[hamster-applet] Updated Slovenian translationcommit 0c1f577da8aff82f87f6a01953b160c8f22f15fd
Author: Andrej ŽnidarÅ¡iÄ? <andrej znidarsic gmail com>
Date:   Sun Oct 31 13:59:14 2010 +0100

    Updated Slovenian translation

 help/sl/sl.po |  104 ++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 files changed, 52 insertions(+), 52 deletions(-)
---
diff --git a/help/sl/sl.po b/help/sl/sl.po
index 53d05b1..f1a0eb5 100644
--- a/help/sl/sl.po
+++ b/help/sl/sl.po
@@ -2,14 +2,14 @@
 # Copyright (C) 2009 hamster-applet COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the hamster-applet package.
 #
-# Ime Priimek <email>, leto
+# Andrej ŽnidarÅ¡iÄ? <andrej znidarsic gmail com>, 2010.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: hamster-applet help master\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-10-08 22:34+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-13 11:36+0100\n"
-"Last-Translator: Matej UrbanÄ?iÄ? <mateju svn gnome org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-26 21:20+0100\n"
+"Last-Translator: Andrej ŽnidarÅ¡iÄ? <andrej znidarsic gmail com>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -21,180 +21,180 @@ msgstr ""
 
 #: C/tracking.page:7(desc)
 msgid "Tips on how to track your activities effectively."
-msgstr ""
+msgstr "Namigi kako uÄ?inkovito slediti svoje dejavnosti."
 
 #: C/tracking.page:10(title)
 msgid "How to track time"
-msgstr ""
+msgstr "Kako slediti Ä?as"
 
 #: C/tracking.page:12(p)
 msgid "Your time tracking habits will be dictated by your reason for collecting the data. What is that you want to do with the data? Is it plain curiosity, or a work requirement? And at what level of detail are you interested in the results?"
-msgstr ""
+msgstr "VaÅ¡e navade sledenja Ä?asa bo diktiral vaÅ¡ vzrok za zbiranje podatkov. Kaj želite storiti s podatki? Je to obiÄ?ajna radovednost ali delovna zahteva? Kako podrobno vas zanimajo rezultati?"
 
 #: C/tracking.page:20(title)
 msgid "Granularity"
-msgstr ""
+msgstr "Zrnatost"
 
 #: C/tracking.page:21(p)
 msgid "A suggested pace is to have 5 to 30 activities per day."
-msgstr ""
+msgstr "Predlagana hitrost je 5 do 30 dejavnosti na dan."
 
 #: C/tracking.page:22(p)
 msgid "The intention of <app>Time Tracker</app> is to avoid micro-tracking so that one does not turn out spending more time on tracking than doing the activities! However, tracking in insufficient detail could result in there being no data which is useful to you a month later."
-msgstr ""
+msgstr "Namen <app>Sledilnika Ä?asa</app> je izogibanje mikro-sledenju zato, da ne porabite veÄ? Ä?asa za sledenje kot za izvajanje dejavnosti! Vendar lahko sledenje v premajhnih podrobnostih povzroÄ?i, da en mesec kasneje nimate na voljo uporabnih podatkov."
 
 #: C/tracking.page:31(title)
 msgid "What should I write in each box?"
-msgstr ""
+msgstr "Kaj naj napišem v vsako polje?"
 
 #: C/tracking.page:33(p)
 msgid "For simple activities that don't have a project, use the action as the <gui>activity</gui> name and the <gui>category</gui> for the wider context. For example: <input>lunch work</input>."
-msgstr ""
+msgstr "Za enostavne dejavnosti, ki nimajo projekta uporabite dejanje kot ime <gui>dejavnosti</gui> in <gui>kategorija</gui> za širšo vsebino. Na primer: <input>kosilo služba</input>."
 
 #: C/tracking.page:38(p)
 msgid "For more sophisticated tracking try to caption your activity in one or two words (\"tree house\", \"project x\", or similar) and use that caption in the <gui>activity</gui> field. Use the <gui>category</gui> to describe the activity in it's wider context - is it private or work, or something else? Finally, use <gui>tags</gui> to describe your actual action - is it reading or constructing, writing or painting."
-msgstr ""
+msgstr "Za bolj izpopolnjeno sledenje opišite svojo dejavnost v eni ali dveh besedah (\"hiša na drevesu\", \"projekt x\" ali podobno) in ta opis uporabite v polju <gui>dejavnost</gui>. Za opis dejavnosti v njeni širši vsebini uporabite <gui>kategorija</gui> - je zasebna ali delo ali nekaj drugega? Na koncu uporabite <gui>oznake</gui> za opis vašega dejanskega dejanja - je to branje, pisanje, risanje ali gradnja."
 
