[gimp] Updated Traditional Chinese translation (Hong Kong and Taiwan)commit bdd1cea93a8e6b544f4be8b255b64fff79203a48
Author: Chao-Hsiung Liao <j_h_liau yahoo com tw>
Date:  Sat Oct 30 19:55:58 2010 +0800

  Updated Traditional Chinese translation (Hong Kong and Taiwan)

 po-libgimp/LINGUAS  |  1 +
 po-libgimp/zh_HK.po  | 2143 ++++++
 po-libgimp/zh_TW.po  | 2035 ++++--
 po-plug-ins/LINGUAS  |  1 +
 po-plug-ins/zh_HK.po |12958 +++++++++++++++++++++++++++++++++++
 po-plug-ins/zh_TW.po |17980 ++++++++++++++++++++++++-------------------------
 po-python/LINGUAS   |  1 +
 po-python/zh_HK.po  | 365 +
 po-python/zh_TW.po  | 354 +-
 po-script-fu/LINGUAS |  1 +
 po-script-fu/zh_HK.po | 2849 ++++++++
 po-script-fu/zh_TW.po | 3628 +++++------
 po-tags/LINGUAS    |  2 +
 po-tags/zh_HK.po   |  26 +
 po-tags/zh_TW.po   |  26 +
 po-tips/LINGUAS    |  1 +
 po-tips/zh_HK.po   | 217 +
 po-tips/zh_TW.po   | 327 +-
 po/zh_HK.po      | 9194 +++++++-------------------
 po/zh_TW.po      | 9198 +++++++-------------------
 20 files changed, 35813 insertions(+), 25494 deletions(-)
---
diff --git a/po-libgimp/LINGUAS b/po-libgimp/LINGUAS
index 5bd7657..22ae324 100644
--- a/po-libgimp/LINGUAS
+++ b/po-libgimp/LINGUAS
@@ -63,4 +63,5 @@ vi
 xh
 yi
 zh_CN
+zh_HK
 zh_TW
diff --git a/po-libgimp/zh_HK.po b/po-libgimp/zh_HK.po
new file mode 100644
index 0000000..425a11c
--- /dev/null
+++ b/po-libgimp/zh_HK.po
@@ -0,0 +1,2143 @@
+# Chinese (Hong Kong) translation of gimp-libgimp.
+# Copyright (C) 2001, 03, 04, 05 Free Software Foundation, Inc.
+# Chun-Chung Chen <cjj u washington edu>, 2001.
+# æ??ä½³å®? <object mis mgt ncu edu tw>, 2001.
+# Abel Cheung <abel oaka org>, 2001, 2003-04.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gimp-libgimp 2.3.3\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-30 19:47+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-30 19:47+0800\n"
+"Last-Translator: Chao-Hsiung Liao <j_h_liau yahoo com tw>\n"
+"Language-Team: Chinese (Hong Kong) <community linuxhall org>\n"
+"Language: zh_TW\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. procedure executed successfully
+#: ../libgimp/gimp.c:1080
+msgid "success"
+msgstr "æ??å??"
+
+#. procedure execution failed
+#: ../libgimp/gimp.c:1084
+msgid "execution error"
+msgstr "���誤"
+
+#. procedure called incorrectly
+#: ../libgimp/gimp.c:1088
+msgid "calling error"
+msgstr "調��誤"
+
+#. procedure execution cancelled
+#: ../libgimp/gimp.c:1092
+msgid "cancelled"
+msgstr "å·²å??æ¶?"
+
+#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:178
+msgid "Brush Selection"
+msgstr "ç­?å?·é?¸æ??"
+
+#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:927
+#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:725
+msgid "_Browse..."
+msgstr "ç??覽(_B)..."
+
+#: ../libgimp/gimpexport.c:243 ../libgimp/gimpexport.c:279
+#, c-format
+msgid "%s plug-in can't handle layers"
+msgstr "%s å¤?æ??ç¨?å¼?ç?¡æ³?è??ç??å??層"
+
+#: ../libgimp/gimpexport.c:244 ../libgimp/gimpexport.c:253
+#: ../libgimp/gimpexport.c:262 ../libgimp/gimpexport.c:280
+msgid "Merge Visible Layers"
+msgstr "å??ä½µå?¯è¦?å??層"
+
+#: ../libgimp/gimpexport.c:252
+#, c-format
+msgid "%s plug-in can't handle layer offsets, size or opacity"
+msgstr "%s å¤?æ??ç¨?å¼?ç?¡æ³?è??ç??å??層ç??å??移ã??尺寸æ??ä¸?é??æ??度"
+
+#: ../libgimp/gimpexport.c:261 ../libgimp/gimpexport.c:270
+#, c-format
+msgid "%s plug-in can only handle layers as animation frames"
+msgstr "%s å¤?æ??ç¨?å¼?å?ªè?½ä»¥å??ç?«ç?«æ ¼ç??æ?¹å¼?è??ç??å??層"
+
+#: ../libgimp/gimpexport.c:262 ../libgimp/gimpexport.c:271
+msgid "Save as Animation"
+msgstr "å?²å­?ç?ºå??ç?«"
+
+#: ../libgimp/gimpexport.c:271 ../libgimp/gimpexport.c:280
+#: ../libgimp/gimpexport.c:289
+msgid "Flatten Image"
+msgstr "å??ç??å¹³é?¢å??"
+
+#: ../libgimp/gimpexport.c:288
+#, c-format
+msgid "%s plug-in can't handle transparency"
+msgstr "%s å¤?æ??ç¨?å¼?ç?¡æ³?è??ç??é??æ??度"
+
+#: ../libgimp/gimpexport.c:297
+#, c-format
+msgid "%s plug-in can't handle layer masks"
+msgstr "%s å¤?æ??ç¨?å¼?ç?¡æ³?è??ç??å??層é?®ç½©"
+
+#: ../libgimp/gimpexport.c:298
+msgid "Apply Layer Masks"
+msgstr "å¥?ç?¨å??層é?®ç½©"
+
+#: ../libgimp/gimpexport.c:306
+#, c-format
+msgid "%s plug-in can only handle RGB images"
+msgstr "%s å¤?æ??ç¨?å¼?å?ªè?½è??ç?? RGB å??ç??"
+
+#: ../libgimp/gimpexport.c:307 ../libgimp/gimpexport.c:345
+#: ../libgimp/gimpexport.c:354
+msgid "Convert to RGB"
+msgstr "è½?æ??æ?? RGB"
+
+#: ../libgimp/gimpexport.c:315
+#, c-format
+msgid "%s plug-in can only handle grayscale images"
+msgstr "%s å¤?æ??ç¨?å¼?å?ªè?½è??ç??ç?°é??å??ç??"
+
+#: ../libgimp/gimpexport.c:316 ../libgimp/gimpexport.c:345
+#: ../libgimp/gimpexport.c:366
+msgid "Convert to Grayscale"
+msgstr "è½?æ??æ??ç?°é??"
+
+#: ../libgimp/gimpexport.c:324
+#, c-format
+msgid "%s plug-in can only handle indexed images"
+msgstr "%s å¤?æ??ç¨?å¼?å?ªè?½è??ç??ç´¢å¼?è?²å??ç??"
+
+#: ../libgimp/gimpexport.c:325 ../libgimp/gimpexport.c:354
+#: ../libgimp/gimpexport.c:364
+msgid ""
+"Convert to Indexed using default settings\n"
+"(Do it manually to tune the result)"
+msgstr ""
+"æ ¹æ??é ?設設å®?è½?æ??æ??ç´¢å¼?è?²å??ç??\n"
+"(è«?è?ªè¡?調æ?´çµ?æ??)"
+
+#: ../libgimp/gimpexport.c:334
+#, c-format
+msgid "%s plug-in can only handle bitmap (two color) indexed images"
+msgstr "%s å¤?æ??ç¨?å¼?å?ªè?½è??ç??é»?ç?½é»?é?£å??"
+
+#: ../libgimp/gimpexport.c:335
+msgid ""
+"Convert to Indexed using bitmap default settings\n"
+"(Do it manually to tune the result)"
+msgstr ""
+"æ ¹æ??é ?設ç??é»?é?£å??設å®?è½?æ??æ??ç´¢å¼?è?²å??ç??\n"
+"(è«?è?ªè¡?調æ?´çµ?æ??)"
+
+#: ../libgimp/gimpexport.c:344
+#, c-format
+msgid "%s plug-in can only handle RGB or grayscale images"
+msgstr "%s å¤?æ??ç¨?å¼?å?ªè?½è??ç?? RGB æ??ç?°é??å??ç??"
+
+#: ../libgimp/gimpexport.c:353
+#, c-format
+msgid "%s plug-in can only handle RGB or indexed images"
+msgstr "%s å¤?æ??ç¨?å¼?å?ªè?½è??ç?? RGB æ??ç´¢å¼?è?²å??ç??"
+
+#: ../libgimp/gimpexport.c:363
+#, c-format
+msgid "%s plug-in can only handle grayscale or indexed images"
+msgstr "%s å¤?æ??ç¨?å¼?å?ªè?½è??ç??ç?°é??æ??ç´¢å¼?è?²å??ç??"
+
+#: ../libgimp/gimpexport.c:374
+#, c-format
+msgid "%s plug-in needs an alpha channel"
+msgstr "%s å¤?æ??ç¨?å¼?é??è¦?ä¸?é??æ??è?²ç??"
+
+#: ../libgimp/gimpexport.c:375
+msgid "Add Alpha Channel"
+msgstr "å? å?¥é??æ??è?²ç??"
+
+#: ../libgimp/gimpexport.c:430
+msgid "Confirm Save"
+msgstr "確���"
+
+#: ../libgimp/gimpexport.c:436
+msgid "Confirm"
+msgstr "確�"
+
+#: ../libgimp/gimpexport.c:512
+msgid "Export File"
+msgstr "����"
+
+#: ../libgimp/gimpexport.c:516
+msgid "_Ignore"
+msgstr "忽�(_I)"
+
+#: ../libgimp/gimpexport.c:518 ../libgimp/gimpexport.c:989
+msgid "_Export"
+msgstr "��(_E)"
+
+#. the headline
+#: ../libgimp/gimpexport.c:548
+#, c-format
+msgid ""
+"Your image should be exported before it can be saved as %s for the following "
+"reasons:"
+msgstr "å??ç??å?¨å?²å­?è?³ %s å??å¿?é ?å?¯å?ºï¼?å??å? å¦?ä¸?ï¼?"
+
+#. the footline
+#: ../libgimp/gimpexport.c:622
+msgid "The export conversion won't modify your original image."
+msgstr "å?¯å?ºæ??ç??å??ç??è½?æ??ç¨?åº?ä¸?æ??æ?´æ?¹å??æ??ç??å??ç??ã??"
+
+#: ../libgimp/gimpexport.c:725
+#, c-format
+msgid ""
+"You are about to save a layer mask as %s.\n"
+"This will not save the visible layers."
+msgstr ""
+"æº?å??å°?å??層é?®ç½©å?²å­?ç?º %sã??\n"
+"æ?¬ç¨?åº?ä¸?æ??å?²å­?å?¯è¦?ç??å??層ã??"
+
+#: ../libgimp/gimpexport.c:731
+#, c-format
+msgid ""
+"You are about to save a channel (saved selection) as %s.\n"
+"This will not save the visible layers."
+msgstr ""
+"æº?å??å°?è?²ç??(å·²å?²å­?ç??é?¸å??å??å??)å?²å­?ç?º %sã??\n"
+" æ?¬ç¨?åº?ä¸?æ??å?²å­?å?¯è¦?ç??å??層ã??"
+
+#: ../libgimp/gimpexport.c:980
+msgid "Export Image as "
+msgstr "å?¯å?ºå??ç??ç?º"
+
+#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:138
+msgid "Font Selection"
+msgstr "å­?å??é?¸æ??"
+
+#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:153
+msgid "Sans"
+msgstr "Sans"
+
+#: ../libgimp/gimpgradientselectbutton.c:156
+msgid "Gradient Selection"
+msgstr "漸è®?è?²é?¸æ??"
+
+#: ../libgimp/gimpmenu.c:459 ../libgimpwidgets/gimpintstore.c:248
+msgid "(Empty)"
+msgstr "(空�)"
+
+#: ../libgimp/gimppaletteselectbutton.c:138
+msgid "Palette Selection"
+msgstr "è?²ç?¤é?¸æ??"
+
+#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:164
+msgid "Pattern Selection"
+msgstr "å??樣é?¸æ??"
+
+#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:149
+msgid "by name"
+msgstr "æ ¹æ??å??稱"
+
+#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:150
+msgid "by description"
+msgstr "æ ¹æ??æ??è¿°"
+
+#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:151
+msgid "by help"
+msgstr "æ ¹æ??說æ??"
+
+#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:152
+msgid "by author"
+msgstr "æ ¹æ??ä½?è??"
+
+#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:153
+msgid "by copyright"
+msgstr "æ ¹æ??ç??æ¬?è³?è¨?"
+
+#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:154
+msgid "by date"
+msgstr "æ ¹æ??ä¿®æ?¹æ?¥æ??"
+
+#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:155
+msgid "by type"
+msgstr "æ ¹æ??é¡?å??"
+
+#. count label
+#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:394
+#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:545 ../libgimpwidgets/gimpbrowser.c:139
+msgid "No matches"
+msgstr "æ²?æ??符å??ç??"
+
+#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:397
+msgid "Search term invalid or incomplete"
+msgstr ""
+
+#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:406
+msgid "Searching"
+msgstr "æ­£å?¨æ??å°?"
+
+#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:417
+msgid "Searching by name"
+msgstr "正根æ??å??稱æ??å°?"
+
+#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:438
+msgid "Searching by description"
+msgstr "正根æ??æ??è¿°æ??å°?"
+
+#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:445
+msgid "Searching by help"
+msgstr "正根æ??說æ??æ??å°?"
+
+#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:452
+msgid "Searching by author"
+msgstr "正根æ??ä½?è??æ??å°?"
+
+#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:459
+msgid "Searching by copyright"
+msgstr "正根æ??ç??æ¬?è³?è¨?æ??å°?"
+
+#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:466
+msgid "Searching by date"
+msgstr "正根æ??ä¿®æ?¹æ?¥æ??æ??å°?"
+
+#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:473
+msgid "Searching by type"
+msgstr "正根æ??é¡?å??æ??å°?"
+
+#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:483
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%d procedure"
+msgid_plural "%d procedures"
+msgstr[0] "��"
+
+#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:492
+msgid "No matches for your query"
+msgstr "æ²?æ??符å??ä½ æ?¥è©¢ç??"
+
+#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:496
+#, c-format
+msgid "%d procedure matches your query"
+msgid_plural "%d procedures match your query"
+msgstr[0] ""
+
+#: ../libgimp/gimpprocview.c:172
+msgid "Parameters"
+msgstr "å??æ?¸"
+
+#: ../libgimp/gimpprocview.c:185
+#, fuzzy
+msgid "Return Values"
+msgstr "�������"
+
+#: ../libgimp/gimpprocview.c:198
+msgid "Additional Information"
+msgstr "é¡?å¤?ç??è³?è¨?"
+
+#: ../libgimp/gimpprocview.c:238
+msgid "Author:"
+msgstr "ä½?è??ï¼?"
+
+#: ../libgimp/gimpprocview.c:250
+msgid "Date:"
+msgstr "æ?¥æ??ï¼?"
+
+#: ../libgimp/gimpprocview.c:262
+msgid "Copyright:"
+msgstr "ç??æ¬?ï¼?"
+
+#: ../libgimp/gimpunitcache.c:56
+msgid "percent"
+msgstr "ç?¾å??æ¯?"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:28
+msgctxt "add-mask-type"
+msgid "_White (full opacity)"
+msgstr "ç?½è?²[å®?å?¨ä¸?é??æ??](_W)"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:29
+msgctxt "add-mask-type"
+msgid "_Black (full transparency)"
+msgstr "é»?è?²[å®?å?¨é??æ??](_B)"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:30
+msgctxt "add-mask-type"
+msgid "Layer's _alpha channel"
+msgstr "å??層ç??é??æ??è?²ç??(_A)"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:31
+msgctxt "add-mask-type"
+msgid "_Transfer layer's alpha channel"
+msgstr "è½?移å??層ç??é??æ??è?²ç??(_T)"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:32
+msgctxt "add-mask-type"
+msgid "_Selection"
+msgstr "é?¸å??å??å??(_S) "
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:33
+msgctxt "add-mask-type"
+msgid "_Grayscale copy of layer"
+msgstr "å??層ç??ç?°é??è¤?製(_G)"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:34
+msgctxt "add-mask-type"
+msgid "C_hannel"
+msgstr "è?²ç??(_H)"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:65
+#, fuzzy
+msgctxt "blend-mode"
+msgid "FG to BG (RGB)"
+msgstr "å??æ?¯è?²è?³è??æ?¯è?²(RGB)"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:66
+#, fuzzy
+msgctxt "blend-mode"
+msgid "FG to BG (HSV)"
+msgstr "å??æ?¯è?²è?³è??æ?¯è?²(HSV é??æ??é??)"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:67
+#, fuzzy
+msgctxt "blend-mode"
+msgid "FG to transparent"
+msgstr "å??æ?¯è?²è?³é??æ??"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:68
+#, fuzzy
+msgctxt "blend-mode"
+msgid "Custom gradient"
+msgstr "äº?件漸è®?è?²æ??æ??"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:98
+msgctxt "bucket-fill-mode"
+msgid "FG color fill"
+msgstr "å¡«ä¸?å??æ?¯é¡?è?²"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:99
+msgctxt "bucket-fill-mode"
+msgid "BG color fill"
+msgstr "å¡«ä¸?è??æ?¯é¡?è?²"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:100
+msgctxt "bucket-fill-mode"
+msgid "Pattern fill"
+msgstr "å¡«ä¸?å??樣"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:131
+msgctxt "channel-ops"
+msgid "Add to the current selection"
+msgstr "å? å?¥è?³ç?®å??ç??é?¸æ??å??å??"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:132
+msgctxt "channel-ops"
+msgid "Subtract from the current selection"
+msgstr "å¾?ç?®å??ç??é?¸å??å??å??å?ªé?¤"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:133
+msgctxt "channel-ops"
+msgid "Replace the current selection"
+msgstr "å??代ç?®å??ç??é?¸å??å??å??"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:134
+msgctxt "channel-ops"
+msgid "Intersect with the current selection"
+msgstr "å??ç?®å??é?¸å??å??å??ç??交é??"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:167
+msgctxt "channel-type"
+msgid "Red"
+msgstr "ç´?"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:168
+msgctxt "channel-type"
+msgid "Green"
+msgstr "綠"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:169
+msgctxt "channel-type"
+msgid "Blue"
+msgstr "è??"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:170
+msgctxt "channel-type"
+msgid "Gray"
+msgstr "ç?°è?²"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:171
+#, fuzzy
+msgctxt "channel-type"
+msgid "Indexed"
+msgstr "已索���"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:172
+msgctxt "channel-type"
+msgid "Alpha"
+msgstr "é??æ??"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:202
+msgctxt "check-size"
+msgid "Small"
+msgstr "å°?"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:203
+msgctxt "check-size"
+msgid "Medium"
+msgstr "中"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:204
+msgctxt "check-size"
+msgid "Large"
+msgstr "大"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:237
+msgctxt "check-type"
+msgid "Light checks"
+msgstr "æ£?ç?¤æ ¼ä¸­ç??æ·ºè?²"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:238
+msgctxt "check-type"
+msgid "Mid-tone checks"
+msgstr "中é??è?²èª¿ç??æ£?ç?¤æ ¼é¡?è?²"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:239
+msgctxt "check-type"
+msgid "Dark checks"
+msgstr "æ£?ç?¤æ ¼ä¸­ç??æ·±è?²"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:240
+msgctxt "check-type"
+msgid "White only"
+msgstr "��"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:241
+msgctxt "check-type"
+msgid "Gray only"
+msgstr "ç?°è?²"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:242
+msgctxt "check-type"
+msgid "Black only"
+msgstr "é»?è?²"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:271
+msgctxt "clone-type"
+msgid "Image"
+msgstr "å??ç??"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:272
+msgctxt "clone-type"
+msgid "Pattern"
+msgstr "å??樣"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:302
+msgctxt "desaturate-mode"
+msgid "Lightness"
+msgstr "亮度"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:303
+msgctxt "desaturate-mode"
+msgid "Luminosity"
+msgstr "ç?¼å??強度"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:304
+msgctxt "desaturate-mode"
+msgid "Average"
+msgstr "å¹³å??å?¼"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:333
+msgctxt "dodge-burn-type"
+msgid "Dodge"
+msgstr "æ¼?ç?½"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:334
+msgctxt "dodge-burn-type"
+msgid "Burn"
+msgstr "��"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:400
+msgctxt "gradient-type"
+msgid "Linear"
+msgstr "ç·?æ?§"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:401
+msgctxt "gradient-type"
+msgid "Bi-linear"
+msgstr "é??ç·?æ?§"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:402
+#, fuzzy
+msgctxt "gradient-type"
+msgid "Radial"
+msgstr "æ?¾å°?ç??"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:403
+#, fuzzy
+msgctxt "gradient-type"
+msgid "Square"
+msgstr "正�形"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:404
+#, fuzzy
+msgctxt "gradient-type"
+msgid "Conical (sym)"
+msgstr "å??é??å½¢(å°?稱)"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:405
+#, fuzzy
+msgctxt "gradient-type"
+msgid "Conical (asym)"
+msgstr "å??é??å½¢(ä¸?å°?稱)"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:406
+#, fuzzy
+msgctxt "gradient-type"
+msgid "Shaped (angular)"
+msgstr "xå??é ?ç?®ç¬¦è??"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:407
+#, fuzzy
+msgctxt "gradient-type"
+msgid "Shaped (spherical)"
+msgstr "xå??é ?ç?®ç¬¦è??"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:408
+#, fuzzy
+msgctxt "gradient-type"
+msgid "Shaped (dimpled)"
+msgstr "xå??é ?ç?®ç¬¦è??"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:409
+#, fuzzy
+msgctxt "gradient-type"
+msgid "Spiral (cw)"
+msgstr "è?ºæ??(é ?æ??é??)"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:410
+#, fuzzy
+msgctxt "gradient-type"
+msgid "Spiral (ccw)"
+msgstr "è?ºæ??(é ?æ??é??)"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:442
+msgctxt "grid-style"
+msgid "Intersections (dots)"
+msgstr "交å??å?£ï¼?é»?ï¼?"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:443
+msgctxt "grid-style"
+msgid "Intersections (crosshairs)"
+msgstr "交å??å?£ï¼?å??å­?ç·?ï¼?"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:444
+msgctxt "grid-style"
+msgid "Dashed"
+msgstr "è??ç·?"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:445
+msgctxt "grid-style"
+msgid "Double dashed"
+msgstr "é??è??ç·?"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:446
+msgctxt "grid-style"
+msgid "Solid"
+msgstr "��"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:476
+#, fuzzy
+msgctxt "icon-type"
+msgid "Stock ID"
+msgstr "å?§ç½®å??示代碼"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:477
+#, fuzzy
+msgctxt "icon-type"
+msgid "Inline pixbuf"
+msgstr "Pixbuf �件"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:478
+#, fuzzy
+msgctxt "icon-type"
+msgid "Image file"
+msgstr "å??å??æª?(_F):"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:508
+msgctxt "image-base-type"
+msgid "RGB color"
+msgstr "RGB é¡?è?²"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:509
+msgctxt "image-base-type"
+msgid "Grayscale"
+msgstr "ç?°é??"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:510
+msgctxt "image-base-type"
+msgid "Indexed color"
+msgstr "索��"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:543
+msgctxt "image-type"
+msgid "RGB"
+msgstr "RGB"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:544
+msgctxt "image-type"
+msgid "RGB-alpha"
+msgstr "RGB 模å¼?å?«æ??é??æ??度"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:545
+#, fuzzy
+msgctxt "image-type"
+msgid "Grayscale"
+msgstr "ç?°é??"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:546
+msgctxt "image-type"
+msgid "Grayscale-alpha"
+msgstr "ç?°é??模å¼?å?«æ??é??æ??度"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:547
+#, fuzzy
+msgctxt "image-type"
+msgid "Indexed"
+msgstr "已索���"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:548
+msgctxt "image-type"
+msgid "Indexed-alpha"
+msgstr "ç´¢å¼?è?²æ¨¡å¼?å?«æ??é??æ??度"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:579
+msgctxt "interpolation-type"
+msgid "None"
+msgstr "ç?¡"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:580
+msgctxt "interpolation-type"
+msgid "Linear"
+msgstr "ç·?æ?§"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:581
+msgctxt "interpolation-type"
+msgid "Cubic"
+msgstr "ç«?æ?¹"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:582
+msgctxt "interpolation-type"
+msgid "Sinc (Lanczos3)"
+msgstr "正弦�lanczos3�"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:611
+#, fuzzy
+msgctxt "paint-application-mode"
+msgid "Constant"
+msgstr "常�"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:612
+#, fuzzy
+msgctxt "paint-application-mode"
+msgid "Incremental"
+msgstr "é??å¢?模å¼?"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:642
+msgctxt "repeat-mode"
+msgid "None"
+msgstr "ç?¡"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:643
+msgctxt "repeat-mode"
+msgid "Sawtooth wave"
+msgstr "��形波浪�"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:644
+msgctxt "repeat-mode"
+msgid "Triangular wave"
+msgstr "��形波浪�"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:674
+#, fuzzy
+msgctxt "run-mode"
+msgid "Run interactively"
+msgstr "����..."
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:675
+#, fuzzy
+msgctxt "run-mode"
+msgid "Run non-interactively"
+msgstr "äº?å??設å®?é?¸é ?"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:676
+#, fuzzy
+msgctxt "run-mode"
+msgid "Run with last used values"
+msgstr "ä¿?ç??é?¸æ??å??å??"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:705
+msgctxt "size-type"
+msgid "Pixels"
+msgstr "å??ç´ "
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:706
+#, fuzzy
+msgctxt "size-type"
+msgid "Points"
+msgstr "é»?"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:736
+msgctxt "transfer-mode"
+msgid "Shadows"
+msgstr "é?°å½±å??å??"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:737
+msgctxt "transfer-mode"
+msgid "Midtones"
+msgstr "中é??è?²èª¿"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:738
+msgctxt "transfer-mode"
+msgid "Highlights"
+msgstr "é«?亮度å??"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:767
+msgctxt "transform-direction"
+msgid "Normal (Forward)"
+msgstr "正常(å??å??)"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:768
+msgctxt "transform-direction"
+msgid "Corrective (Backward)"
+msgstr "ç?¯æ­£(å??å¾?)"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:799
+msgctxt "transform-resize"
+msgid "Adjust"
+msgstr "æ??è½?å??ç??å¾?ï¼?æ?´å¤§å??層尺寸"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:800
+msgctxt "transform-resize"
+msgid "Clip"
+msgstr "æ??è½?å??ç??å¾?ï¼?è£?å??以符å??ç?«å¸?é??ç??"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:801
+msgctxt "transform-resize"
+msgid "Crop to result"
+msgstr "æ??è½?å??ç??å¾?ï¼?ç?©å½¢é?¸å??ä¸?é??æ??å??å??"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:802
+msgctxt "transform-resize"
+msgid "Crop with aspect"
+msgstr "ä¿?æ??é?·å¯¬æ¯?ï¼?ç?©å½¢é?¸å??ä¸?é??æ??å??å??"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:935
+#, fuzzy
+msgctxt "pdb-proc-type"
+msgid "Internal GIMP procedure"
+msgstr "æ?¾ä¸?å?°ç¨?åº?â??%sâ??"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:936
+msgctxt "pdb-proc-type"
+msgid "GIMP Plug-In"
+msgstr "GIMP å¤?æ??ç¨?å¼?"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:937
+#, fuzzy
+msgctxt "pdb-proc-type"
+msgid "GIMP Extension"
+msgstr "æ ¹æ??延伸æª?å??"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:938
+#, fuzzy
+msgctxt "pdb-proc-type"
+msgid "Temporary Procedure"
+msgstr "æ?«æ??æª?æ¡?系統"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1105
+msgctxt "text-direction"
+msgid "From left to right"
+msgstr "�左��"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1106
+msgctxt "text-direction"
+msgid "From right to left"
+msgstr "���左"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1137
+msgctxt "text-hint-style"
+msgid "None"
+msgstr "ç?¡"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1138
+msgctxt "text-hint-style"
+msgid "Slight"
+msgstr "è¼?å¾®ç??"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1139
+msgctxt "text-hint-style"
+msgid "Medium"
+msgstr "中ç­?ç??"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1140
+msgctxt "text-hint-style"
+msgid "Full"
+msgstr "ç?¡é??å¤?ç??"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1171
+msgctxt "text-justification"
+msgid "Left justified"
+msgstr "左��"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1172
+msgctxt "text-justification"
+msgid "Right justified"
+msgstr "���"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1173
+msgctxt "text-justification"
+msgid "Centered"
+msgstr "置中"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1174
+msgctxt "text-justification"
+msgid "Filled"
+msgstr "左���"
+
+#: ../libgimpbase/gimputils.c:178 ../libgimpbase/gimputils.c:183
+#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:424
+#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:430
+#: ../modules/display-filter-lcms.c:182
+msgid "(invalid UTF-8 string)"
+msgstr "ç?¡æ??ç?? UTF-8 æ??å­?)"
+
+#. *
+#. * SECTION: gimpcolorconfig
+#. * @title: GimpColorConfig
+#. * @short_description: Color management settings.
+#. *
+#. * Color management settings.
+#. *
+#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:50
+msgid "Mode of operation for color management."
+msgstr "è?²å½©ç®¡ç??ç??æ??ä½?模å¼?"
+
+#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:52
+msgid "The color profile of your (primary) monitor."
+msgstr "ä½ (主è¦?)è?¢å¹?ç??è?²å½©é??ç½®æª?ã??"
+
+#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:54
+msgid ""
+"When enabled, GIMP will try to use the display color profile from the "
+"windowing system. The configured monitor profile is then only used as a "
+"fallback."
+msgstr "ç?¶å??ç?¨æ??ï¼?å°?å??試å¾?è¦?çª?系統使ç?¨GIMPç??顯示é¡?è?²é??ç½®æª?ã??ç?¶å¾?å·²é??ç½®ç??è?¢å¹?é??ç½®æª?å?ªä½?å¾?å??ç?¨ã??"
+
+#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:58
+msgid "The default RGB working space color profile."
+msgstr "é ?設ç?? RGB å·¥ä½?空é??ç??è?²å½©é??ç½®æª?ã??"
+
+#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:60
+msgid "The CMYK color profile used to convert between RGB and CMYK."
+msgstr "CMYK è?²å½©é??ç½®æª?ï¼?使ç?¨æ?¼ RGB å?? CMYK ä¹?é??ç??è½?æ??"
+
+#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:62
+msgid "The color profile used for simulating a printed version (softproof)."
+msgstr "è?²å½©é??ç½®æª?ç?¨æ?¼æ¨¡æ?¬å?°å?·æ??è¿°ï¼?è»?æ??樣ï¼?ã??"
+
+#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:64
+msgid "Sets how colors are mapped for your display."
+msgstr "設置è?²å½©æ?¯å¦?ä½?ç?ºä½ ç??è?¢å¹?æ? å°?ã??"
+
+#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:66
+msgid ""
+"Sets how colors are converted from RGB working space to the print simulation "
+"device."
+msgstr "設置è?²å½©æ?¯å¦?ä½?è½?æ??ï¼?å¾? RGB å·¥ä½?空é??å?°æ??å?°æ¨¡æ?¬è£?ç½®"
+
+#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:69
+msgid ""
+"When enabled, the print simulation will mark colors which can not be "
+"represented in the target color space."
+msgstr "å??ç?¨å¾?ï¼?æ??å?°æ¨¡æ?¬å°?æ¨?è¨?è?²å½©ï¼?該è?²å½©ä¸?è?½ä»£è¡¨ç?®æ¨?è?²å½©ç©ºé??ã??"
+
+#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:72
+msgid "The color to use for marking colors which are out of gamut."
+msgstr "é??é¡?è?²ä½¿ç?¨æ?¼æ¨?è¨?è¶?å?ºå?¨è?²å½©ç¯?å??ç??é¡?è?²ã??"
+
+#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:24
+msgctxt "color-management-mode"
+msgid "No color management"
+msgstr "æ²?æ??è?²å½©ç®¡ç??"
+
+#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:25
+msgctxt "color-management-mode"
+msgid "Color managed display"
+msgstr "è?²å½©ç®¡ç??顯示"
+
+#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:26
+msgctxt "color-management-mode"
+msgid "Print simulation"
+msgstr "æ??å?°æ¨¡æ?¬"
+
+#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:57
+msgctxt "color-rendering-intent"
+msgid "Perceptual"
+msgstr "æ??ç?¥"
+
+#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:58
+msgctxt "color-rendering-intent"
+msgid "Relative colorimetric"
+msgstr "���度"
+
+#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:59
+msgctxt "color-rendering-intent"
+msgid "Saturation"
+msgstr "飽å??度"
+
+#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:60
+msgctxt "color-rendering-intent"
+msgid "Absolute colorimetric"
+msgstr "���度"
+
+#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:105
+#, c-format
+msgid "value for token %s is not a valid UTF-8 string"
+msgstr "%s ç??å?¼ä¸?æ?¯æ??æ??ç?? UTF-8 å­?串"
+
+#. please don't translate 'yes' and 'no'
+#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:444
+#, c-format
+msgid "expected 'yes' or 'no' for boolean token %s, got '%s'"
+msgstr "%s é??輯å?¼æ??該æ?¯â??yesâ??æ??è??â??noâ??ï¼?ä½?實é??ä¸?æ?¯â??%sâ??"
+
+#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:518
+#, c-format
+msgid "invalid value '%s' for token %s"
+msgstr "%2$s ç??å?¼â??%1$sâ??ç?¡æ??"
+
+#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:533
+#, c-format
+msgid "invalid value '%ld' for token %s"
+msgstr "%2$s ç??å?¼â??%1$ldâ??ç?¡æ??"
+
+#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:602
+#, c-format
+msgid "while parsing token '%s': %s"
+msgstr "å??æ??â??%sâ??ç??å?¼æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ï¼?%s"
+
+#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:482
+#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:495 ../libgimpconfig/gimpscanner.c:506
+#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:587
+#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilestore.c:664
+msgid "fatal parse error"
+msgstr "å??æ??æ??å?ºç?¾å?´é??é?¯èª¤"
+
+#: ../libgimpconfig/gimpconfig-path.c:387
+#, c-format
+msgid "Cannot expand ${%s}"
+msgstr "ç?¡æ³?å±?é?? ${%s} è®?æ?¸"
+
+#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:87
+#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:728
+#, c-format
+msgid "Error writing to '%s': %s"
+msgstr "寫å?¥â??%sâ??æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ï¼?%s"
+
+#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:145
+#, c-format
+msgid "Could not create temporary file for '%s': %s"
+msgstr "ç?¡æ³?ç?¢ç??â??%sâ??æ??é??ç??æ?«å­?æª?ï¼?%s"
+
+#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:158
+#, c-format
+msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
+msgstr "ç?¡æ³?é??å??â??%sâ??ä¾?寫å?¥è³?æ??ï¼?%s"
+
+#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:689
+#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:709
+#, c-format
+msgid ""
+"Error writing to temporary file for '%s': %s\n"
+"The original file has not been touched."
+msgstr ""
+"寫å?¥â??%sâ??ç??æ?«å­?æª?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ï¼?%s\n"
+"æ²?æ??æ?´æ?¹å??ä¾?ç??æª?æ¡?ã??"
+
+#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:717
+#, c-format
+msgid ""
+"Error writing to temporary file for '%s': %s\n"
+"No file has been created."
+msgstr ""
+"寫å?¥â??%sâ??ç??æ?«å­?æª?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ï¼?%s\n"
+"æ ¹æ?¬æ²?æ??ç?¢ç??æª?æ¡?ã??"
+
+#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:741
+#, c-format
+msgid "Could not create '%s': %s"
+msgstr "ç?¡æ³?製ä½?â??%sâ??ï¼?%s"
+
+#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:263
+#, c-format
+msgid "invalid UTF-8 string"
+msgstr "ç?¡æ??ç?? UTF-8 å­?串"
+
+#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:614
+#, c-format
+msgid "Error while parsing '%s' in line %d: %s"
+msgstr "å??æ??第 %2$d è¡?ç??â??%1$sâ??æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ï¼?%3$s"
+
+#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:163 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:181
+#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:290 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:317
+#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:443
+#, c-format
+msgid "Module '%s' load error: %s"
+msgstr "è¼?å?¥æ¨¡çµ?â??%sâ??æ??å?ºç?¾é?¯èª¤ï¼?%s"
+
+#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:385
+msgid "Module error"
+msgstr "模çµ?ç?¼ç??é?¯èª¤"
+
+#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:386
+msgid "Loaded"
+msgstr "已��"
+
+#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:387
+msgid "Load failed"
+msgstr "è¼?å?¥å¤±æ??"
+
+#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:388
+msgid "Not loaded"
+msgstr "���"
+
+#: ../libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:131
+#, c-format
+msgid ""
+"Cannot determine a valid home directory.\n"
+"Thumbnails will be stored in the folder for temporary files (%s) instead."
+msgstr ""
+"æ?¾ä¸?å?°æ­£ç¢ºç??å??人è³?æ??夾ã??\n"
+"縮å??æ??æ?¹ç?ºå?²å­?è?³å­?æ?¾æ?«æ??æ?§æª?æ¡?ç??è³?æ??夾 (%s)ã??"
+
+#: ../libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:255 ../libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:323
+#, c-format
+msgid "Failed to create thumbnail folder '%s'."
+msgstr "ç?¡æ³?建ç«?縮å??è³?æ??夾â??%sâ??ã??"
+
+#: ../libgimpthumb/gimpthumbnail.c:508
+#, c-format
+msgid "Thumbnail contains no Thumb::URI tag"
+msgstr "縮å??æ²?æ?? Thumb::URI æ¨?籤"
+
+#: ../libgimpthumb/gimpthumbnail.c:904
+#, c-format
+msgid "Could not create thumbnail for %s: %s"
+msgstr "ç?¡æ³?ç?¢ç?? %s ç??縮å??: %s"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpbrowser.c:112
+msgid "_Search:"
+msgstr "æ??å°?(_S):"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:132
+msgid "_Foreground Color"
+msgstr "å??æ?¯é¡?è?²(_F)"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:136
+msgid "_Background Color"
+msgstr "è??æ?¯é¡?è?²(_B)"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:140
+msgid "Blac_k"
+msgstr "é»?(_K)"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:144
+msgid "_White"
+msgstr "ç?½(_W)"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilestore.c:152
+msgid "Select color profile from disk..."
+msgstr "å¾?ç£?ç¢?é?¸å??è?²å½©é??ç½®æª?..."
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilestore.c:288
+msgctxt "profile"
+msgid "None"
+msgstr "ç?¡"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:108
+msgid "Scales"
+msgstr "�桿"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:217
+msgid "Current:"
+msgstr "ç?®å??é¡?è?²:"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:226
+msgid "Old:"
+msgstr "å??æ??é¡?è?²:"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:311
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Hexadecimal color notation as used in HTML and CSS. This entry also accepts "
+"CSS color names."
+msgstr "常ç?¨æ?¼ HTML å?? CSS ç??å??å?­é?²ä½?é¡?è?²ç¢¼ã??é??å??é ?ç?®ä¹?å?¯ä»¥ä½¿ç?¨ CSS è?²å½©å??稱ã??"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:317
+msgid "HTML _notation:"
+msgstr "網���(_N):"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:197
+msgid "Open a file selector to browse your folders"
+msgstr ""
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:198
+msgid "Open a file selector to browse your files"
+msgstr ""
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:358
+msgid "Select Folder"
+msgstr "é?¸å??è³?æ??夾"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:360
+msgid "Select File"
+msgstr "é?¸å??æª?æ¡?"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimphelpui.c:430
+#, fuzzy
+msgid "Press F1 for more help"
+msgstr "使ç?¨ã??%s --helpã??以ç?²å¾?æ?´å¤?è³?è¨?ã??"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:217
+msgid "Kilobytes"
+msgstr "KB"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:218
+msgid "Megabytes"
+msgstr "MB"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:219
+msgid "Gigabytes"
+msgstr "GB"
+
+#. Count label
+#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:278
+#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1176
+#, fuzzy
+msgid "Nothing selected"
+msgstr "å°?æ?ªé?¸æ??ï¼?"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:296
+#, fuzzy
+msgid "Select _All"
+msgstr "å?¨é?¨é?¸å??(_A)"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:316
+#, fuzzy
+msgid "Select _range:"
+msgstr "é?¸æ??è¦?調æ?´ç??ç¯?å??"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:328
+#, fuzzy
+msgid "Open _pages as"
+msgstr "é??å??ç?ºæ?°å??ç??"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:429
+#, fuzzy
+msgid "Page 000"
+msgstr "��網��%s"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:517
+#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:754
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Page %d"
+msgstr "第 %d �"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1181
+#, fuzzy
+msgid "One page selected"
+msgstr "å¾?游æ¨?ä½?ç½®é??å§?é?¸å??é ?"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1188
+#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1192
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%d page selected"
+msgid_plural "All %d pages selected"
+msgstr[0] "å·²é?¸å??æ?¶ä»¶äºº"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimppatheditor.c:234
+msgid "Writable"
+msgstr "�寫�"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimppatheditor.c:243
+msgid "Folder"
+msgstr "è³?æ??夾"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimppickbutton.c:127
+msgid ""
+"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
+"that color."
+msgstr "æ??ä¸?滴管ï¼?ç?¶å¾?å?¨ç?«é?¢ä¸­é?¸å??ä»»ä½?æ?³è¦?ç??é¡?è?²ã??"
+
+#. toggle button to (de)activate the instant preview
+#: ../libgimpwidgets/gimppreview.c:287
+msgid "_Preview"
+msgstr "�覽(_P)"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimppreviewarea.c:103
+msgid "Check Size"
+msgstr "�格大�"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimppreviewarea.c:110
+msgid "Check Style"
+msgstr "�格樣�"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimppropwidgets.c:1875
+#, fuzzy, c-format
+msgid "This text input field is limited to %d character."
+msgid_plural "This text input field is limited to %d characters."
+msgstr[0] "æ?¬æ??å­?輸å?¥æ¬?ä½?ç??é?·åº¦é??å?¶ç?º %d å??å­?符ã??"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:127
+msgid "Anchor"
+msgstr "��"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:128
+msgid "C_enter"
+msgstr "中央(_E)"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:129
+msgid "_Duplicate"
+msgstr "é??製(_D)"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:130
+msgid "_Edit"
+msgstr "編輯(_E)"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:131
+msgid "Linked"
+msgstr "��"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:132
+msgid "Paste as New"
+msgstr "è²¼ä¸?æ??ç?ºæ?°å??ç??"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:133
+msgid "Paste Into"
+msgstr "è²¼ä¸?æ??ç?ºå??層"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:134
+msgid "_Reset"
+msgstr "é??設(_R)"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:135
+msgid "Visible"
+msgstr "��"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:171 ../libgimpwidgets/gimpstock.c:175
+msgid "_Stroke"
+msgstr "æ??é??(_S)"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:187
+msgid "L_etter Spacing"
+msgstr "å­?è·?(_E)"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:188
+msgid "L_ine Spacing"
+msgstr "è¡?è·?(_I)"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:204
+msgid "_Resize"
+msgstr "調�尺寸(_R)"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:205 ../libgimpwidgets/gimpstock.c:339
+msgid "_Scale"
+msgstr "縮�(_S)"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:314
+#, fuzzy
+msgid "Cr_op"
+msgstr "é??æ??度(_A)ï¼?"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:334
+msgid "_Transform"
+msgstr "è®?æ??(_T)"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:338
+msgid "_Rotate"
+msgstr "æ??è½?(_R)"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:340
+msgid "_Shear"
+msgstr "�移(_S)"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:290
+msgid "More..."
+msgstr "��..."
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:605
+msgid "Unit Selection"
+msgstr "é?¸æ??å?®ä½?"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:654
+msgid "Unit"
+msgstr "��"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:658
+msgid "Factor"
+msgstr "��"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:521
+msgid ""
+"Use this value for random number generator seed - this allows you to repeat "
+"a given \"random\" operation"
+msgstr "使ç?¨æ?¬æ?¸å?¼ä½?ç?ºé?¨æ©?æ?¸ç?¢ç??ç¨?åº?ç??ä¾?æº?æ?¸å­? â?? é??樣å?¯é??è¤?å?°ç?¢ç??å??ä¸?ç³»å??ç??ã??é?¨æ©?ã??æ?¸"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:525
+msgid "_New Seed"
+msgstr "ç?¢ç??é?¨æ©?æ?¸(_N)"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:538
+msgid "Seed random number generator with a generated random number"
+msgstr "使ç?¨ç?¢ç??å?ºä¾?ç??é?¨æ©?æ?¸ä½?ç?ºé?¨æ©?æ?¸ç?¢ç??ç¨?åº?ç??ä¾?æº?æ?¸å­?"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:542
+msgid "_Randomize"
+msgstr "é?¨æ©?å??(_R)"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets-private.c:49
+msgctxt "input-mode"
+msgid "Disabled"
+msgstr "���"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets-private.c:50
+msgctxt "input-mode"
+msgid "Screen"
+msgstr "��"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets-private.c:51
+msgctxt "input-mode"
+msgid "Window"
+msgstr "��"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:24
+#, fuzzy
+msgctxt "aspect-type"
+msgid "Square"
+msgstr "正�形"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:25
+#, fuzzy
+msgctxt "aspect-type"
+msgid "Portrait"
+msgstr "ç?´å??"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:26
+#, fuzzy
+msgctxt "aspect-type"
+msgid "Landscape"
+msgstr "æ©«å??"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:126
+#, fuzzy
+msgctxt "color-selector-channel"
+msgid "_H"
+msgstr "��(_H)"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:126
+msgid "Hue"
+msgstr "��"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:127
+#, fuzzy
+msgctxt "color-selector-channel"
+msgid "_S"
+msgstr "飽å??度(_S)"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:127
+msgid "Saturation"
+msgstr "飽å??度"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:128
+#, fuzzy
+msgctxt "color-selector-channel"
+msgid "_V"
+msgstr "æ??度(_V)"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:128
+msgid "Value"
+msgstr "æ??度"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:129
+#, fuzzy
+msgctxt "color-selector-channel"
+msgid "_R"
+msgstr "_R"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:129
+msgid "Red"
+msgstr "ç´?"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:130
+#, fuzzy
+msgctxt "color-selector-channel"
+msgid "_G"
+msgstr "_G"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:130
+msgid "Green"
+msgstr "綠"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:131
+#, fuzzy
+msgctxt "color-selector-channel"
+msgid "_B"
+msgstr "_B"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:131
+msgid "Blue"
+msgstr "è??"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:132
+#, fuzzy
+msgctxt "color-selector-channel"
+msgid "_A"
+msgstr "é??æ??(_A)"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:132
+msgid "Alpha"
+msgstr "é??æ??"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:161
+msgctxt "page-selector-target"
+msgid "Layers"
+msgstr "å??層"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:162
+msgctxt "page-selector-target"
+msgid "Images"
+msgstr "å??ç??"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:223
+msgctxt "zoom-type"
+msgid "Zoom in"
+msgstr "æ??è¿?"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:224
+msgctxt "zoom-type"
+msgid "Zoom out"
+msgstr "æ??é? "
+
+#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:86
+msgid "CMYK color selector (using color profile)"
+msgstr "CMYK è?²å½©é?¸æ??å?¨ï¼?使ç?¨è?²å½©é??ç½®æª?ï¼?"
+
+#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:149
+#: ../modules/color-selector-cmyk.c:101
+msgid "CMYK"
+msgstr "CMYK"
+
+#. Cyan
+#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:168
+#: ../modules/color-selector-cmyk.c:124
+msgid "_C"
+msgstr "_C"
+
+#. Magenta
+#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:170
+#: ../modules/color-selector-cmyk.c:126
+msgid "_M"
+msgstr "_M"
+
+#. Yellow
+#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:172
+#: ../modules/color-selector-cmyk.c:128
+msgid "_Y"
+msgstr "_Y"
+
+#. Key (Black)
+#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:174
+#: ../modules/color-selector-cmyk.c:130
+msgid "_K"
+msgstr "_K"
+
+#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:178
+#: ../modules/color-selector-cmyk.c:134
+msgid "Cyan"
+msgstr "æ°°è??"
+
+#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:179
+#: ../modules/color-selector-cmyk.c:135
+msgid "Magenta"
+msgstr "æ´?ç´?"
+
+#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:180
+#: ../modules/color-selector-cmyk.c:136
+msgid "Yellow"
+msgstr "é»?"
+
+#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:181
+#: ../modules/color-selector-cmyk.c:137
+msgid "Black"
+msgstr "é»?"
+
+#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:412
+msgid "Profile: (none)"
+msgstr "é??ç½®æª?ï¼?(ç?¡)"
+
+#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:433
+#, c-format
+msgid "Profile: %s"
+msgstr "é??ç½®æª?ï¼?%s"
+
+#: ../modules/color-selector-cmyk.c:70
+msgid "CMYK color selector"
+msgstr "CMYK è?²å½©é?¸æ??ç¨?åº?"
+
+#: ../modules/color-selector-cmyk.c:171
+#, fuzzy
+msgid "Black _pullout:"
+msgstr "é»?è?² joker"
+
+#: ../modules/color-selector-cmyk.c:188
+msgid "The percentage of black to pull out of the colored inks."
+msgstr ""
+
+#: ../modules/color-selector-water.c:81
+msgid "Watercolor style color selector"
+msgstr "水彩æ?¹å¼?è?²å½©é?¸æ??ç¨?åº?"
+
+#: ../modules/color-selector-water.c:117
+msgid "Watercolor"
+msgstr "水彩"
+
+#: ../modules/color-selector-water.c:185
+msgid "Pressure"
+msgstr "å£?å??"
+
+#: ../modules/color-selector-wheel.c:74
+#, fuzzy
+msgid "HSV color wheel"
+msgstr "è?²ç?¸ç?°ç??ä½?ç½®ã??"
+
+#: ../modules/color-selector-wheel.c:105
+msgid "Wheel"
+msgstr "��"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:155
+#, fuzzy
+msgid "DirectX DirectInput event controller"
+msgstr "é?¸æ??æ?§å?¶å?¨äº?件å??ä½?"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:195
+#: ../modules/controller-linux-input.c:217 ../modules/controller-midi.c:211
+#, fuzzy
+msgid "Device:"
+msgstr "�置:"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:196
+msgid "The device to read DirectInput events from."
+msgstr ""
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:205
+msgid "DirectX DirectInput"
+msgstr ""
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:419
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Button %d"
+msgstr "æ??é??"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:422
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Button %d Press"
+msgstr "æ??ä¸?æ»?é¼ æ??é??"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:425
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Button %d Release"
+msgstr "æ?¾é??æ»?é¼ æ??é??"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:442
+#: ../modules/controller-linux-input.c:89
+#, fuzzy
+msgid "X Move Left"
+msgstr "å??左移å??"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:445
+#: ../modules/controller-linux-input.c:90
+#, fuzzy
+msgid "X Move Right"
+msgstr "å??å?³ç§»å??"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:451
+#, fuzzy
+msgid "Y Move Away"
+msgstr "å°?%s 移è?³%s ä¸?é?¢ã??"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:454
+#, fuzzy
+msgid "Y Move Near"
+msgstr "�����"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:460
+#: ../modules/controller-linux-input.c:93
+#, fuzzy
+msgid "Z Move Up"
+msgstr "�移"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:463
+#: ../modules/controller-linux-input.c:94
+#, fuzzy
+msgid "Z Move Down"
+msgstr "�移"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:469
+#, fuzzy
+msgid "X Axis Tilt Away"
+msgstr "Axis related headers"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:472
+#, fuzzy
+msgid "X Axis Tilt Near"
+msgstr "Axis related headers"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:478
+#: ../modules/controller-linux-input.c:98
+#, fuzzy
+msgid "Y Axis Tilt Right"
+msgstr "��任�空�"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:481
+#: ../modules/controller-linux-input.c:99
+#, fuzzy
+msgid "Y Axis Tilt Left"
+msgstr "左�任�空�"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:487
+#: ../modules/controller-linux-input.c:100
+#, fuzzy
+msgid "Z Axis Turn Left"
+msgstr "�止左�"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:490
+#: ../modules/controller-linux-input.c:101
+#, fuzzy
+msgid "Z Axis Turn Right"
+msgstr "�止��"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:501
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Slider %d Increase"
+msgstr "å¢?å? é?³é??"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:504
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Slider %d Decrease"
+msgstr "æ¸?å°?é?³é??"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:514
+#, fuzzy, c-format
+msgid "POV %d X View"
+msgstr "3_D å??é??象æ£?檢è¦?"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:517
+#, fuzzy, c-format
+msgid "POV %d Y View"
+msgstr "3_D å??é??象æ£?檢è¦?"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:520
+#, fuzzy, c-format
+msgid "POV %d Return"
+msgstr "<b>è¿?å??é??ç?¥</b>"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:1082
+#, fuzzy
+msgid "DirectInput Events"
+msgstr "系統�件"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:1093
+#: ../modules/controller-linux-input.c:524 ../modules/controller-midi.c:504
+#, fuzzy
+msgid "No device configured"
+msgstr "���任��置"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:1118
+#: ../modules/controller-linux-input.c:587
+#, fuzzy
+msgid "Device not available"
+msgstr "ç?¡æ³?æ??ä¾?æ??å??"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:57
+#, fuzzy
+msgid "Button 0"
+msgstr "æ??é??"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:58
+#, fuzzy
+msgid "Button 1"
+msgstr "æ??é?? 1"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:59
+#, fuzzy
+msgid "Button 2"
+msgstr "æ??é?? 2"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:60
+#, fuzzy
+msgid "Button 3"
+msgstr "æ??é?? 3"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:61
+#, fuzzy
+msgid "Button 4"
+msgstr "æ??é??"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:62
+#, fuzzy
+msgid "Button 5"
+msgstr "æ??é??"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:63
+#, fuzzy
+msgid "Button 6"
+msgstr "æ??é??"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:64
+#, fuzzy
+msgid "Button 7"
+msgstr "æ??é??"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:65
+#, fuzzy
+msgid "Button 8"
+msgstr "æ??é??"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:66
+#, fuzzy
+msgid "Button 9"
+msgstr "æ??é??"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:67
+#, fuzzy
+msgid "Button Mouse"
+msgstr "æ»?é¼ æ??é??(_B):"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:68
+#, fuzzy
+msgid "Button Left"
+msgstr "�鼠左�"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:69
+#, fuzzy
+msgid "Button Right"
+msgstr "�鼠��"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:70
+#, fuzzy
+msgid "Button Middle"
+msgstr "�鼠中�"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:71
+#, fuzzy
+msgid "Button Side"
+msgstr "��"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:72
+#, fuzzy
+msgid "Button Extra"
+msgstr "�大"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:73
+#, fuzzy
+msgid "Button Forward"
+msgstr "å¾?å??(_F)"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:74
+#, fuzzy
+msgid "Button Back"
+msgstr "å??å¾?æ?²å??(_B):"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:75
+#, fuzzy
+msgid "Button Task"
+msgstr "��工�"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:77
+#, fuzzy
+msgid "Button Wheel"
+msgstr "è?²å½©å??ç?¤"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:80
+#, fuzzy
+msgid "Button Gear Down"
+msgstr "第ä¸?æ??é??ã??ä¸?ã??ç??è·?é?¢"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:83
+#, fuzzy
+msgid "Button Gear Up"
+msgstr "第ä¸?æ??é??ã??ä¸?ã??ç??è·?é?¢"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:91
+#, fuzzy
+msgid "Y Move Forward"
+msgstr "å¾?å??(_F)"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:92
+#, fuzzy
+msgid "Y Move Back"
+msgstr "å??å¾?æ?²å??(_B):"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:96
+#, fuzzy
+msgid "X Axis Tilt Forward"
+msgstr "次è¦?å??é?²é?µ"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:97
+#, fuzzy
+msgid "X Axis Tilt Back"
+msgstr "å??å?°æ¯?å°?é ?ç?®"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:103
+msgid "Horiz. Wheel Turn Back"
+msgstr ""
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:104
+msgid "Horiz. Wheel Turn Forward"
+msgstr ""
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:105
+#, fuzzy
+msgid "Dial Turn Left"
+msgstr "�止左�"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:106
+#, fuzzy
+msgid "Dial Turn Right"
+msgstr "�止��"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:107
+#, fuzzy
+msgid "Wheel Turn Left"
+msgstr "�止左�"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:108
+#, fuzzy
+msgid "Wheel Turn Right"
+msgstr "�止��"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:177
+#, fuzzy
+msgid "Linux input event controller"
+msgstr "é?¸æ??æ?§å?¶å?¨äº?件å??ä½?"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:218
+msgid "The name of the device to read Linux Input events from."
+msgstr ""
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:229
+#, fuzzy
+msgid "Linux Input"
+msgstr "輸��(_I)"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:512
+#, fuzzy
+msgid "Linux Input Events"
+msgstr "æ??é??ç?¨æ?¶ç??é?¢ç??äº?件"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:550 ../modules/controller-midi.c:453
+#: ../modules/controller-midi.c:479
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Reading from %s"
+msgstr "å¾?æª?æ¡?è®?å??æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ï¼?%s"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:568
+#: ../modules/controller-linux-input.c:622 ../modules/controller-midi.c:435
+#: ../modules/controller-midi.c:496 ../modules/controller-midi.c:567
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Device not available: %s"
+msgstr "ç?¡æ³?æ??ä¾?æ??å??"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:631 ../modules/controller-midi.c:576
+#, fuzzy
+msgid "End of file"
+msgstr "å·²å?°é??æª?æ¡?ç??æ?«ç«¯"
+
+#: ../modules/controller-midi.c:163
+#, fuzzy
+msgid "MIDI event controller"
+msgstr "é?¸æ??æ?§å?¶å?¨äº?件å??ä½?"
+
+#: ../modules/controller-midi.c:202
+msgid "The name of the device to read MIDI events from."
+msgstr ""
+
+#: ../modules/controller-midi.c:205
+#, fuzzy
+msgid "Enter 'alsa' to use the ALSA sequencer."
+msgstr "è«?輸å?¥å¯?èª?ä¾?使ç?¨ã??"
+
+#: ../modules/controller-midi.c:220
+msgid "Channel:"
+msgstr "è?²ç??ï¼?"
+
+#: ../modules/controller-midi.c:221
+msgid ""
+"The MIDI channel to read events from. Set to -1 for reading from all MIDI "
+"channels."
+msgstr ""
+
+#: ../modules/controller-midi.c:225
+msgid "MIDI"
+msgstr "MIDI"
+
+#: ../modules/controller-midi.c:354
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Note %02x on"
+msgstr "�此����使�工�"
+
+#: ../modules/controller-midi.c:357
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Note %02x off"
+msgstr "� ~a 移���"
+
+#: ../modules/controller-midi.c:360
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Controller %03d"
+msgstr "æ?§å?¶ç??"
+
+#: ../modules/controller-midi.c:407
+#, fuzzy
+msgid "MIDI Events"
+msgstr "系統�件"
+
+#: ../modules/controller-midi.c:425
+msgid "GIMP"
+msgstr "GIMP"
+
+#: ../modules/controller-midi.c:427
+msgid "GIMP MIDI Input Controller"
+msgstr "GIMP MIDI 輸����"
+
+#: ../modules/display-filter-color-blind.c:66
+msgid "Protanopia (insensitivity to red)"
+msgstr "��� (Protanopia)"
+
+#: ../modules/display-filter-color-blind.c:68
+msgid "Deuteranopia (insensitivity to green)"
+msgstr "綠�� (Deuteranopia)"
+
+#: ../modules/display-filter-color-blind.c:70
+msgid "Tritanopia (insensitivity to blue)"
+msgstr "è??è?²ç?² (Tritanopia)"
+
+#: ../modules/display-filter-color-blind.c:197
+msgid "Color deficit simulation filter (Brettel-Vienot-Mollon algorithm)"
+msgstr "模æ?¬è?²ç?²æ¿¾è?²ç?? (Brettel-Vienot-Mollon æ¼?ç®?æ³?)"
+
+#: ../modules/display-filter-color-blind.c:260
+msgid "Color Deficient Vision"
+msgstr "模����覺"
+
+#: ../modules/display-filter-color-blind.c:482
+#, fuzzy
+msgid "Color _deficiency type:"
+msgstr "è??æ?¯é¡?è?²é¡¯ç¤ºæ?¹å¼?"
+
+#: ../modules/display-filter-gamma.c:89
+msgid "Gamma color display filter"
+msgstr "Gamma è?²å½©é¡¯ç¤ºæ¿¾è?²ç??"
+
+#: ../modules/display-filter-gamma.c:128
+msgid "Gamma"
+msgstr "Gamma"
+
+#: ../modules/display-filter-gamma.c:231
+msgid "_Gamma:"
+msgstr "_Gamma:"
+
+#: ../modules/display-filter-high-contrast.c:89
+msgid "High Contrast color display filter"
+msgstr "é«?å°?æ¯?è?²å½©æ¿¾è?²ç??"
+
+#: ../modules/display-filter-high-contrast.c:128
+msgid "Contrast"
+msgstr "��"
+
+#: ../modules/display-filter-high-contrast.c:231
+#, fuzzy
+msgid "Contrast c_ycles:"
+msgstr "å½±ç??ç?«é?¢ç??å??差度"
+
+#: ../modules/display-filter-lcms.c:101
+msgid "Color management display filter using ICC color profiles"
+msgstr "æ??ç?¨ ICC è?²å½©é??ç½®æª?ä½?ç?ºè?²å½©ç®¡ç??ç??濾è?²ç??"
+
+#: ../modules/display-filter-lcms.c:133
+msgid "Color Management"
+msgstr "è?²å½©ç®¡ç??"
+
+#: ../modules/display-filter-lcms.c:190
+msgid "None"
+msgstr "ç?¡"
+
+#: ../modules/display-filter-lcms.c:211
+msgid ""
+"This filter takes its configuration from the Color Management section in the "
+"Preferences dialog."
+msgstr ""
+
+#: ../modules/display-filter-lcms.c:225
+#, fuzzy
+msgid "Mode of operation:"
+msgstr "æ??ä½?模å¼?(_M):"
+
+#: ../modules/display-filter-lcms.c:232
+msgid "Image profile:"
+msgstr "å??ç??é??ç½®æª?ï¼?"
+
+#: ../modules/display-filter-lcms.c:240
+msgid "Monitor profile:"
+msgstr "è?¢å¹?é??ç½®æª?ï¼?"
+
+#: ../modules/display-filter-lcms.c:248
+msgid "Print simulation profile:"
+msgstr "æ??å?°æ¨¡æ?¬é??ç½®æª?ï¼?"
+
+#: ../modules/display-filter-proof.c:96
+msgid "Color proof filter using ICC color profile"
+msgstr "æ??ç?¨ ICC è?²å½©é??ç½®æª?ä½?ç?ºè?²å½©æ??樣ç??濾è?²ç??"
+
+#: ../modules/display-filter-proof.c:144
+msgid "Color Proof"
+msgstr "è?²å½©æ??樣"
+
+#: ../modules/display-filter-proof.c:310
+msgid "Choose an ICC Color Profile"
+msgstr "è«?é?¸æ?? ICC è?²å½©é??ç½®æª?"
+
+#: ../modules/display-filter-proof.c:337
+#, fuzzy
+msgid "All files (*.*)"
+msgstr "æ??æ??æª?æ¡? (*.*)"
+
+#: ../modules/display-filter-proof.c:342
+msgid "ICC color profile (*.icc, *.icm)"
+msgstr "ICC è?²å½©é??ç½®æª?(*.icc, *.icm)"
+
+#: ../modules/display-filter-proof.c:400
+msgid "_Profile:"
+msgstr "é??ç½®æª?(_P)ï¼?"
+
+#: ../modules/display-filter-proof.c:406
+#, fuzzy
+msgid "_Intent:"
+msgstr "繪製��"
+
+#: ../modules/display-filter-proof.c:411
+#, fuzzy
+msgid "_Black Point Compensation"
+msgstr "é?¸å??é»?è?²ä½?ç½®"
diff --git a/po-libgimp/zh_TW.po b/po-libgimp/zh_TW.po
index 447e19d..8f3f67b 100644
--- a/po-libgimp/zh_TW.po
+++ b/po-libgimp/zh_TW.po
@@ -8,170 +8,192 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gimp-libgimp 2.3.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-07-07 20:08+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-07-07 22:49+0800\n"
-"Last-Translator: Abel Cheung <abel oaka org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-30 19:47+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-04 19:57+0800\n"
+"Last-Translator: Chao-Hsiung Liao <j_h_liau yahoo com tw>\n"
 "Language-Team: Chinese (traditional) <community linuxhall org>\n"
+"Language: zh_TW\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: ../libgimp/gimpbrushmenu.c:140
+#. procedure executed successfully
+#: ../libgimp/gimp.c:1080
+msgid "success"
+msgstr "æ??å??"
+
+#. procedure execution failed
+#: ../libgimp/gimp.c:1084
+msgid "execution error"
+msgstr "���誤"
+
+#. procedure called incorrectly
+#: ../libgimp/gimp.c:1088
+msgid "calling error"
+msgstr "調��誤"
+
+#. procedure execution cancelled
+#: ../libgimp/gimp.c:1092
+msgid "cancelled"
+msgstr "å·²å??æ¶?"
+
+#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:178
 msgid "Brush Selection"
 msgstr "ç­?å?·é?¸æ??"
 
-#: ../libgimp/gimpbrushmenu.c:180 ../libgimp/gimppatternmenu.c:165
+#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:927
+#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:725
 msgid "_Browse..."
 msgstr "ç??覽(_B)..."
 
-#: ../libgimp/gimpexport.c:215 ../libgimp/gimpexport.c:251
+#: ../libgimp/gimpexport.c:243 ../libgimp/gimpexport.c:279
 #, c-format
-msgid "%s can't handle layers"
-msgstr "%s ç?¡æ³?è??ç??å??層"
+msgid "%s plug-in can't handle layers"
+msgstr "%s å¤?æ??ç¨?å¼?ç?¡æ³?è??ç??å??層"
 
-#: ../libgimp/gimpexport.c:216 ../libgimp/gimpexport.c:225
-#: ../libgimp/gimpexport.c:234
+#: ../libgimp/gimpexport.c:244 ../libgimp/gimpexport.c:253
+#: ../libgimp/gimpexport.c:262 ../libgimp/gimpexport.c:280
 msgid "Merge Visible Layers"
 msgstr "å??ä½µå?¯è¦?å??層"
 
-#: ../libgimp/gimpexport.c:224
+#: ../libgimp/gimpexport.c:252
 #, c-format
-msgid "%s can't handle layer offsets, size or opacity"
-msgstr "%s ç?¡æ³?è??ç??å??層ç??å??移ã??尺寸æ??é??æ??度"
+msgid "%s plug-in can't handle layer offsets, size or opacity"
+msgstr "%s å¤?æ??ç¨?å¼?ç?¡æ³?è??ç??å??層ç??å??移ã??尺寸æ??ä¸?é??æ??度"
 
-#: ../libgimp/gimpexport.c:233 ../libgimp/gimpexport.c:242
+#: ../libgimp/gimpexport.c:261 ../libgimp/gimpexport.c:270
 #, c-format
-msgid "%s can only handle layers as animation frames"
-msgstr "%s å?ªè?½ä»¥å??ç?«ç?«æ ¼ç??æ?¹å¼?è??ç??å??層"
+msgid "%s plug-in can only handle layers as animation frames"
+msgstr "%s å¤?æ??ç¨?å¼?å?ªè?½ä»¥å??ç?«ç?«æ ¼ç??æ?¹å¼?è??ç??å??層"
 
-#: ../libgimp/gimpexport.c:234 ../libgimp/gimpexport.c:243
+#: ../libgimp/gimpexport.c:262 ../libgimp/gimpexport.c:271
 msgid "Save as Animation"
 msgstr "å?²å­?ç?ºå??ç?«"
 
-#: ../libgimp/gimpexport.c:243 ../libgimp/gimpexport.c:252
-#: ../libgimp/gimpexport.c:261
+#: ../libgimp/gimpexport.c:271 ../libgimp/gimpexport.c:280
+#: ../libgimp/gimpexport.c:289
 msgid "Flatten Image"
-msgstr "å½±å??å¹³é?¢å??"
+msgstr "å??ç??å¹³é?¢å??"
 
-#: ../libgimp/gimpexport.c:260
+#: ../libgimp/gimpexport.c:288
 #, c-format
-msgid "%s can't handle transparency"
-msgstr "%s ç?¡æ³?è??ç??é??æ??度"
+msgid "%s plug-in can't handle transparency"
+msgstr "%s å¤?æ??ç¨?å¼?ç?¡æ³?è??ç??é??æ??度"
 
-#: ../libgimp/gimpexport.c:269
+#: ../libgimp/gimpexport.c:297
 #, c-format
-msgid "%s can't handle layer masks"
-msgstr "%s ç?¡æ³?è??ç??å??層é?®ç½©"
+msgid "%s plug-in can't handle layer masks"
+msgstr "%s å¤?æ??ç¨?å¼?ç?¡æ³?è??ç??å??層é?®ç½©"
 
-#: ../libgimp/gimpexport.c:270
+#: ../libgimp/gimpexport.c:298
 msgid "Apply Layer Masks"
 msgstr "å¥?ç?¨å??層é?®ç½©"
 
-#: ../libgimp/gimpexport.c:278
+#: ../libgimp/gimpexport.c:306
 #, c-format
-msgid "%s can only handle RGB images"
-msgstr "%s å?ªè?½è??ç?? RGB å½±å??"
+msgid "%s plug-in can only handle RGB images"
+msgstr "%s å¤?æ??ç¨?å¼?å?ªè?½è??ç?? RGB å??ç??"
 
-#: ../libgimp/gimpexport.c:279 ../libgimp/gimpexport.c:317
-#: ../libgimp/gimpexport.c:326
+#: ../libgimp/gimpexport.c:307 ../libgimp/gimpexport.c:345
+#: ../libgimp/gimpexport.c:354
 msgid "Convert to RGB"
 msgstr "è½?æ??æ?? RGB"
 
-#: ../libgimp/gimpexport.c:287
+#: ../libgimp/gimpexport.c:315
 #, c-format
-msgid "%s can only handle grayscale images"
-msgstr "%s å?ªè?½è??ç??ç?°é??å½±å??"
+msgid "%s plug-in can only handle grayscale images"
+msgstr "%s å¤?æ??ç¨?å¼?å?ªè?½è??ç??ç?°é??å??ç??"
 
-#: ../libgimp/gimpexport.c:288 ../libgimp/gimpexport.c:317
-#: ../libgimp/gimpexport.c:338
+#: ../libgimp/gimpexport.c:316 ../libgimp/gimpexport.c:345
+#: ../libgimp/gimpexport.c:366
 msgid "Convert to Grayscale"
 msgstr "è½?æ??æ??ç?°é??"
 
-#: ../libgimp/gimpexport.c:296
+#: ../libgimp/gimpexport.c:324
 #, c-format
-msgid "%s can only handle indexed images"
-msgstr "%s å?ªè?½è??ç??ç´¢å¼?è?²å½±å??"
+msgid "%s plug-in can only handle indexed images"
+msgstr "%s å¤?æ??ç¨?å¼?å?ªè?½è??ç??ç´¢å¼?è?²å??ç??"
 
-#: ../libgimp/gimpexport.c:297 ../libgimp/gimpexport.c:326
-#: ../libgimp/gimpexport.c:336
+#: ../libgimp/gimpexport.c:325 ../libgimp/gimpexport.c:354
+#: ../libgimp/gimpexport.c:364
 msgid ""
 "Convert to Indexed using default settings\n"
 "(Do it manually to tune the result)"
 msgstr ""
-"æ ¹æ??é ?設設å®?è½?æ??æ??ç´¢å¼?è?²å½±å??\n"
+"æ ¹æ??é ?設設å®?è½?æ??æ??ç´¢å¼?è?²å??ç??\n"
 "(è«?è?ªè¡?調æ?´çµ?æ??)"
 
-#: ../libgimp/gimpexport.c:306
+#: ../libgimp/gimpexport.c:334
 #, c-format
-msgid "%s can only handle bitmap (two color) indexed images"
-msgstr "%s å?ªè?½è??ç??é»?ç?½é»?é?£å??"
+msgid "%s plug-in can only handle bitmap (two color) indexed images"
+msgstr "%s å¤?æ??ç¨?å¼?å?ªè?½è??ç??é»?ç?½é»?é?£å??"
 
-#: ../libgimp/gimpexport.c:307
+#: ../libgimp/gimpexport.c:335
 msgid ""
 "Convert to Indexed using bitmap default settings\n"
 "(Do it manually to tune the result)"
 msgstr ""
-"æ ¹æ??é ?設ç??é»?é?£å??設å®?è½?æ??æ??ç´¢å¼?è?²å½±å??\n"
+"æ ¹æ??é ?設ç??é»?é?£å??設å®?è½?æ??æ??ç´¢å¼?è?²å??ç??\n"
 "(è«?è?ªè¡?調æ?´çµ?æ??)"
 
-#: ../libgimp/gimpexport.c:316
+#: ../libgimp/gimpexport.c:344
 #, c-format
-msgid "%s can only handle RGB or grayscale images"
-msgstr "%s å?ªè?½è??ç?? RGB æ??ç?°é??å½±å??"
+msgid "%s plug-in can only handle RGB or grayscale images"
+msgstr "%s å¤?æ??ç¨?å¼?å?ªè?½è??ç?? RGB æ??ç?°é??å??ç??"
 
-#: ../libgimp/gimpexport.c:325
+#: ../libgimp/gimpexport.c:353
 #, c-format
-msgid "%s can only handle RGB or indexed images"
-msgstr "%s å?ªè?½è??ç?? RGB æ??ç´¢å¼?è?²å½±å??"
+msgid "%s plug-in can only handle RGB or indexed images"
+msgstr "%s å¤?æ??ç¨?å¼?å?ªè?½è??ç?? RGB æ??ç´¢å¼?è?²å??ç??"
 
-#: ../libgimp/gimpexport.c:335
+#: ../libgimp/gimpexport.c:363
 #, c-format
-msgid "%s can only handle grayscale or indexed images"
-msgstr "%s å?ªè?½è??ç??ç?°é??æ??ç´¢å¼?è?²å½±å??"
+msgid "%s plug-in can only handle grayscale or indexed images"
+msgstr "%s å¤?æ??ç¨?å¼?å?ªè?½è??ç??ç?°é??æ??ç´¢å¼?è?²å??ç??"
 
-#: ../libgimp/gimpexport.c:346
+#: ../libgimp/gimpexport.c:374
 #, c-format
-msgid "%s needs an alpha channel"
-msgstr "%s é??è¦?é??æ??è?²ç??"
+msgid "%s plug-in needs an alpha channel"
+msgstr "%s å¤?æ??ç¨?å¼?é??è¦?ä¸?é??æ??è?²ç??"
 
-#: ../libgimp/gimpexport.c:347
+#: ../libgimp/gimpexport.c:375
 msgid "Add Alpha Channel"
-msgstr "æ?°å¢?é??æ??è?²ç??"
+msgstr "å? å?¥é??æ??è?²ç??"
 
-#: ../libgimp/gimpexport.c:381
+#: ../libgimp/gimpexport.c:430
 msgid "Confirm Save"
 msgstr "確���"
 
-#: ../libgimp/gimpexport.c:387
+#: ../libgimp/gimpexport.c:436
 msgid "Confirm"
 msgstr "確�"
 
-#: ../libgimp/gimpexport.c:459
+#: ../libgimp/gimpexport.c:512
 msgid "Export File"
 msgstr "����"
 
-#: ../libgimp/gimpexport.c:463
+#: ../libgimp/gimpexport.c:516
 msgid "_Ignore"
 msgstr "忽�(_I)"
 
-#: ../libgimp/gimpexport.c:465
+#: ../libgimp/gimpexport.c:518 ../libgimp/gimpexport.c:989
 msgid "_Export"
 msgstr "��(_E)"
 
 #. the headline
-#: ../libgimp/gimpexport.c:493
+#: ../libgimp/gimpexport.c:548
 #, c-format
 msgid ""
 "Your image should be exported before it can be saved as %s for the following "
 "reasons:"
-msgstr "å½±å??å?¨å?²å­?è?³ %s å??å¿?é ?å?¯å?ºï¼?å??å? å¦?ä¸?ï¼?"
+msgstr "å??ç??å?¨å?²å­?è?³ %s å??å¿?é ?å?¯å?ºï¼?å??å? å¦?ä¸?ï¼?"
 
 #. the footline
-#: ../libgimp/gimpexport.c:564
+#: ../libgimp/gimpexport.c:622
 msgid "The export conversion won't modify your original image."
-msgstr "å?¯å?ºæ??ç??å½±å??è½?æ??ç¨?åº?ä¸?æ??æ?´æ?¹å??æ??ç??å½±å??ã??"
+msgstr "å?¯å?ºæ??ç??å??ç??è½?æ??ç¨?åº?ä¸?æ??æ?´æ?¹å??æ??ç??å??ç??ã??"
 
-#: ../libgimp/gimpexport.c:664
+#: ../libgimp/gimpexport.c:725
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to save a layer mask as %s.\n"
@@ -180,541 +202,865 @@ msgstr ""
 "æº?å??å°?å??層é?®ç½©å?²å­?ç?º %sã??\n"
 "æ?¬ç¨?åº?ä¸?æ??å?²å­?å?¯è¦?ç??å??層ã??"
 
-#: ../libgimp/gimpexport.c:670
+#: ../libgimp/gimpexport.c:731
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to save a channel (saved selection) as %s.\n"
 "This will not save the visible layers."
 msgstr ""
-"æº?å??å°?è?²ç??(å·²å?²å­?ç??é?¸æ??å??å??)å?²å­?ç?º %sã??\n"
-"æ?¬ç¨?åº?ä¸?æ??å?²å­?å?¯è¦?ç??å??層ã??"
+"æº?å??å°?è?²ç??(å·²å?²å­?ç??é?¸å??å??å??)å?²å­?ç?º %sã??\n"
+" æ?¬ç¨?åº?ä¸?æ??å?²å­?å?¯è¦?ç??å??層ã??"
+
+#: ../libgimp/gimpexport.c:980
+msgid "Export Image as "
+msgstr "å?¯å?ºå??ç??ç?º"
 
-#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:124 ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:169
+#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:138
 msgid "Font Selection"
 msgstr "å­?å??é?¸æ??"
 
-#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:137 ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:170
+#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:153
 msgid "Sans"
 msgstr "Sans"
 
-#: ../libgimp/gimpgradientmenu.c:115
+#: ../libgimp/gimpgradientselectbutton.c:156
 msgid "Gradient Selection"
 msgstr "漸層é?¸æ??"
 
-#: ../libgimp/gimpmenu.c:450 ../libgimpwidgets/gimpintstore.c:167
+#: ../libgimp/gimpmenu.c:459 ../libgimpwidgets/gimpintstore.c:248
 msgid "(Empty)"
 msgstr "(空�)"
 
-#: ../libgimp/gimppalettemenu.c:102
+#: ../libgimp/gimppaletteselectbutton.c:138
 msgid "Palette Selection"
 msgstr "è?²ç?¤é?¸æ??"
 
-#: ../libgimp/gimppatternmenu.c:125
+#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:164
 msgid "Pattern Selection"
 msgstr "å??樣é?¸æ??"
 
-#: ../libgimp/gimpunitcache.c:57
+#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:149
+msgid "by name"
+msgstr "ä¾?å??稱"
+
+#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:150
+msgid "by description"
+msgstr "ä¾?æ??è¿°"
+
+#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:151
+msgid "by help"
+msgstr "ä¾?說æ??"
+
+#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:152
+msgid "by author"
+msgstr "ä¾?ä½?è??"
+
+#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:153
+msgid "by copyright"
+msgstr "ä¾?ç??æ¬?è³?è¨?"
+
+#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:154
+msgid "by date"
+msgstr "ä¾?ä¿®æ?¹æ?¥æ??"
+
+#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:155
+msgid "by type"
+msgstr "ä¾?é¡?å??"
+
+#. count label
+#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:394
+#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:545 ../libgimpwidgets/gimpbrowser.c:139
+msgid "No matches"
+msgstr "æ²?æ??符å??ç??"
+
+#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:397
+msgid "Search term invalid or incomplete"
+msgstr ""
+
+#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:406
+msgid "Searching"
+msgstr "æ­£å?¨æ??å°?"
+
+#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:417
+msgid "Searching by name"
+msgstr "æ­£ä¾?å??稱æ??å°?"
+
+#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:438
+msgid "Searching by description"
+msgstr "æ­£ä¾?æ??è¿°æ??å°?"
+
+#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:445
+msgid "Searching by help"
+msgstr "æ­£ä¾?說æ??æ??å°?"
+
+#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:452
+msgid "Searching by author"
+msgstr "æ­£ä¾?ä½?è??æ??å°?"
+
+#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:459
+msgid "Searching by copyright"
+msgstr "æ­£ä¾?ç??æ¬?è³?è¨?æ??å°?"
+
+#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:466
+msgid "Searching by date"
+msgstr "æ­£ä¾?ä¿®æ?¹æ?¥æ??æ??å°?"
+
+#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:473
+msgid "Searching by type"
+msgstr "æ­£ä¾?é¡?å??æ??å°?"
+
+#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:483
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%d procedure"
+msgid_plural "%d procedures"
+msgstr[0] "��"
+
+#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:492
+msgid "No matches for your query"
+msgstr "æ²?æ??符å??æ?¨æ?¥è©¢ç??"
+
+#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:496
+#, c-format
+msgid "%d procedure matches your query"
+msgid_plural "%d procedures match your query"
+msgstr[0] ""
+
+#: ../libgimp/gimpprocview.c:172
+msgid "Parameters"
+msgstr "å??æ?¸"
+
+#: ../libgimp/gimpprocview.c:185
+#, fuzzy
+msgid "Return Values"
+msgstr "�������"
+
+#: ../libgimp/gimpprocview.c:198
+msgid "Additional Information"
+msgstr "é¡?å¤?ç??è³?è¨?"
+
+#: ../libgimp/gimpprocview.c:238
+msgid "Author:"
+msgstr "ä½?è??ï¼?"
+
+#: ../libgimp/gimpprocview.c:250
+msgid "Date:"
+msgstr "æ?¥æ??ï¼?"
+
+#: ../libgimp/gimpprocview.c:262
+msgid "Copyright:"
+msgstr "ç??æ¬?ï¼?"
+
+#: ../libgimp/gimpunitcache.c:56
 msgid "percent"
 msgstr "ç?¾å??æ¯?"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:26
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:28
+msgctxt "add-mask-type"
 msgid "_White (full opacity)"
-msgstr "ç?½è?²[å®?å?¨ä¸?é??æ??] (_W)"
+msgstr "ç?½è?²[å®?å?¨ä¸?é??æ??](_W)"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:27
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:29
+msgctxt "add-mask-type"
 msgid "_Black (full transparency)"
-msgstr "é»?è?²[å®?å?¨é??æ??] (_B)"
+msgstr "é»?è?²[å®?å?¨é??æ??](_B)"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:28
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:30
+msgctxt "add-mask-type"
 msgid "Layer's _alpha channel"
 msgstr "å??層ç??é??æ??è?²ç??(_A)"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:29
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:31
+msgctxt "add-mask-type"
 msgid "_Transfer layer's alpha channel"
-msgstr ""
+msgstr "è½?移å??層ç??é??æ??è?²ç??(_T)"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:30
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:32
+msgctxt "add-mask-type"
 msgid "_Selection"
-msgstr "é?¸æ??å??å??(_S)"
+msgstr "é?¸å??å??å??(_S) "
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:31
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:33
+msgctxt "add-mask-type"
 msgid "_Grayscale copy of layer"
-msgstr "å??層ç??ç?°é??è¤?製æ?¬(_G)"
+msgstr "å??層ç??ç?°é??è¤?製(_G)"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:61
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:34
+msgctxt "add-mask-type"
+msgid "C_hannel"
+msgstr "è?²ç??(_H)"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:65
+#, fuzzy
+msgctxt "blend-mode"
 msgid "FG to BG (RGB)"
 msgstr "å??æ?¯è?²è?³è??æ?¯è?²(RGB)"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:62
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:66
+#, fuzzy
+msgctxt "blend-mode"
 msgid "FG to BG (HSV)"
-msgstr "å??æ?¯è?²è?³è??æ?¯è?²(HSV)"
+msgstr "å??æ?¯è?²è?³è??æ?¯è?²(HSV é??æ??é??)"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:63
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:67
+#, fuzzy
+msgctxt "blend-mode"
 msgid "FG to transparent"
 msgstr "å??æ?¯è?²è?³é??æ??"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:64
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:68
+#, fuzzy
+msgctxt "blend-mode"
 msgid "Custom gradient"
-msgstr "��漸層"
+msgstr "äº?件漸層æ??æ??"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:93
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:98
+msgctxt "bucket-fill-mode"
 msgid "FG color fill"
 msgstr "å¡«ä¸?å??æ?¯é¡?è?²"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:94
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:99
+msgctxt "bucket-fill-mode"
 msgid "BG color fill"
 msgstr "å¡«ä¸?è??æ?¯é¡?è?²"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:95
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:100
+msgctxt "bucket-fill-mode"
 msgid "Pattern fill"
 msgstr "å¡«ä¸?å??樣"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:125
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:131
+msgctxt "channel-ops"
 msgid "Add to the current selection"
 msgstr "å? å?¥è?³ç?®å??ç??é?¸æ??å??å??"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:126
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:132
+msgctxt "channel-ops"
 msgid "Subtract from the current selection"
-msgstr "å¾?ç?®å??ç??é?¸æ??å??å??å?ªæ¸?"
+msgstr "å¾?ç?®å??ç??é?¸å??å??å??å?ªé?¤"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:127
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:133
+msgctxt "channel-ops"
 msgid "Replace the current selection"
-msgstr "å??代ç?®å??ç??é?¸æ??å??å??"
+msgstr "å??代ç?®å??ç??é?¸å??å??å??"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:128
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:134
+msgctxt "channel-ops"
 msgid "Intersect with the current selection"
-msgstr "è¨?ç®?å??ç?®å??é?¸æ??å??å??ç??交é??å??å??"
+msgstr "å??ç?®å??é?¸å??å??å??ç??交é??"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:160 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:95
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:167
+msgctxt "channel-type"
 msgid "Red"
 msgstr "ç´?"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:161 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:96
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:168
+msgctxt "channel-type"
 msgid "Green"
 msgstr "綠"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:162 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:97
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:169
+msgctxt "channel-type"
 msgid "Blue"
 msgstr "è??"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:163
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:170
+msgctxt "channel-type"
 msgid "Gray"
-msgstr "ç?°"
+msgstr "ç?°è?²"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:164 ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:467
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:171
+#, fuzzy
+msgctxt "channel-type"
 msgid "Indexed"
-msgstr "索��"
+msgstr "已索���"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:165 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:98
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:172
+msgctxt "channel-type"
 msgid "Alpha"
 msgstr "é??æ??"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:194
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:202
+msgctxt "check-size"
 msgid "Small"
 msgstr "å°?"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:195
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:203
+msgctxt "check-size"
 msgid "Medium"
 msgstr "中"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:196
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:204
+msgctxt "check-size"
 msgid "Large"
 msgstr "大"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:228
-msgid "Light Checks"
-msgstr "淺��格"
-
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:229
-msgid "Mid-Tone Checks"
-msgstr "中度���格"
-
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:230
-msgid "Dark Checks"
-msgstr "深��格"
-
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:231
-msgid "White Only"
-msgstr "��"
-
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:232
-msgid "Gray Only"
-msgstr "��"
-
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:233
-msgid "Black Only"
-msgstr "��"
-
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:261
-msgid "Image source"
-msgstr "å½±å??ä¾?æº?"
-
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:262
-msgid "Pattern source"
-msgstr "å??樣ä¾?æº?"
-
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:291
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:237
+msgctxt "check-type"
+msgid "Light checks"
+msgstr "æ£?ç?¤æ ¼ä¸­ç??æ·ºè?²"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:238
+msgctxt "check-type"
+msgid "Mid-tone checks"
+msgstr "中é??è?²èª¿ç??æ£?ç?¤æ ¼é¡?è?²"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:239
+msgctxt "check-type"
+msgid "Dark checks"
+msgstr "æ£?ç?¤æ ¼ä¸­ç??æ·±è?²"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:240
+msgctxt "check-type"
+msgid "White only"
+msgstr "��"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:241
+msgctxt "check-type"
+msgid "Gray only"
+msgstr "ç?°è?²"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:242
+msgctxt "check-type"
+msgid "Black only"
+msgstr "é»?è?²"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:271
+msgctxt "clone-type"
+msgid "Image"
+msgstr "å??ç??"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:272
+msgctxt "clone-type"
+msgid "Pattern"
+msgstr "å??樣"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:302
+msgctxt "desaturate-mode"
 msgid "Lightness"
-msgstr ""
+msgstr "亮度"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:292
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:303
+msgctxt "desaturate-mode"
 msgid "Luminosity"
-msgstr ""
+msgstr "ç?¼å??強度"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:293
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:304
+msgctxt "desaturate-mode"
 msgid "Average"
-msgstr ""
+msgstr "å¹³å??å?¼"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:321
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:333
+msgctxt "dodge-burn-type"
 msgid "Dodge"
 msgstr "æ¼?ç?½"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:322
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:334
+msgctxt "dodge-burn-type"
 msgid "Burn"
 msgstr "��"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:359 ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:499
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:400
+msgctxt "gradient-type"
 msgid "Linear"
 msgstr "ç·?æ?§"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:360
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:401
+msgctxt "gradient-type"
 msgid "Bi-linear"
 msgstr "é??ç·?æ?§"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:361
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:402
+#, fuzzy
+msgctxt "gradient-type"
 msgid "Radial"
 msgstr "æ?¾å°?ç??"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:362
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:403
+#, fuzzy
+msgctxt "gradient-type"
 msgid "Square"
-msgstr "�形"
+msgstr "正�形"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:363
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:404
+#, fuzzy
+msgctxt "gradient-type"
 msgid "Conical (sym)"
 msgstr "å??é??å½¢(å°?稱)"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:364
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:405
+#, fuzzy
+msgctxt "gradient-type"
 msgid "Conical (asym)"
 msgstr "å??é??å½¢(ä¸?å°?稱)"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:365
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:406
+#, fuzzy
+msgctxt "gradient-type"
 msgid "Shaped (angular)"
-msgstr "ä¾?å½¢ç??æ?´å±?(è?±è§?)"
+msgstr "xå??é ?ç?®ç¬¦è??"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:366
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:407
+#, fuzzy
+msgctxt "gradient-type"
 msgid "Shaped (spherical)"
-msgstr "ä¾?å½¢ç??æ?´å±?(ç??ç??)"
+msgstr "xå??é ?ç?®ç¬¦è??"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:367
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:408
+#, fuzzy
+msgctxt "gradient-type"
 msgid "Shaped (dimpled)"
-msgstr "ä¾?å½¢ç??æ?´å±?(é??渦)"
+msgstr "xå??é ?ç?®ç¬¦è??"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:368
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:409
+#, fuzzy
+msgctxt "gradient-type"
 msgid "Spiral (cw)"
 msgstr "è?ºæ??(é ?æ??é??)"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:369
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:410
+#, fuzzy
+msgctxt "gradient-type"
 msgid "Spiral (ccw)"
 msgstr "è?ºæ??(é ?æ??é??)"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:398
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:442
+msgctxt "grid-style"
+msgid "Intersections (dots)"
+msgstr "交å??å?£ï¼?é»?ï¼?"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:443
+msgctxt "grid-style"
+msgid "Intersections (crosshairs)"
+msgstr "交å??å?£ï¼?å??å­?ç·?ï¼?"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:444
+msgctxt "grid-style"
+msgid "Dashed"
+msgstr "è??ç·?"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:445
+msgctxt "grid-style"
+msgid "Double dashed"
+msgstr "é??è??ç·?"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:446
+msgctxt "grid-style"
+msgid "Solid"
+msgstr "��"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:476
+#, fuzzy
+msgctxt "icon-type"
 msgid "Stock ID"
-msgstr ""
+msgstr "å?§å»ºå??示代碼"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:399
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:477
+#, fuzzy
+msgctxt "icon-type"
 msgid "Inline pixbuf"
-msgstr ""
+msgstr "Pixbuf �件"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:400
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:478
+#, fuzzy
+msgctxt "icon-type"
 msgid "Image file"
-msgstr "å½±å??æª?"
+msgstr "å??å??æª?(_F):"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:429
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:508
+msgctxt "image-base-type"
 msgid "RGB color"
-msgstr "RGB �彩"
+msgstr "RGB é¡?è?²"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:430 ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:465
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:509
+msgctxt "image-base-type"
 msgid "Grayscale"
 msgstr "ç?°é??"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:431
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:510
+msgctxt "image-base-type"
 msgid "Indexed color"
 msgstr "索��"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:463
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:543
+msgctxt "image-type"
 msgid "RGB"
 msgstr "RGB"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:464
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:544
+msgctxt "image-type"
 msgid "RGB-alpha"
-msgstr "RGB-é??æ??"
+msgstr "RGB 模å¼?å?«æ??é??æ??度"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:466
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:545
+#, fuzzy
+msgctxt "image-type"
+msgid "Grayscale"
+msgstr "ç?°é??"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:546
+msgctxt "image-type"
 msgid "Grayscale-alpha"
-msgstr "ç?°é??-é??æ??"
+msgstr "ç?°é??模å¼?å?«æ??é??æ??度"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:468
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:547
+#, fuzzy
+msgctxt "image-type"
+msgid "Indexed"
+msgstr "已索���"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:548
+msgctxt "image-type"
 msgid "Indexed-alpha"
-msgstr "ç´¢å¼?è?²-é??æ??"
+msgstr "ç´¢å¼?è?²æ¨¡å¼?å?«æ??é??æ??度"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:498
-msgid "None (Fastest)"
-msgstr "ç?¡(é??度æ??å¿«)"
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:579
+msgctxt "interpolation-type"
+msgid "None"
+msgstr "ç?¡"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:580
+msgctxt "interpolation-type"
+msgid "Linear"
+msgstr "ç·?æ?§"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:500
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:581
+msgctxt "interpolation-type"
 msgid "Cubic"
 msgstr "ç«?æ?¹"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:501
-msgid "Lanczos (Best)"
-msgstr "Lanczos(å??質æ??é«?)"
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:582
+msgctxt "interpolation-type"
+msgid "Sinc (Lanczos3)"
+msgstr "正弦�lanczos3�"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:529
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:611
+#, fuzzy
+msgctxt "paint-application-mode"
 msgid "Constant"
 msgstr "常�"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:530
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:612
+#, fuzzy
+msgctxt "paint-application-mode"
 msgid "Incremental"
 msgstr "é??å¢?模å¼?"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:559 ../modules/cdisplay_lcms.c:254
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:642
+msgctxt "repeat-mode"
 msgid "None"
 msgstr "ç?¡"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:560
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:643
+msgctxt "repeat-mode"
 msgid "Sawtooth wave"
 msgstr "��形波浪�"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:561
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:644
+msgctxt "repeat-mode"
 msgid "Triangular wave"
 msgstr "��形波浪�"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:589
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:674
+#, fuzzy
+msgctxt "run-mode"
+msgid "Run interactively"
+msgstr "����..."
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:675
+#, fuzzy
+msgctxt "run-mode"
+msgid "Run non-interactively"
+msgstr "äº?å??設å®?é?¸é ?"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:676
+#, fuzzy
+msgctxt "run-mode"
+msgid "Run with last used values"
+msgstr "ä¿?ç??é?¸æ??å??å??"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:705
+msgctxt "size-type"
 msgid "Pixels"
 msgstr "å??ç´ "
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:590
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:706
+#, fuzzy
+msgctxt "size-type"
 msgid "Points"
 msgstr "é»?"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:619
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:736
+msgctxt "transfer-mode"
 msgid "Shadows"
 msgstr "é?°å½±å??å??"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:620
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:737
+msgctxt "transfer-mode"
 msgid "Midtones"
-msgstr "å??調è?²å??å??"
+msgstr "中é??è?²èª¿"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:621
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:738
+msgctxt "transfer-mode"
 msgid "Highlights"
-msgstr "é«?亮度å??å??"
-
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:649
-msgid "Forward"
-msgstr ""
-
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:650
+msgstr "é«?亮度å??"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:767
+msgctxt "transform-direction"
+msgid "Normal (Forward)"
+msgstr "正常(å??å??)"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:768
+msgctxt "transform-direction"
+msgid "Corrective (Backward)"
+msgstr "ç?¯æ­£(å??å¾?)"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:799
+msgctxt "transform-resize"
+msgid "Adjust"
+msgstr "æ??è½?å??ç??å¾?ï¼?æ?´å¤§å??層尺寸"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:800
+msgctxt "transform-resize"
+msgid "Clip"
+msgstr "æ??è½?å??ç??å¾?ï¼?è£?å??以符å??ç?«å¸?é??ç??"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:801
+msgctxt "transform-resize"
+msgid "Crop to result"
+msgstr "æ??è½?å??ç??å¾?ï¼?ç?©å½¢é?¸å??ä¸?é??æ??å??å??"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:802
+msgctxt "transform-resize"
+msgid "Crop with aspect"
+msgstr "ä¿?æ??é?·å¯¬æ¯?ï¼?ç?©å½¢é?¸å??ä¸?é??æ??å??å??"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:935
 #, fuzzy
-msgid "Backward"
-msgstr "é»?"
-
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:751
+msgctxt "pdb-proc-type"
 msgid "Internal GIMP procedure"
-msgstr "GIMP ����"
+msgstr "æ?¾ä¸?å?°ç¨?åº?â??%sâ??"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:752
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:936
+msgctxt "pdb-proc-type"
 msgid "GIMP Plug-In"
-msgstr "GIMP å¢?æ??模çµ?"
+msgstr "GIMP å¤?æ??ç¨?å¼?"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:753
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:937
+#, fuzzy
+msgctxt "pdb-proc-type"
 msgid "GIMP Extension"
-msgstr "GIMP æ?´å±?å??è?½"
+msgstr "ä¾?延伸æª?å??"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:754
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:938
+#, fuzzy
+msgctxt "pdb-proc-type"
 msgid "Temporary Procedure"
-msgstr "æ?«æ??æ?§ç¨?åº?"
+msgstr "æ?«æ??æª?æ¡?系統"
 
-#: ../libgimpbase/gimpmemsize.c:177
-#, c-format
-msgid "%d Bytes"
-msgstr "%d ä½?å??çµ?"
-
-#: ../libgimpbase/gimpmemsize.c:182
-#, c-format
-msgid "%.2f KB"
-msgstr "%.2f KB"
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1105
+msgctxt "text-direction"
+msgid "From left to right"
+msgstr "�左��"
 
-#: ../libgimpbase/gimpmemsize.c:186
-#, c-format
-msgid "%.1f KB"
-msgstr "%.1f KB"
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1106
+msgctxt "text-direction"
+msgid "From right to left"
+msgstr "���左"
 
-#: ../libgimpbase/gimpmemsize.c:190
-#, c-format
-msgid "%d KB"
-msgstr "%d KB"
-
-#: ../libgimpbase/gimpmemsize.c:197
-#, c-format
-msgid "%.2f MB"
-msgstr "%.2f MB"
-
-#: ../libgimpbase/gimpmemsize.c:201
-#, c-format
-msgid "%.1f MB"
-msgstr "%.1f MB"
-
-#: ../libgimpbase/gimpmemsize.c:205
-#, c-format
-msgid "%d MB"
-msgstr "%d MB"
-
-#: ../libgimpbase/gimpmemsize.c:212
-#, c-format
-msgid "%.2f GB"
-msgstr "%.2f GB"
-
-#: ../libgimpbase/gimpmemsize.c:216
-#, c-format
-msgid "%.1f GB"
-msgstr "%.1f GB"
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1137
+msgctxt "text-hint-style"
+msgid "None"
+msgstr "ç?¡"
 
-#: ../libgimpbase/gimpmemsize.c:220
-#, c-format
-msgid "%d GB"
-msgstr "%d GB"
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1138
+msgctxt "text-hint-style"
+msgid "Slight"
+msgstr "è¼?å¾®ç??"
 
