[sabayon] Updated Belarusian translationcommit af58176b79e453fa848c7ca88595d0e9ddc239b1
Author: Wladzimir Manulenka <wladzimir manulenka gmail com>
Date:   Thu Oct 28 00:49:34 2010 +0300

    Updated Belarusian translation

 po/be.po |  327 ++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 172 insertions(+), 155 deletions(-)
---
diff --git a/po/be.po b/po/be.po
index c905071..e273c96 100644
--- a/po/be.po
+++ b/po/be.po
@@ -1,23 +1,23 @@
-# Belarusian translation of sabayon.
 # Copyright (C) 2009 THE sabayon'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the sabayon package.
 # Iryna Nikanchuk <defragbrain gmail com>, 2009.
-#
-#
 # Alexander Nyakhaychyk <nyakhaychyk gmail com>, 2009.
+# Wladzimir Manulenka <wladzimir manulenka gmail com>, 2010.
+#
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: sabayon HEAD\n"
+"Project-Id-Version: sabayon.master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-12-21 21:44-0600\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-08-27 23:51+0300\n"
-"Last-Translator: Alexander Nyakhaychyk <nyakhaychyk gmail com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-28 00:49+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-26 13:53+0200\n"
+"Last-Translator: Jim <vlma tut by>\n"
 "Language-Team: Belarusian <i18n mova org>\n"
+"Language: be\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
-"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
+"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
 #: ../admin-tool/aboutdialog.py:66
 msgid "Program to establish and edit profiles for users"
@@ -40,76 +40,80 @@ msgstr "Ð?гнаÑ?аваÑ?Ñ?"
 msgid "Lock"
 msgstr "Ð?аблÑ?каваÑ?Ñ?"
 
-#: ../admin-tool/changeswindow.py:127 ../admin-tool/editorwindow.py:238
+#: ../admin-tool/changeswindow.py:127 ../admin-tool/editorwindow.py:263
 msgid "Description"
 msgstr "Ð?пÑ?Ñ?анÑ?не"
 
-#: ../admin-tool/editorwindow.py:97
+#: ../admin-tool/editorwindow.py:100
 #, python-format
 msgid "Profile %s"
 msgstr "Ð?Ñ?оÑ?Ñ?лÑ? %s"
 
-#: ../admin-tool/editorwindow.py:202 ../admin-tool/sessionwindow.py:177
+#: ../admin-tool/editorwindow.py:205 ../admin-tool/sessionwindow.py:179
 msgid "_Profile"
 msgstr "_Ð?Ñ?оÑ?Ñ?лÑ?"
 
-#: ../admin-tool/editorwindow.py:203 ../admin-tool/sessionwindow.py:178
+#: ../admin-tool/editorwindow.py:206 ../admin-tool/sessionwindow.py:180
 msgid "_Save"
 msgstr "_Ð?аÑ?аваÑ?Ñ?"
 
-#: ../admin-tool/editorwindow.py:203 ../admin-tool/sessionwindow.py:178
+#: ../admin-tool/editorwindow.py:206 ../admin-tool/sessionwindow.py:180
 msgid "Save profile"
 msgstr "Ð?аÑ?аваÑ?Ñ? пÑ?оÑ?Ñ?лÑ?"
 
-#: ../admin-tool/editorwindow.py:204
+#: ../admin-tool/editorwindow.py:207
 msgid "_Close"
 msgstr "_Ð?акÑ?Ñ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../admin-tool/editorwindow.py:204 ../admin-tool/sessionwindow.py:179
+#: ../admin-tool/editorwindow.py:207 ../admin-tool/sessionwindow.py:181
 msgid "Close the current window"
 msgstr "Ð?акÑ?Ñ?Ñ?Ñ? гÑ?Ñ?ае акно"
 
-#: ../admin-tool/editorwindow.py:205 ../admin-tool/sessionwindow.py:180
+#: ../admin-tool/editorwindow.py:208 ../admin-tool/sessionwindow.py:182
 msgid "_Edit"
 msgstr "_РÑ?дагаваÑ?Ñ?"
 
-#: ../admin-tool/editorwindow.py:206
+#: ../admin-tool/editorwindow.py:209
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Ð?Ñ?далÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../admin-tool/editorwindow.py:206
+#: ../admin-tool/editorwindow.py:209
 msgid "Delete item"
 msgstr "Ð?Ñ?далÑ?Ñ?Ñ? Ñ?лемÑ?нÑ?"
 
-#: ../admin-tool/editorwindow.py:207 ../admin-tool/sessionwindow.py:183
+#: ../admin-tool/editorwindow.py:210 ../admin-tool/sessionwindow.py:185
 msgid "_Help"
 msgstr "_Ð?аведка"
 
-#: ../admin-tool/editorwindow.py:208 ../admin-tool/sessionwindow.py:184
+#: ../admin-tool/editorwindow.py:211 ../admin-tool/sessionwindow.py:186
 msgid "_Contents"
-msgstr ""
+msgstr "_Ð?Ñ?меÑ?Ñ?"
 
