[rhythmbox] Updated Bulgarian translationcommit 984907175742bcd8867466c16ffe74616f8548dc
Author: Alexander Shopov <ash kambanaria org>
Date:  Tue Oct 26 13:27:36 2010 +0300

  Updated Bulgarian translation

 po/bg.po | 2670 +++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 files changed, 1497 insertions(+), 1173 deletions(-)
---
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index e7eba39..23e7576 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -13,131 +13,113 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: rhythmbox master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-04-04 08:34+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-04-03 15:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-26 13:17+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-26 13:15+0300\n"
 "Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616 abv bg>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <dict fsa-bg org>\n"
+"Language: bg\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
 
-#: ../backends/gstreamer/rb-encoder-gst.c:607
-#, c-format
-msgid "Do you want to overwrite the file \"%s\"?"
-msgstr "Ð?Ñ?каÑ?е ли да пÑ?езапиÑ?еÑ?е Ñ?айла â??%sâ???"
-
-#: ../backends/gstreamer/rb-encoder-gst.c:679
+#: ../backends/gstreamer/rb-encoder-gst.c:711
 #, c-format
 msgid "Could not create a GStreamer sink element to write to %s"
 msgstr "Ð?е може да Ñ?е Ñ?Ñ?здаде елеменÑ?-пÑ?иемник на GStreamer за запиÑ? на %s"
 
-#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst.c:432
-#, c-format
-msgid "Failed to create playbin2 element; check your GStreamer installation"
-msgstr ""
-"Ð?еÑ?Ñ?пеÑ?ен опиÑ? за Ñ?Ñ?здаване на елеменÑ? playbin2. Ð?Ñ?овеÑ?еÑ?е инÑ?Ñ?алаÑ?иÑ?Ñ?а на "
-"GStreamer"
-
 #. ?
-#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst.c:630
-#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:2782
+#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst.c:506
+#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:2745
 #, c-format
 msgid "Failed to open output device: %s"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ?ен опиÑ? за оÑ?ваÑ?Ñ?не на изÑ?одÑ?Ñ?о Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во: %s"
 
-#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst.c:677
+#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst.c:647
 #, c-format
-msgid "Unable to start playback pipeline"
-msgstr "Ð?е може да запоÑ?не изпÑ?лнение на поÑ?ок"
+msgid "Failed to create playbin2 element; check your GStreamer installation"
+msgstr ""
+"Ð?еÑ?Ñ?пеÑ?ен опиÑ? за Ñ?Ñ?здаване на елеменÑ? playbin2. Ð?Ñ?овеÑ?еÑ?е инÑ?Ñ?алаÑ?иÑ?Ñ?а на "
+"GStreamer"
 
-#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:1141
-#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:1155
+#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:1129
+#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:1143
 #, c-format
 msgid "Failed to link new stream into GStreamer pipeline"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ?ен опиÑ? за Ñ?вÑ?Ñ?зване на нов поÑ?ок кÑ?м конвейеÑ? на GStreamer"
 
-#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:1183
+#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:1171
 #, c-format
 msgid "Failed to start new stream"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ?ен опиÑ? за Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?ане на нов поÑ?ок"
 
 #. ?
-#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:2707
+#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:2670
 #, c-format
 msgid "Failed to open output device"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ?ен опиÑ? за оÑ?ваÑ?Ñ?не на изÑ?одÑ?Ñ?о Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во"
 
-#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:3058
-#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:3129
+#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:3021
+#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:3092
 #, c-format
 msgid "Failed to create GStreamer element; check your installation"
 msgstr ""
 "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ?ен опиÑ? за Ñ?Ñ?здаване на елеменÑ? на GStreamer. Ð?Ñ?овеÑ?еÑ?е инÑ?Ñ?алаÑ?иÑ?Ñ?а "
 "Ñ?и"
 
-#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:3069
+#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:3032
 #, c-format
 msgid "Failed to create audio output element; check your installation"
 msgstr ""
 "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ?ен опиÑ? за Ñ?Ñ?здаване на изÑ?оден аÑ?дио елеменÑ?. Ð?Ñ?овеÑ?еÑ?е инÑ?Ñ?алаÑ?иÑ?Ñ?а "
 "Ñ?и"
 
-#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:3103
-#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:3145
-#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:3171
-#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:3180
-#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:3189
+#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:3066
+#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:3108
+#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:3134
+#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:3143
+#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:3152
 #, c-format
 msgid "Failed to link GStreamer pipeline; check your installation"
 msgstr ""
 "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ?ен опиÑ? за Ñ?вÑ?Ñ?зване на конвейеÑ? на GStreamer. Ð?Ñ?овеÑ?еÑ?е инÑ?Ñ?алаÑ?иÑ?Ñ?а "
 "Ñ?и"
 
-#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:3284
+#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:3247
 #, c-format
 msgid "Failed to create GStreamer pipeline to play %s"
 msgstr ""
 "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ?ен опиÑ? за Ñ?Ñ?здаване на конвейеÑ? на GStreamer за изпÑ?лнение на %s"
 
-#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:3300
-#, c-format
-msgid "Failed to start playback of %s"
-msgstr "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ?ен опиÑ? за изпÑ?лнение на %s"
-
 #: ../data/ui/create-playlist.ui.h:1
-msgid " "
-msgstr " "
-
-#: ../data/ui/create-playlist.ui.h:2
 msgid "A_dd if any criteria are matched"
 msgstr "Ð?о_бавÑ?не пÑ?и Ñ?Ñ?впадение на нÑ?кой оÑ? кÑ?иÑ?еÑ?ииÑ?е"
 
-#: ../data/ui/create-playlist.ui.h:3
+#: ../data/ui/create-playlist.ui.h:2
 msgid "Create automatically updating playlist where:"
 msgstr "СÑ?здаване на авÑ?омаÑ?иÑ?но обновÑ?ваÑ? Ñ?е Ñ?пиÑ?Ñ?к, в койÑ?о:"
 
-#: ../data/ui/create-playlist.ui.h:4
+#: ../data/ui/create-playlist.ui.h:3
 msgid "GB"
 msgstr "GB"
 
-#: ../data/ui/create-playlist.ui.h:5
+#: ../data/ui/create-playlist.ui.h:4
 msgid "MB"
 msgstr "MB"
 
-#: ../data/ui/create-playlist.ui.h:6
+#: ../data/ui/create-playlist.ui.h:5
 msgid "Minutes"
 msgstr "минÑ?Ñ?и"
 
-#: ../data/ui/create-playlist.ui.h:7
+#: ../data/ui/create-playlist.ui.h:6
 msgid "_Limit to: "
 msgstr "Ð?_гÑ?аниÑ?аване до: "
 
-#: ../data/ui/create-playlist.ui.h:8
+#: ../data/ui/create-playlist.ui.h:7
 msgid "_When sorted by:"
 msgstr "Ð?_Ñ?и подÑ?еждане по:"
 
-#: ../data/ui/create-playlist.ui.h:9
+#: ../data/ui/create-playlist.ui.h:8
 msgid "songs"
 msgstr "пеÑ?ни"
 
@@ -145,91 +127,99 @@ msgstr "пеÑ?ни"
 msgid "A_lbum"
 msgstr "Ð?_лбÑ?м"
 
-#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:2
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:2 ../widgets/rb-entry-view.c:1699
+msgid "BPM"
+msgstr "Темпо"
+
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:3
 msgid "Browser Views"
 msgstr "Ð?зглед на бÑ?аÑ?зÑ?Ñ?а"
 
-#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:3
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:4
+msgid "C_omment"
+msgstr "_Ð?оменÑ?аÑ?"
+
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:5
 msgid "Da_te added"
 msgstr "Ð?а_Ñ?а на добавÑ?не"
 
-#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:4
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:6
 msgid "Default"
 msgstr "СÑ?андаÑ?Ñ?но"
 
-#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:5
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:7
 msgid "G_enres, artists and albums"
 msgstr "Ð?анÑ?ове, изпÑ?лниÑ?ели и _албÑ?ми"
 
-#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:6
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:8
 msgid "Icons only"
 msgstr "Само икони"
 
-#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:7
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:9
 msgid "Lo_cation"
 msgstr "Ð?е_Ñ?Ñ?оположение"
 
-#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:8
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:10
 msgid "Text below icons"
 msgstr "ТекÑ?Ñ? под икониÑ?е"
 
-#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:9
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:11
 msgid "Text beside icons"
 msgstr "ТекÑ?Ñ? до икониÑ?е"
 
-#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:10
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:12
 msgid "Text only"
 msgstr "Само Ñ?екÑ?Ñ?"
 
-#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:11
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:13
 msgid "Ti_me"
 msgstr "Ð?Ñ?е_ме"
 
-#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:12
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:14
 msgid "Toolbar Button Labels"
 msgstr "Ð?Ñ?икеÑ?и на бÑ?Ñ?ониÑ?е в ленÑ?аÑ?а Ñ? инÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?и"
 
-#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:13
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:15
 msgid "Track _number"
 msgstr "_Ð?омеÑ? на пеÑ?енÑ?а"
 
-#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:14
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:16
 msgid "Visible Columns"
 msgstr "Ð?идими колони"
 
-#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:15
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:17
 msgid "_Artist"
 msgstr "Ð?з_пÑ?лниÑ?ел"
 
-#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:16
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:18
 msgid "_Artists and albums"
 msgstr "_Ð?зпÑ?лниÑ?ели и албÑ?ми"
 
-#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:17
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:19
 msgid "_Genre"
 msgstr "_Ð?анÑ?"
 
-#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:18
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:20
 msgid "_Genres and artists"
 msgstr "_Ð?анÑ?ове и изпÑ?лниÑ?ели"
 
-#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:19
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:21
 msgid "_Last played"
 msgstr "Ð?оÑ?_ледно изпÑ?лнен"
 
-#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:20
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:22
 msgid "_Play count"
 msgstr "Ð?з_пÑ?лнениÑ?"
 
-#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:21
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:23
 msgid "_Quality"
 msgstr "_Ð?аÑ?еÑ?Ñ?во"
 
-#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:22
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:24
 msgid "_Rating"
 msgstr "_Ð?Ñ?енка"
 
-#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:23
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:25
 msgid "_Year"
 msgstr "_Ð?одина"
 
@@ -277,26 +267,23 @@ msgstr "_Ð?аблÑ?даване на Ñ?оноÑ?екаÑ?а за нови Ñ?айл
 msgid "<b>Information</b>"
 msgstr "<b>Ð?нÑ?оÑ?маÑ?иÑ?</b>"
 
-#: ../data/ui/media-player-properties.ui.h:2
+#: ../data/ui/media-player-properties.ui.h:2 ../data/ui/sync-dialog.ui.h:1
 msgid "<b>Sync Preferences</b>"
 msgstr "<b>Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойки на Ñ?инÑ?Ñ?онизиÑ?анеÑ?о</b>"
 
-#: ../data/ui/media-player-properties.ui.h:3
+#: ../data/ui/media-player-properties.ui.h:3 ../data/ui/sync-dialog.ui.h:2
 msgid "<b>Sync Preview</b>"
 msgstr "<b>Ð?Ñ?еглед на Ñ?инÑ?Ñ?онизиÑ?анеÑ?о</b>"
 
-#: ../data/ui/media-player-properties.ui.h:4
+#. Translators: This refers to the usage of media space
+#: ../data/ui/media-player-properties.ui.h:5
 msgid "<b>Volume usage</b>"
 msgstr "<b>Ð?аеÑ?о мÑ?Ñ?Ñ?о</b>"
 
-#: ../data/ui/media-player-properties.ui.h:5
-msgid "Added files:"
-msgstr "Ð?обавени Ñ?айлове:"
-
 #: ../data/ui/media-player-properties.ui.h:6
 #: ../data/ui/podcast-feed-properties.ui.h:2
-#: ../data/ui/podcast-properties.ui.h:1 ../data/ui/song-info-multiple.ui.h:2
-#: ../data/ui/song-info.ui.h:2 ../plugins/iradio/station-properties.ui.h:1
+#: ../data/ui/podcast-properties.ui.h:1 ../data/ui/song-info-multiple.ui.h:5
+#: ../data/ui/song-info.ui.h:6 ../plugins/iradio/station-properties.ui.h:1
 msgid "Basic"
 msgstr "Ð?Ñ?новен"
 
@@ -305,11 +292,6 @@ msgid "Media Player Properties"
 msgstr "СвойÑ?Ñ?ва на плеÑ?Ñ?"
 
 #: ../data/ui/media-player-properties.ui.h:8
-msgid "Removed files:"
-msgstr "Ð?Ñ?емаÑ?наÑ?и Ñ?айлове:"
-
-#: ../data/ui/media-player-properties.ui.h:9
-#: ../sources/rb-media-player-source.c:100
 msgid "Sync"
 msgstr "СинÑ?Ñ?онизиÑ?ане"
 
@@ -367,7 +349,7 @@ msgid "Site:"
 msgstr "УебÑ?айÑ?:"
 
 #: ../data/ui/podcast-feed-properties.ui.h:5
-#: ../data/ui/podcast-properties.ui.h:5 ../data/ui/song-info.ui.h:5
+#: ../data/ui/podcast-properties.ui.h:5 ../data/ui/song-info.ui.h:9
 #: ../plugins/iradio/station-properties.ui.h:3
 msgid "Details"
 msgstr "Ð?одÑ?обноÑ?Ñ?и"
@@ -426,7 +408,7 @@ msgstr "Ð?збоÑ? на папка за подкаÑ?Ñ?и"
 msgid "_Download location:"
 msgstr "_Ð?апка за изÑ?еглÑ?ниÑ?Ñ?а:"
 
-#: ../data/ui/podcast-properties.ui.h:2 ../data/ui/song-info.ui.h:3
+#: ../data/ui/podcast-properties.ui.h:2 ../data/ui/song-info.ui.h:7
 #: ../plugins/iradio/station-properties.ui.h:2
 msgid "Bitrate:"
 msgstr "Ð?аÑ?еÑ?Ñ?во:"
@@ -439,7 +421,7 @@ msgstr "Ð?аÑ?а:"
 msgid "Download location:"
 msgstr "Ð?апка за изÑ?еглÑ?ниÑ?Ñ?а:"
 
-#: ../data/ui/podcast-properties.ui.h:7 ../data/ui/song-info.ui.h:6
+#: ../data/ui/podcast-properties.ui.h:7 ../data/ui/song-info.ui.h:10
 msgid "Duration:"
 msgstr "Ð?Ñ?одÑ?лжиÑ?елноÑ?Ñ?:"
 
@@ -447,84 +429,116 @@ msgstr "Ð?Ñ?одÑ?лжиÑ?елноÑ?Ñ?:"
 msgid "Feed:"
 msgstr "Ð?миÑ?иÑ?:"
 
-#: ../data/ui/podcast-properties.ui.h:9 ../data/ui/song-info.ui.h:10
+#: ../data/ui/podcast-properties.ui.h:9 ../data/ui/song-info.ui.h:14
 #: ../plugins/iradio/station-properties.ui.h:6
 msgid "Last played:"
 msgstr "Ð?оÑ?ледно изпÑ?лнение:"
 
-#: ../data/ui/podcast-properties.ui.h:10 ../data/ui/song-info.ui.h:12
+#: ../data/ui/podcast-properties.ui.h:10 ../data/ui/song-info.ui.h:16
 #: ../plugins/iradio/station-properties.ui.h:7
 msgid "Play count:"
 msgstr "Ð?зпÑ?лнениÑ?:"
 
-#: ../data/ui/podcast-properties.ui.h:13 ../data/ui/song-info-multiple.ui.h:9
-#: ../data/ui/song-info.ui.h:19 ../plugins/iradio/station-properties.ui.h:9
+#: ../data/ui/podcast-properties.ui.h:13 ../data/ui/song-info-multiple.ui.h:11
+#: ../data/ui/song-info.ui.h:24 ../plugins/iradio/station-properties.ui.h:9
 msgid "_Rating:"
 msgstr "_Ð?Ñ?енка:"
 
 #: ../data/ui/song-info-multiple.ui.h:1 ../data/ui/song-info.ui.h:1
 msgid "Albu_m sort order:"
-msgstr "Ð?одÑ?едба на _албÑ?ми:"
+msgstr "Ð?одÑ?едба по _албÑ?ми:"
+
+#: ../data/ui/song-info-multiple.ui.h:2 ../data/ui/song-info.ui.h:2
+msgid "Albu_m:"
+msgstr "_Ð?лбÑ?м:"
+
+#: ../data/ui/song-info-multiple.ui.h:3 ../data/ui/song-info.ui.h:3
+msgid "Album a_rtist sort order:"
+msgstr "Ð?одÑ?едба по и_зпÑ?лниÑ?ели на албÑ?м:"
 
-#: ../data/ui/song-info-multiple.ui.h:3 ../data/ui/song-info.ui.h:13
+#: ../data/ui/song-info-multiple.ui.h:4 ../data/ui/song-info.ui.h:4
+msgid "Album a_rtist:"
+msgstr "Ð?_зпÑ?лниÑ?ел на албÑ?ма:"
+
+#: ../data/ui/song-info-multiple.ui.h:6 ../data/ui/song-info.ui.h:17
 msgid "Sorting"
 msgstr "Ð?одÑ?едба"
 
-#: ../data/ui/song-info-multiple.ui.h:4 ../data/ui/song-info.ui.h:14
-msgid "_Album:"
-msgstr "_Ð?лбÑ?м:"
-
-#: ../data/ui/song-info-multiple.ui.h:5 ../data/ui/song-info.ui.h:15
+#: ../data/ui/song-info-multiple.ui.h:7 ../data/ui/song-info.ui.h:19
 msgid "_Artist sort order:"
-msgstr "Ð?одÑ?едба на _изпÑ?лниÑ?ели:"
+msgstr "Ð?одÑ?едба по _изпÑ?лниÑ?ели:"
 
-#: ../data/ui/song-info-multiple.ui.h:6 ../data/ui/song-info.ui.h:16
+#: ../data/ui/song-info-multiple.ui.h:8 ../data/ui/song-info.ui.h:20
 #: ../plugins/audiocd/album-info.ui.h:3
 msgid "_Artist:"
 msgstr "_Ð?зпÑ?лниÑ?ел:"
 
-#: ../data/ui/song-info-multiple.ui.h:7 ../data/ui/song-info.ui.h:17
+#: ../data/ui/song-info-multiple.ui.h:9 ../data/ui/song-info.ui.h:22
 msgid "_Disc number:"
 msgstr "Ð?омеÑ? на _диÑ?к:"
 
-#: ../data/ui/song-info-multiple.ui.h:8 ../data/ui/song-info.ui.h:18
+#: ../data/ui/song-info-multiple.ui.h:10 ../data/ui/song-info.ui.h:23
 #: ../plugins/audiocd/album-info.ui.h:5
 #: ../plugins/iradio/station-properties.ui.h:8
 msgid "_Genre:"
 msgstr "_Ð?анÑ?:"
 
-#: ../data/ui/song-info-multiple.ui.h:10 ../data/ui/song-info.ui.h:22
+#: ../data/ui/song-info-multiple.ui.h:12 ../data/ui/song-info.ui.h:26
 #: ../plugins/audiocd/album-info.ui.h:6
 msgid "_Year:"
 msgstr "_Ð?одина:"
 
-#: ../data/ui/song-info.ui.h:4
+#: ../data/ui/song-info.ui.h:5
+msgid "BPM:"
+msgstr "Темпо:"
+
+#: ../data/ui/song-info.ui.h:8
 msgid "Date added:"
 msgstr "Ð?аÑ?а на добавÑ?не:"
 
-#: ../data/ui/song-info.ui.h:7 ../plugins/iradio/station-properties.ui.h:4
+#: ../data/ui/song-info.ui.h:11 ../plugins/iradio/station-properties.ui.h:4
 msgid "Error message"
 msgstr "СÑ?обÑ?ение за гÑ?еÑ?ка"
 
-#: ../data/ui/song-info.ui.h:8
+#: ../data/ui/song-info.ui.h:12
 msgid "File name:"
 msgstr "Ð?ме на Ñ?айла:"
 
-#: ../data/ui/song-info.ui.h:9
+#: ../data/ui/song-info.ui.h:13
 msgid "File size:"
 msgstr "РазмеÑ? на Ñ?айла:"
 
-#: ../data/ui/song-info.ui.h:11
+#: ../data/ui/song-info.ui.h:15
 msgid "Location:"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?оположение:"
 
-#: ../data/ui/song-info.ui.h:20 ../plugins/iradio/station-properties.ui.h:10
+#: ../data/ui/song-info.ui.h:18
+msgid "Track _number:"
+msgstr "_Ð?омеÑ? на пеÑ?енÑ?а:"
+
+#: ../data/ui/song-info.ui.h:21
+msgid "_Comment:"
+msgstr "_Ð?оменÑ?аÑ?:"
+
+#: ../data/ui/song-info.ui.h:25 ../plugins/iradio/station-properties.ui.h:10
 msgid "_Title:"
 msgstr "Ð?аг_лавие:"
 
-#: ../data/ui/song-info.ui.h:21
-msgid "_Track number:"
-msgstr "_Ð?омеÑ? на пеÑ?ен:"
+#: ../data/ui/sync-state.ui.h:1
+msgid "Added files:"
+msgstr "Ð?обавени Ñ?айлове:"
+
+#: ../data/ui/sync-state.ui.h:2
+msgid "Contents after sync"
+msgstr "СÑ?дÑ?Ñ?жание Ñ?лед Ñ?инÑ?Ñ?онизиÑ?ане"
+
+#: ../data/ui/sync-state.ui.h:3
+msgid "Current contents"
+msgstr "ТекÑ?Ñ?о Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жание"
+
+#: ../data/ui/sync-state.ui.h:4
+msgid "Removed files:"
+msgstr "Ð?Ñ?емаÑ?наÑ?и Ñ?айлове:"
 
 #: ../data/playlists.xml.in.h:1
 msgid "My Top Rated"
@@ -539,22 +553,26 @@ msgid "Recently Played"
 msgstr "Ð?аÑ?коÑ?о изпÑ?лнÑ?вани"
 
 #: ../data/rhythmbox.desktop.in.in.h:1
+#: ../data/rhythmbox-device.desktop.in.in.h:1
 #: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:59
-#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:1529 ../shell/rb-shell.c:1181
-#: ../shell/rb-shell.c:2179
+#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:1536 ../shell/rb-shell.c:1258
+#: ../shell/rb-shell.c:2232
 msgid "Music Player"
 msgstr "СлÑ?Ñ?ане на мÑ?зика"
 
 #: ../data/rhythmbox.desktop.in.in.h:2
+#: ../data/rhythmbox-device.desktop.in.in.h:2
 msgid "Play and organize your music collection"
 msgstr "СлÑ?Ñ?ане и оÑ?ганизиÑ?ане на мÑ?зикална ви колекÑ?иÑ?"
 
 #: ../data/rhythmbox.desktop.in.in.h:3
-#: ../plugins/status-icon/rb-tray-icon-gtk.c:155
+#: ../data/rhythmbox-device.desktop.in.in.h:3
+#: ../plugins/status-icon/rb-tray-icon-gtk.c:152
 msgid "Rhythmbox"
 msgstr "Rhythmbox"
 
 #: ../data/rhythmbox.desktop.in.in.h:4
+#: ../data/rhythmbox-device.desktop.in.in.h:4
 msgid "Rhythmbox Music Player"
 msgstr "СлÑ?Ñ?ане на мÑ?зика (Rhythmbox)"
 
@@ -568,56 +586,56 @@ msgstr "ФайлÑ?Ñ? не е вÑ?в Ñ?оÑ?маÑ? .desktop"
 msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
 msgstr "Ð?епознаÑ?а веÑ?Ñ?иÑ? на Ñ?айла: %s"
 
-#: ../lib/eggdesktopfile.c:958
+#: ../lib/eggdesktopfile.c:968
 #, c-format
 msgid "Starting %s"
 msgstr "СÑ?аÑ?Ñ?иÑ?ане на %s"
 
-#: ../lib/eggdesktopfile.c:1100
+#: ../lib/eggdesktopfile.c:1110
 #, c-format
 msgid "Application does not accept documents on command line"
 msgstr "Ð?Ñ?огÑ?амаÑ?а не пÑ?иема докÑ?менÑ?и пÑ?ез командниÑ? Ñ?ед"
 
-#: ../lib/eggdesktopfile.c:1168
+#: ../lib/eggdesktopfile.c:1178
 #, c-format
 msgid "Unrecognized launch option: %d"
 msgstr "Ð?епознаÑ?а опÑ?иÑ? пÑ?и Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?ане â??%dâ??"
 
-#: ../lib/eggdesktopfile.c:1373
+#: ../lib/eggdesktopfile.c:1383
 #, c-format
 msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
 msgstr "Ð? обекÑ?и оÑ? вида â??Type=Linkâ?? не може да Ñ?е подаваÑ? адÑ?еÑ?и на докÑ?менÑ?и"
 
-#: ../lib/eggdesktopfile.c:1392
+#: ../lib/eggdesktopfile.c:1404
 #, c-format
 msgid "Not a launchable item"
 msgstr "Ð?е е обекÑ? за Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?ане"
 
-#: ../lib/eggsmclient.c:225
+#: ../lib/eggsmclient.c:226
 msgid "Disable connection to session manager"
 msgstr "Ð?зклÑ?Ñ?ване на вÑ?Ñ?зкаÑ?а Ñ? Ñ?пÑ?авлениеÑ?о на Ñ?еÑ?ииÑ?е"
 
-#: ../lib/eggsmclient.c:228
+#: ../lib/eggsmclient.c:229
 msgid "Specify file containing saved configuration"
 msgstr "Указване на Ñ?айла Ñ?Ñ?Ñ? запазениÑ?е наÑ?Ñ?Ñ?ойки"
 
-#: ../lib/eggsmclient.c:228
+#: ../lib/eggsmclient.c:229
 msgid "FILE"
 msgstr "ФÐ?Ð?Ð?"
 