-#: ../libgimpbase/gimputils.c:169 ../libgimpbase/gimputils.c:174
-#: ../modules/cdisplay_lcms.c:246
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1139
+msgctxt "text-hint-style"
+msgid "Medium"
+msgstr "中ç­?ç??"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1140
+msgctxt "text-hint-style"
+msgid "Full"
+msgstr "ç?¡é??å¤?ç??"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1171
+msgctxt "text-justification"
+msgid "Left justified"
+msgstr "左��"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1172
+msgctxt "text-justification"
+msgid "Right justified"
+msgstr "���"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1173
+msgctxt "text-justification"
+msgid "Centered"
+msgstr "置中"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1174
+msgctxt "text-justification"
+msgid "Filled"
+msgstr "左���"
+
+#: ../libgimpbase/gimputils.c:178 ../libgimpbase/gimputils.c:183
+#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:424
+#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:430
+#: ../modules/display-filter-lcms.c:182
 msgid "(invalid UTF-8 string)"
 msgstr "ç?¡æ??ç?? UTF-8 æ??å­?)"
 
-#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:40
+#. *
+#. * SECTION: gimpcolorconfig
+#. * @title: GimpColorConfig
+#. * @short_description: Color management settings.
+#. *
+#. * Color management settings.
+#. *
+#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:50
 msgid "Mode of operation for color management."
-msgstr ""
+msgstr "è?²å½©ç®¡ç??ç??æ??ä½?模å¼?"
 
-#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:42
+#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:52
 msgid "The color profile of your (primary) monitor."
-msgstr ""
+msgstr "æ?¨(主è¦?)è?¢å¹?ç??è?²å½©é??ç½®æª?ã??"
 
-#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:44
+#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:54
 msgid ""
-"When enabled, the GIMP will try to use the display color profile from the "
-"windowing system. The configured monitor profile is then only used as a "
+"When enabled, GIMP will try to use the display color profile from the "
+"windowing system. The configured monitor profile is then only used as a "
 "fallback."
 msgstr ""
+"ç?¶å??ç?¨æ??ï¼?å°?å??試å¾?è¦?çª?系統使ç?¨GIMPç??顯示é¡?è?²é??ç½®æª?ã??ç?¶å¾?å·²é??ç½®ç??è?¢å¹?é??ç½®æª?å?ª"
+"ä½?å¾?å??ç?¨ã??"
 
-#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:48
-msgid "The default RGB workspace color profile."
-msgstr ""
+#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:58
+msgid "The default RGB working space color profile."
+msgstr "é ?設ç?? RGB å·¥ä½?空é??ç??è?²å½©é??ç½®æª?ã??"
 
-#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:50
+#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:60
 msgid "The CMYK color profile used to convert between RGB and CMYK."
-msgstr ""
+msgstr "CMYK è?²å½©é??ç½®æª?ï¼?使ç?¨æ?¼ RGB å?? CMYK ä¹?é??ç??è½?æ??"
 
-#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:52
+#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:62
 msgid "The color profile used for simulating a printed version (softproof)."
-msgstr ""
+msgstr "è?²å½©é??ç½®æª?ç?¨æ?¼æ¨¡æ?¬å?°å?·æ??è¿°ï¼?è»?æ??樣ï¼?ã??"
 
-#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:54
+#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:64
 msgid "Sets how colors are mapped for your display."
-msgstr ""
+msgstr "設置è?²å½©æ?¯å¦?ä½?ç?ºæ?¨ç??è?¢å¹?æ? å°?ã??"
 
-#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:56
+#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:66
 msgid ""
-"Sets how colors are converted from workspace to the print simulation device."
-msgstr ""
+"Sets how colors are converted from RGB working space to the print simulation "
+"device."
+msgstr "設置è?²å½©æ?¯å¦?ä½?è½?æ??ï¼?å¾? RGB å·¥ä½?空é??å?°å??å?°æ¨¡æ?¬è£?ç½®"
+
+#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:69
+msgid ""
+"When enabled, the print simulation will mark colors which can not be "
+"represented in the target color space."
+msgstr "å??ç?¨å¾?ï¼?å??å?°æ¨¡æ?¬å°?æ¨?è¨?è?²å½©ï¼?該è?²å½©ä¸?è?½ä»£è¡¨ç?®æ¨?è?²å½©ç©ºé??ã??"
+
+#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:72
+msgid "The color to use for marking colors which are out of gamut."
+msgstr "é??é¡?è?²ä½¿ç?¨æ?¼æ¨?è¨?è¶?å?ºå?¨è?²å½©ç¯?å??ç??é¡?è?²ã??"
 
 #: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:24
+msgctxt "color-management-mode"
 msgid "No color management"
-msgstr ""
+msgstr "æ²?æ??è?²å½©ç®¡ç??"
 
 #: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:25
+msgctxt "color-management-mode"
 msgid "Color managed display"
-msgstr ""
+msgstr "è?²å½©ç®¡ç??顯示"
 
 #: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:26
+msgctxt "color-management-mode"
 msgid "Print simulation"
-msgstr ""
+msgstr "å??å?°æ¨¡æ?¬"
 
-#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:56 ../modules/cdisplay_proof.c:55
+#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:57
+msgctxt "color-rendering-intent"
 msgid "Perceptual"
-msgstr ""
+msgstr "æ??ç?¥"
 
-#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:57 ../modules/cdisplay_proof.c:56
-msgid "Relative Colorimetric"
+#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:58
+msgctxt "color-rendering-intent"
+msgid "Relative colorimetric"
 msgstr "���度"
 
-#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:58
-#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:93 ../modules/cdisplay_proof.c:57
+#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:59
+msgctxt "color-rendering-intent"
 msgid "Saturation"
-msgstr "彩度"
+msgstr "飽å??度"
 
-#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:59 ../modules/cdisplay_proof.c:58
-msgid "Absolute Colorimetric"
+#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:60
+msgctxt "color-rendering-intent"
+msgid "Absolute colorimetric"
 msgstr "���度"
 
-#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:88
-msgid "Ask"
-msgstr ""
-
-#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:89
-msgid "Use embedded profile"
-msgstr ""
-
-#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:90
-#, fuzzy
-msgid "Convert to RGB workspace"
-msgstr "è½?æ??æ?? RGB"
-
-#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:95
+#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:105
 #, c-format
 msgid "value for token %s is not a valid UTF-8 string"
 msgstr "%s ç??å?¼ä¸?æ?¯æ??æ??ç?? UTF-8 å­?串"
 
 #. please don't translate 'yes' and 'no'
-#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:423
+#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:444
 #, c-format
 msgid "expected 'yes' or 'no' for boolean token %s, got '%s'"
 msgstr "%s å¸?æ??å?¼æ??該æ?¯â??yesâ??æ??è??â??noâ??ï¼?ä½?實é??ä¸?æ?¯â??%sâ??"
 
-#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:497
+#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:518
 #, c-format
 msgid "invalid value '%s' for token %s"
 msgstr "%2$s ç??å?¼â??%1$sâ??ç?¡æ??"
 
-#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:512
+#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:533
 #, c-format
 msgid "invalid value '%ld' for token %s"
 msgstr "%2$s ç??å?¼â??%1$ldâ??ç?¡æ??"
 
-#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:581
+#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:602
 #, c-format
 msgid "while parsing token '%s': %s"
 msgstr "å??æ??â??%sâ??ç??å?¼æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ï¼?%s"
 
-#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:453
-#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:466 ../libgimpconfig/gimpscanner.c:515
-#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:596
+#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:482
+#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:495 ../libgimpconfig/gimpscanner.c:506
+#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:587
+#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilestore.c:664
 msgid "fatal parse error"
 msgstr "å??æ??æ??å?ºç?¾å?´é??é?¯èª¤"
 
-#: ../libgimpconfig/gimpconfig-path.c:376
+#: ../libgimpconfig/gimpconfig-path.c:387
 #, c-format
 msgid "Cannot expand ${%s}"
 msgstr "ç?¡æ³?å±?é?? ${%s} è®?æ?¸"
 
-#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:135
+#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:87
+#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:728
+#, c-format
+msgid "Error writing to '%s': %s"
+msgstr "寫å?¥â??%sâ??æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ï¼?%s"
+
+#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:145
 #, c-format
 msgid "Could not create temporary file for '%s': %s"
 msgstr "ç?¡æ³?ç?¢ç??â??%sâ??æ??é??ç??æ?«å­?æª?ï¼?%s"
 
-#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:148
+#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:158
 #, c-format
 msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
 msgstr "ç?¡æ³?é??å??â??%sâ??ä¾?寫å?¥è³?æ??ï¼?%s"
 
-#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:667
+#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:689
+#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:709
 #, c-format
 msgid ""
 "Error writing to temporary file for '%s': %s\n"
@@ -723,7 +1069,7 @@ msgstr ""
 "寫å?¥â??%sâ??ç??æ?«å­?æª?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ï¼?%s\n"
 "æ²?æ??æ?´æ?¹å??ä¾?ç??æª?æ¡?ã??"
 
-#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:675
+#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:717
 #, c-format
 msgid ""
 "Error writing to temporary file for '%s': %s\n"
@@ -732,64 +1078,45 @@ msgstr ""
 "寫å?¥â??%sâ??ç??æ?«å­?æª?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ï¼?%s\n"
 "æ ¹æ?¬æ²?æ??ç?¢ç??æª?æ¡?ã??"
 
-#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:686
-#, c-format
-msgid "Error writing to '%s': %s"
-msgstr "寫å?¥â??%sâ??æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ï¼?%s"
-
-#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:704
+#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:741
 #, c-format
 msgid "Could not create '%s': %s"
 msgstr "ç?¡æ³?製ä½?â??%sâ??ï¼?%s"
 
-#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:102
+#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:263
 #, c-format
-msgid "Could not open '%s' for reading: %s"
-msgstr "ç?¡æ³?é??å??â??%sâ??ä¾?è®?å??è³?æ??ï¼?%s"
-
-#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:272
 msgid "invalid UTF-8 string"
 msgstr "ç?¡æ??ç?? UTF-8 å­?串"
 
-#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:623
+#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:614
 #, c-format
 msgid "Error while parsing '%s' in line %d: %s"
 msgstr "å??æ??第 %2$d è¡?ç??â??%1$sâ??æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ï¼?%3$s"
 
-#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:180
-#, c-format
-msgid "Loading module: '%s'\n"
-msgstr "è¼?å?¥æ¨¡çµ?ï¼?â??%sâ??\n"
-
-#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:197 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:216
-#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:330 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:358
-#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:470
+#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:163 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:181
+#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:290 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:317
+#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:443
 #, c-format
 msgid "Module '%s' load error: %s"
 msgstr "è¼?å?¥æ¨¡çµ?â??%sâ??æ??å?ºç?¾é?¯èª¤ï¼?%s"
 
-#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:286
-#, c-format
-msgid "Skipping module: '%s'\n"
-msgstr "忽ç?¥æ¨¡çµ?ï¼?â??%sâ??\n"
-
-#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:426
+#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:385
 msgid "Module error"
 msgstr "模çµ?ç?¼ç??é?¯èª¤"
 
-#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:427
+#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:386
 msgid "Loaded"
 msgstr "已��"
 
-#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:428
+#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:387
 msgid "Load failed"
 msgstr "è¼?å?¥å¤±æ??"
 
-#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:429
+#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:388
 msgid "Not loaded"
 msgstr "���"
 
-#: ../libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:125
+#: ../libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:131
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot determine a valid home directory.\n"
@@ -798,428 +1125,1022 @@ msgstr ""
 "æ?¾ä¸?å?°æ­£ç¢ºç??å??人è³?æ??夾ã??\n"
 "縮å??æ??æ?¹ç?ºå?²å­?è?³å­?æ?¾æ?«æ??æ?§æª?æ¡?ç??è³?æ??夾 (%s)ã??"
 
-#: ../libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:249 ../libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:317
+#: ../libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:255 ../libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:323
 #, c-format
 msgid "Failed to create thumbnail folder '%s'."
 msgstr "ç?¡æ³?建ç«?縮å??è³?æ??夾â??%sâ??ã??"
 
-#: ../libgimpthumb/gimpthumbnail.c:919
+#: ../libgimpthumb/gimpthumbnail.c:508
+#, c-format
+msgid "Thumbnail contains no Thumb::URI tag"
+msgstr "縮å??æ²?æ?? Thumb::URI æ¨?籤"
+
+#: ../libgimpthumb/gimpthumbnail.c:904
 #, c-format
 msgid "Could not create thumbnail for %s: %s"
 msgstr "ç?¡æ³?ç?¢ç?? %s ç??縮å??: %s"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpbrowser.c:129
+#: ../libgimpwidgets/gimpbrowser.c:112
 msgid "_Search:"
 msgstr "æ??å°?(_S):"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:118
+#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:132
 msgid "_Foreground Color"
 msgstr "å??æ?¯é¡?è?²(_F)"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:122
+#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:136
 msgid "_Background Color"
 msgstr "è??æ?¯é¡?è?²(_B)"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:126
+#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:140
 msgid "Blac_k"
 msgstr "é»?(_K)"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:130
+#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:144
 msgid "_White"
 msgstr "ç?½(_W)"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:129
+#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilestore.c:152
+msgid "Select color profile from disk..."
+msgstr "å¾?ç£?ç¢?é?¸å??è?²å½©é??ç½®æª?..."
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilestore.c:288
+msgctxt "profile"
+msgid "None"
+msgstr "ç?¡"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:108
 msgid "Scales"
 msgstr "�桿"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:214
+#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:217
 msgid "Current:"
 msgstr "ç?®å??é¡?è?²:"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:236
+#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:226
 msgid "Old:"
 msgstr "å??æ??é¡?è?²:"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:281
-msgid "Hexadecimal color notation as used in HTML and CSS"
-msgstr "é¡?ä¼¼ HTML å?? CSS æ??ç?¨ç?? 16 é?²ä½?è?²å½©è¡¨ç¤ºæ?¹å¼?"
+#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:311
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Hexadecimal color notation as used in HTML and CSS. This entry also accepts "
+"CSS color names."
+msgstr "常ç?¨æ?¼ HTML å?? CSS ç??å??å?­é?²ä½?é¡?è?²ç¢¼ã??é??å??é ?ç?®ä¹?å?¯ä»¥ä½¿ç?¨ CSS è?²å½©å??稱ã??"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:286
-msgid "HTML _Notation:"
-msgstr "_HTML 表示��:"
+#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:317
+msgid "HTML _notation:"
+msgstr "網���(_N):"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:197
+msgid "Open a file selector to browse your folders"
+msgstr ""
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:351
+#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:198
+msgid "Open a file selector to browse your files"
+msgstr ""
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:358
 msgid "Select Folder"
 msgstr "é?¸å??è³?æ??夾"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:353
+#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:360
 msgid "Select File"
 msgstr "é?¸å??æª?æ¡?"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:232
+#: ../libgimpwidgets/gimphelpui.c:430
+#, fuzzy
+msgid "Press F1 for more help"
+msgstr "使ç?¨ã??%s --helpã??以ç?²å¾?æ?´å¤?è³?è¨?ã??"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:217
 msgid "Kilobytes"
 msgstr "KB"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:233
+#: ../libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:218
 msgid "Megabytes"
 msgstr "MB"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:234
+#: ../libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:219
 msgid "Gigabytes"
 msgstr "GB"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimppatheditor.c:243
+#. Count label
+#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:278
+#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1176
+#, fuzzy
+msgid "Nothing selected"
+msgstr "å°?æ?ªé?¸æ??ï¼?"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:296
+#, fuzzy
+msgid "Select _All"
+msgstr "å?¨é?¨é?¸å??(_A)"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:316
+#, fuzzy
+msgid "Select _range:"
+msgstr "é?¸æ??è¦?調æ?´ç??ç¯?å??"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:328
+#, fuzzy
+msgid "Open _pages as"
+msgstr "é??å??ç?ºæ?°å??ç??"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:429
+#, fuzzy
+msgid "Page 000"
+msgstr "��網��%s"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:517
+#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:754
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Page %d"
+msgstr "第 %d �"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1181
+#, fuzzy
+msgid "One page selected"
+msgstr "å¾?游æ¨?ä½?ç½®é??å§?é?¸å??é ?"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1188
+#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1192
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%d page selected"
+msgid_plural "All %d pages selected"
+msgstr[0] "å·²é?¸å??æ?¶ä»¶äºº"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimppatheditor.c:234
 msgid "Writable"
 msgstr "�寫�"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimppatheditor.c:252
+#: ../libgimpwidgets/gimppatheditor.c:243
 msgid "Folder"
 msgstr "è³?æ??夾"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimppickbutton.c:138
+#: ../libgimpwidgets/gimppickbutton.c:127
 msgid ""
 "Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
 "that color."
 msgstr "æ??ä¸?滴管ï¼?ç?¶å¾?å?¨ç?«é?¢ä¸­é?¸å??ä»»ä½?æ?³è¦?ç??é¡?è?²ã??"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimppreviewarea.c:126
+#. toggle button to (de)activate the instant preview
+#: ../libgimpwidgets/gimppreview.c:287
+msgid "_Preview"
+msgstr "�覽(_P)"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimppreviewarea.c:103
 msgid "Check Size"
 msgstr "�格大�"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimppreviewarea.c:133
+#: ../libgimpwidgets/gimppreviewarea.c:110
 msgid "Check Style"
 msgstr "�格樣�"
 
-#. toggle button to (des)activate the instant preview
-#: ../libgimpwidgets/gimppreview.c:240
-msgid "_Preview"
-msgstr "�覽(_P)"
-
-#: ../libgimpwidgets/gimppropwidgets.c:1798
-#, c-format
-msgid "This text input field is limited to %d characters."
-msgstr "æ?¬æ??å­?輸å?¥æ¬?ä½?ç??é?·åº¦é??å?¶ç?º %d å??å­?符ã??"
+#: ../libgimpwidgets/gimppropwidgets.c:1875
+#, fuzzy, c-format
+msgid "This text input field is limited to %d character."
+msgid_plural "This text input field is limited to %d characters."
+msgstr[0] "æ?¬æ??å­?輸å?¥æ¬?ä½?ç??é?·åº¦é??å?¶ç?º %d å??å­?符ã??"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:113
+#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:127
 msgid "Anchor"
 msgstr "��"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:114
+#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:128
 msgid "C_enter"
 msgstr "中央(_E)"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:115
+#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:129
 msgid "_Duplicate"
-msgstr "�製(_D)"
+msgstr "é??製(_D)"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:116
+#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:130
 msgid "_Edit"
 msgstr "編輯(_E)"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:117
+#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:131
 msgid "Linked"
 msgstr "��"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:118
+#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:132
 msgid "Paste as New"
-msgstr "è²¼ä¸?æ??ç?ºæ?°å½±å??"
+msgstr "è²¼ä¸?æ??ç?ºæ?°å??ç??"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:119
+#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:133
 msgid "Paste Into"
 msgstr "è²¼ä¸?æ??ç?ºå??層"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:120
+#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:134
 msgid "_Reset"
 msgstr "é??設(_R)"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:121
+#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:135
 msgid "Visible"
 msgstr "��"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:157 ../libgimpwidgets/gimpstock.c:161
+#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:171 ../libgimpwidgets/gimpstock.c:175
 msgid "_Stroke"
 msgstr "æ??é??(_S)"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:173
+#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:187
 msgid "L_etter Spacing"
 msgstr "å­?è·?(_E)"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:174
+#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:188
 msgid "L_ine Spacing"
 msgstr "è¡?è·?(_I)"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:190
+#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:204
 msgid "_Resize"
 msgstr "調�尺寸(_R)"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:191 ../libgimpwidgets/gimpstock.c:297
+#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:205 ../libgimpwidgets/gimpstock.c:339
 msgid "_Scale"
 msgstr "縮�(_S)"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:276
-msgid "Crop"
-msgstr "��"
+#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:314
+#, fuzzy
+msgid "Cr_op"
+msgstr "é??æ??度(_A)ï¼?"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:293
+#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:334
 msgid "_Transform"
 msgstr "è®?æ??(_T)"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:296
+#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:338
 msgid "_Rotate"
 msgstr "æ??è½?(_R)"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:298
+#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:340
 msgid "_Shear"
 msgstr "�移(_S)"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:302
+#: ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:290
 msgid "More..."
 msgstr "��..."
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:612
+#: ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:605
 msgid "Unit Selection"
 msgstr "é?¸æ??å?®ä½?"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:660
+#: ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:654
 msgid "Unit"
 msgstr "��"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:664
+#: ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:658
 msgid "Factor"
 msgstr "��"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1003
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:521
 msgid ""
 "Use this value for random number generator seed - this allows you to repeat "
 "a given \"random\" operation"
 msgstr ""
 "使ç?¨æ?¬æ?¸å?¼ä½?ç?ºé?¨æ©?æ?¸ç?¢ç??ç¨?åº?ç??ä¾?æº?æ?¸å­? â?? é??樣å?¯é??è¤?å?°ç?¢ç??å??ä¸?ç³»å??ç??ã??é?¨æ©?ã??æ?¸"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1007
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:525
 msgid "_New Seed"
 msgstr "ç?¢ç??é?¨æ©?æ?¸(_N)"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1020
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:538
 msgid "Seed random number generator with a generated random number"
 msgstr "使ç?¨ç?¢ç??å?ºä¾?ç??é?¨æ©?æ?¸ä½?ç?ºé?¨æ©?æ?¸ç?¢ç??ç¨?åº?ç??ä¾?æº?æ?¸å­?"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1024
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:542
 msgid "_Randomize"
 msgstr "é?¨æ©?å??(_R)"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:92
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets-private.c:49
+msgctxt "input-mode"
+msgid "Disabled"
+msgstr "���"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets-private.c:50
+msgctxt "input-mode"
+msgid "Screen"
+msgstr "��"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets-private.c:51
+msgctxt "input-mode"
+msgid "Window"
+msgstr "��"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:24
+#, fuzzy
+msgctxt "aspect-type"
+msgid "Square"
+msgstr "正�形"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:25
+#, fuzzy
+msgctxt "aspect-type"
+msgid "Portrait"
+msgstr "ç?´å??"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:26
+#, fuzzy
+msgctxt "aspect-type"
+msgid "Landscape"
+msgstr "æ©«å??"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:126
+#, fuzzy
+msgctxt "color-selector-channel"
 msgid "_H"
 msgstr "��(_H)"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:92
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:126
 msgid "Hue"
 msgstr "��"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:93
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:127
+#, fuzzy
+msgctxt "color-selector-channel"
 msgid "_S"
-msgstr "彩度(_S)"
+msgstr "飽å??度(_S)"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:127
+msgid "Saturation"
+msgstr "飽å??度"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:94
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:128
+#, fuzzy
+msgctxt "color-selector-channel"
 msgid "_V"
 msgstr "æ??度(_V)"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:94
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:128
 msgid "Value"
 msgstr "æ??度"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:95
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:129
+#, fuzzy
+msgctxt "color-selector-channel"
 msgid "_R"
-msgstr "ç´?(_R)"
+msgstr "_R"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:96
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:129
+msgid "Red"
+msgstr "ç´?"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:130
+#, fuzzy
+msgctxt "color-selector-channel"
 msgid "_G"
-msgstr "綠(_G)"
+msgstr "_G"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:130
+msgid "Green"
+msgstr "綠"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:97
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:131
+#, fuzzy
+msgctxt "color-selector-channel"
 msgid "_B"
-msgstr "è??(_B)"
+msgstr "_B"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:98
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:131
+msgid "Blue"
+msgstr "è??"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:132
+#, fuzzy
+msgctxt "color-selector-channel"
 msgid "_A"
 msgstr "é??æ??(_A)"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:126
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:132
+msgid "Alpha"
+msgstr "é??æ??"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:161
+msgctxt "page-selector-target"
 msgid "Layers"
 msgstr "å??層"
 
-#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:127
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:162
+msgctxt "page-selector-target"
 msgid "Images"
-msgstr "å½±å??"
+msgstr "å??ç??"
 
-#: ../modules/cdisplay_colorblind.c:67
-msgid "Protanopia (insensitivity to red"
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:223
+msgctxt "zoom-type"
+msgid "Zoom in"
+msgstr "æ??è¿?"
+
+#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:224
+msgctxt "zoom-type"
+msgid "Zoom out"
+msgstr "æ??é? "
+
+#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:86
+msgid "CMYK color selector (using color profile)"
+msgstr "CMYK è?²å½©é?¸æ??å?¨ï¼?使ç?¨è?²å½©é??ç½®æª?ï¼?"
+
+#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:149
+#: ../modules/color-selector-cmyk.c:101
+msgid "CMYK"
+msgstr "CMYK"
+
+#. Cyan
+#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:168
+#: ../modules/color-selector-cmyk.c:124
+msgid "_C"
+msgstr "_C"
+
+#. Magenta
+#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:170
+#: ../modules/color-selector-cmyk.c:126
+msgid "_M"
+msgstr "_M"
+
+#. Yellow
+#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:172
+#: ../modules/color-selector-cmyk.c:128
+msgid "_Y"
+msgstr "_Y"
+
+#. Key (Black)
+#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:174
+#: ../modules/color-selector-cmyk.c:130
+msgid "_K"
+msgstr "_K"
+
+#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:178
+#: ../modules/color-selector-cmyk.c:134
+msgid "Cyan"
+msgstr "æ°°è??"
+
+#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:179
+#: ../modules/color-selector-cmyk.c:135
+msgid "Magenta"
+msgstr "æ´?ç´?"
+
+#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:180
+#: ../modules/color-selector-cmyk.c:136
+msgid "Yellow"
+msgstr "é»?"
+
+#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:181
+#: ../modules/color-selector-cmyk.c:137
+msgid "Black"
+msgstr "é»?"
+
+#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:412
+msgid "Profile: (none)"
+msgstr "é??ç½®æª?ï¼?(ç?¡)"
+
+#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:433
+#, c-format
+msgid "Profile: %s"
+msgstr "é??ç½®æª?ï¼?%s"
+
+#: ../modules/color-selector-cmyk.c:70
+msgid "CMYK color selector"
+msgstr "CMYK è?²å½©é?¸æ??ç¨?åº?"
+
+#: ../modules/color-selector-cmyk.c:171
+#, fuzzy
+msgid "Black _pullout:"
+msgstr "é»?è?² joker"
+
+#: ../modules/color-selector-cmyk.c:188
+msgid "The percentage of black to pull out of the colored inks."
+msgstr ""
+
+#: ../modules/color-selector-water.c:81
+msgid "Watercolor style color selector"
+msgstr "水彩æ?¹å¼?è?²å½©é?¸æ??ç¨?åº?"
+
+#: ../modules/color-selector-water.c:117
+msgid "Watercolor"
+msgstr "水彩"
+
+#: ../modules/color-selector-water.c:185
+msgid "Pressure"
+msgstr "å£?å??"
+
+#: ../modules/color-selector-wheel.c:74
+#, fuzzy
+msgid "HSV color wheel"
+msgstr "è?²ç?¸ç?°ç??ä½?ç½®ã??"
+
+#: ../modules/color-selector-wheel.c:105
+msgid "Wheel"
+msgstr "��"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:155
+#, fuzzy
+msgid "DirectX DirectInput event controller"
+msgstr "é?¸æ??æ?§å?¶å?¨äº?件å??ä½?"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:195
+#: ../modules/controller-linux-input.c:217 ../modules/controller-midi.c:211
+#, fuzzy
+msgid "Device:"
+msgstr "�置:"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:196
+msgid "The device to read DirectInput events from."
+msgstr ""
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:205
+msgid "DirectX DirectInput"
+msgstr ""
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:419
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Button %d"
+msgstr "æ??é??"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:422
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Button %d Press"
+msgstr "æ??ä¸?æ»?é¼ æ??é??"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:425
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Button %d Release"
+msgstr "æ?¾é??æ»?é¼ æ??é??"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:442
+#: ../modules/controller-linux-input.c:89
+#, fuzzy
+msgid "X Move Left"
+msgstr "å??左移å??"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:445
+#: ../modules/controller-linux-input.c:90
+#, fuzzy
+msgid "X Move Right"
+msgstr "å??å?³ç§»å??"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:451
+#, fuzzy
+msgid "Y Move Away"
+msgstr "å°?%s 移è?³%s ä¸?é?¢ã??"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:454
+#, fuzzy
+msgid "Y Move Near"
+msgstr "�����"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:460
+#: ../modules/controller-linux-input.c:93
+#, fuzzy
+msgid "Z Move Up"
+msgstr "�移"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:463
+#: ../modules/controller-linux-input.c:94
+#, fuzzy
+msgid "Z Move Down"
+msgstr "�移"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:469
+#, fuzzy
+msgid "X Axis Tilt Away"
+msgstr "Axis related headers"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:472
+#, fuzzy
+msgid "X Axis Tilt Near"
+msgstr "Axis related headers"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:478
+#: ../modules/controller-linux-input.c:98
+#, fuzzy
+msgid "Y Axis Tilt Right"
+msgstr "��任�空�"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:481
+#: ../modules/controller-linux-input.c:99
+#, fuzzy
+msgid "Y Axis Tilt Left"
+msgstr "左�任�空�"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:487
+#: ../modules/controller-linux-input.c:100
+#, fuzzy
+msgid "Z Axis Turn Left"
+msgstr "�止左�"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:490
+#: ../modules/controller-linux-input.c:101
+#, fuzzy
+msgid "Z Axis Turn Right"
+msgstr "�止��"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:501
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Slider %d Increase"
+msgstr "å¢?å? é?³é??"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:504
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Slider %d Decrease"
+msgstr "æ¸?å°?é?³é??"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:514
+#, fuzzy, c-format
+msgid "POV %d X View"
+msgstr "3_D å??é??象æ£?檢è¦?"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:517
+#, fuzzy, c-format
+msgid "POV %d Y View"
+msgstr "3_D å??é??象æ£?檢è¦?"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:520
+#, fuzzy, c-format
+msgid "POV %d Return"
+msgstr "<b>è¿?å??é??ç?¥</b>"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:1082
+#, fuzzy
+msgid "DirectInput Events"
+msgstr "系統�件"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:1093
+#: ../modules/controller-linux-input.c:524 ../modules/controller-midi.c:504
+#, fuzzy
+msgid "No device configured"
+msgstr "���任��置"
+
+#: ../modules/controller-dx-dinput.c:1118
+#: ../modules/controller-linux-input.c:587
+#, fuzzy
+msgid "Device not available"
+msgstr "ç?¡æ³?æ??ä¾?æ??å??"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:57
+#, fuzzy
+msgid "Button 0"
+msgstr "æ??é??"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:58
+#, fuzzy
+msgid "Button 1"
+msgstr "æ??é?? 1"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:59
+#, fuzzy
+msgid "Button 2"
+msgstr "æ??é?? 2"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:60
+#, fuzzy
+msgid "Button 3"
+msgstr "æ??é?? 3"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:61
+#, fuzzy
+msgid "Button 4"
+msgstr "æ??é??"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:62
+#, fuzzy
+msgid "Button 5"
+msgstr "æ??é??"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:63
+#, fuzzy
+msgid "Button 6"
+msgstr "æ??é??"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:64
+#, fuzzy
+msgid "Button 7"
+msgstr "æ??é??"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:65
+#, fuzzy
+msgid "Button 8"
+msgstr "æ??é??"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:66
+#, fuzzy
+msgid "Button 9"
+msgstr "æ??é??"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:67
+#, fuzzy
+msgid "Button Mouse"
+msgstr "æ»?é¼ æ??é??(_B):"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:68
+#, fuzzy
+msgid "Button Left"
+msgstr "�鼠左�"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:69
+#, fuzzy
+msgid "Button Right"
+msgstr "�鼠��"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:70
+#, fuzzy
+msgid "Button Middle"
+msgstr "�鼠中�"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:71
+#, fuzzy
+msgid "Button Side"
+msgstr "��"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:72
+#, fuzzy
+msgid "Button Extra"
+msgstr "�大"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:73
+#, fuzzy
+msgid "Button Forward"
+msgstr "å¾?å??(_F)"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:74
+#, fuzzy
+msgid "Button Back"
+msgstr "å??å¾?æ?²å??(_B):"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:75
+#, fuzzy
+msgid "Button Task"
+msgstr "��工�"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:77
+#, fuzzy
+msgid "Button Wheel"
+msgstr "è?²å½©å??ç?¤"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:80
+#, fuzzy
+msgid "Button Gear Down"
+msgstr "第ä¸?æ??é??ã??ä¸?ã??ç??è·?é?¢"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:83
+#, fuzzy
+msgid "Button Gear Up"
+msgstr "第ä¸?æ??é??ã??ä¸?ã??ç??è·?é?¢"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:91
+#, fuzzy
+msgid "Y Move Forward"
+msgstr "å¾?å??(_F)"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:92
+#, fuzzy
+msgid "Y Move Back"
+msgstr "å??å¾?æ?²å??(_B):"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:96
+#, fuzzy
+msgid "X Axis Tilt Forward"
+msgstr "次è¦?å??é?²é?µ"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:97
+#, fuzzy
+msgid "X Axis Tilt Back"
+msgstr "å??å?°æ¯?å°?é ?ç?®"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:103
+msgid "Horiz. Wheel Turn Back"
+msgstr ""
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:104
+msgid "Horiz. Wheel Turn Forward"
+msgstr ""
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:105
+#, fuzzy
+msgid "Dial Turn Left"
+msgstr "�止左�"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:106
+#, fuzzy
+msgid "Dial Turn Right"
+msgstr "�止��"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:107
+#, fuzzy
+msgid "Wheel Turn Left"
+msgstr "�止左�"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:108
+#, fuzzy
+msgid "Wheel Turn Right"
+msgstr "�止��"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:177
+#, fuzzy
+msgid "Linux input event controller"
+msgstr "é?¸æ??æ?§å?¶å?¨äº?件å??ä½?"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:218
+msgid "The name of the device to read Linux Input events from."
+msgstr ""
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:229
+#, fuzzy
+msgid "Linux Input"
+msgstr "輸��(_I)"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:512
+#, fuzzy
+msgid "Linux Input Events"
+msgstr "æ??é??ç?¨æ?¶ç??é?¢ç??äº?件"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:550 ../modules/controller-midi.c:453
+#: ../modules/controller-midi.c:479
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Reading from %s"
+msgstr "å¾?æª?æ¡?è®?å??æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ï¼?%s"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:568
+#: ../modules/controller-linux-input.c:622 ../modules/controller-midi.c:435
+#: ../modules/controller-midi.c:496 ../modules/controller-midi.c:567
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Device not available: %s"
+msgstr "ç?¡æ³?æ??ä¾?æ??å??"
+
+#: ../modules/controller-linux-input.c:631 ../modules/controller-midi.c:576
+#, fuzzy
+msgid "End of file"
+msgstr "å·²å?°é??æª?æ¡?ç??æ?«ç«¯"
+
+#: ../modules/controller-midi.c:163
+#, fuzzy
+msgid "MIDI event controller"
+msgstr "é?¸æ??æ?§å?¶å?¨äº?件å??ä½?"
+
+#: ../modules/controller-midi.c:202
+msgid "The name of the device to read MIDI events from."
+msgstr ""
+
+#: ../modules/controller-midi.c:205
+#, fuzzy
+msgid "Enter 'alsa' to use the ALSA sequencer."
+msgstr "è«?輸å?¥å¯?èª?ä¾?使ç?¨ã??"
+
+#: ../modules/controller-midi.c:220
+msgid "Channel:"
+msgstr "è?²ç??ï¼?"
+
+#: ../modules/controller-midi.c:221
+msgid ""
+"The MIDI channel to read events from. Set to -1 for reading from all MIDI "
+"channels."
+msgstr ""
+
+#: ../modules/controller-midi.c:225
+msgid "MIDI"
+msgstr "MIDI"
+
+#: ../modules/controller-midi.c:354
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Note %02x on"
+msgstr "�此����使�工�"
+
+#: ../modules/controller-midi.c:357
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Note %02x off"
+msgstr "� ~a 移���"
+
+#: ../modules/controller-midi.c:360
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Controller %03d"
+msgstr "æ?§å?¶è??"
+
+#: ../modules/controller-midi.c:407
+#, fuzzy
+msgid "MIDI Events"
+msgstr "系統�件"
+
+#: ../modules/controller-midi.c:425
+msgid "GIMP"
+msgstr "GIMP"
+
+#: ../modules/controller-midi.c:427
+msgid "GIMP MIDI Input Controller"
+msgstr "GIMP MIDI 輸����"
+
+#: ../modules/display-filter-color-blind.c:66
+msgid "Protanopia (insensitivity to red)"
 msgstr "��� (Protanopia)"
 
-#: ../modules/cdisplay_colorblind.c:69
+#: ../modules/display-filter-color-blind.c:68
 msgid "Deuteranopia (insensitivity to green)"
 msgstr "綠�� (Deuteranopia)"
 
-#: ../modules/cdisplay_colorblind.c:71
+#: ../modules/display-filter-color-blind.c:70
 msgid "Tritanopia (insensitivity to blue)"
 msgstr "è??è?²ç?² (Tritanopia)"
 
-#: ../modules/cdisplay_colorblind.c:200
+#: ../modules/display-filter-color-blind.c:197
 msgid "Color deficit simulation filter (Brettel-Vienot-Mollon algorithm)"
 msgstr "模æ?¬è?²ç?²æ¿¾è?²ç?? (Brettel-Vienot-Mollon æ¼?ç®?æ³?)"
 
-#: ../modules/cdisplay_colorblind.c:290
+#: ../modules/display-filter-color-blind.c:260
 msgid "Color Deficient Vision"
 msgstr "模����覺"
 
-#: ../modules/cdisplay_colorblind.c:503
-msgid "Color _Deficiency Type:"
-msgstr "è?²ç?²é¡?å??(_D):"
+#: ../modules/display-filter-color-blind.c:482
+#, fuzzy
+msgid "Color _deficiency type:"
+msgstr "è??æ?¯é¡?è?²é¡¯ç¤ºæ?¹å¼?"
 
-#: ../modules/cdisplay_gamma.c:91
+#: ../modules/display-filter-gamma.c:89
 msgid "Gamma color display filter"
 msgstr "Gamma è?²å½©é¡¯ç¤ºæ¿¾è?²ç??"
 
-#: ../modules/cdisplay_gamma.c:160
+#: ../modules/display-filter-gamma.c:128
 msgid "Gamma"
 msgstr "Gamma"
 
-#: ../modules/cdisplay_gamma.c:251
+#: ../modules/display-filter-gamma.c:231
 msgid "_Gamma:"
 msgstr "_Gamma:"
 
-#: ../modules/cdisplay_highcontrast.c:91
+#: ../modules/display-filter-high-contrast.c:89
 msgid "High Contrast color display filter"
 msgstr "é«?å°?æ¯?è?²å½©æ¿¾è?²ç??"
 
-#: ../modules/cdisplay_highcontrast.c:160
+#: ../modules/display-filter-high-contrast.c:128
 msgid "Contrast"
 msgstr "��"
 
-#: ../modules/cdisplay_highcontrast.c:251
-msgid "Contrast C_ycles:"
-msgstr ""
+#: ../modules/display-filter-high-contrast.c:231
+#, fuzzy
+msgid "Contrast c_ycles:"
+msgstr "å½±ç??ç?«é?¢ç??å??差度"
 
-#: ../modules/cdisplay_lcms.c:105
+#: ../modules/display-filter-lcms.c:101
 msgid "Color management display filter using ICC color profiles"
-msgstr "æ??ç?¨ ICC è?²å½©æ??è¿°æª?ä½?ç?ºè?²å½©ç®¡ç??ç??濾è?²ç??"
+msgstr "æ??ç?¨ ICC è?²å½©é??ç½®æª?ä½?ç?ºè?²å½©ç®¡ç??ç??濾è?²ç??"
 
-#: ../modules/cdisplay_lcms.c:173
+#: ../modules/display-filter-lcms.c:133
 msgid "Color Management"
 msgstr "è?²å½©ç®¡ç??"
 
-#: ../modules/cdisplay_lcms.c:288
+#: ../modules/display-filter-lcms.c:190
+msgid "None"
+msgstr "ç?¡"
+
+#: ../modules/display-filter-lcms.c:211
 msgid ""
 "This filter takes its configuration from the Color Management section in the "
 "Preferences dialog."
 msgstr ""
 
-#: ../modules/cdisplay_lcms.c:311
+#: ../modules/display-filter-lcms.c:225
+#, fuzzy
 msgid "Mode of operation:"
-msgstr ""
+msgstr "æ??ä½?模å¼?(_M):"
 
-#: ../modules/cdisplay_lcms.c:322
-msgid "RGB workspace profile:"
-msgstr ""
+#: ../modules/display-filter-lcms.c:232
+msgid "Image profile:"
+msgstr "å??ç??é??ç½®æª?ï¼?"
 
-#: ../modules/cdisplay_lcms.c:332
+#: ../modules/display-filter-lcms.c:240
 msgid "Monitor profile:"
-msgstr ""
+msgstr "è?¢å¹?é??ç½®æª?ï¼?"
 
-#: ../modules/cdisplay_lcms.c:342
+#: ../modules/display-filter-lcms.c:248
 msgid "Print simulation profile:"
-msgstr ""
+msgstr "å??å?°æ¨¡æ?¬é??ç½®æª?ï¼?"
 
-#: ../modules/cdisplay_proof.c:127
+#: ../modules/display-filter-proof.c:96
 msgid "Color proof filter using ICC color profile"
-msgstr "æ??ç?¨ ICC è?²å½©æ??è¿°æª?ä½?ç?ºè?²å½©æ??樣ç??濾è?²ç??"
+msgstr "æ??ç?¨ ICC è?²å½©é??ç½®æª?ä½?ç?ºè?²å½©æ??樣ç??濾è?²ç??"
 
-#: ../modules/cdisplay_proof.c:221
+#: ../modules/display-filter-proof.c:144
 msgid "Color Proof"
 msgstr "è?²å½©æ??樣"
 
-#: ../modules/cdisplay_proof.c:346
-msgid "_Intent:"
-msgstr ""
-
-#: ../modules/cdisplay_proof.c:350
+#: ../modules/display-filter-proof.c:310
 msgid "Choose an ICC Color Profile"
-msgstr "è«?é?¸æ?? ICC è?²å½©æ??è¿°æª?"
-
-#: ../modules/cdisplay_proof.c:353
-msgid "_Profile:"
-msgstr "æ??è¿°æª?(_P):"
-
-#: ../modules/cdisplay_proof.c:358
-msgid "_Black Point Compensation"
-msgstr ""
-
-#: ../modules/colorsel_cmyk.c:73
-msgid "CMYK color selector"
-msgstr "CMYK è?²å½©é?¸æ??ç¨?åº?"
-
-#: ../modules/colorsel_cmyk.c:130
-msgid "CMYK"
-msgstr "CMYK"
-
-#: ../modules/colorsel_cmyk.c:147
-msgid "_C"
-msgstr "_C"
-
-#: ../modules/colorsel_cmyk.c:148
-msgid "_M"
-msgstr "_M"
-
-#: ../modules/colorsel_cmyk.c:149
-msgid "_Y"
-msgstr "_Y"
-
-#: ../modules/colorsel_cmyk.c:150
-msgid "_K"
-msgstr "_K"
-
-#: ../modules/colorsel_cmyk.c:154
-msgid "Cyan"
-msgstr "æ°°è??"
-
-#: ../modules/colorsel_cmyk.c:155
-msgid "Magenta"
-msgstr "æ´?ç´?"
-
-#: ../modules/colorsel_cmyk.c:156
-msgid "Yellow"
-msgstr "é»?"
-
-#: ../modules/colorsel_cmyk.c:157
-msgid "Black"
-msgstr "é»?"
-
-#: ../modules/colorsel_cmyk.c:191
-msgid "Black _Pullout:"
-msgstr ""
+msgstr "è«?é?¸æ?? ICC è?²å½©é??ç½®æª?"
 
-#: ../modules/colorsel_cmyk.c:208
-msgid "The percentage of black to pull out of the colored inks."
-msgstr ""
-
-#: ../modules/colorsel_triangle.c:104
-msgid "Painter-style triangle color selector"
-msgstr "ç?«å®¶æ?¹å¼?ç??ä¸?è§?å½¢è?²å½©é?¸æ??ç¨?åº?"
-
-#: ../modules/colorsel_triangle.c:170
-msgid "Triangle"
-msgstr "��"
+#: ../modules/display-filter-proof.c:337
+#, fuzzy
+msgid "All files (*.*)"
+msgstr "æ??æ??æª?æ¡? (*.*)"
 
-#: ../modules/colorsel_water.c:88
-msgid "Watercolor style color selector"
-msgstr "水彩æ?¹å¼?è?²å½©é?¸æ??ç¨?åº?"
+#: ../modules/display-filter-proof.c:342
+msgid "ICC color profile (*.icc, *.icm)"
+msgstr "ICC è?²å½©é??ç½®æª?(*.icc, *.icm)"
 
-#: ../modules/colorsel_water.c:154
-msgid "Watercolor"
-msgstr "水彩"
+#: ../modules/display-filter-proof.c:400
+msgid "_Profile:"
+msgstr "é??ç½®æª?(_P)ï¼?"
 
-#: ../modules/colorsel_water.c:220
-msgid "Pressure"
-msgstr "å£?å??"
+#: ../modules/display-filter-proof.c:406
+#, fuzzy
+msgid "_Intent:"
+msgstr "繪製��"
 
