[eog/gnome-2-32] Updated Catalan (Valencian) translationcommit 2ee2f17d545c29cb5c3872ab609b797afd9fcfcd
Author: Carles Ferrando <carles ferrando gmail com>
Date:  Sat Oct 23 01:04:20 2010 +0200

  Updated Catalan (Valencian) translation

 po/ca valencia po | 518 ++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 files changed, 295 insertions(+), 223 deletions(-)
---
diff --git a/po/ca valencia po b/po/ca valencia po
index 9d0f6b1..78d3291 100644
--- a/po/ca valencia po
+++ b/po/ca valencia po
@@ -9,10 +9,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: eog\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-04-22 22:54+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-04-01 21:45+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-23 01:04+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-09-24 13:24+0200\n"
 "Last-Translator: Gil Forcada <gilforcada guifi net>\n"
 "Language-Team: Catalan <tradgnome softcatala org>\n"
+"Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
@@ -58,10 +59,6 @@ msgstr "Suprimeix la barra d'eines seleccionada"
 msgid "Separator"
 msgstr "Separador"
 
-#: ../cut-n-paste/totem-screensaver/totem-scrsaver.c:115
-msgid "Running in fullscreen mode"
-msgstr "S'està executant en mode a pantalla completa"
-
 #: ../plugins/fullscreen/fullscreen.eog-plugin.desktop.in.h:1
 msgid "Activate fullscreen mode with double-click"
 msgstr "Activa el mode a pantalla completa fent doble clic"
@@ -260,66 +257,78 @@ msgid "As custom c_olor:"
 msgstr "Com a c_olor personalitzat:"
 
 #: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:4
+msgid "As custom color:"
+msgstr "Com a color personalitzat:"
+
+#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:5
+msgid "Background"
+msgstr "Fons"
+
+#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:6 ../data/eog.schemas.in.h:6
+msgid "Background Color"
+msgstr "Color de fons"
+
+#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:7
 msgid "Color for Transparent Areas"
 msgstr "Color per a àrees transparents"
 
-#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:5
+#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:8
 msgid "E_xpand images to fit screen"
 msgstr "Ajusta totes les imatges a la _pantalla"
 
-#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:6
+#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:9
 msgid "Eye of GNOME Preferences"
 msgstr "Preferències de l'Eye of GNOME"
 
-#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:7
+#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:10
 msgid "Image Enhancements"
 msgstr "Millores de la imatge"
 
-#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:8
+#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:11
 msgid "Image View"
 msgstr "Visualització de la imatge"
 
-#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:9
+#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:12
 msgid "Image Zoom"
 msgstr "Ampliació de la imatge"
 
-#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:10
+#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:13
 msgid "Plugins"
 msgstr "Connectors"
 
-#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:11
+#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:14
 msgid "Sequence"
 msgstr "Seqüència"
 
-#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:12
+#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:15
 msgid "Slideshow"
 msgstr "Projecció de diapositives"
 
-#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:13
+#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:16
 msgid "Smooth images when zoomed-_in"
 msgstr "Suavitza les imatges en _ampliar-les"
 
-#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:14
+#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:17
 msgid "Smooth images when zoomed-_out"
 msgstr "Suavitza les imatges en _reduir-les"
 
-#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:15
+#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:18
 msgid "Transparent Parts"
 msgstr "Parts transparents"
 
-#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:16
+#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:19
 msgid "_Automatic orientation"
 msgstr "Orientació _automàtica"
 
-#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:17
+#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:20
 msgid "_Loop sequence"
 msgstr "Seqüència en buc_le"
 
-#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:18
+#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:21
 msgid "_Switch image after:"
 msgstr "Canvia d'imatge despré_s de:"
 
-#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:19
+#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:22
 msgid "seconds"
 msgstr "segons"
 
@@ -345,60 +354,61 @@ msgstr "Permet que l'ampliació siga més gran que 100% inicialment"
 msgid "Automatic orientation"
 msgstr "Orientació automàtica"
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:6
+#: ../data/eog.schemas.in.h:7
 msgid "Delay in seconds until showing the next image"
 msgstr "Retard en segons abans de mostrar la següent imatge"
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:7
+#: ../data/eog.schemas.in.h:8
 msgid ""
 "Determines how transparency should be indicated. Valid values are "
-"CHECK_PATTERN, COLOR and NONE. If COLOR is choosen, then the trans_color key "
-"determines the used color value."
+"CHECK_PATTERN, COLOR and NONE. If COLOR is chosen, then the trans-color key "
+"determines the color value used."
 msgstr ""
 "Determina com s'ha d'indicar la transparència. Els valors vàlids són "
-"CHECK_PATTERN, COLOR i NONE. Si se selecciona COLOR, aleshores la clau "
-"trans_color determina el valor del color utilitzat."
+"«CHECK_PATTERN» (comprova el patró), «COLOR» (color) i «NONE» (cap). Si se "
+"selecciona COLOR, aleshores la clau «trans-color» determina el valor del "
+"color utilitzat."
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:8
+#: ../data/eog.schemas.in.h:9
 msgid "Extrapolate Image"
 msgstr "Extrapola la imatge"
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:9
-msgid ""
-"If activated Eye of GNOME wont ask for confirmation when moving images to "
-"the trash. It will still ask if any of the files cannot be moved to the "
-"trash and would be deleted instead."
-msgstr ""
-"Si està activat, l'Eye of GNOME no sol·licitarà confirmació en enviar "
-"imatges a la paperera. Tot i això, la demanarà si algun dels fitxers no es "
-"pot enviar a la paperera i s'ha de suprimir."
-
 #: ../data/eog.schemas.in.h:10
 msgid ""
 "If activated and no image is loaded in the active window, the file chooser "
 "will display the user's pictures folder using the XDG special user "
-"directories. If deactivated or the pictures folder has not been set up it "
+"directories. If deactivated or the pictures folder has not been set up, it "
 "will show the current working directory."
 msgstr ""
 "Si està activat i no s'ha carregat cap imatge a la finestra activa, el "
 "selector de fitxers mostrarà la carpeta d'imatges de l'usuari utilitzant els "
 "directoris d'usuari especials XDG. Si està desactivat o no s'ha configurat "
-"cap carpeta d'imatges, es mostrarà el directori de treball actual."
+"la carpeta d'imatges, es mostrarà el directori de treball actual."
 
