"
+
+#: ../src/ui.c:261
+msgid "Select Mode"
+msgstr "Mode de selecció"
+
+#: ../src/ui.c:263
+msgid "Select, move and modify objects"
+msgstr "Seleccioneu, moveu i modifiqueu objectes"
+
+#: ../src/ui.c:268 ../src/view-text.c:495
+#: ../data/glade/object-editor.glade.h:32
+msgid "Text"
+msgstr "Text"
+
+#: ../src/ui.c:270
+msgid "Create text object"
+msgstr "Crea un objecte de text"
+
+#: ../src/ui.c:275
+msgid "Box"
+msgstr "Quadre"
+
+#: ../src/ui.c:277
+msgid "Create box/rectangle object"
+msgstr "Crea un objecte quadre/rectangle"
+
+#: ../src/ui.c:282 ../data/glade/object-editor.glade.h:20
+msgid "Line"
+msgstr "Línia"
+
+#: ../src/ui.c:284
+msgid "Create line object"
+msgstr "Crea un objecte línia"
+
+#: ../src/ui.c:289
+msgid "Ellipse"
+msgstr "El·lipse"
+
+#: ../src/ui.c:291
+msgid "Create ellipse/circle object"
+msgstr "Crea un objecte el·lipse/cercle"
+
+#: ../src/ui.c:296 ../data/glade/object-editor.glade.h:16
+msgid "Image"
+msgstr "Imatge"
+
+#: ../src/ui.c:298
+msgid "Create image object"
+msgstr "Crea un objecte d'imatge"
+
+#: ../src/ui.c:303
+msgid "Barcode"
+msgstr "Codi de barres"
+
+#: ../src/ui.c:305
+msgid "Create barcode object"
+msgstr "Crea un objecte de codi de barres"
+
+#: ../src/ui.c:310
+msgid "Bring to front"
+msgstr "Porta al primer pla"
+
+#: ../src/ui.c:312
+msgid "Raise object to top"
+msgstr "Alça l'objecte fins al primer pla"
+
+#: ../src/ui.c:317
+msgid "Send to back"
+msgstr "Porta al fons"
+
+#: ../src/ui.c:319
+msgid "Lower object to bottom"
+msgstr "Baixa l'objecte fins al fons"
+
+#: ../src/ui.c:324
+msgid "Rotate left"
+msgstr "Gira a l'esquerra"
+
+#: ../src/ui.c:326
+msgid "Rotate object 90 degrees counter-clockwise"
+msgstr ""
+"Gira l'objecte 90 graus en el sentit contrari a les agulles del rellotge"
+
+#: ../src/ui.c:331
+msgid "Rotate right"
+msgstr "Gira a la dreta"
+
+#: ../src/ui.c:333
+msgid "Rotate object 90 degrees clockwise"
+msgstr "Gira l'objecte 90 graus en el sentit de les agulles del rellotge"
+
+#: ../src/ui.c:338
+msgid "Flip horizontally"
+msgstr "Capgira horitzontalment"
+
+#: ../src/ui.c:340
+msgid "Flip object horizontally"
+msgstr "Capgira l'objecte horitzontalment"
+
+#: ../src/ui.c:345
+msgid "Flip vertically"
+msgstr "Capgira verticalment"
+
+#: ../src/ui.c:347
+msgid "Flip object vertically"
+msgstr "Capgira l'objecte verticalment"
+
+#: ../src/ui.c:352
+msgid "Align left"
+msgstr "Alinea a l'esquerra"
+
+#: ../src/ui.c:354
+msgid "Align objects to left edges"
+msgstr "Alinea els objectes a les vores esquerres"
+
+#: ../src/ui.c:359
+msgid "Align right"
+msgstr "Alinea a la dreta"
+
+#: ../src/ui.c:361
+msgid "Align objects to right edges"
+msgstr "Alinea els objectes a les vores dretes"
+
+#: ../src/ui.c:366
+msgid "Align horizontal center"
+msgstr "Alinea als centre horitzontals"
+
+#: ../src/ui.c:368
+msgid "Align objects to horizontal centers"
+msgstr "Alinea els objectes als centres horitzontals"
+
+#: ../src/ui.c:373
+msgid "Align tops"
+msgstr "Alinea a les vores superiors"
+
+#: ../src/ui.c:375
+msgid "Align objects to top edges"
+msgstr "Alinea els objectes a les vores superiors"
+
+#: ../src/ui.c:380
+msgid "Align bottoms"
+msgstr "Alinea a les vores inferiors"
+
+#: ../src/ui.c:382
+msgid "Align objects to bottom edges"
+msgstr "Alinea els objectes a les vores inferiors"
+
+#: ../src/ui.c:387
+msgid "Align vertical center"
+msgstr "Alinea als centre verticals"
+
+#: ../src/ui.c:389
+msgid "Align objects to vertical centers"
+msgstr "Alinea els objectes als centres verticals"
+
+#: ../src/ui.c:394
+msgid "Center horizontally"
+msgstr "Centra horitzontalment"
+
+#: ../src/ui.c:396
+msgid "Center objects to horizontal label center"
+msgstr "Centra els objectes al centre horitzontal de l'etiqueta"
+
+#: ../src/ui.c:401
+msgid "Center vertically"
+msgstr "Centra verticalment"
+
+#: ../src/ui.c:403
+msgid "Center objects to vertical label center"
+msgstr "Centra els objectes al centre vertical de l'etiqueta"
+
+#: ../src/ui.c:408
+msgid "Merge properties"
+msgstr "Propietats de fusió"
+
+#: ../src/ui.c:410
+msgid "Edit merge properties"
+msgstr "Edita les propietats de fusió"
+
+#: ../src/ui.c:417
+msgid "Contents"
+msgstr "Contingut"
+
+#: ../src/ui.c:419
+msgid "Open glabels manual"
+msgstr "Obri el manual del gLabels"
+
+#: ../src/ui.c:424
+msgid "About..."
+msgstr "Quant a..."
+
+#: ../src/ui.c:426
+msgid "About glabels"
+msgstr "Quant al gLabels"
+
+#: ../src/ui.c:436
+msgid "Property toolbar"
+msgstr "Barra d'eines de les propietats"
+
+#: ../src/ui.c:438
+msgid "Change the visibility of the property toolbar in the current window"
+msgstr ""
+"Canvia la visibilitat de la barra d'eines de les propietats a la finestra "
+"actual"
+
+#: ../src/ui.c:444 ../src/ui.c:489 ../src/ui.c:497
+msgid "Show tooltips"
+msgstr "Mostra els indicadors de funció"
+
+#: ../src/ui.c:446
+msgid "Show tooltips for property toolbar"
+msgstr "Mostra els indicadors de funció a la barra de les propietats"
+
+#: ../src/ui.c:452
+msgid "Grid"
+msgstr "Graella"
+
+#: ../src/ui.c:454
+msgid "Change the visibility of the grid in the current window"
+msgstr "Canvia la visibilitat de la graella a la finestra actual"
+
+#: ../src/ui.c:460
+msgid "Markup"
+msgstr "Marques"
+
+#: ../src/ui.c:462
+msgid "Change the visibility of markup lines in the current window"
+msgstr "Canvia la visibilitat de les línies de marca a la finestra actual"
+
+#: ../src/ui.c:473
+msgid "Main toolbar"
+msgstr "Barra d'eines principal"
+
+#: ../src/ui.c:475
+msgid "Change the visibility of the main toolbar in the current window"
+msgstr ""
+"Canvia la visibilitat de la barra d'eines principal a la finestra actual"
+
+#: ../src/ui.c:481
+msgid "Drawing toolbar"
+msgstr "Barra d'eines de dibuix"
+
+#: ../src/ui.c:483
+msgid "Change the visibility of the drawing toolbar in the current window"
+msgstr ""
+"Canvia la visibilitat de la barra d'eines de dibuix a la finestra actual"
+
+#: ../src/ui.c:491
+msgid "Show tooltips for main toolbar"
+msgstr "Mostra els indicadors de funció a la barra principal"
+
+#: ../src/ui.c:499
+msgid "Show tooltips for drawing toolbar"
+msgstr "Mostra els indicadors de funció a la barra de dibuix"
+
+#: ../src/ui-property-bar.c:1232 ../src/object-editor.c:587
+#: ../src/object-editor.c:593
+msgid "Default"
+msgstr "Predeterminat"
+
+#: ../src/ui-property-bar.c:1239 ../src/object-editor.c:599
+#, fuzzy
+#| msgid "No Line"
+msgid "No line"
+msgstr "Sense línia"
+
+#: ../src/ui-property-bar.c:1247 ../src/object-editor.c:606
+#, fuzzy
+#| msgid "No Fill"
+msgid "No fill"
+msgstr "Sense emplenament"
+
+#: ../src/ui-sidebar.c:152
+msgid "Object properties"
+msgstr "Propietats de l'objecte"
+
+#: ../src/ui-commands.c:1084
+msgid "Glabels includes contributions from:"
+msgstr "El gLabels inclou col·laboracions de:"
+
+#: ../src/ui-commands.c:1090
+msgid "See the file AUTHORS for additional credits,"
+msgstr "Consulteu el fitxer AUTHORS per a veure els crèdits addicionals"
+
+#: ../src/ui-commands.c:1091
+#, fuzzy
+msgid "or visit http://glabels.sourceforge.net/";
+msgstr "o aneu a http://glabels.sourceforge.net/";
+
+#: ../src/ui-commands.c:1103
+msgid "A label and business card creation program.\n"
+msgstr "Un programa de creació d'etiquetes i de targetes de visita.\n"
+
+#: ../src/ui-commands.c:1107
+msgid "translator-credits"
+msgstr "David Planella <david planella gmail com>"
+
+#: ../src/ui-commands.c:1110
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Glabels is free software; you can redistribute it and/or modify it\n"
+"under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
+"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
+"(at your option) any later version.\n"
+"\n"
+"This program is distributed in the hope that it will be useful, but\n"
+"WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
+"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See\n"
+"the GNU General Public License for more details.\n"
+msgstr ""
+"El gLabels és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo \n"
+"sota els termes de la Llicència Pública General GNU tal i com ha estat \n"
+"publicada per la Free Software Foundation; ja siga la versió 2 de la \n"
+"Llicència o (si ho preferiu) qualsevol versió posterior.\n"
+"\n"
+"El gLabels es distribueix amb l'expectativa que serà útil, però SENSE \n"
+"CAP GARANTIA; fins i tot sense la garantia implícita de COMERCIABILITAT o \n"
+"ADEQUACI� PER A UN PROP�SIT PARTICULAR. Vegeu la Llicència Pública "
+"General \n"
+"GNU per a obtindre'n més detalls.\n"
+
+#: ../src/ui-commands.c:1136
+msgid "glabels"
+msgstr "gLabels"
+
+#: ../src/file.c:91
+msgid "New Label or Card"
+msgstr "Etiqueta o targeta nova"
+
+#: ../src/file.c:191
+msgid "Label properties"
+msgstr "Propietats de l'etiqueta"
+
+#: ../src/file.c:292 ../src/file.c:578
+msgid "All files"
+msgstr "Tots els fitxers"
+
+#: ../src/file.c:297 ../src/file.c:583
+msgid "gLabels documents"
+msgstr "Documents del gLabel"
+
+#: ../src/file.c:343 ../src/file.c:640
+msgid "Empty file name selection"
+msgstr "Selecció d'un nom de fitxer buit"
+
+#: ../src/file.c:346 ../src/file.c:362
+msgid "Please select a file or supply a valid file name"
+msgstr "Seleccioneu un fitxer o introduïu un nom de fitxer vàlid"
+
+#: ../src/file.c:359
+msgid "File does not exist"
+msgstr "El fitxer no existeix"
+
+#: ../src/file.c:433
+#, c-format
+msgid "Could not open file \"%s\""
+msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer «%s»"
+
+#: ../src/file.c:436
+msgid "Not a supported file format"
+msgstr "No és un format de fitxer admés"
+
+#: ../src/file.c:513 ../src/file.c:690
+#, c-format
+msgid "Could not save file \"%s\""
+msgstr "No s'ha pogut alçar el fitxer «%s»"
+
+#: ../src/file.c:517 ../src/file.c:694
+msgid "Error encountered during save. The file is still not saved."