-#~ msgid "Protanopia (insensitivity to red)"
-#~ msgstr "��� (Protanopia)"
+#: ../modules/display-filter-proof.c:411
+#, fuzzy
+msgid "_Black Point Compensation"
+msgstr "é?¸å??é»?è?²ä½?ç½®"
diff --git a/po-plug-ins/LINGUAS b/po-plug-ins/LINGUAS
index 664541f..1b72958 100644
--- a/po-plug-ins/LINGUAS
+++ b/po-plug-ins/LINGUAS
@@ -59,4 +59,5 @@ vi
 xh
 yi
 zh_CN
+zh_HK
 zh_TW
diff --git a/po-plug-ins/zh_HK.po b/po-plug-ins/zh_HK.po
new file mode 100644
index 0000000..09f69da
--- /dev/null
+++ b/po-plug-ins/zh_HK.po
@@ -0,0 +1,12958 @@
+# Chinese (Hong Kong) translation for gimp-std-plugins.
+# Copyright (C) 2001, 03, 04 Free Software Foundation, Inc.
+# æ??ä½³å®? <object mis mgt ncu edu tw>, 2001
+# Chun-Chung Chen (��仲) <cjj u washington edu>, 2001.
+# Abel Cheung <maddog linuxhall org>, 2001, 2003, 2004.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gimp-std-plug-ins 2.1.6\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-30 19:45+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-30 19:45+0800\n"
+"Last-Translator: Chao-Hsiung Liao <j_h_liau yahoo com tw>\n"
+"Language-Team: Chinese (Hong Kong) <community linuxhall org>\n"
+"Language: zh_TW\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:118
+msgid "Original"
+msgstr "å??ä¾?"
+
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:136
+msgid "Rotated"
+msgstr "æ??è½?å¾?"
+
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:154
+msgid "Continuous update"
+msgstr "����"
+
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:167
+msgid "Area:"
+msgstr "å??å??ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:171
+msgid "Entire Layer"
+msgstr "æ?´å??å??層"
+
+#. Create selection
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:172
+#: ../plug-ins/common/film.c:965 ../plug-ins/imagemap/imap_selection.c:340
+#: ../plug-ins/selection-to-path/selection-to-path.c:433
+msgid "Selection"
+msgstr "é?¸å??å??å??"
+
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:173
+#, fuzzy
+msgid "Context"
+msgstr "é??è?¯"
+
+#. spinbutton 1
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:297
+#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:873 ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:929
+msgid "From:"
+msgstr "å¾?ï¼?"
+
+#. spinbutton 2
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:323
+#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:882 ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:938
+msgid "To:"
+msgstr "å?°ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:375
+#, fuzzy
+msgctxt "color-rotate"
+msgid "From:"
+msgstr "å¯?件è??:"
+
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:376
+#, fuzzy
+msgctxt "color-rotate"
+msgid "To:"
+msgstr "å?°:"
+
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:416
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3228 ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:213
+msgid "Gray"
+msgstr "ç?°"
+
+#. Gray: Circle: Spinbutton 1
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:464
+msgid "Hue:"
+msgstr "���"
+
+#. Gray: Circle: Spinbutton 2
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:491
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:553
+msgid "Saturation:"
+msgstr "飽å??度ï¼?"
+
+#. * Gray: Operation-Mode *
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:511
+msgid "Gray Mode"
+msgstr "ç?°é??模å¼?"
+
+#. Gray: Operation-Mode: two radio buttons
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:520
+#, fuzzy
+msgid "Treat as this"
+msgstr "以 %s 簽署é??å??é?µä»¶"
+
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:532
+#, fuzzy
+msgid "Change to this"
+msgstr "é??æ??æ?¹è®? {0} å??ç?©ä»¶ã??"
+
+#. * Gray: What is gray? *
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:545
+msgid "Gray Threshold"
+msgstr "ç?°é??è?¨ç??å?¼"
+
+#. * Misc: Used unit selection *
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:585
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:695
+msgid "Units"
+msgstr "��"
+
+#. Misc: Used unit selection: 3 radio buttons
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:594
+msgid "Radians"
+msgstr "弧度"
+
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:606
+msgid "Radians/Pi"
+msgstr "弧度/Ï?"
+
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:618
+msgid "Degrees"
+msgstr "�度"
+
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:649
+msgid "Rotate Colors"
+msgstr "æ??è½?é¡?è?²"
+
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:689
+msgid "Main Options"
+msgstr "主���"
+
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:692
+msgid "Gray Options"
+msgstr "ç?°é??é?¸é ?"
+
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-stock.c:34
+msgid "Switch to Clockwise"
+msgstr "å??æ??å?°é ?æ??é??"
+
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-stock.c:36
+msgid "Switch to C/Clockwise"
+msgstr "å??æ??å?°é??æ??é??"
+
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-stock.c:38
+msgid "Change Order of Arrows"
+msgstr "��箭頭��"
+
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-stock.c:40
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_select_all.c:50
+msgid "Select All"
+msgstr "é?¸æ??å?¨é?¨"
+
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate.c:98
+msgid "Replace a range of colors with another"
+msgstr "å°?é¡?è?²ç??ç¯?å??æ?¿æ??æ??å?¦ä¸?å??"
+
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate.c:105
+msgid "_Rotate Colors..."
+msgstr "æ??è½?é¡?è?²(_R)..."
+
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate.c:139
+msgid "Rotating the colors"
+msgstr "æ??è½?é¡?è?²"
+
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:139
+msgid "_Modify red channel"
+msgstr "ä¿®æ?¹ç´?è?²è?²ç??(_M)"
+
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:139
+msgid "_Modify hue channel"
+msgstr "ä¿®æ?¹è?²ç?¸è?²ç??(_M)"
+
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:140
+msgid "Mo_dify green channel"
+msgstr "ä¿®æ?¹ç¶ è?²è?²ç??(_D)"
+
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:140
+msgid "Mo_dify saturation channel"
+msgstr "ä¿®æ?¹é£½å??度è?²ç??(_D) "
+
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:141
+msgid "Mod_ify blue channel"
+msgstr "ä¿®æ?¹è??è?²è?²ç??(_I)"
+
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:141
+msgid "Mod_ify luminosity channel"
+msgstr "ä¿®æ?¹äº®åº¦è?²ç??(_I) "
+
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:146
+msgid "Red _frequency:"
+msgstr "ç´?è?²é »ç??(_F):"
+
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:146
+msgid "Hue _frequency:"
+msgstr "è?²ç?¸é »ç??(_F):"
+
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:147
+msgid "Green fr_equency:"
+msgstr "綠è?²é »ç??(_E):"
+
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:147
+msgid "Saturation fr_equency:"
+msgstr "飽å??度頻ç??(_E):"
+
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:148
+msgid "Blue freq_uency:"
+msgstr "è??è?²é »ç??(_U):"
+
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:148
+msgid "Luminosity freq_uency:"
+msgstr "亮度頻ç??(_U):"
+
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:150
+msgid "Red _phaseshift:"
+msgstr "����差(_P):"
+
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:150
+msgid "Hue _phaseshift:"
+msgstr "����差(_P):"
+
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:151
+msgid "Green ph_aseshift:"
+msgstr "綠���差(_A):"
+
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:151
+msgid "Saturation ph_aseshift:"
+msgstr "飽å??度ç?¸ä½?å·®(_A):"
+
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:152
+msgid "Blue pha_seshift:"
+msgstr "è??è?²ç?¸ä½?å·®(_S):"
+
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:152
+msgid "Luminosity pha_seshift:"
+msgstr "亮度��差(_S):"
+
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:182
+msgid "Alter colors in various psychedelic ways"
+msgstr "é??ç?¨å??種迷幻æ?¹å¼?ä¾?æ?¹è®?é¡?è?²"
+
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:187
+msgid "_Alien Map..."
+msgstr "�樣��(_A)..."
+
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:319
+msgid "Alien Map: Transforming"
+msgstr "ç?°æ¨£æ? å°?ï¼?è½?æ??中"
+
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:392
+msgid "Alien Map"
+msgstr "�樣��"
+
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:441 ../plug-ins/common/alien-map.c:465
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:489
+msgid "Number of cycles covering full value range"
+msgstr "æ?¸é?±æ??å?¼ç¯?å??è¦?è??"
+
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:453 ../plug-ins/common/alien-map.c:477
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:501
+msgid "Phase angle, range 0-360"
+msgstr "è§?度調æ?´ï¼?ç¯?å?? 0-360"
+
+#. Propagate Mode
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:515 ../plug-ins/common/hot.c:611
+#: ../plug-ins/common/value-propagate.c:1123 ../plug-ins/common/waves.c:278
+msgid "Mode"
+msgstr "模�"
+
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:519
+msgid "_RGB color model"
+msgstr "_RGB �彩模�"
+
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:520
+msgid "_HSL color model"
+msgstr "_HSL �彩模�"
+
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:127
+msgid "Align all visible layers of the image"
+msgstr "å°?é½?å??ç??ç??æ??æ??å?¯è¦?å??層"
+
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:132
+msgid "Align Visi_ble Layers..."
+msgstr "å°?é½?å?¯è¦?å??層(_B)..."
+
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:172
+msgid "There are not enough layers to align."
+msgstr "æ²?æ??足夠ç??å??層å?¯å°?é½?ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:399
+msgid "Align Visible Layers"
+msgstr "å°?é½?å?¯è¦?å??層"
+
+#. if and how to center the image on the page
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:423 ../plug-ins/common/align-layers.c:454
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:165 ../plug-ins/common/file-ps.c:3244
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3256 ../plug-ins/common/file-psp.c:646
+#: ../plug-ins/file-fits/fits.c:1044
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:998
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1039
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1080
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:415
+#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:461
+msgid "None"
+msgstr "ç?¡"
+
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:424 ../plug-ins/common/align-layers.c:455
+msgid "Collect"
+msgstr "æ?¶é??"
+
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:425
+msgid "Fill (left to right)"
+msgstr "填滿 (�左��)"
+
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:426
+msgid "Fill (right to left)"
+msgstr "填滿 (���左)"
+
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:427 ../plug-ins/common/align-layers.c:458
+msgid "Snap to grid"
+msgstr "貼�格�"
+
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:436
+msgid "_Horizontal style:"
+msgstr "水平樣�(_H):"
+
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:440
+msgid "Left edge"
+msgstr "å·¦é??é??ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:441 ../plug-ins/common/align-layers.c:471
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:2712
+msgid "Center"
+msgstr "中�"
+
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:442
+msgid "Right edge"
+msgstr "å?³é??é??ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:451
+#, fuzzy
+msgid "Ho_rizontal base:"
+msgstr "åº?ç??ï¼?A"
+
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:456
+msgid "Fill (top to bottom)"
+msgstr "填滿 (����)"
+
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:457
+msgid "Fill (bottom to top)"
+msgstr "填滿 (����)"
+
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:467
+msgid "_Vertical style:"
+msgstr "å??ç?´æ¨£å¼?(_V):"
+
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:470
+msgid "Top edge"
+msgstr "é ?é?¨é??ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:472
+msgid "Bottom edge"
+msgstr "åº?é?¨é??ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:481
+#, fuzzy
+msgid "Ver_tical base:"
+msgstr "åº?ç??ï¼?A"
+
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:485
+msgid "_Grid size:"
+msgstr "格�大�(_G):"
+
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:494
+msgid "_Ignore the bottom layer even if visible"
+msgstr "å?³ä½¿åº?é?¨å??層ç?ºå?¯è¦?ä¹?忽ç?¥å®?(_I)"
+
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:504
+msgid "_Use the (invisible) bottom layer as the base"
+msgstr "使ç?¨(é?±å½¢ç??)åº?é?¨å??層å??ç?ºå?ºåº?(_U)"
+
+#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:132
+msgid "Modify image to reduce size when saved as GIF animation"
+msgstr "ç?¶å?²å­?ç?º GIF å??ç?«æ??ä¿®æ?¹å??ç??以æ¸?å°?æª?æ¡?大å°?"
+
+#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:144
+msgid "Optimize (for _GIF)"
+msgstr "å??ç?«æ??ä½³å?? (é?©ç?¨æ?¼ _GIF)"
+
+#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:152
+msgid "Reduce file size where combining layers is possible"
+msgstr "å?¯è?½æ??å?©ç?¨å??ä½µå??層ä¾?縮å°?æª?æ¡?"
+
+#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:162
+msgid "_Optimize (Difference)"
+msgstr "å??ç?«æ??ä½³å?? [å??ç?«é?¢å·®ç?°] (_O)"
+
+#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:170
+msgid "Remove optimization to make editing easier"
+msgstr "å?ªé?¤æ??ä½³å??以簡å??編輯"
+
+#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:177
+msgid "_Unoptimize"
+msgstr "å??æ¶?æ??ä½³å??(_U)"
+
+#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:197
+#, fuzzy
+msgid "_Remove Backdrop"
+msgstr "移走æ??æ?? A"
+
+#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:213
+#, fuzzy
+msgid "_Find Backdrop"
+msgstr "æ?¾ä¸?ä¸?å??(_P)"
+
+#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:426
+msgid "Unoptimizing animation"
+msgstr "å??æ¶?æ??ä½³å??å??ç?«"
+
+#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:429
+msgid "Removing animation background"
+msgstr "移é?¤å??ç?«è??æ?¯"
+
+#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:432
+#, fuzzy
+msgid "Finding animation background"
+msgstr "繪���"
+
+#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:436
+msgid "Optimizing animation"
+msgstr "æ??ä½³å??å??ç?«"
+
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:167
+msgid "Preview a GIMP layer-based animation"
+msgstr "é ?覽 GIMP 以å??層ç?ºå?ºç¤?ç??å??ç?« "
+
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:172
+msgid "_Playback..."
+msgstr "æ?­æ?¾(_P)..."
+
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:451
+#, fuzzy
+msgid "_Step"
+msgstr "é??æ­¥å¢?å? "
+
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:451
+msgid "Step to next frame"
+msgstr "å??å¾?ä¸?ä¸?ç?«é?¢"
+
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:455
+msgid "Rewind the animation"
+msgstr "å??帶"
+
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:473
+msgid "Faster"
+msgstr "è¼?å¿«"
+
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:473
+msgid "Increase the speed of the animation"
+msgstr "å? å¿«å??ç?«ç??é??度"
+
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:478
+msgid "Slower"
+msgstr "è¼?æ?¢"
+
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:478
+msgid "Decrease the speed of the animation"
+msgstr "æ¸?æ?¢å??ç?«ç??é??度"
+
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:483
+msgid "Reset speed"
+msgstr "é??設é??度"
+
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:483
+msgid "Reset the speed of the animation"
+msgstr "é??æ?°è¨­å®?å??ç?«ç??é??度"
+
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:491
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:1472
+msgid "Start playback"
+msgstr "é??å§?æ?­æ?¾"
+
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:495
+msgid "Detach"
+msgstr "å??é?¢"
+
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:496
+msgid "Detach the animation from the dialog window"
+msgstr "å°?å??ç?«å¾?å°?話è¦?çª?å??é?¢"
+
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:588
+msgid "Animation Playback:"
+msgstr "å??ç?«æ?­æ?¾ï¼?"
+
+#. list is given in "fps" - frames per second
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:661
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%d fps"
+msgstr "A:%.1f/%.1f  V:%.1f/%.1f  FPS:%d/%d"
+
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:672
+#, fuzzy
+msgid "Default framerate"
+msgstr "é ?設è??æ?¯"
+
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:693
+msgid "Playback speed"
+msgstr "æ?­æ?¾é??度"
+
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:829
+msgid "Tried to display an invalid layer."
+msgstr "å??試顯示ä¸?å??ä¸?å??æ³?ç??å??層ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:1349
+#, c-format
+msgid "Frame %d of %d"
+msgstr "ç?«æ ¼ %2$d ä¹? %1$d"
+
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:1472
+msgid "Stop playback"
+msgstr "å??æ­¢æ?­æ?¾"
+
+#: ../plug-ins/common/antialias.c:84
+msgid "Antialias using the Scale3X edge-extrapolation algorithm"
+msgstr "使ç?¨ Scale3x é??ç·£å¤?å·®æ¼?ç®?æ³?å??å??é?¸é½?ç??å??ä½?"
+
+#: ../plug-ins/common/antialias.c:90
+msgid "_Antialias"
+msgstr "å??é?¸é½?(_A)"
+
+#: ../plug-ins/common/antialias.c:149
+msgid "Antialiasing..."
+msgstr "å??é?¸é½?..."
+
+#: ../plug-ins/common/apply-canvas.c:1139
+msgid "Add a canvas texture to the image"
+msgstr "å? å?¥å¸?å¸?質æ??å?°å??å??"
+
+#: ../plug-ins/common/apply-canvas.c:1144
+msgid "_Apply Canvas..."
+msgstr "ç?«å¸?æ??æ??(_A)..."
+
+#: ../plug-ins/common/apply-canvas.c:1225
+msgid "Applying canvas"
+msgstr "����"
+
+#: ../plug-ins/common/apply-canvas.c:1262
+msgid "Apply Canvas"
+msgstr "ç?«å¸?æ??æ??"
+
+#. *****************************************************
+#. radio buttons for choosing LEFT or RIGHT
+#. *************************************************
+#: ../plug-ins/common/apply-canvas.c:1292 ../plug-ins/common/wind.c:945
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:517
+msgid "Direction"
+msgstr "æ?¹å??"
+
+#: ../plug-ins/common/apply-canvas.c:1296
+msgid "_Top-right"
+msgstr "��(_T)"
+
+#: ../plug-ins/common/apply-canvas.c:1297
+msgid "Top-_left"
+msgstr "左�(_L)"
+
+#: ../plug-ins/common/apply-canvas.c:1298
+msgid "_Bottom-left"
+msgstr "左�(_B)"
+
+#: ../plug-ins/common/apply-canvas.c:1299
+msgid "Bottom-_right"
+msgstr "��(_R)"
+
+#: ../plug-ins/common/apply-canvas.c:1324 ../plug-ins/common/bump-map.c:916
+#: ../plug-ins/common/emboss.c:524 ../plug-ins/common/fractal-trace.c:796
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:573
+msgid "_Depth:"
+msgstr "深度(_D)�"
+
+#: ../plug-ins/common/blinds.c:112
+msgid "Simulate an image painted on window blinds"
+msgstr "模æ?¬å?¨ç?¾è??çª?ä¸?繪製ç??å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/blinds.c:117
+msgid "_Blinds..."
+msgstr "ç?¾è??çª?(_B)..."
+
+#: ../plug-ins/common/blinds.c:184
+#, fuzzy
+msgid "Adding blinds"
+msgstr "正������"
+
+#: ../plug-ins/common/blinds.c:222
+msgid "Blinds"
+msgstr "ç?¾è??çª?"
+
+#. Orientation toggle box
+#: ../plug-ins/common/blinds.c:257 ../plug-ins/common/ripple.c:554
+msgid "Orientation"
+msgstr "æ?¹å??"
+
+#: ../plug-ins/common/blinds.c:261 ../plug-ins/common/ripple.c:558
+#: ../plug-ins/common/tile-small.c:432 ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:533
+msgid "_Horizontal"
+msgstr "æ°´å¹³(_H)"
+
+#: ../plug-ins/common/blinds.c:264 ../plug-ins/common/ripple.c:561
+#: ../plug-ins/common/tile-small.c:442 ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:532
+msgid "_Vertical"
+msgstr "å??ç?´(_V)"
+
+#.
+#. * Create the "background" layer to hold the image...
+#.
+#: ../plug-ins/common/blinds.c:278 ../plug-ins/common/compose.c:934
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:725 ../plug-ins/common/file-cel.c:361
+#: ../plug-ins/common/file-cel.c:364 ../plug-ins/common/file-dicom.c:609
+#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:927
+#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:357 ../plug-ins/common/file-pcx.c:418
+#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:424 ../plug-ins/common/file-pix.c:381
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:851 ../plug-ins/common/file-pnm.c:584
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:761 ../plug-ins/common/file-sunras.c:974
+#: ../plug-ins/common/file-tga.c:1063 ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:998
+#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:896 ../plug-ins/common/film.c:745
+#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:256 ../plug-ins/common/tile.c:266
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:381 ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:648
+#: ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:477 ../plug-ins/file-fits/fits.c:529
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:248 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:760
+#: ../plug-ins/file-psd/psd-image-res-load.c:994
+#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1575 ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:406
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1284
+#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:139 ../plug-ins/twain/twain.c:567
+#: ../plug-ins/win-snap/winsnap.c:1155
+msgid "Background"
+msgstr "è??æ?¯"
+
+#: ../plug-ins/common/blinds.c:282 ../plug-ins/common/fractal-trace.c:738
+#: ../plug-ins/common/tile-paper.c:384
+msgid "_Transparent"
+msgstr "é??æ??(_T)"
+
+#: ../plug-ins/common/blinds.c:308
+msgid "_Displacement:"
+msgstr "å??移é??(_D)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/blinds.c:320
+msgid "_Number of segments:"
+msgstr "å??段æ?¸ç?®(_N)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss-selective.c:103
+msgid "Blur neighboring pixels, but only in low-contrast areas"
+msgstr "模ç³?é??è¿?å??ç´ ï¼?ä½?å??é??ä½?å°?æ¯?å??å??"
+
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss-selective.c:114
+msgid "_Selective Gaussian Blur..."
+msgstr "é?¸æ??æ?§é«?æ?¯æ¨¡ç³?(_S)..."
+
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss-selective.c:194
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss-selective.c:231
+msgid "Selective Gaussian Blur"
+msgstr "é?¸æ??æ?§é«?æ?¯æ¨¡ç³?"
+
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss-selective.c:210
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss.c:447 ../plug-ins/common/cartoon.c:231
+#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:268 ../plug-ins/common/edge-neon.c:227
+#: ../plug-ins/common/edge-sobel.c:211 ../plug-ins/common/photocopy.c:243
+#: ../plug-ins/common/pixelize.c:292 ../plug-ins/common/softglow.c:223
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:557 ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:1683
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:965
+msgid "Cannot operate on indexed color images."
+msgstr "ä¸?é?©ç?¨æ?¼ç´¢å¼?è?²å??ç??ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss-selective.c:271
+msgid "_Blur radius:"
+msgstr "模ç³?å??å¾?(_B)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss-selective.c:281
+msgid "_Max. delta:"
+msgstr "æ??大 Î? å?¼(_M)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss.c:158
+msgid "Simplest, most commonly used way of blurring"
+msgstr "æ??ç°¡å?®ã??常ç?¨ç??模ç³?"
+
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss.c:171
+msgid "_Gaussian Blur..."
+msgstr "��模�(_G)..."
+
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss.c:178 ../plug-ins/common/blur-gauss.c:198
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss.c:218 ../plug-ins/common/blur-gauss.c:238
+msgid "Apply a gaussian blur"
+msgstr "����模�"
+
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss.c:427 ../plug-ins/common/blur-gauss.c:477
+msgid "Gaussian Blur"
+msgstr "��模�"
+
+#. parameter settings
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss.c:508
+msgid "Blur Radius"
+msgstr "模ç³?å??å¾?"
+
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss.c:522 ../plug-ins/common/jigsaw.c:2457
+#: ../plug-ins/common/noise-spread.c:384
+msgid "_Horizontal:"
+msgstr "æ°´å¹³(_H)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss.c:526 ../plug-ins/common/jigsaw.c:2474
+#: ../plug-ins/common/noise-spread.c:388
+msgid "_Vertical:"
+msgstr "å??ç?´(_V)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss.c:549
+msgid "Blur Method"
+msgstr "模���"
+
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss.c:553
+msgid "_IIR"
+msgstr "_IIR"
+
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss.c:554
+msgid "_RLE"
+msgstr "_RLE"
+
+#: ../plug-ins/common/blur-motion.c:156 ../plug-ins/common/blur-motion.c:170
+msgid "Simulate movement using directional blur"
+msgstr "å?©ç?¨æ?¹å??æ?§æ¨¡ç³?模æ?¬å??ä½?"
+
+#: ../plug-ins/common/blur-motion.c:163 ../plug-ins/common/blur-motion.c:176
+msgid "_Motion Blur..."
+msgstr "å??æ??模ç³?å??(_M)..."
+
+#: ../plug-ins/common/blur-motion.c:909
+msgid "Motion blurring"
+msgstr "å??æ??模ç³?"
+
+#: ../plug-ins/common/blur-motion.c:1011
+msgid "Motion Blur"
+msgstr "å??æ??模ç³?å??"
+
+#: ../plug-ins/common/blur-motion.c:1045
+msgid "Blur Type"
+msgstr "模���"
+
+#: ../plug-ins/common/blur-motion.c:1049
+msgctxt "blur-type"
+msgid "_Linear"
+msgstr "ç·?æ?§(_L)"
+
+#: ../plug-ins/common/blur-motion.c:1050
+msgctxt "blur-type"
+msgid "_Radial"
+msgstr "æ?¾å°?ç??(_R)"
+
+#: ../plug-ins/common/blur-motion.c:1051
+msgctxt "blur-type"
+msgid "_Zoom"
+msgstr "縮�(_Z)"
+
+#: ../plug-ins/common/blur-motion.c:1058
+msgid "Blur Center"
+msgstr "模�中�"
+
+#: ../plug-ins/common/blur-motion.c:1094 ../plug-ins/common/lens-flare.c:762
+#: ../plug-ins/common/nova.c:453 ../plug-ins/common/tile-paper.c:282
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:1248
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:2724
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:476
+msgid "_X:"
+msgstr "_Xï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/blur-motion.c:1099 ../plug-ins/common/lens-flare.c:767
+#: ../plug-ins/common/nova.c:458 ../plug-ins/common/tile-paper.c:291
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:1262
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:2728
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:491
+msgid "_Y:"
+msgstr "_Yï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/blur-motion.c:1101
+msgid "Blur _outward"
+msgstr "å??å¤?模ç³?(_O)"
+
+#: ../plug-ins/common/blur-motion.c:1114
+msgid "Blur Parameters"
+msgstr "模ç³?å??æ?¸"
+
+#: ../plug-ins/common/blur-motion.c:1125
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1252
+msgid "L_ength:"
+msgstr "�度(_E)�"
+
+#: ../plug-ins/common/blur-motion.c:1138 ../plug-ins/common/newsprint.c:991
+msgid "_Angle:"
+msgstr "�度(_A)�"
+
+#: ../plug-ins/common/blur.c:124
+msgid "Simple blur, fast but not very strong"
+msgstr "ç°¡å?®æ¨¡ç³?ï¼?å¿«é??ä½?ä¸?å¼·ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/blur.c:133
+msgid "_Blur"
+msgstr "模�(_B)"
+
+#: ../plug-ins/common/blur.c:177 ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:583
+msgid "Blurring"
+msgstr "模�中..."
+
+#: ../plug-ins/common/border-average.c:98
+msgid "Set foreground to the average color of the image border"
+msgstr "設置å??æ?¯è?²ç?ºå??ç??é??ç·£æ??é?¸å??å??å??é??ç·£ç??å¹³å??è?²"
+
+#: ../plug-ins/common/border-average.c:103
+msgid "_Border Average..."
+msgstr "é??緣平å??è?²(_B)..."
+
+#: ../plug-ins/common/border-average.c:170
+msgid "Border Average"
+msgstr "é??緣平å??è?²"
+
+#: ../plug-ins/common/border-average.c:350
+msgid "Borderaverage"
+msgstr "é??緣平å??è?²"
+
+#: ../plug-ins/common/border-average.c:372
+msgid "Border Size"
+msgstr "é??緣大å°?"
+
+#: ../plug-ins/common/border-average.c:380
+msgid "_Thickness:"
+msgstr "å??度(_T):"
+
+#. Number of Colors frame
+#: ../plug-ins/common/border-average.c:415
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:907
+msgid "Number of Colors"
+msgstr "����"
+
+#: ../plug-ins/common/border-average.c:423
+msgid "_Bucket size:"
+msgstr "水桶ç??大å°?(_B):"
+
+#: ../plug-ins/common/bump-map.c:256
+msgid "Create an embossing effect using a bump map"
+msgstr "使ç?¨å?¹å?¸è²¼å??濾é?¡å?µé? ä¸?å??å?¹å?¸æ??æ??"
+
+#: ../plug-ins/common/bump-map.c:266
+msgid "_Bump Map..."
+msgstr "å?¹å?¸è²¼å??(_B)..."
+
+#: ../plug-ins/common/bump-map.c:414
+msgid "Bump-mapping"
+msgstr "å?¹å?¸è²¼å??"
+
+#: ../plug-ins/common/bump-map.c:765
+msgid "Bump Map"
+msgstr "å?¹å?¸è²¼å??"
+
+#: ../plug-ins/common/bump-map.c:832
+msgid "_Bump map:"
+msgstr "å?¹å?¸è²¼å??(_B):"
+
+#. Map type menu
+#: ../plug-ins/common/bump-map.c:835 ../plug-ins/flame/flame.c:745
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:841
+msgid "Linear"
+msgstr "ç·?æ?§"
+
+#: ../plug-ins/common/bump-map.c:836 ../plug-ins/flame/flame.c:747
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:844
+msgid "Spherical"
+msgstr "ç??å½¢"
+
+#: ../plug-ins/common/bump-map.c:837 ../plug-ins/flame/flame.c:746
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:843
+msgid "Sinusoidal"
+msgstr "弦波"
+
+#: ../plug-ins/common/bump-map.c:844
+msgid "_Map type:"
+msgstr "æ? å°?å??種é¡?(_M):"
+
+#. Compensate darkening
+#: ../plug-ins/common/bump-map.c:849
+msgid "Co_mpensate for darkening"
+msgstr "è£?å??è®?æ??å??å??(_M)"
+
+#. Invert bumpmap
+#: ../plug-ins/common/bump-map.c:863
+msgid "I_nvert bumpmap"
+msgstr "å??å??å?¹å?¸è²¼å??(_N)"
+
+#. Tile bumpmap
+#: ../plug-ins/common/bump-map.c:877
+msgid "_Tile bumpmap"
+msgstr "é?ªæ??å?¹å?¸è²¼å??(_T)"
+
+#: ../plug-ins/common/bump-map.c:892 ../plug-ins/common/emboss.c:500
+msgid "_Azimuth:"
+msgstr "���(_A):"
+
+#: ../plug-ins/common/bump-map.c:904
+msgid "_Elevation:"
+msgstr "仰�(_E)"
+
+#: ../plug-ins/common/bump-map.c:930 ../plug-ins/common/file-ps.c:3381
+msgid "_X offset:"
+msgstr "X å??移é??(_X):"
+
+#: ../plug-ins/common/bump-map.c:933 ../plug-ins/common/bump-map.c:947
+msgid ""
+"The offset can be adjusted by dragging the preview using the middle mouse "
+"button."
+msgstr "å?¯å?¨é ?覽å??ä¸?æ??æ?³æ»?鼠中é?µä¾?調æ?´å??移é??"
+
+#: ../plug-ins/common/bump-map.c:944 ../plug-ins/common/file-ps.c:3390
+msgid "_Y offset:"
+msgstr "Y å??移é??(_Y):"
+
+#: ../plug-ins/common/bump-map.c:958
+msgid "_Waterlevel:"
+msgstr "水平�度(_W):"
+
+#: ../plug-ins/common/bump-map.c:970
+msgid "A_mbient:"
+msgstr "��(_M):"
+
+#: ../plug-ins/common/cartoon.c:141
+msgid "Simulate a cartoon by enhancing edges"
+msgstr "å?©ç?¨å? å¼·é??ç??ä¾?模æ?¬å?¡é??"
+
+#: ../plug-ins/common/cartoon.c:146
+msgid "Ca_rtoon..."
+msgstr "å?¡é??(_R)..."
+
+#: ../plug-ins/common/cartoon.c:810
+msgid "Cartoon"
+msgstr "å?¡é??"
+
+#: ../plug-ins/common/cartoon.c:848 ../plug-ins/common/photocopy.c:876
+msgid "_Mask radius:"
+msgstr "é?®ç½©å??å¾?(_M):"
+
+#: ../plug-ins/common/cartoon.c:862
+msgid "_Percent black:"
+msgstr "é»?è?²ç?¾å??æ¯?(_P)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/channel-mixer.c:174
+msgid "Alter colors by mixing RGB Channels"
+msgstr "æ··å?? RGB é??é??以è®?æ??é¡?è?²"
+
+#: ../plug-ins/common/channel-mixer.c:179
+msgid "Channel Mi_xer..."
+msgstr "è?²ç??æ··å??å?¨(_X)..."
+
+#. printf("Channel Mixer:: Mode:%d r %f g %f b %f\n ",
+#. param[3].data.d_int32, mix.black.red_gain,
+#. mix.black.green_gain, mix.black.blue_gain);
+#: ../plug-ins/common/channel-mixer.c:270
+#: ../plug-ins/common/channel-mixer.c:491
+msgid "Channel Mixer"
+msgstr "è?²ç??æ··å??å?¨"
+
+#: ../plug-ins/common/channel-mixer.c:529
+msgid "O_utput channel:"
+msgstr "輸å?ºè?²ç??(_U): "
+
+#. Redmode radio frame
+#: ../plug-ins/common/channel-mixer.c:538 ../plug-ins/common/decompose.c:173
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:990
+msgid "Red"
+msgstr "ç´?"
+
+#. Greenmode radio frame
+#: ../plug-ins/common/channel-mixer.c:543 ../plug-ins/common/decompose.c:174
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1031
+msgid "Green"
+msgstr "綠"
+
+#. Bluemode radio frame
+#: ../plug-ins/common/channel-mixer.c:548 ../plug-ins/common/decompose.c:175
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1072
+msgid "Blue"
+msgstr "è??"
+
+#: ../plug-ins/common/channel-mixer.c:583
+#: ../plug-ins/common/color-exchange.c:412 ../plug-ins/common/compose.c:189
+#: ../plug-ins/common/compose.c:200 ../plug-ins/common/diffraction.c:500
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:538 ../plug-ins/common/diffraction.c:576
+#: ../plug-ins/common/noise-rgb.c:532 ../plug-ins/common/noise-rgb.c:539
+msgid "_Red:"
+msgstr "ç´?(_R)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/channel-mixer.c:601
+#: ../plug-ins/common/color-exchange.c:472 ../plug-ins/common/compose.c:190
+#: ../plug-ins/common/compose.c:201 ../plug-ins/common/diffraction.c:509
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:547 ../plug-ins/common/diffraction.c:585
+#: ../plug-ins/common/noise-rgb.c:533 ../plug-ins/common/noise-rgb.c:540
+msgid "_Green:"
+msgstr "綠(_G)�"
+
+#: ../plug-ins/common/channel-mixer.c:620
+#: ../plug-ins/common/color-exchange.c:533 ../plug-ins/common/compose.c:191
+#: ../plug-ins/common/compose.c:202 ../plug-ins/common/diffraction.c:518
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:556 ../plug-ins/common/diffraction.c:594
+#: ../plug-ins/common/noise-rgb.c:534 ../plug-ins/common/noise-rgb.c:541
+msgid "_Blue:"
+msgstr "è??(_B)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/channel-mixer.c:636
+msgid "_Monochrome"
+msgstr "��(_M)"
+
+#: ../plug-ins/common/channel-mixer.c:649
+msgid "Preserve _luminosity"
+msgstr "ä¿?æ??亮度(_L)"
+
+#: ../plug-ins/common/channel-mixer.c:878
+msgid "Load Channel Mixer Settings"
+msgstr "è¼?å?¥è?²ç??æ··å??å?¨è¨­å®?"
+
+#. stat error (file does not exist)
+#: ../plug-ins/common/channel-mixer.c:982
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:2177 ../plug-ins/common/curve-bend.c:891
+#: ../plug-ins/common/file-cel.c:311 ../plug-ins/common/file-compressor.c:497
+#: ../plug-ins/common/file-compressor.c:665
+#: ../plug-ins/common/file-dicom.c:339 ../plug-ins/common/file-gbr.c:367
+#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:355 ../plug-ins/common/file-gih.c:643
+#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:197
+#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:206 ../plug-ins/common/file-mng.c:1107
+#: ../plug-ins/common/file-pat.c:336 ../plug-ins/common/file-pcx.c:360
+#: ../plug-ins/common/file-pix.c:342 ../plug-ins/common/file-png.c:720
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:493 ../plug-ins/common/file-ps.c:1036
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3045 ../plug-ins/common/file-psp.c:1703
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:255 ../plug-ins/common/file-raw.c:709
+#: ../plug-ins/common/file-sunras.c:390 ../plug-ins/common/file-svg.c:332
+#: ../plug-ins/common/file-svg.c:730 ../plug-ins/common/file-tga.c:441
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:291 ../plug-ins/common/file-xbm.c:736
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:666 ../plug-ins/common/file-xmc.c:853
+#: ../plug-ins/common/file-xwd.c:432 ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2001
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:155 ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:232
+#: ../plug-ins/file-fits/fits.c:357 ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:458
+#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:495 ../plug-ins/file-ico/ico-load.c:652
+#: ../plug-ins/file-ico/ico-load.c:731 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:108
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:830 ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:130
+#: ../plug-ins/file-psd/psd-thumb-load.c:79
+#: ../plug-ins/file-uri/uri-backend-libcurl.c:189
+#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:2525 ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:2533
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:409
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1862
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer.c:928
+#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:434 ../plug-ins/help/gimphelplocale.c:222
+#: ../plug-ins/help/gimphelplocale.c:238
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:1353
+#, c-format
+msgid "Could not open '%s' for reading: %s"
+msgstr "ç?¡æ³?é??å??â??%sâ??ä¾?è®?å??è³?æ??ï¼?%s"
+
+#: ../plug-ins/common/channel-mixer.c:1005
+msgid "Save Channel Mixer Settings"
+msgstr "å?²å­?è?²ç??æ··å??å?¨è¨­å®?"
+
+#: ../plug-ins/common/channel-mixer.c:1060
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:2004 ../plug-ins/common/curve-bend.c:839
+#: ../plug-ins/common/file-cel.c:582 ../plug-ins/common/file-compressor.c:425
+#: ../plug-ins/common/file-compressor.c:507
+#: ../plug-ins/common/file-compressor.c:589
+#: ../plug-ins/common/file-compressor.c:676
+#: ../plug-ins/common/file-csource.c:406 ../plug-ins/common/file-dicom.c:1352
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:661 ../plug-ins/common/file-gif-save.c:781
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1261 ../plug-ins/common/file-html-table.c:235
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:609 ../plug-ins/common/file-mng.c:943
+#: ../plug-ins/common/file-pat.c:484 ../plug-ins/common/file-pcx.c:672
+#: ../plug-ins/common/file-pix.c:523 ../plug-ins/common/file-png.c:1270
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:976 ../plug-ins/common/file-ps.c:1213
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:589 ../plug-ins/common/file-raw.c:617
+#: ../plug-ins/common/file-sunras.c:562 ../plug-ins/common/file-tga.c:1169
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:683 ../plug-ins/common/file-xbm.c:1034
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1460 ../plug-ins/common/file-xwd.c:613
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2110
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:295 ../plug-ins/file-fits/fits.c:475
+#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:748 ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1007
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:328 ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1637
+#: ../plug-ins/file-uri/uri-backend-libcurl.c:162
+#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:1276 ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:1711
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:440
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1545
+#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:794 ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:2394
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:1210
+#, c-format
+msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
+msgstr "ç?¡æ³?é??å??â??%sâ??ä¾?寫å?¥è³?æ??ï¼?%s"
+
+#: ../plug-ins/common/channel-mixer.c:1068
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:2059
+#, c-format
+msgid "Parameters were saved to '%s'"
+msgstr "å??æ?¸å·²å?²å­?è?³â??%sâ??"
+
+#: ../plug-ins/common/checkerboard.c:88
+msgid "Create a checkerboard pattern"
+msgstr "å?µå»ºä¸?å??æ£?ç?¤å??æ¡?"
+
+#: ../plug-ins/common/checkerboard.c:93
+msgid "_Checkerboard..."
+msgstr "��(_C)..."
+
+#: ../plug-ins/common/checkerboard.c:160
+#, fuzzy
+msgid "Adding checkerboard"
+msgstr "正������"
+
+#: ../plug-ins/common/checkerboard.c:345
+msgid "Checkerboard"
+msgstr "��"
+
+#: ../plug-ins/common/checkerboard.c:412 ../plug-ins/common/file-xmc.c:1167
+#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:511
+msgid "_Size:"
+msgstr "尺寸(_S)�"
+
+#: ../plug-ins/common/checkerboard.c:421
+msgid "_Psychobilly"
+msgstr "迷幻��(_P)"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:128
+msgid "Keep image's values"
+msgstr "ä¿?ç??å??ç??ç??æ?¸å?¼"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:129
+msgid "Keep the first value"
+msgstr "ä¿?ç??第ä¸?å??æ?¸å?¼"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:130
+msgid "Fill with parameter k"
+msgstr "以å??æ?¸ k å¡«å?¥"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:131
+msgid "k{x(1-x)}^p"
+msgstr "k{x(1-x)}^p"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:132
+msgid "k{x(1-x)}^p stepped"
+msgstr "k{x(1-x)}^p ��"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:133
+msgid "kx^p"
+msgstr "kx^p"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:134
+msgid "kx^p stepped"
+msgstr "kx^p ��"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:135
+msgid "k(1-x^p)"
+msgstr "k(1-x^p)"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:136
+msgid "k(1-x^p) stepped"
+msgstr "k(1-x^p) ��"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:137
+msgid "Delta function"
+msgstr "Î? å?½æ?¸"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:138
+#, fuzzy
+msgid "Delta function stepped"
+msgstr "å??ç?¨å??è?½é?µ(_F)"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:139
+msgid "sin^p-based function"
+msgstr "å?ºæ?¼ sin^p ç??å?½æ?¸"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:140
+#, fuzzy
+msgid "sin^p, stepped"
+msgstr "sin<sup>â??1</sup>"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:166
+msgid "Max (x, -)"
+msgstr "Max (x, -)"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:167
+msgid "Max (x+d, -)"
+msgstr "Max (x+d, -)"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:168
+msgid "Max (x-d, -)"
+msgstr "Max (x-d, -)"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:169
+msgid "Min (x, -)"
+msgstr "Min (x, -)"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:170
+msgid "Min (x+d, -)"
+msgstr "Min (x+d, -)"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:171
+msgid "Min (x-d, -)"
+msgstr "Min (x-d, -)"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:172
+msgid "Max (x+d, -), (x < 0.5)"
+msgstr "Max (x+d, -)ï¼?x å°?æ?¼ 0.5"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:173
+msgid "Max (x+d, -), (0.5 < x)"
+msgstr "Max (x+d, -)�x 大� 0.5"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:174
+msgid "Max (x-d, -), (x < 0.5)"
+msgstr "Max (x-d, -)ï¼?x å°?æ?¼ 0.5"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:175
+msgid "Max (x-d, -), (0.5 < x)"
+msgstr "Max (x-d, -)�x 大� 0.5"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:176
+msgid "Min (x+d, -), (x < 0.5)"
+msgstr "Min (x+d, -)ï¼?x å°?æ?¼ 0.5"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:177
+msgid "Min (x+d, -), (0.5 < x)"
+msgstr "Min (x+d, -)�x 大� 0.5"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:178
+msgid "Min (x-d, -), (x < 0.5)"
+msgstr "Min (x-d, -)ï¼?x å°?æ?¼ 0.5"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:179
+msgid "Min (x-d, -), (0.5 < x)"
+msgstr "Min (x-d, -)�x 大� 0.5"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:199 ../plug-ins/common/file-sunras.c:1636
+msgid "Standard"
+msgstr "��"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:200
+msgid "Use average value"
+msgstr "使ç?¨å¹³å??å?¼"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:201
+msgid "Use reverse value"
+msgstr "使ç?¨å??å??å?¼"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:202
+msgid "With random power (0,10)"
+msgstr "使ç?¨é?¨æ©?æ??æ?¸(0,10)"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:203
+msgid "With random power (0,1)"
+msgstr "使ç?¨é?¨æ©?æ??æ?¸(0,1)"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:204
+#, fuzzy
+msgid "With gradient power (0,1)"
+msgstr "é?»æ± é?»é??é??ä½?"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:205
+msgid "Multiply rand. value (0,1)"
+msgstr "�以���(0,1)"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:206
+msgid "Multiply rand. value (0,2)"
+msgstr "�以���(0,2)"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:207
+#, fuzzy
+msgid "Multiply gradient (0,1)"
+msgstr "äº?件漸è®?è?²æ??æ??"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:208
+#, fuzzy
+msgid "With p and random (0,1)"
+msgstr "以此é??å?? %s å??å?¶ä»? %s æ??件ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:222
+msgid "All black"
+msgstr "��"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:223
+msgid "All gray"
+msgstr "��"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:224
+msgid "All white"
+msgstr "��"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:225
+msgid "The first row of the image"
+msgstr "å??ç??ç??第ä¸?è¡?"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:226
+msgid "Continuous gradient"
+msgstr "��漸��"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:227
+msgid "Continuous grad. w/o gap"
+msgstr "é?£çº?漸è®?è?²è??ä¸?æ²?æ??縫é??"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:228
+#, fuzzy
+msgid "Random, ch. independent"
+msgstr "Media-independent link"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:229
+#, fuzzy
+msgid "Random shared"
+msgstr "<b>å?±äº«è³?æ??夾</b>"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:230
+msgid "Randoms from seed"
+msgstr "å¾?種å­?é?¨æ©?ç?¢ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:231
+msgid "Randoms from seed (shared)"
+msgstr "å¾?種å­?é?¨æ©?ç?¢ç??(å?±äº«)"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:299 ../plug-ins/common/cml-explorer.c:307
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:187
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:179
+#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:182
+msgid "Hue"
+msgstr "��"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:300 ../plug-ins/common/cml-explorer.c:308
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:188
+msgid "Saturation"
+msgstr "飽å??度"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:301 ../plug-ins/common/cml-explorer.c:309
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:189
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:155
+#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:158
+msgid "Value"
+msgstr "亮度"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:306
+msgid "(None)"
+msgstr "(ç?¡)"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:454
+msgid "Create abstract Coupled-Map Lattice patterns"
+msgstr "å?µå»ºæ?½è±¡ç??è?¦å??æ? å??æ ¼å­?å??æ¡?"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:465
+msgid "CML _Explorer..."
+msgstr "CMLç??覽å?¨(_E)..."
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:755
+#, fuzzy
+msgid "CML Explorer: evoluting"
+msgstr "Accerciser ç?¡é??ç¤?å??è?½ç??覽å?¨"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1176
+msgid "Coupled-Map-Lattice Explorer"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1223
+msgid "New Seed"
+msgstr "�種�"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1234
+msgid "Fix Seed"
+msgstr "��種�"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1245
+msgid "Random Seed"
+msgstr "���種�"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1287 ../plug-ins/common/filter-pack.c:699
+#: ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:671
+msgid "_Hue"
+msgstr "��(_H)"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1291
+msgid "Sat_uration"
+msgstr "飽å??度(_U)"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1295 ../plug-ins/common/filter-pack.c:707
+msgid "_Value"
+msgstr "亮度(_V)"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1299
+msgid "_Advanced"
+msgstr "é?²é??(_A)"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1314
+#, fuzzy
+msgid "Channel Independent Parameters"
+msgstr "æ??令å??æ?¸"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1336
+msgid "Initial value:"
+msgstr "起���"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1342
+msgid "Zoom scale:"
+msgstr "縮����"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1351
+#, fuzzy
+msgid "Start offset:"
+msgstr "æ?²å??å??移"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1360
+msgid "Seed of Random (only for \"From Seed\" Modes)"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1371 ../plug-ins/maze/maze-dialog.c:251
+msgid "Seed:"
+msgstr "種�:"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1384
+msgid "Switch to \"From seed\" With the Last Seed"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1396
+msgid ""
+"\"Fix seed\" button is an alias of me.\n"
+"The same seed produces the same image, if (1) the widths of images are same "
+"(this is the reason why image on drawable is different from preview), and "
+"(2) all mutation rates equal to zero."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1404
+msgid "O_thers"
+msgstr "��(_T)"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1419
+msgid "Copy Settings"
+msgstr "�製設�"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1438
+msgid "Source channel:"
+msgstr "ä¾?æº?è?²ç??:"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1453
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1501
+msgid "Destination channel:"
+msgstr "ç?®ç??è?²ç??:"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1457
+msgid "Copy Parameters"
+msgstr "è¤?製å??æ?¸"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1466
+msgid "Selective Load Settings"
+msgstr "é?¸æ??æ?§è¼?å?¥è¨­å®?å?¼"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1486
+msgid "Source channel in file:"
+msgstr "æª?æ¡?å?§ä¾?æº?è?²ç??:"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1507
+msgid "_Misc Ops."
+msgstr "����(_M)"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1556
+#, fuzzy
+msgid "Function type:"
+msgstr "é©?è­?é¡?å??"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1572
+#, fuzzy
+msgid "Composition:"
+msgstr "寫�"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1586
+#, fuzzy
+msgid "Misc arrange:"
+msgstr "æ??å??æª?æ¡?(_A)"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1590
+msgid "Use cyclic range"
+msgstr "使ç?¨å¾ªç?°ç¯?å??"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1600
+#, fuzzy
+msgid "Mod. rate:"
+msgstr "å??樣ç??ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1609
+#, fuzzy
+msgid "Env. sensitivity:"
+msgstr "æ??é??æ??æ??度"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1618
+msgid "Diffusion dist.:"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1627
+msgid "# of subranges:"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1636
+#, fuzzy
+msgid "P(ower factor):"
+msgstr "æ?¾å¤§ç??(_F):"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1645
+msgid "Parameter k:"
+msgstr "å??æ?¸ k:"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1654
+#, fuzzy
+msgid "Range low:"
+msgstr "<ä½?å??代ç??å??>"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1663
+#, fuzzy
+msgid "Range high:"
+msgstr "é«?å??代ç??å??"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1675
+msgid "Plot a Graph of the Settings"
+msgstr "繪製設å®?ç??å??å½¢"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1720
+#, fuzzy
+msgid "Ch. sensitivity:"
+msgstr "æ??é??æ??æ??度"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1730
+msgid "Mutation rate:"
+msgstr "çª?è®?ç??:"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1740
+msgid "Mutation dist.:"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1818
+msgid "Graph of the Current Settings"
+msgstr "ç?®å??設å®?ç??å??å½¢"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1889
+msgid "Warning: the source and the destination are the same channel."
+msgstr "è­¦å??ï¼?ä¾?æº?å??ç?®ç??é?½æ?¯ç?¸å??ç??è?²æ?¿ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1948
+msgid "Save CML Explorer Parameters"
+msgstr "å?²å­? CML ç??覽å?¨å??æ?¸"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:2081
+msgid "Load CML Explorer Parameters"
+msgstr "è¼?å?¥ CML ç??覽å?¨å??æ?¸"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:2199
+msgid "Error: it's not CML parameter file."
+msgstr "é?¯èª¤ï¼?å®?ä¸?æ?¯ CML å??æ?¸æª?ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:2206
+#, c-format
+msgid "Warning: '%s' is an old format file."
+msgstr "è­¦å??ï¼?â??%sâ??æ?¯è??æ ¼å¼?ç??æª?æ¡?ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:2210
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Warning: '%s' is a parameter file for a newer version of CML Explorer."
+msgstr "è­¦å??ï¼?â??%sâ??é??å??å??æ?¸æª?ç??ç??æ?¬æ¯?æ?¬ç¨?å¼?è?½å¤ è¾¨èª?ç??é??è¦?æ?°ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:2273
+msgid "Error: failed to load parameters"
+msgstr "é?¯èª¤ï¼?è¼?å?¥å??æ?¸å¤±æ??"
+
+#: ../plug-ins/common/color-cube-analyze.c:105
+msgid "Analyze the set of colors in the image"
+msgstr "å??æ??å??ç??é¡?è?²ç??å¤?種è³?è¨?"
+
+#: ../plug-ins/common/color-cube-analyze.c:111
+msgid "Colorcube A_nalysis..."
+msgstr "é¡?è?²å¤?維度å??æ??(_N)..."
+
+#: ../plug-ins/common/color-cube-analyze.c:199
+#: ../plug-ins/common/color-cube-analyze.c:355
+msgid "Colorcube Analysis"
+msgstr "é¡?è?²å¤?維度å??æ??"
+
+#. output results
+#: ../plug-ins/common/color-cube-analyze.c:383
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:230
+#, c-format
+msgid "Image dimensions: %d Ã? %d"
+msgstr "å??ç??尺寸ï¼?%d Ã? %d "
+
+#: ../plug-ins/common/color-cube-analyze.c:386
+msgid "No colors"
+msgstr "æ²?æ??ä»»ä½?é¡?è?²"
+
+#: ../plug-ins/common/color-cube-analyze.c:388
+msgid "Only one unique color"
+msgstr "å?ªæ??ä¸?種é¡?è?²"
+
+#: ../plug-ins/common/color-cube-analyze.c:390
+#, c-format
+msgid "Number of unique colors: %d"
+msgstr "�����%d"
+
+#: ../plug-ins/common/color-enhance.c:68
+msgid "Stretch color saturation to cover maximum possible range"
+msgstr "以æ??大å?¯è?½ç??ç¯?å??ï¼?伸å±?è?²å½©é£½å??度"
+
+#: ../plug-ins/common/color-enhance.c:80
+msgid "_Color Enhance"
+msgstr "�彩�強(_C)"
+
+#: ../plug-ins/common/color-enhance.c:114
+msgid "Color Enhance"
+msgstr "�彩�強"
+
+#: ../plug-ins/common/color-exchange.c:121
+msgid "Swap one color with another"
+msgstr "交æ??ä¸?種é¡?è?²è??å?¦ä¸?種é¡?è?²"
+
+#: ../plug-ins/common/color-exchange.c:127
+msgid "_Color Exchange..."
+msgstr "è?²å½©äº¤æ??(_C)..."
+
+#: ../plug-ins/common/color-exchange.c:212
+#: ../plug-ins/common/color-exchange.c:287
+msgid "Color Exchange"
+msgstr "è?²å½©äº¤æ??"
+
+#: ../plug-ins/common/color-exchange.c:310
+#, fuzzy
+msgid "Middle-Click Inside Preview to Pick \"From Color\""
+msgstr "é ?覽ï¼?è«?æ??è£?é?¢é?¸å??ã??ä¾?æº?é¡?è?²ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/color-exchange.c:355
+msgid "To Color"
+msgstr "����"
+
+#: ../plug-ins/common/color-exchange.c:355
+msgid "From Color"
+msgstr "����"
+
+#: ../plug-ins/common/color-exchange.c:379
+msgid "Color Exchange: To Color"
+msgstr "è?²å½©äº¤æ??ï¼?ç?®æ¨?é¡?è?²"
+
+#: ../plug-ins/common/color-exchange.c:380
+msgid "Color Exchange: From Color"
+msgstr "è?²å½©äº¤æ??ï¼?ä¾?æº?é¡?è?²"
+
+#: ../plug-ins/common/color-exchange.c:438
+msgid "R_ed threshold:"
+msgstr "ç´?è?²è?¨ç??å?¼(_E)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/color-exchange.c:498
+msgid "G_reen threshold:"
+msgstr "綠è?²è?¨ç??å?¼(_R)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/color-exchange.c:559
+msgid "B_lue threshold:"
+msgstr "è??è?²è?¨ç??å?¼(_L)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/color-exchange.c:587
+msgid "Lock _thresholds"
+msgstr "é??å®?è?¨ç??å?¼(_T)"
+
+#: ../plug-ins/common/color-to-alpha.c:93
+msgid "Convert a specified color to transparency"
+msgstr "å°?æ??å®?é¡?è?²è®?é??æ??"
+
+#: ../plug-ins/common/color-to-alpha.c:100
+msgid "Color to _Alpha..."
+msgstr "è?²å½©è½?ç?ºé??æ??(_A)..."
+
+#: ../plug-ins/common/color-to-alpha.c:183
+msgid "Removing color"
+msgstr "移���"
+
+#: ../plug-ins/common/color-to-alpha.c:376
+msgid "Color to Alpha"
+msgstr "è?²å½©è½?ç?ºé??æ??"
+
+#: ../plug-ins/common/color-to-alpha.c:410
+#, fuzzy
+msgctxt "color-to-alpha"
+msgid "From:"
+msgstr "å¯?件è??:"
+
+#: ../plug-ins/common/color-to-alpha.c:414
+msgid "Color to Alpha Color Picker"
+msgstr "é?¸æ??æº?å??è½?æ??ç?ºé??æ??ç??é¡?è?²"
+
+#: ../plug-ins/common/color-to-alpha.c:429
+msgid "to alpha"
+msgstr "è½?ç?ºé??æ??"
+
+#: ../plug-ins/common/colorify.c:101
+msgid "Replace all colors with shades of a specified color"
+msgstr "æ?¿æ??æ??æ??æ??å®?é¡?è?²ç??è?²å½©è??è?²èª¿"
+
+#: ../plug-ins/common/colorify.c:107
+msgid "Colorif_y..."
+msgstr "ç??è?²æ??æ??(_Y)..."
+
+#: ../plug-ins/common/colorify.c:168
+msgid "Colorifying"
+msgstr "æ­£å?¨ç??è?²ä¸­..."
+
+#: ../plug-ins/common/colorify.c:254
+msgid "Colorify"
+msgstr "ç??è?²æ??æ??"
+
+#: ../plug-ins/common/colorify.c:289
+msgid "Custom color:"
+msgstr "�����"
+
+#: ../plug-ins/common/colorify.c:294
+msgid "Colorify Custom Color"
+msgstr "è?ªé?¸ç??è?²æ??æ??ç??é¡?è?²"
+
+#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:96
+#, fuzzy
+msgid "Rearrange the colormap"
+msgstr "修��票�� #%d"
+
+#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:103
+#, fuzzy
+msgid "R_earrange Colormap..."
+msgstr "修��票�� #%d"
+
+#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:115
+msgid "Swap two colors in the colormap"
+msgstr "å?¨é¡?è?²å°?æ??中交æ??å?©å??é¡?è?² "
+
+#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:122
+msgid "_Swap Colors"
+msgstr "交æ??é¡?è?²(_S)"
+
+#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:285
+#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:296
+#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:307
+msgid "Invalid remap array was passed to remap function"
+msgstr "ç?¡æ??ç??é??æ?°æ? å°?é?£å??é??é??é??æ?°æ? å°?å??è?½"
+
+#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:331
+#, fuzzy
+msgid "Rearranging the colormap"
+msgstr "修��票�� #%d"
+
+#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:480
+#, fuzzy
+msgid "Sort on Hue"
+msgstr "è² å??è?²èª¿å??移"
+
+#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:484
+#, fuzzy
+msgid "Sort on Saturation"
+msgstr "é?¸æ??æ?§è??è?²é£½å??"
+
+#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:488
+#, fuzzy
+msgid "Sort on Value"
+msgstr "æ?¸å?¼è¶?é??ç??é??ã??\n"
+
+#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:492
+#, fuzzy
+msgid "Reverse Order"
+msgstr "ç?¸å??次åº?æ??å??(_R)"
+
+#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:496
+#, fuzzy
+msgid "Reset Order"
+msgstr "ç?¸å??次åº?(_R)"
+
+#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:595
+#, fuzzy
+msgid "Rearrange Colormap"
+msgstr "修��票�� #%d"
+
+#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:699
+msgid ""
+"Drag and drop colors to rearrange the colormap. The numbers shown are the "
+"original indices. Right-click for a menu with sort options."
+msgstr "æ??æ?¾é¡?è?²é??æ?°æ??å??é¡?è?²è¡¨ã??é??äº?æ?¸å­?顯示ç??æ?¯å??ä¾?ç??æ??æ¨?ã??å?³é?µé»?é?¸ä¸?å??é?¸å?®é?¸é ?è??æ??åº?"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:188 ../plug-ins/common/decompose.c:169
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1098
+msgid "RGB"
+msgstr "RGB"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:199 ../plug-ins/common/decompose.c:177
+msgid "RGBA"
+msgstr "RGBA"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:203 ../plug-ins/common/noise-rgb.c:527
+#: ../plug-ins/common/noise-rgb.c:542
+msgid "_Alpha:"
+msgstr "é??æ??(_A)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:210 ../plug-ins/common/decompose.c:183
+msgid "HSV"
+msgstr "HSV"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:211 ../plug-ins/common/compose.c:219
+msgid "_Hue:"
+msgstr "��(_H):"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:212 ../plug-ins/common/compose.c:220
+#: ../plug-ins/common/noise-hsv.c:424
+msgid "_Saturation:"
+msgstr "飽å??度(_S):"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:213 ../plug-ins/common/noise-hsv.c:436
+msgid "_Value:"
+msgstr "亮度(_V)�"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:218 ../plug-ins/common/decompose.c:192
+msgid "HSL"
+msgstr "HSL"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:221
+msgid "_Lightness:"
+msgstr "亮度(_L):"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:226 ../plug-ins/common/decompose.c:201
+msgid "CMY"
+msgstr "CMY"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:227 ../plug-ins/common/compose.c:235
+msgid "_Cyan:"
+msgstr "é??è?²(_C):"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:228 ../plug-ins/common/compose.c:236
+msgid "_Magenta:"
+msgstr "æ´?ç´?è?²(_M):"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:229 ../plug-ins/common/compose.c:237
+msgid "_Yellow:"
+msgstr "é»?è?²(_Y):"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:234 ../plug-ins/common/decompose.c:210
+msgid "CMYK"
+msgstr "CMYK"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:238
+msgid "_Black:"
+msgstr "é»?è?²(_B):"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:242 ../plug-ins/common/decompose.c:223
+msgid "LAB"
+msgstr "LAB"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:251
+#, fuzzy
+msgid "_Luma y470:"
+msgstr "Luma_y470:"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:252
+#, fuzzy
+msgid "_Blueness cb470:"
+msgstr "Blueness_cb470:"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:253
+#, fuzzy
+msgid "_Redness cr470:"
+msgstr "Redness_cr470:"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:259
+#, fuzzy
+msgid "_Luma y709:"
+msgstr "Luma_y709:"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:260
+#, fuzzy
+msgid "_Blueness cb709:"
+msgstr "Blueness_cb709:"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:261
+#, fuzzy
+msgid "_Redness cr709:"
+msgstr "Redness_cr709:"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:267
+#, fuzzy
+msgid "_Luma y470f:"
+msgstr "Luma_y470f:"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:268
+#, fuzzy
+msgid "_Blueness cb470f:"
+msgstr "Blueness_cb470f:"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:269
+#, fuzzy
+msgid "_Redness cr470f:"
+msgstr "Redness_cr470f:"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:275
+#, fuzzy
+msgid "_Luma y709f:"
+msgstr "Luma_y709f:"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:276
+#, fuzzy
+msgid "_Blueness cb709f:"
+msgstr "Blueness_cb709f:"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:277
+#, fuzzy
+msgid "_Redness cr709f:"
+msgstr "Redness_cr709f:"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:403
+msgid "Create an image using multiple gray images as color channels"
+msgstr "建ç«?ä¸?å??å??ç??ï¼?å?¶ä½¿ç?¨å¤?å??ç?°é??å??ç??ä½?ç?ºè?²å½©è?²ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:409
+msgid "C_ompose..."
+msgstr "çµ?å??(_O)..."
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:433
+msgid "Recompose an image that was previously decomposed"
+msgstr "é??çµ?ä¸?å??å??ç??ï¼?å®?å??å??æ?¯è¢«å??解ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:441
+msgid "R_ecompose"
+msgstr "é??çµ?(_E)"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:487
+msgid ""
+"You can only run 'Recompose' if the active image was originally produced by "
+"'Decompose'."
+msgstr "ä½ å?ªè?½å?·è¡?é??çµ?ï¼?å¦?æ??使ç?¨ä¸­ç??å??ç??æ??å??æ?¯ç?±å??解ç?¢ç??ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:511
+msgid "Error scanning 'decompose-data' parasite: too few layers found"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:544
+#, c-format
+msgid "Could not get layers for image %d"
+msgstr "ç?¡æ³?å¾?第 %d å¹?å??ç??æ?·å??å??層"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:611
+msgid "Composing"
+msgstr "çµ?å??中..."
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:696 ../plug-ins/common/compose.c:1729
+msgid "At least one image is needed to compose"
+msgstr "çµ?å??æ??è?³å°?é??è¦?ä¸?å??å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:707 ../plug-ins/common/compose.c:721
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Specified layer %d not found"
+msgstr "æ?¾ä¸?å?°æ??å®?ç??è³?æ??夾"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:729
+msgid "Drawables have different size"
+msgstr "å?¯ç¹ªç?©ä»¶ä¹?é??ç??大å°?ä¸?å??"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:754
+msgid "Images have different size"
+msgstr "å??ç??ä¹?é??ç??大å°?ä¸?å??"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:772
+msgid "Error in getting layer IDs"
+msgstr "æ?·å??å??層è­?å?¥ç¢¼æ??ç?¼ç??é?¯èª¤"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:795
+#, c-format
+msgid "Image is not a gray image (bpp=%d)"
+msgstr "å??ç??ä¸?æ?¯ç?°é??å??ç?? (bpp=%d)"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:823
+msgid "Unable to recompose, source layer not found"
+msgstr "ç?¡æ³?é??çµ?ï¼?æ²?æ??æ?¾å?°ä¾?æº?å??層"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:1481
+msgid "Compose"
+msgstr "çµ?å??"
+
+#. Compose type combo
+#: ../plug-ins/common/compose.c:1509
+msgid "Compose Channels"
+msgstr "çµ?å??è?²ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:1519 ../plug-ins/common/decompose.c:1524
+msgid "Color _model:"
+msgstr "�彩模�(_M)�"
+
+#. Channel representation table
+#: ../plug-ins/common/compose.c:1551
+#, fuzzy
+msgid "Channel Representations"
+msgstr "è¦?å??é??é??"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:1614
+#, fuzzy
+msgid "Mask value"
+msgstr "æ?ªç?¥ç??å?¼"
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-normalize.c:79
+msgid "Stretch brightness values to cover the full range"
+msgstr "伸���亮度�"
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-normalize.c:91
+#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:361
+msgid "_Normalize"
+msgstr "æ­£è¦?å??(_N)"
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-normalize.c:125
+msgid "Normalizing"
+msgstr "æ­£è¦?å??"
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-retinex.c:155
+msgid "Enhance contrast using the Retinex method"
+msgstr "使ç?¨ Retinex æ?¹æ³?æ??é«?å°?æ¯?"
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-retinex.c:165
+msgid "Retine_x..."
+msgstr "Retine_x ��..."
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-retinex.c:249
+msgid "Retinex"
+msgstr "Retinex ��"
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-retinex.c:285
+msgid "Retinex Image Enhancement"
+msgstr "Retinex å??ç??å? å¼·"
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-retinex.c:321
+#, fuzzy
+msgid "Uniform"
+msgstr "é??å?¶å¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-retinex.c:322
+#, fuzzy
+msgid "Low"
+msgstr "ä½?"
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-retinex.c:323
+#, fuzzy
+msgid "High"
+msgstr "é«?"
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-retinex.c:334
+msgid "_Level:"
+msgstr "ç­?ç´?(_L):"
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-retinex.c:339
+msgid "_Scale:"
+msgstr "ç¯?å??(_S):"
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-retinex.c:354
+msgid "Scale _division:"
+msgstr "ç¯?å??å??å??(_D):"
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-retinex.c:369
+msgid "Dy_namic:"
+msgstr "å??æ??(_N):"
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-retinex.c:642
+msgid "Retinex: filtering"
+msgstr "Retinex�濾���中"
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-stretch-hsv.c:67
+msgid "Stretch image contrast to cover the maximum possible range"
+msgstr "伸å±?å??ç??å°?æ¯?é??å?°æ??大å?¯è?½ç¯?å??"
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-stretch-hsv.c:80
+msgid "Stretch _HSV"
+msgstr "伸� _HSV"
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-stretch-hsv.c:115
+msgid "Auto-Stretching HSV"
+msgstr "è?ªå??伸å±? HSV"
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-stretch-hsv.c:191
+msgid "autostretch_hsv: cmap was NULL! Quitting...\n"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-stretch.c:67
+msgid "Stretch contrast to cover the maximum possible range"
+msgstr "伸å±?å°?æ¯?é??å?°æ??大å?¯è?½ç¯?å??"
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-stretch.c:78
+msgid "_Stretch Contrast"
+msgstr "伸���(_S)"
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-stretch.c:112
+msgid "Auto-stretching contrast"
+msgstr "è?ªå??伸å±?å°?æ¯?"
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-stretch.c:151
+msgid "c_astretch: cmap was NULL! Quitting...\n"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:63
+msgid "Gr_ey"
+msgstr "ç?°(_E)"
+
+#: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:64
+msgid "Re_d"
+msgstr "ç´?(_D)"
+
+#: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:65
+#: ../plug-ins/common/newsprint.c:343
+msgid "_Green"
+msgstr "綠(_G)"
+
+#: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:66
+#: ../plug-ins/common/newsprint.c:351
+msgid "_Blue"
+msgstr "è??(_B)"
+
+#: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:67
+msgid "_Alpha"
+msgstr "é??æ??(_A)"
+
+#: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:72
+msgid "E_xtend"
+msgstr "延伸(_X)"
+
+#: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:73
+#: ../plug-ins/common/displace.c:472 ../plug-ins/common/edge.c:705
+#: ../plug-ins/common/fractal-trace.c:736 ../plug-ins/common/ripple.c:582
+msgid "_Wrap"
+msgstr "ç¹?å?°å?¦ä¸?é??(_W)"
+
+#: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:74
+msgid "Cro_p"
+msgstr "��(_P)"
+
+#: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:200
+msgid "Apply a generic 5x5 convolution matrix"
+msgstr "使ç?¨ä¸?è?¬ç?? 5x5 å?·ç©?ç?©é?£"
+
+#: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:205
+msgid "_Convolution Matrix..."
+msgstr "ç?©é?£é??ç®?(_C)..."
+
+#: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:240
+#, fuzzy
+msgid "Convolution does not work on layers smaller than 3x3 pixels."
+msgstr "ç?©é?£é??ç®?ä¸?é?©ç?¨æ?¼å°?æ?¼ 3 å??å??ç´ ç??å??層ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:313
+msgid "Applying convolution"
+msgstr "å¥?ç?¨ç?©é?£é??ç®?"
+
+#: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:905
+msgid "Convolution Matrix"
+msgstr "ç?©é?£é??ç®?"
+
+#: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:944
+msgid "Matrix"
+msgstr "ç?©é?£"
+
+#: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:982
+msgid "D_ivisor:"
+msgstr "�以(_I)�"
+
+#: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:1008
+#: ../plug-ins/common/depth-merge.c:768 ../plug-ins/common/file-raw.c:1119
+msgid "O_ffset:"
+msgstr "å??移(_F)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:1037
+msgid "N_ormalise"
+msgstr "æ­£è¦?å??(_O)"
+
+#: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:1049
+msgid "A_lpha-weighting"
+msgstr "é??æ??度ç??æ¬?è¡¡(_L)"
+
+#: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:1068
+msgid "Border"
+msgstr "é??æ¡?"
+
+#: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:1095
+msgid "Channels"
+msgstr "è?²ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/crop-auto.c:84
+msgid "Remove empty borders from the image"
+msgstr "å?ªé?¤å??ç??空ç?½ç??é??ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/crop-auto.c:89
+msgid "Autocrop Imag_e"
+msgstr "è?ªå??å?ªè£?å??ç??(_E)"
+
+#: ../plug-ins/common/crop-auto.c:98
+msgid "Remove empty borders from the layer"
+msgstr "å?ªé?¤å??層空ç?½ç??é??ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/crop-auto.c:103
+msgid "Autocrop Lay_er"
+msgstr "è?ªå??å?ªè£?å??層(_E)"
+
+#: ../plug-ins/common/crop-auto.c:150
+msgid "Cropping"
+msgstr "����..."
+
+#: ../plug-ins/common/crop-zealous.c:84
+msgid "Autocrop unused space from edges and middle"
+msgstr "å¾?é??ç·£å??中é??è?ªå??å?ªè£?æ?ªä½¿ç?¨ç??空é??"
+
+#: ../plug-ins/common/crop-zealous.c:89
+msgid "_Zealous Crop"
+msgstr "_Zealous ��"
+
+#: ../plug-ins/common/crop-zealous.c:137
+msgid "Zealous cropping"
+msgstr "_Zealous ��"
+
+#: ../plug-ins/common/crop-zealous.c:238
+msgid "Nothing to crop."
+msgstr "æ²?æ??å?¯è£?å?ªç??å?°æ?¹ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/cubism.c:149
+msgid "Convert the image into randomly rotated square blobs"
+msgstr "è½?æ??å??å??æ??é?¨æ©?æ??è½?ç??æ?¹å½¢æ??é»?"
+
+#: ../plug-ins/common/cubism.c:154
+msgid "_Cubism..."
+msgstr "��主義(_C)..."
+
+#: ../plug-ins/common/cubism.c:267
+msgid "Cubism"
+msgstr "��主義"
+
+#: ../plug-ins/common/cubism.c:305
+msgid "_Tile size:"
+msgstr "ç£?ç??尺寸(_T)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/cubism.c:318
+msgid "T_ile saturation:"
+msgstr "ç£?ç??飽å??度(_I):"
+
+#: ../plug-ins/common/cubism.c:329
+msgid "_Use background color"
+msgstr "使ç?¨è??æ?¯é¡?è?²(_U)"
+
+#: ../plug-ins/common/cubism.c:419
+#, fuzzy
+msgid "Cubistic transformation"
+msgstr "æ¯?æ??ç??è½?æ??"
+
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:526
+msgid "Bend the image using two control curves"
+msgstr "使ç?¨å?©å??æ?§å?¶æ?²ç·?ä¾?æ?­æ?²å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:547
+msgid "_Curve Bend..."
+msgstr "æ ¹æ??æ?²ç·?æ?­æ?²(_C)..."
+
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:683 ../plug-ins/common/edge-dog.c:177
+msgid "Can operate on layers only (but was called on channel or mask)."
+msgstr "å?ªé?©ç?¨æ?¼å??層ä¸? (ä½?ä¼?å??使ç?¨æ?¼è?²ç??æ??å??層é?®ç½©)"
+
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:693
+msgid "Cannot operate on layers with masks."
+msgstr "ä¸?é?©ç?¨æ?¼æ??é?®ç½©ç??å??層ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:705
+msgid "Cannot operate on empty selections."
+msgstr "ä¸?é?©ç?¨æ?¼æ²?æ??é?¸å??å??å??ç??æ??æ³?ä¹?ä¸?ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:901
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error while reading '%s': %s"
+msgstr "è®?å??å½±ç?? DVD æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ (%s)"
+
+#. Possibly retrieve data from a previous run
+#. The shell and main vbox
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1223 ../plug-ins/common/curve-bend.c:2963
+msgid "Curve Bend"
+msgstr "æ ¹æ??æ?²ç·?æ?­æ?²"
+
+#. Preview area, top of column
+#. preview
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1260
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:591
+#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:461
+#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:171
+msgid "Preview"
+msgstr "�覽"
+
+#. The preview button
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1289
+msgid "_Preview Once"
+msgstr "�覽�次(_P)"
+
+#. The preview toggle
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1298
+msgid "Automatic pre_view"
+msgstr "è?ªå??æ?´æ?°é ?覽(_V)"
+
+#. Options area, bottom of column
+#. Options section
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1308 ../plug-ins/common/ripple.c:520
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1206
+msgid "Options"
+msgstr "��"
+
+#. Rotate spinbutton
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1322
+msgid "Rotat_e:"
+msgstr "æ??è½?(_E)ï¼?"
+
+#. The smoothing toggle
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1341
+msgid "Smoo_thing"
+msgstr "å¹³æ»?å??(_T)"
+
+#. The antialiasing toggle
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1351 ../plug-ins/common/mosaic.c:731
+#: ../plug-ins/common/qbist.c:852 ../plug-ins/common/ripple.c:529
+msgid "_Antialiasing"
+msgstr "å??é?¸é½?(_A)"
+
+#. The work_on_copy toggle
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1361
+msgid "Work on cop_y"
+msgstr "å°?çµ?æ??顯示æ?¼å??份å??層中(_Y)"
+
+#. The curves graph
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1371
+msgid "Modify Curves"
+msgstr "修���"
+
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1399
+msgid "Curve for Border"
+msgstr "é??ç·£ç??æ?²ç·?"
+
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1403
+msgid "_Upper"
+msgstr "é ?é?¨(_U)"
+
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1404
+msgid "_Lower"
+msgstr "��(_L)"
+
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1414
+msgid "Curve Type"
+msgstr "æ?²ç·?é¡?å??(_T)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1418
+msgid "Smoot_h"
+msgstr "平�(_H)"
+
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1419
+msgid "_Free"
+msgstr "��(_F)"
+
+#. The Copy button
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1434
+msgid "_Copy"
+msgstr "�製(_C)"
+
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1439
+msgid "Copy the active curve to the other border"
+msgstr "å°?使ç?¨ä¸­ç??æ?²ç·?è¤?製è?³å?¦ä¸?é??"
+
+#. The CopyInv button
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1446
+msgid "_Mirror"
+msgstr "é?¡å??(_M)"
+
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1451
+msgid "Mirror the active curve to the other border"
+msgstr "å°?使ç?¨ä¸­ç??æ?²ç·?ç??é?¡å??è¤?製è?³å?¦ä¸?é??"
+
+#. The Swap button
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1459
+msgid "S_wap"
+msgstr "交æ??(_W)"
+
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1464
+msgid "Swap the two curves"
+msgstr "交æ??å?©é??ç??æ?²ç·?"
+
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1476
+msgid "Reset the active curve"
+msgstr "é??æ?°è¨­å®?使ç?¨ä¸­ç??æ?²ç·?"
+
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1493
+msgid "Load the curves from a file"
+msgstr "�������"
+
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1505
+msgid "Save the curves to a file"
+msgstr "��������"
+
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:2061
+#, fuzzy
+msgid "Load Curve Points from File"
+msgstr "å¾?æª?æ¡?è¼?å?¥ WMS å??層"
+
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:2096
+#, fuzzy
+msgid "Save Curve Points to File"
+msgstr "ç?¡æ³?å?²å­?æª?æ¡? %(filename)sã??"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:169 ../plug-ins/common/decompose.c:173
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:177
+msgid "red"
+msgstr "ç´?"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:170 ../plug-ins/common/decompose.c:174
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:178
+msgid "green"
+msgstr "綠"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:171 ../plug-ins/common/decompose.c:175
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:179
+msgid "blue"
+msgstr "è??"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:180 ../plug-ins/common/decompose.c:220
+msgid "alpha"
+msgstr "é??æ??"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:183 ../plug-ins/common/decompose.c:187
+msgid "hue"
+msgstr "��"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:184 ../plug-ins/common/decompose.c:188
+msgid "saturation"
+msgstr "飽å??度"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:185 ../plug-ins/common/decompose.c:189
+msgid "value"
+msgstr "亮度"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:192 ../plug-ins/common/decompose.c:196
+#, fuzzy
+msgid "hue_l"
+msgstr "��"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:193 ../plug-ins/common/decompose.c:197
+msgid "saturation_l"
+msgstr "飽å??度(_L)"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:194 ../plug-ins/common/decompose.c:198
+msgid "lightness"
+msgstr "亮度"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:196
+#, fuzzy
+msgid "Hue (HSL)"
+msgstr "å½±ç??ç?«é?¢ç??亮度"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:197
+msgid "Saturation (HSL)"
+msgstr "飽å??度(HSL)"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:198
+msgid "Lightness"
+msgstr "亮度"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:201 ../plug-ins/common/decompose.c:205
+msgid "cyan"
+msgstr "æ°°è??"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:202 ../plug-ins/common/decompose.c:206
+msgid "magenta"
+msgstr "æ´?ç´?"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:203 ../plug-ins/common/decompose.c:207
+msgid "yellow"
+msgstr "é»?"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:205
+msgid "Cyan"
+msgstr "æ°°è??"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:206
+msgid "Magenta"
+msgstr "æ´?ç´?"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:207
+msgid "Yellow"
+msgstr "é»?"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:210 ../plug-ins/common/decompose.c:215
+#, fuzzy
+msgid "cyan-k"
+msgstr "æ°°è??"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:211 ../plug-ins/common/decompose.c:216
+#, fuzzy
+msgid "magenta-k"
+msgstr "æ´?ç´?è?²"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:212 ../plug-ins/common/decompose.c:217
+#, fuzzy
+msgid "yellow-k"
+msgstr "é»?"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:213
+msgid "black"
+msgstr "é»?"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:215
+#, fuzzy
+msgid "Cyan_K"
+msgstr "æ°°è??"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:216
+#, fuzzy
+msgid "Magenta_K"
+msgstr "æ´?ç´?è?²"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:217
+#, fuzzy
+msgid "Yellow_K"
+msgstr "é»?"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:220
+msgid "Alpha"
+msgstr "é??æ??"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:228
+#, fuzzy
+msgid "luma-y470"
+msgstr "luma_y470"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:229
+#, fuzzy
+msgid "blueness-cb470"
+msgstr "blueness_cb470"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:230
+#, fuzzy
+msgid "redness-cr470"
+msgstr "redness_cr470"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:232
+#, fuzzy
+msgid "luma-y709"
+msgstr "luma_y709"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:233
+#, fuzzy
+msgid "blueness-cb709"
+msgstr "blueness_cb709"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:234
+#, fuzzy
+msgid "redness-cr709"
+msgstr "redness_cr709"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:236
+#, fuzzy
+msgid "luma-y470f"
+msgstr "luma_y470f"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:237
+#, fuzzy
+msgid "blueness-cb470f"
+msgstr "blueness_cb470f"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:238
+#, fuzzy
+msgid "redness-cr470f"
+msgstr "redness_cr470f"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:240
+#, fuzzy
+msgid "luma-y709f"
+msgstr "luma_y709f"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:241
+#, fuzzy
+msgid "blueness-cb709f"
+msgstr "blueness_cb709f"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:242
+#, fuzzy
+msgid "redness-cr709f"
+msgstr "redness_cr709f"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:311 ../plug-ins/common/decompose.c:325
+msgid "Decompose an image into separate colorspace components"
+msgstr "å??解ä¸?å??ç??å?°ç?¨ç«?ç??è?²å½©ç©ºé??æ§?æ??è¦?ç´ "
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:317 ../plug-ins/common/decompose.c:335
+msgid "_Decompose..."
+msgstr "å??解(_D)..."
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:428
+msgid "Decomposing"
+msgstr "æ­£å?¨å??解å??ç??..."
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:1489
+msgid "Decompose"
+msgstr "å??解"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:1512
+#, fuzzy
+msgid "Extract Channels"
+msgstr "è?²é??æ?¸ç?®ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:1559
+msgid "_Decompose to layers"
+msgstr "å??解å?°æ?¸å??å??層中(_D)"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:1570
+#, fuzzy
+msgid "_Foreground as registration color"
+msgstr "以å­?串æ?¹å¼?表é??ç??å??æ?¯é¡?è?²"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:1571
+msgid ""
+"Pixels in the foreground color will appear black in all output images. This "
+"can be used for things like crop marks that have to show up on all channels."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/deinterlace.c:90
+msgid "Fix images where every other row is missing"
+msgstr "修復æ¯?é??ä¸?è¡?ä¸?失ç??å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/deinterlace.c:99
+msgid "_Deinterlace..."
+msgstr "�交�(_D)..."
+
+#: ../plug-ins/common/deinterlace.c:156 ../plug-ins/common/deinterlace.c:321
+msgid "Deinterlace"
+msgstr "�交�"
+
+#: ../plug-ins/common/deinterlace.c:354
+msgid "Keep o_dd fields"
+msgstr "ä¿?æ??å¥?æ?¸æ¬?ä½?(_D)"
+
+#: ../plug-ins/common/deinterlace.c:355
+msgid "Keep _even fields"
+msgstr "ä¿?æ??å?¶æ?¸æ¬?ä½?(_E)"
+
+#: ../plug-ins/common/depth-merge.c:184
+msgid "Combine two images using depth maps (z-buffers)"
+msgstr "使ç?¨æ·±åº¦å??å??(zç·©è¡?å??)çµ?å??å?©å¹?å??å??"
+
+#: ../plug-ins/common/depth-merge.c:193
+msgid "_Depth Merge..."
+msgstr "深度å??ä½µ(_D)..."
+
+#: ../plug-ins/common/depth-merge.c:387
+msgid "Depth-merging"
+msgstr "深度å??併中"
+
+#: ../plug-ins/common/depth-merge.c:644
+msgid "Depth Merge"
+msgstr "深度å??ä½µ"
+
+#: ../plug-ins/common/depth-merge.c:696
+msgid "Source 1:"
+msgstr "�� 1�"
+
+#: ../plug-ins/common/depth-merge.c:711 ../plug-ins/common/depth-merge.c:741
+msgid "Depth map:"
+msgstr "深度���"
+
+#: ../plug-ins/common/depth-merge.c:726
+msgid "Source 2:"
+msgstr "�� 2�"
+
+#: ../plug-ins/common/depth-merge.c:758
+msgid "O_verlap:"
+msgstr "é??å? é?¨ä»½(_V):"
+
+#: ../plug-ins/common/depth-merge.c:778
+msgid "Sc_ale 1:"
+msgstr "�� _1�"
+
+#: ../plug-ins/common/depth-merge.c:788
+msgid "Sca_le 2:"
+msgstr "�� _2�"
+
+#: ../plug-ins/common/despeckle.c:159
+msgid "Remove speckle noise from the image"
+msgstr "å¾?å??ç??å?ªé?¤æ??é»?é??è¨?"
+
+#: ../plug-ins/common/despeckle.c:165
+msgid "Des_peckle..."
+msgstr "å?»é?¤æ??é»?(_P)..."
+
+#: ../plug-ins/common/despeckle.c:440 ../plug-ins/common/despeckle.c:871
+msgid "Despeckle"
+msgstr "å?»é?¤æ??é»?"
+
+#: ../plug-ins/common/despeckle.c:470
+msgid "Median"
+msgstr "中é??å?¼"
+
+#: ../plug-ins/common/despeckle.c:478
+msgid "_Adaptive"
+msgstr "é?©æ??æ?§(_A)"
+
+#: ../plug-ins/common/despeckle.c:488
+msgid "R_ecursive"
+msgstr "é??å»»(_E)"
+
+#: ../plug-ins/common/despeckle.c:509 ../plug-ins/common/edge-neon.c:732
+#: ../plug-ins/common/nl-filter.c:1090 ../plug-ins/common/nova.c:361
+#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:866 ../plug-ins/common/whirl-pinch.c:589
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:2757
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_circle.c:277
+msgid "_Radius:"
+msgstr "å??å¾?(_R)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/despeckle.c:525
+msgid "_Black level:"
+msgstr "é»?é??(_B):"
+
+#: ../plug-ins/common/despeckle.c:541
+msgid "_White level:"
+msgstr "ç?½é??(_W):"
+
+#: ../plug-ins/common/destripe.c:102
+msgid "Remove vertical stripe artifacts from the image"
+msgstr "å¾?å??å??æ??ç?©å?ªé?¤ç¸±å??æ¢?ç´?"
+
+#: ../plug-ins/common/destripe.c:108
+msgid "Des_tripe..."
+msgstr "����(_T)..."
+
+#: ../plug-ins/common/destripe.c:271
+msgid "Destriping"
+msgstr "正�����..."
+
+#: ../plug-ins/common/destripe.c:437
+msgid "Destripe"
+msgstr "���"
+
+#: ../plug-ins/common/destripe.c:473 ../plug-ins/common/file-html-table.c:580
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3168 ../plug-ins/common/file-ps.c:3363
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1132 ../plug-ins/common/smooth-palette.c:435
+#: ../plug-ins/common/tile-paper.c:302 ../plug-ins/common/tile.c:431
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:164
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_rectangle.c:402
+#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:264
+msgid "_Width:"
+msgstr "é??度(_W)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/destripe.c:484
+msgid "Create _histogram"
+msgstr "建ç«?æ?±ç??å??(_H)"
+
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:166
+msgid "Generate diffraction patterns"
+msgstr "ç?¢ç??ç¹?å°?å??樣"
+
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:171
+msgid "_Diffraction Patterns..."
+msgstr "ç¹?å°?å??樣(_D)..."
+
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:329
+msgid "Creating diffraction pattern"
+msgstr "ç?¢ç??ç¹?å°?å??樣"
+
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:433
+msgid "Diffraction Patterns"
+msgstr "ç¹?å°?å??樣"
+
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:476
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1388
+msgid "_Preview!"
+msgstr "�覽�(_P)"
+
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:526
+msgid "Frequencies"
+msgstr "é »ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:564
+msgid "Contours"
+msgstr "輪�"
+
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:602
+msgid "Sharp Edges"
+msgstr "é?³å?©å??é??ç·£"
+
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:614 ../plug-ins/common/softglow.c:683
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:1078
+msgid "_Brightness:"
+msgstr "亮度(_B)�"
+
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:623
+msgid "Sc_attering:"
+msgstr "��(_A)�"
+
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:632
+msgid "Po_larization:"
+msgstr "å?©æ¥µå??(_L):"
+
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:640
+msgid "Other Options"
+msgstr "����"
+
+#: ../plug-ins/common/displace.c:141
+msgid "_X displacement"
+msgstr "_X �移"
+
+#: ../plug-ins/common/displace.c:141
+msgid "_Pinch"
+msgstr "��(_P)"
+
+#: ../plug-ins/common/displace.c:142
+msgid "_Y displacement"
+msgstr "_Y �移"
+
+#: ../plug-ins/common/displace.c:142
+msgid "_Whirl"
+msgstr "æ??è½?(_W)"
+
+#: ../plug-ins/common/displace.c:168
+msgid "Displace pixels as indicated by displacement maps"
+msgstr "å??代å??ç´ æ­£å¦?ç½®æ??å¼?è®?形貼å??"
+
+#: ../plug-ins/common/displace.c:178
+msgid "_Displace..."
+msgstr "移�(_D)..."
+
+#: ../plug-ins/common/displace.c:289
+msgid "Displacing"
+msgstr "正���移�..."
+
+#: ../plug-ins/common/displace.c:325
+msgid "Displace"
+msgstr "移�"
+
+#. X options
+#: ../plug-ins/common/displace.c:362
+msgid "_X displacement:"
+msgstr "_X �移�"
+
+#. Y Options
+#: ../plug-ins/common/displace.c:409
+msgid "_Y displacement:"
+msgstr "_Y �移�"
+
+#: ../plug-ins/common/displace.c:459
+msgid "Displacement Mode"
+msgstr "�移模�"
+
+#: ../plug-ins/common/displace.c:462
+msgid "_Cartesian"
+msgstr "���(_C)"
+
+#: ../plug-ins/common/displace.c:463
+#, fuzzy
+msgid "_Polar"
+msgstr "極�"
+
+#: ../plug-ins/common/displace.c:468
+msgid "Edge Behavior"
+msgstr "é??ç·£è¡?ç?º"
+
+#: ../plug-ins/common/displace.c:474 ../plug-ins/common/edge.c:718
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:583 ../plug-ins/common/waves.c:282
+msgid "_Smear"
+msgstr "�污(_S)"
+
+#: ../plug-ins/common/displace.c:476 ../plug-ins/common/edge.c:731
+#: ../plug-ins/common/fractal-trace.c:740 ../plug-ins/common/newsprint.c:388
+msgid "_Black"
+msgstr "é»?(_B)"
+
+#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:134
+msgid "Edge detection with control of edge thickness"
+msgstr "å?·æ??é??ç·£å??度æ?§å?¶ç??é??緣檢測"
+
+#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:141
+msgid "_Difference of Gaussians..."
+msgstr "��差(_D)..."
+
+#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:244 ../plug-ins/common/edge-dog.c:301
+msgid "DoG Edge Detect"
+msgstr "é«?æ?¯å·®é??ç·£å?µæ¸¬"
+
+#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:331
+msgid "Smoothing Parameters"
+msgstr "å¹³æ»?å??æ?¸"
+
+#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:345
+msgid "_Radius 1:"
+msgstr "å??å¾? _1ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:349
+msgid "R_adius 2:"
+msgstr "å??å¾? _2ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:372 ../plug-ins/gimpressionist/paper.c:166
+msgid "_Invert"
+msgstr "å??è½?(_I)"
+
+#: ../plug-ins/common/edge-laplace.c:74
+msgid "High-resolution edge detection"
+msgstr "é«?å??辨ç??é??ç·£å?µæ¸¬"
+
+#: ../plug-ins/common/edge-laplace.c:84
+msgid "_Laplace"
+msgstr "_Laplace æ¼?ç®?æ³?"
+
+#: ../plug-ins/common/edge-laplace.c:242 ../plug-ins/common/edge.c:669
+msgid "Laplace"
+msgstr "Laplace æ¼?ç®?æ³?"
+
+#: ../plug-ins/common/edge-laplace.c:320
+msgid "Cleanup"
+msgstr "��"
+
+#: ../plug-ins/common/edge-neon.c:133
+msgid "Simulate the glowing boundary of a neon light"
+msgstr "模æ?¬é??è?¹ç??ç??ç?¼å??é??ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/edge-neon.c:138
+msgid "_Neon..."
+msgstr "é??è?¹ç??(_N)..."
+
+#: ../plug-ins/common/edge-neon.c:210
+msgid "Neon"
+msgstr "é??è?¹ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/edge-neon.c:694
+msgid "Neon Detection"
+msgstr "é??è?¹ç??å?µæ¸¬"
+
+#: ../plug-ins/common/edge-neon.c:747 ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:879
+msgid "_Amount:"
+msgstr "�度(_A)�"
+
+#: ../plug-ins/common/edge-sobel.c:107
+msgid "Specialized direction-dependent edge detection"
+msgstr "å°?é??ç??æ??æ?¹å??æ ¹æ??è³´æ?§ç??é??ç·£å?µæ¸¬"
+
+#: ../plug-ins/common/edge-sobel.c:120
+msgid "_Sobel..."
+msgstr "_Sobel æ¼?ç®?æ³?..."
+
+#: ../plug-ins/common/edge-sobel.c:230
+msgid "Sobel Edge Detection"
+msgstr "Sobel é??ç·£å?µæ¸¬"
+
+#: ../plug-ins/common/edge-sobel.c:260
+msgid "Sobel _horizontally"
+msgstr "Sobel æ°´å¹³ç??(_H)"
+
+#: ../plug-ins/common/edge-sobel.c:272
+msgid "Sobel _vertically"
+msgstr "Sobel å??ç?´ç??(_V)"
+
+#: ../plug-ins/common/edge-sobel.c:284
+msgid "_Keep sign of result (one direction only)"
+msgstr "ä¿?æ??çµ?æ??ç??正負è??[å?ªæ??ä¸?å??æ?¹å??] (_K)"
+
+#: ../plug-ins/common/edge-sobel.c:370
+msgid "Sobel edge detecting"
+msgstr "Sobel é??ç·£å?µæ¸¬"
+
+#: ../plug-ins/common/edge.c:147
+msgid "Several simple methods for detecting edges"
+msgstr "檢測é??緣幾å??ç°¡å?®ç??æ?¹å¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/edge.c:152
+msgid "_Edge..."
+msgstr "é??ç·£(_E)..."
+
+#: ../plug-ins/common/edge.c:224
+msgid "Edge detection"
+msgstr "é??ç·£å?µæ¸¬"
+
+#: ../plug-ins/common/edge.c:628
+msgid "Edge Detection"
+msgstr "é??ç·£å?µæ¸¬"
+
+#: ../plug-ins/common/edge.c:664
+msgid "Sobel"
+msgstr "Sobel"
+
+#: ../plug-ins/common/edge.c:665
+#, fuzzy
+msgid "Prewitt compass"
+msgstr "æ??å??é??模å¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/edge.c:666 ../plug-ins/common/sinus.c:903
+msgid "Gradient"
+msgstr "漸��"
+
+#: ../plug-ins/common/edge.c:667
+msgid "Roberts"
+msgstr "Roberts"
+
+#: ../plug-ins/common/edge.c:668
+msgid "Differential"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/edge.c:678
+msgid "_Algorithm:"
+msgstr "æ¼?ç®?æ³?(_A)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/edge.c:686
+msgid "A_mount:"
+msgstr "æ?¸é??(_M):"
+
+#: ../plug-ins/common/emboss.c:124
+msgid "Simulate an image created by embossing"
+msgstr "模仿ä¸?ç?¨æµ®é??å·¥è??å?µå»ºç??å??å??"
+
+#: ../plug-ins/common/emboss.c:130
+msgid "_Emboss..."
+msgstr "æµ®é??(_E)..."
+
+#: ../plug-ins/common/emboss.c:384 ../plug-ins/common/emboss.c:446
+msgid "Emboss"
+msgstr "æµ®é??"
+
+#: ../plug-ins/common/emboss.c:475
+msgid "Function"
+msgstr "å??è?½"
+
+#: ../plug-ins/common/emboss.c:479
+msgid "_Bumpmap"
+msgstr "å?¹å?¸è²¼å??(_B)"
+
+#: ../plug-ins/common/emboss.c:480
+msgid "_Emboss"
+msgstr "æµ®é??(_E)"
+
+#: ../plug-ins/common/emboss.c:512
+msgid "E_levation:"
+msgstr "仰�(_L):"
+
+#: ../plug-ins/common/engrave.c:100
+msgid "Simulate an antique engraving"
+msgstr "模æ?¬å?¤è?£ç??ç?«"
+
+#: ../plug-ins/common/engrave.c:105
+msgid "En_grave..."
+msgstr "é??å?»(_G)..."
+
+#: ../plug-ins/common/engrave.c:179
+msgid "Engraving"
+msgstr "æ­£å?¨é?²è¡?é??å?»..."
+
+#: ../plug-ins/common/engrave.c:208
+msgid "Engrave"
+msgstr "é??å?»..."
+
+#: ../plug-ins/common/engrave.c:244 ../plug-ins/common/file-html-table.c:596
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3178 ../plug-ins/common/file-ps.c:3372
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1145 ../plug-ins/common/film.c:1002
+#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:440 ../plug-ins/common/tile-paper.c:313
+#: ../plug-ins/common/tile.c:435 ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:174
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_rectangle.c:409
+#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:266
+msgid "_Height:"
+msgstr "�度(_H)�"
+
+#: ../plug-ins/common/engrave.c:255
+msgid "_Limit line width"
+msgstr "é??å?¶ç·?æ¢?é??度(_L)"
+
+#: ../plug-ins/common/file-aa.c:97
+#, fuzzy
+msgid "ASCII art"
+msgstr "ASCII DEL"
+
+#. Create the actual window.
+#: ../plug-ins/common/file-aa.c:348
+msgid "Text"
+msgstr "æ??å­?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-aa.c:356
+msgid "_Format:"
+msgstr "格�(_F)�"
+
+#: ../plug-ins/common/file-cel.c:110 ../plug-ins/common/file-cel.c:128
+msgid "KISS CEL"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-cel.c:190
+msgid "Load KISS Palette"
+msgstr "�� KISS 調��"
+
+#. max. rows allocated
+#. column, highest column ever used
+#. -1 assume fsel is not available (and not attached to any drawable)
+#. -1 assume there is no floating selection
+#: ../plug-ins/common/file-cel.c:316 ../plug-ins/common/file-dicom.c:344
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:372 ../plug-ins/common/file-gif-load.c:360
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:648 ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:190
+#: ../plug-ins/common/file-pat.c:341 ../plug-ins/common/file-pcx.c:365
+#: ../plug-ins/common/file-pix.c:347 ../plug-ins/common/file-png.c:727
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:498 ../plug-ins/common/file-ps.c:1042
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:714 ../plug-ins/common/file-sunras.c:485
+#: ../plug-ins/common/file-tga.c:446 ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:604
+#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:993 ../plug-ins/common/file-xbm.c:741
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:678 ../plug-ins/common/file-xpm.c:351
+#: ../plug-ins/common/file-xwd.c:519 ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:160
+#: ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:216 ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:500
+#: ../plug-ins/file-ico/ico-load.c:645 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:114
+#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:135 ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:329
+#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:3329
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Opening '%s'"
+msgstr "æ­£å?¨é??å??â??%sâ??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-cel.c:353
+msgid "Can't create a new image"
+msgstr "ç?¡æ³?ç?¢ç??æ?°ç??å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-cel.c:442
+#, c-format
+msgid "Unsupported bit depth (%d)!"
+msgstr "ä¸?æ?¯æ?´ç??é¡?è?²ä½?å??æ?¸(%d)ï¼?"
+
+#. init the progress meter
+#. And let's begin the progress
+#: ../plug-ins/common/file-cel.c:587 ../plug-ins/common/file-gbr.c:666
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:788 ../plug-ins/common/file-gih.c:1266
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:255 ../plug-ins/common/file-pat.c:489
+#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:633 ../plug-ins/common/file-pix.c:528
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:1277 ../plug-ins/common/file-pnm.c:981
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:1218 ../plug-ins/common/file-sunras.c:567
+#: ../plug-ins/common/file-tga.c:1174 ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:693
+#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:1039 ../plug-ins/common/file-xmc.c:1465
+#: ../plug-ins/common/file-xpm.c:636 ../plug-ins/common/file-xwd.c:618
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:306 ../plug-ins/file-fits/fits.c:480
+#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:716 ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1001
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:285 ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1642
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:575 ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:1692
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Saving '%s'"
+msgstr "æ­£å?¨å?²å­?â??%sâ??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-compressor.c:159
+msgid "gzip archive"
+msgstr "gzip �縮�"
+
+#: ../plug-ins/common/file-compressor.c:180
+#, fuzzy
+msgid "bzip archive"
+msgstr "�縮�"
+
+#: ../plug-ins/common/file-compressor.c:389
+#, fuzzy
+msgid "No sensible file extension, saving as compressed XCF."
+msgstr "æ²?æ??å??ç??ç??延伸æª?å??ï¼?å? æ­¤å?²å­?ç?ºå£?縮é??ç?? XCF æª?ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-compressor.c:571
+#, fuzzy
+msgid "No sensible file extension, attempting to load with file magic."
+msgstr "æ²?æ??å??ç??ç??延伸æª?å??ï¼?å??試è?ªå??å?µæ¸¬æª?æ¡?é¡?å??ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-csource.c:112
+msgid "C source code"
+msgstr "C �代碼"
+
+#: ../plug-ins/common/file-csource.c:703
+#, fuzzy
+msgid "C-Source"
+msgstr "��"
+
+#: ../plug-ins/common/file-csource.c:721
+msgid "_Prefixed name:"
+msgstr "å??ç½®å??稱(_P)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-csource.c:730
+msgid "Co_mment:"
+msgstr "å??註(_M)ï¼?"
+
+#. Use Comment
+#.
+#: ../plug-ins/common/file-csource.c:737
+msgid "_Save comment to file"
+msgstr "å°?å??註æ??å­?å?²å­?å?°æª?æ¡?中(_S)"
+
+#. GLib types
+#.
+#: ../plug-ins/common/file-csource.c:749
+msgid "_Use GLib types (guint8*)"
+msgstr "使ç?¨ _GLib è³?æ??é¡?å?? (guint8*)"
+
+#: ../plug-ins/common/file-csource.c:762
+msgid "Us_e macros instead of struct"
+msgstr "使ç?¨å·¨é??è??ä¸?ç?¨ _Struct"
+
+#: ../plug-ins/common/file-csource.c:775
+msgid "Use _1 byte Run-Length-Encoding"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-csource.c:788
+msgid "Sa_ve alpha channel (RGBA/RGB)"
+msgstr "å?²å­?é??æ??è?²ç?? (_RGBA/RGB)"
+
+#. RGB-565
+#.
+#: ../plug-ins/common/file-csource.c:800
+msgid "Save as _RGB565 (16-bit)"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-csource.c:823
+msgid "Op_acity:"
+msgstr "ä¸?é??æ??度(_A)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-desktop-link.c:82
+#, fuzzy
+msgid "Desktop Link"
+msgstr "é??å??é?£çµ?(_O)"
+
+#: ../plug-ins/common/file-desktop-link.c:174
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error loading desktop file '%s': %s"
+msgstr "è¼?å?¥ UI æª?æ¡?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤"
+
+#: ../plug-ins/common/file-dicom.c:138
+msgid "DICOM image"
+msgstr "DICOM å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-dicom.c:163
+msgid "Digital Imaging and Communications in Medicine image"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-dicom.c:366
+#, c-format
+msgid "'%s' is not a DICOM file."
+msgstr "â??%sâ??ä¸?æ?¯ DICOM æ ¼å¼?æª?æ¡?ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-dicom.c:1320 ../plug-ins/common/file-pcx.c:665
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:966
+msgid "Cannot save images with alpha channel."
+msgstr "ç?¡æ³?å?²å­?æ??é??æ??è?²ç??ç??å??ç??ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-dicom.c:1335 ../plug-ins/common/file-ps.c:1203
+#: ../plug-ins/common/file-xwd.c:603 ../plug-ins/file-fits/fits.c:465
+#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:1687
+msgid "Cannot operate on unknown image types."
+msgstr "ç?¡æ³?è??ç??ä¸?æ??ç??å??ç??ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:153 ../plug-ins/common/file-gbr.c:174
+msgid "GIMP brush"
+msgstr "GIMP ç­?å?·"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:398 ../plug-ins/common/file-pat.c:417
+#, c-format
+msgid "Invalid header data in '%s': width=%lu, height=%lu, bytes=%lu"
+msgstr "å?¨ã??%sã??æ??ç?¡æ??ç??æ¨?é¡?è³?æ??ï¼?é??度=%luï¼?é«?度=%luï¼?ä½?å??çµ?=%lu"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:422 ../plug-ins/common/file-gbr.c:434
+msgid "Unsupported brush format"
+msgstr "ä¸?æ?¯æ?´ç??ç­?å?·æ ¼å¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:446
+#, c-format
+msgid "Error in GIMP brush file '%s'"
+msgstr "GIMP ç­?å?·æª?æ¡?â??%sâ??中å?«æ??é?¯èª¤"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:454
+#, c-format
+msgid "Invalid UTF-8 string in brush file '%s'."
+msgstr "ç­?å?·æª?æ¡?â??%sâ??中å?«æ??ç?¡æ??ç?? UTF-8 æ??å­?ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:460 ../plug-ins/common/file-gih.c:491
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1140
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3062
+msgid "Unnamed"
+msgstr "æ?ªå?½å??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:651
+msgid "GIMP brushes are either GRAYSCALE or RGBA"
+msgstr "GIMP ç­?å?·æª?å¿?é ?ç?ºç?°é??æ?? RGBA å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:768
+msgid "Brush"
+msgstr "ç­?å?·"
+
+#. attach labels
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:782 ../plug-ins/common/grid.c:790
+msgid "Spacing:"
+msgstr "é??é??ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:793 ../plug-ins/common/file-gih.c:891
+#: ../plug-ins/common/file-pat.c:566 ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:666
+msgid "Description:"
+msgstr "æ??è¿°ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:148
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:176
+msgid "GIF image"
+msgstr "GIF å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:372
+msgid "This is not a GIF file"
+msgstr "é??å??ä¸?æ?¯ GIF æª?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:411
+msgid "Non-square pixels. Image might look squashed."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:929
+#, c-format
+msgid "Background (%d%s)"
+msgstr "è??æ?¯ (%d%s)"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:952
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Opening '%s' (frame %d)"
+msgstr "æ??æ¡?æ?¶"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:981 ../plug-ins/common/iwarp.c:792
+#: ../plug-ins/common/iwarp.c:827
+#, c-format
+msgid "Frame %d"
+msgstr "第 %d �格"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:983
+#, c-format
+msgid "Frame %d (%d%s)"
+msgstr "第 %d �格 (%d%s)"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:1014
+#, c-format
+msgid ""
+"GIF: Undocumented GIF composite type %d is not handled. Animation might not "
+"play or re-save perfectly."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:467
+msgid "Couldn't simply reduce colors further. Saving as opaque."
+msgstr "ç?¡æ³?å??å?ªæ¸?é¡?è?²æ?¸ç?®ã??ç?¾å?¨æ??å?²å­?ç?ºä¸?é??æ??ç??å??ç??ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:582
+#, c-format
+msgid ""
+"Unable to save '%s'. The GIF file format does not support images that are "
+"more than %d pixels wide or tall."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:693
+msgid ""
+"The GIF format only supports comments in 7bit ASCII encoding. No comment is "
+"saved."
+msgstr "GIF å??ç??æ ¼å¼?å?ªæ?¥å?? 7 ä½?å??ç?? ASCII 編碼æ??å­?ä½?ç?ºå??註ï¼?å? æ­¤é??äº?å??註ä¸?æ??å?²å­?ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:752
+msgid ""
+"Cannot save RGB color images. Convert to indexed color or grayscale first."
+msgstr "ä¸?å?¯è?½å?²å­? RGB è?²ç³»ç??å??ç??ã??è«?å??å°?å??ç??è½?æ??ç?ºç´¢å¼?è?²æ??ç?°é??è?²ç³»ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:930
+#, fuzzy
+msgid "Delay inserted to prevent evil CPU-sucking animation."
+msgstr "å? å?¥å»¶é?²æ??é??ï¼?é?¿å??å??ç?«é??度æ¶?è?? CPU è³?æº?ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:970
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The image you are trying to save as a GIF contains layers which extend "
+"beyond the actual borders of the image."
+msgstr ""
+"å?¨æº?å??å?²å­?æ??ç?º GIF ç??å??ç??中ï¼?æ??ä¸?äº?å??層ç??ä½?ç½®è¶?å?ºå??ç??ç¯?å??ä¹?å¤?ã??GIF æ??該ä¸?å??許é??種æ??æ³?ç?¼ç??ã??\n"
+"\n"
+"ä½ å?¯ä»¥é?¸æ??è£?å?ªæ??æ??å??層ï¼?令å®?å??é??å?¶å?¨å??ç??ä¹?å?§ï¼?æ??è??ä¸?å?²å­?å??ç??ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:987
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The GIF file format does not allow this. You may choose whether to crop all "
+"of the layers to the image borders, or cancel this save."
+msgstr ""
+"å?¨æº?å??å?²å­?æ??ç?º GIF ç??å??ç??中ï¼?æ??ä¸?äº?å??層ç??ä½?ç½®è¶?å?ºå??ç??ç¯?å??ä¹?å¤?ã??GIF æ??該ä¸?å??許é??種æ??æ³?ç?¼ç??ã??\n"
+"\n"
+"ä½ å?¯ä»¥é?¸æ??è£?å?ªæ??æ??å??層ï¼?令å®?å??é??å?¶å?¨å??ç??ä¹?å?§ï¼?æ??è??ä¸?å?²å­?å??ç??ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1123
+msgid "GIF"
+msgstr "GIF"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1131
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Error loading UI file '%s':\n"
+"%s"
+msgstr "è¼?å?¥ UI æª?æ¡?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1184
+msgid "I don't care"
+msgstr "ä¸?é??è¦?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1186
+msgid "Cumulative layers (combine)"
+msgstr "ç´¯ç©?å??層 (å??ä½µ)"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1188
+msgid "One frame per layer (replace)"
+msgstr "æ¯?å??å??層ä½?ç?¨ä¸?å??ç?«æ ¼ (å??代)"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1205
+msgid ""
+"You can only export as animation when the image has more than one layer. The "
+"image you are trying to export only has one layer."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:2349
+msgid "Error writing output file."
+msgstr "å°?è³?æ??寫å?¥è?³è¼¸å?ºæª?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:2419
+#, c-format
+msgid "The default comment is limited to %d characters."
+msgstr "é ?設ç??å??註æ??å­?é?·åº¦ä¸?é??ç?º %d å­?符ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:208 ../plug-ins/common/file-gih.c:229
+#, fuzzy
+msgid "GIMP brush (animated)"
+msgstr "顯示��輪�(_B)"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:484
+#, fuzzy
+msgid "Error in GIMP brush pipe file."
+msgstr "å??æ??ç­?å?·æª? â??%sâ?? æ??å?ºç?¾å?´é??é?¯èª¤ï¼?å®?ä¸?æ?¯ GIMP ç­?å?·æª?æ¡?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:550
+msgid "GIMP brush file appears to be corrupted."
+msgstr "GIMP ç­?å?·æª?ä¼¼ä¹?å£?äº?ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:699
+msgid "Couldn't load one brush in the pipe, giving up."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:860
+#, fuzzy
+msgid "Brush Pipe"
+msgstr "管�中�"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:877
+msgid "Spacing (percent):"
+msgstr "é??é??(ç?¾å??æ¯?)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:944
+msgid "Pixels"
+msgstr "å??ç´ "
+
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:949
+msgid "Cell size:"
+msgstr "å?®å??尺寸:"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:961
+#, fuzzy
+msgid "Number of cells:"
+msgstr "<b>��格��</b>"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:986
+#, fuzzy
+msgid " Rows of "
+msgstr "å??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:998
+#, fuzzy
+msgid " Columns on each layer"
+msgstr "������"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1002
+msgid " (Width Mismatch!) "
+msgstr " (é??度ä¸?符ï¼?) "
+
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1006
+msgid " (Height Mismatch!) "
+msgstr " (�度�符�) "
+
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1011
+#, fuzzy
+msgid "Display as:"
+msgstr "顯示å??æ¨?ç?º"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1020
+#, fuzzy
+msgid "Dimension:"
+msgstr "Dimension"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1095
+#, fuzzy
+msgid "Ranks:"
+msgstr "ç­?ç´? (%s)"
+
+#: ../plug-ins/common/file-header.c:76
+msgid "C source code header"
+msgstr "C �代碼�頭"
+
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:155
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:408
+msgid "HTML table"
+msgstr "HTML 表格"
+
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:421
+msgid "Warning"
+msgstr "è­¦å??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:432
+msgid ""
+"You are about to create a huge\n"
+"HTML file which will most likely\n"
+"crash your browser."
+msgstr "ä½ æ­£è¦?建ç«?ä¸?å??å¾?å?¯è?½æ??è®?ç??覽å?¨æ??æ??ç??巨大 HTML æª?ã??"
+
+#. HTML Page Options
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:441
+msgid "HTML Page Options"
+msgstr "HTML 網���"
+
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:448
+msgid "_Generate full HTML document"
+msgstr "ç?¢ç??å®?æ?´ç?? _HTML æ??件"
+
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:454
+msgid ""
+"If checked GTM will output a full HTML document with <HTML>, <BODY>, etc. "
+"tags instead of just the table html."
+msgstr "è?¥é?¸å??æ?¬é?¸é ?ï¼?GTM æ??輸å?ºä¸?å??å??å?« <HTML>ã??<BODY> ç­?æ¨?籤ç??å®?æ?´ HTML æª?ï¼?è??é??å?ªæ??表格é?¨ä»½ç?? HTMLã??"
+
+#. HTML Table Creation Options
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:467
+msgid "Table Creation Options"
+msgstr "表格建���"
+
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:475
+msgid "_Use cellspan"
+msgstr "使� _Cellspan"
+
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:481
+msgid ""
+"If checked GTM will replace any rectangular sections of identically colored "
+"blocks with one large cell with ROWSPAN and COLSPAN values."
+msgstr "è?¥é?¸ä¸?æ­¤é?¸é ?ï¼?GTM æ??å°?ä»»ä½?æ??ç?©å??å??å??è??ä¸?é¡?è?²ç?¸å??ç??æ ¼å­?å??æ??ä¸?å??æ?? ROWSPAN å?? COLSPAN å?¼ç??大å??æ?¹æ ¼ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:490
+msgid "Co_mpress TD tags"
+msgstr "�縮 TD �籤(_M)"
+
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:496
+msgid ""
+"Checking this tag will cause GTM to leave no whitespace between the TD tags "
+"and the cellcontent. This is only necessary for pixel level positioning "
+"control."
+msgstr "è?¥é?¸ä¸?æ­¤é?¸é ?ï¼?GTM å°?ä¸?æ??å?¨ TD æ¨?籤å??æ ¼å­?å?§å®¹ä¹?é??ç??ä¸?ä»»ä½?空ç?½å­?符ã??é??å?ªå?¨é??è¦?以å??ç´ ç??ç¨?度æ?§å?¶ä½?ç½®æ??æ??é??è¦?使ç?¨ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:506
+msgid "C_aption"
+msgstr "��(_A)"
+
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:512
+msgid "Check if you would like to have the table captioned."
+msgstr "è?¥è¡¨æ ¼è¦?æ??æ¨?é¡?è«?é?¸å??æ?¬é?¸é ?ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:527
+msgid "The text for the table caption."
+msgstr "表格ç??æ¨?é¡?ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:540
+msgid "C_ell content:"
+msgstr "格��容(_E)�"
+
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:544
+msgid "The text to go into each cell."
+msgstr "æº?å??æ?¾å?°æ ¼å?§ç??æ??å­?ã??"
+
+#. HTML Table Options
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:554
+msgid "Table Options"
+msgstr "表格��"
+
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:565
+msgid "_Border:"
+msgstr "é??æ¡?(_B)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:569
+msgid "The number of pixels in the table border."
+msgstr "表格é??æ¡?ç??é??度(å??ç´ )ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:584
+msgid "The width for each table cell. Can be a number or a percent."
+msgstr "表格格å­?ç??é??度ã??å?¯ä»¥æ?¯æ?¸å­?æ??æ?¯ç?¾å??æ¯?ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:600
+msgid "The height for each table cell. Can be a number or a percent."
+msgstr "表格格å­?ç??é«?度ã??å?¯ä»¥æ?¯æ?¸å­?æ??æ?¯ç?¾å??æ¯?ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:611
+msgid "Cell-_padding:"
+msgstr "æ ¼å­?ç??é??(_P)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:615
+msgid "The amount of cellpadding."
+msgstr "æ ¼å­?ç??é??ç??é??度ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:624
+msgid "Cell-_spacing:"
+msgstr "æ ¼å­?é??é??(_S)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:628
+msgid "The amount of cellspacing."
+msgstr "æ ¼å­?é??é??ç??è·?é?¢ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:96
+msgid "JPEG 2000 image"
+msgstr "JPEG 2000 å??ç??æ ¼å¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:215
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Couldn't decode '%s'."
+msgstr "ç?¡æ³?å°?å??ç??解碼"
+
+#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:238
+#, c-format
+msgid "The image '%s' is in grayscale but does not contain any gray component."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:264
+#, c-format
+msgid "The image '%s' is in RGB, but is missing some of the components."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:290
+#, c-format
+msgid ""
+"The image '%s' is in the CIEXYZ color space, but there is no code in place "
+"to convert it to RGB."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:297
+#, c-format
+msgid ""
+"The image '%s' is in the CIELAB color space, but there is no code in place "
+"to convert it to RGB."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:304
+#, c-format
+msgid ""
+"The image '%s' is in the YCbCr color space, but there is no code in place to "
+"convert it to RGB."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:312
+#, c-format
+msgid "The image '%s' is in an unknown color space."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:326
+#, c-format
+msgid ""
+"Image component %d of image '%s' does not have the same size as the image. "
+"This is currently not supported."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:337
+#, c-format
+msgid "Image component %d of image '%s' does not have both a hstep and vstep."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:346
+#, c-format
+msgid ""
+"Image component %d of image '%s' is signed. This is currently not supported."
+msgstr ""
+
+#. Inform the user that we couldn't losslessly save the
+#. * transparency & just use the full palette
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:497 ../plug-ins/common/file-png.c:1760
+msgid "Couldn't losslessly save transparency, saving opacity instead."
+msgstr "å?²å­?æ??ç?¡æ³?ä¸?æ??失任ä½?é??æ??度è³?è¨?ï¼?å? æ­¤æ?¹ç?¨ä¸?é??æ??ç??æ?¹å¼?å?²å­?ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1286
+#, fuzzy
+msgid "MNG"
+msgstr "PNG"
+
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1293
+msgid "MNG Options"
+msgstr "MNG ��"
+
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1299
+msgid "Interlace"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1311
+msgid "Save background color"
+msgstr "å?²å­?è??æ?¯é¡?è?²"
+
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1322
+msgid "Save gamma"
+msgstr "�� gamma �"
+
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1332
+msgid "Save resolution"
+msgstr "å?²å­?解å??度"
+
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1343
+msgid "Save creation time"
+msgstr "å?²å­?æª?æ¡?製ä½?æ??é??"
+
+#. Dialog init
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1362 ../plug-ins/common/file-png.c:1801
+msgid "PNG"
+msgstr "PNG"
+
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1363
+msgid "JNG"
+msgstr "JNG"
+
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1366
+#, fuzzy
+msgid "PNG + delta PNG"
+msgstr "��洲交��"
+
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1367
+#, fuzzy
+msgid "JNG + delta PNG"
+msgstr "PNG å??ç??æ ¼å¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1368
+msgid "All PNG"
+msgstr "æ??æ?? PNG"
+
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1369
+msgid "All JNG"
+msgstr "æ??æ?? JNG"
+
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1381
+#, fuzzy
+msgid "Default chunks type:"
+msgstr "é ?設å­?å??款å¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1384
+msgid "Combine"
+msgstr "çµ?å??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1385
+msgid "Replace"
+msgstr "å??代"
+
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1396
+#, fuzzy
+msgid "Default frame disposal:"
+msgstr "é ?設ç?«æ ¼ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1408
+msgid "PNG compression level:"
+msgstr "PNG �縮�度�"
+
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1416
+msgid "Choose a high compression level for small file size"
+msgstr "è¼?é«?ç??å£?縮ç¨?度å?¯ç?¢ç??è¼?å°?ç??æª?æ¡?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1430
+msgid "JPEG compression quality:"
+msgstr "JPEG å£?縮å??質ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1447
+#, fuzzy
+msgid "JPEG smoothing factor:"
+msgstr "å­?å??縮æ?¾ç³»æ?¸"
+
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1457
+#, fuzzy
+msgid "Animated MNG Options"
+msgstr "顯示æ??é?? GNOME ç??é?¸é ?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1463
+msgid "Loop"
+msgstr "循�"
+
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1477
+#, fuzzy
+msgid "Default frame delay:"
+msgstr "é ?設ç?«æ ¼ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1493
+msgid "milliseconds"
+msgstr "毫�"
+
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1506
+msgid ""
+"These options are only available when the exported image has more than one "
+"layer. The image you are exporting only has one layer."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1559
+msgid "MNG animation"
+msgstr "MNG å??ç?«"
+
+#: ../plug-ins/common/file-pat.c:122 ../plug-ins/common/file-pat.c:144
+msgid "GIMP pattern"
+msgstr "GIMP å??樣"
+
+#: ../plug-ins/common/file-pat.c:377
+#, c-format
+msgid "Invalid UTF-8 string in pattern file '%s'."
+msgstr "å??樣æª?æ¡?â??%sâ??中å?«æ??ç?¡æ??ç?? UTF-8 æ??å­?ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-pat.c:551
+msgid "Pattern"
+msgstr "å??樣"
+
+#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:132 ../plug-ins/common/file-pcx.c:151
+#, fuzzy
+msgid "ZSoft PCX image"
+msgstr "PCX å??ç??æ ¼å¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:371
+#, c-format
+msgid "Could not read header from '%s'"
+msgstr "ç?¡æ³?å¾?â??%sâ??è®?å??æ¨?é ­è³?æ??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:381
+#, c-format
+msgid "'%s' is not a PCX file"
+msgstr "â??%sâ??ä¸?æ?¯ PCX æª?ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:394 ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:637
+#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:301
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unsupported or invalid image width: %d"
+msgstr "å??ç??ç??é??度å??/æ??é«?度ç?¡æ??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:399 ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:643
+#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:293
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unsupported or invalid image height: %d"
+msgstr "å??ç??ç??é??度å??/æ??é«?度ç?¡æ??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:404
+msgid "Invalid number of bytes per line in PCX header"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:411
+#, c-format
+msgid "Image dimensions too large: width %d x height %d"
+msgstr "å??ç??尺寸é??大ï¼?é??度 %d x é«?度 %d"
+
+#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:459
+msgid "Unusual PCX flavour, giving up"
+msgstr "PCX æ ¼å¼?æ??å??é¡?ï¼?æ?¾æ£?è¼?å?¥"
+
+#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:682
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid X offset: %d"
+msgstr "ç?¡æ??ç??移ä½?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:688
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid Y offset: %d"
+msgstr "ç?¡æ??ç??移ä½?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:694
+#, c-format
+msgid "Right border out of bounds (must be < %d): %d"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:701
+#, c-format
+msgid "Bottom border out of bounds (must be < %d): %d"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:758
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Writing to file '%s' failed: %s"
+msgstr "é??å??æª?æ¡?ã??%sã??失æ??ï¼?%s"
+
+#: ../plug-ins/common/file-pix.c:141 ../plug-ins/common/file-pix.c:158
+#, fuzzy
+msgid "Alias Pix image"
+msgstr "æ©?械人å??æ¡?ä½?æ?¯"
+
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:262 ../plug-ins/common/file-png.c:283
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:303 ../plug-ins/common/file-png.c:320
+msgid "PNG image"
+msgstr "PNG å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:627
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error loading PNG file: %s"
+msgstr "è¼?å?¥ UI æª?æ¡?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤"
+
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:702
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error while reading '%s'. File corrupted?"
+msgstr "è®?å?? DIF æª?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:833
+#, c-format
+msgid "Unknown color model in PNG file '%s'."
+msgstr "PNG æª?æ¡?â??%sâ??å?ºç?¾ä¸?æ??ç??è?²å½©æ¨¡å¼?ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:888
+msgid ""
+"The PNG file specifies an offset that caused the layer to be positioned "
+"outside the image."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:1254
+#, c-format
+msgid "Error while saving '%s'. Could not save image."
+msgstr "å?²å­?â??%sâ??æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ï¼?ç?¡æ³?å?²å­?å??ç??ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:1818
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error loading UI file '%s': %s"
+msgstr "è¼?å?¥ UI æª?æ¡?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤"
+
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:247
+msgid "PNM Image"
+msgstr "PNM å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:267
+msgid "PNM image"
+msgstr "PNM å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:279
+msgid "PBM image"
+msgstr "PBM å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:291
+msgid "PGM image"
+msgstr "PGM å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:303
+msgid "PPM image"
+msgstr "PPM å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:527 ../plug-ins/common/file-pnm.c:549
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:558 ../plug-ins/common/file-pnm.c:569
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:657 ../plug-ins/common/file-pnm.c:727
+#, fuzzy
+msgid "Premature end of file."
+msgstr "æª?æ¡?太æ?©çµ?æ??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:529
+#, fuzzy
+msgid "Invalid file."
+msgstr "ç?¡æ??ç?? XBM æª?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:543
+msgid "File not in a supported format."
+msgstr "ä¸?æ?¯æ?´é??種æª?æ¡?æ ¼å¼?ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:552
+#, fuzzy
+msgid "Invalid X resolution."
+msgstr "å­?å??解å??度"
+
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:554
+msgid "Image width is larger than GIMP can handle."
+msgstr "å??ç??é??度大æ?¼ GIMP å?¯ä»¥è??ç??ç??ç¯?å??ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:561
+#, fuzzy
+msgid "Invalid Y resolution."
+msgstr "å­?å??解å??度"
+
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:563
+msgid "Image height is larger than GIMP can handle."
+msgstr "å??ç??é«?度大æ?¼ GIMP å?¯ä»¥è??ç??ç??ç¯?å??ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:575
+#, fuzzy
+msgid "Unsupported maximum value."
+msgstr "設å®?æ??大å?¼"
+
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:780
+#, fuzzy
+msgid "Error reading file."
+msgstr "è®?å??æª?æ¡?â??%sâ??æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ï¼?%s"
+
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:1185
+#, fuzzy
+msgid "PNM"
+msgstr "PNG"
+
+#. file save type
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:1188
+#, fuzzy
+msgid "Data formatting"
+msgstr "æ­£å?¨æ ¼å¼?å??å??å?²å?? %d / %s (%s)"
+
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:1192
+#, fuzzy
+msgid "Raw"
+msgstr "å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:1193
+msgid "Ascii"
+msgstr "Ascii"
+
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:600 ../plug-ins/common/file-ps.c:692
+msgid "PostScript document"
+msgstr "PostScript æ??件"
+
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:619 ../plug-ins/common/file-ps.c:708
+msgid "Encapsulated PostScript image"
+msgstr "Encapsulated PostScript å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:639
+msgid "PDF document"
+msgstr "PDF æ??件"
+
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:1050
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Could not interpret Postscript file '%s'"
+msgstr "æ?¾ä¸?å?° pixmap æª?â??%sâ??\n"
+
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:1125
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s-pages"
+msgstr " é ?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:1192
+#, c-format
+msgid "PostScript save cannot handle images with alpha channels"
+msgstr "PostScript å?²å­?ç¨?åº?ç?¡æ³?è??ç??æ??é??æ??è?²ç??ç??å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:1730 ../plug-ins/common/file-ps.c:1765
+#, c-format
+msgid ""
+"Error starting Ghostscript. Make sure that Ghostscript is installed and - if "
+"necessary - use the environment variable GS_PROG to tell GIMP about its "
+"location.\n"
+"(%s)"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:1932 ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:1000
+#, c-format
+msgid "Page %d"
+msgstr "第 %d �"
+
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:2601 ../plug-ins/common/file-ps.c:2733
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:2883 ../plug-ins/common/file-ps.c:3008
+#: ../plug-ins/common/file-sunras.c:1503 ../plug-ins/common/file-sunras.c:1611
+#: ../plug-ins/file-fits/fits.c:849 ../plug-ins/file-fits/fits.c:973
+msgid "Write error occurred"
+msgstr "ç?¼ç??寫å?¥é?¯èª¤"
+
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3092
+#, fuzzy
+msgid "Import from PostScript"
+msgstr "�����"
+
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3097 ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:483
+msgid "_Import"
+msgstr "��(_I)"
+
+#. Rendering
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3135
+msgid "Rendering"
+msgstr "æ??繪"
+
+#. Resolution
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3151 ../plug-ins/common/file-svg.c:928
+#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:691
+msgid "Resolution:"
+msgstr "解å??度ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3190
+#, fuzzy
+msgid "Pages:"
+msgstr " é ?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3197
+#, fuzzy
+msgid "Pages to load (e.g.: 1-4 or 1,3,5-7)"
+msgstr "ç?¡æ³?è¼?å?¥é??æ?²"
+
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3201 ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2643
+msgid "Layers"
+msgstr "å??層"
+
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3203
+msgid "Images"
+msgstr "å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3206
+msgid "Open as"
+msgstr "é??å??ç?º"
+
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3210
+#, fuzzy
+msgid "Try Bounding Box"
+msgstr "��此����"
+
+#. Colouring
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3223
+msgid "Coloring"
+msgstr "ç??è?²æ?¹å¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3227
+msgid "B/W"
+msgstr "é»?ç?½"
+
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3229 ../plug-ins/common/file-xpm.c:478
+#: ../plug-ins/gimpressionist/color.c:65
+#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:169
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:212
+msgid "Color"
+msgstr "�彩"
+
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3230 ../plug-ins/file-fits/fits.c:1032
+msgid "Automatic"
+msgstr "è?ªå??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3240
+msgid "Text antialiasing"
+msgstr "æ??å­?å??é?¸é½?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3245 ../plug-ins/common/file-ps.c:3257
+msgid "Weak"
+msgstr "è¼?å¾®"
+
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3246 ../plug-ins/common/file-ps.c:3258
+msgid "Strong"
+msgstr "å®?æ?´"
+
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3252
+msgid "Graphic antialiasing"
+msgstr "å??å½¢å??é?¸é½?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3330
+#, fuzzy
+msgid "PostScript"
+msgstr "Postscript"
+
+#. Image Size
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3347
+msgid "Image Size"
+msgstr "å??ç??尺寸"
+
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3396
+msgid "_Keep aspect ratio"
+msgstr "ä¿?æ??é?·å¯¬æ¯?(_K)"
+
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3402
+msgid ""
+"When toggled, the resulting image will be scaled to fit into the given size "
+"without changing the aspect ratio."
+msgstr "å¦?æ??ä¸?é?¸ç?¨æ?¬é?¸é ?ï¼?æ??çµ?ç??å??ç??æ??å®?å?¨ç¸®æ?¾è?³æ??å®?ç??尺寸ï¼?ä¸?ç??æ??é?·å¯¬æ¯?ä¾?ã??"
+
+#. Unit
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3412
+msgid "Unit"
+msgstr "��"
+
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3416
+msgid "_Inch"
+msgstr "è?±å??(_I)"
+
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3417
+msgid "_Millimeter"
+msgstr "毫米(_M)"
+
+#. Rotation
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3428
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1035
+msgid "Rotation"
+msgstr "æ??è½?"
+
+#. Format
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3443
+msgid "Output"
+msgstr "輸�"
+
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3449
+msgid "_PostScript level 2"
+msgstr "_PostScript Level 2"
+
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3458
+msgid "_Encapsulated PostScript"
+msgstr "_Encapsulated PostScript"
+
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3467
+msgid "P_review"
+msgstr "�覽(_R)"
+
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3488
+msgid "Preview _size:"
+msgstr "é ?覽å??尺寸(_S)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-psp.c:598 ../plug-ins/common/file-psp.c:622
+msgid "Paint Shop Pro image"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-psp.c:639
+msgid "PSP"
+msgstr ""
+
+#. file save type
+#: ../plug-ins/common/file-psp.c:642
+msgid "Data Compression"
+msgstr "è³?æ??å£?縮"
+
+#: ../plug-ins/common/file-psp.c:647
+msgid "RLE"
+msgstr "RLE"
+
+#: ../plug-ins/common/file-psp.c:648
+msgid "LZ77"
+msgstr "LZ77"
+
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:186 ../plug-ins/common/file-raw.c:201
+#, fuzzy
+msgid "Raw image data"
+msgstr "å??å§? GPS è³?æ??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1054
+#, fuzzy
+msgid "Load Image from Raw Data"
+msgstr "è¼?å?¥ Imagemap"
+
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1088
+msgid "Image"
+msgstr "å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1099
+#, fuzzy
+msgid "RGB Alpha"
+msgstr "å?«æ??é??æ??度"
+
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1100
+#, fuzzy
+msgid "RGB565"
+msgstr "RGB"
+
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1101
+#, fuzzy
+msgid "Planar RGB"
+msgstr "RGB è?²å½©ç©ºé??ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1102
+#, fuzzy
+msgid "Indexed"
+msgstr "已索���"
+
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1103
+#, fuzzy
+msgid "Indexed Alpha"
+msgstr "å?«æ??é??æ??度"
+
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1108
+#, fuzzy
+msgid "Image _Type:"
+msgstr "å??ç??é¡?å??ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1158
+msgid "Palette"
+msgstr "調��"
+
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1168 ../plug-ins/common/file-raw.c:1253
+#, fuzzy
+msgid "R, G, B (normal)"
+msgstr "��"
+
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1169 ../plug-ins/common/file-raw.c:1255
+#, fuzzy
+msgid "B, G, R, X (BMP style)"
+msgstr "å?¤ç??樣å¼?(_C)"
+
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1174
+msgid "_Palette Type:"
+msgstr "調è?²ç?¤é¡?å??(_P):"
+
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1185
+msgid "Off_set:"
+msgstr "å??移(_S)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1197
+msgid "Select Palette File"
+msgstr "é?¸å??調è?²ç?¤æª?æ¡?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1203
+msgid "Pal_ette File:"
+msgstr "調����(_E):"
+
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1231
+#, fuzzy
+msgid "Raw Image"
+msgstr "å??æ¡?ä½?æ?¯(_I)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1239
+#, fuzzy
+msgid "RGB Save Type"
+msgstr "è??æ?¯é¡?è?²é¡¯ç¤ºæ?¹å¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1243
+#, fuzzy
+msgid "Standard (R,G,B)"
+msgstr "��"
+
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1244
+msgid "Planar (RRR,GGG,BBB)"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1249
+#, fuzzy
+msgid "Indexed Palette Type"
+msgstr "ä¸?æ??é¡?å??ç??調è?²ç?¤æª?æ¡?ï¼?%s"
+
+#: ../plug-ins/common/file-sunras.c:216 ../plug-ins/common/file-sunras.c:236
+#, fuzzy
+msgid "SUN Rasterfile image"
+msgstr "Sun raster å??ç??æ ¼å¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-sunras.c:401
+#, c-format
+msgid "Could not open '%s' as SUN-raster-file"
+msgstr "ç?¡æ³?以 SUN raster æª?æ¡?æ?¹å¼?é??å??â??%sâ??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-sunras.c:411
+msgid "The type of this SUN-rasterfile is not supported"
+msgstr "ä¸?æ?¯æ?´æ­¤é¡?å??ç?? SUN raster æª?æ¡?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-sunras.c:440
+#, c-format
+msgid "Could not read color entries from '%s'"
+msgstr "ç?¡æ³?å¾?â??%sâ??è®?å??è?²å½©é ?ç?®"
+
+#: ../plug-ins/common/file-sunras.c:448
+msgid "Type of colormap not supported"
+msgstr "���此� colormap"
+
+#: ../plug-ins/common/file-sunras.c:455 ../plug-ins/common/file-xbm.c:826
+#: ../plug-ins/common/file-xwd.c:488
+#, c-format
+msgid ""
+"'%s':\n"
+"No image width specified"
+msgstr ""
+"â??%sâ??ï¼?\n"
+"æ?ªæ??å®?å??ç??é??度"
+
+#: ../plug-ins/common/file-sunras.c:463 ../plug-ins/common/file-xbm.c:833
+#: ../plug-ins/common/file-xwd.c:497
+#, c-format
+msgid ""
+"'%s':\n"
+"Image width is larger than GIMP can handle"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-sunras.c:471 ../plug-ins/common/file-xbm.c:840
+#: ../plug-ins/common/file-xwd.c:505
+#, c-format
+msgid ""
+"'%s':\n"
+"No image height specified"
+msgstr ""
+"â??%sâ??ï¼?\n"
+"æ?ªæ??å®?å??ç??é«?度"
+
+#: ../plug-ins/common/file-sunras.c:479 ../plug-ins/common/file-xbm.c:847
+#: ../plug-ins/common/file-xwd.c:513
+#, c-format
+msgid ""
+"'%s':\n"
+"Image height is larger than GIMP can handle"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-sunras.c:517
+#, fuzzy
+msgid "This image depth is not supported"
+msgstr "æ?¬é¡?å??ç??å°?話æ?¹å¡?ä¸?æ?¯æ?´ %s é?¸é ?\n"
+
+#: ../plug-ins/common/file-sunras.c:541
+#, c-format
+msgid "SUNRAS save cannot handle images with alpha channels"
+msgstr "SUNRAS å?²å­?ç¨?åº?ç?¡æ³?è??ç??æ??é??æ??è?²ç??ç??å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-sunras.c:552
+msgid "Can't operate on unknown image types"
+msgstr "ä¸?é?©ç?¨æ?¼ä¸?æ??ç??å??ç??é¡?å??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-sunras.c:1081 ../plug-ins/common/file-sunras.c:1172
+#: ../plug-ins/common/file-sunras.c:1253 ../plug-ins/common/file-sunras.c:1348
+#: ../plug-ins/common/file-xwd.c:1347 ../plug-ins/common/file-xwd.c:1448
+#: ../plug-ins/common/file-xwd.c:1606 ../plug-ins/common/file-xwd.c:1806
+#: ../plug-ins/common/file-xwd.c:2063 ../plug-ins/file-fits/fits.c:696
+msgid "EOF encountered on reading"
+msgstr "è®?å??æ??é??å?° EOF"
+
+#: ../plug-ins/common/file-sunras.c:1628
+#, fuzzy
+msgid "SUNRAS"
+msgstr "��� SUNRAS"
+
+#. file save type
+#: ../plug-ins/common/file-sunras.c:1631
+#, fuzzy
+msgid "Data Formatting"
+msgstr "æ­£å?¨æ ¼å¼?å??å??å?²å?? %d / %s (%s)"
+
+#: ../plug-ins/common/file-sunras.c:1635
+msgid "RunLength Encoded"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-svg.c:139
+msgid "SVG image"
+msgstr "SVG å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-svg.c:334 ../plug-ins/common/file-svg.c:732
+msgid "Unknown reason"
+msgstr "å??å? ä¸?詳"
+
+#: ../plug-ins/common/file-svg.c:340
+#, fuzzy
+msgid "Rendering SVG"
+msgstr "���-SVG"
+
+#: ../plug-ins/common/file-svg.c:352
+#, fuzzy
+msgid "Rendered SVG"
+msgstr "���-SVG"
+
+#: ../plug-ins/common/file-svg.c:566 ../plug-ins/common/file-wmf.c:357
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%d Ã? %d"
+msgstr "%d Ã? %d"
+
+#: ../plug-ins/common/file-svg.c:574
+msgid ""
+"SVG file does not\n"
+"specify a size!"
+msgstr "SVG æª?æ¡?æ²?æ??æ??å®?ä»»ä½?å??ç??尺寸ï¼?"
+
+#. Scalable Vector Graphics is SVG, should perhaps not be translated
+#: ../plug-ins/common/file-svg.c:741
+msgid "Render Scalable Vector Graphics"
+msgstr "繪製 SVG"
+
+#. Width and Height
+#: ../plug-ins/common/file-svg.c:807 ../plug-ins/common/file-wmf.c:570
+#: ../plug-ins/common/grid.c:724
+msgid "Width:"
+msgstr "é??度ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-svg.c:813 ../plug-ins/common/file-wmf.c:576
+msgid "Height:"
+msgstr "�度�"
+
+#: ../plug-ins/common/file-svg.c:887 ../plug-ins/common/file-wmf.c:650
+msgid "_X ratio:"
+msgstr "水平��(_X)�"
+
+#: ../plug-ins/common/file-svg.c:909 ../plug-ins/common/file-wmf.c:672
+msgid "_Y ratio:"
+msgstr "å??ç?´æ¯?ä¾?(_Y)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-svg.c:923 ../plug-ins/common/file-wmf.c:686
+msgid "Constrain aspect ratio"
+msgstr "é??å?¶é?·å¯¬æ¯?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-svg.c:934 ../plug-ins/common/file-wmf.c:697
+#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:285
+#, c-format
+msgid "pixels/%a"
+msgstr "å??ç´ /%a"
+
+#. Path Import
+#: ../plug-ins/common/file-svg.c:954
+msgid "Import _paths"
+msgstr "��路�(_P)"
+
+#: ../plug-ins/common/file-svg.c:960
+msgid ""
+"Import path elements of the SVG so they can be used with the GIMP path tool"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-svg.c:973
+#, fuzzy
+msgid "Merge imported paths"
+msgstr "å??併已å?¯å?¥ç??è·¯å¾?(_M)"
+
+#: ../plug-ins/common/file-tga.c:244 ../plug-ins/common/file-tga.c:263
+msgid "TarGA image"
+msgstr "TarGA å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-tga.c:454
+#, c-format
+msgid "Cannot read footer from '%s'"
+msgstr "ç?¡æ³?å¾?â??%sâ??è®?å??æª?å°¾è³?æ??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-tga.c:472
+#, c-format
+msgid "Cannot read extension from '%s'"
+msgstr "ç?¡æ³?å¾?â??%sâ??è®?å??延伸é?¨ä»½"
+
+#: ../plug-ins/common/file-tga.c:484
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Cannot read header from '%s'"
+msgstr "ç?¡æ³?å¾?â??%sâ??è®?å??æ¨?é ­ï¼?%s"
+
+#: ../plug-ins/common/file-tga.c:1369
+msgid "TGA"
+msgstr ""
+
+#. rle
+#: ../plug-ins/common/file-tga.c:1378
+msgid "_RLE compression"
+msgstr "_RLE �縮"
+
+#: ../plug-ins/common/file-tga.c:1392
+#, fuzzy
+msgid "Or_igin:"
+msgstr "æ?¹å??(_I):"
+
+#: ../plug-ins/common/file-tga.c:1396
+msgid "Bottom left"
+msgstr "左��"
+
+#: ../plug-ins/common/file-tga.c:1397
+msgid "Top left"
+msgstr "左��"
+
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:240
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:182
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:199
+msgid "TIFF image"
+msgstr "TIFF å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:310
+#, fuzzy, c-format
+msgid "TIFF '%s' does not contain any directories"
+msgstr "è£?ç½®â??%sâ??中æ²?æ??ä»»ä½?åª?é«?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:478
+#, fuzzy
+msgid "Import from TIFF"
+msgstr "�����"
+
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:781
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s-%d-of-%d-pages"
+msgstr " é ?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:1016
+msgid "TIFF Channel"
+msgstr "TIFF è?²ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:1025
+#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:333
+msgid ""
+"Warning:\n"
+"The image you are loading has 16 bits per channel. GIMP can only handle 8 "
+"bit, so it will be converted for you. Information will be lost because of "
+"this conversion."
+msgstr ""
+"è­¦å??ï¼?\n"
+"æº?å??è¼?å?¥ç??å??ç??ç??è?²ç??æ?¯ 16 ä½?å??è?²ç??ã??GIMP å?ªæ?¯æ?´ 8 ä½?å??è?²ç??ï¼?å? æ­¤å®?æ??è?ªå??é?²è¡?è½?æ??ï¼?è??å?¨é??å??é??ç¨?中å°?æ??失å?»ä¸?é?¨ä»½è³?è¨?ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:887
+msgid ""
+"The TIFF format only supports comments in\n"
+"7bit ASCII encoding. No comment is saved."
+msgstr "TIFF å??ç??æ ¼å¼?å?ªæ?¥å?? 7 ä½?å??ç?? ASCII 編碼æ??å­?ä½?ç?ºå??註ï¼?å? æ­¤é??äº?å??註ä¸?æ??å?²å­?ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:1061
+#, fuzzy
+msgid "TIFF"
+msgstr "TIFF ��"
+
+#. compression
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:1069
+msgid "Compression"
+msgstr "�縮"
+
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:1073
+msgid "_None"
+msgstr "ç?¡(_N)"
+
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:1074
+msgid "_LZW"
+msgstr "_LZW"
+
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:1075
+#, fuzzy
+msgid "_Pack Bits"
+msgstr "Challenge Pack"
+
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:1076
+msgid "_Deflate"
+msgstr "_Deflate"
+
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:1077
+msgid "_JPEG"
+msgstr "_JPEG"
+
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:1078
+#, fuzzy
+msgid "CCITT Group _3 fax"
+msgstr "å?³ç??設å®?管ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:1079
+#, fuzzy
+msgid "CCITT Group _4 fax"
+msgstr "å?³ç??設å®?管ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:1101
+msgid "Save _color values from transparent pixels"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:1117 ../plug-ins/common/file-xbm.c:1232
+msgid "Comment:"
+msgstr "å??註ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:128
+#, fuzzy
+msgid "Microsoft WMF file"
+msgstr "ä½?æ?¯ä¸»é¡?æª?æ¡?å??稱"
+
+#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:351
+#, fuzzy
+msgid ""
+"WMF file does not\n"
+"specify a size!"
+msgstr "SVG æª?æ¡?æ²?æ??æ??å®?ä»»ä½?å??ç??尺寸ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:499
+#, fuzzy
+msgid "Render Windows Metafile"
+msgstr "����中繼��"
+
+#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:962
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Could not open '%s' for reading"
+msgstr "ç?¡æ³?é??å?? â??%sâ?? ä¾?è®?å??è³?æ??ï¼?%s"
+
+#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:1002
+#, fuzzy
+msgid "Rendered WMF"
+msgstr "WMF å??ç??æ ¼å¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:176 ../plug-ins/common/file-xbm.c:194
+#, fuzzy
+msgid "X BitMap image"
+msgstr "å??æ¡?ä½?æ?¯(_I)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:819
+#, c-format
+msgid ""
+"'%s':\n"
+"Could not read header (ftell == %ld)"
+msgstr ""
+"â??%sâ??ï¼?\n"
+"ç?¡æ³?è®?å??æª?é ­ (ftell == %ld)"
+
+#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:854
+#, c-format
+msgid ""
+"'%s':\n"
+"No image data type specified"
+msgstr ""
+"â??%sâ??ï¼?\n"
+"æ?ªæ??å®?å??ç??è³?æ??é¡?å??"
+
+#. The image is not black-and-white.
+#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:997
+msgid ""
+"The image which you are trying to save as an XBM contains more than two "
+"colors.\n"
+"\n"
+"Please convert it to a black and white (1-bit) indexed image and try again."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:1008
+msgid ""
+"You cannot save a cursor mask for an image\n"
+"which has no alpha channel."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:1185
+#, fuzzy
+msgid "XBM"
+msgstr "ç?¡æ??ç?? XBM æª?"
+
+#. parameter settings
+#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:1188
+msgid "XBM Options"
+msgstr "XBM ��"
+
+#. X10 format
+#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:1198
+msgid "_X10 format bitmap"
+msgstr "_X10 æ ¼å¼?é»?é?£å??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:1218
+msgid "_Identifier prefix:"
+msgstr "å??ç½®è­?å?¥å­?串(_I)ï¼?"
+
+#. hotspot toggle
+#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:1240
+msgid "_Write hot spot values"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:1262 ../plug-ins/common/file-xmc.c:1094
+#, fuzzy
+msgid "Hot spot _X:"
+msgstr "�����"
+
+#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:1272
+#, fuzzy
+msgid "Hot spot _Y:"
+msgstr "�����"
+
+#. mask file
+#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:1279
+msgid "Mask File"
+msgstr "�罩��"
+
+#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:1289
+msgid "W_rite extra mask file"
+msgstr "寫å?¥é¡?å¤?ç??é?®ç½©æª?æ¡?(_R)"
+
+#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:1302
+msgid "_Mask file extension:"
+msgstr "é?®ç½©æª?æ¡?延伸æª?å??(_M)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:332 ../plug-ins/common/file-xmc.c:372
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1057
+#, fuzzy
+msgid "X11 Mouse Cursor"
+msgstr "游æ¨?é??ç??æ??é??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:480
+#, c-format
+msgid ""
+"Cannot set the hot spot!\n"
+"You must arrange layers so that all of them have an intersection."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:673
+#, fuzzy, c-format
+msgid "'%s' is not a valid X cursor."
+msgstr "ã??%sã??ä¸?æ?¯ä¸?å??æ??æ??ç??å??稱"
+
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:689
+#, c-format
+msgid "The width of frame %d of '%s' is too big for X cursor."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:696
+#, c-format
+msgid "The height of frame %d of '%s' is too big for X cursor."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:901
+#, fuzzy, c-format
+msgid "there is no image chunk in \"%s\"."
+msgstr "æ²?æ??é?¸å??å??ç¢?æ? å??æª?ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:943
+#, c-format
+msgid "The width of '%s' is too big for X cursor."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:950
+#, c-format
+msgid "The height of '%s' is too big for X cursor."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1020
+#, fuzzy, c-format
+msgid "A read error occurred."
+msgstr "ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
+
+#.
+#. * parameter settings
+#.
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1062
+#, fuzzy
+msgid "XMC Options"
+msgstr "����"
+
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1090
+msgid "Enter the X coordinate of the hot spot.The origin is top left corner."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1108
+msgid "Enter the Y coordinate of the hot spot.The origin is top left corner."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1119
+msgid "_Auto-Crop all frames."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1132
+msgid ""
+"Remove the empty borders of all frames.\n"
+"This reduces the file size and may fix the problem that some large cursors "
+"disorder the screen.\n"
+"Uncheck if you plan to edit the exported cursor using other programs."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1155
+msgid ""
+"Choose the nominal size of frames.\n"
+"If you don't have plans to make multi-sized cursor, or you have no idea, "
+"leave it \"32px\".\n"
+"Nominal size has no relation with the actual size (width or height).\n"
+"It is only used to determine which frame depends on which animation "
+"sequence, and which sequence is used based on the value of \"gtk-cursor-"
+"theme-size\"."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1172
+msgid "_Use this value only for a frame which size is not specified."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1175
+msgid "_Replace the size of all frames even if it is specified."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1209
+msgid "Enter time span in milliseconds in which each frame is rendered."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1212
+msgid "_Delay:"
+msgstr "延�(_D)�"
+
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1217
+msgid "_Use this value only for a frame which delay is not specified."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1220
+msgid "_Replace the delay of all frames even if it is specified."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1245
+msgid ""
+"The part of copyright information that exceeded 65535 characters was removed."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1255
+msgid "Enter copyright information."
+msgstr "輸å?¥ç??æ¬?è³?è¨?ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1257
+msgid "_Copyright:"
+msgstr "ç??æ¬?(_C)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1273
+msgid ""
+"The part of license information that exceeded 65535 characters was removed."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1283
+msgid "Enter license information."
+msgstr "輸å?¥æ??æ¬?è³?è¨?ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1285
+#, fuzzy
+msgid "_License:"
+msgstr "æ??æ¬?æ¢?款ï¼?%s"
+
+#.
+#. * Other
+#.
+#. We use gtk_text_view for "Other" while "Copyright" & "License" is entered
+#. * in gtk_entry because We want allow '\n' for "Other".
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1292
+msgid "_Other:"
+msgstr "��(_O)�"
+
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1326
+msgid "Enter other comment if you want."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1376
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Comment is limited to %d characters."
+msgstr "é ?設ç??å??註æ??å­?é?·åº¦ä¸?é??ç?º %d å­?符ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1494
+#, c-format
+msgid "This plug-in can only handle RGBA image format with 8bit color depth."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1512
+#, c-format
+msgid "Width of '%s' is too large. Please reduce more than %dpx."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1519
+#, c-format
+msgid "Height of '%s' is too large. Please reduce more than %dpx."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1526
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The size of '%s' is zero!"
+msgstr "å°?æ?ªå®?義é?¶ç??å°?æ?¸"
+
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1566
+#, c-format
+msgid ""
+"Cannot save the cursor because the hot spot is not on '%s'.\n"
+"Try to change the hot spot position, layer geometry or save without auto-"
+"crop."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1721
+#, c-format
+msgid ""
+"Your cursor was successfully saved but it contains one or more frames which "
+"width or height is more than %ipx.\n"
+"It will clutter the screen in some environments."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1728
+msgid ""
+"Your cursor was successfully saved but it contains one or more frames which "
+"nominal size is not supported by gnome-appearance-properties.\n"
+"You can satisfy it by checking \"Replace the size of all frame...\" in save "
+"dialog, or Your cursor may not appear in gnome-appearance-properties."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1965
+#, c-format
+msgid ""
+"The parasite \"%s\" is too long for X cursor.\n"
+"The overflowed string was dropped."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:2167
+#, c-format
+msgid ""
+"Sorry, this plug-in cannot handle a cursor which contains over %i different "
+"nominal sizes."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/file-xpm.c:173 ../plug-ins/common/file-xpm.c:198
+msgid "X PixMap image"
+msgstr "X PixMap å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-xpm.c:362 ../plug-ins/common/file-xpm.c:772
+#, c-format
+msgid "Error opening file '%s'"
+msgstr "é??å??æª?æ¡?â??%sâ??ç?¼ç??é?¯èª¤"
+
+#: ../plug-ins/common/file-xpm.c:368 ../plug-ins/common/file-xpm.c:778
+msgid "XPM file invalid"
+msgstr "XPM æª?æ¡?ç?¡æ??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-xpm.c:804
+#, fuzzy
+msgid "XPM"
+msgstr "ç?¡æ??ç?? XPM æ¨?é ­"
+
+#: ../plug-ins/common/file-xpm.c:814
+msgid "_Alpha threshold:"
+msgstr "é??æ??度è?¨ç??å?¼(_A)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-xwd.c:277 ../plug-ins/common/file-xwd.c:297
+#, fuzzy
+msgid "X window dump"
+msgstr "�� _XML"
+
+#: ../plug-ins/common/file-xwd.c:441
+#, c-format
+msgid "Could not read XWD header from '%s'"
+msgstr "ç?¡æ³?å¾?â??%sâ??è®?å?? XWD æª?é ­è³?æ??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-xwd.c:479
+#, fuzzy
+msgid "Can't read color entries"
+msgstr "����任����"
+
+#: ../plug-ins/common/file-xwd.c:569
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"XWD-file %s has format %d, depth %d and bits per pixel %d. Currently this is "
+"not supported."
+msgstr ""
+"XWD æª?æ¡? %s ç??æ ¼å¼?æ?¯ %dï¼?è?²å½©æ·±åº¦ç?º %d è??æ¯?å??å??ç´ ä½? %d ä½?å??ã??\n"
+"ç?®å??æ?ªæ??æ?¯æ?´é??種格å¼?ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-xwd.c:592
+msgid "Cannot save images with alpha channels."
+msgstr "ç?¡æ³?å?²å­?æ??é??æ??è?²ç??ç??å??ç??ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-xwd.c:2194
+msgid "Error during writing indexed/gray image"
+msgstr "寫å?¥ç´¢å¼?è?²æ??ç?°é??å??ç??æ??ç?¼ç??é?¯èª¤"
+
+#: ../plug-ins/common/file-xwd.c:2292
+msgid "Error during writing rgb image"
+msgstr "寫å?¥ rgb å??ç??æ??ç?¼ç??é?¯èª¤"
+
+#: ../plug-ins/common/film.c:216
+msgid "Combine several images on a film strip"
+msgstr "å°?æ?¸å??å??ç??æ?¾å?¨å½±ç??ä¸?"
+
+#: ../plug-ins/common/film.c:221
+msgid "_Filmstrip..."
+msgstr "å¹»ç??ç??(_F)..."
+
+#: ../plug-ins/common/film.c:306
+#, fuzzy
+msgid "Composing images"
+msgstr "MAX_IMAGES"
+
+#: ../plug-ins/common/film.c:424 ../plug-ins/common/guillotine.c:215
+#: ../plug-ins/help-browser/dialog.c:1113
+msgid "Untitled"
+msgstr "���"
+
+#: ../plug-ins/common/film.c:878
+msgid "Available images:"
+msgstr "å?¯ç?¨ç??å??ç??ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/film.c:879
+msgid "On film:"
+msgstr "å?¨è? ç??ä¸?ç??å??ç??ï¼?"
+
+#. Film height/colour
+#: ../plug-ins/common/film.c:975 ../plug-ins/common/film.c:1247
+msgid "Filmstrip"
+msgstr "å¹»ç??ç??"
+
+#. Keep maximum image height
+#: ../plug-ins/common/film.c:984
+msgid "_Fit height to images"
+msgstr "令æ?°å??ç??ç??é«?度符å??å??ä¾?å??ç??ç??é«?度(_F)"
+
+#. Film color
+#: ../plug-ins/common/film.c:1020
+msgid "Select Film Color"
+msgstr "é?¸æ??é?»å½±è? å?·é¡?è?²"
+
+#: ../plug-ins/common/film.c:1025 ../plug-ins/common/film.c:1075
+#: ../plug-ins/common/nova.c:348
+msgid "Co_lor:"
+msgstr "é¡?è?²(_L)ï¼?"
+
+#. Film numbering: Startindex/Font/colour
+#: ../plug-ins/common/film.c:1034
+msgid "Numbering"
+msgstr "ç·¨è??"
+
+#: ../plug-ins/common/film.c:1052
+msgid "Start _index:"
+msgstr "é??å§?ç·¨è??(_I)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/film.c:1065
+msgid "_Font:"
+msgstr "å­?å??(_F)ï¼?"
+
+#. Numbering color
+#: ../plug-ins/common/film.c:1070
+msgid "Select Number Color"
+msgstr "é?¸æ??ç·¨è??ç??é¡?è?²"
+
+#: ../plug-ins/common/film.c:1085
+msgid "At _bottom"
+msgstr "���(_B)"
+
+#: ../plug-ins/common/film.c:1086
+msgid "At _top"
+msgstr "���(_T)"
+
+#. ** The right frame keeps the image selection **
+#: ../plug-ins/common/film.c:1099
+msgid "Image Selection"
+msgstr "é?¸å??å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/film.c:1127
+msgid "All Values are Fractions of the Strip Height"
+msgstr "æ??æ??æ?¸å?¼é?½æ?¯å¹»ç??ç??é«?度ç??ä¸?å°?é?¨å??"
+
+#: ../plug-ins/common/film.c:1130
+msgid "Ad_vanced"
+msgstr "é?²é??(_V)"
+
+#: ../plug-ins/common/film.c:1149
+msgid "Image _height:"
+msgstr "å??ç??é«?度(_H)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/film.c:1160
+msgid "Image spac_ing:"
+msgstr "å??ç??é??é??(_I)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/film.c:1171
+msgid "_Hole offset:"
+msgstr "é½?å­?ä½?ç½®(_H)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/film.c:1182
+msgid "Ho_le width:"
+msgstr "é½?å­?é??度(_L)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/film.c:1193
+msgid "Hol_e height:"
+msgstr "���度(_E)�"
+
+#: ../plug-ins/common/film.c:1204
+msgid "Hole sp_acing:"
+msgstr "é½?å­?é??è·?(_A)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/film.c:1215
+msgid "_Number height:"
+msgstr "���度(_N)�"
+
+#. These values are translated for the GUI but also used internally
+#. to figure out which button the user pushed, etc.
+#. Not my design, please don't blame me -- njl
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:219
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:952
+msgid "Red:"
+msgstr "ç´?ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:220
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:962
+msgid "Green:"
+msgstr "綠�"
+
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:221
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:972
+msgid "Blue:"
+msgstr "è??ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:222
+msgid "Cyan:"
+msgstr "æ°°è??ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:223
+msgid "Yellow:"
+msgstr "é»?ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:224
+msgid "Magenta:"
+msgstr "æ´?ç´?ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:226
+msgid "Darker:"
+msgstr "è¼?æ??ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:227
+msgid "Lighter:"
+msgstr "è¼?å??亮ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:229
+msgid "More Sat:"
+msgstr "è¼?é«?飽å??度ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:230
+msgid "Less Sat:"
+msgstr "è¼?ä½?飽å??度ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:232 ../plug-ins/common/filter-pack.c:531
+msgid "Current:"
+msgstr "ç?®å??ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:316
+msgid "Interactively modify the image colors"
+msgstr "交äº?å?°ä¿®æ?¹å??ç??é¡?è?²"
+
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:321
+msgid "_Filter Pack..."
+msgstr "濾è?²ç??(_F)..."
+
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:371
+msgid "FP can only be used on RGB images."
+msgstr "濾è?²ç??å?ªè?½ç?¨å?¨ RGB å??ç??ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:381
+msgid "FP can only be run interactively."
+msgstr "濾è?²ç??å?ªè?½äº?å??å¼?ç??å?·è¡?ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:399
+msgid "Applying filter pack"
+msgstr "å¥?ç?¨æ¿¾è?²ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:523
+msgid "Original:"
+msgstr "å??ä¾?ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:575
+msgid "Hue Variations"
+msgstr "è?²ç?¸è®?å??"
+
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:630
+msgid "Roughness"
+msgstr "��度"
+
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:673 ../plug-ins/common/filter-pack.c:1317
+msgid "Affected Range"
+msgstr "å??å½±é?¿å??å??"
+
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:677
+msgid "Sha_dows"
+msgstr "é?°å½±å??å??(_D)"
+
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:678
+msgid "_Midtones"
+msgstr "å??調è?²å??å??(_M)"
+
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:679
+msgid "H_ighlights"
+msgstr "é«?亮度å??å??(_I)"
+
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:693
+msgid "Windows"
+msgstr "��"
+
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:703 ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:672
+msgid "_Saturation"
+msgstr "飽å??度(_S)"
+
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:711
+msgid "A_dvanced"
+msgstr "é?²é??(_D)"
+
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:731
+#, fuzzy
+msgid "Value Variations"
+msgstr "æ?ªç?¥ç??å?¼"
+
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:776
+#, fuzzy
+msgid "Saturation Variations"
+msgstr "å½±ç??ç?«é?¢ç??飽å??度"
+
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:829
+msgid "Select Pixels By"
+msgstr "ç?¨ä½?è??é?¸æ??å??ç´ "
+
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:834
+msgid "H_ue"
+msgstr "��(_U)"
+
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:835
+msgid "Satu_ration"
+msgstr "飽å??度(_R)"
+
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:836
+msgid "V_alue"
+msgstr "亮度(_A)"
+
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:862
+msgid "Show"
+msgstr "顯示"
+
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:867
+msgid "_Entire image"
+msgstr "æ?´å??å??ç??(_E)"
+
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:868
+msgid "Se_lection only"
+msgstr "å??é?¸å??å??å??(_L)"
+
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:869
+msgid "Selec_tion in context"
+msgstr "é?¸å??å??å??å?¶é??è¿?ç¯?å??(_T)"
+
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1200
+msgid "Filter Pack Simulation"
+msgstr "濾è?²ç??模æ?¬"
+
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1290
+msgid "Shadows:"
+msgstr "é?°å½±å??ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1291
+msgid "Midtones:"
+msgstr "å??調è?²å??ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1292
+msgid "Highlights:"
+msgstr "é«?亮度å??ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1305
+msgid "Advanced Filter Pack Options"
+msgstr "é?²é??濾è?²ç??é?¸é ?"
+
+#. ****************** MISC OPTIONS **************************
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1417
+msgid "Preview Size"
+msgstr "é ?覽å??尺寸"
+
+#: ../plug-ins/common/fractal-trace.c:115
+msgid "Transform image with the Mandelbrot Fractal"
+msgstr "è½?æ??å??ç??ï¼?ç?¨ Mandelbrot ç¢?å½¢"
+
+#: ../plug-ins/common/fractal-trace.c:120
+msgid "_Fractal Trace..."
+msgstr "�形輪�(_F)..."
+
+#: ../plug-ins/common/fractal-trace.c:459
+#: ../plug-ins/common/fractal-trace.c:690
+msgid "Fractal Trace"
+msgstr "�形輪�"
+
+#. Settings
+#: ../plug-ins/common/fractal-trace.c:731
+msgid "Outside Type"
+msgstr "å?¨å??ç??å??å¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/fractal-trace.c:742
+msgid "_White"
+msgstr "ç?½(_W)"
+
+#: ../plug-ins/common/fractal-trace.c:749
+msgid "Mandelbrot Parameters"
+msgstr "Mandelbrot å??æ?¸"
+
+#: ../plug-ins/common/fractal-trace.c:760
+msgid "X_1:"
+msgstr "X_1ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/fractal-trace.c:769
+msgid "X_2:"
+msgstr "X_2ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/fractal-trace.c:778
+msgid "Y_1:"
+msgstr "Y_1ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/fractal-trace.c:787
+msgid "Y_2:"
+msgstr "Y_2ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/gradient-map.c:83
+msgid "Recolor the image using colors from the active gradient"
+msgstr "é??æ?°ç?ºå??ç??ç??è?²,使ç?¨å??æ?¯è??è??æ?¯é¡?è?²ç?¢ç??ç??漸è®?è?²é¡?è?²"
+
+#: ../plug-ins/common/gradient-map.c:96
+msgid "_Gradient Map"
+msgstr "漸����(_G)"
+
+#: ../plug-ins/common/gradient-map.c:105
+msgid "Recolor the image using colors from the active palette"
+msgstr "é??æ?°ç?ºå??ç??ç??è?²ï¼?ç?¨ä½¿ç?¨ä¸­ç??調è?²ç?¤"
+
+#: ../plug-ins/common/gradient-map.c:118
+msgid "_Palette Map"
+msgstr "調����(_P)"
+
+#: ../plug-ins/common/gradient-map.c:161
+msgid "Gradient Map"
+msgstr "漸����"
+
+#: ../plug-ins/common/gradient-map.c:166
+msgid "Palette Map"
+msgstr "調����"
+
+#: ../plug-ins/common/grid.c:141
+msgid "Draw a grid on the image"
+msgstr "å?¨å??ç??ä¸?繪製格ç·?"
+
+#: ../plug-ins/common/grid.c:147
+msgid "_Grid..."
+msgstr "格�(_G)..."
+
+#: ../plug-ins/common/grid.c:240
+msgid "Drawing grid"
+msgstr "繪製格�中..."
+
+#: ../plug-ins/common/grid.c:634 ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1355
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:208
+msgid "Grid"
+msgstr "格�"
+
+#. attach labels
+#: ../plug-ins/common/grid.c:717
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Horizontal\n"
+"Lines"
+msgstr "水平��設�"
+
+#: ../plug-ins/common/grid.c:719
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Vertical\n"
+"Lines"
+msgstr "����"
+
+#: ../plug-ins/common/grid.c:721
+msgid "Intersection"
+msgstr "交�"
+
+#. attach labels
+#: ../plug-ins/common/grid.c:857
+msgid "Offset:"
+msgstr "å??移ï¼?"
+
+#. attach color selectors
+#: ../plug-ins/common/grid.c:896
+msgid "Horizontal Color"
+msgstr "水平��"
+
+#: ../plug-ins/common/grid.c:914
+msgid "Vertical Color"
+msgstr "å??ç?´é¡?è?²"
+
+#: ../plug-ins/common/grid.c:932
+msgid "Intersection Color"
+msgstr "交���"
+
+#: ../plug-ins/common/guillotine.c:74
+msgid "Slice the image into subimages using guides"
+msgstr "使ç?¨æ ¼ç·?å°?å??ç??å??å?²æ??å°?ç??å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/guillotine.c:81
+msgid "_Guillotine"
+msgstr "å??ç´?æ©?(_G)"
+
+#: ../plug-ins/common/guillotine.c:119
+#, fuzzy
+msgid "Guillotine"
+msgstr "å??ç´?æ©?(_G)"
+
+#: ../plug-ins/common/hot.c:206
+msgid "Find and fix pixels that may be unsafely bright"
+msgstr "æ?¾å?°ä¸¦ä¸?修復å?¯è?½æ?¯ä¸?å®?å?¨å??亮ç??å??ç´ "
+
+#: ../plug-ins/common/hot.c:216
+msgid "_Hot..."
+msgstr "ç?±(_H)..."
+
+#: ../plug-ins/common/hot.c:386 ../plug-ins/common/hot.c:585
+msgid "Hot"
+msgstr "ç?±"
+
+#: ../plug-ins/common/hot.c:623
+msgid "Create _new layer"
+msgstr "建ç«?æ?°å??層(_N)"
+
+#: ../plug-ins/common/hot.c:632
+msgid "Action"
+msgstr "å??ä½?"
+
+#: ../plug-ins/common/hot.c:636
+msgid "Reduce _Luminance"
+msgstr "æ¸?ä½?å??度(_L)"
+
+#: ../plug-ins/common/hot.c:637
+msgid "Reduce _Saturation"
+msgstr "æ¸?ä½?飽å??度(_S)"
+
+#: ../plug-ins/common/hot.c:638 ../plug-ins/common/waves.c:283
+msgid "_Blacken"
+msgstr "è®?é»?(_B)"
+
+#: ../plug-ins/common/illusion.c:90
+msgid "Superimpose many altered copies of the image"
+msgstr "é??ç??å??ç??ç??å¤?å??è®?樣è¤?製å??"
+
+#: ../plug-ins/common/illusion.c:95
+msgid "_Illusion..."
+msgstr "幻覺(_I)..."
+
+#: ../plug-ins/common/illusion.c:167 ../plug-ins/common/illusion.c:349
+msgid "Illusion"
+msgstr "幻覺"
+
+#: ../plug-ins/common/illusion.c:388
+msgid "_Divisions:"
+msgstr "份�(_D)�"
+
+#: ../plug-ins/common/illusion.c:398
+msgid "Mode _1"
+msgstr "第 _1 種模�"
+
+#: ../plug-ins/common/illusion.c:413
+msgid "Mode _2"
+msgstr "第 _2 種模�"
+
+#: ../plug-ins/common/iwarp.c:263
+msgid "Use mouse control to warp image areas"
+msgstr "ç?¨æ»?é¼ æ?§å?¶å??ç??æ?­æ?²ç??ç¯?å??"
+
+#: ../plug-ins/common/iwarp.c:268
+msgid "_IWarp..."
+msgstr "äº?å??æ?­æ?²(_I)..."
+
+#: ../plug-ins/common/iwarp.c:698
+#, fuzzy
+msgid "Warping"
+msgstr "è­¦å??"
+
+#: ../plug-ins/common/iwarp.c:803
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Warping Frame %d"
+msgstr "æ??æ¡?æ?¶"
+
+#: ../plug-ins/common/iwarp.c:815
+msgid "Ping pong"
+msgstr "ä¾?å??"
+
+#: ../plug-ins/common/iwarp.c:973 ../plug-ins/common/whirl-pinch.c:192
+msgid "Region affected by plug-in is empty"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1029
+msgid "A_nimate"
+msgstr "å??ç?«(_N)"
+
+#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1048
+msgid "Number of _frames:"
+msgstr "å¹?æ?¸(_F):"
+
+#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1057
+msgid "R_everse"
+msgstr "ç?¸å??æ?¹å??(_E)"
+
+#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1066
+msgid "_Ping pong"
+msgstr "ä¾?å??(_P)"
+
+#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1079
+msgid "_Animate"
+msgstr "å??ç?«(_A)"
+
+#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1100
+msgid "Deform Mode"
+msgstr "�形模�"
+
+#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1113
+msgid "_Move"
+msgstr "移å??(_M)"
+
+#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1114
+msgid "_Grow"
+msgstr "��(_G)"
+
+#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1115
+msgid "S_wirl CCW"
+msgstr "é??æ??é??æ??渦(_W)"
+
+#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1116
+msgid "Remo_ve"
+msgstr "移�(_V)"
+
+#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1117
+msgid "S_hrink"
+msgstr "�縮(_H)"
+
+#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1118
+msgid "Sw_irl CW"
+msgstr "é ?æ??é??æ??渦(_I)"
+
+#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1147
+msgid "_Deform radius:"
+msgstr "è®?å½¢å??å??å??å¾?(_D)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1157
+msgid "D_eform amount:"
+msgstr "�形�度(_E)�"
+
+#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1166
+msgid "_Bilinear"
+msgstr "é??ç·?æ?§(_B)"
+
+#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1180
+msgid "Adaptive s_upersample"
+msgstr "è?ªé?©æ??è¶?ç´?å??樣(_U)"
+
+#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1200
+msgid "Ma_x depth:"
+msgstr "æ??大深度(_X)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1210
+msgid "Thresho_ld:"
+msgstr "è?¨ç??å?¼(_L):"
+
+#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1223 ../plug-ins/common/sinus.c:770
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:2866
+msgid "_Settings"
+msgstr "設�(_S)"
+
+#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1282
+msgid "IWarp"
+msgstr "äº?å??å¼?æ?­æ?²"
+
+#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1320
+msgid ""
+"Click and drag in the preview to define the distortions to apply to the "
+"image."
+msgstr "å?¨é ?覽å??ç??ä¸?ï¼?æ??æ»?é¼ å·¦é?µæ??æ?³ä»¥æ??å?ºæ??ç?¨å?°å??ç??ç??æ?­æ?²ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/jigsaw.c:355
+msgid "Add a jigsaw-puzzle pattern to the image"
+msgstr "æ·»å? æ?¼å??æ?ºå??é??æ?²ç??å??æ¡?å?°å??å??ä¸?"
+
+#: ../plug-ins/common/jigsaw.c:360
+msgid "_Jigsaw..."
+msgstr "æ?¼å??(_J)..."
+
+#: ../plug-ins/common/jigsaw.c:413
+#, fuzzy
+msgid "Assembling jigsaw"
+msgstr "æ­£å?¨çµ?å??æ?¼å??..."
+
+#: ../plug-ins/common/jigsaw.c:2415
+msgid "Jigsaw"
+msgstr "æ?¼å??"
+
+#: ../plug-ins/common/jigsaw.c:2445
+msgid "Number of Tiles"
+msgstr "æ?¼å??æ?¸ç?®"
+
+#: ../plug-ins/common/jigsaw.c:2460
+msgid "Number of pieces going across"
+msgstr "æ©«å??ç??å¡?æ?¸"
+
+#: ../plug-ins/common/jigsaw.c:2477
+msgid "Number of pieces going down"
+msgstr "ç?´å??ç??å¡?æ?¸"
+
+#: ../plug-ins/common/jigsaw.c:2491
+msgid "Bevel Edges"
+msgstr "æ??é??"
+
+#: ../plug-ins/common/jigsaw.c:2501
+msgid "_Bevel width:"
+msgstr "æ??é??é??度(_B)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/jigsaw.c:2505
+msgid "Degree of slope of each piece's edge"
+msgstr "æ¯?å¡?æ?¼å??é??ç·£ç??æ??度"
+
+#: ../plug-ins/common/jigsaw.c:2518
+msgid "H_ighlight:"
+msgstr "�強顯示(_I)�"
+
+#: ../plug-ins/common/jigsaw.c:2522
+msgid "The amount of highlighting on the edges of each piece"
+msgstr "æ¯?å¡?æ?¼å??é??ç·£ç??å?¸é¡¯ç¨?度"
+
+#. frame for primitive radio buttons
+#: ../plug-ins/common/jigsaw.c:2539
+msgid "Jigsaw Style"
+msgstr "æ?¼å??樣å¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/jigsaw.c:2543
+msgid "_Square"
+msgstr "�形(_S)"
+
+#: ../plug-ins/common/jigsaw.c:2544
+msgid "C_urved"
+msgstr "å½?æ?²(_U)"
+
+#: ../plug-ins/common/jigsaw.c:2548
+msgid "Each piece has straight sides"
+msgstr "æ¯?å¡?æ?¼å??ç??é??ç·£æ??ç?´ç·?"
+
+#: ../plug-ins/common/jigsaw.c:2549
+msgid "Each piece has curved sides"
+msgstr "æ¯?å¡?æ?¼å??ç??é??ç·£æ??æ?²ç·?"
+
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:217
+msgid "Set a color profile on the image"
+msgstr "å?¨å??ç??中設置ä¸?å??é¡?è?²è¨­å®?"
+
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:224
+msgid "_Assign Color Profile..."
+msgstr "æ??å®?é¡?è?²è¨­å®?(_A)... "
+
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:240
+#, fuzzy
+msgid "Assign default RGB Profile"
+msgstr "é?¸æ?? RGB é¡?è?²è¨­å®?çµ?å??"
+
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:247
+msgid "Apply a color profile on the image"
+msgstr "å?¨å??ç??中æ??ç?¨ä¸?é¡?è?²è¨­å®?"
+
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:257
+msgid "_Convert to Color Profile..."
+msgstr "æ ¹æ??æ??æ??è¿°æª?è½?æ??è?²å½©(_C)..."
+
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:275
+#, fuzzy
+msgid "Convert to default RGB Profile"
+msgstr "å°?é ?設設å®?çµ?å?? %s å? å?¥çµ?æ??失æ??"
+
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:289
+#, fuzzy
+msgid "Image Color Profile Information"
+msgstr "æ?¯å?¦å?¯å?¥ ICC é¡?è?²è¨­å®?çµ?å?? %sï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:303
+#, fuzzy
+msgid "Color Profile Information"
+msgstr "æ??é??é¡?è?²é?¸æ??ç¨?åº?ç??è³?è¨?"
+
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:571
+#, c-format
+msgid "Color profile '%s' is not for RGB color space."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:678
+msgid "Default RGB working space"
+msgstr "é ?設 RGB ä¹?å·¥ä½?空é??"
+
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:774
+msgid ""
+"Data attached as 'icc-profile' does not appear to be an ICC color profile"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:824
+#, fuzzy, c-format
+msgid "'%s' does not appear to be an ICC color profile"
+msgstr "æª?æ¡?â??%sâ??ä¸?å??æ?¯ IFS Compose æª?æ¡?ã??"
+
+#. ICC color profile conversion
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:884
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Converting from '%s' to '%s'"
+msgstr "è¡?äº?æ??ï¼?å¾? %s å?° %s"
+
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1128
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Could not load ICC profile from '%s'"
+msgstr "ç?¡æ³?å¾?伺æ??å?¨è¼?å?¥å??好設å®?ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1150
+#, c-format
+msgid "The image '%s' has an embedded color profile:"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1194
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Convert the image to the RGB working space (%s)?"
+msgstr "è«?å??å°?å??ç??è½?æ??æ?? RGB è?²ç³»ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1225
+#, fuzzy
+msgid "Convert to RGB working space?"
+msgstr "è½?æ??æ?? RGB"
+
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1230
+#, fuzzy
+msgid "_Keep"
+msgstr "ä¿?ç??(_K)"
+
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1235
+msgid "_Convert"
+msgstr "è½?æ??(_C)"
+
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1263 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-exif.c:376
+msgid "_Don't ask me again"
+msgstr "è«?ä¸?è¦?å??å??æ??(_D)"
+
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1327
+#, fuzzy
+msgid "Select destination profile"
+msgstr "é?¸å??ç?®ç??æª?æ¡?"
+
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1354
+msgid "All files (*.*)"
+msgstr "æ??æ??æª?æ¡?"
+
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1359
+#, fuzzy
+msgid "ICC color profile (*.icc, *.icm)"
+msgstr "ICC è?²å½©è¨­å®?çµ?å?? (*.icc, *.icm)"
+
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1402
+#, fuzzy, c-format
+msgid "RGB workspace (%s)"
+msgstr "å·¥ä½?å??å??æ??ç¨?å¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1452
+#, fuzzy
+msgid "Convert to ICC Color Profile"
+msgstr "ç?¡æ³?é??å?? ICC 設å®?çµ?å??"
+
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1453
+#, fuzzy
+msgid "Assign ICC Color Profile"
+msgstr "æ?¯å?¦å?¯å?¥ ICC é¡?è?²è¨­å®?çµ?å?? %sï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1461
+#, fuzzy
+msgid "_Assign"
+msgstr "æ??派工ä½?(_A)"
+
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1479
+#, fuzzy
+msgid "Current Color Profile"
+msgstr "æ?¯å?¦å?¯å?¥ ICC é¡?è?²è¨­å®?çµ?å?? %sï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1494
+msgid "Convert to"
+msgstr "è½?æ??ç?º"
+
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1494
+#, fuzzy
+msgid "Assign"
+msgstr "æ??派工ä½?(_A)"
+
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1518
+#, fuzzy
+msgid "_Rendering Intent:"
+msgstr "繪製��"
+
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1534
+#, fuzzy
+msgid "_Black Point Compensation"
+msgstr "é?¸å??é»?è?²ä½?ç½®"
+
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1576
+msgid "Destination profile is not for RGB color space."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/lens-apply.c:107
+msgid "Simulate an elliptical lens over the image"
+msgstr "模æ?¬ä¸?æ©¢å??é??é?¡å?¨ä¸?å??ç??ä¸?é?¢"
+
+#: ../plug-ins/common/lens-apply.c:113
+msgid "Apply _Lens..."
+msgstr "å¥?ç?¨é??é?¡æ??æ??(_L)..."
+
+#: ../plug-ins/common/lens-apply.c:180
+#, fuzzy
+msgid "Applying lens"
+msgstr "%.1f (é?¡ç??)"
+
+#: ../plug-ins/common/lens-apply.c:392
+msgid "Lens Effect"
+msgstr "é??é?¡æ??æ??"
+
+#: ../plug-ins/common/lens-apply.c:427
+msgid "_Keep original surroundings"
+msgstr "ä¿?ç??å??æ??å??ç??å??å?¨(_K)"
+
+#: ../plug-ins/common/lens-apply.c:442
+msgid "_Set surroundings to index 0"
+msgstr "æ??å®?å??ç??å?¨å??使ç?¨ç´¢å¼?è?²ç·¨è?? 0 (_S)"
+
+#: ../plug-ins/common/lens-apply.c:443
+msgid "_Set surroundings to background color"
+msgstr "æ??å®?å??ç??å?¨å??使ç?¨è??æ?¯é¡?è?²(_S)"
+
+#: ../plug-ins/common/lens-apply.c:458
+msgid "_Make surroundings transparent"
+msgstr "令å??ç??å?¨å??è®?æ??é??æ??(_M)"
+
+#: ../plug-ins/common/lens-apply.c:475
+msgid "_Lens refraction index:"
+msgstr "é??é?¡æ??å°?ç??(_L)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/lens-distortion.c:112
+msgid "Corrects lens distortion"
+msgstr "修��頭��"
+
+#: ../plug-ins/common/lens-distortion.c:117
+msgid "Lens Distortion..."
+msgstr "é?¡é ­æ?­æ?²..."
+
+#: ../plug-ins/common/lens-distortion.c:380
+msgid "Lens distortion"
+msgstr "é?¡é ­æ?­æ?²"
+
+#: ../plug-ins/common/lens-distortion.c:480
+msgid "Lens Distortion"
+msgstr "é?¡é ­æ?­æ?²"
+
+#: ../plug-ins/common/lens-distortion.c:519
+msgid "_Main:"
+msgstr "主�(_M):"
+
+#: ../plug-ins/common/lens-distortion.c:533
+msgid "_Edge:"
+msgstr "é??ç·£(_E):"
+
+#: ../plug-ins/common/lens-distortion.c:547 ../plug-ins/flame/flame.c:1234
+msgid "_Zoom:"
+msgstr "縮�(_Z)�"
+
+#: ../plug-ins/common/lens-distortion.c:561
+msgid "_Brighten:"
+msgstr "�亮(_B):"
+
+#: ../plug-ins/common/lens-distortion.c:575
+msgid "_X shift:"
+msgstr "X �移(_X):"
+
+#: ../plug-ins/common/lens-distortion.c:589
+msgid "_Y shift:"
+msgstr "Y �移(_Y):"
+
+#: ../plug-ins/common/lens-flare.c:182
+msgid "Add a lens flare effect"
+msgstr "æ·»å? é?¡é ­å??æ??æ??æ??"
+
+#: ../plug-ins/common/lens-flare.c:189
+msgid "Lens _Flare..."
+msgstr "é?¡é ­å??æ??(_F)..."
+
+#: ../plug-ins/common/lens-flare.c:264
+msgid "Render lens flare"
+msgstr "渲æ??é?¡é ­å??æ??"
+
+#: ../plug-ins/common/lens-flare.c:300
+msgid "Lens Flare"
+msgstr "é?¡é ­å??æ??"
+
+#: ../plug-ins/common/lens-flare.c:743
+msgid "Center of Flare Effect"
+msgstr "å??æ??æ??æ??ç??中å¿?é»?"
+
+#: ../plug-ins/common/lens-flare.c:783 ../plug-ins/common/nova.c:474
+msgid "Show _position"
+msgstr "顯示�置(_P)"
+
+#: ../plug-ins/common/mail.c:187
+msgid "Send the image by email"
+msgstr "ç?¨é?»å­?é?µä»¶å?³é??å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/mail.c:193
+msgid "Send by E_mail..."
+msgstr "以é?»å­?é?µä»¶å?³é??(_M)..."
+
+#: ../plug-ins/common/mail.c:406
+msgid "Send by Email"
+msgstr "以é?»å­?é?µä»¶å?³é??"
+
+#: ../plug-ins/common/mail.c:411
+msgid "_Send"
+msgstr "å?³é??(_S)"
+
+#: ../plug-ins/common/mail.c:443
+msgid "_Filename:"
+msgstr "æª?æ¡?å??稱(_F)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/mail.c:455
+msgid "_To:"
+msgstr "æ?¶ä»¶è??(_T):"
+
+#: ../plug-ins/common/mail.c:469
+msgid "_From:"
+msgstr "å¯?件è??(_F):"
+
+#: ../plug-ins/common/mail.c:481
+msgid "S_ubject:"
+msgstr "��(_U)�"
+
+#: ../plug-ins/common/mail.c:590
+msgid "some sort of error with the file extension or lack thereof"
+msgstr "延伸æª?å??æ??é?¯èª¤æ??è??ä¸?å­?å?¨"
+
+#: ../plug-ins/common/mail.c:724
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Could not start sendmail (%s)"
+msgstr "ç?¡æ³?é??å§?æ??å°?ç¨?åº?"
+
+#: ../plug-ins/common/max-rgb.c:89
+msgid "Reduce image to pure red, green, and blue"
+msgstr "æ¸?å°?å??ç??é¡?è?²æ??å?®ç´?ç´?è?²,綠è?²æ??è??è?²"
+
+#: ../plug-ins/common/max-rgb.c:94
+msgid "Maxim_um RGB..."
+msgstr "æ??大 RGB(_U)..."
+
+#: ../plug-ins/common/max-rgb.c:133 ../plug-ins/common/noise-hsv.c:157
+msgid "Can only operate on RGB drawables."
+msgstr "å?ªé?©ç?¨æ?¼ RGB å?¯ç¹ªç?©ä»¶ä¸?ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/max-rgb.c:233
+msgid "Max RGB"
+msgstr "RGB 極�"
+
+#: ../plug-ins/common/max-rgb.c:258
+msgid "Maximum RGB Value"
+msgstr "æ??大 RGB å?¼"
+
+#: ../plug-ins/common/max-rgb.c:292
+msgid "_Hold the maximal channels"
+msgstr "å?ªä¿?ç??æ?¸å?¼æ??大ç??è?²ç??(_H)"
+
+#: ../plug-ins/common/max-rgb.c:295
+msgid "Ho_ld the minimal channels"
+msgstr "å?ªä¿?ç??æ?¸å?¼æ??å°?ç??è?²ç??(_L)"
+
+#: ../plug-ins/common/mosaic.c:358
+msgid "Convert the image into irregular tiles"
+msgstr "è½?æ??å??ç??æ??ä¸?è¦?å??ç??ç?·ç£?"
+
+#: ../plug-ins/common/mosaic.c:363
+msgid "_Mosaic..."
+msgstr "é?²åµ?å??æ¡?(_M)..."
+
+#. progress bar for gradient finding
+#: ../plug-ins/common/mosaic.c:505
+#, fuzzy
+msgid "Finding edges"
+msgstr "å°?é??緣平æ»?å??"
+
+#. Progress bar for rendering tiles
+#: ../plug-ins/common/mosaic.c:559
+#, fuzzy
+msgid "Rendering tiles"
+msgstr "å?©é¤?ç??æ?¸:"
+
+#: ../plug-ins/common/mosaic.c:592
+msgid "Mosaic"
+msgstr "é?²åµ?å??æ¡?"
+
+#: ../plug-ins/common/mosaic.c:633
+msgid "Squares"
+msgstr "�形"
+
+#: ../plug-ins/common/mosaic.c:634
+msgid "Hexagons"
+msgstr "å?­é??å½¢"
+
+#: ../plug-ins/common/mosaic.c:635
+msgid "Octagons & squares"
+msgstr "å?«è§?å½¢å??æ?¹å½¢"
+
+#: ../plug-ins/common/mosaic.c:636
+msgid "Triangles"
+msgstr "��形"
+
+#: ../plug-ins/common/mosaic.c:644
+msgid "_Tiling primitives:"
+msgstr "ç£?ç??å??ç´ (_T):"
+
+#: ../plug-ins/common/mosaic.c:652
+msgid "Tile _size:"
+msgstr "ç£?ç??尺寸(_S):"
+
+#: ../plug-ins/common/mosaic.c:664 ../plug-ins/common/tile-glass.c:303
+msgid "Tile _height:"
+msgstr "ç£?ç??é«?度(_H)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/mosaic.c:677
+msgid "Til_e spacing:"
+msgstr "ç£?ç??é??é??(_E)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/mosaic.c:689
+msgid "Tile _neatness:"
+msgstr "ç£?ç??æ?´é½?ç¨?度(_N)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/mosaic.c:702
+msgid "Light _direction:"
+msgstr "å??æº?æ?¹å??(_D)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/mosaic.c:714
+msgid "Color _variation:"
+msgstr "è?²å½©è®?å??(_V)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/mosaic.c:743
+msgid "Co_lor averaging"
+msgstr "é¡?è?²å¹³å??(_L)"
+
+#: ../plug-ins/common/mosaic.c:756
+msgid "Allo_w tile splitting"
+msgstr "å??許ç£?ç??å??è£?(_W)"
+
+#: ../plug-ins/common/mosaic.c:769
+msgid "_Pitted surfaces"
+msgstr "ä¸?å¹³ç??表é?¢(_P)"
+
+#: ../plug-ins/common/mosaic.c:782
+msgid "_FG/BG lighting"
+msgstr "å??æ?¯/è??æ?¯å??ç·?(_F)"
+
+#: ../plug-ins/common/newsprint.c:117
+msgid "Round"
+msgstr "å??å½¢"
+
+#: ../plug-ins/common/newsprint.c:126
+msgid "Line"
+msgstr "ç·?ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/newsprint.c:135 ../plug-ins/flame/flame.c:757
+msgid "Diamond"
+msgstr "�形"
+
+#: ../plug-ins/common/newsprint.c:143
+msgid "PS Square (Euclidean Dot)"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/newsprint.c:152
+#, fuzzy
+msgid "PS Diamond"
+msgstr "Diamond Mine"
+
+#: ../plug-ins/common/newsprint.c:322
+msgid "_Grey"
+msgstr "ç?°(_G)"
+
+#: ../plug-ins/common/newsprint.c:335
+msgid "R_ed"
+msgstr "ç´?(_E)"
+
+#: ../plug-ins/common/newsprint.c:364
+msgid "C_yan"
+msgstr "æ°°è??(_Y)"
+
+#: ../plug-ins/common/newsprint.c:372
+msgid "Magen_ta"
+msgstr "æ´?ç´?(_T)"
+
+#: ../plug-ins/common/newsprint.c:380
+msgid "_Yellow"
+msgstr "é»?(_Y)"
+
+#: ../plug-ins/common/newsprint.c:401
+msgid "Luminance"
+msgstr "亮度"
+
+#: ../plug-ins/common/newsprint.c:507
+msgid "Halftone the image to give newspaper-like effect"
+msgstr "è®?å??ç??è®?æ??網ç??å?°å?·ï¼?å??ç?¾é¡?似報ç´?ç??æ??æ??"
+
+#: ../plug-ins/common/newsprint.c:516
+msgid "Newsprin_t..."
+msgstr "報���(_T)..."
+
+#: ../plug-ins/common/newsprint.c:617 ../plug-ins/common/newsprint.c:1178
+msgid "Newsprint"
+msgstr "報���"
+
+#: ../plug-ins/common/newsprint.c:1021
+msgid "_Spot function:"
+msgstr "æ??繪æ??é»?å?½æ?¸(_S)ï¼?"
+
+#. resolution settings
+#: ../plug-ins/common/newsprint.c:1231
+msgid "Resolution"
+msgstr "解å??度"
+
+#: ../plug-ins/common/newsprint.c:1250
+msgid "_Input SPI:"
+msgstr "輸� SP_I�"
+
+#: ../plug-ins/common/newsprint.c:1264
+msgid "O_utput LPI:"
+msgstr "輸���網��(_U):"
+
+#: ../plug-ins/common/newsprint.c:1277
+msgid "C_ell size:"
+msgstr "å?®å??尺寸(_E):"
+
+#. screen settings
+#: ../plug-ins/common/newsprint.c:1290
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:553
+msgid "Screen"
+msgstr "ç?«é?¢"
+
+#: ../plug-ins/common/newsprint.c:1309
+msgid "B_lack pullout (%):"
+msgstr "é»?è?²æ?½å?ºç??[%](_L):"
+
+#: ../plug-ins/common/newsprint.c:1331
+msgid "Separate to:"
+msgstr "å??é?¢å?°ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/newsprint.c:1335
+msgid "_RGB"
+msgstr "_RGB"
+
+#: ../plug-ins/common/newsprint.c:1352
+msgid "C_MYK"
+msgstr "C_MYK"
+
+#: ../plug-ins/common/newsprint.c:1369
+msgid "I_ntensity"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/newsprint.c:1394
+msgid "_Lock channels"
+msgstr "é??å®?è?²ç??(_L)"
+
+#: ../plug-ins/common/newsprint.c:1407
+msgid "_Factory Defaults"
+msgstr "æ?¢å¾©æ??é ?設å?¼(_F)"
+
+#. anti-alias control
+#: ../plug-ins/common/newsprint.c:1433 ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1256
+msgid "Antialiasing"
+msgstr "å??é?¸é½?"
+
+#: ../plug-ins/common/newsprint.c:1441
+msgid "O_versample:"
+msgstr "è¶?é??å??樣(_V)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/nl-filter.c:118
+msgid "Nonlinear swiss army knife filter"
+msgstr "é??ç·?æ?§ç??士å??濾é?¡"
+
+#: ../plug-ins/common/nl-filter.c:124
+msgid "_NL Filter..."
+msgstr "é??ç·?æ?§æ¿¾é?¡(_N)..."
+
+#: ../plug-ins/common/nl-filter.c:952 ../plug-ins/common/nl-filter.c:1015
+msgid "NL Filter"
+msgstr "é??ç·?æ?§æ¿¾é?¡"
+
+#: ../plug-ins/common/nl-filter.c:1045
+msgid "Filter"
+msgstr "濾�"
+
+#: ../plug-ins/common/nl-filter.c:1049
+msgid "_Alpha trimmed mean"
+msgstr "_Alpha æ?ªå°¾å¹³å??æ?¸"
+
+#: ../plug-ins/common/nl-filter.c:1051
+msgid "Op_timal estimation"
+msgstr "æ??佳估è¨?(_T)"
+
+#: ../plug-ins/common/nl-filter.c:1053
+msgid "_Edge enhancement"
+msgstr "é??ç·£å¢?å¼·(_E)"
+
+#: ../plug-ins/common/nl-filter.c:1078
+msgid "A_lpha:"
+msgstr "é??æ??(_L)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/noise-hsv.c:102
+msgid "Randomize hue/saturation/value independently"
+msgstr "é?¨æ©?ä¸?å??è?ªç?¨ç«?ç??è?²ç?¸/飽å??度/亮度"
+
+#: ../plug-ins/common/noise-hsv.c:107
+msgid "HSV Noise..."
+msgstr "HSV é??è¨?..."
+
+#: ../plug-ins/common/noise-hsv.c:214 ../plug-ins/common/noise-hsv.c:363
+msgid "HSV Noise"
+msgstr "HSV é??è¨?"
+
+#: ../plug-ins/common/noise-hsv.c:400
+msgid "_Holdness:"
+msgstr "ä¿?æ??度(_H):"
+
+#: ../plug-ins/common/noise-hsv.c:412
+msgid "H_ue:"
+msgstr "��(_U)�"
+
+#: ../plug-ins/common/noise-randomize.c:101
+msgid "Random Hurl"
+msgstr "é?¨æ©?ç??å??æ??æ?²"
+
+#: ../plug-ins/common/noise-randomize.c:102
+msgid "Random Pick"
+msgstr "é?¨æ©?é?¸æ??"
+
+#: ../plug-ins/common/noise-randomize.c:103
+msgid "Random Slur"
+msgstr "��泥漿"
+
+#: ../plug-ins/common/noise-randomize.c:201
+msgid "Completely randomize a fraction of pixels"
+msgstr "å®?å?¨é?¨æ©?ç??ä¸?é?¨å??å??ç´ "
+
+#: ../plug-ins/common/noise-randomize.c:203
+msgid "Randomly interchange some pixels with neighbors"
+msgstr "å??é?°è¿?ç??å??ç´ é?¨æ©?交æ??ä¸?äº?"
+
+#: ../plug-ins/common/noise-randomize.c:205
+msgid "Randomly slide some pixels downward (similar to melting)"
+msgstr "ä¸?äº?é?¨æ©?å??ç´ å??ä¸?æ»?å??(é¡?ä¼¼ç??å??)"
+
+#: ../plug-ins/common/noise-randomize.c:232
+msgid "_Hurl..."
+msgstr "ç??å??æ??æ?²(_H)..."
+
+#: ../plug-ins/common/noise-randomize.c:244
+msgid "_Pick..."
+msgstr "é?¸æ??æ?§ç??(_P)..."
+
+#: ../plug-ins/common/noise-randomize.c:256
+msgid "_Slur..."
+msgstr "泥漿(_S)..."
+
+#: ../plug-ins/common/noise-randomize.c:771
+#: ../plug-ins/common/noise-solid.c:602
+msgid "_Random seed:"
+msgstr "���種�(_R):"
+
+#: ../plug-ins/common/noise-randomize.c:780
+msgid "R_andomization (%):"
+msgstr "é?¨æ©?å??[%] (_A)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/noise-randomize.c:783
+msgid "Percentage of pixels to be filtered"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/noise-randomize.c:795
+msgid "R_epeat:"
+msgstr "é??è¦?(_E)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/noise-randomize.c:798
+msgid "Number of times to apply filter"
+msgstr "å¥?ç?¨æ¿¾é?¡ç??次æ?¸"
+
+#: ../plug-ins/common/noise-rgb.c:144
+msgid "Distort colors by random amounts"
+msgstr "使é¡?è?²å¤±ç??ï¼?è??ç?±é?¨æ©?總é??ç??ç´?è??綠"
+
+#: ../plug-ins/common/noise-rgb.c:154
+msgid "_RGB Noise..."
+msgstr "_RGB é??è¨?..."
+
+#: ../plug-ins/common/noise-rgb.c:282
+msgid "Adding noise"
+msgstr "æ·»å? é??è¨?"
+
+#: ../plug-ins/common/noise-rgb.c:449
+msgid "RGB Noise"
+msgstr "RGB é??è¨?"
+
+#: ../plug-ins/common/noise-rgb.c:483
+msgid "Co_rrelated noise"
+msgstr "ç?¸é??è?¯ç??é??è¨?(_R)"
+
+#: ../plug-ins/common/noise-rgb.c:498
+msgid "_Independent RGB"
+msgstr "å??è?ªç?¨ç«?ç??RGB(_I)"
+
+#: ../plug-ins/common/noise-rgb.c:522 ../plug-ins/common/noise-rgb.c:526
+msgid "_Gray:"
+msgstr "ç?°(_G)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/noise-rgb.c:552
+#, c-format
+msgid "Channel #%d:"
+msgstr "è?²ç?? %dï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/noise-solid.c:175
+msgid "Create a random cloud-like texture"
+msgstr "å?µå»ºä¸?å??é?¨æ©?ç?°é??é?²è?¬ç??ç´?ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/noise-solid.c:181
+msgid "_Solid Noise..."
+msgstr "å?®è?²ç??é??è¨?(_S)..."
+
+#. Dialog initialization
+#: ../plug-ins/common/noise-solid.c:314 ../plug-ins/common/noise-solid.c:562
+msgid "Solid Noise"
+msgstr "å?®è?²ç??é??è¨?"
+
+#: ../plug-ins/common/noise-solid.c:615
+msgid "_Detail:"
+msgstr "細�(_D)�"
+
+#. Turbulent
+#: ../plug-ins/common/noise-solid.c:625
+msgid "T_urbulent"
+msgstr "æ¹?æµ?(_U)"
+
+#. Tilable
+#: ../plug-ins/common/noise-solid.c:639
+msgid "T_ilable"
+msgstr "å?¯é?ªæ??(_I)"
+
+#: ../plug-ins/common/noise-solid.c:654
+msgid "_X size:"
+msgstr "_X 尺寸�"
+
+#: ../plug-ins/common/noise-solid.c:667
+msgid "_Y size:"
+msgstr "_Y 尺寸�"
+
+#: ../plug-ins/common/noise-spread.c:86
+msgid "Move pixels around randomly"
+msgstr "å?¨å??ä½?ç½®å?¨å??é?¨æ©?å?°ç§»å??å??ç´ "
+
+#: ../plug-ins/common/noise-spread.c:95
+msgid "Sp_read..."
+msgstr "æ?´æ?£(_R)..."
+
+#: ../plug-ins/common/noise-spread.c:178
+#, fuzzy
+msgid "Spreading"
+msgstr "��中..."
+
+#: ../plug-ins/common/noise-spread.c:343
+msgid "Spread"
+msgstr "æ?´æ?£"
+
+#: ../plug-ins/common/noise-spread.c:369
+msgid "Spread Amount"
+msgstr "æ?´æ?£é??"
+
+#: ../plug-ins/common/nova.c:162
+msgid "Add a starburst to the image"
+msgstr "æ·»å? ä¸?å??å??è??å??å°?ç??亮å??å?°å??å??ä¸?"
+
+#: ../plug-ins/common/nova.c:171
+msgid "Super_nova..."
+msgstr "è¶?æ?°æ??(_N)..."
+
+#: ../plug-ins/common/nova.c:255
+msgid "Rendering supernova"
+msgstr "繪製è¶?æ?°æ??"
+
+#: ../plug-ins/common/nova.c:298
+msgid "Supernova"
+msgstr "è¶?æ?°æ??"
+
+#: ../plug-ins/common/nova.c:344
+msgid "Supernova Color Picker"
+msgstr "è¶?æ?°æ??è?²å½©æ??é?¸å?¨"
+
+#: ../plug-ins/common/nova.c:373
+msgid "_Spokes:"
+msgstr "輪輻(_S):"
+
+#: ../plug-ins/common/nova.c:388
+msgid "R_andom hue:"
+msgstr "����(_A)�"
+
+#: ../plug-ins/common/nova.c:436
+msgid "Center of Nova"
+msgstr "æ?°æ??ç??中å¿?ä½?ç½®"
+
+#: ../plug-ins/common/oilify.c:118 ../plug-ins/common/oilify.c:133
+msgid "Smear colors to simulate an oil painting"
+msgstr "æ??é¡?è?²è®?å¾?模ç³?ä¸?æ¸?ä¾?模æ?¬æ²¹ç?«"
+
+#: ../plug-ins/common/oilify.c:124
+msgid "Oili_fy..."
+msgstr "æ²¹ç?«å??(_F)..."
+
+#: ../plug-ins/common/oilify.c:246
+#, fuzzy
+msgid "Oil painting"
+msgstr "繪å??å??é¡?"
+
+#: ../plug-ins/common/oilify.c:776
+msgid "Oilify"
+msgstr "æ²¹ç?«å??"
+
+#: ../plug-ins/common/oilify.c:815
+msgid "_Mask size:"
+msgstr "�罩尺寸(_M)�"
+
+#.
+#. * Mask-size map check button
+#.
+#: ../plug-ins/common/oilify.c:830
+msgid "Use m_ask-size map:"
+msgstr "使��罩尺寸��(_A):"
+
+#: ../plug-ins/common/oilify.c:867 ../plug-ins/common/sinus.c:921
+msgid "_Exponent:"
+msgstr "æ??æ?¸(_E)ï¼?"
+
+#.
+#. * Exponent map check button
+#.
+#: ../plug-ins/common/oilify.c:882
+msgid "Use e_xponent map:"
+msgstr "使ç?¨æ??æ?¸æ? å°?(_X):"
+
+#.
+#. * Intensity algorithm check button
+#.
+#: ../plug-ins/common/oilify.c:918
+msgid "_Use intensity algorithm"
+msgstr "使��強���(_U)"
+
+#: ../plug-ins/common/photocopy.c:152
+msgid "Simulate color distortion produced by a copy machine"
+msgstr "模æ?¬é»?ç?½å½±å?°æ©?ç?¢ç??ç??è?²å½©å¤±ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/photocopy.c:157
+msgid "_Photocopy..."
+msgstr "��(_P)..."
+
+#: ../plug-ins/common/photocopy.c:838
+msgid "Photocopy"
+msgstr "��"
+
+#: ../plug-ins/common/photocopy.c:890 ../plug-ins/common/sharpen.c:509
+#: ../plug-ins/common/softglow.c:697
+msgid "_Sharpness:"
+msgstr "���度(_S)�"
+
+#: ../plug-ins/common/photocopy.c:904
+msgid "Percent _black:"
+msgstr "é»?è?²ç?¾å??æ¯?(_B)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/photocopy.c:918
+msgid "Percent _white:"
+msgstr "ç?½è?²ç?¾å??æ¯?(_W)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/pixelize.c:163
+msgid "Simplify image into an array of solid-colored squares"
+msgstr "ç°¡å??å??ç??ç?ºä¸?ç?¸å??é¡?è?²ç??æ?¹å¡?é?£å??"
+
+#: ../plug-ins/common/pixelize.c:170
+msgid "_Pixelize..."
+msgstr "馬賽å??è??ç??(_P)..."
+
+#: ../plug-ins/common/pixelize.c:272
+msgid "Pixelizing"
+msgstr "æ­£å?¨å??ç´ å??..."
+
+#: ../plug-ins/common/pixelize.c:315
+msgid "Pixelize"
+msgstr "馬賽å??è??ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/pixelize.c:352
+msgid "Pixel _width:"
+msgstr "å??ç´ é??度(_W):"
+
+#: ../plug-ins/common/pixelize.c:357
+msgid "Pixel _height:"
+msgstr "å??ç´ é«?度(_H):"
+
+#: ../plug-ins/common/plasma.c:175
+msgid "Create a random plasma texture"
+msgstr "å?µå»ºä¸?å??é?¨æ©?ç­?é?¢å­?ç´?ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/plasma.c:180
+msgid "_Plasma..."
+msgstr "���(_P)..."
+
+#: ../plug-ins/common/plasma.c:262 ../plug-ins/common/plasma.c:299
+msgid "Plasma"
+msgstr "���"
+
+#: ../plug-ins/common/plasma.c:337
+msgid "Random _seed:"
+msgstr "���種�(_S):"
+
+#: ../plug-ins/common/plasma.c:348
+msgid "T_urbulence:"
+msgstr "æ¹?æµ?(_U)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/plugin-browser.c:133
+msgid "Display information about plug-ins"
+msgstr "顯示é??æ?¼æ??件ç??è³?è¨?"
+
+#: ../plug-ins/common/plugin-browser.c:143
+msgid "_Plug-In Browser"
+msgstr "æ??件ç??覽å?¨(_P)"
+
+#: ../plug-ins/common/plugin-browser.c:376
+msgid "Searching by name"
+msgstr "æ ¹æ??å??稱æ??å°?"
+
+#: ../plug-ins/common/plugin-browser.c:390
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%d plug-in"
+msgid_plural "%d plug-ins"
+msgstr[0] "å¢?æ??模çµ?"
+
+#: ../plug-ins/common/plugin-browser.c:399
+#, fuzzy
+msgid "No matches for your query"
+msgstr "æ²?æ??æ??å®? %s ç??æ?¥è©¢é??濾å?¨"
+
+#: ../plug-ins/common/plugin-browser.c:402
+#, c-format
+msgid "%d plug-in matches your query"
+msgid_plural "%d plug-ins match your query"
+msgstr[0] ""
+
+#: ../plug-ins/common/plugin-browser.c:533
+msgid "No matches"
+msgstr "æ²?æ??符å??ç??çµ?æ??"
+
+#: ../plug-ins/common/plugin-browser.c:559
+msgid "Plug-In Browser"
+msgstr "æ??件ç??覽å?¨"
+
+#: ../plug-ins/common/plugin-browser.c:602
+msgid "Name"
+msgstr "å??稱"
+
+#: ../plug-ins/common/plugin-browser.c:610
+#: ../plug-ins/common/plugin-browser.c:673
+#, fuzzy
+msgid "Menu Path"
+msgstr "é?¸å?®å?§å®¹ç??è·¯å¾?"
+
+#: ../plug-ins/common/plugin-browser.c:618
+#: ../plug-ins/common/plugin-browser.c:682
+msgid "Image Types"
+msgstr "å??ç??é¡?å??"
+
+#: ../plug-ins/common/plugin-browser.c:628
+#: ../plug-ins/common/plugin-browser.c:691
+#, fuzzy
+msgid "Installation Date"
+msgstr "æ??æ??æ?¥æ??ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/plugin-browser.c:652
+msgid "List View"
+msgstr "��顯示模�"
+
+#: ../plug-ins/common/plugin-browser.c:714
+msgid "Tree View"
+msgstr "樹ç??顯示模å¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/polar-coords.c:155
+msgid "Convert image to or from polar coordinates"
+msgstr "è½?æ??å??ç??å?°(æ??å¾?)極å??æ¨?"
+
+#: ../plug-ins/common/polar-coords.c:162
+msgid "P_olar Coordinates..."
+msgstr "極å??æ¨?(_O)..."
+
+#: ../plug-ins/common/polar-coords.c:360
+msgid "Polar coordinates"
+msgstr "極å??æ¨?"
+
+#: ../plug-ins/common/polar-coords.c:592
+msgid "Polar Coordinates"
+msgstr "極å??æ¨?"
+
+#: ../plug-ins/common/polar-coords.c:632
+msgid "Circle _depth in percent:"
+msgstr "è½?å??ç?ºå??å½¢ç??ç¨?度[%] (_D)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/polar-coords.c:644
+msgid "Offset _angle:"
+msgstr "å??移è§?度(_A)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/polar-coords.c:659
+msgid "_Map backwards"
+msgstr "å??ç?¸å??æ?¹å??æ? å°?(_M)"
+
+#: ../plug-ins/common/polar-coords.c:665
+msgid ""
+"If checked the mapping will begin at the right side, as opposed to beginning "
+"at the left."
+msgstr "å¦?é?¸ç?¨æ?¬é?¸é ?ï¼?æ? å°?ç¨?åº?æ??å?¨å?³é??é??å§?ï¼?å?¦å??æ??å?¨å·¦é??é??å§?ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/polar-coords.c:676
+msgid "Map from _top"
+msgstr "å¾?å??é?±é??å§?æ? å°?(_T)"
+
+#: ../plug-ins/common/polar-coords.c:682
+msgid ""
+"If unchecked the mapping will put the bottom row in the middle and the top "
+"row on the outside. If checked it will be the opposite."
+msgstr "å¦?æ??ä¸?é?¸ç?¨æ?¬é?¸é ?ï¼?æ? å°?å¾?ç??å??ç??åº?é?¨è¡¨ç¤ºå??ä¾?å??ç??ç??中å¿?é»?ï¼?è??é ?端表示å??ä¾?å??ç??ç??å??å?¨ã??å¦?æ??é?¸ç?¨å??æ??以ç?¸å??æ?¹å??æ? å°?ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/polar-coords.c:694
+msgid "To _polar"
+msgstr "è®?æ??å??å½¢(_P)"
+
+#: ../plug-ins/common/polar-coords.c:700
+msgid ""
+"If unchecked the image will be circularly mapped onto a rectangle. If "
+"checked the image will be mapped onto a circle."
+msgstr "å¦?æ??ä¸?é?¸ç?¨æ?¬é?¸é ?ï¼?å??ç??æ??以æ??è½?æ?¹å¼?æ? å°?è?³å?¦ä¸?å??é?·æ?¹å½¢ã??å¦?æ??é?¸ä¸?å??æ??æ? å°?è?³å??å½¢ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/procedure-browser.c:82
+#, fuzzy
+msgid "List available procedures in the PDB"
+msgstr "å?¨ $HOME ç?®é??中å?¯ç?¨ç?? modmap æª?æ¡?æ¸?å?®ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/procedure-browser.c:87
+#, fuzzy
+msgid "Procedure _Browser"
+msgstr "é ?設ç??覽å?¨"
+
+#: ../plug-ins/common/procedure-browser.c:125
+#, fuzzy
+msgid "Procedure Browser"
+msgstr "é ?設ç??覽å?¨"
+
+#: ../plug-ins/common/qbist.c:401
+msgid "Generate a huge variety of abstract patterns"
+msgstr "ç?¢ç??é??常å¤?樣å??ç??æ?½è±¡å??æ¡?"
+
+#: ../plug-ins/common/qbist.c:409
+msgid "_Qbist..."
+msgstr "_Qbist..."
+
+#: ../plug-ins/common/qbist.c:510
+msgid "Qbist"
+msgstr "Qbist"
+
+#: ../plug-ins/common/qbist.c:706
+msgid "Load QBE File"
+msgstr "�� QBE ��"
+
+#: ../plug-ins/common/qbist.c:748
+msgid "Save as QBE File"
+msgstr "��� QBE ��"
+
+#: ../plug-ins/common/qbist.c:802
+msgid "G-Qbist"
+msgstr "G-Qbist"
+
+#: ../plug-ins/common/red-eye-removal.c:104
+msgid "Remove the red eye effect caused by camera flashes"
+msgstr "移é?¤ç?§ç?¸æ©?é??å??ç??æ??é? æ??ç??ç´?ç?¼æ??æ??"
+
+#: ../plug-ins/common/red-eye-removal.c:115
+msgid "_Red Eye Removal..."
+msgstr "����(_R)..."
+
+#: ../plug-ins/common/red-eye-removal.c:141
+msgid "Red Eye Removal"
+msgstr "����"
+
+#: ../plug-ins/common/red-eye-removal.c:170
+#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:892 ../plug-ins/common/wind.c:1008
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:440
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:585
+msgid "_Threshold:"
+msgstr "è?¨ç??å?¼(_T)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/red-eye-removal.c:176
+msgid "Threshold for the red eye color to remove."
+msgstr "ç´?ç?¼é¡?è?²å?»é?¤ç??è?¨ç??å?¼ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/red-eye-removal.c:181
+msgid "Manually selecting the eyes may improve the results."
+msgstr "æ??å??é?¸å??ç?¼ç??å?¯ä»¥æ?¹å??æ?¬æ¿¾é?¡æ??è¦?ç??çµ?æ??ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/red-eye-removal.c:301
+msgid "Removing red eye"
+msgstr "移���"
+
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:125
+msgid "Displace pixels in a ripple pattern"
+msgstr "ç?¨æ³¢ç´?å??樣å??代å??ç´ "
+
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:132
+msgid "_Ripple..."
+msgstr "漣漪(_R)..."
+
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:222
+msgid "Rippling"
+msgstr "漣波起�"
+
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:482
+msgid "Ripple"
+msgstr "漣漪"
+
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:541
+msgid "_Retain tilability"
+msgstr "ä¿?ç??å?¯é?ªæ??ç??æ?§è³ª(_R)"
+
+#. Edges toggle box
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:578
+msgid "Edges"
+msgstr "é??ç·£"
+
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:584
+msgid "_Blank"
+msgstr "ç?¡å??æ¡?(_B)"
+
+#. Wave toggle box
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:606
+msgid "Wave Type"
+msgstr "波浪é¡?å??"
+
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:610
+msgid "Saw_tooth"
+msgstr "��(_T)"
+
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:611
+msgid "S_ine"
+msgstr "弦波(_I)"
+
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:634
+msgid "_Period:"
+msgstr "å?¨æ??(_P)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:647
+msgid "A_mplitude:"
+msgstr "波�(_M)�"
+
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:660
+msgid "Phase _shift:"
+msgstr "��移(_S):"
+
+#: ../plug-ins/common/rotate.c:412
+msgid "You can not rotate the whole image if there's a selection."
+msgstr "å¦?æ??æ??é?¸å??å??å??å­?å?¨ï¼?å°±ä¸?å?¯ä»¥æ??è½?æ?´å??å??ç??ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/rotate.c:419
+msgid "You can not rotate the whole image if there's a floating selection."
+msgstr "å¦?æ??æ??æµ®å??é?¸å??å??å??å­?å?¨ï¼?å°±ä¸?å?¯ä»¥æ??è½?æ?´å??å??ç??ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/rotate.c:430
+msgid "Sorry, channels and masks can not be rotated."
+msgstr "æ?±æ­?ï¼?è?²ç??å??é?®ç½©æ?¯ä¸?è?½æ??è½?ç??ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/rotate.c:436
+msgid "Rotating"
+msgstr "æ??è½?"
+
+#: ../plug-ins/common/sample-colorize.c:297
+msgid "Colorize image using a sample image as a guide"
+msgstr "å??ç??ç??è?²ä½¿ç?¨æ¨£å??å??ç??ä½?ç?ºæ??å¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/sample-colorize.c:302
+msgid "_Sample Colorize..."
+msgstr "樣å??è?²ç??è?²(_S)..."
+
+#: ../plug-ins/common/sample-colorize.c:1315
+msgid "Sample Colorize"
+msgstr "樣å??è?²ç??è?²"
+
+#: ../plug-ins/common/sample-colorize.c:1320
+msgid "Get _Sample Colors"
+msgstr "å??å¾?樣å??è?²(_S)"
+
+#. layer combo_box (Dst)
+#: ../plug-ins/common/sample-colorize.c:1349
+msgid "Destination:"
+msgstr "���"
+
+#. layer combo_box (Sample)
+#: ../plug-ins/common/sample-colorize.c:1365
+msgid "Sample:"
+msgstr "樣å??ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/sample-colorize.c:1375
+msgid "From reverse gradient"
+msgstr "å¾?å??å??漸è®?è?²"
+
+#: ../plug-ins/common/sample-colorize.c:1380
+msgid "From gradient"
+msgstr "�漸��"
+
+#. check button
+#: ../plug-ins/common/sample-colorize.c:1401
+#: ../plug-ins/common/sample-colorize.c:1428
+msgid "Show selection"
+msgstr "顯示é?¸å??å??å??"
+
+#. check button
+#: ../plug-ins/common/sample-colorize.c:1412
+#: ../plug-ins/common/sample-colorize.c:1439
+msgid "Show color"
+msgstr "顯示��"
+
+#: ../plug-ins/common/sample-colorize.c:1552
+msgid "Input levels:"
+msgstr "輸å?¥è?²é??ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/sample-colorize.c:1602
+msgid "Output levels:"
+msgstr "輸å?ºè?²é??ï¼?"
+
+#. check button
+#: ../plug-ins/common/sample-colorize.c:1642
+msgid "Hold intensity"
+msgstr "ä¿?æ??強度"
+
+#. check button
+#: ../plug-ins/common/sample-colorize.c:1653
+msgid "Original intensity"
+msgstr "å??å§?強度"
+
+#. check button
+#: ../plug-ins/common/sample-colorize.c:1671
+#, fuzzy
+msgid "Use subcolors"
+msgstr "<ç§?人å°?ç?¨å??>"
+
+#. check button
+#: ../plug-ins/common/sample-colorize.c:1682
+msgid "Smooth samples"
+msgstr "å¹³æ»?樣å??è?²"
+
+#: ../plug-ins/common/sample-colorize.c:2654
+msgid "Sample analyze"
+msgstr "樣å??å??æ??"
+
+#: ../plug-ins/common/sample-colorize.c:3032
+msgid "Remap colorized"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:239
+msgid "Create an image from an area of the screen"
+msgstr "å¾?è?¢å¹?ç??ä¸?å??å??å??建ç«?å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:252
+msgid "_Screenshot..."
+msgstr "å¾?è?¢å¹?ç?«é?¢æ?·å??(_S)..."
+
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:416
+msgid "Error selecting the window"
+msgstr "é?¸å??è¦?çª?å?ºç?¾é?¯èª¤"
+
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:777
+msgid "Importing screenshot"
+msgstr "����快�"
+
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:803 ../plug-ins/common/screenshot.c:1059
+msgid "Screenshot"
+msgstr "è?¢å¹?ç?«é?¢æ?·å??"
+
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:844
+msgid "Mouse Pointer"
+msgstr "鼠�"
+
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:948
+msgid "Specified window not found"
+msgstr "æ?¾ä¸?å?°æ??å®?ç??è¦?çª?"
+
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:974
+msgid "There was an error taking the screenshot."
+msgstr "æ??æ??è?¢å¹?å¿«ç?§æ??å?ºç?¾é?¯èª¤ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1068
+msgid "S_nap"
+msgstr "æ??ç?§(_N)"
+
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1098
+msgid "After the delay, the screenshot is taken."
+msgstr "å?¨å»¶é?²ç??æ??é??å¾?ï¼?æ??ä¸?è?¢å¹?ç??å¿«ç?§ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1100
+msgid ""
+"After the delay, drag your mouse to select the region for the screenshot."
+msgstr "å?¨å»¶é?²ç??æ??é??ä¹?å¾?ï¼?æ??æ?³æ»?鼠以é?¸å??è?¢å¹?æ??æ??ç??å??å??ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1103
+msgid "At the end of the delay, click in a window to snap it."
+msgstr "å?¨å»¶é?²æ??é??å?°æ??ï¼?é»?æ??ä¸?å??è¦?çª?以æ??æ??å®?ã??"
+
+#. Area
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1109
+msgid "Area"
+msgstr "æ?·å??ç¯?å??"
+
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1120
+msgid "Take a screenshot of a single _window"
+msgstr "æ??ä¸?å?®ä¸?è¦?çª?ç??è?¢å¹?å¿«ç?§(_W)"
+
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1139
+msgid "Include window _decoration"
+msgstr "å??å?«è¦?çª?é??æ¡?(_D)"
+
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1157
+msgid "Take a screenshot of the entire _screen"
+msgstr "æ??ä¸?å?¨è?¢å¹?ç??å¿«ç?§(_S)"
+
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1176
+msgid "Include _mouse pointer"
+msgstr "å??å?«é¼ æ¨?(_M)"
+
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1196
+msgid "Select a _region to grab"
+msgstr "é?¸æ??ä¸?å??å??æ?·å??(_R)"
+
+#. Delay
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1211
+msgid "Delay"
+msgstr "延�"
+
+#. this is the unit label of a spinbutton
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1233
+msgid "seconds"
+msgstr "�"
+
+#: ../plug-ins/common/semi-flatten.c:67
+msgid "Replace partial transparency with the current background color"
+msgstr "ç?¨ç?¶å??ç??è??æ?¯é¡?è?²æ?¿æ??é?¨å??ç??é??æ??度"
+
+#: ../plug-ins/common/semi-flatten.c:74
+msgid "_Semi-Flatten"
+msgstr "é??æ??è??æ?¯å?»è??(_S)"
+
+#: ../plug-ins/common/semi-flatten.c:117
+msgid "Semi-Flattening"
+msgstr "é??æ??è??æ?¯å?»è??"
+
+#: ../plug-ins/common/sharpen.c:110
+msgid "Make image sharper (less powerful than Unsharp Mask)"
+msgstr "使å??ç??æ?´æ¸?æ?°(æ²?æ??æ¯?å??é?³å??é?®ç½©å¼·å¤§)"
+
+#: ../plug-ins/common/sharpen.c:117
+msgid "_Sharpen..."
+msgstr "é?³å?©å??(_S)..."
+
+#.
+#. * Let the user know what we're doing...
+#.
+#: ../plug-ins/common/sharpen.c:304
+msgid "Sharpening"
+msgstr "é?³å?©å??"
+
+#: ../plug-ins/common/sharpen.c:473
+msgid "Sharpen"
+msgstr "é?³å?©å??"
+
+#: ../plug-ins/common/shift.c:100
+msgid "Shift each row of pixels by a random amount"
+msgstr "平移æ¯?ä¸?è¡?ç??å??ç´ ï¼?æ ¹æ??ä¸?å??é?¨æ©?ç??å??ç´ æ?¸é??"
+
+#: ../plug-ins/common/shift.c:107
+msgid "_Shift..."
+msgstr "平移(_S)..."
+
+#: ../plug-ins/common/shift.c:188
+#, fuzzy
+msgid "Shifting"
+msgstr "正���平移..."
+
+#: ../plug-ins/common/shift.c:354
+msgid "Shift"
+msgstr "平移"
+
+#: ../plug-ins/common/shift.c:388
+msgid "Shift _horizontally"
+msgstr "水平平移(_H)"
+
+#: ../plug-ins/common/shift.c:391
+msgid "Shift _vertically"
+msgstr "å??ç?´å¹³ç§»(_V)"
+
+#: ../plug-ins/common/shift.c:422
+msgid "Shift _amount:"
+msgstr "平移é??(_A)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/sinus.c:185
+msgid "Generate complex sinusoidal textures"
+msgstr "ç?¢ç??è¤?é??ç??正弦æ?²ç·?ç´?ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/sinus.c:190
+msgid "_Sinus..."
+msgstr "正弦��(_S)..."
+
+#: ../plug-ins/common/sinus.c:283
+#, fuzzy
+msgid "Sinus: rendering"
+msgstr "繪製��"
+
+#. Create Main window with a vbox
+#. ==============================
+#: ../plug-ins/common/sinus.c:647
+msgid "Sinus"
+msgstr "正弦��"
+
+#: ../plug-ins/common/sinus.c:689
+msgid "Drawing Settings"
+msgstr "繪�設�"
+
+#: ../plug-ins/common/sinus.c:699
+msgid "_X scale:"
+msgstr "_X ���"
+
+#: ../plug-ins/common/sinus.c:708
+msgid "_Y scale:"
+msgstr "_Y ���"
+
+#: ../plug-ins/common/sinus.c:717
+msgid "Co_mplexity:"
+msgstr "è¤?é??度(_M)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/sinus.c:727
+msgid "Calculation Settings"
+msgstr "��設�"
+
+#: ../plug-ins/common/sinus.c:740
+msgid "R_andom seed:"
+msgstr "�������(_A)�"
+
+#: ../plug-ins/common/sinus.c:749
+msgid "_Force tiling?"
+msgstr "å?¯å?¦é?ªæ??(_F)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/sinus.c:762
+msgid "_Ideal"
+msgstr "ç??æ?³ç??(_L)"
+
+#: ../plug-ins/common/sinus.c:763
+msgid "_Distorted"
+msgstr "æ?­æ?²(_D)"
+
+#: ../plug-ins/common/sinus.c:781 ../plug-ins/common/sinus.c:797
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:421
+msgid "Colors"
+msgstr "é¡?è?²"
+
+#. if in grey scale, the colors are necessarily black and white
+#: ../plug-ins/common/sinus.c:790
+msgid "The colors are white and black."
+msgstr "é¡?è?²ç?ºç?½è?²å??é»?è?²ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/sinus.c:801
+msgid "Bl_ack & white"
+msgstr "é»?ç?½(_A)"
+
+#: ../plug-ins/common/sinus.c:803
+msgid "_Foreground & background"
+msgstr "å??æ?¯å??è??æ?¯è?²(_F)"
+
+#: ../plug-ins/common/sinus.c:805
+msgid "C_hoose here:"
+msgstr "å?¨æ­¤é?¸æ??(_C):"
+
+#: ../plug-ins/common/sinus.c:818
+msgid "First color"
+msgstr "第�種��"
+
+#: ../plug-ins/common/sinus.c:828
+msgid "Second color"
+msgstr "第�種��"
+
+#: ../plug-ins/common/sinus.c:841
+msgid "Alpha Channels"
+msgstr "é??æ??è?²ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/sinus.c:854
+msgid "F_irst color:"
+msgstr "第�種��(_I):"
+
+#: ../plug-ins/common/sinus.c:869
+msgid "S_econd color:"
+msgstr "第�種��(_E):"
+
+#: ../plug-ins/common/sinus.c:885
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:903
+msgid "Co_lors"
+msgstr "é¡?è?²(_L)"
+
+#: ../plug-ins/common/sinus.c:894
+msgid "Blend Settings"
+msgstr "混�設�"
+
+#: ../plug-ins/common/sinus.c:907
+msgid "L_inear"
+msgstr "ç·?æ?§(_I)"
+
+#: ../plug-ins/common/sinus.c:908
+msgid "Bili_near"
+msgstr "é??ç·?æ?§(_N)"
+
+#: ../plug-ins/common/sinus.c:909
+msgid "Sin_usoidal"
+msgstr "弦波(_U)"
+
+#: ../plug-ins/common/sinus.c:931
+msgid "_Blend"
+msgstr "æ··è?²(_B)"
+
+#: ../plug-ins/common/sinus.c:1048
+msgid "Do _preview"
+msgstr "顯示�覽(_P)"
+
+#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:82
+msgid "Derive a smooth color palette from the image"
+msgstr "å¾?å??ç??å??å¾?ä¸?å¹³æ»?é¡?è?²èª¿è?²ç?¤"
+
+#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:87
+msgid "Smoo_th Palette..."
+msgstr "å¹³æ»?ç??調è?²ç?¤(_T)..."
+
+#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:178
+msgid "Deriving smooth palette"
+msgstr "å??å¾?å¹³æ»?ç??調è?²ç?¤"
+
+#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:411
+msgid "Smooth Palette"
+msgstr "å¹³æ»?ç??調è?²ç?¤"
+
+#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:452
+msgid "_Search depth:"
+msgstr "æ??å°?深度(_S)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/softglow.c:133
+msgid "Simulate glow by making highlights intense and fuzzy"
+msgstr "ç?¨å? å¼·äº®é»?å??模ç³?ï¼?模æ?¬ç?¼å??"
+
+#: ../plug-ins/common/softglow.c:138
+msgid "_Softglow..."
+msgstr "æ??å??ç??ç?¼å??(_S)..."
+
+#: ../plug-ins/common/softglow.c:631
+msgid "Softglow"
+msgstr "æ??å??ç??ç?¼å??"
+
+#: ../plug-ins/common/softglow.c:669
+msgid "_Glow radius:"
+msgstr "ç?¼å??å??å¾?(_G):"
+
+#: ../plug-ins/common/sparkle.c:177
+msgid "Turn bright spots into starry sparkles"
+msgstr "使亮é»?è®?æ??é??é??ç?¼å??ç??ç?«è?±"
+
+#: ../plug-ins/common/sparkle.c:185
+msgid "_Sparkle..."
+msgstr "ç?«è?±(_S)..."
+
+#: ../plug-ins/common/sparkle.c:222
+#, fuzzy
+msgid "Region selected for filter is empty"
+msgstr "å? ç?ºé?¸æ??å??å??æ?¯ç©ºç?½ç??ï¼?æ??以ç?¡æ³?令é?¸æ??å??å??æµ®å??ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/sparkle.c:298
+msgid "Sparkling"
+msgstr "æ­£å?¨æ??繪ç?«è?±..."
+
+#: ../plug-ins/common/sparkle.c:336
+msgid "Sparkle"
+msgstr "ç?«è?±"
+
+#: ../plug-ins/common/sparkle.c:373
+msgid "Luminosity _threshold:"
+msgstr "亮度è?¨ç??å?¼(_T):"
+
+#: ../plug-ins/common/sparkle.c:376
+msgid "Adjust the luminosity threshold"
+msgstr "調æ?´äº®åº¦è?¨ç??å?¼"
+
+#: ../plug-ins/common/sparkle.c:386
+msgid "F_lare intensity:"
+msgstr "ç?«å??é??è??亮度(_L):"
+
+#: ../plug-ins/common/sparkle.c:389
+msgid "Adjust the flare intensity"
+msgstr "調æ?´ç?«å??é??è??亮度"
+
+#: ../plug-ins/common/sparkle.c:399
+msgid "_Spike length:"
+msgstr "ç©?ç??é?·åº¦(_S):"
+
+#: ../plug-ins/common/sparkle.c:402
+msgid "Adjust the spike length"
+msgstr "調�����"
+
+#: ../plug-ins/common/sparkle.c:412
+msgid "Sp_ike points:"
+msgstr "ç©?ç??æ?¸ç?®(_I):"
+
+#: ../plug-ins/common/sparkle.c:415
+msgid "Adjust the number of spikes"
+msgstr "調æ?´ç?«è?±ç©?ç??æ?¸ç?®"
+
+#: ../plug-ins/common/sparkle.c:425
+msgid "Spi_ke angle (-1: random):"
+msgstr "ç©?ç??è§?度[-1:é?¨æ©?ç??](_K):"
+
+#: ../plug-ins/common/sparkle.c:428
+msgid "Adjust the spike angle (-1 causes a random angle to be chosen)"
+msgstr "調æ?´ç©?ç??è§?度(設å®?å?¼è?¥ç?º-1 ç?¢ç??ä¸?å??é?¨æ©?é?¸æ??ç??è§?度)"
+
+#: ../plug-ins/common/sparkle.c:439
+msgid "Spik_e density:"
+msgstr "ç©?ç??å¯?度(_E):"
+
+#: ../plug-ins/common/sparkle.c:442
+msgid "Adjust the spike density"
+msgstr "調æ?´ç?«è?±ç©?ç??å¯?度"
+
+#: ../plug-ins/common/sparkle.c:452
+msgid "Tr_ansparency:"
+msgstr "é??æ??度(_A):"
+
+#: ../plug-ins/common/sparkle.c:455
+msgid "Adjust the opacity of the spikes"
+msgstr "調æ?´ç?«è?±ç©?ç??ä¸?é??æ??度"
+
+#: ../plug-ins/common/sparkle.c:465
+msgid "_Random hue:"
+msgstr "����(_R)�"
+
+#: ../plug-ins/common/sparkle.c:468
+msgid "Adjust how much the hue should be changed randomly"
+msgstr "調����調�以��使�"
+
+#: ../plug-ins/common/sparkle.c:478
+msgid "Rando_m saturation:"
+msgstr "é?¨æ©?飽å??度(_M):"
+
+#: ../plug-ins/common/sparkle.c:481
+msgid "Adjust how much the saturation should be changed randomly"
+msgstr "調æ?´å¤?å°?ç¯?å??ç??飽å??度å?¯ä»¥é?¨æ©?å?°ä½¿ç?¨"
+
+#: ../plug-ins/common/sparkle.c:498
+msgid "_Preserve luminosity"
+msgstr "ä¿?æ??亮度(_P)"
+
+#: ../plug-ins/common/sparkle.c:505
+msgid "Should the luminosity be preserved?"
+msgstr "亮度æ??維æ??å?ºå®?å??ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/sparkle.c:514
+msgid "In_verse"
+msgstr "ç?¸å??æ??æ??(_V)"
+
+#: ../plug-ins/common/sparkle.c:520
+msgid "Should the effect be inversed?"
+msgstr "æ??æ??æ??該è¦?ç?¸å??å??ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/sparkle.c:529
+msgid "A_dd border"
+msgstr "å? ä¸?é??æ¡?(_D)"
+
+#: ../plug-ins/common/sparkle.c:535
+msgid "Draw a border of spikes around the image"
+msgstr "沿ç??å??ç??é??ç·£ï¼?繪製ç?«è?±çµ?æ??ç??é??æ¡?"
+
+#: ../plug-ins/common/sparkle.c:549
+msgid "_Natural color"
+msgstr "���彩(_N)"
+
+#: ../plug-ins/common/sparkle.c:550
+msgid "_Foreground color"
+msgstr "å??æ?¯é¡?è?²(_F)"
+
+#: ../plug-ins/common/sparkle.c:551
+msgid "_Background color"
+msgstr "è??æ?¯é¡?è?²(_B)"
+
+#: ../plug-ins/common/sparkle.c:558
+msgid "Use the color of the image"
+msgstr "使ç?¨å??ç??ç??è?²å½©"
+
+#: ../plug-ins/common/sparkle.c:559
+msgid "Use the foreground color"
+msgstr "使ç?¨å??æ?¯é¡?è?²"
+
+#: ../plug-ins/common/sparkle.c:560
+msgid "Use the background color"
+msgstr "使ç?¨è??æ?¯é¡?è?²"
+
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:290
+#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:165
+msgid "Solid"
+msgstr "ç´?è?²"
+
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:291
+msgid "Checker"
+msgstr "��"
+
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:292
+msgid "Marble"
+msgstr "大ç??ç?³ç´?"
+
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:293
+msgid "Lizard"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:294
+msgid "Phong"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:295 ../plug-ins/flame/flame.c:771
+#, fuzzy
+msgid "Noise"
+msgstr "����"
+
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:296
+msgid "Wood"
+msgstr "��"
+
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:297 ../plug-ins/flame/flame.c:755
+msgid "Spiral"
+msgstr "漩渦"
+
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:298
+msgid "Spots"
+msgstr "å°?ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:1741
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2690
+msgid "Texture"
+msgstr "ç´ æ??"
+
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:1743
+msgid "Bumpmap"
+msgstr "å?¹å?¸è²¼å??"
+
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:1745
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2692
+msgid "Light"
+msgstr "å??ç·?"
+
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2008
+#, fuzzy, c-format
+msgid "File '%s' is not a valid save file."
+msgstr "æª?æ¡?ä¸?æ?¯æ??æ??ç?? .desktop æª?æ¡?"
+
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2186
+msgid "Open File"
+msgstr "é??å??æª?æ¡?"
+
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2186
+msgid "Save File"
+msgstr "����"
+
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2543
+msgid "Sphere Designer"
+msgstr "ç??é«?設è¨?"
+
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2675
+msgid "Properties"
+msgstr "屬�"
+
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2691
+msgid "Bump"
+msgstr "��"
+
+#. row labels
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2699
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:404
+msgid "Type:"
+msgstr "é¡?å??ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2718
+msgid "Texture:"
+msgstr "ç´ æ??ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2723
+msgid "Colors:"
+msgstr "���"
+
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2726
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2737
+msgid "Color Selection Dialog"
+msgstr "é¡?è?²é?¸æ??å°?話æ?¹å¡?"
+
+#. Scale
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2748
+#: ../plug-ins/gimpressionist/paper.c:193
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:551
+msgid "Scale:"
+msgstr "���"
+
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2756
+msgid "Turbulence:"
+msgstr "æ¹?æµ?ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2763
+msgid "Amount:"
+msgstr "�度(_A)�"
+
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2770
+#, fuzzy
+msgid "Exp.:"
+msgstr "EXP"
+
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2777
+#, fuzzy
+msgid "Transformations"
+msgstr "è?²å½©è®?æ??"
+
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2793
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1143
+msgid "Scale X:"
+msgstr "�� X�"
+
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2800
+msgid "Scale Y:"
+msgstr "�� Y�"
+
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2806
+msgid "Scale Z:"
+msgstr "�� Z�"
+
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2813
+msgid "Rotate X:"
+msgstr "æ??è½? Xï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2820
+msgid "Rotate Y:"
+msgstr "æ??è½? Yï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2827
+msgid "Rotate Z:"
+msgstr "æ??è½? Zï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2834
+msgid "Position X:"
+msgstr "ä½?ç½® Xï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2841
+msgid "Position Y:"
+msgstr "ä½?ç½® Yï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2848
+msgid "Position Z:"
+msgstr "ä½?ç½® Zï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2963
+msgid "Rendering sphere"
+msgstr "繪製ç??é«?"
+
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:3013
+msgid "Create an image of a textured sphere"
+msgstr "å?µå»ºä¸?å??æ??ç´?ç??ç??ç??é«?å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:3020
+msgid "Sphere _Designer..."
+msgstr "ç??é«?設è¨?(_D)..."
+
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:3080
+msgid "Region selected for plug-in is empty"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/threshold-alpha.c:84
+msgid "Make transparency all-or-nothing"
+msgstr "使å®?å?¨é??æ??æ??å®?å?¨ä¸?é??æ??"
+
+#: ../plug-ins/common/threshold-alpha.c:89
+msgid "_Threshold Alpha..."
+msgstr "è?¨ç??é??æ??(_T)..."
+
+#: ../plug-ins/common/threshold-alpha.c:130
+#, fuzzy
+msgid "The layer has its alpha channel locked."
+msgstr "ç?¡æ³?å?²å­?æ??é??æ??è?²ç??ç??å??ç??ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/threshold-alpha.c:136
+msgid "RGBA/GRAYA drawable is not selected."
+msgstr "æ²?æ??é?¸æ?? RGBA/GRAYA å?¯ç¹ªç?©ä»¶ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/threshold-alpha.c:164
+#, fuzzy
+msgid "Coloring transparency"
+msgstr "ç?®å??é?¸æ??é¡?è?²ç??é??æ??度ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/threshold-alpha.c:247
+msgid "Threshold Alpha"
+msgstr "è?¨ç??é??æ??"
+
+#: ../plug-ins/common/threshold-alpha.c:283
+msgid "Threshold:"
+msgstr "è?¨ç??å?¼ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/tile-glass.c:123
+msgid "Simulate distortion caused by square glass tiles"
+msgstr "模æ?¬æ?¹å½¢ç?»ç??ç£?æ??é? æ??ç??失ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/tile-glass.c:129
+msgid "_Glass Tile..."
+msgstr "ç?»ç??ç£?ç??(_G)..."
+
+#: ../plug-ins/common/tile-glass.c:209 ../plug-ins/common/tile-glass.c:249
+msgid "Glass Tile"
+msgstr "ç?»ç??ç£?ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/tile-glass.c:289
+msgid "Tile _width:"
+msgstr "ç£?ç??é??度(_W)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/tile-paper.c:242 ../plug-ins/common/tile-paper.c:556
+msgid "Paper Tile"
+msgstr "ç´?å¡?"
+
+#: ../plug-ins/common/tile-paper.c:269
+msgid "Division"
+msgstr "å??å??"
+
+#: ../plug-ins/common/tile-paper.c:319
+msgid "Fractional Pixels"
+msgstr "æ?·ç??å??ç´ "
+
+#: ../plug-ins/common/tile-paper.c:324
+msgid "_Background"
+msgstr "è??æ?¯(_B)"
+
+#: ../plug-ins/common/tile-paper.c:326
+msgid "_Ignore"
+msgstr "忽�(_I)"
+
+#: ../plug-ins/common/tile-paper.c:328
+msgid "_Force"
+msgstr "å¼·å?¶(_F)"
+
+#: ../plug-ins/common/tile-paper.c:335
+msgid "C_entering"
+msgstr "置中(_E)"
+
+#: ../plug-ins/common/tile-paper.c:350
+msgid "Movement"
+msgstr "�移"
+
+#: ../plug-ins/common/tile-paper.c:363
+msgid "_Max (%):"
+msgstr "ä¸?é??[%](_M)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/tile-paper.c:369
+msgid "_Wrap around"
+msgstr "����端(_W)"
+
+#: ../plug-ins/common/tile-paper.c:379
+msgid "Background Type"
+msgstr "è??æ?¯é¡?å??"
+
+#: ../plug-ins/common/tile-paper.c:386
+msgid "I_nverted image"
+msgstr "å??ç?¸å??ç??(_N)"
+
+#: ../plug-ins/common/tile-paper.c:388
+msgid "Im_age"
+msgstr "å??ç??(_A)"
+
+#: ../plug-ins/common/tile-paper.c:390
+msgid "Fo_reground color"
+msgstr "å??æ?¯é¡?è?²(_R)"
+
+#: ../plug-ins/common/tile-paper.c:392
+msgid "Bac_kground color"
+msgstr "è??æ?¯é¡?è?²(_K)"
+
+#: ../plug-ins/common/tile-paper.c:394
+msgid "S_elect here:"
+msgstr "é?¸æ??é??è£?(_E):"
+
+#: ../plug-ins/common/tile-paper.c:401
+msgid "Background Color"
+msgstr "è??æ?¯é¡?è?²"
+
+#: ../plug-ins/common/tile-paper.c:846
+msgid "Cut image into paper tiles, and slide them"
+msgstr "è£?å??å??ç??æ??ç´?ç£?,ç?¶å¾?æ»?å??å®?å??"
+
+#: ../plug-ins/common/tile-paper.c:851
+msgid "September 31, 1999"
+msgstr "1999 å¹´ 9 æ?? 31 æ?¥"
+
+#: ../plug-ins/common/tile-paper.c:852
+msgid "_Paper Tile..."
+msgstr "ç´?å¡?(_P)..."
+
+#: ../plug-ins/common/tile-seamless.c:66
+msgid "Alters edges to make the image seamlessly tileable"
+msgstr "æ?¹è®?é??ç·£ï¼?使å??ç??å?¯ç?¡ç¸«å?°é?ªæ??"
+
+#: ../plug-ins/common/tile-seamless.c:72
+msgid "_Make Seamless"
+msgstr "æ¶?é?¤ç¸«é??(_M)"
+
+#: ../plug-ins/common/tile-seamless.c:337
+#, fuzzy
+msgid "Tiler"
+msgstr "é?ªæ??"
+
+#: ../plug-ins/common/tile-small.c:221
+msgid "Tile image into smaller versions of the original"
+msgstr "å¹³é?ª(並å??)å??å??æ??æ¯?å??ä¾?æ?´å°?ç??ç??æ?¬"
+
+#: ../plug-ins/common/tile-small.c:226
+msgid "_Small Tiles..."
+msgstr "���(_S)..."
+
+#: ../plug-ins/common/tile-small.c:269
+#, fuzzy
+msgid "Region selected for filter is empty."
+msgstr "å? ç?ºé?¸æ??å??å??æ?¯ç©ºç?½ç??ï¼?æ??以ç?¡æ³?令é?¸æ??å??å??æµ®å??ã??"
+
+#. Set the tile cache size
+#: ../plug-ins/common/tile-small.c:327 ../plug-ins/common/tile.c:189
+msgid "Tiling"
+msgstr "æ­£å?¨é?ªæ??..."
+
+#. Get the preview image
+#: ../plug-ins/common/tile-small.c:370
+msgid "Small Tiles"
+msgstr "���"
+
+#. Area for buttons etc
+#. Flip
+#: ../plug-ins/common/tile-small.c:420
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:607
+msgid "Flip"
+msgstr "翻�"
+
+#: ../plug-ins/common/tile-small.c:468
+msgid "A_ll tiles"
+msgstr "æ??æ??ç£?å¡?(_L)"
+
+#: ../plug-ins/common/tile-small.c:482
+msgid "Al_ternate tiles"
+msgstr "é??é??ç??ç£?å¡?(_T)"
+
+#: ../plug-ins/common/tile-small.c:496
+msgid "_Explicit tile"
+msgstr "����(_E)"
+
+#: ../plug-ins/common/tile-small.c:502
+msgid "Ro_w:"
+msgstr "æ©«å??å??æ?¸(_W)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/tile-small.c:526
+msgid "Col_umn:"
+msgstr "ç?´è¡?è¡?æ?¸(_U)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/tile-small.c:578
+msgid "O_pacity:"
+msgstr "ä¸?é??æ??度(_P)ï¼?"
+
+#. Lower frame saying howmany segments
+#: ../plug-ins/common/tile-small.c:587
+msgid "Number of Segments"
+msgstr "å??段æ?¸ç?®"
+
+#: ../plug-ins/common/tile.c:100
+msgid "Create an array of copies of the image"
+msgstr "å?µå»ºä¸?å??å??å??è¤?製å??ç??é?£å??"
+
+#: ../plug-ins/common/tile.c:110
+msgid "_Tile..."
+msgstr "é?ªæ??(_T)..."
+
+#: ../plug-ins/common/tile.c:400
+msgid "Tile"
+msgstr "é?ªæ??"
+
+#: ../plug-ins/common/tile.c:422
+msgid "Tile to New Size"
+msgstr "é?ªæ??æ??æ?°ç??尺寸"
+
+#: ../plug-ins/common/tile.c:444
+msgid "C_reate new image"
+msgstr "ç?¢ç??æ?°ç??å??ç??(_R)"
+
+#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:93
+msgid "Saved"
+msgstr "已��"
+
+#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:93
+msgid ""
+"A unit definition will only be saved before GIMP exits if this column is "
+"checked."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:95
+msgid "ID"
+msgstr "���"
+
+#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:95
+msgid ""
+"This string will be used to identify a unit in GIMP's configuration files."
+msgstr "æ­¤å­?串æ?¯ç?¨ä¾?è­?å?¥å??å?? GIMP 設å®?æª?中ç??å?®ä½?ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:97
+msgid "Factor"
+msgstr "å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:97
+msgid "How many units make up an inch."
+msgstr "ä¸?è?±å??ç?¸ç?¶æ?¼å¤?å°?å?®ä½?ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:98
+msgid "Digits"
+msgstr "���"
+
+#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:98
+msgid ""
+"This field is a hint for numerical input fields. It specifies how many "
+"decimal digits the input field should provide to get approximately the same "
+"accuracy as an \"inch\" input field with two decimal digits."
+msgstr "æ?¬æ¬?æ?¯æ?¸å?¼è¼¸å?¥æ¬?ä½?ç??æ??示ã??å®?æ??å®?äº?輸å?¥æ¬?ä½?æ??æ??ä¾?å¤?å°?å??å°?æ?¸é»?ï¼?使å¾?æº?確度大è?´ä¸?ç­?æ?¼ã??è?±å??ã??ç??å°?æ?¸é»?å¾?å?©ä½?ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:103
+msgid "Symbol"
+msgstr "符è??"
+
+#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:103
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The unit's symbol if it has one (e.g. \" for inches). The unit's "
+"abbreviation is used if doesn't have a symbol."
+msgstr "æ?¬å?®ä½?ç??符è?? (å¦?æ??æ??ç??話ï¼?ä¾?å¦?è?±å??ç??ã??'ã??)ã??å¦?æ??æ²?æ??該å?®ä½?ç??ç?¸æ??符è??å??使ç?¨ç¸®å¯«ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:106
+msgid "Abbreviation"
+msgstr "縮寫"
+
+#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:106
+msgid "The unit's abbreviation (e.g. \"cm\" for centimeters)."
+msgstr "æ?¬å?®ä½?ç??縮寫 (ä¾?å¦?â??cmâ??æ?¯ centimeter ç??縮寫)ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:108
+msgid "Singular"
+msgstr "��"
+
+#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:108
+msgid "The unit's singular form."
+msgstr "æ?¬å?®ä½?ç??å?®æ?¸å½¢å¼?ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:109
+msgid "Plural"
+msgstr "��"
+
+#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:109
+msgid "The unit's plural form."
+msgstr "æ?¬å?®ä½?ç??è¤?æ?¸å½¢å¼?ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:120
+msgid "Create a new unit from scratch"
+msgstr "建ç«?ä¸?å??æ?°ç??å?®ä½?å¾?ç?¡å?°æ??"
+
+#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:126
+msgid "Create a new unit using the currently selected unit as template"
+msgstr "使ç?¨ç?®å??é?¸å??ç??å?®ä½?ç?ºç¯?æ?¬ï¼?建ç«?ä¸?å??æ?°ç??å?®ä½?"
+
+#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:144
+msgid "Create or alter units used in GIMP"
+msgstr "建ç«?æ??æ?¹è®?使ç?¨å?¨ GIMP 中ç??é?·åº¦å?®ä½?"
+
+#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:149
+msgid "U_nits"
+msgstr "�度��(_N)"
+
+#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:207
+#, fuzzy
+msgid "Add a New Unit"
+msgstr "å? å?¥æ?°ç??æ¬?ä½?"
+
+#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:236
+msgid "_ID:"
+msgstr "���(_I)�"
+
+#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:247
+msgid "_Factor:"
+msgstr "å??ç??(_F)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:257
+msgid "_Digits:"
+msgstr "���(_D)�"
+
+#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:269
+msgid "_Symbol:"
+msgstr "符è??(_S)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:281
+msgid "_Abbreviation:"
+msgstr "縮寫(_A)�"
+
+#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:293
+msgid "Si_ngular:"
+msgstr "��(_N)�"
+
+#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:305
+msgid "_Plural:"
+msgstr "��(_P)�"
+
+#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:348
+#, fuzzy
+msgid "Incomplete input"
+msgstr "輸��(_I)"
+
+#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:351
+msgid "Please fill in all text fields."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:410
+msgid "Unit Editor"
+msgstr "�度��編輯�"
+
+#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:130
+msgid "The most widely useful method for sharpening an image"
+msgstr "é?³å?©å??å??å??æ??廣æ³?使ç?¨ç??æ?¹æ³?"
+
+#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:140
+msgid "_Unsharp Mask..."
+msgstr "å??é?³å??é?®ç½©(_U)..."
+
+#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:685
+msgid "Merging"
+msgstr "å??ä½µ"
+
+#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:829
+msgid "Unsharp Mask"
+msgstr "å??é?³å??é?®ç½©"
+
+#: ../plug-ins/common/value-invert.c:89
+msgid "Invert the brightness of each pixel"
+msgstr "å??è½?æ¯?å??å??ç´ ç??亮度"
+
+#: ../plug-ins/common/value-invert.c:103
+msgid "_Value Invert"
+msgstr "ç?¸å??亮度(_V)..."
+
+#: ../plug-ins/common/value-invert.c:190
+#, fuzzy
+msgid "Value Invert"
+msgstr "å??å??é?¸æ??(_I)"
+
+#: ../plug-ins/common/value-propagate.c:188
+msgid "More _white (larger value)"
+msgstr "��(�大�)(_W)"
+
+#: ../plug-ins/common/value-propagate.c:191
+msgid "More blac_k (smaller value)"
+msgstr "æ?´é»?(è¼?å°?å?¼)(_K)"
+
+#: ../plug-ins/common/value-propagate.c:194
+msgid "_Middle value to peaks"
+msgstr "中é??å?¼é??å?°é«?å³°(_M)"
+
+#: ../plug-ins/common/value-propagate.c:197
+msgid "_Foreground to peaks"
+msgstr "å??æ?¯è?²é??å?°é«?å³°(_F)"
+
+#: ../plug-ins/common/value-propagate.c:200
+msgid "O_nly foreground"
+msgstr "å?ªæ??å??æ?¯é¡?è?²(_N)"
+
+#: ../plug-ins/common/value-propagate.c:203
+msgid "Only b_ackground"
+msgstr "å?ªæ??è??æ?¯é¡?è?²(_A)"
+
+#: ../plug-ins/common/value-propagate.c:206
+msgid "Mor_e opaque"
+msgstr "æ¸?ä½?é??æ??度(_E)"
+
+#: ../plug-ins/common/value-propagate.c:209
+msgid "More t_ransparent"
+msgstr "å¢?å? é??æ??度(_R)"
+
+#: ../plug-ins/common/value-propagate.c:232
+msgid "Propagate certain colors to neighboring pixels"
+msgstr "å?³æ?­æ??äº?é¡?è?²å?°é?°è¿?å??ç´ "
+
+#: ../plug-ins/common/value-propagate.c:237
+msgid "_Value Propagate..."
+msgstr "����(_V)..."
+
+#: ../plug-ins/common/value-propagate.c:244
+msgid "Shrink lighter areas of the image"
+msgstr "æ?¶ç¸®è¼?亮å??å??ç??å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/value-propagate.c:249
+msgid "E_rode"
+msgstr "ä¾µè??(_R)"
+
+#: ../plug-ins/common/value-propagate.c:256
+msgid "Grow lighter areas of the image"
+msgstr "æ?´å¤§å??ç??è¼?亮ç??å??å??"
+
+#: ../plug-ins/common/value-propagate.c:261
+msgid "_Dilate"
+msgstr "��(_D)"
+
+#: ../plug-ins/common/value-propagate.c:475
+#: ../plug-ins/common/value-propagate.c:1088
+msgid "Value Propagate"
+msgstr "����"
+
+#. Parameter settings
+#: ../plug-ins/common/value-propagate.c:1155
+msgid "Propagate"
+msgstr "��"
+
+#: ../plug-ins/common/value-propagate.c:1168
+msgid "Lower t_hreshold:"
+msgstr "æ??ä½?è?¨ç??å?¼(_H)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/value-propagate.c:1180
+msgid "_Upper threshold:"
+msgstr "æ??é«?è?¨ç??å?¼(_U)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/value-propagate.c:1192
+msgid "_Propagating rate:"
+msgstr "å?³æ?­ç??(_P):"
+
+#: ../plug-ins/common/value-propagate.c:1203
+msgid "To l_eft"
+msgstr "å??å·¦(_E)"
+
+#: ../plug-ins/common/value-propagate.c:1206
+msgid "To _right"
+msgstr "å??å?³(_R)"
+
+#: ../plug-ins/common/value-propagate.c:1209
+msgid "To _top"
+msgstr "å??ä¸?(_T)"
+
+#: ../plug-ins/common/value-propagate.c:1212
+msgid "To _bottom"
+msgstr "å??ä¸?(_B)"
+
+#: ../plug-ins/common/value-propagate.c:1221
+#, fuzzy
+msgid "Propagating _alpha channel"
+msgstr "é??å®?é??æ??è?²ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/value-propagate.c:1232
+#, fuzzy
+msgid "Propagating value channel"
+msgstr "å?¨%2$sä¸?%1$sé »é??ç??é?³é??"
+
+#: ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:565 ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:640
+msgid "Van Gogh (LIC)"
+msgstr "梵谷(LIC)"
+
+#: ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:666
+msgid "Effect Channel"
+msgstr "æ??æ??é??é??"
+
+#: ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:673
+msgid "_Brightness"
+msgstr "亮度(_B)"
+
+#: ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:679
+msgid "Effect Operator"
+msgstr "æ??æ??æ??ä½?è??"
+
+#: ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:684
+msgid "_Derivative"
+msgstr "è¡?ç??(_D)"
+
+#: ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:685
+msgid "_Gradient"
+msgstr "漸��(_G)"
+
+#: ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:691
+msgid "Convolve"
+msgstr "å?·ç©?"
+
+#: ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:696
+msgid "_With white noise"
+msgstr "å??ç?½é??è¨?(_W)"
+
+#: ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:697
+msgid "W_ith source image"
+msgstr "å??ä¾?æº?å??ç??(_I)"
+
+#: ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:716
+msgid "_Effect image:"
+msgstr "æ??æ??å??(_E):"
+
+#: ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:727
+msgid "_Filter length:"
+msgstr "濾��度(_F):"
+
+#: ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:736
+msgid "_Noise magnitude:"
+msgstr "é??è¨?大å°?(_N):"
+
+#: ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:745
+msgid "In_tegration steps:"
+msgstr "ç©?å??æ­¥ä¼?(_T):"
+
+#: ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:754
+msgid "_Minimum value:"
+msgstr "æ??å°?å?¼(_M)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:763
+msgid "M_aximum value:"
+msgstr "æ??大å?¼(_A)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:809
+msgid "Special effects that nobody understands"
+msgstr "æ²?æ??人ç??解ç??ç?¹æ®?æ??æ??"
+
+#: ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:814
+msgid "_Van Gogh (LIC)..."
+msgstr "梵谷(LI_C)..."
+
+#: ../plug-ins/common/video.c:41
+msgid "_Staggered"
+msgstr "交�(_S)"
+
+#: ../plug-ins/common/video.c:42
+msgid "_Large staggered"
+msgstr "大å??交é?¯(_L)"
+
+#: ../plug-ins/common/video.c:43
+msgid "S_triped"
+msgstr "��(_T)"
+
+#: ../plug-ins/common/video.c:44
+msgid "_Wide-striped"
+msgstr "寬��(_W)"
+
+#: ../plug-ins/common/video.c:45
+msgid "Lo_ng-staggered"
+msgstr "�交�(_N)"
+
+#: ../plug-ins/common/video.c:46
+msgid "_3x3"
+msgstr "_3Ã?3"
+
+#: ../plug-ins/common/video.c:47
+msgid "Larg_e 3x3"
+msgstr "大å?? 3Ã?3(_E)"
+
+#: ../plug-ins/common/video.c:48
+msgid "_Hex"
+msgstr "��(_H)"
+
+#: ../plug-ins/common/video.c:49
+msgid "_Dots"
+msgstr "é»?(_D)"
+
+#: ../plug-ins/common/video.c:1806
+msgid "Simulate distortion produced by a fuzzy or low-res monitor"
+msgstr "模æ?¬æ¨¡ç³?æ??ä½?æ¸?æ?°åº¦ç??顯示å?¨ç?¢ç??ç??失ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/video.c:1813
+msgid "Vi_deo..."
+msgstr "é?»è¦?æ??æ??(_D)..."
+
+#: ../plug-ins/common/video.c:1885 ../plug-ins/common/video.c:2016
+msgid "Video"
+msgstr "é?»è¦?æ??æ??"
+
+#. frame for the radio buttons
+#: ../plug-ins/common/video.c:2039
+msgid "Video Pattern"
+msgstr "è¦?頻信è??å??å½¢"
+
+#: ../plug-ins/common/video.c:2083
+msgid "_Additive"
+msgstr "���(_A)"
+
+#: ../plug-ins/common/video.c:2093
+msgid "_Rotated"
+msgstr "æ??è½?(_R)"
+
+#: ../plug-ins/common/warp.c:232
+msgid "Twist or smear image in many different ways"
+msgstr "ç?¨è¨±å¤?ä¸?å??ç??æ?¹å¼?æ?­æ?²æ??é??å??å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/warp.c:240
+msgid "_Warp..."
+msgstr "æ?­æ?²(_W)..."
+
+#: ../plug-ins/common/warp.c:375
+msgid "Warp"
+msgstr "æ?­æ?²"
+
+#: ../plug-ins/common/warp.c:397
+msgid "Basic Options"
+msgstr "����"
+
+#: ../plug-ins/common/warp.c:419
+msgid "Step size:"
+msgstr "æ­¥é?²é??ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/warp.c:433
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:769
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:1207
+msgid "Iterations:"
+msgstr "é??è¦?次æ?¸ï¼?"
+
+#. Displacement map menu
+#: ../plug-ins/common/warp.c:442
+msgid "Displacement map:"
+msgstr "ä½?移æ? å°?å??ï¼?"
+
+#. =======================================================================
+#. Displacement Type
+#: ../plug-ins/common/warp.c:460
+msgid "On edges:"
+msgstr "å?¨é??ç??è??ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/warp.c:471
+msgid "Wrap"
+msgstr "æ?­æ?²"
+
+#: ../plug-ins/common/warp.c:486
+msgid "Smear"
+msgstr "å¡?æ?¹"
+
+#: ../plug-ins/common/warp.c:501 ../plug-ins/file-fits/fits.c:1020
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:1172 ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1461
+msgid "Black"
+msgstr "é»?"
+
+#: ../plug-ins/common/warp.c:516
+msgid "Foreground color"
+msgstr "å??æ?¯é¡?è?²"
+
+#. --------------------------------------------------------------------
+#. ---------  The secondary table     --------------------------
+#: ../plug-ins/common/warp.c:536
+msgid "Advanced Options"
+msgstr "é?²é??é?¸é ?"
+
+#: ../plug-ins/common/warp.c:552
+msgid "Dither size:"
+msgstr "æ??è?²å¤§å°?ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/warp.c:565
+msgid "Rotation angle:"
+msgstr "æ??è½?è§?度ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/warp.c:578
+msgid "Substeps:"
+msgstr "次�步���"
+
+#. Magnitude map menu
+#: ../plug-ins/common/warp.c:587
+msgid "Magnitude map:"
+msgstr "è®?é??æ?§å?¶å??ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/warp.c:609
+msgid "Use magnitude map"
+msgstr "使ç?¨è®?é??æ?§å?¶å??"
+
+#. --------------------------------------------------------------------
+#. ---------  The "other" table     --------------------------
+#: ../plug-ins/common/warp.c:622
+msgid "More Advanced Options"
+msgstr "æ?´å¤?é?²é??é?¸é ?"
+
+#: ../plug-ins/common/warp.c:639
+msgid "Gradient scale:"
+msgstr "梯度é??縮æ?¾å?¼ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/warp.c:658
+#, fuzzy
+msgid "Gradient map selection menu"
+msgstr "é??å??漸è®?è?²é?¸æ??å°?話ç??ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/warp.c:668
+msgid "Vector mag:"
+msgstr "å??é??大å°?ï¼?"
+
+#. Angle
+#: ../plug-ins/common/warp.c:683 ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:565
+msgid "Angle:"
+msgstr "�度�"
+
+#: ../plug-ins/common/warp.c:702
+msgid "Fixed-direction-vector map selection menu"
+msgstr ""
+
+#. make sure layer is visible
+#: ../plug-ins/common/warp.c:1178
+#, fuzzy
+msgid "Smoothing X gradient"
+msgstr "äº?件漸è®?è?²æ??æ??"
+
+#: ../plug-ins/common/warp.c:1181
+#, fuzzy
+msgid "Smoothing Y gradient"
+msgstr "äº?件漸è®?è?²æ??æ??"
+
+#. calculate new X,Y Displacement image maps
+#: ../plug-ins/common/warp.c:1231
+#, fuzzy
+msgid "Finding XY gradient"
+msgstr "3Då??(漸è®?è?²)"
+
+#: ../plug-ins/common/warp.c:1256
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Flow step %d"
+msgstr "é??æ­¥å¢?å? "
+
+#: ../plug-ins/common/waves.c:120
+msgid "Distort the image with waves"
+msgstr "使ç?¨æ³¢æµªæ?­æ?²å??å??"
+
+#: ../plug-ins/common/waves.c:125
+msgid "_Waves..."
+msgstr "å??å¿?å??波浪(_W)..."
+
+#: ../plug-ins/common/waves.c:248 ../plug-ins/flame/flame.c:760
+msgid "Waves"
+msgstr "å??å¿?å??波浪"
+
+#: ../plug-ins/common/waves.c:295
+msgid "_Reflective"
+msgstr "å??å°?æ³¢(_R)"
+
+#: ../plug-ins/common/waves.c:314
+msgid "_Amplitude:"
+msgstr "波�(_A)�"
+
+#: ../plug-ins/common/waves.c:326
+msgid "_Phase:"
+msgstr "��(_P)�"
+
+#: ../plug-ins/common/waves.c:338
+msgid "_Wavelength:"
+msgstr "波�(_W)�"
+
+#: ../plug-ins/common/waves.c:449
+msgid "Waving"
+msgstr "å??å¿?å??波浪"
+
+#: ../plug-ins/common/web-browser.c:136
+msgid "The operating system is out of memory or resources."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/web-browser.c:139
+#, fuzzy
+msgid "The specified file was not found."
+msgstr "æ?¾ä¸?å?°è¨­å®?æª?â??%sâ??ï¼?%s"
+
+#: ../plug-ins/common/web-browser.c:142
+#, fuzzy
+msgid "The specified path was not found."
+msgstr "æ?¾ä¸?å?°æ??å®?ç??è³?æ??夾"
+
+#: ../plug-ins/common/web-browser.c:145
+msgid ""
+"The .exe file is invalid (non-Microsoft Win32 .exe or error in .exe image)."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/web-browser.c:148
+#, fuzzy
+msgid "The operating system denied access to the specified file."
+msgstr "å°?ç?®å??ç??設å®?å?²å­?è?³æ??å®?ç??æª?æ¡?"
+
+#: ../plug-ins/common/web-browser.c:151
+msgid "The file name association is incomplete or invalid."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/web-browser.c:154
+#, fuzzy
+msgid "DDE transaction busy"
+msgstr "該è£?ç½®å¿?ç¢?中ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/web-browser.c:157
+#, fuzzy
+msgid "The DDE transaction failed."
+msgstr "ç?¡æ³?é??å??è??ç??ï¼?%s"
+
+#: ../plug-ins/common/web-browser.c:160
+#, fuzzy
+msgid "The DDE transaction timed out."
+msgstr "å??å??å?½å??å?¨é?¾æ??"
+
+#: ../plug-ins/common/web-browser.c:163
+#, fuzzy
+msgid "The specified DLL was not found."
+msgstr "æ?¾ä¸?å?°æ??å®?ç??è³?æ??夾"
+
+#: ../plug-ins/common/web-browser.c:166
+msgid "There is no application associated with the given file name extension."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/web-browser.c:169
+#, fuzzy
+msgid "There was not enough memory to complete the operation."
+msgstr "æ²?æ??足夠ç??å??層å?¯å°?é½?ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/web-browser.c:172
+#, fuzzy
+msgid "A sharing violation occurred."
+msgstr "ç?¼ç?? scheme ä¾?å¤?"
+
+#: ../plug-ins/common/web-browser.c:175
+#, fuzzy
+msgid "Unknown Microsoft Windows error."
+msgstr "Microsoft Windows é??å??ç?°å¢?"
+
+#: ../plug-ins/common/web-browser.c:178
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to open '%s': %s"
+msgstr "ç?¡æ³?é??å?? â??%sâ??ï¼?%s\n"
+
+#: ../plug-ins/common/whirl-pinch.c:137
+msgid "Distort an image by whirling and pinching"
+msgstr "ç?¨æ??è½?å??æ? å£?,æ?­æ?²å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/whirl-pinch.c:148
+msgid "W_hirl and Pinch..."
+msgstr "æ??è½?å??æ? å£?(_H)..."
+
+#: ../plug-ins/common/whirl-pinch.c:340
+msgid "Whirling and pinching"
+msgstr "æ??è½?å??æ? å£?中"
+
+#: ../plug-ins/common/whirl-pinch.c:527
+msgid "Whirl and Pinch"
+msgstr "æ??è½?å??æ? å£?"
+
+#: ../plug-ins/common/whirl-pinch.c:565
+msgid "_Whirl angle:"
+msgstr "æ??è½?è§?度(_W):"
+
+#: ../plug-ins/common/whirl-pinch.c:577
+msgid "_Pinch amount:"
+msgstr "���度(_P):"
+
+#: ../plug-ins/common/wind.c:174
+msgid "Smear image to give windblown effect"
+msgstr "ç?¨è¢«é¢¨å?¹ç??æ??æ??è®?å??ç??è®?å¾?模ç³?ä¸?æ¸?"
+
+#: ../plug-ins/common/wind.c:179
+msgid "Wi_nd..."
+msgstr "風(_N)..."
+
+#: ../plug-ins/common/wind.c:314
+msgid "Rendering blast"
+msgstr "æ­£å?¨æ¸²æ??ç?¾é¢¨..."
+
+#: ../plug-ins/common/wind.c:446
+#, fuzzy
+msgid "Rendering wind"
+msgstr "繪製��"
+
+#: ../plug-ins/common/wind.c:878
+msgid "Wind"
+msgstr "風"
+
+#. ********************************************************
+#. radio buttons for choosing wind rendering algorithm
+#. *****************************************************
+#: ../plug-ins/common/wind.c:921
+msgid "Style"
+msgstr "��"
+
+#: ../plug-ins/common/wind.c:925
+msgid "_Wind"
+msgstr "風(_W)"
+
+#: ../plug-ins/common/wind.c:926
+msgid "_Blast"
+msgstr "�風(_B)"
+
+#: ../plug-ins/common/wind.c:949
+msgid "_Left"
+msgstr "左�(_L)"
+
+#: ../plug-ins/common/wind.c:950
+msgid "_Right"
+msgstr "��(_R)"
+
+#. ****************************************************
+#. radio buttons for choosing BOTH, LEADING, TRAILING
+#. **************************************************
+#: ../plug-ins/common/wind.c:969
+msgid "Edge Affected"
+msgstr "å??å½±é?¿ç??é??ç·£"
+
+#: ../plug-ins/common/wind.c:973
+msgid "L_eading"
+msgstr "風å?¹ä¾?ç??æ?¹å??(_E)"
+
+#: ../plug-ins/common/wind.c:974
+msgid "Tr_ailing"
+msgstr "風å?¹å?»ç??å?°æ?¹(_A)"
+
+#: ../plug-ins/common/wind.c:975
+msgid "Bot_h"
+msgstr "å?©è??(_H)"
+
+#: ../plug-ins/common/wind.c:1012
+msgid "Higher values restrict the effect to fewer areas of the image"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/wind.c:1027 ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:693
+msgid "_Strength:"
+msgstr "強度(_S)�"
+
+#: ../plug-ins/common/wind.c:1031
+msgid "Higher values increase the magnitude of the effect"
+msgstr "è¼?é«?ç??å?¼æ??å¢?å? æ??æ??ç??強度"
+
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:87
+#, fuzzy
+msgid "Bad colormap"
+msgstr "æ??å£?ç??簽署"
+
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:171 ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:181
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:188 ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:197
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:212 ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:417
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:438 ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:449
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:457 ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:465
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:477
+#, c-format
+msgid "'%s' is not a valid BMP file"
+msgstr "â??%sâ??ä¸?æ?¯æ??æ??ç?? BMP é»?é?£å??"
+
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:226 ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:253
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:281 ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:346
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:396
+#, c-format
+msgid "Error reading BMP file header from '%s'"
+msgstr "è®?å?? BMP é»?é?£å??â??%sâ??ç??æª?é ­æ??ç?¼ç??é?¯èª¤"
+
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:589
+#, fuzzy
+msgid "Unrecognized or invalid BMP compression format."
+msgstr "ç?¡æ³?辨å?¥ç??å¯?碼å??é¡?å??ï¼?æ??æ?¯ç?¡æ??ç??è³?æ??æ ¼å¼?"
+
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:631
+#, fuzzy
+msgid "Unsupported or invalid bitdepth."
+msgstr "ç?¡æ??æ??ç?¡æ³?ç¢?èª?ç??å¯?碼å??ï¼?%s"
+
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:819 ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:860
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:910
+#, fuzzy
+msgid "The bitmap ends unexpectedly."
+msgstr "â??%sâ??å?¨ç?¡æ³?é ?è¨?ç??æ??æ³?ä¸?é?¢é??"
+
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:187 ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:209
+msgid "Cannot save indexed image with transparency in BMP file format."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:189 ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:211
+#, fuzzy
+msgid "Alpha channel will be ignored."
+msgstr "å°?æ??忽ç?¥æ?´å¤?ç??解æ??é?¯èª¤ã??"
+
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:793
+#, fuzzy
+msgid "BMP"
+msgstr "BMP å??ç??æ ¼å¼?"
+
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:803
+#, fuzzy
+msgid "_Run-Length Encoded"
+msgstr "é?£æ??å?©ä¸?ç??æ??é??é?·åº¦ã??"
+
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:815 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:897
+msgid "_Advanced Options"
+msgstr "é?²é??設å®?(_A)"
+
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:830
+msgid "16 bits"
+msgstr "16ä½?å??"
+
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:866
+msgid "24 bits"
+msgstr "24ä½?å??"
+
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:883
+msgid "32 bits"
+msgstr "32ä½?å??"
+
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp.c:123 ../plug-ins/file-bmp/bmp.c:142
+msgid "Windows BMP image"
+msgstr "Windows é»?é?£å??"
+
+#: ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:102
+#, fuzzy
+msgid "G3 fax image"
+msgstr "æ©?械人å??æ¡?ä½?æ?¯"
+
+#: ../plug-ins/file-fits/fits.c:167 ../plug-ins/file-fits/fits.c:187
+msgid "Flexible Image Transport System"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/file-fits/fits.c:367
+msgid "Error during open of FITS file"
+msgstr "é??å?? FITS æª?æ¡?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤"
+
+#: ../plug-ins/file-fits/fits.c:373
+msgid "FITS file keeps no displayable images"
+msgstr "FITS æª?å?§æ²?æ??å?¯ä»¥é¡¯ç¤ºç??å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/file-fits/fits.c:454
+msgid "FITS save cannot handle images with alpha channels"
+msgstr "FITS å?²å­?ç¨?åº?ç?¡æ³?è??ç??æ??é??æ??è?²ç??ç??å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/file-fits/fits.c:992
+msgid "Load FITS File"
+msgstr "�� FITS �"
+
+#: ../plug-ins/file-fits/fits.c:1016
+#, fuzzy
+msgid "Replacement for undefined pixels"
+msgstr "æ¯?次縮æ??æ??移å??ç??å??ç´ æ?¸ç?®"
+
+#: ../plug-ins/file-fits/fits.c:1021 ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1286
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1462
+msgid "White"
+msgstr "ç?½"
+
+#: ../plug-ins/file-fits/fits.c:1028
+#, fuzzy
+msgid "Pixel value scaling"
+msgstr "%(key)s %(value)s å??ç´ "
+
+#: ../plug-ins/file-fits/fits.c:1033
+#, fuzzy
+msgid "By DATAMIN/DATAMAX"
+msgstr "æ ¹æ??çµ±ä¸?碼å??段(_U)"
+
+#: ../plug-ins/file-fits/fits.c:1040
+#, fuzzy
+msgid "Image Composing"
+msgstr "正�編輯�件"
+
+#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:165 ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:185
+msgid "AutoDesk FLIC animation"
+msgstr "AutoDesk FLIC å??ç?«"
+
+#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:560
+#, c-format
+msgid "Frame (%i)"
+msgstr "ç?«æ ¼ (%i)"
+
+#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:712
+msgid "Sorry, I can save only INDEXED and GRAY images."
+msgstr "æ?±æ­?ï¼?å?ªå?¯ä»¥å?²å­?ç´¢å¼?è?²æ??ç?°é??å??ç??ã??"
+
+#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:844
+#, fuzzy
+msgid "GFLI 1.3 - Load framestack"
+msgstr "è¼?å?¥ä¸?å±?å·²å?²å­?ç??æ£?å±?"
+
+#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:912
+msgid "GFLI 1.3"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/file-ico/ico-dialog.c:53
+#, fuzzy
+msgid "Windows Icon"
+msgstr "å??示ä½?æ?¯ä¸»é¡?"
+
+#: ../plug-ins/file-ico/ico-dialog.c:73
+#, fuzzy
+msgid "Icon Details"
+msgstr "<b>æ??è¡?è³?æ??ï¼?</b>"
+
+#: ../plug-ins/file-ico/ico-dialog.c:93
+msgid ""
+"Large icons and compression are not supported by all programs. Older "
+"applications may not open this file correctly."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/file-ico/ico-dialog.c:165
+msgid "1 bpp, 1-bit alpha, 2-slot palette"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/file-ico/ico-dialog.c:166
+msgid "4 bpp, 1-bit alpha, 16-slot palette"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/file-ico/ico-dialog.c:167
+msgid "8 bpp, 1-bit alpha, 256-slot palette"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/file-ico/ico-dialog.c:168
+msgid "24 bpp, 1-bit alpha, no palette"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/file-ico/ico-dialog.c:169
+msgid "32 bpp, 8-bit alpha, no palette"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/file-ico/ico-dialog.c:183
+#, fuzzy
+msgid "Compressed (PNG)"
+msgstr "Screenshot.png"
+
+#. read successfully. add to image
+#: ../plug-ins/file-ico/ico-load.c:615
+#, c-format
+msgid "Icon #%i"
+msgstr "Icon #%i"
+
+#: ../plug-ins/file-ico/ico-load.c:724 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:632
+#: ../plug-ins/file-psd/psd-thumb-load.c:84
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Opening thumbnail for '%s'"
+msgstr "給 Flash æª?æ¡?ç??縮å??æ??令"
+
+#: ../plug-ins/file-ico/ico.c:102 ../plug-ins/file-ico/ico.c:136
+#, fuzzy
+msgid "Microsoft Windows icon"
+msgstr "Microsoft Windows é??å??ç?°å¢?"
+
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-exif.c:292
+msgid "Rotate Image?"
+msgstr "æ??è½?å??ç??ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-exif.c:295
+#, fuzzy
+msgid "_Keep Orientation"
+msgstr "æ£?ç?¤æ?¹å??ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-exif.c:351
+msgid "According to the EXIF data, this image is rotated."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-exif.c:366
+msgid "Would you like GIMP to rotate it into the standard orientation?"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:240
+msgid "JPEG preview"
+msgstr "JPEG �覽"
+
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:202
+#, c-format
+msgid "File size: %s"
+msgstr "��大��%s"
+
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:686
+msgid "Calculating file size..."
+msgstr "����大�中..."
+
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:778 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:873
+msgid "File size: unknown"
+msgstr "大���詳"
+
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:836
+msgid "JPEG"
+msgstr "JPEG"
+
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:859
+msgid "_Quality:"
+msgstr "å??質(_Q)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:863
+msgid "JPEG quality parameter"
+msgstr "JPEG å??質å??æ?¸"
+
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:882
+msgid "Enable preview to obtain the file size."
+msgstr "è?½å¤ é ?覽調æ?´è¨­å®?å??å¾?ç??å??ç??æª?æ¡?大å°?ã??"
+
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:885
+msgid "Sho_w preview in image window"
+msgstr "å?¨å??ç??è¦?çª?中ç??å??ç??顯示é ?覽(_W)"
+
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:926
+msgid "S_moothing:"
+msgstr "å¹³æ»?å??(_M):"
+
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:939
+msgid "Frequency (rows):"
+msgstr "é »ç??(å??):"
+
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:955
+msgid "Use _restart markers"
+msgstr "使ç?¨é??å??æ¨?è¨?(_R)"
+
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:971
+msgid "_Optimize"
+msgstr "æ??ä½³å??(_O)"
+
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:985
+msgid "_Progressive"
+msgstr "漸��(_P)"
+
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1001
+msgid "Save _EXIF data"
+msgstr "å?²å­? _EXIF è³?æ??"
+
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1018
+msgid "Save _thumbnail"
+msgstr "å?²å­?縮å??(_T)"
+
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1035
+msgid "Save _XMP data"
+msgstr "å?²å­? _XMP è³?æ??"
+
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1050
+msgid "_Use quality settings from original image"
+msgstr "å¾?å??å§?å??ç??使ç?¨å??質設å®?(_U)"
+
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1056
+msgid ""
+"If the original image was loaded from a JPEG file using non-standard quality "
+"settings (quantization tables), enable this option to get almost the same "
+"quality and file size."
+msgstr ""
+
+#. Subsampling
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1080
+msgid "Su_bsampling:"
+msgstr "次å??樣(_B):"
+
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1087
+msgid "1x1,1x1,1x1 (best quality)"
+msgstr "1x1,1x1,1x1 (æ??好ç??å??質)"
+
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1089
+msgid "2x1,1x1,1x1 (4:2:2)"
+msgstr "2x1,1x1,1x1 (4:2:2)"
+
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1091
+msgid "1x2,1x1,1x1"
+msgstr "1x2,1x1,1x1"
+
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1093
+msgid "2x2,1x1,1x1 (smallest file)"
+msgstr "2x2,1x1,1x1 (æ??å°?ç??æª?æ¡?)"
+
+#. DCT method
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1123
+msgid "_DCT method:"
+msgstr "DCT ��(_D):"
+
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1129
+msgid "Fast Integer"
+msgstr "å¿«é??æ?´æ?¸"
+
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1130
+msgid "Integer"
+msgstr "æ?´æ?¸"
+
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1131
+msgid "Floating-Point"
+msgstr "浮��"
+
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1147
+msgid "Comment"
+msgstr "å??註"
+
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1184
+msgid "_Load Defaults"
+msgstr "���設�(_L)"
+
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1193
+msgid "Sa_ve Defaults"
+msgstr "����設�(_V)"
+
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg.c:136 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg.c:174
+msgid "JPEG image"
+msgstr "JPEG å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg.c:300
+msgid "Export Preview"
+msgstr "å?¯å?ºé ?覽å??"
+
+#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:214
+#: ../plug-ins/file-psd/psd-thumb-load.c:130
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error loading PSD file: %s"
+msgstr "è¼?å?¥ UI æª?æ¡?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤"
+
+#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:269
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Not a valid photoshop document file"
+msgstr "æª?æ¡?ä¸?æ?¯æ??æ??ç?? .desktop æª?æ¡?"
+
+#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:276
+#, c-format
+msgid "Unsupported file format version: %d"
+msgstr "ä¸?æ?¯æ?´æª?æ¡?æ ¼å¼?ç??æ?¬ï¼?%d"
+
+#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:283
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Too many channels in file: %d"
+msgstr "æ¸?å?®ä¸­æ??太å¤?å?¼"
+
+#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:310
+#, c-format
+msgid "Unsupported or invalid image size: %dx%d"
+msgstr "ä¸?æ?¯æ?´ç??æ??ç?¡æ??ç??å??ç??大å°?ï¼?%dx%d"
+
+#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:322
+#, c-format
+msgid "Unsupported color mode: %s"
+msgstr "ä¸?æ?¯æ?´ç??è?²å½©æ¨¡å¼?ï¼?%s"
+
+#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:349
+#, c-format
+msgid "Unsupported bit depth: %d"
+msgstr "ä¸?æ?¯æ?´ç??ä½?å??深度ï¼?%d"
+
+#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:383 ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:393
+#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:624 ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:833
+#, c-format
+msgid "The file is corrupt!"
+msgstr "æª?æ¡?æ?¯æ??å£?ç??ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:553
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Too many channels in layer: %d"
+msgstr "æ¸?å?®ä¸­æ??太å¤?å?¼"
+
+#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:561
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unsupported or invalid layer height: %d"
+msgstr "å??ç??ç??é??度å??/æ??é«?度ç?¡æ??"
+
+#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:569
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unsupported or invalid layer width: %d"
+msgstr "å??ç??ç??é??度å??/æ??é«?度ç?¡æ??"
+
+#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:578
+#, c-format
+msgid "Unsupported or invalid layer size: %dx%d"
+msgstr "ä¸?æ?¯æ?´æ??ç?¡æ??ç??å??層大å°?ï¼?%dx%d"
+
+#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:762
+#, c-format
+msgid "Unsupported or invalid layer mask height: %d"
+msgstr "ä¸?æ?¯æ?´æ??ç?¡æ??ç??å??層é?®ç½©é«?度ï¼?%d"
+
+#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:770
+#, c-format
+msgid "Unsupported or invalid layer mask width: %d"
+msgstr "ä¸?æ?¯æ?´æ??ç?¡æ??ç??å??層é?®ç½©é??度ï¼?%d"
+
+#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:779
+#, c-format
+msgid "Unsupported or invalid layer mask size: %dx%d"
+msgstr "ä¸?æ?¯æ?´æ??ç?¡æ??ç??å??層é?®ç½©å¤§å°?ï¼?%dx%d"
+
+#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1201 ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1551
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unsupported compression mode: %d"
+msgstr "å??æ??å?¨è?¢å¹?模å¼?"
+
+#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1644
+#, fuzzy
+msgid "Extra"
+msgstr "�大"
+
+#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1819
+#, c-format
+msgid "Unsupported or invalid channel size"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:227 ../plug-ins/file-psd/psd.c:113
+#: ../plug-ins/file-psd/psd.c:152
+msgid "Photoshop image"
+msgstr "Photoshop å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:373
+#, c-format
+msgid ""
+"Unable to save layer with mode '%s'. Either the PSD file format or the save "
+"plug-in does not support that, using normal mode instead."
+msgstr "ç?¡æ³?以ã??%sã??模å¼?å?²å­?å??層ã??å?¯è?½æ?¯ PSD æª?æ¡?æ ¼å¼?æ??å?²å­?æ??件ä¸?æ?¯æ?´ï¼?使ç?¨æ­£å¸¸ç??模å¼?代æ?¿ã??"
+
+#: ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:633
+msgid "Error: Can't convert GIMP base imagetype to PSD mode"
+msgstr "é?¯èª¤ï¼?ä¸?è?½å°? GIMP å?ºæ?¬å??ç??é¡?å??è½?æ??ç?º PSD 模å¼?"
+
+#: ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1607
+#, c-format
+msgid ""
+"Unable to save '%s'. The PSD file format does not support images that are "
+"more than 30,000 pixels wide or tall."
+msgstr "ç?¡æ³?å?²å­?ã??%sã??ã??該 PSD æª?æ¡?æ ¼å¼?ä¸?æ?¯æ?´å¯¬æ??é«?è¶?é?? 30,000 å??å??ç´ ç??å??ç??ã??"
+
+#: ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1622
+#, c-format
+msgid ""
+"Unable to save '%s'. The PSD file format does not support images with "
+"layers that are more than 30,000 pixels wide or tall."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/file-psd/psd-util.c:50
+#, fuzzy
+msgid "Unexpected end of file"
+msgstr "æ?ªé ?æ??ç??串æµ?çµ?æ??"
+
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:120 ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:140
+#, fuzzy
+msgid "Silicon Graphics IRIS image"
+msgstr "�� Silicon Graphics 101 ���"
+
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:324
+#, c-format
+msgid "Could not open '%s' for reading."
+msgstr "ç?¡æ³?é??å??â??%sâ??ä¾?è®?å??è³?æ??ã??"
+
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:342
+#, c-format
+msgid "Invalid width: %hu"
+msgstr "ç?¡æ??ç??é??度ï¼?%hu"
+
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:349
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid height: %hu"
+msgstr "è?ªé?¸é??æ?²ç?¤ç¸±å??æ ¼æ?¸"
+
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:356
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid number of channels: %hu"
+msgstr "���家���正確"
+
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:570
+#, c-format
+msgid "Could not open '%s' for writing."
+msgstr "ç?¡æ³?é??å??â??%sâ??ä¾?寫å?¥è³?æ??ã??"
+
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:650
+msgid "SGI"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:652
+msgid "Compression type"
+msgstr "å£?縮é¡?å??"
+
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:656
+msgid "No compression"
+msgstr "��縮"
+
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:658
+msgid "RLE compression"
+msgstr "RLE �縮"
+
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:660
+msgid ""
+"Aggressive RLE\n"
+"(not supported by SGI)"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/file-uri/uri-backend-gvfs.c:233
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Downloading image (%s of %s)"
+msgstr "æ­£å?¨ä¸?è¼?å??ç??æ?¼è²¼..."
+
+#: ../plug-ins/file-uri/uri-backend-gvfs.c:237
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Uploading image (%s of %s)"
+msgstr "æ­£å?¨ä¸?å?³å??ç?? (%d%%)"
+
+#: ../plug-ins/file-uri/uri-backend-gvfs.c:259
+#: ../plug-ins/file-uri/uri-backend-libcurl.c:135
+#: ../plug-ins/file-uri/uri-backend-wget.c:345
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Downloaded %s of image data"
+msgstr "å·²ä¸?è¼?ç?? GPX è³?æ??"
+
+#: ../plug-ins/file-uri/uri-backend-gvfs.c:263
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Uploaded %s of image data"
+msgstr "å??ç??å??ç´ è³?æ??æ??æ¯?"
+
+#: ../plug-ins/file-uri/uri-backend-gvfs.c:317
+#: ../plug-ins/file-uri/uri-backend-libcurl.c:157
+#: ../plug-ins/file-uri/uri-backend-wget.c:194
+#, fuzzy
+msgid "Connecting to server"
+msgstr "æ­£å?¨é?£ç·?è?³ä¼ºæ??å?¨..."
+
+#: ../plug-ins/file-uri/uri-backend-libcurl.c:59
+#, fuzzy
+msgid "Could not initialize libcurl"
+msgstr "ç?¡æ³?å??å§?å??伺æ??å?¨"
+
+#: ../plug-ins/file-uri/uri-backend-libcurl.c:128
+#: ../plug-ins/file-uri/uri-backend-wget.c:302
+#, c-format
+msgid "Downloading %s of image data"
+msgstr "ä¸?è¼? %s ç??å??ç??è³?æ??"
+
+#: ../plug-ins/file-uri/uri-backend-libcurl.c:201
+#, c-format
+msgid "Opening '%s' for reading resulted in HTTP response code: %d"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/file-uri/uri-backend-wget.c:161
+#: ../plug-ins/file-uri/uri-backend-wget.c:181
+#: ../plug-ins/file-uri/uri-backend-wget.c:200
+#: ../plug-ins/file-uri/uri-backend-wget.c:223
+#: ../plug-ins/file-uri/uri-backend-wget.c:252
+#, c-format
+msgid "wget exited abnormally on URI '%s'"
+msgstr ""
+
+#. The third line is "Connecting to..."
+#: ../plug-ins/file-uri/uri-backend-wget.c:189
+#, fuzzy, c-format
+msgid "(timeout is %d second)"
+msgid_plural "(timeout is %d seconds)"
+msgstr[0] "顯示工å?·æ??示å??ç??æ??é??"
+
+#. The fourth line is either the network request or an error
+#: ../plug-ins/file-uri/uri-backend-wget.c:218
+#, fuzzy
+msgid "Opening URI"
+msgstr "VoIP _URI:"
+
+#: ../plug-ins/file-uri/uri-backend-wget.c:229
+#: ../plug-ins/file-uri/uri-backend-wget.c:262
+#, fuzzy, c-format
+msgid "A network error occurred: %s"
+msgstr "ç?¼ç??å??網絡æ??é??ç??é?¯èª¤ã??"
+
+#: ../plug-ins/file-uri/uri-backend-wget.c:307
+msgid "Downloading unknown amount of image data"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/file-uri/uri.c:118 ../plug-ins/file-uri/uri.c:139
+#, fuzzy
+msgid "URI"
+msgstr "URI"
+
+#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:485 ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:503
+msgid "GIMP compressed XJT image"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:733
+#, c-format
+msgid "XJT file contains unknown layermode %d"
+msgstr "XJT æª?中å?«æ??ä¸?æ??ç??å??層模å¼? %d"
+
+#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:770
+#, c-format
+msgid "Warning: unsupported layermode %d saved to XJT"
+msgstr "è­¦å??ï¼?å°?ä¸?æ?¯æ?´ç??å??層模å¼? %d å?²å­?å?° XJT æª?"
+
+#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:786
+#, c-format
+msgid "XJT file contains unknown pathtype %d"
+msgstr "XJT æª?中å?«æ??ä¸?æ??ç??è·¯å¾?é¡?å?? %d"
+
+#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:802
+#, c-format
+msgid "Warning: unsupported pathtype %d saved to XJT"
+msgstr "è­¦å??ï¼?å°?ä¸?æ?¯æ?´ç??è·¯å¾?é¡?å?? %d å?²å­?å?° XJT æª?"
+
+#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:821
+#, c-format
+msgid "XJT file contains unknown unittype %d"
+msgstr "XJT æª?中å?«æ??ä¸?æ??ç??å?®ä½?é¡?å?? %d"
+
+#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:842
+#, c-format
+msgid "Warning: unsupported unittype %d saved to XJT"
+msgstr "è­¦å??ï¼?å°?ä¸?æ?¯æ?´ç??å?®ä½?é¡?å?? %d å?²å­?å?° XJT æª?"
+
+#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:863
+msgid "XJT"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:873
+msgid "Optimize"
+msgstr "æ??ä½³å??"
+
+#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:883
+#, fuzzy
+msgid "Clear transparent"
+msgstr "é??æ??è??æ?¯(_T)"
+
+#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:895
+msgid "Quality:"
+msgstr "å??質ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:904
+msgid "Smoothing:"
+msgstr "å¹³æ»?å??ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:1701 ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:3339
+#, c-format
+msgid "Could not create working folder '%s': %s"
+msgstr "ç?¡æ³?建ç«?å·¥ä½?ç?®é??â??%sâ??ï¼?%s"
+
+#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:3205
+#, c-format
+msgid "Error: Could not read XJT property file '%s'."
+msgstr "é?¯èª¤ï¼?ç?¡æ³?è®?å?? XJT 屬æ?§æª? %sã??"
+
+#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:3212
+#, c-format
+msgid "Error: XJT property file '%s' is empty."
+msgstr "é?¯èª¤ï¼?XJT 屬æ?§æª?â??%sâ??æ?¯ç©ºç??ã??"
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:128
+msgid "Create cosmic recursive fractal flames"
+msgstr "å?µé? å®?å®?é??æ­¸ç¢?å½¢ç?«ç?°"
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:133
+msgid "_Flame..."
+msgstr "ç?«ç?°(_F)..."
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:226
+msgid "Drawing flame"
+msgstr "繪製��"
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:316
+msgid "Flame works only on RGB drawables."
+msgstr "ã??ç?«ç?°ã??å?ªé?©ç?¨æ?¼ RGB å?¯ç¹ªç?©ä»¶ä¸?ã??"
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:399
+#, c-format
+msgid "'%s' is not a regular file"
+msgstr "%sï¼?ä¸?æ?¯ä¸?è?¬ç??æª?æ¡?"
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:643
+msgid "Edit Flame"
+msgstr "修���"
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:666
+msgid "Directions"
+msgstr "æ?¹å??"
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:702
+#, fuzzy
+msgid "Controls"
+msgstr "��"
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:716
+msgid "_Speed:"
+msgstr "é??度(_S)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:733
+msgid "_Randomize"
+msgstr "é?¨æ©?å??(_R)"
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:743
+#, fuzzy
+msgid "Same"
+msgstr "Same GNOME"
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:744 ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:163
+#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:166
+msgid "Random"
+msgstr "��"
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:748
+msgid "Swirl"
+msgstr "漩渦"
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:749
+msgid "Horseshoe"
+msgstr "馬�"
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:750 ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1443
+msgid "Polar"
+msgstr "極�"
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:751
+msgid "Bent"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:752
+msgid "Handkerchief"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:753
+#, fuzzy
+msgid "Heart"
+msgstr "ç°¡å?®ç·?æ¢?å??æ¡?"
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:754
+#, fuzzy
+msgid "Disc"
+msgstr "å??ç¢?"
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:756
+#, fuzzy
+msgid "Hyperbolic"
+msgstr "é??æ?²æ­£å¼¦ [k]"
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:758
+msgid "Ex"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:759
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:843
+msgid "Julia"
+msgstr "Julia"
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:761
+#, fuzzy
+msgid "Fisheye"
+msgstr "������"
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:762
+msgid "Popcorn"
+msgstr "ç??ç±³è?±"
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:763
+#, fuzzy
+msgid "Exponential"
+msgstr "輸å?¥å®?é»?å°?æ?¸ç??æ??æ?¸é?¨å?? [E]"
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:764
+#, fuzzy
+msgid "Power"
+msgstr "��"
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:765
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:996
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1037
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1078
+msgid "Cosine"
+msgstr "�弦"
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:766
+#, fuzzy
+msgid "Rings"
+msgstr "弧度"
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:767
+msgid "Fan"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:768
+msgid "Eyefish"
+msgstr "é­?ç?¼"
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:769
+#, fuzzy
+msgid "Bubble"
+msgstr "紫��波�"
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:770 ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:491
+msgid "Cylinder"
+msgstr "å??æ?±é«?"
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:772
+msgid "Blur"
+msgstr "模�"
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:773
+msgid "Gaussian"
+msgstr "é«?æ?¯"
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:786
+msgid "_Variation:"
+msgstr "è®?å??(_V)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:808
+msgid "Load Flame"
+msgstr "����設�"
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:823
+msgid "Save Flame"
+msgstr "����設�"
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:965
+msgid "Flame"
+msgstr "ç?«ç?°"
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:1066
+msgid "_Rendering"
+msgstr "æ??繪(_R)"
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:1092
+msgid "Co_ntrast:"
+msgstr "å??å·®(_N)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:1106
+msgid "_Gamma:"
+msgstr "_Gammaï¼?"
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:1120
+msgid "Sample _density:"
+msgstr "ç­?å??å¯?度(_D)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:1131
+msgid "Spa_tial oversample:"
+msgstr "空é??ç??é??度å??樣(_T):"
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:1142
+#, fuzzy
+msgid "Spatial _filter radius:"
+msgstr "è??天室æ¸?å?®é??濾å?¨:"
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:1161
+#, fuzzy
+msgid "Color_map:"
+msgstr "é?¸æ??æ??å??(_S)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:1203
+msgid "Custom gradient"
+msgstr "��漸��"
+
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:1229
+msgid "C_amera"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:546
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:273 ../plug-ins/gimpressionist/utils.c:142
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:880
+#, c-format
+msgid ""
+"No %s in gimprc:\n"
+"You need to add an entry like\n"
+"(%s \"%s\")\n"
+"to your %s file."
+msgstr ""
+"gimprc 中��義 %1$s︰\n"
+"ä½ é??è¦?å?¨ %4$s æª?æ¡?中å? ä¸?é¡?ä¼¼\n"
+"(%2$s \"%3$s\")\n"
+"ç??設å®?ã??"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:562
+#, fuzzy
+msgid "Fractal Explorer"
+msgstr "Accerciser ç?¡é??ç¤?å??è?½ç??覽å?¨"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:637
+msgid "Realtime preview"
+msgstr "å?³æ??é ?覽"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:645
+#, fuzzy
+msgid "If enabled the preview will be redrawn automatically"
+msgstr "å¦?æ??ä½ é?¸ç?¨æ?¬é?¸é ?ï¼?é ?覽å??ç??å°?æ??è?ªå??æ?´æ?°"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:648
+#, fuzzy
+msgid "R_edraw preview"
+msgstr "é??æ?²é ?覽"
+
+#. Zoom Options
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:656
+msgid "Zoom"
+msgstr "縮�"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:692
+msgid "Undo last zoom change"
+msgstr "復å??ä¸?ä¸?次縮æ?¾ç??æ?¹è®?"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:702
+msgid "Redo last zoom change"
+msgstr "é??è¤?ä¸?ä¸?次縮æ?¾ç??æ?¹è®?"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:717
+msgid "_Parameters"
+msgstr "å??æ?¸(_P)"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:720
+msgid "Fractal Parameters"
+msgstr "ç¢?å½¢å??æ?¸"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:733
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1099
+msgid "Left:"
+msgstr "左�"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:742
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1099
+msgid "Right:"
+msgstr "��"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:751
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1098
+msgid "Top:"
+msgstr "��"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:760
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1098
+msgid "Bottom:"
+msgstr "��"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:772
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The higher the number of iterations, the more details will be calculated"
+msgstr "æ?´æ?¹è¨?ç®?ç??次æ?¸ã??å¦?æ??æ?¸å?¼è¶?é«?ï¼?è¨?ç®?å?ºä¾?ç??å??形細ç¯?ä¹?è¶?å¤?ï¼?ä½?æ??æ¶?è??è¼?å¤?æ??é??"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:780
+msgid "CX:"
+msgstr "CXï¼?"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:783
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:793
+#, fuzzy
+msgid "Changes aspect of fractal"
+msgstr "ä¿?æ??é?·å¯¬æ¯?ä¾?(&A)"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:790
+msgid "CY:"
+msgstr "CYï¼?"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:808
+msgid "Load a fractal from file"
+msgstr "������形"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:816
+msgid "Reset parameters to default values"
+msgstr "å??復è?³é ?設å?¼"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:825
+msgid "Save active fractal to file"
+msgstr "å°?使ç?¨ä¸­ç??ç¢?å½¢å?²å­?ç?ºæª?æ¡?"
+
+#. Fractal type toggle box
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:828
+msgid "Fractal Type"
+msgstr "ç¢?å½¢é¡?å??"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:841
+msgid "Mandelbrot"
+msgstr "Mandelbrot"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:845
+msgid "Barnsley 1"
+msgstr "Barnsley 1"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:847
+msgid "Barnsley 2"
+msgstr "Barnsley 2"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:849
+msgid "Barnsley 3"
+msgstr "Barnsley 3"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:851
+msgid "Spider"
+msgstr "ã??è??è??ã??"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:853
+msgid "Man'o'war"
+msgstr "Man'o'war"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:855
+msgid "Lambda"
+msgstr "Lambda"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:857
+msgid "Sierpinski"
+msgstr "Sierpinski"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:919
+msgid "Number of colors:"
+msgstr "�����"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:922
+#, fuzzy
+msgid "Change the number of colors in the mapping"
+msgstr "è¦?é??次é??æ?²ä¸­æ?¼è²¼é¡?è?²ç??æ?¸ç?®"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:929
+msgid "Use loglog smoothing"
+msgstr "使� loglog 平���"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:936
+msgid "Use log log smoothing to eliminate \"banding\" in the result"
+msgstr ""
+
+#. Color Density frame
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:940
+msgid "Color Density"
+msgstr "�彩�度"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:955
+msgid "Change the intensity of the red channel"
+msgstr "æ?´æ?¹ç´?è?²è?²ç??ç??亮度"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:965
+msgid "Change the intensity of the green channel"
+msgstr "æ?´æ?¹ç¶ è?²è?²ç??ç??亮度"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:975
+msgid "Change the intensity of the blue channel"
+msgstr "æ?´æ?¹è??è?²è?²ç??ç??亮度"
+
+#. Color Function frame
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:981
+#, fuzzy
+msgid "Color Function"
+msgstr "���誤"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:994
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1035
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1076
+msgid "Sine"
+msgstr "正弦"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1003
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1044
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1085
+msgid "Use sine-function for this color component"
+msgstr "æ?¬é¡?è?²çµ?æ??é?¨ä»½ä½¿ç?¨æ­£å¼¦å?½æ?¸"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1006
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1047
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1088
+msgid "Use cosine-function for this color component"
+msgstr "æ?¬é¡?è?²çµ?æ??é?¨ä»½ä½¿ç?¨é¤?弦å?½æ?¸"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1009
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1050
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1091
+msgid ""
+"Use linear mapping instead of any trigonometrical function for this color "
+"channel"
+msgstr "使ç?¨ç·?æ?§æ? å°?è??é??ä»»ä½?ä¸?è§?å?½æ?¸ä¾?è??ç??æ?¬è?²ç??"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1018
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1059
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1100
+msgid "Inversion"
+msgstr "��"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1026
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1067
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1108
+msgid ""
+"If you enable this option higher color values will be swapped with lower "
+"ones and vice versa"
+msgstr "å¦?é?¸ç?¨æ?¬é?¸é ?ï¼?æ?´å¹?å??ç??ç??é¡?è?²æ??æ?´æ?¹ç?ºè??å??ä¾?å??ç??äº?è£?ç??é¡?è?²"
+
+#. Colormode toggle box
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1113
+msgid "Color Mode"
+msgstr "�彩模�"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1122
+msgid "As specified above"
+msgstr "å¦?ä¸?é?¢æ??å®?"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1134
+msgid ""
+"Create a color-map with the options you specified above (color density/"
+"function). The result is visible in the preview image"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1144
+msgid "Apply active gradient to final image"
+msgstr "å°?使ç?¨ä¸­ç??漸è®?è?²å¥?ç?¨å?¨æ??çµ?ç??å??ç??ä¹?ä¸?"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1156
+msgid "Create a color-map using a gradient from the gradient editor"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1167
+#, fuzzy
+msgid "FractalExplorer Gradient"
+msgstr "äº?件漸è®?è?²æ??æ??"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1197
+msgid "_Fractals"
+msgstr "�形(_F)"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1559
+#, c-format
+msgid "Could not write '%s': %s"
+msgstr "ç?¡æ³?寫å?¥â??%sâ??ï¼?%s"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1634
+msgid "Load Fractal Parameters"
+msgstr "è¼?å?¥ç¢?å½¢å??æ?¸"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1672
+msgid "Save Fractal Parameters"
+msgstr "å?²å­?ç¢?å½¢å??æ?¸"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1870
+#, c-format
+msgid "'%s' is not a FractalExplorer file"
+msgstr "â??%sâ??ä¸?æ?¯ FractalExplorer æ ¼å¼?æª?æ¡?"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1876
+#, c-format
+msgid "'%s' is corrupt. Line %d Option section incorrect"
+msgstr "æª?æ¡?â??%sâ??å?§å®¹å??æ??ã??第 %d è¡?ç?? Option é?¨ä»½ä¸?正確"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer.c:238
+msgid "Render fractal art"
+msgstr "渲æ??ç¢?å½¢è??è¡?"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer.c:243
+msgid "_Fractal Explorer..."
+msgstr "ç¢?å½¢ç??覽å?¨(_F)..."
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer.c:373
+msgid "Rendering fractal"
+msgstr "æ??繪ç¢?å½¢"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer.c:755
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3199
+#, c-format
+msgid "Are you sure you want to delete \"%s\" from the list and from disk?"
+msgstr "ä½ æ?¯å?¦ç¢ºå®?å??æ??å¾?æ¸?å?®å??ç£?ç¢?中å?ªé?¤â??%sâ??ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer.c:759
+msgid "Delete Fractal"
+msgstr "���形"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer.c:949
+#, c-format
+msgid "File '%s' is not a FractalExplorer file"
+msgstr "â??%sâ??ä¸?æ?¯ FractalExplorer æ ¼å¼?æª?æ¡?"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer.c:958
+#, c-format
+msgid ""
+"File '%s' is corrupt.\n"
+"Line %d Option section incorrect"
+msgstr ""
+"æª?æ¡?â??%sâ??å·²æ??æ¯?ã??\n"
+"第 %d è¡?é?¸é ?ç??é?¨ä»½ä¸?正確"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer.c:1002
+msgid "My first fractal"
+msgstr "æ??ç??第ä¸?å??ç¢?å½¢"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer.c:1066
+msgid "Select folder and rescan collection"
+msgstr "é?¸å??ç?®é??並é??æ?°æ??ç?? Gfig ç?©ä»¶é??"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer.c:1078
+msgid "Apply currently selected fractal"
+msgstr "æ?¡ç?¨ç?®å??é?¸å??ç??ç¢?å½¢"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer.c:1090
+msgid "Delete currently selected fractal"
+msgstr "å?ªé?¤ç?®å??é?¸å®?ç??ç¢?å½¢"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer.c:1113
+msgid "Rescan for Fractals"
+msgstr "é??æ?°æ??æ??ç¢?å½¢"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer.c:1132
+#, fuzzy
+msgid "Add FractalExplorer Path"
+msgstr "å? å?¥æ?°ç??å??示路å¾?"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-bezier.c:442
+msgid "Closed"
+msgstr "å°?é??"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-bezier.c:447
+msgid "Close curve on completion"
+msgstr "å®?æ??æ??å°?é??æ?²ç·?"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-bezier.c:452
+msgid "Show Line Frame"
+msgstr "顯示����"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-bezier.c:457
+msgid "Draws lines between the control points. Only during curve creation"
+msgstr ""
+
+#. Start building the dialog up
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:285
+msgid "Gfig"
+msgstr "繪製å¤?é??å½¢"
+
+#. Tool options notebook
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:336
+msgid "Tool Options"
+msgstr "工���"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:353
+msgid "_Stroke"
+msgstr "æ??é??(_S)"
+
+#. Fill frame on right side
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:400
+msgid "Fill"
+msgstr "填滿"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:414
+msgid "No fill"
+msgstr "ä¸?å¡«å??"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:415
+msgid "Color fill"
+msgstr "å¡«å??è?²å½©"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:416
+msgid "Pattern fill"
+msgstr "å??樣填å??"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:417
+msgid "Shape gradient"
+msgstr "é? å??漸è®?è?²"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:418
+msgid "Vertical gradient"
+msgstr "å??ç?´æ¼¸è®?è?²"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:419
+msgid "Horizontal gradient"
+msgstr "水平漸��"
+
+#. "show image" checkbutton at bottom of style frame
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:479
+msgid "Show image"
+msgstr "顯示å??ç??"
+
+#. "snap to grid" checkbutton at bottom of style frame
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:492
+msgctxt "checkbutton"
+msgid "Snap to grid"
+msgstr "貼�格�"
+
+#. "show grid" checkbutton at bottom of style frame
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:501
+msgid "Show grid"
+msgstr "顯示格�"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:636
+#, fuzzy
+msgid "Load Gfig Object Collection"
+msgstr "è¼?å?¥ Gfig ç?©ä»¶é??"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:685
+msgid "Save Gfig Drawing"
+msgstr "å?²å­? Gfig å??å½¢"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:830
+msgid "First Gfig"
+msgstr "第ä¸?å?? Gfig å??å½¢"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:869
+msgid "_Undo"
+msgstr "復å??(_U)"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:873
+msgid "_Clear"
+msgstr "��(_C)"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:877 ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:208
+msgid "_Grid"
+msgstr "格�(_G)"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:885
+msgid "Raise selected object"
+msgstr "æ??å??é?¸å??ç??ç?©ä»¶"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:889
+msgid "Lower selected object"
+msgstr "é??ä½?é?¸å??ç??ç?©ä»¶"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:893
+msgid "Raise selected object to top"
+msgstr "æ??å??é?¸å??ç??ç?©ä»¶å?°æ??ä¸?層"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:897
+msgid "Lower selected object to bottom"
+msgstr "é??ä½?é?¸å??ç??ç?©ä»¶å?°æ??åº?層"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:901
+msgid "Show previous object"
+msgstr "顯示��件�件"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:905
+msgid "Show next object"
+msgstr "顯示��件�件"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:909 ../plug-ins/gfig/gfig-stock.c:52
+msgid "Show all objects"
+msgstr "顯示æ??æ??ç?©ä»¶"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:915 ../plug-ins/gfig/gfig-stock.c:46
+msgid "Create line"
+msgstr "建���"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:918 ../plug-ins/gfig/gfig-stock.c:50
+msgid "Create rectangle"
+msgstr "建��形"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:921 ../plug-ins/gfig/gfig-stock.c:41
+msgid "Create circle"
+msgstr "建ç«?å??å½¢"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:924 ../plug-ins/gfig/gfig-stock.c:45
+msgid "Create ellipse"
+msgstr "建ç«?æ©¢å??"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:927 ../plug-ins/gfig/gfig-stock.c:43
+msgid "Create arc"
+msgstr "建�弧�"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:930 ../plug-ins/gfig/gfig-stock.c:49
+msgid "Create reg polygon"
+msgstr "建ç«?æ­£å¤?é??å½¢"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:933 ../plug-ins/gfig/gfig-stock.c:54
+msgid "Create star"
+msgstr "建ç«?æ??å½¢"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:936 ../plug-ins/gfig/gfig-stock.c:53
+msgid "Create spiral"
+msgstr "建ç«?è?ºæ??"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:939
+msgid "Create bezier curve. Shift + Button ends object creation."
+msgstr "建ç«?è²?è?²æ?²ç·?ã??Shift + æ»?é¼ æ??é??代表å®?æ??ã??"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:943 ../plug-ins/gfig/gfig-stock.c:47
+msgid "Move an object"
+msgstr "移å??ç?©ä»¶"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:946 ../plug-ins/gfig/gfig-stock.c:48
+msgid "Move a single point"
+msgstr "移å??ä¸?é»?"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:949 ../plug-ins/gfig/gfig-stock.c:42
+msgid "Copy an object"
+msgstr "�製�件"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:952 ../plug-ins/gfig/gfig-stock.c:44
+msgid "Delete an object"
+msgstr "���件"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:955 ../plug-ins/gfig/gfig-stock.c:51
+msgid "Select an object"
+msgstr "é?¸å??ç?©ä»¶"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1037
+msgid "This tool has no options"
+msgstr "é??å??å·¥å?·æ²?æ??é?¸é ?"
+
+#. Put buttons in
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1228
+msgid "Show position"
+msgstr "顯示�置"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1240
+#, fuzzy
+msgid "Show control points"
+msgstr "顯示è³?æ??é»?"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1274
+msgid "Max undo:"
+msgstr "復å??次æ?¸ä¸?é??ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1283
+#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:184
+msgid "Transparent"
+msgstr "é??æ??"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1285
+msgid "Foreground"
+msgstr "å??æ?¯é¡?è?²"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1287 ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_copy.c:53
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_copy_object.c:54
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:159
+msgid "Copy"
+msgstr "�製"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1296
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Layer background type. Copy causes the previous layer to be copied before "
+"the draw is performed."
+msgstr "å??層è??æ?¯ç??é¡?å??ã??æ??å?¨ç¹ªç?«æ??è¤?製ä¹?å??ç??å??層ã??"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1302
+msgid "Background:"
+msgstr "è??æ?¯ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1305
+msgid "Feather"
+msgstr "ç¾½å??"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1329
+msgid "Radius:"
+msgstr "å??å¾?ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1387
+#, fuzzy
+msgid "Grid spacing:"
+msgstr "æ¯?å?©æ¢?æ ¼ç·?ä¹?é??ç??æ°´å¹³è·?é?¢ã??"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1404
+msgid "Polar grid sectors desired:"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1426
+msgid "Polar grid radius interval:"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1442 ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:219
+msgid "Rectangle"
+msgstr "ç?©å½¢"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1444
+msgid "Isometric"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1453
+msgid "Grid type:"
+msgstr "æ ¼ç·?é¡?å??ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1460
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:550
+msgid "Normal"
+msgstr "��"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1463
+msgid "Grey"
+msgstr "ç?°"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1464
+msgid "Darker"
+msgstr "è¼?æ·±"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1465
+msgid "Lighter"
+msgstr "è¼?æ·º"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1466
+msgid "Very dark"
+msgstr "å¾?æ·±"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1475
+msgid "Grid color:"
+msgstr "格����"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1698
+msgid "Sides:"
+msgstr "é??æ?¸ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1708
+msgid "Right"
+msgstr "å?³"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1709
+msgid "Left"
+msgstr "å·¦"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1719
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:147
+msgid "Orientation:"
+msgstr "æ?¹å??ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dobject.c:584
+msgid "Hey where has the object gone ?"
+msgstr "���件������"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dobject.c:954
+msgid "Error reading file"
+msgstr "è®?å??æª?æ¡?ç?¼ç??é?¯èª¤"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dobject.c:1043
+msgid "Editing read-only object - you will not be able to save it"
+msgstr "���件 - 編輯������"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-poly.c:50
+msgid "Regular Polygon Number of Sides"
+msgstr "æ­£å¤?é??å½¢é??æ?¸"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-preview.c:327
+msgid "Object Details"
+msgstr "ç?©ä»¶ç??ç´°ç¯?"
+
+#. Position labels
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-preview.c:377
+msgid "XY position:"
+msgstr "座��置�"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-spiral.c:54
+msgid "Spiral Number of Turns"
+msgstr "è?ºæ??å½¢é»?æ?¸"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-star.c:51
+msgid "Star Number of Points"
+msgstr "æ??å½¢é»?æ?¸"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-stock.c:40
+#, fuzzy
+msgid "Create bezier curve"
+msgstr "å?ªæ?¯å»ºç«?å¯?碼å??(_J)"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:123
+msgid "Create geometric shapes"
+msgstr "å?µå»ºå¹¾ä½?å½¢ç??"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:134
+msgid "_Gfig..."
+msgstr "繪製å¤?é??å½¢(_G)..."
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:731
+msgid ""
+"Error trying to save figure as a parasite: can't attach parasite to drawable."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:758
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error trying to open temporary file '%s' for parasite loading: %s"
+msgstr "ç?¡æ³?é??å??â??%sâ??ä¾?è®?å??è³?æ??ï¼?%s"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/brush.c:246
+msgid "Can only save drawables!"
+msgstr "��以���繪�件�"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/brush.c:251
+msgid "Save Brush"
+msgstr "����"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/brush.c:506
+msgid "_Brush"
+msgstr "ç­?å?·(_B)"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/brush.c:543
+msgid "Gamma:"
+msgstr "ç­?å?·ç??亮度å?¼ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/brush.c:561
+msgid "Changes the gamma (brightness) of the selected brush"
+msgstr "æ?´æ?¹æ??é?¸ç­?å?·ç?? gamma(亮度)å?¼"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/brush.c:569
+msgid "Select:"
+msgstr "é?¸å??ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/brush.c:598
+msgid "Aspect ratio:"
+msgstr "�寬�:"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/brush.c:602
+msgid "Specifies the aspect ratio of the brush"
+msgstr "æ??å®?ç­?å?·ç??é?·å¯¬æ¯?"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/brush.c:611
+#: ../plug-ins/gimpressionist/paper.c:205
+msgid "Relief:"
+msgstr "æµ®é??ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/brush.c:615
+#: ../plug-ins/gimpressionist/paper.c:209
+msgid "Specifies the amount of embossing to apply to the image (in percent)"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/color.c:59
+msgid "Co_lor"
+msgstr "�彩(_L)"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/color.c:69
+msgid "A_verage under brush"
+msgstr "ç­?å?·ä¸?ç??å¹³å??é¡?è?²(_V)"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/color.c:71
+msgid "C_enter of brush"
+msgstr "��中��(_E)"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/color.c:78
+msgid "Color is computed from the average of all pixels under the brush"
+msgstr "æ ¹æ??ç­?å?·ä¸?ç??æ??æ??å??ç´ ç??å¹³å??é¡?è?²ä¾?è¨?ç®?é¡?è?²"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/color.c:82
+msgid "Samples the color from the pixel in the center of the brush"
+msgstr "å??ç­?å?·ä¸­å¿?é»?ç??é¡?è?²"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/color.c:93
+msgid "Color _noise:"
+msgstr "彩è?²é??è¨?(_N):"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/color.c:97
+msgid "Adds random noise to the color"
+msgstr "æ·»å? é?¨æ©?è?²å½©é??è¨?"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:133
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3528
+msgid "_General"
+msgstr "��(_G)"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:149
+msgid "Keep original"
+msgstr "ä¿?ç??"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:150
+msgid "Preserve the original image as a background"
+msgstr "ä¿?ç??å??ä¾?ç??å??ç??ä½?ç?ºè??æ?¯"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:155
+msgid "From paper"
+msgstr "使��張"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:156
+msgid "Copy the texture of the selected paper as a background"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:166
+msgid "Solid colored background"
+msgstr "ç´?è?²è??æ?¯"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:185
+msgid "Use a transparent background; Only the strokes painted will be visible"
+msgstr "使ç?¨é??æ??è??æ?¯ï¼?å?ªæ??顯示æ?°ç¹ªç?«ç??ç­?å??"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:202
+msgid "Paint edges"
+msgstr "繪製細é??æ¡?"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:207
+msgid "Selects if to place strokes all the way out to the edges of the image"
+msgstr ""
+
+#. Tileable checkbox
+#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:212 ../plug-ins/maze/maze-dialog.c:268
+msgid "Tileable"
+msgstr "å?¯é?ªæ??"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:216
+msgid "Selects if the resulting image should be seamlessly tileable"
+msgstr "決å®?æ??çµ?ç??å??ç??å?¯å?¦é??è¤?é?ªæ??"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:221
+msgid "Drop shadow"
+msgstr "é?°å½±æ??æ??"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:226
+msgid "Adds a shadow effect to each brush stroke"
+msgstr "ç?ºæ¯?ä¸?ç­?å? ä¸?é?°å½±æ??æ??"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:239
+msgid "Edge darken:"
+msgstr "é??ç·£ç??é?°æ??度ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:243
+msgid "How much to \"darken\" the edges of each brush stroke"
+msgstr "æ¯?ä¸?ç­?ç??é??ç·£è®?é»?ç??ç¨?度"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:248
+msgid "Shadow darken:"
+msgstr "é?°å½±ç??é?°æ??度ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:252
+msgid "How much to \"darken\" the drop shadow"
+msgstr "é?°å½±è®?é»?ç??ç¨?度"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:257
+msgid "Shadow depth:"
+msgstr "�影深度�"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:261
+msgid ""
+"The depth of the drop shadow, i.e. how far apart from the object it should be"
+msgstr "é?°å½±ç??深度ï¼?å?³æ?¯å®?é?¢å??ä¾?ç??ç?©ä»¶æ??å¤?é? "
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:266
+msgid "Shadow blur:"
+msgstr "é?°å½±æ¨¡ç³?å??ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:270
+msgid "How much to blur the drop shadow"
+msgstr "é?°å½±æ¨¡ç³?ç??ç¨?度"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:275
+msgid "Deviation threshold:"
+msgstr "å??å·®è?¨ç??å?¼ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:279
+msgid "A bailout-value for adaptive selections"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/gimp.c:89
+msgid "Performs various artistic operations"
+msgstr "å?·è¡?å??種ä¸?å??ç??è??è¡?æ??ä½?"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/gimp.c:94
+msgid "_GIMPressionist..."
+msgstr "�象派風格(_G)..."
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/gimp.c:164
+msgid "The selection does not intersect the active layer or mask."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/gimp.c:391
+msgid "Painting"
+msgstr "繪�"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/gimpressionist.c:138
+msgid "GIMPressionist"
+msgstr "�象派風格"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:91
+msgid "Or_ientation"
+msgstr "æ?¹å??(_I)"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:105
+msgid "Directions:"
+msgstr "æ?¹å??ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:109
+#, fuzzy
+msgid "The number of directions (i.e. brushes) to use"
+msgstr "è¦?é??次é??æ?²ä¸­æ?¼è²¼é¡?è?²ç??æ?¸ç?®"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:117
+msgid "Start angle:"
+msgstr "起��度�"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:121
+msgid "The starting angle of the first brush to create"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:129
+msgid "Angle span:"
+msgstr "è§?度ç¯?å??ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:133
+msgid "The angle span of the first brush to create"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:156
+msgid ""
+"Let the value (brightness) of the region determine the direction of the "
+"stroke"
+msgstr "æ ¹æ??該å??å??ç??亮度ä¾?決å®?ç­?å??ç??æ?¹å??"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:159
+#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:162
+msgid "Radius"
+msgstr "å??å¾?"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:160
+msgid ""
+"The distance from the center of the image determines the direction of the "
+"stroke"
+msgstr "以該é»?å??å??ç??中å¿?é»?ä¹?é??ç??è·?é?¢ä¾?決å®?ç­?å??ç??æ?¹å??"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:164
+msgid "Selects a random direction of each stroke"
+msgstr "é?¨æ©?決å®?æ¯?ä¸?ç­?ç??æ?¹å??"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:167
+#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:170
+msgid "Radial"
+msgstr "æ??è½?"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:168
+msgid "Let the direction from the center determine the direction of the stroke"
+msgstr "ä¾?å¾?å??ç??中å¿?é»?å?ºç?¼è?³è©²é»?ç??æ?¹å??ä¾?決å®?ç­?å??ç??æ?¹å??"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:175
+#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:178
+msgid "Flowing"
+msgstr "æµ?å??"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:176
+#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:179
+msgid "The strokes follow a \"flowing\" pattern"
+msgstr "ç­?å??æ??以ã??æµ?å??ã??ç??æ?¹å¼?ä¾?é?ªæ??"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:180
+msgid "The hue of the region determines the direction of the stroke"
+msgstr "æ ¹æ??該å??å??ç??è?²ç?¸ä¾?決å®?ç­?å??ç??æ?¹å??"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:183
+#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:186
+msgid "Adaptive"
+msgstr "é?©æ??æ?§"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:184
+msgid "The direction that matches the original image the closest is selected"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:191
+#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:195
+msgid "Manual"
+msgstr "��"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:192
+msgid "Manually specify the stroke orientation"
+msgstr "è?ªè¡?æ??å®?ç­?å??ç??æ?¹å??"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:203
+msgid "Opens up the Orientation Map Editor"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:525
+#, fuzzy
+msgid "Orientation Map Editor"
+msgstr "ç°¡æ??é?¸å?®ç·¨è¼¯å?¨ %s"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:554
+msgid "Vectors"
+msgstr "å??é??"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:566
+msgid ""
+"The vector-field. Left-click to move selected vector, Right-click to point "
+"it towards mouse, Middle-click to add a new vector."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:589
+#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:459
+msgid "Adjust the preview's brightness"
+msgstr "調æ?´é ?覽å??ç??亮度"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:611
+msgid "Select previous vector"
+msgstr "é?¸å??ä¸?ä¸?å??å??é??"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:617
+msgid "Select next vector"
+msgstr "é?¸å??ä¸?ä¸?å??å??é??"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:619
+#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:490
+msgid "A_dd"
+msgstr "å? å?¥(_D)"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:623
+msgid "Add new vector"
+msgstr "å? å?¥æ?°ç??å??é??"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:625
+#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:497
+msgid "_Kill"
+msgstr "��(_K)"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:629
+msgid "Delete selected vector"
+msgstr "å?ªé?¤æ??å®?ç??å??é??"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:640
+msgid "Type"
+msgstr "é¡?å??"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:644
+msgid "_Normal"
+msgstr "正常(_N)"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:645
+msgid "Vorte_x"
+msgstr "æ??渦 _1"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:646
+msgid "Vortex_2"
+msgstr "æ??渦 _2"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:647
+msgid "Vortex_3"
+msgstr "æ??渦 _3"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:653
+#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:542
+msgid "_Voronoi"
+msgstr "_Voronoi"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:661
+msgid ""
+"Voronoi-mode makes only the vector closest to the given point have any "
+"influence"
+msgstr "Voronoi 模å¼?表示æ??æ?¥è¿?æ??ä¸?é»?ç??å??é??æ??æ??å°?æ?¼è©²é»?ç??ç­?å??æ??å½±é?¿"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:671
+msgid "A_ngle:"
+msgstr "�度(_N)�"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:675
+#, fuzzy
+msgid "Change the angle of the selected vector"
+msgstr "æ?¹è®?é?¸å®?è³?æ??夾ç??屬æ?§"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:682
+#, fuzzy
+msgid "Ang_le offset:"
+msgstr "���覽�X �移"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:686
+msgid "Offset all vectors with a given angle"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:697
+#, fuzzy
+msgid "Change the strength of the selected vector"
+msgstr "æ?¹è®?é?¸å®?è³?æ??夾ç??屬æ?§"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:704
+#, fuzzy
+msgid "S_trength exp.:"
+msgstr "Function exp"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:708
+#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:537
+#, fuzzy
+msgid "Change the exponent of the strength"
+msgstr "å¯?碼å??強度[ä½?å??](_S):"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/paper.c:137
+msgid "P_aper"
+msgstr "ç´?å¼µ(_A)"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/paper.c:172
+#, fuzzy
+msgid "Inverts the Papers texture"
+msgstr "Background texture tile"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/paper.c:176
+msgid "O_verlay"
+msgstr "è¦?è??(_V)"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/paper.c:181
+msgid "Applies the paper as it is (without embossing it)"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/paper.c:197
+msgid "Specifies the scale of the texture (in percent of original file)"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/placement.c:66
+msgid "Pl_acement"
+msgstr "ç­?å??ä½?ç½®(_A)"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/placement.c:72
+msgid "Placement"
+msgstr "ç­?å??ä½?ç½®"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/placement.c:76
+msgid "Randomly"
+msgstr "��"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/placement.c:80
+msgid "Evenly distributed"
+msgstr "å¹³å??å??ä½?"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/placement.c:88
+msgid "Place strokes randomly around the image"
+msgstr "é?¨æ©?å?°å?¨å??ç??中繪å?ºç­?å??"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/placement.c:92
+msgid "The strokes are evenly distributed across the image"
+msgstr "ç­?å??å??å?»å?°å?¨å??ç??中å??ä½?"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/placement.c:101
+msgid "Centered"
+msgstr "ä½?æ?¼ä¸­å¿?ç??"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/placement.c:107
+msgid "Focus the brush strokes around the center of the image"
+msgstr "å°?ç­?å??ç?¡é??é??中å?¨å??ç??中å¿?é»?é??è¿?"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/placement.c:119
+msgid "Stroke _density:"
+msgstr "ç­?å??å¯?度(_D)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/placement.c:123
+msgid "The relative density of the brush strokes"
+msgstr "ç­?å??ç??ç?¸å°?å¯?度"
+
+#.
+#. * gimp_filename_to_utf8 () and g_strerror () return temporary strings
+#. * that need not and should not be freed. So this call is OK.
+#. *
+#: ../plug-ins/gimpressionist/ppmtool.c:651
+#, c-format
+msgid "Failed to save PPM file '%s': %s"
+msgstr "ç?¡æ³?å?²å­? PPM æª?â??%sâ??ï¼?%s"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:639
+msgid "Save Current"
+msgstr "å?²å­?ç?®å??設å®?"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:894
+msgid "Gimpressionist Defaults"
+msgstr "�象派風格�設�"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1015
+msgid "_Presets"
+msgstr "�設�(_P)"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1030
+msgid "Save Current..."
+msgstr "å?²å­?ç?®å??設å®?..."
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1038
+msgid "Save the current settings to the specified file"
+msgstr "å°?ç?®å??ç??設å®?å?²å­?è?³æ??å®?ç??æª?æ¡?"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1066
+msgid "Reads the selected Preset into memory"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1072
+msgid "Deletes the selected Preset"
+msgstr "å?ªé?¤æ??å®?ç??é ?設å?¼"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1078
+#, fuzzy
+msgid "Reread the folder of Presets"
+msgstr "æ??åº?é ?設çµ?å??é?¸å?®"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/preview.c:173
+#: ../plug-ins/gimpressionist/repaint.c:1183
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_polygon.c:514
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:1074
+msgid "_Update"
+msgstr "æ?´æ?°(_U)"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/preview.c:179
+msgid "Refresh the Preview window"
+msgstr "���覽��"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/preview.c:187
+msgid "Revert to the original image"
+msgstr "é??å??è?³æ?¬ä¾?ç??å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:94
+msgid "_Size"
+msgstr "ç­?å??尺寸(_S)"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:108
+#, fuzzy
+msgid "Size variants:"
+msgstr "��大�(_B):"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:112
+msgid "The number of sizes of brushes to use"
+msgstr "使ç?¨å¤?å°?種ä¸?å??尺寸ç??ç­?å?·"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:120
+msgid "Minimum size:"
+msgstr "尺寸ä¸?é??ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:124
+msgid "The smallest brush to create"
+msgstr "ç­?å?·å°ºå¯¸ä¸?é??"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:132
+msgid "Maximum size:"
+msgstr "尺寸ä¸?é??ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:136
+msgid "The largest brush to create"
+msgstr "ç­?å?·å°ºå¯¸ä¸?é??"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:150
+#, fuzzy
+msgid "Size depends on:"
+msgstr "<span size=\"small\">%U æ?¼ %h</span>"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:159
+msgid ""
+"Let the value (brightness) of the region determine the size of the stroke"
+msgstr "æ ¹æ??該å??å??ç??亮度ä¾?決å®?ç­?å??ç??大å°?"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:163
+msgid ""
+"The distance from the center of the image determines the size of the stroke"
+msgstr "以該é»?å??å??ç??中å¿?é»?ä¹?é??ç??è·?é?¢ä¾?決å®?ç­?å??ç??大å°?"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:167
+msgid "Selects a random size for each stroke"
+msgstr "æ¯?ä¸?ç­?ç??大å°?é?½æ?¯é?¨æ©?決å®?ç??"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:171
+msgid "Let the direction from the center determine the size of the stroke"
+msgstr "ä¾?å¾?å??ç??中å¿?é»?å?ºç?¼è?³è©²é»?ç??æ?¹å??ä¾?決å®?ç­?å??ç??大å°?"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:183
+msgid "The hue of the region determines the size of the stroke"
+msgstr "æ ¹æ??該å??å??ç??è?²ç?¸ä¾?決å®?ç­?å??ç??大å°?"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:187
+msgid "The brush-size that matches the original image the closest is selected"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:196
+msgid "Manually specify the stroke size"
+msgstr "è?ªè¡?æ??å®?ç­?å??ç??大å°?"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:207
+msgid "Opens up the Size Map Editor"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:400
+#, fuzzy
+msgid "Size Map Editor"
+msgstr " æ??æ? å°?å?°å¤§å°?ï¼? "
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:429
+msgid "Smvectors"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:439
+msgid ""
+"The smvector-field. Left-click to move selected smvector, Right-click to "
+"point it towards mouse, Middle-click to add a new smvector."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:481
+#, fuzzy
+msgid "Select previous smvector"
+msgstr "顯示��步"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:488
+#, fuzzy
+msgid "Select next smvector"
+msgstr "é?¸æ??ä¸?ä¸?å??符å??ç??é ?ç?®"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:495
+#, fuzzy
+msgid "Add new smvector"
+msgstr "å? å?¥æ?°ç??æ¬?ä½?"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:502
+#, fuzzy
+msgid "Delete selected smvector"
+msgstr "å?ªé?¤é?¸å??ç??é ?ç?®"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:515
+#, fuzzy
+msgid "Change the angle of the selected smvector"
+msgstr "æ?¹è®?é?¸å®?è³?æ??夾ç??屬æ?§"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:522
+msgid "S_trength:"
+msgstr "強度(_T)�"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:526
+#, fuzzy
+msgid "Change the strength of the selected smvector"
+msgstr "æ?¹è®?é?¸å®?è³?æ??夾ç??屬æ?§"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:533
+#, fuzzy
+msgid "St_rength exp.:"
+msgstr "å??ç?«é??å§?(_A)"
+
+#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:549
+msgid ""
+"Voronoi-mode makes only the smvector closest to the given point have any "
+"influence"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:551
+#, fuzzy
+msgid "Addition"
+msgstr "ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:552
+msgid "Overlay"
+msgstr "è¦?è??"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:806
+msgid "Produce a lense flare effect using gradients"
+msgstr "使ç?¨æ¼¸è®?ç?¢ç??é?¡é ­å??æ??æ??æ??"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:811
+msgid "_Gradient Flare..."
+msgstr "漸è®?è?²å??æ??(_G)..."
+
+#.
+#. *  Dialog Shell
+#.
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:950
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:2356
+msgid "Gradient Flare"
+msgstr "漸è®?è?²å??æ??"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:1263
+#, c-format
+msgid "Failed to open GFlare file '%s': %s"
+msgstr "ç?¡æ³?é??å?? GFlare æª?â??%sâ??ï¼?%s"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:1271
+#, c-format
+msgid "'%s' is not a valid GFlare file."
+msgstr "â??%sâ??ï¼?ä¸?æ?¯æ??æ??ç?? GFlare æª?æ¡?"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:1325
+#, c-format
+msgid "invalid formatted GFlare file: %s\n"
+msgstr "æ ¼å¼?ç?¡æ??ç?? GFlare æª?ï¼?%s\n"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:1450
+#, c-format
+msgid ""
+"GFlare '%s' is not saved. If you add a new entry in '%s', like:\n"
+"(gflare-path \"%s\")\n"
+"and make a folder '%s', then you can save your own GFlares into that folder."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:1483
+#, c-format
+msgid "Failed to write GFlare file '%s': %s"
+msgstr "ç?¡æ³?寫å?¥ GFlare æª?æ¡?â??%sâ??ï¼?%s"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:2413
+msgid "A_uto update preview"
+msgstr "è?ªå??æ?´æ?°é ?覽å??(_U)"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:2464
+#, fuzzy
+msgid "`Default' is created."
+msgstr "é ?設æ??é??ç?º%s"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:2465
+msgid "Default"
+msgstr "�設"
+
+#.
+#. * Scales
+#.
+#.
+#. *  Scales
+#.
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:2744
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3581
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3686
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3823
+msgid "Parameters"
+msgstr "å??æ?¸"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:2770
+msgid "Ro_tation:"
+msgstr "æ??è½?(_T)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:2782
+msgid "_Hue rotation:"
+msgstr "è?²ç?¸æ??è½?(_H):"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:2794
+msgid "Vector _angle:"
+msgstr "å??é??夾è§?(_A):"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:2806
+msgid "Vector _length:"
+msgstr "å??é??é?·åº¦(_L):"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:2827
+msgid "A_daptive supersampling"
+msgstr "å??æ??è¶?ç´?æ?¡æ¨£(_D)"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:2846
+msgid "_Max depth:"
+msgstr "æ??大深度(_M):"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:2856
+msgid "_Threshold"
+msgstr "è?¨ç??å?¼(_T):"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:2994
+msgid "S_elector"
+msgstr "é?¸æ??(_E)"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3058
+msgid "New Gradient Flare"
+msgstr "æ?°ç??漸è®?è?²å??æ??"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3061
+msgid "Enter a name for the new GFlare"
+msgstr "ç?ºæ?°ç?? GFlare å?½å??"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3081
+#, c-format
+msgid "The name '%s' is used already!"
+msgstr "å??稱ã??%sã??å·²ç¶?被使ç?¨äº?ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3137
+msgid "Copy Gradient Flare"
+msgstr "è¤?製漸è®?è?²å??æ??"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3140
+msgid "Enter a name for the copied GFlare"
+msgstr "ç?º GFlare è¤?製æ?¬å?½å??"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3162
+#, c-format
+msgid "The name `%s' is used already!"
+msgstr "å??稱ã??%sã??å·²ç¶?被使ç?¨äº?ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3193
+msgid "Cannot delete!! There must be at least one GFlare."
+msgstr "ç?¡æ³?å?ªé?¤!! è?³å°?è¦?æ??ä¸?å??æ??以ä¸?ç?? GFlareã??"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3203
+msgid "Delete Gradient Flare"
+msgstr "å?ªé?¤æ¼¸è®?è?²å??æ??"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3275
+#, c-format
+msgid "not found %s in gflares_list"
+msgstr "� gflares_list 中��� %s"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3316
+msgid "Gradient Flare Editor"
+msgstr "漸è®?è?²å??æ??編輯å?¨"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3320
+msgid "Rescan Gradients"
+msgstr "é??æ?°æ??ç??漸è®?è?²"
+
+#. Glow
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3445
+msgid "Glow Paint Options"
+msgstr "ç?¼å??彩繪é?¸é ?"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3456
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3484
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3512
+msgid "Opacity:"
+msgstr "ä¸?é??æ??度ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3469
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3497
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3525
+msgid "Paint mode:"
+msgstr "彩繪模��"
+
+#. Rays
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3473
+msgid "Rays Paint Options"
+msgstr "å??è??彩繪é?¸é ?"
+
+#. Rays
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3501
+msgid "Second Flares Paint Options"
+msgstr "第äº?å??æ??彩繪é?¸é ?"
+
+#.
+#. * Gradient Menus
+#.
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3554
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3657
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3796
+msgid "Gradients"
+msgstr "漸��"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3565
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3670
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3807
+msgid "Radial gradient:"
+msgstr "æ?¾å°?ç??漸è®?è?²:"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3569
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3674
+msgid "Angular gradient:"
+msgstr "�度漸���"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3573
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3678
+msgid "Angular size gradient:"
+msgstr "�度大�漸���"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3593
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3698
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3835
+msgid "Size (%):"
+msgstr "大�(%)�"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3605
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3710
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3847
+msgid "Rotation:"
+msgstr "æ??è½?ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3617
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3723
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3860
+msgid "Hue rotation:"
+msgstr "è?²ç?¸æ??è½?ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3631
+msgid "G_low"
+msgstr "ç?¼å??(_L)"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3735
+msgid "# of Spikes:"
+msgstr "å??è??æ?¸ç?®ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3747
+msgid "Spike thickness:"
+msgstr "å??è??å??度ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3761
+msgid "_Rays"
+msgstr "å??è??(_R)"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3811
+msgid "Size factor gradient:"
+msgstr "大���漸���"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3815
+msgid "Probability gradient:"
+msgstr "æ©?ç??漸è®?è?²ï¼?"
+
+#.
+#. *  Shape Radio Button Frame
+#.
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3877
+msgid "Shape of Second Flares"
+msgstr "第äº?å??æ??ç??å½¢ç??"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3885
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:221
+msgid "Circle"
+msgstr "å??å½¢"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3902
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:223
+msgid "Polygon"
+msgstr "å¤?é??å½¢"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3935
+msgid "Random seed:"
+msgstr "���種��"
+
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3949
+msgid "_Second Flares"
+msgstr "第äº?å??æ??(_S)"
+
+#: ../plug-ins/help-browser/dialog.c:185
+#: ../plug-ins/help-browser/dialog.c:1114
+#, fuzzy
+msgid "GIMP Help Browser"
+msgstr "å?·è¡?說æ??æ??件ç??覽å?¨"
+
+#: ../plug-ins/help-browser/dialog.c:563
+msgid "Go back one page"
+msgstr "è¿?å??ä¸?é ?"
+
+#: ../plug-ins/help-browser/dialog.c:568
+msgid "Go forward one page"
+msgstr "å??é?²ä¸?é ?"
+
+#: ../plug-ins/help-browser/dialog.c:573
+msgid "_Reload"
+msgstr "é??æ?°è¼?å?¥(_R)"
+
+#: ../plug-ins/help-browser/dialog.c:573
+msgid "Reload current page"
+msgstr "é??æ?°è¼?å?¥ç?®å??ç??é ?é?¢"
+
+#: ../plug-ins/help-browser/dialog.c:578
+msgid "_Stop"
+msgstr "å??æ­¢(_S)"
+
+#: ../plug-ins/help-browser/dialog.c:578
+msgid "Stop loading this page"
+msgstr "å??æ­¢è¼?å?¥æ?¬é ?"
+
+#: ../plug-ins/help-browser/dialog.c:583
+msgid "Go to the index page"
+msgstr "��"
+
+#: ../plug-ins/help-browser/dialog.c:588
+#, fuzzy
+msgid "C_opy location"
+msgstr "��水平�置"
+
+#: ../plug-ins/help-browser/dialog.c:589
+#, fuzzy
+msgid "Copy the location of this page to the clipboard"
+msgstr "å°?使ç?¨ä¸­ç??æ?²ç·?è¤?製è?³å?¦ä¸?é??"
+
+#: ../plug-ins/help-browser/dialog.c:609
+#, fuzzy
+msgid "Find text in current page"
+msgstr "å?¨é ?é?¢ä¸­å°?æ?¾ä¸?å??å­?è©?æ??å­?串"
+
+#: ../plug-ins/help-browser/dialog.c:614
+#, fuzzy
+msgid "Find _Again"
+msgstr "å??念ä¸?é??(_S)"
+
+#: ../plug-ins/help-browser/dialog.c:633
+#, fuzzy
+msgid "S_how Index"
+msgstr "�尾索�"
+
+#: ../plug-ins/help-browser/dialog.c:634
+#, fuzzy
+msgid "Toggle the visibility of the sidebar"
+msgstr "顯示/é?±è??ç??æ??å??"
+
+#: ../plug-ins/help-browser/dialog.c:655
+msgid "Visit the GIMP documentation website"
+msgstr "å??訪 GIMP æ??件網ç«?"
+
+#: ../plug-ins/help-browser/dialog.c:1155
+#, fuzzy
+msgid "Find:"
+msgstr "å°?æ?¾:"
+
+#: ../plug-ins/help-browser/dialog.c:1172
+#, fuzzy
+msgctxt "search"
+msgid "_Previous"
+msgstr "ä¸?ä¸?å??(_P)"
+
+#: ../plug-ins/help-browser/dialog.c:1184
+#, fuzzy
+msgctxt "search"
+msgid "_Next"
+msgstr "���(_N)"
+
+#: ../plug-ins/help/gimphelpdomain.c:180
+#, c-format
+msgid "The help pages for '%s' are not available."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/help/gimphelpdomain.c:186
+#, fuzzy
+msgid "The GIMP user manual is not available."
+msgstr "使ç?¨è??æ??å??並æ²?æ??å?¨æ?¬å?°ç«¯å®?è£?ã??"
+
+#: ../plug-ins/help/gimphelpdomain.c:187
+msgid ""
+"Please install the additional help package or use the online user manual at "
+"http://docs.gimp.org/.";
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/help/gimphelpdomain.c:196
+msgid "Perhaps you are missing GIO backends and need to install GVFS?"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/help/gimphelpdomain.c:215
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Help ID '%s' unknown"
+msgstr "æ­£è¦?表示å¼?ã??%sã??中ç??ä¸?æ?? idã??%sã??"
+
+#: ../plug-ins/help/gimphelplocale.c:208
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Loading index from '%s'"
+msgstr "æ­£å?¨å¾?ã??%sã??è¼?å?¥æ??件"
+
+#: ../plug-ins/help/gimphelplocale.c:266
+#, c-format
+msgid ""
+"Parse error in '%s':\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"å??æ??â??%sâ??æª?æ¡?å?§å®¹æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ï¼?\n"
+"%s"
+
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:331
+msgid "Create an Iterated Function System (IFS) fractal"
+msgstr "å?µå»ºä¸?å??迭代å?½æ?¸ç³»çµ±(IFS)ç¢?å½¢"
+
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:343
+msgid "_IFS Fractal..."
+msgstr "_IFS �形..."
+
+#. X
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:523
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:526
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:675
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:729
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:997
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1046
+msgid "X:"
+msgstr "Xï¼?"
+
+#. Y
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:537
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:540
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:689
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:742
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1010
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1057
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1155
+msgid "Y:"
+msgstr "Yï¼?"
+
+#. Asym
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:579
+msgid "Asymmetry:"
+msgstr "��稱度�"
+
+#. Shear
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:593
+msgid "Shear:"
+msgstr "�移�"
+
+#. Simple color control section
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:638
+msgid "Simple"
+msgstr "ç°¡å?®"
+
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:647
+msgid "IFS Fractal: Target"
+msgstr "IFS �形���"
+
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:653
+#, fuzzy
+msgid "Scale hue by:"
+msgstr "æ ¹æ??çµ±ä¸?碼å??段(_U)"
+
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:668
+#, fuzzy
+msgid "Scale value by:"
+msgstr "調�����"
+
+#. Full color control section
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:685
+msgid "Full"
+msgstr "å®?æ?´"
+
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:693
+#, fuzzy
+msgid "IFS Fractal: Red"
+msgstr "ç´?è?²è¡¨ç¤ºé?»é??"
+
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:701
+#, fuzzy
+msgid "IFS Fractal: Green"
+msgstr "��綠�"
+
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:709
+#, fuzzy
+msgid "IFS Fractal: Blue"
+msgstr "é?¸æ??æ?§è??è?²å?»é£½å??"
+
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:717
+#, fuzzy
+msgid "IFS Fractal: Black"
+msgstr "%(white)s å°? %(black)s"
+
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:767
+#, fuzzy
+msgid "IFS Fractal"
+msgstr "���形"
+
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:865
+msgid "Spatial Transformation"
+msgstr "空é??è®?æ??"
+
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:871
+msgid "Color Transformation"
+msgstr "è?²å½©è®?æ??"
+
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:881
+msgid "Relative probability:"
+msgstr "ç?¸å°?æ©?ç??ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:1054
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:162
+msgid "Select _All"
+msgstr "å?¨é?¨é?¸å??(_A)"
+
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:1058
+#, fuzzy
+msgid "Re_center"
+msgstr "é??æ?°å°?å??段中å¿?é»?置中(_C)"
+
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:1058
+msgid "Recompute Center"
+msgstr "é??æ?°è¨?ç®?中å¿?"
+
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:1062
+#, fuzzy
+msgid "Render Options"
+msgstr "����"
+
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:1068
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_move.c:85
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_object_move.c:56
+msgid "Move"
+msgstr "移å??"
+
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:1071
+msgid "Rotate"
+msgstr "æ??è½?"
+
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:1071
+msgid "Rotate / Scale"
+msgstr "æ??è½? / 縮æ?¾"
+
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:1074
+msgid "Stretch"
+msgstr "伸�"
+
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:1172
+#, fuzzy
+msgid "IFS Fractal Render Options"
+msgstr "æ??繪é?¸é ?"
+
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:1194
+#, fuzzy
+msgid "Max. memory:"
+msgstr "�����系統"
+
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:1221
+msgid "Subdivide:"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:1234
+#, fuzzy
+msgid "Spot radius:"
+msgstr "��� F-_Spot"
+
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:1299
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Rendering IFS (%d/%d)"
+msgstr "繪製��"
+
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:1465
+#, c-format
+msgid "Transformation %s"
+msgstr "è®?æ?? %s"
+
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:2399
+msgid "Save failed"
+msgstr "å?²å­?æª?æ¡?失æ??"
+
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:2482
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:2495
+msgid "Open failed"
+msgstr "é??å??æª?æ¡?失æ??"
+
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:2490
+#, fuzzy, c-format
+msgid "File '%s' doesn't seem to be an IFS Fractal file."
+msgstr "æª?æ¡?â??%sâ??ä¸?å??æ?¯ IFS Compose æª?æ¡?ã??"
+
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:2530
+#, fuzzy
+msgid "Save as IFS Fractal file"
+msgstr "å?¦å­?ç?®å??ç??æ??å°?ç?ºæª?æ¡?"
+
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:2567
+#, fuzzy
+msgid "Open IFS Fractal file"
+msgstr "é??å??ä¸?æ?¯å?¨æ?¬æ©?ç??æª?æ¡?"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_about.c:42
+msgid "Image Map Plug-In"
+msgstr "å½±å??å?°å??編輯å?¨æ??件"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_about.c:46
+#, fuzzy
+msgid "Copyright © 1999-2005 by Maurits Rijk"
+msgstr "ç??æ¬?æ??æ?? © 1999-2004 Maurits Rijk"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_about.c:48
+#, fuzzy
+msgid "Released under the GNU General Public License"
+msgstr "æ ¹æ?? GNU General Public License Version 2 æ??æ¬?"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_circle.c:63
+msgid "C_ircle"
+msgstr "å??å½¢(_I)"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_circle.c:263
+msgid "Center _x:"
+msgstr "中��水平�置(_X)�"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_circle.c:268
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_circle.c:275
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_circle.c:281 ../plug-ins/imagemap/imap_grid.c:250
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_grid.c:256
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_polygon.c:504
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_polygon.c:512
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_rectangle.c:393
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_rectangle.c:400
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_rectangle.c:407
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_rectangle.c:414
+msgid "pixels"
+msgstr "å??ç´ "
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_circle.c:270
+msgid "Center _y:"
+msgstr "中å¿?é»?å??ç?´ä½?ç½®(_Y)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_clear.c:50
+msgid "Clear"
+msgstr "��"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_create.c:57
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_gimp_guides.c:150
+msgid "Create"
+msgstr "建�"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_cut.c:54
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_cut_object.c:50
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:158
+msgid "Cut"
+msgstr "��"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_delete.c:56
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:161
+msgid "Delete"
+msgstr "��"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_delete_point.c:60
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:178
+#, fuzzy
+msgid "Delete Point"
+msgstr "���"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_edit_object.c:53
+msgid "Edit Object"
+msgstr "編輯�件"
+
+#. Create the areas
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_gimp_guides.c:116
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_gimp_guides.c:146
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_gimp_guides.c:250
+msgid "Use Gimp Guides"
+msgstr "使ç?¨ Gimp å??è??ç·?"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_gimp_guides.c:159
+#, fuzzy
+msgid "Al_ternate"
+msgstr "å??å¾·"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_gimp_guides.c:164
+msgid "A_ll"
+msgstr "��(_L)"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_gimp_guides.c:168
+msgid "Add Additional Guides"
+msgstr "å? å?¥é¡?å¤?ç??å??è??ç·?"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_gimp_guides.c:176
+#, fuzzy
+msgid "L_eft border"
+msgstr "<b>��設��</b>"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_gimp_guides.c:180
+#, fuzzy
+msgid "_Right border"
+msgstr "<b>��設��</b>"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_gimp_guides.c:184
+#, fuzzy
+msgid "_Upper border"
+msgstr "<b>��設��</b>"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_gimp_guides.c:188
+#, fuzzy
+msgid "Lo_wer border"
+msgstr "æ ¼ç·?å¤?æ¡?ç??é¡?è?²"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_gimp_guides.c:196
+#, fuzzy
+msgid "_Base URL:"
+msgstr "ç?®æ¨?æ¡?æ?¶ç??å?ºç¤? URL"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:73
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:139
+msgid "Create Guides"
+msgstr "建ç«?å??è??ç·?"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:112
+#, c-format
+msgid "Resulting Guide Bounds: %d,%d to %d,%d (%d areas)"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:143
+msgid ""
+"Guides are pre-defined rectangles covering the image. You define them by "
+"their width, height, and spacing from each other. This allows you to rapidly "
+"create the most common image map type - image collection of \"thumbnails\", "
+"suitable for navigation bars."
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:169
+#, fuzzy
+msgid "_Left start at:"
+msgstr "%s æ?¼ç´?æ??é??å§?æ??"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:179
+#, fuzzy
+msgid "_Top start at:"
+msgstr "%s æ?¼ç´?æ??é??å§?æ??"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:184
+#, fuzzy
+msgid "_Horz. spacing:"
+msgstr "é ?設é??é??"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:190
+#, fuzzy
+msgid "_No. across:"
+msgstr "Ten Across"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:196
+#, fuzzy
+msgid "_Vert. spacing:"
+msgstr "é ?設é??é??"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:202
+#, fuzzy
+msgid "No. _down:"
+msgstr "å? å??ä¸?注(_D)"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:211
+#, fuzzy
+msgid "Base _URL:"
+msgstr "ç?®æ¨?æ¡?æ?¶ç??å?ºç¤? URL"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:236
+msgid "Resulting Guide Bounds: 0,0 to 0,0 (0 areas)"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:271
+msgid "Guides"
+msgstr "å??è??ç·?"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_insert_point.c:61
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:177
+msgid "Insert Point"
+msgstr "æ??å?¥é??é?µå½±æ ¼"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_move_down.c:52
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_object_down.c:54
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:175
+msgid "Move Down"
+msgstr "å??ä¸?移"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_move_sash.c:68
+#, fuzzy
+msgid "Move Sash"
+msgstr "å°?%s 移è?³%s ä¸?é?¢ã??"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_move_selected.c:55
+msgid "Move Selected Objects"
+msgstr "移å??æ??é?¸ç??ç?©ä»¶"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_move_to_front.c:50
+#, fuzzy
+msgid "Move To Front"
+msgstr "æ??è?³æ??å??(_L)"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_move_up.c:52
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_object_up.c:54
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:174
+msgid "Move Up"
+msgstr "å??ä¸?移"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_paste.c:50
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:160
+msgid "Paste"
+msgstr "貼�"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_select.c:52
+msgid "Select"
+msgstr "é?¸å??"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_select_next.c:50
+#, fuzzy
+msgid "Select Next"
+msgstr "é?¸æ??ä¸?ä¸?å??符å??ç??é ?ç?®"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_select_prev.c:50
+#, fuzzy
+msgid "Select Previous"
+msgstr "ä¸?å??ç??å??"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_select_region.c:63
+#, fuzzy
+msgid "Select Region"
+msgstr "çµ?æ??å??"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_send_to_back.c:50
+#, fuzzy
+msgid "Send To Back"
+msgstr "å??å?°æ¯?å°?é ?ç?®"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_unselect.c:52
+msgid "Unselect"
+msgstr "��"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_unselect_all.c:55
+msgid "Unselect All"
+msgstr "����"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:205
+msgid "Link Type"
+msgstr "é??çµ?é¡?å??"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:214
+msgid "_Web Site"
+msgstr "網�(_W)"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:220
+msgid "_Ftp Site"
+msgstr "_Ftp ç«?å?°"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:226
+msgid "_Gopher"
+msgstr "_Gopher"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:232
+msgid "Ot_her"
+msgstr "��(_H)"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:238
+msgid "F_ile"
+msgstr "��(_I)"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:244
+msgid "WAI_S"
+msgstr "WAI_S"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:250
+msgid "Tel_net"
+msgstr "Tel_net"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:256
+msgid "e-_mail"
+msgstr "���件(_M)"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:262
+msgid "_URL to activate when this area is clicked: (required)"
+msgstr "æ??ä¸?該å??å??æ??æ??é??å??æ??å®?ç?? _URL (å¿?é ?å¡«ä¸?)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:264
+msgid "Select HTML file"
+msgstr "é?¸æ?? HTML æª?"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:273
+msgid "Relati_ve link"
+msgstr "ç?¸å°?é??çµ?(_V)"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:279
+msgid "_Target frame name/ID: (optional - used for FRAMES only)"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:282
+msgid "ALT te_xt: (optional)"
+msgstr "ALT æ??å­?[å?¯ä»¥ä¸?å¡«] (_X)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:285
+msgid "_Link"
+msgstr "é??çµ?(_L)"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:319
+msgid "Dimensions"
+msgstr "尺寸"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:323
+msgid "Pre_view"
+msgstr "�覽(_V)"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:361
+msgid "_JavaScript"
+msgstr "_JavaScript"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:460
+msgid "Area Settings"
+msgstr "å??å??設å®?"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:502
+#, c-format
+msgid "Area #%d Settings"
+msgstr "第 %d å??å??å??ç??設å®?"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_file.c:47 ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:70
+msgid "Error opening file"
+msgstr "é??å??æª?æ¡?ç?¼ç??é?¯èª¤"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_file.c:67
+msgid "Load Image Map"
+msgstr "è¼?å?¥å½±å??å?°å??"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_file.c:122
+msgid "Save Image Map"
+msgstr "å?²å­?å½±å??å?°å??"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_grid.c:197
+msgid "Grid Settings"
+msgstr "格�設�"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_grid.c:201
+msgid "_Snap-to grid enabled"
+msgstr "å·²å??ç?¨è²¼é½?æ ¼ç·?(_S)"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_grid.c:207
+msgid "Grid Visibility and Type"
+msgstr "æ?¯å?¦é¡¯ç¤ºæ ¼ç·?ï¼?æ??æ??å®?æ ¼ç·?ç??é¡?å??"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_grid.c:214
+msgid "_Hidden"
+msgstr "é?±è??(_H)"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_grid.c:222
+msgid "_Lines"
+msgstr "ç?´ç·?(_L)"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_grid.c:231
+msgid "C_rosses"
+msgstr "å??å­?(_R)"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_grid.c:239
+msgid "Grid Granularity"
+msgstr "�格大�"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_grid.c:246
+msgid "_Width"
+msgstr "é??度(_W)"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_grid.c:252
+msgid "_Height"
+msgstr "�度(_H)"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_grid.c:266
+msgid "Grid Offset"
+msgstr "æ ¼ç·?å??移ä½?ç½®"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_grid.c:273
+msgid "pixels from l_eft"
+msgstr "å¾?å·¦é??æ?¸èµ·ç??å??ç´ æ?¸ç?®(_E)"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_grid.c:278
+msgid "pixels from _top"
+msgstr "å¾?é ?é?¨æ?¸èµ·ç??å??ç´ æ?¸ç?®(_T)"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_grid.c:289
+msgid "_Preview"
+msgstr "�覽(_P)"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_main.c:121
+msgid "Create a clickable imagemap"
+msgstr "å?µå»ºä¸?å??å?¯é»?æ??ç??å½±å??å?°å??"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_main.c:126
+msgid "_Image Map..."
+msgstr "å½±å??å?°å??編輯å?¨(_I)..."
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_main.c:516
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_settings.c:170
+msgid "<Untitled>"
+msgstr "<���>"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_main.c:659
+msgid "Some data has been changed!"
+msgstr "�容已被���"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_main.c:662
+msgid "Do you really want to discard your changes?"
+msgstr "æ?¯å?¦æ?¾æ£?æ??æ??å·²æ?´æ?¹ç??è³?æ??ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_main.c:876
+#, c-format
+msgid "File \"%s\" saved."
+msgstr "å·²å?²å­?æª?æ¡?â??%sâ??ã??"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_main.c:880
+msgid "Couldn't save file:"
+msgstr "�������"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_main.c:893
+msgid "Image size has changed."
+msgstr "å??ç??尺寸已被æ?´æ?¹ã??"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_main.c:894
+#, fuzzy
+msgid "Resize area's?"
+msgstr "繪å??å??å??"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_main.c:928
+msgid "Couldn't read file:"
+msgstr "ç?¡æ³?è®?å??æª?æ¡?ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_main.c:975
+#, c-format
+msgid "URL: %s"
+msgstr "URL: %s"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:109
+#, c-format
+msgid "_Undo %s"
+msgstr "復å?? %s(_U)"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:122
+#, c-format
+msgid "_Redo %s"
+msgstr "å??æ¶?復å?? %s(_R)"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:145
+msgid "_File"
+msgstr "��(_F)"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:146
+msgid "_Open..."
+msgstr "é??å??(_O)..."
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:146
+msgid "Open"
+msgstr "é??å??"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:148
+msgid "_Save..."
+msgstr "��(_S)..."
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:148
+msgid "Save"
+msgstr "��"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:150
+msgid "Save _As..."
+msgstr "����(_A)..."
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:155
+msgid "_Edit"
+msgstr "編輯(_E)"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:156
+msgid "Undo"
+msgstr "復å??"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:157
+msgid "Redo"
+msgstr "å??æ¶?復å??"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:163
+msgid "D_eselect All"
+msgstr "å??æ¶?å?¨é?¨é?¸å??(_E)"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:165
+#, fuzzy
+msgid "Edit Area _Info..."
+msgstr "顯示���話��"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:166
+msgid "Edit selected area info"
+msgstr "編輯é?¸å®?å??å??ç??è³?è¨?"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:167
+msgid "Preferences"
+msgstr "å??好設å®?"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:169
+#, fuzzy
+msgid "Move to Front"
+msgstr "æ??è?³æ??å??(_L)"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:171
+#, fuzzy
+msgid "Send to Back"
+msgstr "å??å?°æ¯?å°?é ?ç?®"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:173
+#, fuzzy
+msgid "Delete Area"
+msgstr "繪å??å??å??"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:180
+msgid "_View"
+msgstr "顯示(_V)"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:181
+msgid "Source..."
+msgstr "å??å§?碼..."
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:182
+msgid "Zoom in"
+msgstr "æ??è¿?"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:183
+msgid "Zoom out"
+msgstr "æ??é? "
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:184
+msgid "_Zoom To"
+msgstr "縮�(_Z)"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:186
+msgid "_Mapping"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:187
+msgid "Edit Map Info..."
+msgstr "編輯å?°å??è³?è¨?..."
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:188
+msgid "Edit Map Info"
+msgstr "編輯å?°å??è³?è¨?"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:190
+msgid "_Tools"
+msgstr "工�(_T)"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:191
+msgid "Grid Settings..."
+msgstr "格�設�..."
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:193
+msgid "Use GIMP Guides..."
+msgstr "使ç?¨ Gimp å??è??ç·?... "
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:195
+msgid "Create Guides..."
+msgstr "建ç«?å??è??ç·?..."
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:198
+msgid "_Help"
+msgstr "æ±?å?©(_H)"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:199
+#, fuzzy
+msgid "_Contents"
+msgstr "�容(_C)"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:202
+msgid "_Zoom"
+msgstr "縮�(_Z)"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:207
+#, fuzzy
+msgid "Area List"
+msgstr "ç?©å®¶å??å?®"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:217
+msgid "Arrow"
+msgstr "ç®­é ­"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:218
+msgid "Select existing area"
+msgstr "é?¸å??ç?¾æ??ç??å??å??"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:220
+msgid "Define Rectangle area"
+msgstr "å®?義ç?©å½¢å??å??"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:222
+msgid "Define Circle/Oval area"
+msgstr "å®?義å??å½¢/æ©¢å??å½¢å??å??"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:224
+msgid "Define Polygon area"
+msgstr "å®?義å¤?é??å½¢å??å??"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_polygon.c:71
+msgid "_Polygon"
+msgstr "å¤?é??å½¢(_P)"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_polygon.c:473
+msgid "x (pixels)"
+msgstr "x(å??ç´ )"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_polygon.c:482
+msgid "y (pixels)"
+msgstr "y(å??ç´ )"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_polygon.c:520
+msgid "_Insert"
+msgstr "æ??å?¥(_I)"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_polygon.c:526
+msgid "A_ppend"
+msgstr "é??å? (_P)"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_polygon.c:532
+msgid "_Remove"
+msgstr "移�(_R)"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:235
+#, fuzzy
+msgid "Couldn't save resource file:"
+msgstr "ç?¡æ³?å?²å­?æª?æ¡?â??%sâ??"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:349
+msgid "General"
+msgstr "��"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:353
+#, fuzzy
+msgid "Default Map Type"
+msgstr "é ?設å­?å??款å¼?"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:372
+#, fuzzy
+msgid "_Prompt for area info"
+msgstr "è??ç??â??infoâ??URL ç??è??ç??ç¨?åº?"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:374
+msgid "_Require default URL"
+msgstr "é??è¦?é ?設ç?? URL(_R)"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:376
+#, fuzzy
+msgid "Show area _handles"
+msgstr "顯示æ??å?°ç¯?å??"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:378
+msgid "_Keep NCSA circles true"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:380
+#, fuzzy
+msgid "Show area URL _tip"
+msgstr "��顯示此 URL"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:383
+msgid "_Use double-sized grab handles"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:390
+msgid "Menu"
+msgstr "��"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:394
+#, fuzzy
+msgid "Number of _undo levels (1 - 99):"
+msgstr "復å??次æ?¸ä¸?é??(_U):"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:399
+#, fuzzy
+msgid "Number of M_RU entries (1 - 16):"
+msgstr "å?²å­?æ­·å?²é ?ç??æ??大æ?¸é??"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:408
+msgid "Select Color"
+msgstr "é?¸æ??é¡?è?²"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:423
+#, fuzzy
+msgid "Normal:"
+msgstr "��"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:427
+#, fuzzy
+msgid "Selected:"
+msgstr "å·²é?¸å??"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:436
+msgid "Co_ntiguous Region"
+msgstr "��漸��(_N)"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:442
+msgid "_Automatically convert"
+msgstr "è?ªå??è½?æ??(_A)"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:453
+msgid "General Preferences"
+msgstr "ä¸?è?¬å??好設å®?"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_rectangle.c:68
+msgid "_Rectangle"
+msgstr "ç?©å½¢(_R)"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_rectangle.c:388
+msgid "Upper left _x:"
+msgstr "左��(_X)�"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_rectangle.c:395
+msgid "Upper left _y:"
+msgstr "左��(_Y)�"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_selection.c:350
+#, fuzzy
+msgid "#"
+msgstr "#"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_selection.c:361
+msgid "URL"
+msgstr "URL"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_selection.c:379
+#, fuzzy
+msgid "ALT Text"
+msgstr "å·²å? å¯?æ??å­?"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_selection.c:389
+msgid "Target"
+msgstr "��"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_settings.c:89
+msgid "Settings for this Mapfile"
+msgstr "設å®?é??å??å?°å??æª?"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_settings.c:93
+msgid "Filename:"
+msgstr "æª?æ¡?å??稱ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_settings.c:96
+msgid "Image name:"
+msgstr "å??ç??å??稱ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_settings.c:97
+msgid "Select Image File"
+msgstr "é?¸æ??å??ç??æª?"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_settings.c:101
+msgid "_Title:"
+msgstr "��(_T)�"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_settings.c:103
+msgid "Aut_hor:"
+msgstr "ä½?è??(_H)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_settings.c:105
+msgid "Default _URL:"
+msgstr "�設 _URL�"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_settings.c:107
+msgid "_Description:"
+msgstr "說æ??(_D)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_settings.c:129
+msgid "Map File Format"
+msgstr "å?°å??æª?æ¡?æ ¼å¼?"
+
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_source.c:66
+#, fuzzy
+msgid "View Source"
+msgstr "顯示å??å§?æª?"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-apply.c:105
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:1018
+msgid "Lighting Effects"
+msgstr "å??ç·?æ??æ??"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-main.c:191
+msgid "Apply various lighting effects to an image"
+msgstr "é??ç?¨å??種ä¸?å??ç??å??ç·?æ??æ??å?°ä¸?å??å??ä¸?"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-main.c:196
+msgid "_Lighting Effects..."
+msgstr "å??ç·?æ??æ??(_L)..."
+
+#. General options
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:294
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:472
+msgid "General Options"
+msgstr "����"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:302
+msgid "T_ransparent background"
+msgstr "é??æ??è??æ?¯(_R)"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:312
+msgid "Make destination image transparent where bump height is zero"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:315
+msgid "Cre_ate new image"
+msgstr "ç?¢ç??æ?°ç??å??ç??(_A)"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:325
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:541
+msgid "Create a new image when applying filter"
+msgstr "å¥?ç?¨æ¿¾é?¡æ??æ??ç?¢ç??æ?°ç??å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:327
+msgid "High _quality preview"
+msgstr "é«?å??質é ?覽(_Q)"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:337
+msgid "Enable/disable high quality preview"
+msgstr "(ä¸?)å??ç?¨é«?å??質é ?覽"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:344
+msgid "Distance:"
+msgstr "���"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:377
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:619
+msgid "Light Settings"
+msgstr "å??æº?設å®?"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:390
+msgid "Light 1"
+msgstr "å??ç·? 1"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:391
+msgid "Light 2"
+msgstr "å??ç·? 2"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:392
+msgid "Light 3"
+msgstr "å??ç·? 3"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:393
+msgid "Light 4"
+msgstr "å??ç·? 4"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:394
+msgid "Light 5"
+msgstr "å??ç·? 5"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:395
+msgid "Light 6"
+msgstr "å??ç·? 6"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:409
+msgid "Color:"
+msgstr "���"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:416
+msgid "Directional"
+msgstr "æ?¹å??æ?§"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:417
+msgid "Point"
+msgstr "é»?"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:431
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:642
+msgid "Type of light source to apply"
+msgstr "æº?å??使ç?¨ç??å??æº?é¡?å??"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:433
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:644
+msgid "Select lightsource color"
+msgstr "è«?é?¸å??å??æº?é¡?è?²"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:447
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:657
+msgid "Set light source color"
+msgstr "設å®?å??æº?é¡?è?²"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:455
+msgid "_Intensity:"
+msgstr "亮度(_I)�"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:463
+msgid "Light intensity"
+msgstr "å??æº?亮度"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:466
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:659
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:986
+#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:355
+msgid "Position"
+msgstr "ä½?ç½®"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:484
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:683
+msgid "Light source X position in XYZ space"
+msgstr "ä¸?維空é??中å??æº?ç?? X 座æ¨?"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:499
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:697
+msgid "Light source Y position in XYZ space"
+msgstr "ä¸?維空é??中å??æº?ç?? Y 座æ¨?"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:506
+msgid "_Z:"
+msgstr "_Zï¼?"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:514
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:711
+msgid "Light source Z position in XYZ space"
+msgstr "ä¸?維空é??中å??æº?ç?? Z 座æ¨?"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:534
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:737
+msgid "Light source X direction in XYZ space"
+msgstr "ä¸?維空é??中å??æº?ç?? X æ?¹å??"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:548
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:750
+msgid "Light source Y direction in XYZ space"
+msgstr "ä¸?維空é??中å??æº?ç?? Y æ?¹å??"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:554
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:703
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:755
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1023
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1068
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1167
+msgid "Z:"
+msgstr "Zï¼?"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:562
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:763
+msgid "Light source Z direction in XYZ space"
+msgstr "ä¸?維空é??中å??æº?ç?? Z æ?¹å??"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:565
+msgid "I_solate"
+msgstr "é??é?¢(_S)"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:574
+msgid "Lighting preset:"
+msgstr "å??ç·?æ??æ??çµ?æ??ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:620
+msgid "Material Properties"
+msgstr "æ??質屬æ?§"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:638
+msgid "_Glowing:"
+msgstr "ç?½ç?±ç??(_G):"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:657
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:824
+msgid "Amount of original color to show where no direct light falls"
+msgstr "ç?¶æ²?æ??被å??æº?ç?´æ?¥ç?§å°?æ??顯示ç??å??ä¾?è?²å½©ä»½é??"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:671
+msgid "_Bright:"
+msgstr "æ??亮ç??(_B):"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:690
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:853
+msgid "Intensity of original color when lit by a light source"
+msgstr "被å??æº?ç?§å?°æ??å??è?²å½©ç??強度"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:704
+msgid "_Shiny:"
+msgstr "å??亮ç??(_S):"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:723
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:925
+msgid "Controls how intense the highlights will be"
+msgstr "æ?§å?¶å¼·å??é?¨ä»½å¤?麼強ç??"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:736
+msgid "_Polished:"
+msgstr "磨å??ç??(_P):"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:755
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:954
+msgid "Higher values makes the highlights more focused"
+msgstr "è¼?é«?ç??å?¼,使強å??é?¨ä»½æ?´é??中"
+
+#. Metallic
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:765
+msgid "_Metallic"
+msgstr "é??屬é?¢(_M)"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:802
+msgid "E_nable bump mapping"
+msgstr "使ç?¨å?¹å?¸è²¼å??(_N)"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:816
+msgid "Enable/disable bump-mapping (image depth)"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:838
+msgid "Bumpm_ap image:"
+msgstr "å?¹å?¸è²¼å??å??ç??(_A):"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:842
+msgid "Logarithmic"
+msgstr "å°?æ?¸"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:854
+msgid "Cu_rve:"
+msgstr "��(_R)�"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:859
+msgid "Ma_ximum height:"
+msgstr "é«?度ä¸?é??(_X)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:869
+#, fuzzy
+msgid "Maximum height for bumps"
+msgstr "æ??å­?容å?¨å??件ç??é«?度"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:893
+msgid "E_nable environment mapping"
+msgstr "å??ç?¨ç?°å¢?æ? å°?(_N)"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:907
+msgid "Enable/disable environment-mapping (reflection)"
+msgstr "å??ç?¨/å??ç?¨ç?°å¢?æ? å°?(å??å°?)"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:924
+msgid "En_vironment image:"
+msgstr "ç?°å¢?å??ç??(_V):"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:927
+msgid "Environment image to use"
+msgstr "è¦?使ç?¨ç??ç?°å¢?æ? å°?å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:949
+msgid "Op_tions"
+msgstr "��(_T)"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:953
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1291
+msgid "_Light"
+msgstr "å??ç·?(_L)"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:957
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1295
+msgid "_Material"
+msgstr "æ??質(_M)"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:961
+msgid "_Bump Map"
+msgstr "å?¹å?¸è²¼å??(_B)"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:965
+msgid "_Environment Map"
+msgstr "����(_E)"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:1081
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1397
+msgid "Recompute preview image"
+msgstr "é??æ?°è¨?ç®?é ?覽å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:1083
+msgid "I_nteractive"
+msgstr "äº?å??å¼?(_N)"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:1097
+msgid "Enable/disable real time preview of changes"
+msgstr "å??ç?¨/é??é??é«?å??質å?³æ??é ?覽"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:1136
+msgid "Save Lighting Preset"
+msgstr "å?²å­?å??ç·?æ??æ??çµ?æ??"
+
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:1280
+msgid "Load Lighting Preset"
+msgstr "è¼?å?¥å??ç·?æ??æ??çµ?æ??"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-apply.c:276
+msgid "Map to plane"
+msgstr "���平�"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-apply.c:279
+msgid "Map to sphere"
+msgstr "æ? å°?å?°ç??é«?"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-apply.c:282
+msgid "Map to box"
+msgstr "�����"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-apply.c:285
+msgid "Map to cylinder"
+msgstr "æ? å°?å?°å??æ?±é«?"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-main.c:192
+msgid "Map the image to an object (plane, sphere, box or cylinder)"
+msgstr "æ? å°?å??ç??å?°ç?©é«?ï¼?å¹³é?¢ï¼?ç??é«?ï¼?ç®±å­?æ??å??æ?±é«?ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-main.c:197
+msgid "Map _Object..."
+msgstr "����件(_O)..."
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:253
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1305
+msgid "_Box"
+msgstr "��(_B)"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:269
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1311
+msgid "C_ylinder"
+msgstr "å??æ?±é«?(_Y)"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:484
+msgid "Map to:"
+msgstr "æ??å½±è?³ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:488
+msgid "Plane"
+msgstr "平�"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:489
+msgid "Sphere"
+msgstr "ç??é«?"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:490
+msgid "Box"
+msgstr "��"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:501
+msgid "Type of object to map to"
+msgstr "æ? å°?å¾?ç??ç?©ä»¶é¡?å??"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:503
+msgid "Transparent background"
+msgstr "é??æ??è??æ?¯"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:514
+msgid "Make image transparent outside object"
+msgstr "ç?©é«?å¤?ç??é?¨ä»½æ?¯é??æ??ç??"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:516
+msgid "Tile source image"
+msgstr "é?ªæ??ä¾?æº?å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:527
+msgid "Tile source image: useful for infinite planes"
+msgstr "é?ªæ??ä¾?æº?å??ç??ï¼?å°?æ?¼ç?¡é??大ç??å¹³é?¢æ¯?è¼?æ??ç?¨"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:530
+msgid "Create new image"
+msgstr "ç?¢ç??æ?°ç??å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:549
+msgid "Enable _antialiasing"
+msgstr "å??ç?¨å??é?¸é½?(_A)"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:560
+msgid "Enable/disable jagged edges removal (antialiasing)"
+msgstr "å??ç?¨/ç¦?ç?¨å?»é?¤é?¸é½?ç??é??ç·£(å??é?¸é½?)"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:576
+msgid "Antialiasing quality. Higher is better, but slower"
+msgstr "å??é?¸é½?ç??å??質ã??æ?¸å?¼å¤§å??質æ??è¼?好ï¼?ä½?è??ç??è¼?æ?¢"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:593
+msgid "Stop when pixel differences are smaller than this value"
+msgstr "ç?¶ç?«ç´ ä¹?é??é¡?è?²ç??å·®å?¥å°?æ?¼æ­¤æ?¸å?¼æ??å??æ­¢é??ç®?"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:628
+msgid "Point light"
+msgstr "é»?å??æº?"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:629
+msgid "Directional light"
+msgstr "æ?¹å??å??æº?"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:630
+msgid "No light"
+msgstr "æ²?æ??å??æº?"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:635
+msgid "Lightsource type:"
+msgstr "å??æº?é¡?å??ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:649
+msgid "Lightsource color:"
+msgstr "å??æº?é¡?è?²ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:714
+msgid "Direction Vector"
+msgstr "æ?¹å??å??é??"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:790
+msgid "Intensity Levels"
+msgstr "å??æº?強度"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:809
+msgid "Ambient:"
+msgstr "���"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:838
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:881
+msgid "Diffuse:"
+msgstr "���"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:862
+msgid "Reflectivity"
+msgstr "å??å°?ç??"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:896
+msgid "Higher values makes the object reflect more light (appear lighter)"
+msgstr "è¼?é«?ç??å?¼è¡¨ç¤ºç?©ä»¶æ??å??å°?è¼?å¤?å??ç·?(ç??èµ·ä¾?è¼?å??亮)"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:910
+msgid "Specular:"
+msgstr "é?¡å°?ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:939
+msgid "Highlight:"
+msgstr "é«?亮度å??ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1000
+msgid "Object X position in XYZ space"
+msgstr "ä¸?維空é??中ç?©é«?ç?? X 軸ä½?ç½®"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1013
+msgid "Object Y position in XYZ space"
+msgstr "ä¸?維空é??中ç?©é«?ç?? Y 軸ä½?ç½®"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1026
+msgid "Object Z position in XYZ space"
+msgstr "ä¸?維空é??中ç?©é«?ç?? Z 軸ä½?ç½®"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1049
+msgid "Rotation angle about X axis"
+msgstr "沿 X 軸ç??æ??è½?è§?度"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1060
+msgid "Rotation angle about Y axis"
+msgstr "沿 Y 軸ç??æ??è½?è§?度"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1071
+msgid "Rotation angle about Z axis"
+msgstr "沿 Z 軸ç??æ??è½?è§?度"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1097
+msgid "Front:"
+msgstr "å??ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1097
+msgid "Back:"
+msgstr "å¾?ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1105
+msgid "Map Images to Box Faces"
+msgstr "å°?å??ç??æ??å½±è?³æ?¹ç??表é?¢"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1146
+msgid "X scale (size)"
+msgstr "X ��(大�)"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1158
+msgid "Y scale (size)"
+msgstr "Y ��(大�)"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1170
+msgid "Z scale (size)"
+msgstr "Z ��(大�)"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1193
+#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:414
+msgid "_Top:"
+msgstr "é ?é?¨(_T)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1193
+#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:433
+msgid "_Bottom:"
+msgstr "��(_B)�"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1198
+msgid "Images for the Cap Faces"
+msgstr "æ?±é«?è??é?¢ç??å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1227
+#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:231
+msgid "Size"
+msgstr "尺寸"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1238
+msgid "R_adius:"
+msgstr "å??å¾?(_A)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1242
+msgid "Cylinder radius"
+msgstr "å??æ?±é«?å??å¾?"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1256
+msgid "Cylinder length"
+msgstr "å??æ?±é«?é?·åº¦"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1287
+msgid "O_ptions"
+msgstr "��(_P)"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1299
+msgid "O_rientation"
+msgstr "æ?¹å??(_R)"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1335
+msgid "Map to Object"
+msgstr "æ??å½±è?³ç?©ä»¶"
+
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1415
+msgid "Show preview _wireframe"
+msgstr "顯示�覽��(_W)"
+
+#: ../plug-ins/maze/maze-algorithms.c:278
+#, fuzzy
+msgid "Constructing maze using Prim's Algorithm"
+msgstr "使ç?¨ Prim é??ç®?æ³?ç?¢ç??è¿·å®®..."
+
+#: ../plug-ins/maze/maze-algorithms.c:487
+#, fuzzy
+msgid "Constructing tileable maze using Prim's Algorithm"
+msgstr "使ç?¨ Prim é??ç®?æ³?ç?¢ç??å?¯ä»¥é?ªæ??ç??è¿·å®®..."
+
+#: ../plug-ins/maze/maze-dialog.c:162
+msgid "Maze"
+msgstr "è¿·å®®"
+
+#. The maze size frame
+#: ../plug-ins/maze/maze-dialog.c:184
+msgid "Maze Size"
+msgstr "迷宮大�"
+
+#. entscale == Entry and Scale pair function found in pixelize.c
+#: ../plug-ins/maze/maze-dialog.c:198
+msgid "Width (pixels):"
+msgstr "é??度(å??ç´ )ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/maze/maze-dialog.c:210 ../plug-ins/maze/maze-dialog.c:226
+msgid "Pieces:"
+msgstr "格��"
+
+#: ../plug-ins/maze/maze-dialog.c:215
+msgid "Height (pixels):"
+msgstr "é«?度(å??ç´ )ï¼?"
+
+#. The maze algorithm frame
+#: ../plug-ins/maze/maze-dialog.c:234
+msgid "Algorithm"
+msgstr "æ¼?ç®?æ³?"
+
+#: ../plug-ins/maze/maze-dialog.c:260
+msgid "Depth first"
+msgstr "深度å?ªå??"
+
+#: ../plug-ins/maze/maze-dialog.c:261
+msgid "Prim's algorithm"
+msgstr "Prim æ¼?ç®?æ³?"
+
+#: ../plug-ins/maze/maze-dialog.c:380
+msgid ""
+"Selection size is not even.\n"
+"Tileable maze won't work perfectly."
+msgstr ""
+"é?¸å??å??å??ç??尺寸ä¸?æ?¯å?¶æ?¸ã??\n"
+" é?ªæ??è¿·å®®æ??ä¸?æ??å¾?å?°é ?æ??ç??æ??æ??ã??"
+
+#: ../plug-ins/maze/maze.c:122
+msgid "Draw a labyrinth"
+msgstr "ç?«å?ºä¸?å??è¿·å®®"
+
+#: ../plug-ins/maze/maze.c:129
+msgid "_Maze..."
+msgstr "è¿·å®®(_M)..."
+
+#: ../plug-ins/maze/maze.c:425
+msgid "Drawing maze"
+msgstr "繪製迷宮"
+
+#: ../plug-ins/metadata/metadata.c:185
+msgid "View and edit metadata (EXIF, IPTC, XMP)"
+msgstr "å¯?ç??å??編輯詮é??è³?æ??(metadata) (EXIF, IPTC, XMP)"
+
+#: ../plug-ins/metadata/metadata.c:194
+msgid "Propert_ies"
+msgstr "屬�(_I)"
+
+#: ../plug-ins/metadata/xmp-parse.c:238
+#, c-format
+msgid "Error: No XMP packet found"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/metadata/xmp-parse.c:254
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error on line %d char %d: %s"
+msgstr "第 %d è¡?第 %d å??å­?ç?¼ç??é?¯èª¤ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/metadata/xmp-parse.c:276
+#, c-format
+msgid "Expected text or optional element <%s>, found <%s> instead"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/metadata/xmp-parse.c:280
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Expected element <%s>, found <%s> instead"
+msgstr "æ?¾ä¸?å?°å??件ã??%2$sã??中ç??屬æ?§ã??%1$sã??"
+
+#: ../plug-ins/metadata/xmp-parse.c:295
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unknown element <%s>"
+msgstr "ä¸?æ??ç??å??ç´  %s"
+
+#: ../plug-ins/metadata/xmp-parse.c:324
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unknown attribute \"%s\"=\"%s\" in element <%s>"
+msgstr "<%2$s> å??素中å?ºç?¾ä¸?æ??ç??屬æ?§ %1$s"
+
+#: ../plug-ins/metadata/xmp-parse.c:677
+#, c-format
+msgid "Required attribute rdf:about missing in <%s>"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/metadata/xmp-parse.c:903
+#, c-format
+msgid "Nested elements (<%s>) are not allowed in this context"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/metadata/xmp-parse.c:1032
+#, c-format
+msgid "End of element <%s> not expected in this context"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/metadata/xmp-parse.c:1134
+#, c-format
+msgid "The current element (<%s>) cannot contain text"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/metadata/xmp-parse.c:1159
+msgid "XMP packets must start with <?xpacket begin=...?>"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/metadata/xmp-parse.c:1173
+msgid "XMP packets must end with <?xpacket end=...?>"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/metadata/xmp-parse.c:1186
+msgid "XMP cannot contain XML comments or processing instructions"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:215
+msgid "Curl up one of the image corners"
+msgstr "æ?²æ?²å??å??ç??ä¸?å??è§?"
+
+#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:220
+msgid "_Pagecurl..."
+msgstr "����(_P)..."
+
+#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:439
+msgid "Pagecurl Effect"
+msgstr "é ?è§?æ?²æ?²æ??æ??"
+
+#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:461
+msgid "Curl Location"
+msgstr "���置"
+
+#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:480
+msgid "Lower right"
+msgstr "���"
+
+#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:481
+msgid "Lower left"
+msgstr "左��"
+
+#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:482
+msgid "Upper left"
+msgstr "左��"
+
+#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:483
+msgid "Upper right"
+msgstr "���"
+
+#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:523
+msgid "Curl Orientation"
+msgstr "æ?²æ?²æ?¹å??"
+
+#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:567
+msgid "_Shade under curl"
+msgstr "���置���影(_S)"
+
+#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:580
+msgid "Current gradient (reversed)"
+msgstr "ç?®å??ç??漸è®?è?²(ç?¸å??ç??)"
+
+#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:585
+msgid "Current gradient"
+msgstr "ç?®å??ç??漸è®?è?²"
+
+#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:590
+msgid "Foreground / background colors"
+msgstr "å??æ?¯/è??æ?¯è?²"
+
+#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:610
+msgid "_Opacity:"
+msgstr "ä¸?é??æ??度(_O)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:733
+msgid "Curl Layer"
+msgstr "æ?²æ?²å??層"
+
+#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:1023
+#, fuzzy
+msgid "Page Curl"
+msgstr "��網��%s"
+
+#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:149
+msgid "Ignore Page _Margins"
+msgstr "忽ç?¥é ?é??è·?(_M)"
+
+#. crop marks toggle
+#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:160
+#, fuzzy
+msgid "_Draw Crop Marks"
+msgstr "çµ?å??é??å? è¨?è??"
+
+#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:306
+msgid "_X resolution:"
+msgstr "_X 解å??度ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:310
+msgid "_Y resolution:"
+msgstr "_Y 解å??度ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:381
+msgid "_Left:"
+msgstr "å·¦(_L):"
+
+#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:400
+msgid "_Right:"
+msgstr "å?³(_R):"
+
+#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:454
+msgid "C_enter:"
+msgstr "置中(_C):"
+
+#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:462
+msgid "Horizontally"
+msgstr "æ°´å¹³æ?¹å??"
+
+#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:463
+msgid "Vertically"
+msgstr "å??ç?´æ?¹å??"
+
+#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:464
+msgid "Both"
+msgstr "å?©è??"
+
+#: ../plug-ins/print/print.c:101
+msgid "Print the image"
+msgstr "æ??å?°å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/print/print.c:106
+msgid "_Print..."
+msgstr "æ??å?°(_P)..."
+
+#: ../plug-ins/print/print.c:117
+msgid "Adjust page size and orientation for printing"
+msgstr "調æ?´é ?é?¢ç??大å°?å??æ??å?°ç??æ?¹å??"
+
+#: ../plug-ins/print/print.c:123
+msgid "Page Set_up"
+msgstr "��設�(_U)"
+
+#: ../plug-ins/print/print.c:262
+msgid "Image Settings"
+msgstr "å??ç??設å®?"
+
+#: ../plug-ins/print/print.c:346
+msgid "An error occurred while trying to print:"
+msgstr "ç?¶è©¦å??æ??å?°æ??å?ºç?¾é?¯èª¤ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/print/print.c:373
+msgid "Printing"
+msgstr "æ­£å?¨æ??å?°"
+
+#. printf("width = %d, height = %d\n",BITMAP_WIDTH(marked),BITMAP_HEIGHT(marked));
+#: ../plug-ins/selection-to-path/pxl-outline.c:81
+#, fuzzy
+msgid "Selection to Path"
+msgstr "æª?æ¡?ç??è·¯å¾?"
+
+#: ../plug-ins/selection-to-path/selection-to-path.c:184
+msgid "No selection to convert"
+msgstr "æ²?æ??å?¯è½?æ??ç??é?¸å??å??å??"
+
+#: ../plug-ins/selection-to-path/selection-to-path.c:301
+#, fuzzy
+msgid "Selection to Path Advanced Settings"
+msgstr ""
+"è·¯å¾?è½?ç?ºé?¸æ??å??å??\n"
+"%s ��\n"
+"%s ��\n"
+"%s 交é??"
+
+#: ../plug-ins/twain/twain.c:86
+msgid "Capture an image from a TWAIN datasource"
+msgstr "å¾? TWAIN è³?æ??ä¾?æº?æ?·å??å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/twain/twain.c:351
+msgid "_Scanner/Camera..."
+msgstr "æ??æ??å?¨/ç?¸æ©?(_S)..."
+
+#. Initialize our progress dialog
+#: ../plug-ins/twain/twain.c:485
+msgid "Transferring data from scanner/camera"
+msgstr "å¾?æ??æ??å?¨/ç?¸æ©?å?³è¼¸è³?æ??"
+
+#: ../plug-ins/win-snap/winsnap.c:864
+msgid "Grab"
+msgstr "æ?·å??"
+
+#: ../plug-ins/win-snap/winsnap.c:881
+msgid "Grab a single window"
+msgstr "æ?·å??ä¸?å??è¦?çª?"
+
+#: ../plug-ins/win-snap/winsnap.c:895
+msgid "Grab the whole screen"
+msgstr "æ?·å??æ?´å??ç?«é?¢"
+
+#: ../plug-ins/win-snap/winsnap.c:911
+msgid "after"
+msgstr "延�"
+
+#: ../plug-ins/win-snap/winsnap.c:923
+#, fuzzy
+msgid "Seconds delay"
+msgstr "ç?§ç??é??延é?²(ç§?)"
+
+#: ../plug-ins/win-snap/winsnap.c:930
+msgid "Include decorations"
+msgstr "å??æ?¬è¦?çª?é??æ¡?"
+
+#: ../plug-ins/win-snap/winsnap.c:989
+msgid "Capture a window or desktop image"
+msgstr "æ?·å??ä¸?å??è¦?çª?æ??æ¡?é?¢å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/win-snap/winsnap.c:994
+msgid "_Screen Shot..."
+msgstr "��快�(_S)..."
+
+#: ../plug-ins/win-snap/winsnap.c:1142
+msgid "No data captured"
+msgstr "æ²?æ??æ??å?°ä»»ä½?è³?æ??"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Portable Document Format"
+#~ msgstr "DJVU æ??件æ??ä¸?正確ç??æ ¼å¼?"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Could not load '%s': %s"
+#~ msgstr "ç?¡æ³?è¼?å?¥ã??%sã??"
+
+#~ msgid "%s-%s"
+#~ msgstr "%s-%s"
+
+#~ msgid "Import from PDF"
+#~ msgstr "� PDF ���"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "_Width (pixels):"
+#~ msgstr "ç?«é?¢å¿«ç?§å¯¬åº¦(以å??ç´ è¨?):"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "_Height (pixels):"
+#~ msgstr "é«?度ï¼?%.2f é»? (%d å??ç´ )"
+
+#~ msgid "_Resolution:"
+#~ msgstr "解æ??度(_R)ï¼?"
+
+#~ msgid "pixels/%s"
+#~ msgstr "å??ç´ /%s"
diff --git a/po-plug-ins/zh_TW.po b/po-plug-ins/zh_TW.po
index 6f48bbf..0d970cb 100644
--- a/po-plug-ins/zh_TW.po
+++ b/po-plug-ins/zh_TW.po
@@ -8,1658 +8,1424 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gimp-std-plug-ins 2.1.6\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2004-12-28 15:41+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-28 11:46+0800\n"
-"Last-Translator: Abel Cheung <maddog linuxhall org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-30 19:45+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-04 20:02+0800\n"
+"Last-Translator: Chao-Hsiung Liao <j_h_liau yahoo com tw>\n"
 "Language-Team: Chinese (traditional) <zh-l10n linux org tw>\n"
+"Language: zh_TW\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:523 plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:283
-#: plug-ins/gflare/gflare.c:891
-#, c-format
-msgid ""
-"No %s in gimprc:\n"
-"You need to add an entry like\n"
-"(%s \"%s\")\n"
-"to your %s file."
-msgstr ""
-"gimprc 中��義 %1$s︰\n"
-"æ?¨é??è¦?å?¨ %4$s æª?æ¡?中å? ä¸?é¡?ä¼¼\n"
-"(%2$s \"%3$s\")\n"
-"ç??設å®?ã??"
-
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:543
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1647 plug-ins/imagemap/imap_about.c:39
-#: plug-ins/print/gimp_main_window.c:367
-msgid "About"
-msgstr "é??æ?¼"
-
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:608
-msgid "Realtime Preview"
-msgstr "å?³æ??é ?覽"
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:118
+msgid "Original"
+msgstr "å??ä¾?"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:615
-msgid "If you enable this option the preview will be redrawn automatically"
-msgstr "å¦?æ??æ?¨é?¸ç?¨æ?¬é?¸é ?ï¼?é ?覽影å??å°?æ??è?ªå??æ?´æ?°"
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:136
+msgid "Rotated"
+msgstr "æ??è½?å¾?"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:618
-msgid "Redraw"
-msgstr "é??æ?°ç¹ªç?«"
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:154
+msgid "Continuous update"
+msgstr "����"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:624
-msgid "Redraw preview"
-msgstr "é??æ?°ç¹ªç?«é ?覽å??"
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:167
+msgid "Area:"
+msgstr "å??å??ï¼?"
 