-#: ../lib/eggsmclient.c:231
+#: ../lib/eggsmclient.c:232
 msgid "Specify session management ID"
 msgstr "Указване на иденÑ?иÑ?икаÑ?оÑ? за Ñ?пÑ?авлениеÑ?о на Ñ?еÑ?ииÑ?е"
 
-#: ../lib/eggsmclient.c:231
+#: ../lib/eggsmclient.c:232
 msgid "ID"
 msgstr "Ð?Ð?Ð?Ð?ТÐ?ФÐ?Ð?Ð?ТÐ?Р"
 
-#: ../lib/eggsmclient.c:252
+#: ../lib/eggsmclient.c:253
 msgid "Session management options:"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойки на Ñ?пÑ?авлениеÑ?о на Ñ?еÑ?ии:"
 
-#: ../lib/eggsmclient.c:253
+#: ../lib/eggsmclient.c:254
 msgid "Show session management options"
 msgstr "Ð?оказване на наÑ?Ñ?Ñ?ойкиÑ?е за Ñ?пÑ?авлениеÑ?о на Ñ?еÑ?ииÑ?е"
 
@@ -664,41 +682,40 @@ msgstr "%d %b %Y"
 #: ../lib/rb-util.c:1024
 #: ../plugins/artdisplay/artdisplay/AmazonCoverArtSearch.py:98
 #: ../plugins/artdisplay/artdisplay/AmazonCoverArtSearch.py:100
-#: ../plugins/artdisplay/artdisplay/CoverArtDatabase.py:179
-#: ../plugins/artdisplay/artdisplay/CoverArtDatabase.py:180
-#: ../plugins/artdisplay/artdisplay/LastFMCoverArtSearch.py:126
-#: ../plugins/artdisplay/artdisplay/LastFMCoverArtSearch.py:130
-#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:503
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-entry.c:94
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-entry.c:101
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler.c:475
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler.c:479
-#: ../plugins/daap/rb-daap-connection.c:699
-#: ../plugins/generic-player/rb-generic-player-source.c:993
-#: ../plugins/ipod/rb-ipod-source.c:404
+#: ../plugins/artdisplay/artdisplay/LastFMCoverArtSearch.py:128
+#: ../plugins/artdisplay/artdisplay/LastFMCoverArtSearch.py:132
+#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:514
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-entry.c:95
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-entry.c:102
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler.c:590
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler.c:594
+#: ../plugins/daap/rb-rhythmdb-dmap-db-adapter.c:119
+#: ../plugins/generic-player/rb-generic-player-source.c:1021
+#: ../plugins/ipod/rb-ipod-source.c:410
 #: ../plugins/jamendo/jamendo/JamendoSaxHandler.py:67
-#: ../plugins/iradio/rb-iradio-source.c:520
-#: ../plugins/iradio/rb-iradio-source.c:1085
-#: ../plugins/iradio/rb-station-properties-dialog.c:488
+#: ../plugins/iradio/rb-iradio-source.c:530
+#: ../plugins/iradio/rb-iradio-source.c:1106
+#: ../plugins/iradio/rb-station-properties-dialog.c:487
 #: ../plugins/lyrics/lyrics/__init__.py:81
 #: ../plugins/lyrics/lyrics/__init__.py:83
-#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-source.c:636
-#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-source.c:1085
-#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-source.c:1368
-#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:782
-#: ../podcast/rb-feed-podcast-properties-dialog.c:316
-#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:1885
-#: ../podcast/rb-podcast-properties-dialog.c:484
-#: ../podcast/rb-podcast-properties-dialog.c:536
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:142 ../rhythmdb/rhythmdb-tree.c:1295
-#: ../rhythmdb/rhythmdb-tree.c:1299 ../rhythmdb/rhythmdb-tree.c:1303
-#: ../rhythmdb/rhythmdb-tree.c:1307 ../rhythmdb/rhythmdb.c:2024
-#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:2030 ../rhythmdb/rhythmdb.c:2035
-#: ../shell/rb-shell-player.c:1720 ../sources/rb-podcast-source.c:1659
-#: ../widgets/rb-entry-view.c:1057 ../widgets/rb-entry-view.c:1079
-#: ../widgets/rb-entry-view.c:1533 ../widgets/rb-entry-view.c:1545
-#: ../widgets/rb-entry-view.c:1557 ../widgets/rb-song-info.c:897
-#: ../widgets/rb-song-info.c:1089 ../widgets/rb-song-info.c:1428
+#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-source.c:642
+#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-source.c:1133
+#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-source.c:1522
+#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:830
+#: ../podcast/rb-feed-podcast-properties-dialog.c:340
+#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:1920
+#: ../podcast/rb-podcast-properties-dialog.c:619
+#: ../podcast/rb-podcast-properties-dialog.c:714
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:765 ../remote/dbus/rb-client.c:155
+#: ../rhythmdb/rhythmdb-tree.c:1341 ../rhythmdb/rhythmdb-tree.c:1345
+#: ../rhythmdb/rhythmdb-tree.c:1349 ../rhythmdb/rhythmdb-tree.c:1353
+#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:2038 ../rhythmdb/rhythmdb.c:2044
+#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:2059 ../shell/rb-shell-player.c:1752
+#: ../widgets/rb-entry-view.c:1087 ../widgets/rb-entry-view.c:1109
+#: ../widgets/rb-entry-view.c:1588 ../widgets/rb-entry-view.c:1600
+#: ../widgets/rb-entry-view.c:1612 ../widgets/rb-song-info.c:922
+#: ../widgets/rb-song-info.c:934 ../widgets/rb-song-info.c:1155
+#: ../widgets/rb-song-info.c:1494
 msgid "Unknown"
 msgstr "Ð?епознаÑ?"
 
@@ -712,19 +729,19 @@ msgstr "%s не може да Ñ?е пÑ?емеÑ?Ñ?и в %s: %s"
 msgid "Too many symlinks"
 msgstr "Ð?Ñ?екалено много Ñ?имволни вÑ?Ñ?зки"
 
-#: ../lib/rb-file-helpers.c:1226
+#: ../lib/rb-file-helpers.c:1235
 #, c-format
 msgid "Cannot get free space at %s: %s"
 msgstr "Ð?е може да Ñ?е полÑ?Ñ?и Ñ?вободноÑ?о мÑ?Ñ?Ñ?о на %s: %s"
 
 #: ../lib/rb-util.c:698 ../plugins/context/tmpl/album-tmpl.html:20
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:144
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:157
 #, c-format
 msgid "%d:%02d"
 msgstr "%d:%02d"
 
 #: ../lib/rb-util.c:700 ../plugins/context/tmpl/album-tmpl.html:18
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:146
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:159
 #, c-format
 msgid "%d:%02d:%02d"
 msgstr "%d:%02d:%02d"
@@ -763,48 +780,48 @@ msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?ен пÑ?облем в GStreamer. Ð?одайÑ?е докла
 msgid "D-BUS communication error"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка в комÑ?никаÑ?ииÑ?е на D-BUS"
 
-#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:551 ../metadata/rb-metadata-gst.c:1119
+#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:584 ../metadata/rb-metadata-gst.c:1153
 #: ../plugins/cd-recorder/rb-recorder-gst.c:505
 #, c-format
 msgid "Failed to create %s element; check your installation"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ? пÑ?и Ñ?Ñ?здаванеÑ?о на елеменÑ? %s. Ð?Ñ?овеÑ?еÑ?е инÑ?Ñ?алаÑ?иÑ?Ñ?а Ñ?и"
 
-#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:748
+#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:781
 #, c-format
 msgid "Failed to create a source element; check your installation"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ? пÑ?и Ñ?Ñ?здаванеÑ?о на елеменÑ?-изÑ?оÑ?ник. Ð?Ñ?овеÑ?еÑ?е инÑ?Ñ?алаÑ?иÑ?Ñ?а Ñ?и"
 
-#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:810
+#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:843
 #, c-format
 msgid "GStreamer error: failed to change state"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка на GStreamer: неÑ?Ñ?пеÑ? пÑ?и пÑ?омÑ?наÑ?а на Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ниеÑ?о"
 
-#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:861
+#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:894
 #, c-format
 msgid "The MIME type of the file could not be identified"
 msgstr "Ð?идÑ?Ñ? на Ñ?айла по MIME не може да бÑ?де опÑ?еделен"
 
-#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:965
+#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:998
 #, c-format
 msgid "Unable to identify file type"
 msgstr "Ð?идÑ?Ñ? на Ñ?айла не може да Ñ?е опÑ?едели"
 
-#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:978
+#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:1011
 #, c-format
 msgid "Unsupported file type: %s"
 msgstr "Ð?еподдÑ?Ñ?жан вид Ñ?айл: %s"
 
-#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:988
+#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:1021
 #, c-format
 msgid "Unable to create tag-writing elements"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ? пÑ?и Ñ?Ñ?здаване на елеменÑ?и за пиÑ?ане на еÑ?икеÑ?и"
 
-#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:1071
+#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:1104
 #, c-format
 msgid "Timeout while setting pipeline to NULL"
 msgstr "Ð?зÑ?еÑ?е вÑ?емеÑ?о за задаване на конвейеÑ?а да е NULL"
 
-#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:1095
+#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:1129
 #, c-format
 msgid "File corrupted during write"
 msgstr "ФайлÑ?Ñ? бе повÑ?еден пÑ?и запиÑ?"
@@ -865,86 +882,86 @@ msgstr ""
 msgid "_Continue"
 msgstr "_Ð?Ñ?одÑ?лжаване"
 
-#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:152
+#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:150
 msgid "_Extract to Library"
 msgstr "_Ð?звлиÑ?ане кÑ?м Ñ?оноÑ?екаÑ?а"
 
-#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:153
+#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:151
 msgid "Copy tracks to the library"
 msgstr "Ð?опиÑ?ане на пеÑ?ниÑ?е кÑ?м Ñ?оноÑ?екаÑ?а"
 
-#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:156
+#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:154
 msgid "Reload"
 msgstr "Ð?Ñ?езаÑ?еждане"
 
-#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:157
+#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:155
 msgid "Reload Album Information"
 msgstr "Ð?Ñ?езаÑ?еждане на инÑ?оÑ?маÑ?иÑ?Ñ?а за албÑ?ма"
 
 #. Translators: this is the toolbar button label
 #. for Copy to Library action.
-#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:291
+#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:306
 msgid "Extract"
 msgstr "Ð?звлиÑ?ане"
 
-#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:333
+#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:349
 msgid "Select tracks to be extracted"
 msgstr "Ð?збоÑ? на пеÑ?ни за извлиÑ?ане"
 
 #. Info bar for non-Musicbrainz data
-#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:374
+#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:380
 msgid "S_ubmit Album"
 msgstr "Ð?_зпÑ?аÑ?ане на албÑ?м"
 
-#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:375
+#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:381
 msgid "Hide"
 msgstr "СкÑ?иване"
 
-#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:377
+#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:383
 msgid "Could not find this album on MusicBrainz."
 msgstr "Този албÑ?м не може да Ñ?е намеÑ?и в MusicBrainz."
 
-#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:378
+#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:384
 msgid "You can improve the MusicBrainz database by adding this album."
 msgstr ""
 "Ð?ожеÑ?е да подобÑ?иÑ?е базаÑ?а оÑ? данни на MusicBrainz каÑ?о добавиÑ?е Ñ?ози албÑ?м."
 
-#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:509
+#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:520
 msgid "<Invalid unicode>"
 msgstr "<непÑ?авилен Уникод>"
 
-#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:553
+#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:564
 #, c-format
 msgid "Track %u"
 msgstr "Ð?еÑ?ен â??â??%u"
 
-#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:616
-#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:624
-#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:1015
+#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:627
+#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:635
+#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:1027
 msgid "Couldn't load Audio CD"
 msgstr "Ð?Ñ?дио диÑ?кÑ?Ñ? не може да Ñ?е заÑ?еди"
 
-#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:617
+#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:628
 msgid "Rhythmbox couldn't access the CD."
 msgstr "Rhythmbox не Ñ?Ñ?пÑ? да доÑ?Ñ?Ñ?пи диÑ?ка."
 
-#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:625
+#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:636
 msgid "Rhythmbox couldn't read the CD information."
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ? пÑ?и Ñ?еÑ?ене на инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? за диÑ?ка"
 
-#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:726
-#: ../sources/rb-library-source.c:148 ../widgets/rb-entry-view.c:1489
+#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:737
+#: ../sources/rb-library-source.c:157 ../widgets/rb-entry-view.c:1534
 msgid "Title"
 msgstr "Ð?аглавие"
 
-#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:733
+#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:744
 #: ../plugins/context/context/ArtistTab.py:52
-#: ../sources/rb-library-source.c:139 ../widgets/rb-entry-view.c:1499
+#: ../sources/rb-library-source.c:148 ../widgets/rb-entry-view.c:1544
 #: ../widgets/rb-library-browser.c:141
 msgid "Artist"
 msgstr "Ð?зпÑ?лниÑ?ел"
 
-#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:1016
+#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:1028
 msgid "Rhythmbox could not get access to the CD device."
 msgstr "Rhythmbox не Ñ?Ñ?пÑ? да полÑ?Ñ?и доÑ?Ñ?Ñ?п до Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?воÑ?о за CD."
 
@@ -1017,7 +1034,7 @@ msgid "Cannot read CD: %s"
 msgstr "Ð?е може да Ñ?е пÑ?оÑ?еÑ?е диÑ?кÑ?Ñ?: %s"
 
 #: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler.rb-plugin.in.h:1
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:704
+#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-preferences.ui.h:1
 msgid "Last.fm"
 msgstr "Last.fm"
 
@@ -1027,310 +1044,385 @@ msgstr ""
 "Ð?зпÑ?аÑ?ане на инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? за пеÑ?ни на Last.fm и изпÑ?лнÑ?ване на поÑ?оÑ?и оÑ? Last."
 "fm"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-prefs.ui.h:1
-msgid "Account Login"
-msgstr "Ð?лизане в Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?"
+#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-preferences.ui.h:2
+msgid "Libre.fm"
+msgstr "Libre.fm"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-preferences.ui.h:3
+msgid "Which Audioscrobbler services do you wish to use?"
+msgstr "Ð?оÑ? Ñ?Ñ?лÑ?га за Ñ?емаÑ?иÑ?ни Ñ?адиоÑ?Ñ?анÑ?ии иÑ?каÑ?е до ползваÑ?е?"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-profile.ui.h:1
+msgid "Create Station"
+msgstr "СÑ?здаване на Ñ?Ñ?анÑ?иÑ?"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-prefs.ui.h:2
+#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-profile.ui.h:2
+msgid "Create a Radio Station"
+msgstr "СÑ?здаване на Ñ?адиоÑ?Ñ?анÑ?иÑ?"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-profile.ui.h:3
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-source.c:818
 msgid "Disabled"
 msgstr "Ð?еакÑ?ивиÑ?ано"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-prefs.ui.h:3
-msgid "Join the Rhythmbox group"
-msgstr "Ð?Ñ?иÑ?Ñ?единÑ?ване кÑ?м гÑ?Ñ?паÑ?а на Rhythmbox"
-
-#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-prefs.ui.h:4
+#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-profile.ui.h:4
 msgid "Last submission time:"
 msgstr "Ð?Ñ?еме на поÑ?ледно подаване:"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-prefs.ui.h:5
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler.c:962
-#: ../plugins/iradio/rb-station-properties-dialog.c:499
-#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:3714 ../widgets/rb-entry-view.c:1005
-#: ../widgets/rb-entry-view.c:1592 ../widgets/rb-entry-view.c:1605
-#: ../widgets/rb-song-info.c:1401
+#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-profile.ui.h:5
+msgid "Logout"
+msgstr "Ð?зÑ?од оÑ? Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?Ñ?а"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-profile.ui.h:6
+msgid "Loved Tracks"
+msgstr "Ð?Ñ?бими пеÑ?ни"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-profile.ui.h:7
+#: ../plugins/iradio/rb-station-properties-dialog.c:498
+#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:3585 ../widgets/rb-entry-view.c:1035
+#: ../widgets/rb-entry-view.c:1647 ../widgets/rb-entry-view.c:1660
+#: ../widgets/rb-song-info.c:1467
 msgid "Never"
 msgstr "Ð?икога"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-prefs.ui.h:6
-msgid "New to Last.fm?"
-msgstr "Ð?ови ли Ñ?Ñ?е в Last.fm?"
-
-#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-prefs.ui.h:7
+#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-profile.ui.h:8
 msgid "Queued tracks:"
 msgstr "Ð?еÑ?ни на опаÑ?каÑ?а:"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-prefs.ui.h:8
-msgid "Sign up for an account"
-msgstr "СÑ?здаване на Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?"
+#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-profile.ui.h:9
+msgid "Recently Listened Tracks"
+msgstr "СкоÑ?о Ñ?лÑ?Ñ?ани пеÑ?ни"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-prefs.ui.h:9
-msgid "Statistics"
-msgstr "СÑ?аÑ?иÑ?Ñ?ика"
+#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-profile.ui.h:10
+msgid "Recommendations"
+msgstr "Ð?Ñ?епоÑ?Ñ?Ñ?ани"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-prefs.ui.h:10
+#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-profile.ui.h:11
 msgid "Status:"
 msgstr "СÑ?Ñ?Ñ?оÑ?ние:"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-prefs.ui.h:11
+#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-profile.ui.h:12
+msgid "Submission statistics"
+msgstr "СÑ?аÑ?иÑ?Ñ?ика на подаваниÑ?Ñ?а"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-profile.ui.h:13
+msgid "Submit listening data"
+msgstr "Ð?одаване на данниÑ?е за Ñ?лÑ?Ñ?аноÑ?о"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-profile.ui.h:14
+msgid "Top Artists"
+msgstr "Ð?ай-попÑ?лÑ?Ñ?ни изпÑ?лниÑ?ели"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-profile.ui.h:15
+msgid "Top Tracks"
+msgstr "Ð?ай-попÑ?лÑ?Ñ?ни пеÑ?ни"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-profile.ui.h:16
 msgid "Tracks submitted:"
 msgstr "Ð?зпÑ?аÑ?ени пеÑ?ни:"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-prefs.ui.h:12
-msgid "_Password:"
-msgstr "_Ð?аÑ?ола:"
+#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-profile.ui.h:17
+msgid "Type:"
+msgstr "Ð?ид:"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-prefs.ui.h:13
-msgid "_Username:"
-msgstr "Ð?оÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ?ко _име:"
+#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-profile.ui.h:18
+msgid "View your profile"
+msgstr "Ð?Ñ?еглед на пÑ?оÑ?ила"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-plugin.c:211
-msgid "Last.fm Preferences"
-msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойки на Last.fm"
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-source.c:249
+msgid "Refresh Profile"
+msgstr "Ð?бновÑ?ване на пÑ?оÑ?ила"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler.c:985
-msgid "OK"
-msgstr "Ð?обÑ?е"
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-source.c:250
+msgid "Refresh your Profile"
+msgstr "Ð?бновÑ?ване на пÑ?оÑ?ила"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler.c:988
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:1761
-msgid "Logging in"
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-source.c:624
+msgid "Love"
+msgstr "Ð?Ñ?бима"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-source.c:625
+msgid "Mark this song as loved"
+msgstr "Ð?Ñ?белÑ?зване на пеÑ?енÑ?а каÑ?о лÑ?бима"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-source.c:627
+msgid "Ban"
+msgstr "Ð?абÑ?ана"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-source.c:628
+msgid "Ban the current track from being played again"
+msgstr "Ð?абÑ?анÑ?ване на Ñ?екÑ?Ñ?аÑ?а пеÑ?ен да Ñ?е изпÑ?лни повÑ?оÑ?но"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-source.c:630
+msgid "Download"
+msgstr "Ð?зÑ?еглÑ?не"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-source.c:631
+msgid "Download the currently playing track"
+msgstr "Ð?зÑ?еглÑ?не на Ñ?екÑ?Ñ?аÑ?а пеÑ?ен"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-source.c:736
+msgid "You are not currently logged in."
+msgstr "Ð?е Ñ?Ñ?е влезли в Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?Ñ?а Ñ?и."
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-source.c:737
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-source.c:755
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-source.c:762
+msgid "Log in"
 msgstr "Ð?лизане"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler.c:991
-msgid "Request failed"
-msgstr "Ð?аÑ?вкаÑ?а е неÑ?Ñ?пеÑ?на"
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-source.c:743
+msgid "Waiting for authentication..."
+msgstr "Ð?зÑ?акване на иденÑ?иÑ?икаÑ?иÑ?Ñ?аâ?¦"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler.c:994
-msgid "Incorrect username or password"
-msgstr "Ð?епÑ?авилно поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ?ко име или паÑ?ола"
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-source.c:744
+msgid "Cancel"
+msgstr "Ð?Ñ?казване"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler.c:997
-msgid "Clock is not set correctly"
-msgstr "ЧаÑ?овникÑ?Ñ? не е Ñ?веÑ?ен"
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-source.c:754
+msgid "Authentication error. Please try logging in again."
+msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и иденÑ?иÑ?икаÑ?иÑ?Ñ?а. Ð?пиÑ?айÑ?е оÑ?ново."
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler.c:1000
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:873
-msgid "This version of Rhythmbox has been banned from Last.fm."
-msgstr "Тази веÑ?Ñ?иÑ? на Rhythmbox беÑ?е забÑ?анена оÑ? Last.fm."
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-source.c:761
+msgid "Connection error. Please try logging in again."
+msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка вÑ?в вÑ?Ñ?зкаÑ?а. Ð?пиÑ?айÑ?е оÑ?ново."
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler.c:1003
-msgid "Track submission failed too many times"
-msgstr "Ð?одаванеÑ?о на пеÑ?ен бе неÑ?Ñ?пеÑ?но Ñ?вÑ?Ñ?де много пÑ?Ñ?и"
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-source.c:1176
+msgid "My Library"
+msgstr "ФоноÑ?екаÑ?а ви"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:191
-msgid "Similar Artists radio"
-msgstr "РадиопÑ?огÑ?ама Ñ? подобни изпÑ?лниÑ?ели"
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-source.c:1184
+msgid "My Recommendations"
+msgstr "Ð?Ñ?епоÑ?Ñ?Ñ?аниÑ?е оÑ? ваÑ? пеÑ?ни"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:191
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:1260
-#, c-format
-msgid "Artists similar to %s"
-msgstr "Ð?зпÑ?лниÑ?ели подобни на %s"
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-source.c:1192
+msgid "My Neighbourhood"
+msgstr "СÑ?Ñ?едиÑ?е ви"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:192
-msgid "Tag radio"
-msgstr "Ð?Ñ?икеÑ? на Ñ?адио"
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-source.c:1359
+#, c-format
+msgid "%s plays"
+msgstr " %s изпÑ?лнениÑ?"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:192
+#. Translators: %s is the name of the audioscrobbler service, for example "Last.fm".
+#. * This is the label for menu item which when activated will take the user to the
+#. * artist/track's page on the service's website.
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-source.c:1617
 #, c-format
-msgid "Tracks tagged with %s"
-msgstr "Ð?еÑ?ни Ñ? еÑ?икеÑ? %s"
+msgid "_View on %s"
+msgstr "_Ð?зглед кÑ?м %s"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:193
-msgid "Artist Fan radio"
-msgstr "РадиопÑ?огÑ?ама за поÑ?иÑ?аÑ?елиÑ?е на изпÑ?лниÑ?ел"
+#. Translators: describes a radio stream playing tracks similar to those by an artist.
+#. * Followed by a text entry box for the artist name.
+#.
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:57
+msgid "Similar to Artist:"
+msgstr "Ð?одобни на:"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:193
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:1262
-#, c-format
-msgid "Artists liked by fans of %s"
-msgstr "Ð?зпÑ?лниÑ?ели Ñ?аÑ?еÑ?вани оÑ? поÑ?иÑ?аÑ?елиÑ?е на %s"
+#. Translators: describes a radio stream playing tracks listened to by the top fans of
+#. * a particular artist. Followed by a text entry box for the artist name.
+#.
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:61
+msgid "Top Fans of Artist:"
+msgstr "Ð?Ñ? най-големиÑ?е поÑ?иÑ?аÑ?ели на:"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:194
-msgid "Group radio"
-msgstr "РадиопÑ?огÑ?ама на гÑ?Ñ?па"
+#. Translators: describes a radio stream playing tracks from the library of a particular
+#. * user. Followed by a text entry box for the user name.
+#.
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:65
+msgid "Library of User:"
+msgstr "Ð?Ñ? Ñ?оноÑ?екаÑ?а на:"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:194
-#, c-format
-msgid "Tracks liked by the %s group"
-msgstr "Ð?еÑ?ни Ñ?аÑ?еÑ?вани оÑ? гÑ?Ñ?паÑ?а %s"
+#. Translators: describes a radio stream playing tracks played by users similar to a
+#. * particular user. Followed by a text entry box for the user name.
+#.
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:69
+msgid "Neighbourhood of User:"
+msgstr "Ð?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?едиÑ?е на:"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:195
-msgid "Neighbour radio"
-msgstr "РадиопÑ?огÑ?ама на Ñ?Ñ?Ñ?еда"
+#. Translators: describes a radio stream playing tracks that a particular user has marked
+#. * as loved. Followed by a text entry box for the user name.
+#.
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:73
+msgid "Tracks Loved by User:"
+msgstr "Ð?Ñ?бимиÑ?е на:"
+
+#. Translators: describes a radio stream playing tracks recommended to a particular user.
+#. * Followed by a text entry box for the user name.
+#.
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:77
+msgid "Recommendations for User:"
+msgstr "Ð?Ñ?епоÑ?Ñ?Ñ?аниÑ?е на:"
+
+#. Translators: describes a radio stream playing tracks tagged with a particular tag.
+#. * Followed by a text entry box for the tag.
+#.
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:81
+msgid "Tracks Tagged with:"
+msgstr "С еÑ?икеÑ?:"
+
+#. Translators: describes a radio stream playing tracks often listened to by members of
+#. * a particular group. Followed by a text entry box for the group name.
+#.
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:85
+msgid "Listened by Group:"
+msgstr "СлÑ?Ñ?ани оÑ? гÑ?Ñ?паÑ?а:"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:195
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:1270
+#. Translators: station is built from artists similar to the artist %s
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:119
 #, c-format
-msgid "%s's Neighbour Radio"
-msgstr "РадиопÑ?огÑ?амаÑ?а на Ñ?Ñ?Ñ?еда %s"
+msgid "%s Radio"
+msgstr "РадиопÑ?огÑ?ама Ñ? подобни на %s"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:196
-msgid "Personal radio"
-msgstr "Ð?иÑ?на Ñ?адиопÑ?огÑ?ама"
+#. Translators: station is built from the artist %s's top fans
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:121
+#, c-format
+msgid "%s Fan Radio"
+msgstr "РадиопÑ?огÑ?ама оÑ? поÑ?иÑ?аÑ?елиÑ?е на %s"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:196
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:1274
+#. Translators: station is built from the library of the user %s
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:123
 #, c-format
-msgid "%s's Personal Radio"
-msgstr "Ð?иÑ?наÑ?а Ñ?адиопÑ?огÑ?ама на %s"
+msgid "%s's Library"
+msgstr "РадиопÑ?огÑ?ама оÑ? Ñ?оноÑ?екаÑ?а на %s"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:197
-msgid "Loved tracks"
-msgstr "Ð?Ñ?бими пеÑ?ни"
+#. Translators: station is built from the "neighbourhood" of the user %s.
+#. * Last.fm uses "neighbourhood" to mean other users with similar music tastes
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:126
+#, c-format
+msgid "%s's Neighbourhood"
+msgstr "РадиопÑ?огÑ?ама на Ñ?Ñ?Ñ?еда %s"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:197
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:1276
+#. Translators: station is built from the tracks which have been "loved" by the user %s
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:128
 #, c-format
 msgid "%s's Loved Tracks"
-msgstr "Ð?Ñ?бимиÑ?е пеÑ?ни на %s"
-
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:198
-msgid "Recommended tracks"
-msgstr "Ð?Ñ?епоÑ?Ñ?Ñ?ани пеÑ?ни"
+msgstr "РадиопÑ?огÑ?ама Ñ? лÑ?бимиÑ?е пеÑ?ни на %s"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:198
+#. Translators: station is built from the tracks which are recommended to the user %s
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:130
 #, c-format
-msgid "Tracks recommended to %s"
-msgstr "Ð?еÑ?ни пÑ?епоÑ?Ñ?Ñ?ани на %s"
+msgid "%s's Recommended Radio"
+msgstr "РадиопÑ?огÑ?ама Ñ? пÑ?епоÑ?Ñ?Ñ?аниÑ?е на %s"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:199
-msgid "Playlist"
-msgstr "СпиÑ?Ñ?к Ñ? пеÑ?ни"
+#. Translators: station is built from the tracks which have been "tagged" with %s.
+#. * Last.fm lets users "tag" songs with any string they wish. Tags are usually genres,
+#. * but nationalities, record labels, decades and very random words are also commmon
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:134
+#, c-format
+msgid "%s Tag Radio"
+msgstr "РадиопÑ?огÑ?ама кÑ?м еÑ?икеÑ?а %s"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:199
+#. Translators: station is built from the library of the group %s
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:136
 #, c-format
-msgid "%s's playlist"
-msgstr "СпиÑ?Ñ?к Ñ? пеÑ?ни на %s"
+msgid "%s Group Radio"
+msgstr "РадиопÑ?огÑ?ама на гÑ?Ñ?паÑ?а %s"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:283
-msgid "Love"
-msgstr "Ð?Ñ?бима"
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:279
+msgid "_Rename Station"
+msgstr "_Ð?Ñ?еименÑ?ване на Ñ?Ñ?анÑ?иÑ?"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:284
-msgid "Mark this song as loved"
-msgstr "Ð?Ñ?белÑ?зване на пеÑ?енÑ?а каÑ?о лÑ?бима"
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:280
+msgid "Rename station"
+msgstr "Ð?Ñ?еименÑ?ване на Ñ?Ñ?анÑ?иÑ?"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:286
-msgid "Ban"
-msgstr "Ð?абÑ?ана"
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:282
+msgid "_Delete Station"
+msgstr "_Ð?зÑ?Ñ?иване на Ñ?Ñ?анÑ?иÑ?"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:287
-msgid "Ban the current track from being played again"
-msgstr "Ð?абÑ?анÑ?ване на Ñ?екÑ?Ñ?аÑ?а пеÑ?ен да Ñ?е изпÑ?лни повÑ?оÑ?но"
-
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:289
-msgid "Delete Station"
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:283
+msgid "Delete station"
 msgstr "Ð?зÑ?Ñ?иване на Ñ?Ñ?анÑ?иÑ?"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:290
-msgid "Delete the selected station"
-msgstr "Ð?зÑ?Ñ?иване на избÑ?анаÑ?а Ñ?Ñ?анÑ?иÑ?"
-
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:292
-msgid "Download song"
-msgstr "Ð?зÑ?еглÑ?не на пеÑ?ен"
-
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:293
-msgid "Download this song"
-msgstr "Ð?зÑ?еглÑ?не на Ñ?ази пеÑ?ен"
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:446
+msgid "You must enter your password to listen to this station"
+msgstr "ТÑ?Ñ?бва да вÑ?ведеÑ?е паÑ?олаÑ?а Ñ?и, за да Ñ?лÑ?Ñ?аÑ?е Ñ?ази Ñ?Ñ?анÑ?иÑ?"
 