 #: C/tracking.page:47(p)
 msgid "This approach will alow you to see how much reading you have done through all your projects (by tag), how much time you have spent in your hobbies (by category), and how much time of all your work in project x you have spent analysing (by activity and tag)"
-msgstr ""
+msgstr "Ta pristop vam bo omogoÄ?al ogled koliko Ä?asa ste brali v vseh svojih projektih (po oznaki), koliko Ä?asa ste porabili za svoje konjiÄ?ke (po kategoriji) in koliko Ä?asa ste porabili za preuÄ?evanje v projektu x (po dejavnosti in oznaki)."
 
 #: C/tracking.page:55(title)
 msgid "Tips for improving your tracking data"
-msgstr ""
+msgstr "Namigi za izboljšanje vaših podatkov sledenja"
 
 #: C/tracking.page:58(p)
 msgid "Name activities so that they can be easily distinguished from each other. Activity name is also the only information that appears in the panel. Will you be able to determine what you are working on just by looking at the activity name?"
-msgstr ""
+msgstr "Imenujte dejavnosti tako, da jih je mogoÄ?e enostavno loÄ?iti eno od druge. Ime dejavnosti je edini podatek, ki se pojavi v pultu. Ali boste lahko ugotovili na Ä?em delate samo s pogledom na ime dejavnosti?"
 
 #: C/tracking.page:64(p)
 msgid "Keep your list of categories small (say, 3 to 7) and pick ones that are unlikely to change over time. Also, keep them generic. For example: \"work\", \"private\", \"misc\"."
-msgstr ""
+msgstr "Obdržite seznam kategorij majhen (na primer med 3 in 7) in izberite takÅ¡ne, ki se zelo verjetno Ä?ez Ä?as ne bodo spremenile. Kategorije naj bodo sploÅ¡ne. Na primer \"delo\", \"zasebno\", \"razliÄ?no\"."
 
 #: C/tracking.page:69(p)
 msgid "Use the description field for short-term information like reference numbers. The search in the <gui>Overview</gui> window also looks in the description field, so finding activities where you mention the specific reference number will be as simple as typing it in the search box and pressing <key>Enter</key>."
-msgstr ""
+msgstr "Polje opisa uporabite za kratkoroÄ?ne podatke kot na primer Å¡tevilke sklicev. Iskanje v oknu <gui>Pregled</gui> iÅ¡Ä?e tudi v polju opis, zato bo iskanje dejavnosti, kjer omenite doloÄ?eno Å¡tevilko sklica, zelo enostavno. Morali boste le vpisati Å¡tevilko sklica in pritisniti <key>Vnosno tipko</key>."
 
 #: C/tracking.page:76(p)
 msgid "Activities and tags can come and go as necessary. Once you think that you are done with an activity for good, remove it so that it doesn't pop up in the auto-complete any more. Don't worry: the facts (activities in the log) will not be deleted. This is just the \"operational list\"."
-msgstr ""
+msgstr "Dejavnosti in oznake naj se pojavljajo in izginjajo po potrebi. Ko boste mislili, da ste z dejavnostjo konÄ?ali za vedno, jo odstranite zato, da se ne pojavi veÄ? v polju samodejnega dopolnjevanja. Ne skrbite: dejstva (dejavnosti v dnevniku) ne bodo izbrisana. To je samo \"delovni seznam\"."
 
 #: C/statistics.page:6(desc)
 msgid "Note on interpretation of statistics."
-msgstr ""
+msgstr "Opomba o interpretaciji statistike."
 
 #: C/statistics.page:8(title)
 msgid "Statistics"
-msgstr ""
+msgstr "Statistika"
 
 #: C/statistics.page:10(p)
 msgid "The results that are accessible via the <gui style=\"button\">Show Statistics</gui> link are experimental and they are an interpretation of the facts. This interpretation should be compared with your own observations. Patches are welcome."
-msgstr ""
+msgstr "Do rezultatov je mogoÄ?e dostopati preko povezave <gui style=\"button\">Pokaži statistiko</gui>. Statistika je preizkusna in je interpretacija dejstev. Primerjajte jo s svojimi opazovanji. Popravki so dobrodoÅ¡li."
 
 #: C/statistics.page:16(p)
 msgid "However, the \"Starts and Ends\" should give you some idea about your active time."
-msgstr ""
+msgstr "Statistika \"ZaÄ?etki in konci\" bi vam morala dati približek vaÅ¡ega dejavnega Ä?asa. "
 
 #: C/reports.page:6(desc)
 msgid "Get data out of Time Tracker."
-msgstr ""
+msgstr "Dobite podatke iz sledilnika Ä?asa."
 