 #: ../data/eog.schemas.in.h:11
 msgid ""
-"If activated the detailed metadata list in the properties dialog will be "
+"If activated, Eye of GNOME won't ask for confirmation when moving images to "
+"the trash. It will still ask if any of the files cannot be moved to the "
+"trash and would be deleted instead."
+msgstr ""
+"Si està activat, l'Eye of GNOME no sol·licitarà confirmació en enviar "
+"imatges a la paperera. Tot i això, la demanarà si algun dels fitxers no es "
+"pot enviar a la paperera i s'ha de suprimir."
+
+#: ../data/eog.schemas.in.h:12
+msgid ""
+"If activated, the detailed metadata list in the properties dialog will be "
 "moved to its own page in the dialog. This should make the dialog more usable "
-"on smaller screens, e.g. as used by netbooks. If disabled the widget will be "
-"embedded on the \"Metadata\" page."
+"on smaller screens, e.g. as used by netbooks. If disabled, the widget will "
+"be embedded on the \"Metadata\" page."
 msgstr ""
 "Si està activat es mourà la llista de metadades detallades del diàleg de "
-"propietats a la seua pàgina pròpia en este. Això farà el diàleg més "
-"utilitzable en pantalles petites; per exemple quan s'utilitze en ordinadors "
-"ultraportàtils. Si està desactivat el giny serà incrustat a la pàgina "
-"«Metadades»."
+"propietats a la seua pròpia pàgina en el diàleg. Això farà el diàleg més "
+"fàcil d'utilitzar en pantalles petites; per exemple quan s'utilitze en "
+"ordinadors ultraportàtils. Si està desactivat el giny serà incrustat a la "
+"pàgina «Metadades»."
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:12
+#: ../data/eog.schemas.in.h:13
 msgid ""
 "If the transparency key has the value COLOR, then this key determines the "
 "color which is used for indicating transparency."
@@ -406,7 +416,17 @@ msgstr ""
 "Si la clau de transparència té el valor COLOR, aleshores esta clau determina "
 "el color que s'utilitza per indicar la transparència."
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:13
+#: ../data/eog.schemas.in.h:14
+msgid ""
+"If this is active, the color set by the background-color key will be used to "
+"fill the area behind the image. If it is not set, the current GTK+ theme "
+"will determine the fill color."
+msgstr ""
+"Si està actiu, el color establit en la clau «background-color» s'utilitzarà "
+"per a emplenar l'àrea de darrera la imatge. Si no està establerta, "
+"s'utilitzarà el color del tema de GTK+."
+
+#: ../data/eog.schemas.in.h:15
 msgid ""
 "If this is set to FALSE small images will not be stretched to fit into the "
 "screen initially."
@@ -414,7 +434,7 @@ msgstr ""
 "Si està establit a FALSE, les imatges petites no s'estiraran per ajustar a "
 "la finestra inicialment."
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:14
+#: ../data/eog.schemas.in.h:16
 msgid ""
 "Image collection pane position. Set to 0 for bottom; 1 for left; 2 for top; "
 "3 for right."
@@ -422,11 +442,11 @@ msgstr ""
 "Posició de la subfinestra de col·lecció d'imatges. Establiu-ho a 0 perquè "
 "estiga a baix; 1 a l'esquerra; 2 a dalt; 3 a la part dreta."
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:15
+#: ../data/eog.schemas.in.h:17
 msgid "Interpolate Image"
 msgstr "Interpola la imatge"
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:16
+#: ../data/eog.schemas.in.h:18
 msgid ""
 "List of active plugins. It doesn't contain the \"Location\" of the active "
 "plugins. See the .eog-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given "
@@ -436,37 +456,47 @@ msgstr ""
 "Vegeu el fitxer .eog-plugin per obtindre la «Location» d'un connector "
 "determinat."
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:17
+#: ../data/eog.schemas.in.h:19
 msgid "Loop through the image sequence"
 msgstr "Repeteix la seqüència d'imatges"
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:18
+#: ../data/eog.schemas.in.h:20
 msgid "Scroll wheel zoom"
 msgstr "Zoom amb la rodeta de desplaçament"
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:19
+#: ../data/eog.schemas.in.h:21
 msgid "Show/Hide the image collection pane scroll buttons."
 msgstr ""
 "Mostra/amaga els botons de desplaçament de la subfinestra de col·lecció "
 "d'imatges."
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:20
+#: ../data/eog.schemas.in.h:22
 msgid "Show/Hide the image collection pane."
 msgstr "Mostra/amaga la subfinestra de col·lecció d'imatges."
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:21
+#: ../data/eog.schemas.in.h:23
 msgid "Show/Hide the window side pane."
 msgstr "Mostra/amaga la subfinestra lateral de la finestra."
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:22
+#: ../data/eog.schemas.in.h:24
 msgid "Show/Hide the window statusbar."
 msgstr "Mostra/amaga la barra d'estat de la finestra."
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:23
+#: ../data/eog.schemas.in.h:25
 msgid "Show/Hide the window toolbar."
 msgstr "Mostra/amaga la barra d'eines de la finestra."
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:25
+#: ../data/eog.schemas.in.h:26
+msgid ""
+"The color that is used to fill the area behind the image. If the use-"
+"background-color key is not set, the color is determined by the active GTK+ "
+"theme instead."
+msgstr ""
+"El color que s'utilitzarà per a emplenar l'àrea de darrera la imatge. Si la "
+"clau «use-background-color» no està establerta, s'utilitzarà el color del "
+"tema de GTK+."
+
+#: ../data/eog.schemas.in.h:28
 #, no-c-format
 msgid ""
 "The multiplier to be applied when using the mouse scroll wheel for zooming. "
@@ -480,19 +510,23 @@ msgstr ""
 "significa que a cada esdeveniment de rodeta s'ampliarà o es reduirà un 5%, "
 "1.00 serà una ampliació/reducció del 100%."
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:26
+#: ../data/eog.schemas.in.h:29
 msgid "Transparency color"
 msgstr "Color de transparència"
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:27
+#: ../data/eog.schemas.in.h:30
 msgid "Transparency indicator"
 msgstr "Indicador de transparència"
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:28
+#: ../data/eog.schemas.in.h:31
 msgid "Trash images without asking"
 msgstr "Envia les imatges a la paperera sense confirmar"
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:29
+#: ../data/eog.schemas.in.h:32
+msgid "Use a custom background color"
+msgstr "Utilitza un color de fons personalitzat"
+
+#: ../data/eog.schemas.in.h:33
 msgid ""
 "Whether the file chooser should show the user's pictures folder if no images "
 "are loaded."
@@ -500,11 +534,11 @@ msgstr ""
 "Si el selector de fitxers hauria de mostrar la carpeta d'imatges de l'usuari "
 "si no s'ha carregat cap imatge."
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:30
+#: ../data/eog.schemas.in.h:34
 msgid "Whether the image collection pane should be resizable."
 msgstr "Si la subfinestra de col·lecció d'imatges s'ha de poder redimensionar."
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:31
+#: ../data/eog.schemas.in.h:35
 msgid ""
 "Whether the image should be extrapolated on zoom-in. This leads to blurry "
 "quality and is somewhat slower than non-extrapolated images."
@@ -512,38 +546,42 @@ msgstr ""
 "Si s'ha d'extrapolar la imatge en ampliar. Això aporta una qualitat borrosa "
 "i és una mica més lent que les imatges no extrapolades."
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:32
+#: ../data/eog.schemas.in.h:36
 msgid ""
 "Whether the image should be interpolated on zoom-out. This leads to better "
-"quality but is somewhat slower than non interpolated images."
+"quality but is somewhat slower than non-interpolated images."
 msgstr ""
 "Si s'ha d'interpolar la imatge en reduir. Això aporta una millor qualitat "
 "però és una mica més lent que les imatges no interpolades."
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:33
+#: ../data/eog.schemas.in.h:37
 msgid ""
 "Whether the image should be rotated automatically based on EXIF orientation."
 msgstr "Si la imatge s'ha de girar automàticament d'acord amb les dades EXIF."
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:34
+#: ../data/eog.schemas.in.h:38
 msgid ""
 "Whether the metadata list in the properties dialog should have its own page."
 msgstr ""
 "Si la llista de metadades del diàleg de propietats hauria de tindre la seua "
 "pròpia pàgina."
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:35
+#: ../data/eog.schemas.in.h:39
 msgid "Whether the scroll wheel should be used for zooming."
 msgstr "Si s'ha d'utilitzar la rodeta de desplaçament per fer zoom."
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:36
+#: ../data/eog.schemas.in.h:40
 msgid "Whether the sequence of images should be shown in an endless loop."
 msgstr "Si la seqüència d'imatges s'hauria de mostrar en un bucle infinit."
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:37
+#: ../data/eog.schemas.in.h:41
 msgid "Zoom multiplier"
 msgstr "Mutiplicador del zoom"
 