-#. awful
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:496
-msgid "Enter the item to build a Last.fm station out of:"
-msgstr "Ð?Ñ?ведеÑ?е елеменÑ?а за изгÑ?аждане на Ñ?Ñ?анÑ?иÑ? на Last.fm извÑ?н:"
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:757
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:1100
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:1230
+msgid "Error tuning station: no response"
+msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и наÑ?Ñ?Ñ?ойванеÑ?о на Ñ?Ñ?анÑ?иÑ?: нÑ?ма оÑ?говоÑ?"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:499
-msgid "Add"
-msgstr "Ð?обавÑ?не"
+#. Invalid station url
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:794
+msgid "Invalid station URL"
+msgstr "Ð?епÑ?авилен адÑ?еÑ? на Ñ?Ñ?анÑ?иÑ?"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:844
-msgid "Account Settings"
-msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойки на Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?"
-
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:869
-msgid ""
-"Account details are needed before you can connect. Check your settings."
-msgstr ""
-"Ð?Ñ?еди да Ñ?е Ñ?вÑ?Ñ?жеÑ?е Ñ?Ñ?Ñ?бваÑ? данни за Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?Ñ?а. Ð?Ñ?овеÑ?еÑ?е наÑ?Ñ?Ñ?ойкиÑ?е "
-"Ñ?и."
+#. Subscriber only station
+#. Translators: %s is the name of the audioscrobbler service, for example "Last.fm".
+#. * This message indicates that to listen to this radio station the user needs to be
+#. * a paying subscriber to the service.
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:800
+#, c-format
+msgid "This station is only available to %s subscribers"
+msgstr "СÑ?анÑ?иÑ?Ñ?а е доÑ?Ñ?Ñ?пна Ñ?амо за поÑ?Ñ?ебиÑ?ели Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?иÑ?ани кÑ?м %s."
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:877
-msgid "Unable to connect"
-msgstr "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ?но Ñ?вÑ?Ñ?зване"
+#. Not enough content
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:804
+msgid "Not enough content to play station"
+msgstr "Ð?Ñ?ма доÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?но Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жание за изпÑ?лнение на Ñ?Ñ?анÑ?иÑ?Ñ?а."
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:1251
+#. Other error
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:807
 #, c-format
-msgid "Global Tag %s"
-msgstr "Ð?лобален еÑ?икеÑ? %s"
+msgid "Error tuning station: %i - %s"
+msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и наÑ?Ñ?Ñ?ойване кÑ?м Ñ?Ñ?анÑ?иÑ?Ñ?а: %i â?? %s"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:1272
-#, c-format
-msgid "%s's Recommended Radio: %s percent"
-msgstr "РадиопÑ?огÑ?ама пÑ?епоÑ?Ñ?Ñ?ана оÑ? %s: %sâ??%%"
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:818
+msgid "Error tuning station: unexpected response"
+msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и наÑ?Ñ?Ñ?ойване кÑ?м Ñ?Ñ?анÑ?иÑ?Ñ?а: неоÑ?акван оÑ?говоÑ?"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:1278
-#, c-format
-msgid "%s's Playlist"
-msgstr "СпиÑ?Ñ?к Ñ? пеÑ?ни на %s"
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:823
+msgid "Error tuning station: invalid response"
+msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и наÑ?Ñ?Ñ?ойване кÑ?м Ñ?Ñ?анÑ?иÑ?Ñ?а: непÑ?авилен оÑ?говоÑ?"
 
-#. Translators: variables are 1: user name, 2: tag name; for user tag radio
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:1284
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:1215
 #, c-format
-msgid "%s's %s Radio"
-msgstr "РадиопÑ?огÑ?ама на %s â?? %s"
+msgid "Error tuning station: %s"
+msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и наÑ?Ñ?Ñ?ойване кÑ?м Ñ?Ñ?анÑ?иÑ?Ñ?а: %s"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:1288
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:1287
 #, c-format
-msgid "%s Group Radio"
-msgstr "РадиопÑ?огÑ?ама на гÑ?Ñ?паÑ?а %s"
-
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:1731
-msgid "Neighbour Radio"
-msgstr "РадиопÑ?огÑ?амаÑ?а на Ñ?Ñ?Ñ?еда"
-
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:1739
-msgid "Personal Radio"
-msgstr "Ð?иÑ?на Ñ?адиопÑ?огÑ?ама"
+msgid "Password for streaming %s radio using the deprecated API"
+msgstr "Ð?аÑ?олаÑ?а за Ð?нÑ?еÑ?неÑ? Ñ?адиоÑ?о %s използва изоÑ?Ñ?авено API"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:1829
-msgid "Server did not respond"
-msgstr "СÑ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ?Ñ? не оÑ?говоÑ?и"
+#. We could be calling either radio.tune or radio.getPlaylist methods.
+#. * "Tuning station" seems like a user friendly message to display for both cases.
+#.
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:1450
+msgid "Tuning station"
+msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойване кÑ?м Ñ?Ñ?анÑ?иÑ?"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:1897
-msgid "There is not enough content available to play this station."
-msgstr "Ð?Ñ?ма доÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?но Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жание за изпÑ?лнение на Ñ?ази Ñ?Ñ?анÑ?иÑ?."
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler.c:499
+msgid "OK"
+msgstr "Ð?обÑ?е"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:1902
-msgid "This station is available to subscribers only."
-msgstr "СÑ?анÑ?иÑ?Ñ?а е доÑ?Ñ?Ñ?пна Ñ?амо за Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?иÑ?ани поÑ?Ñ?ебиÑ?ели."
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler.c:502
+msgid "Logging in"
+msgstr "Ð?лизане"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:1909
-msgid ""
-"The streaming system is offline for maintenance, please try again later."
-msgstr ""
-"СиÑ?Ñ?емаÑ?а за изпÑ?аÑ?анеÑ?о на поÑ?оÑ?и не Ñ?абоÑ?и поÑ?ади поддÑ?Ñ?жка. Ð?пиÑ?айÑ?е по-"
-"кÑ?Ñ?но."
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler.c:505
+msgid "Request failed"
+msgstr "Ð?аÑ?вкаÑ?а е неÑ?Ñ?пеÑ?на"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:1948
-msgid "Changing station"
-msgstr "СмÑ?на на Ñ?Ñ?анÑ?иÑ?"
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler.c:508
+msgid "Authentication error"
+msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и иденÑ?иÑ?икаÑ?иÑ?Ñ?а"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:2169
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:2179
-msgid "Retrieving playlist"
-msgstr "Ð?олÑ?Ñ?аване на Ñ?пиÑ?Ñ?к Ñ? пеÑ?ни"
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler.c:511
+msgid "Clock is not set correctly"
+msgstr "ЧаÑ?овникÑ?Ñ? не е Ñ?веÑ?ен"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:2273
-msgid "Banning song"
-msgstr "Ð?абÑ?анÑ?ване на пеÑ?ен"
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler.c:514
+msgid "This version of Rhythmbox has been banned."
+msgstr "Тази веÑ?Ñ?иÑ? на Rhythmbox беÑ?е забÑ?анена."
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:2291
-msgid "Adding song to your Loved tracks"
-msgstr "Ð?обавÑ?не на пеÑ?ен кÑ?м лÑ?бимиÑ?е ви"
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler.c:517
+msgid "Track submission failed too many times"
+msgstr "Ð?одаванеÑ?о на пеÑ?ен бе неÑ?Ñ?пеÑ?но Ñ?вÑ?Ñ?де много пÑ?Ñ?и"
 
-#. and maybe some more
 #: ../plugins/brasero-disc-recorder/cd-recorder.rb-plugin.in.h:1
 #: ../plugins/cd-recorder/cd-recorder.rb-plugin.in.h:1
 msgid "Audio CD Recorder"
@@ -1341,27 +1433,27 @@ msgid "Record audio CDs from playlists and duplicate audio CDs"
 msgstr "Ð?апиÑ? на аÑ?дио CD оÑ? Ñ?пиÑ?Ñ?Ñ?и Ñ? пеÑ?ни и копиÑ?ане на аÑ?дио CD"
 
 #: ../plugins/brasero-disc-recorder/rb-disc-recorder-plugin.c:98
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-cd-recorder-plugin.c:89
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-cd-recorder-plugin.c:90
 msgid "_Create Audio CD..."
 msgstr "_СÑ?здаване на аÑ?дио CDâ?¦"
 
 #: ../plugins/brasero-disc-recorder/rb-disc-recorder-plugin.c:99
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-cd-recorder-plugin.c:90
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-cd-recorder-plugin.c:91
 msgid "Create an audio CD from playlist"
 msgstr "СÑ?здаване на аÑ?дио CD оÑ? Ñ?пиÑ?Ñ?к Ñ? пеÑ?ни"
 
 #: ../plugins/brasero-disc-recorder/rb-disc-recorder-plugin.c:101
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-cd-recorder-plugin.c:92
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-cd-recorder-plugin.c:93
 msgid "Duplicate Audio CD..."
 msgstr "Ð?опиÑ?ане на Ð?Ñ?дио CDâ?¦"
 
 #: ../plugins/brasero-disc-recorder/rb-disc-recorder-plugin.c:102
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-cd-recorder-plugin.c:93
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-cd-recorder-plugin.c:94
 msgid "Create a copy of this audio CD"
 msgstr "СÑ?здаване на копие на Ñ?ова аÑ?дио CD"
 
 #: ../plugins/brasero-disc-recorder/rb-disc-recorder-plugin.c:196
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-cd-recorder-plugin.c:247
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-cd-recorder-plugin.c:248
 msgid "Rhythmbox could not duplicate the disc"
 msgstr "Rhythmbox не може да копиÑ?а Ñ?ози диÑ?к"
 
@@ -1408,15 +1500,15 @@ msgstr "Ð?опиÑ?ане на CD"
 msgid "Support for recording audio CDs from playlists"
 msgstr "Ð?оддÑ?Ñ?жка на Ñ?Ñ?здаване на аÑ?дио диÑ?кове оÑ? Ñ?пиÑ?Ñ?Ñ?и Ñ? пеÑ?ни"
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-cd-recorder-plugin.c:193
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-cd-recorder-plugin.c:194
 msgid "Unable to create audio CD"
 msgstr "Ð?е може да бÑ?де Ñ?Ñ?здадено аÑ?дио CD"
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-cd-recorder-plugin.c:246
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-cd-recorder-plugin.c:247
 msgid "Could not duplicate disc"
 msgstr "Ð?иÑ?кÑ?Ñ? не може да бÑ?де копиÑ?ан"
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-cd-recorder-plugin.c:248
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-cd-recorder-plugin.c:249
 msgid "Reason"
 msgstr "Ð?Ñ?иÑ?ина"
 
@@ -1493,30 +1585,30 @@ msgstr ""
 msgid "There was an error writing to the CD"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и запиÑ?ванеÑ?о на диÑ?ка"
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:277
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:281
 msgid "Maximum possible"
 msgstr "Ð?Ñ?зможно най-виÑ?ока"
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:344
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:348
 #, c-format
 msgid "Invalid writer device: %s"
 msgstr "%s не е Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во за запиÑ?ване"
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:445
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:449
 #, c-format
 msgid "%d hour"
 msgid_plural "%d hours"
 msgstr[0] "%d Ñ?аÑ?"
 msgstr[1] "%d Ñ?аÑ?а"
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:447
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:451
 #, c-format
 msgid "%d minute"
 msgid_plural "%d minutes"
 msgstr[0] "%d минÑ?Ñ?а"
 msgstr[1] "%d минÑ?Ñ?и"
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:450
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:454
 #, c-format
 msgid "%d second"
 msgid_plural "%d seconds"
@@ -1524,42 +1616,42 @@ msgstr[0] "%d Ñ?екÑ?нда"
 msgstr[1] "%d Ñ?екÑ?нди"
 
 #. hour:minutes:seconds
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:455
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:459
 #, c-format
 msgid "%s %s %s"
 msgstr "%sâ??Ñ?., %sâ??м. и %sâ??Ñ?ек."
 
 #. minutes:seconds
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:458
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:462
 #, c-format
 msgid "%s %s"
 msgstr "%sâ??м. и %sâ??Ñ?ек."
 
 #. seconds
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:461
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:465
 #, c-format
 msgid "%s"
 msgstr "%sâ??Ñ?ек."
 
 #. 0 seconds
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:464
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:468
 msgid "0 seconds"
 msgstr "0 Ñ?екÑ?нди"
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:483
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:487
 #, c-format
 msgid "About %s left"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?аваÑ? около %s"
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:511
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:515
 msgid "Writing audio to CD"
 msgstr "Ð?апиÑ?ване на аÑ?дио вÑ?Ñ?Ñ?Ñ? CD"
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:527
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:531
 msgid "Finished creating audio CD."
 msgstr "Ð?Ñ?иклÑ?Ñ?ване на запиÑ?а на аÑ?дио CD."
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:545
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:549
 msgid ""
 "Finished creating audio CD.\n"
 "Create another copy?"
@@ -1567,162 +1659,164 @@ msgstr ""
 "СÑ?здаванеÑ?о на аÑ?дио CD пÑ?иклÑ?Ñ?и.\n"
 "Ð?апиÑ?ване на дÑ?Ñ?го копие?"
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:547
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:551
 msgid "Writing failed. Try again?"
 msgstr "Ð?апиÑ?ванеÑ?о е неÑ?Ñ?пеÑ?но. Ð?овÑ?оÑ?ен опиÑ??"
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:549
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:553
 msgid "Writing canceled. Try again?"
 msgstr "Ð?апиÑ?Ñ?Ñ? е оÑ?казан. Ð?овÑ?оÑ?ен опиÑ??"
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:617
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:621
 msgid "Audio recording error"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и запиÑ?ване на аÑ?диоÑ?о"
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:646
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:650
 msgid "Audio Conversion Error"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и пÑ?еобÑ?азÑ?ванеÑ?о на аÑ?диоÑ?о"
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:676
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:680
 msgid "Recording error"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и запиÑ?ванеÑ?о"
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:796
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:800
 msgid "Do you wish to interrupt writing this disc?"
 msgstr "Ð?Ñ?каÑ?е ли да пÑ?екÑ?Ñ?неÑ?е запиÑ?а на Ñ?ози диÑ?к?"
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:799
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:803
 msgid "This may result in an unusable disc."
 msgstr "РезÑ?лÑ?аÑ?Ñ?Ñ? може да е неизползваем диÑ?к."
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:806
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:810
+#: ../shell/rb-track-transfer-queue.c:142
+#: ../shell/rb-track-transfer-queue.c:402
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Ð?Ñ?казване"
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:807
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:811
 msgid "_Interrupt"
 msgstr "_Ð?Ñ?екÑ?Ñ?ване"
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:829
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:833
 msgid "Could not create audio CD"
 msgstr "Ð?е може да бÑ?де Ñ?Ñ?здадено аÑ?дио CD"
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:851
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:855
 msgid "Please make sure another application is not using the drive."
 msgstr "Ð?Ñ?овеÑ?еÑ?е дали дÑ?Ñ?га пÑ?огÑ?ама не използва диÑ?ка."
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:852
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:856
 msgid "Drive is busy"
 msgstr "Ð?иÑ?кÑ?Ñ? е заеÑ?"
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:854
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:858
 msgid "Please put a rewritable or blank CD in the drive."
 msgstr "Ð?оÑ?Ñ?авеÑ?е пÑ?езапиÑ?ваем или пÑ?азен диÑ?к в Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?воÑ?о."
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:855
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:859
 msgid "Insert a rewritable or blank CD"
 msgstr "Ð?оÑ?Ñ?авеÑ?е пÑ?езапиÑ?ваем или пÑ?азен диÑ?к"
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:857
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:861
 msgid "Please put a blank CD in the drive."
 msgstr "Ð?оÑ?Ñ?авеÑ?е пÑ?азен диÑ?к в Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?воÑ?о."
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:858
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:862
 msgid "Insert a blank CD"
 msgstr "Ð?оÑ?Ñ?авеÑ?е пÑ?азен диÑ?к"
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:860
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:864
 msgid "Please replace the disc in the drive with a rewritable or blank CD."
 msgstr "Ð?аменеÑ?е диÑ?ка в Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?воÑ?о Ñ? пÑ?езапиÑ?ваем или пÑ?азен диÑ?к."
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:861
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:865
 msgid "Reload a rewritable or blank CD"
 msgstr "СложеÑ?е оÑ?ново пÑ?езапиÑ?ваем или пÑ?азен диÑ?к"
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:863
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:867
 msgid "Please replace the disc in the drive with a blank CD."
 msgstr "Ð?аменеÑ?е диÑ?ка оÑ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?воÑ?о Ñ? пÑ?азен диÑ?к."
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:864
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:868
 msgid "Reload a blank CD"
 msgstr "Ð?Ñ?езаÑ?еждане Ñ? пÑ?азен ноÑ?иÑ?ел"
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:915
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:919
 msgid "Converting audio tracks"
 msgstr "Ð?Ñ?еобÑ?азÑ?ване на пеÑ?ни"
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:918
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:922
 msgid "Preparing to write CD"
 msgstr "Ð?одгоÑ?вÑ?не на диÑ?ка за запиÑ?ване"
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:921
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:925
 msgid "Writing CD"
 msgstr "Ð?апиÑ?ване на диÑ?к"
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:924
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:928
 msgid "Finishing write"
 msgstr "Ð?авÑ?Ñ?Ñ?ване на запиÑ?а"
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:927
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:931
 msgid "Erasing CD"
 msgstr "Ð?зÑ?Ñ?иване на диÑ?к"
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:930
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:934
 msgid "Unhandled action in burn_action_changed_cb"
 msgstr "Ð?еизпÑ?лнено дейÑ?Ñ?вие в burn_action_changed_cb"
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:954
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:958
 #, c-format
 msgid "This %s appears to have information already recorded on it."
 msgstr "Ð?зглежда веÑ?е има запиÑ?ана инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? на Ñ?ова %s."
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:961
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:965
 msgid "Erase information on this disc?"
 msgstr "Ð?зÑ?Ñ?иване на инÑ?оÑ?маÑ?иÑ?Ñ?а оÑ? Ñ?ози диÑ?к?"
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:970
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:974
 msgid "_Try Another"
 msgstr "_Ð?Ñ?оба Ñ? дÑ?Ñ?го"
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:977
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:981
 msgid "_Erase Disc"
 msgstr "_Ð?зÑ?Ñ?иване на диÑ?к"
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1140
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1144
 msgid "C_reate"
 msgstr "СÑ?з_даване"
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1217
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1222
 #, c-format
 msgid "Failed to create the recorder: %s"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ? пÑ?и Ñ?Ñ?здаване на запиÑ?: %s"
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1339
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1344
 #, c-format
 msgid "Could not remove temporary directory '%s': %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еменнаÑ?а папка â??%sâ?? не може да бÑ?де изÑ?Ñ?иÑ?а: %s"
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1359
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1364
 msgid "Create Audio CD"
 msgstr "СÑ?здаване на аÑ?дио CD"
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1377
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1382
 #, c-format
 msgid "Create audio CD from '%s'?"
 msgstr "СÑ?здаване на аÑ?дио CD â??%sâ???"
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1423
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1441
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1428
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1446
 #, c-format
 msgid "Unable to build an audio track list."
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ? пÑ?и изгÑ?ажданеÑ?о на Ñ?пиÑ?Ñ?к Ñ? пеÑ?ни."
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1451
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1456
 #, c-format
 msgid "This playlist is too long to write to an audio CD."
 msgstr "Този Ñ?пиÑ?Ñ?к Ñ? пеÑ?ни е пÑ?екалено дÑ?лÑ?г, за да бÑ?де запиÑ?ан на диÑ?к."
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1587
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1592
 #, c-format
 msgid ""
 "This playlist is %s minutes long. This exceeds the length of a standard "
@@ -1733,15 +1827,15 @@ msgstr ""
 "Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?но аÑ?дио CD. Ð?ко диÑ?кÑ?Ñ?, на койÑ?о запиÑ?ваÑ?е, е по-голÑ?м оÑ? "
 "Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?но аÑ?дио CD, поÑ?Ñ?авеÑ?е го в Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?воÑ?о и опиÑ?айÑ?е оÑ?ново."
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1598
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1603
 msgid "Playlist too long"
 msgstr "СпиÑ?Ñ?кÑ?Ñ? Ñ? пеÑ?ни е Ñ?вÑ?Ñ?де дÑ?лÑ?г"
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1638
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1643
 msgid "Could not find temporary space!"
 msgstr "Ð?Ñ?ма вÑ?еменно мÑ?Ñ?Ñ?о!"
 