-#. Zoom Options
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:627 plug-ins/imagemap/imap_popup.c:146
-msgid "Zoom"
-msgstr "縮�"
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:171
+msgid "Entire Layer"
+msgstr "æ?´å??å??層"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:655
-msgid "Undo last zoom"
-msgstr "é??å??ä¸?次縮æ?¾ç¨?åº?"
+#. Create selection
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:172
+#: ../plug-ins/common/film.c:965 ../plug-ins/imagemap/imap_selection.c:340
+#: ../plug-ins/selection-to-path/selection-to-path.c:433
+msgid "Selection"
+msgstr "é?¸å??å??å??"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:665
-msgid "Redo last zoom"
-msgstr "å??æ¶?é??å??ä¸?次縮æ?¾ç¨?åº?"
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:173
+#, fuzzy
+msgid "Context"
+msgstr "é??è?¯"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:680
-msgid "_Parameters"
-msgstr "å??æ?¸(_P)"
+#. spinbutton 1
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:297
+#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:873 ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:929
+msgid "From:"
+msgstr "å¾?ï¼?"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:683
-msgid "Fractal Parameters"
-msgstr "ç¢?å½¢å??æ?¸"
+#. spinbutton 2
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:323
+#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:882 ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:938
+msgid "To:"
+msgstr "å?°ï¼?"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:696
-msgid "XMIN:"
-msgstr "X ä¸?é??ï¼?"
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:375
+#, fuzzy
+msgctxt "color-rotate"
+msgid "From:"
+msgstr "å¯?件è??:"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:699
-msgid "Change the first (minimal) x-coordinate delimitation"
-msgstr "æ?´æ?¹ X 座æ¨?æ??å°?å?¼"
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:376
+#, fuzzy
+msgctxt "color-rotate"
+msgid "To:"
+msgstr "å?°:"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:707
-msgid "XMAX:"
-msgstr "X ä¸?é??ï¼?"
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:416
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3228 ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:213
+msgid "Gray"
+msgstr "ç?°"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:710
-msgid "Change the second (maximal) x-coordinate delimitation"
-msgstr "æ?´æ?¹ X 座æ¨?æ??大å?¼"
+#. Gray: Circle: Spinbutton 1
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:464
+msgid "Hue:"
+msgstr "���"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:718
-msgid "YMIN:"
-msgstr "Y ä¸?é??ï¼?"
+#. Gray: Circle: Spinbutton 2
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:491
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:553
+msgid "Saturation:"
+msgstr "飽å??度ï¼?"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:721
-msgid "Change the first (minimal) y-coordinate delimitation"
-msgstr "æ?´æ?¹ Y 座æ¨?æ??å°?å?¼"
+#. * Gray: Operation-Mode *
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:511
+msgid "Gray Mode"
+msgstr "ç?°é??模å¼?"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:729
-msgid "YMAX:"
-msgstr "Y ä¸?é??ï¼?"
+#. Gray: Operation-Mode: two radio buttons
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:520
+#, fuzzy
+msgid "Treat as this"
+msgstr "以 %s 簽署é??å??é?µä»¶"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:732
-msgid "Change the second (maximal) y-coordinate delimitation"
-msgstr "æ?´æ?¹ Y 座æ¨?æ??大å?¼"
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:532
+#, fuzzy
+msgid "Change to this"
+msgstr "é??æ??æ?¹è®? {0} å??ç?©ä»¶ã??"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:740
-msgid "ITER:"
-msgstr "次��"
+#. * Gray: What is gray? *
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:545
+msgid "Gray Threshold"
+msgstr "ç?°é??è?¨ç??å?¼"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:743
-msgid ""
-"Change the iteration value. The higher it is, the more details will be "
-"calculated, which will take more time"
-msgstr ""
-"æ?´æ?¹è¨?ç®?ç??次æ?¸ã??å¦?æ??æ?¸å?¼è¶?é«?ï¼?è¨?ç®?å?ºä¾?ç??å??形細ç¯?ä¹?è¶?å¤?ï¼?ä½?æ??æ¶?è??è¼?å¤?æ??é??"
+#. * Misc: Used unit selection *
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:585
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:695
+msgid "Units"
+msgstr "��"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:752
-msgid "CX:"
-msgstr "CXï¼?"
+#. Misc: Used unit selection: 3 radio buttons
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:594
+msgid "Radians"
+msgstr "弧度"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:755
-msgid ""
-"Change the CX value (changes aspect of fractal, active with every fractal "
-"but Mandelbrot and Sierpinski)"
-msgstr "æ?´æ?¹ CX å?¼(æ?´æ?¹ Mandelbrot å?? Sierpinski 以å¤?ç??ä»»ä½?ç¢?å½¢é?·å¯¬æ¯?)"
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:606
+msgid "Radians/Pi"
+msgstr "弧度/Ï?"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:764
-msgid "CY:"
-msgstr "CYï¼?"
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:618
+msgid "Degrees"
+msgstr "�度"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:767
-msgid ""
-"Change the CY value (changes aspect of fractal, active with every fractal "
-"but Mandelbrot and Sierpinski)"
-msgstr "æ?´æ?¹ CY å?¼(æ?´æ?¹ Mandelbrot å?? Sierpinski 以å¤?ç??ä»»ä½?ç¢?å½¢é?·å¯¬æ¯?)"
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:649
+msgid "Rotate Colors"
+msgstr "æ??è½?é¡?è?²"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:784
-msgid "Load a fractal from file"
-msgstr "������形"
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:689
+msgid "Main Options"
+msgstr "主���"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:792
-msgid "Reset parameters to default values"
-msgstr "å??復è?³é ?設å?¼"
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:692
+msgid "Gray Options"
+msgstr "ç?°é??é?¸é ?"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:801
-msgid "Save active fractal to file"
-msgstr "å°?使ç?¨ä¸­ç??ç¢?å½¢å?²å­?ç?ºæª?æ¡?"
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-stock.c:34
+msgid "Switch to Clockwise"
+msgstr "å??æ??å?°é ?æ??é??"
 