+#: ../src/eog-application.c:123
+msgid "Running in fullscreen mode"
+msgstr "S'està executant en mode a pantalla completa"
+
 #: ../src/eog-close-confirmation-dialog.c:159
 msgid "Close _without Saving"
 msgstr "Tanca _sense alçar"
@@ -618,57 +656,56 @@ msgid_plural "pixels"
 msgstr[0] "píxel"
 msgstr[1] "píxels"
 
-# Ha de ser indeterminat (josep)
-#: ../src/eog-file-chooser.c:437
-msgid "Load Image"
-msgstr "Carrega una imatge"
+#: ../src/eog-file-chooser.c:439
+msgid "Open Image"
+msgstr "Obri una imatge"
 
 # Aquí és determinat perquè sabem quina imatge volem desar
-#: ../src/eog-file-chooser.c:445
+#: ../src/eog-file-chooser.c:447
 msgid "Save Image"
 msgstr "Alça la imatge"
 
-#: ../src/eog-file-chooser.c:453
+#: ../src/eog-file-chooser.c:455
 msgid "Open Folder"
 msgstr "Obri una carpeta"
 
-#: ../src/eog-image.c:579
+#: ../src/eog-image.c:598
 #, c-format
 msgid "Transformation on unloaded image."
 msgstr "Transformació en una imatge descarregada."
 
-#: ../src/eog-image.c:607
+#: ../src/eog-image.c:626
 #, c-format
 msgid "Transformation failed."
 msgstr "No s'ha pogut transformar la imatge."
 