-#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1639
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1644
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not find enough temporary space to convert audio tracks. %s MB "
@@ -1909,124 +2003,134 @@ msgid "Share music and play shared music on your local network"
 msgstr "СподелÑ?йÑ?е и Ñ?лÑ?Ñ?айÑ?е Ñ?поделена мÑ?зика по локалнаÑ?а мÑ?ежа"
 
 #: ../plugins/daap/daap-prefs.ui.h:1
+msgid "<b>Add Remote</b>"
+msgstr "<b>Ð?обавÑ?не на диÑ?Ñ?анÑ?ионно</b>"
+
+#: ../plugins/daap/daap-prefs.ui.h:2
 msgid "<b>Sharing</b>"
 msgstr "<b>СподелÑ?не</b>"
 
-#: ../plugins/daap/daap-prefs.ui.h:2
+#: ../plugins/daap/daap-prefs.ui.h:3
+msgid "<span foreground=\"red\">Could not pair with this Remote.</span>"
+msgstr ""
+"<span foreground=\"red\">Ð?е може да Ñ?е Ñ?двои Ñ? Ñ?ова диÑ?Ñ?анÑ?ионно.</span>"
+
+#: ../plugins/daap/daap-prefs.ui.h:4
+msgid "Forget known Remotes"
+msgstr "Ð?абÑ?авÑ?не на диÑ?Ñ?анÑ?ионниÑ?е"
+
+#: ../plugins/daap/daap-prefs.ui.h:5
+msgid "Library _name:"
+msgstr "Ð?ме на _Ñ?оноÑ?ека:"
+
+#: ../plugins/daap/daap-prefs.ui.h:6
+msgid "Please enter the passcode displayed on your device."
+msgstr "Ð?Ñ?ведеÑ?е кода, Ñ?казан оÑ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?воÑ?о."
+
+#: ../plugins/daap/daap-prefs.ui.h:7
 msgid "Require _password:"
 msgstr "_Ð?аÑ?ола за доÑ?Ñ?Ñ?п:"
 
-#: ../plugins/daap/daap-prefs.ui.h:3 ../plugins/daap/rb-daap-dialog.c:82
-msgid "Shared music _name:"
-msgstr "_Ð?ме на Ñ?поделеноÑ?о:"
+#: ../plugins/daap/daap-prefs.ui.h:8
+msgid "You can now control Rhythmbox through your Remote"
+msgstr "Ð?ожеÑ?е да конÑ?Ñ?олиÑ?аÑ?е Rhythmbox оÑ? диÑ?Ñ?анÑ?ионноÑ?о"
 
-#: ../plugins/daap/daap-prefs.ui.h:4
+#: ../plugins/daap/daap-prefs.ui.h:9
+msgid "_Look for touch Remotes"
+msgstr "_ТÑ?Ñ?Ñ?ене на диÑ?Ñ?анÑ?ионни"
+
+#: ../plugins/daap/daap-prefs.ui.h:10
 msgid "_Share my music"
 msgstr "_СподелÑ?не на мÑ?зикаÑ?а"
 
-#: ../plugins/daap/rb-daap-connection.c:544
-msgid "Rhythmbox is not able to connect to iTunes 7 shares"
-msgstr "Rhythmbox не може да Ñ?е Ñ?вÑ?Ñ?зва кÑ?м Ñ?поделени Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ?и оÑ? iTunes 7"
-
 #: ../plugins/daap/rb-daap-dialog.c:55
 msgid "Invalid share name"
 msgstr "Ð?епÑ?авилно име на Ñ?поделен Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../plugins/daap/rb-daap-dialog.c:74
+#: ../plugins/daap/rb-daap-dialog.c:73
 #, c-format
 msgid "The shared music name '%s' is already taken. Please choose another."
 msgstr "Ð?меÑ?о â??%sâ?? веÑ?е е заеÑ?о в Ñ?поделенаÑ?а мÑ?зика. Ð?зползвайÑ?е дÑ?Ñ?го."
 
-#: ../plugins/daap/rb-daap-mdns-browser-avahi.c:237
-#: ../plugins/daap/rb-daap-mdns-browser-avahi.c:280
-msgid "mDNS service is not running"
-msgstr "УÑ?лÑ?гаÑ?а mDNS не Ñ?абоÑ?и"
-
-#: ../plugins/daap/rb-daap-mdns-browser-avahi.c:245
-msgid "Browser already active"
-msgstr "Ð?Ñ?аÑ?зÑ?Ñ?Ñ?Ñ? веÑ?е е акÑ?ивен"
-
-#: ../plugins/daap/rb-daap-mdns-browser-avahi.c:263
-msgid "Unable to activate browser"
-msgstr "Ð?Ñ?аÑ?зÑ?Ñ?Ñ?Ñ? не може да Ñ?е акÑ?ивиÑ?а"
-
-#: ../plugins/daap/rb-daap-mdns-browser-avahi.c:288
-msgid "Browser is not active"
-msgstr "Ð?Ñ?аÑ?зÑ?Ñ?Ñ?Ñ? не е акÑ?ивен"
-
-#: ../plugins/daap/rb-daap-mdns-publisher-avahi.c:130
-msgid "Could not create AvahiEntryGroup for publishing"
-msgstr "Ð?е може да Ñ?е Ñ?Ñ?здаде AvahiEntryGroup за пÑ?бликÑ?ване"
-
-#: ../plugins/daap/rb-daap-mdns-publisher-avahi.c:164
-msgid "Could not add service"
-msgstr "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ? пÑ?и добавÑ?не на Ñ?Ñ?лÑ?га"
-
-#: ../plugins/daap/rb-daap-mdns-publisher-avahi.c:176
-msgid "Could not commit service"
-msgstr "УÑ?лÑ?гаÑ?а не може да бÑ?де подадена"
-
-#: ../plugins/daap/rb-daap-mdns-publisher-avahi.c:281
-#: ../plugins/daap/rb-daap-mdns-publisher-avahi.c:301
-msgid "The avahi mDNS service is not running"
-msgstr "УÑ?лÑ?гаÑ?а mDNS на avahi не Ñ?абоÑ?и"
-
-#: ../plugins/daap/rb-daap-mdns-publisher-avahi.c:310
-msgid "The mDNS service is not published"
-msgstr "УÑ?лÑ?гаÑ?а по mDNS не е пÑ?бликÑ?вана"
+#: ../plugins/daap/rb-daap-dialog.c:81
+msgid "Shared music _name:"
+msgstr "_Ð?ме на Ñ?поделеноÑ?о:"
 
-#: ../plugins/daap/rb-daap-plugin.c:125
+#: ../plugins/daap/rb-daap-plugin.c:139
 msgid "Connect to _DAAP share..."
 msgstr "_СвÑ?Ñ?зване кÑ?м Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ? по DAAPâ?¦"
 
-#: ../plugins/daap/rb-daap-plugin.c:126
+#: ../plugins/daap/rb-daap-plugin.c:140
 msgid "Connect to a new DAAP share"
 msgstr "СвÑ?Ñ?зване кÑ?м дÑ?Ñ?г Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?поделен по DAAP"
 
-#: ../plugins/daap/rb-daap-plugin.c:132
+#: ../plugins/daap/rb-daap-plugin.c:146
 msgid "_Disconnect"
 msgstr "_Ð?Ñ?екÑ?Ñ?ване на вÑ?Ñ?зкаÑ?а"
 
-#: ../plugins/daap/rb-daap-plugin.c:133
+#: ../plugins/daap/rb-daap-plugin.c:147
 msgid "Disconnect from DAAP share"
 msgstr "Ð?Ñ?екÑ?Ñ?ване на вÑ?Ñ?зкаÑ?а кÑ?м Ñ?поделениÑ? Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ? по DAAP"
 
-#: ../plugins/daap/rb-daap-plugin.c:657
+#: ../plugins/daap/rb-daap-plugin.c:742
 msgid "New DAAP share"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?г Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ? по DAAP"
 
-#: ../plugins/daap/rb-daap-plugin.c:657
+#: ../plugins/daap/rb-daap-plugin.c:742
 msgid "Host:port of DAAP share:"
 msgstr "ХоÑ?Ñ?:поÑ?Ñ? на Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ? по DAAP:"
 
-#: ../plugins/daap/rb-daap-plugin.c:879
+#: ../plugins/daap/rb-daap-plugin.c:996
 msgid "DAAP Music Sharing Preferences"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойки на Ñ?поделÑ?неÑ?о на мÑ?зика по DAAP"
 
-#: ../plugins/daap/rb-daap-sharing.c:62
+#: ../plugins/daap/rb-daap-sharing.c:65
 #, c-format
 msgid "%s's Music"
 msgstr "Ð?Ñ?зикаÑ?а на %s"
 
-#: ../plugins/daap/rb-daap-source.c:352
+#: ../plugins/daap/rb-daap-source.c:371
 #, c-format
 msgid "The music share '%s' requires a password to connect"
 msgstr "РеÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? â??%sâ?? изиÑ?ква паÑ?ола за Ñ?вÑ?Ñ?зване"
 
-#: ../plugins/daap/rb-daap-source.c:458
+#: ../plugins/daap/rb-daap-source.c:477
 msgid "Connecting to music share"
 msgstr "СвÑ?Ñ?зване кÑ?м Ñ?поделена мÑ?зика"
 
-#: ../plugins/daap/rb-daap-source.c:465
+#: ../plugins/daap/rb-daap-source.c:484
 msgid "Retrieving songs from music share"
 msgstr "Ð?звлиÑ?ане на пеÑ?ни оÑ? Ñ?поделена мÑ?зика"
 
-#: ../plugins/daap/rb-daap-source.c:552
+#: ../plugins/daap/rb-daap-source.c:571
 msgid "Could not connect to shared music"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ? пÑ?и Ñ?вÑ?Ñ?зване кÑ?м Ñ?поделена мÑ?зика"
 
+#: ../plugins/daap/rb-dacp-source.c:295
+msgid "Remotes"
+msgstr "Ð?иÑ?Ñ?анÑ?ионни"
+
+#: ../plugins/daap/rb-dacp-source.c:417
+msgid "Connecting..."
+msgstr "СвÑ?Ñ?званеâ?¦"
+
+#: ../plugins/daap/rb-dacp-source.c:419
+msgid "Could not pair with this Remote."
+msgstr "Ð?е може да Ñ?е Ñ?двои Ñ? Ñ?ова диÑ?Ñ?анÑ?ионно."
+
+#: ../plugins/dbus-media-server/dbus-media-server.rb-plugin.in.h:1
+msgid "MediaServer2 D-Bus interface"
+msgstr "Ð?нÑ?еÑ?Ñ?ейÑ? пÑ?ез D-Bus за MediaServer2"
+
+#: ../plugins/dbus-media-server/dbus-media-server.rb-plugin.in.h:2
+msgid ""
+"Provides an implementation of the MediaServer2 D-Bus interface specification"
+msgstr ""
+"Ð?Ñ?едоÑ?Ñ?авÑ? Ñ?еализаÑ?иÑ? на Ñ?пеÑ?иÑ?икаÑ?иÑ?Ñ?а за инÑ?еÑ?Ñ?ейÑ? пÑ?ез D-Bus за "
+"MediaServer2"
+
 #: ../plugins/fmradio/fmradio.rb-plugin.in.h:1
-#: ../plugins/fmradio/rb-fm-radio-source.c:197
+#: ../plugins/fmradio/rb-fm-radio-source.c:207
 msgid "FM Radio"
 msgstr "Радио по УÐ?Ð?"
 
@@ -2034,19 +2138,19 @@ msgstr "Радио по УÐ?Ð?"
 msgid "Support for FM radio broadcasting services"
 msgstr "Ð?оддÑ?Ñ?жка Ñ?Ñ?лÑ?ги за излÑ?Ñ?ване на Ñ?адио по УÐ?Ð?"
 
-#: ../plugins/fmradio/rb-fm-radio-source.c:86
+#: ../plugins/fmradio/rb-fm-radio-source.c:85
 msgid "New FM R_adio Station"
 msgstr "Ð?ова Ñ?_адиоÑ?Ñ?анÑ?иÑ? по УÐ?Ð?"
 
-#: ../plugins/fmradio/rb-fm-radio-source.c:87
+#: ../plugins/fmradio/rb-fm-radio-source.c:86
 msgid "Create a new FM Radio station"
 msgstr "СÑ?здаване на нова Ñ?адиоÑ?Ñ?анÑ?иÑ? по УÐ?Ð?"
 
-#: ../plugins/fmradio/rb-fm-radio-source.c:341
+#: ../plugins/fmradio/rb-fm-radio-source.c:345
 msgid "New FM Radio Station"
 msgstr "Ð?ова Ñ?адиоÑ?Ñ?анÑ?иÑ? по УÐ?Ð?"
 
-#: ../plugins/fmradio/rb-fm-radio-source.c:342
+#: ../plugins/fmradio/rb-fm-radio-source.c:346
 msgid "Frequency of radio station"
 msgstr "ЧеÑ?Ñ?оÑ?а на Ñ?адиоÑ?Ñ?анÑ?иÑ?Ñ?а"
 
@@ -2117,19 +2221,19 @@ msgstr "Ð?зÑ?Ñ?иване на Ñ?ози Ñ?пиÑ?Ñ?к Ñ? пеÑ?ни"
 
 #: ../plugins/generic-player/rb-generic-player-plugin.c:101
 #: ../plugins/ipod/rb-ipod-plugin.c:106
-#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-plugin.c:129 ../shell/rb-shell-clipboard.c:190
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:314
+#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-plugin.c:125 ../podcast/rb-podcast-source.c:124
+#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:190
 msgid "_Properties"
 msgstr "Сво_йÑ?Ñ?ва"
 
 #: ../plugins/generic-player/rb-generic-player-plugin.c:102
-#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-plugin.c:130
+#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-plugin.c:126
 msgid "Display device properties"
 msgstr "Ð?оказване на Ñ?войÑ?Ñ?ваÑ?а на Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?воÑ?о"
 
-#: ../plugins/generic-player/rb-generic-player-source.c:1282
-#: ../plugins/ipod/rb-ipod-source.c:1913
-#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-source.c:1463
+#: ../plugins/generic-player/rb-generic-player-source.c:1310
+#: ../plugins/ipod/rb-ipod-source.c:1985
+#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-source.c:1616
 msgid "Advanced"
 msgstr "РазÑ?иÑ?ени"
 
@@ -2256,7 +2360,7 @@ msgid "Unable to initialize new iPod"
 msgstr "Ð?е може да Ñ?е иниÑ?иализиÑ?а нов iPod"
 
 #: ../plugins/ipod/rb-ipod-plugin.c:103 ../plugins/ipod/rb-ipod-plugin.c:112
-#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-plugin.c:126 ../shell/rb-playlist-manager.c:182
+#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-plugin.c:122 ../shell/rb-playlist-manager.c:182
 msgid "_Rename"
 msgstr "_Ð?Ñ?еименÑ?ване"
 
@@ -2289,13 +2393,15 @@ msgstr "_Ð?зÑ?Ñ?иване"
 msgid "Delete playlist"
 msgstr "Ð?зÑ?Ñ?иване на Ñ?пиÑ?Ñ?к Ñ? пеÑ?ни"
 
-#: ../plugins/ipod/rb-ipod-source.c:1422
-#: ../sources/rb-media-player-source.c:627
-#: ../sources/rb-media-player-source.c:628 ../sources/rb-podcast-source.c:834
+#: ../plugins/ipod/rb-ipod-source.c:1491
+#: ../podcast/rb-podcast-main-source.c:71
+#: ../sources/sync/rb-sync-settings-ui.c:262
+#: ../sources/sync/rb-sync-settings-ui.c:263
+#: ../sources/sync/rb-sync-state-ui.c:78
 msgid "Podcasts"
 msgstr "Ð?одкаÑ?Ñ?и"
 
-#: ../plugins/ipod/rb-ipod-source.c:1803
+#: ../plugins/ipod/rb-ipod-source.c:1875
 msgid "New playlist"
 msgstr "Ð?ов Ñ?пиÑ?Ñ?к Ñ? пеÑ?ни"
 
@@ -2377,8 +2483,7 @@ msgid ""
 "their music."
 msgstr ""
 "Jamendo е нов модел, Ñ? койÑ?о изпÑ?лниÑ?елиÑ?е могаÑ? да Ñ?азпÑ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?ваÑ? и "
-"пÑ?бликÑ?ваÑ?\n"
-"мÑ?зикаÑ?а Ñ?и и койÑ?о им дава вÑ?зможноÑ?Ñ? да полÑ?Ñ?аваÑ? заплаÑ?ане."
+"пÑ?бликÑ?ваÑ? мÑ?зикаÑ?а Ñ?и и койÑ?о им дава вÑ?зможноÑ?Ñ? да полÑ?Ñ?аваÑ? заплаÑ?ане."
 
 #: ../plugins/jamendo/jamendo-loading.ui.h:10
 msgid "Jamendo is the only platform that joins together :"
@@ -2388,15 +2493,13 @@ msgstr "Jamendo е единÑ?Ñ?венаÑ?а плаÑ?Ñ?оÑ?ма, коÑ?Ñ?о об
 msgid ""
 "Jamendo users can discover and share albums, but also review them or start a "
 "discussion on the forums.\n"
-"Albums are democratically rated based on the visitors&#x2019; reviews.\n"
+"Albums are democratically rated based on the visitorsâ?? reviews.\n"
 "If they fancy an artist they can support him by making a donation."
 msgstr ""
 "Ð?оÑ?Ñ?ебиÑ?елиÑ?е на Jamendo могаÑ? да оÑ?кÑ?иваÑ? и Ñ?поделÑ?Ñ? албÑ?ми, но Ñ?Ñ?Ñ?о и да "
-"ги\n"
-"коменÑ?иÑ?аÑ? или диÑ?кÑ?Ñ?иÑ?аÑ? вÑ?в Ñ?оÑ?Ñ?миÑ?е. Ð?лбÑ?миÑ?е Ñ?е оÑ?енÑ?ваÑ? вÑ?з оÑ?нова на\n"
-"поÑ?еÑ?иÑ?елиÑ?е и коменÑ?аÑ?иÑ?е. Ð?ко Ñ?аÑ?еÑ?ваÑ? изпÑ?лниÑ?елÑ?, поÑ?еÑ?иÑ?елиÑ?е могаÑ? да "
-"го\n"
-"подкÑ?епÑ?Ñ? каÑ?о пÑ?авÑ?Ñ? даÑ?ениÑ?."
+"ги коменÑ?иÑ?аÑ? или диÑ?кÑ?Ñ?иÑ?аÑ? вÑ?в Ñ?оÑ?Ñ?миÑ?е. Ð?лбÑ?миÑ?е Ñ?е оÑ?енÑ?ваÑ? вÑ?з оÑ?нова "
+"на поÑ?еÑ?иÑ?елиÑ?е и коменÑ?аÑ?иÑ?е им. Ð?ко Ñ?аÑ?еÑ?ваÑ? изпÑ?лниÑ?елÑ?, поÑ?еÑ?иÑ?елиÑ?е "
+"могаÑ? да го подкÑ?епÑ?Ñ? каÑ?о пÑ?авÑ?Ñ? даÑ?ениÑ?."
 
 #: ../plugins/jamendo/jamendo-loading.ui.h:14
 msgid ""
@@ -2407,10 +2510,10 @@ msgid ""
 "It's a \"Some rights reserved\" agreement, perfectly suited for the new "
 "century."
 msgstr ""
-"Ð? Jamendo, изпÑ?лниÑ?елиÑ?е пÑ?едоÑ?Ñ?авÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?наÑ?а мÑ?зика под лиÑ?ензиÑ?е Ð?Ñ?иейÑ?ив\n"
+"Ð? Jamendo, изпÑ?лниÑ?елиÑ?е пÑ?едоÑ?Ñ?авÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?наÑ?а мÑ?зика под лиÑ?ензиÑ?е Ð?Ñ?иейÑ?ив "
 "Ð?омÑ?нÑ?. Ð? оÑ?новаÑ?а Ñ?и, Ñ?е могаÑ? да Ñ?е изÑ?еглÑ?Ñ?, пÑ?епÑ?авÑ?Ñ? и Ñ?поделÑ?Ñ? "
-"Ñ?вободно.\n"
-"Ð?ма Ñ?поÑ?азÑ?мение Ñ?ип â??Ð?Ñ?кои пÑ?ава запазениâ??, коеÑ?о е подÑ?одÑ?Ñ?о за новиÑ? век."
+"Ñ?вободно. Ð?ма Ñ?поÑ?азÑ?мение Ñ?ип â??Ð?Ñ?кои пÑ?ава запазениâ??, коеÑ?о е подÑ?одÑ?Ñ?о за "
+"новиÑ? век."
 
 #: ../plugins/jamendo/jamendo-loading.ui.h:17
 msgid ""
@@ -2419,12 +2522,10 @@ msgid ""
 "Peer-to-Peer networks such as BitTorrent or eMule to legally distribute "
 "albums at near-zero cost."
 msgstr ""
-"Тези нови пÑ?авила помагаÑ? на Jamendo да използва новиÑ?е и моÑ?ни Ñ?Ñ?едÑ?Ñ?ва за\n"
+"Тези нови пÑ?авила помагаÑ? на Jamendo да използва новиÑ?е и моÑ?ни Ñ?Ñ?едÑ?Ñ?ва за "
 "пÑ?бликÑ?ване на Ñ?иÑ?Ñ?ово Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жание каÑ?о Peer-to-Peer мÑ?ежи, напÑ?. BitTorrent "
-"или\n"
-"eMule. Така легалноÑ?о Ñ?азпÑ?оÑ?Ñ?Ñ?анение на албÑ?ми излиза Ñ? поÑ?Ñ?и нÑ?лев Ñ?азÑ?од "
-"за\n"
-"Ñ?ова."
+"или eMule. Така легалноÑ?о Ñ?азпÑ?оÑ?Ñ?Ñ?анение на албÑ?ми излиза Ñ? поÑ?Ñ?и нÑ?лев "
+"Ñ?азÑ?од за Ñ?ова."
 
 #: ../plugins/jamendo/jamendo-loading.ui.h:19
 msgid "You can find more information at http://www.jamendo.com/";
@@ -2441,20 +2542,20 @@ msgstr ""
 msgid "Jamendo"
 msgstr "Jamendo"
 
-#: ../plugins/jamendo/jamendo/__init__.py:90
+#: ../plugins/jamendo/jamendo/__init__.py:94
 msgid "_Download Album"
 msgstr "_Ð?зÑ?еглÑ?не на албÑ?м"
 
-#: ../plugins/jamendo/jamendo/__init__.py:91
+#: ../plugins/jamendo/jamendo/__init__.py:95
 msgid "Download this album using BitTorrent"
 msgstr "Ð?зÑ?еглÑ?не на Ñ?ози албÑ?м Ñ? помоÑ?Ñ?а на BitTorrent"
 
 #. Add Button for Donate
-#: ../plugins/jamendo/jamendo/__init__.py:98
+#: ../plugins/jamendo/jamendo/__init__.py:102
 msgid "_Donate to Artist"
 msgstr "_Ð?аÑ?ение за изпÑ?лниÑ?елÑ?"
 
-#: ../plugins/jamendo/jamendo/__init__.py:99
+#: ../plugins/jamendo/jamendo/__init__.py:103
 msgid "Donate Money to this Artist"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?ване на паÑ?и на Ñ?ози изпÑ?лниÑ?ел"
 
@@ -2472,66 +2573,66 @@ msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ене на p2plink за албÑ?ма %s в
 msgid "Error looking up artist %s on jamendo.com"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ене на изпÑ?лниÑ?елÑ? %s в jamendo.com"
 
-#: ../plugins/iradio/rb-iradio-source.c:170
+#: ../plugins/iradio/rb-iradio-source.c:176
 msgid "New Internet _Radio Station..."
 msgstr "Ð?ова _Ñ?адиоÑ?Ñ?анÑ?иÑ? по Ð?нÑ?еÑ?неÑ?â?¦"
 
-#: ../plugins/iradio/rb-iradio-source.c:171
+#: ../plugins/iradio/rb-iradio-source.c:177
 msgid "Create a new Internet Radio station"
 msgstr "СÑ?здаване на нова Ñ?адиоÑ?Ñ?анÑ?иÑ? по Ð?нÑ?еÑ?неÑ?"
 
 #. Translators: this is the toolbar button label for
 #. New Internet Radio Station action.
-#: ../plugins/iradio/rb-iradio-source.c:309
+#: ../plugins/iradio/rb-iradio-source.c:315
 msgctxt "Radio"
 msgid "New"
 msgstr "Ð?ово"
 
-#: ../plugins/iradio/rb-iradio-source.c:351 ../widgets/rb-entry-view.c:1519
+#: ../plugins/iradio/rb-iradio-source.c:357 ../widgets/rb-entry-view.c:1564
 #: ../widgets/rb-library-browser.c:140
 msgid "Genre"
 msgstr "Ð?анÑ?"
 
-#: ../plugins/iradio/rb-iradio-source.c:445
+#: ../plugins/iradio/rb-iradio-source.c:455
 msgid "Radio"
 msgstr "Радио"
 
-#: ../plugins/iradio/rb-iradio-source.c:584
+#: ../plugins/iradio/rb-iradio-source.c:594
 #, c-format
 msgid "%d station"
 msgid_plural "%d stations"
 msgstr[0] "%d Ñ?Ñ?анÑ?иÑ?"
 msgstr[1] "%d Ñ?Ñ?анÑ?ии"
 
-#: ../plugins/iradio/rb-iradio-source.c:997
-#: ../plugins/iradio/rb-station-properties-dialog.c:402
+#: ../plugins/iradio/rb-iradio-source.c:1018
+#: ../plugins/iradio/rb-station-properties-dialog.c:401
 msgid "New Internet Radio Station"
 msgstr "Ð?ова Ñ?адиоÑ?Ñ?анÑ?иÑ? по Ð?нÑ?еÑ?неÑ?"
 
-#: ../plugins/iradio/rb-iradio-source.c:997
+#: ../plugins/iradio/rb-iradio-source.c:1018
 msgid "URL of internet radio station:"
 msgstr "Ð?дÑ?еÑ? на Ñ?адиоÑ?Ñ?анÑ?иÑ?:"
 
-#: ../plugins/iradio/rb-station-properties-dialog.c:398
-#: ../podcast/rb-feed-podcast-properties-dialog.c:212
-#: ../podcast/rb-podcast-properties-dialog.c:369
-#: ../sources/rb-media-player-source.c:533 ../widgets/rb-song-info.c:1022
+#: ../plugins/iradio/rb-station-properties-dialog.c:397
+#: ../podcast/rb-feed-podcast-properties-dialog.c:215
+#: ../podcast/rb-podcast-properties-dialog.c:504
+#: ../sources/rb-media-player-source.c:353 ../widgets/rb-song-info.c:1080
 #, c-format
 msgid "%s Properties"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойки на %s"
 
-#: ../plugins/iradio/rb-station-properties-dialog.c:490
-#: ../podcast/rb-podcast-properties-dialog.c:482
-#: ../widgets/rb-entry-view.c:1083 ../widgets/rb-song-info.c:1091
+#: ../plugins/iradio/rb-station-properties-dialog.c:489
+#: ../podcast/rb-podcast-properties-dialog.c:617
+#: ../widgets/rb-entry-view.c:1113 ../widgets/rb-song-info.c:1157
 #, c-format
 msgid "%lu kbps"
 msgstr "%luâ??kb/Ñ?ек."
 
