[devhelp/gnome-2-32] Updated Belarusian translation.commit e1abdb9dcb484c1d090d8858d4c5ce954eccf4c3
Author: Ihar Hrachyshka <ihar hrachyshka gmail com>
Date:   Thu Oct 28 00:39:43 2010 +0300

    Updated Belarusian translation.

 po/be.po |   27 ++++++++++++++-------------
 1 files changed, 14 insertions(+), 13 deletions(-)
---
diff --git a/po/be.po b/po/be.po
index 1a2d903..8d69335 100644
--- a/po/be.po
+++ b/po/be.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: devhelp.master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-10-28 00:35+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-28 00:39+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-10-27 16:04+0200\n"
 "Last-Translator: Jim <vlma tut by>\n"
 "Language-Team: Belarusian <i18n mova org>\n"
@@ -22,7 +22,7 @@ msgstr "Ð?Ñ?агÑ?ама дапамогÑ? Ñ?аÑ?пÑ?аÑ?оÑ?нÑ?кам"
 
 #. i18n: Please don't translate "Devhelp" (it's marked as translatable
 #. * for transliteration only)
-#: ../data/devhelp.desktop.in.in.h:2 ../src/dh-main.c:307
+#: ../data/devhelp.desktop.in.in.h:2 ../src/dh-main.c:235
 #: ../src/dh-window.c:740 ../src/dh-window.c:1047 ../src/dh-window.c:1879
 msgid "Devhelp"
 msgstr "Devhelp"
@@ -152,16 +152,16 @@ msgid "Y position of main window"
 msgstr "Y-пазÑ?Ñ?Ñ?Ñ? галоÑ?нага акна"
 
 #: ../data/ui/devhelp.builder.h:1
-msgid "Book Shelf"
-msgstr "Ð?нÑ?жнаÑ? палÑ?Ñ?а"
+msgid "<b>Book Shelf</b>"
+msgstr "<b>Ð?нÑ?жнаÑ? палÑ?Ñ?а</b>"
 
 #: ../data/ui/devhelp.builder.h:2
-msgid "Enabled"
-msgstr "УклÑ?Ñ?ана"
+msgid "<b>Fonts</b>"
+msgstr "<b>ШÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?</b>"
 
 #: ../data/ui/devhelp.builder.h:3
-msgid "Fonts"
-msgstr "ШÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?"
+msgid "Enabled"
+msgstr "УклÑ?Ñ?ана"
 
 #: ../data/ui/devhelp.builder.h:4
 msgid "Preferences"
@@ -259,23 +259,23 @@ msgstr "Ð?еÑ?алÑ?к"
 msgid "Type"
 msgstr "ТÑ?п"
 
-#: ../src/dh-main.c:247
+#: ../src/dh-main.c:175
 msgid "Search for a keyword"
 msgstr "Ð?оÑ?Ñ?к клÑ?Ñ?авога Ñ?лова"
 
-#: ../src/dh-main.c:252
+#: ../src/dh-main.c:180
 msgid "Quit any running Devhelp"
 msgstr "Ð?Ñ?йÑ?Ñ?Ñ?Ñ? з Devhelp"
 
-#: ../src/dh-main.c:257
+#: ../src/dh-main.c:185
 msgid "Display the version and exit"
 msgstr "Ð?аказаÑ?Ñ? нÑ?маÑ? вÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ? вÑ?йÑ?Ñ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../src/dh-main.c:262
+#: ../src/dh-main.c:190
 msgid "Focus the Devhelp window with the search field active"
 msgstr "СÑ?акÑ?Ñ?аваÑ?Ñ?а на акне Devhelp, задзейнÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? поле поÑ?Ñ?кÑ?"
 
-#: ../src/dh-main.c:267
+#: ../src/dh-main.c:195
 msgid "Search and display any hit in the assistant window"
 msgstr "Ð?найÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ? падÑ?Ñ?вÑ?Ñ?лÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?е адпаведнÑ?кÑ? Ñ? акне дапаможнÑ?ка"
 
@@ -522,3 +522,4 @@ msgstr "_УлÑ?Ñ?ваÑ?Ñ? памеÑ? лÑ?Ñ?аÑ?"
 #: ../src/eggfindbar.c:362 ../src/eggfindbar.c:365
 msgid "Toggle case sensitive search"
 msgstr "Ð?Ñ?мÑ?нÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?аÑ?ленÑ?не поÑ?Ñ?кÑ? да памеÑ?Ñ? лÑ?Ñ?аÑ?аÑ?"
+[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]