-#: ../src/eog-image.c:1011
+#: ../src/eog-image.c:1053
 #, c-format
 msgid "EXIF not supported for this file format."
 msgstr "Este format de fitxer no pot fer servir EXIF."
 
-#: ../src/eog-image.c:1134
+#: ../src/eog-image.c:1180
 #, c-format
 msgid "Image loading failed."
 msgstr "No s'ha pogut carregar la imatge."
 
 # FIXME: O... "no s'ha carregat cap imatge"? (josep)
-#: ../src/eog-image.c:1539 ../src/eog-image.c:1641
+#: ../src/eog-image.c:1585 ../src/eog-image.c:1687
 #, c-format
 msgid "No image loaded."
 msgstr "No hi ha cap imatge carregada."
 
-#: ../src/eog-image.c:1549 ../src/eog-image.c:1653
+#: ../src/eog-image.c:1595 ../src/eog-image.c:1699
 #, c-format
 msgid "Temporary file creation failed."
 msgstr "Ha fallat la creació del fitxer temporal."
 
-#: ../src/eog-image-jpeg.c:364
+#: ../src/eog-image-jpeg.c:373
 #, c-format
 msgid "Couldn't create temporary file for saving: %s"
 msgstr "No s'ha pogut crear el fitxer temporal per alçar: %s"
 
-#: ../src/eog-image-jpeg.c:383
+#: ../src/eog-image-jpeg.c:392
 #, c-format
 msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
 msgstr "No s'ha pogut assignar memòria per carregar el fitxer JPEG"
@@ -746,7 +783,7 @@ msgstr "No s'ha trobat cap imatge a «%s»."
 msgid "The given locations contain no images."
 msgstr "Les ubicacions donades no contenen cap imatge."
 
-#: ../src/eog-print.c:197
+#: ../src/eog-print.c:219
 msgid "Image Settings"
 msgstr "Paràmetres de la imatge"
 
@@ -899,14 +936,35 @@ msgstr " (Unicode no vàlid)"
 #. * - image height
 #. * - image size in bytes
 #. * - zoom in percent
-#: ../src/eog-window.c:773
+#: ../src/eog-window.c:832
 #, c-format
 msgid "%i Ã? %i pixel %s  %i%%"
 msgid_plural "%i Ã? %i pixels %s  %i%%"
 msgstr[0] "%i � %i píxel %s  %i%%"
 msgstr[1] "%i � %i píxels %s  %i%%"
 
-#: ../src/eog-window.c:1191
+# Ha de ser indeterminat (josep)
+#: ../src/eog-window.c:1138
+msgid "_Reload"
+msgstr "_Torna a carregar"
+
+#: ../src/eog-window.c:1140 ../src/eog-window.c:2995
+msgctxt "MessageArea"
+msgid "Hi_de"
+msgstr "_Oculta"
+
+#. The newline character is currently necessary due to a problem
+#. * with the automatic line break.
+#: ../src/eog-window.c:1150
+#, c-format
+msgid ""
+"The image \"%s\" has been modified by an external application.\n"
+"Would you like to reload it?"
+msgstr ""
+"Una aplicació externa ha modificat la imatge «%s».\n"
+"Voleu tornar a carregar-la?"
+
+#: ../src/eog-window.c:1305
 #, c-format
 msgid "Use \"%s\" to open the selected image"
 msgstr "Utilitza «%s» per obrir la imatge seleccionada"
@@ -916,17 +974,17 @@ msgstr "Utilitza «%s» per obrir la imatge seleccionada"
 #. * - the original filename
 #. * - the current image's position in the queue
 #. * - the total number of images queued for saving
-#: ../src/eog-window.c:1341
+#: ../src/eog-window.c:1455
 #, c-format
 msgid "Saving image \"%s\" (%u/%u)"
 msgstr "S'està desant la imatge «%s» (%u/%u)"
 
-#: ../src/eog-window.c:1683
+#: ../src/eog-window.c:1808
 #, c-format
-msgid "Loading image \"%s\""
-msgstr "S'està carregant la imatge «%s»"
+msgid "Opening image \"%s\""
+msgstr "S'està obrint la imatge «%s»"
 
-#: ../src/eog-window.c:2383
+#: ../src/eog-window.c:2498
 #, c-format
 msgid ""
 "Error printing file:\n"
@@ -935,22 +993,22 @@ msgstr ""
 "S'ha produït un error en imprimir el fitxer:\n"
 "%s"
 
-#: ../src/eog-window.c:2635
+#: ../src/eog-window.c:2751
 msgid "Toolbar Editor"
 msgstr "Editor de la barra d'eines"
 
-#: ../src/eog-window.c:2638
+#: ../src/eog-window.c:2754
 msgid "_Reset to Default"
 msgstr "_Reinicia als predeterminats"
 
-#: ../src/eog-window.c:2724
+#: ../src/eog-window.c:2840
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Softcatalà <tradgnome softcatala org>\n"
 "Jordi Mallach <jordi sindominio net>\n"
 "Jordi Mas i Hernàndez <jmas softcatala org>"
 
-#: ../src/eog-window.c:2727
+#: ../src/eog-window.c:2843
 msgid ""
 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
@@ -962,7 +1020,7 @@ msgstr ""
 "Software Foundation; ja siga la versió 2 de la Llicència com (si ho "
 "preferiu) qualsevol versió posterior.\n"
 
-#: ../src/eog-window.c:2731
+#: ../src/eog-window.c:2847
 msgid ""
 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
@@ -974,7 +1032,7 @@ msgstr ""
 "A PROP�SITS DETERMINATS. Vegeu la Llicència general pública de GNU per a més "
 "detalls.\n"
 
-#: ../src/eog-window.c:2735
+#: ../src/eog-window.c:2851
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
@@ -984,17 +1042,23 @@ msgstr ""
 "este programa; sinó, escriviu a la Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
 
-#: ../src/eog-window.c:2748
+#: ../src/eog-window.c:2864
 msgid "Eye of GNOME"
 msgstr "Eye of GNOME"
 
-#: ../src/eog-window.c:2751
+#: ../src/eog-window.c:2867
 msgid "The GNOME image viewer."
 msgstr "El visualitzador d'imatges del GNOME."
 
