[tomboy] Added Slovenian translationcommit c628178d93def3626cb82cf27add3d9a4685a45e
Author: Matej UrbanÄ?iÄ? <mateju svn gnome org>
Date:   Fri Oct 22 14:52:16 2010 +0200

    Added Slovenian translation

 help/sl/sl.po | 1831 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------
 1 files changed, 1658 insertions(+), 173 deletions(-)
---
diff --git a/help/sl/sl.po b/help/sl/sl.po
index 6d76a89..fd21dff 100644
--- a/help/sl/sl.po
+++ b/help/sl/sl.po
@@ -1,14 +1,14 @@
-# Slovenian translations for tomboy help.
-# Copyright (C) 2009 tomboy COPYRIGHT HOLDER
-# This file is distributed under the same license as the tomboy package.
+# Slovenian translation for tomboy-help.
+# Copyright (C) 2002-2007 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the tomboy-help package.
 #
-# Ime Priimek <email>, leto
+# Andrej ŽnidarÅ¡iÄ? <andrej znidarsic gmail com>, 2010.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: tomboy help master\n"
+"Project-Id-Version: Tomboy documentation\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-10-09 10:46+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-13 11:37+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-22 14:07+0100\n"
 "Last-Translator: Matej UrbanÄ?iÄ? <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -21,7 +21,7 @@ msgstr ""
 
 #: C/whatsnew.page:9(desc)
 msgid "What's new in <app>Tomboy Notes</app>."
-msgstr ""
+msgstr "Kaj je novega v <app>SporoÄ?ilcih Tomboy</app>."
 
 #: C/whatsnew.page:13(name)
 #: C/sync.page:11(name)
@@ -69,674 +69,2159 @@ msgstr "pcutler gnome org"
 
 #: C/whatsnew.page:25(title)
 msgid "What's New in <app>Tomboy</app>"
-msgstr ""
+msgstr "Kaj je novega v <app>Tomboy</app>"
 
 #: C/whatsnew.page:27(p)
 msgid "<app>Tomboy</app> features a number of new improvements. Tomboy should start noticeably faster thanks to improvements made in Tomboy's start-up time."
-msgstr ""
+msgstr "<app>Tomboy</app> vsebuje številne nove izboljšave. Tomboy bi se sedaj moral zagnati opazno hitreje zaradi izboljšav v zagonu Tomboya."
 
 #: C/whatsnew.page:31(p)
 msgid "Copying and pasting from Tomboy to other applications has been improved to support formatting into other applications that can understand HTML, such as Evolution, OpenOffice.org and other applications."
-msgstr ""
+msgstr "Kopiranje in lepljenje iz Tomboya v druge programe je bilo izboljšano. Sedaj ima podporo za oblikovanje pri lepljenju v programe, ki razumejo HTML kot so Evolution, OpenOffice.org in drugi programi."
 
 #: C/whatsnew.page:36(p)
 msgid "<app>Tomboy</app> can now synchronize your notes automatically for you when you when you have sync enabled."
-msgstr ""
+msgstr "<app>Tomboy</app> lahko sedaj v primeru omogoÄ?enega usklajevanja samodejno uskladi vaÅ¡a sporoÄ?ilca."
 
 #: C/whatsnew.page:41(p)
 msgid "Support for Microsoft Windows 7 jump lists have been added helping you access your notes, search or create a new note faster directly from the Windows taskbar."
-msgstr ""
+msgstr "Dodana je bila podpora za skoÄ?ne sezname Microsoft Windows 7, ki vam pomaga pri dostopu do svojih sporoÄ?il in iskanju ali ustvarjanju novega sporoÄ?ilca hitreje iz opravilne vrstice Windows."
 
 #: C/sync.page:8(desc)
 msgid "Sync your Tomboy notes with other computers."
-msgstr ""
+msgstr "Uskladite svoja sporoÄ?ilca Tomboy z drugimi raÄ?unalniki."
 
 #: C/sync.page:23(title)
 msgid "Sync your notes"
-msgstr ""
+msgstr "Uskladite svoja sporoÄ?ilca"
 
 #: C/sync.page:27(title)
 msgid "Manually Syncing Notes"
-msgstr ""
+msgstr "RoÄ?no usklajevanje sporoÄ?ilc"
 
 #: C/sync.page:29(p)
 msgid "You can sync your notes one of three ways:"
-msgstr ""
+msgstr "Svoja sporoÄ?ilca lahko usklajujete na enega od treh naÄ?inov:"
 
 #: C/sync.page:32(p)
 msgid "From any note click the <gui>Tools</gui> icon and choose <gui>Synchronize Notes</gui>."
-msgstr ""
+msgstr "Iz kateregakoli sporoÄ?ilca lahko kliknete ikono <gui>Orodja</gui> in izberete <gui>Uskladi sporoÄ?ilca</gui>."
 
 #: C/sync.page:34(p)
 msgid "In the <gui>Search All Notes</gui> dialog choose <guiseq><gui>Tools</gui><gui>Synchronize Notes</gui></guiseq>."
-msgstr ""
+msgstr "V pogovornem oknu <gui>Iskanje vseh sporoÄ?ilc</gui> izberite <guiseq><gui>Orodja</gui><gui>Uskladi sporoÄ?ilca</gui></guiseq>"
 
 #: C/sync.page:37(p)
 msgid "Using your mouse, right click on the Tomboy icon in your panel, taskbar or dock and choose <gui>Synchronize All Notes </gui>."
-msgstr ""
+msgstr "Z miÅ¡ko desno kliknite na ikono Tomboy v vaÅ¡em pultu, opravilni vrstici ali sidriÅ¡Ä?u <gui>Uskladi vsa sporoÄ?ilca</gui>."
 
 #: C/sync.page:46(title)
 msgid "Sync Your Notes Automatically"
-msgstr ""
+msgstr "Samodejno usklajevanje vaÅ¡ih sporoÄ?ilc"
 
 #: C/sync.page:48(p)
 msgid "Tomboy can automatically sync your notes for you in the background. It is recommended that you configure how you handle note conflicts before enabling syncing automatically. You can learn about handling note conflicts in the <link xref=\"sync-setup#conflict\"/> Configure and Setup Sync page."
-msgstr ""
+msgstr "Tomboy lahko v ozadju samodejno uskladi vaÅ¡a sporoÄ?ilca. PriporoÄ?amo vam, da pred omogoÄ?itvijo samodejnega usklajevanja nastavite upravljanje sporov sporoÄ?ilc. O upravljanju sporov sporoÄ?ilc se lahko nauÄ?ite na strani <link xref=\"sync-setup#conflict\"/>."
 
 #: C/sync.page:54(p)
 msgid "You can enable sync by opening <gui>Tomboy Preferences</gui> by using your mouse to right click on the Tomboy icon in your panel, taskbar or dock and choose <gui>Preferences</gui> and then select the <gui>Synchronization</gui> tab. You can also open <gui> Tomboy Preferences</gui> from the <gui>Search All Notes</gui> dialog. From the menu choose <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Preferences</gui></guiseq>."
-msgstr ""
+msgstr "Usklajevanje lahko omogoÄ?ite z odpiranjem <gui>Možnosti Tomboy</gui>, kar storite z desnim klikom na ikono Tomboy v vaÅ¡em pultu, opravilni vrstici ali sidriÅ¡Ä?u in izbiro <gui>Možnosti</gui> in nato izbiro zavihka <gui>Usklajevanje</gui>. <gui>Možnosti Tomboy lahko odprete tudi iz pogovornega okna <gui>Iskanje vseh sporoÄ?ilc</gui>. V meniju izberite <guiseq><gui>Uredi</gui><gui>Možnosti</gui></guiseq>."
 
 #: C/sync.page:63(p)
 msgid "To enable autosync, check the <gui>Automatically Sync in Background Every x Minutes</gui> box at the bottom of the Synchronization tab."
-msgstr ""
+msgstr "Za omogoÄ?itev samodejnega usklajevanja izberite polje <gui>Samodejno uskladi v ozadju vsakih x minut</gui> na dnu zavihka usklajevanje."
 
 #: C/sync.page:66(p)
 msgid "Tomboy's default option is to autosync every 10 minutes. To change how often Tomboy should sync enter the number of minutes in the dialog or use your mouse to move the time up or down."
-msgstr ""
+msgstr "Privzeta možnost Tomboy je samodejno shranjevanje vsakih 10 minut. Za spremembo kako pogosto naj Tomboy uskladi sporoÄ?ilca vnesite Å¡tevilo minut v pogovorno okno ali uporabite svojo miÅ¡ko za premikanje Ä?asa navzgor ali navzdol. "
 
 #: C/sync.page:70(p)
 msgid "To disable autosync, uncheck the <gui>Automatically Sync in Background Every x Minutes</gui> box."
-msgstr ""
+msgstr "Za onemogoÄ?enje samodejnega usklajevanja odstranite izbiro polje <gui>Samodejno uskladi v ozadju vsakih x minut</gui>."
 
 #: C/search.page:9(desc)
 msgid "Search your notes."
-msgstr ""
+msgstr "IÅ¡Ä?ite svoja sporoÄ?ilca"
 
 #: C/search.page:24(title)
 msgid "Searching notes"
-msgstr ""
+msgstr "Iskanje sporoÄ?ilc"
 
 #: C/search.page:27(p)
 msgid "You can locate a word or phrase in any of your notes by using the Search tool. Right click the Tomboy icon in your panel or press the <gui>Search</gui> icon in a note's toolbar to bring up the Search All Notes dialog."
-msgstr ""
+msgstr "Besedo ali frazo v kateremkoli od svojih sporoÄ?ilc lahko najdete s pomoÄ?jo orodja Iskanje. Desno kliknite na ikono Tomboy v pultu ali pritisnite ikono <gui>Iskanje</gui> v orodni vrstici sporoÄ?ilca. To bo priklicalo pogovorno okno iskanje vseh sporoÄ?ilc."
 
 #: C/search.page:31(p)
 msgid "Enter your search term in the <gui>Search</gui> box and press <key>Enter</key>, and all notes containing your search term will be listed."
-msgstr ""
+msgstr "Vnesite iskalni izraz v polje <gui>Iskanje</gui> in pritisnite <key>Vnosno tipko</key> in naÅ¡teta bodo vsa sporoÄ?ilca, ki vsebujejo vaÅ¡ iskalni niz. "
 
 #: C/search.page:33(p)
 msgid "If you have organized your notes into notebooks, you can also search for specific terms only in that notebook by selecting the notebook you want to search and then entering your search criteria."
-msgstr ""
+msgstr "V primeru, da imate svoja sporoÄ?ila organizirana v beležke, lahko iÅ¡Ä?ete tudi izraze le v eni beležki. To storite z izbiro beležke, ki jo želite iskati in vnosom svojih iskalnih kriterijev."
 
 #: C/problems.page:8(desc)
 msgid "Common Problems."
-msgstr ""
+msgstr "Pogoste težave."
 
 #: C/problems.page:23(title)
 msgid "Common problems"
-msgstr ""
+msgstr "Pogoste težave"
 
 #: C/problems.page:27(title)
 msgid "Backing up and Restoring your notes"
-msgstr ""
+msgstr "Varnostne kopije in obnavljanje vaÅ¡ih sporoÄ?ilc"
 
 #: C/prefs.page:21(title)
 #: C/prefs.page:36(title)
 #: C/index.page:36(title)
 msgid "Tomboy Preferences"
-msgstr ""
+msgstr "Možnosti Tomboya"
 
 #: C/prefs.page:24(title)
 msgid "Note editing preferences"
-msgstr ""
+msgstr "Možnosti urejanja sporoÄ?ilc"
 
 #: C/prefs.page:28(title)
 msgid "Tomboy hotkeys"
-msgstr ""
+msgstr "Tipkovne bližnjice Tomboy"
 
 #: C/prefs.page:32(title)
 #: C/index.page:32(title)
 msgid "Syncing Notes"
-msgstr ""
+msgstr "Usklajevanje sporoÄ?ilc"
 
 #: C/note-edit-prefs.page:8(desc)
 msgid "Note editing preferences."
-msgstr ""
+msgstr "Možnosti urejanja sporoÄ?ilc"
 
 #: C/note-edit-prefs.page:23(title)
 msgid "Note preferences"
-msgstr ""
+msgstr "Možnosti sporoÄ?ilc"
 
 #: C/note-edit-prefs.page:25(p)
 msgid "You can change the default settings when typing notes in Tomboy. To change your note settings, open <gui>Tomboy Preferences</gui> by using your mouse to right click on the Tomboy icon in your panel, taskbar or dock, and choose <gui>Preferences</gui> and select the <gui>Hotkeys</gui> tab. You can also open <gui> Tomboy Preferences</gui> from the <gui>Search All Notes</gui> dialog. From the menu, choose <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Preferences</gui></guiseq>."
-msgstr ""
+msgstr "Med tipkanjem sporoÄ?ilc v Tomboyu lahko spremenite privzete nastavitve. Za spremembo svojih nastavitev sporoÄ?ilc odprite <gui>Možnosti Tomboy</gui>. To lahko storite z desnim klikom na ikono Tomboy v pultu, opravilni vrstici ali sidriÅ¡Ä?u in izberite <gui>Možnosti</gui> in izberite zavihek <gui>Hitre tipke</gui>. <gui>Možnosti Tomboy</gui> lahko izberete tudi v pogovornem oknu <gui>Iskanje vseh sporoÄ?ilc</gui>. V meniju izberite <guiseq><gui>Uredi</gui><gui>Možnosti</gui></guiseq>."
 
 #: C/note-edit-prefs.page:37(title)
 msgid "Spell Check"
-msgstr ""
+msgstr "Preverjanje Ä?rkovanja"
 
 #: C/note-edit-prefs.page:38(p)
 msgid "Tomboy can check the spelling of your words as you type in a note. Spell check is enabled by default and Tomboy will underline any misspelled words. You can see spelling suggestions by using your mouse to right click on the misspelled word."
-msgstr ""
+msgstr "Tomboy lahko med vaÅ¡im tipkanjem sporoÄ?ilca preveri njegovo Ä?rkovanje. Preverjanje Ä?rkovanja je privzeto omogoÄ?eno, zato bo Tomboy podÄ?rtal vse napaÄ?no Ä?rkovane besede. Predloge Ä?rkovanja lahko vidite z desnim klikom na napaÄ?no Ä?rkovano besedo.  "
 
 #: C/note-edit-prefs.page:44(p)
 msgid "To disable automatic spell checking, use your mouse or the spacebar to uncheck <gui>Spell check while typing</gui> in the <gui>Editing</gui> tab of Tomboy's Preferences."
-msgstr ""
+msgstr "Za onemogoÄ?enje samodejnega preverjanja Ä?rkovanja uporabite svojo miÅ¡ko ali preslednico za odstranitev izbire <gui>Preverjaj Ä?rkovanje med tipkanjem</gui> v zavihku <gui>Urejanje</gui> možnosti Tomboy."
 
 #: C/note-edit-prefs.page:51(title)
 msgid "WikiWords"
-msgstr ""
+msgstr "BesedeWiki"
 
 #: C/note-edit-prefs.page:52(p)
 msgid "Tomboy can highlight words that <gui>LookLikeThis</gui>. By capitalizing multiple words together without using spaces, similar to how a wiki works, Tomboy will highlight the word and make it a link. Clicking the link will create a new note with the WikiWord as the note title."
-msgstr ""
+msgstr "Tomboy lahko poudari besede, ki so <gui>VidetiTakole</gui>. V primeru pisanja veÄ? besed z velikimi Ä?rkami brez presledkov, bo Tomboy poudaril besedil in iz nje naredil povezavo. Podobno deluje wiki. Klik na povezavo bo ustvaril novo sporoÄ?ilce z BesedamiWiki kot naslov sporoÄ?ilca."
 
 #: C/note-edit-prefs.page:58(p)
 msgid "WikiWords are disabled by default. To enable WikiWords, use your mouse or the spacebar to check the box to enable <gui>Highlight WikiWords</gui> in the <gui>Editing</gui> tab of Tomboy's Preferences."
-msgstr ""
+msgstr "BesedeWiki so privzeto onemogoÄ?ene. Za njihovo omogoÄ?itev z miÅ¡ko ali preslednico omogoÄ?ite <gui>Poudari BesedeWiki</gui> v zavihku <gui>Urejanje</gui> možnosti Tomboy."
 
 #: C/note-edit-prefs.page:65(title)
 msgid "Auto-Bulleted Lists"
-msgstr ""
+msgstr "Samodejni neoÅ¡tevilÄ?eni seznami"
 
 #: C/note-edit-prefs.page:66(p)
 msgid "Tomboy can create bulleted list automatically. This option is enabled by default and when you are editing a note, typing <key>*</key> followed by the text and pressing <key>Enter</key> will automatically create a bulleted list. After pressing <key>Enter</key>, the next line will start with a bullet too."
-msgstr ""
+msgstr "Tomboy lahko samodejno ustvari neoÅ¡tevilÄ?ene sezname. Ta možnost je privzeto omogoÄ?ena. Ko urejate svoje sporoÄ?ilce, pritisnite <key>*</key>, napiÅ¡ite besedilo in pritisnite <key>Vnosno tipko</key>. To bo samodejno ustvarilo neoÅ¡tevilÄ?en seznam. Po pritisku <key>Vnosne tipke</key> se bo s seznamsko toÄ?ko zaÄ?ela tudi naslednja vrstica."
 
 #: C/note-edit-prefs.page:73(p)
 msgid "To disable auto-bulleted lists, use your mouse or the spacebar to uncheck <gui>Enable auto-bulleted lists</gui> in the <gui>Editing</gui> tab of Tomboy's Preferences."
-msgstr ""
+msgstr "Za onemogoÄ?enje samodejnih neoÅ¡tevilÄ?enih seznamov z miÅ¡ko ali preslednico odstranite oznako <gui>OmogoÄ?i samodejne neoÅ¡tevilÄ?ene sezname</gui> v zavihku <gui>Urejanje</gui> v možnostih Tomboy."
 
