[network-manager-openvpn/NM_0_8] Updated Ukrainian translationcommit d9b1687b885c1eba607600f696780a5629bc6e4f
Author: Maxim V. Dziumanenko <dziumanenko gmail com>
Date:   Wed Oct 13 15:35:42 2010 +0300

    Updated Ukrainian translation

 po/uk.po |  147 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------
 1 files changed, 98 insertions(+), 49 deletions(-)
---
diff --git a/po/uk.po b/po/uk.po
index 124be63..cc4d06e 100644
--- a/po/uk.po
+++ b/po/uk.po
@@ -7,15 +7,16 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: NetworkManager openvpn\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-04-02 14:48+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-04-16 03:32+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-13 15:27+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-13 03:32+0200\n"
 "Last-Translator: Maxim Dziumanenko <dziumanenko gmail com>\n"
 "Language-Team: Ukrainian <trans-uk lists fedoraproject org>\n"
+"Language: uk\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
-"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
+"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
 #: ../auth-dialog/gnome-two-password-dialog.c:130
 msgid "_Password:"
@@ -33,11 +34,11 @@ msgstr "_Ð?м'Ñ? коÑ?иÑ?Ñ?Ñ?ваÑ?а:"
 msgid "_Domain:"
 msgstr "_Ð?омен"
 
-#: ../auth-dialog/gnome-two-password-dialog.c:342
+#: ../auth-dialog/gnome-two-password-dialog.c:346
 msgid "Connect _anonymously"
 msgstr "Ð?'Ñ?днÑ?ваÑ?иÑ?Ñ? _анонÑ?мно"
 
-#: ../auth-dialog/gnome-two-password-dialog.c:347
+#: ../auth-dialog/gnome-two-password-dialog.c:351
 msgid "Connect as _user:"
 msgstr "Ð?'Ñ?днÑ?ваÑ?иÑ?Ñ? Ñ?к _коÑ?иÑ?Ñ?Ñ?ваÑ?"
 
@@ -83,55 +84,68 @@ msgstr "Ð?ибеÑ?Ñ?Ñ?Ñ? ваÑ? оÑ?обиÑ?Ñ?ий клÑ?Ñ?..."
 msgid "Choose an OpenVPN static key..."
 msgstr "Ð?ибеÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?ний клÑ?Ñ? OpenVPN..."
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:326 ../properties/auth-helpers.c:1057
-#: ../properties/auth-helpers.c:1311
+#: ../properties/auth-helpers.c:326 ../properties/auth-helpers.c:1078
+#: ../properties/auth-helpers.c:1443
 msgid "None"
 msgstr "Ð?емаÑ?"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:769
+#: ../properties/auth-helpers.c:775
 msgid "PEM or PKCS#12 certificates (*.pem, *.crt, *.key, *.cer, *.p12)"
 msgstr "СеÑ?Ñ?иÑ?Ñ?каÑ?и PEM Ñ?и PKCS#12 (*.pem, *.crt, *.key, *.cer, *.p12)"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:770
+#: ../properties/auth-helpers.c:776
 msgid "PEM certificates (*.pem, *.crt, *.key, *.cer)"
 msgstr "СеÑ?Ñ?иÑ?Ñ?каÑ?и PEM (*.pem, *.crt, *.key, *.cer)"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:830
+#: ../properties/auth-helpers.c:836
 msgid "OpenVPN Static Keys (*.key)"
 msgstr "СÑ?аÑ?иÑ?нÑ? клÑ?Ñ?Ñ? OpenVPN (*.key)"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:974 ../properties/auth-helpers.c:1049
+#: ../properties/auth-helpers.c:995 ../properties/auth-helpers.c:1070
 msgid "Default"
 msgstr "Типово"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1059
+#: ../properties/auth-helpers.c:1080
 msgid "MD-5"
 msgstr "MD-5"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1061
+#: ../properties/auth-helpers.c:1082
 msgid "SHA-1"
 msgstr "SHA-1"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1063
+#: ../properties/auth-helpers.c:1084
 msgid "SHA-224"
 msgstr "SHA-224"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1065
+#: ../properties/auth-helpers.c:1086
 msgid "SHA-256"
 msgstr "SHA-256"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1067
+#: ../properties/auth-helpers.c:1088
 msgid "SHA-384"
 msgstr "SHA-384"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1069
+#: ../properties/auth-helpers.c:1090
 msgid "SHA-512"
 msgstr "SHA-512"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1071
+#: ../properties/auth-helpers.c:1092
 msgid "RIPEMD-160"
 msgstr "RIPEMD-160"
 