+#. I18N: When setting mnemonics for these strings, watch out to not
+#. clash with mnemonics from eog's menubar
+#: ../src/eog-window.c:2993
+msgid "_Open Background Preferences"
+msgstr "Obri les preferències del _fons de pantalla"
+
 #. The newline character is currently necessary due to a problem
 #. * with the automatic line break.
-#: ../src/eog-window.c:2877
+#: ../src/eog-window.c:3009
 #, c-format
 msgid ""
 "The image \"%s\" has been set as Desktop Background.\n"
@@ -1003,11 +1067,11 @@ msgstr ""
 "S'ha establit la imatge «%s» com a fons d'escriptori.\n"
 "Voleu modificar-ne la seua aparença?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3277
+#: ../src/eog-window.c:3405
 msgid "Saving image locallyâ?¦"
 msgstr "S'està desant la imatge en local�"
 
-#: ../src/eog-window.c:3359
+#: ../src/eog-window.c:3487
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure you want to move\n"
@@ -1016,7 +1080,7 @@ msgstr ""
 "Esteu segur de voler moure\n"
 "«%s» a la paperera?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3362
+#: ../src/eog-window.c:3490
 #, c-format
 msgid ""
 "A trash for \"%s\" couldn't be found. Do you want to remove this image "
@@ -1025,7 +1089,7 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut trobar una paperera per a «%s». Voleu suprimir esta imatge "
 "permanentment?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3367
+#: ../src/eog-window.c:3495
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure you want to move\n"
@@ -1040,7 +1104,7 @@ msgstr[1] ""
 "Esteu segur que voleu moure les\n"
 "%d imatges seleccionades a la paperera?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3372
+#: ../src/eog-window.c:3500
 msgid ""
 "Some of the selected images can't be moved to the trash and will be removed "
 "permanently. Are you sure you want to proceed?"
@@ -1048,362 +1112,362 @@ msgstr ""
 "No es poden moure a la paperera algunes de les imatges seleccionades, de "
 "manera que se suprimiran permanentment. Segur que voleu continuar?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3389 ../src/eog-window.c:3831 ../src/eog-window.c:3855
+#: ../src/eog-window.c:3517 ../src/eog-window.c:3975 ../src/eog-window.c:3999
 msgid "Move to _Trash"
 msgstr "Mou a la _paperera"
 
-#: ../src/eog-window.c:3391
+#: ../src/eog-window.c:3519
 msgid "_Do not ask again during this session"
 msgstr "No _ho tornes a demanar en esta sessió"
 
-#: ../src/eog-window.c:3436 ../src/eog-window.c:3450
+#: ../src/eog-window.c:3564 ../src/eog-window.c:3578
 #, c-format
 msgid "Couldn't access trash."
 msgstr "No s'ha pogut accedir a la paperera."
 
-#: ../src/eog-window.c:3458
+#: ../src/eog-window.c:3586
 #, c-format
 msgid "Couldn't delete file"
 msgstr "No s'ha pogut suprimir el fitxer"
 
-#: ../src/eog-window.c:3529
+#: ../src/eog-window.c:3657
 #, c-format
 msgid "Error on deleting image %s"
 msgstr "S'ha produït un error en eliminar la imatge %s"
 
-#: ../src/eog-window.c:3751
-msgid "_File"
-msgstr "_Fitxer"
+#: ../src/eog-window.c:3899
+msgid "_Image"
+msgstr "_Imatge"
 
-#: ../src/eog-window.c:3752
+#: ../src/eog-window.c:3900
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Edita"
 
-#: ../src/eog-window.c:3753
+#: ../src/eog-window.c:3901
 msgid "_View"
 msgstr "_Visualitza"
 
-#: ../src/eog-window.c:3754
-msgid "_Image"
-msgstr "_Imatge"
-
-#: ../src/eog-window.c:3755
+#: ../src/eog-window.c:3902
 msgid "_Go"
 msgstr "_Vés"
 
-#: ../src/eog-window.c:3756
+#: ../src/eog-window.c:3903
 msgid "_Tools"
 msgstr "_Eines"
 
-#: ../src/eog-window.c:3757
+#: ../src/eog-window.c:3904
 msgid "_Help"
 msgstr "A_juda"
 
-#: ../src/eog-window.c:3759
+#: ../src/eog-window.c:3906
 msgid "_Openâ?¦"
 msgstr "_Obriâ?¦"
 
-#: ../src/eog-window.c:3760
+#: ../src/eog-window.c:3907
 msgid "Open a file"
 msgstr "Obri un fitxer"
 
-#: ../src/eog-window.c:3762
+#: ../src/eog-window.c:3909
 msgid "_Close"
 msgstr "_Tanca"
 
-#: ../src/eog-window.c:3763
+#: ../src/eog-window.c:3910
 msgid "Close window"
 msgstr "Tanca la finestra"
 
-#: ../src/eog-window.c:3765
+#: ../src/eog-window.c:3912
 msgid "T_oolbar"
 msgstr "Barra d'_eines"
 
-#: ../src/eog-window.c:3766
+#: ../src/eog-window.c:3913
 msgid "Edit the application toolbar"
 msgstr "Edita la barra d'eines de l'aplicació"
 