 #: C/note-edit-prefs.page:80(title)
 msgid "Custom Fonts"
-msgstr ""
+msgstr "Pisave po meri"
 
 #: C/note-edit-prefs.page:81(p)
 msgid "You can choose to use a font or font size in Tomboy different than the default font of your desktop. This feature is disabled by default."
-msgstr ""
+msgstr "V Tomboyu lahko uporabite pisavo ali velikost pisave, ki je drugaÄ?ne od privzete pisave vaÅ¡ega namizja. Ta zmožnost je privzeto onemogoÄ?ena."
 
 #: C/note-edit-prefs.page:85(p)
 msgid "To enable a different font, use your mouse or the spacebar to check <gui>Use custom font</gui> in the <gui>Editing</gui> tab of Tomboy's Preferences."
-msgstr ""
+msgstr "Za omogoÄ?itev drugaÄ?ne pisave uporabite svojo miÅ¡ko ali preslednico za izbiro <gui>Uporabi pisavo po meri</gui> v zavihku <gui>Urejanje</gui> v možnostih Tomboy. "
 
 #: C/note-edit-prefs.page:89(p)
 msgid "You can then press the font button and a font dialog box will appear, allowing you to choose which font you wish to use, the style, such as bold or italic, and the size of the font. Press <key>Ok</key> to save your selection."
-msgstr ""
+msgstr "Nato pritisnite gumb pisave in pojavilo se bo pogovorno okno, ki vam bo omogoÄ?ilo izbiro pisave, ki jo želite uporabiti, slog kot je krepko ali ležeÄ?e ali velikost pisave. Pritisnite <key>V redu</key> za shranjevanje svoje izbire."
 
 #: C/note-edit-prefs.page:98(title)
 msgid "Renaming a Linked Notes"
-msgstr ""
+msgstr "Preimenovanje povezanih sporoÄ?ilc"
 
 #: C/note-edit-prefs.page:99(p)
 msgid "Tomboy automatically creates links between notes when you type the title of a saved note in your current note. If you try to rename a note that has links to it in other notes in Tomboy, you can choose the default behavior Tomboy should use when detecting a change. Your options include:"
-msgstr ""
+msgstr "Tomboy samodejno ustvari povezave med sporoÄ?ilci medtem ko piÅ¡ete naslov shranjenega sporoÄ?ilca v vaÅ¡e trenutno sporoÄ?ilce. V primeru, da poskusite preimenovati sporoÄ?ilce do katerega se povezujejo druga sporoÄ?ilca v Tomboyu, lahko izberete njegovo privzeto obnaÅ¡anje ob zaznavanju spremembe. VaÅ¡e možnosti vkljuÄ?ujejo:"
 
 #: C/note-edit-prefs.page:106(p)
 msgid "<gui>Ask me what to do</gui>: Tomboy will prompt you each time it detects a change with one of the below options."
-msgstr ""
+msgstr "<gui>VpraÅ¡aj me kaj na storim</gui>: Tomboy vas bo pozval vsakiÄ?, ko zazna spremembo ene od spodnjih možnosti."
 
 #: C/note-edit-prefs.page:108(p)
 msgid "<gui>Never rename links</gui>: Tomboy will leave the other notes as they are and unlink the notes."
-msgstr ""
+msgstr "<gui>Nikoli ne preimenuj povezav</gui>: Tomboy bo pustil druga sporoÄ?ilca takÅ¡na kot so in odstranil povezave na preimenovano sporoÄ?ilce."
 
 #: C/note-edit-prefs.page:110(p)
 msgid "<gui>Always rename links</gui>: Tomboy will automatically rename all the links in other notes to the note you have renamed."
-msgstr ""
+msgstr "<gui>Vedno preimenuj povezave</gui>: Tomboy bo samodejno vse povezave v drugih sporoÄ?ilcih preimenoval v sporoÄ?ilce, ki ste ga preimenovali. "
 
 #: C/note-edit-prefs.page:115(p)
 msgid "Choose one of the above options from the drop down box to the right of <gui>When renaming a linked note:</gui> in the <gui>Editing</gui> tab of Tomboy's Preferences."
-msgstr ""
+msgstr "V spustnem meniju desno od <gui>Ob preimenovanju povezanega sporoÄ?ilca:</gui> v zavihku <gui>Urejanje</gui> v možnostih Tomboy izberite eno od zgornjih možnosti."
 
 #: C/note-edit-prefs.page:122(title)
 msgid "Create a New Note Template"
-msgstr ""
+msgstr "Ustvarjanje predloge novega sporoÄ?ilca"
 
 #: C/note-edit-prefs.page:123(p)
 msgid "You can create a new template that is displayed every time you create a new note."
-msgstr ""
+msgstr "Ustvarite lahko novo predlogo, ki je prikazana vsakiÄ?, ko ustvarite novo sporoÄ?ilce."
 
 #: C/note-edit-prefs.page:126(p)
 msgid "Press the <gui>Open New Note Template</gui> button in the <gui>Editing</gui> tab of Tomboy's Preferences. A new template will be displayed that looks similar to a Tomboy Note. Replace the <gui>Describe your new note here.</gui> text in the note with the text that should be the new template. Close the note to complete creating a new template. Each time you create a new note that template will be displayed in the new note."
-msgstr ""
+msgstr "Pritisnite gumb <gui>Odpri novo predlogo sporoÄ?ilca</gui> v zavihku <gui>Urejanje</gui> v možnostih Tomboy. Prikazana bo nova predloga, ki je videti podobna sporoÄ?ilcu Tomboy. V sporoÄ?ilcu zamenjajte besedilo <gui>Tukaj opiÅ¡ite svoje novo sporoÄ?ilce</gui> z besedilom, ki naj bo nova predloga. Zaprite sporoÄ?ilce za konÄ?anje ustvarjanja nove predloge. VsakiÄ?, ko ustvarite novo sporoÄ?ilce, bo bila ta predloga prikazana v novem sporoÄ?ilcu. "
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
 #: C/introduction.page:44(None)
 msgid "@@image: 'figures/tomboy.png'; md5=5e3c78a4507fadcaba53b74a0d3f30ae"
-msgstr ""
+msgstr "@@image: 'figures/tomboy.png'; md5=5e3c78a4507fadcaba53b74a0d3f30ae"
 
 #: C/introduction.page:8(desc)
 msgid "Introduction to <app>Tomboy Notes</app>."
-msgstr ""
+msgstr "Uvod v <app>SporoÄ?ilca Tomboy</app>."
 
 #: C/introduction.page:24(title)
 msgid "Introduction"
-msgstr ""
+msgstr "Uvod"
 
 #: C/introduction.page:26(p)
 msgid "<app>Tomboy</app> is a note taking application for the GNOME Desktop, Microsoft Windows, and Mac OS X. <app>Tomboy</app> is easy to use, and helps you organize the ideas and information you work with everyday."
-msgstr ""
+msgstr "<app>Tomboy</app> je namizni program za pisanje sporoÄ?ilc za GNOME, Microsoft Windows in Mac OS X. Je preprost ter enostaven za uporabo in vam omogoÄ?a organizacijo idej in podatkov s katerimi se ubadate vsak dan."
 
 #: C/introduction.page:31(p)
 msgid "<app>Tomboy</app> includes features that help you better organize and remember your information and allows you to link your notes together to make it easier to find and sort your information. You can also organize multiple notes in a notebook to make grouping notes together easier."
-msgstr ""
+msgstr "<app>Tomboy</app> vsebuje zmožnosti, ki vam omogoÄ?ajo boljÅ¡o organizacijo in pomnjenje vaÅ¡ih podatkov. OmogoÄ?a vam povezavo vaÅ¡ih sporoÄ?ilc skupaj, kar vam olajÅ¡a iskanje in razvrÅ¡Ä?anje vaÅ¡ih podatkov. VeÄ? sporoÄ?ilc lahko organizirate skupaj v beležko, kar vam olajÅ¡a združevanje sporoÄ?ilc skupaj."
 
 #: C/introduction.page:36(p)
 msgid "You can also sync your notes across multiple computers, making it easy to take your notes with you wherever you are."
-msgstr ""
+msgstr "Svoja sporoÄ?ilca lahko uskladite preko veÄ? raÄ?unalnikov, kar vam olajÅ¡a pisanje sporoÄ?ilc, kjerkoli že ste."
 
 #: C/introduction.page:42(title)
 msgid "<gui>Tomboy Notes</gui> window"
-msgstr ""
+msgstr "Okno <gui>SporoÄ?ilca Tomboy</gui>"
 
 #: C/introduction.page:43(desc)
 msgid "<app>Tomboy Notes</app> main window"
-msgstr ""
+msgstr "Glavno okno <app>SporoÄ?ilca Tomboy</app>"
 
 #: C/introduction.page:45(p)
 msgid "<app>Tomboy</app> default note."
-msgstr ""
+msgstr "Privzeto sporoÄ?ilce <app>Tomboy</app>."
 
 #: C/index.page:21(title)
 msgid "Tomboy Notes"
-msgstr ""
+msgstr "SporoÄ?ilca Tomboy"
 
 #: C/index.page:24(title)
 msgid "Managing Notes"
-msgstr ""
+msgstr "Upravljanje sporoÄ?ilc"
 
 #: C/index.page:28(title)
 msgid "Organizing Notes"
-msgstr ""
+msgstr "Organizacija sporoÄ?ilc"
 
 #: C/index.page:40(title)
 msgid "Advanced Actions"
-msgstr ""
+msgstr "Napredna dejanja"
 
 #: C/index.page:44(title)
 msgid "Common Problems"
-msgstr ""
+msgstr "Pogoste težave"
 
 #: C/index.page:48(title)
 msgid "What's New"
-msgstr ""
+msgstr "Kaj je novega"
 
 #: C/hotkeys.page:8(desc)
 msgid "Preferences for hotkeys and shortcut keys."
-msgstr ""
+msgstr "Možnosti za tipkovne bližnjice."
 
 #: C/hotkeys.page:23(title)
 msgid "Hotkeys"
-msgstr ""
+msgstr "Tipkovne bližnjice"
 
 #: C/hotkeys.page:25(p)
 msgid "Hotkeys allow you to access your notes and Tomboy features from anywhere, even when using other applications on your desktop. Hotkeys are activated by pressing multiple keys on your keyboard together."
-msgstr ""
+msgstr "Tipkovne bližnjice vam omogoÄ?ajo dostop do svojih sporoÄ?ilc in zmožnosti Tomboy od kjerkoli, tudi iz drugih programov na vaÅ¡em namizju. Tipkovne bližnjice omogoÄ?ite s pritiskom veÄ? tipk na vaÅ¡i tipkovnici hkrati."
 
 #: C/hotkeys.page:31(p)
 msgid "You can enable Hotkeys by opening <gui>Tomboy Preferences</gui> by using your mouse to right click on the Tomboy icon in your panel, taskbar or dock and choose <gui>Preferences</gui> and then select the <gui>Hotkeys</gui> tab. You can also open <gui> Tomboy Preferences</gui> from the <gui>Search All Notes</gui> dialog. From the menu choose <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Preferences</gui></guiseq>."
-msgstr ""
+msgstr "Hitre tipke lahko omogoÄ?ite z odpiranjem <gui>Možnosti Tomboy</gui>, kar storite z desnim miÅ¡kinim klikom na ikono Tomboy v vaÅ¡em pultu, opravilni vrstici ali sidriÅ¡Ä?u in izbiro <gui>Možnosti</gui>. Nato izberite zavihek <gui>Tipkovne bližnjice</gui>. <gui>Možnosti Tomboy</gui> je mogoÄ?e nastaviti tudi iz pogovornega okna <gui>Iskanje vseh sporoÄ?ilc</gui>. V meniju izberite <guiseq><gui>Uredi</gui><gui>Možnosti</gui></guiseq>."
 
 #: C/hotkeys.page:40(p)
 msgid "The actions available in Tomboy to be activated by hotkeys are:"
-msgstr ""
+msgstr "Dejanja, ki jih je mogoÄ?e v Tomboyu omogoÄ?iti s tipkovnimi bližnjicami so: "
 
 #: C/hotkeys.page:43(p)
 msgid "<gui>Show notes menu</gui>: <keyseq><key>Alt</key><key>F12</key></keyseq>"
-msgstr ""
+msgstr "<gui>Pokaži meni sporoÄ?ilc</gui>: <keyseq><key>Alt</key><key>F12</key></keyseq>"
 
 #: C/hotkeys.page:45(p)
 msgid "<gui>Open \"Start Here\"</gui>: <keyseq><key>Alt</key><key>F11</key></keyseq>"
-msgstr ""
+msgstr "<gui>Odpri \"ZaÄ?nite tukaj\"</gui>: <keyseq><key>Alt</key><key>F11</key></keyseq>"
 
 #: C/hotkeys.page:47(p)
 msgid "<gui>Create new note</gui>: Disabled by default. You can enter a key sequence in this field to create a hotkey."
-msgstr ""
+msgstr "<gui>Ustvari novo sporoÄ?ilce</gui>: Privzeto onemogoÄ?eno. Za ustvarjanje tipkovne bližnjice v to polje vnesite zaporedje tipk."
 
 #: C/hotkeys.page:49(p)
 msgid "<gui>Open \"Search All Notes\"</gui>: Disabled by default. You can enter a key sequence in this field to create a hotkey."
-msgstr ""
+msgstr "<gui>Odpri \"Iskanje vseh sporoÄ?ilc\"</gui>: Privzeto onemogoÄ?eno. Za ustvarjanje tipkovne bližnjice v to polje vnesite zaporedje tipk."
 
 #: C/edit-note.page:10(desc)
 msgid "Edit and format your notes."
-msgstr ""
+msgstr "Urejajte in oblikujte svoja sporoÄ?ilca."
 
 #: C/edit-note.page:25(title)
 msgid "Edit notes"
-msgstr ""
+msgstr "Urejajte sporoÄ?ilca"
 
 #: C/edit-note.page:27(p)
 msgid "Tomboy Notes allows you to format the text within a note in a number of different ways, including undo and redo, bold, italics, underline, and more."
-msgstr ""
+msgstr "Tomboy sporoÄ?ilca vam omogoÄ?ajo oblikovanje besedila v sporoÄ?ilcu na veÄ? razliÄ?nih naÄ?inov, vkljuÄ?no z uveljavitvijo in razveljavitvijo, krepko, ležeÄ?o in podÄ?rtano pisavo in veÄ?."
 
 #: C/edit-note.page:33(title)
 msgid "Undo and Redo"
-msgstr ""
+msgstr "Razveljavi in uveljavi"
 
 #: C/edit-note.page:35(p)
 msgid "To undo the last action, including typing a word or formatting text, press the <gui>Text</gui> icon in the toolbar and choose <gui>Undo</gui>."
-msgstr ""
+msgstr "Za razveljavitev zadnjega dejanja, vkljuÄ?no s tipkanjem beseda ali oblikovanjem besedila pritisnite ikono <gui>Besedilo</gui> v orodni vrstici in izberite <gui>Razveljavi</gui>."
 
 #: C/edit-note.page:39(p)
 msgid "If you want to redo a word or text after using Undo, press the <gui>Text</gui> icon in the toolbar and choose <gui>Redo</gui>."
-msgstr ""
+msgstr "V primeru da želite besedo ali besedilo uveljaviti po razveljavitvi, pritisnite ikono <gui>Besedilo</gui> v orodni vrstici in izberite <gui>Uveljavi</gui>."
 
 #: C/edit-note.page:47(title)
 msgid "Formatting Text"
-msgstr ""
+msgstr "Oblikovanje besedila"
 
 #: C/edit-note.page:49(p)
 msgid "You can format the text of your notes in a number of different ways, including underlining words, making text bold or italics, highlighting words or phrases, or striking through text."
-msgstr ""
+msgstr "Besedilo svojih sporoÄ?ilc lahko oblikujete na Å¡tevilne razliÄ?ne naÄ?ine, vkljuÄ?no s podÄ?rtavanjem besed, krepkim ali ležeÄ?im besedilom, poudarjanjem besed ali fraz ali preÄ?rtanjem skozi besedilo."
 
 #: C/edit-note.page:57(title)
 msgid "Changing the Text Size"
-msgstr ""
+msgstr "Spreminjanje velikosti pisave"
 
 #: C/edit-note.page:59(p)
 msgid "You can change the size of the text in your notes one of two ways."
-msgstr ""
+msgstr "Velikost besedila v sporoÄ?ilcih lahko spremenite na dva naÄ?ina."
 
 #: C/edit-note.page:60(p)
 msgid "Highlight the text that you want to make bigger or smaller, and press <keyseq><key>Ctrl</key><key>+</key></keyseq> to make your text bigger or <keyseq><key>Ctrl</key><key>-</key></keyseq> to make your text smaller."
-msgstr ""
+msgstr "Poudarite besedilo, ki ga želite poveÄ?ati ali pomanjÅ¡ati in pritisnite <keyseq><key>Ctrl</key><key>+</key></keyseq> za poveÄ?anje svojega besedila ali <keyseq><key>Ctrl</key><key>-</key></keyseq> za pomanjÅ¡anje svojega besedila."
 
 #: C/edit-note.page:63(p)
 msgid "Alternatively, you can press the <gui>Text</gui> icon in the toolbar and choose from one of four preset sizes including small, normal, large and huge."
-msgstr ""
+msgstr "Dodatno lahko pritisnete ikono <gui>Besedilo</gui> v orodni vrstici in izberete eno od Å¡tirih prednastavljenih velikosti, vkljuÄ?no z majhno, obiÄ?ajno, veliko in ogromno."
 
 #: C/edit-note.page:71(title)
 msgid "Formatting Bullets"
-msgstr ""
+msgstr "Oblikovanje seznamskih toÄ?k"
 
 #: C/edit-note.page:73(p)
 msgid "Bullets can be created by using the keyboard or the <gui>Text</gui> icon in the toolbar."
-msgstr ""
+msgstr "Seznamske toÄ?ke je mogoÄ?e ustvariti s tipkovnico ali z ikono <gui>Besedilo</gui> v orodni vrstici."
 