-#. Fractal type toggle box
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:804
-msgid "Fractal Type"
-msgstr "ç¢?å½¢é¡?å??"
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-stock.c:36
+msgid "Switch to C/Clockwise"
+msgstr "å??æ??å?°é??æ??é??"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:817
-msgid "Mandelbrot"
-msgstr "Mandelbrot"
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-stock.c:38
+msgid "Change Order of Arrows"
+msgstr "��箭頭��"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:819
-msgid "Julia"
-msgstr "Julia"
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-stock.c:40
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_select_all.c:50
+msgid "Select All"
+msgstr "é?¸æ??å?¨é?¨"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:821
-msgid "Barnsley 1"
-msgstr "Barnsley 1"
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate.c:98
+msgid "Replace a range of colors with another"
+msgstr "å°?é¡?è?²ç??ç¯?å??æ?¿æ??æ??å?¦ä¸?å??"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:823
-msgid "Barnsley 2"
-msgstr "Barnsley 2"
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate.c:105
+msgid "_Rotate Colors..."
+msgstr "æ??è½?é¡?è?²(_R)..."
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:825
-msgid "Barnsley 3"
-msgstr "Barnsley 3"
+#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate.c:139
+msgid "Rotating the colors"
+msgstr "æ??è½?é¡?è?²"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:827
-msgid "Spider"
-msgstr "ã??è??è??ã??"
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:139
+msgid "_Modify red channel"
+msgstr "ä¿®æ?¹ç´?è?²è?²ç??(_M)"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:829
-msgid "Man'o'war"
-msgstr "Man'o'war"
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:139
+msgid "_Modify hue channel"
+msgstr "ä¿®æ?¹è?²ç?¸è?²ç??(_M)"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:831
-msgid "Lambda"
-msgstr "Lambda"
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:140
+msgid "Mo_dify green channel"
+msgstr "ä¿®æ?¹ç¶ è?²è?²ç??(_D)"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:833
-msgid "Sierpinski"
-msgstr "Sierpinski"
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:140
+msgid "Mo_dify saturation channel"
+msgstr "ä¿®æ?¹é£½å??度è?²ç??(_D) "
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:879 plug-ins/common/sinus.c:879
-msgid "Co_lors"
-msgstr "é¡?è?²(_L)"
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:141
+msgid "Mod_ify blue channel"
+msgstr "ä¿®æ?¹è??è?²è?²ç??(_I)"
 