+#: ../properties/auth-helpers.c:1245
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:16
+msgid "Not required"
+msgstr "Ð?е вимагаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?"
+
+#: ../properties/auth-helpers.c:1247
+msgid "HTTP"
+msgstr "HTTP"
+
+#: ../properties/auth-helpers.c:1249
+msgid "SOCKS"
+msgstr "SOCKS"
+
 #: ../properties/nm-openvpn.c:53
 msgid "OpenVPN"
 msgstr "OpenVPN"
@@ -190,126 +204,161 @@ msgstr ""
 "адмÑ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?оÑ?ом.</i>"
 
 #: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:7
+msgid ""
+"<i>Select this option if your organization requires the use of a proxy "
+"server to access the Internet.</i>"
+msgstr ""
+"<i>Ð?ибеÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?ей паÑ?амеÑ?Ñ?, Ñ?кÑ?о длÑ? доÑ?Ñ?Ñ?пÑ? до Ñ?нÑ?еÑ?неÑ? Ñ? ваÑ?Ñ?й оÑ?ганÑ?заÑ?Ñ?Ñ? викоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? пÑ?окÑ?Ñ? Ñ?еÑ?веÑ?.</i>"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:8
 msgid "Ad_vanced..."
 msgstr "_Ð?одаÑ?ково..."
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:8
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:9
 msgid "CA Certificate:"
 msgstr "СеÑ?Ñ?иÑ?Ñ?каÑ? CA:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:9
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:10
 msgid "Cipher:"
 msgstr "ШиÑ?Ñ?:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:10
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:11
 msgid "General"
 msgstr "Ð?агалÑ?не"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:11
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:12
 msgid "HMAC Authentication:"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?енÑ?иÑ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ? HMAC"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:12
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:13
 msgid "Key Direction:"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ?мок клÑ?Ñ?а:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:13
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:14
 msgid "Key File:"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ?мок клÑ?Ñ?а:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:14
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:15
 msgid "Local IP Address:"
 msgstr "Ð?окалÑ?на IP-адÑ?еÑ?а:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:15
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:17
 msgid "OpenVPN Advanced Options"
 msgstr "Ð?одаÑ?ковÑ? паÑ?амеÑ?Ñ?и OpenVPN"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:16
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:18
 msgid "Password:"
 msgstr "Ð?аÑ?олÑ?:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:17
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:19
+msgid "Port:"
+msgstr "Ð?оÑ?Ñ?:"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:20
 msgid "Private Key Password:"
 msgstr "Ð?аÑ?олÑ? оÑ?обиÑ?Ñ?ого клÑ?Ñ?а:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:18
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:21
 msgid "Private Key:"
 msgstr "Ð?Ñ?обиÑ?Ñ?ий клÑ?Ñ?:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:19
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:22
+msgid "Proxies"
+msgstr "Ð?Ñ?окÑ?Ñ?-Ñ?еÑ?веÑ?и"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:23
+msgid "Proxy Password:"
+msgstr "Ð?аÑ?олÑ? пÑ?окÑ?Ñ?-Ñ?еÑ?веÑ?а:"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:24
+msgid "Proxy Type:"
+msgstr "Тип пÑ?окÑ?Ñ?-Ñ?еÑ?вÑ?еÑ?а:"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:25
+msgid "Proxy Username:"
+msgstr "Ð?оÑ?иÑ?Ñ?Ñ?ваÑ? на пÑ?окÑ?Ñ?-Ñ?еÑ?веÑ?Ñ?:"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:26
 msgid "Remote IP Address:"
 msgstr "Ð?Ñ?ддалена IP-адÑ?еÑ?а:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:20
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:27
 msgid "Restrict tunnel TCP Maximum Segment Size (MSS)"