 #: C/edit-note.page:75(p)
 msgid "To manually create a bullet, type the asterisk key <key>*</key> and then type your text. After pressing enter, Tomboy will automatically convert a line starting with an asterisk into a bullet, and the next line will be auto-formatted as a bullet as well. If you want to create a sub-bullet, press <key>Tab</key> immediately after pressing <key>Enter</key>."
-msgstr ""
+msgstr "Za roÄ?no ustvarjanje seznamske toÄ?ke, vpiÅ¡ite <key>*</key> in nato napiÅ¡ite svoje besedilo. Po pritisku vnosne tipke bo Tomboy vrstico, ki se zaÄ?ne z zvezdico, samodejno pretvoril v seznamsko toÄ?ko. Tudi naslednja vrstica bo samodejno oblikovana kot seznamska toÄ?ka. V primeru da želite ustvariti toÄ?no podseznama, nemudoma po pritisku <key>Vnosne tipke</key> pritisnite <key>Tabulator</key>."
 
 #: C/edit-note.page:82(p)
 msgid "You can also highlight a specific line and choose the <gui>Text</gui> icon in the toolbar check the <gui>Bullets</gui> checkbox to change a specific line to be bulleted."
-msgstr ""
+msgstr "Poudarite lahko tudi doloÄ?eno vrstico in v orodni vrstici izberete ikono <gui>Besedilo</gui> in izberete izbirno polje <gui>Seznamske oznake</gui>. To bo poudarjeno vrstico spremenilo v seznamsko oznako."
 
 #: C/delete-notes.page:10(desc)
 msgid "Delete a note in Tomboy."
-msgstr ""
+msgstr "Izbris sporoÄ?ilc v Tomboy."
 
 #: C/delete-notes.page:25(title)
 msgid "Delete a note"
-msgstr ""
+msgstr "Izbris sporoÄ?ilca"
 
 #: C/delete-notes.page:27(p)
 msgid "You can delete a note by pressing the <gui>Delete</gui> icon in the toolbar of the note you wish to delete."
-msgstr ""
+msgstr "Besedilo lahko izbriÅ¡ete s pritiskom na ikono <gui>IzbriÅ¡i</gui> v orodji vrstici sporoÄ?ilca, ki ga želite izbrisati."
 
 #: C/delete-notes.page:31(p)
 msgid "Deleting a note is permanent. After deletion, the note is not recoverable."
-msgstr ""
+msgstr "Izbris sporoÄ?ilca je trajen. Po izbrisu sporoÄ?ilca ni mogoÄ?e obnoviti."
 
 #: C/delete-notes.page:32(gui)
 msgid "Really delete this note?"
-msgstr ""
+msgstr "Ali res želite izbrisati to sporoÄ?ilce?"
 
 #: C/delete-notes.page:30(note)
 msgid "<placeholder-1/> You will be prompted <placeholder-2/> when deleting a note."
-msgstr ""
+msgstr "<placeholder-1/> Bili boste pozvani <placeholder-2/> ob izbrisu sporoÄ?ilca."
 
 #: C/create-note.page:10(desc)
 msgid "Create a new note in Tomboy."
-msgstr ""
+msgstr "Ustvari novo sporoÄ?ilce v Tomboyu."
 
 #: C/create-note.page:25(title)
 msgid "Create a new note"
-msgstr ""
+msgstr "Ustvari novo sporoÄ?ilce"
 
 #: C/create-note.page:27(p)
 msgid "You can create a new note in Tomboy by clicking on the Tomboy icon in the GNOME panel, Windows taskbar, or OS X dock, and then choosing <gui>Create New Note</gui>. You can also use the keyboard shortcuts by pressing <keyseq><key>Alt + F12</key></keyseq>."
-msgstr ""
+msgstr "Novo sporoÄ?ilce v Tomboyu lahko ustvarite s klikom na ikono Tomboy v pultu GNOME, opravilni vrstici Windows, sidriÅ¡Ä?u OS X in izbiro <gui>Ustvari novo sporoÄ?ilce</gui>. Uporabite lahko tudi tipkovno bližnjico s pritiskom <keyseq><key>Alt + F12</key></keyseq>."
 
 #: C/create-note.page:32(p)
 msgid "The new note will display a new window with the title New Note <em>N</em>. The note contains a toolbar, with options to search your notes, link notes, format the text within a note, and more. For more information, see <link xref=\"edit-notes\"/>."
-msgstr ""
+msgstr "Novo sporoÄ?ilce bo prikazalo novo okno z naslovom Novo sporoÄ?ilce <em>N</em>. SporoÄ?ilce vsebuje orodno vrstico z možnostmi iskanja vaÅ¡ih sporoÄ?ilc, povezavo sporoÄ?ilc, oblikovanje besedila v sporoÄ?ilcu in veÄ?. Za veÄ? podrobnosti si oglejte <link xref=\"edit-notes\"/>."
 
 #: C/create-notebook.page:10(desc)
 msgid "Create a new notebook in Tomboy."
-msgstr ""
+msgstr "Ustvari novo beležko v Tomboyu."
 
 #: C/create-notebook.page:25(title)
 msgid "Create a notebook"
-msgstr ""
+msgstr "Ustvari beležko"
 
 #: C/create-notebook.page:27(p)
 msgid "Notebooks allow you to group related notes together. You can add a note to a notebook in the Search All Notes window or directly inside of a Note."
-msgstr ""
+msgstr "Beležke vam omogoÄ?ajo združitev povezanih sporoÄ?ilc skupaj. Beležki lahko dodate sporoÄ?ilce v oknu Iskanje vseh sporoÄ?ilc ali pa neposredno v sporoÄ?ilcu."
 
 #: C/create-notebook.page:33(p)
 msgid "Click on the Tomboy note icon present in the GNOME Panel, the taskbar in Microsoft Windows, or the dock in Mac OS X. A menu will appear."
-msgstr ""
+msgstr "Kliknite na ikono Tomboy sporoÄ?ilc v pultu GNOME, opravilni vrstici v Microsoft Windows ali v sidriÅ¡Ä?u v Mac OS X. Pojavil se bo meni"
 
 #: C/create-notebook.page:43(p)
 msgid "Select <guiseq><gui>Notebooks</gui><gui>New Notebook</gui></guiseq>."
-msgstr ""
+msgstr "Izberite <guiseq><gui>Beležke</gui><gui>Nova beležka</gui></guiseq>."
 
 #: C/create-notebook.page:47(p)
 #: C/create-notebook.page:66(p)
 #: C/create-notebook.page:79(p)
 msgid "Enter a name for the new notebook."
-msgstr ""
+msgstr "Vnesite ime za novo beležko."
 
 #: C/create-notebook.page:51(p)
 msgid "To create a new notebook from the <gui>Search All Notes</gui> dialog:"
-msgstr ""
+msgstr "Za ustvarjanje nove beležke iz pogovornega okna <gui>Iskanje vseh sporoÄ?ilc<gui>:"
 
 #: C/create-notebook.page:56(p)
 msgid "Open <gui>Search All Notes</gui> by choosing it from the Tomboy icon on the GNOME Panel, the taskbar in Microsoft Windows, or the dock in Mac OS X, or click on Search from an open note."
-msgstr ""
+msgstr "Odprite okno <gui>Iskanje vseh sporoÄ?ilc</gui> z izbiro v meniju ikone Tomboy v pultu GNOME, opravilni vrstici Microsoft Windows ali sidriÅ¡Ä?a v Mac OS X ali s klikom na Iskanje v odprtemu sporoÄ?ilcu."
 
 #: C/create-notebook.page:62(p)
 msgid "Using your mouse, right click in the left hand box and choose <gui>New Notebook</gui>."
-msgstr ""
+msgstr "Z miško desno kliknite na levo polje in izberite <gui>Nova beležka</gui>."
 
 #: C/create-notebook.page:70(p)
 msgid "Or:"
-msgstr ""
+msgstr "Ali:"
 
 #: C/create-notebook.page:74(p)
 msgid "With <gui>Search All Notes</gui> open, choose <guiseq><gui>File</gui><gui>Notebooks</gui><gui>New Notebook</gui></guiseq>."
-msgstr ""
+msgstr "Ko je odprto okno <gui>Iskanje vseh sporoÄ?ilc</gui>, izberite <guiseq><gui>Datoteka</gui><gui>Beležke</gui><gui>Nova beležka</gui></guiseq>."
 
 #: C/advanced.page:8(desc)
 msgid "Advanced actions and help."
-msgstr ""
+msgstr "Napredna dejanja in pomoÄ?."
 
 #: C/advanced.page:23(title)
 msgid "Advanced actions"
-msgstr ""
+msgstr "Napredna dejanja"
 
 #: C/advanced.page:27(title)
 msgid "Creating a Note Template"
-msgstr ""
+msgstr "Ustvarjanje predloge sporoÄ?ilc"
 
 #: C/advanced.page:33(title)
 msgid "Tomboy Notes Location"
-msgstr ""
+msgstr "Mesto sporoÄ?ilc Tomboy"
 
 #: C/addins-tools.page:7(desc)
 msgid "Enable additional note functionality."
-msgstr ""
+msgstr "OmogoÄ?i dodatne zmožnosti sporoÄ?ilc."
 
 #: C/addins-tools.page:22(title)
 msgid "Tomboy Tools Addins"
-msgstr ""
+msgstr "Vstavki orodij Tomboy"
 
 #: C/addins-tools.page:25(title)
 msgid "Tools addins add additional functionality to your Tomboy notes."
-msgstr ""
+msgstr "Vstavki orodij dodajo dodatne zmožnosti vaÅ¡im sporoÄ?ilcem Tomboy."
 
 #: C/addins-tools.page:29(title)
 msgid "Backlinks"
-msgstr ""
+msgstr "Povratne povezave"
 
 #: C/addins-tools.page:30(p)
 msgid "The <gui>Backlinks</gui> addin is enabled by default and allows you to see which notes link to the note you are currently viewing."
-msgstr ""
+msgstr "Vstavek <gui>Povratne povezave</gui> je privzeto omogoÄ?en in vam omogoÄ?a ogled sporoÄ?ilc, ki se povezujejo na trenutno videno sporoÄ?ilce."
 
 #: C/addins-tools.page:35(title)
 msgid "Export to HTML"
-msgstr ""
+msgstr "Izvozi v HTML"
 
 #: C/addins-tools.page:36(p)
 msgid "The <gui>Export to HTML</gui> addin is enabled by default and will export an individual note to HTML."
-msgstr ""
+msgstr "Vstavek <gui>Izvozi v HTML</gui> je privzeto omogoÄ?en in bo posamezno sporoÄ?ilce izvozil v HTML."
 
 #: C/addins-tools.page:38(p)
 msgid "To export a note to HTML, press the <gui>Tools</gui> icon in the note toolbar and choose <gui>Export to HTML</gui>. You will immediately be presented with a dialog to save the note. Choose the directory you wish to save the note in and change the name of note's new html file if you wish it to be different than the note name. The note will then be saved as an HTML file and automatically displayed in your browser."
-msgstr ""
+msgstr "Za izvoz sporoÄ?ilca v HTML pritisnite ikono <gui>Orodja</gui> v orodni vrstici sporoÄ?ilca in izberite <gui>Izvozi v HTML</gui>.  Takoj se bo pojavilo pogovorno okno za shranjevanje sporoÄ?ilca. Izberite mapo v katero želite shraniti sporoÄ?ilce in spremenite ime nove html datoteke sporoÄ?ilca, Ä?e želite, da je drugaÄ?na kot ime sporoÄ?ilca. SporoÄ?ilce bo nato shranjeno kot datoteka HTML in samodejno prikazano v vaÅ¡em brskalniku."
 
 #: C/addins-tools.page:47(title)
 msgid "Insert Timestamp"
-msgstr ""
+msgstr "Vstavi Ä?asovni žig"
 
 #: C/addins-tools.page:48(p)
 msgid "The <gui>Insert Timestamp</gui> addin is disabled by default. To enable it, choose the <gui>Insert Timestamp</gui> addin and then press <gui>Enable</gui> in the Tomboy Preferences."
-msgstr ""
+msgstr "Vstavek  <gui>Vstavi Ä?asovni žig</gui> je privzeto onemogoÄ?en. Za omogoÄ?itev izberite vstavek <gui>Vstavi Ä?asovni žig</gui> in nato pritisnite <gui>OmogoÄ?i</gui> v možnostih Tomboy."
 
 #: C/addins-tools.page:51(p)
 msgid "To add a timestamp to your notes, press the <gui>Tools</gui> icon in the note toolbar and choose <gui>Insert Timestamp</gui> or press <key>Ctrl + D</key>."
-msgstr ""
+msgstr "Za dodajanje Ä?asovnega žiga svojim sporoÄ?ilcem pritisnite ikono <gui>Orodja</gui> v orodni vrstici sporoÄ?ilc in izberite <gui>Vstavi Ä?asovni žig</gui> ali pritisnite <key>Ctrl + D</key>."
 
 #: C/addins-tools.page:57(title)
 msgid "Note of the Day"
-msgstr ""
+msgstr "SporoÄ?ilce dneva"
 
 #: C/addins-tools.page:58(p)
 msgid "The <gui>Note of the Day</gui> addin is disabled by default. To enable, choose the <gui>Note of the Day</gui> addin and then press <gui>Enable</gui> in the Tomboy Preferences."
-msgstr ""
+msgstr "Vstavek <gui>SporoÄ?ilce dneva</gui> je privzeto onemogoÄ?en. Za omogoÄ?itev izberite vstavek <gui>SporoÄ?ilce dneva</gui> in nato pritisnite <gui>OmogoÄ?i</gui> v možnostih Tomboy."
 
 #: C/addins-tools.page:61(p)
 msgid "<gui>Note of the Day</gui> addin will create a new note daily with the title <em>Today: Thursday, January 21 2010</em> for example. The note will also add rows for <em>Tasks</em> and <em>Appointment</em> automatically."
-msgstr ""
+msgstr "Vstavek <gui>SporoÄ?ilce dneva</gui> bo dnevno ustvaril sporoÄ?ilce z naslovom oblike <em>Danes: Ä?etrtek, 21. januar 2010</em>. SporoÄ?ilce bo samodejno dodalo vrstice za <em>Naloge</em> in <em>Sestanke</em>."
 
 #: C/addins-tools.page:67(title)
 msgid "Note Directory Watcher"
-msgstr ""
+msgstr "Opazovalnik mape sporoÄ?ilc"
 
 #: C/addins-tools.page:68(p)
 msgid "The Note Directory Watcher addin monitors the directory your Tomboy notes are saved in. If the addin detects changes to your notes, it will apply those changes and they will be displayed in your notes. This addin is typically used with 3rd party sync services such as Dropbox. Setting up 3rd party sync services is outside the scope of this help."
-msgstr ""
+msgstr "Opazovalnik mape sporoÄ?ilc nadzira mapo v kateri so shranjena vaÅ¡a sporoÄ?ilca Tomboy. V primeru, da vstavek zazna spremembe vaÅ¡ih sporoÄ?ilc, jih bo uveljavil in prikazal v vaÅ¡ih sporoÄ?ilcih. Ta vstavek se obiÄ?ajno uporablja s storitvami usklajevanja tretjih oseb kot so Dropbox. "
 
 #: C/addins-sync.page:7(desc)
 msgid "Enable additional ways to sync your notes with other devices."
-msgstr ""
+msgstr "OmogoÄ?ite dodatne naÄ?ine za usklajevanje svojih sporoÄ?ilc z drugimi napravami."
 
 #: C/addins-sync.page:22(title)
 msgid "Sync Addins"
-msgstr ""
+msgstr "Vstavki usklajevanja"
 
 #: C/addins-sync.page:24(p)
 msgid "Sync Addins allow you to choose different methods and places to sync your Tomboy notes. For more information on configuring sync, visit the <link xref=\"sync-notes\"/> help page."
-msgstr ""
+msgstr "Vstavek usklajevanja vam omogoÄ?a izbiro razliÄ?nih naÄ?inov in mest za usklajevanje vaÅ¡ih sporoÄ?ilc Tomboy. Za veÄ? podrobnosti o nastavljanju usklajevanje, obiÅ¡Ä?ite stran pomoÄ?i <link xref=\"sync-notes\"/>."
 
 #: C/addins-sync.page:30(title)
 msgid "Local Directory Sync Service"
-msgstr ""
+msgstr "Storitev krajevne mape usklajevanja"
 
 #: C/addins-sync.page:31(p)
 msgid "The Local Directory Sync Service is enabled by default and allows Tomboy to sync its notes to another directory on your computer. This is helpful to create a backup of your notes."
-msgstr ""
+msgstr "Storitev krajevne mape usklajevanja je privzeto omogoÄ?ena in Tomboyu omogoÄ?a usklajevanje njegovih sporoÄ?ilc v drugo mapo na vaÅ¡em raÄ?unalniku. To pride prav pri ustvarjanju varnostnih kopij vaÅ¡ih sporoÄ?ilc."
 
 #: C/addins-sync.page:37(title)
 msgid "SSH Sync Service"
-msgstr ""
+msgstr "Storitev usklajevanja SSH"
 
 #: C/addins-sync.page:38(p)
 msgid "The SSH Sync Service allows you to sync your notes with another computer via the SSH protocol. This plugin is disabled by default. You may need to install the <em>sshfs</em> package for your Linux distribution to make this addin work, which is outside the scope of this help document."
-msgstr ""
+msgstr "Storitev usklajevanja SSH vam omogoÄ?a usklajevanje vaÅ¡ih sporoÄ?ilc z drugim raÄ?unalnikom preko protokola SSH. Vstavek je privzeto onemogoÄ?en. Za delovanje tega vstavka boste morda morali namestiti paket <em>sshfs</em> za svojo Linux distribucijo. To je izven obsega tega dokumenta pomoÄ?i."
 
