[gnome-terminal/gnome-2-32] Updated Catalan (Valencian) translationcommit d5f2cbaf38626bce3dbe7b0da29d26917791cc54
Author: Carles Ferrando <carles ferrando gmail com>
Date:   Fri Oct 29 01:25:45 2010 +0100

    Updated Catalan (Valencian) translation

 po/ca valencia po | 1371 +++++++++++++++++++++++++++++------------------------
 1 files changed, 745 insertions(+), 626 deletions(-)
---
diff --git a/po/ca valencia po b/po/ca valencia po
index 41e8516..2f4445d 100644
--- a/po/ca valencia po
+++ b/po/ca valencia po
@@ -9,18 +9,19 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-terminal\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-04-21 23:18+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-04-02 18:19+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-29 01:25+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-09-29 17:17+0200\n"
 "Last-Translator: Joan Duran <jodufi gmail com>\n"
 "Language-Team: Catalan <tradgnome softcatala org>\n"
+"Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n!=1;\n"
 
-#: ../gnome-terminal.desktop.in.in.h:1 ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:129
-#: ../src/terminal-accels.c:228 ../src/terminal.c:304
-#: ../src/terminal-profile.c:158 ../src/terminal-window.c:1901
+#: ../gnome-terminal.desktop.in.in.h:1 ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:130
+#: ../src/terminal-accels.c:242 ../src/terminal.c:549
+#: ../src/terminal-profile.c:160 ../src/terminal-window.c:2004
 msgid "Terminal"
 msgstr "Terminal"
 
@@ -69,6 +70,34 @@ msgstr "Afig o suprimeix codificacions del terminal"
 msgid "E_ncodings shown in menu:"
 msgstr "Codificacio_ns mostrades al menú:"
 
+#: ../src/find-dialog.glade.h:1
+msgid "Find"
+msgstr "Cerca"
+
+#: ../src/find-dialog.glade.h:2
+msgid "Match _entire word only"
+msgstr "Només coincid_eix la paraula sencera"
+
+#: ../src/find-dialog.glade.h:3
+msgid "Match as _regular expression"
+msgstr "Només coincideix una expressió _regular"
+
+#: ../src/find-dialog.glade.h:4
+msgid "Search _backwards"
+msgstr "Cerca cap en_rere"
+
+#: ../src/find-dialog.glade.h:5
+msgid "_Match case"
+msgstr "Coi_ncidència de majúscules i minúscules"
+
+#: ../src/find-dialog.glade.h:6
+msgid "_Search for:"
+msgstr "_Cerca: "
+
+#: ../src/find-dialog.glade.h:7
+msgid "_Wrap around"
+msgstr "Continua des de l'_inici"
+
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:1
 msgid ""
 "A subset of possible encodings are presented in the Encoding submenu. This "
@@ -78,7 +107,7 @@ msgstr ""
 "Es presenta un subconjunt de codificacions possibles al submenú "
 "Codificacions. Esta és una llista de codificacions que apareixen allí. El "
 "nom de codificació especial «current» vol dir que s'ha de mostrar la "
-"codificació del locale actual."
+"codificació de la localització actual."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:2
 msgid ""
@@ -88,7 +117,7 @@ msgid ""
 "setting behaves as a boolean, where 0.0 disables the darkening effect."
 msgstr ""
 "Un valor entre 0.0 i 1.0 que indica quant s'ha d'enfosquir la imatge de "
-"fons. 0.0 vol dir sense foscor, 1.0 vol dir foscor total. A la implementació "
+"fons. 0.0 vol dir transparent, 1.0 vol dir foscor total. A la implementació "
 "actual, només hi ha dos nivells de foscor possibles, així doncs la "
 "configuració actua com un booleà, on 0.0 inhabilita l'efecte de foscor."
 
@@ -100,8 +129,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Tecla acceleradora per separar la pestanya actual. S'expressa com una cadena "
 "en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK+. Si "
-"establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap assignació "
-"de tecla per a esta acció."
+"establiu l'opció a la cadena especial «disabled» (inhabilitat), no hi haurà "
+"cap assignació de tecla per a esta acció."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:4
 msgid ""
@@ -112,8 +141,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Tecla acceleradora per moure la pestanya actual a l'esquerra. S'expressa com "
 "a una cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de "
-"GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap "
-"assignació de tecla per a esta acció."
+"GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled» (inhabilitat), no "
+"hi haurà cap assignació de tecla per a esta acció."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:5
 msgid ""
@@ -124,8 +153,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Tecla acceleradora per moure la pestanya actual a la dreta. S'expressa com a "
 "una cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK"
-"+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap "
-"assignació de tecla per a esta acció."
+"+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled» (inhabilitat), no hi "
+"haurà cap assignació de tecla per a esta acció."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:6
 msgid "Accelerator to detach current tab."
@@ -175,8 +204,8 @@ msgid ""
 "bold_color_same_as_fg is true."
 msgstr ""
 "Color predeterminat del text en negreta al terminal, com una especificació "
-"de color (poden ser dígits hexadecimals en estil HTML o un nom de color tal "
-"com «red» (roig)). S'ignorarà si «bold_color_same_as_fg» està habilitat."
+"de color: poden ser dígits hexadecimals en estil HTML o un nom de color tal "
+"com «red» (roig). S'ignorarà si «bold_color_same_as_fg» està habilitat."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:17
 msgid "Default color of terminal background"
@@ -187,9 +216,9 @@ msgid ""
 "Default color of terminal background, as a color specification (can be HTML-"
 "style hex digits, or a color name such as \"red\")."
 msgstr ""
-"Color predeterminat del fons del terminal, com una especificació de color "
-"(poden ser dígits hexadecimals en estil HTML, o un nom de color tal com "
-"«red» (roig))."
+"Color predeterminat del fons del terminal, com una especificació de color: "
+"poden ser dígits hexadecimals en estil HTML, o un nom de color tal com "
+"«red» (roig)."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:19
 msgid "Default color of text in the terminal"
@@ -200,8 +229,9 @@ msgid ""
 "Default color of text in the terminal, as a color specification (can be HTML-"
 "style hex digits, or a color name such as \"red\")."
 msgstr ""
-"Color predeterminat del text al terminal, com una especificació de color "
-"(poden ser dígits hexadecimals en estil HTML o un nom de color tal com «red»)."
+"Color predeterminat del text al terminal, com una especificació de color: "
+"poden ser dígits hexadecimals en estil HTML o un nom de color tal com "
+"«red» (roig)."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:21
 msgid "Default number of columns"
@@ -263,21 +293,22 @@ msgid ""
 "values are \"replace\", \"before\", \"after\", and \"ignore\"."
 msgstr ""
 "Si l'aplicació dins del terminal estableix el títol (típicament, la gent té "
-"el seu intèrpret configurat per fer això), el títol dinàmicament establit "
+"el seu intèrpret configurat per fer això), el títol establit dinàmicament "
 "pot esborrar el títol configurat, anar davant, darrere o reemplaçar-lo. Els "
-"valors possibles són «replace», «before», «after» i «ignore»."
+"valors possibles són «replace» (reemplaça), «before» (abans), "
+"«after» (després) i «ignore» (ignora)."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:36
 msgid "If true, allow applications in the terminal to make text boldface."
 msgstr ""
-"Si està habilitat, permet a les aplicacions dins del terminal mostrar text "
+"Si és «True» (cert) permet a les aplicacions dins del terminal mostrar text "
 "en negreta."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:37
 msgid ""
 "If true, boldface text will be rendered using the same color as normal text."
 msgstr ""
-"Si està habilitat, es renderitzarà el text en negreta utilitzant el mateix "
+"Si és «True» (cert) es renderitzarà el text en negreta utilitzant el mateix "
 "color que el text normal."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:38
@@ -285,576 +316,593 @@ msgid ""
 "If true, don't make a noise when applications send the escape sequence for "
 "the terminal bell."
 msgstr ""
-"Si està habilitat, no fa cap soroll quan les aplicacions envien la seqüència "
-"d'escapada de l'avís sonor del terminal."
+"Si és «True» (cert) no farà cap soroll quan les aplicacions envien la "
+"seqüència d'escapada de l'avís sonor del terminal."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:39
-msgid "If true, pressing a key jumps the scrollbar to the bottom."
-msgstr "Si està habilitat, en prémer una tecla fa que es desplaci al fons."
+msgid ""
+"If true, newly created terminal windows will have custom size specified by "
+"default_size_columns and default_size_rows."
+msgstr ""
+"Si és «True» (cert) les finestres noves del terminal tindran la mida "
+"especificada per «default_size_columns» (amplada i "
+"«default_size_rows» (alçada)."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:40
+msgid "If true, pressing a key jumps the scrollbar to the bottom."
+msgstr "Si és «True» (cert) en prémer una tecla farà que es desplaci al final."
+
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:41
 msgid ""
 "If true, scroll the background image with the foreground text; if false, "
 "keep the image in a fixed position and scroll the text above it."
 msgstr ""
-"Si està habilitat, desplaça la imatge de fons amb el text del primer pla; "
-"sinó, manté la imatge en una posició fixa i hi desplaça el text per sobre."
+"Si és «True» (cert) desplaça la imatge de fons amb el text del primer pla; "
+"si és «False» (fals), manté la imatge en una posició fixa i hi desplaça el "
+"text per sobre."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:41
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:42
 msgid ""
 "If true, scrollback lines will never be discarded. The scrollback history is "
 "stored on disk temporarily, so this may cause the system to run out of disk "
 "space if there is a lot of output to the terminal."
 msgstr ""
-"Si està habilitat, les línies de desplaçament no es descartaran mai. "
+"Si és «True» (cert) les línies de desplaçament no es descartaran mai. "
 "L'historial de desplaçament s'emmagatzema temporalment al disc, de manera "
 "que això pot provocar que el sistema es quede sense espai al disc si hi ha "
 "molta eixida al terminal."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:42
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:43
 msgid ""
 "If true, the command inside the terminal will be launched as a login shell. "
 "(argv[0] will have a hyphen in front of it.)"
 msgstr ""
-"Si està habilitat, l'orde dins del terminal s'iniciarà com a un intèrpret "
+"Si és «True» (cert) l'orde dins del terminal s'iniciarà com a un intèrpret "
 "d'entrada. (argv[0] tindrà un guió davant seu.)"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:43
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:44
 msgid ""
 "If true, the system login records utmp and wtmp will be updated when the "
 "command inside the terminal is launched."
 msgstr ""
-"Si està habilitat, s'actualitzarà els registres d'entrada quan l'orde dins "
+"Si és «True» (cert) s'actualitzarà els registres d'entrada quan l'orde dins "
 "del terminal s'execute."
 