-#: ../admin-tool/editorwindow.py:208 ../admin-tool/sessionwindow.py:184
+#: ../admin-tool/editorwindow.py:211 ../admin-tool/sessionwindow.py:186
 msgid "Help Contents"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?меÑ?Ñ? даведкÑ?"
 
-#: ../admin-tool/editorwindow.py:209 ../admin-tool/sessionwindow.py:185
+#: ../admin-tool/editorwindow.py:212 ../admin-tool/sessionwindow.py:187
 msgid "_About"
 msgstr "_Ð?б пÑ?агÑ?аме"
 
-#: ../admin-tool/editorwindow.py:209 ../admin-tool/sessionwindow.py:185
+#: ../admin-tool/editorwindow.py:212 ../admin-tool/sessionwindow.py:187
 msgid "About Sabayon"
 msgstr "Ð?Ñ?веÑ?Ñ?кÑ? пÑ?а Sabayon"
 
-#: ../admin-tool/editorwindow.py:270 ../lib/sources/gconfsource.py:124
+#: ../admin-tool/editorwindow.py:267
+msgid "Source"
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?а"
+
+#: ../admin-tool/editorwindow.py:300 ../lib/sources/gconfsource.py:124
 msgid "GConf"
 msgstr "GConf"
 
-#: ../admin-tool/editorwindow.py:274 ../lib/sources/filessource.py:79
+#: ../admin-tool/editorwindow.py:304 ../lib/sources/filessource.py:86
 msgid "Files"
 msgstr "ФайлÑ?"
 
-#: ../admin-tool/editorwindow.py:274 ../lib/sources/paneldelegate.py:278
+#: ../admin-tool/editorwindow.py:304 ../lib/sources/paneldelegate.py:279
 msgid "Panel"
 msgstr "Ð?анÑ?лÑ?"
 
@@ -159,7 +163,7 @@ msgstr "паÑ?а"
 msgid "Profile settings: %s"
 msgstr "Ð?аладкÑ? пÑ?оÑ?Ñ?лÑ?: %s"
 
-#: ../admin-tool/gconfviewer.py:110 ../admin-tool/profilesdialog.py:404
+#: ../admin-tool/gconfviewer.py:110 ../admin-tool/profilesdialog.py:423
 #: ../admin-tool/usersdialog.py:87
 msgid "Name"
 msgstr "Ð?азва"
@@ -173,13 +177,13 @@ msgid "Value"
 msgstr "Ð?наÑ?Ñ?нÑ?не"
 
 #: ../admin-tool/groupsdialog.py:61
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Groups for profile %s"
-msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ?алÑ?нÑ?кÑ? пÑ?оÑ?Ñ?лÑ? %s"
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?пÑ? длÑ? пÑ?оÑ?Ñ?лÑ? %s"
 
 #: ../admin-tool/groupsdialog.py:71
 msgid "Group"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?па"
 
 #: ../admin-tool/groupsdialog.py:81 ../admin-tool/usersdialog.py:96
 msgid "Use This Profile"
@@ -191,7 +195,7 @@ msgstr "УжÑ?Ñ?Ñ? гÑ?Ñ?Ñ? пÑ?оÑ?Ñ?лÑ?"
 #. to form a unique profile name e.g.
 #. "Artist Workstation (5)"
 #.
-#: ../admin-tool/profilesdialog.py:520
+#: ../admin-tool/profilesdialog.py:550
 #, python-format
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
@@ -256,11 +260,11 @@ msgstr ""
 "Sabayon бÑ?дзе закÑ?Ñ?Ñ?Ñ?. Ð?дбÑ?лоÑ?Ñ? некалÑ?кÑ? папÑ?аÑ?нÑ?Ñ? памÑ?лак, Ñ? каб дапамагÑ?Ñ? "
 "нам вÑ?пÑ?авÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?, даÑ?лÑ?Ñ?е апÑ?Ñ?анÑ?не пÑ?аблемÑ? з %s да %s"
 
-#: ../admin-tool/sabayon-apply:111
+#: ../admin-tool/sabayon-apply:136
 msgid "Please use -h for usage options"
 msgstr "УжÑ?йÑ?е -h длÑ? ваÑ?Ñ?Ñ?нÑ?аÑ? вÑ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?анÑ?нÑ?"
 
-#: ../admin-tool/sabayon-apply:123
+#: ../admin-tool/sabayon-apply:148
 #, c-format
 msgid "No profile for user '%s' found\n"
 msgstr "Ð?Ñ? знойдзенÑ? пÑ?оÑ?Ñ?лÑ? длÑ? '%s'\n"
@@ -300,11 +304,11 @@ msgstr "_Ð?адÑ?абÑ?знаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?"
 
 #: ../admin-tool/sabayon.ui.h:7
 msgid "_Groups"
-msgstr ""
+msgstr "_Ð?Ñ?Ñ?пÑ?"
 