-#. Number of Colors frame
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:883 plug-ins/common/borderaverage.c:405
-msgid "Number of Colors"
-msgstr "����"
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:141
+msgid "Mod_ify luminosity channel"
+msgstr "ä¿®æ?¹äº®åº¦è?²ç??(_I) "
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:895
-msgid "Number of colors:"
-msgstr "�����"
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:146
+msgid "Red _frequency:"
+msgstr "ç´?è?²é »ç??(_F):"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:898
-msgid "Change the number of colors in the mapping"
-msgstr ""
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:146
+msgid "Hue _frequency:"
+msgstr "è?²ç?¸é »ç??(_F):"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:905
-msgid "Use loglog smoothing"
-msgstr "使� loglog 平���"
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:147
+msgid "Green fr_equency:"
+msgstr "綠è?²é »ç??(_E):"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:912
-msgid "Use log log smoothing to eliminate \"banding\" in the result"
-msgstr ""
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:147
+msgid "Saturation fr_equency:"
+msgstr "飽å??度頻ç??(_E):"
 
-#. Color Density frame
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:916
-msgid "Color Density"
-msgstr "�彩�度"
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:148
+msgid "Blue freq_uency:"
+msgstr "è??è?²é »ç??(_U):"
 
-#. These values are translated for the GUI but also used internally
-#. to figure out which button the user pushed, etc.
-#. Not my design, please don't blame me -- njl
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:928 plug-ins/common/compose.c:128
-#: plug-ins/common/compose.c:138 plug-ins/common/fp.c:217
-msgid "Red:"
-msgstr "ç´?ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:148
+msgid "Luminosity freq_uency:"
+msgstr "亮度頻ç??(_U):"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:931
-msgid "Change the intensity of the red channel"
-msgstr "æ?´æ?¹ç´?è?²è?²ç??ç??亮度"
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:150
+msgid "Red _phaseshift:"
+msgstr "����差(_P):"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:938 plug-ins/common/compose.c:129
-#: plug-ins/common/compose.c:139 plug-ins/common/fp.c:218
-msgid "Green:"
-msgstr "綠�"
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:150
+msgid "Hue _phaseshift:"
+msgstr "����差(_P):"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:941
-msgid "Change the intensity of the green channel"
-msgstr "æ?´æ?¹ç¶ è?²è?²ç??ç??亮度"
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:151
+msgid "Green ph_aseshift:"
+msgstr "綠���差(_A):"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:948 plug-ins/common/compose.c:130
-#: plug-ins/common/compose.c:140 plug-ins/common/fp.c:219
-msgid "Blue:"
-msgstr "è??ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:151
+msgid "Saturation ph_aseshift:"
+msgstr "飽å??度ç?¸ä½?å·®(_A):"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:951
-msgid "Change the intensity of the blue channel"
-msgstr "æ?´æ?¹è??è?²è?²ç??ç??亮度"
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:152
+msgid "Blue pha_seshift:"
+msgstr "è??è?²ç?¸ä½?å·®(_S):"
 
-#. Color Function frame
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:957
-msgid "Color Function"
-msgstr ""
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:152
+msgid "Luminosity pha_seshift:"
+msgstr "亮度��差(_S):"
 
-#. Redmode radio frame
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:966 plug-ins/common/channel_mixer.c:523
-#: plug-ins/common/decompose.c:133
-msgid "Red"
-msgstr "ç´?"
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:182
+msgid "Alter colors in various psychedelic ways"
+msgstr "é??ç?¨å??種迷幻æ?¹å¼?ä¾?æ?¹è®?é¡?è?²"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:970
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1011
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1052
-msgid "Sine"
-msgstr "正弦"
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:187
+msgid "_Alien Map..."
+msgstr "�樣��(_A)..."
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:972
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1013
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1054
-msgid "Cosine"
-msgstr "�弦"
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:319
+msgid "Alien Map: Transforming"
+msgstr "ç?°æ¨£æ? å°?ï¼?è½?æ??中"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:974
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1015
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1056 plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:369
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:168 plug-ins/common/align_layers.c:416
-#: plug-ins/common/align_layers.c:447 plug-ins/common/postscript.c:3019
-#: plug-ins/common/postscript.c:3031 plug-ins/common/psp.c:416
-#: plug-ins/fits/fits.c:1012
-msgid "None"
-msgstr "ç?¡"
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:392
+msgid "Alien Map"
+msgstr "�樣��"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:979
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1020
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1061
-msgid "Use sine-function for this color component"
-msgstr "æ?¬é¡?è?²çµ?æ??é?¨ä»½ä½¿ç?¨æ­£å¼¦å?½æ?¸"
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:441 ../plug-ins/common/alien-map.c:465
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:489
+msgid "Number of cycles covering full value range"
+msgstr "æ?¸é?±æ??å?¼ç¯?å??è¦?è??"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:982
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1023
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1064
-msgid "Use cosine-function for this color component"
-msgstr "æ?¬é¡?è?²çµ?æ??é?¨ä»½ä½¿ç?¨é¤?弦å?½æ?¸"
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:453 ../plug-ins/common/alien-map.c:477
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:501
+msgid "Phase angle, range 0-360"
+msgstr "è§?度調æ?´ï¼?ç¯?å?? 0-360"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:985
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1026
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1067
-msgid ""
-"Use linear mapping instead of any trigonometrical function for this color "
-"channel"
-msgstr "使ç?¨ç·?æ?§æ? å°?è??é??ä»»ä½?ä¸?è§?å?½æ?¸ä¾?è??ç??æ?¬è?²ç??"
+#. Propagate Mode
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:515 ../plug-ins/common/hot.c:611
+#: ../plug-ins/common/value-propagate.c:1123 ../plug-ins/common/waves.c:278
+msgid "Mode"
+msgstr "模�"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:994
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1035
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1076
-msgid "Inversion"
-msgstr "��"
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:519
+msgid "_RGB color model"
+msgstr "_RGB �彩模�"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1002
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1043
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1084
-msgid ""
-"If you enable this option higher color values will be swapped with lower "
-"ones and vice versa"
-msgstr "å¦?é?¸ç?¨æ?¬é?¸é ?ï¼?æ?´å¹?å½±å??ç??é¡?è?²æ??æ?´æ?¹ç?ºè??å??ä¾?å½±å??äº?è£?ç??é¡?è?²"
+#: ../plug-ins/common/alien-map.c:520
+msgid "_HSL color model"
+msgstr "_HSL �彩模�"
 
-#. Greenmode radio frame
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1007 plug-ins/common/channel_mixer.c:528
-#: plug-ins/common/decompose.c:134
-msgid "Green"
-msgstr "綠"
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:127
+msgid "Align all visible layers of the image"
+msgstr "å°?é½?å??ç??ç??æ??æ??å?¯è¦?å??層"
 
-#. Bluemode radio frame
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1048 plug-ins/common/channel_mixer.c:533
-#: plug-ins/common/decompose.c:139
-msgid "Blue"
-msgstr "è??"
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:132
+msgid "Align Visi_ble Layers..."
+msgstr "å°?é½?å?¯è¦?å??層(_B)..."
 
-#. Colormode toggle box
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1089
-msgid "Color Mode"
-msgstr "�彩模�"
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:172
+msgid "There are not enough layers to align."
+msgstr "æ²?æ??足夠ç??å??層å?¯å°?é½?ã??"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1098
-msgid "As specified above"
-msgstr "å¦?ä¸?é?¢æ??å®?"
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:399
+msgid "Align Visible Layers"
+msgstr "å°?é½?å?¯è¦?å??層"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1110
-msgid ""
-"Create a color-map with the options you specified above (color density/"
-"function). The result is visible in the preview image"
-msgstr ""
+#. if and how to center the image on the page
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:423 ../plug-ins/common/align-layers.c:454
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:165 ../plug-ins/common/file-ps.c:3244
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3256 ../plug-ins/common/file-psp.c:646
+#: ../plug-ins/file-fits/fits.c:1044
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:998
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1039
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1080
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:415
+#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:461
+msgid "None"
+msgstr "ç?¡"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1120
-msgid "Apply active gradient to final image"
-msgstr "å°?使ç?¨ä¸­ç??漸層å¥?ç?¨å?¨æ??çµ?ç??å½±å??ä¹?ä¸?"
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:424 ../plug-ins/common/align-layers.c:455
+msgid "Collect"
+msgstr "æ?¶é??"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1132
-msgid "Create a color-map using a gradient from the gradient editor"
-msgstr ""
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:425
+msgid "Fill (left to right)"
+msgstr "填滿 (�左��)"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1143
-msgid "FractalExplorer Gradient"
-msgstr ""
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:426
+msgid "Fill (right to left)"
+msgstr "填滿 (���左)"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1173
-msgid "_Fractals"
-msgstr "�形(_F)"
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:427 ../plug-ins/common/align-layers.c:458
+msgid "Snap to grid"
+msgstr "貼�格�"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1796
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1109 plug-ins/bmp/bmpwrite.c:198
-#: plug-ins/common/CEL.c:577 plug-ins/common/CML_explorer.c:2001
-#: plug-ins/common/channel_mixer.c:1044 plug-ins/common/compressor.c:404
-#: plug-ins/common/compressor.c:535 plug-ins/common/curve_bend.c:866
-#: plug-ins/common/dicom.c:647 plug-ins/common/gbr.c:586
-#: plug-ins/common/gif.c:994 plug-ins/common/gih.c:1254
-#: plug-ins/common/gtm.c:225 plug-ins/common/jpeg.c:1496
-#: plug-ins/common/mng.c:557 plug-ins/common/mng.c:941
-#: plug-ins/common/pat.c:433 plug-ins/common/pcx.c:585
-#: plug-ins/common/pix.c:515 plug-ins/common/png.c:1178
-#: plug-ins/common/pnm.c:809 plug-ins/common/postscript.c:1123
-#: plug-ins/common/psd_save.c:1588 plug-ins/common/raw.c:517
-#: plug-ins/common/raw.c:544 plug-ins/common/spheredesigner.c:2088
-#: plug-ins/common/sunras.c:513 plug-ins/common/tga.c:1030
-#: plug-ins/common/tiff.c:1810 plug-ins/common/xbm.c:996
-#: plug-ins/common/xwd.c:577 plug-ins/fits/fits.c:450
-#: plug-ins/flame/flame.c:443 plug-ins/gfig/gfig.c:783
-#: plug-ins/gfli/gfli.c:715 plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:2395
-#: plug-ins/winicon/icosave.c:243 plug-ins/xjt/xjt.c:1263
-#: plug-ins/xjt/xjt.c:1702
-#, c-format
-msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
-msgstr "ç?¡æ³?é??å??â??%sâ??ä¾?寫å?¥è³?æ??ï¼?%s"
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:436
+msgid "_Horizontal style:"
+msgstr "水平樣�(_H):"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1810
-#, c-format
-msgid "Could not write '%s': %s"
-msgstr "ç?¡æ³?寫å?¥â??%sâ??ï¼?%s"
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:440
+msgid "Left edge"
+msgstr "å·¦é??é??ç??"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1863
-msgid "Load Fractal Parameters"
-msgstr "è¼?å?¥ç¢?å½¢å??æ?¸"
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:441 ../plug-ins/common/align-layers.c:471
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:2712
+msgid "Center"
+msgstr "中�"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1894
-msgid "Save Fractal Parameters"
-msgstr "å?²å­?ç¢?å½¢å??æ?¸"
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:442
+msgid "Right edge"
+msgstr "å?³é??é??ç??"
 
-#. Do not rely on librsvg setting GError on failure!
-#. stat error (file does not exist)
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:2094
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1247 plug-ins/bmp/bmpread.c:153
-#: plug-ins/common/CEL.c:305 plug-ins/common/CML_explorer.c:2216
-#: plug-ins/common/channel_mixer.c:966 plug-ins/common/curve_bend.c:918
-#: plug-ins/common/dicom.c:290 plug-ins/common/gbr.c:327
-#: plug-ins/common/gifload.c:296 plug-ins/common/gih.c:648
-#: plug-ins/common/jpeg.c:934 plug-ins/common/jpeg.c:2549
-#: plug-ins/common/mng.c:1112 plug-ins/common/pat.c:300
-#: plug-ins/common/pcx.c:302 plug-ins/common/pix.c:332
-#: plug-ins/common/png.c:674 plug-ins/common/pnm.c:432
-#: plug-ins/common/postscript.c:990 plug-ins/common/psd.c:1759
-#: plug-ins/common/psp.c:1457 plug-ins/common/raw.c:230
-#: plug-ins/common/raw.c:635 plug-ins/common/spheredesigner.c:1990
-#: plug-ins/common/sunras.c:382 plug-ins/common/svg.c:311
-#: plug-ins/common/svg.c:694 plug-ins/common/tga.c:415
-#: plug-ins/common/tiff.c:510 plug-ins/common/xbm.c:719
-#: plug-ins/common/xwd.c:422 plug-ins/faxg3/faxg3.c:220
-#: plug-ins/fits/fits.c:337 plug-ins/flame/flame.c:412
-#: plug-ins/gfig/gfig.c:431 plug-ins/gfli/gfli.c:424 plug-ins/gfli/gfli.c:460
-#: plug-ins/help/domain.c:421 plug-ins/winicon/icoload.c:126
-#: plug-ins/xjt/xjt.c:2526 plug-ins/xjt/xjt.c:2534
-#, c-format
-msgid "Could not open '%s' for reading: %s"
-msgstr "ç?¡æ³?é??å??â??%sâ??ä¾?è®?å??è³?æ??ï¼?%s"
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:451
+#, fuzzy
+msgid "Ho_rizontal base:"
+msgstr "åº?ç??ï¼?A"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:2102
-#, c-format
-msgid "'%s' is not a FractalExplorer file"
-msgstr "â??%sâ??ä¸?æ?¯ FractalExplorer æ ¼å¼?æª?æ¡?"
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:456
+msgid "Fill (top to bottom)"
+msgstr "填滿 (����)"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:2108
-#, c-format
-msgid "'%s' is corrupt. Line %d Option section incorrect"
-msgstr "æª?æ¡?â??%sâ??å?§å®¹å??æ??ã??第 %d è¡?ç?? Option é?¨ä»½ä¸?正確"
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:457
+msgid "Fill (bottom to top)"
+msgstr "填滿 (����)"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:269
-msgid "_Fractal Explorer..."
-msgstr ""
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:467
+msgid "_Vertical style:"
+msgstr "å??ç?´æ¨£å¼?(_V):"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:400
-msgid "Rendering Fractal..."
-msgstr "æ­£å?¨æ??繪ç¢?å½¢..."
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:470
+msgid "Top edge"
+msgstr "é ?é?¨é??ç??"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:772
-#: plug-ins/gflare/gflare.c:3128
-#, c-format
-msgid "Are you sure you want to delete \"%s\" from the list and from disk?"
-msgstr "æ?¨æ?¯å?¦ç¢ºå®?å??æ??å¾?æ¸?å?®å??ç£?ç¢?中å?ªé?¤â??%sâ??ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:472
+msgid "Bottom edge"
+msgstr "åº?é?¨é??ç??"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:776
-msgid "Delete Fractal"
-msgstr "���形"
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:481
+#, fuzzy
+msgid "Ver_tical base:"
+msgstr "åº?ç??ï¼?A"
 
-#. the dialog
-#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:853
-msgid "Edit fractal name"
-msgstr "ä¿®æ?¹ç¢?å½¢å??稱"
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:485
+msgid "_Grid size:"
+msgstr "格�大�(_G):"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:879
-msgid "Fractal name:"
-msgstr "ç¢?å½¢å??稱︰"
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:494
+msgid "_Ignore the bottom layer even if visible"
+msgstr "å?³ä½¿åº?é?¨å??層ç?ºå?¯è¦?ä¹?忽ç?¥å®?(_I)"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:901
-msgid "New Fractal"
-msgstr "���形"
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:504
+msgid "_Use the (invisible) bottom layer as the base"
+msgstr "使ç?¨(é?±å½¢ç??)åº?é?¨å??層å??ç?ºå?ºåº?(_U)"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1181
-#, c-format
-msgid "File '%s' is not a FractalExplorer file"
-msgstr "â??%sâ??ä¸?æ?¯ FractalExplorer æ ¼å¼?æª?æ¡?"
+#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:132
+msgid "Modify image to reduce size when saved as GIF animation"
+msgstr "ç?¶å?²å­?ç?º GIF å??ç?«æ??ä¿®æ?¹å??ç??以æ¸?å°?æª?æ¡?大å°?"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1190
-#, c-format
-msgid ""
-"File '%s' is corrupt.\n"
-"Line %d Option section incorrect"
-msgstr ""
-"æª?æ¡?â??%sâ??å·²æ??æ¯?ã??\n"
-"第 %d è¡?é?¸é ?ç??é?¨ä»½ä¸?正確"
+#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:144
+msgid "Optimize (for _GIF)"
+msgstr "å??ç?«æ??ä½³å?? (é?©ç?¨æ?¼ _GIF)"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1240
-msgid "My first fractal"
-msgstr "æ??ç??第ä¸?å??ç¢?å½¢"
+#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:152
+msgid "Reduce file size where combining layers is possible"
+msgstr "å?¯è?½æ??å?©ç?¨å??ä½µå??層ä¾?縮å°?æª?æ¡?"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1256
-msgid "Choose Fractal by double-clicking on it"
-msgstr "å?¨æ?³é?¸æ??ç??ç¢?å½¢ä¸? double-click ä¸?次"
+#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:162
+msgid "_Optimize (Difference)"
+msgstr "å??ç?«æ??ä½³å?? [å??ç?«é?¢å·®ç?°] (_O)"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1293
-msgid "Select folder and rescan collection"
-msgstr "é?¸å??ç?®é??並é??æ?°æ??ç?? Gfig ç?©ä»¶é??"
+#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:170
+msgid "Remove optimization to make editing easier"
+msgstr "å?ªé?¤æ??ä½³å??以簡å??編輯"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1305
-msgid "Delete currently selected fractal"
-msgstr "å?ªé?¤ç?®å??é?¸å®?ç??ç¢?å½¢"
+#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:177
+msgid "_Unoptimize"
+msgstr "å??æ¶?æ??ä½³å??(_U)"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1356
-msgid "Rescan for Fractals"
-msgstr "é??æ?°æ??æ??ç¢?å½¢"
+#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:197
+#, fuzzy
+msgid "_Remove Backdrop"
+msgstr "移走æ??æ?? A"
 
-#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1373
-msgid "Add FractalExplorer Path"
-msgstr ""
+#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:213
+#, fuzzy
+msgid "_Find Backdrop"
+msgstr "æ?¾ä¸?ä¸?å??(_P)"
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_apply.c:103
-msgid "Lighting Effects..."
-msgstr "å??ç·?æ??æ??..."
+#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:426
+msgid "Unoptimizing animation"
+msgstr "å??æ¶?æ??ä½³å??å??ç?«"
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_main.c:197
-msgid "_Lighting Effects..."
-msgstr "å??ç·?æ??æ??(_L)..."
+#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:429
+msgid "Removing animation background"
+msgstr "移é?¤å??ç?«è??æ?¯"
 
-#. General options
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:261
-msgid "General Options"
-msgstr "����"
+#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:432
+#, fuzzy
+msgid "Finding animation background"
+msgstr "繪���"
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:269
-msgid "T_ransparent background"
-msgstr "é??æ??è??æ?¯(_R)"
+#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:436
+msgid "Optimizing animation"
+msgstr "æ??ä½³å??å??ç?«"
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:279
-msgid "Make destination image transparent where bump height is zero"
-msgstr ""
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:167
+msgid "Preview a GIMP layer-based animation"
+msgstr "é ?覽 GIMP 以å??層ç?ºå?ºç¤?ç??å??ç?« "
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:282
-msgid "Cre_ate new image"
-msgstr "ç?¢ç??æ?°ç??å½±å??(_A)"
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:172
+msgid "_Playback..."
+msgstr "æ?­æ?¾(_P)..."
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:292 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:570
-msgid "Create a new image when applying filter"
-msgstr "å¥?ç?¨æ¿¾é?¡æ??æ??ç?¢ç??æ?°ç??å½±å??"
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:451
+#, fuzzy
+msgid "_Step"
+msgstr "é??æ­¥å¢?å? "
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:294
-msgid "High _Quality preview"
-msgstr "é«?å??質é ?覽(_Q)"
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:451
+msgid "Step to next frame"
+msgstr "å??å¾?ä¸?ä¸?ç?«é?¢"
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:304
-msgid "Enable/disable high quality preview"
-msgstr "(ä¸?)å??ç?¨é«?å??質é ?覽"
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:455
+msgid "Rewind the animation"
+msgstr "å??帶"
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:331 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:649
-msgid "Light Settings"
-msgstr "å??æº?設å®?"
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:473
+msgid "Faster"
+msgstr "è¼?å¿«"
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:344
-msgid "Light 1"
-msgstr "å??ç·? 1"
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:473
+msgid "Increase the speed of the animation"
+msgstr "å? å¿«å??ç?«ç??é??度"
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:345
-msgid "Light 2"
-msgstr "å??ç·? 2"
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:478
+msgid "Slower"
+msgstr "è¼?æ?¢"
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:346
-msgid "Light 3"
-msgstr "å??ç·? 3"
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:478
+msgid "Decrease the speed of the animation"
+msgstr "æ¸?æ?¢å??ç?«ç??é??度"
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:347
-msgid "Light 4"
-msgstr "å??ç·? 4"
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:483
+msgid "Reset speed"
+msgstr "é??設é??度"
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:348
-msgid "Light 5"
-msgstr "å??ç·? 5"
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:483
+msgid "Reset the speed of the animation"
+msgstr "é??æ?°è¨­å®?å??ç?«ç??é??度"
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:349
-msgid "Light 6"
-msgstr "å??ç·? 6"
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:491
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:1472
+msgid "Start playback"
+msgstr "é??å§?æ?­æ?¾"
 
-#. row labels
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:358 plug-ins/common/spheredesigner.c:2624
-msgid "Type:"
-msgstr "é¡?å??ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:495
+msgid "Detach"
+msgstr "å??é?¢"
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:363
-msgid "Color:"
-msgstr "���"
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:496
+msgid "Detach the animation from the dialog window"
+msgstr "å°?å??ç?«å¾?å°?話è¦?çª?å??é?¢"
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:370
-msgid "Directional"
-msgstr "æ?¹å??æ?§"
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:588
+msgid "Animation Playback:"
+msgstr "å??ç?«æ?­æ?¾ï¼?"
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:371
-msgid "Point"
-msgstr "é»?"
+#. list is given in "fps" - frames per second
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:661
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%d fps"
+msgstr "A:%.1f/%.1f  V:%.1f/%.1f  FPS:%d/%d"
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:386 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:677
-msgid "Type of light source to apply"
-msgstr "æº?å??使ç?¨ç??å??æº?é¡?å??"
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:672
+#, fuzzy
+msgid "Default framerate"
+msgstr "é ?設è??æ?¯"
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:388 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:679
-msgid "Select lightsource color"
-msgstr "è«?é?¸å??å??æº?é¡?è?²"
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:693
+msgid "Playback speed"
+msgstr "æ?­æ?¾é??度"
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:400 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:692
-msgid "Set light source color"
-msgstr "設å®?å??æº?é¡?è?²"
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:829
+msgid "Tried to display an invalid layer."
+msgstr "å??試顯示ä¸?å??ä¸?å??æ³?ç??å??層ã??"
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:408
-msgid "_Intensity:"
-msgstr "亮度(_I)�"
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:1349
+#, c-format
+msgid "Frame %d of %d"
+msgstr "ç?«æ ¼ %2$d ä¹? %1$d"
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:414
-msgid "Light intensity"
-msgstr "å??æº?亮度"
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:1472
+msgid "Stop playback"
+msgstr "å??æ­¢æ?­æ?¾"
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:417 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:694
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1021
-#: plug-ins/print/gimp_main_window.c:464
-msgid "Position"
-msgstr "ä½?ç½®"
+#: ../plug-ins/common/antialias.c:84
+msgid "Antialias using the Scale3X edge-extrapolation algorithm"
+msgstr "使ç?¨ Scale3x é??ç·£å¤?å·®æ¼?ç®?æ³?å??å??é?¸é½?ç??å??ä½?"
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:426 plug-ins/common/flarefx.c:756
-#: plug-ins/common/mblur.c:1001 plug-ins/common/nova.c:451
-#: plug-ins/common/papertile.c:267 plug-ins/flame/flame.c:1207
-#: plug-ins/gflare/gflare.c:2653
-msgid "_X:"
-msgstr "_Xï¼?"
+#: ../plug-ins/common/antialias.c:90
+msgid "_Antialias"
+msgstr "å??é?¸é½?(_A)"
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:432 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:718
-msgid "Light source X position in XYZ space"
-msgstr "ä¸?維空é??中å??æº?ç?? X 座æ¨?"
+#: ../plug-ins/common/antialias.c:149
+msgid "Antialiasing..."
+msgstr "å??é?¸é½?..."
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:439 plug-ins/common/flarefx.c:761
-#: plug-ins/common/mblur.c:1007 plug-ins/common/nova.c:456
-#: plug-ins/common/papertile.c:276 plug-ins/flame/flame.c:1221
-#: plug-ins/gflare/gflare.c:2657
-msgid "_Y:"
-msgstr "_Yï¼?"
+#: ../plug-ins/common/apply-canvas.c:1139
+msgid "Add a canvas texture to the image"
+msgstr "å? å?¥å¸?å¸?質æ??å?°å??å??"
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:445 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:732
-msgid "Light source Y position in XYZ space"
-msgstr "ä¸?維空é??中å??æº?ç?? Y 座æ¨?"
+#: ../plug-ins/common/apply-canvas.c:1144
+msgid "_Apply Canvas..."
+msgstr "ç?«å¸?æ??æ??(_A)..."
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:452
-msgid "_Z:"
-msgstr "_Zï¼?"
+#: ../plug-ins/common/apply-canvas.c:1225
+msgid "Applying canvas"
+msgstr "����"
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:458 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:746
-msgid "Light source Z position in XYZ space"
-msgstr "ä¸?維空é??中å??æº?ç?? Z 座æ¨?"
+#: ../plug-ins/common/apply-canvas.c:1262
+msgid "Apply Canvas"
+msgstr "ç?«å¸?æ??æ??"
 