 # monospace -> no recorde com vam quedar a la llista i no trobe el missatge. jm
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:44
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:45
 msgid ""
 "If true, the terminal will use the desktop-global standard font if it's "
 "monospace (and the most similar font it can come up with otherwise)."
 msgstr ""
-"Si està habilitat, el terminal utilitzarà el tipus de lletra estàndard "
+"Si és «True» (cert) el terminal utilitzarà el tipus de lletra estàndard "
 "global per a tot l'escriptori si és monoespai (i el tipus de lletra més "
-"similar que puga trobar si no és així)."
+"similar que es trobe si no és així)."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:45
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:46
 msgid ""
 "If true, the theme color scheme used for text entry boxes will be used for "
 "the terminal, instead of colors provided by the user."
 msgstr ""
-"Si està habilitat, l'esquema de colors del tema utilitzat per a les caixes "
+"Si és «True» (cert) l'esquema de colors del tema utilitzat per a les caixes "
 "d'entrada de text s'utilitzarà per al terminal, en comptes dels colors "
 "indicats per l'usuari."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:46
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:47
 msgid ""
 "If true, the value of the custom_command setting will be used in place of "
 "running a shell."
 msgstr ""
-"Si està habilitat, el valor de la configuració custom_command s'utilitzarà "
-"en comptes d'executar un intèrpret."
+"Si és «True» (cert) el valor de la configuració «custom_command» "
+"s'utilitzarà en comptes d'executar un intèrpret."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:47
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:48
 msgid ""
 "If true, whenever there's new output the terminal will scroll to the bottom."
 msgstr ""
-"Si està habilitat, quan hi haja nova eixida el terminal, es desplaçarà al "
+"Si és «True» (cert) quan hi haja nova eixida el terminal es desplaçarà al "
 "fons."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:48
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:49
 msgid ""
 "Keyboard shortcut key for bringing up the dialog for profile creation. "
 "Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If "
 "you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
 "keyboard shortcut for this action."
 msgstr ""
-"Tecla acceleradora per mostrar el diàleg de creació de perfils. S'expressa "
-"com una cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos "
-"de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap "
-"assignació de tecla per a esta acció."
+"La tecla acceleradora per mostrar el diàleg de creació de perfils. "
+"S'expressa com una cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de "
+"recursos de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial "
+"«disabled» (inhabilitat), no hi haurà cap assignació de tecla per a esta "
+"acció."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:49
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:50
 msgid ""
 "Keyboard shortcut key for closing a tab. Expressed as a string in the same "
 "format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
 "string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
 msgstr ""
-"Tecla acceleradora per tancar una pestanya. S'expressa com una cadena en el "
-"mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK+. Si establiu "
-"l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap assignació de tecla "
-"per a esta acció."
+"La tecla acceleradora per tancar una pestanya. S'expressa com una cadena en "
+"el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK+. Si "
+"establiu l'opció a la cadena especial «disabled» (inhabilitat), no hi haurà "
+"cap assignació de tecla per a esta acció."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:50
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:51
 msgid ""
 "Keyboard shortcut key for closing a window. Expressed as a string in the "
 "same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
 "special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
 "this action."
 msgstr ""
-"Tecla acceleradora per tancar una finestra. S'expressa com una cadena en el "
-"mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK+. Si establiu "
-"l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap assignació de tecla "
-"per a esta acció."
+"La tecla acceleradora per tancar una finestra. S'expressa com una cadena en "
+"el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK+. Si "
+"establiu l'opció a la cadena especial «disabled» (inhabilitat), no hi haurà "
+"cap assignació de tecla per a esta acció."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:51
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:52
 msgid ""
 "Keyboard shortcut key for copying selected text to the clipboard. Expressed "
 "as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the "
 "option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard "
 "shortcut for this action."
 msgstr ""
-"Tecla acceleradora per copiar el text seleccionat al porta-retalls. "
+"La tecla acceleradora per copiar el text seleccionat al porta-retalls. "
 "S'expressa com una cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de "
-"recursos de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi "
-"haurà cap assignació de tecla per a esta acció."
+"recursos de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial "
+"«disabled» (inhabilitat), no hi haurà cap assignació de tecla per a esta "
+"acció."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:52
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:53
 msgid ""
 "Keyboard shortcut key for launching help. Expressed as a string in the same "
 "format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
 "string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
 msgstr ""
-"Tecla acceleradora per mostrar l'ajuda. S'expressa com una cadena en el "
+"La tecla acceleradora per mostrar l'ajuda. S'expressa com una cadena en el "
 "mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK+. Si establiu "
-"l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap assignació de tecla "
-"per a esta acció."
+"l'opció a la cadena especial «disabled» (inhabilitat), no hi haurà cap "
+"assignació de tecla per a esta acció."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:53
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:54
 msgid ""
 "Keyboard shortcut key for making font larger. Expressed as a string in the "
 "same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
 "special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
 "this action."
 msgstr ""
-"Tecla acceleradora per fer el tipus de lletra més gran. S'expressa com una "
-"cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK+. "
-"Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap "
-"assignació de tecla per a esta acció."
+"La tecla acceleradora per fer el tipus de lletra més gran. S'expressa com "
+"una cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK"
+"+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled» (inhabilitat), no hi "
+"haurà cap assignació de tecla per a esta acció."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:54
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:55
 msgid ""
 "Keyboard shortcut key for making font smaller. Expressed as a string in the "
 "same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
 "special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
 "this action."
 msgstr ""
-"Tecla acceleradora per fer el tipus de lletra més petit. S'expressa com una "
-"cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK+. "
-"Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap "
-"assignació de tecla per a esta acció."
+"La tecla acceleradora per fer el tipus de lletra més petit. S'expressa com "
+"una cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK"
+"+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled» (inhabilitat), no hi "
+"haurà cap assignació de tecla per a esta acció."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:55
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:56
 msgid ""
 "Keyboard shortcut key for making font the normal size. Expressed as a string "
 "in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to "
 "the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
 "this action."
 msgstr ""
-"Tecla acceleradora per fer el tipus de lletra de mida normal. S'expressa com "
-"una cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK"
-"+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap "
-"assignació de tecla per a esta acció."
+"La tecla acceleradora per fer el tipus de lletra de mida normal. S'expressa "
+"com una cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos "
+"de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled» (inhabilitat), "
+"no hi haurà cap assignació de tecla per a esta acció."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:56
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:57
 msgid ""
 "Keyboard shortcut key for opening a new tab. Expressed as a string in the "
 "same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
 "special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
 "this action."
 msgstr ""
-"Tecla acceleradora per obrir una nova pestanya. S'expressa com una cadena en "
-"el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK+. Si "
-"establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap assignació "
-"de tecla per a esta acció."
+"La tecla acceleradora per obrir una nova pestanya. S'expressa com una cadena "
+"en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK+. Si "
+"establiu l'opció a la cadena especial «disabled» (inhabilitat), no hi haurà "
+"cap assignació de tecla per a esta acció."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:57
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:58
 msgid ""
 "Keyboard shortcut key for opening a new window. Expressed as a string in the "
 "same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
 "special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
 "this action."
 msgstr ""
-"Tecla acceleradora per obrir una nova finestra. S'expressa com una cadena en "
-"el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK+. Si "
-"establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap assignació "
-"de tecla per a esta acció."
+"La tecla acceleradora per obrir una nova finestra. S'expressa com una cadena "
+"en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK+. Si "
+"establiu l'opció a la cadena especial «disabled» (inhabilitat), no hi haurà "
+"cap assignació de tecla per a esta acció."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:58
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:59
 msgid ""
 "Keyboard shortcut key for pasting the contents of the clipboard into the "
 "terminal. Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource "
 "files. If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
 "will be no keyboard shortcut for this action."
 msgstr ""
-"Tecla acceleradora per enganxar el text seleccionat des del porta-retalls. "
-"S'expressa com una cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de "
-"recursos de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi "
-"haurà cap assignació de tecla per a esta acció."
+"La tecla acceleradora per enganxar el text seleccionat des del porta-"
+"retalls. S'expressa com una cadena en el mateix format que l'utilitzat als "
+"fitxers de recursos de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial "
+"«disabled» (inhabilitat), no hi haurà cap assignació de tecla per a esta "
+"acció."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:59
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:60
 msgid ""
 "Keyboard shortcut key for switch to tab 1. Expressed as a string in the same "
 "format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
 "string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
 msgstr ""
-"Tecla acceleradora per canviar a la pestanya 1. S'expressa com una cadena en "
-"el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK+. Si "
-"establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap assignació "
-"de tecla per a esta acció."
+"La tecla acceleradora per canviar a la pestanya 1. S'expressa com una cadena "
+"en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK+. Si "
+"establiu l'opció a la cadena especial «disabled» (inhabilitat), no hi haurà "
+"cap assignació de tecla per a esta acció."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:60
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:61
 msgid ""
 "Keyboard shortcut key for switch to tab 10. Expressed as a string in the "
 "same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
 "special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
 "this action."
 msgstr ""
-"Tecla acceleradora per canviar a la pestanya 10. S'expressa com una cadena "
-"en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK+. Si "
-"establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap assignació "
-"de tecla per a esta acció."
+"La tecla acceleradora per canviar a la pestanya 10. S'expressa com una "
+"cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK+. "
+"Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled» (inhabilitat), no hi "
+"haurà cap assignació de tecla per a esta acció."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:61
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:62
 msgid ""
 "Keyboard shortcut key for switch to tab 11. Expressed as a string in the "
 "same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
 "special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
 "this action."
 msgstr ""
-"Tecla acceleradora per canviar a la pestanya 11. S'expressa com una cadena "
-"en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK+. Si "
-"establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap assignació "
-"de tecla per a esta acció."
+"La tecla acceleradora per canviar a la pestanya 11. S'expressa com una "
+"cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK+. "
+"Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled» (inhabilitat), no hi "
+"haurà cap assignació de tecla per a esta acció."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:62
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:63
 msgid ""
 "Keyboard shortcut key for switch to tab 12. Expressed as a string in the "
 "same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
 "special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
 "this action."
 msgstr ""
-"Tecla acceleradora per canviar a la pestanya 12. S'expressa com una cadena "
-"en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK+. Si "
-"establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap assignació "
-"de tecla per a esta acció."
+"La tecla acceleradora per canviar a la pestanya 12. S'expressa com una "
+"cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK+. "
+"Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled» (inhabilitat), no hi "
+"haurà cap assignació de tecla per a esta acció."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:63
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:64
 msgid ""
 "Keyboard shortcut key for switch to tab 2. Expressed as a string in the same "
 "format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
 "string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
 msgstr ""
-"Tecla acceleradora per canviar a la pestanya 2. S'expressa com una cadena en "
-"el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK+. Si "
-"establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap assignació "
-"de tecla per a esta acció."
+"La tecla acceleradora per canviar a la pestanya 2. S'expressa com una cadena "
+"en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK+. Si "
+"establiu l'opció a la cadena especial «disabled» (inhabilitat), no hi haurà "
+"cap assignació de tecla per a esta acció."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:64
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:65
 msgid ""
 "Keyboard shortcut key for switch to tab 3. Expressed as a string in the same "
 "format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
 "string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
 msgstr ""
-"Tecla acceleradora per canviar a la pestanya 3. S'expressa com una cadena en "
-"el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK+. Si "
-"establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap assignació "
-"de tecla per a esta acció."
+"La tecla acceleradora per canviar a la pestanya 3. S'expressa com una cadena "
+"en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK+. Si "
+"establiu l'opció a la cadena especial «disabled» (inhabilitat), no hi haurà "
+"cap assignació de tecla per a esta acció."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:65
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:66
 msgid ""
 "Keyboard shortcut key for switch to tab 4. Expressed as a string in the same "
 "format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
 "string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
 msgstr ""
-"Tecla acceleradora per canviar a la pestanya 4. S'expressa com una cadena en "
-"el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK+. Si "
-"establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap assignació "
-"de tecla per a esta acció."
+"La tecla acceleradora per canviar a la pestanya 4. S'expressa com una cadena "
+"en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK+. Si "
+"establiu l'opció a la cadena especial «disabled» (inhabilitat), no hi haurà "
+"cap assignació de tecla per a esta acció."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:66
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:67
 msgid ""
 "Keyboard shortcut key for switch to tab 5. Expressed as a string in the same "
 "format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
 "string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
 msgstr ""
-"Tecla acceleradora per canviar a la pestanya 5. S'expressa com una cadena en "
-"el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK+. Si "
-"establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap assignació "
-"de tecla per a esta acció."
+"La tecla acceleradora per canviar a la pestanya 5. S'expressa com una cadena "
+"en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK+. Si "
+"establiu l'opció a la cadena especial «disabled» (inhabilitat), no hi haurà "
+"cap assignació de tecla per a esta acció."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:67
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:68
 msgid ""
 "Keyboard shortcut key for switch to tab 6. Expressed as a string in the same "
 "format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
 "string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
 msgstr ""
-"Tecla acceleradora per canviar a la pestanya 6. S'expressa com una cadena en "
-"el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK+. Si "
-"establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap assignació "
-"de tecla per a esta acció."
+"La tecla acceleradora per canviar a la pestanya 6. S'expressa com una cadena "
+"en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK+. Si "
+"establiu l'opció a la cadena especial «disabled» (inhabilitat), no hi haurà "
+"cap assignació de tecla per a esta acció."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:68
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:69
 msgid ""
 "Keyboard shortcut key for switch to tab 7. Expressed as a string in the same "
 "format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
 "string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
 msgstr ""
-"Tecla acceleradora per canviar a la pestanya 7. S'expressa com una cadena en "
-"el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK+. Si "
-"establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap assignació "
-"de tecla per a esta acció."
+"La tecla acceleradora per canviar a la pestanya 7. S'expressa com una cadena "
+"en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK+. Si "
+"establiu l'opció a la cadena especial «disabled» (inhabilitat), no hi haurà "
+"cap assignació de tecla per a esta acció."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:69
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:70
 msgid ""
 "Keyboard shortcut key for switch to tab 8. Expressed as a string in the same "