 #: C/addins-sync.page:46(title)
 msgid "WebDav Sync Service"
-msgstr ""
+msgstr "Storitev usklajevanja WebDac"
 
 #: C/addins-sync.page:47(p)
 msgid "The WebDav Sync Service addin is enabled by default and allows you to sync your notes with a WebDav remote server. You may need to have the <em>wdfs FUSE file system</em> package installed for your Linux distribution to make this addin work which is outside the scope of this help document."
-msgstr ""
+msgstr "Vstavek storitve usklajevanja WebDav je privzeto omogoÄ?en in vam omogoÄ?a usklajevanje svojih sporoÄ?ilc z oddaljenim strežnikom WebDav. Morda boste morali namestiti paket <em>datoteÄ?nega sistema wdfs FUSE</em> za svojo Linux distribucijo. To je izven obsega tega dokumenta pomoÄ?i."
 
 #: C/addins-sync.page:55(title)
 msgid "Web Sync Service"
-msgstr ""
+msgstr "Storitev spletnega usklajevanja"
 
 #: C/addins-sync.page:56(p)
 msgid "The Web Sync Service addin allows you to sync your notes to a remote web server or service, such as Tomboy Online. At the time of writing, the Tomboy Online service has not launched."
-msgstr ""
+msgstr "Vstavek storitve spletnega usklajevanja vam omogoÄ?a usklajevanje svojih sporoÄ?ilc z oddaljenim spletnim strežnikom ali storitvijo kot je Tomboy Online. V Ä?asu pisanja storitev Tomboy Online Å¡e ni delovala."
 
 #: C/addins.page:8(desc)
 msgid "Add additional functionality to Tomboy."
-msgstr ""
+msgstr "Dodajte dodatne zmožnosti v Tomboy."
 
 #: C/addins.page:23(title)
 #: C/addins.page:27(title)
 msgid "Tomboy Addins"
-msgstr ""
+msgstr "Vstavki Tomboy"
 
 #: C/addins.page:29(title)
 msgid "Manage addins for Tomboy"
-msgstr ""
+msgstr "Upravljanje vstavkov za Tomboy"
 
 #: C/addins-formatting.page:7(desc)
 msgid "Plugins to add addition note formatting."
-msgstr ""
+msgstr "Vstavki za dodajanje dodatnega oblikovanja sporoÄ?ilc."
 
 #: C/addins-formatting.page:22(title)
 msgid "Formatting Addins"
-msgstr ""
+msgstr "Vstavki oblikovanja"
 
 #: C/addins-formatting.page:25(title)
 msgid "Fixed Width Addin"
-msgstr ""
+msgstr "Vstavek stalne Å¡irine"
 
 #: C/addins-formatting.page:26(p)
 msgid "The Fixed Width addin changes your text to be of a fixed width in the Tomboy note. This addin is disabled by default. To enable, press the <gui>Enable</gui> button."
-msgstr ""
+msgstr "Vstavek stalna Å¡irina spremeni vaÅ¡e besedilo v sporoÄ?ilcih Tomboy v besedilo stalne Å¡irine. Ta vstavek je privzeto onemogoÄ?en. Za omogoÄ?itev pritisnite gumb <gui>OmogoÄ?i</gui>."
 
 #: C/addins-formatting.page:31(title)
 msgid "Underline Addin"
-msgstr ""
+msgstr "Vstavek podÄ?rtanja"
 
 #: C/addins-formatting.page:32(p)
 msgid "The Underline addin allows you to underline specific text in your note using the <gui>Text</gui> icon in a note toolbar. This addin is disabled by default. To enable, press the <gui>Enable</gui> button. Highlight the text you would like to underline, press the <gui>Text</gui> icon in the note toolbar, and choose <gui>Underline</gui> or press <keyseq><key>CONTROL + U</key></keyseq>."
-msgstr ""
+msgstr "Vstavek podÄ?rtanja vam omogoÄ?a podÄ?rtovanje doloÄ?enega besedila v vaÅ¡em sporoÄ?ilcu z uporabo ikone <gui>Besedilo</gui> v orodni vrstici sporoÄ?ilca. Za omogoÄ?itev pritisnite gumb <gui>OmogoÄ?i</gui>. Poudarite besedilo, ki ga želite podÄ?rtati, pritisnite ikono <gui>Besedilo</gui> v orodni vrstici sporoÄ?ilca in izberite <gui>PodÄ?rtaj</gui> ali pritisnite <keyseq><key>CONTROL + U</key></keyseq>."
 
 #: C/addins-desktop.page:7(desc)
 msgid "Plugins to integrate with other applications and websites."
-msgstr ""
+msgstr "Vstavki za vkljuÄ?itev z drugimi programi in spletnimi stranmi."
 
 #: C/addins-desktop.page:22(title)
 msgid "Desktop Integration Addins"
-msgstr ""
+msgstr "Vstavki vkljuÄ?itve v namizje"
 
 #: C/addins-desktop.page:24(p)
 msgid "Desktop Integration addins interact with other applications or websites and Tomboy."
-msgstr ""
+msgstr "Vstavki vkljuÄ?itve v namizje se sporazumevajo z drugimi programi ali spletnimi stranmi in Tomboyem."
 
 #: C/addins-desktop.page:28(title)
 msgid "Bugzilla Links"
-msgstr ""
+msgstr "Povezave Bugzilla"
 
 #: C/addins-desktop.page:29(p)
 msgid "The Bugzilla Links addin allows you to drag a Bugzilla URL from your browser into Tomboy. After dragging a link into a Tomboy note, Tomboy will display the bug number as an active link next to bug icon to show you this is a Bugzilla link. Clicking the link in the Tomboy note will open a browser window taking you to that Bugzilla page."
-msgstr ""
+msgstr "Vstavek povezav Bugzilla vam omogoÄ?a veliko URL-jev Bugzilla iz vaÅ¡ega brskalnika v Tomboy. Po vleÄ?enju povezave v sporoÄ?ilce Tomboy, bo Tomboy prikazal Å¡tevilko hroÅ¡Ä?a kot dejavno povezavo poleg ikone hroÅ¡Ä?a, ki vam kaže, da je to povezava Bugzilla. Klik na povezavo v Tomboyu bo odprl brskalnik, ki vam to prikazal to stran Bugzilla."
 
 #: C/addins-desktop.page:37(title)
 msgid "Evolution Mail Integration"
-msgstr ""
+msgstr "VkljuÄ?itev v Evolution PoÅ¡to"
 
 #: C/addins-desktop.page:38(p)
 msgid "The Evolution Mail Integration plugin allows you to drag an email from Evolution into a Tomboy note. Your note will display an envelope icon and the subject of the note will be displayed as a link. Clicking this link will open the email using Evolution."
-msgstr ""
+msgstr "Vstavek vkljuÄ?itve v Evolution PoÅ¡to vam omogoÄ?a vleÄ?enje elektronske poÅ¡te iz programa Evolution v vaÅ¡e sporoÄ?ilce Tomboy. VaÅ¡e sporoÄ?ilce bo prikazalo ikono ovojnice in zadeva sporoÄ?ilca bo prikazana kot povezava. Klik na to povezavo bo elektronsko sporoÄ?ilo odprl s programom Evolution."
 
 #: C/addins-desktop.page:45(title)
 msgid "Printing Support"
-msgstr ""
+msgstr "Podpora tiskanja"
 
 #: C/addins-desktop.page:46(p)
 msgid "This addin is enabled by default and allows you print notes out. If you disable this addin you will no longer be able to print notes."
-msgstr ""
+msgstr "Ta vstavek je privzeto omogoÄ?en in vam omogoÄ?a tiskanje sporoÄ?ilc. V primeru, da ta vstavek onemogoÄ?ite, sporoÄ?ilc ne boste mogli veÄ? tiskati."
 
 #. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
 #: C/index.page:0(None)
 msgid "translator-credits"
-msgstr ""
+msgstr "Andrej ŽnidarÅ¡iÄ? <andrej znidarsic gmail com>, 2010"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document "
+#~ "under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 "
+#~ "or any later version published by the Free Software Foundation with no "
+#~ "Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You "
+#~ "can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl"
+#~ "\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
+#~ msgstr ""
+#~ "Dano je dovoljenje za kopiranje, distribuiranje in/ali spreminjanje tega "
+#~ "dokumenta pod pogoji GNU Free Documentation License (GFDL) razliÄ?ice 1.1 "
+#~ "ali katerekoli kasnejÅ¡e razliÄ?ice, ki jo je objavila Free Software "
+#~ "Foundation brez stalnih odsekov, besedila naslovnice in zadnje strani. "
+#~ "Kopijo GFDL lahko najdete na tej <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl"
+#~ "\">povezavi</ulink> ali v COPYING-DOCS distribuiranim s tem priroÄ?nikom."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under "
+#~ "the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the "
+#~ "collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, "
+#~ "as described in section 6 of the license."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ta priroÄ?nik je del zbirke priroÄ?nikov GNOME distribuiranih pod GFDL. V "
+#~ "primeru da želite ta priroÄ?nik distribuirati loÄ?eno od zbirke, lahko "
+#~ "to storite z dodajanjem kopije licence priroÄ?nika, kot je opisano v "
+#~ "odseku 6 licence."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Many of the names used by companies to distinguish their products and "
+#~ "services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
+#~ "documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are "
+#~ "made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or "
+#~ "initial capital letters."
+#~ msgstr ""
+#~ "Veliko imen podjetja uporabljajo za loÄ?evanje njihovih produktov in "
+#~ "storitev, zato si jih lastijo kot blagovne znamke. Kjer se ta mena "
+#~ "pojavijo v katerikoli dokumentaciji GNOME in Ä?lani dokumentacijskega "
+#~ "projekta GNOME vedo za njih, so imena v velikih Ä?rkah ali pa se zaÄ?nejo "
+#~ "z velikimi Ä?rkami."
+
+#~ msgid ""
+#~ "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE "
+#~ "TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER "
+#~ "UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
+#~ msgstr ""
+#~ "DOKUMENT IN SPREMENJENE RAZLIÄ?ICE DOKUMENTA SO ZAGOTOVLJENE POD POGOJI "
+#~ "GNU FREE DOCUMENTATION LICENCE Z NADALJNJIM RAZUMEVANJE DA: "
+#~ "<placeholder-1/>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Tomboy is a simple desktop note-taking application, with many features "
+#~ "designed to help organize ideas, such as spell checking, highlighting, "
+#~ "auto-linking URLs, lists, font stylizing, quick access with a table of "
+#~ "contents for notes, and add-ins to extend Tomboy's capabilities. ."
+#~ msgstr ""
+#~ "Tomboy je enostaven program za pisanje sporoÄ?ilc z veliko zmožnostmi "
+#~ "oblikovanimi za pomoÄ? pri organizaciji idej, kot so preverjanje Ä?"
+#~ "rkovanja, poudarjanje, samodejno povezujoÄ?i URL-ji, seznami, slogi "
+#~ "pisav, hiter dostop s kazalom vsebine sporoÄ?ilc in vstavki za razÅ¡"
+#~ "iritev zmožnosti Tomboy."
+
+#~ msgid "2009"
+#~ msgstr "2009"
+
+#~ msgid "Alex Graveley"
+#~ msgstr "Alex Graveley"
+
+#~ msgid "Brent Smith"
+#~ msgstr "Brent Smith"
+
+#~ msgid "Free Software Foundation"
+#~ msgstr "Free Software Foundation"
+
+#~ msgid "Boyd Timothy"
+#~ msgstr "Boyd Timothy"
+
+#~ msgid "Sandy Armstrong"
+#~ msgstr "Sandy Armstrong"
+
+#~ msgid "GNOME Documentation Project"
+#~ msgstr "Projekt dokumentacije GNOME"
+
+#~ msgid "Alex"
+#~ msgstr "Alex"
+
+#~ msgid "Graveley"
+#~ msgstr "Graveley"
+
+#~ msgid "alex beatniksoftware com"
+#~ msgstr "alex beatniksoftware com"
+
+#~ msgid "Brent"
+#~ msgstr "Brent"
+
+#~ msgid "Smith"
+#~ msgstr "Smith"
+
+#~ msgid "gnome nextreality net"
+#~ msgstr "gnome nextreality net"
+
+#~ msgid "Boyd"
+#~ msgstr "Boyd"
+
+#~ msgid "Timothy"
+#~ msgstr "Timothy"
+
+#~ msgid "btimothy gmail com"
+#~ msgstr "btimothy gmail com"
+
+#~ msgid "Sandy"
+#~ msgstr "Sandy"
+
+#~ msgid "Armstrong"
+#~ msgstr "Armstrong"
+
+#~ msgid "sanfordarmstrong gmail com"
+#~ msgstr "sanfordarmstrong gmail com"
+
+#~ msgid "Paul"
+#~ msgstr "Paul"
+
+#~ msgid "Cutler"
+#~ msgstr "Cutler"
+
+#~ msgid "Tomboy Manual 2.1"
+#~ msgstr "PriroÄ?nik Tomboy 2.1"
+
+#~ msgid "2009-03-23"
+#~ msgstr "23.03.2009"
+
+#~ msgid "Tomboy Manual 4.0"
+#~ msgstr "PriroÄ?nik Tomboy 4.0"
+
+#~ msgid "2008-03-07"
+#~ msgstr "07.03.2008"
+
+#~ msgid "Tomboy Manual 3.0"
+#~ msgstr "PriroÄ?nik Tomboy 3.0"
+
+#~ msgid "2007-09-13"
+#~ msgstr "13.09.2007"
+
+#~ msgid "Tomboy Manual 2.0"
+#~ msgstr "PriroÄ?nik Tomboy 2.0"
+
+#~ msgid "2007-02-28"
+#~ msgstr "28.02.2007"
+
+#~ msgid "This manual describes version 0.14.0 of Tomboy"
+#~ msgstr "Ta priroÄ?nik opisuje Tomboy razliÄ?ico 0.14.0"
+
+#~ msgid "Feedback"
+#~ msgstr "Odziv"
+
+#~ msgid ""
+#~ "To report a bug or make a suggestion regarding the Tomboy application or "
+#~ "this manual, follow the directions in the <ulink type=\"help\" url="
+#~ "\"ghelp:gnome-feedback\">GNOME Feedback Page</ulink>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Za poroÄ?ilo hroÅ¡Ä?a ali predloga glede programa Tomboy ali tega priroÄ?"
+#~ "nika sledite smernicam na <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:gnome-feedback"
+#~ "\">Strani odziva GNOME</ulink>."
+
+#~ msgid "Tomboy"
+#~ msgstr "Tomboy"
 
