[pessulus] Update persian translation-minor changecommit 236969d72e43ee3dd20f901cf04d6d61380e47ab
Author: Mahyar Moghimi <mahyar moqimi gmail com>
Date:   Sat Oct 30 14:44:34 2010 +0330

    Update persian translation-minor change

 po/fa.po |  162 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 files changed, 162 insertions(+), 0 deletions(-)
---
diff --git a/po/fa.po b/po/fa.po
new file mode 100644
index 0000000..fd797b9
--- /dev/null
+++ b/po/fa.po
@@ -0,0 +1,162 @@
+# Persian translation for pessulus.
+# Copyright (C) 2010 Iranian Free Software Users Group (IFSUG.org)translation team.
+# This file is distributed under the same license as the pessulus package.
+# Mahyar Moghimi <mahyar moqimi gmail com>, 2010.
+# Mostafa Mostafa <lashar fedoraproject org> , 2010.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: pessulus master\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=pessulus&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-29 20:45+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-30 14:35+0330\n"
+"Last-Translator: Mahyar Moghimi <mahyar moqimi gmail com>\n"
+"Language-Team: Persian <translate ifsug org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Poedit-Language: Persian\n"
+"X-Poedit-Country: IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF\n"
+"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
+
+#: ../data/pessulus.desktop.in.in.h:1
+msgid "Configure the lockdown policy"
+msgstr "Ù¾Û?کربÙ?دÛ? سÛ?است Ù?Ù?Ù? گذارÛ?"
+
+#: ../data/pessulus.desktop.in.in.h:2 ../data/pessulus.ui.h:3
+#: ../Pessulus/main.py:54
+msgid "Lockdown Editor"
+msgstr "Ù?Ù?Ù? کردÙ? _Ù?Û?راÛ?شگر"
+
+#: ../data/pessulus.ui.h:1
+msgid "Disable _unsafe protocols"
+msgstr "غÛ?رÙ?عاÙ? کردÙ? _Ù?راداد Ù?اÛ? Ù?ااÛ?Ù?Ù?"
+
+#: ../data/pessulus.ui.h:2
+msgid "Disabled Applets"
+msgstr "برÙ?اÙ?Ú©â??Ù?اÛ? غÛ?ر Ù?عاÙ? شدÙ?"
+
+#: ../data/pessulus.ui.h:4
+msgid "Safe Protocols"
+msgstr "Ù?راردادÙ?اÛ? اÛ?Ù?Ù?"
+
+#: ../Pessulus/lockdownbutton.py:100
+msgid "Click to make this setting not mandatory"
+msgstr "براÛ? غÛ?ر اجبارÛ? کردÙ? اÛ?Ù? حاÙ?ت Ú©Ù?Û?Ú© Ú©Ù?Û?د"
+
+#: ../Pessulus/lockdownbutton.py:102
+msgid "Click to make this setting mandatory"
+msgstr "براÛ? اجبارÛ? کردÙ? اÛ?Ù? حاÙ?ت Ú©Ù?Û?Ú©"
+
+#: ../Pessulus/maindialog.py:40
+msgid "General"
+msgstr "Ú©Ù?Û?"
+
+#: ../Pessulus/maindialog.py:41
+msgid "Panel"
+msgstr "تابÙ?Ù?"
+
+#: ../Pessulus/maindialog.py:42
+msgid "Epiphany Web Browser"
+msgstr "Ù?رÙ?رگر Ù?ب اپÛ?Û?â??Ù?اÙ?Û?"
+
+#: ../Pessulus/maindialog.py:43
+msgid "GNOME Screensaver"
+msgstr "Ù?حاÙ?ظ صÙ?Ø­Ù? Ù?Ù?اÛ?Ø´ Ú¯Ù?Ù?Ù?"
+
+#: ../Pessulus/maindialog.py:53
+msgid "Disable _command line"
+msgstr "از کار اÙ?داختÙ? _خط Ù?رÙ?اÙ?"
+
+#: ../Pessulus/maindialog.py:54
+msgid "Disable _printing"
+msgstr "از کار اÙ?داختÙ? _Ú?اپ"
+
+#: ../Pessulus/maindialog.py:55
+msgid "Disable print _setup"
+msgstr "از کار اÙ?داختÙ? _برپاÛ?Û? Ú?اپ"
+
+#: ../Pessulus/maindialog.py:56
+msgid "Disable save to _disk"
+msgstr "از کار اÙ?داختÙ? ذخÛ?رÙ? بر رÙ?Û? _دÛ?سک"
+
+#: ../Pessulus/maindialog.py:58
+msgid "_Lock down the panels"
+msgstr "Ù?Ù?Ù? کزدÙ? _تابÙ?Ù?â??Ù?ا"
+
+#: ../Pessulus/maindialog.py:59
+msgid "Disable force _quit"
+msgstr "از کار اÙ?داختÙ? _تÙ?رک اجبارÛ?"