+msgstr "S'ha produït un error en alçar. El fitxer no s'ha alçat encara."
+
+#: ../src/file.c:556
+#, c-format
+msgid "Save \"%s\" as"
+msgstr "Alça «%s» com a"
+
+#: ../src/file.c:643
+msgid "Please supply a valid file name"
+msgstr "Introduïu un nom de fitxer vàlid"
+
+#: ../src/file.c:664
+#, c-format
+msgid "Overwrite file \"%s\"?"
+msgstr "Voleu sobreescriure el fitxer «%s»?"
+
+#: ../src/file.c:668
+msgid "File already exists."
+msgstr "El fitxer ja existeix."
+
+#: ../src/file.c:764
+#, c-format
+msgid "Save changes to document \"%s\" before closing?"
+msgstr "Voleu alçar els canvis al document «%s» abans de tancar-lo?"
+
+#: ../src/file.c:768
+msgid "Your changes will be lost if you don't save them."
+msgstr "Es perdran els vostres canvis si no els alceu."
+
+#: ../src/file.c:771
+msgid "Close without saving"
+msgstr "Tanca sense alçar"
+
+#. Should not happen
+#: ../src/prefs.c:159 ../src/prefs.c:166
+#: ../data/glade/object-editor.glade.h:43
+#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:22
+msgid "points"
+msgstr "punts"
+
+#: ../src/prefs.c:161 ../data/glade/object-editor.glade.h:42
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:64
+msgid "inches"
+msgstr "polzades"
+
+#: ../src/prefs.c:163
+msgid "mm"
+msgstr "mm"
+
+#: ../src/prefs-dialog.c:162 ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:21
+msgid "gLabels Preferences"
+msgstr "Preferències del gLabels"
+
+#. Build editor.
+#: ../src/view-box.c:176
+msgid "Box object properties"
+msgstr "Propietats de l'objecte quadre"
+
+#. Build editor.
+#: ../src/view-ellipse.c:176
+msgid "Ellipse object properties"
+msgstr "Propietats de l'objecte el·lipse"
+
+#. Build editor.
+#: ../src/view-line.c:175
+msgid "Line object properties"
+msgstr "Propietats de l'objecte línia"
+
+#. Build editor.
+#: ../src/view-image.c:175
+msgid "Image object properties"
+msgstr "Propietats de l'objecte imatge"
+
+#. Build editor.
+#: ../src/view-text.c:179
+msgid "Text object properties"
+msgstr "Propietats de l'objecte text"
+
+#. Build editor.
+#: ../src/view-barcode.c:175
+msgid "Barcode object properties"
+msgstr "Propietats de l'objecte codi de barres"
+
+#: ../src/object-editor-image-page.c:270
+msgid "All Files"
+msgstr "Tots els fitxers"
+
+#: ../src/object-editor-image-page.c:275
+msgid "All Images"
+msgstr "Totes les imatges"
+
+#: ../src/object-editor-image-page.c:290
+#, c-format
+msgid "%s (*.%s)"
+msgstr "%s (*.%s)"
+
+#: ../src/merge-properties-dialog.c:263
+msgid "Merge Properties"
+msgstr "Propietats de la fusió"
+
+#: ../src/merge-properties-dialog.c:289 ../src/merge-properties-dialog.c:397
+msgid "Select merge-database source"
+msgstr "Seleccioneu la font de la base de dades de la fusió"
+
+#: ../src/merge-properties-dialog.c:298 ../src/merge-properties-dialog.c:417
+msgid "N/A"
+msgstr "No disponible"
+
+#: ../src/merge-properties-dialog.c:324
+msgid "Select"
+msgstr "Seleccionat"
+
+#: ../src/merge-properties-dialog.c:332
+msgid "Record/Field"
+msgstr "Registre/camp"
+
+#: ../src/merge-properties-dialog.c:340 ../data/glade/object-editor.glade.h:10
+msgid "Data"
+msgstr "Dades"
+
+#: ../src/merge-properties-dialog.c:410
+msgid "Fixed"
+msgstr "Fixe"
+
+#. ===================================================================
+#: ../src/print-op.c:237 ../src/wdgt-print-copies.c:171
+#: ../data/templates/misc-iso-templates.xml.h:34
+msgid "Labels"
+msgstr "Etiquetes"
+
+#: ../src/template-designer.c:358
+#, fuzzy
+msgid "gLabels Template Designer"
+msgstr "Dissenyador d'etiquetes gLabels"
+
+#: ../src/template-designer.c:419
+msgid "Welcome"
+msgstr "Vos donem la benvinguda"
+
+#: ../src/template-designer.c:463
+msgid "Name and Description"
+msgstr "Nom i descripció"
+
+#: ../src/template-designer.c:516
+msgid "Page Size"
+msgstr "Mida de la pàgina"
+
+#: ../src/template-designer.c:587
+msgid "Label or Card Shape"
+msgstr "Forma de l'etiqueta o targeta"
+
+#: ../src/template-designer.c:637
+msgid "Label or Card Size"
+msgstr "Mida de l'etiqueta o targeta"
+
+#: ../src/template-designer.c:737
+msgid "Label Size (round)"
+msgstr "Mida de 'etiqueta (circular)"
+
+#: ../src/template-designer.c:820
+msgid "Label Size (CD/DVD)"
+msgstr "Mida de 'etiqueta (CD/DVD)"
+
+#: ../src/template-designer.c:913
+msgid "Number of Layouts"
+msgstr "Nombre de disposicions"
+
+#: ../src/template-designer.c:976
+msgid "Layout(s)"
+msgstr "Disposicions"
+
+#: ../src/template-designer.c:1087
+msgid "Design Completed"
+msgstr "S'ha completat el disseny"
+
+#: ../src/template-designer.c:1253
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<span foreground='red' weight='bold'>Brand and part# match an existing "
+"template!</span>"
+msgstr ""
+"<span foreground='red' weight='bold'>La marca i el número de model "
+"coincideixen amb un a plantilla existent</span>"
+
+#: ../src/bc.c:67
+msgid "POSTNET (any)"
+msgstr "POSTNET (qualsevol)"
+
+#: ../src/bc.c:70
+msgid "POSTNET-5 (ZIP only)"
+msgstr "POSTNET-5 (només codi postal ZIP)"
+
+#: ../src/bc.c:73
+msgid "POSTNET-9 (ZIP+4)"
+msgstr "POSTNET-9 (codi postal ZIP+4)"
+
+#: ../src/bc.c:76
+msgid "POSTNET-11 (DPBC)"
+msgstr "POSTNET-11 (DPBC)"
+
+#: ../src/bc.c:79
+msgid "CEPNET"
+msgstr "CEPNET"
+
+#: ../src/bc.c:82
+msgid "EAN (any)"
+msgstr "EAN (qualsevol)"
+
+#: ../src/bc.c:85
+msgid "EAN-8"
+msgstr "EAN-8"
+
+#: ../src/bc.c:88
+msgid "EAN-8 +2"
+msgstr "EAN-8 +2"
+
+#: ../src/bc.c:91
+msgid "EAN-8 +5"
+msgstr "EAN-8 +5"
+
+#: ../src/bc.c:94
+msgid "EAN-13"
+msgstr "EAN-13"
+
+#: ../src/bc.c:97
+msgid "EAN-13 +2"
+msgstr "EAN-13 +2"
+
+#: ../src/bc.c:100
+msgid "EAN-13 +5"
+msgstr "EAN-13 +5"
+
+#: ../src/bc.c:103
+msgid "UPC (UPC-A or UPC-E)"
+msgstr "UPC (UPC-A o UPC-E)"
+
+#: ../src/bc.c:106
+msgid "UPC-A"
+msgstr "UPC-A"
+
+#: ../src/bc.c:109
+msgid "UPC-A +2"
+msgstr "UPC-A +2"
+
+#: ../src/bc.c:112
+msgid "UPC-A +5"
+msgstr "UPC-A +5"
+
+#: ../src/bc.c:115
+msgid "UPC-E"
+msgstr "UPC-E"
+
+#: ../src/bc.c:118