+#~ msgid "notes"
+#~ msgstr "sporoÄ?ilca"
+
+#~ msgid "Notes Application"
+#~ msgstr "Program sporoÄ?ilca"
+
+#~ msgid "Highlighting Search Text"
+#~ msgstr "Poudarjanjem iskanega besedila"
+
+#~ msgid "Auto-linking Web &amp; Email Addresses"
+#~ msgstr "Samodejnim povezovanjem spletnih in e-poštnih naslovov"
+
+#~ msgid "Undo/Redo Support"
+#~ msgstr "Podporo uveljavi/razveljavi"
+
+#~ msgid "Font Styling &amp; Sizing"
+#~ msgstr "Velikostjo in slogom pisave"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Tomboy is accessed through the GNOME panel, the taskbar in Microsoft "
+#~ "Windows, or the dock in Mac OS X. To startup Tomboy automatically when "
+#~ "you log into GNOME, see <xref linkend=\"add-to-panel\"/>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Do Tomboy je mogoÄ?e dostopati iz pulta GNOME, orodne vrstice v Microsoft "
+#~ "Windows ali sidriÅ¡Ä?a v Mac OS X. Za samodejen zagon Tomboy ob prijavi v "
+#~ "gnome si oglejte <xref linkend=\"add-to-panel\"/>."
+
+#~ msgid "Getting Started"
+#~ msgstr "Kako zaÄ?eti"
+
+#~ msgid "Adding Tomboy to the GNOME Panel"
+#~ msgstr "Dodajanje Tomboy v pult GNOME"
+
+#~ msgid ""
+#~ "To add Tomboy to a panel in GNOME, right-click on the panel, then choose "
+#~ "<menuchoice><guimenuitem>Add to Panel</guimenuitem></menuchoice>. Select "
+#~ "Tomboy Notes in the Add to the panel dialog, then click "
+#~ "<menuchoice><guibutton>Add</guibutton></menuchoice>. You should see a "
+#~ "yellow note icon appear in the panel, representing Tomboy. The panel icon "
+#~ "is illustrated in <xref linkend=\"tomboy-panel\"/>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Za dodajanje Tomboy na pult GNOME desno kliknite na pult in nato izberite "
+#~ "<menuchoice><guimenuitem>Dodaj na pult</guimenuitem></menuchoice>. V "
+#~ "pogovornemu oknu Dodaj pultu izberite Tomboy sporoÄ?ilca in nato kliknite "
+#~ "<menuchoice><guibutton>Dodaj</guibutton></menuchoice>. V pultu bi se "
+#~ "morala pojaviti rumena ikona, ki predstavlja Tomboy. Ikona pulta je "
+#~ "prikazana na <xref linkend=\"tomboy-panel\"/>."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Tomboy is automatically added to the taskbar when run on Microsoft "
+#~ "Windows, or the dock when run on Mac OS X."
+#~ msgstr ""
+#~ "Tomboy je ob zagonu v Microsoft Windows samodejno dodan na orodno "
+#~ "vrstico, ob zagonu v Mac OS X pa na sidriÅ¡Ä?e."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Once you have successfully added Tomboy to the panel, you can create new "
+#~ "notes using one of the following methods."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ko ste Tomboy uspeÅ¡no dodali pultu, lahko ustvarite novo sporoÄ?ilce z "
+#~ "enim od naslednjih naÄ?inov."
+
+#~ msgid "To create a new note using the mouse:"
+#~ msgstr "Za ustvarjanje novega sporoÄ?ilca z miÅ¡ko:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Click on the Tomboy note icon present in the GNOME Panel or Windows "
+#~ "taskbar. A menu will appear."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kliknite na ikono Tomboy sporoÄ?ilc v pultu GNOME ali v orodni vrstici "
+#~ "Windows. Pojavil se bo meni."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Select the <menuchoice><guimenuitem>Create New Note</guimenuitem></"
+#~ "menuchoice> option in the menu."
+#~ msgstr ""
+#~ "V meniju izberite možnost <menuchoice><guimenuitem>Ustvari novo sporoÄ?"
+#~ "ilce</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#~ msgid "To create a new note using the keyboard:"
+#~ msgstr "Za uporabo novega sporoÄ?ilca s tipkovnico:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Open the Tomboy menu using the key combination <keycombo><keycap>Alt</"
+#~ "keycap><keycap>F12</keycap></keycombo>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Odprite meni Tomboy s kombinacijo tipk <keycombo><keycap>Alt</"
+#~ "keycap><keycap>F12</keycap></keycombo>."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Use the <keycap>N</keycap> key to select the menu option "
+#~ "<menuchoice><guimenuitem>Create New Note</guimenuitem></menuchoice>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Uporabite tipko <keycap>N</keycap> za izbiro možnosti menija "
+#~ "<menuchoice><guimenuitem>Ustvari novo sporoÄ?ilce</guimenuitem></"
+#~ "menuchoice>."
+
+#~ msgid ""
+#~ "After creating a new note, a new window will appear with the title "
+#~ "<literal>New Note <replaceable>N</replaceable></literal>. At the top of "
+#~ "the note is a toolbar with several buttons and text. Directly below this "
+#~ "toolbar is the content area of the note. This is illustrated in <xref "
+#~ "linkend=\"new-note\"/>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Po ustvarjanju novega sporoÄ?ilca se bo pojavilo novo okno z naslovom "
+#~ "<literal>Novo sporoÄ?ilce <replaceable>N</replaceable></literal>. Na vrhu "
+#~ "sporoÄ?ilca je orodna vrstica z veÄ? gumbi in besedilom. Neposredno pod "
+#~ "orodno vrstico je podroÄ?je vsebine sporoÄ?ilca. To je prikazano v <xref "
+#~ "linkend=\"new-note\"/>."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The note can be edited by clicking in the content area and using the "
+#~ "keyboard to add and remove content. The first line is considered the "
+#~ "title of the note. By default this is populated with the text "
+#~ "<quote><literal>New Note <replaceable>N</replaceable></literal></quote>. "
+#~ "The title is changed by clicking in the content area on the first line "
+#~ "and using the keyboard to change the title. By default, focus is given to "
+#~ "the content area upon creation of a new note, so you can immediately "
+#~ "start editing the note without the need to click on the content area with "
+#~ "the mouse."
+#~ msgstr ""
+#~ "SporoÄ?ilce je mogoÄ?e urejati s klikom na podroÄ?je vsebine in uporabo "
+#~ "tipkovnice za dodajanje ali odstranjevanje vsebine. Prva vrstica je "
+#~ "naslov sporoÄ?ilca. Privzeto je vsebina prve vrstice <quote><literal>Novo "
+#~ "sporoÄ?ilce <replaceable>N</replaceable></literal></quote>. Naslov je "
+#~ "mogoÄ?e spremeniti s klikom na prvo vrstico podroÄ?ja vsebine in "
+#~ "spremembo naslova s tipkovnico. Privzeto je po ustvarjanju novega sporoÄ?"
+#~ "ilca žariÅ¡Ä?e na novemu sporoÄ?ilcu zato lahko zaÄ?ete urejati sporoÄ?"
+#~ "ilce takoj, brez potrebe po miÅ¡kinem kliku na podroÄ?je z vsebino."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Using the toolbar available on each note is discussed in <xref linkend="
+#~ "\"working-with-notes\"/>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Uporaba orodne vrstice, ki je na voljo v sporoÄ?ilcih je opisana v <xref "
+#~ "linkend=\"working-with-notes\"/>."
+
+#~ msgid "The default window for a New Note"
+#~ msgstr "Privzeto okno za novo sporoÄ?ilce"
+
+#~ msgid "Table of Contents"
+#~ msgstr "Kazalo vsebine"
+
+#~ msgid ""
+#~ "To get an overview of all the notes managed by Tomboy, select the "
+#~ "<menuchoice><guimenuitem>Search All Notes</guimenuitem></menuchoice> menu "
+#~ "item from the panel menu. By default, the <interface>Search All Notes</"
+#~ "interface> dialog will display the notes in the order that they were last "
+#~ "modified. Click the <guilabel>Note</guilabel> or <guilabel>Last Changed</"
+#~ "guilabel> column headings to change the sort order. Click the column "
+#~ "heading a second time to toggle between ascending and descending order."
+#~ msgstr ""
+#~ "Za pregled vseh sporoÄ?ilc Tomboy v meniju pulta izberite predmet menija "
+#~ "<menuchoice><guimenuitem>Iskanje vseh sporoÄ?ilc</guimenuitem></"
+#~ "menuchoice>. Privzeto bo pogovorno okno <interface>Iskanje vseh sporoÄ?"
+#~ "ilc</interface> prikazalo sporoÄ?ilca v vrstnemu redu zadnjih sprememb. "
+#~ "Za spremembo razvrÅ¡Ä?anja kliknite na stolpec <guilabel>SporoÄ?ilce</"
+#~ "guilabel> ali <guilabel>ZadnjiÄ? spremenjeno</guilabel>. Drugi klik na "
+#~ "stolpec preklopi vrstni red med naraÅ¡Ä?ajoÄ?im in padajoÄ?im."
+
+#~ msgid ""
+#~ "You can find specific notes by entering text into the search field in the "
+#~ "<interface>Search All Notes</interface> dialog. The list of notes will "
+#~ "automatically update to list only the notes which have matching text."
+#~ msgstr ""
+#~ "SporoÄ?ilca lahko najdete z vnaÅ¡anjem besedila v iskalno polje v "
+#~ "pogovornemu oknu <interface>Iskanje vseh sporoÄ?ilc</interface>. Seznam "
+#~ "sporoÄ?ilc se bo samodejno posodabljal in naÅ¡tel samo sporoÄ?ilca, ki "
+#~ "vsebujejo ujemajoÄ?e besedilo."
+
+#~ msgid ""
+#~ "To open a note in the <interface>Search All Notes</interface> dialog, do "
+#~ "one of the following:"
+#~ msgstr ""
+#~ "Za odpiranje sporoÄ?ilca v pogovornemu oknu <interface>Iskanje vseh "
+#~ "sporoÄ?ilc</interface> uporabite eno od naslednjih možnosti:"
+
+#~ msgid "Double-click on a note."
+#~ msgstr "Dvokliknite na sporoÄ?ilce."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Highlight a note by selecting it and then select "
+#~ "<menuchoice><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice> from the "
+#~ "<guimenuitem>File</guimenuitem> menu."
+#~ msgstr ""
+#~ "Poudarite sporoÄ?ilce z njegovo izbiro in v meniju <guimeuitem>Datoteka</"
+#~ "guimenuitem> izberite <menuchoice><guimenuitem>Odpri</guimenuitem></"
+#~ "menuchoice>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Right-click on a note and select <menuchoice><guimenuitem>Open</"
+#~ "guimenuitem></menuchoice> from the context menu that appears."
+#~ msgstr ""
+#~ "Desno kliknite na sporoÄ?ilce in v vsebinskemu meniju izberite "
+#~ "<menuchoice><guimenuitem>Odpri</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Highlight a note by selecting it and then press the key combination "
+#~ "<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Poudarite sporoÄ?ilce z njegovo izbiro in pritisnite na kombinacijo tipk "
+#~ "<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
+
+#~ msgid "Working With Notes"
+#~ msgstr "Delo s sporoÄ?ilci"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Notes are modified and edited through the main window for each note. The "
+#~ "toolbar at the top of each note allows you to stylize the note and "
+#~ "perform other note-related functions. We discuss the functions of each "
+#~ "item on the toolbar in the following sections."
+#~ msgstr ""
+#~ "SporoÄ?ilca je mogoÄ?e spreminjati in urejati v glavnemu oknu za vsako "
+#~ "sporoÄ?ilce. Orodna vrstica na vrhu sporoÄ?ilc vam omogoÄ?a spremembo "
+#~ "sloga in izvedbo drugih zmožnosti povezanih s sporoÄ?ilci. V naslednjih "
+#~ "odsekih so razložene zmožnosti vseh predmetov v orodni vrstici."
+
+#~ msgid "Search"
+#~ msgstr "Iskanje"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Clicking the <guibutton>Search</guibutton> button will open the "
+#~ "<interface>Search All Notes</interface> dialog described earlier (<xref "
+#~ "linkend=\"search-all-notes\"/>.)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Klik na gumb <guibutton>Iskanje</guibutton> bo odprl pogovorno okno "
+#~ "<interface>Iskanje vseh sporoÄ?ilc</interface>, ki je bilo opisano prej "
+#~ "(<xref linkend=\"search-all-notes\"/>.)"
+
+#~ msgid "Link"
+#~ msgstr "Povezava"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The <guibutton>Link</guibutton> button allows you to create a link to a "
+#~ "new note from within the current note. For example, if your note contains "
+#~ "the phrase <quote>FinalExam</quote>, you can select this text with the "
+#~ "mouse and click the <guibutton>Link</guibutton> button to create a new "
+#~ "note with the title <quote>FinalExam</quote>. A link will also be created "
+#~ "in the current note that can be clicked to open the new <quote>FinalExam</"
+#~ "quote> note."
+#~ msgstr ""
+#~ "Gumb <guibutton>Povezava</guibutton> vam omogoÄ?a ustvarjanje povezave na "
+#~ "novo sporoÄ?ilce s trenutnega sporoÄ?ilca. Na primer, Ä?e vaÅ¡e sporoÄ?"
+#~ "ilce vsebuje reklo <quote>ZadnjiIzpit</quote>, lahko to besedilo izberete "
+#~ "z miško in kliknete gumb <guibutton>Povezava</guibutton> za ustvarjanje "
+#~ "novega sporoÄ?ilca z naslovom <quote>ZadnjiIzpit</quote>. V trenutnemu "
+#~ "sporoÄ?ilcu bo ustvarjena povezava. Klik na povezavo odpre novo sporoÄ?"
+#~ "ilce <quote>ZadnjiIzpit</quote>."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Changing the title of a note will update links present in other notes. "
+#~ "This prevents broken links from occurring when a note is renamed."
+#~ msgstr ""
+#~ "Sprememba naslova sporoÄ?ilca bo posodobila vse povezave v drugih sporoÄ?"
+#~ "ilcih. To prepreÄ?i pojav zlomljenih povezav ob preimenovanju sporoÄ?ilc."
+
+#~ msgid "Text"
+#~ msgstr "Besedilo"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Formatting text within your notes can be done using the <guibutton>Text</"
+#~ "guibutton> button. The <guibutton>Text</guibutton> button will display a "
+#~ "menu with several options from which you can choose. Each menu item is "
+#~ "explained next."
+#~ msgstr ""
+#~ "Oblikovanje besedila v vaÅ¡ih sporoÄ?ilcih je mogoÄ?e izvesti z gumbom "
+#~ "<guibutton>Besedilo</guibutton>. Gumb <guibutton>Besedilo</guibutton> bo "
+#~ "prikazal meni z veÄ? možnostmi, med katerimi lahko izbirate. Vsi "
+#~ "predmeti menija so razloženi v besedilu."
+
+#~ msgid "Undo"
+#~ msgstr "Razveljavi"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Support for <quote>Undo</quote> is available in Tomboy through this menu "
+#~ "item. The Undo function allows you to revert previous changes made to "
+#~ "your note during the current session. To undo your last change using the "
+#~ "keyboard, use the standard keybinding, <keycombo><keycap>Ctrl</"
+#~ "keycap><keycap>Z</keycap></keycombo>."
+#~ msgstr ""
+#~ "S tem predmetom menija je mogoÄ?e uporabiti <quote>Razveljavi</quote>. "
+#~ "Zmožnost razveljavi vam omogoÄ?a povrnitev prejÅ¡njih sprememb vaÅ¡ega "
+#~ "sporoÄ?ilca v trenutni seji. Za razveljavitev vaÅ¡e zadnje spremembe "
+#~ "uporabite obiÄ?ajno tipkovno bližnjico <keycombo><keycap>Ctrl</"
+#~ "keycap><keycap>Z</keycap></keycombo>."
+
+#~ msgid "Redo"
+#~ msgstr "Uveljavi"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The <quote>Redo</quote> function is used to put back changes that were "
+#~ "removed using the <quote>Undo</quote> feature. To redo your last change "
+#~ "using the keyboard, use the standard keybinding, <keycombo><keycap>Shift</"
+#~ "keycap><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Z</keycap></keycombo>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Zmožnost <quote>Uveljavi</quote> povrne spremembe, ki so bile "
+#~ "odstranjene z možnostjo <quote>Razveljavi</quote> . Za uveljavitev vaše "
+#~ "zadnje spremembe uporabite obiÄ?ajno tipkovno bližnjico "
+#~ "<keycombo><keycap>Dvigalka</keycap><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Z</"
+#~ "keycap></keycombo>."
+
+#~ msgid "Bold"
+#~ msgstr "Krepko"
+
+#~ msgid ""
+#~ "To make text within your note bold, first select the text you want to "
+#~ "modify. Then select the <menuchoice><guimenuitem>Bold</guimenuitem></"
+#~ "menuchoice> option from the <guibutton>Text</guibutton> menu. You may "
+#~ "also use the keybinding <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>B</"
+#~ "keycap></keycombo> after selecting the text."
+#~ msgstr ""
+#~ "Za dodajanje sloga krepko izberite besedilo in nato v meniju "
+#~ "<guibutton>Besedilo</guibutton> izberite možnost "
+#~ "<menuchoice><guimenuitem>Krepko</guimenuitem></menuchoice>. Po izbiri "
+#~ "besedila lahko uporabite tudi tipkovno bližnjico <keycombo><keycap>Ctrl</"
+#~ "keycap><keycap>B</keycap></keycombo>."
+
+#~ msgid "Italic"
+#~ msgstr "LežeÄ?e"
+
+#~ msgid ""
+#~ "To make text within your note italic, first select the text you want to "
+#~ "modify. Then select the <menuchoice><guimenuitem>Italic</guimenuitem></"
+#~ "menuchoice> option from the <guibutton>Text</guibutton> menu. You may "
+#~ "also use the keybinding <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>I</"
+#~ "keycap></keycombo> after selecting the text."
+#~ msgstr ""
+#~ "Za dodajanje sloga ležeÄ?e izberite besedilo in nato v meniju "
+#~ "<guibutton>Besedilo</guibutton> izberite možnost "
+#~ "<menuchoice><guimenuitem>LežeÄ?e</guimenuitem></menuchoice>. Po izbiri "
+#~ "besedila lahko uporabite tudi tipkovno bližnjico <keycombo><keycap>Ctrl</"
+#~ "keycap><keycap>I</keycap></keycombo>."
+
+#~ msgid "Strikeout"