 #: ../admin-tool/sabayon.ui.h:8
 msgid "_Groups:"
-msgstr ""
+msgstr "_Ð?Ñ?Ñ?пÑ?:"
 
 #: ../admin-tool/sabayon.ui.h:9
 msgid "_Profiles:"
@@ -328,50 +332,48 @@ msgid "Save changes to profile \"%s\" before closing?"
 msgstr "Ð?аÑ?аваÑ?Ñ? зÑ?менÑ? длÑ? пÑ?оÑ?Ñ?лÑ? \"%s\" пеÑ?ад вÑ?Ñ?адам?"
 
 #: ../admin-tool/saveconfirm.py:44
-#, fuzzy
 msgid "If you don't save, all changes will be permanently lost."
-msgstr ""
-"Ð?алÑ? не заÑ?аваеÑ?е, зÑ?менÑ? з апоÑ?нÑ?й гадзÑ?нÑ? бÑ?дÑ?Ñ?Ñ? назаÑ?Ñ?Ñ?дÑ? Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?анÑ?Ñ?."
+msgstr "Ð?алÑ? не заÑ?аваеÑ?е, Ñ?Ñ?е зÑ?менÑ? бÑ?дÑ?Ñ?Ñ? назаÑ?Ñ?Ñ?дÑ? Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?анÑ?Ñ?."
 
-#: ../admin-tool/sessionwindow.py:155
+#: ../admin-tool/sessionwindow.py:157
 #, python-format
 msgid "Editing profile %s"
 msgstr "РÑ?дагаванÑ?не пÑ?оÑ?Ñ?лÑ? %s"
 
-#: ../admin-tool/sessionwindow.py:179
+#: ../admin-tool/sessionwindow.py:181
 msgid "_Quit"
 msgstr "_Ð?Ñ?йÑ?Ñ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../admin-tool/sessionwindow.py:181
+#: ../admin-tool/sessionwindow.py:183
 msgid "_Changes"
 msgstr "_Ð?Ñ?менÑ?"
 
-#: ../admin-tool/sessionwindow.py:181
+#: ../admin-tool/sessionwindow.py:183
 msgid "Edit changes"
 msgstr "РÑ?дагаваÑ?Ñ? зÑ?менÑ?"
 
-#: ../admin-tool/sessionwindow.py:182
+#: ../admin-tool/sessionwindow.py:184
 msgid "_Lockdown"
 msgstr "_Ð?лÑ?каванÑ?не"
 
-#: ../admin-tool/sessionwindow.py:182
+#: ../admin-tool/sessionwindow.py:184
 msgid "Edit Lockdown settings"
 msgstr "РÑ?дагаваÑ?Ñ? наладкÑ? блÑ?каванÑ?нÑ?Ñ?"
 
-#: ../admin-tool/sessionwindow.py:188
+#: ../admin-tool/sessionwindow.py:190
 msgid "Enforce Mandatory"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?мÑ?Ñ? длÑ? абавÑ?зковÑ?Ñ? наладаÑ?"
 
-#: ../admin-tool/sessionwindow.py:188
+#: ../admin-tool/sessionwindow.py:190
 msgid "Enforce mandatory settings in the editing session"
 msgstr "Ð?аладкÑ? абавÑ?зковага пÑ?Ñ?мÑ?Ñ?Ñ? Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?дагаванÑ?нÑ?"
 
-#: ../admin-tool/sessionwindow.py:306
+#: ../admin-tool/sessionwindow.py:308
 #, python-format
 msgid "Lockdown settings for %s"
 msgstr "Ð?аладкÑ? блÑ?каванÑ?нÑ?Ñ? длÑ? %s"
 
-#: ../admin-tool/sessionwindow.py:342
+#: ../admin-tool/sessionwindow.py:344
 #, python-format
 msgid ""
 "There was a recoverable error while applying the user profile '%s'.  You can "
@@ -381,11 +383,11 @@ msgstr ""
 "можаÑ?е паведамÑ?Ñ?Ñ? пÑ?а памÑ?лкÑ? заÑ?аз алÑ?бо Ñ?пÑ?абаваÑ?Ñ? пÑ?аÑ?Ñ?гваÑ?Ñ? Ñ?Ñ?дагаванÑ?не "
 "пÑ?оÑ?Ñ?лÑ? каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?алÑ?нÑ?ка."
 
-#: ../admin-tool/sessionwindow.py:346
+#: ../admin-tool/sessionwindow.py:348
 msgid "_Report this error"
 msgstr "_Ð?аведамÑ?Ñ?Ñ? пÑ?а памÑ?лкÑ?"
 