-#: ../src/eog-window.c:3768
+#: ../src/eog-window.c:3915
 msgid "Prefere_nces"
 msgstr "Preferè_ncies"
 
-#: ../src/eog-window.c:3769
+#: ../src/eog-window.c:3916
 msgid "Preferences for Eye of GNOME"
 msgstr "Preferències de l'Eye of GNOME"
 
-#: ../src/eog-window.c:3771
+#: ../src/eog-window.c:3918
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Continguts"
 
-#: ../src/eog-window.c:3772
+#: ../src/eog-window.c:3919
 msgid "Help on this application"
 msgstr "Ajuda per a esta aplicació"
 
-#: ../src/eog-window.c:3774 ../src/eog-plugin-manager.c:505
+#: ../src/eog-window.c:3921 ../src/eog-plugin-manager.c:505
 msgid "_About"
 msgstr "_Quant a"
 
-#: ../src/eog-window.c:3775
+#: ../src/eog-window.c:3922
 msgid "About this application"
 msgstr "Quant a esta aplicació"
 
-#: ../src/eog-window.c:3780
+#: ../src/eog-window.c:3927
 msgid "_Toolbar"
 msgstr "Barra d'_eines"
 
-#: ../src/eog-window.c:3781
+#: ../src/eog-window.c:3928
 msgid "Changes the visibility of the toolbar in the current window"
 msgstr "Canvia la visibilitat de la barra d'eines de la finestra actual"
 
-#: ../src/eog-window.c:3783
+#: ../src/eog-window.c:3930
 msgid "_Statusbar"
 msgstr "Barra d'e_stat"
 
-#: ../src/eog-window.c:3784
+#: ../src/eog-window.c:3931
 msgid "Changes the visibility of the statusbar in the current window"
 msgstr "Canvia la visibilitat de la barra d'estat de la finestra actual"
 
-#: ../src/eog-window.c:3786
+#: ../src/eog-window.c:3933
 msgid "_Image Collection"
 msgstr "Col·lecció d'_imatges"
 
-#: ../src/eog-window.c:3787
+#: ../src/eog-window.c:3934
 msgid ""
 "Changes the visibility of the image collection pane in the current window"
 msgstr ""
 "Canvia la visibilitat de la subfinestra de col·lecció d'imatges de la "
 "finestra actual"
 
-#: ../src/eog-window.c:3789
+#: ../src/eog-window.c:3936
 msgid "Side _Pane"
 msgstr "_Subfinestra lateral"
 
-#: ../src/eog-window.c:3790
+#: ../src/eog-window.c:3937
 msgid "Changes the visibility of the side pane in the current window"
 msgstr "Canvia la visibilitat de la subfinestra lateral en la finestra actual"
 
-#: ../src/eog-window.c:3795
+#: ../src/eog-window.c:3942
 msgid "_Save"
 msgstr "Al_ça"
 
-#: ../src/eog-window.c:3796
+#: ../src/eog-window.c:3943
 msgid "Save changes in currently selected images"
 msgstr "Alça els canvis de les imatges seleccionades"
 
-#: ../src/eog-window.c:3798
+#: ../src/eog-window.c:3945
 msgid "Open _with"
 msgstr "Obri a_mb"
 
-#: ../src/eog-window.c:3799
+#: ../src/eog-window.c:3946
 msgid "Open the selected image with a different application"
 msgstr "Obri la imatge seleccionada amb una aplicació diferent"
 
-#: ../src/eog-window.c:3801
+#: ../src/eog-window.c:3948
 msgid "Save _Asâ?¦"
 msgstr "_Anomena i alça�"
 
-#: ../src/eog-window.c:3802
+#: ../src/eog-window.c:3949
 msgid "Save the selected images with a different name"
 msgstr "Alça les imatges seleccionades amb un nom diferent"
 
-#: ../src/eog-window.c:3805
-msgid "Set up the page properties for printing"
-msgstr "Configureu les propietats de la pàgina per a imprimir"
-
-#: ../src/eog-window.c:3807
+#: ../src/eog-window.c:3951
 msgid "_Printâ?¦"
 msgstr "_Imprimeixâ?¦"
 
-#: ../src/eog-window.c:3808
+#: ../src/eog-window.c:3952
 msgid "Print the selected image"
 msgstr "Imprimeix la imatge seleccionada"
 
-#: ../src/eog-window.c:3810
+#: ../src/eog-window.c:3954
 msgid "Prope_rties"
 msgstr "P_ropietats"
 
-#: ../src/eog-window.c:3811
+#: ../src/eog-window.c:3955
 msgid "Show the properties and metadata of the selected image"
 msgstr "Mostra les propietats i les metadades de la imatge seleccionada"
 
-#: ../src/eog-window.c:3813
+#: ../src/eog-window.c:3957
 msgid "_Undo"
 msgstr "_Desfés"
 
-#: ../src/eog-window.c:3814
+#: ../src/eog-window.c:3958
 msgid "Undo the last change in the image"
 msgstr "Desfés l'últim canvi a la imatge"
 
-#: ../src/eog-window.c:3816
+#: ../src/eog-window.c:3960
 msgid "Flip _Horizontal"
 msgstr "Inverteix _horitzontalment"
 
-#: ../src/eog-window.c:3817
+#: ../src/eog-window.c:3961
 msgid "Mirror the image horizontally"
 msgstr "Capgira horitzontalment la imatge"
 
-#: ../src/eog-window.c:3819
+#: ../src/eog-window.c:3963
 msgid "Flip _Vertical"
 msgstr "Inverteix _verticalment"
 