 "format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
 "string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
 msgstr ""
-"Tecla acceleradora per canviar a la pestanya 8. S'expressa com una cadena en "
-"el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK+. Si "
-"establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap assignació "
-"de tecla per a esta acció."
+"La tecla acceleradora per canviar a la pestanya 8. S'expressa com una cadena "
+"en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK+. Si "
+"establiu l'opció a la cadena especial «disabled» (inhabilitat), no hi haurà "
+"cap assignació de tecla per a esta acció."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:70
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:71
 msgid ""
 "Keyboard shortcut key for switch to tab 9. Expressed as a string in the same "
 "format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
 "string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
 msgstr ""
-"Tecla acceleradora per canviar a la pestanya 9. S'expressa com una cadena en "
-"el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK+. Si "
-"establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap assignació "
-"de tecla per a esta acció."
+"La tecla acceleradora per canviar a la pestanya 9. S'expressa com una cadena "
+"en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK+. Si "
+"establiu l'opció a la cadena especial «disabled» (inhabilitat), no hi haurà "
+"cap assignació de tecla per a esta acció."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:71
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:72
 msgid ""
 "Keyboard shortcut key for toggling full screen mode. Expressed as a string "
 "in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to "
 "the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
 "this action."
 msgstr ""
-"Tecla acceleradora per commutar el mode a pantalla sencera. S'expressa com "
-"una cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK"
-"+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap "
-"assignació de tecla per a esta acció."
+"La tecla acceleradora per commutar el mode a pantalla sencera. S'expressa "
+"com una cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos "
+"de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled» (inhabilitat), "
+"no hi haurà cap assignació de tecla per a esta acció."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:72
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:73
 msgid ""
 "Keyboard shortcut key to reset and clear the terminal. Expressed as a string "
 "in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to "
 "the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
 "this action."
 msgstr ""
-"Tecla acceleradora per reiniciar i netejar el terminal. S'expressa com una "
-"cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK+. "
-"Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap "
-"assignació de tecla per a esta acció."
+"La tecla acceleradora per reiniciar i netejar el terminal. S'expressa com "
+"una cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK"
+"+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled» (inhabilitat), no hi "
+"haurà cap assignació de tecla per a esta acció."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:73
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:74
 msgid ""
 "Keyboard shortcut key to reset the terminal. Expressed as a string in the "
 "same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
 "special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
 "this action."
 msgstr ""
-"Tecla acceleradora per reiniciar el terminal. S'expressa com una cadena en "
-"el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK+. Si "
-"establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap assignació "
-"de tecla per a esta acció."
+"La tecla acceleradora per reiniciar el terminal. S'expressa com una cadena "
+"en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK+. Si "
+"establiu l'opció a la cadena especial «disabled» (inhabilitat), no hi haurà "
+"cap assignació de tecla per a esta acció."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:74
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:75
 msgid ""
 "Keyboard shortcut key to save the current tab contents to a file. Expressed "
 "as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the "
 "option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard "
 "shortcut for this action."
 msgstr ""
-"Tecla acceleradora per alçar el contingut de la pestanya actual a un fitxer. "
-"S'expressa com una cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de "
-"recursos de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi "
-"haurà cap assignació de tecla per a esta acció."
+"La tecla acceleradora per alçar el contingut de la pestanya actual a un "
+"fitxer. S'expressa com una cadena en el mateix format que l'utilitzat als "
+"fitxers de recursos de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial "
+"«disabled» (inhabilitat), no hi haurà cap assignació de tecla per a esta "
+"acció."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:75
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:76
 msgid ""
 "Keyboard shortcut key to set the terminal title. Expressed as a string in "
 "the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
 "special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
 "this action."
 msgstr ""
-"Tecla acceleradora per establir el títol del terminal. S'expressa com una "
+"La tecla acceleradora per establir el títol del terminal. S'expressa com una "
 "cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK+. "
-"Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap "
-"assignació de tecla per a esta acció."
+"Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled» (inhabilitat), no hi "
+"haurà cap assignació de tecla per a esta acció."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:76
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:77
 msgid ""
 "Keyboard shortcut key to switch to the next tab. Expressed as a string in "
 "the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
 "special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
 "this action."
 msgstr ""
-"Tecla acceleradora per canviar a la pestanya següent. S'expressa com una "
+"La tecla acceleradora per canviar a la pestanya següent. S'expressa com una "
 "cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK+. "
-"Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap "
-"assignació de tecla per a esta acció."
+"Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled» (inhabilitat), no hi "
+"haurà cap assignació de tecla per a esta acció."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:77
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:78
 msgid ""
 "Keyboard shortcut key to switch to the previous tab. Expressed as a string "
 "in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to "
 "the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
 "this action."
 msgstr ""
-"Tecla acceleradora per canviar a la pestanya anterior. S'expressa com una "
+"La tecla acceleradora per canviar a la pestanya anterior. S'expressa com una "
 "cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK+. "
-"Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap "
-"assignació de tecla per a esta acció."
+"Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled» (inhabilitat), no hi "
+"haurà cap assignació de tecla per a esta acció."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:78
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:79
 msgid ""
 "Keyboard shortcut key to toggle the visibility of the menubar. Expressed as "
 "a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the "
 "option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard "
 "shortcut for this action."
 msgstr ""
-"Tecla acceleradora per commutar la visibilitat de la barra de menú. "
+"La tecla acceleradora per commutar la visibilitat de la barra de menú. "
 "S'expressa com una cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de "
-"recursos de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi "
-"haurà cap assignació de tecla per a esta acció."
+"recursos de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial "
+"«disabled» (inhabilitat), no hi haurà cap assignació de tecla per a esta "
+"acció."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:79
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:80
 msgid "Keyboard shortcut to close a tab"
-msgstr "Accelerador per tancar una pestanya"
+msgstr "La tecla acceleradora per tancar una pestanya"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:80
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:81
 msgid "Keyboard shortcut to close a window"
-msgstr "Accelerador per tancar una finestra"
+msgstr "La tecla acceleradora per tancar una finestra"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:81
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:82
 msgid "Keyboard shortcut to copy text"
-msgstr "Accelerador per copiar text"
+msgstr "La tecla acceleradora per copiar text"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:82
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:83
 msgid "Keyboard shortcut to create a new profile"
-msgstr "Accelerador per crear un nou perfil"
+msgstr "La tecla acceleradora per crear un nou perfil"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:83
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:84
 msgid "Keyboard shortcut to launch help"
-msgstr "Accelerador per llançar l'ajuda"
+msgstr "La tecla acceleradora per llançar l'ajuda"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:84
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:85
 msgid "Keyboard shortcut to make font larger"
-msgstr "Accelerador per fer el tipus de lletra més gran"
+msgstr "La tecla acceleradora per fer el tipus de lletra més gran"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:85
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:86
 msgid "Keyboard shortcut to make font normal-size"
-msgstr "Accelerador per fer el tipus de lletra de mida normal"
+msgstr "La tecla acceleradora per fer el tipus de lletra de mida normal"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:86
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:87
 msgid "Keyboard shortcut to make font smaller"
-msgstr "Accelerador per fer el tipus de lletra més petit"
+msgstr "La tecla acceleradora per fer el tipus de lletra més petit"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:87
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:88
 msgid "Keyboard shortcut to open a new tab"
-msgstr "Accelerador per obrir una nova pestanya"
+msgstr "La tecla acceleradora per obrir una nova pestanya"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:88
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:89
 msgid "Keyboard shortcut to open a new window"
-msgstr "Accelerador per obrir una nova finestra"
+msgstr "La tecla acceleradora per obrir una nova finestra"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:89
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:90
 msgid "Keyboard shortcut to paste text"
-msgstr "Accelerador per enganxar text"
+msgstr "La tecla acceleradora per enganxar text"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:90
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:91
 msgid "Keyboard shortcut to reset and clear the terminal"
-msgstr "Accelerador per reiniciar i netejar el terminal"
+msgstr "La tecla acceleradora per reiniciar i netejar el terminal"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:91
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:92
 msgid "Keyboard shortcut to reset the terminal"
-msgstr "Accelerador per reiniciar el terminal"
+msgstr "La tecla acceleradora per reiniciar el terminal"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:92
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:93
 msgid "Keyboard shortcut to save the current tab contents to file"
-msgstr "Accelerador per alçar el contingut de la pestanya actual a un fitxer"
+msgstr ""
+"La tecla acceleradora per alçar el contingut de la pestanya actual a un "
+"fitxer"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:93
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:94
 msgid "Keyboard shortcut to set the terminal title"
-msgstr "Accelerador per establir el títol del terminal"
+msgstr "La tecla acceleradora per establir el títol del terminal"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:94
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:95
 msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 1"
-msgstr "Accelerador per canviar a la pestanya 1"
+msgstr "La tecla acceleradora per canviar a la pestanya 1"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:95
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:96
 msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 10"
-msgstr "Accelerador per canviar a la pestanya 10"
+msgstr "La tecla acceleradora per canviar a la pestanya 10"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:96
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:97
 msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 11"
-msgstr "Accelerador per canviar a la pestanya 11"
+msgstr "La tecla acceleradora per canviar a la pestanya 11"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:97
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:98
 msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 12"
-msgstr "Accelerador per canviar a la pestanya 12"
+msgstr "La tecla acceleradora per canviar a la pestanya 12"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:98
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:99
 msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 2"
-msgstr "Accelerador per canviar a la pestanya 2"
+msgstr "La tecla acceleradora per canviar a la pestanya 2"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:99
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:100
 msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 3"
-msgstr "Accelerador per canviar a la pestanya 3"
+msgstr "La tecla acceleradora per canviar a la pestanya 3"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:100
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:101
 msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 4"
-msgstr "Accelerador per canviar a la pestanya 4"
+msgstr "La tecla acceleradora per canviar a la pestanya 4"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:101
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:102
 msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 5"
-msgstr "Accelerador per canviar a la pestanya 5"
+msgstr "La tecla acceleradora per canviar a la pestanya 5"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:102
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:103
 msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 6"
-msgstr "Accelerador per canviar a la pestanya 6"
+msgstr "La tecla acceleradora per canviar a la pestanya 6"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:103
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:104
 msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 7"
-msgstr "Accelerador per canviar a la pestanya 7"
+msgstr "La tecla acceleradora per canviar a la pestanya 7"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:104
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:105
 msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 8"
-msgstr "Accelerador per canviar a la pestanya 8"
+msgstr "La tecla acceleradora per canviar a la pestanya 8"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:105
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:106
 msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 9"
-msgstr "Accelerador per canviar a la pestanya 9"
+msgstr "La tecla acceleradora per canviar a la pestanya 9"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:106
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:107
 msgid "Keyboard shortcut to switch to the next tab"
-msgstr "Accelerador per canviar a la pestanya següent"
+msgstr "La tecla acceleradora per canviar a la pestanya següent"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:107
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:108
 msgid "Keyboard shortcut to switch to the previous tab"
-msgstr "Accelerador per canviar a la pestanya anterior"
+msgstr "La tecla acceleradora per canviar a la pestanya anterior"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:108
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:109
 msgid "Keyboard shortcut to toggle full screen mode"
-msgstr "Accelerador per commutar el mode a pantalla sencera"
+msgstr "La tecla acceleradora per commutar el mode a pantalla sencera"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:109
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:110
 msgid "Keyboard shortcut to toggle the visibility of the menubar"
-msgstr "Accelerador per canviar la visibilitat de la barra del menú"
+msgstr "La tecla acceleradora per canviar la visibilitat de la barra del menú"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:110
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:111
 msgid "List of available encodings"
 msgstr "Llista de codificacions disponibles"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:111
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:112
 msgid "List of profiles"
 msgstr "Llista de perfils"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:112
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:113
 msgid ""
 "List of profiles known to gnome-terminal. The list contains strings naming "
 "subdirectories relative to /apps/gnome-terminal/profiles."
@@ -862,30 +910,39 @@ msgstr ""
 "Llista de perfils coneguts per gnome-terminal. La llista conté cadenes que "
 "nombren subdirectoris relatius a /apps/gnome-terminal/profiles."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:113
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:114
 msgid ""
 "Normally you can access the menubar with F10. This can also be customized "
 "via gtkrc (gtk-menu-bar-accel = \"whatever\"). This option allows the "
 "standard menubar accelerator to be disabled."
 msgstr ""
 "Normalment podeu accedir a la barra de menú amb F10. Això també es pot "
-"personalitzar mitjançant gtkrc (gtk-menu-bar-accel = «whatever»). Esta opció "
-"permet que l'accelerador de barra de menú estàndard es puga inhabilitar."
-
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:114
-msgid "Number of columns in newly created terminal windows."
-msgstr "Nombre de columnes en les finestres de terminal acabades de crear."
+"personalitzar mitjançant el fitxer gtkrc (gtk-menu-bar-accel = «el que "
+"siga»). Esta opció permet que l'accelerador de barra de menú estàndard es "
+"puga inhabilitar."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:115
-msgid "Number of lines to keep in scrollback"
-msgstr "Nombre de línies a mantindre en el desplaçament"
+msgid ""
+"Number of columns in newly created terminal windows. Has no effect if "
+"use_custom_default_size is not enabled."
+msgstr ""
+"Nombre de columnes en les finestres de terminal acabades de crear. No té cap "
+"efecte si «use_custom_default_size» no està habilitat."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:116
-msgid "Number of rows in newly created terminal windows."
-msgstr "Nombre de files en les finestres de terminal acabades de crear."
+msgid "Number of lines to keep in scrollback"
+msgstr "Nombre de línies a mantindre en el desplaçament"
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:117
 msgid ""
+"Number of rows in newly created terminal windows. Has no effect if "
+"use_custom_default_size is not enabled."
+msgstr ""
+"Nombre de files en les finestres de terminal acabades de crear. No té cap "
+"efecte si «use_custom_default_size» no està habilitat."
+
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:118
+msgid ""
 "Number of scrollback lines to keep around. You can scroll back in the "
 "terminal by this number of lines; lines that don't fit in the scrollback are "
 "discarded. If scrollback_unlimited is true, this value is ignored."
@@ -895,50 +952,50 @@ msgstr ""
 "desplaçament es descarten. Si «scrollback_unlimited» està habilitat, "
 "s'ignorarà este valor."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:118
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:119
 msgid "Palette for terminal applications"
 msgstr "Paleta per a les aplicacions de terminal"
 