-#: ../plugins/iradio/rb-station-properties-dialog.c:581
+#: ../plugins/iradio/rb-station-properties-dialog.c:580
 msgid "Unable to change station property"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойкаÑ?а на Ñ?Ñ?анÑ?иÑ?Ñ?а не може да Ñ?е пÑ?омени"
 
-#: ../plugins/iradio/rb-station-properties-dialog.c:581
+#: ../plugins/iradio/rb-station-properties-dialog.c:580
 #, c-format
 msgid "Unable to change station URI to %s, as that station already exists"
 msgstr ""
@@ -2561,7 +2662,7 @@ msgid "_Save"
 msgstr "_Ð?апазване"
 
 #: ../plugins/lyrics/lyrics/__init__.py:216
-#: ../plugins/lyrics/lyrics/__init__.py:229 ../shell/rb-shell.c:392
+#: ../plugins/lyrics/lyrics/__init__.py:229 ../shell/rb-shell.c:395
 msgid "_Edit"
 msgstr "_РедакÑ?иÑ?ане"
 
@@ -2585,26 +2686,30 @@ msgstr "Ð?оказване на Ñ?екÑ?Ñ?а на изпÑ?лнÑ?ванаÑ?а п
 msgid "Choose lyrics folder..."
 msgstr "Ð?збиÑ?ане на папка Ñ? Ñ?екÑ?Ñ?овеâ?¦"
 
-#: ../plugins/lyrics/lyrics/LyricsSites.py:35
+#: ../plugins/lyrics/lyrics/LyricsSites.py:36
 msgid "Lyrc (lyrc.com.ar)"
 msgstr "Lyrc (lyrc.com.ar)"
 
-#: ../plugins/lyrics/lyrics/LyricsSites.py:36
+#: ../plugins/lyrics/lyrics/LyricsSites.py:37
 msgid "Astraweb (www.astraweb.com)"
 msgstr "Astraweb (www.astraweb.com)"
 
-#: ../plugins/lyrics/lyrics/LyricsSites.py:37
+#: ../plugins/lyrics/lyrics/LyricsSites.py:38
 msgid "Leo's Lyrics (www.leoslyrics.com)"
 msgstr "Leo's Lyrics (www.leoslyrics.com)"
 
-#: ../plugins/lyrics/lyrics/LyricsSites.py:38
+#: ../plugins/lyrics/lyrics/LyricsSites.py:39
 msgid "WinampCN (www.winampcn.com)"
 msgstr "WinampCN (www.winampcn.com)"
 
-#: ../plugins/lyrics/lyrics/LyricsSites.py:39
+#: ../plugins/lyrics/lyrics/LyricsSites.py:40
 msgid "TerraBrasil (terra.com.br)"
 msgstr "TerraBrasil (terra.com.br)"
 
+#: ../plugins/lyrics/lyrics/LyricsSites.py:41
+msgid "Dark Lyrics (darklyrics.com)"
+msgstr "Dark Lyrics (darklyrics.com)"
+
 #: ../plugins/lyrics/lyrics.rb-plugin.in.h:1
 msgid "Fetch song lyrics from the Internet"
 msgstr "Ð?зÑ?еглÑ?не на Ñ?екÑ?Ñ?ове оÑ? Ð?нÑ?еÑ?неÑ?"
@@ -3036,7 +3141,7 @@ msgstr ""
 "%s"
 
 #: ../plugins/magnatune/magnatune/MagnatuneSource.py:462
-#: ../widgets/rb-entry-view.c:1643
+#: ../widgets/rb-entry-view.c:1708
 msgid "Error"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка"
 
@@ -3059,36 +3164,36 @@ msgstr "Ð?зÑ?еглÑ?неÑ?о пÑ?иклÑ?Ñ?и"
 msgid "All Magnatune downloads have been completed."
 msgstr "Ð?Ñ?иÑ?ки изÑ?еглÑ?ниÑ? оÑ? Magnatune пÑ?иклÑ?Ñ?иÑ?а."
 
-#: ../plugins/magnatune/magnatune/__init__.py:111
+#: ../plugins/magnatune/magnatune/__init__.py:116
 msgid "Download Album"
 msgstr "Ð?зÑ?еглÑ?не на албÑ?м"
 
-#: ../plugins/magnatune/magnatune/__init__.py:112
+#: ../plugins/magnatune/magnatune/__init__.py:117
 msgid "Download this album from Magnatune"
 msgstr "Ð?зÑ?еглÑ?не на Ñ?ози албÑ?м оÑ? Magnatune"
 
-#: ../plugins/magnatune/magnatune/__init__.py:116
+#: ../plugins/magnatune/magnatune/__init__.py:121
 msgid "Artist Information"
 msgstr "Ð?нÑ?оÑ?маÑ?иÑ? за изпÑ?лниÑ?елÑ?"
 
-#: ../plugins/magnatune/magnatune/__init__.py:117
+#: ../plugins/magnatune/magnatune/__init__.py:122
 msgid "Get information about this artist"
 msgstr "Ð?нÑ?оÑ?маÑ?иÑ? за изпÑ?лниÑ?елÑ?"
 
-#: ../plugins/magnatune/magnatune/__init__.py:121
+#: ../plugins/magnatune/magnatune/__init__.py:126
 msgid "Cancel Downloads"
 msgstr "Ð?Ñ?казване на изÑ?еглÑ?ниÑ?Ñ?а"
 
-#: ../plugins/magnatune/magnatune/__init__.py:122
+#: ../plugins/magnatune/magnatune/__init__.py:127
 msgid "Stop downloading purchased albums"
 msgstr "СпиÑ?ане на изÑ?еглÑ?не на кÑ?пениÑ?е албÑ?ми"
 
-#: ../plugins/magnatune/magnatune/__init__.py:251
-#: ../plugins/magnatune/magnatune/__init__.py:254
+#: ../plugins/magnatune/magnatune/__init__.py:256
+#: ../plugins/magnatune/magnatune/__init__.py:259
 msgid "Couldn't store account information"
 msgstr "Ð?анниÑ?е за Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?Ñ?а не бÑ?Ñ?а Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?анени"
 
-#: ../plugins/magnatune/magnatune/__init__.py:252
+#: ../plugins/magnatune/magnatune/__init__.py:257
 msgid ""
 "There was a problem accessing the keyring. Check the debug output for more "
 "information."
@@ -3114,55 +3219,51 @@ msgstr ""
 "Ð?оддÑ?Ñ?жка за Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?ва Ñ? MTP (показване на Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жаниеÑ?о, пÑ?еÑ?вÑ?Ñ?лÑ?не, "
 "Ñ?лÑ?Ñ?ане оÑ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?воÑ?о)"
 
-#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-gst-sink.c:154
-#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-thread.c:466
+#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-gst-sink.c:157
+#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-thread.c:545
 #, c-format
 msgid "Unable to open temporary file: %s"
 msgstr "Ð?е може да Ñ?е оÑ?воÑ?и вÑ?еменен Ñ?айл: %s"
 
 #: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-plugin.c:123
-#: ../shell/rb-removable-media-manager.c:172
-msgid "_Eject"
-msgstr "_Ð?зваждане"
-
-#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-plugin.c:124
-msgid "Eject MTP-device"
-msgstr "Ð?зваждане на Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во Ñ? MTP"
-
-#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-plugin.c:127
 msgid "Rename MTP-device"
 msgstr "Ð?Ñ?еименÑ?ване на Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во Ñ? MTP"
 
-#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-source.c:850
-#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-thread.c:749
+#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-source.c:869
+#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-thread.c:854
 msgid "Media player device error"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка на Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во â?? Ñ?иÑ?Ñ?ов плеÑ?Ñ?"
 
 #. Translators: first %s is the device manufacturer,
 #. * second is the product name.
 #.
-#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-source.c:854
+#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-source.c:873
 #, c-format
 msgid "Unable to open the %s %s device"
 msgstr "Ð?е може да Ñ?е оÑ?воÑ?и Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?воÑ?о %s %s"
 
-#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-source.c:886
+#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-source.c:917
 msgid "Digital Audio Player"
 msgstr "ЦиÑ?Ñ?ов аÑ?дио плеÑ?Ñ?"
 
-#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-thread.c:421
-#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-thread.c:479
-#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-thread.c:497
+#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-thread.c:500
+#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-thread.c:558
+#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-thread.c:576
 #, c-format
 msgid "Unable to copy file from MTP device: %s"
 msgstr "Ð?е може да Ñ?е копиÑ?а Ñ?айл оÑ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во Ñ? MTP: %s"
 
-#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-thread.c:442
+#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-thread.c:521
 #, c-format
 msgid "Not enough space in %s"
 msgstr "Ð?Ñ?ма доÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?но мÑ?Ñ?Ñ?о на %s"
 
-#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-thread.c:521
+#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-thread.c:602
+#, c-format
+msgid "No space left on MTP device"
+msgstr "Ð?Ñ?ма доÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?но мÑ?Ñ?Ñ?о на Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во Ñ? MTP"
+
+#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-thread.c:605
 #, c-format
 msgid "Unable to send file to MTP device: %s"
 msgstr "Ð?е може да Ñ?е копиÑ?а Ñ?айл на Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во Ñ? MTP: %s"
@@ -3222,6 +3323,14 @@ msgid "Python Console"
 msgstr "Ð?онзола на Python"
 
 #. sys.excepthook = _excepthandler
+#: ../plugins/rbzeitgeist/rbzeitgeist.rb-plugin.in.h:1
+msgid "Inform Zeitgeist about your activity"
+msgstr "Ð?нÑ?оÑ?миÑ?ане на Zeitgeist за дейноÑ?Ñ?иÑ?е ви"
+
+#: ../plugins/rbzeitgeist/rbzeitgeist.rb-plugin.in.h:2
+msgid "Zeitgeist"
+msgstr "Zeitgeist"
+
 #: ../plugins/replaygain/replaygain.rb-plugin.in.h:1
 msgid "ReplayGain"
 msgstr "Ð?зÑ?авнÑ?ване на Ñ?Ñ?илванеÑ?о"
@@ -3331,53 +3440,61 @@ msgstr "Ð?зпÑ?аÑ?ане на избÑ?аниÑ?е пеÑ?ни Ñ?Ñ?ез е-поÑ?
 msgid "Send tracks"
 msgstr "Ð?зпÑ?аÑ?ане на пеÑ?ни"
 
-#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:141
+#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:142
 msgid "_Close"
 msgstr "_Ð?аÑ?ваÑ?Ñ?не"
 
-#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:142
+#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:143
 msgid "Hide the music player window"
 msgstr "СкÑ?иване на главниÑ? пÑ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:148
+#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:149
 msgid "_Show Music Player"
 msgstr "Ð?оказване на _главниÑ? пÑ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:149
+#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:150
 msgid "Choose music to play"
 msgstr "Ð?збеÑ?еÑ?е мÑ?зика за Ñ?лÑ?Ñ?ане"
 
-#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:151
+#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:152
 msgid "Show N_otifications"
 msgstr "Ð?оказване на _Ñ?ведомÑ?ваниÑ?"
 
-#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:152
+#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:153
 msgid "Show notifications of song changes and other events"
 msgstr "Ð?оказване на Ñ?ведомÑ?ваниÑ? за пÑ?омени по пеÑ?ниÑ?е и дÑ?Ñ?ги Ñ?Ñ?биÑ?иÑ?"
 
-#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:435
+#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:456
+msgid "Previous"
+msgstr "Ð?Ñ?едиÑ?на"
+
+#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:462
+msgid "Pause"
+msgstr "Ð?аÑ?за"
+
+#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:470
 msgid "Next"
-msgstr "Ð?апÑ?ед"
+msgstr "СледваÑ?а"
 
-#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:586
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:453 ../remote/dbus/rb-client.c:478
+#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:632
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:468 ../remote/dbus/rb-client.c:493
 msgid "Not playing"
 msgstr "Ð?иÑ?о не Ñ?е изпÑ?лнÑ?ва"
 
 #. Translators: the %s is the elapsed and total time
-#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:589
+#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:635
 #, c-format
 msgid "Paused, %s"
 msgstr "Ð?а паÑ?за, %s"
 
 #. Translators: by Artist
-#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:654
+#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:700
 #, c-format
 msgid "by <i>%s</i>"
 msgstr "на <i>%s</i>"
 
 #. Translators: from Album
-#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:656
+#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:702
 #, c-format
 msgid "from <i>%s</i>"
 msgstr "оÑ? <i>%s</i>"
@@ -3482,25 +3599,25 @@ msgstr "вÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?абоÑ?ниÑ? плоÑ?"
 msgid "Window"
 msgstr "в пÑ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:727
+#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:709
 #, c-format
 msgid "Unable to start video output"
 msgstr "Ð?звежданеÑ?о на видео не може да запоÑ?не"
 
-#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:762
+#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:744
 #, c-format
 msgid "Failed to link new visual effect into the GStreamer pipeline"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ? пÑ?и Ñ?вÑ?Ñ?зване на нов визÑ?ален еÑ?екÑ? кÑ?м конвейеÑ?а на GStreamer"
 
-#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:810
+#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:792
 msgid "Unable to start visualization"
 msgstr "Ð?изÑ?ализаÑ?иÑ?Ñ?а не може да Ñ?е Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?а"
 
-#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:1395
+#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:1402
 msgid "Enable visual effects?"
 msgstr "Ð?а Ñ?е вклÑ?Ñ?аÑ? ли визÑ?алниÑ?е еÑ?екÑ?и?"
 
-#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:1397
+#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:1404
 msgid ""
 "It seems you are running Rhythmbox remotely.\n"
 "Are you sure you want to enable the visual effects?"
@@ -3508,7 +3625,7 @@ msgstr ""
 "Ð?зглежда изпÑ?лнÑ?ваÑ?е Rhythmbox оÑ?далеÑ?ено.\n"
 "СигÑ?Ñ?ни ли Ñ?Ñ?е, Ñ?е иÑ?каÑ?е да вклÑ?Ñ?иÑ?е визÑ?алниÑ?е еÑ?екÑ?и?"
 
-#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:1731
+#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:1738
 msgid "Music Player Visualization"
 msgstr "Ð?изÑ?ализаÑ?иÑ? на мÑ?зикален плеÑ?Ñ?"
 
@@ -3540,30 +3657,59 @@ msgstr "Ð?оказва визÑ?ализаÑ?ииÑ?е"
 msgid "Visualization"
 msgstr "Ð?изÑ?ализаÑ?иÑ?"
 
-#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:794
+#: ../podcast/rb-podcast-main-source.c:117
+msgid "New Episodes"
+msgstr "Ð?ови епизоди"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-main-source.c:135
+msgid "New Downloads"
+msgstr "Ð?ови изÑ?еглÑ?ниÑ?"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-main-source.c:156
+msgid "Downloading podcast"
+msgstr "Ð?зÑ?еглÑ?не на подкаÑ?Ñ?"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-main-source.c:173
+msgid "Finished downloading podcast"
+msgstr "Ð?зÑ?еглÑ?неÑ?о на подкаÑ?Ñ? пÑ?иклÑ?Ñ?и"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-main-source.c:190
+msgid "New updates available from"
+msgstr "Ð?оÑ?Ñ?Ñ?пни Ñ?а нови обновлениÑ? оÑ?"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-main-source.c:214
+msgid "Error in podcast"
+msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка в подкаÑ?Ñ?"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-main-source.c:221
+#, c-format
+msgid "%s. Would you like to add the podcast feed anyway?"
+msgstr "%s. Ð?Ñ?каÑ?е ли да добавиÑ?е емиÑ?иÑ?Ñ?а на подкаÑ?Ñ? вÑ?пÑ?еки Ñ?ова?"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:836
 msgid "Error creating podcast download directory"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и Ñ?Ñ?здаване на папка за изÑ?еглÑ?не на подкаÑ?Ñ?"
 
-#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:795
+#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:837
 #, c-format
 msgid "Unable to create the download directory for %s: %s"
 msgstr "Ð?е може да Ñ?е Ñ?Ñ?здаде папка за изÑ?еглÑ?не на %s: %s"
 
-#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:921
+#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:962
 msgid "Invalid URL"
 msgstr "Ð?епÑ?авилен адÑ?еÑ?"
 
-#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:922
+#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:963
 #, c-format
 msgid "The URL \"%s\" is not valid, please check it."
 msgstr "Ð?дÑ?еÑ?Ñ?Ñ? â??%sâ?? е непÑ?авилен. Ð?Ñ?овеÑ?еÑ?е го."
 
 #. added as something else, probably iradio
-#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:932
+#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:973
 msgid "URL already added"
 msgstr "Ð?дÑ?еÑ?Ñ?Ñ? веÑ?е е добавен"
 
-#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:933
+#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:974
 #, c-format
 msgid ""
 "The URL \"%s\" has already been added as a radio station. If this is a "
@@ -3572,7 +3718,7 @@ msgstr ""
 "Ð?дÑ?еÑ?Ñ?Ñ? â??%sâ?? веÑ?е е добавен каÑ?о Ñ?адиоÑ?Ñ?анÑ?иÑ?. Ð?ко Ñ?ова е емиÑ?иÑ? на подкаÑ?Ñ?, "
 "изÑ?Ñ?ийÑ?е Ñ?адиоÑ?Ñ?анÑ?иÑ?Ñ?а."
 
-#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:1001
+#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:1042
 #, c-format
 msgid ""
 "The URL '%s' does not appear to be a podcast feed. It may be the wrong URL, "
@@ -3583,11 +3729,11 @@ msgstr ""
 "погÑ?еÑ?ен или пÑ?к може да е пÑ?авилен, но подкаÑ?Ñ?Ñ?Ñ? да е Ñ?Ñ?Ñ?пен. Ð?Ñ?каÑ?е ли "
 "Rhythmbox да го използва вÑ?пÑ?еки Ñ?ова?"
 
-#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:1139
+#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:1180
 msgid "Podcast"
 msgstr "Ð?одкаÑ?Ñ?"
 
-#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:2068
+#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:2103
 #, c-format
 msgid "There was a problem adding this podcast: %s. Please verify the URL: %s"
 msgstr ""
@@ -3613,121 +3759,338 @@ msgstr "Ð?е може да Ñ?е анализиÑ?а Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жаниеÑ?о на
 msgid "The feed does not contain any downloadable items"
 msgstr "Ð?миÑ?иÑ?Ñ?а не Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жа никакви елеменÑ?и за изÑ?еглÑ?не"
 
-#: ../podcast/rb-podcast-properties-dialog.c:432
+#: ../podcast/rb-podcast-properties-dialog.c:195
+msgid "Unable to display requested URI"
+msgstr "УказаниÑ?Ñ? адÑ?еÑ? не може да бÑ?де показан"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-properties-dialog.c:567
 msgid "Not Downloaded"
 msgstr "Ð?е е изÑ?еглено"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:82
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:115
+msgid "_New Podcast Feed..."
+msgstr "_Ð?ова емиÑ?иÑ? на подкаÑ?Ñ?â?¦"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:116
+msgid "Subscribe to a new Podcast Feed"
+msgstr "Ð?бониÑ?ане кÑ?м нова емиÑ?иÑ? на подкаÑ?Ñ?"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:118
+msgid "Download _Episode"
+msgstr "Ð?зÑ?еглÑ?не на _епизод"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:119
+msgid "Download Podcast Episode"
+msgstr "Ð?зÑ?еглÑ?не на епизод на подкаÑ?Ñ?"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:121
+msgid "_Cancel Download"
+msgstr "_Ð?Ñ?казване на изÑ?еглÑ?не"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:122
+msgid "Cancel Episode Download"
+msgstr "Ð?Ñ?казване на изÑ?еглÑ?не на епизод"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:125
+msgid "Episode Properties"
+msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойки на епизода"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:127
+msgid "_Update Podcast Feed"
+msgstr "_Ð?бновÑ?ване на емиÑ?иÑ? на подкаÑ?Ñ?"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:128
+msgid "Update Feed"
+msgstr "Ð?бновÑ?ване на емиÑ?иÑ?"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:130
+msgid "_Delete Podcast Feed"
+msgstr "_Ð?зÑ?Ñ?иване на емиÑ?иÑ? на подкаÑ?Ñ?"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:131
+msgid "Delete Feed"
+msgstr "Ð?зÑ?Ñ?иване на емиÑ?иÑ?"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:133
+msgid "_Update All Feeds"
+msgstr "_Ð?бновÑ?ване на вÑ?иÑ?ки емиÑ?ии"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:134
+msgid "Update all feeds"
+msgstr "Ð?бновÑ?ване на вÑ?иÑ?ки емиÑ?ии"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:140
+#: ../rhythmdb/rhythmdb-property-model.c:496
+#: ../sources/rb-auto-playlist-source.c:104 ../sources/rb-browser-source.c:166
+#: ../sources/rb-static-playlist-source.c:124
+msgid "All"
+msgstr "Ð?Ñ?иÑ?ки"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:140 ../sources/rb-auto-playlist-source.c:104
+#: ../sources/rb-browser-source.c:166
+#: ../sources/rb-static-playlist-source.c:124
+msgid "Search all fields"
+msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене вÑ?в вÑ?иÑ?ки полеÑ?а"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:141
+msgid "Feeds"
+msgstr "Ð?миÑ?ии"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:141
+msgid "Search podcast feeds"
+msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене на емиÑ?ии на подкаÑ?Ñ?и"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:142
+msgid "Episodes"
+msgstr "Ð?пизоди"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:142
+msgid "Search podcast episodes"
+msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене на епизоди оÑ? подкаÑ?Ñ?и"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:392
+msgid "New Podcast Feed"
+msgstr "Ð?ова емиÑ?иÑ? на подкаÑ?Ñ?"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:392
+msgid "URL of podcast feed:"
+msgstr "Ð?дÑ?еÑ? на емиÑ?иÑ?Ñ?а на подкаÑ?Ñ?:"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:488
+msgid "Delete the podcast feed and downloaded files?"
+msgstr "Ð?а Ñ?е изÑ?Ñ?ие ли на емиÑ?иÑ?Ñ?а на подкаÑ?Ñ?а, какÑ?о и изÑ?еглениÑ?е Ñ?айлове?"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:491
+msgid ""
+"If you choose to delete the feed and files, they will be permanently lost. "
+"Please note that you can delete the feed but keep the downloaded files by "
+"choosing to delete the feed only."
+msgstr ""
+"Ð?ко избеÑ?еÑ?е да изÑ?Ñ?иеÑ?е емиÑ?иÑ?Ñ?а и Ñ?айловеÑ?е, Ñ?е Ñ?е бÑ?даÑ? оконÑ?аÑ?елно "
+"изÑ?Ñ?иÑ?и. Ð?ожеÑ?е да избеÑ?еÑ?е да изÑ?Ñ?иеÑ?е Ñ?амо емиÑ?иÑ?Ñ?а каÑ?о запазиÑ?е "
+"Ñ?валениÑ?е Ñ?айлове."
+
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:499
+msgid "Delete _Feed Only"
+msgstr "Ð?зÑ?Ñ?иване _Ñ?амо на емиÑ?иÑ?Ñ?а"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:506
+msgid "_Delete Feed And Files"
+msgstr "_Ð?зÑ?Ñ?иване на емиÑ?иÑ?Ñ?а и Ñ?айловеÑ?е"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:594 ../podcast/rb-podcast-source.c:1427
+msgid "Downloaded"
+msgstr "Ð?зÑ?еглен"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:598 ../podcast/rb-podcast-source.c:1429
+msgid "Failed"
+msgstr "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ?"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:602 ../podcast/rb-podcast-source.c:1428
+msgid "Waiting"
+msgstr "Ð?зÑ?акване"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:709
+#, c-format
+msgid "%d feed"
+msgid_plural "All %d feeds"
+msgstr[0] "%d емиÑ?иÑ?"
+msgstr[1] "Ð?Ñ?иÑ?ки %d емиÑ?ии"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:946
+msgid "Podcast Error"
+msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка на подкаÑ?Ñ?"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:1069
+msgid "Delete the podcast episode and downloaded file?"
+msgstr "Ð?а Ñ?е изÑ?Ñ?ие ли епизода на подкаÑ?Ñ? и изÑ?еглениÑ? Ñ?айл?"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:1072
+msgid ""
+"If you choose to delete the episode and file, they will be permanently "
+"lost. Please note that you can delete the episode but keep the downloaded "
+"file by choosing to delete the episode only."
+msgstr ""
+"Ð?ко избеÑ?еÑ?е да изÑ?Ñ?иеÑ?е епизода и Ñ?айла, Ñ?е Ñ?е бÑ?даÑ? оконÑ?аÑ?елно изÑ?Ñ?иÑ?и. "
+"Ð?ожеÑ?е да избеÑ?еÑ?е да изÑ?Ñ?иеÑ?е Ñ?амо епизода каÑ?о запазиÑ?е Ñ?валениÑ? Ñ?айл."
+
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:1080
+msgid "Delete _Episode Only"
+msgstr "Ð?зÑ?Ñ?иване Ñ?амо на _епизода"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:1086
+msgid "_Delete Episode And File"
+msgstr "_Ð?зÑ?Ñ?иване на епизода и на Ñ?айла"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:1234
+#, c-format
+msgid "%d episode"
+msgid_plural "%d episodes"
+msgstr[0] "%d епизод"
+msgstr[1] "%d епизода"
+
+#. Translators: this is the toolbar button label
+#. for New Podcast Feed action.
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:1324
+msgctxt "Podcast"
+msgid "New"
+msgstr "Ð?ов"
+
+#. Translators: this is the toolbar button label
+#. for Update All Feeds action.
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:1330
+msgid "Update"
+msgstr "Ð?бновÑ?ване"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:1373 ../podcast/rb-podcast-source.c:1384
+msgid "Date"
+msgstr "Ð?аÑ?а"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:1406 ../podcast/rb-podcast-source.c:1466
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:1514
+msgid "Feed"
+msgstr "Ð?миÑ?иÑ?"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:1426 ../podcast/rb-podcast-source.c:1444
+msgid "Status"
+msgstr "СÑ?Ñ?Ñ?оÑ?ние"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:87
 msgid "Don't start a new instance of Rhythmbox"
 msgstr "Ð?а не Ñ?е Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?а нов пÑ?оÑ?еÑ? на Rhythmbox"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:83 ../shell/main.c:118
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:88 ../shell/main.c:120
 msgid "Quit Rhythmbox"
 msgstr "СпиÑ?ане на Rhythmbox"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:85
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:89
+msgid "Check if Rhythmbox is already running"
+msgstr "Ð?Ñ?овеÑ?ка дали Rhythmbox веÑ?е не е пиÑ?наÑ?"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:91
 msgid "Don't present an existing Rhythmbox window"
 msgstr "Ð?а не Ñ?е показва Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?ваÑ? пÑ?озоÑ?еÑ? на Rhythmbox"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:86
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:92
 msgid "Hide the Rhythmbox window"
 msgstr "СкÑ?иване на пÑ?озоÑ?еÑ?а на Rhythmbox"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:88
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:94
 msgid "Jump to next song"
 msgstr "Ð?Ñ?иване на Ñ?ледваÑ?аÑ?а пеÑ?ен"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:89
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:95
 msgid "Jump to previous song"
 msgstr "Ð?Ñ?иване на пÑ?едиÑ?наÑ?а пеÑ?ен"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:91
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:96
+msgid "Seek in current track"
+msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене в Ñ?екÑ?Ñ?аÑ?а пеÑ?ен"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:98
 msgid "Show notification of the playing song"
 msgstr "Ð?оказване на извеÑ?Ñ?Ñ?ване за изпÑ?лнÑ?ванаÑ?а пеÑ?ен"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:93
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:100
 msgid "Resume playback if currently paused"
 msgstr "Ð?Ñ?одÑ?лжаване на изпÑ?лнениеÑ?о, ако в моменÑ?а е на паÑ?за"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:94
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:101
 msgid "Pause playback if currently playing"
 msgstr "Ð?аÑ?за, ако в моменÑ?а Ñ?е изпÑ?лнÑ?ва неÑ?о"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:95
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:102
 msgid "Toggle play/pause mode"
 msgstr "Ð?Ñ?евклÑ?Ñ?ване на изпÑ?лнение/паÑ?за"
 