+#~ msgstr "PreÄ?rtano"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The strikeout style will put a line through the selected text. To add a "
+#~ "strikeout, select the text and then select the "
+#~ "<menuchoice><guimenuitem>Strikeout</guimenuitem></menuchoice> option from "
+#~ "the <guibutton>Text</guibutton> menu. You may also use the keybinding "
+#~ "<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>S</keycap></keycombo> after "
+#~ "selecting the text."
+#~ msgstr ""
+#~ "Slog preÄ?rtano bo preÄ?rtal izbrano besedilo. Za dodajanje sloga "
+#~ "izberite besedilo in nato v meniju <guibutton>Besedilo</guibutton> "
+#~ "izberite možnost <menuchoice><guimenuitem>PreÄ?rtano</guimenuitem></"
+#~ "menuchoice>. Po izbiri besedila lahko uporabite tudi tipkovno bližnjico "
+#~ "<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>S</keycap></keycombo>."
+
+#~ msgid "Highlight"
+#~ msgstr "Poudari"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The highlight style will put a yellow background around the selected "
+#~ "text. To add a highlight, select the text and then select the "
+#~ "<menuchoice><guimenuitem>Highlight</guimenuitem></menuchoice> option from "
+#~ "the <guibutton>Text</guibutton> menu. You may also use the keybinding "
+#~ "<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>H</keycap></keycombo> after "
+#~ "selecting the text."
+#~ msgstr ""
+#~ "Slog poudarjanja bo okoli izbranega besedila nastavil rumeno ozadje. Za "
+#~ "dodajanje poudarjanja izberite besedilo in nato v meniju "
+#~ "<guibutton>Orodja</guibutton> izberite možnost "
+#~ "<menuchoice><guimenuitem>Poudari</guimenuitem></menuchoice>. Po izbiri "
+#~ "besedila lahko uporabite tudi tipkovno bližnjico <keycombo><keycap>Ctrl</"
+#~ "keycap><keycap>H</keycap></keycombo>."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The fixed width style allows text to use a fixed width font. To change "
+#~ "existing text, first select the text you want to modify. Then select the "
+#~ "<menuchoice><guimenuitem>Fixed Width</guimenuitem></menuchoice> option "
+#~ "from the <guibutton>Text</guibutton> menu. You can also select the "
+#~ "<menuchoice><guimenuitem>Fixed Width</guimenuitem></menuchoice> option "
+#~ "from the <guibutton>Text</guibutton> before you start typing to have the "
+#~ "text you type be in a fixed width style."
+#~ msgstr ""
+#~ "Slog stalne Å¡irine omogoÄ?a uporabo pisave stalne Å¡irine. Za spremembo "
+#~ "obstojeÄ?ega besedila izberite besedilo, ki ga želite spremeniti. Nato v "
+#~ "meniju <guibutton>Besedilo</guibutton> izberite možnost "
+#~ "<menuchoice><guimenuitem>Stalna Å¡irina</guimenuitem></menuchoice>. To "
+#~ "možnost lahko izberete tudi pred zaÄ?etkom vnaÅ¡anja besedila. V temu "
+#~ "primeru bo vneseno besedilo stalne Å¡irine. "
+
+#~ msgid ""
+#~ "The <menuchoice><guimenuitem>Fixed Width</guimenuitem></menuchoice> "
+#~ "option is a feature provided by the Fixed Width Add-in. For more "
+#~ "information on add-ins, see <xref linkend=\"plugins\"/>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Možnost <menuchoice><guimenuitem>Stalna širina</guimenuitem></"
+#~ "menuchoice> zagotavlja vstavek Stalna Å¡irina. Za veÄ? podrobnosti o "
+#~ "vstavkih si oglejte <xref linkend=\"plugins\"/>."
+
+#~ msgid "Font size"
+#~ msgstr "Velikost pisave"
+
+#~ msgid "Small"
+#~ msgstr "Majhna"
+
+#~ msgid "Normal"
+#~ msgstr "ObiÄ?ajna"
+
+#~ msgid "Large"
+#~ msgstr "Velika"
+
+#~ msgid "Huge"
+#~ msgstr "Ogromna"
+
+#~ msgid ""
+#~ "There are actually four options in this part of the menu: <placeholder-1/"
+#~ ">. Each one of these options represents a font size to use for the "
+#~ "selected text in the note. To modify the font size, select the text and "
+#~ "then select one of <placeholder-2/> options from the <guibutton>Text</"
+#~ "guibutton> menu."
+#~ msgstr ""
+#~ "V temu delu menija so štiri možnosti: <placeholder-1/>. Vsaka od teh "
+#~ "možnosti predstavlja velikost pisave za izbrano besedilo v sporoÄ?ilcu. "
+#~ "Za spremembo velikosti pisave izberite besedilo in nato izberite eno od "
+#~ "možnosti <placeholder-2/> v meniju <guibutton>Besedilo</guibutton>. "
+
+#~ msgid "Bullets"
+#~ msgstr "VrstiÄ?ne oznake"
+
+#~ msgid "Increase Indent"
+#~ msgstr "PoveÄ?aj zamik"
+
+#~ msgid "Decrease Indent"
+#~ msgstr "Zmanjšaj zamik"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Select the <menuchoice><guimenuitem>Bullets</guimenuitem></menuchoice> "
+#~ "option from the <guibutton>Text</guibutton> menu to begin or end a "
+#~ "bulleted list. If the cursor is inside a bulleted list, the "
+#~ "<placeholder-1/> options will be enabled."
+#~ msgstr ""
+#~ "V meniju <guibutton>Besedilo</guibutton> izberite možnost "
+#~ "<menuchoice>VrstiÄ?ne oznake</menuchoice> za zaÄ?etek ali konÄ?anje "
+#~ "vrstiÄ?nih oznak. V primeru da je kazalec znotraj vrstiÄ?nih oznak, bodo "
+#~ "omogoÄ?ene možnosti <placeholder-1/>."
+
+#~ msgid ""
+#~ "With the cursor on a bulleted list line, select the "
+#~ "<menuchoice><guimenuitem>Increase Indent</guimenuitem></menuchoice> "
+#~ "option to shift the current line to the right or the "
+#~ "<menuchoice><guimenuitem>Decrease Indent</guimenuitem></menuchoice> "
+#~ "option to shift the current line to the left."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ko je kazalec v vrstici vrstiÄ?ne oznake, izberite možnost "
+#~ "<menuchoice><guimenuitem>PoveÄ?aj zamik</guimenuitem></menuchoice> za "
+#~ "zamik trenutne vrstice desno ali možnost <menuchoice><guimenuitem>Zmanjš"
+#~ "aj zamik</guimenuitem></menuchoice> za zamik trenutne vrstice levo."
+
+#~ msgid "For more information on bullets, see <xref linkend=\"bullets\"/>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Za veÄ? podrobnosti o vrstiÄ?nih oznakah si oglejte <xref linkend="
+#~ "\"bullets\"/>."
+
+#~ msgid "Find in This Note"
+#~ msgstr "Najdi v temu sporoÄ?ilcu"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Use this to search for text within the current note. A small find bar "
+#~ "will open up at the bottom of the note. To open the find bar using the "
+#~ "keyboard, use the standard keybinding, <keycombo><keycap>Ctrl</"
+#~ "keycap><keycap>F</keycap></keycombo>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Uporabite to zmožnost za iskanje besedila znotraj trenutnega sporoÄ?"
+#~ "ilca. Na dnu sporoÄ?ilca se bo pojavila majhna iskalna vrstica. Za "
+#~ "odprtje iskalne vrstice s tipkovnico uporabite obiÄ?ajno tipkovno bliž"
+#~ "njico <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>F</keycap></keycombo>."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Enter text to find. After entering text, the matches will be highlighted. "
+#~ "Click <guibutton>Find Next</guibutton> to highlight the next match and "
+#~ "place the cursor there. Click <guibutton>Previous</guibutton> to move to "
+#~ "the previous match."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vnesite besedilo za iskanje. Po vnašanju besedila bodo zadetki "
+#~ "poudarjeni. Kliknite <guibutton>Najdi naslednje</guibutton> za "
+#~ "poudarjanje naslednjega zadetka in premik kazalca tja. Kliknite "
+#~ "<guibutton>Predhodni</guibutton> za premik na predhodni zadetek."
+
+#~ msgid ""
+#~ "To close the find bar, click <guibutton>X</guibutton> (Close Button) on "
+#~ "the far left or press the <keycap>Escape</keycap> key."
+#~ msgstr ""
+#~ "Za zaprtje iskalne vrstice kliknite gumb <guibutton>X</guibutton> ali "
+#~ "pritisnite <keycap>Vnosno tipko</keycap>."
+
+#~ msgid "Tools (gear icon)"
+#~ msgstr "Orodja (ikona kolesa)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The <guibutton>Tools</guibutton> button is represented by the "
+#~ "<inlinegraphic fileref=\"figures/tomboy-tools.png\"/> icon. When you "
+#~ "click the <guiicon>Tools</guiicon> icon on the toolbar present on your "
+#~ "note, a menu will appear with the following items:"
+#~ msgstr ""
+#~ "Gumb <guibutton>orodja</guibutton> je predstavljen z ikono  "
+#~ "<inlinegraphic fileref=\"figures/tomboy-tools.png\"/>. Ko kliknete ikono "
+#~ "<guiicon>Orodja</guiicon> v orodni vrstici na vaÅ¡emu sporoÄ?ilcu, se bo "
+#~ "pojavil meni z naslednjimi predmeti:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Select this option to synchronize your notes with a central server. For "
+#~ "more information on note synchronization, see <xref linkend="
+#~ "\"synchronization\"/>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Izberite to možnost za usklajevanje vaÅ¡ih sporoÄ?ilc z osrednjim strež"
+#~ "nikom. Za veÄ? podrobnosti o usklajevanju sporoÄ?ilc si oglejte <xref "
+#~ "linkend=\"synchronization\"/>."
+
+#~ msgid "What links here?"
+#~ msgstr "Kaj se povezuje sem?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "This option allows you to quickly see what other notes link to the "
+#~ "current note. This feature is provided by the Backlinks Add-in. For more "
+#~ "information on add-ins, see <xref linkend=\"plugins\"/>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ta možnost vam omogoÄ?a hitro preverjanje, Ä?e se druga sporoÄ?ilca "
+#~ "povezujejo s trenutnim sporoÄ?ilcem. To zmožnost zagotavlja vstavek "
+#~ "povratne povezave. Za veÄ? podrobnosti o vstavkih si oglejte <xref "
+#~ "linkend=\"plugins\"/>."
+
+#~ msgid ""
+#~ "You can create an <acronym>HTML</acronym> (Hypertext Markup Language) "
+#~ "document from one or more notes by selecting this option. For more "
+#~ "information, please see <xref linkend=\"plugins\"/>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Z izbiro te možnosti lahko iz enega ali veÄ? sporoÄ?ilc ustvarite "
+#~ "dokument <acronym>HTML</acronym>. Za veÄ? podrobnosti si oglejte <xref "
+#~ "linkend=\"plugins\"/>."
+
+#~ msgid "Print"
+#~ msgstr "Natisni"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Select this option to print the current note. You will be presented with "
+#~ "the standard GNOME print dialog."
+#~ msgstr ""
+#~ "To možnost izberite za tisk trenutnega sporoÄ?ilca. Prikazalo se bo obiÄ?"
+#~ "ajno pogovorno okno GNOME tiskanja."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Depending on the add-ins that you have installed for Tomboy, you may have "
+#~ "more or less items available in the <guimenu>Tools</guimenu> menu."
+#~ msgstr ""
+#~ "Glede na vstavke, ki jih imate nameÅ¡Ä?ene za Tomboy, imate lahko v "
+#~ "meniju <guimenu>Orodja</guimenu> na voljo veÄ? ali manj predmetov."
+
+#~ msgid "Delete"
+#~ msgstr "Izbriši"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The <guibutton>Delete</guibutton> button will pop up a dialog box asking "
+#~ "if you want to permanently delete the note and its contents. Click the "
+#~ "<guibutton>Delete</guibutton> button to discard the note permanently, or "
+#~ "<guibutton>Cancel</guibutton> to abort the process. Links to this note "
+#~ "from other notes will still exist, but will re-create the note upon "
+#~ "activation."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klik na gumb <guibutton>Izbriši</guibutton> prikaže pogovorno okno, ki "
+#~ "vas bo vpraÅ¡alo ali želite trajno izbrisati sporoÄ?ilce in njegovo "
+#~ "vsebino. Za trajen izbris sporoÄ?ilca kliknite na gumb <guibutton>IzbriÅ¡"
+#~ "i</guibutton>, ali pa za preklic opravila pritisnite <guibutton>PrekliÄ?"
+#~ "i</guibutton>. Povezave do sporoÄ?ilca bodo Å¡e vedno obstajale, vendar "
+#~ "bo klik na njih ponovno ustvaril sporoÄ?ilo."
+
+#~ msgid "Panel Menu"
+#~ msgstr "Meni pulta"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Tomboy keeps the most recently used notes quickly available to you in a "
+#~ "menu that appears when you click on the Tomboy Icon in the GNOME Panel, "
+#~ "the taskbar in Microsoft Windows, or the dock in Mac OS X."
+#~ msgstr ""
+#~ "Tomboy obdrži najbolj nedavno uporabljena sporoÄ?ilca hitro dostopna v "
+#~ "meniju, ki se pojavi po kliku na ikono Tomboy v pultu GNOME, opravilni "
+#~ "vrstici v Microsoft Windows ali v sidriÅ¡Ä?u v Mac OS X."
+
+#~ msgid "Note Pinning"
+#~ msgstr "Pripenjanje sporoÄ?ilc"
+
+#~ msgid ""
+#~ "To force a note to always be in the panel menu regardless of when you "
+#~ "last accessed it, click the thumbtack icon to \"pin\" it to the menu. "
+#~ "Notes that are pinned to the panel menu will have a thumbtack icons that "
+#~ "look like this: <inlinegraphic fileref=\"figures/tomboy-pindown.png\"/>. "
+#~ "Notes that are not pinned to the panel menu will have thumbtack icons "
+#~ "that look like this: <inlinegraphic fileref=\"figures/tomboy-pinup.png\"/"
+#~ ">."
+#~ msgstr ""
+#~ "V primeru da naj bo sporoÄ?ilce vedno v meniju pulta ne glede na Ä?as "
+#~ "zadnjega dostopa, kliknite na ikono risalnega žebljiÄ?ka za \"pripenjanje"
+#~ "\" v meni. SporoÄ?ilca, pripeta v meni, bodo imela ikone risalnega ž"
+#~ "ebljiÄ?ka, ki so videti takole: <inlinegraphic fileref=\"figures/tomboy-"
+#~ "pindown.png\"/>. SporoÄ?ilca, ki niso pripeta v meni, bodo imela ikone "
+#~ "risalnega žebljiÄ?ka, ki so videti takole: <inlinegraphic fileref="
+#~ "\"figures/tomboy-pinup.png\"/>."
+
+#~ msgid "Tomboy Panel Menu"
+#~ msgstr "Meni pulta Tomboy"
+
+#~ msgid "Begin a bulleted list"
+#~ msgstr "ZaÄ?enjanje seznama vrstiÄ?nih oznak"
+
+#~ msgid "You may begin a bulleted list by using one of the following methods:"
+#~ msgstr ""
+#~ "Seznam vrstiÄ?nih oznak lahko zaÄ?nete na enega od naslednjih naÄ?inov:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Select <menuchoice><guimenuitem>Bullets</guimenuitem></menuchoice> from "
+#~ "the <guibutton>Text</guibutton> menu."
+#~ msgstr ""
+#~ "V meniju <guibutton>Besedilo</guibutton> izberite "
+#~ "<menuchoice><guimenuitem>VrstiÄ?ne oznake</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Begin a line with a single dash character (-), type some text immediately "
+#~ "following the dash, and press <keycap>Enter</keycap>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vrstico zaÄ?nite s pomiÅ¡ljajem (-), takoj za pomiÅ¡ljajem napiÅ¡ite "
+#~ "nekaj besedila in pritisnite <keycap>Vnosno tipko</keycap>."
+
+#~ msgid "End a bulleted list"
+#~ msgstr "KonÄ?anje seznama vrstiÄ?nih oznak"
+
+#~ msgid "End a bulleted list by doing one of the following:"
+#~ msgstr "KonÄ?ajte seznam vrstiÄ?nih oznak z eno od naslednjih možnosti:"
+
+#~ msgid "Press <keycap>Enter</keycap> on a blank bulleted line."
+#~ msgstr ""
+#~ "V prazni vrstici vrstiÄ?nih oznak pritisnite <keycap>Vnosno tipko</"
+#~ "keycap>."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Select <menuchoice><guimenuitem>Decrease Indent</guimenuitem></"
+#~ "menuchoice> from the <guibutton>Text</guibutton> menu in succession until "
+#~ "the current line is no longer part of the bulleted list."
+#~ msgstr ""
+#~ "V meniju <guibutton>Besedilo</guibutton> izbirajte "
+#~ "<menuchoice><guimenuitem>Zmanjšaj zamik</guimenuitem></menuchoice> "
+#~ "dokler trenutna vrstica ni veÄ? del seznama vrstiÄ?nih oznak."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Using the key combination <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Tab</"
+#~ "keycap></keycombo> in succession until the current line is no longer part "
+#~ "of the bulleted list."
+#~ msgstr ""
+#~ "Uporabljajte kombinacijo tipk <keycombo><keycap>Dvigalka</"
+#~ "keycap><keycap>Tabulator</keycap></keycombo> dokler trenutna vrstica ni "
+#~ "veÄ? del seznama vrstiÄ?nih oznak."
+
+#~ msgid "Increase Indentation"
+#~ msgstr "PoveÄ?anje zamika"
+
+#~ msgid "To increase the line indentation in a bulleted list with the mouse:"
+#~ msgstr "Za poveÄ?anje zamika vrstice v seznamu vrstiÄ?nih oznak z miÅ¡ko:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Select <menuchoice><guimenuitem>Increase Indent</guimenuitem></"
+#~ "menuchoice> from the <guibutton>Text</guibutton> menu."
+#~ msgstr ""
+#~ "V meniju <guibutton>Besedilo</guibutton> izberite "
+#~ "<menuchoice><guimenuitem>PoveÄ?aj zamik</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#~ msgid ""
+#~ "To increase the line indentation in a bulleted list with the keyboard:"
+#~ msgstr ""
+#~ "Za poveÄ?anje zamika vrstice v seznamu vrstiÄ?nih oznak s tipkovnico:"
+
+#~ msgid "Press the <keycap>Tab</keycap> key."
+#~ msgstr "Pritisnite tipko <keycap>Tabulator</keycap>."
+
+#~ msgid "Decrease Indentation"
+#~ msgstr "Zmanjšanje zamika"
+
+#~ msgid "To decrease the line indentation in a bulleted list with the mouse:"
+#~ msgstr "Za zmanjÅ¡anje zamika vrstice v seznamu vrstiÄ?nih oznak z miÅ¡ko:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Select <menuchoice><guimenuitem>Decrease Indent</guimenuitem></"