 msgstr "Ð?бмежÑ?ваÑ?и макÑ?ималÑ?ний Ñ?озмÑ?Ñ? Ñ?егменÑ?Ñ? TCP (MSS) Ñ?Ñ?нелÑ?"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:21
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:28
+msgid "Retry indefinitely when errors occur"
+msgstr "Ð?овÑ?оÑ?иÑ?и незалежно вÑ?д Ñ?ого Ñ?и Ñ?Ñ?анеÑ?Ñ?Ñ?Ñ? помилка"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:29
 msgid "Security"
 msgstr "Ð?аÑ?иÑ?Ñ?"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:22
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:30
+msgid "Server Address:"
+msgstr "Ð?дÑ?еÑ?а Ñ?еÑ?веÑ?а:"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:31
 msgid "Show passwords"
 msgstr "Ð?оказаÑ?и паÑ?олÑ?"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:23
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:32
 msgid "Static Key:"
 msgstr "СÑ?аÑ?иÑ?ний клÑ?Ñ?:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:24
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:33
 msgid "Subject Match:"
 msgstr "Ð?б'Ñ?кÑ? збÑ?гÑ?:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:25
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:34
 msgid "TLS Authentication"
 msgstr "Ð?вÑ?енÑ?иÑ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ? TLS"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:26
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:35
 msgid "Type:"
 msgstr "Тип:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:27
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:36
 msgid "Use L_ZO data compression"
 msgstr "Ð?икоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?ваÑ?и Ñ?Ñ?иÑ?неннÑ? L_ZO"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:28
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:37
 msgid "Use a TA_P device"
 msgstr "Ð?икоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?ваÑ?и пÑ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ?й TA_P"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:29
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:38
 msgid "Use a _TCP connection"
 msgstr "Ð?икоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?ваÑ?и з'Ñ?днаннÑ? _TCP"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:30
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:39
 msgid "Use additional TLS authentication"
 msgstr "Ð?одаÑ?кова авÑ?енÑ?иÑ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ? TLS"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:31
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:40
 msgid "Use custom UDP _fragment size:"
 msgstr "Ð?икоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?ваÑ?и неÑ?Ñ?андаÑ?Ñ?ний Ñ?озмÑ?Ñ? _Ñ?Ñ?агменÑ?Ñ? UDP:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:32
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:41
 msgid "Use custom _renegotiation interval:"
 msgstr "Ð?икоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?ваÑ?и влаÑ?ний _повÑ?оÑ?ниÑ? пеÑ?еговоÑ?Ñ?в Ñ?нÑ?еÑ?вал:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:33
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:42
 msgid "Use custom _tunnel Maximum Transmission Unit (MTU):"
 msgstr ""
 "Ð?икоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?ваÑ?и неÑ?Ñ?андаÑ?Ñ?ний макÑ?ималÑ?ний _Ñ?озмÑ?Ñ? елеменÑ?Ñ? пеÑ?едаÑ?Ñ? (MTU):"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:34
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:43
 msgid "Use custom gateway p_ort:"
 msgstr "Ð?икоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?ваÑ?и Ñ?нÑ?ий _поÑ?Ñ? Ñ?лÑ?зÑ?:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:35
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:44
 msgid "User Certificate:"
 msgstr "СеÑ?Ñ?иÑ?Ñ?каÑ? коÑ?иÑ?Ñ?Ñ?ваÑ?а:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:36
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:45
 msgid "User name:"
 msgstr "Ð?оÑ?иÑ?Ñ?Ñ?ваÑ?:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:37
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:46
 msgid "_Gateway:"
 msgstr "_ШлÑ?з:"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]