+msgid "UPC-E +2"
+msgstr "UPC-E +2"
+
+#: ../src/bc.c:121
+msgid "UPC-E +5"
+msgstr "UPC-E +5"
+
+#: ../src/bc.c:124
+msgid "ISBN"
+msgstr "ISBN"
+
+#: ../src/bc.c:127
+msgid "ISBN +5"
+msgstr "ISBN +5"
+
+#: ../src/bc.c:130
+msgid "Code 39"
+msgstr "Codi 39"
+
+#: ../src/bc.c:133
+msgid "Code 128"
+msgstr "Codi 128"
+
+#: ../src/bc.c:136
+msgid "Code 128C"
+msgstr "Codi 128C"
+
+#: ../src/bc.c:139
+msgid "Code 128B"
+msgstr "Codi 128B"
+
+#: ../src/bc.c:142
+msgid "Interleaved 2 of 5"
+msgstr "Interfoliat 2 de 5"
+
+#: ../src/bc.c:145
+msgid "Codabar"
+msgstr "Codabar"
+
+#: ../src/bc.c:148
+msgid "MSI"
+msgstr "MSI"
+
+#: ../src/bc.c:151
+msgid "Plessey"
+msgstr "Plessey"
+
+#: ../src/bc.c:154
+msgid "IEC16022 (DataMatrix)"
+msgstr "IEC16022 (DataMatrix)"
+
+#: ../src/label.c:531
+msgid "Untitled"
+msgstr "Sense títol"
+
+#: ../src/label-barcode.c:426
+msgid "Barcode data empty"
+msgstr "Les dades del codi de barres estan buides"
+
+#: ../src/label-barcode.c:430
+msgid "Invalid barcode data"
+msgstr "Les dades del codi de barres no són vàlides"
+
+#: ../src/xml-label.c:193
+msgid "xmlParseFile error"
+msgstr "Error de la funció xmlParseFile"
+
+#: ../src/xml-label.c:234
+#, fuzzy
+#| msgid "xmlParseFile error"
+msgid "xmlParseDoc error"
+msgstr "Error de la funció xmlParseFile"
+
+#: ../src/xml-label.c:270
+msgid "No document root"
+msgstr "No hi ha cap arrel del document"
+
+#: ../src/xml-label.c:278
+msgid "Importing from glabels 0.1 format"
+msgstr "S'està important del format del gLabels 0.1"
+
+#: ../src/xml-label.c:287
+msgid "Importing from glabels 0.4 format"
+msgstr "S'està important del format del gLabels 0.4"
+
+#: ../src/xml-label.c:296
+#, c-format
+msgid "Unknown glabels Namespace -- Using %s"
+msgstr "Espai de noms del gLabels desconegut -- s'utilitzarà el %s"
+
+#: ../src/xml-label.c:327 ../src/xml-label-04.c:79
+#, c-format
+msgid "Bad root node = \"%s\""
+msgstr "Node arrel incorrecte = «%s»"
+
+#: ../src/xml-label.c:364
+#, c-format
+msgid "bad node in Document node = \"%s\""
+msgstr "node incorrecte en el node Document = «%s»"
+
+#: ../src/xml-label.c:409 ../src/xml-label-04.c:127
+#, c-format
+msgid "bad node = \"%s\""
+msgstr "node incorrecte = «%s»"
+
+#: ../src/xml-label.c:851
+#, c-format
+msgid "bad node in Data node = \"%s\""
+msgstr "node incorrecte en el node Data (dades) = «%s»"
+
+#: ../src/xml-label.c:1088 ../libglabels/xml-template.c:682
+msgid "Utf8 conversion error."
+msgstr "Error de conversió a l'UTF-8"
+
+#: ../src/xml-label.c:1095
+msgid "Problem saving xml file."
+msgstr "S'ha produït un problema en alçar el fitxer"
+
+#: ../src/merge.c:170 ../src/merge.c:211 ../src/merge.c:375 ../src/merge.c:378
+msgid "None"
+msgstr "Cap"
+
+#: ../src/merge-init.c:59
+msgid "Text file with comma delimeters (CSV)"
+msgstr "Fitxer de text amb comes delimitadores (CSV)"
+
+#: ../src/merge-init.c:66
+msgid "Text file with colon delimeters"
+msgstr "Fitxer de text amb dos punts delimitadors"
+
+#: ../src/merge-init.c:73
+msgid "Text file with tab delimeters"
+msgstr "Fitxer de text amb tabulacions delimitadores"
+
+#: ../src/merge-init.c:82
+#, fuzzy
+msgid "Data from default Evolution Addressbook"
+msgstr "Dades de la llibreta d'adreces predeterminada de l'Evolution"
+
+#: ../src/merge-init.c:88
+msgid "Data from a file containing VCards"
+msgstr "Dades d'un fitxer que conté VCards"
+
+#: ../src/merge-evolution.c:309
+msgid "Couldn't construct query"
+msgstr "No s'ha pogut crear la sol·licitud"
+
+#: ../src/merge-evolution.c:315 ../src/merge-evolution.c:326
+msgid "Couldn't open addressbook."
+msgstr "No s'ha pogut obrir la llibreta d'adreces"
+
+#: ../src/merge-evolution.c:341
+msgid "Couldn't list available fields."
+msgstr "No s'ha pogut mostrar la llista dels camps disponibles."
+
+#: ../src/merge-evolution.c:377
+msgid "Couldn't get contacts."
+msgstr "No s'han pogut obtindre els contactes."
+
+#: ../src/wdgt-print-copies.c:153
+msgid "Sheets:"
+msgstr "Fulls:"
+
+#: ../src/wdgt-print-copies.c:173
+msgid "from:"
+msgstr "de:"
+
+#: ../src/wdgt-print-copies.c:178
+msgid "to:"
+msgstr "a:"
+
+#: ../src/wdgt-print-merge.c:154
+msgid "Start on label"
+msgstr "Comença a l'etiqueta"
+
+#: ../src/wdgt-print-merge.c:159
+msgid "on 1st sheet"
+msgstr "al primer full"
+
+#: ../src/wdgt-print-merge.c:168
+msgid "Copies:"
+msgstr "Còpies"
+
+#: ../src/wdgt-print-merge.c:173
+msgid "Collate"
+msgstr "Compagina"
+
+#: ../src/wdgt-media-select.c:288 ../src/wdgt-media-select.c:292
+#: ../src/wdgt-media-select.c:297 ../src/wdgt-media-select.c:306
+#: ../src/wdgt-media-select.c:309 ../src/wdgt-media-select.c:402
+#: ../src/wdgt-media-select.c:609 ../src/wdgt-media-select.c:618
+#, fuzzy
+msgid "Any"
+msgstr "Qualsevol"
+
+#: ../src/wdgt-media-select.c:643
+#, c-format
+msgid "%d per sheet"
+msgstr "%d per full"
+
+#: ../src/wdgt-media-select.c:673
+#, c-format
+msgid "%s x %s %s"
+msgstr "%s x %s %s"
+
+#: ../src/wdgt-media-select.c:678
+#, c-format
+msgid "%.5g x %.5g %s"
+msgstr "%.5g x %.5g %s"
+
+#: ../src/wdgt-media-select.c:689 ../src/wdgt-media-select.c:703
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%.5g %s diameter"
+msgid "%s %s diameter"
+msgstr "%.5g %s de diàmetre"
+
+#: ../src/wdgt-media-select.c:693 ../src/wdgt-media-select.c:707
+#, c-format
+msgid "%.5g %s diameter"
+msgstr "%.5g %s de diàmetre"
+
+#: ../src/wdgt-media-select.c:781
+msgid "No recent templates found."
+msgstr "No s'ha trobat cap plantilla recent."
+
+#: ../src/wdgt-media-select.c:782
+#, fuzzy
+msgid "Try selecting a template from the \"Search all templates\" page."
+msgstr ""
+"Proveu de seleccionar una plantilla de la pàgina «Cerca totes les plantilles»"
+
+#: ../src/wdgt-media-select.c:861
+msgid "No match."
+msgstr "No hi ha cap coincidència."
+
+#: ../src/wdgt-media-select.c:862
+msgid "Try selecting a different brand, page size or category."
+msgstr "Proveu de seleccionar una marca, mida de pàgina o categoria diferents."