 #. Translators: S/Key is the name of an application, so it should
 #. not be translated.
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:121
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:122
 msgid ""
 "Popup a dialog when an S/Key challenge response query is detected and "
 "clicked on. Typing a password into the dialog will send it to the terminal."
 msgstr ""
 "Mostra un diàleg quan es detecta i es fa clic a una consulta de resposta "
-"d'un desafiament d's/key. Si es tecleja una contrasenya al diàleg, s'enviarà "
+"d'un desafiament d'S/Key. Si es tecleja una contrasenya al diàleg, s'enviarà "
 "al terminal."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:122
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:123
 msgid "Position of the scrollbar"
 msgstr "Posició de la barra de desplaçament"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:123
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:124
 msgid ""
 "Possible values are \"close\" to close the terminal, and \"restart\" to "
 "restart the command."
 msgstr ""
-"Els valors possibles són «close» per tancar el terminal i «restart» per tornar "
-"a executar l'orde."
+"Els valors possibles són «close» per tancar el terminal i «restart» per "
+"tornar a executar l'orde."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:124
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:125
 msgid ""
 "Profile to be used when opening a new window or tab. Must be in profile_list."
 msgstr ""
-"Perfil a utilitzar quan s'obri una nova finestra o pestanya. Ha d'estar a "
-"profile_list."
+"Perfil a utilitzar quan s'obri una finestra o pestanya nova. Ha d'estar a "
+"«profile_list»."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:125
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:126
 msgid "Profile to use for new terminals"
-msgstr "Perfil a utilitzar per a nous terminals"
+msgstr "Perfil a utilitzar per a terminals nous"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:126
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:127
 msgid "Run this command in place of the shell, if use_custom_command is true."
 msgstr ""
-"Executa esta orde en comptes de l'intèrpret, si use_custom_command és cert."
+"Executa esta orde en comptes de l'intèrpret, si «use_custom_command» és cert."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:127
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:128
 msgid ""
 "Sets what code the backspace key generates. Possible values are \"ascii-del"
 "\" for the ASCII DEL character, \"control-h\" for Control-H (AKA the ASCII "
@@ -952,7 +1009,7 @@ msgstr ""
 "d'escapada normalment associada a retrocés o suprimeix. «ascii-del» és "
 "considerada normalment la configuració correcta de la tecla de retrocés."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:128
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:129
 msgid ""
 "Sets what code the delete key generates. Possible values are \"ascii-del\" "
 "for the ASCII DEL character, \"control-h\" for Control-H (AKA the ASCII BS "
@@ -966,7 +1023,7 @@ msgstr ""
 "d'escapada normalment associada a retrocés o suprimeix. «escape-sequence» és "
 "considerada normalment la configuració correcta de la tecla de retrocés."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:130
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:131
 msgid ""
 "Terminals have a 16-color palette that applications inside the terminal can "
 "use. This is that palette, in the form of a colon-separated list of color "
@@ -977,19 +1034,19 @@ msgstr ""
 "llista de noms de colors separats per dos punts. Els colors han d'estar en "
 "format hexadecimal, com per exemple «#FF00FF»."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:131
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:132
 msgid "The cursor appearance"
 msgstr "L'aparença del cursor"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:132
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:133
 msgid ""
 "The possible values are \"block\" to use a block cursor, \"ibeam\" to use a "
 "vertical line cursor, or \"underline\" to use an underline cursor."
 msgstr ""
-"Els valors possibles són «block» per utilitzar un bloc, «ibeam» per utilitzar "
-"una línia vertical o «underline» per utilitzar un subratllat."
+"Els valors possibles són «block» per utilitzar un bloc, «ibeam» per "
+"utilitzar una línia vertical o «underline» per utilitzar un subratllat."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:133
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:134
 msgid ""
 "The possible values are \"system\" to use the global cursor blinking "
 "settings, or \"on\" or \"off\" to set the mode explicitly."
@@ -998,11 +1055,11 @@ msgstr ""
 "parpelleig del cursor global, «on» (activat) o «off» (apagat) per establir "
 "explícitament el mode."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:134
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:135
 msgid "Title for terminal"
 msgstr "Títol pel terminal"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:135
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:136
 msgid ""
 "Title to display for the terminal window or tab. This title may be replaced "
 "by or combined with the title set by the application inside the terminal, "
@@ -1012,7 +1069,7 @@ msgstr ""
 "reemplaçar o combinar amb el títol establit per l'aplicació dins del "
 "terminal, depenent de la configuració title_mode."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:136
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:137
 msgid ""
 "True if the menubar should be shown in new windows, for windows/tabs with "
 "this profile."
@@ -1020,67 +1077,67 @@ msgstr ""
 "Cert si la barra de menú s'ha de mostrar a les noves finestres, per a "
 "finestres/pestanyes amb este perfil."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:137
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:138
 msgid ""
 "Type of terminal background. May be \"solid\" for a solid color, \"image\" "
 "for an image, or \"transparent\" for either real transparency if a "
 "compositing window manager is running, or pseudo-transparency otherwise."
 msgstr ""
-"Tipus de fons del terminal. Pot ser «solid» per a un color sòlid, «image» per "
-"a una imatge o «transparent» per a una transparència real si s'està executant "
-"un gestor de finestres de composició (en cas contrari serà una "
+"Tipus de fons del terminal. Pot ser «solid» per a un color sòlid, «image» "
+"per a una imatge o «transparent» per a una transparència real si s'està "
+"executant un gestor de finestres de composició (en cas contrari serà una "
 "pseudotransparència)."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:138
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:139
 msgid "What to do with dynamic title"
 msgstr "Què cal fer amb el títol dinàmic"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:139
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:140
 msgid "What to do with the terminal when the child command exits"
 msgstr "Què cal fer amb el terminal quan l'orde filla ix"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:140
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:141
 msgid ""
 "When selecting text by word, sequences of these characters are considered "
 "single words. Ranges can be given as \"A-Z\". Literal hyphen (not expressing "
 "a range) should be the first character given."
 msgstr ""
 "Una seqüència formada per estos caràcters es considerarà una paraula quan se "
-"seleccioni text per paraules. Es poden donar rangs com «A-Z». El guió literal "
-"(que no expressi un rang) ha de ser el primer caràcter donat."
+"seleccioni text per paraules. Es poden donar rangs com «A-Z». El guió "
+"literal (que no expressi un rang) ha de ser el primer caràcter donat."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:141
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:142
 msgid ""
 "Where to put the terminal scrollbar. Possibilities are \"left\", \"right\", "
-"and \"disabled\"."
+"and \"hidden\"."
 msgstr ""
 "On s'ha de mostrar la barra de desplaçament del terminal. Les possibilitats "
-"són «left», «right» i «disabled»."
+"són «left» (esquerra), «right» (dreta) i «hidden» (oculta)."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:142
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:143
 msgid "Whether an unlimited number of lines should be kept in scrollback"
 msgstr ""
 "Si s'hauria de mantindre un nombre de línies il·limitat en el desplaçament"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:143
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:144
 msgid "Whether bold text should use the same color as normal text"
 msgstr ""
 "Si el text en negreta hauria d'utilitzar el mateix color que el text normal"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:144
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:145
 msgid "Whether the menubar has access keys"
 msgstr "Si la barra de menú té dreceres"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:145
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:146
 msgid "Whether the standard GTK shortcut for menubar access is enabled"
 msgstr ""
 "Si la drecera estàndard de GTK per accedir a les barres de menú està activada"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:146
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:147
 msgid "Whether to allow bold text"
 msgstr "Si es permet o no text en negreta"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:147
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:148
 msgid ""
 "Whether to ask for confirmation when closing a terminal window which has "
 "more than one open tab."
@@ -1088,15 +1145,15 @@ msgstr ""
 "Si s'ha de demanar confirmació en tancar una finestra del terminal que té "
 "més d'una pestanya oberta."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:148
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:149
 msgid "Whether to ask for confirmation when closing terminal windows"
 msgstr "Si s'ha de demanar confirmació en tancar finestres del terminal"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:149
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:150
 msgid "Whether to blink the cursor"
 msgstr "Si el cursor ha de parpellejar"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:150
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:151
 msgid ""
 "Whether to have Alt+letter access keys for the menubar. They may interfere "
 "with some applications run inside the terminal so it's possible to turn them "
@@ -1106,46 +1163,51 @@ msgstr ""
 "interferir amb algunes aplicacions dins del terminal així doncs és possible "
 "inhabilitar-les."
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:151
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:152
 msgid "Whether to launch the command in the terminal as a login shell"
 msgstr "Si s'ha d'executar l'orde dins del terminal com un intèrpret d'entrada"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:152
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:153
 msgid "Whether to run a custom command instead of the shell"
 msgstr ""
 "Si s'executa o no una orde personalitzada en comptes de l'intèrpret d'ordes"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:153
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:154
 msgid "Whether to scroll background image"
 msgstr "Si s'ha de desplaçar la imatge de fons"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:154
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:155
 msgid "Whether to scroll to the bottom when a key is pressed"
 msgstr "Si s'ha de desplaçar al final quan es prem una tecla"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:155
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:156
 msgid "Whether to scroll to the bottom when there's new output"
 msgstr "Si s'ha de desplaçar al final quan hi ha una eixida nova"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:156
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:157
 msgid "Whether to show menubar in new windows/tabs"
 msgstr "Si s'ha de mostrar la barra de menú a les finestres/pestanyes noves"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:157
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:158
 msgid "Whether to silence terminal bell"
 msgstr "Si s'ha de silenciar l'avís sonor del terminal"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:158
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:159
 msgid "Whether to update login records when launching terminal command"
 msgstr ""
 "Si s'ha d'actualitzar el registre d'entrada quan s'executa l'orde del "
 "terminal"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:159
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:160
+msgid "Whether to use custom terminal size for new windows"
+msgstr ""
+"Si s'ha d'utilitzar una mida de terminal personalitzada a les finestres noves"
+
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:161
 msgid "Whether to use the colors from the theme for the terminal widget"
 msgstr "Si s'han d'utilitzar els colors del tema per al giny del terminal"
 