-#: ../admin-tool/sessionwindow.py:347
+#: ../admin-tool/sessionwindow.py:349
 msgid "_Continue editing"
 msgstr "_Ð?Ñ?аÑ?Ñ?гваÑ?Ñ? Ñ?Ñ?дагаванÑ?не"
 
@@ -394,15 +396,15 @@ msgstr "_Ð?Ñ?аÑ?Ñ?гваÑ?Ñ? Ñ?Ñ?дагаванÑ?не"
 msgid "Users for profile %s"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ?алÑ?нÑ?кÑ? пÑ?оÑ?Ñ?лÑ? %s"
 
-#: ../lib/protosession.py:112
+#: ../lib/protosession.py:119
 msgid "Unable to find a free X display"
 msgstr "Ð?емагÑ?Ñ?ма знайÑ?Ñ?Ñ?Ñ? волÑ?нÑ? X-дÑ?Ñ?плÑ?й"
 
-#: ../lib/protosession.py:376
+#: ../lib/protosession.py:383
 msgid "Failed to start Xephyr: timed out waiting for USR1 signal"
 msgstr "Ð?емагÑ?Ñ?ма запÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Xephyr: Ñ?аймаÑ?Ñ? длÑ? Ñ?Ñ?гнала USR1"
 
-#: ../lib/protosession.py:378
+#: ../lib/protosession.py:385
 msgid "Failed to start Xephyr: died during startup"
 msgstr "Ð?емагÑ?Ñ?ма запÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Xephyr: загÑ?нÑ?Ñ? Ñ? Ñ?аÑ? запÑ?Ñ?кÑ?"
 
@@ -410,7 +412,7 @@ msgstr "Ð?емагÑ?Ñ?ма запÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Xephyr: загÑ?нÑ?Ñ? Ñ? Ñ?аÑ?
 #. "%s\n"
 #. "========== END SABAYON-APPLY LOG (RECOVERABLE) ==========",
 #. stderr_str)
-#: ../lib/protosession.py:469
+#: ../lib/protosession.py:476
 #, python-format
 msgid ""
 "There was a recoverable error while applying the user profile from file '%s'."
@@ -420,45 +422,56 @@ msgstr "Ð?даÑ?Ñ?лаÑ?Ñ? памÑ?лка пÑ?Ñ? Ñ?жÑ?ванÑ?нÑ? пÑ?оÑ?Ñ?л
 #. "%s\n"
 #. "========== END SABAYON-APPLY LOG (FATAL) ==========",
 #. stderr_str)
-#: ../lib/protosession.py:478
+#: ../lib/protosession.py:485
 #, python-format
 msgid "There was a fatal error while applying the user profile from '%s'."
 msgstr ""
 "Ð?даÑ?Ñ?лаÑ?Ñ? Ñ?аÑ?алÑ?наÑ? памÑ?лка пÑ?Ñ? Ñ?жÑ?ванÑ?нÑ? пÑ?оÑ?Ñ?лÑ? каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?алÑ?нÑ?ка з '%s'."
 
 #: ../lib/sources/filessource.py:69
-#, python-format
-msgid "File '%s' created"
-msgstr "Файл '%s' Ñ?Ñ?воÑ?анÑ?"
+msgid "Directory"
+msgstr "Ð?аÑ?алÑ?г"
 
 #: ../lib/sources/filessource.py:71
-#, python-format
-msgid "File '%s' deleted"
-msgstr "Файл '%s' вÑ?даленÑ?"
+msgid "Link"
+msgstr "СпаÑ?Ñ?лка"
 
 #: ../lib/sources/filessource.py:73
+msgid "File"
+msgstr "Файл"
+
+#: ../lib/sources/filessource.py:75
+#, python-format
+msgid "%s '%s' created"
+msgstr "%s \"%s\" бÑ?Ñ? Ñ?Ñ?воÑ?анÑ?"
+
+#: ../lib/sources/filessource.py:77
 #, python-format
-msgid "File '%s' changed"
-msgstr "Файл '%s' зÑ?мененÑ?"
+msgid "%s '%s' deleted"
+msgstr "%s \"%s\" бÑ?Ñ? вÑ?даленÑ?"
 
-#: ../lib/sources/filessource.py:97
+#: ../lib/sources/filessource.py:79
+#, python-format
+msgid "%s '%s' changed"
+msgstr "%s \"%s\" бÑ?Ñ? зÑ?мененÑ?"
+
+#: ../lib/sources/filessource.py:105
 msgid "Applications menu"
-msgstr "Ð?Ñ?нÑ? даÑ?Ñ?аÑ?аванÑ?нÑ?Ñ?"
+msgstr "Ð?Ñ?нÑ? пÑ?агÑ?амаÑ?"
 
-#: ../lib/sources/filessource.py:99
-#, fuzzy
+#: ../lib/sources/filessource.py:107
 msgid "Settings menu"
-msgstr "Ð?Ñ?нÑ? наладак Ñ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?а"
+msgstr "Ð?Ñ?нÑ? наладаÑ?"
 
-#: ../lib/sources/filessource.py:101
+#: ../lib/sources/filessource.py:109
 msgid "Server Settings menu"
-msgstr "Ð?Ñ?нÑ? наладак Ñ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?а"
+msgstr "Ð?Ñ?нÑ? наладаÑ? Ñ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?а"
 
-#: ../lib/sources/filessource.py:103
+#: ../lib/sources/filessource.py:111
 msgid "System Settings menu"
-msgstr "Ð?Ñ?нÑ? наладак Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?мÑ?"
+msgstr "Ð?Ñ?нÑ? наладаÑ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?мÑ?"
 
-#: ../lib/sources/filessource.py:105
+#: ../lib/sources/filessource.py:113
 msgid "Start Here menu"
 msgstr "Ð?Ñ?нÑ? паÑ?аÑ?кÑ?"
 