-#: ../src/eog-window.c:3820
+#: ../src/eog-window.c:3964
 msgid "Mirror the image vertically"
 msgstr "Capgira verticalment la imatge"
 
-#: ../src/eog-window.c:3822
+#: ../src/eog-window.c:3966
 msgid "_Rotate Clockwise"
 msgstr "_Gira cap a la dreta"
 
-#: ../src/eog-window.c:3823
+#: ../src/eog-window.c:3967
 msgid "Rotate the image 90 degrees to the right"
 msgstr "Gira la imatge 90 graus en sentit horari"
 
-#: ../src/eog-window.c:3825
+#: ../src/eog-window.c:3969
 msgid "Rotate Counterc_lockwise"
 msgstr "Gira cap a _l'esquerra"
 
-#: ../src/eog-window.c:3826
+#: ../src/eog-window.c:3970
 msgid "Rotate the image 90 degrees to the left"
 msgstr "Gira la imatge 90 graus en sentit antihorari"
 
-#: ../src/eog-window.c:3828
+#: ../src/eog-window.c:3972
 msgid "Set as _Desktop Background"
 msgstr "Estableix com a fons d'_escriptori"
 
-#: ../src/eog-window.c:3829
+#: ../src/eog-window.c:3973
 msgid "Set the selected image as the desktop background"
 msgstr "Estableix la imatge seleccionada com a fons d'escriptori"
 
-#: ../src/eog-window.c:3832
+#: ../src/eog-window.c:3976
 msgid "Move the selected image to the trash folder"
 msgstr "Mou la imatge seleccionada a la paperera"
 
-#: ../src/eog-window.c:3834 ../src/eog-window.c:3846 ../src/eog-window.c:3849
+#: ../src/eog-window.c:3978 ../src/eog-window.c:3990 ../src/eog-window.c:3993
 msgid "_Zoom In"
 msgstr "A_mplia"
 
-#: ../src/eog-window.c:3835 ../src/eog-window.c:3847
+#: ../src/eog-window.c:3979 ../src/eog-window.c:3991
 msgid "Enlarge the image"
 msgstr "Amplia la imatge"
 
-#: ../src/eog-window.c:3837 ../src/eog-window.c:3852
+#: ../src/eog-window.c:3981 ../src/eog-window.c:3996
 msgid "Zoom _Out"
 msgstr "Re_dueix"
 
-#: ../src/eog-window.c:3838 ../src/eog-window.c:3850 ../src/eog-window.c:3853
+#: ../src/eog-window.c:3982 ../src/eog-window.c:3994 ../src/eog-window.c:3997
 msgid "Shrink the image"
 msgstr "Encongeix la imatge"
 
-#: ../src/eog-window.c:3840
+#: ../src/eog-window.c:3984
 msgid "_Normal Size"
 msgstr "Mida _normal"
 
-#: ../src/eog-window.c:3841
+#: ../src/eog-window.c:3985
 msgid "Show the image at its normal size"
 msgstr "Mostra la imatge en la seua mida normal"
 
-#: ../src/eog-window.c:3843
+#: ../src/eog-window.c:3987
 msgid "Best _Fit"
 msgstr "Millor a_just"
 
-#: ../src/eog-window.c:3844
+#: ../src/eog-window.c:3988
 msgid "Fit the image to the window"
 msgstr "Ajusta la imatge a la finestra"
 
-#: ../src/eog-window.c:3861
+#: ../src/eog-window.c:4005
 msgid "_Fullscreen"
 msgstr "Pantalla _completa"
 
-#: ../src/eog-window.c:3862
+#: ../src/eog-window.c:4006
 msgid "Show the current image in fullscreen mode"
 msgstr "Mostra la imatge actual en mode pantalla completa"
 
-#: ../src/eog-window.c:3867 ../src/eog-window.c:3882
+#: ../src/eog-window.c:4008
+msgid "Pause Slideshow"
+msgstr "Fes una pausa a la projecció de diapositives"
+
+#: ../src/eog-window.c:4009
+msgid "Pause or resume the slideshow"
+msgstr "Fes una pausa o reprén la projecció de diapositives"
+
+#: ../src/eog-window.c:4014 ../src/eog-window.c:4029
 msgid "_Previous Image"
 msgstr "Imatge _prèvia"
 
-#: ../src/eog-window.c:3868
+#: ../src/eog-window.c:4015
 msgid "Go to the previous image of the collection"
 msgstr "Vés a la imatge prèvia de la col·lecció"
 
-#: ../src/eog-window.c:3870
+#: ../src/eog-window.c:4017
 msgid "_Next Image"
 msgstr "Imatge _següent"
 
-#: ../src/eog-window.c:3871
+#: ../src/eog-window.c:4018
 msgid "Go to the next image of the collection"
 msgstr "Vés a la imatge següent de la col·lecció"
 
-#: ../src/eog-window.c:3873 ../src/eog-window.c:3885
+#: ../src/eog-window.c:4020 ../src/eog-window.c:4032
 msgid "_First Image"
 msgstr "P_rimera imatge"
 
-#: ../src/eog-window.c:3874
+#: ../src/eog-window.c:4021
 msgid "Go to the first image of the collection"
 msgstr "Vés a la primera imatge de la col·lecció"
 
-#: ../src/eog-window.c:3876 ../src/eog-window.c:3888
+#: ../src/eog-window.c:4023 ../src/eog-window.c:4035
 msgid "_Last Image"
 msgstr "_Darrera imatge"
 
-#: ../src/eog-window.c:3877
+#: ../src/eog-window.c:4024
 msgid "Go to the last image of the collection"
 msgstr "Vés a l'última imatge de la col·lecció"
 