+
+#. This is the default custom color
+#: ../src/mygal/color-palette.c:389
+#, fuzzy
+msgid "custom"
+msgstr "Retalla"
+
+#. "Custom" color - we'll pop up a GtkColorButton
+#: ../src/mygal/color-palette.c:431
+#, fuzzy
+#| msgid "Custom Color"
+msgid "Custom Color:"
+msgstr "Color personalitzat"
+
+#: ../src/mygal/color-palette.c:439
+#, fuzzy
+#| msgid "Custom Color"
+msgid "Choose Custom Color"
+msgstr "Color personalitzat"
+
+#: ../src/mygal/color-palette.c:572
+#, fuzzy
+#| msgid "Black"
+msgid "black"
+msgstr "Negre"
+
+#: ../src/mygal/color-palette.c:573
+#, fuzzy
+#| msgid "Light Green"
+msgid "light brown"
+msgstr "Verd clar"
+
+#: ../src/mygal/color-palette.c:574
+msgid "brown gold"
+msgstr ""
+
+#: ../src/mygal/color-palette.c:575
+#, fuzzy
+#| msgid "Dark Green"
+msgid "dark green #2"
+msgstr "Verd fosc"
+
+#: ../src/mygal/color-palette.c:576
+msgid "navy"
+msgstr ""
+
+#: ../src/mygal/color-palette.c:577 ../src/mygal/color-palette.c:633
+#, fuzzy
+#| msgid "Dark Violet"
+msgid "dark blue"
+msgstr "Violeta fosc"
+
+#: ../src/mygal/color-palette.c:578
+#, fuzzy
+#| msgid "Purple"
+msgid "purple #2"
+msgstr "Porpra"
+
+#: ../src/mygal/color-palette.c:579
+msgid "very dark gray"
+msgstr ""
+
+#: ../src/mygal/color-palette.c:582 ../src/mygal/color-palette.c:638
+#, fuzzy
+#| msgid "Dark Red"
+msgid "dark red"
+msgstr "Roig fosc"
+
+#: ../src/mygal/color-palette.c:583
+#, fuzzy
+#| msgid "Orange"
+msgid "red-orange"
+msgstr "Taronja"
+
+#: ../src/mygal/color-palette.c:584
+#, fuzzy
+#| msgid "Gold"
+msgid "gold"
+msgstr "Daurat"
+
+#: ../src/mygal/color-palette.c:585
+#, fuzzy
+#| msgid "Dark Green"
+msgid "dark green"
+msgstr "Verd fosc"
+
+#: ../src/mygal/color-palette.c:586 ../src/mygal/color-palette.c:639
+msgid "dull blue"
+msgstr ""
+
+#: ../src/mygal/color-palette.c:587 ../src/mygal/color-palette.c:640
+#, fuzzy
+#| msgid "Blue"
+msgid "blue"
+msgstr "Blau"
+
+#: ../src/mygal/color-palette.c:588
+msgid "dull purple"
+msgstr ""
+
+#: ../src/mygal/color-palette.c:589
+#, fuzzy
+#| msgid "Dark Green"
+msgid "dark grey"
+msgstr "Verd fosc"
+
+#: ../src/mygal/color-palette.c:592
+#, fuzzy
+#| msgid "Red"
+msgid "red"
+msgstr "Roig"
+
+#: ../src/mygal/color-palette.c:593
+#, fuzzy
+#| msgid "Orange"
+msgid "orange"
+msgstr "Taronja"
+
+#: ../src/mygal/color-palette.c:594
+msgid "lime"
+msgstr ""
+
+#: ../src/mygal/color-palette.c:595
+#, fuzzy
+#| msgid "Medium green"
+msgid "dull green"
+msgstr "Verd mitjà"
+
+#: ../src/mygal/color-palette.c:596
+msgid "dull blue #2"
+msgstr ""
+
+#: ../src/mygal/color-palette.c:597
+msgid "sky blue #2"
+msgstr ""
+
+#: ../src/mygal/color-palette.c:598 ../src/mygal/color-palette.c:637
+#, fuzzy
+#| msgid "Purple"
+msgid "purple"
+msgstr "Porpra"
+
+#: ../src/mygal/color-palette.c:599
+msgid "gray"
+msgstr ""
+
+#: ../src/mygal/color-palette.c:602 ../src/mygal/color-palette.c:634
+#, fuzzy
+#| msgid "Image"
+msgid "magenta"
+msgstr "Imatge"
+
+#: ../src/mygal/color-palette.c:603
+#, fuzzy
+#| msgid "Light Cyan"
+msgid "bright orange"
+msgstr "Cyan clar"
+
+#: ../src/mygal/color-palette.c:604 ../src/mygal/color-palette.c:635
+#, fuzzy
+#| msgid "Yellow"
+msgid "yellow"
+msgstr "Groc"
+
+#: ../src/mygal/color-palette.c:605
+#, fuzzy
+#| msgid "Green"
+msgid "green"
+msgstr "Verd"
+
+#: ../src/mygal/color-palette.c:606 ../src/mygal/color-palette.c:636
+#, fuzzy
+#| msgid "Cyan"
+msgid "cyan"
+msgstr "Cyan"
+
+#: ../src/mygal/color-palette.c:607
+msgid "bright blue"
+msgstr ""
+
+#: ../src/mygal/color-palette.c:608 ../src/mygal/color-palette.c:625
+#, fuzzy
+#| msgid "Purple"
+msgid "red purple"
+msgstr "Porpra"
+
+#: ../src/mygal/color-palette.c:609
+#, fuzzy
+#| msgid "Light Green"
+msgid "light grey"
+msgstr "Verd clar"
+
+#: ../src/mygal/color-palette.c:612 ../src/mygal/color-palette.c:629
+#, fuzzy
+#| msgid "Pink"
+msgid "pink"
+msgstr "Rosa"
+
+#: ../src/mygal/color-palette.c:613
+#, fuzzy
+#| msgid "Light Cyan"
+msgid "light orange"
+msgstr "Cyan clar"
+
+#: ../src/mygal/color-palette.c:614 ../src/mygal/color-palette.c:626
+#, fuzzy
+#| msgid "Light Yellow"
+msgid "light yellow"
+msgstr "Groc clar"
+
+#: ../src/mygal/color-palette.c:615
+#, fuzzy
+#| msgid "Light Green"
+msgid "light green"
+msgstr "Verd clar"
+
+#: ../src/mygal/color-palette.c:616
+#, fuzzy
+#| msgid "Light Cyan"
+msgid "light cyan"
+msgstr "Cyan clar"
+
+#: ../src/mygal/color-palette.c:617 ../src/mygal/color-palette.c:627
+#, fuzzy
+#| msgid "Align left"
+msgid "light blue"
+msgstr "Alinea a l'esquerra"
+
+#: ../src/mygal/color-palette.c:618 ../src/mygal/color-palette.c:631
+#, fuzzy
+#| msgid "Light Green"
+msgid "light purple"
+msgstr "Verd clar"
+
+#: ../src/mygal/color-palette.c:619
+#, fuzzy
+#| msgid "White"
+msgid "white"
+msgstr "Blanc"
+
+#: ../src/mygal/color-palette.c:624
+msgid "purplish blue"
+msgstr ""
+
+#: ../src/mygal/color-palette.c:628
+msgid "dark purple"
+msgstr ""
+
+#: ../src/mygal/color-palette.c:630
+#, fuzzy
+#| msgid "SkyBlue"
+msgid "sky blue"
+msgstr "Blau cel"
+
+#: ../src/critical-error-handler.c:73
+msgid "gLabels Fatal Error!"
+msgstr "S'ha produït un error fatal del gLabels"
+
+#: ../src/warning-handler.c:73
+msgid "gLabels Error!"
+msgstr "S'ha produït un error del gLabels"
+
+#. Create and append an "Other" entry.
+#: ../libglabels/db.c:118
+msgid "Other"
+msgstr "Una altra"
+
+#. Create and append a "User defined" entry.
+#: ../libglabels/db.c:131
+msgid "User defined"
+msgstr "Definit per l'usuari"
+
+#: ../libglabels/db.c:482
+msgid ""
+"Unable to locate paper size definitions. Libglabels may not be installed "
+"correctly!"
+msgstr ""
+"No s'han trobat les definicions de les mides de paper. Pot ser que la "
+"libglables no s'haja instal·lat correctametn"
+
+#: ../libglabels/db.c:875
+msgid ""
+"Unable to locate category definitions. Libglabels may not be installed "
+"correctly!"
+msgstr ""
+"No s'han trobat les definicions de les categories. Pot ser que la libglables "
+"no s'haja instal·lat correctametn"
+
+#: ../libglabels/db.c:1461
+msgid ""
+"Unable to locate any template files. Libglabels may not be installed "
+"correctly!"
+msgstr ""
+"No s'ha trobat cap plantilla. Pot ser que la libglables no s'haja instal·lat "
+"correctametn"
+
+#: ../libglabels/db.c:1538
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Generic %s full page template"
+msgstr "Plantilla de pàgina completa %s genèrica"
+
+#: ../libglabels/xml-template.c:227
+msgid "Missing name or brand/part attributes."
+msgstr "Manca el nom o bé els atributs de marca/model"
+
+#. This should always be an id, but just in case a name
+#. slips by!
+#: ../libglabels/xml-template.c:244
+#, c-format
+msgid "Unknown page size id \"%s\", trying as name"
+msgstr ""
+"Es desconeix l'identificador de mida de pàgina «%s»; s'intentarà com a nom"
+
+#: ../libglabels/xml-template.c:256
+#, c-format
+msgid "Unknown page size id or name \"%s\""
+msgstr "Es desconeix l'identificador de mida de pàgina o nom «%s»"
+
+#: ../libglabels/xml-template.c:627
+msgid ""
+"Missing required \"brand\" or \"part\" attribute, trying deprecated name."
+msgstr ""
+"Manca l'atribut requerit «brand» (marca) o «part» (model), s'intentarà amb el "
+"nom desaconsellat."
+
+#: ../libglabels/xml-template.c:637
+msgid "Name attribute also missing."
+msgstr "També manca l'atribut del nom."