+#~ "menuchoice> from the <guibutton>Text</guibutton> menu."
+#~ msgstr ""
+#~ "V meniju <guibutton>Besedilo</guibutton> izberite "
+#~ "<menuchoice><guimenuitem>Zmanjšaj zamik</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#~ msgid ""
+#~ "To decrease the line indentation in a bulleted list with the keyboard:"
+#~ msgstr ""
+#~ "Za zmanjÅ¡anje zamika vrstice v seznamu vrstiÄ?nih oznak s tipkovnico:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Press the key combination <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Tab</"
+#~ "keycap></keycombo>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Pritisnite kombinacijo tipk <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Tab</"
+#~ "keycap></keycombo>."
+
+#~ msgid "Working with Notebooks"
+#~ msgstr "Delo z beležkami"
+
+#~ msgid "Creating Notebooks"
+#~ msgstr "Ustvarjanje beležk"
+
+#~ msgid "You can create new notebooks using one of the following methods:"
+#~ msgstr "Nove beležke lahko ustvarite na enega od naslednjih naÄ?inov:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Create a new notebook from the Tomboy note icon on the GNOME Panel, the "
+#~ "taskbar in Microsoft Windows, or the dock in Mac OS X"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ustvarite novo beležko iz ikone Tomboy sporoÄ?ilc v pultu GNOME, "
+#~ "opravilni vrstici v Microsoft Windows ali sidriÅ¡Ä?u v Mac OS X"
+
+#~ msgid "Adding Notes to a Notebook"
+#~ msgstr "Dodajanje sporoÄ?ilc beležki"
+
+#~ msgid ""
+#~ "To add notes to a notebook, you can add a note from the <guilabel>Search "
+#~ "All Notes</guilabel> dialog or directly within a note."
+#~ msgstr ""
+#~ "SporoÄ?ilca lahko dodajate beležki iz pogovornega okna <guilabel>Iskanje "
+#~ "vseh sporoÄ?ilc</guilabel> ali neposredno znotraj sporoÄ?ilca."
+
+#~ msgid "To move an existing note from the Search All Notes dialog:"
+#~ msgstr ""
+#~ "Za premik obstojeÄ?ega sporoÄ?ilca iz pogovornega okna Iskanje vseh "
+#~ "sporoÄ?ilc:"
+
+#~ msgid "Using your mouse, drag the note(s) onto a notebook on the left."
+#~ msgstr "Z miÅ¡ko povlecite sporoÄ?ilc-e/a v beležko na levi."
+
+#~ msgid ""
+#~ "As you type a note, you can add the note directly to an existing notebook "
+#~ "using the <guimenu>Notebook</guimenu> button. The <guimenu>Notebook</"
+#~ "guimenu> button is represented by the <inlinegraphic fileref=\"figures/"
+#~ "notebook-icon.png\"/> icon."
+#~ msgstr ""
+#~ "Medtem ko tipkate sporoÄ?ilce ga lahko dodate neposredno v obstojeÄ?o "
+#~ "beležko z gumbom <guimenu>Beležka</guimenu>. Gumb <guimenu>Beležka</"
+#~ "guimenu> predstavlja ikona <inlinegraphic fileref=\"figures/notebook-icon."
+#~ "png\"/>."
+
+#~ msgid "Adding a note to a notebook"
+#~ msgstr "Dodajanje sporoÄ?ilca beležki"
+
+#~ msgid "Creating Notebook Templates"
+#~ msgstr "Ustvarjanje predlog beležke"
+
+#~ msgid ""
+#~ "After you create a notebook, you can create a template for each new note "
+#~ "that you create in a specific notebook."
+#~ msgstr ""
+#~ "Po ustvarjanju beležke lahko ustvarite predlogo za vsako novo sporoÄ?"
+#~ "ilce, ki ga ustvarite v doloÄ?eni beležki."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This will open a new note that will be used as the template. Any text "
+#~ "typed in this note will appear in all notes created in this Notebook. "
+#~ "Create a new note in the notebook by using your mouse, right click on a "
+#~ "notebook and select <menuchoice><guimenuitem>New Note</guimenuitem></"
+#~ "menuchoice>."
+#~ msgstr ""
+#~ "To bo odprlo novo sporoÄ?ilce, ki bo uporabljeno kot predloga. Besedilo "
+#~ "vneseno v to beležko se bo pojavilo v vseh sporoÄ?ilcih ustvarjenih v "
+#~ "tej beležki. Novo sporoÄ?ilce v beležki lahko ustvarite z desnim miÅ¡"
+#~ "kinim klikom na beležko in izbiro <menuchoice><guimenuitem>Novo sporoÄ?"
+#~ "ilce</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Deleting a notebook will not delete any of the notes which are currently "
+#~ "inside the notebook. After deleting a notebook, the notes will not be "
+#~ "associated with any notebook and can be seen by highlighting "
+#~ "<menuchoice><guimenuitem>Unfiled Notes</guimenuitem></menuchoice> in the "
+#~ "<menuchoice><guimenuitem>Search All Notes</guimenuitem></menuchoice> "
+#~ "window."
+#~ msgstr ""
+#~ "Izbris beležke ne bo izbrisal sporoÄ?ilc, ki so trenutno v njej. Po "
+#~ "izbrisu beležke sporoÄ?ilca ne bodo veÄ? povezana z beležko in jih bo "
+#~ "mogoÄ?e videti s poudarjanjem <menuchoice><guimenuitem>Nezapolnjena "
+#~ "sporoÄ?ilca</guimenuitem></menuchoice> v oknu "
+#~ "<menuchoice><guimenuitem>Iskanje vseh sporoÄ?ilc</guimenuitem></"
+#~ "menuchoice>."
+
+#~ msgid "You can delete a notebook you have created by one of two methods:"
+#~ msgstr "Beležke lahko odstranite na enega od vseh naÄ?inov: "
+
+#~ msgid ""
+#~ "Using your mouse, right click on a Notebook that you have created and "
+#~ "choose <menuchoice><guimenuitem>Delete Notebook</guimenuitem></"
+#~ "menuchoice>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Z miško desno kliknite na ustvarjeno beležko in izberite "
+#~ "<menuchoice><guimenuitem>Izbriši beležko</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#~ msgid ""
+#~ "To delete a Notebook from the <menuchoice><guimenuitem>Search All Notes</"
+#~ "guimenuitem></menuchoice> menu, open <menuchoice><guimenuitem>Search All "
+#~ "Notes</guimenuitem></menuchoice> by choosing it from the Tomboy icon on "
+#~ "the GNOME Panel, the taskbar in Microsoft Windows, or the dock in Mac OS "
+#~ "X."
+#~ msgstr ""
+#~ "Za izbris beležke iz menija <menuchoice><guimenuitem>Iskanje vseh sporoÄ?"
+#~ "ilc</guimenuitem></menuchoice>, ga odprite s klikom na ikono Tomboy v "
+#~ "pultu GNOME, opravilni vrstici v Microsoft Windows ali v sidriÅ¡Ä?u na "
+#~ "Mac OS X."
+
+#~ msgid "Using your mouse, left click on the Notebook you want to delete."
+#~ msgstr "Z miško levo kliknite na beležko, ki jo želite izbrisati."
+
+#~ msgid ""
+#~ "From the menu, choose <menuchoice><guimenuitem>Edit</"
+#~ "guimenuitem><guimenuitem>Delete Notebook</guimenuitem></menuchoice>"
+#~ msgstr ""
+#~ "V meniju izberite <menuchoice><guimenuitem>Uredi</"
+#~ "guimenuitem><guimenuitem>Izbriši beležko</guimenuitem></menuchoice>"
+
+#~ msgid "Note Synchronization"
+#~ msgstr "Usklajevanje sporoÄ?ilc"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Tomboy can now keep your notes synchronized between multiple computers by "
+#~ "relying on a central server."
+#~ msgstr ""
+#~ "Tomboy lahko vaÅ¡a sporoÄ?ila usklajuje med veÄ? raÄ?unalniki z uporabo "
+#~ "osrednjega strežnika."
+
+#~ msgid "Configure note synchronization"
+#~ msgstr "Nastavitev usklajevanja sporoÄ?ilc"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You can configure your note synchronization preferences in the "
+#~ "<guilabel>Synchronization</guilabel> tab of the <interface>Tomboy "
+#~ "Preferences</interface> dialog. Default conflict handling behavior can be "
+#~ "configured by selecting the <guibutton>Advanced...</guibutton> button."
+#~ msgstr ""
+#~ "Možnosti usklajevanja sporoÄ?ilc lahko nastavite v zavihku "
+#~ "<guilabel>Usklajevanje</guilabel> pogovornega okna <interface>Možnosti "
+#~ "Tomboy</interface>.Privzeto obnaÅ¡anje upravljanja sporov je mogoÄ?e "
+#~ "nastaviti z izbiro gumba <guibutton>Napredno ...</guibutton>."
+
+#~ msgid "Tomboy Synchronization Preferences"
+#~ msgstr "Možnosti usklajevanja Tomboy"
+
+#~ msgid "Configure note synchronization service (WebDAV)"
+#~ msgstr "Nastavitev storitev usklajevanja sporoÄ?ilc (WebDAV)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "In order to synchronize your notes with a WebDAV server, you will need "
+#~ "the wdfs FUSE file system installed. Follow the documentation for your "
+#~ "operating system to set up FUSE for your user. You will also need the "
+#~ "GNOME Keyring installed."
+#~ msgstr ""
+#~ "Za usklajevanje vaÅ¡ih sporoÄ?ilc s strežnikom WebDAV boste potrebovali "
+#~ "nameÅ¡Ä?en datoteÄ?ni sistem wdfs FUSE. Sledite dokumentaciji za vaÅ¡ "
+#~ "operacijski sistem za nastavitev FUSE za vašega uporabnika. Potrebovali "
+#~ "boste tudi GNOME zbirko kljuÄ?ev."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Choose <guimenuitem>WebDAV</guimenuitem> from the <guilabel>Service</"
+#~ "guilabel> drop-down list. Fill in the connection information for your "
+#~ "server, and then select the <guibutton>Save</guibutton> button. You are "
+#~ "now ready to synchronize your notes."
+#~ msgstr ""
+#~ "V spustnemu seznamu <guilabel>Storitev</guilabel> izberite "
+#~ "<guimenuitem>WebDAV</guimenuitem>. Izpolnite podrobnosti povezave za vaš "
+#~ "strežnik in izberite gumb <guibutton>Shrani</guibutton>. Sedaj ste "
+#~ "pripravljeni na usklajevanje svojih sporoÄ?ilc."
+
+#~ msgid "Configure note synchronization service (SSH)"
+#~ msgstr "Nastavitev storitev usklajevanja sporoÄ?ilc (SSH)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "In order to synchronize your notes with an SSH server, you will need the "
+#~ "sshfs FUSE file system installed. Follow the documentation for your "
+#~ "operating system to set up FUSE for your user. You will also need an SSH "
+#~ "key for your SSH server account, which should be added to a running SSH "
+#~ "daemon. This can be done using the GNOME <application>Seahorse</"
+#~ "application> application, which is also known as <application>Passwords "
+#~ "and Encryption Keys</application>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Za usklajevanje sporoÄ?ilc s strežnikom SSH boste potrebovali nameÅ¡Ä?en "
+#~ "datoteÄ?ni sistem sshfs FUSE. Sledite dokumentaciji za svoj operacijski "
+#~ "sistem za nastavitev FUSE za vašega uporabnika. Potrebovali boste tudi "
+#~ "kljuÄ? SSH za raÄ?un vaÅ¡ega strežnika SSH, ki naj bi bil dodan "
+#~ "ozadnjemu programu SSH v teku. To je mogoÄ?e storiti s programom GNOME "
+#~ "<application>Seahorse</application>, ki je poznan tudi kot "
+#~ "<application>Gesla in Å¡ifrirni kljuÄ?i</application>."
+
+#~ msgid ""
+#~ "It is recommended to use a third computer or server as the remote "
+#~ "computer to store the syncronized notes that are to be synced between "
+#~ "multiple computers."
+#~ msgstr ""
+#~ "Za usklajevanje sporoÄ?ilc med veÄ? raÄ?unalniki je priporoÄ?ena uporaba "
+#~ "tretjega raÄ?unalnika ali strežnika za shrambo usklajenih sporoÄ?ilc."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Open <application>Passwords and Encryption Keys</application> by choosing "
+#~ "<menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guimenu>Accessories</"
+#~ "guimenu><guimenu>Passwords and Encryption Keys</guimenu></menuchoice>. "
+#~ "Click on your key, and from the menu choose <menuchoice><guimenu>Remote</"
+#~ "guimenu><guimenu>Configure Key for Secure Shell...</guimenu></menuchoice> "
+#~ "and enter the domain name or IP address of the computer you want to sync "
+#~ "to in <guimenu>Computer Name</guimenu>. Enter the username of the remote "
+#~ "computer in <guimenu>Computer Name:</guimenu> and click <guimenu>Set Up</"
+#~ "guimenu>. When prompted, enter the password, and setting up your key will "
+#~ "be completed."
+#~ msgstr ""
+#~ "Odprite <application>Gesla in Å¡ifrirni kljuÄ?i</application> z izbiro "
+#~ "<menuchoice><guimenu>Programi</guimenu><guimenu>PripomoÄ?ki</"
+#~ "guimenu><guimenu>Gesla in Å¡ifrirni kljuÄ?i</guimenu></menuchoice>. "
+#~ "Kliknite na svoj kljuÄ? in v meniju izberite  "
+#~ "<menuchoice><guimenu>Oddaljeno</guimenu><guimenu>Nastavi kljuÄ? za varno "
+#~ "lupino ...</guimenu></menuchoice> in v <guimenu>Ime raÄ?unalnika</"
+#~ "guimenu> vnesite ime domene ali IP naslov raÄ?unalnika, s katerim želite "
+#~ "usklajevati. Vnesite uporabniÅ¡ko ime oddaljenega raÄ?unalnika v "
+#~ "<guimenu>Ime raÄ?unalnika:</guimenu> in kliknite <guimenu>Nastavitev</"
+#~ "guimenu>. Ob pozivu vnesite geslo in nastavljanje vaÅ¡ega kljuÄ?a bo konÄ?"
+#~ "ano."
+
+#~ msgid ""
+#~ "In <application>Tomboy</application>, choose <guimenuitem>SSH</"
+#~ "guimenuitem> from the <guilabel>Service</guilabel> drop-down list. Fill "
+#~ "in the connection information for your server, and then select the "
+#~ "<guibutton>Save</guibutton> button. The <guimenuitem>Folder Path</"
+#~ "guimenuitem>, while optional, should point at an empty folder. You are "
+#~ "now ready to synchronize your notes."
+#~ msgstr ""
+#~ "V spustnemu seznamu <guilabel>Storitev</guilabel> izberite "
+#~ "<guimenuitem>SSH</guimenuitem>. Zapolnite podrobnosti povezave za vaš "
+#~ "strežnik in nato izberite gumb <guibutton>Shrani</guibutton>. "
+#~ "<guimenuitem>Pot mape</guimenuitem> je izbirna, vendar mora kazati na "
+#~ "prazno mapo. Sedaj ste pripravljeni na usklajevanje vaÅ¡ih sporoÄ?ilc."
+
+#~ msgid "Configure note synchronization service (Local Folder)"
+#~ msgstr "Nastavitev storitev usklajevanja sporoÄ?ilca (Krajevna mapa)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You may want to synchronize your notes to a local folder if that folder "
+#~ "is available to your other systems, or if that folder represents a local "
+#~ "mount of a remote server."
+#~ msgstr ""
+#~ "Morda želite svoja sporoÄ?ilca uskladiti s krajevno mapo, Ä?e je ta mapa "
+#~ "na voljo drugim vaÅ¡im sistemom ali Ä?e ta mapa predstavlja krajevni "
+#~ "priklop oddaljenega strežnika."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Choose <guimenuitem>Local Folder</guimenuitem> from the "
+#~ "<guilabel>Service</guilabel> drop-down list. Choose the desired "
+#~ "synchronization <guilabel>Folder Path</guilabel>, and then select the "
+#~ "<guibutton>Save</guibutton> button. You are now ready to synchronize your "
+#~ "notes."
+#~ msgstr ""
+#~ "V spustnemu seznamu <guilabel>Storitev</guilabel> izberite "
+#~ "<guimenuitem>Krajevna mapa</guimenuitem>. Izberite želeno <guilabel>Pot "
+#~ "mape</guilabel> usklajevanja in nato izberite gumb <guibutton>Shrani</"
+#~ "guibutton>. Sedaj ste pripravljeni na usklajevanje svojih sporoÄ?ilc."
+
+#~ msgid ""
+#~ "You can synchronize your notes at any time by selecting "
+#~ "<menuchoice><guimenu>Tools</guimenu><guimenuitem>Synchronize Notes</"
+#~ "guimenuitem></menuchoice> from any note or from the <interface>Search All "
+#~ "Notes</interface> dialog."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vsa svoja sporoÄ?ilca lahko kadarkoli uskladite z izbiro "
+#~ "<menuchoice><guimenu>Orodja</guimenu><guimenuitem>Uskladi sporoÄ?ilca</"
+#~ "guimenuitem></menuchoice> v kateremukoli sporoÄ?ilcu ali v pogovornemu "
+#~ "oknu <interface>Iskanje vseh sporoÄ?ilc</interface>."
+
+#~ msgid "Handling synchronization conflicts"
+#~ msgstr "Upravljanje s spori usklajevanja"
+
+#~ msgid ""
+#~ "When synchronizing notes between multiple computers, conflicts may occur. "
+#~ "Usually this is the result of not synchronizing regularly when switching "
+#~ "between systems. Tomboy will detect conflicts in the content of your "
+#~ "notes and help you to avoid loss of important data."
+#~ msgstr ""
+#~ "Med usklajevanjem sporoÄ?ilc med veÄ? raÄ?unalniki lahko pride do sporov. "
+#~ "ObiÄ?ajno je to posledica nerednega usklajevanja pri zamenjavi med "
+#~ "sistemi. Tombox bo zaznal spore v vsebini vaÅ¡ih sporoÄ?ilc in se vam "
+#~ "pomagal izogniti izgubi pomembnih podatkov."
+
+#~ msgid ""
+#~ "If a conflict is detected during note synchronization, the "
+#~ "<interface>Note Conflict</interface> dialog will appear. If you do not "
+#~ "need the changes you made in your local note, you can select "
+#~ "<guilabel>Overwrite local note</guilabel>. If you would like to keep your "
+#~ "local changes in a new note, select <guilabel>Rename local note</"
+#~ "guilabel>."
+#~ msgstr ""
+#~ "V primeru da je med usklajevanjem sporoÄ?ilc zaznan spor, se bo pojavilo "
+#~ "pogovorno okno <interface>Spor sporoÄ?ilc</interface>. V primeru da ne "
+#~ "potrebujete sprememb narejenih v vaÅ¡emu krajevnemu sporoÄ?ilcu lahko "
+#~ "izberete <guilabel>PrepiÅ¡i krajevno sporoÄ?ilce</guilabel>. V primeru "
+#~ "da želite obdržati krajevne spremembe v novemu sporoÄ?ilcu izberite "
+#~ "<guilabel>Preimenuj krajevno sporoÄ?ilce</guilabel>. "
+
+#~ msgid ""
+#~ "To set preferences for Tomboy, right-click on the icon in the panel, and "
+#~ "select <menuchoice><guimenuitem>Preferences</guimenuitem></menuchoice> "
+#~ "from the menu. You will see a dialog similar to the one displayed in "
