[cheese] Updated Arabic translationcommit 4074ac3c64861245af4ba2310389605c86c16b57
Author: Khaled Hosny <khaledhosny eglug org>
Date:   Tue Oct 19 15:47:37 2010 +0200

    Updated Arabic translation

 po/ar.po |   15 +++++++++++++--
 1 files changed, 13 insertions(+), 2 deletions(-)
---
diff --git a/po/ar.po b/po/ar.po
index 7a4fbce..5eb2287 100644
--- a/po/ar.po
+++ b/po/ar.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: cheese.HEAD.ar.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-08-27 04:01+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-08-27 04:00+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-19 15:47+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-19 15:46+0300\n"
 "Last-Translator: Khaled Hosny <khaledhosny eglug org>\n"
 "Language-Team: Arabic <doc arabeyes org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -49,6 +49,17 @@ msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "this program. If not, see http://www.gnu.org/licenses/\n";
 msgstr ""
+"Ù?ذا اÙ?برÙ?اÙ?ج حرØ? بإÙ?Ù?اÙ?Ù? إعادة تÙ?زÙ?عÙ? Ù?/Ø£Ù? تعدÙ?Ù?Ù? تحت شرÙ?Ø· اÙ?رخصة اÙ?عÙ?Ù?Ù?Ù?Ø© "
+"اÙ?عاÙ?Ø© Ù?جÙ?Ù? Ù?اÙ?تÙ? Ù?شرتÙ?ا Ù?Ù?ظÙ?Ø© اÙ?برÙ?جÙ?ات اÙ?حرةØ? سÙ?اء اÙ?إصدارة 2 Ù?Ù? اÙ?رخصة Ø£Ù? "
+"Ø£Ù? إصدارة بعدÙ?ا حسب رغبتÙ?.\n"
+"\n"
+"Ù?Ù?زÙ?ع Ù?ذا اÙ?برÙ?اÙ?ج عÙ?Ù? Ø£Ù?Ù? Ø£Ù? Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?دÙ?ا Ù?Ù?Ù? Ù?ستخدÙ?Ù? دÙ?Ù? أدÙ?Ù? Ù?سؤÙ?Ù?Ù?Ø©Ø? Ù?Ù?ا "
+"حتÙ? Ø£Ù? ضÙ?اÙ? Ù?ضÙ?Ù? صÙ?احÙ?Ø© اÙ?عرض Ù?Ù? اÙ?سÙ?Ù? Ø£Ù? تÙ?اÙ?Ù?Ù? Ù?ع Ø£Ù? استخداÙ? Ù?حدد. Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? "
+"Ù?راجعة اÙ?رخصة اÙ?عÙ?Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?عاÙ?Ø© Ù?جÙ?Ù? Ù?Ù?زÙ?د Ù?Ù? اÙ?تÙ?اصÙ?Ù?.\n"
+"\n"
+"Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?ترض Ø£Ù? تÙ?Ù?Ù? Ù?د استÙ?Ù?ت Ù?سخة Ù?Ù? رخصة جÙ?Ù? اÙ?عاÙ?Ø© Ù?ع اÙ?برÙ?اÙ?جØ? Ù?Ø¥Ù?ا "
+"Ù?اÙ?ظر:\n"
+"http://www.gnu.org/licenses/\n";
 
 #: ../data/cheese-about.ui.h:10
 msgid "translator-credits"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]