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:160
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:162
 msgid "Whether to use the system font"
 msgstr "Si s'ha d'utilitzar el tipus de lletra del sistema"
 
@@ -1155,7 +1217,7 @@ msgstr "Si s'ha d'utilitzar el tipus de lletra del sistema"
 #. translated. This is provided for customization of the default encoding
 #. menu; see bug 144810 for an use case. In most cases, this should be
 #. left alone.
-#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:167
+#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:169
 msgid "[UTF-8,current]"
 msgstr "[UTF-8,ISO-8859-1,current]"
 
@@ -1198,26 +1260,26 @@ msgstr "Verd sobre negre"
 msgid "White on black"
 msgstr "Blanc sobre negre"
 
-#: ../src/profile-editor.c:472
+#: ../src/profile-editor.c:476
 #, c-format
 msgid "Error parsing command: %s"
 msgstr "S'ha produït un error en analitzar l'orde: %s"
 
-#: ../src/profile-editor.c:490
+#: ../src/profile-editor.c:494
 #, c-format
 msgid "Editing Profile â??%sâ??"
 msgstr "Edició del perfil «%s»"
 
-#: ../src/profile-editor.c:628
+#: ../src/profile-editor.c:632
 msgid "Images"
 msgstr "Imatges"
 
-#: ../src/profile-editor.c:754
+#: ../src/profile-editor.c:804
 #, c-format
 msgid "Choose Palette Color %d"
 msgstr "Escolliu el color %d de la paleta"
 
-#: ../src/profile-editor.c:758
+#: ../src/profile-editor.c:808
 #, c-format
 msgid "Palette entry %d"
 msgstr "Entrada %d de la paleta"
@@ -1234,7 +1296,7 @@ msgstr "Perfil _emprat quan es llanci un terminal nou:"
 msgid "C_reate"
 msgstr "C_rea"
 
-#: ../src/profile-new-dialog.glade.h:2 ../src/terminal-accels.c:125
+#: ../src/profile-new-dialog.glade.h:2 ../src/terminal-accels.c:139
 msgid "New Profile"
 msgstr "Perfil nou"
 
@@ -1251,8 +1313,8 @@ msgid "<b>Command</b>"
 msgstr "<b>Orde</b>"
 
 #: ../src/profile-preferences.glade.h:2
-msgid "<b>Foreground, Background, and Bold</b>"
-msgstr "<b>Primer pla, fons i negreta</b>"
+msgid "<b>Foreground, Background, Bold and Underline</b>"
+msgstr "<b>Primer pla, fons, negreta i subratllat</b>"
 
 #: ../src/profile-preferences.glade.h:3
 msgid "<b>Palette</b>"
@@ -1278,7 +1340,7 @@ msgid ""
 "i></small>"
 msgstr ""
 "<small><i><b>Nota:</b> estes opcions poden fer que algunes aplicacions no "
-"funcionen correctament. Només hi són per permetre-vos solucionar aspectes de "
+"funcionin correctament. Només hi són per permetre-vos solucionar aspectes de "
 "certes aplicacions i sistemes operatius que esperen un comportament diferent "
 "del terminal.</i></small>"
 
@@ -1295,22 +1357,24 @@ msgid ""
 "Automatic\n"
 "Control-H\n"
 "ASCII DEL\n"
-"Escape sequence"
+"Escape sequence\n"
+"TTY Erase"
 msgstr ""
 "Automàtic\n"
 "Control-H\n"
 "ASCII DEL\n"
-"Seqüència d'escapada"
+"Seqüència d'escapada\n"
+"Esborrat TTY"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:13
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:14
 msgid "Background"
 msgstr "Fons"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:14
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:15
 msgid "Background image _scrolls"
 msgstr "La imatge del fons es _desplaça"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:15
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:16
 msgid ""
 "Block\n"
 "I-Beam\n"
@@ -1320,60 +1384,60 @@ msgstr ""
 "Forma d'I\n"
 "Subratllat"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:18
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:19
 msgid "Bol_d color:"
 msgstr "Color de la _negreta:"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:19
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:20
 msgid "Built-in _schemes:"
 msgstr "_Esquemes integrats:"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:20
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:21
 msgid "Built-in sche_mes:"
 msgstr "Esquemes _integrats:"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:21
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:22
 msgid "Choose A Terminal Font"
 msgstr "Trieu un tipus de lletra de terminal"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:22
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:23
 msgid "Choose Terminal Background Color"
 msgstr "Trieu el color de fons del terminal"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:23
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:24
 msgid "Choose Terminal Text Color"
 msgstr "Trieu el color del text del terminal"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:24
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:25
 msgid "Color p_alette:"
 msgstr "_Paleta de colors:"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:25
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:26
 msgid "Colors"
 msgstr "Colors"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:26
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:27
 msgid "Compatibility"
 msgstr "Compatibilitat"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:27
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:28
 msgid "Cursor _shape:"
 msgstr "_Forma del cursor:"
 
 #. Translators: This is the name of a colour scheme
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:28 ../src/extra-strings.c:71
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:29 ../src/extra-strings.c:73
 msgid "Custom"
 msgstr "Personalitzat"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:29
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:30
 msgid "Custom co_mmand:"
 msgstr "_Orde personalitzada:"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:30
-msgid "Default si_ze:"
-msgstr "_Mida predeterminada:"
-
 #: ../src/profile-preferences.glade.h:31
+msgid "Default size:"
+msgstr "Mida predeterminada:"
+
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:32
 msgid ""
 "Exit the terminal\n"
 "Restart the command\n"
@@ -1383,19 +1447,19 @@ msgstr ""
 "Reinicia l'orde\n"
 "Manté el terminal obert"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:34
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:35
 msgid "General"
 msgstr "General"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:35
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:36
 msgid "Image _file:"
 msgstr "_Fitxer d'imatge:"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:36
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:37
 msgid "Initial _title:"
 msgstr "Títol _inicial:"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:37
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:38
 msgid ""
 "On the left side\n"
 "On the right side\n"
@@ -1405,11 +1469,11 @@ msgstr ""
 "A la part dreta\n"
 "Inhabilitada"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:40
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:41
 msgid "Profile Editor"
 msgstr "Editor de perfils"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:41
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:42
 msgid ""
 "Replace initial title\n"
 "Append initial title\n"
@@ -1421,43 +1485,43 @@ msgstr ""
 "Va després del títol inicial\n"
 "Manté el títol inicial"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:45
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:46
 msgid "Ru_n a custom command instead of my shell"
 msgstr "E_xecuta una orde personalitzada en comptes del meu intèrpret d'ordes"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:46
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:47
 msgid "S_hade transparent or image background:"
 msgstr "_Enfosqueix la transparència o imatge de fons:"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:47
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:48
 msgid "Scroll on _keystroke"
 msgstr "Desplaçament en _prémer una tecla"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:48
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:49
 msgid "Scroll on _output"
-msgstr "Desplaçament en ei_xida"
+msgstr "Desplaçament en _sortida"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:49
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:50
 msgid "Scroll_back:"
 msgstr "Desplaçament cap _enrere:"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:50
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:51
 msgid "Scrolling"
 msgstr "Desplaçament"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:51
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:52
 msgid "Select Background Image"
 msgstr "Trieu la imatge del fons"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:52
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:53
 msgid "Select-by-_word characters:"
 msgstr "Caràcters de _selecció per paraula:"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:53
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:54
 msgid "Show _menubar by default in new terminals"
 msgstr "Mostra la barra del _menú per defecte"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:54
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:55
 msgid ""
 "Tango\n"
 "Linux console\n"
@@ -1471,103 +1535,111 @@ msgstr ""
 "Rxvt\n"
 "Personalitzat"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:59
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:60
 msgid "Terminal _bell"
 msgstr "_Avís sonor del terminal"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:60
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:61
 msgid "Title and Command"
 msgstr "Títol i orde"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:61
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:62
+msgid "Use custom default terminal si_ze"
+msgstr "Utilit_za la mida de terminal personalitzada predeterminada"
+
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:63
 msgid "When command _exits:"
 msgstr "Quan l'orde _surt:"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:62
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:64
 msgid "When terminal commands set their o_wn titles:"
 msgstr "Quan les ordes del terminal establisquen el seu propi _títol:"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:63
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:65
 msgid "_Allow bold text"
 msgstr "Permet text en _negreta"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:64
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:66
 msgid "_Background color:"
 msgstr "Color del _fons:"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:65
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:67
 msgid "_Background image"
 msgstr "_Imatge de fons"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:66
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:68
 msgid "_Backspace key generates:"
 msgstr "La tecla de _retrocés genera:"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:67
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:69
 msgid "_Delete key generates:"
 msgstr "La tecla de _suprimir genera:"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:68
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:70
 msgid "_Font:"
 msgstr "Tipus de _lletra:"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:69
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:71
 msgid "_Profile name:"
 msgstr "Nom del _perfil:"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:70
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:72
 msgid "_Reset Compatibility Options to Defaults"
 msgstr "Reinicia les _opcions de compatibilitat a aquelles per defecte"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:71
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:73
 msgid "_Run command as a login shell"
 msgstr "_Executa una orde com a entrada a l'intèrpret d'ordes"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:72
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:74
 msgid "_Same as text color"
 msgstr "El matei_x que el color del text"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:73
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:75
 msgid "_Scrollbar is:"
 msgstr "La _barra de desplaçament és:"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:74
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:76
 msgid "_Solid color"
 msgstr "Color _sòlid"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:75
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:77
 msgid "_Text color:"
 msgstr "Color del _text:"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:76
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:78
 msgid "_Transparent background"
 msgstr "F_ons transparent"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:77
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:79
+msgid "_Underline color:"
+msgstr "_Color del subratllat:"
+
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:80
 msgid "_Unlimited"
 msgstr "_Il·limitat"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:78
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:81
 msgid "_Update login records when command is launched"
 msgstr "_Actualitza els registres d'entrada quan s'execute l'orde"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:79
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:82
 msgid "_Use colors from system theme"
 msgstr "_Utilitza els colors del tema del sistema"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:80
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:83
 msgid "_Use the system fixed width font"
 msgstr "_Utilitza el tipus de lletra d'amplada fixa del sistema"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:81
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:84
 msgid "columns"
 msgstr "columnes"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:82
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:85
 msgid "lines"
 msgstr "línies"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:83
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:86
 msgid "rows"
 msgstr "files"
 
@@ -1589,199 +1661,195 @@ msgid "The text you clicked on doesn't seem to be a valid OTP challenge."
 msgstr ""
 "El text sobre el que heu fet clic pareix no ser un desafiament OTP vàlid."
 