+
+#: ../Pessulus/maindialog.py:60
+msgid "Disable log _out"
+msgstr "از کار اÙ?داختÙ? _خرÙ?ج"
+
+#: ../Pessulus/maindialog.py:62
+msgid "Disable _quit"
+msgstr "از کار اÙ?داختÙ? _تÙ?رک"
+
+#: ../Pessulus/maindialog.py:63
+msgid "Disable _arbitrary URL"
+msgstr "از کار اÙ?داختÙ? استÙ?ادÙ? از _Ù?شاÙ?Û? Ù?بÛ? دÙ?Ø®Ù?اÙ?"
+
+#: ../Pessulus/maindialog.py:64
+msgid "Disable _bookmark editing"
+msgstr "از کار اÙ?داختÙ? Ù?Û?راÛ?Ø´ Ú?Ù?ب اÙ?Ù?â??"
+
+#: ../Pessulus/maindialog.py:65
+msgid "Disable _history"
+msgstr "از کار اÙ?داختÙ? _تارÛ?Ø®Ú?Ù?"
+
+#: ../Pessulus/maindialog.py:66
+msgid "Disable _javascript chrome"
+msgstr "از کار اÙ?داختÙ? کرÙ?Ù? دست Ù?Ù?شتÙ? _جاÙ?ا"
+
+#: ../Pessulus/maindialog.py:67
+msgid "Disable _toolbar editing"
+msgstr "از کار اÙ?داختÙ? Ù?Û?راÛ?Ø´ _Ù?Û?Ù?Ù?â??Û? ابزار"
+
+#: ../Pessulus/maindialog.py:68
+msgid "Force _fullscreen mode"
+msgstr "زÙ?ر کردÙ?Ù? Ù?Ù?اÛ?Ø´ در حاÙ?ت _تÙ?اÙ? صÙ?Ø­Ù?"
+
+#: ../Pessulus/maindialog.py:69
+msgid "Hide _menubar"
+msgstr "Ù?Ø®Ù?Û? کردÙ? Ù?Û?Ù?Ù? _گزÛ?Ù?گاÙ?"
+
+#: ../Pessulus/maindialog.py:71
+msgid "Disable lock _screen"
+msgstr "از کار اÙ?داختÙ? Ù?Ù?Ù? _صÙ?Ø­Ù? Ù?Ù?اÛ?Ø´"
+
+#: ../Pessulus/maindialog.py:72
+msgid "_Lock on activation"
+msgstr "_Ù?Ù?Ù? کردÙ? در Ù?Ù?گاÙ? Ù?عاÙ? سازÛ?"
+
+#: ../Pessulus/maindialog.py:73
+msgid "Allow log _out"
+msgstr "دادÙ? اجازÙ? _خرÙ?ج"
+
+#: ../Pessulus/maindialog.py:74
+msgid "Allow user _switching"
+msgstr "دادÙ? اجازÙ?â??Û? _تعÙ?Û?ض کاربر"
+
+#: ../Pessulus/maindialog.py:233
+#, python-format
+msgid "Could not display help document '%s'"
+msgstr "Ù?Ù?Û?â??تÙ?اÙ? سÙ?د راÙ?Ù?Ù?ا  «%s» را Ù?Ù?اÛ?Ø´ داد "
+
+#: ../Pessulus/main.py:49
+msgid "Cannot contact the GConf server"
+msgstr "Ù?Ù?Û?â??تÙ?اÙ? با خادÙ? GConf ارتباط برÙ?رار کرد"
+
+#: ../Pessulus/main.py:50
+msgid ""
+"This usually happens when running this application with 'su' instead of 'su "
+"-'.\n"
+"If this is not the case, you can look at the output of the application to "
+"get more details."
+msgstr ""
+"اÛ?Ù? Ù?عÙ?Ù?Ù?ا Ù?Ù?تÛ? اتÙ?اÙ? Ù?Û?â??اÙ?تد Ú©Ù? برÙ?اÙ?Ù? را 'su' اجرا کردÙ? باشÛ?د بÙ? جاÛ? 'su "
+"-'.\n"
+"اگر Ù?اجرا اÛ?Ù? Ù?Û?ستØ? Ù?Û?â??تÙ?اÙ?Û?د خرÙ?جÛ? برÙ?اÙ?Ù? را براÛ? جزئÛ?ات بÛ?شتر ببÛ?Ù?Û?د."[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]