@@ -507,86 +520,86 @@ msgstr "GConf клÑ?Ñ? '%s' вÑ?Ñ?Ñ?аÑ?ленÑ? Ñ?к паÑ?а '%s'"
 msgid "GConf key '%s' set to '%s'"
 msgstr "GConf клÑ?Ñ? '%s' вÑ?Ñ?Ñ?аÑ?ленÑ? Ñ?к '%s'"
 
-#: ../lib/sources/gconfsource.py:137
+#: ../lib/sources/gconfsource.py:138
 msgid "Default GConf settings"
 msgstr "Ð?моÑ?Ñ?анÑ?Ñ? наладкÑ? GConf"
 
-#: ../lib/sources/gconfsource.py:139
+#: ../lib/sources/gconfsource.py:140
 msgid "Mandatory GConf settings"
 msgstr "Ð?бавÑ?зковÑ?Ñ? наладкÑ? GConf"
 
-#: ../lib/sources/mozillasource.py:133
+#: ../lib/sources/mozillasource.py:135
 #, python-format
 msgid "Mozilla key '%s' set to '%s'"
 msgstr "Ð?лÑ?Ñ? Ð?азÑ?лÑ? '%s' вÑ?Ñ?Ñ?аÑ?ленÑ? Ñ?к '%s'"
 
-#: ../lib/sources/mozillasource.py:135
+#: ../lib/sources/mozillasource.py:137
 #, python-format
 msgid "Mozilla key '%s' unset"
 msgstr "Ð?лÑ?Ñ? Ð?азÑ?лÑ? '%s' Ñ?каÑ?аванÑ?"
 
-#: ../lib/sources/mozillasource.py:137
+#: ../lib/sources/mozillasource.py:139
 #, python-format
 msgid "Mozilla key '%s' changed to '%s'"
 msgstr "Ð?лÑ?Ñ? Ð?азÑ?лÑ? '%s' зÑ?мененÑ? на '%s'"
 
-#: ../lib/sources/mozillasource.py:166 ../lib/sources/mozillasource.py:176
+#: ../lib/sources/mozillasource.py:169 ../lib/sources/mozillasource.py:179
 msgid "Web browser preferences"
 msgstr "Ð?еÑ?авагÑ? гаÑ?Ñ?аÑ?а Ñ?еÑ?Ñ?ва"
 
-#: ../lib/sources/mozillasource.py:168 ../lib/sources/mozillasource.py:178
+#: ../lib/sources/mozillasource.py:171 ../lib/sources/mozillasource.py:181
 msgid "Web browser bookmarks"
 msgstr "Ð?акладкÑ? гаÑ?Ñ?аÑ?а Ñ?еÑ?Ñ?ва"
 
-#: ../lib/sources/mozillasource.py:170
+#: ../lib/sources/mozillasource.py:173
 msgid "Web browser profile list"
 msgstr "СÑ?пÑ?Ñ? пÑ?оÑ?Ñ?лÑ?Ñ? длÑ? гаÑ?Ñ?аÑ?а Ñ?еÑ?Ñ?ва"
 
-#: ../lib/sources/mozillasource.py:520
+#: ../lib/sources/mozillasource.py:550
 #, python-format
 msgid "File Not Found (%s)"
 msgstr "Файл нÑ? знойдзенÑ? (%s)"
 
-#: ../lib/sources/mozillasource.py:869
+#: ../lib/sources/mozillasource.py:899
 #, python-format
 msgid "duplicate name(%(name)s) in section %(section)s"
 msgstr "паÑ?Ñ?оÑ?наÑ? назва (%(name)s)·Ñ? Ñ?Ñ?кÑ?Ñ?Ñ? %(section)s"
 
-#: ../lib/sources/mozillasource.py:878
+#: ../lib/sources/mozillasource.py:908
 #, python-format
 msgid "redundant default in section %s"
 msgstr "лÑ?Ñ?нÑ?е змоÑ?Ñ?анÑ?не Ñ? Ñ?Ñ?кÑ?Ñ?Ñ? %s"
 
-#: ../lib/sources/mozillasource.py:895
+#: ../lib/sources/mozillasource.py:925
 msgid "no default profile"
 msgstr "нÑ?ма змоÑ?Ñ?анага пÑ?оÑ?Ñ?лÑ?"
 