 #. { "stop", 0, 0, G_OPTION_ARG_NONE, &stop, N_("Stop playback"), NULL },
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:98
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:105
 msgid "Play a specified URI, importing it if necessary"
 msgstr "Ð?зпÑ?лнение на Ñ?казаниÑ? адÑ?еÑ? Ñ? внаÑ?Ñ?не пÑ?и необÑ?одимоÑ?Ñ?"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:98
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:105
 msgid "URI to play"
 msgstr "Ð?дÑ?еÑ? за изпÑ?лнение"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:99
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:106
 msgid "Add specified tracks to the play queue"
 msgstr "Ð?обавÑ?не на избÑ?аниÑ?е пеÑ?ни кÑ?м опаÑ?каÑ?а"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:100
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:107
 msgid "Empty the play queue before adding new tracks"
 msgstr "Ð?зÑ?иÑ?Ñ?ване на опаÑ?каÑ?а, пÑ?еди да Ñ?е добавÑ?Ñ? нови пеÑ?ни"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:102
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:109
 msgid "Print the title and artist of the playing song"
 msgstr "Ð?оказване на заглавиеÑ?о и изпÑ?лниÑ?елÑ? на Ñ?екÑ?Ñ?аÑ?а пеÑ?ен"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:103
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:110
 msgid "Print formatted details of the song"
 msgstr "Ð?Ñ?пеÑ?аÑ?ване на данниÑ?е за пеÑ?енÑ?а вÑ?в Ñ?оÑ?маÑ?иÑ?ан вид"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:105
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:111
+msgid "Select the source matching the specified URI"
+msgstr "Ð?збиÑ?ане на изÑ?оÑ?ника, оÑ?говаÑ?Ñ?Ñ? на Ñ?казаниÑ? адÑ?еÑ?"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:111
+msgid "Source to select"
+msgstr "Ð?зÑ?оÑ?ник за избоÑ?"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:112
+msgid "Activate the source matching the specified URI"
+msgstr "Ð?адейÑ?Ñ?ване на изÑ?оÑ?ника, оÑ?говаÑ?Ñ?Ñ? на Ñ?казаниÑ? адÑ?еÑ?"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:112
+msgid "Source to activate"
+msgstr "Ð?зÑ?оÑ?ник за задейÑ?Ñ?ване"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:113
+msgid "Play from the source matching the specified URI"
+msgstr "Ð?зпÑ?лнение на изÑ?оÑ?ника оÑ?говаÑ?Ñ?Ñ? на Ñ?казаниÑ? адÑ?еÑ?"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:113
+msgid "Source to play from"
+msgstr "Ð?зÑ?оÑ?никÑ?Ñ? за изпÑ?лнение"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:115
 msgid "Set the playback volume"
 msgstr "Ð?адаване на Ñ?илаÑ?а на звÑ?ка"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:106
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:116
 msgid "Increase the playback volume"
 msgstr "УвелиÑ?аване на Ñ?илаÑ?а на звÑ?ка"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:107
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:117
 msgid "Decrease the playback volume"
 msgstr "Ð?амалÑ?ване на Ñ?илаÑ?а на звÑ?ка"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:108
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:118
 msgid "Print the current playback volume"
 msgstr "Ð?Ñ?пеÑ?аÑ?ване на Ñ?екÑ?Ñ?аÑ?а Ñ?ила на звÑ?ка"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:109
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:119
 msgid "Mute playback"
 msgstr "Ð?ез звÑ?к"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:110
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:120
 msgid "Unmute playback"
 msgstr "СÑ?Ñ? звÑ?к"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:111
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:121
 msgid "Set the rating of the current song"
 msgstr "Ð?адаване на оÑ?енкаÑ?а на Ñ?екÑ?Ñ?аÑ?а пеÑ?ен"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:734
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:817
 #, c-format
 msgid "Playback is muted.\n"
 msgstr "Ð?зпÑ?лнениеÑ?о е без звÑ?к.\n"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:735
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:818
 #, c-format
 msgid "Playback volume is %f.\n"
 msgstr "СилаÑ?а на звÑ?ка е %f.\n"
 
-#: ../rhythmdb/rhythmdb-property-model.c:495
-#: ../sources/rb-auto-playlist-source.c:104 ../sources/rb-browser-source.c:166
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:330
-#: ../sources/rb-static-playlist-source.c:124
-msgid "All"
-msgstr "Ð?Ñ?иÑ?ки"
-
-#: ../rhythmdb/rhythmdb-tree.c:405
+#: ../rhythmdb/rhythmdb-tree.c:411
 #, c-format
 msgid ""
 "The database was created by a later version of Rhythmbox. This version of "
@@ -3736,7 +4099,7 @@ msgstr ""
 "Ð?азаÑ?а оÑ? данни е Ñ?Ñ?здадена оÑ? по-нова веÑ?Ñ?иÑ? на Rhythmbox. Тази веÑ?Ñ?иÑ? на "
 "Rhythmbox не може да пÑ?оÑ?еÑ?е базаÑ?а."
 
-#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:772
+#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:786
 #, c-format
 msgid "Couldn't access %s: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?ма доÑ?Ñ?Ñ?п до %s: %s"
@@ -3746,7 +4109,7 @@ msgstr "Ð?Ñ?ма доÑ?Ñ?Ñ?п до %s: %s"
 #. * a local artist name if desired. Ensure the album name
 #. * and song title are also replaced in this case.
 #.
-#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:1773
+#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:1815
 msgid "The Beatles"
 msgstr "Ð?иÑ?Ñ?лÑ?"
 
@@ -3754,7 +4117,7 @@ msgstr "Ð?иÑ?Ñ?лÑ?"
 #. * example artist name is localised, this should be replaced
 #. * with the name of an album by that artist.
 #.
-#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:1779
+#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:1821
 msgid "Help!"
 msgstr "Help!"
 
@@ -3762,47 +4125,52 @@ msgstr "Help!"
 #. * artist and album names are localised, this should be replaced
 #. * with the name of the seventh song from the localised album.
 #.
-#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:1785
+#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:1827
 msgid "Ticket To Ride"
 msgstr "Ticket To Ride"
 
-#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:2282
-msgid "invalid unicode in error message"
-msgstr "непÑ?авилен Уникод в Ñ?Ñ?обÑ?ениеÑ?о за гÑ?еÑ?ка"
-
-#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:2343
-#, c-format
-msgid "Empty file"
-msgstr "Ð?Ñ?азен Ñ?айл"
-
 #. Translators: the parameter here is a list of GStreamer plugins.
 #. * The plugin names are already translated.
 #.
-#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:2458
+#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:2278
 #, c-format
 msgid "Additional GStreamer plugins are required to play this file: %s"
 msgstr ""
 "Ð?еобÑ?одими Ñ?а допÑ?лниÑ?елни пÑ?иÑ?Ñ?авки на GStreamer за изпÑ?лнение на Ñ?айла: %s"
 
-#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:3200
+#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:2310
+msgid "invalid unicode in error message"
+msgstr "непÑ?авилен Уникод в Ñ?Ñ?обÑ?ениеÑ?о за гÑ?еÑ?ка"
+
+#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:2376
+#, c-format
+msgid "Empty file"
+msgstr "Ð?Ñ?азен Ñ?айл"
+
+#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:3049
 msgid "Could not load the music database:"
 msgstr "Ð?азаÑ?а оÑ? данни не можа да Ñ?е заÑ?еди:"
 
-#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:4679
+#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:4440
+#, c-format
+msgid "Checking (%d/%d)"
+msgstr "Ð?Ñ?овеÑ?ка (%d/%d)"
+
+#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:4485
 #, c-format
 msgid "%ld minute"
 msgid_plural "%ld minutes"
 msgstr[0] "%ld минÑ?Ñ?а"
 msgstr[1] "%ld минÑ?Ñ?и"
 
-#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:4680
+#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:4486
 #, c-format
 msgid "%ld hour"
 msgid_plural "%ld hours"
 msgstr[0] "%ld Ñ?аÑ?"
 msgstr[1] "%ld Ñ?аÑ?а"
 
-#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:4681
+#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:4487
 #, c-format
 msgid "%ld day"
 msgid_plural "%ld days"
@@ -3810,7 +4178,7 @@ msgstr[0] "%ld ден"
 msgstr[1] "%ld дни"
 
 #. Translators: the format is "X days, X hours and X minutes"
-#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:4687
+#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:4493
 #, c-format
 msgid "%s, %s and %s"
 msgstr "%s, %s и %s"
@@ -3818,46 +4186,46 @@ msgstr "%s, %s и %s"
 #. Translators: the format is "X days and X hours"
 #. Translators: the format is "X days and X minutes"
 #. Translators: the format is "X hours and X minutes"
-#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:4693 ../rhythmdb/rhythmdb.c:4701
-#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:4712
+#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:4499 ../rhythmdb/rhythmdb.c:4507
+#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:4518
 #, c-format
 msgid "%s and %s"
 msgstr "%s и %s"
 
-#: ../shell/main.c:111
+#: ../shell/main.c:113
 msgid "Enable debug output"
 msgstr "Ð?клÑ?Ñ?ване на пÑ?еглед на гÑ?еÑ?ки"
 
-#: ../shell/main.c:112
+#: ../shell/main.c:114
 msgid "Enable debug output matching a specified string"
 msgstr "Ð?клÑ?Ñ?ване на пÑ?еглед на гÑ?еÑ?ки, коиÑ?о Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жаÑ? Ñ?казаниÑ? низ"
 
-#: ../shell/main.c:113
+#: ../shell/main.c:115
 msgid "Do not update the library with file changes"
 msgstr "ФоноÑ?екаÑ?а да не Ñ?е акÑ?Ñ?ализиÑ?а Ñ? пÑ?омени на Ñ?айловеÑ?е"
 
-#: ../shell/main.c:114
+#: ../shell/main.c:116
 msgid "Do not register the shell"
 msgstr "Ð?бвивкаÑ?а да не Ñ?е Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?иÑ?а"
 
-#: ../shell/main.c:115
+#: ../shell/main.c:117
 msgid "Don't save any data permanently (implies --no-registration)"
 msgstr ""
 "Ð?а не Ñ?е запазваÑ? никакви данни за поÑ?Ñ?оÑ?нно (пÑ?едполага â??--no-registrationâ??)"
 
-#: ../shell/main.c:116
+#: ../shell/main.c:118
 msgid "Path for database file to use"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ? кÑ?м базаÑ?а оÑ? данни"
 
-#: ../shell/main.c:117
+#: ../shell/main.c:119
 msgid "Path for playlists file to use"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ? кÑ?м Ñ?пиÑ?Ñ?ка Ñ? пеÑ?ни за изпÑ?лнение"
 
-#: ../shell/main.c:119
+#: ../shell/main.c:121
 msgid "[URI...]"
 msgstr "[Ð?Ð?РÐ?Сâ?¦]"
 
-#: ../shell/main.c:149
+#: ../shell/main.c:153
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -3968,7 +4336,7 @@ msgstr "Ð?Ñ?иÑ?ки Ñ?айлове"
 msgid "Load Playlist"
 msgstr "Ð?аÑ?еждане на Ñ?пиÑ?Ñ?к Ñ? пеÑ?ни"
 
-#: ../shell/rb-playlist-manager.c:1469 ../sources/rb-playlist-source.c:707
+#: ../shell/rb-playlist-manager.c:1469 ../sources/rb-playlist-source.c:708
 msgid "Couldn't save playlist"
 msgstr "СпиÑ?Ñ?кÑ?Ñ? Ñ? пеÑ?ни не може да бÑ?де запазен"
 
@@ -4009,26 +4377,22 @@ msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка в пÑ?иÑ?Ñ?авкаÑ?а"
 msgid "Unable to activate plugin %s"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ? пÑ?и акÑ?ивиÑ?ане на пÑ?иÑ?Ñ?авкаÑ?а â??%sâ??"
 
-#: ../shell/rb-removable-media-manager.c:173
+#: ../shell/rb-removable-media-manager.c:150
+msgid "_Eject"
+msgstr "_Ð?зваждане"
+
+#: ../shell/rb-removable-media-manager.c:151
 msgid "Eject this medium"
 msgstr "Ð?зваждане на ноÑ?иÑ?елÑ?"
 
-#: ../shell/rb-removable-media-manager.c:175
+#: ../shell/rb-removable-media-manager.c:153
 msgid "_Scan Removable Media"
 msgstr "Ð?Ñ?овеÑ?ка на пÑ?еноÑ?имиÑ?е _Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?ва"
 
-#: ../shell/rb-removable-media-manager.c:176
+#: ../shell/rb-removable-media-manager.c:154
 msgid "Scan for new Removable Media"
 msgstr "Ð?Ñ?овеÑ?ка за нови пÑ?еноÑ?ими ноÑ?иÑ?ели"
 
-#: ../shell/rb-removable-media-manager.c:882
-msgid "Unable to eject"
-msgstr "Ð?е може да Ñ?е извади"
-
-#: ../shell/rb-removable-media-manager.c:903
-msgid "Unable to unmount"
-msgstr "Ð?е може да Ñ?е демонÑ?иÑ?а"
-
 #: ../shell/rb-shell-clipboard.c:151
 msgid "Select _All"
 msgstr "Ð?з_боÑ? на вÑ?иÑ?ко"
@@ -4121,348 +4485,338 @@ msgstr "Сво_йÑ?Ñ?ва"
 msgid "Show information on each selected song"
 msgstr "Ð?оказване на инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? за избÑ?аниÑ?е пеÑ?ни пооÑ?делно"
 
-#: ../shell/rb-shell-player.c:304
+#: ../shell/rb-shell-player.c:309
 msgid "Pre_vious"
 msgstr "_Ð?Ñ?едиÑ?на пеÑ?ен"
 
-#: ../shell/rb-shell-player.c:305
+#: ../shell/rb-shell-player.c:310
 msgid "Start playing the previous song"
 msgstr "Ð?зпÑ?лнение на пÑ?едиÑ?наÑ?а пеÑ?ен"
 
-#: ../shell/rb-shell-player.c:307
+#: ../shell/rb-shell-player.c:312
 msgid "_Next"
 msgstr "С_ледваÑ?а пеÑ?ен"
 
-#: ../shell/rb-shell-player.c:308
+#: ../shell/rb-shell-player.c:313
 msgid "Start playing the next song"
 msgstr "Ð?зпÑ?лнение на Ñ?ледваÑ?аÑ?а пеÑ?ен"
 
-#: ../shell/rb-shell-player.c:310
+#: ../shell/rb-shell-player.c:315
 msgid "_Increase Volume"
 msgstr "_УвелиÑ?аване на звÑ?ка"
 
-#: ../shell/rb-shell-player.c:311
+#: ../shell/rb-shell-player.c:316
 msgid "Increase playback volume"
 msgstr "УвелиÑ?аване на Ñ?илаÑ?а на звÑ?ка"
 
-#: ../shell/rb-shell-player.c:313
+#: ../shell/rb-shell-player.c:318
 msgid "_Decrease Volume"
 msgstr "Ð?_амалÑ?ване на звÑ?ка"
 
-#: ../shell/rb-shell-player.c:314
+#: ../shell/rb-shell-player.c:319
 msgid "Decrease playback volume"
 msgstr "Ð?амалÑ?ване на Ñ?илаÑ?а на звÑ?ка"
 
-#: ../shell/rb-shell-player.c:321
+#: ../shell/rb-shell-player.c:326
 msgid "_Play"
 msgstr "_Ð?зпÑ?лнение"
 
-#: ../shell/rb-shell-player.c:322 ../shell/rb-shell-player.c:3767
+#: ../shell/rb-shell-player.c:327 ../shell/rb-shell-player.c:3859
 msgid "Start playback"
 msgstr "СÑ?аÑ?Ñ?иÑ?ане на изпÑ?лнениеÑ?о"
 
-#: ../shell/rb-shell-player.c:324
+#: ../shell/rb-shell-player.c:329
 msgid "Sh_uffle"
 msgstr "Раз_бÑ?Ñ?кано"
 
-#: ../shell/rb-shell-player.c:325
+#: ../shell/rb-shell-player.c:330
 msgid "Play songs in a random order"
 msgstr "СлÑ?Ñ?ане на пеÑ?ниÑ?е в Ñ?лÑ?Ñ?аен Ñ?ед"
 
-#: ../shell/rb-shell-player.c:327
+#: ../shell/rb-shell-player.c:332
 msgid "_Repeat"
 msgstr "Ð?о_вÑ?аÑ?Ñ?не"
 
-#: ../shell/rb-shell-player.c:328
+#: ../shell/rb-shell-player.c:333
 msgid "Play first song again after all songs are played"
 msgstr "Ð?зпÑ?лнÑ?ване оÑ?ново на пÑ?Ñ?ваÑ?а пеÑ?ен Ñ?лед вÑ?иÑ?ки дÑ?Ñ?ги"
 
-#: ../shell/rb-shell-player.c:330
+#: ../shell/rb-shell-player.c:335
 msgid "_Song Position Slider"
 msgstr "Ð?лÑ?з_гаÑ? за позиÑ?иÑ?Ñ?а на пеÑ?енÑ?а"
 
-#: ../shell/rb-shell-player.c:331
+#: ../shell/rb-shell-player.c:336
 msgid "Change the visibility of the song position slider"
 msgstr "Ð?Ñ?оменÑ?не на видимоÑ?Ñ?Ñ?а на плÑ?згаÑ?а за позиÑ?иÑ? на пеÑ?енÑ?а"
 
-#: ../shell/rb-shell-player.c:836
+#: ../shell/rb-shell-player.c:819
 msgid "Stream error"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка в поÑ?ока"
 
-#: ../shell/rb-shell-player.c:837
+#: ../shell/rb-shell-player.c:820
 msgid "Unexpected end of stream!"
 msgstr "Ð?еоÑ?акван кÑ?ай на поÑ?ока!"
 
-#: ../shell/rb-shell-player.c:969
+#: ../shell/rb-shell-player.c:977
 msgid "Linear"
 msgstr "Ð?инейно"
 
-#: ../shell/rb-shell-player.c:971
+#: ../shell/rb-shell-player.c:979
 msgid "Linear looping"
 msgstr "Ð?епÑ?екÑ?Ñ?наÑ?о повÑ?аÑ?Ñ?не"
 
-#: ../shell/rb-shell-player.c:973
+#: ../shell/rb-shell-player.c:981
 msgid "Shuffle"
 msgstr "СлÑ?Ñ?айно"
 
-#: ../shell/rb-shell-player.c:975
+#: ../shell/rb-shell-player.c:983
 msgid "Random with equal weights"
 msgstr "СлÑ?Ñ?айно Ñ? еднаква веÑ?оÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?"
 
-#: ../shell/rb-shell-player.c:977
+#: ../shell/rb-shell-player.c:985
 msgid "Random by time since last play"
 msgstr "СлÑ?Ñ?айно по вÑ?еме на поÑ?ледно изпÑ?лнение"
 
-#: ../shell/rb-shell-player.c:979
+#: ../shell/rb-shell-player.c:987
 msgid "Random by rating"
 msgstr "СлÑ?Ñ?айно по Ñ?ейÑ?инг"
 
-#: ../shell/rb-shell-player.c:981
+#: ../shell/rb-shell-player.c:989
 msgid "Random by time since last play and rating"
 msgstr "СлÑ?Ñ?айно по вÑ?еме на поÑ?ледно изпÑ?лнение и Ñ?ейÑ?инг"
 
-#: ../shell/rb-shell-player.c:983
+#: ../shell/rb-shell-player.c:991
 msgid "Linear, removing entries once played"
 msgstr "Ð?оÑ?ледоваÑ?елно, пÑ?емаÑ?ване на пеÑ?ни Ñ?лед изпÑ?лнениеÑ?о им"
 
-#: ../shell/rb-shell-player.c:993
+#: ../shell/rb-shell-player.c:1001
 #, c-format
 msgid "Failed to create the player: %s"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ? пÑ?и Ñ?Ñ?здаванеÑ?о на пÑ?огÑ?амаÑ?а: %s"
 
-#: ../shell/rb-shell-player.c:1539
+#: ../shell/rb-shell-player.c:1562
 #, c-format
 msgid "Playlist was empty"
 msgstr "СпиÑ?Ñ?кÑ?Ñ? Ñ? пеÑ?ни беÑ?е пÑ?азен"
 
-#: ../shell/rb-shell-player.c:2026
+#: ../shell/rb-shell-player.c:2063
 #, c-format
 msgid "Not currently playing"
 msgstr "Ð?иÑ?о не Ñ?е изпÑ?лнÑ?ва"
 
-#: ../shell/rb-shell-player.c:2084
+#: ../shell/rb-shell-player.c:2121
 #, c-format
 msgid "No previous song"
 msgstr "Ð?Ñ?ма пÑ?едиÑ?на пеÑ?ен"
 
-#: ../shell/rb-shell-player.c:2184
+#: ../shell/rb-shell-player.c:2221
 #, c-format
 msgid "No next song"
 msgstr "Ð?Ñ?ма Ñ?ледваÑ?а пеÑ?ен"
 
-#: ../shell/rb-shell-player.c:2305 ../shell/rb-shell-player.c:3414
+#: ../shell/rb-shell-player.c:2342 ../shell/rb-shell-player.c:3509
 msgid "Couldn't start playback"
 msgstr "Ð?зпÑ?лнениеÑ?о не може да бÑ?де Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?ано"
 
-#: ../shell/rb-shell-player.c:3176
+#: ../shell/rb-shell-player.c:3214
 msgid "Couldn't stop playback"
 msgstr "Ð?зпÑ?лнениеÑ?о не може да бÑ?де Ñ?пÑ?Ñ?но"
 
-#: ../shell/rb-shell-player.c:3286
+#: ../shell/rb-shell-player.c:3331
 #, c-format
 msgid "Playback position not available"
 msgstr "Ð?ипÑ?ва позиÑ?иÑ? на изпÑ?лнение"
 
-#: ../shell/rb-shell-player.c:3318
+#: ../shell/rb-shell-player.c:3363 ../shell/rb-shell-player.c:3397
 #, c-format
 msgid "Current song is not seekable"
 msgstr "Ð? Ñ?екÑ?Ñ?аÑ?а пеÑ?ен не може да Ñ?е Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?и"
 
-#: ../shell/rb-shell-player.c:3762
+#: ../shell/rb-shell-player.c:3854
 msgid "Pause playback"
 msgstr "Ð?аÑ?за на вÑ?зпÑ?оизвежданеÑ?о"
 
-#: ../shell/rb-shell-player.c:3764
+#: ../shell/rb-shell-player.c:3856
 msgid "Stop playback"
 msgstr "СпиÑ?ане на изпÑ?лнениеÑ?о"
 
-#: ../shell/rb-shell-preferences.c:157 ../shell/rb-shell.c:2385
+#: ../shell/rb-shell-preferences.c:162 ../shell/rb-shell.c:2438
 msgid "Couldn't display help"
 msgstr "Ð?омоÑ?Ñ?а не може да бÑ?де показана"
 
-#: ../shell/rb-shell-preferences.c:193
+#: ../shell/rb-shell-preferences.c:198
 msgid "Music Player Preferences"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойки"
 
-#: ../shell/rb-shell-preferences.c:248
+#: ../shell/rb-shell-preferences.c:256
 msgid "General"
 msgstr "Ð?Ñ?новни"
 