+
+#: ../data/glade/merge-properties-dialog.glade.h:1
+#, fuzzy
+msgid "<b>Record selection/preview</b>"
+msgstr "<b>Selecció de registres/previsualització</b>"
+
+#: ../data/glade/merge-properties-dialog.glade.h:2
+#, fuzzy
+msgid "<b>Source</b>"
+msgstr "<b>Font</b>"
+
+#: ../data/glade/merge-properties-dialog.glade.h:3
+msgid "Format:"
+msgstr "Format:"
+
+#: ../data/glade/merge-properties-dialog.glade.h:4
+msgid "Location:"
+msgstr "Ubicació:"
+
+#: ../data/glade/merge-properties-dialog.glade.h:5
+msgid "Select all"
+msgstr "Selecciona-ho tot"
+
+#: ../data/glade/merge-properties-dialog.glade.h:6
+msgid "Unselect all"
+msgstr "No seleccionis res"
+
+#: ../data/glade/merge-properties-dialog.glade.h:7
+#: ../data/glade/object-editor.glade.h:39
+msgid "dialog1"
+msgstr "dialog1"
+
+#: ../data/glade/new-label-dialog.glade.h:1
+msgid "<b>Label orientation</b>"
+msgstr "<b>Orientació de l'etiqueta</b>"
+
+#: ../data/glade/new-label-dialog.glade.h:2
+msgid "<b>Media type</b>"
+msgstr "<b>Tipus de suport</b>"
+
+#: ../data/glade/object-editor.glade.h:2
+#, no-c-format
+msgid "%"
+msgstr "%"
+
+#: ../data/glade/object-editor.glade.h:3
+msgid "00000000000 00000"
+msgstr "00000000000 00000"
+
+#: ../data/glade/object-editor.glade.h:4
+msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Xxx object properties</span>"
+msgstr ""
+"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Propietats de l'objecte Xxx</span>"
+
+#: ../data/glade/object-editor.glade.h:5 ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:7
+msgid "Alignment:"
+msgstr "Alineació:"
+
+#: ../data/glade/object-editor.glade.h:6
+msgid "Allow merge to automatically shrink text"
+msgstr "Permet que la fusió encongisca el text automàticament"
+
+#: ../data/glade/object-editor.glade.h:7
+msgid "Angle:"
+msgstr "Angle:"
+
+#: ../data/glade/object-editor.glade.h:8
+msgid "Checksum"
+msgstr "Suma de verificació"
+
+#: ../data/glade/object-editor.glade.h:9 ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:8
+msgid "Color:"
+msgstr "Color:"
+
+#: ../data/glade/object-editor.glade.h:11
+msgid "Enable shadow"
+msgstr "Habilita l'ombra"
+
+#: ../data/glade/object-editor.glade.h:12
+msgid "Family:"
+msgstr "Família:"
+
+#: ../data/glade/object-editor.glade.h:13
+msgid "File:"
+msgstr "Fitxer:"
+
+#: ../data/glade/object-editor.glade.h:14
+msgid "Fill"
+msgstr "Emplenat"
+
+#: ../data/glade/object-editor.glade.h:15
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:30
+msgid "Height:"
+msgstr "Alçada:"
+
+#: ../data/glade/object-editor.glade.h:17
+msgid "Insert merge field"
+msgstr "Inseriu el camp de fusió"
+
+#: ../data/glade/object-editor.glade.h:18
+msgid "Key:"
+msgstr "Clau:"
+
+#: ../data/glade/object-editor.glade.h:19
+msgid "Length:"
+msgstr "Llargada:"
+
+#: ../data/glade/object-editor.glade.h:21
+#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:12
+msgid "Line Spacing:"
+msgstr "Espaiat de línia:"
+
+#: ../data/glade/object-editor.glade.h:22
+msgid "Literal:"
+msgstr "Literal:"
+
+#: ../data/glade/object-editor.glade.h:23
+msgid "Opacity:"
+msgstr "Opacitat:"
+
+#: ../data/glade/object-editor.glade.h:24
+msgid "Position"
+msgstr "Posició"
+
+#: ../data/glade/object-editor.glade.h:25
+msgid "Reset image size"
+msgstr "Reinicialitza la mida de la imatge"
+
+#: ../data/glade/object-editor.glade.h:26
+msgid "Select A File"
+msgstr "Seleccioneu un fitxer"
+
+#: ../data/glade/object-editor.glade.h:27
+msgid "Shadow"
+msgstr "Ombra"
+
+#: ../data/glade/object-editor.glade.h:28
+msgid "Size"
+msgstr "Mida"
+
+#: ../data/glade/object-editor.glade.h:29
+msgid "Size:"
+msgstr "Mida:"
+
+#: ../data/glade/object-editor.glade.h:30
+msgid "Style"
+msgstr "Estil"
+
+#: ../data/glade/object-editor.glade.h:31
+msgid "Style:"
+msgstr "Estil:"
+
+#: ../data/glade/object-editor.glade.h:33
+#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:20
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:61
+msgid "Width:"
+msgstr "Amplada:"
+
+#: ../data/glade/object-editor.glade.h:34
+msgid "X Offset:"
+msgstr "Desplaçament X:"
+
+#: ../data/glade/object-editor.glade.h:35
+msgid "X:"
+msgstr "X:"
+
+#: ../data/glade/object-editor.glade.h:36
+msgid "Y Offset:"
+msgstr "Desplaçament Y:"
+
+#: ../data/glade/object-editor.glade.h:37
+msgid "Y:"
+msgstr "Y:"
+
+#: ../data/glade/object-editor.glade.h:38
+msgid "degrees"
+msgstr "graus"
+
+#: ../data/glade/object-editor.glade.h:40
+msgid "digits:"
+msgstr "dígits:"
+
+#: ../data/glade/object-editor.glade.h:41
+msgid "format:"
+msgstr "format:"
+
+#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:1
+msgid "  "
+msgstr "  "
+
+#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:2
+msgid "<span weight=\"bold\">Default page size</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Mida de pàgina predeterminada</span>"
+
+#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:3
+msgid "<span weight=\"bold\">Fill</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Emplenat</span>"
+
+#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:4
+msgid "<span weight=\"bold\">Line</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Línia</span>"
+
+#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:5
+msgid "<span weight=\"bold\">Text</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Text</span>"
+
+#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:6
+msgid "<span weight=\"bold\">Units</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Unitats</span>"
+
+#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:9
+msgid "Font:"
+msgstr "Tipus de lletra"
+
+#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:10
+msgid "ISO A4"
+msgstr "A4 de l'ISO"
+
+#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:11
+msgid "Inches"
+msgstr "Polzades"
+
+#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:13
+msgid "Locale"
+msgstr "Localització"
+
+#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:14
+msgid "Millimeters"
+msgstr "Mil·límetres"
+
+#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:15
+msgid "Object defaults"
+msgstr "Valors predeterminats dels objectes"
+
+#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:16
+msgid "Points"
+msgstr "Punts"
+
+#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:17
+msgid "Select default properties for new objects."
+msgstr "Seleccioneu els valors predeterminats dels objectes nous"
+
+#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:18
+msgid "Select locale specific behavior."
+msgstr "Seleccioneu el comportament específic de la localització"
+
+#. Most popular (at top of list)
+#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:19
+#: ../data/templates/paper-sizes.xml.h:29
+msgid "US Letter"
+msgstr "Carta EUA"
+
+#: ../data/glade/print-custom-widget.glade.h:1
+#, fuzzy
+msgid "<b>Options</b>"
+msgstr "<b>Opcions</b>"
+
+#: ../data/glade/print-custom-widget.glade.h:2
+msgid "<b>Print control (Merge)</b>"
+msgstr "<b>Control d'impressió (fusió)</b>"
+
+#: ../data/glade/print-custom-widget.glade.h:3
+msgid "<b>Print control (Simple)</b>"
+msgstr "<b>Control d'impressió (simple)</b>"
+
+#: ../data/glade/property-bar.glade.h:1
+msgid "Bold"
+msgstr "Negreta"
+
+#: ../data/glade/property-bar.glade.h:2
+msgid "Center align"
+msgstr "Alineació al centre"
+
+#: ../data/glade/property-bar.glade.h:4
+msgid "Font family"
+msgstr "Família del tipus de lletra"
+
+#: ../data/glade/property-bar.glade.h:5
+msgid "Font size"
+msgstr "Mida del tipus de lletra"
+
+#: ../data/glade/property-bar.glade.h:6
+msgid "Italic"
+msgstr "Cursiva"
+
+#: ../data/glade/property-bar.glade.h:7
+msgid "Left align"
+msgstr "Alineació a l'esquerra"
+
+#: ../data/glade/property-bar.glade.h:9
+msgid "Line width"
+msgstr "Amplada de la línia"
+
+#: ../data/glade/property-bar.glade.h:10
+msgid "Right align"
+msgstr "Alineació a la dreta"
+
+#: ../data/glade/property-bar.glade.h:11
+#, fuzzy
+msgid "Text Color"
+msgstr "Color del text"
+
+#: ../data/glade/property-bar.glade.h:12
+#, fuzzy
+msgid "Text color"
+msgstr "Color del text"
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:1
+msgid "(e.g., \"Mailing Labels,\" \"Business Cards,\" ...)"
+msgstr "(p.ex. «Etiquetes de correu», «Targetes de visita», etc.)"
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:2
+msgid "(e.g., 8163A)"
+msgstr "(p.ex. 8163A)"
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:3
+msgid "(e.g., Avery, Acme, ...)"
+msgstr "(p.ex. Avery, Acme, ...)"
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:4
+msgid "1. Outer radius:"
+msgstr "1. Radi exterior:"
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:5
+msgid "1. Radius:"
+msgstr "1. Radi:"
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:6
+msgid "1. Width:"
+msgstr "1. Amplada:"
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:7
+msgid "2. Height:"
+msgstr "2. Alçada:"
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:8
+msgid "2. Inner radius:"
+msgstr "2. Radi interior:"
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:9
+msgid "2. Waste (overprint allowed):"
+msgstr "2. Residu (es pot imprimir fora dels límits):"
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:10
+msgid "3. Clipping width:"
+msgstr "3. Amplada de retallada:"
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:11
+msgid "3. Margin"
+msgstr "3. Marge"
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:12
+msgid "3. Round (radius of corner):"
+msgstr "3. Corba (radi de la cantonada):"
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:13
+msgid "4. Clipping height:"
+msgstr "4. Alçada de retallada"
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:14
+msgid "4. Horiz. waste (overprint allowed):"
+msgstr "2. Residu horitz. (es pot imprimir fora dels límits):"
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:15
+msgid "5. Vert. waste (overprint allowed):"
+msgstr "5. Residu vert. (es pot imprimir fora dels límits):"
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:16
+msgid "5. Waste (overprint allowed):"
+msgstr "2. Residu (es pot imprimir fora dels límits):"
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:17
+msgid "6. Margin"
+msgstr "6. Marge"
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:18
+msgid "Brand/Manufacturer:"
+msgstr "Marca/fabricant:"
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:19
+msgid "CD/DVD (including credit card CDs)"
+msgstr "CD/DVD (també s'hi inclouen els CD de mida de targeta de crèdit)"
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:20
+msgid ""
+"Congratulations!\n"
+"\n"
+"You have completed the gLabels Template Designer.\n"
+"If you wish to accept and save your design, click \"Apply.\"\n"
+"\n"
+"Otherwise, you may click \"Cancel\" to abandon your design\n"
+"or \"Back\" to continue editing this design."
+msgstr ""
+"Enhorabona!\n"
+"\n"
+"Heu completat el dissenyador de plantilles del gLabels.\n"
+"Si voleu acceptar i alçar el vostre disseny, premeu «Aplica».\n"
+"\n"
+"En cas contrari, podeu fer clic a «Cancel·la» per a abandonar-lo \n"
+"o a «Arrere» per a continuar-lo editant."
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:27
+msgid "Description:"
+msgstr "Descripció:"
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:28
+msgid "Distance from left edge (x0):"
+msgstr "Distància des de la vora esquerra (x0):"
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:29
+msgid "Distance from top edge (y0):"
+msgstr "Distància des de la vora superior (y0):"
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:31
+msgid "Horizontal pitch (dx):"
+msgstr "Separació horitzontal (dx):"
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:32
+msgid ""
+"How many layouts will your template contain? \n"
+"\n"
+"A layout is a set of labels or cards that can be arranged in a simple grid.\n"
+"Most templates only need one layout, as in the first example.\n"
+"The second example illustrates when two layouts are needed."