-#: ../lib/sources/mozillasource.py:950
+#: ../lib/sources/mozillasource.py:980
 #, python-format
 msgid "Mozilla bookmark created '%s' -> '%s'"
 msgstr "Ð?акладка Ð?азÑ?лÑ? Ñ?Ñ?воÑ?анаÑ? '%s' -> '%s'"
 
-#: ../lib/sources/mozillasource.py:952
+#: ../lib/sources/mozillasource.py:982
 #, python-format
 msgid "Mozilla bookmark folder created '%s'"
 msgstr "СÑ?воÑ?анаÑ? Ñ?Ñ?Ñ?ка закладак Ð?азÑ?лÑ? '%s'"
 
-#: ../lib/sources/mozillasource.py:955
+#: ../lib/sources/mozillasource.py:985
 #, python-format
 msgid "Mozilla bookmark deleted '%s'"
 msgstr "Ð?акладка Ð?азÑ?лÑ? вÑ?даленаÑ? '%s'"
 
-#: ../lib/sources/mozillasource.py:957
+#: ../lib/sources/mozillasource.py:987
 #, python-format
 msgid "Mozilla bookmark folder deleted '%s'"
 msgstr "ТÑ?Ñ?ка закладак Ð?азÑ?лÑ? вÑ?даленаÑ? '%s'"
 
-#: ../lib/sources/mozillasource.py:960
+#: ../lib/sources/mozillasource.py:990
 #, python-format
 msgid "Mozilla bookmark changed '%s' '%s'"
 msgstr "Ð?акладка Ð?азÑ?лÑ? зÑ?мененаÑ? '%s' '%s'"
 
-#: ../lib/sources/mozillasource.py:962
+#: ../lib/sources/mozillasource.py:992
 #, python-format
 msgid "Mozilla bookmark folder changed '%s'"
 msgstr "ТÑ?Ñ?ка закладак Ð?азÑ?лÑ? зÑ?мененаÑ? '%s'"
@@ -594,117 +607,124 @@ msgstr "ТÑ?Ñ?ка закладак Ð?азÑ?лÑ? зÑ?мененаÑ? '%s'"
 #: ../lib/sources/paneldelegate.py:65
 #, python-format
 msgid "Panel '%s' added"
-msgstr "Ð?анÑ?лÑ? '%s' даданаÑ?"
+msgstr "Ð?анÑ?лÑ? \"%s\" дададзенаÑ?"
 
 #: ../lib/sources/paneldelegate.py:71
 #, python-format
 msgid "Panel '%s' removed"
-msgstr "Ð?анÑ?лÑ? '%s' вÑ?даленаÑ?"
+msgstr "Ð?анÑ?лÑ? \"%s\" вÑ?даленаÑ?"
 
 #: ../lib/sources/paneldelegate.py:77
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Applet '%s' added"
-msgstr "Ð?анÑ?лÑ? '%s' даданаÑ?"
+msgstr "Ð?ададзенÑ? \"%s\" аплеÑ?"
 
 #: ../lib/sources/paneldelegate.py:100
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Applet '%s' removed"
-msgstr "Ð?анÑ?лÑ? '%s' вÑ?даленаÑ?"
+msgstr "Ð?плеÑ? \"%s\" вÑ?даленÑ?"
 
 #: ../lib/sources/paneldelegate.py:123
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Object '%s' added"
-msgstr "Ð?анÑ?лÑ? '%s' даданаÑ?"
+msgstr "Ð?б'екÑ? \"%s\" дададзенÑ?"
 
 #: ../lib/sources/paneldelegate.py:152
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Object '%s' removed"
-msgstr "Ð?анÑ?лÑ? '%s' вÑ?даленаÑ?"
+msgstr "Ð?б'екÑ? \"%s\" вÑ?даленÑ?"
 
 #. Translators: This is a drawer in gnome-panel (where you can put applets)
-#: ../lib/sources/paneldelegate.py:240
+#: ../lib/sources/paneldelegate.py:241
 msgid "Drawer"
 msgstr "ШÑ?Ñ?лÑ?да"
 
-#: ../lib/sources/paneldelegate.py:242
+#: ../lib/sources/paneldelegate.py:243
 msgid "Main Menu"
 msgstr "Ð?алоÑ?нае мÑ?нÑ?"
 
-#: ../lib/sources/paneldelegate.py:252
+#: ../lib/sources/paneldelegate.py:253
 #, python-format
 msgid "%s launcher"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?калÑ?нÑ?к %s"
 
-#: ../lib/sources/paneldelegate.py:256
+#: ../lib/sources/paneldelegate.py:257
 msgid "Lock Screen button"
 msgstr "Ð?нопка блÑ?каванÑ?нÑ? Ñ?кÑ?анÑ?"
 
-#: ../lib/sources/paneldelegate.py:258
+#: ../lib/sources/paneldelegate.py:259
 msgid "Logout button"
 msgstr "Ð?нопка вÑ?Ñ?адÑ?"
 
-#: ../lib/sources/paneldelegate.py:260
+#: ../lib/sources/paneldelegate.py:261
 msgid "Run Application button"
 msgstr "Ð?нопка Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?омленÑ?нÑ? даÑ?Ñ?аÑ?аванÑ?нÑ?"
 
-#: ../lib/sources/paneldelegate.py:262
+#: ../lib/sources/paneldelegate.py:263
 msgid "Search button"
 msgstr "Ð?нопка поÑ?Ñ?кÑ?"
 
-#: ../lib/sources/paneldelegate.py:264
+#: ../lib/sources/paneldelegate.py:265
 msgid "Force Quit button"
 msgstr "Ð?нопка пÑ?Ñ?мÑ?Ñ?овага вÑ?Ñ?адÑ?"
 