 #. *****************************************************
 #. radio buttons for choosing LEFT or RIGHT
 #. *************************************************
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:461 plug-ins/common/struc.c:1286
-#: plug-ins/common/wind.c:930
+#: ../plug-ins/common/apply-canvas.c:1292 ../plug-ins/common/wind.c:945
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:517
 msgid "Direction"
 msgstr "æ?¹å??"
 
-#. X
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:469 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:710
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:764
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1032
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1081 plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:544
-msgid "X:"
-msgstr "Xï¼?"
-
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:475 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:772
-msgid "Light source X direction in XYZ space"
-msgstr "ä¸?維空é??中å??æº?ç?? X æ?¹å??"
-
-#. Y
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:481 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:724
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:777
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1045
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1092
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1190 plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:558
-msgid "Y:"
-msgstr "Yï¼?"
-
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:487 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:785
-msgid "Light source Y direction in XYZ space"
-msgstr "ä¸?維空é??中å??æº?ç?? Y æ?¹å??"
-
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:493 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:738
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:790
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1058
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1103
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1202
-msgid "Z:"
-msgstr "Zï¼?"
-
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:499 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:798
-msgid "Light source Z direction in XYZ space"
-msgstr "ä¸?維空é??中å??æº?ç?? Z æ?¹å??"
-
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:502
-msgid "I_solate"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:512
-msgid "Lighting preset:"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:558
-msgid "Material properties"
-msgstr "ç´ æ??屬æ?§"
-
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:576
-msgid "_Glowing:"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:592 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:859
-msgid "Amount of original color to show where no direct light falls"
-msgstr "ç?¶æ²?æ??被å??æº?ç?´æ?¥ç?§å°?æ??顯示ç??å??ä¾?è?²å½©ä»½é??"
-
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:605
-msgid "_Bright:"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:621 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:888
-msgid "Intensity of original color when lit by a light source"
-msgstr "被å??æº?ç?§å?°æ??å??è?²å½©ç??強度"
-
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:634
-msgid "_Shiny:"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:650 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:960
-msgid "Controls how intense the highlights will be"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:662
-msgid "_Polished:"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:678 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:989
-msgid "Higher values makes the highlights more focused"
-msgstr ""
-
-#. Metallic
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:687
-msgid "_Metallic"
-msgstr "é??屬é?¢(_M)"
-
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:723
-msgid "E_nable bump mapping"
-msgstr "使ç?¨å?¹å?¸è²¼å??(_N)"
-
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:737
-msgid "Enable/disable bump-mapping (image depth)"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:755
-msgid "Bumpm_ap image:"
-msgstr ""
-
-#. Map type menu
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:758 plug-ins/common/bumpmap.c:896
-#: plug-ins/flame/flame.c:733
-msgid "Linear"
-msgstr "ç·?æ?§"
-
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:759
-msgid "Logarithmic"
-msgstr "å°?æ?¸"
+#: ../plug-ins/common/apply-canvas.c:1296
+msgid "_Top-right"
+msgstr "��(_T)"
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:760 plug-ins/common/bumpmap.c:898
-#: plug-ins/flame/flame.c:734
-msgid "Sinusoidal"
-msgstr "弦波"
+#: ../plug-ins/common/apply-canvas.c:1297
+msgid "Top-_left"
+msgstr "左�(_L)"
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:761 plug-ins/common/bumpmap.c:897
-#: plug-ins/flame/flame.c:735
-msgid "Spherical"
-msgstr "ç??å½¢"
+#: ../plug-ins/common/apply-canvas.c:1298
+msgid "_Bottom-left"
+msgstr "左�(_B)"
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:771
-msgid "Cu_rve:"
-msgstr "��(_R)�"
+#: ../plug-ins/common/apply-canvas.c:1299
+msgid "Bottom-_right"
+msgstr "��(_R)"
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:776
-msgid "Ma_ximum height:"
-msgstr "é«?度ä¸?é??(_X)ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/apply-canvas.c:1324 ../plug-ins/common/bump-map.c:916
+#: ../plug-ins/common/emboss.c:524 ../plug-ins/common/fractal-trace.c:796
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:573
+msgid "_Depth:"
+msgstr "深度(_D)�"
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:786
-msgid "Maximum height for bumps"
-msgstr ""
+#: ../plug-ins/common/blinds.c:112
+msgid "Simulate an image painted on window blinds"
+msgstr "模æ?¬å?¨ç?¾è??çª?ä¸?繪製ç??å??ç??"
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:811
-msgid "E_nable environment mapping"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:825
-msgid "Enable/disable environment-mapping (reflection)"
-msgstr ""
+#: ../plug-ins/common/blinds.c:117
+msgid "_Blinds..."
+msgstr "ç?¾è??çª?(_B)..."
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:847
-msgid "En_vironment image:"
-msgstr ""
+#: ../plug-ins/common/blinds.c:184
+#, fuzzy
+msgid "Adding blinds"
+msgstr "正������"
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:849
-msgid "Environment image to use"
-msgstr ""
+#: ../plug-ins/common/blinds.c:222
+msgid "Blinds"
+msgstr "ç?¾è??çª?"
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:871
-msgid "Op_tions"
-msgstr "��(_T)"
+#. Orientation toggle box
+#: ../plug-ins/common/blinds.c:257 ../plug-ins/common/ripple.c:554
+msgid "Orientation"
+msgstr "æ?¹å??"
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:875 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1326
-msgid "_Light"
-msgstr "å??ç·?(_L)"
+#: ../plug-ins/common/blinds.c:261 ../plug-ins/common/ripple.c:558
+#: ../plug-ins/common/tile-small.c:432 ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:533
+msgid "_Horizontal"
+msgstr "æ°´å¹³(_H)"
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:879 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1330
-msgid "_Material"
-msgstr "質�(_M)"
+#: ../plug-ins/common/blinds.c:264 ../plug-ins/common/ripple.c:561
+#: ../plug-ins/common/tile-small.c:442 ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:532
+msgid "_Vertical"
+msgstr "å??ç?´(_V)"
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:883
-msgid "_Bump Map"
-msgstr "å?¹å?¸è²¼å??(_Bump Map)"
+#.
+#. * Create the "background" layer to hold the image...
+#.
+#: ../plug-ins/common/blinds.c:278 ../plug-ins/common/compose.c:934
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:725 ../plug-ins/common/file-cel.c:361
+#: ../plug-ins/common/file-cel.c:364 ../plug-ins/common/file-dicom.c:609
+#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:927
+#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:357 ../plug-ins/common/file-pcx.c:418
+#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:424 ../plug-ins/common/file-pix.c:381
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:851 ../plug-ins/common/file-pnm.c:584
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:761 ../plug-ins/common/file-sunras.c:974
+#: ../plug-ins/common/file-tga.c:1063 ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:998
+#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:896 ../plug-ins/common/film.c:745
+#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:256 ../plug-ins/common/tile.c:266
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:381 ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:648
+#: ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:477 ../plug-ins/file-fits/fits.c:529
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:248 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:760
+#: ../plug-ins/file-psd/psd-image-res-load.c:994
+#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1575 ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:406
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1284
+#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:139 ../plug-ins/twain/twain.c:567
+#: ../plug-ins/win-snap/winsnap.c:1155
+msgid "Background"
+msgstr "è??æ?¯"
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:887
-msgid "_Environment Map"
-msgstr ""
+#: ../plug-ins/common/blinds.c:282 ../plug-ins/common/fractal-trace.c:738
+#: ../plug-ins/common/tile-paper.c:384
+msgid "_Transparent"
+msgstr "é??æ??(_T)"
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:933
-msgid "Lighting Effects"
-msgstr "å??ç·?æ??æ??"
+#: ../plug-ins/common/blinds.c:308
+msgid "_Displacement:"
+msgstr "å??移é??(_D)ï¼?"
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:982 plug-ins/gimpressionist/preview.c:181
-#: plug-ins/imagemap/imap_polygon.c:514
-msgid "_Update"
-msgstr "æ?´æ?°(_U)"
+#: ../plug-ins/common/blinds.c:320
+msgid "_Number of segments:"
+msgstr "å??段æ?¸ç?®(_N)ï¼?"
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:989 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1425
-msgid "Recompute preview image"
-msgstr "é??æ?°è¨?ç®?é ?覽影å??"
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss-selective.c:103
+msgid "Blur neighboring pixels, but only in low-contrast areas"
+msgstr "模ç³?é??è¿?å??ç´ ï¼?ä½?å??é??ä½?å°?æ¯?å??å??"
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:991
-msgid "I_nteractive"
-msgstr ""
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss-selective.c:114
+msgid "_Selective Gaussian Blur..."
+msgstr "é?¸æ??æ?§é«?æ?¯æ¨¡ç³?(_S)..."
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1005
-msgid "Enable/disable real time preview of changes"
-msgstr "å??ç?¨/é??é??é«?å??質å?³æ??é ?覽"
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss-selective.c:194
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss-selective.c:231
+msgid "Selective Gaussian Blur"
+msgstr "é?¸æ??æ?§é«?æ?¯æ¨¡ç³?"
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1044
-msgid "Save Lighting Preset"
-msgstr "å?²å­?å??ç·?æ??æ??çµ?æ??"
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss-selective.c:210
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss.c:447 ../plug-ins/common/cartoon.c:231
+#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:268 ../plug-ins/common/edge-neon.c:227
+#: ../plug-ins/common/edge-sobel.c:211 ../plug-ins/common/photocopy.c:243
+#: ../plug-ins/common/pixelize.c:292 ../plug-ins/common/softglow.c:223
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:557 ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:1683
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:965
+msgid "Cannot operate on indexed color images."
+msgstr "ä¸?é?©ç?¨æ?¼ç´¢å¼?è?²å??ç??ã??"
 
-#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1177
-msgid "Load Lighting Preset"
-msgstr "è¼?å?¥å??ç·?æ??æ??çµ?æ??"
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss-selective.c:271
+msgid "_Blur radius:"
+msgstr "模ç³?å??å¾?(_B)ï¼?"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_apply.c:273
-msgid "Map to Plane..."
-msgstr "���平�..."
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss-selective.c:281
+msgid "_Max. delta:"
+msgstr "æ??大 Î? å?¼(_M)ï¼?"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_apply.c:276
-msgid "Map to Sphere..."
-msgstr "æ? å°?è?³ç??é«?..."
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss.c:158
+msgid "Simplest, most commonly used way of blurring"
+msgstr "æ??ç°¡å?®ã??常ç?¨ç??模ç³?"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_apply.c:279
-msgid "Map to Box..."
-msgstr "�����..."
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss.c:171
+msgid "_Gaussian Blur..."
+msgstr "��模�(_G)..."
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_apply.c:282
-msgid "Map to Cylinder..."
-msgstr "æ? å°?è?³å??æ?±é«?..."
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss.c:178 ../plug-ins/common/blur-gauss.c:198
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss.c:218 ../plug-ins/common/blur-gauss.c:238
+msgid "Apply a gaussian blur"
+msgstr "����模�"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_main.c:199
-msgid "Map _Object..."
-msgstr "����件(_O)..."
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss.c:427 ../plug-ins/common/blur-gauss.c:477
+msgid "Gaussian Blur"
+msgstr "��模�"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:248
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1340
-msgid "_Box"
-msgstr "��(_B)"
+#. parameter settings
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss.c:508
+msgid "Blur Radius"
+msgstr "模ç³?å??å¾?"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:266
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1346
-msgid "C_ylinder"
-msgstr "å??æ?±é«?(_Y)"
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss.c:522 ../plug-ins/common/jigsaw.c:2457
+#: ../plug-ins/common/noise-spread.c:384
+msgid "_Horizontal:"
+msgstr "æ°´å¹³(_H)ï¼?"
 
-#. General options
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:496
-msgid "General options"
-msgstr "����"
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss.c:526 ../plug-ins/common/jigsaw.c:2474
+#: ../plug-ins/common/noise-spread.c:388
+msgid "_Vertical:"
+msgstr "å??ç?´(_V)ï¼?"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:508
-msgid "Map to:"
-msgstr "æ??å½±è?³ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss.c:549
+msgid "Blur Method"
+msgstr "模���"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:512
-msgid "Plane"
-msgstr "平�"
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss.c:553
+msgid "_IIR"
+msgstr "_IIR"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:513
-msgid "Sphere"
-msgstr "ç??é«?"
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss.c:554
+msgid "_RLE"
+msgstr "_RLE"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:514
-msgid "Box"
-msgstr "��"
+#: ../plug-ins/common/blur-motion.c:156 ../plug-ins/common/blur-motion.c:170
+msgid "Simulate movement using directional blur"
+msgstr "å?©ç?¨æ?¹å??æ?§æ¨¡ç³?模æ?¬å??ä½?"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:515
-msgid "Cylinder"
-msgstr "å??æ?±é«?"
+#: ../plug-ins/common/blur-motion.c:163 ../plug-ins/common/blur-motion.c:176
+msgid "_Motion Blur..."
+msgstr "å??æ??模ç³?å??(_M)..."
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:530
-msgid "Type of object to map to"
-msgstr "æ? å°?å¾?ç??ç?©ä»¶é¡?å??"
+#: ../plug-ins/common/blur-motion.c:909
+msgid "Motion blurring"
+msgstr "å??æ??模ç³?"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:532
-msgid "Transparent background"
-msgstr "é??æ??è??æ?¯"
+#: ../plug-ins/common/blur-motion.c:1011
+msgid "Motion Blur"
+msgstr "å??æ??模ç³?å??"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:543
-msgid "Make image transparent outside object"
-msgstr "ç?©é«?å¤?ç??é?¨ä»½æ?¯é??æ??ç??"
+#: ../plug-ins/common/blur-motion.c:1045
+msgid "Blur Type"
+msgstr "模���"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:545
-msgid "Tile source image"
-msgstr "é?ªæ??ä¾?æº?å½±å??"
+#: ../plug-ins/common/blur-motion.c:1049
+msgctxt "blur-type"
+msgid "_Linear"
+msgstr "ç·?æ?§(_L)"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:556
-msgid "Tile source image: useful for infinite planes"
-msgstr "é?ªæ??ä¾?æº?å½±å??ï¼?å°?æ?¼ç?¡é??大ç??å¹³é?¢æ¯?è¼?æ??ç?¨"
+#: ../plug-ins/common/blur-motion.c:1050
+msgctxt "blur-type"
+msgid "_Radial"
+msgstr "æ?¾å°?ç??(_R)"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:559
-msgid "Create new image"
-msgstr "ç?¢ç??æ?°ç??å½±å??"
+#: ../plug-ins/common/blur-motion.c:1051
+msgctxt "blur-type"
+msgid "_Zoom"
+msgstr "縮�(_Z)"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:578
-msgid "Enable _antialiasing"
-msgstr "å¹³æ»?å??(_A)"
+#: ../plug-ins/common/blur-motion.c:1058
+msgid "Blur Center"
+msgstr "模�中�"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:585
-msgid "Enable/disable jagged edges removal (antialiasing)"
-msgstr "(ä¸?)移é?¤é?¸é½?é??沿 (å?³å¹³æ»?å??)"
+#: ../plug-ins/common/blur-motion.c:1094 ../plug-ins/common/lens-flare.c:762
+#: ../plug-ins/common/nova.c:453 ../plug-ins/common/tile-paper.c:282
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:1248
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:2724
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:476
+msgid "_X:"
+msgstr "_Xï¼?"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:602 plug-ins/common/bumpmap.c:980
-#: plug-ins/common/emboss.c:509 plug-ins/common/fractaltrace.c:791
-#: plug-ins/common/struc.c:1318
-msgid "_Depth:"
-msgstr "深度(_D)�"
+#: ../plug-ins/common/blur-motion.c:1099 ../plug-ins/common/lens-flare.c:767
+#: ../plug-ins/common/nova.c:458 ../plug-ins/common/tile-paper.c:291
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:1262
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:2728
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:491
+msgid "_Y:"
+msgstr "_Yï¼?"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:605
-msgid "Antialiasing quality. Higher is better, but slower"
-msgstr "å¹³æ»?å??ç??å??質ã??æ?¸å?¼å¤§å??質æ??è¼?好ï¼?ä½?è??ç??è¼?æ?¢"
+#: ../plug-ins/common/blur-motion.c:1101
+msgid "Blur _outward"
+msgstr "å??å¤?模ç³?(_O)"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:614 plug-ins/common/unsharp.c:691
-#: plug-ins/common/wind.c:993 plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:539
-msgid "_Threshold:"
-msgstr "ç??é??å?¼(_T)ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/blur-motion.c:1114
+msgid "Blur Parameters"
+msgstr "模ç³?å??æ?¸"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:622
-msgid "Stop when pixel differences are smaller than this value"
-msgstr "ç?¶ç?«ç´ ä¹?é??é¡?è?²ç??å·®å?¥å°?æ?¼æ­¤æ?¸å?¼æ??å??æ­¢é??ç®?"
+#: ../plug-ins/common/blur-motion.c:1125
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1252
+msgid "L_ength:"
+msgstr "�度(_E)�"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:658
-msgid "Point light"
-msgstr "é»?å??æº?"
+#: ../plug-ins/common/blur-motion.c:1138 ../plug-ins/common/newsprint.c:991
+msgid "_Angle:"
+msgstr "�度(_A)�"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:659
-msgid "Directional light"
-msgstr "æ?¹å??å??æº?"
+#: ../plug-ins/common/blur.c:124
+msgid "Simple blur, fast but not very strong"
+msgstr "ç°¡å?®æ¨¡ç³?ï¼?å¿«é??ä½?ä¸?å¼·ç??"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:660
-msgid "No light"
-msgstr "æ²?æ??å??æº?"
+#: ../plug-ins/common/blur.c:133
+msgid "_Blur"
+msgstr "模�(_B)"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:674
-msgid "Lightsource type:"
-msgstr "å??æº?é¡?å??ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/blur.c:177 ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:583
+msgid "Blurring"
+msgstr "模�中..."
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:684
-msgid "Lightsource color:"
-msgstr "å??æº?é¡?è?²ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/border-average.c:98
+msgid "Set foreground to the average color of the image border"
+msgstr "設置å??æ?¯è?²ç?ºå??ç??é??ç·£æ??é?¸å??å??å??é??ç·£ç??å¹³å??è?²"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:749
-msgid "Direction Vector"
-msgstr "æ?¹å??å??é??"
+#: ../plug-ins/common/border-average.c:103
+msgid "_Border Average..."
+msgstr "é??緣平å??è?²(_B)..."
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:825
-msgid "Intensity Levels"
-msgstr "å??æº?強度"
+#: ../plug-ins/common/border-average.c:170
+msgid "Border Average"
+msgstr "é??緣平å??è?²"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:844
-msgid "Ambient:"
-msgstr "���"
+#: ../plug-ins/common/border-average.c:350
+msgid "Borderaverage"
+msgstr "é??緣平å??è?²"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:873 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:916
-msgid "Diffuse:"
-msgstr "���"
+#: ../plug-ins/common/border-average.c:372
+msgid "Border Size"
+msgstr "é??緣大å°?"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:897
-msgid "Reflectivity"
-msgstr "å??å°?ç??"
+#: ../plug-ins/common/border-average.c:380
+msgid "_Thickness:"
+msgstr "å??度(_T):"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:931
-msgid "Higher values makes the object reflect more light (appear lighter)"
-msgstr "è¼?é«?ç??å?¼è¡¨ç¤ºç?©ä»¶æ??å??å°?è¼?å¤?å??ç·?(ç??èµ·ä¾?è¼?å??亮)"
+#. Number of Colors frame
+#: ../plug-ins/common/border-average.c:415
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:907
+msgid "Number of Colors"
+msgstr "����"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:945
-msgid "Specular:"
-msgstr ""
+#: ../plug-ins/common/border-average.c:423
+msgid "_Bucket size:"
+msgstr "水桶ç??大å°?(_B):"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:974
-msgid "Highlight:"
-msgstr ""
+#: ../plug-ins/common/bump-map.c:256
+msgid "Create an embossing effect using a bump map"
+msgstr "使ç?¨å?¹å?¸è²¼å??濾é?¡å?µé? ä¸?å??å?¹å?¸æ??æ??"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1035
-msgid "Object X position in XYZ space"
-msgstr "ä¸?維空é??中ç?©é«?ç?? X 軸ä½?ç½®"
+#: ../plug-ins/common/bump-map.c:266
+msgid "_Bump Map..."
+msgstr "å?¹å?¸è²¼å??(_B)..."
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1048
-msgid "Object Y position in XYZ space"
-msgstr "ä¸?維空é??中ç?©é«?ç?? Y 軸ä½?ç½®"
+#: ../plug-ins/common/bump-map.c:414
+msgid "Bump-mapping"
+msgstr "å?¹å?¸è²¼å??"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1061
-msgid "Object Z position in XYZ space"
-msgstr "ä¸?維空é??中ç?©é«?ç?? Z 軸ä½?ç½®"
+#: ../plug-ins/common/bump-map.c:765
+msgid "Bump Map"
+msgstr "å?¹å?¸è²¼å??"
 
-#. Rotation
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1070 plug-ins/common/postscript.c:3183
-msgid "Rotation"
-msgstr "æ??è½?"
+#: ../plug-ins/common/bump-map.c:832
+msgid "_Bump map:"
+msgstr "å?¹å?¸è²¼å??(_B):"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1084
-msgid "Rotation angle about X axis"
-msgstr "沿 X 軸ç??æ??è½?è§?度"
+#. Map type menu
+#: ../plug-ins/common/bump-map.c:835 ../plug-ins/flame/flame.c:745
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:841
+msgid "Linear"
+msgstr "ç·?æ?§"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1095
-msgid "Rotation angle about Y axis"
-msgstr "沿 Y 軸ç??æ??è½?è§?度"
+#: ../plug-ins/common/bump-map.c:836 ../plug-ins/flame/flame.c:747
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:844
+msgid "Spherical"
+msgstr "ç??å½¢"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1106
-msgid "Rotation angle about Z axis"
-msgstr "沿 Z 軸ç??æ??è½?è§?度"
+#: ../plug-ins/common/bump-map.c:837 ../plug-ins/flame/flame.c:746
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:843
+msgid "Sinusoidal"
+msgstr "弦波"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1132
-msgid "Front:"
-msgstr "å??ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/bump-map.c:844
+msgid "_Map type:"
+msgstr "æ? å°?å??種é¡?(_M):"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1132
-msgid "Back:"
-msgstr "å¾?ï¼?"
+#. Compensate darkening
+#: ../plug-ins/common/bump-map.c:849
+msgid "Co_mpensate for darkening"
+msgstr "è£?å??è®?æ??å??å??(_M)"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1133
-#: plug-ins/print/gimp_main_window.c:523
-msgid "Top:"
-msgstr "��"
+#. Invert bumpmap
+#: ../plug-ins/common/bump-map.c:863
+msgid "I_nvert bumpmap"
+msgstr "å??å??å?¹å?¸è²¼å??(_N)"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1133
-#: plug-ins/print/gimp_main_window.c:564
-msgid "Bottom:"
-msgstr "��"
+#. Tile bumpmap
+#: ../plug-ins/common/bump-map.c:877
+msgid "_Tile bumpmap"
+msgstr "é?ªæ??å?¹å?¸è²¼å??(_T)"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1134
-#: plug-ins/print/gimp_main_window.c:510
-msgid "Left:"
-msgstr "左�"
+#: ../plug-ins/common/bump-map.c:892 ../plug-ins/common/emboss.c:500
+msgid "_Azimuth:"
+msgstr "���(_A):"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1134
-#: plug-ins/print/gimp_main_window.c:536
-msgid "Right:"
-msgstr "��"
+#: ../plug-ins/common/bump-map.c:904
+msgid "_Elevation:"
+msgstr "仰�(_E)"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1140
-msgid "Map Images to Box Faces"
-msgstr "å°?å½±å??æ??å½±è?³æ?¹ç??表é?¢"
+#: ../plug-ins/common/bump-map.c:930 ../plug-ins/common/file-ps.c:3381
+msgid "_X offset:"
+msgstr "X å??移é??(_X):"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1178
-#: plug-ins/common/spheredesigner.c:2719
-msgid "Scale X:"
-msgstr "�� X�"
+#: ../plug-ins/common/bump-map.c:933 ../plug-ins/common/bump-map.c:947
+msgid ""
+"The offset can be adjusted by dragging the preview using the middle mouse "
+"button."
+msgstr "å?¯å?¨é ?覽å??ä¸?æ??æ?³æ»?鼠中é?µä¾?調æ?´å??移é??"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1181
-msgid "X scale (size)"
-msgstr "X ��(大�)"
+#: ../plug-ins/common/bump-map.c:944 ../plug-ins/common/file-ps.c:3390
+msgid "_Y offset:"
+msgstr "Y å??移é??(_Y):"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1193
-msgid "Y scale (size)"
-msgstr "Y ��(大�)"
+#: ../plug-ins/common/bump-map.c:958
+msgid "_Waterlevel:"
+msgstr "水平�度(_W):"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1205
-msgid "Z scale (size)"
-msgstr "Z ��(大�)"
+#: ../plug-ins/common/bump-map.c:970
+msgid "A_mbient:"
+msgstr "��(_M):"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1228
-msgid "_Top:"
-msgstr "é ?é?¨(_T)ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/cartoon.c:141
+msgid "Simulate a cartoon by enhancing edges"
+msgstr "å?©ç?¨å? å¼·é??ç??ä¾?模æ?¬å?¡é??"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1228
-msgid "_Bottom:"
-msgstr "��(_B)�"
+#: ../plug-ins/common/cartoon.c:146
+msgid "Ca_rtoon..."
+msgstr "å?¡é??(_R)..."
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1233
-msgid "Images for the Cap Faces"
-msgstr "æ?±é«?è??é?¢ç??å½±å??"
+#: ../plug-ins/common/cartoon.c:810
+msgid "Cartoon"
+msgstr "å?¡é??"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1262
-#: plug-ins/print/gimp_main_window.c:1102
-msgid "Size"
-msgstr "尺寸"
+#: ../plug-ins/common/cartoon.c:848 ../plug-ins/common/photocopy.c:876
+msgid "_Mask radius:"
+msgstr "é?®ç½©å??å¾?(_M):"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1273
-msgid "R_adius:"
-msgstr "å??å¾?(_A)ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/cartoon.c:862
+msgid "_Percent black:"
+msgstr "é»?è?²ç?¾å??æ¯?(_P)ï¼?"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1277
-msgid "Cylinder radius"
-msgstr "å??æ?±é«?å??å¾?"
+#: ../plug-ins/common/channel-mixer.c:174
+msgid "Alter colors by mixing RGB Channels"
+msgstr "æ··å?? RGB é??é??以è®?æ??é¡?è?²"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1287 plug-ins/common/mblur.c:941
-msgid "L_ength:"
-msgstr "�度(_E)�"
+#: ../plug-ins/common/channel-mixer.c:179
+msgid "Channel Mi_xer..."
+msgstr "è?²ç??æ··å??å?¨(_X)..."
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1291
-msgid "Cylinder length"
-msgstr "å??æ?±é«?é?·åº¦"
+#. printf("Channel Mixer:: Mode:%d r %f g %f b %f\n ",
+#. param[3].data.d_int32, mix.black.red_gain,
+#. mix.black.green_gain, mix.black.blue_gain);
+#: ../plug-ins/common/channel-mixer.c:270
+#: ../plug-ins/common/channel-mixer.c:491
+msgid "Channel Mixer"
+msgstr "è?²ç??æ··å??å?¨"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1322
-msgid "O_ptions"
-msgstr "��(_P)"
+#: ../plug-ins/common/channel-mixer.c:529
+msgid "O_utput channel:"
+msgstr "輸å?ºè?²ç??(_U): "
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1334
-msgid "O_rientation"
-msgstr "æ?¹å??(_R)"
+#. Redmode radio frame
+#: ../plug-ins/common/channel-mixer.c:538 ../plug-ins/common/decompose.c:173
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:990
+msgid "Red"
+msgstr "ç´?"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1370
-msgid "Map to Object"
-msgstr "æ??å½±è?³ç?©ä»¶"
+#. Greenmode radio frame
+#: ../plug-ins/common/channel-mixer.c:543 ../plug-ins/common/decompose.c:174
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1031
+msgid "Green"
+msgstr "綠"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1416 plug-ins/common/diffraction.c:474
-msgid "_Preview!"
-msgstr "�覽�(_P)"
+#. Bluemode radio frame
+#: ../plug-ins/common/channel-mixer.c:548 ../plug-ins/common/decompose.c:175
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1072
+msgid "Blue"
+msgstr "è??"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1439
-msgid "Zoom out (make image smaller)"
-msgstr "縮å°?(令影å??è®?å°?)"
+#: ../plug-ins/common/channel-mixer.c:583
+#: ../plug-ins/common/color-exchange.c:412 ../plug-ins/common/compose.c:189
+#: ../plug-ins/common/compose.c:200 ../plug-ins/common/diffraction.c:500
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:538 ../plug-ins/common/diffraction.c:576
+#: ../plug-ins/common/noise-rgb.c:532 ../plug-ins/common/noise-rgb.c:539
+msgid "_Red:"
+msgstr "ç´?(_R)ï¼?"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1453
-msgid "Zoom in (make image bigger)"
-msgstr "æ?¾å¤§(令影å??è®?大)"
+#: ../plug-ins/common/channel-mixer.c:601
+#: ../plug-ins/common/color-exchange.c:472 ../plug-ins/common/compose.c:190
+#: ../plug-ins/common/compose.c:201 ../plug-ins/common/diffraction.c:509
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:547 ../plug-ins/common/diffraction.c:585
+#: ../plug-ins/common/noise-rgb.c:533 ../plug-ins/common/noise-rgb.c:540
+msgid "_Green:"
+msgstr "綠(_G)�"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1455
-msgid "Show preview _wireframe"
-msgstr "顯示�覽��(_W)"
+#: ../plug-ins/common/channel-mixer.c:620
+#: ../plug-ins/common/color-exchange.c:533 ../plug-ins/common/compose.c:191
+#: ../plug-ins/common/compose.c:202 ../plug-ins/common/diffraction.c:518
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:556 ../plug-ins/common/diffraction.c:594
+#: ../plug-ins/common/noise-rgb.c:534 ../plug-ins/common/noise-rgb.c:541
+msgid "_Blue:"
+msgstr "è??(_B)ï¼?"
 
-#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1464
-msgid "Show/hide preview wireframe"
-msgstr "顯示/é?±è??é ?覽ç·?æ¡?"
+#: ../plug-ins/common/channel-mixer.c:636
+msgid "_Monochrome"
+msgstr "��(_M)"
 
-#: plug-ins/bmp/bmp.c:120 plug-ins/bmp/bmp.c:139
-msgid "Windows BMP image"
-msgstr "Windows é»?é?£å??"
+#: ../plug-ins/common/channel-mixer.c:649
+msgid "Preserve _luminosity"
+msgstr "ä¿?æ??亮度(_L)"
 
-#: plug-ins/bmp/bmpread.c:86
-msgid "Bad colormap"
-msgstr ""
+#: ../plug-ins/common/channel-mixer.c:878
+msgid "Load Channel Mixer Settings"
+msgstr "è¼?å?¥è?²ç??æ··å??å?¨è¨­å®?"
 
-#. Set up progress display
-#. put up a progress bar
-#. max. rows allocated
-#. column, highest column ever used
-#. -1 assume fsel is not available (and not attached to any drawable)
-#. -1 assume there is no floating selection
-#: plug-ins/bmp/bmpread.c:158 plug-ins/common/CEL.c:310
-#: plug-ins/common/dicom.c:295 plug-ins/common/gbr.c:332
-#: plug-ins/common/gifload.c:301 plug-ins/common/gih.c:653
-#: plug-ins/common/jpeg.c:941 plug-ins/common/pat.c:305
-#: plug-ins/common/pcx.c:307 plug-ins/common/pix.c:338
-#: plug-ins/common/png.c:681 plug-ins/common/pnm.c:437
-#: plug-ins/common/postscript.c:996 plug-ins/common/psd.c:1764
-#: plug-ins/common/raw.c:640 plug-ins/common/sunras.c:436
-#: plug-ins/common/tga.c:420 plug-ins/common/tiff.c:515
-#: plug-ins/common/wmf.c:952 plug-ins/common/xbm.c:724
-#: plug-ins/common/xpm.c:342 plug-ins/common/xwd.c:475
-#: plug-ins/faxg3/faxg3.c:203 plug-ins/gfli/gfli.c:465 plug-ins/sgi/sgi.c:323
-#: plug-ins/winicon/icoload.c:505 plug-ins/xjt/xjt.c:3312
-#, c-format
-msgid "Opening '%s'..."
-msgstr "æ­£å?¨é??å??â??%sâ??..."
-
-#: plug-ins/bmp/bmpread.c:170 plug-ins/bmp/bmpread.c:179
-#: plug-ins/bmp/bmpread.c:185 plug-ins/bmp/bmpread.c:193
-#: plug-ins/bmp/bmpread.c:207 plug-ins/bmp/bmpread.c:341
+#. stat error (file does not exist)
+#: ../plug-ins/common/channel-mixer.c:982
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:2177 ../plug-ins/common/curve-bend.c:891
+#: ../plug-ins/common/file-cel.c:311 ../plug-ins/common/file-compressor.c:497
+#: ../plug-ins/common/file-compressor.c:665
+#: ../plug-ins/common/file-dicom.c:339 ../plug-ins/common/file-gbr.c:367
+#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:355 ../plug-ins/common/file-gih.c:643
+#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:197
+#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:206 ../plug-ins/common/file-mng.c:1107
+#: ../plug-ins/common/file-pat.c:336 ../plug-ins/common/file-pcx.c:360
+#: ../plug-ins/common/file-pix.c:342 ../plug-ins/common/file-png.c:720
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:493 ../plug-ins/common/file-ps.c:1036
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3045 ../plug-ins/common/file-psp.c:1703
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:255 ../plug-ins/common/file-raw.c:709
+#: ../plug-ins/common/file-sunras.c:390 ../plug-ins/common/file-svg.c:332
+#: ../plug-ins/common/file-svg.c:730 ../plug-ins/common/file-tga.c:441
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:291 ../plug-ins/common/file-xbm.c:736
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:666 ../plug-ins/common/file-xmc.c:853
+#: ../plug-ins/common/file-xwd.c:432 ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2001
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:155 ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:232
+#: ../plug-ins/file-fits/fits.c:357 ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:458
+#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:495 ../plug-ins/file-ico/ico-load.c:652
+#: ../plug-ins/file-ico/ico-load.c:731 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:108
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:830 ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:130
+#: ../plug-ins/file-psd/psd-thumb-load.c:79
+#: ../plug-ins/file-uri/uri-backend-libcurl.c:189
+#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:2525 ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:2533
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:409
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1862
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer.c:928
+#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:434 ../plug-ins/help/gimphelplocale.c:222
+#: ../plug-ins/help/gimphelplocale.c:238
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:1353
 #, c-format
-msgid "'%s' is not a valid BMP file"
-msgstr "â??%sâ??ä¸?æ?¯æ??æ??ç?? BMP é»?é?£å??"
+msgid "Could not open '%s' for reading: %s"
+msgstr "ç?¡æ³?é??å??â??%sâ??ä¾?è®?å??è³?æ??ï¼?%s"
 
-#: plug-ins/bmp/bmpread.c:220 plug-ins/bmp/bmpread.c:239
-#: plug-ins/bmp/bmpread.c:260 plug-ins/bmp/bmpread.c:279
-#: plug-ins/bmp/bmpread.c:300 plug-ins/bmp/bmpread.c:306
-#: plug-ins/bmp/bmpread.c:312
+#: ../plug-ins/common/channel-mixer.c:1005
+msgid "Save Channel Mixer Settings"
+msgstr "å?²å­?è?²ç??æ··å??å?¨è¨­å®?"
+
+#: ../plug-ins/common/channel-mixer.c:1060
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:2004 ../plug-ins/common/curve-bend.c:839
+#: ../plug-ins/common/file-cel.c:582 ../plug-ins/common/file-compressor.c:425
+#: ../plug-ins/common/file-compressor.c:507
+#: ../plug-ins/common/file-compressor.c:589
+#: ../plug-ins/common/file-compressor.c:676
+#: ../plug-ins/common/file-csource.c:406 ../plug-ins/common/file-dicom.c:1352
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:661 ../plug-ins/common/file-gif-save.c:781
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1261 ../plug-ins/common/file-html-table.c:235
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:609 ../plug-ins/common/file-mng.c:943
+#: ../plug-ins/common/file-pat.c:484 ../plug-ins/common/file-pcx.c:672
+#: ../plug-ins/common/file-pix.c:523 ../plug-ins/common/file-png.c:1270
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:976 ../plug-ins/common/file-ps.c:1213
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:589 ../plug-ins/common/file-raw.c:617
+#: ../plug-ins/common/file-sunras.c:562 ../plug-ins/common/file-tga.c:1169
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:683 ../plug-ins/common/file-xbm.c:1034
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1460 ../plug-ins/common/file-xwd.c:613
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2110
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:295 ../plug-ins/file-fits/fits.c:475
+#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:748 ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1007
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:328 ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1637
+#: ../plug-ins/file-uri/uri-backend-libcurl.c:162
+#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:1276 ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:1711
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:440
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1545
+#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:794 ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:2394
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:1210
 #, c-format
-msgid "Error reading BMP file header from '%s'"
-msgstr "è®?å?? BMP é»?é?£å??â??%sâ??ç??æª?é ­æ??ç?¼ç??é?¯èª¤"
-
-#: plug-ins/bmp/bmpread.c:439 plug-ins/bmp/bmpread.c:474
-msgid "Unrecognized or invalid BMP compression format."
-msgstr ""
-
-#.
-#. * Create the "background" layer to hold the image...
-#.
-#: plug-ins/bmp/bmpread.c:479 plug-ins/common/CEL.c:357
-#: plug-ins/common/CEL.c:360 plug-ins/common/blinds.c:273
-#: plug-ins/common/compose.c:625 plug-ins/common/decompose.c:594
-#: plug-ins/common/dicom.c:442 plug-ins/common/film.c:946
-#: plug-ins/common/gifload.c:865 plug-ins/common/jpeg.c:1101
-#: plug-ins/common/jpeg.c:2416 plug-ins/common/pcx.c:334
-#: plug-ins/common/pcx.c:340 plug-ins/common/pix.c:374
-#: plug-ins/common/png.c:808 plug-ins/common/pnm.c:517
-#: plug-ins/common/psd.c:2173 plug-ins/common/raw.c:677
-#: plug-ins/common/smooth_palette.c:257 plug-ins/common/sunras.c:925
-#: plug-ins/common/tga.c:929 plug-ins/common/tiff.c:833
-#: plug-ins/common/tile.c:266 plug-ins/common/winclipboard.c:579
-#: plug-ins/common/xbm.c:867 plug-ins/faxg3/faxg3.c:465
-#: plug-ins/fits/fits.c:506 plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1286
-#: plug-ins/gimpressionist/general.c:121 plug-ins/sgi/sgi.c:376
-#: plug-ins/twain/twain.c:571 plug-ins/winsnap/winsnap.c:1152
-msgid "Background"
-msgstr "è??æ?¯"
-
-#: plug-ins/bmp/bmpwrite.c:136 plug-ins/common/dicom.c:617
-#: plug-ins/common/pcx.c:579
-msgid "Cannot save images with alpha channel."
-msgstr "ç?¡æ³?å?²å­?æ??é??æ??è?²ç??ç??å½±å??ã??"
-
-#: plug-ins/bmp/bmpwrite.c:182 plug-ins/common/dicom.c:632
-#: plug-ins/common/postscript.c:1114 plug-ins/common/xwd.c:568
-#: plug-ins/fits/fits.c:441 plug-ins/xjt/xjt.c:1677
-msgid "Cannot operate on unknown image types."
-msgstr "ç?¡æ³?è??ç??ä¸?æ??ç??å½±å??ã??"
-
-#. And let's begin the progress
-#. init the progress meter
-#. Set up progress display
-#: plug-ins/bmp/bmpwrite.c:209 plug-ins/common/CEL.c:582
-#: plug-ins/common/gbr.c:591 plug-ins/common/gif.c:1001
-#: plug-ins/common/gih.c:1259 plug-ins/common/gtm.c:245
-#: plug-ins/common/jpeg.c:1451 plug-ins/common/pat.c:438
-#: plug-ins/common/pcx.c:545 plug-ins/common/pix.c:521
-#: plug-ins/common/png.c:1185 plug-ins/common/pnm.c:814
-#: plug-ins/common/postscript.c:1128 plug-ins/common/psd_save.c:1593
-#: plug-ins/common/sunras.c:518 plug-ins/common/tga.c:1035
-#: plug-ins/common/tiff.c:1815 plug-ins/common/xbm.c:1001
-#: plug-ins/common/xpm.c:628 plug-ins/common/xwd.c:582
-#: plug-ins/fits/fits.c:455 plug-ins/gfli/gfli.c:682 plug-ins/sgi/sgi.c:545
-#: plug-ins/winicon/icosave.c:954 plug-ins/xjt/xjt.c:1682
-#, c-format
-msgid "Saving '%s'..."
-msgstr "æ­£å?¨å?²å­?â??%sâ??..."
-
-#: plug-ins/bmp/bmpwrite.c:554
-msgid "Save as BMP"
-msgstr "以 BMP ����"
-
-#: plug-ins/bmp/bmpwrite.c:568
-msgid "_RLE encoded"
-msgstr "_RLE 編碼"
-
-#: plug-ins/common/AlienMap2.c:145
-msgid "_Modify red channel"
-msgstr "ä¿®æ?¹ç´?è?²è?²ç??(_M)"
-
-#: plug-ins/common/AlienMap2.c:145
-msgid "_Modify hue channel"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/AlienMap2.c:146
-msgid "Mo_dify green channel"
-msgstr "ä¿®æ?¹ç¶ è?²è?²ç??(_D)"
-
-#: plug-ins/common/AlienMap2.c:146
-msgid "Mo_dify saturation channel"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/AlienMap2.c:147
-msgid "Mod_ify blue channel"
-msgstr "ä¿®æ?¹è??è?²è?²ç??(_I)"
-
-#: plug-ins/common/AlienMap2.c:147
-msgid "Mod_ify luminosity channel"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/AlienMap2.c:152
-msgid "Red _frequency:"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/AlienMap2.c:152
-msgid "Hue _frequency:"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/AlienMap2.c:153
-msgid "Green fr_equency:"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/AlienMap2.c:153
-msgid "Saturation fr_equency:"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/AlienMap2.c:154
-msgid "Blue freq_uency:"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/AlienMap2.c:154
-msgid "Luminosity freq_uency:"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/AlienMap2.c:156
-msgid "Red _phaseshift:"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/AlienMap2.c:156
-msgid "Hue _phaseshift:"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/AlienMap2.c:157
-msgid "Green ph_aseshift:"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/AlienMap2.c:157
-msgid "Saturation ph_aseshift:"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/AlienMap2.c:158
-msgid "Blue pha_seshift:"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/AlienMap2.c:158
-msgid "Luminosity pha_seshift:"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/AlienMap2.c:193
-msgid "Alien Map _2..."
-msgstr "Alien Map _2..."
-
-#: plug-ins/common/AlienMap2.c:325
-msgid "AlienMap2: Transforming..."
-msgstr "AlienMap2ï¼?è®?æ??中..."
-
-#: plug-ins/common/AlienMap2.c:398
-msgid "AlienMap2"
-msgstr "AlienMap2"
-
-#: plug-ins/common/AlienMap2.c:438 plug-ins/common/AlienMap2.c:462
-#: plug-ins/common/AlienMap2.c:486
-msgid "Number of cycles covering full value range"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/AlienMap2.c:450 plug-ins/common/AlienMap2.c:474
-#: plug-ins/common/AlienMap2.c:498
-msgid "Phase angle, range 0-360"
-msgstr ""
+msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
+msgstr "ç?¡æ³?é??å??â??%sâ??ä¾?寫å?¥è³?æ??ï¼?%s"
 
-#. Propagate Mode
-#: plug-ins/common/AlienMap2.c:512 plug-ins/common/hot.c:588
-#: plug-ins/common/vpropagate.c:1084 plug-ins/common/waves.c:270
-msgid "Mode"
-msgstr "模�"
+#: ../plug-ins/common/channel-mixer.c:1068
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:2059
+#, c-format
+msgid "Parameters were saved to '%s'"
+msgstr "å??æ?¸å·²å?²å­?è?³â??%sâ??"
 
-#: plug-ins/common/AlienMap2.c:516
-msgid "_RGB color model"
-msgstr "_RGB �系"
+#: ../plug-ins/common/checkerboard.c:88
+msgid "Create a checkerboard pattern"
+msgstr "å?µå»ºä¸?å??æ£?ç?¤å??æ¡?"
 
-#: plug-ins/common/AlienMap2.c:517
-msgid "_HSL color model"
-msgstr "_HSL �系"
+#: ../plug-ins/common/checkerboard.c:93
+msgid "_Checkerboard..."
+msgstr "��(_C)..."
 
-#: plug-ins/common/CEL.c:112 plug-ins/common/CEL.c:130
-msgid "KISS CEL"
-msgstr ""
+#: ../plug-ins/common/checkerboard.c:160
+#, fuzzy
+msgid "Adding checkerboard"
+msgstr "正������"
 
-#: plug-ins/common/CEL.c:191
-msgid "Load KISS Palette"
-msgstr "�� KISS 調��"
+#: ../plug-ins/common/checkerboard.c:345
+msgid "Checkerboard"
+msgstr "��"
 
-#: plug-ins/common/CEL.c:349
-msgid "Can't create a new image"
-msgstr "ç?¡æ³?ç?¢ç??æ?°ç??å½±å??"
+#: ../plug-ins/common/checkerboard.c:412 ../plug-ins/common/file-xmc.c:1167
+#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:511
+msgid "_Size:"
+msgstr "尺寸(_S)�"
 
-#: plug-ins/common/CEL.c:438
-#, c-format
-msgid "Unsupported bit depth (%d)!"
-msgstr "ä¸?æ?¯æ?´ç??é¡?è?²ä½?å??æ?¸(%d)ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/checkerboard.c:421
+msgid "_Psychobilly"
+msgstr "迷幻��(_P)"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:131
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:128
 msgid "Keep image's values"
-msgstr ""
+msgstr "ä¿?ç??å??ç??ç??æ?¸å?¼"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:132
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:129
 msgid "Keep the first value"
-msgstr ""
+msgstr "ä¿?ç??第ä¸?å??æ?¸å?¼"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:133
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:130
 msgid "Fill with parameter k"
-msgstr ""
+msgstr "以å??æ?¸ k å¡«å?¥"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:134
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:131
 msgid "k{x(1-x)}^p"
 msgstr "k{x(1-x)}^p"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:135
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:132
 msgid "k{x(1-x)}^p stepped"
-msgstr ""
+msgstr "k{x(1-x)}^p ��"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:136
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:133
 msgid "kx^p"
 msgstr "kx^p"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:137
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:134
 msgid "kx^p stepped"
-msgstr ""
+msgstr "kx^p ��"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:138
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:135
 msgid "k(1-x^p)"
 msgstr "k(1-x^p)"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:139
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:136
 msgid "k(1-x^p) stepped"
-msgstr ""
+msgstr "k(1-x^p) ��"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:140
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:137
 msgid "Delta function"
 msgstr "Î? å?½æ?¸"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:141
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:138
+#, fuzzy
 msgid "Delta function stepped"
-msgstr ""
+msgstr "å??ç?¨å??è?½é?µ(_F)"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:142
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:139
 msgid "sin^p-based function"
 msgstr "å?ºæ?¼ sin^p ç??å?½æ?¸"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:143
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:140
+#, fuzzy
 msgid "sin^p, stepped"
-msgstr ""
+msgstr "sin<sup>â??1</sup>"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:169
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:166
 msgid "Max (x, -)"
 msgstr "Max (x, -)"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:170
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:167
 msgid "Max (x+d, -)"
 msgstr "Max (x+d, -)"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:171
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:168
 msgid "Max (x-d, -)"
 msgstr "Max (x-d, -)"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:172
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:169
 msgid "Min (x, -)"
 msgstr "Min (x, -)"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:173
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:170
 msgid "Min (x+d, -)"
 msgstr "Min (x+d, -)"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:174
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:171
 msgid "Min (x-d, -)"
 msgstr "Min (x-d, -)"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:175
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:172
 msgid "Max (x+d, -), (x < 0.5)"
 msgstr "Max (x+d, -)ï¼?x å°?æ?¼ 0.5"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:176
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:173
 msgid "Max (x+d, -), (0.5 < x)"
 msgstr "Max (x+d, -)�x 大� 0.5"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:177
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:174
 msgid "Max (x-d, -), (x < 0.5)"
 msgstr "Max (x-d, -)ï¼?x å°?æ?¼ 0.5"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:178
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:175
 msgid "Max (x-d, -), (0.5 < x)"
 msgstr "Max (x-d, -)�x 大� 0.5"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:179
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:176
 msgid "Min (x+d, -), (x < 0.5)"
 msgstr "Min (x+d, -)ï¼?x å°?æ?¼ 0.5"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:180
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:177
 msgid "Min (x+d, -), (0.5 < x)"
 msgstr "Min (x+d, -)�x 大� 0.5"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:181
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:178
 msgid "Min (x-d, -), (x < 0.5)"
 msgstr "Min (x-d, -)ï¼?x å°?æ?¼ 0.5"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:182
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:179
 msgid "Min (x-d, -), (0.5 < x)"
 msgstr "Min (x-d, -)�x 大� 0.5"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:202 plug-ins/common/sunras.c:1594
-#: plug-ins/print/gimp_main_window.c:1645
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:199 ../plug-ins/common/file-sunras.c:1636
 msgid "Standard"
 msgstr "��"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:203
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:200
 msgid "Use average value"
 msgstr "使ç?¨å¹³å??å?¼"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:204
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:201
 msgid "Use reverse value"
-msgstr ""
+msgstr "使ç?¨å??å??å?¼"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:205
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:202
 msgid "With random power (0,10)"
 msgstr "使ç?¨é?¨æ©?æ??æ?¸(0,10)"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:206
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:203
 msgid "With random power (0,1)"
 msgstr "使ç?¨é?¨æ©?æ??æ?¸(0,1)"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:207
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:204
+#, fuzzy
 msgid "With gradient power (0,1)"
-msgstr ""
+msgstr "é?»æ± é?»é??é??ä½?"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:208
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:205
 msgid "Multiply rand. value (0,1)"
 msgstr "�以���(0,1)"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:209
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:206
 msgid "Multiply rand. value (0,2)"
 msgstr "�以���(0,2)"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:210
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:207
+#, fuzzy
 msgid "Multiply gradient (0,1)"
-msgstr ""
+msgstr "äº?件漸層æ??æ??"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:211
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:208
+#, fuzzy
 msgid "With p and random (0,1)"
-msgstr ""
+msgstr "以此é??å?? %s å??å?¶ä»? %s æ??件ï¼?"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:225
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:222
 msgid "All black"
 msgstr "��"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:226
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:223
 msgid "All gray"
 msgstr "��"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:227
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:224
 msgid "All white"
 msgstr "��"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:228
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:225
 msgid "The first row of the image"
-msgstr "å½±å??ç??第ä¸?è¡?"
+msgstr "å??ç??ç??第ä¸?è¡?"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:229
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:226
 msgid "Continuous gradient"
 msgstr "��漸層"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:230
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:227
 msgid "Continuous grad. w/o gap"
 msgstr "é?£çº?漸層è??ä¸?æ²?æ??縫é??"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:231
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:228
+#, fuzzy
 msgid "Random, ch. independent"
-msgstr ""
+msgstr "Media-independent link"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:232
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:229
+#, fuzzy
 msgid "Random shared"
-msgstr ""
+msgstr "<b>å?±äº«è³?æ??夾</b>"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:233
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:230
 msgid "Randoms from seed"
-msgstr ""
+msgstr "å¾?種å­?é?¨æ©?ç?¢ç??"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:234
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:231
 msgid "Randoms from seed (shared)"
-msgstr ""
+msgstr "å¾?種å­?é?¨æ©?ç?¢ç??(å?±äº«)"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:302 plug-ins/common/CML_explorer.c:310
-#: plug-ins/common/decompose.c:143 plug-ins/gimpressionist/orientation.c:162
-#: plug-ins/gimpressionist/size.c:165
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:299 ../plug-ins/common/cml-explorer.c:307
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:187
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:179
+#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:182
 msgid "Hue"
 msgstr "��"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:303 plug-ins/common/CML_explorer.c:311
-#: plug-ins/common/decompose.c:144 plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:541
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:300 ../plug-ins/common/cml-explorer.c:308
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:188
 msgid "Saturation"
-msgstr "彩度"
+msgstr "飽å??度"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:304 plug-ins/common/CML_explorer.c:312
-#: plug-ins/common/decompose.c:145 plug-ins/gimpressionist/orientation.c:138
-#: plug-ins/gimpressionist/size.c:141
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:301 ../plug-ins/common/cml-explorer.c:309
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:189
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:155
+#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:158
 msgid "Value"
 msgstr "亮度"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:309
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:306
 msgid "(None)"
 msgstr "(ç?¡)"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:470
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:454
+msgid "Create abstract Coupled-Map Lattice patterns"
+msgstr "å?µå»ºæ?½è±¡ç??è?¦å??æ? å??æ ¼å­?å??æ¡?"
+
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:465
 msgid "CML _Explorer..."
-msgstr ""
+msgstr "CMLç??覽å?¨(_E)..."
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:760
-msgid "CML_explorer: evoluting..."
-msgstr ""
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:755
+#, fuzzy
+msgid "CML Explorer: evoluting"
+msgstr "Accerciser ç?¡é??ç¤?å??è?½ç??覽å?¨"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1186
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1176
 msgid "Coupled-Map-Lattice Explorer"
 msgstr ""
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1225
-msgid "New seed"
-msgstr ""
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1223
+msgid "New Seed"
+msgstr "�種�"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1236
-msgid "Fix seed"
-msgstr "������"
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1234
+msgid "Fix Seed"
+msgstr "��種�"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1247
-msgid "Random seed"
-msgstr "�������"
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1245
+msgid "Random Seed"
+msgstr "���種�"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1289 plug-ins/common/fp.c:663
-#: plug-ins/common/lic.c:669
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1287 ../plug-ins/common/filter-pack.c:699
+#: ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:671
 msgid "_Hue"
 msgstr "��(_H)"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1293
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1291
 msgid "Sat_uration"
-msgstr "彩度(_U)"
+msgstr "飽å??度(_U)"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1297 plug-ins/common/fp.c:671
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1295 ../plug-ins/common/filter-pack.c:707
 msgid "_Value"
 msgstr "亮度(_V)"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1301
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1299
 msgid "_Advanced"
 msgstr "é?²é??(_A)"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1316
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1314
+#, fuzzy
 msgid "Channel Independent Parameters"
-msgstr ""
+msgstr "æ??令å??æ?¸"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1338
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1336
 msgid "Initial value:"
 msgstr "起���"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1344
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1342
 msgid "Zoom scale:"
 msgstr "縮����"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1353
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1351
+#, fuzzy
 msgid "Start offset:"
-msgstr ""
+msgstr "æ?²å??å??移"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1362
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1360
 msgid "Seed of Random (only for \"From Seed\" Modes)"
 msgstr ""
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1373 plug-ins/maze/maze_face.c:277
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1371 ../plug-ins/maze/maze-dialog.c:251
 msgid "Seed:"
-msgstr ""
+msgstr "種�:"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1386
-msgid "Switch to \"From seed\" with the last seed"
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1384
+msgid "Switch to \"From seed\" With the Last Seed"
 msgstr ""
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1398
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1396
 msgid ""
 "\"Fix seed\" button is an alias of me.\n"
 "The same seed produces the same image, if (1) the widths of images are same "
@@ -1667,5586 +1433,6338 @@ msgid ""
 "(2) all mutation rates equal to zero."
 msgstr ""
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1406
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1404
 msgid "O_thers"
 msgstr "��(_T)"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1421
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1419
 msgid "Copy Settings"
 msgstr "�製設�"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1440
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1438
 msgid "Source channel:"
-msgstr ""
+msgstr "ä¾?æº?è?²ç??:"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1455 plug-ins/common/CML_explorer.c:1503
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1453
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1501
 msgid "Destination channel:"
-msgstr ""
+msgstr "ç?®ç??è?²ç??:"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1459
-msgid "Copy parameters"
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1457
+msgid "Copy Parameters"
 msgstr "è¤?製å??æ?¸"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1468
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1466
 msgid "Selective Load Settings"
-msgstr ""
+msgstr "é?¸æ??æ?§è¼?å?¥è¨­å®?å?¼"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1488
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1486
 msgid "Source channel in file:"
-msgstr ""
+msgstr "æª?æ¡?å?§ä¾?æº?è?²ç??:"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1509
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1507
 msgid "_Misc Ops."
 msgstr "����(_M)"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1558
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1556
+#, fuzzy
 msgid "Function type:"
-msgstr ""
+msgstr "é©?è­?é¡?å??"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1574
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1572
+#, fuzzy
 msgid "Composition:"
-msgstr ""
+msgstr "寫�"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1588
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1586
+#, fuzzy
 msgid "Misc arrange:"
-msgstr ""
+msgstr "æ??å??æª?æ¡?(_A)"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1592
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1590
 msgid "Use cyclic range"
-msgstr ""
+msgstr "使ç?¨å¾ªç?°ç¯?å??"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1602
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1600
+#, fuzzy
 msgid "Mod. rate:"
-msgstr ""
+msgstr "å??樣ç??ï¼?"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1611
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1609
+#, fuzzy
 msgid "Env. sensitivity:"
-msgstr ""
+msgstr "æ??é??æ??æ??度"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1620
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1618
 msgid "Diffusion dist.:"
 msgstr ""
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1629
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1627
 msgid "# of subranges:"
 msgstr ""
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1638
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1636
+#, fuzzy
 msgid "P(ower factor):"
-msgstr ""
+msgstr "æ?¾å¤§ç??(_F):"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1647
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1645
 msgid "Parameter k:"
-msgstr ""
+msgstr "å??æ?¸ k:"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1656
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1654
+#, fuzzy
 msgid "Range low:"
-msgstr ""
+msgstr "<ä½?å??代ç??å??>"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1665
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1663
+#, fuzzy
 msgid "Range high:"
-msgstr ""
+msgstr "é«?å??代ç??å??"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1677
-msgid "Plot a graph of the settings"
-msgstr ""
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1675
+msgid "Plot a Graph of the Settings"
+msgstr "繪製設å®?ç??å??å½¢"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1722
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1720
+#, fuzzy
 msgid "Ch. sensitivity:"
-msgstr ""
+msgstr "æ??é??æ??æ??度"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1732
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1730
 msgid "Mutation rate:"
-msgstr ""
+msgstr "çª?è®?ç??:"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1742
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1740
 msgid "Mutation dist.:"
 msgstr ""
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1819
-msgid "Graph of the current settings"
-msgstr ""
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1818
+msgid "Graph of the Current Settings"
+msgstr "ç?®å??設å®?ç??å??å½¢"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1889
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1889
 msgid "Warning: the source and the destination are the same channel."
-msgstr ""
+msgstr "è­¦å??ï¼?ä¾?æº?å??ç?®ç??é?½æ?¯ç?¸å??ç??è?²æ?¿ã??"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1948
-msgid "Save Parameters to"
-msgstr ""
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1948
+msgid "Save CML Explorer Parameters"
+msgstr "å?²å­? CML ç??覽å?¨å??æ?¸"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:2056 plug-ins/common/channel_mixer.c:1052
-#, c-format
-msgid "Parameters were saved to '%s'"
-msgstr "å??æ?¸å·²å?²å­?è?³â??%sâ??"
-
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:2077
-msgid "CML Explorer: Overwrite File?"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:2091 plug-ins/common/channel_mixer.c:1083
-#, c-format
-msgid ""
-"File '%s' exists.\n"
-"Overwrite it?"
-msgstr ""
-"æª?æ¡?â??%sâ??å·²å­?å?¨ã??\n"
-"���寫�"
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:2081
+msgid "Load CML Explorer Parameters"
+msgstr "è¼?å?¥ CML ç??覽å?¨å??æ?¸"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:2140
-msgid "Load Parameters from"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:2142
-msgid "Selective Load from"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:2238
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:2199
 msgid "Error: it's not CML parameter file."
 msgstr "é?¯èª¤ï¼?å®?ä¸?æ?¯ CML å??æ?¸æª?ã??"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:2245
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:2206
 #, c-format
 msgid "Warning: '%s' is an old format file."
 msgstr "è­¦å??ï¼?â??%sâ??æ?¯è??æ ¼å¼?ç??æª?æ¡?ã??"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:2248
-#, c-format
-msgid "Warning: '%s' is a parameter file for newer CML_explorer than me."
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:2210
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Warning: '%s' is a parameter file for a newer version of CML Explorer."
 msgstr "è­¦å??ï¼?â??%sâ??é??å??å??æ?¸æª?ç??ç??æ?¬æ¯?æ?¬ç¨?å¼?è?½å¤ è¾¨èª?ç??é??è¦?æ?°ã??"
 
-#: plug-ins/common/CML_explorer.c:2311
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:2273
 msgid "Error: failed to load parameters"
 msgstr "é?¯èª¤ï¼?è¼?å?¥å??æ?¸å¤±æ??"
 
-#: plug-ins/common/aa.c:94
-msgid "ASCII art"
-msgstr ""
-
-#. Create the actual window.
-#: plug-ins/common/aa.c:345
-msgid "Save as Text"
-msgstr "å?²å­?ç?ºæ??å­?æª?"
-
-#: plug-ins/common/aa.c:360
-msgid "_Format:"
-msgstr "格�(_F)�"
-
-#: plug-ins/common/align_layers.c:135
-msgid "Align _Visible Layers..."
-msgstr "å°?é½?å?¯è¦?å??層(_V)..."
-
-#: plug-ins/common/align_layers.c:173
-msgid "There are not enough layers to align."
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/align_layers.c:399
-msgid "Align Visible Layers"
-msgstr "å°?é½?å?¯è¦?å??層"
+#: ../plug-ins/common/color-cube-analyze.c:105
+msgid "Analyze the set of colors in the image"
+msgstr "å??æ??å??ç??é¡?è?²ç??å¤?種è³?è¨?"
 
-#: plug-ins/common/align_layers.c:417 plug-ins/common/align_layers.c:448
-msgid "Collect"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/align_layers.c:418
-msgid "Fill (left to right)"
-msgstr "填滿 (�左��)"
-
-#: plug-ins/common/align_layers.c:419
-msgid "Fill (right to left)"
-msgstr "填滿 (���左)"
-
-#. "snap to grid" checkbutton at bottom of style frame
-#: plug-ins/common/align_layers.c:420 plug-ins/common/align_layers.c:451
-#: plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:495
-msgid "Snap to grid"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/align_layers.c:429
-msgid "_Horizontal style:"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/align_layers.c:433
-msgid "Left edge"
-msgstr "å·¦é??é??ç??"
-
-#: plug-ins/common/align_layers.c:434 plug-ins/common/align_layers.c:464
-#: plug-ins/gflare/gflare.c:2641
-msgid "Center"
-msgstr "中�"
-
-#: plug-ins/common/align_layers.c:435
-msgid "Right edge"
-msgstr "å?³é??é??ç??"
-
-#: plug-ins/common/align_layers.c:444
-msgid "Ho_rizontal base:"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/align_layers.c:449
-msgid "Fill (top to bottom)"
-msgstr "填滿 (����)"
-
-#: plug-ins/common/align_layers.c:450
-msgid "Fill (bottom to top)"
-msgstr "填滿 (����)"
-
-#: plug-ins/common/align_layers.c:460
-msgid "_Vertical style:"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/align_layers.c:463
-msgid "Top edge"
-msgstr "é ?é?¨é??ç??"
-
-#: plug-ins/common/align_layers.c:465
-msgid "Bottom edge"
-msgstr "åº?é?¨é??ç??"
-
-#: plug-ins/common/align_layers.c:474
-msgid "Ver_tical base:"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/align_layers.c:478
-msgid "_Grid size:"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/align_layers.c:487
-msgid "_Ignore the bottom layer even if visible"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/align_layers.c:497
-msgid "_Use the (invisible) bottom layer as the base"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/animationplay.c:181
-msgid "_Playback..."
-msgstr "æ?­æ?¾(_P)..."
-
-#: plug-ins/common/animationplay.c:413
-msgid "Animation Playback:"
-msgstr "å??ç?«æ?­æ?¾ï¼?"
-
-#: plug-ins/common/animationplay.c:431
-msgid "Playback:"
-msgstr "���"
-
-#: plug-ins/common/animationplay.c:457
-msgid "Play/Stop"
-msgstr "æ?­æ?¾/å??æ­¢"
-
-#: plug-ins/common/animationplay.c:463
-msgid "Rewind"
-msgstr "å??æ?²"
-
-#: plug-ins/common/animationplay.c:469
-msgid "Step"
-msgstr "é??æ ¼æ?­æ?¾"
-
-#: plug-ins/common/animationplay.c:1138
-#, c-format
-msgid "Frame %d of %d"
-msgstr "ç?«æ ¼ %2$d ä¹? %1$d"
-
-#: plug-ins/common/animoptimize.c:140
-msgid "Optimize (for _GIF)"
-msgstr "å??ç?«å?ªå?? (é?©ç?¨æ?¼ _GIF)"
-
-#: plug-ins/common/animoptimize.c:158
-msgid "_Optimize (Difference)"
-msgstr "å??ç?«å?ªå?? [å??ç?«é?¢å·®ç?°] (_O)"
-
-#: plug-ins/common/animoptimize.c:175
-msgid "_UnOptimize"
-msgstr "å??æ¶?å?ªå??(_U)"
-
-#: plug-ins/common/animoptimize.c:198
-msgid "_Remove Backdrop"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/animoptimize.c:214
-msgid "_Find Backdrop"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/animoptimize.c:429
-msgid "UnOptimizing Animation..."
-msgstr "æ­£å?¨å??æ¶?å??ç?«å?ªå??..."
-
-#: plug-ins/common/animoptimize.c:432
-msgid "Removing Animation Background..."
-msgstr "æ­£å?¨ç§»é?¤å??ç?«è??æ?¯..."
-
-#: plug-ins/common/animoptimize.c:435
-msgid "Finding Animation Background..."
-msgstr "æ­£å?¨å°?æ?¾å??ç?«è??æ?¯..."
-
-#: plug-ins/common/animoptimize.c:439
-msgid "Optimizing Animation..."
-msgstr "æ­£å?¨é?²è¡?å??ç?«å?ªå??..."
-
-#: plug-ins/common/apply_lens.c:112
-msgid "Apply _Lens..."
-msgstr "å¥?ç?¨é??é?¡æ??æ??(_L)..."
-
-#: plug-ins/common/apply_lens.c:179
-msgid "Applying lens..."
-msgstr "æ­£å?¨å¥?ç?¨é??é?¡æ??æ??..."
-
-#: plug-ins/common/apply_lens.c:391
-msgid "Lens Effect"
-msgstr "é??é?¡æ??æ??"
-
-#: plug-ins/common/apply_lens.c:417
-msgid "_Keep original surroundings"
-msgstr "ä¿?ç??å??æ??å½±å??å??å?¨(_K)"
-
-#: plug-ins/common/apply_lens.c:432
-msgid "_Set surroundings to index 0"
-msgstr "æ??å®?å½±å??å?¨å??使ç?¨ç´¢å¼?è?²ç·¨è?? 0 (_S)"
-
-#: plug-ins/common/apply_lens.c:433
-msgid "_Set surroundings to background color"
-msgstr "æ??å®?å½±å??å?¨å??使ç?¨è??æ?¯é¡?è?²(_S)"
-
-#: plug-ins/common/apply_lens.c:448
-msgid "_Make surroundings transparent"
-msgstr "令影å??å?¨å??è®?æ??é??æ??(_M)"
-
-#: plug-ins/common/apply_lens.c:465
-msgid "_Lens refraction index:"
-msgstr "é??é?¡æ??å°?ç??(_L)ï¼?"
-
-#: plug-ins/common/autocrop.c:85
-msgid "_Autocrop Image"
-msgstr "è?ªå??è£?å?ªå½±å??(_A)"
-
-#: plug-ins/common/autocrop.c:99
-msgid "_Autocrop Layer"
-msgstr "è?ªå??è£?å?ªå??層(_A)"
-
-#: plug-ins/common/autocrop.c:146
-msgid "Cropping..."
-msgstr "����..."
-
-#: plug-ins/common/autostretch_hsv.c:80
-msgid "Stretch _HSV"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/autostretch_hsv.c:116
-msgid "Auto-Stretching HSV..."
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/autostretch_hsv.c:192
-msgid "autostretch_hsv: cmap was NULL! Quitting...\n"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/blinds.c:124
-msgid "_Blinds..."
-msgstr "ç?¾è??çª?(_B)..."
-
-#: plug-ins/common/blinds.c:191
-msgid "Adding Blinds..."
-msgstr "å? ä¸?ç?¾è??çª?æ??æ??..."
-
-#: plug-ins/common/blinds.c:229
-msgid "Blinds"
-msgstr "ç?¾è??çª?"
-
-#. Orientation toggle box
-#: plug-ins/common/blinds.c:255 plug-ins/common/ripple.c:535
-msgid "Orientation"
-msgstr "æ?¹å??"
-
-#: plug-ins/common/blinds.c:259 plug-ins/common/ripple.c:539
-#: plug-ins/common/tileit.c:418 plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:530
-msgid "_Horizontal"
-msgstr "æ°´å¹³(_H)"
-
-#: plug-ins/common/blinds.c:260 plug-ins/common/ripple.c:540
-#: plug-ins/common/tileit.c:428 plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:529
-msgid "_Vertical"
-msgstr "å??ç?´(_V)"
-
-#: plug-ins/common/blinds.c:277 plug-ins/common/fractaltrace.c:733
-#: plug-ins/common/papertile.c:358
-msgid "_Transparent"
-msgstr "é??æ??(_T)"
-
-#: plug-ins/common/blinds.c:303
-msgid "_Displacement:"
-msgstr "å??移é??(_D)ï¼?"
-
-#: plug-ins/common/blinds.c:315
-msgid "_Number of segments:"
-msgstr "å??段æ?¸ç?®(_N)ï¼?"
-
-#: plug-ins/common/blur.c:147
-msgid "_Blur"
-msgstr "模�(_B)"
-
-#: plug-ins/common/blur.c:191 plug-ins/common/unsharp.c:432
-msgid "Blurring..."
-msgstr "模ç³?å??..."
-
-#: plug-ins/common/borderaverage.c:101
-msgid "_Border Average..."
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/borderaverage.c:168
-msgid "Border Average..."
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/borderaverage.c:348
-msgid "Borderaverage"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/borderaverage.c:362
-msgid "Border Size"
-msgstr "é??æ¡?大å°?"
-
-#: plug-ins/common/borderaverage.c:370
-msgid "_Thickness:"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/borderaverage.c:413
-msgid "_Bucket size:"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/bumpmap.c:341
-msgid "_Bump Map..."
-msgstr "å?¹å?¸è²¼å??(_Bump Map)..."
-
-#: plug-ins/common/bumpmap.c:490
-msgid "Bump-mapping..."
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/bumpmap.c:834
-msgid "Bump Map"
-msgstr "å?¹å?¸è²¼å??"
-
-#: plug-ins/common/bumpmap.c:893
-msgid "_Bump map:"
-msgstr "_Bump mapï¼?"
-
-#: plug-ins/common/bumpmap.c:908
-msgid "_Map type:"
-msgstr ""
-
-#. Compensate darkening
-#: plug-ins/common/bumpmap.c:913
-msgid "Co_mpensate for darkening"
-msgstr ""
-
-#. Invert bumpmap
-#: plug-ins/common/bumpmap.c:927
-msgid "I_nvert bumpmap"
-msgstr ""
-
-#. Tile bumpmap
-#: plug-ins/common/bumpmap.c:941
-msgid "_Tile bumpmap"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/bumpmap.c:956 plug-ins/common/emboss.c:485
-msgid "_Azimuth:"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/bumpmap.c:968
-msgid "_Elevation:"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/bumpmap.c:994 plug-ins/common/postscript.c:3137
-msgid "_X offset:"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/bumpmap.c:997 plug-ins/common/bumpmap.c:1011
-msgid ""
-"The offset can be adjusted by dragging the preview using the middle mouse "
-"button."
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/bumpmap.c:1008 plug-ins/common/postscript.c:3146
-msgid "_Y offset:"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/bumpmap.c:1022
-msgid "_Waterlevel:"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/bumpmap.c:1034
-msgid "A_mbient:"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/c_astretch.c:78
-msgid "_Stretch Contrast"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/c_astretch.c:112
-msgid "Auto-Stretching Contrast..."
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/c_astretch.c:152
-msgid "c_astretch: cmap was NULL! Quitting...\n"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/cartoon.c:147
-#, fuzzy
-msgid "Ca_rtoon..."
-msgstr "å?¡é??"
-
-#: plug-ins/common/cartoon.c:229 plug-ins/common/dog.c:247
-#: plug-ins/common/gauss.c:431 plug-ins/common/neon.c:221
-#: plug-ins/common/photocopy.c:241 plug-ins/common/sel_gauss.c:204
-#: plug-ins/common/softglow.c:220 plug-ins/gflare/gflare.c:972
-#: plug-ins/sgi/sgi.c:528 plug-ins/xjt/xjt.c:1673
-msgid "Cannot operate on indexed color images."
-msgstr "ä¸?é?©ç?¨æ?¼ç´¢å¼?è?²å½±å??ã??"
-
-#: plug-ins/common/cartoon.c:808
-msgid "Cartoon"
-msgstr "å?¡é??"
-
-#: plug-ins/common/cartoon.c:838 plug-ins/common/photocopy.c:867
-msgid "_Mask radius:"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/cartoon.c:852
-msgid "_Percent black:"
-msgstr "é»?è?²ç?¾å??æ¯?(_P)ï¼?"
-
-#: plug-ins/common/ccanalyze.c:110
+#: ../plug-ins/common/color-cube-analyze.c:111
 msgid "Colorcube A_nalysis..."
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/ccanalyze.c:200
-msgid "Colorcube Analysis..."
-msgstr ""
+msgstr "é¡?è?²å¤?維度å??æ??(_N)..."
 
-#: plug-ins/common/ccanalyze.c:358
+#: ../plug-ins/common/color-cube-analyze.c:199
+#: ../plug-ins/common/color-cube-analyze.c:355
 msgid "Colorcube Analysis"
-msgstr ""
+msgstr "é¡?è?²å¤?維度å??æ??"
 
 #. output results
-#: plug-ins/common/ccanalyze.c:384 plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:233
+#: ../plug-ins/common/color-cube-analyze.c:383
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:230
 #, c-format
-msgid "Image dimensions: %d x %d"
-msgstr "å½±å??尺寸ï¼?%dÃ?%d"
+msgid "Image dimensions: %d Ã? %d"
+msgstr "å??ç??尺寸ï¼?%d Ã? %d "
 
-#: plug-ins/common/ccanalyze.c:387
+#: ../plug-ins/common/color-cube-analyze.c:386
 msgid "No colors"
 msgstr "æ²?æ??ä»»ä½?é¡?è?²"
 
-#: plug-ins/common/ccanalyze.c:389
+#: ../plug-ins/common/color-cube-analyze.c:388
 msgid "Only one unique color"
 msgstr "å?ªæ??ä¸?種é¡?è?²"
 
-#: plug-ins/common/ccanalyze.c:391
+#: ../plug-ins/common/color-cube-analyze.c:390
 #, c-format
 msgid "Number of unique colors: %d"
 msgstr "�����%d"
 
-#: plug-ins/common/ccanalyze.c:394
-#, c-format
-msgid "Uncompressed size: %s"
-msgstr "解å£?å¾?ç??大å°?ï¼?%s"
+#: ../plug-ins/common/color-enhance.c:68
+msgid "Stretch color saturation to cover maximum possible range"
+msgstr "以æ??大å?¯è?½ç??ç¯?å??ï¼?伸å±?è?²å½©é£½å??度"
 
-#: plug-ins/common/ccanalyze.c:401
-#, c-format
-msgid "Filename: %s"
-msgstr "æª?æ¡?å??稱ï¼?%s"
+#: ../plug-ins/common/color-enhance.c:80
+msgid "_Color Enhance"
+msgstr "�彩�強(_C)"
 
-#: plug-ins/common/ccanalyze.c:402
-#, c-format
-msgid "Compressed size: %s"
-msgstr "å£?縮å¾?ç??大å°?ï¼?%s"
+#: ../plug-ins/common/color-enhance.c:114
+msgid "Color Enhance"
+msgstr "�彩�強"
 
-#: plug-ins/common/ccanalyze.c:403
-#, c-format
-msgid "Compression ratio (approx.): %d to 1"
-msgstr "�縮���大� %d � 1"
+#: ../plug-ins/common/color-exchange.c:121
+msgid "Swap one color with another"
+msgstr "交æ??ä¸?種é¡?è?²è??å?¦ä¸?種é¡?è?²"
 
-#: plug-ins/common/channel_mixer.c:197
-msgid "Channel Mi_xer..."
-msgstr ""
+#: ../plug-ins/common/color-exchange.c:127
+msgid "_Color Exchange..."
+msgstr "è?²å½©äº¤æ??(_C)..."
 
-#: plug-ins/common/channel_mixer.c:485
-msgid "Channel Mixer"
-msgstr ""
+#: ../plug-ins/common/color-exchange.c:212
+#: ../plug-ins/common/color-exchange.c:287
+msgid "Color Exchange"
+msgstr "è?²å½©äº¤æ??"
 
-#: plug-ins/common/channel_mixer.c:514
-msgid "O_utput channel:"
-msgstr ""
+#: ../plug-ins/common/color-exchange.c:310
+#, fuzzy
+msgid "Middle-Click Inside Preview to Pick \"From Color\""
+msgstr "é ?覽ï¼?è«?æ??裡é?¢é?¸å??ã??ä¾?æº?é¡?è?²ã??"
 
-#: plug-ins/common/channel_mixer.c:568 plug-ins/common/diffraction.c:498
-#: plug-ins/common/diffraction.c:536 plug-ins/common/diffraction.c:574
-#: plug-ins/common/exchange.c:397 plug-ins/common/noisify.c:526
-#: plug-ins/common/noisify.c:533
-msgid "_Red:"
-msgstr "ç´?(_R)ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/color-exchange.c:355
+msgid "To Color"
+msgstr "����"
 
-#: plug-ins/common/channel_mixer.c:586 plug-ins/common/diffraction.c:507
-#: plug-ins/common/diffraction.c:545 plug-ins/common/diffraction.c:583
-#: plug-ins/common/exchange.c:457 plug-ins/common/noisify.c:527
-#: plug-ins/common/noisify.c:534
-msgid "_Green:"
-msgstr "綠(_G)�"
+#: ../plug-ins/common/color-exchange.c:355
+msgid "From Color"
+msgstr "����"
 
-#: plug-ins/common/channel_mixer.c:605 plug-ins/common/diffraction.c:516
-#: plug-ins/common/diffraction.c:554 plug-ins/common/diffraction.c:592
-#: plug-ins/common/exchange.c:519 plug-ins/common/noisify.c:528
-#: plug-ins/common/noisify.c:535
-msgid "_Blue:"
-msgstr "è??(_B)ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/color-exchange.c:379
+msgid "Color Exchange: To Color"
+msgstr "è?²å½©äº¤æ??ï¼?ç?®æ¨?é¡?è?²"
 
-#. The monochrome toggle
-#: plug-ins/common/channel_mixer.c:616
-msgid "_Monochrome"
-msgstr "��(_M)"
+#: ../plug-ins/common/color-exchange.c:380
+msgid "Color Exchange: From Color"
+msgstr "è?²å½©äº¤æ??ï¼?ä¾?æº?é¡?è?²"
 
-#: plug-ins/common/channel_mixer.c:628
-msgid "Preserve _luminosity"
-msgstr "ä¿?ç??亮度(_L)"
+#: ../plug-ins/common/color-exchange.c:438
+msgid "R_ed threshold:"
+msgstr "ç´?è?²è?¨ç??å?¼(_E)ï¼?"
 
-#: plug-ins/common/channel_mixer.c:857
-msgid "Load Channel Mixer Settings"
-msgstr ""
+#: ../plug-ins/common/color-exchange.c:498
+msgid "G_reen threshold:"
+msgstr "綠è?²è?¨ç??å?¼(_R)ï¼?"
 
-#: plug-ins/common/channel_mixer.c:989
-msgid "Save Channel Mixer Settings"
-msgstr ""
+#: ../plug-ins/common/color-exchange.c:559
+msgid "B_lue threshold:"
+msgstr "è??è?²è?¨ç??å?¼(_L)ï¼?"
 
-#: plug-ins/common/channel_mixer.c:1068
-msgid "Channel Mixer File Operation Warning"
-msgstr ""
+#: ../plug-ins/common/color-exchange.c:587
+msgid "Lock _thresholds"
+msgstr "é??å®?è?¨ç??å?¼(_T)"
 
-#: plug-ins/common/checkerboard.c:93
-msgid "_Checkerboard..."
-msgstr "��(_C)..."
+#: ../plug-ins/common/color-to-alpha.c:93
+msgid "Convert a specified color to transparency"
+msgstr "å°?æ??å®?é¡?è?²è®?é??æ??"
 
-#: plug-ins/common/checkerboard.c:161
-msgid "Adding Checkerboard..."
-msgstr "å? ä¸?æ£?ç?¤æ??æ??..."
+#: ../plug-ins/common/color-to-alpha.c:100
+msgid "Color to _Alpha..."
+msgstr "è?²å½©è½?ç?ºé??æ??(_A)..."
 
-#: plug-ins/common/checkerboard.c:310
-msgid "Checkerboard"
-msgstr "��"
+#: ../plug-ins/common/color-to-alpha.c:183
+msgid "Removing color"
+msgstr "移���"
 
-#: plug-ins/common/checkerboard.c:332
-msgid "_Psychobilly"
-msgstr "迷幻��(_P)"
+#: ../plug-ins/common/color-to-alpha.c:376
+msgid "Color to Alpha"
+msgstr "è?²å½©è½?ç?ºé??æ??"
 
-#: plug-ins/common/checkerboard.c:365 plug-ins/common/papertile.c:287
-#: plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:487
-msgid "_Size:"
-msgstr "尺寸(_S)�"
+#: ../plug-ins/common/color-to-alpha.c:410
+#, fuzzy
+msgctxt "color-to-alpha"
+msgid "From:"
+msgstr "å¯?件è??:"
 
-#: plug-ins/common/color_enhance.c:80
-msgid "_Color Enhance"
-msgstr ""
+#: ../plug-ins/common/color-to-alpha.c:414
+msgid "Color to Alpha Color Picker"
+msgstr "é?¸æ??æº?å??è½?æ??ç?ºé??æ??ç??é¡?è?²"
 
-#: plug-ins/common/color_enhance.c:115
-msgid "Color Enhance..."
-msgstr ""
+#: ../plug-ins/common/color-to-alpha.c:429
+msgid "to alpha"
+msgstr "è½?ç?ºé??æ??"
 
-#: plug-ins/common/colorify.c:110
-msgid "_Colorify..."
-msgstr ""
+#: ../plug-ins/common/colorify.c:101
+msgid "Replace all colors with shades of a specified color"
+msgstr "æ?¿æ??æ??æ??æ??å®?é¡?è?²ç??è?²å½©è??è?²èª¿"
 
-#: plug-ins/common/colorify.c:171
-msgid "Colorifying..."
-msgstr "æ­£å?¨è??è?²..."
+#: ../plug-ins/common/colorify.c:107
+msgid "Colorif_y..."
+msgstr "è??è?²æ??æ??(_Y)..."
 
-#: plug-ins/common/colorify.c:258
+#: ../plug-ins/common/colorify.c:168
+msgid "Colorifying"
+msgstr "æ­£å?¨è??è?²ä¸­..."
+
+#: ../plug-ins/common/colorify.c:254
 msgid "Colorify"
-msgstr "è??è?²"
+msgstr "è??è?²æ??æ??"
 
-#: plug-ins/common/colorify.c:285
-msgid "Custom Color:"
-msgstr "���彩�"
+#: ../plug-ins/common/colorify.c:289
+msgid "Custom color:"
+msgstr "�����"
 
-#: plug-ins/common/colorify.c:290
+#: ../plug-ins/common/colorify.c:294
 msgid "Colorify Custom Color"
-msgstr ""
+msgstr "è?ªè¨?è??è?²æ??æ??ç??é¡?è?²"
 
-#: plug-ins/common/colortoalpha.c:104
-msgid "Color to _Alpha..."
-msgstr "è?²å½©è½?ç?ºé??æ??(_A)..."
+#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:96
+#, fuzzy
+msgid "Rearrange the colormap"
+msgstr "修��票�� #%d"
 
-#: plug-ins/common/colortoalpha.c:181
-msgid "Removing color..."
-msgstr "正�移���..."
+#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:103
+#, fuzzy
+msgid "R_earrange Colormap..."
+msgstr "修��票�� #%d"
 
-#: plug-ins/common/colortoalpha.c:377
-msgid "Color to Alpha"
-msgstr "è?²å½©è½?ç?ºé??æ??"
+#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:115
+msgid "Swap two colors in the colormap"
+msgstr "å?¨é¡?è?²å°?æ??中交æ??å?©å??é¡?è?² "
 
-#: plug-ins/common/colortoalpha.c:402 plug-ins/common/mapcolor.c:424
-#: plug-ins/gfli/gfli.c:835 plug-ins/gfli/gfli.c:898
-msgid "From:"
-msgstr "å¾?ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:122
+msgid "_Swap Colors"
+msgstr "交æ??é¡?è?²(_S)"
 
-# does not express well in Chinese, so change form -- Abel
-#: plug-ins/common/colortoalpha.c:406
-msgid "Color to Alpha Color Picker"
-msgstr "é?¸æ??æº?å??è½?æ??ç?ºé??æ??ç??é¡?è?²"
+#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:285
+#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:296
+#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:307
+msgid "Invalid remap array was passed to remap function"
+msgstr "ç?¡æ??ç??é??æ?°æ? å°?é?£å??é??é??é??æ?°æ? å°?å??è?½"
 
-#: plug-ins/common/colortoalpha.c:420
-msgid "to alpha"
-msgstr "è½?ç?ºé??æ??"
+#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:331
+#, fuzzy
+msgid "Rearranging the colormap"
+msgstr "修��票�� #%d"
 
-#: plug-ins/common/compose.c:127 plug-ins/common/decompose.c:130
-#: plug-ins/common/raw.c:953
+#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:480
+#, fuzzy
+msgid "Sort on Hue"
+msgstr "è² å??è?²èª¿å??移"
+
+#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:484
+#, fuzzy
+msgid "Sort on Saturation"
+msgstr "é?¸æ??æ?§è??è?²é£½å??"
+
+#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:488
+#, fuzzy
+msgid "Sort on Value"
+msgstr "æ?¸å?¼è¶?é??ç??é??ã??\n"
+
+#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:492
+#, fuzzy
+msgid "Reverse Order"
+msgstr "ç?¸å??次åº?æ??å??(_R)"
+
+#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:496
+#, fuzzy
+msgid "Reset Order"
+msgstr "ç?¸å??次åº?(_R)"
+
+#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:595
+#, fuzzy
+msgid "Rearrange Colormap"
+msgstr "修��票�� #%d"
+
+#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:699
+msgid ""
+"Drag and drop colors to rearrange the colormap. The numbers shown are the "
+"original indices. Right-click for a menu with sort options."
+msgstr ""
+"æ??æ?¾é¡?è?²é??æ?°æ??å??é¡?è?²è¡¨ã??é??äº?æ?¸å­?顯示ç??æ?¯å??ä¾?ç??æ??æ¨?ã??å?³é?µå?®æ??ä¸?å??é?¸å?®é?¸é ?è??æ??"
+"�"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:188 ../plug-ins/common/decompose.c:169
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1098
 msgid "RGB"
 msgstr "RGB"
 
-#: plug-ins/common/compose.c:137 plug-ins/common/decompose.c:135
-#: plug-ins/common/raw.c:954
+#: ../plug-ins/common/compose.c:199 ../plug-ins/common/decompose.c:177
 msgid "RGBA"
 msgstr "RGBA"
 
-#: plug-ins/common/compose.c:141
-msgid "Alpha:"
-msgstr "é??æ??ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/compose.c:203 ../plug-ins/common/noise-rgb.c:527
+#: ../plug-ins/common/noise-rgb.c:542
+msgid "_Alpha:"
+msgstr "é??æ??(_A)ï¼?"
 
-#: plug-ins/common/compose.c:147 plug-ins/common/decompose.c:140
+#: ../plug-ins/common/compose.c:210 ../plug-ins/common/decompose.c:183
 msgid "HSV"
 msgstr "HSV"
 
-#. Gray: Circle: Spinbutton 1
-#: plug-ins/common/compose.c:148 plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:452
-msgid "Hue:"
-msgstr "���"
+#: ../plug-ins/common/compose.c:211 ../plug-ins/common/compose.c:219
+msgid "_Hue:"
+msgstr "��(_H):"
 
-#. Gray: Circle: Spinbutton 2
-#: plug-ins/common/compose.c:149 plug-ins/print/gimp_color_window.c:364
-#: plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:479
-msgid "Saturation:"
-msgstr "彩度�"
+#: ../plug-ins/common/compose.c:212 ../plug-ins/common/compose.c:220
+#: ../plug-ins/common/noise-hsv.c:424
+msgid "_Saturation:"
+msgstr "飽å??度(_S):"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:213 ../plug-ins/common/noise-hsv.c:436
+msgid "_Value:"
+msgstr "亮度(_V)�"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:218 ../plug-ins/common/decompose.c:192
+msgid "HSL"
+msgstr "HSL"
 
-#: plug-ins/common/compose.c:150
-msgid "Value:"
-msgstr "亮度�"
+#: ../plug-ins/common/compose.c:221
+msgid "_Lightness:"
+msgstr "亮度(_L):"
 
-#: plug-ins/common/compose.c:154 plug-ins/common/decompose.c:146
+#: ../plug-ins/common/compose.c:226 ../plug-ins/common/decompose.c:201
 msgid "CMY"
 msgstr "CMY"
 
-#: plug-ins/common/compose.c:155 plug-ins/common/compose.c:162
-#: plug-ins/common/fp.c:220 plug-ins/print/gimp_color_window.c:307
-msgid "Cyan:"
-msgstr "æ°°è??ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/compose.c:227 ../plug-ins/common/compose.c:235
+msgid "_Cyan:"
+msgstr "é??è?²(_C):"
 
-#: plug-ins/common/compose.c:156 plug-ins/common/compose.c:163
-#: plug-ins/common/fp.c:222 plug-ins/print/gimp_color_window.c:326
-msgid "Magenta:"
-msgstr "æ´?ç´?ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/compose.c:228 ../plug-ins/common/compose.c:236
+msgid "_Magenta:"
+msgstr "æ´?ç´?è?²(_M):"
 
-#: plug-ins/common/compose.c:157 plug-ins/common/compose.c:164
-#: plug-ins/common/fp.c:221 plug-ins/print/gimp_color_window.c:345
-msgid "Yellow:"
-msgstr "é»?ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/compose.c:229 ../plug-ins/common/compose.c:237
+msgid "_Yellow:"
+msgstr "é»?è?²(_Y):"
 
-#: plug-ins/common/compose.c:161 plug-ins/common/decompose.c:152
+#: ../plug-ins/common/compose.c:234 ../plug-ins/common/decompose.c:210
 msgid "CMYK"
 msgstr "CMYK"
 
-#: plug-ins/common/compose.c:165
-msgid "Black:"
-msgstr "é»?ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/compose.c:238
+msgid "_Black:"
+msgstr "é»?è?²(_B):"
 
-#: plug-ins/common/compose.c:168 plug-ins/common/decompose.c:161
+#: ../plug-ins/common/compose.c:242 ../plug-ins/common/decompose.c:223
 msgid "LAB"
-msgstr ""
+msgstr "LAB"
 
-#: plug-ins/common/compose.c:176
-msgid "Luma_y470:"
+#: ../plug-ins/common/compose.c:251
+#, fuzzy
+msgid "_Luma y470:"
 msgstr "Luma_y470:"
 
-#: plug-ins/common/compose.c:177
-msgid "Blueness_cb470:"
+#: ../plug-ins/common/compose.c:252
+#, fuzzy
+msgid "_Blueness cb470:"
 msgstr "Blueness_cb470:"
 
-#: plug-ins/common/compose.c:178
-msgid "Redness_cr470:"
+#: ../plug-ins/common/compose.c:253
+#, fuzzy
+msgid "_Redness cr470:"
 msgstr "Redness_cr470:"
 
-#: plug-ins/common/compose.c:183
-msgid "Luma_y709:"
+#: ../plug-ins/common/compose.c:259
+#, fuzzy
+msgid "_Luma y709:"
 msgstr "Luma_y709:"
 
-#: plug-ins/common/compose.c:184
-msgid "Blueness_cb709:"
+#: ../plug-ins/common/compose.c:260
+#, fuzzy
+msgid "_Blueness cb709:"
 msgstr "Blueness_cb709:"
 
-#: plug-ins/common/compose.c:185
-msgid "Redness_cr709:"
+#: ../plug-ins/common/compose.c:261
+#, fuzzy
+msgid "_Redness cr709:"
 msgstr "Redness_cr709:"
 
-#: plug-ins/common/compose.c:190
-msgid "Luma_y470f:"
+#: ../plug-ins/common/compose.c:267
+#, fuzzy
+msgid "_Luma y470f:"
 msgstr "Luma_y470f:"
 
-#: plug-ins/common/compose.c:191
-msgid "Blueness_cb470f:"
+#: ../plug-ins/common/compose.c:268
+#, fuzzy
+msgid "_Blueness cb470f:"
 msgstr "Blueness_cb470f:"
 
-#: plug-ins/common/compose.c:192
-msgid "Redness_cr470f:"
+#: ../plug-ins/common/compose.c:269
+#, fuzzy
+msgid "_Redness cr470f:"
 msgstr "Redness_cr470f:"
 
-#: plug-ins/common/compose.c:197
-msgid "Luma_y709f:"
+#: ../plug-ins/common/compose.c:275
+#, fuzzy
+msgid "_Luma y709f:"
 msgstr "Luma_y709f:"
 
-#: plug-ins/common/compose.c:198
-msgid "Blueness_cb709f:"
+#: ../plug-ins/common/compose.c:276
+#, fuzzy
+msgid "_Blueness cb709f:"
 msgstr "Blueness_cb709f:"
 
-#: plug-ins/common/compose.c:199
-msgid "Redness_cr709f:"
+#: ../plug-ins/common/compose.c:277
+#, fuzzy
+msgid "_Redness cr709f:"
 msgstr "Redness_cr709f:"
 
-#: plug-ins/common/compose.c:294
+#: ../plug-ins/common/compose.c:403
+msgid "Create an image using multiple gray images as color channels"
+msgstr "建ç«?ä¸?å??å??ç??ï¼?å?¶ä½¿ç?¨å¤?å??ç?°é??å??ç??ä½?ç?ºè?²å½©è?²ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:409
 msgid "C_ompose..."
-msgstr "çµ?å??中(_O)..."
+msgstr "çµ?å??(_O)..."
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:433
+msgid "Recompose an image that was previously decomposed"
+msgstr "é??çµ?ä¸?å??å??ç??ï¼?å®?å??å??æ?¯è¢«å??解ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:441
+msgid "R_ecompose"
+msgstr "é??çµ?(_E)"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:487
+msgid ""
+"You can only run 'Recompose' if the active image was originally produced by "
+"'Decompose'."
+msgstr "æ?¨å?ªè?½å?·è¡?é??çµ?ï¼?å¦?æ??使ç?¨ä¸­ç??å??ç??æ??å??æ?¯ç?±å??解ç?¢ç??ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:511
+msgid "Error scanning 'decompose-data' parasite: too few layers found"
+msgstr ""
 
-#: plug-ins/common/compose.c:360
+#: ../plug-ins/common/compose.c:544
 #, c-format
 msgid "Could not get layers for image %d"
-msgstr "ç?¡æ³?å¾?第 %d å¹?å½±å??æ?·å??å??層"
+msgstr "ç?¡æ³?å¾?第 %d å¹?å??ç??æ?·å??å??層"
 
-#: plug-ins/common/compose.c:411
-msgid "Composing..."
+#: ../plug-ins/common/compose.c:611
+msgid "Composing"
 msgstr "çµ?å??中..."
 