-#: ../shell/rb-shell-preferences.c:297
+#: ../shell/rb-shell-preferences.c:312
 msgid "Playback"
 msgstr "Ð?зпÑ?лнение"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:391
+#: ../shell/rb-shell.c:394
 msgid "_Music"
 msgstr "_Ð?Ñ?зика"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:393
+#: ../shell/rb-shell.c:396
 msgid "_View"
 msgstr "_Ð?зглед"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:394
+#: ../shell/rb-shell.c:397
 msgid "_Control"
 msgstr "_УпÑ?авление"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:395
+#: ../shell/rb-shell.c:398
 msgid "_Tools"
 msgstr "Ð?_нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?и"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:396
+#: ../shell/rb-shell.c:399
 msgid "_Help"
 msgstr "Ð?омо_Ñ?"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:398
+#: ../shell/rb-shell.c:401
 msgid "_Import Folder..."
 msgstr "Ð?наÑ?Ñ?не на _папкаâ?¦"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:399
+#: ../shell/rb-shell.c:402
 msgid "Choose folder to be added to the Library"
 msgstr "Ð?збиÑ?ане на папка, коÑ?Ñ?о да Ñ?е добавÑ? кÑ?м Ñ?оноÑ?екаÑ?а"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:401
+#: ../shell/rb-shell.c:404
 msgid "Import _File..."
 msgstr "Ð?наÑ?Ñ?не на _Ñ?айлâ?¦"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:402
+#: ../shell/rb-shell.c:405
 msgid "Choose file to be added to the Library"
 msgstr "Ð?збиÑ?ане на Ñ?айл, койÑ?о да Ñ?е добави кÑ?м Ñ?оноÑ?екаÑ?а"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:404
+#: ../shell/rb-shell.c:407
 msgid "_About"
 msgstr "_Ð?Ñ?ноÑ?но"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:405
+#: ../shell/rb-shell.c:408
 msgid "Show information about the music player"
 msgstr "Ð?оказване на инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? за пÑ?огÑ?амаÑ?а"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:407
+#: ../shell/rb-shell.c:410
 msgid "_Contents"
 msgstr "_СÑ?дÑ?Ñ?жание"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:408
+#: ../shell/rb-shell.c:411
 msgid "Display music player help"
 msgstr "Ð?оказване на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ?коÑ?о Ñ?Ñ?ководÑ?Ñ?во"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:410
+#: ../shell/rb-shell.c:413
 msgid "_Quit"
 msgstr "_СпиÑ?ане на пÑ?огÑ?амаÑ?а"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:411
+#: ../shell/rb-shell.c:414
 msgid "Quit the music player"
 msgstr "СпиÑ?ане на пÑ?огÑ?амаÑ?а"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:413
+#: ../shell/rb-shell.c:416
 msgid "Prefere_nces"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?о_йки"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:414
+#: ../shell/rb-shell.c:417
 msgid "Edit music player preferences"
 msgstr "РедакÑ?иÑ?ане на наÑ?Ñ?Ñ?ойкиÑ?е на пÑ?огÑ?амаÑ?а"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:416
+#: ../shell/rb-shell.c:419
 msgid "Plu_gins"
 msgstr "Ð?Ñ?и_Ñ?Ñ?авки"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:417
+#: ../shell/rb-shell.c:420
 msgid "Change and configure plugins"
 msgstr "Ð?Ñ?омÑ?на и наÑ?Ñ?Ñ?ойка на пÑ?иÑ?Ñ?авки"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:419
+#: ../shell/rb-shell.c:422
 msgid "Show _All Tracks"
 msgstr "_Ð?оказване на вÑ?иÑ?ки пеÑ?ни"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:420
+#: ../shell/rb-shell.c:423
 msgid "Show all tracks in this music source"
 msgstr "Ð?оказване на вÑ?иÑ?ки пеÑ?ни оÑ? Ñ?ози мÑ?зикален изÑ?оÑ?ник"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:422
+#: ../shell/rb-shell.c:425
 msgid "_Jump to Playing Song"
 msgstr "_Ð?Ñ?м изпÑ?лнÑ?ванаÑ?а пеÑ?ен"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:423
+#: ../shell/rb-shell.c:426
 msgid "Scroll the view to the currently playing song"
 msgstr "Ð?Ñ?елиÑ?Ñ?ване на пÑ?озоÑ?еÑ?а Ñ? изпÑ?лнÑ?ваниÑ?е в моменÑ?а пеÑ?ни"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:430
+#: ../shell/rb-shell.c:433
 msgid "Side _Pane"
 msgstr "_СÑ?Ñ?аниÑ?ен панел"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:431
+#: ../shell/rb-shell.c:434
 msgid "Change the visibility of the side pane"
 msgstr "Ð?Ñ?оменÑ?не на видимоÑ?Ñ?Ñ?а на Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?ниÑ? панел"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:433
+#: ../shell/rb-shell.c:436
 msgid "T_oolbar"
 msgstr "Ð?енÑ?а Ñ? _инÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?и"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:434
+#: ../shell/rb-shell.c:437
 msgid "Change the visibility of the toolbar"
 msgstr "Ð?Ñ?омÑ?на на видимоÑ?Ñ?Ñ?а на ленÑ?аÑ?а Ñ? инÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?иÑ?е"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:436
+#: ../shell/rb-shell.c:439
 msgid "_Small Display"
 msgstr "_Ð?алÑ?к пÑ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:437
+#: ../shell/rb-shell.c:440
 msgid "Make the main window smaller"
 msgstr "СмалÑ?ване на главниÑ? пÑ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:439
+#: ../shell/rb-shell.c:442
 msgid "Party _Mode"
 msgstr "Ð?а _Ñ?Ñ?л екÑ?ан"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:440
+#: ../shell/rb-shell.c:443
 msgid "Change the status of the party mode"
 msgstr "СмÑ?на на Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ниеÑ?о на Ñ?Ñ?л екÑ?ан â?? каÑ?о за кÑ?пон"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:442
+#: ../shell/rb-shell.c:445
 msgid "Play _Queue as Side Pane"
 msgstr "_Ð?паÑ?каÑ?а каÑ?о Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?ен панел"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:443
+#: ../shell/rb-shell.c:446
 msgid "Change whether the queue is visible as a source or a sidebar"
 msgstr ""
 "Ð?Ñ?омÑ?на на Ñ?ова дали опаÑ?каÑ?а за изпÑ?лнение да е видима каÑ?о изÑ?оÑ?ник или "
 "каÑ?о Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?ен панел"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:445
+#: ../shell/rb-shell.c:448
 msgid "S_tatusbar"
 msgstr "_Ð?енÑ?а за Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ниеÑ?о"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:446
+#: ../shell/rb-shell.c:449
 msgid "Change the visibility of the statusbar"
 msgstr "Ð?Ñ?омÑ?на на видимоÑ?Ñ?Ñ?а на ленÑ?аÑ?а за Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ниеÑ?о"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:1144 ../shell/rb-shell.c:1367
+#: ../shell/rb-shell.c:1221 ../shell/rb-shell.c:1452
 msgid "Unable to move user data files"
 msgstr "Ð?оÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ?киÑ?е Ñ?айлове не могаÑ? да Ñ?е пÑ?емеÑ?Ñ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:1453
+#: ../shell/rb-shell.c:1539
 msgid "Change the music volume"
 msgstr "Ð?Ñ?омÑ?на Ñ?илаÑ?а на звÑ?ка"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:1859
+#: ../shell/rb-shell.c:1960
 msgid "Error while saving song information"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и запазване на инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? за пеÑ?енÑ?а"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:1994
-#, c-format
-msgid "Transferring track %d out of %d (%.0f%%)"
-msgstr "Ð?Ñ?еÑ?вÑ?Ñ?лÑ?не на пеÑ?ен %d оÑ? %d (%.0f%%)"
-
-#: ../shell/rb-shell.c:1997
-#, c-format
-msgid "Transferring track %d out of %d"
-msgstr "Ð?Ñ?еÑ?вÑ?Ñ?лÑ?не на пеÑ?ен %d оÑ? %d"
-
 #. Translators: %s is the song name
-#: ../shell/rb-shell.c:2199
+#: ../shell/rb-shell.c:2252
 #, c-format
 msgid "%s (Paused)"
 msgstr "%s (Ð?аÑ?за)"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:2303
+#: ../shell/rb-shell.c:2356
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Ð?еÑ?Ñ?Ñ? Славов <pslavov i-space org>\n"
@@ -4476,7 +4830,7 @@ msgstr ""
 "Ð?аÑ?Ñ?еÑ?е повеÑ?е за наÑ? на http://gnome.cult.bg\n";
 "Ð?окладвайÑ?е за гÑ?еÑ?ки на http://gnome.cult.bg/bugs";
 
-#: ../shell/rb-shell.c:2306
+#: ../shell/rb-shell.c:2359
 msgid ""
 "Rhythmbox is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
 "it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
@@ -4489,7 +4843,7 @@ msgstr ""
 "пÑ?бликÑ?ван оÑ? ФондаÑ?иÑ?Ñ?а за Ñ?вободен Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?еÑ? â?? веÑ?Ñ?иÑ? 2 на лиÑ?енза или (по \n"
 "ваÑ?е Ñ?еÑ?ение) по-кÑ?Ñ?на веÑ?Ñ?иÑ?.\n"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:2310
+#: ../shell/rb-shell.c:2363
 msgid ""
 "Rhythmbox is distributed in the hope that it will be useful,\n"
 "but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
@@ -4501,7 +4855,7 @@ msgstr ""
 "Ð? \n"
 "Ð?Ð? Ð? УÐ?Ð?ТРÐ?Ð?Ð?. Ð?а подÑ?обноÑ?Ñ?и погледнеÑ?е Ð?бÑ?иÑ? пÑ?блиÑ?ен лиÑ?енз на GNU.\n"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:2314
+#: ../shell/rb-shell.c:2367
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
 "along with Rhythmbox; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,\n"
@@ -4511,54 +4865,59 @@ msgstr ""
 "заедно Ñ? Ñ?ази пÑ?огÑ?ама. Ð?ко не Ñ?Ñ?е, пиÑ?еÑ?е до Free Software Foundation, \n"
 "Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:2321
+#: ../shell/rb-shell.c:2374
 msgid "Maintainers:"
 msgstr "Ð?оддÑ?Ñ?жка:"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:2324
+#: ../shell/rb-shell.c:2377
 msgid "Former Maintainers:"
 msgstr "Ð?Ñ?едиÑ?на поддÑ?Ñ?жка:"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:2327
+#: ../shell/rb-shell.c:2380
 msgid "Contributors:"
 msgstr "СÑ?Ñ?Ñ?Ñ?дниÑ?и:"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:2329
+#: ../shell/rb-shell.c:2382
 msgid "Music management and playback software for GNOME."
 msgstr "СоÑ?Ñ?Ñ?еÑ? за Ñ?пÑ?авление и изпÑ?лнение на мÑ?зика за GNOME."
 
-#: ../shell/rb-shell.c:2338
+#: ../shell/rb-shell.c:2391
 msgid "Rhythmbox Website"
 msgstr "Уеб Ñ?айÑ? на Rhythmbox"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:2433
+#: ../shell/rb-shell.c:2483
 msgid "Configure Plugins"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойки на пÑ?иÑ?Ñ?авкиÑ?е"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:2505
+#: ../shell/rb-shell.c:2554
 msgid "Import Folder into Library"
 msgstr "Ð?аÑ?еждане на папка вÑ?в Ñ?оноÑ?екаÑ?а"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:2527
+#: ../shell/rb-shell.c:2576
 msgid "Import File into Library"
 msgstr "Ð?аÑ?еждане на Ñ?айл вÑ?в Ñ?оноÑ?екаÑ?а"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:3129
+#: ../shell/rb-shell.c:3180 ../shell/rb-shell.c:3538
 #, c-format
 msgid "No registered source can handle URI %s"
 msgstr "Ð?икой Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?иÑ?ан изÑ?оÑ?ник не може да обÑ?абоÑ?и адÑ?еÑ?а %s"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:3509 ../shell/rb-shell.c:3552
+#: ../shell/rb-shell.c:3658
+#, c-format
+msgid "No registered source matches URI %s"
+msgstr "Ð?икой Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?иÑ?ан изÑ?оÑ?ник не оÑ?говаÑ?Ñ? на адÑ?еÑ?а %s"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:3691 ../shell/rb-shell.c:3734
 #, c-format
 msgid "Unknown song URI: %s"
 msgstr "Ð?еизвеÑ?Ñ?ен адÑ?еÑ? на пеÑ?ен: %s"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:3561
+#: ../shell/rb-shell.c:3743
 #, c-format
 msgid "Unknown property %s"
 msgstr "Ð?еизвеÑ?Ñ?но Ñ?войÑ?Ñ?во %s"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:3575
+#: ../shell/rb-shell.c:3757
 #, c-format
 msgid "Invalid property type %s for property %s"
 msgstr "Ð?епÑ?авилен вид %s на Ñ?войÑ?Ñ?во %s"
@@ -4575,15 +4934,65 @@ msgstr "Ð?Ñ?оменÑ?не на видимоÑ?Ñ?Ñ?а на бÑ?аÑ?зÑ?Ñ?а"
 msgid "Filter music display by genre, artist, album, or title"
 msgstr "ФилÑ?Ñ?иÑ?ане на мÑ?зикаÑ?а по жанÑ?, изпÑ?лниÑ?ел, албÑ?м, или заглавие"
 
-#: ../shell/rb-statusbar.c:172
-msgid "Loading..."
-msgstr "Ð?аÑ?ежданеâ?¦"
+#: ../shell/rb-track-transfer-queue.c:129
+#, c-format
+msgid "The file \"%s\" already exists. Do you want to replace it?"
+msgstr "ФайлÑ?Ñ? â??%sâ?? Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?ва. Ð?Ñ?каÑ?е ли да го замениÑ?е?"
 
-#: ../sources/rb-auto-playlist-source.c:104 ../sources/rb-browser-source.c:166
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:330
-#: ../sources/rb-static-playlist-source.c:124
-msgid "Search all fields"
-msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене вÑ?в вÑ?иÑ?ки полеÑ?а"
+#: ../shell/rb-track-transfer-queue.c:143
+msgid "_Skip"
+msgstr "_Ð?Ñ?опÑ?Ñ?кане"
+
+#: ../shell/rb-track-transfer-queue.c:144
+msgid "_Replace"
+msgstr "Ð?о_вÑ?аÑ?Ñ?не"
+
+#: ../shell/rb-track-transfer-queue.c:145
+msgid "S_kip All"
+msgstr "Ð?Ñ?опÑ?Ñ?кане на _вÑ?иÑ?ки"
+
+#: ../shell/rb-track-transfer-queue.c:146
+msgid "Replace _All"
+msgstr "_Ð?збоÑ? на вÑ?иÑ?ко"
+
+#: ../shell/rb-track-transfer-queue.c:368
+msgid "Unable to transfer tracks"
+msgstr "Ð?еÑ?ниÑ?е не могаÑ? да Ñ?е пÑ?еÑ?вÑ?Ñ?лÑ?Ñ?"
+
+#: ../shell/rb-track-transfer-queue.c:369
+msgid ""
+"None of the tracks to be transferred are in a format supported by the target "
+"device, and no encoders are available for the supported formats."
+msgstr ""
+"Ð?икоÑ? оÑ? пеÑ?ниÑ?е за пÑ?еÑ?вÑ?Ñ?лÑ?не не е вÑ?в Ñ?оÑ?маÑ?, поддÑ?Ñ?жан Ñ?елевоÑ?о "
+"Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во, какÑ?о и липÑ?ваÑ? кодеÑ?и за поддÑ?Ñ?жаниÑ?е оÑ? него Ñ?оÑ?маÑ?и."
+
+#: ../shell/rb-track-transfer-queue.c:386
+#, c-format
+msgid ""
+"%d of the %d files to be transferred are not in a format supported by the "
+"target device, and no encoders are available for the supported formats."
+msgstr ""
+"%d оÑ? обÑ?о %d пеÑ?ни за пÑ?еÑ?вÑ?Ñ?лÑ?не не Ñ?а вÑ?в Ñ?оÑ?маÑ?, поддÑ?Ñ?жан Ñ?елевоÑ?о "
+"Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во, какÑ?о и липÑ?ваÑ? кодеÑ?и за поддÑ?Ñ?жаниÑ?е оÑ? него Ñ?оÑ?маÑ?и."
+
+#: ../shell/rb-track-transfer-queue.c:395
+msgid "Unable to transfer all tracks. Do you want to continue?"
+msgstr "Ð?Ñ?кои пеÑ?ни не могаÑ? да Ñ?е пÑ?еÑ?вÑ?Ñ?лÑ?Ñ?. Ð?а Ñ?е пÑ?одÑ?лжи ли?"
+
+#: ../shell/rb-track-transfer-queue.c:403
+msgid "C_ontinue"
+msgstr "_Ð?Ñ?одÑ?лжаване"
+
+#: ../shell/rb-track-transfer-queue.c:501
+#, c-format
+msgid "Transferring track %d out of %d (%.0f%%)"
+msgstr "Ð?Ñ?еÑ?вÑ?Ñ?лÑ?не на пеÑ?ен %d оÑ? %d (%.0f%%)"
+
+#: ../shell/rb-track-transfer-queue.c:504
+#, c-format
+msgid "Transferring track %d out of %d"
+msgstr "Ð?Ñ?еÑ?вÑ?Ñ?лÑ?не на пеÑ?ен %d оÑ? %d"
 
 #: ../sources/rb-auto-playlist-source.c:105 ../sources/rb-browser-source.c:167
 #: ../sources/rb-static-playlist-source.c:125
@@ -4610,11 +5019,19 @@ msgstr "Ð?аглавиÑ?"
 msgid "Search titles"
 msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене на заглавиÑ?"
 
-#: ../sources/rb-removable-media-source.c:894
-#: ../sources/rb-library-source.c:1266
+#: ../sources/rb-removable-media-source.c:892
+#: ../sources/rb-library-source.c:1270 ../sources/rb-library-source.c:1274
 msgid "Error transferring track"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и пÑ?енаÑ?Ñ?не на пеÑ?ен"
 
+#: ../sources/rb-removable-media-source.c:943
+msgid "Unable to eject"
+msgstr "Ð?е може да Ñ?е извади"
+
+#: ../sources/rb-removable-media-source.c:961
+msgid "Unable to unmount"
+msgstr "Ð?е може да Ñ?е демонÑ?иÑ?а"
+
 #: ../sources/rb-browser-source.c:153
 msgid "Browse This _Genre"
 msgstr "Разглеждане на Ñ?ози _жанÑ?"
@@ -4639,64 +5056,77 @@ msgstr "Разглеждане на Ñ?ози _албÑ?м"
 msgid "Set the browser to view only this album"
 msgstr "Ð?зглед Ñ?амо на Ñ?ози албÑ?м"
 
-#: ../sources/rb-import-errors-source.c:221
+#. set up info bar for triggering codec installation
+#: ../sources/rb-import-errors-source.c:240
+msgid "Install Plugins"
+msgstr "Ð?нÑ?Ñ?алиÑ?ане на пÑ?иÑ?Ñ?авки"
+
+#: ../sources/rb-import-errors-source.c:246
+msgid "Additional GStreamer plugins are required to play some of these files."
+msgstr ""
+"Ð?еобÑ?одими Ñ?а допÑ?лниÑ?елни пÑ?иÑ?Ñ?авки на GStreamer за изпÑ?лнение на нÑ?кои оÑ? "
+"Ñ?айловеÑ?е"
+
+#: ../sources/rb-import-errors-source.c:350
 msgid "Import Errors"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ки пÑ?и внаÑ?Ñ?неÑ?о"
 
-#: ../sources/rb-import-errors-source.c:257
+#: ../sources/rb-import-errors-source.c:388
 #, c-format
 msgid "%d import errors"
 msgid_plural "%d import errors"
 msgstr[0] "%d гÑ?еÑ?ка пÑ?и внаÑ?Ñ?не"
 msgstr[1] "%d гÑ?еÑ?ки пÑ?и внаÑ?Ñ?не"
 
-#: ../sources/rb-library-source.c:135
+#: ../sources/rb-library-source.c:144
 msgid "Artist/Artist - Album"
 msgstr "Ð?зпÑ?лниÑ?ел/Ð?зпÑ?лниÑ?ел - Ð?лбÑ?м"
 
-#: ../sources/rb-library-source.c:136
+#: ../sources/rb-library-source.c:145
 msgid "Artist/Album"
 msgstr "Ð?зпÑ?лниÑ?ел/Ð?лбÑ?м"
 
-#: ../sources/rb-library-source.c:137
+#: ../sources/rb-library-source.c:146
 msgid "Artist - Album"
 msgstr "Ð?зпÑ?лниÑ?ел - Ð?лбÑ?м"
 
-#: ../sources/rb-library-source.c:138 ../widgets/rb-entry-view.c:1509
+#: ../sources/rb-library-source.c:147 ../widgets/rb-entry-view.c:1554
 #: ../widgets/rb-library-browser.c:142
 msgid "Album"
 msgstr "Ð?лбÑ?м"
 
-#: ../sources/rb-library-source.c:144
+#: ../sources/rb-library-source.c:153
 msgid "Number - Title"
 msgstr "Ð?омеÑ? - Ð?аглавие"
 
-#: ../sources/rb-library-source.c:145
+#: ../sources/rb-library-source.c:154
 msgid "Artist - Title"
 msgstr "Ð?зпÑ?лниÑ?ел - Ð?аглавие"
 
-#: ../sources/rb-library-source.c:146
+#: ../sources/rb-library-source.c:155
 msgid "Artist - Number - Title"
 msgstr "Ð?зпÑ?лниÑ?ел - Ð?омеÑ? - Ð?аглавие"
 
-#: ../sources/rb-library-source.c:147
+#: ../sources/rb-library-source.c:156
 msgid "Artist (Album) - Number - Title"
 msgstr "Ð?зпÑ?лниÑ?ел (Ð?лбÑ?м) - Ð?омеÑ? - Ð?аглавие"
 
-#: ../sources/rb-library-source.c:149
+#: ../sources/rb-library-source.c:158
 msgid "Number. Artist - Title"
 msgstr "Ð?омеÑ?. Ð?зпÑ?лниÑ?ел - Ð?аглавие"
 
-#: ../sources/rb-library-source.c:403 ../sources/rb-media-player-source.c:581
-#: ../sources/rb-media-player-source.c:582
+#: ../sources/rb-library-source.c:409
+#: ../sources/sync/rb-sync-settings-ui.c:216
+#: ../sources/sync/rb-sync-settings-ui.c:217
+#: ../sources/sync/rb-sync-state-ui.c:77
 msgid "Music"
 msgstr "Ð?Ñ?зика"
 
-#: ../sources/rb-library-source.c:437
+#: ../sources/rb-library-source.c:442
 msgid "Choose Library Location"
 msgstr "Ð?збоÑ? на меÑ?Ñ?оположение на Ñ?оноÑ?екаÑ?а"
 
-#: ../sources/rb-library-source.c:612
+#: ../sources/rb-library-source.c:617
 msgid "Multiple locations set"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?оени Ñ?а множеÑ?Ñ?во меÑ?Ñ?оположениÑ?"
 
@@ -4704,38 +5134,43 @@ msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?оени Ñ?а множеÑ?Ñ?во меÑ?Ñ?оположениÑ?"
 msgid "Example Path:"
 msgstr "Ð?Ñ?имеÑ?ен пÑ?Ñ?:"
 
-#: ../sources/rb-media-player-source.c:101
+#: ../sources/rb-media-player-source.c:94
+msgid "Sync with Library"
+msgstr "СинÑ?Ñ?онизиÑ?ане Ñ? Ñ?оноÑ?екаÑ?а"
+
+#: ../sources/rb-media-player-source.c:95
 msgid "Synchronize media player with the library"
 msgstr "СинÑ?Ñ?онизиÑ?ане на плеÑ?Ñ? Ñ? библиоÑ?екаÑ?а"
 
-#. Translators: this is used to display the amount of storage space which will be
-#. * used and the total storage space on a device after it is synced.
-#.
-#. Translators: this is used to display the amount of storage space
-#. * used and the total storage space on an device.
-#.
-#: ../sources/rb-media-player-source.c:345
-#: ../sources/rb-media-player-source.c:552
-#, c-format
-msgid "%s of %s"
-msgstr "%s оÑ? %s"
-
-#: ../sources/rb-media-player-source.c:593
-msgid "All Music"
-msgstr "Ð?Ñ?зика"
-
-#: ../sources/rb-media-player-source.c:1174
-msgid "Not enough free space to sync"
-msgstr "Ð?Ñ?ма доÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?но мÑ?Ñ?Ñ?о за Ñ?инÑ?Ñ?онизиÑ?ане"
+#: ../sources/rb-media-player-source.c:587
+msgid ""
+"You have not selected any music, playlists, or podcasts to transfer to this "
+"device."
+msgstr ""
+"Ð?е Ñ?Ñ?е избÑ?али ниÑ?о мÑ?зика, ниÑ?о Ñ?пиÑ?Ñ?Ñ?и Ñ? пеÑ?ни, ниÑ?о подкаÑ?Ñ?и за "
+"пÑ?еÑ?вÑ?Ñ?лÑ?не на Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?воÑ?о."
 
-#: ../sources/rb-media-player-source.c:1175
+#: ../sources/rb-media-player-source.c:591
 msgid ""
-"There is not enough free space on this device to transfer the selected "
-"music, playlists, and podcasts."
+"There is not enough space on the device to transfer the selected music, "
+"playlists and podcasts."
 msgstr ""
 "Ð?а плеÑ?Ñ?а нÑ?ма доÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?но Ñ?вободно мÑ?Ñ?Ñ?о, за да Ñ?е пÑ?еÑ?вÑ?Ñ?ли избÑ?анаÑ?а "
 "мÑ?зика, Ñ?пиÑ?Ñ?Ñ?и Ñ? пеÑ?ни и подкаÑ?Ñ?и."
 