-#: ../lib/sources/paneldelegate.py:266
+#: ../lib/sources/paneldelegate.py:267
 msgid "Connect to Server button"
 msgstr "Ð?нопка далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ? да Ñ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?а"
 
-#: ../lib/sources/paneldelegate.py:268
+#: ../lib/sources/paneldelegate.py:269
 msgid "Shutdown button"
 msgstr "Ð?нопка вÑ?клÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ?"
 
-#: ../lib/sources/paneldelegate.py:270
+#: ../lib/sources/paneldelegate.py:271
 msgid "Screenshot button"
 msgstr "Ð?нопка здÑ?мкÑ? Ñ?кÑ?анÑ?"
 
-#: ../lib/sources/paneldelegate.py:273
+#: ../lib/sources/paneldelegate.py:274
 msgid "Unknown"
 msgstr "Ð?евÑ?дома"
 
-#: ../lib/sources/paneldelegate.py:275
+#: ../lib/sources/paneldelegate.py:276
 msgid "Menu Bar"
 msgstr "Ð?анÑ?лÑ? мÑ?нÑ?"
 
-#: ../lib/sources/paneldelegate.py:512
+#: ../lib/sources/paneldelegate.py:513
 msgid "Panel File"
 msgstr "Файл панÑ?лÑ?"
 
-#: ../lib/storage.py:172
+#: ../lib/storage.py:173
 #, python-format
 msgid "Failed to read file '%s': %s"
 msgstr "Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? пÑ?аÑ?Ñ?Ñ?аÑ?Ñ? Ñ?айл '%s': %s"
 
-#: ../lib/storage.py:182
+#: ../lib/storage.py:183
 #, python-format
 msgid "Failed to read metadata from '%s': %s"
 msgstr "Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? пÑ?аÑ?Ñ?Ñ?аÑ?Ñ? мÑ?Ñ?азÑ?веÑ?Ñ?кÑ? з '%s': %s"
 
-#: ../lib/storage.py:188
+#: ../lib/storage.py:189
 #, python-format
 msgid "Invalid metadata section in '%s': %s"
 msgstr "Ð?амÑ?лковаÑ? Ñ?Ñ?кÑ?Ñ?Ñ? мÑ?Ñ?азÑ?веÑ?Ñ?ак Ñ? '%s': %s"
 
-#: ../lib/storage.py:362
+#. change the raise to a dprint, since some files seem to disappear.
+#. raise ProfileStorageException (_("Cannot add non-existent file '%s'") % src_path)
+#: ../lib/storage.py:387
 #, python-format
 msgid "Cannot add non-existent file '%s'"
-msgstr "Ð?емагÑ?Ñ?ма дадаÑ?Ñ? Ñ?айл '%s', Ñ?кÑ? не Ñ?Ñ?нÑ?е"
+msgstr "Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? дадаÑ?Ñ? адÑ?Ñ?Ñ?нÑ? Ñ?айл \"%s\""
+
+#: ../lib/storage.py:531
+#, python-format
+msgid "Couldn't rmdir '%s'"
+msgstr "Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? вÑ?далÑ?Ñ?Ñ? каÑ?алÑ?г \"%s\""
 
-#: ../lib/storage.py:487
+#: ../lib/storage.py:536
 #, python-format
 msgid "Couldn't unlink file '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? адлÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?айл \"%s\" ад Ñ?айлавай Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?мÑ?"
 
-#: ../lib/storage.py:570
+#: ../lib/storage.py:633
 #, python-format
 msgid "Profile is read-only %s"
 msgstr "Ð?Ñ?оÑ?Ñ?лÑ? Ñ?олÑ?кÑ? длÑ? Ñ?Ñ?Ñ?анÑ?нÑ? %s"
@@ -712,73 +732,70 @@ msgstr "Ð?Ñ?оÑ?Ñ?лÑ? Ñ?олÑ?кÑ? длÑ? Ñ?Ñ?Ñ?анÑ?нÑ? %s"
 #. Translators: You may move the "%(setting)s" and "%(np)s" items as you wish, but
 #. do not change the way they are written.  The intended string is
 #. something like "invalid type for setting blah in /ldap/path/to/blah"
-#: ../lib/systemdb.py:67
+#: ../lib/systemdb.py:77
 #, python-format
 msgid "invalid type for setting %(setting)s in %(np)s"
-msgstr "памÑ?лковÑ? Ñ?Ñ?п наладкÑ? %(setting)s·Ñ?·%(np)s"
+msgstr "памÑ?лковÑ? Ñ?Ñ?п наладÑ? %(setting)s Ñ? %(np)s"
 
-#: ../lib/systemdb.py:112
+#: ../lib/systemdb.py:122
 msgid "No database file provided"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?е пададзенÑ? Ñ?айл базÑ? зÑ?веÑ?Ñ?ак"
 
-#: ../lib/systemdb.py:232
-#, fuzzy, python-format
+#: ../lib/systemdb.py:253
+#, python-format
 msgid "No LDAP search base specified for %s"
-msgstr "Ð?е акÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ленаÑ? база поÑ?Ñ?кÑ? длÑ? %s"
+msgstr "Ð?е пазнаÑ?анаÑ? база поÑ?Ñ?кÑ? LDAP длÑ? %s"
 