-#: plug-ins/common/compose.c:480
+#: ../plug-ins/common/compose.c:696 ../plug-ins/common/compose.c:1729
+msgid "At least one image is needed to compose"
+msgstr "çµ?å??æ??è?³å°?é??è¦?ä¸?å??å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:707 ../plug-ins/common/compose.c:721
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Specified layer %d not found"
+msgstr "æ?¾ä¸?å?°æ??å®?ç??è³?æ??夾"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:729
 msgid "Drawables have different size"
 msgstr "å?¯ç¹ªç?©ä»¶ä¹?é??ç??大å°?ä¸?å??"
 
-#: plug-ins/common/compose.c:497
+#: ../plug-ins/common/compose.c:754
 msgid "Images have different size"
-msgstr "å½±å??ä¹?é??ç??大å°?ä¸?å??"
+msgstr "å??ç??ä¹?é??ç??大å°?ä¸?å??"
 
-#: plug-ins/common/compose.c:511
+#: ../plug-ins/common/compose.c:772
 msgid "Error in getting layer IDs"
 msgstr "æ?·å??å??層è­?å?¥ç¢¼æ??ç?¼ç??é?¯èª¤"
 
-#: plug-ins/common/compose.c:528
+#: ../plug-ins/common/compose.c:795
 #, c-format
 msgid "Image is not a gray image (bpp=%d)"
-msgstr "å½±å??ä¸?æ?¯ç?°é??å½±å?? (bpp=%d)"
+msgstr "å??ç??ä¸?æ?¯ç?°é??å??ç?? (bpp=%d)"
+
+#: ../plug-ins/common/compose.c:823
+msgid "Unable to recompose, source layer not found"
+msgstr "ç?¡æ³?é??çµ?ï¼?æ²?æ??æ?¾å?°ä¾?æº?å??層"
 
-#: plug-ins/common/compose.c:1103
+#: ../plug-ins/common/compose.c:1481
 msgid "Compose"
 msgstr "çµ?å??"
 
-#. The left frame keeps the compose type toggles
-#: plug-ins/common/compose.c:1119
+#. Compose type combo
+#: ../plug-ins/common/compose.c:1509
 msgid "Compose Channels"
 msgstr "çµ?å??è?²ç??"
 
-#. The right frame keeps the selection menues for images.
-#. Because the labels within this frame will change when a toggle
-#. in the left frame is changed, fill in the right part first.
-#. Otherwise it can occur, that a non-existing label might be changed.
-#: plug-ins/common/compose.c:1130
+#: ../plug-ins/common/compose.c:1519 ../plug-ins/common/decompose.c:1524
+msgid "Color _model:"
+msgstr "�彩模�(_M)�"
+
+#. Channel representation table
+#: ../plug-ins/common/compose.c:1551
+#, fuzzy
 msgid "Channel Representations"
-msgstr ""
+msgstr "è¦?è¨?é??é??"
 
-#: plug-ins/common/compressor.c:153
-msgid "gzip archive"
-msgstr "gzip �縮�"
+#: ../plug-ins/common/compose.c:1614
+#, fuzzy
+msgid "Mask value"
+msgstr "æ?ªç?¥ç??å?¼"
 
-#: plug-ins/common/compressor.c:174
-msgid "bzip archive"
+#: ../plug-ins/common/contrast-normalize.c:79
+msgid "Stretch brightness values to cover the full range"
+msgstr "伸���亮度�"
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-normalize.c:91
+#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:361
+msgid "_Normalize"
+msgstr "æ­£è¦?å??(_N)"
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-normalize.c:125
+msgid "Normalizing"
+msgstr "æ­£è¦?å??"
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-retinex.c:155
+msgid "Enhance contrast using the Retinex method"
+msgstr "使ç?¨ Retinex æ?¹æ³?æ??é«?å°?æ¯?"
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-retinex.c:165
+msgid "Retine_x..."
+msgstr "Retine_x ��..."
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-retinex.c:249
+msgid "Retinex"
+msgstr "Retinex ��"
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-retinex.c:285
+msgid "Retinex Image Enhancement"
+msgstr "Retinex å??ç??å? å¼·"
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-retinex.c:321
+#, fuzzy
+msgid "Uniform"
+msgstr "é??å?¶å¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-retinex.c:322
+#, fuzzy
+msgid "Low"
+msgstr "ä½?"
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-retinex.c:323
+#, fuzzy
+msgid "High"
+msgstr "é«?"
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-retinex.c:334
+msgid "_Level:"
+msgstr "ç­?ç´?(_L):"
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-retinex.c:339
+msgid "_Scale:"
+msgstr "ç¯?å??(_S):"
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-retinex.c:354
+msgid "Scale _division:"
+msgstr "ç¯?å??å??å??(_D):"
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-retinex.c:369
+msgid "Dy_namic:"
+msgstr "å??æ??(_N):"
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-retinex.c:642
+msgid "Retinex: filtering"
+msgstr "Retinex�濾���中"
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-stretch-hsv.c:67
+msgid "Stretch image contrast to cover the maximum possible range"
+msgstr "伸å±?å??ç??å°?æ¯?é??å?°æ??大å?¯è?½ç¯?å??"
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-stretch-hsv.c:80
+msgid "Stretch _HSV"
+msgstr "伸� _HSV"
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-stretch-hsv.c:115
+msgid "Auto-Stretching HSV"
+msgstr "è?ªå??伸å±? HSV"
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-stretch-hsv.c:191
+msgid "autostretch_hsv: cmap was NULL! Quitting...\n"
 msgstr ""
 
-#: plug-ins/common/compressor.c:367
-msgid "No sensible extension, saving as compressed XCF."
-msgstr "æ²?æ??å??ç??ç??延伸æª?å??ï¼?å? æ­¤å?²å­?ç?ºå£?縮é??ç?? XCF æª?ã??"
+#: ../plug-ins/common/contrast-stretch.c:67
+msgid "Stretch contrast to cover the maximum possible range"
+msgstr "伸å±?å°?æ¯?é??å?°æ??大å?¯è?½ç¯?å??"
 
-#: plug-ins/common/compressor.c:508
-msgid "No sensible extension, attempting to load with file magic."
-msgstr "æ²?æ??å??ç??ç??延伸æª?å??ï¼?å??試è?ªå??å?µæ¸¬æª?æ¡?é¡?å??ã??"
+#: ../plug-ins/common/contrast-stretch.c:78
+msgid "_Stretch Contrast"
+msgstr "伸���(_S)"
 
-#: plug-ins/common/convmatrix.c:87
+#: ../plug-ins/common/contrast-stretch.c:112
+msgid "Auto-stretching contrast"
+msgstr "è?ªå??伸å±?å°?æ¯?"
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-stretch.c:151
+msgid "c_astretch: cmap was NULL! Quitting...\n"
+msgstr ""
+
+#: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:63
 msgid "Gr_ey"
 msgstr "ç?°(_E)"
 
-#: plug-ins/common/convmatrix.c:88
+#: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:64
 msgid "Re_d"
 msgstr "ç´?(_D)"
 
-#: plug-ins/common/convmatrix.c:89 plug-ins/common/newsprint.c:363
+#: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:65
+#: ../plug-ins/common/newsprint.c:343
 msgid "_Green"
 msgstr "綠(_G)"
 
-#: plug-ins/common/convmatrix.c:90 plug-ins/common/newsprint.c:371
+#: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:66
+#: ../plug-ins/common/newsprint.c:351
 msgid "_Blue"
 msgstr "è??(_B)"
 
-#: plug-ins/common/convmatrix.c:91
+#: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:67
 msgid "_Alpha"
 msgstr "é??æ??(_A)"
 
-#: plug-ins/common/convmatrix.c:96
+#: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:72
 msgid "E_xtend"
 msgstr "延伸(_X)"
 
-#: plug-ins/common/convmatrix.c:97 plug-ins/common/displace.c:394
-#: plug-ins/common/edge.c:716 plug-ins/common/ripple.c:560
+#: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:73
+#: ../plug-ins/common/displace.c:472 ../plug-ins/common/edge.c:705
+#: ../plug-ins/common/fractal-trace.c:736 ../plug-ins/common/ripple.c:582
 msgid "_Wrap"
 msgstr "ç¹?å?°å?¦ä¸?é??(_W)"
 
-#: plug-ins/common/convmatrix.c:98
+#: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:74
 msgid "Cro_p"
 msgstr "��(_P)"
 
-#: plug-ins/common/convmatrix.c:195
+#: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:200
+msgid "Apply a generic 5x5 convolution matrix"
+msgstr "使ç?¨ä¸?è?¬ç?? 5x5 å?·ç©?ç?©é?£"
+
+#: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:205
 msgid "_Convolution Matrix..."
 msgstr "ç?©é?£é??ç®?(_C)..."
 
-#: plug-ins/common/convmatrix.c:229
-msgid "Convolution Matrix does not work on layers smaller than 3 pixels."
+#: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:240
+#, fuzzy
+msgid "Convolution does not work on layers smaller than 3x3 pixels."
 msgstr "ç?©é?£é??ç®?ä¸?é?©ç?¨æ?¼å°?æ?¼ 3 å??å??ç´ ç??å??層ã??"
 
-#: plug-ins/common/convmatrix.c:302
+#: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:313
 msgid "Applying convolution"
 msgstr "å¥?ç?¨ç?©é?£é??ç®?"
 
-#: plug-ins/common/convmatrix.c:877
+#: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:905
 msgid "Convolution Matrix"
 msgstr "ç?©é?£é??ç®?"
 
-#: plug-ins/common/convmatrix.c:902
+#: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:944
 msgid "Matrix"
 msgstr "ç?©é?£"
 
-#: plug-ins/common/convmatrix.c:936
+#: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:982
 msgid "D_ivisor:"
 msgstr "�以(_I)�"
 
-#: plug-ins/common/convmatrix.c:957 plug-ins/common/depthmerge.c:748
-#: plug-ins/common/raw.c:972
+#: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:1008
+#: ../plug-ins/common/depth-merge.c:768 ../plug-ins/common/file-raw.c:1119
 msgid "O_ffset:"
 msgstr "å??移(_F)ï¼?"
 
-#: plug-ins/common/convmatrix.c:983
-msgid "A_utomatic"
-msgstr "è?ªå??(_U)"
+#: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:1037
+msgid "N_ormalise"
+msgstr "æ­£è¦?å??(_O)"
 
-#: plug-ins/common/convmatrix.c:992
+#: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:1049
 msgid "A_lpha-weighting"
-msgstr ""
+msgstr "é??æ??度ç??æ¬?è¡¡(_L)"
 
-#: plug-ins/common/convmatrix.c:1008
+#: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:1068
 msgid "Border"
 msgstr "é??æ¡?"
 
-#: plug-ins/common/convmatrix.c:1032
+#: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:1095
 msgid "Channels"
 msgstr "è?²ç??"
 
-#: plug-ins/common/csource.c:108
-msgid "C source code"
-msgstr "C �代碼"
+#: ../plug-ins/common/crop-auto.c:84
+msgid "Remove empty borders from the image"
+msgstr "å?ªé?¤å??ç??空ç?½ç??é??ç??"
 
-#: plug-ins/common/csource.c:635
-msgid "Save as C-Source"
-msgstr "��� C �代碼"
+#: ../plug-ins/common/crop-auto.c:89
+msgid "Autocrop Imag_e"
+msgstr "è?ªå??å?ªè£?å??ç??(_E)"
 
-#: plug-ins/common/csource.c:659
-msgid "_Prefixed name:"
-msgstr "å??ç½®å??稱(_P)ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/crop-auto.c:98
+msgid "Remove empty borders from the layer"
+msgstr "å?ªé?¤å??層空ç?½ç??é??ç??"
 
-#: plug-ins/common/csource.c:668
-msgid "Co_mment:"
-msgstr "å??註(_M)ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/crop-auto.c:103
+msgid "Autocrop Lay_er"
+msgstr "è?ªå??å?ªè£?å??層(_E)"
 
-#. Use Comment
-#.
-#: plug-ins/common/csource.c:675
-msgid "_Save comment to file"
-msgstr "å°?å??註æ??å­?å?²å­?å?°æª?æ¡?中(_S)"
+#: ../plug-ins/common/crop-auto.c:150
+msgid "Cropping"
+msgstr "����..."
 
-#. GLib types
-#.
-#: plug-ins/common/csource.c:687
-msgid "_Use GLib types (guint8*)"
-msgstr "使ç?¨ _GLib è³?æ??é¡?å?? (guint8*)"
+#: ../plug-ins/common/crop-zealous.c:84
+msgid "Autocrop unused space from edges and middle"
+msgstr "å¾?é??ç·£å??中é??è?ªå??å?ªè£?æ?ªä½¿ç?¨ç??空é??"
 
-#. Use Macros
-#.
-#: plug-ins/common/csource.c:699
-msgid "Us_e macros instead of struct"
-msgstr "使ç?¨å·¨é??è??ä¸?ç?¨ _Struct"
+#: ../plug-ins/common/crop-zealous.c:89
+msgid "_Zealous Crop"
+msgstr "_Zealous ��"
 
-#. Use RLE
-#.
-#: plug-ins/common/csource.c:711
-msgid "Use _1 byte Run-Length-Encoding"
-msgstr ""
+#: ../plug-ins/common/crop-zealous.c:137
+msgid "Zealous cropping"
+msgstr "_Zealous ��"
 
-#. Alpha
-#.
-#: plug-ins/common/csource.c:723
-msgid "Sa_ve alpha channel (RGBA/RGB)"
-msgstr "å?²å­?é??æ??è?²ç?? (_RGBA/RGB)"
+#: ../plug-ins/common/crop-zealous.c:238
+msgid "Nothing to crop."
+msgstr "æ²?æ??å?¯è£?å?ªç??å?°æ?¹ã??"
 
-#: plug-ins/common/csource.c:741 plug-ins/common/sparkle.c:427
-msgid "Op_acity:"
-msgstr "é??æ??度(_A)ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/cubism.c:149
+msgid "Convert the image into randomly rotated square blobs"
+msgstr "è½?æ??å??å??æ??é?¨æ©?æ??è½?ç??æ?¹å½¢æ??é»?"
 
-#: plug-ins/common/cubism.c:156
+#: ../plug-ins/common/cubism.c:154
 msgid "_Cubism..."
 msgstr "��主義(_C)..."
 
-#: plug-ins/common/cubism.c:269
+#: ../plug-ins/common/cubism.c:267
 msgid "Cubism"
 msgstr "��主義"
 
-#: plug-ins/common/cubism.c:298
+#: ../plug-ins/common/cubism.c:305
 msgid "_Tile size:"
 msgstr "ç£?ç??尺寸(_T)ï¼?"
 
-#: plug-ins/common/cubism.c:311
+#: ../plug-ins/common/cubism.c:318
 msgid "T_ile saturation:"
-msgstr "ç£?ç??彩度(_I)ï¼?"
+msgstr "ç£?ç??飽å??度(_I):"
 
-#: plug-ins/common/cubism.c:322
+#: ../plug-ins/common/cubism.c:329
 msgid "_Use background color"
 msgstr "使ç?¨è??æ?¯é¡?è?²(_U)"
 
-#: plug-ins/common/cubism.c:412
-msgid "Cubistic Transformation..."
-msgstr "ç«?é«?主義è®?æ??..."
+#: ../plug-ins/common/cubism.c:419
+#, fuzzy
+msgid "Cubistic transformation"
+msgstr "æ¯?æ??ç??è½?æ??"
+
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:526
+msgid "Bend the image using two control curves"
+msgstr "使ç?¨å?©å??æ?§å?¶æ?²ç·?ä¾?æ?­æ?²å??ç??"
 
-#: plug-ins/common/curve_bend.c:572
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:547
 msgid "_Curve Bend..."
 msgstr "�����(_C)..."
 
-#: plug-ins/common/curve_bend.c:708
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:683 ../plug-ins/common/edge-dog.c:177
 msgid "Can operate on layers only (but was called on channel or mask)."
 msgstr "å?ªé?©ç?¨æ?¼å??層ä¸? (ä½?ä¼?å??使ç?¨æ?¼è?²ç??æ??å??層é?®ç½©)"
 
-#: plug-ins/common/curve_bend.c:726
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:693
 msgid "Cannot operate on layers with masks."
 msgstr "ä¸?é?©ç?¨æ?¼æ??é?®ç½©ç??å??層ã??"
 
-#: plug-ins/common/curve_bend.c:741
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:705
 msgid "Cannot operate on empty selections."
-msgstr "ä¸?é?©ç?¨æ?¼æ²?æ??é?¸æ??å??å??ç??æ??æ³?ä¹?ä¸?ã??"
+msgstr "ä¸?é?©ç?¨æ?¼æ²?æ??é?¸å??å??å??ç??æ??æ³?ä¹?ä¸?ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:901
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error while reading '%s': %s"
+msgstr "è®?å??å½±ç?? DVD æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ (%s)"
 
 #. Possibly retrieve data from a previous run
 #. The shell and main vbox
-#: plug-ins/common/curve_bend.c:1244
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1223 ../plug-ins/common/curve-bend.c:2963
 msgid "Curve Bend"
 msgstr "�����"
 
 #. Preview area, top of column
-#: plug-ins/common/curve_bend.c:1273 plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:567
-#: plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:437
+#. preview
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1260
+#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:591
+#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:461
+#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:171
 msgid "Preview"
 msgstr "�覽"
 
 #. The preview button
-#: plug-ins/common/curve_bend.c:1307
-msgid "_Preview once"
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1289
+msgid "_Preview Once"
 msgstr "�覽�次(_P)"
 
 #. The preview toggle
-#: plug-ins/common/curve_bend.c:1316
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1298
 msgid "Automatic pre_view"
 msgstr "è?ªå??æ?´æ?°é ?覽(_V)"
 
 #. Options area, bottom of column
-#. the vertical box and its toggle buttons
 #. Options section
-#: plug-ins/common/curve_bend.c:1326 plug-ins/common/mosaic.c:529
-#: plug-ins/common/ripple.c:501 plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1209
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1308 ../plug-ins/common/ripple.c:520
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1206
 msgid "Options"
 msgstr "��"
 
 #. Rotate spinbutton
-#: plug-ins/common/curve_bend.c:1340
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1322
 msgid "Rotat_e:"
 msgstr "æ??è½?(_E)ï¼?"
 
 #. The smoothing toggle
-#: plug-ins/common/curve_bend.c:1358
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1341
 msgid "Smoo_thing"
-msgstr "å¹³æ»?å??(_T)ï¼?"
+msgstr "å¹³æ»?å??(_T)"
 
 #. The antialiasing toggle
-#: plug-ins/common/curve_bend.c:1368 plug-ins/common/gqbist.c:823
-#: plug-ins/common/mosaic.c:535 plug-ins/common/ripple.c:510
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1351 ../plug-ins/common/mosaic.c:731
+#: ../plug-ins/common/qbist.c:852 ../plug-ins/common/ripple.c:529
 msgid "_Antialiasing"
-msgstr "å¹³æ»?å??(_A)"
+msgstr "å??é?¸é½?(_A)"
 
 #. The work_on_copy toggle
-#: plug-ins/common/curve_bend.c:1378
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1361
 msgid "Work on cop_y"
 msgstr "å°?çµ?æ??顯示æ?¼å??份å??層中(_Y)"
 
 #. The curves graph
-#: plug-ins/common/curve_bend.c:1388
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1371
 msgid "Modify Curves"
 msgstr "修���"
 
-#: plug-ins/common/curve_bend.c:1416
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1399
 msgid "Curve for Border"
-msgstr ""
+msgstr "é??ç·£ç??æ?²ç·?"
 
-#: plug-ins/common/curve_bend.c:1420
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1403
 msgid "_Upper"
 msgstr "é ?é?¨(_U)"
 
-#: plug-ins/common/curve_bend.c:1421
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1404
 msgid "_Lower"
 msgstr "��(_L)"
 
-#: plug-ins/common/curve_bend.c:1431
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1414
 msgid "Curve Type"
 msgstr "æ?²ç·?é¡?å??(_T)ï¼?"
 
-#: plug-ins/common/curve_bend.c:1435
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1418
 msgid "Smoot_h"
 msgstr "平�(_H)"
 
-#: plug-ins/common/curve_bend.c:1436
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1419
 msgid "_Free"
 msgstr "��(_F)"
 
 #. The Copy button
-#: plug-ins/common/curve_bend.c:1451
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1434
 msgid "_Copy"
 msgstr "�製(_C)"
 
-#: plug-ins/common/curve_bend.c:1456
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1439
 msgid "Copy the active curve to the other border"
 msgstr "å°?使ç?¨ä¸­ç??æ?²ç·?è¤?製è?³å?¦ä¸?é??"
 
 #. The CopyInv button
-#: plug-ins/common/curve_bend.c:1463
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1446
 msgid "_Mirror"
 msgstr "é?¡å??(_M)"
 
-#: plug-ins/common/curve_bend.c:1468
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1451
 msgid "Mirror the active curve to the other border"
 msgstr "å°?使ç?¨ä¸­ç??æ?²ç·?ç??é?¡å??è¤?製è?³å?¦ä¸?é??"
 
 #. The Swap button
-#: plug-ins/common/curve_bend.c:1476
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1459
 msgid "S_wap"
 msgstr "交æ??(_W)"
 
-#: plug-ins/common/curve_bend.c:1481
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1464
 msgid "Swap the two curves"
 msgstr "交æ??å?©é??ç??æ?²ç·?"
 
-#: plug-ins/common/curve_bend.c:1493
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1476
 msgid "Reset the active curve"
 msgstr "é??æ?°è¨­å®?使ç?¨ä¸­ç??æ?²ç·?"
 
-#: plug-ins/common/curve_bend.c:1510
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1493
 msgid "Load the curves from a file"
 msgstr "�������"
 
-#: plug-ins/common/curve_bend.c:1522
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1505
 msgid "Save the curves to a file"
 msgstr "��������"
 
-#: plug-ins/common/curve_bend.c:2057
-msgid "Load Curve Points from file"
-msgstr "����������"
-
-#: plug-ins/common/curve_bend.c:2084
-msgid "Save Curve Points to file"
-msgstr "�����������"
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:2061
+#, fuzzy
+msgid "Load Curve Points from File"
+msgstr "å¾?æª?æ¡?è¼?å?¥ WMS å??層"
 
-#: plug-ins/common/curve_bend.c:2969
-msgid "Curve Bend..."
-msgstr ""
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:2096
+#, fuzzy
+msgid "Save Curve Points to File"
+msgstr "ç?¡æ³?å?²å­?æª?æ¡? %(filename)sã??"
 
-#: plug-ins/common/decompose.c:130 plug-ins/common/decompose.c:133
-#: plug-ins/common/decompose.c:135
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:169 ../plug-ins/common/decompose.c:173
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:177
 msgid "red"
 msgstr "ç´?"
 
-#: plug-ins/common/decompose.c:131 plug-ins/common/decompose.c:134
-#: plug-ins/common/decompose.c:136
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:170 ../plug-ins/common/decompose.c:174
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:178
 msgid "green"
 msgstr "綠"
 
-#: plug-ins/common/decompose.c:132 plug-ins/common/decompose.c:137
-#: plug-ins/common/decompose.c:139
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:171 ../plug-ins/common/decompose.c:175
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:179
 msgid "blue"
 msgstr "è??"
 
-#: plug-ins/common/decompose.c:138 plug-ins/common/decompose.c:159
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:180 ../plug-ins/common/decompose.c:220
 msgid "alpha"
 msgstr "é??æ??"
 
-#: plug-ins/common/decompose.c:140 plug-ins/common/decompose.c:143
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:183 ../plug-ins/common/decompose.c:187
 msgid "hue"
 msgstr "��"
 
-#: plug-ins/common/decompose.c:141 plug-ins/common/decompose.c:144
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:184 ../plug-ins/common/decompose.c:188
 msgid "saturation"
-msgstr "彩度"
+msgstr "飽å??度"
 
-#: plug-ins/common/decompose.c:142 plug-ins/common/decompose.c:145
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:185 ../plug-ins/common/decompose.c:189
 msgid "value"
 msgstr "亮度"
 
-#: plug-ins/common/decompose.c:146 plug-ins/common/decompose.c:149
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:192 ../plug-ins/common/decompose.c:196
+#, fuzzy
+msgid "hue_l"
+msgstr "��"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:193 ../plug-ins/common/decompose.c:197
+msgid "saturation_l"
+msgstr "飽å??度(_L)"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:194 ../plug-ins/common/decompose.c:198
+msgid "lightness"
+msgstr "亮度"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:196
+#, fuzzy
+msgid "Hue (HSL)"
+msgstr "å½±ç??ç?«é?¢ç??亮度"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:197
+msgid "Saturation (HSL)"
+msgstr "飽å??度(HSL)"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:198
+msgid "Lightness"
+msgstr "亮度"
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:201 ../plug-ins/common/decompose.c:205
 msgid "cyan"
 msgstr "æ°°è??"
 
-#: plug-ins/common/decompose.c:147 plug-ins/common/decompose.c:150
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:202 ../plug-ins/common/decompose.c:206
 msgid "magenta"
 msgstr "æ´?ç´?"
 
-#: plug-ins/common/decompose.c:148 plug-ins/common/decompose.c:151
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:203 ../plug-ins/common/decompose.c:207
 msgid "yellow"
 msgstr "é»?"
 
-#: plug-ins/common/decompose.c:149
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:205
 msgid "Cyan"
 msgstr "æ°°è??"
 
-#: plug-ins/common/decompose.c:150
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:206
 msgid "Magenta"
 msgstr "æ´?ç´?"
 
-#: plug-ins/common/decompose.c:151
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:207
 msgid "Yellow"
 msgstr "é»?"
 
-#: plug-ins/common/decompose.c:152 plug-ins/common/decompose.c:156
-msgid "cyan_k"
-msgstr ""
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:210 ../plug-ins/common/decompose.c:215
+#, fuzzy
+msgid "cyan-k"
+msgstr "æ°°è??"
 
-#: plug-ins/common/decompose.c:153 plug-ins/common/decompose.c:157
-msgid "magenta_k"
-msgstr ""
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:211 ../plug-ins/common/decompose.c:216
+#, fuzzy
+msgid "magenta-k"
+msgstr "æ´?ç´?è?²"
 
-#: plug-ins/common/decompose.c:154 plug-ins/common/decompose.c:158
-msgid "yellow_k"
-msgstr ""
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:212 ../plug-ins/common/decompose.c:217
+#, fuzzy
+msgid "yellow-k"
+msgstr "é»?"
 
-#: plug-ins/common/decompose.c:155
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:213
 msgid "black"
 msgstr "é»?"
 
-#: plug-ins/common/decompose.c:156
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:215
+#, fuzzy
 msgid "Cyan_K"
-msgstr ""
+msgstr "æ°°è??"
 
-#: plug-ins/common/decompose.c:157
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:216
+#, fuzzy
 msgid "Magenta_K"
-msgstr ""
+msgstr "æ´?ç´?è?²"
 
-#: plug-ins/common/decompose.c:158
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:217
+#, fuzzy
 msgid "Yellow_K"
-msgstr ""
+msgstr "é»?"
 
-#: plug-ins/common/decompose.c:159
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:220
 msgid "Alpha"
 msgstr "é??æ??"
 
-#: plug-ins/common/decompose.c:166
-msgid "luma_y470"
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:228
+#, fuzzy
+msgid "luma-y470"
 msgstr "luma_y470"
 
-#: plug-ins/common/decompose.c:167
-msgid "blueness_cb470"
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:229
+#, fuzzy
+msgid "blueness-cb470"
 msgstr "blueness_cb470"
 
-#: plug-ins/common/decompose.c:168
-msgid "redness_cr470"
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:230
+#, fuzzy
+msgid "redness-cr470"
 msgstr "redness_cr470"
 
-#: plug-ins/common/decompose.c:170
-msgid "luma_y709"
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:232
+#, fuzzy
+msgid "luma-y709"
 msgstr "luma_y709"
 
-#: plug-ins/common/decompose.c:171
-msgid "blueness_cb709"
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:233
+#, fuzzy
+msgid "blueness-cb709"
 msgstr "blueness_cb709"
 
-#: plug-ins/common/decompose.c:172
-msgid "redness_cr709"
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:234
+#, fuzzy
+msgid "redness-cr709"
 msgstr "redness_cr709"
 
-#: plug-ins/common/decompose.c:174
-msgid "luma_y470f"
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:236
+#, fuzzy
+msgid "luma-y470f"
 msgstr "luma_y470f"
 
-#: plug-ins/common/decompose.c:175
-msgid "blueness_cb470f"
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:237
+#, fuzzy
+msgid "blueness-cb470f"
 msgstr "blueness_cb470f"
 
-#: plug-ins/common/decompose.c:176
-msgid "redness_cr470f"
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:238
+#, fuzzy
+msgid "redness-cr470f"
 msgstr "redness_cr470f"
 
-#: plug-ins/common/decompose.c:178
-msgid "luma_y709f"
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:240
+#, fuzzy
+msgid "luma-y709f"
 msgstr "luma_y709f"
 
-#: plug-ins/common/decompose.c:179
-msgid "blueness_cb709f"
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:241
+#, fuzzy
+msgid "blueness-cb709f"
 msgstr "blueness_cb709f"
 
-#: plug-ins/common/decompose.c:180
-msgid "redness_cr709f"
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:242
+#, fuzzy
+msgid "redness-cr709f"
 msgstr "redness_cr709f"
 
-#: plug-ins/common/decompose.c:245
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:311 ../plug-ins/common/decompose.c:325
+msgid "Decompose an image into separate colorspace components"
+msgstr "å??解ä¸?å??ç??å?°ç?¨ç«?ç??è?²å½©ç©ºé??æ§?æ??è¦?ç´ "
+
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:317 ../plug-ins/common/decompose.c:335
 msgid "_Decompose..."
 msgstr "å??解(_D)..."
 
-#: plug-ins/common/decompose.c:330
-msgid "Decomposing..."
-msgstr "æ­£å?¨å??解影å??..."
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:428
+msgid "Decomposing"
+msgstr "æ­£å?¨å??解å??ç??..."
 
-#: plug-ins/common/decompose.c:1198
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:1489
 msgid "Decompose"
 msgstr "å??解"
 
-#. parameter settings
-#: plug-ins/common/decompose.c:1214
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:1512
+#, fuzzy
 msgid "Extract Channels"
-msgstr ""
+msgstr "è?²é??æ?¸ç?®ï¼?"
 
-#: plug-ins/common/decompose.c:1242
-msgid "Decompose to _layers"
-msgstr "å??解ç?ºå??層(_L)"
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:1559
+msgid "_Decompose to layers"
+msgstr "å??解å?°æ?¸å??å??層中(_D)"
 
-#: plug-ins/common/deinterlace.c:99
-msgid "_Deinterlace..."
-msgstr ""
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:1570
+#, fuzzy
+msgid "_Foreground as registration color"
+msgstr "以å­?串æ?¹å¼?表é??ç??å??æ?¯é¡?è?²"
 
-#: plug-ins/common/deinterlace.c:156
-msgid "Deinterlace..."
+#: ../plug-ins/common/decompose.c:1571
+msgid ""
+"Pixels in the foreground color will appear black in all output images. This "
+"can be used for things like crop marks that have to show up on all channels."
 msgstr ""
 
-#: plug-ins/common/deinterlace.c:315
+#: ../plug-ins/common/deinterlace.c:90
+msgid "Fix images where every other row is missing"
+msgstr "修復æ¯?é??ä¸?è¡?ä¸?失ç??å??ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/deinterlace.c:99
+msgid "_Deinterlace..."
+msgstr "�交�(_D)..."
+
+#: ../plug-ins/common/deinterlace.c:156 ../plug-ins/common/deinterlace.c:321
 msgid "Deinterlace"
-msgstr ""
+msgstr "�交�"
 
-#: plug-ins/common/deinterlace.c:340
+#: ../plug-ins/common/deinterlace.c:354
 msgid "Keep o_dd fields"
-msgstr ""
+msgstr "ä¿?æ??å¥?æ?¸æ¬?ä½?(_D)"
 
-#: plug-ins/common/deinterlace.c:341
+#: ../plug-ins/common/deinterlace.c:355
 msgid "Keep _even fields"
-msgstr ""
+msgstr "ä¿?æ??å?¶æ?¸æ¬?ä½?(_E)"
+
+#: ../plug-ins/common/depth-merge.c:184
+msgid "Combine two images using depth maps (z-buffers)"
+msgstr "使ç?¨æ·±åº¦å??å??(zç·©è¡?å??)çµ?å??å?©å¹?å??å??"
 
-#: plug-ins/common/depthmerge.c:192
+#: ../plug-ins/common/depth-merge.c:193
 msgid "_Depth Merge..."
-msgstr ""
+msgstr "深度å??ä½µ(_D)..."
 
-#: plug-ins/common/depthmerge.c:382
-msgid "Depth-merging..."
-msgstr ""
+#: ../plug-ins/common/depth-merge.c:387
+msgid "Depth-merging"
+msgstr "深度å??併中"
 
-#: plug-ins/common/depthmerge.c:631
+#: ../plug-ins/common/depth-merge.c:644
 msgid "Depth Merge"
-msgstr ""
+msgstr "深度å??ä½µ"
 
-#: plug-ins/common/depthmerge.c:676
+#: ../plug-ins/common/depth-merge.c:696
 msgid "Source 1:"
-msgstr ""
+msgstr "�� 1�"
 
-#: plug-ins/common/depthmerge.c:691 plug-ins/common/depthmerge.c:721
+#: ../plug-ins/common/depth-merge.c:711 ../plug-ins/common/depth-merge.c:741
 msgid "Depth map:"
-msgstr ""
+msgstr "深度���"
 
-#: plug-ins/common/depthmerge.c:706
+#: ../plug-ins/common/depth-merge.c:726
 msgid "Source 2:"
-msgstr ""
+msgstr "�� 2�"
 
-#: plug-ins/common/depthmerge.c:738
+#: ../plug-ins/common/depth-merge.c:758
 msgid "O_verlap:"
-msgstr ""
+msgstr "é??å? é?¨ä»½(_V):"
 
-#: plug-ins/common/depthmerge.c:758
+#: ../plug-ins/common/depth-merge.c:778
 msgid "Sc_ale 1:"
 msgstr "�� _1�"
 
-#: plug-ins/common/depthmerge.c:768
+#: ../plug-ins/common/depth-merge.c:788
 msgid "Sca_le 2:"
 msgstr "�� _2�"
 
-#: plug-ins/common/despeckle.c:177
+#: ../plug-ins/common/despeckle.c:159
+msgid "Remove speckle noise from the image"
+msgstr "å¾?å??ç??å?ªé?¤æ??é»?é??è¨?"
+
+#: ../plug-ins/common/despeckle.c:165
 msgid "Des_peckle..."
-msgstr ""
+msgstr "å?»é?¤æ??é»?(_P)..."
 
-#: plug-ins/common/despeckle.c:418 plug-ins/common/despeckle.c:640
+#: ../plug-ins/common/despeckle.c:440 ../plug-ins/common/despeckle.c:871
 msgid "Despeckle"
-msgstr ""
+msgstr "å?»é?¤æ??é»?"
 
-#.
-#. * Filter type controls...
-#.
-#: plug-ins/common/despeckle.c:444 plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:616
-msgid "Type"
-msgstr "é¡?å??"
-
-#. parameter settings
-#: plug-ins/common/despeckle.c:454
-#, fuzzy
+#: ../plug-ins/common/despeckle.c:470
 msgid "Median"
-msgstr "弧度"
+msgstr "中é??å?¼"
 
-#: plug-ins/common/despeckle.c:460
+#: ../plug-ins/common/despeckle.c:478
 msgid "_Adaptive"
-msgstr ""
+msgstr "é?©æ??æ?§(_A)"
 
-#: plug-ins/common/despeckle.c:470
+#: ../plug-ins/common/despeckle.c:488
 msgid "R_ecursive"
-msgstr ""
+msgstr "é??å»»(_E)"
 
-#: plug-ins/common/despeckle.c:494 plug-ins/common/neon.c:727
-#: plug-ins/common/nlfilt.c:1083 plug-ins/common/nova.c:359
-#: plug-ins/common/unsharp.c:665 plug-ins/common/whirlpinch.c:588
-#: plug-ins/gflare/gflare.c:2686 plug-ins/imagemap/imap_circle.c:278
+#: ../plug-ins/common/despeckle.c:509 ../plug-ins/common/edge-neon.c:732
+#: ../plug-ins/common/nl-filter.c:1090 ../plug-ins/common/nova.c:361
+#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:866 ../plug-ins/common/whirl-pinch.c:589
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:2757
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_circle.c:277
 msgid "_Radius:"
 msgstr "å??å¾?(_R)ï¼?"
 
-#: plug-ins/common/despeckle.c:510
+#: ../plug-ins/common/despeckle.c:525
 msgid "_Black level:"
-msgstr ""
+msgstr "é»?é??(_B):"
 
-#: plug-ins/common/despeckle.c:526
+#: ../plug-ins/common/despeckle.c:541
 msgid "_White level:"
-msgstr ""
+msgstr "ç?½é??(_W):"
 
-#: plug-ins/common/destripe.c:113
+#: ../plug-ins/common/destripe.c:102
+msgid "Remove vertical stripe artifacts from the image"
+msgstr "å¾?å??å??æ??ç?©å?ªé?¤ç¸±å??æ¢?ç´?"
+
+#: ../plug-ins/common/destripe.c:108
 msgid "Des_tripe..."
 msgstr "����(_T)..."
 
-#: plug-ins/common/destripe.c:276
-msgid "Destriping..."
+#: ../plug-ins/common/destripe.c:271
+msgid "Destriping"
 msgstr "正�����..."
 
-#: plug-ins/common/destripe.c:442
+#: ../plug-ins/common/destripe.c:437
 msgid "Destripe"
 msgstr "���"
 
-#: plug-ins/common/destripe.c:469 plug-ins/common/gtm.c:578
-#: plug-ins/common/postscript.c:2958 plug-ins/common/postscript.c:3119
-#: plug-ins/common/raw.c:985 plug-ins/common/smooth_palette.c:429
-#: plug-ins/common/tile.c:417 plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:167
-#: plug-ins/imagemap/imap_rectangle.c:403
+#: ../plug-ins/common/destripe.c:473 ../plug-ins/common/file-html-table.c:580
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3168 ../plug-ins/common/file-ps.c:3363
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1132 ../plug-ins/common/smooth-palette.c:435
+#: ../plug-ins/common/tile-paper.c:302 ../plug-ins/common/tile.c:431
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:164
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_rectangle.c:402
+#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:264
 msgid "_Width:"
 msgstr "寬度(_W)�"
 
-#: plug-ins/common/destripe.c:480
+#: ../plug-ins/common/destripe.c:484
 msgid "Create _histogram"
-msgstr ""
+msgstr "建ç«?æ?±ç??å??(_H)"
 
-#: plug-ins/common/dicom.c:134
-msgid "DICOM image"
-msgstr "DICOM å½±å??"
-
-#: plug-ins/common/dicom.c:159
-msgid "Digital Imaging and Communications in Medicine image"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/dicom.c:318
-#, c-format
-msgid "'%s' is not a DICOM file."
-msgstr "â??%sâ??ä¸?æ?¯ DICOM æ ¼å¼?æª?æ¡?ã??"
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:166
+msgid "Generate diffraction patterns"
+msgstr "ç?¢ç??ç¹?å°?å??樣"
 
-#: plug-ins/common/diffraction.c:177
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:171
 msgid "_Diffraction Patterns..."
 msgstr "ç¹?å°?å??樣(_D)..."
 
-#: plug-ins/common/diffraction.c:334
-msgid "Creating diffraction pattern..."
-msgstr "æ­£å?¨ç?¢ç??ç¹?å°?å??樣..."
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:329
+msgid "Creating diffraction pattern"
+msgstr "ç?¢ç??ç¹?å°?å??樣"
 
-#: plug-ins/common/diffraction.c:438
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:433
 msgid "Diffraction Patterns"
 msgstr "ç¹?å°?å??樣"
 
-#: plug-ins/common/diffraction.c:524
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:476
+#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1388
+msgid "_Preview!"
+msgstr "�覽�(_P)"
+
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:526
 msgid "Frequencies"
 msgstr "é »ç??"
 
-#: plug-ins/common/diffraction.c:562
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:564
 msgid "Contours"
-msgstr ""
+msgstr "輪�"
 
-#: plug-ins/common/diffraction.c:600
-msgid "Sharp edges"
-msgstr ""
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:602
+msgid "Sharp Edges"
+msgstr "é?³å?©å??é??ç·£"
 
-#: plug-ins/common/diffraction.c:612 plug-ins/common/softglow.c:673
-#: plug-ins/flame/flame.c:1037
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:614 ../plug-ins/common/softglow.c:683
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:1078
 msgid "_Brightness:"
 msgstr "亮度(_B)�"
 
-#: plug-ins/common/diffraction.c:621
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:623
 msgid "Sc_attering:"
 msgstr "��(_A)�"
 
-#: plug-ins/common/diffraction.c:630
-#, fuzzy
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:632
 msgid "Po_larization:"
-msgstr "極å??(_L)ï¼?"
+msgstr "å?©æ¥µå??(_L):"
 
-#: plug-ins/common/diffraction.c:638
-msgid "Other options"
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:640
+msgid "Other Options"
 msgstr "����"
 
-#: plug-ins/common/displace.c:154
+#: ../plug-ins/common/displace.c:141
+msgid "_X displacement"
+msgstr "_X �移"
+
+#: ../plug-ins/common/displace.c:141
+msgid "_Pinch"
+msgstr "��(_P)"
+
+#: ../plug-ins/common/displace.c:142
+msgid "_Y displacement"
+msgstr "_Y �移"
+
+#: ../plug-ins/common/displace.c:142
+msgid "_Whirl"
+msgstr "æ??è½?(_W)"
+
+#: ../plug-ins/common/displace.c:168
+msgid "Displace pixels as indicated by displacement maps"
+msgstr "å??代å??ç´ æ­£å¦?ç½®æ??å¼?è®?形貼å??"
+
+#: ../plug-ins/common/displace.c:178
 msgid "_Displace..."
 msgstr "移�(_D)..."
 
-#: plug-ins/common/displace.c:231
-msgid "Displacing..."
+#: ../plug-ins/common/displace.c:289
+msgid "Displacing"
 msgstr "正���移�..."
 
-#: plug-ins/common/displace.c:268
+#: ../plug-ins/common/displace.c:325
 msgid "Displace"
 msgstr "移�"
 
 #. X options
-#: plug-ins/common/displace.c:297
+#: ../plug-ins/common/displace.c:362
 msgid "_X displacement:"
 msgstr "_X �移�"
 
 #. Y Options
-#: plug-ins/common/displace.c:344
+#: ../plug-ins/common/displace.c:409
 msgid "_Y displacement:"
 msgstr "_Y �移�"
 
-#: plug-ins/common/displace.c:390
-msgid "On Edges:"
-msgstr ""
+#: ../plug-ins/common/displace.c:459
+msgid "Displacement Mode"
+msgstr "�移模�"
 
-#: plug-ins/common/displace.c:396 plug-ins/common/edge.c:729
-#: plug-ins/common/ripple.c:561 plug-ins/common/waves.c:274
+#: ../plug-ins/common/displace.c:462
+msgid "_Cartesian"
+msgstr "���(_C)"
+
+#: ../plug-ins/common/displace.c:463
+#, fuzzy
+msgid "_Polar"
+msgstr "極�"
+
+#: ../plug-ins/common/displace.c:468
+msgid "Edge Behavior"
+msgstr "é??ç·£è¡?ç?º"
+
+#: ../plug-ins/common/displace.c:474 ../plug-ins/common/edge.c:718
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:583 ../plug-ins/common/waves.c:282
 msgid "_Smear"
 msgstr "�污(_S)"
 
-#: plug-ins/common/displace.c:398 plug-ins/common/edge.c:742
-#: plug-ins/common/fractaltrace.c:735 plug-ins/common/newsprint.c:408
-#: plug-ins/common/ripple.c:562
+#: ../plug-ins/common/displace.c:476 ../plug-ins/common/edge.c:731
+#: ../plug-ins/common/fractal-trace.c:740 ../plug-ins/common/newsprint.c:388
 msgid "_Black"
 msgstr "é»?(_B)"
 
-#: plug-ins/common/dog.c:139
-msgid "Difference of Gaussians..."
-msgstr ""
+#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:134
+msgid "Edge detection with control of edge thickness"
+msgstr "å?·æ??é??ç·£å??度æ?§å?¶ç??é??緣檢測"
+
+#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:141
+msgid "_Difference of Gaussians..."
+msgstr "��差(_D)..."
 
-#: plug-ins/common/dog.c:227 plug-ins/common/dog.c:274
+#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:244 ../plug-ins/common/edge-dog.c:301
 msgid "DoG Edge Detect"
-msgstr ""
+msgstr "é«?æ?¯å·®é??ç·£å?µæ¸¬"
 
-#: plug-ins/common/dog.c:295
-msgid "Smoothing parameters"
-msgstr ""
+#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:331
+msgid "Smoothing Parameters"
+msgstr "å¹³æ»?å??æ?¸"
 
-#: plug-ins/common/dog.c:309
+#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:345
 msgid "_Radius 1:"
 msgstr "å??å¾? _1ï¼?"
 
-#: plug-ins/common/dog.c:313
+#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:349
 msgid "R_adius 2:"
 msgstr "å??å¾? _2ï¼?"
 
-#: plug-ins/common/dog.c:325 plug-ins/common/normalize.c:88
-msgid "_Normalize"
-msgstr ""
-
-#: plug-ins/common/dog.c:336 plug-ins/gimpressionist/paper.c:149
+#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:372 ../plug-ins/gimpressionist/paper.c:166
 msgid "_Invert"
-msgstr "å? å?¥(_I)"
+msgstr "å??è½?(_I)"
+
+#: ../plug-ins/common/edge-laplace.c:74
+msgid "High-resolution edge detection"
+msgstr "é«?å??辨ç??é??ç·£å?µæ¸¬"
+
+#: ../plug-ins/common/edge-laplace.c:84
+msgid "_Laplace"
+msgstr "_Laplace æ¼?ç®?æ³?"
+
+#: ../plug-ins/common/edge-laplace.c:242 ../plug-ins/common/edge.c:669
+msgid "Laplace"
+msgstr "Laplace æ¼?ç®?æ³?"
+
+#: ../plug-ins/common/edge-laplace.c:320
+msgid "Cleanup"
+msgstr "��"
+
+#: ../plug-ins/common/edge-neon.c:133
+msgid "Simulate the glowing boundary of a neon light"
+msgstr "模æ?¬é??è?¹ç??ç??ç?¼å??é??ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/edge-neon.c:138
+msgid "_Neon..."
+msgstr "é??è?¹ç??(_N)..."
+
+#: ../plug-ins/common/edge-neon.c:210
+msgid "Neon"
+msgstr "é??è?¹ç??"
+
+#: ../plug-ins/common/edge-neon.c:694
+msgid "Neon Detection"
+msgstr "é??è?¹ç??å?µæ¸¬"
+
+#: ../plug-ins/common/edge-neon.c:747 ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:879
+msgid "_Amount:"
+msgstr "�度(_A)�"
+
+#: ../plug-ins/common/edge-sobel.c:107
+msgid "Specialized direction-dependent edge detection"
+msgstr "å°?é??ç??æ??æ?¹å??ä¾?è³´æ?§ç??é??ç·£å?µæ¸¬"
+
+#: ../plug-ins/common/edge-sobel.c:120
+msgid "_Sobel..."
+msgstr "_Sobel æ¼?ç®?æ³?..."
+
+#: ../plug-ins/common/edge-sobel.c:230
+msgid "Sobel Edge Detection"
+msgstr "Sobel é??ç·£å?µæ¸¬"
+
+#: ../plug-ins/common/edge-sobel.c:260
+msgid "Sobel _horizontally"
+msgstr "Sobel æ°´å¹³ç??(_H)"
+
+#: ../plug-ins/common/edge-sobel.c:272
+msgid "Sobel _vertically"
+msgstr "Sobel å??ç?´ç??(_V)"
+
+#: ../plug-ins/common/edge-sobel.c:284
+msgid "_Keep sign of result (one direction only)"
+msgstr "ä¿?æ??çµ?æ??ç??正負è??[å?ªæ??ä¸?å??æ?¹å??] (_K)"
 
-#: plug-ins/common/edge.c:162
+#: ../plug-ins/common/edge-sobel.c:370
+msgid "Sobel edge detecting"
+msgstr "Sobel é??ç·£å?µæ¸¬"
+
+#: ../plug-ins/common/edge.c:147
+msgid "Several simple methods for detecting edges"
+msgstr "檢測é??緣幾å??ç°¡å?®ç??æ?¹å¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/edge.c:152
 msgid "_Edge..."
 msgstr "é??ç·£(_E)..."
 
-#: plug-ins/common/edge.c:234
-msgid "Edge Detection..."
-msgstr "é??ç·£å?µæ¸¬..."
+#: ../plug-ins/common/edge.c:224
+msgid "Edge detection"
+msgstr "é??ç·£å?µæ¸¬"
 
-#: plug-ins/common/edge.c:648
+#: ../plug-ins/common/edge.c:628
 msgid "Edge Detection"
 msgstr "é??ç·£å?µæ¸¬"
 
-#: plug-ins/common/edge.c:675
+#: ../plug-ins/common/edge.c:664
 msgid "Sobel"
 msgstr "Sobel"
 
-#: plug-ins/common/edge.c:676
-msgid "Prewitt"
-msgstr "Prewitt"
+#: ../plug-ins/common/edge.c:665
+#, fuzzy
+msgid "Prewitt compass"
+msgstr "æ??å??é??模å¼?"
 
-#: plug-ins/common/edge.c:677 plug-ins/common/sinus.c:897
+#: ../plug-ins/common/edge.c:666 ../plug-ins/common/sinus.c:903
 msgid "Gradient"
 msgstr "漸層"
 
-#: plug-ins/common/edge.c:678
+#: ../plug-ins/common/edge.c:667
 msgid "Roberts"
 msgstr "Roberts"
 
-#: plug-ins/common/edge.c:679
+#: ../plug-ins/common/edge.c:668
 msgid "Differential"
 msgstr ""
 
-#: plug-ins/common/edge.c:680
-msgid "Laplace"
-msgstr "Laplace"
-
-#: plug-ins/common/edge.c:689
+#: ../plug-ins/common/edge.c:678
 msgid "_Algorithm:"
 msgstr "æ¼?ç®?æ³?(_A)ï¼?"
 
-#: plug-ins/common/edge.c:697
+#: ../plug-ins/common/edge.c:686
 msgid "A_mount:"
-msgstr ""
+msgstr "æ?¸é??(_M):"
+
+#: ../plug-ins/common/emboss.c:124
+msgid "Simulate an image created by embossing"
+msgstr "模仿ä¸?ç?¨æµ®é??å·¥è??å?µå»ºç??å??å??"
 
-#: plug-ins/common/emboss.c:133
+#: ../plug-ins/common/emboss.c:130
 msgid "_Emboss..."
 msgstr "æµ®é??(_E)..."
 
-#: plug-ins/common/emboss.c:376 plug-ins/common/emboss.c:439
+#: ../plug-ins/common/emboss.c:384 ../plug-ins/common/emboss.c:446
 msgid "Emboss"
 msgstr "æµ®é??"
 
-#: plug-ins/common/emboss.c:460
+#: ../plug-ins/common/emboss.c:475
 msgid "Function"
-msgstr ""
+msgstr "å??è?½"
 
-#: plug-ins/common/emboss.c:464
+#: ../plug-ins/common/emboss.c:479
 msgid "_Bumpmap"
-msgstr "_Bumpmap"
+msgstr "å?¹å?¸è²¼å??(_B)"
 
-#: plug-ins/common/emboss.c:465
+#: ../plug-ins/common/emboss.c:480
 msgid "_Emboss"
 msgstr "æµ®é??(_E)"
 
-#: plug-ins/common/emboss.c:497
+#: ../plug-ins/common/emboss.c:512
 msgid "E_levation:"
-msgstr ""
+msgstr "仰�(_L):"
+
+#: ../plug-ins/common/engrave.c:100
+msgid "Simulate an antique engraving"
+msgstr "模æ?¬å?¤è?£ç??ç?«"
 
-#: plug-ins/common/engrave.c:108
+#: ../plug-ins/common/engrave.c:105
 msgid "En_grave..."
 msgstr "é??å?»(_G)..."
 
-#: plug-ins/common/engrave.c:182
-msgid "Engraving..."
+#: ../plug-ins/common/engrave.c:179
+msgid "Engraving"
 msgstr "æ­£å?¨é?²è¡?é??å?»..."
 
-#: plug-ins/common/engrave.c:211
+#: ../plug-ins/common/engrave.c:208
 msgid "Engrave"
 msgstr "é??å?»..."
 
-#: plug-ins/common/engrave.c:238 plug-ins/common/film.c:1203
-#: plug-ins/common/gtm.c:594 plug-ins/common/postscript.c:2967
-#: plug-ins/common/postscript.c:3128 plug-ins/common/raw.c:998
-#: plug-ins/common/smooth_palette.c:434 plug-ins/common/tile.c:421
-#: plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:177
-#: plug-ins/imagemap/imap_rectangle.c:410
+#: ../plug-ins/common/engrave.c:244 ../plug-ins/common/file-html-table.c:596
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3178 ../plug-ins/common/file-ps.c:3372
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1145 ../plug-ins/common/film.c:1002
+#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:440 ../plug-ins/common/tile-paper.c:313
+#: ../plug-ins/common/tile.c:435 ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:174
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_rectangle.c:409
+#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:266
 msgid "_Height:"
 msgstr "�度(_H)�"
 
-#: plug-ins/common/engrave.c:249
+#: ../plug-ins/common/engrave.c:255
 msgid "_Limit line width"
 msgstr "é??å?¶ç·?æ¢?寬度(_L)"
 
-#: plug-ins/common/exchange.c:133
-msgid "_Color Exchange..."
-msgstr "è?²å½©äº¤æ??(_C)..."
+#: ../plug-ins/common/file-aa.c:97
+#, fuzzy
+msgid "ASCII art"
+msgstr "ASCII DEL"
 
-#: plug-ins/common/exchange.c:218
-msgid "Color Exchange..."
-msgstr "è?²å½©äº¤æ??..."
+#. Create the actual window.
+#: ../plug-ins/common/file-aa.c:348
+msgid "Text"
+msgstr "æ??å­?"
 
-#. set up the dialog
-#: plug-ins/common/exchange.c:293
-msgid "Color Exchange"
-msgstr "è?²å½©äº¤æ??"
+#: ../plug-ins/common/file-aa.c:356
+msgid "_Format:"
+msgstr "格�(_F)�"
 
-#: plug-ins/common/exchange.c:308
-#, fuzzy
-msgid "Middle-click inside preview to pick \"From Color\""
-msgstr "é ?覽ï¼?è«?æ??裡é?¢é?¸å??ã??ä¾?æº?é¡?è?²ã??"
+#: ../plug-ins/common/file-cel.c:110 ../plug-ins/common/file-cel.c:128
+msgid "KISS CEL"
+msgstr ""
 
-#: plug-ins/common/exchange.c:346
-msgid "To Color"
-msgstr "����"
+#: ../plug-ins/common/file-cel.c:190
+msgid "Load KISS Palette"
+msgstr "�� KISS 調��"
 
-#: plug-ins/common/exchange.c:346
-msgid "From Color"
-msgstr "����"
+#. max. rows allocated
+#. column, highest column ever used
+#. -1 assume fsel is not available (and not attached to any drawable)
+#. -1 assume there is no floating selection
+#: ../plug-ins/common/file-cel.c:316 ../plug-ins/common/file-dicom.c:344
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:372 ../plug-ins/common/file-gif-load.c:360
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:648 ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:190
+#: ../plug-ins/common/file-pat.c:341 ../plug-ins/common/file-pcx.c:365
+#: ../plug-ins/common/file-pix.c:347 ../plug-ins/common/file-png.c:727
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:498 ../plug-ins/common/file-ps.c:1042
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:714 ../plug-ins/common/file-sunras.c:485
+#: ../plug-ins/common/file-tga.c:446 ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:604
+#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:993 ../plug-ins/common/file-xbm.c:741
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:678 ../plug-ins/common/file-xpm.c:351
+#: ../plug-ins/common/file-xwd.c:519 ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:160
+#: ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:216 ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:500
+#: ../plug-ins/file-ico/ico-load.c:645 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:114
+#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:135 ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:329
+#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:3329
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Opening '%s'"
+msgstr "æ­£å?¨é??å??â??%sâ??"
 
-#: plug-ins/common/exchange.c:364
-msgid "Color Exchange: To Color"
-msgstr "è?²å½©äº¤æ??ï¼?ç?®æ¨?é¡?è?²"
+#: ../plug-ins/common/file-cel.c:353
+msgid "Can't create a new image"
+msgstr "ç?¡æ³?ç?¢ç??æ?°ç??å??ç??"
 
-#: plug-ins/common/exchange.c:365
-msgid "Color Exchange: From Color"
-msgstr "è?²å½©äº¤æ??ï¼?ä¾?æº?é¡?è?²"
+#: ../plug-ins/common/file-cel.c:442
+#, c-format
+msgid "Unsupported bit depth (%d)!"
+msgstr "ä¸?æ?¯æ?´ç??é¡?è?²ä½?å??æ?¸(%d)ï¼?"
 
-#: plug-ins/common/exchange.c:423
-msgid "R_ed threshold:"
-msgstr "ç´?è?²ç??é??å?¼(_E)ï¼?"
+#. init the progress meter
+#. And let's begin the progress
+#: ../plug-ins/common/file-cel.c:587 ../plug-ins/common/file-gbr.c:666
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:788 ../plug-ins/common/file-gih.c:1266
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:255 ../plug-ins/common/file-pat.c:489
+#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:633 ../plug-ins/common/file-pix.c:528
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:1277 ../plug-ins/common/file-pnm.c:981
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:1218 ../plug-ins/common/file-sunras.c:567
+#: ../plug-ins/common/file-tga.c:1174 ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:693
+#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:1039 ../plug-ins/common/file-xmc.c:1465
+#: ../plug-ins/common/file-xpm.c:636 ../plug-ins/common/file-xwd.c:618
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:306 ../plug-ins/file-fits/fits.c:480
+#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:716 ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1001
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:285 ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1642
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:575 ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:1692
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Saving '%s'"
+msgstr "æ­£å?¨å?²å­?â??%sâ??"
 
-#: plug-ins/common/exchange.c:484
-msgid "G_reen threshold:"
-msgstr "綠è?²ç??é??å?¼(_R)ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/file-compressor.c:159
+msgid "gzip archive"
+msgstr "gzip �縮�"
 
-#: plug-ins/common/exchange.c:545
-msgid "B_lue threshold:"
-msgstr "è??è?²ç??é??å?¼(_L)ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/file-compressor.c:180
+#, fuzzy
+msgid "bzip archive"
+msgstr "�縮�"
 
-#: plug-ins/common/exchange.c:573
-msgid "Lock _thresholds"
-msgstr "é??å®?ç??é??å?¼(_T)"
+#: ../plug-ins/common/file-compressor.c:389
+#, fuzzy
+msgid "No sensible file extension, saving as compressed XCF."
+msgstr "æ²?æ??å??ç??ç??延伸æª?å??ï¼?å? æ­¤å?²å­?ç?ºå£?縮é??ç?? XCF æª?ã??"
 
-#: plug-ins/common/film.c:240
-msgid "_Film..."
-msgstr "�影��(_F)..."
+#: ../plug-ins/common/file-compressor.c:571
+#, fuzzy
+msgid "No sensible file extension, attempting to load with file magic."
+msgstr "æ²?æ??å??ç??ç??延伸æª?å??ï¼?å??試è?ªå??å?µæ¸¬æª?æ¡?é¡?å??ã??"
 
-#: plug-ins/common/film.c:325
-msgid "Composing Images..."
-msgstr "æ­£å?¨å??æ??å½±å??..."
+#: ../plug-ins/common/file-csource.c:112
+msgid "C source code"
+msgstr "C �代碼"
 
-#: plug-ins/common/film.c:438 plug-ins/common/guillotine.c:183
-#: plug-ins/helpbrowser/dialog.c:523
-msgid "Untitled"
-msgstr "���"
+#: ../plug-ins/common/file-csource.c:703
+#, fuzzy
+msgid "C-Source"
+msgstr "��"
 
-#. ** Get a RGB copy of the source region **
-#: plug-ins/common/film.c:700
-msgid "Temporary"
-msgstr "æ?«æ??æ?§å½±å??"
+#: ../plug-ins/common/file-csource.c:721
+msgid "_Prefixed name:"
+msgstr "å??ç½®å??稱(_P)ï¼?"
 
-#: plug-ins/common/film.c:1079
-msgid "Available Images:"
-msgstr "å?¯ç?¨ç??å½±å??ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/file-csource.c:730
+msgid "Co_mment:"
+msgstr "å??註(_M)ï¼?"
+
+#. Use Comment
+#.
+#: ../plug-ins/common/file-csource.c:737
+msgid "_Save comment to file"
+msgstr "å°?å??註æ??å­?å?²å­?å?°æª?æ¡?中(_S)"
+
+#. GLib types
+#.
+#: ../plug-ins/common/file-csource.c:749
+msgid "_Use GLib types (guint8*)"
+msgstr "使ç?¨ _GLib è³?æ??é¡?å?? (guint8*)"
+
+#: ../plug-ins/common/file-csource.c:762
+msgid "Us_e macros instead of struct"
+msgstr "使ç?¨å·¨é??è??ä¸?ç?¨ _Struct"
 
-#: plug-ins/common/film.c:1080
-msgid "On Film:"
+#: ../plug-ins/common/file-csource.c:775
+msgid "Use _1 byte Run-Length-Encoding"
 msgstr ""
 
-#. Create selection
-#: plug-ins/common/film.c:1166 plug-ins/imagemap/imap_selection.c:400
-#: plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:158
-msgid "Selection"
-msgstr "é?¸æ??å??å??"
+#: ../plug-ins/common/file-csource.c:788
+msgid "Sa_ve alpha channel (RGBA/RGB)"
+msgstr "å?²å­?é??æ??è?²ç?? (_RGBA/RGB)"
 
-#. Film height/colour
-#: plug-ins/common/film.c:1176 plug-ins/common/film.c:1449
-msgid "Film"
-msgstr "�影��"
+#. RGB-565
+#.
+#: ../plug-ins/common/file-csource.c:800
+msgid "Save as _RGB565 (16-bit)"
+msgstr ""
 
-#. Keep maximum image height
-#: plug-ins/common/film.c:1185
-msgid "_Fit height to images"
-msgstr "令æ?°å½±å??ç??é«?度符å??å??ä¾?å½±å??ç??é«?度(_F)"
+#: ../plug-ins/common/file-csource.c:823
+msgid "Op_acity:"
+msgstr "ä¸?é??æ??度(_A)ï¼?"
 
-#. Film color
-#: plug-ins/common/film.c:1221
-msgid "Select Film Color"
-msgstr "é?¸æ??é?»å½±è? å?·é¡?è?²"
+#: ../plug-ins/common/file-desktop-link.c:82
+#, fuzzy
+msgid "Desktop Link"
+msgstr "é??å??é?£çµ?(_O)"
 
-#: plug-ins/common/film.c:1226 plug-ins/common/film.c:1277
-#: plug-ins/common/nova.c:346
-msgid "Co_lor:"
-msgstr "é¡?è?²(_L)ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/file-desktop-link.c:174
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error loading desktop file '%s': %s"
+msgstr "è¼?å?¥ UI æª?æ¡?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤"
 
-#. Film numbering: Startindex/Font/colour
-#: plug-ins/common/film.c:1235
-msgid "Numbering"
-msgstr "ç·¨è??"
+#: ../plug-ins/common/file-dicom.c:138
+msgid "DICOM image"
+msgstr "DICOM å??ç??"
 
-#: plug-ins/common/film.c:1253
-msgid "Start _index:"
-msgstr "é??å§?ç·¨è??(_I)ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/file-dicom.c:163
+msgid "Digital Imaging and Communications in Medicine image"
+msgstr ""
 
-#: plug-ins/common/film.c:1267
-msgid "_Font:"
-msgstr "å­?å??(_F)ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/file-dicom.c:366
+#, c-format
+msgid "'%s' is not a DICOM file."
+msgstr "â??%sâ??ä¸?æ?¯ DICOM æ ¼å¼?æª?æ¡?ã??"
 
-#. Numbering color
-#: plug-ins/common/film.c:1272
-msgid "Select Number Color"
-msgstr "é?¸æ??ç·¨è??ç??é¡?è?²"
+#: ../plug-ins/common/file-dicom.c:1320 ../plug-ins/common/file-pcx.c:665
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:966
+msgid "Cannot save images with alpha channel."
+msgstr "ç?¡æ³?å?²å­?æ??é??æ??è?²ç??ç??å??ç??ã??"
 
-#: plug-ins/common/film.c:1287
-msgid "At _bottom"
-msgstr "���(_B)"
+#: ../plug-ins/common/file-dicom.c:1335 ../plug-ins/common/file-ps.c:1203
+#: ../plug-ins/common/file-xwd.c:603 ../plug-ins/file-fits/fits.c:465
+#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:1687
+msgid "Cannot operate on unknown image types."
+msgstr "ç?¡æ³?è??ç??ä¸?æ??ç??å??ç??ã??"
 
-#: plug-ins/common/film.c:1288
-msgid "At _top"
-msgstr "���(_T)"
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:153 ../plug-ins/common/file-gbr.c:174
+msgid "GIMP brush"
+msgstr "GIMP ç­?å?·"
 
-#. ** The right frame keeps the image selection **
-#: plug-ins/common/film.c:1301
-msgid "Image Selection"
-msgstr "é?¸å??å½±å??"
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:398 ../plug-ins/common/file-pat.c:417
+#, c-format
+msgid "Invalid header data in '%s': width=%lu, height=%lu, bytes=%lu"
+msgstr "å?¨ã??%sã??æ??ç?¡æ??ç??æ¨?é¡?è³?æ??ï¼?寬度=%luï¼?é«?度=%luï¼?ä½?å??çµ?=%lu"
 
-#: plug-ins/common/film.c:1329
-msgid "All Values are Fractions of the Film Height"
-msgstr "æ??æ??æ?¸å?¼é?½æ?¯ä¾?è? å?·é«?度è¨?ç®?ç??æ¯?ä¾?"
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:422 ../plug-ins/common/file-gbr.c:434
+msgid "Unsupported brush format"
+msgstr "ä¸?æ?¯æ?´ç??ç­?å?·æ ¼å¼?"
 
-#: plug-ins/common/film.c:1332
-msgid "Ad_vanced"
-msgstr "é?²é??(_V)"
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:446
+#, c-format
+msgid "Error in GIMP brush file '%s'"
+msgstr "GIMP ç­?å?·æª?æ¡?â??%sâ??中å?«æ??é?¯èª¤"
 
-#: plug-ins/common/film.c:1351
-msgid "Image _height:"
-msgstr "å½±å??é«?度(_H)ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:454
+#, c-format
+msgid "Invalid UTF-8 string in brush file '%s'."
+msgstr "ç­?å?·æª?æ¡?â??%sâ??中å?«æ??ç?¡æ??ç?? UTF-8 æ??å­?ã??"
 
-#: plug-ins/common/film.c:1362
-msgid "Image spac_ing:"
-msgstr "å½±å??é??é??(_I)ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:460 ../plug-ins/common/file-gih.c:491
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1140
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3062
+msgid "Unnamed"
+msgstr "æ?ªå?½å??"
 
-#: plug-ins/common/film.c:1373
-msgid "_Hole offset:"
-msgstr "é½?å­?ä½?ç½®(_H)ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:651
+msgid "GIMP brushes are either GRAYSCALE or RGBA"
+msgstr "GIMP ç­?å?·æª?å¿?é ?ç?ºç?°é??æ?? RGBA å??ç??"
 
-#: plug-ins/common/film.c:1384
-msgid "Ho_le width:"
-msgstr "��寬度(_L)�"
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:768
+msgid "Brush"
+msgstr "ç­?å?·"
 
-#: plug-ins/common/film.c:1395
-msgid "Hol_e height:"
-msgstr "���度(_E)�"
+#. attach labels
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:782 ../plug-ins/common/grid.c:790
+msgid "Spacing:"
+msgstr "é??é??ï¼?"
 
-#: plug-ins/common/film.c:1406
-msgid "Hole sp_acing:"
-msgstr "é½?å­?é??è·?(_A)ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:793 ../plug-ins/common/file-gih.c:891
+#: ../plug-ins/common/file-pat.c:566 ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:666
+msgid "Description:"
+msgstr "æ??è¿°ï¼?"
 
-#: plug-ins/common/film.c:1417
-msgid "_Number height:"
-msgstr "���度(_N)�"
+#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:148
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:176
+msgid "GIF image"
+msgstr "GIF å??ç??"
 
-#: plug-ins/common/flarefx.c:196
-msgid "_FlareFX..."
-msgstr "_FlareFX..."
+#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:372
+msgid "This is not a GIF file"
+msgstr "é??å??ä¸?æ?¯ GIF æª?"
 
-#: plug-ins/common/flarefx.c:271
-msgid "Render Flare..."
-msgstr "繪製��..."
+#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:411
+msgid "Non-square pixels. Image might look squashed."
+msgstr ""
 
-#: plug-ins/common/flarefx.c:308
-msgid "FlareFX"
-msgstr "FlareFX"
+#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:929
+#, c-format
+msgid "Background (%d%s)"
+msgstr "è??æ?¯ (%d%s)"
 
-#: plug-ins/common/flarefx.c:741
-msgid "Center of Flare Effect"
-msgstr "ç?«ç?°æ??æ??ç??中å¿?é»?"
+#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:952
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Opening '%s' (frame %d)"
+msgstr "æ??æ¡?æ?¶"
 
-#: plug-ins/common/flarefx.c:777
-msgid "_Show cursor"
-msgstr "顯示游�(_S)"
+#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:981 ../plug-ins/common/iwarp.c:792
+#: ../plug-ins/common/iwarp.c:827
+#, c-format
+msgid "Frame %d"
+msgstr "第 %d �格"
 
-#: plug-ins/common/fp.c:224
-msgid "Darker:"
-msgstr "è¼?æ??ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:983
+#, c-format
+msgid "Frame %d (%d%s)"
+msgstr "第 %d �格 (%d%s)"
 
-#: plug-ins/common/fp.c:225
-msgid "Lighter:"
-msgstr "è¼?å??亮ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:1014
+#, c-format
+msgid ""
+"GIF: Undocumented GIF composite type %d is not handled. Animation might not "
+"play or re-save perfectly."
+msgstr ""
 
-#: plug-ins/common/fp.c:227
-msgid "More Sat:"
-msgstr "��彩度�"
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:467
+msgid "Couldn't simply reduce colors further. Saving as opaque."
+msgstr "ç?¡æ³?å??å?ªæ¸?é¡?è?²æ?¸ç?®ã??ç?¾å?¨æ??å?²å­?ç?ºä¸?é??æ??ç??å??ç??ã??"
 
-#: plug-ins/common/fp.c:228
-msgid "Less Sat:"
-msgstr "��彩度�"
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:582
+#, c-format
+msgid ""
+"Unable to save '%s'. The GIF file format does not support images that are "
+"more than %d pixels wide or tall."
+msgstr ""
 
-#. All the previews
-#: plug-ins/common/fp.c:230 plug-ins/common/fp.c:477
-msgid "Current:"
-msgstr "ç?®å??ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:693
+msgid ""
+"The GIF format only supports comments in 7bit ASCII encoding. No comment is "
+"saved."
+msgstr ""
+"GIF å??ç??æ ¼å¼?å?ªæ?¥å?? 7 ä½?å??ç?? ASCII 編碼æ??å­?ä½?ç?ºå??註ï¼?å? æ­¤é??äº?å??註ä¸?æ??å?²å­?ã??"
 
-#: plug-ins/common/fp.c:321
-msgid "_Filter Pack..."
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:752
+msgid ""
+"Cannot save RGB color images. Convert to indexed color or grayscale first."
+msgstr "ä¸?å?¯è?½å?²å­? RGB è?²ç³»ç??å??ç??ã??è«?å??å°?å??ç??è½?æ??ç?ºç´¢å¼?è?²æ??ç?°é??è?²ç³»ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:930
+#, fuzzy
+msgid "Delay inserted to prevent evil CPU-sucking animation."
+msgstr "å? å?¥å»¶é?²æ??é??ï¼?é?¿å??å??ç?«é??度æ¶?è?? CPU è³?æº?ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:970
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The image you are trying to save as a GIF contains layers which extend "
+"beyond the actual borders of the image."
 msgstr ""
+"å?¨æº?å??å?²å­?æ??ç?º GIF ç??å??ç??中ï¼?æ??ä¸?äº?å??層ç??ä½?ç½®è¶?å?ºå??ç??ç¯?å??ä¹?å¤?ã??GIF æ??該ä¸?å??許"
+"é??種æ??æ³?ç?¼ç??ã??\n"
+"\n"
+"æ?¨å?¯ä»¥é?¸æ??è£?å?ªæ??æ??å??層ï¼?令å®?å??é??å?¶å?¨å??ç??ä¹?å?§ï¼?æ??è??ä¸?å?²å­?å??ç??ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:987
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The GIF file format does not allow this. You may choose whether to crop all "
+"of the layers to the image borders, or cancel this save."
+msgstr ""
+"å?¨æº?å??å?²å­?æ??ç?º GIF ç??å??ç??中ï¼?æ??ä¸?äº?å??層ç??ä½?ç½®è¶?å?ºå??ç??ç¯?å??ä¹?å¤?ã??GIF æ??該ä¸?å??許"
+"é??種æ??æ³?ç?¼ç??ã??\n"
+"\n"
+"æ?¨å?¯ä»¥é?¸æ??è£?å?ªæ??æ??å??層ï¼?令å®?å??é??å?¶å?¨å??ç??ä¹?å?§ï¼?æ??è??ä¸?å?²å­?å??ç??ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1123
+msgid "GIF"
+msgstr "GIF"
 
-#: plug-ins/common/fp.c:361
-msgid "Convert the image to RGB first!"
-msgstr "è«?å??å°?å½±å??è½?æ??æ?? RGB è?²ç³»ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1131
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Error loading UI file '%s':\n"
+"%s"
+msgstr "è¼?å?¥ UI æª?æ¡?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤"
 
-#: plug-ins/common/fp.c:366
-msgid "Applying the Filter Pack..."
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1184
+msgid "I don't care"
+msgstr "ä¸?é??è¦?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1186
+msgid "Cumulative layers (combine)"
+msgstr "ç´¯ç©?å??層 (å??ä½µ)"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1188
+msgid "One frame per layer (replace)"
+msgstr "æ¯?å??å??層ä½?ç?¨ä¸?å??ç?«æ ¼ (å??代)"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1205
+msgid ""
+"You can only export as animation when the image has more than one layer. The "
+"image you are trying to export only has one layer."
 msgstr ""
 
-#: plug-ins/common/fp.c:474
-msgid "Before and After"
-msgstr "å½±å??å°?ç?§"
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:2349
+msgid "Error writing output file."
+msgstr "å°?è³?æ??寫å?¥è?³è¼¸å?ºæª?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤"
 
-#: plug-ins/common/fp.c:481
-msgid "Original:"
-msgstr "å??ä¾?ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:2419
+#, c-format
+msgid "The default comment is limited to %d characters."
+msgstr "é ?設ç??å??註æ??å­?é?·åº¦ä¸?é??ç?º %d å­?符ã??"
 
-#: plug-ins/common/fp.c:540
-msgid "Hue Variations"
-msgstr "è?²ç?¸è®?å??"
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:208 ../plug-ins/common/file-gih.c:229
+#, fuzzy
+msgid "GIMP brush (animated)"
+msgstr "顯示��輪�(_B)"
 
-#: plug-ins/common/fp.c:594
-msgid "Roughness"
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:484
+#, fuzzy
+msgid "Error in GIMP brush pipe file."
+msgstr "å??æ??ç­?å?·æª? â??%sâ?? æ??å?ºç?¾å?´é??é?¯èª¤ï¼?å®?ä¸?æ?¯ GIMP ç­?å?·æª?æ¡?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:550
+msgid "GIMP brush file appears to be corrupted."
+msgstr "GIMP ç­?å?·æª?ä¼¼ä¹?å£?äº?ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:699
+msgid "Couldn't load one brush in the pipe, giving up."
 msgstr ""
 
-#: plug-ins/common/fp.c:637
-msgid "Affected Range"
-msgstr "å??å½±é?¿å??å??"
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:860
+#, fuzzy
+msgid "Brush Pipe"
+msgstr "管�中�"
 
-#: plug-ins/common/fp.c:641
-msgid "Sha_dows"
-msgstr "é?°å½±å??å??(_D)"
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:877
+msgid "Spacing (percent):"
+msgstr "é??é??(ç?¾å??æ¯?)ï¼?"
 
-#: plug-ins/common/fp.c:642
-msgid "_Midtones"
-msgstr "å??調è?²å??å??(_M)"
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:944
+msgid "Pixels"
+msgstr "å??ç´ "
 
-#: plug-ins/common/fp.c:643
-msgid "H_ighlights"
-msgstr "é«?亮度å??å??(_I)"
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:949
+msgid "Cell size:"
+msgstr "å?®å??尺寸:"
 
-#: plug-ins/common/fp.c:657
-msgid "Windows"
-msgstr "��"
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:961
+#, fuzzy
+msgid "Number of cells:"
+msgstr "<b>��格��</b>"
 
-#: plug-ins/common/fp.c:667 plug-ins/common/lic.c:670
-msgid "_Saturation"
-msgstr "彩度(_S)"
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:986
+#, fuzzy
+msgid " Rows of "
+msgstr "å??"
 
-#: plug-ins/common/fp.c:675
-msgid "A_dvanced"
-msgstr "é?²é??(_D)"
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:998
+#, fuzzy
+msgid " Columns on each layer"
+msgstr "������"
 
-#: plug-ins/common/fp.c:695
-msgid "Value Variations"
-msgstr ""
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1002
+msgid " (Width Mismatch!) "
+msgstr " (寬度�符�) "
 
-#: plug-ins/common/fp.c:739
-msgid "Saturation Variations"
-msgstr ""
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1006
+msgid " (Height Mismatch!) "
+msgstr " (�度�符�) "
 
-#: plug-ins/common/fp.c:791
-msgid "Select Pixels by"
-msgstr "é?¸æ??å??ç´ ç??æ?¹å¼?"
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1011
+#, fuzzy
+msgid "Display as:"
+msgstr "顯示å??æ¨?ç?º"
 
-#: plug-ins/common/fp.c:796
-msgid "H_ue"
-msgstr "��(_U)"
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1020
+#, fuzzy
+msgid "Dimension:"
+msgstr "Dimension"
 
-#: plug-ins/common/fp.c:797
-msgid "Satu_ration"
-msgstr "彩度(_R)"
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1095
+#, fuzzy
+msgid "Ranks:"
+msgstr "ç­?ç´? (%s)"
 
-#: plug-ins/common/fp.c:798
-msgid "V_alue"
-msgstr "亮度(_A)"
+#: ../plug-ins/common/file-header.c:76
+msgid "C source code header"
+msgstr "C �代碼�頭"
 
-#: plug-ins/common/fp.c:824
-msgid "Show"
-msgstr "顯示"
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:155
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:408
+msgid "HTML table"
+msgstr "HTML 表格"
 
-#: plug-ins/common/fp.c:829
-msgid "_Entire Image"
-msgstr "æ?´å¹?å½±å??(_E)"
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:421
+msgid "Warning"
+msgstr "è­¦å??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:432
+msgid ""
+"You are about to create a huge\n"
+"HTML file which will most likely\n"
+"crash your browser."
+msgstr "æ?¨æ­£è¦?建ç«?ä¸?å??å¾?å?¯è?½æ??è®?ç??覽å?¨æ??æ??ç??巨大 HTML æª?ã??"
+
+#. HTML Page Options
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:441
+msgid "HTML Page Options"
+msgstr "HTML 網���"
 
-#: plug-ins/common/fp.c:830
-msgid "Se_lection Only"
-msgstr "å?ªé??é?¸æ??å??å??(_L)"
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:448
+msgid "_Generate full HTML document"
+msgstr "ç?¢ç??å®?æ?´ç?? _HTML æ??件"
 
-#: plug-ins/common/fp.c:831
-msgid "Selec_tion In Context"
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:454
+msgid ""
+"If checked GTM will output a full HTML document with <HTML>, <BODY>, etc. "
+"tags instead of just the table html."
 msgstr ""
+"è?¥é?¸å??æ?¬é?¸é ?ï¼?GTM æ??輸å?ºä¸?å??å??å?« <HTML>ã??<BODY> ç­?æ¨?籤ç??å®?æ?´ HTML æª?ï¼?è??é??å?ª"
+"æ??表格é?¨ä»½ç?? HTMLã??"
 
-#: plug-ins/common/fp.c:1143
-msgid "Filter Pack Simulation"
+#. HTML Table Creation Options
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:467
+msgid "Table Creation Options"
+msgstr "表格建���"
+
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:475
+msgid "_Use cellspan"
+msgstr "使� _Cellspan"
+
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:481
+msgid ""
+"If checked GTM will replace any rectangular sections of identically colored "
+"blocks with one large cell with ROWSPAN and COLSPAN values."
 msgstr ""
+"è?¥é?¸ä¸?æ­¤é?¸é ?ï¼?GTM æ??å°?ä»»ä½?æ??ç?©å??å??å??è??ä¸?é¡?è?²ç?¸å??ç??æ ¼å­?å??æ??ä¸?å??æ?? ROWSPAN å?? "
+"COLSPAN å?¼ç??大å??æ?¹æ ¼ã??"
 
-#: plug-ins/common/fp.c:1253
-msgid "Shadows:"
-msgstr "é?°å½±å??ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:490
+msgid "Co_mpress TD tags"
+msgstr "�縮 TD �籤(_M)"
 
-#: plug-ins/common/fp.c:1254
-msgid "Midtones:"
-msgstr "å??調è?²å??ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:496
+msgid ""
+"Checking this tag will cause GTM to leave no whitespace between the TD tags "
+"and the cellcontent. This is only necessary for pixel level positioning "
+"control."
+msgstr ""
+"è?¥é?¸ä¸?æ­¤é?¸é ?ï¼?GTM å°?ä¸?æ??å?¨ TD æ¨?籤å??æ ¼å­?å?§å®¹ä¹?é??ç??ä¸?ä»»ä½?空ç?½å­?符ã??é??å?ªå?¨é??è¦?"
+"以å??ç´ ç??ç¨?度æ?§å?¶ä½?ç½®æ??æ??é??è¦?使ç?¨ã??"
 
-#: plug-ins/common/fp.c:1255
-msgid "Highlights:"
-msgstr "é«?亮度å??ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:506
+msgid "C_aption"
+msgstr "��(_A)"
 
-#: plug-ins/common/fp.c:1267
-msgid "Advanced Filter Pack Options"
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:512
+msgid "Check if you would like to have the table captioned."
+msgstr "è?¥è¡¨æ ¼è¦?æ??æ¨?é¡?è«?é?¸å??æ?¬é?¸é ?ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:527
+msgid "The text for the table caption."
+msgstr "表格ç??æ¨?é¡?ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:540
+msgid "C_ell content:"
+msgstr "格��容(_E)�"
+
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:544
+msgid "The text to go into each cell."
+msgstr "æº?å??æ?¾å?°æ ¼å?§ç??æ??å­?ã??"
+
+#. HTML Table Options
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:554
+msgid "Table Options"
+msgstr "表格��"
+
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:565
+msgid "_Border:"
+msgstr "é??æ¡?(_B)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:569
+msgid "The number of pixels in the table border."
+msgstr "表格é??æ¡?ç??寬度(å??ç´ )ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:584
+msgid "The width for each table cell. Can be a number or a percent."
+msgstr "表格格å­?ç??寬度ã??å?¯ä»¥æ?¯æ?¸å­?æ??æ?¯ç?¾å??æ¯?ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:600
+msgid "The height for each table cell. Can be a number or a percent."
+msgstr "表格格å­?ç??é«?度ã??å?¯ä»¥æ?¯æ?¸å­?æ??æ?¯ç?¾å??æ¯?ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:611
+msgid "Cell-_padding:"
+msgstr "æ ¼å­?ç??é??(_P)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:615
+msgid "The amount of cellpadding."
+msgstr "æ ¼å­?ç??é??ç??寬度ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:624
+msgid "Cell-_spacing:"
+msgstr "æ ¼å­?é??é??(_S)ï¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:628
+msgid "The amount of cellspacing."
+msgstr "æ ¼å­?é??é??ç??è·?é?¢ã??"
+
+#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:96
+msgid "JPEG 2000 image"
+msgstr "JPEG 2000 å??ç??æ ¼å¼?"
+
+#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:215
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Couldn't decode '%s'."
+msgstr "ç?¡æ³?å°?å??ç??解碼"
+
+#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:238
+#, c-format
+msgid "The image '%s' is in grayscale but does not contain any gray component."
 msgstr ""
 
-#: plug-ins/common/fp.c:1278
-msgid "Smoothness of Aliasing"
-msgstr "å¹³æ»?å??ç??ç¨?度"
+#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:264
+#, c-format
+msgid "The image '%s' is in RGB, but is missing some of the components."
+msgstr ""
 
-#: plug-ins/common/fp.c:1378
-msgid "Preview as You Drag"
-msgstr "æ??æ?³æ??å??æ??æ?´æ?°é ?覽å??"
+#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:290
+#, c-format
+msgid ""
+"The image '%s' is in the CIEXYZ color space, but there is no code in place "
+"to convert it to RGB."
+msgstr ""
 
-#: plug-ins/common/fp.c:1382
-msgid "Preview Size"
-msgstr "é ?覽å??尺寸"
+#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:297
+#, c-format
+msgid ""
+"The image '%s' is in the CIELAB color space, but there is no code in place "
+"to convert it to RGB."
+msgstr ""
 
-#: plug-ins/common/fractaltrace.c:126
-msgid "_Fractal Trace..."
+#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:304
+#, c-format
+msgid ""
+"The image '%s' is in the YCbCr color space, but there is no code in place to "
+"convert it to RGB."
 msgstr ""
 
-#: plug-ins/common/fractaltrace.c:466 plug-ins/common/fractaltrace.c:693
-msgid "Fractal Trace"
+#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:312
+#, c-format
+msgid "The image '%s' is in an unknown color space."
 msgstr ""
 
-#. Settings
-#: plug-ins/common/fractaltrace.c:726
-msgid "Outside Type"
+#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:326
+#, c-format
+msgid ""
+"Image component %d of image '%s' does not have the same size as the image. "
+"This is currently not supported."
 msgstr ""
 
-#: plug-ins/common/fractaltrace.c:731
-msgid "_Warp"
+#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:337
+#, c-format
+msgid "Image component %d of image '%s' does not have both a hstep and vstep."
 msgstr ""
 
-#: plug-ins/common/fractaltrace.c:737
-msgid "_White"
-msgstr "ç?½(_W)"
+#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:346
+#, c-format
+msgid ""
+"Image component %d of image '%s' is signed. This is currently not supported."
+msgstr ""
 
-#: plug-ins/common/fractaltrace.c:744
-msgid "Mandelbrot Parameters"
-msgstr "Mandelbrot å??æ?¸"
+#. Inform the user that we couldn't losslessly save the
+#. * transparency & just use the full palette
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:497 ../plug-ins/common/file-png.c:1760
+msgid "Couldn't losslessly save transparency, saving opacity instead."
+msgstr "å?²å­?æ??ç?¡æ³?ä¸?æ??失任ä½?é??æ??度è³?è¨?ï¼?å? æ­¤æ?¹ç?¨ä¸?é??æ??ç??æ?¹å¼?å?²å­?ã??"
 
-#: plug-ins/common/fractaltrace.c:755
-msgid "X_1:"
-msgstr "X_1ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1286
+#, fuzzy
+msgid "MNG"
+msgstr "PNG"
 
-#: plug-ins/common/fractaltrace.c:764
-msgid "X_2:"
-msgstr "X_2ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1293
+msgid "MNG Options"
+msgstr "MNG ��"
 
-#: plug-ins/common/fractaltrace.c:773
-msgid "Y_1:"
-msgstr "Y_1ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1299
+msgid "Interlace"
+msgstr ""
 
-#: plug-ins/common/fractaltrace.c:782
-msgid "Y_2:"
-msgstr "Y_2ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1311
+msgid "Save background color"
+msgstr "å?²å­?è??æ?¯é¡?è?²"
 
-#: plug-ins/common/gauss.c:157
-msgid "_Gaussian Blur..."
-msgstr "��模�(_G)..."
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1322
+msgid "Save gamma"
+msgstr "�� gamma �"
 
-#: plug-ins/common/gauss.c:413
-msgid "Gaussian Blur..."
-msgstr "��模�..."
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1332
+msgid "Save resolution"
+msgstr "å?²å­?解æ??度"
 
-#: plug-ins/common/gauss.c:461
-msgid "Gaussian Blur"
-msgstr "��模�"
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1343
+msgid "Save creation time"
+msgstr "å?²å­?æª?æ¡?製ä½?æ??é??"
 
-#. parameter settings
-#: plug-ins/common/gauss.c:484
-msgid "Blur Radius"
-msgstr "模ç³?å??å¾?"
+#. Dialog init
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1362 ../plug-ins/common/file-png.c:1801
+msgid "PNG"
+msgstr "PNG"
 
-#: plug-ins/common/gauss.c:498 plug-ins/common/jigsaw.c:2456
-#: plug-ins/common/spread.c:379
-msgid "_Horizontal:"
-msgstr "æ°´å¹³(_H)ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1363
+msgid "JNG"
+msgstr "JNG"
 
-#: plug-ins/common/gauss.c:502 plug-ins/common/jigsaw.c:2473
-#: plug-ins/common/spread.c:383
-msgid "_Vertical:"
-msgstr "å??ç?´(_V)ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1366
+#, fuzzy
+msgid "PNG + delta PNG"
+msgstr "��洲交��"
 
-#: plug-ins/common/gauss.c:525
-msgid "Blur Method"
-msgstr "模���"
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1367
+#, fuzzy
+msgid "JNG + delta PNG"
+msgstr "PNG å??ç??æ ¼å¼?"
 
-#: plug-ins/common/gauss.c:529
-msgid "_IIR"
-msgstr "_IIR"
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1368
+msgid "All PNG"
+msgstr "æ??æ?? PNG"
 
-#: plug-ins/common/gauss.c:530
-msgid "_RLE"
-msgstr "_RLE"
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1369
+msgid "All JNG"
+msgstr "æ??æ?? JNG"
 
-#: plug-ins/common/gbr.c:130 plug-ins/common/gbr.c:151
-msgid "GIMP brush"
-msgstr "GIMP ç­?å?·"
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1381
+#, fuzzy
+msgid "Default chunks type:"
+msgstr "é ?設å­?å??款å¼?"
 
-#: plug-ins/common/gbr.c:369 plug-ins/common/gbr.c:381
-msgid "Unsupported brush format"
-msgstr "ä¸?æ?¯æ?´ç??ç­?å?·æ ¼å¼?"
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1384
+msgid "Combine"
+msgstr "çµ?å??"
 
-#: plug-ins/common/gbr.c:392
-#, c-format
-msgid "Error in GIMP brush file '%s'"
-msgstr "GIMP ç­?å?·æª?æ¡?â??%sâ??中å?«æ??é?¯èª¤"
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1385
+msgid "Replace"
+msgstr "å??代"
 
-#: plug-ins/common/gbr.c:400
-#, c-format
-msgid "Invalid UTF-8 string in brush file '%s'."
-msgstr "ç­?å?·æª?æ¡?â??%sâ??中å?«æ??ç?¡æ??ç?? UTF-8 æ??å­?ã??"
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1396
+#, fuzzy
+msgid "Default frame disposal:"
+msgstr "é ?設ç?«æ ¼ç??"
 
-#: plug-ins/common/gbr.c:406 plug-ins/common/gih.c:497
-#: plug-ins/common/gih.c:1154 plug-ins/gflare/gflare.c:2991
-msgid "Unnamed"
-msgstr "æ?ªå?½å??"
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1408
+msgid "PNG compression level:"
+msgstr "PNG �縮�度�"
 
-#: plug-ins/common/gbr.c:578
-msgid "GIMP brushes are either GRAYSCALE or RGBA"
-msgstr "GIMP ç­?å?·æª?å¿?é ?ç?ºç?°é??æ?? RGBA å½±å??"
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1416
+msgid "Choose a high compression level for small file size"
+msgstr "è¼?é«?ç??å£?縮ç¨?度å?¯ç?¢ç??è¼?å°?ç??æª?æ¡?"
 
-#: plug-ins/common/gbr.c:663
-msgid "Save as Brush"
-msgstr "�����"
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1430
+msgid "JPEG compression quality:"
+msgstr "JPEG å£?縮å??質ï¼?"
 
-#. attach labels
-#: plug-ins/common/gbr.c:683 plug-ins/common/grid.c:769
-msgid "Spacing:"
-msgstr "é??é??ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1447
+#, fuzzy
+msgid "JPEG smoothing factor:"
+msgstr "å­?å??縮æ?¾ä¿?æ?¸"
 
-#: plug-ins/common/gbr.c:694 plug-ins/common/gih.c:904
-#: plug-ins/common/pat.c:521 plug-ins/gimpressionist/presets.c:642
-msgid "Description:"
-msgstr "æ??è¿°ï¼?"
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1457
+#, fuzzy
+msgid "Animated MNG Options"
+msgstr "顯示æ??é?? GNOME ç??é?¸é ?"
 
-#: plug-ins/common/gee.c:94
-msgid "Gee-_Slime"
-msgstr "Gee-_Slime"
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1463
+msgid "Loop"
+msgstr "循�"
 
-#: plug-ins/common/gee.c:152
-msgid "GEE-SLIME"
-msgstr "GEE-SLIME"
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1477
+#, fuzzy
+msgid "Default frame delay:"
+msgstr "é ?設ç?«æ ¼ç??"
 
-#: plug-ins/common/gee.c:158 plug-ins/common/gee_zoom.c:191
-msgid "Thank you for choosing GIMP"
-msgstr "å¤?è¬?æ?¨é?¸æ?? GIMP"
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1493
+msgid "milliseconds"
+msgstr "毫�"
 
-#: plug-ins/common/gee.c:166
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1506
 msgid ""
-"A less-obsolete creation of Adam D. Moss / adam gimp org / adam foxbox org / "
-"1998-2000"
+"These options are only available when the exported image has more than one "
+"layer. The image you are exporting only has one layer."
 msgstr ""
-"ä¸?å??ä¸?太é??æ??ç?? Adam D. Moss ä½?å?? / adam gimp org / adam foxbox org / 1998-"
-"2000"
 
-#: plug-ins/common/gee_zoom.c:124
-msgid "Gee-_Zoom"
-msgstr "Gee-_Zoom"
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1559
+msgid "MNG animation"
+msgstr "MNG å??ç?«"
+
+#: ../plug-ins/common/file-pat.c:122 ../plug-ins/common/file-pat.c:144
+msgid "GIMP pattern"
+msgstr "GIMP å??樣"
 
-#: plug-ins/common/gee_zoom.c:185
-msgid "GEE-ZOOM"
-msgstr "GEE-ZOOM"
+#: ../plug-ins/common/file-pat.c:377
+#, c-format
+msgid "Invalid UTF-8 string in pattern file '%s'."
+msgstr "å??樣æª?æ¡?â??%sâ??中å?«æ??ç?¡æ??ç?? UTF-8 æ??å­