-#: ../src/terminal-accels.c:121
+#: ../src/terminal-accels.c:135
 msgid "New Tab"
 msgstr "Pestanya nova"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:123
+#: ../src/terminal-accels.c:137
 msgid "New Window"
 msgstr "Finestra nova"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:128
+#: ../src/terminal-accels.c:142
 msgid "Save Contents"
 msgstr "Alça el contingut"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:131
+#: ../src/terminal-accels.c:145
 msgid "Close Tab"
 msgstr "Tanca la pestanya"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:133
+#: ../src/terminal-accels.c:147
 msgid "Close Window"
 msgstr "Tanca la finestra"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:139
+#: ../src/terminal-accels.c:153
 msgid "Copy"
 msgstr "Copia"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:141
+#: ../src/terminal-accels.c:155
 msgid "Paste"
 msgstr "Enganxa"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:147
+#: ../src/terminal-accels.c:161
 msgid "Hide and Show menubar"
 msgstr "Amaga i mostra la barra de menú"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:149
+#: ../src/terminal-accels.c:163
 msgid "Full Screen"
 msgstr "Pantalla completa"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:151
+#: ../src/terminal-accels.c:165
 msgid "Zoom In"
 msgstr "Amplia el zoom"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:153
+#: ../src/terminal-accels.c:167
 msgid "Zoom Out"
 msgstr "Redueix el zoom"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:155
+#: ../src/terminal-accels.c:169
 msgid "Normal Size"
 msgstr "Mida normal"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:161 ../src/terminal-window.c:3487
+#: ../src/terminal-accels.c:175 ../src/terminal-window.c:3706
 msgid "Set Title"
 msgstr "Estableix el títol"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:163
+#: ../src/terminal-accels.c:177
 msgid "Reset"
 msgstr "Reinicia"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:165
+#: ../src/terminal-accels.c:179
 msgid "Reset and Clear"
 msgstr "Reinicia i neteja"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:171
+#: ../src/terminal-accels.c:185
 msgid "Switch to Previous Tab"
 msgstr "Canvia a la pestanya anterior"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:173
+#: ../src/terminal-accels.c:187
 msgid "Switch to Next Tab"
 msgstr "Canvia a la pestanya següent"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:175
+#: ../src/terminal-accels.c:189
 msgid "Move Tab to the Left"
 msgstr "Mou pestanya a l'esquerra"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:177
+#: ../src/terminal-accels.c:191
 msgid "Move Tab to the Right"
 msgstr "Mou pestanya a la dreta"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:179
+#: ../src/terminal-accels.c:193
 msgid "Detach Tab"
 msgstr "Separa la pestanya"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:181
+#: ../src/terminal-accels.c:195
 msgid "Switch to Tab 1"
 msgstr "Canvia a la pestanya 1"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:184
+#: ../src/terminal-accels.c:198
 msgid "Switch to Tab 2"
 msgstr "Canvia a la pestanya 2"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:187
+#: ../src/terminal-accels.c:201
 msgid "Switch to Tab 3"
 msgstr "Canvia a la pestanya 3"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:190
+#: ../src/terminal-accels.c:204
 msgid "Switch to Tab 4"
 msgstr "Canvia a la pestanya 4"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:193
+#: ../src/terminal-accels.c:207
 msgid "Switch to Tab 5"
 msgstr "Canvia a la pestanya 5"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:196
+#: ../src/terminal-accels.c:210
 msgid "Switch to Tab 6"
 msgstr "Canvia a la pestanya 6"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:199
+#: ../src/terminal-accels.c:213
 msgid "Switch to Tab 7"
 msgstr "Canvia a la pestanya 7"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:202
+#: ../src/terminal-accels.c:216
 msgid "Switch to Tab 8"
 msgstr "Canvia a la pestanya 8"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:205
+#: ../src/terminal-accels.c:219
 msgid "Switch to Tab 9"
 msgstr "Canvia a la pestanya 9"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:208
+#: ../src/terminal-accels.c:222
 msgid "Switch to Tab 10"
 msgstr "Canvia a la pestanya 10"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:211
+#: ../src/terminal-accels.c:225
 msgid "Switch to Tab 11"
 msgstr "Canvia a la pestanya 11"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:214
+#: ../src/terminal-accels.c:228
 msgid "Switch to Tab 12"
 msgstr "Canvia a la pestanya 12"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:220
+#: ../src/terminal-accels.c:234
 msgid "Contents"
 msgstr "Continguts"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:225
+#: ../src/terminal-accels.c:239
 msgid "File"
 msgstr "Fitxer"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:226
+#: ../src/terminal-accels.c:240
 msgid "Edit"
 msgstr "Edita"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:227
+#: ../src/terminal-accels.c:241
 msgid "View"
 msgstr "Visualitza"
 
 #
-#: ../src/terminal-accels.c:229
+#: ../src/terminal-accels.c:243
 msgid "Tabs"
 msgstr "Pestanyes"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:230
+#: ../src/terminal-accels.c:244
 msgid "Help"
 msgstr "Ajuda"
 
 #. Translators: Scrollbar is: ...
-#: ../src/terminal-accels.c:287 ../src/extra-strings.c:51
+#: ../src/terminal-accels.c:301 ../src/extra-strings.c:53
 msgid "Disabled"
 msgstr "Inhabilitada"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:759
+#: ../src/terminal-accels.c:773
 #, c-format
 msgid "The shortcut key â??%sâ?? is already bound to the â??%sâ?? action"
 msgstr "La tecla de drecera «%s» ja està assignada a l'acció «%s»"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:917
+#: ../src/terminal-accels.c:931
 msgid "_Action"
 msgstr "_Acció"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:936
+#: ../src/terminal-accels.c:950
 msgid "Shortcut _Key"
 msgstr "_Tecla de drecera"
 
-#: ../src/terminal-app.c:482
+#: ../src/terminal-app.c:486
 msgid "Click button to choose profile"
 msgstr "Feu clic per triar el perfil"
 
-#: ../src/terminal-app.c:567
+#: ../src/terminal-app.c:571
 msgid "Profile list"
 msgstr "Llista de perfils"
 
-#: ../src/terminal-app.c:628
+#: ../src/terminal-app.c:632
 #, c-format
 msgid "Delete profile â??%sâ???"
 msgstr "Voleu suprimir el perfil «%s»?"
 
-#: ../src/terminal-app.c:644
+#: ../src/terminal-app.c:648
 msgid "Delete Profile"
 msgstr "Suprimeix el perfil"
 
-#: ../src/terminal-app.c:958
-msgid "User Defined"
-msgstr "Definit per l'usuari"
-
-#: ../src/terminal-app.c:1113
+#: ../src/terminal-app.c:1105
 #, c-format
 msgid ""
 "You already have a profile called â??%sâ??. Do you want to create another "
@@ -1789,100 +1857,88 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Ja teniu un perfil anomenat «%s». Voleu crear-ne un altre amb el mateix nom?"
 
-#: ../src/terminal-app.c:1215
+#: ../src/terminal-app.c:1207
 msgid "Choose base profile"
 msgstr "Seleccioneu el perfil base"
 
-#: ../src/terminal-app.c:1800
+#: ../src/terminal-app.c:1824
 #, c-format
 msgid "No such profile \"%s\", using default profile\n"
 msgstr "No existeix el perfil «%s», s'utilitzarà el perfil predeterminat\n"
 
-#: ../src/terminal-app.c:1824
+#: ../src/terminal-app.c:1848
 #, c-format
 msgid "Invalid geometry string \"%s\"\n"
 msgstr "Cadena geomètrica no vàlida «%s»\n"
 
-#: ../src/terminal.c:195
-msgid "Could not open link"
-msgstr "No s'ha pogut obrir l'enllaç"
+#: ../src/terminal-app.c:2026
+msgid "User Defined"
+msgstr "Definit per l'usuari"
 
-#: ../src/terminal.c:299
+#: ../src/terminal.c:544
 #, c-format
 msgid "Failed to parse arguments: %s\n"
 msgstr "Ha fallat l'anàlisi dels arguments: %s\n"
 
-#. Incompatible factory version, fall back, to new instance
-#: ../src/terminal.c:423
-#, c-format
-msgid "Incompatible factory version; creating a new instance.\n"
-msgstr "La versió de fàbrica no és compatible; es crearà una instància nova.\n"
-
-#: ../src/terminal.c:429
-#, c-format
-msgid "Factory error: %s\n"
-msgstr "Error de fàbrica: %s\n"
-
-#. { "UTF-8",	N_("Current Locale") },
-#: ../src/terminal-encoding.c:52 ../src/terminal-encoding.c:65
-#: ../src/terminal-encoding.c:79 ../src/terminal-encoding.c:101
-#: ../src/terminal-encoding.c:112
+#: ../src/terminal-encoding.c:51 ../src/terminal-encoding.c:64
+#: ../src/terminal-encoding.c:78 ../src/terminal-encoding.c:100
+#: ../src/terminal-encoding.c:111
 msgid "Western"
 msgstr "Occidental"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:53 ../src/terminal-encoding.c:80
-#: ../src/terminal-encoding.c:91 ../src/terminal-encoding.c:110
+#: ../src/terminal-encoding.c:52 ../src/terminal-encoding.c:79
+#: ../src/terminal-encoding.c:90 ../src/terminal-encoding.c:109
 msgid "Central European"
 msgstr "Europa central"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:54
+#: ../src/terminal-encoding.c:53
 msgid "South European"
 msgstr "Europa del sud"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:55 ../src/terminal-encoding.c:63
-#: ../src/terminal-encoding.c:117
+#: ../src/terminal-encoding.c:54 ../src/terminal-encoding.c:62
+#: ../src/terminal-encoding.c:116
 msgid "Baltic"
 msgstr "Bàltic"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:56 ../src/terminal-encoding.c:81
-#: ../src/terminal-encoding.c:87 ../src/terminal-encoding.c:88
-#: ../src/terminal-encoding.c:93 ../src/terminal-encoding.c:111
+#: ../src/terminal-encoding.c:55 ../src/terminal-encoding.c:80
+#: ../src/terminal-encoding.c:86 ../src/terminal-encoding.c:87
+#: ../src/terminal-encoding.c:92 ../src/terminal-encoding.c:110
 msgid "Cyrillic"
 msgstr "Ciríl·lic"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:57 ../src/terminal-encoding.c:84
-#: ../src/terminal-encoding.c:90 ../src/terminal-encoding.c:116
+#: ../src/terminal-encoding.c:56 ../src/terminal-encoding.c:83
+#: ../src/terminal-encoding.c:89 ../src/terminal-encoding.c:115
 msgid "Arabic"
 msgstr "Ã?rab"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:58 ../src/terminal-encoding.c:96
-#: ../src/terminal-encoding.c:113
+#: ../src/terminal-encoding.c:57 ../src/terminal-encoding.c:95
+#: ../src/terminal-encoding.c:112
 msgid "Greek"
 msgstr "Grec"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:59
+#: ../src/terminal-encoding.c:58
 msgid "Hebrew Visual"
 msgstr "Hebreu visual"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:60 ../src/terminal-encoding.c:83
-#: ../src/terminal-encoding.c:99 ../src/terminal-encoding.c:115
+#: ../src/terminal-encoding.c:59 ../src/terminal-encoding.c:82
+#: ../src/terminal-encoding.c:98 ../src/terminal-encoding.c:114
 msgid "Hebrew"
 msgstr "Hebreu"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:61 ../src/terminal-encoding.c:82
-#: ../src/terminal-encoding.c:103 ../src/terminal-encoding.c:114
+#: ../src/terminal-encoding.c:60 ../src/terminal-encoding.c:81
+#: ../src/terminal-encoding.c:102 ../src/terminal-encoding.c:113
 msgid "Turkish"
 msgstr "Turc"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:62
+#: ../src/terminal-encoding.c:61
 msgid "Nordic"
 msgstr "Nòrdic"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:64
+#: ../src/terminal-encoding.c:63
 msgid "Celtic"
 msgstr "Celta"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:66 ../src/terminal-encoding.c:102
+#: ../src/terminal-encoding.c:65 ../src/terminal-encoding.c:101
 msgid "Romanian"
 msgstr "Romanés"
 
@@ -1890,90 +1946,90 @@ msgstr "Romanés"
 #. * FIXME: why are they in this table; or rather why do we need
 #. * the ASCII pass-through requirement?
 #.
-#: ../src/terminal-encoding.c:67 ../src/terminal-encoding.c:124
-#: ../src/terminal-encoding.c:125 ../src/terminal-encoding.c:126
-#: ../src/terminal-encoding.c:127
+#: ../src/terminal-encoding.c:66 ../src/terminal-encoding.c:123
+#: ../src/terminal-encoding.c:124 ../src/terminal-encoding.c:125
+#: ../src/terminal-encoding.c:126
 msgid "Unicode"
 msgstr "Unicode"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:68
+#: ../src/terminal-encoding.c:67
 msgid "Armenian"
 msgstr "Armeni"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:69 ../src/terminal-encoding.c:70
-#: ../src/terminal-encoding.c:74
+#: ../src/terminal-encoding.c:68 ../src/terminal-encoding.c:69
+#: ../src/terminal-encoding.c:73
 msgid "Chinese Traditional"
 msgstr "Xinés tradicional"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:71
+#: ../src/terminal-encoding.c:70
 msgid "Cyrillic/Russian"
 msgstr "Ciríl·lic/Rus"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:72 ../src/terminal-encoding.c:85
-#: ../src/terminal-encoding.c:105
+#: ../src/terminal-encoding.c:71 ../src/terminal-encoding.c:84
+#: ../src/terminal-encoding.c:104
 msgid "Japanese"
 msgstr "Japonés"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:73 ../src/terminal-encoding.c:86
-#: ../src/terminal-encoding.c:108 ../src/terminal-encoding.c:128
+#: ../src/terminal-encoding.c:72 ../src/terminal-encoding.c:85
+#: ../src/terminal-encoding.c:107 ../src/terminal-encoding.c:127
 msgid "Korean"
 msgstr "Coreà"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:75 ../src/terminal-encoding.c:76
-#: ../src/terminal-encoding.c:77
+#: ../src/terminal-encoding.c:74 ../src/terminal-encoding.c:75
+#: ../src/terminal-encoding.c:76
 msgid "Chinese Simplified"
 msgstr "Xinés simplificat"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:78
+#: ../src/terminal-encoding.c:77
 msgid "Georgian"
 msgstr "Georgià"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:89 ../src/terminal-encoding.c:104
+#: ../src/terminal-encoding.c:88 ../src/terminal-encoding.c:103
 msgid "Cyrillic/Ukrainian"
 msgstr "Ciríl·lic/Ucrainés"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:92
+#: ../src/terminal-encoding.c:91
 msgid "Croatian"
 msgstr "Croat"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:94
+#: ../src/terminal-encoding.c:93
 msgid "Hindi"
 msgstr "Hindú"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:95
+#: ../src/terminal-encoding.c:94
 msgid "Persian"
 msgstr "Persa"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:97
+#: ../src/terminal-encoding.c:96
 msgid "Gujarati"
 msgstr "Gujarati"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:98
+#: ../src/terminal-encoding.c:97
 msgid "Gurmukhi"
 msgstr "Gurmukhi"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:100
+#: ../src/terminal-encoding.c:99
 msgid "Icelandic"
 msgstr "Islandés"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:106 ../src/terminal-encoding.c:109
-#: ../src/terminal-encoding.c:118
+#: ../src/terminal-encoding.c:105 ../src/terminal-encoding.c:108
+#: ../src/terminal-encoding.c:117
 msgid "Vietnamese"
 msgstr "Vietnamita"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:107
+#: ../src/terminal-encoding.c:106
 msgid "Thai"
 msgstr "Tailandés"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:480 ../src/terminal-encoding.c:505
+#: ../src/terminal-encoding.c:503 ../src/terminal-encoding.c:528
 msgid "_Description"
 msgstr "_Descripció"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:489 ../src/terminal-encoding.c:514
+#: ../src/terminal-encoding.c:512 ../src/terminal-encoding.c:537
 msgid "_Encoding"
 msgstr "_Codificació"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:574
+#: ../src/terminal-encoding.c:595
 msgid "Current Locale"
 msgstr "Localització actual"
 