-#: ../lib/systemdb.py:235
-#, fuzzy, python-format
+#: ../lib/systemdb.py:256
+#, python-format
 msgid "No LDAP query filter specified for %s"
-msgstr "Ð?е акÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ленÑ? Ñ?Ñ?лÑ?Ñ?аÑ? запÑ?Ñ?аÑ? длÑ? %s"
+msgstr "Ð?е пазнаÑ?анÑ? Ñ?Ñ?лÑ?Ñ?аÑ? запÑ?Ñ?аÑ? LDAP длÑ? %s"
 
-#: ../lib/systemdb.py:238
-#, fuzzy, python-format
+#: ../lib/systemdb.py:259
+#, python-format
 msgid "No LDAP result attribute specified for %s"
-msgstr "Ð?лÑ? %s не акÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ленÑ? аÑ?Ñ?Ñ?бÑ?Ñ? вÑ?нÑ?кÑ?"
+msgstr "Ð?е пазнаÑ?анÑ? аÑ?Ñ?Ñ?бÑ?Ñ? вÑ?нÑ?кÑ? LDAP длÑ? %s"
 
-#: ../lib/systemdb.py:247
-#, fuzzy
+#: ../lib/systemdb.py:268
 msgid "LDAP Scope must be one of: "
-msgstr "Ð?бÑ?Ñ?г мÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? бÑ?Ñ?Ñ?: sub, base Ñ?Ñ? one"
+msgstr "СÑ?Ñ?Ñ?а LDAP мÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? бÑ?Ñ?Ñ? аднÑ?м з: "
 
-#: ../lib/systemdb.py:268
-#, fuzzy
+#: ../lib/systemdb.py:288
 msgid "multiple_result must be one of: "
-msgstr "multiple_result павÑ?ннÑ? бÑ?Ñ?Ñ?: first Ñ?Ñ? random"
+msgstr "multiple_result мÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? бÑ?Ñ?Ñ? аднÑ?м з:"
 
-#: ../lib/systemdb.py:361
+#: ../lib/systemdb.py:381
 #, python-format
 msgid "Could not open %s for writing"
-msgstr "Ð?емагÑ?Ñ?ма адкÑ?Ñ?Ñ?Ñ? %s длÑ? запÑ?Ñ?Ñ?"
+msgstr "Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? адкÑ?Ñ?Ñ?Ñ? %s длÑ? запÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../lib/systemdb.py:374
+#: ../lib/systemdb.py:394
 #, python-format
 msgid "Failed to save UserDatabase to %s"
 msgstr "Ð?амÑ?лка заÑ?аванÑ?нÑ? базÑ? каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?алÑ?нÑ?каÑ? Ñ? %s"
 
-#: ../lib/systemdb.py:397 ../lib/systemdb.py:431
+#: ../lib/systemdb.py:423 ../lib/systemdb.py:457
 #, python-format
 msgid "File %s is not a profile configuration"
 msgstr "Файл %s нÑ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? канÑ?Ñ?гÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?й пÑ?оÑ?Ñ?лÑ?"
 
-#: ../lib/systemdb.py:404
+#: ../lib/systemdb.py:430
 #, python-format
 msgid "Failed to add default profile %s to configuration"
 msgstr "Ð?амÑ?лка даданÑ?нÑ? змоÑ?Ñ?анага пÑ?оÑ?Ñ?лÑ? %s Ñ? канÑ?Ñ?гÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../lib/systemdb.py:438
+#: ../lib/systemdb.py:464
 #, python-format
 msgid "Failed to add user %s to profile configuration"
 msgstr "Ð?амÑ?лка даданÑ?нÑ? каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?алÑ?нÑ?ка %s Ñ? канÑ?Ñ?гÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? пÑ?оÑ?Ñ?лÑ?"
 
-#: ../lib/systemdb.py:510
+#: ../lib/systemdb.py:536
 msgid "Failed to get the user list"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?даÑ?а пÑ?Ñ? аÑ?Ñ?Ñ?манÑ?нÑ? Ñ?Ñ?пÑ?Ñ?Ñ? каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?алÑ?нÑ?каÑ?"
 
-#: ../lib/systemdb.py:560
-#, fuzzy
+#: ../lib/systemdb.py:586
 msgid "Failed to get the group list"
-msgstr "Ð?Ñ?Ñ?даÑ?а пÑ?Ñ? аÑ?Ñ?Ñ?манÑ?нÑ? Ñ?Ñ?пÑ?Ñ?Ñ? каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?алÑ?нÑ?каÑ?"
+msgstr "Ð?амÑ?лка пÑ?Ñ? аÑ?Ñ?Ñ?манÑ?нÑ? Ñ?Ñ?пÑ?Ñ?Ñ? гÑ?Ñ?паÑ?"
 
 #: ../lib/unittests.py:38 ../lib/unittests.py:39
 msgid "Ignore WARNINGs"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]