+msgstr ""
+"Quantes disposicions contindrà la vostra plantilla?\n"
+"\n"
+"Una disposició és un conjunt d'etiquetes o targetes que es poden disposar \n"
+"en una graella simple. La majoria de les plantilles només necessiten una \n"
+"disposició, com podeu veure en el primer exemple.\n"
+"El segon exemple mostra en quins casos en calen dues."
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:37
+msgid "Layout #1"
+msgstr "Disposició n. 1"
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:38
+msgid "Layout #2"
+msgstr "Disposició n. 2"
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:39
+msgid "Number across (nx):"
+msgstr "Nombre per amplada (nx):"
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:40
+msgid "Number down (ny):"
+msgstr "Nombre per alçada (ny):"
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:41
+msgid "Number of layouts:"
+msgstr "Nombre de disposicions:"
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:42
+#: ../data/glade/wdgt-media-select.glade.h:3
+msgid "Page size:"
+msgstr "Mida de la pàgina:"
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:43
+msgid "Part #:"
+msgstr "Núm. de model:"
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:44
+msgid ""
+"Please enter the following identifying information about the template "
+"stationery."
+msgstr ""
+"Introduïu la informació d'identificació següent sobre la papereria de la "
+"plantilla."
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:45
+msgid "Please enter the following layout information."
+msgstr "Introduïu la informació de disposició següent."
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:46
+msgid ""
+"Please enter the following size parameters of a single label in your "
+"template."
+msgstr ""
+"Introduïu els paràmetres de mida següents d'una etiqueta única a la vostra "
+"plantilla."
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:47
+msgid ""
+"Please enter the following size parameters of a single label or card in your "
+"template."
+msgstr ""
+"Introduïu els paràmetres de mida següents d'una etiqueta única o targeta a "
+"la vostra plantilla"
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:48
+msgid "Please select the basic shape of the labels or cards."
+msgstr "Seleccioneu la forma bàsica de les etiquetes o targetes."
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:49
+msgid "Please select the page size of the template stationery."
+msgstr "Seleccioneu la mida de la pàgina de la papereria de la plantilla."
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:50
+msgid "Print test sheet"
+msgstr "Imprimeix un full de mostra"
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:51
+msgid "Rectangular or square (can have rounded corners)"
+msgstr "Rectangular o quadrada (pot tindre cantonades arrodonides)"
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:52
+msgid "Round"
+msgstr "Circular"
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:53
+msgid ""
+"Templates needing\n"
+"two layouts."
+msgstr ""
+"Plantilles que requereixen\n"
+"dues disposicions."
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:55
+msgid ""
+"Templates needing only\n"
+"one layout."
+msgstr ""
+"Plantilles que requereixen\n"
+"una disposició."
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:57
+msgid "Vertical pitch (dy):"
+msgstr "Separació vertical (dy):"
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:58
+msgid ""
+"Welcome to the gLabels Template Designer.\n"
+"\n"
+"This dialog will assist you in the creation of a custom gLabels template."
+msgstr ""
+"Vos donem la benvinguda al dissenyador de plantilles del gLabels.\n"
+"\n"
+"Este diàleg vos ajudarà a crear una plantilla personalitzada del \n"
+"gLabels."
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:62
+msgid "cd_size_page"
+msgstr "cd_size_page"
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:63
+msgid "finish_page"
+msgstr "finish_page"
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:65
+msgid "layout_page"
+msgstr "layout_page"
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:66
+#, fuzzy
+#| msgid "shape_page"
+msgid "name_page"
+msgstr "shape_page"
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:67
+msgid "nlayouts_page"
+msgstr "nlayouts_page"
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:68
+msgid "pg_size_page"
+msgstr "pg_size_page"
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:69
+msgid "rect_size_page"
+msgstr "rect_size_page"
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:70
+msgid "round_size_page"
+msgstr "round_size_page"
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:71
+msgid "shape_page"
+msgstr "shape_page"
+
+#: ../data/glade/template-designer.glade.h:72
+msgid "start_page"
+msgstr "start_page"
+
+#: ../data/glade/wdgt-media-select.glade.h:1
+msgid "Brand:"
+msgstr "Marca:"
+
+#: ../data/glade/wdgt-media-select.glade.h:2
+msgid "Category:"
+msgstr "Categoria:"
+
+#: ../data/glade/wdgt-media-select.glade.h:4
+#, fuzzy
+#| msgid "No recent templates found."
+msgid "Recent templates"
+msgstr "No s'ha trobat cap plantilla recent."
+
+#: ../data/glade/wdgt-media-select.glade.h:5
+msgid "Search all templates"
+msgstr "Cerca totes les plantilles"
+
+#: ../data/glade/wdgt-rotate-label.glade.h:1
+#, fuzzy
+msgid "Rotate"
+msgstr "Girat"
+
+#. Other ISO A series sizes
+#: ../data/templates/paper-sizes.xml.h:2
+msgid "A0"
+msgstr "A0"
+
+#: ../data/templates/paper-sizes.xml.h:3
+msgid "A1"
+msgstr "A1"
+
+#: ../data/templates/paper-sizes.xml.h:4
+msgid "A10"
+msgstr "A10"
+
+#: ../data/templates/paper-sizes.xml.h:5
+msgid "A2"
+msgstr "A2"
+
+#: ../data/templates/paper-sizes.xml.h:6
+msgid "A3"
+msgstr "A3"
+
+#: ../data/templates/paper-sizes.xml.h:7
+msgid "A4"
+msgstr "A4"
+
+#: ../data/templates/paper-sizes.xml.h:8
+msgid "A5"
+msgstr "A5"
+
+#: ../data/templates/paper-sizes.xml.h:9
+msgid "A6"
+msgstr "A6"
+
+#: ../data/templates/paper-sizes.xml.h:10
+msgid "A7"
+msgstr "A7"
+
+#: ../data/templates/paper-sizes.xml.h:11
+msgid "A8"
+msgstr "A8"
+
+#: ../data/templates/paper-sizes.xml.h:12
+msgid "A9"
+msgstr "A9"
+
+#. ISO B series sizes
+#: ../data/templates/paper-sizes.xml.h:14
+msgid "B0"
+msgstr "B0"
+
+#: ../data/templates/paper-sizes.xml.h:15
+msgid "B1"
+msgstr "B1"
+
+#: ../data/templates/paper-sizes.xml.h:16
+msgid "B10"
+msgstr "B10 "
+
+#: ../data/templates/paper-sizes.xml.h:17
+msgid "B2"
+msgstr "B2"
+
+#: ../data/templates/paper-sizes.xml.h:18
+msgid "B3"
+msgstr "B3"
+
+#: ../data/templates/paper-sizes.xml.h:19
+msgid "B4"
+msgstr "B4"
+
+#: ../data/templates/paper-sizes.xml.h:20
+msgid "B5"
+msgstr "  "
+
+#: ../data/templates/paper-sizes.xml.h:21
+msgid "B6"
+msgstr "B6 "
+
+#: ../data/templates/paper-sizes.xml.h:22
+msgid "B7"
+msgstr "B7"
+
+#: ../data/templates/paper-sizes.xml.h:23
+msgid "B8"
+msgstr "B8"
+
+#: ../data/templates/paper-sizes.xml.h:24
+msgid "B9"
+msgstr "B9"
+
+#: ../data/templates/paper-sizes.xml.h:25
+msgid "US Executive"
+msgstr "Executiu EUA"
+
+#. Other US paper sizes
+#: ../data/templates/paper-sizes.xml.h:27
+msgid "US Legal"
+msgstr "Legal EUA"
+
+#: ../data/templates/categories.xml.h:1
+msgid "Any card"
+msgstr "Qualsevol targeta"
+
+#: ../data/templates/categories.xml.h:2
+msgid "Any label"
+msgstr "Qualsevol etiqueta"
+
+#: ../data/templates/categories.xml.h:3
+msgid "Business cards"
+msgstr "Targetes de visita"
+
+#: ../data/templates/categories.xml.h:4
+msgid "CD/DVD or other media"
+msgstr "CD/DVD o un altre suport"
+
+#: ../data/templates/categories.xml.h:5
+msgid "Mailing/shipping products"
+msgstr "Productes de correu/facturació"
+
+#: ../data/templates/categories.xml.h:6
+msgid "Rectangular labels"
+msgstr "Etiquetes rectangulars"
+
+#: ../data/templates/categories.xml.h:7
+msgid "Round labels"
+msgstr "Etiquetes arrodonides"
+
+#: ../data/templates/categories.xml.h:8
+msgid "Square labels"
+msgstr "Etiquetes quadrades"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/avery-iso-templates.xml.h:2
+#: ../data/templates/avery-us-templates.xml.h:2
+#: ../data/templates/dymo-other-templates.xml.h:4
+#: ../data/templates/misc-iso-templates.xml.h:2
+#: ../data/templates/zweckform-iso-templates.xml.h:2
+msgid "Address Labels"
+msgstr "Etiquetes d'adreça"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/avery-iso-templates.xml.h:4
+msgid "Address labels"
+msgstr "Etiquetes d'adreça"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/avery-iso-templates.xml.h:6
+msgid "Allround labels"
+msgstr "Etiquetes d'ús general"
+
+#. ============================================================
+#. ===================================================================
+#. ********************************************************************
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/avery-iso-templates.xml.h:8
+#: ../data/templates/avery-us-templates.xml.h:4
+#: ../data/templates/misc-iso-templates.xml.h:12
+#: ../data/templates/misc-us-templates.xml.h:4
+#: ../data/templates/zweckform-iso-templates.xml.h:6
+msgid "Business Cards"
+msgstr "Targetes de visita"
+
+#. ===============================================================
+#: ../data/templates/avery-iso-templates.xml.h:10
+msgid "CD Booklet"
+msgstr "Llibret de CD"
+
+#. ===============================================================
+#: ../data/templates/avery-iso-templates.xml.h:12
+msgid "CD Inlet"
+msgstr "Coberta interior de CD"
+
+#. ===============================================================
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/avery-iso-templates.xml.h:14
+#: ../data/templates/avery-us-templates.xml.h:6
+#: ../data/templates/misc-iso-templates.xml.h:16
+#: ../data/templates/misc-us-templates.xml.h:8
+#: ../data/templates/zweckform-iso-templates.xml.h:8
+msgid "CD/DVD Labels"
+msgstr "Etiquetes de CD/DVD"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/avery-iso-templates.xml.h:16
+#: ../data/templates/avery-us-templates.xml.h:12
+msgid "Diskette Labels"
+msgstr "Etiquetes de disquet"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/avery-iso-templates.xml.h:18
+msgid "Diskette labels"
+msgstr "Etiquetes de disquet"
+
+#. ===============================================================
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/avery-iso-templates.xml.h:20
+#: ../data/templates/misc-iso-templates.xml.h:36
+#: ../data/templates/misc-us-templates.xml.h:20
+#: ../data/templates/zweckform-iso-templates.xml.h:16
+msgid "Mailing Labels"
+msgstr "Etiquetes de correu"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/avery-iso-templates.xml.h:22