 #: C/reports.page:8(title)
 msgid "Report and export"
-msgstr ""
+msgstr "PoroÄ?anje in izvoz"
 
 #: C/reports.page:10(p)
 msgid "Apart from the HTML format that is offered by default in the Save report dialog, the format drop-down allows you to choose TSV (Tab Separated Values, good for spreadsheets), XML, and iCal formats."
-msgstr ""
+msgstr "Poleg zapisa HTML, ki je v pogovornem oknu shranjevanja poroÄ?ila privzeto ponujen, vam spustno polje zapisa ponuja zapise TSV (s tabulatorji loÄ?ene vrednosti, dobro za preglednice), XML in iCal."
 
 #: C/reports.page:15(p)
 msgid "For programmatic access, there is D-Bus API, that can be introspected using tools like <link href=\"https://fedorahosted.org/d-feet/\";>D-Feet</link>."
-msgstr ""
+msgstr "Za programski dostop je na voljo API D-Bus, ki ga je mogoÄ?e opazovati z orodji kot je <link href=\"https://fedorahosted.org/d-feet/\";>D-Feet</link>."
 
 #: C/reports.page:21(p)
 msgid "The fastest way to get the data \"out\" of the Time Tracker is by generating a HTML report. While holding the <key>Ctrl</key> key down, select all the needed cells, and then copy and paste them into the target application."
-msgstr ""
+msgstr "NajhitrejÅ¡i naÄ?in za pridobivanje podatkov \"ven\" iz Sledilnika Ä?asa je ustvarjanje poroÄ?ila HTML. Med pritiskom tipke <key>Ctrl</key> izberite vse zahtevane celice in jih skopirajte in prilepite v ciljni program. "
 
 #: C/merge.page:6(desc)
 msgid "Automatic conflict solving."
-msgstr ""
+msgstr "Samodejno razreševanja sporov."
 
 #: C/merge.page:8(title)
 msgid "Splitting activities"
-msgstr ""
+msgstr "Razdeljevanje dejavnosti"
 
 #: C/merge.page:10(p)
 msgid "<app>Time Tracker</app> does its best to avoid overlaps in activities. If you create an activity in the middle of an existing activity, the former will be split into two. In other cases of overlapping, the previous entries will be shrunk."
-msgstr ""
+msgstr "<app>Sledilnik Ä?asa</app> se poskuÅ¡a izogniti prekrivanju dejavnosti. V primeru, da ustvarite dejavnost v obstojeÄ?i dejavnosti, bo bila prva razdeljena na dva dela. V drugih primerih prekrivanja bodo predhodni vnosti skrÄ?eni."
 
 #: C/merge.page:17(p)
 msgid "Merging can become handy when entering information for the whole day. Start by entering the first activity and select the \"in progress\" check box for the end time. For the next activity again set just the start time and mark it as ongoing. Observe how the end time of the previous activity gets adjusted to the start time of the new one. Repeat the process until happy!"
-msgstr ""
+msgstr "Združevanje lahko postane priroÄ?no pri vnaÅ¡anju dejavnosti za cel dan. ZaÄ?nite z vnaÅ¡anjem prve dejavnosti in za konÄ?ni Ä?as izberite izbirno polje \" v teku\". Za naslednjo dejavnost nastavite samo zaÄ?etni Ä?as in jo oznaÄ?ite kot v teku. Opazujte kako se konÄ?ni Ä?as predhodnega vnosa prilagodi na zaÄ?etni Ä?as nove dejavnosti. Ponavljajte postopek dokler ne boste zadovoljni!"
 
 #: C/input.page:6(desc)
 msgid "Tricks to speed up activity entry."
-msgstr ""
+msgstr "Triki za hitrejše vnašanje dejavnosti."
 
 #: C/input.page:8(title)
 msgid "Input"
-msgstr ""
+msgstr "Vnos"
 
 #: C/input.page:10(p)
 msgid "To start tracking, type in the activity name in the input box and hit the <key>Enter</key> key. There are a few tricks that will allow you to specify more detail on the fly:"
-msgstr ""
+msgstr "Za zaÄ?etek sledenje vtipkajte ime dejavnosti v vnosno polje in pritisnite <key>Vnosno tipko</key>. Obstaja nekaj trikov, ki vam omogoÄ?ajo sprotno navedbo veÄ? podrobnosti."
 