@@ -1984,11 +2040,11 @@ msgid ""
 "might want to create a profile with the desired setting, and use the new '--"
 "profile' option\n"
 msgstr ""
-"L'opció «%s» ja no està implementada en esta versió del gnome-terminal. Podeu "
-"crear un perfil amb la configuració desitjada i utilitzar l'opció nova «--"
-"profile»\n"
+"L'opció «%s» ja no està implementada en esta versió del gnome-terminal. "
+"Podeu crear un perfil amb la configuració desitjada i utilitzar l'opció nova "
+"«--profile»\n"
 
-#: ../src/terminal-options.c:188 ../src/terminal-window.c:3708
+#: ../src/terminal-options.c:188 ../src/terminal-window.c:3933
 msgid "GNOME Terminal"
 msgstr "Terminal del GNOME"
 
@@ -2184,18 +2240,36 @@ msgstr ""
 msgid "Show per-terminal options"
 msgstr "Mostra les opcions individuals per terminal"
 
-#: ../src/terminal-profile.c:164
+#: ../src/terminal-profile.c:167
 msgid "Unnamed"
 msgstr "Sense nom"
 
-#: ../src/terminal-screen.c:1309
-msgid "There was a problem with the command for this terminal"
-msgstr "Hi ha hagut un problema amb l'orde per este terminal"
+#: ../src/terminal-screen.c:1488
+msgid "_Profile Preferences"
+msgstr "_Preferències del perfil"
+
+#: ../src/terminal-screen.c:1489 ../src/terminal-screen.c:1876
+msgid "_Relaunch"
+msgstr "_Torna a executar"
 
-#: ../src/terminal-screen.c:1513
+#: ../src/terminal-screen.c:1492
 msgid "There was an error creating the child process for this terminal"
 msgstr "S'ha produït un error en crear el subprocés per este terminal"
 
+#: ../src/terminal-screen.c:1880
+#, c-format
+msgid "The child process exited normally with status %d."
+msgstr "El subprocés ha finalitzat normalment amb l'estat %d."
+
+#: ../src/terminal-screen.c:1883
+#, c-format
+msgid "The child process was terminated by signal %d."
+msgstr "La senyal %d ha finalitzat el subprocés."
+
+#: ../src/terminal-screen.c:1886
+msgid "The child process was terminated."
+msgstr "El subprocés ha finalitzat."
+
 #: ../src/terminal-tab-label.c:151
 msgid "Close tab"
 msgstr "Tanca la pestanya"
@@ -2205,28 +2279,28 @@ msgstr "Tanca la pestanya"
 msgid "Switch to this tab"
 msgstr "Canvia a esta pestanya"
 
-#: ../src/terminal-util.c:185
+#: ../src/terminal-util.c:186
 msgid "There was an error displaying help"
 msgstr "S'ha produït un error en mostrar l'ajuda"
 
-#: ../src/terminal-util.c:258
+#: ../src/terminal-util.c:259
 #, c-format
 msgid "Could not open the address â??%sâ??"
 msgstr "No s'ha pogut obrir l'adreça «%s»"
 
-#: ../src/terminal-util.c:365
+#: ../src/terminal-util.c:366
 msgid ""
 "GNOME Terminal is free software; you can redistribute it and/or modify it "
 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
-"Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
+"Software Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) "
 "any later version."
 msgstr ""
 "El terminal del GNOME és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o "
 "modificar-lo sota els termes de la Llicència Pública General GNU tal com ha "
-"estat publicada per la Free Software Foundation; ja siga la versió 2 de la "
+"estat publicada per la Free Software Foundation; ja siga la versió 3 de la "
 "Llicència o bé (si ho preferiu) qualsevol altra versió posterior."
 
-#: ../src/terminal-util.c:369
+#: ../src/terminal-util.c:370
 msgid ""
 "GNOME Terminal is distributed in the hope that it will be useful, but "
 "WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY "
@@ -2238,7 +2312,7 @@ msgstr ""
 "ADEQUACI� PER UN PROP�SIT PARTICULAR. Vegeu la Llicència Pública General GNU "
 "per obtindre'n més detalls."
 
-#: ../src/terminal-util.c:373
+#: ../src/terminal-util.c:374
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "GNOME Terminal; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
@@ -2253,7 +2327,7 @@ msgstr ""
 #. * _%d is used as the accelerator (with d between 1 and 9), and
 #. * the %s is the name of the terminal profile.
 #.
-#: ../src/terminal-window.c:436
+#: ../src/terminal-window.c:470
 #, c-format
 msgid "_%d. %s"
 msgstr "_%d. %s"
@@ -2262,201 +2336,230 @@ msgstr "_%d. %s"
 #. * _%c is used as the accelerator (it will be a character between A and Z),
 #. * and the %s is the name of the terminal profile.
 #.
-#: ../src/terminal-window.c:442
+#: ../src/terminal-window.c:476
 #, c-format
 msgid "_%c. %s"
 msgstr "_%c. %s"
 
 #. Toplevel
-#: ../src/terminal-window.c:1709
+#: ../src/terminal-window.c:1791
 msgid "_File"
 msgstr "_Fitxer"
 
 #. File menu
-#: ../src/terminal-window.c:1710 ../src/terminal-window.c:1721
-#: ../src/terminal-window.c:1848
+#: ../src/terminal-window.c:1792 ../src/terminal-window.c:1804
+#: ../src/terminal-window.c:1951
 msgid "Open _Terminal"
 msgstr "Obri un _terminal"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1711 ../src/terminal-window.c:1724
-#: ../src/terminal-window.c:1851
+#: ../src/terminal-window.c:1793 ../src/terminal-window.c:1807
+#: ../src/terminal-window.c:1954
 msgid "Open Ta_b"
 msgstr "Obri una _pestanya"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1712
+#: ../src/terminal-window.c:1794
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Edita"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1713
+#: ../src/terminal-window.c:1795
 msgid "_View"
 msgstr "_Visualitza"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1714
+#: ../src/terminal-window.c:1796
+msgid "_Search"
+msgstr "_Cerca"
+
+#: ../src/terminal-window.c:1797
 msgid "_Terminal"
 msgstr "_Terminal"
 
 #
-#: ../src/terminal-window.c:1715
+#: ../src/terminal-window.c:1798
 msgid "Ta_bs"
 msgstr "_Pestanyes"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1716
+#: ../src/terminal-window.c:1799
 msgid "_Help"
 msgstr "A_juda"
 
 #
-#: ../src/terminal-window.c:1727
+#: ../src/terminal-window.c:1810
 msgid "New _Profileâ?¦"
 msgstr "_Perfil nouâ?¦"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1731
+#: ../src/terminal-window.c:1813
 msgid "_Save Contents"
-msgstr "Al_ça el contingut"
+msgstr "De_sa el contingut"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1735 ../src/terminal-window.c:1857
+#: ../src/terminal-window.c:1816 ../src/terminal-window.c:1960
 msgid "C_lose Tab"
 msgstr "Tanca la p_estanya"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1738
+#: ../src/terminal-window.c:1819
 msgid "_Close Window"
 msgstr "Tanca la _finestra"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1749 ../src/terminal-window.c:1845
+#: ../src/terminal-window.c:1830 ../src/terminal-window.c:1948
 msgid "Paste _Filenames"
 msgstr "Enganxa els _noms de fitxers"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1755
+#: ../src/terminal-window.c:1836
 msgid "P_rofilesâ?¦"
 msgstr "P_erfilsâ?¦"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1758
+#: ../src/terminal-window.c:1839
 msgid "_Keyboard Shortcutsâ?¦"
 msgstr "_Dreceres de teclatâ?¦"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1761
+#: ../src/terminal-window.c:1842
 msgid "Pr_ofile Preferences"
 msgstr "_Preferències del perfil"
 
+#. Search menu
+#: ../src/terminal-window.c:1858
+msgid "_Find..."
+msgstr "_Cerca..."
+
+#: ../src/terminal-window.c:1861
+msgid "Find Ne_xt"
+msgstr "Cerca el _següent"
+
+#: ../src/terminal-window.c:1864
+msgid "Find Pre_vious"
+msgstr "Cerca l'_anterior"
+
+#: ../src/terminal-window.c:1867
+msgid "_Clear Highlight"
+msgstr "_Neteja el realçat"
+
+#: ../src/terminal-window.c:1871
+msgid "Go to _Line..."
+msgstr "Ves a la _línia..."
+
+#: ../src/terminal-window.c:1874
+msgid "_Incremental Search..."
+msgstr "Cerca _incremental..."
+
 #. Terminal menu
-#: ../src/terminal-window.c:1777
+#: ../src/terminal-window.c:1880
 msgid "Change _Profile"
 msgstr "Canvia de _perfil"
 
 #
-#: ../src/terminal-window.c:1778
+#: ../src/terminal-window.c:1881
 msgid "_Set Titleâ?¦"
 msgstr "_Estableix el títol�"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1781
+#: ../src/terminal-window.c:1884
 msgid "Set _Character Encoding"
 msgstr "Estableix la _codificació dels caràcters"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1782
+#: ../src/terminal-window.c:1885
 msgid "_Reset"
 msgstr "_Reinicia"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1785
+#: ../src/terminal-window.c:1888
 msgid "Reset and C_lear"
 msgstr "Reinicia i _neteja"
 
 #
 #. Terminal/Encodings menu
-#: ../src/terminal-window.c:1790
+#: ../src/terminal-window.c:1893
 msgid "_Add or Removeâ?¦"
 msgstr "_Afig o suprimeixâ?¦"
 
 #. Tabs menu
-#: ../src/terminal-window.c:1795
+#: ../src/terminal-window.c:1898
 msgid "_Previous Tab"
 msgstr "Pestanya _anterior"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1798
+#: ../src/terminal-window.c:1901
 msgid "_Next Tab"
 msgstr "Pestanya _següent"
 
 #
-#: ../src/terminal-window.c:1801
+#: ../src/terminal-window.c:1904
 msgid "Move Tab _Left"
 msgstr "Mou la pestanya a l'_esquerra"
 
 #
-#: ../src/terminal-window.c:1804
+#: ../src/terminal-window.c:1907
 msgid "Move Tab _Right"
 msgstr "Mou la pestanya a la _dreta"
 
 #
-#: ../src/terminal-window.c:1807
+#: ../src/terminal-window.c:1910
 msgid "_Detach tab"
 msgstr "_Separa la pestanya"
 
 #. Help menu
-#: ../src/terminal-window.c:1812
+#: ../src/terminal-window.c:1915
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Continguts"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1815
+#: ../src/terminal-window.c:1918
 msgid "_About"
 msgstr "_Quant a"
 
 #. Popup menu
-#: ../src/terminal-window.c:1820
+#: ../src/terminal-window.c:1923
 msgid "_Send Mail Toâ?¦"
 msgstr "En_via un correu aâ?¦"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1823
+#: ../src/terminal-window.c:1926
 msgid "_Copy E-mail Address"
 msgstr "_Copia l'adreça de correu"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1826
+#: ../src/terminal-window.c:1929
 msgid "C_all Toâ?¦"
 msgstr "Truc_a aâ?¦"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1829
+#: ../src/terminal-window.c:1932
 msgid "_Copy Call Address"
 msgstr "_Copia l'adreça de trucada"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1832
+#: ../src/terminal-window.c:1935
 msgid "_Open Link"
 msgstr "_Obri l'enllaç"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1835
+#: ../src/terminal-window.c:1938
 msgid "_Copy Link Address"
 msgstr "_Copia l'adreça de l'enllaç"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1838
+#: ../src/terminal-window.c:1941
 msgid "P_rofiles"
 msgstr "Pe_rfils"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1854 ../src/terminal-window.c:3049
+#: ../src/terminal-window.c:1957 ../src/terminal-window.c:3170
 msgid "C_lose Window"
 msgstr "Tanca la _finestra"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1860
+#: ../src/terminal-window.c:1963
 msgid "L_eave Full Screen"
 msgstr "I_x de la pantalla completa"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1863
+#: ../src/terminal-window.c:1966
 msgid "_Input Methods"
 msgstr "Mètodes d'_entrada"
 
 #. View Menu
-#: ../src/terminal-window.c:1869
+#: ../src/terminal-window.c:1972
 msgid "Show _Menubar"
 msgstr "Mostra la _barra del menú"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1873
+#: ../src/terminal-window.c:1976
 msgid "_Full Screen"
 msgstr "_Pantalla completa"
 
-#: ../src/terminal-window.c:3036
+#: ../src/terminal-window.c:3157
 msgid "Close this window?"
 msgstr "Voleu tancar esta finestra?"
 