+msgid "Mailing labels"
+msgstr "Etiquetes de correu"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/avery-iso-templates.xml.h:24
+msgid "Mini Address Labels"
+msgstr "Etiquetes d'adreça miniatura"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/avery-iso-templates.xml.h:26
+#, fuzzy
+msgid "Mini Labels"
+msgstr "Etiquetes de CD miniatura"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/avery-iso-templates.xml.h:28
+msgid "Shipping labels"
+msgstr "Etiquetes de facturació"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/avery-other-templates.xml.h:2
+msgid "File Folder Labels"
+msgstr "Etiquetes d'arxivador"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/avery-us-templates.xml.h:8
+msgid "CD/DVD Labels (Disc Labels)"
+msgstr "Etiquetes de CD/DVD (etiquetes del disc)"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/avery-us-templates.xml.h:10
+msgid "CD/DVD Labels (Spine Labels)"
+msgstr "Etiquetes de CD/DVD (etiquetes del llom)"
+
+#. the LSK labels can be torn in half down the center
+#: ../data/templates/avery-us-templates.xml.h:14
+msgid "Divider Labels"
+msgstr "Etiquetes divisòries"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/avery-us-templates.xml.h:16
+msgid "Filing Labels"
+msgstr "Etiquetes d'arxivador"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/avery-us-templates.xml.h:18
+msgid "Full Sheet Labels"
+msgstr "Etiquetes de full complet"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/avery-us-templates.xml.h:20
+msgid "ID Labels"
+msgstr "Etiquetes d'identificació"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/avery-us-templates.xml.h:22
+msgid "Index Cards"
+msgstr "Targetes d'índex"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/avery-us-templates.xml.h:24
+msgid "Large Round Labels"
+msgstr "Etiquetes rodones grans"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/avery-us-templates.xml.h:26
+msgid "Name Badge Labels"
+msgstr "Etiquetes d'acreditació"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/avery-us-templates.xml.h:28
+msgid "Post cards"
+msgstr "Postals"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/avery-us-templates.xml.h:30
+#: ../data/templates/dymo-other-templates.xml.h:12
+msgid "Return Address Labels"
+msgstr "Etiquetes d'adreça de retorn"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/avery-us-templates.xml.h:32
+#: ../data/templates/misc-us-templates.xml.h:30
+msgid "Round Labels"
+msgstr "Etiquetes arroronides"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/avery-us-templates.xml.h:34
+msgid "Shipping Labels"
+msgstr "Etiquetes de facturació"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/avery-us-templates.xml.h:36
+msgid "Small Round Labels"
+msgstr "Etiquetes rodones petites"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/avery-us-templates.xml.h:38
+msgid "Square Labels"
+msgstr "Etiquetes quadrades"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/avery-us-templates.xml.h:40
+msgid "Tent Cards"
+msgstr "Targetes doblegades"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/avery-us-templates.xml.h:42
+msgid "Video Tape Face Labels"
+msgstr "Etiquetes de caràtula de cinta de vídeo"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/avery-us-templates.xml.h:44
+msgid "Video Tape Spine Labels"
+msgstr "Etiquetes de llom de cinta de vídeo"
+
+#: ../data/templates/brother-other-templates.xml.h:1
+msgid "Multi Purpose Labels 17mm x 54mm"
+msgstr "Etiquetes d'ús general 17 mm x 54 mm"
+
+#: ../data/templates/brother-other-templates.xml.h:2
+msgid "Shipping Labels 62mm x 100mm"
+msgstr "Etiquetes de facturació 62 mm x 100 mm"
+
+#.
+#. *********************************************************************
+#. *********************************************************************
+#. Labels for the Brother QL-500/550/650 PC Label Printers
+#.
+#. These templates work with the Brother Linux Printer CUPS Driver. It
+#. is unknown if these work correctly with the foomatic print driver for
+#. these printers.
+#.
+#. One difference from typical templates is that the template size is
+#. not the actual media size - it is the size of the printable area,
+#. which is smaller than the media size. This is because (at least with
+#. the Brother driver) coordinates are relative the corner of this area.
+#.
+#. *********************************************************************
+#. *********************************************************************
+#.
+#: ../data/templates/brother-other-templates.xml.h:20
+msgid "Standard Address Labels 29mm x 90mm"
+msgstr "Etiquetes d'adreça estàndard 29 mm x 90 mm"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/dymo-other-templates.xml.h:2
+msgid "3.5in Diskette"
+msgstr "Disquet de 3.5\\\""
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/dymo-other-templates.xml.h:6
+msgid "File Folder"
+msgstr "Arxivador"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/dymo-other-templates.xml.h:8
+msgid "Hanging Folder"
+msgstr "Carpeta penjant d'arxiu"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/dymo-other-templates.xml.h:10
+msgid "Large Address Labels"
+msgstr "Etiquetes d'adreça grans"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/dymo-other-templates.xml.h:14
+msgid "Shipping Address Labels"
+msgstr "Etiquetes d'adreça de facturació"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/misc-iso-templates.xml.h:4
+#: ../data/templates/zweckform-iso-templates.xml.h:4
+msgid "Allround Labels"
+msgstr "Etiquetes d'ús general"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/misc-iso-templates.xml.h:6
+msgid "Arch File Labels"
+msgstr "Etiquetes d'arxivador"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/misc-iso-templates.xml.h:8
+msgid "Arch File Labels (large)"
+msgstr "Etiquetes d'arxivador (grans)"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/misc-iso-templates.xml.h:10
+msgid "Arch File Labels (small)"
+msgstr "Etiquetes d'arxivador (petites)"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/misc-iso-templates.xml.h:14
+msgid "CD Labels"
+msgstr "Etiquetes de CD"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/misc-iso-templates.xml.h:18
+#: ../data/templates/misc-us-templates.xml.h:12
+msgid "CD/DVD Labels (face only)"
+msgstr "Etiquetes de CD/DVD (només la caràtula)"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/misc-iso-templates.xml.h:20
+msgid "CD/DVD Labels Standard Format (face only)"
+msgstr "Etiquetes CD/DVD amb format estàndard (només la caràtula)"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/misc-iso-templates.xml.h:22
+msgid "Diskette Labels (face only)"
+msgstr "Etiquetes de disquet (només la caràtula)"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/misc-iso-templates.xml.h:24
+msgid "EPSON Photo Stickers 16"
+msgstr "Fotografies adhesives d'EPSON (16)"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/misc-iso-templates.xml.h:26
+msgid "Etiketten"
+msgstr "Etiquetes"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/misc-iso-templates.xml.h:28
+msgid "Fridge Magnet Stickers"
+msgstr "Enganxines d'imant de frigorífic"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/misc-iso-templates.xml.h:30
+msgid "General Labels"
+msgstr "Etiquetes generals"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/misc-iso-templates.xml.h:32
+msgid "Inkjet/Laser Labels 70x37mm"
+msgstr "Etiquetes per a impressió a raig de tinta/làser 70 x 37 mm"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/misc-iso-templates.xml.h:38
+msgid "Mailing Labels-2 columns"
+msgstr "Etiquetes de correu - 2 columnes"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/misc-iso-templates.xml.h:40
+msgid "Mailing Labels-3 columns"
+msgstr "Etiquetes de correu - 3 columnes"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/misc-iso-templates.xml.h:42
+#: ../data/templates/misc-us-templates.xml.h:28
+msgid "PRO CD Labels 2-up (face only)"
+msgstr "Etiquetes PRO CD (2, només la caràtula)"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/misc-iso-templates.xml.h:44
+#: ../data/templates/zweckform-iso-templates.xml.h:24
+msgid "Rectangular Labels"
+msgstr "Etiquetes rectangulars"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/misc-iso-templates.xml.h:46
+#, fuzzy
+msgid "Universal Labels"
+msgstr "Etiquetes generals"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/misc-iso-templates.xml.h:48
+msgid "Video Labels (face only)"
+msgstr "Etiquetes de vídeo (només la caràtula)"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/misc-other-templates.xml.h:2
+msgid "Multi-Purpose Labels"
+msgstr "Etiquetes d'ús general"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/misc-us-templates.xml.h:2
+msgid "Business Card CD"
+msgstr "CD de targeta de visita"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/misc-us-templates.xml.h:6
+msgid "CD Template Rectangles"
+msgstr "Rectangles de plantilla de CD"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/misc-us-templates.xml.h:10
+msgid "CD/DVD Labels (Face Only)"
+msgstr "Etiquetes de CD/DVD (només la caràtula)"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/misc-us-templates.xml.h:14
+msgid "Cassette Labels"
+msgstr "Etiquetes de casset"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/misc-us-templates.xml.h:16
+msgid "DLT Labels"
+msgstr "Etiquetes per a cintes DLT"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/misc-us-templates.xml.h:18
+#, fuzzy
+msgid "Jewel Case Booklet"
+msgstr "Llibret de CD"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/misc-us-templates.xml.h:22
+msgid "Microtube labels"
+msgstr "Etiquetes de microtubs"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/misc-us-templates.xml.h:24
+msgid "Mini-CD Labels"
+msgstr "Etiquetes de CD miniatura"
+
+#: ../data/templates/misc-us-templates.xml.h:25
+msgid "PRO CD Labels 2-up (CD spine only)"
+msgstr "Etiquetes PRO CD (2, només el llom)"
+
+#: ../data/templates/misc-us-templates.xml.h:26
+msgid "PRO CD Labels 2-up (Face only)"
+msgstr "Etiquetes PRO CD (2, només la caràtula)"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/misc-us-templates.xml.h:32
+msgid "Slimline CD Case (rightside up)"
+msgstr "Capsa de CD prima (cara amunt)"
+
+#: ../data/templates/misc-us-templates.xml.h:33
+msgid "Slimline CD Case (upside down)"
+msgstr "Capsa de CD prima (cara avall)"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/zweckform-iso-templates.xml.h:10
+msgid "Correction and Cover-up Labels"
+msgstr "Etiqueted de correcció i cobertura"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/zweckform-iso-templates.xml.h:12