+#~ "<xref linkend=\"pref-editing\"/>. There are two categories of "
+#~ "preferences, <guilabel>Editing</guilabel> and <guilabel>Hotkeys</"
+#~ "guilabel>. Preferences for each tab will be described below."
+#~ msgstr ""
+#~ "Za nastavitev možnosti Tomboy, desno kliknite na ikono v pultu in v "
+#~ "meniju izberite <menuchoice><guimenuitem>Možnosti</guimenuitem></"
+#~ "menuchoice>. Videli boste pogovorno okno podobno tistemu prikazanemu v "
+#~ "<xref linkend=\"pref-editing\"/>. Obstajati dve kategoriji možnosti, "
+#~ "<guilabel>Urejanje</guilabel> in <guilabel>Hitre tipke</guilabel>. Mož"
+#~ "nosti za vsak zavihek so opisane spodaj."
+
+#~ msgid "Editing"
+#~ msgstr "Urejanje"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The editing tab will allow you to set preferences related to editing "
+#~ "notes. There are three checkboxes on this tab, which can either be turned "
+#~ "on or off."
+#~ msgstr ""
+#~ "Zavihek urejanje vam omogoÄ?a nastavitev možnosti povezanih z urejanjem "
+#~ "sporoÄ?ilc. Zavihek vsebuje tri izbirna polja, ki jih je mogoÄ?e vkljuÄ?"
+#~ "iti in izkljuÄ?iti."
+
+#~ msgid "Spellcheck While Typing"
+#~ msgstr "Preverjanje Ä?rkovanja med tipkanjem"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Enable this checkbox to underline misspellings in red, and provide "
+#~ "suggestions in the right click context menu. Enable or disable the "
+#~ "checkbox using the mouse or the key combination <keycombo><keycap>Alt</"
+#~ "keycap><keycap>S</keycap></keycombo>."
+#~ msgstr ""
+#~ "OmogoÄ?ite to izbirno polje za podÄ?rtovanje napaÄ?nih Ä?rkovanj z rdeÄ?o "
+#~ "in zagotavljanje predlogov v desnemu vsebinskemu meniju. To izbirno polje "
+#~ "lahko omogoÄ?ite ali onemogoÄ?ite z miÅ¡ko ali kombinacijo tipk "
+#~ "<keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>S</keycap></keycombo>."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The spellcheck option is only available if you have the "
+#~ "<application>GtkSpell</application> package installed."
+#~ msgstr ""
+#~ "Možnost preverjanja Ä?rkovanja je na voljo le, Ä?e imate nameÅ¡Ä?en "
+#~ "paket <application>GtkSpell</application>."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Enable this checkbox to create links for phrases "
+#~ "<literal>ThatLookLikeThis</literal>. Clicking on the link will create a "
+#~ "new note with the title corresponding to the link text. Enable or disable "
+#~ "this checkbox using the mouse or the key combination "
+#~ "<keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>W</keycap></keycombo>."
+#~ msgstr ""
+#~ "OmogoÄ?ite to izbirno polje za ustvarjanje povezav za rekla "
+#~ "<literal>KiImajoTakVidez</literal>. Klik na povezavo bo ustvaril novo "
+#~ "sporoÄ?ilce z naslovom, ki ustreza besedilu povezave. To izbirno polje "
+#~ "lahko omogoÄ?ite ali onemogoÄ?ite z miÅ¡ko ali kombinacijo tipk "
+#~ "<keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>W</keycap></keycombo>."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Enable this checkbox to set a custom font to be used in your notes. If "
+#~ "this option is disabled, the default system font will be used. Enable or "
+#~ "disable this checkbox using the mouse or the key combination "
+#~ "<keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>F</keycap></keycombo>."
+#~ msgstr ""
+#~ "OmogoÄ?ite to izbirno polje za nastavitev pisave po meri, ki bo "
+#~ "uporabljena v vaÅ¡ih sporoÄ?ilcih. V primeru da je ta možnost onemogoÄ?"
+#~ "ena, bo uporabljena privzeta sistemska pisava. To izbirno polje lahko "
+#~ "omogoÄ?ite ali onemogoÄ?ite z miÅ¡ko ali kombinacijo tipk "
+#~ "<keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>F</keycap></keycombo>."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The hotkeys tab allows you to set global key combinations to perform "
+#~ "different functions in Tomboy. In order to set key combinations, you must "
+#~ "have the <guibutton>Listen for Hotkeys</guibutton> checkbox enabled. Use "
+#~ "<keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>H</keycap></keycombo> to toggle "
+#~ "this option."
+#~ msgstr ""
+#~ "Zavihek hitre tipke vam omogoÄ?a nastavitev sploÅ¡nih kombinacij tipk za "
+#~ "izvajanje razliÄ?nih zmožnosti v Tomboyu. Za nastavitev kombinacij tipk "
+#~ "morate imeti omogoÄ?eno izbirno polje <guibutton>Ä?akaj na hitre tipke</"
+#~ "guibutton>. Za preklop te možnosti uporabite <keycombo><keycap>Alt</"
+#~ "keycap><keycap>H</keycap></keycombo>."
+
+#~ msgid "Show notes menu"
+#~ msgstr "Pokaži meni sporoÄ?ilc"
+
+#~ msgid "Enter the key combination to open the notes menu."
+#~ msgstr "Vnesite kombinacijo tipk za odpiranje menija sporoÄ?ilc."
+
+#~ msgid "Open \"Start Here\""
+#~ msgstr "Odpri \"ZaÄ?nite tukaj\""
+
+#~ msgid ""
+#~ "Enter the key combination to open the <quote>Start Here</quote> note, "
+#~ "which is preinstalled with Tomboy."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vnesite kombinacijo tipk za odpiranje sporoÄ?ilca <quote>ZaÄ?nite tukaj</"
+#~ "quote>, ki je prednameÅ¡Ä?eno s Tomboy."
+
+#~ msgid "Enter the key combination to create a new note."
+#~ msgstr "Vnesite kombinacijo tipk za ustvarjanje novega sporoÄ?ilca."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Enter the key combination to open the <interface>Search All Notes</"
+#~ "interface> dialog."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vnesite kombinacijo tipk za odpiranje pogovornega okna <interface>Iskanje "
+#~ "vseh sporoÄ?ilc</interface>."
+
+#~ msgid "Synchronization"
+#~ msgstr "Usklajevanje"
+
+#~ msgid "Please see <xref linkend=\"synchronization\"/> for more details."
+#~ msgstr "Za veÄ? podrobnosti si oglejte <xref linkend=\"synchronization\"/>."
+
+#~ msgid "The add-ins tab allows you to enable and configure Tomboy Add-ins."
+#~ msgstr ""
+#~ "Zavihek vstavki vam omogoÄ?a omogoÄ?anje in nastavitev vstavkov Tomboya."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The list of installed add-ins shows on the left. An add-in is enabled by "
+#~ "selecting it from the list and then selecting <guibutton>Enable</"
+#~ "guibutton>. Disable an add-in by selecting it from the list and then "
+#~ "selecting <guibutton>Disable</guibutton>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Seznam nameÅ¡Ä?enih vstavkov je prikazan na levi. Vstavek je mogoÄ?e "
+#~ "omogoÄ?iti z izbiro vstavka na seznamu in izbiro <guibutton>OmogoÄ?i</"
+#~ "guibutton>. "
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please see <xref linkend=\"plugins\"/> for more information about the add-"
+#~ "ins that are installed with Tomboy."
+#~ msgstr ""
+#~ "Za veÄ? podrobnosti o vstavkih nameÅ¡Ä?enih v Tomboyu si oglejte <xref "
+#~ "linkend=\"plugins\"/>."
+
+#~ msgid "Print Notes"
+#~ msgstr "Tiskanje sporoÄ?ilc"
+
+#~ msgid "and Sticky Notes Import."
+#~ msgstr "in uvoz lepljivih sporoÄ?ilc."
+
+#~ msgid ""
+#~ "By default, Tomboy comes with several pre-installed add-ins: "
+#~ "<placeholder-1/> Since these are preinstalled, they are ready to use and "
+#~ "are automatically loaded into the Tomboy interface."
+#~ msgstr ""
+#~ "Privzeto Tomboy vsebuje veÄ? prednameÅ¡Ä?enih vstavkov: <placeholder-1/> "
+#~ "Ker so ti vstavki prednameÅ¡Ä?eni, so pripravljeni na uporabo in "
+#~ "samodejno naloženi v vmesnik Tomboy."
+
+#~ msgid "Some add-ins exist that are not installed by default."
+#~ msgstr "Obstajajo nekateri vstavki, ki privzeto niso nameÅ¡Ä?eni."
+
+#~ msgid "Backlinks (What links here?)"
+#~ msgstr "Povratne povezave (Kaj povezuje sem?)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "This add-in allows you to know which notes link to the note you are "
+#~ "currently editing. It makes it easier to keep track of the relationships "
+#~ "between notes. If this add-in is enabled, the <link linkend=\"tools"
+#~ "\">Tools</link> menu will have a <guimenuitem>What links here?</"
+#~ "guimenuitem> option. When you select this option, it will list all the "
+#~ "notes which link to the current note in a submenu. Select a note in the "
+#~ "submenu to open it."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ta vstavek vam pove katera sporoÄ?ilca se povezujejo s sporoÄ?ilcem, ki "
+#~ "ga trenutno urejate. To olajÅ¡a sledenje razmerij med sporoÄ?ilci. V "
+#~ "primeru da je ta vstavek omogoÄ?en, bo meni <link linkend=\"tools"
+#~ "\">Orodja</link> vseboval možnost <guimenuitem>Kaj se povezuje sem?</"
+#~ "guimenuitem>. Ko izberete to možnost, bodo v podmeniju našteta vsa "
+#~ "sporoÄ?ilca, ki se povezujejo s trenutnim sporoÄ?ilcem. Za odprtje "
+#~ "povezujoÄ?ega se sporoÄ?ilca ga izberite v podmeniju."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Allows you to drag a Bugzilla URL from your browser directly into a "
+#~ "Tomboy note. The bug number is inserted as a link with a small bug icon "
+#~ "next to it. Once the Bugzilla link has been inserted into the note, click "
+#~ "on it to open the URL in your web browser."
+#~ msgstr ""
+#~ "OmogoÄ?a vam vleko URL Bugzille iz vaÅ¡ega brskalnika neposredno v sporoÄ?"
+#~ "ilce Tomboy. Å tevilka hroÅ¡Ä?a je vstavljena z majhno ikono hroÅ¡Ä?a "
+#~ "poleg nje. Ko je bila povezava Bugzilla vstavljena v vaÅ¡e sporoÄ?ilce, "
+#~ "kliknite nanj za odpiranje URL-ja v vašemu spletnemu brskalniku."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Customize the icons that are used by editing the add-in preferences in "
+#~ "the <link linkend=\"prefs-plugins\">Preferences Dialog</link>. After "
+#~ "highlighting the Bugzilla Add-in, click <guibutton>Preferences</"
+#~ "guibutton> to open the <interface>Bugzilla Add-in Settings</interface> "
+#~ "dialog. To add a new icon, click <guibutton>Add</guibutton>, select an "
+#~ "icon on your computer, provide a Bugzilla host name (e.g., bugzilla.gnome."
+#~ "org), and click <guibutton>Open</guibutton>. Any Bugzilla URL that is "
+#~ "dragged and dropped from one of these custom host names will now use the "
+#~ "icon you specified."
+#~ msgstr ""
+#~ "Prilagodite uporabljene ikone z urejanjem možnosti vstavka v <link "
+#~ "linkend=\"prefs-plugins\">Pogovornemu oknu možnosti</link>. Po "
+#~ "poudarjanju vstavka Bugzilla kliknite <guibutton>Možnosti</guibutton> za "
+#~ "odpiranje pogovornega okna <interface>Nastavitve vstavka Bugzilla</"
+#~ "interface>. Za dodajanje nove ikone kliknite <guibutton>Dodaj</"
+#~ "guibutton>, izberite ikono na vaÅ¡emu raÄ?unalniku, vpiÅ¡ite ime "
+#~ "gostitelja Bugzilla (na primer bugzilla.gnome.org) in kliknite "
+#~ "<guibutton>Odpri</guibutton>. Vsak URL Bugzilla, ki je povleÄ?en in "
+#~ "spuÅ¡Ä?en iz enega od teh imen gostiteljev po meri, bo sedaj uporabil "
+#~ "navedeno ikono."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This add-in allows you to drag and drag an e-mail message from the "
+#~ "<application>Evolution</application> mail application to one of your "
+#~ "Tomboy notes. Clicking on the mail icon in the note will then open the "
+#~ "corresponding e-mail message in Evolution."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ta vstavek vam na sporoÄ?ilih elektronske poÅ¡te programa "
+#~ "<application>Evolution</application> omogoÄ?a zmožnost povleci in spusti "
+#~ "v eno od vaÅ¡ih sporoÄ?ilc Tomboy. Klik na ikono poÅ¡te v sporoÄ?ilcu bo "
+#~ "odprl ustrezno sporoÄ?ilo elektronske poÅ¡te v Evolution. "
+
+#~ msgid ""
+#~ "When this add-in is installed, the <link linkend=\"tools\">Tools</link> "
+#~ "menu will have the <guimenuitem>Export to HTML</guimenuitem> option "
+#~ "available."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ko je ta vstavek nameÅ¡Ä?en, bo imel meni <link linkend=\"tools\">Orodja</"
+#~ "link> na voljo možnost <guimenuitem>Izvozi v HTML</guimenuitem>."
+
+#~ msgid ""
+#~ "After selecting this option, you will be presented with a dialog that "
+#~ "allows you to choose where to save the <acronym>HTML</acronym> file. "
+#~ "Enter the destination filename and click <guibutton>OK</guibutton> to "
+#~ "save the file, or <guibutton>Cancel</guibutton> to abort the operation."
+#~ msgstr ""
+#~ "Po izbiri te možnosti bo prikazano pogovorno okno za izbiro mesta "
+#~ "shranjevanja datoteke <acronym>HTML</acronym>. Vnesite ime datoteke cilja "
+#~ "in kliknite <guibutton>V redu</guibutton> za shranjevanje datoteke ali "
+#~ "pritisnite <guibutton>PrekliÄ?i</guibutton> za preklic opravila."
+
+#~ msgid ""
+#~ "To export any notes for which a link exists in the current note, select "
+#~ "the <guibutton>Export linked notes</guibutton> button."
+#~ msgstr ""
+#~ "Za izvoz sporoÄ?ilc za katera v trenutnemu sporoÄ?ilu obstaja povezava "
+#~ "izberite gumb <guibutton>Izvozi povezana sporoÄ?ila</guibutton>."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Allows you to use a fixed-width font when creating/editing notes. If this "
+#~ "add-in is enabled, the <link linkend=\"text\">Text</link> menu will have "
+#~ "a <guimenuitem>Fixed Width</guimenuitem> option."
+#~ msgstr ""
+#~ "OmogoÄ?a uporabo pisave stalne Å¡irine pri ustvarjanju/urejanju sporoÄ?"
+#~ "ilc. V primeru da je ta vstavek omogoÄ?en, bo meni <link linkend=\"text"
+#~ "\">Besedilo</link> imel možnost <guimenuitem>Stalna širina</"
+#~ "guimenuitem>."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This add-in automatically creates a \"Today\" note for jotting daily "
+#~ "thoughts down. The current date is used as a basis for the title of the "
+#~ "note. As an example, the title of a \"Today\" note created on February "
+#~ "28, 2007, would be, \"Today: Wednesday, February 28 2007\""
+#~ msgstr ""
+#~ "Ta vstavek samodejno ustvari sporoÄ?ilce \"Danes\" za zapisovanje dnevnih "
+#~ "misli. Za osnovo imena sporoÄ?ilca je uporabljen trenutni datum. Na "
+#~ "primer, naslov sporoÄ?ilca \"Danes\" ustvarjenega 28. februarja 2007 bi "
+#~ "bil \"Danes: Sreda, 28 februar 2007\""
+
+#~ msgid ""
+#~ "If you leave a \"Today\" note unmodified, the Note of the Day Add-in will "
+#~ "automatically delete the note."
+#~ msgstr ""
+#~ "V primeru da pustite sporoÄ?ilce \"Danes\" nespremenjeno, bo vstavek "
+#~ "SporoÄ?ilce dneva samodejno izbrisal sporoÄ?ilce."
+
+#~ msgid ""
+#~ "To customize the content of the default \"Today\" note, create a new note "
+#~ "and change the title of the note to be, \"Today: Template\". Change the "
+#~ "content of the template note to whatever you like. When new \"Today\" "
+#~ "notes are created, it will then use the content of your \"Today: Template"
+#~ "\" note."
+#~ msgstr ""
+#~ "Za prilagoditev vsebine privzetega sporoÄ?ilca \"Danes\" ustvarite novo "
+#~ "sporoÄ?ilce in spremenite njegov naslov v \"Danes: Template\". Spremenite "
+#~ "vsebino predloge sporoÄ?ilca v karkoli želite. Ko so ustvarjena nova "
+#~ "sporoÄ?ilca \"Danes\", bodo uporabila vsebino vaÅ¡ega sporoÄ?ilca \"Danes:"
+#~ "Template\"."
+
+#~ msgid ""
+#~ "When this add-in is installed, the <link linkend=\"tools\">Tools</link> "
+#~ "menu will have the <guimenuitem>Print</guimenuitem> option available."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ko je ta vstavek nameÅ¡Ä?en, bo imel meni <link linkend=\"tools\">Orodja</"
+#~ "link> na voljo možnost <guimenuitem>Natisni</guimenuitem>."
+
+#~ msgid "Sticky Notes Import"
+#~ msgstr "Uvoz lepljivih sporoÄ?ilc"
+
+#~ msgid ""
+#~ "When this add-in is installed, the <link linkend=\"tools\">Tools</link> "
+#~ "menu will have the <guimenuitem>Import from Sticky Notes</guimenuitem> "
+#~ "option available."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ko je ta vstavek nameÅ¡Ä?en, bo imel meni <link linkend=\"tools\">Orodja</"
+#~ "link> na voljo možnost <guimenuitem>Uvozi iz lepljivih sporoÄ?ilc</"
+#~ "guimenuitem>."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Use this option to import notes from the <application>Sticky Notes</"
+#~ "application> application that is available in prior releases of GNOME. "
+#~ "This option has been included in Tomboy to provide an upgrade path for "
+#~ "users who would like to migrate from <application>Sticky Notes</"
+#~ "application> to Tomboy for their note taking purposes."
+#~ msgstr ""
+#~ "Uporabite to možnost za uvažanje sporoÄ?ilc iz programa "
+#~ "<application>Lepljiva sporoÄ?ilca</application>, ki je na voljo v prejÅ¡"
+#~ "njih izdajah GNOME. Ta možnost je bila vkljuÄ?ena v Tomboy za "
+#~ "zagotovitev poti nadgradnje za uporabnike, ki želijo "
+#~ "<application>Lepljiva sporoÄ?ilca</application> zamenjati s Tomboyem."[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]