 #: C/input.page:18(p)
 msgid "Use the @ symbol to add a category"
-msgstr ""
+msgstr "Uporabite simbol @ za dodajanje kategorija"
 
 #: C/input.page:19(p)
 msgid "Everything after a comma (,) will be stored in the description field"
-msgstr ""
+msgstr "Vse za vejico (,) bo bilo shranjeno v polje opisa"
 
 #: C/input.page:20(p)
 msgid "To specify time on the fly, enter it first in the input box"
-msgstr ""
+msgstr "Za sprotno navedbo Ä?asa, ga najprej vnesite v vnosno polje"
 
 #: C/input.page:23(p)
 msgid "A few examples:"
-msgstr ""
+msgstr "Nekaj primerov:"
 
 #: C/input.page:27(code)
 #, no-wrap
 msgid "12:30-12:45 watering flowers"
-msgstr ""
+msgstr "12:30-12:45 zalivanje rož"
 
 #: C/input.page:28(p)
 msgid "Forgot to note the important act of watering flowers over lunch."
-msgstr ""
+msgstr "Pozabil zaliti rože po kosilu."
 
 #: C/input.page:31(code)
 #, no-wrap
 msgid "tomatoes garden, digging holes"
-msgstr ""
+msgstr "paradižniki vrt, kopanje lukenj"
 
 #: C/input.page:32(p)
 msgid "Need more tomatoes in the garden. Digging holes is purely informational, so added it as a description."
-msgstr ""
+msgstr "Potrebujem veÄ? paradižnikov na vrtu. Kopanje lukenj je podrobnost, zato je dodana kot opis."
 
 #: C/input.page:38(code)
 #, no-wrap
 msgid "-7 existentialism, thinking about the vastness of the universe"
-msgstr ""
+msgstr "-7 eksistencializem, razmišljanje o ogromnih razsežnostih vesolja"
 
 #: C/input.page:39(p)
 msgid "Corrected information by informing application that I've been doing something else for the last seven minutes. Relative times only work for ongoing activities without an end time."
-msgstr ""
+msgstr "Popravljanje podatkov z obveÅ¡Ä?anjem programa, da sem zadnjih 7 minut poÄ?enjal nekaj drugega. Relativni Ä?asi delujejo le za trajajoÄ?e dejavnosti brez konÄ?nega Ä?asa."
 
 #: C/input.page:46(p)
 msgid "On top of that you can add tags in the tag input field. Tags are delimited by a comma. Press the <key>Tab</key> when the suggestion box appears to complete the input to the first matching tag."
-msgstr ""
+msgstr "Poleg tega lahko v polje vnosa oznak dodate oznake. Oznake so loÄ?ene z vejicami. Pritisnite <key>Tabulator</key>, ko polje predlogov samodejno dopolni vnos do prve ujemajoÄ?e se oznake."
 
 #: C/index.page:6(title)
 #: C/index.page:7(title)
 #: C/index.page:17(title)
 msgid "Time Tracking"
-msgstr ""
+msgstr "Sledenje Ä?asa"
 
 #: C/index.page:9(name)
 msgid "Milo Casagrande"
@@ -206,26 +206,26 @@ msgstr "milo ubuntu com"
 
 #: C/index.page:13(p)
 msgid "Creative Commons Share Alike 3.0"
-msgstr ""
+msgstr "Creative Commons Share Alike 3.0"
 
 #: C/backup.page:6(desc)
 msgid "How to back up the activity database."
-msgstr ""
+msgstr "Kako ustvariti varnostno kopijo podatkovne zbirke dejavnosti."
 
 #: C/backup.page:8(title)
 msgid "Backup"
-msgstr ""
+msgstr "Varnostna kopija"
 
 #: C/backup.page:10(p)
 msgid "Activities are stored in an SQLite database, located at <file>~/.local/share/hamster-applet/hamster.db</file>. The file can be backed up and restored on the go. The application will reload the data automatically after a short while."
-msgstr ""
+msgstr "Dejavnosti so shranjene v podatkovni zbirki SQLite, shranjeni v <file>~/.local/share/hamster-applet/hamster.db</file>. Ustvariti je mogoÄ?e varnostno kopijo datoteke in jo po potrebi obnoviti. Program bo po kratkem Ä?asu samodejno znova naložil podatke."
 
 #: C/backup.page:17(p)
 msgid "For viewing contents of the database we can suggest using the <link href=\"https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/5817\";><app>SQLite Manager</app></link> for Mozilla Firefox."
-msgstr ""
+msgstr "Za ogled vsebune podatkovne zbirke predlagamo link href=\"https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/5817\";><app>Upravljalnik SQLite</app></link> za Mozillo Firefox"
 
 #. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
 #: C/index.page:0(None)
 msgid "translator-credits"
-msgstr ""
+msgstr "Andrej ŽnidarÅ¡iÄ? <andrej znidarsic gmail com>"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]