+msgid "File Back Labels"
+msgstr "Etiquetes de llom d'arxivador"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/zweckform-iso-templates.xml.h:14
+msgid "Lever Arch File Labels"
+msgstr "Etiquetes d'arxivador"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/zweckform-iso-templates.xml.h:18
+msgid "Multi-purpose Stick+Lift Labels"
+msgstr "Etiquetes d'ús general reenganxables «Stick+Lift»"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/zweckform-iso-templates.xml.h:20
+msgid "QSL-Karten Etiketten 70mm x 50,8mm"
+msgstr "Etiquetes de targeta QSL 70 mm x 50,8 mm"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/zweckform-iso-templates.xml.h:22
+msgid "Rectangular Copier Labels"
+msgstr "Etiquetes de copiadora rectangulars"
+
+#. ===================================================================
+#: ../data/templates/zweckform-iso-templates.xml.h:26
+msgid "Video Labels (back)"
+msgstr "Etiquetes de vídeo (part posterior)"
+
+#: ../data/desktop/glabels.desktop.in.h:1
+msgid "Create labels, business cards and media covers"
+msgstr "Crea etiquetes, targetes de visita i caràtules de suports multimèdia"
+
+#: ../data/desktop/glabels.desktop.in.h:2
+#, fuzzy
+msgid "gLabels Label Designer"
+msgstr "Dissenyador d'etiquetes gLabels"
+
+#: ../data/mime/glabels.keys.in.h:1 ../data/mime/glabels.xml.in.h:1
+msgid "gLabels Project File"
+msgstr "Fitxer de projecte del gLabels"
+
+#: ../barcode-0.98/compat/getopt.c:583
+#, c-format
+msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
+msgstr "%s: l'opció «%s» és ambigua\n"
+
+#: ../barcode-0.98/compat/getopt.c:607
+#, c-format
+msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
+msgstr "%s: l'opció «--%s» no admet cap argument\n"
+
+#: ../barcode-0.98/compat/getopt.c:612
+#, c-format
+msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
+msgstr "%s: l'opció «%c%s» no permet cap argument\n"
+
+#: ../barcode-0.98/compat/getopt.c:629
+#, c-format
+msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
+msgstr "%s: l'opció «%s» requereix un argumetn\n"
+
+#. --option
+#: ../barcode-0.98/compat/getopt.c:658
+#, c-format
+msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
+msgstr "%s: no es reconeix l'opció «--%s»\n"
+
+#. +option or -option
+#: ../barcode-0.98/compat/getopt.c:662
+#, c-format
+msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
+msgstr "%s: no es reconeix l'opció «%c%s»\n"
+
+#. 1003.2 specifies the format of this message.
+#: ../barcode-0.98/compat/getopt.c:688
+#, c-format
+msgid "%s: illegal option -- %c\n"
+msgstr "%s: l'opció --%c no és vàlida\n"
+
+#: ../barcode-0.98/compat/getopt.c:691
+#, c-format
+msgid "%s: invalid option -- %c\n"
+msgstr "%s: l'opció --%c no és vàlida\n"
+
+#: ../barcode-0.98/compat/getopt.c:727
+#, c-format
+msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
+msgstr "%s: l'opció --%c requereix un argument\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Code 93"
+#~ msgstr "Codi 39"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Code One"
+#~ msgstr "Codi 39"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Code 11"
+#~ msgstr "Codi 128"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Code 16K"
+#~ msgstr "Codi 128"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Code 39 Extended"
+#~ msgstr "Codi 39"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Code 49"
+#~ msgstr "Codi 39"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Data Matrix"
+#~ msgstr "IEC16022 (DataMatrix)"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "EAN-8"
+#~ msgid "EAN"
+#~ msgstr "EAN-8"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "HIBC Code 128"
+#~ msgstr "Codi 128"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "HIBC Code 39"
+#~ msgstr "Codi 39"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "HIBC Data Matrix"
+#~ msgstr "IEC16022 (DataMatrix)"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Barcode"
+#~ msgid "Maxicode"
+#~ msgstr "Codi de barres"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "MSI Plessey"
+#~ msgstr "Plessey"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "PLANET"
+#~ msgstr "CEPNET"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "PostNet"
+#~ msgstr "Enganxa"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Pharmacode"
+#~ msgstr "Codi de barres"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Telepen"
+#~ msgstr "Suprimeix"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "UK Plessey"
+#~ msgstr "Plessey"
+
+#~ msgid "Default Color"
+#~ msgstr "Color predeterminat"
+
+#~ msgid "Brown"
+#~ msgstr "Marró"
+
+#~ msgid "Dark Goldenrod"
+#~ msgstr "Vara d'or (goldenrod) fosc"
+
+#~ msgid "Dark Cyan"
+#~ msgstr "Cyan fosc"
+
+#~ msgid "Navy Blue"
+#~ msgstr "Blau ultramarí"
+
+#~ msgid "Dark Yellow"
+#~ msgstr "Groc fosc"
+
+#~ msgid "Turquoise"
+#~ msgstr "Turquesa"
+
+#~ msgid "Salmon"
+#~ msgstr "Salmó"
+
+#~ msgid "Violet"
+#~ msgstr "Violeta"
+
+#~ msgid "Khaki"
+#~ msgstr "Caqui"
+
+#~ msgid "Slate Gray"
+#~ msgstr "Gris de pissarra"
+
+#~ msgid "Thistle"
+#~ msgstr "Calcida"
+
+#~ msgid "10% Gray"
+#~ msgstr "10% Gris"
+
+#~ msgid "25% Gray"
+#~ msgstr "25% Gris"
+
+#~ msgid "40% Gray"
+#~ msgstr "40% Gris"
+
+#~ msgid "50% Gray"
+#~ msgstr "50% Gris"
+
+#~ msgid "60% Gray"
+#~ msgstr "60% Gris"
+
+#~ msgid "Custom Color #%u"
+#~ msgstr "Color personalitzat núm. %u"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Recent fonts"
+#~ msgstr "Plantilles recents"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "All fonts"
+#~ msgstr "Tots els fitxers"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Launch gLabels label and business card designer."
+#~ msgstr "Un programa de creació d'etiquetes i de targetes de visita.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Barcode data"
+#~ msgstr "Les dades del codi de barres estan buides"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Barcode property"
+#~ msgstr "Propietats de l'objecte codi de barres"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Create box object"
+#~ msgstr "Crea un objecte de text"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Create ellipse object"
+#~ msgstr "Crea un objecte línia"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Set image"
+#~ msgstr "Reinicialitza la mida de la imatge"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Resize"
+#~ msgstr "Mida de la pàgina:"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Shadow state"
+#~ msgstr "Ombra"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Shadow offset"
+#~ msgstr "Ombra"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Shadow color"
+#~ msgstr "Ombra"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Shadow opacity"
+#~ msgstr "Ombra"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Font weight"
+#~ msgstr "Gira a la dreta"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Align text"
+#~ msgstr "Alinea a l'esquerra"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Line spacing"
+#~ msgstr "Espaiat de línia:"
+
+#, fuzzy
+#~ msgctxt "Page size"
+#~ msgid "Any"
+#~ msgstr "Qualsevol"
+
+#, fuzzy
+#~ msgctxt "Category"
+#~ msgid "Any"
+#~ msgstr "Qualsevol"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "No custom templates found."
+#~ msgstr "No s'ha trobat cap plantilla recent."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "VCards"
+#~ msgstr "Targetes doblegades"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Select Product"
+#~ msgstr "Mode de selecció"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "New gLabels Template"
+#~ msgstr "Dissenyador de plantilles del gLabels"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Edit gLabels Template"
+#~ msgstr "Dissenyador de plantilles del gLabels"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Redo"
+#~ msgstr "Roig"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unknown embedded file format: \"%s\""
+#~ msgstr "Es desconeix l'identificador de mida de pàgina o nom «%s»"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "%d Ã? %d (%d per sheet)"
+#~ msgstr "%d per full"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "diameter"
+#~ msgstr "%s %s de diàmetre"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Search all"
+#~ msgstr "Selecciona-ho tot"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Label size:"
+#~ msgstr "Mida de la pàgina:"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Layout:"
+#~ msgstr "Disposicions"
+
+#~ msgid "Normal"
+#~ msgstr "Normal"
+
+#~ msgid "Rotated"
+#~ msgstr "Girat"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Brand:"
+#~ msgid "Backend:"
+#~ msgstr "Marca:"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Default page size"
+#~ msgstr "Reinicialitza la mida de la imatge"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Units"
+#~ msgstr "Sense títol"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Copies"
+#~ msgstr "Còpies"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Address Labels (STAMPIT)"
+#~ msgstr "Etiquetes d'adreça"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Bottle labels"
+#~ msgstr "Etiquetes de disquet"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Business cards high glossy"
+#~ msgstr "Targetes de visita"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Business cards punched"
+#~ msgstr "Targetes de visita"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Business cards punched dull"
+#~ msgstr "Targetes de visita"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Business cards punched glossy"
+#~ msgstr "Targetes de visita"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Floppy disk labels"
+#~ msgstr "Etiquetes d'ús general"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Foldable business cards"
+#~ msgstr "Targetes de visita"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Labels A4"
+#~ msgstr "Etiquetes"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Labels A5"
+#~ msgstr "Etiquetes"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Labels A6"
+#~ msgstr "Etiquetes"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name plates"
+#~ msgstr "name_page"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Photo labels"
+#~ msgstr "Quant al gLabels"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "SD card labels"
+#~ msgstr "Etiquetes quadrades"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Self-adhesive labels"
+#~ msgstr "Etiquetes quadrades"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]