+#: ../sources/rb-media-player-source.c:642
+#, c-format
+msgid "%s Sync Settings"
+msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойки на Ñ?инÑ?Ñ?онизиÑ?анеÑ?о на %s"
+
+#: ../sources/rb-media-player-source.c:647
+msgid "Sync with the device"
+msgstr "СинÑ?Ñ?онизиÑ?ане Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?воÑ?о"
+
+#: ../sources/rb-media-player-source.c:649
+msgid "Don't sync"
+msgstr "Ð?ез Ñ?инÑ?Ñ?онизиÑ?ане"
+
 #: ../sources/rb-missing-files-source.c:281
 msgid "Missing Files"
 msgstr "Ð?ипÑ?ваÑ?и Ñ?айлове"
@@ -4789,210 +5224,14 @@ msgstr "Ð?Ñ?емаÑ?ване оÑ? Ñ?пиÑ?Ñ?ка Ñ? пеÑ?ни"
 msgid "Remove each selected song from the playlist"
 msgstr "Ð?Ñ?емаÑ?ване на избÑ?аниÑ?е пеÑ?ни оÑ? Ñ?пиÑ?Ñ?ка Ñ? пеÑ?ни"
 
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:304
-msgid "_New Podcast Feed..."
-msgstr "_Ð?ова емиÑ?иÑ? на подкаÑ?Ñ?â?¦"
-
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:305
-msgid "Subscribe to a new Podcast Feed"
-msgstr "Ð?бониÑ?ане кÑ?м нова емиÑ?иÑ? на подкаÑ?Ñ?"
-
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:308
-msgid "Download _Episode"
-msgstr "Ð?зÑ?еглÑ?не на _епизод"
-
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:309
-msgid "Download Podcast Episode"
-msgstr "Ð?зÑ?еглÑ?не на епизод на подкаÑ?Ñ?"
-
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:311
-msgid "_Cancel Download"
-msgstr "_Ð?Ñ?казване на изÑ?еглÑ?не"
-
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:312
-msgid "Cancel Episode Download"
-msgstr "Ð?Ñ?казване на изÑ?еглÑ?не на епизод"
-
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:315
-msgid "Episode Properties"
-msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойки на епизода"
-
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:317
-msgid "_Update Podcast Feed"
-msgstr "_Ð?бновÑ?ване на емиÑ?иÑ? на подкаÑ?Ñ?"
-
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:318
-msgid "Update Feed"
-msgstr "Ð?бновÑ?ване на емиÑ?иÑ?"
-
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:320
-msgid "_Delete Podcast Feed"
-msgstr "_Ð?зÑ?Ñ?иване на емиÑ?иÑ? на подкаÑ?Ñ?"
-
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:321
-msgid "Delete Feed"
-msgstr "Ð?зÑ?Ñ?иване на емиÑ?иÑ?"
-
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:323
-msgid "_Update All Feeds"
-msgstr "_Ð?бновÑ?ване на вÑ?иÑ?ки емиÑ?ии"
-
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:324
-msgid "Update all feeds"
-msgstr "Ð?бновÑ?ване на вÑ?иÑ?ки емиÑ?ии"
-
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:331
-msgid "Feeds"
-msgstr "Ð?миÑ?ии"
-
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:331
-msgid "Search podcast feeds"
-msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене на емиÑ?ии на подкаÑ?Ñ?и"
-
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:332
-msgid "Episodes"
-msgstr "Ð?пизоди"
-
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:332
-msgid "Search podcast episodes"
-msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене на епизоди оÑ? подкаÑ?Ñ?и"
-
-#. Translators: this is the toolbar button label
-#. for New Podcast Feed action.
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:521
-msgctxt "Podcast"
-msgid "New"
-msgstr "Ð?ов"
-
-#. Translators: this is the toolbar button label
-#. for Update All Feeds action.
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:527
-msgid "Update"
-msgstr "Ð?бновÑ?ване"
-
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:571 ../sources/rb-podcast-source.c:582
-msgid "Date"
-msgstr "Ð?аÑ?а"
-
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:603 ../sources/rb-podcast-source.c:671
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:725
-msgid "Feed"
-msgstr "Ð?миÑ?иÑ?"
-
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:622 ../sources/rb-podcast-source.c:640
-msgid "Status"
-msgstr "СÑ?Ñ?Ñ?оÑ?ние"
-
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:623 ../sources/rb-podcast-source.c:1484
-msgid "Downloaded"
-msgstr "Ð?зÑ?еглÑ?ниÑ?"
-
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:624 ../sources/rb-podcast-source.c:1492
-msgid "Waiting"
-msgstr "Ð?зÑ?акване"
-
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:625 ../sources/rb-podcast-source.c:1488
-msgid "Failed"
-msgstr "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ?"
-
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:910
-msgid "Delete the podcast episode and downloaded file?"
-msgstr "Ð?а Ñ?е изÑ?Ñ?ие ли епизода на подкаÑ?Ñ? и изÑ?еглениÑ? Ñ?айл?"
-
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:913
-msgid ""
-"If you choose to delete the episode and file, they will be permanently "
-"lost. Please note that you can delete the episode but keep the downloaded "
-"file by choosing to delete the episode only."
-msgstr ""
-"Ð?ко избеÑ?еÑ?е да изÑ?Ñ?иеÑ?е епизода и Ñ?айла, Ñ?е Ñ?е бÑ?даÑ? оконÑ?аÑ?елно изÑ?Ñ?иÑ?и. "
-"Ð?ожеÑ?е да избеÑ?еÑ?е да изÑ?Ñ?иеÑ?е Ñ?амо епизода каÑ?о запазиÑ?е Ñ?валениÑ? Ñ?айл."
-
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:921
-msgid "Delete _Episode Only"
-msgstr "Ð?зÑ?Ñ?иване Ñ?амо на _епизода"
-
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:927
-msgid "_Delete Episode And File"
-msgstr "_Ð?зÑ?Ñ?иване на епизода и на Ñ?айла"
-
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:1377
-msgid "Delete the podcast feed and downloaded files?"
-msgstr "Ð?а Ñ?е изÑ?Ñ?ие ли на емиÑ?иÑ?Ñ?а на подкаÑ?Ñ?а, какÑ?о и изÑ?еглениÑ?е Ñ?айлове?"
-
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:1380
-msgid ""
-"If you choose to delete the feed and files, they will be permanently lost. "
-"Please note that you can delete the feed but keep the downloaded files by "
-"choosing to delete the feed only."
-msgstr ""
-"Ð?ко избеÑ?еÑ?е да изÑ?Ñ?иеÑ?е емиÑ?иÑ?Ñ?а и Ñ?айловеÑ?е, Ñ?е Ñ?е бÑ?даÑ? оконÑ?аÑ?елно "
-"изÑ?Ñ?иÑ?и. Ð?ожеÑ?е да избеÑ?еÑ?е да изÑ?Ñ?иеÑ?е Ñ?амо емиÑ?иÑ?Ñ?а каÑ?о запазиÑ?е "
-"Ñ?валениÑ?е Ñ?айлове."
-
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:1388
-msgid "Delete _Feed Only"
-msgstr "Ð?зÑ?Ñ?иване _Ñ?амо на емиÑ?иÑ?Ñ?а"
-
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:1395
-msgid "_Delete Feed And Files"
-msgstr "_Ð?зÑ?Ñ?иване на емиÑ?иÑ?Ñ?а и Ñ?айловеÑ?е"
-
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:1603
-#, c-format
-msgid "%d feed"
-msgid_plural "All %d feeds"
-msgstr[0] "%d емиÑ?иÑ?"
-msgstr[1] "Ð?Ñ?иÑ?ки %d емиÑ?ии"
-
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:1740
-msgid "Downloading podcast"
-msgstr "Ð?зÑ?еглÑ?не на подкаÑ?Ñ?"
-
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:1755
-msgid "Finished downloading podcast"
-msgstr "Ð?зÑ?еглÑ?неÑ?о на подкаÑ?Ñ? пÑ?иклÑ?Ñ?и"
-
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:1770
-msgid "New updates available from"
-msgstr "Ð?оÑ?Ñ?Ñ?пни Ñ?а нови обновлениÑ? оÑ?"
-
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:1888
-msgid "Error in podcast"
-msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка в подкаÑ?Ñ?"
-
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:1895
-#, c-format
-msgid "%s. Would you like to add the podcast feed anyway?"
-msgstr "%s. Ð?Ñ?каÑ?е ли да добавиÑ?е емиÑ?иÑ?Ñ?а на подкаÑ?Ñ? вÑ?пÑ?еки Ñ?ова?"
-
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:2022
-msgid "New Podcast Feed"
-msgstr "Ð?ова емиÑ?иÑ? на подкаÑ?Ñ?"
-
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:2022
-msgid "URL of podcast feed:"
-msgstr "Ð?дÑ?еÑ? на емиÑ?иÑ?Ñ?а на подкаÑ?Ñ?:"
-
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:2038
-#, c-format
-msgid "%d episode"
-msgid_plural "%d episodes"
-msgstr[0] "%d епизод"
-msgstr[1] "%d епизоди"
-
-#: ../sources/rb-podcast-source.c:2146
-msgid "Podcast Error"
-msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка на подкаÑ?Ñ?"
-
-#: ../sources/rb-source.c:721
+#: ../sources/rb-source.c:724
 #, c-format
 msgid "%d song"
 msgid_plural "%d songs"
 msgstr[0] "%d пеÑ?ен"
 msgstr[1] "%d пеÑ?ни"
 
-#: ../sources/rb-source.c:1939
+#: ../sources/rb-source.c:1965
 #, c-format
 msgid "Importing (%d/%d)"
 msgstr "Ð?наÑ?Ñ?не (%d/%d)"
@@ -5013,7 +5252,7 @@ msgstr "УÑ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?ва"
 msgid "Shared"
 msgstr "Споделени"
 
-#: ../sources/rb-sourcelist.c:703
+#: ../sources/rb-sourcelist.c:702
 msgid "S_ource"
 msgstr "_Ð?зÑ?оÑ?ник"
 
@@ -5025,6 +5264,47 @@ msgstr "СвÑ?Ñ?зване"
 msgid "Buffering"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?еÑ?иÑ?анеâ?¦"
 
+#: ../sources/sync/rb-sync-settings-ui.c:228
+msgid "All Music"
+msgstr "Ð?Ñ?зика"
+
+#: ../sources/sync/rb-sync-state-ui.c:79
+msgid "Other"
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?ги"
+
+#: ../sources/sync/rb-sync-state-ui.c:80
+msgid "Available"
+msgstr "Ð?алиÑ?ни"
+
+#: ../widgets/rb-alert-dialog.c:87
+msgid "Image/label border"
+msgstr "Рамка около изобÑ?ажениеÑ?о/еÑ?икеÑ?а"
+
+#: ../widgets/rb-alert-dialog.c:88
+msgid "Width of border around the label and image in the alert dialog"
+msgstr ""
+"ШиÑ?оÑ?ина на Ñ?амкаÑ?а около изобÑ?ажениеÑ?о и еÑ?икеÑ?а в пÑ?озоÑ?еÑ?а за извеÑ?Ñ?Ñ?ване"
+
+#: ../widgets/rb-alert-dialog.c:97
+msgid "Alert Type"
+msgstr "Ð?ид извеÑ?Ñ?Ñ?ване"
+
+#: ../widgets/rb-alert-dialog.c:98
+msgid "The type of alert"
+msgstr "Ð?идÑ?Ñ? на извеÑ?Ñ?Ñ?ванеÑ?о"
+
+#: ../widgets/rb-alert-dialog.c:106
+msgid "Alert Buttons"
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?они пÑ?и извеÑ?Ñ?Ñ?ване"
+
+#: ../widgets/rb-alert-dialog.c:107
+msgid "The buttons shown in the alert dialog"
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?ониÑ?е на пÑ?озоÑ?еÑ?а за извеÑ?Ñ?Ñ?ване"
+
+#: ../widgets/rb-alert-dialog.c:172
+msgid "Show more _details"
+msgstr "_Ð?опÑ?лниÑ?елни подÑ?обноÑ?Ñ?и"
+
 #: ../widgets/rb-cell-renderer-pixbuf.c:118
 msgid "Pixbuf Object"
 msgstr "Ð?Ñ?аÑ?иÑ?ен обекÑ?"
@@ -5033,60 +5313,64 @@ msgstr "Ð?Ñ?аÑ?иÑ?ен обекÑ?"
 msgid "The pixbuf to render."
 msgstr "Ð?Ñ?аÑ?иÑ?ниÑ?Ñ? обекÑ?, койÑ?о да Ñ?е изобÑ?ази."
 
-#: ../widgets/rb-entry-view.c:1077 ../widgets/rb-entry-view.c:1558
-#: ../widgets/rb-song-info.c:1087
+#: ../widgets/rb-entry-view.c:1107 ../widgets/rb-entry-view.c:1613
+#: ../widgets/rb-song-info.c:1153
 msgid "Lossless"
 msgstr "Ð?ез загÑ?би"
 
-#: ../widgets/rb-entry-view.c:1478
+#: ../widgets/rb-entry-view.c:1523
 msgid "Track"
 msgstr "Ð?еÑ?ен"
 
-#: ../widgets/rb-entry-view.c:1529
+#: ../widgets/rb-entry-view.c:1574
+msgid "Comment"
+msgstr "Ð?оменÑ?аÑ?"
+
+#: ../widgets/rb-entry-view.c:1584
 msgid "Time"
 msgstr "Ð?Ñ?еме"
 
-#: ../widgets/rb-entry-view.c:1541
+#: ../widgets/rb-entry-view.c:1596
 msgid "Year"
 msgstr "Ð?одина"
 
-#: ../widgets/rb-entry-view.c:1553
+#: ../widgets/rb-entry-view.c:1608
 msgid "Quality"
 msgstr "Ð?аÑ?еÑ?Ñ?во"
 
-#: ../widgets/rb-entry-view.c:1556
+#: ../widgets/rb-entry-view.c:1611
 msgid "000 kbps"
 msgstr "000â??kb/Ñ?ек."
 
-#: ../widgets/rb-entry-view.c:1567
+#: ../widgets/rb-entry-view.c:1622
 msgid "Rating"
 msgstr "Ð?Ñ?енка"
 
-#: ../widgets/rb-entry-view.c:1589
+#: ../widgets/rb-entry-view.c:1644
 msgid "Play Count"
 msgstr "Ð?Ñ?ой Ñ?лÑ?Ñ?аниÑ?"
 
-#: ../widgets/rb-entry-view.c:1601
+#: ../widgets/rb-entry-view.c:1656
 msgid "Last Played"
 msgstr "Ð?оÑ?ледно Ñ?лÑ?Ñ?ане"
 
-#: ../widgets/rb-entry-view.c:1613
+#: ../widgets/rb-entry-view.c:1668
 msgid "Date Added"
 msgstr "Ð?аÑ?а на добавÑ?не"
 
-#: ../widgets/rb-entry-view.c:1624
+#: ../widgets/rb-entry-view.c:1679
 msgid "Last Seen"
 msgstr "Ð?оÑ?ледно виждано"
 
-#: ../widgets/rb-entry-view.c:1635
+#: ../widgets/rb-entry-view.c:1690
 msgid "Location"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?оположение"
 
-#: ../widgets/rb-entry-view.c:1892
+#: ../widgets/rb-entry-view.c:1958
 msgid "Now Playing"
 msgstr "Ð? моменÑ?а Ñ?е изпÑ?лнÑ?ва"
 
-#: ../widgets/rb-entry-view.c:1953
+#: ../widgets/rb-entry-view.c:2019
 msgid "Playback Error"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и изпÑ?лнениеÑ?о"
 
@@ -5094,241 +5378,287 @@ msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и изпÑ?лнениеÑ?о"
 msgid "Not Playing"
 msgstr "Ð?е Ñ?е изпÑ?лнÑ?ва ниÑ?о"
 
-#: ../widgets/rb-property-view.c:631
+#: ../widgets/rb-property-view.c:635
 #, c-format
 msgid "%d artist (%d)"
 msgid_plural "All %d artists (%d)"
 msgstr[0] "%d изпÑ?лниÑ?ел (%d)"
 msgstr[1] "Ð?Ñ?иÑ?ки %d изпÑ?лниÑ?елÑ? (%d)"
 
-#: ../widgets/rb-property-view.c:634
+#: ../widgets/rb-property-view.c:638
 #, c-format
 msgid "%d album (%d)"
 msgid_plural "All %d albums (%d)"
 msgstr[0] "%d албÑ?м (%d)"
 msgstr[1] "Ð?Ñ?иÑ?ки %d албÑ?ма (%d)"
 
-#: ../widgets/rb-property-view.c:637
+#: ../widgets/rb-property-view.c:641
 #, c-format
 msgid "%d genre (%d)"
 msgid_plural "All %d genres (%d)"
 msgstr[0] "%d жанÑ? (%d)"
 msgstr[1] "Ð?Ñ?иÑ?ки %d жанÑ?а (%d)"
 
-#: ../widgets/rb-property-view.c:640
+#: ../widgets/rb-property-view.c:644
 #, c-format
 msgid "%d (%d)"
 msgid_plural "All %d (%d)"
 msgstr[0] "%d (%d)"
 msgstr[1] "Ð?Ñ?иÑ?ки %d (%d)"
 
-#: ../widgets/rb-property-view.c:646
+#: ../widgets/rb-property-view.c:650
 #, c-format
 msgid "%s (%d)"
 msgstr "%s (%d)"
 
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:73
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:77
 msgctxt "query-criteria"
 msgid "Title"
 msgstr "Ð?аглавиеÑ?о"
 
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:74
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:78
 msgctxt "query-criteria"
 msgid "Artist"
 msgstr "Ð?зпÑ?лниÑ?елÑ?Ñ?"
 
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:75
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:79
 msgctxt "query-criteria"
 msgid "Album"
 msgstr "Ð?лбÑ?мÑ?Ñ?"
 
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:76
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:80
+msgctxt "query-criteria"
+msgid "Album Artist"
+msgstr "Ð?зпÑ?лниÑ?елÑ?Ñ? на албÑ?ма"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:81
 msgctxt "query-criteria"
 msgid "Genre"
 msgstr "Ð?анÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:77
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:82
 msgctxt "query-criteria"
 msgid "Year"
 msgstr "Ð?одинаÑ?а"
 
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:78
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:83
 msgctxt "query-criteria"
 msgid "Rating"
 msgstr "Ð?Ñ?енкаÑ?а"
 
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:79
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:84
 msgctxt "query-criteria"
 msgid "Path"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:81
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:85
+msgctxt "query-criteria"
+msgid "Comment"
+msgstr "Ð?оменÑ?аÑ?Ñ?Ñ?"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:87
 msgctxt "query-criteria"
 msgid "Play Count"
 msgstr "Ð?Ñ?оÑ?Ñ? Ñ?лÑ?Ñ?аниÑ?"
 
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:82
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:88
 msgctxt "query-criteria"
 msgid "Track Number"
 msgstr "Ð?омеÑ?Ñ?Ñ? на пеÑ?енÑ?а"
 
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:83
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:89
 msgctxt "query-criteria"
 msgid "Disc Number"
 msgstr "Ð?омеÑ?Ñ?Ñ? на диÑ?к"
 
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:84
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:90
 msgctxt "query-criteria"
 msgid "Bitrate"
 msgstr "Ð?аÑ?еÑ?Ñ?воÑ?о"
 
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:86
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:92
 msgctxt "query-criteria"
 msgid "Duration"
 msgstr "Ð?Ñ?одÑ?лжиÑ?елноÑ?Ñ?Ñ?а"
 
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:88
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:93
+msgctxt "query-criteria"
+msgid "Beats Per Minute"
+msgstr "ТемпоÑ?о"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:94
 msgctxt "query-criteria"
 msgid "Time of Last Play"
 msgstr "Ð?оÑ?ледноÑ?о Ñ?лÑ?Ñ?ане"
 
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:89
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:95
 msgctxt "query-criteria"
 msgid "Time Added to Library"
 msgstr "Ð?обавÑ?неÑ?о кÑ?м Ñ?оноÑ?екаÑ?а"
 
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:100
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:106
 msgctxt "query-sort"
 msgid "Artist"
 msgstr "изпÑ?лниÑ?ел"
 
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:100
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:101
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:102
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:103
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:106
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:107
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:108
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:109
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:110
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:118
 msgid "_In reverse alphabetical order"
 msgstr "_Ð?бÑ?аÑ?ен азбÑ?Ñ?ен Ñ?ед"
 
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:101
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:107
 msgctxt "query-sort"
 msgid "Album"
 msgstr "албÑ?м"
 
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:102
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:108
+msgctxt "query-sort"
+msgid "Album Artist"
+msgstr "изпÑ?лниÑ?ел на албÑ?ма"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:109
 msgctxt "query-sort"
 msgid "Genre"
 msgstr "жанÑ?"
 
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:103
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:110
 msgctxt "query-sort"
 msgid "Title"
 msgstr "заглавие"
 
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:104
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:111
 msgctxt "query-sort"
 msgid "Rating"
 msgstr "оÑ?енка"
 
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:104
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:111
 msgid "W_ith more highly rated tracks first"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?во _по-виÑ?око оÑ?енениÑ?е пеÑ?ни"
 
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:105
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:112
 msgctxt "query-sort"
 msgid "Play Count"
 msgstr "бÑ?ой Ñ?лÑ?Ñ?аниÑ?"
 
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:105
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:112
 msgid "W_ith more often played songs first"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?во по-_Ñ?еÑ?Ñ?о Ñ?лÑ?Ñ?аниÑ?е пеÑ?ни"
 
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:106
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:113
 msgctxt "query-sort"
 msgid "Year"
 msgstr "година"
 
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:106
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:113
 msgid "W_ith newer tracks first"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?во по-_новиÑ?е пеÑ?ни"
 
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:107
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:114
 msgctxt "query-sort"
 msgid "Duration"
 msgstr "пÑ?одÑ?лжиÑ?елноÑ?Ñ?"
 
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:107
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:114
 msgid "W_ith longer tracks first"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?во п_о-дÑ?лгиÑ?е пеÑ?ни"
 
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:108
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:115
 msgctxt "query-sort"
 msgid "Track Number"
 msgstr "номеÑ? на пеÑ?енÑ?а"
 
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:108
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:115
 msgid "_In decreasing order"
 msgstr "Ð? на_малÑ?ваÑ? Ñ?ед"
 
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:109
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:116
 msgctxt "query-sort"
 msgid "Last Played"
 msgstr "поÑ?ледно Ñ?лÑ?Ñ?ане"
 
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:109
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:116
 msgid "W_ith more recently played tracks first"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?во поÑ?ледно Ñ?_лÑ?Ñ?аниÑ?е пеÑ?ни"
 
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:110
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:117
 msgctxt "query-sort"
 msgid "Date Added"
 msgstr "даÑ?а на добавÑ?не"
 
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:110
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:117
 msgid "W_ith more recently added tracks first"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?во поÑ?ледно д_обавениÑ?е пеÑ?ни"
 
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:123
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:118
+msgctxt "query-sort"
+msgid "Comment"
+msgstr "коменÑ?аÑ?"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:119
+msgctxt "query-sort"
+msgid "Beats Per Minute"
+msgstr "Ñ?емпо"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:119
+msgid "W_ith faster tempo tracks first"
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?во по-_бÑ?Ñ?зиÑ?е пеÑ?ни"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:132
 msgid "contains"
 msgstr "Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жа"
 
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:124
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:133
 msgid "does not contain"
 msgstr "не Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жа"
 
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:125
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:154
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:134
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:164
 msgid "equals"
 msgstr "е еднакво Ñ?"
 
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:126
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:135
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:165
+msgid "not equal to"
+msgstr "не е еднакво Ñ?"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:136
 msgid "starts with"
 msgstr "запоÑ?ва Ñ?"
 
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:127
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:137
 msgid "ends with"
 msgstr "завÑ?Ñ?Ñ?ва Ñ?"
 
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:155
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:166
 msgid "at least"
 msgstr "е поне"
 
 #. matches if A >= B
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:156
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:167
 msgid "at most"
 msgstr "е най-много"
 
 #. Translators: this matches songs within 1-Jan-YEAR to 31-Dec-YEAR
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:166
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:177
 msgid "in"
 msgstr "е пÑ?ез"
 
+#. Translators: this matches songs before 1-Jan-YEAR or after 31-Dec-YEAR
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:179
+msgid "not in"
+msgstr "не е пÑ?ез"
+
 #. Translators: this matches songs after 31-Dec-YEAR
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:168
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:181
 msgid "after"
 msgstr "е Ñ?лед"
 
 #. Translators: this matches songs before 1-Jan-YEAR
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:170
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:183
 msgid "before"
 msgstr "е пÑ?еди"
 
@@ -5336,7 +5666,7 @@ msgstr "е пÑ?еди"
 #. * Translators: this will match when within <value> of the current time
 #. * e.g. "in the last" "7 days" will match if within 7 days of the current time
 #.
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:225
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:247
 msgid "in the last"
 msgstr "e в поÑ?ледниÑ?е"
 
@@ -5344,27 +5674,27 @@ msgstr "e в поÑ?ледниÑ?е"
 #. * Translators: this is the opposite of the above, and will match if not
 #. * within <value> of the current time
 #.
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:231
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:253
 msgid "not in the last"
 msgstr "не e в поÑ?ледниÑ?е"
 
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:245
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:267
 msgid "seconds"
 msgstr "Ñ?екÑ?нди"
 
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:246
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:268
 msgid "minutes"
 msgstr "минÑ?Ñ?и"
 
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:247
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:269
 msgid "hours"
 msgstr "Ñ?аÑ?а"
 
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:248
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:270
 msgid "days"
 msgstr "дни"
 
-#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:249
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:271
 msgid "weeks"
 msgstr "Ñ?едмиÑ?и"
 
@@ -5376,11 +5706,11 @@ msgstr "СÑ?здаване на авÑ?омаÑ?иÑ?ен Ñ?пиÑ?Ñ?к Ñ? изпÑ?
 msgid "Edit Automatic Playlist"
 msgstr "РедакÑ?иÑ?ане на авÑ?омаÑ?иÑ?ен Ñ?пиÑ?Ñ?к Ñ? пеÑ?ни"
 
-#: ../widgets/rb-rating-helper.c:311
+#: ../widgets/rb-rating-helper.c:309
 msgid "No Stars"
 msgstr "Ð?ез звезди"
 
-#: ../widgets/rb-rating-helper.c:313
+#: ../widgets/rb-rating-helper.c:311
 #, c-format
 msgid "%d Star"
 msgid_plural "%d Stars"
@@ -5396,28 +5726,22 @@ msgstr "_ТÑ?Ñ?Ñ?ене:"
 msgid "Clear the search text"
 msgstr "Ð?зÑ?иÑ?Ñ?ване на Ñ?екÑ?Ñ?а за Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ене"
 
-#: ../widgets/rb-song-info.c:370
+#: ../widgets/rb-song-info.c:373
 msgid "Song Properties"
 msgstr "Ð?нÑ?оÑ?маÑ?иÑ? за пеÑ?енÑ?а"
 
-#: ../widgets/rb-song-info.c:418
+#: ../widgets/rb-song-info.c:430
 msgid "Multiple Song Properties"
 msgstr "Ð?ножеÑ?Ñ?во наÑ?Ñ?Ñ?ойки на пеÑ?енÑ?а"
 
-#: ../widgets/rb-song-info.c:1150
+#: ../widgets/rb-song-info.c:1216
 msgid "Unknown file name"
 msgstr "Ð?епознаÑ?о име на Ñ?айла"
 
-#: ../widgets/rb-song-info.c:1172
+#: ../widgets/rb-song-info.c:1238
 msgid "On the desktop"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?абоÑ?ниÑ? плоÑ?"
 
-#: ../widgets/rb-song-info.c:1195
+#: ../widgets/rb-song-info.c:1261
 msgid "Unknown location"
 msgstr "Ð?еизвеÑ?Ñ?но меÑ?Ñ?оположение"
-
-#~ msgid "Purchase Album"
-#~ msgstr "Ð?Ñ?пÑ?ване на албÑ?м"
-
-#~ msgid "Purchase this album from Magnatune"
-#~ msgstr "Ð?Ñ?пÑ?ване на Ñ?ози албÑ?м оÑ? Magnatune"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]