-#: ../src/terminal-window.c:3036
+#: ../src/terminal-window.c:3157
 msgid "Close this terminal?"
 msgstr "Voleu tancar este terminal?"
 
-#: ../src/terminal-window.c:3040
+#: ../src/terminal-window.c:3161
 msgid ""
 "There are still processes running in some terminals in this window. Closing "
 "the window will kill all of them."
@@ -2464,7 +2567,7 @@ msgstr ""
 "Encara s'estan executant processos en alguns terminals d'esta finestra. Si "
 "la tanqueu es mataran tots."
 
-#: ../src/terminal-window.c:3044
+#: ../src/terminal-window.c:3165
 msgid ""
 "There is still a process running in this terminal. Closing the terminal will "
 "kill it."
@@ -2472,31 +2575,31 @@ msgstr ""
 "Encara s'està executant un procés en este terminal. Si el tanqueu es matarà "
 "este procés."
 
-#: ../src/terminal-window.c:3049
+#: ../src/terminal-window.c:3170
 msgid "C_lose Terminal"
 msgstr "_Tanca el terminal"
 
-#: ../src/terminal-window.c:3122
+#: ../src/terminal-window.c:3243
 msgid "Could not save contents"
 msgstr "No s'ha pogut alçar el contingut"
 
-#: ../src/terminal-window.c:3144
+#: ../src/terminal-window.c:3267
 msgid "Save as..."
 msgstr "Anomena i alça..."
 
-#: ../src/terminal-window.c:3504
+#: ../src/terminal-window.c:3729
 msgid "_Title:"
 msgstr "Tít_ol:"
 
-#: ../src/terminal-window.c:3691
+#: ../src/terminal-window.c:3916
 msgid "Contributors:"
 msgstr "Col·laboradors:"
 
-#: ../src/terminal-window.c:3710
+#: ../src/terminal-window.c:3935
 msgid "A terminal emulator for the GNOME desktop"
 msgstr "Un emulador de terminal per a l'escriptori GNOME"
 
-#: ../src/terminal-window.c:3717
+#: ../src/terminal-window.c:3942
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Nada Nada <qk269 hotmail com>\n"
@@ -2509,7 +2612,7 @@ msgstr ""
 #. *
 #. * Gnome-terminal is free software; you can redistribute it and/or modify
 #. * it under the terms of the GNU General Public License as published by
-#. * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
+#. * the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
 #. * (at your option) any later version.
 #. *
 #. * Gnome-terminal is distributed in the hope that it will be useful,
@@ -2544,86 +2647,104 @@ msgstr "Supr ASCII"
 msgid "Escape sequence"
 msgstr "Seqüència d'escapada"
 
+#. Translators: This refers to the Delete keybinding option
+#: ../src/extra-strings.c:32
+msgid "TTY Erase"
+msgstr "Esborrat TTY"
+
 #. Translators: Cursor shape: ...
-#: ../src/extra-strings.c:33
+#: ../src/extra-strings.c:35
 msgid "Block"
 msgstr "Bloc"
 
 #. Translators: Cursor shape: ...
-#: ../src/extra-strings.c:35
+#: ../src/extra-strings.c:37
 msgid "I-Beam"
 msgstr "Forma d'I"
 
 #. Translators: Cursor shape: ...
-#: ../src/extra-strings.c:37
+#: ../src/extra-strings.c:39
 msgid "Underline"
 msgstr "Subratllat"
 
 #. Translators: When command exits: ...
-#: ../src/extra-strings.c:40
+#: ../src/extra-strings.c:42
 msgid "Exit the terminal"
 msgstr "Ix del terminal"
 
 #. Translators: When command exits: ...
-#: ../src/extra-strings.c:42
+#: ../src/extra-strings.c:44
 msgid "Restart the command"
 msgstr "Reinicia l'orde"
 
 #. Translators: When command exits: ...
-#: ../src/extra-strings.c:44
+#: ../src/extra-strings.c:46
 msgid "Hold the terminal open"
 msgstr "Mantingues obert el terminal"
 
 #. Translators: Scrollbar is: ...
-#: ../src/extra-strings.c:47
+#: ../src/extra-strings.c:49
 msgid "On the left side"
 msgstr "A l'esquerre"
 
 #. Translators: Scrollbar is: ...
-#: ../src/extra-strings.c:49
+#: ../src/extra-strings.c:51
 msgid "On the right side"
 msgstr "A la dreta"
 
 #. Translators: When terminal commands set their own titles: ...
-#: ../src/extra-strings.c:54
+#: ../src/extra-strings.c:56
 msgid "Replace initial title"
 msgstr "Reemplaça el títol inicial"
 
 #. Translators: When terminal commands set their own titles: ...
-#: ../src/extra-strings.c:56
+#: ../src/extra-strings.c:58
 msgid "Append initial title"
 msgstr "Va abans del títol inicial"
 
 #. Translators: When terminal commands set their own titles: ...
-#: ../src/extra-strings.c:58
+#: ../src/extra-strings.c:60
 msgid "Prepend initial title"
 msgstr "Va després del títol inicial"
 
 #. Translators: When terminal commands set their own titles: ...
-#: ../src/extra-strings.c:60
+#: ../src/extra-strings.c:62
 msgid "Keep initial title"
 msgstr "Manté el títol inicial"
 
 #. Translators: This is the name of a colour scheme
-#: ../src/extra-strings.c:63
+#: ../src/extra-strings.c:65
 msgid "Tango"
 msgstr "Tango"
 
 #. Translators: This is the name of a colour scheme
-#: ../src/extra-strings.c:65
+#: ../src/extra-strings.c:67
 msgid "Linux console"
 msgstr "Consola Linux"
 
 #. Translators: This is the name of a colour scheme
-#: ../src/extra-strings.c:67
+#: ../src/extra-strings.c:69
 msgid "XTerm"
 msgstr "XTerm"
 
 #. Translators: This is the name of a colour scheme
-#: ../src/extra-strings.c:69
+#: ../src/extra-strings.c:71
 msgid "Rxvt"
 msgstr "Rxvt"
 
+#~ msgid "Could not open link"
+#~ msgstr "No s'ha pogut obrir l'enllaç"
+
+#~ msgid "Incompatible factory version; creating a new instance.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "La versió de fàbrica no és compatible; es crearà una instància nova.\n"
+
+#~ msgid "Factory error: %s\n"
+#~ msgstr "Error de fàbrica: %s\n"
+
+#~ msgid "There was a problem with the command for this terminal"
+#~ msgstr "Hi ha hagut un problema amb l'ordre per aquest terminal"
+
 #~ msgid "(about %s)"
 #~ msgstr "(uns %s)"
 
@@ -2735,8 +2856,8 @@ msgstr "Rxvt"
 #~ "X geometry specification (see \"X\" man page), can be specified once per "
 #~ "window to be opened."
 #~ msgstr ""
-#~ "Especificació de la geometria d'X (mireu la pàgina de manual «X»), pot ser "
-#~ "especificada una vegada per a cada finestra en obrir."
+#~ "Especificació de la geometria d'X (mireu la pàgina de manual «X»), pot "
+#~ "ser especificada una vegada per a cada finestra en obrir."
 
 #~ msgid "Register with the activation nameserver [default]"
 #~ msgstr "Registra al servidor de noms d'activació [per defecte]"
@@ -2842,8 +2963,8 @@ msgstr "Rxvt"
 #~ "An X font name. See the X man page (type \"man X\") for more details on "
 #~ "the format of X font names."
 #~ msgstr ""
-#~ "Un nom de tipus de lletra X. Vegeu la pàgina del manual d'X (executeu «man "
-#~ "X») per a més detalls quant al format dels noms de tipus de lletra X."
+#~ "Un nom de tipus de lletra X. Vegeu la pàgina del manual d'X (executeu "
+#~ "«man X») per a més detalls quant al format dels noms de tipus de lletra X."
 
 #~ msgid "All Files"
 #~ msgstr "Tots els fitxers"
@@ -2863,8 +2984,8 @@ msgstr "Rxvt"
 
 #~ msgid "There was an error loading a terminal keybinding. (%s)\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "S'ha produït un error en carregar una assignació de tecla del terminal. (%"
-#~ "s)\n"
+#~ "S'ha produït un error en carregar una assignació de tecla del terminal. "
+#~ "(%s)\n"
 
 #~ msgid "The value of configuration key %s is not valid; value is \"%s\"\n"
 #~ msgstr ""
@@ -2932,8 +3053,8 @@ msgstr "Rxvt"
 #~ msgid ""
 #~ "Failed to load background image \"%s\" for terminal profile \"%s\": %s\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "Ha fallat la càrrega de la imatge de fons «%s» pel perfil del terminal «%"
-#~ "s»: %s\n"
+#~ "Ha fallat la càrrega de la imatge de fons «%s» pel perfil del terminal "
+#~ "«%s»: %s\n"
 
 #~ msgid ""
 #~ "GNOME Terminal: font name \"%s\" set in configuration database is not "
@@ -2999,8 +3120,8 @@ msgstr "Rxvt"
 #~ msgid ""
 #~ "Mozilla url dropped on terminal had wrong format (%d) or length (%d)\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "La url de Mozilla arrossegada al terminal tenia un format (%d) o mida (%"
-#~ "d) erroni\n"
+#~ "La url de Mozilla arrossegada al terminal tenia un format (%d) o mida "
+#~ "(%d) erroni\n"
 
 #~ msgid "URI list dropped on terminal had wrong format (%d) or length (%d)\n"
 #~ msgstr ""
@@ -3014,7 +3135,8 @@ msgstr "Rxvt"
 #~ "mida (%d) erroni\n"
 
 #~ msgid "Error converting URI \"%s\" into filename: %s\n"
-#~ msgstr "S'ha produït un error en convertir l'URI «%s» al nom de fitxer: %s\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "S'ha produït un error en convertir l'URI «%s» al nom de fitxer: %s\n"
 
 #
 #~ msgid "C_urrent Profileâ?¦"
@@ -3126,8 +3248,8 @@ msgstr "Rxvt"
 #~ "canvis de configuració del terminal. (%s)\n"
 
 #~ msgid ""
-#~ "There was an error loading config value for whether to use mnemonics. (%"
-#~ "s)\n"
+#~ "There was an error loading config value for whether to use mnemonics. "
+#~ "(%s)\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "S'ha produït un error en carregar els valors de la configuració sobre si "
 #~ "utilitzar mnemònics. (%s)\n"
@@ -3378,6 +3500,3 @@ msgstr "Rxvt"
 # dingus, S/key challenge... no està clar. jm
 #~ msgid "Support skey dingus clicking"
 #~ msgstr "Implementa fer clic en comprovacions d'skey"
-
-msgid "_Search for:"
-msgstr "_Search for: "[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]