 # Ha de ser indeterminat (josep)
-#: ../src/eog-window.c:3879
+#: ../src/eog-window.c:4026
 msgid "_Random Image"
 msgstr "Imatge _aleatòria"
 
-#: ../src/eog-window.c:3880
+#: ../src/eog-window.c:4027
 msgid "Go to a random image of the collection"
 msgstr "Vés a una imatge aleatòria de la col·lecció"
 
-#: ../src/eog-window.c:3894
+#: ../src/eog-window.c:4041
 msgid "_Slideshow"
 msgstr "_Projecció de diapositives"
 
-#: ../src/eog-window.c:3895
+#: ../src/eog-window.c:4042
 msgid "Start a slideshow view of the images"
 msgstr "Inicia una projecció de les imatges"
 
-#: ../src/eog-window.c:3961
+#: ../src/eog-window.c:4108
 msgid "Previous"
 msgstr "Prèvia"
 
-#: ../src/eog-window.c:3965
+#: ../src/eog-window.c:4112
 msgid "Next"
 msgstr "Següent"
 
-#: ../src/eog-window.c:3969
+#: ../src/eog-window.c:4116
 msgid "Right"
 msgstr "Dreta"
 
-#: ../src/eog-window.c:3972
+#: ../src/eog-window.c:4119
 msgid "Left"
 msgstr "Esquerra"
 
-#: ../src/eog-window.c:3975
+#: ../src/eog-window.c:4122
 msgid "In"
 msgstr "Apropa"
 
-#: ../src/eog-window.c:3978
+#: ../src/eog-window.c:4125
 msgid "Out"
 msgstr "Allunya"
 
-#: ../src/eog-window.c:3981
+#: ../src/eog-window.c:4128
 msgid "Normal"
 msgstr "Normal"
 
-#: ../src/eog-window.c:3984
+#: ../src/eog-window.c:4131
 msgid "Fit"
 msgstr "Ajusta"
 
-#: ../src/eog-window.c:3987
+#: ../src/eog-window.c:4134
 msgid "Collection"
 msgstr "Col·lecció"
 
-#: ../src/eog-window.c:3990
+#: ../src/eog-window.c:4137
 msgctxt "action (to trash)"
 msgid "Trash"
 msgstr "Llença-la a la paperera"
@@ -1444,38 +1508,52 @@ msgstr "_Quant al connector"
 msgid "C_onfigure Plugin"
 msgstr "C_onfigura el connector"
 
-#: ../src/main.c:63
+# Eye of Gnome és un nom propi. jm
+#: ../src/main.c:66 ../src/main.c:248
+msgid "Eye of GNOME Image Viewer"
+msgstr "Visualitzador d'imatges Eye of GNOME"
+
+#: ../src/main.c:73
 msgid "Open in fullscreen mode"
 msgstr "Obri a pantalla completa"
 
-#: ../src/main.c:64
+#: ../src/main.c:74
 msgid "Disable image collection"
 msgstr "Inhabilita la col·lecció d'imatges"
 
-#: ../src/main.c:65
+#: ../src/main.c:75
 msgid "Open in slideshow mode"
 msgstr "Obri en mode projecció de diapositives"
 
-#: ../src/main.c:67
+#: ../src/main.c:77
 msgid "Start a new instance instead of reusing an existing one"
 msgstr "Inicia una instància nova en lloc de reutilitzar-ne una d'existent"
 
-#: ../src/main.c:69
+#: ../src/main.c:80
+msgid "Show the application's version"
+msgstr "Mostra la versió de l'aplicació"
+
+#: ../src/main.c:81
 msgid "[FILEâ?¦]"
 msgstr "[FITXERâ?¦]"
 
 #. I18N: The '%s' is replaced with eog's command name.
-#: ../src/main.c:195
+#: ../src/main.c:207
 #, c-format
 msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options."
 msgstr ""
-"Executeu «%s --help» per veure la llista completa d'opcions disponibles de la "
-"línia d'ordes."
+"Executeu «%s --help» per veure la llista completa d'opcions disponibles de "
+"la línia d'ordes."
 
-# Eye of Gnome és un nom propi. jm
-#: ../src/main.c:233
-msgid "Eye of GNOME Image Viewer"
-msgstr "Visualitzador d'imatges Eye of GNOME"
+# Ha de ser indeterminat (josep)
+#~ msgid "Load Image"
+#~ msgstr "Carrega una imatge"
+
+#~ msgid "_File"
+#~ msgstr "_Fitxer"
+
+#~ msgid "Set up the page properties for printing"
+#~ msgstr "Configureu les propietats de la pàgina per a imprimir"
 
 #~ msgid "<b>Details</b>"
 #~ msgstr "<b>Detalls</b>"
@@ -1833,9 +1911,6 @@ msgstr "Visualitzador d'imatges Eye of GNOME"
 #~ msgid "Progress of Image Loading"
 #~ msgstr "Progrés de la càrrega de la imatge"
 
-#~ msgid "EOG Image"
-#~ msgstr "Imatge EOG"
-
 #~ msgid "EOG Image Viewer"
 #~ msgstr "Visualitzador d'imatges EOG"
 
@@ -2401,9 +2476,6 @@ msgstr "Visualitzador d'imatges Eye of GNOME"
 #~ msgid "Layout Mode:"
 #~ msgstr "Mode format:"
 
-#~ msgid "Image Collection Background Color"
-#~ msgstr "Color de fons de la col·lecció d'imatges"
-
 #~ msgid "I could not initialize GnomeVFS!\n"
 #~ msgstr "No he pogut inicialitzar el GnomeVFS!\n"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]